Page 1

Isplate li se sunčani kolektori?

55 GODINA nakon tragedije

Prelog spomenikom odaje počast žrtvama Drave

NIKOLA POKRIVAČ, hrvatski nogometni reprezentativac

Najljepše se osjećam u kockastom dresu

OPĆINSKO VIJEĆE Sv. Juraj na Bregu

Župnik želio Tekelija, Ministarstvo nije htjelo str. 7 str. 10 čuti www.mnovine.hr

str. 13

Čakovec zgrade diže za kat više

media 10

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE kod kuće

str. 7

GRAD MIJENJA prostorni plan

^akovec, UTORAK, 15. srpnja 2008.

Cijena 6 kuna

NEZAPAMĆENO NEVRIJEME u Međimurju

str. 12

Godina XIII. Broj 671.

Vjetar čupao stabla, nosio crjepove, voda Rastrojeni sin tanjurima punila podrume i loncem ubio majku

str. 6

LOPATINEC u nevjerici

media 12

ŽETVENE SVEČANOSTI udruge Frkanovčani

Sačuvali starinsku žetvu od zaborava RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR

ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA

AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822

str. 59


AKTULNO

2 OTKAZANI SASTANCI pod akovekom vurom

IZMJENA I DOPUNA prostornih planova

Vura na popravku u Strahonincu Simbol rga Republike, akoveka vura, trenutano je na popravku u Strahonincu kod majstora olara koji je izradio njezino postolje od nehrajueg elika. Prije nekog vremena vura je dobila nizak udarac u postolje koje se udubilo i tako je neko vrijeme ošteena pokazivala vrijeme, jer

je satni mehanizam, unato silini udarca, ostao itav. Poinitelj je otkriven zahvaljujui komunalnim redarima i policiji, ali slaba korist od toga kad je poinitelj imatelj žute knjižice. Vura e ponovno dobiti novo postolje, uz želju da joj potraje bolje nego staro. (BM)

15. srpnja 2008.

akovec diže zgrade kat više Darko Dragievi i Ivica Pongrac s policijskim komesarom Erichom Moosmannom

AKCIJA GRADA AKOVCA “Alkohol nije cool”

Akcija promovirana i u Schrambergu

sklopu delegacije Grada akovca koja je boravila u gradu Schrambergu bili su i Darko Dragievi, naelnik krim policije P meimurske, te Ivica Pongrac, voditelj dsjeka za komunalno redarstvo Grada akovca. ni su u okviru projekta “Sigurnost u zajednici” promovirali projekte Grada akovca i policije u zajednici Policijske uprave.

ijekom službenih razgovora s visokim dužnosnicima policije okruga Baden-Wuttemberg, a osobito Grada Schramberga, s policijskim komesarom Erichom Moosmannom, dotaknuto je niz zajednikih tema, razmijenjena su mišljenja i iskustva iz domene prevencije, te je održana prezentacija filma “Alkohol nije cool”. (BM)

STIPENDIRANJE STUDENATA u akovcu

Stipendije za bolonjski sustav Grad akovec priprema odreene izmjene u pravilnik o stipendiranju studenata. Promjene se odnose na usklaivanje s bolonjskim sustavom studiranja, što je potrebno uvesti u odredbe pravilnika o stipendiranju studenata na preddiplomskim i diplomskim studijima. ako prvostupnici imaju pravo nastavka studiranja na diplomskim studijima, akovec im omoguava stipendiranje samo na temelju ostvarenog prosjeka ocjena, uz uvjet da im je prosjek ocjena 3,5 na preddiplomskim studijima.

ako je do sada bilo dosta primjedbi da stipendije daju studentima koji ostaju raditi izvan podruja akovca i županije, u postojeu odluku o oslobaanju od povrata stipendija ugraena je stimulativna mogunost oslobaanja od dijela povrata stipendije ako se korisnik stipendije zaposli na podruju Grada ili županije. aime, porez na dohodak ide u korist one jedinice lokalne samouprave tamo gdje zaposlenik živi, a ne gdje radi. Predložene izmjene mora prihvatiti i Gradsko vijee. (BM)

Graevinsko zemljište i u akovcu postaje ogranieni resurs pa e polako i akovec poeti ii ne samo u širinu ve i u visinu. Za poetak se izmjenama i dopunama prostornog plana i ureenja Grada akovca predlaže mogunost gradnje stambeno poslovnih graevina za kat više, što je jedna od svakako zanimljivijih novosti iz izmjena u prostornom ureenju akovca. z to je izmjenama i dopunama prostorne dokumentacije predvieno i prostorno ureenje Sajmišta s kompleksom Vojarne, koje e nakon izgradnje biti zasigurno jedno od najljepših kvartova u akovcu, tik do središta grada kao novo stambeno, poslovno, obrazovno i trgovako središte grada. Preobražaj e doživjeti dio oko rga Republike, jer bi na sadašnjem parkiralištu M -a trebala niknuti budua vea gradska vijenica. Predvia se mogunost uvoenja turistike i reprezentativne upravne namjene u Palau Zrinskih, ali i uvoenje poslovne namjene na rg Republike u kompleks asnikog doma, jer prema sadašnjim planskim dokumentima ni postojei prostor restorana ne bi mogao obnoviti svoj rad.

industrijskim zonama na parcelama veim od jednog hektara poveava se izgraenost parcele do 60 posto, zbog sve strožih propisa traže se zatvorena skladišta, a to je mogue poveanjem postotka izgraenosti. a zadnjem ovogodišnjem zasjedanju Poglavarstva akovca prije ljetne stanke u etvrtak 10. srpnja otvorena je procedura ve-

Vesna Makovec, dipl ing. arh. iz Urbije, poglavarima je predoila prijedloge izmjena i dopuna prostorne dokumentacije akovca zana uz izmjene i dopune potrebnih prostornih planova. Struni izraiva nacrta prijedloga je rbia d.o.o., a lanovi Poglavarstva tada su i prvi put imali prilike uti detalje uz predložene izmjene i dopune prostornog plana ureenja Grada akovca izmjene i dopune generalnoga urbanistikog plana i izmjene i dopune provedbenoga urbanistikog plana Sajmište. akon Poglavarstva slijedi prethodna rasprava radi usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva. Po provedenoj prethodnoj rasprave nacrti prijedloga idu ponovno na Poglavarstvo, Vijee, javnu raspravu, pa se završetak procedure i konano usvajanje oekuje najranije za pola godine. (BM)

Za ili protiv legalizacije istospolnih zajednica

t

reba li legalizirati istospolne zajednice, tema je oko koje se može raspravljati u nedogled. Mišljenja su razliita, a razlikuju se od dobi ispitanika, spola, vjere. ao i u svijetu, tako su mišljenja podijeljena i u nas. ne mlae generacije nešto

su liberalnije i veina nema ništa protiv legalizacije istospolnih zajednica, dok oni stariji nikako ne mogu prihvatiti takvo što. Mlae generacije esto smatraju da ako postoji ljubav nije bitan spol, no neki su za legalizaciju istospolnih

zajednica isto iz pravnih razloga. aime, registracijom istospolnog partnerstva registrirani parovi stjeu identina prava kao heteroseksualci, odnosno time im se izjednaavaju prava vezana za naslijee, financije i porez. o, svi se

slažu u jednom. aime, protiv su mogunosti da istospolni partneri posvajaju djecu. aješi razlog protivljenja je neprirodnost da osobe istog spola odgajaju dijete, s obzirom na to da oni meusobno ne mogu imati djecu. Prevladava

mišljenje da bi dijete najviše ispaštalo jer okolina u našoj zemlji nije spremna na to. akvo što nije dio naše kulture, vjere i obiaja te se uvelike kosi s tim naelima, smatra veina ispitanika. ( H. Zear)

Anketa “Pod vurom” Branka Grabar, Ivanovec sobno nemam ništa protiv istospolnih zajednica i mislim da je to u redu za onog tko je tih sklonosti. ak jesam za legalizaciju homoseksualnih brakova. o, što se tie posvajanja djece, protiv sam toga da dijete odrasta u istospolnoj zajednici. Mišljenja sam da nije prirodno da dvije osobe istog spola odgajaju dijete, s obzirom na to da oni meusobno ne mogu imati djecu. Smatram da bi to uvelike negativno utjecalo na dijete, od njegovoga osobnog razvoja do neprihvaanja okoline.

Renata Borovec, akovec - Istospolna zajednica je zajednica u kojoj partneri imaju iste potrebe i navike i bilo bi dobro da u toj zajednici stvari budu regulirane, a brak je zapravo jedina mogunost da se te stvari riješe. Stoga nemam ništa protiv istospolnih zajednica i homoseksualnih brakova jer, ako doe do prekida, tada imovinski i pravni odnosi mogu biti do kraja sreeni bez ikakvih problema. Ali protiv sam mogunosti posvajanja istospolnih partnera jer to nije dio naše kulture, obiaja, vjere, te bi se to u velikom dijelu kosilo sa svim tim naelima.

Natalija Horvat, akovec - Istospolne zajednice kao takve podržavam. Mišljenja sam da ako ima ljubavi tada nije bitan spol. ako da zapravo nemam ništa protiv legalizacije homoseksualnih brakova. o, što se tie posvajanja djece u istospolnim zajednica, za to baš nisam sigurna. aime, smatram da okolina u kojoj živimo nije spremna za takvo što. Mislim da bi djeci to jako teško palo i da bi ona najviše ispaštala.

Josip Matjašec, akovec - Smatram da istospolne zajednice i homoseksualni brakovi nisu u redu. sobno sam protiv toga. prvom redu, to uope nije prirodno, a kao drugo, to se kosi s katolikom vjerom, a mi smo katolika zemlja. Isto tako smatram da nikako ne bi smjelo omoguiti homoseksualnim parovima da posvajaju djecu. o ne može ispasti dobro, prvenstveno za dijete, a ni za roditelje.

Antun Ovar, Podturen - sobno sam protiv istospolnih zajednica, pa tako i homoseksualnih brakova i mogunosti posvajanja za partnere istog spola. Apsolutno sam protiv posvajanja djece jer kako mogu dva muškarca odgajati dijete. o u najmanju ruku nije prirodno. Smatram da je veina ljudi u našoj zemlji protiv toga, stoga sam mišljenja da Hrvatska kao katolika zemlja ne bi smjela ozakoniti takvo što.

Ivica Kovai, Mala Subotica - svakom sam sluaju protiv istospolnih zajednica, pa tako i homoseksualnih brakova. Prvenstveno sam protiv jer to odudara od tradicionalnog, a u našoj zemlji još uvijek prevladavaju tradicionalne vrijednosti i obiaji. Iskreno, ne znam tono koje bi još razloge naveo, ali zasigurno sam protiv toga. Što se tie mogunosti posvajanja istospolnih partnera, ne vidim ništa dobro u tome. Skroz sam protiv toga jer to nikako ne može dobro ispasti. Djetetu je potreban normalan odgoj, odnosno odgoj muškarca i žene. (H. Zear)


A

15. srpnja 2008.

MEIMURSKA Ĺžupanija

SUDSKA TRAKAVICA Visokogradnje i Ingre nastavlja se

Po peti put postupak vraen na poetak I etvrti put Visoki trgovaki sud ukinuo je presudu prvostupanjskoga varaĹždinskog Trgovakog suda, te odluio predmet iz 1995. godine vratiti na ponovno suenje. Od Ingre se pokuĹĄava naplatiti traĹžbina od 6,2 milijuna USD uz pripadajue kamate, od kojih sindikat ne odustaje i, kako najavljuju, nee ni odustati jer su to jedina sredstva iz kojih je mogue naplatiti zaostale neisplaene plae i potraĹživanja radnika. Naime, radnici Visokogradnje nakon steaja ostali su i bez nepodmirenih plaa. Meimurje Visokogradnja, koja je ve osam godina u steaju, ve 13 godina ne uspijeva naplatiti 6,2 milijuna USD uz pripadajue kamate za poslove koje je za Ingru izvodila u Libiji, jer je Visoki trgovaki sud i etvrti put suenje vratio na poetak. Tako e varaĹždinski Trgovaki sud sada morati prouiti u kojem je stupnju rjeĹĄavanje spora Ingre i Tripolija, izvijeĹĄteni su novinari na konferenciji koju je sazvao Franjo Veble, regionalni povjerenik SSSH za sjeverozapadnu Hrvatsku, zajedno s Mladenom Zemljiom, regionalnim povjerenikom Sindikata graditelja Hrvatske. U posljednjoj ukinutoj odluci Visokoga trgovakog suda dana je uputa da se u nastavku postupka od Ministarstva pravosua zatraĹži obavijest o stranom pravu koje se primjenjuje u libijskoj DĹžamahiriji na odnos izmeu tuĹženika, odnosno Ingre, te njihovog poslovnog partnera, grada Tripolija. - Trebamo, naime, doznati kako je tuĹženik mogao ostvariti svoje pravo radi namirenja svojih traĹžbina od toga libijskog grada, a u vezi s ugovorom o gradnji 2.870 stanova, odnosno ĹĄto je tuĹženik poduzeo i ĹĄto je uspio napraviti u svojim nastojanjima da naplati potraĹživanja prema gradu Tripoliju, kazao je Veble. Sukladno naputku Visokoga trgovakog suda, ovisno o libijskom pravu i tome u kojem je stupnju rjeĹĄavanje spora izmeu Ingre i Tripolija, gdje je stanove gradila Meimurje Visokogradnja, varaĹždinski bi Trgovaki sud trebao ocijeniti je li Ingra sve poduzela da u tom libijskom postupku ostvari svoja prava, a sve radi ocjene dospjelosti potraĹživanja Meimurje Visokogradnje prema Ingri. Bit e potrebno i ustanoviti u kakvom je odnosu tuĹženik prema investitoru za sporne graevin-

Župan Posavec proglasio elementarnu nepogodu Zbog nevremena praenog tuom, koje je u petak 4. srpnja pogodilo podruje Grada akovca i opina Sveti Juraj na Bregu, Gornji Mihaljevec, Štrigova, Selnica, Podturen i Kotoriba, meimurski Şupan Josip Posavec donio je odluku o proglaťenju elementarne nepogode nevremena s tuom na dijelu podruja Meimurske Şupanije. Tua je u spomenutim jedinicama lokalne samouprave poinila

velike ťtete na ratarskim i povrarskim kulturama, krmnom bilju, vonjacima i vinogradima. Županijsko povjerenstvo za procjenu ťteta od elementarnih nepogoda zajedno s nadleŞnim gradskim i opinskim povjerenstvima obavit e procjenu ťteta, nakon ega e Županijsko povjerenstvo izraditi izvjeťe o nastaloj ťteti. (S. Mesari)

SPORTSKA DVORANA u Podturnu

Razgledali je Polanec, Ivkovi i KriĹžai Potpredsjednik hrvatske Vlade i ministar gospodarstva Damir Polanec, saborski zastupnik iz Meimurja Vladimir Ivkovi i zamjenik meimurskog Ĺžupana Mladen KriĹžai razgledali su gradiliĹĄte nove sportske dvorane u Podturnu. Ĺ kolska ravnateljica Marijana Cerovec visoke goste upoznala je s idejnim projektom gradnje novog kata na ĹĄkolskoj zgradi, a opinski naelnik Josip Lepen pak s radovima na sportskoj dvo-

ske radove, prema ugovoru sklopljenom 15. prosinca sa Sekretarijatom narodnog komiteta za opinu Tripoli, te je li taj investitor i prije spornog prestanka radova pravovremeno ispunjavao svoje obveze za izvrĹĄene radove i doznaavao novac na raun Ingre u Hrvatskoj i Libiji, odnosno ĹĄto je Ingra poduzimala u svezi s investitorovim plaanjem spornog iznosa i povrata opreme.

anje predmeta na poetak samo pokazuje da se opet kupuje vrijeme od strane Ingre, ĹĄto otvara sumnju da postoje neke “debele vezeâ€? na Visokom trgovakom sudu Zagreb. Nadalje, Ingra je tuĹžena od strane Visokogradnje od 1995. godine za iznos dugovanja od 42 milijuna kuna, ĹĄto znai da spor traje 13 godina. Iako se radi o steajnom postupku koji se po zakonu zove “hitanâ€?.

Je li Ingra uope pokuĹĄala naplatiti poslove u Libiji?

Veble: Oprez u poslovanju s Ingrom

Franjo Veble, regionalni sindikalni povjerenik, rekao je: - Nakon 13 godina Trgovaki sud zatraĹžio je i dao rok od 60 dana da Ingra dostavi dokumentaciju oko naplate poslova u Libiji (ugovor i tuĹžbe nadleĹžnom sudu u Libiji), a ĹĄto mi otvara sumnju, poĹĄto takvih dokumenata do sad nema, da Ingra nije ni pokuĹĄala naplatiti sporne poslove. Dakle, da nije Ĺžalosno, bilo bi smijeĹĄno! Nadalje, imamo saznanja da Ingra traĹži i izuzee predmeta s Trgovakog suda u VaraĹždinu te da se taj predmet dodijeli nekom drugom trgovakom sudu. - IzraĹžavam svoje uvjerenje kako im je u interesu da se taj predmet dodijeli drugom sudu, poĹĄto je Trgovaki sud VaraĹždin do sada etiri puta presudio u korist Visokogradnje. Prihvaanjem Ĺžalbe Ingre i vra-

KOJE LI TRANSPARENTNOSTI u akovcu!

Sin predsjednika Gradskog vijea jedini se javio na natjeaj Grad akovec je raspisao natjeaj na Zavodu za zapoĹĄljavanje u akovcu za jednog vjeĹžbenika u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo. Jedini kandidat koji se javio na natjeaj je Vedran BiĹĄevac, sin predsjednika Gradskog vijea Veselina BiĹĄevca. Vedran je svestran, kako tvrdi u Ĺživotopisu, a trenutano je apsolvent

3

na Fakultetu prometnih znanosti, te planira diplomirati u roku od godinu dana. Poglavari Grada akovca prihvatili su tu njegovu, inae jedinu pristiglu, ponudu na natjeaj. Sve transparentno i po zakonu. Tako e BiĹĄevac jr. vjeĹžbeniki staĹž odraditi u Gradu akovcu. (BMO)

- Podsjeam da je Vrhovni sud RH u sijenju ove godine donio odluku da spor mora biti gotov do 18. travnja 2008. godine, a budui da je Visoki trgovaki sud Zagreb ukinuo presudu i vratio sve na poetak, jasno je da spor sigurno nee biti gotov ove godine, a podsjeam da je do danas doneseno 9 sudskih odluka, a da bi spor bio okonan mora biti doneseno joĹĄ minimalno tri - ĹĄto je apsolutni hrvatski rekord. Fanjo Veble pozvao je meimurske gospodarstvenike i politiare da budu izrazito oprezni prilikom sklapanja poslova s Ingrom kako se ne bi doveli u situaciju da sljedeih 13 - 15 godina ne mogu naplatiti svoja potraĹživanja. - Isto tako moram napomenuti, naglasio je Veble, da Sindikat graevinara Hrvatske pod vodstvom predsjednika Mirka Ĺ troga a ni ja

kao regionalni povjerenik SSSH nipoĹĄto neemo zaboraviti sluaj Visokogradnja - Ingra jer se radi o 947 osobe koje imaju svoja potraĹživanja, tako da e se voditi “brigaâ€? o Ingri. To nipoĹĄto ne znai da ne postoji mogunost nagodbe, ali suprotna strana treba poduzeti odreene korake, ali unaprijed javno izriem da ne dolazi u obzir cifra od 10 milijuna kuna koju se svojedobno ponudili, kaĹže Veble.

Radnici prosvjedovali, pa e opet - Interesantno je da su do sada niĹži sudovi presuivali u korist Visokogradnji, a Visoki trgovaki sud Zagreb je te presude ukinuo. U svibnju ove godine u Zagrebu je dvjestotinjak radnika bivĹĄe Visokogradnje prosvjedovalo zbog nezadovoljstva nainom rjeĹĄavanja spora s poslovima obavljenima u Libiji za Ingru. Svoje nezadovoljstvo iskazali su i pred Visokim trgovakim sudom, koji je Vrhovni sud poetkom godine kaznio zbog povrede prava na suenje u razumnom roku. Sindikat graditelja najavljuje nove prosvjede u vezi s ovim sluajem, ali za sada ne Ĺželi otkriti gdje i kada nego samo poruuju neka se svi ude kamo smo doĹĄli, poruio je Veble. (BMO)

UNIĹ TAVANJE AMBROZIJE u akovcu

Branitelji u zaĹĄtiti stanovnika od alergija Udruga hrvatskih branitelja lijeenih od PTSP-a Meimurske Ĺžupanije i ove godine nastavlja dobru, viĹĄegodiĹĄnju suradnju s Gradom akovcom u uniĹĄtavanju ambrozije na javnim gradskim povrĹĄinama. Brani-

rani i njezinom znaaju za djecu, mladeĹž i mjeĹĄtane. Polanec je izrazio zadovoljstvo vienim i uinjenim te rekao kako je podturenski projekt primjer ostalim sredinama, jer se graevina nadopunjuje s ostalim ĹĄkolskim prostorima. Lepen i Ivkovi bili su i gosti na prijateljskoj nogometnoj utakmici veteranskih sastava NK Podturen i NK elekovec za koje je igrao Polanec. (sm)

telji e tako pokositi ambroziju i zaĹĄtititi stanovnike od ovoga neugodnog alergena, a Grad akovec e im tu viĹĄestruko korisnu aktivnost su inancirati s pet tisua kuna. (BMO)

Razgovor o sportskoj dvorani koja e na jesen primiti korisnike

IZVRĹ ENJE PRORAUNA Grada akovca

Izostalo bar 3 milijuna kuna zbog nedostatka investicija Nikad tako nisko kao u prvom polugodiĹĄtu ove godine nije realizirana stavka komunalni doprinos u proraunu Grada akovca, ĹĄto je vidljivo iz izvrĹĄenja prorauna za prvo polugodiĹĄte ove godine. Pozornost na to skrenuo je Stjepan Koruni, lan Poglavarstva SDP-a, traĹžei objaĹĄnjenje za to na sjednici Poglavarstva u etvrtak. Prihodi od komunalnog doprinosa realizirani su sa svega 12 posto od planirane veliine. Planirani prihodi u proraunu zbog toga su podbacili za oko 3 milijuna kuna. Na godiĹĄnjoj razini planirano je osam milijuna kuna prihoda od komunalnog doprinosa, a realizirano je neĹĄto manje od milijun kuna. Na prihode od komunalnog doprinosa koji se realizira od prodaje

gradiliťta nemogue je utjecati. Oni ovise o investicijskoj aktivnosti u gradu, a ona je oito zamrla. Nenad Hranilovi (HNS), zamjenik gradonaelnika, rekao je da je tim viťe potrebno im prije aktivirati gospodarsku zonu na prostoru bivťe Vojarne, jer i nema nekih znaajnih prostora za novi investicijski ciklus. U gradu su optimistini i jai investicijski ciklus oekuju u drugom polugodiťtu. Do zastoja je doťlo dijelom i zbog promjene oko nadleŞnosti oko izdavanja prostorno planskih dokumenata i reorganizacije sluŞbi i njihove podjele izmeu Grada i Županije, ali osnovni razlog je usporavanje investicijskog ciklusa. (BMO)


GOSPODARSTVO

4 SDP o rebalansu državnog prorauna za 2008.

Prosjene plae manje nego lani U prostorijama - a 7. srpnja održana je konferencija za novinare na temu “Što nam donosi rebalans državnog prorauna za 2008. godinu”. Na konferenciji su govorile saborske zastupnice -a ragica Zgrebec i Nadica Jelaš i predsjednik Županijske organizacije -a Ivica erho. Na Hrvatskom saboru 5. ožujka usvojen je proraun, a ve prvih dana mjeseca srpnja na temelju stanja koje se ocjenjuje s 31. svibnjom ove godine izraen je prvi rebalans. snovni razlog donošenja rebalansa jest cjenovni udar, odnosno visoki in lacijski udar koji se može promatrati dvojako. jedne strane kao udar na životni standard, dok je druga strana ona državna strana. - indikalna košarica za prosinac 2007. godine, po podacima samostalnog sindikata, iznosila je 6.014 kuna, s tim da je prosjena plaa pokrivala tek 77% tih troškova života. U odnosu na kraj 2007. godine, prosjena plaa u svibnju 2008. godine je za 95 kuna manja, rekla je saborska zastupnica -a Nadica Jelaš. Kao što s jedne strane prouzrokuje pad životnog standarda, tako s druge strane in lacija pogoduje državi. Što su cijene više, to je i viši, te se tako brže puni državni proraun. Nekoliko rijei reeno je o mjerama koje je lada poduzela u

posljednje vrijeme vezano za ublažavanje cjenovnog udara. oznato je da je izmjenom propisa zakona o porezu na dohodak povean osobni odbitak od 1. srpnja ove godine s 1.600 na 1.800 kuna. U -u u travnju su predviali nešto slino, no daleko povoljnije za zaposlenike. ni su predviali da se osobni odbitak povea na 1.900 kuna. tim poveanjem koje je predložila vladajua koalicija inancijski efekt e biti 30-ak kuna, odnosno opet e pro itirati oni s veim plaama. - roraun ne donosi, u pravilu, ni jednoj socijalnoj ni društvenoj kategoriji u Hrvatskoj nikakvu novinu u odnosu na postojei proraun, kazala je ragica Zgrebec. Ivica erho osvrnuo se na održanu županijsku skupštinu te istaknuo da smatra neprimjerenom odluku o neprihvaanju nalaza državne revizije i to kako zbog onih nedostataka na koje ukazuje Ured državne revizije tako i na jedan nekorektan odnos aktualne županijske vlasti prema toj državnoj instituciji. - matramo da nije primjereno ni jednoj vlasti da se na ovakav nain odnosi prema instituciji koja mora ili bi morala kontrolirati zakonitost trošenja proraunskih sredstava, rekao je predsjednik Županijske organizacije -a Meimurske županije. (H. Zear)

EKONOMSKI BREVIJAR

Svima preporuljivi principi voenja ravila voenja svestrano se mogu primjenjivati, jer uvijek netko ostale treba potaknuti na aktivnosti. Kako u domainstvu, tako u organizacijama, najviše u tvrtkama ali i u opinama, županijama, državi pa i u uniji država. U svakom sustavu postoje raspoloživa sredstva i resursi a s druge strane potrebe koje treba zadovoljiti. Bez voenja ne bi se ostvarivali željeni rezultati. oenje znai davanje smjera, pomaganje u ostvarivanju zadataka i ukazivanje na staze kojima treba ii. U tvrtci se voenje odnosi na djelatnost, osoblje, organizaciju i procese. oenje se oituje u utjecaju. Ciljani utjecaj je kljuan za svaku promjenu ali i za svaki rezultat. oenje zapoinje rašlanjivanjem, procjenjivanjem, poduavanjem i ukljuivanjem svih raspoloživih kadrova i resursa. obro voenje iskazuje se ukljuivanjem suradnika u donošenje odluka. iše nije dovoljno samo imati kompetentne i zainteresirane radnike, ve je bitno povezati ih u uinkovit sustav koji ostvaruje rezultate. oenje se odvija na više razina, sukladno organizacijskoj strukturi pa zato i postavljamo niži, srednji i viši menadžment. oenje može biti autoritarno ( podreeni izvršavaju zadatke i nisu ukljueni u odluivanje ) i kooperativno ( podreeni se tretiraju kao suradnici te sudjeluju u odluivanju ). U praksi se zapravo provodi mješavina ovih oblika, ve prema težini i dalekosežnosti odluka koje se donose. ehnike

voenja daleko su mnogobrojnije ( delegiranje, davanje slobode djelovanja, odreivanje ciljeva itd. ), ali najvažnije je znati da se voenje ne svodi na sheme i metode, ve na inspiraciju, jer voa mora razvijati i inovirati, a ne samo odraivati i održavati. oenje se provodi vlastitim primjerom, stvaranjem povjerenja, stalnim traženjem poboljšanja, informiranjem suradnika, raspoloživošu za pomo i suradnju, ukljuivanjem kolega u procese i aktivnosti, aktivnim slušanjem, jasnim izražavanjem, de iniranim oekivanjima, tolerancijom, priznavanjem tuih doprinosa te osjeajem za vrednovanje mogunosti i njihov kratkoroan i dugoroan uinak. vi znamo da nije lako biti voa neega, ali nije lako niti biti voen. Upravo zato treba uvažavati navedene principe. Njima se može ostvariti povjerenje koje je kljuno za ostvarenje ciljeva i zadataka. Uloga je voe da potie kolege i suradnike, a sebe dodatno motivira te da iz toga crpi energiju za pokretanje svih ostalih. oenje nije posao, ve umijee, jer voa mora analizirati i otkrivati potencijale, a zatim ih poticati na akciju. oa zna što treba raditi i zašto treba nešto napraviti, pa prema tome usmjerava aktivnosti svih ostalih. Kada bi se uvažavali principi voenja, postizali bi se i bolji rezultati, jer ne bi bila odluujua pozicija moi ve utjecaj voe s vizijom i uvjerenošu u ispravne ciljeve. (Zlatko Boži, dipl.oec.)

15. srpnja 2008.

ACT organizirao Slobodni festival 2

Slobodni softver pun je prednosti za poduzetnike lobodni festival 2 - festival slobodnih tehnologija i novih društvenih praksi održan je prošlog vikenda u akovcu. Festival u organizaciji udruge utonomni centar i partnera egionalne razvojne agencije Meimurje i Hrvatske Udruge Linux Korisnika po prvi je puta bio podijeljen u dva dijela. Novina je bila konferencija s tematikom “rimjena softvera otvorenog koda u malim i srednjim poduzeima” koja se u petak tijekom dana održavala u zgradi cheier. Konferencija je okupila predavae iz cijele Hrvatske i poduzetnike zainteresirane za mogunosti softvera otvorenog koda, a predavanja su bila koncipirana tako da su pokrila sve one dijelove poslovanja poduzea na kojima se Linux i drugi slobodni softveri mogu primijeniti. rije nego se osvrnemo na samu konferencije objasnimo prvo pojam slobodni softver, odnosno softver otvorenog koda - to je softver koji se od slinog komercijalnog softvera razlikuje samo po nainu licenciranja i pravima koja stjee korisnik tog softvera. ri su kljuna prava korisnika slobodnog softvera: pravo da prouava program i prilagoava ga svojim potrebama; pravo da dijeli program svim zainteresiranima i pravo da poboljšava program i poboljšanja daje u javnost. Što taj softver uope znai za naše poduzetnike i koje im se mogunosti uope pružaju ukoliko

preu na softvere otvorenog koda? dgovor nam je dao koordinator konferencije Mirko Leško ispred C -a: - Nude se bolja rješenja, od nekih uobiajenih stvari – uredskih poslova, pisanja dopisa, e-mailova, ureivanja web stranice... ve se to vrlo e ikasno i ak bolje mogu napraviti sa softverom otvorenog koda nego li na komercijalnom. oftver otvorenog koda krasi karakteristika da je izuzetno stabilan i siguran i za poduzea je velika prednost da je više otporan na razne viruse i druge naine da se važni podaci izbrišu ili “zaraze”.

Iskustva hrvatskih tvrtki sim toga nama je cilj potaknuti ljude da ponu razmišljati o korištenju slobodnog softvera, kako bi se smanjila stopa piratstva i nelegalnog softvera jer svi znamo da puno poduzea i privatnih korisnika koristi nelegalne softvere, a kontrola je sve vea i vea. Zato je bolje to sprijeiti nego plaati visoke kazne, rekao je Leško. azne vlade u svijetu poele su s testiranjem slobodnog softvera, prvenstveno radi smanjenja troškova, što zbog oslobaanja od ovisnosti o pojedinanim kompanijama, što zbog cijene skupih licenci komercijalnog softvera. U posljednje vrijeme posebno se istie Nizozemska koja je od travnja ove godine poela koristiti programe otvorenog koda, kao što je penffice.org koji služi za spremanje tekstualnih zapisa. rocjena nizozemskog Ministarstva je da e samo u gradskoj blagajni ovim potezom uštediti ak 8.8 milijuna dolara godišnje.

Konferencija o primjeni slobodnog softvera je okupila domae poduzetnike

Mirko Leško (desno) koordinator konferencije s predavaem Ivanom Guštinom (lijevo) primjeni slobodnog softvera i Linuxa, najpoznatijeg besplatnog operativnog sustava na konferenciji je govorio Ivan Guštin, poduzetnik iz azina koji se Linuxom bavi ve 10 godina. n je govorio o iskustvima nekoliko hrvatskih tvrtki koje imaju preko 100 zaposlenika koje su veim dijelom prešle na Linux. - Moja iskustva sa slobodnim softverom su jako pozitivna. ve više korisnika može korisititi i otvorene programe i prei na Linux. anas je postignuta visoka razina razvoja, stabilnosti i kvalitete tog softvera i oni mogu uspješno zamijeniti komercijalne koji se uobiajeno koriste, to se pokazalo u svim tvrkama koje su ih poele koristiti, kazao je Ivan Guštin. Za njega prava prednost softvera otvorenog koda nije samo niža ili nepostojea ciejna, ve nešto drugo: - rednosti su: vea leksibilnost, ne ovisi se o licenciranju, vea kvaliteta koda, mogunost da bilo tko ima uvid u kod, odnosno da ue u programe bez nekakvih posebnih programa ili plaanja. aj kod je tako napisan da se jako lako može integrirati s drugim programima i sustavima, a i troše manje resursa na raunalu pa ne treba stalno nabavljati jaka raunala kao za ove druge sustave. Ima niz prednosti, a ovisno o korisniku, što i na koji nain on to koristi, može se pokazati manji ili vei efekt, tvrdi iz vlastitog iskustva Guštin.

Prihvaanje u poslovanju no što brojne poslodavce još zanima je koliko je uope komplicirano baviti se s time, i je li potrebno vee informatiko znanje. va dosadašnja iskustva, kažu nam sugovornici, pokazala su da nije potrebno nikakvo dodatno znanje. Naravno da je ponekad problem unijeti neku novinu u poslovanje, no ako se programi postepeno promijene, korisnici ih relativno lako prihvaaju. rimjerice, kad tvrtke s Microsoft f icea preu na penf ice u pravilu nema nikakvih problema, pa se uredno se može poslovati s takvim programima. Možda e se zato i u Hrvatskoj, a posebno u Meimurju poslodavci, po uzoru na europske i svjetske trendove, poeti odluivati za ovu opciju rugi dio festivala bila su razna predavanja, prezentacije, radionice i performansi, od kojih su samo neki: radionica izrade robota, Fedora rojekt, d kazete do -a na Linuxu, “oneclick” postavljanje web stranice, olf J. eenvliet – Blender radionica, Metalab, Implementacija baze znanja pomou rupala i brojni drugi. (mn)

POGLED ODOZDO

Tri jahaa Apokalipse našeg standarda Nevolja nikada ne dolazi sama i ona voli društvo. ako su se rastu cijena energenata i in laciji pridružile i vremenske neprilike, praene tuom. vjema apokaliptinim jahaima standarda pridružio se tako i trei udar na standard graana. Meimurje je tua u kratkom razdoblju pogodila dva puta, stradali su povrtnjaci, vonjaci i vinogradi i polja. no što e na poljima ostati, i to ne samo kod nas ve i u okruženju, bit e skupo, i to zbog sva tri navedena razloga: manjih koliina hrane i porasta potražnje za njom, što e dovesti do poskupljenja. Kad se sve to udruži s porastom cijena nafte, i hrana svagdanja postat e luksuz na stolu. Za razliku od prijašnjih godina kada su seljaci znali prijetiti da e pšenicu prosuti po cesti, situacija se u mnogome promijenila. tkupljivai traže seljake na njivama,

cijena se dogovara i u etiri oka, jer nitko ne zna koliko e brašno poskupjeti za nekoliko mjeseci. Cijena e kruha prestizati cijenu nafte. Kad smo prošlo ljeto pisali zbogom jeftinoj hrani, nakon nekoliko godina obilja jeftine hrane u trgovakim centrima, nije nam bilo ni na kraj pameti koliko daleko poskupljenje hrane može otii. Na realno smanjenje koliina hrane zbog vremenskih neprilika mogu se još nakalemiti i špekulantske igre radi pumpanja cijena, što e još više produbiti socijalne razlike. Bogatima ni to poskupljenje nee biti neki izdatak, a siromašni e biti željni svega, pa i kruha. onda e se otvoriti i pitanje robnih rezervi. Imamo li ih doista ili samo knjigovodstveno, na papiru? eljaci e biti na gubitku, zbog izostanka uroda, što e im otežati ulaganja u sljedei proizvodni ciklus. Zbog manjka hrane na dobit-

ku e biti trgovci, koji i u ovo doba lanjske jabuke u trgovakim centrima prodaju po petnaest kuna. a su ih voari jesenas prodavali i po tri puta manjoj cijeni, trljali bi ruke. zamislite kako e biti tek naredne godine, ako su ovih dana bile po 15 kuna! iše nee biti jeftin ni sirotinjski ruak sastavljen od pileih vratia i krilca u saftu s tjesteninom, jer ni jedan od tih sastojaka, ma kako to pojam jeftine i zasitne hrane bio, nee biti jeftin. oskupjet e brašno, tjestenina i meso, jer e poskupjeti i stona hrana za uzgoj mesa. Kako nahraniti sirotinju, slaba joj je utjeha lade da svugdje u svijetu sve poskupljuje. Kad tako narod zacvili, iz lade se brane porastom broja novokupljenih automobila. I svi se ude nad uvozom 50 tisua novih automobila, a zaboravljaju da u Hrvatskoj živi etiri milijuna stanovnika i barem

Piše: Božena Malekoci-Oleti milijun kuanstava i da je vozni park star preko deset godina. o su realnosti, ali svatko situaciju može prikazivati kako mu se svia. Uz nas osim u Zagrebu i još nekolicini veih gradova javni prijevoz u smislu servisa graanima ne postoji, a obavljanje posla bez velike mobilnosti nije mogue. No lada može mirne duše otii na godišnji, jer svako poskupljenje donosi više -a u državnu blagajnu, a tko može shvatiti brige siromaha, ako je njegova lisnica puna.


GA

15. srpnja 2008.

LICENCIRANJE AGENATA za nekretnine pod kapu Ministarstva gospodarstva

DuĹĄanka Novak meu prvima s novom licencom Vlasnica “MN nekretninaâ€? iz akovca DuĹĄanka Novak meu prvima u Hrvatskoj odazvala se i poloĹžila struni ispit za agenta posredovanja u prometu nekretnina. Struni ispit se polagao temeljem Pravilnika o programu osposobljavanja za agente i Zakona o posredovanju nekretnina koji je donijelo Ministarstvo gospodarstva na prijedlog Hrvatske gospodarske komore. Ona je joĹĄ 2004. godine prvi put organizirala edukaciju za posrednike u prometu nekretnina. Meutim, prolaznost na tim ispitima bila je svega 30 posto od prijavljenih kandidata. Zbog slabe prolaznosti u protekle 4 godine, taj ispit, tzv. licencu, uspjelo je poloĹžiti samo 137 kandidata. Tu su razna puka uiliĹĄta vidjela svoje mogunosti pa su i ona organizirala svoje edukacije. Njihova prolaznost je bila 95 posto, ĹĄto znai da je gotovo svaki kandidat koji je pristupio polaganju ispita poloĹžio. U tome je najviĹĄe prednjailo Splitsko puko uiliĹĄte koje je u svim veim gradovima u RH obavljalo edukaciju. Kod njih je oko 1.500 – 2.000 kandidata steklo licencu. No donoĹĄenjem novog zakona, HGK se protivio da svi koji su do listopada proĹĄle godine stekli licencu budu upisani u registar Hrvatske gospodarske komore. Zbog toga je Ministarstvo gospodarstva donijelo odluku ili svima priznati ili svi trebaju poloĹžiti razliku strunog ispita. HGK je smatrao da e biti manje ĹĄtetno da svi poloĹže razliku nego da se prizna ve dobivena licenca. VaĹžno je napomenuti da je Ministarstvo gospodarstva dalo rok od 18 mjeseci od donoĹĄenja novog zakona svim

agencijama u RH za polaganje strunog ispita, a taj rok je travanj 2009. godine, upisnik u registar vodit e HGK na temelju dobivene suglasnosti Ministarstva gospodarstva koje e izdavati licence agentima. Uz poloĹženi struni ispit za rad agencije za posredovanje nekretninama potrebno je imati i ugovor s osiguravajuim druĹĄtvom protiv tzv. ĹĄtetnih ugovora s premijom od najmanje dvjesto do najviĹĄe ĹĄesto tisua kuna i imati zaposlenoga licenciranog agenta na puno radno vrijeme. Za stjecanje licence po novim izmijenjenim pravilima svi agenti i oni koji su proĹĄli ispit i pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, jednako kao i oni pri pukim uiliĹĄtima, ponovno su morali na ispit radi polaganje razlika strunog ispita. Program razlike u polaganju strunog ispita odnosio se na opi pravni okvir: posredovanja u nekretninama koji obuhvaa zakon o posredovanju i ugovore obveznog prava, te na stvarna prava na nekretninama i zemljiĹĄne knjige. Drugo podruje ispita odnosilo se na prostorno ureenje i graenje. Struni ispit se polaĹže pred profesorima Pravnog fakulteta iz Zagreba, predstavnicima Ministarstva zaĹĄtite okoliĹĄa, prostornog ureenja i graditeljstva i Hrvatske gospodarske komore. DuĹĄanka Novak iz MN nekretnina iz akovca struni je ispit poloĹžila 3. srpnja, kao ĹĄto je i lani meu prvima pristupila licenciranju pri HGK-u. - DrĹžim do pravila ove struke i do renomea i Ĺželim svojim sadaĹĄnjim i buduim klijentima ponuditi kvali-

tetnu uslugu koja ukljuuje rjeĹĄavanje cjelokupne procedure oko upisa u zemljiĹĄne knjige, kao i ishoenje kredita kod poslovnih banaka, ukoliko je potreban za kupovinu nekretnine.

Licencirane agencije, odnosno agenti garancija su i klijentima za viĹĄu razinu usluge u posredovanju nekretninama. (BMO)

Novina u rjeĹĄavanju radnih sporova

Mirenje umjesto sudskog spora U Meimurskoj Ĺžupaniji educirani su prvi miritelji osposobljeni za posredovanje i mirno rjeĹĄavanje radnih sporova. Trening za miritelje organizirali su Ured za socijalno partnerstvo Vlade Republike Hrvatske i Gospodarsko socijalno vijee u Meimurskoj Ĺžupaniji. Tim povodom je u petak u Domu sindikata odrĹžana konferencija za novinare. Vitomir Begovi iz Ureda za socijalno partnerstvo rekao je da se u Hrvatskoj premalo koristi mirenje kao nain rjeĹĄavanja radnih sporova. Veina radnih sporova zavrĹĄava na sudovima, tako da radni sporovi ine 20 posto svih sporova. takvi postupci na sudu dugotrajni su i skupi. Potrebno je stvoriti klimu da je mirenje prvi korak u rjeĹĄavaju sporova, ali i promijeniti svijest i kulturu rjeĹĄavanja sporova, a u poslovne odnose ugraditi druĹĄtveno odgovorno poslovanje. Privatni poslodavci moraju prihvatiti druĹĄtveno odgovorno poslovanje kao standard ĹĄto znai biti odgovoran prema radnicima, poslovnim partnerima, zajednici i zaĹĄtiti okoliĹĄa. S druge strane, kod zakljuivanja kolektivnih ugovora potrebna je odgovornost obje strane, bez pritiska na ono ĹĄto nije mogue izvrĹĄiti. U protivnom neizvrĹĄa-

5 INFOPIS (9)

Informacijsko itanje Mama ve dva dana pije tablete za smirenje. Sjedi za stolom u dnevnom boravku, udara rukom u stol i vie: Isuse dragi, ĹĄto emo sada?! Ki sjedi u fotelji, nedaleko nje, i plae. ĹĄto e dijete drugo u toj situaciji kada svi krive nju, a ona dobro zna da je i kriva. Tata se kontinuirano javlja iz nekog ugla kue i srditim glasom predbacuje Ĺženi sve i svaĹĄta. NeĹĄto ĹĄto se ve otopilo s lanjskim snijegom, a neĹĄto od sveg “bajanjaâ€? je i vezano uz odgoj. Kako to ve biva, odgoj djece najeĹĄe se svaljuje na Ĺženina lea pa se podrazumijeva da se tu i traĹži krivca. Nemam pojma zaĹĄto su me pozvali na kavu. MoĹžda su mislili kada sve nekom treem istovare da e im biti lakĹĄe, ili im je bila potrebna neka drugaija dinamika jadikovanja ili isto da me zastraĹĄe jer to i mene eka. isto sumnjam da im je ovo zadnje bilo na pameti, ali iako i nenamjerno su uspjeli u tome. No, tako sam saznala da djevojka nije dobro proitala prijavni list za razredbeni postupak, koji joj je nudio mogunost da izabere i jednopredmetni studij u sluaju da ne proe oba prijamna ispita. Na dnu prijavnog lista bila je ta napomena i trebalo je zaokruĹžiti da, ĹĄto ona nije uinila jer nije dobro proitala. Pitanje je sada zaĹĄto nije dobro proitala. Ona ak nije ni znala za tu mogunost sve dok jedan nije proĹĄla, a drugi je. Kako je itala, a da nije zamijetila, moĹžda uope nije temeljito itala, ve je samo popunila traĹžene praznine, a tekst povrĹĄno pregledala zanemarujui vei dio. Dolazimo do zakljuka da itati i itati nije isto, treba nauiti da bi znali itati s razumijevanjem. Kad govorimo o itanju, ne moĹžemo zaobii ni pismenost. Znaenje te rijei mijenjalo se tijekom povijesti, ovisno o vrijednostima koje je neko druĹĄtvo smatralo dominantnima. Dihotomija pismeni – nepismeni, ueni – neuki postojala je sve do 19. stoljea, kada se druĹĄtvo poinje demokratizirati i kada se opismenjuju ĹĄiroki slojevi druĹĄtva. Pojam pismenost u takvoj situaciji poinje oznaavati vjeĹĄtinu poznavanja slova i svladavanja itanja. Takva se situacija mutatis mutandis zadrĹžala do danas. Broj se nepismenih doduĹĄe smanjio, ali i dalje postoje ljudi koji cijeli

Piťe: mr. sc. Sonja Toťi-Grla Şivot ne proitaju viťe od naljepnice na staklenkama krastavaca i ljudi koji itanju posveuju puno vremena i paŞnje. Suvremeno postindustrijsko druťtvo, koje naglaťava multikulturalnost kao svoju temeljnu odrednicu, implicira pismenost koja nije jedanput zauvijek odreena i dana – ono pretpostavlja razvijanje itateljskih navika i pismenost koja e se razvijati i mijenjati. MoŞemo zakljuiti da se pismenost ne ui samo u ťkoli i da je nepromjenjiva. Danaťnji uvjeti Şivota, koji ujedno diktiraju tempo Şivljenja sasvim sigurno su takvi da zahtijevaju neprestano usavrťavanje naťe pismenosti. Kao spoznajna djelatnost itanje ukljuuje procese koji se zbivaju u itateljevu Şivanom i psihikom sustavu. itanje je viťeslojna, spoznajna, jezina djelatnost koja se utemeljuje na brojnim itateljevim sposobnostima. Susret keri moje poznanice i formulara dao bi dobre rezultate da se djevojka oslonila na predznanje i iskustvo o tome ťto je itala, da je dobro odredila svrhu svog itanja, da je nastojala predvidjeti ťto e biti reeno, da je utvrdila znaenje pojedinih rijei i reenica, novosteene informacije morale su joj omoguiti daljnje i potpunije razumijevanje napisanog, a time i njezine situacije, morala je zamiťljati proitani sadrŞaj i postaviti par pitanja o razumijevanju istog, morala je ustanoviti ťto ne razumije jer se zna da je razlika izmeu dobrog i loťeg itaa upravo u tome ťto dobar zna kada neťto ne shvaa. ako je joť uvijek imala nekih nejasnoa morala se posluŞiti nekim drugim dostupnim izvorom, tj. mogla je pitati u studentskoj referadi ili prvog do sebe.

www.suncica.hr; sonja.tosic-grlac@ck.t-com.hr

ZAKON o drĹžavnoj potpori u poljoprivredi

Uvode se poticaji za industrijski krumpir

Oni su budui miritelji u rjeĹĄavanju radnih sporova vanje nerealno ugovorenih obveza rezultira radnim sporovima. U SD-u 90 posto radnih sporova zavrĹĄava mirenjem. U europskim zemljama se taj postotak kree od 50 do 90 posto, dok kod nas taj proces tek zapoinje. Prvi miritelji i treneri miritelja u Hrvatskoj educirani su uz pomo nizozemskih strunjaka.

Na jesen bi se pri Županji trebao formirati i Ured za mirenje, ije bi usluge bile namijenjene za rjeťavanje radnih sporova u malim irmama, gdje ne postoji zakonska obveza sklapanja kolektivnog ugovora pa time ni klauzule o mirenju u sluaju radnog spora. Konferenciji za novinare na kojoj se govorilo o mirenju partne-

ra u radnih sporovima bili su uz mr. Vitomira Begovia, predstojnika Ureda za socijalno partnerstvo, i Franjo Veble, predsjednik, i Mladen KriĹžai, dopredsjednik Gospodarsko socijalnog vijea, treneri miritelja i struna suradnica iz Ureda za socijalno partnerstvo. (BMO)

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj Hrvatskoga sabora raspravio je na 6. sjednici, odrĹžanoj 19. lipnja 2008. godine, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drĹžavnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i ĹĄumarstvu te podrĹžao prijedlog da se navedeni Zakon donese po hitnom postupku. IzraĹženo je i miĹĄljenje da treba preispitati ukupnu poljoprivrednu politiku. Da bi se postigao uspjeh u smislu poveanja proizvodnje a smanjenja uvoza, nuĹžno je ispuniti zakonsku obvezu regionalizacije poljoprivredne proizvodnje u smislu poticanja

proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji imaju proizvodnu konkurentnost u pojedinoj regiji. Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj jednoglasno je odluio predloĹžiti Hrvatskome saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama zakona o drĹžavnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i ĹĄumarstvu uz amandman, kojim se uvodi poticaj za krumpir za industrijsku preradu, a izvjestiteljica Sabora bila je predsjednica Odbora Dragica Zgrebec. Zakon bi trebao biti usvojen do kraja godine. (J)


6

15. srpnja 2008.

CRNA KRONIKA

STRAVINO UBOJSTVO u Lopatincu

Rastrojeni sin tanjurima i loncem ubio majku Dario Rešetar (27) iz Lopatinca u nedjelju prijepodne 13. srpnja izmeu 9 i 10 sati ubio je

svoju 53-godišnju majku Mirjanu. Ubojstvo je poinio u obiteljskoj kui u ulici Vladimira Nazora.

Mirjana (lijevo) i njezin sin Dario Rešetar u jednoj od brojnih javnih akcija u kojima su rado sudjelovali

ZAPALJENA KUA u Donjem Zebancu

Posljedice požara na Vrbanievoj kui

“Viski” dobio opekline U srijedu 9. srpnja oko 14 sati zapaljena je kua u Donjem Zebancu u kojoj je živio Josip Vrbani, u ovom kraju poznatiji po nadimku Viski. Vrbani je samac i u požaru je zadobio lakše ozljede, dok je u vatri stradala unutrašnjost kue. O uzrocima nastanka požara postoje dvije verzije. Prva je da se Vrbani pokušao ubiti samospaljivanjem, na nain da je zapalio odjeu na sebi te otrao u kuu. Druga verzija je kako je on sam podmetnuo požar, i potom se sakrio u jednu prostoriju želei tako stvoriti priu da ga je netko htio spaliti. S obzirom na to da se Vrbani nalazi na neuropsihijatrijskom odjelu Županijske bolnice akovec, s njime se ne može razgovarati, a nema ni

Josip Vrbani na turniru “rni laufer” policijskog izvješa o sluaju koji je pobudio interes ljudi selnikog kraja, jer Vrbani, premda samac, dosta se kretao meu ljudima, a preživljavao je radei na pojedinim imanjima. Premda je u svom kraju poznat kao osobenjak, svojevremeno je u Donjem Zebancu organiziran u njegovu ast šahovski turnir pod nazivom “rni laufer”, na kojemu je Vrbani odigrao nekoliko dobrih partija. (S. Mesari, foto:KRUG)

Prema izjavi policijskog glasnogovornika Krunoslava Gosaria, do ubojstva je došlo nakon beznaajnoga verbalnog sukoba oko odlaska na ruak Darijevoj sestri. Rastrojeni sin majku je mlatio kuhinjskim tanjurima, staklenim vrem, drvenom daskom na kojoj su obiavali rezati meso i metalnim loncem. Tim je predmetima višestruko izudarao majku po glavi i gornjem dijelu tijela, pri emu je sirota zadobila teške ozljede, od kojih je i preminula. Da je ubio vlastitu majku, psihiki bolestan Dario Rešetar sam je prijavio policiji koja je njegovu telefonsku dojavu zaprimila u 11,23 sati. Policija se odmah uputila na mjesto dogaaja te je uhitila nasilnog ubojicu koji je još u nedjelju bio odvezen na lijeniki pregled u Županijsku bolnicu akovec. Prilikom svoga luakog nasilja Rešetar je i sam zadobio prijelom baze gornjeg dijela lanka prsta pa je zbrinut na Odjelu kirurgije, a upuen je i na Psihijatriju.

Slovencu ukradeni euri i kune TUPKOVEC – Iz obiteljske kue u vlasništvu slovenskog državljanina, koja se nalazi u mjestu Tupkovcu, u utorak 8. srpnja u vremenu od 16 do 19,30 sa dogodila se teška kraa. Nepozna poinitelj nasilno je otvorio dvokrilni prozor kue koji se nalazi na gotovo dva metra od tla te je ušao u kuu. U prostoriji spavae sobe podesnim alatom nasilno je otvorio drvenu komodu te iz nje ukrao 2 sue eura i još 6 tisua kuna. Ukupna šteta procijenjena je na iznos od oko 20.500 kuna. Prov nepoznatog poinitelja slijedi kaznena prijava Opinskom državnom odvjetništvu u akovcu.

Lovci na meti kradljivca MACINEC – Nepozna poinitelj pokušao je okras lovce LD-a “Srnjak” iz Macinca. Dogaaj se zbio izmeu 7. i 9. srpnja kada je nepozna iz lovakog doma u Glavnoj ulici u Macincu pokušao otui materijalne vrijednos. Podesnim alatom slomio je uloške cilindrinih brava na garažnim i ulaznim vrama objekta, te je ušavši u unutrašnjost objekta u prostoriji ureda podesnim alatom nasilno otvorio vrata drvenog ormara. U dovršenju kaznenog djela odustao je iz nepoznah razloga, te iz objekta nije ništa otuio. Materijalna šteta cijeni se na iznos od 500 kuna.

Motociklist iz Varaždina stradao u Pribislavcu PRIBISLAVEC - Prometna nesrea s povrijeenim osobama dogodila se 9. srpnja oko 18 sa u ulici Bana Josipa Jelaia ispred kunog broja 36 u Pribislavcu. Voza motocikla iz Varaždina, roen 1967. godine, upravljao je vozilom registarske oznake VŽ 418-HP koje je u vlasništvu poduzea “Automobil - Lonar” d.o.o.

Dario Rešetar bio je višegodišnji pacijent Psihijatrije akoveke bolnice gdje mu je odavno postavljena dijagnoza psihikog bolesnika s graninim poremeajem linosti. Prema rijeima policijskog glasnogovornika, Rešetar je u posljednje vrijeme izbjegavao lijeenje. Nikada dosad PU meimurska nije zaprimila nikakvu dojavu o eventualnom nasilju u obitelji u kojoj se dogodilo stravino ubojstvo. U ponedjeljak 14. srpnja na Odjelu patologije Županijske bolnice u akovcu obavljena je obdukcija ubijene Mirjane Rešetar, dok je ubojica uz kaznenu prijavu priveden u Istražni centar Županijskog suda u Varaždin. S obzirom na njegovo zdravstveno stanje, mogue je da e biti premješten u zatvorsku bolnicu. Susjedi, prijatelji i poznanici Rešetarovih ostali su u nevjerici jer, kako kažu, Dario je bio mirna i vedra osoba i nikada prije nije pokazivao sklonost nasilju. (D.M.)

iz Varaždina. Budui da brzinu kretanja nije prilagodio osobinama ceste i gustoi prometa, izlaskom iz desnog zavoja, a u namjeri da izbjegne nalet na vozaa motocikla akovekih registracija kojim je ispred njega upravljao voza roen 1973. godine iz Gardinovca, Varaždinac je izgubio nadzor nad motorom te se prevrnuo na bok. Pritom je zadobio teške tjelesne ozljede, zbog ega je zbrinut u Županijskoj bolnici.

Okrao Lipu NEDELIŠE - U petak 11. srpnja negdje izmeu 1,30 i 6 sa u restoranu “Lipa” u akovekoj ulici u Nedelišu dogodila se teška kraa. Policiji još uvijek nepozna poinitelj ušao je u restoran slomivši uložak cilindrine brave na ulaznim vrama. Iz registar kase ukrao je 500 kuna, i pritom popio dva soka iz rashladne vitrine.

Nepoznati ukrao 200 litara dizela PRELOG - U noi s etvrtka 10. na petak 11. srpnja nepozna kradljivac ukrao je oko 150 litara dizelskog goriva iz radnog stroja i jednoga teretnog vozila, vlasništvo poduzea “Aqva Gramont” iz Šenkovca, koji su se nalazili u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu. Poinitelj je nasilno otvorio i poklopac rezervoara radnog stroja te je ukrao još 50 litara dizelskog goriva. Nastala materijalna šteta procjenjuje se na oko 2 sue kuna.

Automobil izgorio u vožnji PRELOG – Muškarcu iz Donjeg Mihaljevca roenom 1931. godine na poljskom putu u nastavku ulice Kalmana Mesaria

Oevid u obiteljskoj kui Rešetarovih u Prelogu u petak 11. srpnja u 12,30 sa zapalio se automobil. Vozilo je u požaru u potpunos izgorjelo, a požar su ugasili vatrogasci JVP-a Grada akovca te DVD-a Prelog. Na mjesto dogaaja izašla je inspektorica za zaštu od požara te utvrdila da je požar nastao zbog zapaljenja motornog ulja koje se izlilo nakon pucanja klipnjae, a koje je probilo poklopac bloka motora.

Ponovno kamenovan vlak DONJI KRALJEVEC - Nakon prošlotjednog sluaja kamenovanja vlaka kod Male Suboce, na istu ideju 10. srpnja došli su vandali u Donjem Kraljevcu. Kod ulaznog signala u željezniku postaju Donji Kraljevec, koja se nalazi paralelno s tamošnjim nogometnim igralištem, za sad nepozna vandali u 22,20 sa kamenovali su vlak koji prometuje na relaciji Kotoriba - Varaždin. Pritom je na jednom dijelu vrata jednog od vagona razbijeno staklo, dok je na drugom dijelu staklo napuklo. Zbog ovog dogaaja vlak je kasnio 11 minuta. Nastala materijalna šteta bit e naknadno utvrena. Glasnogovornik PU meimurske apelira na roditelje da povedu više kontrole o svojoj djeci te upozorava da su kazne za ovakve vandalske ine nemale. Poinitelje u ovom sluaju policija namjerava pronai i njima se ozbiljno pozabavi. Dogaaj može bi rezultat djeje igre koja je izrazito opasna ako se znaju mogue posljedice. Sreom, dogaaj nije imao tragine posljedice, ali je mogao tako okona da je kojim sluajem kamen završio u glavi kojeg putnika ili strojovoe ili da su krhone stakla povrijedile putnike.

Sletjela u kukuruz SVETI KRIŽ - PRELOG - Prometna nesrea s povrijeenim osobama dogodila se 12. srpnja oko 13,20 sa na državnoj

ces koja Sve Križ spaja s Prelogom. Na toj ces došlo je do slijetanja vozila austrijskih registarskih oznaka kojim je upravljala vozaica roena 1983. godine iz Austrije. Ona brzinu kretanja nije prilagodila osobinama ceste pa je u desnom zavoju došlo do zanošenja i prevrtanja vozila koje je završilo u polju kukuruza prevrnuto na krov. Unesreenoj je pružena hitna medicinska pomo u Županijskoj bolnici u akovcu, gdje je i zadržana na lijeenju.

Psi poklali mlade fazane VRATIŠINEC – U noi sa subote 12. na nedjelju 13. srpnja nesrea je pogodila LD “Zec” iz Vrašinca. Dva psa mješanca nepoznatog vlasnika te su noi iskopala rupu ispod žiane ograde kojom je ograeno uzgajalište fazana te su potom poklala, po prvim procjenama, negdje izmeu 550 i 570 mladih fazana koji nisu bili stariji od 60 dana. Na taj dogaaj naišao je lovac LD-a te je pritom samaricom ustrijelio jednog od krvolonih pasa. Drugi mu je uspio pobjei. Nastala materijalna šteta procijenjena je na oko 27 sua kuna. Policija sada nastoji pronai vlasnika pasa prov kojeg slijedi primjerena kazna.

Biciklistu iz Kuršanca izmjereno 3,31 alkohola u krvi U noi sa subote na nedjelju policija je provela operavnu akciju nazvanu “Alkohol”. Pritom je utvrdila ukupno 31 prekršaj. Najviše prekršaja, njih 13, zabilježeno je u sluaju upravljanja vozilom uz prisustvo alkohola, u šest sluajeva vozai nisu bili vezani, utvrena su i tri prekršaja upravljanja vozilom u vrijeme dok je vozaka bila oduzeta, u tri sluaja vozai nisu pošvali znak policijskog službenika koji ih je zaustavljao, a utvren je po jedan prekršaj nepropisnog zaustavljanja i parkiranja, tehnike neispravnos vozila i prekršaj mladog vozaa. Iz prometa je iskljueno 18 vozaa. Zanimljivo je da je jekom akcije policija zaustavila i u Gornjem Kuršancu alkotesrala vozaa bicikla roenog 1965. godine iz Kuršanca koji je imao 3,31 g/ kg alkohola u krvi!


KROZ MEI"URJE

15. srpnja 2008.

MAKOVEC dobiva nazive ulice

OPINSKO VIJEE Sveti Juraj na Bregu

Župnik je želio Tekelija, Ministarstvo nije htjelo uti Restauratorski zavod je raspisao natjeaj i odabrao izvoaa. Župnik je želio Tekelija, ali Ministarstvo ne. Župnik je postupio na osnovu obrazloženja Zavoda kako je rije o vrsnim majstorima pinsko vijee Sveti &uraj na Bregu na svojoj 20. sjednici raspravljalo je o situaciji vezanoj uz srušenu župnu crkvu Svetog &urja. pinska naelnica Dragica Vugrinec vijenike je izvijestila da se trenutno vezano uz crkvu radi na papirologiji, a u ponedjeljak bi trebao biti izabran nadzorni inženjer te izvoa radova. Potom slijedi uklanjanje i odvoz graevinskog otpada, te prijevoz oltara, kipova i slika u estauratorsku radionicu u Ludbregu. Vugrinec je rekla kako ne odustaje od jasnog odreivanja krivaca za ovu katastrofu, te oekuje od policije i suda da to uine što prije. #zvijestila je da ljudi uplauju novane donacije na otvoreni žiroraun, te da uskoro na nekoliko tisua adresa kree letak kojim e se pokušati sve dobre ljude animirati da pomognu u sanaciji crkve, kako bi ona do zime dospjela pod krov. Dragutin Barlek je ukazao na proturjenosti napisa u novinama i odgovora Ministarstva. Vugrinec je odgovorila kako je u novinama (Meimurske novine) pisalo tono, i da je istina kako je izvoaa odabrao estauratorski zavod, ali dodala je da je $avod dio Ministarstva kulture. ekla je i kako je župnik preasni

Kozjak želio da radove obavi tvrtka Tekeli - inženjering iz Murskog Središa, koja je solidno takve poslove obavila u mnogim crkvama, ali da Ministarstvo to nije željelo. Naelnica je naglasila kako je o svemu izvijestila hrvatsku Vladu, koja se pak oglušila na zamolbe za pomo. - Kada se u Kupskoj ulici u $agrebu porušilo nekoliko starih kua, na noge se digla sva Vlada i javnost. vdje gdje je srušen dio nas, povijesna i sveta graevina, Vlada ne reagira, kao ni mediji, izuzev meimurskih.

Ali Balogovec ostaje Balogovec Makovanima je dosta toga što nemaju nazive ulica. Na inicijativu mještana od sada e ulice u naselju Makovec dobiti nazive ali, kako bi lakše zapamtili novoimenovane ulice, nastojali su zadržati imena im više tradicionalnih naziva kvartova. Tako Balogovec ostaje Balogovec, nee ga izbrisati ni imenovanje novih ulica. Makovcu e i u službenoj upotrebi ostati do sada tradicionalni nazivi: Brezi, Megaje, Koti, $elena, Breg i Voljak.

Mještani Makovca nastojali su kod predlaganja imena ulica zadržali uvriježene nazive kvartova u naselju, no nisu sasvim mogli odoljeti ni pomodarstvu kao što je imenovanje ulice po banu &osipu &elaiu i $rinskim i Frankopanima, Stjepanu adiu. Popularni za “krštenje” ulica meimurski velikani dr. #van Novak, dr. Vinko Žganec i &osip Slavenski dobili su svoje ulice i u Makovcu. A svoj trg u Makovcu dobili su sveti Petar i Pavao.(BM)

Dom kulture Jurice Muraia

nastavku sjednice vijenici su donijeli odluku o preimenovanju Doma kulture u Pleškovcu u Dom kulture &urice Muraia.

životopisu koji je došao pred vijenike i novinare izmeu ostalog piše kako svi žitelji i vijenici trebaju biti ponosni na ovoga izuzetnog ovjeka i velikana ljudskoga stvaralakog duha. &urica Murai roen je 26. ožujka 1927. godine u Varaždinu, a vei dio mladenakog života proveo je u Vuetincu. mro je 26. sijenja 1999. u $agrebu. Vijee je dopunilo pravilnik o unutarnjem ustroju & -a opine Sveti &uraj na Bregu, imenovalo Stožer zaštite i spašavanja te plan

Navodno repetitor proizvodi zraenje opasno po zdravlje zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za opinu Sveti &uraj na Bregu.

Ukloniti repetitor Na aktualnom satu je vijenik Anelko Kovai upozorio kako bi trebalo ukloniti repetitor kod škole u $asadbregu, te zatražio da se uredi djeje igralište i oko njega postavi ograda. Damir Novak je oštro reagirao na obrazloženje oko obrauna troškova igara u Malom Mihaljevcu. - Pretjerali ste sa šatorom i zvunikom. Niste poštivali što smo

se dogovorili i svaki korak si želite naplatiti. Dok sam ja naelnica, tako nee ii, rekla je naelnica. Željko Medved je pitao što je sa sportskom dvoranom, a Vugrinec je odgovorila da je opina svoj dio posla obavila i sada se eka zeleno svjetlo iz $agreba. Prof. &osip Bajuk Vijee je izvijestio o dobroj namjeri stvaraonice K G koja je spremna dati animacijski karton za kulturne skupove, te organizirati koncert u Vatroslavu Lisinskom, s kojeg bi prihod išao za obnovu srušene župne crkve. (S. Mesari)

AKOVEKA DELEGACIJA u prijateljskom Schrambergu

Na proslavi dvije pedesetogodišnjice Protekli vikend je u njemakom gradu Schrambergu bilo vrlo sveano: održane su dvije proslave, i to povodom 50 godina prijateljstva s francuskim gradom Hirsonom, a obilježena je i 50. godišnjica osnivanja Muzike škole Schramberg. Proslava je organizirana uz prisustvo ostalih delegacija gradova prijatelja, meu kojima je i akovec.

z službenu delegaciju Grada u dvodnevnom posjetu je bio i Dixieland band akovec koji je održao dva vrhunska nastupa u sklopu Meunarodnog festivala prijateljstva i doživio ovacije oduševljene publike.

kupno je u dva dana na dvije bine i na gradskim ulicama organizirano 36 programa.

