Page 1

HRVATSKO DRUŠTVO likovnih umjetnika međimurja

Odzvonilo olakom otpuštanju

Str. 4

str. 14

U ČAKOVCU napokon dostojna počast herojima

Spomen - zid poginulim međimurskim braniteljima

str. 2 www.mnovine.hr

Štebihov Zrinski ne može u grad bez natječaja

BURZA nezaposlenih “probrana”

Godina XIV. Broj 681.

^akovec, UTORAK, 23. rujna 2008.

Cijena 6 kuna

MEĐIMURJE U NEVJERICI zbog neshvatljivog čina majke

Svoju novorođenčad zakopala u šupi

str. 6

PREUSTROJ sudstva

Nakon suda Prelog str. 7 ostaje i bez gruntovnice 60

RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR

ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA

AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822


AKTULNO

2

23. rujna 2008.

KONFERENCIJA za novinare HDZ-a Meimurske županije

Znatna ulaganja iz državnog prorauna subotu su kon erenciju za novinare održali elni ljudi HDZ-a Meimurske županije, Vladimir Ivkovi, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a, te Sun ana Glavak, Mladen rižai, zamjenik župana, i Vedran Mikuli, lanovi Predsjedništva Županijskog odbora HDZ-a. ema kon erencije bila su ulaganja u Meimursku županiju, u poduzetni ke zone, kulturu i opine i gradove. Predsjednik Vladimir Ivkovi istaknuo je da je u državnom prora unu za ovu godinu za Meimursku županiju bilo osigurano 31 milijun kuna, a rebalansom još 10 milijuna kuna, uz 1,3 milijuna otoribi i 3 milijuna za sportsku dvoranu u Podturnu. sim toga, za pilot projekt navodnjavanja županije država daje najmanje 20 milijuna kuna, a za sanaciju Županijske bolnice 19 milijuna kuna. Vlada je kroz svoje programe u Meimursku županiju samo u vrijednosti nekretnina dala 67,3 milijuna kuna od ukupno 140 milijuna kuna za nekretnine u cijeloj državi, odnosno oko 40 posto i daleko najviše od svih županija u zemlji, i to kao potporu razvoju lokalne samouprave. Dodijeljeni su i financijski poticaji poslovnim zonama, otoribi 1,3 milijuna kuna, Maloj Subotici 1,2 milijuna kuna, Dekanovcu 1 milijun kuna, te Podturnu 800.000 kuna, Gradu Prelogu 750.000 kuna i Svetom Martinu na Muri 750.000 kuna ili ukupno 5,8 milijuna kuna. podru ju kulture ukupno je izdvojeno 2 milijuna kuna za potporu investicijama u kulturi u cijeloj županiji za sanacije domova kulture u Svetoj Mariji, Podturnu, Maloj Subotici, otoribi, Gornjem Mihaljevcu, Donjem Vidovcu, Donjem Pustakovcu, Dekanovcu, Belici, te ukupno 8,9 milijuna kuna

za zaštitu spomenika kulture. Za Stari grad Zrinskih izdvojeno je 2 milijuna kuna, za crkvu Svetog Roka u Draškovcu 100.000 kuna, za Gornji Mihaljevec 70.000 kuna, za crkvu u otoribi 100.000 kuna, za srušenu crkvu u opatincu, ukupno 5,6 milijuna kuna, za crkvu u Macincu 200.000 kuna, za župni dvor u edelišu 100.000 kuna, za crkvu u Cirkovljanu 50.000 kuna, te crkvu u Svetoj Mariji 90.000 kuna, za crkvu Svetog riža 100.000 kuna, za crkvu Svetog Martina 100.000 kuna, za crkvu Sv. Jeronima u Štrigovi 150.000 kuna i za crkvu Marije Magdalene u Štrigovi 100.000 kuna. sim toga, Centru za kulturu akovec je za opremu osigurano 100.000 kuna, Državnom arhivu Štrigova 250.000 kuna, Gradu Prelogu za Dom kulture u Cirkovljanu 60.000 kuna, za knjižnicu otoriba ukupno 140.000 kuna, te za opremu Muzeju Meimurja 100.000 kuna. Preko Fonda za regionalni razvoj opine i gradovi Meimurja kandidirali su 25 projekata, a prošla su 22 projekta. ri projekta opine Šenkovec nisu prošla jer je ta opina po kriterijima Fonda previše razvijena. aime, ond pomaže razvoj onih sredina ija je financijska snaga manja od 65 posto prosjeka Republike Hrvatske, a opina Šenkovec ima prosjek vei od 65 posto. Fond je kroz programe raspodijelio ukupno 12,1 milijun kuna. državnom prora unu osigurano je 2,6 milijuna kuna za prvih trinaest rangiranih projekata. im investicijama iz državnih sredstava i raznih ministarstava treba dodati i most preko Mure u vrijednosti od oko 70 milijuna kuna za hrvatski dio mosta. kupna je ocjena da je u Meimursku županiju pristiglo više novca nego prijašnjih godina. (J. Šimunko)

Polaganje vijenaca na spomenik poginulim hrvatskim braniteljima u Perivoju Zrinskih

SEDAMNAESTA obljetnica osloboenja Meimurja od jugovojske

Spomen - zid poginulim meimurskim braniteljima akon desetak godina o ekivanja, u akovcu je uz 17. obljetnicu osloboenja Meimurja od jugovojske i rujanskih dogaaja 1991. godine otkriven spomen - zid poginulim i nestalim meimurskim braniteljima. Sedamdeset i etiri portreta poginulih hrvatskih branitelja na spomen - zidu na na in kompjutorskih animacija portreta u kamenu, koji je podignut u prolazu izmeu knjižnice i bivšeg doma Hrvatske vojske na rgu Republike u akovcu, djeluje potresno za sve svjedoke novije hrvatske povijesti, a za mlae na neki na in upozoravajue. Spomen - zid su podigli Grad akovec, Meimurska županija i oordinacija udruga Meimurske županije proisteklih iz Domovinskog rata. Prisjeajui se dogaaja od prije sedamnaest godina, Anton Jurinec, predsjednik riznog štaba opine akovec 1991. godine, naglasio je da se premalo zna o dogaajima iz 1991. godine u Meimurju, a premalo se cijeni i pomo drugim krajevima u presudnim danima rujna i listopada 1991. godine.

Gradona elnik akovca Branko Šalamon rekao je da je napokon vraen dio duga hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, te ponovio da se premalo zna o zaslugama Meimuraca i meimurskih postrojbi. ako je vrlo malo poznato da je 800 cijevi dugog oružja odmah iste noi kad je osloboena vojarna u akovcu otišlo za Varaždin, a meimurski su borci pomogli osloboenje Varaždina zna ajnim snagama, na kraju s

ak 2.000 ljudi pod hrvatskim odorama. ružjem se pomoglo i Zagrebu, oprivnici, Šibeniku, Zadru, Slavoniji, odmah su ormirani Vod Dalmacija i Vod Slavonija, kasnije Meimursko - baranjski bataljun, uz domicilne postrojbe hrvatske obrane u Meimurju, 54. i 34. bojnu, koje su osnovane po osloboenju. Zna ajnu ulogu u osloboenju Meimurja odigrala je tih prvih ratnih dana i eritorijalna obrana, kao i njezine postrojbe, a nadasve policijske snage, snage arodne zaštite civilna zaštita. Župan Josip Posavec ponovio je da se u cijeloj Hrvatskoj premalo zna

Najpotresniji trenutak: suoavanje majki i lanova obitelji s likovima branitelja na hladnom kamenu o doprinosu Meimurja osloboenju zemlje i to treba promijeniti upravo ovakvim akcijama, ali i drugim aktivnostima, kako bi se što više ukazivalo na doprinos kraja slobodi Hrvatske. ajpotresniji trenutak dogodio se nakon što je župan Josip Posavec zajedno s Antonom Jurincom i Brankom Šalamonom otkrio spomen - zid, majke i supruge poginulih i nestalih hrvatskih branitelja tražile su po zidu likove svojih naj-

milijih, mnoge su zaplakale, a neke i rukom dodirivale hladni kamen. dnu spomen - zida zapaljene su svijee, uz blagoslov gvardijana akove kog samostana Stanka Belobrajdia. Potom su položeni vijenci na spomenik poginulim i nestalim meimurskim braniteljima u Perivoju Zrinski. kulturno - umjetni kom programu sudjelovala je muška pjeva ka skupina zbora “Josip Štolcer Slavenski”. (J. Šimunko)

Meimurci podijeljenog mišljenja o novom zakonu o zabrani pušenja

t

Jedna od najveih epidemija 20. i 21. stoljea svakako je pušenje cigareta. Dokazano je da su naju inkovitije metode za smanjenje broja puša a zakoni o zabrani pušenja na javnim mje-

stima te porast cijena cigareta. skladu s time donesena je odluka da se taj zakon po inje provoditi i u Hrvatskoj, a to e najvjerojatnije biti u proljee idue godine. Meimurci su podijeljenog mišljenja o

nadolazeem zakonu. Dok je veina zadovoljna tom odlukom i u potpunosti je podržava, ima i onih kojima to nikako ne odgovara. epuša i su ti koji smatraju da je to odli an potez te da napokon više

nee morati udisati dim cigareta kada e ispijati kavu u omiljenom kafiu. o, puša i su nezadovoljni jer oni e upravo tog užitka biti lišeni. posljedicama za ugostitelje svatko opet ima svoje mišljenje.

I dok jedni smatraju da promet ugostiteljima nee pasti, drugi su mišljenja da ne samo da e se to dogoditi ve i da e mnogi lokali propasti i zatvoriti se. (H. Ze ar)

Anketa “Pod vurom” Andreja Kneževi, akovec - Ja sam nepuša ica pa stoga smatram da je ovaj zakon odli na stvar. kancelarijama i na radnom mjestu te u kafiima prostori koji su odijeljeni za nepuša e ništa ne zna e. Dim svejedno dolazi u nepuša ki dio te nepuša i postaju pasivni puša i. Što se ti e pada prometa u lokalima, smatram da do toga nee doi. oliko sam slušala kako je u drugim državama gdje ve takav zakon postoji, broj posjetitelja u kafiima nije se smanjio.

Ines Ištvanovi, akovec - e slažem se i ne svia mi se to što e idue godine stupiti na snagu zakon o zabrani pušenja. sobno volim otii u omiljeni kafi popiti kavu koja mi nije ista bez cigarete. Isto vrijedi i za izlaske vikendom. Mišljenja sam da se vlasnici lokala ne trebaju bojati pada prometa jer do toga nee doi. judi e se prilagoditi te e i dalje dolaziti na kavu i izlaziti vikendom.

Siniša Hruško, Gardinovec Meni osobno nadolazei zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima ne mijenja ništa. Radim nou, tako da ne izlazim pa mi nije bitno smije li se ili ne smije pušiti na javnim mjestima. aj zakon bit e negativan za vlasnike kafia i disco klubove jer smatram da e im promet definitivno pasti te e to dovesti i do propadanja brojnih takvih objekata.

Ignac Kukovec, Zasadbreg - potpunosti se slažem sa zakonom o zabrani pušenja na javnim mjestima. Smatram da je taj zakon trebao stupiti na snagu ve ranije. judi koji ne puše ne bi trebali udisati dim cigareta jer je to isto kao da puše. svijetu taj zakon postoji ve jako dugo i tu se vidi da smo mi još jako daleko iza svijeta.

Željka Ciglari, Makovec - ovi zakon mi se svia i podržavam ga. sobno sam nepuša ica i to je razlog zašto smatram da je ovaj zakon odlu an potez. sim puša a, mišljenja sam da e najviše “patiti” ugostitelji jer bi im takav zakon mogao smanjiti promet u njihovom lokalu. o, možda bi ugostitelji trebali puša ima ponuditi kroz zimu neku alternativu kao što grijalice izvan lokala te bi time zadržali svoju goste.

Alen Šamarija, akovec - e slažem se i ne podržavam zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima. Zašto bi mi puša i imali manje prava od drugih. Promet i broj posjetitelja u lokalima sigurno e se smanjiti, tako da e uz nas puša e na velikom gubitku biti i ugostitelji. Mnogo lokala vjerojatno e propasti i zatvoriti se. (H. Ze ar, oto: Z. Vrzan)


A

23. rujna 2008.

3

DRŽAVA PREUZIMA nabavu skupih lijekova

U HZPSS stigla strunjakinja

Humanitarne udruge, pacijenti i fond kolabirali od visokih cijena lijekova

Agroekonomistica Ljiljana Kocen iz Banfija

Biti teĹĄko bolestan s neizvjesnim ishodom sama je po sebi teĹĄka injenica, ako uz to znate da postoji lijek koji bi vam mogao pomoi u lije enju bolesti, ali koĹĄta, joĹĄ je teĹža. No borba za goli Ĺživot ja a je od svega i mnoge obitelji pregrizu ponos i sva mogua poniĹženja i krenu u “moljakanjeâ€? radi kupovine nuĹžno potrebnog lijeka. Naj eĹĄe su u pitanju pametni citostatici koji su za naĹĄe prilike i prosje ne prihode iznimno skupi, ija cijena za samo jedan ciklus lije enja nadilazi viĹĄekratne mjese ne prihode obitelji bolesnika. Mabthera spada u tu vrstu iznimno skupih lijekova, koji ne samo da su sami po sebi skupi nego su u naĹĄim prilikama nekima i prilika za enormnu zaradu, emu ovih dana i drĹžava pokuĹĄa stati na kraj jer je doĹĄla pred zid suo ena sa sve veim zahtjevima pacijenata i enormnim troĹĄkovima za takvu vrstu lijekova koje plaa iz fonda za rijetke bolesti.

U Zagrebu za 120 u Mariboru za 60 tisua kuna Emil Vibovi, predsjednik UOLL-a, za ovu prigodu ispri ao nam je slu aj s upravo na po etku spomenutim lijekom Mabthera. Na zamolbu jedne akove ke obitelji preko Udruge oboljelih od leukemije i limfoma krenuli su u nabavu tog lijeka, i pou eni dugogodiĹĄnjim iskustvom da cijenu tako skupog lijeka treba provjeriti u tri susjedne drĹžave te u nas barem u akovcu i Zagrebu, i u konkretnom se slu aju pokazalo ispravnim. Cijena Mabthere za jedan ciklus lije enja u Zagrebu u jednoj ljekarni iznosila je 120 tisua kuna, u akovcu 80 tisua kuna, a u Mariboru 60 tisua kuna. Razlika izmeu Maribora i Zagreba je punih 60 tisua kuna! Postavlja se pitanje koliko bi humanitarnih koncerata trebalo drĹžati da se skupi tih 60, odnosno 120 tisua kuna za Mabtheru, od

kojih bi polovica iĹĄla za lije enje bolesnika, a druga polovica nekome u dĹžep. Prikupljanje novaca za lijekove koje bolesni ne mogu dobiti iz zdravstvenog fonda humanitarnim koncertima ima granica. Oni su potrebni kako bi ljudi bili solidarni s ljudskom patnjom svog bliĹžnjega, ali ne mogu postati samodoprinos za skupe lijekove zato ĹĄto se drĹžava nema snage uhvatiti u koĹĄtac s ne ijim interesom i mrsiti mu proite. Upravo te razlike u cijenama dovoljno govore da je krajnje vrijeme da drĹžava na sebe preuzme nabavu skupih lijekova kako bi uĹĄtedjela novac sebi i svojim graanima kojima ustavom jam i socijalnu jednakost i dostupnost na zdravlje. To je njena ustavna zadaa prema graanima, nikakva moraliziranja prema pohlepnim pojedincima tu ne daju lijeka. U protivnom se radi o licemjerju drĹžave da svjesno ne brine o zaĹĄtiti svojih graana. Do 2004. godine bolnice su za svoje teĹĄke pacijente plaale posebno skupe lijekove iz limita, dakle, pod pritiskom uprava da “ne pretjerujuâ€?, pa su zakinuti bili bolesnici u siromaĹĄnijim bolnicama. Potom je osnovan u HZZO-u poseban fond i bolnice su osloboene troĹĄka, ali su oni vrtoglavo rasli. Prve godine potroĹĄeno je oko 25 milijuna kuna uglavnom za lijekove za nasljedni nedostatak enzima, sljedee ve 150 milijuna, jer su “usko iliâ€? i za hemoiliju, hormone, zloudne bolesti... Godine 2006. fond je izdvojio 200 milijuna, a lani viĹĄe od 380 milijuna. Zdravstvene vlasti zaklju uju da su se stvari “otele kontroliâ€?, jer stalno se traĹži upisivanje novih inovativnih lijekova i ĹĄirenje indikacija, pa je za ovu godinu planirano najprije 200 milijuna, rebalansom je dodano joĹĄ 50, ali u HZZO-u misle da e potroĹĄiti barem joĹĄ 70 milijuna da bi dijelom zadovoljili potrebe bolesnika. Ministar zdravstva Darko Milinovi izjavio je da e drĹžava osnovati vlastitu agenciju koja bi imala

ekskluzivno pravo uvoza posebno skupih lijekova. Time bi se, prema navodnim procjenama HZZO-a, moglo uĹĄtedjeti 60-ak milijuna kuna godiĹĄnje. Izmjena politike uvoza skupih lijekova potaknuta je nizom afera vezanih uz sloĹženu proceduru kojom se u Hrvatskoj realizira lije enje posebno skupim lijekovima, ali i podacima o troĹĄkovima i redovitom probijanju prora una za skupe lijekove. Fondu za skupe lijekove ove e godine nedostajati sedamdesetak milijuna kuna za potrebe svih pacijenata. Fond je ove godine iz prora una dobio 200 milijuna kuna, a joĹĄ pedeset milijuna dozna eno je rebalansom prora una, dok je proĹĄle godine na skupe lijekove otiĹĄlo gotovo 400 milijuna kuna.

ZaĹĄto bi lijekovi bili problem? Najavljeno je skraenje roka odobravanja lijeka na najviĹĄe desetak dana, ali to se odnosi samo na one koji ve jesu na listi fonda Na ekanju za uvrĹĄtenje na listu posebno skupih lijekova jesu Tarceva i Sutent , Visudyne, Erbitux. Na ekanju su i zahtjevi za proĹĄirenje indikacija za Mabtheru, Xelodu, sve redom skupi lijekovi nove generacije koji bolesnicima

daju nadu i pruĹžaju kvalitetniji Ĺživot u odnosu na prijaĹĄnje na ine lije enja. PotroĹĄnja lijekova kod nas i dalje raste zbog starenja stanovnika i novih dostignua medicine pa je nekorektno ostaviti bolesnike i njihove obitelji da moljakaju za lijekove, da ekaju na revizije koje traju mjesecima, pa je onda i odobrenje vjerojatno ve zakasnilo. Postavlja se i pitanje prioriteta zaĹĄto su milijuni za lijekove koji spaĹĄavaju Ĺživot problem, a s druge strane novac curi za razne nepotrebne stvari. Potrebno je samo promijeniti politiku prioriteta ĹĄto to ĹĄto najvaĹžnije za blagostanje graana. Ako je drĹžava po ela uvoditi red u nabavu ĹĄkolskih knjiga kako bi rasteretila obitelji, osiguravati besplatan prijevoz za u enike, vrijeme je da se stvari pomaknu s mrtve to ke i u zdravstvu kako sav teret reforme ne bi pao na bolesne, jer zdravi zdravstvene usluge ne trebaju i oni zdravstveni novac ne troĹĄe. Iz slu aj Mabthere vidljivo je koliko iz kupovine lijeka za jedan terapijski ciklus novac ide nekome u dĹžep. Pojedinac je tu nemoan, ali drĹžava moĹže nekome zavrnuti zlatnu slavinu. Sve je pitanje politi ke volje. (BMO)

OPINSKO Vijee Sveta Marija

Izmjene i dopune DPU-a stavili van snage

OPINA DONJA DUBRAVA i Ministarstvo kulture

Prijavnica za daljnju sanaciju Zalanove zgrade Opina Donja Dubrava je na adresu Ministarstva kulture uputila prijavnicu za inanciranje programa zaĹĄtite i o uvanja kulturnih dobara za 2009. godinu. U dopisu predlaĹžu nastavak sanacije zgrade Doma kulture Zalan. S obzirom na to da se izdanim miĹĄljenjem od strane Ministarstva 2003. godine

zbog nedostatka sredstava odustalo od hidroizolacije, sanacije pukotina na zidovima, dimnjaka i drugo, iz opine Donja Dubrava podnijeli su prijavu za nastavak zapo etih radova na sanaciji Zalanove zgrade traĹžei inancijsku pomo od strane Ministarstva kulture u iduoj godini. (A.FuĹĄ)

Svetomarski vijenici donijeli su odluku o pokretanju postupka stavljanja van snage izmjene i dopune Detaljnog plana ureenja Gospodarske zone Buzovica. Izmjene i dopune su izraene kao manja modiikacija parcelacije dijela gospodarske zone radi nemogunosti otkupa jedne zemljiťne estice, odnosno kako se radi vlasni kih problema ne bi ko ila prodaja zemljiťta. Kako je u meuvremenu estica otkupljena, mogue je zonu realizirati u izvornom rjeťenju danom osnovnim planom koji je usvojen 2005. godine. Ovime su ostale joť dvije parcele za prodaju u zoni, a uvjete prodaje predloŞit e Odbor za gospodarstvo. lanovi vijea upoznati su s izradom projektne dokumentacije za kolektorski sustav donjeg Meimurja i pro ista otpadnih voda Donja Dubrava. Akronim projekta je LOMESS PD, podnositelj su Meimurske vode, a projekt je kandidiran preko natje aja INTERREG III A – Program za susjedstvo Slovenija-Maaraska-Hrvatska. S ciljem sprje avanja daljnjeg one iťenja povrťinskih i podzemnih voda kao i rijeke Mure komunalnim otpadnim vodama, potrebno je izgra-

diti kolektorski sustav kanalizacije i pro ista otpadnih voda za odvodnju s podru ja Grada Preloga te opina Sveta Marija, Donja Dubrava, Donji Vidovec i Kotoriba. Kao prvi korak potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, a projekt LOMMESS PD usmjeren je upravo na izradu te dokumentacije. Direktni korisnici projekta su stanovnici grada i spomenutih opina, dok indirektno ovaj projekt ima u inak na pograni no stanovniĹĄtvo maarskih Ĺžupanija Zala i Somogy. Ukupna vrjednost projekta je 252.189,43 eura. Lokacijska dozvola za kolektorski sustav je dobivena, ista se eka za pro ista , a krajnji rok dovrĹĄetka projekta je 21. listopada ove godine. Kako bi bio ĹĄto kvalitetniji rad Odbora za turizam, na sjednici je za novu

lanicu odbora imenovana Biserka Poljak. Ona je voditeljica ipkarske sekcije koja djeluje u sklopu KUD-a I. M. Kantor, a odbor sada broji ĹĄest

lanova. Prvi zadatak odbora je postavljenje smee signalizacije koja je koĹĄtala 16 tisua kuna. TroĹĄkove e po pola podijeliti Turisti ka zajednica MĹ˝ i opina Sveta Marija. (A. FuĹĄ)

U Hrvatskom zavodu za poljoprivredno - savjetodavnu sluĹžbu za Meimursku Ĺžupaniju stigla je zbog potreba posla nova stru njakinja - savjetnica, bolje re eno, savjetnica za agroekonomiku. Rije je o jednom od najbolnijih podru ja poljoprivrednog sektora, a ovim kadrovskim poja anjem HZPSS se viĹĄe orijentira na pruĹžanje pomoi i savjeta poljoprivrednim proizvoa ima. I do sada su poslove agroekonomike radili svi savjetnici, no svaki za sebe u svojem podru ju, koji su naj eĹĄe radili po posebnim programima. Nova stru njakinja u HZPSS-u je Ljiljana Kocen, po struci agronom, a po smjeru agroekonomistica, ina e iz Banija kod Ĺ trigove. Ona e se najviĹĄe angaĹžirati na uvoenju europskog sustava usporeivanja razvoja poljoprivrednih regija FADN, i to od idue

godine, naravno, uz savjete graanima, kalkulacije i programe kapitalnih ulaganja u poljoprivredu, te u praenju dokumentacije za to podru je. Ljiljana Kocen do sada je radila kao profesorica na Gospodarskoj ĹĄkoli, a novo joj je radno mjesto novi izazov. Graani se ako imaju pitanja iz podru ja agroekonomike mogu obratiti u HZPSS ili na telefon 040/373-380. (jĹĄ)

ŽUPANIJSKO poglavarstvo

Otvoriti 500 novih radnih mjesta u proizvodnji U Meimurju je aktivno 28 gospodarskih zona, od ega je njih 11 ve popunjeno. U ovom trenutku u osam gospodarskih zona u Prelogu, Kotoribi, Dekanovcu, Maloj Subotici, Svetom Martinu na Muri, Donjem Kraljevcu, Gori anu i DomaĹĄincu postoje slobodne, komunalnom infrastrukturom opremljene, parcele koje ekaju na ulaga e, dok se za desetak gospodarskih zona priprema prostorno - planska dokumentacija, kao i dokumentacija za izgradnju potrebne infrastrukture Do 2012. godine planira se poveati broj radnih mjesta u proizvodno - preraiva kim djelatnostima, cilj je otvoriti 500 takvih novih radnih mjesta. Pored toga nastojat e se poveati ukupan iznos stranih ulaganja za barem 30 posto, dovesti u neke od pobrojanih zona strane ulaga e sa znanjem intenzivnih djelatnosti poput robotike ili, primjerice, informacijske tehnologije. Investitori koje zanimaju parcele vee od 10 hektara takve mogu nai u Poslovnom parku Meimurje koji se prostire na podru ju Grada akovca i opine Pribislavec, zatim u Privrednoj zoni NedeliĹĄe, koja je spremna za proĹĄirenje te u buduoj SrediĹĄnjoj gospodarskoj zoni Meimurje koja se planira urediti dijelom na prostoru Male Subotice, a dijelom Orehovice nedaleko od autoceste,

vora Sveti KriŞ. - Meimursko gospodarstvo pozitivno je poslovalo u proťloj godini. Ostvarilo je dobit od ak 30 posto. Rast prihoda vei je za 14 posto u odnosu na 2006. godinu, a u porastu je i izvoz. Najviťe su proitirali mali a odmah do njih i srednji poduzetnici koji su izrazito oja ali u posljednjih sedam godina, istaknuo je meimurski Şupan Josip Posavec na sjednici Županijskog poglavarstva na kojoj su predo eni rezultati analize poslovanja meimurskog gospodarstva koju je proveo Upravni odjel za gospodarstvo Meimurske Şupanije. Župan je dodao da dobre poslovne rezultate svojih poslodavaca radnici nisu osjetili. U 2007. godini prosje na neto plaa iznosila je 3.229 kuna, ťto je

ak 23,6 posto ispod drĹžavnog prosjeka. Zato je sa sjednice Poglavarstva Meimurske Ĺžupanije odrĹžane u srijedu 17. rujna upuen apel poslodavcima da poveaju plae.

Fond za regionalni razvoj spreman podijeliti 2,6 milijuna kuna Na nedavno raspisani natje aj za bespovratna sredstva Fonda za regionalni razvoj javilo se viťe meimurskih opina i Grad Mursko Srediťe koji su podnijeli ukupno 25 zahtjeva za dodjelom neťto preko 12 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Meutim, s obzirom na to da je za Meimursku Şupaniju u drŞavnom prora unu na poziciji Fonda osigurano tek 2,6 milijuna kuna, Županijsko poglavarstvo odlu ilo je za dodjelu tih bespovratnih sredstava predloŞiti tek 13 projekata. Tako se, primjerice, predlaŞe da se opini Kotoriba i Gradu Mursko Srediť e dodijeli po 200 tisua kuna za izgradnju kanalizacije. Jednak iznos predlaŞe se dodijeliti opini Donji Kraljevec za sanaciju prometnica. Opini Gornji Mihaljevec predlaŞe se dati 150 tisua kuna za sanaciju domova kulture, koliko se predlaŞe dati i opini Sveta Marija za istu svrhu. Za izgradnju Doma kulture i vatrogasnog spremiťta opini Orehovica predlaŞe se dati 250 tisua kuna, a opini Belica 100 tisua kuna za pjeťa ko biciklisti ku stazu. Najviťe sredstava, 640 tisua kuna, predlaŞe se dati opini Strahoninec za izgradnju kanalizacijske mreŞe. U igri za bespovratna sredstva joť su opine Donji Vidovec, Vratiťinec, Sveti Martin na Muri i Donja Dubrava.

etiri nove sportske dvorane Pokree se postupak izbora najpovoljnijeg ponua a koji e izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju etiri nove sportske dvorane koje e se graditi u sklopu osnovnih ťkola. U Draťkovcu i Vratiťincu planira se izgradnja jednodijelne sportske dvorane, a u Domaťincu i Paragu dvodijelne. Troťak izrade idejnih projekata, koji bi mogao iznositi oko 700 tisua kuna, preuzet e Županija.

Potpore kozarstvu Županija e s gotovo 150 tisua kuna poduprijeti komercijalna poljoprivredna gospodarstva koja se bave kozarstvom. Subvencije od 50 kuna po grlu dobit e 49 gospodarstava za njihovih 2.952 grla koza, odnosno jar eva. (D.Mihoci)


GOSPODARSTVO

4 NOVA PRAVILA za kupce zemljišta u Zoni poduzetništva u Maloj Subotici

Može i na rate i uz 20 posto popusta za domae a je tvrtka Haix obua kupila tri parcele ukupne površine 17.630 metara kvadratnih u Zoni poduzetništva u Maloj ubotici, javnosti je ve odavno poznato, no vijenici opine Mala ubotica tu su in ormaciju službeno uli tek u

etvrtak 18. rujna. tome ih je izvijestio na elnik Josip Šegovi. akoer je izvijestio da je jednu parcelu spremna kupiti tvrtka Bajri d.o.o. iz Belice, koja je na javnom nadmetanju ponudila najveu cijenu, no da traži popust od 20 posto, zbog ega je spremna preseliti sjedište tvrtke u Malu uboticu. pini se obratio još jedan kupac, obrtnik iz alovca, koji bi kupio parcelu u spomenutoj zoni, ali traži otplatu na rate. i zahtjevi ponukali su oglavarstvo da ijeu predloži dopunu odluke o prodaji graevinskog zemljišta u Zoni poduzetništva

kojom nije bila predviena mogunost otplate na rate, kao ni mogunost popusta za kupce koji ne prebivaju niti imaju sjedište tvrtke na podru ju opine. Nakon poduže rasprave odlu eno je da poduzetnici ija tvrtka ima sjedište na podru ju opine, kao i oni koji imaju prebivalište na podru ju opine, i to posljednjih pet godina, imaju pravo na 20 posto popusta pri potpisivanju kupoprodajnog ugovora. ovrh toga imaju i pravo na otplatu kupljene parcele na rate, i to do 12 jednakih mjese nih rata. akako, opina e se osigurati solemniziranim ugovorom. Na otplatu na rate imat e pravo i svi ostali kupci, ali ne i na popust. U Zoni poduzetništva još je slobodno 13 parcela, pa e s obzirom na novopostavljena pravila opina objaviti novi natje aj za nova nadmetanja. (.Mihoci)

23. rujna 2008.

STANJE NEZAPOSLENOSTI u Meimurju

Odzvonilo olakom otpuštanju, jer je burza probrana - oslodavci su jako dobro in ormirani o situaciji na tržištu radne snage i sve više shvaaju da, ukoliko otpuste svoje radnike, na Zavodu više nee pronai iste takve ili još bolje, rekao je ladimir Zebec, pro elnik odru ne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u akovcu. o pokazuju i podaci o bitno smanjenoj fluktuaciji radnika u odnosu na prethodno razdoblje. manjuje se broj radnika koje poslodavci otpuštaju ili koji od jednog poslodavca prelaze k drugome. - Kad smo razmišljali zašto je tome tako, došli smo do spoznaje da su poslodavci debelo in ormirani o situaciji na tržištu radne snage i sve više shvaaju da, ukoliko otpuste svoje radnike, na Zavodu nee pronai takve ili bolje radnike. I to je dovelo do toga da oni u svoje ljude sve više i više ulažu, shvaajui da na Zavodu za zapošljavanje nema previše kvalitetnog kadra. U ljetnim mjesecima, što se ti e tržišta radne snage i mjeseci mirovanja, nije bilo poveanog zapošljavanja, naprotiv, prevladao je broj onih koji su tražili posao u odnosu na one koji su ga dobili. ijekom kolovoza bilo je znatno manje za-

karaca i žena. Meu nezaposlenima je 3.248 nezaposlenih žena i “svega” 1.739 muškaraca. Zavod za zapošljavanje sve više postaje “Zavod za nezaposlene žene”. o toga je došlo zbog strukture gospodarstva, restrukturiranja, ste ajeva i likvidacija firmi u kojima su radile žene. Broj nezaposlenih muškaraca je manji zbog ekspanzije, muških grana metalske i graevinske industrije Marina Kodba, analitiarka, i Vladimir Zebec, proelnik Podrune službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: - Zavod za zapošljavanje postaje ženska burza s 3.248 nezaposlenih žena i 1.739 muškaraca pošljavanja nego proteklih mjeseci, po prvi put nakon niza mjeseci barometar zapošljavanja bio je u minusu, za 139 osoba. oliko ih je zaposleno manje nego što je dobilo posao, ali se to može pripisati ljetnim mjesecima srpnju i kolovozu koji su bili pravi mjeseci mirovanja gospodarskih aktivnosti. ošlo je do zna ajnog porasta u evidenciju burze, onih s trogodišnjom školom, ali to je rezultat završetka škole i prijavljivanja za Zavod u ljetnim mjesecima. akvih je u strukturi oko 30 posto, a onih s višim i visokim školama na burzi

jako je malo, ispod tri posto. adi se o otpuštenim ljudima iz pojedinih firmi ili nekim zanimanjima koja trenutno nisu tražena.

Stopa nezaposlenosti 10,3 posto egistrirana nezaposlenost u Meimurju iznosi 10,3 posto, a na razini Hrvatske 12 posto. o stopi nezaposlenosti Meimurje stoji uz bok pojedinih zemalja EU. No to nije nekakva velika radost jer skoro pet tisua ljudi još je uvijek nezaposleno. no što nas posebno mu i jest odnos izmeu nezaposlenih muš-

Meimurje prvo u državi po korištenju poticaja za zapošljavanje U okviru godišnjeg plana poticanja zapošljavanja, od 25. ožujka do 31. kolovoza ukupno je zaposleno, odnosno uklju eno u obrazovanje 339 osoba, od ega 47,8 posto žena. o broju zaposlenih u poticaje, u apsolutnim brojevima zauzimamo prvo mjesto u odnosu na ostale županije u Hrvatskoj. Nadalje, provedbom mjera iz nacionalnog programa za ome zaposlene su 43 osobe, ime naša županija zauzima drugo mjesto u Hrvatskoj, rekla je Marina Kodba, dipl. sociologinja, zadužena za analitiku u Zavodu za zapošljavanje. (BM )

JUŽNA PRIVREDNA ZONA BEREK u Dekanovcu jedna od 28 aktivnih u Meimurju Skica Zone poduzetništva – prve etiri parcele ve su prodane

EKONOMSKI BREVIJAR

Problem je uvijek u strukturi Kada treba opravdati neki poremeaj i pronai elegantnu ispriku, obi no se kaže da je problem u strukturi. Na uzrok svakog problema, pa tako i na lošu strukturu, može se utjecati. trukturni problemi, poput odnosa broja zaposlenih i broja umirovljenika (stopa zaposlenosti je 0,57%, tj. na svakog umirovljenika imamo tek 1,39 zaposlenih), nastali su zbog rastrošnosti i lažne velikodušnosti državne administracije, jer prora un neko vrijeme može financirati takve neracionalnosti zbog izdašnih prihoda koji se temelje na neracionalnoj potrošnji svih nas. akle, trošimo i plaamo kao da imamo, a živimo na kredit. Gospodarska struktura nastajala je desetljeima, pa se ni ne može promijeniti preko noi. adašnju gospodarsku strukturu karakteriziraju naoko povoljni odnosi: poljoprivreda 10%, industrija 25%, a uslužni sektor 65%. Meutim, kada se sagledaju detalji, slika je puno nepovoljnija. U poljoprivredi prevladavaju usitnjeni posjedi i neproduktivnost, ali ima velikih mogunosti za napredak. Industrija vapi za novim tehnologijama i inovacijama. Uslužni sektor predvodi bankarstvo koje svoju izdašnu dobit zahvaljuje kreditiranju domae potrošnje, dok od proizvodnje obi no diže ruke. Jedina svjetla to ka je turizam Naša gospodarska struktura i njena uvozna ovisnost sli nije su strukturi manje razvijenih zemalja nego onoj u naprednijim tranzicijskim zemljama. Konkurentnost koja uklju uje plae, produktivnost i troškove rada niža je od one u drugim zemljama okruženja, a troškovi proizvodnje su viši. trukturni deficit prora una zna i da se i njega kreditira

zaduživanjem, vrijednost uvoza dvostruko je vea od vrijednosti izvoza pa time razvijamo zemlje iz kojih uvozimo. I sad netko može rei da se radi o slobodnom tržištu, no treba naglasiti da je sloboda jednostrana. U Hrvatsku se može uvoziti sve i svašta, dok se izvoziti može samo pod uvjetima najpovoljnijim za kupce. sim toga, ne može se govoriti niti o slobodnom domaem tržištu kada postoje monopoli i oligopoli koji diktiraju cijene i pravila. Zato je potrebna promjena gospodarske strukture, i to ne samo kao reakcija na tržišne poremeaje ( npr. raste cijena hrane, po nimo je proizvoditi ) ve proaktivno poticanje promjena. Uvijek i svuda poželjno je stimulirati inovacije i razvoj temeljen na znanju. Na svim nivoima treba utvrditi komparativne prednosti i tržišne šanse, pa prema tome poticati ulaganja, a ponajprije sektore i djelatnosti koji su izvozno orijentirani. reba odrediti ciljeve i prioritete u poticanju i privla enju investicija. In rastruktura postoji, kvalificirana radna snaga takoer, a nedostaju projekti i razvojni impulsi. Kod strukturne politike u Europskoj uniji radi se o konkretnoj i prakti noj aktivnosti kojom se svakom

ovjeku pomaže da nae posao i da u svojoj zemlji, svojoj regiji, svojoj

etvrti ili svom mjestu ostvari bolji život. U našoj županiji cilj mora biti postizanje visokog blagostanja koje nee biti privilegija uskog kruga ljudi. Kada se odredi cilj, moi e se definirati i na in na koji e se on postii. I opet treba krenuti od postojee nepovoljne strukture pa je mijenjati je prema tehnološki naprednijoj. Zlatko Boži, dipl. oec.

Prodane prve parcele Južna privredna zona Berek u ekanovcu jedna je od 28 aktivnih poduzetni kih zona u Meimurskoj županiji. a se zona prostire na oko 20 tisua kvadratnih metara, a u vlasništvu je opine ekanovec. na zonu malo - pomalo, u skladu s mogunostima, komunalno oprema. Zona je plinoficirana, upravo se gradi vodovodna mreža, a vrlo skoro trebala bi biti opskrbljena i strujom. va poduzetni ka zona zanimljiva je jer se nalazi tik uz tzv. Mursku magistralu koja sjeverozapadno Meimurje povezuje s donjomeimurskim krajem. Ulaga ima bi mogla biti zanimljiva i zbog toga što je od autoceste udaljena svega

desetak kilometara. Ipak, najzanimljivija bi mogla biti domaim poduzetnicima i obrtnicima. a je to doista tako, pokazalo je prvo nadmetanje za kupnju parcela u zoni. Naime, prve dvije parcele površine 967, odnosno 1.101 hv po cijeni od 50 kuna za hv kupili su domai poduzetnici. Kupac jedne parcele je ladimir oka iz ekanovca, odnosno poduzee “elemont” d.o.o., dok je drugu parcelu kupio Mihovil Lisjak iz omašinca, odnosno obrt “Lisko Lisjak - proizvodnja vonih sirupa”. rodajom ovih parcela u opinski se prora un slilo nešto više od stotinu tisua kuna, što su bezna ajna sredstva ako

Prvi kupci graevinskih parcela u Južnoj privrednoj zoni Berek: Vladimir Soka (u sredini) i Mihovil Lisjak (prvi od naelnika) se zna koliko je novca potrebno da bi se jedna poduzetni ka zona uredila i opremila. - Mi ovdje nismo išli za zaradom, ve da pokrenemo gospodarski zamašnjak i da otvorimo nova radna mjesta. ekujemo da emo tek za desetak godina ubirati plodove ulaganja u poduzetni ku aktivnost

u ovoj našoj privrednoj zoni, isti e Ivan Hajdarovi, na elnik opine ekanovec, zadovoljan zbog prodaje prve dvije parcele. Kupci prvih parcela dužni su podii pogone u zoni u roku od tri godine. U Južnoj privrednoj zoni Berek još su tri slobodne parcele veli ine od 900 do 1.300 hv. (.Mihoci)

POGLED ODOZDO

Kako smo postali žrtve svog standarda ostoji ona narodna izreka “žuti žutuju, a crveni putuju”, pri

emu te boje nemaju nikakve veze sa strana kim ili politi kim ili ideološkim bojama, ve s najobi nijim ljudskim zdravljem. Crveno je pri tome boja zdravlja i oznaka ljudi koji su naizgled pucali od zdravlja, a onda se u hipu srušili i bez objašnjenja i naizgled bez razloga nepovratno otišli. rce nije izdržalo. olako izlazi na vidjelo kako smo žrtve vlastita standarda. ratimo li se samo pola stoljea unatrag, što nije puno u ljudskom vijeku, život u Meimurju bio je dramati no druga iji nego danas. Nezamislivo druga iji. ve što je tada Meimurcima izgledalo kao znanstvena antastika sada je njihova životna svakodnevica. Jedu kao da je svaki dan nedjelja ili gostuvanje. Fizi ki rade puno, puno manje. Ne moraju cijepati drva da bi naložili pe, jer se sav napor oko

grijanja svodi na regulaciju termostata grijanja za uklju ivanje ili isklju enje plina. olja se ne obrauju na živu nego traktorsku radnu snagu. Kuhinje su pune kuanskih aparata koje rade umjesto nas. utomobili nisu rijetkost, nego su ceste njima zakr ene tako da se na posao stiže u kolonama kao u turisti kim špicama, a još prije pola stoljea njima su se vukle konjske i kravlje zaprege. a unato svim tim pomagalima zabrinutiji smo nego ikad jer, da bismo sve to što danas imamo imali i dalje, moramo neprestano tr ati za zaradom. ako se smisao onoga što radimo pretvorio u osiguranje zarade. Zbog toga smo sve nervozniji, nezadovoljniji, jer stalno stvaramo nove potrebe koje e nam uljepšati i olakšati život, koji zbog toga postaje sve kompliciraniji. ok nas ne strefi. onda bi stvari trebali vratiti na po etak. iše hodati pješke,

voziti se biciklom, jesti skromno, a ne kao da je svaki dan gostuvanje. a kako? Ispast emo udaci u svijetu koji sve mjeri posjedovanjem i u kojem je pojam uspjeha imati, a ne biti. psurd je tim vei jer ljudi nikoga ne žale toliko kao onoga tko je bio bogat i imao sve, a morao je otii. Kao da bi bilo poštenije da ode slab (žuti) siromah koji pobolijeva, a nikako da se “pospravi” s ovoga svijeta. Ne shvaamo da nas ubija naš vlastiti standard, naše zgrtanje bez pravog smisla, život koji trošimo, a ne živimo. Gdje je tome kraj, teško je predvidjeti u mentalitetu u kojem vlada pokazivanje statusnih simbola uspjeha po svaku cijenu. Malo nas je tako jakih da bi mogli podnijeti porugu sredine i ignoriranje nametanjem svojih pravila. ek kad se ovjek suo i sa smrtnom opasnošu, stvori si alibi da promijeni životne navike. I to mu onda sredina uzi-

Piše: Božena Malekoci-Oleti ma kao olakotnu okolnost. rije toga je slabi i udak, osuen na ignoriranje. Ljudina je ako pije dok mu noge ne zaklecaju, jede dok mu trbuh ne pukne i onda takav rumen od preobilna jela i pila sjeda za volan svoga debelog automobila. o našim mjerilima - to je ljudina koja zna što je život. ako mu je takav stil života oduzeo život, siromah nije imao sree, a bio je tako pun života.


GOSPODARSTVO

23. rujna 2008.

NA POSLOVNOM KLUBU MESAPA-a gostovao prof. dr. Mladen VedriĹĄ

Ulaganje u sebe je najmanje rizino jer sve drugo moĹže propasti Na oslovnom klubu ME-a gostovao je u petak prof. dr. Mladen edriĹĄ, profesor ravnog fakulteta u Zagrebu na katedri za Ekonomsku politiku i jedan od cijenjenih ekonomista u Hrvatskoj. ema njegova izlaganja bila je aktualni trenutak razvoja Hrvatske s osvrtom na svjetsku burzovnu krizu. rema opeprihvaenom indeksu razvijenosti i per kapita B-a po stanovniku, Hrvatska je manje razvijena nego se obi no misli i govori, ako se usporedi s tranzicijskim zemljama regije. ko je indeks razvijenosti za zadnjih sedam godina za Europsku uniju 107, Hrvatska ima indeks razvijenosti 50, ĹĄto zna i da je po razvijenosti na oko 43 posto razvijenosti Europe. o su doduĹĄe i znali, no u meuvremenu su se dogodili znatni pomaci kojih nismo svjesni, druge zemlje ne ekaju. ako je lovenija po razvijenosti daleko odmakla, ima indeks 84, ĹĄto zna i da e za koju godinu dostii najrazvijenije zemlje Europske unije. - Mi i danas mislimo da je Maarska po razvijenosti slabija od Hrvatske, ĹĄto je daleko od istine, rekao je dr. edriĹĄ, i iznio podatak da je indeks razvijenosti Maarske 63, ĹĄto je znatno bolje od Hrvatske. sim toga, samo jedna nama susjedna maarska regija Zala ima vei izvoz nego cijela Hrvatska! Ispod nas su po razvijenosti Bugarska koja ima indeks 36 i umunjska s indeksom 37. Za eĹĄku se vjeruje da ima znatan indeks, no lovenija ju je prestigla za nekoliko indeksnih poena. sim toga, Hrvatska ima previĹĄe zaposlenih u javnom sektoru u odnosu na Europsku uniju, ĹĄto je dodatno optereenje, 34 posto ukupne zaposlenosti u zemlji, dok Europska unija ima prosjek od 19 posto. Ukupan dojam prema indeksu razvijenosti nije nimalo dobar. ko se mjerimo mjerilima koje smo si sami zadali, mi mislimo da smo mnogo razvijeniji nego ĹĄto zapravo jesmo i tu je jedan od naĹĄih problema.

Hrvatska nije bila dovoljno brza Hrvatska se u globalizaciji nije snaĹĄla najbolje, jednostavno nije bila dovoljno brza prema okruĹženju. Kako je re eno, u globalizaciji veliki ne jedu male, nego brzi spore. - o se argumentira injenicama. Meu  deset u svijetu nalaze se uz velike zemlje poput -a i sasvim male zemlje poput Luksemburga, anske, Ĺ vicarske, Islanda. rema rezultatima IM globalne

strijskoj proizvodnji, razvojem suvremenih industrija i visokih tehnologija. U susjedne zemlje uĹĄla je vodea svjetska automobilska industrija, no ne i kod nas. o je zna ajno, jer automobilska industrija Ĺživi od 50 posto novih patenata, koji se ugrauju u automobile, a radnici u tim zemljama rade, dok su naĹĄi nezaposleni. rĹžava bi pak trebala stvoriti pretpostavke da industrijski sektor odigra glavnu ulogu u razvoju. Zatim, smatra edriĹĄ, nuĹžno je stvoriti sustav trĹžiĹĄne ekonomije i socijalne sigurnosti te socijalno partnerstvo, uz razvoj trĹžiĹĄta u smjeru tzv. “leksigurnostiâ€?, ĹĄto je nova sintagma koja obuhvaa modernu leksibilnost i socijalnu sigurnost.

konkurentnosti, Hrvatska je na 57. mjestu, iza urske, lovenija je na 39. mjestu, a Maarska 47. mjestu. Jedan od najvaĹžnijih indeksa govori da smo po lakoi poslovanja na ak 96. mjestu, a ove emo godine pasti joĹĄ niĹže, na 104. mjesto, rekao je edriĹĄ, obrazlaĹžui zbog ega nema dovoljnih i dobro strukturiranih ulaganja u Hrvatsku. NajvaĹžniji elementi zaĹĄto nema kvalitetnih ulaganja jesu nisko u inkovita uprava i korupcija, te porezne stope i pravna regulativa.

ZaĹĄto je nastala globalna svjetska kriza? - Globalna svjetska kriza nije od ju er, mnogi su ekonomisti upozoravali da e do nje doi. lom se dogodio 2001. godine napuhavanjem internetskih dionica informati kih tvrtki, da bi se zatim balon ispuhao. Ulaga i su imali viĹĄak novca i nisu ga imali kamo uloĹžiti, zato je ameri ki FE donio odluku o sniĹženju kamatnih stopa, ĹĄto je uzrokovalo usmjeravanje ulaga a prema nekretninama. Zapo eo je proces kupovanja nekretnina bez presedana, a nekretnine su se naj eĹĄe kupovale takozvanim “nindĹžaâ€? kreditima, ljudi su kupovali po dvije ili tri kue. Kriza je, meutim, u zadnje etiri godine postala mnogo vidljivija. ako su u zadnje etiri godine cijene energije sko ile oko 400 posto, metala oko 250 posto, a hrane 150 posto. FE je 2005. godine poveao kamatne stope, pa zapo inje domino efekt, koji se proĹĄirio na realnu ekonomiju i zahvatio meunarodni bankarski sustav. ve 2008. godine doĹĄlo je do sloma. Ulaga i u nekretnine zapo eli su vraati nekretnine bankama koje su se odjednom naĹĄle na suhom, bez novca. vih dana neke su od najveih svjetskih hipotekarnih ameri kih banaka propale. ko bi se ovaj trend vraanja nekretnina bankama nastavio, doĹĄlo bi do toga da nekretnine bankama vraa velik broj merikanca, ĹĄto bi uzrokovalo potpuni kolaps. U nastojanju da se to sprije i, intervenirala ,je ameri ka lada, te je tako joĹĄ jednom na djelu dokazala da su snovi o neoliberalizmu samo za neobavijeĹĄten i neuk puk. anas su vodei svjetski stru njaci u nesporazumu u ocjeni krize. ok jedni tvrde da dolazi kraj krize, drugi tvrde da e se burza u New Yorku ubrzo uruĹĄiti i tako dovesti do svjetske krize. Meu posljedice krize mogu se uz mnoge druge efekte svakako ubrojiti to ĹĄto je cijena

Dr. Mladen VedriĹĄ: - Ulaganje u sebe je najmanje rizino jer sve drugo moĹže propasti

nekretnina u -u pala za 9 posto, a 17 posto svih duĹžnika zaduĹženo je za vee iznose od cijene njihovih kua. ko cijene nekretnina budu padale za joĹĄ 10 posto, tih e duĹžnika biti 14 milijuna, pa prijeti velik slom, jer e oni svoje kue prepuĹĄtati bankama koje ne znaju ĹĄto e s njima. tru njaci danas smatraju da je do krize doĹĄlo zbog sloma regulativnih mehanizama i rastuih hedge fondova, a tijekom Bushevih godina. Uz ameri ke velike banke, najdublje je “zaronilaâ€? i Ĺ vicarska banka, kao jedna od vodeih u svijetu, na temelju krivih procjena da e cijene nekretnina stalno rasti. Ne podsjea li to na danaĹĄnju hrvatsku aktualnu situaciju?

Kakve su mogunosti ekonomskog napretka Hrvatske? Kakve su u globalnoj situaciji krize mogunosti ekonomskog napretka Hrvatske? dnosno ĹĄto je nuĹžno da Hrvatska postane konkurentnija? r. Mladen edriĹĄ, za razliku od mnogih drugih ekonomista koji nastupaju s neoliberalisti kih pozicija, ima viziju industrijalizacije Hrvatske s ciljem ubrzavanja gospodarskog rasta, te uspjeĹĄno uklju ivanje u integrirano trĹžiĹĄte Europske unije. n smatra da smo ve debelo zakasnili ui u EU, te da treba ui ĹĄto ranije, i to s europskim kriterijima. Jer, kako se pokazalo, deset godina

ekanja Hrvatskoj nije donijelo niĹĄta dobra, doĹĄlo je do nazadovanja u odnosu na tranzicijske zemlje. - Hrvatsko gospodarstvo treba se razvijati na modernoj indu-

Biste li vjerovali doktoru koji nikad nije operirao? Citirajui ameri kog ilozofa i sociologa E. Hoffera iz tridesetih godina proĹĄlog stoljea, dr. Mladen edriĹĄ je naposljetku naglasio da budunost pripada onima koji su u vrijeme velikih promjena spremni u iti, a oni koji misle da viĹĄe nemaju ĹĄto nau iti ostat e zate eni u svijetu. - Indikativan je primjer stru njaka i menadĹžera zadnje propale ameri ke banke koji su gotovo svi odreda odlu ili ne traĹžiti novi posao ve su - upisali studij, ra unajui da e za godinu ili dvije, taman kad kriza proe, biti puno spremniji za svjetske izazove. snovna poruka je: ulaganje u sebe je najmanje rizi no, svoje znanje nosite sa sobom, a sve drugo moĹže propasti, zavrĹĄio je edriĹĄ. dgovarajui na pitanja sudionika, dr. edriĹĄ je na pitanje o tome zaĹĄto kao profesor vodi poslovnu tvrtku rekao da je to rezultat razmiĹĄljanja kako biti dobar u struci. n je doslovce rekao: - Biste li vjerovali doktoru koji bi vas trebao operirati, a nikad do sada nije operirao. ako je i s nama ekonomistima. ko ja na djelu dokazujem uspjeĹĄnost moje tvrtke, onda svi znaju da sam sposoban ekonomist. a sam samo profesor, tko bi mi vjerovao? (J. Ĺ imunko)

5 INFOPIS

Komunikacija oĹžalila mi se prijateljica da s keri nema baĹĄ dobru komunikaciju. Nije joj se javila ve tjedan dana. ekla je: - Zamisli, nije poslala ni M, taj najobi niji kukavi ki oblik komunikacije, kad me ne mora ni

uti ni gledati ni razgovarati, ni zamuckivati, ni objaťnjavati, ni crveniti, ali oblik koji spaťava, oblik koji te razveseli, ini ti se kao da si dobio pismo, da je nekome stalo. Ma mogla je bilo ťto napisati, samo Piťe: mr. sc. Sonja Toťi-Grla da se javila, ali niťta, nema vremena za komunikaciju s mamom! pujemo jer nam je lijepo, dirne nas, Komunikacija je proces slanja ugaamo si i imao novi mobitel, informacija drugima ili sebi, naj- , plazmu, kameru, kompjutor‌

eĹĄe putem jezika. Ĺ to ne zna i da ako pokuĹĄavamo hodati rame slanje poklona nije komunikacija, uz rame s novitetima tehnologije pa ak su i vrlo u estala premlai- koji bi trebali sluĹžiti nama, a ne mi vanja u hrvatskoj metropoli neka biti robovi njima. IzlaĹžemo ih da ih vrst komunikacije!? drugi bolje vide, nabacujemo se s ije komunikacija doslovce njima po stolu, nosimo ih oko vrata, zna i u initi neĹĄto opim ili zajed- u ruci, pri amo o njima. Hodajui ni kim. Komunikacija se obi no rame uz rame s novitetima ini opisuje prema trima glavnim di- se da smo zaboravili razgovarati, menzijama koje su sadrĹžaj, forma dogovoriti se, pri ati, pregovarati, i cilj komunikacije. adrĹžaj i forma kazati, objasniti. anas samo sikreiraju poruke koje se ĹĄalju prema romaĹĄno komuniciramo pa nam cilju, a cilj moĹže biti druga osoba, se stoga osiromaĹĄuje jezik, lijepa mi sami, javnost, poduzee, skupi- rije i re enica sa stilom i smislom. na ljudi, prodava ica, prijateljica‌ ehnologija ubija prisnost meu Komunikacija ispunjava ljudima, ali i prirodnu komunikaosnovnu ljudsku potrebu za kon- ciju o i u o i. iĹĄe ne pijemo kave u taktom s drugim ljudima. Nitko ni- slasti arnicama i kavanama, i one je otok, nau ili smo itajui Hemin- izumiru, nego izmjenjujemo M gwaya, ali smo, naĹžalost, vrlo brzo poruke. Ne viamo se s ljudima, to smetnuli s uma pa smo zabora- ĹĄaljemo im mail. vili i kontaktirati i komunicirati. U kakvom smo kontaktu, komuU zatvorima se samice koriste da nikaciji sami sa sobom shvatimo tek bi se zatvorenicima onemoguila kad netko oboli ili umre, samo zato komunikacija s drugim ljudima, da ĹĄto se prestraĹĄimo i osvijestimo na im se uskrati pravo na druĹženje i tren da smo to mogli biti i mi. hvatikontakt. U svakodnevnom Ĺživotu mo da nam dan za danom izmi e tlo sami zidamo svoje samice te se ak pod nogama, obeamo si da emo u njima dobro osjeamo, samodo- stvoriti neka bolja pravila i od svepadno se smjeĹĄkamo, a kad izae- ga znanog uzeti samo ono ĹĄto nam mo u svijet puni sebe samih rijetko uistinu treba, initi velike korake humano komuniciramo. eina ne za sebe, a ne male za ovje anstvo. traĹži nikakvo opravdanje tome, tvoriti cyber svijet unutar sebe, jednostavno je to tako doĹĄlo, svijet svoga doma, soluciju humane kose promijenio i jest ĹĄto biti mora. munikacije gdje se razgovara, druĹži, Neki opravdanje traĹže u novoj teĹži- zabavlja, jede, igra, radi, u i. ni Ĺživota. ve viĹĄe vremena provoa bismo svoju svakodnevnu dimo na poslu, u guĹžvi, u prometu, komunikaciju u inili razumljivom u ekanju u redu. ostali smo neo- i uspjeĹĄnom, trebamo sadrĹžaj grani eni proizvoa i stresa. Ko- konkretizirati, izostavljeno dopumunikacija nam je postala sirova, njavati, a subjektivne predrasude prosta ka, nestrpljiva, ĹĄtura. provjeriti. Neki su opravdanje, a istovrerebamo u iti komunicirati. o meno i spas pronaĹĄli u tehnologiji, moĹžemo i na inom kako je amir a tehnologija napreduje brzinom MiloĹĄ napisao u Bijelom klaunu: Lisvjetlosti. Znalci osmiĹĄljavaju ne- jepo je imati prijatelja s kojim moĹžeĹĄ vjerojatne materijale, a dizajneri ĹĄutjeti. krenuo sam se prema njeih oblikuju u oblike koji pobuuju mu. mijeĹĄio se. ugo smo ĹĄutjeli o emocionalnu vezanost i tada ku- svemu. azmiĹĄljali smo o svemu. www.suncica.hr; sonja.tosic-grlac@ck.t-com.hr

STRANE TVRTKE ŽELE VODNO - KANALIZACIJSKI BIZNIS

ZaĹĄto bi stranoj kompaniji plaali viĹĄe? Javno privatno partnerstvo, ĹĄto je joĹĄ jedna od lijepih sintagmi naĹĄeg vremena, esto s gorkom pilulom, gotovo je sigurno nee ui u sektor opskrbe vodom. Nakon donoĹĄenja trateĹĄkih mjera od strane lade prema kojima su voda i sustavi pitke i kanalizacijske vode javno i drĹžavno dobro, konkretno u vlasniĹĄtvu jedinica lokalne samouprave, stvari su se posloĹžile. No joĹĄ nije sve isto, neki temeljni zakoni koji na mala vrata dopuĹĄtaju javno privatno partnerstvo u opskrbi vodom trebat e se promijeniti, ĹĄto je ve najavljeno. U meuvremenu su na terenu i dalje prisutne obje opcije, pa tako i u Meimurju. ako je tvrtka “emundisâ€?, a prema kazivanju lokalnih duĹžnosnika iz donjeg Meimurja, za tjedan ili dva najavila predstavljanje svojeg projekta za donje Meimurje kad je rije o kanalizaciji i pro ista u. Kako sazna-

jemo, predstavljanje bi se trebalo odrĹžati u hotelu “Golfâ€?. rema onome ĹĄto nudi ta meunarodna kompanija koja Ĺželi ui u sektor vodno - kanalizacijskog biznisa, a prema dosadaĹĄnjim ponudama, iznosi da bi kubni metar vode bio skuplji za 1,6 eura u narednih trideset godina u odnosu na sadaĹĄnju cijenu vode. eĹĄko e uvjeriti graane da plate tu cijenu, a i opinske poglavare, osim ako se ne igra prljavo, na na in da se zna da dolaze izbori pa bi opinski poglavari mogli neĹĄto potpisati jer i tako nee biti odgovorni. No pitanje je s kojim razlogom i tko bi od toga imao koristi. Naime, ponuda Meimurskih voda, koje su u suradnji s maarskim opinama uz Muru uspjele dobiti europska sredstva za izradu nacrta kanalizacije donjeg Meimurja, mnogo je povoljnija ako se ura una, a to je sasvim izvjesno, da

e se projekt kanalizacije za donje Meimurje i pro ista onja ubrava natjecati za europska sredstva. Uz moguu drĹžavnu pomo, a po dosadaĹĄnjoj logici gradnje kanalizacije u Meimurju, cijena vode i kanalizacije bila bi za potroĹĄa a mnogo manja, odnosno sli na kakvu ve plaaju graani u Meimurju koji imaju kanalizaciju. U razgovorima s viĹĄe lokalnih duĹžnosnika donjeg Meimurja uvjerili smo se da prevladava stav da je najbolja opcija javna vodoopskrba i kanalizacija preko naĹĄeg sustava Meimurskih voda. Jer, kako je rekao jedan od elnika donjomeimurskih opina: - ZaĹĄto bi strancu plaali viĹĄe ono ĹĄto moĹžemo manje platiti domaoj kompaniji koja je u naĹĄem vlasniĹĄtvu. trani kapital je ovdje doĹĄao da zaradi, zaĹĄto bi zaraivao na nama, nema nikakve potrebe za tim, neka nae novo polje ulaganja. (J. Ĺ imunko)


CRNA KRONIKA MEIMURJE POTRESLA VIJEST o dvostrukom edomorstvu u Ivanovcu

Priznala da je rodila i zakopala djecu Meimurje je proĹĄli tjedan potresao slu aj dvostrukog edomorstva koje je, prema vlastitom priznanju, po inila Ksenija Korpar (38) iz Ivanovca. Za sumnju da je po inila kazneno djelo, tzv. privilegirano ubojstvo policija je doznala temeljem javnog pogovora, iz seoskih pri a koje su doprle do pozornih uĹĄiju policajaca. Navodno su susjedi bili ti koji su uvidjeli da je Ksenija trudna te su shvatili da djeteta nema ni nakon ĹĄto se ve poodavno trebalo roditi. Posumnjali su da se rijeĹĄila djeteta i o

tome je krenuo tra . No iz drugog izvora doznajemo da su njeni roaci bili ti koji su je otkrili, a navodno su i Ĺžene s kojima je radila u ateksu sumnjale u njen trbuh koji je udom splasnuo, a da ona nije otiĹĄla na porodiljni dopust. Slijedom tih pri a policija je 17. rujna nave er uhitila i privela nju i njenoga nevjen anog supruga Marijana Pintaria (43) s kojim Ĺživi u obiteljskoj kui u Pre noj ulici u Ivanovcu. Prilikom policijskog ispitivanja Ksenija je priznala da je 2007. godine u spavaoj sobi obiteljske kue

Policija je prilikom oevida u Prenoj ulici u Ivanovcu u pomo pozvala vatrogasce, i Meimurske vode

Potukli se u pizzeriji SUSJEDA ukrala i prodala psa... (2)

Gordana Murkovi dala je laĹžnu izjavu Na lanak objavljen proĹĄloga tjedna na stranici Crne kronike pod naslovom “Susjeda ukrala i prodala pudlicu za 3 tisua kunaâ€? reagirala je majka Renate Rodiger. Ona tvrdi da su tvrdnje koje je izrekla Gordana Murkovi, a koje su prenijete u lanku neistinite. - Gordana Murkovi dala je za vaĹĄ list laĹžnu izjavu usput vrijeajui i kleve ui Renatu. Moja ki nije ovisnica, niti pije kako se navodi u izjavi Gordane Murkovi. To mogu potkrijepiti i lije ni kom dokumentacijom, koju vam neu pokazati jer su mi lije nici savjetovali da to ne moram initi. Ta e dokumentacija doi pred sud obzirom da smo odlu ili pokrenuti sudsku parnicu protiv Gordane Murkovi zbog iznijetih laĹži. Jedna od njih je i ta da je Renata ukrala i prodala njenog psa ĹĄto nije to no. Gordanu Murkovi tuĹžit emo i radi toga ĹĄto nas napada te nam prijeti , kazala je meu ostalim Renatina majka koja nas je zamolila da ne navodimo njeno ime i prezime. Takoer se potuĹžila jer o cijeloj stvari nismo pitali prozvanu Renatu i njenu stranu pri e objavili u novinama u istom lanku. To smo pokuĹĄali, meutim do Renate Rodiger nismo uspjeli doi ni nakon ĹĄto smo kucali na vrata stana u kojemu navodno stanuje. (d.m.)

AKOVEC - U pizzeriji “Portoâ€? u ulici dr. A. Star evia u akovcu 15. rujna oko 19,20 sati doĹĄlo je do tu njave izmeu dvojice muĹĄkaraca, jednog starog 52 godine, i drugog starog 49 godina. Mlai muĹĄkarac je udario starijeg po glavi plinskim piĹĄtoljem i pritom mu nanio teĹĄku tjelesnu ozljedu. Iz PU meimurske ne izvjeĹĄtavaju o povodu i motivu ove svae i tu njave. Protiv obojice e biti podnesen optuĹžni prijedlog zbog naruĹĄavanja javnog reda i mira.

Izgorjele kante za otpad PRELOG - U noi 15. rujna u Glavnoj ulici na broju 31 u kantama za otpad koje se nalaze u haustoru zgrada izbio je poĹžar. Kante koje su u vlasniĹĄtvu GKP-a “Pre-komâ€? u potpunosti su izgorjele, a otpao je i dio Ĺžbuke sa zgrade, u blizini kanti. Nastala materijalna ĹĄteta procijenjena je na 600 kuna. Inspektorica za zaĹĄtitu od poĹžara PU meimurske isklju ila je mogui tehni ki uzrok ili prirodnu pojavu kao uzrok poĹžara, ali nije isklju ila poduzetu ljudsku radnju.

PosluŞio se lukom i salatom ŠTEFANEC - AKOVEC – U polju izmeu Štefanca i akovca u noi s

rodila dijete koje je zatim umotala u PVC vreicu te ga zakopala u zemljani pod ťupe – garaŞe. Drugo dijete rodila je 27. kolovoza ove godine u kupaonici te je i s njim postupila kao i s prvim djetetom. Njen suprug o cijeloj stvari navodno niťta nije znao. To je potvrdilo i poligrafsko ispitivanje, no u PU meimurskoj upozoravaju da ono ne moŞe posluŞiti kao dokaz, pa se, dakle, njegov iskaz i ne mora uzeti kao istinit. Slijedom Ksenijina priznanja policija je 18. rujna u prijepodnevnim satima provela kriminalisti ku istragu te je pretraŞila mjesto na koje je ukazala. Prilikom pretrage policija je zaista u zemljanom podu ťupe - garaŞe pronaťla ostatke siuťnih tijela novoroen adi. Tijela su poslana na obdukciju u Županijsku bolnicu akovec. No zbog ve loťeg stanja ukopanih tijela nije bilo mogue utvrditi to an uzrok i vrijeme smrti. Patolog nije mogao sa sigurnoťu utvrditi jesu li djeca uope bila Şiva prilikom roenja. Zbog toga je postala upitna kvaliikacija njenih djela pa Ksenija Korpar nije privedena istraŞnom sucu, a puťten je i njen suprug Marijan Pintari. - Nisu ispunjeni uvjeti iz ZKP-a i zato ona nije privedena istraŞnom

ponedjeljka 15. na utorak 16. rujna nepoznati po initelj provalio je u drvenu kuicu, vlasniĹĄtvo 57-godiĹĄnjaka iz Ĺ tefanca. Najprije je presko io ogradu pa je otkinuo dvije letvice s vrata, kroz otvor pomaknuo zasune i otvorio vrata i tako uĹĄao u kuicu iz koje je ukrao 7 vreica luka. Iz polja pak je ukrao 33 glavice zelene salate. Nastala ĹĄteta procijenjena je na 700 kuna.

â€œĹ raglinomâ€? na Ĺženu SITNICE - U romskom naselju Sitnice u srijedu 17. rujna posvaali su se nevjen ani supruĹžnici, 35-godiĹĄnjak i 30-godiĹĄnjakinja. Svaa je kulminirala u 23,45 kada je muĹĄkarac metalnim Ĺžera em napao Ĺženu udarivĹĄi je u predjelu glave i desne podlaktice. Zbog zadobivenih ozljeda Ĺženu su zbrinuli u Ĺ˝upanijskoj bolnici u akovcu, na odjelu Hitne, gdje je utvreno da je teĹĄko ozlijeena i da joj je potrebna hospitalizacija, ĹĄto je ona odbila. Provedenim alkotestom utvreno je da je nesretnica bila pod utjecajem alkohola u koli ini od 1,24g/kg. Je li i njen muĹž bio alkoholiziran, nije se uspjelo utvrditi jer je prije dolaska policije otiĹĄao iz bolnice. Protiv njega e biti podnesena kaznena prijava, a protiv njih slijedi i optuĹžni prijedlog PrekrĹĄajnom sudu zbog nasilja u obitelji.

Ĺ upa - garaĹža u kojoj su pronaeni ostaci dvoje novoroenadi koje je, prema vlastitu priznanju policiji, umorila Ksenija Korpar sucu. Mi smo uz konzultaciju s drĹžavnim odvjetnikom i istraĹžnim sucem donijeli tu odluku. I mislim da je ona bila ispravna, komentirao je Krunoslav Gosari, glasnogovornik PU meimurske. Ksenija Korpar e na koncu vjerojatno ipak pred sudom odgovarati za po injena djela, no kako nema dokaza koji bi potvrdili da je ona ubila tu djecu, jer postoji samo njezino priznanje, moglo bi se dogoditi da e se braniti ĹĄutnjom, a tada i izbjei predvienu zakonsku kaznu. To je stvar za raspravu. I dok bi jedni Kseniju razapeli na javni stup srama, drugi pokuĹĄavaju opravdati njezin in. Naime, kako smo uli iz javnih pogovora, Ksenija je rodom iz KriĹĄtanovca iz obitelji s desetero

djece. Ona je bila najstarija. Živjelo se skromno, siromaťno, a navodno njen otac nije bio uzornoga ponaťanja i sklon alkoholu. Iz svoga prvog braka koji je zavrťio smru njezinog od raka oboljelog supruga Ksenija ima jedno dijete srednjoťkolske dobi. Neko je vrijeme Şivjela u obitelji svoga muŞa, a onda je srela Pintaria i po ela s njim izvanbra ni Şivot koji traje ve viťe od desetljea. Pintari je razvedeni soboslikar koji iz prvog braka ima dvoje djece. Razlozi raspada njegova prvog braka navodno se kriju u njegovoj sklonosti alkoholu. Bar se tako moŞe uti u seoskim pri ama. No iz tih istih doznajemo da je dobar majstor i dobar ovjek koji je puno radio po

terenu pa je znao izbivati i viĹĄe mjeseci i nije mogao znati za Ĺženine trudnoe. To je opravdanje koje se moĹže dovesti u pitanje. Recimo i to da ovaj bra ni par ima i dvoje zajedni ke djece. O djeci su, pripovijedaju susjedi, lijepo skrbili i trudili se priuĹĄtiti im ĹĄto viĹĄe. Zato su svi zapravo i iznenaeni ovim dogaajem za koji tvrde da mora da je rezultat Ksenijinoga postporodiljnog psihi kog rastrojstva. U Centru za socijalnu skrb u akovcu doznajemo kako za ovu obitelj i njihove eventualne probleme nisu znali. Nakon ĹĄto je puĹĄtena s policije, Ksenija je, nesluĹžbeno doznajemo, zbrinuta na Odjelu psihijatrije u akove koj bolnici.

Za nagradu starijoj gospoi ukrala tisuu eura

oĹĄamario je mlaeg, nakon ega su se ovaj i njegovo druĹĄtvo udaljili iz bara u automobil. I dok su namjeravali udaljiti se s parkiraliĹĄta, dogodio se nasilni ki ispad. Nastala ĹĄteta na vozilu procijenjena je na iznos od 1.500 kuna. Protiv njih slijedi prijava zbog naruĹĄavanja javnog reda i mira, a prijava ide i protiv vlasnika bara koji se nije potrudio sprije iti ovo naruĹĄavanje javnog reda i mira, kao i zbog toga ĹĄto je to io alkohol. Svi sudionici bili su pod utjecajem alkohola.

izvrĹĄiorazbojniĹĄtvonaduposlenim djelatnikom iz NedeliĹĄa, roenim 1977. godine, kojeg je bacio na pod i zatraĹžio da mu preda sav novac. Nakon ĹĄto je iz registar kase otuio oko 1.000 kuna, nepoznati se po initelj udaljio u tamnijem vozilu u smjeru akovca koje je bilo parkirano nedaleko od pumpe, a u kojemu ga je ekala joĹĄ jedna osoba. Po initelj je muĹĄkarac visine oko 180 centimetara, srednje grae, u odjei crne boje, dok je na glavu imao navu enu crnu kapu s prorezima za o i, a na rukama bijele rukavice. Za po initeljem se traga, uz podnesenu kaznenu prijavu.

AKOVEC – Nepoznata Şena prevarila je gospou staru 78 godina u njenu stanu u Vukovarskoj ulici u akovcu. Neobi na prijevara dogodila se 17. rujna oko 10 sati. Nepoznata Şena predstavila se kao djelatnica mirovinskog osiguranja te je oťteenu uvjerila da je dobila nagradu: set posua i aktovku. No oťteenu je zatraŞila da joj isplati 50 posto vrijednosti nagrade. Ova je na to u prostoriju u kojoj su se nalazile donijela kutiju s novcem iz koje je nepoznata Şena uzela 10 nov anica po stotinu eura, dakle, ukupno tisuu eura. Nakon toga je otiťla iz stana.

DrĹĄkom za sjekiru porazbijao auto NOVAKOVEC – DrĹĄkom za sjekiru 19-godiĹĄnji muĹĄkarac iz Hampovice razbio je vjetrobransko staklo, leptir staklo i blatobran na vozilu 19-godiĹĄnjaka iz Novog Sela Rok koje se nalazilo na parkiraliĹĄtu nonog bara “Casablancaâ€? u Novakovcu. Dogaaj se zbio u petak 19. rujna, a bila je to kulminacija u baru zapo ete prepirke izmeu mladia iz Celina i 42-godiĹĄnjeg muĹĄkarca iz Livadarske u Pribislavcu. Njih dvojica posvaali su se oko juke boxa. Stariji muĹĄkarac

Okrali nogometni klub TURIĹ E – U noi s ponedjeljka na utorak 15. na 16. rujna okraden je NK “PMP boracâ€? iz Tur iĹĄa. Nepoznati po initelj je razbio staklo na prozoru objekta te otkinuo lokot i uĹĄao u prostorije, odakle je ukrao za sada neutvrenu koli inu piva, vina i sokova. Nastala ĹĄteta procijenjena je na 1.500 kuna.

PiĹĄtoljem opljakao benzinsku Nepoznati po initelj uĹĄao je s piĹĄtoljem u prodajni prostor na benzinskoj pumpi “Petrolâ€? u Svetom KriĹžu 21. rujna u nedjelju oko 00,53 sata te

U trku orobio sportsku kladionicu Maskirani po initelj utr ao je u sportsku kladionicu “Fortunaâ€? u Strahonincu, ulica Matije Gupca, u nedjelju 21. rujna oko 20,40 sati, upitao zaposlenicu gdje drĹži novac, te potom iz blagajne uzeo 1.210 kuna u raznim apoenima. Nakon toga je uplaĹĄenoj djelatnici naloĹžio da otklju a metalnu kasu iz koje je otuio joĹĄ 7.400 kuna, te se tr ei udaljio u nepoznatom smjeru. Za nepoznatim se po initeljem intenzivno traga.


KROZ MEIURJE

23. rujna 2008.

7

U JUBILARNOJ DESETOJ GODINI djelovanja ukida se Opinski sud u Prelogu

Odlazi i gruntovnica Grad Prelog ipak ostaje bez pinskog suda. n e u skladu sa akonom o podru jima i sjediťtima sudova, koji stupa na snagu 1. listopada, biti pripojen pinskom sudu u akovcu. Sud u Prelogu i sluŞbeno e biti ukinut s krajem ove godine, na po etku jubilarne desete godine djelovanja u Prelogu. - Sud u Prelogu nisu ukinuli ni maarski okupatori, zar e se to desiti sada? Prelog to ne zasluŞuje, poru io je u travnju u jednoj raspravi pred Gradskim vijeem i saborskim zastupnicima preloťki gradona elnik Dragutin Glavina koji ih je pozvao da se usprotive ukidanju pinskog suda u Prelogu, jednog od najaŞurnijih u zemlji. Protiv pripojenja preloťkog akove kom pinskom sudu pokuťalo se utjecati na razne na ine. ak je i predsjednik Županijskog suda u akovcu uraj Novak argumentirano pokuťao objasniti da ne postoje uvjeti ni prostorni ni bilo kakvi drugi za preseljenje preloťkog suda u akovec.

Predlagalo se da se preloĹĄkom pinskom sudu proĹĄiri podru je teritorijalne nadleĹžnosti, kao i nadleĹžnosti u rjeĹĄavanju sudskih sporova i da se tako omogui njegov ostanak u Prelogu. No, prijedlozi i argumenti nisu uvaĹženi. S ukidanjem i preseljenjem suda iz Preloga seli i gruntovnica, odnosno njegov zemljiĹĄno - knjiĹžni odjel koji pokriva 20 katastarskih opina s oko 58 tisua napisnika od kojih prvi datiraju iz 1857. godine. - S 1. sije njom idue godine spajamo se s pinskim sudom u akovcu. Sud e do tada sigurno ostati djelovati u Prelogu. akovec emo odseliti im nam tamo osiguraju smjeĹĄtaj. Kada e to biti, ni sami ne znamo. Svi smo zainteresirani dobiti na uvid Pravilnik koji bi to trebao pojasniti. kidanje suda u Prelogu gotova je stvar i to sada viĹĄe nema svrhe komentirati, kazala nam je adranka Poto njak, predsjednica pinskog suda u Prelogu, koja je na elu toga suda joĹĄ od trenutka njegova osnivanja 1999.

Opina Pribislavec dobit e gotovo 950 tisua kuna za sanaciju cesta oĹĄteenih prilikom izgradnje kanalizacije

ŽUC opinama namijenio tri milijuna kuna

Zgrada u kojoj punih devet godina djeluje Opinski sud u Prelogu godine. pinski sud u Prelogu bio je na ponos gradu i jedan od njegovih bitnih atributa. Formalno je po eo djelovati u prosincu spomenute godine, a dana mu je nadleĹžnost za podru je Grada Preloga te opine Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Do-

nja Dubrava, Gori an, Kotoriba i Sveta Marija, ime je obuhvaeno oko 30 tisua stanovnika. pinskom sudu zaposleno je petnaest osoba, od ega dva suca. Ako je vjerovati obeanjima, svi e oni zadrĹžati radna mjesta. (D.Mihoci)

SJEDNICA Gradskog vijea Grada akovca

Dodjela stipendija i nakon preddiplomskog studija S obzirom na uvoenje bolonjskog procesa, Gradsko vijee Grada akovca na svojoj sjednici odrĹžanoj 18. rujna donijelo je odluku o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju studenata. Naime, kako prvostupnici nakon preddiplomskog studija imaju mogunost nastavka studija na diplomskim studijima, postojea odluka je nadopunjena kriterijima za dobivanje stipendije i na diplomskim studijima. Kriterij za dodjelu ove stipendije jest uspjeh na preddiplomskom studiju te izvrĹĄenje obaveze preddiplomskog studija, odnosno ako postoji, otplata postojeeg kredita. ve postojeu odluku dodana je i mogunost oslobaanja dijela povrata ako se korisnik stipendije zaposli na podru ju Grada akovca ili Meimurske Ĺžupanije. Kako je bilo rije i o stipendiranju, informirani smo da e na sljedeem Poglavarstvu biti predloĹženo da se Filipu deu dodijeli stipendija u visini prosje ne plae u Meimurskoj Ĺžupaniji te da mu se osigura dvosoban stan kao ĹĄto mu je i obeano. Gradsko je vijee usvojilo izvrĹĄenje prora una Grada akovca za razdoblje od 1. sije nja do 30. lipnja ove godine. stvareni su prihodi i primici u iznosu od 51,566.690,35

kuna. To je 39,22 posto ukupno planiranih prihoda u izvjeĹĄtajnom razdoblju, ĹĄto je 17 posto viĹĄe nego u istom razdoblju proĹĄle godine. ashodi i izdaci iznose 53,753.552,95 kuna, ĹĄto ini 40,03 posto planiranih rashoda na godiĹĄnjoj razini. Vijenici Grada akovca usvojili su izvjeĹĄe o obavljenoj reviziji u Gradu akovcu za 2007. godinu. Donesena je i odluka o imenovanju ulica u Ma kovcu. Komisija za odreivanje imena trgova i ulica Gradskog vijea Grada akovca suglasila se s prijedlogom Vijea Mjesnog odbora Ma kovec za imenovanje ulica u Ma kovcu. Aktualni sat Vijenika DraĹžena BlaĹžeku zanimalo je hoe li Grad akovec nogometaĹĄima omoguiti bolje uvjete za rad. Naime, dva kluba u istoj ligi, NK Meimurje i NK akovec, treniraju na jednom terenu. Gradona elnik Branko Ĺ alamon smatra da je Ĺžalosno da u varaĹždinskim klubovima igra viĹĄe Meimuraca nego u akove kim, ali je isto tako istaknuo da je Grad davao sredstava za inanciranje klubova. Karmela HabuĹĄ - adravec na svoje prvo pitanje koliko je Grad zaduĹžen te postoji li mogunost novih

Vijenika DraĹžena BlaĹžeku zanimalo je hoe li Grad akovec nogometaĹĄima omoguiti bolje uvjete za rad

Gradonaelnik Branko Ĺ alamon rekao je kako je “Atonuâ€? ponueno da gradi dvoranu u akovcu, no on je odluio sagraditi objekt u NedeliĹĄu

zaduŞivanja dobit e pismeni odgovor, no naglaťeno je da Grad nije prezaduŞen te da ima mjesta za nova zaduŞivanja. animalo ju je i zaťto Grad nije koristio sredstva pretpristupnih fondova za izgradnju osnovnih ťkola i dvorana. Naime, u protekle etiri godine Meimurska je Şupanija koristila ta sredstva, a kao primjer navedeni su rehovica, Podturen, Mala Subotica, Kotoriba. Sredstva koje Grad prima ulaŞu se u odrŞavanje, bio je odgovor. Županija ima viťe ťkola i vea sredstva,

a Grad se sa Ĺ˝upanijom kandidirao za zajedni ke projekte. Pitanje vezano uz koriĹĄtenje pretpristupnih fondova imao je i Dino Maari. Naime, zanimalo ga je koji su projekti predloĹženi i inancirani po tom principu. Detaljan odgovor Maari e dobiti pismeno, a spomenuto je da je biteljski romski centar projekt inanciran iz sredstava pretpristupnih fondova. Maari je upozorio da se s odgovorom na ve postavljeno pitanje o izgradnji gimnasti ke dvorane “Atonâ€? investitor ne slaĹže te je predloĹženo da se gradona elnik nae zajedno s njime na okruglom stolu kako bi se stvar raĹĄ istila pred medijima. Gradona elnik je na to ponovio da je investitoru ponueno da gradi sportsko - gimnasti ki centar u akovcu pod odreenim uvjetima, no investitor je, na kraju, odlu io sagraditi objekt u NedeliĹĄu. Naglasio je da vjeruje da e sportski klub “Marijan adravec Macanâ€? nai interes i mogunost da se dalje razvija u novoj dvorani te da klub ima njihovu podrĹĄku. (H. e ar, foto: Vrzan)

Vijenici Grada akovca usvojili su izvjeĹĄe o obavljenoj reviziji u Gradu akovcu za 2007. godinu

Županijska uprava za ceste podijelit e ukupno milijun kuna interventnih sredstava opinama koje imaju prora unski prihod po stanovniku manji od 950 kuna, a koje na svom podru ju imaju viťe Şupanijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta. Takve e opine moi dobiti najviťe 200 tisua kuna pomoi ukoliko ŽC-u podnesu zahtjev za dodjelom te pomoi i ukoliko zadovolje potrebne kriterije.

