Page 1

NAŠE PROKLETSTVO

SIGURNA KUĆA

NOVA ŽRTVA NA PROMETNICI

OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA

Plaće 22% niže od hrvatskog prosjeka

U 7 mjeseci zbrinute su čak 42 osobe

U Okruglom Vrhu smrtno stradao 14-godišnjak

Prekopa bez prvašića u ovoj školskoj godini

str. 20

Desetak slijetanja u potok str. 8

str. 12

www.mnovine.hr

str. 4

KOBNI MOST U D. KRALJEVCU

Godina XV.

Broj 786.

^akovec, UTORAK, 28. rujna 2010.

Cijena 7 kuna

MEĐIMURJE DOBILO

str. 14-15

VIŠE OD TISUĆU LJUDI POZIRALO ŠIMI STRIKOMANU NA PROSTORU BUDUĆIH TOPLICA "HORTUS CROATIAE"

MILENIJSKU FOTOGRAFIJU

PEKARNA. CAFFE BAR.

sefino se Šenkovec, Maršala Tita 11

RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR

ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA

AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822

str.str. 708 media


2

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

IZ TJEDNA u tjedan

UREDNIKI osvrt

Prevelika oekivanja i olaka obeanja! Ozbiljni gospodarski analitiari kažu da još uvijek nismo zakoraili u pravi “krug pakla”, da nas najteža vremena tek ekaju. Veina nas ne želi uope priznati, niti se suoiti sa situacijom u kojoj siromaštvo mnogima kuca na vrata. Dojam pojaava situacija gdje smo okruženi s ljudima koji su se obogatili preko noi, voze dobre aute, grade kue i vikendice, kupuju skupe stanove, putuju, pitamo se zašto to isto ne bi mogli i svi mi. Nije lako! Meutim, i meu jednima i drugima nema previše sretnih lice. Ima tzv. bogatih koji žive “na leasing ili kredit”, drugi ne znaju uživati u steenom bogatstvu, trei su uništili obitelj, etvrti ... esto kod njih caruje lažni osmijeh, poput veine drugih, obinih, koji i kad je najteže teško to isto žele priznati. Najgore je kad nema sjaja u oima kad se ide svakodnevno na posao ili kavu. Gr u želucu umjesto osmijeha na licima. Stoga je bilo lijepo vidjeti, kako kažu svjedoci, iskreni osmijeh radnicama na licu kad su zakoraile u tvornicu koja je prošli tjedan u Meimurju i službeno otvorila vrata. Možemo li umjesto zemlje bahatih politiara i bogatuna, zemlje (pre)velikih oekivanja, zemlje obeanja - postati zemlja sretnih ljudi. Dosta je bilo “kruha i igara”, igranja na kartu nacionalnih osjeaja, par dobrih rezultata reprezentacije i sve e biti ok! Kad se probudimo nakon takvog “pijanstva”, obino svijet izgleda ne samo ruži-

Piše: Dejan Zrna urednik@mnovine.hr

28. rujna 2010.

REBALANS PRORAUNA Mei

Umanjuje se za 2 - Zaposlenicima Županije linearno smanjenje plaa za 400 kuna

astije, nego je još gore. Na žalost, prvi su politiari koji nikako da konano “stanu na loptu”, ve i dalje uvjeravaju narod da e sigurno biti bolje. Baš me zanima kakva je to arobna formula u kojoj e svi u državi biti zadovoljeni, sretniji nego danas, bez lažnog osmijeha na licima. Bojim se da politika opcija, bez obzira koja je u pitanju i to govori - laže. Najgore pak je kad se u javnosti stvara fama da SDP ima pravo na takvu retoriku, za razliku od HDZ-a, za kojim se gomila tisue afera. Naime, ne znam što bi se zaista trebalo dogoditi da SDP ne dobije sljedee parlamentarne izbore. Stoga, u ovom trenutku toj stranci treba sve drugo samo ne olaka obeanja. Jer u sluaju igranja na tu kartu, bez posezanja u strateški važne rezove, sudbina Grke ili Maarske zaista nam ne gine! Zašto bi morali slijediti najgore europske primjere, umjesto onih koji su danas u EU sretni i zadovoljni!?

Krajem prošle godine, kada se donosio, proraun Meimurske županije planiran je u iznosu od 161,072.018 kuna, a na kraju polugodišta ove godine ostvaren je u iznosu od 41,713.811,40 kuna ili sa svega 26 posto. Zbog lakšeg poslovanja, korišteno je i prekoraenje po raunu po principu tekueg rauna. Korišteni minus na dan 30. lipnja iznosio je 3,488.861,73 kune. Zbog ovakvog stanja Skupština Meimurske županije prihvatila je rebalans prorauna za 22,014 milijuna, ime je proraun sveden na iznos od 139,058 milijuna kuna i manji je za 14 posto. - Prihodi od poreza na dohodak, jedni od glavnih izvora prihoda županije, do 30. lipnja iznosili su 18,721 milijun kuna ili 39 posto. Samo u ljetnim mjesecima, lipnju, srpnju i kolovozu, priljevi od poreza na dohodak (iz plaa radnika) smanjeni su za oko pola milijuna kuna, što je posljedica smanjenja broja zaposlenih i manjih plaa u meimurskom gospodarstvu, ak i prakse isplate dijela plaa ispod stola, što sve ima odraza na manje prihode u proraunu Meimurske županije, kazao je župan Ivica Perho. Dva sata vodio se rat rijeima oko rebalansa prorauna izmeu oporbe i vladajuih, da bi na kraju veinom glasova vladajuih rebalans bio usvojen. Glavni problem prorauna jesu nedostatni prihodi. Unato trima natjeajima, sadašnja vlast nije uspjela kapitalizirati županijsku imovinu na podruju Vojarne. Meimurski župan Ivica Perho oekuje da bi s te osnove mogao biti ostvaren dio prihoda do kraja godine, jer potencijalni

Zbog dugog trajanja sjednice, ni svi vijenici nisu izdržali do kraja

ulagai i dalje iskazuju interes za te nekretnine. Tako da o prodaji ili neprodaji tih nekretnina ovisi hoe li Županija biti prisiljena na još jedan rebalans prorauna na niže do kraja godine ili e proraun ostati na toj razini. Sadašnja oporba, iji je proraun bio vei, nije sada vladajuima ostala dužna. Nekoliko puta podsjetili su na bockanje Nadice Jelaš iz vremena kada je SDP bio u oporbi, koja je tadašnjoj vladajuoj garnituri HNS - HDZ spoitavala da im je proraun kao konjski zalet i pilei šut. Sada su to bockanje uperili protiv njih samih. Mladen Križai iz HDZ-a kazao je da je razlika u kresanju u tome što je prošla vlast samo križala planirane a nezapoete investicije, a sadašnja kreše tako da trpe proraunski korisnici, razne udruge, sport i socijala.

Zaposlenicima linearno 400 kuna manje plae Osim što se svaka Skupština pretvori u nadmetanje vladaju-

ih i oporbe iji su grijesi vei, a ije zasluge znaajnije, vrijedno pažnje javnosti svega je nekoliko informacija. Zaposlenicima Županije plae su linearno smanjene za 400 kuna svakome. No, masa naknada za vijenike poveava se zbog toga što e se održati jedna sjednica više, a plaeni su po održanoj sjednici. Pokušaj vijenika Ivkovia da predloži smanjenje vijenikih naknade sa 600 na 500 kuna nije prošao budui, da su vladajui to protumaili kao prikupljanje politikih poena. Ivan Martan (HDSS) pak je imao udnovatu ideju da vijenici koji su u radnom odnosu ne dobiju tu naknadu, ve samo oni vijenici koji nisu u radnom odnosu. I opet su na dnevnom redu bili Vojarna, asniki dom i Knjižnica. Dug Županije prema Knjižnici vue se još iz razdoblja kada je župan bio Levai iz HSLS-a, a gradonaelnik akovca Aleksandar Makovec, takoer iz HSLS-a. Nakon tri mandata opet je kompatibilna vlast u Županiji i Gradu akovcu. Ovaj put vlast je SDP-ova i u Županiji i u akovcu. Kompatibilne

vlasti i ovaj su se put dogovorile da e Županija namiriti dug koji je u meuvremenu narastao na preko 400 tisua kuna. Što se pak sporazuma Županije i akovca oko ureenja prostora na Vojarni i kupovine asnikog doma tie, i on se vratio na poetnu toku od prije dvije godine. Deiniranje meusobnih obveza i utvrivanja smjernica za izradu prostornih planova za podruje vojnog poligona. Josip Posavec, bivši župan, a sada oporbeni vijenik, kazao je da se nakon dvije godine izgubljenog vremena i propuštenih prilika vraamo na osnovni sporazum. Ali da se nada da e ovaj put Grad ispoštovati sporazum i da kad odradi svoj dio koji treba po sporazumu nema razloga da im se ne oproste kamate na dug prema Županiji za asniki dom. Recimo i to da je sjednica zbog obimnoga dnevnog reda trajala pet sati, kao nikada do sada. Pojedini vijenici napuštali su sjednicu prije njezina kraja, tako da su kvorum na kraju držali vijenici oporbe. (BMO)

Meimurci smatraju da smo prepasivan narod da bismo izlazili na ulice Dok Francuzi ponovo štrajkaju i izlaze na ulice jer ne žele raditi do 62. godine života, od 4,5 milijuna hrvatskih glasova

glasa uti nije. Koji je razlog tome što Hrvati nikad ne izlaze na ulice i uvijek oekuju da netko drugi riješi njihove probleme,

upitali smo prošli tjedan naše Meimurce. Gotovo svi su se složili da smo pasivan narod, što je dio problema.

Meu razlozima tom problemu spominje se i strah, što od gubitka radnih mjesta, što od toga da se nekom ne zamjerimo. Meutim, neki su

ispitanici unato tome optimistini, vjerujui da e se, sa smjenom generacija, situacija po tom pitanju ipak promijeniti na bolje. (hz)

Anketa “Pod vurom”

Drago Jelinek, rean - Mislim da se moraju generacije promijeniti i da e tada situacija po tom pitanju biti nešto bolja. Kada bi netko u ovom trenutku zbog odreene problematike pokrenuo izlazak na ulice, mišljenja sam da ga stariji ne bi slijedili, dok vjerujem da bi se mlae generacije pridružile jer bi njih to zabavljalo. No, bilo kako bilo, u svakom sluaju mi Hrvati smo pasivan narod.

Damir Lesinger, akovec - Mišljenja sam da je razlog tome što se Hrvati nikad ne bune, ne izlaze na ulice, odnosno što oekuju da e netko drugi riješiti njihove probleme u tome što smo takav narod. Mi Hrvati smo pasivni, sve držimo u sebi, ali trebali bi se postavljati kao što se postavljaju, primjerice, Francuzi koji su se pobunili jer ne žele raditi do 62. godine života.

Mario Kova, Brezje - Smatram da je razlog tome taj što se Hrvati boje za svoja radna mjesta. Hrvati se ne usude nikome zamjeriti. Ako bi netko i pokrenuo nekakav izlaz na ulice, vjerujem da se ne bi mnogo ljudi odazvalo. Mi smo takav narod koji bi samo radio. Takoer nismo dovoljno složni, ali i previše smo pasivni za takvo što.

Stjepan urkin, Domašinec - Vjerojatno razlog tome što se nikada ne bunimo i ne izlazimo na ulice leži u tome što nemamo vou. Da netko pokrene izlazak na ulice, vjerojatno bi se ljudi pridružili, ali ukoliko bi znali o emu se radi. Veliki problem kod nas je i taj što nitko nikome ne vjeruje. Strah je takoer jedan od razloga zašto se ne usudimo javno pobuniti. Zdravko Holcinger, akovec Mišljenja sam da je razlog što se Hrvati nikad ne bune u tome što smo podaniki narod. Sve tue je bolje i ljepše, naše ništa ne valja. Još smo k tome i 'jalni' i to se ne može promijeniti jer samo takvi po prirodi. Naueni smo da nas ujutro netko 'zašpota' pa radimo cijeli dan i dobri smo. Meutim, ukoliko moramo sami nešto izmisliti, tada nastaju problemi.

Alan Šardi, Mursko Središe Smatram da smo pasivan narod i da zato nikad ne izlazimo na ulice i ne bunimo se, odnosno zato uvijek oekujemo da e netko drugi riješiti naše probleme. Vjerujem da e se s generacijama to promijeniti, ali, na žalost, ne vjerujem da u ja to doživjeti. Velika nam je mana i što nismo dovoljno složni, za razliku od, primjerice, naših susjeda Slovenaca. (foto: Vrzan)


28. rujna 2010.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

3

murske županije

22 mil. kuna AKTUALAC Skupštine Meimurske županije

Dobivamo upravni odjel za turizam Da e se u Županiji otvoriti još jedan upravni odjel, a time i proelniko mjesto, saznali smo na zaobilazni nain iz odgovora koji je meimurski župan dao vijeniku Predragu Koili, kojeg je zanimao rad meimurske suvenirnice, njezina opravdanost, isplativost, te pitao pod koji resor spada turizam budui da je u potrazi za tim odgovorom bio šetan od odjela do odjela. Župan Perho odgovorio je da se planira formirati upravni odjel za turizam, a što se tie isplativosti, zamjenik Posavec kazao je da su meimurski obrtnici zadovoljni plasmanom svojih proizvoda preko suvenirnice. Održi li ministar turizma rije, bit e pokriveni i troškovi izrade suvenirnica. A o njihovoj opravdanosti govore podaci da je za Porcijunkulova jedina bila na raspolaganju gostima i turistima u vrijeme kada su bili zatvoreni Muzej Meimurja i Turistiki ured.

Uenike nam vrbuju ve u osnovnoj školi K r ist ink a Blažek a (HSLS) otvorila je izvrsnu

temu u kojoj je pokazala da ona tko da i ima rezultata u napredovanju. A mi obino krenemo, ali brzo odustanemo. Nju je zanimala sudbina Centara izvrsnosti u znanju. Navela je primjer Varaždinske županije koja je 2007. godine krenula u organizaciju Centara izvrsnosti. Razlozi za njihovo osnivanje bili su poveanje kvalitete rada, zajedniki rad uenika osnovnih i srednjih škola na jednom mjestu, bolja komunikacija meu predavaima, bolja opremljenost i iskorištenost opreme itd. Centar izvrsnosti iz matematike zapoeo je s radom na jesen 2007. godine. Za uenike putnike organiziran je prijevoz, osigurana prehrana i kvalitetna nastava, a rezultati rada vidljivi su na natjecanjima i festivalima matematike. Centar izvrsnosti iz izike otpoeo je s radom u prosincu 2008. godine sa svom potrebnom opremom, a dvoje uenika plasiralo se na meunarodno natjecanje u Kini. Varaž-

dinska županija nositelj je i projekta Centra izvrsnosti iz podruja informatike koji je zapoeo s radom u travnju 2009. godine. U školskoj godini 2008./2009. za rad Centara izvrsnosti ukupno je izdvojeno 850.000 kuna, a u planu je i i osnivanje i Centara izvrsnosti iz drugih podruja. S druge strane, naše najbolje, najdarovitije i najuspješnije uenike vrbuju škole iz veih sredina ve u osnovnoškolskoj dobi (I. anadi, S. Glavina, T. Sabolec …). Ako i ne odu, na pripreme za natjecanja nerijetko moraju putovati u vee sredine. Centri izvrsnosti omoguili bi prepoznavanje i njegovanje darovitosti te napredak još veeg broja uenika. Odgovor koji je dao župan Perho mogao bi se nazvati u neku ruku utješnim, jer se naša praksa svela praktiki na ljetnu radionicu znanosti u organizaciji meimurskih doktora znanosti. To je hvale vrijedno, ali nedovoljno za sustavni rad. (BMO)

GOSPODARSTVENICI na sastanku Gospodarsko - socijalnog vijea Meimurske županije

Ogoreni što ne štede oni koji se financiraju iz prorauna U vrijeme krize nelogino je i nepravedno da teret krize snose samo gospodarske djelatnosti, a da ostatak društva nastavi funkcionirati kao da se ništa ne dogaa, pa se i dalje ležerno troši više nego što stvaramo, poruili su gospodarstvenici na sastanku Gospodarsko - socijalnog vijea Meimurske županije, koje okuplja predstavnike vlasti, sindikata i gospodarstvenika s našeg podruja. - Društveni sektor ima neusporedivo bolji status u društvu od onog u gospodarstvu. Zaposlenici tih subjekata imaju znatno povoljnije probitke od zaposlenika u realnom sektoru; od plaa, drugih materijalnih primanja i ostalih pogodnosti, što su dodatno osigurali i širokom sindikalnom akcijom za referendum. Nije sporno za gospodarstvenike da te djelatnosti zaslužuju dostojan položaj i tretman društva, no u vrijeme krize nepravedno je da teret krize snose samo gospodarske djelatnosti. Stvarnost je takva da su poslovni rezultati sve slabiji, smanjuje se opseg posla, prestaju postojati neki poslovni subjekti i djelatnosti koje su sinonim za Meimurje, teško je stanje pojedinih grana gospodarstva, od tekstilne industrije, graevinarstva, preraivake industrije, prometa, poljoprivrede, trgovine i obrtništva. U materijalu koji su pripremili za sjednicu s ostala dva partnera u vijeu sindikatima i predstavnicima vlasti naveli su da su prinueni poduzimati krajnje mjere za odr-

POVRATAK JAVNOM PRIJEVOZU ili...

Autobusna karta ve za jednu kunu? Kada je Matija Posavec na Skupštini Meimurske županije u etvrtak iznio podatak da bi se Meimurci na javnim autobusnim linijama ve u listopadu mogli voziti za jednu do pet kuna na podruju Meimurja, mnogi su ostali zabezeknuti. Meimurska županija je u tijeku postupka ugovaranja javnog prijevoza s prijevoznicima i u tom postupku jedan od ponuaa, Preseki, ponudio je te revolucionarno niske cijene u javnom prijevozu, pri emu mu uz vrat pušu još neki prijevoznici. Meutim, ostaje pitanje što e se dogoditi nakon osvajanja autobusnog tržišta, nee li onda opet sve biti po starom kad su u pitanju skupe autobusne karte. U principu sva odredišta u Meimurju podijeljena su u tri prstena oko akovca i, ovisno od udaljenosti, jednosmjerne autobusne karte koštaju jednu, tri ili pet kuna. U prvom prstenu najbližem akovcu u kojem se, primjerice, nalaze Mala Subotica ili Orehovica do akovca bi se stizalo za jednu kunu, a na udaljenijim relacijama kao što je Kotoriba za pet kuna. Svi koji su uli tu informaciju zapitali

Model za poveanje broja putnika u autobusnom prijevozu

Hoe li autobusi za jednu do pet kuna za kartu vratiti putnike? su se u nevjerici u emu je kvaka. Je li to ili nije mogue? Naime, iz brze raunice je ispalo da bi dnevno korištenje karta bilo jeftinije od uenike karte koja na svim relacijama košta 420 kuna. Sada pak bi i najskuplji prijevoz, pod uvjetom da se vozite svih trideset dana u mjesecu od najudaljenije toke do akovca i natrag, koštao tristo kuna mjeseno?! Za ilustraciju, jednokratna vožnja na relaciji od 15 kilometara stoji tridesetak kuna, a u tom revolucionarnom prijedlogu koštala bi vas svega šest kuna?! Sasvim primjereno vremenu i standardu koji imamo. Trenutano i vožnja automobilom i ako ste sami u autu košta

vas barem za treinu manje nego da se vozite autobusom. Sasvim je logino da je netko od prijevoznika, želi li se i u budunosti baviti tim poslom, jednom morao obrnuti logiku i poeti razmišljati kako privui vei broj putnika u autobus, umjesto da pokušava održati svoj opstanak dižui cijene i tražei pomo iz prorauna županije, opina i gradova radi vlastitog opstanka, a unato sve veem gubitku putnika. No, sve vea kriza u svim novanicima gospodarstva, graana i onim proraunskim dovela je do toga da više nitko nema dovoljno novca da na dugi rok može plaati tue neracionalnosti.

I u toj nuždi nekome je trebala zasvijetliti lampica da se za budunost autobusnog prijevoza izlaz ne može tražiti ni u poveanju cijena karata koje više putnici ne žele plaati, ni u lokalnim proraunima koji nemaju iz ega suinancirati, ve u poveanju broja putnika koji bi ponovno trebali puniti autobuse. Mi smo duže od dva desetljea bili svjedoci propadanja javnoga autobusnog prijevoza i steaja autobusnog prijevoznika i iz Varaždina i iz akovca, pri emu ni jedan nije prihvaao tu logiku da je rješenje u poveanju broja putnika i poveanju broja linija, jer u protivnom današnji putnici javni prijevoz nee ni koristiti. Tek kad su stvari došle do toga da javni prijevoz nitko osim srednjoškolaca i ne koristi, pri emu ni tu nisu odustali od politike zidanja cijena radi osiguranja prihoda, dok nisu stigli do zida da ni roditelji srednjoškolaca nisu mogli podnositi troškove prijevoza pa je županija, da bi djeca mogla nastaviti obrazovanje, morala uvoditi red u te cijene, a i sama ima

žavanje proizvodnje, ukljuujui i nepopularne: svekoliku štednju na uštrb svih zaposlenika, a sve je prisutnije smanjivanje materijalnih prava i pojaano otpuštanje radnika. U pokušaju zadržavanja postojeih aktivnosti i održavanja korektnih socijalnih odnosa, gospodarstvenici koji stvaraju svojom proizvodnjom novu vrijednost za društvenu zajednicu nemalo su iznenaeni i ogoreni injenicom da se u drugim sektorima, poglavito u djelatnostima koje se inanciraju iz proraunskih sredstava (a koje se pune upravo iz prihoda tih gospodarskih subjekata), ne pristupa u organizaciji i pristupu rada na isti nain, dakle, štedljivo, racionalno i u duhu dobrog gospodarenja.

Administrativni aparat i nameti ne da se racionaliziraju, ve se gomilaju Meimurski gospodarstvenici kontinuirano i argumentirano niz godina upozoravaju na neodrživost stanja, govore o visokim troškovima nadgradnje, nepotrebnom gomilanju razliitih paralelnih institucija od državne do lokalne razine, o nesmislenosti mnogobrojnih paraiskalnih nameta, optereenju gospodarstva visokim cijenama energenata (da bi se amortizirao socijalni bunt graanstva, neekonomino poslovanje i zavidna primanja u

tim sustavima), naknada, administrativnih troškova; openito, injenjem svega da se oteža, a ne olakša položaj poslovanja. Takoer je upozoreno na samovolju pojedinih elnika lokalnih samouprava koje ne da ne poduzimaju ništa u pogledu stvaranja platforme za dobro funkcioniranje gospodarstva, ve su same sebi svrha, a sve to uz nemali trošak iz proraunskih i drugih davanja koje dolaze upravo iz gospodarstva, a što je nedopustivo i neodrživo. Donošenjem državnog rebalansa, kojim se i dalje optereuje gospodarstvo, i naznakama da i lokalne jedinice pristupaju proraunskom kolau na slian nain, potvruje se žalosna injenica da postoji samo deklarativno odreenje za jaanje gospodarstva kao temelja zdravog sustava, a stvarno se onemoguava svako konkurentno poslovanje hrvatskih tvrtki na domaem i inozemnom tržištu. Pored svega, za meimursko je gospodarstvo nepovoljno što se državnim mjerama i subvencijama naglašeno pomažu gospodarski subjekti i grane iz drugih podruja države, koji su konstantni teret za cijelu ekonomiju, te da su razliita pogodovanja konstruirana po principima i kljuevima uskih lobija, gdje odgovornih i kompetentnih iz Meimurske županije nema, što je štetno ne samo za nas ve i ukupno gospodarstvo u državi, poruili su u zajednikoj izjavi meimurski gospodarstvenici. (BMO)

U emu je kvaka... Ako pak je u pitanju samo kvaka, postavlja se pitanje nije li kvaka u tome što su se prijevoznici najprije osigurali prijevozom djece po cijeni od 420 kuna koje e dobiti svaki mjesec što od roditelja, a što od Županije, opina i gradova, i time osigurali hladni pogon, pa e si sada moi priuštiti na linijama na kojima ve voze djecu dodatne putnike po revolucionarno niskim cijenama od jedne do pet kuna. U toj raunici najvišu cijenu imala bi upravo uenika poteškoa s inancijama. Tek nakon toga stvari su se poele mijenjati u drugom pravcu. Kako su županijski i opinski prorauni presušili, pa se ponovno poveava udio roditelja u suinanciranju prijevoza, dobar dio uenika okrenuo se prijevozu željeznicom. Jesu li autobusni prijevoznici shvatili da bi sada mogli ostati i bez dijela tih putnika jer je u meuvremenu Županija promijenila pravila igre. Autobusnim prijevoznicima plaa raune za suinanciranje prijevoza prema broju kupljenih uenikih karata, a ne kad je prijevoz bio besplatan za sve uenike pa se nije kontroliralo tko ga koristi, a tko ne,

mjesena karta, pri emu bi bio ošteen manji broj roditelja koji imaju samo županijsku subvenciju. Ostali tu razliku ne bi toliko osjetili subvencionira li ih u cijeni autobusne karte njihova opina. Pristane li županija na takvu igru, bit e najviše nasamarena ona. Matija Posavec, zamjenik župana, kaže da na ugovaranje javnog prijevoza nee pristati jer e u protivnom uenike uputiti na kupovinu dnevnih karata. (BMO) zbog ega su prijevoznici jednostavno Županiji donijeli popis svih upisanih srednjoškolaca. Sada kada se usluga obraunava drugaije svaki putnik postaje važan. Put na povratak korištenja javnog prijevoza nee biti ni idilian ni jednostavan, i to ne samo zato što smo izgubili naviku korištenja javnog prijevoza. Da bi zaposleni kao potencijalni korisnici javnog prijevoza poeli ga i koristiti, prijevoz se mora isplatiti u odnosu na vožnju automobilom, ali i linije moraju biti uestalije od dosadašnjih, inae ni po cijenama od jednu kunu nemaju smisla. (BMO)


4

Aktualno

 GDQD u Meimurju

NA IZBORNOJ SJEDNICI Djejega gradskog vijea Grada akovca izabrana nova djeja gradonaelnica

Karolina Bacinger preuzela dužnost od Lee Pongrac Na prošli etvrtak održanoj izbornoj sjednici Djejega gradskog vijea Grada akovca jednoglasno je izabrana nova djeja gradonaelnica. Tu je funkciju od dosadašnje gradonaelnice Lee Pongrac iz III. OŠ akovec preuzela Karolina Bacinger iz OŠ Kuršanec, a u drugom e sazivu voditeljica Djejega gradskog vijea umjesto Zdenke Novak biti Zvonka Rakuša. Dosadašnja, ujedno i prva akoveka djeja gradonaelnica, Lea Pongrac posljednji je put predsjedala Djejim gradskim vijeem u svom mandatu, i tom je prilikom zahvalila svima na podršci koju je uživala u obavljanju svoje dužnosti. Nova djeja gradonaelnica Grada akovca Karolina Bacinger je, prema rijeima sada ve bivše djeje gradonaelnice, izabrana jer ima sve potrebno znanje i iskustvo za obavljanje te dužnosti, a koje je stekla sudjelovanjem na djejim forumima i susretima. Karolina se prilikom primopredaje vlasti obvezala da e nastaviti uspješan rad svoje prethodnice.

pozornost odraslima na probleme koji se mogu riješiti bez novanih davanja, te je gradskim elnicima upuen apel da se ne štedi na djeci, jer im je pomo potrebna upravo sada kada su djeca. U najljepšem je sjeanju dosadašnjeg rada djejim vijenicima ostao zajedniki izlet u Mariju Bistricu i Kumrovec, a i u novom e sazivu nastaviti raditi na tome da se uje i djeji glas. Malim se vijenicima obratio i akoveki dogradonaelnik Veselin Biševac, istaknuvši da su sve aktivnosti prošlog mandata za pohvalu, a na djeji apel da se na njima ne štedi odgovorio je obeanjem da doista i nee, ve e davati još i više. Takoer je poruio da mu je drago što se djeca upoznaju sa svojim pravima, ali i to da shvaaju da s pravima dolaze i odreene obaveze. (bš)

Djeca uputila apel da se na njima ne štedi Na sjednici su se predstavili i djeji vijenici, po tri iz svakog od šest djejih foruma - “Ivanica” OŠ Ivanovec, “Zmaji” I. OŠ akovec, “Srce” Centra za odgoj i obrazovanje akovec, “Zvjezdica” II. OŠ akovec, “Srea” OŠ Kuršanec i “Smješko” III. OŠ akovec. Mladi su vijenici prilikom predstavljanja istaknuli da svojim radom u djejim forumima ue o djejim pravima, ali i obvezama, da su nauili da je svako dijete – dijete i da se svi zajedno moramo potruditi da ne bude tužne i zapostavljene djece. Takoer, skretali su

28. rujna 2010.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Karolina Bacinger iz OŠ Kuršanec preuzela je dužnost djeje gradonaelnice Grada akovca

DOBRA VIJEST

Gimnazija dobila novi kabinet kemije Nov i suv remeni kabinet kemije sveano je otvoren u subotu u Gimnaziji akovec, emu su prisustvovali brojni sadašnji i bivši uenici, ali i profesori, te nova županijska proelnica za obrazovanje, kulturu i sport Sonja Toši – Grla, kojoj je ovo ujedno bio i prvi službeni posjet na novoj dužnosti. Ravnateljica škole Tea Dragi Runjak tom je prigodom rekla da, s obzirom na injenicu da je prijašnji kabinet u punoj funkciji

Kabinet je simbolinim inom otvorio umirovljeni profesor kemije Franjo Martinez bio ve 48 godina, nije potrebno posebno isticati da je doista po-

MEIMURSKO GOSPODARSTVO više izvozi nego uvozi, ali …

NAŠE PROKLETSTVO Plae 22 posto niže od hrvatskog prosjeka Meimursko gospodarstvo ostvarilo je hrvatski san, bilježi suicit u robnoj razmjeni s inozemstvom. No, taj san prati i nona mora. Prosjene plae isplaene u našem gospodarstvu 22 posto su niže od državnog prosjeka, iznose jedva 3.587 kuna i pri dnu su hrvatskog prosjeka. S prosjenom cijenom košarice za etverolanu obitelj koja iznosi 6.588,58 kuna, meimurska prosjena plaa pokriva 54,44 posto košarice. U Meimurskoj županiji na dan 31. prosinca 2009. od ukupno 46.645 aktivnih stanovnika bilo je zaposleno 40.166 osoba, a nezaposleno 6.479 osoba. U 2008. od 47.350 aktivnih stanovnika bila je zaposlena 42.241 osoba, a nezaposleno 5.109. Stopa registrirane nezaposlenosti krajem 2009. iznosila je 13,9 posto, a godišnji prosjek 12,6 posto, što je 3,1 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine. Usporeujui stopu nezaposlenosti u Meimurskoj županiji sa stopom nezaposlenosti na razini Republike Hrvatske, ona je manja za 2,8 posto, no u usporedbi s EU vea je za 4,5 posto. Izvoz u 2009. godini smanjen je u odnosu na 2008. godinu za 16,6 posto, dok je 2008. godine zabilježen rast od 20,2 posto u odnosu na 2007. godinu. Uvoz je takoer smanjen, i to za 27,3 posto, dok je 2008. godine porastao za 15,1 posto. Meimurska županija nakon dugog niza godina

Meimurski je izvoz 10% vei od uvoza bilježi suicit robne razmjene s inozemstvom. Tako je izvoz vei od uvoza za 10,7%, što u apsolutnim brojkama iznosi 36,9 milijuna USD. Pri tome je pokrivenost uvoza izvozom poveana za 14,18 posto. Podaci poslovanja meimurskog gospodarstva prema pokazateljima koje je izradio Upravni odjel za gospodarstvo Meimurske županije pokazuju za prvih šest mjeseci ove godine rast industrijske proizvodnje i blagi rast prometa trgovine na malo u odnosu na zadnje tromjeseje 2009. godine. Gospodarska aktivnost u graevinarstvu u prvim mjesecima 2010. nastavila je padati te je jasno da je nastavljeno i slabljenje investicijskih aktivnosti. Izostanak znatnijeg porasta maloprodaje rezultat je

CITATI TJEDNA “Meimurje usporeuju s Dolinom kraljeva u Mezopotamiji (Mura i Drava kao Eufrat i Tigris ). - iz emisije “Euritmija“ o Rudolfu Steineru, HTV 1, 12.9.2010.

stojala potreba za rekonstrukcijom starih instalacija, ali i težnja

za osuvremenjivanjem kabineta kako bi pratio metode suvremene nastave. ast da simbolinim inom otvori kabinet pripala je bivšem profesoru kemije u Gimnaziji akovec Franji Martinezu. Takoer je najavila da je sljedee godine u isto vrijeme u planu i otvorenje obnovljenog kabineta biologije. (Bojana Španiek, foto: zvrzan)

nastavka negativnih trendova na tržištu rada, koje obilježava daljnji porast nezaposlenosti i pad plaa, koji redovno rezultira i poveanim pesimizmom. Stanovništvo se i dalje susteže od nabavke trajnih proizvoda te motornih vozila, a nastavljena je i prilagodba plaa recesijskim uvjetima.

Izvozimo, a zaraujemo manje od onih koje država subvencionira Sline pokazatelje poslovanja, veu pokrivenost uvoza izvozom, uz manje plae od državnog prosjeka, imaju i susjedne sjeverozapadne županije i hrvatska politika morat e se prije ili kasnije suoiti i s tim paradoksom. Zašto i u ijem in-

teresu je da oni koji izvoze dokazuju konkurentnost na inozemnom tržištu bez izdašnih državnih subvencija, osueni su na slabiji standard svojih zaposlenika u odnosu na one koji primaju izdašne subvencije, a isplauju vee prosjene plae od onih koji ne primaju državne subvencije (brodogradnja, Hrvatske željeznice i drugi). Naime, postavlja se pitanje kako poveati konkurentnost gospodarstva kada oni koji ne primaju subvencije zarauju toliko potrebne devize i štede na svojim radnicima da bi istodobno subvencionirali one koji samo produbljuju svoje dugove i uz to isplauju vee prosjene plae od onih koji zarauju bez subvencija na inozemnom tržištu?! (BMO)

Istražio i odabrao Zlatko Boži

“Prirodna jednostavnost vraa se u modu.“ Fashion week, 19.9.2010.

“Morate nešto kupiti. Imamo izvrsne lignje iz Maarske, finsko povre ...“

“Kompjuter je stroj koji ljudi koriste da bi izbjegavali rad.“

“Bibin svijet“, RTL, 17.9.2010.

Penguins, “Nickelodeon“, 15.9.2010.

“Kafii su sve prazniji. Ljudi ili rade ili nemaju!?“


28. rujna 2010.

GRAD AKOVEC suoen s manjkom planiranih prihoda

Režu svugdje, pa i plae zaposlenih za pet posto Rebalans prorauna Grada akovca donijet e se na sjednici Vijea koja e se održati u etvrtak. S planiranih 134,199.571 kunu smanjit e se na 126,330.390 kuna, pri emu se 116,996.767,55 kuna odnosi na inanciranje rashoda i izdataka, dok bi se razlikom planiranih prihoda trebao pokriti i lanjski negativni rezultat poslovanja u visini od 9,333.622,45 kuna. Grad akovec je zbog rebalansa, kao i svi drugi, prisiljen rezati troškove na mnogim mjestima, pa i na plaama i drugim primanjima zaposlenih, koje su dugo odolijevale smanjenju upravo zaslugom gradonaelnika Šalamona koji dugo na to nije pristajao, štitei steena prava zaposlenih. Sada pak zbog neisplate božinice na kraju prošle godine, nei-

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

splate regresa zaposlenima i smanjenja plaa za pet posto od 1. srpnja do kraja ove godine troškovi za zaposlene u Gradskoj upravi smanjit e se ukupno 600 tisua kuna, kazao je gradonaelnik Branko Šalamon na svom kolegiju prije sjednice Gradskog vijea.

Otežana naplata gradskih poreza - Izvorni prihodi prorauna znatno su smanjeni zbog slabijih priljeva od poreza na dohodak, odnosno smanjenih isplata plaa u gospodarstvu, te izmjena propisa o porezu na dohodak. U dijelu gradskih poreza vrlo je otežana naplata, te procjenjujemo da se iznosi planirani proraunom nee moi ostvariti, kazao je na prošlotjednom kolegiju gradonaelnik Branko Šalamon.

Zbog svega navedenoga prišlo se i racionalizaciji troškova Gradske uprave. Uz to, postignut je dogovor i s gradskim poduzeima i ustanovama da se s poetkom godine plae smanje za najmanje pet posto, a do kraja ove godine zbog smanjenih proraunskih prihoda Grad ne bi isplatio jednu dvanaestinu proraunskih dotacija. Dotacije proraunskim korisnicima iz sporta, kulture i socijale od poetka godine smanjivane su za 40 posto. Dobra vijest je da je unato recesiji dvorana I. OŠ akovec završena i da su osigurana sredstva za dio nove opreme uz pomo države u iznosu od 823 tisue kuna, premda bi nabavka kompletno nove opreme iziskivala preko 2 milijuna kuna. (BMO)

5

PREDSTAVNICI MEIMURSKE ŽUPANIJE na Konferenciji europskih regija i gradova u Salzburgu

Nastojanje da se Meimurje pozicionira kao primjer prihvaanja europskih vrijednosti U Salzburgu je održana 6. Konferencija europskih regija i gradova pod pokroviteljstvom Instituta europskih regija (IRE). Tema ovogodišnje konferencije bila je "Kako regije i gradovi u budunosti mogu osiguravati javne usluge". Pokazala se izvrsnom platformom za susret vrhunskih ekonomskih strunjaka i politiara. Konferenciji su prošli ponedjeljak prisustvovali i predstavnici Meimurske županije zamjenik župana Matija Posavec, proelnik Ureda župana David Vugrinec i suradnica za europske integracije Mia Cingesar. U Salzburgu se boravilo s ciljem uvršivanja pozicije županije u okviru IRE-a te nastojanja da se Meimurje pozicionira u Europi kao primjer regije koja prihvaa europske vrijednosti i standarde, iako formalno nije regija zemlje lanice Europske unije. Zamjenik Posavec sudjelovao je na radionicama o upravljanju troškovima u regionalnoj

administraciji te regionalnim javnim uslugama prijevoza. Na marginama konferencije susreo se s povjerenikom Europske komisije za regionalna pitanja i austrijskim ministrom znanosti i istraživanja Johannesom Hahnom, gradonaelnicima nekoliko austrijskih gradova, državnom tajnicom za gospodarstvo i regionalni razvoj Republike Srbije, makedonskim ministrom lokalne samouprave, kao i sa županima hrvatskih lanica IRE-a. Politika Europske unije okree se sve više principu supsidijar-

nosti, odnosno potie države da budu aktivne sudionice EU, poevši od najnižih jedinica lokalne samouprave. Na Konferenciji je stavljen naglasak na veliku ulogu gradova i regija u oblikovanju europskih politika. Osim toga, predstavnici razliitih europskih regija iznijeli su probleme s kojima se susreu u postizanju zadanih ciljeva. Predstavljeni su primjeri dobre prakse te je na taj nain omoguena razmjena iskustava i otvorena su vrata za pronalaženje idealnog rješenja za svaki pojedini sluaj. (bš)

GRADSKO VIJEE Mursko Središe

Složni u interesu da Grad kupi autobusnu stanicu Autobusna stanica u Murskom Središu nalazi se u samom središtu mjesta, a u vlasništvu je AP-a Varaždin u steaju. Trgovaki sud ponovno je oglasio njezinu prodaju po cijeni od 889.000 kuna. Gradonaelnik Murskog Središa Josip Dobrani tu informaciju stavio je na dnevni red sjednice Gradskog vijea kako bi dobio konsenzus oko toga da li da se ue u kupovinu te nekretnine ili ne. Unato tome što vladajui u Murskom Središu imaju oštru oporbu po ovom pitanju, postignuta je složnost da bi Grad trebao uiniti sve što je u njegovoj moi da po im povoljnijoj cijeni kupi tu nekretninu. Ostaje još pitanje kako iznai sredstva za njezinu kupnju. Upravo zbog zajednikog zalaganja za kupnje tu nekretnine, u povjerenstvo za autobusni kolodvor uz gradonaelnika Josipa Dobrania

te zamjenika Dražena Srpaka ušao je i Marijan Kutnjak, predsjednik Mjesnog odbora Mursko Središe i oporbeni vijenik SDP-a. Amandmani oporbenih vijenika Marijana Kutnjaka iz SDP-a i Sanjina Tomšia iz HNS-a prihvaeni su po još dvije toke dnevnog reda. Sanjin Tomši predložio je, a Gradsko vijee prihvatilo, da se u ugovor o zakupu vatrogasnog skladišta u Križovcu, koji e se potpisati na dvadeset godina, u cijenu najma unese i indeksacija kako se vrijednost zakupa ne bi tijekom godina obezvrijedila. Sadašnja vrijednost zakupa je 112 eura mjeseno. Drugi amandman odnosio se na natjeaj za koncesionara za komunalne poslove. Ugovor s Mursekomom završava 1. listopada. Potrebno je raspisati novi natjeaj.

Rebalans prorauna Gradsko vijee prihvalo je veinom glasova rebalans prorauna Grada Mursko Središe. Izmjenama i dopunama on je smanjen za 2,34 milijuna kuna i iznosi 12,69 milijuna kuna. Osim smanjenja prihoda od poreza na dohodak, poreza na nekretnine, izostale su i oekivane kapitalne pomoi iz Županije i države. Tako se uku-

pno oekivalo 2,6 milijuna kuna za poslovnu zgradu bivše ljekarne koja je trebala bi prenamijenjena za ispostave pojedinih službi na podruju Grada. Od Županije se oekivalo 800 sua kuna, milijun kuna iz državnog prorauna i 800 sua kuna iz EIB III. Kako su sve tri potpore izostale, obnove zgrade za sada nee bi. (BMO)

Složni samo oko autobusne stanice

Izbori za vijea mjesnih odbora za sva naselja na podruju Grada Mursko Središe, i to za naselje Mursko Središe, Peklenica, Križovec, Štrukovec, Hlapiina i Sitnice, održat e se 7. studenoga od 7 do 19 sa. (BMO) Kako sadašnjem odlagalištu otpada Hrastinka prijeti opasnost od zatvaranja, Marijan Kutnjak predložio je, a Gradsko vijee prihvatilo, da ugovor s buduim koncesionarom sadrži klauzulu o jednokratnom raskidu ugovora u sluaju zatvaranja Hrastinke i raspisivanja novog natjeaja za koncesiju, kako bi se u tom sluaju osigurao neometani odvoz otpada.

Je li zakupac Zobi u sukobu interesa? Ono pak o emu se gradski vijenici nisu složili jest odluka o dodjeli u zakup državnog zemljišta. Spornim su smatrali dodjelu zemljišta jednom od zakupaca, Miljenku Zobiu (HSS), i to zato što je on gradski vijenik HSS-a i lan vladajue koalicije. Zobi je u toj podjeli dobio 17 hektara zemljišta.

Irska i Finska, a ne SAD i EU! Teško mi je komentirati konvenciju SDP-a, jer bih se ponavljao kao što se i oni ponavljaju. Slino je i s posjetom predsjednika Josipovia, odnosno premijerke Kosor - SAD-u. Kao što se politiari u nas ve 20 godina vrte u krug i ponavljaju jedne te iste stvari, bljutavo, bilo bi smiješno da nije žalosno. Radimo ono što se radi kad se izgubiš u nepoznatoj šumi. Bauljaš okolo, preživljavaš, nadaš se da eš jednom, ili e šumu porušiti buldožeri, pa e te ve netko pronai. Uglavnom, kad ne znaš cilj, kad ne znaš nain ka-

ko doi do njega i kad nemaš lidera koji bi to napravio, vrtiš se u krug. Zemlja po kojoj neprestano gaziš postaje jalova i tvrda od hodanja po istom mjestu. No, zanimljivo, lakše je hodati tu gdje je zemlja ugažena, zar ne? Japanci su se nakon II. svjetskog rata izvukli iz krize i razvili kopiranje tue tehnologije, tueg znanja. Uz svoju predanost poslu i tada još jeftinu radnu snagu, postali su ekonomska velesila koja sada više nema od koga kopirati, ve drugi kopiraju njih. Možemo li uope zamisliti japanske inženjere,

Izbori za vijea mjesnih odbora

koje danas doživljavamo kao genijalce, kako su ponizno hodali okolo i izdresiranim fotografskim vidom snimali što i kako drugi rade, kako bi i oni to mogli. Ovu industrijsku špijunažu inancirala je i država i njihove najjae tvrtke. Zbog toga inženjere nije bilo sramota, radili su za svoj narod, za viši cilj. Kod nas se dogaalo nešto slino. No ni približno tako. Tko je osim nekih poduzetnika išao van vidjeti kako drugi rade? Tko je osim gastarbajtera, koji su za to derali vlastitu kožu, donosio ideje i rješenja iz inozemstva? Oni nisu bili inženjeri,

Traži se otvaranje novih gradilišta Vijenik SDP-a Miladin Ma iz Peklenice na aktualnom satu Gradskog vijea zatražio je otvaranje novih gradilišta u Peklenici, za kojima postoji potreba. Kako trenutano nema novih gradilišta, a potrebe postoje, mlade obitelji iz Pekleni-

ce prisiljene su gradilišta tražiti u drugim mjesma. Josip Dobrani, gradonaelnik, preporuio je da se napiše pismo namjere Gradu, prikupe podaci o potrebama, te e se u sluaju realnih potreba prii otvaranju nove ulice u Peklenici. (BMO)

Smatrali su da se vijenik, zbog toga što se našao u podjeli zemljišta, našao u sukobu interesa,a da vladajui time kupuju glasove. Miljenko Zobi živi iskljuivo od poljoprivrede i udovoljava svim kriterijima za zakup zemljišta. I dok su oporbeni vijenici Kutnjak i Tomši smatrali da je u sukobu interesa, Zobi, kojemu je zakup zemljišta egzistencijalno pitanje, zapitao je znai li to da

on uope ne bi smio konkurirati za zakup državnog zemljišta. Podjela koncesija za državno zemljište prolazi tri instance, od kojih je odluka Grada o dodjeli tek prva, a zatim ta odluka prolazi još dvije instance, Ministarstvo poljoprivrede i Državno odvjetništvo. Na natjeaj se prijavilo 17 ponuaa, od ega je 12 ponuaa odobren zakup na 20 godina. Za 19 parcela na podruju

kopirali su koliko su znali i mogli, koliko su shvatili. Država je u cijelom sluaju bila nezainteresirana? U koliko smo poznatih svjetskih tvrtki poslali “delegacije“ neka pokupe ideje kako se nešto organizira? Šaljemo samo inovnike da “ue“ EU. Naša država inancira samo naše politiare, da hodaju okolo i “mire svijet“, poduavaju druge o problemima na Balkanu (strašno se tu nešto ima za nauiti). Slikaju se po Washingtonu i New Yorku, po Londonu i Berlinu, gdje su ih njihovi stranaki kolege primili i tapšali po ramenu. I kui se ne vraaju sa znanjem o rješavanju državnikih problema, ve se bahate kao Mujo kad je sreo Clinta Eastwooda.

I uporno idu u jalove posjete. Od SAD-a, Velike Britanije i Rusije nemamo što nauiti. Velike su to zemlje, koje politika pitanja o patuljcima poput Hrvatske koriste tek za sitne meusobne arke. Bilo bi bolje bilo da idu u zemlje sline nama, a uspješne. Finsku koja se izvukla iz krize u koju je dospjela raspadom SSSR-a i tada izgubila tržište od kojeg je doslovno živjela, ili Irsku koja je do prije desetak godina bila “krumpiraška zemlja“. Naravno, fotograiranje s njihovim državnicima ne izgledaju toliko sjajno u politikom životopisu, ali se od njih može nauiti što i na koji nain treba raditi da se pored velikih i monih država opstane i zaradi.

katastarske opine Štrukovec nije stigla ni jedna ponuda. Gradsko vijee odobrilo je akcijske cijene za prikljuenje na vodovod u Hlapiini. Akcija traje do 31. prosinca, a naknada za prikljuenje iznosi 4.000 kuna. S popustom od 20 posto na jednokratnu uplatu iznosi 3.200 kuna. Postoji mogunost otplate na 12 mjeseci uz 10 posto popusta ili beskamatno na 24 mjeseca. Na sjednici Gradskog vijea Mursko Središe prihvaen je i dokument procjene ugroženosti civilnog stanovništva, koji je izradila specijalizirana irma. Graanima Murskog Središa, premda leži na samoj obali rijeke Mure, najvea opasnost ipak ne prijeti od poplave, ve od cisterni koje dnevno prevoze benzin i druge opasne terete u cisternama koje prolazi državnom cestom kroz samo središte mjesta.

Piše: Tomislav Novak tomicanovak@gmail.com


6

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

28. rujna 2010.

NAJVEE NJEMAKO ulaganje u proizvodnju u Meimurju, vrijedno 5,2 milijuna eura

Sudionici okruglog stola u zgradi “Scheier”

OKRUGLI STOL: OBRTNICI pred hrvatski ulazak u Europsku uniju

Neplatišama ulazak zabranjen - Lakše e deva proi kroz iglene uši nego neplatiše u Europsku uniju. Upravo neplaanje obveza prema dobavljaima i majstorima loše odzvanja u ušima EU, odnosno njihove administracije i gospodarstva, ulo se na okruglom stolu u akovcu Neplaanje roba i usluga ili kašnjenja s plaanjem EU nee tolerirati. Sva kašnjenja preko trideset dana bit e sankcionirana, odnosno takve stvari EU ne dopušta, te je neplatišama ulazak u EU zabranjen, odnosno oni koji sada tako rade bit e suoeni s mnogim sankcijama. Oni koji nee na vrijeme plaati svoje obveze bit e tuženi, što e umjesto obrtnika pojedinano uiniti njihove udruge ili obrtnike komore, naglašeno je na okruglom stolu na temu “Poslovanje obrtnika u Europskoj uniji”, održanom u petak u zgradi “Scheier” u akovcu. Kako e hrvatski, pa tako i meimurski obrtnici poslovati kad Republika Hrvatska postane lanicom Europske unije, što e sve trebati prije toga uiniti, što im dobro EU donosi, te mnogo drugih novosti i informacija etrdesetak obrtnika ulo je od Olgice

Spevec, državne tajnice u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija, i od Željke Mazalin iz Uprave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Obrtnicima je predstavljen Plan Europa 2020. koji ima za cilj uspostaviti okruženje za razvoj konkurentne industrije i pomoi industriji koja se temelji na veoj energentskoj uinkovitosti. Bilo je govora i o državnim potporama u EU, koje govornice smatraju opravdanima, osobito ako doprinose održivom rastu i utjeu na uklanjanje tržišne neuspješnosti. Turizam je istaknut kao grana koja spada u prioritete EU kada su u pitanju obrtnici. Okruglom stolu nazoilo je etrdesetak obrtnika, te Anelko Horvat, zamjenik meimurskog župana, kao i elnici OK-a Meimurske županije. (S. Mesari)

EKONOMSKI BREVIJAR

Paretovo pravilo 80/20 Jedno od najpotvrivanijih i naješe korištenih pravila svakako je Paretovo pravilo. Mnogi ga prepoznaju i koriste, ak i ako ga ne nazivaju njegovim pravim imenom. Talijanski ekonomist Vilfredo Pareto još je poetkom 20. stoljea uoio da 20% stanovnika raspolaže s 80% bogatstva. Strunjak za upravljanje kvalitetom, Joseph Juran je 1940-ih proširio taj princip na cijelu ekonomiju. Pojednostavljeno: s 20% troškova i vremena postiže se 80% rezultata. Mali broj stvari (njih 20%) uzrokuje veliki broj posljedica (80%). Naješe vrijedi da 20% kupaca napravi 80% prometa, 20% grešaka uzrokuje 80% troškova popravaka itd. U svemu se može uoiti 20% vitalnog i 80% trivijalnog. Raznolika korisnost Paretovog pravila sadržana je u naoko “eskivatorskom“ upitu “Kako sa što manje postii što više?“ A upravo Paretovo pravilo otkriva tajnu kako s manje postii više. Paretovo pravilo, princip, zakon, relacija, odnos, naelo ili kako god drugaije ga nazivali, primjenjivo je na mnoga podruja i aktivnosti.

HAIX - tvornica obue u kojoj poštuju radnike - U Meimurju su našli kvalificiranu i kvalitetnu radnu snagu, ali i mentalitet slian njemakom. - Nismo bez razloga kupili novih deset tisua metara etvornih zemljišta. Naime, matina firma namjerava udvostruiti sadašnje kapacitete proizvodnje, istaknuto je prilikom službenog otvaranja tvornice koja je inae ve u pogonu više od godinu dana Prigodnom sveanošu u petak su u Maloj Subotici otvoreni proizvodni pogoni tvrtke “HAIX”. Rije je o njemakoj investiciji vrijednoj oko 5,2 milijuna eura, kako su na otvaranju istaknuli sami vlasnici, braa Ewald Haimerl, predsjednik kompanije, i Franz - Xaver Haimerl, tehniki direktor. Potrebne dozvole za gradnju izdane su im za samo tri tjedna. Takvo što za objekt veliine oko šest tisua kvadrata ne bi bilo mogue ni u Njemakoj, priznaju vlasnici HAIX-a. U proizvodnom pogonu HAIX-a u Maloj Subotici proizvodi se zaštitna obua za vatrogasce, vojsku i policiju. Poetak proizvodnje specijalne obue seže u 2000. godinu na bazi lohn posla u akovcu u iznajmljenim prostorima u Jelenu. Pet godina kasnije obitelj Haimerl osnovala je tvrtku sa sto zaposlenika u akovcu zbog toga jer je matina irma u Njemakoj poela rasti, što je iziskivalo poveanje kapaciteta u proizvodnji. Kažu da je lociranje proizvodnje u Meimurju bio dobar potez iz više razloga: jedan je blizina matine tvrtke na šest do sedam sati vožnje, time više što je novosagraeni pogon izgraen na izlazu s autoceste Sveti Križ. U Maloj Subotici, ali i Meimurskoj županiji, naišli su na veliko razumijevanje bez administrativnih prepreka.

Arhitektu Bojanu Perhou prepuštena je ast da vlasnicima preda simboliki klju HAIX-a, a vlasnicima Ewaldu i Franzu - Xaveru Haimerlu da prerežu vrpcu

Projektant Bojan Perho predao klju tvornice vlasnicima Otvaranje tvornice obilježila je i jedna osobitost netipina za naš kraj. U ceremoniji otvaranja posebnu važnost vlasnici su dali projektantu zgrade, dipl. ing. arh. Bojanu Perhou. Oito je da stranci više nego mi shvaaju važnost ideje i projektiranja, jer je projektant taj koji odreuje imbenike kao

što su ušteda energije, kvaliteta i sigurnost radnog prostora i estetika zgrade te cijelog prostora oko nje. U ceremoniji otvaranja arhitektu Perhou prepuštena je ast da vlasnicima preda simboliki klju HAIX-a, a vlasnicima Ewaldu i Franzu - Xaveru Haimerlu da prerežu vrpcu. (BMO)

Od kamena temeljca do proizvodnje za osam mjeseci Kada su u veljai 2009. godine postavili kamen temeljac za novu tvornicu, za samo osam mjeseci

Radnicima se omoguuje što je mogue povoljnije radno okruženje

ona je bila spremna za proizvodnju. U Meimurju su našli kvaliiciranu i kvalitetnu radnu snagu, ali i mentalitet slian njemakom. - Nismo bez razloga kupili novih deset tisua metara etvornih zemljišta. Naime, matina irma namjerava udvostruiti sadašnje kapacitete proizvodnje, istaknuto je. Otprije je poznato da njemaki vlasnici smatraju da radnu snagu treba njegovati, jer to pridonosi produktivnosti i kvaliteti. Radnici u HAIX-u natprosjeno su plaeni u odnosu na svoju branšu, rade u lijepo i kvalitetno ureenim radnim prostorima, ergonomski prilagoenima njihovom radnom mjestu. U pogonu im je na raspolaganju besplatna laširana pitka voda i voe, a rade uz glazbu. Zbog toga i postižu natprosjenu produktivnost. Poslovna ilozoija brae Haimerl je da žele kvalitetne i kvaliicirane radnike koji s radošu teže za inovativnošu, a sa svojim dobavljaima njeguju partnerski odnos. Na sveanosti otvaranja bili su mnogi uzvanici, meu kojima i veleposlanik Savezne Republike Njemake u RH dr. Bernard Fischer, župan Meimurske županije Ivica Perho, predsjednik Skupštine Meimurske županije Petar Novaki, te naelnik opine Mala Subotica Vladimir Domjani. U prigodnom govoru prilikom otvaranja župan Perho je naglasio da ga vesele pozitivna iskustva koja su investitori imali s našom administracijom, što je najbolja poruka da se kod nas mogu uspješno realizirati poduzetniki poduhvati koji imaju kvalitetne temelje. (BMO)

POGLED ODOZDO

Meimurske reference Zlatko Boži,dipl.oec. zlatko.bozic@ck.t-com.hr U svakodnevnom životu, da bi bolje upravljali svojim vremenom, ali i (lakše) postizali (bolje) rezultate, provjerite koliko vremena trošite na pojedine poslove i aktivnosti te koje rezultate postižete. Napravite listu aktivnosti, zadataka i termina, pa ete moi uoiti koje spadaju meu 20% važnijih. Kada utvrdite kojih 20% rada je zaista najvažniji, usredotoite se na njih. Na tih 20% vrijedi utrošiti 80% vremena i energije. Preostalih 20% vremena i energije slobodno rasporedite na onih 80% manje važnih poslova i zadataka. I to je formula uspjeha. Provjerite, jer funkcionira.

Kad te ocjenjuju ljudi sa strane, puno su objektivniji nego kad se sam gledaš u ogledalu. Jer sam znaš ono što nosiš iznutra, a ono što nosiš iznutra ponekad ne znaš najbolje izraziti prema van, niti pak si u potpunosti svjestan kako te okolina doživljava. Bilo je zanimljivo na otvorenju HAIX-a promatrati kako nas doživljavaju investitori iz te najvee gospodarske sile Europe. Gdje oni prvenstveno vide naše prednosti. Zato što je to zapažanje važno kako bi ih mogli bolje iskoristiti kao reference za pronalaženje i privlaenje drugih ulagaa. Precizni i organizirani Nijemci, od veleposlanika do vlasnika HAIX-a, istakli su sljedee. O nama sasvim otvoreno govore kao 28. lanici EU, i istiu povoljnost našeg položaja na tromei. Nijemcima je vožnja od šest do sedam sati do nas blizina, a ne daljina. Iz njihove perspektive možda se duže putuje u pojedine dijelove Njemake nego do tvornice u Maloj Subotici. Dakle, moramo si osvijestiti

na drugaiji nain perspektive i ulazak u novu zajednicu, gdje udaljenosti poprimaju drugaije dimenzije. Tree, imamo kvalitetnu, obrazovnu radnu snagu, iji je mentalitet slian radnoj etici Europske unije. Kada ulaskom u Europsku uniju prevladamo administrativne barijere koje dijele lanice od nelanica, tada moramo znatno spretnije koristiti svoje prednosti i neprestano ih isticati. Okrenimo logiku, kao što su stranci u Maloj Subotici okrenuli logiku. Smrtni grijeh kapitalista na hrvatski nain je u poslovnoj ilozoiji da je najjeftinije ne platiti radnika, Nijemci svoju poslovnu politiku u Maloj Subotici grade na tome da njeguju svog radnika, solidno ga plaaju s obzirom na branšu, omoguuju mu dobre radne uvjete i stvaraju ugodnu atmosferu. Zbog toga se ne treba uditi što su one naše tvornice koje nisu plaale radnike završile u steaju, a ova koja svoje radnike njeguje udvostruava kapacitete. Vla-

snici kažu: poštivanje norme je minimum. Tražimo kvalitetu i inovativnost, a ona nije mogua ako radnici na posao ne dolaze s radošu i ežnjom za inovativnošu. Meimurska županija dobila je na raspolaganje goleme prostore za ulaganje na podruju vojarne, na toj lokaciji u Meimurskom veleuilištu školovanje prve generacije buduih raunaraca privodi se kraju. Da smo organizirani kao Nijemci, u referenci za privlaenje partnera na to podruje nudili bi i te mlade školovane ljude uz sve druge koje smo stvorili. U natjeaju za prodaju zemljišta na Vojarni ne bi tražili kupce zemljišta koji e sagraditi još jedan trgovaki centar koji e zatvoriti drugi na drugoj lokaciji i tako potrošiti naše zemljište i odnijeti novac naših graana - potrošaa iz Meimurja preko naših blagajni radi poticanja proizvodnje drugdje. Ako smo znali vratiti domae kupce da ne odlaze u kupovinu preko

Piše: Božena Malekoci-Oleti bozena.malekoci@mnovine.hr

granice, budimo sada tako pametni pa preusmjerimo i proizvodnju na našu stranu granice. Neka nam stranci samo ne prodaju ve i proizvode u Hrvatskoj, kad ve sami nismo pokazali odve zavidne talente za organizaciju i unaprjeenje proizvodnje u vlastitoj organizaciji. Gledajui njih, s vremenom emo i sami savladati i to gradivo. Nije sramota uiti. Sramota je ne priznati da ne znaš i ne pitati kako se radi ono što ne znaš.


28. rujna 2010.

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

7

DEFINIRAN POETAK IZGRADNJE velike greenfield investicije - toplica u Draškovcu

Thermae Hortus Croatiae dobile graevinsku dozvolu, radovi kreu na proljee 2011. Na snimanju milenijske fotograije Šime Strikomana u Draškovcu na lokaciji gdje e biti izgraene nove meimurske toplice u srijedu su se okupili i predstavnici investitora za taj veliki projekt. Potvrdili su da su dobili graevinsku dozvolu za prvu fazu izgradnje turistiko ljeilišnog kompleksa “Hortus Croatiae – Vrt Hrvatske”, ime su nakon nekoliko godina zapravo obavljene sve predradnje potrebne za poetak same izgradnje. Toplice imaju ambiciju postati ogledni primjer razvoja kontinentalnog turizma u Hrvatskoj u skladu sa suvremenim trendovima ljeilišnog i wellness turizma, te uz korištenje prirodnih i kulturnih resursa okruženja. itav projekt vodi tvrtka “Aqua Aera Terra” (AAT) d.o.o. registrirana u Draškovcu, a investitore iz Zagreba i Ljubljane podupire i meunarodni inancijski fond “East&west investments” iz švicarskog Luzerna.

Prva faza gotova u roku od godinu dana Predstavnik investitora Peter Vesenjak kaže da nakon što je ishoena dozvola slijede izvedbeni projekti, a zatim raspisivanje natjeaja za izvoae radova, pa e izgradnja poeti najkasnije u proljee sljedee godine: - Kompleks je zamišljen kao kombinacija velikoga termalnog, ljeilišnog, vodenog i hortikulturnog parka. Prvom fazom na 12 hektara površine, s 25 tisua kvadratnih metara objekata, predviena je izgradnja vodenog, wellness i ljeilišnog parka za dnevne goste - 2 tisue kvadratnih metara unutarnjih

Ovako bi trebao izgledati novi turistiki adut u Meimurju nakon prve faze izgradnje i 4 tisue kvadratnih metara vanjskih bazena, wellness i sauna, kao i manjega medicinskog centra. Završetak se oekuje do ljetne sezone 2012. godine.

Zatim se planira gradnja ljeilišno - konferencijskog hotela (s 4 zvjezdice) sa 150 do 180 soba, te poliklinike sa specijalizacijama na podruju dermatologije,

Voda u Draškovcu izuzetno ljekovita Ljekovita termalna voda u Draškovcu, kaže Vesenjak, izvanredno pozitivno djeluje na kožu i pomlaivanje tijela, što su potvrdile i strune analize medicinskih institucija u Hrvatskoj. Temperatura vode koja izlazi na površinu je ak 80 Celzijevih stupnjeva. Ponuda u resortu bit e segmentirana i namijenjena obiteljima koje žele kvalitetno, zabavno, a ujedno i korisno provesti svoje slobodno vri-

jeme, parovima na uživanju i pomlaivanju, poslovnim ljudima u potrazi za dodatnom energijom i kondicijom, umirovljenicima i tranzitnim turistima u ljetnim mjesecima. Posebna struna medicinska ponuda bit e namijenjena gostima na preventivnim i kurativnim programima na podruju brige za zdravu i lijepu kožu, ginekoloških indikacija i izioterapeutskih programa. (vk)

ginekologije i izikalne medicine. Završnim dijelom bit e obuhvaen manji apartmanski hotel s pet zvjezdica, i to na mjestu nekadašnjeg dvorca Draškovi, kao ekskluzivni dio ponude. Planira se i podizanje naselja etnokua, apartmana te golf igralište s 9 rupa i 240 apartmana. Kasnije bi igralište proširili na dodatnih 18 rupa, što je zacrtano i u prostornim planovima Meimurske županije i Grada Preloga, no to bi dali u koncesiju. Ukupna površina resorta bit e ak 60 hektara, a ve nakon dovršetka prve faze izgradnje u njemu e posao nai oko 120 ljudi. U konanici cjelokupni projekt imat e pozitivan socijalno - ekonomski utjecaj na širu regiju, s predvienih ukupno 500 novih radnih mjesta, od ega 350 u samom resortu te 150 do 200 posrednih radnih mjesta u povezanim djelatnostima, poduzetništvu i poljoprivredi.

Ekološka i ekonomska održivost Bitna karakteristika Thermae Hortus Croatiae je i ekološka i energetska održivost. itav projekt zasniva se kao kombinacija velikoga termalnog, ljeilišnog vodenog i hortikulturnog parka intenzivno povezanog s doživljajem ureene prirode. “Vrt Hrvatske“ bit e u funkciji cjelovitog pomlaivanja ovjeka i njegovoga zadovoljnog, zdravog i dugog života. Planira se i proizvodnja energije iz održivih izvora bušotine termalne vode, kao i orijentacija na zdrav nain prehrane po principima Rudolfa Steinera, ija se rodna kua i budui centar nalaze nedaleko od lokacije buduih toplica. U idilinom donjomeimurskom krajoliku gostima e se nuditi i niz rekreacijskih aktivnosti – biciklizam, šetnje, trekking, lov i ribolov, istie Vesenjak. (Velimir Kelkedi)

Petar Vesenjak, predstavnik investitora, rekao nam je da više nema prepreka za poetak radova, koji bi trebali krenuti u proljee

Postignut dogovor za premještanje dalekovoda Paralelno s ishoenjem graevinske dozvole investitori su s tvrtkom “Dalekovod” d.d. postigli dogovor o premještanju dalekovoda koji se nalazi na lokaciji gdje je predviena gradnja toplica. Nakon što se riješe tehniki detalji dalekovod e biti maknut. (vk)

PERUTNINA PTUJ - PIPO akovec predstavila najmodernije mehanizme proizvodnje hrane

Od polja do vilice, sve je sigurno i kvalitetno Na zagrebakom Jankomiru, u Distributivnom centru Perutnine Ptuj - Pipo, u etvrtak je održana konferencija za novinare na kojoj je o najmodernijim mehanizmima proizvodnje zdrave, sigurne i kvalitetne hrane kontroliranog porijekla u domicilnom - integriranom lancu “od polja do žlice” govorio dr. vet. med. Vedran Mikuli, voditelj korporativnih komunikacija i odnosa s javnošu Perutnine Ptuj - Pipo akovec. Konferencija za novinare održana je u jedinstvenom, do sada kod nas nevienom, ambijentu, gdje je jedan od najboljih hrvatskih kuhara Berislav Lackovi u konferencijskoj dvorani pripremao piletinu u vrijeme održavanja konferencije, koju su novinari konzumirali. - Sigurnu, zdravu i kvalitetnu hranu Perutnine Ptuj Pipo akovec svakodnevno na svim tržištima kupuje dva milijuna zadovoljnih potrošaa, naglasio je na presici Ve-

nima i drugim subjektima koji se bave prehranom, naglasio je Mikuli, dodavši da njegova irma godišnje proizvede oko 12 tisua tona piletine, odnosno pileih proizvoda. Mikuli je posebno istaknuo kao kod Perutnine Ptuj - Pipo

Vedran Mikuli govori o kvaliteti pileih proizvoda dran Mikuli, pojasnivši kako je prehrambeni lanac vrlo važan na putu do konanoga zdravog i vrhunskog proizvoda. - Prehrambeni lanac ine iskljuivo domai proizvoai hrane, ali i proizvoai gnoji-

akovec kada je u pitanju hrana i njezina proizvodnja nema kompromisa. Sve se zna i sve mora na kraju funkcionirati kako bi kupac, odnosno krajni potroša uživao u njihovom proizvodu. (Stjepan Mesari)

Mikuli je pokazao i svoje kulinarske vještine

va, zaštitnih sredstava, krmne smjese ... Sudionici prehrambenog lanca jesu logistika poduzea koja distribuiraju ili proizvode, s kojima se lanac nastavlja sve do konanog proizvoda koji se zajedniki naziva

‘od polja do žlice’. Mi osobito cijenimo ili podržavamo sistem KSS - kvaliteta, sigurnost, sljedivost, što nam je vrlo važno zbog Europske unije i zbog jamstva sigurnosti proizvoda na prodajnim policama, u restora-

Vrsni kuhar Berislav Lackovi piletinu je pripremao tijekom presice


8

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

28. rujna 2010.

GRAANI UPOZORAVAJU I TVRDE: Kraj Dravske ulice u Donjem Kraljevcu i kobni most nisu dobro prometno riješeni i uzrokuju este nesree, od kojih je posljednja, na žalost, završila tragino

ak deset slijetanja u potok u samo nekoliko mjeseci! U prošlom broju izvijestili smo o prometnoj nesrei u kojoj je život izgubio 23-godišnji Nikola Režek iz Cirkovljana, ušavši u crnu statistiku kao šesta smrtno stradala osoba na meimurskim cestama ove godine. Podsjetimo, kako je izvijestila policija, nesretni mladi je u noi sa subote na nedjelju 18. na 19. rujna u Dravskoj ulici u Donjem Kraljevcu izgubio nadzor nad automobilom, u desnom zavoju sletio s ceste, udario u nekoliko prometnih znakova te na kraju probio i zaštitnu metalnu ogradu sletjevši automobilom u potok Rakovnica. Obdukcijom je utvreno da je uzrok njegove smrti bilo utapljanje. Nekoliko dana nakon nesree redakciji Meimurskih novina javilo se dvoje mještana ulice u ko-

joj se dogodila tragedija. Mladi, tvrde, možda i ne bi poginuo da je primjereno riješena prometna regulacija na tom podruju, posebice što se tie prolaska kroz most na tamošnjem potoku.

i dva sluajeva slijetanja automobila u kojima su majke prevozile svoju djecu. Teško je za pretpostaviti da su one pile ili brzo vozile. Jednu ženu koja je sletjela s ceste od utapljanja je spasio susjed. Au-

Prometno rješenje na kraju Dravske ulice u D. Kraljevcu pod hitno treba riješiti kako bi se izbjegle nove nesree, tvrde njezini stanovnici to je tonuo u potok, a sin gospoe Strnišak izvukao ju je u posljednji trenutak. Ima mnogo sluajeva, no za njih se ne zna jer ljudi, ako se tek lakše ozlijede ili samo oštete svoje vozilo, ne zovu policiju.

Samo pukim udom izbjegnuto još nekoliko tragedija Franciska Strnišak vodi vlastitu evidenciju o nesreama i kaže da je od sijenja prošle godine do sada bilo deset sluajeva slijetanja automobila s mosta u potok, gotovo dva mjeseno. Nikako se takoer, kaže njen susjed Dejan Iskra, ne može tvrditi da ljudi stradavaju iskljuivo zbog prekomjerne brzine, alkoholiziranosti, mraka ili loših vremenskih uvjeta: - Nesree se ovdje dogaaju i po danu. Bila su

Potok Rakovnica, iznad kojeg se nalazi kobni most, i te kako zna varirati u vodostaju. U vrijeme posljednje nesree bio je nabujali, što je, na žalost, završilo traginim posljedicama, a pukom sreom u nekoliko ranijih navrata prilikom slijetanja izbjegnuto je najgore

Iskra pojašnjava da se prije “crne toke“ na mostu, kada se dolazi iz smjera Cirkovljana, nalaze dva oštra zavoja, a nema nikakvih znakova upozorenja ili ogranienja brzine. Zato ga i ude navodi policije da je poginuli Režek najprije udario u prometne znakove. Nadalje, sam most nes(p)retno je koncipiran i sagraen. Trebalo bi, smatra, postaviti odgovarajue prometne znakove, a most sanirati – postaviti ogradu koja bi izdržala eventualni udarac vozila. Dosadašnja je bila provizorna, svi stupovi bili su truli. Mladi koji je poginuo u nesrei zapravo nije izravno udario u ogradu ve u izboine na cesti, a na ogradu se automobilom samo “naslonio“, što takoer potvruje u koliko je lošem stanju bila. Sada je uope nema pa strepimo od

Dejan Iskra: - Sam most nes(p)retno je koncipiran i sagraen. Trebalo bi postaviti odgovarajue prometne znakove, a most sanirati!

Franciska Strnišak vodi vlastitu evidenciju o nesreama i kaže da je od sijenja prošle godine do sada bilo deset sluajeva slijetanja automobila s mosta u potok, gotovo dva mjeseno novih nesrea ako se ubrzo nešto ne poduzme, zakljuuje na kraju Iskra. (Velimir Kelkedi, foto: Zlatko Vrzan)

CRNA KRONIKA

UKRATKO Nepoznati vandal oštetio luksuzni mercedes SLK 26-godišnjakinje iz Peklenice AKOVEC – Nepozna je poinitelj u noi s nedjelje na ponedjeljak u Ulici Miroslava Magdalenia u akovcu ošteo skupocjeni merUKRATKO cedes SLK 350, u vlasništvu 26-godišnjakinje iz Peklenice. Kako navodi policija, podesnim alatom pokušao je nasilno otvori stražnje staklo na osobnom automobilu akovekih registarskih oznaka, u emu nije uspio. No, razbio je jedno od stakala te otrgnuo i ukrao zadnju registarsku ploicu, savinuvši ujedno drža tablice. U vozilo nije ulazio. Materijalna šteta procijenjena je na ak 70 sua kuna. (vk)

U centru akovca ukraden BMW AKOVEC - Nepoznati lopov prošli je utorak ukrao BMW, u vlasništvu 24-godišnjaka iz Mihovljana. Nain na koji je došlo do krae pomalo je neobian. Kradljivac oito poznaje žrtvu ili je prao njegovo kretanje s obzirom na to da je najprije iz garderobnog ormaria trgovine na akovekom Trgu Republike, u kojoj 24-godišnjak radi, ukrao kljueve. Potom je otišao u Zrinsko - frankopansku ulicu gdje je vozilo bilo parkirano te se odvezao u nepoznatom smjeru. Materijalna šteta procijenjena je na 50 tisua kuna. (vk)

U kuu mu ubacio “molotovljev koktel“ DONJI VIDOVEC - Nepoznati poinitelj prošli je ponedjeljak kasno

naveer u prozor obiteljske kue u vlasništvu 36-godišnjaka u Ulici brae Radia u Donjem Vidovcu bacio bocu s lakozapaljivom tekuinom. Staklo je popucalo te se zapalilo krilo prozora, nagorjeli su okvir i roleta. Požar su lokalizirali pripadnici DVD-a Donji Vidovec, a materijalna šteta iznosi oko tri sue kuna. Policija traga za nepoznam vandalom, a utvruje se i mov napada. Vlasnik kue navodno policiji nakon incidenta nije mogao da iskaz jer je bio pod teškim utjecajem alkohola te nije bio sposoban govori. (vk)

Razbijao po “Bijeloj ruži“ i udario vlasnicu jer ga je odbila poslužiti piem PRIBISLAVEC – Dvadeset i etverogodišnjak iz Pribislavca, kako neslužbeno doznajemo, ponovno pripadnik romske nacionalne manjine, u utorak je oko 23 sata i 30 minuta divljao i razbijao po kavani “Bijela ruža“ u Štefancu, da bi na kraju svoga pijanskog pohoda udario i vlasnicu lokala. Kako je izvijestila Policijska uprava meimurska, muškarac je u kavanu došao pod utjecajem alkohola od 1,93 promila. Od vlasnice je zatražio da ga posluži piem, no ona je to odbila s obzirom na to da je radno vrijeme bilo završeno. Zam je sa šanka poeo baca tanjurie i aše, a potom uzeo barsku stolicu i bacio je preko šanka, razbivši aparat za kavu, registar kasu i glazbenu liniju. Ni na tome nije stao. Vlasnicu je zatvorenom šakom udario u lice nakon što ga je pokušala sprijei u daljnjem razbijanju. Zadobila je lake tjelesne ozljede, dok se nastala materijalna šteta procjenjuje na oko 15 sua kuna. Nasilnik je uz uporabu sredstava prisile doveden u prostorije Policijske uprave meimurske, gdje je zadržan do otriježnjenja. Bit e kazneno i prekršajno prijavljen. (vk)

NOVA ŽRTVA NA MEIMURSKIM PROMETNICAMA U Okruglom Vrhu smrtno stradao etrnaestogodišnjak

Srednjoškolac bez vozake mopedom udario u srušeno stablo i poginuo Na meimurskim prometnicama i ovaj je vikend izgubljen jedan mladi život. U noi sa subote na nedjelju oko 00.30 sati u prometnoj nesrei u Okruglom Vrhu poginuo je 14-godišnji L. H. iz tog mjesta.

- Prijatelj koje se vozio s njim lakše je ozlijeen

Niz nesretnih okolnosti donio tragediju Maloljetnik i njegov godinu dana stariji prijatelj vozili su se mopedom te kod kunog broja 59 u Okruglom Vrhu naletjeli i

Kombinacija nerazumnog upravljanja motociklom i srušenog drveta završila je traginim posljedicama u Okruglom Vrhu

Bizarna prometna nesrea u Makovcu MAKOVEC – U bizarnoj prometnoj nesrei koja se dogodila u subotu poslijepodne u Makovcu, odnosno Balogovcu teško je ozlijeen 55-godišnjak iz Zasadbrega. Trideset i jednogodišnji voza iz Vratišinca pod utjecajem alkohola od 1,33 promila zbog neprilagoene je brzine automobilom udario u vozilo ispred njegovog, kojim je upravljao 32-godišnjak iz Makovca. Od siline udara vozilo je odbaeno na parkiralište obližnje trgovine te je tamo udarilo

u parkirani automobil u vlasništvu 55-godišnjaka iz Zasadbrega. Taj automobil od udara je odbaen unaprijed te je udario u 55-godišnjaka iz Zasadbrega koji je sjedio na stubama spomenute trgovine. Muškarac je vozilom hitne medicinske pomoi prevezen u Županijsku bolnicu akovec, gdje je utvreno da je zadobio tešku tjelesnu ozljedu zbog koje je zadržan na lijeenju. Naknadno je lijeniku pomo zatražio i voza iz Makovca, koji je lakše ozlijeen. (vk)

zabili se u stablo, koje se zbog dotrajalosti, pretpostavlja se tijekom veeri, srušilo na cestu. Nesretni djeak vozio je neregistrirani i tehniki neispravan moped (prednje konice bile su neispravne te uope nije imao prednja svjetla), i to prije stjecanja prava, odnosno bez vozake dozvole. Na glavi je imao kacigu, no unato tome od siline udarca preminuo je na mjestu nesree. Njegov suputnik, takoer iz Okruglog Vrha, sreom samo je lakše ozlijeen. L . H. je sedma smrtno stradala osoba ove godine na meimurskim prometnicama. Poginuli L. H. bio je inae uenik prvog razreda srednje škole. (V. Kelkedi)

APEL POLICIJE

Graani, prijavljujte mito i korupciju Policija i dalje radi na sluaju navodnog primanja mita na odjelu ginekologije i porodništva Županijske bolnice akovec. Glasnogovornik Policijske uprave meimurske Krunoslav Gosari graanima je uputio sljedei apel: - Shodno javnom pogovoru u tisku, radijskim i televizijskim emisijama, kao i na internetskim forumima, a povodom policijskih izvida vezanih uz Županijsku bolnicu u akovcu, molimo graane koji imaju saznanja o moguoj korupciji da nam se pridruže u suzbijanju te pojave i nazovu telefonski broj 0800 5092 i ostave svoje podatke kako bi se s njima mogao uspostaviti kontakt ili ostave poruku na broj telefaxa 0800 8092 ili na e-mail adresu korupcija@ mup.hr. Gosari dodaje kako se graani javljaju anonimno medijima, no, kad je informacije potrebno konkretizirati, odustaju, pa policija nema na temelju ega pokrenuti predistražni postupak. - Iza svakog navoda mora stajati osoba s imenom i prezimenom koja e svoje tvrdnje ponoviti pred mjerodavnom institucijom. Policija e graane podržati, kaže Gosari, uz apel graanima da skupe graansku hrabrost i prijave sve nezakonite pojave. (vk)


28. rujna 2010.