7

akoveka delegacija je odmah po dolasku posjetila Hrvatski dom u Schrambergu, na ijem je elu predsjednica Karminka Farkaš.

aktivnosti u Hrvatskom domu ukljuen je i veliki broj Meimuraca, meu ostalima lanovi obitelji Slaviek (rodom iz Preloga) koji su se ukljuili u aktivnosti schramberške gradske uprave i uz prijevod razliitih materijala a takoer i na druge naine vodili brigu o lanovima delegacije.

subotu 5. srpnja organiziran je na trgu ispred gradske vijenice službeni poetak proslave na kojem je uvodni govor održao gradonaelnik dr. Herbert . $innel, ovjek koji je na elu Schramberga ve 17 godi-

Predio oko crkve dobit e naziv Trg sv. Petra i Pavla

OPINA PODTUREN pomogla Sivianima

Za poplavljene 40 tisua kuna pinsko vijee Podturen na svojoj je 22. sjednici odluilo iz opinskog prorauna isplatiti žiteljima Sivice naknadu za ublažavanje šteta od poplave koja je u tom naselju bila u lipnju ove godine.

kupno e se isplatiti 40 tisua kuna, a raspodjela e biti prema popisu koji je sastavilo Povjerenstvo za procjenu šteta

jedno e se Hrvatskim vodama uputiti zamolba - prijedlog da ošteene Siviane oslobodi plaanja naknade za slivne vode, a opina pak bi otpisala dio potraživanja za komunalnu naknadu. $bog nasipa koji e se uskoro zapoeti graditi, u dužini od 3.173 metra, Vijee je izmijenilo i dopunilo odluku o davanju zemljišta u zakup.

Ureenje mjesnog doma

mjesto Sonje emenar, u Povjerenstvo za procjenu šteta

od elementarnih nepogoda imenovan je Antun Novak iz Novakovca. $a ureenje društvenog doma u Sivici opina e izdvojiti 60 tisua kuna. Želja mještana i opine je da udruge i VM imaju adekvatne uvjete za svoj rad te za priredbe. Sa župnikom veleasnim &osipom Pivarom obavit e se razgovori o prodaji ili ustupanju dijela zemljišta potrebnog za ureenje okoliša sportske dvorane. Kada je rije o sportskoj dvorani, zamjenik naelnika Vjenceslav Hranilovi Vijee je izvijestio kako radovi na sportskoj dvorani i proširenju škole idu predvienim tempom i postoje sve naznake da e objekti biti gotovi do poetka nove školske godine. (S. Mesari)

LJETNI ULJEZI kvare nam ljeto

Stop komarcima u akovcu Nova ploa s nazivima gradova prijatelja ispred koje je fotografirana i delegacija akovca sa svojim domainima

Dixieland band akovec koji je održao dva vrhunska nastupa u sklopu Meunarodnog festivala prijateljstva

na. Slavlje je uveliao državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova Heinrich Tiemann, a u nastavku su održani brojni koncerti i performansi sastava iz Schramberga

i ostalih gradova. Takoer je otkrivena nova ploa s nazivima gradova prijatelja ispred koje je fotogra irana i delegacija akovca sa svojim domainima. (BM)

d prvog lipnja do petnaestog kolovoza akovec se bori protiv najezde komaraca i pokušava na taj nain uljepšati ljeto stanovnicima akovca, ali i svih pripadajuih prigradskih naselja. # dok su prošle godine komarce tamanili samo na užem

podruju grada i u dravskom bazenu, sada su tamanjenje proširili na sva prigradska naselja. Suzbijanje komaraca povjereno je medicinskoj sanitaciji Veterinarske stanice, a Grad e u suzbijanje komaraca uložiti 150 tisua kuna.


KR' M*+"UR/*

8

15. srpnja 2008.

DAMIR MESARI, proizvoa krumpira iz Belice:

Prekupci sitniji krumpir podvaljuju pod sjemenski POGLAVARSTVO OPINE Donji Kraljevec

Za sanaciju Ludbreške 2,4 milijuna kuna Poglavarstvo opine Donji Kraljevec raspravilo je u etvrtak 10. srpnja o usvajanju odluke o sanaciji Ludbreške ulice u Donjem Kraljevcu, za što je raspisan postupak javne nabave, te o cjelokupnoj mogunosti sanacije cesta nakon gradnje kanalizacije. Prema procijeni, vrijednost radova na sanaciji Ludbreške ulice u Donjem Kraljevcu (cesta u naselju Donji Kraljevec prema Prelogu), stajala bi oko 2,4 milijuna kuna, s tim da bi opina rebalansom prorauna osigurala oko 450.000 kuna iz vlastitog prorauna, a ostatak Županijska uprava za ceste. Za predsjednika opinskog povjerenstva za javnu nabavu izabran je Mladen onka, a za lanove Ivan Markati, Mladen Cvek, Sandra Perca i Anelko Horvat. Isto povjerenstvo vodit e i postupak javne nabave za rušenje dviju kua u Ludbreškoj ulici, planirane vrijednosti rušenja 60.000 kuna, te za odabir izvoaa za zavažanje poljskih putova u opini u vrijednosti do 60.000 kuna. Poglavarstvo je zakljuilo da u narednom periodu treba svim silama lobirati kako bi se namaknula sredstva za sanaciju cesta nakon izgradnje kanalizacije. Samo za naselje Hodošan za Glavnu, akoveku i Prvomajsku vrijednost radova iznosit e, prema strunoj procjeni, oko 6,5 milijuna kuna, a to opina ne može sama. Kako je cesta od Donjeg Pustakovca preko Svetog Jurja u Trnju i kroz Hodošan državna magistralna cesta, predlaže se da se dio sredstava osigura iz programa EIB2, dio iz Fonda za regionalni razvoj, dok bi najvei dio trebale osigurati Hrvatske ceste. Srea je što dokumentacija postoji, pa e se lakše do sredstva, smatraju u opini.

Najprije e se sanirati ceste, a tek potom ureivati nogostupi za pješake, i to ponajviše idue godine, osim ulica u Donjem Kraljevcu ije ureenje predstoji ove godine. Takoer je napomenuto da je prioritet postaviti asfalt cijelom dužinom Ludbreške, a razmatra se i mogunost da dio nogostupa možda prieka rebalans prorauna ili iduu godinu, ako ne bude dovoljno sredstava. Poglavarstvo je donijelo odluku da se privremeno uz više opina i Grad Prelog su inancira jedna djelatnica Opinskog suda u Prelogu na poslovima Zemljišno - knjižnog referenta do kraja godine jer se ne zna sudbina suda u Prelogu. Odreen je i datum treeg po redu Voarskog sajma koji bi se trebao održati krajem kolovoza. ije je o strunom sajmu na temu voarstva, jedinom te vrste u Hrvatskoj, a rauna se ponajviše na posjetu struke i voara. Izabran je i Organizacijski odbor sajma na ijem je elu Anelko Horvat, koji ima zadau što bolje pripremiti sajam. Organizacijskom odboru sajma jesu Ivan Markati, koji je zahtijevao da pripreme i sastanci Odbora ponu što prije i da se podijele zaduženja, a ne kao lani, kad se odbor sastao jedan dan prije poetka sajma, Mladen Cvek, Mladen onka, Sandra Perca i Miljenko Horvat, te naelnik opine Zlatko Horvat kao odgovorna osoba. Zbog pritužbi graana lice kralja Tomislava u Donjem Kraljevcu, Poglavarstvo je donijelo odluku da se ulica omei znakovima zabrane prolaska za kamione. Naime, iako je ulica široka samo etiri metra, njome prolaze i kamioni jer im je bliže do Goriana. (J.Š.)

PREDSJEDNIK HDSS-a Ivan Martan

U bolnikim ambulantama nema klime i mnogi puše! Predsjednik HDSS-a Ivan Martan obratio se ovih dana novinarima s više tema. Najvažnije što je ovih dana uoio je to da u bolnikim ekaonicama Županijske bolnice akovec nema klime, pa je teško i pacijentima i lijenicima, kao i svom osoblju. Takoer, kaže, rijetko koja bolnika soba ima klima - ureaje, pa je sad po ljeti pakleno. Ono što ga zabrinjava je i pušenje. Kako je eše u bolnici, uoio je da se u ekaonicama pa i pojedinim ambulantama puši, što je zabranjeno i po našim za-

konima. Takvoj praksi treba što prije stati na kraj. Kad je rije o klima - ureajima u bolnici, treba manje kupovati neke druge stvari, tako, na primjer, fotelje, a više potrebne klima - ureaje, kaže on u priopenju. Kad je rije o drugim temama, smatra da bi hrvatska Vlada trebala uzvratiti Slovencima za vinjete, na nain da povea cijene na cestama za graane Slovenije i da više oporezuje slovenske vikendice na Jadranu. (J)

Proizvoa merkantilnog krumpira Damir Mesari iz Belice skrenuo nam je pažnju na jednu temu o kojoj se inae ne govori mnogo. ije je o ponašanju prekupaca krumpira, koji ine štete ne samo svojim ponašanjem na tržištu, ve i na mnogo suptilniji nain, otkupom sitnijeg krumpira koji je izvan standarda, te prodajom tog istog krumpira kao sjemenskog svima koji nasjednu, a takvih je najviše u Slavoniji. Ove je godine, kaže, zasadio oko 25 hektara. Oekuje dobre prinose i gradi hladnjau za krumpir kapaciteta 900 tona, tonije, skladište s aktivnom ventilacijom, uz pomo mr. Mladena Matjaia. Osnovni razlozi zbog ega je danas nužno imati spremište krumpira s aktivnom ventilacijom kojom se postižu niže temperature i od oko 5 stupnjeva ljeti, jer se uzima hladni noni zrak, tiu se ekologije i uvanja krumpira.

Zabranjeno posipavanje protiv klijavosti Europska unija ve je odavno zabranila “posipavanje” krumpira sredstvima protiv klijavosti, dugo vremena u nas je bilo poznato sredstvo Tuberite. Naime, zbog poveane ekološke svijesti potrošai uvjetuju što zdraviji i kvalitetniji krumpir. Zato ga proizvoai sve više uvaju u hladnjaama, odnosno spremištima s aktivnom ventilacijom i više ga ne posipavaju sredstvima protiv klijavosti. Krumpir Damira Mesaria možda ste ve i kupili u malim pakiranjima od nekoliko kilograma ukoliko kupujete u našim veim trgovakim lancima, a pod markom meimurskog krumpira i tvrtke “Dodlek”. Kako je iz prve ruke upoznat s cjelokupnom pro-

Damir Mesari, proizvoa krumpira iz Belice: - Prekupci od nas kupuju sitniji krumpir i onda ga podvaljuju pod sjemenski. Jedini nain da se to izbjegne je gradnja pogona za preradu sitnog krumpira izvodnjom i plasmanom krumpira, zapitali smo ga kakve su se promjene s obzirom na tržište dogodile u zadnjih godinu ili dvije. On kaže: - Zbog potreba konfekcioniranja krumpira kao robne marke Meimurski krumpir, u emu mogu sudjelovati samo lanovi Meimurske udruge za merkantilni krumpir iz Belice, a u dogovoru s trgovcima, organizirali smo se na nain da smo izabrali etiri najbolje vrste krumpira koje favoriziramo u proizvodnji, nakon što smo utvrdili njihove sortne prinose i ponašanje u našem kraju. Naime, ubudue e na ambalaži, odnosno vreici robne marke Meimurski krumpir pisati i ime sorte i za što je krumpir, za kuhanje ili peenje, kao i poneki recept za pripremu krumpira. Ove godine zasadili smo sorte riviera, aladin, bella rosa i vinete kao osnovne sorte za komercijalnu prodaju.

skoro emo napraviti još jedan izbor najboljih sorata, a prema kriterijima što više suhe tvari i što manje šeera.

Zato je mogue da e se idue godine u trgovinama pojaviti još koja sorta krumpira, a neke nee biti. No to je dugotrajan postupak, ne možeš naviknuti potrošaa na jednu sortu i zatim je preko noi promijeniti. Takoer nije u trgovinama mogue imati preveliki broj sorti. Da bi upoznali nove sorte krumpira, organiziramo Dane polja krumpira u Belici upravo ovih dana.

Po hektaru oko 5 tona krumpira izvan standarda Situacija na tržištu krumpira u Hrvatskoj nije baš najbolja. Glavni razlog nisu samo cijene, ve praksa prekupaca. Naime, svakom proizvoau krumpira koji proizvodi krumpir i od najboljeg sjemenskog krumpira, a pod pretpostavkom da po hektaru proizvede oko 40 tona krumpira, ostaje oko 5 tona sitnijeg krumpira koji nije za prodaju. Prekupci su se dosjetili i otkupljuju od proizvoaa i taj krumpir po znatno nižim cijenama, te ga onda u Slavoniji prodaju pod sjemenski krumpir.

Tako prevare naivne proizvoae koji nisu pažljivi, ruše nam ugled i cijene i stvaraju nered na tržištu sjemenskog krumpira. Ako izraunate da svakom proizvoau konzumnog krumpira ostaje oko 5 tona sitnijeg krumpira po hektaru proizvodnje, rije je o veoma velikim koliinama krumpira koji preostaje, te brojkama od pet do deset tisua tona godišnje, samo u Meimurju. Proizvoai su, naravno, sretni ako prekupci žele kupiti i takav krumpir, to je jasno, no ne znaju za sve posljedice, a za posljedice oito ne mare ni kupci jer kupuju taj krumpir po nižim cijenama. A prave posljedice su nelegalno i nekontrolirano tržište sjemenskog krumpira u Hrvatskoj i poremeene cijene. Oni pak koji ne uspiju prodati sitniji krumpir, a rijetko koje obiteljsko gospodarstvo koje proizvodi krumpir ima stoku ili svinje, takvog se krumpira rješavaju zakopavanjem ili ak bacanjem na divlje deponije. To je veoma štetno i opasno, razvijaju se mnoge patogene bolesti koje onda dospijevaju na novoposaeni krumpir. Onaj koji je jednom bio u blizini baenog krumpira zna što govorim. Zbog toga smatram da bi bilo potrebno izgraditi neki pogon za preradu krumpira koji nije za prodaju, bilo da ga se prerauje u krumpirovo brašno, špirit, votku ili neki drugi proizvod. Na taj bi se nain takoer riješili sivog tržišta sjemenskog krumpira koje danas funkcionira, te bi se ujedno sprijeile ekološke štete. Problem je u tome što je takav zahvat skup, za gradnju pogona potrebna su znatna sredstva, pa o tome za sada samo razmišljam, kaže Damir Mesari, ujedno aktivan lan Limene glazbe Belica i organizator putovanja glazbenika. (J. Šimunko)

GRADSKO POGLAVARSTVO Preloga presudilo

Ruglo u centru Cirkovljana bit e srušeno Gradsko poglavarstvo Preloga presudilo je napuštenoj kui koja se nalazi u centru Cirkovljana, iza školske zgrade, koja je tijekom godina postala ruglo i gnjezdište gamadi. Kuu e u dolazeim danima, usprkos do kraja neriješenim imovinsko - pravnim poslovima, a po nalogu Poglavarstva, srušiti GKP Pre-kom. - Godinama pokušavamo riješiti imovinsko – pravne odnose, no u tome do sad nismo do kraja uspjeli. Jedna sedmina vlasništva još uvijek nije riješena. Ipak, kako dvorište i kua predstavljaju ozbiljnu opasnost za susjede i djecu jer tu ima svakakve gamadi, ak i zmija, odluili smo stvar uzeti u svoje ruke i kuu srušiti, a dvorište oistiti. Takvo stanje više nismo mogli tolerirati. Mislim da e susjedi i stanari Donje ulice u Cirkovljanu pozdraviti ovakvu našu odluku, poruio je gradonaelnik Dragutin Glavina. Andrija Pigac, prvi susjed pokojne Kate Najman ija je kua s

dvorištem postala ruglo, oduševljen je najnovijim ishodom. - Kua je nakon smrti susjede ostala prazna, nitko ništa nije ureivao pa je postala ruglo, mjesto gdje se gnijezde štakori i zmije. Tu ih ima koliko hoete. Ja sam u jednoj godini pobio 68 štakora, možda i više, dalje nisam brojao. Zbog gamadi u svom dvorištu ne mogu imati kukuružnjak jer mi sve pojedu. Kua je svojedobno predstavljala opasnost za omladinu i djecu koja su tu dolazila poskriveki piti i pušiti. Meutim, sada se na grunt i u kuu više i ne može, pa ovamo više ni ne dolaze. Ja sam svojedobno bio zainteresiran za kupnju kue i dvorišta, sve kako bih je srušio i dvorište uredio te se tako riješio gamadi, no zbog neriješenih imovinsko - pravnih odnosa to nisam mogao. Sada smo svi odahnuli zbog ove najnovije odluke Poglavarstva koju pozdravljamo, bez obzira što e se dalje dogaati s ovim dvorištem, istie zadovoljan Andrija Pigac.

Pre-kom e srušiti kuu u Donjoj 6, što posebno veseli prvog susjeda Andriju Pigaca Što e se dogoditi s gruntištem nakon rušenja kue, u Gradu još nisu odluili. Gradonaelnik istie kako se razmišlja o mogunosti da

se duž gruntišta izgradi prolaz koji e centar mjesta spojiti s Cvjetnom ulicom. (D.Mihoci)


KROZ MEI"URJE

15. srpnja 2008.

TROŠKOVI PROSLAVE 15. obljetnice osnutka opine Domašinec

Zahvaljujui donatorima potrošili tek 42 tisue kuna askošna proslava jubileja - 15. obljetnice osnutka opine Domašinec koštala je tu opinu 42 tisue kuna, izvijestio je naelnik Dragutin Lisjak na posljednjoj sjednici Poglavarstva koju je sazvao unato tome što je na bolovanju zbog nesree koju je doživio neposredno nakon slavlja. Slavlje na kojemu je, prema nekim procjenama, bilo 1.500 ljudi, ako ne i više, i svi su dobili svoju porciju besplatnog gulaša i pia, bilo bi i skuplje da nije bilo velikodušnih donatora. Proslavu je pomogao Disco club Šampion, tvrtka David Beton, Pivovara Carlsberg, Podravka, Graevinski obrt Majster, Auto centar &esenovi, #zgradnja Domašinec, Cvjetni atelje Magnolia, Lovaki savez akovec, LD &astreb iz Domašinca, opina Podturen, Vinogradarstvo i podrumarstvo Cmrenjak, Cerovec te Branko i Verona Mezga. Svima njima opina Domašinec upuuje posebne zahvale.

eka se Fond za ureenje doma pina Domašinec javit e se s ak tri projekta na nedavno raspisani natjeaj Fonda za regionalni razvoj. $a bespovratna sredstva kandidirat

e daljnje ureenje zgrade Doma kulture, zatim ureenje spoja Vrtne ulice i poslovnog centra u Domašincu, kao i projekt izgradnje mreže javne rasvjete na potezu od Turiša do groblja u Domašincu, pa što proe. $a realizaciju svakog od tih projekata potrebno je po 900 tisua kuna, ocjenjuje naelnik Lisjak.

ureenje zgrade Doma kulture u Domašincu do sada je uloženo nešto više od milijun kuna, pri emu je Fond sudjelovao s 450 tisua kuna. #zmijenjena je stolarija na katu i u prizemlju zgrade, nanovo je ureena fasada, pa je sada izgled zgrade zaista reprezentativan. sim toga, na zapadnom i sjevernom dijelu zgrade ureeno je novo kroviše. - Sada želimo prii unutarnjem ureenju ove zgrade. Namjera nam je urediti 1.200 kvadrata prostora. Planiramo spustiti stropove, urediti podove i izvesti soboslikarske radove. Budui da su stropovi od trstike i da pucaju, ti su radovi neizbježni. Takoer nam je velika želja i cilj urediti dvoranu u Domu kulture kako bismo dobili prostor za potrebe održavanja priredbi, koncerata i drugih slinih dogaaja. Kako bismo izveli te poslove, potrebno nam je, prema slobodnoj procjeni, 1,5 milijuna ku-

na i zato smo odluili ovaj projekt kandidirati na natjeaju Fonda, otkriva naelnik Lisjak. ve godine planirano je i ulaganje u društveni dom u Turišu, gdje se namjerava sanirati krovište zgrade. drugoj fazi, planiranoj za iduu godinu, doi e na red i zamjena stolarije, kao i ureenje fasade.

Imenovanje lanova Stožera zaštite i spašavanja Stožer zaštite i spašavanja je struno i koordinativno tijelo

Na sjednici pinskog vijea donesena je odluka o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i nainu držanja pasa, maaka i drugih kunih ljubimaca te uklanjanje pasa i maaka lutalica na podruju opine Pribislavec. Tako e se novanom kaznom od 100 do 200 kuna kazniti izika osoba ako ne postupa sa psom,

lici $rinskih u Šenkovcu nastavljaju se radovi na izgradnji kanalizacije. Preostalo je još nekih pedesetak metara do konanog ureenja ulice. adovi na kanalizaciji trebali bi biti gotovi do kraja ovog tjedna, a zatim se kree na ureivanje bankina i polaganje asfalta. lica bi trebala biti ureena do proslave Dana opine krajem kolovoza. Kompletni

radovi u lici $rinski iznose nešto više od 3 milijuna kuna.

planu su ove godine i radovi u lici Marka Kovaa gdje je pregledom kanalizacije ustanovljeno da ona nije ispravna. &oš se ne zna hoe li se ii u njenu kompletnu rekonstrukciju ili u djelomine popravke najkritinije ošteenih dijelova. $a ove e radove trebati izdvojiti dodatnih 300 tisua kuna

Regres

Ulica Zrinskih trebala bi biti gotova do proslave Dana opine

Na sjednici Opinskog vijea opine Pribislavec prihvaen je novi socijalni program

Uvjeti i nain držanja kunih ljubimaca

Do kraja kolovoza kompletno e se urediti Ulica Zrinskih

Vrijedni djelatnici opine Domašinec, njih etvero, primit e regres u iznosu od 1.500 kuna, dok e djelatnica Višnja Plevnjak za svoj desetogodišnji rad u pini biti nagraena s 3.750 kuna. (D.Mihoci)

Kree izrada DPU-a gospodarsko - stambene zone Istok

koje pruža strunu pomo i sprovodi akcije zaštite i spašavanja, a kojima rukovodi naelnik opine Pribislavec. Stožer se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesree na podruju opine. Na sjednici pinskog vijea Vladimir Brozovi imenovan je naelnikom stožera, dok su lanovima imenovani Branka Benik, &osip Graši, Mario Bukovec, &urica &urian i Goran Pomor.

OPINA ŠENKOVEC - ureenje centra mjesta

Iako je na bolovanju zbog nedavne nesree u kojoj je slomio ruku, naelnik Lisjak sazvao je i odradio sjednicu Poglavarstva

SJEDNICA Opinskog vijea opine Pribislavec

Na sjednicu pinskog vijea opine Pribislavec održanu u petak 11. srpnja dostavljena je odluka o održavanju zbora graana. Cilj zbora graana je omoguavanje neposrednog odluivanja i sudjelovanja mještana opine Pribislavec u davanju mišljenja i prijedloga o poslovima lokalnog karaktera. $bor graana opine Pribislavec održat e se u petak 26. rujna u velikoj dvorani društvenog doma, za sada u 15 sati. Na 21. sjednici donesena je odluka o izradi detaljnog plana ureenja gospodarsko - stambene zone #stok u Pribislavcu, koji e koštati oko 50 tisua kuna plus PDV, a inancirat e se iz prorauna opine Pribislavec za 2008. godinu. Površina tog podruja je oko 10 ha. Pretežiti dio zemljišta u industrijskom dijelu je opinsko vlasništvo, a u zahvatu stambenog dijela je privatno vlasništvo. #nicijativu za izradu tog DP -a dalo je poduzee Haix pismom namjere i interesom da se izgradi moderna tvornica obue. S obzirom na to da je dosadašnja predsjednica socijalnog vijea ura Perko dala ostavku, predloženo je i prihvaeno da se za novog predsjednika izabere Branko Štrukelj. #sto tako je predloženo i prihvaeno da se izvrši zamjena lanice Dragice Mihoci koja je zatražila razrješenje iz privatnih razloga s Dragutinom Posavcom. stali lanovi ostaju u istom sastavu.

9

makom ili drugim kunim ljubimcom na propisan nain. #sto toliko platit e osoba koja odmah ne oisti prostorije ili druge javne površine koje je dužna oistiti kada ih zagadi njezin pas ili maka te ako uvodi psa u javne ili poslovne objekte, kao i na javne ureene zelene površine. Kaznu može oekivati i osoba koja ne brine o zdravlju svog psa, make ili drugoga kunog ljubimca, osoba koja ne registrira svog psa te ne prijavi njegov nestanak. Novanom kaznom od 500 do 10 000 kuna kaznit e se pravna osoba ako poini navedene prekršaje.

Socijalni program opine Pribislavec Novi socijalni program koji je usklaen sa zakonskim normama, potrebama i mogunostima opine usvojen je na sjednici pinskog vijea. Taj program utvren je u cilju zadovoljavanja osnovnih potreba socijalno ugroženih kategorija

graana koji su se zbog razliitih okolnosti našli u stanju socijalno zaštitne potrebe. blici mogue socijalne pomoi u okviru ovoga programa jesu pomo za podmirenje troškova stanovanja i školovanja, pomo u prehrani u školskim kuhinjama, pomo u radu humanitarnih udruga i u podmirenju troškova lijeenja teških bolesnika, pomo u vidu stalne novane pomoi te u podmirenju pogrebnih troškova. &ednokratne novane pomoi i stalne socijalne pomoi takoer spadaju u oblike mogue socijalne pomoi. Pravo na dodjelu pomoi može se ostvariti pisanim zahtjevom podnesenim Socijalnom vijeu opine Pribislavec. z zahtjev je potrebno priložiti dokumentaciju koja potvruje navode u zahtjevu i dokazuje ostvareni prihod po lanu domainstva kako je ovim programom de inirano i traženo. (H. $ear)

OPINA Sveti Juraj na Bregu

Štete blizu 20 milijuna pina Sveti &uraj na Bregu meu prvima je obavila procjenu šteta nastalu u olujnom vremenu u petak 4. srpnja. Prošireno osmerolano Povjerenstvo ocijenilo je da su štete na

podruju opine na poljoprivrednim kulturama u iznosu od oko 19,400.000 kuna. Sva dokumentacija poslana je u Meimursku županiju, od koje se oekuje proglašenje elementarne nepogode. (sm)


KROZ MEI"URJE

10

15. srpnja 2008.

Donacija je okupila donatore i primatelje donacije

ŽUPA SVETOG NIKOLE biskupa u akovcu

Puno malih priloga za monitor Vrijedna donacija iz župe Svetog Nikole biskupa u akovcu predana je Djejem odjelu Županijske bolnice akovec. ije je o monitoru za mjerenje vitalnih funkcija. vaj aparat je od ogromne važnosti za praenje životnih važnih funkcija teško bolesne djece. Sredstva za nabavku skupljala su se od došaša prošle godine do skrsa ove godine meu župljanima crkve Svetog Nikole u akovcu, koji i tradicionalno svake godine skupljaju karitativna sredstva za neku namjenu. Na kupnju baš ovog ureaja odluili su se na poticaj dr. Verice &amenice koja je ukazala na potrebe Djejeg odjela, rekao nam je fra Anelko prilikom zajednikog susreta predstavnika ove župe i osoblja bolnikog odjela tim povodom u utorak 8. srpnja. - Sakupljanje je poelo još prošle godine u adventu darivanjem pšenice onima koji daju dar za tu karitativnu akciju. Nastavili smo ove godine na Svijenicu, za Gospu Lurdsku dajui svijee vjernicima koji su davali dar za tu karitativnu nakanu. akciju su bile ukljuene i maslinove granice na Cvjetnicu. No najvei dio skupio se u Caritasovim kutijicama koje smo podijelili vjernicima na poetku korizme, gdje su oni dobrovoljne priloge skupljali u svojim kuama. No kutijice su bile i u mnogim poduzeima i trgovinama gdje su se takoer stavljali darovi. Na Veliki etvrtak vjernici su skupljene priloge prinijeli kao dar svoga korizmenog odricanja.

kutijicama je sakupljeno preko 22 tisue kuna. kupno je sakupljeno preko 42 tisue i devetsto

NIKOLA POKRIVA, nogometni reprezentativac, posjetio rodni Jurovec

Najljepše se osjeam u kockastom dresu Monitor u funkciji kuna, tako da je aparat uplaen ve u travnju, a stajao je nešto manje od prikupljenih sredstava, rekao je fra Anelko. važnosti nabavke ovog aparata govorila nam je dr. Marija Hegeduš - &ungvirth, še ica Djejeg odjela Županijske bolnice akovec. - zadnje vrijeme djeca se esto s klinika u poboljšanom stanju vraaju u županijske bolnice, pa tako i našu. Takvu djecu u praktiki poluintenzivnoj njezi treba adekvatno zbrinjavati. Djecu koja su prethodno bila na respiratoru treba pratiti, a za to su potrebni kvalitetni ureaji koji prate vitalne funkcije kao što su rad srca, disanje, temperatura, tlak i drugo kod djece svih dobi, od onih najmanjih, tek roenih, pa na dalje. z pomo kvalitetnog monitora to je mogue i najtonije pratiti, rekla je doktorica Marija Hegeduš - &ungvirth, še ica Djejeg odjela Županijske bolnice akovec. (BM)

OPINA Kotoriba

Prijedlozi za opinska priznanja primaju se do 15. kolovoza Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja opine Kotoriba poziva vijenike V-a, graane, udruge graana, politike stranke, vjerske zajednice i ostale pravne osobe da do 15. kolovoza 2008. godine dostave pisane prijedloge s obrazloženjem za dodjelu javnih priznanja opine Kotoriba za 2008. godinu. Prijedlozi se dostavljaju na adresu pine u zatvorenim omotnicama. &avna priznanja mogu se dodjeljivati graanima opine i drugim osobama, njihovim udrugama, drugim jedinicama lokalne i podrune (regional-

S nogometašima NK Bratstvo s kojima je igrao kao pionir

ne) samouprave, ustanovama, trgovakim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama za istaknute uspjehe u radu i djelovanju, kojima osobito pridonose razvoju i boljitku opine ili pojedinih njezinih djelatnosti, u znak poasti ili zahvalnosti. &avna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, meunarodnim organizacijama, te udrugama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima. pinska priznanja dodjeljuju se povodom Dana opine za &esensko križevo u mjesecu rujnu. (A. Fuš)

Hrvatski nogometni reprezentativac i lan francuskog FC Monaca iskoristio je krai predah izmeu nastupa na < 2008. i poetka priprema za novu sezonu, posjetivši svoje kolege i prijatelje u rodnom &urovcu. Njegov boravak kod kue iskoristili smo za krai razgovor o nogometu, životu, djevojkama, kolegama i planovima. • Kakve su uspomene na nedavni EURO u Austriji? - Premda nije završilo kako smo željeli i kako je oekivala naša ne samo sportska javnost, mogu rei da je sve bilo jako, jako lijepo. Pola minute nas je dijelilo do ulaska u završnicu, ali srea je otišla na drugu stranu. • Što se zbivalo tih minutu dvije uz rub igrališta i u glavama igraa i vodstva? - Naravno da smo se veselili Klasnievom golu. tom trenutku se svašta zbivalo, i to vrlo brzo. Nismo uspjeli u zamjeni igraa, suci su malo produžili utakmicu, a Turci to iskoristili. &edanaesterci su uvijek lutrija, a mi ovaj put nismo odigrali dobro i tako smo doma otišli ranije negoli smo to planirali. • Stari i mladi. Ima li toga meu kockastima? - Starijih i mlaih ima, ali samo po godinama.Sveostalojekakotrebabiti. Svi smo kao jedan, slažemo se i pomažemo. zraje u reprezentaciji je izvrsno i mogu vam rei da se nigdje tako lijepo ne osjeam kao s reprezentacijom. Najljepše je u kockastom dresu.

U Dinamu se više trenira • A gdje je ljepše, u Dinamu ili Monacu?

- Meni je Dinamo velika ljubav i sretan sam što sam bio lan tako velikog kluba. Tu sam ostvario najvee igrake domete do sada i iz Dinama sam otišao u jedan veliki i dobar klub. Lijepo mi je bilo u Dinamu, a lijepo je i u Monacu. ba su kluba velike i zdrave sredine. Mogu rei da se u Dinamu više i strože trenira.

Monacu je sve nekako ležernije. Ali igramo dobro. • Monaco je klub s puno igraa izvan Francuske. Kako se sporazumijevate? - Na francuskom jeziku, koji neki govore bolje, drugi slabije, a mi ostali se snalazimo. Meni puno pomaže &erko Leko, koji dobro govori francuski i pravi je kolega. A loptu svi razumijemo. • ujemo kako imaš namjeru otii iz Monaca. - Nije mi prioritet otii, jer stvarno ovdje imam sve što želim i ugovor na etiri godine. No stigne li kakva nemoralno dobra ponuda, otišao bih. Moj menadžer pregovara s talijanskom omom i svakako da bih tamo želio igrati. oma je stalni sudionik Lige prvaka, a talijanska liga je najjaa u <uropi. Ako ne odem, ostat u ovdje i igrati kako najbolje znam i mogu. • U reprezentaciji Hrvatske ima mjesta za Nikolu Pokrivaa? - Vjerujem da ima. #zbornik Bili je rekao da na sve nas rauna i ja u se s veseljem staviti na raspolaganje Biliu, za prijateljske i kvali ikacijske utakmice. • Jako dobro zvui a i igra tandem Pokriva - Vukojevi!?

Pred polazak u daleki Monaco u novom BMW-u

- gi (gnjen Vukojevi, op.a.) je stvarno igraina i ljudina. $a ekipu i prijateljstvo doslovce izgara. Sve ovisi o izbornikovim planovima i željama, no gi i ja sigurno možemo zajedno, i to jako dobro. Mogu, naravno, i s drugim igraima, jer u reprezentaciju dolaze zaista najbolji.

Mnogo je lijepih, ali Mia je najljepša • Nikola, imaš li ti vremena za mladenaki život i kako ga provodiš? - vijek se nae vremena za mladenake stvari. #stina, ne zalazim previše u neke klubove ili lokale, ali volim s prijateljima sjesti u ka i, na terasu i promatrati svijet oko sebe. • A djevojke? Imaš li stalnu djevojku i jesu li Hrvatice ljepše od Francuskinja, pa i Austrijanki koje si vidio na EURU. - Hrvatice su ljepše od svih drugih! A meu njima najljepša je Mia Šlogar! $akljuite zbog ega tako velim. • Ona je tvoja djevojka? - Da, ona je moja djevojka. &ako je lijepa i dobra. azumijemo se. Želim rei kako naša veza nije tipa nogometaš - missica, jer mi smo zaista obian mladi zaljubljeni par. #stina, Mia je bila miss sporta, a sada je osim što je lijepa i vrsna i uspješna poslovna žena. Ako zaigram u #taliji, bit emo jedan drugome bliže. • Što te još nisam pitao, a imaš potrebu rei našim itateljima? -PutemM< #M SK#HNV#NA želim rei da mi je Stanislav Vugrinec kao trener i ovjek najviše pomogao u nogometu. # želim mu ovim putem rei: Hvala za sve. Vuga, ljudina si!

Želim zahvaliti svom ouhu #vanu Kolariu koji je stalno uz mene. # majci koja proživljava svaki moj nastup i odlazak na put. #, naravno, pozdrav svima u M< #M SK#M NV#NAMA i posebno prijateljima i kolegama u najljepšem selu na svijetu. Malom Parisu, mojem &urovcu. Nikola Pokriva ima 22 godine, ima u džepu oko 5 milijuna eura vrijedan ugovor s Monacom, ima sigurno mjesto u klubu, u hrvatskoj reprezentaciji i mogunost prelaska u novu sredinu, za još jai ugovor.

srcu ovog trenutka ima mjesta samo za Miju Šlogar, buduu jurovsku snehu, kako ju zovu Nikolini prijatelji iz NK Bratstvo &urovec, meimurske fair play ekipe godine. no što nam je drago, stekli smo dojam da je Nikola jednako obian ovjek sada kad ima milijunski ugovor kao što je bio kada se on mjerio u kunama, a u tome i je veliina velikih! (Stjepan Mesari)

Zdenko Novinšak i Bernhard Bogda Nikolini su prijatelji stari


KRZ M*+"RJ*

15. srpnja 2008.

ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM odjelu Opinskog suda

OPINSKO VIJEE Donja Dubrava

“Tužibaba” svaa Donjodubravane Opinske Internet stranice vrlo su posjeene i redovito se ažuriraju s najnovijim vijestima. Na stranicama postoji rubrika “Tužibaba” koja je zamišljena da mještani mogu davati konstruktivne prijedloge za boljitak opine. Meutim, Tužibaba je postala nešto sasvim drugo jer se ne vidi tko stavlja sadržaj na blog. Urednik donjodubravskih Internet stranica Mladen Hunjadi na sjednici Vijea iskazao je nezadovoljstvo jer su sadržaji izmakli kontroli i pišu se sadržaji kojima se grubo vrijeaju pojedinci. Hunjadi istie da su takvi napisi rezultirali prijetnjama, sudskim tužbama, fizikim obraunima te jednoj ružnoj slici o Donjoj Dubravi koja se preko Internet stranica šalje u svijet. Stoga je Mladen Hunjadi predložio vijenicima da se pisanje na Tužibabi ogranii na dva puta tjedno. Poglavar Franjo Fabi smatra da Tužibabu jednostavno treba ukinuti. - Svakojake sadržaje pišu ljudi bez kulture i morala, kojima je cilj da se preko Tužibabe obraunavaju, rekla je vijenica Marina &ankoci, dok vijenik Sla-

Zadužen za ureivanje opinskih Internet stranica - Mladen Hunjadi

ven Ujlaki smatra da Donjodubravani nisu dorasli ovakvom nainu komuniciranja. Na sjednici su bila dva prijedloga: da se Tužibaba ukine ili da se otvori dva puta tjedno. Veina vijenika digla je ruku da se u probnom roku (do idue sjednice OV-a) Tužibaba otvori u ponedjeljak i etvrtak u vremenu od 20 do 21 sat. U to e vrijeme urednik Mladen Hunjadi kontrolirati i analizirati sadržaje koji se pišu, zlonamjerne napise i oni kojima je cilj uvreda pojedinaca bit e brisani i dostavljeni elnicima opine. Naelnik opine Marijan Varga in=ormirao je vijenike da dinamika izgradnje novog vrtia ide prema planu, a opina e izgradnju parkirališta Djejeg vrtia i Osnovne škole za koje je izraeno idejno rješenje kandidirati Fondu za regionalni razvoj. Istom =ondu kandidirat e se još dva projekta: pješako biciklistiku stazu prema Kotoribi i nastavak ureenja Doma za nacionalne manjine. Opina Donja Dubrava krenula je u osnivanje puhakog orkestra. $a sviranje u orkestru interes je pokazalo dvadeset troje uenika iz Donje Dubrave i Donjeg Vidovca. S njima e raditi dva struna uitelja, a u tijeku je kupnja instrumenata. $a sufinanciranje kupnje instrumenata oekuje se pomo iz Meimurske županije. Županijska uprava za ceste krenula je u rekonstrukciju raskrša kod Mlina na tromei izmeu Kotoribe, Donje Dubrave i Donjeg Vidovca radi što bolje sigurnosti sudionika u prometu. adovi su kod mnogih vozaa, posebice kamiona, izazvali nezadovoljstvo novom regulacijom prometa, a reagirali su i elnici spomenutih opina zatraživši struno oitovanje o radovima. (A. Fuš)

Rekonstrukcija raskrša kod Mlina izazvala je nezadovoljstvo mještana i opinara Vezano uz radove na rekonstrukciji raskrša na tromei Kotoribe, Donje Dubrave i Donjeg Vidovca kod Mlina, za struno mišljenje upitali smo ravnatelja ŽUC-a $orana Šaria, dipl. ing. - U radove na ureenju spomenutih raskrša krenuli smo kako bi se stvorila vea sigurnost sudionika u prometu. adi bolje preglednosti, dolazak iz Donje Dubrave mora biti 90 stupnjeva, što smo mi sada i osigurali, a novim otokom dolazi do smirivanja prometa i veim oprezom vozaa. Ovime apeliram na vozae da zbog svoje sigurnosti i svih sudionika u prometu poštuju prometnu signalizaciju i ogranie brzinu vožnje, dok bi policija (uz eši nadzor) trebala adekvatno kazniti sve nesavjesne vozae. Šari je predoio i rješenje inspektora za cestovni promet &osipa Grana, prema kojem poduzee Grozd do 25. srpnja ove godine mora porušiti visoko raslinje i drvee iz

Ažurnost ouvana na teret opina i Grada Preloga $emljišno - knjižnom odjelu Opinskog suda u Prelogu, koji djeluje za podruje šest donjomeimurskih opina i Grad Prelog, prijetilo je da e ostati bez jednog od troje re=erenata, što nikako nije dobro došlo u vrijeme kada se obim poslova znaajno poveava. $bog toga, ali i bojazni da $emljišno - knjižni odjel s re=erentom manje nee moi zadržati razinu usluge i ažurnost na kakvu su graani donjeg Meimurja navikli i kakvu i oekuju, predsjednica Opinskog suda u Prelogu &adranka Potonjak pozvala je naelnike opina i gradonaelnika Preloga na sastanak na kojemu je obrazložila ozbiljnost problema te ih pozvala u pomo. $amolila je da razmisle o mogunosti da jedinice lokalne uprave i samouprave na odreeno vrijeme, do kraja godine, do kada bi se trebalo iznai neko drugo rješenje, zaposle re=erenticu kojoj 1. srpnja istie ugovor o radu, a koja je u $emljišno - knjižnom odjelu radila kao djelatnica FINA-e. Naelnici opina i gradonaelnik Preloga usuglasili su se da valja pomoi te da se re=erentica Petra Kozari iz Preloga primi u službu $emljišno - knjižnog odjela Opinskog suda u Prelogu, i to preko jedinica lokalne samouprave. Odobrenje za to dalo je i nadležno Ministarstvo. Opine i Grad Prelog e po kljuu broja stanovnika sufinancirati iznos plae zemljišno - knjižne re=erentice koja mjeseno iznosi 6.107 kuna bruto.

To znai da e Grad Prelog za plau re=erentice mjeseno izdvajati 1.878 kuna, opina Donji Kraljevec 1.177 kuna, opina Kotoriba 795 kuna, opina Gorian 751 kunu, opina Sveta Marija 580 kuna, opina Donja Dubrava 542 kune, te opina Donji Vidovec 380 kuna. - Nismo najsretniji ovim rješenjem, jer ini se da nam se dogodio još jedan sluaj decentralizacije i to, na žalost, decentralizacije obveza. Ipak, odluili smo pomoi jer je to nama u interesu, jer želimo ažuran katastar i gruntovnicu, obrazložio je gradonaelnik Glavina. $emljišno - knjižni odjel Opinskog suda u Prelogu u 2006. godini primio je 2.548 predmeta. Troje zaposlenih uspjelo je riješiti veliku veinu predmeta, tako da su u toj godini ostala neriješena tek 552 predmeta, uz, valja napomenuti, tada mjeseni priliv od 212 novih predmeta. Prema dostupnim statistikim podacima, ispada da je u toj godini svaki re=erent riješio 732 predmeta, što nije malo. Želi li se zadržati takva ažurnost uz povean priliv predmeta, $emljišno - knjižnom odjelu preloškoga suda svakako su potrebna tri re=erenta. Donjomeimurski elnici zajedno s predsjednicom suda nadaju se da e do kraja godine nai neko prihvatljivije rješenje i na teret nadležnog Ministarstva zadržati tree radno mjesto u $emljišno - knjižnom odjelu. (D.Mihoci)

OPINA Strahoninec

zaštitnog pojasa kod Gostionice Mlin u dužini oko 80 metara. - Nama je zadatak da stvorimo sigurnost svih sudionika u prometu, a struka koja misli da ovo rješenje nije dobro neka se javi, rekao je ravnatelj ŽUC-a $oran Šari. (A.F.)

U DONJOJ DUBRAVI održano natjecanje s navalnim vozilima

Pobjeda domainima U sklopu obilježavanja Dana opine, DVD Donja Dubrava treu godinu za redom domain je i organizator zanimljivoga vatrogasnog natjecanja s navalnim vozilima. Kroz natjecanje vatrogasci ispituju ispravnost svojih vozila i opreme. Ove godine na natjecanje je došlo sedam ekipa. Najbolja je bila druga ekipa donjodubravskih vatrogasaca, drugo mjesto pripalo je DVD-u Kotoriba, dok su trei bili lanovi DVD-a Legrad iz Koprivniko

11

- križevake županije. Najboljima su u trajno vlasništvo urueni pehari, a na natjecanju su još bili vatrogasci iz Svete Marije, Preloga, Donjeg Vidovca i prva ekipa DVD-a Donja Dubrava. Vatrogasce su na otvorenju natjecanja pozdravili naelnik opine Donja Dubrava Marijan Varga i predsjednik Vatrogasne zajednice etiri najistonije opine Meimurja Andreas Lisjak. (A. Fuš)

Vatrogasno natjecanje s navalnim vozilima

Kulturni centar uzet u obzir za EIB II Opina Strahoninec dobila je poetno zeleno svjetlo od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva za izgradnju planiranog kulturnog centra na mjestu sadašnje zgrade Opine. Tako je Strahoninec, nakon što je tri godine bio “u ladici”, dobio nominaciju za program EIB II - Integralni razvoj lokalne zajednice, 2005. - 2008., koji je zamišljen kao pomo financiranja za komunalnu i društvenu in=rastrukturu, i uzet u obzir za pomo pri financiranju projekta izgradnje kulturnog i multimedijalnog centra. Cijela investicija je “teška” oko 8 milijuna kuna, no još se ne zna toan omjer sufinanciranja. A u izgradnju e se s radovima krenuti tek kad se dobije ta in=ormacija, kako se ne bi “zaletjeli” pa to sami godinama morali

otplaivati. Ono što opini sada predstoji jest da što prije pribavi graevinsku dozvolu i pripremi svu potrebnu dokumentaciju kako bi bila sigurna da e ui u ovaj program sufinanciranja. S krajem godišnjih odmora, do poetka rujna, trebalo bi se sve znati. Što se tie radova, u Strahonincu je trenutano sve malo stalo. Meimurske su vode u vezi s kanalizacijom raspisale natjeaj za materijal, tako da bi potkraj ovog mjeseca trebali krenuti i daljnji radovi na izgradnji kanalizacije. Ureenje i izgradnja pješake staze u Polevama nee ii prije rujna, jer e ponude za izgradnju biti dosta više od planiranih troškova, pa i opina i ŽUC moraju dobro razmisliti kada e krenuti u izgradnju. Prioritet je ipak velika investicija izgradnje kulturnog centra.

Ovako bi trebao izgledati kulturni centar u Strahonincu


KROZ MEI"URJE

12

15. srpnja 2008.

NEZAPAMENO NEVRIJEME u Meimurju

Vjetar upao stabla, nosio crijep, a voda punila podrume lujni vjetar u trenutku je rušio, doslovce, upao stabla, razotkrio stambene i gospodarske objekte, a crijep je letio na sve strane. Podrumi i prizemne prostorije rijetko gdje su izdržali te je voda s muljem ušla u njih. Najviše je stradalo podruje opine Sveti &uraj na Bregu, dio opine Štrigova, podruje $ebanca, Plešivice i Merhatovca, dio Grada Mursko Središe, a ni ostali dijelovi Meimurja nisu pošteeni od nevremena. Što nije stradalo u nedjelju, “dobilo” je u ponedjeljak ujutro. #z &avne vatrogasne postrojbe akovec te od DVD-ova doznajemo

da su njihovi vatrogasci ispumpavali vodu iz podruma i prizemnih prostorija u Maloj Subotici, akovcu, Žiškovcu, Ferketincu, Makovcu, Štrigovi, Murskom Središu, Pribislavcu i Kuršancu. Gasili su dva požara, kod Pribislavca i Lopatinca, te uklanjali stabla s ceste akovec Štrigova.

Štete na kupinama 20 tisua kuna pet su stradali i poljoprivrednici. Tomislav Kežman iz Frkanovca bavi se intenzivnim uzgojem kupine ekstra klase.

Kežman uz svoj uništeni kupinik

- #zvan sebe sam. trenutku olujni vjetar koji je nosio kišu i tuu uništio mi je sav trud. Polomio je metalne nosae, pokidao žice, doslovce išupao panjeve kupina, a plodovi su ošteeni do kraja. Samo za ovu godinu pretrpio sam štetu od preko 20 tisua kuna, izjadao se Kežman, pozvavši nas na lice mjesta da se uvjerimo u tragediju koja je zadesila jedan od najureenijih kupinika u Meimurju. Damiru Gotalu na cesti kod Pleškovca u vožnji se srušilo stablo na automobil, srea što mu se ništa ozbiljnije nije dogodilo. Pretrpio je materijalnu štetu zbog ošteenja automobila, a da ne govorimo koliko je neugodno doživjeti tu situaciju na cesti.

županijske ceste, da ne govorimo o onima koja su išupana na privatnim parcelama. $auujue je to što je nevrijeme upalo zdrava stabla, praktiki nije bilo truloga srušenog stabla.

nevremenu su stradale i stogodišnje trešnje i lipe, da ne govorimo o išupanim bagremima. Posebna su opasnost borovi. ni imaju plitko korijenje, a velika stabla.

Po prometnicama srušena stabla i granje

Opasno je sklanjati se pod stabla

Nikad do sada nije bilo toliko srušenih stabala na meimurske prometnice kao za olujnog nevremena koje je Meimurje pogodilo u nedjelju poslije podne i ponedjeljak ujutro. $oran Šari, ravnatelj Ž Ca, u izjavi za Meimurske novine o posljedicama prekjuerašnjeg i juerašnjeg nevremena nabrojio nam je dvadesetak stabala srušenih na

$oran Šari vozaima je poruio da je posebno opasno sklanjati se pod stabla za nevremena. Neki vozai instinktivno traže zaklon pod stablima kod iznenadne tue, a to može biti pogubno, ako je praena jakim vjetrom, jer postoji opasnost rušenja stabla na automobil. Srušenih stabala od nevremena u nedjelju bilo je posvuda na cesti Mali Mihaljevec - $asadbreg, kod kruglog Vrha, Dragoslavec Brega, na cesti Pleškovec - Frkanovec, u Merhatovcu, na cesti Žiškovec - Vratišinec ak etiri komada, na cesti Podturen - Sivica tri komada. Srušenih stabala bilo je i na cesti Peklenica - Mursko Središe, Vratišinec - Brodec, na cesti od Murskog Središa prema graninom prijelazu Bukovje, na cesti Hodošan - Palinovec, da ne nabrajamo brojna mjesta s kojih su ekipe koje je angažirao Ž C uz srušena stabla uklanjale i slomljene grane i liše koje stvara opasan sklizak tepih i otežava uvjete vožnje. $oran Šari rekao nam je da e narediti išenje svih jaraka i propusta koji nisu dovoljne širine i vlasnicima koji su ih suzili dati rok od nekoliko dana da ih vrate na primjerenu širinu.

U rašišavanju prometnica pomagali i vatrogasci

Šezdeset litara kiše u 20-ak minuta - Neviene bujice kojima smo svjedoci u posljednje vrijeme nalažu nam prilagoavanje novonastalim prilikama i promjenu ponašanja. Ne smije se dogoditi da se bujice slijevaju na prometnice zbog zakrenih propusta, kaže Šari.

Damiru Gotalu na auto u vožnji srušilo se stablo

Zoran Šari, ravnatelj ŽUC-a, u ponedjeljak je zakazao sastanak za službu 112, policiju i vatrogasce radi dogovora o pripremama za djelovanje prije nego oluja pone, jer se i nadalje mogu oekivati ovakva nevremena

ponedjeljak ujutro $oran Šari, ravnatelj Ž C-a, sazvao je sastanak s izvoaima radova radi daljnje koordinacije. Tako su etiri ekipe iz firme Pavlic i etiri iz Tegre bile još na rašišavanju prometnica od liša, šljunka raznesenog s bankina, granja i ureenju propusta. Meimurje je bilo suoeno s nevienim bujicama, tako da se na ponekim lokacijama, kao na podruju Svetog &urja na Bregu, sruilo i do 60 litara kiše na etvorni metar u svega dvadesetak minuta. - Moramo unaprijed spremno doekati takve situacije, kaže $oran Šari, pokrenuvši inicijativu radi zajednikog dogovora: Ž C-a,

Posla u uklanjanju granja bilo je na pretek

službe 112, vatrogasaca i policije radi zajednikog djelovanja na rašišavanju prometnica u kritinim situacijama. Ž C e pripremiti kartu kritinih toaka i želio bi osigurati dojave putem SMS poruka prije nailaska oluja kako bi svoje ekipe uputili na kritine toke radi promptnog rašišavanja prometnica. Prvi sastanak s navedenim službama organiziran je u Ž C-u u ponedjeljak u 14 sati. - Moramo udružiti snage i svi biti spremni na zajedniko djelovanje. Ni u kom sluaju ne smije se desiti da u sluaju potrebe hitna pomo ne može izai na teren zbog zakrenih prometnica. Vremenske neprilike kakve nas sve eše zadese traže od nas da se drugaije organiziramo i pripremimo. $oran Šari posebnu pohvale odao je &avnoj vatrogasnoj postrojbi, dobrovoljnim društvima i pojedincima koji su iskazali veliku solidarnost u rašišavanju prometnica u nedjelju. - Solidarnost meu ljudima bila je velika, kazao je Šari. $bog toga želim radi buduih situacija uz sve navedene nadležne službe ukljuiti i opine i komunalne službe ili stožere civilne zaštite po opina. im ranija dojava, to lakše organiziranje rašišavanja prometnice. (S. Mesari , B. Malekoci - leti)


K' MEI"/E

15. srpnja 2008.

13

NAKON 55 GODINA od najvee europske nesree na rijeci Dravi, Prelog odaje poast žrtvama

Za sjeanje na utopljenike spomenik u obliku vira Prije 55 godina na rijeci Dravi kod Preloga dogodila se najvea europska nesrea na rijekama, u kojoj je život izgubilo 14 ljudi iz Preloga. Bio je 13. rujna 1953. godine. U amcu koji je prevozio ljude preko Drave koji su išli rezati šibu, koja se koristila za vezanje kukuruzovine i pletenje korpi, a koji se prevrnuo zbog prekapacitiranosti, nalazilo se 29 osoba. Njih 15 se spasilo. Utopili su se: #van Božek, Andrija Malek, #van Novak, Magdalena Kramar, Ana Mikec, Stjepan Šestan, Štefanija Božek, Mijo Lukai, Margareta Pavec, uro Zvornik, #van Zvornik, Antun Možek, #van Sinkovi i Stjepan Novak. Prvog dana tragedije pronaeno je nekoliko tijela, a zatim su tijela pronalažena dnevno, neka i nakon dva tjedna, sjeaju se još uvijek živue dvije preživjele svjedokinje nesree Franciska Šestan, roena Kosir, i Ana Fleten, roena Šestan. Na preloškom groblju nisu sahranjeni svi utopljenici, tijela dvoje ljudi nisu nikad pronaena. Ove strašne nesree u Prelogu se i danas živo sjeaju, a u povodu jubileja pokrenuta je inicijativa da se na neki nain oda poast žrtvama Drave ili, kako bi neki tvrdili, ondašnje politike koja je dopuštala da se samo jedan dan u godini uz nadzor struktura ide u rezanje šibe.

Spomenik kod kapelice Sv. Huberta #dejno rješenje spomenika koji e se podii na prostoru kod kapelice Sv. Huberta nedaleko od Preloga

Pjevaki zbor “J. Š. Slavenski” još je jednom pokazao da se može nositi s najveim svjetskim zborovima

Srebro na Svjetskim zborskim igrama Idejno rješenje spomenika žrtvama najvee europske nesree na rijeci Dravi dala je preloška arhitektica Darinka Kalšan. Njime se želi postii simbolika tragedije i u oblikovnom i u materijalnom smislu. Zato e spomenik biti graen u obliku spirale koja simbolizira dravski vir u kojem su unesreeni nestali, a ujedno i put kojim su uzdignuti u Nebo. - Makar nisam rodom iz Preloga, ja sam u djetinstvu ula za tu strašnu tragediju. Kada su me iz #nicijativnog odbora na elu s preloškim župnikom pre. Antunom Hoblajem pozvali da im pomognem oko prijedloga kako bi spomenik žrtvama mogao izgledati, odmah sam znala da spomenik treba imati nekakav kružni oblik, oblik vira koji nagovještava gdje su ti ljudi izgubili živote, a izgubili su ih u virovitoj Dravi. Najprije sam ponudila jedno monumentalno rješenje. Predlagala sam spomenik od dva kvadrata visoka 1,40 metra, no to nije bilo naj-

bolje prihvaeno. Nakon toga ponudila sam ovo drugo rješenje. Predložila sam da se spomenik izgradi od kamena por ido s izvora rijeke Drave u #taliji te dravskih oblutaka. Sve mjere spomenika proizlaze iz modula godina žrtava, broja poginulih, godine u kojoj se tragedija dogodila, obljetnice tragedije. Zamislila sam da se za svaku žrtvu postavi jedan stupi od por ida na podlogu zasutu kamenim oblucima iz Drave, a u središte jedan dimenzijama nešto vei stup. Na malim stupiima bili bi ispisana imena žrtava, a na veem bi bio tekst o tragediji. Visina stupia je razliita, kako bi obilježila razliitost svakog stradalnika, forma je kvadratna jer je ona semantiki znak hrvatstva. Stupii se redaju po toj zamišljenoj spirali, tom viru, svaki za sebe, osim njih dva. Dva stupia koja sam zamislila poredati jedan do drugoga sim-

boliziraju oca i sina koji su stradali u ovoj strašnoj tragediji, pokušala je vizualizirati svoju odlinu zamisao arhitektica Kalšan.

U tri godine tri spomenika Zahvaljujui ovoj inicijativi i angažmanu arhitektice Kalšan, Prelog e uskoro dobiti još jedan vrijedan spomenik. Bit e to trei u tri godine. U tom kratkom vremenskom periodu Prelog je dobio spomenik Domovinskom ratu, spomenik “Drafrskom brodoru” i sada e, eto, biti izgraen spomenik u znak sjeanja na žrtve najvee europske nesree na rijeci Dravi. Prostor sjeanja na dravsku tragediju uredit e tvrtka Mozaik iz Štrukovca za iznos od gotovo 62 tisue kuna, bez PDV-a. Spomenik bi trebao biti predstavljen javnosti na dan tragedije, 13. rujna. (D.Mihoci)

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO Robadje

Tua pokvarila raspoloženje Tradicionalno, drugi vikend u srpnju DVD Robadje organizira susret vatrogasaca i veliku zabavu. Tako je bilo i prošle subote, ali sve puno skromnije negoli proteklih godina. Razlog je vrlo jednostavan. Tua koja je padala prošli petak toliko je uništila vinorodni kraj da vjerojatno nikome nije bilo do velikog slavlja. Na poetku priredbe okupilo se tek dvadesetak domaih gasitelja te njihovih kolega iz Štrigove. Na misi koju je kod kapelice Bezgrešnog zaea BDM služio domai župnik monsinjor Leonard Logožar bilo je pedesetak ljudi, uglavnom sumornih i zamišljenih pogleda. Domai gasitelji, predvoeni predsjednikom Vladimirom Novakom, trudili su se da se gosti osjeaju što bolje jer, što je bilo,

USPJEH Pjevakog zbora “J. Š. Slavenski”

popraviti se ne može. - Ali srce jako je ..., kaže jedna pjesma, pa e tako i mještani i vatrogasci Robadja preboljeti brige i dogodine se moi veseliti uz svoje tradicionalno druženje. (S. Mesari)

Domai gasitelji na svetoj misi

U redakciju Meimurskih novina u ponedjeljak ujutro stigla je prekrasna vijest o novom uspjehu Pjevakog zbora “Josip Štolcer Slavenski” iz akovca. Zbor je ovaj vikend nastupio na najveem svjetskom natjecanju zborova - Svjetskim zborskim igrama - Graz 2008, gdje je u kategoriji sakralne glazbe, u kojoj se natjecalo 49 zborova iz cijelog svijeta, Slavenskom po broju osvojenih bodova pripala srebrna svjetska medalja. Tajnik zbora Dejan Buva u dopisu je istaknuo kako je samo sedam renomiranih svjetskih zborova osvojilo više bodova od Slavenskog, te da su zlatne medalje osvojili zborovi iji su la-

novi studenti glazbe sa svjetski poznatih univerziteta. Pobjednik kategorije je Stellenbosch University Chor iz Južnoafrike Republike. Slavenski i njegova dirigentica Senka Bašek - Šamec još su jednom na najbolji mogui nain pokazali da se mogu nositi s najveim svjetskim zborovima, te prezentirali Meimurje i Hrvatsku u najboljem svjetlu. Ovakav uspjeh meimurski amaterizam do sada još nije ostvario, a novu priliku za dokazivanje lanovi zbora imaju ve ovaj vikend kada se ponovo vraaju u Graz gdje e se natjecati u kategoriji velikih mješovitih zborova.

LIONS KLUB Zrinski akovec

Mladi iz 14 zemalja oduševljeni Meimurjem U ponedjeljak 14. srpnja u prostorijama Grada akovca gradonaelnik Branko Šalamon primio je Lions klub Zrinski akovec, povodom održavanja Kampa mladih 2008. Kamp pod nazivom“Mladi uvari prirode” održava se od 11. do 21. srpnja. Ovo je osmi kamp meunarodne razmjene djece u Hrvatskoj . To je jedan od programa kojim se bavi Lions klub. Prvi put je u akovcu održan prije tri godine i ovo je ve drugi u akovcu koji organizira Lions klub Zrinski. Mladi borave ovdje etiri dana i obilaze Meimurje i sjeverozapadnu Hrvatsku. Tada kreu na Cres, a na putu do tamo staje se na Plitvicama kako bi ih se upoznalo s ljepotama Hrvatske. Želja i cilj Lions kluba jest da se taj kamp de initivno smjesti na Cres kao stalno mjesto

okupljanja. - Djeca dolaze iz 14 zemalja, a njihova starosna dob je izmeu 17 i 21 godine. Oduševljeni su Meimurjem i uživaju u svemu, a meimurske obitelji kod kojih su smješteni potrudile su se da pokažu autohtonost svojim gostima, kazala je organizatorica kampova Vesna Sabol- Opai. Kao što djeca iz stranih zemalja dolaze u Hrvatsku, tako i djeca iz Hrvatske odlaze u druge zemlje diljem svijeta. Trenutno postoji oko 135 kampova u cijelom svijetu, a djeca iz Hrvatske ove godine odlaze u kampove u Kinu, Tajvan, Ameriku, Australiju, Grku, Portugal ... Zaprimivši mlade iz cijelog svijeta, gradonaelnik Branko Šalamon zaželio im je dobrodošlicu, ugodan boravak i dobar provod. (H. Zear)

Župnik tješi i poziva na vjeno nadanje

Tek nekolicina gostiju iz DVD-a Štrigova

Mještani tužnih lica zbog prošlotjednih nevolja

Mladi uvari prirode, nakon upoznavanja Meimurja, odlaze na Cres


15. srpnja 2008.

14

Katolika crkva i Hrvati Imamo sreu što živimo u demokratskoj Hrvatskoj u kojoj svatko smije izraziti svoj stav i mišljenje. “Meimurske novine” daju svima graanima Hrvatske takvu šansu. U prošlom broju gospodin novinar koji se potpisuje sa “Feno” tvrdi izmeu ostaloga da je “Ugovor” izmeu Hrvatske i Vatikana (pape) koristan za “desniarsku vladu ali da je zauvijek štetan za narod. Ako mislite da je HDZ desniarska vlada onda ste ve u krivu. Kad bi HDZ bila desniarska vlada onda bi ve zabranila jugo komunistima da se kite anti=ašistikim obilježjima jer znamo što su radili poslije drugog svjetskog rata i na koji nain osiromašili Hrvatsku. Drugo, tvrdite da je “Ugovor” izmeu Hrvatske i Vatikana štetan za narod, za koji narod je taj “Ugovor” štetan? Ako mislite na jugoslavenski narod onda imate pravo. Ali vi ste nešto prespavali. Mi ve dugo godina imamo suverenu državu Hrvatsku u kojoj vlada hrvatski narod. Ovdje u Njemakoj vlada njemaki narod bez obzira što dozvoljavaju da se grade džamije i židovske sinagoge. To je demokracija. I mi koji ovdje živimo to dobro osjeamo. Vi gospodi-

ne “Feno” imate svoju kuu, a ja imam opet svoju kuu. U Vašoj kui vladate Vi, a u mojoj kui vladam ja. U Vašoj kui Vi imate svoje ukuane, a u mojoj kui ja opet imam svoje ukuane. To je tako i tako to mora biti. Da prijeemo na “Ugovor”. Katolika crkva ve stoljeima živi u svojem hrvatskome narodu. Hrvatski narod opredijelio se za zapadnu kulturu i civilizaciju. I ako hoete tim Ugovorom napravljena je ograda izmeu Hrvatske i Srbije. Ali što je sad tu loše ako izmeu Vašeg grunta i mojega grunta stoji ograda. Unato toga možemo si biti dobri susjedi. Na Vašem gruntu vladate Vi, a na mojem vladam ja. I toka. Jedan aktualan primjer. Kada smo na nedavnom nogometnom europskom prvenstvu pobijedili Njemaku odmah nakon utakmice nazvao me jedan prijatelj Srbin (igramo stolni tenis u klubu). On je iz Beograda, a živi ovdje kao i ja - u Njemakoj. Podigao sam tele=onsku slušalicu, a on kao iz vedra neba: “Auguste, pobedili smo, jesmo ih…” Nakon obostranog veselja dok sam se smirio rekao sam svojoj ženi: “Vidiš to ti je tipino srpska politika. Oni su spremni

(ako treba) i ime promijeniti samo da te dobe, da te imaju, a kasnije kada te imaju onda se mijenjaju i proglašavaju: “Ovo je velika Srbija, a Hrvatskoj ostavljaju samo ono što se vidi sa tornjeva zagrebake katedrale”. I sad se zamislite poštovani “Feno”. Što bi bilo da hrvatski narod nema Katoliku Crkvu koja je podložna Vatikanu. Srbija bi nas asimilirala - progutala bi nas i povijest bi pisala: “Na ovim prostorima nekada su živjeli Hrvati… koji su sve izgubili pa ak i svoje ime.” Nego poštovani “Feno” ja Vam pružam ruku. Upregnimo snage protiv celibata jer e nam u protivnom i slijedeih sto godina naše “pobožne župljanke” cvrkutati u uho da je sveenik isto krvavi ispod kože. Pomognimo sveenicima da ne žive dvolian život. (Uz srdaan pozdrav August Novinšak iz Münchena) P.S. Što se tie Thompsona tu možda imate pravo. Želimo Hrvatsku bez ustaških obilježja ali isto tako želimo Hrvatsku bez obilježja jugokomunistikih prdonja.

