PROJEKTKATALOG 22 / 23

Page 1

PROJEKTKATALOG

Tillsammans utvecklar vi

FRAMTIDENS MOTALA – Östergötlands sjöstad


Tillsammans bygger vi framtidens Motala! Just nu händer mycket i Motala kommun. Allt fler upptäcker den potential som finns här och efterfrågan på mark för verksamheter och bostäder är stor.

Kommunens arbete för ett idrottscenter vid riksväg 50 fortsätter. Målet är att den nya isstadion ska finnas på plats hösten 2023. Ishallarna är den första delen av ett nytt idrottscenter. Tillsammans med den nya kommunala simhallen och Lalandias etablering är detta satsningar som bygger ett attraktivt Motala för framtiden.

Under 2021 har flera stora projekt tagit fart, projekt som är oerhört viktiga för stadsutvecklingen och Motalas framtid. Serneke Group har köpt en del av Gamla Motala Verkstad och påbörjar nu sin resa med att ta tillvara och utveckla området. Deras vision är att skapa en levande stadsdel där eventlokaler, bostäder och verksamheter växer fram. Här ska Motalas historia, nutid och framtid mötas vid kanalen. Denna etablering är en viktig del i stadsutvecklingen från Motala centrum till Borenshult.

Vi har en stark företagsanda i kommunen och många vill etablera sig här. Vårt geografiska läge och goda förutsättningar när det gäller infrastruktur skapar potential för utveckling.

Point Properties har köpt flera av fastigheterna runt torget och deras projekt för Gallerians fastighet, Plåtslagaren 7 tar nu fart. Vi ser fram emot att deras satsningar kommer att bidra till en levande stadskärna fylld av folk och rörelse!

I den här projektkatalogen hittar du information om vad som är på gång, vad som planeras och vilka visioner och möjligheter som finns.

Vi arbetar nu vidare för att ta tillvara detta och skapa förutsättningar för att fortsätta utveckla Motala kommun i en positiv riktning.

Ser du något som intresserar dig? Ta gärna kontakt med oss - Tillsammans utvecklar vi framtidens Motala!

Peter Ingesson, kommundirektör motala.kommun@motala.se Bilder där källa inte anges har kommersiell licens och är hämtade från mostphotos. Tryck och layout: DanagårdLitho

–2–


INNEHÅLL

BYGGKLARA PROJEKT Lasarettet Brandmannen Telegrafen Prinsen Linden Vätterosen Ekenäs Hällalund Kastberga, Österstad Askagården, Fågelsta Tellus Gamla Urmakarskolan, Borensberg Ingenjören

PÅGÅENDE PROJEKT 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Munken Fräsaren Hycklinge, Fornåsa Plåtslagaren Cykelramen Filgraden och Filspånet Utveckling Varamon Stenavadet Luxor Ekön Facklan och Buntmakaren Norra Bråstorp Bråta hagar, Borensberg Bromma, Kärsby och Djurkälla Villa Ekenäs Bryggeriet Vergmossen Tegelviken Dynudden

VISIONÄRA PROJEKT 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Gamla Motala Verkstad Lotsen Östra skolan Bagaren Kanalstaden Kyrkohereden Korsbäck, Borensberg Dragkampsängen, Borensberg Södra stranden

38 39 40 41 42 43 44 45 47

UTVECKLINGSPROJEKT Idrottscentrum rv 50

48

STADSMILJÖPROJEKT Centrumutveckling

50

MARK FÖR VERKSAMHETER Norrsten 52 Östra Bråstorp och Västra 53 Bergsätter Erstorp, Borensberg 54

–3–


BYGGKLARA PROJEKT

BYGGKLARA PROJEKT

LASARETTET BAGAREN

Lasarettet Nytt flerbostadshus i centralt läge. 20–30 lägenheter Ägare: Privat

4


Brandmannen Förtätningsområde för bostäder intill Mossenplan. Flerbostadshus, cirka 55 lägenheter fördelat på tre huskroppar. Ägare: Privat

