Page 1

június 2013.

X X I I I . é v f. 3 . s z á m

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság lapja

MLBKT

Az ország első Logisztikai Magiszterei Okostelefonok az ellátási láncban Átadták az ELA kiválóság díját Báthory Zsuzsanna: Felelősséggel a szakma iránt

E-útdíj 2013

Az ellenőrzéssel nem lesz gond


Tudunk tíz nyomós okot, amiért érdemes logisztikai vagy beszerzői másoddiplomát szerezni a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Érdekel? masoddiploma.logisztika.hu  •  +36 1 267-8740


Tartalom Hírek Chikán Attila bevezetője 2 Rövid hírek 3 Sajtófigyelő 6 Karrier 7 Fenntarthatósági hírek 38

Kiemelt témáink Útdíj melléklet 24 Összegyűjtöttük a használat­ arányos elektronikus útdíj bevezetése körüli szakmai viták anyagait. Vélemények, konferenciabeszámoló, képzésajánló 14 oldalon.

Interjúk Portré Báthory Zsuzsanna - Felelősséggel a szakma iránt 10

Szolgáltatóból stratégiai partner 15 Bemutatjuk a Sanofi beszerzési szervezetét. Az EIPM – Peter Krajlic „Az év beszerzési szervezete” címét megszerző csapat magyarországi vezetőjével beszélgettünk.

Fókuszban Sanofi – Kiszolgálóból stratégiai partner

15

Szakmai írások Trendfigyelő 13

Elemzések kutatások Az ellátási lánc teljesítménye Okostelefonok és táblagépek jövője a vállalkozások életében

18 20

Az ellátási lánc teljesítménye18 Gelei Andrea cikkéből kiderül, mennyire alkalmasak a termelési és logisztikai folyamatok teljesítménymérésének elvei és módszerei az ellátási lánc mérésére?

E-útdíj Mi fán terem az e-útdíj Szakmai szervezetek véleménye A használatarányos útdíj bevezetésének hatása az ellátási lánc szereplőire A flottakövetők szerint Beszámoló az MLBKT által szervezett e-útdíj konferenciáról Mit mond a szakma az e-útdíjról? Tipikus kérdése az útdíjról

24 25 29 30 31 33 36

A Logisztikai Híradó médiaajánlata 2013 Típus

Formátum

A 2013/3. szám szerzői: Bagi Barbara, Báthory Zsuzsanna, Chikán Attila, dr. Gelei Andrea, Hajas Gabriella, Holics Szilvia, Karmazin György, Kiss Péter, Kőhegyi Anita, Krázli Zoltán, Némon Zoltán, Schopp Attila, Willinger Nikolett

w w w.logisztika.hu

Kifutó (mm)

Árak

B II., B III.

205 x 273

215 x 283

290 000 Ft

205 x 273

215 x 283

330 000 Ft 250 000 Ft

1/1 oldal

177 x 233

205 x 273

215 x 283

2x 1/3 fekvő (átfutó)

374 x 77,5

410 x 95,5

420 x 105,5

180 000 Ft

116,5 x 233

134,5 x 273

144,5 x 283

180 000 Ft

1/2 oldal fekvő

177 x 114

205 x 132

215 x 142

150 000 Ft

1/2 oldal álló

86,5 x 233

104,5 x 273

114,5 x 283

150 000 Ft

1/3 oldal fekvő

177 x 77,5

205 x 95,5

215 x 105,5

100 000 Ft

1/3 oldal álló

56,5 x 233

74,5 x 273

84,5 x 283

100 000 Ft

1/4 oldal fekvő

PR cikk/ álláshirdetés

Vágott (mm)

B IV.

2/3 oldal álló Hirdetés

Méret (mm) Tükör (mm)

177 x 55

80 000 Ft

1/4 oldal álló

86,5 x 114

80 000 Ft

1/6 oldal fekvő

86,5 x 77,5

55 000 Ft

1/6 oldal álló

56,5 x 114

55 000 Ft

800 leütés

60 000 Ft

2500 leütés

200 000 Ft

Rövid hír kép nélkül 1/1 oldal képpel

Lapzárta: II. 2., IV. 2., VI. 2., VIII. 2., X. 2., XII. 2. Megjelenés: II. 28., IV. 28., VI. 28., VIII. 28., X. 28., XII. 28. Anyagleadás: pdf, 300 dpi felbontás

Logisztikai Híradó 2013/3   01


Bevezető

Útdíj és stratégia

Chikán Attila főszerkesztő, az MLBKT társelnöke

Az elmúlt hetek kétségkívül legnagyobb érdeklődést kiváltó logisztikai fejlemé­ nye volt hazánkban az elektronikus útdíj bevezetésével kapcsolatos előkészületek felpörgése. Számos fórum, sajtóorgánum és dokumentum foglalkozott az üggyel – lényegileg egyetértve abban, hogy a rendszer bevezetése indokolt, csak nem ilyen részlegesen átgondolt és előkészített állapotban. Ezt tükrözi az MLBKT állás­ foglalása is, mely szerint „…a bevezetés előtt álló rendszer a jelenlegi formájában komoly problémákat fog okozni a szállí­ tásokban.” Látványosan és örvendetesen aktív a logisztikai közélet. Mintha a vállalatok és a társadalmi szervezetek után mostanra (néhány év késéssel) a gazdaságirányító intézmények is felismerték volna, hogy a logisztika gazdasági fejlődésünk kulcste­ rülete. Sorra születnek fontos dokumen­ tumok (elkészült a Középtávú Logisztikai Stratégia tervezete, készül a Nemzeti Közlekedési Stratégia, folyamatosan na­ pirenden van a Duna Stratégia, kormány­ határozat született a V0 beruházás előké­

szítéséről, hangsúlyos a logisztika szerepe a 2014-2020 EU támogatások felhasz­ nálásának terveiben), tulajdonképpen őszintén örülhetünk a fejleményeknek. Épp ezért nagy baj, hogy a jelzett do­ kumentumok elkészítésében és a vég­ rehajtásban is gyakran hiányzik mind a részletek kimunkálására vonatkozó szakmai igényesség mind pedig az egyes részterületek koordinációjára, harmoni­ zálására való hajlam. Nem hiába javasolta az MLBKT már lassan egy évtizede, hogy jöjjön létre egy olyan, magas szintű koor­ dinációs intézmény, amely képes kijelölni a fő haladási vonalakat - a részek kimun­ kálásához a megfelelő szakértelemmel rendelkező szakemberekhez, csoportok­ hoz, szervezetekhez fordulni -, s meg­ valósítani a tervek integrálását, s ennek jegyében történő koordinálását. Amíg erre nem kerül sor, addig bizony arra számíthatunk, hogy a jó szándékú és szakmailag indokolt lépések is nem stra­ tégiai átgondolásra alapozva, hanem bot­ ladozva történnek meg – mint ahogy ezt most az útdíj ügyében látjuk. l

MI IS ZÖLDEK LETTÜNK! Az MLBKT nyomdai anyagai megfelelnek a legmagasabb környezeti és szociális elvárásoknak. Logisztikai Híradó A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság hivatalos szaklapja. Főszerkesztő: CHIKÁN ATTILA Felelős szerkesztő: KŐHEGYI ANITA Szerkesztőségi munkatársak: CSEPELY KRISZTINA, HOLICS SZILVIA, HORVÁTH EDIT. A Logisztikai Híradó kereskedelmi forgalomban nem kapható, zárt terjesztésű szaklap. ISSN 2061-6333 Megjelenik évente 6 alkalommal. Előfizetési díj: egy évre 10.000,- Ft + 5% áfa (egyösszegű fizetés esetén). A szerkesztőség címe és elérhetőségei: 1061 Budapest, Király u. 12., Tel./fax: 267 8740, 267 9619, e-mail: hirado@logisztika.hu, www.logisztika.hu; www.mlbkt.hu. Hirdetésfelvétel: SZÖLLŐSI ANDERA: 20 970 8280 Kiadja: A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság. Borítóterv: ROOIBUSH GRAFIKA. Tipográfia: Papp Gyula. Előkészítés: Pipaszó Bt. Nyomda: FOLPRINT – A ZÖLD nyomda, Budapest. Felelős vezető: FODOR JÁNOS, kereskedelmi igazgató. A szaklapban megjelenő fizetett hirdetések tartalmáért a Kiadó és a Szerkesztőség semminemű felelősséget nem vállal.

02  Logisztikai Híradó 2013/3

w w w.logisztika.hu


Rövid hírek Összefognak a logisztikai szolgáltató központok és a magyar dunai kikötők

A közös szolgáltatások fejlesztését tűzték ki célul abban az együttműködési meg­ állapodásban, amelyet június 6-án írt alá a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) és a belvízi forgalomban meghatározó, dunai kikötőket teljes körűen képviselő Magyar Dunai Kikötők Szövetsége. A két szerve­ zet a vízi, a közúti és a vasúti áruszállítás kombinációjával olyan kiszámítható, kör­ nyezetkímélő és gazdaságos megoldások­ kal szeretné segíteni megbízói versenyké­ pességét, amelyekkel a Duna vízállásából eredő kockázatok csökkennek és a hasz­ nálatarányos útdíj okozta fuvarköltségek mérséklődnek. A Magyarországon bejegyzett fuvaro­ zó vállalatok tavaly az áruk alig 3 százalé­ kát, azaz 7,9 millió tonnát továbbítottak vízi úton, míg a belvízi forgalom aránya Nyugat-Európában ennek több mint a duplája, 8 százalék. A vízi áruszállítás széleskörű elterjedését a Duna magyar­ országi szakaszának kiszámíthatatlan vízállása akadályozza, pedig ez a szállítási mód környezetkímélő és gazdaságos len­ ne a logisztikai szolgáltatók számára. Fajlagosan, a közúthoz képest akár 60 százalékkal, a vasúthoz viszonyítva 35 százalékkal kedvezőbb áron lehet árut szállítani vízen egy-egy Duna-menti vi­ szonylatra, 70 kilométeres elő- és utófu­ varozással számolva. A használatarányos útdíj bevezetése a közúton akár 30 száza­ lékkal is megnövelheti a fuvarköltséget. A két szervezet szerint a megbízók­ nál mérséklődne a költségnövekedés, ha meghatározott esetekben vízi úttal kombinált szállítási módot vennének igénybe. A vízi szállítás hosszabb menet­ ideje önmagában nem jelent hátrányt, a megnövekedett szállítási idő alatt ugyanis raktározási időt lehet spórolni, amivel to­ vábbi 3-8 százalékos költségmegtakarítás érhető el.

Szállítmánybiztosítás: évente 1,5 milliárd forint kárt térítenek meg a biztosítók

Szállítmánybiztosításból a magyarországi biztosítók évente összesen 2-3 milliárd forintos díjbevételt érnek el, miközben a károkra fordított összeg évi 1-1,5 milliárd forint között mozog. A CIG Pannóniánál az elmúlt évben az egy káreseményre ju­ w w w.logisztika.hu

tó átlagos kárráfordítás mintegy 400 ezer forint volt. A károk mintegy 80%-a a biz­ tosítónál közlekedési balesetből, helyte­ len rakodásból, illetve a hűtőberendezés meghibásodásából származott. A biztosító tapasztalatai szerint a kár­ események eredete a szállított áru jellegé­ től is nagyban függ. Darabáru (pl. élelmi­ szer-, textil-, papír-, faipari cikkek) szál­ lításánál a mechanikai igénybevételből származó károk a legjellemzőbbek, így gyakoriak az áru rázkódásából, leeséséből adódó sérülések, ezen kívül előfordul a szállítmány részleges vagy teljes eltulajdo­ nítása is. Az ömlesztett termékeknél (pl. gabonaszállítmányoknál) ezzel szemben az áru szóródása, átázása, a belső pára­ lecsapódás illetve a mikroorganizmusok okozta penészesedés, valamint a bakté­

riumok, rovarok, rágcsálók okozta károk jelentik a legnagyobb veszélyforrást. A szakértő szerint a károk elleni vé­ dekezési mód nagymértékben függ a szállítás módjától és az áru jellegétől is. Általánosságban elmondható, hogy a mechanikai igénybevételből adódó sé­ rüléseket az áru jellegének megfelelő csomagolással, megfelelő rakodással és rögzítéssel, vagy például a páratartalom szabályozásával lehet megakadályoz­ ni. Csomagolás esetén különösen nagy szerepet játszik az ún. paletta, valamint zsugorfólia használata. Lényeges tényező lehet a károk megelőzése szempontjá­ ból az is, hogy az ömlesztett rakomány kirakása után a járművek és konténerek rakterét megfelelő módon kitisztítot­ ták-e. A legszigorúbb védelmi előírásokat kétségtelenül a lopásérzékeny árucikkek szállítására alkalmazzák a biztosítók: a biztonsági ponyva vagy zárt fuvareszköz ma már minimumnak mondható, de az áru jellegétől, értékétől függően szüksé­ ges lehet váltott sofőr alkalmazása, vagy őrzött parkolók igénybevétele is.

Módosul a közbeszerzési törvény

Másfél évvel hatályba lépése után várha­ tóan július 1-től módosul a közbeszerzési törvény, részben az uniós források lehí­ vását lehetővé tevő gyorsító és egyszerű­ sítő szabályokkal, illetve új eljárásfajtát is bevezetnek. A Országgyűlésnek benyúj­ tott tervezet a Országgyűlés honlapján olvasható: (http://www.parlament.hu/ internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ ckl=39&p_izon=11112 ) Augusztusi számunkban részletesen beszámolunk az elfogadott változtatá­ sokról.

Egymilliárd forintos alap kínai-magyar kereskedelmi együttműködésre

Egymilliárd forintos induló tőkéjű ke­ reskedelmi fejlesztési alapból kaphatnak támogatást magyar kis- és közepes vál­ lalkozások kínai termékek beszerzéséhez és forgalmazásához jelentette be Takács Zsolt, a projektet koordináló CECZ Kö­ zép-Európai Kft. ügyvezető igazgató­ ja. A CECZ Közép-Európai Kft. a kínai Central European Trade and Logistics Cooperation Zone Co. Ltd. (CECZ) ma­ gyarországi leányvállalata. A CECZ által életre hívott kereskedelmi és logisztikai övezet a kínai kormány gazdasági támo­ gatását is élvezi. A kereskedelmi fejlesz­ tési alap finanszírozásában a gazdasági övezetben létrehozott vegyesvállalatok részesülhetnek. A projekt azt a középtávú célt is szol­ gálja, hogy ezen keresztül Magyarország a kínai kereskedelem európai terjesztési központjává váljon. A fejlesztési alap egy­ milliárd forintos indulótőkéje a további­ akban bővíthető.

Készül a Forest Papír gyártó és logisztikai bázisa Lábatlanon

A terveknek megfelelően halad a Forest Papír gyártó és logisztikai bázisának építése Lábatlanon, a gépalapokat már kialakították a készülő csarnokban. A volt Piszkei Papírgyár egy részén épülő beruházás finanszírozásához 812 millió forintos európai uniós támogatást nyer­ tek el. A munkálatok során felújítanak és bővítenek egy négyezer négyzetméteres üzemcsarnokot. A fejlesztés következő fázisaiban a cég öt év alatt a jelenleg még több helyszínen folyó termelést és raktározást a lábatlani Logisztikai Híradó 2013/3   03


Rövid hírek szabb távon pedig 100 új munkahelyet teremt. Ifj. Kasza Lajos, a belföldi magán­ személyek által birtokolt társaság ügyve­ zetője elmondta, hogy a cég nagyrédei te­ lephelyén felépülő 9800 négyzetméteres üzemcsarnokban petpalackok újrahasz­ nosításával tojástartókat fognak készíte­ ni, 100 százalékig exportra. A jászberényi központú cégcsoport egyebek között hőszigetelő elemeket, akkumulátorokat,

üzembe vonná össze. A projekt teljes ér­ téke mintegy hatmilliárd forint. A vállalat termékeinek 20 százalékát Magyarországon értékesítik, 80 százalé­ kát 14 országba exportálják. A száz szá­ zalékban magyar tulajdonban lévő Forest cégcsoport tíz cégből áll, Magyarország legnagyobb háztartási és közületi papír­ termékeket gyártó és forgalmazó cégcso­ portja.

Június közepén avatták az Audi új gyárát Győrben

A június 12-én felavatott új győri gyár mintegy 900 millió euróból épült fel. Ebben az üzemben gyártják a társaság nemrég bemutatott A3 limuzinját. A kez­ detben csak a kisalföldi megyeszékhelyen készülő modellel a legnagyobb globális piaci szegmensbe, a kompakt limuzinok kategóriájába lép be a Volkswagen-cso­ porthoz tartozó autógyártó. A társaság ezzel évi 125 ezerre nö­ velheti (tavaly 33 és fél ezres) járműki­ bocsátását. A gyárbővítéshez több helyi nagyberuházás is kapcsolódik. Mintegy kétmilliárd forintból bővítik és fejlesztik a közeli Pér – alapvetően az Audi-gyárat kiszolgáló – repülőterét, így ott Airbus 320-as és Boeing 737 kategóriájú gépek is leszállhatnak. Az év végén indult és hónapokon belül befejeződik az Audi logisztikai parkjának építése. A projekt korábbi közlés szerint 30-35 millió eurós vállalkozás.

Tojástartógyárat épít a Jász-Plasztik Nagyrédén

Május 30-án helyezték el Nagyrédén a Jász-Plasztik Kft. új tojástartógyárának alapkövét. Az 1,9 milliárd forintos beru­ házással épülő gyár az ősz elején meg­ kezdi a termelést, kezdetben 30, hos�­ 04  Logisztikai Híradó 2013/3

festékeket, szigetelőanyagokat, háztartási tisztítószereket és fröccsöntött terméke­ ket állít elő, logisztikai és autóértékesítő szolgáltatást is nyújt. Összesen mintegy ötezer embert foglalkoztat Magyarország mellett Romániában és Szlovákiában.

Háromszázmilliós fejlesztés a Gyermelyinél

A cég mintegy 241 millió forint értékben csomagoló-, rakodó- és emelőgépeket vásárol, valamint 93 millió forintot fordít építési feladatokra. A tésztagyár csoma­ golókapacitásának növelését, valamint az alapanyagok és a késztermékek raktárá­ nak automatikus összeköttetését valósítja meg egy 330 millió forintos beruházással a Gyermelyi Logisztikai Kft. A lisztcsomagoló és a késztermék tá­ roló összeköttetésének megvalósításával teljesen automatikussá válik a betárolás, az új rendszer segítségével alacsonyabb csomagolási, logisztikai költségek mellett nagyobb hatékonysággal lesz képes mű­ ködni a társaság.

Az Apple áll az ellátási lánc ranglista élén

Május végén tette közzé a Gartner idei toplistáját a legjobban teljesítő ellátá­ si láncokról. A lista élén ismét az Apple szerepelt, megelőzve a McDonaldsot és az Amazont. A 4. és 5. helyen viszont új cégekkel találkozunk: az Unileverrel és az Intellel. A 25-ös listára további 3 új cég ke­ rült fel: a Ford, a Lenovo és a Qualcomm.

A rangsort 5 összetevő alapján állít­ ják fel: vállalati vélemény (25%), Gartner vélemény (25%), 3 éves súlyozott eszköz­ arányos nyereség adatok (ROA) (25%), készletforgási sebesség (15%) és a három éves jövedelem növekedés súlyozott mér­ téke (10%) alapján. Az idei lista értékelésének egyik fő üzenete a keresletvezérelt vezetés. A listavezetők már előbbre járnak a teljes ellátási láncot átfogó fejlesztésekben és eddig nem várt szinergiákat fedeztek fel. (Az egyik fogyasztási cikket gyártó cég a vevőkiszolgálás költségeinek mérésével szegmentációs törekvéseit is támogatta az üzleti érték növelésében.) A legjobbak a növekedés motorjának tekintik már az ellátási lánc menedzsmentet, így náluk megváltozott az ellátási lánc szervezet szerepköre is és jellemzőek a kereszt­ funkciós csapatok. A vezető ellátási lán­ cok harmadik megkülönböztető jellem­ zője, hogy új módszerekkel igyekeznek az ellátási lánc tehetségek eszére és szívére hatni, és külön figyelmet fordítanak arra, hogy megismerjék motivációjuk alapjait.

A „Top 25”

  1 Apple   2 McDonald’s   3 Amazon.com   4 Unilever   5 Intel   6 P&G   7 Cisco Systems   8 Samsung Electronics   9 Coca Cola Company 10 ColgatePalmolive 11 Dell 12 Inditex

13 Wal-Mart Stores 14 Nike 15 Starbucks 16 PepsiCo 17 H&M 18 Caterpillar 19 3M 20 Lenovo Group 21 Nestlé 22 Ford Motor 23 Cummins 24 Qualcomm 25 J ohnson & Johnson

Új piacokon a Dachser Food Logistics

A Dachser és a Raben Fresh Logistics stratégiai megállapodást kötött, ami le­ hetővé tette a Dachser hűtött szállítási megoldásainak kiterjesztését Kelet-Eu­ rópára. Az élelmiszeripari termékek kiszállítását Lengyelország, Csehország és a Balkán területén ezentúl a Fresh Logistics fogja végezni. Az új partner teljes körű gyűjtőszállít­ mányozási hálózatot működtet öt ország­ w w w.logisztika.hu


Rövid hírek ban. Minden Németországból érkező küldemény kettőtől három munkanapos futamidővel szállítható ki Csehországba és Lengyelországba, attól függően, hogy a német felvételi cím milyen messze ta­ lálható a felvevő háztól. A Dachser-hez hasonlóan a Fresh Logistics is részletes szállítmányinformációkat és digitális átvételi bizonylatot szolgáltat az ügyfele­ inek kérésükre. Az együttműködés által a Fresh Logistics lesz a Dachser legna­ gyobb élelmiszerlogisztikai partnere. A Liegl & Dachser élelmiszerlogiszti­ kai központja Biatorbágyról látja el ügy­ felei logisztikai igényeit. Az ISO 9001 és a HACCP tanúsítványok után az IFS Logistics szabvány auditáltatása újabb bi­ zonyítéka a vállalat minőségi szolgáltatá­ sainak. Az élelmiszerlogisztikai központ 8300 négyzetméteren kínál raktározási szolgáltatásokat.

Hazai vasúti járműgyártás

15 év után ismét elindul a több mint százötven évre visszatekintő hazai vasúti­ jármű-gyártás. A MÁV-START Zrt. szol­ noki járműjavítójában bemutatták az ott készülő InterCity-prototípusokat, me­ lyeknek tervezését tavaly kezdték meg. A bemutatott két IC+ kocsi közül az egyik kilencvenszázalékos, a másik hat­ vanszázalékos készültségi állapotában van, azaz még folyik összeszerelésük. A légkondicionált szerelvényeket ellátták a hordozható számítógépek, mobil eszkö­ zök használatához szükséges elektromos csatlakozókkal, valamint Wi-Fi biztosítja az ingyenes internetezés lehetőségét. Az új IC+-vagonok GPS-vezérelt, fedélzeti és audiovizuális utastájékoztató-rendszerrel rendelkeznek és belső videofelügyeleti rendszer működik rajtuk. Ezek a kocsik óránként 200 kilométeres sebességű nem­ zetközi forgalomra is alkalmasak. A tervek szerint egy hónapon belül ke­ rül fogóvázra a jármű, majd a feljáróajtók és a klímaberendezés üzembe helyezése következik. A típusvizsgálatok a nyáron indulnak, a hatósági engedélyeztetés után már idén szállíthatnak utasokat az Inter­ City-kocsik a belföldi és a nemzetközi forgalomban egyaránt. Amennyiben a prototípusok jól vizsgáznak, és megva­ lósul a sorozatgyártás, akkor a MÁVGépészet Zrt.-nél közel kétszáz új mun­ kahely megteremtésére nyílik lehetőség, ezenfelül a hazai járműipari beszállítók­ w w w.logisztika.hu

nál további 200-250 fős munkahelybőví­ tés is lehet.

Stratégiai megállapodás a fuvarozókkal

A fuvarozók versenyképességének javí­ tása érdekében a Kormány e-útdíj kom­ penzációs megállapodást kötött a magán­ tulajdonos árufuvarozókkal. A megálla­ podást a kormány részéről Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter írta alá, míg a fuvarozókat Dittel Gábor, a Magánvál­ lalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete ügyvezető főtitkára, dr. Vereczkey Zol­ tán, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesü­ lete elnöke, valamint Wáberer György, a Waberer’s International Zrt. elnök-vezér­ igazgatója és a Nemzeti Összefogás Fuva­ rozói Fórum elnöke képviselte. A megállapodás célja, hogy az autó­ pályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, a megtett úttal arányos díj bevezetésével egyidejűleg sor kerüljön a magántulajdonos árufuvarozók ver­

senyképességét javító intézkedésekre, valamint biztosított legyen számukra az e-útdíj fizetés finanszírozhatóságát lehe­ tővé tevő, államilag támogatott forgóesz­ közhitel konstrukció. E célkitűzés megvalósítása érdekében a megállapodás három ponton biztosít je­ lentős kedvezményt a fuvarozók számára: csökken a légrugós gépjárművek és pótko­ csik után fizetendő gépjárműadó, a hasz­ nálatarányos e-útdíj 7,5 százaléka levonha­ tóvá válik a helyi iparűzési adóból, továbbá az e-útdíj fizetését szolgáló kedvezményes forgóhitel konstrukció kerül kialakításra. A kormány a megkötött stratégiai megállapodást a szakma sikerének tekin­ ti, amely elősegíti az e-útdíj rendszerre való áttérést a fuvarozók számára. A ha­ tékony együttműködés és partnerség érdekében a felek közös szándékukat fejezték ki, hogy 2013 novemberében az e-útdíj bevezetésének és alkalmazásának

tapasztalatai alapján ismételten áttekintik a megkötött megállapodást, az együtt­ működési lehetőségeket.