URED DRŽAVNE UPRAVE U MEIMURSKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo i imovinsko – pravne poslove

Interventna potpora korisnicima eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom Vlada Republike Hrvatske donijela je 30. lipnja 2008. godine Odluku o interventnoj potpori zbog otežanih uvjeta i poveanih troškova poslovanja u poljoprivredi i ribarstvu za razdoblje od 1. srpnja 2008. – 31. prosinca 2008. godine ( NN 75/08 ). Tom odlukom odreuje se isplata interventne potpore zbog otežanih uvjeta i poveanih troškova poslovanja u poljoprivredi i ribarstvu za komercijalna poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivred-

nih gospodarstava koja su korisnici eurodizel – dizelskog goriva obojenog plavom bojom koje se koristi za pogon poljoprivrednih strojeva. Interventna potpora dodjeljivat e se komercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima za razdoblje od 1. srpnja 2008. godine pa do 1. sijenja 2009. godine i to u iznosu jednakom razlici u cijeni izmeu maloprodajne cijene eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom i cijene od 5 kuna

Pokazatelji godišnje potrošnje eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom OPIS

Jedinica litara po ha

120

Krmno bilje

litara po ha

140

Šeerna repa, duhan, merkanlni krumpir

litara po ha

175

Povre osim merkanlnog krumpira

litara po ha

120

Ljekovito bilje, poljoprivredno sjeme

litara po ha

120

Sadni materijal, nasadi lavande

litara po ha

80

Vinogradi, vonjaci, masline, hmelj

litara po ha

140

Uzgoj muznih krava

litara po grlu

120

Tov junadi

litara po grlu

30

Uzgoj krava u sustavu krava-tele, bikova, ženske teladi

litara po grlu

30

Uzgoj ždrebadi, kobila i pastuha

litara po grlu

5

Tov svinja i uzgoj krmaa i nerastova

litara po grlu

5

Uzgoj ovaca, ovnova, koza i jareva

litara po grlu

3

litara po grlu

70

Pašnjaci***

litara po uvjetnom grlu (grlo/ha)

Ribolov i akvakultura

litara po kWh

Individualne kvote odreivat e i upisivati u Knjižice goriva za poljoprivrednike Ured državne uprave u Meimurskoj županiji. Rokovi za upis kvota su od dana stupanja na snagu ove Odluke ( 1. srpnja 2008. godine ) pa do 1. listopada 2008. godine Pravo na interventnu potporu ostvarit e ona komercijalna poljoprivredna gospodarstva koja u propisanom roku predaju Zahtjev za isplatu interventne potpore u Uredu državne uprave u rokovima kako slijedi: - za razdoblje od 1. srpnja – 1. listopada 2008. godine – zahtjev

UGOSTITELJSKI OBRT «VRBANI» I. G. KOVAIA 6, AKOVEC Tel. 040/311-207

OGLAS za radno mjesto:

KUHAR, POMONI KUHAR, PICOPEKAR, KONOBAR PONUDE SLATI ILI SE OSOBNO JAVITI NA GORNJU ADRESU.

Uživale u ljepotama Plitvikih jezera Za sve dobro i lijepo što ine za svoje mještane i za svoje selo, lanice Društva žena Sivica zaslužile su nagradu. Same su organizirale i sufinancirale odlazak na Plitvika jezera, gdje su uživale u slapovima i valovima plitvikih voda, te skupile snagu i inspiraciju za nove akcije i programe. (sm)

Koliina

Krušna žita, pivarski jeam, soja, stona žita, uljarice

Livade

DRUŠTVO ŽENA Sivica

po litri, a prema predoenim preslikama rauna za kupljeno gorivo i podacima iz Knjižice goriva za poljoprivrednike. Za svako komercijalno poljoprivredno gospodarstvo odredit e se individualna polugodišnja kvota kojom se propisuje koliina potrošnje eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom i to u visini 60% godišnje kvote koja bi korisniku pripadala temeljem sljedeih kriterija:

se podnosi do 15. listopada 2008. godine - za razdoblje od 1. listopada – 31. prosinca 2008. godine – zahtjev se podnosi do 15. sijenja 2009. godine Korisnici ija pot rošnja prelazi 2 tone goriva mjeseno zahtjeve za isplatu interventne potpore mogu podnositi mjeseno od 1. do 15. u mjesecu, poevši od 1. kolovoza 2008. godine. Zahtjevu za isplatu interventne potpore komercijalna su poljoprivredna gospodarstva dužna priložiti :

FERO-TEHNIKA d.o.o. Poduzee za proizvodnju i trgovinu Zapadna 4 40000 akovec

raspisuje:

NATJEAJ

za radno mjesto 1. MONTER - 3 izvršitelja Uvjeti: - KV metalskog usmjerenja - minimalno godina dana radnog iskustva 2. ELEKTRO SERVISER - 3 izvršitelja Uvjeti: - KV elektro usmjerenja - aktivno znanje jednog stranog jezika, engleski ili njemaki - poznavanje rada na raunalu (WORD, EXCEL) - minimalno dvije godine radnog iskustva Pismene prijave sa životopisom i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta slati na e-mail: julio.novak@=ero-tehnika.hr ili na gornju adresu do kraja srpnja.

3 0,25

- kopiju Knjižice goriva za poljoprivrednike - preslike rauna o kupljenom eurodizel-dizelskom gorivu obojenom plavom bojom Korisnici odnosno komercijalna poljoprivredna gospodarstva koja do 1. listopada 2008. godine ne upišu kvotu u knjižici goriva nemaju pravo podnošenja zahtjeva za interventnu potporu. Poljoprivredna gospodarstva bit e pozivana u Ured državne uprave za upis kvota. O tome e se dati nakandana informacija.

Sportski kampovi za djecu NEDELIŠE - U organizaciji i pod pokroviteljstvom opine Nedeliše uspješno je završen i trei od osam kampova u novootvorenom SGC-u “Aton” u Nedelišu. Treem atletskom kampu prisustvovalo je 93 djece. Kamp se održavao od 7. do 11. srpnja, svaki dan od 8 do 12 sati. U ponedjeljak 14. srpnja krenuo je gimnastiki kamp u organizaciji Gimnastikog kluba “Marjan Zadravec - Macan”, koji e trajati do petka 18. srpnja. Košarkaški kamp kree 21. srpnja i traje do 25. srpnja, nogometni kamp održavat e se od 28. srpnja do 1. kolovoza, a rukometni kamp i disc gol= od 4. do 9. kolovoza. Kampovi se održavaju u jutarnjim terminima od 8 do 12 sati, a ovim se putem pozivaju sva djeca od 1. do 8. razreda osnovnih škola da im se pridruže. (H. Zear)


RELIGIJA

15. srpnja 2008.

15 BOG mojih detalja

Isus nije perfekcionist

HODOAŠE akovekih vjernika i župljana u Italiju

Upoznali mjesta svojih župnih zaštitnika Kako bi vjernici bili što bolje upoznati sa snagom duha utemeljitelja Franjevakog reda, a i veliinom apostola i drugih svetaca, dvije akoveke župe, Svetog Nikole biskupa i ntuna Padovanskog, organizirale su hodoaše diljem #talije, gdje su obiena znamenita mjesta svetaca i Katolike crkve. Predvoeni duhovnim voditeljima, župnikom i gvardijanom župe fra Stankom Belobrajdiem i župnikom na akovekom &ugu fra ntunom &esenoviem, strunim voditeljem, vjerouiteljem Tihomirom Qolubom, i u sigurnim rukama vozaa Franje Toplianca i Stjepana Varge, nakon dugog puta doekasmo buenje novog dana na

poznatom brdu Ya Verna, na mjestu gdje je sveti Franjo dobio rane #susa Krista. Nakon svete mise koju je predvodio fra Stanko, krenusmo putovima kojima je sveti Franjo hodio prihvaajui svoj životni križ, želei posvjedoiti svim buduim generacijama da je upravo po križu #sus spasio i otkupio ovjeka.

U franjevakom Betlehemu Sljedea postaja bijaše toliko esto u našem kraju spominjana Porcijunkula, estica na kojoj je u maloj kapelici Qospe od nela Franjo posebno volio boraviti i moliti i upravo u njoj za sve nas dobio ‘porcijunkulski oprost’.

Drugi dan krenusmo put Qreccia gdje nas je oduševio franjevaki Betlehem s mnoštvom jaslica u kojem smo na blizu 40 stupnjeva Celzijevih slavili Boži, svetu misu pjevajui: ‘Radujte se narodi kad ujete glas da se #sus porodi u blaženi as’. Nakon krae okrjepe i ugodna putovanja uz mnoštvo duhovnih sadržaja naših župnika, kao i mnogih znamenitosti o kojima nam je govorio Tihomir Qolub, eto nas u Vatikanu i Rimu. Tog predveerja obišli smo ona najvažnija: bazilike apostolskih prvaka Petra i Pavla, grobove mnogobrojnih papa, a posebno zastali na grobu dragog nam i nezaboravnog pape #vana Pavla ##.

Sljedei dan nakon doruka krenusmo prema Montecainu - samostanu koji je osnovao sveti Benedikt, zaštitnik <urope. Nastavak puta prema Pompeima brzo je prošao, a prije razgledavanja tužnih ostataka koji svjedoe o velikoj tragediji nastaloj nakon erupcije Vezuva slavili smo svetu misu u bazilici Kraljice Krunice.

U akovcu je najljepše Posljednji dan hodoaša po #taliji došli smo na mjesto gdje su pokopani ostaci svetog Nikole biskupa, zaštitnika našeg grada i župe. Predvodei na ovom svetom mjestu svetu misu, župnik p. Stanko izmeu ostalog ree: ‘Što ovdje poželjeti? Molimo zaštitnika Crkve i župa da nas poveže s Crkvom svetih koji su živjeli <vanelje i preselili se u nebeska prostranstva. Promatrajmo život sv. Nikole Biskupa i ostanimo vjerni Bogu te poput njega pomažimo siromašnima.’ # svemu lijepom doe kraj, a za kraj ljubav. Sveta misa u Yoretu u nazaretskoj kuici. Ponovo se nalazimo pred tajnom utjelovljenja. Nazaretska kuica, škola molitve i rada #susa, Marije i &osipa, kuica obitelji. #z obitelji, iz Nazareta #sus kree u život. Svaki od nas ima obitelj, molimo snagu da ostvarimo svoje životno poslanje. Duhovno ojaani posjetismo i državicu San Marino, a nedaleko od San Marina u restoranu gospoe Qabrijele, naše Zagorke. Uslijedio je naš put prema akovcu, gdje nam valja rei: ‘Hvala ti, Bože, na svakom daru i danu i svemu lijepom što smo vidjeli i doživjeli.’ (na Žiškovi, foto: Željko Vidovi)

#sus nam u ovim ljetnim tjednima pria svoje prie. #li parabole. Život mu je bio jednostavan. Rekli bi: bez poezije. Meutim on u obinosti pronalazi beskonano i lijepo. mi esto ne znamo što sa našom svakidašnjicom. Damo se zarobiti obavezama jer se u njima osjeamo korisnima, a brige objašnjavamo onim: a tko ih nema. # kompliciramo jer mislimo da je takav život, ispunjen život. Danas je, baš kao što je bilo i juer, važno pronai vremena i poštovanja za sebe. Vremena za odmor! #sus nam ovaj put pria priu o sijau. “Qle, izie sija sijati. # dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dooše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, tree tridesetostruk.” Poanta je da budemo dobra zemlja. Uspješni. Zanimljivo da samo dobra zemlja daje razliitu koliinu plodova. Dobro kaže narodna mudrost da dobar konj ima puno mana, a loš samo jednu: da je jednostavno loš! Dogaa se npr. da imamo mnogobrojne pozitivnosti, ali si neprestano prigovaramo zašto ih nemamo više. # umjesto da budemo zadovoljni sobom, mi sebi neprestano predbacujemo. Tako nikada ne pronalazimo mir ni odmor, a kamoli snagu za novo i uspješnije. Zašto uvijek želimo biti ono što nismo, a ne poštujemo ono što jesmo? Pritisak za vrhun-

Piše: vl. Antun Štefan skim postignuima, kojem smo stalno izloženi, a koji naješe dolazi od drugih ljudi, nameemo i sami sebi. Naša želja da se osjeamo ili budemo najbolji esto nam stvara dodatni pritisak, uz onaj kojem smo izloženi zbog brzine suvremenoga naina života. ak i kada uspijevamo postii postavljene ciljeve - izostaje zadovoljstvo ostvarenim, a novi je cilj ve pred vratima - vei i teži nego tek ostvaren. Ne uživamo u plodovima svoga rada. Nezadovoljstvo sa samim sobom iscrpljuje našu dragocjenu energiju i krajnje je vrijeme da promijenimo svoj pogled i svoja oekivanja prema sebi. Nismo baš tako loši! Biti odmoren znai, izmeu ostaloga, nastojati imati kvalitetan odnos prema sebi. Znai biti zadovoljan sobom. Ta e nam spoznaja pomoi da svoj život uinimo ljepšim, opuštenijim i kvalitetnijim. # da uživamo u ljetu i praznicima. dobit emo i ‘krila’ jer #sus nije perfekcionist.

DUHOVNI velikan

Gospa Karmelska, 16. srpnja Opatu Šimunu Stocku se 1251. godine na brdu Karmelu ukazala Bogorodica, izruujui mu škapular, uz obeanje da e svatko tko ga bude pobožno nosio i s njime umro biti pošteen od muka u paklu. To je razlog štovanja Qospe Karmelske ili Majke Božje Škapularske. Na temelju ovih momenata nastaje ikonogra ija Qospe

Karmelske. Njen procvat uvjetuje protureformacija, kada se u suprotnosti s protestantskom doktrinom naglašava katolika doktrina o istilištu, a posebno proglašenje Qospe Karmelske opim blagdanom Crkve, 1726. godine. Kod nas postoji kapela Majke Božje Škapularske u Štrukovcu, župa Selnica. (sm)

IMENDANI I BLAGDANI utorak, 15. srpnja Bonaventura, Vladimir srijeda, 16. srpnja Qospa Karmelska, Karmela etvrtak, 17. srpnja Hijacint, &usta, Marcelina petak, 18. srpnja <milija, Yjuba, Bruno subota, 19. srpnja Zlatka, Zora, Zlata nedjelja, 20. srpnja #lija prorok, #lijaš, #linka ponedjeljak, 21. srpnja Yovro, Danijel, Danica

RIJEI mudre “Zaboravite vlastite probitke i skrbite za zajedniko dobro.” (#van Pavao ##.)


POLJODJELSTVO

16

NAKON PROŠLOTJEDNE TUE vinari odluni

S AKOVEKOG sajma

Štilova, stare krame i peradi kao u bajci Po broju ljudi i robe prošla sajamska srijeda u akovcu bila je, ako ne rekordna, onda meu najveima do sada. uge kolone vozila koje su vodile do sajma i kasnije sa sajma govorile su da e na sajmu biti mnogo ljudi. sim toga, trgovalo se vrlo dugo, sve do iza 14 sati.

- Šteroga gud zberem, z sakim moram delati ...!

15. srpnja 2008.

CIJENE NA AKOVEKOM SAJMU - purice za uzgoj 40 kn/kom - patkice za uzgoj 30 kn/kom - kokoši nesilice 45 kn/kom - kokice za jelo 40 kn/kom - šlovi 20 do 40 kn/kom - krumpir 140 kn/mtc - luk 30 kn/vrea - kukuruz u zrnu 160 kn/mtc - jeam 140 kn/mtc - zob 160 kn/mtc Puno interesa ljudi su pokazivali za razne držae (štilove), i to za sve vrste alata, od sjekira, preko motika do lopata. dojaka nije bilo, a najviše je bilo peradi svih vrsta i uzrasta, od pilia do grila i dobro se prodavalo. lasnici stare robe (stara krama) takoer su izašli u velikom broju i zadovoljno trljali ruke, jer prodaje se sve i svašta, osobito strojni dijelovi i alata. Ruke su trljali i peenjari jer su se dobro prodavala jela s roštilja, te pivike i gemišteki. (. Mesari, Z. rzan)

Osiguranje jedini nain da se namire štete U konanici štete od prošlotjedne tue, koje su pretrpjeli meimurski vinogradari, bit e blizu pet milijuna eura. Jer posljedice e se osjetiti i naredne dvije godine ladimir Horvat, vinogradar i vinar iz vetog Urbana, tajnik je ruštva vinogradara i vinara Hortus Croatiae Meimurje i osoba je s kojom razgovaramo o mogunostima i potrebama osiguranja vinograda kod osiguravajuih kua. ua koja je prošli petak gotovo u potpunosti uništila ne samo ovogodišnji urod nego oštetila trsove,

pa e se posljedice osjeati naredne dvije godine, samo je požurila naš duže vrijeme pripravan razgovor na ovu temu. U razgovoru nisu izostale Horvatove emocije, jer led je sav njegov trud odnio pod trsove, u travu i zemlju. Horvat je izraunao kako su samo lanovi Hortus Croatiae u svojih 100-tinjak hektara vinograda pretrpjeli oko 4,7 milijuna eura šteta.

S AKOVEKOG placa

Crveni se plac od paradajza Na akovekom placu nema više ni jedne jagode, trešnje, višnje ili marelice, a tu i tamo ima nešto ribizla, te ranijih sorti krušaka i jabuka. Crvena boja paradajza dominantna je na placovskim stolo-

- Lejpa i mlada vrtlarka, lejpi i rleni paradajz ...

CIJENE NA AKOVEKOM PLACU - paradajz 10 kn/kg - paprika 10 do 12 kn/kg - bijelo zelje 5 kn/kg - krastavci za zimnicu 6 kn/kg - krastavci za salatu 3 kn/kg - kristalka 10 kn/kg - kvica 10 kn/kom - luk 5 kn/pušel - mahune 8 kn/kg - buke ruža 10 kn vima, i to onoga s meimurskih vrtova. Zapravo, sve što se nudi na placu je domaa proizvodnja, a ljudi naješe kupuju robu od seoskih ženica. taro, domae i jako dobro je što one donesu iz Brezja, Knezovca, ragoslavca, Frkanovca, Plešivice ... olidna je ponuda meda, te buinog ulja, i posljednjih dana domaih jaja. (. Mesari)

Ovogodišnji nasad nestao je s tuom i bujicama vode broj. vdje u rei da ja nisam osigurao svoje vinograde jer jednostavno nisam imao vremena, zbog posla u vinogradu i samo sam odgaao. ada, na žalost, više ne moram žuriti.

Prinosi preko 10 tona

- Jedino nas osiguranje može spasiti od zla tue Protugradna obrana nije bila efikasna, a kako ni jedna država <U nema protugradnu obranu, i Hrvatska e to morati prihvatiti kad postane <U lanica. U <U i svijetu jedini nain naknade šteta je osiguranje, koje plaaju države.

Croatia osiguranje jedino želi - vije godine naša udruga Hortus Croatiae bavila se pitanjem osiguranja vinograda kod neke osiguravajue kue. Bilo je izuzetno naporno i uložen je ogroman trud da se pronae najpovoljniji nain za sve naše lanove. Pred kratkim vremenom oitovalo se Croatia osiguranje i Izvršni odbor i ja kao tajnik svim smo našim lanovima ishodili slanje ponude Croatia osiguranja na njihove adrese. Koliko mi je poznato, osigurano je 40-ak hektara vinograda, što je ukupno malo, ali s obzirom na kratkou vremena ipak je to solidan

- Croatia osiguranje nudi nekoliko mogunosti osiguravanja vinograda. ako, na primjer, za prinos od 7 tona groža po hektaru, uz cijenu groža od 4 kune po kilogramu, osigurana svota iznosi 28 tisua kuna, a vlasnik vinograda plaa od 2.150 do 1.290 kuna, ovisno o postotku =ranšize. Ministarstvo i Meimurska županija daju potpore, pak vlasnik plaa premiju od 1.075 do 645 kuna. No, osim što treba prikupiti dosta dokumentacije, potpore se isplauju godinu dana poslije, odnosno kad vlasnik zatraži povrat uplaene premije. Naime, vinogradar mora platiti cijeli iznos premije, a kasnije mu ministarstvo i županija to vrate. Mi predlažemo da ministarstvo i županija direktno novac (potporu) uplate osiguravajuem društvu, kako bi mi u danom momentu platili manji dio. Unato mnogim preprekama, osiguravanje je jedini nain da kako - tako vratimo uložena sredstva i posao. vako možemo završiti bez prihoda i vlasništva, jer svi manje - više imamo kredite,a banke ‘ne poznaju’ ni tuu ni mraz ...

Mreža nije mogua Horvata pitamo postoji li mogunost nadmreživanja vinograda, kao što to rade voari i povrari.

- Ne, to nije mogue iz više razloga. Prvo, to je ogromna investicija, vrlo skupa, grože dozrelo ispod mreže je slabije kvalitete. Gotovo je nemogua strojna obrada - prskanje, muljanje, rezanje vrhova i berba kombajnom, jer strojevima smetaju nosai mreže. Kad uemo u <U, svi poslovi koje sada obavljamo runo obraivat e se strojevima. Na kraju krajeva, ovakvo olujno nevrijeme kakvo je bilo u petak može srušiti mreže i onda je šteta dvostruko vea. Prošli su naši lanovi dosta europskih zemalja i nadmreživanje nije praksa nigdje.

Kako opstati na tržištu - Meimurski vinogradari prosjeno proizvedu 10 tona groža po hektaru. Izraunao sam da direktne štete iznose 40 do 60 tisua kuna po hektaru, ovisno o sorti groža. Kasnije e se štete odraziti na nedostatak vina i one iznose od 112 do 120 tisua kuna. No najvei problem može nastati zbog gubitka rejtinga na tržištu. Naši kupci i potrošai su naviknuti na našu kvalitetu i koliine, a sada je upitno kako emo moi zadovoljiti koliinski. Naime, vina e biti manje ove, sljedee i one naredne godine, dakle, tri berbe nee biti, da tako kažem, normalne. Preraunato, vinari udruženi u Hortus Croatiae imat e štete od 4,5 milijuna eura. Kako to nadoknaditi? užan e biti pjev klopoteca, ali i ptica, jer groža nee biti. av naš trud otišao je s vjetrom, tuom i vodenim bujicama. (tjepan Mesari)


POLJODJELSTVO

15. srpnja 2008. BIOINSTITUT D.O.O. AKOVEC

VAŠ VRT Želi od Vas biti mažen i pažen, a Vama dobar i lijep

VETERINARSKI SAVJETI

Kako se mjeri drvee

Probavni organi peradi Probavni sustav kod peradi bitno se razlikuje od probavnog sustava sisavaca. amo uzimanje hrane razliito je od uzimanja hrane u sisavaca, pa su se i probavni organi razvili kako bi što bolje probavili uzetu hranu. U probavni trakt ptica ubrajamo: kljun, usta, jezik, slinske žlijezde, ždrijelo, jednjak, žljezdani želudac, mišini želudac, tanko crijevo, slijepo i debelo crijevo, ravno crijevo, neisnica, anus, jetra i gušteraa. Kljun služi za uzimanje hrane i vode. Graen je od koštanog dijela kojeg presvlai rožnati pokrov koji je nastavak kože, i prilagoen je prvenstveno za uzimanje zrnate hrane. U ustima se nalazi jezik koji je zašiljen i slabo pokretan. luznica jezika je orožnjela i neravna, a na njoj se nalaze okusne i osjetne stanice. U usta se izlijevaju izvodni kanali slinskih žlijezda, iji sekreti omoguuju vlaženje i lakše uzimanje hrane. Granica izmeu usta i ždrijela nije izražena i ine je zadnji red nepanih papila. Na

ždrijelo se nastavlja jednjak, kojeg ini mišina cijev koja se može jako širiti i nastavlja se na žljezdani želudac. Na prednjem dijelu vrata jednjak naliježe na gornju stranu dušnika, a u stražnjem dijelu pruža se uz desnu stranu dušnika. Pred ulazom u tjelesnu šupljinu jednjak se vreasto širi i stvara voljku. Kod pataka i gusaka voljka ini valjkasto proširenje, dok je kod kokoši i golubova to proširenje znatnije izraženo. U voljci dolazi do razmekšavanja hrane pod utjecajem sekreta mukoznih žlijezda sluznice. Pokretanje voljke je bez vlastite volje i ona gura hranu u žljezdani želudac, najprije mekšu, a zatim vršu. Želudac peradi sastoji se od dva dijela. Prvi dio je žljezdani želudac, a drugi dio je mišini mlin. Žljezdani želudac je vretenasto proširenje jednjaka ija je sluznica ispunjena razliitim žlijezdama. Žljezdani želudac ima mali volumen pa se u njemu hrana dugo ne zadržava, ve se obavlja nepotpuna probava ali vrlo bitna za ukupnu probavu. Na žljezdani nastavlja se mišini želudac ili mlin ili bubac. n ima oblik diska, a sluznica mu je pokrivena vrstom

AK<C: BIIN I U d.o.o. (bivša eterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. pecijalistika ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa teinera 7, akovec, radi svakim radnim danom od 8 do 12 sati i 16 do 19 sati, a subotom od 7 do 12 sati, te nedjeljom od 7 do 9. Po potrebi nazvati ete-

rinarsku ambulantu akovec, telefon 390-896 ili 390-859, radnim danom od 7 do 19 sati, a nedjeljom od 7 do 9 sati. eterinarska ambulanta &UG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 - dežurni veterinar na tel. 363-801 i 091/363-80-10. PR<YG: pecijalizirana ambulanta za male životinje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota

rožnatom membranom. am želudac graen je od jakih i debelih glatkih crvenih mišia. n ima mehaniku ulog, tako da svojim kontrakcijama uz pomo sitnih kamenia melje zrnatu hranu. Crijeva koja se nastavljaju na mišini želudac povezana su potrbušnicom na kojoj vise. astoje se od dvanaesnika, praznog crijeva, kratkog vitog crijeva, dva slijepa crijeva kratkog debelog crijeva, ravnog crijeva koje se nastavlja u neisnicu. vanaesnik je prvi dio crijeva u kojem se odvija probava. U njega se izlijevaju dva žuovoda i odvodni kanali gušterae. Na dvanaesnik se nastavlja prazno crijevo koje je bogato crijevnim resicama i zeleno sive je boje. ito crijevo je kratko, ali nešto deblje od praznog crijeva i izmeu njih nema vidljive granice. lijepa crijeva su parna i pružaju se prema naprijed paralelno sa vitim crijevom, a funkcija im nije do kraja razjašnjena. ebelo crijevo kod ptica kao i kod drugih životinja služi za resorpciju vode iz stolice i njezino formiranje. Na debelo crijevo nastavlja se neisnica, koja se sastoji od tri dijela. Prvi dio predstavlja prijelaz

debelog crijeva u neisnicu i kroz njega prolazi izmet. U drugom dijelu nalaze se dva otvora. Kroz jedan se izlijeva koncentrirana mokraa, a drugi otvor predstavlja kod mužjaka otvor sjemenovoda kroz koji se ulijeva proizvod spolnih žlijezda. Kod ženskih životinja predstavlja otvor jajovoda kroz koji dospijevaju jaja. Završni dio je anus kao i kod drugih životinja. U probavi sudjeluju i jetra i gušteraa. &etra je najvažniji organ probave, jer sudjeluje u izmjeni tvari i ujedno izluuje žu koja je vrlo bitna u razgradnji hranjivih tvari iz probavnog trakta. astoji se od dva dijela i nalazi se u donjem dijelu tjelesne šupljine. Gušteraa se nalazi izmeu zavoja dvanaesnika, i sastoji se od tri dijela. Iz gušterae izlaze tri tanka izvodna kanalia i ulijevaju se ispred žuovoda u dvanaesnik. Ukupno gledajui dužina probavnog trakta u peradi je šest puta duža od tijela. Igor Mohari, dr. vet. med.

DEŽURNI VETERINARI 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. eterinarska stanica PR<YG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURK R<IŠ[<: eterinarska ambulanta Mursko rediše: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. Š RIGA: eterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. N&A UBRAA: Ambulanta onja ubrava,

17

tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. MAŠIN<C: Ambulanta omašinec: dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda <ko Farm ervis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju te servis muznih aparata. RAN RI&<M<: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sati. <ŽURNI <Y<FN: 040 645 058.

Prošli smo utorak bili jako vrijedni u našoj pajoj školi. Nauili smo kako drvee raste, a danas emo razgovarati o tome kako se mjere njegove sadnice. Pred nama je jedna, crno – bijela, papirnata, birokratska tema. eina nas, koji volimo drvee i drugo urbano i neurbano zelenilo, užasava se i same pomisli da te svoje zelene ljubimce svrstamo u neki sistem standardizacije. Postajemo ustrašeni i hladni kad se sjetimo debelih knjiga standarda koje se koriste u raznim podrujima ljudskog djelovanja. Radi razvoja hrvatskog tržišta i otklanjanja prepreka u prometu proizvoda i usluga s inozemstvom te ukljuivanja u meunarodne gospodarske tokove, neophodno je provesti tipizaciju, odnosno normativno odreenje pitanja kvalitete i provesti usklaenje istog s standardima prihvaenim na meunarodnom tržištu. Pitanje mjerenja kvalitete znaajno je za zaštitu potrošaa, zaštitu okoliša i drugih prirodnih i radom stvorenih vrijednosti. stali argumenti u korist provoenja ovog posla su prednosti bržeg, tonijeg i lako razumljivog priopavanja i prijenosa podataka meu razliitim

sudionicima u procesu prometa i ugradnje sadnog materijala. Ako prihvatimo injenicu da sadnice ukrasnog drvea koje sadimo u gradskom prostoru, kao uostalom i ostale sadnice ukrasnog bilja, jesu RBA, onda se prema njima moramo i odnositi kao prema robi na tržištu. rlo se esto i meu strunjacima, a ne samo licima, paušalno govori o starosti kao mjerilu kvalitete sadnice nekog drveta. o dovodi do zbrke, mnogobrojnih sporova i problema kod podizanja urbano šumarskih nasada. Za opis veliine sadnice, za drvee se mjeri opseg debla na visini jedan metar od razine tla. Uz to se može navesti njegova visina, broj presaivanja koje je sadnica do sad prošla i nain ‘pakiranja’ korijena. Korijen može biti ‘goli’, izvaen s grudom zemlje – baliran ili uzgojen u kontejneru. Ako kažemo da nudimo kontejniranu sadnicu lipe veliine 10/12, mislimo na sadnicu koja je uzgojena ili barem jednu godinu raste u tegli i na 1m od razine zemlje ima opseg stabla od 10 do 12 centimetara, i obino je visine 2,5 do 3 m. rvee i as, vole u II!


18

Igor (24) i Jasmina (20) Kolari iz Donjeg Kraljevca dobili su Leona, roenog 2. srpnja u 9,15 sati.

NOVI ŽIVOT SE RAA

Bojan (31) i Gordana (23) Rodiger iz Šandorovca dobili su Taru, roenu 3. srpnja u 13,45 sati.

15. srpnja 2008.

Boris (26) i Tanja (26) Smolkovi iz Murskog Središa dobili su Luku, roenog 29. lipnja u 11,15 sati.

Stjepan (23) i Monika (22) Lisjak iz Domašinca dobili su Juliju, roenu 30. lipnja u 15,50 sati. Imaju i Davida (3,5). Kristijan Novak (22) i Karolina Slokan (18) iz Zasadbrega dobili su Ines, roenu 2. srpnja u 19 sati.

Sreko (36) i Velimira (36) Pfeifer iz Štrigove dobili su Zaru, roenu 2. srpnja u 11,30 sati. Imaju i Leona (5,5)

Darko (31) i Jelena (23) Makaj iz Goriana dobili su Mihaela, roenog 2. srpnja u 16,30 sati.

Vlado (37) i Danijela (34) Soboan iz Željezne Gore dobili su Martina, roenog 3. srpnja u 11,40 sati.

Miro (31) i Irena (25) Radikovi iz Štrukovca dobili su Jana, roenog 1. srpnja u 22,57 sati.

Miroslav (25) i Sanja (27) Kova iz akovca dobili su Hanu, roenu 4. srpnja u 14,50 sati.

MT “LEPTIRI” poklanja benkicu i partlek

Tomislav (26) i Danijela (22) Šimuni iz Celina dobili su sina po imenu Gabriel, roenog 8. srpnja u 14,05 sati.

Dejan (31) i Grozdana (29) Novak iz Dunjkovca dobili su Hanu, roenu 5. srpnja u 23,25 sati. Imaju Helenu (6) i Magdalenu (4).

Benkicu, partlek i 10 posto popusta u prodavaonicama Leptiri dobivaju naše novoroene bebe, iji se roditelji pristanu fotogra irati za rubriku “Novi život se raa” M< #MURSK#H N#N. Prigodnim e ih poklonom obradovati naš fotograf. Darove za male bebe omoguio je vjerni i pažljivi sponzor, tvrtka M tvornica trikotaže iz Štrigove.


MEDIA MODEL LJETA

Andreja Patafta (21) Novo Selo na Dravi


2

ME\IMURSKE NOVINE 15. srpnja 2008.

LJETO u gradu

Prvi dio programa zatvara Darko Rundekk Filmskim veerima ovaj se tjedan nastavio program Ljeta u gradu Zrinskih. U srijedu je krenulo još jedno “kino pod zvijezdama”, na trgu Sv. Antuna Padovanskog održana je projekcija amerike komedije “Dugi prsti”. Prva filmska projekcija na akovekom jugu nije doživjela preveliki uspjeh, što zbog hladnog vremena, što zbog preniskog platna koje je ljudima u stražnjim redovima otežavalo uživanje u filmu. U etvrtak u atriju Staroga grada prikazan je jedan od najboljih filmova iz hrvatske kinematografije - “Koncert” redatelja Branka Belana. Kako je film snimljen davne 1954. godine, bilo je lijepo prisjetiti se ovoga vrijednog dijela filmske povijesti. U subotu u goste su došli Teatar Kiklop i Šibensko kazalište s predstavom “Gle, kako lijepo dan poinje”. Predstava je pripremljena u ast njenog autora Zvonimira Bajsia, a njome je obilježena dvadeseta obljetnica njegove smrti. Petak i nedjelja, kao i obino, bili su rezervirani za koncerte. U petak je pred prepunim atrijem Staroga grada zasvirao The Beatles Revival Band koji nas je podsjetio na slavne hitove iz šezdesetih godina prošlog stoljea. Kraj tjedna pak je bio rezerviran za Elemental. Shot i Remi, Erol Zejnilovi, Davor Zanoški, Marijo Bili, Ivan Vodopijec i Nataša Tonkovi ponovno su odsvirali izvrstan koncert na kojem su uz njihove najpopularnije hitove s albuma ”Male stvari” predstavili i novi album izdan u veljai nazvan

“Pod pritiskom”. Te pjesme donijele su novi, žeši i oštriji zvuk, a eksplicitne i socijalno osviještene tekstovi s notom hip - hop poetike.

Program Ljeta u gradu Zrinskih 15. - 20. srpnja Srijeda, 16. srpnja, Trg Antuna Padovanskog, akovec - Jug u 21 sat - filmska veer: “Budi moja”. Amerika romantina komedija u kojoj nastupaju Eric Stolz, Craig She==er i Meg Tilly govori o ljubavnom trokutu dvojice muškaraca i jedne žene. U sluaju lošeg vremena projekcija se nee održati. etvrtak, 10. srpnja, Atrij Staroga grada Zrinskih, u 21 sat - filmska veer: ”Best o= Anima=est”. Najvrjedniji svjetski animirani filmovi i ove su godine našli svoje mjesto u programu Ljeta u gradu Zrinskih. Bit e prikazano nekoliko kratkih remek djela iz povijesti svjetske animacije. Iako e biti bez teksta, u njima e vrhunski umjetnici pomou razliitih tehnika animacije progovoriti univerzalnim jezikom. U sluaju lošeg vremena projekcije filmova e se održati na Maloj sceni CZK-a. Petak, 11. srpnja, Atrij Staroga grada Zrinskih, u 20,30 sati – koncert: Meritas. Meri Jaman i Anita Valo prije deset su godina zapoele svoj glazbeni pohod. Postavivši nove produkcijske standarde u izriaju pop glazbe, duo je snimio etiri albuma, pokupio nekoliko važnih nagrada i postao jednim od najemitiranijih izvoaa u hrvatskom radijskom eteru. U sluaju lošeg vremena, koncert

The Beatles Revival Band podsjetio je na hitove slavne etvorke iz Livepoola e se održati na Maloj sceni CZK-a. Subota, 12. srpnja, Atrij Staroga grada Zrinskih, u 20,30 sati - kazalište: Teatar Gavran - “Rogonje”. Komedija napopularnijega i najizvoenijeg suvremenog hrvatskog kazališnog pisca donosi priu koja se dogaa danas i ovdje, koja se zapetljava i otpetljava oko dva muškarca srednjih godina koji iznenada otkriju da ve pet godina žive u braku s istom ženom. Glume: Vlasta Ramljak, Žarko Savi i Siniša Popovi. U sluaju lošeg vremena predstava e se odigrati u dvorani Centra za kulturu. . Nedjelja, 13. srpnja, Stari grad Zrin-

skih, u 20,30 sati – koncert: Darko Rundek i Cargo Orchestra. U akovec dolazi svestrani, originalni i neponovljivi Darko Rundek, definitivno jedna od najznaajnijih osobnosti hrvatske glazbene scene, miljenik publike i kritike, osniva i voa neponovljivih Haustora. “Moja prva ljubav”, “Djevojke u ljetnim haljinama”, “Ena”, “Šejn”, “Apokalipso”... samo su neke od pjesama koje su prešle u legendu. S Rundekom nas oekuje koncert za glazbene sladokusce i dugo sjeanje! U sluaju lošeg vremena koncert e se održati u dvorani Centra za kulturu.

Meritas nastupa u petak u atriju Staroga grada

Darko Rundek e s Cargo Orchestrom izvesti svoje najpopularnije hitove

Publika se na koncert hrvatskih Beatlesa odazvala u velikom broju

DOM KULTURE Cirkovljan

Otvorena izložba slika Zdravka Polašeka U Domu kulture Cirkovljan otvorena je u petak 11. srpnja izložba slika Zdravka Polašeka iz Zagreba, a u povodu 120. obljetnice DVD-a Cirkovljan. Rije je o zanimljivoj izložbi s motivima starog Cirkovljana, te Preloga. Autor ing. Zdravko Polašek, danas u mirovini, i sam je nekad bio voditelj vatrogasaca u “Prvomajskoj”, roen je u selu Donja Kovaica u opini Veliki Grevac kao susjed Mate Lovraka. Izložbu je organizirala knjižnica “Croata insulanus” župe Svetog Jakoba iz Preloga, a najveu zaslugu za animaciju slikara na temu davnih motiva Cirkovljana i Meimurja ima dr. Matija Berljak, redoviti pro=esor kanonskog prava na Bogoslovnom =akultetu u Za-

grebu, inae iz Cirkovljana. Izloženo je dvadesetak radova u tehnici akrila na platnu, od toga ponajviše motiva iz Meimurja i Cirkovljana. Zdravko Polašek je slikar realist, koji dinamiku na slikama postiže impresionistikim pomacima boja. Njegovi su motivi reducirani na ono bitno, na osnovni oblik, te djeluju kao povijesno =undiran prikaz jednog vremena na pomalo =otorealistian nain. No on je ujedno i slikar koji prepoznaje snagu pojedinih boja te teži njihovu skladu u paleti zemljanih boja, smee, oker i bijele, te nadopunjujue zelene boje prirode i plavožutog neba. Kao motive svojih slika autor je odabrao davno nestale kue u Cirkov-

ljanu, dom vatrogasaca, zatim “mašinu koja sam gasi ognja” (staru vatrogasnu štrcaljku DVD-a Cirkovljan), cirkovljanske meline na Dravi, mjesnu školu, te crkvu Svetog Lovrenca u Cirkovljanu. Izloženi su i motivi Preloga, uz ostalo župna crkva Svetog Jakoba u Prelogu ali i hiža i šošteraj Ivana Glavine, Stari grad akovec i kaptol u Zagrebu, ali i Lovrakov mlin koji je on opisao u “Družbi Pere Kvržice” te sliku Vlak u snijegu, inspiriranu pripovijetkom Mate Lovraka. O izložbi su govorili novinar Josip Šimunko i sam autor Zdravko Polašek, dok je izložbu otvorio dr. Matija Berljak. Tiskan je i katalog koji uz podatke o autoru donosi i kratku povjesnicu DVD-a Cirkovljan. (JŠ)

Slikar Zdravko Polašek


3

15. srpnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

MARIJA ZIDARI, kostimografkinja i slikarica, dama umjetnica iz akovca, tiho je otišla u vjenost (1924. - 2008.)

AKTUALNE IZLOŽBE

Umjetnica kojoj je sloboda bila život

AKOVEC - izložbeni prostor Centra za kulturu – izložba fotogra ija Ivana iina - Mašanskera. Iako se može rei da je fotogra ija za iina bila “nusprodukt” njegova primarna posla kao novinara, dakle, majstora pisane rijei, pokazalo se da medij posjeduje izuzetnu koliinu speci inoga jezinog potencijala i da poruka slike može biti udarnija i snažnija od pripadajueg teksta ili legende. Svaka, ili – bolje rei – gotovo svaka iinova fotogra ija može se oitati kao metafora.

Na akovekom groblju Mihovljan u petak 4. srpnja na posljednji poinak ispraena je akademska umjetnica Marija Zidari iz akovca, profesorica, slikarica i kostimogra kinja, ali ponajprije dama. Tiha i samozatajna, pomalo tajnovita Marija Zidari roena je 1924. godine, te nakon osnovnog i nižeg školovanja upisala u prvoj generaciji Akademiju primijenjenih umjetnosti, odjel za tekstil i kostimogra iju u Zagrebu, koju je završila 1955. godine u klasi prof. Branke Hegeduši. Od 1954. do 1989. godine, gotovo cijeli svoj radni vijek, radi u zagrebakom kazalištu “Komedija” kao kostimogra kinja i scenogra kinja te u Zagrebakom kazalištu lutaka, na TV Zagreb, u kazalištima u Varaždinu, Tuzli, Banjoj Luci i Subotici. Bavila se i kreacijom scenskih lutaka. Jedna je od

prvih umjetnica koja pedesetih godina raskida s tradicijom realsocijalistikih okvira u umjetnosti u Hrvatskoj kad je rije o tekstilu, oslanjajui se na narodnu tradiciju koju dopunjava bogatstvom oblika. Od 1962. do 1981. godine radi kao profesorica za oblikovanje tekstila te povijesti tekstila i kostima na Odjelu za tekstilni dizajn na tehnološkom fakultetu u Zagrebu i na Višoj tekstilnoj školi u Varaždinu. U mirovinu odlazi u 1981. godine. Posebno predaje dizajn tekstila, a posebna ljubav su joj tapiserije. lanica je ULUPUH-a i Društva likovnih umjetnika Istre. U Grožnjanu je od 1965. godine našla svoj drugi dom u svojoj Galeriji M 65, provodei ljeta u Grožnjanu, a jeseni i zime u akovcu, neumorno radei i slikajui. Uz svoj bogati kazališni opus kostimogra kinje i scenaristice, u

Izložbeni salon Muzeja Meimurja akovec – dokumentarno - likovna izložba povodom 40. obljetnice osnutka Likovne galerije Muzeja Meimurja. Ovom izložbom javnosti je izložen onaj dio fundusa koji nije svakodnevno dostupan oku javnosti poput stalnog postava. Danas Likovna galerija ima skoro 3.000 eksponata, koji su najveim dijelom priskrbljeni osobnim darivanjem umjetnika.

Jedna od posljednjih fotografija Marije Zidari koja je veoma rijetko stala pred objektiv fotoaparata (iz arhive Meimurskih novina)

Akvarel iz ciklusa “Kamen” (2004.)

nizu predstava stvarala je vizualni identitet kazališnih predstava, tako, na primjer, u predstavi “Crveni kišobrani” i mnogim drugima. Paralelno se bavi gra ikom i slikarstvom, posebno akvarelima, ali i drugim tehnikama. esto kombinira razliite tonove iste boje u svojim likovnim, a i kostimografskim rješenjima. Samostalno izlaže Zagrebu i Groždnja-

nu, Novigradu, Motovunu, Pazinu, akovcu, a 1996. godine imala je u Muzeju Meimurja akovec retrospektivnu izložbu u povodu 40. obljetnice umjetnikog rada. Sudjeluje u brojnim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, u Warsavi, Minsku, Tbilisiju, Bukurestu, So iji, Budapestu, Kini, Indiji, Pakistanu, Srbiji i Sloveniji. U svojim se radovima upušta u

slobodne, apstraktno lirske eksperimente, gradei tajanstveni poetini svijet. Mnogi njezini radovi još ekaju na prve izložbe. Ono najmanje što se može uiniti je retrospektivna izložba, kako slika, tako i radova iz kazališnog opusa, a doprinos Marije Zidari hrvatskoj kulturi još ni izdaleka nije valoriziran. (J. Šimunko)

PRELOŠKE ljetne noi

Petnaest dana nogometa i zabave U petak je u Prelogu zapoeo tradicionalni Noni malonogometni turnir ing. Vladimir Skok, koji je minulih godina prerastao samo malonogometna dogaanja, jer uz podršku Grada Preloga i drugih pokrovitelja NK Mladost Prelog i Radio Studio M organiziraju zabavni program nazvan “Ljetne noi Grada Preloga” u kojima se nudi puno više od samog nogometa, kao i turnira odbojke na pijesku, turnir koji takoer prerasta u tradiciju, a organizira ga Zajednica sportskih udruga. Tako e se u preloškom Parku mladosti u narednih desetak dana sve do 23. srpnja moi prošetati i sjesti na prigodnoj

terasi. Družit e se cijele obitelji, jer za svakoga ima ponešto. Dobra kapljica, odlini langoši i kobasice, kao i niz dogaanja za najmlae u posebnom dijelu djeci itekako zanimljivog luna parka. Radio Studio M organizira na ljetnoj pozornici cjeloveernji program, kao i nagradne igre. Naravno, gotovo svake veeri uživo e zasvirati poznati meimurski bendovi, dok e posebno veselo biti na koncertima. To je ve potvrdio minuli petak kad je na svoje došla mlaa populacija, kad je oko tisuu tinejdžera i sve one koji se osjeaju u mlaahnom duhu zabavljao ponajbolji hrvatski bend za mlade - “Letei odred”.

Ekipa zadužena za spremanje odlinih langoša bez kojih “to ne bi bilo to”

Hotel Aurora - prodajna izložba slika polaznika Škole slikanja i crtanja. Škola slikanja i crtanja u organizaciji LU-a, koja je djelovala u prvoj polovici 2008. godine, završila je s prvim dijelom predavanja a, kako bi ga obilježili na dostojan nain, na izložbi se prezentiraju radovi nastali tijekom ovih nekoliko mjeseci. Izložba ima humanitarni karakter, a sva e se sredstva skupljena od prodaje slika donirati Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma. Galerija Sabol - stalnu postavu priznatih hrvatskih slikara možete pogledati u Galeriji Sabol, Kralja Tomislava 17, akovec. Memorijalna zbirka Ladislava Kralja Meimurca, Ruera Boškovia 7 - stalni postav. Memorijalna zbirka ve je skoro 30 godina u kulturnom prospektu akovca, obuhvaa brojne radove Ladislava Kralja, stare od 50 do 100 godina, te pokustvo i osobne predmete umjetnika. PRELOG – Ugostiteljski objekt na Marini - izložba Slavka Dukia. Slavko Duki iz Donjeg Kraljeva lan je Likovnog udruženja donjeg Meimurja Prelog. Na Izložbi se predstavlja crtežima ribljih i lovakih motiva. Izložba je otvorena do daljnjeg.

Letei odred držao je uglavnom tinejdžersku publiku u transu više od 2 sata Još bolja veselica oekuje se predstojee subote 20. srpnja kada e u Parku mladosti sve generacije zabavljati ponajbolje muško ime hrvatske estradne scene - Dražen Zei. I tu nije kraj,

Graditeljska škola akovec - godišnja izložba uenika Odjela za likovnu umjetnost i dizajn Graditeljske škole akovec: dizajnera unutrašnje arhitekture i dizajnera keramike.

ako bude elana da organizatori izdrže u istom ritmu sve do kraja, onda postoji mogunost još jedne itekako velike koncertne atrakcije za posljednji dan turnira. (Dejan Zrna, foto: Zlatko Vrzan)

Denis Dumeni frontman Leteeg odreda i voditeljica Radija Studija M Mirjana Švenda u radijskom javljanju uoi koncerta u petak

I nogometna dogaanja prate se s punom pozornošu

Caffe bar “Art” - izložba slikarice Milene Petkovi iz Murskog Središa i kipara Željka Petkovia iz Preloga. Cilj izložbe je suradnja gradova Mursko Središe i Prelog, kao i poticanje druženja ljudi koji se bave umjetnošu bilo koje vrste, a kako bi se unijela duhovna živost u oba grada. Riblji restoran – izlaže Franjo Ružman Brko iz Preloga, predsjednik LUDM-a. Rije je o doajenu meimurske naive iz Preloga, koji je izložio najviše radova na staklu, ali i na platnu te nekoliko radova u obojenom tušu, koji su nastali zadnjih godina. Franjo Ružman Brko stvorio je svoj simboliki svijet naive, koji pršti bojama i radostima života.


4

ME\IMURSKE NOVINE 15. srpnja 2008.

KONCERT The Beatles Revival Banda

Publika je tražila ak tri bisa

Direktorica Turistike zajednice Branka Tropp i glasnogovornica Špancirfesta Tamara Peras

PREDSTAVLJEN program Špancirfesta u Varaždinu

U deset dana više od 250 programa Ovogodišnji Špancirfest, jubilarni 10. po redu “festival ulinih šetaa” zapoinje 22. i traje do 31. kolovoza. U deset dana najveeg urbanog festivala u Hrvatskoj održat e se više od 250 programa kao što su koncerti, predstave, multimedijski programi, radionice, ulini performansi itd. Naravno, na varaždinskim ulicama bit e i veliki broj izlagaa, moi e se vidjeti tradicijski obrti, artefakti primijenjenih umjetnika, kušati hrana i pie spravljeni po tradicijskim receptima. U programu e nastupiti više od 1.600 sudionika iz dvadesetak zemalja. Cjelokupni program organizator Turistika zajednica Grada Varaždina predstavila je u petak u restoranu “Zlatne gorice”, zahvalivši na suradnji svim medijima, jer najavama svim dogaanja kako je istakla direktorica Branka Tropp upravo novinari “otvaraju vrata” Špancirfesta. - U deset dama trajanja Špancirfesta, najbarokniji hrvatski grad - Varaždin otvara se svijetu. To najbolje govori prošlogodišnja brojka posjetitelja kojih je bilo lani više od 150 tisua, a ove godine oekuje se još više. Na otvorenoj pozornici bit e izvedeno više od 250 predstava samo su neki podaci koje je predstavila u ime PR teama glasnogovornica Tamara Peras. Direktorica Turistike zajednice grada Varaždina Branka Tropp pak je govorila o tome kako se nastoji svake godine festivalska dogaanja oplemeniti novim sadržajima, pa e tako biti i ove godine. Ove godine to e primjerice biti organizacija “Glazbene klinike Špan-

cirfesta” u kojoj e istinski ljubitelji rocka svoje sklonosti i umijee sviranja moi podijeliti i usavršiti s uglednim stranim i domaim gitaristima poput Amerikanca Garrisona i Wamsleya, ili pak domaih gitarista Šokeca iz Hladnog piva, Kadribašia - ex Jinxa itd. Atrakcija e zasigurno biti i recitiranje poezije uz multimediju glumca Marinka Prge. Frontman Psihomodo Popa Davor Gobac pak e oslikavati dugmad na ulici. Svega toga ne bi bila bez sponzora i pokrovitelja. Naravno, uz glavnog pokrovitelja Grada Varaždina, ve dugi niz godina Špancirfest prate brojni sponzori. Najjai su uz Festival praktiki od njegovih poetaka poput varaždinski Vindije, Carlsberg Pivovarne, Zagrebake banke i mnogih drugih, te glavnog medijskog pokrovitelja Veernjeg lista. Naravno, svi oni e se takoer na razno-razne naine ukljuivati u festivalska dogaanja. Što se tie koncertnog dijela programa ove godine nastupiti veliki broj uglavnom stranih bendova urbanog i etno stila, a najvea atrakcija zasigurno e biti u samoj završnici Špancirfesta kad nastupa kultni bend iz New Yorka - Fun Lovin Criminals. I domain najavne festivalske pressice “Zlatne gorice” pripremaju kola za koji žele da postane zaštitni varaždinski slatko delicijski brand poput beke Sacher torte. Tako je novinarima predstavljen kola “Varaždinska sacherica” koji e biti promoviran kao zaštitni varaždinski kola tijekom Špancirfesta. (Dejan Zrna i Tomislav Novak)

“Varaždinska sacherica” temelji se na biskvitu od kukuruznog brašna, koštica bundeve, mljevenih grožica, pekmezu od šljive i još nekih domaih sastojaka, koje je Dražen Jambriško, vlasnik Zlatnih gorica želio zadržati u tajnosti.

Prvi koncert prošli tjedan bio je onaj The Beatles Revival Banda u atriju Staroga grada. Bend iz Rijeke koji se proslavio izvrsnim obradama glazbe slavne etvorke iz Liverpoola s dva sata svirke oduševio je akoveku publiku koja ih je pljeskom nagovorila na ak tri bisa. The Beatles Revival Band osnovan je 1994. kao izraz divljenja i zaljubljenosti u glazbu neponovljive etvorke iz Liverpoola. Glavni pokretai cijele prie su Erik Malnar i Alen Širola koji su kasnije osnovali grupu Belfast Food. Današnju postavu ine: Erik Malnar (gitara i vokal), Goran Rubeša (gitara i vokal), Marko Juri (bubnjevi), Neven Kolari (bas i vokal) i Zoran Saulig (bonus lan na klavijaturama). Do danas su održali nekoliko stotina koncerata, uglavnom u rock klubovima u Hrvatskoj i susjednoj Sloveniji te Bosni i Hercegovini. Sudjelovali su i na Beatles Weeku u Liverpoolu, natjecateljskom festivalu gdje su bili jedni od najboljih oponašatelja Beatlesa u cijelom svijetu. Nakon koncerta u akovcu frontman benda, ilitiga John Lennon The Beatles Revival Banda, Erik Malnar ispriao nam je nešto više o svom sastavu. • Kako je došlo do osnivanja benda? Zašto ste se odluili baš za ponovno oživljavanje Beatlesa? - Ja sam prije zajedno s bubnjarom Markom svirao u grupi Gips i onda smo nekako u meuvremenu napravili Beatles Revival jer je to muzika koju stvarno cijenimo. Iz ovog benda je kasnije proizašao i još jedna bend vama poznat – Belfast Food, koji postoji paralelno uz ovaj. Kao Beatles Revival postojimo sad ve 14 godina i stalno sviramo

Rijeki Beatles Revival Band kvalitetu je dokazao na Beatles Weeku u Liverpoolu

sve više. ini se da ova glazba prolazi i da je ljudi dosta žele slušati. To su stvari koje se mogu stalno slušati, utorkom, vikendima, ljeti, zimi, na suncu i mjeseini ... (smijeh)

Bitno je uživati u glazbi • Beatlesi su jedna od najpopularnijih i najpoznatijih svjetskih grupa ikad. Kako se uope uhvatiti u koštac s njihovom “reprodukcijom”? - Ta muzika je stvarno dobra i ja je volim cijeli život. Tako smo onda nekako poeli svirati to što volimo slušati. I to svirati s guštom. U poetku nismo znali svirati baš

Na koncertu u akovcu odsvirali su presjek karijere Beatlesa

najbolje, sada smo ve solidni. Bitno je da uživamo u sviranju te muzike. Isto kao što netko svira Bacha ili neku drugu klasiku, ovo je elektrina klasika. Zapravo, ne znam koja bi bila poanta toga. Sviramo to jer volimo, a i ljudi to vole slušati. Iskreno, nisam nešto posebno ponosan što to sviramo, jer je ljude lako zabaviti s dobrim stvarima. Nije lako tako dobre pjesme napraviti. To su mogli samo Beatlesi i još par nas. (smijeh) • Svoju kvalitetu ste dokazali prije etiri godine na Beatles Weeku u Liverpoolu. - Tamo smo se pokušali otii zabaviti, na kraju je ispalo da smo puno svirali. U pet dana odsvirali smo osam koncerata. Neven, naš basist, kasnije je otišao u Liverpool i to se pokazalo kao bolja varijanta. (smijeh) Mislim, bilo je lijepo otii u rodni kraj Beatlesa, i dobro smo se proveli. Ljudi se uvijek pitaju jesmo li bili prvi ili drugi na natjecanju, kao da smo vozili Formulu 1, ali to uope nije bilo natjecanje. Netko kaže da smo bili pobjednici, ali u stvarnosti nije to bila neka pobjeda, nije to bila utrka na 100 metara. To je bila zabava. Ali neu biti skroman, stvarno smo bili najbolji, mi i jedni Japanci, ali pošto su oni Japanci, to se ne rauna. (smijeh) isto zato što su Japanci predobri reproduktivci.

Izvrsna atmosfera u akovcu • Što vam je taj uspjeh u Liverpoolu znaio i je li vam otvorio nekakva nova vrata, možda za snimanje albuma? - Nismo nikad htjeli snimati ove Beatles stvari. Ovaj bend sad radi vlastite pjesme pod imenom Riverpool. Možda se zovemo i Klodovig, nismo se još tono dogovorili, ali snimamo vlastite pjesme i to nam je više ambicija. Svirati Beatlese za zabavu je jedna stvar, a raditi svoje pjesme nešto sasvim drugo. Ne bih snimao album od Beatlesa. Oni su ga ve snimili i nema šanse da to netko uini bolje od njih. • Kako je bilo nastupati pred publikom u akovcu u prekrasnom atriju Staroga grada Zrinskih? - Atmosfera i ambijent jesu jedni od najboljih u kojima smo ikad svirali i ovdje je stvarno lijepo bilo nastupati. Kad sviraš u ovakvom prostoru, osjeaš da sviranje ima smisla i da biti muziar ima smisla. A nekako sam i navikao da je u ovim krajevima publika posebno ugodna i dobro reagira. Ljudi su to koji slušaju muziku, prava publika u svakom smislu rijei. Navikli smo svirati u klubovima za turiste i slino, ali ovo danas je bio super ambijent i koncert. (mn, foto: Z. Vrzan)

KNJIŽNICA I ITAONICA “Nikola Zrinski” akovec

Ljetne radionice u igraonici “Bamblek” U igraonici “Bamblek” nastavljaju se besplatne ljetne radionice. Tako su prošlog tjedna mališani mogli nešto više nauiti o radu na raunalu. Informatika radionica pod vodstvom Dijane Drvoderi, prof. inf., pokazala je osnove rada na kompjuteru kroz igru i zabavu. Ovaj tjedan u igraonici “Bamblek” Knjižnice i itaonice “Nikola Zrinski” održava se Likovna radionica - Igrajmo se bojama koju vodi Helena Andrašec, voditeljica igraonice “Bamblek”. Radionica je namijenjena djeci uzrasta od 7 do 10 godina. U ostatku ljeta slijede radionice: 21.7. - 25.7: Modelarska radionica - Letjelice, dipl. ing. Leonar-

do Belovi (8 - 12 g.); 28.7. - 1.8.: Glazbena radionica – Zapjevajmo složno, glazbeni pedagog Manuela Hren (7 - 10 g.); 4.8. - 8.8.: itateljska radionica - “Putovanje patuljka Zvonia”, Blaženka Hunjadi Bašek (voditeljica igraonice “Bamblek”) (7 - 10 g.); 11.8. - 15.8.: Plesna radionica – Uimo plesati..., Plesni studio “Teuta” (7 - 12 g.); 18.8. - 22.8.: Žonglerska radionica – Pokušaj i ovo!, Tasjenka Štrek (studentica VUŠ-a) (8 - 12 g.); 25.8. - 29.8.:Španjolska radionica – Buenos dias!, Jezino uilište Barbare Monik (7 - 10 g.). Radionice se održavaju u ponedjeljak i utorak od 16 do 18 sati i od srijede do petka od 10 do 12 sati.


5

15. srpnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.) Vaša bi ljubomora mogla izmaknu kontroli pa biste, zbog straha i silne želje da dišete kao jedno, mogli maltrera partnera. Pritom ete poželje ‘neutralizira’ sve situacije ili osobe koje e to maltreranje otežava. Energini ste i nee vam bi problem uskoi te, ako bude trebalo, radi prekovremeno. Meum, problemi ubrzo mogu iskrsnuti oko plaanja vašeg rada. Budite uporni i ne odustajte lako u traženju svojih prava. Nee vam se svidje ako vaš partner poželi više slobode u vezi. Upravo stoga dobro pazite što radite, jer ono što tražite za sebe, trebate omogui i drugoj strani. Ugodne vibracije Venere pomoi e vam u ostvarenju ljubavnih planova, primjerice da zavedete osobu koja vam se svia.

VAGA (24.9.-23.10.) Podlei ete osjeajnoj krizi jekom koje neete vjerova partneru, a i vaša veza nee vam se ini vrstom. Ponašat ete se destrukvno, nesvjesno izazivati svau i iznimno teško podnositi kritike na svoj raun. Osobitu pozornost posvete izboru suradnika, rokovima unutar kojih morate ispuni preuzete obveze i komunikaciji s medijima, pretpostavljenima i osobama o ijem radu ovisi vaš status i napredak. U petak ete bi posebno raspoloženi za ert i ‘igru vatrom’ te se upus u avanturu bez razmišljanja. No, njezine vam se posljedice možda nee svidjeti. Srijeda e biti povoljan dan za poslovne pregovore, stoga iskoriste vlaste intelektualne potencijale te vješnu uvjeravanja i komunikacije.

BIK (21.4.-20.5.)

BLIZANCI (21.5.-21.6.)

Ako ste u vezi ili braku, bit ete zadovoljni i trudit ete se i dalje održati odnos pun ljubavi i razumijevanja. S jednim starijim lanom obitelji mogue su manje nesuglasice, pa budite tolerantniji. Rad e vam bi važan za osjeaj samopouzdanja i ispunjenos. Bit ete spretni, razmišljat ete i reagira brzo i domišljato. Posebice u istraživakim, novinarskim, medicinskim i pravnim poslovima. Mogli biste se optere nerealnim oekivanjima, a spoznaja da neete dobi ono što želite, potaknut e vas na verbalno razraunavanje s bližnjima. Subota i nedjelja bit e pravi dani za akvan odmor pa sjedenje i druženje uz stol pun hrane zamijenite odlaskom na izlet, tranjem ili šetnjom u prirodi.

Kad vas obuzme razdražljivost ili sumnjiavost, ne napadajte i ne optužujte voljenu osobu bez dokaza i jakih argumenata, osobito u nedjelju. Mogli biste je razoarati i prilino izgubiti na vjerodostojnosti. Niste zadovoljni odnosom pretpostavljenih i nekih bliskih suradnika prema vama. Imate osjeaj da vam se stalno nameu neki dodatni poslovi te da se prekomjerno iskorištava vaša volja i želja za pomaganjem drugima. Problemi koje e neki od vas imati s mlaim lanom obitelji nisu nerješivi, samo je potrebno više otvorenih razgovora te mnogo ljubavi i tolerancije. Iskoristite petak i subotu za neformalno druženje i bolje upoznavanje poslovnih suradnika. Vjerojatno e vas neke spoznaje o njima iznenadi.

ŠKORPION (24.10.-22.11.)

STRIJELAC (23.11.-21.12.)

Pred vama su dani novih poznanstava, uzbudljivih putovanja udvoje, razgovora koji e vam otkriti skrivene strane vašeg partnera i planova kojima biste trebali uvrs svoje mjesto u srcu osobe do koje vam je stalo. Godit e vam sloboda poslovanja, odnosno mogunost da samostalno odreujete radno vrijeme, sredstva za rad i poslovnu takku. Sve što je vezano uz glazbu, film, modu i zabavu poticat e vaš interes. U ponedjeljak pripazite na izgovorene rijei kako ne biste nepotrebno povrijedili drage ljude. Bolje se usredotoite i na svoje ponašanje u prometu. Tijekom vikenda oekujte poziv za odlazak na zabavu. Uz ugodno društvo i opuštenu atmosferu sasvim bi se lako mogla dogodi i prilika za ljubav.

U želji da održite mir u kui, pristajat ete na kompromise i ustupke koji e vas poe sve više ispunjava nekim udnim nemirom. U jednom trenu ete se zapita - a gdje sam tu ja i moje želje i potrebe? Olako pružena obeanja mogla bi se pokaza okovima oko vrata, naroito pri sklapanju novih poslova. Materijalne okolnosti upuuju na potrebu restrikcije. U ponedjeljak pripazite na svoje procjene iz razloga što ete odluke bazira na trenutanom emocionalnom raspoloženju. Jedna e vas osoba nenamjerno povrijedi. Ne odgaajte i ne ostavljajte za sutra ono što možete odmah uraditi. etvrtak e biti idealan dan da s lanovima obitelji usuglasite neke imovinske odnose.

RAK (22.6.-22.7.) Slobodni Rakovi razmišljat e o tome trebaju li prista na vezu i ogranii sebi slobodu u zamjenu za nešto što možda i nije ‘ono pravo’, dok e oni zauze poželje eše izlaske i druženja sa starim prijateljima. Odlina komunikacija s potencijalnim poslovnim partnerima donijet e ubrzo rezultate u vidu konanih dogovora te ugovaranja i sklapanja novih poslova. Bit ete uporni i odluni u namjeri da ostvarite ono što želite. Bit e potrebno više pažnje pokloni vlastom zdravlju. U srijedu ne pretjerujte s konzumacijom ledenih pia ili sladoleda želite li izbjei probavne tegobe. Sprega Merkura i Marsa pridonijet e vašoj mentalnoj izoštrenos, verbalnoj uvjerljivos i usklaenos misli i pokreta. Iskoriste te prednos u petak. JARAC (22.12.-20.1.) Za razliku od vas, vaš se partner nalazi u odlinoj fazi stoga se u potpunosti možete prepus njegovom vodstvu. Dizat e vam raspoloženje, movira vas i poca da se osjeate mnogo bolje nego inae. Sve e krenu u dobrom smjeru iako e i nadalje bi prisutna tendencija sukobljavanja s pretpostavljenima. Potkraj ovog tjedna naroito pripazite na svoje ponašanje kako ne biste prouzroili trajne nesuglasice. Budite oprezni i svae zaobilazite u širokom luku. Obiteljsko okupljanje, koje priželjkujete ve neko vrijeme, teško ete realizira u ovom tjednu. Ponedjeljak e biti dobar za poslovne pregovore koji e vam pomoi da popravite nancije. Nedjelja e bi savršen dan za razmišljanje o prošlos.

LAV (23.7.-23.8.) Oekuju vas nove, intrigantne ponude i udvarai koji e zagolicati vašu maštu. Željni provoda okušat e sreu u vezi s mlaom osobom suprotnog spola koja vas nee ni na što obveziva. Odagnat ete osjeaj samoe. Vaša radna energija nee bi upitna. Moi ete sama sjediti za radnim stolom ili obavljati teške zike poslove, ali misli e vam ponekad bi zbrkane, a planovi neuredni. Suzdržite se od neumjerenog trošenja. U subotu bi mogao uslijedi vei nesporazum u odnosu s voljenom osobom. Pripazite da u žaru rasprave ne izgovorite nešto zbog ega ete kasnije požali. Uz pomo Venere u vašem znaku, kod voljene osobe probudit ete strast i romanna osjeanja. Nedjelja e bi dan za opuštanje i distanciranje od briga. VODENJAK (21.1.-19.2.) Osjeajni život patit e od manjka ideja i planova za budunost. Prepust ete se sudbini, a nee vam pada na pamet da i sami možete potaknu ispunjenje svojih želja. Oekujte zahtjevan period poveanih odgovornos i novih izazova. Budite oprezni ako se zateknete u situaciji da trebate uhodava nove zaposlenike ili poslove jer ete lako gubi živce i strpljenje. Mogua su neka neugodna poslovna iznenaenja u ponedjeljak. Na žalost, tada neete biti u stanju objektivno procijeniti sve one okolnosti koje su prouzroile nastali problem. Uinit ete sebi uslugu naete li naina da u ovom tjednu zadržite svoj mir. Meditacija ili posveenost duhovnom pomoi e da u tome i uspijete.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Ako budete igrali lukavo, ponekad prešutjeli grubu rije ili nervozu zamaskirali u osmijeh, moi ete uživa u osjeajnom skladu i partnerovoj odanos. Nanjušite li opasnost, ne jurišajte u napad prije nego što razmislite. Neki e se planovi zakomplicira, što e poe dolazi do izražaja od ponedjeljka nadalje. Ako u ovo vrijeme ne budete na godišnjem odmoru, pripremite se na naporan i u svakom smislu zahtjevan radni tjedan. Pripazite da ne pretjerate s težnjom da se izolirate od okoline i društvenog života. Povlaenje dobro doe, ali je zabrinjavajue ako postane trajnija potreba. Potrebno vam je više rados i vedrine, stoga iskoriste vikend i zabavite se malo. Petak e bi povoljan za razonodu u društvu voljene osobe. RIBE (20.2.-20.3.) Od vas e se oekivati da priznate sve ono što dugo poskujete, a svima je ve postalo oito. Sklonost da ‘šute poput ribe’ nee vam pomoi, partner e vas zasu krikama od kojih se neete lako oporavi. Pažljivije postupajte s novcem jer ste ga skloni brže potroši nego zaradi. Iz malih lakomislenos brzo nastaju veliki problemi. Pripazite i kako raspolažete tuim novcem, osobito potkraj tjedna. Od ponedjeljka oekujte nešto vei prisak u karijeri. Mogue je da budete optuženi za neki poslovni propust ili e vas suradnici optere dodatnim zadacima. Petak e bi pravi dan za sportske aktivnosti, a uživate li u umjetnos, srijeda e bi osobito povoljna da pogledate zanimljivu izložbu ili kazališnu predstavu.