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

PU MEIMURSKA u ponedjeljak obilježila Dan policije

U našem kraju je samo jedan posto onih koji ne poštuju zakone! - Za suzbijanje mita, korupcije i organiziranog kriminala postoji pak samo jedna formula - biti odgovoran u svom poslu, ‘istiti’ pred svojim vratima, što osobito vrijedi za one koji su na rukovodeim mjestima. Institucije moraju raditi svoj posao, ali svi najprije moramo ‘oistiti’ u svojim institucijama, istie naelnik Soka Nizom aktivnosti Policijska uprava meimurska u ponedjeljak je obilježila 29. rujna – Dan policije, ujedno i blagdan svog zaštitnika svetog Mihovila. Kod spomen - obilježja u sjedištu Policijske uprave te kod centralnog križa na akovekom groblju u Mihovljanu položeni su vijenci i zapaljene svijee za sve poginule i nestale djelatnike policije. Uz prisustvo najviših županijskih i gradskih dužnosnika akovca, brojnih uglednika iz politikog i javnog života te predstavnika policije iz susjednih krajeva i Slovenije, u akovekom Centru za kulturu održana je sveana akademija. - Sredina smo koja je prepoznala važnost preventive, imali smo jako puno preventivnih akcija, u emu

Naelnik Soka u prigodnom govoru istaknuo je da smo i dalje siguran kraj, s minimalnim brojem teških kaznenih djela, za što je zaslužan kvalitetan rad na preventivi, na emu e se i dalje inzistirati nas podupiru i oni koji inanciraju takve akcije – fondovi Europske unije, razvojne agencije, nacionalni programi. Prilika i potreba za pre-

ventivno djelovanje ima na pretek, u gradu, na cesti, u parku, na trgu, u školi, vrtiu, oko ugostiteljskih objekata i na slinim mjestima. Zato

Policija dodijelila posebne pohvale i zahvalnice zaslužnima Naelnik Ivan Soka donio je i odluku o posebnim pohvalama Policijske uprave meimurske, koje su na sveanosti primili: Manuel Vugrinec – policijski službenik Policijske postaje akovec zbog iznadprosjenih rezultata u radu, profesionalnosti, znanja, temeljitosti i upornosti, zatim Ljubomir Levai – policijski službenik Policijske postaje Prelog za savjesno, odgovorno i profesionalno obavljanje naloženih zadaa te iskazanu samoinicijativnost u radu, Slavko Šplajt – policijski službenik Policijske postaje Mursko Središe za uspješno, temeljito i profesionalno obavljanje zadataka iz njegove domene te dodatni angažman na drugim poslovima u postaji, Davor Šopar – policijski službenik Postaje prometne

policije za postignute iznadprosjene rezultate te edukaciju i aktivno poticanje ostalih policijskih službenika na uspješno obavljanje poslova prometne policije, Bruno Hozmec – policijski službenik Interventne jedinice policije za visoku profesionalnost, odgovornost i samoinicijativnost u obavljanju naloženih zadaa te predanost i pouzdanost u policijskom poslu, Grupa za gospodarski kriminalitet – Pododsjeka za obradu kriminaliteta Odjela kriminalistike policije za višegodišnju strunost i profesionalnost u suzbijanju najtežih kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta, te Lucijan Bedi – djelatnik Odsjeka materijalno - inancijskih poslova za kvalitetan, uspješan i savjestan rad kojim je pridonio poveanju broja za-

dovoljnih korisnika usluga restorana Policijske uprave meimurske. Podijeljene su i tri zahvalnice, i to ravnateljici Ekonomske i trgovake škole akovec Dušanki Novak za višegodišnji veliki doprinos i uspješnu provedbu preventivno edukativne akcije “Dani maturanata – Coolijada“, zatim akovekoj ilijali “Croatia osiguranja“d.d. za izniman doprinos u preventivnim aktivnostima koje je provodila Policijska uprava meimurska, posebice u segmentu prometa i zaštiti najranjivijih sudionika u prometu te za doprinos u izgradnji poligona “Sigurno u prometu“. Zahvalnicu je primio i novinar Miljenko Ovar za višegodišnji izuzetan doprinos u promicanju i organizaciji promotivnih aktivnosti PU meimurske. (vk)

Priznanja PU meimurske

zahvaljujem svima koji su dali sebe, svoje slobodno vrijeme i znanje te se ukljuili u akcije. Kraju smo priveli i akciju ‘Tours’. Naši djelatnici na ispomoi na Jadranu, kao i kolege iz drugih krajeva koji su pomagali meimurskoj policiji na granici, doprinijeli su uspjehu ove turistike sezone. Tijekom godine Policijska uprava meimurska i kadrovski je ojaala. Imamo 34 nova vježbenika, još toliko iz naše županije radi u drugim policijskim upravama, što puno govori i o dobrim rezultatima naših srednjoškolaca na prijamnim ispitima, kazao je Soka.

U svakoj instituciji treba “oistiti” one koji se bave mitom i korupcijom Policija e u našem kraju i dalje inzistirati na preventivi, istaknuo je u daljnjem izlaganju naelnik PU meimurske, ali se osvrnuo i na negativne pojave u našem kraju, posebice kad su u pitanju mito i korupcija ... - Policija danas kree s novom strategijom djelovanja, metodologijom rada kojom e se nastojati sprijeiti kaznena djela, preventivno djelovati, što je izazov. Kada u tome uspijemo, moi emo reducirati i represiju prema graanima naše županije, a svoju aktivnost usmjeriti prema jednom postotku onih koji ne poštuju zakone, posebno recidivistima. Za suzbijanje mita, korupcije i organiziranog kriminala postoji pak samo jedna formula - biti odgovoran u svom poslu, ‘istiti’ pred svojim vratima, što osobito vrijedi za one koji su na rukovodeim mjestima. Institucije moraju raditi svoj posao, ali svi najprije moramo ‘oistiti’ u svojim institucijama. Stanje je sigurnosti u našem kraju povoljno, prije svega stanje javnog reda i mira. Unato poginulim osobama proteklih tjedana, stanje u prometu je dobro. Kao i na razini države, prema statistikim podacima svake godine opada broj nesrea s najtežim posljedicama. Na dobrom smo putu da postignemo europski

Na SRC-u “Mladost” otvoren poligon za pješake i bicikliste “Sigurno u prometu“ U ponedjeljak je kod južne tribine Sportsko - rekreacijskog centra “Mladost” u akovcu kao dio aktivnosti u povodu Dana svetog Mihovila, odnosno Dana policije sveano otvoren i prometni poligon za pješake i bicikliste, mlade sudionike u prometu nazvan “Sigurno u prometu“. Inicijativu za taj projekt pokrenula je Policijska uprava meimurska s obzirom na to da tijekom godine provodi niz preventivnih aktivnosti usmjerenih prema edukaciji djece o ponašanju u prometu – od vrtike do srednjoškolske dobi. Kako je reeno, svrha poligona je da djeca kroz praktinu i teoretsku nastavu ue prometna pravila i propise, posebice kulturno ponašanje u prometu, kako bi se izbjegle neželjene posljedice na cesti. Praktian dio nastave uvelike e pomoi još uspješnijem provoenju preventivnih akcija, osobito polaganju ispita za vozae bicikala. Zaštita djece i mladih

sudionika u prometu je i jedna od strateških aktivnosti Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa od 2006. do 2010. godine, koji je donijela Vlada Republike Hrvatske. Analiza stanja sigurnosti cestovnog prometa pokazala je da se od 1990. do 2010. godine smanjivao broj prometnih nesrea s teško ozlijeenim i smrtno stradalim osobama. Izgradnju poligona u akovcu zajedniki su inancirali Grad akovec, Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, Županijska uprava za ceste, Savjet za sigurnost prometa na cestama Meimurske županije, Hrvatski autoklub, Croatia osiguranje i Basler osiguranje. (vk)

Kao i svake godine, posebnu poast djelatnici PU meimurske odali su poginulim kolegama prosjek. Premda nema najtežih kaznenih djela, ubojstava, razbojništva, odnosno napada na novarske ustanove, problem nam predstavlja poveani broj kraa i teških kraa. Iako je otkrivaka djelatnost dobra, broj takvih kaznenih djela nastojat emo smanjiti, rekao je u prigodnom govoru naelnik Policijske uprave meimurske Ivan Soka. Dan policije djelatnicima Policijske uprave meimurske estitali su i akoveki gradonaelnik Branko

Šalamon i meimurski župan Ivica Perho, takoer istaknuvši važnost preventivnih programa te pohvalivši dobru suradnju policije s razliitim institucijama. U kulturno - umjetnikom programu sveanosti nastupili su uka ai, Žiga Meimurski i Pjevaki zbor “Josip Vrhovski“ iz Nedeliša. U povodu Dana policije u Domu “Jurica Murai“ u Svetom Jurju na Bregu u ponedjeljak je služena sveta misa za sve poginule i nestale hrvatske branitelje. (Velimir Kelkedi)

ODRŽAN Susret inženjera sigurnosti Meimurske županije

Sudionici pozvani na Prvi hrvatski sabor inženjera sigurnosti U organizaciji Hrvatskog društva inženjera sigurnosti poetkom rujna u Hotelu Park u akovcu održan je Susret inženjera sigurnosti Meimurske županije, na koji su bili pozvani svi inženjeri, studenti i strunjaci sigurnosti iz Meimurske županije. U sklopu Susreta promovirana je knjige “Strunjak za zaštitu na radu”, nakon ega su sudionici informirani o Prvom hrvatskom saboru inženjera sigurnosti, koji e se održati 20. listopada u Zagrebu. - Ovaj skup ima dvije toke dnevnog reda. U prvom smo dijelu prezentirali novu knjigu ‘Strunjak za zaštitu na radu’, s rezultatima istraživanja problematike rada samostalnog strunjaka za zaštitu

na radu u srednje velikim poslovnim organizacijama na razini cijele Hrvatske, dok smo u drugom dijelu pozvali inženjere sigurnosti Meimurja, kojih ima oko 60, da se odazovu Prvom hrvatskom saboru inženjera sigurnosti, kazao je Josip Taradi, magistar sigurnosti, lan Upravnog odbora Hrvatskog društva inženjera sigurnosti te predsjednik Programskog odbora za pripremu Prvoga hrvatskog sabora inženjera sigurnosti.

Kljune teme: status, školovanje i zapošljavanje Na Prvom hrvatskom saboru inženjera sigurnosti raspravljat e

Osim promocije knjige “Strunjak za zaštitu na radu”, održana je prezentacija Prvoga hrvatskog sabora inženjera sigurnosti se o kljunim temama statusa i problematike inženjera sigurnosti, meu kojima je školovanje i zapošljavanje inženjera sigurnosti, njihov status u propisima sigurnosti, problematika i njihov

status u praksi te potreba i problematika komorskog udruživanja inženjera sigurnosti. U planu ovog skupa takoer je donošenje prve javne Deklaracije inženjera sigurnosti u Hrvatskoj.

Na Susret inženjera sigurnosti Meimurske županije bili su pozvani svi inženjeri, studenti i strunjaci sigurnosti iz Meimurske županije Na Prvi hrvatski sabor inženjera sigurnosti sudionici se obavezno prijavljuju ispunjavanjem online prijava na internetskoj stanici HDIS (www.safety.hr). Ispunjenu prijavu treba poslati

na e-mail adresu marketing@ safety.hr, dok je kotizaciju potrebno uplatiti na žiroraun Hrvatskog društva inženjera sigurnosti. (hz)


10

Kroz Međimurje

OPINSKO VIJEE Dekanovec

Obnova opinske zgrade pri kraju, renoviranje župne crkve prepušteno župniku Naelnik opine Dekanovec Ivan Hajdarovi na 11. sjednici tamošnjega Opinskog vijea, održanoj u srijedu, vijenike je izvijestio da je pri kraju obnova krovišta i fasade opinske zgrade. Predstoje još manji zahvati, a itava investicija u konanici e stajati oko 320 tisua kuna. Razmotrit e se i mogunost naknadne rekonstrukcije prilaza zgradi kako bi u nju bez tue pomoi mogle ui i osobe u invalidskim kolicima. Premda se na dnevnom redu još nije našao prijedlog odluke o izmjenama i dopunama opinskog prorauna, ve e se, kako je najavljeno, o rebalansu raspravljati na iduoj sjednici, naelnik je vijenike izvijestio da e se svi projekti, iako možda ne predvienim tempom, privesti kraju. Ujedno je obznanio da Opina odustaje od voenja projekta obnove mjesne crkve i taj posao prepušta župniku. - Sto tisua kuna koje smo dobili od Ministarstva kulture za tu namjenu prenijet emo na raun župe, neka oni odlue što i kako dalje, da ne doe do toga da Opina želi

jedno, a župnik drugo. Osobno smatram da bi bilo korisnije da Opina vodi investiciju, no nije bilo sluha s druge strane. Meutim, mi smo uspjeli ve time što smo ishodili potrebna sredstva, rekao je Hajdarovi. (Velimir Kelkedi)

Stipendije svim studentima Opina Dekanovec i u novoj e akademskoj godini potpomagati studente sa svog podruja. Vijee je donijelo odluku o raspisivanju natjeaja za dodjelu studentskih stipendija. Ove je godine etvero mladih Dekanovana upisalo fakultet. Nekoliko ih je visokoškolsko obrazovanje privelo kraju, pa trenutno na podruju opine ima 10 studenata. Za one koji se školuju u Varaždinu, Zagrebu ili udaljenijim gradovima izdvajat e se po 500, a za studente koji studiraju u akovcu po 300 kuna mjeseno. (vk)

DOMAŠINEC

Podržana inicijativa za osnivanje Limene glazbe Opinsko vijee Domašinec na posljednjoj je sjednici jednoglasno podržalo inicijativu za osnivanje opinske Limene glazbe koju bi inili prvenstveno školarci. Ideja za taj projekt postoji ve nekoliko godina, a za njegovu realizaciju Vijee je zadužilo jednog od glavnih inicijatora – ravnatelja domašineke Osnovne škole Tihomira Cvrtilu. Na sjednici Vijea profesor Cvrtila rekao je da e za djelovanje orkestra od 33 glazbenika godišnje biti potrebno oko 150 tisua kuna. Zainteresiranih uenika ima, neki ve sviraju u Limenoj glazbi susjednog Dekanovca. Instrumente bi za poetak posudili, a kasnije bi ih kupili roditelji lanova orkestra. Odbaena je mogunost da Opina preuzme trošak nabavke prilino sku-

pih glazbala jer bi se, kako je napomenuto, lako moglo dogoditi da uenici nakon nekog vremena izgube volju za bavljenje glazbom. Takva situacija dogodila se u Gorianu. Ako pak njihovi roditelji izdvoje vlastiti novac, na neki e ih nain obvezati da tome pristupe ozbiljnije, zakljueno je. Inicijalna sredstva za osnivanje orkestra osigurat e se u opinskom proraunu za 2011. godinu, a pomo se oekuje i od Meimurske županije, budui da ona, kako je napomenuto, potpomaže veinu slinih sastava. Domašinec je nekada imao poznati puhaki orkestar pa e se osnivanjem Limene glazbe nastaviti u posljednjem razdoblju prekinuta tradicija muziciranja u toj opini. (V. Kelkedi)

Ulaganja u javnu rasvjetu Opina Domašinec javila se na natjeaj državnog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost, od kojeg oekuje novac za inanciranje rekonstrukcije niskonaponske mreže. Projekt je vrijedan 900 tisua kuna, a obuhvatio bi kompletnu rekonstrukciju, odnosno postavljanje “ekološke“ javne rasvjete u Domašincu i Turišu. Dok se eka odgovor Fonda, opina

e o svom trošku na prijedlog ravnatelja domašineke škole i zahtjeva roditelja uenika postaviti rasvjetni stup kod ulaza u školu te kod nedavno zatvorene diskoteke “Šampion”. Elektri akovec upuen pak je zahtjev za izradu projekta javne rasvjete uz županijsku cestu koja prolazi kroz Domašinec, odnosno u dijelu Ulice Vladimira Nazora. (vk)

28. rujna 2010.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

OPINSKO VIJEE MALA SUBOTICA

Nezadovoljstvo zbog eksp šljunka i ponašanja Rom devastiraju okoliš škole u Naelnik opine Vladimir Domjani konstatirao je da u vrijeme kada je donesena sporna odluka nije bio lanom ni izmjenama županijskoga prostornog plana tražili smo da se šljunara ‘izbriše’, no ve je bila dana suglasnost n Na 14. sjednici Opinskog vijea Mala Subotica, održanoj u utorak, vijenike je dužnosti na vlastiti zahtjev razriješen SDP-ov vijenik Miljenko Pintari iz Palovca. Na njegovo je mjesto kooptirana lanica iste stranke Jadranka Sermek iz Svetog Križa, koja je preuzela i Pintarieve dužnosti u razliitim tijelima Opinskog vijea, pa je postala predsjednicom Odbora za izbor i imenovanje i lanicom Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. U sklopu pak aktualnog sata sjednice vijenik Dejan Horvat upitao je u ijem je interesu bilo davanje koncesije tvrtki “Pavlic asfalt beton” za eksploataciju šljunka na podruju Držimurec - Strelca (o emu smo ve pisali u prethodnim brojevima, op. a.). Podsjetivši na injenicu da se mještani žestoko protive tome zbog buke teških kamiona i devastacije prometnica, kazao je kako je odvoz šljunka ve poeo. Izrazio je žaljenje što sjednici ne prisustvuje bivši naelnik, a sada vijenik,

Josip Šegovi, kojeg zajedno s tadašnjim sastavom Opinskog poglavarstva smatra odgovornim za odluku o davanju koncesije. Aktualni naelnik opine Vladimir Domjani konstatirao je da u vrijeme kada je donesena sporna odluka nije bio lanom ni jednoga opinskog tijela. Kada sam postao naelnikom, u izmjenama županijskoga prostornog plana tražili smo da se šljunara ‘izbriše’, no ve je bila dana suglasnost na lokacijsku dozvolu, slino kao i s lokacijom proistaa. O tako važnim stvarima bivša vlast morala je pitati Opinsko vijee te informirati širu javnost, no to, na žalost, nije uinjeno. Na temi eksploatacije šljunka svojim se pitanjem zadržala i vijenica ura Janec, koju je zanimalo pod ijom je nadležnosti prometnica koja vodi od Držimurca prema Piškorovcu. Cesta je, upozorava vijenica, u lošem stanju, a može se oekivati i pogoršanje zbog prolazaka teških kamiona. - Tvrtka ‘Pavlic asfalt beton’ je prema ugovoru dužna izgraditi alternativni pravac za prometovanje svojih vozila, a

Pitanje budue šljunare u Držimurec - Strelcu bilo je na dnevnom redu “aktualca”, ali izgleda prekasno, jer tvrtka “Pavlic” ima sve potrebne dozvole za istu

cesta je inae pod nadležnosti Županijske uprave za ceste, odgovorio je naelnik Domjani. Vijenica ura Horvat, koja je ujedno i ravnateljica Osnovne

škole Tomaša Gorianca Mala Subotica, ukazala je na nemila dogaanja na prostoru oko škole. - Skupina mladih za koje znam da su naši bivši uenici, ko-

OPINSKO VIJEE DONJI KRALJEVEC

Znaajna ulaganja u obnov - U Hodošanu se privode kraju radovi na dijelu ceste koja vodi prema Svetom Jurju u Trnju, uz iz Naelnik Donjeg Kraljevca Zlatko Horvat na 11. sjednici tamošnjega Opinskog vijea, održanoj u petak, izvijestio je o u ulaganjima na podruju opine. Kazao je da se bliži kraju sanacija cesta u Hodošanu, a uskoro nastavlja u Palinovcu – naseljima u kojima je izgraena kanalizacija. U Hodošanu e se obnoviti dio ceste koja vodi prema Svetom Jurju u Trnju, uz izgradnju pješako biciklistikih staza, a investiciju zajedniki inanciraju Hrvatske ceste i opina. Županijska uprava za ceste raspisala pak je natjeaj za proširenje mosta kod groblja u Svetom Jurju u Trnju. Uredit e se pješaka staza te riješiti problem odvodnje oborinskih voda. U središnjem opinskom naselju Donjem Kraljevcu, odnosno u dijelu mjesta “Gornji kraj” predvieno je ureenje ceste koja vodi prema ehovcu. Zahvat e takoer suinancirati Županijska uprava za ceste. U planu je i obnova ceste u Donjem Hrašanu koja nešto kasni zbog visokih podzemnih voda nakon posljednjih obilnih kiša. ŽUC e, naglasio je Horvat, ove godine na podruju opine uložiti ukupno 1,800.000 kuna.

Odabran izvoa radova za Dom kulture u Palinovcu Vijenike je ujedno informirao da su, uz inancijsku pomo Ministarstva kulture, poeli radovi na obnovi Doma kulture u Palinovcu. Kroz nekoliko dana, s obzirom na to da je pri kraju postupak javne nabave, odnosno odabran je izvoa radova, poet e i obnova Doma kulture u Donjem Kraljevcu, što e inancirati Ministarstvo regionalnog razvoja, Meimurska županija i Mjesni odbor Donji Kraljevec. Opinsko vijee je na sjednici, izmeu ostalog, prihvatilo prijedlog odluke o akcijskim uvjetima plaanja naknade i izvoenja prikljuka na kanalizacijski sustav Meimurja. Akcijom tvrtke “Meimurske vode” na cijenu od 5 tisua kuna, koliko stoji naknada za prikljuenje, nudi se 20% popusta za jednokratno plaanje u roku od 8 dana od sklapanja ugovora. Oni koji bi naknadu plaali u 12 mjesenih rata ostvaruju pravo na 10% popusta, dok se za obronu otplatu na 24 rate plaa puna cijena, ali bez kamata. (V. Kelkedi)

Posljednje zasjedanje Opinskog vijea Donji Kraljevec, na kojem je najvažnija


28. rujna 2010.

ploatacije a koji u M. Subotici jednoga opinskog tijela. - Kada sam postao naelnikom, u na lokacijsku dozvolu, slino kao i s lokacijom proistaa su naložili vatru ispred ulaza u školu. Pozvali smo policiju, no oni se i dalje vraaju. Vijenik Valentin Šipuš pridodao je da se sline stvari dogaaju i u okolici vrtia te na sportskim terenima. Naelnik Domjani dao je zanimljiv odgovor. - Imamo ideju kako riješiti problem, no o tome za sad ne bih govorio iz razloga da ostane iznenaenje za one koji to ine.

Natjeaj za zakup poljoprivrednog zemljišta Opinsko vijee donijelo je odluku o raspisivanju natjeaja za zakup poljoprivrednog ze-

ji su školu završili prije godinu ili dvije, devastira okoliš škole. Uništili su žljebove, kradu s hidranata. Tamo se okupljaju, piju i razbijaju. Jednom prilikom ak

Kroz Međimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PITANJE DEVASTACIJE OKOLIŠA ŠKOLE I VRTIA: - Imamo ideju kako riješiti problem, no o tome za sad ne bih govorio iz razloga da ostane iznenaenje za one koji to ine, kaže naelnik Domjani

vu prometnica zgradnju pješako - biciklistike staze

mljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Parcele se nalaze na podruju katastarskih opina Držimurec, Palovec, Jurevec, Benkovec, Mala Subotica, Šteanec i Podbrest. Njihova ukupna površina je 276 hektara, a ukupna poetna cijena zakupa 160.792 kune. Natjeaj o zakupu e sukladno zakonskim propisima, na zahtjev opine Mala Subotica, raspisati resorno Ministarstvo. Kako je istaknula zamjenica opinskog naelnika Danica Glad, opina e od zakupa uprihodovati najmanje oko 80 tisua kuna, odnosno 50% poetne cijene. U katastarskim opinama Mala Subotica, Benkovec, Podbrest, Palovec, Šteanec i Jurevec predstoji pak prodaja državnoga poljoprivrednog zemljišta. Na javnom natjeaju ponudit e se parcele ukupne površine 22,31 hektar, po ukupnoj poetnoj cijeni od 271.046 kuna. Za zemljišta za koja nee biti interesa u prvome krugu natjeaj e se ponoviti.

Sufinanciraju prijevoz uenika Vijee je, izmeu ostalog, prihvatilo odluku o sufinanciranju prijevoza uenika srednjih škola s opinskog podruja. Za prijevoz autobusom ili vlakom na relaciji Mala Subotica – akovec, odnosno Prelog, Opina e izdvajati 60,70 kuna mjeseno, što predstavlja razliku do pune cijene prijevoza vlakom do akovca. Sa 100 kuna pak e se potpomagati uenici koji se školuju u Varaždinu. Cijena mjesene karte za vlak od Male Subotice do Varaždina je 228 kuna, pa e, s obzirom na to da i Meimurska županija prijevoz subvencionira sa 100 kuna, roditelji uenika koji putuju vlakom plaati samo 28 kuna. (Velimir Kelkedi)

Govorei o aktualnim investicijama na podruju opine, naelnik Vladimir Domjani podsjetio je da su u tijeku završni radovi na komunalnom opremanju Poduzetnike zone Mala Subotica. Financijsku injekciju od milijun kuna potrebnih za završetak toga obimnog projekta dalo je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvoai radova, djelatnici akoveke Tegre, trenutno postavljaju rubnike uz prometnicu te kandelabere za vanjsku rasvjetu. Ako vremenske prilike dopuste, investicija e biti završena do zime, najavio je Domjani. Nakon dugih pregovora i dogovora, Opinsko vijee je tvrtki “Hrvatski telekom” d.d. dalo i pravo gradnje TK mreže u zoni poduzetništva. Naelnik istie kako su godinu dana vodili borbu oko financiranja. Na kraju je dogovoreno da spomenuta kompanija mrežu izgradi o svom trošku. Opina je uspjela izbjei da im dade pravo služnosti, a ostali detalji oko zahvata bit e definirani ugovorom. Investicija e stajati oko 200.000 kuna. (vk)

Jadranka Sermek iz Svetog Križa zamijenila je u Opinskom vijeu Miljenka Pintaria

Vijenik Lovreni: Opina krši zakone, svoj statut i poslovnik! Mislio sam da opina kree snažno naprijed, no mještani mi se žale da su im uskraena ustavom i zakonom propisana prava, rekao je u sklopu aktualnog sata vijenik MDS-a Zlatko Lovreni. Tu konstataciju, meutim, u svom govoru - pitanju nije potkrijepio primjerima iz svakodnevnog života stanovnika opine, odnosno eventualnim problemima s kojima se susreu, ve je ukazao na niz navodnih nepravilnosti u radu opine. Izmeu ostalog je rekao kako radna tijela Opinskog vijea nisu unkcionalna, te da se sjednice ne sazivaju u propisanom roku. Suprotno zakonima, ali i opinskom statutu i poslovniku, opina još nema odluku o uvanju i korištenju peata, sandui za pritužbe graana, odluku o naknadi troškova elnicima Opinskog vijea, odluku o djelokrugu rada Jedinstvenoga upravnog odjela, a naelnik, unato zakonskoj obvezi, ne podnosi dva puta godišnje izviješa o svom radu. - Kada e Opina poeti raditi u skladu sa zakonom, upi-

a toka dnevnog reda bilo ulaganje u ureenje prometnica na podruju opine

Poduzetnika zona bit e potpuno ureena do zime

tao je Lovreni, ujedno podsjetivši da ih je zbog mnogih propusta, kao jedinu opinu u Republici Hrvatskoj, 2007. godine ve kaznila Državna revizija. - Opina radi po statutu i poslovniku, a ako vijenik želi raditi po nekom svom statutu i poslovniku, neka si ih izradi. To što smo bili kažnjeni možemo zahvaliti samo vama, poruio je Lovreniu njegov imenjak naelnik Horvat. Lovreni je, nezadovoljan danim odgovorom, zatim zatražio pisani odgovor, uz konstataciju da je naelnikova izjava neozbiljna. U sklopu aktualnog sata, uz uvijek aktivnog Lovrenia, pitanje je postavio i vijenik Ivan Markati: - Zbog nedostatka novca zastala je obnova kolnika u akovekoj ulici u Hodošanu. Budui da Županijska uprava za ceste u ovoj godini navodno ima i višak sredstava, može li ih se zamoliti za pomo kako bi se investicija završila? Naelnik je odgovorio da je ŽUC ve izdvojio sredstva i da e obnova biti privedena kraju u dogledno vrijeme. (vk)

Opinsko vijee Orehovica izglasovalo je rebalans prorauna, s kojim je isti smanjen za sedam posto

OPINSKO VIJEE OREHOVICA

Proraun smanjen za sedam posto, no do kraja godine mogu novi rebalans Opinsko vijee Orehovica na sjednici u etvrtak usvojilo je prvi rebalans ovogodišnjeg prorauna opine. Proraun je s 5,937.519 smanjen na 5,520.919 kuna, odnosno z a 416 .600 kuna ili 7 posto. Kako je obrazloženo, osnovni razlozi smanjenju jesu manji priljev sredstava iz državne i županijske razine, kao i neprodaja dviju nekretnina – jednog stana u vlasništvu opine i veterinarskog punkta. Do kraja godine ipak se oekuju dotacije od nekoliko ministarstava te Meimurske županije. Ukoliko pak opina ne ostvari te prihode, izgledan je još jedan rebalans.

Oekuju se sredstva iz izvanproraunskih fondova Tek ue pomo i iz dr žav nog prora una poveane su, doduše, za 350.482 kune zbog potrebe za izvoenjem dodatnih radova na sanaciji deponija otpada te sufinanciranja 60% sredstva dodatnih radova, što

osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost. U tekue pomoi iz državnog prorauna ulazi i program javnih radova Zavoda za zapošljavanje, za što je izdvojeno 158.890 kuna te 100.000 kuna koje je Savjet za nacionalne manjine odobrio za unaprjeenje kulturne autonomije Roma, odnosno za projekt DROM. No, istodobno za 240.376 kuna smanjen je iznos pomoi iz županijskog prorauna, upravo za spomenuti projekt za sredstva tekue pomoi. Smanjene su i kapitalne pomoi iz državnog prorauna. Umjesto planiranih 200 tisua, Ministarstvo kulture dalo je 100 tisua kuna. Poveana je, meutim, pomo iz izvanproraunskih ondova. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost oekuje se 254.915 kuna za izradu toplinskih asada na novosagraenim objektima – Sportsko - vatrogasnom domu u Orehovici i Domu kulture, odnosno vatrogasnom spremištu u Podbrestu. (Velimir Kelkedi)

Idue godine ureenje groblja Ve druga sjednica Opinskog vijea Orehovica održana je bez naelnika Franje Bukala koji je na bolovanju, no, kako je rekao predsjednik vijea Branko Sušec, povremeno dolazi na posao. Zato je i u sklopu aktualnog sata postavljeno tek nekoliko pitanja. Vijenici su, uz ostalo, ukazali na potrebu ureenja mjesnog groblja u Orehovici. Neki mješta-

ni, kažu, ak se automobilom voze po groblju, pa je potrebno izgraditi ogradu, urediti središnju stazu i obnoviti krovište. - To je bilo u planu, no s obzirom na tešku financijsku situaciju, u ovoj godini neemo moi realizirati. U proraunu za 2011. godinu nastojat emo osigurati sredstva za tu investiciju, rekao je Sušec. (vk)


12

Kroz Međimurje

U DONJOJ DUBRAVI ODRŽANI KULTUROLOŠKI SUSRETI ZRINSKIH

Zrinski su neizostavni dio hrvatske i maarske povijesti Opina Donja Dubrava bila je 19. rujna, u nedjelju, domain 4. Kulturoloških susreta Zrinskih. Sporazum o održavanju susreta potpisale su pogranine opine Donja Dubrava i Legrad s hrvatske i opine Murski Križevci, Belezna, Ortilos i Zakanjfala s maarske strane. Cilj im je održati uspomene na utvrdu Novi Zrin i njezinu povijesnu ulogu, na nain da svake godine jedna opina bude domain susreta. Interes za ukljuivanjem u ovu organizaciju izrazile su naknadno i opine Donji Vidovec i Mlinarci iz Maarske. Ovogodišnji susreti zapoeli su svetom misom u župnoj crkvi, koju je predvodio vl. Mirko Pilaj, koji je na toj sveanosti blagoslovio novu zastavu susreta. Poslije misnog slavlja svi sudionici susreta preselili su se u park “Nikola Zrinski” koji se nalazi u središtu Donje Dubrave, gdje su njihovi predstavnici položili vijence podno poprsja Nikole Zrinskog koje je tamo smješteno. Na strunoj tribini govorili su mr. sc. Vladimir Kalšan, ravnatelj Muzeja Meimurja akovec, koji se osvrnuo na znaaj Nikole Zrinskog za Meimurje, a prodekan Vojne akademije “Nikola Zrinski” iz Budimpešte prof. dr. Padanyi Jozsef nazone je upoznao s dosezima istraživanja podruja Novog Zrina.

U Tabore Zrinskih najmanje tri hrvatska predstavnika U sklopu susreta potpisano je pismo namjere s kon-

kretnim zadacima Hrvata i Maara. Hrvatska strana obvezala se da e svako ljeto u Tabore Zrinskih poslati najmanje tri svoja sudionika, pružit e pomo u stvaranju materijalnih uvjeta za djelomina iskapanja i istraživanja bojnih polja na ovome podruju. Obvezali su se kako e na svojoj strani dopuniti spomen - mjesta Zrinskih informativnim natpisima na hrvatskom i maarskom jeziku. Dogovorena su domainstva daljnjih kulturoloških susreta. Opina Donji Vidovec organizirat e ih 2013. godine, Legrad 2015., a opina Donja Dubrava 2017. godine. Vrlo zanimljivo i dojmljivo bilo je u mjesnoj sportskoj dvorani, gdje su u kulturnom programu nastupili predstavnici Vojne akademije “Nikola Zrinski”, osnovci Murskih Križevca i Donje Dubrave te KUD-ovi iz Belezne i Legrada. Plesna skupina iz Velike Kaniže prikazala je plesove iz vremena Zrinskih, a nastupile su i mažoretkinje Ortiloša. Opinu Donji Vidovec zastupao je akademski glazbenik Martin Srpak, a pograninu opinu Mlinarci njihov ženski pjevaki zbor. Za kraj je bila predstavljena knjiga “Tatarska strijela”, a kulturološke susrete zatvorili su lanovi Seljake sloge iz Donje Dubrave spletom meimurskih narodnih kola. (af)

UZ DANE KOTORIBE

Vatrogasne igre bez granica i kuhanje gulaša U subotu 18. rujna DVD Kotoriba bio je domain i organizator Vatrogasnih igara bez granica koje se ve nekoliko godina organiziraju u sklopu Dana opine Kotoriba. Kod muških najbolji je bio DVD Konjšina, drugi su bili vatrogasci iz Donjeg Mihaljevca 1, a njihovoj drugoj ekipi pripalo je tree mjesto. U kategoriji žena tree mjesto osvojio je DVD Sveta Marija, druge su bile Kotoripice, dok su prijelazni pehar odnijele lanice DVD-a Domaji. Istovremeno, ispod šatora trajalo je natjecanje

u kuhanju gulaša. Kuhalo je 18 ekipa koje su predstavljale opinske udruge. lanovima žirija, inae vrsnim kuharima, nije bilo lako odabrati najbolji gulaš. Ipak, najbolji gulaš pripremile su Sandra Škoda i Draženka Golub, lanice Društva “Naša djeca”. Drugo mjesto osvojila je ekipa UHVIDR-a, dok su trei bili nogometaši Graniara. etvrto mjesto podijelili su ekipe Udruge umirovljenika, Radio Meimurja, Motokluba Rolling ish i KUD-a Kotoriba. (af)

KNJIŽNICA I ITAONICA KOTORIBA

Djeca iz vrtia i škole crtala obilježja Kotoribe U prostorijama Knjižnice i itaonice Kotoriba održana je radionica za djecu Djejeg vrtia Kotoriba. U posjetu je bila starija grupa, 29 djece sa svojom tetom Danicom Sabol. Tema radionice bili su nedavno održani Dani Kotoribe. Djeca su nakon razgovora o obilježjima koja ine Kotoribu prepoznatljivom, kao što su crkva, željeznica, rijeka Mura i riba, to prenijela na papir. Vrlo je znaajno da ti elementi daju ponos svim stanovnicima Kotoribe i svima koji se tako osjeaju.

Radionicu je vodila ravnateljica knjižnice Bernarda Habuš. Knjižnicu su posjetila i djeca drugog razreda OŠ Kotoriba sa svojim uiteljicama Danijelom Sabol i Kristinom Balent. Tamo su došli u sklopu svoga nastavnog programa nastave u prirodi, putem kojeg su upoznavali znamenitosti mjesta. Ono što su smatrali najznaajnijim nacrtali su na beton ispred knjižnice. Na kraju druženja djeca su poašena slatkišima. (af)

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

28. rujna 2010.

NEDELIŠE ipak u dogledno vrijeme izgleda da nee dobiti novu školsku zgradu

Ipak vjerojatnije reko postojee osnovne šk - Za postojeu Osnovnu školu u Nedelišu izraena je idejno - projektna dokumentacija za rekonstrukciju te je dobivena lokacijska dozvola. Istovremeno je prema detaljnom planu SRC-a ‘Trate’, koji obuhvaa i crkveno zemljište, planirana površina za izgradnju nove škole na crkvenom zemljištu, informirao je vijenike naelnik opine Nedeliše Mladen Horvat na sjednici Opinskog vijea, održanoj prošli tjedan. S obzirom na trenutnu gospodarsku situaciju, prema rijeima naelnika Mladena Horvata, neizvjesno je kada e Meimurska županija i nadležno Ministarstvo biti u mogunosti graditi novu školu. - Zato tražimo da se odmah prie rekonstrukciji postojee škole, a da se izgradnja nove uvrsti u srednjoroni plan Županije. Dakle, ne odustajemo od izgradnje nove škole, poruuje naelnik opine Nedeliše.

DANI ZAHVALNOSTI za plodove zemlje i Dani starih zanata i obrta u Nedelišu

Raznolika i bogata ponuda jela i starih zanata privukla mještane Preko etrdeset izlagaa privuklo je brojne mještane u dvoranu MESAP-a u Nedelišu, gdje je prošli vikend održana 7. po redu manifestacija Dani zahvalnosti za plodove zemlje i Dani starih zanata i obrta. Bogata i raznovrsna ponuda starih zanata i jela koja su napravili ovogodišnji izla-

gai probudila je zanimanje posjetitelja, koji su uz tradicionalnu izložbu mogli uživati i u nastupima folklornih skupina, kao i Mažoretkinja Nedeliše, Limene glazbe Belica te rnih strela. Osim domaeg KUD-a “Seljaka sloga” Nedeliše, posjetitelje su nastupom poastile i folklorne skupine

Društva Meimuraca Velenje te “Gozdar” rna na Koroškem. Nakon kulturno - umjetnikog programa poglede mještana mamila su povijesno vrijedna vozila Oldtimer kluba “Meimurje”, koji se takoer ukljuio u obilježavanje manifestacije Dani za-

OSNOVNA ŠKOLA Štrigova

Nitko nee slovenski jezik, Prekopa bez prvašia Kao što je to red, odnosno nalog Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, ravnatelj Osnovne škole Štrigova Stanislav Rebernik obavlja popis, odnosno evidenciju hrvatskih uenika koji žele dopunski uiti slovenski jezik. Do sada je obavio treinu posla i ni jedan uenik i njegov roditelj nisu iskazali želju za uenjem slovenskog jezika u svojoj školi. U prve razrede u Osnovnoj školi upisao se 31 ue-

nik. U matinoj školi Štrigova upisano je 17 uenika, u PŠ Prekopa ni jedan, odnosno jedno prijavljeno dijete iz Prekope upisano je u OŠ Štrigova, kako uiteljica ne bi u 1. razredu radila sa samo jednim uenikom. Podrunu školu Stanetinec polazi pet prvoškolaca, a PŠ Železna Gora osam prvašia. Koliko je školi i opini poznato, ni jedno dijete nije se upisalo u prvi razred škola u susjednoj Sloveniji.

Proteklih dana uenici OŠ Štrigova u slovenskom naselju Dobrovnik sudjelovali su na Meunarodnoj berbi groža (Mednarodna trgatev), zajedno s uenicima iz Slovenije i Maarske, gdje je predstavljena tradicionalna berba groža, kao i dogaanja vezana uz berbu. Ove godine uenici OŠ Štrigova nee sudjelovati ni na jednoj berbi groža, što je inae bila dugogodišnja praksa, a razlog je tehnike prirode. (S. Mesari)

hvalnosti za plodove zemlje i Dani starih zanata i obrta u Nedelišu. U popodnevnim satima svim izlagaima podijeljene su zahvalnice za sudjelovanje na ovoj tradicionalnoj manifestaciji, koja svake godine privlai sve vei broj posjetitelja. (hz)

AKCIJE DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

U akovcu, Orehovici i Gorianu U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa akovec krajem rujna i poetkom listopada održat e se akcije dobrovoljnog darivanja krvi. U srijedu 29. rujna akcija e se održati u Mesnoj industriji Vajda, tonije, u prostorijama restorana u vremenu od 12 do 14 sati. U petak 1. listopada svi zainteresirani mogu dobrovoljno dati krv u prostorijama dvorane OŠ Orehovic u vremenu od 9 do 11 sati te u prostorijama tvornice Meiso u Gorianu u vremenu od 12.30 do 14.30 sati.


28. rujna 2010.

onstrukcija kole Dijana Posavec: Ne možemo se pomiriti s tim da ne možemo dobiti novu školu

Za postojeu Osnovnu školu u Nedelišu izraena je idejno - projektna dokumentacija za rekonstrukciju

Kroz Međimurje 13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Na ovu informaciju reagirala je vijenica Dijana Posavec, kazavši da se ne može pomiriti s time da Nedeliše ne može dobiti novu školu. - Ako rekonstruiramo staru, izgradnja nove past e u dugoroni plan Županije. Može doi do rekonstrukcije, ali novu školu moramo dobiti, istaknula je vijenica Posavec. Hoe li se izgraditi nova ili rekonstruirati i nadograditi postojea školska zgrada u Nedelišu, aktualna je tema ve neko vrijeme. Podsjeamo, s novim pedagoškim standardima u Osnovnoj školi Nedeliše pojavio se problem prostornih uvjeta. Rije je o problemu mnogih škola koji se pojavio uvoenjem manjih razrednih odjela i nastave u jednoj smjeni. I dok je u nekim školama uvjete bilo lakše zadovoljiti jer je broj djece ve bio dovoljno malen da se uz male preinake dovede do standarda jednosmjenske nastave, u školama poput Osnovne škole Nedeliše taj je problem još uvijek prisutan. (hz)

Bogata i raznovrsna ponuda starih zanata i jela pobudila je zanimanje posjetitelja

OPINA NEDELIŠE

Vijenici pohvalili program rada Savjeta mladih Vijenici opine Nedeliše pohvalili su program rada Savjeta mladih opine Nedeliše za 2011. godinu, koji je na prošlotjednoj sjednici iznio Benjamin Tkalec, predsjednik nedelišanskog Savjeta mladih. U programu rada, meu projektima za 2011. godinu, spomenuta je Državna matura, o kojoj su, prema mišljenju lanova Savjeta, mnogi uenici nedovoljno informirani. S obzirom na to da je Državna matura uvod u studij po Bolonji, lanovi smatraju da postoji potreba za edukacijom mladih o samoj maturi, kao i spomenutom nainu studiranja. Osim sportskih susreta i suradnje s ostalim savjema mladih, programom su predvieni i projek vezani uz ovisnos, kao i problemaku zapošljavanja mladih. Upravo zato Savjet mladih opine Nedeliše planira suradnju s instucijama poput Zavoda za javno zdravstvo te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Meu njihovim planovima je i upoznavanje mladih s problemom oneišenja okoliša, dok kroz neke svoje aktivnosti namjeravaju sakuplja novac, koji e usmjeri na rješavanje socijalne problemake mladih, odnosno na kreditiranje i stipendiranje mladih s podruja opine. (hz)

Svetomartinani sa svojim domainima

SVETI MARTIN na Muri predstavljen u Njemakoj

Iskazan interes za njemaka ulaganja elnici opine Sveti Martin na Muri Franjo Makovec, Zdravko Fajfar, Milena Murši Krznar te Dragec Del Duca, voditelj prodaje za inozemno tržište Toplica Sveti Martin, vratili su se iz Njemake, gdje su posjetili pokrajinu Saarland kod grada Homburga i bili gosti Petera Cervija, poslovnog ovjeka koji dio svog života i vremena provodi u Svetom Martinu na Muri, odnosno Gradišaku, a u Njemakoj promovira Sveti Martin na Muri i Hrvatsku. Svetomartinani su bili i gosti gradskog parlamenta Savezne države Saarland, a u njihovoj gospodarskoj komori u Saarbruckenu primio ih je ministar u Vladi zadužen za odnose s drugim nacijama.

- Razgovarali smo s naelnicima dviju opina, gdje smo dobili uvid, odnosno stekli saznanja o

Rimske toplice U sklopu posjeta Njemakoj predstavnici Svetog Martina na Muri razgledali su arheološko nalazište koje se proteže na francusko i njemako podruje, gdje se istražuje povijest rimskih toplica. Ovo nalazište posebno je zainteresiralo Svetomartinane, osobito Drageca Del Ducu, jer se i podruje Svetog Martina na Muri i Toplica Sveti Martin povijesno povezuje s rimskim toplicama. (sm)

funkcioniranju lokalne uprave u jednoj europskoj državi, i ve sada mogu potvrditi da emo pozitivna iskustva primijeniti na svom podruju. Isto tako razgovarali smo o mogunostima njemakih investiranja kod nas, te emo dalje raditi na uspostavi suradnje, jer smo Nijemcima zanimljivi, kaže naelnik Makovec, svjestan da je put do njemakih ulaganja u Svetom Martinu na Muri poprilino dug, ali je puno krai ako se u razgovore i poslove krene odmah. Za poetak, osim razgovora, Nijemcima je podijeljen promotivni materijal te ponešto autohtonih meimurskih proizvoda. (S. Mesari)

OPINA Štrigova

Pripreme za zimsku službu Kako i kome povjeriti poslove obavljanja zimske službe, tonije, išenje snijega na lokalnim prometnicama u predstojeim zimskim mjesecima, bilo je prvo pitanje na kolegiju predsjednika vijea mjesnih odbora opine Štrigova, održanom prvi dan jeseni u prostorijama Opine Štrigova. Plan e izraditi Odbor za komunalne poslove i komunalni radnik, te ga dostaviti

Opini na razmatranje i usvajanje. Na kolegiju je odlueno da se pred berbe groža urede poljski putovi, a da bi se to obavilo što eikasnije, predsjednici VMO-a napravit e plan i potrebe za svoja naselja, a potom e se šljunak hitno navoziti. Opinski naelnik Stanislav Rebernik predsjednicima VMO-a dao je zadatak da izrade planove i potrebe za svoja nase-

lja za naredno razdoblje, kako bi se oni uvrstili u plan radova, odnosno u inancijski plan za sljedei opinski proraun. Voena je i aktivna i živa rasprava o potrebi ureenja zapuštenih zemljišta i drugih parcela, s jasnim opredjeljenjem da se vlasnici upozore na potrebu ureenja i održavanja takvih parcela, te ako to ne uine da ih se primjereno kazni. (sm)


14

Kroz Međimurje

ZLATNI CVIJET EUROPE

Opini Sveti Martin na Muri srebrni znak u Italiji Opina Sveti Martin na Muri osvojila je Zlatni cvijet Europe, sa srebrnim znakom, i tako se uvrstila meu najljepše i najureenije turistike destinacije Europe.

Sveti Martin na Muri za ovu prestižnu nagradu kandidirali su europski turistiki novinari. Odlija su minulog vikenda uruena u gradu Cervia u Italiji. (sm)

TREI PUT ZA REDOM

akovec ponovno najureeniji grad kontinentalne Hrvatske

Grad akovec ponovno je osvojio naslov najureenijega grada kontinentalne Hrvatske Po trei put grad akovec osvojio je naslov najureenijega grada kontinentalne Hrvatske u akciji “Zeleni cvijet” Hrvatske turistike zajednice. Uzimajui u obzir kriterije istoe, hortikulturnog ureenja, ureenje prometnica, prometnu i turistiku signalizaciju, kao i turistiku ponudu, prema procjeni strunog povjerenstva nagrada je ponovno pripala našem akovcu. - Sama akcija ‘Zeleni cvijet’ ima niz kriterija koji se svake godine zaoštravaju. Ne ocjenjuje se iskljuivo sama ureenost i hortikultura grada, ve niz pojedinanih elemenata, poput ulaza u mjesto, turistika prometna signalizacija, samo središte grada, javni objekti izvana i iznutra, dok se od ove godine takoer ocjenjuje turistika ponuda. Ocjenjuju se turistiki i ugostiteljski objekti, multimedijalna oprema te programi, manifestacije i dogaaji koje organiziramo cijelu

godinu. Dakle, rije je o jednoj sveobuhvatnoj akciji, sveobuhvatnom osvrtu na sam grad, kazala je Ivana Maltar, direktorica Turistikog ureda grada akovca, dodajui da je unutar akcije “Volim Hrvatsku” provedena i akcija “ovjek - klju uspjeha u turizmu”, te da na podruju Grada imamo osam pobjednika. Gordan Vrbanec, zamjenik predsjednika Turistike zajednice grada akovca, spomenuo je da, s obzirom na po trei put osvojen naslov, akovec gubi mogunost daljnjeg natjecanja u akciji “Zeleni cvijet”, no da se istodobno nada da e akovec i dalje biti najureeniji grad kontinentalne Hrvatske. Podsjetimo, sveana dodjela priznanja bit e održana 14. listopada u zgradi “Scheier” u akovcu, dok e priznanja na državnoj razini nagraeni primiti od 20. do 22. listopada u Rovinju na Danima hrvatskog turizma. (hz, foto: vrzan)

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

28. rujna 2010.

MEIMURJE dobilo svoju milenijsku fotografiju na te

Preko tisuu statista poziralo Šimi Strikom Na mjestu gdje bi sljedee godine trebala krenuti izgradnja velikoga turistiko - ljeilišnog kompleksa “Hortus Croatiae” kraj Draškovca, prošle je srijede renomirani hrvatski fotograf Šime Strikoman snimio svoju 214. milenijsku fotograiju. Tema i naziv prve milenijske fotograije snimljene u Meimurje upravo je ime buduega toplino - ljeilišnog kompleksa “Hortus Croatiae” (ali i turistiki brend kojim se predstavlja Meimurje kao “Vrt Hrvatske”), uz osnovni motiv Meimurja predstavljenog oblikom rijeka Mure i Drave i termalnog izvora izmeu njih dvije. Preko tisuu statista, meu kojima su bili uenici preloške osnovne i srednje škole, umirovljenici, turistiki djelatnici, politiari, lanovi raznih udruga, te brojni drugi graani, ponosno je poziralo na spomenutoj lokaciji. Tako je nakon dužeg vremena realizirana ideja snimanja milenijske fotograije u Meimurju, koja je ve nekoliko godina unatrag inicijativa poznatoga akovekog fotografa Damira Klaia - Kljua i zaštitara prirode Siniše Goluba. Sada pak je sve realizirano uz pomo organizatora Kristijana Kovaia iz Društva turistikih vodia, te inancijsko - logistiku pomo tvrtki investitora u novi turistiko - ljeilišni kompleks “Termal” d.o.o. i “AAT” d.o.o., kao i Grada Preloga. - Moje prijateljstvo, druženje i suradnja s Damirom Klaiem i Sinišom Golubom, koji su iz žarke želje za snimanjem milenijske fotograije u Meimurskoj županiji obogatili milenijski svijet, upoznavši me s gospodinom

Meu statistima i budui djelatnici toplica Prema rijeima Kristijana Kovaia, u organizaciji nastanka milenijske fotograije u Meimurju inicijatori su naišli na svestranu podršku Grada Preloga te tvrtka “Termal” d.o.o. i “AAT” d.o.o., investitora buduih toplica u Draškovcu. Cijelo snimanje stavljeno je pod naziv ‘Hortus Croatiae’, što je sinonim za Meimurje, a ujedno i naziv novog projekta Termi

Preko tisuu statista na fotografiji ini motiv dviju rijeka, Mure i Drave, dok je izmeu njih prikazan termalni izvor

Sudionici o samom dogaaju

Katarina Verli, Cirkovljan - Moram rei da je ovo bio doista nesvakidašnji dogaaj. Bilo je lijepo i nezaboravno sudjelovati i biti dio jednoga takvog projekta. Ponosna sam što sam imala prilike prisustvovati nastanku milenijske fotograije.

koje e se graditi u Draškovcu. Preko 1.200 djece i odraslih okupilo se na dan snimanja. Zanimljivost je i ta što su meu statistima bili i uenici Srednje škole Prelog, odnosno i budui ugostitelji koji e vjerojatno kroz nekoliko godina raditi u samim Termama, kazao je Kristijan Kovai, predsjednik Društva turistikih vodia i pratitelja Meimurja.

Vladimir Vadas, Donji Kraljevec - Ovo se ne može drugaije nazvati nego milenijski doživljaj i dogaaj. S obzirom na prisutnost broja djece i odraslih, doista je bio dogaaj za pamenje kako za male, tako i za osobe srednje i starije dobi.

Vjekoslav Kvakan, Draškovec - S obzirom na to da je rije o nastanku rijetke fotograije, nama mještanima jako je drago da se to dogodilo upravo ovdje. Osobno sam ponosan što sam prisustvovao ovom projektu, na koji se odazvao doista velik broj mještana.

Kristijanom Kovaiem, koji mi je pak na struan, spretan nain ispred Društva turistikih vodia i pratitelja Meimurske županije prezentirao projekt za iji se poetak možemo koristiti konstatacijom koja je valjda iz generacije u generaciju potvrivana od poetka svijeta: ‘Voda je izvor života!’, kazao je Šime Strikoman, dodajui da je scenu ove “vodene“ milenijske fotograije u Draškovcu nacrtao dan ranije iskoristivši motiv dviju rijeka Mure i Drave isprepletenih na jednom dijelu, dok je izmeu njih prikazan termalni izvor.

Obilježava se prelazak iz drugog u trei milenij Prema rijeima Strikomana, inae diplomiranoga ilmskog snimatelja, na projektu milenijskih fotograija radi ve desetak godina. Sve je poelo kada je ulazak u novi milenij htio obilježiti na nain koji e ostati zapamen. - Htio sam obilježiti taj prelazak iz drugog u trei


28. rujna 2010.

Kroz Međimurje 15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

emu “Hortus Croatiae”

a ponosno manu

UDRUGA PELARA Meimurske županije “Agacija“ na okupu u Šandorovcu

Neobina medna sezona, no ipak zadovoljni

Šime Strikoman u društvu Josipa Kobala, poduzetnika iz Draškovca i idejnog zaetnika investicije “Hortus Croatiae”

Meu statistima bili su uenici preloške osnovne i srednje škole, umirovljenici, lanovi raznih udruga te brojni drugi

Fotograf Šime Strikoman u Draškovcu je snimio svoju 214. milenijsku fotografiju milenij. To je bila osnova mog razmišljanja. Prvo sam mislio napraviti monograiju, no brzo sam uvidio da to nee biti tako lako s obzirom na to da je rije o velikoj investiciji. Zatim mi je palo na pamet da napravim jednu fotograiju. Ubrzo sam shvatio da su ljudi ti koji obilježavaju neko vrijeme te sam upravo njih odluio staviti na fotograiju. Takoer sam odluio da u fotograiju napraviti svisoka te da se, naravno, mora prepoznati grad u kojem e fotograija nastati. Da bih to uspio realizirati, zamolio sam šibenske vatrogasce, budui da je prva milenijska fotograija nastala na trgu u Šibeniku, da mi pomognu i ustupe mi svoje ljestve, s kojih sam napravio prvu fotograiju. Na kraju krajeva, to je bilo kljuno za cijeli projekt koji sam odluio posvetiti svim vatrogascima, koji su mi i u drugim gradovima pomogli, kazao je poznati fotograf rodom iz Vodica, te dodao: - Ustvari sam mislio snimiti jednu fotograiju, meutim, mnogi su se zainteresirali za

Sezona je bila pomalo udna. Proljee je krenulo relativno dobro, bagrem kao glavna paša takoer se pokazao dobrim, no poetak svibnja bio je kišovit i zahladilo je, pa su rane paše bagrema u nekim dijelovima Meimurja podbacile. Jer, primjerice, na podruju uz Dravu kiša ne smeta, dok uz Muru pogoduje više sunanih dana. Ljetna livadna (tiha) paša bila je relativno uspješna jer je bila kišna godina i livade su medile s obiljem peluda. To je potaknulo i jak razvoj pelinjih zajednica. Nametnik varoa je pod kontrolom, pele su sada u dobroj zdravstvenoj kondiciji i u jesen ulaze u povoljnom stanju. Tim rijeima ovogodišnju pelarsku sezonu ukratko opisuje tajnik Udruge pelara Meimurske županije “Agacija“ Ivan Šopar. Oko pedeset lanova Udruge okupilo se prošle nedjelje na izletištu “Rainska peta“ kraj

Med – hrana i lijek Veliki Albert Einstein jednom je prilikom ustvrdio da bi bez pela ovjeanstvo moglo preživjeti maksimalno etiri godine. Upravo je idealno kada lijek može biti hrana, a hrana lijek, kao što je to sluaj s medom. Pele med proizvode od nektara i medne rose te ga dodajui razne enzime skladište u sau košnice. Na pelarima je da što više ouvaju njegovu kvalitetu. Osnovni sastavni dijelovi meda jesu jednostavni šeeri fruktoza i glukoza, koje tijelo ne mora rastavljati

Šandorovca kako bi raspravljali o sezoni i razmijenili iskustva, a susret je ujedno bio i prilika za još jedno od estih predavanja na kojima se uvijek naui nešto novo. Upravo zbog važnosti koju pridaju edukaciji, istie Šopar, med i drugi pelinji proizvodi iz

ve odmah ulaze u krvotok, vitamini, minerali, enzimi … Med ubija bakterije, djeluje dezinfekcijski i antiseptiki. Poznato je puno sluajeva gdje su se otvorene rane mogle izlijeiti jedino oblaganjem rana medom. Zanimljiv je i podatak da korištenjem meda iz nekih krajeva, pa i kontinenata, ovjek dolazi u doticaj s peludom na koji nije naviknut i ne zna se kako e na njega reagirati organizam, pa strunjaci preporuuju konzumiranje meda s prostora obitavanja. (vk) Meimurja iznimne su kvalitete i na dobrom glasu.

Meda je malo, cijena raste Kada je rije o cijeni, Šopar kaže kako je sezona u Europi i istonoj Hrvatskoj podbacila.

Meda je malo i cijena mu raste. ak je bilo pokušaja uvoza kineskog meda, no on je otkriven i zabranjen. Meimurski pelari dogovorili su se da e cijena njihovog meda biti 35 kuna. Nekima e se možda initi puno, no pelari napominju da imaju i ponuda iz Nizozemske. Potencijalni kupci iz te zemlje spremni su za vee koliine meimurskog meda u bavama izdvojiti takoer 35 kuna za kilogram. Stoga se, naglašava Šopar, postavlja pitanje emu niža cijena od 35 kuna na kunome pragu. Pogotovo kada se uzme u obzir injenica da takav nain prodaje iziskuje puno više posla i poveava troškove (pretakanje u staklenke, lijepljenje etiketa). Udruga “Agacija“ inae okuplja oko 160 lanova. Na podruju Meimurja ima oko 300 pelinjaka, odnosno 15 tisua pelinjih zajednica. Meutim, postoje i ilegalni pelinjaci. Svatko tko ima pelinjak morao bi se javiti lokalnom pelarskom povjereniku u svojoj opini ili gradu, a obino se radi o lanu udruge. On e pelaru odrediti mjesto na koje e postaviti pelinjak. Jer, primjerice, na podruju uz Muru vlada prenapuenost pelama što, napominju u Agaciji, nije dobro. Potrebno je strogo voditi rauna da katastar pelinje paše bude optimalno zastupljen. Stoga je uz nadzor i pod vodstvom Hrvatskoga pelarskog saveza u tijeku i izrada katastra paša koji e obuhvatiti šume, livade i druge površine pod medonosnim biljem. Zahvaljujui tome znat e se s kojom površinom pašnih resursa raspolaže naš kraj te e se moi bolje organizirati proizvodnja, rasporediti košnice i slino. (Velimir Kelkedi)

taj projekt koji se tada i nasta-

vio. Prelog je 83. grad u kojem sam djelovao, dok je u projektu ukupno sudjelovalo oko 420 tisua ljudi.

U pripremi monografija U pripremi je i monograija, za iju je tehniku pripremu zadužen Damir Klai, a radit e se u akovcu, u kojoj e biti objedinjene sve do sad nastale milenijske fotograije, ukljuujui i ovu iz Draškovca. - U monograiji e biti istaknuto oko 500 ljudi koji su ovaj dogaaj organizirali, meu kojima su i meimurski organizatori. Sada su sve to moji milenijski prijatelji. Završetak snimanja za ovu prvu knjigu bit e krajem listopada u Zagrebu na Trgu bana Jelaia, dok e na samu 10. godišnjicu od nastanka prve fotograije na istom mjestu u Vodicama krenuti snimanje za novu knjigu, kazao je Šime Stikoman. (H. Zear, foto: Vjeran Žganec Rogulja i Šime Strikoman)

Udruga pelara Meimurske županije “Agacija“

Važnost pelarstva od nekad do danas (1) Preko 6.000 godina ovjek je trebao pele, a u novom mileniju pele trebaju ovjeka pelara. Naime, ovjek je svojim djelovanjem na genetiku pela i uzurpiranjem životnog prostora pela doprinio da pele bez pomoi ovjeka ne mogu samostalno opstati u prirodi. Zbog svjetske razmjene genetskog materijala pela i pelinjih proizvoda proširile su se bolesti i nametnici na koje autohtone pasmine pela nisu otporne pa zahtijevaju stalnu njegu i zdravstvenu skrb. ovjek poznaje pele od najstarijih vremena, sakupljajui plodove u prirodi nalazio je u šupljem drveu ili peinama pele i med. Do meda se nikad nije lako dolazilo jer su pele uvijek branile svoj stan. Med je od davnina bio najvea poslastica i lijek, a mito-

logija nam pria da je bio hrana i bogovima. „Palamusjekiraumed“ je uzreica kojom se želi iskazati da se nekom nešto izuzetno sretno dogodilo. U doslovnom smislu dešavalo se prilikom sjee šume da su drvosjee naišle na stablo koje je bilo puno meda, a koji je bio na visokoj cijeni jer nije bilo šeera. Da bi pele, a time i med, ovjek imao u svojoj blizini, panj sa pelama preselio je u svoje dvorište i tako se poelo razvijati pelarstvo. Takvo pelarstvo je bilo primitivno, ali znaajno zbog pelinjih proizvoda što su poticali tadašnji vlastodršci oslobaajui držaoce pela svih nameta i poreza, pa je iz doba vladavine Marije Terezije poznat tzv. „Patent o pelarstvu“.

U 19. stoljeu pelarstvo je uznapredovalo primjenom pokretnog saa i košnica etvrtastog oblika pogodnih za pelara, ali manje pogodnih za pele. Kad su te košnice postavili na kotae, pele su se mogle seliti sa jedne paše na drugu što je uvelike povealo prinose pelinjih proizvoda ali i razvoj i širenje nekih pelinjih bolesti i nametnika. Svjetskom globalizacijom pelarstva sve su više ugrožene autohtone pasmine pela koje nisu otporne na novodonesene bolesti i nametnike kao

i križanjem sa drugim pasminama pela. Širenjem urbanih sredina, uzgajanjem poljoprivrednih monokultura, sjeom šuma kao i sijanjem sorti bilja genetskim inženjeringom dobije se bilje koje ne medi pa se tim e uvelike smanjuju izdašne pelinje paše. Kako vidimo pele su sve ugroženije pa je potrebna pomo pelara. U sljedeem broju donosimo drugi dio ove prie.


16

Zagrebački velesajam

28. rujna 2010.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

EURO-UNIT NA SAJMU GLAZBE I MULTIMEDIJE JESENSKOG VELESAJMA

Dvadeset godina Euro-Unita Dvadeset godina postojanja tvrtke i petnaest godina uspješne suradnje s Yamahom odlian su razlog za zadovoljstvo. Prostor od 550 etvornih metara na ovogodišnjem Sajmu glazbe i multimedije, koji je ve tradicionalno dio Jesenskoga meunarodnog zagrebakog velesajma, pokazao se kao pravo mjesto na kojem se mogu pohvaliti i pokazati svoju ponudu. Širina asortimana, rekli bi od igle do lokomotive, ili od trzalice do koncertnog klavira, ponovno je dokazala da je tvrtka Euro - Unit apsolutni lider u Hrvatskoj, ali i šire, bez obzira na situaciju i vrijeme. Sudjelovanjem na ovom specijaliziranom sajmu osiguravaju dobru informiranost o novitetima iz ponude, kako svojim poslovnim partnerima, tako i maloprodajnim kupcima. Sajam je ujedno i odlino mjesto za prikupljanje povratnih informacija temeljem kojih nastoje ponudu i uslugu još više približiti željama i potrebama kupaca. Direktor i vlasnik tvrtke Ivan Senar rekao nam je: “Zadovoljan kupac jedino je mjerilo uspješnosti. Stalna kontrola kvalitete robe prodajnog asortimana, struna podrška, poštivanje standarda, osigurani servis i garancija u skladu s najstrožim normama od samih su poetaka implementirani u poslovanje tvrtke i to su prepoznali mnogobrojni kupci. Ali i tvrtku Euro - Unit kao pouzdanog partnera, pa tako danas naša tvrtka zastupa 38 kompanija poznatih i priznatih glazbenih brendova širom svijeta, ije proizvode distribuiramo kroz vlastitu maloprodajnu i veleprodajnu mrežu, a za koje imamo generalno zastupstvo za Hrvatsku, zemlje bivše Jugoslavije, te

Lion Style – još jedan novi brend tvrtke Euro - Unit

Ivan Senar, direktor i vlasnik tvrtke Euro - Unit Slakovec, s ponosom pokazuje njihov novi brend gitara IvanS

Na sajmu je po prvi put izložen novi brend gitare, koji se ve nalazi u prodaji pod imenom IvanS. Mogu se pohvaliti da je prodaja dobro krenula, jer su u ponudi gitare od tisuu kuna do profesionalnih Hand made modela cijene oko 20 tisua kuna. Gitare za Euro - Unit rade dvije razliite poznate kompanije, a izabrati možete klasinu, elektrinu, bas ili akustinu gitaru.

Zbog svojih kvaliteta, mekoe zvuka, ve 1830. godine ti klaviri dobivaju status službenog klavira na dvoru austrijskog cara. Danas klavire ove marke imaju gotovo sve najutjecajnije institucije iz domene kulture, primjerice, kazališta – Hrvatsko narodno kazalište ... Kupnjom tog brenda u Yamahi su dobili potpuno zaokruženu cjelinu, jer Yamahini su instrumenti odlini za glazbene škole i jazz, dok je svijet klasike nezamisliv bez Bösendorfer zvuka. Važno je istaknuti da u Euro - Unitu možete nabaviti instrumente od onih za poetnike do onih za najvee profesionalce. Jedna od novina jesu

udaraljke namijenjene za predškolski uzrast, osnovne škole, glazbene škole i profesionalce. Radi se o jedinstvenom Euro - Unit proizvodu i brendu Lion style koji proizvode za njih u Kini, a uz udaraljke tu je i kompletan glazbeni asseoir ili pribor kao što su, primjerice, stalci, konektori, kablovi, koferi, klavirske klupice ... Više informacija možete nai na www.euro-unit. com, w w w.yamaha.hr, asortiman pogledati u akovcu na adresi Tome Masaryka 22 ili se raspitati na tel. 040/829-440. (SZ, NŠ)

ovaj dio ili za neke i itavu Europu. Najvea svjetska kompanija u glazbenoj industriji je Yamaha, iji smo generalni zastupnik ve petnaest godina. Tvrtka Yamaha ove je godine kupila najjai europski brend u proizvodnji klavira, Bösendorfer, pa je samim time kompanija Euro - Unit postala glavni distributer za Hrvatsku prošli tjedan u Beu. Ove izuzetno cijenjene instrumente u Austriji rade od 1828. godine u obiteljskoj manufakturi. Predstavljena je i Clavinova koja je apsolutni Yamahin favorit pod nazivom YDP 141 ARIUS, primjerena uenicima i studentima, jer je omjer kvalitete i cijene neponovljiv. Sviranjem ovog instrumenta imate osjeaj klasinog klavira zbog normalnih klavirskih tipki, a cijena je 6.954,56 kuna s PDV-om, ili uz popust 20 posto za 20 godina Euro - Unita 5.563,65 kuna, emu na tržištu nema premca. Uz tu cijenu u svim svojim centrima nude mogunost plaanja karticama, ili uz odgodu ili na kredit do 60 rata bez kamata. Važno je da je za ovu Clavinovu isporuka odmah, te da je kupovina

Novi lan Yamahe sto posto sigurna, jer uz vlastiti servis i garanciju imaju standarde prilagoene Eu-

ropskoj uniji, što potvruju mnogobrojni svjetski certiikati i nagrade.


28. rujna 2010.

Dobro je znati 17

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

KOMPANIJA “TEHNIX” na Meunarodnom jesenskom zagrebakom velesajmu

Lider u ekoindustriji Meunarodni jesenski zagrebaki velesajam 86. put za redom okupio je mnogobrojne gospodarstvenike, izlagae, poslovne ljude, znanstvenike, strunjake i posjetitelje. Kompanija “Tehnix”, koja se bavi projektiranjem, proizvodnjom i servisiranjem opreme za zaštitu okoliša, ve godinama potvruje se kao lider u ekoindustriji. Direktor i vlasnik kompanije “Tehnix” uro Horvat rekao nam je: - U sajam uvijek isplati ulagati, jer je to mjesto prikupljanja novih informacija, susreta ljudi razliitih djelovanja, od gospodarstvenika, znanstvenika,

uro Horvat, vlasnik i direktor tvrtke “Tehnix”, u društvu direktora Svjetske banke

Centar za gospodarenje komunalnim otpadom

institucija, veleposlanstava … I ove smo godine ugostili mnoge veleposlanike koji su posjetili sajam, te dogovorili suradnju na izgradnji centara za reciklažu. Nedavno je našu tvornicu posjetio direktor Svjetske banke, i bio ugodno iznenaen da u Hrvatskoj postoji kompanija koja se bavi rješavanjem problema kako sauvati okoliš i zbrinjavati otpad. Trenutna orijentacija Tehnixa je preko 95 posto na svjetska tržišta, jer, na žalost, u našoj zemlji nema investicija. Zato nam je prisutnost na sajmovima, meu kojima su i mnogi svjetski, od izuzetne važnosti. Prije ovoga zagrebakog, izlagali smo u Njemakoj na sajmu BAUMA u Münchenu. Rezultati sajma ponovno su nas uvjerili da naša kompanija ima visok nivo proizvoda, te može bez problema konkurirati i najrazvijenijim zemljama u Europskoj uniji, ali i svijetu. Tamo smo dogovorili nove poslove s tvrtkama iz razliitih zemalja, meu kojima su i one iz Australije, Jemena, Kambodže, Austrije, Njemake ... Jedan od naših problema je i nepoštovanje domaih proizvoda i znanja, pa se esto uvoze proizvodi koji postoje u Hrvatskoj, bez svijesti da za bolje sutra treba nužno razvijati domau proizvodnju, kako su to napravile neke europske zemlje,

Tehnix – separatori

uro Horvat s menadžerima na Jesenskom velesajmu u Zagrebu te da novac koji doma zaradimo trebamo tu i potrošiti, kako bi nam svima bilo bolje. Novosti u proizvodnom programu, a koje su izložili i na velesajmu, jesu: automatsko postrojenje za aerobno – biološko proišavanje otpadnih voda i mehaniko – biološko – termika obrada komunalnog otpada, te dio ostaloga svog proizvodnog asortimana u koji spadaju: komunalna tehnologija, oprema za proišavanje otpadnih voda, oprema za gospodarenje naf-

tnim derivatima, kontejneri za smještaj raznih ureaja i opreme u TÜV certiikatom, te specijalni strojevi i proizvodi. Tehnixov tim menadžera, projektanata i zaposlenika tržištu je ponudio još jedan inovativni, kvalitetni i dugotrajni proizvod, u funkciji zaštite okoliša. Više informacija možete nai na www.tehnix.com ili u sjedištu tvrtke u Donjem Kraljevcu, Brae Radi bb; tel. 040/650-100. (SZ, NŠ)


18

Poljodjelstvo

28. rujna 2010.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

AKOVEKI SAJAM I PLAC SRIJEDOM

ZAPOELA BERBA šeerne repe

Ili se umorili ili puno rade

Sve slai korijen

Ova bu vam dugo držala ... Ili su se umorili ili puno rade u svojim poljima, vrtovima i vonjacima meimurski poljoprivrednici, jer ih ni na sajmu ni na placu nije bilo u oekivanom ili uobiajenom broju. Zato su oni koji su dopremili svoje proizvode u srijedu na akoveki sajam ili plac imali dobru prodaju. Najviše se prodaju artikli za spremanje zimnice, razni alati, posebno oni potrebiti kod berbe i prešanja groža, ali i ljekovito bilje. Kupuju li se vee koliine, cijena je

CIJENE POJEDINIH ARTIKALA - krumpir 2 kn/kg - paprika 4 do 7 kn/kg - krastavci 8 kn/kg - paradajz 10 kn/kg - pšenica 1,20 kn/kg - kukuruz 1,10 kn/kg - jabuke 40 kn/vrea - domae breskve 6 kn/kg - domae grože 10 kn/kg - languši 10 kn/kom

manja, a mudro je u kupovinu doi odmah iza podneva. (sm, zv)

Kombajni ulaze u polja pod šeernom repom Nakon što je proteklih nekoliko godina drastino smanjena proizvodnja šeerne repe u Hrvatskoj, pa tako i u Meimurskoj županiji, proljetos je proizvodnja poveana, te se oekuje i dobra berba, odnosno urod. Tako e korijen repe biti slai, a ratari, preraivai i potrošai šeera zadovoljniji.

Meimurski ratari najviše, gotove sve koliine, šeerne repe isporuuju Tvornici šeera VIRO u Virovitici, koja je postala i veinski vlasnik Sladorane Županja. Godinama je vodei organizator proizvodnje šeerne repe u Meimurju Poljoprivredna zadruga akovec. - Zbog raznih poremeaja na tržištu šeera, VIRO ove godine

tonu šeerne repe uz 16 posto digestije plaa 230 kuna, lani je to bilo 260 kuna. U cijeni šeera repa ima udio do 60 posto. Ove jeseni oekuju se prinosi do 8 tona po hektaru, a rekord je ve ostvaren u Baranji, gdje je na hektar površine ubrano ak 12 tona. Nedavno je ministar poljoprivrede Petar obankovi izrazio uvjerenje da je Hrvatska na do-

BERBA GROŽA u Meimurju

Šeeri podnošljivi, kiseline visoke

brom putu da uspije u namjeri da referentno razdoblje bude 2004. - 2008. godina. To e znaiti da e izvozne kvote za šeer biti 192 tisue tona godišnje. Hrvatska Vlada e proizvoaima šeerne repe repe za prijelazno razdoblje (do ulaska u EU), osim osnovnog plaanja po hektaru, osigurati i dodatne poticaje. (S. Mesari)

KUTAK ZA agrosavjet Piše: dipl. ing. agronomije Silvija Zeman

Vrenje (fermentacija)

Uzronici alkoholnog vrenja jesu kvasci - sitna živa bia nevidljiva golim okom. Kvasci se nalaze u vinogradu na tlu, na lozi, na bobicama. S jagoda nakon prešanja prelaze u sorti još nije za berbu. Oso- mošt i tu se razmnožavaju, poinju alkoholno vrenje, pretvorbu šeera u alkohol. Osim bito se to odnosi na silvanac kvasaca prisutni su i drugi mikroorganizmi, zeleni, graševinu, rizling bakterije, plijesni te uzronici bolesti vina.

Marijan ižmešija revno mjeri šeere i kiseline meimurskog groža

Prošli vikend mnogi su meimurski vinogradari, posebice vikendaši, obavili berbu groža i sada je pitanje kakva e biti kvaliteta vina iz ovog groža, odnosno koliko e “kemije” trebati da vina budu korektne kvalitete. Jer, prema posljednjim mjerenjima, koje je na više lokacija obavio dipl. ing. Marijan ižmešija, viši struni savjetnik u HZPSS-u Meimurske županije, veina

rajnski, te sauvignon i pinot bijeli. Dok su šeeri koliko - toliko u redu, kiseline su još uvijek (pre)visoke. Na pojedinim lokacijama kiseline dostižu ak 11,1 posto, a najniži su šeeri 64 Oechsla. Na primjer, na lokaciji Železne Gore sorta moslavac ima šeera 70 Oechsla, a kiseline su ak 12 posto. Ili na lokaciji Svetog Urbana graševina ima šeera od 77 Oechsla, a kiseline su 10, 2 posto. Pinot sivi na lokaciji Dragoslavca ima 80 Oechsla šeera i 9 posto kiselina. Za berbu su preporuljive sorte muškat ottonel, muškat žuti i traminac, premda bi najbolje bilo berbu odgoditi za poetak listopada, a gotovo optimalna berba kasnijih sorti na red bi trebala doi drugi listopadski vikend. (S. Mesari)

Popravak mošta i masulja U godini s nepovoljnim klimatskim prilikama za dozrijevanje groža ne nakupi se dovoljno šeera. Mošt od takvog groža ne osigurava dobivanje zdravog i dobrog vina pa provodimo zahvate doslaivanja ili odkiseljavanja mošta. Sadržaj šeera u moštu utjee na sadržaj alkohola u buduem vinu i time na sadržaj ostalih produkata alkoholnog vrenja. Praksa je pokazala da se vino s manje od 9% alkohola teško uva. Mošt se popravlja kristalnim šeerom. Na osnovu Zakona o vinu RH pri doslaivanju na svakih 100 litara mošta maksimalno dodajemo 3,4 kg šeera, pri emu se alkohol u buduem vinu povea za 2 vol % ili 1 kg šeera/100 litara mošta poveava alkohol 0,59 vol %. Na osnovu ovih odnosa moramo najprije izraunati koliko e u vinu biti alkohola i šeera koji mošt sadrži, i onda dodati šeer da dobijemo željeni alkohol. Šeer dodajemo u dva ili tri navrata, tako da prvo dodavanje obavimo prije vrenja, a ostalo u poetku burnog vrenja (1 kg šeera otopimo u 4 l mošta). Uz dodani šeer u obrocima moštu dodajemo selekcionirani kvasac i potrebno hranjivo kako bi vrenje proteklo bez zastoja. Kod proizvodnje crnog vina masulju se dodaje šeer rastopljen isto kao i za bijeli mošt, ali umanjen za 25%, jer u prosjeku 100 l masulja sadrži 75 l mošta. Tu jedan dio šeera dodajemo u masulj. Za poveanje jednog klosterneuborga u 100 l mošta dodajemo 1,25 kg šeera.


28. rujna 2010.

Poljodjelstvo 19

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

BIOINSTITUT D.O.O., AKOVEC

VETERINARSKI SAVJETI

Postupak s dlakavom divljai nakon odstrjela a u cilju poboljšanja održivosti mesa divljai Odstrel divljai div predstavlja završnu mjeru uzgojnog rada kojom izuzimamo iz uzgoja nepoželjnu i prekobrojnu divlja , ili pak divlja prek koja se nalazi na vvrhuncu razvoja, a nakon kojeg slijedi opadanje. Prema tome razlikujemo razliite vrste odstrela poput sanitarnog, uzgojodst nog, redukcijskog redukcijsko ili redovitog. Prema zakonu o veterinarstvu t i t ovlaštenik prava lova dužan je obavijes nadležnu veterinarsku službu o odstrelu divljai u roku 12 sa po odstrelu, a u cilju pregleda i kontrole mesa divljai. Prema tome trupovi divljai dijelovi trupa i meso podliježu obavezno veterinarskoj sanitarnoj kontroli nakon odstrela. Divlja i njezini dijelovi mogu se prenosi samo uz potvrdu ovlaštenika prava lova. (zakon o lovu 1994.g) S obzirom da je uspjeh lova neizvjestan, veterinar u pravilu ne prisustvuje samom inu odstrela. Stoga je bitna provedba odreenog i tradicionalnog ustaljenog skupa postupaka u cilju ouvanja mesa , ali i naknadne provjere zdravstvene ispravnos. Postupku sa divljai nakon odstrela prethodi procedura u sklopu lovake etike koja se prvenstveno odnosi na odavanje poas odstrijeljenoj divljai i zahvalu na uspješnom lovu. Budui su procesi zrenja i kvarenja u mesu divljai brži i burniji od ish u mesu domaih živonja neophodno je navedene postupke skra na najmanju moguu mjeru. Što hitnija obrada , poglavito krupne divljai nužan je preduvjet za ouvanje mesa , posebice u ljetnim mjesecima. Najvažnije mjere ukljuuju evisceraciju (vaenje unutarnjih organa) i što brže hlaenje trupa.

Upravo se stoga spomenutoj obradi divljai pristupa odmah na mjestu odstrela ili na najbližem prikladnom mjestu. Pored toga neophodno je naves da je na mjestu odstrela zabranjeno skidanje kože i rasijecanje trupala. Trup divljai potrebno je otvori cijelom dužinom i izvadi unutarnje organe. Naime, otvaranje trupla osim uklanjanja probavnih organa bogah bakterijama i enzimima ima za ulogu i pospješivanje hlaenja divljaine. Pri tom valja pazi da sadržaj , prvenstveno probavnog sustava , ne oneis meso pa je u tu svrhu dobro podvezati jednjak i završno crijevo. Podvezivanje jednjaka je naroito bitno u preživaa , poput srna, jelena, divokoze i muona. U muških živonja a posebice u veprova naglasak se stavlja na što hitnije otklanjanje spolnih organa a kod jazavca i podrepne mirisne žlijezde. Ovaj in nužan je kako divljaina ne bi poprimila neugodan miris sekreta navedenih žlijezda. Prilikom vaenja unutarnjih organa valja naglasi potrebu pohranjivanja srca, plua, jetre i bubrega a po mogunos i slezene za naknadni veterinarski pregled. Tu valja naglasi kako žuni mjehur ostaje uz jetru. Vreice valja oznaiti kako bismo pouzdano znali od koje divljai potjeu uzorci. Sve to nam govori i o neophodnom obilježavanju trupala odgovarajuim eketama s podacima o mjestu i vremenu odstrela. Naravski da se pri otvaranju lešine trebaju uze i okolnos u kojima je odstreljenja pa shodno tome i potraži mikroskopski vidljive promjene. Meu inima je dobro pregledati omentum na eventualne trbušne stadije trakavice. Neiskorišteni dio utrobe potrebno je duboko

VAŠ VRT - Kiniju ga Dravica i Murica, nasred parka maloga Meimurja!