A HP az E2open-t választotta globális beszállítói együttműködések platformjául

A felhő-alapú platform a globális beszer­ zési folyamatok konszolidációját szolgálja majd. Ezzel lehetővé válik a beszerzési folyamatok nagyobb mértékű centralizá­ ciója; a beszállítók képesek lesznek csök­ kenteni az átfutási időket, készleteket, így a vevőkiszolgálás költségeit. A platformot minden HP termék esetében használják majd. Ezzel a megoldással a HP és part­ nerei valósidejű adatokat elemezhetnek, amely birtokában megalapozottabb dön­ téseket hozhatnak.

High-tech üzemmódra váltott a Kiss B. csoport új logisztikai központja

Magyar fejlesztésű, precíziós raktárkeze­ lési és logisztikai rendszer beüzemelésé­ vel indította el új nagykereskedelmi köz­ pontját a Kiss B. Cégcsoport. Az infor­ matikai fejlesztés révén 20-30 százalékkal gyorsabb és pontosabb lesz az árumozgá­ sok követése a 840 millió forintból létre­ hozott, modern logisztikai központban. A nagykereskedelmi centrum az or­ szág minden részéből számítógépen fogadja a megrendeléseket, és a magyar informatikai rendszer irányítja a raktár­ ban az áru leszedését, előkészítését és a szállítás ütemezését. A magasraktári, tárhelyes elhelyezést igénylő létesítményben vezeték nélküli kapcsolattal (wifi) elérhető digitális sze­ mélyi asszisztensekkel (PDA) történik az áruk betárolása, leszedése, komissiózása, valamint a belső raktári mozgások keze­ lése. Az informatikai alkalmazások révén 20-30 százalékkal gyorsabb és pontosabb lesz az árumozgások követése, emellett töredékére csökken a papírfelhasználás. A megoldást szállító informatikai cég szerint, az utóbbi időkben oly mértékben csökkent a nagykereskedelmi szektor ár­ rése, hogy elengedhetetlenné vált a rak­ tárak automatizálása. Ma már nem en­ gedhetik meg maguknak a vállalkozások, hogy a raktári alkalmazottak percekig keressék a termékeket, nem tévedhetnek a szavatosság lejárati dátumában, és elen­ gedhetetlen az optimalizált, költséghaté­ kony fuvarszervezés, komissiózás is. l Logisztikai Híradó 2013/3   05


Sajtófigyelő A beszállítók nem értik az Y generációt Supply Management, 2013. június 16.

Az Acquity Group felmérése szerint, amelyben 207 beszerző tevékenységét vizsgálták, a 18-35 év közötti szakemberek 90 százaléka intézi a beszerzést on-line csatornán, míg ugyanez az arány a 46-60 év közöttiek esetében 45, a 60 év felettiek esetében 29 százalék. A kutatás a beszer­ zői tevékenység vizsgálata során különb­ ségeket talált a piackutatási szokásokat, a lojalitást, a beszerzési gyakoriságot és csatornákat, valamint a vevőkiszolgálási igényeket illetően is az Y generációba tar­ tozó beszerzők gyakorlatában. Pl. fiatalok a megfelelő beszerzési forrás felkutatásá­ ra sokkal több időt hajlandóak rászánni. A fiatal beszerzők hozzá vannak szokva az on-line vásárlási megoldásokhoz, de kevésbé ismerik a B2B e-kereskedelmi megoldásokat. A beszállítóknak pedig alkalmazkodniuk kell, B2B irányba is fej­ leszteniük kell a webes hozzáférést.

Élelmiszerbiztonsági rangsor Food Logistics, 2013. június

2012-ben létrehozott egy új in­ dexet, az Élelmiszer­ biztonsági indexet. A felmérés során 105 országot vizsgáltak meg, és az élelmi­ szerrel való ellátás széles köre, a magas jövedelmek, a más kiadásokhoz képest alacsony élelmiszerre fordított kiadások, valamint a mezőgazdasági kutatás-fej­ lesztésre fordított magas összeg miatt az EIU az Egyesült Államokat, Norvégiát és Dániát sorolta a rangsor első három helyére. Magyarország a 25. helyezést érte el.

Olcsó ruhák nagy ára Supply & Demand Chain Executive, 2013. május.

Banglades a ruhagyárak országa. Mos­ tanában többször került reflektorfénybe az ország az ott létesült ruhagyá­ rakban történt tüzek, egyéb ka­ tasztrófák miatt. Az ország 4,5 mil­ lió lakosa dolgozik a ruhaiparban, ezek 80 százaléka vidéki városokból érkezett, alacsony iskolázottságú nő, akik havi 37 dol­ lárért dolgoznak. A legutóbbi, Rana Plaza-ban történt eset után a na­ gyobb gyártók, mint a H&M és a C&A megállapo­ dást kötöttek szi­ gorúbb tűzvédelmi Teljes körű megoldások előírások alkalma­ az intralogisztika zásáról. Az ellátási minden területén lánc kockázatainak www.jungheinrich.hu tudatos menedzs­ mentjére még az alacsony termelési költségű országok­ ban is fordítani kell,

Az Economist Intelligence Unit (EIU)

06  Logisztikai Híradó 2013/3

mert a katasztrófák miatt fellépő károk mértéke nagy lehet.

Az autóipar szerkezeti átrendeződése Vezetéstudomány, 2013. június

A tanulmány a globális autó­ipari gyártó vállalatok válságra adott reakcióit foglalja össze. Rámutat, hogy a re­cessziónak ko­ ránt sincs vége és az iparág globális átren­ deződése jelenleg is zajlik. Megjelent az az üzleti modell, amely szerint a gyártást kiszervezik komplex, gyártási szolgálta­ tást kínáló vállalatoknak, és amely jelen­ tős veszélyforrás az alacsony munkabérre alapozott versenyképességgel operáló ke­ let-közép európai országok számára.

A lean menedzsment és a leadership jellemzők kapcsolata a magyar vállalati gyakorlatban Vezetéstudomány, 2013. április

A nemzetközi szakirodalom a vezetőt a lean termelés bevezetésének és fenntar­ tásának kulcsfigurájaként azonosítja, en­ nek ellenére kevés empirikus kutatás fog­ lalkozott eddig a vezetőkkel kapcsolatos kérdésekkel. A kutatók a cikkben bemu­ tatják, melyek azok a vezetési jellemzők, amelyek egy jól működő lean termelővál­ lalat vezetőjéhez kapcsolódnak. Ezek jel­ lemzők az együttműködés, a delegálás, a teljesítmény- és a fejlődésorientáltság.

A francia elnök avatta az új konténerhajót Logistics Business Magazine, 2013. június 7.

A CMA CGM Jules Verne a világ legnagyobb konténerha­ jója (16.000 teu) francia zászló alatt hajózik, és június ele­ jén maga a francia elnök, Fran­ cois Hollande avatta fel Marseilles-ben, a CMA CGM csoport alakulásának 35. év­ fordulóján. A hajó 396 méter hosszú, 54 méter széles és fel van szerelve az összes lehetséges környezetvédelmi berende­ zéssel. Az Ázsia és Észak-Európa közötti áruforgalmában fog szerepet vállalni. Készítette: Nagy Judit w w w.logisztika.hu


Karrier Logisztikusok a levegő tisztaságáért: Radó Dezső Díjat kapott Dr. Bóna Krisztián

A teherforgalom a mindannyiunk egész­ ségét károsító légszennyezés egyik jelen­ tős forrása. A gépjárművek által a levegő­ be bocsátott legveszélyesebb szennyező anyag a PM10, vagyis a rendkívül apró méretű részecskék. Az Európai Kör­ nyezetvédelmi Ügynökség tanulmánya szerint a PM10-szennyezés következ­ tében Magyarországon évente mintegy 16 ezer ember hal meg idő előtt, és ezek az emberek átlagosan több mint 10 évet veszítenek az életükből. A Közlekedés­

tudományi Intézet adatai szerint nálunk a közlekedési eredetű PM10 csaknem 70 százalékáért a tehergépkocsik a felelősek. Ez a helyzet azonban nem elkerülhe­ tetlen sorscsapás: rendelkezésre állnak azok a technikai és szervezési módsze­ rek, amelyekkel teherfuvarozás okozta szennyezés számottevően csökkenthető. Ennek érdekében kezdte meg együttmű­ ködését évekkel ezelőtt a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja és a Le­ vegő Munkacsoport. Többek között így jött az ötlet egy olyan díj megalapítására, amely elősegítené ennek a folyamatnak a népszerűsítését. A „Logisztikusok a levegő tisztaságáért” címmel meghirde­ tett kezdeményezéshez csatlakozott a Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézet (ITDP), a Magyar Logisztikai, Beszerzé­ si és Készletezési Társaság (MLBKT), a Magyar Közgazdasági Társaság Logisz­ tikai Szakosztálya és a Pannon Egyetem. A díjat a jeles környezetvédő szakember­ ről, Dr. Radó Dezsőről nevezték el a kez­ deményezők. A Radó Dezső Díjat első alkalommal Dr. Bóna Krisztián okleveles közleke­ désmérnöknek, a Budapesti Műszaki w w w.logisztika.hu

és Gazdaságtudományi Egyetem Köz­ lekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara Anyagmozgatási és Logisztikai Rendsze­ rek Tanszéke tanszékvezető-helyettesé­ nek, az Adversum Tanácsadó és Szolgál­ tató Kft. szakmai vezetőjének ítélte oda a bíráló testület. A díjat a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek 7. Országos és 2. Nemzetközi Konferenciáján, 2013. május 23-án Sárváron adta át Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke, aki mél­ tató beszédében hangsúlyozta: Dr. Bóna Krisztián a városi teherszállítás okozta környezeti ártalmak csökkentése érdeké­ ben kiemelkedő tudományos és oktatói munkát, publikációs tevé­ kenységet végzett és végez. Az üzemgazdasági szintű logisztikai ismeretek át­ adása mellett hallgatóinak oktatja azt is, miként cél­ szerű egy-egy település szintjén úgy megoldani az áruszállítás és a kapcsoló­ dó tevékenységek folyama­ tait, hogy azok minél ki­ sebb környezeti terheléssel járjanak. Dr. Bóna Kriszti­ án egyúttal jelentős kuta­ tási tevékenységet is végez ezen a téren, amelybe szintén bevonja hallgatóit, illetve ösztönzi őket az önálló kutatásokra a city logisztika terén. Ennek köszönhetően egyebek mellett már szá­ mos javaslatot dolgoztak ki Budapest lo­ gisztikai rendszerének olyan fejlesztésére, amellyel számottevően csökkenteni lehet a levegőszennyezést és egyéb környezeti ártalmakat.

Stavros Kazakos a CHEP új Country Managere

A CHEP – a világ vezető szolgáltatója a raklap- és konténerkezelő megoldások terén – Stavros Kazakost nevezte ki a Közép-Európai és a Balkáni térség (Cseh Köztársaság, Szlovákia, Szlovénia, Ma­ gyarország, Románia, Horvátország és Szerbia) Country Managerének, aki Da­ vid Cuenca-t váltja ebben a pozícióban. David a továbbiakban a CHEP Ibéria Ge­ neral Managere lesz. Stavros a CHEP pozíciójának megerő­ sítését tűzte ki céljául a Közép-Európai és a Balkáni térségben. „Nagyon örülök ennek a változásnak. Ez az új feladat igazi kihívást jelent szá­ momra és remélem, hogy nagyban hoz­

Stavros Kazakos

zájárulhatok a CHEP fejlődéséhez eze­ ken a reményteli piacokon. “ – mondta Stavros.

Az MLBKT 2013 márciusától hirdette meg megújított tanúsítási rendszerét, a Logisztikai Magiszter címet. Örömmel tesszük közzé az első Logisztikai Magiszterek listáját: Dr. Bóna Krisztián

logisztikai rendszertervező egyetemi docens Adversum Kft. BME Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék krisztian.bona@adversum.hu krisztian.bona@logisztika.bme.hu Szakterület: raktári és üzemi logisztikai rendszerek tervezése logisztikai rendszerek működésének modellezése

Dr. Bóna Krisztián

Logisztikai Híradó 2013/3   07


Karrier kereslettervezés és készlettervezés ellátási-elosztási hálózatok optimalizálása

Déri András

Kiss Péter

elnök Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság

ügyvezető Logisztika Rendszertechnikai Kft.

Mondovics János

Kiss Péter Déri András

deria@chello.hu Szakterület: Vállalati és ágazati logisztikai stratégiák Üzleti folyamatok meg- és áttervezése IT rendszerek bevezetése IT szakértői rendszerek Projektmenedzsment Vállalati döntési rendszerek Adminisztrációs és dokumentációs rendszerek

peter.kiss@logisztika.hu Szakterület: ellátási lánc menedzsment, beszerzés, termelés tervezés, raktározás, disztribúció

Dr. Kovács János

egyetemi docens Széchenyi István Egyetem

Szakterület: igény és értékesítés előrejelzés fejlesztése (vállalati stratégiai és operatív szint), gyártási és logisztikai rendszer modellezés (anyagáramok optimalizálása, gépelrendezés tervezés), készletezés optimalizálása, ICT rendszerek fejlesztése a logisztikai folyamatokban, logisztikai tervezési folyamatok fejlesztése (collaborative planning), elosztási-ellátási hálózatok fejlesztése; áruáramok elemzése (zöld logisztika, intermodalitás); logisztikai folyamatok analízise, multifaktoros folyamategyensúly elemzés;

Capt. Szalma Béla

Partner & Ügyvezető igazgató Plimsoll Kft. & Centroport Kft.

Karmazin György

Tulajdonos – ügyvezető igazgató BI-KA Logisztika Kft. karmazin.gyorgy@bi-ka.hu Szakterület: közúti fuvarozás, szállítmányozás, logisztika, ellátási lánc menedzsment

Dr. Kovács János

kovacs@sze.hu Szakterület: IT, IT-biztonság, logisztikai informatikai rendszerek,

Mondovics János Karmazin György

08  Logisztikai Híradó 2013/3

ügyvezető Bonitat Kft bonitat@bonitat.eu   mondovics.janos@gmail.com

Capt. Szalma Béla

szbela@plimsoll.hu & szbela@centroport.hu Szakterület: Nemzetközi szállítmányozás Hajózás Kikötők

l

w w w.logisztika.hu


Új szinten az élelmiszer-logisztika

Bemutatkozik az European Food Network A jövőben tizenkét európai élelmiszer-logisztikai szolgáltató fog együttműködni egy erőteljes, határokon átívelő szövetség keretében. A „European Food Network” megbízható, nemzetközi élelmiszer-logisztikai szolgáltatásokat nyújt, egységes szabványok szerint. Október 1-től bevezetésre kerül a hálózatban az új „vivengo” termékcsalád is. Az élelmiszerpiac egyre inkább elmozdul a nemzetközi környezet irányába – és ve­ le együtt mi is – nyilatkozta Alfred Miller, a Dachser Food Logistics ügyvezető igazgatója a júniusi müncheni logisztikai szakvásáron, ahol bemutatásra került az új európai élelmiszerhálózat. Tizenkét európai élelmiszer-logisztikai szolgálta­ tó kötött megállapodást és hozott lét­ re egy nemzetközi szállítási hálózatot, amely Európa nagyobb részére kiterjed. Az együttműködés keretében a hálózat egészében lehetőség nyílik a temperált (+2–+7 fok), fagyasztást nem igénylő szállítások igénybevételére, mindezt egy központilag meghatározott követelmény­ rendszer felügyeletével. – Ma már az általunk megnyert élel­ miszer-logisztikai tenderek több mint fele nemzetközi szolgáltatást igényel – mondta Miller. – A kiskereskedők és a termelők egyre inkább nemzeti határai­ kon átnyúló elosztási struktúrákat ter­ veznek. Az a célunk, hogy választ adjunk ezekre az igényekre, és az European Food Network keretében nemzetközi megol­ dásokat kínáljunk az ügyfeleinknek. Ez magában foglalja a központilag meghatá­ rozott szolgáltatási és minőségi feltétele­ w w w.logisztika.hu

ket, valamint a közös nemzetközi szab­ ványokat, például a folyamatok, a doku­ mentáció, az informatikai interfészek és a felelősség terén. Az eredmény: Az eu­ rópai szinten működő élelmiszer-logisz­ tika mostantól gyorsabbá, átláthatóbbá és megbízhatóbbá válik. A hálózat vezetését és irányítását a Dachser tartja kézben. Az üzletet a partnerek kölcsönös bizalma, vala­ mint egyedülálló piacismeretük szava­ tolja. Minden csatlakozott tag kiváló kapcsolatokkal rendelkezik az európai kiskereskedőkhöz és termelőkhöz. Az European Food Network összekapcsolja az élelmiszer-logisztikai szolgáltatók sz­

aktudását a kontinens egészén, egy olyan rendszert kialakítva, amely minden igé­ nyre választ ad. Együttesen az hálózat megközelítőleg 1,2 milliárd euró bevételt termel élelmis­ zer-logisztikai tevékenységből, csaknem egymillió raklaphellyel rendelkezik ezen a termékek számára, és 3500 járművet üze­ meltet. Az elkövetkező hónapok során további partnerek bevonása tervezett. Miller ismertetette az European Food Network küldetését: „az Európai élelmis­ zerlogisztika szolgáltatók vezetőjévé vál­ ni, az európai élelmiszeripar megbízható és állandó szereplőjeként.”

Új, az egész hálózatra kiterjedő, egységes termékcsalád: a vivengo

Október 1-től fokozatosan bevezetésre kerül az új termékcsalád. A vivengo szol­ gáltatások egységes szállítási feltételeket és informatikai hátteret nyújtanak a szál­ lításokhoz. A futamidőket egységesen számítják ki az előre meghatározott kilo­ méter távolságok alapján, valamennyi, a hálózatban résztvevő telephely esetében. A kevésbé időérzékeny “vengoflex” meg­ oldáson túl, a “vengospeed plus” opcióval

lehetőség nyílik a vasárnap és ünnepna­ pon lebonyolított sürgős és különleges kiszállítások teljesítésére is. A termékek októbertől lesznek elérhetőek a meghatá­ rozott országokban.

A Dachser bemutatása

2012-ben a nemzetközi logisztikai szol­ gáltatóként tevékenykedő Dachser össze­ sen 4,41 milliárd euró bevételt termelt, és 49,8 millió szállítmányt kezelt, összesen 37,5 millió tonna súlyban. 2012.12.31-én a Dachser 21.650 munkatársat alkalma­ zott 347 telephelyén. További informáci­ ókért kérjük, keresse fel a weblapunkat: www.dachser.com l Logisztikai Híradó 2013/3   09


Portré

Felelősséggel a szakma iránt Munkájának ellátása mellett szakmája helyzetét is elkötelezett társadalmi szerepvállalással igyekszik javítani Báthory Zsuzsanna, a Bosch több pozícióban is bizonyított menedzsere. Hitvallása egyszerű: mindenhol és mindenben a legjobbat keresi. 10  Logisztikai Híradó 2013/3

– Mikor döntötte el, hogy a logisztikusi pályát választja? – Azt már gimnazista koromban tudtam, hogy közgazdász szeretnék lenni. Debreceni születésű vagyok, és nem mintha nem lennének ott kiváló egyetemek, de a legjobbat akartam, ezért a fejembe vettem: vagy a Corvinus, vagy semmi. Nem is mentem el máshova fel­ vételizni, de végül is sikeresen felvételt nyertem oda 2001-ben. Az egyetemen már harmadévesen elkezdtem demonstrátorként dolgoz­ ni a Vállalatgazdaságtan Intézetben, de egy ideig még nem tudtam választani a vezetés és szervezés, illetve logisztika és ellátási lánc menedzsment szakirá­ nyok között. Végül az utóbbi mellett döntöttem: tetszett az Intézetben folyó munka, jól el tudtam képzelni magam ebben a szakmában. Fontosak ugyan a vezetési ismeretek is, de arra gondoltam – és később a pályám ezt igazolta is –, hogy ha valakiben felfedezik a vezetői vé­ nát, akkor azt a jó munkahelyek különféle képzésekkel segítenek kibontakoztatni. – Mi vonzotta a Bosch-hoz? – Talán a véletlen is közrejátszott ab­ ban, hogy ott kezdtem el dolgozni. Az intézetben láttam egy felhívást, hogy a Bosch gyakornokokat keres a hatvani egységébe. Egy barátom javaslatára men­ tem el interjúzni, és nem bántam meg. Érdekes és vonzó volt a cég és a feladatok is, így diplomázás után is maradtam ott. – Elég sokféle munkakörben dolgozott ott már eddig is… – Szerencsére nagyon sok feladatban kipróbálhattam magam. Folyamatfejlesz­ tési munkatársként kezdtem, majd ezen a területen lettem szakcsoport-, majd később csoportvezető. Az izlandi vul­ kánkitörést követően logisztikai krízis­ menedzsmenttel foglalkoztam egy ideig, majd visszakerültem a technikai vonalra, és a folyamatfejlesztésért és ipari mérnök­ ségért felelős osztály vezetését láttam el. Utána megint egy újfajta lehetőség jött. A Bosch kétévente rendez úgyneve­ zett gyártási konferenciát, amit 2012-ben – a cég történelmében először – Német­ országon kívül, Magyarországon tartot­ tak, és ennek a szervezését, előkészületeit irányítottam én a hatvani gyárban. Jelen­ leg a Kolozsváron épülő új Bosch-gyár elindításához kapcsolódó termék- és gyártósortranszfereket intéző magyar csapatot irányítom. w w w.logisztika.hu


Portré – És mindemellett még maradt az egyetemen is. – Szerettem a Boscht, de szerettem az egyetemi munkámat is, nem szívesen választottam volna közöttük. Szeren­ csémre a főnökeim mind a két helyen bátorítottak, hogy nem kell választanom, csinálhatom párhuzamosan a kettőt, így maradtam PhD-hallgató is. Ez persze meglehetősen megterhelő volt, munka után sokszor autóba pattantam, és men­ tem Hatvanból Budapestre előadásokat hallgatni. Később már nem tudtam ilyen intenzitással csinálni, a tanítással is fel kellett egy időre hagynom, de remélem, hamarosan végre meg tudom szerezni a PhD-fokozatot. – Viszonylag hamar bekapcsolódott az MLBKT munkájába, sőt vezetésébe is. Mondhatni egyenes út vezetett a társasághoz a Vállalatgazdaságtan Intézetből? – Az biztos, hogy sok, az MLBKTben is aktív kollégát már az egyetemen megismertem. Soha nem volt kérdéses számomra, hogy tagja akarok lenni a társaságnak, és nem csak azért, mert

w w w.logisztika.hu

2006-ban első helyezést értem el a Diplo­ mamunka Pályázaton. Ahogy az egyete­ men, úgy a szakmai karrierem során is a legjobbaktól akarok tanulni, márpedig a logisztikában az MLBKT megkérdőjelez­ hetetlen szakmai tekintélyű és megkerül­ hetetlen szervezet; aki aktívan részt vesz a munkájában, az nem marad ki a logisz­ tika főáramából. Az viszont számomra is meglepetés – no és persze óriási meg­ tiszteltetés – volt, hogy jelöltek, majd meg is választottak elnökségi tagnak, és most a szakma nagy neveivel dolgozha­ tom együtt. – Ha már nagy nevek: az elnökségben ön a legfiatalabb. Ön szerint volt a megválasztásában egyfajta fiatalítási, „vérfrissítési” szándék? – Ennek megválaszolására aligha én vagyok a legilletékesebb, de elképzelhető­ nek tartom, hogy ez is szerepet játszott. Volt is bennem némi „vizsgadrukk” az el­ ső elnökségi ülésen, de örömmel tapasz­ taltam, hogy a korom egyáltalán nem jelent hátrányt. Kikérik a véleményemet, számítanak a Boschnál szerzett tapaszta­ lataimra, kapcsolataimra, én pedig azon

vagyok, hogy az MLBKT segítségével előmozdítsam a tagvállalatok közötti szakmai információáramlást. – Nem egészen két éve aztán a Lean Tagozat vezetését is átvette az MLBKT-ban. – A tagozat korábbi vezetője, Demeter Krisztina kért fel erre, én pedig hosszas gondolkodás után végül nem tudtam nemet mondani. Korábban is és akkor is pontosan ezzel foglalkoztam a Boschnál, így felelősséget éreztem és érzek most is ezen szakmai terület iránt. Annyiban szerencsés helyzetben vagyok, hogy én már gyakornoki koromtól kezdve a fo­ lyamatfejlesztés légkörében és szemléle­ tében élek, nem kell korábbi rossz előí­ téleteket, beidegződéseket elfelejtenem. De terveim szerint csak most év végéig vezetem a tagozatot, mert jövőre már a Nemzetközi Tagozat feltámasztásán sze­ retnék dolgozni. – Ez a szakmai felelősségérzet vitte a LEAN Enterprise Institute-ba is? – Részben igen. Amikor másfél évvel ezelőtt megalakult az LEI Magyarországi Egyesülete, és felkértek elnökségi tagnak, úgy éreztem, nem bújhatok ki a feladat alól. Azért is tartottam fontosnak elvállal­ ni, hogy az MLBKT Lean Tagozata és az új szervezet összehangolt tevékenységet folytathasson, és fölösleges rivalizálás he­ lyett inkább egymást erősítsék. Szerintem ezt sikerült is elérni, hiszen idén már közös rendezvény is volt és lesz is még. – Hogyan látja Magyarországon a LEAN helyzetét? Hatékonyan alkalmazzák, vagy még sok vele kapcsolatban a félreértés, az esetleges csoda­ várás? – Meglehetősen vegyes a kép. Számos nagyvállalat az anyacégétől készen kapja a termelési rendszert, amit aztán esetleg tovább is fejleszt. Mások maguk vágnak bele az alkalmazásába, néha kényszerű­ ségből, máskor önként, a fejlődés utáni vágytól hajtva. Elindultunk a jó irányba, de még hosszú utat kell megtenni, és az itthoni eszköztár sem áll olyan ma­ gas szinten, mint tőlünk nyugatabbra. Viszont nehéz a folyamatfejlesztésben jártas szakembereket találni; sokszor könnyebben működik, ha házon belül neveljük ki a szakértőt. – A LEAN esetében mennyire működik a tudástranszfer a beszállítói láncban, tudnak a kisebb magyar cégek tanulni a multinacionális partnerektől? Logisztikai Híradó 2013/3   11


Portré – Erre egyre több lehetőség és példa van. A Bosch is működtet célzott beszál­ lító fejlesztői programokat, és ezeknek ré­ sze lehet a LEAN folyamatfejlesztés is. Ez egyébként mind a két félnek érdeke: saját folyamatainkat is jócskán megkönnyítjük azzal, hogy javítunk a beszállítók műkö­ désén, ők pedig más területeken is hasz­ nosíthatják a tőlünk kapott szemléletet, módszereket. De sokszor a kisebbektől is lehet tanulni, a tudásátadás nem csak egy irányban folyhat. A most betöltött szere­ peimben is azt érzem az egyik legfonto­ sabb feladatomnak, hogy elősegítsem a szereplők közötti információáramlást, a legjobb gyakorlatok, a tudás átadását. – Megjelent a LEAN Magyarországon az autóiparon kívül is? – Bár a bölcsője valóban az autógyár­ tásban van, a LEAN bármilyen iparágban megállja a helyét. Már itthon is számta­ lan olyan, a szolgáltató szektorban műkö­ dő vállalat van, amely irodai folyamatok fejlesztésére alkalmazza – mégpedig sikerrel – a LEAN-t. A módszer teljesen alkalmas erre, csak ki kellett fejleszteni a megfelelő eszközöket, és időt kellett hagyni, hogy mások is felismerjék az eb­ ben rejlő lehetőségeket. – Hol látja a legnagyobb hiányosságokat Magyarországon a LEAN alkalmazásával kapcsolatban, hol van a legtöbb tennivaló? – A termelőcégek már többnyire isme­ rik a LEAN módszereket, de sok esetben nem tudnak hatékonyan élni ezekkel, nem tudják önállóan alkalmazni őket.