6

ME\IMURSKE NOVINE 15. srpnja 2008.

ACT organizira projekciju dokumentarca

Omnibus o problemima tranzicijskih i posttranzicijskih zemalja P r og r a m Aut onom nog centra odvija se na adresi Dr. Ivana Novaka (1. kat), akovec. Neprofitna nevladina organizacija Autonomni centar – ACT u srijedu 16. srpnja organizira projekciju dokumentarca “Na eX”. Film e u 20 sati igrati u novim prostorijama ACT-a na adresi Dr. Ivana Novaka (1. kat), akovec (bivši Stari hrast). Dokumentarni omnibus sastoji se od etiri polusatne epizode: Naslijee, Preko granice, Životni stil, Na margini. Šest autorskih ekipa iz šest zemalja (Slovenija, Hrvatska, BiH, Srbija, Kosovo, Makedonija) govore o aktualnim temama i problemima tranzicijskih i posttranzicijskih zemalja. Od viznog režima i mladima kojima je onemogueno putovanje u inozemstvo (Preko granice), do borbe protiv turbo=olka (Životni stil); spomenicima

podignutima za vrijeme Miloševieva režima oko kojih se danas okupljaju prostitutke (Naslijee) te marginalnim i ugroženim skupinama u svakoj od zemalja (Na margini). NA eX je projekt nastao pod okriljem udruge SMart Kolektiv iz Beograda u kojemu sudjeluju studiji i organizacije iz Slovenije (TiPovej!), Hrvatske (Fade In), BiH (XY films), Srbije (Ciklotron), Kosova (ANP-Gjilan) i Makedonije (Kontrapunkt). Naslijee h je epizoda koja se uglavnom bavi pitanjima naše bliske povijesti. Naizgled razliite teme koje je obradila svaka ekipa na kraju predstavljaju elokventnu poantu u prilog stavu da imamo znatno više zajednikog iskustva nego što to želimo priznati. Stoga iz njega možemo uiti, prigrliti ga i krenuti naprijed, svatko svojim vlastitim putem.

Preko granice h je epizoda u kojoj se pokušava prikazati što razliiti ljudi podrazumijevaju, svjesno ili ne, pod svojim neotuivim slobodama. Ovo je vjerojatno najkompleksnija tema u serijalu, i to s pravom, jer se bavi najopsežnijim i najširim pitanjem. Životni stil h nam govori o tome što se percipira kao nain života razliitih društvenih grupa koje imaju izvjestan nivo utjecaja na društvo kao cjelinu. U ovoj se epizodi posebna pažnja posveuje životnom stilu koji je društveno relevantan sam po sebi. Na margini h je vjerojatno društveno najangažiranija epizoda od sve etiri jer se bavi sudbinama razliitih ugroženih manjinskih grupa. Pristup temi u ovoj epizodi najprisniji je i najosobniji u itavom serijalu.

SPORTSKO LJETO u Nedelišu

Sportski kampovi za djecu U organizaciji i pod pokroviteljstvom opine Nedeliše uspješno je završen i trei od osam kampova u novootvorenom SGC-u “Aton” u Nedelišu. Treem atletskom kampu prisustvovalo je 93 djece. Kamp se održavao od 7. do 11. srpnja, svaki dan

od 8 do 12 sati. U ponedjeljak 14. srpnja krenuo je gimnastiki kamp u organizaciji Gimnastikog kluba “Marjan Zadravec - Macan”, koji e trajati do petka 18. srpnja. Košarkaški kamp kree 21. srpnja i traje do 25. srpnja, nogometni kamp održavat e se od 28. srpnja

do 1. kolovoza, a rukometni kamp i disc gol= od 4. do 9. kolovoza. Kampovi se održavaju u jutarnjim terminima od 8 do 12 sati, a ovim se putem pozivaju sva djeca od 1. do 8. razreda osnovnih škola da im se pridruže. (H. Zear)


Najava programa TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska arolija, serija Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Prirodni svijet: Porllo i iberska fauna, dok. serija Oprah show Burzovno izvješe Dnevnik TV kalendar Strast, telenovela Domaa dramska serija antologija: Kapelski kresovi Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Ubojstvo, napisala je - serija Kina iznutra: Vlast i narod, dok. serija igrom oko svijeta: El Nino, dok. serija Danas na Zagrebakoj burzi Vijes HPB t Luda kua, TV serija Promet danas Razglednice iz Hrvatske: Božava - avoglave-grad Dnevnik Sport Vrijeme arolija, serija Kratki susre Potrošaki kod Dnevnik 3 Vijes iz kulture Kronika Pulskog lmskog fesvala Burzovno izvješe Gospodar neba i svijet sutrašnjice, (Uloge: Gwyneth Paltrow, Jude Law, Angelina Jolie, Scenarist i redatelj: Kerry Conran) Sestre, serija Sestre, serija Kineska plaža, serija Kratki susre Potrošaki kod Razglednice iz Hrvatske: Božava - avoglave-grad Strast, telenovela McLeodove keri, serija

TV kue imaju pravo promjene programa

06.50 TEST 07.05 Najava programa 07.10 Tom i Jerry kao klinci, crtana serija 07.35 Pucca, crtana serija 08.00 Žutokljunac 08.25 Zekoslavne prie, crtana serija 08.45 Petar Pan i gusari, crtana serija 09.10 Veliki odmor 09.55 Antologija hrvatskoga

05.10 05.55

00.45 01.30 02.15 03.00 03.30 04.00

22.45 22.55

19.30 19.57 20.02 20.10 21.05 21.40 22.15 22.30 22.35

17.05 17.10 17.20 17.25 18.00 18.10

16.35

14.40 14.49 14.55 15.40

11.10 11.55 12.00 12.15 12.30 13.20

06.40 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 10.00 10.09 10.10 10.15

(dvije epizode) To nije još jedan film za mlade, (komedija, 2001.; Redatelj: Joel Gallen; Uloge: Chyler Leigh, Chris Evans, Jamie Pressly) 22.45 Heroji iz strasti, dramska serija 23.45 Vijesti, informativna emisija 00.00 Kunolovac, kviz

21.10

19.10 20.00

06:00 Ružna ljepoca, serija 06:40 Inspektor Gadget i pomonici, crtana serija 07:05 Jagodica Bobica, crtana serija 20.40 07:30 Fi i cvjetno društvo, crtana serija 07:45 Nova lova 21.25 10:00 Naši najbolji dani, serija 21.30 10:45 Naša mala klinika, serija 11:35 Zauvijek susjedi, serija 12:15 Kralj Queensa, serija 22.15 12:45 Cosby show, serija 22.20 13:15 Svi vole Raymonda, serija 13:45 Vijes 23.00 14:00 Pregovara, (SAD 2001., 23.50 triler; Glume: Gail 00.40 O’Grady, Michael Bowen) 01.25 15:35 Nora Roberts: Nebo nad Montanom, (2007., SAD, romanna drama; redatelj: Mike Robe; glume: John Corbe ) 07.00 Magnum, akcijska serija ® 17:20 Vijes 07.45 Krava i pili, crtana serija 17:35 Naša mala klinika, serija 08.10 SpužvaBob Skockani, 18:30 Zauvijek susjedi, serija crtana serija 19:15 Dnevnik Nove TV 08.35 Sam svoj majstor, hum. 19:50 10 do 8, informavna serija emisija 09.05 Korak po korak, hum. 20:00 Veernja škola - EU serija ® 21:00 Moj prijatelj Willy 2, (1995, 09.45 Kunolovac, kviz avantura, SAD/Francuska) 10.30 Puna kua, hum. serija ® 22:45 Pod nož, serija 10.55 Malcolm u sredini, hum. 23:45 Vijes serija ® 00:00 Ubojita Jane, serija 11.20 Dadilja, hum. serija ® 00:50 Nora Roberts: Nebo nad 11.45 Rat u kui, hum. serija ® Montanom, igrani lm 12.20 Vijesti, informativna 02:25 Šaljivi kuni video emisija 02:50 Kraj programa 12.25 Veera za 5, lifestyle emisija ® 12.55 Exploziv, magazin ® 13.10 K.T.2 – Pravda na zadatku, krimi serija ® 13.30 Za istim stolom, dramska serija 14.25 Magnum, akcijska serija 15.20 Cobra 11, krimi serija 16.10 Korak po korak, hum. 05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO serija DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 16.40 Puna kua, hum. serija RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI + HRAK INFO; 17.05 Malcolm u sredini, hum. 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 TERENAC; serija 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI 17.30 Dadilja, hum. serija (HR+ZG); ; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITO18.00 Rat u kui, hum. serija VI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA 18.30 Vijesti, informativna + HRAK INFO; 12:30 PARLAFON; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; emisija 15.00 CNN VIJESTI; 15.05 VIJESTI U 16 + HR18.55 Exploziv, magazin AK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 19.05 Veera za 5, lifestyle 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; emisija 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 TOP 19.35 K.T.2 – Pravda na zadatku, 20; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music krimi serija Special: GNARLS BARKLEY; 01.00 NONI 20.00 Bibin svijet, hum. serija PROGRAM

17.30 18.20 18.35

15.50 16.10 16.40

14.45

12.40 13.25 14.10

11.05

13:00 14:00 14:40 17:00 18:00 18:35

08:58 09:00 11:00 12:00

16:20 16:50 17:50 18:40 19:00

15:02 15:10 15:15

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA jutarnji program VTV-a KOKTEL mozaina emisija GORI LAMPA emisija o narodnim obiajima IROSKOP talk show ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi VEKERICA PRESSICA talk show ZASTUPNIKI KLUB IZ PROŠLOSTI TV kalendar

Danas pogledajte... Mali oglasi Snimka kulturne manifestacije, ponavljanje, Gillete svijet sporta Ritam ljeta, ponavljanje Lola, serijski lm Pilates & Yoga Meimurje danas, informavna emisija

5.35 Jutarnji program 8.00 Reprize serija 11.45 Djeji program 15.30 Reba 15.50 15.00 ZiB Flash 15.55 Svijet prov Jima, hum. serija 16.20 Moj ujak Charlie, hum.

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.56 Najava programa 15.57 Pria jedne obine rode 16.11 Stjepan Radi - prvo putovanje u veliki svijet 16.41 San bez granica - poezija: Strah 16.42 Portret crkve i mjesta: Otoac 16.57 Antologija hrvatske drame: Miroslav Krleža (3.dio) 17.26 Podvizi i sudbine: Letei odred 17.56 Uljenica moje matere - Slavko Govorin, pjesnik otoka Iža 18.26 Prošlost u sadašnjos: Bernardinova ki 18.56 Dobra veer: “Sve bilo je muzika” A. Dedi 19.58 San bez granica poezija: Kolajna (T. Ujevi) 20.00 Koncert: Azra “Zadovoljšna” 20.52 More - Split 21.22 Tijelo žene, ameriki lm 22.55 Razglednice iz Hrvatske 00.05 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 JAG, serija 14.30 U ime ljubavi, lm 16.115 Svijet prema Jimu, hum. serija 16.40 Cosby Show, hum. serija 17.05 JAG, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Natjecanje u karateu 4, lm 21.40 Osuda, serija 22.30 Seinfeld, hum. serija 23.00 Ja sam Earl, hum. serija 23.45 Što ne valja?, lm

7.00 24 UR 8.00 Djeji program 10.45 Srce koje oprašta, serija 11.40 Slatka tajna, serija 12.35 Tv prodaja 13.05 Pustolovine Sherlocka Holmesa, serija 14.05 Muškarci su drugaiji, žene takoer 15.00 Razigrani par, serija 15.55 Crni biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Srce koje oprašta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Naša mala klinika 20.50 Provjereno 21.35 Djetetovo zdravlje, lm 22.35 24 sata 23.10 Djetetovo zdravlje, nastavak lma 23.25 Ekipa za oevid, serija 0.55 Predsjednica, serija 1.45 Nona panorama

8.30 Dobar dan, Koroška ® 9.00 Videostranice 15.00 TV prodaja 15.30 Tjedni izbor 17.25 Koncert 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Primorski mozaik 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 TV igra 20.50 Amerika serija 22.20 Dokumentarna emisija 23.20 Ameriki m 1.15 Serija 2.15 Dnevnik pogranine TV 2.35 Videospotovi 3.20 Videostranice

6.35 Videostranice 10.15 Djeji program 11.55 Tjedni izbor 13.00 Vijes 13.15 Tjedni izbor 15.55 Dokumentarna serija 16.30 Vijes 16.50 Šetnje po prirodi 17.05 Dokumentarna emisija 17.10 Knjiga mene nije briga 17.30 Skrivnos 17.40 Dokumentarna serija 18.45 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Meunarodna obzorja 20.55 Aktualno 22.00 Odjeci 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program

UTORAK 22. srpnja 2008.

glumišta: Dundo Maroje Crazy Horse, (Uloge: Michael Greyeyes; Redatelj: John Irvin) Tree Hill, serija Što s Brianom, serija Ususret Olimpijskim igrama Na rubu znanos: Istra Terra Magica Prijatelji, hum. serija Zovem se Earl, hum. serija Zvjezdane staze: Nova generacija, serija McLeodove keri, serija Vijes na Drugom Narodna medicina, dok. serija Beverly Hills, serija Bitange i princeze, hum. serija Rukomet - prijateljska utakmica: Hrvatska Poljska, 1. poluvrijeme Vijes na Drugom Rukomet - prijateljska utakmica: Hrvatska Poljska, 2. poluvrijeme Promet danas Odmori se, zaslužio si - TV serija Dr.House, serija Kineska plaža, serija CSI: Las Vegas, serija TV raspored

VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE REZERVIRANO VRIJEME U DOBROM DRUŠTVU zabavna emisija OGLEDALOM U BUDUNOST kontakt emisija GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama ZASTUPNIKI KLUB VIJESTI VTV-A --------IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm --------ODJAVA PROGRAMA --------VIDEOSTRANICE

18:40 19:00 19:10 20:05 21:00

23:50

22:30 23:30

21:45

23:00 23:10 23:25 23:30

Voice of America Glazba Nepokolebljivi, serijski lm Meimurje danas Tragovi života, dokumentarna serija Obzori, emisija o kulturi Auto moto nauc Vision, emisija o nauarstvu Poslovne vijes Meimurje danas, informavna emisija Voice of America Sutra na programu

19:10 19:20 20:00 21:00 21:20 22:10 22:30

8.30 Rallye 9.00 Bundesliga Hits 11.00 Snooker, prijenos 14.00 Nogomet 15.30 Snooker, prijenos 18.00 Eurogoals 18.45 Wa s 19.15 Eurogoals 20.00 Snooker, prijenos 23.00 Hrvanje

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 9.00 Sportquiz 11.00 Reklamni program 14.00 Nogomet 14.30 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga aktuell 19.45 DSF Motor 20.45 Männer Tv 21.15 Rad 22.15 Sportquiz

7.00 Jutarnji program 11.45 Djeji program 15.40 Noruto 16.05 Dvorac 16.30 Svijet prov Jima, hum. serija 17.30 Humorisna serija 19.00 Mein Kiez 20.00 Vijes 20.15 Zuhause im Glück 22.15 Adopon, dok. serija 23.15 Exklusiv 0.15 Noni program

6.00 Tono u 6 7.00 Meu nama ® 7.30 Dobra vremena... ® 8.05 RTL Shop 9.00 Tono u 9 9.30 Moje dijete ® 10.00 Dr. Stefan Frank 11.00 Obiteljski dvoboj 12.00 Tono u 12 13.00 Oliver Geissen Show 14.00 Das Strafgericht 15.00 Obiteljski sud 16.00 Omladinski sud 17.00 Slušaj, tko to lupa? 17.30 Meu nama 18.00 Regionalni program 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuell 19.10 Explosiv 19.40 Dobra vremena, loša vremena 20.15 Ekipa za oevid, serija 21.15 Dr. House, serija 22.15 Monk, serija 23.10 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 0.00 Noni program

5.30 Program za doruak 9.00 Home Shopping Europe 11.00 Franklin 12.00 Vera u podne 13.00 Bri 14.00 Dvoje kod Kallwassa 15.00 Sutkinja B. Salesch 16.00 Sudac A. Hold 17.00 Quizre 17.30 live 18.00 Lenßen & Partner 18.30 Vijes 18.50 Blitz 19.30 Kviz show 20.15 Volim kino, lm 22.20 Akte 08 23.20 24 Studen 0.20 Noni program

5.20 Jutarnji program 6.05 SAM 7.00 ta 9.25 Andreas Türck 11.25 Zacherl 12.00 Avenzio 13.00 SAM 14.00 Mi smo obitelj! 15.00 Dokumentarna serija 16.00 Charmed 17.00 ta 18.10 Simpsoni 19.05 Galileo 20.00 Vijes 20.15 Bully sucht die starken Männer 22.15 Noch Besserwissen 23.15 Tv Total 0.15 Noni program

serija 16.40 Charmed 17.25 Stažist, hum. serija 17.50 Simpsoni 18.15 Rad 18.40 Gilmorice, serija 19.25 Malcom u sredini, hum. serija 19.50 Vrijeme u slici, sport i vrijeme 20.15 SOKO Donau 21.00 ZiB Flash 21.10 Der Bulle von Tölz, lm 22.45 Cobra 11, serija 23.30 Noni program

od 16.7.2008. do 22.7.2008.

PREGLED

TV

(22.7. u 22.55 h, HTV-1)

Gwyneth Paltrow


06.40 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 10.00 10.09 10.10 10.15

11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.30 13.20 14.35 14.44 14.50 15.40

16.30 17.00 17.05 17.15 17.20 17.55 18.05 19.15 19.30 19.57 20.02 20.10 21.10 22.15 22.30 22.35 00.25 00.35 01.20 02.05 02.55 03.15 04.00 05.10 05.55

06.25 06.40 06.45 07.10 07.35 08.05 08.30 08.55 09.40

Najava programa TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska arolija, serija Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Prirodni svijet: Kornjain vodi kroz Tihi ocean, dok. serija Oprah show Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme TV kalendar Strast, telenovela Domaa dramska serija antologija: Kapelski kresovi Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Ubojstvo, napisala je - serija Overland 7. - Povratak u Sibir 1.: Prema Beringovom prolazu, dok. serija Razglednice iz Malezije, dok. serija Danas na Zagrebakoj burzi Vijes HPB t Luda kua, TV serija Promet danas Razglednice iz Hrvatske Loto 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme arolija, serija Boje turizma Dnevnik 3 Burzovno izvješe Dobro uvane laži, (Uloge: Kevin Bacon, Colin Firth) Vijes iz kulture Sestre, serija Sestre, serija Obavještajci, serija Reprizni program Oprah show Razglednice iz Hrvatske Strast, telenovela McLeodove keri, serija

TEST Najava programa Tom i Jerry kao klinci, crtana serija Pucca, crtana serija Žutokljunac Zekoslavne prie, crtana serija Petar Pan i gusari, crtana serija Veliki odmor Razgovor sa sjenama Ulderiko Donadini: Jakov TV kue imaju pravo promjene programa

10.45

12.15 13.00 13.45 14.20 16.15 16.40 17.30 18.20 18.35 19.10 19.55 20.05 20.40 21.30 21.35 23.40 23.49 23.55 00.45 01.30 03.30 --------

15:02 15:05 15:10 15:30 16:00 16:45 16:50 17:50 18:40 19:00 19:10 19:20 20:00 21:00 21:15 22:10 23:10 23:20 23:35 23:40

Danas pogledajte... Mali oglasi Obzori, ponavljanje Auto moto nauc vision, ponavljanje Mutan, ponavljanje Vijes Nepokolebljivi, ponavljanje Lola, serijski lm Pilates & Yoga Meimurje danas, informavna emisija Voice of America Glazba Ritam ljeta, mozaina emisija Meimurje danas, informavna emisija Pravi Rodrigo, serijski lm Trzalica, glazbena emisija Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

7.15 Crtani lmovi 9.20 Humorisne serije 13.00 Djeji program 15.05 Simpsoni 15.25 Reba 15.50 Moja obitelj, hum. serija 16.15 Ujak Charlie, hum. serija 16.35 Charmed 17.20 Stažist, hum. serija 17.45 ZiB Flash

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.55 Koncert 19.30 Zabavni program 20.00 Koncert 22.00 Film 00.00 U dobrom društvu 00.50 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 JAG, serija 14.25 Vrijeme lepra, lm 16.05 Svijet prema Jimu, hum. serija 16.35 Cosby Show, hum. serija 17.05 Nikita, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Promjene, dok. serija 20.55 Vražja kuhinja 21.45 Osuda, serija 22.25 Seinfeld, hum. serija 23.05 Ja sam Earl, hum. serija 23.35 Vrua knjižara, serija 0.00 Buenje, lm

5.55 24 UR 6.55 Djeji program 10.45 Srce koje oprašta, serija 11.40 Slatka tajna, serija 12.35 Tv prodaja 13.05 Pustolovine Sherlocka Holmesa, serija 14.05 Muški su drugaiji, žene takoer 15.00 Razigrani par, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Srce koje oprašta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Ote sin, lm 22.15 24 sata 22.35 Zapetljani um, serija 23.25 Ekipa za oevid, serija 0.15 Seks i grad, serija 0.50 Predsjednica, serija 1.40 Nona panorama

07:00 Tv prodaja 08:00 Zlatolaska 09:00 Djeji program 12.00 Vijes 12.20 Dramski program 14.00 Humorisne serije 18:00 Vijes 18:05 Kalejdoskop 19:00 Serija 20:00 Ameriki lm 22:00 Francuska priredba 00:00 Slovenska jazz scena 00:40 Talijanski lm

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 07:00 Vijes 07:05 Dobro jutro 08:00 Vijes 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Sport 09:35 Crtani lmovi 10:20 Zlatko zakladko: regratov sirup, ponovitev 10:35 Knjiga mene briga 11:00 Dokumentarna emisija 11:30 Modro 12:00 Ljudje i zemlja 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:25 Umjetnost igre 13:50 Odpe pesniki 14:00 Dokumentarac mjeseca 15:10 Mostovi - Hidak 15:45 Crtana serija 16:05 Male sive celice, kviz 17:00 Novos, sport, vrijeme 17:35 Z vami 18:30 Loto 18:40 Cratani lmovi 18:55 Vrijeme 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Njemaki lm 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:05 Omizje

SRIJEDA 16. srpnja 2008.

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12.30 LJUDI I IDEJE; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 MOVIE SHOW; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + INFO; 17.03 IZA POZORNICE (BACK STAGE); 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA F-13; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: THE WHITE STRIPES; 01.00 NONI PROGRAM

19.35 K.T.2 – Pravda na zadatku, Žleb Sve zbog ljubavi, (Uloge: krimi serija Anabeth Gish, Richard 20.00 CSI: New York, krimi serija Thomas, Edward 20.55 Zaboravljeni sluaj, krimi Herrmann; Scenarist: serija Robert L. Freedman; 21.45 Kos, krimi serija Redatelj: Michael Switzer) 22.40 Heroji iz stras, dramska Tree Hill, serija serija Ružna Be y, serija 23.35 Vijes, informavna Ususret Olimpijskim emisija igrama 23.50 Uboji nagon, krimi serija Košarka (M): Kvalikacije 00.40 Kunolovac, kviz za OI: Porto Rico Hrvatska, prijenos Prijatelji, hum. serija Zvjezdane staze: Nova generacija, serija McLeodove keri, serija 06:00 Ružna ljepoca, serija Vijes na Drugom 06:45 Inspektor Gadget i Narodna medicina, dok. pomonici, crtana serija serija 07:10 Jagodica Bobica, crtana Beverly Hills, serija serija Crtani lm Bitange i princeze, hum. 08:00 Nova lova serija 10:00 Naši najbolji dani, serija Obavještajci, serija 10:45 Naša mala klinika, serija Promet danas 11:35 Zauvijek susjedi, serija Tenis ATP turnir Umag, 12:15 Kralj Queensa, serija prijenos 1. mea 12:45 Cosby show, serija Vijes na Drugom 13:15 Svi vole Raymonda, serija Vrijeme 13:45 Vijes Dr.House, serija 14:00 R. Pilcher: Povratak kui 1, CSI: Las Vegas, serija (1998., VB, Njemaka, mini Tenis ATP turnir Umag, serija) snimka 2. mea 15:40 R. Pilcher: Povratak kui 2, TV raspored (VB, Njemaka, mini serija; Nogometna Liga prvaka - 1. Redatelj: Giles Foster; pretkolo: Lineld - Dinamo Glume: Peter O’Toole) 17:20 Vijes 17:35 Naša mala klinika, serija 18:30 Zauvijek susjedi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 19:50 10 do 8, informavna emisija 20:00 Navy CIS, serija 20:55 Zakon brojeva, serija 21:50 Brzi i mrtvi, (1995, western akcija, SAD/ Japan; Redatelj: Sam Raimi; glume: Leonardo Di Caprio, Sharon Stone, Gene Hackman) 23:50 Vijes 00:05 Ubojita Jane, serija 00:55 Orange County, (SAD, 2002., komedija; Redatelj: Jake Kasdan; Glume: Colin Hanks, Jack Black) 02:15 Šaljivi kuni video 02:40 Kraj programa

07.00 Magnum, akcijska serija ® 07.45 Krava i pili, crtana serija 08.10 SpužvaBob Skockani, crtana serija 08.35 Sam svoj majstor, hum. serija 09.05 Korak po korak, hum. serija ® 09.45 Kunolovac, kviz 10.30 Puna kua, hum. serija ® 10.55 Malcolm u sredini, hum. serija ® 11.20 Dadilja, hum. serija ® 11.45 Rat u kui, hum. serija ® 12.20 Vijes, informavna emisija 12.25 Veera za 5, lifestyle emisija ® 12.55 Exploziv, magazin ® 13.10 K.T.2 – Pravda na zadatku, krimi serija ® 13.30 Za ism stolom, dramska serija 14.25 Magnum, akcijska serija 15.20 Cobra 11, krimi serija 16.10 Korak po korak, hum. serija 16.40 Puna kua, hum. serija 17.05 Malcolm u sredini, hum. serija 17.30 Dadilja, hum. serija 18.00 Rat u kui, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exploziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija

18.10 Simpsoni 18.35 O.C., serija 19.25 Malcom u sredini, hum. serija 20.00 Vijes 20.15 Nogomet, prijenos 22.40 Emisija nakon utakmice 23.15 Vatreni deki, serija 0.00 Noni program

5.00 Jutarnji program 10.00 Avenzio 11.00 Charmed 12.00 Druga prilika 13.00 Sam 14.00 Mi smo obitelj 15.00 Naše traume 16.00 Prilika 17.00 ta 18.00 Vrijeme za vijes 18.10 Simpsoni 19.05 Galileo 20.15 Unschulding 21.35 Uvod u anatomiju, serija 22.15 Hitna služba, serija 23.15 Tv Total 0.05 Noni program

5.30 Jutarnji program 10.00 Vera 11.00 Sutkinja Barbara Salesch 12.00 Sudac Alexander Hold 13.00 Bri 14.00 Dvoje kod Kallwassa 15.00 Sutkinja Barbara Salesch 16.00 Sudac Alexander Hold 17.00 Niedrig und Kuhnt 18.30 Vijes 19.15 Verdammt lange her 19.45 K11 20.15 Liga prvaka, prijenos 23.15 24 Stunden 0.15 Noni program

6.00 Tono u 6 7.00 Jutarnji program 9.00 Tono u 9 10.30 Djeji program 14.00 Oliver Geissen Show 15.00 Obitelj sa srcem 16.00 Das Strafgericht 17.00 S aatsanwalt Posch… 17.30 Izmeu nas 18.00 Explosiv 18.45 RTL Aktuell 19.40 Dobra vremena loša vremena 20.15 Teenager außer Kontrolle 21.15 Raus aus den Schulden 22.15 Stern Tv 0.00 Noni program

5.10 Jutarnji program 6.45 Reklamni program 6.50 Djeji program 15.40 Naruto 16.05 Dvorac 16.30 Princ iz Bel Aira, hum. serija 17.00 Svijet prema Jimu, hum. serija 18.00 Sam svoj majstor 19.00 Das A-Team 20.00 Vijes 20.15 Zvjezdana vrata, serija 22.05 Andromeda, serija 23.00 Noni program

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 9.00 Sportquiz 11.00 Reklamni program 12.00 Normal 12.30 Reklamni program 14.30 Sporquiz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga aktuell 20.00 Rukomet, prijenos 22.00 SmackDown 23.00 Sportquiz

NAJAVA PROGRAMA U DOBROM DRUŠTVU zabavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a GOSPODARSKI TJEDAN magazin PULS TV magazin SJEDNICA GRADSKOG VIJEA GRADA VARAŽDINA odgoeni prijenos VEKERICA NINJA KORNJAE animirana serija DOKUMENTARNI PROGRAM RIJE ŽIVOTA duhovni program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE ZABA emisija pod pokroviteljstvom GLAZBENI PROGRAM LJETNI KOKTEL mozaina emisija SJEDNICA GRADSKOG VIJEA GRADA VARAŽDINA skraena snimka HR TOP 20 glazbena emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

8.30 Rallye 9.15 Wa s 11.00 Snooker, prijenos 14.00 Rad, prijenos 16.30 Snooker, prijenos 18.00 Eurogoals 18.30 Golf 20.05 Segeln 20.45 Snooker, prijenos 23.00 Nogomet

08:00 08:02 09:00 11:00 11:30 12:00 14:40 16:45 17:15 17:45 18:35 18:40 19:00 19:10 19:30 20:05 22:00 22:30 23:30 -------23:50 ---------------

TV kue imaju pravo promjene programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG);05.05 RADIO DROBILICA;06.30 GLAS AMERIKE;07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI(ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI(HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 SPORT RAPORT; 13.00 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 MUSIC NEWS - NEW YORK - LONDON; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: HERBIE HANCOOK; 01.00 NONI PROGRAM

06:00 Ružna ljepotica, serija 06:45 Inspektor Gadget i pomonici, crtana serija 07:10 Jagodica Bobica, crtana serija 08:00 Nova lova 10:15 Naši najbolji dani, serija 11:00 Naša mala klinika, serija 11:50 Zauvijek susjedi, serija 12:30 Kralj Queensa, serija 13:00 Cosby show, serija 13:30 Svi vole Raymonda, 13:55 Vijesti 14:10 Putovanje jednoroga 1, igrani film 15:40 Putovanje jednoroga 2, igrani film 17:20 Vijesti 17:35 Naša mala klinika, serija 18:30 Zauvijek susjedi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 19:50 10 do 8, informativna emisija 20:00 Lud, zbunjen, normalan, 21:00 U posljednjoj fazi, film 23:10 Samo je jedan pravi, 23:45 Vijesti 00:00 Ubojita Jane, serija 00:50 U posljednjoj fazi, (1992., SAD, triler; Redatelj: Phil Joanou; Glume: Richard Gere, Kim Basinger, Uma Thurman) 02:50 Šaljivi kuni video 03:15 Kraj programa

18.55 Exploziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 K.T.2 – Pravda na zadatku, krimi serija 20.00 Na teži nain, (triler, 2005.Uloge: Henry T.) 21.45 Najbolji od najboljih: Bez upozorenja, (akcijski, 1998.; Uloge: Philip Rhee, Ernie Hudson) 23.30 Vijesti, informativna emisija 23.45 Kunolovac, kviz

17:50 18:40 19:00 19:15 19:30 20:00 21:00 21:15 22:30 23:00 23:10 23:25 23:30

NAJAVA PROGRAMA reportaža ŽUPANIJSKE TEME

Danas pogledajte... Mali oglasi Igrani lm, ponavljanje Opasna spašavanja, ponavljanje Iz arhive akoveke televizije, ponavljanje Lola, serijski lm Pilates & Yoga, crtani lm Meimurje danas Voice of America Gazba Ritam ljeta, mozaina emisija Meimurje danas Snimka kulturne manifestacije Gillete svijet sporta Poslovne vijes Meimurje danas Voice of Amerika Sutra na programu

15:18 15:20 15:25 16:55 17:25

08:00 08:02

va za djecu 11.45 Djeji program 15.30 Reba 15.50 15.00 ZiB Flash 15.55 Svijet protiv Jima, hum. serija 16.20 Moj ujak Charlie, hum. serija 16.40 Charmed 17.25 Stažist, hum. serija 17.50 Simpsoni 18.15 O.C., serija 18.40 Stažisti, hum. serija 19.25 Malcom u sredini, hum. serija 19.50 Vrijeme u slici, sport i vrijeme 20.15 Nogomet, prijenos 0.00 Noni program

5.00 Jutarnji program 10.00 Avenzio 11.00 Charmed 12.00 Druga prilika 13.00 Sam

6.00 Tono u 6 7.00 Jutarnji program 9.00 Tono u 9 10.30 Djeji program 14.00 Oliver Geissen Show 15.00 Obitelj sa srcem 16.00 Das Strafgericht 17.00 Sttaatsanwalt Posch… 17.30 Izmeu nas 18.00 Explosiv 18.45 RTL Aktuell 19.40 Dobra vremena loša vremena 20.15 Zalazak, film 22.10 Extra 23.30 Noni program

5.10 Jutarnji program 6.45 Reklamni program 6.50 Djeji program 15.40 Naruto 16.05 Dvorac 16.30 Princ iz Bel Aira, hum. serija 17.00 Svijet prema Jimu, hum. serija 18.00 Sam svoj majstor 19.00 Das A-Team 20.00 Vijesti 20.15 Die Kochprofis 21.15 Big Brother, prijenos 23.15 Dog 0.10 Noni program

09:00 11:00

12:00 13:00

13:30

14:00 14:40 17:00

17:30 18:00 18:35 18:40 19:00 19:10 20:05 21:00 21:30

22:20 23:50 -------00:10 ---------------

VEKERICA jutarnji program VTV-a VU SRCU TE NOSIM emisija o narodnim obiajima IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošteene osobe VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe EUROMAXX TV magazin VEKERICA PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom BOJA NOVCA magazin

IR zabavna emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM LJETNI KOKTEL mozaina emisija PAT POZICIJA zabavna emisija GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama TAJNE I PRELJUBI kriminaliska serija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

6.00 Poker 9.00 Doppelpass 11.00 Reklamni program 14.00 Tenis, prijenos 17.30 10.00 TV vodi + turistika središta Poker 18.30 DSF Aktuell 20.45 Männer Tv Hrvatske 16.00 Dok. film 16.30 Zabavni 22.00 Motorsport 22.45 DSF Aktuell program 17.00 Emisija za djecu i mlade 17.35 Glazbena emisija 18.05 Koncert 19.30 Dokumentarna emisija 20.00 TOP 40 20.40 Film 22.24 Glazbeni program 22.40 Koncert 00.05 TEST 8.30 Motorsport 9.30 Nogomet 13.30 Euro 2008 15.00 Tenis 16.00 Nogomet 18.15 Volleyball, prijenos 20.00 Euro 2008 20.15 5.25 Jutarnji program 8.15 Reprize filmo- Kampfsport 23.00 Euro 2008

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 JAG, serija 14.30 Utoište za djecu, film 16.15 Svijet prema Jimu, hum. serija 16.45 Cosby Show, hum. serija 17.10 Nikita, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Univerzalni vojnik: Na bojnom polju, film 21.25 Miss Universe 2008, snimka 23.05 Vrua knjižara 23.35 Sofijin izbor, film

7.00 24 UR 8.00 Djeji program 10.45 Srce koje oprašta, serija 11.40 Slatka tajna, serija 12.35 Tv prodaja 13.05 Pustolovine Sherlocka Holmesa, serija 14.05 Muškarci su drugaiji, žene takoer 15.00 Razigrani par, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Srce koje oprašta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Naša mala klinika, serija 20.50 Duh, film 22.30 24 sata 22.45 Ekipa za oevid, serija 23.40 Seks i grad, serija 0.50 Predsjednica, serija 1.05 Nona panorama

7.30 Vremenska panorama 8.30 Alica 14.00 Mi smo obitelj 15.00 Naše traume (R) 9.00 Videostranice 11.00 Djeji pro- 16.00 Prilika 17.00 taff 18.00 Vrijeme za gram 14.45 TV prodaja 15.15 Tjedni izbor vijesti 18.10 Simpsoni 19.05 Galileo 20.15 16.00 Videstranice 17.45 Neobine zgode Policajac u vrtiu, film 22.00 Jessy NorTwistovih, serija 18.10 Jasno i glasno man, film 0.00 Noni program 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 Ameriki film 21.45 Tempirana bomba, dok. emisija 22.30 Brane Ronel izza odra 23.45 Dnevnik pogranine TV 5.30 Jutarnji program 10.00 Vera 11.00 Sutkinja Barbara Salesch 12.00 Sudac Al0.30 Videostranice ® exander Hold 13.00 Britt 14.00 Dvoje kod Kallwassa 15.00 Sutkinja Barbara Salesch 16.00 Sudac Alexander Hold 17.00 Niedrig und Kuhnt 18.30 Vijesti 19.15 Verdammt lange her 20.15 Das Grauen, film 22.55 Toto & Harry 23.25 Spiegel Tv Reportage 23.55 Noni program

6.30 Tjedni izbor 9.00 Videostranice 13.00 Vijesti 13.05 Tjedni izbor 16.00 Dobar dan, Koroška 16.45 Vijesti 17.00 Crtani filmovi 17.20 Dogodovštine u veseloj hosti, crt. serija 17.30 Dolina na meji, emisija 18.30 LOTO 3x3 PLUS 18.40 Izvlaenje Astra 18.45 Crtani film 19.00 TV Dnevnik 20.05 Sredozemlje, serija 21.00 Dokumentarna serija 21.55 Odjeci 22.45 Knjiga mene briga 23.00 Skrivnosti 23.15 Noni program

PONEDJELJAK 21. srpnja 2008. 08.00 Žutokljunac 08.25 Zekoslavne prie, crtana serija 06.40 Najava programa 08.45 Petar Pan i gusari, crtana 06.45 TV kalendar serija 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.10 Veliki odmor 07.05 Vijesti 09.55 Antologija hrvatskoga 07.10 Dobro jutro, Hrvatska glumišta: Dundo Maroje 07.35 Vijesti 11.15 Sudac John Deed, serija 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 12.50 Tree Hill, serija 08.35 Vijesti 13.35 Što s Brianom, serija 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 14.20 Ususret Olimpijskim 09.05 arolija 9., serija igrama 10.00 Vijesti 14.55 Na rubu znanosti: Nikola 10.09 Vrijeme danas Tesla, znanstvenik za sva 10.10 Vijesti iz kulture vremena 10.15 Prirodni svijet: Pria o 15.55 Prijatelji, hum. serija Tokiju, dok. serija 16.15 Zovem se Earl, hum. 11.10 Oprah show serija 11.55 Burzovno izvješe 16.40 Zvjezdane staze: Nova 12.00 Dnevnik generacija, serija 12.15 TV kalendar 17.30 McLeodove keri, serija 12.30 Strast, telenovela 18.20 Vijesti na Drugom 13.20 Domaa dramska serija 18.35 Narodna medicina, dok. - antologija: Kapelski serija kresovi 19.10 Beverly Hills, serija 14.35 Vijesti + prijevod za 19.55 Venera i Apolon, serija gluhe za mlade 14.44 Vrijeme sutra 19.55 Venera i Apolon, serija 14.50 Ubojstvo, napisala je za mlade serija 20.25 Bitange i princeze, hum. 15.40 Normalan život serija emisija o osobama s 21.00 Obavještajci, serija invaliditetom 22.00 Odmori se, zaslužio si 16.35 igrom oko svijeta: Iz TV serija oceana u ocean, dok. 22.35 Promet danas serija 22.40 Vijesti na Drugom 17.05 Danas na Zagrebakoj 22.49 Vrijeme burzi 22.55 Dr.House, serija 17.10 Vijesti 23.45 Kineska plaža, serija 17.20 HPB fit 00.35 CSI: Las Vegas, serija 17.25 Luda kua, TV serija 01.20 TV raspored 18.00 Promet danas 18.10 Razglednice iz Hrvatske: Lun - Dugopolje 19.30 Dnevnik 06.30 Magnum, akcijska serija ® 19.57 Sport 07.20 Krava i pili, crtana 20.02 Vrijeme serija 20.10 arolija, serija 07.45 SpužvaBob Skockani, 21.10 Fokus crtana serija 22.05 Dnevnik 3 08.10 Sam svoj majstor, hum. 22.20 Vijesti iz kulture serija 22.25 Kronika Pulskog 08.35 Korak po korak, hum. filmskog festivala serija ® 22.35 Burzovno izvješe 09.20 Kunolovac, kviz 22.45 Nemamo što izgubiti, 10.05 Puna kua, hum. serija ® (Uloge: Tim Robbins, 10.30 Malcolm u sredini, hum. Martin Lawrence, John serija ® C. McGinley) 10.55 Dadilja, hum. serija ® 00.25 Sestre, serija 11.20 Rat u kui, hum. serija ® 01.10 Sestre, serija 11.50 Vijesti, informativna 01.55 Obavještajci, serija emisija 02.50 Skica za portret 11.55 Veera za 5, lifestyle 03.00 Fokus emisija ® 03.50 Kronika Pulskog 12.30 Exkluziv, magazin filmskog festivala 13.10 K.T.2 – Pravda na 04.00 Razglednice iz Hrvatske: zadatku, krimi serija ® Lun - Dugopolje 13.30 Za istim stolom, dramska 05.10 Strast, telenovela serija 05.55 McLeodove keri, serija 14.25 Magnum, akcijska serija 15.20 Cobra 11, krimi serija 16.10 Korak po korak, hum. serija 16.40 Puna kua, hum. serija 17.05 Malcolm u sredini, hum. serija 17.30 Dadilja, hum. serija 18.00 Rat u kui, hum. serija 18.30 Vijesti, informativna emisija 06.50 TEST 07.05 Najava programa 07.10 Tom i Jerry kao klinci, crtana serija 07.35 Pucca, crtana serija


9

15. srpnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

NAGRADNO PITANJE

Rolling Stones - vjeni sjaj glazbeni dokumentarac Režija: Martin Scorsese Sudjeluju: Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ron Wood, Christina Aguilera

Martin Scorsese predstavlja najvee pop ikone dvadesetog stoljea koje su na pozornici podjednako uspješne i u dvadeset i prvom stoljeu. The Rolling Stones ne silaze s trona popularnosti skoro pedeset godina. etiri stareka neumorno skau, pjevaju i sviraju na pozornici uz najvee oduševljenje razdragane publike. Mick Jagger pokazuje kako je i s preko šezdeset godina podjednako naprednih shvaanja kao i u mladosti. Scorsese se ubacuje u ameriku ‘A Bigger Bang’ turneju koju su Stonesi ‘odradili’ krajem 2006. godine. Stonesi izvode svoje stare stvari

u novoj obradi, a na stageu im se pridružuju gosti, od kojih je svakako najupeatljiviji stari iskusni blueser Buddy Guy. Puni energije za vrijeme itavog nastupa na nogama drže daleko mlau publiku. Ubacivanjem starih snimaka razgovora s lanovima grupe samo se pokazuje koliko su Stonesi bili moderni i ispred svojeg vremena. Ukoliko i niste ljubitelj ove grupe, kroz vizuru Martina Scorsesea sigurno ete to postati! Jer koncert iskusnih rockera nešto je što se ne smije propustiti. Trajanje: 122 minute; preporuujemo starijima od 12 godina.

Dogaaj

Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards) siroe je koje živi na jednom vrlo neobinom mjestu – paralelnom svemiru. To je svijet koji živi i diše usporedo s ovim našim, ali postoje bitne razlike. Kod njih vještice vladaju sjevernim nebom, a polarni medvjedi su najvei ratnici. Takoer, svaki je ovjek spojen s duhom životinje koja mu je bliska poput vlastita srca. U tom svijetu vlada tajanstveni Magisterij koji želi kontrolirati sve ljude, a jedina prepreka toj zloj nakani ubrzo e postati Lyra i magini Zlatni kompas …

ZAUVIJEK DJEVERUŠA, NIKAD NEVJESTA Jane (Katherine Heigl) je živahna stanovnica New Yorka s odlinim poslom, stanom i kolekcijom ružnih haljina za djeveruše koje nikada više nee obui. Toliko je ukljuena u tue ljubavne živote da željno išekuje bilo kakvo vjenanje. Tome svjedoi Kevin, novinar (James Marsden) koji shvaa da mu je prvorazredna pria o vjenoj djeveruši prilika za napredovanje. Janein uredno organiziran život postaje sve samo ne to kada seksi mlaa sestra Tess (Malin Akerman) stigne iz Europe i odmah zarobi srce Georgea, Janeinog še=a (Ed Burns). ‘Uvijek na usluzi Jane’ uskoro bude angažirana da planira još jedno vjenanje, no dolazi do ozbiljnih komplikacija jer je ona potajno zaljubljena u Georgea ...

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (SVADBE, ROENDANE, PROSLAVE...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ - 30 KN - 1 SAT.

Glavnu ulogu u filmu “Hermano” igra: 1. Rade Šerbedžija 2. Bruce Willis 3. Mell Gibson

mistina drama Režija: M. Night Shyamalan Uloge: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo Od redatelja M. Night Shyamalana, proslavljenog autora filmova Šesto ulo, Neslomljivi i Misteriozni znakovi, stiže Dogaaj – napeti triler u kojem glavnu ulogu tumai Mark Wahlberg. On glumi ovjeka koji sa svojom obitelji

pone bježati nakon što se cijeli svijet “izokrene naopake“, odnosno kada kataklizmika kriza okoliša pone prijetiti smakom svijeta. Trajanje: 91 minutu; preporuujemo starijima od 16 godina.

DOBITNIK IZ PROŠLOG BROJA: Nikola Kova, akovec

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC utorak, 15.7.

19,00 Dok nas jack pot ne rastavi romantina komedija

21,00 Kraljevi kvarta akcijski triler

KUPON ZA NAGRADNU IGRU Odgovor: ___________________________ l. br: _______________________________ Ime i prezime: ______________________ ________ _____________________________

srijeda, 16.7. nema filmskog programa u dvorani CZK-a

etvrtak, 17.7.

19,00 Don Quijote – Magarea posla Donkey Xote animirani film sinkroniziran na hrvatski jezik Režija: Jose Pozo Glasovi: Sven medvešek, Mila Elegovi, Ozren Grabari, Vid Balog

21,00 Dogaaj The Happening

TOP LISTA

VIDEO IZLOG ZLATNI KOMPAS

(tri besplatne posudbe)

RAT CHARLIEJA WILSONA Charlie Wi lson ( Tom Hanks) ameriki je kongresmen koji živi za dobru zabavu i lude provode. Iako ima nezgodnu naviku da se esto pojavljuje na partijima koji su prepuni kokaina, prostitutki i alkohola, njegov imidž zasjenjuje velik intelekt, snažan osjeaj patriotizma i nevjerojatan ‘njuh’ za uspjeh i prosperitet. Upravo se jedna od takvih prilika ukazala ranih 1980-ih u A=ganistanu. Naime, Hladni rat se zakuhtava i Rusi brutalno preuzimaju kontrolu u toj bliskoitonoj zemlji. Charlieva dugogodišnja prijateljica, poslovna suradnica i ljubavnica, Joanne Herring (Julia Roberts) jedna je od najbogatijih žena u Texasu te zakleta protivnica komunizma. Ona smatra kako je amerika reakcija na rusku invaziju A=ganistana, u najmanju ruku slaba te uvjerava Charliea kako je potrebno uiniti mnogo više za a=ganistanske borce za slobodu, Mudžahedine. U zavjeri im se pridružuje agent CIA-e Gust Avarkotos (Philip Seymour Ho==man) i njih troje putuju svijetom skupljajui novac kako bi financirali svoj poduhvat. Uskoro =ormiraju saveze izmeu Egipana, Pakistanaca, Izraelaca, te izmeu raznih prodavaa oružja i politiara. Sakupljeni novac raste iz tjedna u tjedan, a njihov rad i trud utjeu na sam tok i završetak Hladnog rata.

PROPUŠTENI POZIV

1.

PROPUŠTENI POZIV

petak, 18.7.

2.

RUSKA OBEANJA

3.

ZAUVIJEK DJEVERUŠA, NIKAD NEVJESTA

19,00 Don Quijote – Magarea posla

4.

HERMANO

5.

CONTROL

6.

RAT CHARLIEJA WILSONA

7.

ZLATNI KOMPAS

8.

SOLSTICIJ

9.

JA SAM LEGENDA

10. AGENT 47

Beth (Shannyn Sossamon) je studentica psihologije iji se život iznenada mijenja kada njena prijateljica Leann (Azura Skye) na svom mobitelu odsluša uznemirujuu glasovnu poruku svoje smrti. Isprva su mislile da je u pitanju neslana šala, ali kada Leann pregazi vlak na toan datum i vrijeme koji su bili navedeni u poruci, Beth se uplaši da je možda ona sljedea. Uskoro još jedna njena prijateljica, Taylor (Ana Claudia Talancón) nastrada na isti nain. Nerazjašnjene smrti mladih djevojaka zainteresiraju javnost pa se tako u istragu ukljuuje i televizijski voditelj Ted Summers (Ray Wise), specijalist za paranormalne pojave. Uz pomo še=a policije Jacka Andrewsa (Edward Burnes), Beth uskoro otkriva vezu izmeu misterioznih poruka koje se mogu izbrisati, ali nakon nekog vremena pojave se opet na mobitelu ...

mistina drama Režija: M. Night Shyamalan Uloge: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo

FILMSKA TOP LISTA “MEIMURSKIH NOVINA” 1.

HANCOCK

2.

SEKS I GRAD

3.

BIT E KRVI

4.

DVIJE SESTRE ZA KRALJA

5.

KRIVOTVORITELJI

6.

PREBOLJETI SARAH MARSHALL

7.

DOK NAS JACK POT NE RASTAVI

8.

TRAŽI SE BODYGUARD

9.

21 - RASPAD LAS VEGASA

10. HORTON

US BOX OFFICE

animirani film sinkroniziran na hrvatski jezik

22,00 Rolling Stones – vjeni sjaj The Rolling Stones – Shine a Light Movie Special glazbeni dokumentarni film Režija: Martin Scorsese Sudjeluju: Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ron Wood, Christina Aguilera

subota, 19.7.

19,00 Don Quijote – Magarea posla animirani film sinkroniziran na hrvatski jezik

21,00 Dogaaj mistina drama

nedjelja, 20.7.

19,00 Don Quijote – Magarea posla animirani film sinkroniziran na hrvatski jezik

1.

HANCOCK

2.

KUNG FU PANDA

3.

WALL

4.

WANTED

ponedjeljak, 21.7.

5.

INDIANA JONES &…

6.

SEKS & THE CITY

19,00 Don Quijote – Magarea posla

7.

IRON MAN

8.

THE STRANGERS

9.

THE CHRONICLES OF NARNIA…

10. WHAT HAPPENS IN VEGAS…

21,00 Dogaaj mistina drama

animirani film sinkroniziran na hrvatski jezik

21,00 Dogaaj mistina drama


10

ME\IMURSKE NOVINE 15. srpnja 2008.

ISPLATI LI SE proizvodnja elektrine energije pomou sunca

Život u mirovini od prodaje viška vlastite struje • Nekolicina Meimuraca ve proizvodi elektrinu energiju na sunev pogon U zadnjih godinu dana u Meimurju se pojavilo desetak zainteresiranih ulagaa koji žele investirati svoj novac u male elektrine centrale za proizvodnju energije pomou sunca. Mahom je rije o tehnološki potkovanijim graanima, ponajviše diplomiranim inženjerima elektrotehnike kojima je ta problematika bliska, ili pak strunjacima iz podruja informatike i telekomunikacija. Dosadašnja su meimurska iskustva, na žalost, još uvijek su negativna. Jedan od najstarijih zaljubljenika u alternativne izvore energije iz akovca, koji je meu prvima još prije nekoliko godina instalirao fotonaponske kolektore za proizvodnju energije na svoj krov, je gospodin Vinceti iz Mihovljanske ulice u akovcu. On danas posjeduje elektrinu centralu snage 6,72 umreženu na HEP-ov sustav, s tim da je nakon višegodišnjih i munih pregovora s akovekom Elektrom dogovoreno da nema plaanja. On je do danas u elektrinu mrežu HEP-a predao oko 30.000 kilowata, a plaeno mu nije ništa, jer oito ne može izai na kraj s hrvatskom birokracijom. Naime, do prošle godine nije bilo podzakonskih akata i pravilnika, a svi uvjeti gotovo da nisu poznati ni do danas, iako je od donošenja osnovnog zakona prošlo tri godine.

Spora i nekompetentna državna administracija Najvea iskustva s energijom sunca u akovcu ima informatiar Josip Mošmondor Max, ujedno i najkompetentniji sugovornik o ovoj temi. On ve nekoliko godina proizvodi elektrinu energiju i plasira je u mrežu HEP-a, odnosno Elektre, no do sada nije primio ni kune za svoju proizvodnju energije. On ima i višegodišnja negativna iskustva obijanja pragova

Informatiar Josip Mošmondor Max: - Nitko u Meimurju još nije dobio ni kune za svoju proizvodnju elektrine energije iz sunca, no oekujem da e ove jeseni konano doi do dogovora i da e to biti riješeno na zadovoljavajui nain. Mnogo sam uložio u proizvodnju energije iz sunca, ve se dvadeset godina bavim svim aspektima solarne energije. Oekujem da u uložena sredstva, koja nisu bila mala, konano poeti vraati raznih ministarstava i agencija te tono zna gdje su problemi, tako da ni danas još nema sve potrebne papire za svoj sustav. Izmeu ostaloga, on gradi takozvanu pasivnu kuu, koja e se sama snabdijevati energijom za svoje potrebe iz obnovljivih izvora. Samo za znalce, jer je to posebna tema, napominjemo da e energiju za grijanje kue dobivati pomou toplinske pumpe i sustava voda - voda, iji je koe icijent iskoristivosti preko 5. Jednostavnije reeno, pomou toplinske pumpe dobije se pet puta više energije nego se uloži.

Solarno stablo Josipa Mošmondora iza nove pasivne kue u akovcu u gradnji još eka na prikljuenje. Zbog zakonskih akata Ministarstva gospodarstva i Ministarstva zaštite okoliša još nema lokacijsku dozvolu

li ne kupuju gotovi, ve izrauju kod kue, no za to treba imati speci ine i ne baš jeftine strojeve. S druge strane, dipl. ing. Gordan Vrbanec iz akovca, vlasnik tvrtke koja ugrauje solarne fotonaponske sustave, smatra da e dobra sprega za budunost biti manja vjetroenergana snage nekoliko kilowata ili manje te solarni fotonaponski moduli. Obino dok ima sunca nema vjetra i obratno, dok nema sunca, ima više vjetra, ime bi se mogla poveati uinkovitost, a time i ekonominost sustava. Ulaganje u proizvodnju energije pomou sunca, ako se ove godine razriješe sve dileme, pa da mali proizvoai ne moraju skupljati papire kao i veliki, moglo bi vrlo skoro postati hit meu graanima koji mogu odvojiti dio sredstava. Na žalost, u Hrvatskoj još nisu usuglašeni svi tehniki uvjeti prema kojima e javna elektrina mreža otkupljivati struju od malih proizvoaa. Kako nema tonih uvjeta prikljuenja jer su još na snazi dogovori, mnogo toga još nije poznato. Navodno bi se svi uvjeti prikljuenja trebali dogovoriti ove jeseni na razini države, odnosno distributera.

Slovenski primjer Manja centrala od 800 wata na krovu obiteljske kue Josipa Mošmondora u akovcu radi ve godinama i predaje elektrinu energiju u mrežu HEP-a, no nikako da mu je i isplate On savjetuje sve one koji žele iskoristiti energiju sunca za grijanje tople vode pomou solarnih kolektora da je najbolje solarni kolektor postaviti pod kutom od oko 75 stupnjeva, a ne mnogo manjim, kako se esto preporuuje. U zimskim mjesecima iskoristivost bi trebala biti što vea, ljeti ionako ima dovoljno topline, a samim tim i tople vode.

Solarno stablo samo kao ukras

za proizvodnju elektrine energije sa svim ureajima iznosi oko 5 eura po watu vršne snage za solarne fotonaponske panele i još 1 do 2 eura za izmjenjivae i konstrukciju, što je slino slovenskim iskustvima. U meuvremenu je izbila i jedna afera vezana uz tu problematiku. Nakon što je dosadašnji predsjednik Hrvatske strune udruge za solarnu energiju iz Zagreba tužio hrvatsku državu Europskom sudu za ljudska prava zbog toga što država ne otku-

Trenutno je jedan od najveih problema Josipa Mošmondora dobivanje lokacijske dozvole za postavljanje fotonaponskih modula na krov kue i takozvano pokretno “solarno stablo” na akovekom Jugu, ulica Josipa Bedekovia bb. Rije je o centrali za proizvodnju elektrine energije iz sunca trenutne snage oko 2,5 kilowata koja se okree prema suncu tijekom cijelog dana (dvo-osni tracker). Za sad radi njegova samo manja centrala snage 800 wati. inovnici jednostavno ne znaju što je “solarno stablo” i lokacijske dozvole - nema, a time ni državnih poticaja i jeftinijih kredita i tako dalje. Tako sad “solarno stablo” u akovcu mjesecima stoji nepovezano s elektrinom mrežom, a on umjesto da polako vraa barem dio uloženog novca može jedino s negodovanjem misliti na izgubljeni novac u ime ekologije i napretka te svoje zaljubljenosti u obnovljive izvore energije. Ipak i on oekuje da e se ove godine dogoditi obrat, te da e se niz stvari riješiti. Prema njegovom iskustvima, cijena solarnog sustava

Dipl. ing. elektrotehnike Vladimir Hunjadi: - Nedavno sam bio nazoan radionici REDEE o obnovljivim izvorima energije. Radio sam dugo u Sloveniji i poznata su mi pozitivna slovenska iskustva, a suraujem i s fakultetom elektrotehnike u Mariboru. Želim ulagati u manju sunanu elektrinu centralu u Prhovcu, no ima problema s papirologijom. Bolje da ulažem u proizvodnju elektrine energije nego da kupujem novi automobil

pljuje elektrinu energiju od malih proizvoaa, došlo je do ubrzanja. Tužba je dogovorno povuena, a do ove jeseni biti bi trebali biti poznati svi tehniki uvjeti prikljuenja na distributivni sustav, kažu dobro informirani.

Obiteljska kua: 2,5 Kw za 12,500 eura Elektrinu centralu uz korištenje suneve energije namjerava graditi i dipl. ing. elektrotehnike i automatike Vladimir Hunjadi iz akovca, koji je diplomirao u Mariboru. On dobro poznaje slovenska iskustva te kaže da se osnovni sustav isplati ve od snage 2,5 kilowata, ime se pokriva potrošnja elektrine energije obiteljske kue. Cijena takvoga umreženog sustava u elektrinu mrežu u Sloveniji iznosi oko 12.500 eura. Gradio bi, kaže, elektrinu centralu snage i do 10 kilovata u Prhovcu, gdje ima parcelu, no eka uvjete prikljuenja na mrežu kao i svi drugi u Hrvatskoj. U šali kaže: - Prema slovenskim iskustvima, ulaganja se isplate za deset godina, a možda i koju godinu manje, a to mi doe kao neka mirovina u starosti. Zapravo, bolje da ulažem u proizvodnju energije nego da kupujem novi automobil. Prema njegovom izraunu, investiranjem u elektrinu centralu za proizvodnju energije od oko 10 kilovata sadašnje okvirne cijene oko 55.000 eura mogao bi prema sadašnjim uvjetima koje nudi država zaraivati 5 do 6 tisua eura godišnje. On kaže da je mogue proi i jeftinije, na nain da se solarni pane-

Tu u blizini Meimurja kod Ptuja u mjestu Kukova, a to smo mjesto odabrali za usporedbu zbog toga jer je broj solarnih dana kad ima dovoljno sunca usporediv s Meimurjem, elektrinu centralu na sunce, odnosno fotonaponske instalirao je Borut Gradišer, te svu proizvedenu elektrinu energiju plasira u slovensku elektrinu mrežu. Trenutno raspolaže elektrinom centralom instalirane snage od 8,7 kilowata, s tim da je zapoeo proizvoditi struju prije godinu i pol s duplo manjom snagom od 4,3 kilovata. Godišnje u solarnim uvjetima Ptuja sa svojom elektrinom centralom proizvede 13.400 kilowatsati elektrine energije, što po cijeni od 0,40 eura, koliko plaa slovenska država proizvoaima energije, iznosi oko 5.200 eura godišnje. U cijeli sustav investirao je ravno 55.000 eura, s tim da su troškovi održavanja zbilja minimalni ili gotovo ravni nuli. To znai da e mu se sustav isplatiti za deset godina, što i nije loše ako se zna da ima sigurnog kupca u vidu distributera elektrine energije u Sloveniji. Drugim rijeima, svaki kredit s kamatnom stopom manjom od 10 posto dugoronije mu se isplati. U prosjeku mjeseno proizvede energije u vrijednosti od 430 eura, zimi manje, a ljeti više, te kaže da je zadovoljan s odnosom prema njemu kao malom proizvoau i oekuje da e se možda još ulagati u svoj sustav. U Hrvatskoj je subvencionirana cijena tako proizvedene elektrine energije iz sunca 3,4 kuna za snage centrala do 10 kilowata. Uvjeti u nas su nešto povoljniji nego slovenski pa bi stopa isplativosti, ovisno o veliini sustava, mogla iznositi realno oko osam do devet godina za Dalmaciju i deset do petnaest godina za kontinentalnu Hrvatsku. (J. Šimunko)


15. srpnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

11


12

ME\IMURSKE NOVINE 15. srpnja 2008.

Žeteoci dolaze na njivu Zrnje je tvrdo, može se žnjeti

UDRUGA FRAKANOVANI održala Žetvene sveanosti

Povreslo nije jednostavno napraviti

Kose se brusile, nabiralju se šacalo, a gazdaricu ekalo U subotnje poslijepodne, kod kapelice u Frkanovcu, ovo naše vrijeme je stalo i sve se vratilo 30-tak godina unazad. Uskim putem, kojeg domai nazivaju vrtnjak dolazila je grupa ljudi, a po opremi i odjei smjelo se naslutiti da idu nešto raditi. Rije je o prezentaciji žetvenih obiaja naših starih, koje je udruga Frkanovari odluila sauvati od zaborava i predstaviti javnosti onakve kakvi su nekad bili. - Da mi smo žeteoci i idemo požnjeti žito, koje smo jesenas posijali tu pokraj kapelice - rekao je prvi ovjek kolone od dvadesetak ljudi, te dodao kako su bili dobri, pak je tua zaobišla njihovo žito. Gazda je napravio raspored, popilo se malo rakije, nabrusile

Nabiralja mora biti brza i uvijek vesela

Prva “petorka” na djelu se kose, “nabiralja” si je poravnala odjeu, vezista je pogladio vezaa i moglo se krenuti.

Zlatno zrnje, i lijepi snopovi

Jabunica za okrepu prije jela

Prvi kosac je nekoliko puta zamahnuo, a zatim izmeu šaka zdrobio klas te pregrizao zrno. Zakljuio je da je dosta suho i zatim rekao. - Ljudi idemo, vu to Ime božje. Bog nam pomori, sveti Križ prekiži. Prvo kosac s locnom na kosišu, za njim “povresalja”, zatim “nabiralja” i onda veza. I tako nekoliko puta. Stalo se samo ponekad da se malo predahne i ocjeni kakva je žetva, kakvi snopovi. Usput se prialo i pripovijedalo, a muški je pogled je kao i nekada esto bježao u dekolte povresalji i nabiralji nagnutih nad snopljem. A ženske su uz smijeh uzimale mjeru prema voderu i vezau, usporeujui ih s muškom “meštrijom”. Nikome se ništa ne zamjera. Dva sata žetve i petsto “klaftri” je palo.

Južina i postavljanje križaka Tu je najljepše biti

Gotovo je sjeda se na snopove i eka kuharica, uglavnom gazdarica,

koja donosi južinu. Nekada zna to biti i objed, ako je njiva velika. S gazdaricom dolazi i snaha koja pomaže rasprostrijeti stolnjaka i zatim posložiti jelo. Za jelo pak se služe samo domae stvari: Meso z tiblice i slanine. Domai klobasi, sir z vrhnjem, kvašeni krastavci, mladi luk, paprika i doma peeni kruh. Za popiti samo “šmarnica” s malo cijepljenoga i jabunica. Jedu žeteoci, ali i pripovijedaju, ljudi se miju i uživaju. Pomalo poinju raditi maligani, ali... Žeteoci u zaslužili nagradu za rad. Kad gazda misli da su svi siti, predloži da se snopovi stave u križake ili stave. Tu e se jedno vrijeme sušiti, zatim odvesti doma i ekati vršalicu. Pred razlaz, dogovor, pri kome bude žetva sutra, kupica dvije gemišta i onda svaki svojim putem. Onako u šali, muški bi htjeli s vezaicom, nabiraicom, a najradije sa snahom. Ženske pak se pale na mašinistra, koji e doi s vršalicom. Svi skupa pak su zaslužili lei u hladovinu. Jer, nakon žetve dobri gazdi su uvijek uru dvije legli u hladovinu. (Stjepan Mesari)

Mama i sneha pospremaju nakon južine

Ovo ide na križake


13

15. srpnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

Ugledni gosti na sveanoj sjednici

Saša Štefi - Sale i Frankopani

DANI OPINE Donja Dubrava

Opina podijelila priznanja U Domu kulture “Zalan” uz blagdan Svete Margarete, zaštitnice žitelja Donje Dubrave, održana je sveana sjednica Opinskog vijea i poglavarstva. Sjednicu je otvorio predsjednik OV-a Darko Horvat. O proteklom jednogodišnjem radu govorio je naelnik Marijan Varga. - Ova je sjednica u posebnom ozraju, ponosni smo na našu Tetu Lizu koja je osvojila tri Porina i dobila odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesia Red Danice hrvatske s likom Marka Marulia za posebne zasluge u promociji kulturne baštine. Obilježavanje Dana opine zapoelo je promocijom albuma Teta Liza i

Lado. Mi ovom prilikom zahvaljujemo i estitamo Teti Lizi uz poruku da se “Dobravani s njom štimaju”, zapoeo je svoje izvješe Marijan Varga. Od važnih donjodubravskih projekata, istaknuo je gradnju novog vrtia koja košta 1,927.783 kune, a radove financira Meimurska županija. Djeji vrti bi trebao biti dovršen do 17. listopada ove godine, slijedi opremanje i preseljenje koje bi trebalo biti poetkom idue godine kada bi se krenulo i s jednosmjenskom nastavom u OŠ Donja Dubrava. Opina intenzivno radi na izmjenama i dopunama prostornog plana ureenja opine Donja Dubra-

Dobitnici opinskih odlikovanja (nedostaje Alojz ižmešija)

Za ekipu Osvita igrao je potpredsjednik Vlade Damir Polanec

va i proširenju Zone male privrede. Marijan Varga je uvjeren da e se na kraju godine poeti graditi poslovni objekti u novoj Zoni male privrede 3 i krenuti s gradnjom poslovnog objekta u centru mjesta. U ime donjomeimurskih opina i Grada Preloga, dobru suradnju istaknula je naelnica opine Sveta Marija Marija Frani, dok je meimurski župan Josip Posavec rekao da se u ovaj kraj puno ulaže u obrazovanje i školstvo. Obeao je financijsku pomo opini Donja Dubrava za daljnje ureenje Doma

kulture i osnivanje opinskoga puhakog orkestra. Na sjednici su uruena opinska odlikovanja. Plaketu opine primili su Vladimir Pongrac za dugogodišnji iznimno uspješan rad u KUD-u, Vinko ituš za dugogodišnji uspješan rad u DVD-u koji je u ime nagraenih zahvalio i DVD Donja Dubrava za 120 godina neprekidnog rada. Zahvalnice su uruene Alojzu ižmešiji zbog iznimno velikih zasluga u pomaganju razvoju i doniranju vatrogastva, Josipu Meimurcu za dugogodišnji javni

rad u pomoi organiziranja i rada u nogometnom klubu, Nevenu Lisjaku zbog dugogodišnjeg rada u pomoi raznim udrugama i Foto studiju Frani za dugogodišnju pomo u praenju i dokumentiranju javnih dogaanja u mjestu. Nagrade za dobro uenje i marljiv rad primili su najuspješniji uenici OŠ Donja Dubrava. Za meimursku pjesmu bili su zaduženi Teta Liza, Saša Štefi - Sale i Frankopani.