Živice VI - Neformalno cvatue živice O da, postoji i etvrti nastavak prie o živicama. Sad emo o živicama za sve koji imaju mnogo mjesta, ali malo vremena pa ne mogu puno obrezivati. Ima I onih koji imaju puno vremena a malo mjesta. Oni nek šišaju. Kad se govori o živicama naješe se misli na strogo orezivane kockaste oblike kakvi u slobodnoj prirodi uope ne postoje. A sve bi zapravo trebalo biti što prirodnije. Pod oznakom „neformalne živice“ podrazumijevaju se u pravilo neorezivane cvatue živice. Sastavni su elementi tih cvjetnih bedema ukrasni grmovi koji zbog ( ili još bolje: zahvaljujui) svom prirodnom obliku nisu pogodne za strogo orezivanje. Neformalne cvatue živice postižu u pravilu veu gustou uz bolju zaštitu od buke nego formalne živice. Taj se tip živice sastoji ili od jedne vrste biljaka ili od mješavine mnogih razliitih vrsta. Što je živica raznovrsnija, to je zaštienija od štetnika i bolesti. Napadnu li mješovitu živicu gusjenice, to e se na njoj jedva zapaziti jer e biti zahvaena samo djelomino. Cvatuim živicama nije potrebno redovito orezivanje. To je predobra vijest za sve komotne vrtlare iako e redovitim održavanje, i neformalno cvatua živica biti još ljepša. Orezivanje cvatuih živica ograniava

se na prorjeivanje, rezanje ocvalih izboja ili jednostavno na održavanje živice na odreenoj visini. Taj je oblik živice ipak slabo proširen, a prvom redu zato što današnje prosjene mjere vrta ne pružaju dovoljno prostora za široke živice. Zbog toga ete u nastavku pronai niz prijedloga za cvatue živice za velike i vrtove srednje veliine. Obilježja biljaka sadrže osim toga i podatke o oekivanim širinama i visinama. U naelu, sve vrste grmova mogu poslužiti za uzgoj živice. Prednost se svakako daje vrstama koje brzo rastu i konkurentne su. Još jedna napomena: nemojte pregusto zasaditi cavtuu živicu. Potreban prostor za sadnju ne može se generalizirati i navodi se samo za pojedinaan sluaj. U pravilu se rauna s 3 do 5 biljaka po metru etvornome ako su kupljene u uobiajenoj veliini (visine od 60 do 100 cm). Tko ipak želi zasadniti guše, kako bi živica brzo djelovala što zatvorenije, može tijekom godine izvaditi pojedine grmove i tako osloboditi odgovarajui prostor za ostale lanove živice. Pozdravljaju Vas iz Vrtnog centra Iva.

zakopa ili neškodljivo uniš. Pri odstrelu divlje svinje medvjeda i jazavca naroitu pozornost treba obra na T. spiralis te uze uzorke ošita za pregled. Podrazumijeva se da meso treba pohrani i ne konzumira do dolaska rezultata pregleda na trihinelu. Nakon evisceracije sljedea briga ali i dužnost lovca i posjednika divljaine je dopremi trup divljai do objekta za hlaenje gdje se is ohlade do +7 °C. Krupnu divlja treba objesi za stražnje noge kako bi pospješili istjecanje krvi. U cilju boljeg hlaenja divljaine, posebice u ljetnim mjesecima uputno je razdvoji polutke pomou drvenih ili metalnih klinova ali i djelomice odvojiti pleku od grudnog koša. Uputno je s trupa ukloni kožu guljenjem a kod zeca i divljeg kunia mogue je skinu i svlaenjem. Trupove divljai nužno je dopremi u objekte za rasijecanje i obradu u naredna 24h. U sklopu navedenog postupka provodi se i vet. sanitarni pregled mesa divljai. Prvenstveno je utvrdi da li je divlja uginula ili je odstrijeljena, da li je sumnjiva na oboljenje te utvrditi da li je meso svježe odnosno je li zahvaeno procesima gnjiljenja. Pri pregledu veterinar mora iskljui nazonost zoonoza, malignih otoka i apscesa, parazita, otrovanja, brojne ozljede, krvarenja i edema, znakove raspadanja usred prekasno obavljene evisceracije ili kasno pronaene odstreljene divljai , promjene boje , okusa i konzistencije, pojavu vodnjikavos, prekomjerne mršavos i oneišenja koja se ne mogu ukloniti. Upravo u cilju što bržeg nalaska odstrijeljene divljai zakon o lovu propisuje da svako lovište koje gospodari krupnom divljai mora ima psa za rad na krvnom tragu. Meso divljai može se okarakterizira higijenski ispravno/neispravno za prehranu ljudi. Ukoliko je meso proglašeno higijenski neispravni nužno ga je odmah neškodljivo ukloni. Divljaina koja je ocijenjenena kao pogodna za prehranu ljudi ozna-

ava se okruglim žigom ili ovalnom eketom na kojoj je osnut peat, naravno s registracijskim brojem odobrenog objekta. Ukoliko sa trupova nije skinuta koža is se obilježavaju žigom koji se stavlja s unutrašnje strane na obje strane potrbušine. Trupove divljai nikada ne smijemo stavlja na hrpu ak ni jekom hlaenja, jer to može vrlo brzo doves do smrdljivog zrenja mesa. Princip odradbe zeeva i divljih kunia u pravilu is osim što je jedna od prvih mjera izmokravanje. Izmokravanje (isskivanje mokrae iz mokranog mjehura ) ini se tako da se zec ili divlji kuni podigne za prednje noge te se mokraa issne priskom dlana na donji dio trbuha. Na taj nain uklanjamo mokrau koja ima negavan utjecaj na ouvanje mesa i njegov miris. Konano pri obradbi trupova valja pripazi na trofeje pojedine divljai, tako se kod srnjaka, jelena, divokoza i muona glava odvaja od trupa u okcipitalnom zglobu (trofej je rogovlje s djelom ili cijelom lubanjom) a kod veprova je neophodno odvoji gornju i donju eljust na za to predvienom mjestu (trofej su stalno rastui zubi onjaci ili kljove). Horvat Miljenko, dr. vet. med.

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijaliska ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sa, subotom od 7 do 12 sa, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta JUG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 - dežurni veterinar na tel. 363-801 i 091/363-80-10. PRELOG: Specijalizirana ambulanta za male živonje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24

sata. MURSKO SREDIŠE: Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRAVA: Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, derazaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sa, subotom od 7,00 do 10,00 sa. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.


20

Mozaik

POVODOM NACIONALNOG dana borbe protiv nasilja nad ženama održana tribina u zgradi “Scheier”

Sigurna kua u Meimurju u 7 mjeseci zbrinula ak 42 osobe - Mato Oraški, bivši policajac, 22. rujna 1999. godine ušao je u zgradu Opinskog suda u Zagrebu, skrenuvši ulijevo kako bi izbjegao detektor metala. Uputio se u sudnicu na raspravu brakorazvodne parnice koju je vodio sa svojom suprugom Gordanom. Rasprava je protekla mirno, a sutkinja na sluaju Ljiljana Hvalec je, nakon što je raspravu zakljuila, dogovorila novu za ožujak iste godine. Tada Oraški poteže pištolj i hladnokrvno puca. U suprugu, odvjetnicu, sutkinju i zapisniarku. Mislei da ih je ubio sve, izlazi u hodnik, kratko se zadržava u WC-u i izlazi na sporedni izlaz. Jedna je žena preživjela, tri su ubijene. U svakom sluaju, ubijene su tri žene previše. Oraški je za svoj zloin osuen na etrdeset godina zatvora, što je do tad bila najdugotrajnija izreena kazna u Hrvatskoj od njezina osamostaljenja. Upravo povodom tog dana, 22. rujna svake se godine obilježava kao Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a protekle je srijede obilježen i tribinom u zgradi “Scheier” u akovcu. Tribinu je organiziralo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Meimurske županije, a prisutnima se obratila njegova predsjednica Roberta Barat i progovorila o rastu broja žena žrtava nasilja, ali i o Sigurnoj kui koja u Meimurju djeluje od veljae ove godine.

Ove godine ve dvadeset ubijenih žena! - U odluci da se 22. rujna proglasi Nacionalnim danom bila je sadržana i namjera da se pristupi zaštiti žrtava na najbolji mogui nain. Da se tome i danas ne pristupa na adekvatan nain, govore stravine brojke. U proteklih 6 godina 65 žena bilo je žrtvom nekog od lanova svojih obitelji. Meutim, tendencija rasta tih ubojstava još je stravinija. Prije 2 godine bilo je ubijeno 11 žena od strane lanova obitelji. Prošle godine

28. rujna 2010.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ubijena je 21 žena, a ove godine samo u prvih 8 mjeseci njih ve 20. Dakle, možemo zakljuiti da nešto u cijelom postupku ne valja. Izmeu ostalog, briga je i obaveza države zaštititi svaku žrtvu, pa i žrtvu obiteljskog nasilja, pojasnila je predsjednica Povjerenstva Roberta Barat. Po pitanju brojki i statistika, Meimurje ne odstupa od hrvatskog prosjeka, nasilje se prijavljuje na istoj razini kao i u ostalim dijelovima Hrvatske. Meutim, došlo je do pozitivnog pomaka u broju prijava. - Iako bi netko bio sklon rei da vei broj prijava zapravo znai ve broj nasilnih inova, istina je drugaija. Ono što zapravo raste jest osviještenost žrtava da nisu krive, da nisu odgovorne i da nikakvo nasilje nema opravdanja. Upravo ih to nuka da prijavljuju nasilje, što je dobro jer nasilnike u njihovim inovima u svakom sluaju treba zaustaviti, objašnjava predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Meimurske županije.

Kapacitet Sigurne kue tek sedam osoba Jedna od mjera zaštite žena je i Sigurna kua u Meimurskoj županiji koja je, na svu sreu, ali, na žalost, tek nakon deset godina upornog angažiranja graana, uspješno otvore-

na. O potrebi za sigurnim utoištem za žene žrtve nasilja govori i podatak da je od 3. veljae ove godine, kada je Sigurna kua primila svoje prve štienike, do sada zbrinula njih 42, i to 15 žena i 27 djece. - Djeca su uvijek kolateralne žrtve svakoga obiteljskog nasilja, bez obzira jesu li prisutni u samom inu nasilja ili možda sve slušaju iza zatvorenih vrata, upozorila je Barat. Kapacitet Sigurne kue u Meimurju je malen, pa za sada prima tek sedam žrtava, a s obzirom na to da je uvijek puna, postoji i potreba i potencijal da se kapacitet povea. Roberta Barat objasnila je i da u Sigurnoj kui svaka osoba ostaje, budui da se ne radi o prisilnom ostanku, onoliko dugo koliko se osjea nesigurnom i koliko misli da joj treba vremena da bi eventualno promijenila svoj život i zapoela ga na neki novi nain. - Dakle, nitko ne govori da je Sigurna kua ta koja bi trebala odvajati ili razdvajati obitelji. Ona ženama pruža mir, prostor za razmišljanje i za psihosocijalni tretman njih i njihove djece, da bi dobile zasluženi mir, a onda u tom miru razmislile što e dalje sa svojim životom. Nasilje nije povezano s godinama, pa su žrtve nasilja razliitih dobi, nema veze ni sa socijalnim statusom ni

s obrazovanjem. Nasilje ima veze s mogunošu ili nemogunošu zdrave socijalne interakcije meu partnerima, i upravo je tu prevencija izuzetno važna, istie Barat. U Sigurnoj kui sa žrtvama rade socijalni radnik i psiholog, a u Meimurju postoje i strunjaci koji bi radili s nasilnicima. Ti su strunjaci napokon dobili dugo oekivane licence za rad, meutim, sada preostaje još jedan, uvijek isti, problem, onaj inancijske prirode. - Obratili smo se državnoj pravobraniteljici za ravnopravnost spolova da urgira po pitanju novog prorauna za iduu godinu, da se u Ministarstvu pravosua osiguraju sredstva za provedbu te mjere i da se pravilno raspodijele po županijama. Dakle, psihosocijalni tretman nasilnika u Meimurskoj županiji trebao bi se provoditi ovdje i mi smo osigurali strunjake, prostor i preostaje nam jedino osigurati sredstva, a to je nadležnost države, dodaje prva žena borbe za ravnopravnost spolova u Meimurju.

Edukacija žena žrtava nasilja za lakšu reintegraciju u društvo Na tribini održanoj u utorak prisutnima se obratila i izvršna di-

Sigurna kua tek je jedan kameni - Velik broj, preko osamdeset posto žena, vraa se nasilnicima, u nadi da e biti bolje. Ako se ništa ne poduzme, ta se slika nee poboljšati. Nasilje raa nasilje i ono progresivno raste, i takve su nade uzaludne. Mislim da društvo prije svega mora dati potporu žrtvama nasilja upravo zbog toga jer su esto u situaciji da ne mogu brinuti o sebi i o svojoj djeci. Sigurna kua

rektorica udruge “Zora, za nenasilje i ljudska prava” Marina Kolar, koja je predstavila projekt usmjeren na pomo ženama žrtvama nasilja, a koji se inancira kroz IPA program Europske unije. Zajedno s Meimurskom županijom i Sigurnom kuom “Zora” ulazi u projekt pod nazivom “Zaponimo pozitivnu inicijativu o ravnopravnosti zapošljavanja žena”, s ciljem smanjenja socijalne iskljuenosti žena koje su žrtve obiteljskog nasilja, ali ne samo njih, ve i dugo nezaposlenih žena. - Mi emo te žene u nekoliko navrata educirati i za ‘soft’ vještine koje su im potrebne da bi se potaknule na aktivno traženje posla. Prema potrebama u našoj lokalnoj zajednici i na tržištu rada odabrat emo odreena zanimanja za koje e se one doškolovati. S obzirom na to da se velik broj žena nakon izlaska iz Sigurne kue esto nae na cesti, dok nasilnik ostaje u domu, a dugo ili uope nisu bile zaposlene, postoji i problem motivacije i psihikih trauma koje takve osobe nose. Mislimo da je za njihovu ponovnu integraciju u društvo prije svega potrebno pružiti im alat s kojim mogu samostalno zapoeti novi život, jer, na žalost,

tek je jedan kameni, poetak u cijeloj prii, a potrebna je šira podrška, pojasnila je Roberta Barat, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Meimurske županije.

statistike pokazuju, osamdeset ih se posto u suprotnome vraa zlostavljau i cijela ta pria poinje ispoetka, objašnjava elna žena “Zore”. Ciljana je skupina poveana i na dugotrajno nezaposlene žene, jer su one deinitivno u našoj lokalnoj zajednici marginalizirana skupina. Tek kad se grupa formira donijet e se odluka za koja e se zanimanja žene educirati, kako se ne bi školovale za zanimanja za koja su ve kvaliicirane. - Neke e se dodatno školovati, neke ispoetka, ali važno je ne samo da se školuju, ve da se kroz cijeli taj proces one ohrabre. To su žene koje imaju psihološke traume, koje se ni ne osjeaju spremne biti aktivne na tržištu rada, pa je to zapravo jedan proces kojim im mi dajemo podršku da se malo oslobode i ponu aktivno tražiti. Radi se u biti tek o jednom koraku prema ostvarivanju njihovoga samostalnog života, dodaje Kolar. Na tribini kojom je i u akovcu obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama brojnim donatorima Sigurne kue uruene su zahvalnice, a izvedena je i monodrama “Žena u crnom“ autorice Gordane Slivke. (Bojana Španiek)

ŽUPA I GRAD Prelog

Tjedan Caritasa i promocija knjige

HKD “NAPREDAK” Varaždin

Izložba u Spa @ Golf Resortu Prodajnu izložbu za gradnju crkve Svetog Franje Asiškog u Žeravcu, za školovanje siromašne djece, za ljetnu školu njemakog jezika u Beu, za obitelji s brojnom djecom te za potomstvo i školstvo hrvatskog naroda u srijedu 6. listopada u Spa @ Golf Resortu Toplica Sveti

Martin prireuje HKD “Napredak” iz Varaždina. Na izložbi e biti etrdeset djela priznatih umjetnika, od Laha, preko Šohaje, fra Vidia, Šulentia ... do Bondora, Šiška i Vejzovia. Na otvorenju izložbe govorit e mnogi uglednici Crkve, kulture i društva. (sm)

Od 26. rujna do 3. listopada župa i Grad Prelog domaini su, odnosno mjesto održavanja XV. tjedna župnog Caritasa i promocije knjige “Bog mojih detalja” veleasnog Tonija Štefana. Program e svake veeri zapoeti u 18 sati i odvijat e se u župnoj crkvi Svetog Jakoba i u Pastoralnom centru “Blaženi Alojzije Stepinac”. Promocija Štefanove knjige bit e u etvrtak 30. rujna u 19 sati. U etvrtak e zapoeti i duhovna obnova koju e voditi pater Zvjezdan Lini. Subota 2. listopada bit e u znaku Dana kruha i izložbe radova naših ruku i plodova zemlje.

BOG MOJIH DETALJA

Svaki od nas ima svog siromaha I u Isusovo vrijeme postojale su društvene razlike i On je nastojao za njih pronalaziti rješenja, te ih predlagao svojim slušateljima. Tema bogataš i siromah oduvijek je bila aktualna. I za Isusa. I ne samo kao tema. Svoje savjete o tome ispriao je u prii o bogatašu i siromašnom Lazaru. Pria je inae bila poznata svima, a izvorno je iz Egipta. Egipatska je priala o bogatašu koji je imao puno grijeha i o siromahu s puno vrlina. Kada su obojica došli ‘’na drugu stranu’’, stavljena su na vagu njihova

dobra i loša djela. I jedan i drugi bili su i dobri i loši, bez obzira na ono što su imali. Ni bogatstvo, a ni siromaštvo, jednog i drugog nije nimalo bilo važno. Bilo je nagraenih i kažnjenih s jedne i druge strane. Bila je to pravda, i prema siromašnima i prema bogatima. U Isusovo vrijeme rabini su prepriavali slinu priu. Bogataš je bio grešan, sin carinika, a siromah pobožan. I njima su mjerili njihove zasluge. Logino, pobožan je pobijedio, a grešnik izgubio. Isus pria drugaije. On ne mjeri zasluge ni dobra

djela. U njegovoj prii ni rijei o Lazarovim vrlinama, ali ni loše o bogatašu. Isus samo kaže da je bogataš bio bogat cijeli svoj život, a siromah siromašan na njegovim vratima. Isus naglašava nezainteresiranost koja je postojala izmeu bogataša i siromaha, zato jer bogataš nije htio otvarati svoja vrata. Oni koji imaju vrata, moraju ih znati otvarati. Drugo vrlo važno u prii su detalji o bogatašu. Odijevao se u grimiz i tanani lan, danomice se sjajno gostio, znao se razgovarati s Abrahamom. ak

ŽUPA Makovec u Ludbregu

etvrti put pješke u svetište Program završava u nedjelju 3. listopada velikim proštenjem i misom zahvalnicom za plodove zemlje. Župnik preasni Antun Hoblaj poziva sve ljude dobre volje da dou na ova dogaanja i Caritasov tjedan te sva dogaanja koja se održavaju u sklopu njega. (sm)

ga i moli da pošalje Lazara njegovoj brai. Imao ih je ak petero i svi su živjeli poput njega – iza zatvorenih vratiju. O siromahu Lazaru ništa ili gotovo ništa, tek ponešto. Jedina emocija bila mu je želja. O bogatašu puno. Isus mu ne daje ime, što e rei da nas poziva da se svaki od nas prepozna u njemu. Radije bismo (iz prie) bili siromasi, ali smo ustvari svi bogataši! Tako Isus misli, a On valjda bolje zna. Situacija se u prii radikalno izmijenila za obojicu. Tako je i u našem životu : situacije se mijenjaju. Isus nam kaže da za neke postoji pakao na zemlji. Da nakon smrti ima pravde za sve, a da je na zemlji nema. Isus to kaže. Bogataševo nebo bilo je na zemlji, a sad je na njemu da osjeti kako to izgleda u paklu. Tako je i

et rdeset ak župljana Makovca pješke je pohodilo svetište Predragocjene Krvi Isusove u Ludbregu i tako nastavilo tradiciju zapoetu prije etiri godine. Prema Ludbregu pješaci su uz blagoslov domaeg župnika veleasnog Josipa Blažona krenuli tono u pono, a oko osam sati stigli su u župnu

crkvu u Ludbregu. Sa sobom su, kako se to i pristoji, nosili župni barjak i raspelo, s kojima su u procesiji ušli u svetište, gdje su iskazali istinsku vjeru u Boga i Katoliku crkvu. Do Ludbrega su pješaili 33 kilometra, uz kratke odmore u Ivanovcu, Podbrestu i Hemuševcu. (sm, I. Ujlaki)

IMENDANI I BLAGDANI

Piše: vl. Antun Štefan za svakoga od nas: nema nijednoga koji bi samo dobro imao! Doi e vrijeme kada e trebati iskušati i ono drugo. Svaki od nas ima svog siromaha!

utorak, 28. rujna Vjenceslav, Veeslav, Lovro srijeda, 29. rujna Mihael, Gabrijel, Rafael, Rafo etvrtak, 30. rujna Jeronim, Jerko, Grgur, aslav petak, 1. listopada Terezija od Djeteta Isusa, Trezika subota, 2. listopada Aneli uvari, Anelko, Anela nedjelja, 3. listopada Gerhard, Maksimilijan, Makso ponedjeljak, 4. listopada Franjo Asiški, Franc, Franka


za velike i male

Novosti • Novosti • Novosti

Draga Klara

ŠTO SVE DJECA RADE?

Tko više uživa?

Posljednje rujanske sunane dane mališani skupine “Slatkiši” Djejeg vrtia “Cipelica” proveli su u igri na otvorenom, kod a-

kovekih bazena. Predškolcima se u igri, prolazei svojom svakodnevnom rutom za šetanje, pridružio i jednogodišnji labra-

dor Laris, a ve samim pogledom na fotograiju teško je procijeniti jesu li u igri više uživala djeca ili ipak pas. (bš)

Djeca mogu sve Na nedavnoj proslavi Dana opine Vratišinec nastupili su i uenici PŠ Gornji Kraljevec sa zanimljivom scenskom igrom Mi vam ne znamo biti jalni koju je napisala i uvježbala uiteljica Marija Leek. Djeca su oduševila prepunu dvoranu svojom igrom, ali i natjerala gledatelje na razmišljanje. Treba li baš uvijek biti jala meu nama. Izgleda da nam djeca moraju ponekad pokazati kako se treba ponašati.

Pogled u svemir Zvjezdarnice su mjesta koja ljudi posjeuju iz znatiželje i sa željom za veim znanjem o svemiru. To mjesto posjeuju veinom osnovnoškolci. U zvjezdarnicama možemo vidjeti nebeska tijela kao što su zvijezde te zviježa. Možemo vidjeti i Mjesec te ostale planete u Sunevom sustavu. Zvjezdarnice imaju vodie koji nas upuuju u ono što gledamo. U Hrvatskoj su zvjezdarnice sve posjeenije i sve više ljudi je zainteresirano za svemir. Imamo mnogo zvjezdarnica. Jedna od najpoznatijih zvjezdarnica je ona u Višnjanu kraj Porea. Ta je zvjezdarnica 1999. godine bila peta u svijetu po broju otkrivenih malih nebeskih tijela u Sunevom sustavu. Najstarija zvjezdarnica u nas je zvjezdarnica u Puli koja je utemeljena 1871. godine. S nje je otkriveno

28 planetoida. 1893. godine utemeljena je i zvjezdarnica u Malom Lošinju pod nazivom Manora u kojoj su prvi puta mogli opaziti druge planete kao i Saturnove prstene. Neke od zvjezdarnica su još i Zvjezdarnica Vila. Zvjezdano selo Mosor, Zagrebaki astronomski savez, Astronomsko društvo Kutina te zvjezdarnica na Popovom tornju u Zagrebu. Zvjezdarnica na Popovom tornju utemeljena je 5. prosinca 1903. godine, a njezine prvi vlasnik je bio Oton Kuera. Znanstvenik koji je i napisao knjigu o astronomiji. Napisala: Ivana Toplianec, 8.c

VRSTE NEOBINIH ZVIJEZDA

Nebeski patuljci i divovi Zvijezdom nazivamo bilo koje masivno plinovito tijelo u

Radio 1 105,6 Emisija za mlade i one koji se tako osjeaju: I što ako je tako ETVRTAK, 30. RUJNA 2010. u 19 SATI TEMA. Projekt Gimnazije AKOVEC – BAKINE JABUKE Voditeljica: KATARINA ŠKVORC

Lijep pozdrav iz Gradca! O Ovdje je cijeli dan oblano i pada k kiša. Pošto je loše vrijeme nisam m mogla nigdje izai, pa sam ti iz ttog razloga odluila napisati ovo p pismo. Meni se ovdje jako svia. Ljudi su simpatini, hotel je predivan, a o hrani da ni ne govorim. Upoznala sam puno novih prijatelja, ali nitko ne može zamijeniti tebe. Bila bih presretna da si ovdje sa mnom i znam da bi se super provodile. Inae sam dobro. Prijašnjih dana sam se cijelo vrijeme sunala na plaži i kupala u predivnom, blistavom moru. Posjetila sam i sunani Dubrovnik. Slikala sam se na Dubrovakim zidinama, ruala u luksuznom restoranu i na kraju šetajui Stradunom ugledala jednog prelijepog deka, smee kose i smeih oiju. Pozdravila sam ga i on je odvratio. Da, ali sam ga vidjela samo jednom i nikad više. Vraajui se nazad u Gradac cijelo vrijeme sam razmišljala o njemu. Neprestano mi se vrtjela njegova slika u glavi i onaj njegov glas. Vjerojatno se i pomalo zaljubljujem, ali što ima lošeg u jednoj ljetnoj romansi. I to bi ukratko bilo to. U detalje u ti ispriati kad se vidimo. Tvoja Leona Napisala: Leona Srša 8.b OŠ Mursko Središe

Dva Smrada

Dobro je znati • Dobro je znati GODINA ASTRONOMIJE

Svaštice • Svaštice • Svaštice

svemiru. Zvijezde se vide kao svjetlee tokice na nonom nebu koje bljeskaju. Sunce je izuzetak. Ono je jedina zvijezda dovoljno blizu Zemlje tako da se može vidjeti kao kugla i osvijetliti nas dnevnom svijetlošu. Obino se pod pojmom zvijezda ne podrazumijeva Sunce, a ponekad se odnosi na vidljive planete pa ak i meteore. Nama poznatije zvijezde su Sjevernjaa (Polaris) i Sirius. Sjevernjaa je najsjajnija zvijezda zviježa Mali medvjed. Ona nam omoguava da na jednostavan nain odreujemo smjer sjevera. Neke od zvijezda su i pulsari te neutronske zvijezde. Neutronske zvijezde su promjera oko 10 km. Prilikom jakog rotiranja nastaju crne rupe koje su vee od tri mase sunca. Njih zovemo pulsarima. U svemiru se nalaze razliite vrste zvijezda. Neke od tih su jako guste i male. Jedna takva zvijezda pod vrlo simpatinim nazivom je i Bijeli patuljak. Mama Bijelog patuljka nije vea od 1,4 Suneve mase. Postoji i zvijezda pod imenom Smei patuljak. To je nebesko tijelo mnogo vee od planeta, ali ne može pokrenuti nuklearne reakcije u svom središtu. Takva nebeska tijela nazivamo neuspjelim zvijezdama. Zvijezde koje se mogu nazvati spektakularnima su Divovi i naješe su bijele i plave boje. Njihova masa višestruko nadmašuje masu Sunca. Napisala: Ivana Toplianec, 8.c OŠ PETAR ZRINSKI ŠENKOVEC

U podne u mom stanu, uju se dva Smrada. Jedan dolazi iz hladnjaka, a drugi iz mog nosa. Tekua, bijela tvar ljigavo me gleda iz hladnjaka. Uplašeno poviem iz sveg glasa: “Mama, mama!!! Moramo zvati pomo!” “Da zovemo vatrogasce?”, upita mama. “Ma ne, obrisat u ga krpom i baciti u smee.”

U mom nosu veliki Smrad je složio svoju ležaljku. Kad spava glasno hre: “Hr, hr, hr!” Ponekad odluta na moj rukav i užasne je zelene boje. “Mama, mama, opet trebam vatrogasce!”, ponovno zaurlam iz sveg glasa. Mama me smireno utješi. “Ma ne, trebamo samo maramice i kapljice za nos.” Leonard Rodigor, 4.r PŠ ŽIŠKOVEC

Pjesma jeseni Kistom je obojila najljepše Dijelove prirode. Pokucala na vrata i kljuem Otvorila najljepše putove jeseni. Pruža nam aroban ulaz Na predivan tepih na kojem Pjevamo pjesmu jeseni. Stojimo raširenih ruku Uzbueni i sretni. Lea Treska, 8.a

Nauila sam sijati sreu Mislim da sam konano nauila sijati sreu. Bilo je to jedno kišno poslijepodne u školi. Postalo je dosadno, tužno i sivo. Svi smo bili bezvoljni. Odjednom se pojavi moja prijateljica Nikolina. Nosila je lijepo ukrašene omotnice. Bila je vesela i sretna. inilo se da na njezinom licu nema tuge i dosade. Pitala sam ju zašto je sretna i zašto se smije? A ona mi radosno pruži omotnicu i nasmije mi se… Sutra je moj roendan!”, rekla je, a ja sam veselo primila omotnicu. Blistala sam od veselja, a svoje sam veselje putem prenijela na druge. Odjednom sam shvatila da škola i nije tako dosadna. Svi su se poeli smijati, a uionica je postala puna veselja i radosti. Na Nikolininom roendanu bilo je odlino! I tako sam nauila da se

srea sije preko ljubavi, smijeha, radosti i prijateljstva. Klara Elenia Bienert, 5.r

Zaustavljeni trenutak Hodam po šumi. Nešto mi dotakne rame. Šuštavi, mali, lagani Pozlaeni list. Sunce je ušlo u šumu. Grane su ogoljele. Znala sam – jesen je tu. Ivana Dobrovi, 8.a NAŠI GOSTI OŠ PETAR ZRINSKI ŠENKOVEC

KOMENTAR

Biti djeak – mislite li da je tako? Biti djeak nije lako! Ako si još najstarije dijete u obitelji, onda ti roditelji stalno prigovaraju. Za sve si ti kriv. Kad mlai brat ili sestra uine nešto, a ti si u blizini…. Odgovor je jednostavan… kriv si. I kad pokušam objasniti, mama i tata kažu: Ma, pogledaj koliko si stariji. Jedino nas brane bake i djedovi. Filip Ruži, 8.a Mi, djeaci, prepušteni smo sami sebi. Ako u školi dobijemo jedinicu, kod kue na nas viu da nismo dobro nauili, a kad se to dogodi djevojicama, one moraju samo malo zaplakati pred roditeljima i pustiti koju suzu pa ih se odmah tješi, bodri i govori da e sve biti u redu. Benjamin Hamer, 8.a

Svijet pria • Svijet pria

Piše: Žarko Skok

Mali ljud Lovro Mali, etverogodišnji Lovro, dolazio je svakog dana u prodavaonicu mješovite robe u jednom gradiu. Prodavaonica se zvala „Tika“, a Lovro je živio u istoj zgradi, samo na drugom katu. esto je dolazio i po dva puta na dan, posebno kako bi pokazao neki odjevni predmet. - Ovu mi je vestu baka sama naštrikala i poklonila - govorio je ponosno. - Oooo, baš ti lijepo stoji hvalile su ga prodavaice. Najviše je volio razgovarati s tetom Marijom, ona je bila najstarija i najozbiljnija. Uvijek ga je sa zanimanjem slušala i potvrdno mu kimala. - Ove mi je tenisice dao moj

veliki brat Borna- objašnjavao je djeak – nisu nove, ali su još jako dobre. Okretao je tenisice u svim pravcima kako bi se što bolje vidjele. Jednom je nestrpljivo pogledavao po prodavaonici sve dok nije opazio tetu Mariju. - Hou ti nešto pokazati, postao sam traktorist. Pred vratima je bio veliki traktor-igraka. - Pravi je, s pedalama - naglasio je ponosno vlasnik. - Baš je krasan, a što možeš s njim raditi? - zapita ga sa zanimanjem teta Marija. - Sve. Vidiš, s ovim naprijed mogu kopati i podizati pijesak a kad padne snijeg, ja u vam sve uokolo poistiti- rekao je to s puno strasti i samopouzdanja. Idueg dana je donio malu plastinu pušku. - Danas sam lova c- povikao je veselo. - A što rade lovci? - pitala ga je mlada Maja. - Pa, deda mi je rekao da nose hranu u šumu i pucaju

po trepelicama - ozbiljno je uzvratio. - Po emu? Trepelicama? pitala je smješei se Maja. - A kako se veli? - naslutio je grešku malo Lovro, tražei najpouzdaniju od svih, tetu Mariju. - Prepelicama, veliki love - ree Marija. Sutradan, Lovro je došao bez ikakvih rekvizita. - Što si danas? - pitale su ga znatiželjno prodavaice. - Danas sam samo ljud odgovori djeak. - Ljut? Na koga si ljut? iznenadi se teta Božena. - Kako ne razumijete? Ako smo svi mi ljudi, onda sam ja ljud - objasni Lovro mašui rukama. - Cure, vi zbilja ništa ne razumijete. Naš je Lovro prijatelj-ljud- ozbiljno doda teta Marija dok je djeak klimao glavom. Svi se blago nasmiješe i krenu za poslom. Odmah im je bilo ljepše raditi pri samoj pomisli na ovog divnog djeaka.


22

Novi život se rađa

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Hrvoje (27) i Lucija (27) Horvat iz akovec dobili su Idu, roenu 16. rujna u 21.48 sati. Saša (36) i Tina (32) Petkovi iz Šenkovca dobili su ker po imenu Pia, roenu 18. rujna u 4.05 sati. Po seku su došli Noa (8), Tajna (6,5), Brigita (4,5) i Vito (3), dok je Lea (1,5) sekicu doekala kod kue.

Zvonko (41) i Štefica (31) Bogdan iz Sitnica dobili su Dunju, roenu 18. rujna u 22 sata. Imaju i Mateju (13), Kristinu (10) i Dominika (5).

Tjedan dojenja 2010. - “Deset koraka prema uspješnom dojenju”, 2. - 9. listopada

Informiranje o podršci i pomoi dojenju Udruga “Roda” – Roditelji u akciji i ove e godine od 2. do 9. listopada javno obilježiti Svjetski tjedan dojenja nizom dogaaja. Kako bi zainteresiranoj javnosti ukazali na probleme i mogua rješenja kod problema vezanih uz poetke dojenja, Udruga “Roda” u subotu 2. listopada u deset gradova organizira štandove na kojima e dijeliti edukativne materijale i informirati o podršci i pomoi dojenju. Štand u akovcu bit e na Franjevakom trgu u vremenu od 9 do 13 sati. Tema ovogod i šnjeg a Svjetskog tjedna dojenja jest istovremeno i obilježavanje 20. godišnjice donošenja Innocenti deklaracije koja poziva na primjenu “Deset koraka prema uspješnom dojenju” u svim rodilištima u svijetu. “Deset koraka prema uspješnom dojenju” smjernice su koje omoguuju ženama da uspješno doje te olakšavaju obuku zdravstvenih djelatnika za podršku dojenju. U

tih dvadeset godina više od 20.000 rodilišta, odnosno 28 posto svih rodilišta u svijetu, u cijelosti je prihvatilo “Deset koraka” i zaslužilo naslov Rodilište - prijatelj djece. Uz poveanje svijesti o doprinosu “Deset koraka” poveanim stopama dojenja i oživljavanje aktivnosti u zdravstvenim sustavima, kao i u zdravstvenim ustanovama i zajednicama usmjerenima na podršku ženama koje žele dojiti, meu ciljevima Meunarodnog tjedna dojenja 2010. jesu i informiranje ljudi u svim dijelovima svijeta o tome da su zaštita, promicanje i podrška dojenju pravo majke, pravo djeteta i ljudsko pravo, omoguavanje ženama i svima koji drže do ljudskih prava da se bore za zdravstvene sustave koji e podržavati dojenje te osiguravanje odgovarajue obuke za zdravstvene djelatnike koji se brinu o majkama i djeci kako bi ih mogli savjetovati i podržavati u dojenju.

28. rujna 2010.

Vedran (38) i Marija (35) Klari iz Donje Dubrave dobili su Petra, roenog 16. rujna u 10.09 sati. Po bracu je došla Laura (9), dok je Ivana (13) bracu doekala kod kue.

Dino (24) i Andreja (28) Kolenko iz Goriana dobili su Lanu, roenu 18. rujna u 1.50 sati. Po seku je došla Lorena (2).

DAN ZDRAVOG OSMIJEHA ovaj put nije pokvarila kiša

Pjesmom i plesom veselo do zdravih zubia! “Dan zdravog osmijeha”, akcija kojom se u akovcu ve pet godina za redom obilježava Svjetski dan oralnog zdravlja, napokon je održana protekli utorak. Nakon što je nemali trud organizatora pokvarila kiša i cijeli dogaaj prebacila s petka na utorak, Dan zdravog osmijeha ipak se održao, i to u doista veseloj atmosferi. Više od tristo djece iz svih akovekih vrtia i osnovnih škola te plesnih studija Vivona, Teuta i Livi nastupilo je u bogatom programu na Trgu Republike u akovcu, a osim njih sudjelovali su još i Djeji grad-

U akciji “Dan zdravog osmijeha” sudjelovala su djeca iz svih akovekih vrtia i osnovnih škola ski zbor “akoveki mališani” pod vodstvom Rade Magi te Marija Jambroši Kupper sa sinom Marcom, koji su otpjevali i svojevrsnu himnu cijelog dogaaja, pjesmicu “Bijeli, bijeli zubi”. S obzirom na to da se u akciji svake godine pridružuje i jedna poznata osoba, nakon glumca Bojana Navojca i pjevaa Bojana Jambrošia, djecu je ovaj utorak animirao poznati hrvatski pjeva Davor Gobac.

Davor Gobac s Tanjom Rosi, glavnom organizatoricom i pokretaicom akcije

Svake godine akcija sve masovnija Ovu akciju ve petu godinu za redom u akovcu provodi Hrvatsko stomatološko društvo podružnica akovec, pod organizacijom dr. stom. Tanje Rosi. - Cilj Dana zdravog osmijeha je roditelje

podsjetiti na stomatologe, razbiti strah od stomatologa koji je ve izrazito ukorijenjen i podii jednu razinu svijesti kod roditelja i kod djece, da im se malo približimo na jedan simpatiniji nain. Peta je godina obilježavanja akcije, i izrazito mi je drago što je svake godine ovako masovna i što se svake godine ukljuuje sve više i više djece i vrtikog i školskog uzrasta. Povratne su informacije u svakom sluaju pozitivne, roditelji nakon akcije malo eše vode djecu stomatologu, rekla je o samoj akciji njena glavna organizatorica dr. stom. Rosi. Akcija organizirana na Trgu Republike, na kojoj se nije samo pjevalo i plesalo, ve su se od samih stomatologa mogli dobiti i korisni savjeti, zapravo je tek kruna svih dogaaja i priprema te radionica vezanih uz

oralno zdravlje, koje odgajatelji ve dva tjedna provode s djecom, a u realizaciju samog dogaaja angažirano je puno ljudi. Tako je za režiju i organizaciju samog programa i kreativnih radionica zaslužna Gordana Šolti Siladi, a program su vodile Suzana Kova i Sanja Vinceti, sve tri lanice kazališta za djecu Djejeg vrtia akovec “Trinaestii”. Poznati fotograf Damir Klai osmislio je logo cijelog dogaaja, a tu su i brojni donatori. Akcija “Dan zdravog osmijeha” zapravo je zahvaljujui svom edukativno - zabavnom karakteru omasovljena i jedinstvena upravo za Meimursku županiju, a s akcijom e se svakako nastaviti i narednih godina, upravo zbog toga što se pokazuje vrlo uinkovitom u prevenciji zubnog karijesa i parodontnih bolesti. (bš, foto: zvrzan)


“Pismo z Galicije” prvi put u CZK-u Predstava “Pismo z Galicije”, autorice Kristine Štebih i redatelja Dejana Buvaa, koja je na 50. Festivalu kazališnih amatera Hrvatske proglašena najboljom predstavom u cjelini, možete pogledati u Centru za kulturu 30. rujna s poetkom u 20 sati. (foto: Mario Naraa)


2

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

28. rujna 2010.

CENTAR ZA KULTURU, 30. rujna NOVI SKI KATALOG ZIMA 2010/2011

zatraĹžite katalog u naĹĄoj poslovnici!

.203$6=$*5(%GG 9$018',69,-(7 LWRSRSRVHEQLPFLMHQDPD $.&,-(/$670,187(3218'(),567 0,187(3218'(

 .203$629,6.,./8%29, u Austriji / Matrei, Sillian i Zillertal 02.01.-08.01. 6 polupansiona od 3.695 kn u Italiji / Kronplatz, Canazei i Arabba 01.01.-08.01. 7 polupansiona od 3.695 kn FRANCUSKA AUTOBUSOM Valmenier, Val Thorens, Val Cenis, Risoul,Chamrousse 02.01.-09.01. ve od 1.730 k i joĹĄ mnogo toga...www.kompas.hr

 +,738729$1-$ zrakoplovom iz Zagreba! TUNIS 23.09. hotel 3*, 7 all inclusive od 1.995 kn PUSTINJSKA RUŽA, tura, 8 dana od 2.895 kn EGIPAT-KRSTARENJE NILOM 07.10 i 14.10. upoznajte znamenitosti i "udesa" drevnog Egipta 8 dana ve od 6.395 kn

18',02, zrakoplovne karte redovnih i low-cost prijevoznika (Wizzair, Germanwings, Ryan Air...)!! i ulaznice za koncerte i priredbe (Eventim, Ticket Pro, Dekod)

Ĺželite neĹĄto drugo i drugaije, nudimo vam JESENSKA PUTOVANJA GENOVA I CINQUE TERRE 07.10., 4 dana autobusom ve od 1.795 kn KRAKOW 07.10., 4 dana autobusom ve od 1.545 kn BISERI Ĺ VICARSKE 02.10., 6 dana autobusom ve od 3.295 kn RIM 07.10., 4 dana autobusom ve od 1.745 kn

:(//1(66 OPATIJA | GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA 4* WELLNESS PAKETI do 29.12.2010. 3 dana od 958 kn CRIKVENICA| fALKENSTEINER HOTEL THERAPIA 4* wellness paketi od 11.9. do 28.12.2010. 4 dana od 1345 kn UMAG| Hotel MELIA CORAL 5* | Hotel SOL GARDEN ISTRA 4* & Hotel SOL UMAG 4* WELL DAYS od 1.10. do 1.11.2010. 3 dana od 1160 kn 9LĹĄHLQIRUPDFLMDXQDĹĄRMSRVORYQLFLXÄŒDNRYFX 326-(7,7(1$6,3878-7(6.203$620

“Pismo z Galicijeâ€? Kristine Ĺ tebih prvi put u akovcu U Centru za kulturu u etvrtak 30. rujna s poetkom u 20 sati na programu je predstava “Pismo z Galicijeâ€? autorice Kristine Ĺ tebih i redatelja Dejana Buvaa, koja je na 50. Festivalu kazaliĹĄnih amatera Hrvatske proglaĹĄena najboljom predstavom u cjelini. Podsjeamo, uz nagradu za najbolju predstavu u cjelini, spomenuti kazaliĹĄni komad u konkurenciji od ak 150 predstava osvojio je i nagradu za najbolji dramski tekst te najbolju reĹžiju. Uz to, Kristina Ĺ tebih bila je nominirana za najbolju glumicu, a predstava u cjelini i za inventivnost. Sa Ĺželjom ouvanja narodnih obiaja, te izvornih dokumenata i pisama iz proĹĄlosti, doĹĄlo se do ideje postavljanja ovog komada na kazaliĹĄne daske. Radnja Pisma z Galicije smjeĹĄtena je u vrijeme 1. svjetskog rata, a autoricu je inspiriralo stvarno pismo, pronaeno u Podravini, koje je vojnik na ratiĹĄtu u Galiciji poslao svojoj supruzi. Posebnost predstave je i ĹĄto na pozornici praktiki nema klasinih scenskih rekvizita, ve se iza glumaca vrte “slajdovi“ – starinske crno - bijele fotograije. Uz Ivicu Mikolaja, koji igra glavnu muĹĄku, autorica Ĺ tebih ujedno tumai glavnu Ĺžensku ulogu. Autor glazbe (radi se o elektronskoj glazbi s etnomotivima) je Luka MoĹĄmondor, a tehniar scene

JoĹĄ jedna nagrada Na 50. Festivalu kazaliĹĄnih amatera Hrvatske “Pismo z Galicijeâ€? proglaĹĄeno je najboljom predstavom u cjelini

Josip BaĹĄek. Meimursku pjesmu “Ponem listek pisatiâ€? za predstavu e otpjevati lanice Ĺženske vokalne grupe PZ-a “Josip Ĺ tolcer Slavenski“ akovec Jasmina Jambrovi, Senka BaĹĄek Ĺ amec i Kristina Ĺ tebih. Trajanje predstave je 40 minuta, dok cijena ulaznice iznosi 30 kuna.

Najbolja amaterska kazaliĹĄna predstava u drĹžavi, “Pismo z Galicije“, odnosno njena autorica, poznata meimurska novinarka i pjesnikinja Kristina Ĺ tebih, dobila je joĹĄ jedno vrijedno priznanje. Nakon niza osvojenih nagrada, “Pismo z Galicije“ proglaĹĄeno je i najboljim tekstom na 29. susretu neprofesionalnih pisaca Hrvatske, odrĹžanom pretproĹĄle subote u Karlovcu.

PRELOĹ KA PJESNIKINJA izdala prvu zbirku poezije “Sjene samoeâ€?

Penelopin pjev Ljubice Fleten Ljubica Fleten iz Preloga, rodom iz Goriana, svoju je poeziju poela pisati prije tri godine. U kolovozu proĹĄle godine ulanila se u KnjiĹževni krug Prelog, a ve u svibnju ove godine njena je prva zbirka poezija bila spremna za izdavanje. Svoju e promociju “Sjene samoeâ€? imati 7. listopada u 19 sati u Prelogu. Sama pjesnikinja objaĹĄnjava da je poeziju poela pisati prije tri godine, a inspiraciju, ĹĄto se moĹže zakljuiti i iz samog naziva zbirke, pronalazi u samoi. - Udala sam se mlada, sa 17 godina, i sa suprugom sam provela cijeli svoj Ĺživot. Radili smo i Ĺživjeli u Ĺ vedskoj i podigli smo dvoje djece, a redovito smo se vraali kui u Prelog. Prije nekoliko nas je godina razdvojila njegova smrt, i ove su pjesme moj svojevrsni ilter. One proizlaze iz samoe, ali i iz nekog osjeaja nemoi jer viĹĄe nikada ne mogu doprijeti do svoje ljubavi. Ta me nemo potaknula da ponem pisati pjesme. Sve su te pjesme moj Ĺživot, niĹĄta nije izmiĹĄljeno, sve one imaju elemente autobiografskog. Znate, ima Ĺžena koje se, kad ostanu same, izgube i zaglibe u nekim stvarima koje nisu baĹĄ poĹželjne, pria Ljubica Fleten, iz koje je poezija, kako se ini, izvukla ono najbolje. Poriv da zapiĹĄe vlastite misli i uoblii ih u formu poezije znao se pojaviti joĹĄ kad je suprug bio Ĺživ, primjerice, kad bi djeci pomagala sa ĹĄkolskim zadaama, ali sve se to nekako izgubilo. - Sada me moja samoa na to u neku ruku primo-

PreloĹĄka pjesnikinja Ljubica Fleten svoju prvu zbirku poezije nazvala je “Sjene samoeâ€? rala, imam viĹĄe vremena za sebe i mogu se posvetiti svojim mislima, objaĹĄnjava Ljubica.

Materijala ima za joĹĄ dvije - tri zbirke JoĹĄ proĹĄle godine u drugom zborniku radova KnjiĹževnog kruga Prelog objavljeno je pet Ljubiinih pjesama. - Kad sam vidjela da su moje pjesme uĹĄle u izbor za zbornik, bila sam presretna, to je ipak trebalo zasluĹžiti. To me ve guralo dalje, objaĹĄnjava Ljubica, i dodaje da u jednoj veeri zna napisati i po sedam - osam pjesama, a sve ih briĹžno uva u svojim biljeĹžnicama.

Ve sada, kaĹže, ima materijala za joĹĄ dvije ili tri zbirke poezije, ali ve zbog ove prve je iznimno sretna. Ja sam zapravo Ĺžena koja nema visokih ĹĄkola, moja je ĹĄkola Ĺživot. To ĹĄto radim radim prema osjeaju i vlastitom nahoenju. S obzirom na to da sam za zbirku do sada dobila samo pohvale, oito radim kako treba, dodaje uz smijeĹĄak. Pjesme za prvu zbirku poezije Ljubice Fleten odabrala je Ljubica Dui - Jovanovi, koja joj je dala simbolian naziv, “Penelopin pjevâ€?, koji u svakom sluaju najbolje moĹže doarati emociju i tematiku poezije Ljubice Fleten. (bĹĄ, foto: zvrzan)

Autorici Ĺ tebih uruena je Plaketa Mihovila Pavleka MiĹĄkine. Susret inae organizira Hrvatski sabor kulture, a prosudbena komisija koju su inili tajnica DruĹĄtva hrvatskih knjiĹževnika RuĹžica Cindori, knjiĹževnica BoĹžica JeluĹĄi i pjesnik Mirko Kovaevi za nastup na manifestaciji odabrala je radove etrdeset autora iz cijele zemlje. (V. Kelkedi)

KATOLIKI DOM, 1. listopada, 19.30 sati

KnjiĹževna tribina Michaela D. O’Briena U petak 1. listopada s poetkom u 19.30 sati u velikoj dvorani Katolikog doma Ĺžupe Svetog Nikole biskupa u akovcu odrĹžat e se knjiĹževna tribina poznatoga kanadskog knjiĹževnika Michaela D. O’Briena. Michael D. O’Brien je suvremeni kanadski pisac irskih korijena, esejist i slikar. Urednik je Nazareth Journala, katolikoga obiteljskog asopisa, i autor brojnih knjiga. Na hrvatskom mu je objavljeno nekoliko romana, a meu najpoznatijima su “Posljednja vremenaâ€?, “Soijina kuaâ€? i “Otok svijetaâ€?. PiĹĄe i odrĹžava predavanja na temu vjere i kulture. Njegovi lanci na tu temu objavljivani su u mnogobrojnim asopisima. Ve dvadeset godina umjetnik je s punim radnim vremenom, sa slikama i muralima koji se nalaze u crkvama i muzejima ĹĄirom Sjeverne Amerike. Sa Ĺženom i ĹĄestero djece Ĺživi u Combermereu, Ontario. Njegov roman “Posljednja vremenaâ€? ve je nekoliko godina apsolutni hit meu katolikom literaturom, a posjetitelji Amazon.coma, najvee svjetske Internet knjiĹžare, ocijenili su ga najviĹĄom ocjenom - s pet zvjezdica.


28. rujna 2010.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PJEVAKI zbor “Josip Štolcer Slavenski“ gostovao na Mokranjevim danima u Srbiji

Osvojili drugo mjesto akoveki Pjevaki zbor “Josip Štolcer Slavenski“ od 9. do 12. rujna sudjelovao je na 45. Mokranjevim danima - središnjem dogaaju zborskog pjevanja u susjednoj Srbiji. Izvevši polusatni program, akovani su osvojili drugo mjesto s visoka 93 boda, a bolji su bili samo zboraši iz beogradske Lole. Glazbeni festival u Negotinu, rodnom mjestu najpoznatijega srpskog skladatelja Stevana Mokranjca, okuplja ponajbolje zborove iz zemalja

bivše države. “Slavenski“, pod dirigentskom palicom Senke Bašek Šamec, na manifestaciju je pozvan jer je bio najbolji na prošlogodišnjoj državnoj smotri u Hrvatskoj. Uz natjecanje, zbor je sudjelovao i u zajednikom nastupu svih sudionika održanom pokraj Mokranjeve rodne kue, programu kojemu su nazoili i visoki državni dužnosnici. Put u Srbiju potpomoglo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. (V. Kelkedi)

Okupljanje pred župnom crkvom

OKUPILI SE nekadašnji “Makovci”

Pripreme za jubilej i koncert Nekadašnji popularni i ponajbolji hrvatski crkveni pjevaki zbor “Makovci” iz akoveke župe Svetog Nikole biskupa ponovno su na okupu. Pod vodstvom svog osnivaa i dugogodišnjeg voditelja patera Drage Brgleza, “Makovci” se u akovcu pripremaju za obilježavanje 25. obljetnice osnutka zbora u kojemu je bila ast pjevati. Jubilej e biti proslavljen u nedjelju 17. listopada velikim koncertom u Katolikom domu u akovcu. Na prvom radnom okupljanju bilo je 40-ak bivših “Makovaca”, te njihovi vanjski suradnici i glazbenici Marijana Hunjak i Nenad Peršak. U 15 godina aktivnog djelovanja kroz “Makovce” je prošlo

Pripreme u Katolikom domu oko 400 djece i mladeži, koji su Austriji, Italiji, Maarskoj i Njenastupali diljem Hrvatske, ali i u makoj.

- Vrlo sam sretan i zadovoljan što smo se uspjeli okupiti, jer ipak je prošlo dosta vremena, i mnogima su se životne okolnosti promijenile. Uostalom, kao i kod mene. Uvježbavamo se i za 17. listopada najavljujem solidan nastup bivših ‘Makovaca’ te oekujem punu dvoranu Katolikog doma. Za ovu prigodu izdat emo dvostruki CD s duhovnim šansonama te klasinim skladbama. CD e se nakon koncerta moi i kupiti. Na koncertu emo imati goste s kojima smo suraivali, a bit e i drugih ugodnih dogaanja tijekom veeri, najavljuje pater Drago Brglez, još i danas legenda u svim razgovorima meimurskih vjernika. (Stjepan Mesari)

U pojedinim skladbama, uz zbor, nastupio je i komorni sastav, kao i Maja Magdaleni na glasoviru

ODLIAN koncert Pjevakog zbora “Josip Vrhovski” iz Nedeliša u Brežicama

Izvedenim kompozicijama oduševili publiku Jedan od ponajboljih zborova s našeg podruja, Pjevaki zbor “Josip Vrhovski” iz Nedeliša, pretprošli je vikend gostovao u Brežicama u Sloveniji, gdje je u povijesnoj crkvi Svetog Roka, pod ravnanjem dirigenta Branimira Magdalenia, održao odlian koncert. U sat i pol, koliko je koncert trajao, lanovi nedelišanskog zbora izveli su šesnaest kompozicija, što domaih, što stranih autora, a odlino osmišljen program izazvao je ope oduševljenje meu publikom. Solo izvedbe Katarine Toplek, Gorana Šafaria, Nadije Bistrovi, Marinka Šege i Anite Magdaleni cijelom koncertu dali su posebnu

notu. U pojedinim skladbama, uz zbor, nastupio je i komorni sastav, kao i Maja Magdaleni na glasoviru, koji su takoer nagraeni gromoglasnim pljeskom publike. Razlog njihova gostovanja u Brežicama jest suradnja s pjevakim zborom KUD-a “Brežice”, s kojim je 2004. godine potpisana i povelja o prijateljstvu. Ovo je bio jubilarni 10. susret s pjevakim zborom KUD-a “Brežice”, koji djeluje pod ravnanjem voditeljice i voditelja Elizabete i Dragutina Križania. Izvrstan koncert završen je zajednikom pjesmom dvaju prijateljskih zborova, koji svoju suradnju i dobre odnose planiraju njegovati i u budunosti. (hz)

KONCERT maarskoga nacionalnog romskog orkestra “Rajko” - sto violina, 24. listopada

Poznata kulturna atrakcija i u akovcu Pod palicom profesora Marija Jageca Big Band akovec izveo je pet jazz standarda i etiri autorske skladbe

BIG BAND AKOVEC gostovao na festivalu u gradu Szombathely

Pridobili naklonost maarske publike Pretprošle subote Big Band akovec gostovao je u gradu Szombathely u Maarskoj, gdje je nastupio na 5. meunarodnom festivalu Big Bandova. Pod palicom profesora Marija Jageca izveli su pet jazz standarda i etiri autorske skladbe. Meu solistima najviše se isticao prof. Vojkan Joci na alt saksofonu, koji je svojom izvanrednom tehnikom i odlinom glazbenom interpretacijom pokazao kako se to radi u Hrvatskoj.

Big Band akovec gostovao je u gradu Szombathely, gdje je nastupio na 5. meunarodnom festivalu Big Bandova

Kroz godine su se u Big Bandu izmijenili i lanovi i dirigenti, tako da je nekima ovo bilo prvo gostovanje u inozemstvu, a nekima i prvi koncert. Uz sve to ipak su pridobili maarske ljubitelje jazza, te uz pljesak izvukli i pokoji “bravo”. Dug put stoji pred proiliranjem ovih mladih u profesionalne glazbenike, no sa sigurnošu se može rei da hrabro kroe stazama uspjeha.

Maarski nacionalni romski orkestar “Rajko” - sto violina nastupit e 24. listopada s poetkom u 19 sati u dvorani Graditeljske škole akovec. Meimurskoj e se publici predstaviti u svom punom sastavu od sto violina te plesnim nastupom mladih Romkinja. Maarski nacionalni romski orkestar “Rajko”- sto violina svjetski je poznata kulturna atrakcija. Povijest ovog orkestra poela je pred nešto više od pede-

set godina, kada su mladi romski glazbenici poeli stasati u profesionalne glazbenike i samim time osnovali su ovaj izuzetno vrijedni orkestar. U svom programu koji izvode na najpoznatijim svjetskim pozornicama našla su se djela Brahmsa, Liszta, Straussa, Bizeta, Theodorakisa i drugih skladatelja, te tradicionalne narodne pjesme iz Maarske, Rumunjske, Italije, Rusije i drugih zemalja.

Meimurskoj publici predstavit e se u svom punom sastavu od sto violina


4

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

28. rujna 2010.

HDLUM i ACT u akovec doveli jednu od najintrigantnijih hrvatskih umjetnica mlae generacije

Ana Horvat: Možda bismo se trebali pomiriti s time da uope nismo originalni Plastine operacije na lutkama, izložbe u kojima publika sama sudjeluje, gipsane tabule rase, platnene kokoši i ostale krpene lutke, od kojih poneke i sama autorica smatra morbidnima, samo su djeli sad ve bogatoga umjetnikog opusa Ane Horvat, mlade zagrebake akademske kiparice, za koju se ve mnogo ulo i van Hrvatske, a za koju e likovna publika zasigurno u budunosti još i više uti. Domaa publika pak je nju i njen rad mogla upoznati na prošlotjednoj tribini u organizaciji HDLUM-a, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Meimurja, i Autonomnog centra. Ana Horvat diplomirala je kiparstvo 2003. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Dobitnica je Rektorove nagrade, a 2008. godine osvojila je i prvu nagradu na natjeaju T-HT-a i Muzeja suvremene umjetnosti za svoju trokanalnu videoinstalaciju nazvanu “Prije i poslije”, koja je bila izložena i u njujorškom Centru za suvremenu umjetnost. Na raun svoje umjetnosti imala je priliku i živjeti u inozemstvu. Boravila je u Cité Internationale des Arts u Parizu (ateljeima u kojima se usavršavaju ponajbolji umjetnici iz cijelog svijeta), tijekom rujna i listopada 2009. godine. Ana Horvat bavi se skulpturom, animacijom i izradom krpenih lutaka, te je do sada ve izradila zanimljiv i svestran opus radova izraenih od razliitih materijala, u kojima najviše istražuje ljudsku anatomiju. - Uistinu koristim razliite materijale. Tu ima i kaširanog papira, žice, gline, vune, gipsa i svega ostalog što mi doe pod ruke. Ali ipak naješe koristim platno, koje je jako blisko ljudskoj koži – nikud

ne idemo bez ovakvog ili onakvog materijala na sebi. A osim toga ljudsko me tijelo openito zanima. Zanimljivo mi izgleda. Naše tijelo je nositelj naše duše i interesantno mi je promatrati izražajnost tijela, kako se tko drži, kako se tko ponaša ovisno o svojim emocijama. Osim toga, radim i kao animator, što je opet povezano s tim, jer se i animacija bavi izražajnošu, kazala je umjetnica.

Tko voli apsurdne situacije koje niemu ne vode? Do sad je iza nje desetak samostalnih (i duplo toliko skupnih) izložbi, od kojih je svaka donijela nešto novo, svježe i zanimljivo. Neke od najzanimljivijih Ana je podijelila s okupljenima u prostorijama ACT-a, gdje se tribina održala. Jedna od njoj najdražih, “No u kokošinjcu“, održala se 2004. godine u zagrebakoj Galeriji SC. - Sašila sam dvjesto kokoši i izložila ih u potkrovlju poslagane na gredama, naime, galerija ima otvoreno krovište koje mi je dalo ideju. I tako se na prvi pogled galerija inila potpuno praznom. Ljudi su ak ulazili unutra, pitali gdje je izložba i tek onda bi primijetili kokoši u zraku. To mi je bila zbilja simpatina izložba. Volim te pomake od oekivanog i malo se igrati sa silnim mogunostima koje su nam na raspolaganju. I u daljnim izložbama nastavila je pomicati granice i iznenaivati posjetitelje. Neemo ih spominjati sve jer bi za to bilo potrebno i nekoliko stranica u novinama, ve emo se osvrnuti na samo nekoliko posljednjih. Posebno zanimljiva bila je izložba trokanalne videoin-

stalacije nazvane “Prije i poslije“ (2005. godine), gdje je simulirala plastine operacije na krpenim lutkama (‘Liposukcija’, ‘Operacija korekcije nosa’, ‘Operacija poveanja grudi’), ironizirajui današnju pošast televizijskih prikazivanja plastinih operacija. - Sašila sam velike krpene lutke koje su služile kao pacijentice i ja sam na njima zaista obavila plastine operacije te to snimala videokamerom. Izložba se kasnije sastojala od tih snimaka operacija, koje sam podijelila u tri dijela koja su se vrtjela na razliitim televizorima u nekronološkom redoslijedu. Uz to sam izložila i uzorke tkiva, radilo se, naravno, o platnu u vodi koje je bilo zapakirano kao zimnica, a izložene su bile i fotograije prije i poslije operacije. To je bila moja zafrkancija na raun plastinih operacija. Kao što sam rekla, tijelo mi je zbilja fascinantno, da se može rezati, šivati, prekrojavati po neijoj želji i da je to nekim ljudima kao igra. Što je, zapravo, smiješno, blesavo i strašno. A s druge strane dopalo mi se to što se to sve dogodilo bez krvi. Ovdje mislim na to da se danas u umjetnosti pokušavaju pomicati granice ukusa i zdravog razuma, pa se svašta radi, pa ak i prolijeva prava krv. Mene zabavlja da radim nešto što je nemorbidno

svojim projekcijama drugih ili sa skrivenim mranim stranama i sitnim nastranostima. Tako se otkrilo sviaju li se nekom plavuše ili crnke, kosooke crnkinje ili pak androgeni hibridi s nekoliko grudi (dobro, s grudima su svi bili opinjeni pa su ih i sami isprobavali). Na taj nain posjetitelji su postali koautori izložbe.

Uvijek treba stajati iza onoga što se radi Mlada umjetnica iza sebe ima ve desetak samostalnih izložbi jer sam šivala krpene lutke koje nisu pravi ljudi. Volim te apsurdne situacije koje niemu ne vode.

Posjetitelji ostvarili direktan kontakt s umjetnošu Upravo je za tu izložbu tri godine kasnije osvojila ve spomenutu T-HT nagradu. No bilo je nakon nje još interesantnih izložbi. Godine 2008. umjetnica je osmislila izložbu “Tabula rasa“, u kojoj je uspostavila novi odnos prema umjetnosti i u kojoj su promatrai svjesno morali napraviti korak prema direktnom kontaktu s umjetnikim djelom i bili uvueni u proces njegova nastanka, kreaci-

je. Ana je izradila neispisane ploe - tabule rase, gipsane odljeve koje su nakon toga posjetitelji Galerije SC mogli slobodno oblikovati i na njima intervenirati kako god su željeli. Rezultat su bili unikatni “ovjeuljci“ u svim moguim bojama i materijalima. Još jedna interaktivna izložba bila je onda održana u Kulturnim centru Pešenica, nazvana “Custom made“. Za nju je umjetnica izradila krpene dijelove ljudskih tijela, svaki zasebno, koji su se onda vezivanjem mogli spojiti u ženu. Kroz luckastu igru sastavljanja lutaka svaki posjetitelj u njoj se, zapravo, suoio s vlastitim ukusom ili neukusom, željama,

S nagraene izložbe “Prije i poslije“, koja je ironizirala današnju pošast televizijskih prikazivanja plastinih operacija

“No u kokošinjcu”

Bilo je tu još kojekakvih izložbi, uvijek zanimljvih, s dobrom dozom humora koji odlikuje ovu zanimljivu zagrebaku kiparicu. S obzirom na to da se uistinu uvijek radi o “kreacijama“ koje su esto puta udne nama laicima, priupitali smo je kako u današnje vrijeme biti originalan, kao što ona uistinu jest. - Kao prvo ovjek se možda mora pomiriti s time da možda uope nije originalan. Meni se esto puta dogodi da dobijem neku ideju za koju mislim da je odlina, i onda u nekom trenutku vidim da je netko drugi ve napravio nešto jako slino tome. Toliko ima ljudi na svijetu da je teško biti originalan. Ja radim ono što me zanima. Stvar je u tome da se nešto stvori. Imate neku ideju, pa je ostvarite i, ako onda radite ono što je vama gušt i što volite, to mora biti na neki nain originalno. Najbitnije je da je ovjek iskren i da radi ono iza ega zaista stoji. Ja se nadam da e Ana Horvat i dalje nastaviti živjeti po svojim naelima te i dalje iznenaivati svojim krpenim skulpturama, i onim smiješnim i onim fascinantnim, pa ak i onim morbidnim. I s vremenom možda te njene kreacije uskoro sretnemo i u našem gradu, a to je nešto što se i te kako isplati vidjeti. (mn)

NOVI TEAJ crtanja i slikanja

Fotoklub akovec organizira

Likovni klub “Paleta” upisuje nove polaznike

Radionice digitalne i analogne fotografije

Umjetnika likovna organizacija, Likovni klub “Paleta”, upisuje nove polaznike. U srijedu 6. listopada s poetkom u 19 sati održat e se prvi informativni sastanak u Pukom otvorenom uilištu u akovcu. Mjesena cijena iznosi 180 kuna, dok se radni program održava jednom tjedno po dva školska sata. Likovni klub “Paleta”, sa sjedištem u Zagrebu, djeluje ve preko jedanaest godina pod strunim vodstvom profesionalnog slikara Ivana Lovrekovia, dugogodišnjeg lana Hrvatskog društva likovnih umjetnika i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Osnovan je s ciljem da svima koji žele stei crtaku i slikarsku vještinu pruži da brže razviju i usavrše svoj talent. Prva školska godina podijeljena je u tri stupnja. Prvi stupanj ine sve popularnije crtake tehnike, drugi slikarske tehnike - akvarel i tempera, dok trei stupanj ine

uljane bole na platnu i staklu. Jedna od bitnih kvaliteta i rada programa Likovnog kluba je da s velikim uspjehom priprema uenike za prijamne ispite u školama i fakultetima likovnog usmjerenja. (hz)

U srijedu 29. rujna otvorenje izložbe slika U organizaciji Umjetnike likovne organizacije u srijedu 29. rujna s poetkom u 19 sati otvorit e se izložba slika u izložbenom prostoru Pukoga otvorenog uilišta u akovcu. Organizator izložbe je voditelj i profesionalni slikar Ivan Lovrekovi, dok e svoje radove izložiti Ivanica Lepir, Marija Horvat, Dijana Radek, Martina Brezovec, Ana Škrobar, Tihana Škrobar, Stanka Stojko, Filip Novak te ura Peva.

Fotoklub akovec poziva sve zainteresirane koji žele naui osnove digitalne i analogone fotogra je, te one koji se žele ukljui u rad Fotokluba, da se prijave na fotoradionice. Radionice e se održati u mjesecu listopadu, i to svake subote od 16 sati u zajednikim prostorijama u barakama bivšeg GK-a Meimurja, na adresi A. Schulteissa 19, preko puta Pilke. Radionica “Osnove digitalne fotogra je” prvenstveno su namijenjene poetnicima u fotogra ji, odvijaju se subotama u eri termina po dva sata. Termini radionica jesu: 2., 9., 16. i 23. listopada, od 16 sa. Plan rada radionica: 1. upoznajmo svoj fotoaparat (kako radi, funkcije, gumbii, postavke, menu itd.); 2. savladavanje osnovnih pravila pri fotogra ranju; 3. osnove pri fotografiranju portreta, pejzaža, arhitekture, akcije/ pokreta, sportske, dokumentarne i turiske fotogra je, noni snimci, tehnike: macro, HDR, panorame ...;

4. blic savje za što bolju fotogra ju; 5. savje koju opremu koris, kada, kako i gdje ...; 6. sve to uz prakan rad na terenu i zatvorenom prostoru (u sluaju lošeg vremena). Treba napomenu da radionice ne sadrže suhoprano predavanje, brdo nepotrebnih termina i informacija, ve emo iz prve ruke pria o fotogra ji i fotogra ranju, na najlakši mogui nain, te vas time još više movira za fotogra ju i fotogra ranje.

Uvje za prijavu: ispuni prijavnicu koju možete preuze na našoj web stranici fotokluba (h p://www. fotoklub-cakovec.hr). Cijena radionice po osobi je 200 kuna. Grupa e bi limirana na 10 do 15 polaznika. Zato požurite s prijavom! Sve dodatne informacije zatražite na: tajnik@ fotoklub-cakovec.hr. Radionica “Osnove analogne fotogra je” namjenjene su onima koji žele naui radi crno - bijele fotogra je, fotogra je na lm, samostal-

no razvi lm i fotogra je radom u tamnoj komori. Radionice e se održavati subotom u popodnevnim sama. Toan termin radionica odredit e se prema dogovoru s polaznicima. Plan rada radionica: 1. upoznavanje s osnovama rada analognog fotoaparata te osnovama kadriranja; 2. razvijanje lmova u tamnoj komori; 3. razvijanje fotogra ja u tamnoj komori. Uvje za prijavu: ispuni prijavnicu koju možete preuzeti na web stranici Fotokluba. Cijena radionice po osobi je 200 kuna. Svaki polaznik dobiva jedan crno bijeli lm, 35 mm, 36 exp. U cijenu su ukljueni svi troškovi vezani uz rad u tamnoj komori. Posjedovanje analognog aparata nije uvjet. Radionice e zapoe uz najmanje dvije prijave, a maksimalan broj polaznika je etiri. Sve dodatne informacije zatražite na: tajnik@ fotoklub-cakovec.hr.


28. rujna 2010.

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Udruga za razvoj kulture ETNO organizira natjeaj

Prijavite se na DemoFest 2010. i osvojite snimanje u profesionalnom studiju Udruga za razvoj kulture ETNO poziva sve demo bendove da se prija prijave na otvoreni natjeaj za sudjelovanje na festivalu demo bendova “DemoFest 2010.”. Pobjednik festivala osvaja nagradu snimanja do sedam pjesama u profesionalnom studiju, s produkcijskim savjetovanjem (studio “Jazbina”, Mala Subotica). Natjeaj je otvoren do 15. listopada, a pravo na sudjelovanje imaju svi bendovi koji ispune uvjete prijave. Prijava mora sadrža-

vati: snimku maksimalno tri glazbena djela, od kojih barem jedno mora biti autorsko, na CD-u, ili u .wav ili .mp3 formatu; naziv benda i imena prijavljenih pjesama; podatke o lanovima benda i kontakt osobi. (Napomena: podaci moraju sadržavati imena, prezimena i godišta roenja svih lanova benda, instrumente na kojima sviraju, broj telefona i mail adresu kontakt osobe, te kratku biograiju benda.) Prijave se dostavljaju na tri naina: poštom, u kuverti, na adresu:

Caffe bar “Pictura”, Bana J. Jelaia 2, 40 000 akovec; ee-mailom adremailom na adre su: demofest.cakovec@gmail.com i osobno, u caffe baru “Pictura”

Festival e se u cijelosti održati u caffe baru “Pictura” krajem listopada i tijekom studenoga 2010. godine, ovisno o broju prijavljenih bendova i broju festivalskih veeri. Svaki bend morat e, uz svoj standardni repertoar, odsvirati i jednu

obradu tradicionalne meimurske pjesme u svom speciinom stilu stilu, koju e na dan nastupa prijaviti lanovima komisije. Komisija se sastoji od tri jednakopravna lana od kojih su dvije izike osobe, a trei je publika. Publika e za svog favorita glasovati

na k r aju svake festivalske veeri, s time da se za jedan bend može glasovati i onda kad on ne svira.

CEZAMOV SEDMI, a drugi roendan Prostora

Velika roendanska fešta uz Oružjem protivu otmiara! Centar za mlade akovec, CeZaM, zapoeo je s radom 4. listopada 2003. godine otvorivši svoja vrata svim kreativcima i umjetnicima u želji ili usponu. Pet godina kasnije na isti datum s radom poinje i dugo oekivani prostor za mlade nazvan jednostavno - “Prostor”. I tako svake godine ove dvije institucije rada za mlade i s mladima svoje roendane slave na isti dan, pa ništa drugaije nee biti ni ove subote, 2. listopada. Za sve slavljenike i one koji se tako osjeaju pripremljen je odlian koncert koji e otvoriti domai pankeri - “Pankeri”, nastavit e varaždinski pankeri “BKD”, koji su ime dobili prema legendarnom varaždinskom okupljalištu pankera, metalaca i raznoraznih alternativaca, a nakon njih slijede zvijezde veeri – Oružjem protivu otmiara! Ovaj sastav iz Zrenjanina osnovan je 1994. kao bunt na tadašnje este trash i turbo folk narodnjake. Svoj prvi studijski album “Oružjem protivu otmiara”, koji su snimili za samo rekordnih 40 sati, objavljuju 1995. Album postiže iznenaujui uspjeh u Srbiji, te pjesme “Moja soba”,

ACTFEST - drugaija umjetnost i aktivizam

Prilika da postanete dio jednog od Blind Tape Quartets izdanja ACTFEST, festival slobodne glazbe, doživjet e svoje tree izdanje u listopadu 2010. Program je rasporeen na tri vikenda, prva dva u akovcu i trei u Zagrebu. ACTFEST i ove godine okuplja novomedijske umjetnike i aktiviste koji promoviraju slobodne licence, istovremeno kritizirajui konzumerizam, kapitalizam i negativnosti modernog društva. Prvi vikend festivala, 1. i 2. listopada, rezerviran je za goste iz Beograda, Luku Ivanovia i Blanku Boškov, tj. za njihov interaktivni kolaborativni projekt “Blind Tape Quartets“, u kojem sudjeluju svi zainteresirani graani. Luka Ivanovi aka Lukatoyboy osnovao je prije izvjesnog vremena izdavaku kuu “Blind Tapes“. Kako je zapravo rije o slobodnoj formi izdavaštva, njegovim boravkom u akovcu otvara se prilika svima da postanu dio jednog od Blind Tape Quartets izdanja. etverokanalni kasetni snima bit e dostupan svima zainteresiranima najmanje dva dana za vrijeme trajanja festivala. Na taj nain bit e

Program drugi vikend Kanadski dokumentarni ilm, dobitnik brojnih nagrada, RIP: A Remix Manifesto redatelja Bretta Gaylora (tvorca opensourcecinema. org) na rasporedu je drugi vikend Festivala. Eddie Cockrel iz Variety magazina za ovaj ilm kaže: “Film nastao s namjerom da izaziva i provocira! I u tome je deinitvno uspio”. U subot u dolaze slovensk i umjetnici Wanda & Nova DeViator s koncertom/performansom Frozen images. Zvijezde su ovogodišnjeg ACTFEST-a i nemojte ih propustiti. Mojca Kumerdej u listu Delo komentira: “Performans Frozen Images nadilazi puki oblik koncerta usvajanjem forme suvremenog, raznovrsnog

omogueno snimanje glasa/instrumenta ili nekoga drugog izvora koji se može ukopati direktno u snima (jack ulaz). Svatko tko je zainteresiran za sudjelovanje moi e se snimaem

showa, u kojem se autori oslanjaju na pokrete, vizualne i tekstualne elemente, raznovrsne književne i teoretske tekstove - od Mine Loy, Clarisse Pinkole Estes do Amelie Jones - koje problematiziraju rodnost i identitet, (ne)integraciju tijela u svijet medijskih slika, neuspjele realizacije imperativa užitka, djelujui iz hiperseksualiziranog stila preoblaenja, koji je nosio jedan subverzivni naboj u 80-ima, ali je i u posljednja dva desetljea preuzet i ‘pripitomljen’ od strane modne i zabavne industrije kao proitabilna kulturna strategija.” Kao predgrupa e, napokon opet u akovcu, nastupiti domai umjetnici okupljeni u projektu TRIP.

koristiti najviše 10 minuta. Tijekom snimanja pjesme sudionici trebaju razmišljati na nain kao da sviraju u kvartetu. Jednom kada se svi uradci snime inalni miks može napraviti tko god želi. Oni koji nemaju iskustva s 4-ka-

nalnim kasetnim snimaem imat e podršku tijekom cijelog procesa. Finalni miks bit e zatim snimljen na kasete. Kasete e biti replicirane i objavljene kao novo limitirano izdanje izdavake kue “Blind Tapes“. Za vrijeme snimanja na istom e se mjestu izraivati i omoti za kasete. Kasete e biti dostupne na prodaju po cijeni od 20 kn, uz veliki popust za one koji e sudjelovati. Prijave za sudjelovanje mogue su na e-mail actfest@actnow.hr najkasnije do 30. rujna.

Miljenici meimurske publike ponovno u akovcu U subotu 2. rujna u veernjim satima u akovec dolaze esti gosti, deep house umjetnici, zagrebaki Zvuk broda, predvodnici jedne od prvih hrvatskih Creative Commons izdavakih kua EGOBOO.bits. Zvuk broda odsvirat e jedan od svojih uvenih jednoipolsatnih live setova. Lupkanje i par melodinih akorda, možda tu i tamo pokoji vokal koji nešto pria ili pjeva ... Zvuk broda, studio za oblikovanje zvuka i slike, osnovali su 2000. godine

“Izabela”, “Vremojed” i “Ptica” postaju pravi hitovi. Još vei uspjeh postižu iduim albumom “Barbie Cue”, objavljenom 1996. na kojem se našla obrada pjesme “Mladiu moj” sastava Zana. “Barbie Cue” je bio najprodavaniji album u državi te godine, te sastav snima i “Barbie Mix”, album remikseva pjesama. Idui album “Komadi koji nedostaje” objavljuju 1999., za vrijeme NATO-vog bombardiranja SRJ, te ubrzo prestaju s radom. Ponovno se okupljaju 2002. te objavljuju album “Maštoplov”, no zbog njegovoga relativnog neuspjeha ponovno se razilaze. Krajem 2004. “Otmiari” se ponovno okupljaju, s novom, pomlaenom postavom, te 2007. objavljuju album “Znaš ‘ko te pozdravio?” na kojem se nalazi i obrada pjesme “Miki, Miki” Slaane Miloševi. Takoer, svi posjetitelji moi e razgledati izložbu fotograija koju su pripremili lanovi Fotografske sekcije akovekog CeZaM-a – rni Blic, a za vatrenu atmosferu ponovno e se pobrinuti lanovi još jedne CeZaM-ove “uzdanice”, Ateša.

Radionica LINUX & AUDIO na programu trei vikend Trodnevna radionica LINUX & AUDIO belgijskog umjetnika i predavaa Lievena Moorsa održat e se, u suradnji s Hacklab01, u AKC Medika u Zagrebu zadnji vikend festivala (15. - 17. listopada). Obavezno za glazbene umjetnike koji žele raditi koristei slobodni softver otvorenog koda. Kroz predavanja i praktian rad obradit e se niz od 10-ak aplikacija potrebnih za sve što vam je potrebno u obradi zvuka i proizvodnji glazbe. Budite drugaiji, koristite slobodni softver, a svoja djela licencirajte nekom od slobodnih licenci!

u Zagrebu Tomislav Domes i Ivan Slipevi. Zvuk broda jesu rezidencijalni umjetnici net.kulturnog kluba Mama, suosnivai izdavake kue EGOBOO. bits i znaajno ime hrvatske klupske scene, ponajprije zahvaljujui live nastupima na svim važnijim recentnim klupskim veerima. Glazba koju Zvuk broda proizvode stilski se najbolje može odrediti kao deep house. Zvuni i vizualni materijali Zvuka broda pokazuju kako digitalni alati koje koriste u svome radu omoguavaju brzu i jednostavnu produkciju. Stoga njihovi nastupi uživo svaki put zvue i izgledaju svježe i drukije.


6

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

br. 786

Ime i prezime: Adresa: Broj telefona: Mozaik knjiga u suradnji s Međimurskim novinama poklanja knjigu jednom čitatelju. Za to je potrebno popuniti nagradni kupon te ga poslati na adresu: Međimurske novine, Ivana Mažuranića 2, 40000 Čakovec, na mail adresu oglasnik@mnovine.hr, a možete ga dostaviti i osobno u redakciju Međimurskih novina najkasnije tjedan dana od objave kupona.

MOZAIK KNJIGA

Goran Tribuson “None prie” Kažu da se prvom knjigom zakorauje u književnost, da se drugom postaje dio njena života, a da se tek treom stjee status pravog pisca. Ako je tomu tako, onda možemo rei da je Goran Tribuson sve tri stepenice prošao zahvaljujui knjigama kratkih proza. Nakon toga kratkoj se ormi rjee vraao, ali uvijek na svoj prepoznatljiv nain, onaj koji kritika poštuje, a itatelji vole. Ova knjiga donosi pregled najboljih Tribusonovih do sada objavljenih kratkih ormi, a obogaena je dvjema novim priama: “Moj brat Puškaš” i “Život je ipak lijep” – uz Tribusonovo pripovijedanje, dodajmo, neusporedivo ljepši. Goran Tribuson roen je 6. kolovoza 1948. u Bjelovaru, živi i radi u Zagrebu. Prvu knjigu kratkih pria “Zavjera kartograa” objavio je 1972., a potom još niz novelistikih zbirki (Praška smrt, Raj za pse, Spavaa kola, Klasici na ekranu, Zvijezda kabarea), kao i izabrane prie “Osmi okular”. Jedan od najproduktivnijih i najitanijih hrvatskih proDobitnice iz prošlog broja: Ana Horvat i Milana Gašparovi iz akovca.

28. rujna 2010.

KNJIGA TJEDNA

Charles Bukowski - “Ispovijesti starog pokvarenjaka” Još jedna nova knjiga Bukowskog? Da, istina je, ali kakva! Knjiga ovog predstavnika drugog vala beat generacije sadrži do sad neobjavljene i davno objavljene tekstove u alternativnim, o, underground, erotskim, trash, pulp i inim listovima. Po tim zaboravljenim i zanemarenim, mahom podcijenjenim, izdanjima, Bukowski je rasuo pravo blago pria, pjesama, zabilješki, ispovijedi, ali i izvrsnih, manje poznatih eseja o Hemingwayu, Artaudu, Wantlingu, Poundu, Lowellu ... pa ak i prikaz koncerta Rolling Stonesa! Iako bi ovo bila sasvim dovoljna najava i ne samo Bukovim anovima, nudimo i “bonus mix” autorovih lucidnih ispovijednih zabilješki: - Jedino ime se bavim je to što pišem poeziju, cugam, slušam glazbu i ševim, nemam drugog izbora ... Svake noi pijem sve do ranog jutra,

pišem pjesme i bezobrazne prie ... Volio sam oštro kamenje u svojim reenicama, grbavi smijeh, podrigivanje, prdež ... Kad neku moju pjesmu prihvati asopis koji objavljuje takozvanu kvalitetnu poeziju, smjesta se zapitam gdje sam to pogriješio ... Onog trena kad se gomila okomi na nešto, s time je gotovo. Gomila je uvijek u krivu ... Kako da ovjek u nekoliko sekundi prepria 2 ili 3 desetljea koja je protratio? Barem je to lako. Godine i postoje zato da se

- Ako se za bilo koga može tvrditi da je pisao ono što je poduzimao i da je poduzimao ono o emu je pisao, onda je to Charles Bukowski, diplomirani razvratnik iz Los Angelesa ... Bastard koji u sebi nosi žig neželjena

trate ... Postoji itava gomila, itava zajednica ludih ljudi, gladnih, pijanih, aknutih i udesnih. Mnoge od njih sam upoznao. Ja sam jedan od njih ... Uspio sam ustrajati u svim zamkama, i sada želim umrijeti za pisaim strojem, s bocom vina s lijeve strane i zdesna s radioaparatom s kojeg se uje, recimo, Mozart. Henry Charles Bukowski Mlai (Andernach, 16. kolovoza 1920. - San Pedro, 9. ožujka 1994.), ameriki književnik, predstavnik dru-

djeteta, individualist koji se hotimice predstavlja kao bitanga, egoman i erotoman koji uživa u svojoj marginalnosti i za kojeg konvencije vrijede manje nego rola toaletnog papira. (Zdravko Zima)

gog vala beat generacije. Bukowski je erotski pisac, poznat po autobiograskoj kvintologiji o svom alter egu Henryju Chinaskom. Pijanac, ali i plodan pisac. Otac ga je stalno tukao i ponižavao, a majka ga nije branila. Studirao je dvije godine na koledžu. Prijatelj je pisca Williama Saroyana. U 21. poinje pisati, ali ozbiljno poinje oko 35. godine. Volio je prie Ernesta Hemingwaya i romane koje je napisao David Herbert Lawrence. Pisao je pjesme, prozu, i nekoliko odlinih eseja. Objavljivao je do 1992. Umro je od leukemije. (preuzeto s portala: Žena.hr)

ALBUM TJEDNA

Crowded House - “Intriguer” zaika napisao je i niz romana objavljivanih u nekoliko izdanja (Snijeg u Heidelbergu, uješ li nas Frido Štern, Ruski rulet, Polagana predaja, Legija stranaca, Zavirivanje, Uzvratni susret, Made in U.S.A., Povijest pornografije, Siva zona. Potonulo groblje, Dublja strana zaljeva, Sanatorij, Nona smjena, Bijesne lisice, Ne dao Bog veeg zla, Gorka okolada), kao i autobiograsku trilogiju (Rani dani, Trava i korov i Mrtva priroda). Ovo je posljednja knjiga iz ciklusa renomiranoga hrvatskog autora Gorana Tribusona, a dvoje itatelja mogu postati vlasnicima knjige “None prie”.