Aktívan az esély­egyenlőségért

Nekik tanácsadó partnerekre vagy éppen benchmarkingra lehet szükségük, hogy magasabb szintre tudjanak lépni – ezért is lehet fontos az iparági szereplők közöt­ ti szakmai együttműködés, eszmecsere, a konferenciák, rendezvények. Óriási szük­ ség lenne a magyar nyelvű szakirodalom­ ra is, különösen a legújabb eredmények, eszközök, megoldások bemutatására.

Báthory Zsuzsanna – számos egyéb elfoglaltsága mellett – a Bosch „Sokféleség és esélyegyenlőség” kampányának egyik arca is. A multinacionális cég nagy figyelmet fordít arra, hogy minden munkavállalójának egyenlő esélyeket kínáljon, a sokszínűséget pedig több aspektusban (nők és férfiak, generációk, nemzetköziség, munkakultúrák) igyekeznek biztosítani. „Kezdetben tartottam attól, hogy nőként, mégpedig fiatal nőként kerülök vezető pozícióba műszaki területen – mondja Báthory Zsuzsanna. – Később rá kellett jönnöm, hogy a Boschnál egyenlőek a feltételek az előmenetelben, így szívesen és hitelesen képviselem a céget az esélyegyenlőségi rendezvényeken”. Mint mondja, szükség van a női vezetőkre, mert olyan tulajdonságokat tudnak behozni a menedzsmentbe, amelyek a férfiakra kevésbé jellemzők. Érzelmileg érzékenyebbek, intuitívabbak, kreatívabb megoldásokra éreznek rá, kevésbé akarnak domináns pozícióba kerülni, ami a munkakultúrára is jó hatással van. „Nem kivételezést akarok a nőknek, nem kell több lehetőség, mint másoknak, de a feltételek legyenek azonosak. Azért vállaltam fel, hogy segítek ebben, mert látom, hogy a Boschnál ez működik, és akkor miért ne működhetne máshol is?”, teszi fel végül a kérdést a szakember. 12  Logisztikai Híradó 2013/3

A szolgáltatószektorban az alapvetőbb felvilágító tevékenységre kell helyezni a hangsúlyt. Az igény ott is megvan a fo­ lyamatok fejlesztésére, de sokszor nem tudják, hogy a termelővállalatoknál hasz­ nált módszereket hogyan lehet irodai fo­ lyamatokra alkalmazni. – Nem egészen tíz éve kezdte a karrierjét, de már eddig is nagyon sok mindent csinált. Hogyan képzeli a következő 10-20 évet? – Konkrétumokat nem tudok mondani, de az biztos, hogy a mögöttem lévő nyolc évnyi Boschos tapasztalatot még sokkal többel szeretném kiegészíteni. További vállalati területeket is be szeretnék járni, még több rálátást akarok szerezni a folya­ matokra, és egy ekkora cégnél erre szeren­ csére számos lehetőség adódik. Könnyen el tudom képzelni, hogy egy másik szak­ mai területen vagy egy másik országban folytatom a Boschnál a munkát. Arra büszke vagyok, hogy soha nem én keres­ tem az új feladatokat, hanem mindig a ki­ hívások találtak meg engem, én pedig min­ dig örömet találtam a munkámban, cégen belül is és azon kívül is. A barátaim mindig azzal viccelődnek, hogy a Boschtól megyek majd nyugdíjba, és talán úgy is lesz. Schopp Attila w w w.logisztika.hu


Trendfigyelő

Még mindig nyomás alatt az ingatlanok Némi hozamemelkedésről és erős nyomás alatt lévő bérleti díjakról árulkodik a negyedik alkalommal publikált Market Sentiment Survey, az Eltinga, a Portfolio.hu és az RICS közös kutatása. Az általános ingatlanbefektetési hangulatot illetően azonban egyre optimistábbak a megkérdezett ingatlanpiaci szakértők, az RICS magyarországi tagjai. A következő 6 hónapra javulást várók aránya az elmúlt másfél évben soha nem volt ennyire magas, a kutatásban részt vett ingatlanosok közel harmada szerint jobb lesz a piaci hangulat fél év múlva. Legfontosabb megállapítások

A bérleti díjakra nehezedő nyomás továbbra is jól kitapintható. A legtöbb in­ gatlankategóriában a tipikus bérleti díjak vagy csökkentek vagy stagnálnak. Ez a trend ráadásul nem csupán az elmúlt hat hónapra, hanem az elmúlt másfél évre is igaz. Továbbra sem tűnik úgy tehát a felmérés alapján, hogy a budapesti bérleti díjak elérték volna a mélypontjukat.

Melyik szegmens nyújtja a legjobb lehetőségeket a fejlesztők számára Nem tudja (11)

Egyéb (12)

Iroda (40)

Minden grafikon Forrása: Eltinga, Portfolio.hu, RICS

A hozamokra vonatkozó becslések jel­ lemzően vagy stagnálnak vagy némi növekedést mutatnak az előző félévhez képest. A kiskereskedelmi szegmensben markáns hozamemelkedés figyelhető meg, hiszen mind a három kiskereske­ delmi kategóriában magasabbak a becsült hozamok, mint 2012 végén.

Melyik szegmens nyújtja a legjobb lehetőségeket a befektetők számára Nem tudja (3)

Egyéb (6)

Iroda (47)

forrás: killingtheengine.deviantart.com

Retail (17)

w w w.logisztika.hu

Logisztika (20)

Retail (26)

Logisztika 18)

A felmérés eredményeit összegző Bu­ dapest Commercial Property Index ed­ digi mélypontjára zuhant. A 2011-es 100 pontról mostanra 90,35-re süllyedt az index értéke. Logisztikai Híradó 2013/3   13


Trendfigyelő A kutatásról

Bérleti díj becslések változása (euró/nm/hó)

A kutatásról: Az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont, a Portfolio.hu és az RICS által félévente elkészített Market Sentiment Survey magyarországi szenior ingatlanpiaci szakemberek becslései alapján ad világos képet a jelenlegi hozamszintekről és a piaci bérleti díjakról, valamint az általános piaci várakozásokról. A becslések kiértékeléséhez medián értékeket használtunk, ami segít a szélsőséges értékek kiszűrésében, és a lehető legtisztább képet adja a piac aktuális konszenzusáról. A táblázatokban és a cikkben feltüntetett összes érték medián.

Top CBD irodaház Prémium nem-CBD irodaház Jó minőségű nem-központi irodaház Prémium városon kívüli logisztikai ingatlan Városi logisztikai ingatlan 0 2013 H1

3

5

8

10

13

2012 H2

Javuló hangulat?

Az általános befektetői hangulatra vonat­ kozó kérdésekre adott válaszok egyre nö­ vekvő optimizmusról árulkodnak. A be­ fektetői hangulat javulását várók aránya az elmúlt egy évben folyamatosan növek­ szik. Míg 2012 első félévében csak 12 szá­ zalék volt, 2012 második 14 százalék, 2013 első félévében pedig már 30 száza­ lék volt azok aránya, akik szerint az in­ gatlanbefektetési hangulat a következő 6 hónapban javulni fog. A ­ bban ­viszont to­ vábbra sincs változás, hogy a megkérde­ zettek többsége stagnálást vár. A romlást prognosztizálók aránya rekord alacsony, 7 százalékos szintre süllyedt.

Hozambecslések változása (%) Top 5 bevásárlóközpont Retail park Big box retail Top CBD irodaház Prémium nem-CBD irodaház Jó minőségű nem-központi irodaház Prémium városon kívüli logisztikai ingatlan Városi logisztikai ingatlan 2013 H1

0

2012 H2

2

4

6

8

10

Market Sentiment Survey – Egy táblázatban az eredmények (medián értékek) Hozam (%)

Bérleti díj (€/nm/hó) Tipikus

Minimum

Maximum

Top CBD irodaház

7,63

14

12

18

Prémium nem-CBD irodaház

8

11

 9,75

13,5

Jó minőségű nem-központi ­irodaház

8,73

10

 8,5

12

Prémium városon kívüli logisztikai ingatlan

9

 3,25

 2,5

4

Városi logisztikai ingatlan

9

 4,00

 3,13

 5,5

Top 5 bevásárlóközpont

7,5

35,5

22,5

55

Retail park

8,5

11

 7,25

16

Big box retail

8,5

 7,5

 6

 9

14  Logisztikai Híradó 2013/3

Logisztikai piac

A logisztikai szektor mindkét kategóriá­ jában (prémium városon kívüli logiszti­ kai ingatlan, városi logisztikai ingatlan) 9 százalékon stagnálnak a hozamok a kutatásban részt vevők becslése szerint. Ez nem is túlságosan meglepő, hiszen az elmúlt hat hónapban nem történt transz­ parens befektetési tranzakció ebben a szegmensben. A városon kívüli logisztikai bérleti dí­ jak 2012 második félévének enyhe emel­ kedése után most visszasüllyedtek az egy évvel ezelőtti szintre. Vagyis egyértelmű pozitív vagy negatív trend nem figyelhető itt meg, a bérleti díjak egy szűk, 25 centes sávban mozognak. Jelenleg a megkérde­ zettek többsége szerint a jellemző bérleti díj 3,25 euró. A városi logisztika esetében maradt a 4 euró, ez az érték másfél éve nem változik. Forrás: RICS Hungary w w w.logisztika.hu


Fókuszban Sanofi Beszerzés

Kiszolgálóból stratégiai partner Nem egyszerű az alapjaitól átszervezni egy olyan beszerzési szervezetet, amely évente és globálisan 13 milliárd eurót költ el. A Sanofinak ez olyan jól sikerült, hogy rangos nemzetközi elismerést is kapott a munkáért, az EIPM – Peter Krajlic „Az év szervezete” díjának formájában. Hosszú időn keresztül decentralizáltan működött a Sanofi beszerzése. Az üzlet­ ágak (ipari területek, értékesítés, kuta­ tás-fejlesztés) saját, dedikált beszerzési szervezettel rendelkeztek. „Ameddig a beszerzést klasszikus kiszolgáló-funk­ cióként értelmezzük, addig természe­ tesen ennek megvannak a maga előnyei – mondja Varga Zoltán, a magyarországi leányvállalatok közös beszerzési igazga­ tója. – A beszerző így közelebb lehet a belső partnereihez, a kommunikáció köz­

Varga Zoltán, a magyarországi leányvállalatok közös beszerzési igazgatója w w w.logisztika.hu

vetlenebb, az üzletágak pedig minden te­ kintetben személyre szabott szolgáltatást kapnak. Ugyanakkor sokkal nehezebb ki­ használni az üzletágak közötti természe­ tes szinergiákból fakadó lehetőségeket és szinte lehetetlen egy egységes beszerzési politikát kialakítani és végrehajtani úgy, ha már maga a beszerzési szervezet sem egységes.

Michel Cossec a Keleti Beszerzési Régió vezetője

A fordulat 2009-ben következett be, amikor a világcéghez kinevezték az új beszerzési igazgatót (Chief Procurement Officer), Jean-Phillip Collint. Az új ve­ zető – összhangban a vállalatcsoport megújulási programjával – új beszerzési politikát hirdetett meg, és kapcsolódóan alapjaiban átalakították a beszerzési szervezetet is. Az újonnan bevezetett szervezeti politika a beszerzési funkciók összevonására és közös irányítására épül (szakítottak a korábbi, üzletáganként

A vállalat

A Sanofi, mint az egészségügyi szektor egyik vezető globális vállalata, a betegek igényeire fókuszálva kutat és fejleszt terápiás megoldásokat. Az Sanofi alapvető erősségei a hét növekedési platformban rejlenek: diabétesz terápia, humán vakcinák, innovatív- illetve vény nélküli gyógyszerek, fejlődő piacok, állatnyógyászat és a Genzyme portfólió. A Sanofi részvényeit Párizsban (EURONEXT: SAN) és New York-ban (NYSE: SNY) jegyzik. A szélesebb értelemben vett gyógyászati iparág egyik legnagyobb nemzetközi vállalata a Sanofi. A világ több mint száz országában 110 ezer főt foglalkoztató cég éves árbevétele tavaly megközelítette a 35 milliárd eurót. A cég itthon két leányvállalattal van jelen: a Chinoin Zrt. és a Sanofi-Aventis Zrt. tartozik a céghez, amely így a magyar gyógyszerfejlesztés és –gyártás több mint száz éves hagyományainak is folytatója. Árbevételét tekintve a vállalat a 17., exportját tekintve viszont a 9. a magyarországi rangsorban. A budapesti (újpesti) telephelyen jellemzően aktív hatóanyagokat és intermediereket gyárt a vállalat, de itt található az értékesítési és marketing szervezet, valamint a támogató funkciók jelentős része, továbbá itt folyik a klinikai kutatás-fejlesztési tevékenység is. A két vidéki telephely egyikén, Veresegyházon tabletták és kapszulák készülnek (például a fogalomnak számító NoSpa). A másik telephelyen, a Miskolc melletti Csanyikvölgyben klasszikus injekciókat és egyszer használatos fecskendőket gyárt a Sanofi. Mindezeket még egy nagytétényi logisztikai központ egészíti ki, ami közel 60 országot lát el termékekkel. Logisztikai Híradó 2013/3   15


Fókuszban A díj

A European Institute of Purchasing Management (EIPM) egy Európában egyedülálló, a beszerzésre specializálódott intézmény. Alapítói között egyformán megtalálhatók a legnagyobb vállalatok és az Európai Bizottság is. A szervezet évente több mint négyezer beszerzési szakember oktatását és továbbképzését végzi el. Oktatási tevékenysége mellett minden évben több kategóriában kiosztja a Peter Kraljic díjakat. 2012-ben a Sanofi nemzetközi beszerzési részlege az egyik legrangosabb kategória, a „The Organisation of the Year” nyertese lett. A szervezet ezzel ismerte el a Sanofi kiemelkedő teljesítményét a beszerzési tevékenység átalakításának folyamatában.

független beszerzéssel), az így létrejött új mátrix struktúra szervezőelvei pedig a szigorú kategóriamenedzsment, illetve a regionális és országos jelenlét. „Az elmúlt néhány évben az egészség­ ügyi szektor jelentősen megváltozott: a korábbi sikertermékek szabadalmai lejár­ tak és a belső K+F nem volt képes ezt a hi­ ányt pótolni. Mindez arra ösztönzi a válla­ latokat, hogy újragondolják portfóliójukat és optimalizálják költségstruktúrájukat. Ebben a megújulásban a Sanofi az élen jár, a folyamatban pedig – éppen az említett költségstruktúra optimalizálásá­ ban – a beszerzési funkciónak stratégiai szerepet szántak. Hiszünk abban, hogy a közös szakmai irányítás alatt megvalósí­ tott kategóriamenedzsment szignifikán­ san képes hozzájárulni a Csoport jövőbeli sikereihez, mondja Michel Cossec a Keleti Beszerzési Régió vezetője.

Kategóriákba sorolva

Az átalakítás során öt fő beszerzési te­ rületet állapítottak meg: alapanyagok és disztribúciós költségek; általános vállalati beszerzések; beruházások és karbantar­ tás; marketinghez és értékesítéshez kap­ csolódó beszerzések; illetve tudományos és klinikai költések. Ezeken belül több mint száz alapkategóriát határoztak meg; ilyen például az alapanyagokon belül az aktív hatóanyagok, vagy mint az általános vállalati beszerzések közé tartozó ener­ giaköltések. 16  Logisztikai Híradó 2013/3

Az egyes kategóriákat a szervezet min­ den szintjén kategóriamenedzserek (lead buyer-ek) felügyelik: az ő feladatuk meg­ ismerni az adott terület beszállítóit, piaci trendjeit, a termékek és szolgáltatások költségstruktúráját. A teljes rendszeren belül a globális lead buyerek felelősek azért, hogy olyan kategóriastratégiát, egyfajta keretrendszert dolgozzanak ki, mely management validálást követően azután regionális szinten és az egyes or­ szágok szintjén is követhető, betartható. „A kategóriamenedzsment egy együtt­ működésen alapuló folyamat, melynek célja a beszerzési stratégiák megalkotása, bevezetése és folyamatos utókövetése. Ennek során a szakmai tudás és a piacis­ meret globális, regionális és helyi szinten is koncentrálódik, de minden szintnek megvan a maga specifikus szerepe, mely által a folyamat hatékonyan tud működ­ ni”- mondja Michel Cossec. Vegyük például az autóflottát, hoz egy konkrét példát Varga Zoltán. Bár termé­ szetesen léteznek globális megállapodá­ sok a főbb gyártókkal, a lead buyer még­ sem a választható márkát vagy típust fog­ ja meghatározni a stratégiában. Azt vi­ szont igen, hogy mi a flottafinanszírozás preferált módja, hányféle modellből és miként épüljön fel egy adott ország jár­ műkatalógusa, és mik azok a követendő intézkedések, melyek révén a költségek helyi optimalizálása elérhető. Ezek alap­ ján a regionális kategória menedzserek

koordinálják a stratégia implementáció­ ját az egyes országokban, természetesen szem előtt tartva a regionális szinten elérhető szinergiákat. A helyi implemen­ táció már természetesen a helyi kategória menedzser feladata; az aktuális költésstruktúra elemzése, valamint az igények felmérése után ekkor kerül minden részlet a helyére: teljes költség (TCO) elv alapján kiválasztásra kerülnek a kata­ lógusba szánt autómodellek, kiválasztják a finanszírozó partnert, a jogosultsági rendszer, illetve a használat körülményei pedig rögzítésre kerülnek az eljárások­ ban. Maga az implementáció is összetett feladat: összhangban kell maradnunk az eredeti keretrendszerrel, ugyanakkor a lokális piaci viszonyokon túl figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat, jelen példa esetében a jogi-, adózási- és termé­ szetesen a HR szempontokat, mondja a magyar beszerzési igazgató.

Közös célok, közös munka

A kategóriamenedzsment-alapú szer­ vezet először központi szinten valósult meg, ezt követték a szervezeti átalakítá­ sok az egyes országokban. Magyarország 2012 első félévében csatlakozott a folya­ mathoz (jellemző, hogy a beszerzési igaz­ gatói poszt is csak Varga Zoltán 2012-es kinevezésével jött létre.) Az átalakulásnak volt néhány kriti­ kus pontja, ismeri el Varga Zoltán, ezek egyébként azok a dilemmák, melyek egy w w w.logisztika.hu


Fókuszban funkció centralizálásakor jellemzően felmerülnek. Egyrészt amíg a beszerzés „együtt él” egy adott üzletággal, addig a szakmai és üzleti célkitűzések folyamatos egyeztetése magától értetődő folyamat, de garancia erre a hierarchikus viszony is. Másrészt pedig az üzleti területek megszokták azt, hogy bármiféle beszer­ zési témájú igényüket egy egyértelmű csatornán (az üzletág beszerzési ve­ zetőjén keresztül) kommunikálhatták. Bár a cél egyértelműen az volt, hogy a beszerzés önálló szervezeti egységgé, a beszerzési folyamat pedig egyenrangú partnerek párbeszédévé váljon, ezt a fajta integrációt nem szerettük volna teljesen elveszíteni.

beszerzési terület felelősei, de emellett egy második funkcióval is rendelkeznek: egy-egy üzletág beszerzési stratégiai partnerei, „pontozott vonallal” továbbra is riportálnak az adott telephely igaz­ gatójának és képviselik az adott üzletág menedzsmentjében a beszerzést. Az így kialakított szervezet révén a kategória­ menedzsment rendszer működése mel­ lett megmaradnak a korábban magától értetődően működő érintkezési pontok a helyi üzletágakkal. Az üzleti területek képviselőinek a be­ szerzési stratégiák helyi implementálásá­ ban is komoly szerepet szánnak. „Vegyes munkacsoportokat állítunk fel, ahol a beszerzés mellett a felhasználói oldal is

képviselteti magát, hiszen ők vannak tisz­ tában az adott terület jellemző igényeivel. Minden kategória esetében szisztemati­ kus együttműködés keretében állunk ne­ ki a feltérképezéshez, a specifikációk ki­ dolgozásához, hiszen a két oldalnak nem vívnia kell egymás ellen, hanem lehető­ ség szerint egymást támogatni a közös célok, a mindenki számára elfogadható végeredmény elérésben”, mesél Varga Zoltán a jelenleg folyó munkáról.