Bogat program uz Dane opine U obilježavanje Dana opine ukljuile su se mnoge udruge. Ribii “Štuke” organizirali su ribiko natjecanje, dok su vatrogasci bili domaini natjecanja s navalnim vozilima. U organizaciji lanova UHVDDR-e položeni su vijenci na grob poginulog branitelja Predraga Jureca, a odigrana je i nogometna utakmica

Nagrade najuspješnijim uenicima uruio je župan Josip Posavec

izmeu ekipa veterana Domovinskog rata i opinara te veterana Dubravana i Osvita iz elekovca. U subotu je Dobravska mladež organizirala sportske igre na Dravi, dok je u crkvi Svete Margarete održano predstavljanje knjige dr. Vladimira Horvata “Kardinal Alojzije Stepinac muenik za ljudska prava”. Nedjeljni program zapoeo je polaganjem vijenaca na spomen obilježje Novi Zrin, služena je sveta misa, Društvo žena upriliilo je izložbu runih radova, a odigrana je i završnica nogometnog turnira na kojem su igrali klubovi iz susjednih opina. Uz cjelodnevno nedjeljno proštenje u sportskom parku Krbulja nogometaši su priredili zajedniku veselicu. Dani opine nastavljaju se i idui vikend. U subotu od 10 sati zapoet e odbojkaški turnir na pijesku za ženske ekipe, dok u nedjelju KK “Nikola Zrinski” od 14 sati organizira konjiki turnir. (A. Fuš)

Polaganje vijenaca na grob poginulog branitelja Predraga Jureca


14

ME\IMURSKE NOVINE 15. srpnja 2008.

Kako se osigurati od šteta nastalih zbog elementarnih nepogoda Olujno nevrijeme u našim krajevima prouzroilo je brojne štete na objektima, vozilima i ostaloj imovini graana. Za više informacija o pokriu po policama osiguranja, premijama koje se plaaju i nadoknaditi tako nastalih šteta, raspitali smo se u jednom od najveih osiguravatelja u našem gradu, Euroherc osiguranju, koje u akovcu radi ve punih 12 godina. Velik broj osiguranika Euroherca koji imaju ugovorene police osiguranja imovine, ugovaranjem i osnovnih rizika po polici osiguranja od požara i nekih drugih rizika moi e ostvariti naknadu štete jer je i rizik od oluje i tue pokriven policom osiguranja. Prijavljene štete obradit e se u najkraem moguem roku, što potvruje i injenica da su uz djelatnike odjela šteta Euroherca akovec aktivirani i kolege iz Varaždina te dva imovinska procjenitelja iz Podružnice Zagreb. Kako se zaštititi od ovakvih posljedica i ekstremnih vremenskih promjena?

Euroherc je u svojoj ponudi raznih polica i paketa osiguranja koji su namijenjeni pokriu imovine posebnu pozornost usmjerio na segment osiguranja privatne imovine graana, njihovih kua i stanova. Polica osiguranja od rizika požara pokriva i niz drugih rizika, te iako je požar glavni rizik, nadoknauje se i nastala šteta uslijed nekih drugih rizika, npr. eksplozije, oluje, tue, udara vlastitog ili nepoznatog motornog vozila ili vlastitog radnog stroja u osiguranu imovinu. Posebni paketi osiguranja imovine koji su u standardnoj ponudi Euroherc osiguranja pružaju vam sveobuhvatnu zaštitu vaše imovine, pa se osim šteta prouzroenih

Rudi Lesinger, direktor podružnice akovec

vremenskim nepogodama nadoknauje i šteta nastala zbog provalne krae ili razbojstva, loma stakla na prozorima i vratima stana ili kue ili šteta na antenama. Paket osiguranja takoer pokriva i štete koje lanovi kuanstva priine treim osobama, a koje se nadoknauju na temelju graanskopravne odgovornosti. Osim naknade materijalne štete, osiguranje e pokriti i nastale troškove rašišavanja nakon štete, troškovi spašavanja imovine i pokušaja da

Primjeri izrauna premije

* osiguranje obuhvaa policu požara i nekih drugih rizika za graevinski dio objekta ** osiguranje obuhvaa pokrie za graevinski objekt i stvari kuanstva *** premiju osiguranja mogue je platiti obrono bez kamata, ekovima ili kreditnim karticama

U “Danima imovinskih osiguranja”, koji traju do kraja srpnja 2008., Euroherc poziva sve graane da iskoriste poseban popust od 20 posto prilikom ugovaranja imovinskih polica za osiguranje stambenih objekata. Sve informacije možete dobiti u akovcu, na adresi Kralja Tomislava 30, tel. 040/492-999

se šteta smanji, ak i kada ti pokušaji nisu bili uspješni. Uz osnovne rizike koji dolaze kao paket pokrie, mogue je ugovoriti i pokrie za dodatne rizike poput rizika

poplave, rizika bujice ili visoke vode, izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi zbog njihova puknua, klizanje tla ili odronjavanja zemljišta. Klimatske su promjene sve ekstremnije i sve se eše dogaaju s posljedicama koje se oituju u veem ili manjem ošteenju imovine. Sve je vei i broj požara prouzroenih prirodnom pojavom, a na podruju Meimurske županije godišnje se bilježi više desetaka požara. Kako bi svojim sugraanima u tjednima godišnjih odmora koji su pred n a m a omog u i l i d a t o vrijeme što bezbrižnije provedu, Podružnica akovec Euroherc osiguranja U “Danima imovinskih osiguranja”, koji traju do kraja srpnja 2008., poziva sve graane da iskoriste poseban popust prilikom ugovaranja imovinskih po-

lica za osiguranje stambenih objekata. Slobodno s nama kontaktirajte osobno ili telefonom, rado emo vam dati informaciju i detalje oko pojedinih polica osiguranja. Bez obveze pozovite naše savjetnike za osiguranje u svoj stan ili na radno mjesto, vrlo rado emo za vas izraditi kompletnu ponudu za osiguranje vaše imovine. U Eurohercu istiu i svoju akciju “Program vjernosti” kojom ovih dana svojim dosadašnjim osiguranicima poklanjaju dodatne popuste na osiguranje imovine, kasko osiguranja vozila, kao i opuste kod ugovaranja polica zdravstvenog osiguranja ili osiguranja života. Iskoriste ovu priliku i osigurajte svoju imovinu u “Danima imovinskih osiguranja” jer ono što se stvara godinama, može nestati u sekundama.


15

15. srpnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

PREDSTAVLJAMO

Još više kabriolet…

www.autostil.info Ureuje: Dalibor Flajpan info@autostil.info HR tržište u prvih 6 mjeseci MARKE

Koliina

Udio, %

Opel

7066

14,33%

Renault

4803

9,74%

Volkswagen

4291 3623

7,35%

Škoda

3499

7,09%

Ford

2839

5,76%

Citroen

2751

5,58%

2457

4,98%

Toyota

2020

4,10%

Suzuki

1928

3,91%

Mazda

1769

3,59%

Hyundai

1762

3,57%

Chevrolet

1292

Seat

1234

2,50%

Honda

1013

2,05%

Kia

992

2,62%

2,01%

Mercedes

950

1,93%

Audi

948

1,92%

Nissan

798

1,62%

BMW

760

1,54%

Dacia

500

1,01%

Volvo

279

Alfa Romeo

268

0,54%

Lada

265

0,54%

263

0,53%

Subaru

134

0,27%

Jeep

117

0,24%

Smart

111

0,23%

Lexus

101

0,20%

Land Rover

82

0,17%

Mini

65

0,13%

SsangYong

57

0,12%

Lancia

47

0,10%

Jaguar

43

0,09%

Porsche

42

0,09%

Zastava

39

0,08%

Chrysler

36

0,07%

Dodge

23

0,05%

Saab

16

0,03%

Maserati

9

0,02%

Mahindra

6

0,01%

Daihatsu

5

0,01%

Cadillac

4

0,01%

Hummer

4

0,01%

Great Wall

3

0,01%

2

Poredak nakon 9 od 18 utrka 1. Lewis Hamilton 2. Felipe Massa 3. Kimi Räikkönen 4. Robert Kubica 5. Nick Heidfeld 6. Heikki Kovalainen 7. Jarno Trulli 8. Mark Webber 9. Fernando Alonso 10. Rubens Barrichello

0,00%

Bentley

2

0,00%

Aston Martin

1

0,00%

Chevrolet USA

1

0,00%

Santana

1

0,00%

Ostali

0

0,00%

49321

100%

Izvor: Promocija Plus

48 48 48 46 36 24 20 18 13 11

Poredak nakon 10 od 18 utrka

0,57%

Mitsubishi

Acura

SPORT

Prije deset godina Peugeot je predstavio model 20 . Taj je koncept vrlo brzo evoluirao u 206 CC i 307 CC popularizirajui koncept za kojeg se do tada smatralo da pripada samo u elitnu klasu automobila. Na krilima uspjeha prve generacije vozila razvijeni su i nasljednici i to 207 CC koji je ve na cesti i 308 CC koje e uskoro biti predstavljen…

8,70%

Peugeot

Fiat

Peugeot 308 CC

1. Valenno Rossi 2. Dani Pedrosa 3. Casey Stoner 4. Jorge Lorenzo 5. Colin Edwards 6. Andrea Dovizioso 7. Chris Vermeulen 8. Nicky Hayden 9. James Toseland 10. Shinya Nakano

187 171 167 114 98 90 73 73 65 64

Cijene goriva u RH Eurosuper 95 Super plus 98 Super 100 Eurodiesel GPL Auto plin

9,65 9,75 9,93 3,35

9,65 9,99 9,93 3,35

Cijene vrijede na dan 8. srpnja 2008.

EKO KUTAK

Poela proizvodnja nove Honde FCX Clarity s 0 g/km emisije štetnih plinova Honda FCX Clarity – napredno vozilo, pogonjeno vodikovim gorivim elijama – sišlo je sa trake u prvoj tvornici na svijetu za proizvodnju vozila na gorive elije u Japanu. Poslije 19 godina razvoja, dolazak ovog prvog stvarnog vozila na gorive elije, oznaava poetak nove ere iše vožnje. Honda FCX Clarity – koja iz svog ispuha ispušta samo vodu – predstavljena ja na sveanos u Honda Automobile New Model Centre u Tochigi Prefecture. Meu onima koji su rezervirali prve primjerke Honde FCX Clarity su glumica Jamie Lee Curs i njen suprug, lmaš, Christopher Guest, te lmski producent, Ron Yerxa. Honda Engineering Co., Ltd u Tochigi u vlastom pogonu proizvodi spremnike na gorive elije. Predstavljena je i ekskluzivno dizajnirana automazirana oprema za proizvodnju gorivih elija, da bi se osigurala kvaliteta najviše

preciznosti pri masovnoj proizvodnji elija. Ovim potezima, Honda ini siguran napredak u podruju proizvodnje vozila na gorive elije te se na taj nain približava ostvarenju svog cilja, da osigura širu primjenu ovog revolucionarnog vozila. Hondu FCX Clarity pokree visoko kompaktni, uinkovit i snažan Honda V Flow spremnik gorivih elija. Honda FCX Clarity nudi superioran dizajn i napredne performanse, kao i odgovornije ponašanje prema okolini. Prodaja je predviena za poetak srpnja u Sjedinjenim Državama i Japanu. Planovi za zajedniku prodaju za Japan i Sjedinjene Države zahtijevaju proizvodnju nekoliko serija ovih vozila na godinu i otprilike 200 vozila u tri godine. Uz to, Honda FCX Clarity bila je izložena na G8 Hokkaido Toyako Summitu kao jedna od pripadnica grupe naprednih tehnologija za zaštu okoliša.

Kao pionir automobila sa preklopnim krovom sa elegantnim 401, 601 i 402 Eclipse modelima iz 1930-ih Peugeot nikada nije izgubio želju da pruži vozaima slobodu vožnje kroz magiju krutog krova koji se sklapa u prtljažnik bilo da se radi o coupé ili kabriolet varijanti. Do kraja svibnja 2008 Peugeot je proizveo gotovo 632.000 coupé-kabrioleta za entuzijaste ovog trendy koncepta i na taj nain je Peugeot postao svjetski tržišni lider vozila ovog oblika. Od predstavljanja 307 CC u 2003. godine došlo je do profinjenih izmjena u strukturi tržišta li=estyle vozila. Od nedavno su kabrioleti sa pominim krutim krovom postala popularnija od vozila sa ranjivijim mekim krovom. 308-ica je ve preuzela mjesto u segmentu kompaktnih vozila od 307 i u SW izvedbi, zadržavajui sve dobre strane prethodnika i istodobno namee svoj novi identitet , moderni ugoaj i snažnu osobnost. U istom tonu 308 CC nastavlja tradiciju sa svoja etiri sjedala u punoj veliini. 308 CC se istie po superiornoj fluidnosti stila, i u coupé i u kabriolet konfiguraciji. Niskog profila i vrsto postavljena na kotaima 308 CC ima istaknut oblik i jedinstvena stražnja LED svijetla sa tehnologijom crvenog zaslona koja stvara jedinstven potpis automobila i danju i nou. Nepobitna je osobnost putnikog prostora, pogotovo se istie kabriolet sa potpuno drugaijim osjeajem od kompaktne verzije i stvara dojam GT automobila. Prednja sjedala sa integriranim osloncem za glavu imaju ugraene ventilatore za disperziju toplog zraka oko putnikovog vrata. Detaljno osmišljen da bi se poboljšao svakodnevni kom=or i praktinost za putnike, 308 CC nudi mnoštvo korisne opreme. Potpuno automatski sklopivi krov koji se otvara za svega 20 sekundi i iji se rad može pratiti na ekranu u boji, pretvarajui automobil u dinamian coupé ili elegantni kabriolet prema raspoloženju putnika. 308 CC ima koristi od šireg traga kotaa i šire karoserije od 307 CC u pogledu etiri sjedala u punoj veliini, a nudi i strukturu prednjih siceva koja omoguava i pregršt mjesta za noge za putnike na stražnjoj klupi i dobru ponudu prostora. Dva dinamina i fleksibilna motora pogone 308 CC preko 6-brzinskog runog mjenjaa… osim ukoliko je automatski mjenja poželjniji izbor… To su 1.6 THP 150 KS benzinski turbo motor sa direktnim ubrizgavanjem i 2.0 HDi FAP Euro 5 140 KS dizelski agregat koji je iznimno ekološki nastrojen. Automobil kombinira užitak vožnje i efikasno držanje ceste... Široki trag kotaa, smanjena udaljenost od ceste i uinkoviti ovjes posebno razvijen za ovaj karoserijski oblik daje 308 CC izvrstan potencijal uz pravi osjeaj sigurnosti za volanom. Velike disk konice promjera 302 mm su dobro uparene sa per=ormansama

pogonske grupe. Uz sve tu je i ESP sustav koji stalno brije o sigurnosti putnika. 308 CC je osmišljen da stvori dojam spokoja u putnikoj kabini… Karoserija je robusna i konstruirana da podnese i rasprši energiju =rontalnog i bonog udara. Kao dopuna tu su i inovativne i inteligentne sigurnosne mjere diktirane sa oblikom kabriolet karoserije. Navedene mjere ukljuuju bone zrane jastuke integrirane u prednja sjedala i ekskluzivni boni zrani jastuk za glavu koji je prvi ta-

kove vrste u svijetu i koji garantira efikasnu zaštitu svih dijelova dijela bez obzira na položaj sjedala. Unutar nekoliko milisekundi od detekcije opasnosti od prevrtanja (što je brže od treptaja oka), stražnja pirotehnika cijevna zaštita stvara zaštitnu eliju zajedno sa ojaanim stupovima okvira vjetrobranskog stakla. Cilj svih ovih važnih sigurnosnih zahvata je da se dobije 5 zvjezdica na EuroNcap testu za zaštitu odraslih putnika unutar vozila. (Foto: Peugeot)

Nova Miss Hrvatske Josipa Kusi osvojila Chevrolet Aveo U ovogodišnjem izboru za Miss i Mistera Hrvatske 2008. meu 18 finalistica titulu najljepše Hrvatice osvojila je devetnaestogodišnja Imoanka Josipa Kusi, dok je Mister Hrvatske Dino Bubii. Nakon tri grupna izlaska u dnevnom izdanju, kupaim kostimima i veernjim toaletama, odabrano je etvero superfinalista, a konana odluka prepuštena je gledateljima. Mladoj Josipi, aktualnoj Miss Zagreba, uz novu krunu i lentu pripao je i automobil Chevrolet Aveo. Dobila ga je u trajno vlasništvo. Josipa nema položeni vozaki ispit, ali se sprema upisati auto školu kako bi što prije mogla u potpunosti uživati u svom novom limenom ljubimcu. Pred novoizabranom Miss Hrvatske su naporni dani jer joj predstoje i pripreme za 58. po redu Izbor Miss svijeta 2008. koji e se održati krajem godine u Ukrajini.

Robert Valdec vozi Citroën C4 Runner Citroën Hrvatska ustupila je Citroën C4 Runner na tromjeseno korištenje g. Robertu Valdecu u ponedjeljak, 7. srpnja 2008. godine. Robert Valdec, dugogodišnji ratni izvjestitelj, novinar, urednik, u zadnje 3 godine voditelj emisije istraga na Novoj TV, dobio je na korištenje Citroën C4 sa dizelskim 1.6 HDi motorom i bogatom serijskom opremom Runner koju je Citroën odnedavno lansirao na hrvatsko tržište. „Tijekom sezone radio sam kao voditelj emisije “Istraga”, a budui da su ljudi iz cijele hrvatske tko zna kako došli do svih mojih brojeva mobitela, ljeto u provest krstarei Citroënom cijelom Hrvatskom od Vukovara do Dubrovnika. S toliko puno opreme više mi ništa drugo ne treba da se nastavim i tijekom ovih vruih ljetnih mjeseci bavit svojim poslom“, izjavio je g. Valdec.


16

ME\IMURSKE NOVINE 15. srpnja 2008.

Kia Motors obnovila sponzorski ugovor s Rafaelom Nadalom Tvrtka Kia Motors produžila je sponzorski ugovor sa svojim dosadašnjim globalnim ambasadorom i nedavnim pobjednikom teniskog turnira Wimbledon – španjolskom teniskom zvijezdom Rafaelom Nadalom. Do 2011. godine Nadal e biti prisutan u Kijinim globalnim tiskanim i televizijskim oglasima, kao i na važnijim automobilskim sajmovima diljem svijeta. Kijina potpora Nadalu povezana je s Kijinom predanošu vrhunskom sportu, posebice tenisu. Nadal je svoje »prijestolje« globalnog ambasadora naslijedio od Andrea Agassija. U sijenju ove godine najstariji korejski proizvoa automobila produžio je milijunski

Vesna Farkaš iz Goriana osvojila Toyotu Yaris R’n’B Chevrolet Cruze – novo ime U subotu, 12. srpnja 2008. gospoa Vesna Farkaš, 35-godišnjakinja iz Goriana postala je sretna vlasnica Toyote Yaris R’n’B 1,3 VVT-i. Naime 5. srpnja 2008. je u prostorijama Toyota centra Zagreb, održano je nagradno izvlaenje rezultata nagradne igre „Otkrijte zadovoljstvo vozaa Toyote i osvojite novi Yaris R’nB“ koja je trajala od 3. svibnja do 1. srpnja 2008. u sklopu Toyota Road Show-a.Uz trolanu komisiju i javnog bilježnika, izvuen je najsretniji dobitnik, a meu 4.000 sudionika koji su tijekom 3 mjeseca popunili nagradni kupon, najsretnija je postala upravo ga. Farkaš. Glavna nagrada, ponosnoj je vlasnici uruena upravo na njen 35 roendan. Kljueve nagradnog automobila gi Farkaš uruio je g. Miljenko Šavora u Toyota ovlaštenom salonu, Šavora u Hodošanu.

sponzorski ugovor s organizatorom turnira Australian Open do 2013.

godine. Kia je i službeni sponzor teniskog turnira Davis Cup.

za posve novi automobil Chevrolet je objavio da e se njegov posve novi model iz kompaktnog segmenta zvati Cruze. Novi Chevrolet bit e predstavljen svijetu na Pariškom sajmu automobila poetkom listopada. Cruze je razvijen pomou globalnog tima dizajnera i inženjera te e se sastavljati na više lokacija širom svijeta. Njegova e dužina iznositi otprilike 4,6 metara i nudit e puno prostora u unutrašnjosti i prtljažniku - posve dovoljno za pet putnika, dajui mu prednost pred

konkurencijom iz kompaktnog segmenta. Cruze odlikuje Chevroletova nova globalna dizajnerska

ilozo ija koja e i dalje biti karakteristian i prepoznatljiv element svih buduih vozila iju rešetku krasi zlatna leptir-mašna. U kom-

binaciji s visokim standardima sigurnosti i izvrsnom kvalitetom izrade, Chevrolet e ponovno ispuniti svoje obeanje i ponuditi vrlo privlaan automobil koji daje puno dodatne vrijednosti. Novi Chevrolet Cruze bit e dostupan na europskim tržištima u proljee 2009., nakon ega e se poeti prodavati i širom svijeta. Za Rusiju, Chevroletovo najvee tržište u Europi, Cruze e se proizvoditi u GM-ovom novom pogonu u St. Petersburgu, i to poevši od ljeta 2009.


05.20 06.10

05.10

04.05 04.10

01.00 01.45 02.30

23.05

22.20 22.30 22.45 22.50

21.05

19.15 19.30 19.57 20.02 20.10

16.45 16.54 17.00 17.40

12.30 13.25 14.00 15.00 15.05 15.40

11.55 12.00 12.15 12.27

10.00 10.09 10.10 10.20

07.40 07.45 08.00 08.10

TV kue imaju pravo promjene programa

Najava programa TV kalendar Vijesti Koncert: Estonski komorni zbor i Paul Hillier na Glazbenim veerima u svetom Donatu Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture Nebrušeni dijamant, miniserija Burzovno izvješe Dnevnik TV kalendar Mali savjeti za poljoprivrednike Plodovi zemlje Split: More Nedjeljom u dva Promet danas Mir i dobro Središnja sveanost 42. meunarodne smotre folklora: Govorimo i pjevamo hrvatski Vijesti Vrijeme sutra Otkad si otišla, hum. serija Luda vjenanja, (Uloge: Drew Barrymore, Adam Sandler, Christine Taylor, Allen Covert, Angela Featherstone, Alexis Arquette; Redatelj: Frank Coraci) Loto 6/45 Dnevnik Sport Vrijeme Duga mrana no, dramska serija Da mi je biti morski pas, (Uloge: Vedran Mlikota, Josip Zovko, Elvis Bošnjak, Bruna Bebi-Tudor, Edita Maji, Ecija Ojdani, Jasna Juki te kao gost Vana Kljakovi; Skladatelj, scenarist i redatelj: Ognjen Svilii) Burzovno izvješe Dnevnik 3 Vijesti iz kulture Kronika Pulskog filmskog festivala Ciklus europskog filma: Djevojka crvene kose, (Uloge: Renée Soutendijk, Peter Tuinman; Scenaristi: Ben Verbong, Pieter de Vos (prema romanu Theuna de Vriesa); Redatelj: Ben Verbong) Sestre, serija Sestre, serija Nebrušeni dijamant, miniserija Skica za portret Središnja sveanost 42. meunarodne smotre folklora: Govorimo i pjevamo hrvatski Kronika Pulskog filmskog festivala Plodovi zemlje Split: More

19.05 20.00 20.55

17.40 18.30

16.00

14.10

12.45 14.05

11.55

08.45 09.10 10.10 10.35

08.00

06:35 Šaljivi kuni video 07:25 Power rangers Mystic Force, serija 07:50 Tomica i prijatelji, crtana serija 08:15 Winx, crtana serija 09:05 Automotiv, auto moto magazin 09:35 Novac, business magazin 10:05 U sedmom nebu, serija 10:55 South Beach, serija 11:45 Smallville, serija 12:40 Kuanice iz visokog društva, serija 13:40 Putovanje jednoroga 1, (2001., SAD, mini serija/ avantura; Redatelj: Philip Spink; Glume: Beau Bridges, Chantal Conlin, Heather McEwen, Mackenzie Gray, John DeSantis, Adrien Dorval, Colin Heath) 15:10 Putovanje jednoroga 2, igrani film 16:45 Vijesti 16:50 Silverado, (1985., SAD, akcija, vestern; Redatelj: Lawrence Kasdan; Glume: Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin Costner, Danny Glover) 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Nad lipom 35, humoristino glazbeni Knjiga o Danielu, show humorna dramska serija 21:10 Murjak i lažljivac, (2001., Blizanke, hum. serija SAD, komedija; Redatelj: Ulica Sezam, crtana serija George Gallo; Glume: Di-gata, crtana serija ® Orlando Jones, Eddie Powerpuff Girls, igrani Griffin, Gary Grubbs, film, animirani Daniel Roebuck, Sterling Mijenjam ženu, dok. Macer Jr.) sapunica ® Bibin svijet, hum. serija ® 22:45 Red Carpet, showbiz magazin Vijesti, informativna 00:05 Svi mrze Chrisa, serija emisija 01:00 Silverado, igrani film Glitter, (romantina 03:10 Kraj programa drama, 2001.; Redatelj: Vondie-Curtis Hall; Uloge: Mariah Carey, Max Beesley, Da Brat, Tia Texada, Terrence Howard, Ann Magnuson) Bossa Nova, (romantina 05.00 RADIO BUDILICA; 06.30 GLAS komedija, 2000.; AMERIKE; 07.00 HITOVI TJEDNA; 07.30 Redatelj: Bruno Barreto; RECEPTI AKOVEKIH MLINOVA; 08.00 Uloge: Amy Irving, VIJESTI; 08.15 RADOSNA VIJEST; 09.00 Antônio Fagundes, EVERGREENCAJG; 10.00 VIJESTI (ZG) + Alexandre Borges, HRAK INFO; 10.05 HALO OLDTIMERI; 11.00 POLJOPRIVREDNA EMISIJA; 12.00 Débora Bloch) TJEDNIK; 12.45 JA SAM S VAMA U SVE Exkluziv, magazin DANE...; 13:00 HRAK INFO; 13.03 A SRCE Vijesti, informativna KUCA; 13.15 ME IMURSKI MINULI CAemisija JTI; 15.30 VIJESTIZA DOBAR TEK - REPRIZA; Salto, zabavna emisija 16.30 VIJESTI (ZG); 16.35 LIGA 98; 18.30 CSI: Miami, krimi serija VIJESTI(ZG); 18.35 FORMULA 13; 22.00 Lista, (triler, 2000.; HITOVI TJEDNA; 22.07 AB POEZIJA; 00.00 Redatelj: Sylvain Guy; Music Special: MADONNA; 01.00 NONI Uloge: Ryan O’Neal, Roc PROGRAM

07.00 TV vodi + panorame turistikih središta Hrvatske 08.20 Najava programa 08.25 Lilo i Stitch, crtana serija 08.50 Lilo i Stitch, crtana serija 09.20 Dinosapiens, serija za djecu 09.45 Pustolovine Sare Jane, serija za djecu 10.15 Djeje filmsko jutro: Kanjon opasnih igara, serija za djecu 10.50 Biblija 11.00 Skakavac: Misa - izravni prijenos 12.05 Slikovnica 12.30 Oluja nad olujama, dok. serija 13.25 Studio F1 13.50 Hockenheim: Formula 1, VN Njemake - prijenos 15.50 Studio F1 16.15 Ironman triatlon Klagenfurt, reportaža 16.30 Arthur 2: Na tankome ledu, ameriki film 18.25 Uvijek je sunano u Philadelphiji, hum. serija 18.55 Beverly Hills, serija 19.40 Crtani film 20.00 Tenis ATP turnir Umag prijenos finala 22.15 Promet danas 22.20 Sportske vijesti 22.30 Grad opasnosti, ameriki film 00.10 Statisti, hum. serija 00.40 Urednica tabloida, serija 01.25 Deadwood, serija 02.10 TV raspored

LaFortune, Mädchen Amick, Ben Gazzara, Catherine Blythe) 22.30 Ubojiti nagon, krimi serija 23.20 Kunolovac, kviz

6.00 Poker 8.45 Bundesliga Hits 11.00 Doppelpass, prijenos 13.00 Liga prvaka, prijenos 15.15 Pferderennen, prijenos 17.30 DSF Motor 19.30 Poker 21.30 Bundesliga atuell 23.00 Sportquiz

6.20 Jutarnji djeji program 10.45 Hercules, serija 11.40 Xena, serija 12.35 Gut zu wissen 13.05 Vrijeme u slici 14.00 X-Factor, serija 16.00 Schau dich schlau! 17.00 MythBusters 18.00 Grip 19.00 Vrijeme u slici 20.00 Vijes 20.15 Zusammen!, lm 22.05 Odjel za žrtve, serija 23.00 Noni program

Danas pogledajte… Mali oglasi Meimurske škole, ponavljanje 15:40 Mitska potraga, ponavljanje 16:25 Pat pozicija, ponavljanje 17:00 Europa, europski magazin 18:00 Meimurje od A do Ž, ponavljanje 19:00 100% Meimursko, ponavljanje 20:00 Tjedna kronika 20:35 Iz arhive akoveke televizije 21:05 Igrani lm 22:40 Opasna spašavanja 23:10 Tjedna kronika 23:40 Sutra na programu

14:52 14:55 15:00

22:00 23:00 ---------------

20:05 21:00

19:30

18:00 18:30 18:55 19:00

15:00 16:35 17:00

14:28 14:30

NAJAVA PROGRAMA PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom ŽIVOT VERDIJA serijski lm VJERA I NADA vjerski program VU SRCU TE NOSIM emisija o narodnim obiajima EUROMAXX TV magazin YU-GI-OH animirana serija IZ PROŠLOSTI TV kalendar ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošteene osobe ŽUPANIJSKE TEME IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija PRESSICA talk show IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

9.00 Motorrad, prijenos 11.00 Snooker, prijenos 12.30 Nogomet 14.30 Motorad, prijenos 15.15 Rad, prijenos 17.00 Gewichtheben 19.00 Tenis 20.45 Snooker, 6.00 Jutarnji program 9.55 Film za djecu prijenos 23.00 Eurogoals

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 16.00 45. meunarodni djeji fesval Šibenik 2005.: Julija i Romeo, snimka 17.00 Mala alka 1993. 17.45 Portret: Grupa Krug 18.00 Hrvatska kulturna bašna: Vis 18.30 Portret: Boris Babarovi 18.45 Paško ljeto - Eugen Indjic 20.00 Gospel u Komediji, koncert 21.20 Rangoon - iza vatrene linije, ameriki lm 22.55 5. dalmanska šansona - Šibenik 2002.: Veer starih skladbi 00.20 TEST

7.30 Tv prodaja 8.00 Dadilja, hum. serija 8.25 Blizanci, serija 8.50 Zoey 101, serija 9.25 Serije za djecu i mladež 11.10 Joey, hum. serija 11.35 Keri i sinovi, hum. serija 12.00 Živje s Fran, hum. serija 12.30 Sretna linija 14.00 Djevojke sa plaže, serija 15.00 Policajka na vrhu, serija 15.55 Kralj Queensa, hum. serija 16.35 Isprika, lm 18.10 Pazi kamera 18.40 Živje s opeklinama, dok. serija 19.30 Tv Tuba 20.00 Stanje milos, lm 21.50 Život na Marsu, serija 22.40 Zlo, lm 0.35 Vatreni deki, serija

11.20 Crtani lm 12.00 Sport Bild 12.05 Majka, lm 13.35 Amerika pita 2, lm 17.30 Sport nedjeljom 19.05 Ekipa za 8.00 Djeji program 9.55 Koncert 10.30 oevid, serija 19.45 Sport, vrijeme 20.15 Divlje živonje 10.55 Ozare 11.30 Serija za 7 Getaway, lm 21.45 ZiB Flash 21.55 djecu i mladež 12.00 Ljudi i zemlja 13.00 Tatort, lm 23.25 Noni program Vijes 13.10 Tjedni izbor 15.00 Videspotovi 16.05 Simpsoni 16.30 Vijes 16.50 Ameriki lm 18.35 Izvlaenje lota 18.45 Crtani lm 19.00 Dnevnik 20.00 24, serija 20.45 Dokumentarna emisija 22.00 Vijes 5.10 Jutarnji program 9.15 CineTipp 9.25 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program Germany’ s Next Topmodel 11.25 Schlag den Raab 13.55 Jackie Chan, lm 15.30 Switch Reloaded 18.00 Vijes 18.10 Simpsoni 19.10 Galileo 20.15 Central Sta7.30 Videostranice 10.30 Glazba 11.00 on, lm 22.05 The Aufseg, lm 0.15 TV prodaja 11.30 Volim Lucy, serija 12.00 Noni program Naša pjesma 12.20 TV prodaja 12.55 Film za djecu i mladež 15.00 Sport nedjeljom 18.15 Videospotovi 19.30 Vijes 20.00 Ushuia, serija 20.45 Fraiser, serija 21.15 Taj život, serija 21.55 Veer baleta 22.45 5.30 Jutarnji program 8.00 Weck Up Dnevnik pogranine TV 23.15 Video9.05 Genial daneben 11.05 Deich Tv 11.35 stranice Die Comedy Falle 12.35 Inspektor Rex, serija 14.35 Der Bulle von Tölz, lm 16.40 Repriza lma 18.30 Vijes 19.05 Nur die Liebe zählt 20.15 Vojna ekipa za oevid, 7.30 Tv prodaja 8.00 Djeji program serija 21.15 Numb3rs, serija 22.15 Sech11.10 Život u divljini, serija 12.00 Tajni serpack 23.35 Noni program put, serija 12.55 Policajci, hum. serija 13.30 Formula 1, prijenos utrke 16.15 Najljepši automobili, dok. serija 16.35 Sedam godina u Tibetu, lm 18.55 Vrijeme 19.00 24 UR 20.00 Tjelohranitelj, 5.00 Jutarnji djeji program 12.40 Serije lm 22.10 Vrhunci VN Njemake 22.30 za djecu i mladež 14.00 Upps 15.40 Moto GP, prijenos utrke 0.15 Carrie Endlich Urlaub! 16.45 Mein Garten 17.45 i Barry, hum. serija 1.45 Nona panExclusiv 18.45 RTL Aktuell 19.05 Vermist orama 20.15 Hoda po vodi, lm 22.35 Spiegel Tv Magazin 23.20 Noni program

NEDJELJA 20. srpnja 2008. Treed Murray, (triler, 2001.; Redatelj: William Phillips; Uloge: David Hewle , Clé Benne ) Heroji iz stras, dramska serija Vijes, informavna emisija Uboji nagon, krimi serija Kunolovac, kviz

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) +HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13.00 CNN VIJESTI; 13.03 TUŽIBABA; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 17.00 HIT DANA; 17.03 KULTURNJAK; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.25 CRO TOP 5; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA SVIH VREMENA; 22.30 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: JOHN MAYER; 01.00 NONI PROGRAM

06:00 Ružna ljepoca, serija 06:45 Inspektor Gadget i pomonici, crtana serija 07:10 Jagodica Bobica, crtana serija 08:00 Nova lova 10:00 Naši najbolji dani, serija 10:45 Naša mala klinika, serija 11:35 Zauvijek susjedi, serija 12:15 Kralj Queensa, serija 12:45 Cosby show, serija 13:15 Svi vole Raymonda, serija 13:45 Vijes 14:00 Orange County, igrani lm 15:25 Brzi i mrtvi, igrani lm 17:20 Vijes 17:35 Naša mala klinika, serija 18:30 Zauvijek susjedi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 19:50 10 do 8, informavna emisija 20:00 Navy CIS, serija 20:55 Zakon brojeva, serija 21:50 Hanibal: Poetak, (VB, eška, Francuska, Italija, 2007., triler; Redatelj: Peter Webber; Glume: Aaran Thomas, Gaspard Ulliel, Li Gong) 00:10 Vijes 00:25 Ubojita Jane, serija 01:20 Divlja Iris, (2002., SAD, drama; Režija: Daniel Petrie; Glume: Gena Rowlands, Laura Linney) 02:50 Šaljivi kuni video 03:15 Kraj programa

23.45 00.00 00.50

22.45

21.10 5.25 Jutarnji program 8.15 Reprize lmova za djecu 11.45 Djeji program 15.30 Reba 15.50 15.00 ZiB Flash 15.55 Svijet prov Jima, hum. serija 16.20 Moj ujak Charlie, hum. serija 16.40 Charmed 17.25 Stažist, hum. serija 17.50 Simpsoni 18.15 O.C., serija 18.40 Gilmorice, serija 19.25 Malcom u sredini, hum. serija 19.50 Vrijeme u slici, sport i vrijeme 20.15 Dr. House, serija 21.05 Ekipa za oevid, serija 21.45 ZiB Flash 21.55 Die 4 da 22.25 Undercover 23.35 Ured, hum. serija 0.00 Noni program

5.20 Jutarnji program 12.40 Djeji program 15.40 Noruto 16.05 Dvorac 16.30 Svijet prov Jima, hum. serija 17.30 Humorisna serija 19.00 Mein Kiez 20.00 Vijes 20.15 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 21.10 Frauentausch 23.10 Exklusiv 0.10 Noni program

21:15 21:45 22:15 22.45 23:15 23:25 23:35 23:38

14:57 15:00 15:05 16:05 16:50 17:50 18:40 19:00 19:15 19:20 20:00 21:00

Danas pogledajte... Mali oglasi Trzalica, ponavljanje Pravi Rodrigo, ponavljanje Ritam ljeta, ponavljanje Lola, serijski lm Pilates & Yoga za svaki dan Meimurje danas Voice of America Glazba Policajka, serijski lm Meimurje danas, informavna emisija Sport i zabava, zabavna emisija Ženske teme, zabavna emisija Zov prirode, emisija o lovu Boja novca, gospodarski magazin Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

08:00 08:02 09:00 11:00 12:30 13:00 13:30 14:40 16:40 16:45 17:15 17:45 18:35 18:40 19:00 19:10 20:05 22:00 23:00 -------23:20 ---------------

NAJAVA PROGRAMA U DOBROM DRUŠTVU zabavna emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a NARODNO VESELJE zabavna emisija GOSPODARSKI TJEDAN TV magazin EUROPSKI DNEVNIK TV magazin OPASNE VEZE talk show VEKERICA VIJESTI VTV-A NINJA KORNJAE animirana serija LAKU NO HRVATSKA zabavna emisija RIJE ŽIVOTA duhovni program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE REZERVIRANO VRIJEME KOKTEL mozaina emisija HR TOP 20 glazbena emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 9.00 Sportquiz 11.00 Reklamni program 14.00 Stoke 14.30 Sportquiz 17.30 Bundesliga Hits 18.30 Bundesliga aktuell 20.15 Poker 22.15 10.00 TV vodi + turiska središta Männer Tv 23.00 Sportquiz Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 18.25 Koncert 22.00 Film 00.25 U dobrom društvu 01.15 TEST 8.30 Nogomet 10.00 Rallye 12.00 Tenis 14.30 Nogomet 16.00 Snooker 17.00 Nogomet 18.15 Tenis 19.00 Tenis, prijenos 20.45 Boks 22.15 Kampfsport 0.00 Nogomet

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 JAG, serija 14.20 Ubojstvo u visokom društvu, lm 16.05 Svijet prema Jimu, hum. serija 16.35 Cosby Show, hum. serija 17.05 Nikita, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Zaboravi Pariz, lm 21.35 Osuda, serija 22.30 Seinfeld, hum. serija 23.00 Ja sam Earl, hum. serija 23.30 Vrua knjižara, serija 23.55 Taksist, lm

kod Kallwassa 15.00 Sutkinja Barbara 16.00 Sudac Alexander 17.00 Nuedrig i Kuht 17.30 Regionalni magazin 18.00 Lenßen & Partner 18.30 Nachrichten 18.50 blitz 19.15 K 11 19.45 5.55 24 UR 6.55 Djeji program 10.45 Srce Die Quiz Show 20.15 UEFA-Cup, prijenos koje oprašta, serija 11.40 Slatka tajna, 23.10 E-Ring, serija 0.15 Noni program serija 12.35 Tv prodaja 13.05 Pustolovine Sherlocka Holmesa, serija 14.05 Muškarci su drugaiji, žene takoer 15.00 Razigrani par, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 17.05 Srce koje oprašta, serija 18.00 Slatka 5.30 Jutarnji program 12.00 Tono u 12 14.00 tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Naša mala Das Strafgericht 15.00 Obiteljski sud 16.00 klinika 21.45 Ekipa za oevid, serija 22.35 Omladinski sud 17.00 Humorisne serije 24 UR 22.55 Posljednji in, lm 0.35 Seks 18.45 Vijes 19.10 Explosiv 19.40 Dobra vrei grad, serija 1.10 Predsjednica, serija 2.00 mena, loša vremena 20.15 Cobra 11, serija Nona panorama 21.15 Ekipa za oevid, serija 22.15 Kos, serija 23.10 Prison Break 0.10 Noni program

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Male sive celice 09:50 Crtani lm 09:55 Mi znamo 10:15 Berlin, Berlin, serija 10:40 Z vami 11:35 Omizje 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:15 Vojko Anzeljc 13:45 Piramida 15:00 Vijes 15:10 Mostovi – Hidak 15:40 Crtana serija 16:05 Dokumentarni lm 16:20 Jedanaesta škola 17:00 Novos, slovenska kronika, sport, vrijeme 17:30 Jasno i glasno 18:30 Žrebanje deteljice 18:40 Crtani lm 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Milijunaš 5.25 Jutarnji program 10.00 Reprize serija z Jonasom 20:55 Tjednik 22:00 Odmevi, 12.00 Avenzio 13.00 Sam 14.00 Mi smo kultura, sport, vrijeme 23:00 Knjiga mene obitelj! 15.00 Dokumentarna serija 16.00 briga 23:20 Koncert 00:55 Dnevnik Charmed 17.00 ta 18.10 Simpsoni 19.05 Galileo 20.00 Vijes 20.15 Germany’s Next Topmodel 22.30 Simply the Best 23.30 Noni program 07:30 Tv prodaja 18:00 Vijes 18:05 Glasbeni spomini z borisom kopitarjem 19:00 Z glasbo in s plesom ... 20:00 Dokumentarna serija 20:35 Ameriki lm 22:35 Emisija nakon utakmice 23:30 Film 01:10 Infokanal 5.10 Jutarnji program 13.00 Bri 14.00 Dvoje

ETVRTAK 17. srpnja 2008. 09.10 Veliki odmor 09.55 Razgovor sa sjenama Dinko Šimunovi: Duga 06.40 Najava programa 10.50 U pusnji i prašumi, (Uloge: 06.45 TV kalendar Adam Fidusiewicz, Karolina 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Sawka, Artur Zmijewski, 07.05 Vijes Andrzej Strzelecki; Scenarist 07.10 Dobro jutro, Hrvatska i redatelj: Gavin Hood) 07.35 Vijes 12.45 Tree Hill, serija 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 13.30 Što s Brianom, serija 08.35 Vijes 14.15 Ususret Olimpijskim igrama 08.40 Dobro jutro, Hrvatska --------Košarka (M): Kvalikacije za OI 09.05 arolija, serija 15.50 Prijatelji, hum. serija 10.00 Vijes 16.15 Dva i pol muškarca, hum. 10.09 Vrijeme danas serija 10.10 Vijes iz kulture 16.40 Zvjezdane staze: Nova 10.15 Prirodni svijet: Razuzdani generacija, serija losovi, dok. serija 17.30 McLeodove keri, serija 11.10 Oprah show 18.20 Vijes na Drugom 11.55 Burzovno izvješe 18.35 Narodna medicina, dok. 12.00 Dnevnik serija 12.13 Vrijeme 19.10 Beverly Hills, serija 12.15 TV kalendar 19.55 Crtani lm 12.30 Strast, telenovela 20.05 Bitange i princeze, hum. 13.20 Domaa dramska serija serija antologija: Kapelski kresovi 20.40 Obavještajci, serija 14.35 Vijes + prijevod za gluhe 21.30 Promet danas 14.44 Vrijeme sutra 21.35 Tenis ATP turnir Umag, 14.50 Ubojstvo, napisala je prijenos 1. mea serija 23.35 Vijes na Drugom 15.40 Overland 7. - Povratak 23.44 Vrijeme u Sibir 1.: Ekspedicija 23.50 Dr.House, serija Overland na Aljasci, dok. 00.40 CSI: Las Vegas, serija serija 01.25 Tenis ATP turnir Umag, 16.30 igrom oko svijeta: Vrata snimka 2. mea Atlanka, dok. serija 03.25 TV raspored 17.00 Danas na Zagrebakoj --------Nogometni Kup UEFA - 1. burzi pretkolo: Hajduk - Birkirkar 17.05 Vijes i Marsaxlokk - Slaven 17.15 HPB t Belupo 17.25 Luda kua, TV serija 18.00 Promet danas 18.10 Razglednice iz Hrvatske 19.30 Dnevnik 07.00 Magnum, akcijska serija ® 19.57 Sport 07.45 Krava i pili, crtana serija 20.02 Vrijeme 08.10 SpužvaBob Skockani, crtana 20.10 arolija, serija serija 21.10 Magazin 08.35 Sam svoj majstor, hum. 22.05 Dnevnik 3 serija 22.20 Burzovno izvješe 09.05 Korak po korak, hum. serija 22.25 Život je more, (Uloge: 09.45 Kunolovac, kviz Javier Bardem, Belén 10.30 Puna kua, hum. serija ® Rueda, Lola Dueas; 10.55 Malcolm u sredini, hum. Redatelj: Alejandro serija ® Amenbar) 11.20 Dadilja, hum. serija ® 00.30 Vijes iz kulture 11.45 Rat u kui, hum. serija ® 00.40 Sestre, serija 12.20 Vijes, informavna 01.25 Sestre, serija emisija 02.10 Obavještajci, serija 12.25 Veera za 5, lifestyle emisija 03.00 Reprizni program 12.55 Exploziv, magazin ® 03.10 Magazin 13.10 K.T.2 – Pravda na zadatku, 04.00 Razglednice iz Hrvatske krimi serija ® 05.10 Strast, telenovela 13.30 Za ism stolom, dramska 05.55 McLeodove keri, serija serija 14.25 Magnum, akcijska serija 15.20 Cobra 11, krimi serija 16.10 Korak po korak, hum. serija 16.40 Puna kua, hum. serija 17.05 Malcolm u sredini, hum. 06.40 TEST serija 06.55 Najava programa 17.30 Dadilja, hum. serija 07.00 Tom i Jerry kao klinci, 18.00 Rat u kui, hum. serija crtana serija 18.30 Vijes, informavna 07.25 Pucca, crtana serija emisija 07.50 Žutokljunac 18.55 Exploziv, magazin 08.20 Zekoslavne prie, crtana 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija serija 08.45 Petar Pan i gusari, crtana 19.35 K.T.2 – Pravda na zadatku, krimi serija serija 20.00 Mijenjam ženu, dok. sapunica TV kue imaju pravo promjene programa


06.40 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.30 13.20 14.35 14.44 14.50 15.40 16.30 17.00 17.05 17.15 17.25 18.00 18.10 19.30 19.57 20.02 20.10 21.00 21.10

22.55 23.10 23.15 23.25

00.55

02.25 03.15 03.50 05.00 05.45 06.30

Najava programa TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska arolija, serija Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Prirodni svijet: Najezda krokodila, dok. serija Oprah show Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme TV kalendar Strast, telenovela Domaa dramska serija antologija: Kapelski kresovi Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Ubojstvo, napisala je - serija Overland 7. - Povratak u Sibir 1.: Na cilju, dok. serija igrom oko svijeta: Preko Atlanka, dok. serija Danas na Zagrebakoj burzi Vijes HPB t Luda kua, TV serija Promet danas Razglednice iz Hrvatske Dnevnik Sport Vrijeme arolija, serija HPB t Trinaes ratnik, (Uloge: Antonio Banderas, Vladimir Kulich, Denis Storhoi; Redatelji: Michael Crichton i John McTiernan) Dnevnik 3 Burzovno izvješe Vijes iz kulture Filmski maraton: U oblaku dima, (Uloge: Method Man, Redman, Obba Babatundé; Scenarist: Dusn Abraham; Redatelj: Jesse Dylan) Filmski maraton: Cura za tulume, (Uloge: Parker Posey, Anthony DeSando; Redateljica: Daisy Scherler Mayer) Prirodni svijet: Najezda krokodila, dok. serija Reprizni program Razglednice iz Hrvatske Strast, telenovela McLeodove keri, serija Oprah show

TV kue imaju pravo promjene programa

06.40 TEST 06.55 Najava programa 07.00 Tom i Jerry kao klinci, crtana serija 07.25 Pucca, crtana serija 07.50 Žutokljunac 08.20 Zekoslavne prie, crtana

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI; 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13:00 CNN VIJESTI; 13.03 MOJ AUTO; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 TOP 5 MUSIC NEWS; 15.00 CNN VIJESTI; 16.16 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.30 ZLEVANKA REPRIZA; 19.00 HIT DANA; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 ELECTRONIC DISCOVERY; 00.00 Music Special: RACONTEURS; 01.00 NONI PROGRAM

06:00 Ružna ljepoca, serija 06:45 Inspektor Gadget i pomonici, crtana serija 07:10 Jagodica Bobica, crtana serija 08:00 Nova lova 10:00 Naši najbolji dani, serija 10:40 Naša mala klinika, serija 11:30 Zauvijek susjedi, serija 12:10 Cosby show, serija 12:40 Svi vole Raymonda, serija 13:05 Vijes 13:20 Spy Kids 2, (SAD, 2002., SF komedija; Redatelj i scenarist: Robert Rodriguez; Glume: Antonio Banderas, Steve Buscemi) 15:05 Gorile u magli, igrani lm 17:20 Vijes 17:35 Naša mala klinika, serija 18:30 Zauvijek susjedi, serija 19:15 Dnevnik Nove TV 19:50 10 do 8, informavna emisija 20:00 Pravila privlanos, (Irska, VB, Njemaka, 2004., romanna komedija; Redatelj: Peter Howi ; Glume: Pierce Brosnan, Julianne Moore) 21:45 Crveno usijanje, (1988., SAD, akcija; redatelj: Walter Hill; glume: Arnold Schwarzenegger, James Belushi) 23:45 Vijes 00:00 Plaenik, (1991., SAD, Kanada, akcija; Redatelj: Aaron Norris; Glume: Chuck Norris, Michael Parks,) 01:35 Hanibal: Poetak, igrani lm 03:35 Gorile u magli, igrani lm 05:40 Kraj programa

Jennifer Tilly, Gary Busey, Robert Loggia, Ian Tracey) 21.45 Kralj svijeta, (triler, 1997.; Redatelj: Sidney J. Furie; Uloge: Peter Weller) 23.35 Vijes, informavna emisija 23.45 Iznenadni udar, (krimi, 1983.; Redatelj: Clint Eastwood; Uloge: Clint Eastwood, Sondra Locke) 01.50 Kunolovac, kviz

14:07 14:10 14:15 14:40 15:10 15:35 16:05 16:50 17:55 18:40 19:00 19:15 19:20 20:00 21:00 21:15 21:45 23:15 23:25 23:40 23:45

Danas pogledajte... Mali oglasi Zov prirode, ponavljanje Boja novca, ponavljanje Ženske teme, ponavljanje Sport i zabava, ponavljanje Policajka, ponavljanje Ritam ljeta, ponavljanje Lola, serijski lm Pilates & Yoga Meimurje danas, informavna emisija Voice of America Glazba Ritam ljeta, mozaina emisija Meimurje danas, informavna emisija Dom na kvadrat,emisija o unutarnjem ureenju Igrani lm Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

Jima, hum. serija 16.20 Moj ujak Charlie, hum. serija 16.40 Charmed 17.25 Stažist, hum. serija 17.50 Simpsoni 18.15 O.C., serija 18.40 Gilmorice, serija 19.25 Malcom u sredini, hum. serija 19.50 Vrijeme u slici, sport i vrijeme 20.15 1 gegen 100 21.10 Das Match 22.45 Monk, serija 23.30 Krila, serija 0.00 Noni program

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 8.30 Sportquiz 11.00 Reklamni program 14.00 Tenis, prijenos 20.45 Darts 21.45 Nogomet 22.30 Ha rick

08:58 09:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:15 13:45 14:40 17:00 17:30 18:35 18:40 19:00 19:10 20:05 21:00 21:30 22:20 22:40 23:10 ------23:30 ---------------

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA jutarnji program VTV-a YU-GI-OH animirana serija AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o automobilizmu PULS TV magazin ARTS 21 magazin o umjetnos DOKUMENTARNI PROGRAM IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija VEKERICA AUTO MOTO NAUTIC VISION emisija o automobilizmu ZAGRLJAJ LJEPOTE emisija o slu života IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE REZERVIRANO VRIJEME KOKTEL mozaina emisija ŠKOLSKA LIGA emisija o sportu GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama ZABA emisija pod pokroviteljstvom ZOV PRIRODE emisija o lovu i ribolovu VIJESTI VTV-A -IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

8.30 Wa s 10.30 Plivanje 11.00 Plivanje, prijenos 13.15 Nogomet 14.15 Motorrad, 5.25 Jutarnji program 8.15 Reprize lmova prijenos 16.00 Nogomet 17.00 Plivanje za djecu 11.45 Djeji program 15.30 Reba 19.00 Tenis, prijenos 20.45 Plivanje, prije15.50 15.00 ZiB Flash 15.55 Svijet prov nos 23.00 Eurogoals

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 17.25 Zabavni program 17.40 Dok. emisija 17.50 Glazbena emisija 18.00 Zabavni program 19.35 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.00 Sveana priredba 42. meunarodne smotre folklora: Govorimo i pjevamo hrvatski, prijenos 22.00 Film 23.35 U dobrom društvu 00.20 T EST

5.25 Jutarnji program 10.00 Reprize serija 12.00 Avenzio 13.00 Sam 14.00 Mi smo 7.30 Videostranice 8.30 Mostovi - Hidak 9.00 obitelj! 15.00 Dokumentarna serija 16.00 Videospotovi 11.00 TV prodaja 11.30 Djeji Charmed 17.00 ta 18.10 Simpsoni 19.05 program 13.00 Videostranice 16.35 TV prodaja Galileo 20.00 Vijes 20.15 Ja špijun, lm 17.05 Dokumentarna serija 18.00 Gradi Pey- 22.10 Galileo Mystery 23.05 Focus Tv 0.10 ton, serija 18.30 Vic za Jurja 18.50 Minijature Noni program 19.00 Videospotovi 20.00 Ameriki lm 21.30 Praksa, serija 22.15 Ameriki lm 23.15 Jazz u Sloveniji 1.15 Dnevnik prekogranine TV 5.10 Jutarnji program 13.00 Bri 14.00 3.20 Videostranice Dvoje kod Kallwassa 15.00 Sutkinja Barbara 16.00 Sudac Alexander 17.00 Nuedrig i Kuht 17.30 Regionalni magazin 18.00 5.55 24 UR 6.55 Djeji program 10.45 Srce Lenßen & Partner 18.30 Nachrichten koje oprašta, serija 11.40 Slatka tajna, 18.50 blitz 19.15 K 11 19.45 Die Quiz Show serija 12.35 Tv prodaja 13.05 Pustolovine 20.15 Ja Tarzan, Jane, prijenos 21.45 Sherlocka Holmesa, serija 14.05 Muškarci Weibsbilder 22.15 Die dreisten Drei 22.45 su drugaiji, žene takoer 15.00 Razigrani Two Funny 23.15 Zack! 23.45 Pastewka par, serija 15.55 Biser, serija 16.55 24 sata 0.15 Noni program 17.05 Srce koje oprašta, serija 18.00 Slatka tajna, serija 19.00 24 sata 20.00 Naša mala klinika 20.45 Lara Cro : Tomb Raider - Kolijevka života, lm 22.25 24 sata 22.40 Zaboravljani sluaj, serija 23.35 Povratak 5.30 Jutarnji program 12.00 Tono u 12 Je, lm 1.55 Starci, hum. serija 2.30 Nona 14.00 Das Strafgericht 15.00 Obiteljski sud 16.00 Omladinski sud 17.00 Humorisne panorama serije 18.45 Vijes 19.10 Explosiv 19.40 Dobra vremena, loša vremena 20.15 Tko želi bi milijunaš? 21.15 Die ulmave Chart 6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Show 23.15 Upomo! 0.00 Noni program Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 JAG, serija 14.15 Sestra, tata!, lm 16.05 Svijet prema Jimu, hum. serija 16.35 Cosby Show, hum. serija 17.05 Nikita, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, 5.10 Jutarnji program 11.00 Big Brother serija 19.45 Svijet 20.00 Pumpkin, lm 12.00 Djeji program 15.40 Naruto, crtani 21.40 Uvod u anatomiju, serija 22.30 lm 16.05 Dvorac 16.30 Princ iz Bel Aira, hum. serija 17.00 Svijet oko Jima, hum. Pošteni zloin, lm 0.25 Hex, serija serija 18.00 Humorisna serija 19.00 Big Brother 20.00 Vijes 20.15 Šes dan, lm 22.35 Tango & Cash, lm 0.35 Noni program

6.55 Tjedni izbor 10.00 Djeni program 13.00 Vijes 14.00 Tjedni izbor 16.00 Mostovi - Hidak 16.45 Vijes 17.00 Divlja maka, am. serija 17.25 Iz putne torbe 17.55 Dokumentarna serija 18.30 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Ameriki lm 21.30 Homo turiscus 22.15 Vijes 23.00 Pononi klub 0.20 Noni program

PETAK 18. srpnja 2008. serija 08.45 Petar Pan i gusari, crtana serija 09.10 Veliki odmor 09.55 Razgovor sa sjenama August Šenoa: Karanl s pjesnikova groba (59’) 11.00 Djevojka za zbogom, (Uloge: Patricia Heaton, Je Daniels, Hallie Kate Eisenber; Scenarist i redatelj: Neil Simon) 12.45 Tree Hill, serija 13.30 Što s Brianom, serija 14.15 Ususret Olimpijskim igrama 14.50 Na rubu znanos 15.55 Prijatelji, hum. serija 16.15 Dva i pol muškarca, hum. serija 16.40 Zvjezdane staze: Nova generacija, serija 17.30 McLeodove keri, serija 18.20 Vijes na Drugom 18.35 Narodna medicina, dok. serija 19.10 Beverly Hills, serija 19.55 Pariz: “Zlatna liga”, atletski ming, prijenos 21.25 Promet danas 21.30 Tenis ATP turnir Umag 23.35 Vijes na Drugom 23.44 Vrijeme 23.50 Dr.House, serija 00.40 CSI: Las Vegas, serija 01.25 Tenis ATP turnir Umag, snimka 03.25 TV raspored

07.00 Magnum, akcijska serija ® 07.45 Krava i pili, crtana serija 08.10 SpužvaBob Skockani, crtana serija 08.35 Sam svoj majstor, hum. serija 09.05 Korak po korak, hum. serija 09.45 Kunolovac, kviz 10.30 Puna kua, hum. serija ® 10.55 Malcolm u sredini, hum. serija ® 11.20 Dadilja, hum. serija ® 11.45 Rat u kui, hum. serija ® 12.20 Vijes, informavna emisija 12.25 Veera za 5, lifestyle emisija 12.55 Exploziv, magazin ® 13.10 K.T.2 – Pravda na zadatku, krimi serija ® 13.30 Za ism stolom, dramska serija 14.25 Magnum, akcijska serija 15.20 Cobra 11, krimi serija 16.10 Korak po korak, hum. serija 16.40 Puna kua, hum. serija 17.05 Malcolm u sredini, hum. serija 17.30 Dadilja, hum. serija 18.00 Rat u kui, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exploziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 K.T.2 – Pravda na zadatku, krimi serija 20.00 Plaenik, (triler, 1995.; Redatelj: David Wyles; Uloge: Michael Madsen,

07.15 Najava programa 07.20 TV kalendar 07.35 Vijes 07.50 Kinoteka: Anna i kralj Siama, (Uloge: Irene Dunne, Rex Harrison; Redatelj: John Cromwell) 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.20 Kuni ljubimci 11.10 Snga: Osveta boga kiše, dok. serija 11.55 Burzovno izvješe 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.35 Strast, telenovela 13.20 Svirci moji, zabavnoglazbena emisija 13.50 Prizma, mulnacionalni magazin 14.35 Duhovni izazovi 14.55 Znanstvene vijes 15.05 Reporteri: Povratak umjetnina iz egzila 16.00 Euromagazin: Hoe li hamburger pojes ribu? 16.35 Vijes 16.44 Vrijeme sutra 16.50 Sumorna kua, serija 17.40 Serija 18.30 Promet danas 18.35 TV Bingo show 19.15 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.10 Duga mrana no, dramska serija 21.05 Uoi otvorenje Pulskog lmskog fesvala 21.30 Otvorenje Pulskog lmskog fesvala, prijenos 22.00 Burzovno izvješe 22.10 Dnevnik 3 22.25 Vijes iz kulture 22.35 Filmski klub: Odmetnik Josey Wales, (Uloge: Clint Eastwood, Chief Dan George, Redatelj: Clint Eastwood) 00.50 Filmski maraton - vestern: islište, (Uloge: Eric Roberts, Sam Shepard; Redatelj: Uli Edel) 02.20 Filmski maraton - vestern: Progonjeni šerif, (Uloge: Giuliano Gemma; Redatelj: Giorgio Ferroni) 03.45 Reprizni program 05.40 Strast, telenovela 06.25 Reporteri: Povratak umjetnina iz egzila 07.10 Euromagazin: Hoe li hamburger pojes ribu?