Tri godine nakon povratnikog albuma “Time on Earth”, australski bend Crowded House pojavio se s novim studijskim izdanjem koji podsjea na najbolje dane s prijelaza ‘80-ih u ‘90-e. Za ana Crowded Housea ne postoji bolji bend od Crowded House, ako je album nešto lošiji, rei e ti, treba ga nekoliko puta preslušati, pa e sve sjesti na svoje mjesto. U današnjem užurbanom svijetu malo tko ima priliku dati nekom albumu više šansi, posebno ako ga na prvu razoara, a to bi se baš moglo dogoditi novom albumu “Intriguer”. Nakon što su desetak godina bili “raspadnuti”, Crowded House sluajno se ponovno oormio prije

Popis pjesama WEB PREPORUKA

1000 Awesome Things

1. Saturday Sun; 2. Archer’s Arrows; 3. Amsterdam; 4. Either Side O The World; 5. Falling Dove; 6. Isolation; 7. Twice I You’re Lucky; 8. Inside Out; 9. Even I; 10. Elephants

nekoliko godina kada je Neil Finn slagao pjesme za svoj solo album. Shvativši da je najbolje te pjesme objaviti pod imenom Crowded House, dobili smo novu eru The Crowdies koja se temelji na bazi starih anova i tek pokojega novog. Kao i svaki album dosad, tako i “Intriguer” obiluje nizom melankolinih pop pjesama koje su u prvom redu namijenjene nježnijem spolu, a tek se pred kraj razmahuju u nešto življim tonovima koji im odlino odgovaraju. Neil Finn nikad nije bio veliki pjeva, ali njegove emotivne interpretacije esto su znale pjesmu dodatno izdii, a upravo to ini i na ovom albumu jer bi neke pjesme vrlo brzo upale u monotoniju (posebno ako se posluša vjernog ana i nekoliko puta presluša album), što se u ovom sluaju ipak ne dogaa. U odnosu na prošli “Time on Earth”, vidi se jasan pomak prema naprijed u svim segmentima glazbe, koliko god to udno zvui za jedan tako iskusan bend. U to vrijeme osjeala se velika tuga za preminulim lanom, bubnjarom Paulom Hesterom, pa su pjesme otišle pre-

više u melankoline vode, dok se na “Intrigueru” ipak osjea više veselja i glazbene slobode. Prpošni najavni singl “Saturday Sun” nije prošao pretjerano zapaženo, što je prava šteta jer na njoj zvue kao klasini Crowded House pomaknut nekoliko desetljea unaprijed. Slijede je nešto mirnije pjesme “Archer’s Arrows” i “Amsterdam”, u kojima do izražaja dolazi osebujnost i emotivnost interpretacija prekaljenog romantika Finna. “Falling Dove” je pjesma koja lakoom ulazi u uho, “Twice I You’re Lucky” zvui kao da je nastala sredinom ‘90-ih u Britaniji za vrijeme zlatne ere britpopa, a nakon još jedne pjesme nešto veselijeg ritma završne dvije pjesme ponovno ulaze u baladne vode. Nakon 25 godina karijere, Crowded House i dalje imaju dobar nos za pogoditi melodiju, ali je šteta što veinu vremena provode u laganicama, a tek povremeno malo ubrzaju u mid-tempo pjesme u kojima se osjeaju najbolje, te im u tome nije potrebna vanserijska vokalna interpretacija. Kako oni izabiru drugu soluciju koja esto

može ispasti kontraeektna, tako i “Intriguer” prosjenom slušatelju može postati dosadan, zbog ega je i najavni singl prošao toliko nezapaženo. “Intriguer” nije najbolji album u karijeri Crowded Housea, ali je svakako bolji od prethodnog, što dokazuje da ima smisla ovaj povratak, da nisu tu samo zbog para i sentimentalnih djevojaka iz ‘80-ih, koje su sada malo ostarjele od vremena kada su bile u prvim redovima i bacale grudnjake. Za razliku od nekih svojih istovremenika, poput Duran Durana koji takoer pokušavaju oživiti karijeru, Crowded House pokazuju znakove života i mogunost pisanja dobrih pjesama jer su potpuno neoptereeni prijašnjim uspjehom, kao da rade to za svoj gušt, a tada od ovjeka možemo oekivati najbolje. (Siniša Miklauži, preuzeto s portala: Muzika.hr)

INTERNET I RAUNALA

OpenOffice - besplatna alternativa uredskih aplikacija

Otvorite li novine, preplavi vas gomila loših vijesti, skandala i negativnih naslova. Uz hrpu privatnih problema koji mue svakog ovjeka, lako je zaboraviti na svu ljepotu života. Tu nastupa naša stranica tjedna. 1000awesomethings.com je redovito osvježavan, višestruko nagraivani blog koji se bavi svim onim malim stvarima u životu koje nam donose radost i koje je tako lako zaboraviti pod stresom svakodnevnih obaveza.

Stranicu je pokrenuo Neil Pasricha 2008. godine i krenuo u odbrojavanje malih životnih radosti uz zabavne, lako itljive tekstove. U meuvremenu je doživio svjetsku internetsku slavu, a izdao je i knjigu “The Book o Awesome”, koja se bavi istom tematikom. Ako je i vama potrebna doza optimizma, 1000 Awesome Things idealna je Internet adresa koja vas sigurno nee razoarati.

Obrada teksta i izrauni u proraunskim tablicama uobiajeni su poslovi na raunalima u uredu i za njih se uglavnom koristi Microsot Ofice sotverski paket koji, uz navedene, sadržava i nešto rjee korišten alat za postavljanje prezentacija. Zbog cijene ovoga uredskog paketa koja, ovisno o inaici, zna dostizati i cijenu samog raunala, mnogi se odluuju za nelegalne verzije. Tako je, na primjer, Microsot Ofice Home & Student paket vrlo povoljne cijene, no njegova upotreba dozvoljena je samo za upotrebu u kuanstvu i za potrebe školovanja. Na slian nain se OEM verzije (za instalaciju na novim raunalima) Ofice paketa smiju

upotrjebljavati iskljuivo na novim raunalima, tj. legalno su instalirane jedino ukoliko se na raunu nalaze uz novo raunalo na kojem se upotrjebljavaju. Alternativa Microsot Ofice alata je OpenOfice - paket uredskih aplikacija koji je u potpunosti besplatan (sotver otvorenog koda), a alati su vrlo slini alatima unutar Microsot Ofice paketa – obrada teksta i proraunskih tablica te postavljanje prezentacija može se najnormalnije odraditi s OpenOficeom. Štoviše, sve dokumente napravljene unutar Microsot Oficea možete bez problema otvarati i obraivati unutar OpenOficea, a podržane su i novije inaice dokumenata (docx, xlsx, pptx).

Sve aplikacije unutar paketa u potpunosti su lokalizirane na hrvatski jezik te je ujedno sadržana i provjera pravopisa za hrvatski, ali i bilo koji drugi jezik po potrebi. Iako je u prijašnjim verzijama kod Microsot Ofice korisnika bilo dosta zamjerano na drugaijem izgledu pojedinih dokumenata nakon otvaranja u OpenOfice alatima, ove razlike gotovo više da i nema te e ih eventualno primijetiti samo napredniji korisnici kod kompliciranijih proraunskih tablica zbog razlika u nekim unkcijama. U ovo se možete uvjeriti i sami - hrvatsku verziju OpenOficea mogue je preuzeti s adrese http://hr.openofice.org/ te je nakon preuzimanja s Interneta

potrebna samo instalacija da bi bili spremni s radom. Ukoliko dokumente namjeravate koristiti i s Microsot Ofice alatima, prilikom spremanja koristite opciju za spremanje u tom ormatu. Za arhiviranje je najpouzdanije koristiti PDF ormat s kojim izgled dokumenta ostaje sauvan neovisno o pregledniku, a ujedno je i hrvatski standard za arhiviranje digitalnih dokumenata.

www.infinius.hr email: ino@infinius.hr Infinius d.o.o. Domovinskih žrtava 18 40000 AKOVEC Tel: +385 40 311 099


28. rujna 2010.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

NAGRADNO PITANJE KARATE KID THE KARATE KID akcijska obiteljska sportska drama Režija: Harald Zwart Uloge: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson

Zbog poslovnih obaveza, samohrana majka i njezin sin Dre sele se u Kinu. On je razoaran Pekingom zbog kulturnih razlika i zlostavljanja lokalnih nasilnika. Vrlo brzo postaje oajan

jer ne poznaje jezik i ne uklapa se u društvo. No Dre upoznaje gospodina Hana koji postaje njegov mentor u borilakim i lingvistikim vještinama. Preporuujemo starijima od 10 godina.

RESIDENT EVIL: DRUGI SVIJET RESIDENT EVIL AFTERLIFE akcijski SF horor triler Režija: Paul W.S. Anderson Uloge: Milla Jovovich, Ali Larter, Wentworth Miller, Kim Coates, Shawn Roberts

Svijet je poharan virusnom inekcijom od koje oboljeli postaju zombiji. Alice (Milla Jovovich) pronalazi preživjele i spašava ih. Njezina bitka s Umbrella Corporation dostiže smrtonosne razine, no u pomo joj priskae stari prijatelj. U nadi da e pronai sigurno mjesto, odlaze prema Los Angelesu. No, grad je preplavljen tisuama zombija i oni e naletjeti u zamku. Preporuujemo starijima od 16 godina.

(tri besplatne posudbe) Radnja filma “Neosvojiva planina” dogaa se: 1. 1916. godine 2. 1936. godine 3. 1963. godine

KUPON ZA NAGRADNU IGRU Odgovor: ___________________________ l. br: _______________________________

Komedija Kena Loacha o poštaru Ericu koji je zapao u životnu krizu, a može mu pomoi samo duh omiljene nogometne zvijezde: Erica Cantone! Eric je poštar i život mu izmie pod nogama ... Kaotina obitelj, divlji posinci i miješalica za cement u dvorištu nikako mu ne pomažu, a Eric ima i tajnu. Može li se suoiti s Lily, ženom koju je volio prije 30 godina? Usprkos dobroj volji svojih rendova, strastvenih nogometnih navijaa, on nastavlja tonuti. U oajnim vremenima potreban je prijatelj iz prošlosti kako bi natjerao izgubljenog poštara da se suoi s onim najopasnijim: svojom prošlošu. I to uz malu pomo duha bivše no-

SHERLOCK HOLMES Kada Guy Ritchie ekranizira Sherlocka Holmesa, onda oekujte detektiva koji se manje bavi razmišljanjem, a više akcijom svih vrsta: pucnjavom, utrkama i boksom. Sherlocka Holmesa (Robert Downey Jr.) proslavilo je pronalaženje istine u najsloženijim misterijima. Uz pomo dr. Johna Watsona (Jude Law), svog saveznika od povjerenja, renomirani “detektiv savjetnik” hvata zloince svih vrsta, oslanjajui se na svoju jedinstvenu mo zapažanja, zadivljujue vještine zakljuivanja i sirovu snagu šaka. No, sada se iznad Londona sprema oluja, prijetnja s kakvom se Holmes nikad prije nije suoio ... i upravo onakav izazov kakav je tražio.

etvrtak, 30.9. nema filmskog programa

petak, 1.10.

akcijski SF horor triler Režija: Paul W.S. Anderson Uloge: Milla Jovovich, Ali Larter, Wentworth Miller, Kim Coates, Shawn Roberts

subota, 2.10.

18.00 KARATE KID THE KARATE KID

1. MEGA MORSKI PAS 2. TRAŽEI ERICA

akcijska obiteljska sportska drama Režija: Harald Zwart Uloge: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson

6. KUTIJA

TRAŽEI ERICA

srijeda, 29.9. nema filmskog programa

20.00 RESIDENT EVIL: DRUGI SVIJET RESIDENT EVIL AFTERLIFE

5. SUDAR TITANA

Akcijski horor o dvije nemani koje se meusobno bore za prevlast nad Tihim oceanom pored Kaliornije. Oceanografkinja Emma MacNeil (Deborah Gibson) koristi podmornicu i prouava migracije kitova. Vojni helikopter baci u more odašilja zbog kojeg kitovi pobjesne te se ponu zabijati u santu leda, u kaosu se helikopter sudari sa santom, što izazove pucanje leda i oslobaanje prethistorijskih bia. Ubrzo u Japanu gigantska hobotnica napadne natnu bušotinu. U Kaliorniji Emma istražuje ozljede nasukanog kita u kojem pronalazi ogromni zub, te doznaje da je smrtnu ozljedu uinio upravo mega morski pas. Dvije morske nemani nastav-

akcijski triler

________ _____________________________

4. POTRAGA ZA ZMAJEM

gometne zvijezde Erica Cantone!

20.00 PLAENICI

Ime i prezime: ______________________

3. KRADLJIVAC GROMOVA

ljaju uništavati sve oko sebe.

utorak, 28.9.

18.00 KAKO JE GRU UKRAO MJESEC animirana obiteljska komedija sinkronizirana na hrvatski

Dobitnik iz prošlog broja: Ivan Rodiger, akovec

DVD, BLUE RAY IZLOG

MEGA MORSKI PAS

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

Nakon niza brutalnih, ritualnih ubojstava, Holmes i Watson u posljednji as spašavaju najnoviju žrtvu i razotkrivaju ubojicu, lorda Bl ack wooda ( Ma rk Strong). Prilazei vješalima, Blackwood upozorava Holmesa da smrt nad njim nema mo i da se njegovo smaknue odlino slaže s njegovim planovima. A kada Blackwood, po svemu sude, održi svoje obeanje, njegovo tobožnje uskrsnue uspaniari London i unese pomutnju u Scotland Yard. No, za Holmesa igra još uvijek traje. U utrci da sprijee Blackwoodovu smrtonosnu spletku, Holmes i Watson upadaju u svijet crne magije i zapanjujuih novih tehnologija, gdje je logika katkad najbolje oružje za borbu protiv kriminala ... i gdje je dobar udarac desnicom esto dovoljan da obavi posao!

7. GLAVNI SASTOJAK

20.00 RESIDENT EVIL: DRUGI SVIJET

8. NAREDNIK JAMES

akcijski SF horor triler

9. ALISA U ZEMLJI UDESA 10. PRIA O PRVAKU

nedjelja, 3.10.

FILMSKA TOP LISTA MEIMURSKIH NOVINA 1. KAKO JE GRU UKRAO MJESEC

16.00 PRIA O IGRAKAMA 3 TOY STORY 3 animirani obiteljski film sinkroniziran na hrvatski

2. UBOJICE 3. PHILLIP MORRIS, VOLIM TE 4. POETAK

18.00 KARATE KID akcijska obiteljska sportska drama

5. STARCI 6. ZALJEV 7. IMAGINARIJ DR. PARNASSUSA

20.00 RESIDENT EVIL: DRUGI SVIJET akcijski SF horor triler

8. MOJ PAS MARMADUKE 9. AROBNJAKOV UENIK

ponedjeljak, 4.10.

10. SEKS I GRAD 2

U.S. Box Office

20.00 RESIDENT EVIL: DRUGI SVIJET akcijski SF horor triler

1. THE TOWN 2. EASY A 3. DEVIL 4. RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 5. ALPHA AND OMEGA 6. TAKERS 7. THE AMERICAN 8. THE OTHER GUYS 9. INCEPTION 10. MACHETE

Radno vrijeme blagajne Radno vrijeme blagajne: ponedjeljak, utorak i petak – od 10 do 12 i od 16 do 20 sa, srijeda i etvrtak – od 10 do 12 i od 18 do 20 sa, subota – od 16 do 20 sa, nedjelja – od 15 do 20 sa. Blagajna prije podne blagdanom NE radi.

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (svadbe, roendane, proslave...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ

30 KN - 1 SAT


8 30

Dobro je znati

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr marketing@mnovine.hr• •040 040312 312333 333

28. rujna 2010.


28. rujna 2010.

9

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

estetikheretik.com

estetikheretik

brunokontrec.com dizajn-interijera.com - - - web info@estetikheretik.com - - - mail 091 727 10 76 - - - tel

STUDIO ZA UŽ IVAOCE PROSTORA

Remek-djelo u Singapuru Još jedan studio koji mi je meu top 3, studio “Ong & Ong”, koji ima urede u Singapuru, Maleziji, Indiji, Vijetnamu i Kini i koji je krivac za ovo remek-djelo u Singapuru. Radi se o kui na 3 kata s ukupnom površinom od 306 m2 koja je izgraena u Art Deco stilu. Stari interijer takoer je bio u Art Decou, ali dotrajao, pa su ga adaptirali u ovo predivno i moderno zdanje. Iako su, naelno, promijenili stil, neke detalje na lokaciji nisu dirali, ve su ih vješto ukomponirali u svoj dizajn. Vrlo jednostavni arhitektonski elementi, kombinirani s dizajnerskim i vrlo kvalitetnim komadima

PREDSTAVLJAMO INTERIJER

ureuje: Bruno Kontrec

itateljima Meimurskih novina darujemo popust 10%

namještaja ine ovaj prostor više nego privlanim. A tu je i predivna terasa u prizemlju, iznad koje se nalaze prozori na prvom i drugom katu koji gledaju na nju. Osobno smatram da, kod interijera, veliina zaista nije bitna ako gledamo s estetske strane; i sam sam nebrojeno puta svjedoio zaista velikim interijerima koji su zjapili bez stila i bez optimalne upotrjebljivosti. No, ova površina i ovakvo ureenje zaista me ushitilo. Ja sam deinitivno za. A vi? www.ong-ong.com

Interijer konzultantskog ureda “YNNO” Roterdamski dizajn studio “Sprikk” nedavno je izveo ovaj uredski interijer za konzultantsku tvrtku “YNNO” iz Ultrechta, takoer u Nizozemskoj. Na poetku idejne faze, prilikom razmišljanja o konceptu, imali su u glavi da žele napraviti interijer koji e ulaziti u kategoriju novi modeli radne okoline , dakle, moderan i progresivan interijer s mogunošu komunikacije, otvorenosti i ležernosti. Budui da zaposleni konzultanti provode više vremena na terenu nego u samom uredu, logino je bilo postaviti dispoziciju elemenata u zajedniki, otvoreni prostor. Osim toga

velikog prostora, tu su još i dvije manje, zvuno izolirane staklene prostorije. Jedna za sastanke, a druga kao kutak za opuštanje. Prostor

je s tri strane okružen staklenom stijenom, tako da je dinamika eksterijera takoer bitan element. Te staklene stijene dopuštaju i velikoj koliini prirodne svjetlosti da popuni ured. Sam namještaj izveden je od brezove furnirske ploe, ali su elementi napravljeni vrlo interesantno. Nepravilne police i okomite daske stvaraju privid neke dinamine skulpture. A, budui da ih ima nekoliko po prostoru, one su vrlo jak element

u njemu. Još jedan jak element jesu i rasvjetna tijela. Jednaki modeli, ali drugaijih boja, šarene cijeli prostor, ali nikako do mjere da se zbog šarenila ne bi moglo koncentrirati na rad. Podovi su izvedeni od tepiha, i to u kombinaciji sivog u glavnom djelu i naranastog u manjim, staklenim prostorima. Stolne lampe (retro) školskog izgleda samo pojaavaju osjeaj da je ovaj ured projektiran za djecu ili od djece. Ali one velike, one koja znaju što rade. http://www.sprikk.com/ http://www.ynno.com/

Stambeni studio za svaki džep

Evo još jednog od onakvih stanova kakve dosta esto možete vidjeti na ovom blogu. Neveliki, jednostavni i bijeli. Baš takav je i ovaj; sav u bijeloj boji, vrlo jednostavan, ist i elegantan, ali s mladenakim štihom. Površine je 39 m2 i krase ga veliki ulazni hodnik, dnevni boravak spojen s blagavaonikim dijelom i kuhinjom. U samom dnevnom boravku postavljen je i krevet za spavanje, ali je odijeljen jednim zidom kako ne bi bio skroz otvoren prema

voljno prostrana. Kako vidite, svi zidovi i krpusni namještaj u bijeloj su boji, a na podu su postavljeni parketi u kombinaciji sa sivim keramikim ploicama. S vanjske je strane dodatan balkon od 6 m2. Ono što daje toku na i ovom prostoru jest velika koliina svjetla koja dopire u njega kroz ogromne prozore. I za kraj da napomenem, ovo je jedan od onih radova koji dokazuju kako za dobar dizajn ne trebaš biti bogat. Samo spreman na promjenu.

prostoru. Tako on izgleda kao da je smješten u otvor u zidu. Kupaonica s WC-om takoer je do-

Kada inspirirana stolicom Naziv ove kade (hmm, (hm mm, kladim se da vi nematenazivzasvoju)jest “Evolution”ionajevrlo mate naziv za svoju) jestt “Evolution” i ona je vrlo neobina kada. Djelo je studija “Thol” iz Amsterdama. Radi se o produktu koji je izraen od kompozitnog mramora koji je obložen rešetkom od hrastovine. Ideja ekipe iz Thola bila je da pokažu evoluciju stolice kroz ovaj predmet. Koliko se god to inilo apstraktnim, logika je stvari vrlo jednostavna: kada je produkt u kojem se sjedi, možemo ga gledati kao objekt (ili predmet) za sjedenje. Za uspostavu poveznice izmeu ta dva elementa koristi se izgled stolice i zahtjevi za kadu. Dimenzije su kade 190 x 85 x 84 cm, što e rei da je vrlo prostrana i udobna s obzirom na ostale klasine kade.

Trebate li besplatan savjet, javite se! Ako sanjate o svom prekrasno ureenom domu, usklaenih boja i stilova, možda vam mi možemo pomoi. Javite nam se i “Estetikheretik studio” e pokušati odgovoriti na vaša pitanja, riješiti vaše dvojbe i dati vam koji savjet o ureenju. Zato ve ovaj tjedan pošaljite tlocrt ili konkretan opis (ili crtež) svog stana, kue ili neke prostorije u svom domu. Ono što je bitno, oznaite strane svijeta, sve prozore i vrata te nosive zidove. Važno je da napišete i dimenzije (duljine i visinu) prostora. Tlocrte ili skice zajedno sa svojim podacima (koje neemo objaviti) šaljite na adresu Meimurskih novina – Ivana Mažurania 2, 40 000 akovec ili ih jednostavno skenirajte ili fotograirajte i pošaljite na e-mail: redakcija@mnovine.hr ili info@estetikheretik.com.


10

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

28. rujna 2010.

ZA NJU

Sviam li se svom prijatelju? - Ve sutra testirajte naše savjete, te potvrdite ili opovrgnite svoje sumnje, jer možda je on upravo ljubav vašeg života Kada vam se nasmije, imate osjeaj kao da se rastapa, kada kaže ime i želi privui vašu pozornost, vidite sjaj u njegovim oima, uvijek se trudi biti u vašoj blizini i osjeate nevjerojatnu bliskost ... Znae li ti znakovi da on želi s vama biti nešto više od prijatelja? Postoji li zaista izmeu vas privlanost? Kako uope možete to sa sigurnošu znati? Ovo su samo neka gorua pitanja na koja nije lako odgovoriti, no nije nemogue. Ono što morate sebi priznati, ako ve do sada niste, jest da s obzirom na to da razmišljate o znakovima koji bi mogli predstavljati privlanost s njegove strane, znai da i vi osjeate i želite nešto više od prijateljstva. Onaj prvi moment kada shvatite da postoji mogunost da se sviate vašem prijatelju i da se on svia vama naješe se javlja zbunjenost i u biti ne znate što ustvari želite. Vrlo je teško odluiti kako biste se trebali ponašati u cijeloj toj situaciji i što e se dogoditi u budunosti. Naravno, ako ste sve te njegove znakove umislili, sigurno ne želite ugroziti prijateljstvo, a isto tako nikako ne možete zapoeti s njim razgovor gdje ete tražiti da vam kaže sve svoje osjeaje prema vama. Dakle, ono što vam preostaje je da pokušate prepoznati odreene znakove govora tijela i njegovoga

openitog ponašanja prema vama i prema drugim ženskim prijateljicama i poznanicama. Razotkrijte što se krije u njegovom srcu.

Sigurni znakovi da mu se sviate Ako ste ve na rubu živanog sloma, ne spavate zbog toga noima, ali jednostavno niste sigurni itate li dobro njegove znakove, vjerujemo da e vam nakon ovog lanka neke stvari biti jasnije. Osim toga, ve ga sutra možete testirati. Vjerujemo da barem jedan od opisanih znakova mora biti istinit i u vašem sluaju.

Gleda me drugaije … Ako mu se sviate više od prijateljice, nee moi skinuti pogled

s vas. No, nemojte se zavaravati, to ne znai ako vas samo gleda u oi kada priate ili kada ste u istom društvu. Treba vas gledati drugaije. Treba imati pogled kakvim vas ne gleda jedan prijatelj. esti pogledi u oi, želja u oima i esti široki smiješci svaki put kada uhvatite njegov pogled definitivno su jako dobar znak. Ako su svi ti znakovi i više nego oiti, odgovor je “da“, on vas želi!

Govor njegova tijela ... Njegov govor tijela promijeni se kada ste vi u blizini, što opet ne mora znaiti ništa posebno. Primjerice, ako vam se bez obzira na veliinu društva i drugih žena koje ga

okružuje želi približiti vama, ako primjeujete da želi zadobiti vašu pažnju nervoznim smijehom, ako ne zna kamo bi s rukama, te ako se zacrveni svaki put kada ga pogledate, vjerujte, ne umišljate stvari. S druge strane, ako je vaš prijatelj sramežljiv, imate jako velik problem. Njegove znakove mnogo ete teže prepoznati ili ih uope neete, jer ih nee pokazivati, barem ne na vama primjetan nain.

Višak pažnje … Ovo je jedna od najboljih tehnika kako otkriti sviate li mu se. Pokušajte ga dozvati kada ste u društvu, a njegova pažnja je trenutno usmjerena nekome drugom. Ukoliko reagira iste sekunde kada ste rekli njegovo ime, te vas odmah pogleda sa zanimanjem, to je vrlo dobar znak. Takoer, pokušajte ga dozvati možda iz neke vee daljine, kada je u društvu. Ako mu je potrebno neko vrijeme da se otrgne od razgovora s prijateljima, tada nije vrijedan spomena. No, ukoliko odmah pone tražiti od kuda dolazi vaš glas, tada ste “na konju“.

Razgovarajte s drugim prijateljima ... Pitajte zajednike prijatelje, ako imate dovoljno povjerenja u njih, jesu li primijetili bilo kakvu promjenu u njegovom ponašanju ili bilo što drugo. Ovi vam mogu pomoi u otkrivanju takvih stvari ako vi jednostavno ne možete jasno shvatiti njegove signale. Postoji mogunost da je nekome ve priao nešto više o vama ili je pak pokušao saznati svia li se on vama. Na taj nain vaši zajedniki prijatelji mogli bi vam olakšati cijelu dilemu.

Želi uti vaš glas ... U doba svih moguih telekomunikacijskih uda, jedan od naina da saznate što netko osjea prema vama jesu SMS i e-mail poruke, chat preko društvenih mreža itd. Primjerice, pokušajte ga nazvati kada je na poslu. Ako se odmah nije u mogunosti javi-

Najzdraviji plodovi jeseni Iako još kalendarski jesen nije poela, ve se uvukla u našu svakodnevnicu. Jesen je, što se plodova tie, vrlo bogato godišnje doba. S obzirom na to da se naše tijelo priprema za hladnije dane, plodovi jeseni pomoi e nam da ostanemo zdravi tijekom zimskih mjeseci. Ve smo dosta pisali o koristima koje imamo od boja odreenog voa i povra, a jesen je prepuna upravo toga – raznobojnih plodova. Izdvojili smo za vas nekoliko osobito ukusnih i kvalitetnih jesenskih plodova.

Jabuka Zdrav je izvor vitamina C i vlakana. Ovo voe drži vas podalje od lijenika snižavanjem kolesterola, pomažui probavi i detoksikaciji tijela.

Bundeva Bundeve su bogate beta karotenom koji može smanjiti rizik obolijevanja od odreenih vrsta

raka i bolesti srca. One takoer mogu sprijeiti neke aspekte starenja. Bundeve imaju malo kalorija, masti i natrija, a bogate su vitaminom C, kalijem i vlaknima. Ukusne sjemenke sadrže mnogo bjelanevina, magnezija, cinka i željeza, a odlian su izvor esencijalnih masnih kiselina.

Brusnice Malene, ali mone, ove jesenske bobice sprjeavaju inekcije mokranog sustava, smanjuju zubni plak i bubrežni kamenac. Brusnice su izvor vitamina C, vlakana i imaju malo kalorija.

Muškatna tikva Ovo je jedno od najzdravijih povra. Kao i druge zimske tikve, muškatna tikva sadrži mnogo vitamina C i beta karotena.

Paradajz Paradajz je bogat likopenom, koji pomaže u smanjenju rizika

ti, vjerojatno e nai nain da vam napiše SMS poruku uz objašnjenje da je na sastanku i da e vam se javiti im završi. Ako mu pak pošaljete SMS poruku i odmah je uzvrati, te vas s nekom provokacijom ili pitanjem želi zadržati u razgovoru, to je vrlo dobar znak. Ukoliko se pak ne može dopisivati, sigurno e vam objasniti razlog, uz obeanje da e vam se javiti kasnije. Isto vrijedi za chat i e-mailove ... Ponekad je lakše odreene osjeaje i znakove privrženosti izrei putem SMS-a ili chata, pa iskoristite njegove prednosti. Svi ti znakovi trebali bi vam dati do znanja da se sviate vašem prijatelju. Ako su osjeaji uzajamni, nemojte ih propustiti pokazati, jer on isto tako eka odreene znakove od vas. Samo hrabro, možda e vam upravo on osim dobrog prijatelja postati i ljubav vašeg života. (preuzeto s portala: Žena. hr)

be za magnezijem, koji pomaže ouvati živce i mišine stanice zdravima.

Nar

od bolesti srca, te raka dojke, plua i prostate. Kuhanje pomaže aktivirati likopen, pa umaci od paradajza mogu biti osobito korisni. Takoer sadrži vitamine A, C, E i kalij.

Nar je voe izuzetno bogato antioksidansima, kao što su elagina kiselina, koja smanjuje upale koje mogu biti jedan od imbenika koji uzrokuje bolesti srca i mnoge vrste raka. Sok od nara sprjeava i ak lijei koronarne bolesti srca. Novo istraživanje pokazalo je da sok od nara smanjuje stopu rasta raka prostate. Sok poboljšava protok krvi do srca, ali i do spolnih organa, te tako može poboljšati seksualnu potenciju. Možda se zato smatra da je Arodita, grka božica ljubavi, posadila prvo stablo nara na Cipru!

Paprika Paprika, posebno crvena, može pomoi ojaati vaš imunološki sustav. One su odlian izvor vitamina C (imaju tri puta više vitamina C od narani) i beta karotena.

Tamnozeleno lisnato povre Kelj, blitva i drugo tamnozeleno lisnato povre sadrži lutein, koji pomaže pri zaštiti vašeg vida od makularne degeneracije i katarakte. Kelj je bogat beta karotenom, vitaminima C, E i olnom kiselinom, te kalcijem i magnezijem, važnim za jake kosti. I jedna šalica kuhane blitve sadrži oko treinu dnevne tjelesne potre-

RECEPT tjedna

www.SAVJETI-hr.com

Lepinjice od jemenog brašna

Kako odstraniti žvakau gumu s tepiha

Sastojci

Za tijesto: 250 g jemenog brašna 100 g pšeninoga oštrog brašna 3 jaja sol 1 žliica Vegete 2 žlice ulja ½ žliice ilija u prahu 150-200 ml mlijeka ulje za prženje

Za umak: 300 ml kiselog mlijeka 2 ešnja ešnjaka

prstohvat ilija u prahu 1 žlica narezanog mladog luka 1 žlica narezanog svježeg kopra sol

Priprema Od jemenog i pšeninog brašna, razmuenih jaja, malo soli, Vegete, ulja, ilija i mlijeka umijesite tijesto. Tijesto mora biti mekše i glatko. Na pobrašnjenoj dasci razvaljajte tijesto debljine oko 1 cm. Okruglim kalupom vadite pogaice promjera 5 - 8 cm. Pržite ih u dubokom ulju do zlatnožute boje. Kiselo mlijeko pomi-

ješajte s protisnutim ešnjakom, ilijem, mladim lukom i koprom. Sve dobro izmiješajte i prema potrebi posolite. Pripremljeni umak poslužite uz tople lepinjice. Savjet: podlogu dobro pospite pšeninim brašnom, a zatim tijesto razvaljajte. U tijesto možete dodati 100 - 150 g ocijeenoga kuhanog jema u zrnu.

Žvakaa guma može vam uzrokovati velik problem ako je naete zalijepljenu na tepihu. Vjerojatno ste iskusili rustracije pokušavajui je odstraniti s tepiha. Dobra vijest je da ima nade. išenje parom. Najmudrija odluka je da koristite visoko tlani ista na paru s vruom vodom i sredstvo za išenje visoke kvalitete. Kao alternativni nain možete zalediti žvaku na tepihu. Evo kako to uiniti … Stavite kockice leda u plastinu vreicu. Zamrznite žvaku temeljito, koliko god se to može, držei vreicu s

ledom na žvaki u prosjeku oko 15 minuta. Nakon što se zamrznula, polako odstranite žvaku lupljenjem od ispod. Možete koristiti nož da biste ostrugali žvaku, no nemojte je naglo upati. Koristite tjelesnu i psihološku snagu. Sredstvo za išenje tepiha isto je dobar odabir jer oni su tu da odstrane raznovrsne mrlje. Uzmite spužvu i nanesite sredstvo za išenje tepiha. Ponite trljati i istiti žvaku s tepiha tako dugo dok ne nestane i zadnji komadi. Sa sredstvom za išenje tepiha možete koristiti i etku za ribanje. Veina žvake pretvorit e

se u kuglice koje možete išupati prstima. Koristite maslac. Maslac nevjerojatno pomaže u odstranjivanju žvake s tepiha. Maslac i žvaku odstranite starom mokrom krpom.


28. rujna 2010.

11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ZA NJEGA: Man in red

Informativni Kutak Poliklinike Živa

Deki, nosite crveno!

Alergije

Nedavno istraživanje provedeno meu ženama u SAD-u, Velikoj Britaniji, Njemakoj i Kini pokazalo je kako su muškarci u crvenome privlaniji ženama od onih u drugim bojama. Deki, nije li to odlina vijest? Moschino, Dsquared² i Roberto Cavalli samo su od neka dizajnerska imena koja su obilato koristila crvenu boju u svojim kolekcijama, pa se vatrena boja mogla pronai na odjevnim predmetima, ali i na dodacima. Kada je pak o “poznatima” rije, ne treba posebno napominjati kako je omiljena. Kako i ne bi kad se crvena oduvijek povezivala sa strašu i moi! Ukoliko i vi želite prigrliti ovaj trend, obavezno posegnite za crvenim polo majicama, crvenim kožnatim jaknama, a oni najodvažniji nee pogriješiti ni s crvenim blejzerom. Ako sebe ipak ne možete zamisliti kao ultimativnog trendsettera u crvenom i ako nošenje crvenog ipak nije vaš stil, svoje uobiajene kombinacije razbijte crvenim sunanim naoalama ili crvenim runim satom. Kombinacije možete “zainiti” i crvenim arapama, a tim malim ali efektnim detaljima pokazat ete da znate što se nosi. (izvor: Moda.hr)

Alergije dišnih organa i utjecaj na bolesti srca i krvnih žila. Je li primjerice alergija na ambroziju tek manje-više bezazlena neugodnost, ili potencijalno ozbiljan zdravstveni problem? Sve one alergije koje uzrokuju probleme sa disanjem, curenje iz nosa i kihanje, te suzenje, mogle bi istovremeno biti i dodatni rizini imbenik za razvoj bolesti srca i krvnih žila. Tako bar pokazuju neka nova istraživanja. Ne zna se još tona povezanost spomenutih alergija i sranih bolesti, ali rezultati velike Filadelijske studije, provedene na 8600 ispitanika pokazuju da se naješe respiratorne alergije i srane bolesti istovremeno pojavljuju u velikog broja ispitanika. Ispitanici koji imaju respiratorne alergije sa problemima disanja imali su 2,6 puta vei rizik za istovremeno postojanje bolesti srca, u usporedbi s onima bez alergije. Ispitanici koji su kao vodei simptom imali kihanje i curenje iz nosa, te suzenje oiju imali su i 40% vei rizik

za bolesti srca u usporedbi s onima koji nisu imali alergiju. Mogue je da, objašnjava autor istraživanja, upalni procesi povezani s alergijom dovode i do promjena i ošteenja na stijenkama krvnih žila, ili naprosto pojedini ljudi nose gene koji su istovremeno povezani s veom pojavnošu i alergija i bolesti srca. Ono što su ranija istraživanja jasno pokazala, uzrono je posljedina povezanost astme i sranih bolesti. Kako su naješi respiratorni simptomi zajedniki astmi i drugim respiratornim alergijama i ovo istraživanje pokazuje u tom smislu dosljednost u povezanosti respiratornih simptoma poput otežanog disanja, curenja iz nosa, kihanja i suzenja s poveanom pojavnosti bolesti srca u istih ispitanika. Ipak, istraživanje nije odgovorilo na pitanje da li takve alergije možemo doista smatrati odgovornim imbenicima visokog rizika za razvoj sranih bolesti, odnosno jasna uzrono- posljedina veza još nije dokazana. Jedno drugo zanimljivo ispitivanje pokaza-

Dr. Štefica Pukši, Internist lo je neke druge povezanosti. Ispitanici koji su zbog alergije imali teškoe s disanjem, istovremeno su eše imali i druge imbenike visokog rizika za bolesti srca, kao što su to pušenje, pretilost i povišeni krvni tlak, u usporedbi s ispitanicima koji nisu imali takvu alergiju. U svakom sluaju, spoznaje o uestalom zajednikom pojavljivanju i povezanosti alergije i bolesti srca i krvnih žila nameu potrebu drugaijeg pristupa bolesnicima koji imaju alergiju. I potrebu daljnjeg dokazivanja važnosti lijeenja alergija dišnog sustava zbog prevencije itavog niza drugih bolesti, izmeu ostalog i srano- žilnih bolesti.

MODNA DIKTATORICA Piše: Andrijana Kos

Krzneni trendovi U vrijeme ekonomskog g pada modni proizvoai tru-de se vratiti želju za luksuzom. Oživili su krzno, raskošno i glamurozno, a ipak toplo i praktino. Krzno se ove sezone koristi na razliite naine – krzneni šeširi, haljine, no ipak su naješi krzeni komadi bunde i jakne. Ove sezone modni stvaratelji uspjeli su staviti bunde na drugu razinu, stvarajui elegantni dizajn koji odgovara trenutnim modnim trendovima. Izaberite boju i stil krzna koji vam najbolje

TEHNO ZONA T

vrui dodaci jesu krznene kape, torbe i drugo, ovisno o osobnom ukusu i odjei. Krznene izme izgledaju sjajno i dolaze u nekoliko razliitih stilova. Bilo obložene krznom iznutra ili izvana, novi dizajn izgleda nevjerojat-

Olympus razvio prvi digitalni kompaktni fotoaparat s ugraenim ZUIKO objektivom

odgovara, i izgledat ete odlino i osjeati se ugodno i toplo. Dodaci takoer igraju važnu ulogu kada je u pitanju modni krzneni stil, jer imaju snagu za potpunu transformaciju izgleda. Ove sezone no i savršeno odgovara novim modnim trendovima. Krzno privlai pažnju, a posebno ako se nalazi na cipelama. Odaberite ravne krznene izme, izme do gležnja ili visokih peta i zasigurno ete izgledati stilski ove sezone. Hoete li odabrati pravo ili umjetno krzno, ostavljam vama na izbor.

Olympus razvija novi digitalni kompaktni fotoaparat koji e po prvi put imati ugraen objektiv iz proslavljenog ZUIKO sustava. Maketa novoga kompaktnog predvodnika bila je predstavljena od 21. do 26. rujna na Photokini, vode-

em svjetskom sajmu fotograije koji se održava u Kölnu u Njemakoj. Predsjednik Olympusa, Masaharu Okubo, oekuje poetak prodaje u prvoj polovici 2011. Osim objektiva iz nagraivane ZUIKO linije, može se pohvaliti i ugrae-

nim prikljukom za dodatnu opremu koji e biti kompatibilan s dodatnom opremom za revolucionarne fotoaparate PEN E-P2 i E-PL1. Podatci o drugim karakteristikama i speciikacijama otkrit e se u budunosti.


12

28. rujna 2010.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Savjeti Neurološka ordinacija PSIHOLOGIJSKI CENTAR

Piše Katarina Flajpan

Dr. med. Alija Mujezinović specijalista neurolog, psihijatar, sudski vještak

itanje iz tijela

EEG-laboratorij

mr. Jelena Klinčević, spec. klinički psiholog

Mogućnost brzog obavljanja pretrage

PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA DJECU I ODRASLE TEAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

Čakovec (jug), Antuna Augustinčića 12 tel./fax (040)364-122 i 091/507-6955 e-mail: alija.mujezinovic@ck.t-com.hr

psihodijagnostika ttt savjetovanje ttt psihoterapija ttt edukacija ttt istraživanje Matice hrvatske bb, 40000 Čakovec, tel: 040 312-330

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Kako dijete može reagirati kod neslaganja roditelja?

Pretjerano razmišljanje

Ve od poetka braka neslažem se sa suprugom. esto se svaamo pa dolazi osim verbalnih i do fizikih obraunavanja. To se dešava dosta puta u prisustvu našeg sina koji ima 5,5 godina. Ne znam kako dijete na te prepirke i svae reagira i je li e imati zbog toga kakve psihike posljedice sada i kasnije kada odraste. Željela bi znati kakve mogu biti njegove reakcije, kako ih mogu prepoznati i kako mu se može pomoi? Dijete poslije takvih traumatizacija privremeno gubi svoju predstavu o svijetu kao sigurnom i predivnom mjestu. Kod djeteta se javlja strah da e se takav dogaaj-odnosno trauma ponovno dogoditi. Dijete se poinje plašiti nepoznatog. Osjea strah i uznemirenost. Boji se ostati samo. Ponovno se mogu javiti ponašanja koja su bila karakteristina za mlau dob, kao što su mokrenje u krevet, siasanje prsta, poteškoe kod odlazaka na spavanje, može imati none more, ne želi spavati samo, plaši se mraka. Neko dijete strah može maniestirati u obliku tjelesnih simptoma pa e se žaliti da ga trbuh boli, glava i sl.

Neko dijete reagira na traumu tako da se povue u sebe, nee govoriti, drugo dijete može biti tužno, ljuto. Neko dijete nije uope pogoeno onim što je vidjelo ili ulo. Reakcije na traumu se ne javljaju kod sve djece odmah. Kod neke se pojave nekoliko dana poslije, kod neke nakon nekoliko tjedana ili mjeseci a neka djeca ne odreagiraju nikada. Kako djetetu pomoi ukoliko se jave reakcije na traumu? Dozvolite djetetu da bude više vezano uz vas. Posvetite mu više pažnje. Grlite ga eše. Spavajte s njim skupa i nemojte gasiti svjetlo nou. Saslušatje što dijete govori i osjea. Odgovorite kratko i jednosatavno na njegova pitanja. Na neki nain provjerite je li razumio što ste htjeli da mu kažete. A sigurno da ete puno moi pomoi i preventivno djelovati tako da ga najviše mogue izolirate od takvih situacija. Svakako bi bilo dobro da se javite na brano savjetovalište radi poboljšanja svojih odnosa, jer dugotrajno poremeeni odnosi negativno utjeu na razvoj djeteta pa to predstavlja opasnost za vašeg sina.

Postoje ljudi koji realno sagledavaju okolnosti i probleme na koje nailaze i posveuju im dovoljno potrebnog razmišljanja da ih riješe i prožive. Postoje i drugaiji ljudi koji se zapletu u vrtlog svojih misli i pretjeruju mozgajui o situaciji u kojoj se nalaze, neodluni da odaberu smjer postupanja iscrpljuju se preopširnim unutarnjim monologom koji može imati štetne posljedice po duševno zdravlje. Ako emo pravo, svatko od nas tijekom svog životnog vijeka može pripadati i jednoj i drugoj skupini ljudi. Pretjerano razmišljanje otežava život jer se teškoe ine veima nego što jesu, a sposobnost rješavanja problema se umanjuje. Reakcije na stres se pojaavaju i produbljuju. Odnosi i veze s drugima se kompliciraju, osoba koja pretjerano razmišlja ne uje sugovornika, pa tupi svoje, naporna je i dosadna, što odbija i udaljava druge ljude. Takav stil mišljenja kroz dulje vrijeme može pridonijeti i ozbiljnim duševnim poremeajima anksioznog i depresivnog tipa. Važno je naglasiti da samo pretjerano mišljenje nije opsesivno mišljenje, kakvo imamo kod nekih anksioznih poremeaja. Na primjer, u opsesivnokompulzivnom poremeaju ili obiji oboljela se osoba ne može osloboditi odreene nepoželjne i zastrašujue misli koja je posve pretjerana i rezultira intenzivnom tjeskobom, a takve iste misli ostali ljudi, pa i oni koji pretjerano razmišljaju, vrlo lako odbacuju i nisu baš sposobni razumjeti iracionalni strah od bakterija, raznih životinja ili bolesti, prirodnih katastroa, strojeva, itd... Kod pretjeranog se mišljenja esto radi o silnom nepotrebnom trošenju energije na to kako da kaznimo krivce za nepravdu ili postignemo neku satisakciju, koju možda oprav-

dano zaslužujemo, ali u stvarnosti je teško dostižna. Pretjerano razmišljanje može biti i nepotrebno detaljiziranje i analiziranje posve bezazlenih i sluajnih dogaaja kojima se možemo opet dovesti u stanje uznemirenosti i nejasnoe, pa i sukobe sa drugim ljudima. Mislei i mislei o svom životu i problemima koje imamo možemo zapasti u misaoni kaos koji posve blokira mogunost realnog vienja situacije. Umjesto da postupno sagledavamo svoje probleme, jedan po jedan, brinui istovremeno o svemu i svaemu, jer nam se ini da je sve povezano, možemo sami sebe iscrpiti i emocionalno paralizirati. Naglašavajui kaotine misli, u nemogunosti da se okusiramo na pojedinu misao i neki njihov slijed, u toj movari ispremiješanih pitanja i odgovora mogue je posegnuti za alkoholom ili drogama, kako bi se iskljuili ili pobjegli iz svog kaosa.... Pretjerano razmišljanje nije tek obino zabrinjavanje kakvom smo svi ponekad skloni. Svi se mi ponekad brinemo što bi se loše moglo dogoditi obzirom na neke stvarne probleme koje imamo u bliskim vezama, na poslu, u odgoju djece, zdravlju, voenju financija ili bilo kom drugom segmentu svog života. Oni koji pretjerano razmišljaju ne pitaju se hoe li se nešto loše dogoditi, nego su potpuno uvjereni da se nesrea ve dogodila i vrte loše misli u svom misaonom žrvnju. Prepoznajete se?

Veina se pacijenata tuži da im lijenici ne pridaju dovoljno pažnje. Više vremena posveuju administraciji, ekranu na raunalu ili nekim nalazima iz kojih se u konanici isitava nepromjenjenost zdravstvenog stanja organizma. Rijetko kada lijenik sjedne nasuprot pacijenta i dobro ga pogleda. Nekada su ljudi govorili da “idu na pregled lijeniku” dok se to zaista danas ne može rei. Nisu krivi lijenici, sustav naprosto od njih zahtijeva takav pristup pacijentu pa se svako odstupanje od pravila smatra nekom vrstom prekršaja. Toga nema u praksi kod bioterapeuta. Svaki e vam od njih rei kako na temelju svog iskustva može procijeniti fiziki i psihiko stanje osobe i to samo promatranjem njezinog tijela. U tome mu osobito pomaže poznavanje tradicionalno poznavanje bioterapeutskih metoda. Dobar bioterapeut uvažava lijeniku dijagnostiku ali ju želi ZAPOELI SU DVODNEVNI TEAJEVI BIOTER APIJE I BIOENERGIJE PO VRLO PRISTUPANOJ CIJENI. ZA ZAPOSLENE JE MOGU E DOGOVORITI TERMINE SUBOTOM I NEDJELJOM. BILO BI OD ZNAAJNE KORISTI DA SE EDUCIR ATE NA JEDNOM OD TEAJEVA

BIOTERAPIJA

potvrditi svojim metodama. To su izuzetno poštovanje oboljelog i njegov opis stanja njegovog organizma. Bioterapeut e naješe, u dužem razgovoru, staviti svoju ruku na rame pacijenta, koja ve ima svoje terapijsko djelovanje, ali to nee napominjati pacijentu. Zatim e s oboljelim temeljito porazgovarati o tome kako se osjea, što i gdje ga boli, kakav je intenzitet tih bolova, od kada se loše osjea, da li se intenzitet bolova mijenja u odnosu no-dan ili mirovanje i aktivnost, za to vrijeme ga gledati u oi, te na taj nain dokazati pacijentu da je on centar vaše pažnje. Pacijent se otvara, osjea se bolje a bioterapeut je dobio važnu inormaciju koja mu je potrebna kod pristupa iscjeljenju. Zbog toga je bioterapija redovito uinkovita, jer je centar zbivanja ovjek a ne papiri. S povjerenjem me nazovite na broj teleona bez SMS-a 098/1347-031, dogovorite svoj termin za smireno i bezbolno iscjeljenje. I POMOGNETE SVOJIM BLIŽNJIMA ILI POZNANICIMA, DA IM UKLONITE Z DR AVS T V ENE PRO BLEME, A MOGU E JE I DA POPR AVITE KU NI BUET. BROJ TELEFONA JE 098/1347-031. MOLIM VAS DA NE ŠALJETE SMS. ŽELIM VAM PUNO ZDRAVLJA

SOS TELEFON 040/395-555 - radnim danom od 17 do 19 sa - psihološka podrška

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI ŽELJEZNIKI KOLODVOR AKOVEC AUTOBUSNI KOLODVOR AKOVEC LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1 POLICIJSKA UPRAVA ME IMURSKA ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e DOM ZDRAVLJA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, I.G. Kovaia 1e HRV. ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE HRV. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE AKOVEC HRV. ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE AKOVEC, Bana J. Jelaia 1 ME IMURSKA BANKA AKOVEC ME IMURJE PLIN, Obrtnika 4 ME IMURSKE VODE, M. hrvatske 10 ELEKTRA AKOVEC, Ž. fašizma 2 - prijava kvara GKP AKOM, Mihovljanska 74 AMBULANTA ZA KUNE LJUBIMCE AKOVEC, R. Steinera 7 MATICA HRVATSKA AKOVEC, Park R. Kropeka 1 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Mihovljanska 70

tel. 384-333 tel. 313-947 tel. 310-651 tel. 373-111 tel. 375-444 tel. 372-300 tel. 311-790 tel. 311-755 tel. 372-900 tel. 396-800 tel. 340-000 tel. 395-199 tel. 373-700 tel. 371-700 tel. 371-600 tel. 372-466 tel. 390-859 tel. 314-080 tel. 396-294

REDEA – Regionalna razvojna agencija Bana Josipa Jelaia 22 (bivša vojarna) ME IMURSKA ŽUPANIJA AKOVEC HRVATSKE POŠTE – CENTAR POŠTA AKOVEC, T. Masaryka bb HRVATSKI TELEKOM – Trg Republike 1 MUZEJ ME IMURJA AKOVEC, Trg Republike 5 SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE-SSSH akovec, Trg Republike 1 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA, V. Nazora 16 MINISTARSTVO OBRANE, J. Gotovca 5 HRV. GOSPODARSKA KOMORA AKOVEC, I.G. Kovaia 2 OBRTNIKA KOMORA ME . ŽUPANIJE, Park R. Kropeka 1 FINA AKOVEC, O. Keršovanija bb CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB, AKOVEC, J. Gotovca 9 HVIDR-a, Strossmayerova 9

INSPEKCIJE SANITARNA INSPEKCIJA, R. Boškovia 2 (zgrada županije)

tel. 395-560 tel. 374-111 tel. 804-000 tel. 0800-9000 tel. 313-499 tel. 312-331 tel. 390-977 tel. 313-114 tel. 311-160 tel. 313-971 tel. 371-000 tel. 391-920 tel. 314-644

tel. 374-229; 374-121; 374-106

DRŽAVNI INSPEKTORAT - Ispostava akovec, Zrinsko-frankopanska 9 POREZNA UPRAVA Ispostava AKOVEC, O. Keršovanija 11 Ispostava PRELOG Ispostava MURSKO SREDIŠE URED DRŽAVNE UPRAVE - predstojnik - Služba za gospodarstvo - Služba za društvene djelatnos - Služba za opu upravu - Mani ured AKOVEC - Mani ured PRELOG - Mani ured M. SREDIŠE - Mani ured M. SUBOTICA - Mani ured NEDELIŠE - Mani ured ŠTRIGOVA - Mani ured KOTORIBA - Mani ured DEKANOVEC - Ispostava PRELOG

tel. 391-970 tel. 371-200 tel. 379-730 tel. 370-790 tel 374-111 tel. 374-212 tel. 374-102 tel. 374-112 tel. 374-190 tel. 374-176 tel. 374-055 tel. 374-057 tel. 374-054 tel. 374-059 tel. 374-058 tel. 374-056 tel. 374-060 tel. 374-022


28. rujna 2010.

www.mnovine.hr••marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr • 040 312 333 www.mnovine.hr

mt

Dobro je znati 13 35

Prodajna mjesta: • ARAPKO - Neumanova 2 (u krugu tvornice) • HULAHOOP - Mace Hrvatske 10 • Prod. br. 2 - Trg Republike 6 (RK Meimurka, 1. Kat) • LAMPY 9, Mace hrvatske 28, akovec • HULAHOOP, Glavna 45, Prelog • HULAHOOP, Vladimira Nazora 37, Prelog (u krugu tvornice)


14

28. rujna 2010.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Komentari Dan neovisnosti - Stjepane, kaj me ne poznaješ, zauh glas na varaždinskom placu, okrenuh se u smjeru odakle je dolazio i ugledah ženu koja je to izgovorila. Ve skoro izustih kako je, na žalost ne poznajem, ali na krajiku njezinih usana i rubova ela prepoznah Ivanku iz Golubovca s kojom sam polazio prvo Tekstilnu tehniku, a potom i Višu tekstilnu tehniku školu u Varaždinu. - Oprosti, ali ve sam stariji pak ne vidim, ali i zaboravljam i ljude i dogaaje, rekoh, stisnuvši dragoj Ivanki desnicu i prigrlih je prijateljski uz sebe. Meutim, Ivanka je, kao i uvijek dok smo još bili školarci i studenti, izrekla istinu, rekavši da se je zapravo ona strahovito promijenila (fiziki), što joj ja nisam rekao, premda sam tako mislio. - I kaj delaš u Varaždinu, upita prvo Ivanka, a potom, naravno, o obitelji, poslu ..., jer se duže vrijeme nismo vidjeli. Ispriah joj da sam došao nešto kupiti i urediti si, jer u vjerojatno u Meugorje 8. i 9. listopada, nakon ega me ona upitala: zar mi petak nije radni dan. - Ivanica, pak državni je blagdan, na što je uslijedilo protupitanje koji i kakav. - O, Bože sveti, Ivanka, pak ne znaš da je Dan neovisnosti i da se ne radi ako se ne mora, i kaj ti ne slaviš ili barem ne radiš taj dan? I onda je krenula Ivankina ispovijest koja me silno pogodila. - Stjepane, koji Dan neovisnosti da slavim? Od ega sam ja to neovisna? Ne smijem se sjetiti i žalostiti! Radila sam 32 godine u Varteksu i na kraju postala tehnološki višak. Bez prava na otpremninu, bez plae, bez iega ... Sve mi se srušilo kad sam dobila otkaz. Kasnije je i muža to stiglo. Tada je zapoela moja golgota, doma i u životu ... jedva preživljavam, obitelj je u rasulu jer kada smo ostali bez posla ostali smo bez novca i došle su svae, kerka je otišla od kue ... I koju onda ja neovisnost da slavim, reci mi. Kad sam od svega i svakoga ovisna. Uvijek sam sve od sebe davala na poslu, nikada izostajala, štoviše, i doma posao nosila, samo da sve štima. Nikakvih privilegija se nisam nauživala i sve što smo stekli stekli smo radom u Varteksu, a potom još kod kue u polju. Zbog toga što sam samo radila prvo za firmu, a tek onda za sebe, dobila sam otkaz. Srce me boli da oni koji su Varteks poeli uništavati i na kraju ga gotovo uništili voze dobre aute, imaju apartmane

Piše: Stjepan Mesari stjepan.mesaric@mnovine.hr

na moru, djeca im voze aute ..., a mi ni za benzin nemamo. Nisam im jalna, Bog ne daj, ali nepravda je to, Stjepane dragi. I kaj me najviše smeta, motaju se i druže sa sveenicima i biskupima i sjede u prvim redovima na druženjima i dogaajima. Skoro su sve pokrali, a u društvu su ugledni, dok bivši radnici gotovo umiru od razoaranja i siromaštva. Hvala Bogu kaj mi više na grunt ne hodaju ‘plinai’ i ‘vodai’ jer plin i vodu davno više ne koristimo, kao ni teleon. Sve su nam iskopali, a sve smo imali meu prvima. I koji onda Dan neovisnosti? Ne plaem ja za Jugoslavijom, partijom ni niim drugim, jer mi to nije previše znailo. Plaem za vremenima kada sam za svoj predani rad dobila plau. Ne preveliku, ali redovitu, i svaki dan sam znala da imam posao. Danas nemam ništa i jedva da postojim, u hipu je izgovorila Ivanka. Nisam imao što na to rei. Dugo sam kasnije promišljao o Ivanki iz Golubovca, od koje smo prepisivali zadatke iz kemije i tekstilnih sirovina i koja je crtala najbolje programe, a kada je u Varteksu uklapala šablone, radila je to bolje nego su to napravili poslovni partneri iz Njemake i Italije. I da su joj otkaz u Varteksu dali prije dvadeset godina sigurno bi otišla u svijet, jer takvih je strunjaka u odjevnoj tehnologiji malo. I do dravskog mosta se složih s njezinim razmišljanjima. Koji Dan neovisnosti? Od ega neovisni? Lijepo je što imamo Hrvatsku, ali nije lijepo što su vrijedni i struni ljudi bez posla. I na kraju, jesmo li uope neovisni kada moramo slijediti svjetske diktate i norme ponašanja? Zbog Hrvatske budem proslavio Dan neovisnosti, ali ne zbog njezinih politiara i vodstva. Zbog Ivanke i tisue takvih kao što je ona.

Povezani Da naše raspoloženje ovisi o raspoloženju osoba koje nas okružuju, nije nepoznato. No, ipak iznenauje u kojoj su mjeri raspoloženja, pa i same navike, doista zarazna. Uz smijeh i tugu, društvom u kojem se kreemo uvjetovane su pušake navike, podložnost debljanju, ali i glazba i hrana koju volimo. Da na sreu, ali i debljinu, depresiju, prestanak pušenja utjeu vaši prijatelji, ali i njihovi prijatelji, pa ak i prijatelji njihovih prijatelja, zakljuio je lijenik i sociolog Nicholas Christakis koji je zajedno s Jamesom Fowlerom napisao knjigu “Povezani”, uskoro objavljenu na hrvatskom, dok je do sad prevedena na dvadesetak jezika. Najutjecajniji analitiar nevidljivih spona koje spajaju rodbinu, prijatelje, susjede, kolege upravo te veze smatra zaslužnima što debljina, pušenje, srea, tuga, ukusi imaju obilježja virusa. Prema njegovoj teoriji, razvoj tehnologije doveo je do toga da su ljudi poeli shvaati kako su povezani, baš kao i njihova raunala. Svijet se osvijestio koliko je umrežen. Meutim, koliko utjeemo jedni na druge, govori i drugo istraživanje kojim je dokazano da je i sam razvod zarazan. Prema rezultatima istraživa-

SVIJET U MOJIM BOJAMA Piše: Helena Zear helena@mnovine.hr

nja, bolest koja bi mogla okonati vaš brak mogu prenijeti prijatelji, roaci, pa ak i radni kolege. Razvode li se oni, i vi imate 75 posto vee šanse da okonate brak. Naravno, nitko ne ostavlja branog druga jer je to uinio njihov prijatelj ili prijateljica, no za one u problematinoj vezi odluka o razvodu postaje lakša. Kad jednom u krugu prijatelja doe do razvoda, razbija se barijera koja je svima prije možda bila strana. No, to nas ne bi trebalo uznemiravati. “Trebali bismo prihvatiti injenicu da smo u svojoj suštini socijalna bia i da je veliki dio onoga što radimo odreeno silama koje su izvan najužeg kruga koji smo stvorili oko sebe i u kojem se osjeamo sigurno”, rekao je sociolog Duncan Watts. Podložnost utjecaju drugih nešto je što ne možemo izbjei, no upravo ovdje trebamo vidjeti priliku i okružiti se samo pravim ljudima.

Žena broj 21 Nevjerojatno je koliko život voli biti simbolian. Tek 3 dana nakon što je diljem Hrvatske, pa i kod nas u Meimurju, obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, tek 3 dana nakon što je upozoreno na stravinu tendenciju rasta ubojstava žena od strane lanova njihovih obitelji, uglavnom muževa, tek 3 dana nakon što su predstavljene posljednje statistike prema kojima je u prvih 8 mjeseci ove godine ubijeno ve 20 žena, tek 3 dana nakon svega toga, u statistikama se pojavila i žena broj 21. M i r elu Sr š i K ov a , osjeku novinarku, suprug je napao nožem te joj nanio više ubodnih rana od kojih je preminula. Stravian in odvijao se pred oima dvoje malodobne djece. Suprug se, nakon gnjusnog ina, odluio na samoubojstvo rezanjem žila, no pronaen je živ i za njegov život traje borba. Prema rijeima kolega tragino preminule novinarke, uope nije pokazivala nikakve znakove da nešto kod kue nije u redu. Prijatelj njenog muža rekao je da se on ponašao udno, ali na Mireli Srši Kova to nije bilo vidljivo. U petak je odradila svoj posljednji zadatak – prilog o berbi lješnjaka za emisiju za koju je stalno suraivala. Tijekom radnog dana njeno ponašanje nije ukazivalo ni na što udno ni neuobiajeno, kolege kažu da je normalno razgovarala i zarkavala se. U petak popodne otišla je kui, a u subotu je pronaena mrtva. Kako, zašto, kojim povodom? Možemo se pitati, ali

Piše : Bojana Španiek bojana@mnovine.hr

teško da emo dobiti odgovore. Je li možda Mirela Srši Kova suprugu skuhala prevruu juhu? Ili možda košulja nije bila speglana onako kako je njenog supruga navikla njegova majka? Je li možda razlog financijske prirode ili jednostavno nije stigla prošetati psa? Konkretne odgovore neemo nikada dobiti, jer za ovakve inove ni ne postoji konkretan ni opravdan razlog. Bilo koji od njih suviše je banalan da bi i jedna žena takve gluposti morala plaati krvlju i vlastitim životom. I zato jedan dan u godini koji je vlada proglasila Nacionalnim u borbi protiv nasilja nad ženama sigurno nije dovoljan. Taman da se njih 365 proglasi nacionalnim danom, ni to nee biti dovoljno, sve dok se ne poduzmu mjere na koje strunjaci neprestano upozoravaju. Za te mjere, naravno, uporno i uporno nema novca. Tragino je što je tu nesposobnost onih koji bi nešto, ne mogli nego, morali uiniti na vlastitoj koži morala osjetiti i žena broj 21.

AKOVEKI espresso by Bibi

ZUMBA ili pria o tome kako nadoknaditi (plesnog) partnera!? Ostavile smo djecu, pripremanje veere, Šeherezadu te Facebook “akciju“ ne bi li, u ve organiziranim bapskim grupicama, odjurile na zumbu da vidimo i to svjetsko udo. Pazile smo na svaki svoj korak (kao pri odgoju djece), upotrijebile svoj tajni recept kod miješanja (baš kao kod kuhanja veere!), pratile pomno svaki detalj (kao i kod gledanja aktualne sapunice), stopile se u masi poput zaaranih i radosnih nolajerica (kao u sluaju Fejsa) te sasvim usput uspjele i u pronalasku svog suplesaa. Ugledale smo ga u ogromnom špiglu fitness dvorane kad smo po prvi put izvodile zamamne korake zumbe i oduševile se kako od sada više ne trebamo nagovarati svoje

odabranike na rundu plesa na rijetkim svadbama te još rjeim ili, bolje reeno, nikad posjeenim plesnjacima. Sad eštamo na svakom zumba treningu s likom iz ogledala. Svojim likom! Ako ste se, itajui ovaj gornji odlomak podboili, nabrali obrve i zapitali onim WTF? pogledom o emu ja to priam, stiže odgovor. Zumba je plesni fitness koji je ranih devedesetih godina prošlog stoljea (kako ovo zvui pradavno) izumio plesa i koreogra Alberto Beto Perez. Svoj puni procvat zumba doživljava prije par godina dok se, eto, na podruje akovca proširila tek prošli tjedan. Ova vrsta rekreacije kombinira sljedee latino plesove: salsa, mambo,

flamenco, chachacha, samba, trbušni ples, hip hop, tango te druge, manje poznate vrste plesova, s ciljem da vježbanje umjesto obaveze postane zabava. Iako se neke akovanke nisu mogle strpjeti da zumba doe k nama te su na treninge putovale u Varaždin, ogromna trenutna zainteresiranost naših sugraanki obeaje zumbastino svijetlu sadašnjost. Pa nije ni akovec baš za odbaciti. akovanke su uvijek bile u trendu i uvijek pazile na svoju liniju. Pa makar za ovu latino zumbu morale “zapjevati“ i preko 200 kn mjeseno, spremne su i na taj izazov. Dok konano i naši meimurski koreografi ne lansiraju na tržište fitness izvedbu ip

Piše: Bisera Zadravec bisera.zadravec@ck.t-com.hr

ardaša, drmeša, kuritarija ili pak muškog “škrlakanja“. Više bih voljela napisati kolumnu o, primjerice, “meimurumbi“. Ja pak sam na sve to pogledala iz druge perspektive. Umjesto zumbe, upisala bih se na olklor. Promovirala bih tako svoju grudu zemlje, svoje korijene i svoju kulturu. I usput održala liniju. Ako koji KUD traži nove lanove, rado u se odazvati i dati svoj doprinos.


28. rujna 2010.

www.mnovine.hr••marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr • 040 312 333 www.mnovine.hr

samoposluživanje prošireno i obnovljeno na adresi I.G.Kovačića 17 b, info telefon 855-779

Dobro je znati 15 37


16

28. rujna 2010.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Paris Motor Show 2010.

www.autostil.info Ureuje: Dalibor Flajpan info@autostil.info Opela Astra GTC

Prodaja novih automobila u Meimurskoj županiji 1.1. 31.8.2010. Proizvoa

kolii- udio, % na

1

Opel

2

Chevrolet

75 13,37%

3

Hyundai

58 10,34%

82 14,62%

4

Volkswagen

53

9,45%

5

Mazda

34

6,06%

Hyundai Genesis Coupe

Kandidati za Europski automobil godine 2011.

6

Peugeot

32

5,70%

7

Ford

30

5,35%

8

Toyota

29

5,17%

9

Suzuki

26

4,63%

24

4,28%

11 Škoda

22

3,92%

12 Honda

18

3,21%

13 Dacia

14

2,50%

14 Citroen

11

1,96%

15 Kia

10

1,78%

Kandidati:

16 Fiat

9

1,60%

17 BMW

8

1,43%

18 Nissan

8

1,43%

19 Mercedes

5

0,89%

Alfa Romeo Giulietta Audi A1 Audi A7 Audi A8 BMW serija 5 BMW X3 Chevrolet Spark Citroen C3/DS3 Citroen C4 Dacia Duster Fiat Doblo Ford C-Max / Grand C-Max Honda CR-Z Hyundai ix20 Hyundai ix35 Jaguar XJ Jeep Grand Cherokee Kia Sportage Kia Venga Lexus CT200h Mazda5 Mercedes-Benz CLS Mini Countryman Mitsubishi ASX Mitsubishi i-MiEV/ Peugeot iOn/ Citroen C-Zero Nissan Juke Nissan Leaf Nissan Micra Opel Meriva Peugeot RCZ Porsche Cayenne Renault Fluence Renault Latitude Renault Wind Saab 9-5 Suzuki Kizashi Suzuki Swift Volkswagen Passat Volkswagen Touareg Volkswagen Sharan/ SEAT Alhambra Volvo S60/V60

10 Renault

20 Seat

5

0,89%

21 Audi

3

0,53%

22 Lancia

3

0,53%

23 Lada

2

0,36%

561

100%

UKUPNO

Svjetska autoindustrija seli u Pariz od 2. do 17. listopada kada se održava tradicionalan jesenski Salon automobila u Parizu, poznatiji pod imenom “Mondial de l’ Automobile”. Poboljšanje stanja u svjetskoj auto industriji zasigurno e biti primjetno i na predstojeem salonu, sudei po brojnim najavama proizvoaa te brojnim premijernim predstavljanjima. Salon u Parizu svakako je najznaajniji svjetski dogaaj ove godine u auto industrji, a o znaaju ove manifestacije može posvjedoiti broj akreditiranih novinara od prije dvije godine kada ih je bilo više od 13.000 iz cijelog svijeta. Organizator ove godine oekuje takoer toliki broj novinara. Posjetu ovom salonu toplo preporuujemo svim zaljubljenicima u automobile jer na jednom mjestu mogu doista uživati u novitetima. Cijena ulaznica je 12 eura za odrasle, 10 eura za grupe (više od 15 ljudi), 6 eura za studente i djecu 10 do 18 godina dok mlai od 10 godina ne plaaju ulaznicu. Salon je otvoren od 10 do 20 sati svakog dana, osim etvrtka 7. i 14. listopda kada su vrata otvorena do 22 sata. Meimurske novine i ove e godine posjetiti ovu manifestaciju s koje emo donijeti i iscrpno izvješe. (daf)

Izvor: Promocija Plus

Cijene goriva u RH Eurosuper 95 BS

8,69

Super plus 98

8,69

Super 100 BS

8,69

9,07

Eurodizel BS

7,96

7,93

LPG auto plin

4,29

4,29

*BS - bez sumpora Cijene vrijede na dan 24. rujna 2010.

Zrinsko Frankopanska bb, akovec, tel. 040 379 800, www.ac-jesenovic.hr

Prodaje rabljena vozila s garancijom do 6 mjeseci. VELIKI IZBOR S LAGERA

Objavljena je lista kandidata za nagradu Europski automobil godine 2011. Na listi je 41 automobil. Uža lista sa sedam kandidata za naslov bit e objavljena 2. studenog, a pobjednik e biti odabran 29. studenog. Žiri je sastavljen od 59 novinara iz 23 europske zemlje. Brojana zastupljenost pojedine zemlje je odreena prema veliini i važnosti njihove auto-industrije, dakle najbrojniji su predstavnici Francuske, Njemake, Italije i Španjolske koje imaju po šest zastupnika.

Peugeot 508

Peugeot iOn

Opel Astra Sports Tourer

Nissan Leaf

Toyota Verso-S

Chevrolet Orlando

Chevrolet Cruze

Chevrolet Captiva

Hyundai ix20

AMC Meimurje Citroën DS3 zvijezda novog video akovec, Športska 8, spota Pixie Lott u Velikoj Britaniji tel. (040) 328-750, 328-751 e-mail: amc-medjimurje@ck.t-com.hr

Ford Focus 1.6 TDCi Trend karavan, 2010., bijela, aut. klima, tempomat, alu felge, maglenke, radio CD, dalj. centralno, el.podizai, servo, ABS Ford Kuga 2WD 2.0 TDCi Trend 2010.,bijela, automatska dvozonska klima, tempomat, parking senzori, 17'' alu felge, handsfree VW LT 46 2.8 TDI 2000., žuta, vuna služba, spuštanje platforme, hidraulino vitlo, signalizacija, tahograf, radio

Citroën DS3 pojavljuje se u video spotu «Broken Arrow», posljednjem singlu novog britanskog talenta: pjevaice i skladateljice Pixie Lott. To je prvi puta da se vozilo Citroën pojavljuje u

video spotu u za Citroën UK. Ovaj singl, koji e se pojaviti 11. listopada, dio je albuma «Turn it up» koji je od lansiranja 2009. godine prodan u više od 600.000 primjeraka u Velikoj Britaniji.

Nissan X-Trail

Svjetska premijera nove Mazde BT-50 Mazda Motor Corporation e na Australian Motor Show-u 2010. imati svjetsku premijeru nove Mazde BT-50. Nova Mazda BT-50 predstavlja se kao “aktivno lifestyle vozilo” koje svojim modernim stilom ruši konvencionalni image kompaktnog pick-upa. Novi model razvijen je iz temelja kao sasvim novo vozilo. Osim odlinog izgleda, snage i pouzdanosti, novi BT-50 nudi savršeno rješenje za široki krug kupaca koji vode aktivan život, ukljuujui obitelji, radnike i ljude koji

znaju uživati. Svježe linije vanjskog dizajna uinit e ponosnim svakog vlasnika, a markantna prisutnost navješta pouzdanost. Sportski individualistiki dizajn novog BT-50 privlai poglede i okree glave te jasno daje do znanja da je to Mazda. Stil nove Mazde BT-50 povea-

va slatko išekivanje vožnje i predstavlja novi smjer na tržištu kompaktnih pick up-ova. Radi se o globalnom modelu koji e se prodavati i u Europi. Još jedno bitno predstavljanje na ovogodišnjem Australian Motor Show-u je sljedea generacija Mazdinih SKY motora. CIlj Mazdine strategije ‘Održivi Zoom-Zoom’ iz 2007. je smanjiti potrošnju goriva za 30% do 2015. u usporedbi sa 2008. godinom, a u tome e iznimno bitnu ulogu igrati Mazda SKY-G benzinski i SKYD dizelski motori.


28. rujna 2010.

17

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

EKO KUTAK

Severina – novo zaštitno lice Petrola Ikona nove korporativne kampanje grupe Petrol postala je najvea hrvatska zv ijezda Severina. Nova kampanja kree ove jeseni pod nazivom „Svaki kupac je zvijezda“, u kojem e razdoblju Petrolove klijente na svim benzinskim postajama diljem zemlje ekati svakodnevna iznenaenja i zvjezdani tretman. Povodom poetka kampanje, prošloga je tjedna u okolici Zagreba snimljen i reklamni spot. Tom je prilikom uvijek izazovna Severina strpljivo pozirala kamerama na Petrolovoj benzinskoj postaji u Desincu.

• Ovlašteni servis Peugeot vozila • Distribucija i prodaja rezervnih dijelova

Peugeot EX1 Inženjeri i stilisti istraživali su povijest Marke da bi pronašli najradikalnija tehnika rješenja kao bazu za izradu automobila futuristikih performansi posveenog pružanju jedinstvenog užitka u vožnji, ali istovremeno odgovornog prema okolišu. Oblikom karoserije podsjea na karizmatine konceptne automobile Asphalte i 20Cup, a koristi svu povijesnu ekspertizu Marke u podruju elektrinih vozila. U trenutku kad elektrini pogon ponovo postaje 100% realan za Peugeot, s Ionom koji je spreman za komercijalizaciju, EX1 otvara novu dimenziju, pružajui puno užitka u vožnji. Dizajn ovog roadstera dvosjeda prati mehaniki dizajn, kao “kostur” koji stavlja u prvi plan laganu masu koja je bila linija vodilja prilikom stvaranja automobila. Dizajn karoserije u skladu je s novim stilskim kodom Marke, prvi put vienim na konceptnom automobilu SR1 poetkom ove godine, s njegovim atletskim linijama. Dijelovi od brušenog aluminija obrubljuju vrata, po uzoru na modele RCZ i BB1.

EX1 nije “klasini” roadster, ve je njegova konstrukcija oblikovana kao “kapljica vode”, sa stražnjim dijelom oko dva stražnja kotaa smještena vrlo blizu jedan drugog. Prednji ovjes je neovisan s dvostrukim ramenima. Stražnji ovjes sastoji se od oscilirajueg jednostrukog ramena, koje je vezano za središnje postavljen amortizer putem speciine poluge koja osigurava varijabilni stupanj amortizacije. Monokok struktura karoserije izraena je karbonskih vlakana u obliku saa radi optimalne težine i vrstoe. Na njoj se nalaze prikljune toke za sve ostale mehanike elemente vozila. Dimenzije automobila (visina od 0,9 m i širina od 1,77 m) pridonose ukupnoj eikasnosti, snižavanjem centra gravitacije i usavršenom aerodinamikom. Na konceptnom automobilu EX1 nalaze se dva elektrina moto-

ra, po jedan u svakoj osovini, s najveom snagom od 340 KS ukupno i trenutanim momentom od 240 Nm sprijeda i straga. Mehanika struktura ne omoguava samo optimizaciju težine nego i pogon na sva etiri kotaa. To ukazuje na koristi koje e omoguiti HYbrid4 tehnologija, dostupna na modelu 3008 od 2011. godine, uz HDi dizelski motor sprijeda i elektrini motor straga. Voza i suvoza ulaze u putniku kabinu kroz vrata s obrnutim otvaranjem, gdje se nalaze dva školjkasta sportska sjedala. Unutrašnjost je futuristika i soisticirana, kao i instrumenti te izabrani materijali. Voza, koji sjedi u razini s podom što pojaava uzbuenje, vozi automobil pomou dvije komandne ruice, što daje osjeaj pilota aviona ili… video igrice.

južnoj j o k č e ov -a) na čak ci (iza Panex azni zaobil

tOBKKFGUJOJKFJ tLFNJKTLPǏJÝǎFOKFWP[JMB OBKLWBMJUFUOJKFQSBOKF tQSBOKFJǏJÝǎFOKFUFQJIB tVTJTBWBOKF tNB[BOKFJ[BÝUJUBHVNB

- koristi se umjesto novaca - mogućnost dobivanja R-1 računa informacije na telefon 040/365-300


18

28. rujna 2010.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Mazda Motor Europe sklopila ugovore s proizvoaima auto boja

Hyundai - najbrĹži rast vrijednosti marke PreloĹĄka 92, akovec tel:. 040/364-000, fax: 040/364-799 e-mail: vozila @alfacar.hr www.alfacar.hr

RABLJENA VOZILA

SKUTERI POPUST !!! POPUSTI NA SKUTERE 2008. I 2009.g. !!! PIAGGIO ZIP 50 2T 2009.g. PIAGGIO NRG 50 - 2009.g.

Hyundai Motor Company, najbrĹže rastua marka u autoindustriji, u 2010. godini zabiljeĹžila je i najvei rast vrijednosti, vei za ak 9,3% u odnosu na godinu prije. Na ljestvici Best Global Brands (najboljih svjetskih marki), Hyundai Motor Company u 2010. godini ponovno biljeĹži rast. Osim ĹĄto je najbrĹže rastua marka u automobilskoj industriji, znaajno je i poveana vrijednost marke i to za ak 9,3%. Rezultat je tim vrjedniji, ĹĄto je openiti industrijski prosjek tek 2,8%. Tako-

er, na ljestvici „Top 100 Best Global Brands“, Hyundai se u posljednjih ĹĄest godina popeo sa 84. na 65. mjesto. Analitiari tvrtke Interbrand smatraju kako je Hyundai postigao rast zahvaljujui uspjeĹĄnosti u raznim podrujima, poput dodatnog napretka u kvaliteti, dizajnu i ĹĄirokoj paleti automobila. Takoer, Hyundai je zabiljeĹžio i globalno znaajnu marketinĹĄku vidljivost putem sponzoriranja svjetskog nogometnog prvenstva FIFA 2010 u Africi i SuperBowl-a u Americi.

PIAGGIO ZIP 50 4T 2008.g. GILERA STALKER 50 2008.g. KREDITNI I LEASING ARANŽMANI • BEZ JAMACA, UEŠA, KASKO OSIGURANJA • ROK OTPLATE DO 7 GODINA • ZAMJENE STARO ZA NOVO • ZAMJENE STARO ZA STARO • GARANCIJA • OTKUP RABLJENIH VOZILA

ž¼¨³º³°Ž¡¸º³d¡dœ¼ž°³³¹r Â˜ÂłÂ˝ÂłÂ¸ÂĽd…šœ­¡rd—š´Šœ­³œ¼²d¼š¸³¹³Œ­°r %XGXÆQRVWMHRYGMH6XSHULRUQDSRQXGDPRWRUDNRMXQHPDQLWLMHGDQ DXWRPRELOXNODVL2VLPQDSUHGQLKEHQ]LQVNLKÄ WHGOMLYLKGL]HOVNLK $XULVMHRGVDGDGRVWXSDQLVDUHYROXFLRQDUQLPKLEULGQLPPRWRURP 3R]LYDPR9DVGDSRVMHWLWH7R\RWDVDORQH

Hyundai - 5 godina trostrukog jamstva

Mazda Motor Europe potpisala je ugovor s tri vrhunske kompanije specijalizirane za automobilske boje – BASF Coatings GmbH, DuPont Performance GmbH i Akzo Nobel Car Reinishes B.V. Mazdine nacionalne prodajne kompanije diljem Europe izabarat e

dobavljaa boje koji najbolje odgovara lokalnim uvjetima. Mazda e s novim ugovorima dodatno poboljĹĄati uslugu u servisima i osigurati da popravak, kvaliteta boje i usklaenost boja odgovaraju kvaliteti po kojoj je Mazda nadaleko poznata.