5

BYGGKLARA PROJEKT

SÖDRA STRANDEN BRANDMANNEN


BYGGKLARA PROJEKT

TELEGRAFEN

Telegrafen Förtätningsmöjlighet i centrala Motala. Bostäder och kontor med handel i bottenvåningen. Byggrätt ca 1700 kvm BRA fördelat på två lägen. Ägare: Privat

6


Prinsen Obebyggd tomt för bostäder, handel, kontor m.m. nära Stora Torget. P-garage kan samordnas med intilliggande fastighet. Byggrätt 700-800 kvm BRA. Ägare: Privat

7

BYGGKLARA PROJEKT

PRINSEN


BYGGKLARA PROJEKT

LASARETTET LINDEN

Linden Byggrätt för bostäder intill livsmedelsbutik. Nära centrum och Motala Central. Ägare: Motala kommun

8


Vätterosen Byggrätten uppgår till ca 3700 kvm BYA och 8200 kvm BTA för flerbostadshus nära Charlottenborgs slott och Motala ström. Ägare: Privat

9

BYGGKLARA PROJEKT

SÖDRA STRANDEN VÄTTEROSEN


BYGGKLARA PROJEKT

LASARETTET EKENÄS

Ekenäs Planlagt för bostadsbebyggelse i Ekenäs. Byggrätter för 3 flerbostadshus i två våningar, högst 6 lägenheter per byggnad. Ägare: Privat

10


E 514784

BYGGKLARA PROJEKT

HÄLLALUND

N 6490634

1:8 000

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © La

Hällalund Alla villatomter är nu sålda i det naturnära området Hällalund i Borensberg. En sista fastighet återstår där en markanvisningstävling just nu pågår för att uppföra ca 10 par- eller kedjehus. Ägare: Motala kommun

11


BYGGKLARA PROJEKT

KASTBERGA ÖSTERSTAD

Kastberga Ca 7000 kvm planlagd mark för bostäder i två plan i Österstad. Ägare: Motala kommun

12


Askagården Ca 6000 kvm planlagd mark för bostäder i två plan i Fågelsta. Ägare: Motala kommun

13

BYGGKLARA PROJEKT

SÖDRAASKAGÅRDEN STRANDEN FÅGELSTA


BYGGKLARA PROJEKT

TELLUS

N 6490036

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

E 498368

E 502611

Tellus

N 6487257

1:15 000

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

Byggrätt som upp uppgår till ca 9300 BYA med möjlighet att uppföra flerbostadshus i 4-5 våningar. Ägare: Privat

14

2022-01-10


Gamla Urmakarskolan Återstående byggrätt om ca 300 kvm med möjlighet att uppföra skola, kontor eller bostäder. Ägare: Privat 15

BYGGKLARA PROJEKT

GAMLA URMAKARSKOLAN BORENSBERG


N 6488899 E 502964

Ingenjören Centralt belägen fastighet vid ett av Motalas viktigaste kommunikationsstråk. Här finns möjlighet att komplettera befintlig bebyggelse med ett kontorshus med en bruttoarea på ca 8000 kvm eller ett bostadshus med en bruttoarea på ca 6000 kvm. Ägare: Privat

N 6488080

1:3 000

16

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

E 502376

BYGGKLARA PROJEKT

INGENJÖREN

2022-01-10


BYGGKLARA PROJEKT

17


PÅGÅENDE PROJEKT

MUNKEN

Munken Byggnation av flerbostadshus startades 2021 och inflytt sker under 2022. Ca 40 lägenheter. Ägare: Privat

18


Fräsaren 500 kvm planlagd mark för flerbostadshus i två plan. Beläget i Björkelund med närhet till Göta kanal. Ägare: Privat 19

PÅGÅENDE PROJEKT

FRÄSAREN


PÅGÅENDE PROJEKT

HYCKLINGE FORNÅSA

Hycklinge Område för villabebyggelse. Markanvisat till privat exploatör. 4 villor uppförda. Ägare: Motala kommun