Dva milijuna kuna pomoi ŽC e dodijeliti opini Donji Kraljevec i Pribislavec te Gradu akovcu za sanaciju cesta oťteenih prilikom izgradnje kanalizacije. Najviťe novca bit e isplaeno na ra un opine Donji Kraljevec. adi se o gotovo 911 tisua kuna. pina Pribislavec dobit e gotovo 950 tisua kuna, a Grad akovec gotovo 440 tisua kuna, potvrdilo je Poglavarstvo Meimurske Şupanije.

NOVI PROBLEMI na groblju u Maloj Subotici

Svinjska koĹža i akumulatori zavrĹĄili u kontejneru Na groblju u Maloj Subotici neodgovorni mjeĹĄtanin u kontejner groblja bacio je dijelove motora osobnog automobila, prazne plasti ne boce od ulja, iltere te svinjsku koĹžu. Komunalni radnik groblja Stjepan Topi kaĹže da ovo nije prvi takav slu aj. sim smrada koji se ĹĄiri po cijelom groblju, pojavio se problem otpremanja tog otpada s obzirom na to da taj kontejner nije namijenjen za mijeĹĄani otpad. Koncesionar Murs-kom, koji zbrinjava otpad, isti ne Ĺželi otpremiti jer otpad mora biti selekcioniran pa je stoga, na Ĺžalost, Stjepana Topia dopala duĹžnost da razvrsta otpad iz tog kontejnera. pina Mala Subotica nema komunalnog redara, ali nam je na elnik opine pohvalio mjeĹĄtane i udruge s njihovog podru ja koje su preuzele ulogu redara te pini dojavljuju sli ne situacije i probleme. S obzirom na to da se doti ni kontej-

Osim dijelova osobnog automobila, neodgovorni mjeĹĄtanin u kontejner mjesnog groblja bacio je svinjsku koĹžu ner nalazi na drĹžavnoj cesti, postoji mogunost da odgovorna osoba nije iz Male Subotice. Tko i zaĹĄto za takav otpad koristi kontejner mjesnog groblja, ne zna se, no ova osoba za svoje postupke svakako bi trebala odgovarati. (H. e ar)

OPINA GORNJI MIHALJEVEC dobila znaajna novana sredstva

Preko dva milijuna kuna od drĹžave i fondova pinski na elnik opine Gornji Mihaljevec Franjo Kova i i direktor tvrtke Tekeli projekt iz Murskog SrediĹĄa Andrija Tekeli potpisali su ugovor o sanaciji Doma kulture koji se nalazi u opinskom srediĹĄtu Gornji Mihaljevec. Sanacijom e se zamijeniti postojea stolarija, obnoviti fasada itave graevine, te obaviti hidroizolacija zidova od vlage. Vrijednost planiranih radova cijeni se na 214.862 kuna, od ega Ministarstvo kulture plaa 150 tisua kuna, a razliku od 70-ak tisua kuna plaa pina iz prora unskih sredstava. pini podsjeaju kako je Ministarstvo kulture zna ajna sredstva ranije osiguralo za obnovu stare ĹĄkole te rekonstrukciju i ureenje Ĺžupne crkve.

Novi krov i ureenje putova sanaciju ide i DruĹĄtveni dom u Vukanovcu, opinskom naselju koje iz dana u dan obnavlja svoje lice i postaje lijepo i poĹželjno za Ĺživotno okruĹženje. Prvo e se obaviti prekrivanje graevine, jer je u vrijeme nedavne oluje vjetar oĹĄtetio krov. Potom e ovisno o nov anim mogunostima u rekonstrukciju i ostali dio zgrade. va sanacija te sanacija Vatrogasnog doma u Gornjoj Dubravi i izgradnja pjeĹĄa ko biciklisti ke staze u Bogdanovcu bit e inancirani iz sredstava Ministarstva ruralnog razvoja, koje e opini dozna iti 250 tisua kuna. "z fonda "B "". opina je dobila 1,6 milijuna kuna za sanaciju nerazvrstanih cesta i putova. tijeku je izrada projektne dokumentacije, nakon ega e se krenuti u radove na terenu. (S. Mesari)


KROZ MEIURJE

8

23. rujna 2008.

OSNOVNA Ĺ KOLA Podturen nadopunila izgradnju sportske dvorane

Jednim potezom rijeĹĄili prijelaz na jednosmjensku nastavu Izgradnja dvorane se oduljila zbog nadogradnje, odnosno izjednaavanja visine ĹĄkolske zgrade i dvorane. No, prvi dani listopada donose radost otvorenja dvorane za 400-tinjak ĹĄkolske djece Asfaltiranje prilaza mrtvanici

SVETI MARTIN NA MURI

Mrtvanica ureena, asfaltiranje poinje Svetom Martinu na Muri kraju se privode radovi na ureenju mrtva nice na opinskom i Ĺžupnom groblju. Graevina je u potpunosti dovrĹĄena, a ovog trenutka ureuju se okoliĹĄ, plato te drugi detalji. Blagoslov mrtva nice i njezina predaja na koriĹĄtenje bit e 1. studenog, na blagdan Svih svetih. Vrijednost mrtva nice i ureenja okoliĹĄa iznosi milijun kuna. Graani su putem grobne naknade

Po etkom ove ĹĄkolske godine u Podturnu je trebala biti otvorena nova ĹĄkolska sportska dvorana, koja se gradi uz zgradu snovne ĹĄkole Podturen. Dvorana joĹĄ uvijek nije

otvorena, a o razlozima govori Mirjana Cerovec, ĹĄkolska ravnateljica. - Sa zadovoljstvom mogu rei da se radovi na izgradnji, odnosno dovrĹĄenju izgradnje ĹĄkolske

pridonijeli sa 600 tisua kuna, a ostali dio izdvojit e se iz opinskog prora una. - "stovremeno se obavljaju predradnje za po etak asfaltiranja lokalne ceste GrkaveĹĄ ak - Gornji Koncov ak - prilaz Bukovcu u duĹžini od 900 metara. Vrijednost ove investicije cijeni se na 800 tisua kuna. samdeset posto iznosa platit e se iz "B fonda, a 20 posto iz opinske blagajne. (S. Mesari)

DONACIJSKI RAUN za obnovu crkve

Novac pristiĹže Novac na poseban donacijski Ĺžirora un za sanaciju Ĺžupne crve u Svetom urju na Bregu stalno pristiĹže. Do sada je Ministarstvo kulture dozna ilo 600 tisua kuna, pina Sveti uraj na Bregu 150 tisua kuna, a pina Belica 51 tisuu kuna (10 tisua na donacijski i 40 tisua na Ĺžupni ra un). Grad akovec je uplatio 20 tisua kuna, pina NedeliĹĄe 10 tisua kuna, Grad Prelog takoer 10 tisua kuna, pina VratiĹĄinec 5

tisua kuna, a Mohari comerce 10 tisua kuna. akove ki TAM je uplatio 5 tisua kuna, kao i tvrtka P"MAB" akovec. pomo je s 2 tisue kuna prisko ila pina Ferdinadovec. Katarina Bajuk, Stjepan Makovec, Dimnja arski obrt ver iz Strahoninca, Kristina Brodar, Adam Mrkonji, Barbara Medlobi, Bojan Kocijan, elena Posavec, StomatoloĹĄka privatna ordinacija i drugi uplatili su prema svojim mogunostima. (sm)

MEIMURSKI ŽUPAN dao nova obeanja

Besplatan prijevoz autobusima i vlakovima Meimurski Ĺžupan osip Posavec bio je gost na sve anoj sjednici pinskog vijea VratiĹĄinec, odrĹžanoj u povodu Dana opine. Nabrajajui sve do sada u injeno, Posavec je posebno zna ajnim istaknuo suinanciranje besplatnog prijevoza u enika osnovnih i srednjih ĹĄkola, po emu Meimurska Ĺžupanija odska e od hrvatskog prosjeka. Gromoglasan pljesak Ĺžupan je dobio kada je najavio da e ve idue godine Meimurska Ĺžupani-

ja organizirati besplatan prijevoz svih graana autobusima i vlakovima. - Nakon ĹĄto smo pomogli osnovnoĹĄkolcima i srednjoĹĄkolcima, na redu su studenti kojima emo suinancirati besplatna putovanja u njihova mjesta studiranja, a na red dolaze i svi graani Meimurja. Njima emo omoguiti da se besplatno voze vlakovima i autobusima na podru ju Meimurske Ĺžupanije, naglasio je Ĺžupan Posavec. (S. Mesari)

Meimurske jabuke na Olimpijadi Na limpijskim igrama te na Paraolimpijskim igrama u Pekingu meu poznatim napicima svjetskih marki svoj udio imala je i Hrvatska, to nije, meimurske jabuke. Naime, iz industrijske jabuke, koja je proĹĄle godine otkupljena u Meimurju i potom plasirana u koprivni ku Podravku i u epubliku Austriju, proizvedeni su kvalitetni voni sokovi, koji su potom plasirani u Kinu. Domaini pak su taj vrlo kvalitetni i bistri jabu ni sok uveli kao

sluĹžbeno osvjeĹžavajue pie za sportaĹĄe, trenere i pomono osoblje. Na Ĺžalost, ne pod hrvatskom etiketom, ali s hrvatskim okusom i kvalitetom. MoĹžda i u tim sokovima leĹži velik uspjeh hrvatskih olimpijaca i paraolimpijaca. A ove jeseni porasla je potraĹžnja za meimurskom industrijskom jabukom, te ovih dana tone i tone jabuka odlaze iz meimurskih vonjaka i otkupnih mjesta. (S. Mesari)

ZavrĹĄni radovi na vanjskoj fasadi

sportske dvorane odvijaju prema programu i planu. Prvotno je bilo zamiĹĄljeno da dvorana djeci i u iteljima vrata otvori po etkom nove ĹĄkolske godine, meutim, kasnije se odlu ilo krov dvorane izjedna iti sa ĹĄkolom, ĹĄto je traĹžilo nove nacrte i time samim produĹženje vremena izgradnje. Dobro je ĹĄto je ovako odlu eno i napravljeno, jer sada dobivamo prostorije koje e nam omoguiti odvijanje jednosmjenske nastave.

Poetkom listopada na parket

Ravnateljica Cerovec u novoj dvorani

- vog trenutka obavljaju se zavrĹĄni radovi na stropovima i podovima, te postavljanju vanjske fasade. vedeni su struja i plin, a uskoro i voda te telefonski priklju ci. akove ka tvrtka “Brid extraâ€? dobila je polove opremanja dvorane i do kraja e rujna dvorana biti spremna za tehni ki pregled. Kada se skinu skele, prii e se ureenju okoliĹĄa i prilaza ĹĄkoli i dvorani. Po etkom listopada djeca i drugi korisnici moi e izai na parket, odnosno boriliĹĄta nove dvorane, koja e biti velik dobitak za sve nas, kaĹže ravnateljica Mirjana Cerovec, zadovoljna dobrom suradnjom i od-

nosima izmeu Ministarstva ĹĄporta, pine Podturen, Meimurske Ĺžupanije te izvoa a radova. Prema ravnatelji inim rije ima, po prvi put ove ĹĄkolske godine broj u enika je ispod etiristo, ali tek neznatno, svega tri - etiri u enika manje. "sto tako broj oma se ne poveava, a svi koji su obvezni polaze ĹĄkolu. ĹĄkoli radi 52 zaposlenika, a nastava se odvija u 13 odjeljenja razredne i 10 odjeljenja viĹĄih razreda. Nastava je sve kvalitetnija, ĹĄto se vidi i po uspjesima podturenskih u enika u srednjim ĹĄkolama. (Stjepan Mesari)

HUMANITARNA PRIREDBA za sruĹĄenu crkvu

Prikupljeno 3.700 kuna organizaciji KD-a Sveti uraj na Bregu, u Domu kulture “urica Muraiâ€? u PleĹĄkovcu u subotu je odrĹžana humanitarna priredba pod nazivom “a obnovu Ĺžupne crkveâ€?. dvosatnom programu nastupili su mjeĹĄoviti zbor Ĺžupe Sveti uraj na Bregu, muĹĄka vokalna skupina Ĺžupnog zbora, dje ji crkveni zbor, vokalni ansambl “Svjetlostâ€?, djeca iz Dje jeg vrtia “Grlicaâ€?, KD Sveti uraj na Bregu, mladi tamburaĹĄi, KD asadbreg (dje ja folklorna skupina i folklorna skupina), te DruĹĄtvo Ĺžena Gornji Kraljevec i drugi. d ulaznica je prikupljeno 3.700 kuna, koje e se uplatiti na ra un za obnovu sruĹĄene Ĺžupne crkve u Svetom urju na Bregu. 

TamburaĹĄi su od srca za “ranjenu crkvuâ€? zasvirali publici su bili i meimurski Ĺžupan osip Posavec sa suprugom, opinska na elnica Dragica Vugrinec, ĹĄkolska ravnateljica elena Ha ek, predsjednica T-a Meimurske Ĺžupanije Sandra Herman, ravnatelj

ŽC-a oran Šari, na elnik opine Belica vonimir Taradi i domai Şupnik pre asni "van Kozjak, koji je toplo i od srca zahvalio KD-u na organizaciji i svima onima koji su kupili ulaznice i pomogli obnovi cr-

kve. Ĺ˝upnik je joĹĄ radosniji ĹĄto ljudi nisu zaboravili “ranjenu crkvuâ€? i ĹĄto je nose u srcu. sim od ulaznica, novac je prikupljan i prodajom prigodnih majica. (S. Mesari)

MuĹĄki pjevaki zbor iji lanovi pjevaju i u crkvenom zboru

U NEDJELJU 28. rujna u Prelogu

ObiljeĹžavanje Svjetskog dana srca Ve po uvrijeĹženom obi aju, Svjetski dan srca i ove e godine biti obiljeĹžen u Prelogu na sportskim terenima Ĺ Prelog i preloĹĄkom izletiĹĄtu “Marinaâ€?. vogodiĹĄnja dogaanja najavljena su za nedjelju 28. rujna u vremenu od 15 do 18 sati, a bit e odrĹžana pod motom “poznaj svoj rizikâ€?. biljeĹžavanje Svjetskog dana srca organiziraju avod za javno

zdravstvo Meimurske Ĺžupanije u suradnji s T-om Grada Preloga, MSS-om “Sport za sveâ€? i drugom “Sport za sveâ€? Prelog, Domom zdravlja akovec, Ĺ˝upanijskom bolnicom akovec, snovnom ĹĄkolom Prelog, Dje jim vrtiem “Fijolicaâ€? Prelog, Karate klubom “Mihovilâ€? Prelog i preloĹĄkom Ĺžupom. Dogaanje podupiru Meimurska Ĺžupanija i Grad Prelog.

rganizatori pozivaju zainteresirane da im se pridruĹže u obiljeĹžavanju Svjetskog dana srca ve u 15 sati, za kada je najavljeno vjeĹžbanje za sve na sportskim terenima Ĺ Prelog, odakle se pjeĹĄice kree do izletiĹĄta “Marinaâ€?. Tu e se odrĹžati natjecanje u viseoj kuglani, pikadu i bacanju kolutova, tu ete moi provjeriti krvni tlak, kao i razine ĹĄeera i masnoa u

kapilarnoj krvi, a moi ete analizirati i sastav svoje tjelesne mase te e vam lije nici dati procjenu rizika za sr anoĹžilne bolesti. Moi ete dobiti i savjete kardiologa i drugih specijalista vezano uz prevenciju, rano otkrivanje i lije enje bolesti srca i krvnih Ĺžila. slu aju kiĹĄe manifestacija e se odrĹžati u prostorima Ĺ Prelog. (D.Mihoci)


KROZ MEIURJE

23. rujna 2008.

9

OPINSKO VIJEE MALE SUBOTICE odgodilo proceduru promjene naziva ĹĄkole

OĹ Mala Subotica na putu da postane OĹ  TomaĹĄa Gorianca Ĺ  Mala Subotica uskoro bi mogla promijeniti naziv u Ĺ  TomaĹĄa Gori anca. "ako se nagaa da prijedlog dolazi iz redova HD-a, ĹĄto je spo itnuto na elniku opine Mala Subotica osipu Ĺ egoviu, prijedlog je to, kako je ustvrdio pred vijenicima, skupine mjeĹĄtana Male Subotice koji su poklonici ovoga sobo kog pjesnika. TomaĹĄ Gori anec djelovao je u prvoj polovici 19. stoljea te je vrlo vaĹžno ime preporodnog razdoblja. Napisao je izvanredan spjev “ pseenje i poboj sise kiâ€?, posveen Sisa koj bitki 1593. godine. Taj spjev danas se ubraja u red najvaĹžnijih epskih ostvarenja u cjelokupnoj hrvatskoj knjiĹževnosti. n govori o velikoj povijesnoj bitki, bitki kod Sigeta, koja je zna ila prekretnicu u etiri stoljea dugom ratu protiv Turaka ne samo u hrvatskoj povijesti nego i u povijesti urope. svojem spjevu Gori anec govori o hrvatskim junacima, o rinskom, Frankopanu, rd#diju, DraĹĄkoviu, njema kim saveznicima koji se suprotstavljaju porobljavanju Hrvatske i urope.

FORUM Ĺžena SDP-a

Pripremaju se za lokalne izbore etvrtak 18. rujna radnom sastanku Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Meimurske županije prisustvovale su predsjednica SDFŽ-a SDP-a Hrvatske Mirjana Feri Vac i tajnica Melita Muli. Teme sastanka bile su pripreme za izbore za tijela lokalne izbore u svibnju idue godne, o emu ih je informirao "vica Perho , predsjednik Županijske organizacije SDP-a Meimurske županije . azgovaralo se o djelovanju organizacije Foruma žena, kao i o ulozi i doprinosu Foruma u oblikovanju rodno osviještene politike SDP-a na lokalnoj i regionalnoj razini. lanice Foruma dogovorile su program aktivnosti do kraja ove godine. (BM )

 svojim istraĹživanjima TomaĹĄa Gori anca (1815. - 1837.) otkrio je dr. vonimir Bartoli, na iju je inicijativu na pjesnikovu rodnu kuu u Maloj Subotici u prigodi 165. obljetnice smrti Matica hrvatska akovec postavila spomen - plo u. apravo se ve tada rodila ideja da se sobo koj ĹĄkoli dade ime TomaĹĄa Gori anca. Ĺ Mala Subotica o ovom prijedlogu nisu raspravljali, ali je zato raspravljalo Poglavarstvo i Vijee opine Mala Subotica. avnateljica ĹĄkole $ura Horvat, koja je za prijedlog doznala kao opinska vijenica s dnevnog reda proĹĄlotjedne sjednice Vijea, ovako je komentirala predloĹženu promjenu naziva ĹĄkole: - TomaĹĄ Gori anec je od velikog zna aja za Malu Suboticu, malo je ljudi takve veli ine. " to je neupitno. "skreno, mene ovaj prijedlog zbunjuje. Mi o njemu u ĹĄkoli uope nismo raspravljali niti znamo iĹĄta o tome. Svi smo nau eni na naziv ĹĄkole kakav danas nosi. Trebalo bi dobro promisliti da li da se krene u promjenu imena, ne bi trebalo brzati i sada, ovoga trenutka, odlu iti o tome. sobno nemam niĹĄta protiv da ĹĄkola ponese ime ovog velikana.

Govornici na tribini Marija Mihali, Danica EĹĄki i Franjo Kocijan

TRIBINA MULTIPLE SKLEROZE u M. SrediĹĄu

DruĹženje kao lijek

Za prijedlog o promjeni imena ťkole ravnateljica ťkole (slijeva) i predsjednica Školskog odbora doznale su na sjednici Opinskog vijea S njom su se sloŞili svi osim jednog vijenika, ak i na sjednici Vijea nazo ni poglavari, meu kojima i Željko Ma ek koji je predloŞio da se ovaj prijedlog da na javnu raspravu, da se osluhne reakcija graana, moŞda ak provede anketa te da se na temelju toga odlu i hoe li Vijee prihvatiti prijedlog i potaknuti potrebnu daljnju proceduru. Naime, nakon ťto Vijee usvoji prijedlog o njemu, treba raspraviti i donijeti od-

luku Školski odbor, koji, potvrdila je njegova predsjednica, a ujedno i vijenica Katarina Vugrinec, takoer ne zna niťta o cijeloj stvari. Kona na potvrda promjene imena na pleima je Županijske skupťtine. Bilo bi zaista brzopleto donijeti ovakvu vaŞnu odluku bez da se uje glas javnosti, sloŞilo se Vijee, i tako odgodilo donoťenje ove ne bať nevaŞne odluke. (D.Mihoci)

druga oboljelih od multiple skleroze Meimurske Ĺžupanije u petak je u Murskom SrediĹĄu odrĹžala tribinu na temu “Neovisno Ĺživljenje i socijalni pristup podmirivanja potreba osoba s invaliditetomâ€?. Tribini u Vatrogasnom domu odazvalo se petnaestak osoba s podru ja Murskog SrediĹĄa kojima su govorili Danica ĹĄki, predsjednica Saveza druĹĄtava multiple skleroze Hrvatske, i Franjo Kocijan, diplomirani socijalni radnik iz Centra za socijalnu skrb akovec. Na po etku predavanja ĹĄki je pojasnila kako je pokret Neovisnog Ĺživljenja u svijetu krenuo 60-ih godina proĹĄlog stoljea, a u Hrvatskoj je zaĹživio prije osam godina. - Ne sluĹĄati samo lije nike, nego prvenstveno sluĹĄati sebe. Mno-

gi se srame ĹĄto su oboljeli, zatvaraju se u svojim kuama i trpe uz ‘voltarene’ i druge lijekove, te tako postaju joĹĄ ovisniji od tue pomoi. Trebate sluĹĄati sebe i koristiti pozitivne akte ove drĹžave. dravi pak ne trebaju odmah bolesne smjeĹĄtavati u domove, meu ljude druga ijih osobina i navika. Kako god bilo teĹĄko, oboljele osobe treba drĹžati u vlastitom domu u obitelji, poru ila je Danica ĹĄki. Franjo Kocijan je naglasio kako Centar za socijalnu skrb nije institucija u koju dolaze “bokciâ€? jer on funkcionira druga ije - bolje. Predsjednica meimurske udruge Marija Mihali i tajnica Manuela aĹĄi zahvalile su DVD-u Mursko SrediĹĄe ĹĄto je besplatno na koriĹĄtenje dao prostoriju u kojoj je tribina odrĹžana. (S. Mesari)

MEIMURSKI OBRTNICI na Meunarodnom obrtnikom sajmu u Celju

Izlagalo sedmero obrtnika Meimursko obrtniĹĄtvo svoju je predstavnicu imalo i na 41. Meunarodnom obrtni kom sajmu koji se od 10. do 17. rujna odrĹžavao u Celju. druĹĄtvu sedmero hrvatskih obrtnika, koji su svoje proizvode i usluge predstavili na zajedni kom izloĹžbenom prostoru Hrvatske obrtni ke komore, nastupila je i Svjetlana Ĺ kvorc, vlasnica “Kroja kog obrta ANNAâ€? iz Murskog SrediĹĄa. - Ĺ˝elimo proĹĄiriti poslovanje i na trĹžiĹĄte epublike Slovenije, te pronai poslovne partnere preko kojih emo naĹĄe proizvode plasirati na trĹžiĹĄte uropske unije. Predstavljanje na sajmu u Celju i osluĹĄkivanje Ĺželja i potreba slovenskog trĹžiĹĄta samo je jedan od iskoraka u naĹĄem poslovanju, istaknula je Ĺ kvorc, zadovoljna reakcijom posjetitelja koji su za zanimanjem razgledavali moderne kreacije sportskih i elegantnih linija nove kolekcije koja na sebi nosi znak “ANNAâ€?. (.V.)

Oboljeli od multiple skleroze sluĹĄaju predavanje

FORUM SENIORA SDP-a poziva

Doite na mjerenje tlaka i ĹĄeera u krvi Zajedniki ĹĄtand meimurskih obrtnika u Celju

Meimurski Forum seniora SDP-a akovec poziva svoje sugraane, naro ito stariju populaciju, da u srijedu 1. listopada povodom Meunarodnog dana starijih oso-

ba dou u vremenu od 9 do 11 sati na mjerenje tlaka i ĹĄeera u krvi. Akcija e se odvijati u Domu sindikata u akovcu. (BM )


KROZ MEIURJE

10

23. rujna 2008.

PRILOKI PLAC

POGLAVARSTVO opine Donji Kraljevec

Domai rezanci i biopovre preloĹĄkih piljarica

elnike brinu zaduĹženja opine do 2019. godine

Anica Kerovec iz Preloga ve dva desetljea prodaje povre i voe uzgojeno u vlastitom vrtu, a zahvaljujui velikom angaŞmanu njene kerke "vanke ve neko vrijeme u ponudi ima i prave domae rezance, krpice, mlince i tjesteninu. Ponekad kupcima ponudi domae patke i puricu i domaa jaja. Nau se tu i drugi viťkovi koje njeno kuanstvo ne potroťi. - a nikada nisam bila zaposlena, ali cijeli Şivot radim i pokuťavam doprinijeti blagostanju obitelji. ato sam prije dvadeset godina i po ela odlaziti na Prilo ki plac. Žene su me uvjeravale da imam lijepo povre, domae kokoťi i jaja. Nekako sam ohrabrena njima odlu ila otii na plac i ponuditi sve ono ega sam imala previťe. " meni nije bilo lako stati za pult i ekati kupca. To vam uope nije lako. Mislila sam da u doi i prodati ťto imam, ali nisam ra unala da e mi trebati toliko strpljenja i vremena. Ljudi su svakakvi, rado se cjenkaju, a ne moŞeť neťto dati ispod cijene. Na starom placu u Prelogu nije bilo nadstreťnice pa sam puno puta zajedno s drugim piljaricama bila mokra k’o miť. To vam je bať odli an posao za zaraditi reumu. Danas ljudi slabo kupuju na placu. Trgova ki centri puni su svega, sa-

Anica Kerovec opskrbljuje Prelog domaim rezancima i tjesteninom mo je pitanje kakve kvalitete. va naĹĄa roba domai je proizvod koji nije tretiran otrovima i zato oni koji znaju ĹĄto vrijedi kupuju kod nas, pripovijeda Anica Kerovec. ahvaljujui vrijednim prilo kim piljaricama, na Prilo kom placu i dalje ima svega obilja. Najbolje je da se u to sami uvjerite utorkom i subotom. (D.mihoci) Cijene na Prilokom placu

pura, paketi – patke rezanci - paketi flance brokula

15 kuna 40 kuna kg 10 kuna 0,50 kuna 20 kuna kg

PREVENCIJA OVISNOSTI

Treneri mogu utjecati na mlade da ne piju Meimurska Ĺžupanija, avod za javno zdravstvo, Policijska uprava meimurska i Savez klubova lije enih alkoholi ara organizirali su stru ni skup o preveniranju ovisni kog ponaĹĄanja mladih, koji je bio namijenjen voditeljima sportskih i ostalih udruga koje se bave mladima. Na pitanje zaĹĄto su akcije usmjerene prema voditeljima sportskih klubova, Dijana vodi - $uri, lije nica ĹĄkolske medicine i

lanica proťirenog Tima za zdravlje Meimurske Şupanije, rekla je da je to zato ťto se u jednom istraŞivanju prije godinu i pol dana doťlo do saznanja da i djeca koja se bave sportom isto tako konzumiraju i cigarete i alkohol. Do tada je bilo uvrijeŞeno miťljenje da su djeca koja se bave sportom na neki na in od toga zaťtiena. A sada smo doťli do podataka da tome nije tako. Želimo se povezati s voditeljima sportskih i ostalih klubova gdje mladi provode svoje slobodno vrijeme kako bi zajedno s njihovim roditeljima

probali imati uvid u ono ĹĄto oni rade i pokuĹĄali utjecati na njih. ni se vrlo esto identificiraju sa svojim trenerima i zapravo i njihovi savjeti puno viĹĄe zna e nego savjeti roditelja, u itelja, lije nika. pravo podatak da mladi i prije i poslije treninga piju, te prije i poslije utakmica, ponaĹĄanje je koje pobija pozitivnu stranu bavljenja sportom, htjeli bismo to osvijestiti trenerima Prosje na dob kada mladi po inju izlaziti je trinaest i pol godina, a uz te ve ernje izlaske naj eĹĄe su i vezana rizi na ponaĹĄanja mladih. Preko 76 posto srednjoĹĄkolske populacije bilo je pijano tri i viĹĄe puta, ĹĄto se ne moĹže smatrati slu ajnim incidentom, ve ponaĹĄanjem koje se ponavlja. Sli no je i s koriĹĄtenjem cigareta. Vidimo da nam djevojke sve viĹĄe puĹĄe. Htjeli bismo zaustaviti barem taj trend. vaj sastanak bio je uvod u programa Pokrenimo zajednicu u borbi protiv ovisnosti koju pokree i financira Meimurska Ĺžupanija u sklopu projekta “drava Ĺžupanijaâ€?.

Poglavarstvo opine Donji Kraljevec na svojim je sjednicama 10. rujna i djelomice ponovljenoj sjednici 17. rujna prihvatilo prijedlog odluke o potpisivanju sporazuma o izvrĹĄavanju financijskih obveza za kanalizacijski sustav. ije je o sporazumu s Meimurskim vodama, prema kojemu opina za kanalizacijskim sustav opine Donji Kraljevec ima ukupne obveze 14,2 milijuna kuna, Hrvatske vode 10,2 milijuna, Ministarstvo mora, turizma prometa i razvitka 23,8 milijuna i Ministarstvo poljoprivrede i ĹĄumarstva i vodnog gospodarstva 23,8 milijuna kuna. Kao investitor se pojavljuju Meimurske vode, koje su s HB -om sklopile ugovor o kreditu u iznosu od 90 milijuna kuna, od ega na opinu Donji Kraljevec otpada 40,8 milijuna kuna, a drugi dio na akovec i prigradska naselja. Kredit je odobren na vrijeme od 21 jednake polugodiĹĄnje rate. Sporazumom

se opina Donji Kraljevec obvezuje da e svoje obveze podmirivati do 2019. godine, i to u iznosima od po 300.000 kuna za 2007. i 2008. godinu, od godine 2009. do 2016. 900.000 kuna, a od godine 2017. do

2019. po 800.000 kuna, te za sekundarnu kanalizaciju manje iznose, a najviĹĄe 160.000 kuna godiĹĄnje. Kako ve postoji sli an sporazum, Poglavarstvo opine Donji Kraljevec razmotrilo je manje razli-

ke te se ni nakon dva sastanka nije usuglasilo, stoga je ostavilo Vijeu da se posveti toj to ki. sporazumu stoji da e se zaklju iti dodatni sporazum ako vrijednost investicije bude vea, kao i to da se neplaanje na vrijeme kaĹžnjava zateznom kamatom od 17 posto. NajviĹĄe brine to ĹĄto se definiraju zaduĹženja opine prakti ki do 2020. godine, pa postoji bojazan da se neplanirano ne uleti u neku nepoznatu pravnu zamku, ne iz namjere nego zbog nedovoljnog sagledavanja. Poglavarstvo je prihvatilo prijedlog izmjene pravilnika o ustrojstvu pravnog odjela opine, zaposlit e se redar s punim radnim vremenom, s tim da je ostavljeno Vijeu da do kraja specificira obveze toga radnog mjesta. Nakon ponovljene sjednice koncesija za pogrebne usluge povjerena je tvrtki Meimurec iz Donjeg Kraljevca, dok je ponuda Prekoma bilo neĹĄto slabija, prema ocjeni Poglavarstva. (Ĺ )

VATROGASNA ZAJEDNICA Meimurske Ĺžupanije

Slatke brige zvane prvo mjesto edovitu sjednicu u srijedu je odrĹžalo PredsjedniĹĄtvo Vatrogasne zajednice Meimurske Ĺžupanije. Najveu pozornost i raspravu sudionika izazvao je osvrt na in ormacije o provedenim natjecanjima tijekom 2008. godine, posebice na finale Hrvatskoga vatrogasnog kupa odrĹžanog u $akovu. Tamo su, naime, nakon zbrajanja bodova sa svih pet natjecanja jednak broj bodova imale ekipe DVD-a MT - araparija i DVD-a MT - Matica hrvatska. Suci su pobjednicima proglasili DVD MT - araparija, ĹĄto je razljutilo njihove kolege iz Matice hrvatske, koji su najavili Ĺžalbu. latko rsag, predsjednik V-a Meimurske Ĺžupanije, rekao je kako su ovo “slatke brigeâ€? jer ipak su meimurski vatrogasci u vrhu, a sad jedna ili druga ekipa prva ili druga i nije najvaĹžnije. rsag je pojasnio kako su pravila takva da prvacima nisu mogle biti proglaĹĄene obje ekipe, kao ĹĄto je to predloĹžio latko Mrazovi.

DVD SVETI MARTIN NA MURI

Austrijski vatrogasci poklonili vozilo za tehnike intervencije

Zajednika fotografija ispred novog kombija

Ozbiljno razmatranje plana nabave opreme i vozila

U Split po pehare i medalje ak 14 ekipa iz Meimurja u viĹĄe kategorija u Splitu e od 3. do 5. listopada sudjelovati na DrĹžavnom vatrogasnom natjecanju. Na sjednici je izraĹžena opravdana Ĺželja da se Meimurci i Meimurke iz Splita vrate s peharima i kolajnama. PredsjedniĹĄtvo je donijelo program rada te financijski

plan za 2009. godinu. Planira se uprihoditi i potroĹĄiti 940 tisua kuna. azmotrene su zamolbe za sufinanciranje nabave opreme iz premija osiguranja za 2008. godinu. BoĹžidar Horvat iz DVD-a Knezovec upozorio je kako bi se viĹĄe novca trebalo izdvajati za nabavku opreme, jer sada je o ito da se najviĹĄe ulaĹže u kupnju vozila.

Vatrogasci iz mjesta Breitenbrunn u Austriji proteklih su dana bili gosti kod svojih prijatelja, lanova DVD-a Sveti Martin na Muri. Predvoeni svojim predsjednikom Friedrichom Sammerom, austrijski su gasitelji sa sobom dopremili vrijedno kombi vozilo za tehni ke intervencije u kojem se nalaze hidrauli ke ĹĄkare i razupore za rezanje vozila u prometnim nezgodama. ezultat ovog dolaska i poklona je suradnja dvaju druĹĄtava koja traje viĹĄe godina. Branko Per i, predsjednik DVD-a Sveti Martin na Muri, u vezi s ovim dogaajem kaĹže: - Pred nekoliko godina od njih smo kupili malo navalno vozilo, poĹĄto su vidjeli da nam treba i kombi, odlu ili su nam ga darovati. Svi smo svjesni da toga ne bi bilo da nas s

njima nije spojio naĹĄ sumjeĹĄtanin Branko Hren, koji sada Ĺživi u Selnici. Austrijski prijatelji su kod nas ostali tri dana, razgledali okolinu, a i prezentirali snagu ĹĄkara i opreme koju su poklonili, zadovoljno i sretno zbori Per i. Prezentaciju su pratili mnogi mjeĹĄtani, a slikar Mladen Pali Au-

Do 2018. godine za 12 vatrogasnih druĹĄtava ii e se u kupnju vozila, a prvi su na redu DVD Mursko SrediĹĄe i VP Grada akovca. Tajnik V-a Dragutin Trupkovi podnio je izvjeĹĄe o kampu u FaĹžani, te posebno pohvalio zapovjednika Andrejasa Lisjaka, kojeg su potom pohvalili i drugi, a on sam je zahvalio predsjedniĹĄtvu na pomoi, suradnji i skrbi. (S. Mesari)

Friedrich Sammer predaje kljueve zapovjedniku DraĹženu Jakopiu strijancima je poklonio umjetni ku sliku. Podarili su domaini svojim gostima i donatorima i male suvenire s opinskim i Ĺžupnim obiljeĹžjima. Domaini su najtoplije zahvalili svojim austrijskim kolegama na vrijednom poklonu, te se obvezali na daljnju suradnju, posjete i druĹženja. (S. Mesari, B. Per i)


KROZ MEIURJE

23. rujna 2008.

UDRUGA “SPUĹ˝VAâ€? iz akovca provela anketu o zaviajnoj povijesti

POGLAVARSTVO Donje Dubrave

Gotovo svi uitelji u Meimurju predaju zaviajnu povijest lanovi druge za promicanje "nterneta u obrazovanju “SpuĹžva“ iz akovca proveli su na sastanku Ĺ˝upanijskoga stru nog vijea u itelja povijesti Meimurske Ĺžupanije anketu kojoj je cilj bio pokuĹĄati doznati koliko su sadrĹžaji iz zavi ajne povijesti zastupljeni u njihovoj nastavi. Sastanku je prisustvovalo dvadesetak u itelja, ĹĄto je viĹĄe od dvije treine ukupnog broja nastavnika povijesti u Meimurju, piĹĄe Miljenko Hajdarovi na sluĹžbenim stranicama udruge spuzva.net i dalje dodaje: - Anketa je imala 12 pitanja otvorenog i zatvorenog oblika. Prvo se pitanje odnosilo na godine staĹža provedene u nastavi. Pokazalo se da je viĹĄe od polovice anketiranih u itelja tek na po etku svoje u iteljske karijere. edanaestero u itelja radi u ĹĄkolama do pet godina, ĹĄestero ih radi do deset godina, a etvero viĹĄe od deset godina. vo je svakako zna ajna informacija jer to zna i da je baza u itelja vrlo mlada i spremna za zajedni ke stru ne aktivnosti. drugom nas je pitanju zanimalo koliko u itelja uz povijest predaje joĹĄ jedan predmet. Doznali smo da treina anketiranih u itelja predaje dva predmeta, od kojih je u veini najzastupljenija geograija. Vrlo je zanimljiva informacija o broju, odnosno postotku u itelja koji u svom obaveznom nastavnom programu predaju i sadrĹžaje iz zavi ajne povijesti, a koji u udĹžbenicima nisu zastupljeni. Vjerujem da e podatak od ak 95 posto u itelja koji predaju zavi ajnu povijesti iznenaditi mnoge. oĹĄ je zna ajniji podatak kada taj postotak pretvorimo u ljude. "spada da samo jedan od 22 anketirana u itelja ne podu ava zavi ajnu povijest. Kako iz te ankete vidimo, navedeni u itelj je tek na po etku svoje karijere, pa se nadamo da e se to uskoro promijeniti.

O zaviajnoj povijesti nema previĹĄe literature - Nadalje nas je zanimalo u kojim razredima se predaju sadrĹžaji iz zavi ajne povijesti. ezultati pokazuju da su sadrĹžaji poprili no

pravilno rasporeeni po svim razredima, uz malu napomenu da se ipak o zavi ajnoj povijesti najviĹĄe u i u osmom razredu, a najmanje u petom (ĹĄto je prava ĹĄteta s obzirom na to da je naĹĄ kraj naseljen i vrlo aktivan od najranijih razdoblja ljudske proĹĄlosti). a naĹĄe istraĹživanje vrlo nam je zna ajna informacija da veina u itelja redovito po nekoliko informacija o povijesnom razvoju Meimurja jednostavno uklju uje u ostalo gradivo, isti e Hajdarovi. - Manje od treine u itelja povijesti naĹĄeg zavi aja posveuje zaseban nastavni sat. MoĹžemo pretpostaviti da je to direktno povezano s nedostatkom tematskih obrazovnih materijala, ĹĄto emo dokazati podacima koji slijede. Budui da o naĹĄoj zavi ajnoj povijesti nema previĹĄe literature i gotovo uope nema edukativnih materijala, zna ajno nam je pitanje bilo koju literaturu u itelji koriste kako bi se pripremili za nastavni sat iz zavi ajne povijesti. Prema o ekivanjima, najzastupljenija literatura je knjiga grupe autora (Bunjac, Ĺ estak, etc.) iz Povijesnog druĹĄtva Meimurske Ĺžupanije “Pregled povijesti Meimurja“ koji koristi gotovo 70 posto u itelja. Slijede “Meimurska povijest“ Vladimira KalĹĄana, koju koristi 40 posto u itelja, te razni materijali s "nterneta koje koristiti 27 posto u itelja. z ta tri najzastupljenija izvora znanja, koriste se joĹĄ monograije opina i mjesta, asopisi, novine, fotograije, karte, arhivi, razni drugi izvori, kao i vlastita istraĹživanja.

Uitelji sami pripremaju nastavne materijale Pedeset posto anketiranih u itelja za nastavu zavi ajne povijesti samostalno priprema nastavne materijale, od kojih su najzastupljenije fotokopije izvora, fotograije i radni listii. Druga polovica te materijale ne priprema napomene kako “ne stignu“ ili “nemaju vremena“. Gornji podatak vrlo je indikativan ako se uzme u obzir podatak da je

Uitelji smatraju kako su uenici zainteresirani za zaviajnu povijest

ak 95% u itelja zaokruĹžilo DA kada ih se pitalo smatraju li da je potrebno da se u enicima kreiraju posebni materijali za u enje zavi ajne povijesti. Tu takoer treba istaknuti da viĹĄe od 90% u itelja smatra kako je potrebno napisati priru nik za nastavnike s temama iz zavi ajne povijesti. "z prijaĹĄnjih razgovora s kolegama povjesni arima zaklju ili smo da smatraju kako samo manji broj u itelja zaista podu ava zavi ajnu povijest. skladu s tim, vrlo je zanimljiv podatak da viĹĄe od 95% u itelja smatra kako bi nastavnici podu avali zavi ajnu povijest da postoje udĹžbenici i priru nici zavi ajne povijesti. Veina anketiranih u itelja smatra kako su u enici zainteresirani za zavi ajnu povijest, ali ne smijemo zanemariti ni odgovore dvadesetak posto u itelja koji sma-

11

traju da je u enicima svejedno u e li sadrĹžaje iz zavi ajne povijesti ili ne. koliko bismo detaljnije analizirali taj podatak, vjerojatno bi se otvorila brojna pitanja o naĹĄem ĹĄkolstvu i druĹĄtvu openito. Ĺ to se ukupnih rezultata ti e, ugodno smo iznenaeni podatkom da gotovo svi u itelji pou avaju zavi ajnu povijest Meimurja. Anketa nam je bila potrebna da izvidimo stvarno stanje na terenu, a njezini rezultati daju nam poticaj da se joĹĄ aktivnije posvetimo kreiranju udĹžbenika i priru nika zavi ajne povijesti Meimurja. Nadamo se da e, kada za to doe vrijeme, regionalna i lokalna samouprava uvidjeti korisnost ovog projekta te da e biti voljni izdvojiti sredstva potrebna kako bi se za nekoliko godina ti materijali pojavili na u eni kim klupama, stoji na spuzva.net.

Ukida se TuĹžibaba Kako su se na opinskim internet stranicama u rubrici TuĹžibaba ponovno pojavili sadrĹžaji u kojima se vrijeaju i omalovaĹžavaju pojedince uz prijetee natpise, lanovi Poglavarstva donijeli su kona nu odluku da se TuĹžibaba ukine i izbriĹĄe s internet stranica. TuĹžibaba je zamiĹĄljena da mjeĹĄtani mogu davati konstruktivne prijedloge za boljitak opine. Meutim, ona je postala neĹĄto sasvim drugo jer se ne vidi tko stavlja sadrĹžaj na blog te je najbolje rjeĹĄenje njezino brisanje. Na sjednici su poglavari upoznati s izvjeĹĄem o obavljenoj reviziji. Veih primjedaba nije bilo, a revizori su u svom nalazu naveli da opina nema naplatu grobne naknade i komunalnu naknadu za garaĹže ĹĄto bi prema zakonu trebala naplaivati. tome e raspravljati posebno povjerenstvo koje e donijeti konkretne odluke i predloĹžiti pinskom vijeu. pina Donja Dubrava oslobodit e Meimurske vode d.o.o. plaanja komunalnog doprinosa za izgradnju kolektorskog sustava Prelog-Donja Dubrava-Kotoriba koji e se graditi na donjodu-

bravskom terenu. Tvrtka Betex

elnicima opine uputila je pismo namjere kojim je zainteresirana za izgradnju trgova kog centra u Donjoj Dubravi. vakav prijedlog je od strane poglavara na elno prihvaen, uvjete e deinirati vijenici i to prema ve postojeoj projektnoj dokumentaciji koja je izraena za poslovni centar u srediĹĄtu mjesta. Park koji se nalazi na Trgu epublike imenovan je parkom Nikole rinskog. Meimurska Ĺžupanija ovu je godinu proglasila godinom rinskih, a uz ureenje parka, planira se i postavljanje biste Nikole rinskog koju e inancirati DruĹžba Brae Hrvatskog maja i Matica Hrvatske, dok e postolje inancirati sama opina. dlukom poglavara bit e raspisan natje aj za dodjelu koncesije za obavljanje dimnji arskih poslova. Koncesija se daje na rok od 4 godine. Na prijedlog dbora za socijalna pitanja, opina Donja Dubrava podmirit e nekim domainstvima dio troĹĄkova odvoza komunalnog otpada. Na spisku je 27 korisnika, a njima e opina suinancirati odvoz prema utvrenom pravilniku. (A. FuĹĄ)

OPINA KOTORIBA objavila javni poziv

TraĹži se idejno rjeĹĄenje za spomen - obiljeĹžje dlukom Poglavarstva opine Kotoriba objavljen je javni poziv za izradu idejnog rjeĹĄenja spomen obiljeĹžja svim Kotorip anima koji su umrli, poginuli i nestali. "dejno oblikovano rjeĹĄenje potrebno je prikazati na podlogama u kolor varijanti, prikazati poloĹžaj u odnosu na prostor i predloĹžiti veli inu i vrstu materijala. z likovno rjeĹĄenje treba priloĹžiti i pismeno obra-

zloĹženje s kratkim opisom. ok za predaju je 15. listopada, prijave se ĹĄalju na adresu opine Kotoriba u zatvorenim omotnicama bez osobnih podataka, pod ĹĄifrom. Najbolje rjeĹĄenje bit e nagraeno s tri tisue kuna. Budue spomen - obiljeĹžje bit e smjeĹĄteno na kotoripskom groblju, a u opinskom je prora unu ove godine osigurano inicijalnih 10 tisua kuna. (A. FuĹĄ)

DRUĹ TVO NaĹĄa djeca Kotoriba

Prvo klinceze i klinci, pa Jesenje note Aktivno lanstvo kotoripskog DruĹĄtva NaĹĄa djeca okupilo se na zajedni kom sastanku kako bi dogovorili daljnje aktivnosti. planu je organizacija priredbe izbora najklinzece i najklinca koja bi se trebala odrĹžati u listopadu. "nteres za sudjelovanje iskazalo je dvadesetak maliĹĄana. Slijedi organizacija glazbenog festivala “esenje noteâ€?. sko-

ro e biti odrĹžana audicija na koju se mogu prijaviti u enici - pjeva i viĹĄih razreda Ĺ Kotoriba. Na sastanku je bilo rije i o organizaciji zajedni kog izleta koji e biti nagrada za najbolje maske s dje jeg faĹĄenjka i djecu koja e sudjelovati na Dje jim ljetnim igrama. Prikupit e se ponude, a onda e se odabrati najzanimljivije odrediĹĄte. (A. FuĹĄ)


POLJODJELSTVO

12

MEIMURSKI POLJOPRIVREDNICI ne vjeruju u potpore

S AKOVEKOG sajma

Kupuje se oprema za podrume rea “septemberska sreda” na akove kom sajmu nije bila na razini dviju prethodnih. Mali broj ljudi i robe zasigurno je rezultat hladnog vremena, ali i “visokog datuma”, pak ostaje samo žaljenje za prošlim “vruim” rujanskim srijedama koje su za 20 stupnjeva bile toplije nego ova. o se osjetilo i u nov anicima pe enjara, jer malo su ove srijede pokasirali. Najviše se kupovala oprema za podrume pred novu berbu groža, te jesenska odjea i obua. dojaka je bilo, ali svega pet komada. Relativno su zadovoljni

bili “zeljari”, te prodava i ogrjevnog drva i paprike. (. Mesari) CIJENE NA AKOVEKOM SAJMU - odojci 750 kn/par - pure 70 kn/kom - kunii 50 kn/kom - zelje 30 do 50 kn/vrea - krumpir 200 kn/mtc - kukuruz u zrnu 180 kn/mtc - trikala 180 kn/mtc - drvena pipa 25 kn/kom - ribeš za zelje 250 kn/kom - muljaa za grože 500 kn/kom

- Zel bum ovu pipu, mislim da bu dosta debela ...

Vlastiti novac ili krediti naješi su izvori ulaganja Mnogi se poljoprivrednici zgroze kada vide koliku i kakvu sve dokumentaciju moraju prikupiti da bi dobili par desetaka tisua kuna potpore Bliži se kraj kalendarske godine, kada su ve vidljivi rezultati, odnosno iznosi državnih potpora dodijeljeni poljoprivrednim proizvoa ima. Porazgovarali smo s nekoliko individualnih poljoprivrednika, no vrlo je mali broj voljan javno govoriti o ovoj temi. Naime, veina njih ima slaba ili

ak loša iskustva kada su u pitanju potpore, a pojedini smatraju kako je potrebna “veza” da bi se dobile zna ajnije potpore. Uglavnom mali i srednje veliki poljoprivredni proizvoa i teško dolaze do potpora, odnosno zbog “papirologije” odustaju na samom po etku traženja potpora. toga se mnogi zadužuju kod poznanika ili banaka, a manji dio njih posjeduje vlastiti novac. Kažu da je teško ali sigurno. Nema potrebe pribavljati razne po-

Zaštiena marka vina pušipel obitelji Cmrenjak

Rajko Cmrenjak uz novu liniju za preradu groža kupljenu vlastitim novcem tvrde, jamstva i sli no, a niti osjeati se dužnikom. Zapravo, Meimurci i nisu previše naviknuti na to da im netko, pa

ak ni država, pomaže.

S AKOVEKOG placa

A kupaca nema i nema Hladno vrijeme proteklih dana prorijedilo je broj kupaca, ali i prodava a, na akove kom placu. itav tjedan, iz dana u dan, na placu je bilo tek nekoliko ljudi koji su na prodaju nudili dobru i kvalitetnu robu, za koju kupaca nije bilo. onekle je bila potražnja za grahom, te paprikom i mrkvom. Cvjeari gotovo da nisu imali prometa, a zadovoljniji su bili tek (pre)prodava i egzoti nijeg voa i povra, uglavnom za potrebe svatova ili krstitaka. (. Mesari)

23. rujna 2008.

CIJENE NA AKOVEKOM PLACU - mrkva 9 kn/kg - peršin 10 kn/kg - bijelo zelje 5 kn/kg - paprika 6 do 9 kn/kg - paradajz 12 kn/kg - luk 6 kn/kg - grah 18 kn/kg - jaja 1,20 kn/kg - šampinjoni 20 kn/kg - med 25 kn/boica Boris Novak uz novu vinsku kuu, koja je u izgradnji

Uložili dva milijuna kuna bitelj Rajka i Marte Cmre njak iz vetog Urbana, jednog od najpoznatijih i najveih meimurskih vinogradara i vinara, u posljednjih je nekoliko godina u izgradnju, dogradnju i opremanje svoga gospodarstva uložila zna ajna nov ana sredstva. Uglavnom vlastita. Kreditna ili gotovinska. potporama Cmre njak baš nema visoko mišljenje, jer iskustva mu govore da se do tih kuna teško dolazi. - Mi smo u posljednje vrijeme u opremu podruma i proizvodnje te podizanje nasada uložili preko dva milijuna kuna. Uložili smo i još uvijek ulažemo vlastita nov ana sredstva, gotovinu ili kreditne kune. d Ministarstva poljoprivrede do sada smo dobili samo 200 tisua kuna, što je zaista mali dio ukupne investicije. ada smo zatražili 250 tisua kuna za daljnju opremu podruma, no kada emo i hoemo li to uope dobiti, još ne znam, premda se bliži kraj godine, kaže Rajko Cmre njak. bitelj Cmre njak posjeduje 16 hektara vinograda, kompletnu liniju za preradu groža, podrum s ba vama za 200 tisua litara vina, te lijepu vinsku kuu.

Upravo uložili 1,2 milijuna kuna Boris i anica Novak iz Banfija spadaju u mlau kategoriju vino-

U išekivanju kupaca, sama kao svjetionik na otoku

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE o novim kreditima

Poek pet godina perativni program podizanja trajnih nasada doživio je odreene promjene. Najvažnije promjene odnose se na iznose kreditnih sredstava za podizanje trajnih nasada, koji su s 1,5 milijuna kuna podignuti na 3,5 milijuna kuna, s time da je preko modela kapitalnih ulaganja mogue ostvariti pravo na povrat od 50 po-

sto od ukupnih ulaganja. Najmanji iznos kredita je 80 tisua kuna, a minimalna površina 1 hektar, koliko je potrebno imati da bi se moglo sudjelovati u programu. Rok otplate kredita je 10, 12 i 15 godina, s po ekom od 5 godina. Ranije je po ek bio dvije godine. (sm,ag)

Novak ima, po mišljenju mnogih, najbolju graševinu u Meimurju

Guvee Kre, Cmrenjakova nova marka vina gradara i vinara, a revnim radom i stru nošu uspjeli su doi u sam vrh meimurskih proizvoa a groža i vina. vih dana finaliziraju radove na novoizgraenoj vinskoj kui s velikim proizvodnim pogonom te kušaonicom vina. - vo, pod krov smo stavili i iznutra uredili ovu vinsku kuu, koja u podrumskom dijelu ima 300 kvadratnih metara prostora, te isto toliko na katu. o sada nismo dobili nikakvu potporu od ministarstava, a u ovaj smo objekt uložili 1,2 milijuna kuna, koje smo dobili putem kredita. Nisam preveliki optimist kada su u pitanju razne subvencije ili potpore, no to što do sada nismo dobili ništa ne zna i da se neemo dalje natjecati. Poslali smo sve papire i kandidirali se za nabavku opreme u ovoj vinskoj kui. Naime, da bi ona bila završena, treba nam dosta novca, jer planirana vrijednost investicije je tri milijuna kuna. Kod dobivanja potpora najslabije je to što moraš prije uložiti, a potom s ra unima doi i zatražiti potporu, što još uvijek ne zna i da eš je i dobiti, kaže Boris Novak, koji novac i te kako treba da do zime završi zapo etu investiciju. Novakovi posjeduju 7,5 hektara vlastitih vinograda, te 1,5 hektara u zakupu. li ne pri e uju se iz usta i drugih vinogradara, ali i voara, te mljekara. ve najviše mu i prikupljanje “papira”, što im oduzima puno vremena i novca, a na kraju to ne zna i da e potporu i dobiti. (tjepan Mesari)


POLJODJELSTVO

23. rujna 2008. BIOINSTITUT D.O.O. AKOVEC

VAŠVRT Želi od Vas biti maŞen i paŞen, a Vama dobar i lijep

VETERINARSKI SAVJETI

JoĹĄ nije proĹĄao rujan, mjesec travnjaka

Ultrazvuna dijagnostika graviditeta u kuja i maaka Ĺ to su ultrazvu ni valovi? o su valovi frekvencije iznad frekvencije ujnosti ljudskog uha. U medicinskoj se dijagnostici upotrebljava ultrazvuk frekvencije izmeu 3 i 10 MHz. Kako se ponaĹĄa ultrazvuk u tijelu sisavca? kiva sisavaca nisu jednoli na u pogledu ĹĄirenja ultrazvu nih valova pa pri prolazu tih valova kroz tkiva dolazi do loma, releksije (odbijanja) ,rasprĹĄenja, te upijanja (resorpcije) energije valova. Na taj na in se odreuju prostorni odnosi unutar tijela odnosno struktura te tkiva na na in da ultrazvu na sonda odaĹĄilje i prima odjeke iz tijela (releksije), biljeĹži ih na ekran te obradom postaju za naĹĄe oko vidljive kao bijelo sivo-crne-sjene. Koji su osnovni dijelovi ultrazvu nog ureaja? onda, odaĹĄilja ki puls generator, kompenzacijsko poja alo, upravlja ka jedinica za fokusiranje, digitalni procesor, sistem za prikaz slike. Kako ureaj funkcionira? Prema programu digitalnog kompjutera aktivira se puls generator, iji se elektri ni impulsi

preko upravlja ke jedinice prenesu na pretvara u sondi. Pretvara je naprava koja elektri ne signale pretvara u mehani ke (ultrazvu ne vibracije) i obrnuto. djeci (releksije) iz tijela primaju se istom sondom, poja avaju se u kompenzacijskom poja alu te se ti signali zapamte u memoriji kompjutera i prikaĹžu na sistemu za prikaz (tv monitor). Gdje se u veterinarskoj medicini primjenjuje ultrazvu na pretraga? o je vrlo vrijedna neinvazivna (do sada nije ustanovljena ĹĄtetnost ultrazvu nog pregleda) dijagnosti ka metoda koja se danas upotrebljava za pregled organa trbuha, pregled srca, rabi se kod porodiljskog, ginekoloĹĄkog, uroloĹĄkog pregleda, pregleda mekih tkiva, kod kontrolirane biopsije, pedijatrijskih i operativnih pregleda. emu ultrazvu na dijagnostika graviditeta u kuja i ma aka? esta je znatiĹželja vlasnika i uzgajiva a da ĹĄto prije saznaju podatke o graviditetu i broju plodova. ome idu i u prilog slu ajevi neĹželjenih parenja kuja. aĹžan graviditet, gnoja upala maternice, cisti ne promjene na maternici i dr. razlogom su estih zamjena za graviditet.

AK C: BI INIU d.o.o. (bivĹĄa eterinarska stanica d.o.o. akovec): deĹžurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. pecijalisti ka ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa teinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 12 sati, te nedjeljom od 7 do 9. eterinarska ambulanta

UG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 - deĹžurni veterinar na tel. 363-801 i 091/363-80-10. PR G: pecijalizirana ambulanta za male Ĺživotinje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni slu ajevi na mob 098 491 652. eterinarska stanica PR G: deĹžurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURK RIĹ &: eterinarska

U razdoblju od 21-35 dana nakon parenja ultrasonografski je najlakĹĄe dijagnosticirati graviditet. Procjena broja fetusa najbolja je 28-35 dana nakon parenja. penito se drĹži da je ultrazvu nom dijagnostikom nemogue ustanoviti broj plodova, osobito ako ih je jako puno. Problem je u tome ĹĄto se ultrazvu nim presjekom moĹže prikazati samo manji dio reprodukcijskog trakta. Apsolutno to an broj plodova odreuje se rendgenografski u kasnijoj gestaciji, nakon ĹĄto se pojavi okoĹĄtavanje (kuja 45. dan, ma ka 36.-45.dan graviditeta). Najraniji su znakovi graviditeta su poveanje rogova maternice koja nisu specii na i mogu se vidjeti 7 dana nakon parenja kod kuja, a kod ma aka etvrtog dana. Iako je osjetljivi pokazatelj gravidnosti poveanje maternice kuje i ma ke, ipak taj znak nije specii an ,jer se poveanje maternice javlja i u normalnom hormonalnom ciklusu. Prvi znak gravidnosti je otkrivanje gestacijske vree. Gestacijska vrea je mjesto gdje se razvija embrij. Klini ki se preporu uje vlasniku ultrazvu ni pregled na gravidnost 30. dan nakon parenja. U toj dobi je dobro razvijena i prepoznatljiva gestacija-

ska vrea sa Ĺživim embrijima. o zna i da gravidnost ne moĹže biti manja od 23 do 25 dana (ta razlika odgovara maksimalnoj Ĺživahnosti sperme za oplodnju u pasa). ime naĹĄa ambulanta raspolaĹže? bavljamo ultrazvu ne preglede ultrazvu nim ureajem tipa Aguila te su takve pretrage vrlo este u naĹĄoj svakodnevnoj praksi,

ime nam je olakĹĄana dijagnostika te primjereno tome pristupamo lije enju, ali i preventivi bolesti naĹĄih kunih ljubimaca. Miljenko Cmre ak M pecijalizirana ambulanta za kune ljubimce eterinarske stanice akovec

DEŽURNI VETERINARI ambulanta Mursko rediťe: deŞurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠRIG A: eterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: deŞurni veterinar mob. 098/465-470. NA UBRAA: Ambulanta onja ubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. MAŠINC: Ambulanta omaťinec: deŞurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24.

13

Švenda ko Farm ervis d.o.o., poduzee za pruŞanje veterinarskih i veterinarskosanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju te servis muznih aparata. RAN RIM: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sati. ŽURNI F N: 040 645 058.

Ni jedan rujan u ovih nekoliko godina naĹĄeg vrtlarskog mudriniranja nije proĹĄao bez pri e o travnjacima. asvim razumljivo. Ako je travnjak zelen, lijep i njegovan to svakom gazdi meimurskom daje osjeaj vaĹžnosti. ijepi zeleni travnjak ponos je svakog vrta i okunice. rlo je raĹĄireno miĹĄljenje da lijep izgled travnjaka te gusta i bujna trava najviĹĄe ovise o dobrom odabiru mjeĹĄavine sjemena i o redovitom odrĹžavanju. Bez obzira na to ĹĄto i ovi elementi uvelike pridonose opem izgledu travnjaka, mnogo je vaĹžnija pravilna i temeljita priprema tla. Nijedan vrt, bez obzira na to koliko bio odrĹžavan, ne moĹže izgledati ureeno ako ima zapuĹĄtene travnate povrĹĄine. Za lijep travnjak potrebno je pripremiti teren prije sjetve na taj na in da se zemljiĹĄte na kojem e se obaviti sjetva prekopa i dobro usitni da bi se stvorio ini povrĹĄinski mrvi asti sloj debljine desetak centimetara. Potrebno je o istiti povrĹĄinu od svih biljaka (korova ili nekog drugog bilja) mehani ki - upanjem korova ili kemijski - primjenom herbicida. eren za travnjak mora se isplanirati i izmjeriti jer e nam dobivena kvadratura biti temelj za izra unavanje koli ine sjemena, gnojiva,

plodne zemlje, pijeska i vremena potrebnog za izvedbu i odrĹžavanje travnjaka. Pri planiranju zemljiĹĄta teren ne smije biti potpuno ravan ve mora imati pad od najmanje 0,5 % radi nesmetanog otjecanja atmosferskih voda. ve neravnine uklanjamo nasipavanjem ili razastiranjem zemljiĹĄta. ZemljiĹĄte se prekopava ru no ili kultivatorom, na dubinu od 10 cm za plodna humusna tla, 10-20 cm za teĹĄka, zbijena, glinasta tla. astav tla moĹže se i popraviti. ako se u pjeskovita tla dodaje treset, u glinena tla pijesak, a na vrlo tvrda i zbijena tla humusni sloj debljine 5 cm. Usitnjena zemlja se kasnije valja valjcima. Nakon valjanja povrĹĄinski sloj zemlje se prorahli grabljama i ostavi da se slegne nekoliko dana. ih lijepih nekoliko dana ekanja (dobar posao, to ekanje) iskoristite za pravo meimursko ljen arenje. Nemojte da ujem da ste dobili kakve Ĺžuljeve dok ste se odmarali. Ina e je ljen arenje sport koji bi trebalo kod nas posebno poticati nekim sistemom potpora. Na primjer, tjedan dana ljen arenja se nagrauje s joĹĄ jednim tjednom gratis. Pozdravi svim nglezima i ljubiteljima engleskih travnjaka!


23. rujna 2008.

14

STAV HDLUM-a o postavljanju skulpture Mihaela Ĺ tebiha

Nikoli Zrinskom u gradu akovcu Hrvatsko druĹĄtvo likovnih umjetnika Meimurja, kao strukovno druĹĄtvo, upozorava na sljedeu injenicu: Postavljanje skulpture na javnu povrĹĄinu, (pogotovo u centru grada), bez urbanistikog plana, lokacijske ili graevinske dozvole i javnog natjeaja naruitelja nije legalno. Da bi se skulptura postavila na javnu povrĹĄinu, potreban je javni natjeaj te struna komisija sastavljena od arhitekata, akademski obrazovanih likovnih umjetnika i povjesniara umjetnos, koji su jedini kompetentni ocijeni kvalitetu umjetnikog djela. Do ovog zakljuka doĹĄli smo na sastanku DruĹĄtva odrĹžanog u srijedu 27. kolovoza 2008. godine u 10 sati u ateljeu kolege ak. kipara Mihaela Ĺ tebiha uz kojeg su bili prisutni: ak. kipar Stjepan Jerkovi, prof. lik. umjetnosti Robert Wrana, ak. slikar graar KreĹĄimir Hlebec, ak. slikarica Smiljana Ĺ afari Buni, mr. sc. umjetnos Krisna Horvat BlaĹžinovi, ak. slikar Bojan Miljani, ak. slikar graar Luka Buni, ak. slikar graar Dario Ĺ toki. Smatramo kako nije uredu da kolega Mihael Ĺ tebih bez provedenog natjeaja inzisra na postavljanju svoje

skulpture Nikoli Ĺ ubiu Zrinskom Sigetskom bilo gdje u gradu a kamoli u uĹžem centru. Bez obzira ĹĄto Mihael Ĺ tebih navodno poklanja svoju skulpturu, radi se o gore navedenim razlozima. Skulptura nije proĹĄla valorizaciju gore navedene strune komisije, te je njezina umjetnika vrijednost upitna. Postavljanje skulpture na javnom prostoru nije osobna ni polika stvar ve pretpostavlja koncepciju vizualnog identeta grada koji zahtjeva kulturoloĹĄku odgovornost i jasnu viziju kakav grad Ĺželimo za sebe i budue generacije. Ako skulptura Mihaela Ĺ tebiha bude postavljena bilo gdje u gradu, Ĺželimo da se unaprijed primi na znanje kako su lanovi Hrvatskog druĹĄtva likovnih umjetnika izrazili svoj stav, te su strogo prov takvog neprofesionalnog naina ponaĹĄanja. Takoer smatramo da je krajnji trenutak da se u suradnji sa umjetnicima i arhitekma stvori kvalitetna koncepcija vizualnog identeta grada, te se razmiĹĄlja o imageu grada i usku koji Ĺželimo ostavi na graane, stanovnike Meimurja te goste i posjetelje koji dolaze u akovec.

ŽUPANIJSKO POVJERENSTVO za ravnopravnost spolova Meimurske Şupanije

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad Şenama Nacionalni dan borbe prov nasilja nad Şenama u Republici Hrvatskoj obiljeŞava se od 1999. godine. Te godine, 22. rujna, bivťi je policajac na zagrebakom Opinskom sudu brutalno ubio tri Şene: suprugu, odvjetnicu i sutkinju. U pet godina od tog dogaaja ťtoťta se promijenilo: donesen je Obiteljski zakon, novi Zakon o ravnopravnos spolova (stupio na snagu 17. srpnja 2008.), Zakon o suzbijanju diskriminacije (stupit e na snagu 1. sijenja 2009.), osnovana su Şupanijska povjerenstva za ravnopravnost spolova u svim Şupanijama, mnogim gradovima i opinama. Prijavljuje se sve vei broj nasilnikih ponaťanja u obitelji, na poslu. Graani/ke RH sve se viťe senzibiliziraju za Şrtve nasilja shvaajui da ni jedan in nasilja nema nikakvog opravdanja i potpuno je neprihvatljiv u druťtvu. Žene su Şrtve nasilja u 65%

sluajeva, dok je 6% Şena izvrťilo nasilje nad svojim branim partnerom. Što se, meum, ne mijenja ili se mijenja suviťe sporo? Ne postoji stvarno sankcioniranje nasilja zbog izrazito neuinkovitog pravosua. Žrtve nasilja Şale se na odnos sudaca, zauujue i sutkinja(!), i na svoj poloŞaj u sudnici u kojoj se esto nalaze u situaciji da s pozicije Şrtve prelaze u poziciju osoba koje bi trebale snositi krivnju ili suodgovornost za izvrťeno nasilje nad njima. Sudovi preesto ne razlikuju ni primarnog i sekundarnog nasilnika. Tako Şrtva koja godinama trpi nasilje, koja je godinama zlostavljana u ťini, iz zatvorenih vrata svog doma, u stanju stresa uini teŞe nasilniko djelo od onog koje je vrťio dugogodiťnji zlostavlja. I za to, naravno, biva kaŞnjena. Stoga je ovo prilika da se obramo i Şrtvama nasilja.

Ne valja trpje i poskiva. Treba probija barijere birokracije i izbori se za dostojanstveni Şivot. Da bi se Şrtve nasilja zaťle od nasilnika, otvaraju se ťirom Europe, ali i Hrvatske, sigurne kue. Ima ih u gotovo svim Şupanijama RH. Jer, svaka sredina pokazuje svoju ljudskost jedino ako zbrinjava najpotrebnije u svom okruŞenju. Podrťka rijeima je potrebna, ali svakako ne i dovoljna. Na Şalost, pokuťaji takve vrste u Meimurskoj Şupaniji nastoje se onemogui. Zaťto? Zato ťto je privatni interes iznad opeg. Jer se neki boje nasilnika i pokuťavaju stvoriti klimu suprotnu onoj koja bi trebala postoja. NASILNIK JE TAK KOJI MORA OSJEATI STRAH. Strah od optuŞujuih pogleda, strah od druťtvene neprihvaenos i izolacije, strah od instucija pravne drŞave‌

Ono ĹĄto najviĹĄe iznenauje, prov drĹžavne kue diĹžu glas osobe iz javnog Ĺživota: politiari, sindikalisti, osobe zaposlene u drĹžavnim instucijama‌ A svojim bi ugledom i pozicijama u druĹĄtvu morali biti dodatna potpora Ĺžrtvama nasilja. Ma nisu oni protiv sigurne kue. Oni su samo prov sigurne kue u svojoj blizini. Kakvog li licemjerja! I imaju zakonsko pravo iskaza svoje nezadovoljstvo. Ono im nitko ne moĹže ospori. Ali moralno? Kako e sada dokaziva da je polika rad za ope dobro, da drĹžavne instucije postoje zbog naroda, a ne narod zbog drĹžavnih instucija i da se sindika i gospodarsko-socijalna vijea bave potrebim, a ne “elitnimaâ€? i “monimaâ€?? Predsjednik Ĺ˝upanijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Roberta Barat, dipl. u.

Zastupnici hrvatskoga Zbor sudskih izvjestitelja sabora, zar vas nije sram? Dosta nam je Vargine diktature o akciji “Indeks�

PoĹĄtovani gospodine Marijan Varga svima u Meimurju i ĹĄire poznat je VaĹĄ poliko-druĹĄtveni rad. Navest u neke primjere iz bliĹže proĹĄlosti poput ovoga da ste promijenili eri stranke (SKJ, HDZ, DC i HNS) i gle uda tri su stranke propale ili su pred raspadom, dobro je da su Vas iskljuili iz HDZ-a jer bi vjerojatno propao i HDZ. BivĹĄa predsjednica DC-a gospoa Vesna Ĺ kare OĹžbolt prozvala Vas je najveim laĹžljivcem kojeg je upoznala, uspjeli ste se posvaa s cijelim vrhom drĹžavne polike, napadate sposobne ljude iz svoje sredine jer sami znate da su sposobniji od Vas. VaĹĄe diktatorsko i totalitarisko vladanje Donjom Dubravom gdje ste se okruĹžili podanicima obiljeĹženo je skandalima i netransparentnim radom. Kad Vas se prozivalo za aferu u svezi ĹĄudra branili ste se da niste krivi i da je sud na VaĹĄoj strani, dokument od suda nikad niste pokazali ĹĄiroj javnos jer znate da sud nije donio odluku o VaĹĄoj nevinos ve ste duĹžni pla izvoau radova pola milijuna kuna, tu se dogodila ironija cijelog sluaja umjesto da

estetikheretik

Opina Donja Dubrava dobije naknadu Vi ste je oĹĄteli za prije napisan iznos. Ĺ iroj javnos pozna su i VaĹĄi skandali oko asfaltiranja ulica gdje su se rauni napuhavali 100 % i gdje nikad niste objasnili gdje je zavrĹĄio novac. Prijetei svim VaĹĄim polikim provnicima na privatnoj razini dokazali ste svoje pravo lice diktatora i bahatog laĹžljivca. HNS Donja Dubrava doveli ste na stup srama zbog neplaenih rauna ugosteljima za proĹĄlu kampanju na drĹžavnoj razini koju ste izgubili i VaĹĄeg netransparentnog rada. Ĺ to ste to napravili za Donju Dubravu osim ĹĄto godiĹĄnje potroĹĄite treinu prorauna na dnevnice, putne troĹĄkove, putovanja i reprezentaciju ĹĄto iznosi do tristo pedeset sua kuna godiĹĄnje, a rezultata nema. Gospodine Varga za VaĹĄe dobro i nadasve dobrobit svih mjeĹĄtana i za razvoj Donje Dubrave molim Vas da se maknete jer nam je dosta diktature, laĹži, netransparentnos, nerada i skandala. Marijan Ĺ poljari

–

HRVATSKO novinarsko druĹĄtvo

Zbor sudskih izvjestelja oĹĄtro reagira na optuĹžbe policije o moguem curenju informacija o akciji “Indeksâ€? sa Ĺ˝upanijskog suda u Zagrebu, ime se posredno prozivaju i stalni novinski izvjestelji s toga suda. Da su sudski izvjestitelji na tom sudu doznali iĹĄta konkretno o poetku ove ankorupcijske akcije, zasigurno bi to svi objavili u svojim medijima, a ne bi samo jedne novine dobile priliku pra policiju od ranojutarnjeg poetka “Index-aâ€?. Izvjestelji koji svakodnevno prate rade zagrebakog Ĺ˝upanijskog suda svjedoci su brojnih dolazaka policijskih sluĹžbenika na sud zbog traĹženja sudskih naloga za pretrage. Tako se, uz malo „matemake“, moĹže se zakljui radi li policija neki opseĹžan posao. Kada uestaliji postanu dolasci tuĹžitelja ili dostavljaa USKOK-a, pa i njegova ravnatelja, situacija poznavateljima zbivanja na sudu joĹĄ je jasnija.

Na Ĺ˝upanijskom sudu u Zagrebu sudski izvjestelji imaju razvijeno izuzetno povjerenje u komunikaciji i s raspravnim i s istraĹžnim sucima, te ostalim sudskim sluĹžbenicima, koje je godinama graeno. Doznaju li neku povjerljivu informaciju kojom bi se mogla ugrozi neka akcija ili dio sudskog postupka, sudski izvjestitelji je nikad ne objavljuju. Na taj smo nain viĹĄektrano izaĹĄli u susret i predstavnicima USKOK-a i policiji, pa njezino prozivanje Ĺ˝upanijskog suda u Zagrebu, a na taj nain posredno i stalnih sudskih izvjestelja za objavljivanje “tajnihâ€? informacija o akciji “Indeksâ€?, smatramo krajnje nekorektnim. Budui da po zakonu nismo duĹžni otkri svoje izvore, molimo da nam ih se javno ne impura. U ime Zbora sudskih izvjestelja predsjednica Ana Rai-KneĹževi

O besramnosti hrvatske politike klase dodatno smo saznali ovih dana u vezi pitanja tko e plaa parkirna mjesta u novoizgraenoj podzemnoj garaĹži na TuĹĄkancu za saborske zastupnike koji (povremeno) dolaze na sjednice Hrvatskog sabora. No, argumen koje su poneki od njih korisli hrvatskoj svekolikoj javnos objasni zaĹĄto nije za oekiva da osobno plaaju ne puni iznos od 1.000,00 kuna ve niti predloĹženi sniĹženi iznos od 300,00 kuna mjeseno (primjerice: Mi radimo za Sabor, neka Sabor pla!, Time bi se krĹĄilo naĹĄe pravo na rad!...) prevazilaze sve dosad poznate teorije licemjerstva i egoizma! Gospodo saborski zastupnici, Ĺ to je s pravom na rad hrvatskih radnika? Kako ste samo olako sniĹžavali njihova steena prava usvajajui nove zakone kojima ste odgovornost i financijski teret ukupne tranzicije hrvatskog druĹĄtva skidali s javnih vlasti i poslodavaca na radnika-pojedinca! Po vama, radnik na minimalcu ne treba isfinancirati samo gradnju te i drugih garaĹža ve i vaĹĄe troĹĄkove njihova koriĹĄtenja! A njegova je plaa osam puta manja od prosjene sa-

borske, bez svih ostalih beneficija! Imate pravo na besplatni javni prijevoz - koristite ga! Provezite se u ĹĄpici javnim gradskim prijevozom s tim istim radnikom, moĹžda steknete osjeaj za stvarnost! Ĺ to je s pravom na poĹĄtenu mirovinu hrvatskih umirovljenik? PooĹĄtrili ste uvjete za umirovljenje, produĹžili godine Ĺživota, za izraun mirovine uzeli cijeli radni vijek, snizili najniĹžu mirovinu‌ svima osim sebi! Sebi ste omoguili umirovljenje s pedeset, saborsku mirovinu nakon pola mandata i to u iznosu 75 posto od posljednje saborske plae! Ĺ to je s pravom na dostojanstven Ĺživot oko 700.000 siromaĹĄnih hrvatskih graana? Mogu li oni preĹživje s 500,00 kuna socijalne pomoi? Promovirate li vi to novi model solidarnos po kojemu najsiromaĹĄniji trebaju nancira vaĹĄe privilegije? Stoga, za sljedee izbore pokuĹĄajte s otvorenim listama, provjerite koliko bi vam biraa dalo svoj glas i nakon ovakva besramnog ponaĹĄanja! Za SSSH: Ĺ˝eljko Slunjski, v.r. Uredniknovinar “Sindikalne akcijeâ€?

STUDIO ZA UĹ˝ IVAOCE PROSTORA

Prilagoavanje potrebama PoĹĄtovani, ĹĄaljemo vam tlocrt stana od 55 kvadrata u kojem Ĺživi obitelj od 4 lana. Otac, majka i dvojica sinova, jedan od 10 i drugi od 13 godina. Do sada nam je raspored prostorija relavno odgovarao jer su deki PoĹĄtovani, moram priznati da nisam naĹĄao mnogo suvislih rjeĹĄenja za vaĹĄ problem, ali najbolje ĹĄto sam mogao izvui iz situacije je sljedee: naĹžalost nemogue je dobi 2 djeje sobe, spavau i posebno dnevnu sobu. Element koji to spreava jest nosivi zid, ali i raspored prozora nam ne ide na ruku. Uspio sam postavi 2 djeje sobe sa puno svijetla i sa svim elemenma koji se potrebni vaĹĄim momcima. Krevet, radni stol sa ladiarem, element sa policama i garderobni ormar su osnovni i dovoljni. Jedna soba ima povrĹĄinu od 8,9 m2, a druga 11,2 m2. NeĹĄto malo konkretnog prostora se gubi zbog hodnika izmeu soba, ali on je neizbjeĹžan jer nisam mogao drugaije postavi prilaze u sobe. U hodniku se nalazi ormar za kapute i cipele, te ogledalo sa ormariem. U prostoriju povrĹĄine 20,5 m2 postavio sam kuhinju sa blagovaonom i dnevnom sobom te spavaom sobom. Iako se na prvi pogled ini da je to nemogu zadatak to sam uinio na slijedei nain: s obzirom da

bili skupa u sobi, a mi smo boravili i spavali u dnevnoj. Sada razmiĹĄljamo da ipak rasporedimo stan da ima 2 djeje sobe, a ukoliko je mogue i spavau sobu jer nam ne odgovara spavanje na trosjedu na izvlaenje. Zivas u kui Ĺživi etvero, vjerujem da je potrebna relavno velika kuhinja te stol za 4-6 ljudi. U tom segmentu je sve standardnih dimenzija, pa oko toga nema nekih komplikacija. Sa druge srane, ĹĄto se tie dnevnog/spavaeg dijela, tu je pria malo drugaija. VaĹĄ zahtjev je bio da postavim negdje i spavau sobu. NaĹžalost, to je nemogue na klasian nain. Meum, napisali ste da vam je spavaa soba potrebna najviĹĄe iz razloga zdravog spavanja. U jednom od prijaĹĄnjih lanak sam ve upotrijebio slino rjeĹĄenje, a za vaĹĄ sluaj vjerujem da je viĹĄe no idealno. Govorim o krevetu koji se spuĹĄta iz ormara, a ispod kojeg je sjedei element-trosjed. Takav sistem objedinjuje dnevne potrebe boravka, ali i none potrebe spavae sobe poĹĄto je u njemu integriran pravi madrac sa podnicom ĹĄto direktno utjee na zdravo spavanje, pa tako i na vaĹĄe zdravlje. Morate zna da se, u danim okolnosma, svo etvero mora na neki nain prilagodi novonastalom stanju i rasporedu. Kupaonica je smanjena od prvobitne, ali to ne znai da se neĹĄto mora izgubi. Umivaonik sa ele-

dovi se mogu ruĹĄi osim nosivog zida koji se nalazi na sredini stana. Visina stana je 2,53 m. rozori i ulazna vrata su od PVC stolarije, a vrata od soba se mogu mijenja. Hvala, obitelj Horvat. mentom, perilica rublja, element za runike, wc ĹĄkoljka i tuĹĄ kabina su elemen kupaonice. Ono ĹĄto je najvaĹžnije kod takvog rjeĹĄenja jest dobra organizacija prostora, s obzirom da etvero ljudi u stanu moĹže izazva pravi kaos. Svaka stvar bi trebala ima svoje mjesto i probajte ne uva bezpotrebne stvari. Ĺ to se e samog interijera, pokuĹĄajte razmiĹĄlja jednostavno. Kombinacija do 2, maksimalno 3 boje ili viĹĄe nijansi iste, svijetle boje je ono ĹĄto bih vam ja predloĹžio.Govorim o nijansama Ĺžute, sive, smee boje. Isto tako, probajte koris ĹĄto viĹĄe glatkih, sjajnih povrĹĄina jer one vizualno poveavaju prostor, a i u glavnoj prostoriji vam malo fali svjetla. S obzirom na pomanjkanje iskorisvog prostora, iskoriste visinu stana, odnosno njegov volumen. Elemen do stropa e vam donije potreban prostor za pohranu, a s druge e strane vizualno zaokruĹži cijelu priu. Kupaonica neka bude u Ĺživim svijetlim bojama, sa jednostavnim bijelim sanitarijama. Sobe za momke odredite sa njima. Bruno estekherek Kontrec

Trebate li besplatan savjet, javite se! Ako sanjate o svom prekrasno ureenom domu, usklaenih boja i stilova, moĹžda vam mi moĹžemo pomoi. Javite nam se i “Estetikheretik studioâ€? e pokuĹĄati odgovoriti na vaĹĄa pitanja, rijeĹĄiti vaĹĄe dvojbe i dati vam koji savjet o ureenju. Zato ve ovaj tjedan poĹĄaljite tlocrt ili konkretan opis (ili crteĹž) svog stana, kue ili neke prostorije u svom domu. Ono ĹĄto

je bitno, ozna ite strane svijeta, sve prozore i vrata te nosive zidove. VaŞno je da napiťete i dimenzije (duljine i visinu) prostora. Tlocrte ili skice ťaljite na adresu Meimurskih novina – Ivana MaŞurania 2, 40 000 akovec ili ih jednostavno skenirajte ili fotograirajte i poťaljite na e-mail: redakcija@mnovine.hr ili info@ estetikheretik.com.