Hyundai tvrdnje o kvaliteti svojih vozila sada potvruje i uvoenjem novog – petogodiťnjeg trostrukog jamstva s ciljem osiguranja neprekidne djelotvornosti i dugotrajnosti vozila, te zadovoljstva kupaca. Stoga, sva vozila marke Hyundai u Hrvatskoj, kao i u Europi od sada imaju jedinstveno jamstvo – 5 godina trostrukog jamstva! Trostruko petogodiťnje jamstvo imaju svi aktualni modeli u ponudi, te svi novi, nadolazei modeli. Trostruko petogodiťnje jamstvo odnosi se na: jamstvo za vozilo koje ukljuuje popravak ili zamjenu svih dijelova vozila kako je propisano u uvjetima jamstva. Jamstvo vrijedi 5 godina, odnosno 60 mjeseci; Mobilno jamstvo: u okviru jamstva, tijekom pet godina, vlasnik Hyundai automobila ima pravo na besplatnu uslugu Hyundai mobilno jamstvo u sluaju nepredvienih poteťkoa s vozilom. Besplatan poziv na broj je 0800/1080; Preventivni pregledi: tijekom pet godina koriťtenja vozila za vrijeme jamstva, ukljueno je i pravo na preventivni, u potpunosti besplatni pregled vozila u sklopu redovitog servisnog odrŞavanja vozila. Preventivni pregled sluŞi kako bi vozilo uvijek bio u besprijekornom stanju, spremno za voŞnju u bilo kojim vremenskim uvjetima i kako bi uvijek pruŞilo maksimalne performanse, sigurnost i pouzdanost.

Ĺ avora d.o.o.

ovlaĹĄteni prodavatelj i serviser za Toyota vozila

Meimurska Ĺžupanija - HodoĹĄan, Glavna 17 Koprivniko-kriĹževaka Ĺžupanija - Koprivnica, Obrtnika 8

Šavora d.o.o. oglaťava prodaju rabljenih vozila. • Za Vas smo pripremili posebne pogodnosti za plaanja u gotovini, te najpovoljnije uvjete financiranja. • U ponudi su vozila iskljuivo sa domaeeg trŞiťta • Sva vozila moŞete pogledati na www.savora.hr • Sve informacije moŞete dobiti na broj telefona: 040/679-679

POPIS VOZILA:

%(1=,1

',=(/

+,%5,'

r¸³½³¸¼rœ

Ģ$925$ *ODYQD+RGRÄ DQ 

1. Toyota Auris 1.4, 97 KS, benzin, Luna oprema, 1. vlasnik, 2007.g., cijena: 10.999 eura 2. Toyota Avensis, 150 KS, diesel, Luna oprema, 2009.g., cijena: 24.300 eura sa PDV-om 3. Toyota Prius, 78 KS, benzin+elektromotor, Sol NAVI, 2006.g., cijena: 15.750 eura sa PDV-om 4. Toyota Prius, 78 KS, benzin+elektromotor, Sol, 1vlasnik, 2007.g., cijena: 15.750 eura 5. Toyota RAV4, 150 KS, benzin, 4X4 + sva oprema, 1.vlasnik, 2000.g., cijena 8.900 eura na ime 6. Toyota RAV4, 136 KS, diesel, 4X4 + Executive, 1. vlasnik, 2006.g., cijena 20.000 eura sa PDV-om 7. Toyota RAV4, 136 KS, diesel, 4X4 + Limited CS, 1. vlasnik, 2008.g., cijena 25.000 eura sa PDV-om 8. Toyota Land Cruiser, 171 KS, diesel, Elegant, 1.vlasnik, 2008.g., cijena: 37.000 eura sa PDV-om 9. Toyota Land Cruiser, 166 KS, diesel, Executive, 1.vlasnik, 2006.g., cijena: 33.900 eura sa PDV-om 10. Toyota Hiace, 95 KS, diesel, kombi produĹženi sa klimom, 2007.g.,cijena:15.750 e ura sa PDV-om 11. Nissan Terrano 3.0 TDI, 155 KS, diesel, 4x4 + sva oprema, 2003.g.,cijena:13.500 eura na ime 12. Nissan Terrano II 2.7 TDI, 125 KS, diesel, 4X4 + sva oprema, 1998.g., cijena 6.800 eura 13. Ĺ koda Felicia 1.3 MPI LX, 68 KS, benzin, 2.vlasnik, 2000.g., cijena:2.100,00 eura 14. Audi A8 2,5 TDI V6 QUATTRO,180 KS,diesel,sva oprema,1999.g.,cijena: 8.900 eura sa PDV-om


28. rujna 2010.

19

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Skuter maxi, cijena mini Iskoristite jedinstvenu priliku u svim Piaggio, Gilera i Aprilia salonima od 20. rujna, jer ovakva ponuda se ne propušta. U tijeku je jesenska akcija u kojoj se maxi skuteri nude po minimalnim cijenama, kakve još niste imali prilike vidjeti. Od sada su uz gotovinsko plaanje cijene za Gileru Nexus 250: 29.990 kn, Piaggio X7 250: 26.990 kn, Piaggio XEvo 250: 30.490 kn i Apriliu Scarabeo 250 27.990 kn. Uz novu jesensku akciju, i dalje je u tijeku akcija u kojoj Piaggio Beverly Tourer 300 može biti vaš ve od 31.990 kn.

Rezulta Rally Japan, 10. – 12. rujna 2010.

Poela proizvodnja novog Volva V60 Proizvodnja novog Volva V60 poela je u tvornici Torslanda. Novi karavanski V60 model, zajedno s limuzinskim S60, predstavlja najdinaminiji Volvo automobil svih vremena. Pri punom proizvodnom kapacitetu tvornica e dnevno proizvoditi oko 240 primjeraka Volva V60. Prvi veriikacijski primjerci prototipa Volva V60 prošli su kroz pogone tvornice Torslanda još u sijenju ove godine kao dio predserijskog proizvodnog procesa. Sada je zapoela serijska poizvodnja, a V60 je zapravo prvi model proizveden u skladu s novim proizvodnim sustavom Volvo Car korporacije nazvanim GPDS (Global Product Development System), to jest sustav razvoja globalnih proizvoda. U tjednima koji nadolaze dnevno e se proizvoditi oko 60

WRC poredak nakon 10 od 13 Rally-a:

MotoGP poredak za Motorland Aragon, 19. rujnaa 20 2010. 10. 0..

18

3.

Mark Webber

15

4.

Jenson Bu on

12

5.

Nico Rosberg

10

6.

Rubens Barrichello

8

10

7.

Robert Kubica

6

8.

Adrian Sul

4

9.

Nico Hulkenberg

2

1.

Casey STONER

25

18

2.

Dani PEDROSA

20

3.

Jari - Ma Latvala

15

3.

Nicky HAYDEN

16

4.

Dani Sordo

12

4.

Jorge LORENZO

13

Ben SPIES

11

Valenno ROSSI

5.

Sebasen Loeb

10

5.

6.

Mikko Hirvonen

8

6.

7.

Henning Solberg

6

7.

Marco SIMONCELLI

9

8.

Federico Villagra

4

8.

Alvaro BAUTISTA

8

9.

J. Ketomaa

2

9.

Marco MELANDRI

7

10. M. Prokop

1

10. Aleix ESPARGARO

6

11. Hector BARBERA

5

12. Colin EDWARDS

4

13. Hiroshi AOYAMA

3

10. Felipe Massa

1.

Sebasen Loeb

201

2.

Sebasen Ogier

158

3.

Jari - Ma Latvala

132

4.

Pe er Solberg

118

1.

5.

Dani Sordo

107

6.

Mikko Hirvonen

94

7.

Ma hew Wilson

56

Henning Solberg

31

Federico Villagra

30

10. Kimi Raikkonen

su Švedska, Velika Britanija, Nizozemska, Italija i Njemaka. Pet razliitih Volvo modela proizvodi se u tvornici Torslanda. Pored novog V60, tu su i Volvo modeli S80, V70, XC70 i XC90. Prošle godine u Torslandi je proizvedeno 102.762 automobila, a ini se da e ove godine ta brojka porasti na 135.000 automobila.

Fernando Alonso Sebasan Ve el

25

Pe er Solberg

9.

Poredak Teamova: 1. Citroën Total World Rally Team 2. BP Ford Abu Dhabi World Rally Team 3. Citroën Junior Team 4. 5.

Stobart M-Sport Ford Rally Team Munchi's Ford World Rally Team

21

345 250 183 130 46

Slijedei rally: Rally Rally de of Turkey, France, 16.–18. 30.9. – 3.10.2010. travnja 2010.

F1 poredak VN Singapura, pura, pu ra, 2010. 10. Sinagapore, 26. rujnaa 20 2.

Sebasen Ogier

2.

8.

F1 poredak nakon 15 od 19 utrka

1.

1.

Poredak vozaa:

vozila. Sredinom rujna dnevna e se proizvodnja poveati na preko 100 vozila, a poetkom studenog pri punom kapacitetu dnevno e se proizvoditi oko 240 primjeraka Volva V60. Godišnja proizvodnja Volva V60 procjenjuje se na oko 50.000 primjeraka. Najvei e dio (90%) ovih vozila svoje kupce nai u Europi. Pet najveih tržišta

MotoGP poredak nakon 13 od 18 utrka

Poredak vozaa:

25

1

Poredak vozaa: 1.

Mark Webber

202

2.

Fernando Alonso

191

3.

Lewis Hamilton

182

4.

Sebasan Ve el

181

5.

Jenson Bu on

177

6.

Felipe Massa

125

7.

Nico Rosberg

122

8.

Robert Kubica

114

9.

Adrian Sul

Jorge LORENZO

284

2.

Dani PEDROSA

228

3.

Casey STONER

155

4.

Valenno ROSSI

140

10. Michalel Schumacher

5.

Andrea DOVIZIOSO

139

6.

Ben SPIES

131

1.

RBR-Renault

383

7.

Nicky HAYDEN

125

2.

McLaren-Mercedes

359

8.

Randy DE PUNIET

81

3.

Ferrari

316

4.

Mercedes Benz GP

168

9.

Marco MELANDRI

74

5.

Renault

133

74

6.

Force India-Mercedes

62

7.

Williams-Cosworth

8.

BMW Sauber-Ferrari

27

9.

STR-Ferrari

10

10. Marco SIMONCELLI Poredak proizvoaa: a:

49 46

Poredak konstruktora: ra: a:

57

1.

Yamaha

293

2.

Honda

265

10. Lotus-Cosworth

0

3.

Duca

195

11. HRT-Cosworth

0

4.

Suzuki

72

12. Virgin-Cosworth

0

Slijedea utrka: Japana, Slijedea utrka:VN VN Japana, Motegi, 3. listopada 25. travnja 2010. 2010.

Sljedea utrka: VN Japana, Suzuka, 10. listopada 2010.


Joaquin Phoenix glumit e Hooverovog ljubavnika? Iako se Joaquin Phoenix posljednjih godina ponašao kao da je posve izgubio razum, mnogi smatraju da je to samo velika šala na vlastiti raun, a neki još uvijek cijene njegove glumake kvalitete. Jedan od njih je i Clint Eastwood, koji navodno želi vidjeti Phoenixa u svom novom ilmu. Rije je o ilmu “Hoover”, a upueni tvrde da bi legendarnog direktora FBI-a,

J. Edgara Hovera, trebao glumiti Leonardo DiCaprio, dok bi uloga njegova ljubavnika, Clydea Tolsona, trebala pripasti Joaquinu Phoenixu. Sve je to još daleko od realizacije jer je proces castinga tek poeo, no redatelj ilma Clint Eastwood navodno želi upravo Phoenixa i nikoga drugog za tu ulogu. Nije jasno što o tome misli

sam Phoenix, o ijem je bizarnom ponašanju nedavno progovorio dokumentarac “I’m Still Here”, no redatelj Casey Afleck nedavno je izjavio da je rije o istoj ikciji. To bi znailo da se Phoenix samo pravi ludim, a pravu bismo istinu mogli saznati ako pristane na ovu ulogu koja bi mu, neki ve sada tvrde, mogla donijeti vrlo dobre šanse za Oscara.

TOP 20 01. STVARNO NESTVARNO - PARNI VALJAK 02. KIŠA - NENO BELAN

David Hasselhoff neslavno ispao iz “Plesa sa zvijezdama” Nekadašnja zvijezda serije “Baywatch”, vazda suncem opaljeni David Hasselhoff ispao je zajedno s partnericom Kym ve u prvoj epizodi nove sezone amerikog “Plesa sa zvijezdama”. David

tvrdi da se svojski trudio da savlada ples a-a-a, no sav trud njega i partnerice Kym Johnson nije urodio plodom jer je par dobio svega 15 od maksimalnih 30 bodova i ispao u prvoj epizodi.

Poznati je glumac i pjeva posljednjih godina imao velikih problema s alkoholom, a sudei prema tome kako se snalazi na plesnom podiju, to je na njega ostavilo prilino ozbiljne posljedice.

Najbolji je rezultat u novom “Plesu sa zvijezdama” imala Jennifer Grey, što nije naroito neobino obzirom da je ta glumica svojedobno igrala glavnu ulogu u plesnom megahitu “Prljavi ples”.

Lou Reed ipak popustio Susan Boyle

01. Nevidljivo blago

04. CIJELI SVIJET

Kim Verson

ALIBI . FRANKA Bateli

02. Moja bjondica

05. OTKAD TE VOLIM

Džo Marai Maki

KRISTIJAN RAHIMOVSKI

03. Lipa spiza Dalmanska

06. DOGODILA SE LJUBAV

Duško Lokin & Grupa Pascada

LEA DEKLEVA . Mladen i Saša

04. Kako u joj re da varin Klapa Sv. Florijan

08. DAO BI SE KLADIT - OLIVER

05. Alkohol

09. SVIJET U MENI - DAS WEGAS

Jasmin Stavros & Mladen Grdovi

10. BIT E ZAUVIJEK

06. Cijeli svijet - Alibi

DALIBOR PROCHAZKA

07. Svatovska Maja Šuput 08. Uzmi il idem - Karma

01. GET OUTTA MY WAY

09. Aj a, volin te

KYLIE MINOGUE

Klapa Kampanel

02. FEEL GOOD INC.

10. Jezuš, deki - Gaga

RHYTHMS DEL MUNDO/GORILLAZ 03. MINE - TAYLOR SWIFT

Glumac Hugh Laurie otkrio je da je nedavno snimao škakljive prizore za popularnu seriju “Doktor House”, ali mu najneugodnija sjeanja izazivaju golišave scene iz prošlosti. Britanski glumac, koji je nedavno snimio scenu seksa s Lisom Edelstein u Doktoru Houseu, kaže da to iskustvo i nije bilo toliko strašno kao ono kada je snimao golišavu scenu za ilm “Maybe Baby” prije deset godina.

PHIL COLLINS 06. JUST A DREAM - NELLY 07. CROSSFIRE BRANDON FLOWERS 08. MY UGLY BOY SKUNK ANANSIE 09. EVERYTHING TO LOSE - DIDO

Kako je Laurie objasnio, snimanje na londonskoj ulici bilo je zakazano za 6 ujutro upravo iz razloga jer tada nikoga nema vani. U sceni je Laurie istrao na ulicu prekriven runikom, a pas mu je potegnuo runik i otkrio golo tijelo. Ali, kao što to obino biva, snimanje se proteglo sve do devet sati, a do tad je neugodnoj sceni ve svjedoila hrpa školarki, dok ju je lokalni paparazzo i ovjekovjeio.

Iako je prvo odbio, Reed je na kraju popustio i dopustio pjevaici da obradi njegovu pjesmu. “Perfect Day”, jedna od poznatijih pjesama Loua Reeda, trebala se nai u repertoaru Susan Boyle, no legendarni glazbenik odmah je odbio ustupiti prava na obradu. Boyle se navodno rasplakala kad je saznala da je Reed stopirao njezinu izvedbu te pjesme u showu “America’s Got Talent”, no na kraju je ipak popustio kad ga je ponovno zamolila, iako nitko ne zna zašto. Štoviše, Boyle e tu pjesmu obraditi na svom novom albumu “The Gift”, koji izlazi 8. studenoga, a na kojem e se, uz nekoliko božinih pjesama, nai i obrade “Hallelujah” Leonarda Cohena i “Don’t Dream It’s Over” Crowded Housea.

TJEDNI KALORIFER

“Roeni sinovi ismijavaju me zbog golotinje” Razuzdana prošlost poela je sustizati nekadašnju seks bombu Pamelu Anderson, i to, na žalost, preko sinova Brandona (14) i Dylana (12), koji je ismijavaju zbog toga što je radila. - Moji sinovi ismijavaju me zbog toga što sam pozirala gola, priznala je bivša Playboyeva zeica u jednom nedavnom intervjuu. - U trenutku kada netko pozira gol ne razmišlja o tome da bi jednog dana mogao imati djecu koja e te fotograije gledati, dodala je.

Žalila za prošlošu ili ne, nekadašnja zvijezda serije “Baywatch” svoj je seksipil iskoristila kako bi postala poznata. I uspjelo joj je. Za nekadašnjom seks bombom mnogi muškarci uzdišu i dan - danas i sa zanosom gledaju njezine golišave fotograije. Bujna plavuša je i s bivšim suprugom Tommyjem Leejem snimila kuni pornouradak, te jednom prilikom izjavila kako je svojim sinovima rekla za porni. Brižna majka nije htjela da to saznaju od nekoga drugog.

TOP LISTA STRANIH

04. SELLOUT - MACY GRAY

Groove Armada prestaje postojati kao bend

“Housea” na ulici nagog zatekla hrpa školarki

TOP LISTA DOMAIH

07. NEMOAN PRED NJOM - SAŠA LOZAR

05. (LOVE IS LIKE A) HEATWAVE

lanovi Groove Armade najavili su prestanak nastupa s bendom, iako su do sad bili poznati po svojim velikim nastupima sa živim bendom, takvi koncerti koje e uskoro održati i na turneji Britanijom i Australijom bit e njihovi posljednji. No, to ne znai da se Groove Armada raspada – dvojac e nastaviti s produciranjem i DJ nastupima, pa kaže da je ono što slijedi u 2011. zapravo “poetak novog poglavlja”. Andy i Tom objasnili su da su s ovim bendom ve obišli cijeli svijet pa, iako “nema takvog tima nigdje na svijetu”, vrijeme je da nastave kao dvojac, kako su i zapoeli svoju karijeru.

TOP LISTA DOMAIH

03. LJUBAV KAO MIRIS - MASSIMO

Veronica Georgio

10. THE SUBURBS - ARCADE FIRE

01. We No Speak Americano Yolanda 02. Only Girl

TOP LISTA DOMAIH Rihanna 03. Commander Kelly Rowland Ft. Gue a 04. Love The Way You Lie Eminem Ft.Rihanna 05. Alejandro Lady Gaga

TOP LISTA 01. GIBONNI - Zamoli me 02. HARI MATA HARI Ft.DOMAIH Eldin Huseinbegovi TOP LISTA Tvoje je samo to što daš 03. PARNI VALJAK Stvarno nestvarno 04. SEVERINA - Nevira 05. CARLA BELOVARI - Sretan broj 06. SLAVONIA BAND - Ej lutkice 07. BOJAN JAMBROŠI - Sasvim sam 08. ET & Baruni - Sve il ništa 09. TUTTI FRUTTI - Pivo i tekila 10. LANA - Ljubav nije greška


28. rujna 2010.

Poli Pate oglas_284x190 HR.indd 1

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 43

9/24/09 4:14:41 PM


44

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

28. rujna 2010.

- PRODAJA NEKRETNINA - stanovi: - Čakovec - Zagreb - Novigrad - Umag - Otok Krk -

- adaptacija i opremanje kupaonica - instalacija centralnog grijanja - vodovodne instalacije - instalacije hlađenja - plinske instalacije -

najbolji izbor za svaki dom salon keramike TRGOPROM - salon keramike i sanitarije - najmodernija 3D simulacija Vaše buduće kupaonice - maloprodaja i veleprodaja instalaterskog materijala i opreme Bana Josipa Jelačića 69, 40000 Čakovec t: 040 396 410 f: 040 396 430 e-mail: trgoprom@trgoprom.hr ginstal@ginstal.hr web: www.ginstal.hr www.trgoprom.hr

VELIKA AKCIJSKA PRODAJA CRIJEPA

Sav ostali graevinski materijal od temelja do krova po najpovoljnijim cijenama

gradimo zajedno
21. srpnja 2009.

sport@mnovine.hr

PREMIER Hrvatska rukometna liga

BRILJANTNA PREDSTAVA RK MEIMURJA

U prvom poluvremenu Poreane limitirali na samo etiri gola Nakon što nas u prošlom kolu Meimurci nisu oduševili, iako su upisali pobjedu, u ovom su popravili sve što nije valjalo i iz Porea se vraaju s velikom pobjedom od +8 u džepu. Kao u najboljim danima. Daleko najbolju utakmicu sezone odigrali su rukometaši prvoligaša Meimurja na ovom gostovanju. Totalno su nadigrali domaina i slavili visoku pobjedu 25:18. Prvo pak je poluvrijeme bilo kao iz udžbenika kad je u pitanju igra u obrani, jer su domainu dopustili samo etiri postignuta gola. Domai su bili bolji samo u poetnom dijelu utakmice, a onda je uslijedila „ljepotica“ Meimurja. vrsta obrana i sjajan kontranapad „ubili“ su domaina koji nije znao što ga snašlo. Na kraju su Poreane limitirali na samo 18 postignutih golova, vratar Meimurja Sladoljev je „razoružao“ sve pokušaje domaina. Poreani su tek bolje zapoinju susret i nakon gola Hermana postižu tri za redom i odlaze u vodstvo 3:1. Tu su meutim stali, doslovce postignuvši još samo jedan gol do kraja prvih 30 minuta. Vratar Sladoljev ‘spustio je roletu’ na svoju mrežu. Meimurski ru-

Ostali rezultati: Medvešak NFD 24 (9) – Dubrava 22 (10); Karlovaka banka 37 (18) – Moslavina 25 (8); Bjelovar 29 (18) – Nexe 36 (17); Arena Jadrograd 34 (13) – Varaždin DC 26 (13); Buzet 23 (13) – Siscia 27 (15); Gorica 30 (16) – Zamet 32 (15).

Na gostovanju u Poreu Meimurje je odigralo sjajno u obrani i vrlo dobro u napadu kometaši su pak nezaustavljivo gurali naprijed. U nastavku su uspjeli održati prednost i zakljuiti susret na vlastito zadovoljstvo.

Prilika za nastavak pobjednike serije protiv Splita Nakon domae pobjede, tako je Meimurje stiglo i do gostujue i to kod velikog avorita, što budi nadu da se može izbjei grevita borba za opstanak, naravno uz osiguranje uvjeta dostojnih igranju Premier HRL, što nije nimalo jednostavno za Upravu kluba u današnjim teškim vremenima. U iduem kolu Meimurje ugošuje mladu ekipu iz Splita,

Pore – Meimurje 17:25 (4:12) Pore, dvorana Veli Jože, gledatelja 400. Suci: Jurinovi (Zadar)-Mrvica (Biograd na Moru). Pore: Prelac, Mataija, Perhat 1, Vuji 1, Thoss 2, ori1, Šimi, Crni 2, Ivanev, Gudi 3, Raakovi 3, Topi, Radoši 1, Milievi 3 Obrane: Jablan 11, Grd 8. Sedmerci: 0/2. Iskljuenja: 2 minute. Meimurje: uži 2, Varga 1, Je i 4, Krajner 1, Mare 3, Zadravec 1, Malovi 1, Paponja 4, Šunji 2, Herman 2, avar 3, Marec, Rodik 1 Obrane: Sladoljev 18, Balent 1, Kovaevi -. Sedmerci: 2/2. Iskljuenja: 2 minute.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

Crikvenica prejaka za Prelog Preložani su u 4. kolu upisali trei poraz. Na gostovanju u Crikvenici koja nije baš najbolje krenula u novu sezonu, završili su utakmicu s -10 golova u mreži. Domai su slavili pobjedu 29:19. Bila je to jedna od lošijih predstava kad je u pitanju preloški napad, tako da je na kraju domain stigao do visoke pobjede. REZULTATI 4. kola: akovo - Zadar 42:30, Ivanica

- Osijek 27:25, Brod - Spava 33:32, Mladi Rudar - Kaštela 23:23, Hrv. Dragovoljac - Županja 31:27, Senj - Umag 28:18. Na elu tablice je Senj koji je jedini s maksimalnim uinkom od 8 bodova, Brod i Ivanica skupili su 6 itd., dok je Prelog s 1 bodom na 11. mjestu tablice. U sljedeem kolu Prelog ugošuje akovo. (dz)

DRUGA HRL SJEVER - ŽENE

TABLICA 1. CO Zagreb 2. Nexe 3. Zamet 4. Arena Jadrograd 5. Gorica 6. Dubrava 7. Karlovaka 8. Meimurje 9. Varteks di Caprio 10. Siscia 11. Pore 12. Medvešak NFD 13. FMC Split 14. Buzet 15. Bjelovar 16. Moslavina

PRVA HRL - MUŠKI

0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4

141:95 136:109 126:115 122:120 121:113 114:100 112:109 105:104 121:124 103:112 102:119 102:112 120:132 95:110 114:134 113:139

8 8 6 6 5 4 4 4 4 4 4 3 2 2 0 0

Parovi 5. kola: Zamet – Buzet; Dubrava – Gorica; Moslavina – Medvešak NFD; Varteks di Caprio – Karlovaka banka; CO Zagreb – Arena Jadrograd; Meimurje – FMC Split; Nexe – Pore; Siscia – Bjelovar. koja je u etiri kola upisala samo jednu pobjedu. Bit e to sjajna prilika da RK Meimurje nastavi pobjedniki niz i nadoknadi poetna dva poraza. (Ivana Strahija, oto: Glas Istre)

Dobar start akovca i slab Zrinskog Prošli vikend zapoelo je prvenstvo II. hrvatske rukometne lige za žene u skupini Sjever. Rukometašice akovca na svom su parketu ugostile vrlo solidnu ekipu PAN akovo i zabilježile sigurnu pobjedu. Krajnji rezultat bio je 23:19, nakon što su goše prvo poluvrijeme dobile 11:10 i u nastavku vodile do 15:14, što im je bilo zadnje vodstvo u ovom susretu. Nakon toga se raspucala Ivana Deži, koja je s 15 golova potopila akovanke i osigurala svojem sastavu znaajnu pobjedu i dobar start u novu sezonu. Drugi meimurski predstavnik i novajlija u ovom natjecanju, ekipa Zrinskog, na svom je parketu izgubila rezultatom 41:29 od Bjelovara, a

razlog ovakvom viskom porazu je uglavnom neiskustvo. REZULTATI 1. KOLA: Zrinski - Bjelovar 29:41, Petrijevci - Darda 30:26, akovec - PAN akovo 23:19, Vukovar - Natura Agro 36:24, Pitomaa - Brod Gymnasium 32:26, Podravka LINO - TVIN Trgocentar, odgoeno. POREDAK: Bjelovar, Vukovar, Pitomaa, Petrijevci, akovec 2 boda, Tvin Trgocentar, Podravka LINO, Darda, PAN akovo, Brod Gymnysium, Zrinski i Natura Agro bez bodova. U sljedeem kolu akovec gostuje kod donedavnog prvoligaša, Nature Agro, a Zrinski kod Darde, ekipa koje su u prošlom kolu izgubile svoje utakmice. Za oekivati je da sljedei vikend u akovec dou, ako ne sva etiri, onda barem dva nova boda. (S. Mesari)

UOI NASTUPA najbolje meimurske gimnastiarke na Svjetskom kupu u Ostravi Na Svjetski kup u Ostravi otputila se i meimurska gimnastiarka Tijana Tkalec, koja e na tom elitnom natjecanju pokazati nove elemente svojih vježbi na parteru i u preskoku. Tijana Tkalec u jeku je treninga, a pojaani napori na njoj se odražavaju vrlo pozitivno. Na kratki razgovor za Meimurske novine stigla je izvrsno raspoložena, a raduje se natjecanju u Ostravi. “Kreemo u utorak poslijepodne ili u srijedu rano ujutro, a na put idemo samo trener i ja. Tanja još nije spremna za natjecanje, a deki imaju nešto drukiji raspored”, objašnjava Tijana. Na Svjetskom e kupu u Ostravi ponovno doi zani-

Tijana Tkalec predstavlja nove elemente mljivi izbor vježbaa iz cijelog svijeta. Tijani e najvea konkurencija biti ehinje i Slovenke, dok Indijke i djevojke iz Katara predstavljaju nepoznanicu: “Još ne znam tono tko je sve prijavljen za natjecanje, mogue su prijave i odjave u zadnji tren. No, svakako e zanimljivo biti vidjeti kako se vježba u Kataru i u Indiji.”

Mogu li ja to... U Ostravu Tijana ide s jednim ciljem: “Odluili smo otii za Ostravu jer želim isprobati nove skokove, da vidim mogu li ja to. Ove sezone nam je najvažniji Svjetski kup u Osijeku, pa ne

Iza sebe najbolja meimurska gimnastiarka ima niz medalja sa svjetskih kupova, tako da nova ne bi bila iznenaenje...

bih voljela tamo isprobavati nove elemente”, kaže Tijana. Naša gimnastiarka e se natjecati u preskoku i parteru, a o novim elementima pria: “Osim novog preskoka imam i dvije nove dijagonale na parteru, a dignuta je težina cijele vježbe. Za svaki novi element treba skoro šest mjeseci da se uklopi u izvedbu, a najvažnije od svega jest uhodati se i ‘prešaltati’ na drukiji skok. Imala sam ozljedu pa sam pauzirala sa skokovima, zato mi Ostrava dobro doe.” Što se tie razlike u izvoenju preskoka odnosno vježbe na parteru, osim onog oitog, Tijana istie: “Na parteru vježba treba

izuzetno mnogo kondicije, snage, skonosti, jer se ipak treba minutu i 30 sekundi kretati po parteru i skakati te izvesti etiri dijagonale, koje bi trebale biti jaki skokovi, dupla salta i šraube. Na preskoku je sve gotovo za 30 sekundi, jedan zalet od 25 metara i skok. Tu do izražaja dolazi eksplozivnost.” U Ostravu Tijana putuje s mnogo samopouzdanja, dok o moguem strahu zbog novih elemenata kaže: “Uvijek je strah prisutan, ja se s njime borim bandažiranjem, koje mi je važnije psihiki nego fiziki. Kad mi je sve stisnuto, kad se ne moram brinuti hoe li se što dogoditi prilikom doskoka, mogu se koncentrirati na vježbu”, zakljuila je Tijana. (Ivana Strahija)
28. rujna 2010.

KOŠARKA

PRVA HRVATSKA kuglaka liga

Oekivani poraz u Zadru, ali Željo više nije zadnji Vrlo solidnu partiju kuglai Željezniara odigrali su kod avoriziranog Zadra, jednog od kandidata za naslov državnog prvaka. Veina igraa ovaj put bila je raspoložena, odigrala je dobre role i izvukla astan poraz 7:1. Jedini bod uzeo je najbolje raspoloženi od svih Punikar koji je prebacio 600 unjeva što je uvijek izvrstan rezultat. Bojan Plevnjak nažalost ponovno nije bio previše raspoložen, kao i Vresk iji rezultat nije mogao popraviti rezervist N. Turk koji je odigrao sasvim u redu. Usprkos porazu, Željezniar više nije zadnji na tablici, jer je enjer preuzela Grmošica koja ima lošiju set razliku. U sljedeem kolu Željo je domain u subotu na SRC Mladost u akovcu, a možda stignu i prvi bodovi. (dz) Ostali rezultati: MMK Rijeka 5 (3538) – Zanatlija 3 (3494); Radnik 0 (3406) – Poštar 8 (3596); Zapreši 6 (3793) – Kandit Prem. 2 (3660); Kon. Osijek 8 (3715) – Grmošica 0 (3459); Velebit 3 (3499) – Novska 5 (3479).

MEUNARODNI TURNIR U AKOVCU

Naši u boju za tree mjesto!

TABLICA 1. Konikom 2. Poštar 3. Zadar 4. Zapreši 5. Kandit 6. MMK Rijeka 7. Novska 8. Velebit 9. Radnik 10. Zanatlija 11. Željezniar 12. Grmošica

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 1 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3

21:3 20:4 19:5 18:6 11:13 11:13 10:14 10:14 10:14 7:17 4:20 3:21

6 6 6 6 3 3 2 2 2 0 0 0

ZADAR – ŽELJEZNIAR (akovec) 2:0 (18,5:5,5): Marinovi – Punikar 0 :1 (1:3, 571:607), Ukalovi – Košak 1:0 (4:0, 640:591), K. Manev – Pokriva 1:0 (4:0, 623:585), Bogdanovi – Vresk+N. Turk 1:0 (3,5:0,5, 635:267+299), Baljak – Bodiš 1:0 (2:2, 600:581), Benedik – Plevnjak 1:0 (4:0, 607:559).

U subotu i nedjelju u organizaciji KK akovca u dvorani Druge osnovne škole uz izuzetno loše iscrtane nove linije ( nova pravila se primjenjuju od ove sezone!) odigran je još jedan pripremni turnir na kojem su momadi, redom drugoligaši mogli zorno vidjeti gdje su u odnosu na konkurenciju. Nastupili su zadarska Voštarnica, Murska Sobota iz Slovenije, te akoveki (nespojeni) drugoligaši Meimurje i akovec. U polufinalu su najprije igrali Voštarnica i Meimurje, gdje je akoveka momad urioznom igrom u drugoj etvrtini otišla na 14 koševa razlike na poluvremenu i onda –

stala! U drugom poluvremenu igrala je samo zadarska ekipa, naši sterilni u napadu, nekoncentrirani u obrani, naroito u skoku (slabo zagraivanje). Zakljuak – zaslužena pobjeda Zadrana i njihov proboj u finale. Drugu utakmicu su odigrali akovec i «antje» u vrlo nervoznoj utakmici (bez razloga?!); domaim košarkašima esto su pucali živci, jer «janezi» igraju vrlo agresivno «u kost», a suci sude – «kak sude». Ako se ne prilagodiš – tvoj problem! Raduje povratak košarci svojedobno najperspektivnijeg playmakera ove regije – Nikole Novaka. Nikac još uvijek nije onaj stari, ali u ovoj momadi akovca (koja uope ne izgleda loše, dapae) on

REZULTATI I KOŠEVI: Meimurje – Voštarnica 67:69(23:22, 19:6, 16:25, 11:16)

ME IMURJE: Jeleni, Novak Marek 13, Vugrinec 6, Rusak 3, Zaspan 11, Fodor 11, Krišto , Goleš 3, Novak Mario Medo 16, Vuruši, Golubi A. 4. akovec – Murska Sobota 71:87(23:20, 15:22, 17:21, 16:24)

AKOVEC: Novak N. 12, Prprovi L.13, Prprovi M., Megla 12, Kranjec 6, Golubi N. 6, Juras 3, Lonari 2, Biševac 11, Bedi, Glavina, Vehtersbah 6. Voštarnica – Murska Sobota 67:61 akovec – Meimurje 57:88(20:28, 19:18, 5:24, 13:18)

AKOVEC: Novak N. 9, Prprovi L. 8, Prprovi M. 2, Megla 2, Kranjec 4, Golubi N., Juras 2, Lonari, Biševac 21, Bedi, Glavina 4, Vehtersbah 5.

je jedini koji hoe i zna dodati loptu. Bolji i spremniji Slovenci su lako pobijedili domaina i u nedjelju odigrali s Voštarnicom finale (i izgubili!). Utakmicu «za broncu» su odigrala dva domaa, akoveka kluba gdje je prevagu donijelo više raspoloženih u koševima dvoznamenkastih igraa Meimurja protiv Biševca(KK akovec). Zakljuni je dojam da akovec mora još puno raditi ova dva tjedna do poetka prvenstva da bi igrao bitnu ulogu u (predviamo) gornjem domu lige, dok je Meimurje skoro pa spremno za borbu za vrh lige. (Bojan Hrka)
28. rujna 2010. DRŽAVNO PRVENSTVO U STRELIARSTVU

Trinaest medalja za SK Katarina Zrinski, odlini nastup mladih nada - U ekipnoj konkurenciji osvojen je naslov seniorskog prvaka u gaanju olimpijskim lukom Protekle subote strelistreli arski klub „Rijeka“ bio je domain najboljim streliarima Hrvatske. Ovim prvenstvom ujedno je Rijeki klub proslavio 50. obljetnicu postojanja kluba. Odmah od jutra žestoka kiša prijetila je da pokvari planove za održavanje državnog prvenstva, ali nakon odgode poetka za jedan sat, kiša je malo smanjila intenzitet i prvenstvo je moglo poeti. Streliari „Katarine Zrinski“ iz akovca nastupili su sa 3 ekipe i 14 pojedinaca i ukupno osvojili 13 medalja.

U pojedinanoj konkurenciji - 10 medalja U pojedinanom djelu prvenstva osvojili su ak 10

medalja U kategoriji kadetkinja medalja. sa stilom goli luk prvakinja države je Miroslava Senar , drugo mjesto osvojila je Tena Piljuši, a Vanda Kipke osvojila je tree mjesto. Meu kadetima, golog luka titulu prvaka države osvojio je Leon Peari, a Stephan Šalamon osvojio je drugo mjesto i srebrnu medalju. U kategoriji juniorki, stilom goli luk prvakinja države je Marija Rojko, dok se meu juniorima u stilu olimpijski luk titulom prvaka države okitio Igor Markovi, adrugo mjesto osvojiio je Jura Cmreak.

Štrukelj bez prave koncentracije izgubio zlato

S državnog prvenstva, koje je održano na rijekoj Kantridi, SK Katarina Zrinska potvrdila je epitet ponajboljeg hrvatskog streliarskog kluba

U konkurenciji seniora bilo je nešto napetije jer su održani i duel meevi nakon kvalifikacija. U olimpijskom stilu uvjerljivo

najbolji kezultat imao je Krešimir Štrukelj, ali izgubivši polufinalni dvoboj na kraju osvaja

tree mjesto, Mihael Štebih osvaja peto, a Božidar Vuruši šesto mjesto.

Meu seniorima u stilu goli luk briljirali su naši streliari, pa je tako Goran Cmreak nakon kva-

lifikacija j zauzeo tree mjesto, doda bi u finalnim borbama bor svoje suparzlovno pomeo sve sv nike i osvojio naslov državnog dobro pucao prvaka. Izuzetno dob koji je nakon je i Viktor Vadla koj kvalifikacija bio na 5. 5 poziciji, meu izbacio ali je ve u prvom me Oštreka da bi mnogo iskusnijeg Ošt na kraju u potpuno izjednaei mjesto morali noj borbi za tree mje jednom stresve odluivati sa jed lom gdje Viktor uz malo m manje sree mje ipak k osvaja etvrto  sto. Karlo Cilar je u ovoj konkurenciji osvojio 7. mjesto. U ekipnom djelu naše ekipe su osvojile tri medalje. Ekipa kadetkinja u stilu goli luk u sastavu Senar, Piljuši i Kipke osvojila je naslov državnih prvakinja i zlatnu medalju. Ekipa seniora u olimpijskom stilu u sastavu Štrukelj, Štebih i Vuruši takoer je osvojila naslov državnih prvaka i zlatnu medalju, dok je ekipa seniora u stilu goli luk u sastavu Cmreak, Vadlja i Cilar osvojila naslov viceprvaka i srebrnu medalju. Streliari „Katarine Zrinski“ ove rezultate posveuju nedavno poginulom mladom kolegi sportašu Marinu Šuici koji je bio svijetli primjer svim mladima, a posebno sportašima.

II. HNL - zaustavljena pobjednika serija Meimurja

HRVATSKI NOGOMETNI KUP

Nakon domaeg poraza od Gorice, vrh tablice izgleda jako daleko

Meimurje porazilo Konavljanin, s Rijekom u osmini finala

Lider prvenstvene tablice II. HNL izborio je pobjedu u akovcu. Gorica je svladala Meimurje 2:0 (1:0). Utakmica koja nije ponudila previše ljepote i prilika, ali su gosti svoje znali iskoristiti za razliku od domaina. S ovim porazom Meimurje je zaostalo u utrci za vrh tablice. Meimurje uglavnom u šestom prvenstvenom kolu nije pokazalo dovoljno da bi zavrijedili pobijediti. Kasnije je Franjo Pintari, jedan od Meimuraca u ekipi, rekao: “Zbilja mi nije jasno što se dogaalo. Ne mogu rei ni za jednog od svojih suigraa da je zabušavao ili da nije želio pobjedu. Ne znam, imali smo jako loš dan.”

Jedina prava prilika Vuke ostala neiskorištena Da su zbilja imali loš dan potvruje i injenica da je jedina akcija na gol gostiju, koja je imala potencijal da se pretvori u gol, došla i prošla u 19. minuti. Lima je tada iz slobodnog udarca uputio nisu loptu kroz živi zid, a tamo se najbrže snašao Vuka, koji je meutim ne zna primiriti i pospremiti u gol sa svega par metara udaljenosti.

Jurinova glupost na kraju poluvremena Gosti iz Velike Gorice, vodea ekipa II. HNL, bili su mnogo ras-

Gorica je potvrdila i u akovcu status ponajbolje ekipe II. HNL

Ostali rezultati: Vukovar ‘91 – Dugopolje 1:0; C. Sesvete – Mosor 1:0; Junak – HAŠK 3:1; Pomorac – MV Croatia 1:0; Solin – Rudeš 2:3; Luko – Suhopolje 2:1; Vinogradar – Imotski 4:1.

TABLICA

MEIMURJE – GORICA 0:2 AKOVEC. SRC Mladost. Sudac: Franuli (Ludbreg). Pomonici: Geler i Pervan. etvrti sudac: Hruškar. Delegat: Dundovi. Strijelci: 0:1 Menzil (45-11m), 0:2 Budimir (53). MEIMURJE: Jurin, Kovai, Vitas, Andre Silva, Celišak, Cicero Lima, Levai (od 46. Kova), Garba, Danki (od 58. Tiago), Grgi (od 66. Pintari), Vuka. Trener: Vjeran Simuni. GORICA: Kopri, Gegi, Peri, Sabljak, Menzil, Bajto, Pek, Budimir, Crnov (od 86. Grani), Hajduk (od 69. Ceki), Dvornekovi (od 90. Baruki). Trener: Damir Petravi. Žuti kartoni: Gegi, Jurin, Andre Silva, Vitas. Igra utakmice: Tomislav Pek.

položeniji iza igru, a domaa vrata naješe ugrožavaju kombinacije Dvornekovia, Hajduka i Budimira. Rezultat se s nule ipak pokree tek u 44. minuti, i to s bijele toke, nakon što je domai vratar Jurin srušio gostujueg Dvornekovia pred svojim golom, a pošto je on uzeo loptu Grgia i prošao Vitasa,

Kovaia i Limu te opasno priprijetio. Sigurni realizator je upravo Dvornekovi. I u drugom poluvremenu je Gorica bolji protivnik na terenu stadiona Mladosti, što potvruje i golom u 64. minuti. Tada je Budimir i iskoristio nezainteresiranost Vitasa i Tiaga za njegov protunapad te matirao Jurina za konanih 0:2. Nakon utakmice je domai trener Vjeran Simuni kazao: “Na odmor smo otišli s najgorim moguim rezultatom, nakon što smo napravili pogrešku. Pokušao sam izmjenama unijeti živost u svoju ekipu, mislim da smo u drugom poluvremenu bili nešto bolji, ali to nije bilo dovoljno. Mi smo u šest dana odigrali tri utakmice, i bolji od

1. Gorica 2. Luko 3. Rudeš 4. Vinogradar 5. Solin 6. C. Sesvete 7. Dugopolje 8. Junak 9. Meimurje 10. Pomorac 11. HAŠK 12. Imotski 13. Vukovar ‘91 14. MV Croaa 15. Suhopolje 16. Mosor

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

0 1 0 2 0 0 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2

1 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

11:3 12:5 10:9 12:5 11:8 10:7 9:6 7:6 9:8 5:7 7:11 6:11 5:13 6:9 5:11 2:8

15 13 12 11 9 9 7 8 7 7 7 7 7 5 5 5

Parovi slijedeeg kola: Imotski – Vukovar ‘91; Suhopolje – Solin; Gorica – Luko; MV Croatia – Meimurje; HAŠK – Pomorac; Mosor – Junak; Rudeš – Vinogradar; Dugopolje – Croatia Sesvete.

nas ne mogu odigrati tri utakmice na istoj razini.” Simuni je najavio mini – pripreme u tjednu koji slijedi i maksimalnu mobilizaciju za gostovanje kod MV Croatije u Slavonskom Brodu. (Ivana Strahija)

PRVA HNL juniori i kadeti - 5. kolo

Osijek uvjerljivo slavio u oba susreta I nakon petog kola naši predstavnici u 1. HNL juniora i kadeta ostaju na svega jednom osvojenom bodu, jer su pobjedu u akovcu upisali gosti iz Osijeka. Iako to nakon pet kola baš i nije rezultat kojim bi se mogli ponositi, naši mladi nogometaši igraju svoju prvu sezonu u Prvoj HNL, skupljaju iskustva, a tek su kratko pred natjecanje poeli ozbiljno i prvoligaški raditi. Takoer treba imati na umu da, bez obzira na konani poredak nakon sezone, ti e kadeti i juniori biti mnogo spremniji za natjecanje u seniorskom stažu. (Ivana Strahija)

JUNIORI: MEIMURJE – OSIJEK 0:4

KADETI: MEIMURJE – OSIJEK 0:6

akovec, SRC Mladost, gledatelja 50 Suci: Igor Pristovnik, Slaven Kneževi, Marin avlina (svi Zagreb). Strijelci: 0:1 Petrievi 11., 0:2 Peroševi 21., 0:3 Vrdoljak 68., 0:4 Glavaš 69. Žuti kartoni: Šoštari (Meimurje). Meimurje: Tizaj, Petak, Barat, Šoštari (od 56. Valenti), Antonovi, Makar, Vadlja, Koren (od 68. Šmit), Baksa (od 46. Jakši), Bobianec (od 60. Mui), Marec (od 62. Hergoti).

akovec, SRC Mladost, gledatelja 50 Suci: Slaven Kneževi, Igor Pristovnik, Marin avlina (svi Zagreb). Strijelci: 0:1 Miši 4., 0:2 Grgi 47., 0:3 Dugandži 54., 0:4 Plum 54., 0:5 Plum 56., 0:6 Miši 72. Žuti kartoni: Rožman, Vabec (Meimurje), Andabak, Jakobovi (Osijek). Meimurje: Križai, Šari (od 54. Pintari), Mesari (od 41. Vabec), Skoliber (od 62. Pongrac), Dodlek, Tomašek, Kolari (od 52. Koselac), Lackovi, Rožman, Kuhta (od 47. Polak), Habuš.

U srijedu se odigrane preostale utakmice 1. kola, šesnaestine finala Hrvatskog nogometnog kupa. Plasman meu 16 najboljih u tom natjecanju izborilo je i Meimurje koje je svladalo hrvatskog treeligaša Konavljanina 3:1 (2:0). Od samog poetka Meimurje je usmjerilo utakmicu u svoju korist. Marijan Vuka koji je poeo zabijati golove “kao od šale”, naeo je goste ve u 3. minuti, dok je Lima u 25. minuti povisio prednost na 2:0. U nastavku su gosti došli do daha i zaprijetili smanjivši na 2:1, ali je u 70. minuti Vuka otklonio sve dileme oko pobjednika. Dvostruki strijelac u Kupu bio je Vuka, koji je svojom igrom bio zadovoljan: “Moji pogoci su zasluga cijele ekipe, ali moram posebno zahvaliti treneru Simuniu što je insistirao na mom povratku. Takoer je vjerovao u mene i kad mi nije išlo, govorio mi je da samo treba stvarat šanse i da e me golovi krenuti. To se i dogodilo.” Trea pobjeda u nizu je bila velik razlog za sreu trenera Vjerana Simunia: “Ekipa se diže, igru imamo i sad naplaujemo sve što smo naporno radili. Svaka nam je utakmica važna, a posebno je Kup izlog u svijet i prilika da se pokažemo i ostatku Hrvatske. Za protivnika smo dobili Rijeku, nee biti lako, ali nema šanse da se unaprijed predamo.” Simuni je k tome upozorio i na ozljedu Jambrošia: “Izuzetno mi je žao što smo ga izgubili zbog ozljede. U pi-

tanju je gležanj i nee ga biti najmanje dva tjedna.” Nažalost, ispostavilo se ve u subotu da je Jambroši itekako bitan za igru Meimurja prema naprijed i da itekako nedostaje jedan takav kvalitetan pokretljiv napada. Me  i mu r je je dobi lo atraktivnog protivnika u osmini-finala. Igrati e protiv prvoligaša koji trenutano igra u ponajboljoj ormi - Rijeke. Ždrijebom e se odigrati domainstvo, a u ovoj azi igra se samo jedna utakmica. Rezultati šesnaestine finala: Rudar 47 - Hajduk Split 2:10, Karlovac - Moslavina 5:0, MV Croatia - Osijek 1:2, Zadrugar-Dinamo 0:6, Nosteria-Rijeka 2:4, BSK-Varaždin 0:2, Opatija-Slaven Belupo 0:1, Vrbovec.Zagreb 0:2, Slavija-Šibenik 3:4 nakon produžetaka, Rudeš-Cibalia 0:3, Lokomotiva-Inter Zapreši 1:2, Graniar Pomorac 0:2, Suhopolje-Segesta 3:1, ZagoraHAŠK 2:4 nakon produžetaka, Meimurje-Konavljanin 3:1 te Istra 1961-Hrvatski Dragovoljac 3:1. Na osnovu natjecateljskih brojeva klubova, poznati su svi parovi osmine finala: Dinamo-Karlovac, Hajduk-Istra 1961, Varaždin-HAŠK, Slaven Belupo-Suhopolje, ZagrebPomorac, Šibenik-Osijek, Cibalia-Inter Zapreši i RijekaMeimurje. Utakmice osmine finala HNK-a igraju se 27. listopada, a domaini utakmica odrediti e se ždrijebom ovaj tjedan. (D. Zrna, I. Strahija)
28. rujna 2010.

III. HNL - ISTOK

NedeliĹĄani i PreloĹžani opet s gorkim okusom s gostovanja LoĹĄe suenje protiv meimurskih predstavnika obiljeĹžilo je subotnje gostovanje NedeliĹĄa i Mladosti Prelog. Da je ono bilo realno NedeliĹĄe je moglo izvui sva tri boda, a PreloĹžani bi zasigurno bili puno bliĹže bodu, nego je to bio na kraju sluaj.

Protiv NedeliĹĄa suci i loĹĄa realizacija NedeliĹĄe je u gostima kod solidne Slavije stiglo do boda rezultatom 2:2. Pleternianima je oito teĹĄko pao kup u srijedu, kad su se istroĹĄili protiv Ĺ ibenika, te su naĹĄi treeligaĹĄi mogli odigrati svoju igru. “Mi smo veim dijelom utakmice, osim u poetnih 15 minuta, imali terensku premo i napravili zbilja puno ĹĄansi. Na Ĺžalost, realizacija nam joĹĄ nije na razini na kojoj Ĺželimâ€?, rekao je trener NedeliĹĄa Ĺ˝elimir Orehovec. U momadi NedeliĹĄa nije bilo Golubia, koji je ozlijeen. To ne udi nakon godine dana bez treninga i utakmica, a s momadi nije proĹĄao ni pripreme, pa je podloĹžniji ozljedama. Nije bilo ni ukesa, koji se Ĺžalio na list: “Nemam potrebu ni jednog od njih forisrati, radije sam ih uvao za srijedu. Na sreu, ima nas dovoljnoâ€?, rekao nam je Orehovec. Slavija je u prednost doĹĄla u 21. minuti preko Ĺ˝afarania, ali S. Treska, nakon zajednike akcije Jageca i D. Treske, uspijeva poravnati rezultat prije no ĹĄto se poĹĄlo na odmor. Rezultat se opet vrlo brzo mijenja poetkom drugog dijela, kad je Marinovi nakon udarca iz kuta iskoristio nesporazum u obrani NedeliĹĄa. Slijedi napetih pola sata, u

IV. HNL - 5.kolo NEDELJANEC – AKOVEC 3:0 Suci: Belovi (N.S. na Dravi), Posedi (Puťine), Brljak (D.Dubrava). Strijelci: 1:0 Sedlar 31., 2:0 Matuec Do. 56., 3:0 Baan 87. Nedeljanec: Šprem, Melnjak (od 50. Baan), Hudoletnjak, Sedlar, urek, Kuar, Piska, Matuec Do., Varga, Kapeť, Priher. akovec: Grof, Pintari V., Pintari N., Novak, Horvat P., Matuec Da. (od 80. Pokos), Pomper, Hanc. Saka (od 46. Miroťevi), Malovi, Horvat H. (od 66. Erdelja).

POLET – SLOBODA VŽ 0:0 Pribislavec, igraliťte Petar Perťi. Suci: Pajtak (M.Bukovec), Galinec (Viťnjica), Pintari (VaraŞdin). Polet: Vibovec, Toplek (od 46.Kriťtoi), Baťek (od 46. Nemec), Pintari (od 54. Lisjak), Magdaleni, Okreťa, Gajnik, Obadi, Posavec, Baťek, Pali. Sloboda VŞ: Vaeti, Lonar, NjeŞi (od 64. Šarevi, od 89. Kostelac), Krať (od 49. Malnar), Petak, urasek, HiŞak, Sambolec, Knok, Besek, Stankovi.

TRNAVA – NOVI MAROF 3:2 Gorian, igraliťte Trnave. Suci: Halaek (Virje), Kuťec (VaraŞdin), Beťeni (V.Toplice). Strijelci: 0:1 Hrebak 28., 1:1 Ribi 71. 11 m, 2:1 Vlah 83., 3:1 Ribari 84., 3:2 Horvat I. 90. Trnava: Farkať, Vlah, Gudlin, Baksa, Katanec, Pintart (od 46. Ribari), Ribi, Blagus (od 69. Markuťi), Jakťi S., Mesari, Jakťi A. (od 88. Pavlic). Novi Marof: Kljuari, Saka, Hrebak, Novak, Meťnjak, Migles, Jelen (od 86. Štriga), Margeti (od 83. Horvat M.), Saboli. Hrebak (od 70. Planinc).

GRANIAR – SLOBODA S 1:3 Kotoriba, igraliťte Sportski park. Suci: Novak (M. Srediťe), Genc (Pretetinec), Kedmenec (Sv. Marija) Strijelci: 0:1 Goricaj 28. 11 m, 0:2 Novak 70., 1:2 Hertelendi 77. 11 m, 1:3 Angel 90. Crveni kartoni: Na (Graniar) 72. – 2. Şuti, preoťtri start i povlaenje za dres; Hea (Sloboda S) 38. – udaranje protivnikog igraa laktom. Graniar: Tropťek, Radmani, Fundak (od 61. Horvat), Gorupi, Na, Latin (od 31. Habuť), iŞmeťija, Hertelendi, Matulin (od 61. Marka), Paveli, Kos. Sloboda S: Posavec, Begovi. Kamenar, Buhanec (od 31. Levec), Katanec, Srnec, Borko, Goricaj, Mihalic (od 60. Novak), Petek (od 87. Angel), Hea.

OTOK – MLADOST (P) 4.1 OTOK. Gradski stadion. Sudac: Dario Bel (Osijek). Pomonici: Marini i Paudenovi. Strijelci: 0:1 Baaro (12), 1:1 L. Komljenovi (28), 2:1 L. Komljenovi (51), 3:1 Kuzmanovi (65), 4:1 Kuzmanovi (76). OTOK: ulina, Puli, M. Komljenovi, Kuzmi, Grigi, Šimunovi, M. avlovi (od 71. Proleta), Prnjak (od 46. Šer), Kuzmanovi, Pavlin, L. Komljenovi (od 83. G. Miljak). Trener: Milan Jankovi. MLADOST (P): Špilek, Vutek (od 79. Sraka), Farkať, Baari, Matija Radikovi, Novak, Magdaleni, Dodlek (od 85. Marsel Radikovi), Bukal, RuŞman, Habuť (od 77. Miťi). Trener: Zoran Kralji. Igra utakmice: Ladan Komljenovi.

SLAVIJA – NEDELIŠE 2:2 PLETERNICA. Igraliťte Stjepan Zdenko Šivo. Sudac: Rac (Andrijaťevci). Pomonici: BlaŞevi i Vecko. Strijelci: 1:0 Dav. Žafarni (21), 1:1 S. Treska (40), 2:1 Marinovi (48), 2:2 Jagec (73-11m). SLAVIJA: Petkovi, uljak, Vukoja, J. Boťnjak (od 64. Putri), Podobnik, Dal. Žafarani, Anurovski (od 78. AdŞi), Marinovi, Dav. Žafarani, Neruda, Jakovljevi (od 59. Jogun). Trener: Predrag SamardŞija. NEDELIŠE: Posavec, Stankovi (od 46. Zanjko), Belovi, Vibovec, Zavrtnikm, Jagec, S. Treska, Simon, D. Treska (od 89. Hruťoci), Jari, Balent (od 90. Begovi). Trener: Željko Orehovec. Igra utakmice: Danijel Jagec.

kojima je sudac Rac mogao mirne duĹĄe gostima dosuditi penal u barem tri navrata, no to je konano uinio u 73. minuti, Siguran je s bijele toke bio Jagec za 2:2, a lopta je za Petkovia bila neuhvatljiva. Orehovec je bio zadovoljan, no ujedno je najavio: “Ovaj bod treba potvrditi u srijedu kad doekujemo Graniar, pa emo lakĹĄe otii na gostovanje u subotu u Osijek.â€?

Sve je krenulo naopako nakon poravnanja iz “debelogâ€? ofsajda Mladost iz Preloga sjajno je krenula u susret protiv Otoka kojeg mnogi ubrajaju meu favorite za osvajanje naslova prvaka. Uostalom, nisu sluajno vodea momad prvenstva. Meutim, to nije sprijeilo “mladostaĹĄeâ€? da pokuĹĄaju iznenaditi domaina. U tome su i uspjeli, ali onda s nekoliko neloginih odluka pomonih suca, postali su previĹĄe nervozni, ĹĄto su domai iskoristili i pretvorili u pobjedu. I ne samo to, ve su iskartonirani gosti ostali bez nekoliko igraa za vaĹžnu utakmicu u srijedu protiv Cerniana. Baari je inae donio Mladosti prednost i sve je iĹĄlo u prilog gostima. Domaini su pokuĹĄali neĹĄto, ali nisu bili previĹĄe raspoloĹženi. Ĺ toviĹĄe, nije nedostajalo puno da bude i 0:2. I onda se dogodio presudan trenutak utakmice. Brzonogi domai igra Komljenovi bio je ak metar ili dva u zaleu, ali to nije smetalo pomonom sucu da ga pusti samog prema vratima Mladosti da zabije za 1:1. Tada se igra Mladosti raspala. Igrai su se teĹĄko pomirili s

Ostali rezultati: NAŠK – Mladost (C) 2:0; Olimpija – Slatina 5:1; akovo – Croatia 0:0; Lipik – Podravina 1:1; Beliťe – Bjelovar 3:1; Graniar – KriŞevci 3:1; Slobodnica – Koprivnica 1:4.

TABLICA 1. Otok 2. Bjelovar

7 7

5 5

1 1

1 1

18:4 12:8

16 16

3. Slavija

7

4

2

1

9:6

14

4. Mladost (C) 5. Koprivnica 6. BeliĹĄe 7. NAĹ K 8. Podravina 9. akovo 10. Slobodnica 11. NedeliĹĄe 12. Graniar 13. Mladost (P) 14. KriĹževci 15. Slana 16. Lipik 17. Croaa 18. Olimpija

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

4 4 4 4 3 3 3 3 1 2 2 2 1 1 1

1 0 0 0 2 2 1 1 4 1 1 0 2 2 1

2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 4 5 4 4 5

14:7 16:9 13:11 7:6 11:7 6:6 15:11 13:11 8:10 10:16 7:13 11:16 11:19 9:22 9:15

13 12 12 12 11 11 10 10 7 7 7 6 5 5 4

Parovi 8. kola: Mladost (P) – Mladost (C); Slatina – NAĹ K; KriĹževci – Olimpija; NedeliĹĄe – Graniar; Croatia – Slavija; Bjelovar – akovo; Podravina – BeliĹĄe; Koprivnica – Lipik; Otok – Slobodnica. takvom odlukom, jer to nije bila prva teĹĄka sudaka kraa, ve etvrta u nizu na gostovanju. Kad je tako, onda se uvijek ovjek pita zaĹĄto igrati. Domai su to obilato iskoristili, preuzeli konce igre u svoje ruke i na kraju slavili visoku pobjedu 4:1. Kad je tako obino ti govore, â€œĹĄto se buniĹĄ, izgubio si uvjerljivoâ€?, ali to je trebalo sasvim drugaije izgledati da su bili normalni uvjeti kad je u pitanju suenje za igru. U srijedu u Prelogu s poetkom u 16 sati gostuje Mladost Cernik. (Ivana Strahija i Dejan Zrna)

IV. HNL-SJEVER - SKUPINA A

U Kotoribi slavili Slakovani, Palovani zaustavili Ivanicu Svega je bilo u kotoripskom Sportskom parku ovog vikenda. NaĹžalost najviĹĄe nesportskog ponaĹĄanja. Suenjem naravno kako je to obino sluaj nisu bili zadovoljni ni jedni, ni drugi, ali na kraju se naravno viĹĄe ljute domai - jer su izgubili. Do pobjede i to druge uzastopce stigli su gosti. Slakovani su inae vei dio utakmice imali igraa manje, nakon ĹĄto je u 38. minuti iskljuen Hea zbog nesportskog ponaĹĄanja, no ipak su uspjeli Graniaru koji je na tablici iznad njih zabiti dva gola. U igru se domai vraaju u 77. minuti golom Hertelendija, ali kako su prije toga i oni ostali bez jednog igraa, Naa, nisu uspjeli doi do izjednaenja. Pobjedu golom u 90. minuti potvruje Angel. Slakovani su tako u uzlaznoj putanji, a domai Graniar nakon izvrsnog starta, zapao je oito u malu rezultatsku krizu.

Sloga se napromaĹĄivala, ali jedan ipak zabila Tri boda je SlogaĹĄima donio gol Darka Vabeca u 50. minuti utakmice protiv ukovca. Time su se nogometaĹĄi s periferije akovca vinuli na visoko drugo mjesto, dok je ukovec i dalje uvjerljivo posljednji, bez i jednog osvojenog boda u pet odigranih kola.

Vrijedna tri boda Dinama Izuzetno neugodnog protivnika, ivaneku Ivanicu, Palovani su svladali na svom travnjaku s 4:3. Po dva gola Mihalovia i Debelca pokazala su da Dinamo zasluĹžuje bolje mjesto u poretku. od gostujue ekipe pak je pokazana ĹĄirina klupe, jer su izmjene trenera Damira FriĹĄia donijele Ivanici posebni polet, i golove kojima su ugrozili domau pobjedu.

Nedeljanec uvjerljiv protiv akovca Pravi potop su akovani doĹživjeli u Nedeljancu, gdje pitanje pobjednika nije bilo upitno. Meutim, rezultat je ponekad varljiv, jer nije bila

to tako loĹĄa predstava gostiju. Ipak, zasluĹženo su tri boda otiĹĄla domaoj ekipi, koja ne samo da se bolje snaĹĄla u teĹĄkim uvjetima za igru, nego je imala i raspoloĹženije strijelce. akovani nisu iskoristili ni najizgledniju priliku, kad je u drugom poluvremenu s bijele toke mogao pogoditi Novak i vratiti akovec u igru. No, Novak puca slabo. Ĺ prem loptu odbija ponovno pred njega, a akovanin ponovno ne koristi priliku. “Zbilja mi je Ĺžao ĹĄto nismo uspjeli kapitalizirati dobru igru. Iako to rezultat ne pokazuje, odigrali smo jednu

od najboljih utakmica do sad�, rekao je predsjednik akovca Duťan Mikolaj.

Trnava preokrenula U Gorianu su domai na kraju slavili s 3:2, ali je vodstvo bilo dugo na strani gostiju, sve od pogotka Hrebaka u 28. minuti utakmice. Novi Marof izgubio je koncentraciju tek nakon penala, kojeg je realizirao Ribi, a gostujue su redove dodatno razbili pogoci Vlaha u Ribaria. Pobjeda je Trnavi omoguila ostanak na sedmom mjestu tablice.

SLOGA – UKOVEC 77 1:0 akovec, igraliťte Sloge. Suci: Vugrinec (Komarnica), Šprem (VaraŞdin), Buni (Prekno). Strijelac: 1:0 Vabec Darko 50. Sloga: Peri, Mihalkovi, Jeud (od 46. Glad R.), Obadi, Vabec Darko, Vabec Damir, Glad D. (od 46. Juki), Bajzek, Bali, Doklea, Vugrinec (od 88. Kolar). ukovec 77: Lehki, Runija, BoŞek, Poljak, Mihoci (od 60. Hliť), Anderlin, Jezeri, Malek, Vuk, Begovi, BoŞek.

DINAMO – IVANICA 4:3 Palovec, igraliťte Dinama. Suci: osi, Pani, Slunjski (svi VaraŞdin). Strijelci: 1:0 Mihalovi 11., 1:1 Peharda 18., 2:1 Debelec 34., 3:1 Mihalovi 60., 3:2 Kolarek 62., 4:2 Debelec 85., 4:3 Šminti 90.

SRAINEC – PLITVICA 1:1 Suci: Kolari (N.S.Rok), Radek (Pribislavec), Sukanec (S.Ves). Strijelci: 0:1 rnila L. 23., 1:1 Miko 63. 11 m Srainec: Bogadi, DroŞek (od 60. Petri), Šincek, Vilaj, Kolari J. (od 67. Gran), Vincek, Kolari M., Bukal, Plantak, MIko (od 76. Ivek), Kos. Plitvica: Kiťiek, Horvat, Kuar (od 78. Ister Tomislav), Pomper, Horvat, Buhin, rnila I., rnila L. (od 50. Canjuga), Melnjak (od 72. Ister Tomica), Tomaťi, Zgrebec.

Rezultati 5. kola: Sloboda (VŽ) - Polet (P) 0-0; Srainec - Plitvica 1-1; Sloga - ukovec 77 1-0; Nedeljanec - akovec 3-0; Trnava - Novi Marof 3-2; Graniar (K) - Sloboda (S) 1-3; Dinamo (P) - Ivanica 4–3

TABLICA 1. Nedeljanec

5

4

1

0 17:3

13

2. Sloga

5

4

0

1 14:6

12

3. Ivanica

5

3

1

1 14:7

10

4. Plitvica

5

3

1

1 9:6

10

5. Polet (P)

5

3

1

1 10:8

10

6. Graniar (K)

5

3

0

2 11:7

9

7. Trnava 5

3

3

0

2 11:11 9

8. Sloboda (S)

5

2

1

2 9:9

7

9. Dinamo (P)

5

2

0

3 8:11

6

10. Sloboda (VĹ˝)

5

1

1

3 6:8

4

11. akovec

5

1

1

3 11:14 4

12. Srainec

5

1

1

3 6:14

4

13. Novi Marof

5

0

2

3 6:13

2

14. ukovec 77

5

0

0

5 3:18

0

Parovi 6. kola: akovec – Plitvica; ukovec 77 – Srainec; Ivanica – Sloga; Sloboda (S) – Dinamo; Polet (P) – Graniar; Novi Marof – Sloboda (VŽ); Nedeljanec – Trnava.
28. rujna 2010. I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

6. kolo I. ŽNL BSK – DINAMO (D) 5:1 (1:0) BELICA. Igralište Mosše. Suci: Bojan Juras (akovec), Boris Jakovljev (G. Hrašan), Josip Novak (akovec). Delegat: Franjo Kocijan (Šenkovec). Strijelci: 1:0 Beštek (24-11m), 2:0 Makar (55), 2:1 S. Krznar (66-11m), 3:1 Beštek (69), 4:1 Herc (75), 5:1 Beštek (77). BSK: Sternad, Grbavec, Makar (od 72. Sršan), Gelo, Herc (od 78. Horvat), Mihalec (od 80. Pani), S. Horvat, Hajdarovi, Paler, Mlinari, Beštek. Trener: Stjepan Mihalec. DINAMO: D. Novak, Tizaj, Jankovi, A. Krznar, S. Krznar, Peras (od 68. Pintari), N. Krznar, Trstenjak, Vlaši, Jakši, Kanižaj. Žu karton: Mihalec (BSK).

POLET – NAPRIJED 1:0 (0:0) SVETI MARTIN NA MURI. Igralište Poleta. Suci: Krisnko Jaluši (Kuršanec), Renato Posavec (Strahoninec), Tihomir Kralji (Vularija). Delegat: Stjepan uranec (Šenkovec). Strijelac: 1:0 Gorianec (82). POLET: urkin, Turk, Karlovec, Soboan, Hren, Horvat, Radikovi (od 80. Vinko), Stojko, Gorianec (od 63. G. Gorianec), Šardi, Makovec (od 65. Karlovec). Trener: Krešimir Šenji. NAPRIJED: Mlinarec, F. Horvat, J. Hižman (od 77. F. Hižman), Lukai, Glavina, Bedeniki, D. Režek (od 65. Šimunkovi), Marnec, P. Horvat, Ž. Glavina, Kemec. Trener: Zlatko Vugrinec. Žu kartoni: Soboan, Horvat, Radikovi (Polet), P. Horvat, F. Horvat, Mlinarec (Naprijed).

MLADOST – RUDAR 2:1 (0:0) IVANOVEC. Igralište Park Mlados. Suci: Damir Aldi (Strahoninec), Tomislav urila (Kuršanec), Ivan Žganec (akovec). Delegat: Marijan Sabol (Gardinovec). Strijelci: 0:1 M. Šol (71), 1:1 Murkovi (76), 2:1 Fuko (90). MLADOST: Lacko, J. Jaluši, Škerbi, Fuko (od 73. Žvorc), Murkovi, N. Horvat, M. Novak, Bari, Korent, Levai, Pavlekovi, Fegeš. Trener: Sven Lacko. RUDAR: T. Novak, D. Levai, Šprajc, Vuri, N. Šol, J. Leich (od 75. Simon), Rihtarec, Mikuli (od 85. Varga), Zadravec, M. Šol, Kukovec. Trener: Smiljan Liklin. Žu kartoni: Murkovi, M. Novak, Pavlekovi (Mladost), Šprajc, Zadravec, Mikuli, Kukovec (Rudar).

ZASADBREG – CENTROMETAL 1:8 (1:4) ZASADBREG. Igralište Zasadbrega. Suci: Zdravko Toplišnjak (N. Ves), Ivica Felker (Strahoninec), Saša Mihali (Lopanec). Delegat: Antun Vlahek (Hodošan). Strijelci: 0:1 Fegeš (8), 0:2 Fegeš (9), 0:3 Bratkovi (18), 1:3 Koroši (20), 1:4 Dumani (41), 1:5 Dumani (53), 1:6 Vibovec (76), 1:7 Fegeš (77), 1:8 Fegeš (88). ZASADBREG: Kolar, Žganec, Sabolec (od 46. Kovai), Mesari, Živko, M. Kovai, Rodinger, Šimunkovi, Vrbanec (od 82. Marec), Koroši, Perho (od 74. Lepen). Trener: Dražen Novak. CENTROMETAL: Trupkovi, Fuko (od 66. Vincek), M. Vince (od 74. B. Vince), Pani, Senar, Majsen, Bratkovi, Lastavec (od 78. Rodrigue), Dumani, Fegeš, Vibovec. Trener: Boris orevi. Žu kartoni: Vrbanec (Zasadbreg), Lastavec, M. Vince, Dumani (Centrometal).

Omladinac uvjerljiv u derbiju protiv Dubravana LISTA STRIJELACA

Derbi u Novom Selu Rok domainu. Odigrali su igrai Omladinca pod trenerskom palicom Denisa Ratajca prvo poluvrijeme vrlo dobro i gostima iz Donje Dubrave potpuno zatvorili prilaze prema vratima Tomislava Tomašia. Od prve su minute domai dobro krenuli i samo se ekao zgoditak u mreži Ivice Apostolovskog. Zbilo se to u 22. minuti nakon lijepe akcije Novak-Lesjak, a ovaj posljedni postiže zgoditak. Po drugi se puta Ivan Lesjak upisao u strijelce u 35. minuti za vodstvo Omladinca od 2-0. U drugom poluvremenu Dubravan je odigrano nešto bolje. No, bez završnice. Kada je nakon jedne kontre u 61. minuti Dalibor Hujs pogrešio i omoguio Jurici Novaku prigodu da postigne zgoditak koju on nije propustio bilo je 3-0 za Omladinac i utakmica je praktiki bila riješena. Od prigoda gostiju treba spomenuti ve pred sam kraj kada je Dražen Horvat II pogodio vratnicu. Na kraju sasvim zaslužena pobjeda domaih u izuzetno fer i korektnoj igri gdje vrlo dobri sudac Darko Filipi nije imao potrebe za pokazivanjem opomena. Omladinac oito sve više izrasta u pravu momad, pa e vodstvo kluba na elu sa Josipom Korošem imati briga kako uz lijep i funkcionalni stadion na hrvatskoj drugoligaškoj razini uvesti momad u viši stupanj natjecanja.

Polet (SMnM) promašivao, ali ipak na kraju pobijedio

SOKOL – SPARTAK 1:2 (0:0) VRATIŠINEC. Igralište Sokola. Suci: Maja Horvat (S. Ves), Stjepan Fic (Lopanec), Toni Fažon (akovec). Delegat: Slavko Vodopija (Strahoninec). Strijelci: 0:1 Hali (52), 0:2 Novosel (62), 1:2 N. Munar (65). SOKOL: B. Puh, T. Lisja, Lebar (od 65. Vincek), D. Novak, N. Drk, Žganec, Kovai, Mikolaj, Šol, N. Munar, Marko Mikolaj. Trenr: Marko Mikolaj. SPARTAK: Jalšovec, Domini, Mihalic, Opaak, Cvetko, G. Križaiž, Ruži (od 46. Novosel), Pasler, Šegovi (od 90. Lonari), Hali (od 89. V. Mihalic), Lackovi. Trener: Goran Križai. Žu kartoni: N. Munar, Marko Mikolaj (Sokol), Hali, D. Mihalic, Novosel (Spartak). Crveni karton: L. Mikolaj (Sokol).

OMLADINAC – DUBRAVAN 3:0 (2:0) NOVO SELO ROK. Igralište Omladinca. Suci: Darko Filipi (Slakovec), Borut Križari (Ivanovec), Ivica Horvat (akovec). Delegat: Darko Jambrovi (Štefanec). Strijelci: 1:0 Lesjak (22), 2:0 Lesjak (35), 3:0 J. Novak (61). OMLADINAC: Tomaši, D. alopa, Reich, Jambroši, G. alopa, Bel, K. Culjak (od 70. Cerovec), M. Culjak, J. Novak, Dragovi, Lesjak (od 87. Ratajec). Trener: Denis Ratajec. DUBRAVAN: Apostolovski, B. Brljak, Švenda, Hujs (od 68. I. Horvat), D. Horvat, Jadan (od 80. Rusak), Špoljar, Dr. Horvat, Lovrek (od 46. Jakupak), Nes, mrlec. Trener: Dražen Horvat.

BRATSTVO – PLAVI (P) 2:2 (0:1) SAVSKA VES. Igralište Bratstva. Suci: Dario Bubek (Miklavec), Vlado Soka (Podturen), Dragun Novak (Lopanec). Delegat: Franjo Fais (Dunjkovec). Strijelci: 0:1 B. Mesari (20), 0:2 Pintari (50), 1:2 Pata a (54), 2:2 F. Horvat (68). BRATSTVO: Lajtman, Vlah, Bujan, Zlatarek, Vugrin (od 52. Kocijan), Saka, F. Horvat, Pata a, M. Mesari, D. Mesari, Hižman. Trener: Slavko Spanovi. PLAVI: Vaš, S. Škvorc (od 65. Trupkovi), Nerer, Turk, Trstenjak, Zadravec, Tuksar, Pintari (od 87. Majeri), J. Škvorc, K. Škvorc, B. Mesari (od 81. Vabec). Trener: Ivan Hamunajec. Žu kartoni: D. Mesari, Saka, Kocijan, M. Mesari, F. Horvat (Bratstvo), Pintari, Turk, J. Škvorc, B. Mesari, Majeri, Vabec (Plavi). Crveni karton: Majeri (Plavi).

Polet od bezbroj prigoda realizirao tek jednu. Skoro su ve igrai Naprijeda kui u Cirkovljan otišli sa bodom da su uspjeli još posljednjih osam minuta utakmice odoljeti napadima domaeg Poleta. Daleko je bio bolji protivnik domai Polet svojim gostima, ali realizacija je zakazala. Sreom po domae kao joker sa klupe u igru je u 63. minuti ušao Goran Gorianec i u ve spomenutoj 82. minuti svojim zgoditkom uspio domainu donijeti minimalnu, ali vrijednu pobjedu od 1-0. Po trojica opomenutih igraa u svakoj momadi.

Centrometal rasturio Zasadbreg Pravi domai potop Zasadbrega. Do vrha su domau mrežu napunili igrai Centrometala. Izuzetno pucaki raspoložen kod gostiju iz Macinca bio je etverostruki strijelac Antonijo Fegeš. Za samo 18. minuta igre ve su gosti imali vodstvo od 3-0. Domai Zasadbreg jedini zgoditak postigao je u 20. minuti i to Marko Koroši. Marijan Dumani u prvom je poluvremenu zakljuio gostujuu seriju zgoditaka i poetkom drugog poluvremena otvorio novu seriju zgoditaka. Nenad Vibovec bio je u 76. minuti strijelac za 6-1, a preostala dva zgoditka za visoku gostujuu pobjedu od 8-1 u samoj završnici utakmice postigao je Antonijo Fegeš. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa.

VETERANI – ISTOK – 8. KOLO MLADOST – POLET (P) 5:1 (2:0)

SPARTAK – PODTUREN 3:1 (1:0) MALA SUBOTICA. Igralište Jagodiše. Sudac: Tomislav urila (Kuršanec). Strijelci: 1:0 Marec (33), 2:0 Juras (60), 2:1 V. Hranilovi (67-11m), 3:1 Marec (80). SPARTAK: Hrustek, Požgaj, Juras, I. Križai, Horvat, Milijani, M. Križai, Marec, Taradi, Lonari, Kovai. PODTUREN: Kukovec, J. Kerovec, D. Kerovec, J. Strahija, Biber, Strnad, I. Strahija, Koevar, Mikuli, I. Hranilovi, V. Hranilovi.

KRALJEVAN 38 – DINAMO 1:3 (1:0)

HODOŠAN – MLADOST (I) 3:0 (2:0)

DONJI KRALJEVEC. Igralište Kraljevan 38. Sudac: Željko Novak (Prelog). Strijelci: 1:0 Munar (32), 1:1 J. Šegovi (78), 1:2 J. Šegovi (85), 1:3 I. Domini (89). KRALJEVAN 38: I. Strahija, D. Glad, Mlinarec, Strbad, Duš, Cerovec, Perca, Iskra, Tisaj, Glavak, Munar. DINAMO: Jankovi, I. Križai, Furdi, Cirkveni, Gregorini, J. Šegovi, Domini, Kova, Hliš, Mezga (od 46. Zorec), Ma (od 67. Lova).

HODOŠAN. Sudac: Dominik Mihoci (ukovec). Strijelci: 1:0 Kova (10), 2:0 Srpak (37), 3:0 Ruži (79). HODOŠAN: Mesari, Domini, Mihokovi, Šavora (od 46. Vlah), Smolek, Štefok, Bari, Srpak (od 68. A. Srpak), Ciglari (od 46. Blažeka), Kova (od 46. Bihar), Doleni (od 62. Ruži). MLADOST: Bujani, A. Višnji, Bašek, Tkalec, Jambrovi, Varga, Lajtman (od 46. Klinec), Krišto , Fuko, Kralji (od 46. Sušec), Kozjak (od 23. Ruži).

DINAMO – VIDOVAN 1:4 (1:2)

BSK – RADNIKI 0:3 (0:0) BELICA. Igralište Belice. Suci: Vjeran Tuksar (Peklenica). Strijelac: 0:1 Lovrek (47), 0:2 Lovrek (78), 0:3 Lovrek (85). BSK: J. Horvat, K. Novak, T. Horvat, Mesari, Mlinari, V. Horvat, D. Mesari, M. Horvat, Buhin, Pintari, Haek. RADNIKI: Paler, Bacinger, Vlahek, J. Križai, Vodopija, J. Novak, Hajdarovi, D. Novak (od 45. Lovrek), Baksa, Krznar, Žilavec.

JADRAN – SLOGA 1:2 (1:1) ŠTEFANEC. Igralište Štefanca. Sudac: Marinko Hrušoci (Nedeliše). Strijelci: 1:0 Vrbanec (32), 1:1 Štampar (37), 1:2 Blažeka (84). JADRAN: Kovaec, Juras, Koiš, Hras, Kranjec, Korent, Kodba, Pavlekovi, Janec, G. koiš, Vrbanec. SLOGA: Matjašec, Blažeka, S. Levai, Hajdinjak, Vraži, Štampar, D. Levai, Pongrac, Ma, Bubek, Pintari.

Vratar Rudara Tomislav Novak poklonio pobjedu Mladosti. Dugo nije zgoditka bilo u Ivanovcu po kišnom vremenu. Gosti iz Murskog Središa zgoditkom Marka Šoltia u 71. minuti dolaze do vodstva od 1-0. Potom slijede dvije kiks intervencije vratara Rudara koje domaa Mladost odnosno njezini napadai Filip Murkovi u 76. i Ivan Fuko u 90. minuti ne propuštaju realizirati za pobjedu od 2-1. Tako je novi trener Mladosti Dragutin Narana odmah startao pobjedom. Tri domaa, a etiri gostujua opomenuta igraa u vrlo borbenoj igri.

Spartak slavio u Vratišincu Spartaku sva tri boda iz Vratišinca. Nakon prvih 45 minuta i rezultata 0-0 mirisalo je da e gosti u Malu Suboticu nešto odnijeti iz Vratišinca. Naroito je to bilo vidljivo po tome što su gosti prvo poluvrijeme puno bolje od domaeg Sokola odigrali. Denis Hali je u 52. minuti Spartak doveo u vodstvo od 1-0. Deset minuta kasnije gosti ve imaju vodstvo od 2-0 zgoditkom Tihomira Novosela koji je u igru ušao poetkom drugog poluvremena. Sokol je u 65. minuti uspio zgoditkom Nikole Munara smanjiti na 2-1 i to je bilo od njih sve. U 82. minuti domai igra Luka Mikolaj zaradio je zbog druge opomene iskljuenje. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa.

Težak poraz Dinama u Belici Nakon prvog poluvremena i minimalnog domaeg vodstva od 1-0 malo se tko od gledatelja iz Domašinca nadao u drugom dijelu tako visokom porazu. Za BSK je trostruki strijelac bio Igor Beštek. Seriju je zapoeo u 24. minuti iz opravdano dosuenog kaznenog udarca. Dino Makar domae vodstvo povisuje na 2-0 u 55. minuti. I Dinamo u 66. minuti ima kazneni udarac kojeg za smanjenje rezultata na 2-1 realizira Stjepan Krznar. Nakon toga gosti imaju dvije lijepe prigode koje ne realiziraju. Igor Beštek po drugi puta strijelac za vodstvo BSK-a od 3-1 u 69. minuti. Dino Herc strijelac je etvrtog domaeg zgoditka. Peti domai zgoditak je od trostrukog strijelca Igora Bešteka. Samo jedan i to domai opomenuti igra.