További teendők

A válasz helyi szinten is egyfajta mátrix-szervezet lett, melyben a helyi kategóriamenedzserek az általuk irányí­ tott beszerzőkkel elsődlegesen egy-egy w w w.logisztika.hu

A hangsúly jelenleg a már meglévő és validált stratégiák helyi implementálásán van; ezeket még az idén újabbak fogják követni majd minden beszerzési területen. Magyarországon, mivel meglehetősen diverzifikált a működés, nagyon jól ki le­ het majd használni a szinergiákat, állítja a beszerzési igazgató; bár az új szervezet nemrég állt fel, máris mérhető javulás tapasztalható a Sanofi magyar részlege által elért megtakarításokban. 2012-ben

az átszervezésekkel párhuzamosan az alapanyagok terén sikerült kompenzálni a negatív piaci hatásokat, a nem termelési terület megtakarításait pedig közel meg­ kétszerezték 2011-hez képest. Az eredményesség fenntarthatósága érdekében a klasszikus beszerzői esz­ köztárat ki kell egészíteni a felhasználási szokások újragondolásával: nemcsak ol­ csóbban, de jobban és –ha a felhasználás módja lehetővé teszi – kevesebbet kell beszerezni, természetesen a minőség megtartásával. „Az átalakulás egyben a beszerzés tu­ datos újrapozícionálása is a vállalaton belül, hogy aztán üzleti partnerként tudja magát újradefiniálni. Ebben a szerepkör­ ben sokkal objektívebben, több oldalról vizsgálhatjuk a költések szerkezetét, és tehetünk javaslatot belső optimalizációs lehetőségekre a felhasználási igények te­ kintetében”, mesél a további várható elő­ nyökről Varga Zoltán. Schopp Attila Logisztikai Híradó 2013/3   17


Elemzések és kutatások

Az ellátási lánc teljesítménye A termelési és logisztikai folyamatok teljesítmény­ mérésének kialakult gyakorlata van. A cikk arra keresi a választ, mennyire alkalmasak az itt megismert alapelvek és mutatók az ellátási lánc teljesítményének mérésére is. Egy biztos, a szemszög változatlan: teljesítményt a vevő számára teremtett érték mentén kell értelmezni. Az elmúlt évtizedekben a logisztikai szakma gyors fej­ lődésen ment keresztül. Ma már senkinek nem kell ma­ gyarázni, miért van szükség a logisztika kifejezésének használatára, s az miben kü­ Dr. Gelei Andrea, lönbözik pl. az anyaggazdál­ egyetemi docens, kodástól, raktározástól. Mára Budapesti Corvinus lassan az ellátási lánc és az Egyetem, Logisztika ellátási lánc menedzsment­ és Ellátási Lánc jének fogalmai is unalmasan Menedzsment Tanszék hangzanak, melyekre senki nem kapja fel a fejét. No, talán a hálóza­ tok hallatán még igen. Ennek ellenére úgy érzem, e téren, az ellátási láncok kérdéskörében még számos tisztázatlan kérdés, homályos és pontatlan fogalomhasználat jellem­ zi a hazai, nem egy esetben pedig még a nemzetközi szakmai közösséget is. Mindjárt itt van az ellátási lánc teljesít­ ményének a problémaköre. Gyakran a logisztikai teljesítmény, mint ellátási lánc teljesítmény kerül értelmezésre. Pedig a kérdés nem ilyen egyszerű. Ez ügyben „ragadtam tollat”, a cikk célja e témakör néhány alapproblémájának felvetése. Mi is az ellátási lánc teljesítménye? Ahhoz, hogy ezt tisztázzuk, elsőként az ellátási lánc fogalmát kell értelmeznünk. E koncepció megragadására számos de­ finíció született, melyek bemutatásától 18  Logisztikai Híradó 2013/3

most eltekintek. Azt azonban leszö­ gezhetjük, hogy minden megközelítés, értelmezés közös a tekintetben, hogy az ellátási láncot folyamatok – jellemzően reálfolyamatok – együttműködő szerve­ zeteken átívelő egységeként értelmezi. A vállalatok nemzetköziesedése, globalizá­ ciója nyomán mára fontossá vált a belső és a külső ellátási lánc megkülönbözte­

tése is. A legegyszerűbb megfogalmazás szerint a belső ellátási lánc nem más, mint egy nemzetközi/globális vállalat anyavállalata (a központi vállalat) által tulajdonolt leányvállalatoknak és a kö­ zöttük megvalósuló reálfolyamatoknak az összessége. A külső ellátási lánc pedig az ún. külső, a központi vállalattól eltérő tulajdonosi hátérrel rendelkező, így attól független ellátási lánc szereplőket és a ve­ lük fenntartott folyamatelemeket öleli fel. Ennek a különbségtételnek számos fon­ tos következménye van a menedzsment számára, alapvetően fontos az ellátási lánc teljesítményének értelmezése és mé­ rése szempontjából is. Mivel az ellátási láncok reálfolyama­ tokat, azaz termelési és logisztikai fo­ lyamatokat foglalnak magukban, azok teljesítményének értelmezése és mérése kötődik a termelés és a logisztika teljesít­ ményének értelmezéséhez és méréséhez. Önmagában e folyamatok vállalati szintű teljesítményének az értelmezése és mérése is meglehetősen összetett azonban. A mo­ dern gazdálkodástudományi megközelítés szerint a teljesítményt a vállalatok, illetve folyamataik által a kiemelt érintettek – el­ sősorban a vevő és a tulajdonos – számá­ ra teremtett érték mentén értelmezzük (Chikán, 2003). Ennek segítségével tudunk releváns értékdimenziókat, majd konkrét teljesítménymutatókat (ahogy divatosan ezt ma szokás emlegetni KPI-okat) azono­

Termék minősége

Vevőkiszolgálás, benne logisztikai szolgáltatás minősége

Észlelt haszon

-

Vevői érték

Észlelt költség Ár + tranzakció költségei

Életciklus költségek

1. ábra: A vevői érték koncepciója és építőelemei (Anderson és társai, 2006) w w w.logisztika.hu


Elemzések és kutatások (18)

Átfutási id

59 nap

Mennyiség 154 nap (18)

(13)

(13) Szállítás

(8)

(8) Installálás (5) (3)

Bányászat

Szállítás (8)

(3)

Feldolgozás (15)(1)Konfigurálás(10) Feldolgozott alapanyag

Alapanyag készlet Szállítás Alapanyag beszállító

Szerelés (7)

(3)

(1)

Ellen rzés (18)

Részegység Félkész termék készlet készlet Feldolgozott Részegység készlet termék készlet Részegység beszállító

(1)

(1)

Félkész Termék készlet

Kisker

Raktár Szállítás

Gyártó

Fogyasztó

DC Vev

2. ábra: Példa az ellátási lánc készlet és folyamat térképére (Fawcett és társai, 2007)

sítani. E teljesítménymutatók különböző menedzsment akciókon keresztül történő befolyásolásával azután képessé válhatunk az adott érintett számára teremtett érték növelésére és ezzel versenyképességünk erősítésére (Gelei, 2013). Nézzünk erre egy példát a vevő szá­ mára teremtett érték és a logisztikai folyamat esetében! A vevő számára te­ remtett értéket pl. az előállított komplex termék- és szolgáltatás-csomag minő­ sége alapvetően befolyásolja. Ennek a minőségnek egyik kiemelt dimenziója a logisztikai folyamat minősége, melyet a szakirodalom logisztikai kiszolgálási színvonalnak nevez. Ez az értékdimenzió azután számos konkrét KPI-on keresztül tehető mérhetővé, pl. a készletek rendel­ kezésre állásának, vagy éppen a folyamat átfutási idejének a mutatóival. Azt mondhatjuk, egy vállalat termelési, vagy logisztikai folyamatainak teljesít­ ménymérése, ha nem is egyszerű feladat, mára a hagyományos menedzsment kihí­ vások közé tartozik. Mi a helyzet az ellátá­ si lánc teljesítményének értelmezésével és mérésével? Amennyiben elfogadjuk azt az állítást, hogy ma már nem vállalatok, ha­ nem ellátási láncok versenyeznek egymás­ sal, akkor a versenyképesség szempont­ jából a vállalati szintű teljesítménymérés mellett kulcskérdés az ellátási lánc teljesít­ ményének értelmezése és annak megfelelő mutatókon keresztül történő mérése. Alkalmazható-e az ellátási lánc eseté­ ben a gazdálkodástudomány fent említett megközelítése, a teljesítménynek az érin­ w w w.logisztika.hu

tettek számára teremtett érték mentén történő értelmezése? A vevői érték men­ tén történő megközelítés mindenképpen, hiszen az ellátási lánc végén mindig ott áll az a végső fogyasztó, kinek a kiszol­ gálására maga az ellátási lánc létrejön és működik. A fogyasztó számára teremtett érték és a vevői érték koncepcionálisan szinonim fogalmak. A végső fogyasztó számára teremtett érték is a minőség és a megvásárolt termék- és szolgáltatás-cso­ mag kapcsán észlelt fogyasztói költségek mentén befolyásolható (1. ábra). A logisztikai folyamatok minősége így az ellátási lánc teljesítményének is fontos dimenziója. De vajon használhatóak-e azok a konkrét teljesítménymutatók, melyeket vállalati szintű logisztikai KPIként alkalmazunk e téren? A válasz nem egyértelmű. E mutatók használata ellátási lánc kontextusban akkor ajánlható, ha az egyes vállalati szintű mutatók ellátási lánc mentén mért értékeinek aggregálása értelmes és hasznosítható eredményre vezet. Rendelésre gyártás esetén a folya­ matok átfutási idejének aggregálása pél­ dául javasolható, hiszen azzal az ellátási lánc teljes átfutási idejét kapjuk meg. A különböző költségmutatók, benne a lo­ gisztikai költségmutatók aggregálása is hasznos lehet, hiszen segítségével szá­ molhatjuk az ellátási lánc teljes költségét (amit az angol szakirodalom jellemzően a „total landed cost” kifejezéssel nevez meg). Ezeknek az aggregálható mutatók­ nak az ellátási lánc szintű teljesítmény mérésére történő használata tehát lehet­

séges, de vannak feltételei is! E feltételek közé tartozik, hogy az aggregálás alap­ ját képző vállalati szintű teljesítmény­ mutatókat (pl. a belső átfutási időket, vagy éppen vállalati költségmutatókat) egységesen értelmezzék, definiálják és parametrizálják a felek. Fontos, hogy az ily módon összehangolt mutatókat min­ den szereplő folyamatosan és konzisztens módon mérje, és azokat bizalmasan ke­ zelje. Csak így biztosítható, hogy az ellá­ tási lánc mentén aggregált mutatók valós képet mutassanak a lánc egészének a tel­ jesítményéről (Stadtler – Kilger, 2008). Az ellátási láncban együttműködő felek közötti információ-megosztás ugyanakkor kritikus kérdés, különösen érzékeny – és ezért sokszor akadályba ütköző – a teljesítmény mérésére vo­ natkozó mutatóknak, kiemelten pedig a pénzügyi jellegű mutatóknak a megosz­ tása. Ezeknek az információknak a cse­ réje egy belső ellátási láncban jellemzően könnyebben megvalósítható, biztosítja ezt az itt együttműködő szereplők közös tulajdonosi háttere. Nem véletlen, hogy az ellátási lánc menedzsment modellek jelentős része a belső ellátási lánc tagok reálfolyamatainak a hatékonyságnövelé­ sét célozza. Vannak azonban olyan, eredetileg vállalati szinten értelmezett és használt teljesítménymutatók – pl. a termék ren­ delkezésre állásának mutatója (OTIF) – melyek az ellátási lánc mentén már ke­ vesebb sikerrel aggregálhatók és használ­ hatók. Az ellátási láncban együttműködő Logisztikai Híradó 2013/3   19


Elemzések és kutatások partnerek, termelő, kereskedelmi válla­ latok és logisztikai szolgáltatóik OTIF mutatóinak összeadása nem sok plusz, értékes információval kecsegtet. Az ellátási lánc, mint működési és elemzési egység teljesítményének a mé­ rése során azonban nem csak a vállalati szinten értelmezett, ún. hagyományos teljesítménymutatók nyújthatnak segít­ séget. Léteznek olyan teljesítménymu­ tatók is, melyek már kialakításuk során az ellátási lánc kontextusában merülnek fel. Ilyen ellátási lánc szintű teljesítmény­ mutató például az ún. készlet nyugalmi idő (ahogy azt az angol szakirodalom emlegeti, „inventory dwell time”, IDT). Ez azoknak a napoknak az arányát mu­ tatja az ellátási láncban, amikor egy adott

tétel nyugalmi állapotban (készleten) van azokhoz a napokhoz képest, amikor azt produktívan használják. Egy ilyen összetett ellátási lánc szintű mutató képzéséhez természetesen számos rész­ információra van szükség. Ezek felméré­ séhez szokás alkalmazni az ellátási lánc ún. készlet-folyamat térképét (2. ábra). Az ilyen jellegű, „született” ellátási lánc teljesítménymutatók kialakításához és méréséhez is elengedhetetlen azonban az együttműködés, a kooperáció, mely biza­ lom nélkül megvalósíthatatlan.

Hivatkozások jegyzéke:

Anderson, J.C. – Narus, J.A. – vanRossum, W. (2006): Customer value propo­ sitions in business markets; Harvard

Újszerű informatikai megoldások az ellátási láncokban

Okostelefonok és tábla­ gépek jövője a vállalkozások életében Az információk fontosságának növekedése és a folyamatosan átalakuló információáramlási folyamatok biztos jövőt teremtettek az okostelefonok és tabletek számára az ellátási láncok minden pontján. A dolgozat az alkalmazott és fejlesztés alatt álló technoló­ giák és szolgáltatások hatását vizsgálja az ellátási láncokra. A változásokat generáló főbb tényezők: a globalizáció, a mobilitás igénye, a külön­ Willinger böző technológiák rohamos Nikolett, fejlődése és az információ Technical Support egyre jelentősebb szerepe Analyst minden területen. Ennek CPL Jobs Ltd. következtében a kommuni­ káció és az információáram­ lás, valamint az adatkezelés folyamata is átalakul. Az újfajta megoldások és azok fejlesztése a gyorsaság, hatékonyság, 20  Logisztikai Híradó 2013/3

adatvédelem és biztonság javulását cé­ lozzák. Mindenek előtt azokat a területeket és a már létező megoldásokat (szabványo­ sítás, nyomon követés, vonalkódok és a mobileszközökre fejlesztett szolgáltatá­ sok,) vizsgáltam, amelyek megismerésé­ vel és részletes bemutatásával megfelelő kiindulási alapot teremthettem ahhoz, hogy bizonyítsam az okostelefonok és tabletek biztos jövőjét a vállalatok és ellá­ tási láncok minden pontjában. Manapság a 2D vonalkódok előtérbe kerültek, köszönhetően a gyorsan fejlődő multimédia és mobil eszközöknek, mint pl. táblagépek és az okostelefonok. Egyre

Business review, March, pp. 91 – 99 Chikán A. (2003): A kettős értékterem­ tés és a vállalat alapvető célja; Vezetéstu­ domány, 5. szám Gelei A. (2013): A logisztika teljesít­ ménye – a kiemelt érintettek számára teremtett érték; in: Gelei A. (szerk.): Lo­ gisztikai döntések – fókuszban a disztri­ búció, Akadémiai Kiadó, Budapest Fawcett, S. E. – Ellram, L. M. – Ogden, J. A. (2007): Supply Chain Management – From Vision to Implementation; Pear­ son International Edition Stadtler, H. – Kilger, C. (2008): Supply Chain Management and Advanced Plan­ ning. Concepts, Models, Software and Case Studies, 4. ed., Springler-Verlag, Berlin, Germany l több alkalmazást és szolgáltatást fejlesz­ tenek ki ezekre a készülékekre, amelyek már képesek kamerájukkal a 2D vonalkó­ dokat beolvasni és megfelelő szoftverrel értelmezni, információt kinyerni azokból. A 2D vonalkódok teret nyernek a logisz­ tikai folyamatokban is, mivel a lineáris vonalkódokhoz képest jelentős kapacitás­ sal rendelkeznek. Három fő platformról beszélhetünk okostelefonok és táblagépek esetében: Android, iOS, Windows phone. A vállalatok komplex környezetet je­ lentek, amelyek az elmúlt 50 évben je­ lentős változáson mentek keresztül. A különféle technológiák gyors fejlődésének köszönhetően automatizáltak számos fo­ lyamatot, így több vevőt tudnak kiszolgál­ ni, az erőforrásaikat jobban be tudják osz­ tani és az információgyűjtést/szolgálta­ tást is hatékonyan meg tudják valósítani. Szakdolgozatom leginkább önálló részéhez különféle telefon platformok piacain olyan alkalmazásokat kerestem, amelyek megfelelő fejlesztésekkel alkal­ mazhatók lehetnének az egyes logisztikai folyamatokban.1 A különféle platformok alkalmazásai közül kiválasztott programo­ kat a következő csoportokra osztottam:

Vonalkód képzés/olvasás

Az okostelefonokra és tabletekre lehet olyan programokat telepíteni, amelyek lehetővé teszik a készülékek kamerájá­ 1 Az egyes alkalmazásokat 2011. októ­ ber 23-ig kerestem, ezért csak az ad­ dig piacra kerültekkel foglalkoztam. w w w.logisztika.hu


Elemzések és kutatások helyének meghatározására sokszor me­ rül fel igény. Erre praktikus és komplex megoldások lehetnek azok a programok, amelyekkel meg lehet határozni adott te­ lefon helyzetét, későbbi ellenőrzés esetén lekérni meghatározott időre visszamenő­ leg a megtett utat. A keresést kezdeményező a saját te­ lefonjára telepített programmal vagy a fejlesztők honlapján keresztül tekintheti meg a keresett telefon tartózkodási he­ lyét. Ehhez vagy a telefon azonosítóját kell beírnia, vagy kisebb együttműködők esetén a programban lévő listából egy­ szerűen csak kiválasztja. Egyes progra­ mok lehetővé teszik, hogy a vállalat saját rendszere adja meg a kért információkat, ehhez viszont a szervezetnek oda kell figyelnie, hogy jól működjön a rendszer. Ilyen pl. a Package Tracker, amelyet pl. a DHL USA/Global Mail/UK/DE használ. Az effajta nyomon követés nem csak a beszállítónak hasznos, hanem a vevők­ nek is, akik időben fel tudnak készülni a fogadásra, ezáltal csökkentve a beléptetés utáni várakozási időt, illetve mivel felké­ szülve fogadják a szállítmányt az átvétel és elhelyezés ideje is lecsökken.

Formanyomtatványok kitöltése, dokumentumok kezelése

val beolvasott vonalkódok (lineáris és kétdimenziós) értelmezését, azok tartal­ mának kinyerését (Barcode Scanner, QR Generator, Barcode Reader). Ezek igen népszerű megoldások lehetnek akár a logisztikai folyamatokban is. A kamion kaphatna akár egy azonosítót a telefon­ jára a vonalkód formájában, amelyet előre elküldve a beléptetési idő is lerövi­ dülhetne, mivel a megérkezést követően annak felmutatásával és leolvasásával a rendszerben megjelenne, hogy megér­ kezett az előre azonosított szállítmány. A beolvasott adatokhoz a belépés idejét automatikusan hozzárendelhetik, illetve – ha a rendszer lehetővé teszi –, akkor a megerősítéssel és belépési engedély el­ küldésével együtt elküldheti az utasítást várakozásra vagy, hogy hányas dokkba álljon a jármű. Ezzel egy időben értesítés jelenik meg az átvétellel foglalkozó rész­ w w w.logisztika.hu

legen, hogy a szállítmány megérkezett, várakozik, mikor és hova fog beállni. A vezető telefonjában lévő vonalkód közvetlen kijelzőről való leolvasásával a szükséges információk a vevőhöz ke­ rülnek pl. átvételkor: beszállítói adatok, szállítói levél, szállítmány leírása, háttérinformációkhoz/kiegészítő információk­ hoz hozzásegítő azonosító kulcs stb. Ez mind gyorsíthatná az adminisztrációs fo­ lyamatokat, mivel jelentősen csökkente­ né a papír alapú adatkezelést. Megfelelő szoftverrel a beszállító vállalkozás akár a vonalkód leolvasásakor kaphat egy in­ formatív jellegű értesítést, hogy a szállít­ mány megérkezett (természetes ez nem egyenértékű az átvételi értesítővel).

Helymeghatározás, navigáció

Megrendelések teljesítésekor a szállít­ mány követésére, annak tartózkodási

Jelenleg a legtöbb helyen a papír alapú dokumentum tartalmának felvitele kézzel történik, amely jelentős időt és munka­ erőt vesz igénybe, sok esetben a logiszti­ kai folyamatokat lassítja. A formanyomtatványok számítógépen történő kitöltése már elterjedt ugyan, de mindezt megfelelő automatizálással minimálisra lehetne leszorítani, felsza­ badítva jelentős erőforrást, illetve a költ­ ségeket jelentős mértékben csökkentve. Ez pedig az űrlapkitöltő OCR (optical character recognition) funkcióval ren­ delkező programmal lehetséges. Jelenleg nincs olyan okostelefonon és tableten futtatható alkalmazás, amely mindkettő funkciót ismeri, de külön már léteznek ilyenek. A RoboForm űrlap kitöltő program jó kiindulási alap lehetne egy olyan prog­ ramnak a kifejlesztésére, amellyel a lo­ gisztikai folyamatok során kitöltendő dokumentumokat automatikusan (előre meghatározott feltételekkel és adott in­ formációkkal) ki lehetne tölteni. Ezzel a hibák száma csökkenne, az adminiszt­ Logisztikai Híradó 2013/3   21


forrás: androidspin.com

Elemzések és kutatások

rációs folyamatok egyszerűbbé, hatéko­ nyabbá válnának és a költségek is csök­ kennének. Ennél már el lehet menteni többféle űrlap kitöltési beállítást is, ezzel megoldva az eltérő kitöltési útmutatóval rendelkező dokumentumok problémáját. A szállítólevél és az átvételhez szüksé­ ges papírok mind digitális formában tá­ rolhatók a sofőr telefonján, vagy azok le­ hívását lehetővé tevő vonalkód által hor­ dozott cím (link) leolvasásával azok le­ tölthetők a beszállító rendszeréből, vagy fájlmegosztó helyéről a vevő rendszerébe. Ezt követően az alkalmazás automati­ kusan kitöltené az űrlapot adott feltéte­ leknek megfelelően és az átvevő digitális aláírásával és azonosítójával ellenjegyzi azt. Ezután az adatok azonnal továbbít­ hatók egy egyszerű küldés paranccsal a belső rendszerbe rögzítésre, valamint a beszállító vállalatnak e-mailben. Ez a megoldás még akkor is alkal­ mazható lenne, ha valamely partner pa­ píralapú dokumentumokkal dolgozik. Pl. egy beszállító a szállításkor minden dokumentumot papíron mutat be, a tableteken és az okostelefonokon futó OCR funkcióval rendelkező programok (pl. Droid Scan), gyorsan digitalizálják és szerkeszthető formátumba konvertálják köszönhetően a karakterfelismerő képes­ ségének.

Időbeosztás, sofőröket segítő/ támogató programok

A vezetők életét jelentősen megnehezíti a vezetési idő szigorodó szabályozása, amelyet sokszor rosszul számolnak vagy tartanak be, minek következtében meg­ büntetik őket egy esetleges ellenőrzés­ kor. Ennek elkerülésére elérhetők efféle hasznos programok (pl. TruckTimer), amelyek segítik a lehető legpontosabb 22  Logisztikai Híradó 2013/3

vezetési idő kihasználását a szabályok betartása mellett. Figyelmezeti a vezetőt, amikor pihenő időnek kell következnie, részleteses mutatja az eddig megtett utat, vezetéssel töltött időt és a pihenő időt GPS adatok társításával. A telefonjukra letölthetnek navigációs alkalmazásokat, amelyek teljes mérték­ ben helyettesíthetik a GPS készülékeket, mivel ugyanolyan tudású, ha nem bővebb csomagokat tudnak a programokhoz venni, valamint ezek többsége hang navi­ gációval is ellátott. Bizonyos programok­ nál offline térkép is elérhető, a megtett út rögzíthető (Locus Pro, Google Maps). A fentiekből is egyértelműen látszik, hogy elsősorban a szállítási folyamat támogatására találtam alkalmazásokat. Magának ennek a „kreatív” résznek fő célja, hogy bebizonyítsam, hogy ezen újszerű mobil eszközöknek igen is van jövője a vállalkozások életében és meg fogják változtatni az ellátási lánc egyes folyamatait. Egyértelműen látszik, hogy az információ egyre nagyobb értéket képvisel az üzleti életben. Az információ ellátottság, annak minősége és mennyi­ sége, valamint a kezelése mind jelentősen

befolyásolja a szervezetek életét és ver­ senyhelyzetét. A mobilitás igénye egyre erőteljeseb­ ben jelenik meg minden területen, en­ nek megfelelően az egymással versenyző mobil eszközök fejlesztői létrehozták az új generációs mobilkészülékeket, ame­ lyek már-már miniatűr számítógépeknek is nevezhetők. Az intenzív technológiai versenynek köszönhetően pedig ezek az új generációs eszközök hamar olcsóvá válnak és könnyen elérhetővé. Mindez alapján a globalizáció, a mo­ bilitás, az információ egyre fontosabbá válása ténylegesen jelen van minden területen. Ennek megfelelően az ellátási láncok is lassan átalakulnak, nyíltabbá és ezáltal a folyamataik egyre komplexebbé válnak. Emellett a tendencia mellett az anyagáramlással párhuzamosan, vagy azt megelőzve biztosítani kell a megfelelő információáramlást is, a szükséges ada­ tok rögzítését, kezelését és továbbítását. Hogy mindez megfelelően megvalósul­ jon globális szabványokra van szükség, amelyek alapjául szolgálnak minden rendszernek és folyamatnak, ahogy ezt a dolgozatom során bemutattam. l

Szakértői hozzászólás

Raktári folyamatok vonalkódos támogatása Nem minden vállalat engedheti meg magának mobil vonalkódolvasó rendszer telepítését. Ugyanakkor az okostelefonok minden olyan funkcióval rendelkeznek (mint pl. vonalkódolvasás, mobilitás), mely alkalmassá teheti őket a raktári folyamatok támogatására. Ezt felismerve jelennek meg az okostelefonok képességeit kiaknázó egyre fejlettebb szoftvermegoldások (pl. ChoreogrApp). Egy ilyen szoftver segítségével könnyen alkalmassá tehetők az olyan raktári folyamatok támogatására a telefonok és a tabletek is, mint pl. áruérkeztetés, leltározás, kommissiózás. Rendelésfelvétel Korábban egy mobil rendelésfelvételi megoldás (pl. PDA-kon futó Field Sales szoftverek) bevezetése jelentős anyagi terheket rótt a vállalatokra. Azonban az elmúlt évben megjelent fejlettebb okostelefonos alkalmazások (pl. ChoreogrApp) már lehetővé teszik akár saját alkalmazottaik (mint pl. területi képviselők), akár partnereik számára, hogy rendelésfelvételre használják az okos telefonokat. Logisztikai rendszerek okostelefonos kliensei A legtöbb logisztikai rendszert fejlesztő kiadja a rendszeréhez az okostelefonos klienst is. A kliensek célja, hogy a rendszerben elvégzendő adminisztratív feladatok immáron ne csak desktopon, hanem okostelefonon is elvégezhetők legyenek. Ezeknek a klienseknek nagy hátránya, hogy integrált megoldásokat pl. vonalkódos árukövetés nem képesek biztosítani. Ennek feloldására gyakran olyan megoldást (pl. ChoreogrApp) választanak a vállalatok amivel képessé teszik a telefonokat az integrált funkciókra, de egyben online össze is kötik azt a logisztikai rendszerükkel. Lehetővé téve pl. cikktörzsek, partnertörzsek, rendelési információk elérését a telefonokon. Kovács János, CEO, Add-On Informatika Ltd. w w w.logisztika.hu