RELIGIJA

23. rujna 2008.

15

BLAGDAN IMENA MARIJINA u Svetom Jurju na Bregu

BOG mojih detalja

Misa kraj srušene crkve Vei od

Dvodnevnim vjerskim programom u subotu 13. i nedjelju 14. rujna u Svetom urju na Bregu obilježen i proslavljen je blagdan "me Marijino, svetkovina koja u ovoj župi ima dugu tradiciju i hodo asni ka obilježja. Služene su etiri svete mise, a sve ih je predvodio pre asni Blaž Horvat, rektor u Varaždinskoj biskupiji, a donedavno župnik u Koprivnici i Kotoribi. Tri mise služene su u dvorani Doma “urica Murai” u Pleškovcu, dok je nedjeljna poldanica služena pored ruševine župne crkve urušene u katastrofi 4. lipnja ove godine, prilikom izvoenja sanacijskih radova. Unato prohladnom i kišnom vremenu, na misi se okupio lijep broj vjernika, posebice onih iz drugih župa koji su došli vidjeti “strahotu srušene crkve” i svojim prisustvom ohrabriti župnika i domae ljude da ustraju u obnovi “briježne ljepotice” koja je ljudskim nemarom postala hrpa graevnog materijala.

Župni Caritas prikuplja sredstva za obnovu crkve

našeg srca Preasni Blaž Horvat, predvoditelj misnih slavlja

Jesu li i naše duše razvalina U uvodu misnog slavlja i pozdravljajui vjernike i hodo asnike na proštenju i na svetoj misi, domai župnik pre asni "van Kozjak osvrnuo se na tragi an dogaaj od 4. lipnja i sve što je uslijedilo te je rekao: - Ovu svetu uharistiju slavimo kod ruševine naše župne crkve. Zapitajmo se, brao i sestre, nisu li i naše duše razvalina - ruševina! esu li naše obitelji i naše društvo razvaline? e li sve što nas danas okružuje jedna razvalina? Koliko smo i mi svojim slabostima doprinijeli da nam ova crkva ovako izgleda!? Molimo danas dragog Boga i Blaženu Djevicu Mariju, iji imendan slavimo, da nam pomogne prvo da se riješimo svojih ruševina, a potom i dadne snagu da uzmognemo ovu ruševnu crkvu obnoviti, naglasio je župnik Kozjak. Pre asni Blaž Horvat u svojoj je propovijedi govorio o Majci Božjoj, o njezinom putu od trenutka kad je

za ela "susa, preko njegovog roenja, nau avanja, do smrti na križu. - Blažena Djevica Marija, "susova i naša Majka, može i mora biti naše svjetlo i nada kroz ovozemaljski život, koji je esto puta težak. Poput teškog križa. " u ovim teškim trenucima za župu budite sigurni da je Marija s vama i da ete uz njezinu pomo i zagovor obnoviti crkvu, naglasio je pre asni Horvat. Za ol-

tarom su bili i gornjomeimurski dekan monsinjor eonard ogožar, te župnici u 'ornjem Mihaljevcu i Nedelišu vele asni "van Vugrin i i Nikola Samodol. Pod svetom misom pjevao je župni pjeva ki zbor pod ravnanjem Milovana Horvata. Kod oltara bila je i slika Majke Božje oretske, koja je kod urušavanja crkve ostala neošteena. (Stjepan Mesari)

Vjernici na svetoj misi na otvorenom

KATOLIKI DOM akovec

ŽUPA MAKOVEC

Proširuje se župna crkva Prošli ponedjeljak u Ma kovcu je zapo ela rekonstrukcija te dog raivanje župne crkve Svetih Petra i Pavla. Rekonstrukcijom i dogradnjom znatno e se proširiti crkvena laa, a bit e izgraene prostorije za vjeronauk te za druge potrebe župe i vjernika. Kada bude gotova, crkva e imati oko 400 kvadratnih metara novog prostora te 104 sjedaih mjesta (klecala). U podrumskom dijelu bit e prostorija u kojem e biti mjesta za 50-ak osoba.

Neošteeni kip Majke Božje Loretske

Vrijednost investicije cijeni se na 3 milijun kuna, a radove izvodi poduzee "ntermegrad iz akovca. Projekte je izradila tvrtka Miha projekt iz Šte anca, a nadzor obavlja dipl. ing. Dragutin Matotek. Novac e biti prikupljen od vjernika, donatora, Varaždinske biskupije te VMO-a Ma kovec. O ekuje se da e graevina pod krov biti stavljena do Božia ove godine, a dovršena do blagdana Svetih Petra i Pavla idue godine, kada je u Ma kovcu najvee župno proštenje. (S. Mesari)

Rušenje stare graevine prethodi izgradnji nove crkve

Predstavljanje knjige o Stepincu U dvorani Katoli kog doma u akovcu u srijedu 24. rujna od 19 sati bit e predstavljanje knjige “Kardinal lojzije Stepinac - mu enik za ljudska prava”. O knjizi e govoriti njezin autor dr. sc. ra Vladimir Horvat, te pro . dr. sc. Zvonimir Bartoli, predsjednik Matice hrvatske akovec, nakladnik Petra Somek, predsjednik HKD-a “Napredak” pro . "van Bošnjak i urednik pro . dr. Dragutin Feletar. Prije i nakon predavanja knjiga e se moi kupiti uz poseban popust, a dio novca namijenit e se u humanitarne svrhe. (sm)

IMENDANI I BLAGDANI utorak, 23. rujna Pio, ino, Sofija srijeda, 24. rujna 'ospa od Otkupljenja, natolij etvrtak, 25. rujna Zlata, Kleo a, urelija petak, 26. rujna Kuza i Damjan, Damjana, Damir subota, 27. rujna Vinko Paulski, 'aj, 'ojko nedjelja, 28. rujna Vjenceslav, Ve eslav, Venco ponedjeljak, 29. rujna Mihael, 'abrijel, Ra ael, Mijo

"sus od nas traži da razmislimo o svojim stavovima. Na nama je da izaberemo. "li da se ukopamo branei ih, koji tada najvema postaju sli ni onima radnika prvog sata (Mt 20, 1-16), ili da se otvorimo na inima Božjim ‘ ije misli i putovi nisu kao naši’ ("z 55, 8). edno udno ponašanje Boga, koje bi nas moglo zabrinuti da ne znamo da je motivirano Njegovom dobrotom, a ne njegovom samovoljom. ‘Zar eš gledati zlim okom zato što sam dobar?’ - kaže nam gospodar vinograda u pri i. Naime, radi se o radnicima prvog sata i onima zadnjeg. O njihovoj pla i na kraju dana. " jedni i drugi primili su po denar. Oni prvi su imali osjeaj da to nije pravedno. li Bog ne želi ugušiti naš osjeaj za pravednost, jer je pravednost jedan o atributa Božjih! O emu se radi? Sigurno je da planovi Božji nadilaze planove ljudske i sigurne principe koje imamo. Bog na to ima pravo jer je jednostavno Bog! U paraboli o Kraljevstvu Božjem, kada gospodar vinograda angažira radnike za rad u svojem vinogradu, primjetno da je napravio ugovor samo sa prvima, koji su došli najranije. Oni su se dogovorili za denar po danu. Bio je to ugovor ili dogovor! Ostalima je dao sigurnost da e dobiti pravedno, da e biti pošteno plaeni ili nagraeni. Zadnjima pak je samo rekao da odu u vinograd, i ništa im drugo nije precizirao. Na kraju dana trebalo je svima platiti. 'ospodar ih onda sve iznenauje jer je zapo eo plaati od onih koji su došli raditi na kraju dana, pa sve tako prema prvima. Oni koji su došli posljednji, primili su po denar, ustvari ugovorenu nadnicu onih prvih. Prvi koji su radili ve od zore, i u vinogradu bili cijeli dan, takoer su primili denar. Onako kako mi zamišljamo pravednost, ovakav na in nam se

ini suprotan tome. Pošteno je da oni koji su više radili, dobe više. li u ovoj pri i se ne radi o tome, o nepravednosti, i to iz jednostavnog razloga, jer su oni po ugovoru dobili obeanu pla u, a svi drugi nezasluženi dar. Mnogo toga možeš zaslužiti, sigurno! ali mnogo toga je samo isti, nezasluženi dar. Radi se o Njegovoj nezasluženoj ljubavi koja nadilazi sve

Piše: vl. Antun Štefan naše zasluge. To što je svakome dao po denar ustvari želi rei još nešto: denar je dostajao za život jedne obitelji u ono vrijeme. Bio je to minimum koji je trebao svakome. 'ospodaru je bilo jedino na pameti da svi mogu imati koristi. Brinuo se za sve svoje radnike, jer nije bio samo hladni administrativac. Tu bismo trebali govoriti o spasenju i životu vje nom, o Bogu koje svakome želi dati, da svi imaju dovoljno. Kada govorimo o nakanama Božjim, temeljno postoji samo jedna u koju se sve druge slijevaju: nakana da nas spasi. " tu nam nakanu Bog komunicira po neizmjernoj i bezuvjetnoj jubavi. Bog nije ra unovoa, koji po zaslugama, daje više-manje svoj život vje ni. Kad On daje život, on ga daje cijelog. Ne može druga ije jer je takav po svojoj prirodi, koja sve daje i ništa ne zadržava za sebe. Ta dobrota i darežljivost se takoer pokazuju u Njegovoj neumornoj strpljivosti koja nam daje na vremenu i poziva nas bez prestanka da ga primimo sve do posljednje sekunde našega života. li se njegova dobrota ni tu ne zaustavlja. On želi da mi sudjelujemo u izgradnji njegovog projekta spasenja. Ne želi da budemo pusti i pasivni gledatelji, da ništa ne radimo. Želi nas aktivne, želi nas za suradnike, radnike u svome vinogradu: ljude koji trpe že i žegu, koji svojim ritmom i svojim kršanskim pe atom obilježavaju ljudsku zajednicu, javni život. Želi da usvojimo ista ponašanja, da imamo iste poglede i iste misli kao On što se ti e naše ljudske brae.

DUHOVNI VELIKANI

Mihael, Gabrijel i Rafael, 29. rujna Sveti su aneli i do "". vatikanskog sabora slavili su se odvojeno. Mihael je borac protiv oholih anela, koji se pobuniše protiv Boga. uci er bijaše voa pobunjenih anela, koji su izba eni iz raja u muke vje ne. 'abrijel tuma i Danijelu smisao proro anstva o "susu. 'abrijel navješuje Djevici Mariji da e po-

stati Majka Kristova. Starcu Zahariji otkriva tajnu da e mu žena roditi sina, "vana Krstitelja. Ra ael je pratio mladog Tobiju i prorekao mu da e mu otac ozdraviti od sljepoe. Sva trojica primjeri su kako bi kršani trebali živjeti, braniti svoju vjeru i širiti vanelje te biti vjerni da postignu spasenje. (sm, ZP)

RIJEI MUDRE “Od oca glupoga teško do sina pametnoga. Od oca mudroga lakše do sina glupoga.” (mr. osip ankovi, sveenik)


ZAGREBA*KI VELESAJAM

16

23. rujna 2008.

METALKOD KĂ„RCHER na jesenskom velesajmu

Priznanje za 15 godina tradicije +T OD iz DraĹĄkovca ve je 15 godina generalni zastupnik njema ke tvrtke Ă„CH, ĹĄto je bio povod poja ane promocije na +eunarodnom jesenskom velesajmu, odrĹžanom protekli tjedan u Zagrebu. ajmu je prisustvovao i +ichael Thomas 'rĂźssinger, generalni direktor Centra Ă„CH za srednju i isto nu uropu, koji vodi trĹžiĹĄte ustrije, eĹĄke, lova ke, +aarske, umunjske, ;ugarske, lbanije i drĹžave na prostoru ex ugoslavije, i svojim prisustvom posebno po astio domaine. Prema rije ima +ichaela Thomasa 'rĂźssingera, koji je i jedan od vodeih ljudi Uprave Ă„CH u Njema koj, o +etalkodu DraĹĄkovec ima samo pohvale. - ViĹĄe od 15 godina radimo zajedno s tvrtkom +etalkod koja se pokazala kao vrlo solidan i dobar partner u Hrvatskoj. U servisu su jako dobri i profesionalni i sigurno jedan od boljih partnera u Hrvatskoj, ali i okolici. " u budunosti se nadamo dobroj suradnji s +etalkodom jer je to uvijek bio dobar poslovan odnos. U sljedeih godinu dana Ă„CH namjerava otvoriti joĹĄ jednu poslovnicu, s ciljem da svoje poslovne partnere mogu joĹĄ bolje

estitke na dobro obavljenom poslu

servisirati i snabdijevati jer trenutno Hrvatska najbolje posluje od svih zemalja bivše ugoslavije. Do sada na podru ju jugoisto ne urope postoje etiri takve irme: u lova koj, eškoj, +aarskoj i umunjskoj, a sada se po prodaji njima priklju uje i Hrvatska, rekao nam je +ichael Thomas 'russinger, i dodao: - +etalkodom suraujemo vrlo profesionalno i mislim da to nije slu aj sa svim tvrtkama u Hrvatskoj. Ovo je jedna od tvrtki koja nam nikad nije bila dužna, pa je suradnja s njom zasigurno dobra i poželjna. Tvrtka ärcher najvei je svjetski proizvoa visokotla nih strojeva za pranje, a izaberete li +etalkod Draškovec za svog partnera, možete biti sigurni i pouzdati se u modernu tehniku išenja s gustom mrežom servisera rasprostranjenih po cijelom svijetu. +etalkod ärcher nudi pouzdanu isporuku rezervnih dijelova za sve kupljene ureaje i strojeve, stru no savjetovanje i prihvatljive cijene, prvenstveno zahvaljujui proizvodnji u velikim serijama, te primjeni najsuvremenije tehnologije. "nternacionalna garancija prema "O standardu pruža mogunost da, kada jednom kupite bilo koji ärcher ureaj, bez obzira gdje ste ga u svijetu kupili, u tvrtki +etalkod možete ga besplatno servisirati u garantnom roku. edamnaest tisua rezervnih dijelova na njihovom skladištu i garantirana isporuka rezervnih dijelova do 40

Michael Thomas Grussinger, generalni direktor za srednju i istonu Europu, dao je izjavu za naťe novine godina daju sigurnost da e kvar na vaťem ureaju otkloniti u najkraem moguem vremenu, ili vať ureaj zamijeniti svojim do zavrťetka popravka. Petnaest godina tradicije, koliko ove godine slavi tvrtka vlasnika osipa obala iz Draťkovca, potvrda je kvalitete usluge i povjerenja koje su mnogi poklonili upravo ovoj tvrtki. Ve preko 25 godina u ärcheru razvijaju i visoko u inkovita i ekoloťki neťkodljiva sredstva za iťenje. ve proizvode razvijaju u vlastitim laboratorijima, i podlijeŞu stalnim kontrolama kvalitete. Upravo je to jedan od bitnih razloga zaťto se velika komunalna poduzea i trgova ki centri koji brinu o svom okoliťu nalaze na listi njihovih zadovoljnih kupaca.

Radna atmosfera na izloĹžbenom prostoru

Katja Luka Kovai, direktorica Zagrebakog velesajma, uruuje nagradu Josipu Kobalu ao novost na ajmu posjetitelji su mogli razgledati, osim standardnih, i nove ureaje HD klase koji su robusniji, otporniji, imaju viĹĄe zaĹĄtite, a koje su na ovom sajmu i prezentirali. jediĹĄte tvrtke je u DraĹĄkovcu na adresi Prvomajska 11, a najbrĹžu informaciju i dobru servisnu uslugu svi korisnici njihovih ureaja mogu dobiti i koriĹĄtenjem deĹžurnog servis telefona na broj 091/1234-777 ili tel. 040/643-333, 643-330; www. metalkod.com. (Z, NĹ )

Za ovu je nagradu zasluĹžna cijela obitelj Kobal

Vozilo kakvim se obino obilaze golf tereni bilo je na Sajmu posebna atrakcija i dobra reklama Metalkoda Za ukupni angaĹžman, sve promotivne i marketinĹĄke aktivnosti kojima se uveava efekt ajma tvrtka +etalkod i osip obal nagraeni su priznanjem za cjelo-

Novi ureaji HDS klase

vitost marketinĹĄkog nastupa na 84. esenskom meunarodnom velesajmu, te im je uz priznanje dodijeljena i posebna nagrada ristalna skulptura sajma.


ZAGREBA*KI VELESAJAM

23. rujna 2008.

uro Horvat, direktor Tehnixa, sa svojim menadĹžerima na Sajmu

17

Predsjednik Stjepan Mesi proĹĄli je tjedan otvorio nove proizvodne pogone Tehnixa, a u utorak je posjetio i izloĹžbeni prostor Tehnixa

KOMPANIJA TEHNIX na Jesenskom meunarodnom sajmu

Svjetske tvrtke kupuju njihovo znanje i tehnologiju ajam graditeljstva CONTCH potvren je kao jedan od najzna ajnijih poslovnih dogaanja graditeljske struke u Hrvatskoj i regiji jer na jednom mjestu okuplja vodee domae i svjetske proizvoa e. vake godine ajam je obogaen novim dogaanjima i tematskim cjelinama, te na taj na in mnogobrojnim stru nim i poslovnim posjetiteljima pruĹža spoznaje o najnovijim proizvodima i tehnoloĹĄkim rjeĹĄenjima koja se danas koriste. edna od kompanija koja je nezaobilazna na svakom sajmu svakako je Tehnix iz Donjeg raljevca, koja se bavi projektiranjem, proizvodnjom i servisiranjem opreme za zaĹĄtitu okoliĹĄa. Pod motom “Tehnix - VaĹĄ partner u zaĹĄtiti okoliĹĄaâ€? ve dugi niz godina nude hrvatskom ali i svjetskom gospodarstvu uspjeĹĄ-

Priznanje i odlije viteza svjetske organizacije prvi put dodijeljeno na ARCI na rjeĹĄenja koja pridonose zaĹĄtiti i o uvanju okoliĹĄa. Na velikom izloĹžbenom prostoru i ove su godine ponudili nove proizvode. Prvenstveno je akcent stavljen na gospodarenje komunalnim otpadom, kutnu preĹĄu i izmjestivu jedinicu za opskrbu vozila UNP-om.

Novost u proizvodnji – Kutna preťa

talna poskupljenja cijene nafte i naftnih derivata tjeraju nas na razmiĹĄljanje kako ĹĄto jeftinije voziti. edno od rjeĹĄenja je plin, pa su se u Tehnixu dosjetili kako kuama koje se bave distribucijom plina osmisliti mobilno prenosivo uskladiĹĄtenje sa svim certiikatima, a ujedno ekoloĹĄki prihvatljivo. Tako je nastao novi proizvod pod nazivom “izmjestiva jedinica za opskrbu vozila UNP-omâ€? koja je na trĹžiĹĄtu jako interesantna, a menadĹžment Tehnixa trenutno je u pregovorima s vodeom naftnom kompanijom u Hrvatskoj "nom. Proizvodni program Tehnixa moĹže se podijeliti u pet segmenata, i to na komunalnu tehnologiju, opremu za pro iĹĄavanje otpadnih voda, opremu za gospodarenje naftnim derivatima, kontejnere i opremu za smjeĹĄtaj, te specijalne strojeve i proizvode. Tako bogat i raznovrstan asortiman naveo je i mnoge najbolje

Dodjela meunarodnog certifikata svjetske organizacije na ARCI svjetske kompanije na suradnju s Tehnixom, a prema rije ima direktora i vlasnika kompanije Tehnix $ure Horvata, ponosni su ĹĄto su velike svjetske tvrtke spremne kupiti njihovo znanje i tehnologiju. Trenutno pregovaraju s najja im predstavnicima usije, a spremaju se i na predstavljanje proizvoda u inu. vaki sajam, pa tako i ovaj, za dobro pripremljeni vodei tim menadĹžera Tehnixa donosi puno novih poslova i ugovora, te je tako na ovogodiĹĄnjem esenskom meunarodnom velesajmu potpisan i ugovor sa Zagreba kim holdingom za ureenje grada. Osim na CONTCHU, Tehnix je izlagao i u okviru C, 6. meunarodnog sajma izuma, novih ideja i tehnologija, te se predstavio s preko trideset inovacija. "zuzetni patenti

Trendove u opskrbi energentima prati i novi proizvod - izmjestiva jedinica za opskrbu vozila UNP-om

Damir Polanec, ministar gospodarstva, rada i poduzetniĹĄtva, u razgovoru s urom Horvatom prilikom razgledavanja Sajma rezultirali su dobivanjem visokog priznanja. Naime, prvi put je na C" svjetska organizacija "nternational order of merit of inventors dodijelila priznanje i odli je viteza koje je pripalo $uri Horvatu, pokreta u Tehnixa. U okviru C Tehnix je pozvan na sajam u inu gdje se pruĹža mogunost prodaje mnogih njihovih licenci. Posebno zanimanje privukla je mobilna ekoloĹĄka kua Tehnix. ije je o kui koju je mogue seliti sa svim nadogradnjama moderne tehnologije. ua ne treba infrastrukturu, ne treba kablove za struju i kanalizacijske cijevi, a sama proizvodi energiju dovoljnu za osnovne potrebe. Ova kua ima mnoge prednosti – to je mobilna jedinica za stanovanje i boravak, energetski pot-

puno nezavisna cjelina otporna na sve vremenske uvjete i tehnoloĹĄki razgradiva tipska jedinica. +oĹžete je staviti bilo gdje jer za nju nije potrebna graevinska dozvola i druge komunalne takse, a koristi isklju ivo alternativne izvore energije. "zlaganje na ajmu smatraju kao vrh razvoja i idealno mjesto za pokazivanje napretka, ĹĄto dokazuju i mnogobrojne sajamske nagrade. ViĹĄe informacija moĹžete nai na www.tehnix.com ili u sjediĹĄtu tvrtke u Donjem raljevcu, tel. 040/650-100. (Z, NĹ )


ZAGREBA*KI VELESAJAM

18

23. rujna 2008.

Ĺ VENDA-TARMANN CHEMIE na Jesenskom zagrebakom velesajmu

Proizvodnja ekoloťkih sredstava za iťenje Na ovogodiťnjem esenskom velesajmu, a u sklopu +T-a, 4. meunarodnog sajma zaťtite okoliťa, ekotehnologije i komunalne opreme mnogobrojnim posjetiteljima predstavila se tvrtka Švenda-Tarmann Chemie. Ova meimurska tvrtka posluje ve punih 28 godina, a prvotna djelatnost bila je vulkanizacija kojom su se ostali baviti i do danaťnjih dana. Od 1991. kao mjeťovito poduzee s kompanijom Tarmann Chemie iz ustrije zapo eli su s novom djelatnoťu – proizvodnjom ekoloťkih sredstava za iťenje u kuanstvu i industriji za ťto se onda i posebno specijalizirali.

Tvrtka nudi, uz ĹĄiroku paletu visokokoncentriranih i ekoloĹĄki kontroliranih kemijskih proizvoda, sredstava i strojeve za aplikaciju istih na radne povrĹĄine, kao i kompletni kemijski konzalting u svrhu ĹĄto ekonomi nije i svrsishodnije primjene kemijskih sredstava. ve komponente iz kojih su izraene formulacije za kemijska sredstva odgovaraju visokim standardima U i usklaena su s hrvatskim zakonima o zaĹĄtiti okoliĹĄa i ljudskog zdravlja. Ĺ venda-Tarmann Chemie u Ĺželji ĹĄto boljeg i neprestanog poboljĹĄanja kvalitete i sigurnosti proizvoda napravila je "O certiikat 9001 koji je

certiiciran 1999. godine od strane ĹĄvicarske certiikacijske kue ', te se isti recertiicira svake godine ĹĄto je samo dokaz neprestanog unaprijeivanja i dokazivanja kvalitete proizvodne palete ime je tvrtka postala prva nositeljica "O 9001 certiikata u Hrvatskoj za tu vrstu proizvodnje. Cijelokupni proizvodni program kao i njegova primjena te naknadno zbrinjavanje nastalih produkata u potpunosti je u skladu sa normom "O 14001 standarda za okoliĹĄ ija se certiikacija o ekuje ovih dana.. Primarna djelatnost ove tvrtke je proizvodnja i prodaja sredstava za iĹĄenje, no usporedo ve 6 go-

dina razvijaju i nove tehnologije zaĹĄtite ljudi, imovine i okoliĹĄa. ako je naglasak sajma bio na temama zaĹĄtite vode i zraka bila je to prilika za prezentaciju novih sustava za zaĹĄtitu od one iĹĄenja, pa su na svojem izloĹžbenom prostoru prezentirali najnovije proizvode. adi se o proizvodu za zaĹĄtitu od poplava, novom sredstvu za gaĹĄenje poĹžara u obliku gela, te programu UN"-F PU za slu aj aksidenta s kemikalijama na vodi i kopnu. koloĹĄke brane ili kompletni sistemi za obranu od nezgoda koriste se kao zaĹĄtita od poplava, spre avanje ĹĄirenja uljnih mrlja i zadrĹžavanje vode prilikom gaĹĄenja poĹžara. Pred-

nosti ovih sistema su brza postava, jednostavan transport, mali broj osoba potrebnih za postavljanje, velika leksibilnost zbog raznih duĹžina i mnoge druge. Ovim sistemima tvrtka Ĺ venda-Tarmann Chemie kompletno je opremila C marine i "nine pumpe po adranu. Predstavljeno sredstvo protiv poĹžara novo je na hrvatskom, ali i na europskom trĹžiĹĄtu. Ove godine je predstavljeno u Njema koj gdje je osvojilo najviĹĄa odli ja. adi se o prahu koji se uz minimalnu koli inu vode pretvara u gel i tako trenutno zaustavlja poĹžar. ako bi to sredstvo prezentirali najprije meimurskim, a potom i ostalim hrvat-

skim vatrogasnim postrojbama, uskoro pripremaju mnogobrojne prezentacije. UN"-F PU novi je visoko eikasni apsorbent koji se koristi za iĹĄenje zraka i povrĹĄina u slu aju incidenata bilo luĹžnatih ili kiselih kemikalija, a djeluje na na in da ih u vrlo kratkom vremenu neutralizira. Za ove nove njema ke sisteme imaju i zastupstvo za itavu Hrvatsku, ;osnu i Hercegovinu i rbiju. ViĹĄe informacija moĹžete dobiti u sjediĹĄtu njihove tvrtke ehovec 95, te na telefone 040/646-505, 645-918, na www. svenda-tarmann.hr


23. rujna 2008.

DOBRO JE ZNATI

19


NOVI ŽIVOT SE RAA

20

Zlatko (27) i Ivana (21) Kozjak iz akovca dobili su Darlu, roenu 13. rujna u 16,05 sati.

23. rujna 2008.

Tomislav (30) i Marijana (28) Martinjak iz Strahoninca dobili su Karolinu, roenu 11. rujna u 11,36 sati. Po seku je doĹĄla i Lorena (6).

Rajan (33) i Ivana (32) JurĹĄi iz akovca dobili su Ivana, roenog 13. rujna u 12,30 sati. Po brata je doĹĄao i Matija (3).

Boris (34) i Slavica (19) Granatir iz DomaĹĄinca dobili su Leonu, roenu 13. rujna u 21 sat. Po seku je doĹĄla i Lea (2).

MT “LEPTIRIâ€? poklanja benkicu i partlek Benkicu, partlek i 10 posto popusta u prodavaonicama Leptiri dobivaju naĹĄe novoroene bebe, iji se roditelji pristanu fotograirati za rubriku “Novi Ĺživot se raaâ€? M$"MURSK"H N "N. Prigodnim e ih poklonom obradovati naĹĄ fotograf. Darove za male bebe omoguio je vjerni i paĹžljivi sponzor, tvrtka M tvornica trikotaĹže iz Ĺ trigove.

UPRAVA . Proizvodno i trgovako poduzee d.o.o. Gornji kraj 72a, 40320 Donji Kraljevec www.betaplast.hr betaplast@betaplast.hr

Ĺ LJUNARA . Totovec bb, 40000 akovec Tel 040 382 165, 382 336 Fax 040 382 103

PROIZVODI . IDEJE . RJEĹ ENJA


Mnogobrojne hrvatske zvijezde nastupile na humanitarnom koncertu u akovcu Dražen Zei bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih izvoaa koji je nastupio prošli etvrtak na humanitarnom koncertu za Zdravka Ciglaria - Cobru. (H. Zear, foto: Z. Vrzan)


2

ME\IMURSKE NOVINE 23. rujna 2008.

POINJE JESENSKA sezona u Centru za kulturu

Program pun dobrih predstava, filmova, koncerata i izloĹžbi U Centru za kulturu akovec predstavljen je program nove jesensko - zimske sezone. Program su predstavili ravnatelj CZK-a Ladislav Varga i organizatori kulturnih aktivnosti Marina OskoruĹĄ i Romano Bogdan, a sve troje sloĹžilo se kako je ove sezone organiziranje programa poseban izazov. Ovo je posebno vidljivo u slu aju kazaliĹĄnih predstava gdje velik problem predstavlja angaĹžman glumaca u raznim serijama i sapunicama, zbog ega je teĹĄko uskladiti njihovu “satnicuâ€? sa Ĺželjama njihovih kazaliĹĄta i dvorana diljem zemlje u kojima gostuju. Upravo je zato program Tribine akovec etvrtkom predstavljen samo za listopad. Ve 2. listopada na repertoaru je komedija “Zbrkaâ€? u izvedbi Epilog teatra i reĹžiji Ivane PeroĹĄ, 9. listopada slijedi zanimljiva hrvatsko - slovensko - poljska koprodukcija â€œĹ˝ivot u bananiâ€? KazaliĹĄta Virovitica, dok e 16. listopada

U listopadu igra film Dalibora Matania “Kino Lika�

na pozornicu Centra stupiti glumci rumunjskog Teatrul Ion Creanga Bucharest u komediji dell’Arte “Magi no sjemeâ€?. Posljednja predstava u listopadu bit e “Pustolov pred vratimaâ€?, klasik hrvatske knjiĹževnosti u izvedbi HNK-a u Zagrebu. Do kraja godine CZK e na Tribini postaviti ukupno tri koncerta, dva posebna ilmska programa te devet kazaliĹĄnih predstava.

Domai filmovi i ove jeseni Od 13. do 19. listopada Centar za kulturu ponovno e ugostiti 8. po redu Susret profesionalnih kazaliĹĄta za djecu i mlade ASSITEJ. Najvei kazaliĹĄni dogaaj u Hrvatskoj ove godine ugostit e oko 260 u esnika iz Hrvatske, Maarske, Austrije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Bugarske. I s ilmovima se muka mu i u Centru za kulturu. Publika je u ovoj godini prepolovljena na pola od prijaĹĄnjih godina, a sve se teĹže nabavljaju i ilmske kopije. Unato tome, u Centru se stalno trude pratiti repertoar zagreba kih multipleksa. Poseban naglasak bit e na domaoj kinematograiji, te bi u akovec trebala pristii ponajbolja ostvarenja s ovogodiĹĄnjega Pulskog ilmskog festivala. Na Tribini 23. listopada igrat e ilm “Kino Likaâ€? redatelja Dalibora Matania, dok e do kraja godine igrati i ilm “Iza staklaâ€? Zrinka Ogreste. Ĺ to se koncertnog programa ti e, ve

Na ASSITEJ-u i Tribini gostovat e Teatar iz BukureĹĄta

Program do kraja godine predstavili su Romano Bogdan, Marina OskoruĹĄ i Ladislav Varga idui etvrtak u sklopu VaraĹždinskih baroknih ve eri u goste dolazi Bjeloruski drĹžavni komorni orkestar i Akademski zbor “Josip Juraj Strossmayerâ€? Umjetni ke akademije u Osijeku. O ekuju nas i koncerti talentiranih glazbenika – poljske pijanistice Katarine Borek i eĹĄkog violinista TomaĹĄa Tula eka, te domaih glazbenika Gorana Tudora, Ivana Jur evia, Ivana BatoĹĄa, Anelka Igreca i Marija Penzara.

Jazz fair bolji nego ikad Kad se govori o glazbi u jesen, nikako se ne moĹže presko iti Jazz fair. Ovaj 14. po redu Jazz fair bit e jedan od “najja ihâ€? do sada. Dolaze uvaĹženi glazbenici iz Armenije, Njema ke, Brazila, Maarske i Srbije, a tako jakog festivala, isti e ravnatelj Centra Ladislav Varga, nije bilo u Hrvatskoj u protekloj godini. Pred kraj godine

eka nas ve standardni boĹžini koncert na kojem e osim uobi ajenih izvoa a zbora “J. Ĺ . Slavenskiâ€?, Gradskoga puha kog orkestra i Big banda nastupiti i tamburaĹĄki orkestar “Meimurjeâ€?. Godina e zavrĹĄiti novogodiĹĄnjim koncertom i Simfonijskim orkestrom HTV-a kojim e ravnati svjetski poznati dirigent Jose Guadalupe Flores. Po prvi put nee se izvoditi djela Straussa, ve e ve er biti u znaku meksi kih i argentinskih valcera. Kao i svake godine, i ova e biti bogata likovnim programom, tako nas do sije nja o ekuju joĹĄ etiri izloĹžbe. Ve traje izloĹžba dubrova ke umjetnice Anabel Zanze. Kako e dio listopada obiljeĹžiti 8. po redu ASSITEJ, tako e biti organizi-

rana i popratna izloĹžba. U studenom e nam se predstaviti slikar rumunjskog podrijetla Laszlo Nemes, a prosincu mladi Meimurac Bojan Miljan i. (mn)

Pretplata za Tribinu Centar za kulturu omoguava i ove godine pretplatu za Tribinu sezona jesen 2007. (25. rujna do 18. prosinca). Cijena pretplate (13 programa s ura unatim popustom) iznosi 450 kuna, a za umirovljenike, studente i ake 350 kuna. Pogodnosti pretplate jesu stalno mjesto u dvorani po vaĹĄem izboru, redovito informiranje o svim programima Centra za kulturu akovec, plaanje u dvije rate i popust 20 posto. BoĹžini koncert je uklju en u pretplatu kao poklon pretplatnicima. CZK podsjea proĹĄlosezonske pretplatnike da njihova mjesta u gledaliĹĄtu uvaju do po etka Tribine (25. rujna). Sve informacije o pretplati moĹžete dobiti u propagandi Centra za kulturu, Trg Republike bb, tel. 040/311-488. Rezervacije za Tribinu akovec

etvrtkom vrijede do srijede (dan prije programa). U etvrtak (na dan programa) nepodignute rezervirane karte idu u slobodnu prodaju. Mole se roditelje da djecu ne dovode na programe neprimjerene njihovom uzrastu.

KUD MAKOVEC domain smotre tamburaĹĄa

U nedjelju nastupa trinaest najboljih sastava U DruĹĄtvenom domu u Ma kovcu u nedjelju 28. rujna odrĹžat e se 14. Ĺžupanijska smotra tamburaĹĄkih sastava i tamburaĹĄkih orkestara Meimurja. Po etak je u 15,45 sati, kada e TamburaĹĄki orkestar Meimurje izvesti Lijepu naĹĄu, a potom e meimurski Ĺžupan Josip Posavec smotru proglasiti otvorenom, Od 16 sati pred publiku e izai: Ĺ˝upanijski tamburaĹĄki orkestar Meimurje, TamburaĹĄki orkestar “Josip Vrhovskiâ€? NedeliĹĄe, KUD Belica, HKUU “Sveti Martinâ€? iz Svetog Martina na Muri, KUD â€œĹ˝iĹĄkovecâ€? - Mladi tamburaĹĄki sastav i KUD Strahoninec. Sedmi po redu na pozornicu e izai KUU “Zvonâ€? - Mlaa grupa iz Male Subotice, a potom KUD DomaĹĄinec. Stariji tamburaĹĄki sastav KUD-a Ĺ˝iĹĄkovec, starija grupa KUU-a “Zvonâ€? Mala Subotica,

KUU “Zasadbregâ€?, KUD opine Donji Kraljevec i TamburaĹĄki sastav “Biser Meimurjaâ€? nastupit e u drugom dijelu priredbe, odnosno zaklju iti smotru. Nastupe e pratiti profesori Franjo KeĹžman i Branimir Magdaleni, a kroz program e voditi Martina Novak. Sve ovo, pa i mnogo viĹĄe od toga, kao ĹĄto je nedolazak mnogih sastava, nepovoljni termin, te u posljednji trenutak odustajanje KUD-a Kotoriba i velikog broja sponzora, novinarima su na presici rekli Branko Nemec, Ivan Ujlaki, Ivan Grahovec i Ĺ˝eljko HrĹženjak, elni ljudi KUD-a Ma kovec. Oni pozivaju sve prijatelje tamburaĹĄke glazbe da dou na smotru i uĹživaju u glazbi, jer Biser Meimurja, TamburaĹĄki orkestar “Meimurjeâ€? i svi drugi ne uju se i ne vide svaki dan. - Kona no, kako je rekao Ivan Ujlaki, u Ma kovcu se ne svira “Ja se konja

Najava tamburaĹĄke smotre od strane elnika KUD-a Makovec bojimâ€? ili “Sijem Ĺžito raste grahoricaâ€?, nego neĹĄto mnogo vrjednije. Oni koji sviraju kuruzu ni nee doi u Ma kovec.

Mnogo je dobrih razloga u nedjelju za svratiti u Ma kovec, jer tamburaĹĄi i uvijek ljubazni domaini to o ekuju i zavrjeuju. (Stjepan Mesari)


3

23. rujna 2008. ME\IMURSKE NOVINE

AKTUALNE IZLOŽBE

PJEVAKI ZBOR “J. Š. Slavenski” na prijemu kod župana

Svijetla budunost meimurske zborske glazbe Prošlo je nekih dva mjeseca otkako je najbolji meimurski zbor i jedan od najboljih hrvatskih zborova – Josip Štolcer Slavenski postigao najvei uspjeh meimurskog amaterizma i osvojio dva srebra na Svjetskim zborskim igrama u Grazu. Zna aj zbora i posljednjeg uspjeha prepoznala je Županija, tako je u petak 19. rujna uprili en poseban prijem. lanove Upravnog odbora, dirigenticu Senku Bašek - Šamec i predsjednika zbora Vladimir Ivkovia primio je župan Josip Posavec koji je kazao kako je ponosan što Meimurje ima jedan ovakav zbor koji postiže zapažene rezultate na svjetskim natjecanjima: - Mi smo ponosni što imamo jedan takav kolektiv u županiji koji svojim radom, odricanjem i svojim talentom postiže zavidne rezultate na hrvatskom i svjetskom nivou. Drago mi je da smo ovom prilikom porazgovarali i o budunosti zborske glazbe u Meimurju koja je

jako svijetla i ima veliku perspektivu i vjerujem da e rezultati koje e postii na natjecanjima koja su pred njima biti još bolji, jer uvijek teže još zna ajnijim rezultatima. Meimurski su se zboraši istaknuli meu više od 20.000 pjeva a okupljenih u 450 zborova iz 93 zemlje sa svih kontinenata. Osim svih pjeva a, za uspjeh je zaslužna i umjetni ka voditeljica Senka Bašek - Šamec koja je zbor preuzela prije tri godine. Ona je ovom prilikom izrazila svoju zahvalnost svim pjeva ima i sponzorima: - Strašno mi je drago, najviše zbog mojih pjeva a koji su tu uložili najviše truda. Pjeva i ne funkcioniraju bez mene, ja ne funkcioniram bez njih, to je jedna vrlo uspješna simbioza. Zahvalna sam svim pjeva ima i svim sponzorima što su nas podržali u tome, mogu rei, projektu jer je to izuzetno veliko natjecanje za koje treba mnogo sredstava. Zbor uvijek treba veliku potporu jer se radi o pedesetak pjeva a, ovisno o

Izložbeni salon Muzeja Meimurja akovec – od 24. rujna – izložba slika Marije Zidari. U znak sjeanja na umjetnicu u Muzeju je postavljena izložba radova Marije Zidari iz fundusa Muzeja Meimurja. Izložba daje manji presjek njezinog stvaralaštva od 1956. do 2002. godine Galerija Sabol - stalnu postavu priznah hrvatskih slikara možete pogleda u Galeriji Sabol, Kralja Tomislava 17, akovec. Posebno se isu slike D. Džamonje, S. Svilan, E. Glavur i M. Veže.

Župan Josip Posavec ugostio je predstavnike Pjevakog zbora “J. Š. Slavenski” vrsti natjecanja. Sad pak kreemo u novu sezonu, dalje raditi, pa emo vidjeti što e dalje biti. Pjeva ki zbor “J. Š. Slavenski”

ne staje ovdje. S rujnom je po ela i nova sezona, slijedi državna smotra zborova i malih vokalnih sastava, pa božini koncert, a po etkom

idue godine po et e s radom na kajkavskoj operi “Dorica pleše” u suradnji s varaždinskih Hrvatskim narodnim kazalištem. (mn)

VARAŽDINSKE barokne veeri 25. i 26. rujna u akovcu i Prelogu

Nastupaju Bjeloruski državni komorni orkestar i izraelski Ensemble Nobile Prošli tjedan zapo ete 38. Varaždinske barokne ve eri nastavljaju se i to ne samo koncertima u Varaždinu ve i onima u Prelogu, akovcu, Ludbregu, Lepoglavi, Krapini, Sisku, Svetom Križu Za retju, Koprivnici, Stubi kom Golubovcu, Varaždinskim Toplicama, Osijeku, Vukovaru i Križevcima. Jedan od tih vanjskih koncerata Varaždinskih baroknih ve eri bit e održanovaj etvrtak25.rujnau20sati u akove kom Centru za kulturu. Publici e se predstaviti Bjeloruski državni komorni orkestar, jedan od vodeih profesionalnih ansambala u toj zemlji. Osnovao ga je 1968. godine istaknuti dirigent, skladatelj i orguljaš Oleg Yanchenko, a svojedobno je slovio kao jedan od najzna ajnijih komornih ansambala u bivšem SSSR-u. Koncertne turneje u inozemstvu vodile su orkestar u Finsku, Švedsku, Norvešku, Veliku Britaniju, Francusku, Španjolsku, Švicarsku, Njema ku, Belgiju, Nizozemsku, Dansku, Poljsku, ešku, Slova ku, Austriju, Maarsku, Gr ku, Tursku, Cipar i

Izraelski Ensemble Nobile svirat e u Prelogu

druge države. A sada i u Hrvatsku. Na repertoaru orkestra jesu Bachovi Brandenburški koncerti, Suite, Glazba za vatromet i Glazba na vodi Händela, Šostakovi eva Komorna simfonija, Honnegerova Druga simfonija i niz drugih djela. akove koj publici predstavit e se djelima Handela, Bacha, Bortnjaskog, Holanda i Pergolesija. S Bjeloruskim državnim komornim orkestrom nastupit e Akademski zbor ‘’J. J. Strossmayer’’ Umjetni ke akademije u Osijeku te pijanist Konstantin Krasnitsky. Dan kasnije, u petak 26. rujna, u 19 sati jedan od vanjskih koncerata Varaždinskih baroknih ve eri bit e održan, sada ve po tradiciji, u prelijepom baroknom zdanju župne crkve Sv. Jakoba u Prelogu. Preloškoj publici predstavit e se Ensemble Nobile, ansambl istaknutih izraelskih glazbenika specijaliziranih za izvoenje barokne glazbe na povijesnim instrumentima. Ansambl ine Ye’ela Avital, sopran, Shlomit Sivan Rosen, barokna violina, Avi Avital, mandolina, Amit Tiefenbrunn, viola da gamba, i Yizhar Karshon, embalo. Oni su dosad s velikim uspjehom nastupali diljem Izraela, a dali su i mnoge koncerte izvan zemlje. Repertoar ansambla uklju uje skladatelje razli itih razdoblja baroka, djela Bacha, Händela, arije iz kantata i instrumentalne triosonate, Maraisa, Rameaua, Corellija, Telemanna, Purcella. Ensemble Nobile osobito se zalaže za o uvanje židovske glazbe 17. i 18. stoljea pa e preloška publika uti i ponešto od tih skladbi. Uz pjesme anonimnih majstora, na svom preloškom koncertu izvest e i skladbe Monteverdija, Vivaldija, Rossia i Casseresa.

AKOVEC - izložbeni prostor Centra za kulturu – izložba kolaža i akvarela Anabel Zanze. Umjetnica je roena 1971. u Dubrovniku, gdje je pohaala osnovnu i srednju školu (prirodoslovno - matemakog smjera). Ujesen 1991. upisala je ALU u Zagrebu i diplomirala 1996. u grakoj klasi prof. Ante Kuduza. Od 1998. do 2004. radila je kao likovna pedagoginja pri osmogodišnjim školama u Dubrovniku. Izlagala je na deset samostalnih izložbi, te na skupnim izložbama u Dubrovniku, Splitu i Zagrebu.

U Varaždinu 18 programa u 12 dana Trideset i osme Varaždinske barokne ve eri nastavljaju sada ve gotovo etiri desetljea duga ku tradiciju izvoenja glazbe baroknog razdoblja, ostvarenja skladatelja koji su djelovali od po etka 17. do kraja prve polovice 18. stoljea. Od 17. do 29. rujna bit e u varaždinskim sakralnim i svjetovnim prostorima održano 18 koncertnih programa, jedna operna izvedba (Claudio Monteverdi “L’Orfeo“, operna koprodukcija s HNK-om u Zagrebu, Hrvatski barokni ansambl i Zbor HNK u Zagrebu), te jedna dramska predstava (Marin Drži “Dundo Maroje“, HNK u Varaždinu). Država - partner festivala ove je godine Izrael, koji obilježava 60. obljetnicu postojanja, što uklju uje niz izvedbi židovske glazbe ranih razdoblja i nastupe uglednih izraelskih glazbenika. Kako je ve isticano prošle godine, otkako je na dužnost ravnatelja stupio skladatelj i sveu ilišni profesor Davor Bobi, VBV sve više nastoji uklju ivati soliste i ansamble koji su se posvetili povijesno osviještenom izvoenju baroke glazbe. Angažirani su doista ugledni domai i svjetski interpreti koji imaju sigurna mjesta na visokim ljestvicama povijesno vjernog izvoenja baroknog repertoara. Jedna od zna ajnih funkcija VBVa jest predstavljanje hrvatske glazbene baštine i u tom e segmentu ove godine nastupiti Meimurci, izuzetan Dje ji pjeva ki kvintet Horvat i Tin Mrši, viola da gamba, koji e izvesti povijesno zna ajne Pisni za najpoglavitije, najsvetije i najveselije dni svega godiša Atanazija Jurjevia. Završnica cjelokupnih dogaanja bit e tradicionalna dodjela na-

Memorijalna zbirka Ladislava Kralja Meimurca, Ruera Boškovia 7 - stalni postav. Memorijalna zbirka ve je gotovo 30 godina u kulturnom prospektu akovca, obuhvaa brojne radove Ladislava Kralja stare izmeu 50 i100 godina, te pokustvo i osobne predmete umjetnika. U skladu sa svojim preferencijama oblika, boja i duhovnog znaaja mova, autori su izgradili cijeli jedan mikrosvijet na temu crkve Svetog Jakoba, iskreno odgovarajui na mogua pitanja. MURSKO SREDIŠE - Pansion “Ilonka” - izložba slika i skulptura umjetnika iz Preloga i Murskog Središa. Preložani se predstavljaju s 23 djela, a domaini s 15 slika najboljih i najzastupljenijih umjetnika kao što su Damir Šalari, Franjo Žeželj Mustak, Željko Šari, Franjo Ružman Brko, Milena Petkovi, Julijana Levai, Galina Bek i drugi. PRELOG – Pizzerija Ro-Sa - izložba Ivana Bermanca. Samouki slikar iz Preloga predstavlja se s dvadesetak likovnih radova na kojima prevladavaju starogradski movi i movi cvijea. . Ugostiteljski objekt na Marini - izložba Slavka Dukia. Slavko Duki iz Donjeg Kraljeva lan je Likovnog udruženja donjeg Meimurja Prelog. Na Izložbi se predstavlja crtežima ribljih i lovakih mova. Izložba je otvorena do daljnjeg.

U Centru za kulturu nastupa Bjeloruski državni komorni orkestar grada “Ivan Luka i“, “Jurica Murai“ i “Kantor“ 29. rujna. Iste e ve eri biti održan sve ani koncert u povodu 180 godina glazbenog školstva u Varaždinu te 95. obljetnice roenja prof. Marijana Zubera, osniva a VBV-a. Nastupit e Zbor i solisti

Glazbene škole u Varaždinu i Royal Academy of Music Baroque Orchestra iz Londona pod ravnanjem Laurencea Cummingsa. Detaljni program Varaždinskih baroknih ve eri možete nai na stranicama www. vbv.hr. (D.Mihoci, M. Novosel)

Caffe bar “Art” - izložba Pavla Ružmana i Martine Golubi. lana Likovne udruge donjeg Meimurja Prelog, Pavao Ružman izlaže je nekoliko mova stare Drave, dok se Marna Golubi predstavlja radovima od stakla i drugih materijala koje posebnom tehnikom ukrase na salvetama pretvara u trajne oblike.


4

ME\IMURSKE NOVINE 23. rujna 2008.

IZLOŽBA ANABEL ZANZE u Centru za kulturu akovec

PIZERIA RO-SA Prelog

Pisana rije kao slika

Slike Ivana Bermanca

U izloŞbenom prostoru Centra za kulturu akovec otvorena je izloŞba slika dubrova ke slikarice Anabel Zanze. Rije je o umjetnici koja dolazi iz velike slikarske tradicije i rije je prvenstveno o slikarici koja slika neuobi ajenu temu – po platnu ispisuje slova. Slikaricu su u akovec doťli predstaviti dva likovna kriti ara: Igor Zidi i Milan Beťli koji je ovom prilikom kazao: - Anabel Zanze slikajui slova zapravo daje prednost uvijek onom likovnom, vizualnom, a ne semanti kom ili semioti kom konotiranju svojeg djela. Umjetnica se potvruje kao autorica koja je klasi nim slikarskim postupkom

osmislila svoj specii ni rukopis u kojem su primarne njegove likovne vrijednosti unato injenici ĹĄto se atipi nost teme na prvi mah namee kao dominantna. Ona ispisujui pismo koristi njegove likove vrijednosti kao glavnu poruku svoga djela. IzloĹžba u centru ostaje otvorena tijekom rujna i listopada, tako da svi ljubitelji umjetnosti imaju prilike doi pogledati je. O zanimljivoj izloĹžbi Igor Zidi u predgovoru je zapisao: - Na tom temeljnom akordu svijetlog i tamnog gradi se onaj stroĹži konceptualniji lik Anabelina slikarstva. To su, u biti, pismovne stranice, slike - tekstovi. U prvo se

vrijeme ti tekstovi citiraju isklju ivo kao likovne forme; napose u kolaŞima gdje ťkare, ako je potrebno, bezobzirno zadiru u tekstovnu preu. Pri izboru tekstova, koji se ne koriste kao mogue transparentne poruke, veu ulogu od sadrŞaja pohranjenog u rije ima ovoga ili onoga jezika imaju kvaliteta papira na kojemu je tekst otisnut, njegova boja ili ton, raspoloŞivi fontovi znakova; sve ono ťto se neko podrazumijevalo pod sintagmom tipografske obrade teksta ... Kao slikovni motivi na platnima Anabel Zanze pojavljuju se odlomci tekstova Željke oraka,

IZLOŽBA u predvorju Centra za kulturu

Likovni radovi mladih meimurskih brucoťica Tko god je u proteklom tjednu prolazio kroz predvorje Centra za kulturu u akovcu, nije mogao ne zamijetiti izloŞene radove. Brojnim radovima iz svojih mapa za prijemne ispite na fakultetu predstavlja se pet mladih meimurskih brucoťica: Ana Gori anec, Renata Mikolaj, Ines Šari, Viťnja Somoi i Ena Lisjak. Radovi su nastali na radionicama koje su se odrŞavale u prostorijama Hrvatskog druťtva likovnih umjetnika od kraja svibnja do po etka srpnja. Cilj radionica bio je pomoi u enicima razviti vjeťtine likovnog izraŞavanja za prijemne ispite na fakultetima – Likovnoj akademiji, Restauraciji, Arhitekturi, Grai kom fakultetu, Dizajnu, Tekstilno-tehnoloťkom ... U razvoju svoje vizualne pismenosti i likovne percepcije u enice su proťle kroz nekoliko stupnjeva: 1. ispravna kompozicija u zadanom formatu, 2. perspektiva, 3. proporcije i odnosi u kompoziciji, 4. linearni crteŞ – vrijednosti linije, 5. tonsko modeliranje volumena, 6. kontrast, ritam i dinamika crteŞa i 7. slikanje u temperi. Predstavljene u enice, sada studentice, svojim su svakodnevnim radom i ozbiljnoťu dosegle kvalitetu potrebnu da bi se upisale na Şeljeni fakultet, a u tome su im uvelike pomogli mentori Kreťimir Hlebec i Smiljana Šafari – Buni.

U konkurenciji je preko 90 filmova iz radionica 50-ak videoklubova

Program Revije:

U CZK-u se predstavljaju Ana Gorianec, Renata Mikolaj, Ines Ĺ ari, ViĹĄnja Somoi i Ena Lisjak

IzloŞba u sjeanje Marije Zidari 1956. do 2002. godine. O njezinu djelu govorit e naťa uvaŞena likovna kriti arka Elena Cvetkova. Osim djelatnika Muzeja, predstavnika Županije i Hrvatskog druťtva likovnih umjetnika Meimurja, sjeanju na Mariju Zidari pridruŞit e se i lanovi obitelji i prijatelji iz GroŞnjana u kojem je umjetnica takoer Şivjela i stvarala.

Kova , Anais Nin i mnogih drugih suvremenih pisaca. (mn )

REVIJA hrvatskoga filmskog i videostvaralaĹĄtva djece, 25. - 28. rujna

Od 25. do 28. rujna akovec i Ĺ kola animiranog ilma akovec bit e domaini 46. Revije hrvatskoga ilmskog stvaralaĹĄtva djece. Na ovogodiĹĄnju reviju pristiglo je blizu dvjesto videoradova klubova iz cijele Hrvatske, od ega je za osam revijskih projekcija odabrano njih devedesetak. O ekuje se da e na Reviji sudjelovati oko 160 djece i pedesetak voditelja klubova iji su ilmovi uvrĹĄteni u program. Reviju organiziraju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i ĹĄporta Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatski ilmski savez u suradnji sa Ĺ AF-om i pod pokroviteljstvom Grada akovca i Meimurske Ĺžupanije. Ĺ AF na Reviji sudjeluje s etiri ilma iz ovogodiĹĄnje produkcije. Sve projekcije odrĹžat e se u dvorani Centra za kulturu, a ulaz je besplatan.

MUZEJ MEIMURJA akovec, 24. rujna u 19 sati

U IzloĹžbenom salonu Muzeja Meimurja akovec u srijedu 24. rujna s po etkom u 19 sati priredit e se komemoracija za akove ku akademsku slikaricu Mariju Zidari (1924. - 2008.) preminulu po etkom srpnja ove godine. U znak sjeanja na umjetnicu bit e postavljena izloĹžba njezinih radova iz fundusa Muzeja Meimurja. IzloĹžba e dati manji presjek njezinog stvaralaĹĄtva od

Anabel Zanze s akovekim pjesnikom i slikarom KreĹĄimirom Novakom Josipa VaniĹĄte, Antoanete Pasinovi, Rolanda Barthesa, Leonide

etvrtak, 25. rujna, 18 sati – sve ano otvaranje 46. Revije; 18,15 Prva revijska projekcija; 20 sati Tribina – koncert Bjeloruskoga komornog orkestra i Akademskoga pjeva kog zbora “J. J. Strossmayerâ€? Osijek. Petak, 26. rujna, 10 sati – predavanje prof. KreĹĄimira Mikia:

“ART� Prelog

IzlaĹžu Pavao RuĹžman i Martina Golubi U kaiu “Artâ€? u Prelogu otvorena je za vikend izloĹžba slika Pavla RuĹžmana, slikara iz Preloga i lana Likovne udruge donjeg Meimurja. Pavao RuĹžman je po vokaciji ekspresionist, jedan od rijetkih iz naivnoga kruga slikara. IzloĹženo je nekoliko motiva stare Drave. Svoje radove od stakla i drugih materijala izlaĹže pak Martina Golubi iz Preloga, koja posebnom tehnikom ukrase na salvetama pretvara u trajne oblike. (jĹĄ)

KRATKI FILMOVI Stanke Gjuri u Indiji Teme i pristupi temama u ilmskom i videostvaralaťtvu djece; 11,30 Druga revijska projekcija; 16 sati Trea revijska projekcija; 17,30 etvrta revijska projekcija; 19 sati Peta revijska projekcija. Subota, 27. rujna, – 9,30 ťesta revijska projekcija; 11 sati - sedma revijska projekcija; 15 sati - osma revijska projekcija; 19 sati - podjela nagrada i sve ano zatvaranje Revije. Nedjelja, 28. rujna, 9 sati - razgovor prireiva a Revije s voditeljima ilmskih i videodruŞina o temi: Organizacija Revije u 2009. godini, 9 sati - razgovor djece s

lanovima Ocjenjiva kog suda.

LIKOVNO udruĹženje akovec

Nastavlja se Škola crtanja i slikanja Likovno udruŞenje akovec nastavlja sa Školom crtanja i slikanja koja bi trebala po eti po etkom listopada. Želja je organizatora da Škola crtanja prijee u tradiciju, kako bi svi Şeljni umjetnosti i sami mogli nau iti slikati. Radionice e biti nastavak prijaťnjih radionica, a za nove e se polaznike formirati i nove grupe ovisno o dobi polaznika. Donja dobna granica je prvi razred osnovne ťkole. Radionice e se odrŞavati jednom tjedno po dva sata. Svi oni koji su u radionicama savladali osnove krenut e na u enje zahtjevnijih likov-

Samouki slikar Ivan Bermanec iz Preloga predstavlja se s dvadesetak likovnih radova u pizeriji “Ro-Saâ€? u Prelogu. Po zanimanju je soboslikar i majstor za gipsane ukrase, pa je na prvi pogled njegov interes za slikarstvo neĹĄto ĹĄto se moglo o ekivati. U slikarstvo je “uletioâ€? pomalo zbog inata, jer mu je netko jednom rekao da on ne bi znao slikati. Ivan Bermanec je slikar atmosfere, gotovo starogradskih motiva i prizora s igurama malih ljudi koji se kreu na obzorima gradskih zidova, kula i tornjeva, te slikar cvjetnih tepiha, kojima kao da uspijeva pogoditi onu radost koju je kao dijete nosio sobom u posjetu livadama djetinjstva, te velikom gradu. Po vokaciji pripada naivnom slikarstvu. (jĹĄ)

nih tehnika – akril i ulje na platnu, dok po etnici po inju s ugljenom i pastelama. Cilj cijelog projekta je razvijanje kreativnosti polaznika i njihovih izraŞajnih sposobnosti, kao i osvjeťtavanje cjelokupnog procesa likovne prakse. Cijena ťkole, u kojoj e edukatori biti lanovi LU -a, joť nije odreena, jer e se ustanoviti po interesu. Viťe informacija o ťkoli moŞe se dobiti na telefon Tonija FaŞona, predsjednika LU -a, 091/1313-988, a na taj se broj telefona primaju i prijave zainteresiranih za sudjelovanje.

“Zvuci Ĺživotaâ€? na meunarodnom filmskom festivalu Novi ilm Stanke Gjuri “Zvuci Ĺživotaâ€? kao jedini iz Hrvatske uvrĹĄten je u meunarodni ilmski festival s temom vode “Voices from the Watersâ€? u Bangaloreu u Indiji. Festival koji traje od 13. do 18. rujna ove godine, a sastoji se od dvije glavne projekcije ilmova i projekcije pod nazivom “Aquascopeâ€?, namijenjen je publici sklonijoj kraoj formi i umjetni kom izrazu, a u kojem e biti prikazan i desetominutni Stankin ilm. Ina e, u Aquascope je uvrĹĄteno trinaest ilmova iz Ĺ vedske, SAD-a, Njema ke, Myanmara, Italije, Kanade, Filipina, Hrvatske i Indije, a dogaaj je fokusiran na ozbiljan problem krize vode u svijetu. Nije nevaĹžno spomenuti da se u programu festivala nalazi i 80-minutni ilm uvenog redatelja Wernera Herzoga, snimljen u njema ko ameri ko - francusko - engleskoj koprodukciji. Film iz SAD-a pod nazivom “Dessicaâ€? (po ideji znanstvenika Davida Madascia), koji je uvrĹĄten u glavni program festivala, snimila i montirala je (od slike do zvuka) upravo Stanka Gjuri tijekom boravka na proĹĄlogodiĹĄnjem kulturnom susretu u Aleksandriji (Egipat). ViĹĄe na http://www.voicesfromthewaters.com/infestival.


5

23. rujna 2008. ME\IMURSKE NOVINE

HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.) Kontrolirajte nervozu i više se opuštajte u okružju ljudi koji vam odgovaraju. Slobodne Ovnove oekuju uzbudljive promjene - srea je na vidiku, prihvate je i odbacite nervozu i više se opuštajte u okružju ljudi koji vam odgovaraju. Slobodne Ovnove oekuju uzbudljive promjene - srea je na vidiku, prihvate je i odbacite predrasude i negavna razmišljanja. Ovaj ete tjedan promijeni neke odluke. Sve to nee ii bez suradnje i dogovora sa suradnicima. Ipak, nemojte dopus nikome da vam namee tempo i raspolaže vašim slobodnim vremenom. U utorak ete tvrdoglavo zastupa svoja stajališta bez obzira na to jeste li u pravu ili niste. To nee bi dobar put za ostvarenje skladnih odnosa s okolinom. VAGA (24.9.-23.10.) Pred vama je razdoblje pojaane potrebe za partnerstvom. U potpunos ete bi posveeni voljenoj osobi, pažljivo je sasluša i akvnije sudjelova u rješavanju obiteljskih obveza. Ve ste neko vrijeme nemirni i intenzivno priželjkujete promjene u poslu jer vas ovaj sadašnji sve manje ispunjava. Budite strpljivi, promjene e doi, ali možda ne onom brzinom kojom to priželjkujete. Zbog nestrpljivos biste mogli upropas neke važne razgovore poetkom tjedna. Stres ete bitno smanjiti uvedete li više reda u spavanje i prehranu. Slobodne dane vikenda svakako provedite izvan kue. Dobro bi vam došao boravak u prirodi, stoga se organizirajte i zapute prema obližnjem izleštu.

BIK (21.4.-20.5.)

BLIZANCI (21.5.-21.6.)

U fazi ste preispivanja svoje veze. Važete svaki detalj i sve uzimate previše k srcu. Pokušajte se više opus i odagna brige koje vas optereuju. Bit ete puni radne energije te brzo i spretno rješava poslovne obveze. Zbivanja e protei u znaku razgovora i kraih putovanja, pa vas uspjeh oekuje u poslovima koji traže dinaminost i dobru komunikaciju. Nije pravi trenutak za dizanje kredita, pozajmice ni tua ulaganja u vaš posao. Stoga je, vodite li takve pregovore, konanu odluku ili realizaciju pametnije odgodi na neko vrijeme. Subotu i nedjelju posvete starim prijateljima. Ne propuste tu priliku, naroito ako je prošlo dulje vrijeme od vašeg posljednjeg druženja.

Uvrst ete svoju vezu i otvoriti srce do kraja. Sve e nalikova snu pa vam preostaje samo da uživate. Samci neka budu odluniji kako ne bi izgubili dobru priliku. Pozivan utjecaj planeta najviše ete osje u nancijama. Zarada e se poboljša, bilo zbog veeg opsega posla, bilo zbog vaše snalažljivos. Nije iskljueno ni to da steknete naklonost jedne utjecajne osobe. Umarat e vas nesamostalnost nekoga iz bliskog okružja. Nastojte se ne nervirati zbog svake sitnice. Odmaknite se od osoba koje vas redovito oneraspolože. U petak bi na poslu mogao iskrsnuti nenadani problem koji ete uspješno riješi te tako stei poštovanje i priznanje pretpostavljenih.

ŠKORPION (24.10.-22.11.)

STRIJELAC (23.11.-21.12.)

Potrebno je razgovara s partnerom jer je sada pravi trenutak za rješavanje nekih problema. Ako niste u stalnoj vezi, vaš e emovni život bi prilino intenzivan. Primirite se i nemojte ništa forsira, ni inzisra na rješavanju problema za koje je ve sada oito da se ne mogu brzo ni lako riješi. Zaustavite se na nekoliko dana i pokušajte situaciju sagleda smirenije. Bit ete bezvoljni, a glavobolje i problemi s nesanicom mogli bi vam oteža ovaj tjedan. Možda je u pitanju obilna veera, a možda previše nikona ili alkohola u kasnim sama. Budete li više pažnje posveli svom zdravlju i promjeni nezdravih navika, brzo ete osje poboljšanje. Nenadana posjeta obradovat e vas u subotu.

Nalazite se u dobrom ljubavnom razdoblju. Zadovoljni ste što s partnerom uspijevate održa željeni sklad i potpuno razumijevanje. Strijelci koji su nedavno zapoeli vezu, letjet e na krilima ljubavi. Ovaj je tjedan bolje mirova nego se nameta svojim prijedlozima i idejama. Uskoro e se stanje u vašoj radnoj sredini promijeniti nabolje, što znai da ete dobi priliku i opet uvrs svoje poslovne pozicije. U utorak i srijedu nemojte gubi vrijeme u diskusijama i pojašnjavanju vlastitih stajališta. Jedino što ete time postii su nerazumijevanje i produbljeni kon ik. Uživat ete u intenzivnom druženju, zabavi, izlascima i ljubavnim zagrljajima. Bit ete rado vien gost i okolinu osvajati svojom duhovitošu i šarmom.

RAK (22.6.-22.7.) Ne dopuste da se vaš odnos nae na kušnji samo zato što ste uli neke neprovjerene glasine o vašem izabraniku. Imajte više povjerenja u svoju intuiciju. Ako ste sami, neete bi raspoloženi za nova upoznavanja. Neete se dobro nosi s autoritema i u trenutku biste mogli donije jednu odluku povezanu s karijerom, a koja bi mogla bi pogrešna. Bit ete nestrpljivi i teško ete odolijeva iskušenju da nešto promijenite. Postoji mogunost pogrešne procjene, stoga ne zaboravite provjeri sve potrebne detalje ili potražite pomo strunjaka. Klonite se davanja savjeta. Poslušajte dobronamjerna upozorenja prijatelja, osobito ako vam pokušavaju skrenu pažnju na to da se u zadnje vrijeme ponašate neprimjereno. JARAC (22.12.-20.1.) Neete biti zadovoljni razvojem situacije ili vezom s jednom bliskom osobom. Obiteljski odnosi pridonose stresu pod kojim se nalazite. Izbjegavajte sukobe. Intenzivno ete razmišljati o novim nainima zarade. Nemojte odusta od potrage za poslom, ak i ako vam se ini da nemate prilika. Kada razmislite, shvatit ete koje vam zapreke stoje na putu i što trebate uini. Budite oprezniji i vodite rauna o tome kome poklanjate svoje povjerenje. S druge, pak, strane, povjerljive informacije koje imate o nekim osobama, ne širite dalje ve ih zadržite za sebe. Tjedan je pogodan za posjet kozmearu, frizeru ili za poetak redukcijske dijete. Razmislite o svom novom izgledu ili promjeni naina odijevanja.

LAV (23.7.-23.8.) Netko s kim ste u zadnje vrijeme sve više družite, dijelite mnoge probleme i smatrate ga prijateljem, sve više vam se svia. Planete e bi zaslužne da se taj odnos ubrzo razvije u nešto mnogo više. Dosta ete radi, a i raspoloženje e vam se vidno popraviti. Iako e neki zadaci bi komplicirani i ima veu težinu nego što ste oekivali, ni u jednom trenutku neete pokleknu pred teretom odgovornos. esto ete bi na putu pa budite oprezni u prometu. Bez obzira je li rije o neiskrenom partneru ili nekome tko vas je povrijedio, odvažno rašiste odnos. Mogue je da ovih dana dobijete sponzora, odnosno konkretnu pomo ili novac iz inozemstva. Ono što zamislite, imat ete priliku proves u djelo. VODENJAK (21.1.-19.2.) Nove okolnos akvirat e neke stare probleme. Morat ete djelova brzo i uinkovito ako ne želite doves u pitanje odnos do kojega vam je stalo. Ne dopuste da vas bilo što izbaci iz ravnoteže. Iako ete ima pretrpan radni raspored i mnogo obveza, bit ete zadovoljni svojom pozicijom i nainom na koji se ostvaruju vaši poslovni planovi. Podrška nekih kolega i nadreenih u ovom vam trenutku mnogo znai. Iako ete uživa u dobroj hrani, ovaj ete tjedan mnogo teže podnositi neke namirnice. Posebno pazite na kvalitetu i rok trajanja mlijenih proizvoda i jaja. Naklonjeni su vam ljudi koji imaju mo i utjecaj. Iskoriste ponuene prilike jer se one ne dešavaju tako esto. Obradovat e vas poziv iz inozemstva.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Ozbiljno ete razmišljati o zbližavanju s jednom privlanom osobom, iako e vas nepotrebno zbunjivati mišljenja nekih ljudi iz bliske okoline. Slušajte svoje srce i nemojte nasjeda na tue sugesje. Zbog nekih dobro obavljenih poslova iz prošlos porast e vaš ugled meu suradnicima i šefovima. Dobit ete više povjerenja, nadreeni e vam da vee ovlas, a samim m imat ete priliku dodatno zaradi. Izbjegavajte popodnevni san, koji vas nee okrijepi ve umrtvljiva. Radije se odluite za raniji odlazak na poinak, nego za kasnije buenje. U ovom ete tjednu konano bi u prilici izrei svoje mišljenje i donije sud o jednom važnom obiteljskom pitanju. ut ete neke lijepe vijes. RIBE (20.2.-20.3.) U dobrom ste periodu pa nastojte uživa i opus se zajedno s partnerom. Dosta toga ii e vam na ruku, a okolnos u kojim se zateknete bit e inspiravne za ljubav i iskazivanje nježnosti. I dalje ete bi u pojaanom zamahu. Radit ete dosta, a situacija e se tako razvija da e ve sada bi jasno da možete oekivati dobre financijske rezultate. Bit e malo prolazne napetos i nervoze. Neki od vas imat e teškoa s izvršavanjem obiteljskih obveza. Posebno ete bi neraspoloženi u ponedjeljak, što može izazva burnu svau s ukuanima. Pružit e vam se prilika da napokon rašiste odnose s nekim ljudima ili dvojbe koje su vas muile tijekom proteklog tjedna. Budite odluni.


6

ME\IMURSKE NOVINE 23. rujna 2008.

Crvena je ekipa na kraju ipak pobijedila

SPORTSKE IGRE djece vatrogasaca u Nedelišu

Crvena ekipa ipak malo bolja

Alka je bila jedna od etiri discipline u kojoj su se djeca natjecala U sklopu druženja lanova DVD-a i njihovih obitelji održane su sportske igre djece vatrogasaca u Nedelišu. Natjecateljski raspoložena i svrstana u dvije ekipe, djeca su pokazala svoju vještinu i brzinu u

etiri sportske discipline. I dok je plava ekipa bila bolja u alci, crvena je ekipa pobijedila u skakanju u vreama, štafeti vezanih nogu te

grani arima. No, obje su ekipe bile nagraene prigodnim poklonom jer, kako se kaže, “nije važno pobijediti, važno je sudjelovati”. Svojoj mentorici Blaženki Drk djeca su donijela mali poklon te je time veoma ugodno iznenadila. Nakon igara druženje se nastavilo u veselom ozra ju, a odrasli su takoer pokazali svoja umijea u raznim sportskim igrama. (H. Ze ar)

Plava ekipa pokazala se boljom u alci


7

23. rujna 2008. ME\IMURSKE NOVINE

NAGRADNO PITANJE

Zubi

Zohan je zakon

horor komedija Režija: Mitchell Lichtenstein Uloge: Jess Weixler, John Hensley, Josh Pais, Ashley Springer

akcijska komedija Režija: Dennis Dugan Uloge: Adam Sandler, John Turturro, Emmanuelle Chriqui

Zubi su film koji ne žudi za slojevitošu dubokih filmova, ili za postizanjem ozbiljnosti nekih horor ostvarenja. Ve u prvoj sceni, nakon što kamera pokaže nuklearnu tvornicu koja se nalazi iza kue glavne protagonistice, nalazimo Dawn, malu djevoj icu koja se kupa sa svojim novim bratom – koji je došao zajedno s maminim novim mužem. Mali incident mutno pokazuje da s Dawn nešto nije u redu, i radnja odlazi u sadašnjost.

Dawn je u srednjoj školi,

lanica grupe istih tinejdžera koji se suzdržavaju od seksa. Ismijavana od ostalih u enika u školi, s malom grupicom prijatelja

vrsto drži svoju ednost, i ne popušta ni emu. Kada se izmeu nje i jednog de ka stvori svojevrsna napetost, Dawn nastoji prekinuti taj odnos, iz straha da ne popusti nagonima ... Trajanje: 94 minute. Preporu ujemo starijima od 16 godina.

Redatelj legendarnih komedija kao što su Big Daddy i Chuck, Sad možete poljubiti Larryja, Dennis Dugan i glavni glumac Adam Sandler udružuju snage u komediji godine: Zohan je zakon! Zohan je agent izraelskog Mossada koji sanja o tome da postane modni rizer. Na zadatku da uhvate Phantoma, poznatog terorista, on iskorištava kaos obra una i lažira vlastitu smrt. Naoružan škarama i

knjigom popularnih rizura, on kree u Ameriku. Kada ga svi otmjeni rizerski saloni u New Yorku odbiju, proslavi se u jednom manje poznatom. Glasine o njegovoj iznimnoj posveenosti detaljima brzo se prošire gradom i ubrzo žene stoje u redu kako bi sjedile u Zohanovoj stolici i uživale u njegovim rizurama ... Trajanje: 113 minuta. Preporu ujemo starijima od 10 godina.

Film koji je uvršten u ponajbolje svih vremena. Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) mukotrpno i uporno traži na tu. Obilazi armere i otkupljuje njihovu zemlju na kojoj je na ta, a pritom mu društvo prati njegov mali sin H.W. (Dillon Freasier), koji Danielu služi kao dokaz da je on ‘obiteljski

ovjek koji misli na budunost’. Kada dobije in ormaciju o važnom nalazištu na posjedu obitelji Sunday, Daniel odlazi na pregovore o otkupu zemlje. Daniel se uspijeva dokopati zemlju, ali zauzvrat mora osigurati veliku donaciju mladom Eliju Sundayu (Paul Dano), koji želi postati glavni propovjednik u tom kraju. Daniel ubrzo postaje glavni u tom kraju, a Eli mu postaje sve vei konkurent. Kada se dogodi nesrea H. W.-u, Daniel se mora suo iti s gluhoom sina. Podršku mu pruža polubrat Henry (Kevin J. O’Connor), ali Danielu nije sueno da ima sretnu obitelj i njegova opsjednutost poslom postaje sve vee i vea ...

U filmu “Bagra” glumi: 1. Richard Gere 2. Brad Pitt 3. Kevin Spacey

utorak, 25.9.

18,00 ZUBI

DOBITNIK IZ PROŠLOG BROJA: Josip Pokupec, akovec

KUPON ZA NAGRADNU IGRU

horor, komedija

20,00 UŽAS S IZ RIJEKE Odgovor: ___________________________

akcija, horor, avantura

l. br: _______________________________

srijeda, 24.9.

Ime i prezime: ______________________

18,00 ZUBI horor, komedija

________ _____________________________

20,00 UŽAS IZ RIJEKE akcija, horor, avantura

etvrtak, 25.9.

animiranih filmova petak, 26.9

TOP LISTA 1.

BIT E KRVI

2.

BAGRA

3.

POŽUDA, OPREZ

4.

OSUENI

5.

ZAUVIJEK DJEVERUŠA, NIKAD ...

6.

IMAŠ PETLJU

PLAN IGRE

BAGRA

JUMPER (SKAKA)

7.

STRAH ISPOD MOSKVE

Quaterback Joe Kingman slovi za ponajboljeg igra a na svojoj poziciji u ligi. Snaga, brzina, sjajan pregled igre odlike su koje ga krase na terenu. Njegova mom ad, The Rebels, ulazi ambiciozno u sezonu s ciljem osvajanja naslova na koji ekaju dugi niz godina. U pauzama izmeu treninga i utakmica Joe uživa u statusu najpoželjnijeg neženje bjesomu no tulumarei u društvu dugonogih ljepotica. Njegov životni stil doživjet e velike promjene kada mu se na pragu pojavi mala Peyton, osmogodišnja ki za koju nije znao da postoji. Novi veliki izazov predstavljat e mu usklaivanje uhodanih aktivnosti sa satovima baleta, pri ama za laku no, lutkama i brojnim drugim o inskim dužnostima.

Errol Babbage (Richard Gere) radi u upravi za javnu sigurnost gdje nadzire grupu registriranih kriminalaca koji su po inili više - manje svaki oblik seksualnog zlo ina. Njegov je posao društveno obuzdati tu nasilnu, nestabilnu i nepredvidivu grupu koju njegova uprava naziva ‘bagrom’. Budui da ih Babbage ne može zakonski sprije iti od kontaktiranja s obi nim svijetom na javnim mjestima, esto pribjegava prijetnjama, a kada je to potrebno, ak i fizi koj sili. Neke su njegove tehnike možda protuzakonite, ali su ujedno i jedine mjere kojima može zaštititi društvo od te grupe ubojica. No, tada ga njegov še Bobby Stiles (Ray Wise) odlu i prijevremeno umiroviti. Središnja tema filma postaje njegovo nastojanje da svoju zamjenicu Allison Lowry (Claire Danes) obu i dovoljno da bude spremna preuzeti njegov posao. Ipak, za to nema puno vremena, a stvari se dodatno kompliciraju kada Errol i Allison povjeruju kako je jedan lan ‘bagre’ oteo mladu djevojku, Harriet Wells (Kristina Sisco), s namjerom da ju zlostavlja i ubije …

On može nestati kad god zaželi, provesti svoju djevojku diljem svijeta i ugrabiti milijun dolara u tren oka. Upravo zato mu je život u opasnosti. David Rice (Hayden Christensen) mladi je kojeg je majka napustila kada je imao pet godina, a svoje djetinjstvo proveo je u nesretnom domu okružen raznim problemima od kojih bi najradije pobjegao. Sve dok jednog dana ne otkrije kako posjeduje nevjerojatnu sposobnost da upravo to i u ini – pobjegne od svega kada god, i kamo god poželi. U po etku, David vjeruje kako je jedinstven sa svojom sposobnosti teleportacije, no kako odrasta i iskušava granice svojih sposobnosti dolazi do jezivog otkria da je zapravo dio duge linije ljudi sa identi nim sposobnostima i da e upravo zbog toga biti nemilosrdno progonjen.

8.

PLAN IGRE

9.

JUMPER

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (SVADBE, ROENDANE, PROSLAVE...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ - 30 KN - 1 SAT.

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

18,00 otvaranje revije

VIDEO IZLOG BIT E KRVI

(tri besplatne posudbe)

10. TRANSMORFERSI

revija animiranih filmova

subota, 27.9. revija animiranih filmova

nedjelja, 28.9. revija animiranih filmova

16,00 JEŽEVA KUICA Dje je gradsko kazalište akovec

18,00 i 20,00 ZOHAN

JE ZAKON YOU DONT MESS WITH THE ZOHAN

FILMSKA TOP LISTA “MEIMURSKIH NOVINA” 1.

VITEZ TAME

2.

PLJAKA

3.

KUNG FU PANDA

4.

KRIMINALCI NA GODIŠNJEM

5.

KRIVOTVORITELJI

6.

SPEED RACER

7.

MAMMA MIA

8.

HANCOCK

9.

WALL-E

10. HORTON

US BOX OFFICE

akcijska komedija Režija: Dennis Dugan Uloge: Adam Sandler, John Turturro, Emanuelle Chriqui

Ponedjeljak, 29.9. 18,00 i 20,00 ZOHAN JE

ZAKON akcijska komedija

utorak, 30.9.

1.

BURN AFTER READING

2.

TYLER PERRY’S THE FAMILY

3.

RIGHTEOUS KILL

4.

THE WOMEN (2008)

5.

THE HOUSE BUNNY

6.

TROPIC THUNDER

7.

THE DARK KNIGHT

8.

BANGKOK DANGEROUS

9.

TRAITOR

19,00 KUNG FU PANDA

10. DEATH RACE

animirana akcijska komedija

18,00 i 20,00 ZOHAN JE

ZAKON akcijska komedija

DOM KULTURE PRELOG subota, 27.9. nedjelja, 28.9.


8

ME\IMURSKE NOVINE 23. rujna 2008.


9

23. rujna 2008. ME\IMURSKE NOVINE

u suradnji sa slovenskim i maarskim partnerima provodi EU - projekt Green Energy, sufinanciran iz programa PHARE CBC/Interreg IIIA, kojim se želi stvoriti podloga za poveanje korištenja obnovljivih izvora energije u Meimurju. 01. i 02. listopada 2008. godine u zgradi Scheier u akovcu, s poetkom u 9:30 sati bit e održane tri radionice s podruja energije vjetra, geotermalne energije i energije biomase koje e obuhvatiti sljedee teme: x x x

rezultati Analiza potencijala energije vjetra, geotermalne energije i energije biomase u Meimurskoj županiji – prijedlog mjera i financijski okviri prikaz oglednih projekata na podruju korištenja energije vjetra, biomase i geotermalne energije rezultati istraživanja o korištenju obnovljivih izvora energije u Meimurju

Radionice e voditi strunjaci s Energetskog instituta Hrvoje Požar iz Zagreba, a bit e prisutni i gosti iz resornih ministarstava i/ili institucija vezanih uz energetiku koji e biti na raspolaganju za pitanja sudionika. Prijave na radionice primaju se do 29. rujna na broj telefona 374-090 ili putem prijavnog obrasca na internetskoj stranici projekta www.greenenergy.redea.hr. Radionice su besplatne, a za više informacija na raspolaganju Vam stoji tim projekta Green Energy.


10

ME\IMURSKE NOVINE 23. rujna 2008.

TMT d.o.o. akovec prisutan je na tržištu od 1988. godine. Naši kupci su renomirane tvrtke sa zapadnoeuropskog tržišta (gotovo 99%) što nam omoguava kontinuirani rast i razvoj poslovanja. Ulaganjem u proizvodne kapacitete i vlastite ljude želimo ojaati poziciju naše tvrtke na svjetskom tržištu metalopreraivake industrije.