Bratstvo i Plavi remizirali U Savskoj Vesi podjela bodova. Gosti iz Peklenice bliži pobjedi jer su imali vodstvo od 2-0 zgodicima Brune Mesaria i Lucijana Pintaria. Domae Bratstvo je uspjelo u drugom poluvremenu stii do izjednaenja. Prvo je u 54. minuti na 2-1 smanjio Nikola Patafta, a bod donio svojim zgoditkom u 68. minuti Filip Horvat. ak 11 opomena, pet domaima, a šest gostima izrekao je sudac utakmice Dario Bubek. Ipak malo previše. U 90. minuti Plavima je iskljuio Tihomira Majeria zbog psovanja.

FAIR PLAY Iskljueni igrai Tihomir Majeri (Plavi Pek.), Luka Mikolaj (Sokol) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Nino Šprajc, Dario Kukovec (Rudar), Jurica Škvorc (Plavi Pek.), Filip Horvat, Danijel Mesari (Bratstvo SV), Denis Hali (Spartak), Nikola Munar (Sokol), Toni Lastavec, Mišo Vince (Centrometal), Nenad Radikovi (Polet SMNM)

STATISTIKA 29 posgnuh zgoditaka ili 4,1 po utakmici 34 opomenuta igraa 2 iskljuena igraa 2 kaznena udarca dosuena i is realizirani

Rezultati 6. kola: Polet (SMnM) - Naprijed 1-0; BSK - Dinamo (D) 5-1; Sokol - Spartak 1-2; Mladost (I) - Rudar 2-1; Omladinac (NSR) - Dubravan 3-0; Bratstvo (SV) - Plavi (Peklenica) 2-2; Zasadbreg Centrometal 1-8

TABLICA 1. Omladinac (NSR)

5

4

0

1

10:6

12

2. Polet (SMnM)

5

4

0

1

10:6

12

3. Centrometal

5

3

2

0

19:5

11

4. Rudar

6

3

0

3

11:8

9

5. Dubravan

5

3

0

2

12:11

9

6. Sokol

6

2

2

2

13:11

8

7. BSK

5

2

1

2

12:9

7

8. Spartak

5

2

1

2

6:5

7

9. Mladost (I)

5

2

1

2

11:14

7

10. Plavi (Peklenica)

5

2

1

2

11:14

7

11. Naprijed

5

2

0

3

6:8

6

12. Bratstvo (SV)

5

1

2

2

12:12

5

13. Dinamo (D)

5

0

1

4

8:19

1

14. Zasadbreg

5

0

1

4

9:22

1

Parovi slijedeeg kola: Centrometal - Polet (SmnM); Plavi (Peklenica) – Zasadbreg; Dubravan - Bratstvo (SV); Rudar - Omladinac (NSR); Spartak Mladost (I); Dinamo (D) – Sokol; Naprijed - BSK

VETERANI – ZAPAD – 8. KOLO

PRELOG. Igralište Mlados. Sudac: Rudolf ižmešija (D. Dubrava). Strijelci: 1:0 ižmešija (10), 2:0 I. Marcijuš (32), 3:0 Zvonarek (56), 4:0 Slaviek (62), 4:1 Pal (67), 5:1 Soka (76). MLADOST: Hali, Posavec, Ružman, Hozjak, Radikovi, Bauer, Soka, Kalšan, Slaviek, ižmešija, Pata a. POLET: Grkavec, D. Ivai, Sever, Pinar, Jeki, Prprovi, Radek, Mesari, Pal , Mihalkovi, Horvat.

DOMAŠINEC. Sudac: Danijel Koila. Strijelci: 0:1 Ž. Nes (4), 0:2 Igrec (20), 1:2 Sabol (23), 1:3 I. Vidovi (78), 1:4 Ž. Nes (81). DINAMO: Hajdarovi, Tot, Godina, Mihalec, Ciceli, Sabol, Jambroši, Husi, Vugrinec, Marodi, Jesenovi, Janec. VIDOVAN: Z. Pišpek, Meimurec, Šte , Pongrac, Hertelendi, Stojkov, Lukša, I. Vidovi, Kuzmi, N. Lukša, A. Vidovi.

Ivanovani iskoristili “poklone” vratara Rudara

6 zgoditaka – Milan Mesari (Bratstvo SV), Stjepan Krznar (Dinamo D), Nenad Vibovec, Marijan Dumani (Centrometal), Nikola Munar (Sokol) 5 zgoditaka – Antonijo Fegeš (Centrometal), Dražen Horvat I (Dubravan), Nenad Radikovi (Polet SMNM), Igor Beštek (BSK) 4 zgoditka – Boris Vrbanec (Zasadbreg), Ivan Lesjak (Omladinac NSR), Bruno Mesari (Plavi Pek.), Marko Šol (Rudar) 3 zgoditka – Maja Pavlekovi, Dominik Levai (Mladost I), Darko Gunc (BSK), Željko Martinec (Naprijed), Jurica Novak (Omladinac NSR), Marko Koroši (Zasadbreg)

TABLICA 1. BSK

8

5

2

1

26:11

17

2. Mladost (Prelog)

8

5

2

1

22:12

17

3. Hodošan

8

5

1

2

36:15

16

4. Radniki

8

4

4

0

21:9

16

5. Spartak

8

4

2

2

38:19

14

6. Mladost (I)

8

4

1

3

16:13

13

7. Sloga ()

8

3

4

1

14:11

13

8. Dinamo (D)

8

4

0

4

21:18

12

9. Vidovan

8

4

0

4

23:21

11

10. Dinamo (P)

8

3

1

4

16:29

10

11. Polet (P)

8

2

2

4

17:30

8

12. Podturen

8

2

1

5

14:17

7

13. Jadran

8

1

0

7

18:32

3

14. Kraljevan 38

8

0

0

8

16:61

0

AKOVEC – NEDELIŠE 2:5 (2:3)

POBJEDA – SLOBODA (S) 1:1 (1:0)

AKOVEC. Igralište SRC Mladost. Sudac: Ivan Žganec (akovec). Strijelci: 1:0 Srpak (14), 1:1 Knez (19), 1:2 Fegeš (22), 2:2 Bogdan (28), 2:3 Hlebec (30), 2:4 I. Vizinger (77), 2:5 Baksa (90). AKOVEC: Tropša, Gaal, Koleni, Pongrac, Hamonajec, Soboan, Sanjkovi, Bogdan, Kneževi, Brki, Šte ar. NEDELIŠE: Borko, Kovai, Tkalec, Pongrac, Fegeš, D. Vizinger, I. Vizinger, Novak, Maek, Maricuš, Branilovi.

GORNJI HRAŠAN. Igralište Pobjede. Sudac: Nino Škrobar (Brezje). Strijelci: 1:0 Debelec (44), 1:1 Hea (49). POBJEDA: Marciuš, Mikulan, Kova, Horvat, Ivani, Trbovi, Zamuda, Furdi, Debelec, Zobovi (od 46. Cvetkovi), Topolnjak. SLOBODA: Vibovec, Koruni, Tomši, Kiri, Senar, Ivanuša, Okreša, Koruni, Hea, Gavez, Srnec.

HAJDUK – RUDAR 3:4 (1:2) BREZJE. Igralište Hrastje. Sudac: Dragun Novak. Strijelci: 0:1 Antolovi (11), 0:2 Antolovi (23), 1:2 Alijaševi (25-11m), 2:2 Slunjski (51), 3:2 Mezga (68), 3:3 Turk (84), 3:4 Rob (88). HAJDUK: Alijaševi, Vinkovi, Buhanec, Grabrovi, Šprajc, Mezga, Gregorini, Šafari, Žnidari, Marec, Slunjski. RUDAR: Šafari, Turk, Rob, Žerjav, Trstenjak, Pavlovi, M. Trstenjak, D. rešnjovec, Peri, Antolovi, C. rešnjovec.

ŠENKOVEC – BRATSTVO (SV) 2:1 (1:1) ŠENKOVEC. Igralište Šenkovca. Sudac: Franjo Hergo (Ž. Gora). Strijelci: 1:0 Saboli (18), 1:1 Vrbanec (22), 2:1 Kolar (88). ŠENKOVEC: Kosma, Baranaši, Toplek, Ratajec, Hren, Novak, Kolar, Fras, Pušar, Pintari, Saboli. BRATSTVO: Žnidari, Šol, Vrbanec, Boži, Mesari, J. Boži, Dunjko, Horvat, Tomaši, Žemlji, Balent.

TABLICA

SLOBODA – SOKOL 5:1 (1:0) MIHOVLJAN. Igralište Ciglana. Sudac: Radovan Posedi (Pušine). Strijelci: 1:0 Hozjan (29), 1:1 Tarandek (61), 2:1 Marec (65), 3:1 Mesari (76), 4:1 Mihoci (85), 5:1 Dokleja (89). SLOBODA: Kovaec, Muek, Marec, Gorianec, Mihoci, Hozjan, Dokleja, Belec, Vidovi, Mesari, Žižek. SOKOL: Šari, Jambroši, Posavec, Glavina, Škvorc, Novak, Obradovi, uranec, Tarandek, Pintari, Mavrek.

OMLADINAC – OMLADINAC (M) 6:5 (5:2) NOVO SELO ROK. Igralište Omladinca. Sudac: Ivan Kolari (akovec). Strijelci: 1:0 Skoliber (15), 1:1 V. Dodlek (21), 1:2 Vukovi (27), 2:2 Vukovi (30), 3:2 Vinko (33), 4:2 Vinko (38), 5:2 Vinko (41), 6:2 Vukovi (50), 6:3 Blažon (58), 6:4 V. Dodlek (75), 6:5 D. Novak (78). OMLADINAC: Jankovi, Skoliber, Turk (od 62. Ilekovi), Fric, Bel Jaklin, Vinko, Vukovi, A. Varga (od 65. Podgorelec), B. Vara, Rihtarec. OMLADINAC (M): Grahovec, K. Horvat, Perho (od 46. Vrbanec), Zebec, Vukovi, Miholi, D. Novak, Kukovec (od 38. M. Vrbanec), V. Dodlek, Blažon, D. Horvat.

1. Sloboda (S)

8

6

1

1

23:12 19

2. Nedeliše

8

6

0

2

33:17 18

3. Omladinac (NSR) 7

5

1

1

31:16 16

4. Rudar

6

5

0

1

21:10 15

5. Sloboda (M)

7

4

1

2

27:14 13

6. Pobjeda

7

4

1

2

22:15 13

7. akovec

7

3

0

4

21:20 9

8. Omladinac (M)

7

2

2

3

25:25 8

9. Bratstvo (SV)

6

2

1

3

17:17 7

10. Šenkovec

8

2

1

5

15:30 7

11. Sokol

8

1

2

5

15:27 5

12. Hajduk (B)

8

1

0

7

11:48 3

13. Strahoninec

7

0

2

5

14:24 2

MEIMURSKA nogometna liga veterana “sjeverozapad” - jesen 2010./2011. god.

Bratstvo se odvojilo Rezultati 5. kola: Zasadbreg - Bratstvo 2:9; Polet - D. Koncovak 3:0; Dubravan Mladost 1:1; Napredak - Venera-PMP 3:2; Zebanec - Mura 2:3

TABLICA 1. Bratstvo 2. Venera-PMP 3. Zebanec 4. Napredak 5. Mura 6. Polet 7. Mladost 8. Zasadbreg 9. Dubravan 10. D. Koncovak

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 3 3 3 2 1 1 1 0 0

0 0 0 0 1 1 1 0 1 0

0 1 1 1 1 2 2 3 3 4

22 20 13 11 11 7 7 12 4 2

3 7 7 9 9 8 15 26 11 14

12 9 9 9 7 4 4 3 1 0

Parovi 6. kola: Zasadbreg – Polet; Bratstvo – Zebanec; Venera-PMP – Mura; Mladost – Napredak; D. Koncovak - Dubravan
28. rujna 2010.

6. kolo II. ŽNL istok RADNIKI – SK 4:1 (1:1) GARDINOVEC. Igralište Radnikog. Suci: Ivica Križai (Štefanec), Milivoj Bali (Nedeliše), Darko Pokriva (Nedeliše). Delegat: Dragun Hozjak (Prelog). Strijelci: 1:0 Obadi (44-11m), 1:1 Pigac (45), 2:1 Živkovi (58), 3:1 D. Novak (73), 4:1 Obadi (80-11m). RADNIKI: Horvat, Carovi, Koren (od 72. Sabol), Paler, Obadi, Toplek, Vodopija, S. Novak (od 50. M. Kolari), Baksa, Živkovi, D. Novak (od 85. E. Horvat). Trener: Vlado Kovaec. SK: Vojvoda, Baranaši, Žvorc, Bašnec, F. Hižman, Kuhanec (od 74. Kekeš), Pigac (od 46. N. Horvat), Švenda, I. Horvat, Lonari, Kramar. Trener: Davor Horvat. Žu kartoni: Koren, Paler, E. Horvat (Radniki), Pigac, Žvorc, Kramar, Kuhanec, Baranaši, Vojvoda, N. Horvat (SK). Crveni kartoni: I. horvat (SK), Baksa (Radniki).

DRAVA – GALEB 2:2 (1:1) DONJI MIHALJEVEC. Igralište Drave. Suci: Nino Škrobar (Brezje), Josip Jurinec (Ivanovec), Valenno Kantoci (Šandorovec). Delegat: Dejan Kova. Strijelci: 0:1 D. Hertelendi (33), 1:1 Markovi (43), 2:1 Markovi (67), 2:2 Vuk (75-11m). DRAVA: Koiš, Herc, Kos, Mihoci, N. Novak (od 85. Igrec), Mihalec, Hošnjak, Markovi, Bartoli, Orehovec, J. Igrec, M. Bartoli. GALEB: Dolenec, Fleten, Soka, Hertelendi (od 83. Mihaljac), Vuk, Car, Granar (od 79. S. Mihoci), N. Balent, R. Balent, Slaviek, Domini. Trener: Damir Pigac. Žu kartoni: M. Bartoli, M. Mihoci, Mihalac (Drava), R. Balent, N. Balent (Galeb). Crveni karton: Slaviek (Galeb).

PODTUREN – BUDUNOST (P) 2:2 (1:1) PODTUREN. Igralište Trnoc. Suci: Franjo Hergo (Ž. Gora), Franjo Horvat (Strahoninec), Boško Martan (Štefanec). Delegat: Ivan Mezga (Turiše). Strijelci: 0:1 A. Hali (28), 1:1 N. Kolari (30), 1:2 B. Dodlek (58), 2:2 Balenovi (83). PODTUREN:Šalamon,M.Horvat(od63.Tkalec),Kolar,Lepen,Radovan,N.Kolari(od63.Škvorc), R. Boži, Mravljek, Balenovi, I. Telebuh, K. Boži (od 37. Kerovec). Trener: Dušan Novak. BUDUNOST: onkaš, T. Višnji, D. Višnji, Hali, Domini, Lastavec, A. Hali, Miši, B. Dodlek (od 77. Škiljo), Balent, Ciglari (od 90. Klobuari). Trener: Ivan Gajnik. Žu kartoni: Radovan, Škvorc (Podturen), onkaš (Budunost). Crveni karton: T. Višnji (Budunost).

MLADOST – MLADOST (P) 3:2 (3:1) SVETA MARIJA. Igralište Sportski park. Suci: Božidar Kolari (NSR), Dražen Sukanec (S. Ves), Ivan Kržina (NSR). Delegat: Mijo Horvat. Strijelci: 1:0 D. Orehovec (2), 1:1 Fileš (31), 2:1 Šulj (37), 3:1 Štrok (44), 3:2 Možek (69). MLADOST: M. Kranjec, Dej. Orehovec (od 38. Bogdan), Posavec, Šulj, Šamarija, Papak, D. Orehovec (od 85. Briševac), Gašpari, Igrec, Blažini, Štrok (od 89. Markovi), Dar. Orehovec. Trener: Marko Frani. MLADOST (P): Šantavec (od 46. I. Kolari), N. Kolari (od 84. Borovi), Cirkveni, Gorupi, Taradi, avlek, Možek, Vrbanec, Mlinarec, Fileš, Talan (od 46. Sabolec). Trener: Dušan Podgorelec. Žu kartoni: Šulj, Šamarija, Posavec (Mladost), N. Kolari, Vrbanec (Mladost P.).

GRANIAR – DRAŠKOVEC 2:0 (2:0) NOVAKOVEC. Igralište Graniara. Suci: Tomislav Herman (Ivanovec), Dragan Hrustek (M. Mihaljevec), Antun Koruni (Lopanec). Delegat: Antun Horvat. Strijelci: 1:0 Mih. Levai (13), 2:0 A. Novak (22). GRANIAR: Pancer (od 80. Molnar), T. Kolari, Mih. Levai, B. Levai, Ciglar, Horvat (od 87. Furdi), Cirkveni, Blažon, Buhin, Novak (od 87. S. Novak), T. Levai. Trener: Daniel Ciglar. DRAŠKOVEC: Igrec, J. Repalust, D. Ivaci, Vugrinec, Pišpek, Kova, D. Matjai, F. Pišpek, Mlinari, Židov, Posedi (od 85. Dav. Matjai). Trener: Dario Kova. Žu kartoni: Židov, Kova (Draškovec).

CROATIA – DUBRAVA 2:1 (2:1) OREHOVICA. Igralište Gmajna. Suci: Robert Radek (Pribislavec), Bojan Rodiger (Totovec), Miran Culjak (Makovec). Delegat: Željko Podgorelec (M. Suboca). Strijelci: 1:0 J. Bali (1), 1:1 Bobianec (6-11m), 2:1 Krmar (23). CROATIA: Bajkovec, D. urila (od 63. Ivanuši), G. Gorianec (od 70. Jeleni), Kolar, D. Bali, Hunjadi, S. Ruži, Kosi, Krmar, M. Ruži, J. Bali (od 88. Šafari). Trener: Krisjan Varga. DUBRAVA: uranec, Jambroši, Gavranovi, Paler, Divjak, D. Mui, Sršan, Bobianec (od 24. Žganec, od 86. Golubi), Koevar, Tkalec, V. Mui (od 78. Murkovi). Trener: Vladimir Sabol. Žu kartoni: Kolar, S. Ruži, D. Bali, G. Gorianec (Croaa), Paler, Koevar, Sršan, Jambroši. (Dubrava).

6. kolo II. ŽNL zapad HAJDUK VINDIJA – MLADOST (S) 4:1 (0:1) ŠTRUKOVEC. Suci: Saša Fegeš (Nedeliše), Damir Fodor (Slakovec), Mario Pintari (Nedeliše). Delegat: Drago Koruni (Šenkovec). Strijelci: 0:1 Šavniar (4), 1:1 K. Gorianec (51), 2:1 K. Gorianec (59), 3:1 M. Maar (72), 4:1 M. Maari (82). HAJDUK VINDIJA: D. Jurovi, Turk, Hrženjak, K. Gorianec, Sabo, J. Maari, M. Debelec, M. Maari, G. Debelec, Radikovi, Horvat (od 74. K. Hrženjak). Trener: Darko Rob. MLADOST: Rajf, Vrani (od 73. Vinko), N. Stojko, Rob, T. Stojko, Županec, T. Levai, Tuksar (od 78. Živec), Jakupi, Šavniar (od 54. Hošpel), A. Leich. Trener: Marjan Mohari. Žu kartoni: Turk, Horvat (Hajduk Vindija), Rob, Rajf (Mladost). Crveni kartoni: Županec, Hošpel (Mladost).

ŠENKOVEC – SLOGA 2:0 (1:0) ŠENKOVEC. Igralište Gorica. Suci: Jasmin Lozi (Belica), Ivan Pergar (Zasadbreg), Željko Ivanuša (Dunjkovec). Delegat: Dragun Borko (Nedeliše). Strijelci: 1:0 Korent (18), 2:0 D. Novak (62-11m). ŠENKOVEC: G. Novak, Radikovi, Korent (od 70. Thes), Vugrinec, Ban, M. Novak, Debelec, Govedi, D. Novak, Gorianec (od 85. Kranjec), Kolar (od 35. Zanjko). Trener: Mario Zaspan. SLOGA: Petkovi, Rojko, Vinkovi, Brežnjak, Jambrovi, Nemec, Smolkovi, Gorianec, Rob, Senar, Soboan. Trener: Franjo Klobuari. Žu kartoni: Kolar, Radikovi (Šenkovec), Vinkovi, Rob, Rojko, Brežnjak (Sloga). Crveni karton: Gorianec (Sloga).

STRAHONINEC – PUŠINE 0:6 (0:1) STRAHONINEC. Igralište Bujan Stjepan-Spi. Suci: Dražen Jurec (D. Kraljevec), Ivan Vlahek (ukovec), Morano Vlah (D. Mihaljevec). Delegat: Zvonko Novakovi. Strijelci: 0:1 Celinger (22), 0:2 S. Vidovi (50), 0:3 M. Vidovi (54), 0:4 Doveer (56), 0:5 Laevi (84), 0:6 Celinger (87). STRAHONINEC: Bertapelle, Bani (od 77. Matkovi), D. Jaluši, Zobec, Zorkovi, Vrbanec, M. Zorkovi, Zlatarek (od 79. Novak), Drabi, Lackovi, Kuqi (od 73. Krišto ). Trener: Dražen Fric. PUŠINE: Majurec, urila, Pintari, Novosel, Klemeni, Pozder, Skupnjak (od 30. Florjani), Celinger, M. Vidovi (od 55. Doveer), Laevi, S. Vidovi. Trener: Stanislav Posavec. Žu kartoni: Lackovi, Vrbanec (Strahoninec).

MEIMUREC – SLOBODA (M) 5:4 (1:1) DUNJKOVEC-PRETETINEC. Igralište Hrašica. Suci: Željko Turk (Zebanec), Mladen eke (Ferkenec), Smiljan Šafari (Zasadbreg). Delegat: Davor Drvenkar (Belica). Strijelci: 0:1 N. Orehovec (25), 1:1 Z. Škvorc (38), 2:1 Kregar (47), 2:2 Sovar (65), 2:3 N. Orehovec (70-11m), 2:4 N. Orehovec (77-11m), 3:4 G. levec (82), 4:4 Kregar (85), 5:4 M. Bistrovi (90). MEIMUREC: T. Novak, Galovi (od 82. D. ekunec), Kos, Kova, Fuek, Rešetar (od 64. G. Levec), Z. Škvorc (od 39. Lonari), Treska, M. Bistrovi, Novak, Kregar. Trener: Siniša Trajbar. SLOBODA: Deban, Rešetar (od 46. Belše), Dunjko (od 62. Tremski), N. Orehovec, Medved, Požgaj, Lukman, Gorianec, Posavec, Sovar, Tisaj. Trener: Mladen Kuek. Žu kartoni: Kova, Novak, Fuek (Meimurec), Sovar, Medved (Sloboda).

TRNOVEC – JEDINSTVO (NSnD) 2:3 (1:2) TRNOVEC. Igralište Trnovca. Suci: Jadran Kukovec (Makovec), Danijel Koila (Ferkenec), Renato Vuk (Ivanovec). Delegat: Josip Lesjak (Makovec). Strijelci: 1:0 Brez (11-11m), 1:1 Vuruši (23), 1:2 Pavlekovi (24-ag), 2:2 ešnjaj (70), 2:3 Vuruši (77). TRNOVEC: Štefulj, Florjani (od 67. Zobovi), Gyo , Pavlekovi, Srnec, D. Horvat, Fras (od 88. eh), Brez, Marec, Bacinger (od 65. M. Horvat), Šenjaj. Trener: Krešo Žnidari. JEDINSTVO: Varga, M. Jaluši (od 75. Markovi), Popovi, Jambrovi, N. Jaluši, Vidaek, Štajerec, Pla ak, orevi (od 81. Krizman), Rešetar, Vuruši. Trener: Mladen Rešetar. Žu kartoni: Bacinger, Brez (Trnovec), Vuruši, Vidaek, Rešetar (Jedinstvo).

DRAVA – BRATSTVO (J) 6:1 (3:0) KURŠANEC. Igralište Drave. Suci: Rudolf ižmešija (D. Dubrava), Bernard Vuenik (D. Dubrava), Antun Kukovec (Podturen). Delegat: Dragun Šafari. Strijelci: 1:0 Medved (21-11m), 2:0 Medved (37), 3:0 Carevi (44), 4:0 Frani (62), 5:0 Medved (70), 6:0 Bajkovec (85), 6:1 Brezovaki (86). DRAVA: Zlatarek, Kozjak, Bajkovec, Carevi, Frani (od 63. Postružin), Šil, Dombaj, Jaluši, Medved, Liber, Treska (od 59. Bratuša). Trener: Ivan Janec. BRATSTVO: Tratnjak, Tomašek (od 52. Pal ), Trstenjak, Vukovi, Karlovec, Kerac, Vrši, Brezovaki, Horvat, Mih. Peri (od 74. M. Peri), urin (od 63. Zamuda). Trener: Damir Vrbanec. Žu kartoni: Tomašek, Vrši (Bratstvo).

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

Croatia novom pobjedom na vrhu tablice Odgoda u D. Vidovcu. Jedina utakmica koja se protekle nedjelje nije odigrala bila je ona izmeu domaeg Vidovana i Borca PMP iz Turiša. Najvjerojatnije e se odigra ve ove srijede 29.09. s poetkom u 16,30 sa. Teren je velikim dijelom bio pod vodom pa su kapetani obiju momadi uz suca utakmice Branka Bacingera i delegata Draguna Horvata 15 minuta prije samog poetka utakmice utvrdili da uvjeta za igru nema i utakmicu odgodili. Croaa novom domaom pobjedom na vrhu tablice. Sve se u Orehovici odigralo u prvih dvadesetak minuta utakmice. Domai su odmah u 1. minu zgoditkom Josipa Balija poveli sa 1-0. Dubrava je do izjednaenja došla pet minuta kasnije iz opravdano dosuenog kaznenog udarca kojeg je u zgoditak pretvorio Stevica Bobianec. Kapetan domaih Marijan Krmar u 23. minu svojim zgoditkom donosi Croaji domau pobjedu od 2-1. Do kraja više zgoditaka nije bilo, ali prigode nisu izostale. Igralo se dosta vrsto pa je sudac utakmice Robert Radek opomenuo ak osmoricu igraa. Po eri u svakoj momadi. U Svetoj Mariji susret dviju Mlados. Pobjeda pripala domaoj. Po vrlo teškom terenu za igru obje su momadi pružile dobru igru pa su gledatelji mogli uživa. Bilo je bezbroj pravih proigravanja, prigoda i uzdrmanih vratnica. Tragiar utakmice bio je gostujui vratar Krisjan Šantavec koji je primio zgoditak sa dobrih tridesetak metara od vraju. No, u drugom poluvremenu odlino ga je zamjenio Igor Kolari. Domai su poveli 1-0 u 2. minu zgoditkom Denisa Orehovca. Gos iz Palinovca do izjednaenja dolaze u 31. minu zgoditkom Gorana Fileša. Do kraja poluvremena još dva zgoditka u gostujuoj mreži. Strijelci su bili Silvio Šulj i Nikola Štrok. Marko Možek je u 69. minu svojim zgoditkom samo ublažio gostujui poraz na 3-2. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. Galeb ošteen u Donjem Mihaljevcu, ali svejedno osvojio bod. Danijel Hertelendi je u 33. minu goste iz Oporovca doveo u vodstvo od 1-0. Dvije minute prije kraja prvog poluvremena na 1-1 poravnao je Maja Markovi. Is je igra domau Dravu doveo u vodstvo od 2-1 u 67. minu. Galeb je do boda došao u 75. minu iz opravdano dosuenog kaznenog udarca kojeg je uspješno realizirao Dragan Vuk. Sporna situacija dogodila se u 87. minu kada je pomoni sudac Valenno Kantoci signalizirao zalee, odnosno ponišo regularan zgoditak Galebu. Nakon toga u 90. minu igra Galeba Ivica Slaviek zbog druge opomene zarauje iskljuenje. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa.

Podturen spašavao domai bod i na kraju propuso pobjedu. Dva su puta gos iz Podbresta imali prednost na gostovanju u Podturnu. Armin Hali doveo je u 28. minu Budunost u vodstvo od 1-0. Nikola Kolari poravnao je na 1-1 u 30. minu. Novo gostujue vodstvo uslijedilo je u 58. minu zgoditkom Brune Dodleka. U 73. minu Tomica Višnji u istoj minu zarauje dvije opomene i iskljuenje. Prvu zbog preoštrog starta, a drugu zbog prigovora na odluku suca. Podturen je uspio u 83. minu zgoditkom Mihovila Balenovia poravna na 2-2. Imao je Balenovi u 90. minu iz kaznenog udarca prigodu domainu donije sva tri boda, ali je njegov kazneni udarac vratar Budunos Davor onkaš uspio obrani. Dva domaa, a jedan gostujui opomenu igra. Prva jesenska pobjeda Radnikog. Nakon prvog dijela i neriješenog ishoda 1-1 u drugom poluvremenu Radniki dolazi do visoke pobjede. Minutu prije kraja prvog poluvremena domai imaju kazneni udarac kojeg Marko Obadi pretvara u zgoditak. Kod kaznenog udarca SK-u je iskljuen Ivan Horvat jer je sprijeio domaeg napadaa u izglednoj prigodi za posi zgoditak. Po iskljuenju još je za rukav navlaio suca utakmice Ivicu Križaia koji je imao pune ruke posla, poglavito što se e opomena. Dodijelio ih je ak deset. Tri domaim igraima, a sedam gosma. Minutu kasnije SK zgoditkom Miroslava Pigaca poravnava rezultat na 1-1. U drugom poluvremenu domai brojano jai posžu još tri zgoditka. I to redom Nebojša Živkovi, Denis Novak i po drugi puta iz kaznenog udarca Marko Obadi za konanu pobjedu od 4-1. U 81. Minu gostujui gledatelji u teren za igru ubacuju Tri minute prije kraja utakmice i Marko Baksa igra Radnikog je iskljuen, ali zbog druge opomene. Domaa pobjeda Graniara. I nakon pet odigranih kola momad Draškovca ostala je na „nula“ bodova. Gostovanje u Novakovcu nije im donijelo ništa dobroga. Domai su sve riješili u razmaku od 13. do 22. minute. Prvo je strijelac za 1-0 bio Mihael Levai, a potom za konanih 2-0 Antun Novak. Ni u drugom poluvremenu gos nisu uspjeli posi barem poasni zgoditak, ali su zato imali dvojicu opomenuh igraa. Domai ni jednog.

STATISTIKA 23 posgnuta zgoditka ili 3,8 po utakmici 33 opomenuta igraa 4 iskljuena igraa 4 kaznena udarca dosuena i is realizirani

LISTA STRIJELACA 6 zgoditaka – Marko Ruži, Marijan Krmar (Croaa), Maja Kolar (Podturen) 5 zgoditaka – Luka Domini (Galeb), Mario Matulin (Vidovan) 4 zgoditka – Stevica Bobianec (Dubrava), Maja Markovi (Drava DM) 3 zgoditka – Leo Grozdek, Hrvoje Škoda (Vidovan), Tomica Mlinarec, Goran Fileš (Mladost Pal.), Goran Orehovec (Drava DM), Siniša Rušanec (Borac PMP), Ivica Telebuh (Podturen), Denis Novak (Radniki)

FAIR PLAY Iskljueni igrai Tomica Višnji (Budunost P), Ivica Slaviek (Galeb), Ivan Horvat (SK), Marko Baksa (Radniki) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Antonio Sršan (Dubrava), Mijo Paler, Benjamin Koren (Radniki), Damir Mihalac (Drava DM)

Rezultati 6. kola: Mladost (SM) - Mladost Palinovec 3-2; Drava (DM) – Galeb 2-2; Graniar (N) - Draškovec 2-0; Croatia - Dubrava 2-1; Radniki - SK 4-1; Podturen - Budunost (P) 2-2; Vidovan - Borac PMP -

TABLICA 1. Croaa 2. Mladost (SM) 3. Mladost Palinovec 4. Galeb 5. Vidovan 6. Borac PMP 7. Podturen 8. SK 9. Graniar (N) 10. Budunost (P) 11. Drava (DM) 12. Dubrava 13. Radniki 14. Draškovec

Kad igra Meimurec onda je vatromet zgoditaka zagaranran. Barem tako govori uvodni dio sezone. Meum, s njihove perspekve itekako je lijep pogled na tablicu. Ovaj put su se dobrano namuili i tek u posljednjih pet minuta utakmice sgli do domae pobjede. Za goste iz Mihovljana dosuena su inae ak tri kaznena udarca, što je zasigurno pravi raritet. Prvi u 44. minu Mario Medved ne realizira, vratar Tomislav Novak mu is brani, ali zato preostala dva u 70. i 77. minu Nenad Orehovec realizira. Sloboda je povela u 25. minu upravo zgoditkom Nenada Orehovca. Zlatko Škvorc poravnao je na 1-1 u 38. minu. Poetkom drugog poluvremena u 47. minu Bojan Kregar dovodi Meimurec u vodstvo od 2-1. Gos iz Mihovljana nakon toga posžu tri zgoditka i dolaze u 77. minu u vodstvo od 4-2. Saša Sovar je u 65. minu poravnao na 2-2, gostujue vodstvo djelo je trostrukog strijelca Nenada Orehovca. Drama i neizvjesnost se nastavljaju. U posljednjih osam minuta utakmice domai postižu tri zgoditka i dolaze do pobjede od 5-4. Bojan Levec, po drugi puta Bojan Kregar i Miljenko Bistrovi imena su strijelaca za domae u samoj završnici utakmice. Tri domaa, a dva gostujua opomenuta igraa. Šesca Pušina u Strahonincu. Minimalno vodstvo od 1-0 nakon prvog poluvremena imale su Pušine i to zgoditkom Tomice Celingera. Pušinama se teže u 30. minu ozlijedio Mario Skupnjak koji zbog istegnua ramena prevezen u županijsku bolnicu akovec. Prijevoz do bolnice osigurali su domaini što je za svaku pohvalu. Poetkom drugog poluvremena u samo šest minuta od 50. do 56. minute gos imaju ve vodstvo od 4-0. Strijelci su bili Saša Vidovi, Mario Vidovi i Siniša Doveer. Šest minuta prije kraja utakmice na 5-0 povisuje Branko Laevi, a konanih 6-0 za Pušine u 87. minu zakljuuje dvostruki strijelac Tomica Celinger. Samo dvojica opomenuh igraa i to obojica od strane domaina. Šenkovec novom domaom pobjedom blizu samog vrha tablice. Dejan Korent prvi je u 18. minu svaladao Samira Petkovia vratara Sloge za vodstvo od 1-0. Kad je sudac utakmice Jasmin Lozi u 62. minu dosudio kazneni udarac za domae takovom njegovom odlukom nije se mogao pomiri Tomica Gorianec pa je

VENERA PMP – MURA 3:2 (2:0) LOPATINEC. Igralište Venere. Suci: Dario Srnec (Pušine), Mladen Puklavec (G. Mihaljevec), Stjepan Novak (akovec). Delegat: Antun Mesari (M. Mihaljevec). Strijelci: 1:0 M. Novak (11-ag), 2:0 R. Vabec (32), 2:1 Vuruši (50), 3:1 I. vabec (65-11m), 3:2 M. Novak (71). VENERA PMP: Kocijan, Cvetkovi, Srnec, I. vabec, L. Vabec, E. Ambruš (od 85. R. Škvorc), Buhanec, R. Vabec, Peras (od 46. Perko), Kerman, Kamenar (od 80. T. Ambruš), Ciglari. Trener: Stjepan Makar. MURA: D. Novak, Braniša, Breznik, Antoli, M. Novak, Vuruši, Stojko (od 60. Lipovi), Jurovi, Dragoja, A. Stojko, Na. Trener: Dražen Novak. Žu kartoni: I. Vabec (Venera PMP), D. Stojko, Breznik, Lipovi, M. Novak (Mura). Crveni karton: Vladimir Na- zioterapeut (Mura).

prigovorio. Kako je od ranije iz 15. minute imao ve jednu opomenu zaradio je iskljuenje. Dario Novak namjeso je loptu na bijelu toku i pogodio za konanih 2-0. Dva domaa opomenuta igraa, a ak eri gostujua. Drava bez milos prema Bratstvu. Po delegatu Dragunu Šafariu sudac utakmice Rudolf ižmešija „prestrogo“ je dosudio kazneni udarac za domae u 21. minu. No, on se ipak izveo, odnosno uinio je to trostruki strijelac Davor Medved. Pet minuta kasnije sudac ižmešija „aso“ je igraa Bratstva Marna Vršia samo opomenom, a domaeg ni opomenom mada je trebao obojicu iskljui. Drava je do poluvremena uz sve ove sudake previde posgla još dva zgoditka i to po drugi se puta u listu strijelaca upisao Davor Medved, a po prvi puta Mario Carevi. Krunoslav Frani u 62. minu povisuje domae vodstvo na 4-0. Treim zgoditkom Davora Medveda u 70. minu je 5-0. Šes domai zgoditak kojeg je posgao Tomislav Bajkovec pet minuta prije kraja utakmice ide na „dušu“ pomonom sucu Bernardu Vueniku zbog ne oznaenog zalea. Minutu potom i Bratstvo uspijeva ublaži poraz na 6-1 zgoditkom Davida Brezovakog. Dvojica opomenuh igraa i to iz momadi gosju iz Jurovca. Jedinstvu pobjeda na gostovanju u Trnovcu. Domai su prvi u 11. minu iz kaznenog udarca nakon što je u vlastom kaznenom prostoru napada Jedinstva igrao rukom po lop poveli sa 1-0. Dario Brez bio je uspješan sa 11 metara. U samo dvije minute gos preokreu rezultat u svoju korist. Prvo u 23. minu Goran Vuruši poravnava rezultat na 1-1, a potom minutu kasnije autogolom Gorana Pavlekovia Jedinstvo ima vodstvo od 2-1. Trnovec do 2-2 dolazi u 70. minu zgoditkom Brune ešnjaja. Zgoditak odluke u 77. minu posže Goran Vuruši i to svoj drugi, a od Jedinstva trei zgoditak za pobjedu od 3-2. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Hajduk u drugom poluvremenu do visoke pobjede. Rano su gos iz Selnice ve u 4. minu zgoditkom Ivana Šavniara došli do vodstva od 1-0 koje su držali sve do 51. minute kada je Karlo Gorianec poravnao na 1-1. Dvije minute kasnije Mlados je iz igre iskljuen Maja Županec zbog druge opomene. U 59. minu brojano jai domai dolaze do vodstva od 2-1 drugim zgoditkom na utakmici Karla Gorianca. Nakon njegova dva zgoditka slijede dva zgoditka Mihaela Maaria za pobjedu Hajduka od 4-1. Po završetku utakmice igra Mlados Gabrijel Hošpel vrijeao je suca utakmice Sašu Fegeša pa ga je sudac u zapisnik prijavio kao iskljuenog. Po dvojica opomenuh igraa u svakoj momadi. Venera PMP sa novim trenerom bolja od Mure. Od proteklog tjedna u staro se jato vrao trener Stjepan Makar i odmah startao domaom pobjedom. Gos iz Hlapiine ve u 11. minu zabili su si autogol, pošlo je to za nogom Mariju Novaku. Robert Vabec je u 32. minu svojim zgoditkom povisio vodstvo Venere PMP na

4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0

1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0

0 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 4 4 5

17:7 10:8 11:4 11:7 14:6 8:6 16:12 6:11 6:8 6:9 13:9 7:15 11:21 2:15

13 12 10 10 9 9 7 7 6 5 4 3 3 0

Parovi slijedeeg kola: Budunost (P) - Mladost (SM); SK – Podturen; Borac PMP – Radniki; Dubrava – Vidovan; Draškovec – Croatia; Galeb - Graniar (N); Mladost Palinovec - Drava (DM)

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

Meimurec u golijadi na kraju slavio za ostanak na vrhu

5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5

LISTA STRIJELACA 8 zgoditaka – Davor Medved (Drava K); 6 zgoditaka – Bojan Kregar (Meimurec), Dario Novak (Šenkovec); 5 zgoditaka – Slavko orevi (Jedinstvo NSD), Sandro Novak, Miljenko Bistrovi (Meimurec), Mihael Maari (Hajduk Š); 4 zgoditaka – Josip Maari (Hajduk Š), Nenad Orehovec (Sloboda M), Tomica Celinger (Pušine) 3 zgoditka – Robert Vabec (Venera PMP), David Brezovaki (Bratstvo J), Goran Vuruši (Jedinstvo NSD), Saša Vidovi (Pušine), Dejan Korent (Šenkovec)

FAIR PLAY Iskljuenja: Maja Županec, Gabrijel Hošpel (Mladost S), Tomica Gorianec (Sloga Š), Vladimir Na zioterapeut (Mura) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Dominik Horvat (Hajduk Š), Nikola Rojko, Damir Vinkovi (Sloga Š), Marn Vrši (Bratstvo J)

STATISTIKA 39 posgnuh zgoditaka ili 5,5 po utakmici; 29 opomenuh igraa; 4 iskljuenja; 7 kaznenih udaraca dosueno, a 6 realizirano

Rezultati 6. kola: Hajduk (Š) - Mladost (S) 4-1; Venera PMP - Mura 3-2; Šenkovec - Sloga (Š) 2-0; Drava (K) - Bratstvo (J) 6-1; Trnovec - Jedinstvo (NSD) 2-3; Meimurec - Sloboda (M) 5-4; Strahoninec - Pušine 0-6

TABLICA 1. Meimurec

5

4

1

0

21:8

13

2. Pušine

5

4

1

0

16:3

13

3. Šenkovec

5

4

0

1

12:8

12

4. Drava (K)

5

3

1

1

13:6

10

5. Jedinstvo (NSD)

5

3

0

2

12:9

9

6. Mladost (S)

5

3

0

2

9:9

9

7. Venera PMP

5

3

0

2

8:11

9

8. Hajduk (Š)

5

1

3

1

11:11

6

9. Sloga (Š)

5

1

2

2

4:7

5

10. Mura

5

1

1

3

8:10

4

11. Bratstvo (J)

5

1

1

3

5:11

4

12. Trnovec

5

0

3

2

8:12

3

13. Strahoninec

5

0

1

4

5:20

1

14. Sloboda (M)

5

0

0

5

11:18

0

Parovi slijedeeg kola: Pušine - Hajduk (Š); Sloboda (M) – Strahoninec; Jedinstvo (NSD) – Meimurec; Bratstvo (J) – Trnovec; Sloga (Š) - Drava (K); Mura – Šenkovec; Mladost (S) - Venera PMP 2-0. Boris Vuruši u 50. minu smanjuje domae vodstvo na 2-1. U 65. minu kazneni udarac za domae kojeg realizira Ivan Vabec za vodstvo od 3-1. Nakon posgnutog autogola Mario Novak se u 71. minu iskupio i ovaj puta pogodio pravu mrežu za smanjenje rezultata na 3-2 i gostujui poraz Mure. Samo jedan domai, a ak eri gostujua opomenuta igraa.
28. rujna 2010.

6. kolo III. ŽNL istok NAPREDAK – BORAC (DH) 5:2 (2:0) GORNJI KRALJEVEC. Igralište Gmajna. Suci: Mario Buhin (Belica), Damir Mesari (Peklenica), Marko Toth (S. Ves). Delegat: Tomislav Šol (Ivanovec). Strijelci: 1:0 Tkalec (11-11m), 2:0 Vidra (22), 3:0 Vidra (51), 3:1 Pavlic (56), 3:2 Vargek (61), 4:2 Mih. Maari (64), 5:2 D. Jambroši (85). NAPREDAK: Žagar, I. Maari, N. Jambroši, Žgane, Bujan (od 70. Kovai), M. Maari, D. Jambroši, Vidra, Tkalec (od 83. Hunec), Turk, Cilar (od 61. Matoša). Trener: Siniša Mikolaj. BORAC: Taradi, Kolari, Magi, Bari (od 67. Far), Pozderec, Vrbanec, N. Ivkovi, Pavlic, Jankovi, Branilovi, Vargek. Trener: Damir Far. Žu kartoni: Cilar, M. Maari (Napredak), Magi, Bari, Ivkovi, Far (Borac). Crveni karton: Ivkovi (Borac).

OTOK – MLADOST URKIN 2:1 (2:0) OTOK. Igralište Otoka. Suci: Željko Novak (Prelog), Damir Klari (D. Mihaljevec), Marna Koprivec (Palovec). Delegat: Miroslav Glavina (Prelog). Strijelci: 1:0 Vuji (31), 2:0 Blažini (37), 2:1 I. Škvorc (46). OTOK: Farkaš, Z. Novak, Vargek (od 66. Reif), J. Novak, Grabant, Malek, Bermanec, Toplek, Turk, Blažini (od 81. Kalšan), Vuji. Trener: Ivica Kalšan. MLADOST URKIN: Magdaleni, Rošani, Bokaj (od 70. Mir. Kocijan), Furdi, Drvoderi, I. Škvorc, Hliš, Hajdarovi (od 70. Ciceli), Krznar (od 77. Varga), M. Hajdarovi, Hunec. Trener: Renato Ciceli. Žu kartoni: Malek, Turk (Otok), Bokaj, M. Kocijan (Mladost urkin). Crveni karton: Toplek (Otok).

JADRAN – KRALJEVAN 38 0:5 (0:3) ŠTEFANEC. Igralište Jadrana. Suci: Goran Žganec (S. Ves), Marinko Hrušoci (Nedeliše), Zoran Mezga (M. Mihaljevec). Delegat: Maja Poredoš. Strijelci: 0:1 V. Cvek (8), 0:2 Belovi (16), 0:3 Belovi (21), 0:4 Belovi (75), 0:5 Miketek (84). JADRAN: Hatlak, Toplek, Mihalic (od 69. Štampar), M. Novak, Palošek (od 80. Hamonajec), Zagorec, Posavec, Novak (od 83. Lehkec), Bertovich, Drvoderi, Bacinger. Trener: Ivan Novak. KRALJEVAN 38: Marec, Filipai, Špoljar, Belovi, Pigac, Štefok, Slaviek, Baksa, S. Cvek, Miketek, V. Cvek. Trener: Danijel Marec. Žu kartoni: Bacinger, Posavec, Zagorec (Jadran), Slavieek (Kraljevan 38). Crveni karton: V. Cvek (Kraljevan 38).

HODOŠAN – OMLADINAC (DS) 7:1 (3:1) HODOŠAN. Igralište Hodošana. Suci: Neven Bujani (S. Ves), Lidija Kralji (Ivanovec), Vlado Blaži (akovec). Delegat: Božidar Jurai. Strijelci: 1:0 Blagus (9), 2:0 Kranjec (15), 3:0 G. Strahija (24), 3:1 Pata a (45), 4:1 Blagus (48), 5:1 Blagus (51), 6:1 Bašnec (67), 7:1 Bašnec (82). HODOŠAN: Krznar, Blagus (od 69. Krampa), Kranjec (od 46. Narana), Mesari, Hranjec, Marec, Murkovi (od 54. M. Blagus), G. Strahija, Bašnec, Kova, D. Narana. Trener: Goran Strahija. OMLADINAC: Saka, Na (od 50. Piknja), T. Dodlek, D. Dodlek (od 47. Buhin), Malovi, Horvat, Domjani, S. Saka, Valen (od 27. Klekar), Novak, Pata a. Trener: Darko Sabol. Žu kartoni: Novak, Malovi (Omladinac).

ROMSKA VATRA – EKO 0:5 (0:2) SVETI KRIŽ. Igralište Eka. Suci: Petar Ruži (Strelec), Dražen Novak (NSR), Ivan Kolari (akovec). Delegat: Stjepan Križari. Strijelci: 0:1 J. Lastavec (20), 0:2 J. Lastavec (23), 0:3 Mihaljkovi (58), 0:4 Mihaljkovi (75), 0:5 Z. Novak (82). ROMSKA VATRA: D. Kalanjoš, . Oršuš, B. Oršuš, M. Ignac, I. Kalanjoš, Lj. Ignac, S. Balog (od 46. K. Balog), D. Balog (od 82. Mih. Kalanjoš), Mar. Balog, Kolar, I. Oršoš. EKO: Pintari, Gorianec (od 46. Bedi), An. Maek, . Balog, Sabadi, N. Novak, D. Novak (od 73. Z. Novak), Mihaljkovi, J. Lastavec, Rudniki (od 46. Prpi), Dan. Novak. Trener: Zlatko Novak.

6. kolo III. ŽNL zapad POBJEDA – MALI MIHALJEVEC 2:3 (1:0) GORNJI HRAŠAN. Igralište Pobjede. Suci: Velimir Levai (Novakovec), Mario Horvat (Cirkovljan), Dražen Šajnovi (Zasadbreg). Delegat: Željko Štefanac (akovec). Strijelci: 1:0 Golub (15), 1:1 M. Mesari (75), 2:1 Ladi (89), 2:2 Pušar (90), 2:3 M. Mesari (90). POBJEDA: orevi, Kova, Kocijan, Golub, Borko (od 71. Ivanuša), Tkalec, Ladi, Kovai, Kresinger (od 76. Kozina), T. Kocijan (od 80. Balog), Hanžekovi. Trener: Željko Vukši. MALI MIHALJEVEC: Juriši, Posavec, anadi, Srnec, Trupkovi, Peras (od 46. D. Besjani), Zadravec, Makšadi, M. Mesari, Varga, Pušar. Žuti kartoni: Borko, T. Kocijan, Golub, Mih. Kocijan, Ladi (Pobjeda), Peras, Makšadi, Zadravec, D. Besjani (M. Mihaljevec). Crveni karton: Ivanuša (Pobjeda).

KRIŠTANOVEC – DINAMO (Ž) 5:0 (2:0) KRIŠTANOVEC. Igralište Trate. Suci: Marijan Dumani (akovec), Radovan Posedi (Pušine), Krisjan Genc (Dunjkovec). Delegat: Toni Marnjaš (akovec). Strijelci: 1:0 Radikovi (15), 2:0 Marko Januši (33), 3:0 Radikovi (70), 4:0 Marko Januši (78), 5:0 Mario Januši (82). KRIŠTANOVEC: Šimuni, Miš. Medlobi, Fric (od 75. F. Bedi), Belše, Sabol, D. Novak, Mat. Medlobi (od 75. Kovai), Radikovi, Mario Januši, Žuni, Marko Januši (od 78. Toplianec). Trener: Zdravko Horvat. DINAMO: S. Novak (od 34. Novakovi), Štrek, Baka, Toplek, Šajnovi, Mezga, Mošmondor, Šparavec, Rudniki, Zemlji, Ban. Trener: Radovan Preložnjak. Žu kartoni: Sabol (Krištanovec), Mošmondor (Dinamo).

BRATSTVO – ZEBANEC 0:1 (0:0) PRESEKA. Igralište Zelena. Suci: Vjeran Tuksar (Peklenica), Tomica Cerovec (akovec), Filip Aldi (Strahoninec). Delegat: Nikola Toplek (Nedeliše). Strijelac: 0:1 N. Horvat (65). BRATSTVO: Jambrovi, M. Novak, Polak, M. abradi, Miljani, B. Novak, J. Boži, Golub, Trupkovi, Leskovar, Kovai. Trener: Vladimir Hunjadi. ZEBANEC: Pokriva, H. Maari, R. Vodušek, N. Horvat, Žerjav, Radek, Petkovi, Tkalec (od 83. Levai), Šprajc (od 86. Ter), Šafari (od 90. Rajf), Kodba. Trener: Neven Horvat. Žu kartoni: Trupkovi, abradi, Novak (Bratstvo).

HAJDUK – PLAVI 1975 3:1 (3:0) BREZJE. Igralište Hrastje. Suci: Dominik Mihoci (ukovec), Robert Novak (Pušine), Maja repinko (Pušine). Delegat: Stjepan Perko. Strijelci: 1:0 B. Perko (3), 2:0 Mat. Trupokovi (11-11m), 3:0 Pintari (40), 3:1 Bistrovi (68). HAJDUK: Preložnjak, Domini, Karninik, Mar. Trupkovi, Pintari (od 65. Senar), I. Perko, Gregorini, Mat. Trupkovi, Buhanec, Jarni, B. Perko (od 87. Petrievi). Trener: Vladimir Pavlekovi. PLAVI 1975: Petran, Karlovec, Francki (od 34. N. Škvorc), Trajbar, Levai, D. Škvorc, Grefel, Pintari (od 46. Korošec), Bistrovi, Novak, Ciglari. Žu kartoni: Karninik (Hajduk), Levai, Karlovec, Bistrovi (Plavi 1975). Crveni karton: Novak (Plavi 1975).

LISTA STRIJELACA

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

Favoriti opravdali svoju ulogu u svim utakmicama Petica Kraljevana 38 u Štefancu. Nino Belovi trostruki strijelac za goste iz Donjeg Kraljevca. Domau mrežu Nine Hatlaka u 8. minuti naeo je Vjekoslav Cvek. Do kraja prvog poluvremena Nino Belovi postiže dva zgoditka. U 45. minuti gostujui kapetan i strijelac prvog zgoditka Vjekoslav Cvek udara domaeg igraa i zarauje iskljuenje. Iako brojano slabiji gosti u drugom poluvremenu uspijevaju postii još dva zgoditka. Prvo u 75. minuti Nino Belovi svoj trei na utakmici, a potom šest minuta prije kraja utakmice Roberto Miketek postavlja konanih 5-0 za Kraljevan 38. Ve u narednom kolu u nedjelju u Donjem Kraljevcu igra se opinski derbi jer dolazi susjedni Hodošan. Tri domaa opomenuta igraa, a jedan gostujui. Sedmica Hodošana Omladincu. Praktiki za pola sata igre sve je bilo riješeno. Seriju domaih zgoditaka otvorio je u 9. minuti trostruki strijelac Dario Blagus. Drugi Dario onaj Kranjec u 15. minuti povisuje rezultat na 2-0. Seriju domaih zgoditaka u prvom poluvremenu u 24. minuti zakljuuje trener-igra Goran Strahija. Prije samog zvižduka suca utakmice Nevena Bujania za odlazak na odmor Smiljan Patafta smanjuje domae vodstvo na 3-1. Samo što je poelo drugo poluvrijeme u šest minuta Dario Blagus postiže još dva zgoditka za vodstvo Hodošana od 5-1. Nakon njega dvostruki je strijelac Zdravko Bašnec i to u 67. i 82. minuti. Domai su za veu pobjedu od 7-1 etiri minute prije kraja utakmice propustili realizirati opravdano dosueni kazneni udarac. Dva opomenuta igraa i to od gostiju iz Držimurec-Strelca. Napredak bez problema kod kue sa Borcem. Poveli su domai u 11. minuti iz opravdano dosuenog kaznenog udarca kojeg je realizirao Nikola Tkalec. Na 2-0 u 22. minuti povisuje Emil Vidra. Gosti iz Donjeg Hrašana u

TRNJE – BUDUNOST (M) 1:4 (0:1) SVETI JURAJ U TRNJU. Igralište Gaji. Suci: Ivica Horvat (Vrašinec), Robert Horbec (Kuršanec), Luka Jaluši (NsnD). Delegat: Stjepan Talan (Ivanovec). Strijelci: 0:1 Tišljari (21-ag), 0:2 D. Drk (54), 0:3 I. Lisjak (58), 1:3 Narana (82), 1:4 Z. Drk (89). TRNJE: Vuk, Tišljari, Jankulija, Mihocek, Kolari, Kramar, Puri, Brodari, Jasni, Furundžija, Radi (od 54. Narana), Kolar. Trener: Franko Janec. BUDUNOST: Lonari, Sklepi (od 77. Jurši), Berdin, Z. Drk, Zadravec, Sermek, I. Lisjak, D. Drk, Cirkveni, Jambroši (od 23. Cerovec), Okreša (od 84. F. Sklepi). Trener: Zoran Radovan. Žu kartoni: Kolari, Kramar (Trnje), D. Drk (Budunost).

34. minuti ostaju bez zbog dvije opomene iskljuenog Nevena Ivkovia. Poetkom drugog poluvremena u 51. minuti na 3-0 povisuje svojim drugim zgoditkom na utakmici Emil Vidra. U razmaku od pet minuta od 56. do 61. minute slijede dva gostujua zgoditka u domaoj mreži. Strijelci su u tom periodu za Borac bili Karlo Pavlic i Vladimir Vargek. Da ne bi bilo neizvjesnosti do kraja domai postižu još dva zgoditka preko Mihaela Maaria i Dalibora Jambrošia za pobjedu od 5-2. Dva domaa, a etiri gostujua opomenuta igraa. Pobjeda Budunosti u Svetom Jurju u Trnju.Dobro se domae Trnje držalo u prvom poluvremenu. Da nesretni Christijan Tišljari nije u 21. minuti postigao autogol pitanje kada bi gosti iz Miklavca slomili otpor domaih. No, u drugom poluvremenu u etiri minute od 54. do 58. Budunost zgodicima Dragutina Drka i Ivana Lisjaka dolazi do vodstva od 3-0. Trnje je u 65. minuti sa bijele toke propustilo smanjiti vodstvo Budunosti. Kao joker sa klupe domaih u igru je u drugom poluvremenu ušao Tomislav Narana i svojim zgoditkom u 82. minuti smanjio vodstvo gostiju na 3-1. Minutu prije kraja utakmice Zlatko Drk postavlja konanih 4-1 za Budunost. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra. Petica Eka Romskoj vatri. Sa po dva zgoditka Jadranka Lastavca u prvom poluvremenu i Bojana Mihaljkovia u drugom poluvremenu Eko je stekao vodstvo od 4-0. Trener-igra Eka Zlatko Novak u 73. minuti zamijenio je kapetana momadi Domagoja Novaka i u 82. minuti postigao zgoditak za konanih 5-0. Imala je i momad Romske vatre svoje dvije izgledne prigode za postii zgoditak, ali je izostala realizacija. Opomenutih igraa nije bilo. Otok bolji od Mladosti urkin. U prvom poluvremenu borbena utakmica u kojoj je domain bio bolji i postigao dva zgoditka. Prvi je u 31. minuti postigao Mladen Vuji, a drugi u 37. minuti Denis Blažini. Ve u prvoj minuti nastavka drugog poluvremena gosti iz Dekanovca zgoditkom Igora Škvorca smanjuju na 2-1. U drugom poluvremenu Mladost urkin je bila puno bolja, ali nisu uspjeli postii barem jedan zgoditak kako bi osvojili bod, ovako su otišli kui poraženi. Otok je u 90. minuti ostao bez Nikole Topleka koji je iskljuen zbog druge opomene. Kad smo kod opomenutih igraa u svakoj momadi po dvojica.

14 zgoditaka – Zdravko Bašnec (Hodošan) 13 zgoditaka – Silvestar Cvek, Luka Lipi (Kraljevan 38) 12 zgoditaka – Nino Belovi (Kraljevan 38) 9 zgoditaka – Bojan Cirkveni (Budunost M) 8 zgoditaka – Emil Vidra (Napredak) 6 zgoditaka – Mihael Maari (Napredak) 5 zgoditaka – Mario Kovaevi (Hodošan), Dalibor Jambroši (Napredak), Bojan Mihaljkovi, Jadranko Lastavec (Eko) 4 zgoditka – Dario Kranjec (Hodošan), Denis Blažini (Otok), Roberto Miketek (Kraljevan 38) 3 zgoditka – Dario Blagus (Hodošan), Ivan Furundžija (Trnje), Tomislav Baksa, Vjekoslav Cvek (Kraljevan 38), Dino Rudniki (Eko), Zoran Kolari (Jadran), Igor Škvorc (Mladost D)

FAIR PLAY Iskljueni igrai Nikola Toplek (Otok), Neven Ivkovi (Borac DH), Vjekoslav Cvek (Kraljevan 38) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nema: Nikola Turk (Otok)

STATISTIKA 33 posgnuta zgoditka ili 5,5 po utakmici 19 opomenuh igraa 3 iskljuena igraa 3 kaznena udarca dosuena, a 1 realizirani

Rezultati 6. kola: Romska vatra – Eko 0-5; Otok - Mladost (D) 2-1; Jadran - Kraljevan 38 0-5; Hodošan - Omladinac (DS) 7-1; Napredak - Borac (DH) 5-2; Trnje - Budunost (M) 1-4

TABLICA 1. Kraljevan 38

5

4

0

1

51:7

12

2. Hodošan

4

4

0

0

33:2

12

3. Napredak

5

4

0

1

25:10

12

4. Budunost (M)

4

4

0

0

16:5

12

5. Eko

5

3

1

1

16:8

10

6. Mladost (D)

5

3

0

2

11:9

9

7. Otok

5

2

0

3

6:10

6

8. Trnje

5

1

1

3

5:12

4

9. Jadran

5

1

1

3

9:17

4

10. Borac (DH)

5

1

0

4

8:17

3

11. Omladinac (DS)

5

0

1

4

3:19

1

12. Romska vatra

5

0

0

5

2:69

0

Parovi slijedeeg kola: Budunost (M) - Romska vatra; Borac (DH) – Trnje; Omladinac (DS) – Napredak; Kraljevan 38 – Hodošan; Mladost (D) – Jadran; Eko - Otok

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

Donji Koncovak bez problema za ostanak na vrhu Donji Koncovak uvjerljiv kod kue. Za pola sata igre ve su domai imali vodstvo od 3-0. Od ta tri zgoditka dva je posgao Aleksandar Sklepi i to u 10. i 30. minu igre. U 23. minu strijelac pak je bio Miroslav Horvat. Kada je u 62. minu na 4-0 domae vodstvo povisio Marko Pleh bilo je jasno da Torpedo teško može nešto osim asnog poraza do kraja utakmice uini. Samo su dvije minute gosma iz Križovca bile dovoljne za dva zgoditka. Prvi je u 76. minu posgao Andrej Frani, a drugi dvije minute kasnije za 4-2 Damir Tuksar. Pet minuta prije kraja utakmice domai drugim zgoditkom Miroslava Horvata dolaze do pobjede od 5-2. Delegat utakmice Mirko Leich zamjera domainu što ima na dresovima slabo vidljive brojeve. Samo dvojica opomenuh igraa i to od gosju iz Križovca. Jedinstvu jesna domaa pobjeda. Nakon što su poveli sa 3-0 u drugom su se poluvremenu domai malo opusli i gos iz Makovca su to kaznili sa dva zgoditka tako da su opet kao i sa Zebancem domai navijai u samoj završnici bili „smrznu“. U prvom poluvremenu za Jedinstvo su zgoditke posgli Alen Herceg u 10. minu i Roman Trnjak u 25. minu. Samo što je poelo drugo poluvrijeme u 50. minu na 3-0 povisuje Saša Krumpi. Prvi svoj zgoditak Omladinac je posgao preko Vlade Dodleka u 76. minu. Pet minuta prije kraja na 3-2 smanjuje Dario Vinceti i završnicu ini neizvjesnom. No, domai su to minimalno svoje vodstvo uspjeli održa. Dva gostujua opomenuta igraa. Domai bez kartona. Polako, ali sigurno Hajduk drži prikljuak na vrhu tablice. Gost u ovom kolu u Brezju na teškom i blatnavom terenu za igru bili su Plavi 1975 iz Prekope-Bukovca. Hajduk nije ništa prepuso sluaja i ve nakon prvih 45 minuta stekao visoko vodstvo od 3-0. Da se Plavima ne piše dobro moglo se naslu ve u 3. minu kada su domai zgoditkom Branka Perka došli u vodstvo od 1-0. Osam minuta kasnije domai imaju opravdano dosueni kazneni udarac koji uspješno za vodstvo od 2-0 realizira Maja Trupkovi. Pet minuta prije kraja prvog dijela Robert Pintari dovodi Hajduk u vodstvo od

DONJI KONCOVAK – TORPEDO 5:2 (3:0)

JEDINSTVO – OMLADINAC (M) 3:2 (2:0)

DONJI KONCOVAK. Igralište Donji Koncovak. Suci: Darijan Zadravec (M. Središe), Antun Koruni (Lopanec), Dario Kos (NsnD). Delegat: Mirko Leich (akovec). Strijelci: 1:0 Sklepi (10), 2:0 M. Horvat (23), 3:0 Sklepi (30), 4:0 Sklepi (62), 4:1 Frani (76), 4:2 D. Tuksar (78), 5:2 M. Horvat (85). DONJI KONCOVAK: Miš. Horvat, Brezniar (od 78. Vrhar), Flac, Hrženjak, Hozjan, Koraj (od 62. B. Pleh), Cvetkovi (od 55. M. Sklepi), Pintari, Sklepi, M. Horvat, M. Puh. Trener: Ivan Sklepi. TORPEDO: Herceg, Govedi (od 24. Jezernik), Vugrinec, David, Sanjkovi, Filipovi, N. Tuksar, Frani, Strojko, D. Tuksar, Pintari (od 72. Biber). Trener: Klaudio Biber. Žu kartoni: Vugrinec, Filipovi (Torpedo).

GORNJI MIHALJEVEC. Igralište Jedinstva. Suci: Darko Filipi (Slakovec), Smiljan Perho (Zasadbreg), Dino Veldi (Strahoninec). Delegat: Josip Baksa (Belica). Strijelci: 1:0 Herceg (17), 2:0 Trnjak (25), 3:0 S. Krumpi (50), 3:1 Trnjak (76), 3:2 D. Vince (85). JEDINSTVO: Angel, S. Krumpi, M. Novak (od 65. Mohari), Mikulan, Plantak, Vuk (od 84. N. Horvat), D. Mikulan (od 70. D. Novak), Ladi, Borko, Herceg, Trnjak. Trener: Goran Mikulan. OMLADINAC: J. Dodlek, Sovi (od 68. Šoštari), Povodnja, Kuhar, D. Povodnja, Horvat (od 80. Zorkovi), Culjak, D. Vince, Ehrenreich, Vidai, V. Dodlek. Trener: Ivan Šardi. Žu kartoni: D. Povodnja, D. Horvat (Jedinstvo).

3-0. U drugom poluvremenu lopte više nije bilo u mreži gostujueg vratara Jerka Petrana. ak su Plavi u 68. minu uspjeli posi poasni zgoditak. Pošlo je to za nogom Tomislavu Bistroviu. U 81. minu pak su ostali bez Saše Novaka koji je laktom u predjelu prsiju za vrijeme igre udario domaeg igraa. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Pobjeda Zebanca u Preseki. Zgoditak odluke gos su posgli u 65. minu, a strijelac je bio Neven Horvat. Teren je bio težak za igru po delegatu Nikoli Topleku na granici regularnog. U 90. minu domae Bratstvo je tražilo kazneni udarac, no tako nije mislio sudac utakmice Vjeran Tuksar. Nakon toga dolazi do gužve, naguravanja igraa ak i pokojeg udarca, ali to Tuksar nije adekvatno sankcionirao. Na kraju su domai prošli sa tri opomene, a gos iz Zebanca bez kartona. Burno je bilo i po završetku utakmice kod ulaska u službene prostorije. Uz negodovanje gledatelja jedan od njih je grudom blata pogodio delegata utakmice Nikolu Topleka. Mali Mihaljevec došao spretno do gostujue pobjede. Dva su puta domai imali vodstvo da bi sve u posljednjoj minu utakmice prokockali. Dario Golub u 15. minu svojim zgoditkom dovodi Pobjedu u vodstvo od 1-0. Dugo je bilo to minimalno domae vodstvo sve do 75. minute kada Mali Mihaljevec zgoditkom Mire Mesaria dolazi do izjednaenja. U 84. minu na sredini terena za igru igra Pobjede Maja Ivanuša namjerno udara provnikog igraa i zarauje opravdano iskljuenje. Minutu prije kraja utakmice Nikola Ladi dovodi domau Pobjedu po drugi puta u vodstvo, ovaj puta od 2-1. Nakon toga veliko slavlje pretvaraju u domai poraz. U 90. minu prvo na 2-2 poravnava Sandi Pušar, a minutu kasnije pobjedu gosma iz Malog Mihaljevca od 3-2 osigurava dvostruki strijelac i igra utakmice Miro Mesari. Inae su gos jekom drugog poluvremena bili bolja momad. Pune ruke posla imao je sudac utakmice Velimir Levai. Opomenuo je ak devetoricu igraa. Pet domaih i eri gostujua igraa. Visoka domaa pobjeda Krištanovca. Domai su sa po jednim zgoditkom Nikole Radikovia u 15. minu i Marka Janušia u 33. minu imali nakon prvog poluvremena vodstvo od 2-0. Peh su imali gos iz Žiškovca jer im se u 34. minu ozlijedio vratar Stjepan Novak nakon jedne intervencije pao je nezgodno na rame i isto ozlijedio. Zamijenio ga je na vrama priuvni vratar Mihael Novakovi. Krištanovec je u drugom poluvremenu posgao još tri zgoditka. Scenarij je bio is kao u prvom poluvremenu. Po drugi su se puta u listu strijelaca upisali Nikola Radikovi i Marko Januši. Njima se još u 82. minu pridružio svojim zgoditkom Mario Januši za konanu pobjedu od 5-0. Po jedan opomenu igra u svakoj momadi.

LISTA STRIJELACA 7 zgoditaka – Miro Mesari (Mali Mihaljevec) 6 zgoditaka – Marko Pleh, Miroslav Horvat (Donji Koncovak) 5 zgoditaka – Vlado Dodlek (Omladinac M), Roman Trnjak (Jedinstvo GM), Nikola Ladi (Pobjeda) 4 zgoditka – Aleksandar Sklepi (Donji Koncovak), Marko Januši (Krištanovec), Andrej Frani, Damir Tuksar (Torpedo), Tomislav Bistrovi (Plavi 1975) 3 zgoditka – Nikola Tuksar (Torpedo), Mihael Flac (Donji Koncovak), Tomislav Šafari (Zebanec), Bojan Novak (Bratstvo P), Nikola Tkalec (Pobjeda), Alen Herceg (Jedinstvo GM), Sandi Pušar (Mali Mihaljevec)

FAIR PLAY Iskljueni igrai: Saša Novak (Plavi 1975), Maja Ivanuša (Pobjeda) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Dino Besjani (Mali Mihaljevec), Siniša Karlovec (Plavi 1975), Tihomir Karninik (Hajduk B), Dragan Povodnja (Omladinac M)

STATISTIKA 27 posgnuh zgoditaka ili 4,5 po utakmici 23 opomenuta igraa 2 iskljuena igraa 1 kaznenini udarac dosuen i is realiziran

Rezultati 6. kola: D. Koncovak - Torpedo 5-2; Jedinstvo (GM) - Omladinac (M) 3-2; Hajduk (B) - Plavi 1975 3-1; Bratstvo (P) - Zebanec 0-1; Krištanovec - Dinamo (Ž) 5-0; Pobjeda - M. Mihaljevec 2-3

TABLICA 1. D. Koncovak

5

5

0

0

23:6

15

2. Jedinstvo (GM)

5

4

1

0

17:7

13

3. Hajduk (B)

5

4

0

1

13:7

12

4. Zebanec

5

3

1

1

7:6

10

5. M. Mihaljevec

5

3

0

2

16:9

9

6. Pobjeda

5

2

0

3

11:7

6

7. Krištanovec

5

2

0

3

11:11

6

8. Torpedo

5

2

0

3

16:18

6

9. Plavi 1975

5

1

0

4

12:17

3

10. Bratstvo (P)

5

1

0

4

4:11

3

11. Omladinac (M)

5

1

0

4

9:21

3

12. Dinamo (Ž)

5

1

0

4

5:24

3

Parovi slijedeeg kola: M. Mihaljevec - D. Koncovak; Dinamo (Ž) – Pobjeda; Zebanec – Krištanovec; Plavi 1975 - Bratstvo (P); Omladinac (M) - Hajduk (B(; Torpedo - Jedinstvo (GM)
28. rujna 2010.

PREPONSKO JAHANJE

KARATE

Sedmo mjesto za Kristinu Lesjak u Plovdivu U Plovdivu u Bugarskoj poetkom rujna održano je Prvenstvo Balkana u preponskom jahanju na kojem je nastupilo više od 140 jahaih parova. Odlian plasman na prvenstvu ostvarila je mlada akovanka Kristina Lesjak i njezin Orion. Nakon uspješnog svladavanja parkura visine od 120 do 130 cm i bara-

Maša Martinovi potvrdila nastup na SP u Beogradu

ža 135 cm Kristina je osvojila 7. mjesto u ukupnom poretku i 2. mjesto u Junior Grand Prixu. Jednako uspješna Kristina je bila i na finalu Croatia Cupa u preponskom jahanju na zagrebakom hipodromu gdje je potvrdila odlinu ormu i osvojila 1. mjesto u ukupnom poretku Cro cup-a za 2010. godinu.

U nedjelju se u Samoboru održao izborni turnir za odlazak na svjetsko prvenstvo koje se održava u Beogradu u listopadu ove godine. Od lanova KK Nedeliše Maša Martinovi potvrdila je nastup u ekipnom dijelu natjecanja. Stjepan Bešeni osvojio je status prve rezerve, budui da e hrvatske boje u toj kategoriji braniti aktualni svjetski prvak Danil Domdjoni.

Pobjednica turnira u svojoj kategoriji Mia Šari Horvat s trenerom Nenadom Murši i direktorom turnira Gerdom Rebiek.

Tri medalje za meimurske predstavnike u Budimpešti Kristina Lesjak niže odline rezultate

OP KLAKE DO 14 u tenisu

Lana Novkovi ušla u finale U Zagrebu je u organizaciji Tenis kluba Klaka održan turnir iz kalendara HTS-a za djeake i djevojice do 14 godina. Na turniru je nastupila Lana Novkovi, igraica TK Franjo Punec kao prva nositeljica na turniru. Odli-

an rezultat za Lanu – plasman u finale turnira gdje je poražena od Nike Ili (TK Zagi) rezultatom 16 16. Do finala Lana je pobijedila Laru Horg (TK Varaždin) 61 75, Saru Šanjug (TK I Team) 63 63 i Paolu Marti (TK Daruvar) 64 64.

MOMADSKO PRVENSTVO Meimurja za veterane

Veterani TK Punec odnijeli pobjedu protiv Teama 1 Veteranska momad TK Franjo Punec akovec pobjednik je ovogodišnjeg, petnaestog po redu Momadskog prvenstva Meimurja. U dramatinom finalnom susretu punom preokreta u kojem su se sastale akoveke momadi TK Franjo Punec i TK Team 1 nakon neriješenog rezultata u pojedinanim susretima 2:2 i 1:1 u susretima parova, pobjednik je odluen boljom gem razlikom. U ovogodišnjem prvenstvu momad Puneca nastupila je

Na na jednom od najjaih karate turnira u u ovom dijelu Europe u glavnom gradu Maarske u Budimpešti, održan je tradicionalni BUDAPEST OPEN 2010, na kojem je nastupilo preko 1.000 natjecatelja iz dvadeset zemalja. Nastupili su i mladi meimurski karatisti. Osvojili su tri medalje. Zlato i naslov pobjednice turnira osvojila je lanica KK Nedeliše Mia Šari Horvat u teškoj +50 kg kategoriji mlaih kadeta. Jelena Bužani osvojila je srebro u lakoj -47 kg kategoriji kadetkinja. Mateja Rumplin osvojila je broncu u teškoj +40 kg kategoriji uenica. Na natjecanju su još nastupili Marin Zadravec, Benjamin Hea, Matej Kovai, Vilim Murši, Fabijan Murši, Ana Ciglari, Marta Delost, Dominik Kolari, Edna Pomor, Jelena Zadravec, Bijanka Fuko, Stella Soldat i Ela Poljak.

Od lanova KK Meimurje najbolji rezultat poluila je Luna Hamer u uzrastu uenica (10-11 godina) koja je u lakoj kategoriji osvojila broncu pobijedivši predstavnicu Rumunjske, Ukrajine te domau predstavnicu, a izgubila samo od pobjednice turnira s rezultatom od 1:0. Nino Cmrenjak izvrsno je krenuo u borbu pobijedivši svog prvog suparnika s maksimalnim rezultatom od 8:0 i to atraktivnim nožnim tehnikama, ali nije uspio doi do medalje, jer ga je u tome sprijeio predstavnik Rusije pobijedivši Ninija 3:2. Leon Marciuš takoer nije uspio doi do medalje , ali ovo je još jedno iskustvo više za mlade talente karate kluba Meimurje koji velikim koracima kreu prema još veim uspjesima na meunarodnom planu.

u sastavu: Milan Stojko, Goran Sutlar, Zoran Ili, Josip Borkovi, Dušan Gala, Ivan Štefiar, Ivica Jerbi, Vlado Malner, Filip Vresk, Dražen Žvorc i Dražen Levak. Veliki prijelazni pobjedniki pehar kapetanu pobjednike momadi predao je predsjednik Teniskog saveza Meimurja gospodin Zvonimir Vertuš. Uz dobar tenis, valja spomenuti i to da je susret odigran u prijateljskoj atmoseri, bez i jedne sporne lopte, a završio je zajednikim druženjem obiju ekipa.

Lucija Lesjak i Leon Marciuš stigli su do zlata u Kranju

Dva zlata za KK Meimurje u Kranju U subotu je u Kranju, Slovenija održan meunarodni turnir na kojem je nastupilo 350 natjecatelja iz 4 države, a dio tog turnira bili su i lanovi KK Meimurje. Uzeli su dva zlata. Lucija Lesjak je u kategoriji uenica osvojila zlatno

odlije sa dvije pobjede, dok je Leon Marciuš titulu najboljeg osvojio u kategoriji mlaih kadeta. Time je KKMeimurje po broju osvojenih zlatnih odlija bio meu najbolje plasiranim klubovima na ovom turniru.

TENISKI KLUB Mursko Središe

Josip Šajnovi opet najbolji

Tri najbolja, Šajnovi prvi slijeva

Održano je i završeno tenisko klupsko prvenstvo Teniskog kluba Mursko Središe. Pobjednik je Josip Šajnovi, koji je u finalu s 1:6, 7:5 i 6:3 bio bolji od Anelka Tarandeka. Ovo je bilo tree uzastopno finale u kojem su igrali Šajnovi i Tarandek, a Šajnovi je bio apsolutno bolji u sva tri susreta. Tree mjesto osvojio je Dejan Hamer, koji je bez borbe dobio susret protiv Ivana Kovaia. Na turniru koji je odigran na terenima TK-a Mursko Središe sudjelovala su 22 tenisaa i bio je to jedan od boljih i po broju najjai turnir. (S. Mesari, ZB)

LANOVI BADMINTON KLUBA MEIMURJE igrali na Europskom kupu u Slovakoj

Veteranska ekipa Puneca slavila je u neizvjesnom finalu protiv Teama 1

Solidan nastup Matije Hranilovia i Line Zadravca U slovakom gradu Prešovu održan je drugi turnir Europskog juniorskog kupa. Na tom turniru naš klub je nastupio s tri svoja igraa: Matija Hranilovi u konkurenciji do 19 godina te Filip Bel i Lino Zadravec u konkurenciji do 13 godina. Na turniru su nastupili igrai iz 12 država te preko 30 razliitih klubova. Najbolji rezultat ostvario je Matija Hranilovi koji je u paru s Dasenom Jardasom (Rijeka) ušao u osminu finala te tamo bio poražen od drugih nositelja turnira Roj/Turk. U pojedinanoj konkurenciji Matija je u tri vrlo neizvjesna gema izgubio

od srpskog igraa Petrovia ve u prvom kolu. Naši najmlai predstavnici nažalost nisu prošli svoje skupine. Pobjeda i poraz Filipa Bela bile su dovoljne za drugo mjesto u skupini dok je Lino Zadravec s tri poraza završio na 4. mjestu u skupini. Iako je bilo prilika i za prolaz ovih skupini. Nedostajalo je takoer ponešto meunarodnog iskustva (prvi takav turnir za obojicu), te malo sportske sree. No, ova akoveka generacija u samom je vrhu hrvatskog badmintona, pa se tako u budunosti oekuju i još bolji rezultati. (bz)

Upis novih lanova

Matija Hranilovi i Lino Zadravec predstavljali su akoveki badminton u Slovakoj

Badminton klub Meimurje akovec vrši upise novim mladih lanova klub . Upisati se mogu djeaci i djevojice roeni 2003. i stariji (do ro.1997. ). Inormacije i upisi mogui su kod tajnika i trenera Tomislava Grubia na gsm: 098 241 230 ili 098 294 037, te na treninzima u dvorani II. OŠ akovec ponedjeljkom od 19.15 – 20.30 i petkom 17.00 – 18.00 sati, odnosno u dvorani ETŠ-a u akovcu srijedom 20.00 – 21.00 i subotom 12.00 – 13.00 sati.
28. rujna 2010. Osvajai medalje iz BK Mura

BICIKLISTIKI KUP HRVATSKE - Trei brdski kronometar BK Sveta Nedjelja

Michel Tomaži pokazao veliki potencijal - lanovi BK Mura Avantura osvojili su ukupno tri medalje, dok je Luka Šprajc koji vozi za varaždinsku Slogu osvojio izvrsno tree mjesto u kategoriji U-23 Na zagrebakom Sljemenu vožene su cestovne biciklistike utrke u sklopu Kupa Hrvatske. Biciklistiki klub Sveta Nedjelja organizirao je 3. brdski kronometar za cestovnjake. Po iznimno lošem, kišovitom te hladnom vremenu, na mokroj Sljemenskoj stazi pojavilo se pedesetak natjecatelja iz svih dijelova Hrvatske. Na navedenoj utrci bili su i predstavnici BK Mure Avanture iz Sv. Martina na Muri, jedinog meimurskog kluba koji ove godine vozi utrke Kupa. etiri lana cestovnog tima sudjelovali su na utrci, te ostvarili odlian rezultat, ukupno su osvojili tri medalje, dvije zlatne i jednu broncu. Dužina dionice je 3,1km za poetnike, odnosno 6,2km za sve ostale kategorije.

ovo prva sezona u HBS-u, te iza sebe ima tek pet utrka, a ve potvruje svoj izniman talent, te s lakoom pobjeuje na ovako zahtjevnom natjecanju. S pravom možemo nadati da e i u budue biti još velikih uspjeha za njega. Ostali predstavnici Mure Avanture natjecali su se u veteranskim kategorijama. Tako je stari lisac i specijalist za brdske terene Robertino Vidovi osvojio prvo mjesto u Veteranima B. Stazu je prošao za 23 minute i 49 sekundi. Iza njega su bili uvalo Fran i Jozing Ivica. U kategoriji Veterana A predstavnici Mure Avanture bili su Anelko Horvati i Darko Krikovi. Oni su pak osvojili 3. i

Tomaži prvi u konkurenciji do 15 godina Biciklisti iz Svetog Martina na Muri natjecali su se u razliitim kategorijama, a najviše veseli uspjeh mladog petnaestogodišnjeg Michela Tomažia koji je osvojio prvo mjesto u kategoriji Poetnika A. Stazu od 3,1 km uspona na Sljeme odvozio je za 11minuta i 45sekundi. Drugoga Bival Josipa iza sebe je ostavio ak 27 sekundi. Trei u toj kategoriji bio je Kordi Franjo. Tomažiu je

4. mjesto. Horvati, postolje i medalju zaradio je vremenom 29minuta i 03 sekunde, dok je Krikovi stazu odvozio za 29minuta i 58 sekundi. U ovoj kategoriji prvo mjesto pripalo je Ares Buršiu, a drugo Ranku Antoloviu. Spomenimo još i uspjeh mladog Meimurca Luke Šprajca, koji vozi za varaždinsku BD Slogu, a natjee se u kategoriji U-23. Šprajc je osvojio tree mjesto iza prvog Alena Ivaneca i drugog Mateja Valeca. Prije završetka ovogodišnje sezone, natjecatelje u Kupu HBS-a oekuje još jedna cestovna utrka koju tradicionalno organiziraju Varaždinci 9. listopada. (VPR)

etvrto kolo Lige Svetog Martina Kiši, magli, hladnoi i blatu u inat na startu 4. kola Lige Svetog Martina pojavilo se šest hrabrih natjecatelja: dvojica u cestovnoj te etvorica u brdskoj ligi. Cestovnu utrku u kategoriji Cestari (dva kruga) Tomislav Goriki je bez konkurencije odvozio za sat i 38 minuta, a Marijan Klujber u kategoriji Razgledai (jedan krug) za 43 minute.