MLBKT hírek

Jelesre vizsgáztunk 2013 tavaszán nyílt napok és egy bemutatónap keretében külsős vállalati szakemberek tesztelték és minősítették szakirányú továbbképzéseink programjait. Büszkén mondhatjuk, átmentünk a vizsgán. Idén májusban kinyi­ tottuk iskolánk kapuit, hogy ezúttal még köz­ vetlenebb informáci­ ókkal tudjunk szolgálni posztgraduális képzé­ seinkről az érdeklődők­ Hajas Gabriella nek. Célunk az volt, oktatási vezető, hogy bemutassuk, mi­ MLBKT lyen magas szintű mun­ ka folyik a Budapesti Corvinus Egyetem és az MLBKT közös fejlesztésű képzésein, milyen szakmai és előadói kompetenciákkal rendelkeznek ok­tatóink. Elsőként nyílt nap formájában, fo­ lyamatban lévő logisztikai és beszerzési

másoddiplomás képzéseinkbe pillantha­ tott be az érdeklődő közönség, amelyen egy-egy izgalmas témán kívül oktatá­ saink légkörét is megismerhették alkal­ mi hallgatóink. „Tárgyalástechnika” és „A beszerzés informatikai támogatása” c. tárgyaink kapcsán Südy György és Szabó Ákos voltak oktatóink. 2013. június 6-ára pedig bemutatónapot szerveztünk öt oktatott tantárgyunk előadóit hívva segítségül. Ezen a napon, ha csak rövid időre is, újra iskolapad­ ba ülhettek az érdeklődő szakemberek, és egy-egy téma feldolgozásában aktív résztvevői lehettek képzéseinknek, így nyerve betekintést képzéseink színvona­ lába, az oktatott témák sokszínűségébe,

„Nagyon hasznosnak tartottam a nyílt napot, minden érdeklődő számára segítséget nyújt a döntéshozatalban.” „A továbbiakban is hasonló magas színvonalú lebonyolítást kívánok Önöknek mint szervező, és magamnak is mint résztvevő.” „Még csak pár hónapja találkoztam az MLBKT-val, és nagyon szimpatikus a kezdeményezés a sok szakmai programmal és képzéssel.” „Nagyon hasznosnak ítélem a bemutató óra ötletét, mely bepillantást engedett a beszerzés elméletének gyakorlati, a napi munka során használható megoldásaiba.” w w w.logisztika.hu

Leckekönyvünk Tantárgy ­megnevezése Nyílt napok- szakmai tartalom és ­szervezés

Érdemjegy 4,11

Nyílt napok- oktatói teljesítmény Südy György

4,67

Szabó Ákos

4,71

Bemutatónap- ­szakmai tartalom és szervezés

4,65

Bemutatónap- o ­ ktatói teljesítmény Halászné dr. Sipos E­ rzsébet Virág Imre Werle Zoltán dr. Könczöl Erzsébet dr. Bóna Krisztián

4,46

oktatóink elméleti és gyakorlati felké­ szültségébe. Az oktatások szünetében az érdeklő­ dőknek lehetőségük volt feltenni kérdé­ seiket a képzés szervezőinek, oktatóinak, vagyis Halászné dr. Sipos Erzsébetnek, Virág Imrének, Werle Zoltánnak, dr. Könczöl Erzsébetnek, dr. Bóna Krisz­ tiánnak, illetve a leghitelesebb forrásból, egykori hallgatóinktól is tájékozód­hattak. A programokon részt vevő 33 lo­ gisztikai szakember szerint bizonyosan kijelenthetjük, hogy megéri befektetni szakirányú továbbképzéseinkbe, amelyek hallgatóink hosszú távú karriercéljának elérésében, tudásuk bővítésében, illetve rendszerezésében is támogatást tudnak nyújtani. Köszönjük oktatóinknak a szín­ vonalas előadásokat! l Logisztikai Híradó 2013/3   23


Mi fán terem az e-útdíj? 2013. július 1-jétől hazánkban is bevezetik a megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszert, amely a magyar úthálózat (autó­ pályák, autóutak és főutak) kijelölt, összesen 6513 km hosszú szakaszaira vonatkozik. 24  Logisztikai Híradó 2013/3

Az új rendszer megfelel az európai uni­ ós technológiai követelményeknek és Európai Elektronikus Útdíj Szolgáltatás (EETS) kompatibilis. A megtett úttal arányos díjfizetés mértéke függ a hasz­ nálatba vett út kategóriájától, a gépjármű kategóriájától és környezetvédelmi beso­ rolásától is. A Magyar Kormány az Állami Autó­ pálya Kezelő Zrt.-t (ÁAK Zrt.) jelöl­ te ki az útdíjszedői és az egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok ellátására, emellett a társaság az ellenőrzés támoga­ tásában is fontos szerepet tölt be. A közúthálózat folyamatos fejlesztése, illetve biztonságos működtetése komoly anyagi terhet jelent, melynek egyetlen fi­ nanszírozási módja az útdíjszedés. A ha­ zánkban ez idáig alkalmazott egyetemes e-matricás rendszer, azaz az időtartam­ hoz kötött használati díj kivetése azon­ ban nem képes előteremteni a szükséges finanszírozási hátteret. Vele szemben a HU-GO rendszer megnövekedett díjbevételt jelent, ami biztosítja az úthálózat fejlesztésének, fenntartásának, működésének finanszí­ rozását. Emellett az új díjfizetési rend­ szer követi a „használó és szennyező fizet” elvét, amelynek megfelelően min­ denki valóban csak annyit fizet, amilyen mértékben használja a hazai díjköteles úthálózatot, illetve amennyire szennyezi a környezetet. A megtett úttal arányos díjszabás növeli a nemzetközi tranzitfor­ galomból származó bevételeket is. A HU-GO rendszer bevezetésével megnövekvő bevétel felhasználása cél­ hoz kötött, az uniós követelményrend­ szer értelmében kizárólag a közúti és közlekedési szektorban lehetséges.  l

w w w.logisztika.hu

Forrás: www.brandigg.de

E-útdíj


E-útdíj

Szakmai szervezetek véleménye Az MLBKT állásfoglalása az e-útdíjról

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) szak­ mailag megalapozottnak tartja a hasz­ nálat-arányos elektronikus útdíj elvét és bevezetését. Egyetértünk azzal, hogy az európai irányelveknek megfelelően a szállítási tevékenységekben is a lehető legnagyobb mértékben biztosítani kell a verseny-semlegesség elvét, és azt a felfo­ gást is támogatjuk, hogy a használó és a szennyező fizesse meg az infrastruktúra költségeit. Az MLBKT kiemelten fontosnak tartja a környezettudatos logisztika támogatását és minden eszközzel arra törekszik, hogy ezt az értékrendet átadja tagjainak is. Ebből kifolyólag egyetért a Kormány azon elképzelésével, mely korlátozza a forgalom gyorsforgalmi és főutakról alacsonyabb rendű utakra való átterelődését. Ugyanakkor le kell szögeznünk, hogy a jelenleg bevezetés előtt álló megoldás még szakmailag nem teljesen kimunkált, és a megvalósítás számos gyakorlati kér­ dése nyitott. A vállalkozások jelenleg súlyos infor­ máció-hiányban szenvednek a még nem kellően kidolgozott rendszer működésé­ vel kapcsolatban. Az MLBKT-hoz több mint négyszáz kérdés érkezett az elmúlt héten. Ebből is kitűnik, hogy mennyire kevés és szakszerű a tájékoztatás, a szakmai szervezetek minden igyekezete ellenére. Az MLBKT múlt heti konferenciáján elhangzott vélemények alapján kijelent­ hetjük, hogy a bevezetés előtt álló rend­ szer, a jelenlegi formájában, várhatóan w w w.logisztika.hu

komoly problémákat fog okozni a szállításokban. Az MLBKT – csatlakozva más szak­ mai szervezetek, többek között az MKFE és a FUVOSZ álláspontjához – azt java­ solja, hogy az elektronikus útdíj-rendszer bevezetését a vállalatok, vállalkozók meg­ felelő felkészülése érdekében legalább egy hónappal halasszák el. Ugyancsak javasoljuk, hogy a beveze­ téskor mindenképpen legyen tesztüzem, amelynek ideje alatt – javaslatunk szerint három hónapig – enyhébb büntetési tarifát alkalmazzanak a hatóságok. A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság fontosnak tartja, hogy az elektronikus, használatarányos útdíj-rendszer Magyarországon zökkenő­ mentesen és sikeresen kerüljön beveze­ tésre. Ha a jelenlegi tervek szerint indul a rendszer– előre láthatóan – az infor­ mációhiány miatt július elsejétől kaotikus helyzet várható a teherforgalomban, és vélhetően ellátási gondokra is fel kell ké­ szülni az országban.

Valós 25 napos próbaidőt kérnek a fuvarozók az e-útdíj bevezetése előtt

A használatarányos útdíj (e-útdíj) beveze­ tése előtt 25 napos valós próbaidőre van szükségük a fuvarozóknak, különben ki­ lométeres sorok alakulhatnak ki a határo­ kon – közölte a Fuvarozó Vállalkozók Or­ szágos Szövetsége (FUVOSZ) az MTI-vel. A közlemény azt a nyílt levelet tar­ talmazza, amelyet Takács László, a FUVOSZ elnöke küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek, és amely 5 pontban sorolja fel az e-útdíj bevezetésének a problémáit.

Először is nincs elegendő fedélzeti egység (OBU) sem a nemzetközi, sem a kizárólag belföldi fuvarozást végzőknek. Az import beérkezése június 24-e után várható, a hazai gyártók pedig nagyobb mennyiséget csak július közepére tudnak előállítani. A februári kormányhatározat 25 napos próbaüzemet írt elő, de a felhasználók többségének – 200 ezer magyar rendszá­ mú teherautónak és több tízezer külföl­ dinek – a próbaüzemre csak a fedélzeti eszköz beszerzése után lesz lehetősége. A fedélzeti egység hiányában vásárol­ ható viszonylati jegy megvásárlásának betanulására – még a számítógéphez szokott járművezetőknek, vállalkozóknak is – kevés a június 20-tól rendelkezésre álló 10 nap. A határátkelőhelyeken azért alakul ki torlódás, mert – alternatív út hiányában – a fedélzeti egységgel rendelkező, illetve előre fizető járművek nem tudják kike­ rülni azokat, akik a határon rendezik az útdíjat. Végül a fuvarozók szerint nem létezik az a kártya, amellyel fizethetnék az útdí­ jat. A kormány és a fuvarozók közti stra­ tégiai megállapodás egyik pontja szerint kedvező kondíciójú kártyával hidalhatják át az útdíj miatti átmeneti likviditási za­ vart a vállalkozók.

Mentességet kér az MLSZKSZ a logisztikai központok 70 km-es körzetére

A hazai logisztikai szakmát képviselő Logisztikai Egyeztető Fórum 2013. júni­ us 11-i ülésén egyöntetűen támogatta, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének (MLSZKSZ) azon szakmai javaslatát, miszerint ne kelljen útdíjat fizetniük az intermodális logisztikai szolgáltató központok 70 km-es körzetében a központból, vagy a központba fuvarozó nehézgépjár­ műveknek. Az útdíj-mentesség azon közúti fuvarokat érintené, amelyek bizonyíthatóan a kombináltszállítás keretében, vasúti vagy vízi áruszállítási rendszereket szolgálnak ki. Ennek az in­ tézkedésnek a bevezetésétől a „zöld fu­ varozás” azaz a vasúti kombinált szállítás és a belvízi teherforgalom növekedését várja a szakma. A Szövetség 2013. februárjában pub­ likált elemzése szerint ahhoz, hogy a teherfuvarozók a közút helyett a kör­ Logisztikai Híradó 2013/3   25


E-útdíj vasúton vagy vízen érkezett vagy távozik az adott átrakási pontra vagy ponttól. A gyakorlatban a rendszer működését a szakma úgy képzeli el, hogy a fuvarozók minden nehézgépjármű után befizetnék használatarányosan az útdíjat, majd havi rend-szerességgel, a kereskedelmi gázolaj jövedéki adó visszatérítéshez hasonlóan – a megfelelő igazolásokkal bizonyítva – visszaigényelnék azt. Ennek az intézkedésnek a bevezeté­ sétől a vasúti kombinált szállítás és a belvízi teherforgalom növekedését várja

az adófizetők pénzéből. Az akkori meg­ állapítások most is érvényesek, ezért ha a jelenleg közúton közlekedő belföldi konténeres forgalom – ami 60.000 jár­ műszerelvényt jelent évente – átkerülne vasútra, úgy az útfenntartási és környe­ zeti kárelhárítási kiadásoknál 8,2 Mrd Ft/ év megtakarítást lehetne elérni az állami költségvetésben. „Hazánkban 15 intermodális logisztikai szolgáltató központ van, melyek működé­ si területe biztosítja az ország teljes lefe­ dettségét. A 15 terminálból mindösszesen 5 központ bonyolít érdemi forgalmat, ho­ lott a többi helyszín is megfelelően felszerelt, mégis kihasználatlan.” – mondta Fülöp Zsolt az MLSZKSZ elnöke. „Az általunk javasolt megoldással a magyar vasút-társaság plusz megbízásokhoz jutna, így az infrastruktúra használatából (pálya­ használati díj, tolatás, vontatás) közel kétszer több üzemeltetési díj bevétel áramolna az államhoz és növeked­ ne a kombiterminálok és kikötők forgalma is. Ezzel párhuzamosan a nehézgépjárművek környezeti terheléstől mentesülne a közút, ami konkrét költség­ vetési megtakarítást is jelentene. Jókora lépést tenne ezzel az ország a „zöld” fuvarozás irá­ nyában”. A törekvés összhangban van az Euró­ pai Unió közlekedéspolitikájával, amely célul tűzte ki, hogy a belvízi forgalom ré­ szesedése 2030-ra elérje a 10 százalékot, illetve a 300 kilométer feletti közúti áru­ szállítások 30 százalékát, 2050-re pedig több mint felét vasúton vagy vízi úton bonyolítsák. MTI Fotó: Bruzák Noémi

nyezetbarát vasút-vízi-közúti kombinált szállítási módot válasszák az e-útdíj bevezetése nélkülözhetetlen, de nem elegendő. Bevezetésével párhuzamosan egy modern, fenntartható közlekedési rendszert kell kiépíteni: fejleszteni szük­ séges a vasúti eszközállományt, hálóza­ tot – megépíteni például a Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrűt, a V0-át –, illetve átalakítani a vasúti infrastruktú­ ra-használat díj-számítási módszerét és korszerűsíteni a vasút működését meg­ határozó előírásokat, szabályzatokat. Ad­

Az Állami Autópálya Kezelő és az Országos Rendőr-főkapitányság új e-útdíj ellenőrző gépjárművei

minisztratív eszközökkel korlátozni szük­ séges a kombinált szállításban résztvevő kamionforgalmat a kombiterminálok 70 km-es körzetére, és bevezetni a magyar fuvarosokat támogató díjkompenzációt. A Szövetség ezzel összhangban most azt javasolja, hogy ne kelljen úthasználati díjat fizetniük az intermodális logisztikai szolgáltató központok 70 km-es kör­ zetében azon nehézgép-járműveknek, amelyek a szolgáltató központokba és azokból elfuvarozzák az árut. Az adott körzeten belül az útdíj-mentesség ha­ tálya alá tartozna minden olyan fuvar feladat, amely bizonyítani tudja, hogy 26  Logisztikai Híradó 2013/3

a logisztikai szakma. Véleményük sze­ rint ezáltal lehetővé válna a belföldön mintegy 90.000 TEU/éves vasúti kon­ téner forgalom 2006-on szintjének vis�­ szaállítása is, ami mintegy 60.000 közúti járműszerelvényi forgalom vasútra te­ relését jelentené. A Közlekedéstudomá­ nyi Intézet 2004-ben készített elemzése kimutatta, hogy ha éves szinten 35.000 kamionnyi áru a közútról vasútra, vagy vízre terelődne, az 4,8 milliárd forint kár­ okozástól, útfelújítási kiadástól mentesí­ tené a magyar úthálózatot, azaz ennyivel kevesebbet kellene a Magyar Államnak közútfenntartásra költenie éves szinten

BTT: drágítja a baromfi­ termékeket az elektronikus útdíj

Átlagosan 5 százalékkal drágulhatnak július elseje után a baromfitermékek, mivel többletköltséget okoz az elektronikus útdíj - közölte Baromfi Ter­ w w w.logisztika.hu


mék Tanács (BTT) az MTI-hez csütörtö­ fizet elv maradéktalanul érvényesüljön sok esetben nem tudják érvényesíteni kön eljuttatott közleményében. útjainkon. a magasabb előállítási költségeket a fo­ A BTT számításai szerint mind az Bár maga a törvény óriási előrelépést gyasztói árakban. Példaként említette a alapanyag-termelésben, mind a baromfi­ jelent, a Levegő Munkacsoport alapve­ tavalyi gabona-terméseredmények alap­ iparban kilónként 5-10 forintos többlet­ tően elhibázottnak tartja, hogy éppen ott ján kialakult helyzetet, amikor a pékek költséget okoz az ágazati termékek szállí­ nem szednek útdíjat, ahol a teherautók jelentős, 20 százalékos kenyér- áremelést tását terhelő, arányos elektronikus útdíj­ a legnagyobb veszélyt jelentik a lakos­ tartottak volna szükségesnek. Idén ápri­ ról szóló szabályozás. A piaci szereplők a ság egészségére. Ahhoz, hogy a nehéz lisban azonban a kenyér ára mindössze többletköltségeket nem tudják kigazdál­ gépjárművek elkerüljék a településeket 1,3 százalékkal volt magasabb, mint 2012 kodni, ezért az átadási áraikban tovább és főleg autópályán haladjanak, a lakott augusztusában, ugyanezen időszak alatt a kell hárítaniuk - mutat rá a BTT. Az útdíj területeken belüli útszakaszokon kellene liszt 12 százalékkal drágult. miatti 10-20 forintos összes pluszkiadás a legmagasabb útdíjat szedni. A telepü­ A szaktárca számítása szerint a vára­ a baromfitermékeknél átlagosan 5 szá­ léseken átvezető utak fenntartói, a helyi kozások alapján az e-útdíj felgyorsíthatja zalékos áremelést tesz szükségessé - jelzik. Az áremelés - hang­ súlyozza a BTT - a fogyasztók körében szociális feszültségeket okozhat, mert a 1020 forintos kilónkénti árnövelés az olcsóbb baromficikkek árában nagyobb részarányt képvisel. Ez éppen az alacsony keresetű családoknak okozhat újabb pluszkiadásokat. A Nemzeti Fejleszté­ si Minisztérium (NFM) szerdán az MTI-vel azt közölte, hogy az útdíj fogyasztói árindexre gyakorolt hatását nem lehet pontosan előre jelezni, de a rendelke­ zésre álló adatok és a külföldi - köztük szlo­ vák, lengyel - példák alapján megállapítható, hogy a mértéke nem Kamera az Állami Autópálya Kezelő egyik új e-útdíj ellenőrző gépjárművének tetején lesz jelentős. A Világgazdaság önkormányzatok pedig nemcsak nem napilap szerdai cikkében ugyanakkor az a hatékonyság növelését, a rendszerben kapnak részesedést az útdíjból, hanem Élelmiszer-feldolgozók Országos Szö­ jelentős tartalékok vannak. Például a a fuvarozók az útdíj egy részét még le is vetségére (ÉFOSZ) hivatkozva azt írta, költségadatok összehasonlítása szerint a vonhatják az iparűzési adóból, amely az hogy az olcsóbb alapélelmiszerek ára 30 bérfuvarozók akár 30 százalékkal olcsób­ önkormányzatok egyik utolsó, szabadon százalékkal is nőhet az elektronikus útdíj ban is képesek ellátni egy szállítási fel­ felhasználható bevételi forrása. rendszerének bevezetése miatt. adatot a saját rezsiben szállítóknál. A magyar nemzet életminőségének, Az NFM szerint a makrogazdasági Levegő Munkacsoport: nagy egészségének javítása érdekében szüksé­ szempontokat figyelembe véve látható, előrelépés, de van még tennivaló ges az azt veszélyeztető különféle közle­ hogy az infláció a visszafogott fogyasztói Végre van törvény Magyarországon a kedési eredetű szennyezések, a levegő­ kereslet, a rezsicsökkentés és az erősödő ­kilométer- és szennyezésarányos útdíj­ szennyezés, a zajszennyezés csökkentése, árfolyam miatt tartósan alacsony szinten ról, és díjszabás is van hozzá – írja a Le­ megszüntetése. Senki életét ne rövidítsék maradhat, amelyet az útdíj bevezetése vegő Munkacsoport. A szervezet fenn­ meg a közlekedés mellékhatásai, és áll­ nem veszélyeztet. állása óta – 25 éve – mindent elkövetett jon meg végre az üvegházhatású gázok A szaktárca értékelése szerint a szűk azért, hogy a használó és a szennyező dúsítása a levegőben Magyarországon! kereslet miatt a termelők és kereskedők w w w.logisztika.hu

MTI Fotó: Bruzák Noémi

E-útdíj

Logisztikai Híradó 2013/3   27


MTI Fotó: Balázs Attila

E-útdíj

Az e-útdíj technikai elemeinek első kapujára felszerelt kamerák a 49-es úton

A 2013. évi LXVII. törvény az útdíjról és a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utak­ ról nagyon fontos lépés, de csak az első, amit nagyon gyorsan továbbiaknak kell követniük. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény korszerűnek mondható. Külön cikkelyekben rendel­ kezik a külső költségeknek a tehergép­ kocsik útdíjáról szóló uniós irányelv (az ún. Euromatrica irányelv) által nemrégen engedélyezett felszámításáról. Javítani azért van mit. A törvény 13. paragrafusa szól a környezetkárosítást kompenzálni hivatott, úgynevezett külső költségdíj­ ból származó bevételek felhasználásá­ ról olyan tételekkel, mint a hatékony árképzés elősegítése, a közlekedők által igénybe vehető alternatív infrastruktúra fejlesztése, illetve a meglévő kapacitás növelése, a transzeurópai közlekedési hálózat támogatása, a logisztikai tevé­ kenység optimalizálása és a biztonságos parkolóhelyek biztosítása. Kárenyhítés­ ről, a közlekedési eredetű megbetegedé­ sek gyógyításának támogatásáról egy szó sincs, miközben a kékesi szanatóriumban az erkélyekre már nem lehet kimenni, annyira hullik a vakolat. Az egész olyan, mintha a Nemzeti Fej­ lesztési Minisztérium kénytelen-kelletlen 28  Logisztikai Híradó 2013/3

tette volna be a külső költségek díjazásá­ nak lehetőségeit a törvényjavaslatba, de rögtön gondoskodni is akart volna arról, hogy a bevételét gyorsan el lehessen köl­ teni közúti közlekedésre. A rendeletben az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról már a következő található: „2. § A Vhr.-ben meghatározott díjkategóriába tartozó, az autópályák, au­ tóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény alapján fizetendő útdíj részét képező külsőköltség díjat 0 forintban állapítom meg.” (Vhr. alatt e rendelet 1. §-a szerint a törvény végrehajtásáról szóló kor­ mányrendeletet kell érteni, ilyen azonban 2013. május 31-ig, a rendelet kihirdetésé­ ig nem jelent meg.) Tehát a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a tehergépkocsikkal megfi­ zettessék az általuk okozott környezet­ szennyezés költségeit, azonban az NFM rendelete ezt egyelőre kizárja. Ez ért­ hető és átmenetileg elfogadható, hiszen most a legfontosabb az útdíj bevezetése és legalább az infrastruktúra-költségek megfizettetése a használókkal, azonban a későbbiekben a szennyezés költségeit is meg kell fizettetni a használóval. Ez egyúttal sokkal inkább ösztönözné a fu­ varozókat, hogy minél korszerűbb, minél alacsonyabb kibocsátású tehergépkocsi­ val szállítsanak.