20


E 501639 N 6487818

1:5 000

Plåtslagaren

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten

Bostäder, handel och vård i centrala Motala. Byggnation startar 2022. Ca 135 lägenheter Ägare: Privat

21

PÅGÅENDE PROJEKT

PLÅTSLAGAREN


PÅGÅENDE PROJEKT

CYKELRAMEN

Cykelramen Pågående byggnation av 42 bostadsrättslägenheter i rad- och parhus. Inflytt beräknas ske under första kvartalet 2023. Ägare: Privat

22


Filgraden och Filspånet Mysigt läge med närhet till Gamla Motala Verkstad. Uppförandet av småhus och radhus blev klart under 2021. Ägare: Privat

23

PÅGÅENDE PROJEKT

FILGRADEN OCH FILSPÅNET


PÅGÅENDE PROJEKT

UTVECKLING VARAMON

Lalandiaprojektet och ny kommunal simhall En integrerad anläggning med besökarnas behov i fokus

D

et danska företaget Lalandia A/S vill etablera sig i området Varamobaden och tidigare Folketsparkområdet. I anslutning till badanläggningen planeras även för en ny kommunal simhall.

För att möjliggöra etableringen av Lalandia krävs att fem nya detaljplaner upprättas, antas och vinner laga kraft. Totalt omfattas 282 500 kvadratmeter mark. Arbetet med detaljplanerna pågick under hela 2018 och den 10 december 2018 antogs dem i kommunfullmäktige. Samtliga detaljplaner överklagades hos Mark- och miljödomstolen.

Överprövningsprocess 18 november 2021 gav Mark- och miljödomstolen besked gällande sakfrågan för de överklagade detaljplanerna. Överklagandet för detaljplan Tvättsvampen avvisades. Detaljplanerna Badgästen, Folkets park och Fjällskivlingen upphävdes. Efter att kommunen och Lalandia analyserat domarnas innebörd överklagades Mark- och miljödomstolens domar för Badgästen och Fjällskivlingen.

– Vi har arbetat tillsammans med Lalandia för att analysera vad domarna innebär och hur vi på bästa sätt kan arbeta vidare. Vi har även juridisk hjälp för att bedöma om och hur vi skulle kunna överklaga, säger verksamhetschef för strategisk samhällsplanering Hanna Hammarlund. – Vi har överklagat domarna för Badgästen och Fjällskivlingen men väljer att arbeta fram en ny detaljplan för området Folkets park. Vi ser att detta med största sannolikhet kommer att vara mer tidseffektivt och bättre för projektet än att överklaga även denna, säger Hanna Hammarlund.

Fortsatt process för att möjliggöra Lalandias etablering i Motala Kommunen har under många år arbetat för att hitta etableringar som skapar arbetstillfällen och som breddar utbudet på arbetsmarknaden året runt. Fokus för arbetet har varit att hitta en större etablering inom besöksnäringen. Oavsett partitillhörighet är kommunens politiker är överens om att Lalandias etablering 24

är rätt väg att gå och att det tillför mycket positiva värden för Motala, regionen och Sverige – Vårt gemensamma mål är fortsatt att Lalandias etablering ska genomföras. Nu arbetar vi därför vidare för att hitta konstruktiva lösningar och leda det här projektet i hamn, säger kommunstyrelsens ordförande Mark Henriksson. – Etableringen är viktig för hela Motala. Det finns ett stort driv och en gemensam vilja att se till att etableringen ska bli verklighet, säger andre vice ordförande i kommunstyrelsen Elias Georges.

Ny simhall – ett viktigt projekt för framtiden Motalas sim- och sporthall öppnades 1970. Dess ålder och tekniska status har gjort att kommunen behövt ta ställning i frågan om att bygga en ny simhall. Det är ett stort projekt att bygga en simhall. Investeringsprojektet kalkyleras till totalt cirka 300 miljoner kronor.