Brdsku utrku su po veoma teškoj i blatnoj stazi nad Toplicaj u kategoriji Šumari (dva kruga) vozila tri natjecatelja, a najbrži je bio Bruno Turk iz BK Prelog, odmah do njega bio je Vladimir Hunjak takoer iz BK Prelog, a trei je bio lan BK Mura Avantura Saša Šimii. Saša Golub je vozio kategoriju Šetaa (jedan krug). (vpr)

UDRUGA “SPORT ZA SVE” PRELOG

Prijavite se na aerobiku Udruga “Sport za sve” Prelog relog poziva sve stare i nove lanove nove da im se prikljue od 4. listopada opada 2010. na satovima aerobike, e, koji e se održavati u sportskoj dvoravorani SŠ Prelog svakog ponedjeljka, el ka, eljka, srijede i petka u vremenu od 20 do 21 sat. Pozvani ste svi bez obzira ra na dob, stoga nam se prikljuite te ve na samom poetku i osjetitee ari vježbanja te sklopite brojna nova i obnovite stara prijateljstva. Za sve dodatne informacije macije kontaktirajte nas na brojevee telefona: Manuela - 098 956 2462 462 ili Marija - 099 403 0500.


IN MEMORIAM

54

Informacije

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

IZ MATINOG UREDA

“ZRINSKI d.d. akovec, raspisuje natjeaj za radno mjesto

ROENI

SAMOSTALNI REFERENT IZVOZA - dva izvrĹĄitelja

PATRIK TRSTENJAK, sin Jasminke i SiniĹĄe; MATIJA STRBAD, sin DuĹĄanke i Drage; MIA KOCIJAN, ki Jasminke i Davora; NIKĹ A DOVEER, sin Jasmine i Ivice; KARLO LISJAK, sin Martine i Tomislava; HANA BEL, ki Valentine i Branimira; JAN GREGOREC, sin Nine i Igora; ERIK IGNAC, sin Violete i Josipa; TEN KIĹ , ki Dejane i Bojana; LORENA CVEK, ki Tanje i Vjekoslava; LUKA MOLNAR, sin BoĹžice i Ivice; PATRICIJA BOGDAN, ki Evice i Josipa; KORINA HORVAT, ki BoĹžene i Anelka; PETAR KLARI , sin Marije i Vedrana; PIA PETKOVI , ki Tine i SaĹĄe; PATRIK ZLATAREK, sin Petre

UVJETI: - VSS ekonomskog usmjerenja, - akvno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (znanje drugog i treeg stranog jezika je prednost), - akvno koriťtenje Microso Oce paketa, - izrazite organizacijske i komunikacijske sposobnos, kreavno rjeťavanje problema i kriki nain razmiťljanja, - poŞeljno iskustvo u vanjskotrgovinskim poslovima i poslovima prodaje – neposredni kontak s kupcima, - eksibilnost u izvrťavanju radnih zadataka, - ambicioznost i entuzijazam, - vozaka dozvola B kategorije s vozakim iskustvom.

Ukoliko ste pouzdana i odgovorna osoba koja Şeli poslovne ciljeve ostvari u dinaminom i profesionalnom radnom okruŞenju, molimo da u roku od 8 dana od objave ovog oglasa poťaljete Vaťu cijenjenu prijavu s Şivotopisom na adresu: ZRINSKI d.d., 40 000 AKOVEC, Dr. Ivana Novaka 13. Natjeaj je otvoren do popunjenja. (Ponuda za natjeaj) Kontakt osoba: Željko Megla, tel.: 040 372 284�

OBAVIJEST O OITOVANJU VODOMJERA Od 24. rujna do 15. listopada 2010. godine obavljamo godiĹĄnje oitavanje svih vodomjera. Molimo potroĹĄae vode na omogue pristup vodomjerima. PotroĹĄai mogu i sami oita vodomjer, a stanje javi na besplatan telefon 0800/31-31-11 ili 373-732, 373-733. Oitavanje vodomjera moĹže se prijavi i putem interneta popunom obrasca na stranici www.medjimurske-vode.hr

Temeljem lanka 43. Statuta Grada akovca (Sl. gl. Grada akovca 09/09) i lanka 8. Poslovnika gradonaelnikovog strunog kolegija (Sl. gl. Grada akovca 10/09), gradonaelnik Grada akovca je na svom 11. strunom kolegiju odrĹžanom 21. rujna 2010. donio

ODLUKU o sufinanciranju prijevoza uenika srednjih ĹĄkola s podruja Grada akovca u ĹĄkolskoj godini 2010./2011. lanak 1. Prijevoz se na osnovi socijalnog statusa su nancira srednjoĹĄkolcima koji zadovoljavaju sljedee kriterije: 1. Uenicima iz obitelji u kojima su prihodi po lanu domainstva manji od 1.750,00 kuna mjeseno, 2. Uenicima bez oba roditelja, djeci samohranih majki i oeva te djeci poginulih ili nestalih hrvatskih branitelja, 3. Korisnicima stalne pomoi Centra za socijalnu skrb ili korisnicima pomoi za podmirenje troĹĄkova stanovanja Grada akovca, 4. Uenicima smjeĹĄtenim u udomiteljske obitelji ili ustanove. lanak 2. Uenicima srednjih ĹĄkola s podruja Grada akovca koji zadovoljavaju jedan od kriterija navedenih u lanku 1. ove Odluke, a do ĹĄkole putuju autobusom, Grad akovec su nancirat e cijenu autobusne karte u iznosu od 100 kuna po ueniku mjeseno; uenicima koji do ĹĄkole putuju vlakom su nancirat e cijenu karte u iznosu od 50 kuna po ueniku mjeseno, dok e uenicima koji kombiniraju prijevoz vlakom i autobusom su nancira cijenu karte u iznosu od 50 kuna po ueniku mjeseno za vlak i 100 kuna po ueniku mjeseno za autobus. (cjelokupni tekst ove Odluke dostupan je na internet stranici Grada akovca www.cakovec.hr). lanak 3. Dokumentacija potrebna kao prilog prijavi za su nanciranje prijevoza odreena je ovisno o kriteriju prema kojem se prijava podnosi, a informacije o potrebnim dokumenma mogu se dobi na internet stranici Grada akovca, u Upravi Grada akovca (Kralja Tomislava 15, akovec) ili na telefon 314 935. lanak 4. Prijave za su nanciranje prijevoza mogu se podnije od 27. 9. 2010. do 15. 10. 2010. u Upravi Grada akovca ili se mogu dostavi poĹĄtom na adresu Grad akovec, Kralja Tomislava 15, 40 000 akovec. lanak 5. Sastavni dio ove Odluke je obrazac za prijavu za su nanciranje prijevoza uenika srednjih ĹĄkola s podruja Grada akovca, koji je dostupan na internet stranici Grada akovca i u Upravi Grada akovca. lanak 6. Ova Odluka stupa na snagu danom donoĹĄenja, a objavljuje se u SluĹžbenom glasniku Grada akovca, medijima (lokalnim tjednicima) i na internet stranici Grada akovca (www.cakovec.hr). KLASA: 021-05/10-01/186 URBROJ: 2109/2-01-10-16 akovec, 21. rujna 2010.

GRADONAELNIK Branko Ĺ alamon, v. r.

i Ivana; IDA HORVAT, ki Lucije i Hrvoja; NIVES BODGAN, ki NataĹĄe i KreĹĄe; JOSIP JUREC, sin Manuele i Josipa; BORNA LADI , sin Tine i Davora; ELENA KOLENKO, ki Klare i Ivice (akovec)

VJENANI Marija Kova i Darko Kokanovi, Andreja Kovai i Predrag Ĺ afari, Petra JalĹĄovec i Goran Markovi, SaĹĄa BoĹži i Nikola Hladki, Dijana Cerovec i Ivica Jurak, Jasenka Ĺ alamon i Ivan Joci, Petra Drvari i Danijel Ovar (akovec); Nina Ĺ oĹĄtari i Dominik Hren (M. SrediĹĄe); Karmen Zarifovi i KreĹĄimir Jurec (Prelog); Rina Antolek i Damir Ostoja (Ĺ trigova).

UMRLI Marija Zvonar ro. Grabari r. 1933., Dragutin Ovar r. 1936., Irma Pintari ro. Podgorelec r. 1930., Marija Pavlekovi ro. Jeleni r. 1940., Ivan Horvat r. 1931., Ana Pintari ro. Munda r. 1923., Franjo Vugrinec r. 1932., Stjepan Mavrin r. 1929., Marija Eke ro. Nedelko r. 1929., Marija Vidra ro. Kosma r. 1928. (akovec); Karolina Gal ro. Vidovi r. 1930., Ana Petek ro. Vrzan r. 1943. (M. Subotica); Marija David ro. Skoliber r. 1921. (M. SrediĹĄe); Vinko Krznar r. 1935., Ana Antoli ro. Ivaci r. 1914., Katarina Zorec ro. Tretnjak r. 1928., Marija Lonari ro. Blagus r. 1920. (Prelog).

28. rujna 2010.


28. rujna 2010.

POSLJEDNJI POZDRAV

SLOBODNA RADNA MJESTA 1. Ljekarna Vjera Ĺ tefan mr.ph. AKOVEC, N.Pavia 15, traĹži 1 MAGISTRA/MAGISTRA FARMACIJE na neodreeno vrijeme, poloĹžen struni ispit, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu ili se javi na tel. 040-363-799, do 30.09.2010. 2. LJEKARNA mr.ph. D. BLAGUS-VIANOVI, Strahoninec, traĹži MAGISTAR/MAGISTRA FARMACIJE sa poloĹženim strunim ispitom, na neodreeno vrijeme, javi se na mob. 099/686-3581. Natjeaj je otvoren do 30.09.2010. 3. VRĹ I AGRO d.o.o. GRADIĹ AK 12, traĹži 1 DJELATNICA ZA POMO U KUI ILI NA FARMI na neodreeno vrijeme, javi se na 098/1808-731. Natjeaj otvoren do 30.09.2010. 4. Vinogradarska zadruga Ĺ TRIGOVANKA Ĺ TRIGOVA, traĹži 1 VINOGRADARSKI RADNIK ili obitelj za rad u vinogradu i proizvodnji vina, mogunost smjeĹĄtaja, vozaki ispit b kategorija, nazvati na 099/222-1338. Natjeaj otvoren do 30.09.2010. 5. GRADITELJSTVO KOCIJAN d.o.o. SELNICA, Zrinskih 22, traĹži ZIDAR, TESAR, GRA EVINSKI RADNIK na neodreenovrijeme,javisena091-2861336.Natjeaj otvoren do 30.09.2010. 6. SAMANTA d.o.o. HODOĹ AN, B. Radia 11, traĹži 1 KONOBAR/KONOBARICA na odreeno vrijeme, javi se na 099-6812411. Natjeaj otvoren do 30.09.2010. 7. HILDING CROATIA d.o.o. PRELOG, traĹži 1 MEHANIAR KONFEKCIJSKIH STROJEVA na odreeno vrijeme, javi se na 098 244447. Natjeaj otvoren do 30.09.2010. 8. GerhardiSnjeĹžanad.o.o.PRELOG,traĹži2SOBOSLIKARA na odreeno vrijeme, javi se na 099-7543134. Natjeaj otvoren do 30.09.2010. 9. Pekara “NIKAâ€? PRIBISLAVEC, B. J. Jelaia 33, traĹži 1 KV, PKV PEKAR na neodreeno vrijeme, javi se na 098-9055000. Natjeaj otvoren do 30.09.2010. 10. ARTNER d.o.o. DONJI VIDOVEC, traĹži 3 RADNIKA NA MONTAĹ˝I STAKLENIH I ALU FASADA na odreeno vrijeme, javi se na 091-1803139. Natjeaj otvoren do 30.09.2010. 11. STUDIO MENERGY d.o.o. D. Kraljevec, Murska 46, traĹži 1 SSS, VĹ S, VSS SPIKER I RADIJSKI TEHNIAR na neodreeno vrijeme uz probni rad, vozaki ispit, znanje engleskog jezika, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu. Natjeaj otvoren do 30.09.2010. 12. HANJES d.o.o. 42202 B. Trnovec, Gospodarska 10, traĹži3ZAVARIVAATIGzaaluminijiinoxnaneodreeno vrijeme, radno iskustvo 1 godina, javi se osobno na gornju adresu ili dostavi pismenu zamolbu na gornju adresu ili e-mail: r.sumiga@hanjes.com Natjeaj otvoren do 30.09.2010. 13. CaebarZDENKAAKOVEC,I.Gunduliabb,traĹži1 DJELATNICA ZA RAD U CAFFE BARU na neodreeno vrijeme uz mogunost smjeĹĄtaja, javi se na 091-9567425 Natjeaj otvoren do 30.09.2010. 14. Cae bar KOCKA SVETA MARIJA, Trg B. Jelaia 4, traĹži 1 KV KONOBAR/ICA na neodreeno vrijeme, javi se na 099-6821656. Natjeaj otvoren do 07.10.2010. 15. Dom za Ĺžrtve obiteljskog nasilja “SIGURNA KUAâ€? 40000 AKOVEC, p.p.160, traĹži 1 VSS PSIHOLOG/INJA na neodreeno vrijeme, s pola radnog vremena, najmanje 1 godina radnog iskustva, poloĹžen struni ispit, vozaka dozvola “Bâ€? kategorije uz prijavu na natjeaj kandida su duĹžni priloĹži: Ĺživotopis uz movacijsko pismo, domovnicu, dokaz o strunoj spremi, diplomu, presliku vozake dozvole B kategorije, presliku isprave o poloĹženom strunom ispitu, uvjerenje o nekaĹžnjavanju ne starije od 6 mjeseci, prijave kandidata koji nemaju radno iskustvo i struni ispit takoer se se uzeti u razmatranje i sklapa se ugovor u svojstvu vjeĹžbenika uz uvjetovano polaganje strunog ispita, dostavi na gornju adresu s naznakom “Natjeaj za psihologa/inju). Natjeaj otvoren do 29.09.2010. 16. TUNA d.o.o. AKOVEC, traĹži 1 PRODAVA RIBE - 4 satanaodreenovrijeme,javiseosobnouRIBARNICU TUNA na akovekoj trĹžnici gosp. Ĺ˝bulj od 7-14,00 sa. Natjeaj otvoren do 25.09.2010. 17. STMd.o.o.GORNJIHRAĹ AN,Dr.V.Ĺ˝ganca26,traĹži 2 Ĺ IVAA LAKE Ĺ˝ENSKE KONFEKCIJE na neodreeno vrijeme uz probni rad, radno iskustvo 6 mjeseci, javi se na 858-170. 18. SAĹ KO d.o.o. ZASADBREG 18A, traĹži 2 KV ZIDARA sa radnim iskustvom; 2 GRA EVINSKA RADNIKA na odreeno vrijeme sa mogunoĹĄu stalnog radnog odnosa, nije na terenu, javi se na 098-1790151. Natjeaj otvoren do 14.10.2010. 19. GraditeljstvoGOGIVANOVEC,traĹži2KVZIDARAna neodreeno vrijeme, radno iskustvo 5-6 godina, rad na terenu,nazvanamob.095-8614039.Natjeajotvoren do 14.10.2010. 20. ELEKTRIC-CO d.o.o. AKOVEC, LJ. Gaja 6, traĹži 2 ZIDARA, 2 TESARA, 2 ARMIRAA na odreeno vrijeme, rad na terenu, javi se na 341-188. Natjeaj otvoren do 30.09.2010. 21. RONIS d.o.o. AKOVEC, J. Kozarca 3, traĹži 1 VĹ S, ADMINISTRATIVNORAUNOVODSTVENIDJELATNIK, na neodreeno vrijeme, prednost ima VĹ S, minimalno SSS ekonomska, akvno znanje engleskog jezika, potrebnoradnoiskustvo3godine,poznavanjeradana raunalu(Excel,Word),Bkategorija,komunikavnost, druĹĄtvenost, Ĺželja za stjecanjem novih znanja, prijave iskljuivo mailom na: ronis@ronis.hr Natjeaj otvoren do 30.09.2010. 22. GIP TRAMGRAD d.o.o. AKOVEC, traĹži 4 ZIDARA, 3GRA EVINSKARADNIKAnaodreenovrijeme,javi se na 098-200234. Natjeaj otvoren do 30.09.2010. 23. AUTOOPTIKA VARĹ I Ĺ ENKOVEC, A. Butorac 2, traĹži 1 VULKANIZER na odreeno vrijeme, radno iskustvo 1 godina, javi se na 091-9502068. Natjeaj otvoren do 30.09.2010 24. GRADNJA POSEDI BREZJE, traĹži 2 ZIDARA, 1 GRA EVINSKIRADNIKnaodreenovrijemesmogunoĹĄu stalnog radnog odnosa, rad na terenu i doma, nazva na 099-8280371. Natjeaj otvoren do 15.10.2010. 25. SENKO d.o.o. Ĺ TEFANEC, V. Nazora 22, traĹži 1 SSS, VĹ S SURADNIK ZA RAD U PRODAJI, PROIZVODA, TEHNIAR/INĹ˝ENJER STROJARSTVA ili srodne struke na odreeno vrijeme; 1 zavariva na robotu za zavarivanje na odreeno vrijeme, poĹželjno radno iskustvo na robotu i zavarivanju MIG/MAG postupkom, javi se osobno sa zamolbom i Ĺživotopisom ili pismeno dostavi na gornju adresu. Natjeaj otvoren do 25.09.2010. 26. AutolimarGorianecRobertSvetaMarija,Glavna 36, traĹži 1 AUTOLIMAR na odreeno vrijeme, javi se osobno na gornju adresu ili mob. 098-651045. Natjeaj otvoren do 31.10.2010. 27. BIOMETRIKAd.o.o.ZAGREB,traĹži10ANKETARASTATISTIKIH SLUĹ˝BENIKA, ankeranje lijenika ope medicine, ugovor o djelu, javi se na 091-3907447. Natjeaj otvoren do 15.10.2010. 28. Ugost.obrt Pub 13 Savska Ves, B. Jedinstva bb, traĹži 1 KONOBAR/ICA na odreeno vrijeme, poĹželjno radno iskustvo 6 mjeseci, javi se na 091-9737035. Natjeaj otvoren do 30.09.2010.

Informacije 55

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

29. KNAUF FAL NOVO SELO ROK, traŞi 4 MONTERA SUHE GRADNJE, na odreeno vrijeme, javi se na 0989244510. Natjeaj otvoren do 30.09.2010. 30. COMPLEX d.o.o. PRIBISLAVEC, traŞi 1 DIPL. ING. STROJARSTVA - podruje termotehnike; 1 STROJARSKI TEHNIAR-smjertermotehnikeinstalacijenaneodreenovrijemeuzprobnirad,poŞeljnostruniispit,radno iskustvo, znanje stranih jezika - ali nije uvjet, znanje rada na raunalu, vozaki B kategorije, javi se na 360-345 ili na e-mail: complex@inet.hr Natjeaj otvoren do 17.10.2010. 31. KREATIS d.o.o. M. Srediťe, J. B. Jelaia 6, traŞi 3 TERENSKA KOMERCIJALISTA (markenťki agent) na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zaposlenja, vozakadozvolaBkategorija,radnoiskustvoudirektnoj prodaji ili osiguranju, javi se na mob. 099-6600502, ili e-mail: admin@kreatis.hr Natjeaj otvoren do 10.10.2010. 32. INTER-MONT d.o.o HODOŠAN, traŞi 3 KV, PKV STOLARA na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098 9007967. Natjeaj otvoren do 10.10.2010. 33. TMT d.o.o. AKOVEC, Kalnika bb, traŞi 1 VSS VODITELJ RAUNOVODSTVA na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, radno iskustvo 10 godina, znanje stranih jezika njemaki, engleski, zamolbe dostavi na gornju adresu ili e-mail: tmt@tmt.hr Natjeaj otvoren do 01.10.2010. 34. PEKARA CRO-PEK d.o.o. AKOVEC, K. Tomislava 46, traŞi 1 PRODAVA na neodreeno vrijeme, javi se osobno na gornju adresu ili 395-694. Natjeaj otvoren do 03.10.2010. 35. HAIX d.o.o. M. Suboca, Gospodarska 1, traŞi 1 SSS VODITELJSKLADIŠTA,iskustvouvoenjuskladiťtailogiske, sa tri godine radnog iskustva, znanje njemakog jezika, upravljanje viliarom, znanje rada na raunalu, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu 36. MANITU d.o.o. M. Srediťe, A. Šenoe 24, traŞi 1 KV STOLARA za montaŞu namjeťtaja, poŞeljno radno iskustvo, vozaka dozvola B kategorije, na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zaposlenja, javiti se mob. 098-1645452 gosp. Golubiu. Natjeaj otvoren do 01.10.2010. 37. PEKARA CVEK d.o.o. D. Kraljevec, Kolodvorska 19, traŞi 5 SLASTIARA - RADNICA u proizvodnji kolaa; 1 KV prodava -zamjena po prodavaonicama slasarnicama Pekare Cvek, vozaki ispit B kategorije, poŞeljno radno iskustvo, dostavi pismene zamolbe ili se javi na tel. 602-200. Natjeaj otvoren do 07.10.2010.g. 38. Restoran Mamica, Puťine, akoveka 47, traŞi 1 KUHAR/ICAnaodreenovrijemeuzmogunoststalnog radnog odnosa, poŞeljno radno iskustvo; 1 POMONI RADNIK u kuhinji na odreeno vrijeme, javi se osobno saŞivotopisomuzprethodnunajavunabrojtelefon040 373434. Natjeaj otvoren do 15.10.2010. 39. Restoran Lipa Nedeliťe, akoveka 2, traŞi 1 KV KONOBAR, 1 KV KUHAR na odreeno vrijeme, javi se na 098-802273. Natjeaj otvoren do 10.10.2010. 40. MARING d.o.o. NEDELIŠE, Livadarska 53, traŞi 1 KONSTRUKTOR inŞenjer strojarstva VŠS ili VSS, obavezno poznavanje rada na osobnom raunalu, poŞeljno radno iskustvo na poslovima konstruiranja, akvno znanje njemakog jezika; 1 TEHNOLOG-VODITELJ PROIZVODNJEstrojarstvoVSS,VŠSminimalno5godinaradnogiskustvaumetalopreraivakojproizvodnji,znanje barem jednog stranog jezika, informaka pismenost i rad u Auto Cad-u, ambicioznost i samostalnost u radu, ponude sa Şivotopisom i kopijom kvali kacija dostave na gore navedenu adresu ili e-mail: d.maravic@web. de; 1 ISTAICA - za iťenje poslovnih prostorija u akovcu, javi se na 099-2821552. Natjeaj otvoren do 08.10.2010. 41. Cae bar CUPIDON BELICA, K. Tomislava 100, traŞi 1 KONOBAR na nepuno radno vrijeme, javi se na 0996664555. Natjeaj otvoren do 24.10.2010. 42. Zidarski obrt Srnec M. G. Hraťan, traŞi 2 ZIDARA, 1 GRA EVINSKI RADNIK na neodreeno vrijeme, javi se na 098-241656. Natjeaj otvoren do 20.10.2010. 43. VIJENAC d.o.o. STRAHONINEC, traŞi 2 VRTLARA (rad u plasteniku) na odreeno vrijeme, javi se na 333870. Natjeaj otvoren do 07.10.2010. 44. Cae bar TANKER AKOVEC, traŞi 1 KONOBAR / ICA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-9124704. Natjeaj otvoren do 24.10.2010. 45. MONTAŽA TEHNIKA SERVIS d.o.o. ŠIBENIK, traŞi 10 MONTERA VISOKOSKLADIŠNIH ORMARA na odreeno vrijeme, mjesto rada Njemaka, OŠ, SSS poŞeljno radnoiskustvo,vozakiispitBkategorije,znanjestranog jezika ali nije uvjet, prednost osobama sa dozvolom za upravljanje viljuťkarom, javi se na 095-5466149, ili e-mail: zvonimir.radacic@inet.hr Natjeaj otvoren do 23.10.2010. 46. PARNAD d.o.o. RIJEKA, RuŞieva 15, traŞi 5 TERENSKIH ZASTUPNIKA – komercijalista na neodreeno vrijeme, vozaki B kategorija, vlas automobil, dostavi pismene zamolbe na adresu: Hrvatski zavod za zapoťljavanje, PS akovec 40000 akovec, B.J.Jelaia 1, soba 10 natjeaj za PARNAD d.o.o. Natjeaj otvoren do 12.10.2010. 47. AD/ELEKTRONIC d.o.o. AKOVEC, Uska bb, traŞi 1 SSS ELEKTRONIAR za prodaju informake opreme i elektrotehnike, na neodreeno vrijeme, znanje rada na raunalu,vozakiispitBkateg.,dostavipismenezamolbe na gornju adresu ili e-mail: oce@ad-elektronic.hr Natjeaj otvoren do 08.10.2010. IZVOR PODATAKA: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUNA SLUŽBA AKOVEC ISPOSTAVA AKOVEC: 396-802 ISPOSTAVA PRELOG: 646-740 ISPOSTAVA M. SREDIŠE: 543-200 RADNA MJESTA VARAŽDIN: 1. BOXMARK LEATHER d.o.o., Gospodarska 12, Trnovec Bartoloveki; traŞi 30 OSOBA ZA ŠIVANJE KOŽNIHNAVLAKAZAAUTOMOBILEnaodreeno vrijeme, uvje: OŠ, PKV, KV - ili osobe sa ťkolom za ťivaa ili zavrťen teaj krojenja i ťivanja ili osobe s radnim iskustvom na poslovima ťivanja, pismene zamolbe osobno ili poťtom na gornju adresu do 31.10. 2. GEOID - BEROŠ d.o.o., S. TOMAŠKOVIA 43, JALKOVEC; traŞi 3 POMONA GEOBUŠAA - radnik na buťenju (m/Ş) na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, uvje: KV, SSS, potreban vozaki B kat., radno iskustvo nije bitno, najava na mob. 099/212-3381 do 20.10. 3. Ustanova za zdravstvenu njegu LEKI, ZINKE KUNC 47, VARAŽDIN; traŞi 1 OSOBU za sve poslove njege i rehabilitacije u domeni medicinske sestre/ tehniara na odreeno vrijeme, uvje: SSS medicinska sestra/tehniar, radno iskustvo 1g., poloŞen struniispit,potrebnoodobrenjezasamostalnirad od Hrvatske komore medicinskih sestara, potreban vozaki B kat., koriťtenje vlastog automobila, rad na terenu - VaraŞdinska Şupanija/Novi Marof, osobni dolazak na gornju adresu do 1.10.

PETEK ANI iz Jurevca Zauvijek eĹĄ ostati u naĹĄim srcima raspisuje

NATJEAJ za slijedea radna mjesta: 1. BRAVARI traĹži se: iskusni bravari uvjet: - DOBRO poznavanje strojarskih i bravarskih nacrta - iskustvo u bravarskim poslovima prednost: - poznavanje njemakog jezika nudimo: - odlini uvje rada, opremljena radna mjesta, ala, mjerila... - stalni radni odnos - konstantno usavrĹĄavanje Prijavu preda iskljuivo u pismenom obliku. Uz prijavu priloĹži kratki Ĺživotopis iz kojeg su vidljiva VaĹĄa znanja, adresa i telefon. KOSTWEIN d.o.o. - natjeaj, P. MiĹĄkine 65, VaraĹždin Nepotpune molbe se nee razmatra.

obitelj Vrzan

IN MEMORIAM na hrvatskog branitelja

IVANA VURUĹ IA 30.9.1991. - 30.9.2010. Udruga udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata akovec

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

IVANU VURUĹ IU GRAD AKOVEC akovec, Kralja Tomislava 15

30.9.1991. - 30.9.2010. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske Ĺžupanije

Temeljem lanka 43.st.3.t.10. Statuta Grada akovca (SluĹžbeni glasnik Grada akovca br. 09/09), gradonaelnik Grada akovca objavljuje

POSLJEDNJI POZDRAV

JAVNI POZIV za izraĹžavanje interesa za kupnju zemljiĹĄta u Radnoj zoni Martane akovec, gospodarska namjena, preteĹžito zanatska „I2“, na podruju DPU Martane istok, (SluĹžbeni glasnik Grada akovca broj 6/2000) I. Grad akovec namjerava proda i stavi u funkciju zemljiĹĄte u vlasniĹĄtvu Grada, upisano u: zk.ul.br.7291, k.o. akovec -est.br.536/1/1, paĹĄnjak, povrĹĄine 2928 m2, (ident. s kbr.4150/1, k.o. iste) zk.ul.br.6224, k.o. akovec, -est.br.1135/4/1/1/6/1/1/10, paĹĄnjak povrĹĄine 2832 m2, (ident. s kbr.4128/23, k.o. iste), -est.br.1135/4/1/1/6/1/1/2, paĹĄnjak povrĹĄine 3923 m2 (ident. s kbr.4128/15, k.o. iste ), -est.br.1135/4/1/16/1/1/3, paĹĄnjak povrĹĄine 4120 m2 (ident. s kbr.4128/16, k.o. iste), -est.br.1135/4/1/1/6/1/1/4, paĹĄnjak povrĹĄine 4310 m2 (ident. s kbr.4128/17, k.o. iste), -est.br.1135/4/1/1/6/1/1/9, paĹĄnjak povrĹĄine 2745 m2 (ident. s kbr. 4128/22, k.o. iste), zk.ul.br.7211, k.o. akovec, -est.br.58/C/4/2/1, paĹĄnjak povrĹĄine 47 m2 (ident. s kbr.4128/22, k.o. iste), prodaje se istovremeno i zajedno sa est.br.1135/4/1/1/6/1/1/9, ident. s kbr.4128/22, k.o. akovec, kao jedna parcela (spajanje kupac vrĹĄi naknadno), -est.br.58/C/4/2/2, paĹĄnjak povrĹĄine 29 m2 (ident. s kbr.4128/23, k.o. iste), prodaje se istovremeno i zajedno sa est.br.1135/4/1/1/6/1/1/10, ident. s kbr.4128/23, k.o. akovec, kao jedna parcela (spajanje kupac vrĹĄi naknadno). ZemljiĹĄte bi se prodavalo javnom draĹžbom po odreenoj poetnoj cijeni. U jeku su pripremne radnje za izgradnju komunalne infrastrukture uz graevne parcele. Gra ki pregled zone, kao i dodatne informacije dostupne su na web stranici Grada akovca www.cakovec.hr i u Upravnom odjelu za gospodarstvo, telefoni 040/314-925, 040/314-950. Grad akovec

dragom pelaru

PAVLU KRIĹ TOFIU Ostat eĹĄ nam trajno u srcu, tvoja dobrota i plemeniti rad sa pelama. Pelari, Udruge pelara Meimurske Ĺžupanije, ÂŤAgacijaÂť

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

ROMEU BELIU 1.10.1992. - 1.10.2010. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske Ĺžupanije

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

MLADENU VINKU 2.10.1991. - 2.10.2010. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske Ĺžupanije

IN MEMORIAM Na temelju lanka 30. Zakona o poljoprivrednom zemljiĹĄtu (NN br. 152/08) i Odluke o izmjeni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljiĹĄtem u vlasniĹĄtvu drĹžave (SluĹžbeni glasnik Meimurske Ĺžupanije br.10/10) Opina NedeliĹĄe objavljuje:

JAVNI UVID U PRIJEDLOG IZMJENE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE 1. Opina Nedeliťe objavljuje javni uvid u prijedlog izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljiťtem u vlasniťtvu drŞave za podruje Opine Nedeliťe na koji je Ministarstvo poljoprivrede, Šumarstva i vodnog gospodarstva dalo Suglasnost Klasa: 320-02/06-01/172, Urbroj: 525-9-06-2/GB od 31. sijenja 2006. 2. Javni uvid traje 15 dana i to od 29. 09.2010. do 15. 10. 2010. godine, radnim danom od 8 do 15 sa, u prostorijama Opine Nedeliťe, M. Tita 1, Nedeliťe. 3. Zainteresirane osobe mogu da prigovore na prijedlog izmjene programa najkasnije u roku od osam dana od isteka roka javnog uvida. OPINA NEDELIŠE

ObiljeŞavajui Dan policije, sa zahvalnoťu se sjeamo svih hrabrih policajaca koji su dali Şivote ili nestali u obavljanju sluŞbe u vrijeme rata i mira JOSIPA ŠAJNOVIA MLADENA VINKA VLADIMIRA ROJKA DAMIRA LEHKECA BOŽIDARA KOŠIRA ŽELJKA PONGRACA DRAGUTINA LEHKECA IVANA HIŽMANA DARKA TIŠLJARIA DRAŽENA ŠTEFULJA DRAGUTINA FRIŠIA ANTUNA MUTVARA LJUBOMIRA JALŠOVCA PREDRAGA KOZARA ŽELJKA MURKA IVANA OREŠKOG VLADU ŠTAMPARA

16.03.1952. – 25.09.1991.god. 06.06.1969. – 02.10.1991.god. 14.07.1970. – 28.10.1991.god. 10.04.1970. – 01.11.1991.god. 28.09.1957. – 01.11.1991.god. 24.10.1964. – 09.11.1991. god. 01.04.1956. – 14.11.1991.god. 06.06.1953. – 19.11.1991.god. 01.06.1971. – 20.11.1991.god. 01.01.1963. – 20.11.1991.god. 02.11.1958. – 20.11.1991.god. 30.01.1969. – 20.11.1991.god. 02.11.1957. – 20.11.1991.god. 12.05.1972. – 11.11.1994.god. 04.02.1970. – 12.02.2003.god. 12.04.1950. - nestao 28.07.1965. - nestao

UVAMO USPOMENU NA VAS! DJELATNICI POLICIJSKE UPRAVE MEIMURSKE


56

Oglasnik

MOTORNA VOZILA AUTOUSLUGA D.O.O. STRAHONINEC: Ford Galaxy 2.3, 7 sjedala 1999.; Fiat Stilo 1.6 16V 2002., registriran; Fiat Punto 1.2 2003.g.; Ford Mondeo 2. TDCI 2006.g., reg. do 4/10.; Peugeot 206 1.4 2006.g.; Ford Fiesta 1.4 2006.g. VOZILA SU S DOMAEG TRŽIŠTA. GARANCIJA. KREDITI BEZ JAMACA, UEŠA I KASKO OSIGURANJA DO 7 GODINA. TEL. 040 333 033, 091 591 8889

BMW 324D 63kW, reg. godinu dana, šiber, el. retr., euro kuka, servisiran, nove gume, cijena 11.000 kn - American, Diners, Maestro, mob. 091/7237-999 PRODAJE SE MITSUBISHI L-200 2005.g., mob. 091/353-1010 PRODAJE SE VW POLO 1.0 1991.g. i daewoo nubira 1.6 16v 1998.g., plin, neregistrirani. Tel. 098/632-310 MERCEDES 190E 1984.g., automak, reg. do 10 mj., ušuvan, cijena 1.000 eur, mob. 099 241 4596 FIAT BARETA 1.8 16V 131 KS 1996.g., plava perla, reg. do 6/2011., prodajem za 4.400 eura ili mijenjam za vei Fiatov automobil. Tel. 098/62-77-11 PRODAJE SE: OPEL FRONTERA 2.2 reg. ali s neispravnim motorom, za 2.000 eura; AUDI 80 ‘90.g. 1.8 za 5.000 kn; OPEL VECTRA 1.6 ‘90.g. za 4.000 kn; MERCEDES 300 S ‘86.g. u jako dobrom stanju i MERCEDES 1.90D za 5.000 kuna, tel. 098/807-843 KUPUJEM ŠKODU FELICIJU 1999.-2001.g., mob. 091/931-5592 PRODAJEM VOLVO V40 karavan 1.9 dizel, reg. do 8./11., mob. 091/510-1064 PRODAJE SE ŠKODA FAVORIT 1991.g., reg. do 25.10./10., mob. 091/545-8146 KUPUJEM manji auto do 12.000kn obavezno registriran do 5./11., mob. 092/280-3055 ŠKODA OCTAVIA 1.6 ambient benz, 1.vl., prva reg. 2002., reg. do 4./11., mob. 098/935-8937 VOZILA neispravna otkupljujem, a dotrajala odvozim, plaam po kili. Dijelove starijih vozila prodajem, ugradnja gume, felge, motor, mjenja, limarija. mob. 095/591-1966 PRODAJE SE ZASTAVA 101 mediteran 1980.g., 40tkm, cijena 2.000 kn. tel. 343-451 FIAT MULTIPLA 1.6 2001.g., reg. do 7/11., sva oprema s klimom, crni metalik, registr. za 6 osoba, mob. 098/136-1712 PRODAJEM 4 kom elinih felgi 14” 4x108 ET34, bile na Peugeot 206 ili mijenjam za 14” 4X108 ET24 (Citroen). Cijena 600 KN, mob 091/523-0509 PRODAJEM TAM 80 T 50 s dizalicom, registriran. Tel: 091/256-5852 FIAT PUNTO 1998.god., registriran godinu dana, mob. 098/726-448 FORD FOCUS 1.4i, prvi vlasnik, garažiran, registriran godinu dana, cijena 5.600 eura! tel: 091-580-968-1 PEUGEOT 306 1.4XR, 1993.g., registriran, el. podizai stakla, šiber, centr. zaklj., cijena 1.200 Eura, mob: 099/576-1404 PRODAJEM SKUTER marke SYM 2006.g., servisiran i garažiran, cijena 3.500 kn, u super stanju. mob. 091 5585 930 PEUGEOT PARTNER 1.9D, furgon, 2004.g., klima, 59tkm, 1.vl., reg. do 8/2011, ouvan, cijena 30.000,00 Kn + pdv, i BMW 530i, 2005.g., bogata oprema, crni, 139tkm, 20.000 eur, mob. 098 242 622 CHEVORLET SPARK 30.12.2006.g., reg. do 02/11, 62tkm, airbag, u jako dobro stanju, 3.700 eur, mob. 098/135-2261 FIAT PUNTO 55S 1.1 1996.god., reg. do 1/11, 3v, auto je u vrhunskom stanju, te Citroen C 3 1.1 2004.g., 90tkm, servo, el. paket itd., za 4.500 eur, mob. 098/242-283

POLJOPRIVREDA KUPUJEM TRAKTORE IMT, Ursus i Zetor, može i neispravne, mob. 092/110-7110 ili 01/2067-370 PRODAJEM TREBLJAICU KUKURUZA sa 8 valjaka i plug 2-brazdni 12 cola, tel. 858-081 PRODAJE SE TRAKTOR IMT 533 1970.g., u vrlo dobrom stanju, tel. 098/180-80-27 PRODAJEM DVIJE TRAKTORSKE PRIKOLICE. Tel. 337-003 PRODAJEM jednoredni bera kukuruza Sip, tel. 635-175 KUPUJEM KOTAO za peenje rakije od 60-80 lit., tel. 042/657-398 PRODAJE SE STROJ za sjeckanje kukuruzovine Hors, dobro ouvan, šir. 1.10m, proizvoa Agro sip G. Hrašan, vrlo povoljno. mob. 091/256-7045, G. Hrašan PRODAJEM GRAH zelenek, a kupujem veliku ružaru, tel. 853-258, N. Selo Rok

28. rujna 2010.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

PRODAJEM plug, gumenjak i drveni kukuružnjak duž. 8m, mob. 092/280-3055 PRODAJE SE SILOKOMBAJN, levator, trebilica i sijaica za kukuruz. tel. 337-893 PRODAJEM KRUMPIR po 2 kn, luk po 3 kn i besplatno dostavljam na Vašu adresu. Tel: 098 355 207 PRODAJE SE traktorska prikolica, dvoosovinska i stara drvena kola, tel. 337 386 PRODAJE SE levator, trebljaica kukuruza, metalni koš te 4-redna sijaica kukuruza, tel 688-835 PRODAJEM TRAKTORSKU PRIKOLICU 5T, plastenik (18x4 i 6x49) metalni i dvobrazni plig Olt. Mob. 098 9211 929 PRODAJE SE METALNI KUKURUŽNJAK. Upita na tel. 098/832-563

USLUGE

SERVIS ZA IŠENJE OBAVLJA USLUGE IŠENJA stambenih i poslovnih prostora, mob. 098/955-6885 TRAŽIM DVA RADNIKA – pomoni tesar i zidar za radove na kui. tel. 333-253 ZARADITE I DOPRINESITE SVOM KUNOM BUDŽETU – nauite bioterapiju i oslobodite se nancijskih problema, mob. 099/5155-064 KROJA TEKSTILA s višegodišnjim iskustvom rada na tranoj pili traži posao. mob. 098/952-8891 TRAŽIMO DJELATNIKA ZA RAD u akovekom skloništu za napuštene živonje. Info na 091-8988-004. KONOBARICU u stalni radni odnos traži miran i n restorani u Varaždinu. Mob. 091/558-8772

KREDITI

PREKRIVANJE I IZRADA KROVIŠTA, ZIDARSKI RADOVI

REALIZACIJA SVIH VRSTA KREDITA! Na ostatak primanja, ino mirovine, do 75.g. života, min. radni staž 3mj. Jelena, mob. 091/896-7983, ured: 314-250

Dugogodišnje iskustvo. Brzo i kvalitetno!

POZNANSTVA

Povoljne cijene usluga i materijala.

DJEVOJKU ili GOSPO U ugodne vanjšne, ozbiljna, od 25-40g., koja bi željela upozna muškarca srednjih godina, za poznanstvo i ozb. vezu i izlaske. mob. 098/955-4088 MUŠKARAC srednjih godina bez obaveza, situiran, traži ozbiljnu žensku osobu vedrog duha do 45g., za poznanstvo i izlaske, mogua veza, mob. 099/8570-607 KULTURAN I SITUIRAN GOSPODIN želi upozna gospou do 52g. za druženje. tel. i sms na 095/5725-609 DEKO SLOBODAN (37g), ozbiljan, traži ozbiljnu komunikavnu i zgodnu žensku osobu za poznanstvo, druženja i vezu, do 40g., mogunost n. potpore, SMS na mob. 098/968-4226

Čakovec, Č k IIstarska t k 9, 9 tel. 395-722, 098/744-980

ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno; te VODOINSTALATERSKI I KERAMIARSKI RADOVI. Tino, 098/931-7570 OVLAŠTENI SERVIS ELEKTRO ALATA ISKRA/MAKITA/BOSCH/AEG FLEX/HILTI/HITACHI/B&D METABO/REMS/FEIN/DEWALT.. ROTORI/MOTORI/STATORI/ PREMATANJE «RODIKOMM» d.o.o., K. Tomislava 37, AKOVEC Tel. 040/395-180, 091/5005-128 MOLIMO SVE LJUDE KOJI BI ŽELJELI POMOI U ŠETANJU PASA i drugim povremenim radovima u azilu da nam se jave na tel. 091 89 88 004 ili 098-241-060

INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323 SREUJEM DOKUMENTACIJU ZA LICENCIRANJE malih poduzea i obrta u graevinarstvu. mob. 095/863-1441 PRODAJA I MONTAŽA GARAŽNIH VRATA, roleta, žaluzina, trakash zavjesa. mob. 098/703-662 UVAL A BI DJECU, mob. 098/9948-233 UVALA BI DIJETE u svom stanu, mob. 095/578-6742 NUDIM USLUGU IŠENJA KUA, pranje prozora i peglanje, mob. 099/846-3646 UVALA BIH DIJETE – u akovcu. Upita na tel. 363-018 INSTRUKCIJE iz fizike i matematike, mob. 095/825-9606 INSTRUKCIJE IZ MATEMATIKE, mob: 092/247 80 57 IZNAJMLJUJEM RAZGLASNU OPREMU do 3,5 kw snage za manje koncerte, priredbe, društvena i sportska dogaanja sa ili bez ton majstora. Vrlo povoljno! mob. 095/90 22 161

POSAO TRAŽIM POSAO PRODAVAA, mob. 095/803-7109 KERAMIAR s višegodišnjim iskustvom traži honorarni posao, mob. 091 547 2069. OZBILJNA ŽENA TRAŽI POSLOVE IŠENJA u stambenom ili poslovnom objektu, mob. 095/903-2887 TRAŽIM VRHUNSKOG POZNAVATELJA RADA NA RAUNALU s akvnim znanjem engleskog jezika za posao ponude patentiranih proizvoda u svijetu, mob. 099/5155-064

NEKRETNINE – PRODAJA PRODAJEM DVOSOBNI STAN od 40m2 sa verandom i malim dijelom dvorišta i vrta na korištenje, Istarsko naselje (kuice). mob. 099/316-2112

SMS NEKRETNINE Agencija za promet nekretninama akovec, R. Boškovia 21 (preko puta suda) tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr sms.nekretnine@ck.t-com.hr

PRODAJEMO i POTRAŽUJEMO sve vrste nekretnina na podruju Varaždinske i Meimurske županije

PRODAJE SE KUA U DONJOJ DUBRAVI, mob. 091/2328-236 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Pušinama, ul. P. Zrinskog. Tel. 821-507 PRODAJE SE KUA katnica u Trnovcu, mob. 098/9422-821 PRODAJE SE GRAEVINSKA PARCELA na južnoj zaobilaznici (iza Vajde), 250hv te oranica livada izmeu Poleva i Kuršanca, 1186 hv. mob. 098/594-027 PRODAJE SE DVOSOBAN STAN (polovica kue s garažom) u akovcu, tel. 363-018 KUPUJE SE VIKEND KUA u gornjem dijelu Meimurja, mob. 095/921-6717 PRODAJEM JEDNOSOBAN namješten stan u Istarskoj ulici u k, tel. 099/325-4267 PRODAJEM KUU od 110 + 130m2 za 110.000 eur, mogua zamjena za stan uz doplatu ili druge kombinacije. tel. 095/8190-349 PRODA JE SE OR ANIC A Beg jec u Makovcu, zvati iza 16 sati na tel. 098/9466-750 AKOVEC – CENTAR: prodajem komforni trosobni stan od 70m2, 2. kat, mob. 095-590-9215 POVOLJNO PRODAJEM KUU U NIZU u akovcu na Jugu, 180m2, parking, garaža, dvorište. mob. 098-393-170 PRODAJEM GRA EVINSKO ZEMLJIŠ T E u Mur skom Središ u, mob. 098/954-9775 FRIZERSKI SALON, novi, namješten, akovec, ulica Lj. Gaja 6, prodajem, tel. 098/241-559 STAN 2-sobni i 3-sobni s garažama, novogradnja (ispod Šafrana), kredit osiguran, prodajem, tel. 098/241-559 PRODAJEM DVOSOBNI STAN u centru k od 46m2, visoko prizemlje, povoljno. mob. 091/572-4557

PRODAJE SE VISOKA prizemnica sa svim prikljucima, odmah useljiva, velika okunica, atrakvna lokacija za hi obrt. mob. 099/516-6780 PRODAJEM KUU u k, livadu u Pušinama zvanu Žirofka, te kuu u Dragoslavcu i drvo od ariša duž. 4m – povoljno. mob. 095/845-3568 ili 095/863-5487 HITNO I POVOLJNO PRODAJE SE KUA u Pribislavcu s garažom i okunicom, dogovor – razne opcije. mob. 098/351-997 KUU NA MIHOVLJANU – Šafran 144 + 105 m2, centralno, struja, voda, kanalizacija, manji vonjak + vrt, bez fasade, prodajem ili mijenjam za manju kuu uz nadoplatu, odmah useljiva. U obzir dolaze samo ozbiljne ponude, cijena po dogovoru. mob. 098/933-1645 POVOLJNO PRODAJEM KUU na Jugu, visoku prizemnicu, te ureen grob sa dva grobna mjesta. mob. 363-764 PRODAJEM VIKENDICU u Zasadbregu, vonjak, brajde, šuma, struja, voda, kanalizacija, plin, ograeno pletenom žicom, mob. 091/165-1615 PRODAJE SE APARTMAN u Vodicama od 22m2, tv, klima, 100 do mora, mob. 098/9008-220 PRODAJE SE INDUSTRIJSKO ZEMLJIŠTE od 6200 m2 u Šenkovcu, industrijska zona, mob. 098/914-3423 KUPUJEM ZEMLJIŠTE u blizini Strahoninca. mob. 098 137 0717. PRODAJE SE VIKENDICA s vonjakom u D. Zebancu. mob. 099 595 33 99 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Mihovljanu od 165 hv, 20x30 m, blaga kosina, pogled na grad, Ul. Maje Gupca. Tel. 098/198-9410 PRODAJE SE STARIJA KUA na odlinoj lokaciji u Zebancu hitno i vrlo povoljno. mob. 091/250 00 21 PODTUREN - stariju kuu sa dvorištem i gospodarskim objekma prodajem povoljno. tel: 00386/17210-158 PRODAJEMO GRADILIŠTE u Šenkovcu novom naselju Dolec, 934 i 940 m2, komunalno maksimalno opremljeno. mob. 098 241 126 PRODAJE SE NOVIJA VIKEND KUA u Dragoslavcu sa prekrasnim pogledom (mogue stanovanje) i starija kua u Šenkovcu na glavnoj cesti. Kontakt: 099/67-14-888 PRODAJU SE NOVI STANOVI u urbanoj vili Jug akovca, mob 098 241 232 PRODAJE SE HALA u Kuršancu cca 500 m2 sa ograenim zemljištem od 3200m2, povoljno. Mob. 098 9211 929 PRODAJE SE LIVADA I VONJAK od 1.312 hv u Štrigovi, blaga padina, blizina glavne ceste. mob. 099-696-3963 PRODAJEMO (ili iznajmljujemo) u cjelini ili po etaž .dijelovima eksl. poslovni prostor u akovcu (prije auto salon) 1250 m2/5000m2 okoliša, pogodno za sve namjene (trgovina, ugosteljstvo, proizvodnja…i dr). Mogunos dugoronog nanciranja. Info: 098 242 622

IZNAJMLJIVANJE IZNAJMLJUJEM ILI PRODAJEM JEDNOSOBAN namješten stan u Istarskoj ulici u k, tel. 099/325-4267 TRAŽI SE U NAJAM STAMBENI PROSTOR (kua, stan) u akovcu ili bližoj okolici u zamjenu za održavanje i plaanje režija, te po potrebi skrb o starijoj osobi. Upita na tel. 040/390-260 od 8 do 14 sa IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR u akovcu, 50m2, Mihovljanska 1. mob. 091/1555-444 ZAGREB-BORONGAJ, djevojke iznajmljujem sobu u ureenom 2-sobnom stanu, blizina kampusa, Ekonomije, Prometa, Gra ke. tel. 092/24-53-243 IZNAJMLJUJE SE ILI PRODAJE POSLOVNI PROSTOR od 115 m2, na atrakvnoj lokaciji u akovcu. Tel. 098/676-407. IZNAJML JUJEM NAMJEŠTENU SOBU i gar sonijeru na Jugu, mob. 098/861-898 ZAPOSLENA OSOBA traži manji stan u Zagrebu u najam. tel. 091/518-1600 IZNAJMLJUJU SE DVIJE SOBE s upotrebom kuhinje i kupaonice, centralno pl. grijanje, u prizemlju obiteljske kue u centru akovca, mob. 091/5612-052 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBNI STAN na Jugu, namješteni, mob. 098/241-583 IZNAJMLJUJEMO STAN u kui u M. Središu u zamjenu za održavanje kue i plaanje režija ozbiljnim osobama. tel. 00386/70-832-720

IZNAJMLJUJE SE GARSONIJERA za studence, tel. 390-291 IZNA JML JUJE SE S TAN za jednu studenticu u centru grada, mob. 098/426-021 STUDENT Meimurskog Veleuilišta traži sustanara za stan u k, uvje najma povoljni. mob. 091/548-4491 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBAN STAN studenma, povoljno, poseban ulaz, blizina Pedagoške akademije, tel. 363-528 ili 095/8795-755 IZNAJMLJUJE SE KUA za stanovanje ili poslovni prostor, može i studen, blizina Veleuilišta, Prešernova 26, mob. 098/1922-983 ili 098/183-9051 IZNAJMLJUJE SE DVOETAŽNI 3-sobni stan, namješten, D. Cesaria 19, k, u sklopu novog stamb. bloka na starom sajmištu. tel. 364-958 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA SOBA uz upotrebu kuhinje i kupaonice, pogodno za samce, tel. 343-492 IZNAJMLJUJE SE TROSOBNI STAN od 110m2, odvojeni ulaz i brojila, namješteno, zvati poslije 15 sati na mob. 091/933-8468 IZNAJMLJUJEMO KUU sa 5 soba, novoureenu, novo namješteno, studenma, u mirnom dijelu k, blizu Veleuilišta, vlasnici ne žive u kui, tel. 312-021 ili 091/603-6627 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBNI ili jednosobni stan, namješten, može se pogleda popodne iza 14 sa, poseban ulaz i brojila, može i za studente, tel. 390-053 ili 091/7828-587 IZNAJMLJUJE SE GARSONIJERA namještena, u k, blizina Veleuilišta, vrlo niske režije, mob. 098/9408-794 NENAMJEŠTENI STANOVI od 42m2 i garsonijere nenamještene od 30m2, daju se u najam na duže vrijeme + ugovor. mob. 098/545-526 IZNAJMLJUJEM POSLOVNI PROSTOR cca 65 m2, centar akovca, I. Mažurania 2. Mob. 098/9211-929 IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR u akovcu. Tel. 098/823-717 MLADA OBITELJ SA DJETETOM TRAŽI U NAJAM manju kuu ili stan, mob. 091/5975-344 IZNAJMLJUJEM DVOSOBNI NENAMJEŠTEN STAN, 70 m2, u centru akovca, prizemlje obiteljske kue, poseban ulaz. Tel 098/9412 612. IZNAJMLJUJE SE TROSOBNI STAN od 95 m2, u kui, u centru gradu sa odvojenim ulazom, brojilima i dvorištem. tel. 095/808 60 50 IZNAJMLJUJEM DVOSOBNI STAN U AKOVCU MOB. 095 8717 443 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBNI NAMJEŠTENI STAN u donjem dijelu kue s posebnim ulazom, u akovcu, info 098/938-7532

IZNAJMLJUJE SE ETAŽA KUE: 4-sobni namješten stan u akovcu, obiteljima ili studenma, poseban ulaz i brojila. mob. 091/59 77 119 ili 040/386-024 IZNA JML JUJEM DVOSOBNI KOMFORNI STAN u M. Središu. mob. 091/5495-873 NAMJEŠTENE SOBE pogodne za smještaj studenata i zaposlenika iznajmljujem, mob. 091/8829-352 IZNAJMLJUJE SE potpuno namještena garsonijera u centru akovca. Mob: 098/849-030

ŽIVOTINJE

JEDNODNEVNI EVNI EV E VNI NI JEDNODNE IJELI PILIĆI, B BIJ BI JE ELI I G RAHORASTI GR GRAHO RAH HO O OR ORAS RAS RAS STI TI D OSTAVA! DOS OS O STAVA! A , PRODAJE SE KVALITETNA HRANA za pse i make. Tel. 363-445 PRODAJEM KONJE holstein, hanove – ranac i arap. Pribislavec, mob. 091/4360-101 PRODAJEM ŠTENCE maltezera, mopsa i cavalier španijela, vlas uzgoj, cijepljeni, mob. 098/488-236 PRODAJU SE DOMAE RACE i zagorske pure, mob. 098/9363-821 PRODAJU SE:  grice, ženka šarene rozele, ženke berga, mlade nimfe i plave rozele. Tel. 098/944-3339, 829-230 PRODAJE SE PONY KOBILA stara 7g., ždrijebe st. 5mj. i ždrijebac st. 4g. za rasplod. Cijena povoljna, po dogovoru, tel. 868-188 ili 091/5500-492 PRODAJU SE NJEMAKI OVARI odlinih roditelja, s rodovnicom, cijepljeni, tetovirani, tel. 363-445 PRODA JE SE JUNIC A hols tein, brea. Palovec, Glavna 57, mob. 092/238-6642 D I V L J E PAT K E p r o d a j e m . Te l: 821-362 ili 098/184-9728 NJEMAKI BOKSERI s rodovnicom, žu, gras i bijeli, stari 1mj. Primamo rezervacije. tel. 042/641-417 ili 095/553-5369 PRODAJEM PAPIGE tigrice, nimfe, rozekolise, personate, pjevajue i rozele, patke mandarinke i karolinke, paunove, te srebrne i planaste fazane. mob. 098/912-3938 PRODA JEMO o iš ene odojke, s v injske p o l ov i c e i s v inje o ko 50kg, domaa ishrana, mogua zamjena za žitarice. Dostava! tel. 091/526-8171

OTKUP ZLATA Otkupljujem sve vrste zlata,zlatnog nakita,dukata, te predmeta od zlata. Dolazak kod Vas,nakon prihvaćene ponude. 333/ 8 K plaćam 585/14 K 750/18 K 833/20 K 900/21 K 986/23 K

7,7 13,7 17,5 19,5 21,0 23,0

Eura/gram Eura/gram Eura/gram Eura/gram Eura/gram Eura/gram

Kontakt telefon385(95) 9067171 385(98) 9232590 www.zlato-otkup.com Cijene su podložne promjenama na burzi zlata.


28. rujna 2010.

MALTEZERI: Prodajemo prekrasne štence maltezera, bijele pahuljice. mob. 098/978-3513 Poklanjam mlade sirijske hrke, više komada, mob. 098/242-737

VINO I GROŽE PRODA JE SE HIDR AULINA PREŠ A z a gr ože o d 1 20 li t ., m o b. 098/777-066 PRODAJEM PREŠU za grože, muljau i bavu od 200lit., povoljno, tel. 639-261 PRODAJE SE HRASTOVA BAVA od 500 lit., u dobrom stanju. tel 040/857 052. PRODAJEM BAVE za vino hrastove od 450 i 350 lit., zva poslije 17 sa na mob. 098/163-6488 PRODAJEM GROŽ E šmarnica, Pleškovec 151, Ferlin Franjo, tel. 855-249 PRODAJEM NOVE BAVE za vino od hrasta i agacije, kvalitetna izrada, sa dostavom. tel. 858-362 PRODAJE SE BIJELO kvalitetno grože šipon, tel. 343-537 P R O D A J E S E G R O Ž E (5 v r s t a) na brajdama u akovcu. mob. 099/7488-408 PRODAJE SE GROŽ E noje ili se mijenja za drva, mob 098/806-331 (okolica Lepoglave) PRODAJE SE oko 10T groža, sorte šipon, savignon, graševina, mogunost i prešanja. zvati na 040/858-146 ili 098/1624-085 PRODA JEMO BIJELO KVALITETNO GROŽ E (belina), 300 - 350 kg, 3 kn/ kg. tel. 040/524-090 CIJEP - GROŽ E PRODAJEM, mob. 098 632 524 KUPINOVO VINO, ljekovito iz vlaste proizvodnje, bogato željezom, mineralima, vitaminima prodajem. Šaljem pouzeem. mob. 098 1379 366 PRODAJE SE KVALITETNO GROŽ E CIJEP (više sor ti) i bijelo grože šmarnica, mogua dostava. Kontakt: 099/67-14-888

Oglasnik 57

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

PRODAJE SE KVALITETNA GRAŠEVINA, berba poslije 4.10.2010. Za vee koliine mogua dostava, cijena 3,8 kn/kg, mošt 6,5 kn/kg. Nazva poslije 16 h na broj 095/904 22 55 PRODAJEM GROŽ E, Laški rizling, berba po dogovoru, može i mošt. Mob. 099/676- 6515

RAZNO PRODAJEM THUJE columne i smaragd, kvalitetan domai uzgoj, tel. 091/547-0069 PRODAJEM ZVUNE KUTIJE HK audio Linear 3 LR 112 300W/600W, njemaki, cijena 650 eur, tel. 363-399 ili 091/516-7596 POVOL JNO PRODA JEM ot voreni ugostiteljski hladnjak za pia, mob. 091/148-7397 PRODAJEM AUTO RADIO Rockford Fosgate RFX 9220R, CD, MP3, daljinski, cijena 1.200 kn. mob. 099/325-4267 PRODAJEM: produžni kabel 7x2.5mm2 (50m), el. bojler Vaillant od 80 lit., radijatori 90x200cm, crni pisai stol, dj. autosjedalica Romer od 9-18kg i prijenosni kreve 125x65cm, limena vrata i ulazna hrastova vrata. Tel. 858-424 PRODAJEM stari rabljeni crijep 40x22, dobro sauvan, proizv. Gornja Radgona «Boreci», te 8kom arišovih trupaca, sve povoljno. mob. 098/1868-111 PRODAJEM fiksni masažno-kozmeki ležaj (novi, nekorišteni) i grija para na. Tel. 099/561-9127 PRODAJE SE DJEJA HALJINA za standardne i la no plesove, u ljubiastoj boji, cijena 250 kn, mob. 098/55-88-72 (Danijela) PRODAJE SE AUTO PRIKOLICA, vrlo ušuvana ili se mijenja za Thomos automatik, ispravan, uz dogovor, te goblen šivaica sa ramom, povoljno. tel. 334-012 PRODAJEM RABLJENU ALI JAKO UŠUVANU DJEJU ODJEU žensku vel. 3-4 i mušku za 9g., vrlo povoljno, mob. 098/170-5447

PRODAJEM VIDIO PILE za cirkular, vidio plate za slajfeksu - ekii zidarski i tesarski – kliješta za vezanje željeza – novo. mob. 098/9262-140 KUPUJU SE RAZNI NEISPRAVNI ELEKTROMOTORI, mob. 099/688-4499 PRODAJU SE DVA DJEJA KREVETIA, 2 putna krevetia, stolna hranilica i dj. kolica Har tman. mob. 098/632-614 PRODA JE SE CRNO VINO slatka minka, pogodno za bambuse, te montažna garaža i vrtna kuica, tel. 333-253 PRODAJE SE: motor Cagiva 125cm3 16kW, komplet ili po dijelovima (1.300kn), frižider Gorenje star 3g. (500kn) i plinska pe Bosch na bocu (500kn), mob. 091/2711-778 PRODA JU SE RABL JENI BETONSKI STUPOVI, mob. 091/510-1064 PRODAJE SE PE za peenje mlinci ili mesa, stroj za miješanje i izradu tjestenine, inoks napa 90cm Gorenje, te varilica vreica – cijene po dogovoru. tel. 544-009 ili 098/750-511 PRODAJEM DRVA ZA OGRJEV agacija, hrast, bukva, grab, prigline te obavljam uslugu piljenja i molim dobre ljude na poklon stare pei i frižider. mob. 091/9248-443 PRODAJEM traktor Zetor s kabinom, sauvan, te prodajem kawasaki ZX 7R nina 1998.g., 750cm3 122KS, sauvan, ili mijenjam za slabiji, može i auto ili traktor ili po dogovoru, te kupujem šmarnicu pobranu, može i crno ali jeftino. mob. 098/190-3753 PRODAJEM NOVI MOBITEL LG KP500 na s ve kar tice, za 38 0 kn. mob. 098/178-5648 PRODAJE SE PE na plinsku bocu, korištena 3mj., mob. 098/488-236 PRODAJEM SAMSUNG DSLR fotoaparat Gx10, skoro nekorišten, za 2.600 kn. mob. 098/174-4764 PRODAJE SE hrastova bava od 300 lit., dobro održavana i ovinjena, te svinjska mast, a kupuje se starinska puška, neispravna, a može i zrana. tel. 821-229 PRODAJEM: regal, stol + stolice, kutnu klupu, ležaj, vitrinu, pisai stol, kau + fotelje, tepihe, štednjak, hladnjak, kuhinju, rešo i ostalo iz kue, kao i kamp prikolicu za 3 osobe + tenda. mob. 099/3361-032 PRODA JEMO: hrastovu bavu od 60lit. (200kn), prešu za grože oko 100lit. (1.200kn), manju muljau (400kn), veliki stakleni demižon u želj. okviru oko 60lit. (150kn) i montažni krovni prtljažnik za golf ili… (300kn). Pogledati u k. L. Ružike 3, tel. 390-301 ili 099/674-2919 KUPUJEM OUVANI kombi i štednjak plin-struja (2+2) ili (3+1), mob. 095/8148-715 PRODAJE SE ELEKTROMOTOR s pumpom za hidrofor, novo, cijena 500kn, mob. 098/914-3423

Ovdje je za samo

MOLIMO LJUDE KOJI IMAJU SLOBODNOG VREMENA DA DOĐU ŠETATI PSE!!!

mogao biti Vaš oglas Sve informacije na

KUPUJEM STARINSKI NAMJEŠTAJ: komode, gredence, stolove, zidne satove, pei i ostale starine – plaam odmah. tel. 858-347 ili 095/537-8617 PRODAJE SE KOTAO za rakiju 100lit., aparat za zavarivanje CO2 280A, te stupna bušilica. mob. 091/525-9023 PRODAJEM dvije plinske pei i jednu plinsku grijalicu, cijena 1.000 kn za komplet. Tel. 091 787 5205, zva poslije 16 sa. PRODAJE SE STARA CIGLA, oišena, oko 800 kom, može se pogledati u Selnici, cijena 2 kn/7kom. Mob: 091/516-4595 PRODAJEM PLAYSTATION 2, stariji model prima sve igrice, povoljno upitati 098/704-909 PRODAJU SE INVALIDSKA SOBNA KOLICA, tel. 042/214-682 ili 099/742-1200 PRODAJEM 11m platna u bali, domae tkanje, za nošnje ili slino, te prodajem malu plinsku fasadnu pe u odlinom stanju - je ino. Tel 295-810. KUPIM DRVA 6m3. Info 00386/7084-1771 NOVA POLUKRUŽNA TUŠ KADA dim. 90x90 sa sifonom, cijena 300 kn. tel. 098/590-933 PRODA JEM BICIKL Nakamura cliff hanger 26” vrlo povoljno, mob: 091/5311-218 MONITOR IBM 17”, CRT, odlian, za 150 kn prodajem. Tel. 295-782. PLASTENICI ZA VRT, metalni, sklopivi, cijena 300,00 kn - prodajem. mob. 091 888 3566. PRODAJEM UGOSTITELJSKI štednjak, friteze, kotao, roštilj, hladnjak, pizza pe, gril, toster, radni stol, sudoper, šank, ledomat, perilica i esspreso aparat (komplet). mob. 098/9211-929 P R O D A J E M O  U VA N I T V 5 5 c m (400kn) i glazbenu liniju (250kn). Tel 098/295-800 PRODAJEM RABL JENU UŠUVANU DJEJU ODJEU I OBUU za djevojice i djeake od 0-8 god, cijena 10 kn/ kom. Nazvati od 17-20h na mob: 098 632 384

Udruga za zaštitu životinja PRIJATELJI žiro-račun: 2392007-1100062749 www.prijatelji-zivotinja.org e-mail: info@prijatelji-zivotinja.org MOB: 091 89 88 004 POKLANJAMO PSE I MAČKE raznih pasmina, veličina i dobi Posjetiti nas možete svaki dan između 9,00 i 17,00 sati, a nalazimo se iza carine, prije nadvožnjaka (kod Čateksa) skrenite LIJEVO. MOLIMO DOBRE LJUDE DA NE BACAJU HRANU koja im ostane u kućanstvu, od raznih proslava i vjenčanja, nego da je doniraju nama u Udrugu za napuštene životinje. ZAHVALJUJEMO DOBRIM LJUDIMA, UDOMITELJIMA I SVIM DONATORIMA! NAPOMENA: Psi nisu za lanac!!!

MOLIMO VAS NEMOJTE KUPOVATI KUĆNE LJUBIMCE NEGO IH UDOMITE. MOLIMO SVE LJUDE KOJI BI ŽELJELI POMOĆI U ŠETANJU PASA i drugim povremenim radovima u azilu da nam se jave na tel. 091 89 88 004 ili 098-241-060.

PRISLI je labrador roen 15.3.2009. i pravi je mali ljepotan. Ima vrlo topao pogled i jako je pametan. Bit e dobro društvo djeci i odraslima. Još je mlad i zaigran, ali izgleda vrlo stabilan i dobre naravi. Nije za lanac!

SENI je mala mješanka, pomalo plahe i plašljive naravi. Ona je pronaena sama kako luta kraj ceste. Seni e biti srednjeg rasta i vjerojatno mirniji pas. Roena je 5.5.2010. Nije za lanac!

LUKA je preslatki veseljak neobine kombinacije crno bijele boje. U sebi ima nešto lovakog no po karakteru je izuzetno dobar, poslušan i dobre naravi. Roen je u travnju 2010. Nije za lanac!

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se DO PETKA DO 11 SATI

786


UTORAK 28. rujna 2010.

TV pregled

od 28.9.2010. do 4.10.2010.

FILMOVI - PREPORUUJEMO

Suci izvan zakona FILM

UTORAK, HRT 2, 20:00

Krimi lm s elemenma sudske drame. Sudac Stephen Hardin (M. Douglas) zgrožen je nemoi zakona da dokaže krivicu dvoje zloinaca. Njegov kolega, sudac Caul eld (H. Holbrook), obavještava ga o tajno osnovanoj organizaciji sudaca koja je unajmila plaenog ubojicu da ubija one kriminalce koji su iz ish razloga uspjeli osta na slobodi.

Tigar i snijeg FILM

SRIJEDA, HRT 2, 15:00

Komedija. A lio di Giovanni (R. Benigni) je pjesnik i profesor književnos u Rimu, poena duša koja pomalo živi u svom svijetu. Iako ga mnogo žena simpazira, on je zaljubljen u Vi oriju (N. Braschi) koja ne obraa previše pažnje na njega. Svake noi on sanja da je ženi, makar bio odjeven samo u bokserice i potkošulju, uz klavirsku pratnju pjevaa Toma Waitsa.

Kua leteih bodeža FILM

ETVRTAK, NOVA TV, 23:20

Pred kraj dinasje Tang, policajci Jin (Takeshi Kaneshiro) i Leo (Andy Lau) se udruže s Mei (Zhang Ziyi). Mei je plesaica optužena za veze s revolucionarnom frakcijom zvanom Kua leteih bodeža. No policajci odlue da ju ne privedu pravdi nego ju spase zarobljeništva. Tako je Jin odvodi na sjever u nepoznato. Na tom dugom i opasnom putovanju njih se dvoje ponu zbližava.

Zamalo junaci FILM

PETAK, RTL, 23:00

Krajem osamnaestog stoljea, bivši istraživa i rekreavna pijanica Bartholomew Hunt (Chris Farley) i povueni Leslie Edwards (Ma hew Perry) predvode razularenu ekipu otpadnika i ništarija preko neistraženog teritorija od rijeke Mississippi do Paci ka. Njihovi suparnici Lewis i Clark u prilinoj su prednos, ali dvoje se junaka ne predaje, putem doživljavajui brojne nezgode.

Taxi 2 FILM

SUBOTA, RTL, 21:40

Kada treba spasi živote, zovite taksi! Japanski ambasador u posje je Marseilleu s ciljem upoznavanja takke koju koris francuska policija u sprjeavanju kriminala. No ambasadora otme grupa zlikovaca koji rade za japanske jakuze. Mladi službenik Emilien (Frédéric Diefenthal) odluan je u potrazi za ambasadorom, ali i kolegicomdjevojkom Petrom (Emma Wiklund), kojoj je takoer nestao trag.

Indiana Jones i posljednji... FILM

NEDJELJA, NOVA TV, 21:05

06.00 Najava programa 06.05 Normalan život, emisija o obitelji 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijes 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijes 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijes 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 arolija 10, serija 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Overland 3: Od Cape Towna do Nord Kappa: Eopija, dok. serija 11.00 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 11.10 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 More ljubavi, telenovela 13.20 Sutra je novi dan, serija 14.05 Vijes s prijevodom za gluhe 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Meu nama 15.00 Luda kua, hum. serija 15.40 Znanstvena peca 16.15 Vijes 16.25 Hrvatska uživo 17.50 8. kat, talk-show 18.30 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.45 Odmori se, zaslužio si 1 TV serija 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 EP reportaža 20.10 Država, selo, grad 21.30 Apokalipsa - Drugi svjetski rat: Svijet u plamenu, dok. serija 22.20 Živje zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.00 Vijes iz kulture 23.10 Lica nacije 00.00 CSI: Las Vegas, serija (12) (R) 00.45 Galacca, serija (R) 01.30 Sutra je novi dan, serija (R)

02.15 03.00 03.45 03.45 04.30 04.40 05.10

24, serija (12) (R) Bez traga, serija (12) (R) Oprah show (R) Oprah show (R) Skica za portret Znanstvena peca (R) Lica nacije (R)

06.00 06.15 06.20 07.05 07.30 07.55 --------------08.25 08.50 --------------09.35 10.00 10.45 11.15

TEST Najava programa More ljubavi, telenovela (R) 101 dalmanac, crtana serija Žderonja, crtana serija Mala TV Danica Crtani lm Dvorac igraaka, serija za djecu Školski program: Navrh jezika Kratki spoj: uvanje podataka Na prvi pogled, serija za djecu Beverly Hills, serija Globalno sijelo Prizma, mulnacionalni magazin U istom loncu, kulinarski show Euromagazin Proces Galacca, serija Školski sat Mrs. Lambert Remembers Love, ameriki lm Veronica Mars, serija za mlade Moja žena i djeca, hum. serija 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom Županijska panorama Overland 3: Od Cape Towna do Nord Kappa: Eopija, dok. serija (R) Hit dana Suci izvan zakona, ameriki lm CSI: Las Vegas, serija (12) 24, serija (12) Bez traga 6, serija (12) Retrovizor: Dva i pol muškarca, hum. serija Retrovizor: Dr. House, serija (12) Retrovizor: Kineska plaža, serija (12) Kraj programa

12.00 12.35 13.05 13.30 14.15 15.00 16.45 17.30 17.55 18.30 19.00 19.45 20.00 21.45 22.30 23.20 00.00 00.20 01.05 01.50

06.10 Mi y, animirana serija 06.25 RTL ritam zona - Pria o..., glazbena emisija

07.20 RTL ritam zona - Top 40 domai, glazbena emisija 08.20 Exkluziv, magazin (R) 08.35 Veera za 5, lifestyle emisija (R) 09.45 1001 no, dramska serija (dvije epizode) (R) 11.25 Zabranjena ljubav, sapunica 12.20 Nestala, telenovela 13.10 Los Victorinos, telenovela 14.00 Aneo i vrag, telenovela (dvije epizode) 15.40 Cobra 11, krimi serija (dvije epizode) 17.20 Bibin svijet, hum. serija (dvije epizode) 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.10 Veera za 5, lifestyle emisija 20.00 1001 no, dramska serija (dvije epizode) 21.30 Jezikova juha, reality show 22.25 Moje prvo vjenanje, igrani lm, romanna komedija 00.15 Vijes, informavna emisija 00.25 QR DOA: Dead Or Alive, igrani lm, akcijski (R) 02.00 Astro show, emisija uživo (18) 03.00 Savršeno oružje, znanstvenofantasna serija (R)

05:50 06:50 07:35 07:50 08:00 08:25 09:40 11:30 12:25 13:15 14:15 16:00 17:00 17:25 18:20 19:15 20:05 20:40 22:45 23:00 23:30 00:00 01:50 02:20 03:20 03:45 05:20

Hitni sluaj, serija Dona Barbara, serija Bumba, crtana serija Fi i cvjetno društvo, crtana serija Roary, crtana serija Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija Naša mala klinika, serija IN magazin Najbolje godine, serija Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija Vijes Nove TV U ime ljubavi, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Liga prvaka: Ajax – AC Milan, prijenos Veernje vijes Mr. Bean, serija Sažeci Lige prvaka 28 dana, igrani lm (12) Seks i grad, serija Ezo TV, tarot show (18) Brane vode, serija Beskrajan dan, igrani lm Kraj programa

Indiana Jones (Harrison Ford), poznat pustolov i arheolog, dolazi u posjed dnevnika koji sadrži tragove i kartu bez naziva i vodi do zagonetnog Svetog grala. Poslao mu ga je njegov otac dr. Henry Jones (Sean Connery) iz Italije. Nakon što je od privatnog kolekcionara Waltera Donovana cuo da je potraga za Svetim gralom propala nestankom njegova oca, Indiana Jones i kustos muzeja Marcus Brody (Denholm Elliott )odlaze u Italiju kako bi pronašli Indyjeva oca.

SPORT - IZDVAJAMO

SERIJA HRT 1

09.05

arolija SERIJA HRT 2

Nogomet, EL: PAOK – Dinamo

EBEL liga: Medvešak - Vienna Capitals

SPORT etvrtak, 30.09., HRT 2, 21.00

SPORT Petak, 01.10., HRT 2, 17.15

ZVJEZDANI KUTAK Z

Jackie Chan Ponedjeljak, NOVA TV, 22:20 sati

Jackie Chan Sing Lung ili Jackie Chan je kineski majstor borilakih vještina, glumac akcijskih filmova, režiser, scenarist, producent, pjeva i kaskader. Poznat je po svojim kung u, akcijskim filmovima, sa mnogim akrobatskim i kominim scenama, u kojima esto improvizira upotrebljavajui razne predmete kao oružje ili u druge svrhe. Ogromnu veinu svojih opasnih scena izvodi sam. Pojavljuje se u preko 100 filmova i jedan je od najpriznatijih azijskih glumaca. Dobio je svoju zvijezdu na Avenue o Stars, Hong Kong, kao i na Hollywood Walk o Fame. Chan je, takoer, jako popularan pjeva u Aziji izdavši preko 20 albuma od 1984. godine. Pjeva na raznim jezicima, kao i u velikom broju muzikih tema u svojim filmovima. Takoer je pomogao u stvaranju Play Station igrice, bazirane na njegovom liku. Uradio je glasove za igricu. Neumoran je u humanitarnom radu, te je 2006. godine izjavio da e, nakon smrti, donirati polovinu svoje imovine u humanitarne svrhe.

16:45

EMISIJA RTL

21:30

Veronica Mars

Jezikova juha

Veronica istražuje mogue namještanje školskih izbora za predsjednika uenikog vijea zbog sumnje u Duncanovu pobjedu nad popularnijom no siromašnijom uenicom koja najavljuje ukidanje povlasca u uenikim domovima bogam uenicima. U meuvremenu, Logan prouzroi javnu nonu moru svojim roditeljima, poznam glumcima Aaronu i Lynn Echolls (Harry Hamlin i Lisa Rinna), kada netko objavi na internetu snimku njegove organizacije boksakog natjecanja beskunika, te potom obavijes medije...

Ve u prvoj epizodi druge sezone „Jezikove juhe“, Stephan Macchi je svojim karakterom i strogim komentarima rasplakao glavnog kuhara u Slavonskom restoranu. Glavni problem restorana je u njegovoj povijes. Naime, vlasnik je pozvao gastro strunjaka RTL Televizije da mu pomogne u voenju kanne koji je oduvijek bila namijenjena za radnike jedne tvornice, pa su „a’la cart“ klijen bili nepoznat pojam za osoblje restorana...

08:00 11:00 12:00 15:00 15:07 15:15 15:30 16:00 16:50 17:00 17:05 18:10 18:15 19:00 19:15 19:20 19:24 19:30 20:00 21:00 21:15 21:20 21:30 23:00 23:30 23:45 23:50 00:00 01:00

08:43 08:45 09:00 11:00 12:00 12:30

Viddeostranice 1x2, kontakt eemissija Videostranice Danas na programu Foršpani Yoga&Pilates Gile e,svijet sporta, ponavljanje Slomljeno srce, sapunica Foršpani Vijes Sport ponedjeljkom, ponaljanje Foršpani TV Jukebox Meimurje danas Sport Prognoza vremena Foršpani Glazbeni predah akoveki kutak Meimurje danas Sport Vremenska prognoza Igrani lm Dom 2,emisija o ureenju interijera Meimurje danas Sport Vremenska prognoza Erotski lm Videostranice

13:00 14:00 14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 18:35 18:40 18:55 19:00 19:10 19:20 20:00 20:05 21:00 21:30 22:30 23:00 23:10 ------23:35 -------------

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a 1X2 kontakt emisija o klaenju MALI OGLASI VELIKE TAJNE MALOG VRTA kontakt emisija KOKTEL mozaina emisija NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA reportaža TV PRODAJA VEKERICA VIJESTI VTV-A MALI OGLASI TV PRODAJA ZASTUPNIKI KLUB IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI KRONIKA VARAŽDINSKIH BAROKNIH VEERI emisija o kulturi VIJESTI VTV-A VEMICOVA RIZNICA ZDRAVLJA kontakt emisija GLAZBENI PROGRAM ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi ZASTUPNIKI KLUB gost: ZLATKO KORAEVI NEWSFLASH - GLASA AMERIKE VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

SERIJA RTL

23.30 20.00

1001 no

SPORT NOVA TV

20:40

Liga prvaka: Ajax – AC Milan

06.30 Zabavni Infokanal 07.00 Infokanal 07.55 TV prodaja 08.25 Dober Dan, Koroška 08.55 Iz Arhiva TVS: TV dnevnik 28.09.1992 09.30 Na Lepše 09.55 Glasbeni Spomini z Borisom Kopitarjem 10.50 NLP, Razvedrilna oddaja 14.00 Blešica, oddaja o Modi 14.30 Studio City 15.30 Prisluhnimo Tišini 16.00 Lokalne Volitve 2010 17.00 Glasnik, oddaja TV Maribor 17.25 Mostovi - Hidak: Kanape - Kanapé 18.00 Diamantna Pot, Kanadska Dokumentarna Serija 18.50 Na Vrtu, oddaja TV Maribor 19.20 Kako Živijo Slovenski Gradovi: Grad Brežice, Dokumentarna Serija 20.00 Lokalne Volitve 2010 20.55 Globus 21.30 Prava Ideja!, Poslovna oddaja 22.00 Dedišina Evrope: Barve Mlados, Italijanski lm 23.45 Prehodno Taboriše, Ruski Koprodukcijski lm, ponovitev 01.35 Zabavni Infokanal

7.00 Tv prodaja 9.35 arolija ljubavi 9.30 Iskrice u oima 10.20 Tv prodaja 10.50 Najbolji video 11.40 Tv prodaja 12.10 ista kua 13.00 24 UR 14.00 Najbolje godine, serija 15.00 Sebina ljubav, serija 16.00 Iskrice u oima, serija 17.00 24 UR 17.10 Zabranjena ljubav, serija 19.00 24 sata 20.00 Provjereno 21.05 Neobino prijateljstvo, lm 22.35 24 UR 22.55 Psych, serija 23.50 Krivi put, serija 0.40 Nona panorama

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Überieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 SOKO Kitzbühel 21.00 ZiB Flash 21.10 Ameriki lm 22.45 Lijenikov dnevnik, serija 23.35 Noni program


SRIJEDA 29. rujna 2010.