Za naš informatiki tim tražimo: .NET PROGRAMER-a POSLOVNIH APLIKACIJA

Za naš CNC odjel tražimo: 2D-CNC Programera Pripravnik

Za odjel proizvodnje tražimo: NKV radnik pomoni bravar

Potrebni preduvjeti: SSS/VŠS/VSS iskustvo u izradi aplikcija u Visual Basicu .NET 2003/2005, SQL bazi podataka poznavanje rada u Visual Basicu 6.0, MS Access-u komunikativnost i sklonost timskom radu vozaka dozvola B kategorije Zamolbe i životopis slati na e-mail: marinko.cmrlec@tmt.hr ili poštom na adresu fime s nazankom „Informatika-natjeaj za programera“

REPUBLIKA HRVATSKA MEIMURSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADNJU KLASA: UP/I- 350-05/08-01/77 URBROJ: 2109/1-13/2-08-04 Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju Meimurske županije na temelju odredbe lanka 111. Zakona o prostornom ureenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07),

POZIVA

posjednike, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava k..br. 1635/4, 1636/4, 1637/4, 1638/4, 1639/4, 1640/4, 1641/4, 1642/4, 1643/4, 1644/4, 1645/4, 1646/4 i 1647/4 k.o.Trnovec nekretnina na kojima se planira gradnja podrune škole „Parag“ u naselju Parag, te posjednike, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava nekretnina koje neposredno granie s nekretninama na kojima se planira gradnja podrune škole da izvrše uvid u Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju podrune škole „Parag“ u naselju Parag (Opina Nedeliše) na k..br. 1635/4, 1636/4, 1637/4, 1638/4, 1639/4, 1640/4, 1641/4, 1642/4, 1643/4, 1644/4, 1645/4, 1646/4 i 1647/4 k.o.Trnovec koji postupak se vodi po zahtjevu Meimurske županije akovec. Uvid u Idejni projekt radi izjašnjenja mogu izvrši osobe s dokazom da su stranke u postupku (izvadak iz zemljišne knjige i/ili izvod iz posjedovnog lista iz kojih je vidljivo da je osoba posjednik – vlasnik nekretnine na kojoj se planira gradnja škole, odnosno posjednik – vlasnik nekretnine koja neposredno granii s nekretninama na kojima se planira gradnja škole, te osobna iskaznica) ili opunomoenik stranke s dokazom da zastupa stranku, dana 30. rujna 2008. godine u vremenu od 9 do 14 sa, u Upravnom odjelu za prostorno ureenje i gradnju Meimurske županije akovec, Ul. Ruera Boškovia br. 2, prizemlje lijevo, soba broj 8. Osoba koja se odazove pozivu, a ne dokaže svojstvo stranke uskrat e se mogunost uvida u idejni projekt. Lokacijska dozvola za traženi zahvat u prostoru može se izda i ako se stranka ili njezin opunomoenik ne odazovu pozivu.

Potrebni preduvjeti:

Potrebni preduvjeti:

 SSS – strojarskog smjera poznavanje rada na raunalu dobro poznavanje rada u AutoCAD-u

 NKV radnik

Zamolbe i životopis slati na e-mail: tmt@tmt.hr ili poštom na adresu fime s nazankom „Za natjeaj 2D-CNC programera“

Zamolbe slati na adresu firme ili ih dostaviti osobno u tajništvo firme.


Najava programa TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Sve e bi dobro, telenovela Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Svemirski turis, dok. lm Oprah show Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme TV kalendar Opijeni ljubavlju, telenovela Dan za danom, mozainozabavna emisija Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Ubojstvo, napisala je - serija Miholjski dani u Lovasu, emisija puke i predajne kulture Hrvatska uživo - Vijes Hrvatska uživo Hrvatska uživo - Vijes Danas na Zagrebakoj burzi HPB t Luda kua, TV serija Promet danas Sve e bi dobro, telenovela Dnevnik Sport Vrijeme Globalno sijelo Dok. strani lm HPB t Poslovni klub Poslovne vijes Burzovno izvješe Otvoreno Dnevnik 3 Vijes iz kulture 24, serija (12) Zakon i red: Odjel za žrtve, serija (12) Zakon i red: Odjel za žrtve, serija (12) CSI: Las Vegas, serija (15) Kineska plaža, serija (12) Globalno sijelo Oprah show Opijeni ljubavlju, telenovela McLeodove keri, serija

23.20 23.25 23.37 23.45 00.30 00.35 01.20

22.35

21.40

20.35

20.00

18.50 19.00

16.45 17.30 17.55

13.00 13.45 14.30 15.15 15.35 16.00

TV kue imaju pravo promjene programa

06.45 Magnum, akcijska serija ® 07.35 Spužva Bob Skockani, crtana serija 08.25 Sam svoj majstor, hum. serija 08.50 Korak po korak, hum. serija ® 09.35 Kunolovac, kviz 10.20 Puna kua, hum. serija ® 10.50 Malcolm u sredini, hum. serija ® 11.15 Dadilja, hum. serija ® 11.45 Reba, hum. serija ® 12.10 Vijes, informavna emisija 12.20 Exkluziv, magazin ® 12.30 Veera za 5, lifestyle emisija 01.40 ® 13.00 Punom parom, kulinarski 02.25 izazov ® 03.10 13.30 Za ism stolom, dramska 03.55 serija 04.25 14.20 Magnum, akcijska serija 05.10 15.10 Cobra 11, krimi serija 05.55 16.05 Korak po korak, hum. serija 16.35 Puna kua, hum. serija 17.05 Malcolm u sredini, hum. serija 05.55 TEST 17.30 Dadilja, hum. serija 06.10 Ramazanski bajram, prijenos 18.00 Reba, hum. serija 08.10 Crtani lm 18.30 Vijes, informavna emisija 08.15 Žutokljunac 18.55 Exkluziv, magazin 08.40 Nove pustolovine: Lucky 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija Luke, crtana serija 19.35 Punom parom, kulinarski 09.05 Ran kod Pikove sedmice, izazov serija za djecu 20.00 Big Brother, show 09.30 Kino informator 21.05 Put do zrelos, (komedija, 09.35 Antologija hrvatskog 2000.; Redatelj: Todd glumišta: Dvostruka nevjera Phillips; Uloge: Breckin ( Meyer, Sean William Sco , 11.25 Izbirljivi izjelica, (Uloge: Earl Amy Smart, Paolo Costanzo, Holiman, Pat Crowley, Lew Tom Green, DJ Qualls) Ayres, Godfrey Cambridge, 22.50 CSI: New York, krimi serija Beah Richards, Cli on 23.45 Vijes, informavna emisija

16.10 16.15 17.35 17.40 17.42 17.50 18.25 18.35 19.30 19.57 20.02 20.15 20.50 21.50 21.55 22.25 22.30 22.40 23.45 00.00 00.10 00.55

14.30 14.39 14.45 15.35

06.40 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.10 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.30 13.20

Ružna ljepoca, serija Iggy Arbuckle, crtana serija Power rangers,serija Pepa praši, crtana serija Pepa praši, crtana serija Roary, crtana serija Beba Felix, crtana serija Nova lova Kralj Queensa, serija Svi vole Raymonda, serija Naši najbolji dani, serija Zakon ljubavi, serija Vijes uvar pravde, serija Nikita, serija Inspektor Rex, serija Cijena slave, (1989., SAD, drama; Redatelj: Joseph Sargent; Glume: Cynthia Gibb, Mitchell Anderson, Peter Michael Goetz, Michael McGuire, Lise Hilboldt) Vijes Operacija Trijumf, reality show Zakon ljubavi, serija Dnevnik Nove TV Trenutak isne, game show Muške sestre, (2002., SAD, komedija; Redatelj: Wallace Wolodarsky; Glume: Barry Watson, Michael Rosenbaum, Harland Williams, Melissa Sagemiller) Pod nož, serija (12) Vijes Seks i grad, serija Život na sjeveru, serija Operacija Trijumf , reality show Otmica, triler Nikita, serija uvar pravde, serija Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); ; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 PARLAFON; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 15.05 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 TOP 20; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: THE FRATHELLIS; 01.00 NONI PROGRAM

02:25 03:50 04:35 05:20

22:45 23:45 00:00 00:30 01:30

18:15 19:15 20:00 21:00

17:00 17:15

05:30 06:20 06:45 07:10 07:15 07:25 07:35 08:00 10:00 10:30 10:55 11:45 12:35 12:50 13:40 14:30 15:20

Kunolovac, kviz Robocop 2, igrani lm, akcijski ® 03.50 CSI: New York, krimi serija ® 04.35 Big Brother, show

23.55 01.55

13:15 14:15 14:40 16:40 16:45 17:20 18:35

08:58 09:00 11:15 12:15

16:00 17:00 17:10 18:10 18:40

14:10 14:12 14:20

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA jutarnji program VTV-a KOKTEL mozaina emisija GORI LAMPA emisija o narodnim obiajima IROSKOP talk show ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi VEKERICA VIJESTI VTV-A EUROPSKI DNEVNIK TV magazin PRESSICA talk show IZ PROŠLOSTI TV kalendar

Danas pogledajte... Mali oglasi Snimka rukometne utakmice, ponavljanje Lola, serijski lm Vijes Sport ponedjeljkom, ponavljanje Dom 2, emisija o ureenju interijera Pylates & Yoga

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni program 21.00 Koncert 23.00 Film 00.30 U dobrom društvu 01.15 TV raspored za nedjelju 01.20 TEST

7.05 Tv prodaja 7.05 Djeji program 10.15 Uživajmo život, serija 10.45 Vražje nevjeste, dok. serija 11.35 Dadilja, hum. serija 12.05 Tv prodaja 12.35 Sretna linija 13.40 JAG, serija 14.35 Lijepa, lm 16.10 Dva i pol muškarca, hum. serija 16.40 Obiteljsko bojište, hum. serija 17.10 Nikita, serija 18.00 Svijet 18.30 Skriveni adu, serija 19.20 Navigator 19.50 Svijet 20.00 Iron eagle 2, lm 21.40 Lukav i pametan, serija 22.25 Ja sam Earl, hum. serija 22.55 Obitelj Soprano, serija 23.55 Mjesto bez povratka, lm

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Zaboravljeni sluaj, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Provjereno 21.05 Dr. House, serija 22.00 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 22.55 24 sata 23.15 Studio 60, serija 0.05 Prijatelji, hum. serija 0.35 Riches, serija 1.30 Nona panorama

8.30 Dobar dan, Koroška ® 9.00 Videostranice 15.00 TV prodaja 15.30 Tjedni izbor 17.25 Koncert 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Primorski mozaik 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 TV igra 20.50 Amerika serija 22.20 Dokumentarna emisija 23.20 Ameriki m 1.15 Serija 2.15 Dnevnik pogranine TV 2.35 Videospotovi 3.20 Videostranice

6.35 Videostranice 10.15 Djeji program 11.55 Tjedni izbor 13.00 Vijes 13.15 Tjedni izbor 15.55 Dokumentarna serija 16.30 Vijes 16.50 Šetnje po prirodi 17.05 Dokumentarna emisija 17.10 Knjiga mene nije briga 17.30 Skrivnos 17.40 Dokumentarna serija 18.45 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Meunarodna obzorja 20.55 Aktualno 22.00 Odjeci 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program

UTORAK 30. rujna 2008.

James, Johnny Whitkaer; Scenaris: James H. Street, Lawrene Edward Watkin; Redatelj: Vincent McEveety) O.C., serija O.C., serija TOP 40 Prijatelji, hum. serija Dragi Johne, hum. serija Zvjezdane staze: Nova generacija, serija McLeodove keri, serija Županijske panorame Nogometni Kup UEFA: CSKA Moskva - Slaven Belupo, 1. poluvrijeme Vijes na Drugom Nogometni Kup UEFA: CSKA Moskva - Slaven Belupo, 2. poluvrijeme Nogometna Liga prvaka emisija Nogometna Liga prvaka, 1. poluvrijeme Nogometna Liga prvaka, 2. poluvrijeme Nogometna Liga prvaka emisija i sažeci Promet danas Vijes na Drugom Vrijeme CSI: Las Vegas, serija (15) Kino informator Kineska plaža, serija (12) TV raspored

22:30 23:30 -------23:50 ---------------

21:45

18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00

22:00 22:40 23:45 00:00 00:15 00:25

19:00 19:10 19:20 20:00 21:00 21:20

VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM VIJESTI VTV-A PRAVO NA OBRANU serijski lm OGLEDALOM U BUDUNOST kontakt emisija GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama TRZALICA glazbena emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm (15) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Meimurje danas Voice of America Glazba Povealo, talk show Meimurje danas Gospodarski tjedan. Gospodarski magazin Puls, gospodarske aktualnost Radioakvna prašina, serijski lm Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

9.00 Eurogoals 10.45 Leichtathlek 13.15 Eurogoals 14.00 Rad, prijenos 17.00 Leichtathlek, prijenos 18.45 Wa s 19.15 Eurogoals 20.00 Boks 23.30 Eurogoals

6.00 Poker 9.00 Normal 10.00 Reklamni program 10.30 DSF Reportaža 13.00 Bundesliga aktuell 14.30 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga aktuell 20.00 Nogomet, prijenos 22.00 Bundesliga Pur II 23.00 Sportquiz

08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Dobrodošli 22:15 exklusiv 0.15 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Ekipa za oevid, serija 21.15 Dr. House, serija 22:15 Monk, serija 23:10 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 0.00 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Estland, lm 22:20 AKTE 08 23:20 24 Stunden 0.20 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Singing Bee 21:15 Comedy Zoo 22:15 Switch Reloaded 23:15 Quatsch Comedy Club 23.25 Noni program

H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Soko Kitzbühel 22:45 Cobra 11, serija 23:35 MA 2412 0.00 Noni program

(27.9. u 20.00 h, HRT 2)

Own Wilson

od 24.9.2008. do 30.9.2008.

PREGLED

TV


05:30 06:20 06:45 07:10 07:25 07:35 08:00 10:00 10:25 10:55 11:45 12:35 12:50 13:40 14:30 15:20 17:05 17:20 18:15 19:15 19:50 20:00 21:00 21:45 22:20 23:20 23:35 00:30

02:15 03:00 03:45 04:30 05:15

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12.30 LJUDI I IDEJE; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 MOVIE SHOW; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + INFO; 17.03 IZA POZORNICE (BACK STAGE); 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA F-13; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: CAFE TANGO; 01.00 NONI PROGRAM

Ružna ljepoca, serija Iggy Arbuckle, serija Power rangers, serija Pepa praši, crtana serija Roary, crtana serija Beba Felix, crtana serija Nova lova Kralj Queensa, serija Svi vole Raymonda, serija Naši najbolji dani, serija Zakon ljubavi, serija Vijes uvar pravde, serija Nikita, serija Inspektor Rex, serija Predsjednikova ki, igrani lm Vijes Bumerang, serija Zakon ljubavi, serija Dnevnik Nove TV 10 do 8, informavna emisija Pazi zid!, game show Brane vode, serija Lud, zbunjen, normalan, serija Vrat e se rode, serija Vijes Život na sjeveru, serija Gubitnik, (SAD, 2003., triler; Redatelj: Michael Haussman; Glume: Val Kilmer, Neve Campbell, Sam Shepard, Amy Smart, Noble Willingham) Nikita, serija uvar pravde, serija Inspektor Rex, serija Život na sjeveru, serija Kraj programa

fantasna dramska serija 22.50 Vatreni deki, dramska serija 23.50 Vijes, informavna emisija 00.00 Zaboravljeni sluaj, krimi serija 00.50 Red Bull Air race - Porto, dok.-sportska emisija 01.20 Kunolovac, kviz 03.20 Super Murjaci, igrani lm, komedija ® 04.55 Big Brother, show

14:40 14:42 14:50 15:25 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00 19:15 19:30 20:00 21:00 21:20 22:15 23:20 00:20 00:25 00:40 00:50

Danas pogledajte... Mali oglasi Gospodarski tjedan, ponavljanje Puls, ponavljanje Lola, serijski lm Vijes akoveki kutak, ponavljanje Zov prirode, emisija o lovu Pylates & Yoga Meimurje danas, informavna emisija Voice of America Glazba Prie iz života, emisija o ljudskim sudbinama Meimurje danas, informavna emisija Partymaker, glazbena emisija Zabranjeno pušenje, snimka koncerta Pravi Rodrigo, serijski lm Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni program 21.00 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 Koncert 01.15 TV raspored za nedjelju 01.20 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 JAG, serija 14.25 Geppe o, lm 16.05 Dva i pol muškarca, hum. serija 16.35 Obiteljsko bojište, hum. serija 17.05 Nikita, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Trenuci pred katastrofu, dok. serija 21.00 Trudnoa, dok. serija 22.05 Psych, serija 22.55 Ja sam Earl, hum. serija 23.25 Obitelj Soprano, serija 0.20 Ubojstvo u Hong Kongu, lm

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Zaboravljeni sluaj, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Bliski susret, lm 21.40 Monk, serija 22.35 24 sata 22.55 Studio 60, serija 23.45 Prijatelji, hum. serija 1.15 Nona panorama

07:00 Tv prodaja 08:00 Zlatolaska 09:00 Djeji program 12.00 Vijes 12.20 Dramski program 14.00 Humorisne serije 18:00 Vijes 18:05 Kalejdoskop 19:00 Serija 20:00 Ameriki lm 22:00 Francuska priredba 00:00 Slovenska jazz scena 00:45 Slovenski lm

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 07:00 Vijes 07:05 Dobro jutro 08:00 Vijes 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Sport 09:35 Crtani lmovi 10:20 Zlatko zakladko: regratov sirup, ponovitev 10:35 Knjiga mene briga 11:00 Dokumentarna emisija 11:30 Modro 12:00 Ljudje i zemlja 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:25 Umjetnost igre 13:50 Odpe pesniki 14:00 Dokumentarac mjeseca 15:10 Mostovi - Hidak 15:45 Crtana serija 16:05 Male sive celice, kviz 17:00 Novos, sport, vrijeme 17:35 Z vami 18:30 Loto 18:40 Cratani lmovi 18:55 Vrijeme 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Njemaki lm 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:05 Omizje

SRIJEDA 24. rujna 2008. 07.50 Žutokljunac 08.20 Nove pustolovine: Lucky Luke, crtana serija 06.40 Najava programa 08.45 Ran kod Pikove sedmice, 06.45 TV kalendar serija za djecu 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.10 Veliki odmor 07.05 Vijes 09.55 Kino informator 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 10.00 Prijenos sjednica 07.35 Vijes Hrvatskog sabora 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 13.35 O.C., serija 08.35 Vijes 14.20 O.C., serija 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 15.10 Prijatelji, hum. serija 09.05 Herbosov poljoprivredni 15.35 Nove avanture stare savjetnik, ep reportaža Chrisne, hum. serija 09.10 Sve e bi dobro, telenovela 16.05 Zvjezdane staze: Nova 10.00 Vijes generacija, serija 10.09 Vrijeme danas 16.50 McLeodove keri, serija 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Može li moje dijete od ribe 17.40 Županijske panorame posta pametno?, dok. lm 18.10 Vrijeme 18.15 Vijes na Drugom 11.10 Oprah show 18.35 Faros-Paros: Od Parosa do 11.55 Burzovno izvješe Farosa, dok. serija 12.00 Dnevnik 19.10 Beverly Hills, serija 12.13 Vrijeme 19.55 Crtani lm 12.15 TV kalendar 12.30 Opijeni ljubavlju, telenovela 20.10 Otvaranje studija “Zvonimir Bajsi”, prijenos 13.20 Dan za danom, mozaino21.15 Vijes zabavna emisija 21.24 Vrijeme 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 21.30 E-Ring, serija (12) 14.39 Vrijeme sutra 14.45 Ubojstvo, napisala je - serija 22.15 Promet danas 22.25 Strani igrani lm 15.35 Alpe-Dunav-Jadran 00.10 Kino informator 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 00.15 Kineska plaža, serija (12) 16.15 Hrvatska uživo 01.00 TV raspored 17.30 Hrvatska uživo - Vijes 17.35 Danas na Zagrebakoj burzi 17.37 HPB t 17.45 Luda kua, TV serija 18.20 Promet danas 07.00 Magnum, akcijska serija ® 18.30 Sve e bi dobro, telenovela 07.50 Spužva Bob Skockani, 19.15 Loto 7/39 crtana serija 19.30 Dnevnik 08.40 Sam svoj majstor, hum. 19.57 Sport serija 20.02 Vrijeme 09.20 Kunolovac, kviz 20.15 Dva tjedna za ljubav, (Uloge: 10.05 Korak po korak, hum. Sandra Bullock, Hugh serija ® Grant, Alicia Wi , Robert 10.30 Puna kua, hum. serija ® Klein, Dana Ivey, Heather 11.00 Malcolm u sredini, hum. Burns, David Haig, Dorian serija ® Missick, Joseph Badalucco 11.25 Dadilja, hum. serija ® Jr., Jonathan Dokuchitz; 11.50 Reba, hum. serija ® Scenarist i redatelj: Marc 12.20 Vijes, informavna Lawrence) emisija 21.55 Proces 12.30 Exkluziv, magazin ® 22.25 Poslovne vijes 12.40 Veera za 5, lifestyle 22.30 Burzovno izvješe emisija ® 22.40 Otvoreno 13.10 Punom parom, kulinarski 23.45 Dnevnik 3 izazov ® 00.00 Vijes iz kulture 13.35 Za ism stolom, dramska 00.05 Kulturni info serija 00.10 24, serija 14.30 Magnum, akcijska serija 00.55 Zakon i red: Odjel za žrtve, 15.20 Cobra 11, krimi serija serija (12) 16.15 Korak po korak, hum. 01.40 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija serija (12) 16.40 Puna kua, hum. serija 02.25 E-Ring, serija (12) 17.05 Malcolm u sredini, hum. 03.10 Kineska plaža, serija (12) serija 03.55 Proces 17.30 Dadilja, hum. serija 04.25 Oprah show 18.00 Reba, hum. serija 05.10 Opijeni ljubavlju, telenovela 18.30 Vijes, informavna 05.55 McLeodove keri, serija emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 Punom parom, kulinarski 06.40 TEST izazov 06.55 Najava programa 07.00 Pelica Maja, crtana serija 20.00 Big Brother, show 21.00 Kos, krimi serija 07.25 Tarzan, crtana serija 22.00 Putnik, znanstvenoTV kue imaju pravo promjene programa

Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Ekipa za oevid, serija 21.00 Monk, serija 21.40 ZiB Flash 21.50 Zaboravljeni sluaj, serija 22.35 Nogomet 23.30 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Eli Stone 21:15 Uvod u anatomiju, serija 22:15 Samatha, hum. serija 22:45 Stažis, hum. serija 23.15 Tv Total 0.20 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Geheime Helfer 21.15 Gnadenlos gerecht 22.15 Mladi policajci, serija 23.15 24 Studen 0.15 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Super dadilja 21.15 Unser neues Zuhause 22.15 Stern Tv 0.00 Noni program

08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Heroji, serija 21.20 Smallville, serija 23.05 Flash Gordon, serija 0.00 Noni program

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni program 15.00 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga aktuell 19.45 Autopros 20.15 DSF Motor 21.15 DSF Bike 21.45 Männer Tv 22.00 Smack Down 23.00 Sportquiz

NAJAVA PROGRAMA PRAVO NA OBRANU serijski lm VEKERICA jutarnji program VTV-a NARODNO VESELJE zabavna emisija GOSPODARSKI TJEDAN TV magazin EUROPSKI DNEVNIK TV magazin OPASNE VEZE talk show VEKERICA VIJESTI VTV-A NINJA KORNJAE animirana serija LAKU NO HRVATSKA zabavna emisija RIJE ŽIVOTA duhovni program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM VIJESTI VTV-A KOKTEL glazbena emisija HR TOP 20 glazbena emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm (15) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

8.30 Rad 9.15 Nogomet 10.45 Eurogoals 12.30 Rad 14.00 Rad, prijenos 17.00 Snooker 18.15 Rad 20.10 Reiten 21.10 Polo 21.45 Golf 23.30 Olimpya Magazin

08:00 08:02 09:00 11:00 12:30 13:00 13:30 14:40 16:40 16:45 17:15 17:45 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 22:00 23:00 -------23:20 ---------------

06.40 Najava programa 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijes 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijes 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijes 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.10 Sve e bi dobro, telenovela 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Rat prov znanos, dok. lm 11.10 Trea dob, emisija za umirovljenike 11.55 Burzovno izvješe 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Opijeni ljubavlju, telenovela 13.20 Dan za danom, mozainozabavna emisija 14.25 Vijes + prijevod za gluhe 14.34 Vrijeme sutra 14.35 Ubojstvo, napisala je serija 15.20 Normalan život - emisija o osobama s invaliditetom 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 16.15 Hrvatska uživo 17.35 Hrvatska uživo - Vijes 17.40 Danas na Zagrebakoj burzi 17.42 HPB t 17.50 Luda kua, TV serija 18.25 Promet danas 18.35 Sve e bi dobro, telenovela 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.15 Lanica 21.55 Potrošaki kod 22.25 Poslovne vijes 22.30 Burzovno izvješe 22.40 Otvoreno 23.45 Dnevnik 3 00.00 Vijes iz kulture 00.10 24, serija (12) 00.55 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija (12) 01.40 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija (12) 02.25 Južnjaka dinasja, serija 03.10 Potrošaki kod 03.40 Lanica 05.10 Opijeni ljubavlju, telenovela 05.55 McLeodove keri, serija

TV kue imaju pravo promjene programa

06.40 TEST 06.55 Najava programa 07.00 Pelica Maja, crtana serija 07.25 Tarzan, crtana serija 07.50 Žutokljunac 08.20 Nove pustolovine: Lucky Luke, crtana serija 08.45 Ran kod Pikove sedmice, serija za djecu 09.10 Veliki odmor 09.55 Kino informator

05.00 VIJESTI (HR+ZG);05.05 RADIO DROBILICA;06.30 GLAS AMERIKE;07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI(ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI(HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 SPORT RAPORT; 13.00 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 MUSIC NEWS - NEW YORK - LONDON; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: PIXIES; 01.00 NONI PROGRAM

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 16.00 Glazbena emisija 17.25 Dok. emisija 18.10 Obrazovna emisija 18.35 Koncert ozbiljne glazbe 20.00 Glazbena emisija 21.00 Film 22.45 Koncert 23.30 TV raspored za ponedjeljak 23.35 TEST

14:45 14:47 14:50 15:25 17:00 17:10 17:40 17:40

Danas pogledajte... Mali oglasi Opasna spašavanja, ponavljanje 100% Meimursko, ponavljanje Vijes Pat pozicija, ponavljanje Od lonca do tanjura, ponavljanje Opasna spašavanja, ponavljanje

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40

08:58 09:00 11:15

13:30

12:15 13:00

NAJAVA PROGRAMA reportaža VEKERICA jutarnji program VTV-a VU SRCU TE NOSIM emisija o narodnim obiajima IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošteene osobe VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe EUROMAXX TV magazin VEKERICA VIJESTI VTV-A PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom

14:00 14:40 16:40 17:00

H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Ekipa za oevid, serija 21:05 Uvod u anatomiju, serija 21:50 Men in Trees, serija 22:35 The Closer, serija 23:20 Las Vegas, serija 0.00 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Moonlight, serija 21:15 EUReKA, serija 22:15 24, serija 00.10 Noni program

17:45 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00 21:30

18:10 18:40 19:00 19:15 19:30 20:00 21:00 21:20 22:40 23:20 23:25 23:40 23:50

Gile e svijet sporta, sportski pregled Pilates & Yoga, crtani lm Meimurje danas Voice of America Glazba Sport ponedjeljkom, emisija o sportu Meimurje danas Snimka rukometne utakmice Gillete svijet sporta Poslovne vijes Meimurje danas Voice of Amerika Sutra na programu

22:20 23:10 -------23:30 ---------------

SPORTSKI ZOOM emisija o sportu IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM VIJEST VTV-A KOKTEL mozaina emisija KVARNER INFO dokumentarna emisija GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama SPORTSKI ZOOM emisija o sportu VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm (15) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

8.30 Motorsport 10.00 Superbike 12.00 Rad 14.45 Volleyball 15.45 Rukomet 18.45 Wa s 19.00 Viking 20.00 Kampfsport 23.00 Eurogoals

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 9.00 Doppelpass 11.00 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 Bundesliga Pur II 18.30 Bundesliga aktuell 19.45 Ha rick 22.45 Nogomet

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Bar7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi bara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Solange prodaja 13.05 Zaboravljeni sluaj, serija 14.05 du da bist, lm 22:20 Toto & Harry 22:50 Focus Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, TV 23:20 Reži me, serija 0.20 Noni program serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Ružna Be y, serija 20.55 Svježe rastavljena, serija 21.50 Ženska džungla, serija 22.45 24 sata 08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 23.00 Studio 60, serija 23.55 Prijatelji, serija 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 0.25 Riches, serija 1.30 Nona panorama 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen 7.00 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.35 Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Dadilja, hum. serija 12.05 Tv prodaja 12.35 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles Sretna linija 13.40 JAG, serija 14.35 Moje drugo was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Tko ja, lm 16.10 Dva i pol muškarca, hum. serija želi bi milijunaš? 22:00 Extra 23:30 30 Minuten 16.40 Obiteljsko bojište, hum. serija 17.10 Niki- Deutschland 0.00 Noni program ta, serija 18.00 Svijet 18.30 Skriveni adu, serija 19.20 Navigator 19.50 Svijet 20.00 Zrakoplov prokleh, lm 22.00 Snalažljiv i lukav, serija 23.05 Ja sam Earl, hum. serija 23.35 Obitelj 08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch Soprano, serija 0.40 Najbolji deki, lm 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Entzug! 21:15 Frauentausch 23:15 Cheaters 0.10 Noni program

7.30 Vremenska panorama 8.30 Alica (R) 9.00 Videostranice 11.00 Djeji program 14.45 TV prodaja 15.15 Tjedni izbor 16.00 Videstranice 17.45 Neobine zgode Twistovih, serija 18.10 Jasno i glasno 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 Ameriki lm 21.45 Tempirana bomba, dok. emisija 22.30 Brane Ronel izza odra 23.45 Dnevnik pogranine TV 0.30 Videostranice ®

6.30 Tjedni izbor 9.00 Videostranice 13.00 Vijes 13.05 Tjedni izbor 16.00 Dobar dan, Koroška 16.45 Vijes 17.00 Crtani lmovi 17.20 Dogodovšne u veseloj hos, crt. serija 17.30 Dolina na meji, emisija 18.30 LOTO 3x3 PLUS 18.40 Izvlaenje Astra 18.45 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Sredozemlje, serija 21.00 Dokumentarna serija 21.55 Odjeci 22.45 Knjiga mene briga 23.00 Skrivnos 23.15 Noni program

PONEDJELJAK 29. rujna 2008.

Big Brother, show Magnum, akcijska serija ® Spužva Bob Skockani, crtana serija Sam svoj majstor, hum. serija Korak po korak, hum. serija ® Puna kua, hum. serija ® Kunolovac, kviz Malcolm u sredini, hum. serija ® Dadilja, hum. serija ® Reba, hum. serija ® Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin ® Veera za 5, lifestyle emisija ® Punom parom, kulinarski izazov ® Za ism stolom, dramska serija Magnum, akcijska serija Cobra 11, krimi serija Korak po korak, hum. serija Puna kua, hum. serija Malcolm u sredini, hum. serija Dadilja, hum. serija Reba, hum. serija Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin

10.00 Antologija hrvatskog 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija glumišta: Mjesec Alabame 19.35 Punom parom, kulinarski (58’ izazov 11.00 Mali ovisnik o brzini, 20.00 Big Brother, show (Uloge: Will Rothhaar, 21.05 CSI, krimi serija Randy Quaid, Jennifer 22.00 Robocop 2, (akcijski, 1990.; Wigmore, Amanda de Redatelj: Irvin Kershner; Marnis, David Gallgaher, Uloge: Belinda Bauer, John Joe Dinicol; Scenarist: Glover, Mario Machado, Nicholas DiBella; Redatelj: Leeza Gibbons, John Ingle) Stuart Gillard) 00.00 CSI: New York, krimi serija 12.35 O.C., serija 00.55 Vijes, informavna emisija 13.20 O.C., serija 01.05 Kunolovac, kviz 14.05 Direkt 03.05 CSI, krimi serija ® 14.40 TOP 40 03.50 CSI: New York, krimi serija ® 15.25 Prijatelji, hum. serija 04.35 Big Brother, show 15.45 Dragi Johne, hum. serija 16.15 Zvjezdane staze: Nova generacija, serija 17.00 McLeodove keri, serija 17.50 Županijske panorame 18.10 Vrijeme 05:30 Ružna ljepoca, serija 18.15 Vijes na Drugom 06:20 Iggy Arbuckle, crtana serija 18.35 Dok. lm 06:45 Power rangers, serija 19.10 Beverly Hills, serija 07:10 Pepa praši, crtana serija 20.00 Bitange i princeze, hum. 07:25 Roary, crtana serija serija 07:35 Beba Felix, crtana serija 20.40 Južnjaka dinasja, serija 08:00 Nova lova 21.30 Vijes na Drugom 10:00 Kralj Queensa, serija 21.42 Vrijeme 10:20 Svi vole Raymonda, serija 21.45 Hotel Babylon, serija (12) 10:45 Naši najbolji dani, serija 22.35 Promet danas 11:35 Zakon ljubavi, serija 22.40 Garaža 12:25 Vijes 23.15 Ciklus europskog lma: 12:40 uvar pravde, serija Djeca svog stoljea, 13:30 Nikita, serija (Uloge: Julie e Binoche, 14:20 Inspektor Rex, serija Benoît Magimel, Stefano 15:10 Charliejevi aneli 2; Dionisi, Robin Renucci, Punom brzinom, igrani lm Karin Viard, Isabelle 17:00 Vijes Carré; Scenaris: Murray 17:15 Red Carpet Light, showbiz Head, Diane Kurys, magazin François-Olivier Rousseau; 18:15 Zakon ljubavi, serija Redateljica: Diane Kurys) 19:15 Dnevnik Nove TV 01.35 Kino informator 20:00 Ne zaboravi shove, 01.40 Kineska plaža, serija (12) glazbeni kviz 02.25 TV raspored 21:00 Operacija Trijumf, reality show 23:30 Vijes 23:45 Seks i grag, serija 00:15 Život na sjeveru, serija 01:15 Operacija Trijumf, reality show 03:30 Nikita, serija 04:15 uvar pravde, serija 05:00 Kraj programa 05.15 06.15 07.05

07.55

08.25 08.50 09.35 10.20 10.45 11.15 11.45 11.50 12.30 13.00 13.30 14.20 15.10 16.05 16.35 17.05 17.30 18.00 18.30 18.55


Najava programa TV kalendar Vijes Koncert - ciklus Gustava Mahlera: Simfonijski orkestar HRT-a i NikĹĄa Bareza izvode Prvu simfoniju Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Cadfael, serija TV kalendar Burzovno izvjeĹĄe Dnevnik Vrijeme Plodovi zemlje Split: More Nedjeljom u dva Kulturni info Promet danas Mir i dobro Lijepom naĹĄom: Kraljevica Vijes Vrijeme sutra Volim nevolje, (Uloge: Julia Roberts, Nick Nolte, Robert Loggia, James Rebhorn, Saul Rubinek; Scenaris: Nancy Meyers i Charles Shyer; Redatelj: Charles Shyer) Lastovski fumari, dok. lm Loto 6/45 Dnevnik Sport Vrijeme 1 prov 100, kviz Ciklus lmova Jamesa Bonda: Dozvola za ubojstvo, (Uloge: Timothy Dalton, Talisa Soto, Carey Lowell, Robert Davi, David Hedison; Redatelj: John Glen) Rizzi-bizzi Burzovno izvjeĹĄe Dnevnik 3 Vijes iz kulture Ciklus horora: Pila 2, ameriki lm Filmski maraton: Oko, hong.-brit.-sing. lm Filmski maraton: Strah od mraka, (Uloge: Kevin Zegers, Jesse James, Linda Purl, Rachel Skarsten, Charles Powell, Daniel RindressKay, Derrick Damon Reeve, Charles-Eenne Burelle; Scenaris: John Sullivan i K. C. Bascombe; Redatelj: K. C. Bascombe) Reprizni program Plodovi zemlje

12.00 12.55 13.30 13.50

10.40 10.50 11.00

10.00 10.09 10.10 10.20 11.45 11.57 12.00 12.13 12.25 13.25 14.00 15.00 15.02 15.05 15.40 16.35 16.44 16.50

TV kue imaju pravo promjene programa

15.50 16.00 19.20 19.55

PROGRAM

06:45 Tomica i prijatelji, crtana serija 07:10 Yu-Gi-Oh GX, crtana serija 07:35 Iron Kid, crtana serija 08:00 Dora istraŞuje, crtana serija 08:25 Bratz, crtana serija 22.20 08:50 Automov, automoto 22.25 magazin 22.30 09:20 Novac, business magazin 09:50 Zakon ljubavi, serija 23.25 10:40 Zakon ljubavi , serija 23.55 11:30 Zakon ljubavi , serija 00.40 12:20 Bandi, komedija -------14:20 Lud, zbunjen, normalan, serija 15:00 Brane vode, serija 15:40 Moj tata je bolji od tvog 06.15 Otona ekipa, reality tate, game show drama Ž 17:00 Vijes 07.00 Blizanke, hum. serija 17:10 Ne zaboravi shove, 07.20 Bikeri s Marsa, crtana glazbeni kviz serija 07.45 Ulica Sezam, crtana serija 18:10 Pazi zid!, game show 19:15 Dnevnik Nove TV 08.45 Di-gata, crtana serija Ž 18.50 19:55 Vrijeme Nove TV 09.10 Lijepe Şene, dramska 19.15 20:00 Nad lipom 35, serija 19.30 humorisno glazbeni 10.00 Žena sokol, (ljubavni/ 19.57 show avanturis ki, 1985.; 20.02 21:10 Charlievi aneli 2: Punom Uloge: Ma hew 20.15 brzinom, (SAD, 2003., Broderick, Rutger Hauer, 21.15 akcijska komedija; Michelle Pfei er, Leo Redatelj: McG; Glume: Mckern, John Wood) Cameron Diaz, Drew 12.10 Worthov dobitak, Barrymore, Lucy Liu, Demi (komedija, 1989.; Redatelj: Moore, Bernie Mac) Will Mackenzie; Uloge: 22:45 Red carpet, showbiz Mark Harmon, Madeleine 23.35 magazin (15) Stowe, Lesley Ann 00.30 00:00 Svi mrze Chrisa, serija Warren, Marc Blum, Maria 00.35 00:50 Mladi Adam, (VB, Holvoe) 00.45 Francuska , 2003., 14.05 Vijes , informa vna 00.55 drama; Redatelj: David emisija Mackenzie; Glume: Ewan 14.10 Phoenixov let, igrani lm, 02.25 McGregor, Tilda Swinton, akcijski Ž Peter Mullan, Emily 16.10 Odred za istou, zabavna 03.55 Mormer, Jack McElhone) emisija 16.45 Discovery: Lov na tornado, 02:25 Red carpet , showbiz magazin dok. serija 03:30 Svi mrze Chrisa , showbiz 17.35 Exkluziv, magazin magazin 18.30 Vijes, informavna 04:20 Kraj programa emisija 19.05 Kraljevi leda, dok. serija 20.00 Big Brother, show 21.05 Igra skrivaa, (triler, 2005.; Redatelj: John 05.25 Polson; Uloge: Robert 05.50 De Niro, Dakota Fanning, Famke Janssen, Elisabeth 05.00 RADIO BUDILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.00 HITOVI TJEDNA; 07.30 Sue, Amy Irving, Dylan RECEPTI AKOVEKIH MLINOVA; 08.00 Barker) VIJESTI; 08.15 RADOSNA VIJEST; 09.00 07.00 TV vodi + panorame 22.50 Izvan kontrole, (akcijski EVERGREENCAJG; 10.00 VIJESTI (ZG) + turiskih srediťta Hrvatske triler, 1995.; Redatelj: HRAK INFO; 10.05 HALO OLDTIMERI; 07.25 Najava programa Wolfgang Peterson; 11.00 POLJOPRIVREDNA EMISIJA; 12.00 07.30 Miki i prijatelji, crtana serija Uloge: Dusn Ho man, TJEDNIK; 12.45 JA SAM S VAMA U SVE 07.55 Mala sirena, crtana serija DANE...; 13:00 HRAK INFO; 13.03 A SRCE Rene Russo, Morgan KUCA; 13.15 ME IMURSKI MINULI CA08.20 Dinosapien, serija za djecu Freeman, Kevin Spacey, 08.50 Na prvi pogled, serija za Cuba Gooding Jr., Donald JTI; 15.30 VIJESTIZA DOBAR TEK - REPRIZA; 16.30 VIJESTI (ZG); 16.35 LIGA 98; 18.30 djecu Sutherland, Patrick VIJESTI(ZG); 18.35 FORMULA 13; 22.00 09.20 Nora Fora, TV igra za djecu Dempsey, Zakes Mokae) HITOVI TJEDNA; 22.07 AB POEZIJA; 00.00 10.05 Djeje lmsko jutro: 01.00 Kunolovac, kviz Music Special: L.L. COOL J; 01.00 NONI

07.40 07.45 08.00 08.10

03.00 Glava iznad vode, igrani lm, triler komedija ÂŽ 04.30 Muha, igrani lm, znanstveno-fantasni horor ÂŽ

NAJAVA PROGRAMA PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom REZERVIRANO VRIJEME VJERA I NADA vjerski program HRVATSKO SRCE OD SJEVERA DO JUGA EUROPE putopisni serijal EUROMAXX TV magazin YU-GI-OH animirana serija

15:10 15:11

18:00 18:30

15:40 16:35 17:00

16:30

15:35

Danas pogledajte‌ Mali oglasi Mitska potraga, serijski lm za mlade Poljoprivredni savjetnik, ponavljanje Vinoteka, ponavljanje

14:30 14:33 14:35

18:00

22:00 23:00 ---------------

21:00

20:05

19:30

18:55 19:00

19:30 20:00 20:30 22:00 23:30 00:10 00:40

IZ PROŠLOSTI TV kalendar ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi VTV TJEDNIK uz komentar za sluťno oťteene osobe KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija PRESSICA talk show IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Tjedna kronika Od lonca do tanjura, domaa kuharica Meimurje od A do Ĺ˝, ponavljanje Glazba Tjedna kronika 100 % meimursko, ponavljanje Snimka folklorne manifestacije Opasna spaĹĄavanja, serijski lm Tjedna kronika Sutra na programu

9.00 Motorrad, prijenos 10.00 Biathlon, prijenos 13.00 Tenis, prijenos 14.00 Nogomet, prijenos 16.15 Rad, prijenos 17.30 Rukomet 19.45 Superbike 20.45 Motorsport 23.15 Wa s

6.10 Jutarnji program 7.25 Program za djecu i mladeĹž 12.30 Jamie Oliver 12.55 Moja ljubav i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 14.45 Simpsoni 15.10 Smallville, serija 16:15 Ĺ to je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Be y! 17:45 Kuanice, serija 18:25 Hitna

17:00 17:30

6.00 Poker 9.00 DSF ReportaĹža 11.00 Reklamni program 13.00 Bundesliga Pur 13.30 Poker 14.30 Sportquiz 18.00 Motorsport 19.30 Ha rick 21.00 Bundesliga Pur 23.00 Sportquiz

10.00 TV vodi + turiska srediĹĄta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni program 21.00 Film 23.25 U dobrom druĹĄtvu 00.15 Koncert 01.15 TV raspored za nedjelju 01.20 TEST

neys Kuzcos KĂśnigsklasse 19:45 Hotel Zack & Cody 20:15 Belle de jour, lm 22:10 Zakon i red: Odjela za Ĺžrtve, serija 23:05 Autopsija, dok. serija 0.10 Noni program

sluĹžba, serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme 20:15 Kollege O o, lm 8.00 Djeji program 9.55 Koncert 10.30 22:45 ZiB Flash 22:55 Tatort, lm 00:25 Divlje Ĺživonje 10.55 Ozare 11.30 Serija za Columbo, lm 0.55 Noni program djecu i mladeĹž 12.00 Ljudi i zemlja 13.00 Vijes 13.10 Tjedni izbor 15.00 Videspotovi 16.05 Simpsoni 16.30 Vijes 16.50 Ameriki lm 18.35 Izvlaenje lota 18.45 07:45 StaĹžist, hum. serija 8:40 CineCrtani lm 19.00 Dnevnik 20.00 24, serija Tipp08:50 GĂźlcan und Collien ziehen aufs 20.45 Dokumentarna emisija 22.00 Vijes Land 09:50 Sarah & Marc 10:45 Disney 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program Filmparade 10:55 Priscilla, lm 12:35 Film za djecu i mladeĹž 14:15 Trapez, lm 16:00 Kyle XY 17:00 Doctor Who, serija 18:00 Newsme 18:10 Simpsoni, crtana serija 7.30 Videostranice 10.30 Glazba 11.00 TV 19:10 Galileo 20:15 Posljednji muĹĄkarac, prodaja 11.30 Volim Lucy, serija 12.00 NaĹĄa lm 23.10 Noni program pjesma 12.20 TV prodaja 12.55 Film za djecu i mladeĹž 15.00 Sport nedjeljom 18.15 Videospotovi 19.30 Vijes 20.00 Ushuia, serija 20.45 Fraiser, serija 21.15 Taj Ĺživot, 08:00 Weck Up 10:00 Zack! 10:30 Paare serija 21.55 Veer baleta 22.45 Dnevnik 11:00 Deich TV 11:30 Der Schwan mit der pogranine TV 23.15 Videostranice Trompete, lm 13:20 Das weiĂ&#x; doch jedes Kind! 14:20 Grän gesucht 15:30 Inspektor Rex, serija 16:30 Der Bulle von TĂślz, lm 18:30 Vijes 19:05 Grän gesucht 7.30 Tv prodaja 8.00 Djeji program 10.55 20:15 Vojna ekipa za oevid, serija 21:15 Ĺ kolska koĹĄarkaĹĄka liga 11.55 ZnaĹželjno Zakon brojeva, serija 22:15 Sechserpack pleme, dok. serija 12.55 Policajci, hum. 22:45 Planetopia 23:30 Vojna ekipa za serija 13.30 Formula 1, prijenos utrke 16.15 oevid, serija 0.30 Noni program Vladari neba, dok. serija 16.35 udo, lm 18.55 Vrijeme 19.00 24 UR 20.00 As tud not padu?! 21.40 Shark, serija 22.55 24 sata 23.10 Strast u glavi, lm 1.30 Carrie i 08:00 Princ iz Bel Aira, hum. serija 09:00 Barry, hum. serija 2.00 Nona panorama Alles was zählt 11:30 Autopros 12:00 Air Race 14:00 Serije za djecu i mladeĹž 15:40 Mein Garten 16:45 Mario Barth 17:45 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 7.30 Tv prodaja 8.00 Pustolovine, dok. 19:05 Exclusiv Spezial 20:15 Princ i ja, lm serija 9.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija 22:10 Spiegel TV 22:55 Die groĂ&#x;e Report9.25 Blizanci, serija 9.55 Kod Stevensonage 23:35 Prime Time, serija 23.55 Noni ima, serija 10.20 Serije za djecu i mladeĹž program 11.20 Cybill, hum. serija 11.45 Prijatelji s obale, serija 12.25 Sretna linija 13.55 Kralj Quennsa, hum. serija 14.25 Frost: Ĺ˝rtve protesta, lm 16.20 Gilmorice, serija 17.10 8.00 Djeji program 11:00 Magic A ack Pobjeda, serija 18.10 Pazi kamera 18.40 11:15 Doug 12:15 Stanley 12:45 Higglystadt Potpuna preobrazba, dok. serija 19.30 Helden 13.15 Crtani lmovi 14:15 Fieber im Tv Tuba 20.00 Apsolutna nula, lm 21.35 Blut, lm 15:35 Srednja ĹĄkola, lm 16:05 Policajka na vrhu, serija 22.25 Kriva osuda Skunk Fu 16:20 Camp Lazlo 16:40 Typisch 1, lm 0.20 Zvjezdane staze, serija Andy! 17:45 Hotel Zack & Cody 19:15 Dis-

NEDJELJA 28. rujna 2008.

Mlakarova ljubav, serija za mlade Biblija Portret Crkve i mjesta Podgora: Misa - izravni prijenos Parlaonica HAKS specijal, reportaĹža Studio F1 Singapur: Formula 1, VN Singapura, prijenos Studio F1 Volim nogomet Magazin Lige prvaka HNL: Hajduk - Inter, prijenos Sportske vijes Promet danas ZaĹĄto demokracija?, dok. serija Stas, hum. serija (12) Kineska plaĹža, serija (12) TV raspored Talijanska nogometna liga

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) +HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13.00 CNN VIJESTI; 13.03 TUŽIBABA; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 17.00 HIT DANA; 17.03 KULTURNJAK; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.25 CRO TOP 5; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA SVIH VREMENA; 22.30 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: B.B. KING; 01.00 NONI PROGRAM

05:30 RuŞna ljepoca, serija 06:20 Iggy Arbuckle, crtana serija 06:45 Power rangers, serija 07:10 Pepa praťi, crtana serija 07:25 Roary, crtana serija 07:35 Beba Felix, crtana serija 08:00 Nova lova 10:00 Kralj Queensa, serija 10:20 Svi vole Raymonda, serija 10:45 Naťi najbolji dani, serija 11:35 Zakon ljubavi, serija 12:25 Vijes 12:40 uvar pravde, serija 13:30 Nikita, serija 14:20 Inspektor Rex, serija 15:10 Istkano srcem, (1995., SAD, romanna drama; ReŞija: Jocelyn Moorhouse; Glume: Winona Ryder, Anne Bancro , Ellen Burstyn, Kate Nelligan, Kate Capshaw) 17:05 Vijes 17:20 Bumerang, serija 18:15 Zakon ljubavi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 19:50 10 do 8, informavna emisija 20:00 Hitna 94, serija 21:00 Istraga, kriminaliski magazin 22:35 Provjereno, informavni magazin 23:35 Vijes 23:50 Život na sjeveru, serija 00:40 Lolita, (1997., SAD/ Francuska, drama; Redatelj: Adrian Lyne; glume: Jeremy Irons, Melanie Gri th, Dominique Swain, Frank Langella, Suzanne Shepherd, Joan Glover) 02:50 Nikita, serija 03:35 uvar pravde, serija 04:20 Inspektor Rex, serija 05:10 Kraj programa

04.20 Vatreni deki, dramska serija ÂŽ 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 StaĹžist, hum. serija 20:00 Vrijeme 20:15 Dr. House, serija 21.05 Ekipa za oevid, serija 22:20 Sommerkabare 23:25 Echt fe 23:35 Sendung ohne Namen 0.00 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loťa vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loťa vremena 20:15 Cobra 11, serija 21:15 Ekipa za oevid, serija 22.15 Kos, serija 23.10 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 LenĂ&#x;en & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Die SchnĂźerin, lm 22:20 Zakon brojeva, serija 23:20 Ote, serija 0.20 Noni program

00:00 00:05 00:20 00:30

21:20 22:04 23:00

21:00

16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00 19:15 19:30 20:00

14:15 14:17 14:20 14:55

Danas pogledajte... Mali oglasi Zov prirode, ponavljanje Zabranjeno puĹĄenje, snimka koncerta, ponavljanje Lola, serijski lm Vijes Prie iz Ĺživota, ponavljanje Obzori, emisija o kulturi Pylates & Yoga Meimurje danas Voice of America Glazba VaĹĄe zdravlje, emisija o zdravstvenoj problemaci Meimurje danas, informavna emisija Nepokolebljivi, serijski lm Policajka, serijski lm Zapisano u zvijezdama, kontakt emisija Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

22:30 23:30 -------23:20 ---------------

08:58 09:00 11:00 13:00 13:30 14:40 16:40 16:45 18:00 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00 21:30

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA jutarnji program VTV-a KOKTEL glazbena emisija HR TOP 20 glazbena emisija ZAGRLJAJ LJEPOTE emisija o slu Ĺživota VEKERICA VIJESTI VTV-A TRZALICA glazbena emisija EUROPA TV magazin IZ PROĹ LOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM VIJESTI VTV-A REZERVIRANO VRIJEME LAKU NO HRVATSKA zabavna emisija GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama METAL EYE glazbena emisija VIJESTI VTV-A IZ PROĹ LOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm (15) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 JAG, serija 14.20 Ljubimica iz pizzerije, lm 16.05 Dva i pol muĹĄkarca, hum. serija 16.35 Obiteljsko bojiĹĄte, hum. serija 17.05 Nikita, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Opasni blues, lm 21.35 Psych, serija 22.10 Ja sam Earl, hum. serija 22.40 Obitelj Soprano, serija 23.40 Problemi bivĹĄeg vojnika, lm 08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 PokĂŠmon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. 10.00 TV vodi + turiska srediĹĄta Hrvatske serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni pro- hum. serija 19:00 Schau dich schlau! 20:00 gram 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena Vijes 20:15 Zakon i red: Odjel za Ĺžrtve, serija emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glaz- 21:10 Frauentausch 23:10 exklusiv 0.10 Noni bena emisija 20.00 Zabavni program 21.00 program Film 23.25 U dobrom druĹĄtvu 00.15 Koncert 01.15 TV raspored za nedjelju 01.20 TEST 6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 11.30 Reklamni program 15.00 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga aktuell 20.15 Poker 22.15 07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija Männer Tv 23.00 Sportquiz 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 StaĹžist, hum. serija 10:30 SOKO KitzbĂźhel 11:15 Die Ăœber ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 9.00 Springreiten 10.00 Tenis 13.00 Rad, pri12:15 Baywatch, serija 13:00 Die SchlĂźmpfe jenos 16.45 Tenis 18.15 Snooker 20.00 Boks 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 22.00 Rallye, prijenos 22.30 Kampfsport

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Zaboravljeni sluaj, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Trenja 21.45 Ekipa za oevid, serija 22.35 24 sata 22.55 Studio 60, serija 23.45 Prijatelji, serija 0.10 Pravda, serija 0.55 Nona panorama

07:55 Dva i pol muĹĄkarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 StaĹžist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 07:30 Tv prodaja 18:00 Vijes 18:05 Glazbeni 20:15 Popstars 21:15 Jana Ina & Giovanni 23:15 spomini z borisom kopitarjem 19:00 Z glasbo Tv Total 00:15 talk talk talk in s plesom ... 20:00 Dokumentarna serija 20:35 Ameriki lm 22:35 Emisija nakon utakmice 23:30 Film 01:10 Infokanal

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Male sive celice 09:50 Crtani lm 09:55 Mi znamo 10:15 Berlin, Berlin, serija 10:40 Z vami 11:35 Omizje 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:15 Vojko Anzeljc 13:45 Piramida 15:00 Vijes 15:10 Mostovi – Hidak 15:40 Crtana serija 16:05 Dokumentarni lm 16:20 Jedanaesta ťkola 17:00 Novos, slovenska kronika, sport, vrijeme 17:30 Jasno i glasno 18:30 Žrebanje deteljice 18:40 Crtani lm 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Milijunať z Jonasom 20:55 Tjednik 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:00 Knjiga mene briga 23:20 Koncert 00:55 Dnevnik

ETVRTAK 25. rujna 2008. 09.10 Veliki odmor 09.55 Kino informator 10.00 Prijenos sjednica 06.40 Najava programa Hrvatskog sabora 06.45 TV kalendar 13.35 O.C., serija 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 14.20 O.C., serija 07.05 Vijes 15.10 Prijatelji, hum. serija 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 15.35 Dragi Johne, hum. serija 07.35 Vijes 16.05 Zvjezdane staze: Nova 07.40 Dobro jutro, Hrvatska generacija, serija 08.35 Vijes 16.50 McLeodove keri, serija 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 17.40 Županijske panorame 09.10 Sve e bi dobro, 18.10 Vrijeme telenovela 18.15 Vijes na Drugom 10.00 Vijes 18.35 Indeks 10.09 Vrijeme danas 19.10 Beverly Hills, serija 10.10 Vijes iz kulture 20.00 Paralele 10.15 Hawkingov paradoks, 20.35 Da ne zaboravim hrvatski dok. lm pria, dok. lm 11.10 Oprah show 21.10 Vijes 11.55 Burzovno izvjeťe 21.19 Vrijeme 12.00 Dnevnik 21.25 Matchpoint, britansko12.13 Vrijeme ameriki lm (12) 12.15 TV kalendar 23.15 Promet danas 12.30 Opijeni ljubavlju, 23.20 Šljam, hum. serija (18) telenovela 23.55 Kineska plaŞa, serija (12) 13.20 Dan za danom, mozaino- 00.40 TV raspored zabavna emisija 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.45 Ubojstvo, napisala je 07.00 Magnum, akcijska serija Ž serija 07.50 SpuŞva Bob Skockani, 15.35 Pet uvara vrha, dok. lm crtana serija 16.10 Hrvatska uŞivo - Vijes 08.40 Sam svoj majstor, hum. 16.15 Hrvatska uŞivo serija 17.25 Hrvatska uŞivo - Vijes 09.20 Kunolovac, kviz 17.30 Danas na Zagrebakoj 10.05 Korak po korak, hum. burzi serija Ž 17.32 HPB t 10.30 Puna kua, hum. serija Ž 17.40 Promet danas 11.00 Malcolm u sredini, hum. 17.50 Luda kua, TV serija serija Ž 18.25 Promet danas 11.25 Dadilja, hum. serija Ž 18.35 Sve e bi dobro, 11.50 Reba, hum. serija Ž telenovela 12.20 Vijes, informavna 19.30 Dnevnik emisija 19.57 Sport 12.30 Exkluziv, magazin Ž 20.02 Vrijeme 12.40 Veera za 5, lifestyle 20.15 1 prov 100, kviz emisija Ž 21.20 Dossier.Hr 13.10 Punom parom, kulinarski 21.55 Pola ure kulture izazov Ž 22.25 Poslovne vijes 13.35 Za ism stolom, dramska 22.30 Burzovno izvjeťe serija 22.40 Otvoreno 14.30 Magnum, akcijska serija 23.45 Dnevnik 3 15.20 Cobra 11, krimi serija 00.00 Vijes iz kulture 16.15 Korak po korak, hum. 00.10 24, serija (12) serija 00.55 Zakon i red: Odjel za 16.40 Puna kua, hum. serija Şrtve, serija (12) 17.05 Malcolm u sredini, hum. 01.40 Zakon i red: Odjel za serija Şrtve, serija (12) 17.30 Dadilja, hum. serija 02.25 Kineska plaŞa, serija (12) 18.00 Reba, hum. serija 03.10 Reprizni program 18.30 Vijes, informavna 03.25 Pola ure kulture emisija 03.55 Dossier.Hr 18.55 Exkluziv, magazin 04.25 Oprah show 19.05 Veera za 5, lifestyle 05.10 Opijeni ljubavlju, emisija telenovela 19.35 Punom parom, kulinarski 05.55 McLeodove keri, serija izazov 20.00 Big Brother, show 21.00 Uvod u anatomiju, dramska serija 06.40 TEST 22.00 Kuanice, dramska serija 06.55 Najava programa (dvije epizode) 07.00 Pelica Maja, crtana serija 23.50 Vijes, informavna 07.25 Tarzan, crtana serija emisija 07.50 Žutokljunac 00.00 Zaboravljeni sluaj, krimi 08.20 Nove pustolovine: Lucky serija Luke, crtana serija 00.50 Kunolovac, kviz 08.45 Ran kod Pikove sedmice, 02.50 Kos, krimi serija Ž serija za djecu 03.35 Putnik, znanstvenofantasna dramska serija Ž TV kue imaju pravo promjene programa


06.40 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.10 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.30 13.20 14.30 14.39 14.45 15.35 16.10 16.15 17.35 17.40 17.42 17.55 18.25 18.35 19.30 19.57 20.02 20.15 21.15 23.00 23.40 23.45 23.50 00.05 00.15 01.00 02.30 04.05 04.20 05.05 05.50 06.35 07.00

Najava programa TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Sve e bi dobro, telenovela Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture OboĹžavamo cigarete, dok. lm Oprah show Burzovno izvjeĹĄe Dnevnik Vrijeme TV kalendar Opijeni ljubavlju, telenovela Dan za danom, mozainozabavna emisija Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Ubojstvo, napisala je - serija Glas domovine Hrvatska uĹživo - Vijes Hrvatska uĹživo Hrvatska uĹživo - Vijes Danas na Zagrebakoj burzi HPB t Iza ekrana Promet danas Sve e bi dobro, telenovela Dnevnik Sport Vrijeme Heroji Vukovara: Turbo vod, dok. serijal Povratak ubojice mekog srca, ameriki lm Lica nacije Poslovne vijes Burzovno izvjeĹĄe Dnevnik 3 Vijes iz kulture 24, serija (12) Filmski maraton: Mirni dani u Hollywoodu, igrani lm Filmski maraton: OĹĄtrica ludila, igrani lm Reprizni program Oprah show Opijeni ljubavlju, telenovela McLeodove keri, serija Glas domovine Iza ekrana

TV kue imaju pravo promjene programa

06.40 TEST 06.55 Najava programa 07.00 Pelica Maja, crtana serija 07.25 Tarzan, crtana serija 07.50 Žutokljunac 08.20 Nove pustolovine: Lucky Luke, crtana serija 08.45 Ran kod Pikove sedmice, serija za djecu 09.10 Veliki odmor 10.00 Prijenos sjednica Hrvatskog sabora 13.35 O.C., serija 14.20 O.C., serija 15.10 Prijatelji, hum. serija

Wilson, Kevin Dillon) 02.05 Kunolovac, kviz 04.05 Kuglaki snovi, igrani lm, komedija ÂŽ

05:30 RuĹžna ljepoca, serija 06:20 Iggy Arbuckle, crtana serija 06:45 Power rangers, serija 07:10 Pepa praĹĄi, crtana serija 07:25 Roary, crtana serija 07:35 Beba Felix, crtana serija 08:00 Nova lova 10:10 Kralj Queensa, serija 10:40 Svi vole Raymonda, serija 11:10 NaĹĄi najbolji dani, serija 12:00 Zakon ljubavi, serija 12:50 Vijes 13:05 uvar pravde, serija 13:55 Nikita, serija 14:45 Inspektor Rex, serija 15:35 Magian par, (SAD, 2005., obiteljska komedija; Redatelj: Stuart Gillard; Glume: Tia Mowry, Tamera Mowry, Kristen Wilson, Patrick Fabian) 17:05 Vijes 17:20 Bumerang, serija 18:15 Zakon ljubavi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 19:50 10 do 8, informavna emisija 20:00 Moj tata je bolji od tvog tate, serija 21:20 Policajac iz vra, (1990., SAD, akcija; redatelj: Ivan Reitman; glume: Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller, Richard Tyson, Pamela Reed, Carroll Baker) 23:10 Vijes 23:25 Uski prolaz, (SAD, 1990., akcija; Redatelj: Peter Hyams; Glume: Gene Hackman, Anne Archer, James Sikking, J.T. Walsh, M. Emmet Walsh) 01:05 Kua pijeska i magle, igrani lm 03:05 Tajni agent, drama 04:35 Nikita, serija 05:20 Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI; 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13:00 CNN VIJESTI; 13.03 MOJ AUTO; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 TOP 5 MUSIC NEWS; 15.00 CNN VIJESTI; 16.16 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.30 ZLEVANKA REPRIZA; 19.00 HIT DANA; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 ELECTRONIC DISCOVERY; 00.00 Music Special: NE-YO; 01.00 NONI PROGRAM

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 JAG, serija 14.15 Djevojka na motoru, lm 16.05 Dva i pol muĹĄkarca, hum. serija 16.35 Obiteljsko bojiĹĄte, hum. serija 17.05 Nikita, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 10 razloga zaĹĄto te mrzim, lm 21.40 Skins, serija 22.30 Hrabrost, lm 0.40 Hex, serija

10.00 TV vodi + turiska srediĹĄta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Zabavni program 21.00 Film 23.25 U dobrom druĹĄtvu 00.15 Koncert 01.15 TV raspored za nedjelju 01.20 TEST

Danas pogledajte... Mali oglasi Obzori, ponavljanje Partymaker, ponavljanje Lola, serijski lm Vijes NaĹĄe zdravlje, ponavljanje Boja novca, nancijski magazin Pylates & Yoga Meimurje danas, informavna emisija Voice of America Glazba Veeras uĹživo..., zabavna emisija Meimurje danas, informavna emisija Veeras uĹživo..., zabavna emisija Trzalica, glazbena emisija Igrani lm Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 StaĹžist, hum. serija 10:30 SOKO KitzbĂźhel 11:15 Die Ăœber ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die SchlĂźmpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie,

14:30 14:32 14:35 15:00 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00 19:15 19:30 20:00 21:00 21:20 21:50 22:50 00:20 00:25 00:40 00:50

serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 StaĹžist, hum. serija 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme 20:15 1 prov 100 21.05 BivĹĄi, hum. serija 21.50 Was gibt es Neues? 22.35 Californicaon 23.35 Seks i grad, serija 0.00 Noni program

07:55 Dva i pol muĹĄkarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 StaĹžist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Hellboy, lm 22:30 Galileo Mystery 23.45 0.45 Noni program

08:58 09:00 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:40 16:40 16:45 17:15 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 -------23:20 ---------------

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA jutarnji program VTV-a YU-GI-OH animirana serija AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o automobilizmu PULS TV magazin ARTS 21 magazin o umjetnos LAKU NO HRVATSKA zabavna emisija IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija VEKERICA VIJESTI VTV-A AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o automobilizmu ZAGRLJAJ LJEPOTE emisija o slu Şivota IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM VIJESTI VTV-A KOKTEL mozaina emisija VARAŽDIN INFO GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama ZOV PRIRODE emisija o lovu i ribolovu MOJA ISTRA dokumentarna emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm (15) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

6.00 Motorrad, prijenos 9.00 Biathlon, prijenos 12.30 Rallye, prijenos 13.00 Rad, prijenos 17.00 Biathlon 18.30 Krasport 19.30 Tenis, prijenos 21.45 Poker 23.15 Yoz Xtreme

6.00 Poker 10.00 Reklamni program 13.00 Formula 1, prijenos 14.35 Sportquiz 15.30 Formula 1, prijenos 17.10 Poker 18.30 Bundesliga aktuell 19.35 Formula 1 21.15 Nogomet 22.30 Ha rick 0.00 Sport Clips

08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 PokÊmon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 HÜr mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Šakal, lm 22:10 Fire Down Below, lm 00:15 Noni program

1.15 Dnevnik prekogranine TV 3.20 Video- 05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod stranice Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani LenĂ&#x;en & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv 20:00 Vijes 20:15 Deal of No Deal! 21:15 prodaja 10.55 Osveta, serija 11.50 Slatka Die Comedy-Falle 23:45 Paare 0.15 Noni tajna, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Zaborav- program ljeni sluaj, serija 14.05 Oprah show 15.00 Marina, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Osveta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Zaklada zaboravljenih, 08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loĹĄa vrelm 21.55 Super Ĺžena, serija 22.50 24 sata mena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe 23.10 Trojica, lm 1.20 Djeji blagoslov, hum. mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere serija 1.55 Nona panorama erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loĹĄa vremena 20:15 Tko Ĺželi bi milijunaĹĄ? 21.15 Oliver Geissen Show 22.30 Atzes Sommer 23.30 Alles Atze 0.00 Noni program

7.30 Videostranice 8.30 Mostovi - Hidak 9.00 Videospotovi 11.00 TV prodaja 11.30 Djeji program 13.00 Videostranice 16.35 TV prodaja 17.05 Dokumentarna serija 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Vic za Jurja 18.50 Minijature 19.00 Videospotovi 20.00 Ameriki lm 21.30 Praksa, serija 22.15 Ameriki lm 23.15 Jazz u Sloveniji

6.55 Tjedni izbor 10.00 Djeni program 13.00 Vijes 14.00 Tjedni izbor 16.00 Mostovi - Hidak 16.45 Vijes 17.00 Divlja maka, am. serija 17.25 Iz putne torbe 17.55 Dokumentarna serija 18.30 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Ameriki lm 21.30 Homo turiscus 22.15 Vijes 23.00 Pononi klub 0.20 Noni program

PETAK 26. rujna 2008. 15.35 Dragi Johne, hum. serija 16.05 Zvjezdane staze: Nova generacija, serija 16.50 McLeodove keri, serija 17.40 Županijske panorame 18.10 Vrijeme 18.15 Vijes na Drugom 18.35 Srednjovjekovna inkvizicija - ťibenske vjeťce, dok. lm 19.05 Beverly Hills, serija 19.55 HNL: Slaven Belupo Dinamo, prijenos 21.55 Sedam razdoblja rocka, dok. serija 22.45 Promet danas 22.50 Nabrijani, serija (15) 23.40 Inspektor Lynley, serija (12) 01.10 TV raspored

05.05 07.00 07.50 08.40 09.20 10.05 10.30 11.00 11.25 11.50 12.20 12.30 12.40 13.10 13.35 14.30 15.20 16.15 16.40 17.05 17.30 18.00 18.30 18.55 19.05 19.35 20.00 22.05

23.50 00.00

Big Brother, show Magnum, akcijska serija ÂŽ SpuĹžva Bob Skockani, crtana serija Sam svoj majstor, hum. serija Kunolovac, kviz Korak po korak, hum. serija ÂŽ Puna kua, hum. serija ÂŽ Malcolm u sredini, hum. serija ÂŽ Dadilja, hum. serija ÂŽ Reba, hum. serija ÂŽ Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin ÂŽ Veera za 5, lifestyle emisija ÂŽ Punom parom, kulinarski izazov ÂŽ Za ism stolom, dramska serija Magnum, akcijska serija Cobra 11, krimi serija Korak po korak, hum. serija Puna kua, hum. serija Malcolm u sredini, hum. serija Dadilja, hum. serija Reba, hum. serija Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija Punom parom, kulinarski izazov Big Brother, show Kuglaki snovi, (komedija, 2007.; Redatelj: Tommy Reid; Uloge: Ross Pa erson, Tara Reid, Vinnie Jones, Clayne Crawford, Ray Wise, Robyn Lively, John Di Maggio) Vijes, informavna emisija Bijeg iz Absoloma, (znanstveno-fantasni, 1994.; Redatelj: Marn Campbell; Uloge: Ray Lio a, Lance Henriksen, Michael Lerner, Stuart

TV vodi + panorame turiskih srediťta Hrvatske Najava programa Chrisnin vrt, dok. serija Žutokljunac Disneyjevi cri: Miki i prijatelji Disneyjevi cri: Kuzco careva nova ťkola Doctor Who, serija za djecu i mlade Sportske igre mladih Briljanteen GaraŞa Mijenjam svijet

TV kue imaju pravo promjene programa

1986.; Redatelj: David Cronenberg; Uloge: Je Goldblum, Geena Davis, John Getz, Joy Boushel, Leslie Carson, George Chuvalo, David Cronenberg) 02.10 Kunolovac, kviz 04.10 Bijeg iz Absoloma, igrani lm, znan.-fan. ÂŽ (12)

06:05 Tomica i prijatelji, crtana serija 06:25 Yu-Gi-Oh GX, crtana serija 06:50 Iron Kid 07:10 Dora istraĹžuje, crtana serija 07:35 Bratz, crtana serija 08:00 Nova lova 10:00 Zakon ljubavi, srija 11:55 U semom nebu, srija 12:45 Kuanice iz visokog druĹĄtva 13:40 Policajac iz vra, igrani lm 15:40 Nad lipom 35, , humorisno glazbeni show 17:00 Vijes 17:10 Hitna 94, serija 18:10 Trenutak isne, game show 19:15 Dnevnik Nove TV 19:55 Vrijeme Nove TV 20:00 ovjek bez lica, (1993., SAD, drama; Redatelj: Mel Gibson; Glume: Mel Gibson, Nick Stahl, Margareth Whi onon, Fay Masterson, Gaby Ho man, Geo rey Lewis) 22:15 Dvostruka vizija, (2002, horor; Redatelj: Kuo-fu Chen; Glume: Tony Leung Ka Fai, David Morse, Rene Liu, Leon Dai) 00:10 Kobna privlanost, triler 02:05 Uski prolaz, igrani lm 03:40 Dvostruka vizija, igrani lm 05:30 Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 RECEPTI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); 10.03 PROGRAM U BOJI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 12.30 SPORT NAJAVA; 13.00 PHONE BOX & SMS BOX; 14.00 VIJESTI (HR+ZG); 15.00 LATINO PARTY; 16.00 VIJESTI (ZG) + INFO; 18.00 KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 ZLEVANKA; 20.00 SMS PHONE PARTY; 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 BEATBOX; 23.00 HOT CHIP; 00.00 Music Special: KOMEDIJA; 01.00 NONI PROGRAM

14:50 14:52 14:55 15:20 17:00 17:10

18:00

19:00 19:10

19:30 20:00

21:30 21:40 22:10 22:45 00:15 00:25

Danas pogledajte‌ Mali oglasi Boja novca, ponavljanje Veeras uŞivo..., ponavljanje Vijes Poljoprivredni savjetnik, emisija o poljoprivredi Zagrljaj ljepote, emisija o kulturi Şivljenja Vijes Vinoteka, emisija o kulturi pijenja vina Glazba Meimurje od A do Ž, Domaťinec Vijes Pat pozicija Auto moto nauc vision Igrani lm Vijes Sutra na programu

07:10 Vodeni ťtakori, crtani lm 09:00 X-Factor 11:00 Oliver’s Twist 12:30 Der Reigen, lm 14:15 Ljubiasto srce, lm 16:05 Smallville, serija 18:00 Das A-Team 20:00 Vijes 20:15 Einstein junior, lm 22:15 Gospodin predsjednik junior, lm 00:10 Noni program

6.00 Poker 9.15 DSF Motor 10.15 Motorrad 11.45 Normal 12.15 Ha rick 13.30 Sportquiz 16.00 DSF ReportaĹža 17.30 Autopros 18.00 DSF ReportaĹža 18.30 DSF Motor 19.00 Formula 20.00 Poker 22.00 Smack Down 23.00 Sportquiz

08:00 08:01 09:00 09:30 10:00

12:00 12:30 14:00 15:10 16:10 17:10 18:15 18:35 18:40 19:00 19:35 20:05

21:05 21:40 -------22:00 --------

NAJAVA PROGRAMA KOKTEL mozaina emisija ŠKOLSKA LIGA emisija o sportu RIJE ŽIVOTA duhovni program DOKUMENTARNI PROGRAM snimka koncerta GOSPODARSKI TJEDAN magazin NARODNO VESELJE zabavna emisija IROSKOP talk show U DOBROM DRUŠTVU zabavna emisija OTVORENI STUDIO kontakt emisija HR TOP 20 glazbena emisija VJERA I NADA vjerski program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A PAT POZICIJA zabavna emisija EUROPSKI DNEVNIK TV magazin HRVATSKO SRCE OD SJEVERA DO JUGA EUROPE putopisni serijal EUROMAXX TV magazin VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar REZERVIRANO VRIJEME VIDEOSTRANICE

9.00 Tenis 10.00 Odbojka, prijenos 12.00 Formula, prijenos 14.15 Biathlon 16.00 Rad, prijenos 17.30 Bundesliga aktuell 18.00 Ru6.10 Jutarnji program 7.25 Program za komet, prijenos 20.30 Boks, prijenos 23.00 djecu i mladeĹž 12.30 Jamie Oliver 12.55 Sport Clips

10.00 TV vodi + turiska srediĹĄta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Film 21.30 Koncert 00.30 U dobrom druĹĄtvu 01.20 TV raspored za nedjelju 01.25 TEST

7.30 Tv prodaja 8.00 Pustolovine, dok. serija 9.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija 9.25 Blizanci, serija 9.55 Kod Stevensonima, serija 10.20 Serije za djecu i mladeĹž 11.20 Cybill, hum. serija 11.45 Prijatelji s obale, serija 12.25 Sretna linija 13.55 Kralj Quennsa, hum. serija 14.25 Patke 3, lm 16.15 Gilmorice, serija 17.10 Pobjeda, serija 18.10 Pazi kamera 18.40 Dijete ernobila, dok. serija 19.30 TV Tuba 20.00 Amerika pita 2, lm 22.00 Las Vegas, serija 22.50 Entropija, lm 0.45 Vatreni deki, serija

Moja ljubav i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 14.45 Simpsoni 15.10 Smallville, serija 16:15 7.00 Tjedni izbor 10.20 Film za djecu Ĺ to je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Be y! i mladeĹž 11.45 Pononi klub ÂŽ 12.55 17:45 Kuanice, serija 18:25 Hitna sluĹžba, Vijes 13.30 Tjedni izbor 14.35 Amerika serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 20:07 Vrihumorisna serija 14.55 Caroline u jeme 20:15 Jimmy, lm 21.40 ZiB Flash 21.55 metropoli, serija 15.20 Emisija TV Koper Der Rosenkrieg, lm 23.45 Noni program Capodistria 15.50 Alica 16.30 Vijes 16.45 Crtana serija 17.10 Na vrtu, emisija 17.35 Ozare 17.40 Domae viĹže 18.10 Slovenski magazin 18.40 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 07:40 Stromberg 08:50 Dr. Psycho 09:50 20.05 Ameriki lm 21.40 Velika imena Simply the Best 10:45 Elton vs. Simon 11:45 maloga ekrana 22.45 Vijes 22.55 Serija switch 12:15 Family Guy 12:45 Futurama 13:10 23.40 Noni program American High 13:40 American Campus 14:05 Malcolm u sredini, hum. serija 15:00 StaĹžist, hum. serija 16:00 Deine Chance! 17:00 U20 18:10 Simpsoni, crtana serija 19:10 7.30 Videostranice 8.00 TV prodaja 8.30 talk talk talk 20:15 Karol, lm 22:15 Sexreport Tjedni izbor 9.00 TV prodaja 9.30 Tjedni 2008 00:30 Noni program izbor 11.00 Djeji program 12.30 Film za djecu i mladeĹž 14.00 Videospotovi 15.50 Tv prodaja 16.30 Videostranice 18.00 Gradi Peyton, serija 18.45 Glazba 20.00 Ameriki 08:00 alphateam 11:00 Dobar dan, ujak lm 21.40 Oliver Twist, serija 22.30 Koncert Doc! 12:00 Deal or no Deal 13:00 Best of subotnjih noi 0.50 Dnevnik prekogranine Talk 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 SutTV 1.10 Videostranice kinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 automagazin 17:30 LenĂ&#x;en & Partner 18:00 AllesTester im Einsatz 18:30 Vijes 18:40 Magazin 19:15 Deal or 7.30 Tv prodaja 8.00 Djeji program 11.00 no Deal 20.15 KurzSchluss, lm 22:05 GeMedvjei san, dok. serija 12.10 Ĺ˝ivonjski nial daneben 23:05 Die Wochenshow 0.00 velikani, dok. serija 13.40 Ĺ kola za parove, Noni program hum. serija 13.10 Tramvaj, lm 15.55 Formula 1, prijenos kvalikacija 17.05 Netko drugi je kriv, lm 18.20 Desetka 18.55 Vrijeme 19.00 24 sata 20.00 SnjeĹžni psi, lm 08:45 Exclusiv 08:55 Explosiv 09:25 Dobra, 22.50 Krvavi ĹĄeer, serija 23.40 VraĹžje gniloĹĄa vremena 12:00 Daniel Käfer, lm 13:50 jezdo, lm 1.45 Nona panorama Dokumentarni lm 15:20 Die 90er Show 16:45 Unglaublich! 17:45 Die 10 schrägsten Promi-Pärchen 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Explosiv 20:15 Die 100.000 Euro Show 22.15 Kaya Yanar llive! 0.10 Noni program

SUBOTA 27. rujna 2008. 12.55 Divlja Kina: Šangri-La, dok. serija (49’10 13.50 Filmski klasici - ciklus 07.30 Najava programa Elizabeth Taylor: Male 07.35 TV kalendar Şene, ameriki lm 07.50 Vijes 15.55 Singapur: Formula 1, 08.00 Kinoteka - ciklus Johna VN Singapura - prijenos Forda: Tragai, igrani lm kvali kacijske utrke 10.00 Vijes 17.15 Športski prijenos ili 10.09 Vrijeme danas snimka 10.10 Vijes iz kulture 19.10 Beverly Hills, serija 10.20 Kuni ljubimci 20.00 Šangajsko podne, 11.00 Veterani mira, emisija za (Uloge: Jackie Chan, branitelje Owen Wilson, Lucy Liu, 11.55 Burzovno izvjeťe Brandon Merrill, Roger 12.00 Dnevnik Yuan, Xander Berkeley; 12.13 Vrijeme Scenars: Miles Millar, 12.15 TV kalendar Alfred Gough; Redatelj: 12.35 Opijeni ljubavlju, Tom Dey) telenovela 21.50 Spaťavanje blaga, dok. 13.25 Svirci moji, zabavnoserija glazbena emisija 22.25 Blues rapsodija - Jan 13.55 Prizma, mulnacionalni Akkerman i Vlatko magazin Stefanovski 14.40 Duhovni izazovi 23.45 Promet danas 15.05 Reporteri 23.50 Sportske vijes 16.10 Euromagazin 23.55 Kino informator 16.45 Vijes 00.00 Zvjezdane staze: Nova 16.54 Vrijeme sutra generacija, serija 17.00 Iznad oblaka, serija 00.45 Zvjezdane staze: Nova 18.30 Promet danas generacija, serija 18.35 TV Bingo show 01.30 Zvjezdane staze: Nova 19.15 Loto 7/39 generacija, serija 19.30 Dnevnik 02.15 Zvjezdane staze: Nova 19.57 Sport generacija, serija 20.02 Vrijeme 03.00 Zvjezdane staze: Nova 20.15 No gutaa reklama generacija, serija 22.10 Zanimanje: Špijun, 03.45 TV raspored (Uloge: Robert Redford, Brad Pi , Catherine McCormack, Stephen Dillane; Scenaris: 07.05 Exploziv, magazin Ž Michael Frost Beckner, 07.30 Look, zabavna emisija Ž David Arata (prema 08.00 Moderni deki, hum. prii Michaela Frosta serija Becknera); Redatelj: Tony 08.25 Bikeri s Marsa, crtana Sco ) serija 00.10 Burzovno izvjeťe 08.45 Ulica Sezame, crtana 00.15 Dnevnik 3 serija 00.30 Vijes iz kulture 09.45 Di-gata, crtana serija 00.40 Filmski maraton - lmovi 10.10 Bijeg, dramska serija Takeshija Kitana: Nasilni 11.00 Otona ekipa, reality policajac, igrani lm drama 02.25 Filmski maraton - lmovi 11.55 Miťolovka, obiteljska Takeshija Kitana: Vreliťte, komedija igrani lm 13.40 Vijes uz ruak, 04.00 Filmski maraton - lmovi informavna emisija Takeshija Kitana: 13.45 Big Brother, show Ž Sonana, igrani lm 15.55 Premier league: 05.35 Opijeni ljubavlju, Manchester United telenovela Bolton Wanderers, 06.20 Reporteri prijenos 07.20 Euromagazin 17.50 Zvijezde Ekstra: Jessica i Ashlee Simpson, zabavna emisija 18.30 Vijes, informavna 07.00 emisija 19.05 Exploziv, magazin 19.30 Look, zabavna emisija 07.55 20.00 Phoenixov let, (akcijski, 08.00 2004.; Redatelj: John 08.30 Moore; Uloge: Dennis 09.00 Quaid, Giovanni Ribisi, Tyrese Gibson, Miranda 09.20 O o, Hugh Laurie) 22.00 Big Brother, show 09.50 23.00 Glava iznad vode, (triler komedija, 1996.; Redatelj: Jim Wilson; Uloge: Harvey Keitel, Cameron Diaz, Craig She er, Billy Zane) 00.35 Muha, (znanstvenofantasni horor, 10.35 10.55 11.50 12.20


15

23. rujna 2008. ME\IMURSKE NOVINE

Biciklisti su pokazali kako se ponaša u prometu te su ovom prigodom dobili i vozake dozvole za ovo prijevozno sredstvo

Tri je dana za vrijeme manifestacije bila za promet zatvorena Ulica Tome Masaryka

OBILJEŽEN Tjedan mobilnosti

Mnogobrojni graani pridonijeli išem zraku U organizaciji Grada akovca od 16. do 22. rujna obilježen je Europski tjedan mobilnosti. Cilj ove akcije je poticanje svijesti graana o zagaenjima uzrokovanim poveanjem motoriziranog prometa u urbanim sredinama, a samim time i poboljšanje kvalitete

života. Tema ovogodišnjeg Tjedna mobilnosti je “ ist zrak za sve”, a ova akcija odvijala se u petnaest gradova diljem Hrvatske. Smanjenjem broja automobila na cestama te sadnjom drvea i zelenila može se poboljšati kvaliteta zraka. Stoga je cijeli protekli tjedan bio

ispunjen raznim prigodnim programima. - Tri dana za vrijeme manifestacije bila je za promet zatvorena Ulica Tome Masaryka, sadilo se mlado drvee, promicala se vožnja biciklom, rolama i pješa enje, a za graene je bila organizirana i rekreacija na zelenim gradskim po-

Djeca djejih vrtia crtala su na Trgu Republike i na taj nain obilježila Tjedan mobilnosti

vršinama, rekla je koordinatorica ove akcije Sandra Begovi. Uza sve to, organizirana su predavanja na temu “ ist zrak za sve” od strane Policijske uprave meimurske, HAK-a te autoškola. Predavanje na temu “Zaštita okoliša u cestovnom prometu” održao je Ivica Mlinari, predava

autoškole Autostop. S obzirom na to da na našim cestama ima sve više automobila, a predvianja za budunost i te kako su zabrinjavajua, u prvom planu predavanja bila je ekologija, odnosno one išenje vozila. Prisutnima je skrenuta pažnja na alternativna sredstva prijevoza te je sugerirano da se barem jedan do dva dana u tjednu pješa i i koristi bicikl umjesto automobila. Bilo je rije i i o najopasnijim ispušnim plinovima koji zagauju zrak. Spomenuti su uglji ni monoksid, sumporni monoksid, uglji ni dioksid te njihovo štetno djelovanje na ozon. Neizostavna tema, kada je rije o zaštiti okoliša u prometu, jest ekonomi na vožnja. Kako treba voziti da se postane ekonomi ni voza , da se troši što manje goriva i time što manje zagauju zrak takoer je objasnio predava Ivica Mlinari.