Ez utóbbira ugyanis már egy kis ösz­ tönzést már biztosít a rendelet harma­ dik paragrafusa: „3. § (1) Az útdíjköteles gépjárművek díjszedési környezetvédelmi kategóriába sorolása azok környezet­ védelmi osztályba tartozása alapján történik a Vhr.-ben meghatározottak alapján a (2)–(4) bekezdésben megha­ tározottak szerint.” Van egy B kategória, amelyben az alapdíjat kell fizetni, egy A kategória, 15 százalékos kedvezmén�­ nyel és van egy C kategória, 11,5, illetve 12 százalékos felárral. Ez mindenképp előremutató, azonban messze nem ele­ gendő ahhoz, hogy a tehergépkocsik kor­ szerűsítésére ösztönözzön. Ami a díjszintet illeti, az sokak szerint magas, azonban tény, hogy a tehergép­ kocsik üzemeltetői még ezzel az útdíjjal sem fogják megfizetni mindazt a költ­ séget, amelyet okoznak. Más szavakkal, továbbra is az egész társadalom fogja fe­ dezni a tehergépkocsik által használt inf­ rastruktúra, valamint az okozott szen�­ nyezés költségeinek számottevő részét. Alapvetően elhibázottnak tartja a Leve­ gő Munkacsoport, hogy nincs útdíjszedés a településeken belül – éppen ott, ahol az emberek egészségét leginkább veszé­ lyeztető környezeti kárt okozzák a teher­ gépkocsik. Ugyanezért érthetetlen, hogy a településeken keresztülvágó kamionok jóval kevesebbet fizetnek majd, mint az autópályán haladók. Annak érdekében, hogy minél több tehergépkocsi az autó­ pályákon haladjon, messze elkerülve a településeket, és a lehető legkevesebb kárt okozva a gyengébb útpályáknak, éppen hogy ott kellene a legalacsonyabbnak len­ nie a kilométer-arányos útdíjnak. Romboló hatású továbbá a kormány és a fuvarozói érdekképviseletek megál­ lapodása, hogy – miközben a települési utakat fenntartó önkormányzatok nem részesülnek az útdíjbevételből –, a fu­ varozók az útdíjkiadások 7,5 százalékát levonhatják az iparűzési adóból, vagyis jószerével az utolsó bevételből, amelyet a települések szabadon felhasználhatnak. A Levegő Munkacsoport szerint ezt a meg­ állapodást újra kellene gondolniuk a fu­ varozóknak, még mielőtt kirobban a há­ ború az önkormányzatok és a közterüle­ ten parkoló tehergépkocsik tulajdonosai, az ott bejegyzett fuvarozók ellen. Mert egy ilyen háborún többet veszíthetnek a szállítók, mint amennyit meg tudnak ta­ karítani az iparűzési adón. l w w w.logisztika.hu


E-útdíj

A használatarányos útdíj bevezetésének hatása az ellátási lánc szereplőire A tervek szerint 2013. július 1-től Ma­ gyarországon is bevezetésre kerül a használatarányos elektronikus útdíj, melyet a gyorsforgalmi utakon és főúti szakaszokon kívánnak alkalmazni. Me­ lyek a főbb hatásai és következményei a használatarányos útdíj bevezetésének és ebből adódóan, milyen alternatív lehető­ ségek nyílnak a logisztikai piac szereplői számára? Felerősödik a Ro-La szerepe? Mi lesz a vállalatoknál működtetett saját szállítási eszközökkel végzett vevői ki­ szolgálás növekvő költségeivel, amennyi­ ben a kompenzálást csak a szolgáltatók élvezhetik? Meglépik a saját, fuvarozó vállalkozásokba való kiszervezést vagy eladják az eszközeiket egy profi szolgál­ tatónak? Milyen hatással lesznek a meg­ rendelők döntéseire a hirtelen megemel­ kedő közúti díjak? A Széll Kálmán Terv 2.0-ban meg­ fogalmazott tervek szerint, jövőre 75 milliárdot, az első teljes évre pedig 150 milliárdos összegnél is többet vár a kor­ mány az elektronikus, használatarányos útdíj bevezetésétől. A következő évekre is várható költségvetési deficit miatt a tervezett (elvárt) összeg nem valószínű, hogy csökkeni fog. A kormány a díjak megállapításánál sajnos a költségveté­ si hiányt veszi elsősorban figyelembe. Az Európai Unió ezzel szemben a díjak megállapításánál az adott útszakasz egy évre jutó beruházási költsége, (a rendszer kiépítésének teljes költsége várhatóan 50 milliárd HUF lesz), a fenntartási és üze­ meltetési költségek, az adott útszakaszon zajló forgalom nagysága és a járműkate­ góriák szerinti kalkulációt szorgalmazza. A fentiekkel ellentétben, a reálszféra ol­ w w w.logisztika.hu

daláról megközelítve a következő lépések megtételét javasolnám a döntéshozók­ nak. Elsősorban folytatnám a Magyaror­ szágon működő szakmai szervezetekkel való tárgyalást és nagyobb hangsúlyt fektetnék a díjfizetők érdekképviseleteivel történő konzultálásra és bevonásra. Má­ sodsorban, a környező országok díjainak figyelembe vételét is feltétlenül fontosnak tartom a hazai díjak kialakításánál (1. áb­ ra), hiszen a tervek szerint a várható be­ vételek felét a tranzit forgalom adja majd. Viszont ha a szomszédos országokénál magasabb díjat alkalmazunk, ez elkerülne bennünket, így a várt díjbevételnek csak a töredéke folyna be a költségvetésbe és a hiányzó összeget a hazai fuvarozókkal fizettetnék meg. Harmadsorban az EU-s szabályok, illetve a hazai költségvetés hiányszámai meghatározóak, melyek egy előremutatóbb, participatívabb, minden­ ki számára elfogadhatóbb bevezetést és rendszert eredményeznének. Az elektronikus útdíj bevezetésének hatására a hazai utakat használó fu­ varozók a jelenlegi 7-8 Ft/km-es (2,67 Eur/100km) díj akár tízszeresére is tar­ tósan számíthatnak. Úgy érzem, hogy a fokozatos díjnövekedés lehetősége most egy kicsit háttérbe szorult (talán egy át­ meneti lépcső elképzelhető még jövőre, például 45 HUF/km (15 Eur/100km) nagy kamionok esetén), de azt követően biztos, hogy elérjük az Európai Unióban alkalmazott díjszintet. A hirtelen meg­ ugró útdíj költségét a fuvarozó, szállít­ mányozó, logisztikai szolgáltatók kény­ telenek lesznek beépíteni szolgáltatási áraikba. A növekvő fuvardíjak azonnal be fognak épülni a szállított termékek árába,

Ország

Elektronikus útdíj értéke (100 km-re vetítve) Autópálya

Főút

Csehország

15 Eur

  7 Eur

Szlovákia

27 Eur

21 Eur

Ausztria

31,50 Eur

Németország

15,50 Eur

1. ábra: A környező országokban alkalmazott elektronikus útdíjak fajlagos értéke (40 tonnás, EUR 5-ös, öttengelyes jármű esetén)

Tervek a Hungarokombinál 30 25 20 15 10 5 0

'2009

'2012

Terv

Vonatok hossza (vagon) Menetidő: Szeged-Wels (óra)

ami inflációnövekedést von maga után. Az árak növekedését tompíthatja a lo­ gisztikai szolgáltató központok még szo­ rosabb együttműködése, más közlekedési módok alkalmazása, a gyűjtő és terítő járatok átszervezése és újragondolása, a piaci verseny, a kereslet-kínálat viszonya, a kompenzáció mértéke (a tervek szerint fél évvel az e-útdíj bevezetése után maxi­ mum 13%-os mértékű, gyakori használói kedvezményrendszert léptet életbe a kor­ mány, a közúti fuvarozók növekvő terhei­ nek kompenzációja érdekében). A romló külső gazdasági tényezők (mint pl. emelkedő üzemanyagárak, autó­ pályadíjak) negatív hatásai arra ösztönzik a logisztikai piac szereplőit, hogy még inkább figyelembe vegyék az alternatív vagy kombinált fuvarozási módok adta lehetőségeket. A jelenlegi viszonyok sze­ Logisztikai Híradó 2013/3   29


E-útdíj rint, minden társadalmi és nemzetgazda­ sági előnye ellenére, költséghatékonysági szempontból nem éri meg a fuvarozó, szállítmányozó cégek számára a kamio­ nok vasúton történő továbbítása, ugyanis az ezzel járó költségek átlagosan 25%-kal magasabbak a közúton alkalmazott áta­ lánydíjas útdíj-fizetésnél. A megtett úttal arányos útdíj bevezetését követően azon­ ban szolgáltatásarányossá válnak a köz­ úthasználat költségei, így felerősödhet a Ro-La szerepe, megszűnhet a (csak) köz­ úti pályán történő fuvarozás versenyelő­ nye. Állami vagy EU-s támogatás mellett

és/vagy egy kedvezőbb pályahasználati díj esetén a Ro-La árai kedvezőbbek lehet­ nek az elektronikus útdíj bevezetésével. Amennyiben a Ro-La szerelvényeket üzemeltető társaság további műszaki és szolgáltatási színvonal emelkedési meg­ oldásokat is bevezet, a Ro-La verseny­ képessége jelentősen nőni fog a közúttal szemben. Véleményem szerint a saját járműveket mozgató megrendelők választási lehető­ sége négy irányra korlátozódik a kom­ penzáció elmaradása esetén. Egyik iránya lehet a költségek csökkentésének, ha a

vállalatok egy saját fuvarozó leányvállal­ kozásba szervezik ki a szállítási osztályu­ kat, és úgynevezett bújtatott szolgáltató­ ként jelennek meg a piacon, vagy eladják az eszközeiket egy profi fuvarozó vállal­ kozásnak és hosszútávon leszerződnek vele. De megoldás lehet a jármű állomány felszámolása, értékesítése és szolgáltatási szerződés kötése egy kiválasztott fuva­ rozó vállalkozással, illetve az eszközök megtartásával a növekvő költségek be­ építése a termékeik árába. Karmazin György BI-KA Logisztika Kft.

A flottakövetők szerint

www.ibelieveinadv.com

Megkérdeztük az ÁAK-vel szerződött flottakövető szolgáltatásokat nyújtó cégeket a tapasztalataikról, arra voltunk kíváncsiak, hogy igaz-e, hogy tájékozatlanok az árajánlatkérők, hogy nincs elegendő GPS az országban és mindenki csak a legolcsóbb megoldást keresi.

A GPS-ART GPS-készülék Gyártó és Forgalmazó Kft. technikai vezetője, Pálmai Gábor elmondta: Nem érzem úgy, hogy a tájékozottsággal lenne a problé­ ma. Inkább félelem van a fuvarozókban, hogy mikor, hogyan kezdődhet el a szol­ gáltatás. Mi és a bonyolítással megbízott AÁK is, maximálisan arra törekszünk, hogy július elsején megkezdődjön a szol­ gáltatás, de persze a szolgáltatás minősé­ gének maximális garantálásához elenged­ hetetlen hogy az indulás előtt tesztelni lehessen. Azt azonban hangsúlyozni szeretném, hogy a fuvarozókat semmi­ képpen nem éri kár az esetleges kezdeti 30  Logisztikai Híradó 2013/3

nehézségek miatt, mert a szolgáltatási kiesésekből adódó bármely büntetésért és elmaradt díjért a GPS szolgáltató kell, hogy helyt álljon. A beszerelést igyekszik minden cég az utolsó pillanatra hagyni, ami a szerelőknél vezet majd káoszhoz. Egyelőre a partnerek segítségével urai vagyunk a helyzetnek. GPS készülékek beszerelése a legkeresettebb megoldás, ami nem is csoda, mert ez az egyetlen lehetőség ahol csak a tényleges út kerül elszámolásra és akár menet közben vál­ toztathat az útirányon anélkül, hogy emi­ att veszteség érné. Az e-útdíjjal kapcsolatosan megnöve­ kedett az érdeklődés a GPS flotta felügye­ letek iránt. Sok ajánlatkérő csak a törvény érvénybelépéséről illetve az e-útdíj fedél­ zeti eszköz segítségével való bevallásáról rendelkezik információval. Az útdíj meg­ fizetésével kapcsolatos információkról sok esetben üzletkötőink nyújtanak tel­ jes körű információt az érdeklődőknek.

A megnövekedett igényekkel párhuza­ mosan az eszközkészletet is növeltük, hogy minden igényt ki tudjunk elégíteni. Az egyszerű, egy költséggel megvásárol­ ható készülékekre nagy a megkeresések száma, de a komplexebb megoldásokat nyújtó eszközökre és szolgáltatásokra is megnőtt a kereslet. – mondta el Végh Róbert, az Arobs Pannonia Software Kft. ügyvezetője. Csernus Árpád, az ML Global Systems Kft. értékesítőjének a tapasztalata sze­ rint nagyon változó az érdeklődők táj­ okozottsága. Többségében azonban igen felületesek az ismereteik az e-útdíj bevezetéséről. Ami a szakember szerint nem is csoda, hiszen az ÁAK Zrt. nem igazán indított tájékoztatási kampányt. A SeeMe-t forgalmazó cég szerint körül­ belül az árajánlatot kérők fele csak e-útdíj bevallási szolgáltatásra , míg a másik fele flottakövetési és e-útdíj bevallási szolgál­ tatásra is kér ajánlatot.  l w w w.logisztika.hu


E-útdíj

Várakozáson felüli érdeklődés az MLBKT útdíj-konferenciáján A július 1-jén induló használatarányos elektronikus útdíj bevezetéséről tartott konferenciát június 14-én az MLBKT. A téma minden fuvarozó, szállítmányozó és logisztikai szolgáltató számára kiemelt fontosságú, mely a résztvevők számán is megmutatkozott: összesen közel 150 cégvezető és logisztikai szakember látogatott el a rendezvényre. A konferenciát Déri András, az MLBKT elnökségi tagja nyitotta meg, akit dr. Chikán Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárának „A logisztikai hatékonyság hatása a vállalatok és a nemzet versenyképességére” című előadása követett. Előadásában beszélt többek között a nemzetközi kereskedelemről és a kereskedelemfejlesztés tényezőiről, illetve a különböző versenyképességi rangsorokról és az ellátási lánc stratégiákról. A gazdasági kitekintőt követően Holics Szilvia, az MLBKT kommunikációs vezetője ismertette az MLBKT nemrég lezárult felmérésének eredményeit, melyben fuvarozókat, gyár­ tókat, kereskedőket és logisztikai szol­ gáltatókat kérdeztek meg a használatará­ nyos elektronikus útdíjjal kapcsolatos el­ várásaikról és tervezett stratégiájukról. A felmérésből kiderült, hogy nagy az infor­ mációhiány, a technikai részletek mellett az útdíj várható hatásairól szeretnének többet tudni a szakemberek. A több mint 400 válaszadó közül sokan jelezték, hogy az új terhet tovább kívánják hárítani a megbízóra illetve a fogyasztókra. A kávészünet előtti utolsó előadó­ ként dr. Mészáros Ferenc, a Budapesti Műszaki Egyetem adjunktusa a szom­ szédos országok gyakorlatait mutatta be w w w.logisztika.hu

a hallgatóságnak – köztük az osztrák, a német, a svájci, a cseh, a szlovák és a len­ gyel, megtett úttal arányos díjrendszer alkalmazásának tapasztalatait. Az előadó elmondta, hogy a bevezetés sehol sem ment zökkenőmentesen, Magyarorszá­ gon is fel kell készülni a nehézségekre. A délelőtti szekcióban sor került egy kerekasztal beszélgetésre is Barna Zsolt, a Waberer’s Logisztika Kft. ügyvezető igazgatójának moderálásában. Emőri

Résztvevők írták

l A jogalkotó képviselőjét hiányoltam az előadók sorából, egyebekben tartalmas, informatív és érdekes volt a konferencia, köszönet minden szervezésben részt vevőnek! Külön nagyon köszönöm, hogy az előadások anyagát is megküldték - nem lévén ilyen gyakorlat a konferenciaszervezők többségénél – ezt külön nagyra értékeltem! l A lehetetlennel próbálkoztak meg, információ hiányban informálni a hallgatóságot. Ez ehhez képest kiválóan sikerült. Gratulálok! l Jó volt a törekvés, hogy csak hiteles infót adjanak. l A rendezvény nagyon hasznos volt, időszerű, élettel teli, gyakorlatias, ehhez gratulálok!

Gábort, az i-Cell Kft. ügyvezetőjét, ­Varga Zoltánt, az Állami Autópálya Ke­ zelő Zrt. díjszedési igazgatóját és Bende Zoltánt, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete Személyszállítási és Árufuva­ rozási Tanácsának titkárát többek között arról kérdezték, hogyan zajlik a rendszer műszaki-informatikai kivitelezése, mi a teendő meghibásodás esetén, illetve mit tanácsolnának a felhasználóknak. A forró hangulatú beszélgetésbe a résztvevők is bekapcsolódtak. Az állófogadást követően ismét egy ke­ rekasztal beszélgetést hallgathattak meg a konferencia résztvevői: Józsa Dávid, a

A terem zsúfolásig telt érdeklődőkkel Logisztikai Híradó 2013/3   31


E-útdíj

Barna Zsolt, Emőri Gábor, Varga Zoltán, a kerekeasztal résztvevői

Masterplast Nyrt., nemzetközi logiszti­ kai igazgatója, Lieber Mód Krisztián, a Tesco Herceghalmi Logisztikai Központ­

32  Logisztikai Híradó 2013/3

jának szállítási vezetője és Luca Márió, a JABIL Circuit Magyarország Kft. szállít­ mányozási és vámigazgatója megbízói ol­

dalról közelítette meg a használatarányos elektronikus útdíj bevezetésének proble­ matikáját – Csonka Endre, az Első Pesti Malom- és Sütőipari Zrt. vezérigazgató­ jának irányított kérdései alapján. A délutáni szekcióban egy gyakorlati példát is bemutattak az előadók: Kovács András, a BAKO Hungária Kft. ügyveze­ tő igazgatója, Karmazin György, a BIKA Logisztika Kft. ügyvezető igazgatója és Páll Zsombor, a Via Bérautó Kft. kishaszongépjármű üzletágának vezetője egy saját számlás vállalat optimalizálási törekvését, az ebből kifolyólag igénybe vett logisztikai szaktanácsadást és a meg­ oldás szállítóit mutatta be. A konferencia utolsó előadójaként dr. Mosóczi László, a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető elnöke a vas­ út, mint alternatív megoldás lehetőségét vázolta fel a fajlagos szállítási költségek szinten tartására. A minden érintett számára hasznos információkat közvetítő rendezvényt Kiss Péter, az MLBKT elnöke zárta. Bagi Barbara


E-útdíj

Mit mond a szakma az e-útdíjról? A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság június 11-13. között internetes felmérést végzett a használatarányos e-útdíj bevezetéséről. Az eredményekből kiderült, hogy a szakemberek 45 százaléka szerint végső soron a fogyasztók fogják meg fizetni az útdíjból származó költségnövekedést. A kérdőívet 349 válaszadó töltötte ki 24 óra alatt, később 400 fölé kúszott a válaszok száma. A nem reprezentatív fel­ mérést jellemzően az MLBKT tagvállala­ tai és partnerei közül kikerülő fuvarozók, gyártók, kereskedők és logisztikai szol­ gáltatók töltötték ki. Megkérdeztük, hogy kinek kell meg­ fizetnie végső soron az új költségeket? A válaszadók legnagyobb része, 45 százalé­ kuk szerint a fogyasztó fogja megfizetni az többletköltséget, 14-14 százalékuk szerint a gyártó vagy a fuvarozó lesz a

teher valódi viselője, 10 százalék szerint pedig a kereskedő állja majd az útdíjat. Ennek ellenére csak a válaszadók 20 szá­ zaléka nyilatkozta azt, hogy mindenkép­ pen megpróbálja továbbhárítani a meg­ bízó felé az útdíjat. Megkérdeztük, hogy milyen mód­ szereket vetnek be a válaszadók az útdíj csökkentésére. Összesen 239 költség­ csökkentési stratégia érkezett 208 válasz­ adótól. A legtöbben – a válaszolók 21 százaléka - a fuvarszervezés és a csomag­ tér-kihasználás további optimalizálásával

Útdíj-csökkentő stratégiák Említés Arány Optimalizálás az útvonaltervezésben vagy a raktér kihasználásban

112

21%

Áthárítás a megrendelőre

47

20%

Kerülőút: határon túl, alacsonyabb rendű utakon

40

17%

Kevesebb fuvar vállalása országon belül

21

9%

Beszerzői nézőpont: ártárgyalás, tendereztetés

13

5%

Kisebb tömegű járművek választása

12

5%

Átterelés vasútra, hajóra

7

3%

Fizetési határidő csökkentése

6

3%

Új telephely, raktár

6

3%

Korszerűbb jármű beszerzése

3

1%

Együttműködés a konkurenciával

2

1%

Kiszervezés logisztikai szolgáltatóhoz

1

0%

w w w.logisztika.hu

Kerülőutakon

Egy névtelenséget kérő kamionos arra hívta fel a Délmagyar.hu figyelmét, hogy a Szeged–Kiskunhalas közötti legrövidebb út nem fizetős, viszont a HU-GO – már kerülővel – fizetőt tervez. A cikk szerint sokat takarít meg az a teherautós, aki a szerbiai átkelő mellől, Hercegszántóról Szegedre fuvaroz: a HU-GO szerint a két számjegyű utakon oda-vissza 7800 forint az útdíj, a menetidő 2 óra 4 perc. A fizetős utakat elkerülve mindössze 20 perc az időveszteség, a nyereség pedig tetemes. Bácsbokod, Bácsalmás, Ruzsa és Zákányszék lakói pedig majd szenvednek. A megye térképét böngészve megállapítottuk, szinte minden fizetős úttal párhuzamosan fut egy díjmentes: csak idő kérdése, hogy a fuvarosok rátaláljanak az olcsóbb megoldásra. – írta a portál.

igyekszik csökkenteni a költségeket. A minél kevesebb üresjárat, minél nagyobb kihasználtság és jobb útvonaltervezés az első, a legkézenfekvőbb módszer. Ugyan­ akkor a válaszadók 17 százaléka jelezte azt is, hogy vállalja a kerülőutat, azaz alacsonyabb rendű úton vagy akár a ha­ tárnál kilépve az országból fog szállítani a többletköltségek csökkentésére. A válaszadók 9 százaléka jelezte, hogy kevesebb fuvart fog vállalni az országon belül és inkább a nemzetközi viszonyla­ tokra fog koncentrálni. Ennél valamivel kevesebben (5%) jelezték, hogy inkább több, kisebb járművel fognak fuvarozni, hogy elkerüljék az útdíj fizetését. A vas­ útra, hajóra való átterelés, az új telephe­ lyek, raktárak létesítése vagy a járművek korszerűbbre cserélése csak elvétve jelent meg a válaszok között. A felmérésben megírhatták a résztve­ vők, hogy mit kérdeznének az illetékes hatóságoktól az útdíjjal kapcsolatban. Az első 24 órában 304 kérdés érkezett 10 különböző témakörben. A legtöbben arra voltak kíváncsiak, hogy készült-e előzetes hatástanulmány a használatará­ nyos útdíj magyarországi bevezetéséről. Összességében a válaszadók nagyon elkeseredettek és borúlátóak voltak az útdíj miatt. A legjellemzőbb kérdése­ ket minden további kommentár nélkül közüljük (lásd 36. oldal). l Logisztikai Híradó 2013/3   33


MA-GPS E-ÚTDÍJ FIZETÉS www.multialarm.hu

MULTI ALARM

Egyszerűen, gyorsan és biztonságosan nagyon kedvező feltételekkel! A Multi Alarm Zrt. járműfedélzeti GPS eszközei - az Állami Autópálya Kezelő Zrt.–vel aláírt szerződés alapján képesek a magyar HU-GO E-útdíj rendszer számára történő adatátadásra, és ez által az elektronikus útdíj bevallásra.

HU-GO

A Multi Alarm a biztonságos bevallási közreműködő A Magyar tulajdonban lévő, ma már több mint 400 munkavállalót foglalkoztató cégünk 1991-es megalakulása óta élen jár a biztonságtechnikai igények magas színvonalú kiszolgálásában. Cégünk hardver és szoftver eszközeinek fejlesztésében és gyártásában több mint 50 mérnök vesz részt, így gyorsan és rugalmasan tudunk alkalmazkodni partnereink igényeihez.

Hogy a partnereink útdíja mindig rendben bevallásra kerüljön, kollégáink és telepítő partnereink a GPS (OBU) eszközöket a járművekbe fixen beépítik. >>A saját fejlesztésű, >>szabotázsvédelemmel felszerelt GPS >>eszközeink stabilan és >>megbízhatóan működnek, >>amelyekre a szerződéses időszakra >>vonatkozóan teljes körű >>cseregaranciát vállalunk. >>A beépítés során gondoskodunk a >>GPS és a GSM antennák lehető >>legjobb elhelyezéséről, hogy a >>pozíció meghatározás és az >>adatkommunikáció zavartalan >>legyen. >>A fixen kiépített tápellátás biztosítja, >>az eszköz folyamatos - sofőr >>független – üzemelését.

A Multi Alarm Zrt. Magyarország legnagyobb távfelügyeleti szolgáltatójaként országosan több mint 65.000 objektum távfelügyeletét látja el. A MABISZ minősítéssel valamint a vonatkozó ISO 9001, ISO 27001, és SSAIB tanúsítással rendelkező ügyeleti központunkban több mint 50 szakember dolgozik, és felügyeli 0-24 órában partnereink eszközeit.

>>A távfelügyeletünk útdíj rendszer, >>vagy a GPS OBU meghibásodása >>esetén a partnereinket >>haladéktalanul értesíti. >>Telefonos support szolgáltatásunk >>ingyenes segítséget nyújt a GPS >>OBU és a Flotta szolgáltatás >>Internetes felhasználói felületeink >>használata során felmerülő >>kérdésekre. >>Szervereink nagy biztonságú saját >>biztonsági minősítéssel rendelkező >>szervertermekben találhatóak. >>Partnereink adatait többszörös >>adatbiztonsági rendszerrel védve >>tároljuk.