06.00 06.05 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 10.00 10.09 10.10 10.15 11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.40 16.15 16.25 17.45 18.25 18.35 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 20.50 22.20 22.45 22.48 22.50 23.00 01.05 01.50

Najava programa Meu nama TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska arolija, serija Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Overland 3: Od Cape Towna do Nord Kappa: Jemen, d.ok serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar More ljubavi, telenovela Sutra je novi dan, serija Vijes s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Ekumena, religijski kontakt program Luda kua, hum. serija Indeks, emisija o školstvu Vijes Hrvatska uživo 8. kat, talk-show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslužio si, TV serija LOTO 7/39 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme EP reportaža Spe u gosma, TV serija Hrvatska kinoteka: Sokol ga nije volio Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture Drugi format Galacca, serija (R) Sutra je novi dan, serija (R)

02.35 04.05 04.05 04.45 05.30

ETVRTAK 30. rujna 2010. 24, serija (12) (R) Oprah show (R) Oprah show (R) Drugi format (R) Indeks, emisija o školstvu (R)

11.30 12.25 13.15 14.05 15.45

06.00 06.15 06.20 07.05 07.30 07.55 --------------08.25 08.50 --------------09.35 10.00 13.30 14.15 15.00 16.50 17.35 17.55 18.30 19.00 19.45 20.30 20.35 22.35 23.20 00.10 00.30 00.50 01.35 02.20

TEST Najava programa More ljubavi, telenovela (R) Krava i pile, crtana serija Žderonja, crtana serija Mala TV Ninin kutak EBU drama Dvorac igraaka, serija za djecu Školski program: Izazovi, dok. lm za mlade Ta poliká: Vlada Na prvi pogled, serija za djecu Prijenos sjednice Hrvatskog sabora Galacca, serija Školski sat Tigar i snijeg, talijanski lm Veronica Mars, serija za mlade Moja žena i djeca, hum. serija e-Hrvatska, emisija pod pokroviteljstvom Županijska panorama Overland 3: Od Cape Towna do Nord Kappa: Jemen, dok. serija (R) Hit dana Nogomet, LP - emisija Nogomet, LP Nogomet, LP - emisija 24, serija (12) Nove avanture stare Chrisne, hum. serija Retrovizor: Dva i pol muškarca, hum. serija Retrovizor: Dr. House, serija (12) Retrovizor: Kineska plaža, serija (12) Kraj programa

17.25 18.30 18.55 19.10 20.00 21.30 22.20 23.10 00.05 00.15 01.55 02.55

05:50 06:50 07:35 07:50 08:00 08:25 09:40 11:30 12:25 13:15 14:15 16:00 17:00 17:25 18:20 19:15 20:05 21:05 21:45 22:15 23:20 23:35

06.10 Mi y, animirana serija 06.20 RTL ritam zona - Retro, glazbena emisija 08.20 Exkluziv, magazin (R) 08.40 Veera za 5, lifestyle emisija (R) 09.50 1001 no, dramska serija

01:20 01:50 02:50 03:15 05:00 05:30

(dvije epizode) (R) Zabranjena ljubav, sapunica Nestala, telenovela Los Victorinos, telenovela Aneo i vrag, telenovela (dvije epizode) Cobra 11, krimi serija (dvije epizode) Bibin svijet, hum. serija (dvije epizode) Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija 1001 no, dramska serija (dvije epizode) Put osvete, krimi serija Kos, krimi serija (12) Zaboravljeni sluaj, krimi serija Vijes, informavna emisija Moje prvo vjenanje, igrani lm, romanna komedija (R) Astro show, emisija uživo (18) Najgori neprijatelj, krimi serija (R)

Hitni sluaj, serija Dona Barbara, serija Bumba, crtana serija Fi i cvjetno društvo, crtana serija Roary, crtana serija Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija Naša mala klinika, serija IN magazin Najbolje godine, serija Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija Vijes Nove TV U ime ljubavi, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Lud, zbunjen, normalan, serija Lud, zbunjen, normalan, serija Periferija City, serija Veernje vijes Uboji strojevi, igrani lm (12) Seks i grad, serija Ezo TV, tarot show (18) Brane vode, serija Marija, Majka Sina Božjega, igrani lm 0 Seks i grad, serija Kraj programa

HUM.SERIJA HRT 2

06.00 06.05 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.07 10.00 10.09 10.10 10.15 11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.40 16.15 16.25 17.50 18.30 18.45 19.25 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.05 21.55 22.25 22.30 22.55 22.58 23.00 23.10

Najava programa Ekumena, religijski program TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom arolija, serija Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Overland 3: Od Cape Towna do Nord Kappa: Arapski poluotok, dok. serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar More ljubavi, telenovela Sutra je novi dan, serija Vijes s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Trenutak spoznaje Luda kua, hum. serija Domai dok. lm Vijes Hrvatska uživo 8. kat, talk-show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslužio si 1 TV serija Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme EP reportaža 1 prov 100, kviz Otvoreno Pola ure kulture Tako lako, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture Na rubu znanos

00.00 00.45 01.30 02.15 03.45 03.45 04.30 04.40 05.30

06.00 06.15 06.20 07.05 07.30 07.55 --------------08.25 08.50 --------------09.35 10.00 13.30 14.15 15.00 16.45 17.30 17.55 18.20 18.30 18.55 20.50 21.00 22.55 23.10 00.00 00.20 00.40 01.25 02.10

Strana serija (R) Galacca, serija (R) Sutra je novi dan, serija (R) 24, serija (12) (R) Oprah show (R) Oprah show (R) Znanstvene vijes (R) Na rubu znanos (R) Domai dok. lm (R)

TEST Najava programa More ljubavi, telenovela (R) Krava i pile, crtana serija Žderonja, crtana serija Mala TV Crtani lm arobna ploa - 7 konnenata Dvorac igraaka, serija za djecu Školski program: Kokice Abeceda EU: Slovo I Mega Mindy, serija za djecu Prijenos sjednice Hrvatskog sabora Galacca 4, serija Školski sat Talijan, ruski lm Veronica Mars, serija za mlade Moja žena i djeca, hum. serija Mijenjam svijet Znanstvene vijes Nogomet, EL - emisija Nogomet, EL: Hajduk Anderlecht, prijenos Nogomet, EL - emisija Nogomet, EL: PAOK - Dinamo, prijenos Nogomet, EL - emisija 24, serija (12) Zovem se Earl 4, hum. serija (12) Retrovizor: Dva i pol muškarca, hum. serija Retrovizor: Dr. House, serija (12) Retrovizor: Kineska plaža, serija (12) Kraj programa

06.15 Mi y, animirana serija 06.25 RTL ritam zona - Dalmanski libar, glazbena emisija 07.25 RTL ritam zona - Top 40 strani, glazbena emisija 08.20 Exkluziv, magazin (R) 08.35 Veera za 5, lifestyle emisija (R) 09.45 1001 no, dramska serija (dvije

17.35

23.20

SERIJA RTL

21.30

SERIJA HRT 1

21.30

SERIJA NOVA TV

Kuanice

Najbolje godine

Jack poinje suraiva s Tonyjem ne bi li otkrio urotu u amerikoj vladi. Taylor je prisiljena sastati se s Matobom kako bi se amerika vojska povukla s afrikoga tla. Ethan Kanin smatra da to treba uini što prije, ali Taylor nije sigurna. Henry se sastane sa Samanthom, Rogerovom bivšom curom, koja mu pruži dokaze da je Roger doista ubijen.

Tijelo znanstvenika koji se bavio istraživanjem karcinoma pronaeno je zamrznuto. Crews i Reese zapoinju istragu koja ih vodi do društva za zaštu živonja. lanovi društva postanu osumnjieni da su se osveli doktoru tako što su bocu s kisikom zamijenili onom s dušikom. I dok detektivi istražuju privatni život doktora, sve više vjeruju da osumnjieni nisu odgovorni za ubojstvo. U meuvremenu, Crews je odluio dokaza da je Jack Reese bio ukljuenu u inkarnaciju.

Preston iznenadi roditelje kada ih pri povratku iz Europe upozna sa svojom zarunicom, prekrasnom Ruskinjom Irinom. Kako bi pravilno zaprosio djevojku, Preston zatraži majku da mu pokloni bakin skupocjeni ankni prsten. Lyne e ne vjeruje da e njihov brak potraja te odlui napravi je iniju repliku prstena. Gaby i Angie odlaze u New York kako bi pronašle Dannyja, a sretnu Lukea, Gabynog bivšeg modnog agenta. Bree promakne Sama u potpredsjednika, što se nimalo ne svidi Andrewu...

U gostujuim ulogama pojavljuju se Filip Nola i Ranko Zidari. Suzana (Ksenija Paji), Spomenka (Zrinka Kolak) i blizanke sžu u Dragošje te dožive šok, a jedino se Spomenki svia selo. uka (Velimir okljat) baca Violene stvari i pobjesni kad uje da Violeta (Mira Furlan) spava kod Dražena (Robert Jozinovi). Suzana i uka su bezobrazni jedno prema drugome...

12:00 16:02 16:02 17:00 17:05 18:10 19:00 19:20 19:30 20:00 21:00 21:20 21:30

08:43 08:45 09:00 11:00 12:00 12:30

12:00 16:00 16:02 16:30 17:00 17:05 18:10 19:00 19:20 19:30 20:00 21:05 22:30 23:30 00:00 01:00

VIDEOSTRANICE Danas na programu Yoga&Pilates Hana i vino Vijes akoveki kutak,ponavljanje Jukeebox Meimurje danas VOA Hrana i vino Povealo Igrani lm Trzalica Meimurje danas Erotski program Videostranice

08:43 08:45 09:00 11:00 12:00 12:30 13:00 14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 18:35 18:40 18:55 19:00 19:10 19:20 20:00 20:05 21:00 22:00 22:30 23:00 23:10 ------23:35 -------------

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a 1X2 kontakt emisija o klaenju MALI OGLASI VEMICOVA RIZNICA ZDRAVLJA kontakt emisija DOKUMENTARNI PROGRAM TV PRODAJA VEKERICA VIJESTI VTV-A MALI OGLASI TV PRODAJA DOKUMENTARNI PROGRAM IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI TAJNE USPJEHA dokumentarni serijal VIJESTI VTV-A ŠKOLA PREHRANE DR. BRANKA VRIA emisija o zdravoj prehrani DOKUMENTARNI PROGRAM DOM 2 emisija o ureenju doma ARTS 21 emisija o umjetnos NEWSFLASH - GLASA AMERIKE VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

18.30 18.55 19.10 20.00 21.30 23.10 00.05 00.15 01.05 01.50 02.50 03.35

05:50 06:50 07:35 07:50 08:00 08:25 09:40 11:30 12:25 13:15 14:15 16:00 17:00 17:25 18:20 19:15 20:05 21:05 22:05 23:05 23:20 01:40 02:10 03:10 03:35 05:40

Hitni sluaj, serija Dona Barbara, serija Bumba, crtana serija Fi i cvjetno društvo, crtana serija Roary, crtana serija Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija Naša mala klinika, serija IN magazin Najbolje godine, serija Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija Vijes Nove TV U ime ljubavi, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Provjereno, informavni magazin Živa meta, serija Veernje vijes Kua leteih bodeža, igrani lm (12) Seks i grad, serija Ezo TV, tarot show (18) Vjerovali ili ne, serija Gospodar plime, igrani lm (15) Kraj programa

21.05

20.05

24

22.20

Kos

EMISIJA HRT 1TV SERIJA NOVA

17.20

EMISIJA HRT 1

Put osvete SERIJA RTL

15.40

epizode) (R) Zabranjena ljubav, sapunica Nestala, telenovela Los Victorinos, telenovela Aneo i vrag, telenovela (dvije epizode) Cobra 11, krimi serija (dvije epizode) Bibin svijet, hum. serija (dvije epizode) Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija 1001 no, dramska serija (dvije epizode) Kuanice, dramska serija (dvije epizode) Uvod u anatomiju, dramska serija Vijes, informavna emisija Uvod u anatomiju, dramska serija Put osvete, krimi serija (R) Astro show, emisija uživo (18) Kos, krimi serija (12) (R) Zvjezdane mape, igrani lm, komedija (12)

Otvoreno

Moja žena i djeca SERIJA HRT 2

11.25 12.20 13.10 14.00

22.15

Periferija City

06.30 Zabavni Infokanal 07.00 Infokanal 08.00 Otroški Infokanal 09.00 TV prodaja 09.30 Iz Arhiva TVS: TV dnevnik 29.09.1992 09.55 Knjiga Mene Briga - Roger Sutherland: Nove Glasbene Perspekve 10.15 Spet Doma 12.00 Hri-Bar 13.35 Glasbeni Veer - Fesval Radovljica 2010: The Harp Consort, Posnetek z Grašine Radovljica 15.20 Lokalne Volitve 2010 16.20 rno Beli asi 16.40 Svetovno prvenstvo v Kolesarstvu: Kronometer U23, Posnetek Iz Melbourna 17.45 Ljubljana: nogomet, Tekma Prve Lige: Olimpija - Maribor, prenos 20.00 Lokalne Volitve 2010 21.00 Klavdij Pali, oddaja TV Koper-Capodistria 21.30 Skozi Trpljenje v Svobodo, Dokumentarni lm, ponovitev 22.15 C. Kosma, F. Šglic, T. Šglic: Tantadruj, Tv lm 23.35 Slovenska Jazz Scena: Jazzon 2010, Koncert Nove Slovenske Jazzovske Glasbe 00.25 Zabavni Infokanal

7.00 Tv prodaja 9.35 arolija ljubavi 9.30 Iskrice u oima 10.20 Tv prodaja 10.50 Najbolji video 11.40 Tv prodaja 12.10 ista kua 13.00 24 UR 14.00 Najbolje godine, serija 15.00 Sebina ljubav, serija 16.00 Iskrice u oima, serija 17.00 24 UR 17.10 Zabranjena ljubav, serija 19.00 24 sata 20.00 Crna udovica, lm 21.45 Kos, serija 22.40 24 UR 23.00 Psych, serija 23.55 Krivi put, serija 0.45 Nona panorama

22:00 6.00 Djeji program 8.00 Sabrina 8.20 Ally McBeal 9.05 Baywatch 9.45 Columbo 11.20 Jaka familija 11.45 Djeji program 14.15 Confe Play Town 14.2 Animaniacs 14.45 Simpsonovi 15.10 Baywatch 15.55 Vijes 16.00 Dawson’s Creek 16.50 Ally McBeal 17.35 SluŠaj... 18.00 Vijes 18.05 Dadilja 18.30 25-Magazin 19.00 Chaos City 19.30 Vrijeme u slici, sport 20.15 Nogomet: Liga prvaka, prijenos 22.50 Flashpoint 23.25 In Plain Sight 0.05 Noni program

22:30 23:15 00:15 00:30 01:30

VIDEOSTRANICE Danass na prrogramu Hrana i vino Vijes Povealo, ponavljanje TV Jukebox Meimurje danas VOA Hraana i vino Vježbanje demokracije Meimurje danas VOA Obzori, emisija o kulturi, ponvljanje Auto moto nauc vision, ponaavljanje Okolo k(r)ole Zapisano u zvijezdama Meimurje danas Erro ski progm Videostranice

13:30 14:15 14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 18:35 18:40 18:55 19:00 19:10 19:20 20:00 20:05 21:35 22:00 23:00 23:10 ------23:35 -------------

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a 1X2 kontakt emisija o klaenju MALI OGLASI ŠKOLA PREHRANE DR. BRANKA VRIA emisija o zdravoj prehrani DOKUMENTARNI PROGRAM DOM 2 emisija o ureenju doma TV PRODAJA VEKERICA VIJESTI VTV-A MALI OGLASI TV PRODAJA KUTIONICA djeja emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI YU-GI-OH animirana serija VIJESTI VTV-A KRONIKA VARAŽDINSKIH BAROKNIH VEERI emisija o kulturi OKOLO K(R)OLE mozaina emisija 20 U 20 talk show NEWSFLASH - GLASA AMERIKE VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

MAGAZIN RTL

18.55

Exkluziv

MAGAZIN NOVA TV

18.20

IN magazin

06.30 Zabavni Infokanal 07.00 Infokanal 08.00 Otroški Infokanal 09.00 Zabavni Infokanal 11.20 TV prodaja 11.50 Iz Arhiva TVS: TV dnevnik 30.09.1992 12.20 Globus 12.50 Slovenska Jazz Scena: Jazzon 2010, Koncert Nove Slovenske Jazzovske Glasbe 14.05 To Bo Moj Poklic: Zdravstveni Tehnik, 2. Del, Izobraževalna Serija 14.30 Lokalne Volitve 2010 15.30 Evropski Magazin, oddaja TV Maribor 16.00 Lynx Magazin, oddaja TV Koper Capodistria 16.30 Mostovi - Hidak: Brez Meja - Határtalan, ponovitev 17.00 Prava Ideja!, Poslovna oddaja, ponovitev 17.30 Svetovno prvenstvo v Kolesarstvu: Kronometer - lani, Posnetek Iz Melbourna 19.00 Mladii v Naravi: Ravnica v Trikotniku Mara, Francoska Dokumentarna nanizanka, 3., Zadnja Epizoda 20.00 Lokalne Volitve 2010 21.00 Manchester: nogomet, Tekma Evropske Lige: Manchester City - Juventus, prenos 22.55 Lahko No, Dragi, Norveška nadaljevanka 23.55 nogomet, Tekme Evropske Lige, Povzetki 00.30 Komisar in Morje, Nemška nadaljevanka, ponovitev 02.00 Zabavni Infokanal

7.00 Tv prodaja 9.35 arolija ljubavi 9.30 Iskrice u oima 10.20 Tv prodaja 10.50 Najbolji video 11.40 Tv prodaja 12.10 ista kua 13.00 24 UR 14.00 Najbolje godine, serija 15.00 Sebina ljubav, serija 16.00 Iskrice u oima, serija 17.00 24 UR 17.10 Zabranjena ljubav, serija 19.00 24 sata 20.00 Sunce iznad Toskane, lm 21.30 Kos, serija 22.25 24 UR 22.45 Psych, serija 23.40 Krivi put, serija 0.30 Nona panorama

6.00 Djeji program 9.50 Film 11.20 Jaka familija 11.45 Djeji program 14.45 Simpsoni 15.10 Superman 15.55 Vijes 16.00 Dawson’s Creek 16.50 X-Factor 17.35 Slušaj... 18.00 Vijes 18.05 Dadilja 18.30 Magazin 19.00 Malcolm u sredini 19.30 Vrijeme u slici 19.53 Vrijeme 20.00 Sport 20.15 Ekipa za oevid, serija 21.50 ZiB Flash 22.00 Sommerkabare

23.05 Dobrodošli 23.15 Noni program

TV kue imaju pravo promjene programa


PETAK 1. listopada 2010.

06.00 06.05 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.07 10.00 10.09 10.10 10.15 11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.40 16.15 16.25 17.40 18.05 18.30 18.45 19.25 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.30 21.35 22.00 22.03 22.05

Najava programa Trenutak spoznaje TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom arolija, serija Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Overland 3: Od Cape Towna do Nord Kappa: Jordan i Sirija, dok. serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar More ljubavi, telenovela Sutra je novi dan, serija Vijes s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Drugo mišljenje Luda kua, hum. serija Emisija puke i predajne kulture Vijes Hrvatska uživo Proces Iza ekrana Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslužio si 1 TV serija Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme EP reportaža Misija zajedno Tako lako, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture

SUBOTA 2. listopada 2010.

22.15 Pe dan, talk-show 23.10 Filmski maraton: Tajna mirnog jezera, kanadskoameriki lm 00.30 Filmski maraton: Muljatori, britanski lm (R) 01.55 Galacca, serija (R) 02.40 Sutra je novi dan, serija (R) 03.25 Pravi igrai, serija (12) (R) 04.10 Oprah show (R) 04.10 Oprah show (R) 04.55 Skica za portret 05.05 Pe dan, talk-show (R)

06.00 TEST 06.15 Najava programa 06.20 More ljubavi, telenovela (R) 07.05 Krava i pile, crtana serija 07.30 Žderonja, crtana serija 07.55 Mala TV -------- Crtani lm -------- Tajni dnevnik patke Malde 08.25 Dvorac igraaka, serija za djecu 08.50 Školski program: -------- Puni krug -------- Glazbeceda: Na slovo M 09.35 Mega Mindy, serija za djecu 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Galacca, serija 14.10 Školski sat 14.55 My Louisiana Sky, ameriki lm 16.35 Briljanteen 17.15 Hokej na ledu, EBEL liga: Medvešak - Vienna Capitals, prijenos 19.50 Hit dana 20.00 Filmovi naših susjeda 21.50 Starci, hum. serija 22.20 Nijemi svjedok, miniserija (12) 23.50 Pravi igrai, serija (12) 00.35 Kraj programa

09.45 1001 no, dramska serija (dvije epizode) (R) 11.25 Zabranjena ljubav, sapunica 12.20 Nestala, telenovela 13.10 Los Victorinos, telenovela 14.00 Aneo i vrag, telenovela (dvije epizode) 15.40 Cobra 11, krimi serija (dvije epizode) 17.20 Bibin svijet, hum. serija (dvije epizode) 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.10 Veera za 5, lifestyle emisija 20.00 1001 no, dramska serija (dvije epizode) 21.30 Instruktor, hum. serija 22.00 Sluajni turist, putopisni show 23.00 Zamalo junaci, igrani lm, avanturiska komedija 00.45 Vijes, informavna emisija 00.55 Damien: Pretkazanje 2, igrani lm, horor (15) (R) 02.45 Astro show, emisija uživo (18)

05:50 06:50 07:35 07:50 08:00 08:25 09:40 11:30 12:25 13:15 14:15 16:00 17:00 17:25 18:20 19:15 20:05 21:45 23:55

06.10 Mi y, animirana serija 06.25 RTL ritam zona - Urban, glazbena emisija 08.20 Exkluziv, magazin (R) 08.35 Veera za 5, lifestyle emisija (R)

01:35 03:05 04:20 05:55 06:35

Hitni sluaj, serija Dona Barbara, serija Bumba, crtana serija Fi i cvjetno društvo, crtana serija Roary, crtana serija Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija Naša mala klinika, serija IN magazin Provjereno, informavni magazin Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija Vijes Nove TV U ime ljubavi, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Supertalent , talent show U naruju vješce, igrani lm Stjuardese lete u nebo, igrani lm Ezo TV, tarot show (18) Moje ime je Modesty, igrani lm (15) Prvoroena, igrani lm (18) IN magazin Kraj programa

EMISIJA HRT 2

06.05 Najava programa 06.10 Drugo mišljenje: Zašta zdravlja školske polulacije 06.50 TV kalendar 07.05 Iza ekrana (R) 07.30 S Meunarodne smotre folklora: Istarska glazbena i plesna bašna, emisija puke i predajne kulture (R) 08.00 Vijes 08.10 Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: Loš dan u Black Rocku, ameriki lm 09.30 Reprizni program 09.55 Vijes iz kulture 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Kuni ljubimci 10.45 Normalan život, emisija o obitelji (R) 11.25 Opera box 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.20 Prizma, mulnacionalni magazin 14.05 Duhovni izazovi 14.40 Fotogra ja u Hrvatskoj 14.55 Eko zona 15.25 Život: Životni izazovi, dok. serija 16.20 Euromagazin 16.55 Vijes 17.00 Vrijeme sutra 17.05 Reporteri: Kostolomac 18.10 U istom loncu, kulinarski show 18.45 Potrošaki kod 19.15 LOTO 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Opros za kung fu, hrvatski lm 21.25 Vijes 21.35 Vijes iz kulture 21.45 Momci s Madisona, serija (12) 22.40 Slagalica strave 3, ameriki lm (15)

00.35 Filmski maraton: Crna knjiga, nizozemskonjemako- belgijski lm 02.55 Filmski maraton: Stražar, ameriki lm (R) 04.25 Fotogra ja u Hrvatskoj (R) 04.40 Potrošaki kod (R) 05.10 U istom loncu, kulinarski show (R)

07.00 Panorame turiskih središta Hrvatske 07.55 Najava programa 08.00 Trolovi, crtana serija 08.25 Cijele note, serija za djecu 08.50 Vrijeme je za Disneyja: Moji prijatelji Tigar i Pooh -------- Vrijeme je za Disneyja: Moji prijatelji Tigar i Pooh 09.40 Pustolovine Sare Jane 2, serija za djecu 10.05 Ni da ni ne 11.00 Mariken, bajka nizozemsko-belgijski lm za djecu 12.30 Briljanteen (R) 13.10 O Season, kanadskoameriki lm 14.40 Aerodrom, ameriki lm 16.30 KS automagazin, emisija pod pokroviteljstvom 17.00 Radojka Šverko, snimka koncerta 18.15 Snimka kazališne predstave -------- Rukomet, LP: Bosna Sarajevo - CO Zagreb, prijenos 22.00 HNL - emisija 22.50 Sinovi anarhije, serija (12) 23.35 Sinovi anarhije, serija (12) 00.20 Vrijeme je za jazz: Juvavum Brass featuring James Morrison 01.25 Kraj programa

07.35 Mi y, crtana serija 08.15 YooHoo i prijatelji, crtana serija (R) 08.45 Bakugan, crtana serija 09.10 Crvene kapice, crtana serija 09.40 Sinovi i keri, hum. serija

16.35

22.20

FILM NOVA TV

Nijemi svjedok Kad rijeka izbaci osakaeno djeje truplo, u Leu se uskomešaju sjeanja te se on zapita je li afriki šestogodišnjak ubijen u ritualu ime bi se objasnio nestanak njegovih organa i udova. Leo je uvjeren da odgovor leži u religioznoritualnom, no zamrauje li prošlost njegovu prosudbu? Kad rijeka izbaci još jedno osakaeno djeje jelo, Leo po odgovore odlazi vrau u nadi da mu on može pomoi...

U kalifornijskoj dolini San Fernando Isabel Bigelow (Nicole Kidman) želi nanovo otkri samu sebe. Inae naivna i dobronamjerna vještica odluna je u namjeri da se odrekne svojih nadnaravnih moi i želi živje normalnim životom. Istovremeno, na drugoj strani grada, Jack Wya (Will Ferrell), šarmantni glumac želi oživje svoju karijeru. Za oko mu zapne nova verzija omiljene komedije iz 1960. godine naziva ‘U naruju vješce’...

FILM HRT 1

12:00 VIDEOSTRANICE 16:02 Yoga&Pilates 16:30 Hrrana i vino 17:00 Vijes

17:10 Vjeežbanje demokracije, ponavljanje 18:10 TV Jukebox 19:00 Meimurje danas 19:20 VOA 19:30 Hrana i vino 20:00 Ritam tjedna 21:00 Poslovni magazin 21:45 Vinoteka 22:00 Meimurje danas 22:20 VOA 22:30 Dokumen arni ilm 23:15 Zapisano u zvijezdama 00:15 Erotski program 01:15 Videostranice

08:43 08:45 09:00 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 14:45 15:00 17:00 17:05 17:15 17:30 18:35 18:40 18:55 19:00 19:10 19:20 20:00 20:05 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:10 ------23:35 -------------

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a 1X2 kontakt emisija o klaenju MALI OGLASI ARTS 21 emisija o umjetnos DOKUMENTARNI PROGRAM OKOLO K(R)OLE mozaina emisija TV PRODAJA VEKERICA VIJESTI VTV-A MALI OGLASI TV PRODAJA KONTROVERZE by Drago Pleko IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI YU-GI-OH animirana serija VIJESTI VTV-A KOKTEL mozaina emisija DOKUMENTARNI PROGRAM MOJA ISTRA dokumentarna emisija ZOV PRIRODE emisija o lovu i ribolovu OBJEKTIV gospodarski pregled NEWSFLASH - GLASA AMERIKE VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

SERIJA RTL

21.30

Instruktor

SHOW NOVA TV

10.10

Kuni ljubimci

21.45

U naruju vještice

06:25 Koje je boje ljubav, igrani lm 07:55 Bracne vode, serija 08:25 Dora istražuje, crtana serija 08:50 Timmy Time, crtana serija 09:05 Winx, crtana serija 09:30 Chuggington, crtana serija 09:45 Ben 10: Alien Force, crtana serija 10:10 Kinder surprise memori kviz 10:25 Televizijska posla, serija 10:55 Frikovi, serija 11:55 Smallville, serija 12:55 Stjuardese lete u nebo, igrani lm 14:35 U narucju vješce, igrani lm 16:35 Periferija city, serija 17:00 Vijes Nove TV 17:10 Periferija city, serija nastavak 17:50 Lud, zbunjen, normalan, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 20:05 Unakrsna vatra 2, igrani lm 21:45 Zmije u avionu, igrani lm 23:45 Van Helsing, igrani lm 02:00 Ezo TV, tarot show (18) 03:30 Šuma zla, igrani lm 05:05 Kraj programa

EMISIJA HRT 1

Briljanteen MINI SERIJA HRT 2

10.25 Malcolm u sredini, hum. serija (dvije epizode) 11.20 Sluajni turist, putopisni show (R) 12.20 Brewsterovi milijuni, igrani lm, komedija (R) 14.15 udnovata znanost, igrani lm, znanstvenofantasna komedija (R) 16.00 Zamalo junaci, igrani lm, avanturiska komedija (R) 17.50 Zvijezde Ekstra: Brad Pi , zabavna emisija 18.30 Vijes, informavna emisija 19.10 Bibin svijet, hum. serija 19.45 Žuta minuta, zabavni show 20.00 Shrek, igrani lm, animirana komedija 21.40 Taxi 2, igrani lm, akcijska komedija 23.20 Bez povratka, igrani lm, horor (15) (R) 01.05 Astro show, emisija uživo (18) 02.05 Bez traga, igrani lm, drama (R)

20.05

Supertalent

06.30 Zabavni Infokanal 07.00 Infokanal 08.00 TV prodaja 08.30 Šport Špas, oddaja o Športu, Zdravju in Okolju 09.00 Sinje Nebo, Norveška Igrana nanizanka 09.45 Iz Arhiva TVS: TV dnevnik 01.10.1992 10.15 Glasnik, oddaja TV Maribor 10.40 Evropski Magazin, oddaja TV Maribor 11.10 rno Beli asi 11.30 Gala Koncert Ob 90-Letnici Sama Hubada 12.50 Mao: Kitajska Pravljica, Francoska Dokumentarna Serija 13.50 Osmi Dan 14.20 Lokalne Volitve 2010 15.20 Circom Regional, oddaja TV Maribor 15.50 Primorski Mozaik 16.20 Svetovno prvenstvo v Kolesarstvu: Cestna Vožnja U23, Posnetek Iz Melbourna 17.20 Mostovi - Hidak 18.00 Na Lepše 18.25 Zlata Šestdeseta - Nostalgija z Otom Pestnerjem 19.20 Kako Živijo Slovenski Gradovi: Grad Tuštanj, Dokumentarna Serija 20.00 Praznovanja: Japonska, Angleška Dokumentarna Serija 20.55 Nujni Primeri, Avstrijska nadaljevanka 21.40 Mladi Revolveraši, Ameriški lm 23.25 Vse Zastonj, Hrvaški lm, ponovitev 01.00 Branilke Zakona, Ameriška nadaljevanka, ponovitev 01.45 Zabavni Infokanal

7.00 Tv prodaja 9.35 arolija ljubavi 9.30 Iskrice u oima 10.20 Tv prodaja 10.50 Najbolji video 11.40 Tv prodaja 12.10 ista kua 13.00 24 UR 14.00 Najbolje godine, serija 15.00 Sebina ljubav, serija 16.00 Iskrice u oima, serija 17.00 24 UR 17.10 Zabranjena ljubav, serija 19.00 24 sata 20.00 Bijesna osveta, lm 21.40 Kos, serija 22.35 24 UR 22.55 Vojnik, lm 1.00 Šest modela, serija 1.30 Nona panorama

5.25 Jutarnji program 9.50 Program za djecu 12.15 Benjamin Blümchen 12.40 Djeji program 14.20 Animaniacs 14.45 Ljubav i ja 15.10 Baywatch 15.55 Vijes 16.00 Humorisna serija 16.50 Charmed 17.35 Slušaj... 18.00 Vijes 18.05 Dadilja 18.30 25-Magazin 19.00 Prijatelji 19.30 Vrijeme u slici 19.53 Vrijeme 20.00 Sport 20.15 Ameriki lm 21.50 ZiB Flash 22.00 Nogomet 0.20 Noni program

22.40

SERIJA NOVA TV

10.25

Slagalica strave 3

Televizijska posla

Horor. John Kramer zvani Jigsaw i njegova pomonica Amanda izigrali su policiju i krenuli u novu „igru“. Ovaj put Amanda je otela neurokirurginju Lynn Denlon kako bi operirala Jigsawa, koji je u fazi terminalnog tumora na mozgu. Amanda je stavila doktorici Lynn oko vrata eksplozivnu ogrlicu koja je prikljuena na otkucaje Jigsawova srca. Ako Jigsawo srce otkaže, Lynn s njima umire. Istodobno, igra je namještena i Jeu, muškarcu koji pa jer mu je voljeni sini stradao u prometnoj nesrei...

Liz (Tina Fey) nastoji sprijeci ekipu ‚TGSa‘ da joj unište šanse za posvojenje na dan dolaska procjeniteljice (Megan Mullally) na Lizin posao. Jack (Alec Baldwin) vraca se iz Washingtona s akcijskim planom suprotstavljanja Devinu Banksu (gostujuci glumac Will Arnett). U uvjerenju da je Lizin radni raspored prenatrpan da bi mogla imati posvojeno dijete, agenca procjeniteljica za posvojenja Bec (Mullally) odlucuje ju posje u TV-studiju...

07:57 08:00 12:00 15:00 15:02 16:00 17:00 17:10 18:00 10:00 19:10 20:00 20:30 23:00 23:15 00:15 01:00

Danas na programu Djeja TV VIDEOSTRANICE Danas na programu Vaše zdravlje, ponavljanje Zagrljaj ljepote Vijes Poslovni magazin Poljoprivredni savjetnik Vijes Jukebox Dom na kvadrat, ponavljanje Fio-show, glzbenohumorisna emisija Vijes Zapisano u zijezdama Erotsski program Videostranice

09:43 09:45 10:00 11:00 12:00 13:00 13:15 14:45 15:25 15:35 15:45 16:00 16:45 17:45 18:15 18:35 18:40 19:00 19:30 20:00 21:00 21:40 ------22:00 23:00 -------------

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA KOKTEL mozaina emisija 1X2 kontakt emisija o klaenju DOKUMENTARNI PROGRAM TV PRODAJA PRVA HNL JUNIORI snimka utakmice GLAZBENI PROGRAM MALI OGLASI DOKUMENTARNI PROGRAM TV PRODAJA GLAZBENI PROGRAM KUTIONICA djeja emisija MALI OGLASI VJERA I NADA vjerski program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi EUROPSKI DNEVNIK TV magazin HRVATSKO SRCE VTV TELEVIZIJE putopisni serijal EUROMAXX TV magazin VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar TRZALICA glazbena emisija NONA MORA kontakt emisija ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

INFO RTL

18.30

Vijes

SERIJA NOVA TV

10.55

Frikovi

06.30 Zabavni Infokanal 07.50 TV prodaja 08.20 Skozi as 08.30 Iz Arhiva TVS: TV dnevnik 02.10.1992 09.00 Pogledi Slovenije 10.30 Posebna Ponudba, Potrošniška oddaja 10.50 Circom Regional, oddaja TV Maribor 11.20 Primorski Mozaik 11.50 Praznovanja: Japonska, Angleška Dokumentarna Serija 14.15 Klavdij Pali, oddaja TV KoperCapodistria 14.50 Španski Veer, Veliki Koncert Gimnazije Kranj 16.30 Lažna Gro ca, Ameriški lm 18.00 Zakaj Demokracija?, Indija, Koprodukcijska Dokumentarna oddaja 18.50 Neapeljski Psi, Avstrijska Dokumentarna oddaja 19.55 Celje: rokomet, Tekma Lige Prvakov: Celje Pivovarna Laško - Rhein Neckar Löwen, prenos 22.00 Blešica, oddaja o Modi 22.30 Alpe-Donava-Jadran, Podobe Iz Srednje Evrope, ponovitev 00.30 Zabavni Infokanal

7.30 TV prodaja 8.00 Djeji program 11.00 Provjereno 12.05 Velike ideje za malen svijet, dok. serija 12.40 Jedno oluje, lm 14.25 Poirot, serija 15.30 Umorstva na Midsomeru, lm 17.20 Supermodel Slovenije 18.55 24 UR 20.00 Showme, lm 21.45 Vrijeme ubijanja, lm 0.30 24 UR 1.30 Nona panorama 5.55 Djeji program 10.00 Reprize serija 13.30 Serije za djecu I mladež 15.45 Serije za djecu i mladež 40 16.40 Herzbla 17.30 Streetlive 18.00 Simpsoni 19.30 Vrijeme u slici 20.15 Ameriki lm 21.35 ZiB Flash 21.50 Film 23.20 Noni program TV kue imaju pravo promjene programa


NEDJELJA 3. listopada 2010.

05.50 05.55 06.25 06.55 07.10 ------------------------------------------08.00 08.05 09.00 09.40 09.55 10.00 10.09 10.10 11.40 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.25 13.20 14.00 15.05 15.40 15.45 15.50 17.45 18.45 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.10 21.05 22.55 23.30

Najava programa Duhovni izazovi (R) Euromagazin TV kalendar Mala TV: TV vr Danica (R) Tajni dnevnik patke Malde Ninin kutak Profesor Baltazar Bembove prie: Cirkus na Zelenom trgu Vijes Prijatelji, zabavni show za djecu Nora Fora, TV igra za djecu TV kalendar (R) Vijes iz kulture Vijes Vrijeme danas A. Chrise: Poirot 12, serija manjinski MOZAIK Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Syngenta - 100% hrvatsko, emisija pod pokroviteljstvom Plodovi zemlje Rijeka: More Nedjeljom u dva Mir i dobro Vijes Vrijeme sutra Coco Chanel, mini-serija Lijepom našom Globalno sijelo LOTO 6/45 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme 1 prov 100, kviz Pjevajte nešto ljubavno, hrvatski lm (12) Paralele Vijes

PONEDJELJAK 4. listopada 2010.

23.40 Vijes iz kulture 23.50 Strani igrani lm (europski) 01.45 Opera box 02.15 Reprizni program 04.50 Plodovi zemlje

07.00 Panorame turiskih središta Hrvatske 07.15 Najava programa 07.20 Koncert klasine glazbe 08.20 Zlatna kinoteka: Rashomon, japanski lm (90’) 09.50 Biblija 10.00 Zagreb: Meunarodna misa, prijenos iz Katedrale 11.35 Ordinary Miracles, ameriki lm (90’) 13.05 Vana Kljakovi: Trgovci i ljubavnici, TV drama 14.10 Fesval klapa Omiš 2010., nale ženskih klapa 15.45 Strani dok. lm (R) 16.30 Magazin LP 17.00 Olimp - sportska emisija 17.25 HNL: Karlovac - Hajduk, prijenos -------- Olimp - sportska emisija 19.30 Garaža 20.05 Staza slonova, ameriki lm 21.50 Posebni dodaci, emisija o lmu 22.20 Filmski buk: Mephisto, maarsko-njemakoaustrijski lm 00.40 Kraj programa

07.05 Mi y, animirana serija 07.45 Yoohoo i prijatelji, crtana serija 08.15 Bakugan, crtana serija 08.40 Crvene kapice, crtana serija 09.05 Jesen sže, Dunjo moja, dramska serija 10.25 Malcolm u sredini, hum. serija (dvije epizode) 11.20 Jezikova juha, reality show (R) 12.20 Columbo: Sivi lepr , kriminaliska serija 14.10 Taxi 2, igrani lm, akcijska

komedija (R) 15.50 Shrek, igrani lm, animirana komedija (R) 17.30 Discovery: Preživje divljinu - Južna Dakota, dok. lm 18.30 Vijes, informavna emisija 19.05 Exkluziv, magazin 20.00 Hrvatski top model by Vanja Rupena, reality show 21.45 CSI, kriminaliska serija (12) (dvije epizode) 23.35 Carlitov nain: Uspon do moi, igrani lm, akcijski (12) 01.15 Astro show, emisija uživo (18) 02.15 Tajna, igrani lm, obiteljska drama

05.45 06.15 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 10.00 10.09 10.10 10.15 11.00 11.10

07:30 Brza blagajna, serija 08:00 Dora istražuje, crtana serija 08:25 Timmy Time, crtana serija 08:40 Winx, crtana serija 09:05 Chuggington, crtana serija 09:20 Ben 10: Alien Force, crtana serija 09:45 Kinder surprise memori kviz 10:00 Automov, auto moto magazin 10:30 Magazin Lige prvaka 11:00 Novac, business magazin 11:30 Heroji, serija 13:30 Koje je boje ljubav, igrani lm 15:10 Dnevnik lude crnkinje, igrani lm 17:00 Vijes Nove TV 17:10 Dnevnik lude crnkinje, igrani lm - nastavak 17:30 Supertalent, talent show 19:15 Dnevnik Nove TV 20:05 Periferija city, serija 21:05 Indiana Jones i posljednji križarski rat, igrani lm 23:25 Red Carpet, showbiz magazin (15) 01:35 Zaljubljeni Shakespeare, igrani lm (12) 03:40 Majmun, igrani lm (15) 05:15 Red Carpet showbiz magazin (15) 06:25 Kraj programa

FESTIVAL HRT 2

12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.40 16.15 16.25 17.50 18.30 18.45 19.25 19.30 19.56 20.01 20.04 20.15 21.20 21.55 22.25 22.30 22.55 22.58 23.00 23.10

Rijeka: More Mir i dobro TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska arolija 10, serija Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Overland 3 Od Cape Towna do Nord Kappa: Turska i Grka, dok. serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Trea dob, emisija za umirovljenike Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar More ljubavi, telenovela Sutra je novi dan, serija Vijes s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Normalan život, emisija o obitelji Luda kua, hum. serija Glas domovine Vijes Hrvatska uživo 8. kat, talk-show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslužio si, TV serija Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Lanica, 1. dio Lanica, 2. dio Poslovni klub Živje zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture U potrazi za svem: Skriveno lice Boga, dok. serija

00.00 01.00 01.45 02.30 03.15 03.30 04.00 04.30

Koncert ozbiljne glazbe Galacca, serija (R) Sutra je novi dan, serija (R) 24, serija (12) (R) Skica za portret Glas domovine (R) Poslovni klub (R) Lanica

06.00 06.15 06.20 07.05 07.30 07.55 --------------08.25 08.50

TEST Najava programa More ljubavi, telenovela (R) Krava i pile, crtana serija Žderonja, crtana serija Mala TV Brlog Profesor Baltazar Dvorac igraaka, serija za djecu Školski program: Istraživai prošlos Ton i ton: Ples i scenogra ja Na glasu Mega Mindy, serija za djecu Beverly Hills, serija Rijeka: More Lijepom našom Reporteri Galacca, serija Školski program Stocker Ice, ameriki lm Cocco Bill, crtani lm Veronica Mars, serija za mlade Moja žena i djeca, hum. serija Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Ritam tjedna, glazbeni magazin Županijska panorama Overland 3 Od Cape Towna do Nord Kappa: Turska i Grka, dok. serija (R) Hit dana TV Bingo Show The Wedding Date, ameriki lm 24, serija (12) Kalifornikacija, serija (18) Retrovizor: Dva i pol muškarca, hum. serija Retrovizor: Dr. House, serija (12) Retrovizor: Kineska plaža, serija (12) Kraj programa

--------------09.35 10.00 10.45 11.15 12.15 13.30 14.15 15.00 16.30 16.45 17.30 17.53 17.55 18.30 19.00 19.45 20.00 20.45 22.15 23.05 23.35 23.55 00.40 01.25

21.05

FILM NOVA TV

06.05 Nestala, telenovela 06.50 Mi y, animirana serija 07.10 RTL ritam zona - Pop hitovi, glazbena emisija 09.10 Zabranjena ljubav, sapunica

14.10

FILM HRT 2

15.10

15.00

HUM.SERIJA NOVA TV

Stroker ace

Naša mala klinika

Helen McCarthy (Kimberly Elise) ima sve što jedna žena može poželje, lijepu kucu i bogatog muža. No kada je muž Charles (Steve Harris) izbaci iz stana nakon što joj prizna nevjeru Helen se vraca u obiteljski dom, mami, baki i rodaku Brianu (Tyler Perry). Helen je po prvi put u životu oslonjena samo na sebe, no ipak nakon nekog vremena pocinje se pita može li ipak oprostiti suprugu godine nevjere i omalovažavanja.

Komedija. Stroker Ace (B. Reynolds) je zvijezda Nascar utrka i njegov najvei suparnik je ambiciozni i drski Parker Stevenson (J. Aubrey). Kad zapadne u krizu i izgubi sponzore, Stroker Ace dobije ponudu pokvarenog biznismena Clydea Torklea (N. Bea y) da reklamira njegove peene pilie. Strokera savjetuju da odbije ponudu i ne ponižava se, no on prihva i potpiše ugovor debeo kao knjigu, a da ga ni ne proita, jer mu se ne da gubi vrijeme...

U epizodnim ulogama pojavljuju se Dean Bitorajac, Boris Svrtan, Boštjan Jamnikar, Darko Habuš i Valenna Bartolic. U kliniku dolazi nova medicinska sestra. Helga (Jadranka okic) je trudna i nece dolazi neko vrijeme na posao pa je Grospicka (Dubravka Ostojic) zaposlila sestru Andu. Bogo Moljka (Filip Nola) je na skupu motorista upoznao posebnu djevojku i sada je želi impresionira. Od Grospicke traži dopuštenje da si u klinici napravi pearcing...

09:58 10:00 13:45 14:00 14:45 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00 18:55 19:00 19:30 20:05 20:45 21:45 22:45 22:50 -------------

NAJAVA PROGRAMA IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbeni program TV PRODAJA DOKUMENTARNI PROGRAM TV PRODAJA VJERA I NADA vjerski program EUROPSKI DNEVNIK TV magazin ŠKOLA PREHRANE DR. BRANKA VRIA emisija o zdravoj prehrani OTISCI VREMENA dokumentarna emisija VEMICOVA RIZNICA ZDRAVLJA kontakt emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar ZOV PRIRODE emisija o lovu i ribolovu VTV TJEDNIK KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi PRESSICA talk show OKOLO K(R)OLE mozaina emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar METAL EYE glazbena emisija ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

02:40 03:10 04:10 04:35 06:05

11.10

11.15

Struja (Ivan Herceg) je beskompromisni rocker demo-benda koji je, kako bi došao do novca za izdavanje albuma, spreman na sve, osim da proda svoja rockerska uvjerenja. Sviranje šlagera na svadbi jedina je šansa koja se bendu nudi, a ostatak benda - Strujin najbolji prijatelj klavijaturist Mario (Ivan urii), ljepuškas pjeva i basist Deni (Ivan Glowatzky) i ravnodušni bubnjar Žlajfa (Hrvoje Kekeš) - pokušavaju Struju nagovori na taj kompromis...

07:57 Danas na programu 08:00 Djeja TV 12:00 VIDEOSTRANICE 14:00 Trzalica, ponavljanje 15:00 Poljoprivredni savjetnik, ponavljanje 16:00 Hrana i vino 17:00 Kronika tjedna 17:30 Zarljaj ljepote 18:15 Vinoteka, ponavljanje 19:00 Krronika jedna, ponavljnje 19:30 Jukebox 20:00 Pjeesmee koje srrce dirraju 23:15 Zapisano u zvijezdama 00:15 Erotski program 01:15 Videostranice

23:30 23:45

EMISIJA HRT 1

Dnevnik lude crnkinje 12.20

Columbo: Sivi lepr

FILM NOVA TV

08:15 08:30 08:45 09:30 11:15 12:15 13:00 14:15 16:00 17:00 17:25 18:15 19:15 20:05 21:05 21:40 22:20

Hitni slucaj, serija Dona Barbara, serija Bumba, crtana serija Fi i cvjetno društvo, crtana serija Roary, crtana serija Mini kviz Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija Naša mala klinika, serija IN magazin Najbolje godine, serija Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija Vijes Nove TV IN magazin U ime ljubavi, serija Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Lud, zbunjen, normalan, serija Lud, zbunjen, normalan, serija Nuklearna opasnost, igrani lm Veernje vijes Nuklearna opasnost, igrani lm - nastavak Indiana Jones i posljednji križarski rat, igrani lm Seks i grad, serija Ezo TV, tarot show (18) Brane vode, serija Izgubljeno vrijeme, igrani lm (15) Kraj programa

Trea dob

Pjevajte nešto ljubavno

SERIJA RTL

05:40 06:40 07:30 08:00

00:30

Fesval klapa Omiš 2010. HRV.FILM HRT 1

(dvije epizode) 10.25 Bibin svijet, hum. serija 11.15 Exkluziv, magazin (R) 12.05 Veera za 5, lifestyle emisija (R) 13.00 Los Victorinos, telenovela 13.50 Aneo i vrag, telenovela (dvije epizode) 15.30 1001 no, dramska serija (dvije epizode) (R) 16.55 Zabranjena ljubav, sapunica (dvije epizode) 17.50 Bibin svijet, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.10 Veera za 5, lifestyle emisija 20.00 1001 no, dramska serija (dvije epizode) 21.30 Krvavi sport, igrani lm, akcijski (12) (R) 23.10 Zvuni udar, igrani lm, akcijski 01.00 Vijes, informavna emisija 01.10 Instruktor, hum. serija (R) 01.45 Astro show, emisija uživo (18) 02.45 Dobrotvor, dramska serija 03.30 Carlitov nain: Uspon do moi, igrani lm, akcijski (15)

23.25

Red Carpet

06.30 Zabavni Infokanal 07.50 TV prodaja 08.20 Skozi as 08.30 Iz Arhiva TVS: TV dnevnik 02.10.1992 09.00 Pogledi Slovenije 10.30 Posebna Ponudba, Potrošniška oddaja 10.50 Circom Regional, oddaja TV Maribor 11.20 Primorski Mozaik 11.50 Praznovanja: Japonska, Angleška Dokumentarna Serija 14.15 Klavdij Pali, oddaja TV Koper-Capodistria 14.50 Španski Veer, Veliki Koncert Gimnazije Kranj 16.30 Lažna Gro ca, Ameriški lm 18.00 Zakaj Demokracija?, Indija, Koprodukcijska Dokumentarna oddaja 18.50 Neapeljski Psi, Avstrijska Dokumentarna oddaja 19.55 Celje: rokomet, Tekma Lige Prvakov: Celje Pivovarna Laško - Rhein Neckar Löwen, prenos 22.00 Blešica, oddaja o Modi 22.30 Alpe-Donava-Jadran, Podobe Iz Srednje Evrope, ponovitev 23.00 lm 00.30 Zabavni Infokanal

07.30 TV prodaja 8.00 Djeji program 10.50 Školska košarkaška liga 11.55 Park Yellowstone, dok. serija 13.00 Dnevnik velike make, dok. serija 14.00 Prokle život, lm 15.40 Život nije šala, serija 16.35 Moj pas Skip, lm 18.20 Ljubav kroz želudac 18.55 24UR 20.00 Big Brother 22.30 Zvijezde na sudu, dok. serija 23.25 Kad muškarac voli ženu, lm 1.20 Novac, dok. serija 2.00 24UR 3.00 Nona panorama 5.15 Jutarnji program 9.00 Program za djecu i mladež 13.45 Crtani lmovi 15.45 Maral Law, serija 16.30 Zeus & Roxanne 18.00 Mr Bean, serija 18.30 Sport 19.45 Vrijeme i sport 20.15 Film 21.35 ZiB Flash 22.00 Navy CIS, serija 23.00 Noni program

12:00 16:00 16:02 16:30 17:00 17:10 18:10 19:00 19:20 19:30 20:00 21:00 21:20 21:30 22:00 22:30 23:00 23:20 00:20

VIDEOSTRANICE Danas na programu Yoga&Pilates Hana i vino Vijes Kronika tjedna,ponavljanje Jukebox Meimurje danas VOA Hrana i vino Sport ponedjeljkom Meeimurje danas VOA Auto moto nauc vision Doma na kvadrat Obzori, emisija iz kulture Meimurje danas Erotski program Videostranice

08:43 08:45 09:00 11:00 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:45 14:45 17:00 17:05 17:15 17:30 18:35 18:40 18:55 19:00 19:10 19:20 20:00 20:05 21:00 22:00 23:00 23:10 ------23:35 -------------

NAJAVA PROGRAMA TV PRODAJA VEKERICA prijepodnevni program VTV-a 1X2 kontakt emisija o klaenju MALI OGLASI KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošteene osobe VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe PRESSICA talk show TV PRODAJA VEKERICA VIJESTI VTV-A MALI OGLASI TV PRODAJA SPORTSKI ZOOM emisija o sportu IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA NEWSFLASH - GLASA AMERIKE MALI OGLASI YU-GI-OH animirana serija VIJESTI VTV-A KOKTEL mozaina emisija TRZALICA glazbena emisija SPORTSKI ZOOM emisija o sportu NEWSFLASH - GLASA AMERIKE VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŠKOLA ŠAHA ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

FILM RTL

21.30

Krvavi sport

HUM.SERIJA NOVA TV

21.05

Lud, zbunjen, normalan

06.30 Zabavni Infokanal 07.00 Infokanal 08.00 Otroški Infokanal 09.00 Zabavni Infokanal 11.10 TV prodaja 11.40 Sobotno Popoldne 13.50 22. Revija Zagorje Ob Savi 2010, Državno Tekmovanje Otroških in Mladinskih Pevskih Zborov 15.05 Slovenski Utrinki, oddaja Madžarske Tv 15.30 Posebna Ponudba, Potrošniška oddaja 15.50 Iz Arhiva TVS: TV dnevnik 27.09.1992 16.15 Ars 360 16.30 Podoba Podobe 17.00 Prvi in Drugi 17.20 To Bo Moj Poklic: Zdravstveni Tehnik, 1. Del, Izobraževalna Serija 17.50 Bratje Karamazovi, Ruska nadaljevanka 18.35 Rožna Panter: Rožna Piska, risanka 18.40 Rožna Panter: Detekv, risanka 18.50 z Damijanom 19.20 Dokumentarna Serija 20.00 Lokalne Volitve 2010 21.00 Studio City 22.00 Knjiga Mene Briga - Tine Germ: Simbolika Živali 22.15 Film 23.50 v Areni Življenja: Ivan Maek Maja 01.05 Zabavni Infokanal

7.00 Tv prodaja 9.35 arolija ljubavi 9.30 Iskrice u oima 10.20 Tv prodaja 10.50 Najbolji video 11.40 Tv prodaja 12.10 ista kua 13.00 24 UR 14.00 Najbolje godine, serija 15.00 Sebina ljubav, serija 16.00 Iskrice u oima, serija 17.00 24 UR 17.10 Zabranjena ljubav, serija 19.00 24 sata 20.00 Lijepo je bi susjed, serija 20.55 Da li smo ve tamo?, lm 22.50 24 UR 23.10 Psych, serija 0.05 Krivi put, serija 0.55 24UR 1.55 Nona panorama

5.00 Jutarnji program 8.25 Mission 9.50 Zeus & Roxanne ® 11.20 Jaka obitelj 11.45 Djeji program 14.15 Conf.Play Town 14.20 Pinky & Brain 14.45 Simpsoni 15.10 Superman 15.55 Vijes 16.00 Dawson’s Creek 16.40 Alpsko skijanje 19.30 Vrijeme u slici 19.53 Vrijeme 20.00 Sport 20.15 Ekipa za oevid, serija 21.05 Uvod u anatomiju, serija 21.55 Privatna praksa, serija 22.45 Mentalist, serija 23.30 Noni program

TV kue imaju pravo promjene programa


62

Razbibriga

HOROSKOP

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Oba so pala, oba so pala…, pak! N

iši nezna kaj se pripetilo na nebi blizo Slunja gde so se zrušili naši dva Migi 21. Nebrem to veruvati, bila je vojna vežba i naši mladi piloti so se vežbali kaj nas obranijo ak nas što, nedajbožek, pak napadane i sam najempot se nekaj pripetilo, pak so morali skoiti vum z reoplanov, a reoplani so brez pilotov, kak muhe brez glave, pali na zemlo. Vežba se snimala i komandanti so gledali kaj piloto dealjo, a niši je nikaj nej videv i niši nikaj nezna kaj se, itak, pripetilo vu zrako. To mi je jako slino labodoritaškoj utakmici na šteroj ga deset jezeri ljudi i dok neši vritne vrit soca unda niši nikaj ne vidi. Pustimo labodoritaše i idemo mi nazaj k našim reoplanima. Prvo: vsi velijo gda so piloti bili mladi i školani i gda so znali kaj delajo i kaj morajo delati, drugo: istina je gda je Lejpa naša nej velika država, ali nekaj si gruntam gda je naše nebo dostik veliko kaj se morejo reziti štiri reoplani, a gda se ne morajo streskati, makar i dva vozijo po krivoj strani, tretje: do ve još niši neje rekev gda je na nebi iznad Slunja bila megla, a vsejeno je niši nikaj nej videv… Gda nam je vsima, nej malo, nek

NAJDULJA UTRKA

ZALOG

jako sumljivo to kaj niši nikaj ne zna kaj se pravzaprav pripetilo na nebi (a dragoga Božeka je niši nikaj nej pitav makar so reoplani leteli po jegovomo hataro), ali tu ve nastupajo naši politiari, a oni so svecki prvaki vu formeranjo povjerenstva štero bode zazvedilo vse i dalo nam vum kaj bodemo i mi znali kakše falinge so meli avijoni, kaj je bilo z pilotaj i jeli je biv pregosti zrak toga etrtka. Morete si misliti: do ve smo navek formerali poverenstvo gda smo šteli kaj se nikaj nebi zazvedilo, ali ve nam vsi govorijo gda je to ve istam nekaj drugo i gda bode istina dojšla na sunce. Vsa je srea kaj so piloti skoili vum, jerbo jim je jiv prijatel, vu tretjemo reoplano tak kriav, a niši ga ne vupa pitati kaj je to on,itak, videv. Jedino je bakico Marico, štera je delala na poljo, zahaiv komad od reoplana i ftrgev joj roko. To je jedino zlo ak ne raunamo milijarde štere smo zahuzali jerbo tuliko koštajo novi reoplani. Verjem gda se i vi zmislite kak so naši braniteli 1991. leta, pre Šibeniko, z puškom zrušili dva reoplane jugosoldateske i kak je jiva slika i jivo veselje i krianje: Oba so pala,

SKUP

PROIZVODA

IRSKA REP. ARMIJA

DUŠIK

oba so pala…obišla celoga sveta. Minulo ja devetnaest let i znova so dva reoplani pali. Prinas se nekak vasi povjest ponavlja. I furt curijo po dva. ak smo meli za uti domašinskoga diskaa so zaprli. No, kaj nebi vi mislili gda so ga zaprli inšpektori zato kaj je nekaj nej bilo kak tre, kaj je biv duže otprti kak mo je bilo dopušeno, kaj so tam pili i oni mlajši od 18 let, nej diskaa je zaprav gazda Jožek. Rekev nam je gda je prekpreve to kaj je vodiv Šampiona 18 i gda je ve zmoeni i gda si oe ve i malo poinuti. Ak je gazdu zmoiv diska kak je stopram deci štera so vu njemo tancala ili pak pila i pušila. No, pozabiv sam, pak deca so se mejala, a gazda je furt biv vu buki, galami, dimo te nadauko poznate alkoholne i tancarske radionice. Vsi znamo gda je domašinski Šampion biv legenda med diskaaj i gda so dohajali mladi, a i mi malo stareši, kaj se tam splešemo, kaj si nekaj spijemo, kaj se naposlušamo dobre glazbe i kaj se nagledimo lepih puci. Vse je to lejpo i dobro, Jožeko je nej bilo teško delati, ali od vsega toga nejhujši je dim, tak gda se ovek, rez tulikša

leta, napuši toga vsega i to tak kaj mo to rez nos vum vdira, pak vam unda ovek pone i šmrcati. A kuliko pot je luftav diskaa, pak je stauv i na propuho tak gda mo je dostik, jerbo se mora brigati i za svoje zdravie. im je gazda Jožek (moj imejak) zaklenuv vrata diskaa vu Domašinco, vu istom cajto je zmenšana turistika ponuda falaka zemle med dvemi vodami. uda mladih nezna gde je Meimorje, ali so vsi znali gde je Šampion. To bo tre znova otprti ili pak nadomestiti negdi drugdi, jerbo kakši bi to vikendi bili kaj se naša deca nebodo mela gde stiskati, naplesati, napušiti i napiti? ej znati što je, itak, zmisliv to mitologijo na akoskoj Ginekologiji? To se najempot tak razglasilo kaj je i minister za zdravie mam dojuriv vu akovec i Meimorje, ali, kak se i oekivalo, neje nikaj našev, nikaj je nej videv, a ve vam nebi znauv rei jeli je formarev kakše poverenstvo kaj to ispita. Pak ak je niši nej videv zakaj so se zrušili reoplani kak bi unda neši mogev videti nekoga kak je doktoro nesev kakšega plavoga kuvertlina i to još z penezi.

K

ARSEN DEDI

LIJENIK

N

STARI SLAVENI

PAC RIJEKA U RUSIJI

RIMSKI BOG LJUBAVI

KORPU NOSI

MJERA ZA DUŽINU KUTINA

MJESTO U ISTRI

VRSTA GLAVONOŠCA

RIBARSKI PRIBOR

JELUŠI

SLUŽBA NA GRANICI PJESMA UZVIŠENOG SADRŽAJA

ETAŽA

LATINO AMERIKI PLES

VARKA

PERŠIN

BESRAMNIK

STRUGALJ KA

KAMATA KORABLJA

MILINOVI

ŠTEDITI

GRAD U ŠPANJOLSKOJ

NORTH OBRAMBE NO ORUŽJE

DRŽAVA U AFRICI

INDIJANSKI TROFEJ

POKLON

SVJETSKO

PRVENSTVO

RADIJUS OVJEK KOME JE UMRLA ŽENA

UFANJE

ŠKRTAC

NOSITELJ PODATAKA

GLAVNINA VODENA BILJKA

POKRIVA LO GLAVE

DUBROVNIK UREENA OBALA

OCRT

VRSTA PAPIGE

OVAN (21.3.-20.4.) Pravo vrijeme je da unesete malo više stras u svoju vezu. Nemojte se udaljava od partnera nego pokušajte što više poslova radi zajedno i pomaga jedno drugome. Ovaj tjedan e na poslovnom planu bi nešto naporniji jer ete mora puno više radi nego inae za is rezultat. No, važno je da ne odustajete i da se trudite, a trud se uvijek ispla. Budite malo strpljiviji kada su drugi u pitanju bez obzira o emu se radilo. Ukoliko ih budete požurivali samo ete pogorša situaciju.

BIK (21.4.-20.5.) Ovaj tjedan iskoristite za malo više druženja s partnerom i drugim dragim osobama. Bitno je da se okružite osobama koje volite s kojima vam je ugodno u društvu. Jedna osoba e vam pokušati pokvariti raspoloženje, no, na vama je joj pokažete kako takvi ljudi ne mogu utjeca na vas i nastavite svojim tempom. Jako ste blizu onoga što želite, ukoliko ste spremni i sada se još malo potrudi lako ete doi do cilja.

BLIZANCI (21.5.-21.6.) Nemojte zaboravljati na obeanja koja ste dali drugima. Možda ste imali nekih drugih obveza pa su obeanja pala u drugi plan, no, nikako ih ne biste trebali potpuno zaboravi. Imate priliku pokaza što sve znate i što možete. Iskoristite je i pokažite se u najboljem svjetlu. Bez obzira koliko se nekome želite svidje, vrlo je važno da budete ono što jeste. Pravu osobu ete osvoji sa svojim kvalitetama kojih ima jako puno a ne pretvaranjem.

RASPORED SATI

MUŠKO IME

ORGANI VIDA

PENICA

RACA PLAVA PO DRAVI…

VAGA (24.9.-23.10.) Ovaj tjedan e vam bi prilino zanimljiv jer ete manje bi usredotoeni na ponašanje drugih, a više na detalje onoga što je pred vama kako biste posao završili što uspješnije. Bez obzira što vam se u nekim trenutcima ini kako nije mogue doi do onog što želite, nemojte odustaja. Budite ono što jeste, trudite se i nagrade sigurno nee izosta. Nemojte dopus da sve što se dogaa samo prolazi pokraj vas. Potrudite se i što više sudjelujte u aktualnim dogaanjima.

ŠKORPION (24.10.-22.11.) Potrudite se oko onog što želite. Za neke stvari je potrebno uložiti nešto više truda, za neke druge manje, no, o vama ovisi koliko ete ima. Nemojte eka da netko drugi napravi prvi korak. Dok vi doekate da se drugi pokrenu, ve ste taj posao mogli i završi. Pokušajte bi malo odvažniji. Bez obzira koliko posla imali, nemojte gubiti strast. Po tome se razlikujete od drugih.

STRIJELAC (23.11.-21.12.) Imate osjeaj kao da se nešto važno odvija iza vaših lea ali vam nitko ne želi rei o emu se radi. Vaša sumnjiavost vas samo usporava. Pokažite više povjerenja ljudima s kojima radite. Ukoliko se pojave neki problemi s partnerom, skloni ste izbjegavanju ish nadajui se da e proi sami od sebe. Radije otvoreno razgovarajte s partnerom. Vidjet ete da nije strašno kako vam se na prvi pogled ini. Budite malo tajnovitiji kada je posao u pitanju. Ukoliko drugima kažete sve, oni nee ima potrebu doi kod vas i razgovara o tome, a to je ono što vi želite.

RAK (22.6.-22.7.)

JARAC (22.12.-20.1.)

Ovaj tjedan e vam stalno zvoniti telefon. Javljat e vam se prijatelji s kojima se dosta dugo niste uli kako biste se našli i popriali. Ukoliko primjeujete da vas netko od kolega ne želi u svojoj blizini, nemojte ništa forsira jer tako ništa neete posi. Udaljite se od te osobe i pokažite da vam je to potpuno svejedno. Takve osobe nisu vrijedne vaše pažnje. Nastavite svojim putem i zaboravite na njih. Radije se više potrudite i više vremena odvojite na osobe koje vam stvarno nešto znae.

Odmorni ste i spremni za akciju što e se na vama vidje ve u ponedjeljak. No, isto tako ete bi i agresivniji oko onog što ste sebi zacrtali da ete posi. Pokušajte bi umjereniji. Nije dobro samo sjedi sa strane i eka da nešto drugi naprave za vas, ali isto tako i previše forsiranja nije pozivna osobina. Pokušajte pronai zlatnu sredinu. Više vremena provodite s osobama koje volite. Oni vam popravljaju raspoloženje i sretniji ste kada znate da možete rauna na njih.

LAV (23.7.-23.8.)

TIP RENAULTA

SASTAVNI VEZNIK

28. rujna 2010.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Navikli ste bi osoba koja je uvijek u centru pažnje, stoga, kada se pojavi netko tko se ne topi u vašoj prisutnosti postaje izazov za vaš ego. Nemojte se pretvarati, ljudi vas vole zbog onoga što jeste, a ne zbog onog što biste mogli bi. Svoju energiju usredotoite na ono što vam je stvarno bitno. Pokušajte se ne zamara previše sa stvarima koje vam uope nisu bitne.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Ovaj tjedan ete se osjeati svježe i odmorno. Spremni ste za sve poslove koji vas ekaju i u sve što radite ete uloži ak i više truda nego što je to potrebno. Osjeate se kao da vas razna pravila samo sputavaju. Nemojte se zamara s takvim stvarima, imate puno prostora u kojem možete djelova, ne morate prelazi granice da biste se dokazali. Kad ve možete bira, onda birajte jednostavniji pristup rješenju problema. Nepotrebne komplikacije vas mogu samo unazadi.

VODENJAK (21.1.-19.2.) Nemojte se previše zatrpavati poslom. Bilo bi dobro da uvijek imate dovoljno vremena za partnera i obitelj. Budite otvoreniji kada su u pitanju vaši osjeaji. Slobodno partneru recite što mislite i što želite. No, nemojte zaboravi i sluša što vam suprotna strana govori. Više se orijenrajte na svoje kvalitete. Postoje neke stvari u kojima ste znaajno bolji od drugih. Nije loše to ponekad, suplno pred drugima i pokaza.

RIBE (20.2.-20.3.) Spremni ste za ozbiljan razgovor s osobom s kojom ste donedavno imali dosta problema. Budite iskreni i otvoreno recite sve što mislite. Rješenje ne mora bi iskljuivo jedna strana, pokušajte se pronai negdje na sredini. Odvojite malo više vremena za partnera nego inae. Pokažite mu da vam je stalo i koliko vam znai njegova podrška. Zaboravljate se zabavlja. Imate dovoljno vremena da svaki dan napravite nešto samo za sebe što e vam popravi raspoloženje.

LOŽIVO VRSTA TLA

VIC tjedna

RIMSKI 101 ZOB

MALA PTICA

RAJKO JAGAR

KALIJ

ŠARENICE OKA

ŽABLJE NOGE

Globalno zatopljenje - Ne postoji globalno zatopljene? - Pa to samo Chuck Norris ima temperaturu!


28. rujna 2010.

Vremenska prognoza 63

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PROGNOZA VREMENA za sljedeih 7 dana METEOROLOŠKI DNEVNIK proteklih 7 dana

Krajem tjedna toplije VREMENSKA SLIKA: Ciklona, koju smo u Crometeo timu nazvali Šemsa, donijela je našem podruju veliku koliinu kiše prošlog vikenda pa se u ta tri dana istoilo izmeu 20 i 40 litara kiše po kvadratnom metru! To je velika koliina kiše, a uz kišu koja je pala prije toga, ve smo ušli u kategoriju ekstremno kišnog rujna. Sljedeih dana može pasti još samo malo kiše, a sam kraj mjeseca i prvi dani listopada možda nam ipak donesu malo povoljnije vremenske prilike. Ide krajem tjedna na toplije. VREMENSKA PROGNOZA: Promjenjivo vrijeme e se nastaviti i tijekom utorka. Ujutro je mogua mjestimina magla, a zatim e biti promjenjivo oblano uz kraa sunana razdoblja. Uz povremeno poveanu naoblaku postojat e mogunost za malo kiše, ali dan bi mogao izdržati i suh. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Temperatura zraka se nee bitnije mijenjati – jutarnja izmeu 6 i 10°C, a najviša dnevna mogla bi porasti na 17 Celzijevaca. ini se da e srijeda ponovno biti malo lošija. Prevladavat e oblano, povremeno uz mogunost za slabu kišu ili rosulju. Ipak su tijekom dana mogua i kraa sunana razdoblja. Zapuhat e

povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistoni vjetar, a zbog vjetra, mogue kiše i manjka sunca temperatura zraka e malo pasti u odnosu na utorak. etvrtak bi ipak trebao biti suh i djelomino sunan. Ujutro je mogua magla, a danju umjerena naoblaka, ali bez kiše. Vjetar veinom slab sjeverni. Jutarnja temperatura zraka malo e se sniziti, ali e zbog sunanih razdoblja danju biti ugodnije. I petak bi nam bio ugodan i suh. Prema svemu sudei, vrijeme e biti djelomino sunano, ujutro i dio prijepodneva uz mogunost za maglu, osobito uz vodene površine. Vjetar slab, u postupnom okretanju na juž-

ne smjerove. Jutro prohladno, a dnevna temperatura izmeu 17 i 19 Celzijevih stupnjeva. Za vikend postoje naznake da e vrijeme biti još toplije uz južinu. No, dolazit e nam i više oblaka pa nije sasvim iskljuena mogunost za malo kiše ili kakav pljusak, ali takav razvoj još nije siguran. Prije svega bi ta kiša zahvatila Sloveniju i sjeverni Jadran, ali komadii tog vlažnog zraka mogu se povremeno „otrgnuti” i krenuti prema nama. Ipak, ini se da e nam prvi listopadski vikend biti topliji i ugodniji od kišnih vikenda kakvi su nas pratili u rujnu. Vr emen sk u pr og no z u možete provjeriti svaki dan

Rujan završava ekstremno kišno Ovo ve postaje nevjerojatno. Svaki vikend je kišovit što u vrijeme berbe nikako nije povoljno. Prošli tjedan imali smo razdoblje lijepog ranojesenskog vremena od ponedjeljka pa sve do petka. Jutra su bila prohladna i maglovita, to je uobiajeno za poetak jeseni, ali dani su bili zaista lijepi uz vedro nebo i ugodnu temperaturu. Do petka je temperatura lagano rasla iz dana u dan pa smo dostigli i ugodnih 20 Celzijevih stupnjeva. Inae, u etvrtak ujutro, u 5 sati i 9 minuta, poela je jesen. I onda je uslijedila kiša. Ciklona koju je Crometeo tim nazvao Šemsa donijela je oblanu i kišovitu subotu. Prijepodne je još bilo koliko-toliko u redu, a popodne

je kiša pojaala pa je do kraja dana palo 15-20 litara kiše po kvadratnom metru. Zahladilo je. I nedjelja je bila tmurna, povremeno s kišom i nižom temperaturom tako da smo još jedan tjedan okonali uz kišu i hladnou. Ništa bolje nije osvanulo ni jutro u ponedjeljak. Dodajmo da je ovog vikenda napokon i u Dalmaciji pala obilnija kiša, ponegdje i više od 150 litara po kvadratnom metru. Neki dijelovi Dalmacije pravu kišu nisu vidjeli tjednima, no sad je opet pretjeralo. Poplava je bila u Puli zbog strašnog nevremena u kojem je palo skoro 170 litara vode po metru kvadratnom, a u nedjelju ujutro na moru ispred Pule fotograirana je i pijavica.

Žetveni mjesec i Jupiter

i na našem broju telefona 060-444-444 uz cijenu poziva od 2,29 KN/min.iz iksnih te 3,52 KN/min. iz mobilnih mreža. (prognozu izradila udruga Crometeo 27.9.).

METEOROLOŠKI KALENDAR 28. rujna 1786. god. u Našicama je pao snijeg 30. rujna 1884. god. postavljen meteorološki stup na Zrinjevcu u Zagrebu 3. listopada 1868. god. temperatura zraka u Zagrebu 31°C

Nastup jesenske ravnodnevnice (prošlog etvrtka) i vedro nebo nad našim krajevima omoguili su nam i uživanje u pogledu na puni Mjesec koji je poznat i kao Žetveni Mjesec (a „blizu“ njega je i Jupiter). Rije je o punom Mjesecu koji pada najbliže jesenskoj ravnodnevnici. Otprilike se svakih dvadesetak godina izlazak Žetvenog Mjeseca tono poklopi s nastupom astronomske jeseni. Posljednji se puta to dogodilo 1991. godine, kada je pun Mjesec nastupio deset sati nakon trenutka jesenskog ekvinocija. Ove je godine pun Mjesec nastupio šest sati nakon poetka jeseni koja je poela 23. rujna u 5 sati i devet minuta. Sljedei put e se ova dva dogaaja poklopiti isti dan tek 2029. godine. Nastup punog Mjeseca u vrijeme oko dolaska jeseni, kada dani postaju sve krai, bio je u prošlosti, odnosno u vrijeme dok nije bilo elektrine rasvjete,

jako važan poljoprivrednicima, budui da su pod sjajnom mjeseinom mogli nastaviti sa žetvom i nakon zalaska Sunca. Stoga je Žetveni Mjesec bio važan dogaaj u poljoprivrednom kalendaru. Vedrina koja nas je pratila u posljednjim noima kalendarskog ljeta, kao i prve noi jeseni, omoguila je da ne propustimo još jednog „gosta“ na nebu. Planet Jupiter je u ponedjeljak naveer bio „najbliže“ Zemlji, odnosno na udaljenosti od oko „samo“ 600 milijuna kilometara. Tako je Jupiter ovih noi, izuzev Mjeseca, najsjajniji objekt na nonom nebu i lako ga je vidjeti i golim okom. Kad je Jupiter najudaljeniji od Zemlje onda ta udaljenost iznosi i nešto više od 900 milijuna kilometara. Uz Jupiter, ovih dana i Uran prolazi „blizu“ Zemlje, ali ga je golim okom teško uoitina nebu. Uran je od Zemlje udaljen za oko 2,7 milijardi kilometara.

Dogaaji PREDSTAVNICI GRADA AKOVCA na nacionalnoj konferenciji “Kretanje nain života” u Murskoj Soboti

akovec primjer dobre prakse u prometu pješaka i biciklista Na poziv župana mjesne opine Murske Sobote Antona Štiheca predstavnici Grada akovca, Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, Upravnog odjela za prostorno ureenje te Upravnog odjela za gospodarstvo, sudjelovali su na nacionalnoj konferenciji s meunarodnim sudjelovanjem na temu trajne mobilnosti i življenja “Kretanje nain života“. Kao primjer dobre

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

prakse Grada akovca prezentaciju su održali Antun Gjerapi i Velimir Kramari na temu “Promet pješaka i biciklista“. Težište je bilo na prezentaciji pješako - biciklistikih staza i pješake zone Grada akovca, s obzirom na to da i Murska Sobota ima velikih problema u prometu pješaka i biciklista te se sprema na formiranje pješake zone u centru mjesta.

Osim Grada akovca, kao primjeri dobre prakse iznijeti su primjeri Graza i Ljubljane. Ovaj posjet organiziran je i u cilju daljnjeg razvijanja suradnje izmeu glavnih gradova dviju susjednih regija, Meimurja i Prekmurja, tako da je dogovorena razmjena pozitivnih iskustava za oekivane natjeaje za sredstava iz kohezijskih i strukturalnih fondova Europske unije.

U Murskoj Soboti prezentirane su pješako - biciklistike staze i pješake zone Grada akovca kao primjer dobre prakse

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: DEJAN ZRNA (tel. 311 866), zamjenica glavnog urednika: BOŽENA MALEKOCI-OLETI , pomonik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, novinari: (tel. 312 333) Stjepan Mesari, Danijela Mihoci, Maja Novosel, Helena Zear, Bojana Španiek, fotogra ija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 312 333), gra iki urednik: Dejan Horvat (tel. 312 335), gra ika priprema: Blanša Blaževi, Jurica Hoblaj, Roberta Tomši direktor marketinga: (tel. 313 133) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 313 133) Nevenka Šardi , lektura: Monika Zorec. ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (1.935 kn (pretplata+ poštarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: SLOBODNA DALMACIJA, 21204 Dugopolje, Dugopoljska 11 Rukopise, fotograije i CD-e ne vraamo.

IZBORNA SKUPŠTINA Udruge dijabetiara Meimurja

U subotu u 9 sati Udruga dijabetiara Meimurja poziva lanove udruge i sve zainteresirane na izbornu skupštinu koja e se održati u subotu 2. listopada s poetkom u 9 sati, u Domu sindikata u akovcu. Poziva se lanstvo da se odazove u što veem broju i sudjeluje u radu skupštine, kako bi ista bila odraena na što uspješniji nain.

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: medjimurske-novine@ck.t-com.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr


RK MEIMURJE ODIGRALO NAJBOLJU UTAKMICU SEZONE

NK MEIMURJE NIJE USPIO NASTAVITI POBJEDNIKI NIZ

Briljantno u Poreu, u prvom dijelu Gorica iskoristila loš dan, domain postigao tek etiri gola izgubljen prikljuak s vrhom

VAŽNA PROVJERA ZA NAJBOLJU MEIMURSKU GIMNASTIARKU

Tijana Tkalec nastavlja sezonu nastupom na SK-u u Ostravi

DILJEM MEIMURJA javno - zdravstvenim akcijama obilježen Svjetski dan srca

Gotovo 50 posto ljudi u Meimurju umire zbog kardiovaskularnih bolesti Akcija koju je povodom Svjetskog dana srca i ove godine organizirao Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije, u suradnji s Plivom, u Prelogu, akovcu, Svetoj Mariji i Kotoribi privukla je ovaj vikend velik broj žitelja naše županije. Ni stajanje u dugim redovima na kiši nije predstavljalo problem svima zainteresiranima za besplatno mjerenje krvnog tlaka, provjeru razine šeera i masnoa u krvi, analizu sastava tjelesne mase ili možda pokoji savjet kardiologa i drugih specijalista, a nisu se eskivirale ni sportske aktivnosti. Cilj ovakvih akcija koje se svake godine u rujnu obilježavaju u Meimurju svakako je upozoriti javnost na veliko breme kardiovaskularnih bolesti, pojasnila je Renata Kutnjak Kiš,

DO ZDRAVOG SRCA U DESET KORAKA 1. Vodite rauna o zdravoj prehrani 2. Redovito se kreite 3. Nemojte puši, izbjegavajte pasivno pušenje 4. Održavajte poželjnu tjelesnu težinu 5. Nauite koje su poželjne vrijednos krvnog tlaka, šeera i masnoa u krvi 6. Izbjegavajte konzumiranje alkoholnih pia ili ograniite njihovu upotrebu 7. Inzisrajte na svom pravu da na radnom mjestu udišete zrak bez duhanskog dima 8. Odlazite na posao pješke ili biciklom 9. Inzisrajte na zdravoj ponudi namirnica na radnom mjestu ili ponesite zdravi obrok od kue 10. Pronaite barem nekoliko minuta unutar radnog vremena u kojima ete se opus

U akovcu brojnim zainteresiranima za provjeru zdravlja nije bio problem ekati u redu na kiši

dr. med., rukovoditeljica Djelatnosti za socijalnu medicinu. - Naime, 17,1 milijun ljudi u svijetu svake godine umire od tih bolesti, a u Hrvatskoj gotovo 26 tisua.

Bolja situacija od hrvatskog prosjeka, gora od europskog I na centralnom je dogaaju u Prelogu odaziv graana bio velik

U Meimurskoj županiji 2009. godine od tih je bolesti preminu-

lo 586 osoba, što je nešto više od 45% ukupnog broja umrlih. Možemo rei da ve godinama bilježimo jedan trend pada smrtnosti od bolesti srca i krvnih žila, i zapravo je par godina kod nas smrtnost niža od prosjeka Hrvatske. Meutim, trebamo naglasiti da, ako se usporedimo sa zemljama EU ili nama susjednim Slovenijom ili Austrijom, tada su, na žalost, stope smrtnosti od kardiovaskularnih

Sva godišnja doba u jednom danu Ovo je najteži dio godine za oblaenje. U jednom jedinom danu izmiješaju se gotovo sva godišnja doba. Kada ujutro odlazite na posao, potrebna nam je gotovo zimska oprema, a oko podneva svlaimo se u kratke rukave. Zbog toga

je na našoj špici bilo svega, od zimskih izama do kratkih rukava. I svi su bili u skladu s vremenskim prilikama, ovisi samo u koje su doba dana snimke nastale. (BMO)

bolesti u Hrvatskoj i u Meimurju više, pojasnila je Kutnjak Kiš. - Velik odaziv graana na akciju ipak upuuje da je svijest naših graana o važnosti prevencije u svakom sluaju sve bolja i sve smo zadovoljniji, zakljuila je glavna organizatorica akcije koja je usmjerena na edukaciju i prevenciju kardiovaskularnih bolesti. (bš, foto: zvrzan)

Ni mladi više ne misle da su kardiovaskularne bolesti nešto što se njih ne tie

Međimurske novine 786  

međimurske novine 786

Međimurske novine 786  

međimurske novine 786

Advertisement