Ivica Mlinari održao je predavanje na temu “Zaštita okoliša u cestovnom prometu”

Na sadnji drvea nitko od djece nije se pojavio

Kako bi upozorili na izuzetno štetan utjecaj potrošnje fosilnih goriva na klimatske promjene, Grad akovec i akove ki HAK prošli su tjedan sazvali stru ni skup. Cilj ovog skupa bio je upoznavanje brojnih voditelja i predstavnika meimurskih autoškola koji su se ovdje okupili s temom “Što mi možemo u initi za okoliš” kako bi na svojim predavanjima budue voza e upozorili da ekovožnjom mogu smanjiti emisiju plinova koji uništavaju ozonski omota , a istovremeno i uštediti svoj novac. - U akciji “U inimo aute zelenima” MUP Republike Hrvatske i HAK podijelili su preko 2 milijuna letaka voza ima i graanima, a u mjesecu lipnju ta je akcija provedena i u Meimurskoj županiji, kazala je tajnica ako-

ve kog HAK-a Darinka Tompoš. U prošlotjednom Tjednu mobilnosti sudjelovala su i gradska poduzea i ustanove s akcijom “Na posao bez automobila”, a sa svojim su se aktivnostima uklju ile i predškolske i osnovnoškolske ustanove. Osim rolanja, igranja grani ara i štafetnih igra na sportskim terenima, djeca dje jih vrtia i osnovnih škola pješa ila su gradom i Parkom Zrinskih, crtala su na Trgu Republike te nau ila pravila ponašanja u prometu i na taj na in i ona pridonijela išem zraku za sve. Meutim, neugodno iznenaenje cjelotjednog programa bilo je nepojavljivanje djece na sadnji drvea u subotu ujutro, što su onda umjesto njih u inili komunalni radnici. (hz, mn, foto: Vrzan)

SPORTSKI SUSRETI udruga žena u G. Hrašanu

Domaini osvojili prvo mjesto U organizaciji Udruge žena Gornji Hrašan održane su sportske igre udruga žena. Šest ekipa natjecalo se u osam igara. Osim u nošenju loptica u žlicama, sokolniku, nošenju vode u tanjuru, tr anju s preprekama, žene su pokazale svoju vještinu i

u slalomu s ta kama, gusjenici, nošenju jabuke na glavi te plesu s jabukom. Meu šest ekipa našle su se udruge žena iz Nedeliša, re ana, Pušina, Gornjeg Kuršanca, naravno, Gornjeg Hrašana te udruga sportske rekreacije “Sport za sve” Pušine.

Prvo mjesto osvojila je Udruga žena iz Gornjeg Hrašana, odnosno domaini i organizatori ovog dogaaja. Drugo mjesto pripalo je Udruzi žena iz Pušina, dok su tree mjesto osvojile žene iz Gornjeg Kuršanca. (H. Ze ar) Organizatorice ovog susreta osvojile su prvo mjesto

Drugo mjesto osvojila je Udruga žena iz Pušina

Šest ekipa natjecalo se u osam igara, meu kojima je bila igra tranje s preprekama

Ženama iz Gornjeg Kuršanca pripalo je tree mjesto


16

ME\IMURSKE NOVINE 23. rujna 2008.


17

23. rujna 2008. ME\IMURSKE NOVINE

JZA’08

PLIVA Javnozdravstvene akcije

zajedno prema zdravlju

Uinite nešto za sebe. Pridružite nam se, jer su prevencija, edukacija i prihvaanje zdravih životnih navika pr(a)vi korak na putu do zdravlja!

27. rujna 2008.

od 9 do 12 sati

ČAKOVEC - Trg Republike

zavod za javno zdravvo meimurske županije

mjerenje tlaka

provjera razine šeera i masnoa u krvi

savjeti lijenika

U ORGANIZACIJI SA ZZJZ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, DOMOM ZDRAVLJA ČAKOVEC I ŽUPANIJSKOM BOLNICOM ČAKOVEC


S>[\]

18

PiĹĄe dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

ME\IMURSKE NOVINE 23. rujna 2008.

PiĹĄe mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Kako izbjegavati stres Emocionalna Kad ste prepoznali da ste esto izloĹženi stresnim situacijama i nakon ĹĄto ste pokuĹĄali sami provesti razne metode za izbjegavanje stresa i smanjivanje njegovih ĹĄtetnih posljedica, pa to nije bilo dovoljno, trebate se obratiti psihoterapeutu koji e kroz psihoterapiju vam dati savjete pa i medikamente koji e direktno djelovati na vaĹĄ nervni sustav i smanjiti pa i ukloniti sve ĹĄtetne posljedice koje su nanijeli hormoni stresa. Mnogo je na ina na koje se moĹžemo boriti protiv stresa, no prvi i najvaĹžniji je odmor i opuĹĄtanje. OpuĹĄtanje je najbolji na in borbe protiv stresa i odrĹžavanje organizma u maksimalnoj formi. VaĹžno je imati uredan Ĺživotni ritam a to zna i da bi trebalo odlaziti na po inak i buditi se uvijek u pribliĹžno isto vrijeme. To se ne moĹže ostvariti odmah ali postupno pomicanjem termina prema Ĺželjenom cilju ĹĄto se ti e po inka i buenja e se kroz 3-4 tjedna ostvariti. Znamo da je stres posljedica prevelikih obveza bilo na radnom mjestu

i drugdje, onda bi trebalo neke od njih odmah izbaciti. Nastojati biti uvijek smiren i svakom problemu prii opuĹĄteno, ali ne guĹĄiti svoje emocije. Smijati se i radovati ĹĄto viĹĄe, kretati se u prirodi i vjeĹžbati. Voditi ra una o zdravoj prehrani. Usmjeravati se na vlastite snage i vjeĹžbati pozitivno miĹĄljenje: „MoĹžeĹĄ ako misliĹĄ da moĹžeĹĄâ€œ. VjeĹžbati tehnike opuĹĄtanja i meditacije. PotraĹžiti ĹĄto je pozitivno u stresnoj situaciji i iskoristiti to za rjeĹĄenje problema. Ne pokuĹĄavati na silu traĹžiti rjeĹĄenje jer svaki sustav ĹĄto se viĹĄe tla i to stvara vei otpor. Sve injenice bilo da nam se sviaju ili ne, ispisati na papir jer e tako problem postati objektivan, a ne subjektivan. Probleme rjeĹĄavati tako da ih podijelimo na nekoliko manjih i onda ih postupno rijeĹĄimo. Ne podrediti obitelj radnim obvezama. Ne o ekivati previĹĄe od drugih, a radovati se i drugima, darujte neĹĄto lijepo.

U OPOROVCU odrĹžan humanitarni turnir

Nogometom do novca za Mateja Perinia MladeĹž HDZ-a Meimurske Ĺžupanije u subotu 20. rujna u Oporovcu je organizirala jubilarni pe humanitarni turnir u malom nogometu pod geslom „Njima je potrebno“. OvogodiĹĄnji turnir igran je za Mateja Perinia, desetogodiĹĄnjeg djeaka iz Oporovca koji boluje od teĹĄkog oblika psorijaze, a veliki je zaljubljenik u nogomet. Na turniru je sudjelovalo ĹĄest ekipa: MladeĹž HDZ-a Grada Zagreba, MladeĹž HDZ-a Male Suboce, MladeĹž HDZ-a Meimurske Ĺžupanije, NK Galeb Oporovec Meimurski demokratski savez (revijalno) i Seniori HDZ-a Oporovec (revijalno). NajuspjeĹĄniji su bili igrai ekipe MladeĹži HDZ-a Meimurske Ĺžupanije.

Matej sa predstavnicima HDZ-a

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

IZDAVA: ME$IMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana MaĹžurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

Drugoplasirana ekipa je MladeŞ HDZa Grada Zagreba, a na tree mjesto osvojila je ekipa MladeŞi HDZ-a Male Suboce. Pobjednike pehare i prigodne poklone uruili su im Kreťimir Uroda, predsjednik ŽO MladeŞi HDZ-a MŽ i Nino Maretko, vijenik HDZ-a u Prelogu. Svojim prisustvom potporu ovoj akciji dali su predsjednik MladeŞi HDZa na nacionalnoj razini Mislav Banek, zamjenik meimurskog Şupana Mladen KriŞai, te vodstvo meimurskog HDZ-a predvoeno predsjednikom ŽO HDZ-a Meimurske Şupanije Vladimirom Ivkoviem. Humanitarnu akciju potpomogli su svojim donacijama slijedei donatori: Panex, skara Printex, fotokopirnica Sever, pekara Cvek, graverstvo KING Nedeliťe i bavarski obrt VINOM. Ukupan prihod od humanitarne akcije bit e obznanjen sljedeeg tjedna, nakon ťto prisgnu donacije meimurskih gospodarstvenika. Sav novac bit e doniran bolesnom djeaku za potrebe njegova lijeenja u toplicama Naalan. Jedan tretman stoji 10 sua kuna. (D.M.)

dobrobit djece Mi koji se bavimo duťevnim zdravljem naro itu pozornost pridajemo stvaranju tzv. zdravog emocionalnog imunoloťkog sustava, koji je podloga za pravilan duťevni razvoj i uvar naťeg zdravlja u izazovnim i stresnim situacijama. Kad se radi o istraŞivanju psihi kog razvoja djece taj imunitet moŞemo povezati sa protektivnim faktorima i faktorima rizika koji utje u na emocionalnu dobrobit djece, ve od najranije Şivotne dobi. IstraŞivanja pokazuju da kada roditelji prepoznaju negativne emocije svojih beba – njihovu ljutnju i tugu – i pomaŞu im da se nose s tim emocijama, djeca s vremenom razviju bolju psiholoťku regulaciju svojih emocija i pokazuju pozitivnije ponaťanje. S druge strane, ako roditelji ignoriraju ili kaŞnjavaju djecu zato ťto pokazuju te emocije, ili se naljute na dijete koje se ljuti , postoji mogunost da e dijete s vremenom neke emocije isklju iti, znajui da ih ne moŞe podijeliti. Zbog toga je dijete pod velikim stresom, psiholoťki i izioloťki, jer je emocija i dalje prisutna, i stvara se barijera u razvoju temeljnog povjerenja izmeu djeteta i roditelja. Tako se ve do prve godine Şivota moŞe razviti obrazac da dijete izbjegava kontakt s majkom, umjesto da doe k njoj kad je uznemireno i tuŞno. Djeca s takvim problemima ne u e zdrav na in kontrole emocija, ona imaju konlikt izmeu emocionalnog pribliŞavanja i izbjegavanja, vrlo su nesigurna i pitanje je kako e kasnije u Şivotu uspostavljati kontakte

i ostvarivati bliskost sa drugim ljudima. Meu najvaĹžnijim faktorima koji bebe stavljaju pod rizik je maj ina depresija. Majke koje su letargi ne i tuĹžne, pasivne i distancirane, imaju djecu koja kasnije pokazuju viĹĄe stupnjeve depresije, agresije i anksioznosti. ak i u najranijoj dobi djeca depresivnih majki pokazuju manje pozitivnih emocija i neobi an obrazac aktivacije u mozgu. Danas se smatra da je koli ina pozitivnih emocija, poput sree, u najranijem djetinjstvu klju na za pravilno oblikovanje mozga. Jednostavno re eno, ako je beba sretna, stvorit e se putovi u mozgu koji joj pomaĹžu da osjea pozitivne osjeaje poput sree ostatak svog Ĺživota. Postoji bioloĹĄka potreba za ljubavlju i sreom, poput potrebe za hranom, i nije manje vaĹžna za naĹĄ opstanak i zdravlje...Beba mora dobiti ljubav i njeĹžnost da bi se razvijala. DruĹĄtvena i emocionalna deprivacija izaziva biokemijske promjene u mozgu, u ranoj Ĺživotnoj dobi izravno moĹže ĹĄtetiti razvoju mozga i njegove plasti nosti, ĹĄto e rei da najteĹže i skoro nepopravljive posljedice za kasnije duĹĄevno zdravlje mogu nastati upravo u tom razdoblju Ĺživota. Na naĹĄoj planeti Ĺživi sve viĹĄe siro adi, mnogo je djece koja nemaju bliske emocionalne i socijalne kontakte sa odraslima. MoĹžete rei da se to vas ne ti e, ali eto, u JuĹžnoj Africi je HIV-pozitivno oko 30% trudnica, pa e samo u toj zemlji u iduem desetljeu biti oko milijun siro adi...

PiĹĄe dr. med. Damir Mamuzi

Cervarix - novo cjepivo protiv HPV-a HPV je sigurno jedan od najpoznatijih virusa. Poznato je da infekcija uzrokovana njime moĹže izazvati rak grlia maternice. Postoji viĹĄe od sto sojeva tog virusa i nisu svi sojevi jednako opasni. Zbog jednostavnosti podijeljeni su u dvije skupine, skupinu visokog rizika i skupinu niskog rizika. HPV visokog rizika izaziva rak uĹĄa maternice u 50 % slu ajeva. HPV niskog rizika moĹže izazvati rak svega u 20 % slu ajeva, a moĹže se ga prepoznati jer

esto izaziva nastanak genitalnih, stidnih bradavica. Poznato je i da se HPV prenosi naj eĹĄe spolnim odnosom, dakle radi se ovdje o spolno prenosivoj bolesti. Dijagnostika je ponekad duga i skupa kao i lije enje. Sve mjere terapeutske moraju biti usmjerene tako da ne doe do najgoreg - raka grlia maternice. Postoje lokalni tretmani kao i operativni. Bitno je da nakon zavrĹĄene terapije papa test bude normalan a DNA test na virus (genotipizacija) negativan. Posebno naglaĹĄavam da

HPV ne ostaje trajno za itav Ĺživot u tijelu i treba ga se i moĹže potpuno izlije iti. Stara poslovica meutim kaĹže: „Bolje sprije iti nego lije iti“. To vrijedi i za HPV. Izbjegavanjem promiskuiteta te odgovornim seksualnim Ĺživotom, edukacijom mladeĹži, moĹže se sprije iti mnoga nesrea. Pred neĹĄto viĹĄe od godinu dana uvedeno je i kod nas cijepljenje protiv HPV-a. Preparat se zove Gardasil koji pruĹža zaĹĄtitu od etiri sojeva virusa i to 16 i 18- visoki rizik i 6 i 11- niski rizik. Zadnjih dana na trĹžiĹĄtu je novo cijepivo-Cervarix koji ĹĄtiti od sojeva 16 i 18- visoki rizik. Navodno bi trebao joĹĄ ĹĄtititi od sojeva 31 i 45, pa bi tako obuhvatio 80% naj eĹĄe zastupanih sojeva HPV-a. Oba cjepiva su skupa i stoje oko 3000 kuna. Bitno u tome je shvatiti da se radi o preventivi, dakle ne o lije enju. Gardasilom i Cervarixom ne lije i se rak grlia maternice kako bi se moglo zaklju iti iz nekih novinarskih lanaka, nego se sprje ava.

SOS TELEFON - 040/395-555 - radnim danom od 17 do 19 sa CRKVA u Svetom Jurju na Bregu

Donacijski Ĺžiroraun

Poglavarstvo opine Sveti Juraj na Bregu otvorilo je kod Meimurske banke akovec donacijski Ĺžirora un za obnovu sruĹĄene crkve u Svetom Jurju na Bregu. Svi koji Ĺžele mogu svoj nov ani prilog uplatiti na Ĺžirora-

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: TOMISLAV NOVAK, zamjenik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, pomonici glavnog urednika: BoŞena MALEKOCI-OLETI&, Dejan ZRNA, novinari i stalni suradnici: (tel. 31 23 33) Stjepan Mesari, Danijela Mihoci, Maja Novosel, Helena Ze ar, fotograija: Zlatko Vrzan, tajniťtvo: Dijana Deban (tel. 31 23 33), graika priprema: Blanťa BlaŞevi, Ivana Mihalinec, direktor marketinga: (tel. 31 31 33) SnjeŞana Zorkovi, komercijala: (tel. 31 31 33) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zor ec ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godiťnja 300 kn, polugodiťnja 150 kn, tromjese na 75 kn (s naznakom za pretplatu); godiťnja pretplata za inozemstvo: AUD 200, EUR 100, CHF 160 (+ poťtarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: GLAS SLAVONIJE d.d., Ulica Republike Hrvatske 20, Osijek Rukopise, fotograije i CD-e ne vraamo.

un broj: 2392007-1500049231 swift Meimurska banka akovec MBCKHR2X. Do sada su ve prikupljena zna ajna sredstva, osobito po Ĺžupama VaraĹždinske biskupije. Svaki iznos je dobro doĹĄao i bit e korisno utroĹĄen.

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: medjimurske-novine@ck.t-com.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr


19

23. rujna 2008. ME\IMURSKE NOVINE

www.mnovine.hr


20

ME\IMURSKE NOVINE 23. rujna 2008.

PREDSTAVLJAMO

Premijera Mazdinog koncepta Kiyore na Paris Motor Show-u

www.autostil.info Ureuje: Dalibor Flajpan info@autostil.info TrĹžiĹĄte novih automobila po modelima 1.1. - 31.8.2008. Model

Koliina %

1. Opel Astra

5049

7.95%

2. Renault Clio

2820

4.44%

3. Opel Corsa

2351

3.70%

4. Ĺ koda Octavia 2325

3.66%

5. Ĺ koda Fabia

2018

3.18%

6. Peugeot 207

1878

2.96%

7. VW Golf

1815

2.86%

8. Ford Focus

1676

2.64%

9. Fiat Punto

1647

2.59%

10. Citroen C3

1563

2.46%

11.RenaultMegane 1543

2.43%

12. Ford Fiesta

1319

2.08%

13. VW Polo

1312

2.07%

14. Suzuki SX4

1257

1.98%

15. VW Passat

1138

1.79%

16. Peugeot 308 1044

1.64%

17. Suzuki Swi

1015

1.60%

18. Peugeot 206 877

1.38%

19. Kia Ceed

1.25%

SPORT Poredak nakon 14 od 18 utrka 1. Lewis Hamilton 2. Felipe Massa 3. Robert Kubica 4. Kimi RäikkÜnen 5. Nick Heidfeld 6. Heikki Kovalainen 7. Fernando Alonso 8. Jarno Trulli 9. Sebasan Ve el 10. Mark Webber

78 77 64 57 53 51 28 26 23 20 Poredak nakon 14 od 18 utrka

1. Valenno ROSSI 2. Casey STONER 3. Dani PEDROSA 4. Jorge LORENZO 5. Andrea DOVIZIOSO 6. Chris VERMEULEN 7. Colin EDWARDS 8. Nicky HAYDEN 9. Shinya NAKANO 10. Toni ELIAS

287 200 193 156 129 117 109 104 87 86

Cijene goriva u RH 796

20. Seat Ibiza

785

1.24%

21. Ostali

29264

46.09%

UKUPNO

63492

100%

Izvor: Promocija Plus

Mazda Kiyora

Eurosuper 95 Super plus 98 Super 100 BS Eurodizel Eurodizel BS LPG auto plin

8.93 9.02 8.84 3.35

8.99 9.55 8.84 8.94 3.35

*BS - bez sumpora Cijene vrijede na dan 20. rujna 2008.

SMEHEK

Na ovogodiĹĄnjem Paris auto showu Mazda e predstaviti Mazdu Kiyoru, lagani urbani kompaktni koncept sljedee generacije. Mazda Kiyora (kiyora na japanskom zna i ' ista') predstavlja harmoniju izmeu zadovoljstva u voĹžnji, sigurnosti i ekoloĹĄkih karakteristika automobila, a upravo tome Mazda teĹži u svojoj dugoro noj viziji 'OdrĹživi ZoomZoom'. Koncept 'Kiyora' pomogao je dizajnerima da zamisle gradski automobil koji bez imalo napora juri kroz urbani krajolik, dok mu je dizajnerska tema voda. Opremljen sa sljedeom generacijom Mazdinog etiricilindarskog motora s direktnim ubrizgavanjem i jedinstvenim Smart Idle Stop Sistemom, auto ima uistinu nisku potroĹĄnju goriva i nisku emisiju CO2. Ovome doprinosi i unaprijeena aerodinamika Nagare dizajna. Novi Mazdin koncept zasnovan je na potpuno novoj platformi dizajniranoj kako bi se ĹĄto viĹĄe smanjila teĹžina auta i poveala razina sigurnosti u potrazi za joĹĄ veim uĹžitkom u voĹžnji. Interijer automobila je takoer novo dizajniran s nekim potpuno novim funkcijama koje podrĹžavaju mladena ki stil Ĺživota. Uz Mazda Kiyoru na Mazdinom ĹĄtandu u Parizu po prvi puta e biti prikazana Mazda MX-5 facelift, Mazda6 opremljena Mazdinim novim MZR CD 2.2-litrenim turbo diesel motorom i Mazda2 pogonjena MZR-CD 1.6-litrenim dieselom.

Tjedan otvorenih vrata u Hondi U svim ovlaĹĄtenim prodajnim centrima Honda automobila od ponedjeljka 22. rujna do nedjelje 28. rujna odrĹžava se Tjedan otvorenih vrata. Samo u tom tjednu kupci mogu iskoristiti atraktivne prodajne pogodnosti meu kojima je funkcionalna Honda Jazz od sada dostupna uz nevjerojatnu uĹĄtedu od 18.000 kn, a uvijek atraktivna Honda Civic od sada je povoljnija do 16.000 kn. Bogato opremljena Honda CR-V moĹže se dobiti uz uĹĄtedu od 10.000 kn, dok je Civic Hybrid povoljniji za 14.000 kn. Radno vrijeme Honda prodajnih centara koji sudjeluju u akciji u subotu je od 08 do 18 sati, a u nedjelju od 08 do 14 sati.

CitroÍn Nemo glavna nagrada za posjetitelje Zagrebakog velesajma Jesenski meunarodni Zagreba ki velesajam je srediťnji poslovni dogaaj hrvatskog gospodarstva koji se ove godine odrŞao od 16. – 21. rujna. ini ga skup specijaliziranih sajmova iz podru ja graditeljstva, energetike, ekologije, inovacija, ambalaŞne industrije, prometa i logistike i kolektivnih nastupa stranih zemalja. Na ovogodiťnjem Jesenskom velesajmu organizira se velika nagradna igra, u kojoj sudjeluju svi posjetitelji s kupljenom ulaznicom, a glavna nagrada za posjetitelje je automobil CitroÍn Nemo. CitroÍn Nemo Kombi je kompaktan i inteligentan monovolumen za razonodu s modernim, prijateljskim i dinami nim stilom. Kompaktan izvana i prostran iznutra, on je funkcionalan, robustan i ekonomi an, s brojnim funkcijama dizajniranim kako bi osigurali udobnost za svih pet putnika.


21

23. rujna 2008. ME\IMURSKE NOVINE

PREDSTAVLJAMO

Toyota Zlatna ponuda Toyota je u suradnji sa Zagreba kom bankom i Unicredit leasingom pripremila Zlatnu ponudu koja uklju uje povoljne pakete inanciranja uz iksnu kamatnu stopu, te besplatno odrĹžavanje vozila u sljedeih 5 godina. Za vrijeme ove atraktivne ponude kupcima se pruĹža moguost inteligentnog ostvarenja uĹĄteda u obliku posebnih ponuda za kupnju vozila po izuzetno povoljnoj cijeni. Toyota Zlatna ponuda omoguuje kupnju Toyote Yaris, Auris, Corolle Verso, Avensis i RAV4 na kredit ili leasing po Zlatnoj cijeni uz najniĹžu moguu iksnu kamatnu stopu od 6% na 5 godina. Ponuda uklju uje i besplatan paket redovitog odrĹžavanja kupljene Toyote u sljedeih 5 godina od datuma kupnje ili 75.000 kilometara. Toyota Zlatna ponuda donosi uĹĄtedu i do 20.000 kn. Ponuda traje do isteka zaliha.

Peugeot Prologue

Peugeot Prologue hibrid nove generacije

Konceptni automobil Prologue daje naznake za novi tip vozila. Pratei budue trendove, Prologue sadrĹži inovativnu kombinaciju ideja koje se odnose na njegovu konstrukciju, stil, unutraĹĄnje ureenje, modularnost, originalnu hihg-tech opremu i novu generaciju hibridne

PREDSTAVLJAMO

tehnologije. Zahvaljujui toj tehnologiji, ovaj automobil snage 200 KS nudi neo ekivane performanse u kombinaciji sa zna ajno smanjenom emisijom CO2 – 109 g/km u kombiniranom ciklusu potroťnje, ili 0 u elektri nom na inu rada.

Kia Soul

Kia Soul - urbani crossover

Mazda2 za bronanu olimpijku SnjeĹžanu Peji Proteklog je tjedna rije ka auto kua Mazda Uki predala je SnjeĹžani Pej i, naĹĄoj bron anoj olimpijki, na jednogodiĹĄnje koriĹĄtenje novu Mazdu2. Pro itavĹĄi pri u o uspjehu rije ke strelja ice SnjeĹžane Pej i, vlasnik tvrtke Domagoj Uki odlu io je izai ususret svojoj sugraanki i dati joj auto. U itav projekt uklju ili su se i Kvarner Vienna Insurance Group koji pokriva obavezno i kasko osiguranje za SnjeĹžanin automobil te VB Leasing. Mazda je tako joĹĄ jednom pokazala kako je uvijek spremna pomoi sportaĹĄima i umjetnicima koje

esto zaobilazi paĹžnja medija kao i prora uni institucija koje se brinu o inanciranju. Tako je Mazda suraivala i s rije kim biciklistom Vladimirom Miholjeviem, pliva em Dujom Draganjom na njegovim po ecima, ve je nekoliko godina sponzor Dubrova kih ljetnih igara, a ove godine Mazda je sponzorirala i Gluma ki festival u Krapini te festival animiranog ilma Animafest. Mazdu2, kojom e se narednih godinu dana koristiti SnjeĹžana Pej i, pokree dizelski motor snage 68 KS. Ovaj motor u prosjeku troĹĄi svega 4,3 litre goriva i ispuĹĄta 114 g/km CO2, ĹĄto su jedne od najniĹžih vrijednosti na trĹžiĹĄtu i time naglaĹĄava svoju visoku ekoloĹĄku svijest. Auto je opremljen paketom opreme TE koji, izmeu ostalog, sadrĹži sustave ABS, EBA i EBD, prednje, bo ne i prozorske zra ne jastuke, automatski klima-ureaj, radio-CD s komandama na upravlja u, daljinsko srediĹĄnje zaklju avanje i joĹĄ mnogo detalja koji e naĹĄoj olimpijki uvelike olakĹĄati i uljepĹĄati svakodnevne odlaske na treninge.

Kia Motors je priopila kako e europska prodaja potpuno novog urbanog crossovera Soula zapo eti u velja i 2009. godine. Soul dolazi uz motornu paletu sastavljenu od benzinskog i dizelskog motora sa 126 KS u kombinaciji s ru nim ili automatskim mjenja em. Dva u inkovita 1.6-litrena etverocilindraĹĄa sa 16 ventila temelje se na DOHC tehnologiji cee'dovih europskih motora. Dizelski motor maksimalne snage 126 KS razvija okretni moment od 225 Nm. Aluminijski benzinski motor iste snage proizvodi okretni moment od 156 Nm. Soul je peterovratni automobil s pogonom na prednje kota e, visokim krovom i neobi no dugim meuosovinskim razmakom. Svoj atraktivan izgled Soul duguje neobi nim dimenzijama; njegova ukupna visina iznosi 1.610 mm, vjetrobransko staklo je postavljeno za 135 mm viĹĄe nego kod tipi nog kompaktnog automobila, njegovi bokovi su za 120 mm duĹži, dok je minimalna udaljenost od tla vea za 45 mm. Dok je pristup prostranoj unutraĹĄnjosti vrlo lak, velikoduĹĄni prostor za glavu (1.020/1.005 mm sprijeda/straga), prostor za noge (1.070/990 mm sprijeda/straga) i prostor za ramena (1.403/1.400 mm sprijeda/straga) omoguavaju udobno putovanje

pet odraslih putnika. Kia Soul, namijenjen europskom, ameri kom i ostalim trĹžiĹĄtima, proizvodit e se u Kijinoj tvornici u korejskom Gwangjuu od studenog 2008. godine. U SAD-u i na brojnim neeuropskim trĹžiĹĄtima Soul e biti dostupan i s treim, 2.0-litrenim motorom sa 142 KS.

EKO KUTAK

StiĹže novi Hondin hibrid Insight Honda e na ovogodiĹĄnjem Paris Motor Show-u predstaviti svoj novi, globalni hibridni model pod imenom Insight. Hondin novi hibridni model e se u Parizu predstaviti zajedno s Hondom FCX Clarity, vozilom pogonjenim vodikovim elijama te s Hondom CR-Z sportskim hibridnim konceptom. ime Honda snaĹžno demonstrira svoju mo u kontinuiranoj predanosti u razvijanju iĹĄih vozila. Koncept Honda Insight je stilska inspiracija za model koji e krenuti u prodaju u prvoj polovici sljedee godine, a kojim Honda Ĺželi pribliĹžiti hibridnu tehnologiju potpuno novoj generaciji kupaca. Honda Insight je pet-vratni hatchback nastao na potpuno novoj platformi, a pokretat e ga modiiciran Integrated Motor Assist (IMA) hibridni pogonski sklop, koji

e biti smjeĹĄten ispod prtljaĹžnog prostora kako bi se maksimizirala veli ina interijera. Honda je oduvijek naglaĹĄavala da su hibridna vozila most ka budunosti u kojoj e se vozila pogoniti na vodik, a koju je Honda ve utjelovila u obliku modela FCX Clarity, koji se od ovog ljeta testira ulicama Los Angelesa,

kojim Honda obeava ist i odrĹživ transport budunosti. Honda je joĹĄ 1999. godine s modelom Insight prva uĹĄla na svjetsko trĹžiĹĄte hibridnih vozila, tako da za novi hibridni model Insight moĹžemo rei da je proizvod kulminacije dva desetljea uspjeĹĄnog hibridnog istraĹživanja i razvoja u Hondi.


22

ME\IMURSKE NOVINE 23. rujna 2008.


23. rujna 2008. ME\IMURSKE NOVINE

23


DISCO CLUB “DIJANA” AKOVEC

Prošli petak i “službeno” otvorenje Jedini pravi akove ki “diska ” - Dijana, koji se nalazi u sklopu Hotela Park, prošli petak i “službeno” je otvorio vrata. Iako disco club ve radi neko vrijeme, prošli petak je uz druženje novih i starih generacija koje su izlazile i izlaze u akovcu te DJ Guta a “Dijana” po-

novno podsjetila na stara dobra vremena kad se najbolje zabavljalo baš u tom prostoru. O ekuje se da uz dobru glazbu i atmosferu te publiku koja voli zabavu uz dobru plesnu i pop-rock glazbu podsjeti na vremena kad je izlazak u “Dijanu” bio “obvezan” ...

TOP LISTA DOMAIH

TOP 20 01. OSJEAJ - NINA BADRI

10. ET PRAZAN STAN

02. THE HARDEST THING -

09. MLADEN GRDOVI

TOŠE PROESKI

RECI MI RECI ŽIVOTE

03. ZAŠTO PRAVIŠ SLONA OD MENE -

TOP STAVROS LISTA DOMAIH 08. JASMIN

KLAPA KAMPANEL I DINO DVORNIK

ŠTO BI JA S TOBOM

04. MRVA JUBAVI - ANTONIJA ŠOLA

07. NENAD VETMA LJUBAV

05. NA RUBU PONORA -

06. MATE BULI KADA PIJEM

POSTOLAR TRIPPER

05. ZAPREŠI BOYS SAMO JE JEDNO

06. INDIJA - MASSIMO

04. DAVOR BORNO LJUDI

07. UMIREM 100x DNEVNO -

03. TONY CETINSKI

TONY CETINSKI

UMIREM 100X DNEVNO

08. JOŠ JEDAN MALI DATE - IVANA KINDL

02. ZDRAVKO ŠKENDER

09. STOP - NATALI DIZDAR

POLETI SRCE

10. TRABAJO Y SUDOR - RICARDO LUQUE

01. DRAŽEN ZEI IDI

FORMULA 13

Tatjana Juri ne voli previše šminke … Malo tonirane kreme, maskara i sjajilo sve je što je RTL-ovoj voditeljici Tatjani Juri potrebno za lijep izgled u slobodno vrijeme. Kako je zbog brojnih poslovnih obveza koje zahtijevaju i kompletni make-up veinu vremena pod “teškim naoružanjem”, Tatjana uživa u svakom trenutku kad može odmoriti kožu. Više pozornosti posveujem preparativnoj nego dekorativnoj kozmetici, a sve što mi je potrebno za osnovnu njegu kože lica i tijela kupujem u Body shopu, kaže Tatjana. Njezin su izbor Body shopova krema za lice i krema za o i bogate vitaminom E te maslac za tijelo od kokosa. Voditeljica emisije

Exkluziv kožu takoer njeguje i Diorovim sprejem za tijelo, a vrlo je zadovoljna i njihovom kremom za zaštitu od sunca s faktorom 25 koju uvijek ima u torbi jer, kako isti e, lice nikad ne sun a.

Laetitia Casta u tridesetima izgleda bolje nego ikad Tridesetogodišnja glumica i model veliki je ponos rodne Francuske, a ona je pak ponosna majka sedmogodišnje Sahteene i dvogodišnjeg Orlanda. Zaru ena je za talijanskog glumca Stefana Accorsija. Laetitiju je otkrio jedan fotograf kad je imala 15 godina, dok je s obitelji ljetovala na Korzici. Ova ljepotica bila je zaštitno lice L’Oreala, Diora i Chanela, a pojavila se na više od sto naslovnica

asopisa uklju ujui katalog Victoria’s Secreta, Ella i Voguea. Njezino lice trenuta no krasi reklame za novi parfem Ralpha Laurena, Notorious.

TJEDNI KALORIFER David

Marta

TOP LISTA STRANIH

01. SO WHAT - PINK

10. COLDPLAY VIOLET HILL

02. DISTURBIA - RIHANNA

09. MAROON 5 FEAT. RIHANNA

03. VIVA LA VIDA - COLDPLAY

IF I NEVER SEE YOUR FACE AGAIN

04. WARWICK AVENUE -

TOPSTRET LISTA DOMAIH 08. MANIC PREACHERS

DUFFY

UMBRELLA

05. JOHN WAYNE -

07. CHRIS BROWN WITH YOU

BILLY IDOL

06. LEONA LEWIS BETTER IN TIME

06. LOVE IS NOISE - VERVE

05. ALICIA KEYS TEENAGE LOVE AFFAIR

07. J. SMITH - TRAVIS

04. MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE

08. TONIGHT -

4 MINUTES

JONAS BROTHERS

03. USHER FT. YOUNG JEEZY

09. BEGGIN’ - MADCON

LOVE IN THIS CLUB

10. THAT’S NOT MY NAME -

02. ONE REPUBLIC STOP AND STARE

THE TING TINGS

01. RIHANAN TAKE A BOW

TOP LISTA RADIA MEIMURJE

Laetitia je i u najnovijem Ellu pokazala da u tridesetima izgleda bolje nego ikad …

TOP LISTA DOMAIH

01. TOŠE PROESKI

1. ET VARAT U TE

IGRA BEZ GRANICA

2. TONY CETINSKI 

02. SMS MOJA ULICA

AKO TO SE ZOVE LJUBAV

TOP LISTA DOMAIH 03. COLONIA

TOP LISTA 3. TOŠE PROESKI DOMAIH

POD SRETNOM ZVIJEZDOM

NESANICA

04. VLADO JANEVSKI

4. DINO MERLIN DA ŠUTIŠ

RUŽ SA TVOJIH USANA

5. VLADIMIR KOIŠ ZEC FT LOS

05. KINGS ZAKUNI SE

CABALLEROS SAD SVIJET JE TVOJ

06. BORIS NOVKOVI RUŽO SNENA

6. NINA BADRI OSJEAJ

07. LUKA NIŽETI SLOBODNO DIŠEM

7. BARUNI DRAGA

08. ITD BAND SAMO JE TVOJE LICE

8. DANIJELA EVO ME

09. LEO DVIJE VATRE

9. GORAN KARAN 

10. BORIS BABAROVI

DI SI RASLA

TI NISI VIŠE MALENA

10. MASSIMO INDIJA

“MARTIN” NEDELIŠE

U petak i subotu Zodiac otvara sezonu Zapo inje nova koncertna sezona u “Martinu” Nedeliše. Predstojei vikend tako e svirku imati jedan od ponajboljih cover bendova na ovim prostorima -

Zodiac. Bend koji svira dobro poznate pop-rock domae i strane klasike na najbolji mogui na in možete uti i dobro se zabaviti u petak 26. i subotu 27. rujna. (dz)


23. rujna 2008.

DOBRO JE ZNATI

45


Olimpijski p j k dan u OĹ KurĹĄanec

Atletske igre i srebrni Filip Dana 10. rujna 2008. godine, a povodom Dana Hrvatskog olimpijskog odbora, u naĹĄoj je ĹĄkoli obiljeĹžen Olimpijski dan. Na preporuku olimpijskog odbora i jednog od organizatora – DruĹĄtva „NaĹĄa djeca“ – toga dana svi u enici (njih 454) i u itelji naĹĄe ĹĄkole obukli su bijele majice ija boja simbolizira mir i prijateljstvo, a to su najvaĹžnije vrijednosti koje olimpizam promi e u svijetu. U enici viĹĄih razreda natjecali su se u atletskim disciplinama i to u skoku u vis, skoku u dalj, tr anju na 60 metara i u bacanju medicinke u dalj. Organizatorica naĹĄe male olimpijade bila je profesorica TZK Biserka Ĺ tebih, a pomogli su joj u itelji predmetne nastave koji su dobili ulogu sudaca. Nakon natjecanja proglaĹĄeni su najuspjeĹĄniji u svim disciplinama, a to su bili: u skoku u vis- Deni Zanjko i Monika IvanuĹĄa (5. i 6. razredi), Nikola Krizman i Manuela IvanuĹĄa( 7. i 8. razredi);u skoku u dalj- Leo Grabar i Sara Petak (5. i 6. razredi) i Benjamin Ignji i Korina $urkin (7. i 8. razredi); u bacanju medicinke- Zdenko KalanjoĹĄ i Sara Hlap i (5. i 6. razredi) i Andrija Vugrinec i Dijana LeĹĄnjak

Intervju s Filipom Udeom • Kada ste se poeli baviti gimnastikom? — Gimnastikom sam se po eo baviti sa sedam godina, u prvom razredu i treniram ve 15 godina. • Kako to da ste izabrali bať gimnastiku, a ne neki drugi sport? — Gimnastiku sam izabrao jer sam doma skakao po krevetima i ormarima pa me mama upisala na gimnastiku da sa uva namjeťtaj. • Koliko puta tjedno, odnosno dnevno, trenirate? — Treniram etiri puta tjedno po nekoliko sati. • Tko Vam je trener i imate li cijelo vrijeme treniranja istog trenera? — Moji treneri su Igor KriŞminski i Mario Vukoja. Bili su, sada su i ostat e moji treneri. • Kada ste prvi puta osvojili neku medalju? — Prvu sam medalju osvojio 1995. ili 1996. na klupskom prvenstvu.

(7. i 8. razredi); u tr anju na 60 metara- Ĺ˝eljko LeĹĄnjak i Sara Hlap i (5. i 6. razredi) i Benjamin Ignji i Korina $urkin (7. i 8. razredi) Da bi Olimpijski dan bio potpun, naĹĄu ĹĄkolu posjetio je i naĹĄ srebrni olimpijski pobjednik, meimurski gimnasti ar Filip Ude. Njegov posjet novinari naĹĄe ĹĄkole iskoristili su za razgovor s njim, a pitanja je bilo puno. U drugom dijelu dana sa sportskim aktivnostima nastavili su u enici razredne nastave pod vodstvom njihovih razrednika. OkuĹĄali su se u • Zahtijeva li bavljenje gimnastikom neku posebnu dijetu, nain prehrane? — Kao i u svakom sportu, tako i u gimnastici potrebna je posebna prehrana. • Tko Vam je uzor u gimnastici ili openito u sportu? — Aleksej Nemov koji ima ukupno 12 olimpijskih medalja. • ime se bavite u slobodno vrijeme i imate li ga ? — Slobodnog vremena se uvijek nae‌ kao i svi mladi. • Koju vrstu muzike sluĹĄate? — SluĹĄam sve ĹĄto mladi sluĹĄaju. • Kakav ste bili uenik u osnovnoj ĹĄkoli? — U osnovnoj i srednjoj ĹĄkoli bio sam vrlo dobar u enik. • Kakav je osjeaj biti poznat i slavan? — Osjeaj je lijep, ali meni nije osobito bitan. Ja volim sport i uĹživam u njemu. • U kojim gimnastikim disciplinama ete se natjecati na OI u Londonu? — Do Olimpijskih igara ima joĹĄ puno, eka me mnogo treniranja jer bih se volio natjecati u svim disciplinama. • Gdje vidite sebe u budunosti, u sportu ili negdje drugdje? — Deinitivno u sportu. • Ĺ to ste po zanimanju? — Trenutno joĹĄ uvijek studiram. • Jeste li „frentali“, markirali s nastave? — Nisam. Puno sam izostajao s nastave zbog treninga i natjecanja tako da za to stvarno nije bilo potrebe. • Koja Vam je najdraĹža Ĺživotinja? — Nisam nikad o tome razmiĹĄljao, pa tako ne znam kako odgovoriti. Nemam najdraĹžu Ĺživotinju. • Koji Vam je sretan broj? — Pa valjda broj osam jer sam

sljedeim aktivnostima: preskok ( naskok na sanduk, hodanje po sanduku i saskok na strunja u; naskok na sanduk, kolut naprijed i saskok na strunja u ), skok u dalj s mjesta, poligon ( kolut naprijed, 5 bacanja lopte u zrak, 5 preskoka vija e ), ťtafetne igre. VjeŞbalo se po kruŞnom principu tako da su svi u enici proťli sve predviene stanice. Cijeli dan protekao je u natjecateljskom i navija kom raspoloŞenju tako da u enici i u itelji naťe ťkole jedva ekaju prigodu da ponove ovakav sportski dan. na OI nastupio osmi po redu i to mi je donijelo sreu. • Je li vam kriŞi u arapi donio sreu? — Jako vjerujem u Boga i mislim da mi je pomogao.

OSOBNA KARTA Datum roenja: 3. lipnja 1986., akovec Treneri: Igor KriĹžminski i Mario Vukoja Klub: „Marijan Zadravec, Macan“, akovec Obrazovanje: student kineziologije u Zagrebu Glavne sprave: tlo i konj s hvataljkama Najbolji rezultati: srebro na EP 2008. (konj s hvataljkama), etiri medalje na turnirima Svjetskog kupa ( 2 zlata, 2 bronce), srebro na tlu na juniorskom EP 2004., viĹĄestruki drĹžavni prvak u viĹĄeboju i veini sprava, viĹĄestruki sportaĹĄ godine Meimurja, te naravno srebro na OI u Pekingu 2008.

***** Ve sa ĹĄest godina po eo je pokazivati interes za gimnastiku. Sa sedam godina izgubio je oca, a kao dijete je bolovao od bubreĹžnih napadaja pa je puno vremena provodio na bolni kom lije enju. Trenirao je u akove kom gimnasti kom centru „Macan“ gdje je provodio viĹĄe vremena nego kod kue. Novaca za skupe treninge nije bilo, uvjeti rada su bili vrlo teĹĄki tako da se nerijetko improviziralo- zalet na parter bilo je mogue izvesti jedino iz hodnika, pa ak i iz WC-a. Oskudijevao je sa svim osim s dobrom voljom i podrĹĄkom majke i sestara i Ĺželjom da uspije u sportu koji jako voli i u kojem uĹživa. Bravo Filipe!!! Novinarska grupa

SvaĹĄtice

•

SvaĹĄtice

•

SvaĹĄtice

Cvjetoples Masla ak i tratin ica, Crven mak i poto nica, Lavanda i tulipan, Plesali su itav dan! Ljiljan i mauhica, Iris i ivan ica, Neven i begonija, Ko’ da jaĹĄu ponyja! Runolistu bijela ruĹža Svoje liĹĄe pruĹža, Mali zvon i i ciklama Plesali su bez srama! Ĺ˝uti jaglac pelargoniji se klanja, A lopo s degonijom u ljubav uranja! KatruĹža i i ak rekli su u gaju: “Vrlo divan CVJETOPLES ide prema krajuâ€?! Jakov Skok, 4.r OĹ Ĺ ENKOVEC

Obitelj je sve na svijetu, nitko je ne moĹže zamijeniti Jednog ljetnog dana, moja obitelj i ja smo odlu ili krenuti na more. Na brzinu smo se spakirali. Sjeli smo u auto i krenuli na more. Cijela moja obitelj bila je jako uzbuena. Dugo, dugo smo se vozili. Nakon duge voĹžnje, stigli smo na otok Pag, ili preciznije re eno, stigli smo u naselje JakiĹĄnica. U naselju JakiĹĄnica izgraen je hotel Luna. Moja obitelj i ja, ostali smo tamo sedam dana. Bilo nam je jako lijepo. Puno toga smo vidjeli i doĹživjeli. Kao na primjer, kupali smo se, ĹĄetali, ja sam se vozila sa kajakom, a cijela moja obitelj upoznala je grad Novalju. Ali kako jedna uzre ica veli, svemu lijepom jednom mora doi kraj. Tako je i moje ljetno putovanje stiglo kraju. Opet smo se spakirali. Sjeli smo na bicikle i krenuli kui. Ne, nismo sjeli na bicikle, samo sam se htjela malo naĹĄaliti sa vama. Naravno, kao i prije sjeli smo u auto i krenuli kui. Bila sam jako tuĹžna, i nisam se mogla pomiriti sa time, da je naĹĄe ljetovanje proĹĄlo. Nakon naporne voĹžnje stigli smo u Hlapi inu. Izvadili smo torbe iz auta i uĹĄli u kuu. Bila sam joĹĄ neko vrijeme tuĹžna. No na kraju sam shvatila. NajljepĹĄe je kod kue, sa svojom obitelji. JoĹĄ sam neĹĄto shvatila. VaĹžno je cijeniti svoju obitelj, jer nema svatko tako dobru i dragu obitelj kao ja. Imam joĹĄ jednu poruku za vas, a ta je, da cijenite i poĹĄtujete svoju obitelj, i baku i djeda, jer vas oni sigurno vole, makar su ponekad zlo esti i ljute vas. Lea Ĺ antl, 6.c OĹ  M. SREDIĹ E

Jezero Balaton Moj najzna ajniji dogaaj proteklog ljeta bio je kad smo krenuli u jutarnjim satima do jezera Balaton. Prvo smo krenuli u akovec po ostale lanove karate kluba. Tamo smo se zadrĹžali nekoliko minuta, pa smo krenuli u Maarsku. Vozili smo se oko sat i pol do grada koji se zove Siofok. DoĹĄli smo do tabora. Na jednoj strani dvoriĹĄta bile su drvene kuice u kojima je sedam malih ormaria i sedam kreveta u kojima smo spavali. Na drugoj strani bila je blagavaona, kuhinja i kupaonica s WC-om. Tamo smo bili ĹĄest dana.

Maja Lipi, 8.r, OĹ DRAĹ KOVEC Hrana i nije bila dobra. Svakodnevno bi iĹĄli tr ati pola sata, pa bi se iĹĄli kupati. Nakon toga imali bi trening. U subotu smo morali ii doma. Mene i mog prijatelja vozili su njegovi roditelji. Nakon pola sata voĹžnje iĹĄli smo na sok, a poslije smo otiĹĄli u restoran neĹĄto pojesti. Roditelji mog prijatelja odvezli su me kui. Bilo mi je divno i Ĺžao mi je ĹĄto je tako brzo zavrĹĄilo. Manuel Ĺ afari, 6.b OĹ  M. SREDIĹ E

DrĹžavni prvaci Nedjelja, 18. lipanj, drĹžavno natjecanje u navijanju. Kona no je stigao taj dan. Nakon puno, puno treninga pokazat emo ĹĄto znamo i nadamo se, osvojiti zlato. U ĹĄest sati ujutro krenuli smo u Osijek. Tamo se odrĹžavalo natjecanje u organizaciji plesne skupine Midal. Po putu smo si ureivali kosu i stavljali maĹĄnice. Evo, stigli smo. Dvorana je bila puna gledatelja i plesa a. Nasuprot plesnom podiju bio je stol sa etiri plave stolice. Tamo su sjedili strogi suci sa papirima za ocjene. Po eli su nastupi. Nastupali smo osmi. Evo, joĹĄ samo da nas voditeljica najavi i po inje naĹĄih pet minuta slave. Na podij smo uĹĄli veseli i puni samopouzdanja. Sve smo otplesali savrĹĄeno. Dizanja su bila odli na. JoĹĄ nekoliko nastupa i proglaĹĄenje. Voditeljica je po ela govoriti. Najprije tree, pa drugo i napokon je rekla: Prvo mjesto osvaja navija ka

skupina “Liviâ€?. Poskakali smo od sree, potr ali po medalje i na fotografiranje. Sav naĹĄ trud se isplatio. Postali smo peterostruki prvaci Hrvatske, s najveim brojem bodova od svih natjecatelja. Sjajan uspjeh postigle su i kadetkinje “Zvjezdiceâ€?, te seniorska ekipa. NaĹĄe prijateljice “Vatreneâ€? i “Tigriceâ€? iz Male Subotice takoer su bile sjajne. Kad smo se vraali kui, svoje medalje ponosno smo svima pokazivali. Kako svemu doe kraj tako smo i svi mi otiĹĄli kui na spavanje. JoĹĄ se i danas sjetim toga dana im ugledam zlatnu medalju kako sjaji u mojoj sobi. Karla Kuzma, 6.b OĹ M. SREDIĹ E

Olovka Vitka, drvena radnica Izvrťava zadau svoju. Kad je u druťtvu penkale, Posao joj je brŞi, I mudro se drŞi! esto dobije cipelu oťtru Od njenog postolara Antuna. A napravi li kakvu greťku, Pozove gumenog ista a. No, ka je na slobodi, Vjeťto klizi po tankome ledu. Riťe crteŞe, piťe brojeve, slova‌ ‌ Sve ťto joj padne na um! Jakov Skok, 4.r OŠŠENKOVEC

Gosti pjesnici Operacija osjeaja Reci, ako ti smeta to ĹĄto pri am. Ili ĹželiĹĄ da sviram? Tebi - o nama, plitke kompozicije, bez dodatnog emulgatora. Samo nuĹžno potrebno dolazi u obzir s moje strane. Reci, ako ne voliĹĄ niĹĄta od ovog. Ili se moĹžda nalaziĹĄ na svakog polici Kao ponuda dana na rasprodaji? Zadivljujua pojava! MoĹžda preprozirna da bi bila vidljiva, ali ipak zamijeena; ponekad

previsoka da bi bila uhvaena. Reci, ako sam potakla nelagodu u tebi ili je operacija osjeaja ipak uspjela? Sretna sam ako si sada zdrav. Danela Žagar

Delikomat Osjeam se kao kovanica uba ena u automat za kavu. Prljava i sva ija. Potroťena. A zapravo bih Şeljela biti kava. topla, ukusna, slatka‌ Danela Žagar VARAŽDIN


47 

UXMQD

sport@mnovine.hr

PREMIJER RUKOMETNA LIGA - NeuspjeĹĄno prvo gostovanje akovekog prvoligaĹĄa

DOJAM “OKO TERENA�

Perutnina Pipo IPC doĹživjela visoki poraz u Umagu TABLICA

Nakon euforije i slavlja poslije pobjede protiv Siscie u prvom kolu Premijer lige za Perutninu Pipo IPC uslijedilo je neugodno prizemljenje. Krila akove koj mom adi podrezali su umaĹĄki rukometaĹĄi koji su dokazali da e na svom terenu i za ostale mom adi biti tvrd orah. Novope eni premijerligaĹĄ u prepunoj umaĹĄkoj dvorani Stella Maris gubio je samo do sedme minute i rezultata 3:4.

Presudila “crna rupaâ€? u prvom dijelu Nakon toga akove ka kola su krenula nizbrdo, UmaĹžani, za razliku od akov ana, po inju igrati bolje u obrani, a plus toga koriste zaista veliki broj tehni kih pogreĹĄaka kod gostiju i odvajaju se na velikih sedam razlike. Poluvrijeme je zavrĹĄilo sa 19:12, s time da je u periodu od 17 do 25 minuta, nastala

akove ka crna rupa. Od 9:8 Umag je vrlo brzo otiĹĄao na 14:9, pa 14:11 i da bi uslijedile Ĺžute minute sa samo jednim golom meimurskog prvoligaĹĄa. Perutnina Pipo IPC ni u drugom dijelu nije imala odgovor za razigrane Jurjevia i TaomaĹĄeva i veliku prednost stvorenu u prvom poluvremenu domaini su znali sa uvati do posljednjeg zvuka sirene. Iako je primio 32 pogotka Lon ar je bio meu boljima na parketu, nije ponovio maestralnu izvedbu sa Sisciom, ali u dvorani Stella Maris bio je na pravoj streljani, pa je njegov u inak zadovoljavajui. Najeikasniji igra susreta bio je Arnaudovski, uz 4 gola iz igre uspjeĹĄno je realizirao svih 6 sedmeraca. Ponovilo se pri a da mom ad Josip Borkovia igra bolje u drugoj dionici (rezultat u drugom dijelu bio je 13:13), ali rukomet se igra dva puta po 30 minuta.

Najo itija prevaga na strani Umaga bio je drasti no manji broj tehni kih pogreĹĄaka.

Borkovi: Ostali smo bez prilike za pozitivan rezultat Trener Borkovi nakon susreta smireno je proanalizirao susret i nije pravio veliku strku oko ovog poraza: - Danas je bio takav dan, nikoga nije iĹĄlo, imali smo stvarno previĹĄe tehni kih pogreĹĄaka i prakti ki nismo imali ni ĹĄanse uzeti bod ili dva. LoĹĄe smo igrali u obrani, dobili smo 19 golova u prvom poluvremenu i nismo uspjeli napraviti ni jedan poĹĄteni muĹĄki faul. Kada se ne igra obrana onda se i u napadu deĹĄava nesigurnost ĹĄto opet dovodi do tehni kih pogreĹĄaka. Jednostavno ne znam ĹĄto je bilo, kao da smo se izgubili, ali to se deĹĄava i mi moramo ii dalje. Bilo je voljnog momenta Vanjski puca Arnaudovski bio je meu rijetkima raspoloĹženima na gostovanju u Umagu

1. MEDV. KON. MIN. 2. PORE 3. VARTEKS DI CAPRIO 4. KARLOVAC 5. METKOVI 6. CROATIA OSIG. 7. UMAG 8. ZAMET 9. EMC-SPLIT 10. PER. PIPO IPC 11. SISCIA 12. NEXE 13. OSIJEK EL. MODUL 14. MOSLAVINA 15. BJELOVAR

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2

55:41 50:43 56:51 53:47 64:61 45:28 63:59 54:51 60:61 53:54 46:52 58:75 19:21 49:55 57:66

4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0

i htjenja, ali protiv Umaga nas nije iťlo. Poraz je sastavni dio rukometa, samo sada moramo iz poraza povui neke zaklju ke . Trenirat emo maksimalno do etvrtka i novog izazova koji se zove Nexe, uo ene pogreťke ispraviti, te stii do nova dva boda. (tj, foto: Vjeran Žganec Rogulja)

UMAG - PERUTNINA PIPO IPC 32 : 25 (19:12) SD Stella Maris, gledatelja: 500. Suci: Tomislav Cindri - Robert Gonzurek (oba Osijek). Nadzornik: Damir PavoĹĄevi (Lug Samoborski) UMAG: Gudi, Vuji 3, TomaĹĄev 8(5), Lakovi 3, Srebrni, Koloc 2, Stapar 1, Petri, Lisica 3, Pribani 1, Grgi 2, Jurjevi 5, BaĹĄi, Klin arov 4. Trener: JakĹĄa Bogli. PERUTNINA PIPO IPC: Lon ar, PaĹžin 2, Arnanduovski 10(6), Varga 2, Bari, Balog, Vidakovi 2, Zadravec, PaĹĄali 1, Sladoljev, Turk 2, Krajner 4, Herman, &avar 2.. Trener: Josip Borkovi. ISKLJU ENJA: Umag - 6 min., Perutnina Pipo IPC - 12 min. SEDMERCI: Umag 5(5), Perutnina Pipo IPC 6(6)

Ĺ to i kako u nikad jaoj I. HRL !? Poraz u Umagu bi se mogao sagledati i sa druge strane, one ne toliko igra ke. Iako je predvidljivo da ovosezonski igra ki kadar Perutnine Pipo IPC vjerojatno ne moĹže garantirati “velike stvariâ€? kao ĹĄto je to bilo protekle dvije-tri sezone, jer je injenica da se nee moi “kemijatiâ€? u vrhunskom rukometu bez prave love i uvjeta - zauvijek. UmaĹžani imaju uvjete za rad o kakvima u akovcu mogu samo sanjati poput gradske dvorane namijenjene samo rukometu u kojoj treniraju sve kategorije kluba. PodrĹĄka lokalne zajednice moĹže se vidjeti i u inancijskoj podrĹĄci ne samo muĹĄkom, ve i Ĺženskom rukometnom klubu. Tako Grad Umag sa milijun i dvjesto tisua kuna pomoĹže svojeg premijerligaĹĄa i puni prora un kluba sa 40 posto. Kada se u tu pri u “umijeĹĄaâ€? i Istarska Ĺžupanija iz dobivenih brojki lako se moĹže rei gdje je ta izvan terenska prevaga. S druge strane

prora un Pipa je meu najtanjima u ligi, a i najviĹĄe sredstava dolazi od sponzora po principu ÂŤsnai se druĹžeÂť, a takva pri a nije samo u rukometu ve i u naĹĄem lokalnom sportu openito. Sva srea da joĹĄ uvijek postoje tvrtke i pojedinci spremni na ulaganja u sport, a u Perutnini Pipo IPC ona nailaze na plodno tlo. I dok ostali klubovi diĹžu svoje prora une na pet i viĹĄe milijuna kuna, u akovcu se i dalje ostaje na znamenkama koje se iz godine u godinu ne mijenjaju. No, ova rukometna sezona bit e najzanimljivija do sada, svi klubovi su uloĹžili znatna sredstva te se drasti no poja ali. Koliko e u takvom jakom ( itaj: inancijskom) druĹĄtvu akove ki rukometni prvoligaĹĄ moi izdrĹžati pokazat e vrijeme. Na adresi kluba uvjeravaju sve da e i ovu nemirnu premijerligaĹĄku sezonu uspjeti isploviti, ali pomo bi im itekako dobro doĹĄla.

Protiv Nexe u etvrtak na HTV + akove ki prvoligaĹĄ ve u

etvrtak 25. rujna nastavlja s prvenstvom i utakmicom treeg kola Premijer lige. Utakmica izmeu Perutnine Pipo IPC i Nexe igrat e se pred HTV kamerama u poslijepodnevnim satima od 16.30 h. Derbi kola zasigurno donosi zanimljivu utakmicu

koja bi trebala pokazati koliko

akove ki sastav moĹže u ovom trenutku protiv barem “na papiruâ€? kvalitetnijeg protivnika. I dalje se prodaju lanske godiĹĄnje iskaznice po cijeni od 250 kuna, koja je ujedno i sreka za veliku nagradnu igru u kojoj je glavni zgoditak automobil. (tj)

“TROFEJ NEDELIĹ Aâ€? - OdbojkaĹĄi Centrometala u zavrĹĄnici priprema

Rijeani pokazali najviĹĄe, naĹĄi se joĹĄ uigravaju SGC Aton ugostio je i svoje prvo odbojkaĹĄko natjecanje, jer su najbolji meimurski odbojkaĹĄi, Meimurje Centrometal, organizirali Trofej NedeliĹĄa, na kojem su uz domae sudjelovali i odbojkaĹĄi Rijeke te klubovi Ĺ empeter iz Slovenije i Graz iz Austrije. Pobjedu je odnijela Rijeka koja je pokazala najviĹĄe na ovom meunarodnom turniru. Premda odbojkaĹĄkim duelima u novoj nedeliĹĄanskoj dvorani nije svjedo ilo mnoĹĄtvo gledatelja, utakmice su klubovima koji su sudjelovali mnogo zna ili. Uskoro e naime, krenuti prvenstvena natjecanja, a veina je mom adi dobila prinove, pa valja uigrati ekipu i akcije.

Na turniru je naime Centrometal svoju prvu utakmicu izgubio od Graza s glatkih 3:0, a Rijeka je protiv Ĺ empetera odigrala istim rezultatom. U borbi za tree mjesto naĹĄi su odbojkaĹĄi ve bili bolji, i dobili Ĺ empeter s 3:0, dok je u inalu pobijedila Rijeka, nadigravĹĄi Graz s 3:1. NaĹĄ e Centrometal u novu sezonu ui s novim tehni arom, Marijom GrubiĹĄiem, jer je Aleksej Makarov na kraju sezone 2007/2008 odlu io zavrĹĄiti s odbojkaĹĄkom karijerom: “Mjesto tehni ara je najosjetljivije u ekipi, a utakmica protiv Graza pokazala nam je da pred sobom imamo joĹĄ dosta uigravanjaâ€?, rekao nam je nakon turnira Sreko Horvat, trener Centrometala.

“Moram rei da su stasali MiĹĄo Petran i Dejan MarcijuĹĄ, koji e ravnopravno konkurirati za prvi sastav. Ambicije u ovom prvenstvu bit e nam osvojiti ĹĄesto mjesto, koje vodi u play off. No, ako budemo na 7., 8. ili pak 9. mjestu nee biti katastrofa, dok o posljednjem, koje zna i direktno ispadanje iz elitnog odbojkaĹĄkog razreda, neemo ni razmiĹĄljatiâ€?, kazao je Horvat. Idueg e vikenda naĹĄi odbojkaĹĄi igrati na turniru u Rijeci, ĹĄto e im biti nova prilika za dobar trening, dok ve 1. listopada igraju prvu utakmicu Kupa: “Protivnik u Kupu bit e nam ili Slavonski Brod ili Valpovo, dok ve 11. listopada igramo prvi susret novog prvenstva protiv VaraĹždina. Ve smo imali prilike

odigrati s njima dvije pripremne utakmice i mogu rei da e susret biti zbilja zanimljiv�, objasnio je Horvat. (I. Strahija, foto: Z. Vrzan)

Rezultati: Centrometal - Graz 0:3, Rijeka - Ĺ empeter 3:0; utakmica za 3. mjesto: Centrometal - Ĺ empeter 3:0; Finale: Rijeka - Graz 3:1.

Najbolji na turniru: Pe enkovi – Rijeka (najbolji igra ), Piacekowski – Graz (najbolji tehni ar), Brozi – Rijeka (najbolji libero), Srdo – Rijeka (najbolji sme er).

Detalj s finalne utakmice turnira
16. rujna 2008. UXMQD

48

II. HNL - Prva pobjeda na gostovanju Meimurja

U ritmu sambe za trijumf u Sigetu Meimurje je dohvatilo prvu pobjedu na gostovanju. Uvjerljivo je svladan Hrvatski Dragovoljac u zagreba kom Sigetu. Pobjeda protiv jake Istre 1961 donijela je o ito samopouzdanje mom adi koju sve uspjeĹĄnije vodi mladi trener Kova evi. Brazilski duo: Leo-Paulinho donio je lijepu prednost akove kom sastavu u prvom dijelu, da bi domaina dokraja ila preostala dva napada a: Ĺ˝uljevi i Vuka. Gustoa u veznom redu i obrani u modernom sustavu: 4-2-3-1, te jaka napada ka linija sa ak etiri ofanzivna, ali i trka ki dobra igra a, spremna odraditi kvalitetne protunapade, ispostavilo se kao dobitna kombinacija za sva tri boda i sjajnu partiju i visoku kona nu pobjedu od ak 5:2 koja je znatno podigla raspoloĹženje u klubu. Posebice kad se zna da je Kova evi morao “kemijatiâ€? u obrani, u kojoj je nedostajao standardni Bratkovi koji se Ĺženio, pa je zaigrao stoperski tandem MiĹĄi-Para . Dovoenje MiĹĄia koji je donedavno bio lan U-21 reprezentacije,

pa se onda malo “izgubioâ€?, pokazuje se dobrim potezom, jer je u pitanju polivalentni igra koji moĹže zaigrati na viĹĄe pozicija. Dobro postavljena taktika trenera Kova evia koji je o ito nakon dvadesetak dana rada znatno podigao mom ad, prvenstveno u psiholoĹĄkom, ali i takti kom smislu donijela je pravi rezultat. Rezultat koji je oduĹĄevio sve koji su subotnje poslijepodne proveli u Sigetu. Ne samo goste, ve i domae. Takoer je o ito da Leo nije “ma ak u vreiâ€?. Zasigurno najbolji Brazilac koji se pojavio u akovcu. Sigurno da ovaj mladi napada

moĹže joĹĄ viĹĄe napredovati i moĹžda s njime Meimurje za neku godinu napravi i dobar posao. Njegov povratak u mom ad nakon zavrzlama oko “papiraâ€? donio je kvalitetu viĹĄe. Budi se i Lima, ili kako bi on Ĺželio da ga zovu kad je nogomet u pitanju Paulinho. Nedostatak kontinuiteta u igri o ito kod njega stvara probleme oko samopouzdanja. Napreduju iz utakmice u utakmicu i stoga bi bilo ĹĄteta

da neugodan udarac u glavu zada nove probleme, te da bude spreman za novi subotnji izazov. Uglavnom, u subotu se u prvih 45 minuta u Sigetu “plesala sambaâ€?, koja je o ito totalno probudila cijelu mom ad za zna ajna tri boda. (D. Zrna, foto: Vjeran Ĺ˝ganec Rogulja) HRVATSKI DRAGOVOLJAC MEIMURJE 2:5 ZAGREB.StadionNĹ CStjepanSpaji.Sudac:Klar (Grudar).Pomonici:DeviiNovak. etvrtisudac:PavleĹĄi. Delegat: Bunjevac. Strijelci: 0:1 Leo (2), 0:2 Leo (10), 1:2 N. Toki (18), 1:3 Lima (25), 1:4 Ĺ˝uljevi (55), 2:4 Kopunovi (76), 2:5 Vuka (79). HRV. DRAGOVOLJAC: Juri, Bare (od 46. Luketi), Ĺ pehar, osi, Zlatar, Matulovi, Golub (od 46. Gavranovi), N. Toki, Studenovi, Tadi (od 46. Kopunovi), MujdĹža, Ronan. Trener: Nikica Mileti. ME$IMURJE: Banovi, Pintari, Georgievski, Para , Lima (od 78. Vru ina), Vuka, Ĺ˝uljevi (od 63. Ba eli), Grgi, Darmopil, MiĹĄi, Slunjski, Leo. Trener: Mario Kova evi. Ĺ˝uti kartoni: osi, Eliomar, MiĹĄi, Darmopil, Vuka. Igra utakmice: Leo.

Ostali rezulta: Trogir - Mosor 0:0; Pomorac - Segesta 2:0; Solin - Vinogradar 1:0; Slavonac CO - Moslavina 2:0; Karlovac - Junak 2:1; Lokomova - Imotski 2:0; Istra 1961 - Suhopolje 2:0.

TABLICA 1. Karlovac 2. Slavonac CO 3. Istra 1961 4. Mosor 5. Segesta 6. Lokomova 7. Pomorac 8. Vinogradar 9. Solin 10. Junak 11. Meimurje 12. H. Dragovoljac 13. Suhopolje 14. Moslavina 15. Imotski 16. Trogir

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 1 1 0

0 2 2 2 1 1 1 3 0 1 1 1 2 1 0 2

1 0 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 3 4 5 4

12:7 10:2 8:5 5:3 9:6 9:6 8:8 8:7 8:7 10:9 9:9 7:11 4:9 3:12 6:11 8:12

15 14 11 11 10 10 10 9 9 7 7 7 5 4 3 2

Parovi 7. kola: Imotski - Trogir; Meimurje - Lokomova; Suhopolje - Hrvatski dragovoljac; Moslavina - Istra 1961; Junak - Slavonac CO; Segesta - Karlovac; Mosor - Solin; Vinogradar - Pomorac.

Brazilac Lima igra u sve boljoj formi, uz nadu da neugodan udarac u glavu u Zagrebu nije bio teĹže prirode
UXMQD MARIO KOVAEVI iskoristio trenersku priliku na klupi NK Meimurja

Ne bojim se izazova, sigurno imamo jednu od najboljih ekipa u ligi! Dvije pobjede Meimurja digle su atmosferu u akovekom klubu koji je nakon poraza u Starim Perkovcima i loĹĄe atmosfere na skupĹĄni dotaknuo “dnoâ€?. Dobri rezulta najbolji su lijek za cjelokupno funkcioniranje kluba. Iako iza sebe nema velikog trenerskog iskustva, ali zato ima igrakog u kojem je proĹĄao “sito i reĹĄetoâ€? prvoligaĹĄkog i drugoligaĹĄkog nogometa, te uklapanja u meimurski nogomet - priliku da vodi momad Mario Kovaevi koji je obavljao ulogu pomonika u prethodnom razdoblju u NK Meimurju odlino je iskoriso. Iako je prov Puljana najzasluĹžniji za pobjedu vratar Banovi, sjajna predstava prov Hrvatskog dragovoljca pokazala je da momad Meimurja ipak vrijedi najava i borbe za vrh tablice. Naravno, za pravu borbu je potrebno posloĹži “logiskuâ€?, ali kad je u pitanju momad, onda su mladi treneri koji znaju kako diĹĄe momad u teĹĄkim situacijama, ponekad velika prednost. Zasigurno je poznavanje situacije unutar momadi za Kovaevia bila vrlo bitna‌ Vjerojatno je splet okolnos doveo do toga da sam dobio priliku, ali ne bih je prihvao da nisam vjerovao da vodim kvalitetne momke, koji vrijedi puno viĹĄe i individualno i kao momad, nego ĹĄto su pokazala prva eri kola. Smatram da vrijedimo plasmana meu najboljih 5 ekipa lige i zbog toga sam se prihvao voenja ekipe.

Skinut prefiks “v.d.â€? s funkcije trenera U razgovoru sa sportskim direktorom Doveerom saznali smo da je barem za sad skinuta ispred Kovaevievog prezimena “v.d.â€?. To znai da je Kovaevi vjerojatno dobio priliku da vodi momad barem do kraja jeseni u ovim turbulentnim vremenima za klub.. - Radim dvadesetak dana s ekipom i vidljivo je da se diĹžemo. Prov Istre 1961, moĹžda i najjae ekipe lige, dobili smo utakmicu. PruĹžili smo dobar otpor, nismo se raspali. Banovi je branio odlino, dali smo sve od sebe i na kraju smo nagraeni sa sva tri boda. Prov Dragovoljca smo izgledali zaista izvrsno, ja bih rekao ak “predobroâ€?. Naime, ne bih volio da nas se digne, pa da onda tresnemo na pod. NajvaĹžnije je zadrĹža sadaĹĄnji nivo rada, zadovoljstvo s kojim igrai odrade zadatke koje postavim pred njih i onda nee bi problema. Iz svojeg igrakog iskustva sam ih uvjerio da jedino poĹĄten odnos na treningu daje rezultate, potaknuo sam ih da ponovno zaigraju onako kako su sposobni. Nakon pobjede moĹže se osje velika promjena, pjevalo se u svlaionici, i raspoloĹženje je odlino. Ĺ to i kako dalje, ve se danas ponovno igra s Dragovoljcem u Sigetu, ali u kupu‌ - PokuĹĄat emo sastavi ĹĄto bolju ekipu,

Mario Kovaevi koja e pokuťa odigra slino subotnjem nivou. Meum, idemo tamo bez imperava, sigurno e bi i odreenih promjena u sastavu, najviťe iz opravdanih razloga ozljeda Lime, preleŞane viroze Žuljevia. Kup nije prioritet, ali lijepo bi bilo ugos Dinamo u 2. kolu. Posebice jer u subotu u akovec sŞe joť jedna jaka ekipa - Lokomova, prakki 2. sastav Dinama.. - Nisam pristalica da previťe gledamo svoje provnike, pa onda na osnovu toga radimo takku i ekipu. Naravno, znamo od svakih odreene mane i vrline. NajvaŞnije je da smo mi pravi. Ako smo pravi, onda moŞemo dobi svakoga i to je recept koji u primjenjiva u nastavku sezone.

Prihvaam odgovornost, znam da je uspjeh samo I. HNL Kovaevi iza sebe ima dugogodiťnje igrako iskustvo, nosio je dresove prvoligaťa, igrao meunarodne utakmice, a ťto se trenerskog staŞa e, tek je na poetku, no ima zavrťenu ťkolu i do sada je dobro radio s mladima. - Meni je bilo dosta toga da budem kriv za neťto za ťto mi nitko nije dao odgovornost, pa sam nakon Slavonca krenuo u treninge s momadi kako valja, kazao igraima da neka doe tko hoe, no da sada ja vodim ekipu i da e do dolaska novog trenera radi kako ja kaŞem. A moj je princip poťten rad i poťten pristup, kako treningu tako i utakmici. Pa kad se ve piťe moje ime kao trenera, da barem vodim momad, objasnio nam je Kovaevi. Novi mladi strateg Meimurja ne boji se trenerskog izazova.. - Znam da joť uvijek uim, ne guram se u prvi plan, no malo me smeta ťto mi odmah nisu dali toliko pozornos. Nať je jedini cilj povratak u 1. HNL, a to moŞemo samo dobrim rezultama�, rekao nam je pri kraju razgovora kao i uvijek staloŞeni Mario Kovaevi, popularni Kova koji opmisno najavljuje povratak u borbu za sam vrh tablice. (D. Zrna)

III. HNL-ISTOK - U proĹĄlom tjednu odigrana dva kola

Polovian uinak meimurskih predstavnika PreloĹĄka Mladost kao da nije ista momad kod kue, odnosno u gosma. Toliko dekoncetracije, naivnos i olako primljenih golova prov ekipa koje su daleko od kvalitavne razine koju su primjerice svladane kod kue. Graar-Vodovod i najnovija preloĹĄka â€œĹžrtvaâ€? lider KriĹževci svladani su na domaem terenu, a u gosma olako izgubljeni bodovi u akovu, Brodu i najnovije u Bjelovaru. Oito je domai teren velika prednost za Mladost, za razliku od igara u gosma. Prov KriĹževci, utakmice koja je pred dvjestonjak gledatelja odigrana u srijedu zabiljeĹžena je vrijedna pobjeda. Gos su imali prvu i gotovo jedinu ozbiljnu prijetnju na poetku susreta. Kasnije su imali terensku inicijavu, ali jalovu, bez zavrĹĄnice. S druge strane domai su bili totalno konkretni. Iz jedne prilike posgli su dva gola. Ĺ alimo se, ali mladi Baari je okrunio jedinu pravu priliku preloĹĄkog sastava, da bi u nastavku pobjedu potvrdio Jari nakon topovskog udarca iz slobodnjaka. Pri tom je bilo i malo sree, jer je jedan gostujui igra promijenio smjer lopte koja je prevarila kriĹževakog vratara. Gos su imali par prijetnji, ali je Marec uvijek bio na mjestu. U subotu je Mladost gostovala u Bjelovaru i doĹživjela poraz od 3:1. PreviĹĄe promaĹĄenih prilika, posebice to vrijedi za Krznara koji je izgleda izaĹĄao iz golgeterske forme. Domai su to znalaki kaznili. Poveli su 2:0, Mlinarec je smanjio rezultat, da bi onda u jeku najveeg priska domai rijeĹĄili pitanje pobjednika i na kraju mogli joĹĄ uvjerljivije slavi. Posebice e se prepriava drugi zgoditak domaina kojeg je Jelii posgao kad su gos postavljali Ĺživi zid i neĹĄto raspravljali sa sucem. Uglavnom, prenaivno izguljen susret i prilika da se uzme barem bod. U subotu na domaem terenu od 16 sa Mladost doekuje Graniar. Uz pravi pristup pobjeda ne bi trebala bi upitna.

Domai bodovi uz puno muke U svojoj prvoj utakmici proĹĄlog tjedna NedeliĹĄe nije uspjelo svlada slabaĹĄnu Mladost iz Cernika, koja je upravo prov naĹĄih treeligaĹĄa upisala svoju prvu pobjedu. S problemima su NedeliĹĄani otputovali u Cernik, bez ak sedmorice igraa, a neraspoloĹženje napadaa stajalo ih je barem boda. Prilika je svakako bilo, no kako se na kraju broje golovi, jedan domaih bio je jai od 90 minuta ĹĄansi bez realizacije gosju. Ĺ teta zbog h bodova, jer su njima mogli anulira onaj poraz na igraliĹĄtu HraĹĄica u Dunjkovcu-Pretencu. Ipak, trebat e joĹĄ vremena NedeliĹĄu da doe u svoju punu natjecateljsku formu, kazao nam je trener Nenad Marec. Od NedeliĹĄa se u susretu s Virovicom traĹžila pobjeda, a kako su krenuli tako je i izgledalo. Ve u 2. minu Bujani je odlino nabacio s lijeve strane za Golubia, ovaj loptu zahvaa glavom, no ĹĄalje je ravno u gostujueg brania Grigia. Ni tri minute potom iz kornera loptu u kazneni prostor Virovice ubacuje Jagec, golman je izboksava, a na pravom je mjestu Belovi, koji ipak pogaa samo vanjski dio mreĹže. U iduih dvadesetak minuta slabo, kako s jedne,

NEDELIĹ E - VIROVITICA 2:1 DUNJKOVEC-PRETETINEC. IgraliĹĄte HraĹĄica. Sudac: Malovan (Staro Topolje). Pomonici: Bradari i Nikoli. Strijelci: 0:1 Ciglar (43), 1:1 Golubi (50), 2:1 Mihalic (81). NEDELIĹ E: Posavec, Golubi, Belovi, ukes, Zavrtnik, Baksa (od 46. PeriĹĄi), Mihalic, Bujani, Treska (od 57. Dumani), Zanjko, Jagec (od 87. Gyo). Trener: Nenad Marec. VIROVITICA: PuĹĄi, Vurdelja, Hasija (od 60. Vaclevek), Ciglar (od 63. Boban), Plei, Ninevi, Trojak, RuĹžak (od 77. Ilievski), Pavlekovi, Trupac, Grigi. Trener: Damir Pervan. Igra utakmice: SaĹĄa Mihalic.