07.00 08.00 08.05 08.35 09.05

TV vodi + panorame turiskih središta Hrvatske Najava programa Chrisnin vrt, dok. serija Žutokljunac Disneyjevi cri: Miki i prijatelji TV kue imaju pravo promjene programa

22.05 Pomak vremena, (2001.; Redatelj: Doug Campbell; Uloge: Corbin Bernsen, Beth Kennedy) 23.40 Lovci na zloince, (akcijski, 1997.; Redatelj: George Erschbamer; Uloge: Michael Dudiko ) 01.20 Kunolovac, kviz

06:20 Šaljivi kuni video 06:45 Power Rangers Mysc Force, serija 07:10 Tomica i prijatelji, crtana serija 07:35 Winx, crtana serija 08:00 Nova lova 10:00 Deseto kraljevstvo, (Redatelj: David Carson, Herbert Wise; Glume: Kimberly Williams, AnnMargret) 11:35 Život s Mikeyem, (1993., SAD, komedija; Redatelj: James Lapin; Glume: Michael J. Fox) 13:15 Pravila privlanos, igrani lm 15:00 Veernja škola - EU 16:00 Lud, zbunjen, normalan, serija 17:05 Vijes 17:10 Kod Ane, kulinarski show 17:50 Nad lipom 35, humor. glazbeni show 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Zona katastrofe: Vulkan u New Yorku, (SAD, 2006., lm katastrofe) 21:45 Ralje 3, (1983., SAD, akcija; Redatelj: Joe Alves; Glume: Dennis Quaid, Bess Armstrong) 23:30 Sluajni svjedok, (SAD, 2001., triler) 01:00 Plava sjena, (2000., SAD, triler) 02:45 Zona katastrofe: Vulkan u New Yorku, igrani lm 04:20 Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 RECEPTI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); 10.03 PROGRAM U BOJI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 12.30 SPORT NAJAVA; 13.00 PHONE BOX & SMS BOX; 14.00 VIJESTI (HR+ZG); 15.00 LATINO PARTY; 16.00 VIJESTI (ZG) + INFO; 18.00 KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 ZLEVANKA; 20.00 SMS PHONE PARTY; 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 BEATBOX; 23.00 HOT CHIP; 00.00 Music Special: USHER; 01.00 NONI PROGRAM

14:22 14:25 14:30 16:00 16:50

17:35

18:05

19:00 19:05 19:30 20:00 21:00 21:05 22:05 22:35 00:00 00:05

Danas pogledajte… Mali oglasi Igrani lm, ponavljanje Ritam ljeta, ponavljanje Mitska potraga, serijski lm za mlade Meimurske škole, edukavna emisija Zagrljaj ljepote, emisija o zdravlju Vijes Dom na kvadrat, ponavljanje Glazba Meimurje od A do Ž Vijes 100% Meimursko Pat pozicija Snimka koncerta Vijes Sutra na programu

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 16.01 Najava programa 16.02 Zvijezde skalinade (MHJ - Split 1995.) 16.42 Koncert: Colonia (Šibenik 2002.) 17.45 Kratki susre - repriza 18.15 Ljekarništvo na tlu Hrvatske: Odjeci jednog edikta 18.45 Omiš 1994. - autorska veer Jakše Fiamenga (“Piva klapa ispo’ volta) 20.00 Pria jedne obine rode 20.15 Stjepan Radi - prvo putovanje u veliki svijet 20.45 San bez granica - poezija: Strah 20.46 Portret crkve i mjesta: Otoac 21.01 Antologija hrvatske drame: Miroslav Krleža 21.30 Podvizi i sudbine: Letei odred 22.00 Uljenica moje matere - Slavko Govorin,

7.30 Tv prodaja 8.00 Dadilja, hum. serija 8.25 Blizanci, serija 8.50 Zoey 101, serija 9.25 Serije za djecu i mladež 11.10 Joey, hum. serija 11.35 Keri i sinovi, hum. serija 12.00 Živje s Fran, hum. serija 12.30 Sretna linija 14.00 Djevojke sa plaže, serija 15.00 Policajka na vrhu, serija 15.55 Kralj Queensa, hum. serija 16.25 Miss Universe 2008 ® 18.10 Pazi kamera 18.40 Dokumentarna serija 19.30 Pazi kamera 20.00 Krokodil Dundee 2, lm 21.25 Što je s Brianom, serija 22.15 Pce iz Alcatraza, lm 00.15 Vatreni deki, serija

7.30 Tv prodaja 8.00 Djeji program 11.40 Provjereno 12.25 Prve olimpijske igre, serija 13.20 Živonjski velikani, dok. serija 13.55 Formula 1, prijenos kvalikacija 15.05 Škola za parove, hum. serija 15.40 Zvijezda, lm 17.20 U tami Afrike, lm 18.55 Vrijeme 19.00 24 sata 20.00 Kad muškarac voli ženu, lm 21.55 Krvavi šeer, serija 22.45 Drakula, lm 1.20 Nona panorama

7.30 Videostranice 8.00 TV prodaja 8.30 Tjedni izbor 9.00 TV prodaja 9.30 Tjedni izbor 11.00 Djeji program 12.30 Film za djecu i mladež 14.00 Videospotovi 15.50 Tv prodaja 16.30 Videostranice 18.00 Gradi Peyton, serija 18.45 Glazba 20.00 Ameriki lm 21.40 Oliver Twist, serija 22.30 Koncert subotnjih noi 0.50 Dnevnik prekogranine TV 1.10 Videostranice

7.00 Tjedni izbor 10.20 Film za djecu i mladež 11.45 Pononi klub ® 12.55 Vijes 13.30 Tjedni izbor 14.35 Amerika humorisna serija 14.55 Caroline u metropoli, serija 15.20 Emisija TV Koper - Capodistria 15.50 Alica 16.30 Vijes 16.45 Crtana serija 17.10 Na vrtu, emisija 17.35 Ozare 17.40 Domae viže 18.10 Slovenski magazin 18.40 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Ameriki lm 21.40 Velika imena maloga ekrana 22.45 Vijes 22.55 Serija 23.40 Noni program

SUBOTA 19. srpnja 2008. 09.25 Disneyjevi cri: Kuzco careva nova škola 09.55 Dr. Who, serija za djecu i mlade 10.40 Sportske igre mladih 11.00 Briljanteen 11.55 Mijenjam svijet 12.25 Garaža 13.00 Prirodni svijet: Zemljin hodoasnik, dok. serija 13.55 Hockenheim: Formula 1, VN Njemake - prijenos kvalikacijske utrke 15.15 Filmski klasici - lmovi Alfreda Hitchcocka: Strangers on the Train, (Uloge: Farley Granger, Robert Walker; Redatelj: Alfred Hitchcock) 17.25 Pariz: “Zlatna liga” atletski ming, snimka 18.30 Uvijek je sunano u Philadelphiji, hum. serija 19.00 Tenis ATP turnir Umag polunale (1. me) 21.00 Promet danas 21.05 Sportske vijes 21.15 Tenis ATP turnir Umag polunale (2. me) 23.35 Koncert zabavne glazbe 00.35 Zvjezdane staze: Nova generacija, serija 01.20 Zvjezdane staze: Nova generacija, serija 02.05 Zvjezdane staze: Nova generacija, serija 02.50 Zvjezdane staze: Nova generacija, serija 03.35 Zvjezdane staze: Nova generacija, serija 04.20 TV raspored

07.15 07.45 08.30 09.00 09.55 10.20 11.15 12.05

13.50 13.55

15.45

17.25

18.30 19.05 19.30 20.00

Žuta minuta, zabavna emisija ® Salto, zabavna emisija ® Dan D, hum. serija Ulica Sezame, crtana serija Di-gata, crtana serija Jednom lopov, akcijska serija Knjiga o Danielu, humorna dramska serija Tražei dom, (drama, 1987.; Redatelj: Russ Mayberry; Uloge: Linda Lavin, Lane Smith) Vijes uz ruak, informavna emisija Veseli ka, (drama, 1993.; Redateljica: Norma Bailey; Uloge: Susan Hogan) Avioni, vlakovi i automobili, (komedija, 1987.; Redatelj: John Hughes; Uloge: Steve Marn, John Candy) Zvijezde Ekstra: Tajne zvjezdanog mršavljenja, zabavna emisija Vijes, informavna emisija Exploziv vikend, magazin Žuta minuta, zabavna emisija Porotnica, (triler, 1996.; Redatelj: Brian Gibson; Uloge: Demi Moore, Alec Baldwin, Joseph GordonLewi )

pjesnik otoka Iža 22.30 Prošlost u sadašnjos: Bernardinova ki 23.00 Dobra veer: “Sve bilo je muzika” A. Dedi 00.02 San bez granica poezija: Kolajna 00.04 TEST

6.00 Djeji program 12.00 Reprize serija 14.10 Jack i Jill, serija 14.50 Hallo Holly, hum. serija 15.10 Lijepi ljudi, serija 15.55 O.C., serija 16.40 Uvod u anatomiju, serija 18.15 Kuanice, serija 19.00 Srednja škola, serija 19.25 Newton 19.50 Vrijeme u slici, sport i vrijeme 20.15 Guter Junge, lm 22.15 ZiB Flash 22.25 Programm nach Ansage 23.55 Noni program

5.20 Djeji program 9.00 Reprize serija 11.40 Futurama 12.10 Simpsoni 12.40 Die Welt und Andy Richter, hum. serija 13.10 Što je, tata? 13.40 Malcom u sredini, hum. serija 15.00 Stažist, hum. serija 16.00 Strike, lm 18.00 Newsme 18.10 Charmed 19.05 talk talk talk 20.00 Schlag den Raab, prijenos 0.15 Noni program

6.00 Jutarnji program 12.00 Vera u podne 13.00 Britt 14.00 Dvoje kod Kallwassa 15.00 Sutkinja Barbara Salesch 16.00 Sudac Alexander Hold 17.00 Automagazin 17.30 K 11 18.00 Partneri 18.30 Vijesti 18.45 blitz 19.15 Deal or no Deal 20.15 Zwielicht, film 22.35 Genial daneben 23.35 Sketch News 0.05 Elf Uhr nachts, film 2.05 Noni program

5.30 Djeji program 7.05 Jutarnji program 12.15 Dudly Do-Right, serija 13.50 Höllische Nachbarn 14.50 Harry Po er 15.50 Die 70er Show 17.15 Entern oder Kentern 18.45 Vijes 19.05 Explosiv 20.15 Deutschland sucht den Superstar, prijenos 22.15 Kaya Yanar Live 23.40 Noni program

5.15 Jutarnji program 8.50 Crtani lmovi 12.05 Freitag und Robinson, lm 13.50 Eine Farm in Montana, lm 16.00 Smallville, serija 18.00 Das A-Team 19.00 Big Brother 20.00 Vijes 20.15 Oldboy, lm 22.55 Inside Man, lm 0.20 Noni program

8.45 Bundesliga aktuell 10.15 DSF Bike 11.45 Normal 12.15 Ha rickl 14.00 NBA Top Game 15.00 DSF Bike 17.00 Formula 1 18.25 Nogomet, prijenos 20.30 Wa s 21.30 SmackDown 22.30 Sportquiz

NAJAVA PROGRAMA KOKTEL mozaina emisija ŠKOLSKA LIGA emisija o sportu RIJE ŽIVOTA duhovni program GLAZBENI PROGRAM GOSPODARSKI TJEDAN magazin NARODNO VESELJE zabavna emisija IROSKOP talk show U DOBROM DRUŠTVU zabavna emisija DOKUMENTARNI PROGRAM HR TOP 20 glazbena emisija VJERA I NADA vjerski program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A PAT POZICIJA zabavna emisija EUROPSKI DNEVNIK TV magazin VU SRCU TE NOSIM emisija o narodnim obiajima EUROMAXX TV magazin VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar HRVATSKI RADIJSKI FESTIVAL nale zabavne veeri VIDEOSTRANICE

9.00 Nogomet 11.30 Motorsport, prijenos 12.45 Nogomet 14.00 Motorrad 16.00 Tenis 17.30 Rallye, prijenos 18.00 Tenis 20.00 Boks 22.00 Curling 0.00 Eurogoals

08:00 08:01 09:00 09:30 10:00 12:00 12:30 14:00 15:10 16:10 17:10 18:15 18:35 18:40 19:00 19:35 20:05

21:05 21:40 -------22:00

--------


15. srpnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

Novi broj Transporta Poetkom srpnja na kioske je stigao novi broj revije o gospodarskim i flotnim vozilima, vozaima i cestovnom prijevozu – Transport. Osim 92 stranice sadržaja, Transport po obiaju donosi i posebni prilog Voza. Ova specijalizirana revija koja osim komercijalnih vozila jedina u Hrvatskoj obrauje problematiku flotnih vozila, tj. osobnih vozila zanimljivih firmama, i ovog puta svojim itateljima donosi pregršt zanimljivih testova i in=ormacija. Iz sadržaja broja koji je na 92 stranice izdvojiti emo testove novog modela Unimoga - U20, zatim test prvog kineskog autobusa na našem tržištu, King Longa u turistikoj izvedbi, te test putnike izvedbe novog Hyundaija H-1. U rubrici Vozili smo novi Transport donosi novu generaciju Volva FH i FH16, Renault Magnum, Iveco Eurocargo, Peugeot Partner i Citroen Berlingo. Tu su i teme o motornim uljima, tehnika, pria o djevojci koja kruh zarauje za upravljaem kamiona, tema o novim EU propisima koji e najviše pogoditi vozae bez srednje prometne škole, povijest

(Toyota Hiace) i drugo. Od flotnih vozila Transport donosi usporedni test pet karavana srednje klase: Citroena C5 Tourer, Fiata Crome, Ford Mondea, Mazde6 i Subaru Legacyja, svi opremljeni dizelskim motorima. Takoer, tu je i zanimljivi šesterosjed Honda FR-V. Po obiaju, tu je i redovni prilog na osam stranica Voza, koji nastavlja koji nastavlja tradiciju službenog glasila Hrvatske udruge vozaa i autoservisera zapoetu davne 1948. godine.

Peugeot Hrvatska sponzor izložbe Peugeot Hrvatska sponzor je izložbe mladog, ali afirmiranog slikara Matka Vekia, koji izlaže u Gliptoteci HAZU od 18. lipnja. U tom kontekstu, prvi Peugeot terenac 4007 je gotovo inkorporiran u izložbu kao eksponat ispred galerije 4. Peugeot Hrvatska producirao je i katalog 4007, a autor =otografija je Damir Fabijani. Modeli na slikama testirali su Peugeot 4007, a to su: glumica Zrinka Cvitešic, slikarica Lidija Šeler, prezenterica Antonija Stupar, arhitekt Nikša Ninic, plastini kirurg dr Držislav Markovina i direktor agencije DA Tomo Ricov. Oni su uspješni u svojoj pro=esiji i reprezentiraju u mnogo emu ciljnu skupinu.

19


20

ME\IMURSKE NOVINE 15. srpnja 2008.

INFORMAC+JE ZAHVALA

IN MEMORIAM

Povodom smrti našeg dragog supruga, oca, djeda, tasta

poginulom hrvatskom branitelju

DRAGUTINU KODBI

STJEPANA ZORECA

15.07.1992. - 15.07.2008.

iz Novog Sela Rok

Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

zahvaljujemo svima koji su poštivali želju našeg dragog pokojnika, da umjesto cvijea i svijea daruju djecu sa posebnim potrebama u ^aritasovom domu «dr.ntun Bogdan» u akovcu

IZ MATINOG UREDA

PS<B ZHVL&U&<`: Kseniji Klasi, niti Varga, `ariji Varga, obitelji Zorec-Tizaj, Dobrani Danijelu, ^iglari Spomenki, Bel &ulijani, Gradu akovcu, pini edeliše, pini Sveti &uraj na bregu, Zagrebakoj banci, K mladinac ovo Selo ok, te tvrtkama Bernarda d.o.o., Tegra d.d. i `eimurske vode d.o.o. Ožalošeni: supruga Ana, sin Josip, snaha Jasenka, unuke Bosiljka i Vedrana

REPUBLIKA HRVATSKA ME IMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG

OBJAVLJUJE

OGLAS O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOZIMA PROSTORNIH PLANOVA: 1. Detaljnog plana ureenja podruja ljeilišno – turiskog kompleksa Draškovec , u daljnjem tekstu DPU 2. Izmjene i dopune Prostornog plana ureenja Grada Preloga (Sl. gl.Me.žup.br. 6/03) - u svezi s izradom DPU, u daljnjem tekstu ID PPUG Na temelju lanka 83. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (NN br. 76/07), Poglavarstvo Grada Preloga je na svojoj 44. sjednici održanoj 10.07.2008. godine usvojilo izvješa o provedenim prethodnim raspravama za nacrte gore navedenih prostornih planova i utvrdilo prijedloge ish za javnu raspravu. Javna rasprava o prijedlogu DPU u trajanju od 30 dana poet e 8 dana od dana objave javne rasprave u lokalnom tjedniku, tj. poet e 23.07.2008. i trajat e do 21.08.2008. godine. Javna rasprava o prijedlogu ID PPUG u trajanju od 15 dana poet e 8 dana od dana objave javne rasprave u lokalnom tjedniku, tj. poet e 23.07.2008. i trajat e do 06.08.2008. godine. Javni uvid u prijedloge prostornih planova, mogu je u prostorijama Gradske uprave u Prelogu, svaki radni dan u vremenu trajanja javne rasprave, od 8,00 do 15,00 sa.

RO ENI: EMILY BOŽI, ki Nataše i Dalibora; JULIA LISJAK, ki Monike i Stjepana; MILENA ORŠOŠ, ki Gordane Oršoš; TARA RODIGER, ki Gordane i Bojana; ZHAN VIBOVEC, sin Krisne i Nenada; BORNA TRESKA, sin Marne i Darka; DAVID OREŠKI, sin Snježane i Karla; DRAŽEN ORŠUŠ, sin Slaane i Danijela; LAURA STRAHIJA, ki Mateje i Maria; LUKA BERMANEC, sin Ivane i Franje; LUKA SABOL, sin Andreje i Ivana; LUKA SMOLKOVI, sin Tanje i Borisa; SEBASTIAN ORŠUŠ, sin Senade i Bože; FRAN KARAGA, sin Sindi i Tomislava; DAVID JURAS, sin Tanje i Tomislava; TARJA NOVAK, ki Nikoline i Gorana; DANI DELIMAR, sin Marijane i Ninoslava; ANITA BALOG, ki Ljiljane i Vida; MATIJA BRANDA, sin Petre i Alojza; LUKA BISTROVI, sin Sonje i Miljenka; LORA MARCIUŠ, ki Marne i Tomislava; FRAN NOVAK, sin Marne i Josipa; SEBASTIAN SKLEPI, sin Ivane i Robija; NEDA GRABROVI, ki Višnje i Damira; DAVID HERMAN, sin Mirjane i Maria; KARLO

REPUBLIKA HRVATSKA ME IMURSKA ŽUPANIJA OPINA DONJA DUBRAVA Opinsko vijee Na temelju Zakona o prostornom ureenju i gradnji (NN br. 76/07), Uredbe o javnoj raspravi i postupku donošenja prostornih planova (NN br. 101/98), lanka 15. Statuta Opine Donja Dubrava (Službeni glasnik Meimurske županije br. 17/05.) te Odluke opinskog vijea Donja Dubrava sa 24. sjednice održane dana 07.07. 2008. godine objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana ureenja Opine Donja Dubrava 1. Otvara se javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana ureenja Opine Donja Dubrava koje je u tekstualnom i grakom obliku utvrdili Opinsko vijee Donja Dubrava na 24. sjednici održanoj dana 07.07.2008. godine. 2. Javna rasprava e trajati 15 dana poevši od 21.07.2008. godine do 06.08.2008. godine.

Javno izlaganje o prijedlozima planova održat e se u ponedjeljak, 04.08.2008. godine s poetkom u 19.00 sa, u vijenici Grada Preloga. Pisana oitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedloge prostornih planova dostavljaju se do završetka pojedine javne rasprave na adresu nositelja izrade planova – Upravni odjel za prostorno ureenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštu okoliša, Glavna 33, 40323 Prelog.

4. Javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana ureenja Opine Donja Dubrava za sve sudionike javne rasprave održa e se 30.07.2008. godine u prostorijama Opine Donja Dubrava, Kua Zalan, Trg Republike 9, u 19,00 sa.

Prodaje se

UNIVERZALNA GLODALICABUŠILICA WH80 - promjer vretena/centralni konus: 80 mm/iso 40 - veliina stola: 400x1200 mm - radni hodovi po osima: X = 450 mm Y = 800 mm Z = 450 mm - proizvoa: TOS VARNSDORF Tel: 091/655-44-60

5. Prijedlozi i primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana ureenja Opine Donja Dubrava mogu se da do zakljuno 06.08.2008. godine na sljedei nain: - jela državne uprave, upravna jela Meimurske županije te pravne osobe s javnim ovlasma dostavljaju pismena oitovanja Opinskom vijeu Donja Dubrava i ukoliko do zakljuenja javne rasprave ne dostave pismena oitovanja, smatrat e se da nemaju primjedbi.; - graani i udruge graana mogu upisa prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana ureenja Opine Donja Dubrava na javnoj raspravi, mogu postavljati usmena pitanja na javnom izlaganju na koja e dobi odgovore usmeno ili u pismenom obliku, mogu da prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju ili upu pismene prijedloge i primjedbe Opinskom vijeu Donja Dubrava. 6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu itko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja nee se razmatra, odnosno uze u obzir u pripremi izvješa o javnoj raspravi. OPINSKO VIJEE DONJA DUBRAVA

Klasa; 021-05/08-01/305. Ur. br.;2109/5-08-01.

VJENANI: Petra Pavlic i Mario Horvat; Mirela Hajdinjak i Maja Topolnjak; Tihana Ferlin i Aleksandar Perša; Mirela Marec i Goran Debelec; Renata Kramar i Dubravko Januši; Miljenka Grudi i Vjeran Vugrinec (akovec). Maša Jalšovec i Mario Levai; Krisna Murk i Nenad Hatlek; Ljiljana Sabol i Robert Puškari (Dekanovec). Josipa Novosel i Dražen Lovreni; Suzana Krizman i Mario Vuruši (Mala Suboca). Sanja Horvat i Ivan Žganec; Nada Hamer i Vladimir Jezernik; Tanja Vuri i Stjepan Herman

(Mursko Središe). Ana Kontek i Siniša Legin (Nedeliše). Andreja Horvat i Zdravko Vidovi; urica Soka i Robert Katanec; Jasna Videc i Dragoljub Kos (Prelog). UMRLI: Antun Radek, ro. 1953.; Tomo Ivek, ro. 1929.; Jelica Orehovec, r. Posavec, ro. 1935.; Ema Novak, ro. 1930.; Josip Rob, ro. 1941.; Ivan Novak, ro. 1957.; Stjepan Tišlari, ro. 1933.; Antun Kovai, ro. 1926.; Mirko Tkalec, ro. 1927.; Ana Višnji, r. Toplek, ro. 1925. (akovec). Julijana Braniša, r. Srpak, ro. 1911. (Dekanovec). Zlata Matotek, r. Siladi, ro. 1926. (Kotoriba). Emil Smolkovi, ro. 1934. (Mursko Središe). Stjepan Klekar, ro. 1958.; Zdravko Petran, ro. 1954.; Ana Križnar, r. Štefulj, ro. 1948. (Nedeliše). Stjepan Šupljika, ro. 1934.; Antun Kolari, ro. 1923.; Brigita Jankaš, r. Rob, ro. 1928. (Prelog). Marija Petkovi, r. Medved, ro. 1926. (Štrigova).

Na temelju lanka 82. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (NN broj 76/2007.) Opinsko poglavarstvo Pribislavec kao nositelj izrade prostorno-planskih dokumenata

3. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana ureenja Opine Donja Dubrava (tekstualni i graki dio) moi e se obavi za trajanja javne rasprave svakog radnog dana u prostorijama Opine Donja Dubrava, Trg Republike 13, od 8 do 14 sa.

Novi Feromont d.o.o. Donji Kraljevec Kolodvorska b.b.

KOVA, sin Sandre i Roberta; HANA KOVA, ki Sanje i Miroslava; HANA NOVAK, ki Grozdane i Dejana; MARTINA SOBOAN, ki Danijele i Vladimira; SIMON HAEK, sin Josipe i Zorana; MIHAEL MAKAJ, sin Jelene i Darka; NATAŠA IGNAC, ki Nadice i Željka; LEON KOCEN, sin Jasenke i Mladena; MARKO BUNGI, sin Barbarele i Jure; NINA MESARI, ki Dragana i Tomice.

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O IZRADI DETALJNIH PLANOVA UREENJA Pristupa se: Izradi detaljnog plana ureenja Gospodarsko-stambene zone «Istok» - Pribislavec, (DPU-9) Izmjenama i dopunama DPU Gospodarsko-stambene zone «C» Pribislavec, (2. Izmjene) Opinsko poglavarstvo Opine Pribislavec

RKT. ŽUPA SV. PETRA I PAVLA MAKOVEC Makovec 73, 40000 akovec raspisuje

NATJEAJ

za rekonstrukciju Župne crkve Sv. Petra i Pavla Makovec Zainteresirani izvoai radova mogu dokumentaciju neophodnu za davanje ponuda preuze u župnom uredu do 19.7.2008. godine Potpune ponude koje sadrže: - cijenu svih radova - rokove poetka i završetka radova - uvjete plaanja - garancijske rokove dostavljaju se naruitelju u pismenom obliku u župni ured Makovec do 31.7.2008. godine. Investor e o izboru najpovoljnijeg izvoaa pismeno obavijes sve ponuae. Ostale informacije mogu se dobi na telefon: 040/341-355

Pana stolarija d.o.o. akovec objavljuje

NATJEAJ

za zasnivanje radnog odnosa za KOMERCIJALIST – PRODAVA m/ž Uvje: - SSS trgovakog ili ekonomskog smjera - poznavanje rada na raunalu - komunikavnost - vozaka dozvola B kategorije Molbe sa životopisom sla na adresu Pana stolarija d.o.o. akovec, Zagrebaka bb, akovec. Natjeaj je otvoren 14 dana od dana objave oglasa.


15. srpnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

21

INFORMAC+JE

GRAD AKOVEC akovec, Kralja Tomislava 15, temeljem Zakljuaka Gradskog Poglavarstva Grada akovca od 15.05.2008. i 10.07.2008., objavljuje

PRODAJU GRAEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PODRUJU ZAVNOH-a, DPU „VOJNI VRTOVI – SJEVER“ i STAROG SAJMIŠTA U AKOVCU, „PUP SAJMIŠTE”, U AKOVCU, USMENOM JAVNOM DRAŽBOM I. Obavještavaju se zainteresirane zike i pravne osobe da Grad akovec prodaje graevinsko zemljište: A/ na podruju DPU „Vojni vrtovi – Sjever“ akovec

dana 24.07.2008.godine, etvrtak, s poetkom u 12,00 sa održat e se usmena javna dražba za prodaju graevinskog zemljišta na licu mjesta, na kraju ulice Ivane Brli Mažurani, u akovcu, iza zadnjih kua gledano prema Šenkovcu, i to zemljišta upisanog u: zk.ul.br.7252, k.o. akovec, 1. est.br.229/1/31/8, livada, površine 719 m2, (ident. s kbr.200/8, k.o. iste), 2. est.br.229/1/31/11, livada, površine 720 m2, (ident. s kbr.200/11, k.o. iste), Poetna visina cijene zemljišta je 100,-EUR/m2 (protuvrijednost u kunama po srednjem teaju HNB na dan javnog nadmetanja). Napomena: Gradilišta ne ispunjavaju u cijelos uvjete za trenutno dobivanje rješenja o uvjema graenja prema propisima iz Zakona o prostornom ureenju i gradnji (NN broj 76/07 od 23.07.2007.). Zemljište se kupuje prema stanju na dan održavanja javnog nadmetanja. Graevne esce su formirane prema DPU „Vojni vrtovi – Sjever“ (Službeni glasnik Grada akovca broj 06/00 i 06/06). Rješenje o uvjema graenja, prema odredbama Zakona o prostornom ureenju i gradnji, mogue je dobi za ureenu graevnu escu (pristup s prometne površine, odvodnju otpadnih voda i propisani broj parkirališnih mjesta), u skladu s Detaljnim planom ureenja ili ije je ureenje zapoeto na temelju programa gradnje graevina i ureaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na nain da su izvedeni barem zemljani radovi u skladu s navedenim planom, koje uvjete predmetna gradilišta trenutno ne ispunjavaju. Ova injenica ne utjee na obvezu plaanja izlicirane kupoprodajne cijene pod uvjema i u roku odreenim javnim natjeajem. Navedene okolnos sastavni su dio Javne objave prodaje zemljišta, Zapisnika o provoenju javne dražbe, bit e i sastavni dio Ugovora o kupoprodaji nekretnine, a Grad akovec ne snosi nikakvu odgovornost za dužinu roka ekanja na dobivanje Rješenje o uvjema graenja. Uplata jamevine i pristupanje javnoj dražbi smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da gradilišta nemaju nedostataka. B/ na podruju starog Sajmišta u akovcu, „PUP Sajmište“ dana 24.07.2008.godine, etvrtak, s poetkom u 13,00 sa održat e se usmena javna dražba za prodaju graevinskog zemljišta na licu mjesta, na kraju ulice Stjepana Radia prema Sajmišnoj ulici u akovcu, i to zemljišta upisanog u: zk.ul.br.6617, k.o. akovec - est.br.1134/24/1/1/1/2, pašnjak, površine 3183 m2, (ident. s kbr.1867/2, k.o. iste, površine 3183 m2). Poetna visina cijene zemljišta je od 130,-EUR/m2 (u protuvrijednos kuna prema srednjem teaju HNB na dan održavanja javnog nadmetanja). II. Vrijedi za sve zemljišne esce opisane pod tokom I., A/ i B/: - u cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta, - zemljište se kupuje po naelu „vieno – kupljeno“, bez komunalne infrastrukture, što iskljuuje naknadne prigovore kupaca na materijalne i pravne nedostatke nekretnina. III. Vrijedi za sve zemljišne esce opisane pod tokom I., A/ i B/: javnoj dražbi, kao kupci, mogu pristupi i u njoj sudjelova samo osobe koje su prethodno uplale jamevinu za svaku pojedinu zemljišnu escu za koju se nadmeu. Smatra se izvršenom i valjanom samo ona uplata koja je vidljiva na raunu Grada akovca na dan održavanja javne dražbe do 11,00 sa; jedini dokaz o tome koji e se uvaži je izvod iz platnog prometa sa rauna Grada akovca izlistan u 11,00 sa na dan 24.07.2008.godine, kao dan javne dražbe, i koji dokaz e bit predoen svim dražbovateljima, ako to budu zahjevali; drugi dokazi uplate, naini ili naknadne uplate nee se uvažava ni e se moi pristupi javnoj dražbi. Jamevina iznosi po 52.500,00 kn za svaku zemljišnu escu iz toke I. A/, a za zemljišnu escu iz toke I. B/ 300.000,00 kn, (slovima: tristosua kuna), uplata se vrši na raun Grada akovca br. 2392007-1806000006 poziv na br. 21/22-7757-MB/JMBG, sa svrhom doznake - jamevina za kupnju zemljišta na podruju DPU „Vojni vrtovi – Sjever“ ili „PUP Sajmište“ u akovcu. esce se prodaju i dražbuju pojedinano, dražba se zakljuuje nakon proteka pet minuta neposredno poslije stavljanja najpovoljnije ponude, a kupcem se utvruje dražbovatelj koji je ponudio najvišu cijenu. Nakon zakljuenja dražbe voditelj prodaje pisanim Zakljukom utvruje koji je ponuditelj ponudio najveu cijenu i da je ispunio uvjete da mu se proda nekretnina. Svi sudionici javne dražbe potpisuju Zapisnik o provoenju javne dražbe koji sadrži pravila dražbovanja i Zakljuak o prodaji nekretnine. IV. Uz navedeno utvruju se i slijedei uvje kupoprodaje: 1. Kupac koji uspije na javnoj dražbi dužan je ukupnu kupoprodajnu cijenu zemljišta u cijelos pla Gradu akovcu u roku od 8 dana od dana održavanja javnog nadmetanja, u provnom gubi jamevinu i pravo na kupnju. Ponuaima ija ponuda nije prihvaena, ili koji su odustali od dražbe, ili koji nisu dražbovali, vrat e se jamevina bez kamata u roku od 15 dana nakon zakljuenja javne dražbe. 2. Kupcu se jamevina uraunava u cijenu zemljišta. Kupac koji potpiše Zapisnik i Zakljuak o prodaji nekretnine, a kasnije odustane od kupnje, jamevina se ne vraa, a Grad akovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku iz toke 1. ne sklopi ugovor o prodaji i ne pla ukupnu kupovninu Grad akovec e prodaju oglasi nevažeom i odredi novu prodaju, a iz položene jamevine uz navedeno u prethodnoj reenici namirit e se i troškovi nove prodaje i naknadi razlika izmeu kupovnine posgnute na prijašnjoj i novoj prodaji. 3. Nakon što kupac u cijelos ispla cijenu zemljišta, pristupit e se sklapanju kupoprodajnog ugovora izmeu Grada akovca i kupca, a ukoliko se cijena zemljišta u cijelos ne pla u utvrenim rokovima, uz navedeno u tokama 1. i 2. utvrdit e se i gubitak prava kupnje. Sve troškove u vezi sklapanja ugovora, sudske pristojbe kao i porez na promet nekretnina snosi kupac. Kupac sam plaa naknadu za promjenu namjene zemljišta iz poljoprivrednog u graevinsko. 4. Grad akovec ima pravo izabra onu ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natjeaja; takoer nije obvezan prihva nijednu ponudu i ima pravo poniš natjeaj pri emu nije dužan dava posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuaima. 5. Pravo sudjelovanja na javnoj dražbi uz naprijed utvrene uvjete imaju sve domae zike i pravne osobe te graani pojedinci (identet se utvruje uvidom u obrtnicu, registraciju poduzea, osobnu iskaznicu). U sluaju da sudjeluje strana pravna osoba (ili osobe) dužna je najkasnije 1 (jedan) dan prije dana javnog nadmetanja preda Gradu akovcu izvornik izvoda iz sudskog registra o osnovanom trgovakom društvu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje kupuje nekretninu. 6. Sve informacije u vezi predmetnog natjeaja i uvid u postojeu dokumentaciju mogu se dobi u Upravi Grada akovca, K. Tomislava 15, akovec, soba broj 204, II kat, svaki radni dan od 8,00 do 13,00 sa. Gradsko Poglavarstvo Grada akovca

SLOBODNA RADNA MJESTA 1. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE B. J. Jelaia 1, AKOVEC, tražimo zainteresirane djelatnike za sezonske poslove na moru - djelatnost u ugosteljstvu, svi zainteresirani mogu se javi u sobu 9 ili na telefon 396-802 (Zdenka Pigac). 2. MOTO MEHANIKA MISER DONJA DUBRAVA, traži 1 AUTOMEHANIAR KV automehaniar ili autoelektriar, PKV automehaniar s radnim iskustvom na neodreeno vrijeme, jutarnja smjena, javi se na 688-501,098-723-335. Natjeaj otvoren do 16.07.2008.g. 3. Krojaki obrt “ANNA” M. Središe, Frankopanska 62, traži 5 ŠIVAA na neodreeno vrijeme, javi se na 543-153. Natjeaj otvoren do 15.07.2008.g. 4. PLAMEN Peklenica, Zrinskih 9, traži 1 MONTER CENTRALNOG, PLINA, VODOINSTALATER na neodreeno vrijeme, javi se na 098-242-834. Natjeaj otvoren do 31.07.2008. 5. DENN TRADE d.o.o. MURSKO SREDIŠE, traži 2 KONOBARICE na neodreeno vrijeme, javi se na 098-295-019. Natjeaj otvoren do 31.07.2008.g. 6. METRAS d.o.o. M. SREDIŠE, K. Zvonimira 25, traži 1 KONOBARICA na neodreeno vrijeme, javi se na 543-466, 091-3022-867, mjesto rada u sklopu Trgovakog centra BETEX-natjeaj otvoren do 15.07.2008.g. 7. MIDAd.o.o.AKOVEC,traži2ŽENSKEOSOBEZA PRODAJU U SLASTIARNI I PEKARI na neodreeno vrijeme, povrat putnih troškova , rad u centru akovca, javi se na 091-582-8639. Natjeaj otvoren do 15.07.2008.g. 8. Usluge gra. mehanizacijom BLAŽON M. Središe, Marnska 106, traži 1 RUKOVATELJ GRA EVINSKIM STROJEVIMA na neodreeno vrijeme, javiti se na 098-784-951. Natjeaj otvoren do 15.07.2008.g. 9. Kolag-trade d.o.o. akovec, L. Bezeredija 41, traži ZIDAR na neodreeno vrijeme, natjeaj otvoren do 15.07.2008., javi se na mob. 098-241-964. 10. Stolarija A.Jurkovi V. Žganca 18.Pribislavec, traži STOLAR, POMONI STOLARSKI RADNIK na neodreeno vrijeme, javise na mob.098-242-255. Natjeaj otvoren do 17.07.2008. 11. Expert,Ž.Fašizma2,Strahoninec,tražiMONTER SUHE GRADNJE na neodreeno vrijeme, javi se na tel.333-751ilinamob.099-2165150.Natjeajotvoren do 20.07.2008. 12. Min d.o.o. , Ca e bar “Mar”, akoveka 105, Prelog, traži KONOBAR na odreeno vrijeme, javi se na mob. 099-229-1197. Natjeaj otvoren do 19.07.2008. 13. Kos d.o.o. R. Boškovia 60, Kotoriba, traži INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE na odreeno vrijeme, javiti se na mob. 098-242-139. Natjeaj otvoren do 16.07.2008. 14. Tekeli projekt-inženjering Marka Kovaa 72, Mursko Središe, traži GRA EVINSKI RADNICI na neodreeno vrijeme, javi se na mob.098-240-131. Natjeaj otvoren do 15.07.2008. 15. Soit, E. Kardelja 15, Lopatinec, traži STROJOBRAVAR na neodreeno vrijeme, javiti se na mob.091-518-5698 ili na tel.855-060. Natjeaj otvoren do 19.07.2008. 16. SENKO d.o.o. ŠTEFANEC, V. Nazora 22, traži 2 BRAVARA, 2 RADNIKA U MONTAŽI na neodreeno vrijeme, javi se na 337-344. Natjeaj otvoren do 24.07.2008.g. 17. AM Akusk montaža AKOVEC, Mihovljanska 70, traži 1 MONTER SUHE GRADNJE na neodreeno vrijeme, javi se na 098-241-011. Natjeaj otvoren do 24.07.2008.g. 18. ALU-TEHNIKA d.o.o. D. Vidovec, traži 1 GRA EVINSKI TEHNIAR na neodreeno vrijeme znanje rada u AUTOCAD-u, radno iskustvo 3 godine, javiti se na 098-180-3139. Natjeaj otvoren do 24.07.2008.g. 19. LOGOŽAR INST d.o.o. PRELOG, Branimirova 2, traži 2 ELEKTROINSTALATERA na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zaposlenja, poželjno radno iskustvo ali nije uvjet, javi se na 098-644-313. Natjeaj otvoren do 19.07.2008.g. 20. Caffe bar LIDO PRELOG, Glavna 29, traži 1 KONOBAR/ICA na neodreeno vrijeme, javiti se na 646-897, 099-213-3522. Natjeaj otvoren do 22.07.2008. 21. Caffe bar “PRIMADONA” M. SREDIŠE, Tekslna 2, traži 1 KONOBARICA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-242-443. Natjeaj otvoren do 31.07.2008.g. 22. Caffe bar “OLIMP” M. Središe, R. Konara 73, traži 1 KONOBARICA na neodreeno vrijeme, javiti se na 098-544-221. Natjeaj otvoren do 31.07.2008.g. 23. Restoran TRATTORIA RUSTICA AKOVEC, I. G. Kovaia 6, traži 1 KUHAR, 1 PIZZA PEKAR, 1 POM. KUHARA, 1 KONOBARA na neodreeno vrijeme, javiti se osobno ili 311-207. Natjeaj otvoren do 31.07.2008.g. 24. Ugosteljski obrt “BAROK” AKOVEC, M. Trnine 19, traži 1 KONOBAR na neodreeno vrijeme, javiti se na 099-215-1930. Natjeaj otvoren do 20.07.2008.g. 25. Autoprijevoznik Milan Todorovi PEKLENICA, Glavna 34, traži 2 VOZAA C, E kat. na neodreeno vrijeme,javisena099-3502-344.Natjeajotvoren do 31.07.2008.g. 26. Autolimarski obrt “ABART” D. Mihaljevec, akoveka 35, traži 1 AUTOLIMAR, 1 AUTOLAKIRER na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 660-500. Natjeaj otvoren do 30.07.2008.g. 27. Servis za išenje “NOVAK” PRELOG, K. Domagoja 11, traži 1 ISTAICA (išenje djejeg vra) na neodreenovrijeme,javisenamob.098-167-8182. Natjeaj otvoren do 29.07.2008.g. 28. Pizzeria “FAT BOY” PRELOG, Trg B. Jelaia 3, traži 1 KUHAR/KUHARICA na neodreeno vrijeme, javi se na mob.098-77-88-55. Natjeaj otvoren do 29.07.2008.g. 29. HRANJECd.o.o.IZLETIŠTE“ZELENGAJ”Granini prijelaz GORIAN, traži 2 KONOBARA / KONOBARICE na neodreeno vrijeme, osam satno radno vrijeme, smjene po dogovoru, javi se na 098-948-1087 do 31.07.2008.g. 30. TAMARA d.o.o. AKOVEC, B. Kašia 10, traži 1 FRIZER na neodreeno vrijeme, javiti se na 098-178-2085. Natjeaj otvoren do 29.07.2008.g. 31. Marketing, trgovina, konzalting NEDELIŠE, Žarkovice 15, traži 3 DJELATNICE ZA RUNO PAKIRANJE,1SKLADIŠNIRADNIKnaodreenovrijeme,javi se na 822-250. Natjeaj otvoren do 31.07.2008.g.

32. Tvornice stone hrane d.d. AKOVEC, Dr. I. Novaka 11, traži 2 SSS RADNIKA U PROIZVODNJI na odreenovrijemeuzmogunoststalnogradnogodnosa,javiseosobno,telefonski329-138,ilipismena zamolba. Natjeaj otvoren do 15.07.2008.g. 33. “MAAK” d.o.o. IVANOVEC, Grabanica 2, traži 1 AUTOMEHANIAR - PRIPRAVNIK, 1 POMONI VULKANIZER na neodreeno vrijeme, javiti se na 337-152, 098-496-362. Natjeaj otvoren do 31.07.2008.g. 34. VIJENAC d.o.o. STRAHONINEC, Dravska 70, traži VRTLAR, VRTLARSKI RADNICI na neodreeno vrijeme, poželjno vozaki ispit “B” kat. Ali nije uvjet, javi se osobno ili 333-870, 091-566-0125 do 31.07.2008.g. 35. VEMA-VIKTORIJAd.o.o.AKOVEC,R.Boškovia 10, traži 1 KUHAR na neodreeno vrijeme, javi se na 098-241-074. Natjeaj otvoren do 31.07.2008.g. 36. “AC BRATUŠA” d.o.o. AKOVEC, Preloška 38, traži 1 RUNI PERA AUTOMOBILA na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, javi se osobno na adresu poduzea, natjeaj otvoren do 15.07.2008.g. 37. MATTEO d.o.o. PUŠINE, V. Nazora 2/a, traži 2 VOZAA C kategorije s iskustvom na dizalici, 2 POMONA RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se osobno. Natjeaj otvoren do 23.07.2008.g. 38. VINCEK TRGOTEKS d.o.o. AKOVEC, Zagrebaka 85, traži 5 ŠIVAA TEKSTILA na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 384-285. Natjeaj otvoren do 25.07.2008.g. 39. GS CIGLARI DUNJKOVEC, traži 1 GRA EVINSKI RADNIK na poslovima izolacije i postavljanje tlakovaca, javi se osobno ili 091-574-0540. Natjeaj otvoren do 20.07.2008.g. 40. “TEAM” d.d. AKOVEC, D. Cesaria 5, traži 3 ZIDARA, 3 TESARA, 3 ARMIRAA, 3 BRAVARA, GRA . RADNIK, RUKOVATELJ GRA . STROJEVIMA, LIIOC ZA BRAVARSKE KONSTRUKCIJE na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, javiti se osobno ili 638-333. Natjeaj otvoren do 01.08.2008.g. 41. Drvna galanterija SANDUKAR TOTOVEC, V. Bakaria 12, traži RADNICI U PROIZVODNJI DRVENE AMBALAŽE na neodreeno vrijeme, može oba spola, javi se osobno ili 382-088, 098-463-575. Natjeaj otvoren do 31.07.2008.g. 42. COLOR CENTAR d.o.o. Caffe bar “ART” PRELOG, Glavna 68, traži 1 KONOBAR /ICA na neodreeno vrijeme, radno iskustvo i struka nisu uvjet, javiti se na 098-962-3432. Natjeaj otvoren do 01.08.2008.g. 43. Ca e bar THERAPIA AKOVEC, I. G. Kovaia 30, traži 1 ISTAICA na neodreeno vrijeme, pola radnog vremena, javi se na 310-219, 091-241-3388. Natjeaj otvoren do 25.07.2008.g. 44. KOVINOPLASTIKA KRUŠELJ PRELOG, Tina Ujevia 22, traži 1 RADNIK METALSKE STRUKE na poslovima izrade alata (tokar, gloda, alatniar, bravar) na neodreeno vrijeme, rad na CNC strojevima, rad u jednoj smjeni, javi se na 098-680-509. Natjeaj otvoren do 01.08.2008.g. 45. MODELARIJA BAŠEK IVANOVEC, J. Broza 85e, traži 1 KV, PKV STOLAR na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zaposlenja, javi se na 337-163. Natjeaj otvoren do 02.08.2008.g. 46. Mesnica Mihali Nedeliše, Trg Republike 14, traži 1 KV MESAR na neodreeno vrijeme, javiti se osobno ili 821-505. Natjeaj otvoren do 31.07.2008.g. 47. ASC Siniša d.o.o. AKOVEC, Zagrebaka 14, traži 1 AUTOMEHANIAR / AUTOELEKTRIAR na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javiti se osobno ili 386-000 ili 098-351-964 do 29.07.2008.g. 48. Aluel PVC d.o.o. PRIBISLAVEC, A. Straevia 66, traži 2 SASTAVLJAA/ICE PVC stolarije; 1 INŽ. STROJARSTVA; 1 VOZA KAMIONA sa HIABOM na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 360-900, 091-5000-222. Natjeaj otvoren do 28.07.2008.g. 49. Timmik d.o.o. Savska Ves, Radnika 90, traži 1 PLETA NA PROIZVODNJI ARAPA NA neodreeno vrijeme, javi se na 098-241-715. Natjeaj otvoren do 28.07.2008.g. 50. REPROM d.o.o. AKOVEC, Poljska 14, traži 1 STROJOBRAVAR, 1 TOKAR na neodreeno vrijeme uz probni rad, poželjno radno iskustvo, javi se na 098-241-099. Natjeaj otvoren do 20.07.2008.g. 51. TERMO BEK M. SREDIŠE, A. Šenoe 29, traži 2 INSTALATERA GRIJANJA, PLINA, VODE I KLIME na neodreeno vrijeme, javi se na 098-242-899, 543-896. Natjeaj otvoren do 31.08.2008.g. 52. GTT d.o.o. STRAHONINEC, Poljska 65, traži ZIDAR, GRA EVINSKI RADNIK, MONTER SUHE GRADNJE na neodreeno vrijeme, javiti se na 091-433-5405. Natjeaj otvoren do 31.07.2008.g. 53. GRADSKA KAVANA LOVAC, PRELOG, Glavna 45, traži 1 ISTAICA na odreeno vrijeme (zamjena za godišnji). Natjeaj otvoren do 29.07.2008.g.; 1 KONOBAR/ICA na neodreeno vrijeme, može i bilo koja druga struka, mogu dogovor za 8 satno radno vrijeme,javisena098-9824-233.Natjeajotvoren do 07.08.2008.g. 54. Autoprijevoznik Marodi Stjepan DOMAŠINEC, M. Stjepana 1, traži 1 VOZA C kategorije na neodreeno vrijeme, 2 godine radnog iskustva, javi se na 098-241-187. Natjeaj otvoren do 07.08.2008.g. 55. U.T.O. LISJAK DOMAŠINEC, I.G. Kovaia 1, traži 1 KONOBARICA na neodreeno vrijeme, javiti se osobno ili 863-311. Natjeaj otvoren do 07.08.2008.g. 56. AKOVECSTAN d.o.o. AKOVEC, I. Mažurania 2, traži ZIDARI, TESARI-više izvršitelja na neodreeno vrijeme, javi se na 310-646, 098-235-685. Natjeaj otvoren do 02.08.2008.g. 57. Bavarski obrt “VINOM” D. Kraljevec, Ludbreška 44, traži 2 RADNIKA ZA IZRADU DRVENIH BAVICA KV, PKV stolar ili bilo koja druga struka, rad na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa, javi se na 655-358, 098-242-289. Natjeaj otvoren do 06.08.2008.g. 58. “EL-COMM” d.o.o. Svjetojelenska cesta bb, AKOVEC, traži 1 ELEKTROINSTALATER, ELEKTROTEHNIAR elektro smjer, znanje rada na kompjuteru, mjesto rada Šenkovec, dostavi zamolbu na el-com@ck.t.-com.hr ili na gornju adresu. Natjeaj otvoren do 30.07.2008.g. 59. Poljoprivredni proizvoa NENAD BRANIŠA BELICA, B. Radia 73, traži 1 DJELATNIK NA FARMI MUZNIH KRAVA na neodreeno vrijeme, poželjno vozaki ispit “B” kat. Natjeaj otvoren do 04.08.2008.g.

60. VRE-LA d.o.o. AKOVEC, Novakova 46, traži 1 KV, PKV STOLAR na neodreeno vrijeme, javiti se osobno ili na tel. 822-022. Natjeaj otvoren do 09.08.2008.g. 61. NITROd.o.o.AOVEC,A.Cesarca10,traži1DOKTOR MEDICINE; 1 PIROTEHNIAR na neodreeno vrijeme, javi se 091-203-2667. Natjeaj otvoren do 28.07.2008.g. 62. GRADITELJSTVO TONI DONJI KONCOVAK 85, traži 2 ZIDARA, 2 GRA EVINSKA RADNIKA na neodreenovrijeme,javisena868-210,091-788-3596. Natjeaj otvoren do 15.08.2008.g. 63. TERMO-STIL d.o.o. BELICA, I. Mažurania 19, traži 2 AKUSTIKA IZOLATERA, 2 SOBOSLIKARA na neodreeno vrijeme uz probni rad, poželjno radno iskustvo, javi se 099-500-7944. Natjeaj otvoren do 09.08.2008.g. 64. RESTORAN “LIPA” NEDELIŠE, akoveka 2, traži 2 KUHARA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-802-273. Natjeaj otvoren do 09.08.2008.g. 65. AM NOVAK DEKANOVEC, T. Andrašeca 19, traži 2 SOBOSLIKARA - FASADERA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-908-1400, 098-978-8331. Natjeaj otvoren do 02.08.2008.g. 66. Pekara Suncokret AKOVEC, M. J. Zagorke, traži 2 PRODAVAICE na neodreeno vrijeme, javiti se na 091-396-5000. Natjeaj otvoren do 02.08.2008.g. 67. Luca elad.o.o.Varaždin,traži1ISTAICA,mjesto rada akovec, javi se na 042-214-601. Natjeaj otvoren do 28.07.2008.g. 68. PANA STOLARIJA d.o.o. AKOVEC, Zagrebaka bb, traži 1 KOMERCIJALIST - PRODAVA na odreeno vrijeme, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu ili se javi osobno. Natjeaj otvoren do 18.07.2008.g 69. L&P TEHNOLOGIJE d.o.o. PRELOG, K. Zvonimira 38, traži 1 RADNIK METALNE STRUKE NA LINIJI ZA IZVLAENJE ŽICE, na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zaposlenja, rad u tri smjene, javi se na 099-219-5812. Natjeaj otvoren do 06.08.2008.g. 70. Pekarsko trgovaki obrt “ŠERCER” GORIAN, Glavna 2, traži 1 RADNIK ZA RAD U PEKARI na neodreeno vrijeme, mjesto rada Donji Kraljevec, nona smjena, javi se 655-042, 655-594. Natjeaj otvoren do 09.08.2008.g. IZVOR PODATAKA: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUNA SLUŽBA AKOVEC ISPOSTAVA AKOVEC: 396-802 ISPOSTAVA PRELOG: 646-740 ISPOSTAVA M. SREDIŠE: 543-200

Radna mjesta Varaždinske županije 1. IMONT - NIEDUNG d.o.o., Nikole Tesle 4, Trnovec; traži 2 PKV, KV ZIDARA, 2 PKV, KV VARIOCA (elektro, CO2, TIG) - u obzir dolaze i osobe srodnih zanimanja movirane za uenje; 2 KV, SSS BRAVARA – MONTERA - u obzir dolaze i osobe srodnih zanimanja movirane za uenje i 1 PKV, KV TESARA. Sva su radna mjesta na neodreeno vrijeme. Osobni dolazak na adresu ili najava na tel. 042/683-005, 098/268-1962 (Marijan Hrman), do 31.7. 2. AUTOPRIJEVOZ HU EK d.o.o., Vrtna 2, Žigrovec; traži 1 KV, SSS VOZAA TERETNOG VOZILA C i E kat. u domaem prijevozu sa 2 g. radnog iskustva na neodreeno vrijeme. Najava na tel. 042/734-186 (Franjo Huek), do 1.8. 3. GRAFI KOL d.o.o., Varaždinska 138, Donji Kuan; traži 1 KV, SSS GRAFIARA DORADE na neodreeno vrijeme, muške osobe do 40 g. staros bilo koje tehnike struke. Pismene zamolbe na adresu ili e-mail: gra-kol@vz.t-com.hr do 7.8. 4. Bolnica za plune boles i TBC Klenovnik, Klenovnik 1, Klenovnik; traži 2 DOKTORA MEDICINE INTERNISTE na neodreeno vrijeme, uvjeti: VSS - doktor medicine internist, pneumoziolog ili pulmolog ili doktor medicine (ako se ne javi specijalist), probni rad od 60 dana, položen struni ispit, godinu dana radnog iskustva. Najava na 042/390-216 (Snježana Cerjan) te pismene zamolbe na adresu, do 15.7. 5. Limarski Obrt Mario Piska; vl. M. Piska, Gaice 68, Radovan; traži 1 KROVOPOKRIVAA za pokrivanje krovova limom na odreeno vrijeme, uvje: OŠ, KV, SSS bilo koje struke, vozaki B kat., radi se na podruju Ivanca i Varaždina (prijevoz osigurava poslodavac). Najava na mob: 098/197-8941, do 31.7. 6. Centar za rehabilitaciju Varaždin, Zinke Kunc 47; traži 1 NJEGOVATELJA/ICU starijih i nemonih osoba na odreeno vrijeme, uvje: OŠ, PKV, KV, SSS. Najava na mob. 091/261-3140 (Gordana Vajagi), do 1.8. 7. Autoprijevoznik Mario Zavrtnik, Varaždinska 79, Cargovec; traži 1 VOZAA TERETNOG VOZILA za distribucija za Vindiju na odreeno vrijeme, uvje: KV, SSS, vozaki C kateg. Osobno na adresu ili najava na tel. 042/741-147, 091/174-1147, do 31.7. 8. ElektroinstalacijeDragec,Vranojelje48,Bednja, traži 1 ELEKTROINSTALATERA na odreeno vrijeme, uvje: KV ili SSS - elektroinstalater ili elektromonter, obavezan vozaki ispit B kateg. Najava na mob. 091/519-4244 (Dragun Zagoršak), do 31.7. 9. Ugosteljski obrt “ROMANTIKA”, Moženec 183; traži 1 KONOBARICU na neodreeno vrijeme, uvje: OŠ, KV, SSS bilo koje struke; radno iskustvo nije uvjet; osigurani stan i hrana ili putni troškovi. Najava na tel: 042 606 168, 091 532 1528 (Krunoslav Meštri), do 31.8. 10. PEKARA KATARINA, Srainec, Varaždinska 178, traži 1 KV, SSS PEKARA za pekarske poslove na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo. Najava na tel. 042/711-811, 091/514-7212 (Viktor Pecolaj), do 31.8. 11. Trgovina i prijevoz ANICA , Brae Radia 194, Varaždin; traži 1 VOZAA TERETNOG VOZILA za sakupljanje mlijeka s podruja Koprivnice, urevca i Virja na neodreeno vrijeme, uvje: KV, SSS voza, vozaki C kat. Najava na mob. 098/267-134, 098/443-251 (Anica urasek), do 1.8. 12. DEKRA za privremeno zapošljavanje d.o.o., Varaždin, Kapucinski trg 5; traži 3 VOZAA VILIARA za upravljanje strojevima i opremom, uvje: NKV, PKV, KV, položen ispit za vozaa viliara i 7 TRANSPORTNIH RADNIKA za utovar i istovar robe ,uvjeti: NKV, PKV, KV – na odreeno vrijeme. Osobno na adresu ili najava na tel. 042/200-123 (Filipovi - Aralica Ž., iri D.), do 31.7.


22

ME\IMURSKE NOVINE 15. srpnja 2008.

KULTURA DANAS u Murskom Središu

Ljeto uz Muru donosi kulturni život u gradu Zlatko Bek lan je Gradskog poglavarstva Grada Mursko Središe, zadužen za kulturu, nacionalne manjine i turizam. Osoba je koja je nakon izbora za poglavara najviše angažiran oko svih priredbi u gradu, te za naše novine govori o trenutnom stanju kulture u gradu, i o tome što graani mogu oekivati kada su u pitanju kulturno - umjetnike i zabavne priredbe. - Evo, za nama je pola godine i pola srpnja i ne možemo biti previše ponosni na kulturnu ponudu našeg grada. Najsvježiji dogaaj je koncert našeg sugraanina Maksima Kaljakina, koji je podržalo Gradsko poglavarstvo. No, to ne znai da ne radimo na kulturnom polju i vea dogaanja e biti na Ljetu uz Muru, koje e zapoeti 21. kolovoza otvorenjem izložbe slika naše sugraanke Milene Petkovi u Pansionu Ilonka s poetkom u 18 sati. U petak 22. kolovoza u Križovcu e nastupiti Gradski puhaki orkestar te KUD Mura i KUD Vratišinec. Dan e završiti rock koncertom. Budnica kroz grad u subotu 23. kolovoza svakako je kulturni dogaaj, kao i nastup mažoretkinja. Kulturnih zbivanja bit e u

Zlatko Bek upravlja središanskim “kulturnim brodom” nedjelju 24. kolovoza kada e Ljeto uz Muru završiti, pobrojao je kulturna zbivanja Zlatko Bek, lan Gradskog poglavarstva. Bek je rekao kako se intenziviraju aktivnosti oko centra za kulturu, ijom bi izgradnjom kultura imala svoje mjesto i programi bi bili sadržajniji i brojniji. (S. Mesari)

STJEPAN KRNJAK izradio je kip meimurskog umjetnika Florijana Andrašeca Kantora

Odljev u bronci krasit e centar Dekanovca Otkako se vratio iz Njemake gdje je radio, Stjepan Krnjak iz Dekanovca posvetio se zanimljivim hobijima, otkrivajui pritom svoje umjetnike talente. Zidarski alat zamijenio je finim slikarskim i kiparskim alatom i olovkom kojom je ispisao mnoge stihove. Osim što slika i piše, Stjepan Krnjak pjeva i komponira. Uvijek iznova kroz njegove stihove provlai se ljubav prema Dekanovcu, a esto i njegovu najpoznatijem mještaninu Florijanu Andrašecu Kantoru na ije je nasljee osobito ponosan. - Imao sam 22 godine kada su Kantor umrli. Dakle, imao sam prilike kao mladi komunicirati s tim velikanom. Taj je ovjek bio dobra duša. Bio je gospon. Svestran. Bio je uitelj i kapelnik, kantor, pjesnik, pisac, skladatelj, slikar, kipar i rezbar i još štošta drugo. Za života je prikupio stotine i stotine narodnih pjesama koje je sauvao za današnje generacije. Svi smo ga jako poštovali i cijenili njegov rad. Na njega smo se željeli ugledati, on je bio uzor, pripovijeda Krnjak, koji je u povodu 120. obljetnice roenja toga zaslužnog meimurskog pukog umjetnika spjevao pjesme njemu u ast.

Osim toga, na poticaj opine Dekanovec izradio je spomenik Florijanu Andrašecu koji je uz obljetnicu njegova roenja trebao biti postavljen na prostor ispred opinske zgrade. Meutim, kip od gipsa visok preko dva metra i težak preko 200 kilograma još uvijek stoji u Krnjakovoj radionici i eka na odljev u bronci i postavljanje na planirano mjesto. Za sve je, kaže Krnjak, kriva papirologija na koju se i predugo eka. Pritom izražava nadu da bi kip Florijana Andrašeca do kraja godine ipak mogao biti postavljen u centru mjesta pogleda uprtog prema starom Dekanovcu, odnosno župnoj crkvi u kojoj je bio kantor više od etiri desetljea. - Kip Florijana Andrašeca izradio sam po sjeanju, a služio sam se i =otografijama koje su sauvane. Moram priznati da je meni samoukom bilo teško predoiti si lik kantora jer =otografije uglavnom pokazuju njega s prve strane. Kako je izgledao njegov profil, morao sam pretpostaviti na temelju onoga što sam imao na =otografijama i na temelju svojih sjeanja. Ipak, mislim da sam vjerodostojno prenio u gips lik našeg Kantora. Iako sam razmišljao da

MURSKO SREDIŠE

Obrtnici i sportaši, javite se Grad Mursko Središe organizira nogometni turnir na kojem e igrati ekipe poduzetnika i obrtnika s podruja Grada Mursko Središe. Turnir e biti odigran u subotu 2. kolovoza na igralištu NK Rudar Mursko Središe.

Kip Florijana Andrašeca Kantora u gipsu eka na odljev u bronci i postavu pred opinsku zgradu u centru Dekanovca

Organizatori pozivaju obrtnike da prijave što više ekipa, po mogunosti što prije ili na sam dan turnira, u Gradskoj upravi ili NK Rudar na Šoderki. Najbolji e biti nagraeni, a za publiku e biti okrjepa svih vrsta. (sm)

mu u ruke stavim neki instrument, odluio sam da je dovoljno pod ruku mu staviti knjigu, a u džep rekleca olovku, šešir na glavu i kravatu. Moj Andrašec pravi je gospon, baš kao što je i bio, otkriva Krnjak.

NOVINARSKI kotli u Ludbregu

Stvaranje za dušu

Meimurske ekipe kuhale gulaš u centru svijeta Puko otvoreno uilište “Dragutin Novak” iz Ludbrega i ove je godine okupilo novinarske ekipe sjeverozapadne Hrvatske koje su se natjecale u kuhanju gulaša. Mani=estacija je nazvana “Novinarski kotli u centru svijeta”, a svoja kulinarska umijea i recepte pokazalo je 13 novinarskih ekipa. Meimursku županiju predstavljale su ekipe Lista Meimurje, koji su prošle godine bili pobjednici, Gradskog radija akovec i ekipa Radija Meimurje iz Kotoribe koja

je gulaš kuhala treu godinu za redom. Prema ocjenama strune komisije, najbolji gulaš pripremio je dvojac iz koprivnike Podravke. Drugo mjesto osvojila je ekipa Radija Ludbrega, dok su nagradu za debitante dobili kuhari Gradskog radija akovec. Najbolji, kao i svi sudionici novinarskog kotlia primili su nagrade organizatora. Novinarski kotli u Ludbregu postaje sve popularniji, što svjedoi sve vei interes medijskih kua za ovakvim nainom druženja. (A. Fuš)

Treu godinu kuhali gulaš - ekipa Radija Meimurje

Stjepanova supruga Ana esto je njegova savjetnica

Jedan od hobija Stjepana Krnjaka je izrada kipova od gline za koje se proulo diljem zemlje, pa dobiva upite sa svih strana bi li ih radio po narudžbi, ali on nee. Istie kako ne želi zaraivati, ve uživati u stvaranju za svoju dušu. Iako su na penici Stjepanove supruge Ane ve nebrojeno puta otišli grijai, jer on u penici suši svoje minikipove od gline, ona to Fašnike maske od novinskog papira

ne zamjera. Dapae, potie ga na kreativni rad. Fašnike maske od papira Stjepan je ipak možda najpoznatiji po svojim =ašnikim maskama koje izrauje od starih proitanih novina. - Kako kupujemo puno novina, toga se nakupilo možda preko tone, pa sam razmišljajui što bih s njima došao na ideju da bih mogao od njih izraivati =ašnike maske. Probao sam, nije išlo, no nizom pokušaja i pogrešaka nastala je metoda kojom danas izraujem maske. Ne znam je li itko u svijetu došao na ideju i razvio tehniku kakvom ja izraujem te maske. Najviše sam se pomuio oko toga kako skinuti ve gotovu masku s kalupa, a da pritom ne pukne. Našao sam rješenje. Neu vam otkriti kako sam to postigao, ali =unkcionira, naglašava Krnjak. U svom malom ateljeu radionici ima stotinjak maski koje je sauvao. Tako meu njima možete birati izmeu Severine i Majke Terezije, hrvatskih i svjetskih politiara, pjevaa i drugih poznatih likova, ciganica i vještica. Krnjak prati aktualnosti i tako odluuje iji e lik izraditi. Ljeto je pravo vrijeme da posjetite Stjepana Krnjaka i naruite masku za =ašnika speljavanja. Masku od papira treba dugo sušiti, a potom i oslikati i opet sušiti pa je zato ovo vrijeme idealno za njihovu izradu. - Ljudi mi obino dolaze zimi, esto u zadnji as, s idejom da im izradim masku ovog ili onog lika. To mi predstavlja ozbiljan problem jer masku nemam gdje sušiti, a to onda i traje danima. Zato tko želi neka sada doe naruiti masku. U kui sam tim maskama uništio sve radijatore jer su oni najpogodniji za sušenje maski, otkriva Krnjak. (D.Mihoci)


15. srpnja 2008. ME\IMURSKE NOVINE

23


Chase

TJEDNI KALORIFER TOP 20

10. ET PRAZAN STAN

02. LETEĹ I Ĺ AMPION

09. MLADEN GRDOVI

SONGKILLERS

RECI MI RECI ŽIVOTE

03. SAMO JE JEDNO

TOP STAVROS LISTA DOMAIH 08. JASMIN

CONNECT feat ZAPREĹ I BOYS

Ĺ TO BI JA S TOBOM

04. POKUĹ AJ - LAKA

07. NENAD VETMA LJUBAV

05. VATRENO LUDILO - RAWBAU

06. MATE BULI KADA PIJEM

06. PLANETA - HLADNO PIVO

05. ZAPREĹ I BOYS SAMO JE JEDNO

07. Ĺ PRICER - STAMPEDO

04. DAVOR BORNO LJUDI

08. PORED MENE - JINX

03. TONY CETINSKI

09. NEBU POD OBLAK

UMIREM 100X DNEVNO

ANTONIJA Ĺ OLA

02. ZDRAVKO Ĺ KENDER

10. STAKLENI GRAD

POLETI SRCE

NOXIN feat MIRO ODAK

01. DRAŽEN ZEI IDI

Hanna

FORMULA 13

Nakon pornia, fotosession za uĹživanje!

U garderobi najseksipilnije modne revije

Obdarena prirodnim oblinama, mlada se Keeley proslavila kao model engleskih tabloida, potom djevojka jednog nogometaĹĄa, a zatim je poput ve isfuranog kliĹĄeja na Internetu procurio i njen porni. Francuski asopis Maximal odluio je 22-godiĹĄnju atraktivnu Britanku staviti na naslovnicu lipanjskog izdanja, kao i joĹĄ nekoliko itekako â&#x20AC;&#x153;zanimljivihâ&#x20AC;? fotki u unutarnjem dijelu istog â&#x20AC;Ś

Svjetla pozornice reviji Victorije Secret daju potpuni glamurozni doĹživljaj. Meutim, ĹĄto se dogaa iza scene takvih dogaanja, zasigurno se pitaju mnogobrojni znatiĹželjnici â&#x20AC;Ś Na tu su se temu poigrale prekrasne manekenke i snimile fotke od kojih e mnogim muĹĄkarcima zastati dah, poput ove na kojoj je neodoljiva Nizozemka Doutzen Kroes. Upravo je ona za seksi editorijal odjenula crne haltere i prozirno crno rublje ...

MEDIA MODEL LJETA

Andreja Patafta (21) - Novo Selo na Dravi Ovotjedni fotosession prireen je u prirodnom okruĹženje rijeke Drave koja joĹĄ uvijek nudi ljepotu prostora koji ljudska ruka nije uspjela devastirati. 21-godiĹĄnja Andreja Patafta dolazi iz meimurskog mjesta koje nosi upravo ime rije-

ke u svom nazivu, iako baĹĄ esto na nju i ne navraa. U posljednjih godinu i pol dana zaposlenica je akoveke Parco Alfe, a slobodno vrijeme uglavnom koristi kao i svi mladi - za zabavu i dobar provod. (Dejan Zrna, foto: ZVrzan)

TOP LISTA DOMAIH

01. JASON DONOVAN - Ĺ AJETA

TOP LISTA STRANIH

01. LOVE LOVE LOVE - LENNY KRAWITZ

10. COLDPLAY VIOLET HILL

02. ANOTHER DAY - JAMIE LIDELL

09. MAROON 5 FEAT. RIHANNA

03. SHINE ON - KOOKS

IF I NEVER SEE YOUR FACE AGAIN

04. VIOLET HILL

TOPSTRET LISTA DOMAIH 08. MANIC PREACHERS

05. BETTER IN TIME - LEONA LEWIS

UMBRELLA

06. LOVER COME BACK

07. CHRIS BROWN WITH YOU

VAN MORRISON

06. LEONA LEWIS BETTER IN TIME

07. LOVE SONG - SARA BAREILLES

05. ALICIA KEYS TEENAGE LOVE AFFAIR

08. LOVE IN THIS CLUB

04. MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE

USHER feat JOUNG JEEZY

4 MINUTES

09. SUPERNATURAL SUPERSERIOUS

03. USHER FT. YOUNG JEEZY

R.E.M.

LOVE IN THIS CLUB

10. RUNNING FREE

02. ONE REPUBLIC STOP AND STARE

ALI CAMPBELL & BEVERLY KNIGHT

01. RIHANAN TAKE A BOW

TOP LISTA RADIA MEIMURJE

TOP LISTA DOMAIH

01. TOĹ E PROESKI

01. TONY CETINSKI

IGRA BEZ GRANICA

UMIREM 100x DNEVNO

02. SMS MOJA ULICA

02. COLONIA - MIRNO MORE

TOP LISTA DOMAIH 03. COLONIA

TOP LISTA DOMAIH 03. TOĹ E PROESKI - NESANICA

POD SRETNOM ZVIJEZDOM

04. MIROSLAV Ĺ KORO

04. VLADO JANEVSKI

SRCE JAKO JE

RUĹ˝ SA TVOJIH USANA

05. DINO MERLIN & HARI - DABOGDA

05. KINGS ZAKUNI SE

06. SANDI CENOV - I STARO i NOVO

06. BORIS NOVKOVI RUŽO SNENA

07. STAMPEDO

07. LUKA NIŽETI SLOBODNO DIŠEM

POĹ ALJI MI SRCE/Ĺ PRICER

08. ITD BAND SAMO JE TVOJE LICE

08. BORIS NOVKOVI

09. LEO DVIJE VATRE

OTKAKO JE OTIĹ LA

10. BORIS BABAROVI

09. ET - PRAZAN STAN

TI NISI VIĹ E MALENA

10. JINX - PORED MENE

Prijavite se za fotosession ! Meimurske novine i ove godine rade ljetni serijal meimurskih ljepotica koji je krenuo u ovom broju. Prijave za fotosession primaju se i nadalje. Mogu se prijavite sve djevojke

koje su navrĹĄile 18 godina sa ili bez iskustva u fotosessionu. Prijaviti se moĹžete na brojeve mobitela: 098-920-56-20 ili 091-561-57-93, kao i e-mailom: redakcija@mnovine.hr.


13. svibnja 2008.