– Under slutet av 2021 har vi arbetat med att ta fram underlag inför upphandling av entreprenör som kan bygga den nya simhallen.

Det är viktigt att tänka hållbart på alla plan när vi bygger en ny simhall, säger projektledare Pontus Kristensson.

med Lalandias anläggning och därför samverkar vi med dem under hela processen, säger Pontus Kristensson.

– Den nya simhallen ska bli en anläggning som passar allt från aktiva föreningar, simskola, motionärer och badsugna barn och ungdomar. Den ska vara tillgänglig, säker och trevlig. Målet är att den ska integreras

En upphandling av byggnationen är beroende av att detaljplaneprocessen för kvarteret Tvättsvampen blir färdig och detaljplanen vinner laga kraft.

5

4

3

1 2

Område 1

Område 2

Område 3

Område 4

Område 5

Detaljplan för del av kv. Tvättsvampen 1 mfl

Detaljplan för Folkets park 1 mfl

Detaljplan för Fjällskivlingen 1

Detaljplan för del av kv. Toppmurklan

Detaljplan för kv. Badgästen

Område för aktivitetscenter med bad, sport, lek och resturanger, ny kommunal simhall, hotell.

Område för semesterbostäder i form av stugor och hotell samt boendeservice.

Område för semesterbostäder i form av ca 30 stugor.

Område för semesterbostäder i form av ca 30 stugor.

Område för semesterbostäder i form av ca 20 stugor.

Ca 250 semesterbostäder.

Följ vårt arbete på motala.se/lalandia 25

PÅGÅENDE PROJEKT

Den nya simhallen planeras ligga i Varamon, området Tvättsvampen i anslutning till Lalandia med gemensam entré. Målet är en integrerad anläggning som sätter besökarnas behov och upplevelser i fokus.


PÅGÅENDE PROJEKT

STENAVADET

N 6488647 E 503035

Stenavadet På Södra stranden pågår uppförandet av tre flerbostadshus. I skrivandets stund uppförs hus nummer två och etapp 3 påbörjas i maj 2022. Under 2023 beräknas alla tre husen vara färdigställda. Ägare: Privat

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

26

2022-01-10


Luxor Utvecklingsprojekt utmed riksväg 50. Privat fastighetsägare som påbörjat en omvandling från industribyggnad till en anläggning för besöks- turism- och sportanläggning. Arbete med en ny detaljplan för området pågår. Ägare: Privat

27

PÅGÅENDE PROJEKT

LUXOR


PÅGÅENDE PROJEKT

EKÖN

Ekön Område mitt i Motala mellan lasarettet och Bondebacka friluftsområde. Detaljplanearbete pågår för att möjliggöra för bland annat bostäder. Ägare: Motala kommun samt privat

28


Facklan

Buntmakaren

Förtätningsprojekt i Lyckorna. Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggnation av ett flerbostadshus pågår. Huset består av 15 våningar och inrymmer 64 hyreslägenheter i olika storlekar. På plan 15 byggs en gemensamhetslokal med takterass för hyresgästerna och på plan 14 byggs en offentlig lokal med egen glashiss på utsidan av huset, där exempelvis bistroverksamhet kan bedrivas.

Detaljplanearbete pågår för att möjliggöra bostäder och parkering. Ägare: Motala kommun

Inflytt beräknas till våren 2023. Ägare: Privat

29

PÅGÅENDE PROJEKT

FACKLAN OCH BUNTMAKAREN


PÅGÅENDE PROJEKT

NORRA BRÅSTORP

Norra Bråstorp Stort område i norra delarna av staden för blandad bebyggelse av bostäder i olika storlek och med olika upplåtelseformer. Även idrottsmöjligheter och kommunal service såsom förskola, skola eller särskilt boende ses över. Detaljplanearbete pågår. Ägare: Motala kommun