BJELOVAR - MLADOST (P) 3:1

Slavlje NedeliĹĄana protiv Virovitice tako i s druge strane. Kod NedeliĹĄa caruju neprecizna dodavanja i ispucavanja lopte, koja gos iz Virovice na sreu domaih navijaa Skitnica ne znaju iskoristiti. U tim minutama spominjemo tek ĹĄansu Bakse, kao i prvi susret domaeg vratara s loptom, nakon ĹĄuta Trupca. Slijedi sijaset prilika iz prekida za domae, dva slobodnjaka i korner za Jageca, a zam gos iz prilike koja to nije smjela bi zabijaju gol. Domai vratar Posavec je u potpunos kriv za 0:1, jer ve uhvaenu loptu ispuĹĄta iz ruku, a poklon koris Ciglar, koji mirno zabija za vodstvo gosju. U drugi dio domai ipak kreu bolje. Mihalic iz slobodnjaka sa 17 metara dobro puca no vratar PuĹĄi odbija loptu, ali samo do noge Golubia, koji poravnava rezultat na 1:1. Taj gol NedeliĹĄu daje krila, unato hladnom vremenu pojaanom “sibirskim lahoromâ€? koji je nemilice puhao. PomaĹže i ulazak Dumania nakon dugog vremena, koji pojaava napad. No, ne daju se ni gos, koji svako malo pokuĹĄavaju ulovi obranu i vratara NedeliĹĄa nespremne. U meusobnom prepucavanju, uz veliku nervozu s gostujue klupe i iz domaeg gledaliĹĄta, prolazi vei dio drugog poluvremena, da bi u 81. minu, nakon ĹĄto je Grigi u svom kaznenom prostoru sruĹĄio Zavrtnika, sudac Malovan bez razmiĹĄljanja pokazao na bijelu toku. Siguran izvoa najstroĹže kazne je Mihalic za 2:1 domaih. Slijedi joĹĄ vea nervoza, kao i veliko nezadovoljstvo domaih navijaa, koji u nekoliko navrata nogama udaraju kuicu za gostujue izmjene. Nasilje na sreu svih prisutnih ipak nije eskaliralo. Do kraja susreta treba joĹĄ spomenu veliku priliku za goste, kad je nakon prekrĹĄaja Bujania gostujui slobodnjak s 18 metara osujeo vratar Posavec, a rezultat je na uvjerljiviju razinu mogao dii Dumani iz igre i Golubi nakon kornera, no zavrĹĄava se s 2:1. Trenera Nenada Mareca upitali smo kako je on vidio utakmicu: “Mislim da smo u prvom dijelu igrali ak i bolje no u drugom, no eto, dogodio nam se taj nesretni pogodak gosju. Posavec je evidentno pogrijeĹĄio, no pogreĹĄke igraa su sastavni dio igre, samo ĹĄto su one vratara uvijek pod povea-

DVIJE SLUĹ˝BENE utakmice Meimurja ovaj tjedan HNL -SJEVER - skupina A Danas ponovno protiv Dragovoljca, IV. Derbi kola u akovcu bez pobjednika u subotu u akovcu Lokomotiva Za Meimurje nema predaha. Danas je na rasporedu ponovno utakmica protiv Hrvatskog Dragovoljca, ali u kupu. Iako kup nije prioritet za Meimurje, ve prvenstvo, ne ide se s “bijelom zastavomâ€? u Zagreb. Dapa e, pokuĹĄat e se dobiti ova utakmica koja bi zasigurno joĹĄ viĹĄe podigla dobro ozra je u ekipi, te igra ima donijela veliki izazov - igranje protiv Dinama u kupu. A, kup ponekad donosi iznenaenja. U konkurenciju za mom ad vraa se od subote oĹženjeni

Bratkovi, Žuljevi e vjerojatno krenuti sa klupe zbog preleŞane viroze, a Lima dobiti zbog udarca u glavu - slobodno. Utakmica se igra u 16 sati. U isto vrijeme u subotu na SRC Mladost stiŞe Lokomotiva. Zagrep ani koji su pod patronatom Dinama igraju odli no na po etku sezone, drŞe sam vrh tablice, pa e to Meimurju biti novi veliki ispit mogunosti. Pobjeda Meimurju donosi priklju ak mom adima iz gornjeg dijela tablice. (dz)

POJAANJE za Meimurje iz Afrike

Blizu potpisivanje ugovora s kapetanom U-21 Toga Ajao Adje Desire Agbokousse glasi ime kapetana mlade reprezentacije Toga, koji od proĹĄlog tjedna trenira s akove kim drugoligaĹĄima. Mladi stoper, a moĹže i zadnji vezni,

eka registraciju, koja bi se trebala dogoditi

im stignu papiri, dakle kroz dva tjedna, rekli su nam uz klubu. Na taj na in pri a o dva kvalitetna Togoanca nije bila samo “patkaâ€?, joĹĄ kad bi doĹĄao najavljeni ponajbolji strijelac te reprezentacije‌ (dz)

Kako su se lijepo poredali meimurski predstavnici na tablici IV. HNL-sjever - skupina A. Svi su od 4. do 9. mjesta, jedino prosjek kvari Dinamo iz DomaĹĄinca kojeg oito eka teĹĄka borba za ostanak. Derbi kola odigran je u akovcu, gdje su domai igrali prov Podravine. Nakon po jedne velike prilike sa svake strane konano lijepa kombinacija Darmopila i Kovaevia za Tresku koji pogotkom vodi domae u prednost. Gos iz Ludbrega ganjaju izjednaenje i krajem prvog te cijelim drugim poluvremenom ozbiljno priĹĄu domai gol. ViĹĄe sretno nego spretno akovani su se branili od nasrtaja Kosira, D. Vauneca i M. Vauneca, no terenska inicijativa Podravine nije mogla proi bez realizacije. Nakon 1:1 domai igraju sve loĹĄije, pa osam minuta pred kraj gos prelaze u vodstvo lijepim lobom Valjka iznad vratara Ladia. Na kraju su domaini bili zadovoljniji, jer je pred sam kraj Murkovi postavio konanih 2:2. Pobjede kola zasigurno su zabiljeĹžili Dinamo Palovec i Graniar-Ellabo. Palovani su zabiljeĹžili treu domau pobjedu. Debelec je okrunio bolju

igru u prvom dijelu. Gos su odigrali angaĹžiranije u nastavku i poravnali, da bi ipak ulazak u igru Mihalovia donio ponovno bolju igra domaeg sastava. Ukazano povjerenje u nastavku utakmice Mihalovi je okrunio pobjednikim zgoditkom, da bi do kraja domai runski priveli utakmicu kraju. Kotoripani igraju u sve boljoj formi. Na gostovanju kod probuene Plitvice zabiljeĹžili su vrijednu pobjedu. Sastav trenera Lipia igra napadaki nogomet. Puno daju, isni za volju ponekad i prime poneki nepotrebni zgoditak, ali sve bliĹže su cilju gornjem dijelu tablice.Iz Novog Marofa se SlogaĹĄi nisu uspjeli vra neporaĹženi. Kumovao je tome velik promet i nikakva zarada, odnosno mnoĹĄtvo prilika i poluprilika za koje nije bilo raspoloĹženog realizatora. Konani je rezultat susreta postavljen joĹĄ poetkom utakmice, a na ast Slogi ide injenica da su se obranili prov raspoloĹženijih domaina. Bodovima se akovani ipak nadaju u iduem kolu, kad e ima prednost domaeg terena. Vrijednu domau pobjedu zabiljeĹžila je Trnava. (dz i is)

BJELOVAR. Gradski stadion. Sudac: Damir Pastuovi (Županja). Pomonici: Zobenica i Mei. Strijelci: 1:0 Poredski (37), 2:0 Jelii (49), 2:1 Mlinarec (58), 3:1 Bradvica (78). BJELOVAR: Cvani, Vrani, Adamec, Šibenik, Drlja, Kastlinger, Jelii, Golubi, Pear (od 89. Mlinari), Ljubi, Poredski (od 54. Bradvica). Trener: Marijan Holiek. MLADOST (P): Marec, Mlinarec (od 80. HiŞman), Baari (od 54. Suťec), Radikovi, Jari, Habuť, Krznar, Bukal, Vuk, Balent, Sabol (od 65. Cvetko). Igra utakmice: Ante Jelii.

Ostali rezultati: Vukovar ‘91 - Mladost (C) 3:1; Marsonia - Olimpija 0:2; Graar Vodovod - Koprivnica 7:0; Croaa - BeliĹĄe 1:0; KriĹževci - Slavija 2:0; Graniar - NAĹ K 0:3; ViĹĄnjevac - akovo 1:0.

TABLICA 1. KriĹževci

6

5

0

2. Graf. Vodovod

6

5

0

1 14:4 15 1

15:6 15

3. Bjelovar

6

4

0

2

13:8 12 8:4 12

4. akovo

6

4

0

2

5. Graniar

6

4

0

2 7:10 12

6. Vukovar ‘91

5

3

1

1 10:5 10

7. Mladost (P)

6

3

1

2 12:10 10

8. NAĹ K

6

3

1

2

11:9 10

9. NedeliĹĄe

6

3

0

3

8:8

9

10. Olimpija

6

3

0

3

6:7

9

11. Virovica

6

2

2

2

5:5

8

12. Slavija

6

2

1

3

8:8

7

13. Croaa

6

2

0

4

6:7

6

14. ViĹĄnjevac

6

2

0

4

5:8

15. Mladost (C)

6

1

2

3

4:8

5

16. Koprivnica

5

1

1

3 5:14

4

17. BeliĹĄe

6

1

0

5

4:8

3

18. Marsonia

6

0

1

5 4:16

1

6

Parovi 7. kola: Mladost (P) - Graniar; Slavija Bjelovar; Olimpija - KriĹževci; akovo - Marsonia; BeliĹĄe - ViĹĄnjevac; Koprivnica - Croaa; Mladost (C) -Graar Vodovod; Virovica - Vukovar ‘91; NAĹ K - NedeliĹĄe.

lom. Bitno da je on nama u drugom poluvremenu uvao mreŞu kako treba, a ovi su nam bodovi jako vaŞni jer idemo na dva gostovanja za redom.� U sljedeem kolu Nedeliťe oekuje gostovanje kod vrlo solidnog NAŠK-a. (Dejan Zrna i Ivana Strahija) Rezulta: Sloboda - Dubravka 6:1; akovec - Podravina 2:2; Dinamo (P) - Ivanica 2:1; ukovec 77 - Dinamo (D) 3:0; Plitvica - Graniar-Ellabo 2:3; Novi Marof - Sloga 1:0; Trnava - Mladost 1:0.

TABLICA 1. Sloboda

5

1

0

2. Novi Marof

5

4

0

20-6

13

14-2

12

3. Podravina

5

3

1

4. Dinamo (P)

5

3

0

5. Sloga

5

3

0

1

21-7

10

2 2

13-8 5-4

9

6. Trnava

5

3

0

2

6-10

9

7. akovec

5

2

2

1

22-9

8

8. Graniar-Ellabo

5

2

2

1

13-12

8

9. ukovec 77

5

2

1

2

8-7

7

10. Ivanica

5

2

0

3

10-11

6

11. Mladost

5

1

1

3

2-11

4

12. Plitvica

5

1

0

4 10-12

3

13. Dinamo D.

5

1

0

4

4-21

3

14. Dubravka

5

0

0

5

1-29

0

1

9

Parovi 6. kola: Dubravka - Mladost; Graniar-Ellabo - Novi Marof; Sloga - Trnava; Dinamo (D) - Plitvica; Ivanica - ukovec 77; Podravina - Dinamo (P); Sloboda - akovec.
UXMQD 5. kolo BRATSTVO - VIDOVAN 6:2 (3:0)

SAVSKA VES. IgraliĹĄte u Savskoj Vesi. Suci: SaĹĄa FegeĹĄ (NedeliĹĄe), Dragan Hrustek (M. Mihaljevec), Dragutin Novak (Lopatinec). Delegat: Petar Krha

(Novakovec). Strijelci: 1:0 Fu ko (1), 2:0 M. Mesari (7), 3:0 M. Mesari (36), 4:0 Fras (46), 5:0 Varga (59), 5:1 Hujs (79), 5:2 Kuzmi (85), 6:2 M. Mesari (87). BRATSTVO: Novak, Jambroťi, Fu ko, Fras, Novak, B. Carevi (od 54. Varga), M. Carevi (od 68. Pokriva ), Gori anec, M. Mesari, D. Mesari, Vlahov (od 54. Horvat). Trener: Goran HiŞman. VIDOV AN: Šimuni, Friť i, Vidovi, I. Horvat, Hujs, Šestak (od 68. A. Horvat), Kuzmi, Nesti (od 72. D. Horvat), Lovrek, Marko Matulin, Mario Matulin (od 46. A. Nesti). Trener: Tomislav Zvoťec. Žuti kartoni: Vlahov (Bratstvo), Hujs, Šestak (Vidov an).

I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

Sloboda i Sokol u gostima nastavili veliku pobjedniku seriju Polet u Gardinovcu do pobjede u drugom dijelu. Nakon prvog dijela zgoditaka nije bilo, ali je zato kod svake mom adi bio po jedan opomenuti igra . U drugom dijelu nije bilo opomenutih igra a, ali je zato bilo zgoditaka. Odmah na samom po etku drugog dijela u 48. minuti sudac utakmice Belovi opravdano je dosudio kazneni udarac za goste. Siguran sa 11 metara bio je Zoran Ĺ ardi. Na 2-0 povio je u 65. minuti Andrej Gori anec. Do kraja utakmice isti dvojac postigao je joĹĄ po jedan zgoditak za visoku pobjedu od 4-0. Radni ki iako domain imao je u ovom susretu podreenu ulogu.

RADNIKI - POLET (SMnM) 0:4 (0:0) GARDINOVEC. Igraliťte Radni kog. Suci: Mihael Belovi (Novo Selo na Dravi), Lidija Kralji (Ivanovec), Željko Kova i (Šenkovec). Delegat: Ivan Kova (D. Kraljevec). Strijelci: 0:1 Šardi (48-11m), 0:2 A. Gori anec (65), 0:3 Šardi (74), 0:4 A. Gori anec (84). RADNI KI: Sternad, Sabol, Carovi, Toplek (od 65. Colari), Lovren i, Kr mar, Furdi, Makar, Patafta, Škvorc (od 76. Kolari), BlaŞeka (od 80. Sanjkovi). Trener: Vlado Pavlekovi. POLET: $urkin, Koťa (od 84. T. Kralj), Karlov ec (od 59. Kutnjak), Hren, Per i, Turk, Županec (od 75. Tom. Kralj), Sobo an, A. Gori anec, Šardi, G. Gori anec. Trener: Boris $orevi. Žuti kartoni: Carovi (Radni ki), Županec (Polet).

BSK - MLADOST (I) 2:1 (2:1) BELICA. Igraliťte Mostiť e. Suci: Matija Horvat (Savska Ves), Marin Horvat (Šenkovec), Dario Bubek (Miklavec). Delegat: Drago Šafari (Lopatinec). Strijelci: 1:0 Baksa (4-11m), 2:0 Baksa (22-11m), 2:1 Vabec (32). BSK: Pani, Mlinari, Dodlek, Gunc, Mesari, Horvat, Baksa (od 90. Bobi anec), Korent, Mihalec, Kolar, Hajdarovi. Trener: Ivan David. MLADOST: Jelen i, Zorkovi, Dragovi (od 80. Fodor), Kriťtoi, Jambroťi, Cvek, Novak, Dragovi, Vabec, Horvat (od 68. B. Novak), Fu ko. Trener: Robert Taradi. Žuti karton: Dragovi (Mladost).

PLAVI - SOKOL 1:3 (0:0) PEKLENICA. Igraliťte Pocurke. Suci: Borut KriŞari ( akovec), Renato Posavec (Strahoninec), Damir Fodor (Slakovec). Delegat: Josip Baksa. Strijelci: 1:0 Majeri (60), 1:1 D. Šolti (70), 1:2 D. Šolti (79), 1:3 Kerovec (88). PLAVI: Novak, N. Mikuli, Zadravec, Polanec, Trstenjak, Turk, J. Škvorc, K. Škvorc, Majeri, Škerbi (od 71. Govedi), Nerer. Trener: Milivoj Trstenjak. SOKOL: B. Puh, Marko Mikolaj, Lebar (od 72. I. Munar), D. Šolti (od 89. Drk), Kerovec, Leťko, M. Lisjak, Simun, N. Šolti, T. Lisjak, N. Munar (od 89. L. Mikolaj). Trener: DraŞen Fric. Žuti kartoni: Majeri (Plavi), D. Šolti, Simun (Sokol).

POLET - SLOBODA (S) 1:2 (1:1) PRIBISLAVEC. Igraliťte Petar Perťi. Suci: Damir Aldi (Strahoninec), DraŞen Sukanec (Savska Ves), BoŞidar Jura i (Strahoninec). Strijelci: 0:1 Hergoti (30), 1:1 Obadi (44), 1:2 Hergoti (80). POLET: Stamenkovi, Posavec (od 70. Vukovi), Baťek, Okreťa, Zadravec, Nemec, Magdaleni (od 62. Medved), Gajnik, Obadi, Horvati (od 81. Glad), Pali. Trener: Mladen Reťetar. SLOBODA: Kolar, HiŞman, G. Petek, Novak, Levec, Katanec, Hergoti (od 83. Lackovi), Srnec, Goricaj, Novak (od 70. Kamenar), D. Petek (od 62. Pani). Trener: Stjepan Petek. Žuti kartoni: Posavec, Pali (Polet), Novak (Sloboda).

Hergoti dvaput za pobjedu Slobode Pobjeda Slobode u Pribislavcu. Prvih pola sata igre proĹĄlo je u ispitivanju snaga izmeu dva kaznena prostora i uvanju vlastite mreĹže netaknutom. No, gosti iz Slakovca u 30. minuti zgoditkom Kristijana Hergotia dolaze u vodstvo od 1-0. Do kraja prvog dijela domai Polet pokuĹĄava doi do izjedna enja. To im polazi za nogom minutu prije odlaska na odmor, a strijelac za izjedna enja od 1-1 bio je Goran Obadi. U drugom dijelu sli na slika na terenu. Zgoditak odluke za pobjedu Slobode od 2-1 postigao je u 80. minuti svojim drugim zgoditkom na utakmici Kristijan Hergoti. Na kraju kad se sve zbroji pobijedila je spretnija gostujua mom ad. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra u vrlo Ĺžustroj, ali korektnoj utakmici.

Derbi susjeda Sokolu u Peklenici

Nova pobjeda BSK-a Utakmica sa puno Ĺžara gdje su obje mom adi krenule vrlo ofenzivno. Gosti iz Ivanovca neĹĄto agresivniji i ine dva prekrĹĄaja u svom kaznenom prostoru u razmaku od samo 18. minuta. Prvi ve u 4. minuti, a drugi u 22. minuti. Oba kaznena udarca za domae je realizirao Tomislav Baksa. Zanimljivo je da je drugi kazneni udarac dosuen na intervenciju drugog pomonog suca Bubeka. Mladost je uspjela smanjiti na 2-1 u 32. minuti zgoditkom Davora Vabeca. Bilo je to sve ĹĄto se ti e zgoditaka i opomena. Drugi dio bez zgoditaka, bez opomena, bez prigoda.

Uglavnom dosadno u Murskom SrediĹĄu U Murskom SrediĹĄu bez zgoditaka. Po prohladnom i vjetrovitom vremenu kao da strijelci nisu bili raspoloĹženi za

OMLADINAC - SPARTAK PMP 2:1 (2:0)

RUDAR - VENERA PMP 0:0

NOVO SELO ROK. Igraliťte Stadion NK Omladinac. Suci: Kristinko Jaluťi ( akovec), Rudolf iŞmeťija (D. Dubrava), Bruno Brljak (D. Dubrava). Delegat: Stjepan KriŞari ( akovec). Strijelci: 1:0 Ratajec (11), 2:0 Cerovec (43-11m), 2:1 T. Bari (71). OMLADINAC: Deban, Buhin, Reich, KaniŞaj, alopa, Reťetar, K. Culjak, M. Culjak, Ratajec, Cerovec, Mlinari. Trener: Denis Ratajec. SPARTAK PMP: Jalťovec, Pasler, T. Bari, Opa ak, G. KriŞai, Podgorelec, Šegovi, RuŞi, Fran i (od 22. Mihalic), Pavlekovi, Orehovec (od 80. D. Mihalic). Trener: Ante apalija. Žuti karton: Reich (Omladinac).

M. SREDIŠ&E. Igraliťte Rudar. Suci: BoŞidar Kolari (Novo Selo Rok), Darko Filip i (Slakovec), Ivica Horvat (Vratiťinec). Delegat: Stjepan Talan (Ivanovec). RUDAR: Rajf, J. Leich, Zadravec, Kukovec, Živko, Šprajc, Varga, A. Leich, Bogdan (od 46. Kos; od 82. Šprajc), Rihtarec, Strojko (od 64. Baťnec). Trener: Marijan Mohari. VENERA PMP: Kocijan, Cvetkovi, Perko, I. Vabec, L. Vabec (od 87. Ambruť), Petri evi (od 65. Škvorc), R. Vabec, Peras, Kerman, Medved, Kamenar. Trener: Zvonimir Rihtarec. Žuti kartoni: Šprajc (Rudar), Perko, R. Vabec, Kerman (Venera PMP).

MEIMURSKA LIGA – VETERANI – ISTOK – 4. KOLO

HODOĹ AN. IgraliĹĄte HodoĹĄan. Sudac: Rudolf iĹžmeĹĄija. Strijelci: 1:0 Smolek (14), 1:1 Hajdarovi (24), 2:1 Ĺ vec (27), 2:2 Lovrek (39). HODOĹ AN: Krznar, Sabol, Srpak, Biher, BlaĹžeka, Smolek, Dolen i, Ĺ avora, Vlahek, Vlah, Ĺ vec. RADNI KI: Kova ec, D. Baksa, eh, Poto njak, Hajdarovi, Z. Baksa, Krznar, J. Novak, D. Novak, Vlahek, Horvat.

D. VIDOVEC. IgraliĹĄte Vidov an. Sudac: Velimir Leva i (Novakovec). Strijelci: 1:0 Bartoli (5), 2:0 Bartoli (13), 2:1 Mar ec (40), 2:2 Musta (47), 2:3 Mar ec (51), 3:3 Bartoli (68). VIDOV AN: PiĹĄpek, Igrec, A. Vidovi, Ĺ tei, Pongrac, Hertelendi, Poljak, Kvakan, Kuzmi, I. Vidovi, Bartoli. SPARTAK: Pintar, PoĹžgaj, I. KriĹžai, Horvat, Milijan i, Musta , Mar ec, Lon ari, M. KriĹžai, Juras, Domjani.

Strijelci: 0:1 Slavi ek (18), 1:1 Tomi i (43). POLET: Grkavec, Sever, Fodor, Posavec, Prprovi, Iva i, Pintar, Radek, Vrbanec, Tomi i, BaĹĄek. MLADOST: Mihalec, Martinec, iĹžmeĹĄija, Hali, Bauer, KalĹĄan, Slavi ek, Horvat, Jeud, Zvonarek, Kljaji.

TABLICA 3

2. Spartak

4

3. Dinamo (D)

3

4. Vidovan

3

5. Mladost (I)

4

PODTUREN - MLADOST 2:1 (2:0)

6. Polet (P)

PODTUREN. Igraliťte Trnoc. Sudac: Željko Kova i (Šenkovec). Strijelci: 1:0 Vinkovi (16), 2:0 Vinkovi (37), 2:1 Varga (50). PODTUREN: Šolti, Kerovec (od 46. Lepen), Horvat, J. Strahija, Biber, Drk, Vinkovi (od 49. Cerovec), Ko evar, I. Strahija, I. Hranilovi (od 51. Kukovec), V. Hranilovi. MLADOST: Mihalinovi, Jambrovi, Viťnji, Klinec, RuŞi, BoŞi, Cigrovski, Gajnik, Varga, Toplek, Suťec.

7. Podturen

3

Prva jesenska pobjeda Bratstva. Do ekali su navija i Bratstva i to da njihova mom ad zabiljeĹži prvu prvenstvenu pobjedu. Poveli su ve u 1. minuti zgoditkom KreĹĄimira Fu ka. Ĺ est minuta kasnije na 2-0 povisuje Milan Mesari. Isti je igra strijelac treeg zgoditka u 36. minuti. U drugom dijelu odmah u prvoj minuti nastavka utakmice Zoran Fras povisuje vodstvo Bratstva na 4-0. Boris Varga u 59. minuti postiĹže novi zgoditak za domae i vodstvo od 5-0. Tek pred sam kraj u 79. minuti Dalibor Hujs uspijeva postii zgoditak za Vidov an. Darko Kuzmi bio je strijelac drugog zgoditka gostiju iz Donjeg Vidovca. Svojim treim zgoditkom tri minute prije kraja Milan Mesari postavlja kona nih 6-2. za Bratstvo. Bratstvo je bilo bolji takmac tijekom cijele utakmice, dominantnija, u inkovita u realizaciji i pobjeda nije mogla promai. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igra a.

LISTA STRIJELACA 6 zgoditaka – Krisjan Hergo (Sloboda S) 5 zgoditaka – Milan Mesari (Bratstvo SV), Dario Šol (Sokol) 4 zgoditka – DraŞen Petek (Sloboda S), Miťo Pal (Polet P), Andrej Gorianec (Polet SMNM), Tihomir Majeri (Plavi Pek.) 3 zgoditka – Miran Horvati, Krunoslav Gajnik, Goran Obadi (Polet P), Denis Srnec (Sloboda S), DraŞen Horvat, Darko Kuzmi (Vidovan), Luka Rihtarec (Rudar), Maja Pavlekovi (Spartak), Tomica Nerer (Plavi Pek.), Goran Kerman (Venera PMP), Tomislav Baksa (BSK) 2 zgoditka – Nino Mlinari, Jurica Novak, Ivica Cerovec (Omladinac NSR), Alen Kovai (Rudar), Nikola Munar (Sokol), Zoran Peras (Venera PMP), Krunoslav Škvorc (Plavi Pek.), Mario Turk, Goran Gorianec, Zoran Šardi (Polet SMNM), Igor Šegovi (Spartak), Slobodan Horvat, Krisjan Mihalec (BSK), Tihomir BlaŞeka, Nikola Pataa, Danijel Makar (Radniki), Danijel Novak (Sloboda S)

FAIR PLAY Iskljueni igrai: nije bilo Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Maja Županec (Polet SMNM), Dario Šol (Sokol)

Rezulta 5. kola: Radniki Elite R.O. – Polet (SMNM) 0-4, Plavi (Pek.) – Sokol 1-3, BSK – Mladost (I) 2-1, Omladinac (NSR) – Spartak 2-1, Rudar – Venera PMP 0-0, Bratstvo (SV) – Vidovan 6-2, Polet (P) – Sloboda (S) 1-2.

TABLICA 1. POLET (SMNM)

5

4

1

0

12-2

13

2. SLOBODA (S)

5

4

0

1

16-5

12

3. SOKOL

5

4

0

1

10-5

12

4. BSK

5

3

1

1

10-7

10

5. POLET (P)

5

2

2

1

15-10

8

6. VENERA PMP

5

2

2

1

7-3

8

7. PLAVI (Pek.)

5

2

2

1

11-8

8

8. SPARTAK

5

2

1

2

8-8

7

9. RUDAR

5

1

3

1

6-7

6

10. OMLADINAC (NSR)

5

2

0

3

9-18

6

11. BRATSTVO (SV)

5

1

1

3

11-15

4

12. RADNIKI ELITE R.O.

5

1

0

4

7-12

3

13. VIDOVAN

5

0

1

4

9-19

1

14. MLADOST (I)

5

0

0

5

1-13

0

Parovi 6. kola: Polet (SMNM) – Sloboda (S), Vidovan – Polet (P), Venera PMP – Bratstvo (SV), Spartak – Rudar, Mladost (I) – Omladinac (NSR), Sokol – BSK, Radniki Elite R.O. – Plavi (Pek.). Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 16 sa.

Meimurska nogometna liga veterana “Sjeverozapad� Rezulta 5. kola: D. Koncovak – Dubravan 4:4; Zebanec – Napredak 1:0; Mura – Polet 5:0; Sloga – Zasadbreg 5:0; Venera-PMP – Bratstvo 3:3

TABLICA 1. ZEBANEC

5

4

0

1

16-11

12

2. BRATSTVO

5

3

1

1

18-8

10

3. NAPREDAK

4

3

0

1

10-3

9

4. MURA

4

3

0

1

10-4

9

5. DUBRAVAN

5

2

1

2

14-13

6. VENERA-PMP

4

2

1

1

11-13

7

7. ZASADBREG

5

2

0

3

10-13

6

7

8. SLOGA

5

1

0

4

8-9

3

9. POLET

4

1

0

3

12-16

3

10. D.KONCOVAK

5

0

1

4

6-25

1

Parovi 6. kola 28. rujna u 13.00 sa: D.Koncovak - Zebanec; Dubravan – Bratstvo; Zasadbreg - Venera-PMP; Polet - Sloga; Napredak - Mura

AKOVEC - RUDAR 3:2 (1:1)

PRIBISLAVEC. IgraliĹĄte Polet. Sudac: Davor Ĺ upljika (Ĺ enkovec).

1. BSK

Domaa pobjeda Omladinca. Da su odlu ili domai krenuti po sva tri boda protiv mom adi Spartaka pokazao je povratnik iz veteranske mom adi u seniorsku Denis Ratajec svojim ranim zgoditkom u 11. minuti za vodstvo domaih od 1-0. Nakon toga gosti iz Male Subotice dva puta pogaaju vratnicu vratiju Mire Debana. U situaciji kada je Marko RuĹži pogodio vratnicu bilo ju je teĹže pogoditi nego mreĹžu. Matija Pavlekovi pak je imao neĹĄto teĹžu situaciju, ali je i on mogao bolje reagirati. Nakon te dvije prigode gostima se da peh bude vei u 22. minuti ozlijedio Nenad Fran i. Dvije minute prije kraja prvog dijela ponovno je na sceni Denis Ratajec. U kaznenom prostoru gura si loptu pored Podgorelca, a ovaj ga ruĹĄi i za suca JaluĹĄia dvojbi nije bilo, kazneni udarac. Isti je za 2-0 realizirao domai kapetan mom adi Ivica Cerovec. U drugom dijelu gosti iz Male Subotice igraju Ĺživlje, ali tek u 71. minuti Tomislavu Bariu uspijeva tek da smanji rezultat na 2-1 i tako ublaĹži gostujui poraz. Samo jedan opomenuti igra i to domai.

STATISTIKA 25 posgnuh zgoditaka ili 3,5 po utakmici iskljuenja nije bilo 17 opomenuh igraa 4 kaznena udarca dosuena i is realizirani

MEIMURSKA LIGA – VETERANI – ZAPAD – 4. KOLO

POLET - MLADOST (P) 1:1 (1:1)

VIDOVAN - SPARTAK 3:3 (2:1)

Reaktiviranje Ratajca za pobjedu Omladinca

Bratstvu prva pobjeda

Sokolu zavrĹĄnica u Peklenici. Iz prvog dijela valja spomenuti pogoenu vratnicu Sokola u 20. minuti. Sat igre trebalo je domaim Plavima da svladaju Borisa Puha i dou u vodstvo od 1-0. Strijelac je bio Tihomir Majeri. Kobno za domae bilo je posljednjih dvadesetak minuta utakmice. Prvo je Dario Ĺ olti u 70. minuti poravnao rezultat na 1-1, a potom u 79. minuti doveo Sokola u vodstvo od 2-1. Potvrda gostujue pobjede od 3-1 uslijedila je dvije minute prije kraja utakmice zgoditkom Ivana Kerovca. Jedan domai, a dvojica gostujuih opomenutih igra a.

HODOĹ AN - RADNIKI 2:2 (2:2)

igru. Bilo je nekoliko prigoda pred jednim i drugim vratima, ali je realizacija zakazala. Domai Rudar nakon pobjede u Donjem Vidovcu o ekivao je potvrdu dobre igre i novu pobjedu, ali je Venera PMP dobro zatvorila prilaze svojim vratima koja je uvao Davor Kocijan. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igra a.

AKOVEC. Igraliťte SRC Mladost. Sudac: Franjo Horvat. Strijelci: 0:1 Srnec (3), 1:1 Sanjkovi (41), 2:1 Hranilovi (48), 2:2 Novak (73), 3:2 Hranilovi (88). AKOVEC: Tropťa, Ga al, Koleni, Pongrac, Srpak, Hranilovi, Škrobar, Damjan, Žganec, Sanjkovi, KneŞevi. RUDAR: Šafari, Vabec, Kova i, Rob, Žerjav, Novak, Glavina, Pavlovi, Antolovi, Liklin, Srnec. BRATSTVO - STRAHONINEC 2:0 (1:0)

0

0

13-4

9

2

2

0

13-7

8

2

0

1

12-6

6

1

2

0

10-6

5

1

2

1

9-5

5

4

1

2

1

9-9

5

OMLADINAC - POBJEDA 3:2 (1:0)

3

1

1

1

5-5

4

NOVO SELO ROK. IgraliĹĄte Omladinca. Sudac: Darko Pokriva . Strijelci: 1:0 Turk (11-11m), 1:1 Zobovi (48), 2:1 Turk (55-11m), 3:1 Fric (82), 3:2 Zamuda (85).

8. Jadran

3

1

1

1

6-8

4

9. HodoĹĄan

4

0

2

2

5-14

2

10. Mladost (Pr.)

3

0

1

2

3-10

1

11. Radniki

4

0

1

3

4-15

1

SAVSKA VES. Igraliťte Bratstvo. Sudac: Dragutin Novak (Lopatinec). Strijelci: 1:0 Vrbanec (42), 2:0 Baksa (49). BRATSTVO: Žnidari, Mesari, Horvat, Vrbanec, Petek, Baksa, Zanjko, Knez, Baťek, Podvezanec, Šolti. STRAHONINEC: Žvorc, Žuni, Makovec, Antonovi, Ma ek, Kova , Posavec, HadŞi, Marcijuť, Drabi, Zobec.

OMLADINAC: Grahovec, Skoliber, Turk, Jaklin, Bel, Fric, Golubi, A. Varga, Jurinec, B. Varga, Kova evi. POBJEDA: MarciuĹĄ, PaĹĄi, Kova , Horvat, Ivan i, Pintari, Zamuda, Furdi, Ĺ kvorc, Zobovi, Topolnjak.

SLOBODA - NEDELIĹ E 0:2 (0:1) SLAKOVEC. IgraliĹĄte Slobode. Sudac: DraĹžen Sukanec (Savska Ves). Strijelci: 0:1 Ĺ˝. MarciuĹĄ (31), 0:2 Novak (67). SLOBODA: Golub, TomĹĄi, Filip i, IvanuĹĄa, Kiri, KriĹĄtoi, MarcijuĹĄ, Hea, Gavez, Petek, Modrinjak. NEDELIĹ &E: Borko, Pongrac, Vizinger, Posavec, Zanjko, Z. MarciuĹĄ, Tkal ec, Branilovi, Ĺ˝. MarciuĹĄ, Novak, VukĹĄi.

ŠENKOVEC - SLOBODA (M) 1:2 (1:2) ŠENKOVEC. Igraliťte Gor ica. Sudac: Ivan Žganec ( akovec). Strijelci: 1:0 Ratajec (11), 1:1 Šari (13), 1:2 Vidovi (25). ŠENKOVEC: Šegovi, Kolar, Baranaťi, A. Toplek, Vrbanec, Novak, Fras, Ratajec, D. Toplek, Kosma , Ke keť. SLOBODA: Jankovi, Radek, Hren, Mar ec, Gori anec, Ku ek, Mihoci, Šari, Mesari, Bratkovi, Vidovi.

TABLICA 1. Omladinac (NSR) 2. akovec 3. NedeliĹĄe 4. Sloboda (M) 5. Pobjeda 6. Rudar 7. Strahoninec 8. Sloboda (S) 9. Bratstvo (SV) 10. Sokol 11. Omladinac (M)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 0

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 4

15-7 14-6 12-4 8-5 15-9 14-10 8-10 7-5 9-13 9-18 7-17

10 10 10 10 9 6 6 3 3 3 0

12. Ĺ enkovec

4

0

0

4

4-15

0
UXMQD 5. kolo OTOK – MLADOST (P) 0:1 (0:0) OTOK. Igraliťte Otok. Suci: Jadran Kukovec, Darko Pokriva, Josip Jurinec. Delegat: Dejan Kova. Strijelac: 0:1 Talan (90): OTOK: Marka, S. Kalťan, D. ReŞek (od 90. B. Balent), I. Kalťan, Vuji, BlaŞini, Hertl (od 60. Šimec), D. Kalťan, Vukovi (od 64. Lepen), Malek, Palai. Trener: Ivica Kalťan. MLADOST: I. Kolari, Fileť, Talan, Ž. Sabol, M. Sabol, Tkalec, Gorupi, Jankovi (od 44. Vrbanec), emerika, Maje (od 46. N. Kolari), Vukoja (od 79. Janec). Trener: Duťan Podgorelec. Žu kartoni: BlaŞini, Malek, Vukovi, D. ReŞek (Otok), Jankovi, I. Kolari, Ž. Sabol (Mladost).

PODTUREN – BORAC PMP 3:2 (1:1) PODTUREN. Igraliťte Trnoc. Suci: Dalibor Juri (akovec), Antun Koruni (Lopanec), Nikola Zanjko (Nedeliťe). Delegat: Rajko Zadravec (M. Srediťe). Strijelci: 0:1 Hali (15), 1:1 Srťan (31-11m), 2:1 Drk (58), 3:1 Škvorc (79), 3:2 RuŞman (83). PODTUREN: Kovai, BoŞi, Škvorc, Balenovi, Srťan, Radovan, Telebuh (od 46. Kolari), Drk, Lepen, Golubi, Turk (od 62. Kovai). Trener: Vjenceslav Hranilovi. BORAC PMP: Vlah, Granar (od 72. R. Brumen), Vrbanec, Jalťovec, N. Brumen, Zrna, Hali, Cirkveni, Janec, RuŞman, Srpak (od 46. Cika). Trener: Ivan Zrna. Žu kartoni: Balenovi (Podturen), Hali, Srpak, Janec (Borac PMP).

DRAVA – CROATIA 2:2 (0:1) D. MIHALJEVEC. Igraliťte Športski park Drava. Suci: Petar Petrac (Kotoriba), Josip Novak (akovec), Goran Strahija (Podturen). Delegat: Mijo Horvat. Strijelci: 0:1 Krmar (9), 0:2 Debelec (67), 10:2 RuŞi (74), 2:2 Šimuni (89). DRAVA: Koiť, Ivaci, Štrok (od 73. Bartoli), Šimuni, Novak, Mihalec, Mesarek, Hoťnjak, Furunija, Klari (od 61. Krznar), RuŞi. Trener: Zoran Ivanok. CROATIA: Patarec, Hunjadi, Ciglar, Kozjak, Kolar, Gorianec, Kosi, RuŞi, Krmar (od 62. Debelec), urin (od 79. Bali), Novak (od 68. urila). Trener: Stjepan Makar. Žu kartoni: Šimuni, Klari, Ivaci, Novak (Drava), Kozjak (Croaa).

NAPRIJED – GRANIAR (N) 3:2 (1:1) CIRKOVLJAN. Igraliťte Naprijed. Suci: Dario Srnec (Puťine), Rudolf iŞmeťija (D. Dubrava), Renato Vuk (Ivanovec). Delegat: Franjo Kocijan (Šenkovec). Strijelci: 0:1 Kriťto (20), 1:1 Marnec (43); 1:2 Novak (54), 2:2 D. ReŞek (62), 3:2 A. Horvat (73). NAPRIJED: Viher, Vuk (od 48. Žvorc), Z. MoŞek, F. Horvat (od 46. A. Horvat), Bedeniki, N. ReŞek (od 75. Kemec), I. Glavina, Marnec, M. MoŞek, Ž. Glavina, D. ReŞek. Trener: Tomica Šestan. GRANIAR: Šalamon, Kolari, D. Drvoderi, Levai, Paler, BlaŞon, S. Drvoderi, Novak, A. Drvoderi, Orehov (od 46. Posavec), Kriťto. Trener: Josip Katani. Žu kartoni: Viher, Ž. Glavina, N. ReŞek (Naprijed), Orehov, Kolari, A. Drvoderi, Paler, Kriťto (Graniar). Crveni karton: D. Drvoderi (Graniar).

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

Mladost iz Svete Marije domaom pobjedom vratila vrh Mladosti domaa pobjeda za povratak na vrh. Brzo su domai rijeťili goste iz Draťkovca. Za 15. minuta imali su vodstvo od 2-0. Prvi je strijelac bio Boris Hunjadi, a drugi Nikola Hobor. U prvom dijelu gosti iz Draťkovca imali su dvije prigode. Udarac Darka mrleca domai vratar Miroslav Kranjec je obranio, a Dejan Vuleti u drugoj prigodi slabo puca. U drugom dijelu David Matja i isto nije bolje sree od svojih prethodnika. Dejan Vuleti ipak u 50. minuti trese domau mreŞu za 2-1. Za kona nih 3-1 pobrinuo se Stiven Šamarija svojim zgoditkom u 74. minuti. U samo dvije minute domai ne uspijevaju preko Nikole Hobora i Davida Igreca postii joť koji zgoditak. Kod Mladosti su dobro odigrali Igrec i Šamarija, a vrlo dobro je utakmicu odsudio Ivica KriŞai. Po jedan opomenuti igra u svakoj mom adi. Dubravi tri boda sa gostovanja. Tino Sabol doveo je goste iz Sivice u 28. minuti u vodstvo od 1-0. Dugo je bilo to gostujue vodstvo, sve do 80. minute kada je na 1-1 poravnao Dejan Drenovac. Kada se domai Dubrav an ve ponadao bodu u 90. minuti Krunoslav Maari donosi Dubravi sva tri. Što su bodovi otiťli u Sivicu krivi su domai napada i koji su tijekom cijele utakmice imali viťe prigoda za postizanjem zgoditaka, ali nesmotrenost njihovih napada a bila je ispod svake kritike. Tri domaa, a jedan gostujui opomenuti igra . Naprijedu pobjeda u susretu s Grani arem. Dva su puta gosti iz Novakovca imali vodstvo da bi domai pred kraj preokrenuli rezultat u svoju korist. Marko Kriťtofi prvi se upisao u listu strijelaca u 20. minuti. Dvije minute prije odlaska na odmor Željko Martinec izjedna io je na 1-1. Po etkom drugog dijela u 54. minuti Grani ar ponovno ima vodstvo, a strijelac je bio Ivan Novak. Damir ReŞek je u 62. minuti po drugi puta poravnao rezultat. U 80. minuti gosti su

MLADOST – DRAŠKOVEC 3:1 (2:0) SV. MARIJA. Igraliťte Mladost. Suci: Ivica KriŞai (Štefanec), Marinko Hruťoci (Nedeliťe), Marko Pintari (Nedeliťe). Delegat: Željko Štefanac (akovec). Strijelci: 1:0 Hunjadi (2), 2:0 Hobor (15), 2:1 Vule (50), 3:1 Šamarija (74). MLADOST: Mir. Kranjec, Hobor, Šamarija, Orehovec, Gaťpari, Mar. Kranjec, Šulj (od 77. Štefok), G. Orehovec (od 87. D. Orehovec), Hunjadi, Igrec, Bogdan (od 83. Posavec). Trener: BoŞidar Kedmenec. DRAŠKOVEC: B. Repalust, Horvat (od 22. Slaviek), Jambrovi, Piťpek, T. Repalust, Kova (od 73. Mikec), mrlec, Majai, D. Repalust, Piťpek, Vule. Trener: BoŞidar Repalust. Žu kartoni: Hunjadi (Mladost), Kova (Draťkovec).

DUBROVAN – DUBRAVA 1:2 (0:1)

OMLADINAC – GALEB 2:2 (1:2)

D. DUBRAVA. Igraliťte Krbulja. Suci: Radovan Posedi (Puťine), Ivan Žganec (akovec), Vlado BlaŞi (akovec). Delegat: Ivan Mezga (Turiťe). Strijelci: 0:1 Sabol (28), 1:1 Drenovac (80), 1:2 Maari (90). DUBROVAN: Cveni, Jakupak, Mikulan, Hozjak (od 36. Švenda), Miser, Na, Jadan (od 71. Soboanec), Smolek, Kardoť (od 66. Meimurec), Drenovac, Horvat. Trener: Vladimir Fabi. DUBRAVA: uranec, Gavez (od 23. Paler), Jambroťi, Maari, Sabol, Bobianec, Koevar, Gavranovi, Hunec, Gotal (od 70. Novak). Trener: Vladimir Sabol. Žu kartoni: Miser, Soboanec, Na (Dubrovan), Paler (Dubrava).

DRŽIMUREC-STRELEC. Igraliťte Omladinca. Suci: Zoran Novak (M. Srediťe), Davor Šupljika (Šenkovec), Ivan Pergar (Zasadbreg). Delegat: Dragun Vuk (akovec). Strijelci: 0:1 Mihaljac (9), 0:2 Špoljar (12), 1:2 ReŞek (19), 2:2 Valen (54). OMLADINAC: Šantavec, Krmar (od 86. Dodlek), Lackovi, Jankovi (od 46. Ma), KriŞai, Kovai, Vlaťi, Sabolec, Janec, Valen (od 57. Novak). Trener: Mihael Jankovi. GALEB: I. Soka, Mihaljac, Balent, S. Mihoci, Petri, G. Soka, Markan, Pigac (od 69. Herc), ReŞek, R. Mihoci, Špoljar. Trener: Dubravko Miťin. Žu kartoni: Janec, Sabolec, Dodlek (Omladinac), S. Mihoci, Balent, R. Mihoci, Markan, G. Soka (Galeb).

5. kolo MURA - SLOGA (Š) 2:0 (1:0) HLAPIINA. Igraliťte Trate. Suci: Ivica Horvat (Vraťinec); Saťa Mihali (Lopanec), Dejan Kolar (Ferkenec). Delegat: Drago Koruni (Šenkovec). Strijelci: 1:0 Kriťto (35), 2:0 Kriťto (84). MURA: Novak, Stojko, Novinťak (od 87. Vrhar), Jurovi, Breznik, Šagi (od 84. Vrťi), Kriťto, Vinko, Soboan (od 52. Dragoja), Lipovi. Trener. Darko Vincek. SLOGA: Vinko, Rojko, Bogdan (od 67. Kova), Heric, Rob, BreŞnjak, Novak, Jambrovi (od 76. Kovai), T. Bistrovi, Karlovec, M. Bistrovi (od 87. Poredoť). Žu kartoni: Šagi, Novinťak, Vrťi (Mura). Novak (Sloga).

STRAHONINEC – SLOBODA (M) 0:1 (0:1) STRAHONINEC. Igraliťte Stjepan Bujan-Spi. Suci: Darko Jambrovi (Štefanec), Mladen Puklavec (G. Mihaljevec), Mario Buhin (Belica). Delegat: Dragun Horvat (Belica). Strijelac: 0:1 Dokleja (10). STRAHONINEC: M. Lisjak, N. Zobec, Štefulj, Tomaťi, D. Horvat, Turk, E. Zobec (od 66. Graf), Kojter, M. Horvat, Srnec (od 82. Matkovi), Drabi (od 46. N. Horvat). Trener: Ivan Zobec. SLOBODA: Horvat, Medved, Z. Lukman, ŽeleŞnjak (od 46. Mezga), Vrbanec, Žganec, Tremski, Mui, Varga, Sovar, Dokleja (od 89. D. Lukman). Trener: Radovan Žganec. Žu kartoni: N. Zobec (Strahoninec), ŽeleŞnjak (Sloboda).

PUŠINE – JEDINSTVO (NSD) 1:2 (0:0) PUŠINE. Igraliťte Puťina. Suci: Zoran Hajdinjak (akovec), Toni FaŞon (akovec), Franjo Horvat (Strahoninec). Delegat: Stjepan uranec. Strijelci: 0:1 orevi (56), 0:2 Popovi (69), 1:2 Fegeť (79). PUŠINE: D. Špicer, urila, Knezi, Ceilinger, Florjani, Strmeki (od 72. Fegeť), Grabar, N, Špicer, Doveer, Štrajbek (od 46. Berend), Žnidari (od 60. Jurinec). Trener: Mario RuŞi. JEDINSTVO: Tomaťi, Krizman, Štajerec, M. Jaluťi, N. Jaluťi, Grgi, Reťetar, rep, orevi, Plaak (od 77. Horvat), Popovi (od 81. Biťkup). Trener: Krisjan Varga. Žu karton: N. Jaluťi (Jedinstvo). Crveni karton: Antun Grabar-predstavnik (Puťine).

STATISTIKA 26 posgnuh zgoditaka ili 3,7 po utakmici 1 iskljueni igra 38 opomenuh igraa 1 kazneni udarac dosuen i is realiziran

Rezulta 5. kola: Drava (DM) – Croaa 2-2, Naprijed – Graniar (N) 3-2, Dubravan – Dubrava 1-2, Podturen – Borac PMP 3-2, Mladost (SM) – Draťkovec 3-1, Omladinac (DS) – Galeb 2-2, Otok – Mladost (Pal.) 0-1.

TABLICA 1. MLADOST (SM)

5

4

0

1

11-6

2. DUBRAVA

5

3

2

0

14-7

Jedinstvu pobjeda u PuĹĄinama. Derbi ovog kola pripao je gostima. Prvi dio utakmice protekao je u laganoj premoi domaih, ali bez nekih izrazitih prigoda za postii zgoditak. Nakon prvih 45. minuta zgoditaka nije bilo. U drugom dijelu se malo rasplamsalo. Sporna e ostati 55. minuta. Ĺ to se dogodilo? Sudac utakmice Hajdinjak na 18 metara od vratiju Jedinstva iskosa dosudio je indirektni udarac. Domai su uputili udarac prema gostujuim vratima i za njih sad postaje sporno da li je vratar Jedinstva TomaĹĄi loptu dodirnuo prije ulaska u vrata ili ve u samim vratima. Hajdinjak je dosudio gol aut. PuĹĄine su pritiskale, a Jedinstvo iz kontri doĹĄlo do dva zgoditka. Prvi su gosti postigli u 56. minuti, a strijelac je bio Slavko $orevi. MiĹĄel Popovi u 69. minuti postiĹže i drugi zgoditak za Jedinstvo. Domai su u 79. minuti zgoditkom Mihaela FegeĹĄa uspjeli smanjiti rezultat na 2-1, a za neĹĄto viĹĄe vremena je ostalo premalo. U 80. minuti domainu je sa klupe udaljen predstavnik kluba Antun Grabar zbog u estalog prigovaranja na odluke suca Hajdinjaka. Jedan domai udaljen, a jedan gostujui igra opomenut. Rutinska domaa pobjeda Centrometala. Sa po jednim zgoditkom u svakom poluvremenu Centrometal je doĹĄao do nova tri boda. U prvom dijelu u 40. minuti domai su zgoditak postigli iz kaznenog udarca nakon ĹĄto je bilo igranja lopte rukom od strane gostujueg igra a u kaznenom prostoru. UspjeĹĄan sa 11 metara bio je Casimir Rodrigue. U vrlo korektnoj i er utakmici bez opomenutih igra a domai u 75. minuti preko Nenada Vibovca dolaze do pobjede od 2-0. Mura je takoer slavila s 2-0. Zasluge za pobjedu zasigurno najviĹĄe pripadaju dvostrukom strijelcu Goranu KriĹĄtofiu koji je ĹĄtrigovskog vratara Vinka svladao u dva navrata. Prvi put u 35. minuti kad je okrunjena bolja igra domaina, te pred kraj kad je

CENTROMETAL – MLADOST (S) 2:0 (1:0) MACINEC. Igraliťte Centrometa. Suci: Franjo Hergo (Ž. Gora), Valenno Kantoci (akovec), Nino (Brezje). Delegat: Franjo Fais (Dunjkovec). Strijelci: 1:0 Rodrigue (40-11m), 2:0 Vibovec (75). CENTROMETAL: Serec, L. Novak, Kacun, M. Vince, Koprivec (od 72. B. Vince), Rodrigue (od 78. A. Doveer), Fegeť, D. Novak, Vibovec, D. Doveer, Vincek. Trener: DraŞen Novak. MLADOST: Novosel, Šavniar, Hoťpel, Kodba, Levai, Glavina, Stojko, Hereni, Tuksar (od 37. Hozjan, od 60. A. Vrani), Stojko, M. Vrani. Trener: Branko Sklepi.

MEIMUREC – ZASADBREG 1:1 (0:1) DUNJKOVEC-PRETETINEC. Igraliťte Hraťica. Suci: Bojan Rodiger (Totovec), Marijan Dumani (akovec), Danijel Koila (Žabnik). Delegat: Dragun Hozjak (Prelog). Strijelci: 0:1 S. Šajnovi (43), 1:1 Fuko (68). ME IMUREC: Marciuť, Kos, Fuek, Leek, Galovi (od 81. Horvat), Kregar (od 63. Golub), Ivanuťa, Fuko, Frani, Treska, Zaspan (od 63. Lonari). Trener: Siniťa Gavez. ZASADBREG: Kolar, Šopar (od 86. Novak), S. Šajnovi, Mesari, D. Šajnovi, Kovai, Koruťi, Rodinger, I. Šajnovi, Šimunkovi, Dunjko (od 85. Marec). Trener: DraŞen Novak. Žu kartoni: S. Šajnovi, Kovai (Zasadbreg).

12 11

3. NAPRIJED

5

3

1

1

15-9

10

4. GRANIAR (N)

5

3

1

1

11-5

10

5. MLADOST (Pal.)

5

3

1

1

8-5

10 8

6. GALEB

5

2

2

1

9-8

7. OMLADINAC (DS)

5

2

1

2

10-7

7

8. DRAĹ KOVEC

5

2

1

2

13-14

7

9. BORAC PMP

5

2

0

3

7-12

6

10. DUBRAVAN

5

1

2

2

10-11

5

11. PODTUREN

5

1

1

3

8-11

4

12. CROATIA

5

1

1

3

10-15

4

13. DRAVA (DM)

5

0

2

3

6-11

2

14. OTOK

5

0

1

4

1-12

1

Parovi 6. kola: Croaa – Mladost (Pal.), Galeb – Otok, Draťkovec – Omladinac (DS), Borac PMP – Mladost (SM), Dubrava – Podturen, Graniar (N) – Dubravan u 10,30 sa, Drava (DM) – Naprijed. Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 16 sa.

LISTA STRIJELACA

U derbiju Jedinstvo slavilo u PuĹĄinama

HAJDUK VINDIJA – OMLADINAC (M) 2:1 (1:0) ŠTRUKOVEC. Igraliťte Hajduka. Suci: Tomislav urila (Vularija), Nikola Toplek (Nedeliťe), Neven Bujani (Savska Ves). Delegat: Toni Marnjať (akovec). Strijelci: 1:0 Horvat (12), 2:0 Horvat (47), 2:1 Novak (56). HAJDUK VINDIJA: Jurovi, K. HrŞenjak, D. HrŞenjak, Smolkovi, Sabo, Toplianec (od 62. Radikovi), Gorianec, M. Debelec (od 62. Novak), G. Debelec, Maari. Trener: Robert Gorianec. OMLADINAC: Mui, Škvorc, alopa, Drvoderi, Dobrani, Vidai, Januťi (od 12. Horvat, od 74. Peserlin), Šafari, Lesjak, Dodlek, Novak. Trener: Branko Zebec. Žu kartoni: Horvat, Novak (Hajduk Vindija), Šafari, Lesjak (Omladinac). Crveni karton: alopa (Omladinac).

ostali bez Dominika Drvoderia koji je grubo vrijeao suca utakmice Darija Srnca. Veliku radost domaim navija ima u 83. minuti donio je svojim pobjedonosnim zgoditkom Alen Horvat. Tijekom utakmice bilo je lijepih akcija, udaraca prema vratima, malo previĹĄe nervoze i preoĹĄtrih startova rezultat ega je ak osam opomenutih igra a. Trojica domaih, a petorica gostujuih. Mladosti tri boda iz Otoka u 90. minuti. U tvrdoj i teĹĄkoj utakmici za suenje, sa mnogo prekrĹĄaja, a malo prigoda za postii zgoditak pobjeda je otiĹĄla u Palinovec. Mada su taj jedini zgoditak postigli u 90. minuti, a strijelac je bio Nikola Talan njihovoj pobjedi ne moĹže se nai zamjerka. etiri domaa, a tri gostujua opomenuta igra a. Bez pobjednika u DrĹžimurec-Strelcu. Gosti iz Oporovca na brzinu su poveli 2-0, ali nisu do kraja utakmice tu ranu prednost i sa uvali. Marko Mihaljac je bio taj koji je prvi u 9. minuti svladao Kristijana Ĺ antavca. Drugi strijelac za Galeb u 12. minuti bio je Davor Ĺ poljar. Po etnoj puca koj raspoloĹženosti priklju io se domai igra Bojan Jan ec u 19. minuti smanjivĹĄi tako vodstvo gostiju na 2-1. Odmah po etkom drugog dijela u 54. minuti na 2-2 je poravnao Marko Valenti. Imao je Omladinac do kraja utakmice prigoda i za pobjedu, ali je ÂŤnoviÂť vratar Galeba Ivan Soka uspio ostati nesavladan i svojim suigra ima tako pomoi doi do boda. U dinami noj igri podjednakih mom adi dosta preoĹĄtrih startova ĹĄto je vrlo dobri sudac Zoran Novak sankcionirao opomenama. Domai su imali trojicu, a gosti petoricu opomenutih igra a. Pobjeda Podturna. Kada su gosti iz Tur iĹĄa u 15. minuti zgoditkom Franje Halia poveli 1-0 domaima se nije baĹĄ pisalo dobro. Ipak su joĹĄ u prvom dijelu iz kaznenog udarca nakon jednog igranje lopte rukom od strane gostujueg igra a u vlastitom kaznenom prostoru kojeg je realizirao Danijel SrĹĄan u 31. minuti doĹĄli do izjedna enja. U drugom dijelu Dragutin Drk u 58. minuti dovodi Podturen u vodstvo od 2-1, a Vjekoslav Ĺ kvorc u 79. minuti povisuje to ste eno vodstvo na 3-1. Sedam minuta prije kraja utakmice Antun RuĹžman je uspio smanjiti na 3-2, a tri boda su ostala u Podturnu. Iako su gosti mom ad Borca PMP imali terensku inicijativu Podturen je bio efikasniji i na kraju sasvim zasluĹženo pobijedio. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igra a. Podjela bodova u Donjem Mihaljevcu. ViĹĄe za pobjedom mogu Ĺžaliti gosti iz Orehovice. Prvi su u 9. minuti zgoditkom Marijana Kr mara poveli 1-0, a u 67. minuti to vodstvo povisili zgoditkom Tomislava Debelca na 2-0. No, do kraja utakmice Drava je uspjela postii dva zgoditka i poravnati rezultat. Stjepan RuĹži smanjio je na 2-1 u 74. minuti. Minutu prije kraja utakmice Kristijan Ĺ imuni uspio je Dravi svojim zgoditkom priskrbiti bod. Kad se sve zbroji svakoj je mom adi pripalo po jedno poluvrijeme. U 80. minuti po delegatu Miji Horvatu sudac utakmice Petrac propustio je isklju iti domaeg igra a Nenada Novaka. Novak je proĹĄao sa Ĺžutim. Domai su ih imali etiri, a gosti samo jedan.

LISTA STRIJELACA 6 zgoditaka – Damir ReŞek (Naprijed) 5 zgoditaka – Miro Mesari (Omladinac DS), Darko mrlec (Draťkovec) 4 zgoditka – Željko Glavina (Naprijed), DraŞen Horvat (Dubravan), Marko Mihaljac (Galeb), Dejan Vule (Draťkovec), Tino Sabol (Dubrava), Ivan Novak (Graniar N), Marijan Krmar (Croaa) 3 zgoditka – Ivan Furunija (Drava DM), Manuel Koevar (Dubrava), Andreas urin (Croaa), Nikola Hobor (Mladost SM), Dejan Drenovac (Dubravan), Željko Marnec (Naprijed), Antun RuŞman (Borac PMP) 2 zgoditka – Tihomir Kolari (Graniar N), Rajko Gavez, Marko Gotal, Stevica Bobianec (Dubrava), Leopold Kardoť (Dubravan), Miroslav Pigac, Davor Špoljar (Galeb), Damir urila (Croaa), Mario Gaťpari (Mladost SM), Ivan Gorupi, Marko Vukoja, Nikola Talan (Mladost Pal.), Goran Turk (Podturen), Krisjan Šimuni (Drava DM)

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

D. KONCOVAK – ŠENKOVEC 0:2 (0:1) D. KONCOVAK. Igraliťte D. Koncovak. Suci: Vjeran Tuksar (Kriťtanovec), Smiljan Šafari (Zasadbreg), Ivan Kolari (akovec). Delegat: Dragun Borko (Nedeliťe). Strijelci: 0:1 Toplek (29-11m), 0:2 Tisaj (52). D. KONCOVAK: Grof, Saka, Horvat, Žerjav, B. Pleh, HrŞenjak, M. Pleh, Brezniar (od 85. Jeki), Vinkovi, B. Koraj, D. Koraj (od 85. Sklepi). Trener: Ivan Sklepi. ŠENKOVEC: Mesari, Novak, Kranjec, Vugrinec, Sean, Toplek, Borko, Varga, Tisaj, Moťmondor (od 88. Šimunkovi), Mikac (od 80. Polak). Trener: Daniejl Šoťtari. Žu kartoni: M. Pleh (D. Koncovak), Novak, Kranjec, Mikac (Šenkovec).

FAIR PLAY Iskljueni igra: Dominik Drvoderi (Graniar N) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Bojan Janec, Danijel Sabolec (Omladinac DS), Robert Mihoci, Goran Soka (Galeb), Elvis Jankovi (Mladost Pal.)

potvrdio zasluŞenu domau pobjedu. Domai su bili agresivniji od gostiju, dobili tri Şuta kartona, gosti samo jednoga. Domaa pobjeda Hajduka. Živa i dinami na utakmica sa dosta kontri i sa jedne i sa druge strane. Na samom po etku prvog dijela u 12. minuti i po etku drugog dijela u 47. minuti Dominik Horvat postiŞe dva zgoditka za vodstvo Hajduka od 2-0. Kada su gosti iz Ma kovca u 56. minuti zgoditkom Nine Novaka smanjili na 2-1 mogli su i oni na kraju ak i do pobjede doi. U samo etiri minute od 58. do 62. igra Omladinca DraŞen alopa radi nepotrebno dva prekrťaja i za to je zbog druge opomene isklju en iz igre. U 82. minuti gosti iz Ma kovca traŞe kazneni udarac zbog igranja lopte rukom u domaem kaznenom prostoru, ali sudac utakmice urila se nije oglasio. Po delegatu Martinjaťu ispravno. Po dvojica opomenutih igra a u svakoj mom adi. Domai poraz Strahoninca. Rano su gosti iz Mihovljana zgoditkom Gorana Dokleje doťli u vodstvo od 1-0 koje su uspjeli do samog kraja utakmice i sa uvati. U samo igri igra i Slobode su se puno bolje snalazili od domaina. Strahoninec je u drugom dijelu imao dvije lijepe prigode, ali su Nino Zobec i Nikola Gra loťe reagirali i Mario Horvat je uspio svoju mreŞu sa uvati netaknutom. Po jedan opomenuti igra u svakoj mom adi. Bez pobjednika u Dunjkovcu-Pretetincu. Prvi su imali gosti iz Zasadbrega vodstvo zgoditkom Saťe Šajnovia u 43. minuti. Meimurec je poravnao u 68. minuti zgoditkom Saťe Fu ka. U er i korektnoj utakmici sa samo dvojicom gostujuih opomenutih igra a Zasadbreg je u polju odigrao kvalitetno, iako je i domain svojim prigodama mogao doi do pobjede. Ovako je podjela bodova najrealniji ishod ove utakmice. Šenkovcu pobjeda u Donjem Koncov aku. Prvi su zgoditak gosti postigli u 29. minuti nakon ťto im je opravdano dosuen kazneni udarac. Sa bijele to ke uspjeťan je bio Goran Toplek. Kada je u 52. minuti na 2-0 vodstvo Šenkovca povisio svojim zgoditkom Ivan Tisaj bilo je jasno da e domaini se morati dobro pomu iti ne bi li doťli do povoljnijeg rezultata. No, naŞalost po njihove navija e to se nije dogodilo pa tri boda odlaze u Šenkovec. Jedan domai, a trojica gostujuih opomenutih igra a.

FAIR PLAY Iskljueni: Antun Grabar predstavnik kluba (Puťine), DraŞen alopa (Omladinac M) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Nino Zobec (Strahoninec), Vedran ŽeleŞnjak (Sloboda M), Saťa Kranjec (Šenkovec)

STATISTIKA 15 posgnuh zgoditaka ili 2,1 po utakmici 2 iskljuenja 13 opomenuh igraa 2 kaznena udarca dosuena i is realizirani

8 zgoditaka – Siniťa Doveer (Puťine), Slavko orevi (Jedinstvo NSD) 6 zgoditaka – Goran Dokleja (Sloboda M) 5 zgoditaka – Goran Debelec (Hajduk Š) 4 zgoditka – Ivan Žnidari (Puťine), Goran Koprivec (Centrometal), Dominik Horvat (Hajduk Š), Goran Kriťto (Mura) 3 zgoditka – Zoran Varga, Goran Toplek (Šenkovec), Antonio Fegeť (Centrometal), Duťan Barbi (Zasadbreg), Nikola Špicer, Mihael Fegeť (Puťine), Aleksandar Kolar (Donji Koncovak), Denis Tremski (Sloboda M) 2 zgoditka – Goran Lipovi, DraŞen Novak, Dejan Na, Dejan Ivanuťa, Bojan Kregar, Mario Zaspan (Meimurec), Saťa Vidovi, Mario Vidovi (Strahoninec), Jurica urila (Puťine), Ivan Lesjak, Tomislav Šafari (Omladinac M), Mihael Maari, Dario Novak, Casimir Rodrigue (Centrometal), Dejan Plaak, Robert rep, Davor Krizman (Jedinstvo NSD), Miljenko Bistrovi (Sloga Š) Rezulta 5. kola: Puťine – Jedinstvo (NSD) 1-2, Centrometal – Mladost (S) 2-0, Meimurec – Zasadbreg 1-1, Strahoninec – Sloboda (M) 0-1, Hajduk Vindija (Š) – Omladinac (M) 2-1, Mura – Sloga (Š) 2-0, Donji Koncovak – Šenkovec 0-2.

TABLICA 1. JEDINSTVO (NSD)

5

4

1

0

17-5

13

2. PUĹ INE

5

4

0

1

23-6

12

3. CENTROMETAL

5

4

0

1

14-5

12

4. MURA

5

4

0

1

13-10

12

5. HAJDUK VINDIJA (Ĺ )

5

3

1

1

15-7

10

6. SLOBODA (M)

5

2

1

2

11-17

7

7. ME IMUREC

5

1

3

1

10-9

6

8. Ĺ ENKOVEC

5

1

2

2

9-12

5

9. STRAHONINEC

5

0

4

1

7-8

4

10. ZASADBREG

5

1

1

3

6-11

4

11. OMLADINAC (M)

5

1

1

3

9-16

4

12. SLOGA (Ĺ )

5

0

3

2

3-6

3

13. MLADOST (S)

5

0

2

3

5-15

2

14. DONJI KONCOVAK

5

0

1

4

4-18

1

Parovi 6. kola: Jedinstvo (NSD) – Šenkovec, Sloga (Š) – Donji Koncovak, Omladinac (M) – Mura, Sloboda (M) – Hajduk Vindija (Š), Zasadbreg – Strahoninec, Mladost (S) – Meimurec, Puťine – Centrometal. Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 16 sa.
 UXMQD 5. kolo SK – BUDUNOST (P) 0:0

EHOVEC. Igraliťte SK. Suci: Kristinko Jaluťi (Kurťanec), Drago Mar ec (Mihovljan), Stjepan Novak ( akovec). Delegat: Marijan Sabol (Gardinovec). SK: Vojvoda, Smrk, D. Horvat, I. Horvat, Baťnec, Švenda (od 65. Puri), N. Horvat (od 82. Lon ari), Ke keť, Kuhanec, Vlah, Mlinarec (od 58. Kramar). BUDU&NOST: Buza, T. Viťnji (od 85. Gori anec), D. Viťnji, Pani, A. Domini, Horvat (od 89. Z. Novak), Mihaljkovi, Hali, Novosel (od 46. RuŞi), R. Domini, D. Novak. Trener: Stjepan RuŞi. Žuti kartoni: Smrk ( SK), Buza (Budunost). JADRAN – MLADOST-URKIN (D) 1:4 (1:1)

ŠTEFANEC. Igraliťte Park Mladosti. Suci: Darijan Zadravec (M. Srediťe), Zvonko Rajf (M. Srediťe), Mario Horvat (Cirkovljan). Delegat: Alojz Kopasi (D. Vidovec). Strijelci: 0:1 KaniŞaj (13), 1:1 Klju ari (24), 1:2 Hliť (54), 1:3 Strahija (57), 1:4 Hliť (88). JADRAN: Kozar, Korent, B. Novak, Škvorc, Klju ari, Hrasti, Kranj ec (od 83. Hren), M. Novak (od 70. Hliť), Bedi (od 70. Matotek), Kolari, D. Novak. MLADOST-$URKIN: Ciceli, Mu i (od 46. Krznar), T. Mikuli (od 70. M. Hajdarovi), Furdi, Novak, A. Mikuli, Pintari, Ž. Hajdarovi (od 46. D. Novak), Strahija, Hliť. BUDUNOST – KRALJEVAN 38 7:1 (3:1)

SIVICA. Igraliťte Dubrava. Suci: Darko Kutnjak ( ehovec), Boťko Martan (Štefanec), Branko Martan (Štefanec). Delegat: Davor Drvenkar (Belica). Strijelci: 0:1 Slavi ek (4), 1:1 Okreťa (27), 2:1 Cirkven i (37), 3:1 Cirkven i (39), 4:1 Cerovec (62), 5:1 Cirkven i (70), 6:1 Cirkven i (85), 7:1 FaŞon (88). BUDU&NOST: Lon ari, Varga, RuŞi, Ov ar, Šolti, Lisjak (od 75. Berdin), Cerovec (od 71. FaŞon), Zadravec, Tomaťek, Okreťa, Cirkven i. Trener: Klaudio Biber. KRALJEV AN 38: Špilek, Radmanovi, Pandur, Cerovec, Iskra (od 67. evizovi), Slavi ek (od 46. Perca ), Bermanec (od 46. Filipaťi), Miketetek, Pigac, RuŞi. Trener: Zdenko Perca . Žuti kartoni: Slavi ek, Iskra, Pigac (Kraljev an 37).

5. kolo POBJEDA – BRATSTVO (P) 4:0 (2:0) G. HRAŠ&AN. Igraliťte Polenke. Suci: Tihomir Kralji (Vularija), Alen Nemec (Ivanovec), Nikola Smolek (Strahoninec). Delegat: Željko Podgorelec. Strijelci: 1:0 Anderlin (29), 2:0 Anderlin (33), 3:0 Mir. Kocijan (78), 4:0 Kova (80). POBJEDA: Mikulan, Kon ec (od 78. T. Kocijan), Mir. Kocijan, Kova , Ivan i, Zorkovi, Mih. Kocijan, Ladi, Anderlin (od 86. Branilovi), Kova i, Štrukelj (od 67. Tkal ec). BRATSTVO: Jambrovi, D. Novak (od 46. B. Novak), Miljan i (od 64. Kolnovi), Trupkovi, abradi, R. Novak, Kova , Golub, Vrťi, Kova i (od 69. Srťa), Borko. Žuti kartoni: Mih. Kocijan (Pobjeda), Vrťi, Trupkovi (Bratstvo).

ZEBANEC – BRATSTVO (J) 1:3 (1:1) ZEBANEC. Igraliťte Zebanec. Suci: BoŞidar Jura i (Strahoninec), Jasmin Lozi (Belica), Goran Žganec (Savska Ves). Delegat: Slavko Novak (Podturen). Strijelci: 0:1 T. Horvat (5-11m), 1:1 Šprajc (23), 1:2 Novak (74); 1:3 M. Horvat (88). ZEBANEC: Pokriva , N. Horvat, Borov ak, Šprajc, Leva i, S. Radek, Ter (od 63. Puri), T. Radek (od 53. $uraťin), Mikuli, Kodba, Debelec. BRATSTVO: Trstenjak, Zamuda, Antoli, M. Novak, Šeruga, Plohl, D. Novak, Per i (od 46. Sobo an), Štefulj, T. Horvat, Tomaťek (od 58. M. Horvat). Trener: Ivan Kova i. Žuti kartoni: Mikuli, S. Radek, Debelec, Šprajc (Zebanec), T. Horvat, M. Horvat, Štefulj (Bratstvo).

TRNOVEC – JEDINSTVO 2:1 (2:1) TRNOVEC. Igraliťte Trnovec. Suci: Tomislav Herman (Belica), Tomica Cerovec ( akovec), Alen Pancer (Pribislavec). Delegat: Zvonko Novakovi. Strijelci: 1:0 Liber (22), 2:0 Mar ec (26), 2:1 Horvat (27): TRNOVEC: K. Kiri, Novak, Borko, Horvat, Plantak, Zobec (od 81. PostruŞin), R. Kiri, Liber (od 63. Bacinger), Trtinjak, Herceg, Mar ec (od 90. Benc). Trener: Kreťo Žnidari. JEDINSTVO: Ter, Pintari, N. Novak (od 81. M. Krumpi), Angel (od 69. Vuk), Mikulan, D. Novak, JaneŞ, S. Krumpi, Pani, Vukovi, Horvat (od 69. BoŞi). Žuti kartoni: Horvat, Trtinjak (Trnovec), M. Krumpi, BoŞi (Jedinstvo). Crveni karton: Zdravko Zadravec-predstavnik (Jedinstvo).

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

Miklavani napunili mreĹžu Kraljevana ‘38 Domaa sedmica Budunosti. Novi teĹžak poraz doĹživio je Kraljev an 38 na gostovanju u Sivici gdje igra Budunost iz Miklavca. Kod domaina se istaknuo etverostruki strijelac Bojan Cirkven i. Njemu su joĹĄ u postizanju zgoditaka pomogli Ivica OkreĹĄa, Sebastijan Cerovec i Mihael FaĹžon. To nije sve da su domai strijelci bili bar joĹĄ malo prisebniji mogao je Kraljev an 38 doĹživjeti i teĹži poraz od ovog od 7-1. Taj jedini zgoditak za goste iz Donjeg Kraljevca postigao je Hrvoje Slavi ek. Zanimljivo je da su oni i prvi u 4. minuti poveli. Trojica gostujuih opomenutih igra a, dok ih domai nisu imali. Derbi u ehovcu bez zgoditaka. Najzanimljiviji susret igran je upravo u ehovcu. Gost je bila mlada mom ad Budunosti iz Podbresta. Da domai vratar Ĺ˝eljko Vojvoda nije u dva navrata u 7. minuti kada je pucao Bojan Mihaljkovi i u 77. minuti kada je sam pred njim bio Robert Domini izvrsno reagirao pitanje kako bi na kraju utakmica zavrĹĄila. Ovako su jedni i drugi ostali i dalje neporaĹženi. NerijeĹĄeno je bilo i u opomenutim igra ima po jedan u svakoj mom adi. Minimalna pobjeda Torpeda. Dobro je mom ad Napretka u KriĹžovcu namu ila svoje domaine. Nakon prvih 45. minuta drĹžali su bod u dĹžepu. No u 65. minuti Lucijan Pintari svojim zgoditkom donosi pobjedu i tri boda Torpedu. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra . Domaa ĹĄestica Eka. Gosti iz Donjeg HraĹĄana dok su imali snage u prvih pola sata igre su uspjeĹĄno parirali

TORPEDO – NAPREDAK 1:0 (0:0)

KRIŽOVEC. Igraliťte Trate. Suci: Milivoj Bali (Nedeliťe), Vedran Hruťoci (Nedeliťe), Dalibor Kresinger (Nedeliťe). Delegat: Antun Mesari (M. Mihaljevec). Strijelac: 1:0 Pintari (65). TORPEDO: Herceg, Sanjkovi, Filipovi, Fric, Šolti, Franj i (Od 80. Jezernik), Pintari, D. Tuksar, Vincek (od 40. N. Tuksar), Žganec, Jambroťi. NAPREDAK: Posavec, Cilar, Murkovi, Horvat, Mikolaj (od 58. Matoťa), Debelec, Tkalec, Žganec, Tuksar, Jambroťi, Kova i. Trener: Darko Posavec. Žuti kartoni: Jambroťi, Sanjkovi (Torpedo), Horvat (Napredak).

STATISTIKA 21 posgnuta zgoditka ili 4,2 po utakmici iskljuenih nije bilo 13 opomenuh igraa kaznenih udaraca nije bilo

EKO – BORAC (DH) 6:1 (4:1)

SV. KRIŽ. Igraliťte Mi igen. Suci: Ivan Žganec ( akovec), Stjepan Novak ( akovec), Mario Buhin (Belica). Delegat: Slavko Vodopija. Strijelci: 1:0 Mlinari (8), 1:1 Far (10), 2:1 J. Lastavec (33), 3:1 Mlinari (41), 4:1 D. Novak (44), 5:1 J. Lastavec (77), 6:1 J. Lastavec (81). EKO: Juras, Baksa, Ma ek, N. Novak, Sabadi, Ko iť, Mlinari, D. Novak, J. Lastavec, T. Lastavec, Lehkec. BORAC: Vuk, Krampa , Zrna, Lackovi, Far, Tiťljari, Pavlic, Mavrin (od 46. Jesenovi), Rasol, Trstenjak, Bari. Žuti kartoni: D. Novak, Lehkec (EKO), Far, Lackovi, Rasol (Borac).

FAIR PLAY Iskljueni: nije bilo

dijelu bio je DraĹžen HliĹĄ, a jednom se u listu strijelaca upisao Goran Strahija. U ravnopravnoj utakmici samo u prvom dijelu dok gosti u drugom rjeĹĄavaju pitanje pobjednika niti jedan opomenuti igra ĹĄto je za svaku pohvalu.

LISTA STRIJELACA 14 zgoditaka – Dragan Tusar (Torpedo) 8 zgoditaka – Bojan Cirkveni (Budunost M) 5 zgoditaka – Nikola Tuksar, Dario Jambroťi (Torpedo), Jadranko Lastavec (Eko) 4 zgoditka – Goran Strahija (Mladost urkin) 3 zgoditka – Bojan Mihaljkovi (Budunost P), Danijel Novak (Jadran), Vladimir Pintari (Mladost urkin) 2 zgoditka – Goran Mlinari (Eko), Davor Bedi (Jadran), Josip Ribi, Stjepan Vlahek (Hodoťan), Ivan Horvat, Dejan Baťnec (SK), Nikola Tomaťek, Sebasjan Cerovec (Budunost M), Robert Domini (Budunost P), DraŞen Hliť (Mladost urkin) Rezulta 5. kola: SK – Budunost (P) 0-0, Jadran – Mladost urkin 1-4, Torpedo –Napredak 1-0, Budunost (M) – Kraljevan 38 7-1, Eko – Borac (DH) 6-1. Hodoťan je bio slobodan.

TABLICA 1. BUDUNOST (M)

4

4

0

0

16-3

12

2. SK

5

3

2

0

9-3

11

3. TORPEDO

5

3

0

2

27-7

9

4. EKO

4

3

0

1

10-4

9

5. BUDUNOST (P)

4

2

2

0

11-3

8

6. MLADOST URKIN

4

2

2

0

11-6

8

7. JADRAN

5

2

0

3

7-10

6

8. HODOĹ AN

4

2

0

2

5-9

6

9. NAPREDAK

5

1

0

4

4-10

3

10. KRALJEVAN 38

5

0

0

5

5-21

0

11. BORAC (DH) -1

5

0

0

5

3-32

-1

Parovi 6. kola: Kraljevan 38 – Eko, Napredak – Budunost (M), Mladost urkin – Torpedo, Budunost (P) – Jadran, Hodoťan – SK subota. Borac (DH) je slobodan. Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 16 sa.

III. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

Drava bez problema protiv Kriťtanovca Dravi nova domaa pobjeda. Sve su domai rijeťili u prvom dijelu utakmice kada su stigli do vodstva od 3-0. U prvom dijelu dvostruki strijelac je bio Damir Tomťi, a u drugom Davor Medved. Istina Tomťi je jedan zgoditak u 37. minuti postigao iz kaznenog udarca. Kako su domai pravilno rasporedili zgoditke u svakom dijelu po tri u prvom dijelu u strijelce se joť upisao Samuel Novak, a u drugom Tomislav Dombaj. Kriťtanovec je isto tako uspio postii zgoditak i to u 60. minuti, a strijelac je bio Nikola Radikovi. Tri gostujua opomenuta igra a. Desetka Hajduka Dinamu. Nakon prvog dijela Hajduk je uspio postii etiri zgoditka, a preostalih ťest u drugom dijelu kada su gosti iz Žiťkovca malo kondicijski pali. Tko je sve postigao zgoditak ? Robert Pintari najviťe ak tri. Odmah do njega je dvostruki strijelac Miťel Sen ar. Po jednom su se zgoditku radovali braa Gregorin i Nenad i Zoran, zatim Ninoslav PreloŞnjak, Igor DoleŞaj i Hrvoje Sen ar. Opomenutih igra a nije bilo. Trnovcu derbi. Sve se odigralo u prvom poluvremenu. U etiri minute od 22. do 26. domai postiŞu dva zgoditka. Prvo Tomica Liber, a PLAVI 1975 – M. MIHALJEVEC 0:9 (0:4) PREKOPA-BUKOVEC. Igraliťte Plavi 1975. Suci: Mladen eke (Ferketinec), Miran Culjak (Ma kovec), Branko Novak (Belica). Delegat: Stjepan Perko (Lopatinec). Strijelci: 0:1 anadi (8), 0:2 Posavec (12), 0:3 Barbi (35), 0:4 Posavec (36), 0:5 Posavec (57), 0:6 Makťadi (70), 0:7 Kova i (75), 0:8 Kova i (76), 0:9 Babi (90): PLAVI 1975: Petran (od 46. Mesari), Ciglari, LogoŞar, Radikovi (od 75. Novak), D. Škvorc, Voduťek, Grefel, Pec (od 46. Karlov ec), Kozar, Balaťko, N. Škvorc. M. MIHALJEVEC: Juriťi, anadi, Mezga (od 46. Bestijani), Srnec, Peras, Trupkovi, Mesari, Makťadi, Posavec (od 60. Kova i), Zadravec, Barbi (od 76. Babi). Žuti kartoni: Voduťek, Ciglari (Plavi 1975).

DRAVA – KRIŠTANOVEC 6:1 (3:0) KURŠANEC. Igraliťte Drava. Suci: Velimir Leva i (Novakovec), Dejan Ganzer (Dunjkovec), Željko Carevi (Kurťanec). Delegat: Mirko Leich ( akovec). Strijelci: 1:0 Tomaťi (4). 2:0 Samuel (18), 3:0 Tomaťi (37-11m), 4:0 Dombaj (55), 5:0 Medved (57), 5:1 Radikovi (60), 6:1 Medved (62). DRAVA: Zlatarek, ekunec (od 46. Martin evi), Adlaťi, Zanjko (od 64. Petran), J. Jaluťi, Kralji, Dombaj, Tomaťi, Medved, M. Jaluťi, Novak (od 64. Novosel). KRIŠTANOVEC: Šimuni, Fric, Novak, Miť. Medlobi, Sabol, N. Baka , Šparavec, Mat. Medlobi (od 60. D. Kova i), Radikovi, Žuni (od 76. M. Kova i), Januťi (od 46. M. Baka ). Žuti kartoni: Mat. Medlobi, N. Baka , Fric (Kriťtanovec).

domainu. Rano su po eli padati zgodici. Eko je poveo 1-0 u 8. minuti zgoditkom Gorana Mlinaria. Samo je tri minute trajalo domae vodstvo kada je Damir Far poravnao na 1-1. Utakmica je prakti ki rijeĹĄena u desetak minuta. Od 33. do 44. kada Eko postiĹže tri zgoditka i dolazi do visokog vodstva od 4-1. U tom periodu strijelci su bili po drugi puta Goran Mlinari, te Jadranko Lastavec i Domagoj Novak. U drugom su dijelu domai to vodstvo odrĹžavali da bi u 77. i 81. Jadranko Lastavec sa joĹĄ dva zgoditka stigao do svog hatricka i domae pobjede od 6-1. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igra a. Domai poraz Jadrana. Sva tri bod otiĹĄla su u Dekanovec. Nakon prvog dijela i rezultata od 1-1 nije izgledalo da e tako loĹĄe po domae zavrĹĄiti. Stjepan KaniĹžaj doveo je Mladost $urkin u 13. minuti u vodstvo od 1-0. Tihomir Klju ari uspio je u 24. minuti poravnati na 1-1. U drugom dijelu gosti postiĹžu joĹĄ tri zgoditka i visoko pobjeuju rezultatom od 4-1. Dvostruki strijelac u drugom

HAJDUK – DINAMO (Ž) 10:0 (4:0) BREZJE. Igraliťte Hrastje. Suci: Zdravko Strojko (KriŞovec), Robert Novak (Puťine). Delegat: Antun Vlahek. Strijelci: 1:0 Pintari (22-11m), 2:0 H. Sen ar (30), 3:0 DoleŞaj (38), 4:0 Pintari (40), 5:0 Pintari (48), 6:0 Z. Gregorin i (52), 7:0 M. Sen ar (66), 8:0 N. Gregorin i (69), 9:0 M. Sen ar (79), 10:0 PreloŞnjak (88). HAJDUK: Horvat, Domini, Pintari, DoleŞaj (od 69. Marciuť), H. Sen ar, N. Gregorin i, M. Sen ar, Šprajc (od 46. PreloŞnjak), Z. Gregorin i, Buhanec, Žnidari (od 59. Jarni). DINAMO: Novakovi, Šoťtari, Makovec, Srnec, Valpoti, Kova , erjavi, Ban, Toplek, Dolovi, Horvat.

potom pak Denis Mar ec za vodstvo od 2-0. Samo minutu poslije Jedinstvo preko Matije Horvata smanjuje na 2-1. U 44. minuti sa klupe Jedinstva udaljen je predstavnik kluba Zdravko Zadravec zbog u estalog prigovaranja na odluke suca utakmice Hermana. Po dvojica opomenutih igra a u svakoj mom adi. Bratstvo visoko poraĹženo u Gornjem HraĹĄanu. Domaa Pobjeda u svakom je dijelu postigla po dva zgoditka i tako doĹĄla do pobjede od 4-0. Dvostruki strijelac u prvom dijelu bio je Mladen Anderlin. U drugom dijelu pred sam kraj utakmice u 78. i 80. minuti strijelci su bili Miroslav Kocijan i Deni Kova . Tijekom cijele utakmice, a naro ito se to moglo vidjeti u drugom dijelu da je Pobjeda imala apsolutnu terensku inicijativu. Jedan domai, a dva gostujua opomenuta igra a. TeĹžak domai poraz Plavih 1975. ak su devet puta morali po loptu u svoju mreĹži domaini. Gosti iz Malog Mihaljevca nisu bili niti malo opuĹĄteni i utakmicu su shvatili maksimalno ozbiljno. Za goste su strijelci bili trostruki Milan Posavec, dvostruki Vedran Kova i, a po jednom Davor anadi, BoĹžidar MakĹĄadi, Denis Barbi i SaĹĄa Babi. Samo dvojica opomenutih igra a i to domai. Bratstvo slavilo u Zebancu. Ve u 5. minuti gosti iz Jurovca iz opravdano dosuenog kaznenog udarca kojeg je realizirao Tomislav Horvat dolaze u vodstvo od 1-0. Kristijan Ĺ prajc u 23. minuti poravnava na 1-1. U dosta borbenoj

utakmici i na momente preoĹĄtroj ak sedam opomenutih igra a. etiri domaa, a tri gostujua. Tek pred kraj utakmice gosti dolaze do tri boda zgodicima u 74. minuti Marija Novaka i u 88. minuti Marka Horvata za pobjedu od 3-1.