43

sport@mnovine.hr

FINALE TURNIRA “GASTRO GROUP KUP”

Meimurju trijumf u jakoj konkurenciji pet prvoligaša

Meimurje je proslavilo naslov pobjednika na prvom izdanju “Kupa Gastro Group” U finalu prvog meunarodnog turnira “Gastro Group Kup” koji je organizirao NK Meimurje, domain i organizator uzeo je pobjedniki tro=ej. U finalu su svladali susjede Varteks iz Varaždina boljim izvoenjem jedanaesteraca 7:6. U regularnom dijelu utakmica je završila 1:1. Meimurje je u vodstvo doveo najbolji igra turnira Ivica Žuljevi povratnik u akoveke redove, ve u 4. minuti utakmice, da bi u nastavku utakmice inicijativa varaždinskog prvoligaša urodila poravnanjem koje je u 64. minuti donio Novini. Do kraja susreta više nije bilo izrazitih prilika, tako da su o pobjedniku odluivali dodatni jedanaesterci. Ve na samom poetku igra Varteksa Lui je pogodio stativu, da bi u treoj seriji udarac Buhanca proitao Dreven. Ostali izvoai bili su sigurni, tako da je nakon pet uda-

raca rezultat bio 6:6. Tada je ulogu izvoaa preuzeo vratar Varteksa, ali Banovi ga ita. Vratar Meimurje uzeo je “pobjedniku loptu” u svoje ruke i sigurno izveo penal za konanu pobjedu akovekog sastava 7:6.

ordaš dobro posložio akoveki sastav Osim Meimurja i Varteksa na turniru su sudjelovali maarski Rakoczi, slovenska Na=ta, bugarska Belsica, te bosanskohercegovaka Tuzla, svi lanovi tamošnjih prvoligaša. Pozitivno iznenaenje zasigurno je Meimurje koje još “pošteno” nije ni zapoelo pripreme za drugoligaško natjecanje, dok su svi ostali klubovi praktiki pred završnicom pripremnog razdoblja. Meimurje je uvjerljivo stiglo do finala. Slobodu iz Tuzle mogli su pobijediti i više od

1:0, kao i Belasicu iz Petricha, koja je do “zraka” došla tek kad je ordaš u drugom poluvremenu pružio priliku mlaim snagama. U tom razdoblju je izguljena pobjeda jer su Bugari poravnali na 1:1, a zamalo su stigli i do finala, meutim, vratar onkaš je sjajnom intervencijom odveo zasluženo ipak Meimurje u finale. Što se tie Varteksa, oni su do finala stigli poput Turaka na EP. U obje utakmice bili su praktiki “otpisani”. Posebice to vrijedi za susret s maarskim Rakoczi Kaposvarom, gdje su dvadeset minuta prije kraja gubili 0:2, a mogli su i 0:6, da bi onda u petnaestak minuta napravili udesni preokret i pobijedili 3:2. I protiv Na=te imali su minus od 0:1, slovenski prvoligaš takoer je promašio tri-etiri velika zicera. Varteks je uspio poravnati sredinom poluvremena, a u nastavku teško poraziti

Lendavane ak sa 4:1. Tako su se u finalu našli susjedi.

Novi igrai trebali bi biti pojaanja Meimurje iako u “šarenom sastavu” (neki igrai su bili ozlijeeni, a neki se još nisu ni prikljuili..) odlino je odigralo i finale. U prvom dijelu totalno su nadigrali Varteks, ali je mrežu uspio zatresti tek Žuljevi u poetnom dijelu utakmice. Mogli su do kraja poluvremena povesti s dva-tri gola razlike. Trener ordaš iako još uvijek nema definiran spisak od 22 igraa posložio je momad s “glavom i repom”. U zgusnutom rasporedu i brzi kontrom i polukontrom, bili su puno opasniji od svojih protivnika. Turnir je pokazao da je akoveki sastav pronašao vrlo dobra rješenja za obranu jer su stoperske pozicije igraima koji bi

trebali biti pojaanja: Para, Bubalo, pa ak i Vruina. Još ako ostane Milardovi…Pojaanje e zasigurno biti i dolazak vrlo dobrog veziste Baeli-Grgia. Vidi se da u njemu ima potencijala za pravog “=antasistu”, ima kvalitetni zadnji pas, a stiže i u dosta prilika. Naravno, treba mu “dorada”. Uostalom, zato je stigao i u Meimurje, a nije ostao na spisku trenera Hajduka. Zanimljiv je i Milatovi. Dobro je odigrao sve utakmice osim finala, u kojem je “glumio velikog igraa”, a s 19 godina je to ipak prerano. Svojom sebinošu uništio je tri velika zicera u finalu, ali valjda je to bio znak velike želje za dokazivanjem i umora nakon neprospavane noi na sestrinoj svadbi. Naravno i dolazak igraa “s nosom za gol” Žuljevia bit e veliki dobitak. Žuljevi je inae ujedno proglašen i za najboljeg igraa turnira. ordaš je u drugom dijelu finala pružio priliku još nekolicini igraa, koji uglavnom nisu opravdali oekivanja. Veina njih koji su ušli u nastavku, osim naravno iskusnog Darmopila koji je “uvan” da bude ravnoteža na terenu - zaslužuju “otpusno pismo”. Bez obzira na prijateljski karakter utakmice i turnira glavni sudac Branko Bacinger, bio je previše tolerantan prema igraima varaždinskog sastava, a jedan od njih i to nažalost akovanec Golik istaknuo

se po “seljacizmu” s kojim je zamalo zakuhao situaciju na terenu. Naime, u dva navrata uzeo je pravdu u svoje ruke, udarao i rušio Slunjskog i zaslužio iskljuenje. Ali ništa od toga. Umjesto da ga iskljui Bacinger, trener Besek je shvatio što se dogaa i nervoznog Golika brzopotezno poslao pod tuš, da ne napravi vee s… Prigodne nagrade za najbolje u sumraku akoveke nedjelje koja je tako lijepo završila za Meimurje, podijelila je “prva garnitura” HNS-a koju je predvodio prvi ovjek hrvatskog nogometa, Vlatko Markovi, uz uvijek nazonog “Mr. estitam” glavnog tajnika Zorislava Srebria, te direktor marketinga Dragutina Katalenia. Kataleni je najzaslužniji što je Varteks uope igrao turnir, jer je inae suspendiran. Naravno za to je dobio komplimente od Varaždinaca, ali i kritiku hrvatskih nogometnih komentatora. Što pak se tie samog turnira, ideja je dobra, ali oito u ovo ljetno vrijeme takav tip turnira treba organizirati “negdje na selu”. Meimurje ima nekoliko izvrsnih travnjaka i stadiona, tako da bi turnir koji je zamišljen ne samo kao puko odraivanje trening-utakmica, ve i druženje, te vei odaziv gledatelja sigurno s tog aspekta puno kvalitetnije uspio npr. u Novom Selu Rok. (Dejan Zrna)

Ivica Žuljevi povratnik u akoveke redove proglašen je igraem turnira (crveno-crni dres)

HRVATSKI TREELIGAŠ Mladost iz Preloga zapoeo pripreme

Osam novih igraa na spisku trenera Baarija

Od Ivana Habuša donedavno igraa Meimurja oekuje se da pojaa posljednju liniju preloške obrane

Minuli petak novi hrvatski treeligaš Mladost iz Preloga pod vodstvom trenera Zlatka Baarija zapoeo je pripreme za novu sezonu u kojoj e igrati u III. HNL-istok koja zapoinje 23. kolovoza. Nova liga donosi novi izazov, ali i nove obveze za igrae, tako da e sastav preloškog kluba biti proširen na 20 kvalitetnih igrakih imena, te dva mlaa igraa juniorskog uzrasta. Orijentacija u klubu na uglavnom meimurske igrae iz donjomeimurskog kraja koji gravitiraju Prelogu poštovana je i tijekom ovog prijelaznog roka. U redovima preloškog kluba kako istie predsjednik Ivica Radikovi uvjereni su da e zadovoljiti oba kri-

terija: imati kvalitetnu i “domau” momad. Od igraa iz prošle sezone u kadru ostaje “kostur” ekipe: Marec, Cvetko, Radikovi, Mihoci, Balent, Krznar, Kralji, Bukal, F. i J. Hižman, Sabol, kao i nekoliko mlaih igraa, dok su otišli: Kuhanec, Vadlja i Kekeš. Uz desetak prije nabrojenih igraa ve je dogovoren dolazak 8 novih igraa. “Najzvunije” ime zasigurno je dolazak bivšeg igraa Varteksa i Meimurja Ivana Habuša, kao i najboljeg strijelca ukovca ‘77 T. Mlinarca. Pravo pojaanje trebao bi zasigurno biti i dolazak jedinog igraa “preko Drave” Sušeca, velikog Varteksovog talenta koji je nažalost imao problem s

ozljedom, koja je sada u potpunosti saniran. Iz Varteksovih redova stiže još jedan nadareni veznjak - Rogina inae iz Podbresta. Stigli su takoer vratar mlai brat Mlinarec iz Naprijeda, kao i dva igraa za koje je ve u nekoliko navrata postojao interes Kalšan iz Otoka i Pigac iz Galeba, te najvee otkrie prošle sezone u ukovskim redovima Baari. Igraka lista trebala bi biti definirana tijekom ovog tjedna s još dva-tri kvalitetna pojaanja. Što se tie obrambenih redova to bi trebao biti Jari, a u napadakim redovima Andrej Vuk i Zoran Strahija. Nakon uvodnih treninga prvu utakmicu Mladost igra u nedjelju u 17.30 sati u

Donjem Kraljevcu protiv Kraljevana ‘38. (D. Zrna)

Formirana uprava Pred nekoliko dana Izvršni odbor preloške Mladosti prihvatio je prijedlog Ivice Radikovia o =ormiranju novog užeg vodstva kluba. Tako e uz elnog ovjeka kluba biti dva dopredsjednika Mato Kljaji i Antun Radikovi. Za novog-starog tajnika imenovan je Zlatko Martinec, a blagajnika Franjo Mlinarec. (dz)


15. srpnja 2008.

44 ZAVRŠILA “Venera 2008.”

Arcus najbolji u seniorskoj konkurenciji U finalu ovogodišnjeg izdanja malonogometnog nonog turnira “Venera 2008” slavila je ekipa Arcusa kod seniora, te Brati-Viher-Vidra u ak dvije konkurencije veteranskoj i pionirskoj. 15. malonogometni noni turnir Venera finalnim susretima, susretima za tree mjesto, te revijalnim utakmicama završio je minule subote. Nakon dvadesetak veeri dobiveni su pobjednici u sve tri kategorije koje su se natjecale. Turnir je okupio ukupno 34 momadi. Organizator turnira je uz pehare za sve momadi plasirane do 4. mjesta osigurao i bogate novane nagrade. Seniori – utakmica za 3. mjesto Crvena ruža – Onix bar 13-16. Finale Arcus – Start auto škola 7-3. Za pobjedniku momad Arcusa nastupali su: Novak, Belovi, Tisaj, Jagec, Habuš, Teki, Gavranovi, Krasnii, Žganec i Bujani. Voditelj

momadi Ivan Štefiar. Veterani – utakmica za 3. mjesto Beauty centar Ljupka – SA-RA 10-5. Finale BratiViher-Vidra – Elita Merkur 5-3. Za veterane Brati-Viher-Vidra nastupali su: Hereni, Gajnik, Hozjak, Vaunec, Domini, Kralji, Sudec, Novak, Koiš, Vukina i Viher. Voditelj momadi Anto Brati. Pioniri – utakmica za 3. mjesto Vatreni – CLab 2-3. Finale Dream team – Brati-Viher-Vidra 5-5, udarcima sa 7 metara uspješnija je bila rezultatom 3-2 momad Brati-Viher-Vidra, a za njih su nastupali: Viher, N. Hliš, Hali, Furdi, Hladnik, S. Hliš, Martinec, Dodlek, Lackovi, Hanžekovi i Kocijan. Voditelj momadi Jadranko Lastavec. Najbolji strijelac nagraen je samo u seniorskoj konkurenciji, sa 18 postignutih zgoditaka bio je to Alen Kovaec iz momadi Crvena ruža.

MEMORIJALNI MALONOGOMETNI turnir ing. Vladimir Skok

U 13 dana 98 utakmica Protekli petak je utakmica po skupinama zapoeo tradicionalni malonogometni turnir Memorijal ing. Vladimir Skok u Prelogu. Ovo je 28. izdanje ovog turnira u organizaciji Nogometnog kluba Mladost iz Preloga. Ove godine turnir okuplja ak 51 momad u etiri konkurencije: pionirskoj (dva uzrasta), veteranskoj i seniorskoj. Ukupno e se u Parku Mladosti odigrati 98 utakmica u trinaest dana. Uz nogomet sve

posjetitelje oekuje puno dobre zabave svake veeri. Tako je u petak gostovao bend Letei odred, dok sljedee subote gostuje Dražen Zei. Turnir e potrajati ako posluži vrijeme kontinuirano sve do srijede 23. srpnja kad je predvieno finale. Od utorka 15. srpnja kree i turnir u odbojci na pijesku za neregistrirane igrae. Uglavnom, puno je razloga za posjet Prelogu i Parku Mladosti kroz ovih desetak dana. (dz)

RASPORED UTORAK, 15.07.

STUDIO M - SK EHOVEC NK KRALJEVAN 38 - NK NEDELIŠE POVRATAK PIJETLOVA - LAKO EMO HESPO PRELOG - NK GALEB GAJ HS - VNUK PRODUKT PRINCESS PRELOG - HALO 92

22.10.

BRATI-VIHER-VIDRA – CB FORUM-IZGR.NOSTER

22.45. KOMET BOYSI - KLIMA MONTAŽA

19.35. STUDIO M - GORIAN CITY

19.35. CAFFE B. ATLANTA - GRA . USLUGE GORUPI

20.00. NK KRALJEVAN 38 - PLAVCI

20.00. SK EHOVEC - NK GALEB

20.25. NK NEDELIŠE - LAKO EMO

20.25. AUTO STOP - VARGA ELEKTRONIKA

21.00. PUKO UILIŠTE NOVAK - NK NAPRIJED

21.00. CVJETNA GALERIJA IVA - PODBREST

21.35. KLESARSTVO BARANAŠI - BLUE BOYS

21.35. SIZIM - TERMITI

22.10. CAFFE BAR EDEN - PARKETI RADIKOVI

22.10. CAFFE B. PETICA - BISTRO RIBICA TURIŠE

22.45.

22.45. HUNI BIKE SHOP PRELOG - PIZZ. ROSA PRELOG

19.25. BRATI EDEN VIDRA - PIZZERIA ROSA 19.50. AUTO STOP - GRA . USLUGE GORUPI 20.25. KOLOR TREND - GORENCI 21.00. SIZIM - CB FORUM – IZGRADNJA NOSTER 21.35.

GR. KAV. LOVAC - STUDENTI GRADA PRELOGA

22.10. PARKETI RADIKOVI - VNUK PRODUKT

PETAK 18.07. 19.10. 19.35. 20.00. 20.25. 21.00.

CAFFE B. ATLANTA - VARGA ELEKTRONIKA FC BARCELONA - NK PODRAVINA AUTO STOP - NK PODRAVINA NK KRALJEVAN 38 - LAKO EMO KLESARSTVO BARANAŠI - CAFFE B. PETICA

21.35.

CVJETNA GALERIJA IVA - HUNI BIKE SHOP PRELOG

SRIJEDA 16.07. 19.10. BRATI EDEN VIDRA - NK PODRAVINA

NEDJELJA 20.07. 19.00. NK PODRAVINA - VARGA ELEKTRONIKA

22.45. PODRAVSKI LAVOVI - BIKESH BOYS

22.10. PUKO U. NOVAK - AUTO ŠKOLA AUTO STOP 22.45. ŠVENDA TARMANN CHEMIE - LPT

19.10. GRA . USL. GORUPI - VARGA ELEKTR.

ZIDARNOVAK,MOTOR.–POLJ.-AŠAUTOSTOP

ETVRTAK 17.07. 19.10. 19.35. 20.00. 20.25. 21.00. 21.35.

PONEDJELJAK 21.07. 19.00. GORIAN CITY - NK GALEB 19.25. HESPO PRELOG - SK EHOVEC 19.50. PLAVCI - LAKO EMO 20.15. POVRATAK PIJETLOVA - NK NEDELIŠE 20.40. ETVRTFINALE: A1 – B1 21.25. ETVRTFINALE: C1 – D1 22.10. ETVRTFINALE: E1 – F1

SUBOTA 19.07. 19.00. 19.25. 19.50. 20.25. 21.00. 21.35. 22.10. 22.45.

POVRATAK PIJETLOVA - PLAVCI HESPO PRELOG - GORIAN CITY STUDIO M - NK GALEB BLUE BOYS - BISTRO RIBICA TURIŠE CAFFE BAR EDEN - GAJ HS TERMITI - BRATI – VIHER – VIDRA ZIDAR NOVAK, MOTOR.– POLJ - NK NAPRIJED PODBREST - PIZZERIA ROSA PRELOG

22.55. ETVRTFINALE: G1 – LUCKY2

UTORAK, 22. 07. 19.00 POLUFINALA U SVIM KONKURENCIJAMA

SRIJEDA, 23.07. 19.00 FINALA I UTAKMICE ZA 3. MJESTO


15. srpnja 2008.

45

U AKOVCU održan veliki meunarodni atletski miting “akovec 2008.”

Brat i sestra Hižman srušili meimurske rekorde na 300 m Odlini rezultati postignuti su na ovogodišnjem velikom meunarodnom atletskom mitingu u akovcu pod nazivom “akovec 20008.” na kojem su nastupili natjecatelji iz pet država: Hrvatske, Slovenije, BiH, Maarske i Italije. Nastupilo je tristotinjak atletiara i atletiari u nekoliko uzrasnih kategorija. Kod muškaraca najbolji rezultat natjecanja postigao je u bacanju diska Martin Mari, lan ASK-a iz Splita, koji je spravu bacio do 59,95m (1049 bodova) što je i rekord mitinga, a kod žena najbolja je bila Sanja Gavrilovi, takoer lanica ASK-a, koja je pobijedila u bacanju kladiva sa 67,47 (1056 bodova), rekordom mitinga i rezultatom vrijednim olimpijske “B” norme. Na olimpijske igre Gavrilovi ipak ne može, jer u toj disciplini imamo jednu od najboljih svjetskih

Utrke s preponama uvijek su zanimljivi dio programa

U skoku u dalj s vrlo dobrim rezultatom slavio je Marko Prugoveki

kladivašica - Brkljai. Odline rezultate istrali su i meimurski atletiari, hrvatski reprezentativci brat i sestra Hižman koji su postavili nove meimurske rekorde. Meu prvih pet rezultata koji su posebno nagraeni kod muškaraca na drugom je mjestu po meunarodnim atletskim tablicama pobjednik na 300 m Željko Vincek sa 33,99 sekundi i 1003 boda. Trei je bio Jure Rovan lan FIT Brežice sa preskoenih 510 cm u skoku s motkom što vrijedi 994 bodova, etvrti je Marko Prugoveki lan Zagreb Ulixa sa preskoenih 7,34 m u skoku u dalj i 987 bodova a na petom mjestu se nalazi Dubravko Brdovak, lan Dinama Zrinjevac iz Zagreba

koji je pobijedio u bacanju kugle sa 17,75m ime je osvojio 985 bodova. Kod žena nakon Sanje Gavrilovi drugo mjesto po bodovima osvojila je Tina Šutej MASS Ljubljana koja je u skoku s motkom pobijedila sa preskoenih 420 cm (983 b)što je i rekord mitinga a od treeg do petog mjesta svrstale su se po bodovima tristometrašice i to na tree mjesto Laura Pajtler lanica Cestno podjetje Ptuj sa rezultatom 40,78 (964 b), etvrta je Marija Hižman Meimurje akovec sa 40,99 (955 b), dok su peto mjesto sa 946 bodova podijelile su Nastasja Jakovljev iz Križevake banke Križevci koja je istrala 41,20 na 300 m i pobjednica utrke na 100 m Sandra Parlov

lanica AK Kvarner Autotrans Rijeka koja je pobijedila sa 12,50. Od Meimuraca osim Marije Hižman koja je sa 40,99 na 300 m istrala osobni i meimurski rekord, istaknuo se i Mirko Hižman koji je u istoj disciplini bio trei i takoer istrao meimurski rekord koji sada iznosi 35,12 sekundi. Atletska karavana seli se u srijedu u Varaždin gdje e se održati Olimpijski miting, jedna od posljednjih šansi za postizanje olimpijske norme za one koji to još nisu uinili. Idueg pak se vikenda u organizaciji AK Nedeliše u akovcu održava državno Pojedinano prvenstvo Hrvatske za mlae juniorke i juniore. (dz)

MEIMURSKI OLIMPIJAC na završnim pripremama u Solunu

Filip Ude sve bliže optimalnoj formi U gimnastikom svijetu Solun je poznat po vrhunskim gimnastiarima od kojih je najpoznatiji Ioaniss Melisanidiss (olimpijski,svjetski i europski prvak) po kojem je i centar u kojem treniraju Filip Ude koji je na završnim pripremama za OI, te drugi nadareni akoveki gimnastiar Nikola Dudek. Centar u kojem treniraju akoveki gimnastiari poznat je i po tome što je u njemu postavljen olimpijski set sprava koje e se koristiti na OI u Pekingu i to na podiumu (povišenje od 60 cm). Filip trenira zajedno sa etverostrukim olimpijskim osvajaem Jordanom Jovtchevom, Antonom Fokinom (srebrni sa SP na ruama), Vlasiosom Marasom ( bivšim svjetskim prvakom na prei), Leslekom Blanikom (svjetski prvak na preskoku) i naravno sa Nikolom Dudekom (najboljim hrvatskim juniorom i buduim meimurskim olimpjicem).Svi oni kvali icirali su se na OI u Pekingu i u Solunu su zajedno brusili formu. Trenira se dva puta dnevno, sa time da se ujutro rade vježbe i to 2-3 puta, a popodne se ispravljaju uoei nedostaci te snaga. Na kontrolnom treningu u petak, Filip je odlino odradio svoj program

Ude i Dudek u društvu sjajnog bugarskog gimnastiara Jordana Jovtcheva dobivši za tlo ocjenu 15.300 , a za konj 15.100. • Kako Filip ocjenjuje svoj nastup? Nisam baš zadovoljan saskocima ni na tlu ni na konju s hvataljkama, jer radim greške za 0,3 boda što je malo previše. No, treneri kažu da je to nor-

malno nakon ovakvog ritma. Zadovoljan sam izdržljivošu i mislim da e drugi tjedan biti bolji, te sam da e forma rasti prema OI. • Nakon priprema, posljednja je provjera u Njemakoj? Za Dessau mislim da u biti spreman oko posto i oekujem

dobar nastup pogotovo iz razloga jer je to zadnje službeno natjecanje. Nadam se da u kvalitetno odraditi obje sprave i dobiti ocjene više za 0,3 do 0,5 desetinke boda, optimistian je Ude. (dz)

U AKOVCU TURNIR I. HL u odbojci na pijesku

akovani nisu iskoristili domai teren U subotu i nedjelju akovec je bio domain treeg kruga u natjecanju prve državne lige u odbojci na pijesku. Nažalost KOP akovec nije iskoristio domai teren da bi zabilježio oekivani bodovni uinak. Rezultat je slabiji od oekivanja. Po prvi puta se prvenstvo igralo na terenima u samom akovcu na igralištu Kluba odbojke na pijesku kod ETŠ i na terenu kod gradskih bazena. Najbolji igrai odmjerili su svoje snage u dvodnevnim vrlo zanimljivim borbama po velikoj vruini, dok su posljednji nedjeljni susreti odigrani po nevremenu koje prati naš kraj u posljednje vrijeme. akovani su natjecanje zapoeli u subotu sa ekipom Vrapa iako se oekivala dvostruka pobjeda. Meutim, ostvaren je polovian rezultat. Vabec i Mihailov bili su uspješniji od gostiju, dok su Marin i Tomica Posavec odigrali ispod svojih mogunosti i izgubili susret. Bolji uinak oekivali smo u drugom susretu protiv Pulskog Žala. Meutim, nakon što je duo Vabec / Mihailov propustio ak etiri set lopte sve se okrenulo protiv domae ekipe i neoekivano gube susret sa 0:2. Budui da ekipa iz Kaštel Lukšia nije doputovala u akovec trei subotnji susret domaini dobivaju sa 2:0.

Ništa od bodova protiv najjaih ekipa U nedjelju u prvom srazu protiv splitskog Žnjana, akovani pokušavaju popraviti dojam iz prijašnjih susreta, daju sve od sebe da to i ostvare, ali su Spliani ipak prevelika prepreka za domau ekipu. U akovekim redovima nastupila su nova tri igraa u odnosu na subotu. Tako je Mišo Petran zaigrao sa Vabecom, a Makarov i Palinkaš su bili naš drugo par no ni to nije pomoglo u ostvarenju povoljnijeg rezultata. U popodnevnom susretu protiv Osijeka nova kombinacija Petran /Mihailov briljira. U susretu u

kojem se vodila izjednaena borba za svaki poen na kraju ostvaruju glatku pobjedu od 2:0. U posljednjem susretu natjecanja na igralištu kod ETŠ naši igraju protiv jakog Zagreba. Ponovno Petran i Mihailov igraju odlino i kontroliraju rezultat, ostvaruju prednost od velikih 4 poena. Meutim, u tom trenutku pomo stiže zagrebakim dekima u obliku olujnog vjetra koji im je itekako pomogao. akoveki igrai u tom trenutku bili su na nepovoljnijoj strani i izgbuili na kraju prvi set. U drugom setu akoveki duo kontrolira susret, te Peri i orevi nemaju rješenja za igru raspoloženih domaih igraa. Meutim, trei set ipak odlazi na stranu gostiju koji sretno dobivaju susret sa 2:1. U zadnjem susretu Vabec/T. Posavec pokušali su iznenaditi Trimevskg i Gracina. Samo povremeno odlina igra premalo je za sigurne goste koji dobivaju susret sa 2:0.

Rezultat ispod oekivanja, organizacija super Ukupan dojam nastupa KOP akovec na domaem terenu je ispod oekivanja. injenica je da igrai nisu ostvarili rezultat koji su objektivno mogli i trebali. Ipak, djelomino opravdanje je zasigurno to što u prva dva susreta nisu zaigrati kompletni. Nakon treeg kruga sa osvojenih 11 bodova KOP akovec dijele sedmo i osmo mjesto. Sav trud koji su vrijedni volonteri kluba uložili u ureenje igrališta i u samu organizaciju natjecanja na kraju se isplatio jer su oba terena sad kvalitetnija, a pohvale za odlinu organizaciju su dobili od povjerenika natjecanja do svih sudionika natjecanja, rekao nam je Ivan Vabec. Opa ocjena je da je to bilo dosad najbolje organizirano natjecanje što se tie prvenstvenih turnira u Hrvatskoj. (dz)


15. srpnja 2008.

46 NAJBOLJI MLADI MEIMURSKI TENISA osvojio jaki TE-2 turnir

Karlo Škvorc osvojio najjai turnir u karijeri U TC Bergheim kod Salzburga, Karlo Škvorc, tenisa TK Franjo Punec akovec osvojio je do sad najjai turnir u karijeri. U konkurenciji igraa do 14 godina starosti (Škvorc je s 13 godina tek ulazna generacija) u konkurenciji 64 igraa slavio je pobjedu na turniru 2. kategorije prema rangu Europske teniske federacije. Uoi turnira akoveki tenisa nalazi se oko 90. mjesta na ET listi najboljih europskih igraa u tom uzrastu, dok e mu ovaj trijumf donijeti pomak za pedesetak mjesta. Najveu pobjedu na turnir ostvario je u polu inalu kad je svladao 2. najboljeg srpskog igraa Krstina U-14 koji je meu 20 najboljih na ET listi. Bio je to sjajan me u kojem je 7. nositelj Škvorc odnio pobjedu s 2:1 u setovima. Prvi set pripao je srpsko igrau 6:3, a onda je akoveki igra “eksplodirao”, zavladao terenom, nekoliko puta breaknuo protivnika i dobio

uvjerljivo druga dva seta - 6:3, 6:2. U inalu je drugi Maar s njihove rang liste Toth pružao otpor samo u prvom setu. Meutim, kad mladi maarski igra nije uspio izboriti tie-break, budui da je Škvorc riješio prvi set u svoju korist 7:5, potpuno je pao u igri u drugom i

Karlo je samo trebao dovršiti posao. Nije bilo problema za uvjerljivih 6:2 i 2:0 u setovima. Mladi akovanin kojeg uspješno vodi Darko Dolovi, na turniru je odnio šest pobjeda. Pet pobjeda u dva seta, dok mu je samo Krstin uspio uzeti set. Prosjeno je po meu

gubio samo 6-7 gemova. U srpnju i kolovozi Škvorc e se pokušati spustiti meu 20 najboljih europskih tenisaa u ovom uzrastu. Slijedi još jedan turnir u Austriji, pa u Njemakoj, te nastup na domaem terenu na poznatom Kotaro kupu u Umagu. (dz)

STRELIARSKI TURNIR “Zlatna strijela” u Prelogu

Drugi uzastopni trijumf Nikole Kovaa • Domai streliar Draško Mihinja izgubio je finale golog luka Streliari Preloga pripremili su i vodili 13. turnir za Zlatnu strijelu Preloga, tradicionalni i sve popularniji FITA 900 krugova koji je održan na stadionu Mladosti. Pobjednici u tri kategorije su: Nikola Kova - olimpijski luk, Zoran Mareni -

goli luk i Krešimir adež - složeni luk. Prvi dio, tzv. narodno kolo bio je uvod u inalne borbe najboljih streliara, koji gaaju jaje i tako se natjeu za Zlatnu strijelu. Ove godine Prelog je posjetilo preko pedeset streliara iz

Uspješna akoveka ekipa

KOŠARKA

U finalu se o pobjedniku odluivalo gaanjem u jaje Hrvatske, da bi na vruem terenu gradskog stadiona proveli sportsku nedjelju, 13. srpnja. Streliare naše županije predstavljalo je osam streliara iz akoveke “K. Zrinski”, te jedan iz Preloga. Rezultati su bili odlini, unato silnoj vruini i sparnom danu. Radost meu najmlaima bila je najvea kad su u pitanju akoveki streliari. Marija Rojko i Vinko Kova osvojili su zlato, Nikola Geršak srebro, a Rafael Lukai broncu, svi u konkurenciji do 12 godina, olimpijski luk. Meu seniorima, Nikola Kova osvaja prvo mjesto, a Mihael Štebih tree. Obojica po rezultatima ulaze u inalne borbe za Zlatnu strijelu. U inale su ušli i Vedran Orli iz Ogulina i Marko Kova iz Dubrave Zagreb. Vedran i Marko nisu

se proslavili promašajima na jaje postavljeno na 30 metara. Zato su bolji bili i ove godine strijelci Katarine Zrinski. Nikola Kova kao prvi i Mihael Štebih drugi. Nikola tako osvaja “Zlatnu strijelu” u olimpijskom luku po drugi puta za redom, što je zaista rijetko. U složenom luku Krešimir adež iz Zagreba deklasirao je sve svoje protivnike i osvojio “Zlatnu strijelu”, kao i Zoran Mareni u golom luku. Mareni je u inalu pobijedio Draška Mihinjaa. Dobro organiziran turnir u Prelogu je iza nas, eka nas FITA kolo u Dugom Selu, ve slijedee subote, 19. srpnja To je najteža streliarska disciplina s najveim distancama i mora se održati u jednom danu. (dz, foto: zv)

KOŠARKAŠKI KLUB Modeks M. Središe

Odlino organiziran kamp!

Za sve mlade košarkaše Modeksa, dakle juniore, kadete i mlae kadete koji su još doma (nisu na moru) vodstvo kluba je organiziralo kamp u Toplicama Sveti Martin protekloga tjedna. Pet se dana treniralo dva puta na dan. Nakon jutarnjeg

treninga se išlo kupati, pa na ruak, pa opet kupanje, pa naveer trening. Treninge su vodili treneri u klubu Branko Damjanovi i Saša Repalust. Za iduu godinu se planira organizacija kampa za sve meimurske mlade košarkaše. (bh)

LJETNA SPORTSKA KOLUMNA - Kako i zašto u profesionalnom tenisu!?

JUNIORSKI TENIS “Osjeaj za tenisku igru” Kad kažem juniorski tenis mislim na vremenski period od 8 do 18 godine. U toj se fazi dogaaju kljune stvari za razvoj igraa i u 90 posto sluaja dobivamo odgovor na ono teško pitanje, hoe li ili nee netko postati profesionalni tenisa. Upravo je zbog toga ova tema jako široka i kompleksna, ali i zanimljiva. Trebalo bi puno stranica napisati za sve ono što mislim da je važno i nadam se da u to jednog dana i uiniti, ali za sada u izdvojiti samo nešto. Prva važna stvar nastupa kada djeca poinju igrati tenis. Neu sada ulaziti u organizacijske oblike teniskih škola i u moderne metode uenja tenisa iji je cilj što više djece „zaraziti“ tenisom, iako mislim da je to važan segment u razvoju tenisa. Osvrnuo bih se više na pro il ljudi- trenera koji bi po mom mišljenju trebali raditi s poetnicima. To su treneri koji bi sigurno trebali imati mnogo kvaliteta, poevši od onih ljudskih, karakternih, pa sve do dugogodišnjeg iskustva. Izdvojit u dvije speci ine kvalitete. To je osjeaj za tenisku igru i osjeaj za tenisku tehniku. Te dvije kvalitete su meusobno povezane i mogli bismo ih slobodno staviti pod isti nazivnik. Kad kažem “osjeaj za tenisku igru”, ne mislim na onaj osjeaj kada gledate neki teniski me pa prepoznajete neije slabosti i vrline ili slažete taktike varijante za ovog ili onog tenisaa. Iako dosta razmišljam o taktici gledajui meeve ipak još nisam uspio u tome otkriti neku veliku nauku, barem ne za one s dugogodišnjim iskustvom u tenisu. Mislim da danas sve manje pobjeuje onaj koji je odabrao bolju taktiku, a sve više onaj sa kvalitetnijim i jaim oružjem i upravo zbog toga je ono što slijedi jako važno. Dakle, ovdje mislim na onaj osjeaj kada gledate nekog mladog tenisaa od 10 godina kako prebacuje lopticu i u istom trenutku imate viziju kako bi njegova igra mogla izgledati sa 20 godina. Promatrate grau tijela, karakter, ponašanje, nain udaranja lopte, hodanje i kretanje po trenu i razmišljate kakav nain igre bi najbolje odgovarao tom mladom tenisau. Bez jasne vizije tog igraa u budunosti mislim da nije mogue uspješno voditi proces treninga. Meutim, nije dovoljno samo imati viziju jer svi mi treneri kad radimo sa srcem to imamo, mi razmišljamo, mi slažemo. Moramo biti svjesni da vizija može biti i pogrešna. Ukoliko uspješno prepoznamo što je to što e našeg igraa ili igraicu izbaciti na vrh ili tonije u emu on ili ona može biti bolji od drugih, tada imamo uspješnu viziju. To je kvaliteta dobrog trenera. Evo jednog primjera: Deko ima 10 godina, jake je grae s naznakom da bude visok, agresivnog karaktera, od

Piše: Nikola Horvat, profesionalni teniski trener udarca se istie servis, ima dobru petlju, ali najviše pada u oi teško kretanje i loša koordinacija. Udarci još nisu formirani i upravo sad poinje senzitivna faza za razvoj svih udaraca i traje do 14. godine, a kod nekih i nešto dulje. Trener to gleda; i donosi odluku da najvei dio vremena u naredne 2 godine treba posvetiti razvoju koordinacije i kretanja je jer tu najlošiji. Na treninzima tehnike podjednako e razvijati sve udarce s radom u grupi. Pitanje je da li je to pravilna odluka trenera? Odgovor je ne, to je kriva odluka trenera. Zašto? Igra e sigurno znaajno popraviti koordinaciju i kretanje, ali nikad nee biti toliko brz da na tome može graditi igru (kao npr. Andy Murray), jer je ta sposobnost u najvecem dijelu genetski odreena. Iz razloga što nije posebnu pozornost posvetio razvoju velikog servisa i forhanda on e imati prosjean servis i forhand, i nee moi niti na tome graditi igru i na kraju kad sve zbrojimo imamo prosjeno kretanje, prosjean servis, prosjean forhand i dobili smo prosjenog igraa. Da je igra posvetio puno više vremena servisu i forhandu ili možda voleju, velike su šanse da bi te udarce doveo na visoki nivo i na taj nain kompenzirao nešto slabije kretanje (npr. Ivan Ljubii, ali bez forhanda). Mislim da su šanse za vrhunski tenis tako puno vee. To je ta vizija ili osjeaj koju trener mora imati. Svi znamo da je to nemogue imati bez puno godina iskustva, ali samo iskustvo niti blizu nije garancija. Problem je u tome što je veini ljudi, i laicima, ali ak i nekima koji su dugo u tenisu, teško prepoznati koji trener posjeduje tu vrlinu. Svjedoio sam dosta primjera krivih odluka trenera ili ak nikakvih odluka, rad bez vizije) i ne znam koja je od te dvije opcije lošija. Siguran sam da to nije jedini razlog zbog kojeg neki talentirani mladi igrai nisu uspjeli jer na uspjeh utjeu i mnogo drugih faktora kao što su predanost, uvjeti, okolina, srea, ali mislim da je ovaj trenerski faktor jako važan.

POLUFINALE SP ZA JUNIORE na stadionu Milenium

Pavlic u borbi za finale Polaznici Modeksovog kampa ispred restorana

Predstojee subote 19. srpnja na speedway stadionu Milenium u D. Kraljevcu vozi se druga najjaa utrka ove sezone u Hrvatskoj - polu inale SP za juniore (vozai do 21

godine). Utrka zapoinje u 20 sati. Jedini hrvatski predstavnik koji e pokušati izboriti nastup u inalu je lan organizatora SK Unia - Jurica Pavlic. (dz)


SAVJETI

15. srpnja 2008.

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Ovisan o alkoholu Moj otac ima 58 godina ovisnik je o alkoholu ve nekoliko godina. Sada se lijei na psihijatrijskom odjelu. Prije primitka u bolnicu naglo mu je pozlilo. ada smo primijetili kod njega razne simptome u obliku drhtavice, znojenja, smetenosti, =antaziranja i koenja. Ustanovljen je delirium tremens, pa me interesira što je delirium tremen i kao se lijei? Ovisnost o alkoholu, koju nazivamo i alkoholizam je bolest koja nastaje kao posljedica prekomjernog uzimanja alkoholnih pia, kod koje se razvila psihika i fizika ovisnost o alkoholu. Kod alkoholiara se javljaju razna ošteenja fizikog (ciroza jetre, ošteenja probavnog trakta, ošteenja živanog sustava, ošteenje krvnih žila što poveava rizik od in=arkta srca i mozga) i psihikog zdravlja (delirium tremens, alkoholna demencija, alkoholna halucinoza). #sto tako alkoholizam dovodi do poremeaja odnosa s drugima osobama kao i do poremeaja socijalnog stanja. Delirium tremens je psiho-organski sindrom i naješa psihoza u

alkoholiara. Ova psihoza se razvija unutar kratkog razdoblja (obino nekoliko sati) nakon prekida (ili znatnijeg smanjenja koliine) uporabe alkohola. Razvija se tremor (drhtavica) i razliiti drugi popratni simptomi kao što su munina i povraanje, anksioznost (strah) osobito nou, perceptivne smetnje kao što su prolazne vidne, taktilne i slušne halucinacije ili iluzije, znojenje i ubrzani rad srca, nemir, opa smetenost, kvantitativni poremeaji svijesti, sklonost agresivnosti, nesanica i epileptiki napadi (grand-mal grevi). Lijeenje se provodi u bolnici strogim bolnikim nadzorom, mirovanjem u krevetu, uzimanjem vitamina B skupine a najviše vitamini B1, B6, B12, davanjem glukoze, lijekova za umirenje (benziodijazepini, eventualno antipsihotici). eške komplikacije delirium tremensa su zatajenje srca, poremeaji =unkcije jetre i zatajenje bubrega. Ukoliko se delirium tremens ne lijei prema statistikim podacima stopa smrtnosti iznosi 20%.

OPINA SVETI JURAJ NA BREGU

Otvoren donacijski žiroraun

Poglavarstvo opine Sveti &uraj na Bregu otvorilo je kod Meimurske banke akovec donacijski žiroraun za obnovu srušene crkve u Svetom &urju na Bregu. Svi koji žele mogu svoj novani prilog uplatiti na žiroraun

47

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Eudaimonia Dugo sam u ovom poslu, kao klinika psihologinja slušam ljude preko dvadeset godina, i uvijek me iznova oduševljava koliko oni vape za promjenom u sebi i u odnosima sa svojim bližnjima. Ljudi žele biti dobro, zdravo, suraivati sa drugima, voljeti i raditi ... Mislim da je to univerzalna želja i potreba na ovoj planeti, da postoji glad za sposobnošu mijenjanja naših života i naina na koji postupamo jedni s drugima. Ma koliko to kao pojedinci želimo, na razini društava i država slabo stojimo sa pravim odlukama i programima koji bi taj unutarnji procvat pojedinca omoguavali. Kad su zapadnjaki znanstvenici sjeli sa Dalaj Lamom razgovarati o školovanju emocionalnih vještina, to je znailo da postoji spremnost za uvažavanjem razliitih tradicija i istraživanjem mogunosti njihove primjene na dobro svih ljudi. Postii eudaimoniu, kako bi rekli stari Grci, opeljudska je želja koju, u ovome trenutku, ni obrazovni sustavi ni gospodarska razvijenost bilo koje države ne garantiraju nikome na ovome svijetu. Oito treba nešto uraditi, uinkovito i primjenjivo za sve nas, ako hoemo biti dobro i biti dobri. Prvo i osnovno, ljude treba nauiti da budu osjetljivi na suptilne znakove emocija kod drugih ljudi. Mnogi ljudi nisu u

tome dobri, a postoje efikasne tehnike da nauimo prepoznavati znakove emocija na licima, u glasu i držanju osobe. Drugo, ljude treba obuiti da budu svjesniji trenutka kad u njima emocija zapoinje, što je rad na našoj samosvijesti, koji je nešto zahtjevniji. <mocije se fiziki razlikuju jedna od druge i o tim je razlikama mogua poduka uz primjer i trening, slino nekim tehnikama glume. Pa ako možemo vježbati u teretani da bi uvrstili mišie, zašto ne bismo uvježbavali prepoznavanje emocija koje se u nama bude?! Kao tree, bilo bi dobro omoguiti ljudima praksu opetovanog suoavanja s emocionalnim konfliktom, jer ih to ui da bolje razumiju proces i vježbaju nove naine suoavanja s njime. Svi smo mi esto u sukobu sa nekom važnom nam osobom koji želimo riješiti, ne volimo se svaati i boli nas neslaganje u stavovima. Možemo preoblikovati svoje ponašanje, nauiti same sebe i druge bolje razumjeti. Mnogi ljudi ne razumiju kako se njihove misli povezuju s njihovim emocijama, što rezultira odreenim ponašanjem. o nisu ljudi sa psihikim poremeajima, to su svi oni ostali koji misle da nemaju nikakvih problema, a psihoterapijske bi im tehnike koristile da se bolje osjeaju i kvalitetnije žive.

Piše dr. med. Branko Vri, spec. anestezije i intenzivnog lijeenja

Prehranom protiv tumora Danas se hrana smatra jednim od važnijih oružja protiv raka.Mnoga su istraživanja pokazala da je otprilike treina svih oblika raka povezana sa prehranom.Potrebno je mnogo vremena da se rak potpuno razvije.Zanimljivo je da ono što jedete može utjecati na razvoj raka u mnogim =azama. Bezbrojni naini na koje hrana može utjecati na rak su zaista složeni,nisu u potpunosti shvaeni i isprepleteni su s mnogim drugim imbenicima.Pa ak i ako su genetika i vaš stil života protiv vas ,vaša prehrana može još uvijek napraviti ogromnu razliku u izgledima da dobijete rak Rak i brojne druge zloudne novotvorine u pravilu nastaju na stanicama epitela. Pokusi su pokazali da obrana tog epitela u velikoj mjeri ovisi o sadržaju karoteinoida. Premda je za beta karoten (nalazi se u veini voa i povra) dokazano solidno antitumorsko djelovanje,al=a karoten(nalazi se u mrkvi,ekstraktu palmina ulja i u veini voa) je 10 puta uinkovitiji. <pidemiološka ispitivanja u zemljama visokog i niskog standarda znakovito su potvrdila da je uestalost raka obrnuto proporcionalna dnevnom uzimanju povra i voa. amo gdje se ovisno o prehrambenim navikama mnogo konzumira,uestalost pojave raka je niska.Kao primjer zdravog modela prehrane koristi se koristi se prehrana u mediteranskim zemljama. Brojne pokuse su obavili

izraelski znanstvenici koji su uspjeli dobiti hibridnu,tamnocrvenu rajicu s nekoliko puta veom koliinom likopena.#z takve se rajice likopen ekstrahira i dobiva u koncentriranom obliku. Za razliku od drugih vrsta koje ne mogu apsorbirati intaktne karotenoide,ovjek to može pa je,eto, na neki nain povlašten od prirode.ntioksidativno djelovanje karotenoida pojaava se i upotpunjuje ako se uzima paralelno s <-vitaminom pa se od strane znanstvenika ovaj par proglašava najboljim lovcima slobodnih radikala.#nvazija slobodnih radikala u organizmu nastaje za vrijeme jakog stresa,fizikog napora(vrhunski sportaši),kod intezivnog pušenja ili sunanja te drugog zraenja, leta na velikim visinama(piloti) itd., što znai da bi se redovno morali brinuti za unos karotenoida u prirodnom ili umnjetnom obliku budui da oni bez ikakve sumnje doprinose boljem zdravlju.Odgovor na pitanje kakav suplement karotenoida koristiti u svakodnevnom životu,jednostavan je –mješoviti, tj. onaj koji osim beta karotena sadrži i druge karotenoidne =rakcije(žuti,naranasti ili crveni biljni pigment iz povra i voa).Zato gutajte oima ali i ustima obojeno povre i voe. Glavno voe i povre za koje se misli da može pomoi u prevenciji raka: ešnjak, kupus, soja,mrkva,celer,sokovi od agruma,cjelovita pšenica,lan,raji ca,patlian,brokule,cvjetaa, majina dušica,bosiljak,vlasac.

broj: 2392007-1500049231 swi=t Meimurska banka akovec MBCKHR2X. Do sada su ve prikupljena znaajna sredstva, osobito po župama araždinske biskupije. Svaki iznos je dobro došao i bit e korisno utrošen. (S. Mesari)

SOS TELEFON - 040/395-555 - radnim danom od 17 do 19 sa - psihološka podrška

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

IZDAVA: M< #MURSK< NO#N< d.o.o. #vana Mažurania 2, 40000 akovec <L<FX: 040 311 699

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: TOMISLAV NOVAK, zamjenik glavnog urednika: &OS#P Š#MUNKO, pomonici glavnog urednika: Božena ML<KOC#-OL< #[, Dejan ZRN, novinari i stalni suradnici: (tel. 31 23 33) Stjepan Mesari, Danijela Mihoci, Maja Novosel, Helena Zear, fotograija: Zlatko rzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 31 23 33), graika priprema: Blanša Blaževi, #vana Mihalinec, direktor marketinga: (tel. 31 31 33) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 31 31 33) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zorec ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 300 kn, polugodišnja 150 kn, tromjesena 75 kn (s naznakom za pretplatu); godišnja pretplata za inozemstvo: UD 200, <UR 100, CHF 160 (+ poštarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.#.F. . COD: MBCKHR2X) Tisak: GLS SLON#&< d.d., Ulica Republike Hrvatske 20, Osijek Rukopise, =otografije i CD-e ne vraamo.

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: medjimurske-novine@ck.t-com.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr


OGLASNIK

48 MOTORNA VOZILA

AUTOUSLUGA D.O.O. STRAHONINEC: Ford Escort 1.4 1999.; Ford Galaxy 2.3 1999., 7 sjedala; Fiat Stilo 1.6 16V 2002., reg. do 8./08.; Ford Focus 1.8 TDDI 2002.; Fiat Punto 1.4 2004.g., reg. do 2./09.; Ford Escort 1.3 1996.g.; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2005.g, reg. do 5./09.; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2006.g.; Peugeot 206 1.4 2000.g., reg. do 4./09.; Opel Astra G 1.4 16V 2006.g., reg. do 11./08. SVA VOZILA SU S DOMAEG TRŽIŠTA. GARANCIJA. KREDITI BEZ JAMACA, UEŠA I KASKO OSIGURANJA DO 7 GODINA. TEL. 040/333-033, 091/591-8889, www.autousluga.hr AUTO CENTAR VLAH d.o.o., Globetka 4, akovec, prodaje: BMW 320D ‘03., karavan; ROVER MG-ZT 2.5 V-6 ‘03.; plin; TOYOTA RAV-4 2.0D 4D ‘03.; REN. LAGUNA 1.9 DCI ‘02., karavan; REN. LAGUNA 1.9 DCI ‘02.; FORD FIESTA 1.3 ‘05.; REN. CLIO 1.5 DCI ‘03.; REN. MEGANE 1.9 DTI ‘01.; MAZDA 626 2.0 DITD ‘99.; VW GOLF 1.9 SDI ‘00., karavan; OPEL ASTRA 1.7 TD ‘98.; VOLVO V-40 1.8 ‘98., karavan; ROVER 400 2.0D ‘98.; ROVER 214 1.4 ‘98.; BMW 318i ‘96.; VW POLO 1.4 ‘96.; VW GOLF 1.9 TD ‘95.; RENAULT 19 ‘92.; BMW 525 ‘90. Uvoz iz Njemake. Garancija na sva vozila 6 mjeseci. Kredit 3-7 godina, bez ueša, jamaca i kasko osiguranja uz kamatu od 7,20%. Tel. 040/329-444, 098/242-445, www.ac-vlah.hr PRODAJEM GOLF II 1.6D, sivi, registriran, cijena 5.500 kn. Mob. 095/90 22 161 PRODAJEM ŠKODU FAVORIT 1991.g., neregistrirana, nove gume, u dobrom stanju, 1.000 kn. Mob. 098/173-8433 KUPUJE SE stari Tomos 14 ili Tomos 15, može neispravan i bez papira. Mob. 099-508-6717 OPEL CORSA 1.0 2002.g., 3 vrata, servo, el. stakla, radio, 1.vl., nije uvoz, 86 tkm, met. zelena, reg. do 28.5./09., servisirana, serv. knj., plaen prijenos, mogunost kredita. Mob. 099/518-7385 PEUGEOT 106 XN 1994.god., reg. do 8./08., 200.000 km. Tel. 040/347-232 PRODAJEM Xenon svijetla svih vrsta. Mob. 095/800-6638 VW POLO D Magic, 1993.g., 3.vl., el. stakla, radio, ušuvan, 13.000 kn. Mob. 099/571-5603 RENAULT CLIO 1.4 16V Dynamique, 100KS, najnoviji mod. ‘07., 25.000 km, 1.vl., kompl. opremljen, reg. godinu dana, 9.900 eur. Mob. 091/7670-778 GOLF III 1.9D 1995.g., nema kvailo, pogodan za invalidne osobe, servo, šiber, muzika, alu naplatci + zimske gume, zrani jastuk, u odlinom stanju – povoljno. Mob. 099 212 5200 MERCEDES 250D mod.´90., 1. vl., reg. do 6./09., oprema, koža, servisiran, kuka, kao nov, HITNO. Mob. 098 9978 540

OPEL CORSA 1.2 benzin 1996.god., servisirana, 129.000 km, motor i limarija odlina. Tel. 099 407-8718 FIAT TEMPRA 1.6 ie SX (klima, el. podizai stakla, alufelge), 1994.g., reg. do 1./09., u odlinom stanju, bijela, cijena 2.000 eura. Mob. 091/510 7261. AUDI A4 1.6 1996.g., ful oprema osim kože, zeleni, serv. knjiga, cd changer, alarm, mul-t-lock, 190 tkm, 5.800 eur. Mob. 098/638-334 PRODAJE SE MAZDA MPV sa 7 sjedala, 2001.g., reg. do 4./09. Mob. 098/214-107 OPEL KADETT 1.3LS 1989.g., reg. do 3./09., garažiran, ispravan. Tel. 098/9436-382 PRODAJE SE LAND ROVER Freelander 1999.g., full oprema, može zamjena za skuplje. Tel. 341-216 FORD SIERA 2.3 dizel 1989.g., reg. do 10./08., u dobrom stanju, cijena po dogovoru. Tel. 092/11-67-815 REN. LAGUNA 2.2D karavan 1996.g., plavi, klima, cijena 3.700 eur i golf 1.6D 1988.g., cijena 1.200 eur. Mob. 099/330-400 KUPUJEM TERETNO VOZILO ukupne mase do 7.5T. Tel : 098/598-323. PRODAJE SE MOTOR KOTA marke IŽ 350 s prikolicom, cijena 3.000 kn. Info: Horvat Branko, Brezje 152c PRODAJU SE GUME Dunlop 205x60x15 sa crnim felgama 5 rupa i ratkapama orig. BMW linija E36, 4kom, cijena 1.500 kn. Tel. 343-350 VW PASSAT karavan, 1.9 diesel, 1993. god., registriran do 02/09. Cijena po dogovoru. Telefon 098/306-676. GOLF II dizel 1987.g., reg. do 11./08., radio cd, felge 14’’ + 4 felge s ljetnim gumama, dobar, hitno – cijena 1.450 eura. Mob. 099/321-2246 VW GOLF IV 1.9 TDI 7.mj./2004., metalik srebrni, alu felge 16 cola, uredno servisiran, sva oprema osim kože, climatronic, 85.000 km, cijena 12.600 eur, može i zamjena. Tel. 091/520-9505 KHIA SEPHIA 1.5 GTH 1998.g., reg. do 1./09., 100.000 km, dodatna oprema, cijena povoljna. Tel. 098/546-285 AUDI A6 3.0 TDI qua ro mod. 2005., servisna, u pdv-u, 29.900 eur. Mob. 091/511-4057 JEEP CHEROKEE sport 2.8 CRD mod. ‘03., 1.vl., servisna, u pdv-u, cijena 14.900 eur. Mob. 095/90-77-062 OPEL CORSA 1.0 2002.g., comfort, 3 v, 1.vl., reg. do 5./09., 5.100 eur na ime kupca. Mob. 091/511-40-57 FORD ESCORT 1.8 1991.g., vrlo ušuvan, limarija, alu felge, šiber, centr., hitno i povoljno, te alu felge 4x100 s gumama. Tel. 543-887 ili 091/575-3694 PRODAJE SE: seat toledo, registriran, u dobrom stanju, i prodaje se motocikl zongshen 125ccm, reg. cijelu godinu, u izvanrednom stanju, od 1.vl. Mob. 098/749-131 FIAT PANDA 750L fire, metalik crveni, reg. do 5./09. Mob. 098/136-1712 PRODAJE SE TAMI 1985.g., ispravan, u voznom stanju, za B kat., povoljno. Tel. 098/319-286 AUDI A4 1.8T avant model 2002., ful oprema, kao nov, cijena 11.600 eur. Mob. 095/877-6538 PRODAJE SE: peugeot 205 1987.g., za 2.500 kn, u dobrom stanju, te prodajem orig. radiokazetofon za opel corsu mod. ‘03. Tel. 098/9520-556 OPEL CORSA 1.0 2001.g., crna metalik, 3 vr., ouvana, sa dosta dodatne opreme. Mob. 098/632-403 CITROEN AX dizel 1992.g., reg. do 9./08., 5 vr., srebrne boje, sauvan. Tel. 099/5940-359 FORD MONDEO 1.6 karavan 1994.g. Mob. 098/9120-278 KUPUJEM OSOBNA I KOMBI VOZILA iskljuivo od vlasnika po povoljnoj cijeni i bez obzira na stanje i starost. Mob. 095/9100-877 GOLF II 1.3B 1985.g., sportski sreen, reg. do 12.mj., cijena 650 eur, te prodajem renault 19 ‘89.g., reg. do 5./09., 5 vr., metalik, u odlinom stanju, hitno i povoljno. Mob. 098/635-216 HYUNDAI MATRIX 1.5 GLS 2002. god., 120.000 km, servisa, klima, elektro paket, K. Mob: 091/505-2705 PRODAJE SE: at punto ‘96.god., reg. do 9.mj., cijena 1.990 eur i honda civic ‘95. god., reg. do 4 mj., servo, cijena 2.700 eur. Tel: 095/862-9889

FORD FIESTA 1997. god., registr. istekla, cijena 1850 eur xsno i at punto ‘99.god., 1. vlasnica, 97 tkm, reg. istekla, cijena 2.400eur. Tel: 092/2022-717 KUPUJEM auto ili motocikl, ispravan, neispravan, karamboliran, i ispod cijene. Tel: 098/777-095 ŠKODA FAVORIT 1991.g., neregistrirana, nove gume, u dobrom stanju, limarija odlina, cijena 1.000 kn. Mob. 098/173-8433 PRODAJEM KUPLUNG set Delphi za Škodu felicia 1.3, favorit novo 400 kn i monroe plinski amorzeri, favorit 175kn/kom. Mob. 098/173-8433 HONDA CBR 929 RR 2002.g., reg do 3./09., odlina. Mob. 098-723-370

POLJOPRIVREDA TRAKTOR Deutz Fahr DX 6.05 100ks 1989.god. Mob. 098/313-881 PRODAJEM RAZNU POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU. Mob. 095/900-6675 PRODAJE SE PRESA za visokotlana crijeva do 1,5 cola, profesionalna, nova. Tel. 040/341-216 PRODAJEM TREBLJAICU ZA KUKURUZ i dva kardana. Tel. 337-003 ili 098/97-67-123 PRODAJE SE VADILICA ZA KRUMPIR 1-redna, baca na stranu. Mob. 098/861-898 KUPUJEM TRAKTOR s duplom vuom do 100 KS. Tel. 040/ 341-216 PRODAJEM ŽITNU SIJAICU Olt 18-rednu i kombajn Zmaj 162 sa oba hedera. Tel. 091/517-5595 KUPUJE SE MULJAA i preša za grože od cca 200 lit. Tel. 631-127

USLUGE PREKRIVANJE I IZRADA KROVIŠTA, ZIDARSKI RADOVI. Dugogodišnje iskustvo. Brzo i kvalitetno! Povoljne cijene usluga i materijala. «KROV», akovec, Istarska 9, tel. 395-722, 098/744-980

15. srpnja 2008.

NUDIM USLUGE košenja trave, dvorišta, povoljno. Mob. 095/800-6638 DAJEM INSTRUKCIJE iz njemakog za osnovnu i srednju školu te prevodim tekstove. Mob: 098/905-8031, Melita ZA ZAPOSLENE RODITELJE ili roditelje željne odmora, honorarno pazim djecu bez obzira na starost! Imam 25 god. i ranijeg iskustva u uvanju djece. Krisna, 098/948 6414 DAJEM INSTRUKCIJE iz matematike za srednje škole i fakultete. Mob. 091/526-7128 OBAVLJAM KOMBI PRIJEVOZ na relaciji akovec – Osijek ponedjeljkom. Mob. 098/290-102 NUDIM USLUGU SKRBI starije ili nepokretne osobe – usluge po dogovoru. Mob. 099/418-46-32

NAMJEŠTENJA TRAŽI SE STARIJA ŽENA za pomo u kui starijoj muškoj osobi. Stan i hrana osigurani. Tel. 334-172 KERAMIAR s dugogodišnjim iskustvom traži posao polaganja keramikih ploica. Tel. 098/626-876 TRAŽIM OSOBE ZA RAD KOD KUE na internetu. Vrhunska zarada bez ulaganja. Tel. 099/5155-064 KUHARICA TRAŽI POSAO, poznavanje rada na raunalu, poznavanje njemakog i engleskog jezika. Mob. 091/9275-390

KREDITI ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno; VODOINSTALATERSKI I KERAMIARSKI RADOVI. Mob: 098/931-7570 ili 091/522-2344, Tino OVLAŠTENI SERVIS ELEKTRO ALATA ISKRA/MAKITA/BOSCH/AEG FLEX/HILTI/HITACHI/B&D METABO/REMS/FEIN/DEWALT.. ROTORI/MOTORI/STATORI /PREMATANJE «RODIKOMM» d.o.o., K. Tomislava 37, AKOVEC Tel. 040/395-180, 091/5005-128 PVC STOLARIJA – SALAMANDER «KOZAR d.o.o.« Prozori, vrata - ulazna i balkonska, sjene i zimski vrtovi, rolete , grilje (pvc, aluminij). Brza isporuka, montaža i demontaža stare. Garancija 5 godina. Telefon 098/493-150, 091/493-1500, 040/396-056 GRADITELJSTVO « KOZAR d.o.o. « Graevinski radovi: NOVOGRADNJA, ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE, KROVOPOKRIVAKI RADOVI, POSTAVA TLAKAVACA Završni radovi: GLAZURE, FASADE I ŽBUKE svih vrsta (strojno i klasino), SOBOSLIKARSKI RADOVI. MOGUNOST GRADNJE «KLJU U RUKE» Telefon: 098/493-150, 091/493-1500, 040/396-056 BIOTERAPEUT USPJEŠNO POMAŽE kod migrena, Alzheimerove boles, one mrene, boles uha, sinusi, štnjaa, astma, crijeva, želudac, žu, jetra, kolesterol, bubrezi, dijabetes, kima, giht, išijaz, alergije, tumori i vene. Mob. 098/1347-031

671

OVLAŠTENA ZALAGAONICA bez puno papirologije daje pozajmice temeljem zaloga ekova graana i automobila. Telefon 040/390-560, 099/213-6279. NEKRETNINE PRODAJEM NOVI FRIZERSKI SALON u akovcu, namješten, klima, LCD, kuhinja, mogu kredit. Telefon 098/241-559. NUDIMO I PRONALAZIMO ATRAKTIVNA ZEMLJIŠTA, te ostale nekretnine na Jadranu. Mob. 091/2177-558 URBANA VILA ispod Šafrana, Mihovljan – 3xstan, 3xgaraža, 3xparking, luksuzno opremljeno, novogradnja, prodajem. Mob. 098/241-559 NEKRETNINE „KTB“ T. Gorianca 6, akovec-Jug (preko puta Betex-a) Tel: 040/363-030; 098/242-279 www.nekretnine-ktb.hr PRODAJEMO KUE, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE na cijelom podruju Meimurja, te na otoku Krku, Kvarneru i Dalmaciji. POTRAŽUJEMO sve vrste nekretnina za naše cijenjene kupce s podruja Meimurja i šire. Velik broj stanova u ponudi svih veliina na cijelom podruju akovca i Meimurja.

O. PRICE 34 AKOVEC TEL: 391-373 MOB: 098 426-917 PRODAJEMO: KUE, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE, ZEMLJIŠTA RJEŠAVAMO STAMBENE KREDITE ZA KUPNJU NEKRETNINE! SMS NEKRETNINE akovec, Ruera Boškovia 21 (preko puta suda) tel/fax: 040/390-766, mob: 099/325-5230 sms.nekretnine@ck.t-com.hr PRODAJEMO: kue, stanove, vikendice, poslovne prostore, gradilišta POTRAŽUJEMO: sve vrste nekretnina na podruju Varaždinske i Meimurske županije KUPUJE SE GRADILIŠTE u široj okolici akovca (Šenkovec, M.Suboca, Ivanovec, Makovec, Belica, Nedeliše, Pušine...). Mob. 091/254-8220 PRODAJE SE KUA u Nedelišu, 100 m2 + podrumski stan/poslovni prostor 90m2 + 2 garaže 60m2. Tel: 091/541-7169 PRODAJE SE STARIJA KUA s okunicom (staje, štagalj) od oko 800 hv-a u Gornjem Kraljevcu, ulica Remis. Tel: 853-276. PRODAJEM POSLOVNI PROSTOR pogodan za sve djelatnos u akovcu, Ante Starevia 16a. Info: dbeck@inode.at ili 0043/3144-44332 PRODAJEM DVOSOBNI STAN u akovcu kraj Gimnazije i parka. Mob. 098 1846 898 MLADI BRANI PAR TRAŽI U NAJAM dvosobni stan ili kuu u akovcu ili u bližoj okolici na period od 5 god. Mob. 098/944-3107

PRODAJE SE KUA KATNICA sa svim prikljucima, odmah useljiva, velika okunica (još jedno gradilište), atrakvna lokacija za posl. prostor. Tel: 822 362 IZNAJMLJUJE SE STAN od 50 m2, centar, od 1.9. te se iznajmljuje posl. prostor od 50 m2, iza Porezne uprave. Mob. 092/204-1026 PRODAJE SE NOVIJA KUA u Gornjoj Dubravi. Tel. 098/9695-865 PRODA JE SE TROSOBNI KOMFORNI STAN u M. Središu, Istarsko naselje. Tel. 095/90-44-506 PRODAJEM GRADILIŠTE od 1200 hv u Krištanovcu. Tel. 853-520, Mrazovi IZNAJMLJUJU SE DVIJE PROSTORIJE za bravarske i mehaniarske poslove, s autograbom i alatom. Tel. 333-253 KUA U NIZU vel. 180 m2, pripadajue okunice od cca. 100 m2, sastoji se od prizemlja, kata, potkrovlja, terase s vrtom, te dvorišta. Komunalno u potpunos opremljena. Mob. 098/393-170 PRODAJEM VINOGRAD od 1200 hv u Železnoj Gori. Tel. 098/913-0007 IZNAJMLJUJE SE 3-sobni komforni namješteni stan u Varaždinu, studentima, zaposlenim samcima, na duže vrijeme. Tel. 091/547-0069 ili 091/729-5803 KUA ROHBAU od 120 m2, svi prikljuci (struja, voda, plin, tel., kabelska) mijenjam za stan ili prodajem vrlo povoljno. Mob. 098/698-381 PRODAJE SE POSL. PROSTOR u centru Šenkovca od 120 m2 + 60 m2 skladišnog prost., može i odvojeno. Tel. 098/245-540 PRODAJE SE STAN u Dekanovcu od 40 m2. Tel. 098/905-1051 NA PRODAJU JE KUA u izgradnji 7,60x8m u Stane ncu, te armaturno željezo raznih dimenzija. Tel. 099/4884-888 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA SOBA s upotrebom kuhinje i kupaonice, poseban ulaz, Jug akovec. Tel. 098/861-898 PRODAJEM KUU u M. Središu od 160 m2, 2 stana, 2 garaže, 2 podruma, spremište, ljetna kuhinja, vonjak, sve na zemljištu od 2018 m2, prikljuci (gradski plin, kanalizacija, vodovod, tel., struja) ili mijenjam za dva manja stana. Ponude slati na e-mail: dusanka.fric@ck.tcom.hr ili mob. 095/863-1441 AKOVEC – prodajem gradilište 720 m2, predvieno za izgradnju samostojee kue, Vojni vrtovi, telefon 098/242-414 PRODA JE SE TROSOBNI STAN 56,8 m2, I. kat, Kolodvorska 1, novoureen. Tel. 098/361-401 KUPUJEM KUU, APARTMAN ili VIKENDICU na moru. Tel. 098/598-323 PRODAJE SE POLOVICA KUE u akovcu, s garažom i okunicom. Upitati u akovcu, Travnik 5, Golubi IZNAJMLJUJE SE SOBA mlaoj ženskoj osobi/studentici blizu centra akovca. Tel. 099/2426-087 POSLOVNI PROSTOR od 50 m2 u akovcu na Jugu, N. Pavia 25, iznajmljujem. Tel. 098/241-767 PRODAJEM JEDNOIPOLSOBNI STAN u užem centru grada, 40 m2, novo renoviran, cijena po dogovoru. Tel. 098/133-1317 ZAGREB – centar (kod Ciboninog tornja), noviji stan od 51 m2, 1. kat, s garažnim mjestom. Mob. 098/242-414 PRODAJE SE OBITELJSKA KUA u Preloškoj ulici u akovcu. Tel. 098/183-6650 IZNAJMLJUJE SE JEDNOSOBNI namješteni stan od 1.9., blizina Uiteljske škole, za 1 ili 2 studence. Mob. 095/9020-631 PRODAJEM STAN od 74 m2 s podrumom, duplom garažom i vrtom – vrlo je ino. Tel. 098/178-4895 P R O D A J E M K U U u P a l i n o v c u . Te l . 099/501-4784 IZNAJMLJUJEM SOBE STUDENTICAMA u trosobnom stanu, blizina Visoke uiteljske škole. Mob. 098/389-969 PRODAJEM ŠUMU od 800 hv kod Slakovca (agacija, grabar, hrast), cijena 4.500 eur. Mob. 098/260-062 PRODAJEMO STAN na Jugu od 42,6 m2. Mob. 098/9262-154 PRODAJE SE GRA . ZEMLJIŠTE u akovcu, vojni vrtovi Sjever, vel. 4260 m2, cijena 40 eur/ m2, atrakvna lokacija. Mob. 098/260-062 PRODAJE SE KUA u akovcu sa 129 m2 stamb. prostora + garaža + terasa + okunica, naselje Martane. Mob. 098/492-873 PRODAJEM KUU u centru D. Kraljevca, Murska 1. Tel. 312-677 PRODAJE SE KUA u Šenkovcu br. 76. Tel. 343-746 PRODAJE SE VINOGRAD sa berbom i vikendicom u Vukanovcu, sa dosta opreme. Tel. 042/211-399 IZNAJMLJUJEM POSLOVNI PROSTOR od 40 m2 u akovcu, Istarska 1, sa parkingom, te prodajem registar kasu, vrlo povoljno. Tel. 095/802-6939 HITNO SE PRODA JE KUA u MihovljanuŠafran od 144 m2 stamb. prostora + 100 m2 podrum ispod cijele kue, okunica s manjim vonjakom – useljivo odmah. Mob. 098/933-1645

POSLOVNI PROSTOR u akovcu od 200 m2, samostojei, prodajem ili mijenjam uz doplatu. Mob. 091/573-1604 HITNO I POVOLJNO PRODAJEM mali studio apartman na Viru ili ga iznajmljujem u 7., 8. i 9.mj. Može zamjena za malu garsonijeru u akovcu. Zvati poslije 19 sati na tel. 098/1620-669 I Z N A J M L J U J E S E J E D N O S O B N I S TA N blizu Visoke uiteljske škole u k. Tel. 040/390-247 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBAN STAN studen cama, centr. grijanje, poseban ulaz, 10min do Pedagoške. Tel. 363-528 IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR od 36 m2 u k, K. Tomislava 36. Tel. 098/393-030 PRODA JE SE KUA u centru akovca, sa stamb. prostorom od 72m2, te radiona-posl. prostor od 92m2 i dogradnja u dvorištu od 26m2. Mob. 099/2090-449 IZNAJMLJUJEM DVOSOBAN namješteni stan obitelji ili ženskim osobama u M. Središu. Mob. 091/730-2997 PRODAJE SE POLJ. ZEMLJIŠTE od 1200 hv Lug Kuršanski, pogodan za povrtlarstvo. Tel. 829-316 PRODAJE SE VEA KUA u južnom dijelu akovca. Mob. 098/9320-214 TRAŽIM DVOSOBNI NAMJEŠTENI STAN u najam u akovcu. Prednost južni dio grada. Mob. 098/9814 134 PRODAJEMO ETVEROSOBNI KOMFORNI STAN od 111 m2, u kompletu s garažom 22 m2, u akovcu F. Puneca 4, te prodajemo graevinska zemljišta 940 i 934 m2 u Šenkovcu, novom naselju Dolec. Tel: 098/241-126 PRODAJEM ZEMLJIŠTE s graevinskom dozvolom za kuu u nizu, Mihovljan (Šafran). Mob. 098/303-550 IZNA JML JUJEM NAMJEŠ TENU GAR SO N JERU s amcima, centar akovc a. Tel. 095/8080-116 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBNI NAMJEŠTENI STAN u centru akovca od 1.8.2008. Upita na tel: 091/505-2725 P R O D A J E M K U U U A KO V C U. M o b . 095-90-250-28 PRODAJEM HALU u Kuršancu i kuu u Ivanovcu. Mob: 098/9211-929 PRODAJE SE KUA u M. Središu od 110m2, s okunicom 1000m2, vrtom, vonjakom, garažama... Mob: 098/632-235 PRODAJEM DVOSOBNI STAN od 54 m2, u Vukovarskoj ulici u akovcu, obnovljene sve instalacije. Mob. 098/213-520 PAN ADRIA nekretnine: T. Masarika 21, akovec Tel: 040 313 655, mob: 098 698 369, 098 211 084 1. STAN 43 m2, sa LO OM, akovec – JUG, super pozicija, prodajemo HITNO, 098 – 698 369 2. Stan u CENTRU, hitno i povoljno, od 42 i 48 m2, visoko prizemlje, 098 698 369 3. Kua u CENTRU akovca – pješaka zona, pogodno za poslovnu namjenu 098 698 369 4. STAN 60 m2, preko parka, odline pozicije, 1000 E/m2, dva balkona, HITNO, 098 – 211 084 5. STAN na dvije etaže, trosoban, 76 m2, 1100 E/m2, blizina parka, prodajemo hitno i povoljno, 098 – 211 084 MARAS NEKRETNINE Uska bb, (Tržnica akovec) tel. 040/390-770, mob: 098/331-535 www.nekretnine-maras.hr Prodajemo i potražujemo sve vrste nekretnina! N A J V E A P O N U D A G R A D I L I Š TA N A PODRUJU CIJELOG ME IMURJA! IZDVOJENO: KUE: akovec - 129.000E; Mali Mihaljevec - 22.000E; S TANOVI: akovec- centar, prizemlje 52m2/65.000E; Jug - 40, 80m2/51.000E

TURIZAM U cilju promidžbe turizma NUDIMO VAM 7-DNEVNI BESPLATNI BORAVAK za dvije ili više osoba na TENERIFIMA. Mob. 098/1347-031 IZNAJMLJUJU SE APARTMANI u Loparu na otoku Rabu od 2-6 osoba, 6. i 9.mj. povoljno. Mob. 091/543-4828 IZNA JML JUJEM JEDNOSOBNI I DVOSOBNI APARTMAN u Privlaci kod Zadra, blizina mora, vrlo povoljno. Tel. 098/226-928 ili 098/805-186 IZNAJMLJUJEMO APARTMAN za 6-8 osoba NA PAŠMANU – pješana plaža, parking, tv sat, klima. Tel. 333-167 ili 091/525-0495. VODICE – povoljno iznajmljujem super opremljene apartmane. Tel. 021/378-358, 098/909-6768 ili www.vodice.org/olga U VODICAMA TRAŽI SE U NAJAM apartman ili više njih u istom objektu za 8 osoba, blizu plaže i hotela Olimpija. Ponude na mob. 098/9262-160 U Z ADRU SE IZNA JML JUJU jednosobni i dvosobni apartmani. Tel. 023/311-425 ili 098/9373-203


OGLASNIK

15. srpnja 2008.