E-útdíj bevalláshoz kínált megoldásaink MA-GPS UD + Gépjárműkövető szolgáltatás

MA-GPS UD

Partnerünk a „Gépjárműkövető” szolgáltatás segítségével, a web böngésző alapú kezelő felületen a számos szolgáltatás mellett a jármű közlekedési útvonalát és menetlevelét is lekérdezheti.

Ha a GPS eszközt csak az útdíj bevallásra szeretné használni, és nincs szüksége a jármű adatainak elérésére, vagy egyéb flotta szolgáltatásra, Önnek ezt a megoldást ajánljuk. Az egyszeri és beépítési díjon kívül nincs havi díj, és egyéb további költség.

MA-GPS UD + Flotta szolgáltatás díjai:

MA-GPS UD díjai:

Egyszeri díj: Beépítési díj: Havi szolgáltatási díj:

Egyszeri díj: Beépítési díj: Havi szolgáltatási díj:

0 Ft. 5.000 Ft.* 3.000 Ft/hó

A belépési díjmentesség és kedvezményes havidíj a 3.5 t feletti járművekre 2 év hűségidő vállalása esetén érvényes! Gépjárműkövető szolgáltatás számítógépen és mobiltelefonon Szolgáltatásunk internetes felületén az e-útdíj bevallás során keletkező adatokon túlmenően lekérdezhetők a járművek aktuális helyzete, menetleveleik, vagy a megtett út térképi megjelenítése. Az MA-GPS OBU képes fogadni a járművek különböző állásjelzéseit, a telepített üzemanyag átfolyás- vagy szintmérők, valamint a jármű CAN / FMS rendszerének adatait. Ennek segítségével a jármű távfelügyelete és teljes körű üzemanyag kontrollja is megvalósítható, amely jelentős megtakarítást jelenthet partnereink számára.

25.000 Ft 5.000 Ft.* 0 Ft/hó

Az egyszeri díj 2 év kommunikációs szolgáltatást tartalmaz! Fedélzeti GPS eszköz teljes körű garanciával Bármely csomagunkat is választja, a szolgáltatásunk teljes időtartama alatt a GPS OBU eszközre teljes körű garanciát vállalunk! Ennek keretében a rendeltetésszerű használat mellett meghibásodott MA-GPS OBU-ját ingyenesen cseréljük! A garanciát telepítő partnereinknél országosan is érvényesítheti!

Multi Alarm Zrt. 7630 Pécs, Basamalom, út 33. Telefon: 72/513-110 Fax: 72/513-113 GPS Support: 72/513-133 www.multialarm.hu A megadott árak nem tartalmazzák az ÁFA-t. *A beépítési díj eltérő is lehet!


E-útdíj

Tipikus kérdések az útdíjról Előzetes tanulmányok a hatásokról

ŸŸ Készült-e hatástanulmány az e-útdíj bevezetésével kapcsolatban, ha igen, nyilvános-e? ŸŸ Milyen hatással lesz az e-útdíj az ex­ portra termelő és az import alapanya­ got feldolgozó magyar vállalkozások versenyképességére? ŸŸ Mekkora plusz terhet ró a fogyasztókra az e-útdíj? Kiszámolták-e a rendszer működtetésének inflációs hatását a gazdaságra?

A bevezetés körülményei és tájékoztatás

ŸŸ Tekintettel a jelenlegi helyzetre nem célszerűbb a rendszer bevezetését el­ halasztani és jobban előkészíteni, hogy annak be/kiléptetése, utólagos díjfize­ tése, valamint az adminisztráció csök­ kentése is megvalósítható legyen? ŸŸ Hogyan szervezték meg a járműtulaj­ donosok tájékoztatását és véleményük szerint elegendő információt nyújtot­ tak-e a rendszer működéséről és a to­ vábbi teendőkről?

Díjszabás és kedvezmények

ŸŸ A használatarányos e-útdíj kalkulációja során miért nem tesznek különbséget az EURO3 és EURO5 járművek díjai között?

ŸŸ A 2013. évi LXVII. törvény 5. § (3) pontja alapján az infrastruktúra díj te­ kintetében a rendszeres úthasználók számára legfeljebb 13% díjkedvezmény adható. Mit jelent pontosan a “rend­ szeres felhasználó” kifejezés és milyen feltételekkel jár a 13%-os kedvezmény?

Utak minősége, bevételek felhasználása

ŸŸ A bevételek hány százalékát fogják az úthálózat fejlesztésére, a megfelelő színvonalú pihenőhelyek kialakítására, a hazai fuvarozók (rajtuk keresztül a termelő, gyártó, szolgáltató vállalatok és végső soron a fogyasztók) terheinek kompenzálására, illetve a Ro-La for­ galom fejlesztésére fordítani? Mikorra várhatóak az előbb felsorolt intézkedé­ sek és hogyan használják fel a bevéte­ lek fennmaradó részét?

Átterelődő forgalom

ŸŸ Milyen lépéseket tesznek annak érde­ kében, hogy a használatarányos elekt­ ronikus útdíj bevezetése miatt a teher­ forgalom ne terelődjön át az autópályá­ ról az alsórendű utakra, ezzel nagyobb balesetveszélyt és az utak állapotának romlását okozva? ŸŸ Vannak-e az úthálózatnak olyan sza­ kaszai, ahol az útdíj bevezetésének következtében a jelenlegi forgalomkor­

Megtakarítási lehetőségek a közúti fuvarozás területén – szeminárium Az e-útdíj bevezetésével a fuvarszer­ vezés optimalizálása fontosabb feladat lesz, mint valaha. Ennek ellensúlyozására olyan eszközöket és módszereket fogunk bemutatni egynapos programunkon, amelyekkel a résztvevők költségcsök­ kentést érhetnek el a közúti áruszállítás területén. 36  Logisztikai Híradó 2013/3

Hogyan lehet 40 %-ot megtakarítani számítógépes támogatású járatszerkesz­ tés/tervezés és végrehajtás segítségével? Mekkora lehetőségek rejlenek a flot­ takövetésben, ha költséget akarok csök­ kenteni? Milyen felelőssége, kötelezettsége és mentessége van a fuvarozónak?

látozásokon túl további (pl.: súly-) kor­ látozások lesznek bevezetve?

Ellenőrzés, bírságok

ŸŸ Terveznek előzetes teszt üzemet vagy türelmi időt a bírságolások tekintetében? ŸŸ Kizárólag az e-útdíj megfizetését vagy ezzel egy időben minden, az áruszállí­ táshoz szükséges engedély meglétét is ellenőrzik majd? ŸŸ Hogyan ellenőrzik a megtett út hos�­ szát, illetve a díj pontos befizetését?

Fizetés és elszámolás

ŸŸ Elegendő lesz a kihelyezett terminálok száma és biztosítható ezek egyszerű elérése? ŸŸ Az EU más országaiban lehetőség van a POST PAY-re, vagyis nem kell előre fi­ nanszírozni az útdíjat. Magyarországon mikortól lehet majd utólagosan, illetve flottakártyával (üzemanyagkártyával) fizetni (pl.: SHELL, UTA, DKV, stb.)? ŸŸ A fuvarozók kapnak majd folyamatos tájékoztatást az ÁAK-nál vezetett e-út­ díj számla aktuális egyenlegéről? Ho­ gyan jelzik feléjük, ha egyenlegük egy olyan szint alá csökken, amely veszé­ lyezteti a zavartalan útdíj fizetést? ŸŸ Hogyan, milyen időközönként és mi­ lyen formátumban fognak számlázni? ŸŸ Mi történik, ha a fuvarozó, rajta kívül­ álló okok miatt kicsúszik a felhasznál­ hatósági időkeretből és nem áll mód­ jában új viszonylatjegyet vásárolni a célállomás előtt?

További információ

Időpont: 2013. július 17., 9.00- 14.30 Helyszín: 1061 Budapest, Király u. 12., MLBKT Titkárság Benesch Anita oktatásszervező +36 1 267-8740 anita.benesch@logisztika.hu www.logisztika.hu

Miért ne használjuk szinonimaként a szerződésekben a szállítmányozás, a fu­ varozás és a szállítás fogalmakat? Amennyiben ezek a kérdések Önnek is ismerősek és aktuálisak, jelentkezzen az MLBKT egynapos gyakorlati szeminá­ riumára. l w w w.logisztika.hu


Július 1: üzemzavarokkal, túlterheléses támadásokkal indult az e-útdíj Kétórás üzemszünetet hirdetett ki hétfő éjjel az Állami Autópálya Kezelő Zrt. a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össz­ tö­me­get meghaladó tehergépjárművek­ nek, az érintettek ezalatt díjmentesen használhatják a teljes díjköteles úthálózatot. A társaság arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az üzemszünet éjjel 1 órától 3 óráig tart. A használatarányos útdíjat (e-útdíjat) július 1-jétől, azaz hétfőtől kell fizetni a magyar gyorsforgalmi és főutakon a 3,5 tonnánál nehezebb teherautóknak. Reggel öt óra előtt tíz perccel bejelen­ tik, hogy túlterheléses támadások voltak 1 és 3 óra között a HU-GO rendszeré­ ben. Hajnalban a kijelölt és jogosult álla­ mi szervek megkezdték a vizsgálatot. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. ismét

üzemszünetet rendel el hétfőn 7.30 és 10 óra között, így a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó te­ hergépjárművek díjmentesen használhat­ ják a teljes díjköteles úthálózatot – közöl­ te a társaság hétfőn reggel. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt., az elektronikus útdíjrendszer, a HU-GO üzemeltetője a rendszer leállítását nem indokolta, a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletre hivatkozott, amelynek alapján 10 óráig a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek díjmente­ sen használhatják az úthálózatot. A Fuvarozó Vállalkozók Orszá­ gos Szövetsége (FUVOSZ) azt kéri az autópályakezelőtől, hogy a hétfőn tíz óra előtt indított autók után, már tíz óra után se kelljen viszonylati jegyet venni, mert

Mi már felkészültünk az útdíjra, és Ön? Lesz, akinek a viszonylati jegy jelenti majd a megoldást. Lesznek, akik csak a kötelező minimu­ mot szeretnék napi adminisztráció nél­ kül letudni egy OBU-val. És lesznek azok, akik felismerik, hogy a kötelező rossz akár versenyelőnyt is je­ lenthet mostantól számukra. Gondolkodjunk el egy pillanatra: ha már muszáj befektetni az útdíj rendszer­ be, akkor miért ne profitáljunk ezen be­ fektetésükből akár már rövidtávon is? A GPS alapú flottakövető rendszerek nem csak az e-útdíj kényelmes megfizetésére nyújtanak megoldást, hanem a jármű­ flották hatékony felügyeletéhez és op­ timális üzemeltetéséhez is. Ráadásul az ilyen típusú rendszerek iránti igény hir­ w w w.logisztika.hu

telen megnövekedésével egy erős árver­ seny is elindult a piacon, így ezen szolgál­ tatás jelenleg már havi párezer forintért is elérhető az e-útdíj bevezetésének kö­ szönhetően. Ez persze nem vigasz a fuva­ rozók számára, de akik az elmúlt években kicsit is elgondolkodtak már azon, hogy műholdas nyomkövetéssel felügyeljék flottájukat, most nincs miért hezitálniuk! A Jar-Kontroll Kft. 2009. óta magas mi­ nőséggel szolgálja ki Partnereit – a mikro vállalkozásoktól a nagy vállalatokig – a GPS alapú nyomkövetés és járművéde­ lem területén. E-útdíj programunk része­ ként most egyedi áron kínáljuk eszköze­ inket is, melyek közül mindenki megta­ lálja a számára legmegfelelőbbet, hiszen a legegyszerűbb, kizárólag e-útdíj bevallás­

forrás: ujszo.com

E-útdíj

ez komoly, többeknél megoldhatatlan szervezési és munkaidő problémát jelent. A szövetség ezt hétfőn, az MTI-hez is eljuttatott levélben kérte Varga Zoltántól, az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) díjbeszedési igazgatójától, miután a tár­ saság hétfőn 7.30 és 10 óra között üzem­ szünetet rendelt el, így délelőtt 10 óráig a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össz­ tömeget meghaladó tehergépjárművek díjmentesen használhatják a teljes díjkö­ teles úthálózatot. l

ra alkalmas fedélzeti egységektől, az ös�­ szetett flottamenedzsment információkat és funkciókat magában foglaló professzi­ onális eszközökig minden igénynek meg tudunk felelni, így például a járműből történő tengelyszám választásnak vagy a költségmegtakarításra leginkább ajánlott üzemanyag-figyelési elvárásoknak is. Azon Ügyfeleinknek, akik az e-útdíj adatszolgáltatás mellett nyomkövetési szolgáltatást is igénybe vesznek, most je­ lentős kedvezményeket biztosítunk mind eszközár, mind pedig havidíj tekinteté­ ben: FlottaKontroll szolgáltatásunk mar nettó 1.300 forint/ hó összegtől elérhető. Részletekért látogasson el a www. jarkon.hu oldalunkra vagy érdeklődjön az e-utdij@jarkon.hu e-mail címen és a +36 70 466 8329-es e-útdíj info vonalunkon.

Logisztikai Híradó 2013/3   37


E-útdíj

A hivatalos álláspont: az indulás óta nem volt „forgalmi zavart okozó körülmény”

38  Logisztikai Híradó 2013/3

sítása érdekében rugalmas hozzáállást, azonnali beavatkozást igényel. Az üzem­ szünetek ideje alatt az érintett tehergép­ járművek díjmentesen használhatták az e-útdíj rendszer teljes, 6513 kilométer hosszú díjköteles úthálózatát - közölte Kibédi-Varga Lajos. Elmondta: a kérdéses határátkelőhe­

Kamionsor a nagylaki határátkelőnél

Mintegy hat kilométeres kamionsor alakult ki a nagylaki közúti határátkelő romániai oldalán hétfő délután a magyar­ országi használatarányos útdíj bevezetése miatt – közölte a román Mediafax hír­ ügynökség. Az országúton veszteglő, magyaror­ szági belépésre várakozó kamionok m ­ iatt a nagylaki (Nadlac) határátkelő felé ve­ zető DN7 jelzésű úton egyetlen sávon, váltakozó irányban zajlik a közlekedés. A román közúti és határrendőrség jár­ őröket mozgósított az Arad és a nagylaki határátkelő közötti útszakaszon. A román határrendőrség felkérte a magyar határrendészeti hatóságokat,

MTI Fotó: Máthé Zoltán

Az Állami Autópálya Kezelő (ÁAK) Zrt. központjában dolgozó szakértő stáb „forgalmi zavart okozó körülményt” nem tapasztalt – közölte a hétfőn indult használatarányos útdíjjal kapcsolatban Kibédi-Varga Lajos, az e-útdíj szakmai projektszóvivője Budapesten, az ÁAK sajtótájékoztatóján. Az ÁAK központjában dolgozó stáb a műszaki-informatikai, ügyfélkezelési, kommunikációs kollégák bevonásával fo­ lyamatosan irányítja és kezeli az 1500 ér­ tékesítési pont rendszerbe illeszkedését, figyelembe véve az aktuális történéseket. A visszajelzések alapján éjfél óta forgalmi zavart okozó körülményt nem tapasztal­ tak - mondta Kibédi-Varga Lajos. Hozzátette: az indulás után informa­ tikusaik túlterheléses támadást észleltek, amiről azonnal értesítették a sajtó mun­ katársait. Az ügyfelek adatainak védelme és biz­ tonsága úgy kívánta, hogy üzemszünetet rendeljenek el addig, ameddig informa­ tikusaik meg nem győződnek a műsza­ ki-informatikai háttér biztonságáról. Ha beigazolódik, hogy szándékos informati­ kai támadást intéztek a hálózat ellen, az illetékes hatóságok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy az elköve­ tőket megtalálják és felelősségre vonják – közölte a projektszóvivő. A szóvivő közölte: nem áll fenn olyan műszaki-informatikai probléma, amely a rendszer zavartalan működését befolyá­ solná, az ÁAK honlapján 9 nyelven ad­ nak folyamatos tájékoztatást a rendszer használatáról, a díjfizetési lehetőségekről. A nemzetközi példák alapján elmond­ ható, hogy egy ilyen összetett rendszer indítása a zavartalan áruellátás bizto­

Hangsúlyozta: a HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszer az első 16 óra mű­ ködési tapasztalatai alapján képes arra, hogy megfeleljen az Európai Unió irány­ elveinek, és bevételeivel segítheti a hazai közúthálózat fejlesztését.

Nehezen keltek életre a terminálok

lyeken nagyfokú együttműködést tapasz­ taltak, megnyugtató, hogy a tehergépjár­ művek vezetői türelmesek és megértőek, hiszen a hazai elektronikus díjfizetési rendszer bevezetését már Európa számos más országában megtapasztalhatták.

hogy hozzák meg a szükséges intézke­ déseket a kamionok várakozási idejének csökkentése, „a folyamatos és civilizált ellenőrzés” biztosítása érdekében – ol­ vasható a Mediafax által idézett közle­ ményben. l w w w.logisztika.hu


Fenntarthatósági hírek Gyártás – ipari hulladék nélkül

A P&G világszerte 45 gyártóüzemében valósítja meg a „Gyártás - ipari hulladék nélkül” programját – köztük a csömöri női higiénés gyáregységben is. Ez fon­ tos lépést jelent a vállalat hosszú távú hulladékmentes jövőképében, melynek értelmében nullára kívánják csökkenteni az előállított ipari és fogyasztói hulladék mennyiségét világszerte. Emellett, a P&G elmúlt 5 éves törekvései a hulladék-új­ rahasznosítás területén több mint több mint 1 milliárd dolláros bevételt hozott a vállalat számára. A P&G első gyáregysége, ahol az ipari hulladék teljes mértékben újrahaszno­ sításra került a női higiénés termékeket gyártó csömöri gyárban valósult meg 2007-ben. Azóta a vállalat környezetbarát jövőképének megvalósításán munkálkod­ va vállalta, hogy a gyártási és a fogyasztói hulladék mennyiségét nullára csökkenti. A vállalat a minőségbiztosításon, a cso­ magolási anyag csökkentésén, a tömörí­ tési technológiákon és az újrahasznosí­ tási erőfeszítéseken keresztül biztosítja, hogy az összes beérkező nyersanyag 99%át feldolgozzák a termékek előállításánál, újrahasznosítsák vagy energiává alakít­ sák a P&G üzemekben. Napjainkra - a vállalat fennállásának 175. évfordulóját ünnepelve - sikerült elérni, hogy a P&G gyáraiban világszerte felhasznált anyagok kevesebb, mint 1%-a végezze hulladék­ ként. A P&G folyamatosan keresi azokat az innovatív módszereket, amelyek se­ gítségével a hulladék újrahasznosítható, értékké kovácsolható: Mexikóban például a Charmin toalettpapír gyár papíriszap­ jából olcsón előállítható tetőcserepet készítettek, amelyet a helyi közösségek lakások építésére használhattak fel. Egy amerikai Pampers üzemben a törlőkendő gyártása folyamán keletkező törmelékből kárpittömés készül, az Egyesült Király­ ságban pedig a Gillette borotvahab előál­ lítása során keletkezett hulladékot kom­ posztálva kereskedelmi felhasználásra alkalmas gyeptrágyát állítanak elő.

2,9 millió megspórolt kilométer

A CHEP Collaborative Transportation programja révén 2012-ben 2,9 millió ki­ lométert spórolt meg a teherszállításban Európa útjain, 2340 tonnával csökkentve w w w.logisztika.hu

ezzel a széndioxid-kibocsátást, valamint költségeket takarítva meg a CHEP ügy­ feleknek. Egy tipikus CHEP ügyfél a CHEP raklapokon kiszállítja a termékeket a kiskereskedőhöz, ami után a teherau­ tó üresen tér vissza. A Collaborative Transportation programban viszont a te­ herautó – ami egy külső logisztikai szol­ gáltatóhoz tartozik – a kiszállítás után összegyűjti az üres raklapokat a CHEP partnerektől, vagy eljuttatja a minőség­ ellenőrzésen átesett raklapokat a legkö­ zelebbi CHEP szolgáltató központból a megfelelő célhelyre. Ezzel kiküszöbölhe­ tők az üres teherautók, és csökkennek a szállítási költségek. A CHEP fokozza arra irányuló erőfe­ szítéseit, hogy még több ügyfelet vonjon be a Collaborative Transportation prog­ ramba, ugyanakkor vizsgálja azokat a to­ vábbi lehetőségeket, amelyekkel költség­ megtakarítást érhet el az ellátási láncban és emellett fenntarthatósági előnyöket is jelentenek. Az ilyen típusú együttműkö­ désekkel a CHEP ügyfeleinek is segít a költségek csökkentésében és – az alacso­ nyabb széndioxid-kibocsátás révén – a környezetvédelmi célok teljesítésében.

HUNOR megmondja, merre jár a hulladék

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügy­ nökség 2014 elejére kiépülő, HUNOR névre hallgató új informatikai rendszere segítségével követhetővé válik a szelektív hulladék útja. HUNOR-ból már van egy az országban, ez a katasztrófavédelem egyik mentőszervezete, amely az árvízi védekezésben is részt vett. Az új HUNOR 900 millió forintba kerül, a teljes pénzt az EU adja, kiépülése után pedig a várakozások szerint hatékonyabbá teheti a magyar hulladékgazdálkodást. A hulladékgazdálkodás koordinálását segítő, nyomkövetést is tartalmazó in­ formatikai rendszert vezet be az Orszá­ gos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ), HUNOR (Hulladékgazdálkodási Naivgáció Országos Rendszere) néven, várhatóan a jövő év elejétől. A 900 millió forintos program száz százalékban euró­ pai uniós támogatásból valósul meg, az Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigaz­ gatás Operatív Programjának (EKOP) keretében. Az új informatikai rendszer egyik célja, hogy az OHÜ és szerződéses partnerei

nyomon követhessék az összegyűjtött hulladék útját, és ezáltal kiszűrhessék az esetleges rendellenességeket. Ezen kívül a HUNOR segítséget nyújt majd a feladat­ irányításban, az elszámolásban és az el­ lenőrzési folyamatokban, adatot szolgáltat majd az illetékes hatóságok felé, valamint az iratok elektronizálásával egyre keve­ sebb papír használatát teszi szükségessé. A rendszer jövő januárban várha­ tó élesedésekor 400 járművet fognak nyomkövető berendezéssel ellátni. Török Szabolcs, a szervezet szóvivője szerint a rendszer azért is jelent komoly előrelé­ pést, mert az ekképpen gyűjtött és a part­ nerek részére szolgáltatott adatok segít­ ségével véghez vitt járatoptimalizálással jelentős megtakarításokat érhetnek el. A hulladék útját a lakosság egyelő­ re nem követheti majd nyomon, de a hosszútávú tervek között ez is szerepel. A lakosok a jövőben például részt ve­ hetnek az illegálisan lerakott hulladékok bejelentésében, egyfajta geocachinghez hasonló módon – mondta az OHÜ ügy­ vezetője. A HUNOR-on belül lesz olyan funkció is, amellyel az elhagyott gépjár­ műroncsokat, illetve az illegális hulladé­ kot a hatáskörileg illetékes jegyzőknek lehet jelenteni, ezt egyelőre az OHÜ el­ lenőrei fogják használni.

Kutatási eredmények

Határok nélküli összefogás a zöldebb árufuvarozásért

Áprilisi számunkban már hírt adtunk a GIFT projektről, melynek célja a dél­ kelet-európai régiók közlekedési ágaza­ tának feltérképezése, elemzése és hely­ zetértékelése. Az eredmények alapján a projektpartnerek új irányelvekre, stra­ tégiákra tesznek javaslatot többek közt az infrastruktúra, a normatívák, a har­ monizáció és a standardizáció vonatko­ zásában a zöld közlekedés előmozdítása érdekében Elvégezték a GIFT áruszállítási folyo­ sók teljesítményének összehasonlítását a „kiváló” minősítésű észak- és dél-euró­ pai folyosókkal. A GIFT benchmarking egyik kifejezett célja egy olyan eszköz ki­ dolgozása, amely alkalmas a teljesítmény fokozásának meghatározására, úgy, hogy azonosítja a forgalomtorlódásokat és Logisztikai Híradó 2013/3   39


Fenntarthatósági hírek „kiváló” minősítésű folyosókkal való ös�­ szehasonlítás során. Néhány érdekes eredmény az elemzésekből A délkelet-európai térség vasúti árufuva­ rozásának jelenlegi helyzetét kiértékelő elemzések hat kategóriát ölelnek fel (a szolgáltatások minősége és hatékonysága, infrastruktúra, környezeti fenntartható­ ság, információ- és kommunikáció tech­ nológia, és a közlekedési piac, illetve azok szereplői).