30


Bråta hagar Beläget i västra Borensberg ligger Bråta Hagar, där den nya detaljplanen som möjliggör för blandad bostadsbebyggelse och kommunal service nu har vunnit laga kraft. BUtbyggnad av området beräknas påbörjas under 2022. Ägare: Privat och Motala kommun

31

PÅGÅENDE PROJEKT

BRÅTA HAGAR BORENSBERG


PÅGÅENDE PROJEKT

BROMMA, KÄRSBY OCH DJURKÄLLA

Bromma, Kärsby och Djurkälla Enastående läge vid Vätterns strand norr om Varamobaden. Ett detaljplaneprogram har godkänts. Programmet möjliggör för kommande detaljplanearbete för småhustomter, flerbostadshus, trafikanslutning och service för områdena. Ägare: Privat och Motala kommun

32


Villa Ekenäs Villa Ekenäs och omgivande miljöer. Vacker natur i sjönära läge med möjlighet att planlägga för bostäder. Känsligt område med höga natur- och rekreationsvärden där fler utredningar krävs. Ägare: Privat och Motala kommun

33

PÅGÅENDE PROJEKT

SÖDRA STRANDEN VILLA EKENÄS


PÅGÅENDE PROJEKT

BRYGGERIET

Bryggeriet Fantastiskt läge mellan Göta kanal och Motala ström i centrala Motala. Detaljplanearbete pågår för bostäder. Ägare: Privat

MARSTADSLYCKAN Möjlighet till bostadsförtätning i flerbostadshus Nära Motala centrum Ägare: Privat och Motala kommun

34


Bergmossen Möjlighet till förtätning med bostäder i Bergmossen. Grönstrukturen är viktig. Detaljplanearbete förväntas påbörjas våren 2022. Ägare: Motala kommun

35

PÅGÅENDE PROJEKT

BERGMOSSEN


PÅGÅENDE PROJEKT

LASARETTET TEGELVIKEN

Tegelviken Inom området finns idag en småbåtshamn inklusive båtuppställningsplatser, klubbhus samt sjöbodar. Inom området finns även en äldre fabriksbyggnad. Ett positivt planbesked har beviljats och detaljplanearbete för möjliggörande av bostäder förväntas påbörjas under 2022. Ägare: Motala kommun

36


Dynudden Möjlighet att utvidga bostadsområdet Dynudden. Plats för ny småhusbebyggelse vid Vättern. Buller är en avgörande fråga för områdets framtid. Arbetet med att ta fram en detaljplan för Dynudden påbörjas under 2022. Ägare: Motala kommun

37

PÅGÅENDE PROJEKT

SÖDRA STRANDEN DYNUDDEN


VISIONÄRA PROJEKT

GAMLA MOTALA VERKSTAD

Gamla Motala Verkstad Motala verkstad är en viktig del av Motalas identitet. Det var förr ett eget samhälle och är numera en kulturstadsdel som inte bara omfattar verkstadsbyggnaderna vid Göta kanal utan stora delar av det gamla industrisamhället med sina arbetar- och tjänstemannabostäder, järnvägsstation, gamla Folkets hus och en av landets första Konsumbutiker som nu är ett konstnärscentrum. Motala kommun och företaget Serneke Invest AB samverkar för att utveckla området Gamla Motala Verkstad. I oktober 2021, tog kommunfullmäktige beslut om genomförandeavtal och överlåtelseavtal för den fortsatta utvecklingen av en del av Gamla Motala Verkstad.