ŽIVOTINJE

PRODAJU SE BARNARDI (konkuri) – papigemlade. Tel. 098/944-3339 POKLANJA SE PAS, mješanka crne boje i srednjeg rasta, zaigrana i poslušna, stara oko 8 mjeseci. Mob. 098/776-208 PRODAJEM ŠTENCE njemakog ovara bez rodovnika, stare 3 mj. Tel. 098/171-5058 SHAR-PEI ŠTENCI, cijepljeni, zlatno-žu. Tel. 544-092 PRODAJEM ŠTENCE PEKINEZERE, muške, stare 6 tjedana. Mob. 098/294-012 PRODAJEM KVALITETNU ŽENSKU ŠTENAD njem. ovara s rodovnicom. Tel. 395-031 PRODAJU SE rasplodni ovan, nerast i jarac. Mob. 098/920-7408 PRODAJU SE ŠTENCI ROTWEILERA stari 6 tjedana. Mob. 098/9020-632 PRODAJEM ODOJKE i svinje za klanje, mogue polovice. Dostava! Mob. 091/526-8171 PRODAJEM PAPIGE grice, nimfe, rozekolise, pjevajue, personate, crvene i plave rozele, srebrne i divlje fazane. Tel. 098/912-3938 PRODAJEM PAPIGE aleksandre, penante, kozice u boji, pjevajue, grice i personate – povoljno. Tel. 628-058 PEKINEZERI – prodaju se, muški, stari 6 tjedana. Tel. 040/631-289

ELEKTRONIKA PRODAJEM komplet PC s monitorom za 650 kn. Mob. 098/284-067 Prodajem PC AMD Athlon 3000+, 1G RAM, 250 HDD, ATI RADEON Graka, NVIDIA Chipset, 17” Samsung 713BM; te LAPTOP Celeron 2,4GHz, 512 RAM, 14,1” ekran. Tel. 098/170-5499 PRODAJEM POVOLJNO GPS bluetooth receiver za navigaciju preko mobitela ili laptopa za 350 kuna, mogu i instalira garmin i karte, povoljno. Mob. 095/8766-048 PRODAJEM NOKIU 6230i stara godinu dana, u odlinom stanju. Tel. 040/855-632 MONITOR Compaq 17 ina, kao nov, prodajem za 290 kn. Mob. 098/284-067 Prodajem OSOBNO RAUNALO sa 17” LCD monitorom, 2.000 KN. Tel. 098/170-5499.

RAZNO PRODAJEM INVALIDSKA KOLICA - povoljno. Tel. 091/9082-329 VINO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žu, vrlo povoljno. Tel. 098/632-494 PRODAJEM CISTERNU za lož ulje PVC 2000 lit., lako prenosiva, sa ozranicima, epovima, rukama i garniturom (2kom). Tel: 091/384-3359 PRODAJEM 250 vrhunskih dokumentarci za samo 200 kuna... odlina slika i tlovi.. BBC, Discovery, Naonal Geographic, Goran Mili itd. Mob. 095/8766-048 KOMPRESOR za zrak 850 lit. zapremine, 15 bara prisak, 1.200 lit./min, u ispravnom stanju, 4 kompresorske glave. Mob. 098/77 88 93 PRODAJEM rakiju šljivovica i komovica 30 kn/ lit. Mob. 098/544-107 IZRA UJEMO ZAVJESE ZA VRATA svih dimenzija, do 20.6., Bistrovi. Tel. 390-291 PRODA JEM vinske hr as tove ba ve o d 300-1200 lit. (7kom). Tel. 040/822-500 ili 098/1753-660 PRODAJU SE KUPINE i vino od kupina. Tel. 098/908-5674

poduzee za proizvodnju i promet elektrotehnikih proizvoda

FILATELISTIKI KLUB «MARIJA HUNJAK» poziva sve koji se žele prikljuiti radu kluba da se slobodno jave na broj telefona 099/590-6808, Darko Hunjak DVD i VHS KONCERTI: Azra, B. Dugme, Balaševi, Him, Gnr, Nirvana, B. Jovi, Eminem, Korn, Rhcp, Metallica, I.Maiden, Doors, AC/DC, Zeppelin, Purple, P. Floyd, D. Straits i dr. Telefon: 091/2518-371 PRODAJE SE: protupožarna vrata, produžni kabel 7x2.5mm2 (50m), el. mašina za štemanje Kango, drvena vrata, el. bojler Vaillant 80lit., radijatori 90x200cm, pe na ugljen i drva, kutna brusilica Bosch 2200W, alat za savijanje bakrenih cijevi i runa pumpa za lož ulje, crni pisai stol. Tel. 858-424 PRODAJE SE VRLO POVOLJNO I JEFTINO garderobni regal dim. 180x230x55, 2 garderobna ormara dim. 105x175x55, te kau na razvlaenje. Mob. 091/158-5598 THUJE - smaragd i kolumne, kvalitetan domai uzgoj. Tel. 091/547-0069 PRODAJE SE BRAVARSKI ALAT, šivaa mašina Bagat, polunova, galge i razni elektromotori. Tel. 333-253 PRODAJE SE: rabljeni trosjed na razvlaenje, dovratnik sa 2-krilnim sobnim vrama, maxi pony rabljeni i bava za crno vino od 200 lit. Tel. 364-537 PRODAJEM: razne plinske pei, mlado vino cijep i domau rakiju. Tel. 360-019 PRODAJE SE VINO, može i u veim koliinama, povoljno. Tel. 098/913-0007 PRODAJE SE vino, rakija i šivaa mašina. Mob. 098/176-0060 PRODAJE SE VINO OD KUPINE, povoljno. Mob. 098/191-6659 PRODAJEM PERILICU RUBLJA I SU A. Mob. 095/823-4563 PRODAJEM RABLJENU KUHINJU, štednjak, radna ploa i sudoper novi. Tel. 364-554 i 091/581-9429 PRODAJE SE trosjed + 2 fotelje za 500 kuna. Tel. 098/390-404 PRODAJE SE kutna garnitura, moderna, eko koža, boja okolode, veoma ouvana. Mob. 091/513-6928 PRODAJEM ŠIVAU MAŠINU šrcericu marke Singer, tvorniku. Mob. 098/534-103 MADRAC Turbo maximus dim. 198x152x12, nekorišten, pvc, Top Shop 359 kn – sada 200 kn. Mob. 098/133-1317 PRODA JU SE EUROPALETE (29 kom) – 12 obinih paleta i 12 foslina 4m, povoljno. Tel. 333-251 PRODAJEM DIONICE Eko Meimurja Šenkovec. Mob. 099/689-2975 PRODAJE SE MOTORNA PILA Homelite 3.7KS, malo korištena, garancija do 21.4.2009.g., + 2 lanca na poklon, cijena 1.800 kn. Mob. 098/199-2171 PRODAJE SE: kuhinja + ureaji, vitrina, regal, tapec. garnitura, kau, fotelje, stoli, pisani stol, ormari, stolice, stol, rešo, perilica sua, hladnjak, štednjak (2+2), metalna tenda za terasu sa stolom i stolcima i starinski namještaj. Tel. 360-214, 099/3361-032 ili 098/978-8078 PRODAJEM STOLNI NOGOMET za 950 kn, drvenu kuicu za lutke s namještajem i unikatne drvene aue od 25cm. Mob. 091/573-1604 PRODAJEM NOVE KACIGE za motocikle i skutere, sa 2 vizira (prozirni i tamni-metalizirani). Mob. 098/242-737 PRODAJE SE FRIŽIDER od 40 lit., struja-plin, novo. Tel. 095/9033-541 PRODAJEM MALOKALIBARSKU PUŠKU 5,6mm s opkom, povoljno. Tel. 091/572-4557 PRODAJE SE STOL OKRUGLI na razvlaenje i 4 stolice, jako ušuvano, te runa štanca, kao nova. Mob. 091/5456-994

 OVEC, Športska 6a, tel. (040) 80 40 80, fax (040) 80 40 81, QM 098 295-137 E/M#Y: elcop@elcop.hr, www.elcop.hr

P R O D A J EMO STANOVE U ZAGREBU POVOLJNO!!! Blizina križanja Heinzlove i Vukovarske, namješteno, tramvajsko stajalište u blizini 2-sobni, 53,43 m2 spremište i parkirno mjesto u podrumu 3-sobni, 67,43 m2 , spremište i 2 parkirna mjesta u podrumu

49

PRODAJE SE: tv color Philips 70cm ekran; kožna garnitura + fotelja; kutna garnitura + fotelja; el. ugradbeni štednjak; komodu s vitrinom puno drvo hrast, manju vešmašinu Eduro, nove kopake Adidas br. 43, madraci po 100 kn/ kom; dig. klavijature Yamaha. Tel. 328-106 ili 098/171-4456 (zva samo vikendom) PRODAJEM ugost. štednjak, fritezu, hlaeni pult, kiper, kotao, penicu, rošlj, mesoreznicu, vagu i dr. (rabljeno). Tel: 098/9211-929

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

UDRUGA “PRIJATELJI” - “AZIL ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE ME IMURSKE ŽUPANIJE” POKLANJA:

PSE I MAKE: Udruga za zaštu živonja “Prijatelji” poklanja 95 pasa i 10 maia - razliitih pasmina, spola i dobi. - Pogleda svaki dan od 10 - 12 sa ili od 14 - 16 na “Azilu za napuštene životinje Meimurske županije”, pokraj carine – hladnjae, kod nadvožnjaka, izmeu pruga u akovcu. Više informacija na telefon: 091/89 88 004 /uvar/. Unaprijed se zahvaljujemo medijima i udomiteljima u ime napuštenih i odbaenih živonja Meimurja! Na mjesto udomljene živonje, imamo mjesta za napuštenu lutalicu koju možemo spasiti od mogue smr. Hvala Vam što ste uinili dobro djelo! lanovi i simpazeri Udruge “Prijatelji”

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Mihovljanska 70 tel. 396-294 ŽELJEZNIKI KOLODVOR AKOVEC tel. 384-333 AUTOBUSNI KOLODVOR AKOVEC tel. 313-947 REDEA (bivši MPC), R. Boškovia 2 (zgrada županije) tel. 310-350 LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1, tel. 310-651 POLICIJSKA UPRAVA ME IMURSKA, J. Gotovca 7, tel. 373-111 ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e, tel. 375-444 DOM ZDRAVLJA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e, tel. 372-300 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, I.G. Kovaia 1e, tel. 311-790 MUZEJ ME IMURJA AKOVEC, Trg Republike 5, tel. 313-499 SSSH, POVJERENIŠTVO AKOVEC, Trg Republike 1, tel. 312-331 ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE AKOVEC, Bana J. Jelaia 1, tel. 396-800 MATICA HRVATSKA AKOVEC, Park R. Kropeka 1, tel. 314-080 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA, Vl. Nazora 16, tel. 390-977 UPRAVA ZA OBRANU, J. Gotovca 5, tel. 313-114 HGK, ŽUPANIJSKA KOMORA AKOVEC, I.G. Kovaia 2, tel: 311-160 OBRTNIKA KOMORA ME .ŽUPANIJE, Park R. Kropeka 1, tel. 313-971 FINA, O. Keršovanija bb, tel. 371-000 CENTAR ZA SOC. SKRB AKOVEC, Vl. Nazora 16, tel. 391-920 ME IMURJE PLIN, Mihovljanska 70, tel. 395-199 ME IMURSKE VODE, Mihovljanska 68, tel. 373-700 ELEKTRA AKOVEC, Žrtava fašizma 2, tel. 371-700 - prijava kvara tel. 371-600 HVIDR-a, Strossmayerova 9 tel. 314-644 GKP AKOM, Mihovljanska 74 tel. 372-466 ME IMURSKA ŽUPANIJA tel: 374-111 VETERINARSKA AMBULANTA tel: 390-859 INSPEKCIJE INSPEKCIJA RADA AKOVEC, Stari grad, Per. Zrinskih bb tel. 391-970 GOSPODARSKA INSPEKCIJA AKOVEC, tel. 391-970 SANITARNA INSPEKCIJA, R. Boškovia 2 tel. 374-111 DRŽAVNE INSPEKCIJE tel. 042/301-707 HRVATSKE POŠTE - CENTAR POŠTA AKOVEC, T. Masaryka bb tel. 804-000 T centar, Mace hrvatske 6 tel. 0800-9000 POREZNA UPRAVA , Podruni ured AKOVEC, O. Keršovanija 11, tel. 371-200 Ispostava PRELOG tel. 645-135 Ispostava MURSKO SREDIŠE tel. 543-003 URED DRŽAVNE UPRAVE tel. 374-111 - Predstojnik tel. 374-212 - Služba za gospodarstvo tel. 374-102 - Služba za društvene djelatnos tel. 374-112 - Služba za opu upravu tel. 374-190 - Mani ured AKOVEC tel. 374-176 - Mani ured PRELOG tel. 374-055 - Mani ured M. SREDIŠE tel. 374-057 - Mani ured M. SUBOTICA tel. 374-054 - Mani ured NEDELIŠE tel. 374-059 - Mani ured ŠTRIGOVA tel. 374-058 - Mani ured KOTORIBA tel. 374-056 - Mani ured DEKANOVEC tel. 374-060 - Ispostava PRELOG tel. 646-716


MOZAIK

50

15. srpnja 2008.

LIKOVNA UDRUGA donjeg Meimurja tijekom srpnja u Prelogu organizira likovnu radionicu za djecu

Srijedom rad s glinom, etvrtkom slikanje Likovna udruga donjeg Meimurja - Prelog i ove godine organizira tradicionalnu likovnu radionicu za djecu koja se dva puta tjedno tijekom prva tri tjedna u mjesecu srpnju održava na terasi pizzerije R-S. vogodišnje radionice poele su 9. i 10. srpnja, a sljedee su zakazane za 16. i 17., te 23. i 24. srpnja. Ve na poetku djeca iz Preloga i okolice pokazala su izniman interes za likovno izražavanje pa je u prva dva dana radionicu posjetilo više desetaka djece u dobi do 15 godina. - vo je jedanaesta godina kako organiziramo likovnu radionicu za djecu. Ranijih godina bile su to jednodnevne radionice, no lani smo odluili pokušati s višednevnim radionicama. Tada smo radionice održavali sedam dana uzastopce, što se, smatramo, nije pokazalo najboljim rješenjem unato tome što su djeca pokazala velik interes. Sada smo se odluili za novi pristup pa e se radionice održavati po dva dana u tjednu, i to srijedom i etvrtkom od 16 do 19 sati. Srijeda je rezervirana za rad s glinom, a etvrtkom slikamo. Roditelji nam s punim povjerenjem ostavljaju djecu na brigu, a neka djeca ak i sama dolaze na ta naša stvaralaka druženja. Neka ostaju kratko, druga izdrže sva tri sata, kako tko, otkriva jedan od voditelja

radionice, slikar Franjo Ružman – Brko, predsjednik LUDM-a Prelog. ve godine u likovnoj radionici nema zadataka za polaznike jer, istiu organizatori, ovo nije sat likovnog odgoja na kakav su djeca navikla u školi. Likovne radionice LUDM-a Prelog imaju za cilj druženje djece koja vole crtati. Njihov je cilj potaknuti djecu na kreativnost i maštanje. $ato i ne treba uditi što su more i barke i priroda, livade prepune cvijea i likovi iz crtanih filmova glavni motivi djejih crteža. ni s najviše potencijala meu njima krasit e prostore pizzerije R-S gdje e biti izloženi odmah nakon završetka radionice. Ranijih godina tri ponajbolja likovna rada bila su posebno nagraena, no to e ove godine izostati. - Želimo da svako dijete bude nagraeno, pa smo odustali od izbora najboljih radova. Svi e dobiti nagrade, neemo nikoga izdvajati. Svako e dijete dobiti blok s kuponima za pizzu, doznajemo od Ružmana. Polaznici ovogodišnje likovne radionice, meu kojima ima i djece koja su u Meimurju na ljetovanju, a žive u Njemakoj ili, primjerice, Sloveniji, zbog ega bismo ovoj radionici mogli pripisati atribut meunarodne, oduševljeni su tom injenicom pa neoptereeno stvaraju po svojoj volji. (D.Mihoci)

Polaznici o likovnoj radionici Silvija Balent (12), Oporovec – Ja sam prvi put ovdje. Ranije nisam znala da se tako nešto održava u Prelogu. Da jesam, sigurno bih ve i prije dolazila ovamo. vdje imamo sve bojice, flomastere, tempere, vodene bojice, kredu, papire, sve što nam treba, a poaste nas i sokom. Volim crtati, a sada kad nema škole imam puno slobodnog vremena pa mi je ovdje zabavno. Julija Jelena Toplak (8), Prelog – Jedva sam doekala ove radionice. # lani sam dolazila i bilo mi je jako lijepo, a ak sam i dobila prvu nagradu za svoj crtež. Naslikala sam cvijee u vazi i to je bio najljepši crtež. ve godine isto crtam cvijee. Meni je ovdje jako lijepo, tu je dobro društvo i sve. Baš sam se sad sprijateljila s jednom djevojicom iz Njemake pa mi je dobro što mogu s njom razgovarati na njemakom jeziku. Stephanie Walch (11), Sveta Marija - Brat i ja smo tu na praznicima kod bake u Svetoj Mariji. Lani smo isto bili ovdje i znali smo da se održavaju likovne radionice, ali tada nismo mogli doi jer smo išli na more. Sad nas je baka dovela. vdje nam se jako svia jer ja jako volim crtati. Malo mi je teško zbog jezika jer ne razumijem dobro hrvatski, ali, sreom, neka djeca znaju priati njemaki.

Slikari Slavko Duki i Franjo Ružman Brko, lanovi LUDM-a Prelog, s polaznicima ovogodišnje likovne radionice


MOZAIK

15. srpnja 2008.

Susret nakon 20 godina SELNICA - U snovnoj školi Selnica susrela se generacija koja je završila osmoljetku prije 20 godina. Proslava je zapoela prozivkom na satu razrednika, koji je održao

#van ralji, najiskusniji nastavnik meu njima, uz pomo prvih uiteljica ove generacije Marije Leek i ne lemeni. Slavlje se nastavilo u vratišinekom Royalu,

a kako je to i red u takvim prigodama, završilo je tek idue jutro. znamo kako je, puno se toga ima za ispriati nakon dvadeset godina. (Foto: Siniša)

Poeli u jednoj, a završili u drugoj školi MURSKO SREDIŠE - Generacija koja je 1978. godine završila osmi razred u Š Mursko Središe bila je upisana u Š Vratišinec te su to veinom bili Vratišinani i raljevani. # tako su jedni od rijetkih koji se mogu pohvaliti da su pohaali dvije osnovne škole, ali ne svojom voljom, jer su se u meuvremenu te dvije škole spojile. No, oni se mogu

pohvaliti i drugim stvarima. ako vele, najvažnije je da su svi živi i zdravi i da nekako ide. Na obljetnicu su, od njih dvadeset i šest, došli svi koji su mogli: etiri dame, dvije Nade te Jasenka i senija, i deki Govedi, Modlic, Mesari, Farkaš, Novak, Novinšak, orbelj, Martinjak, Turk, Tkalec, Mrazovi i razrednik Leek. Nakon sata razrednika i “ispovijedi

iz života” te estitki mladim bakama, druženje je nastavljeno u vratišinskom Royalu. tome kako je bilo ne treba puno govoriti jer su se, po “vratišinskoj tradiciji”, razišli u kasnim jutarnjim satima. # usput je jedan zakljuak usvojen jednoglasno. emu ekati još pet godina kad nam ovako dobro ide. Vidimo se dogodine.

51

Od kolijevke pa do.... GORNJI MIHALJEVEC - ... najljepše je ako doba, piše u pozivnici kojom je svoje nekadašnje školske kolege i kolegice Boris Resman pozvao na proslavu 40. obljetnice završetka osmog razreda i pukog školovanja u snovnoj školi u Gor-

njem Mihaljevcu. Mali maturanti, koji su školske klupe napustili 1968. godine, ponovno su sjeli u razred, održali sat razrednika, a potom u Seoskom turizmu Veselko evocirali uspomene na dane koji su po svemu bili druga-

ijih od današnjih. U jutro su se obvezali na ponovno okupljanje i na produljenje i produbljivanje meusobnog prijateljstva, koje su godine i razlozi pomalo zasjenili. (S. Mesari)

Maturanti sa svojim razrednicima Mirkom Beloviem i Kristinom Varga

Proslavili 40 godina male mature BELICA - Maturanti školske godine 1967./ 1968. snovne škole Belica proslavili su 40 godina od svoje mature. Sedam godina pohaali su snovnu školu u Pribislavcu, a svoje osnovnoškolsko

obrazovanje završili su u snovnoj školi Belica. $ajedno s razrednicima Mirkom Beloviem koji je u mirovini i ristinom Varga koja još uvijek radi u Maruševcu prisjetili su se uspomena vezanih

za svoj razred. Nakon okupljanja u školi te održanog sata razrednika proslava se nastavila u restoranu “Prepelica” u toku do kasno u no. (H. $ear)


MOZAIK

52

Glazbeni festival na Sajmištu u akovcu okupio je preko tisuu posjetitelja

ACTFEST 2008. u akovcu

Održan dvodnevni koncertni spektakl na Sajmištu Autonomni centar- ACT organizirao je 11. i 12. srpnja dvodnevni koncertni spektakl na kojem je nastupilo 20 bendova iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, BiH i Srbije. Zahvaljujui lijepom vremenu festival koji je okupio preko tisuu posjetitelja, nesmetano je održan na Sajmištu u akovcu, gdje je za posjetitelje izvan akovca bio omoguen prostor za besplatno kampiranje. Bendovi koji su nastupili zastupaju razliite glazbene pravace. Uz elemente metala, rocka i punka, mogli su se uti i elementi elektro, etno, dub, trance, jazz, funky i pop glazbe.

Ove su godine u ACTFEST-u nastupili Analena (Hr/Slo), Atheist Rap (Srb), Vuneny (BIH), Six Pack (Srb), Radikal Dub Kolektiv (Hr), Igut (Hr), Automessage (A), Usud (Hr), Izlolanti (BiH), Štefan Kova Marko Banda (Slo), The Welcomin’ Commitee in lames (Hr), Emphasis (Hr), Y (Slo), The Farewell Reason (Hr), Corpse Grinder (Hr), Zašenki (Slo), White Steel (Hr), Prod (Hr), Core War (Hr), Antitoples (Hr) ... Fanovi i svi ostali posjetitelji uživali su u odlinoj atmosferi i dobrom provodu koji su oba dana potrajali do kasno u no. (H. Zear)

Užarena atmosfera vladala je za vrijeme nastupa srpskog benda Six pack

15. srpnja 2008.


MOZAIK

15. srpnja 2008. DVD CIRKOVLJAN dvodnevnim slavljem proslavio jubilej

NOVI DUŽNOSNICI u rotarijanskoj organizaciji

120. obljetnica osnutka i djelovanja Dobrovoljno vatrogasno društvo Cirkovljan 11. i 12. srpnja proslavilo je znaajan jubilej – 120. obljetnicu osnutka i djelovanja. Tim povodom, prvog dana slavlja u mjesnoj crkvi Sv. Lovre služena je koncelebrirana sveta misa, da bi potom u lani obnovljenom i temeljito ureenom Vatrogasnom domu, koji još ima i ulogu Doma kulture, bilo održano otvorenje donacijske izložbe slika $dravka Polašeka koji je naslikao niz cirkovljanskih motiva. #zložba je postavljena u znak pažnje i zahvalnosti pokojnim ali i živuim vatrogascima DVD-a Cirkovljan. Tom prigodom slavljenici su zahvalnicama i priznanjima te plaketama zahvalili svima koji pomažu rad ovoga prigradskog DVD-a. Meu ostalima zahvalnica za poseban doprinos vatrogastvu uruena je vl. Stjepanu Berljaku, prof. Matiji Berljaku te preloškom župniku pre. ntunu Hoblaju. U prigodnom govoru predsjednik DVD-a Robi Verli te zapovjednik ristijan Legiša prisjetili su se duge povijesti vatrogastva u Cirkovljanu, a progovorili su i o sadašnjem trenutku.

Najmlai vatrogasac star sedam godina Danas DVD Cirkovljan okuplja 53 lana, meu kojima je podosta mladih. Prije pet godina sadašnje je rukovodstvo uspjelo ponovno aktivirati žensko odjeljenje. Najmlai cirkovljanski vatrogasac je sedmogodišnji Goran Vlah koji je u DVD Cirkovljan došao zbog druženja, a na to ga je nagovorio prijatelj. Vatrogastvo je za njega zabava.

Slavljenici i njihovi gosti u sveanom defileu mjestom Franjo Vadlja, danas 74-godišnjak, ve je pola stoljea lan ovoga društva i jedan je od trojice najstarijih lanova DVD-a Cirkovljan. Svojedobno je bio i njegov predsjednik. aže kako ga mui starost i da mu je žao što više ne može biti aktivan lan društva. #stie da je vatrogastvo u Cirkovljanu oduvijek bilo iznimno važno i da su esto generacije obitelji u vatrogastvu. n se vatrogastvom poeo baviti zahvaljujui tastu, a danas su vatrogasci njegov sin, ali i unuk, i na to je posebno ponosan. - DVD Cirkovljan oduvijek su inile dobre duše koje su uvijek bile spremne pomoi, pa ak i po cijenu vlastite pogibelji. Danas su vatrogasci daleko opremljeniji i zaštieni zaštitnom opremom pa je njihovo djelovanje možda lakše negoli je nekada bilo, istie Vadlja. $ahvaljujui izrazitom angažmanu preloškog župnika pre. ntuna Hoblaja, DVD Cirkovljan je u povodu jubileja dobio na poklon knjižicu s kratkom povjesnicom

Predsjednik DVD-a Robi Verli u znak zahvalnosti predaje dar pre. Antunu Hoblaju

53

DVD-a u Cirkovljanu. Tako danas ovo vatrogasno društvo ima ak dva vrijedna djela koja svjedoe o vatrogastvu u ovome mjestu. Podsjeamo, prije dva desetljea prof. Dragutin Toma napisao je tekst i uredio fotomonogra iju DVD-a pod nazivom “Stoljee cirkovljanskog vatrogastva”.

Krunoslav Varga predsjednik rotarijanaca, a Ružica Varga inervilki Nova rotarijanska godina zapoinje u mjesecu srpnju, kad se u rotarijanskim klubovima obavlja primopredaja dužnosti novim dužnosnicima. Tako su nova elništva preuzela dužnosti u Rotary klubu akovec i #nner Wheel klubu akovec, u kojem su lanice pretežito supruge meimurskih rotarijanaca. Na skupštinama, na kojima je obavljena primopredaja dužnosti, sumirani su rezultati ostvareni u proteklom razdoblju. Tijekom rotarijanske godine pomagali su onima kojima je to najpotrebnije, najviše djeci s teškoama u razvoju, te ustanovama i udrugama koje o njima skrbe. $a prikupljanje novca za donacije organizirali su niz humanitarnih akcija od kojih su neke ve tradicionalne, pa e,

uz neke nove, s njima nastaviti i u novoj rotarijanskoj godini. tome e skrbiti nova vodstva klubova. Novi predsjednik Rotary kluba akovec je runoslav Varga iz akovca, a dopredsjednik Josip Golenko iz Šenkovca. Tajnik kluba je Branko Špoljar iz akovca, a rizniar Martin Stubiar iz Murskog Središa. Predsjednik elect, koji e preuzeti predsjedavanje klubom u godini 2009./2010., je Nenad Jeud iz akovca. #nner Wheel klubom akovec iduih godinu dana predsjedavat e Ružica Varga iz Pribislavca, a prve suradnice bit e joj dopredsjednica Snježana Tkalec, koja e biti predsjednica inervilki u narednoj rotarijanskoj godini, tajnica na Jeud i blagajnica Dubravka Nedeljko, sve iz akovca. (iž)

Vatrogascima uruena priznanja i diplome Slavlje održano u petak imalo je, rekli bismo, obiteljski štih, a nazoio mu je i preloški gradonaelnik Dragutin Glavina te zamjenik meimurskog župana Mladen rižai. Na subotnjem slavlju pak su se okupila mnogobrojna meimurska te cirkovljanskom DVD-u prijateljska vatrogasna društva, kao i vrh Vatrogasne zajednice Meimurske županije. U kasno subotnje popodne vatrogasci su s ponosom prode ilirali mjestom, a u povorci je bio i lojzije Soboanec, pokrovitelj ovoga dvodnevnog dogaanja.

Goran Vlah i Franjo Vadlja - najmlai i jedan od trojice najstarijih lanova DVD-a Cirkovljan $aslužnim vatrogascima dodijeljena su odlikovanja, dok su Darko Vrhaj, Nikola Režek i Nino Najman primili diplome za položeni ispit vatrogasnog doasnika. (D.Mihoci)

Novi predsjednik rotarijanaca Krunoslav Varga i predsjednica inervilki Ružica Varga Na njima je budunost 120-godišnjeg DVD-a


Ljetne svaštice • Ljetne svaštice Pod starim hrastom sedi. Sedi las na elo joj visi. Moja ljubljena baka Z molitvenikom v roki spi. Valentino Poljski, 7.c OŠ ŠENKOVEC Pjesma objavljena u zborniku manifestacije Zbor malih pjesnika Zlatar 2007.

Moja obitelj

Ljetne svaštice • Ljetne svaštice Vrt ljubavi U vrtu prepunom crvenih ruža, ljubav se svakome pruža. u tom vrtu smo ja i ti moja najvea ljubavi. Marcel Rob, 3.b OŠ M. SREDIŠE

Povjetarac Jednog lijepog dana, zapuhao nježni povjetarac. zanjihao sve oko sebe. Leptiru i pelici krila raširio, a djecu na igru izmamio. Tea Cotter, 2.b PŠ ZEBANEC

Šaljiva obitelj Moja obitelj Veoma je neobina, Puna mašte i pustolovina. Mama Se ujutro rano budi, Pije crnu kavu I misli na svoju radnu slavu. Tata Na posao ve kasni I šizi mu glava. Lea još uvijek spava! Djed Se ve davno na posao otpravio, Ali je doma naoale zaboravio. Baka Smišlja što da kuha.

Tea Cotter, 2.b, PŠ ZEBANEC

Jedna joj muha ne da mira To baku jako živcira. A JA?! U obitelji najvea princeza, Koja nikom ne da Da je zeza! Lea Novak, 2.r OŠ ŠENKOVEC

Pod starim hrastom Protuletje je tu. Sonce je zasvetilo. Kraj potoka stoji hižica Meni srcu prirasla.

Moja obitelj ima pet lanova. Imam stariju sestru da me štiti, drugu sestru da me ui. Imam mamu i tatu koje jako volim. Cijelu svoju obitelj pazim i mazim. To je dar od Boga i nema ljepšeg od toga. Ivan Vinceti, 1.r PŠ MAKOVEC

Leonardo urin, 2.b, PŠ ZEBANEC gurno bježim! Evo je, dolazi! Veronika! Sipa hranu u moj akvarij! Život je divan! Katarina Sabol, 6.b OŠ STRAHONINEC

Ja, kornjaa

Pingvin i lasta

Da, to sam ja, Oscar, još sam živ. Danas sam se opet gušio u onome smradu. Veronika mi je opet zaboravila promijeniti vodu. Ponovno ah, to dijete, ja nju stvarno ne razumijem. Ona jede, diše, živi u istome, a ja sam joj, ini mi se, samo zeleni ukras u prljavoj vodi. Još prije godinu dana, plivao sam u prostranom, doduše prljavom, akvariju. Bio sam mala kornjaa u velikoj trgovini. Sve je bilo tako mirno, tiho, osjeao sam se tako bezbrižno, sve dok se nisu pojavile njih dvije - Mama! Gle, gle! - derala se jedna djevojica. S vremenom sam saznao da se zove Veronika. Pokazivala je prstom na mene i Casper, moju sestru. - Ali dušice, što e ti kornjaa? Radije u ti kupiti one nove hlae, pa znaš, one koje su tek sad ušle u modu, one crvene - pokušala se izvui starija gospoa. Veronikina majka, no djevojica ju prekine - Molim? Crvene hlae?! Mislim, slobodno ih ti kupi, ali nemoj oekivati da u ti ih ja nositi? - bezobrazno e djevojica. - A daj, mama, molim te! Brinut u se o njima, nazvat u ih Oscar i Casper, samo mi ih, molim te, molim te kupi! - dodala je milim, nježnim glasiem. I tako smo se Casper i ja naši ovdje. U meuvremenu je Casper pobjegla iza ormara, a ja i dalje živim u ovom kaosu. Nego, vratimo se mi današnjem danu. Gladan sam jer me Veronika opet nije nahranila. U nekoliko sam ve navrata pokušao pobjei, no nisam uspio. Ovaj akvarij mi je preuzak, ne mogu se ni okrenuti da negdje ne zaglavim. Zar ti ljudi ne shvaaju da ja više nisam ono malo zeleno stvorenje, nego sam ve prava velika odrasla kornjaa!? Prava odrasla kornjaa koja e uskoro biti bivša jer e umrijeti od gladi… ah, takav je život, moram se pomiriti s tim. Nada umire zadnja, sutra si-

Zalutala jedna lasta na Južni pol i srela pingvina. “Gdje li sam? Znaš li, prijatelju moj?” “Znam, na Južnom polu.” Zbunjena lasta ne zna kud sa sobom. “Što emo?” Pingvin se dosjeti: “Kad ve imaš velika krila, možeš me nauiti letjeti”. “Ti, ptica koja leti” prasne u smijeh. “Što je smiješno? Mi smo jedine ptice koje ne letimo, ajde naui me letjeti.” “Pih, nemam vremena za takve gluposti”, ponosno zamahne svojih dugim krilima i odleti. Sutradan pingvin naie na ozlijeenu, uplakanu lastu. “Što je bilo, prijateljice?” Kroz suze lasta odgovori: “Slomila sam krila, više nikad neu moi letjeti”.

“Ne brini lasto, ja u ti pomoi.” Nedugo nakon toga lasta poleti… Tea Tompoš, 6.a OŠ STRAHONINEC

Ljubav Volim nebo i ptice na njemu. Volim livadu i leptire koji po njoj lijeu. Volim da ljubav vlada svijetom, jer ona je jako lijepa. Može biti tužna ili sretna. Zaljubiti se može svatko pa makar na kratko. Jer ljubav je kao beskrajan dan može trajati dugo kao san. Ljubav ne možeš kupiti ali je od srca možeš dijeliti. Andreja Srnec, 6.c OŠ M. SREDIŠE

Gosti pjesnici • Gosti pjesnici Muno li je

Neka im rei

Obino li je krivotvoriti nemilosrdnu daljinu lažima?

Ako te budu pitali dojduega augustuša, neka im rei da si me napustio na sve vijeke. Neka im rei da mi je nesanica pazila noi. Neka im rei da su oblaki Misec pokvarili kot oduravanje naše poznanstvo. Neka im rei da nisam imala jur nikogar ki bi me tišio. Neka im ništ rei o kamenoj peršoni ka je prez parapla ekala godinastu kaštigu. Neka im rei da sam se kamogod otpravila kisela tišina je zvonila po prašni puti.

Pravedno li je obesastiti netaknuti bjelinu koracima? Vrijedno li je brojiti u pustoj tami tragove? Krivo li je zatajiti uz tvoje ime neuspjeh? Muno li je izjaviti da nieg nema od tebe, od mene?

Timea Horvath PETROVO SELO Gradiše - Maarska


15. srpnja 2008.

MOZAIK

55 MDS U MALOJ SUBOTICI organizirao humanitarni koncert

Novac namijenjen Centru za bol Županijske bolnice U nedjelju 13. srpnja u dvorani Doma kulture u Maloj Subotici održan je humanitarni koncert kojega je organizirao Meimurski demokratski savez s namjerom da se pomogne opremanje ambulante Centra za bol, novog odjela Županijske bolnice akovec. Pozivu na humano djelovanje odazvalo se 15 izvoaa koji su nastupili na nedjeljnom koncertu u kojemu je mogla uživati raznolika publika obzirom da je bilo i rock i zabavne glazbe. Meu ostalima nastupio je rock bend omedija, pjevala je i Nikolina Virgej, ali i primjerice pjevaki zbor UD-a iz Podturna, te mnogi meimurski pjevai. Nastupili su još i Marijan Jurini, Filip Hozjak, Vladimir ošir Tonka, Željko Pokupec Šero, Sanja Bacinger, Show time, Meimurski vrui kaj, Vulenek band, Pick up i Restart. vom priredbom prikupljeno je 2 tisue kuna dobrovoljnih priloga posjetitelja. Budui da je ranije održan humanitarni turnir u beli u $asadbregu MDS se može pohvaliti da je za potrebe

Nikolina Virgej

opremanja ambulante Centra za bol prikupio ukupno 3.200 kuna. va akcija nastavlja se u rujnu za kada je planiran humanitarni turnir u beli koji e biti održan u akovcu. Prema rijeima predsjednika MDS-a Željka Pavlica ambulanti centra za bol prikupljenim novcem kupit e se najpotrebnija oprema. (D.Mihoci;$.V.)

Za ulaz na koncert davao se dobrovoljni prilog

KULTNA BRIJANICA ponovno radi

Uenik ošišao uitelja ultna brijanica akovca na poetku ulice ralja Tomislava “pri Hinkiju” ponovno radi, zahvaljujui svojevrsnoj pobuni graana, koji su od elnika Grada akovca zahtijevali se se brijanica ne ukine. ako je poznato, nekadašnja brijanica na uglu ulica atarine $rinske i ralja Tomislava u akovcu u kojoj je zadnjih godina do odlaska u za-

služenu mirovinu radio majstor Ljudevit Gavez, zatvorena je i na njezinom je mjestu sada novinski kiosk. Brijanica je sad nanovo otvorena, a ulaz joj je iz ulice ralja Tomislava, a problem je to što nema sanitarne prostorije jer nije bilo mjesta. Na slici $. Vrzana: majstora Ljudevita Gaveza šiša mladi frizer Jurica, koji mu je bio uenik. (j)


RAZBIBIGA

56

ŠALA mala

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Gracki dom, gracka knižnica, gracki vitezovi...? D

ržavna služba, štera vse uje kaj drfe, Vu Lepoj našoj je dala vum gda je na poetko ovoga meseca juljuša biv potres vu Središo na Muri. To je vse nas presenetilo, a nejbole Serjanare jerbo je niši nikaj nej uv, a niti pak videv. |iv sam najgerek, jeli je to istina, pak sam pitav one šteri vse znajo. Serjanski oporbenjaki so mi rekli gda je nekši menši potres biv, ali to zato kaj se novi gradonaelnik (nejjakši i nejžmehkeši vu županiji) prešpancerav po nejmlajšemo i nejmenšemo našemo grado. Velijo, gda je to biv pravi potres, kak god slab, biv bi zrušiv staroga melina, šteroga sam paukove mreže držijo na nogaj. #li bi bila bar zažlepunula voda vu Muri. No, nekaj je, ipak bilo gda so aparati šteri to merijo zdrhtali.

V

e vidite kam nas je dopelala tua ravnopravnost spolova, ve nam puce pijejo bole i vej nek deki. furt se govori i piše gda so nam puce i žene zapostavljene. |rzas nebo išlo. Ve je dojšlo na to kaj bodo puce pile, a deki bodo magadili i akali kaj bodo dimo vozili. Na kaj bode to dojšlo, ljudi moji. Krme so pune mladih ljudi, pije se po dis-

kaaj, a oni šteri imajo meje penez oni kupuvlejo pijao po štacunaj i unda pijejo po parkaj, sinokošaj i šumicaj. Verjem gda ste uli kaj so nam policaji rekli: od etiristo pijane dece štere je našla policija sam štiri roditeli so dojšli pitat kaj se ipak pripetilo. $nate ve kak to ide: ma to se neši z nas norca dela, gde bi moj Tonek ili pak moja Šte ica vupala piti ili pak se, nedaj |ožek, napiti. verjem, isto tak, gda znate ono vjeno pitanje: kak more polek tuliko nas spametnih roditelov biti tak uda bedaste, oem rei, pijane dece. Moram vam rei: stvar je vu odgojo. k smo deco dobro odgojili i ak smo sigurni vu posel šteroga smo naprajli, unda se ne moramo bojati gda bodo nas policaji zvali kak so našli naše dete kak pijano, kak svija, spi vu škarpi polek ceste. No, ak vas ipak policaji pozovejo to vam je siguren znak gda ste negdi pogrešili vu odgojo i da morate (i vi i vaš odgoj) iti na popravni.

N

ejpredi je Qrad akovec prihvativ ponudo Županije za prodajo Doma hrvacke vojske, a mom posle toga je Županija prihvatila ponudu Qrada za kupijo

15. srpnja 2008.

toga istoga Doma. To je, brzas, tak moralo biti kaj so novinari meli kaj dva tjedne pisati. Kupija je rešena, novi gazda Doma je Qrad akovec, a županija si bode z grackim penezima zakrpala lukje vu prorauno. Nekaj drugo me vu tem poslo muoi, gvinta me kaj bode z onom steklenom vitrinom na vanjskomo zido Doma vu šteroj so slike naših meimorskih vitezova šteri so dali svoje živote za denešjo Lepo našo. Jeli bodo i te vitezovi prešli vu vlasništvo Qrada i jeli bodo ve te Županiski heroji postali gracki? Prinas vam je vse mogoe, ak je županiska knjžnica mogla postati gracka, unda bodo mogli (naši vitezovi i heroji) isto tak biti gracki. Najte me krivo razmeti, oem sam rei, gda bole da se bar neši briga za te naše heroje vu vitrini, nego niši, kak je to do ve bilo. |ila bi velika špot sramota da te naše heroje pozabimo.uv sam na jeni mesti kak so ve naši županiski revizori pali vu depresijo im so uli kak župan i županija ne priznajo jivoga nalaza. Najme kaj, to je za revizore nekaj novo, jerbo jim se to do ve nigdar nej

pripetilo. No, vse mora jempot biti prvi pot. # kaj nam je ve za naprajti? Revizori so na bolovanjo, a nalaz na ekanjo, a dok urlabi minejo vse se to bode pozabilo. Pak tre nekak zabavljati puanstvo vu te vroe i prevroe ljetne dneve i isto takše noi.

Natpis

Sendvi za ruak

Osjeti baka da joj se bliži kraj i ode kod kamenoresca da narui spomenik: - Sinko, ja bih htjela da na spomeniku ovako piše: “Roena nevina, živjela nevina i umrla nevina!” - Slušaj, bako, mislim da bi bilo bolje i jeftinije da napišemo ovako: “Vraena neotvorena!”

Umro Pero i došao u raj. Kad je došao prvi dan po ruak, #sus mu da topli sendvi. jde, dobro - misli si Pero. No, pogled mu pada dolje u pakao gdje se društvo oigledno dobro zabavlja uz roštiljadu. Sutradan opet Pero traži ruak, a #sus mu opet daje topli sendvi. U paklu opet roštiljada... # tako pet dana, on sendvi, a roštilj u paklu. Doe to njemu preko glave, pa ode #susu: - Pa kako to mi svaki dan imamo topli sendvi, a oni u paklu roštiljaju? - što bi htio? Ne da mi se raditi ruak za nas dvojicu.

P

ak valjda je naš ovek, gospon Dejan |uva, nekša vekša peršona vu toj hrvackoj kulturi gda je mogev celoga kulturnoga Upravnoga odbora dotirati vu akovec, tak gda ve vsi hrvaški kulturnjaki znajo gde je županija $rinskih. Najgerek sam, zakaj je zestanek nej biv vu našemo Staromo grado, šteroga so, još negda, zazidali $rinski, a mi se žnjim jako štimamo.

K

ak god se to skrivalo od javnosti i novinarov, ipak sam uspev zazvediti gda je neši kral, z dvoriša Staroga grada, kamena temeljca za spomenik: Oproštaj Petra $rinskog i Frana Krste Frankopana od Katarine dok so se ravnali vu |e. Qospon |acinger, z Muzeja, prosi gda mo se javijo vsi šteri o toj drskoj krai bilo kaj znajo. Najme kaj, oe kamena vrnuti predi nek bode spomenik gotov!

Automat Došao Mujo u Njemaku i vidio nekakav aparat na kovanice. Ubaci jednu kovanicu i ispadne kava. Ubaci on opet i opet kava. # tako ubacuje on jedan žeton za drugim, a iza njega se stvorio red. - Qospodine, možemo li i mi drugi doi na red? - upita ga netko iz reda. - Mujo igra dok Mujo dobiva!

Igra Sjede Fata i Mujo na klupi u parku: - Mujo, ‘ajd me malo fataj! - ree Fata. - ‘jd bježi onda!

Školski biser Kaže uitelj maloj Marici: - Marice, pokaži ti meni Sjevernu meriku. - # Marica kao prava štreberica odmah skoi i pokaže lijepo rukom na karti. - Hvala Marice. Sjedni - odlian kaže uitelj, pa pita malog #vicu: - Tko je otkrio meriku? - Pa, Marica uitelju!!!

Magarac i šah

Malo dijete

#graju Crnogorac i magarac šah, vidi to neki stranac pa se udi: - Uh, kako pametan magarac! Crnogorac: - Ma vraga je pametan, vodim ga 3:1!

$aljubio se mali #vica u uiteljicu, pa nekako skupi hrabrosti da joj kaže: - Uiteljice, ja vas jako volim, zaljubljen sam u vas i htio bih da mi budete žena! Uiteljica se malo zaprepasti, ali mu odmah odgovori da si ne može zamisliti život s malim djetetom, a #vica joj kaže: - Nema problema uiteljice, pazit u!

Najbolja stvar Pitaju mera što je najbolja stvar na svijetu? mer: - Havaji, klopa, žene... Pitaju Rusa što je najbolja stvar na svijetu? Rus: - Kamion vodke... Pitaju |osanca što je najbolja stvar na svijetu? |osanac: - Kad sam ono bio u vojsci na Triglavu, zima ‘82/’83., vani 20 ispod nule, pola etiri ujutro, ja kraj pei u kojoj gori vatra, grijem se, kad ulazi desetar i kaže: - Suljo, odmah na stražu! ... a ja nisam Suljo...

Sve za tebe Pita žena muža: - Što bi napravio kad bih ja pala u rijeku i poela se utapati? - Potrao bih u susjedno selo po pomo! - spremno joj odgovori muž. - h, pa to je selo jako daleko! - $a tebe draga, ja bih trao i još dalje!

Škola plivanja - Maši ruicama, Mujice, maši, maši, jedino babino! Jae, jae, Mujice, maši ruicama, maši... Lupaj nožicama! Maši, Mujice, maši... Eh, j... ga!

Jedna no užitka Proveli mrav i slonica burnu no zajedno! Ujutro se mrav probudi i vidi da je slonica mrtva, pa kaže: - jme, zbog jedne noi užitka morat u cijeli život kopati grob!

Krivica - Uzrok vaše nesree je alkohol. - Hvala vam, doktore, što ne bacate krivicu na mene!!

Cjenkanje - Da li bi spavala sa mnom za, recimo, 100 000 dolara? - Pa, da znaš, kad razmislim, bih. - za 5 dolara? - Kako se samo usuuješ? Što ti misliš, tko sam ja? - To smo ve utvrdili, sada se samo cjenkamo.

Kišobran Odlazei iz hotela, profesor je u sobi zaboravio kišobran. Kad se vratio, soba je ve bila izdana mladom branom paru. Kroz vrata su dopirali glasovi: - ija si ti mala djevojica? - Tvoja dragi! - ije su ovo male ruice? - Tvoje najdraži! - ije su ovo nožice? Nestrpljivi profesor s druge strane povie: - Kada doete do kišobrana, on je moj!

Gdje je Afrika? U zagorskom vlaku koji vozi radnike u $agreb na posao razgovaraju Jura i Draž: - uj, Draž, e znaš ti gde je ta frika? - Pa nemre biti daleko. U mojoj

irmi dela jedan rnec i sako jutro dojde z biciklom.

Što je to? Šetale se tri plavuše i naiu na neki trag. Kaže prva to je trag od zeca; Kaže druga to je medvjei trag; Trea nije stigla ništa rei prije nego ju je pogazio vlak.


15. srpnja 2008.

DOBRO JE ZNATI

57


15. srpnja 2008.

58 VREMENSKA PROGNOZA za iduih 7 dana

Ovog tjedna nema vruina VREMENSKA SLIKA: Poetkom tjedna, nakon prolaska atmosferskog poremeaja povezanog s plitkom ciklonom nad sjevernim Sredozemljem, iznad naši e se krajeva još zadržavati vlažan i hladniji zrak koji e pogodovati mjestiminom razvoju popodnevnih pljuskova. Sredinom tjedna temperatura e porasti uz više sunca, a prema njegovom kraju oekujemo utjecaj novog frontalnog poremeaja sa sjeverozapada koji e nam donijeti osvježenje s pljuskovima. VREMENSKA PROGNOZA: Utorak nam donosi povoljnije vrijeme. Oekujemo izmjenu sunanih i oblanih razdoblja. Uglavnom e sredinom dana i poslijepodne postojati mogunost za kratkotrajne pljuskove. Puhat e umjeren i pojaan sjeverozapadnjak koji nee dopuštati znatniji porast temperature zraka pa e nakon jutarnjih 13 do 15 najviše popodnevne vrijednosti biti izmeu 22 i 24 Celzijeva stupnja. U srijedu ujutro bi mjestimice moglo biti kratkotrajne magle, a zatim e biti djelomino sunano s umjerenom, ponegdje i poveanom naoblakom, no trebalo bi ostati uglavnom suho u veem dijelu Meimurja. Vjetar e biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Doekat e nas svježe jutro s temperaturom izmeu 12 i 14, a najviša e dnevna

zastati na vrijednosti oko 25 ili 26 Celzijevaca. etvrtak e poeti sunano, u jutarnjim satima s jakom rosom, ponegdje i kratkotrajnom maglom. Sunano vrijeme zadržat e se vei dio dana, ali se kasno popodne i naveer oekuje jai razvoj oblaka zbog približavanja novog frontalnog poremeaja. Mogui su grmljavinski pljuskovi, a nije iskljueno ni jae nevrijeme praeno tuom i olujnim vjetrom. Lagani jugozapadnjak naveer i u noi mogao bi okrenuti na sjeverac. Jutarnja temperatura slina ili stupanj-dva viša nego u srijedu, a dnevna bi se mogla popeti do 28 stupnjeva. U petak bi vrijeme trebalo biti promjenjivije i svježije. Uz umjerenu i poveanu naoblaku mogua su sunana razdoblja, ali povremeno i kiša ili pljuskovi praeni grmljavinom. Uz veinom slab vjetar jutarnja temperatura zraka malo e porasti, a najviša dnevna pasti u odnosu na etvrtak. Promjenjivo i nestabilno vrijeme nastavit e se i tijekom subote. Uz sunana razdoblja oekujemo promjenjivu naoblaku, a mjestimice i malo kiše ili lokalne pljuskove s grmljavinom za koje je vjerojatnost vea u popodnevnim satima. Vjetar veinom slab sjeverni, a temperatura zraka bit e niža od prosjene za

srpanj – jutarnja oko 16, a najviša dnevna izmeu 22 i 24 Celzijeva stupnja, uz pljusak i niža. Nedjelja bi nam mogla donijeti više sunanog vremena, ali ni tada nije posve iskljuena mogunost za slabu kišu ili kratkotrajne pljuskove. Lagani južni vjetrovito donijeli bi nam topliji zrak pa e doi do porasta popodnevna temperature zraka na vrjednosti izmeu 25 i 27 stupnjeva. Prognostiki modeli upuuju na to da bi nas poetkom novog radnog tjedna trebala zahvatiti i nova promjena vremena uz naoblaenje,

mjestiminu kišu i pljuskove s grmljavinom. S tom promjenom vjetar bi ponovno okrenuo na sjeverac uz pad temperature zraka. (prognoza izraena 14.7. u 9h)

PREGLED VREMENA od 7. do 13. srpnja

Olujna nedjelja Prošli ponedjeljak, 7. srpnja, je bio najneugodniji dan u ovom razdoblju. Južina, pad tlaka zraka i vruina mnogima su zadavali probleme i glavobolju, a uz temperaturu od 32 ili 33 stupnja koliko smo mjerili diljem Meimurja nije bilo lako ni u hladu. Krajem dana stigla je do nas hladna fronta i uzrokovala nastanak grmljavinskih oblaka s kojima je mjestimice bilo i tue, a na podruju središnje Hrvatske vjerojatno i dvije pijavice ili tornada – nad Medvednicom i na podruju Klenovnika u Varaždinskoj županiji. Nevrijeme je u tim krajevima nanijelo velike štete. Olujni sjeverni vjetar donio je hladniji zrak zbog kojeg se u utorak, kad je prevladavalo oblano vrijeme, temperatura ni u najtoplijem dijelu dana nije penjala iznad 22 Celzijeva stupnja. U srijedu je nakon svježeg jutra prevladavalo

sunano i vrlo ugodno vrijeme s najviših 26°C. Par kapi kiše zabilježenih u etvrtak rano ujutro nije promijenilo dojam uglavnom sunanog etvrtka s umjerenom naoblakom. Zapuhao je jugozapadnjak, tlak je poeo padati, a temperatura je porasla na 27°C – sve su to bili predznaci nove promjene vremena koji su se nastavili i tijekom vrueg i sparnog petka. Pravi ljetni dan u subotu je obilježila visoka temperatura zraka od 32 Celzijeva stupnja uz obilje sunca. No, nedjelja je donijela drugu priu. Blizina frontalnog poremeaja uzrokovala je nastanak jakih grmljavinskih oblaka koji su se iz Slovenije premjestili i nad Meimurje te donijeli nevrijeme s tuom i olujnim vjetrom, nažalost i materijalnom štetom! Još je gore bilo u Austriji gdje je poginula jedna osoba te u Sloveniji gdje ih je etvero ozlijeeno.

Meteorološki kalendar - 15.7.1841. god. tua u Bistri kraj Zagreba ozlijedila mnogo seljaka na polju - 16.7.1940. god. orkansko nevrijeme poharalo Slavoniju - 17.7.1962. god. u poplavi na podruju Nove Gradiške utopilo se 5 ljudi

Puka izreka tjedna “Grmljavica sadašnja ne daje iz raži i jema brašna”

U GORIANU održane II. Djeje sportske igre

Pobjednici dobili vrijedne nagrade Drugu godinu uzastopce u povodu proslave Dana opine Gorian udruga “Prijatelji” iz Goriana organizirala je Djeje sportske igre. Održane su na tamošnjoj Šoderici, a okupile su petstotinjak djece razliite dobi, ali i njihove roditelje. Oni su se natjecali u šest rekreativnih disciplina te nogometu i graniarima. Pokazalo se da je nogomet najbolje igrala ekipa “Bumbara i rlenki”, “Prijatelji” su zauzeli drugo mjesto, a ekipa “Dvoršakov most” bila je treeplasirana. Graniare su najbolje igrali natjecatelji ekipe “Ledo”, “Prijateljice” su bile druge, dok su “Latice” osvojile tree mjesto. U rekreativnoj disciplini skakanja u vrei najbolji je bio Dario Horvat, s jajetom u žlici najbolje je trala Maria Mohari, dok je u disciplini gaanja loptom ponajbolji rezultat postigao Dario

Alka je bila jedna od natjecateljskih disciplina

Igre je osmislio Zvonimir Lepoglavec - Lepi (drugi slijeva) i svakom natjecatelju podijelio majice

Bari. U igri stolicama prva je bila Viktoria Stanko, dok su u igri “Gorika republika” pobijedili Franko i Mario Detoni. U djejoj alki prvi su bili Nikola i Ivica Ivanovi, I ove godine sponzori Djejih igara, koje je osmislio, organizirao i vodio Zvonimir Lepoglavec – Lepi, bili su široke ruke te su osigurali vrijedne nagrade pa je prvoplasiranima podijeljeno pet bicikala, jedan tobogan, šest pari rola, biciklistike kacige i pizze. Povrh toga, svaki natjecatelj dobio je na poklon majicu s logom II. Djejih igara. Valja istaknuti da je pokrovitelj natjecanja bila opina Gorian, pa su pobjednikim ekipama i pobjednicima nagrade dijelili naelnik opine Mario Mohari te predsjednik Opinskog vijea Stjepan Ribari. (D.Mihoci)

Pobjednici su dobili ukupno šest bicikala

Disc Golf klub Zrinski za sada broji 8 lanova

U MEIMURJE stigao novi sport

Osnovan prvi Disc Golf klub u Hrvatskoj Prije koji mjesec u akovcu je osnovan prvi Disc Golf klub u Hrvatskoj. Nazvan Disc Golf Zrinski, klub je tada službeno zapoeo s radom, iako je upoznavanje s igrom zapoelo još krajem 2007. godine. Naime, ideja za osnivanje samog kluba javila se nakon što se Predrag Peršak, sada predsjednik kluba, vratio s puta iz Amerike gdje je bio upoznat s tim sportom. Rije je o sportu koji je veoma slian tradicionalnom golfu, osim što su palica i loptica zamijenjeni posebnim diskom izraenim od plastike i košarom od lanaca. Cilj same igre je sa što manjim brojem bacanja ubaciti disk ili frizbi u košaru. Inae, Disc Golf spada u skupinu Flying disc, u kojoj uz Disc Golf postoje još dvije kategorije Ultimate i Freestyle. Izmislili su ga hippiji poetkom 70-ih godina iz inata prema standardnom golfu koji je poznat kao elitistiki sport. Potreban teren za Disc Golf nema osobitih zahtjeva. Može se koristiti najobinija livada, no postojanje stabla, grmlja i slinih prirodnih prepreka daju draž samoj igri. Disc Golf klub Zrinski kupio je zemljište, tako da je trenutano u izgradnji igralište u Urbanu, na kojem e se postaviti osnovni teren do 9 koševa. Idue se godine Disc Golf klub Zrinski planira ukljuiti u srednjoeuropski turnir na kojem bi sudjelovale Austrija, Slovaka, Maarska,

Cilj igre je sa što manjim brojem bacanja ubaciti disk ili frizbi u košaru Slovenija i Hrvatska. Uz to planira se da se barem dva turnira održe ovdje u Meimurju. Iako broji 8 lanova, sa svoja 4 lana Sašom Novakoviem, Nebojšom Buvaem, Radulom Mikiem i Predragom Peršakom, Disc Golf klub Zrinski sudjelovao je u mjesecu svibnju na turniru u Hebalmu, gdje su lanovi pokazali svoje sposobnosti i vještinu. U sklopu “Sportskog ljeta” organizirana je ljetna škola disc golfa za uenike osnovnih škola koja e se održati od 4. do 9. kolovoza kod novootvorenog sportsko - gimnastikog centra “Aton” u Nedelišu. U ovom kratkom vremenu mnogo toga je napravljeno, što je za svaku pohvalu. Ovim putem pozivaju se svi zainteresirani, od najmlaih do najstarijih, da se prikljue ovom novom i izuzetno zanimljivom sportu. ( H. Zear)


15. srpnja 2008.

DOBRO JE ZNATI

59


U AKOVCU ODRŽAN VELIKI MEUNARODNI ATLETSKI MITING

SJAJAN REZULTAT MLADOGA MEIMURSKOG TENISAA

Trijumf Meimurja na “Kup Gastro Group”

Brat i sestra Hižman srušili meimurske rekorde

Karlo Škvorc osvojio turnir 2. kategorije U-14

NATJECANJE ORAA MEIMURJA održano u Gorianu

Pobjednik Nikola Kolari iz Savskee Vesi Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i Udruga oraa Meimurja organizirali su u subotu 12. srpnja u Gorianu 4. Županijsko natjecanje oraa. Pokrovitelj natjecanja bila je Meimurska

županija, a dobar domain Poljoprivredna zadruga tikva golica iz Goriana. Nakon što je Suzana Paji iz HZPSS-a Meimurske županije, ujedno tajnica društva oraa, po-

Ove godine na natjecanju oraa sakupilo se i dosta navijaa

Oranje konjskom zapregom ve se odavno ne vidi u Meimurju. Konji su, doduše, bili malo nemirni zbog mnoštva ljudi, a plug koji dugo nije upotrebljavan pomalo rav, no brazda je ipak lijepo ispala

zdravila nazone i pojasnila kriterije natjecanja, zamjenik župana Mladen Križai otvorio je natjecanje te naglasio da županija daje punu podršku natjecanju oraa kao temeljnoj vještini svakog poljoprivrednika. Ove godine okupilo se i oko dvije stotine promatraa i navijaa, tako da podrška natjecateljima nije izostala. Od 19 prijavljenih, na startu u Gorianu se po vrelom suncu našlo ukupno 11 oraa.

Pobjednik ovogodišnjeg natjecanja oraa je Nikola Kolari iz Savske Vesi, drugi je bio Dalibor Tkalec iz Strahoninca, trei Ivan Kolari iz Savske Vesi te etvrti Nino Maretko iz Draškovca. Prije samog poetka oranja traktorima i modernim plugovima, demonstrirano je oranje uz pomo konjske zaprege, koje je u poetku malo zapinjalo, no ubrzo su nastajale lijepe brazde.

Djevojke u ljetnim haljinama volim ... Ljeto je u punom jeku, a srce nemilice prži. Zato, kako bi se zaštitili, razliiti špiceri prakticiraju razliite odjevne kombinacije. Mlade djevojke odjenule su se u ljetne haljinice. Nešto stariji znaju da se nije predobro po ljeti previše razgolititi jer odjea, ako je pravilno izabrana, može biti dobar izolator vruine i štititi od opasnih sunevih zraka. Nisu bez veze beduini u pustinji zamotani. Svima preporuujemo svjetlije boje, odjeu od prirodnih materijala, materijale otvorenog tkanja jer bolje propuštaju zrak, kao i šire krojeve koji e olakšati kretanje na vruini. Ali dobro, šarene ljetne haljinice na mladim, zgodnim djevojkama svakako je ljepše za vidjeti. A ako nije rije o ljetnoj haljinici, onda je o zgodnoj suknjici. Špicerice ih i te kako znaju izabrati zanimljive i vrijedne pažnje, kao i u svim moguim bojama. Ono što bi po ljetnoj vruini trebao biti obavezni dodatak definitivno su šeširii i kape. Ovaj tjedan tog su se pravila držali samo pripadnici jaeg spola. Mladi oevi nedostatak kape nadomještavaju neodoljivim dodatkom, svojim preslatkim djetetom.

Detalj s natjecanja

www.mnovine.hr

AKOVEKI DRUGOLIGAŠ ODLINO ZAPOEO PRIPREME

Međimurske novine 671  

Međimurske novine 671