STATISTIKA 37 posgnuh zgoditaka ili 6,1 po utakmici, 1 iskljuenje, 19 opomenuh igraa, 3 kaznena udarca dosuena i is realizirani

FAIR PLAY Iskljueni : Zdravko Zadravec predstavnik kluba (Jedinstvo GM). Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Marko Horvat, Robert Štefulj (Bratstvo J) Rezulta 5. kola: Hajduk (B) – Dinamo (Ž) 10-0, Trnovec – Jedinstvo (GM) 2-1, Pobjeda – Bratstvo (P) 4-0, Plavi 1975 – Mali Mihaljevec 0-9, Drava (K) – Kriťtanovec 6-1, Zebanec – Bratstvo (J) 1-3. Rezultat prekinute utakmice 4. kola: Mali Mihaljevec – Pobjeda 3-0 pf.

TABLICA 1. DRAVA (K)

5

4

0

1

40-4

12

2. HAJDUK (B)

5

4

0

1

22-5

12

LISTA STRIJELACA

3. TRNOVEC

5

4

0

1

14-7

12

11 zgoditaka – Samuel Novak (Drava K) 8 zgoditaka – Davor Medved (Drava K) 7 zgoditaka – Romeo Pani (Jedinstvo GM), Dino Mikuli (Zebanec) 6 zgoditaka – Tomislav Dombaj (Drava K) 5 zgoditaka – Dalibor Vrťi (Bratstvo P) 4 zgoditka – Tomislav Bajkovec (Drava K), Denis Žnidari, Hrvoje Senar (Hajduk B), Boris Radikovi (Plavi 1975), Mladen Anderlin (Pobjeda) 3 zgoditka – Mario Jaluťi, Zlatko Zanjko (Drava K), Alen Herceg, Roman Trnjak, Denis Marec, Tomica Liber (Trnovec), Zoran Zadravec, Milan Posavec (Mali Mihaljevec), Robert Pintari (Hajduk B), Andrejas JaneŞ (Jedinstvo GM), Bojan Balaťko (Plavi 1975), Mario Novak (Bratstvo J) 2 zgoditka – Mario abradi, Danijel Novak, Marin Borko (Bratstvo P), Dalibor Zorkovi, Deni Kova, Nikola Ladi (Pobjeda), Darko Srnec, Davor anadi, Denis Barbi, Vedran Kovai (Mali Mihaljevec), Marko Horvat, Robert Štefulj (Bratstvo J), Damir Angel, Saťa Krumpi, Damir Mikulan (Jedinstvo GM), Miťel Senar (Hajduk B), Damir Tomťi (Drava K)

4. POBJEDA

5

4

0

1

13-6

12

5. JEDINSTVO (GM)

5

3

0

2

20-7

9

6. MALI MIHALJEVEC

5

3

0

2

20-9

9

7. BRATSTVO (J)

5

3

0

2

10-8

9

8. BRATSTVO (P)

5

2

0

3

15-11

6

9. ZEBANEC

5

1

1

3

13-17

4

10. PLAVI 1975

5

1

1

3

9-20

4

11. KRIĹ TANOVEC

5

0

0

5

4-19

0

12. DINAMO (Ĺ˝)

5

0

0

5

1-68

0

Parovi 6. kola: Dinamo (Ž) – Bratstvo (J), Kriťtanovec – Zebanec, Mali Mihaljevec – Drava (K), Bratstvo (P) – Plavi 1975, Jedinstvo (GM) – Pobjeda, Hajduk (B) – Trnovec. Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 16 sa. Sve se utakmice igraju u nedjelju s poetkom u 16,30 sa.
UXMQD SK KATARINA ZRINSKI - pojedinani i ekipni naslovi drĹžavnih prvaka

Dominacija akovekih streliara u olimpijskom luku • KreĹĄimir Ĺ trukelj na kraju sezone u sjajnoj formi postigao drĹžavni rekord Na dvodnevnom turniru u Sisku, gdje se odrĹžalo Prvenstvo Hrvatske u FITA vanjskom metnom kolu, borilo se 88 streli ara iz 23 kluba za laskave titule naslov prvaka Hrvatske u 2008. godini. Meimurski streli ari ponovno su dokazali da su najbolji u Hrvatskoj u olimpijskoj disciplini - olimpijskom luku. KreĹĄimir Ĺ trukelj je ponovo zasjao u punom sjaju i bez velikih napora pobijedio sve svoje suparnike u olimpijskom luku. U inale s njima uĹĄao je i Nikola Kova s osvojenom titulom viceprvaka za 2008. Njima se pridruĹžio i junior Igor Markovi takoer viĹĄegodiĹĄnji lan “Ka-

tarine Zrinski� iz akovca. On je svojim osobnim rekordom od 1153 krugova prvak Hrvatske za 2008.

Ekipno seniorsko zlato, sve tri pojedinane medalje u akovec Ekipa seniora u olimpijskom luku “Katarine Zrinskiâ€? ponovo je osvojila Prvenstvo Hrvatske i to zaista neobi nim rezultatom. Od jedanaest natjecatelja u kvaliikacijama, zauzeli su prva tri mjesta, Ĺ trukelj prvo, Kova drugo, Ĺ tebih tree. Tako je obranjen naslov ekipnih prvaka Hrvatske po sedmi puta

PRVA hrvatska rukometna liga - muĹĄki

PreloĹžani deklasirali favorizirane Puljane Kakav start Preloga u jedinstvenoj drugoj ligi - Prvoj HRL ! Deklasirali su Arenu-Jadrograd iz Pule s 10 golova razlike. Na kraju je bilo 33:23. Na poluvremenu +6. U lijepoj atmosferi gotovo u potpunosti ispunjenje preloĹĄke dvorane, domain je istr ao pun motiva i nagovjestio da i u ovoj najja oj ligi koju igraju PreloĹžani nee nitko tako lako do bodova. Dapa e. Odli na igra u obrani u kojoj su zaustavljeni gostujui vanjski puca i, te raznovrsnost u napadu donijeli su kontrolu

utakmice u svakom trenutku. Na kraju nije nedostajalo pregrĹĄt lijepih poteza u napadu. Blistao je novak u preloĹĄkim redovima Marko Petek, kao i braa Hozjak. Naravno, obrana je posebna pri a. Gosti su ostali limitirani na samo 23 gola, a kad je tako nitko protiv Preloga nema ĹĄanse. S ovom pobjedom i ulaskom u prvenstvo PreloĹžani su najavili visoke ambicije i za ovu sezonu. U 2. kolu Prelog gostuje u $akovu. (dz, foto: zv)

TABLICA 1. PRELOG

1 1 0 0 33:23 2

2. BUZET

1 1 0 0 34:26 2 1 1 0 0 28:24 2

5. AKOVO

1 1 0 0 22:21 2

6. SOLIN

1 0 1 0 29:29 1

7. TROGIR

1 0 1 0 29:29 1

8. ŽUPANJA

1 0 0 1 21:22 0

9. GORICA

1 0 0 1 24:28 0

10. SLATINA

1 0 0 1 24:29 0

11. ZADAR-GORTAN

1 0 0 1 26:34 0

12. ARENA JADROGRAD

1 0 0 1 23:33 0

KOĹ ARKA

bi ponukati mnoge da se zamisle i da tom malom ali i velikom sportu omogue i daju ono ĹĄto im pripada.

U nedjelju turnir u Vuetincu Sljedei turnir organiziraju streli ari akovca, kao zavrĹĄni turnir u 3 D kupu, u nedjelju 28. rujna 2008. na terenima u Vu etincu. Turnir e zapo eti u 9 sati i trajati itav dan, do podjele medalja i priznanja. O ekuju se gosti iz Slovenije i Austrije ali i vei broj streli ara iz Hrvatske, zbog zavrĹĄnog turnira u 3 D kupu 2008.

LJETNA LIGA

Globetka slavodobitnik!? KoĹĄarkaĹĄki rekreativci okupljeni u Globetki osvaja i su ovogodiĹĄnjeg izdanja Ljetne lige sa scoreom od 6 pobjeda i samo jednim porazom. Njihovi protivnici su veinom igrali sa juniorskim ili mlaeseniorskim

selekcijama, pa je Globetkino znanje i racionalno koriĹĄtenje snage ipak bilo dostatno za naslov. U posljednjoj utakmici su nadja ali akovca koji je ovaj puta istr ao s nekolicinom igra a iz svoje prve mom adi (Ostoja, BiĹĄevac, Stani, Megla). (bh)

akovec – Globetka 69:76 (13:27, 21:15, 18:16, 17:18) AKOVEC: Vesterbah 5, Kuhanec, Feher, Megla 10, Momilovi, Ostoja 17, Bedi, Golubi N., Biťevac 19, Stani 18, Varga, Radinovi. Trener Hajdinjak M. GLOBETKA: Markovi 8, Gomzi 8, Benik 7, BlaŞona 8, Šari 16, Golubi A. 25, Franji 2, Vuruťi 2. Trener Škoda.

KONANA TABLICA LJETNE LIGE: 1. Globetka

7 6

2. akovec

7 4 3

1 13/+106

3. Ca e bar Inn

7 3 4 10/ -18

11/ +5

4. Modeks

7 2 5

9/ -67

5. Oprema evizovi

4

5/-26

1 3

UDRUGA koĹĄarkaĹĄkih sudaca Meimurske Ĺžupanije

Danijel Peri i dalje prvoligaťki sudac! Svake godine suci moraju proi tesranje i odsluťa seminar da bi mogli sudi u najzahtjevnijem loptakom sportu – koťarci. lanovi Udruge koťarkaťkih sudaca Meimurske Şupanije su protekloga tjedna analizirali sezonu, tesrali svoju ziku spremu, pisali test iz Pravila igre, te gledali i analizirali FIBA-ine video klipove. Lista sudaca za slijedeu sezonu izgleda ovako: Danijel

3. KAĹ TELA ADRIACHEM 1 1 0 0 29:24 2 4. CRIKVENICA

za redom! JoĹĄ jedan predstavnik Meimurske Ĺžupanije zasjao je zlatom. U velikoj konkurenciji prvak Hrvatske u golom luku za 2008. je DraĹĄko Mihinja iz Preloga. Osvajanjem Prvenstva Hrvatske u pojedina nim borbama i viĹĄegodiĹĄnji neosvojiva tvrava ekipe “Katarine Zrinskiâ€? za akovec i meimurski ĹĄport puno viĹĄe zna i nego to izgleda, pogotovo iz perspektive onih koji o sportu ne znaju puno ili za sport ne mare. injenica da su streli ari godinama u vrhu hrvatskog streli arskog sporta i viĹĄegodiĹĄnji reprezentativci Hrvatske na mnogim svjetskim i europskim natjecanjima trebala

Srednji vanjski PreloĹžana iskusni DraĹžen Hozjak dirigirao je igrom

Peri nalazi se na lis sudaca Prve muťke i Prve Şenske lige, na lis sudaca druge muťke i Prve Şenske lige bit e Nikola Krajai, Krunoslav Peri i Tomislav Rodek, te opunomoenici Vlado Glavina, Željka Levai, Dejan Maretko, DraŞen Ma i Damir Špiranec. Na lis sudaca B lige su Dejana Balog, Danijel Radek uz standardne Žarka Kovaevia, Igora Frica i Veljka Topolka. (bh)

KOĹ ARKAĹ KI TURNIR

U petak Uvertira 2008! DRUGA HRVATSKA RUKOMETNA LIGA za Ĺžene - sjever

U porazu Sanja Modri najbolja igraica Oslabljene akov anke bez do ju er standardnih Ive TomaĹĄek, Sonje Ĺ afar, Ive MarcijuĹĄ i Jelene Posavec u Slavonskom su Brodu doĹživjele poraz u prvom kolu novog prvenstva, izgubivĹĄi od Brod - Gymnasiuma rezultatom 30:24, u poluvremenu 14:13 za domae. akov anke su zabile uobi ajenu kvotu golova, no primile su neĹĄto viĹĄe nego smo na to navikli. Osim toga, domae su igrale vrlo Ĺžestoko, o emu svjedo i podatak o ak osam sedmeraca u korist akov anki, a poneki su solidni suci Gubica i MiloĹĄevi “preĹžmiriliâ€?. Igra ica utakmice bila je Sanja Modri, koja je uz 12 postignutih golova preuzela voenje i odgovornost nad su-

igra icama. Protiv Brod - Gymnasiuma za akovec su igrale: T. Horvat, Šipoť, J. Hegeduť (1), Gudlin (4), Petkovi (1), Modri (12), Pintari, Jurkovi (3), Cerovec, Veble, I. Horvat (1), Vugrinec (2) i Sklepi. Trener je Stjepan Golik. U subotu ŽRK akovec igra protiv favorita prvenstva, Podravke LINO. Utakmica se igra u dvorani Graditeljske ťkole akovec s po etkom u 17 sati. (sm)

REZULTATI 1. KOLA Brod - Gymnasium - akovec 30:24, Bjelovar - Ivanec 28:14, Darda - Zelina 21:30, Pitoma a - PAN $akovo 33:18, Natura Agro - Vinkovci 33:23 i Dragovoljac - Podravka LINO 20:39

KoĹĄarkaĹĄki klub akovec, proĹĄlogodiĹĄnji prvak A 2 lige Sjever i uesnik kvalikacija za Prvu ligu i za ovu sezonu se sprema ambiciozno. U sklopu priprema organizirat e meunarodni koĹĄarkaĹĄki turnir u trajanju od 3 dana, a uesnici su VoĹĄtarnica iz Zadra, Creav iz Murske Sobote te Meimurje?!, ĹĄto predstavlja malo iznenaenje obzirom na dosadaĹĄnje zategnute odnose dvaju klubova. No, u Meimurju (dosadaĹĄnjem Meimurju Vajdi, joĹĄ prije samo Vajdi) se eka SkupĹĄna da se i formalno provedu kadrovske promjene u Upravi kluba, ĹĄto znai da e novi ljudi pokuĹĄa ostvari komunikaciju s ostalim relevantnim koĹĄarkaĹĄkim imbeni-

cima – s ljudima iz Koťarkaťkog saveza, sa elnicima ostalih meimurskih klubova, sa sucima, s meimurskim trenerima, a ťto u dosadaťnjih desetak godina vladavine dosadaťnje Uprave kluba nije bio sluaj! Sve utakmice turnira e se igrati u dvorani Druge osnovne ťkole u akovcu, u petak je na rasporedu utakmica izmeu akovca i Voťtarnice u 18.10 sa. U subotu u 17 sa igraju akovec i Creav,a u 19 Voťtarnica i Meimurje. U nedjelju igraju Creav – Voťtarnica u 15 sa, a u 17 turnir zatvaraju meusobnom utakmicom Meimurje i akovec. (bh)

ZAPOELA II. HSTL-istok

Putjanama meimurski derbi U 1. kolu II. HSTL-istok u stolnoteniskoj dvorani u akove kim Putjanama odigran je meimurski derbi izmeu Putjana i Nostro Slemenice. Za domaina osim standardnih Preksavca i MaĹĄovia po prvi put je zaigrao nadareni

12-godiĹĄnjak Nikola Horvat. Domai su slavili pobjedu od 4:2, a ak dvije pobjede izborio je Horvat. Preksavec je izborio joĹĄ jedan bod Putjane, kao i par Preksavec-MaĹĄovi. Oba boda za goste osvojio je Magdaleni. (dz)
UXMQD

SPLIT - Finale atletskog Kupa za kadete i kadetkinje

Kadetkinje Meimurja tree u finalu Odli an rezultat postigle su kadetkinje Meimurja osvojivĹĄi pehar za tree mjesto u finalu Kupa Hrvatske za kadetkinje i kadete koje je odrĹžano u Splitu ove subote. Finale KUP-a ujedno je bilo i izborno natjecanje za ulazak u kadetsku reprezentaciju Hrvatske pa su prve dvije pozicije na ovom natjecanju osiguravale i dres s drĹžavnim grbom. Osim odli nog plasmana Ĺženske ekipe AK Meimurje, svojim pojedina nim nastupima atleti ari iz sva tri meimurska atletska kluba osigurali su mjesto u kadetskoj reprezentaciji. Za AK Meimurje plasman na prve dvije pozicije koja vodi na trome kadetskih reprezentacija Hrvatske, Slovenije i MadĹžarske ostvarile su Kristina Dudek drugim mjestom na 100m s 12,95 te treim na 300m 41,35 (za nastup u ĹĄta eti), Barbara JambroĹĄi koja je bila druga u bacanju kugle s 10,47 m i Jelena Turk druga u skoku u vis s presko enih 154 cm. Za izvrstan ekipni plasman Meimurja bodove su skupljali i Sara Tuksar, etvrta u skoku s motkom s 2,60 m te sedma na 100 m prepone, Marija Hranilovi etvrta u skoku u vis sa 151

cm, Barbara JambroĹĄi koja je bila peta u bacanju kladiva, te ĹĄta eta 4 x 100 m u sastavu Mateja Jambrovi, Sara Tuksar, Iva Novak i Kristina Dudek s 52,70. Pravo iznenaenje priredile su

lanice AK Mursko SrediĹĄe Melani Kralji pobjedom u bacanju kugle s 10,66 i Marta Gunc koja je bila najbolja u bacanju diska s 28,77. Tako je po prvi put nekome od lanova AK Mursko SrediĹĄe uspjelo izboriti nastup u reprezentaciji Hrvatske. AK NedeliĹĄe takoer je imao nekoliko ozbiljnih kandidata za reprezentaciju ali je to, na Ĺžalost, uspjelo samo Lei Horvat koja je ostvarila dva druga mjesta: u bacanju diska i koplja. Korak do druge pozicije na treem mjestu ostali su Ema Plavljani u bacanju koplja, Mihaela Horvat u skoku u dalj i Vanja Horvat na 300 m prepone. Trome kadetskih reprezentacija Hrvatske, Slovenije i MadĹžarske na kojem e ove godine nastupiti ak ĹĄest meimurskih atleti ara odrĹžava se u subotu 27. rujna u Puli na stadionu Uljanik. Svi rezultati natjecanja dostupni su na: www.akm.hr

ZAPOEO novi gimnastiki olimpijski ciklus

Cilj je u Londonu imati dva ili tri olimpijca iz Meimurja Nakon sjajno odraenog minulog olimpijskog ciklusa koji je zavrĹĄen na najbolji mogui na in, osvajanjem srebrne medalje Filipa Udea na OI u Pekingu, sportski direktor Mario Vukoja i trenerski tim Gimnasti kog kluba Marijan Zadravec Macan najavili su novi etverogodiĹĄnji ciklus u kojem je cilj nastup dvoje - troje meimurskih gimnasti ara na OI u Londonu 2012. NajvaĹžnija je vijest ĹĄto e bez obzira na veliki broj ponuda, od kojih su neke bile i “nemoralno visokeâ€?, svi ostati na okupu. Naravno, o ekuje se da Filip Ude kao i drugi potencijalni olimpijski kandidati: Tanja Delladio, Tijana Tkal ec, Nikola Dudek, Matija Novak, Alen Vinko i dr., treneri Igor KrijaĹžimski, Mario Vukoja i Tanja Goverdovskaja, kao i ostatak trenerskog tima koji je ormiran u klubu imaju uz sada rijeĹĄeno pitanje mogunosti kvalitetnog rada u SGC-u Aton i sve drugo potrebno, a tu se prvenstveno misli na kvalitetnu financijsku potporu za miran i kvalitetan rad bez stresa i svega onoga ĹĄto je bilo minulih desetak godina. Naravno, to nee biti nimalo lako ostvarivo poznavajui naĹĄe uvjete, ali sada kad je postignut

enomenalan rezultat, financijska pitanja ipak bi se trebala lakťe ostvarivati kao i otvarati vrata onih koji su do sad bila uglavnom zatvorena‌ - Ovaj rezultat nije pitanje trenutka, ve kontinuiranog rada koji je donio viťe od 200 medalja. Ude je pohod u svjetski gimnasti ki vrh zapo eo kao junior 2002. godine u Patrasu, da bi ova godina s dva srebra europskih i olimpijskim bila kruna zaokruŞenog ciklusa. Imamo i osam drugih reprezentativaca kategoriziranih

od Hrvatskog olimpijskog odbora. Meu njima traŞimo nove olimpijske kandidate. Uvjeren sam da imamo dobru ormulu za njihovo stvaranje i o ekujem da uz Udea joť neki gimnasti ari budu u olimpijskoj ekspediciji za London, kao i za OI mladih koje su za dvije godine prije u Singapuru, optimisti no najavljuje Vukoja. Vrhunski gimnasti ari ne selekcioniraju se viťe samo u akovcu, jer je klub proťirio djelokrug rada na gornje i donje Meimurje, pa i na varaŞdinsko podru je‌ - Formirali smo podruŞnice u Selnici, Murskom Srediťu i Prelogu, a proťirili smo se i preko Drave u Sra inec, rekao je Vukoja, i najavio da e se nakon zavrťetka OI u Pekingu opet moi posvetiti svim kategorijama gimnasti ara u klubu koji su moŞda u

AKTIVNOSTI u SGC-u Aton

Trenerski seminar, pa natjecanja

Jelena Turk, AK Meimurje, druga u skoku u vis

GK Marijan Zadravec Macan bio je domain te aja za trenere koji se cijeli proĹĄli tjedan odvijao u SGC-u Aton u NedeliĹĄu, u suorganizaciji s Hrvatskim gimnasti kim savezom i Hrvatskom olimpijskom akademijom. Na te aju je bilo 28 trenera, meu kojima i najbolji hrvatski gimnasti ari Filip Ude i Robert Seligman. Vukoja je

najavio organizaciju II. kola KUP-a Hrvatske i drĹžavnog prvenstva za sve kategorije i programe koje e se odrĹžati u krajem studenog kojeg bi trebao prenositi HTV. O ekuje se i ove godine organizacija tradicionalnog godiĹĄnjeg prikaza uo i boĹžinih i novogodiĹĄnjih blagdana, koji bi trebao ove godine biti zaista spektakularan. (dz)

SPORTSKI KAMPOVI 2008. - posljednji na redu bili najmlai atletiari

UspjeĹĄno zavrĹĄen i atletski kamp Posljednji tjedan u mjesecu kolovozu uspjeĹĄno je odrĹžan posljednji u nizu sportski kamp u sklopu kampova “Svaki tjedan sport jedanâ€?. Atletski kamp odrĹžavao se na SRC-u “Mladostâ€?, a u kampu je sudjelovalo preko 60 djece. Cilj kampa bio je upoznavanje djece sa svim atletskim disciplinama, pa su tako imala priliku isprobati i nau iti osnove tr anja, osnove skakanja te osnove bacanja. Zadnji dan kampa odrĹžano je natjecanje u tri discipline, tr anje 60 metara, bacanje vortexa i skok u dalj. Meu djecom 2001. godiĹĄta u tr anju 60 metara najbolji je bio Andrija Dolenec, dok su drugi i trei bili NikĹĄa JalĹĄovec i Dora Paji. Prvo mjesto meu djecom 2000. godiĹĄta osvojio je Martin Herman, dok je drugi bio

David Ĺ te ulj. Tree su mjesto s istim rezultatom osvojili Oskar Ov ar i Luka Grubi. Meu 1999. godiĹĄtem najboljim se pokazao Jurica Kavran. Drugo je mjesto pripalo Denisu HiĹžmanu i Rei Korpar. Od djece godiĹĄta 1997./1998. najbolji je bio Ivan Krsto BlaĹžinovi, a drugo i tree pripalo je Mii Maari i Aleksandru BalaĹž. Meu djecom 1995./1996. godiĹĄta prvo mjesto je osvojio Filip Zrna. Drugo je mjesto pripalo Mariji Pongrac, a tree Leoni Zeli. U bacanju vortexa meu djecom 2001. godiĹĄta najbolji je bio Mateo Hozjan. Drugo mjesto osvojio je Andrija Dolenec, a tree Niko Ĺ kvorc. Meu 2000. godiĹĄtem najboljim su se pokazali Luka Grubi i Oskar Ov ar, dok su drugo mjesto podijelili Martin Herman i David Ĺ te ulj. Prvo mjesto meu djecom 1999. godiĹĄta

osvojio je Denis HiĹžman. Drugo mjesto pripalo je Jurici Kavran, dok je tree osvojio Vlatko Dolenec. Meu djecom 1997./1998. godiĹĄta najbolji u bacanju vortexa bili su Aleksandar BalaĹž i Ivan Krsto BlaĹžinovi, dok je drugo mjesto osvojio Jurica Leskovar. Matija Vikert osvojio je prvo mjesto meu 1995./1996. godiĹĄtem. Drugo mjesto pripalo je Mariji Pongrac, a tree Leoni Zeli. U skoku u dalj meu 2001. godiĹĄtem najbolja je bila Dora Paji. Drugo je mjesto osvojio Andrija Dolenec, a tree NikĹĄa JalĹĄovec. Prvo mjesto meu djecom 2000. godiĹĄta pripalo je Martinu Hermanu, dok su drugo i tree mjesto osvojili Luka Grubi i Oskar Ov ar. Jurica Kavran osvojio je prvo mjesto u skoku u dalj meu djecom 1999. godiĹĄta. Drugi je bio Denis HiĹžman, a trea Nina DobĹĄa. Meu

djecom 1997./1998. godiĹĄta najbolji je bio Ivan Krsto BlaĹžinovi, dok su drugo i tree mjesto osvojili Mia Maari i Dorotea KoĹĄ ak. Leona Zeli bila je najbolja meu 1995. /1996. godiĹĄtem. Drugo mjesto pripalo je Mariji Pongrac i Denisu Vidovi. (H. Ze ar)

Bacanje vortexa jedna je od disciplina koju su nauili polaznici kampa

posljednjih nekoliko mjeseci bili zapostavljeni. Ipak, zahvaljujui Tanji Goverdovskajoj, uz joĹĄ nekoliko klupskih trenera realiziran je uglavnom zacrtani program rada s ostatkom vrhunskih gimnasti ara. Takoer je u klubu zapo eo program koji je jedinstveni u Hrvatskoj. U pitanju je Univerzalna sportska ĹĄkola koju vodi Tanja Mesari i u koju se mogu uklju iti djeca od 2 godine na dalje.

Ponude za odlazak od kojih “boli glavaâ€? Dobivanjem tako modernog gimnasti kog centra u Meimurju klub je rijeĹĄio probleme poput odlaska s gimnasti arima u Bratislavu, ali tek se treba rijeĹĄiti pitanje financiranja koriĹĄtenja dvorane u NedeliĹĄu, jer je klub u njoj samo podstanar. Mi smo do sad imali “grace periodâ€? kad je u pitanju koriĹĄtenje dvorane, ali tome je doĹĄao kraj. O ekujemo kvalitetnu potporu lokalne samouprave, prvenstveno Grada akovec i Meimurske Ĺžupanije koji bi klubu trebali osigurati normalno unkcioniranje i koriĹĄtenje kako SGC-a Aton, tako i Macanovog doma u kojem emo takoer provoditi dio programa, posebice kad su u pitanju po etnici, istaknuo je Vukoja. Takoer se o ekuje od HOO-a te lokalne zajednice rjeĹĄavanje pitanje daljnjeg financiranja kako Filipa Ude, tako i stipendija drugih potencijalnih olimpijskih kandidata, i trenera.

Ude je ina e imao sramotnu malu stipendiju od lokalne samouprave koja esto nije iznosila ni 1.000 kuna. Tek je posljednju godinu bila neĹĄto vea, ali joĹĄ uvijek mizerna, 1.400 kn. Cijeli gimnasti ki tim dobio je niz primamljivih ponuda (tri konkretne) za odlazak iz Hrvatske. Tako su Amerikanci, primjerice, ponudili uvjete od kojih “zaboli glavaâ€?, ali Ude nije Ĺželio ui u bilo kakve pregovore, ve je decidirano rekao da ostaje u akovcu, ali uz uvjet da se uvjeti prilagode vrhunskom sportaĹĄu. Isto vrijedi i za trenerski tim. (D. Zrna)

KRAPINSKE TOPLICE

U ponedjeljak operiran Filip Ude Ju er (ponedjeljak) najugledniji hrvatski ortoped kad je u pitanje rame, pro . dr. Nikola i ak obavio je operativni zahvat na ramenu Filipa Ude u Krapinskim Toplicama kojmu je cilj ukloniti bolno hvatiĹĄte tetive.. - Premjestio mu je tetivu tako ĹĄto je napravljena rupa u kosti i stvoreno novo hvatiĹĄte koje viĹĄe ne bi smjelo biti bolno. Filip bi trebao biti za ĹĄest tjedana u punom pogonu, rekao nam je Vukoja kad je u pitanju ovaj operativni zahvat koji je ina e bez obzira na opis - rutinski. (dz)

Polaznici o atletskom kampu Matija Vikert (12), akovec - Ovdje u kampu mi je jako lijepo. Treneri su odli ni i puno su nas nau ili o osnovama atletike. U ovom sam kampu bio i proĹĄle godine. Sudjelovao sam i u kampu kuglanja i tenisa. U svim kampovima mi je bilo jako lijepo i ne mogu se odlu iti gdje mi je bilo najljepĹĄe.

Mia Maari (10), Ĺ enkovec - U atletskom kampu je jako zanimljivo, svaĹĄta radimo i puno toga sam nau ila. Upoznala sam puno novih prijatelja i druĹžim se s njima. Bila sam i u odbojkaĹĄkom i badminton kampu. I proĹĄle sam godine bila u ovom kampu pa mi je tu nekako najbolje i najljepĹĄe. (H. Ze ar)
UXMQD MEIMURSKI olimpijac Filip Ude na Hrvatski olimpijski dan posjetio Prelog

GRADONAELNIK Ĺ alamon potvrdio

Ovacije, estitke i skromni novani dar

Udeu stan i sportska stipendija

Povodom Hrvatskoga olimpijskog dana, koji je obiljeĹžen u srijedu 10. rujna, meimurski olimpijac Filip Ude u pratnji svoga trenera i stru noga tima posjetio je niz mjesta i ĹĄkola u Meimurju, a posebno veliki do ek prireen je u Prelogu. U centru grada na Trgu sv. Jakoba do ekalo ga je mnoĹĄtvo ĹĄkolaraca iz OĹ DraĹĄkovec, OĹ  Prelog i PĹ  Cirkovljan, maliĹĄani iz preloĹĄkoga Dje jeg vrtia “Fijolicaâ€?, u enici Srednje ĹĄkole Prelog, kao i mali preloĹĄki gimnasti ari te graani. Filip je postao uzor mnogima od njih pa su poĹželjeli vidjeti ga uĹživo i zatraĹžiti autogram, zamoliti ga za zajedni ko fotograiranje. Kako su izjavljivali, upravo zbog Filipa mnogi su gledali prijenose s Olimpijade, a neki su ak odlu ili okuĹĄati se u gimnastici. Osim djece, proslavljenoga meimurskog gimnasti ara pozdravili su i preloĹĄki gradona elnik Dragutin Glavina, predsjednik Gradskog vijea Ljubomir Kolarek te Mato

PreloĹĄki gradonaelnik uruio je Filipu kuvertu sa skromnim novanim darom Kljai, predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. Uputili su mu rije i estitke i podrĹĄke, a Filip iz Preloga nije otiĹĄao praznih ruku. Dobio je skromni poklon Grada u iznosu od 5 tisua kuna, dok je treneru i lanovima Filipova tima uru en dar od po 2.500 kuna. Osim u Prelogu, Filip Ude je posjetio i druge meimurske ĹĄkole i

sredine. Tako se u Ma kovcu obratio u enicima I. i III. OĹ akovec koji su zajedno sportskim nadmetanjima i pjeĹĄa enjem obiljeĹžili Hrvatski olimpijski dan. Takoer je posjetio i II. OĹ  akovec, iji je Filip bivĹĄi u enik, a bio je i u svojoj srednjoj ĹĄkoli, ETĹ -u. Osvaja srebrenog odli ja na nedavno odrĹžanom Olimpijskim

igrama u Pekingu bio je i u OĹ u KurĹĄancu te u OĹ  Selnica. Tu su gado ekali ravnatelj ĹĄkole Branko JalĹĄovec, u iteljica tjelesnog odgoja Jadranka MarkuĹĄ, zaposlenici ĹĄkole i u enici. Ravnatelj JalĹĄovec estitao je Udeu i njegovom treneru na postignutom uspjehu te im poklonio umjetni ke slike. Ude je djeci ukratko opisao svoje dojmove s Olimpijade u Kini, te o tome kako se danas osjea meu sugraanima, posebno meu djecom kojoj je postao uzor. Ina e, prije puta u Kinu Filip je takoer posjetio selni ku ĹĄkolu u kojoj je podijelio medalje pobjednicima drĹžavnog natjecanja u gimnastici za osnovne ĹĄkole, dvije akove ke OĹ , kao i u Ma kovcu, te KurĹĄancu. Turneja od “jutra od mrakaâ€?, ali kako nam je Filip rekao niĹĄta nije bilo teĹĄko, posebice kad je vidio koliko djeca vole sport i Ĺžele se aktivno uklju iti na sportska boriliĹĄta. (D.Mihoci;S.Mesari)

akove ki gradona elnik je na prvom Gradskom vijeu nakon g.o., dao informaciju da e Grad akovec Filipa Ude za osvojenu srebrnu medalju na OI

u Pekingu nagraditi dvosobnim stanom i sportskom stipendijom. ViĹĄe o tome bit e rije i na prvom zasjedanju gradskog poglavarstva. (dz)

Ĺ˝upanija Filipu Udeu poklanja 70 tisua kuna Meimurska Ĺžupanija nagradit e meimurskog olimpijca Filipa Udea sa 70 tisua kuna za postignute sportske rezultate i osvojeno srebro na Olimpijskim igrama u Pekingu, odlu ilo je Poglavarstvo Meimurske Ĺžupanije na sjednici odrĹžanoj 17. rujna. Njegovim trenerima Mariju Vukoji i Igoru Kriajimskom bit e dodijeljena nagrada u iznosu od po 10 tisua kuna. Taj iznos bit e dodijeljen i Gimnasti koj udruzi “Marijan

Zadravec – Macan�. Stotinu tisua kuna za navedenu svrhu bit e uzeto iz sredstava koja su planirana Şupanijskim prora unom za potrebe promotivnih aktivnosti meimurskog gospodarstva. Prema rije ima Şupana Posavca, Županija, Grad akovec i opina Nedeliťe razgovaraju o tome kako bi u svojim prora unima za 2009. godinu za potrebe Gimnasti kog kluba osigurali po 150 tisua kuna. (D.Mihoci)

KARATISTI NEDELIĹ A sudjelovali na tri turnira

Ponovno Ĺžetva medalja

U Selnici je dobio na sliku na dar

Veliko mnoĹĄtvo mladih doekalo je olimpijca

Na dva posljednja turnira na kojima su nastupili karatisti NedeliĹĄa osvojili su veliki broj medalja. Sudjelovali su na turnirima u Vukovaru, Kotoribi i Ivancu. U Vukovaru je odrĹžan meunarodni turnir Kup Vukovara 2008, na kojem je nastupilo 250 natjecatelja iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Zlato su osvojile Jelena Zadravec i Helena Pintari, srebro su osvojili Robert Zadravec i Ivana Ko et, bronce su osvojili Stella Eleonora Soldat i Marin Zadravec.

Na 5. Kupu Kotoribe, NedeliĹĄani su osvojili pet medalja. Zlato je osvojio Luka Posavec, a bronce su osvojili Vilim MurĹĄi, Mateja Savanovi, Luka Stupar i Marta Delost. U Ivancu pak je odrĹžan “Karate memorijal poginulim borcimaâ€? gdje je osvojeno sedam medalja. Zlato su osvojili Dominik Kolari, Jelena BuĹžani, Mia Horvat Ĺ ari, Edna Pomor i Darian Lisjak, srebro su osvojili Matija BuĹžani i Simona Fu ko.

EUROHERC uruio stipendiju Filipu Udeu

HAPKIDO borilaka vjeĹĄtina

Pravi nain suradnje

Sve popularnija i u Meimurju

Minulog etvrtak, u prostorijama Euroherc osiguranja, PodruŞnice akovec, Kralja Tomislava 30, Euroherc osiguranje uru ilo je stipendiju naťem srebrnom Olimpijcu Filipu Udeu. Stipendiju za daljnje ťkolovanje na Visokoj trenerskoj ťkoli Filipu Udeu, u ime Euroherca, uru ila je Anelka Braica, direktorica Sektora prodaje. Filipu je takoer uru ena polica Şivotnog osiguranja Agram Life-a. Euroherc je nagradio i trud njegovih trenera pa je tako Mario Vukoja od Euroherca dobio policu Životnog osiguranja Agram Life-a, a Igor Kriajimskii na dar je dobio policu Sunce Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Euroherc je talent mladog Filipa prepoznao kada mu je podrťka bila najpotrebnija, kada je put do zvijezda bio trnovit, a on naciji gotovo neznan, uporni de ko iz susjedstva. Euroherc uvijek pokuťava nai pravi na in da svoj uspjeh podijeli sa zajednicom u kojoj djeluje. Tako su Eurohercove donacije i sponzorstva usmjerene na kulturu i sport, a kao ťto je to minulog etvrtka bila prilika i na obrazovanje naťih mladih i talentiranih ljudi.

Filipu je stipendiju uruila Anelka Braica, direktorica Sektora prodaje

Predsjednik kluba “Marijan Zadravecâ€? - mr. S. Tkalec, trenerica i koreograf - ga. T. Govedovskaia, trener I. Kriajimskii, direktorica prodaje Euroherca A. Braica, Filip Ude, trener M. Vukoja, direktor Euroherca, PodruĹžnica akovec R. Lesinger

Hapkido (doslovni prijevod: vjeĹĄtina usklaene snage) korejska je borila ka vjeĹĄtina, a neki ju nazivaju i korejski jiu jitsu. Uklju uje mnogo raznolikih poluga i klju eva na zglobovima, bacanja, hvatanja, guĹĄenja, iĹĄenja i ruĹĄenja, tehnike tradicionalnim oruĹžjem, udarce, blokade, padove i tehnike pritisaka Ĺživaca. Hapkido nije borila ki sport ve je borila ka vjeĹĄtina, ĹĄto ga izdvaja kao izrazito poĹželjnim za samoobranu. Njime se mogu baviti i muĹĄkarci i Ĺžene bez obzira na dob. Potje e od japanske vjeĹĄtine daito

ryo aiki ju jutsu. Hapkido klub Drava - akovec osnovan je pred dvije godine. Trenutno broji dvadesetak stalnih

lanova, a treninzi se odrĹžavaju u ĹĄportskoj dvorani Osnovne ĹĄkole Mala Subotica. Ukoliko ste zainteresirani uklju ite doite i provjerite ĹĄto je Hapkido utorkom 19-20,30 ili

etvrtkom od 19,30 do 20,45. Voditelji su: Renato Igrec (1. Dan Hapkido, 3. Dan Taekwondo) i Igor Igrec (2. Geup Hapkido). ViĹĄe informacija moĹžete saznati i na web stranici: www.hapkido.hr. (dz)


OGLASNIK

56 MOTORNA VOZILA

AUTOUSLUGA D.O.O. STRAHONINEC: Ford Galaxy 2.3, 7 sjedala 1999.; Fiat Slo 1.6 16V 2002.g., reg. do 8./08.; Ford Focus 1.8 TDDI 2002.; Ford Escort 1.3 1996.; Fiat Punto 1.2 2003.g.; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2005.g, reg. do 5./09.; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2006.g.; Opel Astra G 1.4 16V 2006.g., reg. do 11./08. SVA VOZILA SU S DOMAEG TRŽIŠTA. GARANCIJA. KREDITI BEZ JAMACA, UEŠA I KASKO OSIGURANJA DO 7 GODINA. TEL. 040/333-033, 091/591-8889, www. autousluga.hr AUTO CENTAR VLAH d.o.o., Globetka 4, akovec, prodaje: AUDI A-6 3.0 TDI QUATRO mod. ‘05.; BMW 320D ‘03., karavan; TOYOTA RAV-4 2.0D 4D ‘03.; JEEP CHEROKE sport 2.8CRD ‘03.; REN. LAGUNA 1.9 DCI ‘02., karavan; REN. LAGUNA 1.9 DCI ‘02.; REN. CLIO 1.5 DCI ‘03.; REN. MEGANE 1.9 DTI ‘01.; MAZDA 626 2.0 DITD ‘99.; VW GOLF 1.9 SDI ‘00., karavan; OPEL CORSA 1.0 ‘02.; OPEL ASTRA 1.7 TD ‘98.; ROVER 400 2.0D ‘98.; REN. LAGUNA 1.8 ‘96.; BMW 318i ‘96.; VW POLO 1.4 ‘96.; VW GOLF 1.9 TD ‘95.; VW GOLF 1.9 TDI ‘95.; BMW 525 ‘90. Uvoz iz Njemake. Garancija na sva vozila 6 mjeseci. Kredit 3-7 godina, bez ueša, jamaca i kasko osiguranja uz kamatu od 7,20%. Tel. 040/329-444, 098/242-445, www.ac-vlah.hr FIAT TEMPRA 1.6 ie SX (klima, el. podizai stakla, alufelge), 1994.g., reg. do 1./09., u odlinom stanju, bijela, cijena 2.000 eura. Mob. 091/510 7261. AUDI A4 1.6 1996.g., ful oprema osim kože, zeleni, serv. knjiga, cd changer, alarm, mul-t-lock, 190 tkm, 5.800 eur. Mob. 098/638-334 PRODA JE SE MAZDA MPV sa 7 sjedala, 2001.g., reg. do 4./09. Mob. 098/214-107 OPEL KADETT 1.3LS 1989.g., reg. do 3./09., garažiran, ispravan. Tel. 098/9436-382 FORD SIERA 2.3 dizel 1989.g., reg. do 10./08., u dobrom stanju, cijena po dogovoru. Tel. 092/11-67-815 REN. LAGUNA 2.2D karavan 1996.g., plavi, klima, cijena 3.700 eur i golf 1.6D 1988.g., cijena 1.200 eur. Mob. 099/330-400 MAZDA 323 sedan 1993.god. reg. do 12. mj., centr. zaklj., servo, šiber, 8 guma s felgama, jako ouvan, tel. 040/646-013 ili 098/961-3329 PA S S AT 1.9 T DI 1999. g. 85K W, 115 K S, karavan,sva oprema, povoljno! telefon: 098/946-16-17 PRODAJU SE ALU FELGE s gumama za golf IV, orig. sa 5 krakova. Tel: 098/918-6286 OPEL ASTRA II Twinport, 2006.g., kompl. opremljena, vlasnica, odlina, 8.900 EUR, mob. 091/7680-220 PRODAJEM ALU FELGE s gumama za toyotu avensis, corolu verso, mob. 098/463-583

WV TRANSPORTER 2.5 TDI, 2000.g., klima, abs, furgon vozilo, 170.000 km, redovno servisiran, cijena po dogovoru, mob. 099/6956-022 DAEWOO TICO,1999.god.,prvi vlasnik, reg. do 10./08., u dobrom stanju,mala potrošnja, cijena 8500 kn. Mob.091 /502-9267. PRODAJEM GUME Connental dim. 205/55-16”, Run Flat, kao nove. Tel: 098/284-585 MAZDA 2 1.25i 16V, kupljen 2004.g., 1.vlasnica, sva oprema, 58.000 km, odlian, garažiran, 7.400 EUR, mob. 095/8969-826 OPEL CORSA 1.5 Disel, 1991.g., registriran, sauvan, servisiran, tel. 040 347-371 PEUGEOT 206 1.4XS 90KS, 12.mj./2004.g., full oprema, 7.750 eur, mob. 099/5154-352 FORD FOCUS 1.6 TDTI 2005.g., reg. do 8./09., 100.000 km, srebrni. Tel. 098/408-049 REN. 5 CAMPUS 1990.g., prva reg. 1993., crveni, 1108 m3, u izvrsnom stanju, prodajem ili mijenjam za vino (rajnski rizling ili muškat) do 400 lit. ili 4.000 kn, te prodajem hidr. prešu od 350 lit., cijena po dogovoru. Tel. 098/1868-111 OPEL CORSA 1.0 comfort 2002.g., 1.vl., reg. do 6./09. Mob. 095/9077-062 FIAT PUNTO 1.2SX 2003.g., 1.vl., serv. knj., u sustavu pdv-a, 5.100 eur. Mob. 091/511-4057 PRODAJEM OPEL VECTRU 2.0i 1992.g., neregistrirana, dosta dodatne opreme. Mob. 098/879-243 JEEP CHEROKE SPORT 2.8 CRD mod. ‘03.g., 1.vl., u sustavu pdv-a, 13.300 eur. Tel. 095/90-77-062 AUDI A6 3.0TDI qua ro mod. ‘05.g., u sustavu pdv-a, servisna, cijena 28.300 eur. Mob. 091/511-4057 BMW X3 2.0D 2005.g., u sustavu pdv-a, 1.vl., servisna. Mob. 091/511-4057 PRODAJEM RENAULT 19 1991.god., u vrlo dobrom stanju, neregistriran. Upitati na mob. 095/897-8237 SEAT CORDOBA 1.6i 1994.g., reg. do 2./09., o d l i n o s t a nj e, m e t a l i k , š i b e r. M o b. 098/861-869 PRODAJEM ETIRI ZIMSKE GUME dim. 195 60 R145. Mob. 098/175-2179 JUGO 55 1990.g., reg. do 5.10.’08., cijena 1.600 kn. Tel. 095/888-2684 PRODAJEM MAGLENKE (elipsaste) za ren. lagunu i megane, sa ruicom i kablima, sve komplet, potpuno novo, cijena 900 kn. Mob. 099/594-8769 HONDA AERODECK 2.0 94kW 1986.g., el. podizai stakla, šiber, neregistr., u voznom stanju. Mob. 098/846-006 PRODAJEM REN. MEGANE 1.5DCI 2004.g., 49.000 km, te ford escort 1.3 1996.g., 1.vl., servisiran, 12.000 kn. Mob. 098/945-7287 PRODAJEM OPEL KADETT 1.4i 1990.g., reg. do 4./09. Mob. 098/187-1338 PRODAJE SE DAEWOO LANOS 1.4SE 1998.g., oprema (centr. zaklj., servo, met. boja, prednji el. podizai stakla, LPG), reg. do 10.8.2009., + 4 zimske gume. Mob. 098/135-6139 PRODAJEM TAMI 80 2T dupla kabina, ispravan, 2.500 eur, te golf I dizel 1982.g., za 700 eur. Tel. 098/920-7408 PRODAJEM: at marea ‘96.g., reg. do 4./09., klima, 2.150 eur; ford fiesta ‘92.g., nereg., 1.800 eur; iznajmljujem auto za 130 kn/dan, a kupujem auto ispravan, neispravan, ispod cijene. Tel. 098/777-095 PRODAJEM FIAT ULYSSE 2.0 1994.g., reg. do 3./09., 7 sjedala. Mob. 098/581-986 SEAT TOLEDO 1.9D, reg. do 1./09., u dobrom stanju, cijena 2.000 eur. Tel: 098/9535-215 ZASTAVA 101 1988.g, u dobrom stanju, reg. do 7./09., za 3.100 kn. Tel. 360-602 RENAULT CLIO 1.8 16v 1993.g., 150 ks, reg. do 8./09., naranas, u odlinom stanju, cijena 5.500 eura, mob. 098/331-833 MAZDA 323 2.0D (sedan) 1997./98.g., 1. vlasnik, cijena 25.000 Kn. mob. 098/353-844 VW PASSAT 1.9tdi 2000.god., 90 KS, 178.000 km, dosta opreme, povoljno, hitno, mob. 099/211-5763 PRODAJE SE BMW 318i 1999.god., sa full opremom. Mogua zamjena. Tel: 040/396-677 ili 098/777-067 FIAT PUNTO 1.2, 2003.g. metalik srebrni,5 vrata, 1. vlasnik, kao nov. mob. 098/206-317 PRO DA J EM GU M E M+S , 4 ko m ., d i m . 205/55-16, 100 EUR, mob. 095/9088-213

POLJOPRIVREDA PRODAJEM TREBLJAICU ZA KUKURUZ i dva kardana. Tel. 337-003 ili 098/97-67-123 PRODAJEM TRAKTOR Tomo Vinkovi 23 KS, 1988.g., vadilica krumpira Sunce i velika prskalica od 350 lit. Tel. 098/913-0007 P R O D A J E S E K U K U R U Z I Š R O T. M o b . 098/861-898 PRODAJE SE TREBLJAICA za kukuruz, povoljno. Tel. 099/524-3488 KUPUJEMO TRAKTORSKU PRIKOLICU kiper, 1-osovinku, do 3,5T. Tel: 091 515 89 84 PRODAJEM EKIARA, komb. s motorom 4,5 kW za 2.000 kn. Nazva na 312-065 PRODAJE SE MOTOKULTIVATOR Honda F420. Mob. 091/54-519-54 PRODAJEM MOTOKULTIVATOR Mio Standard Honda 420 s raznim prikljucima. Mob. 099/409-1287 PRODAJEM TRAKTOR Torpedo 4806 TD sa širokom kabinom, registriran, malo radnih sa. Tel. 091/9770-584

USLUGE POSTAVLJAMO SVE VRSTE PARKETA, LAMINATA… Mega-parke, Kotoriba: tel/ fax. 040/682-191 ili mob. 099/672-7067 PREKRIVANJE I IZRADA KROVIŠTA, ZIDARSKI RADOVI. Dugogodišnje iskustvo. Brzo i kvalitetno! Povoljne cijene usluga i materijala. «KROV», akovec, Istarska 9, tel. 395-722, 098/744-980 ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno; VODOINSTALATERSKI I KERAMIARSKI RADOVI. Mob: 098/931-7570 ili 091/522-2344, Tino OVLAŠTENI SERVIS ELEKTRO ALATA ISKRA/MAKITA/BOSCH/AEG FLEX/HILTI/HITACHI/B&D METABO/REMS/FEIN/DEWALT.. ROTORI/MOTORI/STATORI/PREMATANJE «RODIKOMM» d.o.o., K. Tomislava 37, AKOVEC , Tel. 040/395-180, 091/5005-128 PVC STOLARIJA – SALAMANDER « KOZAR d.o.o. « Prozori, vrata - ulazna i balkonska, sjene i zimski vrtovi, rolete , grilje (pvc, aluminij). Brza isporuka, montaža i demontaža stare. Garancija 5 godina. Telefon 098/493-150, 091/493-1500, 040/396-056 GRADITELJSTVO « KOZAR d.o.o. « Graevinski radovi: NOVOGRADNJA, ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE, KROVOPOKRIVAKI RADOVI, POSTAVA TLAKAVACA Završni radovi: GLAZURE, FASADE I ŽBUKE svih vrsta (strojno i klasino), SOBOSLIKARSKI RADOVI. MOGUNOST GRADNJE «KLJU U RUKE» Telefon: 098/493-150, 091/493-1500, 040/396-056 BIOTERAPEUT USPJEŠNO POMAŽE kod migrena, Alzheimerove boles, one mrene, boles uha, sinusi, štnjaa, astma, crijeva, želudac, žu, jetra, kolesterol, bubrezi, dijabetes, kima, giht, išijaz, alergije, tumori i vene. Mob. 098/1347-031

23. rujna 2008.

OBAVL JAM KOMBI PRIJEVOZ na relaciji akovec – Osijek ponedjeljkom. Mob. 098/290-102 Pristojan i šarmantan deko, te jako uredan HITNO traži urednu i simpanu cimericu u privatnoj kui, posebni ulaz, u akovcu. Zasebne sobe, a ostalo sve po dogovoru. Hvala. Neno. mob. 098/642-456 TRAŽIMO VIŠE SOBOSLIKARA ili fasadera u stalni radni odnos, prijevoz osiguran, satnica od 25 kn/sat. Mob. 091/167-1061 TRAŽIM CIMERA/ICU u 2-sobni vei stan u privatnoj kui posebni ulaz, zasebne sobe, Istarsko naselje. Tel. 098/642-456 MLA A UMIROVLJENICA (44g) iz akovca, uvala bi djecu. Ponude na tel. 091/5962-707 RADIM POSLOVNE PLANOVEC, elaborate i studije za poduzetnike investicije. Tel. 040/341-277 ili 099/687-1304 TRAŽIM dva somostalna montera KNAUF-a na neodreeno za rad po meimurskoj županiji, tel. 091 509 78 70, Domini Ivan Kulturan i uredan deko HITNO TRAŽI CIMERICU, u prekrasnoj kui, 2-sobni stan + posebni ulaz, za dijeljenje režija zbog odlaska cimera... HITNO i povoljno. Mob. 098/642-456

SMS NEKRETNINE akovec, Ruera Boškovia 21 (preko puta suda) tel/fax: 040/390-766, mob: 099/325-5230 sms.nekretnine@ck.t-com.hr PRODAJEMO: kue, stanove, vikendice, poslovne prostore, gradilišta POTRAŽUJEMO: sve vrste nekretnina na podruju Varaždinske i Meimurske županije

NAMJEŠTENJA Mlade žene i djevojke od 25 do 40 godina, više izvršitelja, za uvanje djece i pospremanje u dobrim obiteljima u Sloveniji i Austriji hitno tražimo. Prijave na tel. 095-601-1572 od ponedjeljka do petka od 10 do 14 sa.

AKOVEC, USKA BB, TRŽNICA www.nekretnine-maras.hr info@nekretnine-maras.hr RADNO VRIJEME: Pon-Pet 08:00-16:00 Sub 08:00-13:00 Prodajemo i potražujemo kue, stanove, apartmane, zemljišta, poslovne prostore u Meimurju i šire.

Agencija «Posrednik», I. Mažurania 5, Karlovac, MBO 92544665

TRAŽI SE STARIJA ŽENA za pomo u kui starijoj muškoj osobi. Stan i hrana osigurani. Tel. 334-172 KERAMIAR s dugogodišnjim iskustvom traži posao polaganja keramikih ploica. Tel. 098/626-876 ŽENA BEZ OBAVEZA TRAŽI POSAO išenja, peglanja i uvanja djece po kuama. Mob. 099/699-2230 TRAŽIM SOBOSLIKARA s iskustvom, do 28g starosti, prijava obavezna, na neodreeno, prijevoz osiguran, poetna satnica 23 kn. Mob. 091/9049-614 TRAŽIM POSAO išenja, peglanja i uvanja djece. Dolazim u kuu. Mob. 098/977-1194

POZNANSTVA TRAŽIM UMIROVLJENICU za položaj domaice u stanu. Najpoželjnije intelektualka, ali može i druge. Posao je lagan. Tel. 042/215-106

KREDITI TREBATE NOVAC A KREDITNO STE NESPOSOBNI! • Na crnoj lis ste • Prezaduženi ste • Radite na odreeno vrijeme • Obrtnik ste • Trebate sudužnika za kredit Mi imamo rješenje za vašu situaciju pa ak i kredit na ovjeru kod javnog bilježnika! Realizacija kredita na tel. 060-654-328 Od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Agencija «Posrednik», I. Mažurania 5, Karlovac, MBO 92544665

681

www.mn-nekretnine.com O. PRICE 34 AKOVEC TEL: 391-373 MOB: 098 426-917 PRODAJEMO: KUE, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE, ZEMLJIŠTA RJEŠAVAMO STAMBENE KREDITE ZA KUPNJU NEKRETNINE!

OVLAŠTENA ZALAGAONICA bez puno papirologije daje pozajmice temeljem zaloga ekova graana i automobila. Tel. 040/390-560 ili 099/213-6279 INO KREDITI, obavezna hipoteka, bez jamaca, crna lista ne smeta. Zatvaramo stara zaduženja. Stalni radni odnos nije uvjet. Tel. 091/253-00-23 SVE VRSTE KREDITA bez jamaca, hipotekarni i stambeni kredi, zatvaramo sve vrste zaduženja i crne liste. Mob. 099/316-8882

NEKRETNINE PRODAJE SE GRADILIŠTE u D. Vidovcu na glavnoj ulici, oko 6.000 m2, cijena po dogovoru Tel. 098 162 40 60 NUDIMO I PRONALAZIMO ATRAKTIVNA ZEMLJIŠTA, te ostale nekretnine na Jadranu. Mob. 091/2177-558

NEKRETNINE „KTB“ T. Gorianca 6, akovec-Jug (preko puta Betex-a) Tel: 040/363-030; 098/242-279 www.nekretnine-ktb.hr PRODAJEMO KUE, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE na cijelom podruju Meimurja, te na otoku Krku, Kvarneru i Dalmaciji. POTRAŽUJEMO sve vrste nekretnina za naše cijenjene kupce s podruja Meimurja i šire. Velik broj stanova u ponudi svih veliina na cijelom podruju akovca i Meimurja.

PRODAJE SE MALA PARCELA «gradilište» u Jurovaku, blizina Toplica Sv. Martin. Tel. 098/303-733 PRODAJEMO POSLOVNI PROSTOR U STROGOM CENTRU MURSKOG SREDIŠA, 110 m2, rohbau – ako vam je potrebno pramo vas i sa nanciranjem. Tel. 091/253-00-23 IZNAJMLJUJE SE 3-sobni komforni namješteni stan u Varaždinu, studentima, zaposlenim samcima, na duže vrijeme. Tel. 091/547-0069 ili 091/729-5803 IZNA JML JUJE SE namješteni trosobni stan od 100 m2, u centru D. Kraljevca. Tel. 098/355-185 KUU u M. Središu od 160 m2, 2 stana, 2 garaže, 2 podruma, spremište, ljetna kuhinja, vonjak, sve na zemljištu od 2018 m2, svi prikljuci, prodajem ili mijenjam za dva manja stana. Ponude sla na e-mail: dusanka.fric@ck.t-com.hr ili mob. 095/863-1441 PRODAJE SE TROSOBNI STAN od 56,8 m2, I. kat, Kolodvorska 1, novoureen. Tel. 098/361-401 PRODAJE SE KUA VARAŽDINU od 110 m2 stamb. prostora, + 289 m2 okunice, svi prikljuci. Mob. 098/163-6488 PRODAJE SE POLOVICA KUE u akovcu, s garažom i okunicom. Upita u akovcu, Travnik 5, Golubi IZNAJMLJUJEM DVOSOBAN STAN U ZAGREBU, Kajzerica, kod Savskog mosta, u blizini studentskog doma, 46 kvadrata, potpuno novonamješteni, tv, klima, perilica rublja. Tel: 098/790-460, 091/365-3675 IZNA JML JUJEM POSLOVNI PROSTOR od 600-1000 m2 u akovcu, za proizvodnju ili skladište. Mob. 095/666-2-669 VARAŽDINSKE TOPLICE (500m od Minerve) – prodaje se kua od 110 m2 i cca 2000 m2 okunice, svi prikljuci, cijena 46.000 eur. Mob. 099/215-1379 IZNAJMLJUJEM GARSONIJERU na Trešnjevakom placu. Mob. 098/446-988. PRODAJEM ILI MIJENJAM STAN U PRELOGU od 100 m2, Glavna 29 (tržnica), s namještajem, struja, plin, voda, klima, za kuu u akovcu ili okolici. Cijena 80.000 eura. Tel. 091/762-91-63 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENI JEDNOSOBNI STAN zaposlenim osobama u M. Središu. Nazva na tel. 099/796-4812 (može i SMS) STARIJA KUA U ZASADBREGU sa velikom okunicom (cca 2200 hv), sa još dva gradilišta, novim gosp. zgradama, svi prikljuci, ulaz sa dvije strane (asfalt). Upita na tel: 091/93 68 370 KUPUJEM POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE u bližoj okolici akovca. Mob.: 091/5311-218 MURSKO SREDIŠE, prodajem odlinu kuu 300m2 u Martinskoj 38. Cijena dogovor. Tel. 040-543-825 TRAŽI SE TROSOBNI STAN u najam u akovcu. Tel. 095/877-8927 TRAŽI SE U NAJAM na duže vrijeme 2-3 sobni stan u akovcu. Mob. 098/461-224 PRODAJE SE STAN u M. Središu, površine cca 60 m2, dvosobni, nanovo preureeni (prozori, zidovi, podovi, instalacije, keramika..), etažiran. Mob. 098/261-060 Agencija za promet nekretninama AKOVEC , Tome Masaryka 21.

tel. 040 /313 - 655; Mob. 098 /698- 369; 098/211 - 084

www. PANADRIA.hr NAJVEA PONUDA NEKRETNINA u MEIMURJU i DALMACIJI

PRODAJEM GRADILIŠTE u Gornjem Hrašanu veliine 263 hv. Mob: 091/241-6620 IZNAJMLJUJE SE KOMFORNI NAMJEŠTENI dvosobni stan u donjem dijelu kue s posebnim ulazom, blizu centra, mob. 098/938-7532 IZNAJMLJUJEM GARAŽU za rad, sa svim prikljucima, u Brezju, cijena 500 kn, 20m2. Tel: 095/8459-746 PRODAJEMO NOVI STAN u Šibeniku, elitni kvart, površina 40m2, pogled na more. Cijena 65.000 eura. Ako vam je potrebno pramo vas i sa nanciranjem. Tel. 095/910-65-37 PRODAJEM STAN od 54 m2, dvosobni, na Jugu akovca, RENOVIRAN, cijena 70.000 EURA. Kontakt na 099 4399 589 TOPLICE SVETI MARTIN - gradilište od 4.000m2, 300m od bazena prodajem.Mob. 099/673-7919 IZNAJMLJUJE SE GARSONIJERA, namještena, centar akovca, samcima, može i studen. Tel. 095/8080-116 PRODAJEM DVA POSLOVNA OBJEKTA u akovcu na adresi dr. A. Starevia 16 (mogua nadogradnja ili/i spajanje objekata). Info na tel 0043/3144-44332 ili na mail: dbeck@inode.at PRODAJEMO STANOVE u akovcu, blizina II.OŠ i vra, od 70 m2 i 82,5 m2, cijena 750 eur/m2. Poetak gradnje 3.mj./2009.g. Mob. 098/749-131 IZNAJMLJUJEM POSL. PROSTOR od 40 m2 u akovcu, Istarska 1, sa parkingom, vrlo povoljno. Mob. 095/802-6939 IZNAJMLJUJE SE POSL. PROSTOR u akovcu, K. Tomislava 36, 45 m2. Mob. 098/393-030 GARSONIJERA NENAMJEŠTENA za jednu ili dvije osobe, daje su najam na duže vrijeme. Tel. 384-515 ili 098/545-526 PRODAJE SE JEDNOSOBNI STAN u akovcu, vrlo povoljno. Mob. 098/977-1194 MANJA KUA U IZGRADNJI za prodaju u Stanencu, te ren. laguna 1.9DCI 2002.g., i citroen jumper 2.8D 2002.g., neregistr. Mob. 099/488-4888 KUPUJEM STAN U AKOVCU od oko 30 m2. Tel. 099/5940-643 PRODAJEM ŠUMU u Bukovcu kraj Selnice površine 7108 m2, šuma je za sjeu, ima 100 m3 ogrjeva i 20 m3 Tehnika I i II. Zva poslije 16 sa na tel. 645-272 PRODAJE SE GRA . ZEMLJIŠTE 10 km od mora, oko 2000 mještana, stamb. zona, obrad. površ., cijena povoljna. Mob. 098/445-831 KUPUJEM ORANICU uz cestu Štefanec-Sv. KrižPrelog. Tel. 095/8837-686 ili 098/191-4368 IZNAJMLJUJE SE ILI PRODAJE POSL. PROSTOR u Prelogu-centar. Mob. 095/838-4204 PRODAJE SE KUA s okunicom u Zavešaku. Mob. 098/493-152 PRODAJEM JEDNOIPOLSOBNI STAN u centru k, 42,3m2, 1.kat, renoviran. Mob. 091/792-3015 PRODAJEMO STAN U STROGOM CENTRU MURSKOG SREDIŠA, 110 m2, rohbau – po potrebi vas pramo i sa nanciranjem. Tel. 091/253-00-23 IZNAJMLJUJE SE 3-SOBNI namješteni stan, 1. kat, Prelog. Mob. 098/426-917 PRODAJE SE STAN od 80m2, 5. kat, vrlo povoljno, cijena 1.000 eur/m2, odlina lokacija. Tel. 098/210-570 IZNAJMLJUJEM SOBU s upotrebom kupaonice, ženskoj osobi. Tel. 311-015 FRIZERSKI SALON, novi, K, namješten, klima, lcd, kuhinja, mogu kredit. Tel. 098/241-559 STAN od 63m2 + garaža, novi, ispod Šafrana, kredit, prodajem. Tel. 098/241-559 PRODAJE SE STAN u k, od 56,80 m2, 1. kat, 3-sobni, kompletno adapran. Mob. 091/527-3905 PRODAJE SE STAN u centru k, vel. 55 m2, ureen, odmah useljiv, povoljno. Tel. 091/527-3905 NOVI ETVEROSOBNI dvoetažni stan od 96 m2, dvorište s parkingom, 105.000 eur. Mob. 099/631-0099 PRODAJE SE NOVIJA KUA u strogom centru k s uporabnom dozvolom i svim prikljucima, 186 m2, s posl. prostorom. Mob. 098/9066-173 IZNAJMLJUJEM POTPUNO NAMJEŠTEN dvosobni stan dvjema ili jednom samcu, posebna brojila, posebni ulaz. Ivanovec, tel. 091/5000-707 PRODAJEM GRADILIŠTE na vrlo povoljnoj poziciji, predvieno za izgradnju samostojee kue, vojni vrtovi. Mob. 091/9320-288 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Ivanovcu, Kalnika 22. Tel. 040/337-048 ili 098/1363-827 PRODAJE SE STARA KUA s okunicom od 400 hv, struja, plin, Brezje 110, mirna slijepa ulica. Tel. 390-032 PRODAJE SE STARIJA KUA u Podbrestu, sa prostornim dvorištem, struja, tel., voda. Tel. 620-282 ili 098/926-2140 PRODAJE SE KUA na Mihovljanu Šafran, 144 m2 stamb. prost. + 100 m2 podruma ispod cijele kue, voda, plin, centralno, tel., struja, okunica s manjim vonjakom, useljivo odmah, cijena 115.000 eur (nije ksna). Mob. 098/933-1645 IZNAJMLJUJE SE SOBA s kupaonom, namještena, u akovcu, I. Gundulia bb. Tel. 337-407 IZNAJMLJUJEM POSL. PROSTOR od 160 m2, mog. razliih namjena. Tel. 098/553-270 PRODAJEM KUU u M. Središu ili mijenjam za manju kuu ili vikendicu bez nadoplate. Mob. 098/9176-477 IZNAJMLJUJEM ZEMLJIŠTE za prodaju raznih namjena u akovcu, vojni vrtovi, te prodajem gradilište u Brezju vel. 752 m2, odlina lokacija. Tel. 099/595-3390 PRODAJE SE KUA u Šenkovcu, M. Tita br. 76. Tel. 343-746 IZNAJMLJUJE SE SOBA s upotrebom kuhinje i kupaonice, ženskoj osobi, k (iza suda). Tel. 390-315 IZNAJMLJUJE SE TROSOBNI stan (kua) za 4 studenta, preko puta studentskog restorana (Pilke). Mob. 099/2090-449 PRODAJE SE DVOSOBNI STAN u centru k od 53 m2, svi prikljuci posebno, centr. pl. grijanje, vrlo povoljno. Tel. 091/5636-323 IZNAJMLJUJEM JEDNOSOBNI STAN u akovcu, blizu centra, svi prikljuci + centralno, mob. 099/6818-912


OGLASNIK

23. rujna 2008.

GRADILIŠTE vel. 2580 m2 u Vuetincu 167, sa starom kuom, plin, struja, tel., voda. Mob. 098/594-723 PRODAJEM DVOSOBNI STAN -56,50m2.Strogi centar akovca.Renoviran,etažno-plin, pvc-stolarija,parking. info:313 575,poslije 17h. JEDNOSOBNI STAN u južnom akovcu iznajmljuje se studencama. telefon: 363-236 KUA U NIZU, akovec Jug, 200m2 stambenog prostora, komunalno opremljena, dvorište, garaža s tavanom. mob. 098-393-170. PODTUREN - stariju kuu prodajem, povoljno. tel. 00 386 1 7210 158 IZNAJMLJUJE SE GARSONIJERA, namještena, samcima, centar akovca, može i studenma. Tel. 095/8080-116 PRODAJE SE KUA katnica u Vrašincu s garažom, gosp. objekma i velikom okunicom. Tel. 091/581-1358 PRODAJEMO DVIJE GRA EVINSKE PARCELE od 934 m2 i 940 m2 u Šenkovcu, novom predjelu Dolec. telefon: 098/241-126 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBAN STAN u strogom centru grada, ureen, nenamješten. Mob. 098/177-1559 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBAN, namješten stan za studente u strogom centru grada. Kontakt: 098/426-337 PRODAJE SE STAN u centru akovca. Mob. 098 745 499

ŽIVOTINJE

PRODAJU SE BARNARDI (konkuri), zelene aleksandre, plave rozele i žute kozice - mlade. Tel. 098/944-3338 PELARI – košnice, nastavci RL i razni pribor prodajem. Tel. 091/54-519-54 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA za pse i make. Tel. 363-445 PRODAJE SE KRAVA, crni holstein, stara 4g., brea 8 mj. Mob. 092/231-6303 PRODAJU SE NJEMAKI OVARI odlinih roditelja, s rodovnicom, cijeljeni, tetovirani, upita na tel. 363-445 PRODAJEM ŠTENCE pekinezera stare 4 i pol tjedna, muške, svjetlo-smee. Tel. 343-205 KUNIE prodajem domae, cijena 60kn/kom. Mob. 099/2120-501 HITNO (ZBOG SELIDBE) I POVOLJNO! prodajem istokrvnog hrv. tornjaka za 500 kn. Mob. 098/726-463. PELARI – prodaje se velika vrcaljka od rosraja, skoro nova. Mob. 091/54-519-54 NJEMAKI BOKSERI žuti i tigrasti s bjelinama, cijepljeni i tetovirani, bogati rodovnik. Tel. 042/641-417 ili 098/258-552 KUPUJU SE DVA SIJAMSKA MAIA. Mob. 091/105-0007 PRODAJEM PAPIGE tigrice, nimfe, rozekolise, personate, pjevajue, rozele, aleksandre, srebrne, divlje i planaste fazane. Tel. 098/912-3938 PRODAJU SE ŠTENCI pekinezera, istokrvni bez rodovnika. Mob. 098/846-017

ELEKTRONIKA SAMSUNG SGH E-250, potpuno nov sa 2 g. garanc., za vip mrežu, cijena 500 kn. Tel. 091/1506-001 PIANINO Emil Braun 1938.g., metalna konstrukcija, potrebna restauracija. Hitno i povoljno! Telefon: 098/9224-002 RAZGLAS 2 x450/700 wata, zv. kuje, mixeta, povoljno. Mob. 098/723-160 PRODAJEM GPS bluetooth receiver, novi, zapakirani, s garancijom, cijena 350 kuna, mob. 095/8766-048 PRODAJEM RAUNALO s programom «Kasa za ugostiteljstvo», može i samo program. Mob: 099-3109-434 PRODAJEM DIGITALNI SATELITSKI komplet: reciver + antena + kompletna oprema za dva satelita + pribor za montažu. Cijena 400 kn. Tel: 091/564-8301

FILATELISTIKI KLUB «MARIJA HUNJAK» poziva sve koji se žele prikljui radu kluba da se slobodno jave na broj telefona 099/590-6808, Darko Hunjak TAROT VAM OTKRIVA VAŠU SUDBINU – ljubav, posao, budunost. Molimo nazovite za dogovor 098/1347-031 PRODAJE SE BAVA od 300 lit. i grože šmarnica 500 kg. Tel. 855-696 KUPUJE SE HIDRAULINA PREŠA za grože od 200-320 lit. Tel. 098/9579-781 PRODAJE SE GROŽ E i vino cijep, te jesvi krumpir. Tel. 861-115 PRODAJEM GROŽ E šmarnicu u Dragoslavcu 143. Tel. 857-283 PRODAJEM BAVU od 100 lit., malo korištenu, povoljno. Tel. 098/130-2942 PRODA JE SE GROŽ E - š mar nic a, tel. 040/857-052 PRODAJEM BIJELO STOLNO VINO vee kolicine, tel: 098/294-927 PRODAJE SE GROŽ E MIJEŠANO, br. tel. 091/179 3845 PRODAJE SE grože, šmarnica. Tel. 853-290

IZNAJMLJUJE SE

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

poslovni prostor u akovcu, Ruera Boškovia 1, veliine 34 m2, pogodno za butik, ured, predstavništvo....

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Mihovljanska 70 tel. 396-294 ŽELJEZNIKI KOLODVOR AKOVEC tel. 384-333 AUTOBUSNI KOLODVOR AKOVEC tel. 313-947 REDEA (bivši MPC), R. Boškovia 2 (zgrada županije) tel. 310-350 LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1, tel. 310-651 POLICIJSKA UPRAVA ME IMURSKA, J. Gotovca 7, tel. 373-111 ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e, tel. 375-444 DOM ZDRAVLJA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e, tel. 372-300 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, I.G. Kovaia 1e, tel. 311-790 MUZEJ ME IMURJA AKOVEC, Trg Republike 5, tel. 313-499 SSSH, POVJERENIŠTVO AKOVEC, Trg Republike 1, tel. 312-331 ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE AKOVEC, Bana J. Jelaia 1, tel. 396-800 MATICA HRVATSKA AKOVEC, Park R. Kropeka 1, tel. 314-080 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA, Vl. Nazora 16, tel. 390-977 UPRAVA ZA OBRANU, J. Gotovca 5, tel. 313-114 HGK, ŽUPANIJSKA KOMORA AKOVEC, I.G. Kovaia 2, tel: 311-160 OBRTNIKA KOMORA ME .ŽUPANIJE, Park R. Kropeka 1, tel. 313-971 FINA, O. Keršovanija bb, tel. 371-000 CENTAR ZA SOC. SKRB AKOVEC, Vl. Nazora 16, tel. 391-920 ME IMURJE PLIN, Mihovljanska 70, tel. 395-199 ME IMURSKE VODE, Mihovljanska 68, tel. 373-700 ELEKTRA AKOVEC, Žrtava fašizma 2, tel. 371-700 - prijava kvara tel. 371-600 HVIDR-a, Strossmayerova 9 tel. 314-644 GKP AKOM, Mihovljanska 74 tel. 372-466 ME IMURSKA ŽUPANIJA tel: 374-111 VETERINARSKA AMBULANTA tel: 390-859 INSPEKCIJE INSPEKCIJA RADA AKOVEC, Stari grad, Per. Zrinskih bb tel. 391-970 GOSPODARSKA INSPEKCIJA AKOVEC, tel. 391-970 SANITARNA INSPEKCIJA, R. Boškovia 2 tel. 374-111 DRŽAVNE INSPEKCIJE tel. 042/301-707 HRVATSKE POŠTE - CENTAR POŠTA AKOVEC, T. Masaryka bb tel. 804-000 T centar, Mace hrvatske 6 tel. 0800-9000 POREZNA UPRAVA , Podruni ured AKOVEC, O. Keršovanija 11, tel. 371-200 Ispostava PRELOG tel. 645-135 Ispostava MURSKO SREDIŠE tel. 543-003 URED DRŽAVNE UPRAVE tel. 374-111 - Predstojnik tel. 374-212 - Služba za gospodarstvo tel. 374-102 - Služba za društvene djelatnos tel. 374-112 - Služba za opu upravu tel. 374-190 - Mani ured AKOVEC tel. 374-176 - Mani ured PRELOG tel. 374-055 - Mani ured M. SREDIŠE tel. 374-057 - Mani ured M. SUBOTICA tel. 374-054 - Mani ured NEDELIŠE tel. 374-059 - Mani ured ŠTRIGOVA tel. 374-058 - Mani ured KOTORIBA tel. 374-056 - Mani ured DEKANOVEC tel. 374-060 - Ispostava PRELOG tel. 646-716

Inf. na mob. 098 242 990

RAZNO USLUGA OŠTRENJA LANACA motornih pila, cirkulara, vidia pila, noževa za blanjalice, te obavljamo uslužno piljenje trupaca. Tel. 040-660-353, Pilana Šlibar PRODAJE SE perilica sua INDESIT, malo korištena, povoljno, mob. 098 306 676 PRODAJE SE profesionalna autodizalica 4-stupna, ispravna i profesionalna pumpa za vodu sa benzinskim Hondinim motorom WA 30-B, ispravna. Tel. 098/303-733 PRODAJE SE: protupožarna vrata, produžni kabel 7x2.5mm2 (50m), el. mašina za štemanje Kango, drvena vrata, el. bojler Vaillant od 80 lit., radijatori 90x200cm, pe na ugljen i drva, alat za savijanje bakrenih cijevi i runa pumpa za lož ulje, crni pisai stol, te 4 zimske gume 195x70R15. Tel. 858-424 PRODAJE SE HLADNJAK Gorenje HDSV-2051, visina 113 cm, ušuvan i potpuno ispravan. Tel. 312 084 BLOK ISPUNA (punioci) 250x380x140 mm, 120 kom, cijena 400Kn. mob. 098 784 906 PRODAJEM: pe za centr. grijanje na kruta goriva, brani krevet, izuzetno ouvanu dvorišnu drvenu ogradu, te nudim ulja na platnu (M. Središe, tržnica, plava kuica), tel. 040-543-825 .M.Sredisce 040-543825 PE ZA CENTRALNO 17kW, eksp. posuda, pumpa i ventili. Sve malo korišteno. Hitno i povoljno! telefon: 098/9224-002 PRODAJEM DRVA (grab, bukva) s dostavom na adresu. Kontakt: 098 9893370 PRODAJEM RABLJENI BOJLER Junkers, zidnu pe Ikom i pe Maja 12. mob. 098 170 5078 PRODAJU SE PLINSKE PEI - gusnata pe PLAMEN (skoro nova) i dvije pei Maja 12 (1 korištena samo jednu sezonu a druga starija), redovito održavane! Cijena 2.500Kn komplet a može i pojedinano po dogovoru. Tel. 040/363 608 poslije 17h. PRODAJEM dva trofazna elektromotora, vee koliine domae rakije i drvo krasnog limuna punog plodova. Cijena po dogovoru. Tel 040/895-142 GRA EVINSKA SKELA za prodaju. telefon: 091/5070-676 PRODAJEM KOMPLET 250 vrhunskih dokumentarci, odlina slika i tlovi, svi 200 kuna. Mob. 095/8766-048 PRODAJE SE VRLO POVOLJNO I JEFTINO garderobni regal dim. 180x230x55, 2 garderobna ormara dim. 105x175x55, te kau na razvlaenje. Mob. 091/158-5598 THUJE - smaragd i kolumne, kvalitetan domai uzgoj. Tel. 091/547-0069 PRODAJE SE BRAVARSKI ALAT, šivaa mašina Bagat, polunova, galge i razni elektromotori. Tel. 333-253 DVD i VHS KONCERTI: Azra, B. Dugme, Balaševi, Him, Gnr, Nirvana, B. Jovi, Eminem, Korn, Rhcp, Metallica, I.Maiden, Doors, AC/DC, Zeppelin, Purple, P. Floyd, D. Straits i dr. Telefon: 091/2518-371 PRODAJU SE KUPINE i vino od kupine. Tel. 098/191-6659 PRODAJE SE DRVENA VITRINA sa staklenim vrama, runi rad, puno drvo, kvalitetno, potpuno novo i nekorišteno – povoljno. Tel. 098/408-049

PRODAJE SE: regal, vitrina masiv, tapec. garnitura, kuhinja s ureajima, pisai stol, sobu, ležaj ouvan, kau + fotelje, dvosjed, stoli, ormar (3m), hladnjak, štednjak (2+2), perilica sua, rešo i ostalo iz kue. Tel. 360-214 ili 099/3361-032 PRODAJEM: novi 2-krilni pvc prozor dim. 120x180 cm s roletama, skuter Baoan star 16 mj., registr., nove kacige ve od 150 kn. Mob. 098/242-737 PRODAJEM SOBNU PE na lož ulje, korištena 1 sezonu, 5000 kcal, za 500 kn, te opel kadet 1991.g., bez papira, 170.000 km, za 1.800 kn. Mob. 098/1744-764 PRODAJEM KUTNU GARNITURU za blagovaonu, hrast, te plinske pei i bojler. Tel. 333-613 ili 098/676-421 PRODAJE SE komoda s vitrinom (masivno drvo hrast), madraci po 100 kn/kom, el. ugradbeni štednjak, kožna i obina kutna garnitura, nove kopake Adidas br. 43-44 (500kn) i klavijature Yamaha DX-21 (200 eur). Tel. 328-106, 098/171-4456, molim zva samo vikendom PRODAJE SE KUTNA GARNITURA dobro ouvana. Tel. 821-991 PRODAJU SE PLINSKE PEI (4kom), vrlo povoljno, te 2 kom oleandra u tegli (visine 1,5m). Zva poslije 16 sa na tel. 333-304 PRODAJE SE KVALITETAN GNOJ od konji, pogodan za vinograd, vonjak ili vrt. Mob. 099/506-8698 PRODAJE SE CRIJEP 1100 kom, cijena 20 lipa/ kom, i drvena vrata 1000x2000 za 200kn. Zva poslije 20 sa na tel. 631-185 PRODAJU SE DRVENI PROZORI 200x160 i 2 kom balkonskih vrata, sve sa izo staklom i roletama, cijena 600-700 kn/kom. Zva poslije 20 sa na tel. 631-185 PRODAJE SE UŠUVANA BRAKO PRIKOLICA, novi bide i zidna pe na plin, novi hladnjak za jugo, dijelovi za jugo, alternator, vodena pumpa, anlaser – sve vrlo povoljno. Mob. 098/463-502 PRODAJEM MALOKALIBARSKU LOVAKU PUŠKU s opkom, povoljno. Mob. 091/572-4557 PRODAJU SE JABUKE stare sorte, nešpricane. Tel. 040/857-118 PRODAJU SE: dj. kolica za 500 kn, balkonska vrata pvc sa izo staklom i roletom (2kom), cijena 1.500 kn/kom. Tel. 337-438 ili 098/1803-401 PRODAJEM STARI CRIJEP Vinkovci Mediteran, cijena 1 kn/kom. Tel. 363-788 PRODAJE SE: ugost. štednjak, kiper, rošlj, rashladni stol, penica, friteza, kotao, gulilica krumpira, sudoper, mesoreznica, vaga, gril za pilie. Mob. 098/9211-929 PRODAJE SE muljaa za jabuke i grože, preša, prikolica Mengele i kiperica, boce plin-kisik, mješalica za beton na mješavinu Honda, kulvator Lamburini 14. Tel. 098/463-502 PRODAJE SE: ormar za spavau sobu, rabljen 1.g., sa kliznim vrama, (900kn); komodica (150kn) i stalaž za knjige (200kn), idealno za djeju sobu – sve je boja svijetle bukve. Mob. 098/179-2815 PRODAJEM GARNITURU ZA SJEDENJE trosjed + dvosjed + fotelja, rabljeno, u dobrom stanju, cijena 500 kn. Tel: 091/564-8301 PRODAJEM dva tepiha od vune, unika, kožni dvosjed bež boje, kompjuterski stol, jako povoljno. mob. 091/739-7274 AKOVEC, Športska 6a, tel. (040) 80 40 80, fax (040) 80 40 81,

VINOGRADARSTVO PRODAJEM HRASTOVU BAVU za crveno vino, zapremnine 400 l, a kupujem bavu za bijelo vino iste zapremnine. Tel. 098/832-563 PRODAJE SE VINO (oko 300 lit), vinograd u Sv. Urbanu, te se kupuje preša hidraulina 500-600 lit. Mobitel: 098/170-5227 PRODAJE SE GROŽ E CIJEP. Upitati na tel. 098/749-188 GROŽ E 500 kg (3,5kn) ili mošt (5,5kn) 300 lit., graševina i raj. rizling. Tel: 040/537-095, 098/1649879 PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žu te ambalaža za pivu i mineralnu vodu, vrlo povoljno. Tel. 098/632-494 PRODAJE SE GROŽ E cijep, graševina, šipon i rajski rizling. Tel. 855-571

57

poduzee za proizvodnju i promet

GSM 098 295-137

elektrotehnikih proizvoda

E/MAIL: elcop@elcop.hr, www.elcop.hr

P R O D A J EMO STAN U ZAGREBU – POVOLJNO!!!