Bevara och stärka områdets historia Området har stora kulturhistoriska värden och all utveckling ska ske med hänsyn till dessa värden och deras betydelse för Motalas identitet. Det finns både kort- och långsiktiga visioner för Gamla Motala Verkstad. Visionen är att skapa genuina upplevelser som bidrar till ökad besöksnäring. Serneke vill satsa på kultur, kontor, kommersiella ytor och bostäder i en spännande miljö. Miljön och byggnaderna rustas successivt upp. Serneke planerar för event i Lokverkstan redan under sommaren 2022. 38


Lotsen Möjlighet till bostäder med lokaler i bottenvåningen centralt i Motala hamn. Bruttoarea ca 2000 kvm Ägare: Privat

39

VISIONÄRA PROJEKT

SÖDRA STRANDEN LOTSEN


VISIONÄRA PROJEKT

LASARETTET ÖSTRA SKOLAN

Östra skolan Möjlighet till förtätning med bostäder på befintlig parkeringsyta bredvid Östra skolan. Området ligger nära centrum och Motala central. Att kombinera parkering och bostäder kommer att bli en fråga i ett eventuellt planarbete. Ägare: Privat

40


Bagaren Centralt läge för bostäder, butiker och parkering på f.d. bussterminalen kan rymma ca 30 lägenheter, 200 kvm lokaler och över 300 parkeringsplatser. Ägare: Motala kommun

41

VISIONÄRA PROJEKT

SÖDRA STRANDEN BAGAREN


VISIONÄRA PROJEKT

LASARETTET KANALSTRÅKET

Kanalstråket Planprogram Ett mycket centralt och attraktivt läge intill Göta Kanal. Inom området finns idag bland annat hyreslokaler och idrottsplats. Syftet med planprogrammet är att se över möjligheterna till utveckling av kanalstråket som en sammanhållen och attraktiv boendemiljö. Ägare: Motala kommun

42


Kyrkoherden Centralt belägen obebyggd fastighet vid Drottningplan för exempelvis bostäder och butiker. Ägare: Motala kommun

43

VISIONÄRA PROJEKT

SÖDRA STRANDEN KYRKOHEREDEN


VISIONÄRA PROJEKT

KORSBÄCK BORENSBERG

Korsbäck Kommunen äger ca 8 hektar mark i södra delen av Borensberg som kan planeras för bostäder. Nära sjön Boren och Strandbaden. Ägare: Motala kommun (och privat fastighetsägare om ett större område tas i anspråk)

44


Dragkampsängen Obebyggt område i ett mycket centralt läge i Borensberg. Kan rymma ca 20-30 lägenheter. Ägare: Motala kommun

45

VISIONÄRA PROJEKT

SÖDRA STRANDEN DRAGKAMPSÄNGEN BORENSBERG


VISIONÄRA PROJEKT

46


VISIONÄRA PROJEKT

SÖDRA STRANDEN

N 6493074 E 504184

Södra stranden Motalavikens södra strand. Ett guldläge centralt i Motala, med närhet till både stadens centrum och naturen i Fålehagen. Planprogrammet för Motalavikens södra strand godkändes 2017. En omvandling har påbörjats från nedrustat industriområde till attraktivt vattennära bostadsområde med bland annat med mindre verksamheter, handel och vattenverksamhet.

47

Koordinatsystem SWEREF 99

8541

Ägare: Privat och Motala kommun


UTVECKLINGSPROJEKT

IDROTTSCENTRUM RV 50

Idrottscentrum utmed riksväg 50 Området vid Varamobaden ligger attraktivt utmed riksväg 50. Lalandias etablering inom området bidrar till visionen om att uppföra ett idrottscenter på del av det oexploaterade området för att samla besöksanläggningar som tillsammans bidrar till synergieffekter. Områdets läge underlättar för tillresande som kommer med bil och en förhoppning om att utveckla kollektivtrafikstråket finns. Ett arbete med en ny detaljplan för detta område pågår. Starten för ett nytt idrottscenter blir nya ishallar för bandy, hockey och skridsko. 48


49

UTVECKLINGSPROJEKT

XXXX


STADSMILJÖPROJEKT

XXXXX LASARETTET CENTRUMUTVECKLING

Centrumutveckling Motala centrum ska vara en attraktiv mötesplats med handel, boende samt privat och offentlig service där vi utnyttjar den starka kopplingen mot vattnet. Utvecklingen av centrum drivs i samverkan mellan kommunen, Tillväxt Motala, fastighetsägare och näringsidkare. Mycket kommer hända i Motala centrum de närmaste åren. Ett välkommet projekt är Points förnyelse av Gallerian i kvarteret Plåtslagaren som byggs på med ca 200 lägenheter.

50


STADSMILJÖPROJEKT

51


MARK FÖR VERKSAMHETER

XXXXX LASARETTET NORRSTEN

Norrsten Detaljplanen för etapp 1 är klar och marken är planlagd för verksamheter och drivmedelsförsäljning intill riksväg 50. Arbetet med att ta fram en detaljplan för etapp 2 beräknas att påbörjas under 2022. Ägare: Motala kommun

52


Östra Bråstorp och Västra Bergsätter Område för främst handel med skrymmande varor. Även planlagt för kontor/industri/verkstad/lager. Ca 40 000 kvm handel. 150 000 kvm kontor/verksamheter (industri, verkstad, lager eller liknande). Ägare: Motala kommun

53

MARK FÖR VERKSAMHETER

SÖDRABRÅSTORP STRANDEN XXXX ÖSTRA OCH VÄSTRA BERGSÄTTER


MARK FÖR VERKSAMHETER

XXXXX LASARETTET ERSTORP BORENSBERG

Erstorp Planlagd mark för verksamheter intill riksväg 34 i Borensberg. Kommunen påbörjade utbyggnad av infrastrukturen 2021. Ägare: Motala kommun

54


MARK FÖR VERKSAMHETER

55


KARTOR

32 30

53

22

19

48 27 24

29a

33

23

35

10

38

28 4 43 21

14

36

40 50

9

16 34

26

37

5

29b 41

7

6

8

42

39 18 52 47

BYGGKLARA PROJEKT Lasarettet............................................ 4 Brandmannen...................................... 5 Telegrafen........................................... 6 Prinsen................................................ 7 Linden................................................. 8 Vätterosen........................................... 9 Ekenäs...............................................10 Hällalund.............................................11 Kastberga, Österstad.......................... 12 Askagården, Fågelsta.......................... 13 Tellus.................................................. 14

Gamla Urmakarskolan......................... 15 Ingenjören.......................................... 16

PÅGÅENDE PROJEKT Munken.............................................. 18 Fräsaren............................................. 19 Hycklinge, Fornåsa............................ 20 Plåtslagaren....................................... 21 Cykelramen....................................... 22 Filgraden och Filspånet..................... 23 Utveckling Varamon........................... 24

56

Stenavadet........................................ 26 Luxor..................................................27 Ekön.................................................. 28 Facklan............................................ 29a Buntmakaren................................... 29b Norra Bråstorp................................... 30 Bråta hagar, Borensberg..................... 31 Bromma, Kärsby och Djurkälla............ 32 Villa Ekenäs....................................... 33 Bryggeriet......................................... 34 Bergmossen...................................... 35 Tegelviken......................................... 36 Dynudden ..........................................37


KARTOR

54

11

31

15 45

44

12 20 13

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

VISIONÄRA PROJEKT

UTVECKLINGSPROJEKT

MARK FÖR VERKSAMHETER

Gamla Motala Verkstad....................... 38 Lotsen............................................... 39 Östra skolan ...................................... 40 Bagaren.............................................. 41 Kanalstråket...................................... 42 Kyrkohereden.................................... 43 Korsbäck, Borensberg........................ 44 Dragkampsängen, Borensberg........... 45 Södra stranden ..................................47

Idrottscentrum rv 50.......................... 48

Norrsten............................................ 52 Östra Bråstorp och Västra Bergsätter .53 Erstorp, Borensberg........................... 54

STADSMILJÖPROJEKT Centrumutveckling............................ 50

57


Du når oss på 0141-22 50 00 motala.kommun@motala.se

www.danagardlitho.se

Motala kommun, 591 86 Motala


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.