FOLIJE ZA STAKLA

graevine

Kompletna usluga, prodaja folija, opreme i postavljanje.

Buzoveka 77 . 40000 akovec . Hrvatska T 040 364 270 . F 040 364 944 . www.eltel.com

STAN U VARAŽDINU – POVOLJNO!!! 3-sobni, Dravska 17, 84,30 m , USELJIVO

sigurnost

zaštita od UV zraenja, temperaturna zaštita (hlaenje - grijanje), blještanja, nepoželjnih pogleda, provala i ozljeivanja, vizualni izgled vozila i objekata

Blizina križanja Heinzlove i Vukovarske, namješten, tramvajsko stajalište u blizini 3-sobni, 67,43 m2 , spremište i 3 parkirna mjesta u podrumu

2

automobili

sign & multimedia


INFORMAC]JE

58

Ugosteljski obrt «VRBANI» I.G. KOVAIA 6, AKOVEC Tel. 040/311-207 objavljuje

OGLAS za radno mjesto: OBAVIJEST O OITAVANJU VODOMJERA

1. PICOPEKAR 2. ŽENSKA OSOBA ZA IŠENJE Ponude sla na gornju adresu ili se javi osobno.

Od 22. rujna 2008. godine do 13. listopada obavljamo godišnje oitavanje svih vodomjera. Potrošai vode mole se da omogue pristup vodomjerima. Oita vodomjer potrošai mogu i sami, a stanje javi na besplatni telefon 0800 31 31 11 ili 373-700, 373-732, 373-733. Oitanje vodomjera može se prijavi i putem interneta popunom obrasca na stranici www.medjimurske-vode.hr

Renomirana montažna tvrtka iz Rijeke

traži 10 ISKUSNIH MONTERA za montažu klimatizacionih kanala s pripadajuom opremom za projekt nove bolnice u

enbachu, jema ka. Trajanje radova do 5mj./2009.g. Ponude predati na tele on 051/544-531 ili ax. 051/544-539 svaki dan od 08-13 sati.

Na temelju odredbe lanka 8. Odluke o dodjeli povlaštenih kredita studenma s podruja Grada Preloga, objavljuje se

JAVNI POZIV

ZA DODJELU POVLAŠTENIH STUDENTSKIH KREDITA I.

Pozivaju se studen s podruja Grada Preloga na podnošenje prijava za dodjelu povlaštenih studentskih kredita (u daljnjem tekstu: kredi). II. Kredit je namjenski, za pokrivanje osnovnih troškova studija. III. Pravo na kredit ostvaruju svi redovni i izvanredni studen (uz uvjet da u roku upisuju godinu za godinom) dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija s podruja Grada Preloga. IV. Kredi se dodjeljuju u sljedeim iznosima: 1. dodiplomski i diplomski studiji: 1. za studije na podruju Meimurske županije u iznosu od 500,00 do 1.000 kuna mjeseno, 2. za studije na podruju Varaždinske županije u iznosu od 800,00 do 1.500 kuna mjeseno, 3. za studije na podruju Republike Hrvatske (izvan Meimurske i Varaždinske županije) u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna mjeseno, 4. za studije u inozemstvu u iznosu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna mjeseno. 2. poslijediplomski studiji: 1. za studije na podruje Republike Hrvatske u iznosu od 1.000,00 do 2.500,00 kuna mjeseno, 2. za studije u inozemstvu u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 kuna mjeseno. V. Postupak dodjele kredita provodi Povjerenstvo za provoenje postupaka za dodjelu povlaštenih kredita (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), a o dodjeli kredita odluuje Gradsko poglavarstvo. VI. Prijave za dodjelu kredita podnose se u Poglavarstvu Grada Preloga, Glavna 33, 40323 Prelog, s naznakom «Za dodjelu povlaštenih kredita» do 27. listopada 2008. godine. VII. U prijavi se navodi: ime i prezime, JMBG, odnosno broj osobne iskaznice korisnika kredita, adresa stalnog prebivališta s brojem telefona, naziv i adresa visokog uilišta na kojem studira, vrsta studija (dodiplomski, diplomski ili poslijediplomski), odjel, odsjek i smjer studija, upisana godina studija, iznos traženog kredita po izboru prema ponuenim iznosima iz toke IV., planirano vrijeme korištenja kredita, ime, prezime i adresa sudužnika ili solidarnog jamca, odnosno naziv i sjedište pravne osobe. VIII. Prijavi se prilaže: 1. potvrda visokog uilišta o upisanoj godini studija u akademskoj godini 2008/09. 2. preslika osobne iskaznice. Dodatne informacije: Grad Prelog, Glavna 33, tel. 040/645-301, 645-303. GRADSKO POGLAVARSTVO

Grad Prelog objavljuje

OGLAS I Pozivaju se graani i pravne osobe na podnošenje inicijave za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga, te da dostave pismeni prijedlog i obrazloženje inicijave za dodjelu priznanja Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga najkasnije do 27. listopada 2008. godine, Prelog, Glavna 33. II Javna priznanja Grada Preloga su: 1. Poasni graanin Grada Preloga 2. Nagrada Grada Preloga za životno djelo 3. Grb Grada Preloga 4. Plaketa Grada Preloga. 1.Poasnim graaninom Grada Preloga može bi proglašena zika osoba koja je svojim zaslugama, postupcima i djelovanjem znatno pridonijela razvoju, znaaju i ugledu Grada Preloga. Status Poasnog graanina Grada Preloga javno je priznanje koje se iskazuje posebnom Poveljom Grada Preloga. 2. Nagrada Grada Preloga za životno djelo dodjeljuje se zikim osobama za osobite radne i poslovne rezultate i poticaj razvitku gospodarstva na podruju Grada Preloga zapažena ostvarenja u znanosti i znanstveno-istraživakom radu, zapažene uspjehe i ostvarenja u kulturi i umjetnosti, zapažene uspjehe u odgojno-obrazovnom i pedagoškom radu, sportu, zdravstvenoj i socijalnoj skrbi, humana djela. Nagrada Grada Preloga za životno djelo može se dodijeli samo jednoj osobi u jednoj godini. 3. Grb Grada Preloga dodjeljuje se zikim ili pravnim osobama, ustanovama i udrugama za osobite radne i poslovne rezultate i poticaj razvitku gospodarstva na podruju Grada Preloga zapažena ostvarenja u znanosti i znanstveno-istraživakom radu, zapažene uspjehe i ostvarenja u kulturi i umjetnosti, zapažene uspjehe u odgojno-obrazovnom i pedagoškom radu, sportu, zdravstvenoj i socijalnoj skrbi, humana djela, zapaženu graansku hrabrost u tekuoj godini. Svake godine mogu se dodijeli najviše 3 Grba Grada Preloga 4. Plaketa Grada Preloga može se dodijeli prijateljskim jedinicama lokalne samouprave i uprave u zemlji i inozemstvu, te domaim i stranim zikim ili pravnim osobama, ustanovama i udrugama u znak priznanja za uspješnu i korisnu suradnju s Gradom Prelogom. Svake godine mogu se dodijeli najviše 5 Plaketa Grada Preloga. III U jeku jedne godine istoj pravnoj ili zikoj osobi može se dodijeli samo jedno javno priznanje. Osobi proglašenoj Poasnim graaninom Grada Preloga ne mogu se dodjeljiva druga javna priznanja Grada utvrena ovom Odlukom. IV Prijedlog mora sadržava: podatke o podnositelju zahtjeva, životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje, obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja, odgovarajua dokumentacija. V Za sve ostale informacije svi zainteresirani mogu se javi u Grad Prelog, Glavna 33, tel. 645-301 radnim danom od 07,00 – 15,00 sa.

IZ MATINOG UREDA ROENI: DVID IG`, sin mine i Stjepana; { VTI&, sin Ivane i Ivice; T Y KLI&, sin ndreje i Tomice; DVID VK, sin $urice i Vlade; +I H VT, ki Slaane i Bože; T D ŽII&, sin +ilice i Bojana; T H VT, ki +ilene i de; +TI PUKLK, ki Štefice i Ivice; PT H+, sin +ihaele i Željka; LUK ŠKV `, sin osipe i Ivana; UBY TI H VT, ki Tamare i +arka; B+I ŠG VI&, sin Danijele i ikole; VIKT I S+K, ki enate i Duška; S+I Š Š, sin +irjane i Božidara; TB H+, ki Dubravke i Dubravka; V BTI, ki Ivane i Ivice. VJENANI: Irena ambroši i urica Bari; +arija Ludaš i Boris Vukina; Sandra Leva i i Dragan Podvezanec; Višnja Vukoje i +ario Hren; elena Lisjak i Igor Ter ( akovec). ntonija Slavi ek i Goran +aari; Dijana Borkovi i obert Drvoderi; Sandra +linari i Dragutin Hoblaj (+ursko Središe). Valentina Šamarija i Tomislav

Granatir (Prelog). +aja Knez i +ihael Horvat (Kotoriba). ndreja Pintari i +arko Vinceti; Ivana Škoda i Bruno Žarkovi (edeliše). UMRLI: +onika usak, r. Karloci, ro. 1929.; Vinko Horvat, ro. 1948.; Željko Boži, ro. 1965.; Stjepan Gosari, ro. 1938.; +onika +ihalec, r. Kozjak, ro. 1930.; osip urinec, ro. 1917.; Tahir +odlic, ro. 1969.; David ršoš, ro. 2008.; {ranjo Vrbanec, ro. 1944.; ozalija užica Trstenjak, ro. 1933.; ozalija Brezni ar, r. Telebar, ro. 1945.; Katarina ovak, r. Herperger, ro. 1944.; ntun u kin, ro. 1957.; Kristijan Pogorelec, ro. 1978. ( akovec). Dragica Karlov ec r. Gori anec r. 1952.; +arija Hrženjak r. leti r. 1918.; ugustin ezernik r. 1940. (+ursko Središe). Ivanka Horvat, r. avec, ro.1922.; {lorijan Glavina, ro.1930. (Prelog). {ranjo Srpak r. 1932.; malija Legin r. +atotek r. 1919. (Kotoriba). ozina Vitez r. aluši r. 1926. (edeliše).

23. rujna 2008. REPUBLIKA HRVATSKA MEIMURSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport KLASA: 612-01/08-03/6 URBROJ: 2109/1-08-08-01

POZIV

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2009. GODINU I. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proraunu Meimurske županije jesu kulturne djelatnos i poslovi, projek, programi i manifestacije u kulturi od interesa za Meimursku županiju. U program javnih potreba u kulturi Meimurske županije za 2009. godinu, u skladu sa zakonom i ocjenom izvršenja programa za 2008. godinu, uvrst e se: 1. redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osniva Meimurska županija, 2. programi ustanova u kulturi kojima su osnivai meimurski gradovi i opine, a od interesa su za Meimursku županiju, 3. djelatnos strukovnih i amaterskih udruga u kulturi, trgovakih društava i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Meimursku županiju, 4. programi zašte, ouvanja, obnove, revitalizacije i programi razvitka i unapreivanja ukupne djelatnos zašte i ouvanja kulturnih dobara i kulturnog nasljea, 5. izdavanje knjiga, organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladnikoj i knjižniarskoj djelatnos, 6. programi vizualne i audiovizualne umjetnos (održavanje izložbi, izdavanje likovnih monograja, akcije i manifestacije u likovnoj djelatnos), 7. akcije i manifestacije u podruju kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnos te kulturno-umjetnikog amaterizma, 8. programi kulturne suradnje s organizacijama i instucijama izvan Meimurske županije, te sudjelovanje na regionalnim, državnim i meunarodnim manifestacijama i u projekma te 9. ostali programi u kulturi od interesa za Meimursku županiju. II. Pravo na podnošenje prijedloga imaju samostalni umjetnici, umjetnike organizacije, ustanove u kulturi, graani i udruge, pravne i zike osobe koje obavljaju djelatnost u podruju kulture te jedinice lokalne samouprave. III. Prijedlozi programa podnose se za svaki program na posebnoj prijavnici sa obrazloženjem zbog ega je predloženi program javna potreba u kulturi Meimurske županije. Uz obrazloženje predlagatelji moraju dostavi nancijski plan, odnosno specicirani troškovnik za izvršenje predloženog programa s vidljivim podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijelu sredstava koja se osiguravaju iz vlash i drugih izvora, te dijelu sredstava za koje se predlaže da ih osigura Meimurska županija. Iznose svih troškova treba iskaza realno i u tekuim cijenama. Pravne osobe koje sudjeluju u natjeaju moraju dostavi i izvod iz odgovarajueg javnog registra, ne stariji od 3 mjeseca, iz kojeg je vidljiva ovlast za zastupanje i broj poslovnog rauna, a zike osobe presliku osobne iskaznice. Prijavnice se nalaze na internetskim stranicama Meimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr. IV. Programi zašte i ouvanja kulturnih dobara uz prijavljeni program obavezno moraju sadržava odgovarajue mišljenje konzervatorskog odjela (može se koris i preslika mišljenja pribavljenog za potrebe prijave na natjeaj Ministarstva kulture), a programi zašte nepokretnih kulturnih dobara i izvadak iz zemljišnih knjiga kojim se dokazuje pravo vlasništva na kulturnom dobru te projekte i troškovnike radova koje je izradila ovlaštena struna osoba. Programi za potporu realizaciji izdavakih projekata koji još nisu realizirani uz prijavljeni program obavezno moraju dostavi po dvije strune recenzije. Pod strunim recenzijama podrazumijevaju se recenzije iji su autori osobe koje imaju najmanje visoko strunu spremu vezanu uz umjetniko, znanstveno ili struno podruje u kojem se izdavaki projekt namjerava realizira. V. Pri vrednovanju podnesenih prijedloga programa primjenjiva e se Kriteriji za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Meimurske županije za 2009. godinu koji se nalaze na internetskim stranicama Meimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr. VI. Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva i uputama, treba posla na adresu: Meimurska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Ruera Boškovia 2, 40000 akovec, do 24. listopada 2008. godine. Za dodatne informacije možete se obra na telefon 040/374 222 ili osobno u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, soba broj 51. VII. Prijedlozi s nepotpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u odreenom roku i na zato pripremljenoj prijavnici nee se razmatra ni uvrs u program javnih potreba u kulturi Meimurske županije. VIII. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Meimurske županije e u roku od 45 dana nakon donošenja programa javnih potreba u kulturi od strane Skupšne Meimurske županije, izvijes podnositelje o rezultama Poziva.


INFORMAC]JE

23. rujna 2008. REPUBLIKA HRVATSKA MEIMURSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA MEIMURSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADNJU

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

IN MEMORIAM na dragog oca, djeda i svekra

IVANA HORVATA

URE ENJE I GRADNJU KLASA: UP/I- 350-05/08-01/76 URBROJ: 2109/1-13/2-08-04

KLASA: UP/I- 350-05/08-01/78 URBROJ: 2109/1-13/2-08-04

59

iz +ale Subotice 15.09.1990.-15.09.2008.

Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju Meimurske županije na temelju odredbe lanka 111. stavak 2. Zakona o prostornom ureenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07),

Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju Meimurske županije na temelju odredbe lanka 111. stavak 2. Zakona o prostornom ureenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07),

POZIVA

posjednike, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava nekretnina koje neposredno granie s k..br. 8961, 8960/1, 8958 i 8935 k.o. Domašinec nekretninama na kojima se planira rekonstrukcija (dogradnja) osnovne škole u Domašincu,

na

posjednike, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava nekretnina koje neposredno granie s k..br. 2493/1 i 2493/2 k.o. Podturen nekretninama na kojima se planira rekonstrukcija (nadogradnja) osnovne škole u Podturnu,

POZIVA

da izvrše uvid u Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju (nadogradnju) osnovne škole u Podturnu na k..br. 2493/1 i 2493/2 k.o. Podturen, koji postupak se vodi po zahtjevu Meimurske županije akovec.

da izvrše uvid u Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju (dogradnju) osnovne škole u Domašincu na k..br. 8961, 8960/1, 8958 i 8935 k.o. Domašinec koji postupak se vodi po zahtjevu Osnovne škole Domašinec.

do asnika HV-e iz Hodošana 18.09.1995. - 18.09.2008. S ljubavlju i tugom uvamo uspomenu na tebe i tvoja djela. Zahvaljujemo svima koji te posjeuju i kite tihi dom. Otac Blaž s obitelji

Uvid u Idejni projekt radi izjašnjenja mogu izvrši osobe s dokazom da su stranke u postupku (izvadak iz zemljišne knjige i/ili izvod iz posjedovnog lista iz kojih je vidljivo da je osoba posjednik – vlasnik nekretnine koja neposredno granii s nekretninama na kojima se planira rekonstrukcija, te osobna iskaznica) ili opunomoenik stranke s dokazom da zastupa stranku,

Uvid u Idejni projekt radi izjašnjenja mogu izvrši osobe s dokazom da su stranke u postupku (izvadak iz zemljišne knjige i/ili izvod iz posjedovnog lista iz kojih je vidljivo da je osoba posjednik – vlasnik nekretnine koja neposredno granii s nekretninama na kojima se planira rekonstrukcija, te osobna iskaznica) ili opunomoenik stranke s dokazom da zastupa stranku,

dana 29. rujna 2008. godine u vremenu od 9 do 14 sa, u Upravnom odjelu za prostorno ureenje i gradnju Meimurske županije akovec, Ul. Ruera Boškovia br. 2, prizemlje lijevo, soba broj 8.

dana 29. rujna 2008. godine u vremenu od 9 do 14 sa, u Upravnom odjelu za prostorno ureenje i gradnju Meimurske županije akovec, Ul. Ruera Boškovia br. 2, prizemlje lijevo, soba broj 8.

Osoba koja se odazove pozivu, a ne dokaže svojstvo stranke uskrat e se mogunost uvida u idejni projekt. Lokacijska dozvola za traženi zahvat u prostoru može se izda i ako se stranka ili njezin opunomoenik ne odazovu pozivu.

Osoba koja se odazove pozivu, a ne dokaže svojstvo stranke uskrat e se mogunost uvida u idejni projekt. Lokacijska dozvola za traženi zahvat u prostoru može se izda i ako se stranka ili njezin opunomoenik ne odazovu pozivu.

38. AQUAINST d.o.o. VRATIŠINEC, traži 1 VODOINSTALATER, 1 INSTALATER GRIJANJA na neodreeno vrijeme, javi se na 099-605-2248. Natjeaj otvoren do 03.10.2008.g. 39. BIOINSTITUT d.o.o. AKOVEC, R. Steinera 7, traži 1 DJELATNIK NA POSLOVIMA SANITACIJE na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 098-465-477. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 40. STRUCTURA d.o.o. AKOVEC, traži 3 DJELATNIKA NA MONTAŽI KONSTRUKCIJA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-329-430. Natjeaj otvoren do 04.10.2008.g. 41. TRGOVINA “IVONA” PRELOG, Glavna 29, traži 1 KV PRODAVA TEKSTILA može i druge struke, poželjno radno iskustvo na neodreeno vrijeme, javi se 099-418-8543. Natjeaj otvoren do 04.10.2008.g. 42. Ca e bar DAMA AKOVEC MERCATOR CENTAR - Zagrebaka 87, traži 1 KONOBAR - ICA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-184-1817. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 43. STIM-GLOBAL d.o.o. DONJI STUPNIK, traži 5 DJELATNIKA ZA POSLOVE U KNJIGOVEŽNICI na neodreeno vrijeme, javi se na 091-601-5678. Natjeaj otvoren do 04.10.2008.g. 44. AUTO OPTIKA VARŠI ŠENKOVEC, A. Butorac 2, traži 1 VULKANIZER ili AUTOMEHANIAR na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 343-011. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 45. Obiteljski dom za djecu BOGAR BANFI 170, traži 1 DJELATNIK ZA POMOUUVANJUIUENJUDJECEnaneodreenovrijeme,javisenagornju adresu ili 851-445. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 46. Ca e bar PICTURA AKOVEC, B. J. Jelaia 2, traži 1 KONOBAR - ICA na neodreeno vrijeme, javi se na 395-727, 098-944-5482. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 47. JUNIOR d.o.o. AKOVEC, A. Starevia 14, traži 1 KV PRODAVAICA na odreeno vrijeme, javi se osobno ili 390-105, 098-396-933. Natjeaj otvoren do 28.09.2008.g. 48. “SKAI” AKOVEC, traži 2 KV ELEKTROMEHANIARA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-426-273. Natjeaj otvoren do 21.09.2008.g. 49. STOLARIJA “PURI” EHOVEC 77, traži 1 RADNIK ZA RAD U STOLARSKOJ RADIONI na neodreeno vrijeme, javi se na 645-517, 098-242-764. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 50. “GORICAJ”Graditeljstvo-inženjeringNEDELIŠE,tražiZIDARI,TESARI, SOBOSLIKARI-više izvršitelja na neodreeno vrijeme, javi se na 098-241111. Natjeaj otvoren do 04.10.2008.g. 51. REINOX d.o.o. BREZJE 81 a, 40311 LOPATINEC, traži 3 BRAVARA, STROJOBRAVAR; 1 WIG ZAVARIVA; 1 TOKAR/GLODA SSS, KV, PKV, poželjno radno iskustvo u obradi INOX materijala-na neodreeno vrijeme; 1 POSLOVNA TAJNICA SSS, VŠS, VSS ekonomska ili upravna struka akvno znanje njemakog jezika, poznavanje rada na raunalu, osnovno znanje engleskog jezika, zamolbe dostavi na osobno ili na gornju adresu ili e-mail; reinox@ck.t-com.hr s napomenom za natjeaj, dodatne inf. 098-268-700, 855-856. Natjeaj otvoren do 28.09.2008.g. 52. MECROM-DZ d.o.o. AKOVEC, Kolodvorska 15, traži 1 DJELATNIK ZA POPRAVAK ASPUHA, metalna struka, na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 098-170-5225. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 53. KO-MA MONT d.o.o. PRELOG, Glavna 5, traži 2 INSTALATERA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE na neodreeno vrijeme, javi se na 098-161-3718. Natjeaj otvoren do 07.10.2008.g. 54. RESTORAN PREPELICA OTOK 2, traži šef kuhinje, kuhar, 2 PKV KUHARA, 4 KONOBARA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-393-001. Natjeaj otvoren do 07.10.2008.g. 55. Peenjarnica AMSTERDAM AKOVEC, traži 1 DJELATNICA ZA POSLUŽIVANJE I PRIPREMU JELA na neodreeno vrijeme, obavezna vozaka dozvola, javi se na 099-508-5155. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 56. VEMA-VIKTORIJA d.o.o. STRAHONINEC, P. Miškine 27, traži 1 TRGOVAKI PUTNIK na neodreeno vrijeme, radno iskustvo dvije godine, dostavi pismene zamolbe sa životopisom, tel. 333-203. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 57. Ca e bar “D” DOMAŠINEC, M. Pušteka 17, traži 1 KONOBARICA na neodreeno vrijeme, javi se na 863-505, 098-647-760. Natjeaj otvoren do 09.10.2008.g. 58. BAI d.o.o. G. HRAŠAN, Varaždinska 45, traži ZIDAR, TESAR, GRA . RADNICI,VOZA“C”KAT.,RADNICINAPILANInaneodreenovrijeme,javi se na 099-215-2091. Natjeaj otvoren do 09.10.2008.g. 59. KVANTUM d.o.o. PRELOG, Ludbreška 3, traži ZIDARI, TESARI, SOBOSLIKARI, MONTERI SUHE GRADNJE na odreeno vrijeme, javi se sa životopisom, informacije 391-800. Natjeaj otvoren do 08.10.2008.g. 60. Sob. obrt MESARI PRIBISLAVEC, N. Tesle 20, traži 1 SOBOSLIKAR na neodreeno vrijeme, javi se na 098-180-7122. Natjeaj otvoren do 08.10.2008.g. 61. KERA-TIMd.o.o.NEDELIŠE,M.Gupca1,traži3KV,PKVKERAMIARA na neodreeno vrijeme, javi se na 821-140, 099-234-1590. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 62. “AVELLANA” Aromamasaža AKOVEC, Športska 2, traži 1 AROMAMASER na odreeno vrijeme, javi se na 091-1310-273. Natjeaj otvoren do 10.10.2008. 63. MIVA PRIBISLAVEC, A. Starevia 1, traži 4 KV, PKV BRAVARA,2 ZAVARIVAA mig, mag izrada i montaža elinih konstrukcija, crne bravarije na neodreenovrijemeuzprobnirad,poželjnoradnoiskustvo,javiseosobno ili 360-733. Natjeaj otvoren do 09.10.2008.g. 64. GIPS-MONT PERI LAPŠINA 45 A, traži 4 ŠPAHTLERA ili MONTERA KNAUFA na neodreeno vrijeme, javi se na 868-796, 091-5010014. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 65. Sobosl. obrt BOJA MM M. Središe, M. Kovaa 63, traži 2 SOBOSLIKARA na neodreeno vrijeme, javi se na 543-926, 091-508-8460. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 66. HOBLAJ TRADE d.o.o. M. Središe, Trg B. J. Jelaia 9, traži 1 MESAR na neodreeno vrijeme, javi se na 543-212, 095-901-6414. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 67. KTCd.o.o.AKOVEC,Športska6,traži1KONOBAR-ICAnaneodreeno vrijeme, javi se na 638-279. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 68. MONT-MING d.o.o. AKOVEC, R. Boškovia 16, traži 2 INSTALATERA GRIJANJA, 2 VODOINSTALATERA, 2 MONTERA KLIMA URE AJA na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 098-242-992. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g.

69. MILENA SHOP d.o.o. HLAPIINA 205, traži 1 ZIDAR, 2 GRA EVINSKA RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 573-058, 091-502-3933. Natjeaj otvore do 15.10.2008.g. 70. ELEKTROING GRABAR d.o.o. AKOVEC, M. Buia 8, traži 5 KV ELEKTROINSTALATERA na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 5 godina, javi se na 396-047, 098-242-844. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 71. KOVA LIMARIJA d.o.o. LOPATINEC, E. Kardelja 15, traži 2 LIMARSKA RADNIKA na neodreeno vrijeme, rad na visini, javi se na 091-567-0728. Natjeaj otvoren do 10.10.2008.g. 72. PIRAMIDA d.o.o. LOPATINEC, traži 1 SSS, VŠS, VSS EKONOMIST za poslove voenje knjigovodstva, na neodreeno vrijeme, javi se na 856060. Natjeaj otvoren do 11.10.2008.g. 73. Stolarska radiona GOLUB ŠENKOVEC, Vrtna 1, traži 1 STOLAR na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 091-512-1381. Natjeaj otvoren do 09.10.2008.g. 74. MIKEC INSTALACIJE d.o.o. CIRKOVLJAN, traži 1 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA, PLINOINSTALATER na neodreeno vrijeme, javi se na 091-179-3853, znanje autogenog zavarivanja. Natjeaj otvoren do 09.10.2008.g. 75. Ca e bar THERAPIA AKOVEC, I. G. Kovaia 30, traži 1 KONOBAR-ICA na neodreeno vrijeme, pola radnog vremena, javi se osobno ili na tel,. 310-219. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 76. VAJDA d.d. AKOVEC, Zagrebaka 4, traži 1 STROJAR-LOŽA na odreeno vrijeme, položen ispit za strojara-ATK, znanje elektro i autogenog zavarivanja, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu do 25.09.2008.g. 77. ELOPLAST d.o.o. GARDINOVEC, traži 1 RADNIK NA PLASTIFICIRANJU na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 098-980-2688. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 78. “JAGLAC d.o.o. Ca ebar“MIBA”, DOMAŠINEC, traži1KONOBARICA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-244-248. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 79. Prijevozništvo i vuna služba PAVLIC AKOVEC, traži 2 KV VOZAA U ME UNARODNOM TRANSPORTU na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se na 098-212-207, 098-776-203. Natjeaj otvoren do 15.10.2008. 80. Autopraonica i vulk. KRAUN NEDELIŠE, Varaždinska 65, traži 2 DJELATNIKA ZA PRANJE I IŠENJE VOZILA, 1 AUTOMEHANIAR bez iskustva na neodreeno vrijeme, javi se na 821-928 ili osobno. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 81. DRVOTRADE d.o.o NEDELIŠE, traži 4 DJELATNIKA ZA SJEU DRVA I RAD NA PILANI na neodreeno vrijeme, znanje rada sa motornom pilom, javi se na 091-511-2291. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 82. Keramiarski obrt “KUKI KER” PRIBISLAVEC, Radnika 16, traži 1 KV, PKV KERAMIAR na neodreeno vrijeme, javi se na 091-1180-683. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 83. “MEKA”d.o.o. BELI MANASTIR, traži 3 DJELATNIKA ZA AMBULANTNU PRODAJU (AKVIZITERSKI) ROBE ŠIROKE POTROŠNJE, na neodreeno vrijeme, rad na podruju Meimurske županije, javi se na 031-297-187 ili 099-288-4005 do 15.10.2008.g. 84. DEKRAzaprivremenozapošljavanjeZAGREB,traži1VOZAVILIARA, 1 POM. RADNIK na odreeno vrijeme, mjesto rada Dubrovnik, javi se na 020-312-878. Natjeaj otvoren do 26.09.2008.g. 85. Caffe bar FENIX PRELOG, akoveka bb, traži 1 KONOBARICA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-426-527. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 86. RESTORAN“LIPA”NEDELIŠE,akoveka2,traži2KUHARAnaneodreeno vrijeme, javi se na 098-802-273. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 87. MONTAŽA MLINARI PRIBISLAVEC, V. Žganca 8, traži SOBOSLIKAR, MONTER SUHE GRADNJE na neodreeno vrijeme, javi se na mob. 091882-6781. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 88. VARGA TRGOVINA KNEZOVEC 88, traži 1 PRODAVA PREHRAMBENE ROBE na neodreeno vrijeme, javi se na 091-562-1155. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 89. Pansion Mamica PUŠINE, traži 1 KONOBAR na neodreeno vrijeme, znanje stranog jezika (njemaki, engleski), javi se osobno ili 091-548-6670. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 90. SLK d.o.o. STRAHONINEC, P. Miškine 59, traži 1 KV VOZA ZA DOMAI PRIJEVOZ na neodreeno vrijeme, javi se na 099-215-1846. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 91. VAJDA d.d. AKOVEC, Zagrebaka 4, traži 1 VSS, VŠS SAMOSTALNI REFERENT PRODAJE, EKONOMIST, na neodreeno vrijeme uz probni rad, 1-2 godine radnog iskustva na ism ili slinim poslovima , vozaki ispit, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu do 26.09.2008.g. 92. MANITU d.o.o. M. Središe, A. Šenoe 24, traži 1 REFERENT PRODAJE TEAM BUILDING programa na neodreeno vrijeme uz probni rad, poželjno radno iskustvo, komunikativnost, “B” kategorija, znanje engleskog jezika, rad na raunalu, javiti se na 098-164-5452. Natjeaj otvoren do 04.10.2008.g. 93. ELEMENTA d.o.o. PRELOG, N. Tesle 19, traži 2 ELEKTROINSTALATERA, ELEKTROMEHANIARA na odreeno uz mogunost stalnog zaposlenja, javi se na 098-644-313. Natjeaj otvoren do 15.10.2008.g. 94. KNAUF-FAL d.o.o. NOVO SELO ROK, Školska 24, traži 2 MONTERA SUHE GRADNJE, 2 ŠPAHTLERA, 2 RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-9244-510. Natjeaj otvoren do 10.10.2008.g. 95. ELEKTRIC-Co d.o.o. MAKOVEC 223, traži 2 ZIDARA, 5 GRA . RADNIKA na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 341-188, 091-341-1884. Natjeaj otvoren do 05.10.2008. 96. AKOVEKI MLINOVI d.d. AKOVEC, Mlinska 1, traži 1 SKLADIŠNI RADNIK na odreeno vrijeme, završena osnovna škola, javi se osobno ili najava na tel. 375-512 (Biserka); 1 VAGAR na odreeno vrijeme, SSS po mogunosti poljoprivredni ili prehrambeni tehniar, poznavanje rada na raunalu, javi se osobno ili najava na tel. (375-512 - Biserka). Natjeaj otvoren do 26.09.2008.g. 97. Keramiarski obrt ITALIA vl. Horvat Štefan DONJI VIDOVEC, traži 1 KERAMIARSKI RADNIK na neodreeno vrijeme, javi se na 098-552-827. Natjeaj otvoren do 17.10.2008.g. 98. BU-NET d.o.o. STRAHONINEC, akoveka 89, traži 4 RADNIKA/CE NA POSLOVIMAIŠENJANOVOIZGRA ENIHSTANOVA,mjestoradaSesvete,prijevoz na rad osiguran, nazva na 098-229-285. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g.

SJEANJE ZVONKA ZRNU

SJEANJE na dragog supruga, oca i djeda

ZVONIMIRA BOGDANA 16.09.2003. – 16.09.2008. Uvijek si s nama. Tvoji: supruga, djeca i unuci

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

SLOBODNA RADNA MJESTA 1. MIDA d.o.o. AKOVEC, traži 2 ŽENSKE OSOBE za prodaju u slasarni i pekari; 1 SLASTIARA i 1 ISTAICU - na neodreeno vrijeme, povrat putnih troškova, rad u centru akovca, javi se na 091-582-8639. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 2. KeramiarskiobrtKERAMBIS,PLEŠIVICA23C,traži3KVKERAMIARA i 1 POMONOG RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 099-6719055, 040-524-261, do 25.09. 3. Dom za starije i nemone osobe STUBIAR, M. Središe, Kolodvorska 32, traži 1 MEDICINSKOG TEHNIARA/SESTRU na neodreeno, položen struni ispit, javi se na 099/528-6138 do 30.9. 4. RESTORAN“TRATORIARUSTICA”,I.G.Kovaia6,akovec,tražiPIZZA PEKARA, ISTAI, na neodreeno, javi se na adresu ili na 317-207. do 30.9. 5. PODOPOLAGAKIOBRTNOVAKDANIJEL,M.Magdalenia1,akovec, traži PARKETARE, na neodreeno, javi se na 098/1705-496 do 25.9. 6. SOBOSLIKARSKI OBRT “GRO-GRAD”, Strelec 66, Strelec, traži SOBOSLIKARE, na neodreeno, javi se na 098/942-1974 do 25.9. 7. ECON d.o.o, Prelog, traži BRAVARA na neodreeno, javi se na 646050 do 24.9. 8. STUDIO MENERGY, Murska 46, D. Kraljevec, traži SPIKER-NOVINAR na neodreeno, javi se na 098/426-988 do 25.9. 9. GRAMEX d.o.o., D. Kraljevec, traži VOZAA TERETNOG VOZILA S PRIKOLICOM na neodreeno, javi se na 098/426-830 do 25.9. 10. APTOURSd.o.o.,Zagrebaka38,akovec,traži7VOZAAAUTOBUSA na neodreeno, javi se na gornju adresu do 25.9. 11. STOLARIJA JURKOVI, Pribislavec, V. Žganca 18, traži STOLARA na neodreeno, javi se na 098/242-255 do 27.9. 12. AUTO GOLUBI, Dunjkovec, Glavna 49a, traži AUTOLIMARA na neodreeno, javi se na 098/306-992 do 28.9. 13. SOBOSLIKARSKI OBRT “BEDI”, Strelec 5, traži SOBOSLIKARE na neodreeno, javi se na 639-157 do 28.9. 14. NESTOR d.o.o., Mlinska 4. D. Kraljevec, traži 5 ŠIVAA na neodreeno, javi se na 655-293 ili doi osobno do 24.9. 15. DOM ZA STARIJE i NEMONE MESMAR, V. Žganca 3, Prelog, traži KUHARA na neodreeno, javi se na 098/9322-871, 646-871 do 24.9. 16. CAFFEBARTARANTELA,Cirkovljan,tražiKONOBARAnaneodreeno, javi se na 098/1977-108 do 27.9. 17. STOLAR URO BOGDAN, Lapšina 32, traži STOLARA na neodreeno, javi se na 099/575-2590 do 30.9. 18. TERMO BEK, A. Šenoe 29, Mursko Središe, traži 2 INSTALATERA, GRIJANJA, PLINA, VODE i KLIME, na neodreeno, javi se na 098/242-899 do 25.9. 19. TURKGRADITELJSTVO,N.Marof3,G.Kraljevec,tražiZIDARA,TESARA i GRA . RADNIKA, na neodreeno, javi se na 098/242-204 do 25.9. 20. Restoran ME IMURSKI DVORI V. Nazora 22,Lopatinec, traži KUHARICA, SURADNIK ZA MARKETING I ORGANIZACIJU DOGA ANJA, na neodreeno vrijeme, javi se na mob.098-241-800. Natjeaj je otvoren do 22.09.2008. 21. EKONOMATd.o.o.PLEŠKOVEC19,traži2KV,PKVELEKTROINSTALATERA na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 091-328-1611. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 22. KLESARSTVO ZRNA HODOŠAN, traži 1 RADNIK BETONIRAC na odreeno vrijeme, javi se na 679-363. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 23. ŠKVORCINTERIJERId.o.o.tražiMIHOVLJAN,V.Nazora1eSOBOSLIKARI, AKUSTIKI IZOLATERI na neodreeno vrijeme, javi se na 098-600-259. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 24. OKNO d.o.o. PUŠINE, akoveka 107 a, traži DJELATNICI NA IZRADI PVC i ALU stolarije na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se 098-242-629. Natjeaj otvoren do 29.09.2008.g. 25. G.T.T.d.o.o.STRAHONINEC,Poljska65,traži3zidara,3SOBOSLIKARAFASADERA na neodreeno vrijeme, javi se na 091-433-5405. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 26. MOZAIKKNJIGAd.o.o.AKOVEC,traži5SSSDJELATNIKAZAPROMOCIJU KNJIGA na neodreeno vrijeme, javi se na 091-213-2213. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 27. MAIDA d.o.o. OREHOVICA, Zrinskih 22, traži 1 KV DJELATNIK RAD ZA ŠANKOM U PIZZERIJI na neodreeno vrijeme, javi se na 099-212-0596. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 28. DO-RE-MI d.o.o. NEDELIŠE, Žarkovice 8, traži 2 KERAMIARA, 1 ZIDAR, 2 POM. RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-632-542. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 29. MONTAŽA “BAKSA” BELICA, I. Mažurania 4, traži 5 MONTERA SUHE GRADNJE-ŠPAHTLERINA, neodreeno vrijeme, javi se na 098-482-729. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 30. KERMAN GRADITELJSTVO d.o.o. PREKOPA 57, traži 4 DJELATNIKA ZA STROJNO ŽBUKANJE na neodreeno vrijeme, javi se na 098-191-9965. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 31. SLAMEK VAR SIVICA, Glavna 41, traži 1 ZAVARIVA CO2 na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 866-158, 098-700-172. Natjeaj otvoren do 30.09.2008. 32. SLIM d.o.o. BELICA, I. Mažurania 4, traži MONTERI SUHE GRADNJEŠPAHTLERI na neodreeno vrijeme, javi se na 099-191-3162, 099-2152007. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 33. AUTOOPTIKAVARŠIŠENKOVEC,A.Butorac2,traži1KVVULKANIZER na neodreeno vrijeme uz probni rad, poželjno radno iskustvo, javi se na 343-011, 091-950-2068. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 34. Poljoprivredni proizvoa Braniša Nenad BELICA, B. Radia 73, traži 1 RADNIK NA FARMI MUZNIH KRAVA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-699-529. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. 35. KOS d.o.o. KOTORIBA, K. Tomislava 139, traži INSTALATERI GRIJANJA I KLIMATIZACIJE,PLINOINSTALATER,VODOINSTALATER,ELEKTROMEHANIAR,TEHNIARZARAUNARSTVO-višeizvršiteljananeodreenovrijeme, javi se na 683-010, 098-242-139. Natjeaj otvoren do 03.10.2008.g. 36. RE-GRA CIRKOVLJAN, Donja 28, traži KV, PKV KERAMIARI, POM. RADNICI na neodreeno vrijeme, javi se na 091-508-5701. Natjeaj otvoren do 03.10.2008.g. 37. Betonski elemen RADIKOVI PRELOG, JUG II 32, traži 2 DJELATNIKA NA POSTAVLJANJU TLAKOVACA na neodreeno vrijeme, javi se na 091506-7891. Natjeaj otvoren do 03.10.2008.g.

Tvoji najmiliji!

99. “DRVO KRALJ” d.o.o. AKOVEC, T. Ujevia 57, traži 1 STOLAR-MONTAŽERNAMJEŠTAJAnaneodreenovrijeme,javisena098-813-441.Natjeaj otvoren do 19.10.2008.g. 100. “DX” d.o.o. MAKOVEC, traži 3 KONOBARA na neodreeno vrijeme, pola radnog vremena, rad samo petkom i subotom. Natjeaj otvoren do 19.10.2008.g. 101. Krojaki obrt ZANOS ŠENKOVEC, V. Bukovca 14, traži 2 ŠIVAA SA RADNIM ISKUSTVOM na neodreeno vrijeme, rad u jednoj smjeni, nazva na 343-581. Natjeaj otvoren do 30.09.2008.g. IZVOR PODATAKA: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUNA SLUŽBA AKOVEC ISPOSTAVA AKOVEC: 396-802 ISPOSTAVA PRELOG: 646-740 ISPOSTAVA M. SREDIŠE: 543-200

RADNA MJESTA VARAŽDIN 1. DR. POPIJA d.o.o. Kolodvorska ulica 20, Varaždin, traži 1 DJELATNIKA ZA IZDRADU ONIH POMAGALA, na neodreeno, SSS bilo koje 4-godišnje srednjoškolskoobrazovanje(prednostosobamamedicinskestruke),osobe koje su se voljne školova za izradu onih proteza; prednost muška osoba, najava na 091/520-8198 (Slavko Popija) do 30.9. 2. OBITELJSKI DOM DARABUŠ, Varaždinska 18, Gornji Kuan, traži 1 NJEGOVATELJICU u domu za starije i nemone, na neodreeno, OŠ, KV, SSS, osobe do 40 god. staros, najava na 098/799-968 (Anita Darabuš) do 1.10. 3. TELEMAH d.o.o., Slavonski Brod, Pilareva 20, traži 1 PRODAJNI ZASTUPNIK ZA SKLAPANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH UGOVORA ZA OPTIMA TELEKOM, na odreeno, SSS, motiviranost, organiziranost, upornost, komunikavnost, poželjan vozaki B kategorije, rad u mjestu stanovanja, sastanak u HZZ-PS Varaždin, 22.9. u 12 sa, dvorana 2, podrum, zamolba, na adresu ili na e-mail: telemah@opnet.hr do 19.9.08 4. UGOSTITELJSKI OBRT ROBERT GAMILEC “THE G.AM.E.”, Ivana Cankara 1a, Varaždin, traži 1 KONOBARA/ICU-posluživanje pia na neodreeno, KV, SSS bilo kojeg zvanja, poželjno osoba do 30-tak godina staros; 1 KONOBARA/ICU-posluživanje pia u ugo objektu u sklopu autosalona, na neodreeno, iskljuivo KV konobar, prednost ženska osoba, najava na 098/735-829 do 15.10. 5. CROWN COOL d.o.o. Planina 378, 31305 Draž, traži 1 SERVISER-montažer ureaja za hlaenje i toenje piva u Varaždinu, na neodreeno, KV, SSS elektrosmjer, osnove rada na raunalu, vozaki B kategorije, pismene zamolbe na adresu ili e-mail: tc@tccroaa.com, najava na 031/700-690 do 29.12. 6. MIKOL d.o.o., akovec, S. Bencea 10, traži 1 KONOBARICU-posluživanje pia, na odreeno, KV, SSS, iskljuivo ženska osoba do 35 god. staros, poželjan vozaki B kat., kandida do 15 km udaljenos, najava na 040/391191, 098/710-393 (Vedran Mikuli), mjesto rada Varaždin, Miškinina bb, do 1.10. 7. TERMOTEHNIKA d.o.o., B. Bartoka 2, Beli Manasr, traži 1 KOMERCIJALISTU za prodaju panela za zrane kanale, gastro i ugosteljsku opremu, na neodreeno, SSS-gra. smjer, iskustvo nije važno, vozaki B kat., osnove rada na raunalu, poznavanje engl. ili maarskog jezika, pismene zamolbe na adresu ili e-mail: tc@tccroaa.com, mjesto rada Varaždin do 29.12. 8. DJEJI VRTI ZEKO Križanieva 96, Varaždin, traži 1 ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE na odreeno (zamjena za porodiljni), VŠS odgojitelj, prednost osobama s položenim strunim ispitom, radi se u podrunoj jedinici Cesca, najava na 260-713, 091/170-5940 (Brankica Vidra) do 16.10. 9. DEKRA d.o.o. za privremeno zapošljavanje, Varaždin, Kapucinski Trg 5, traži 10 RADNIKA ZA RUNI UTOVAR i ISTOVAR MATERIJALA (u poduzeu u Turinu) na odreeno, NKV, ziki jae muške osobe, osobno na adresu ili najava na 042/200-123 (Filipovi Ž., Sambolec V.) do 30.9. 10. UGOSTITELJSKI OBRT STARI MLIN, Bartoloveka 30, Trnovec B., traži 2 KONOBARA/ICE - posluživanje jela i pia u restoranu, na odreeno (mogunost na neodreeno), ili KV konobar ili OŠ, PKV, KV s radnim iskustvom na navedenim poslovima, osobno na adresu (7-15 sa) ili najava na 091/284-6464 (Krunoslav Novak) do 17.10. 11. UGOSTITELJSTVO i TRGOVINA, Knegineka Hiža, Toplika 136, Gornji Kneginec, traži 1 KONOBARA - posluživanje jela i pia u restoranu, na neodreeno, KV, SSS ili konobar ili neko drugo zvanje, ali uz radno iskustvo na navedenim poslovima, najava na 091/153-0379 (Tihomir Krpeta) do 30.9. 12. UGOSTITELJSKI OBRT DRAŽEN JAMBRIŠKO, Juraja Habdelia 4, Varžadin, traži 2 KUHARA/ICE - priprema jela u restoranu “Zlatna guska”, na odreeno (mogunost na neodreeno), KV, SSS jedna osoba za mjesto “kuhar i” ili “kuhar II” te jedna osoba za posao pomonog kuhara, u obzir dolaze i osobe s anitetom za rad u kuhinji, a spremne na obuku za rad u navedenom objektu, najava na 091/669-0906 ili osobno na adresu (8-9 sa). Do 31.12. 13. M.E.D.I.V.I.T. d.o.o., Varaždin, Cehovska 12, traži 1 DJELATNIKA ZA KURIRSKE POSLOVE, POSLOVI IŠENJA, na odreeno - 20 sa tjedno, OŠ, PKV, KV, vozaki B kat., prednost ženska osoba, poželjno iz Varaždina, najava na 042/492-380 (Klaudija Sambolec) od 8-15 sa ili e-mail: oce@medivit. hr do 26.9. 14. DEKRAd.o.o.zaprivremenozapošljavanje,Varaždin,KapucinskiTrg5, traži10RADNIKAZASADNJUBILJA,poravnavanjeterena,prenošenjevrea zemlje, priprema terena, na odreeno, NKV, poželjno vozaki B kategorije, ali nije uvjet, osobno na adresu ili najava na 042/200-123 (Filipovi Ž., Sambolec V.) do 30.9. 15. AUTOPRIJEVOZNIK JOSIP HUDIKA, Varaždin, Z. Kunc 57, traži 1 VOZAA TERETNOG VOZILA - domai prijevoz, na odreeno (mogunost na neodreeno), KV voza, vozaki C kategorije, poželjan položen ispit za ADR, mlae muške osobe, najava na 091/539-2217 (zva iza 20 sa) do 2.10. 16. T & D d.o.o. Gojanec, B. Radia 7a, traži 1 VOZAA TERETNOG VOZILA - meunarodni prijevoz (pretežito Poljska) na odreeno (mogunost na neodreeno), KV voza, vozaki C i E kategorije, poželjno radno iskustvo, najava na 098/161-8564 (Ljubinka ula) do 18.10.

JOSIPU ŠAJNOVIU 25.09.1991. - 25.09.2008. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

IN MEMORIAM na hrvatskog branitelja

JOSIPA ŠAJNOVIA 25.09.1991. - 25.09.2008. Udruga udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata akovec

IN MEMORIAM poginulom hrvatskom branitelju

DARKU JURINIU 27.09.1992. - 27.09.2008. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

IN MEMORIAM bilježavajui Dan policije, sa zahvalnošu se sjeamo svih hrabrih policajaca koji su dali živote ili nestali u obavljanju službe u vrijeme rata i mira SIP Š VI& 16.03.1952. – 25.09.1991. +LD VIK 06.06.1969. – 02.10.1991. VLDI+I K 14.07.1970. – 28.10.1991. D+I LHK` 10.04.1970. – 01.11.1991. B ŽID K ŠI 28.09.1957. – 01.11.1991. ŽLK P G` 24.10.1964. – 09.11.1991. DGUTI LHK` 01.04.1956. – 14.11.1991. IV HIŽ+ 06.06.1953. – 19.11.1991. DK TIŠLI& 01.06.1971. – 20.11.1991. DŽ ŠT{UL 01.01.1963. – 20.11.1991. DGUTI {IŠ I& 02.11.1958. – 20.11.1991. TU +UTV 30.01.1969. – 20.11.1991. LUB +I LŠ V` 02.11.1957. – 20.11.1991. PDG K Z 12.05.1972. – 11.11.1994. ŽLK +UK 04.02.1970. – 12.02.2003. IV ŠK G 12.04.1950. - nestao VLDU ŠT+P 28.07.1965. - nestao UVAMO USPOMENU NA VAS! DJELATNICI POLICIJSKE UPRAVE MEIMURSKE


60

DOBRO JE ZNATI

23. rujna 2008.


RAZBIB|IGA

23. rujna 2008.

Ĺ ALA mala

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Tetec Mito dela v kniĹžari, hiĹžo je od indeksi zazidav! P

ak navek je tak bilo i to nej sam prinas, nek vseposod, gda oni ĹĄteri imajo peneze, oni ĹĄtuderajo, a oni ĹĄteri nemajo ili pak nemajo dostik, idejo na posel mam posle sredje ĹĄkole. " nebrem unda razmeti kaj se naĹĄi ljudi udijo (kak picek glisti) profesorima na naĹĄaj fakultetaj ĹĄteri lejpo, jasno i glasno, velijo gda oni ĹĄtudenti ĹĄteri nemajo peneze, kajbi kupili ispite, nek se vu ijo. Morejo biti sre ni kaj so se op e, brez penez, i zapisali na faks. Nebrem re i gda to ne razmem, razmem vam ja to, ali ne razmem zakaj to tak mora biti vu ovoj naĹĄoj zemli, ĹĄtera je vu krvavomo rato roena, gda bi bila zemla mira, blagostanja i vu ĹĄteroj bodo vsi ljudi jednaki, ma kuliko gud oni penez meli. " znate kak vam to najve pot zide: i oni ĹĄteri so si kupili, tu i tam, neĹĄternoga ispita, a i oni ĹĄteri so se po cele dneve vu ili, so pomalem zavrĹĄili fakultete. Verjem, gda vam je poznato i dale: oni ĹĄteri so se morali vu iti, kajbi dobili diplome, ve delajo za one ĹĄteri so kupuvali ispite. " nej sam to, ovi z kupljenaj diplomaj imajo i vekĹĄe pla e, jerbo si negdi morajo nadoknaditi peneze ĹĄteri so potroĹĄeni za profesore. JoĹĄ

od negda je poznato ĹĄto ima strica ( itaj: dostik penez) i vu nebo se dosmicka!

N

ajte me krivo razmeti, ali jako sam najgerek kak bode tua nejfriĹĄkeĹĄa akcija naĹĄega uskoka, z conom zvana „"ndeks“, ziĹĄla jerbo i vse one akcije od predi: Dijagnoza, 'runtovec, Maestro... joĹĄ so navek negdi vu pelenaj, joĹĄ se navek prf ijo vu ne ijoj kiĹĄtici. Kuliko poznamo naĹĄo pravico, a i ljude ĹĄteri se o joj nejbole brigajo, te vse akcije bodo zavrĹĄile vu 'runtovco na javnomo suenjo, a to licitaĹžo, ĹĄto je kuliko kriv, bodo pre meli "mbra Presvetli i tetec Cinober. Preve

dobro nam je to poznato: stepali so se bregi, a vum bo doĹĄev miĹĄek.

V

se je to lejpo i dobro kaj minister za ĹĄkole, veleu iliĹĄta, fakse i ĹĄportaĹĄe, gospon Dragan Primorac o e meti reda med ĹĄkolnikaj, navu itelaj i profesoraj, ali nikak mi nejde vu to mojo debelo glavo, kak on to misli ponoĹĄtiti ispite i diplome ĹĄtere so bile kuplene. Pak so nej profesori tak bedasti kaj so na prijavnice, mesto pitanja za ĹĄtudente, napisali cifro ĹĄtero je ĹĄtu-

61

dent dauv. JoĹĄ sam nej nikoga uv kajbi se biv pofaliv gda je naĹĄav iglo vu plasto sena, pak neverjem gda bode to, ruom, ĹĄkolskomo ministro uspelo.

V

e gda se ve vse zna, morem vam re i kak sam vam ja ziĹĄev gda sam ĹĄtev svojo Ĺženo zapisati na fakultet aĹĄtite na poslo. Misliv sam si, gda ako to zavrĹĄi bode mogla bar pomagati mladaj pucaj kaj se zaĹĄtitijo kak nebi bile preletno trudne. DoĹĄev sam vam, znate gda je to nej moglo iti brez veze ĹĄtera je isto tak nekaj koĹĄtala, jerbo ono kaj nikaj ne koĹĄta niti nikaj ne vala, k jenomo gospono na prvomo kato i lejpo sam mo povedav gda sam dobiv vnuka i gda bi ĹĄtev Ĺženo zapisati na fakultet i to sam zato kaj nej morav z mamicom spati. Malo so me udno gledali, ali sam se nej dauv vum, nek sam jim joĹĄ jempot, i to pomalem, sprepopedav kaj o em. " joĹĄ sam lejpo rekev gda ne pitam kuliko to koĹĄta, jerbo vsa zadovoljstva koĹĄtajo. Na vse zadje so pozvali podvornika i jedva sam uspev pobe i bez vrge na glavi. Kak vidimo neje vseposod bilo muo i zavrĹĄiti faksa i z penezi. Na vse

zadje neznam jeli je bila kriva moja preslaba veza ili pak sam doĹĄev na krivi faks. Tretje nebre biti, jerbo penezi so penezi. Ve vidim i ja gda sam trebav, ipak, na prometni oditi i vse bi si biv reĹĄiv. No, kaj vam nek re em, priv iv sam se na mamico, a z penezi sam gorice kupiv.

N

ejbi ĹĄtev kajbi neĹĄ i misliv gda se falim, ali biv sam minulo sredo, to no vu polne, pre grackoj kniĹžnici gde smo otkrivali spomen zida naĹĄim poginulim i nestalim branitelima. Moram vam re i gda je to ĹĄpot sramota (i nej mala) jerbo ga pred zidom bilo meje ljudi nek na zido. Mortik je nej greh, neje mortik niti sramota, ali je nej niti lejpo kaj si nebremo, bar jempot na leto, zeti cajta kajbi se doĹĄli pokloniti naĹĄim poginulim vitezovima ĹĄteri so dali svoje Ĺživote za to kaj mi denes moremo Ĺživeti vu miro i to tak dobro kaj se niti ne zmislimo na jiv. Sam letimo nekam dok nas nebo pak zaha ila nekĹĄa nova nevola.

J

edna, ali vredi: komo god mi, na izboraj, glasa dali, cugle vlasti, navek, vu rokaj drĹžijo mito i korupcija!

Djeja usta

Nema nastave

U itelj: - Uzmimo, na primjer, da tvoj otac dade majci 100 kuna i nakon toga joj oduzme 20 kuna. Ĺ to tada? U enik: - To je neoprostivo, u itelju...

"zostao mali Perica iz ĹĄkole. Sutradan ga pita u iteljica zaĹĄto nije doĹĄao u ĹĄkolu. On kaĹže: - Pa znate, mama prala gae, ali se nisu osuĹĄile i nisam mogao doi u ĹĄkolu bez gaa. a nekoliko dana opet nema Perice u ĹĄkoli. Sljedei dan upita ga u iteljica, da li je opet mama prala gae, pa nije mogao doi. - ne - kaĹže Perica. Ja sam krenuo u ĹĄkolu, ali sam u dvoriĹĄtu vaĹĄe kue vidio da se na konopcu suĹĄe vaĹĄe gae, pa sam se vratio kui jer sam mislio da nee taj dan biti nastave.

Nesrea Pita u itelj u ĹĄkoli: - Tko zna kad je umro Napoleon? Nitko nije odgovorio. - No, Perice, znaĹĄ li moĹžda ti? - U itelju, nisam ni uo da je bio bolestan.

Bojice

Pismo

Mlad, ambiciozan dje ji ĹĄkolski psiholog zamijeti dje aka koji sve svoje crteĹže crta isklju ivo crnom bojom i zabrinut je za dje akovo zdravlje. Porazgovara s maliĹĄanom, no ne utvrdi niĹĄta posebno. PokuĹĄa s razli itim testovima i opet ne pronae problem. Na kraju pruĹži dje aku, papir i kutiju bojica. - Super! - razveseli se dje ak. Kona no neu morati sve crtati onom ruĹžnom crnom bojom koja mi je jedina ostala.

Stari ovjek je Ĺživio sam. PoĹželio je posaditi krumpir, ali je bio prestar da bi mogao prekopati vrt. Obi no mu je to radio sin, ali on je sada u zatvoru. PoĹĄalje sinu pismo: “Dragi sine, loĹĄe se osjeam jer izgleda da neu biti u stanju posaditi krumpir ove godine. Prestar sam da bih prekopao vrt. Da si bar ovdje, sve bi moje brige bile rijeĹĄene, jer znam da bi ti to u inio za mene. Voli te tvoj tata.â€? Nakon par dana dobije pismo od sina. “Dragi tata, nemoj ni slu ajno prekopavati vrt - tamo sam sakrio tijela! Voli te tvoj sin.â€? U 4 ujutro idueg dana pojavili su se agenti F;" i lokalne policije i prekopali cijelo podru je, ali nisu naĹĄli pronaĹĄli tijela. "spri ali su se starcu i otiĹĄli. "sti dan je dobio pismo od sina. “Dragi tata, evo sada moĹžeĹĄ posaditi krumpir. To je najbolje ĹĄto sam mogao u initi u ovim okolnostima. Voli te tvoj sin.â€?

Odjednom bogat Neo ekivano se obogativĹĄi na nafti, TeksaĹĄanin pri a poznaniku kako e izgraditi tri bazena za plivanje. - aĹĄto tri? - Jedan s toplom vodom, drugi s hladnom vodom, a trei bez vode. - Ĺ to e ti bazen bez vode? - Ne moĹžeĹĄ ni zamisliti koliko mojih prijatelja ne zna plivati.

TeĹĄka odluka Otac: - Sramota! Krao si kod susjeda jabuke. Odmah mi priznaj istinu, nemoj lagati, jer to je vrlo ruĹžno! Ja u te ve nau iti pameti! Sin: - ĹĄto je gore: krasti jabuke ili lagati?

Slavan momak "vica i Perica stoje pred kuom u kojoj je Ĺživio neki slavni ovjek. Na kui je sjajna spomen-plo a. - Ĺ to misliĹĄ - zapita ponosno "vica - ĹĄto e pisati na mojoj kui kad umrem? - "znajmljuje se! - odgovori Perica.

Ormar ;ra ni par spava. "znenada Ĺžena ustaje i uplaĹĄeno vikne u snu: - "de moj muĹž! UplaĹĄen suprug ska e i skriva se u ormar.

Srea Sreli se Mujo i Haso na onom svijetu i poťto su se srda no pozdravili, zapo eťe razgovor: - 'dje si, ťto ima? Kako ti ovdje? - Ma, smrz’o se. Nego kako ti ovdje? - Ja umro od sree. - kako to od sree, Mujo? - Evo ovako. Doť’o ti ja kui, kad ono moja Fata leŞi na krevetu gola. Pogledam ja pod krevet, ono nikog. Pogledam iza zavjese i tamo nikog. Pogledam u ormar, nigdje nikog. " tako ti ja bio sretan ťto me moja Fata ne vara i umrijeh od sree. Na to e Haso: - Eeee, pa ťto nisi pogledao u zamrziva .

Prije braka Djevojka se stidljivo obraa zaru niku: - Moram ti neĹĄto priznati, dragi. Ja sam ve neĹĄto imala s jednim muĹĄkarcem. - Ne brini, i ja sam imao - utjeĹĄi je zaru nik.

Podmetai DoĹĄao Mujo u birtiju i naru io pivo. Konobar mu donese pivo i podmeta . Popije Mujo pivo i naru i joĹĄ jedno. Konobar mu opet donese pivo i podmeta . Popije i to pivo i naru i joĹĄ jedno. Konobar mu donese pivo, ali ovaj put bez podmeta a. 'leda Mujo iznenaeno i upita: - gdje je keksi?

Perica Pita u iteljica Pericu: - Reci mi Perice, ĹĄto je to Faraon? Perica: - Faraon je tree lice od glagola farati; faram ja, faraĹĄ ti, fara on!

Djed OsamdesetogodiĹĄnjak se hvali svom doktoru kako se nedavno oĹženio osamnaestogodiĹĄnjom djevojkom, te da je trudna i da e uskoro postati otac. Na to mu doktor ispri a pri u: - Vidite, bio je jedan lovac koji je vrlo esto iĹĄao u lov na medvjede. Toliko je ve bio spretan da se viĹĄe uope nije bojao. Jednog dana je umjesto puĹĄke zabunom uzeo kiĹĄobran. Kad je ugledao medvjeda pribliĹžio mu se i kad ga je medvjed spazio i krenuo prema njemu on je samo pritisnuo kiĹĄobran, okinuo i ubio medvjeda. - Ma to je nemogue! Netko drugi je bio u blizini i ubio medvjeda. - Pa to vam zapravo Ĺželim rei.


V|\\} P|~

62

23. rujna 2008.

PROGNOZA VREMENA za iduih 7 dana

PREGLED VREMENA od 15. do 21. rujna

Vikend stabilniji i sunaniji

Jesen je‌

VREMENSKA SLIKA: Anticiklona e se i ovog tjedna zadrŞavati iznad sjeverne i sjeverozapadne Europe, dok e iznad naťih krajeva kruŞiti vlaŞan i hladan zrak vezan uz ciklonu razvijenu u viťim slojevima atmosfere. Tek prema kraju tjedna mjehur oblaka i hladnoe postupno e se potroťiti, a s ja anjem anticiklone u dane vikenda eka nas stabilnije i sun anije vrijeme kojeg su se vjerojatno mnogi zaŞeljeli. Do tada nas eka joť nekoliko promjenjivih dana. VREMENSKA PROGNOZA: Danas e vrijeme biti veinom obla no i prohladno. Joť uvijek mjestimice moŞe pasti koja kap kiťe, ali e u veem dijelu Meimurja prevladavati suho. U popodnevnim satima mogu se pojaviti i kraa sun ana razdoblja. Vjetar veinom slab sjeverni. Jutarnja temperatura oko 9°C, a najviťa dnevna do 15 Celzijevih stupnjeva. U srijedu e mogunost za sun ana razdoblja biti joť vea pa o ekujemo djelomi no sun ano vrijeme, povremeno s poveanom naoblakom. Bit e uglavnom suho ili tek ponegdje uz koju kap kiťe. Ujutro je mjestimice mogua kratkotrajna magla. Vjetar veinom slab sjeveroisto ni. Jutarnja temperatura zraka kretat e se izmeu 5 i 8°C, a najviťa dnevna izmeu 15 i 17 Celzijevaca.

etvrtak nam opet donosi obla nije vrijeme. O ekujemo preteŞno obla no i malo hladnije, a povremeno moŞe biti i slabe kiťe. Sjeveroisto njak e oja ati na umjeren s poja anim udarima. Jutro e biti stupanj-dva toplije, a dan stupanjdva hladniji nego u srijedu. Veinom obla no vrijeme nastavit e se i u petak. Sun anim razdobljima ne bismo se trebali nadati, vea je mogunost da e nas povremeno pratiti slaba kiťa. I dalje umjeren sjeveroisto ni vjetar poja avat e dojam hladnoe. Ujutro emo mjeriti 9°C, a popodne 13 Celzijevih stupnjeva.

Vjerujemo da e mnoge obradovati najava da e se tijekom vikenda vrijeme stabilizirati s ja anjem anticiklone iznad naĹĄih krajeva. U subotu e uz sun ana razdoblja joĹĄ biti promjenjive naoblake, ali bi trebalo ostati suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroisto ni, prema kraju dana e prestati. Jutarnja temperatura zraka bit e izmeu 6 i 9, a najviĹĄa dnevna od 15 do 17 stupnjeva. JoĹĄ povoljnije vrijeme trebalo bi biti u nedjelju. Nakon mjestimi ne jutarnje magle prevladavat e sun ano vrijeme, samo ponegdje s malom naoblakom. Vjetar slab. Jutro e biti prohladno, temperatura bi se

ponegdje mogla spustiti ispod 5°C, ali danju o ekujemo ugodno toplo vrijeme s temperaturom do 20°C. Razvoj vremena u ponedjeljak joť nije posve jasan. Nad veim dijelom Europe nalazit e se snaŞna anticiklona, a preko isto ne Europe premjeťtat e se ciklona. S takvim rasporedom sustava nad naťim e krajevima vrijeme vjerojatno ostati sun ano, ali bi tijekom dana mogao zapuhati slab do umjeren sjeverac. Joť nije sigurno hoe li i koliko hladan prodor s istoka zahvatiti naťe krajeve, ali ponedjeljak nam ipak ne bi trebao donijeti bitniju promjenu vremena. (prognoza izraena 22.9. u 9h)

OTVORENE TEHNOLOGIJE

Open Document Format postao nacionalna norma

DOM za starije i nemone osobe akovec

Bronca za mlade i mone u srcu Sportska grupa korisnika Doma za starije i nemone osobe akovec sudjelovala je u srijedu 17. rujna na 5. Maksimirskim jesenima, manifestaciji za osobe starije Ĺživotne dobi. Natjecalo se 16 korisnika sportaĹĄa u “Stazi zdravlja“ koja se sastojala od pet disciplina: pikado, ubacivanje lopte u koĹĄ, poligon prepreka, nabacivanje kolutova i visea kuglana. U jakoj konkurenciji (oko 50 ekipa) bron anu medalju osvojio je Stjepan Korunek u disciplini ubacivanje lopte u koĹĄ. Uz sportsko natjecanje, izuzetno je vaĹžno i meusobno druĹženje

grupa osoba starije Ĺživotne dobi iz cijele Hrvatske. Dobrom raspoloĹženju je pridonio i bogat kulturno - zabavni program. Sudjelovali su: Prva ekipa: Marija HiĹžman, Marija JuriĹĄaga, Stjepan Korunek, Antun KriĹĄtoi, Andrija Leva i, Josip PoĹžgaj, Marija Rodiger i Zvonimir Zajec. Druga ekipa: Marija BiĹĄevi, Silvestar Boanec, Stjepan Harandi, Franjo Kova i, Ivan KriĹžaj, Matilda Ku ek, Ivan Ĺ afari i Mirko Vinceti. U pratnji ekipa bili su: Ivana Habjan, Mirjana Tizaj, Sabine Horvat, Davor Bratkovi i Vladimir Ov ar. (BMO)

NOVO SELO ROK

Pomogli umirovljenicima Ogranak HDZ-a iz Novog Sela Rok svoju je socijalnu osjetljivost pokazao nedavno kad su lanovi te stranke, na elu s Rajkom Toplekom i Josipom Zor ecom, pomogli umirovljenicima iz svog kraja da uprili e druĹženje. Novoselskim je umirovljenicima, naime, bila potrebna inancijska pomo za odlazak u

restoran “Kod Jeleneâ€?, pa su HDZovci umirovljenicima priskrbili prijevoz autobusom i platili polovicu potrebne svote za druĹženje. Lijepa gesta koju svakako treba pohvaliti, a to su znali u initi i umirovljenici. NajvaĹžnije im je ipak bilo dobro se zabaviti. (is)

Korisnici i zagovornici slobodnog softvera otvorenog koda mogu odahnuti jer je ODF (Open Document Format) kona no postao hrvatska nacionalna norma (ISO/IEC 26300:2006), ime e se omoguiti lakĹĄe prenoĹĄenje dokumenata. Ovime prestaje biti vaĹžno kakva ra unala i operativne sustave koristite jer e se dokumenti razmjenjivati bez poteĹĄkoa. Korisnici OpenOficea (pandan MS Oficeu) dosad su bili u nezavidnom poloĹžaju jer u 99% slu ajeva druga strana nije mogla otvoriti dokument u ovom formatu ukoliko i na drugom ra unalu nije bio instaliran OpenOfice. U praksi se to rjeĹĄavalo pohranjivanjem dokumenata u PDF ili DOC/XLS format. Hrvatska je unato mnogim lobisti kim pritiscima uspjela usvojiti ODF kao nacionalnu normu i na taj na in osigurati dugovje nost arhiviranih podataka. Postavlja se pitanje potrebnog vremena da se izglasana norma implementira u programe i postane stvarno primjenjiva. U tom kontekstu treba pri ekati Microsoft koji je obeao podrĹĄku za ODF po etkom 2009. u SP2 nadogradnji MS Oficea 2007, ali oni koji prate Microsoft znaju da su njihova obeanja rijetko kad vremenski to na. Valja spomenuti da je Microsoft, unato protivljenju nekoliko velikih svjetskih drĹžava i mnogih IT stru njaka koji su upozoravali na manjkavost OOXML formata, u meuvremenu “proguraoâ€? taj svoj format kao ISO standard, ime si je utabao put ka kontinuiranoj zaradi u budunosti. Bez obzira hoe li se voditi rat izmeu ova dva formata ili e korisnici imati mogunost izbora, nadamo se da e Hrvatska slijediti primjer europskih zemalja u implementaciji otvorenih softverskih rjeĹĄenja i standardizaciji otvorenih formata i veseli nas da emo moi poslati najobi niji dopis u ODF formatu u bilo koju drĹžavnu instituciju i da e oni takav dokument moi otvoriti, ali sigurni smo da e proi jedno duĹže vrijeme kad e drĹžavna administracija postati dovoljno educirana i informati ki pismena da bi mogli prihvatiti ODF dokument. Besplatni uredski paket OpenOfice.org moĹžete preuzeti s Interneta (www.openofice.org) - odvaĹžite se i isprobajte ovaj odli an uredski paket i uĹĄtedite koju kunu. Ukoliko ste se zainteresirali za slobodni softver i treba vam pomo ili Ĺželite upisati neki od informati kih te ajeva, slobodno kontaktirajte udrugu Autonomni centar - ACT, zgrada Starog hrasta, prvi kat ili na www.actnow.hr. (M. LeĹĄko)

Ve smo se navikli na prohladno i kiťno vrijeme koje nam je stiglo ranije nego smo ga o ekivali. U takvom tonu protekao je i vei dio proťlog tjedna. Naťi se krajevi nalaze pod utjecajem visinske ciklone koja nam uzrokuje puno oblaka, mjestimice i kiťu. Hladnoa nam dolazi iz pravca Rusije, a osjeali smo ju i po jakom vjetru. Proťli ponedjeljak i utorak bili su gotovo identi ni ťto se ti e vremena – obla no, vjetrovito i hladno, povremeno sa slabom kiťom. Dnevna temperatura zraka kretala se oko 10 Celzijevih stupnjeva. U srijedu se djelomi no razvedri-

lo pa je temperatura uspjela porasti do 15°C. Sun anih razdoblja bilo je i u etvrtak kad se jutarnja temperatura spustila na 6°C. Joť hladnije jutro do ekalo nas je u petak kad smo izmjerili samo 2 Celzijevca. Danju je uz sun ana razdoblja, ali i povremeno umjeren sjeverni vjetar zatoplilo do 15°C. Vikend nam je ponovno donio obla nije i vjetrovitije vrijeme. Subota je proťla uglavnom suho ťto je mnogima odgovaralo za berbu, dok je u nedjelju povremeno padala kiťa, osobito u prvom dijelu dana. Cijeli proťli tjedan u Meimurju je bio hladniji od prosjeka za sredinu rujna, a tako je po eo i novi radni tjedan – jesensko vrijeme dostojno je u ponedjeljak do ekalo astronomski po etak jeseni u 17,44h.

MeteoroloĹĄki kalendar - 24. 9. 1958. god. na Guamu (Tihi ocean) tlak zraka samo 877 hPa - 25. 9. 1979. god. tajfun Mac donio je juĹžnoj Kini 813 mm oborine s katastrofalnim poplavama - 28. 9. 1786. god. snijeg u NaĹĄicama

AUTONOMNI CENTAR – ACT

Novi ciklus informatikih teajeva Sredinom listopada u udruzi Autonomni centar zapo et e novi ciklus informati kih te ajeva. Za po etnike na ra unalu tu je te aj “Osnove koriĹĄtenja ra unala i OpenOfice.org uredski paketâ€? nakon kojeg polaznici imaju znanja za sve poslove koji se svakodnevno obavljaju na ra unalu: pokretati aplikacije, organizirati podatke, koristiti Internet i elektroni ku poĹĄtu, raditi s tekstom, tablicama i prezentacijama. Ta znanja su osnova za svakog korisnika ra unala. Napredniji korisnici mogu upisati neki od

etiri preostala te aja. Te aj “3D modeliranje i animiranje u Blenderuâ€? kroz puno vjeĹžbi polaznicima daje bazu za daljnje usavrĹĄavanje na podru ju 3D tehnologije za koje god podru je primjene se kasnije odlu ili. Spomenut emo samo neka podru ja primjene 3D alata: dizajn i simulacije u npr. industriji, medicini, arhitekturi, strojarstvu ..., web, ilmovi, ra unalne igre ... Te aj “Web dizajnâ€? uklju uje polaznike u razvoj web tehnologija i u i ih izraivati brze i funkcionalne web stranice u skladu s W3C standardima. Na te aju se koristi obi ni tekstualni editor i u e se esencijalne tehnologije za izradu web stranica - HTML, CSS i JavaScript. Polaznici koji su savladali HTML i CSS, a Ĺžele postati kompletni razvijatelji web stranica sa znanjima programiranja na strani servera i koriĹĄtenja relacijskih baza podataka, mogu upisati te aj “Programiranje za webâ€?. Radi se s PHP skriptnim jezikom i MySQL bazom podataka. Te aj “Grai ki dizajn - rasterska i vektorska graikaâ€? osposobljava polaznike za upotrebu ra unala i ra unalnih aplikacija za grai ko izraĹžavanje, te je namijenjen polaznicima koji imaju potrebu i smisao za grai ki dizajn, a Ĺžele pomou ra unala izraivati crteĹže, slike, plakate, estitke, logotipe, posjetnice i druge grai ke elemente ... Namijenjen je osobama koje nisu nuĹžno dizajneri i ilustratori, a Ĺžele nau iti pripremati i raditi ilustracije za tisak ili objavu na webu. Svi te ajevi traju po 40 sati, odrĹžavat e se u akovcu i u Murskom SrediĹĄu.

Zimske radionice za osnovnoĹĄkolce i srednjoĹĄkolce Osim te ajeva za odrasle, nakon uspjeĹĄno provedene ljetne ĹĄkole, u Autonomnom centru

Novi informatiki teajevi u ACT-u zapoinju sredinom listopada su pripremili i zimske radionice za u enike osnovnih i srednjih ĹĄkola. U enici mogu upisati neku od tri radionice. “Semanti ki web u praksiâ€? je 10-satna radionica koja objaĹĄnjava principe semantike na webu i upoznaje polaznike s nekim od najuzbudljivijih tehnologija na webu za preuzimanje kontrole nad sadrĹžajima i informacijama. Na radionici e se obraditi tehnologije kao ĹĄto su Del.icio.us, Google Reader, Flickr, YouTube, Last.fm, Wordpress, Technorati, Yahoo Pipes, Protopage ... “Video radionicaâ€? traje 40 sati i obuhvaa prakti an rad na ostvarenju ilma (videa) od ideje do realizacije. Teoretski dio radionice obuhvaa osnove videostvaralaĹĄtva (izraĹžajna sredstva), osnove videotehnike, temelje dramske strukture, sinopsis, scenarij i knjigu snimanja. U prakti nom dijelu radionice, kroz vjeĹžbe snimanja, krenut e se u snimanje dokumentarnog, igranog ilma, TV-reportaĹže, videoart-ilma ili glazbenog spota, obradu snimljenog materijala (slikovna i tonska montaĹža). A za dizajnere tu je radionica “Kako dizajnirati asopis/fanzin?â€?. Na radionici e polaznici nau iti temelje iz teorije dizajna grai kih proizvoda (tehnike, proizvodi, funkcija ‌), te e koriĹĄtenjem programa Scribus nau iti oblikovati asopis/fanzin od same ideje do datoteke spremne za tisak. Na te ajeve i radionice moĹžete se prijaviti na 040/390-047, e-mailom edukacija@ actnow.hr ili osobno u Autonomnom centru na adresi Dr. Ivana Novaka 38, akovec.


23. rujna 2008.

DOBRO JE ZNATI

63


PERUTNINA PIPO IPC BEZ PRAVE PRILIKE ODLIAN START RK PRELOG U PRVOJ NA GOSTOVANJU U UMAGU HRVATSKOJ RUKOMETNOJ LIGI

Trener Kovaevi napunio Premalo raspoloĹženih da bi PreloĹžani ponizili Arenu na momad samopouzdanjem se izbjegao poraz domaem terenu

www.mnovine.hr

SJAJNA PARTIJA U SIGETU - “PREPOROD� MEIMURJA U II. HNL

PREDSTAVA “Josip i kriave boje njegovih snova� igrala u akovcu

Spektakl boje, glazbe i dobre glume

Ulogu Josipa odigrao je Franko Cetini, a Potifarove supruge Rahela Ĺ imuni

Ne dogaa se esto u akovcu da jedna te ista predstava uspije etiri dana za redom napuniti dvoranu Centra za kulturu. Ipak, to je uspjelo kazaliĹĄtu CornerstoneArts s mjuziklom biblijsko - povijesne tematike “Josip i kri ave boje njegovih snovaâ€?, na kojem je na svih sedam izvedbi dvorana bila gotovo puna. CornerstoneArts kazaliĹĄte i njegov utemeljitelj Richard Montez (ujedno redatelj mjuzikla) ve su dobro poznati naĹĄoj publici jer smo proĹĄle godine i u svibnju ove godine dobili priliku pogledati predstavu “BoĹžji sudâ€?. JoĹĄ je jedna zanimljivost zbog koje ovo kazaliĹĄte i njegove predstave plijene paĹžnju - uvijek se koriste glumci amateri iz zemlje u kojoj se postavlja, tako je i u “Josipuâ€? igralo mnogo Meimuraca. No nisu samo naĹĄi “poznatiâ€? napunili dvoranu. Ovaj mjuzikl ima uistinu mnogo kvaliteta. Odakle uope po eti? Kad smo ve spomenuli glumce, treba rei da su svoj posao odli no odradili te kroz glazbu i pokrete tijela do arali pri u o Josipu, praunuku Abrahamovom, utemeljitelju Ĺžidovskog naroda koji je kroz Ĺživot proĹĄao svaĹĄta – od prezira brae preko prodaje u roblje do pozicije upravitelja Egipta, no unato svemu nije izgubio vjeru u Boga.

Predstava paĹžnju plijeni i atraktivnim ĹĄarenim kostimima

Glavne uloge ostvarili su Zagrep anin Franko Cetini kao Josip te Meimurci: Lidija Novak kao pripovjeda ica, Filip Horvat kao faraon, Ivan Gori anec kao Potifar i Rahela Ĺ imuni kao Potifarova supruga. Ne moĹže se zaobii ni spektakularna kostimograija koja je doputovala iz Sjedinjenih Ameri kih DrĹžava ili pak zanimljiva scenograija

Kape, koĹžnjaci, dolevite i - minice Naglo zahlaenje natjeralo nas je da iz ormara izvadimo kape, ĹĄalove, deblje jakne, koĹžnjake i svu moguu topliju odjeu. Na pitanje kako se obui u ovo doba godine, kada ujutro zebe a oko podneva zna i ugodno zatopliti na sat - dva, najbolji je odgovor: slojevito. Tako da kako temperatura danju raste moĹžete skidati slojeve odjee, a ako se sunce naglo sakrije iza oblaka i od nekud zapirja hladniji vjetar, odjeu moĹže-

te vraati sloj po sloj. Tako je bilo i na naĹĄoj ĹĄpici. Vidjele su se istodobno i kape na glavi, laganiji ĹĄalovi oko vrata, dol evite koje griju vrat, koĹžnjaci koji griju tijelo, ali i stoje izazovno. Preokret iz ljeta u jesen bio je tako nagao da se joĹĄ ni duani nisu popunili toplijom robom. Jesenske kolekcije tek stiĹžu, a ve danas u jutarnjim satima poseĹžemo za zimskim izmama. No bilo je i djevojaka koje su kratkim minicama prkosile vremenu. (BMO)

i koreograija koje je osmislio sam Richard Montez. Ipak, najvea zvijezda cijelog spektakla je izvrsna glazba. Kompozitor Andrew Loyd Webber u kombinaciji s tekstopiscom Timom Riceom i u prepjevima Mladena Koneckyja, Maaseja Kova evia i Kristine Bjelopavlovi odli no je “sjeoâ€? domaoj publici i, kako se ini, publike bi bilo i za joĹĄ

tjedan dana svakodnevnih izvedbi mjuzikla. Za kraj spomenimo kako je mjuzikl u akovec dovela udruga “Ima nadeâ€?, neproitna udruga graana koja ima za cilj promicati duhovne, eti ke i krĹĄanske vrijednosti utemeljene na Bibliji te povijesnoj i kulturnoj baĹĄtini naĹĄeg naroda. (mn, foto: D. Per i)

Međimurske novine 681  

Međimurske novine

Advertisement