A IV., V., VII. számú páneurópai folyosók

Szolgáltatások hatékonysága Relatív egységár (EUR/tonnakm) Szállítási idő (h/100km) Szolgáltatások ­sűrűsége (szolgáltatások ­száma/hét) 1

IV. folyosó Road 0.040 Rail 0.033 Road 1.49 Rail 1.47 Road 30 Rail 9

V. folyosó Road 0.048 Rail 0.031 Road 1.40 Rail 1.83 Road 50 Rail 105

VII. folyosó IWW 0.02 IWW

10

IWW

2.51

Romániát nem számítva

Szolgáltatások minősége Késés kockázata (perc/100km) Rakomány elvesztése (1-4 skálán) Rakomány károsodása (1-4 skálán) Megbízhtóság (százalék)

IV. folyosó Road 25.74 Rail 25.82 Road 2 Rail 1 Road 2 Rail 1 Road 96.5 Rail 92.9

V. folyosó Road 10.481 Rail 50.31 Road 11 1 Rail Road 2 Rail 1 Road 98.4 Rail 74.6

VII. folyosó IWW 93.392 IWW

13

IWW

13

IWW

91.33

Olaszországot nem számítva Magyarországot és Romániát nem számítva 3 Szerbiát nem számítva 1 2

azok lehetséges feloldását a teljesítmény­ különbségek elemzésén, illetve a döntés­ hozók rendelkezésére álló szabályozásváltoztatások meghatározásán keresztül. 40  Logisztikai Híradó 2013/3

A GIFT-folyosók értékelése és össze­ hasonlítása során 22 fő teljesítménymu­ tatót (KPI) használtak, melyek közül ötöt választottak ki viszonyítási alapként a

A szolgáltatások hatékonysága A fő teljesítménymutatók értékei a há­ rom folyosónál hasonló hatékonyságot jeleznek, kivéve a szállítási időt a VII. folyosó esetében (legalacsonyabb) és a vasúti szolgáltatások gyakoriságát az V. folyosó esetében (legmagasabb). A késés kockázata a vasúton nagyon magas, különösen az V. folyosó esetében, (következésképp a vasút pontossága itt a legalacsonyabb). Ezzel szemben a rako­ mány károsodásának vagy elveszésének lehetősége a közúton magasabb, a IV. és V. folyosón egyaránt. Környezeti fenntarthatóság A kapott értékek ebben a csoportban átlagban hasonlók, kivéve a VII. folyosó esetén. A Duna mentén a legmagasabbak a zajvédelmi értékek, egyúttal azonban itt mérték a legmagasabb kén-dioxid- és szén-dioxid-kibocsátást is. ICT Minden vasúti operátor kínál track & trace szolgáltatásokat, míg a telematikai szolgáltatásokat (úgy mint flottame­ nedzsment) számos közúti üzemeltető igénybe veszi. Infrastruktúra A legmagasabb költségekkel az V. fo­ lyosó közútjainak használata jár; ezzel szemben a legalacsonyabb költségeket az V. folyosó vasútjai mutatják. Annak ellenére, hogy a IV. folyosó közútjai nem díjkötelesek, ezen az útvonalon a leg­ alacsonyabb a töltőállomások sűrűsége. Minden szállítási módozat közül a belvízi közlekedés a legbiztonságosabb. A súlyos balesetek aránya a IV. folyosó mentén a legmagasabb, egyúttal itt a legalacso­ nyabb a könnyű balesetek előfordulásá­ nak aránya. w w w.logisztika.hu


Fenntarthatósági hírek Környezeti fenntarthatóság Zajvédelem (1-5 skálán) CO2-szennyezés (g/tonnakm) SO2-szennyezés (g/tonnakm)

IV. folyosó Road 21 21 Rail Road 72.76 Rail 19.66 Road 0.09 Rail 0.06

V. folyosó Road 32 23 Rail Road 68.64 Rail 17.65 Road 0.09 Rail 0.09

VII. folyosó IWW 42 IWW

56.962

IWW

0.252

: 2-es érték a skálán -> a szakasz vonalán élők 20-40 százaléka élvez védelmet Szlovákiát is beleértve 3 Olaszországot nem, de Szlovákiát beleértve 1 2

ICT Rakománykövetés (százalék)

IV. folyosó Road 36.0 Rail 21.2

V. folyosó Road -Rail --

VII. folyosó Road -Rail --

Az V. és a VII. folyosók haladnak át leg­ nagyobb arányban környezetvédelmileg érzékeny területeken és városi övezeteken. Mindhárom folyosónak minden köz­ lekedtetési módon közepesen alacsony a kapacitás-kihasználtsága, amely arra en­ ged következtetni, hogy a jelenleg fennálló forgalom-torlódások feloldását követően növelhető a folyosók kihasználhatósága. Árufuvarozási folyosók piaca A vasúti és a vízi árufuvarozási operáto­ rok piaci értéke a fő teljesítménymutatók alapján hasonlónak bizonyult. A köz­ úti fuvarozással való összehasonlításuk azonban nem lehetséges az adatok hiá­ nyossága miatt.

Magyarországi árufuvarozás A szállítási ágazat közel 22%-ban része­ sedik a szolgáltatások exportforgalmából. 2012-ben a közúti fuvaro­ zásban 414 405 tehergép­ Infrastruktúra jármű vett részt, ami alig marad el a megelőző évi IV. folyosó V. folyosó VII. folyosó adattól. A járművek átla­ Töltőállomások gos élettartama 12,5 év, de Road 0.06 Road 0.09 IWW N/A (állomás/km) romló tendenciát mutat. IWW (€/ton- 0.01 InfrastruktúraRoad (€/km) 0.000 Road (€/km) 0.1371 Magyarország közútháló­ km) használati díjak Rail (€/ton-km) 0.003 Rail (€/ton-km) 0.0011 zata 31 698 km (2011. dec­ Balesetek száma Road (serious) 0.11 Road (serious) 0.001 ember 31-i adat szerint). Az 1 IWW (serious) 0.00 (százalék) Road (non-serious) 0.38 Road (non-serious) 0.13 elmúlt években a magyar 2 IWW (non- 0.00 Rail (serious) 0.04 Rail (serious) 0.001 kormány jelentős összege­ serious) Rail (non-serious) 0.19 Rail (non-serious) 1.65 ket fordított az autópályák 2 Road (HCM)* 2 Kapacitás­ Road (HCM)* fejlesztésére. A nemzetkö­ 2 IWW (%) 40.3 Rail (%) 44.1 Rail (%) 56.52 kihasználtság zi gyakorlatban a nemzeti Villamosítás közúthálózat fejlesztését IWW N/A Rail 89.3 Rail 88.93 (százalék) az ország összterületéhez viszonyítva mérik. E szerint *HCM -> Közúti szolgáltatások kapacitása a Kapacitásszámítási kézikönyv minősítései alapján az EU-ban 15 km autópálya (A, B, C, D, E, F) / 2: az üzemeltetés indokolt szabad áramlásának meghatározása jut minden ezer km2-re, 1 Olaszországot nem számítva Magyarországon ez 12 km 2 Szlovákiát is beleértve volt (2010). 3 Szlovákiát és Horvátországot is beleértve A vasúti infrastruktúra fejlesztése jelentősen elma­ radt a közúti fejlesztésektől. A normál nyomtávú vasúthálózat hossza Közlekedési piac és szereplők 7575 km. Ezt és a vasútvonalak sűrűségét (100 km2-re vetített vonalhossz) tekintve IV. folyosó V. folyosó VII. folyosó Magyarország az európai országok listá­ Folyosó versenyképessége jában az első harmadban szerepel. A vas­ IWW 7 Rail 3 Rail 51 (szolgáltatók száma) útvonalak minőségét tekintve azonban az Árufurvarozási folyosók piaca utolsó harmadba került az ország. Míg az Road 32 (százalék) nemzetközi áruforgalomból Rail 61.01 IWW 57.82 EU-ban a villamosított hálózat hossza a Rail 63.3 adódó éves forgalom teljes hálózathoz viszonyítva 52,2%, addig 1 ez hazánkban csak 37,8%. Olaszországot nem számítva 2 Romániát nem számítva A vasúti árufuvarozás liberalizáció­ jának eredményeképpen csökkent a pi­ w w w.logisztika.hu

Logisztikai Híradó 2013/3   41


Fenntarthatósági hírek ac koncentrációja – jelenleg 28 vállalat rendelkezik nemzeti árufuvarozási en­ gedéllyel Magyarországon. A két, nagy hagyományokkal rendelkező vasúttár­ saság (Rail Cargo Hungaria és GYSEV Cargo) pozíciója szilárd; a kisebb társa­ ságok csak meghatározott területeken (pl. irányvonatok) aktívak. Az import- és exportkereskedelem főként Ausztriával, Romániával, Szlovéniával, Szlovákiával, Németországgal és Olaszországgal zajlik, az EU-n kívül pedig Oroszországgal, Uk­ rajnával és Horvátországgal. A fő tranzit­ forgalmak Szlovákiából, Németországból és Ausztriából Romániába, Szerbiába, Horvátországba, Szlovéniába és Görög­ országba tartanak.

Az V. folyosó vizsgálata A folyosó teljes hosszán, minden ország­ ban megfigyelhető a vasúti szállítás ki­ használtságának folyamatos csökkenése. Ez a jelenség minden országban eltérő jelentőséggel bír, Olaszország tekinte­ tében például a vasúti szállítás aránya eleve az EU-s átlag alatt, 10% körül van. Emellett nyilvánvalóan az egyes országok vasúthálózatának állapota is különbözik, például Szlovéniában a felmérés régi, ke­ véssé karbantartott infrastruktúrát talált, amelyen túl hosszú vagy túl nehéz vona­ tok nem tudnak közlekedni. A magyar szolgáltatások terén késéseket és bizton­

sági problémákat említ a tanulmány. Az elemzés szerint az V. korridor te­ kintetében a közút számos erősséggel rendelkezik (alacsony útidő, kevés késés és komoly baleset, jó zajvédelem, kevés elveszett áru, stb.), legnagyobb hátránya a CO2-kibocsátás mértéke. Ezzel szem­ ben a vasút előnye az alacsony CO2kibocsátásban és zajszennyezésben rejlik. Magyarországon az utóbbi években jelen­ tős fejlődés ment végbe, amely a statisz­ tikákat is javítja, ennek ellenére a vasúti szállítás a közúthoz képest még mindig lassabb és kockázatosabb. Mivel – főleg Olaszországban és Magyarországon – a közúton szállított árutonna több mint a vasúton szállított, a tanulmány a káros­ anyag-kibocsátás mérséklésére a vasúti árufuvarozás megerősítését javasolja. Források A részletes jelentés letölthető a GIFT hi­ vatalos weboldáról (www.gift-project.eu) a Letöltések fül alatt. A projekt a South East European Transnational Cooperation Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg. l

ADV 451/2013 HU

Fuvaroztatói igények Egy négyéves periódust vizsgálva meg­ állapítható, hogy 2012-ben pozitív ten­ denciák figyelhetők meg. Ami a külön­ böző szállítási módokat illeti, a közúti szállítás áll az első helyen (2012-ben az áruk 66,4%-át továbbították közúton). A vasúti szállítás aránya 2012-ben mind tonnában, mind átkm-ben nőtt, az áruk 18,6%-át szállítják így. A vízi közlekedés

részesedése az elszállított árutömeg alap­ ján 3,2%, a csővezetékes szállítás aránya 11,7%-ra emelkedett. 2012-ben az átlagos szállítási távolság a belföldi áruszállítást tekintve 79 km, a nemzetközi áruszállítás vonatkozásában 411 km volt. A szállítási távok lerövidül­ tek, és erősödött a szomszédos országok­ ba irányuló fuvarozás. Az V. folyosó közúti és vasúti szállítá­ sai egyaránt visszaestek 2009-re, de azóta erősödő tendenciát mutatnak.

Gebrüder Weiss – határtalan logisztikai szolgáltatások világa Az a cél lebeg szemünk előtt, hogy az Önnek nyújtott logisztikai szolgáltatás minden területén – legyen szó beszerzési, gyártási, raktározási vagy disztribúciós folyamatról – vállalata számára az egész világon előnyt biztosítsunk versenytársaival szemben. Az Ön logisztikája megfelelő partnerrel versenyelőnyt szerez: átlátható szállítási folyamatokat, rövid átfutási időket, raktárkészlet-csökkentést, fix költségek helyett változó költségeket és rugalmasságot biztosítunk Önnek. GW – Mindig mozgásban: gw-world.hu Információs vonal +36.24.506.800

42  Logisztikai Híradó 2013/3

www.gw-world.hu w w w.logisztika.hu


MLBKT hírek

Szabványosan a gyógyszeripar ­hatékonyságáért Az MLBKT Gyógyszeripari Tagozatának áprilisi ülése a GS1 Magyarország szék­ helyén került megrendezésre. Az ese­ mény a gyógyszerek nyomon követhető­ ségéről, a hatékony ellátási láncról, illetve az új európai és hazai kihívásokról szólt. Az eseményen 6 szervezet képviseltette magát, köztük hazai gyógyszergyártók és egy gyógyszeripari nagykereskedő. Az ülésen a GS1 Magyarország, mint új tagozati tag bemutatta a GS1 Szab­ ványrendszer egyes elemeit, illetve a gyógyszeripar számára elérhető előnyö­ ket és lehetőségeket. Ehhez jó alapot nyújtott a gyógyszerhamisítás elleni irányelv (2011/62/EK) várható előírásai­ nak és kötelezettségeinek megvitatása két lehetséges európai modellen keresztül. Az első modell az EFPIA (Európai Gyógyszergyártók Szövetsége) jobbára csak a piaci szereplők által támogatott European Stakeholder Modellje (ESM), amely egy olyan end-to-end európai gyógyszerhitelesítési rendszer, ahol csak a kiskereskedelmi patikákban vagy a kór­ házak, egészségügy intézmények házi pa­ tikáiban történik a termék valódiságának ellenőrzése. A második modell az EDQM (Európai Tanács Európai Gyógyszerminőségi Fő­

igazgatósága) eTact Track & Trace mo­ dellje. Ez annyiban több az első modell­ nél, hogy valóban lehetővé teszi az egyedi termék nyomon követését a teljes ellátási láncban megtett útja során. Ehhez vi­ szont elengedhetetlen, hogy minden sze­ replő ellenőrizze és rögzítse a beérkező, illetve kimenő egyedi termékekkel kapcso­ latos eseményeket. Miközben a Tagozat tagjai megvizsgálták a két modell előnyeit és hátrányait, meg­ állapították, hogy rengeteg tényezőt kell tovább vizsgál­ ni, és a gyógyszeriparból más érintettekkel is szükséges egyeztetni, annak érdekében, hogy egy, az egész iparágnak megfelelő megoldás szület­ hessen. A résztvevők közösen úgy döntöttek, hogy még az idei évben el­ indítanak egy iparági kezdeményezést az EU Direktíva várható további rendelkezé­ seire való felkészülés érdekében. A gyógyszergyártók képviselői egyet­ értettek abban, hogy a világszerte elter­ jedt GS1 Szabványok, illetve a mosta­ nában egyre inkább terjedő strukturált adatok kódolását lehetővé tevő GS1

Hírek a LEF-ről

Középtávú logisztikai stratégia:

A Logisztikai Híradó előző számaiban többször adtunk tájékoztatást a készülő középtávú logisztikai stratégia aktuális helyzetéről. Ez a munka döntő szakaszba érkezett ez év áprilisától. Annak érde­ kében, hogy ez a stratégia kormányzati szinten is érvényesíthető legyen szük­ w w w.logisztika.hu

séges volt egy olyan kormányhatározat megszületése, amely felszólít a stratégia kidolgozására. Ez a kormányhatározat 11576/2013 (III. 28.) számon megszüle­ tett, és felhívta a nemzetgazdasági mi­ nisztert, hogy 2013. május 31-i határidő­ vel készítse el a magyar logisztikai ipar középtávú stratégiáját a logisztikai ágazat szakmai szövetségeivel, valamint az IFKA

DataMatrix a gyógyszerek egyedi azono­ sításához jó megoldást jelent. Ugyanak­ kor nem szabad elfelejteni azt a megva­ lósítandó termék törzs- illetve forgalmi adatbázis rendszert sem, amely a gyógy­ szerek nyomon követhetőségét és erede­ tük ellenőrzését teszi majd lehetővé. Az ülés hátralevő részében szó esett többek között az elektronikus kom­ munikációról, amely magába fog­ lalja a terméktörzsadatok globális adatszinkronizációs hálózatán történő kommunikációját, illetve ezek alkalma­ zását a megrendeléstől a fizetésig tartó adatcsere folyamatokon át egészen a ter­ mék nyomon követési üzenetekig a kü­ lönböző érdekeltek között. Ismertetésre került továbbá a McKinsey cég legújabb, 2012-ben kiadott jelentése (letölthető:

http://www.mckinsey.com), amely össze­ foglalja és számszerűsíti a globális szab­ ványok által nyújtott előnyöket az egész­ ségügyi szektor számára. A jelentés sze­ rint egy globális szabvány bevezetésének és alkalmazásának beruházási költsége legalább háromszoros, de akár huszon­ ötszörös megtérülést is eredményezhet a gyógyszeripar szereplői számára. l Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kftvel együttműködve. A stratégia kidolgozásában – amint arról már előzőekben beszámoltunk – az IFKA a meghatározó logisztikai szak­ mai szervezeteket összefogó Logisztikai Egyeztető Fórummal közösen létrehozott munkabizottsággal működött együtt. A már hónapok óta folyó munka készült­ ségi állapota tette lehetővé, hogy a kor­ mányhatározat megszületése és az anyag véglegesítése között lévő rövid időn belül a stratégiát sikerült véglegesíteni, és a Logisztikai Híradó 2013/3   43


MLBKT hírek Nemzetgazdasági Minisztérium számára átadni. A munka fontos állomását képezte a május 13.-án tartott szakmai vitanap, ahol az érdeklődőknek áttekintést adtunk a stratégia kialakításának menetéről, készült­ ségi állapotáról, főbb vonásairól, felépíté­ séről. Ezt megelőzően széleskörűen hívtuk fel a logisztika szakma szereplőit, hogy az anyagot véleményezzék, és tegyenek javas­ latot az abban megjelentethető témákra. A beérkező, valamint a szakmai vitanapon elhangzott vélemények elemzése, és a be­ építhető javaslatok szerepeltetése alapján

készült el a minisztérium számára a társa­ dalmi egyeztetés céljára átadott anyag. További célunk, hogy a stratégiai cél­ kitűzésekből fontos, jelentős akciók, fel­ adatok szülessenek , úgy, ahogy azt a stra­ tégia bevezetője is rögzíti, azaz a 201420-as tervezési periódusra a logisztikai szektort illetően adjon iránymutatást.

Egyéb

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) Logisztikai Tagozata a februári előzetes döntést követően 2013. április 24-én hi­ vatalosan is megalakult. Dr. Antos László

a MISZ ügyvezető igazgatója május 10-i levelében kérte a szövetség felvételét a Logisztikai Egyeztető Fórumba. A LEF elnöksége soros ülésén, május 21-én, megszavazta a MISZ tagságát. Ezt követően, a tagfelvételről szóló hivatalos értesítés alapján fogja a MISZ kijelölni a Logisztikai Tagozatból a LEF elnökségi ülésein résztvevő tagot.

KLS

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/ kesz_a_kozeptavu_logisztikai_strategia_ vitaanyaga.554828.html l

Mit tett az MLBKT a tavalyi évben? Éves beszámolás és közgyűlés Társaságunk 2013. május 22-én tartot­ ta éves rendes közgyűlését a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. vendéglá­ tásában. A közgyűlés két fő pillére a tava­ lyi év értékelése és a közeli célok, tervek ismertetése. Tagjaink letölthették a terjedelmes éves beszámolót, ezért itt csak felvillan­ tanánk a sokrétű tevékenységet, melyet az MLBKT végez:

Események (közel 80 esemény 2012-ben):

– Vállalatlátogatások, műhelyviták, kon­ ferenciák – Tagozati programok a Beszerzési Veze­ tők Klubja, a Benchmarking, a Gyógy­ szeripari Tagozat, a Lean és az Oktatói Tagozat szervezésében – Éves kongresszus 408 fő részvételével – Logisztika Napja 2012. április 19-én

Oktatási tevékenység akkreditált felnőttképzési intézményként

– Másoddiplomás képzések a Budapesti Corvinus Egyetemmel: Logisztika és el­ látási lánc menedzsment szakirányú to­ vábbképzés; Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzés, Nemzetközi disztribúció szakirányú továbbképzés. – Kihelyezett tanfolyamok és tréningek 44  Logisztikai Híradó 2013/3

Tudásbázis

– Honlap és elektronikus hírlevél (219 hírlevél) – Facebook jelenlét (hamarosan már a Linkedin-en is) – ma már több mint 1600 követő – Logisztikai Híradó – Üzleti Jelentések, benne a Be­ szerzési Menedzser Index – Felmérések az ellátási lánc szak­ emberek körében elvárásaikról, trendekről, a bizalomról – Gyakornoki program és állásközvetítés

Díjak és tanúsítások

– Az Év Logisztikai Menedzsere – Az Év Beszerzési Menedzsere – Logisztikai Kiválóság Díjak – Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázat – Tanúsított Logisztikai Szakértő Logisztikai Magiszter Aktív közreműködés a hazai és nem­ zetközi szakmai közéletben (közreműkö­ dés a Logisztikai Egyeztető Fórumban, az Európai Logisztikai Szövetségben és Be­ szerzési és Ellátási Világszövetségben) A közgyűlésen Chikán Attila társ­ elnök beszélt a 2013-2014-es évekre vonatkozó tervekről. Elmondta, hogy

az elnökség több ülésen tárgyalt arról, hogy a megváltozott gazdasági környezet és csökkenő pénzügyi eredmény miatt sürgető bizonyos változtatások elindí­ tása a Társaságnál. Folytatva az eddigi sikeres programokat, több újdonsággal szeretnénk tagjaink elégedettségét nö­ velni: az oktatási, képzési paletta bőví­ tésével; üzleti kapcsolatok kialakulását támogató programokkal, a regionális jelenlét növelésével, és új szolgáltatások bevezetésével. Jelenleg is külön munka­ csoport foglalkozik az új projektek meg­ valósíthatósági feltételeinek kidolgozá­ sával. Ezzel párhuzamosan az Elnökség munkája is átgondolásra szorul, ezért ter­ vezzük, hogy a következő kongresszuson egy új elnökség megválasztására is sor kerüljön. l w w w.logisztika.hu


MLBKT hírek

Átadták az Európai Logisztikai Szövetség 2013-as Kiválóság Díját Idén először (és hagyományteremtő cél­ zattal) külön rendezvénysorozat kereté­ ben adták át Brüsszelben az Európai Lo­ gisztikai Szövetség (ELA) 2013-as Kivá­ lóság Díját. Június 5-én délelőtt tartották meg az ELA éves közgyűlését, és délután a zsűri által legjobbnak ítélt projektekről tartottak előadást a finalisták. Az idei le­ bonyolításban az is újdonság volt, hogy a nemzetközi szakmai zsűri hat pályázatot jelölt meg a végső döntésre érdemesek közé, és ezekből választotta ki a győztest és a helyezetteket. A hat döntős még úgy tartotta meg a beszámolóját, hogy sem ők, sem a közönség nem tudta, ki is lesz a végső győztes. A „final six”-be bekerült cégeket elismerő oklevéllel jutalmazták. A bemutatók után Philippe De Backer, EP képviselő, a Szállítási és Turisztikai Bizottság tagja tartott lendületes előadást a szállítás-szállítmányozás európai kilátá­ sairól és várható trendjeiről. Este került sor egy ünnepélyes fogadás keretében a díjak átadására. Sajnos a zsűri felkért elnöke, Kósa Ádám EP képvise­ lő nem tudott jelen lenni, de azért így is volt illusztris vendége a ceremóniának dr. Hans-Gert Pöttering, az Európa Parla­ ment korábbi elnöke személyében. A díja­ kat az ELA elnöke, Jos Marinus adta át. Harmadik díjat kapott a BASF „Nö­ vekvő Kelet” projektje, amelyben a német óriáscég a kelet-európai növényvédőszer ellátási láncot reformálta meg annak ér­ dekében, hogy a csúcsszezonban is igen gyorsan és megfelelő mennyiségben tud­ ja kiszolgálni vevőit. A dinamikusan nö­ vekvő piac igényeinek kielégítését a nagy távolságok és az előrejelzések meglehetős pontatlanságai nehezítik, ezért hatékony hálózatra van szükség az eredményes és fejlődő működéshez. Idén a második díjat a MIGROS svájci gyógyszer-nagykereskedő és elosztó cég kapta a „Szállításszervezés a hangyák lo­ w w w.logisztika.hu

gikája alapján” című projekttel. A kiszál­ lításokat befolyásoló igen sok paraméter figyelembe vételével a napi szervezés igen bonyolult és hosszadalmas feladat volt a cég szakemberei számára (nyitva­ tartási idők, időkapuk, szállítási eszközök fajtái, stb.). A kifejlesztett számítógépes intelligencia logikája valóban a hangyák élelemszerző útjain alkalmazott mód­

kiszállításokra négy percre rövidült le. 2013-ban az ELA Kiválóság Díjának győztese a német REMMERS Csoport. Projektjük a „Különleges 24 órás kon­ cepció”, amely a raktározás és gyártás centralizálásával, optimális depórend­ szer kialakításával valóban egyedülálló eredményt hozott az építőiparban: aznap délután 16 óráig megrendelt akár egyedi festéket másnap kiszállítják Európa 19 országában. Ehhez megduplázták a rak­ tári kapacitásukat, centralizálták a rende­ lés-felvételt, automata IT logisztikát ve­ zettek be, és biztosítják, hogy a rendelés beérkezésétől számított két óra múlva a megfelelő magas minőségű termék már rendelkezésre is álljon. A teljesített meg­ rendeléseik a projekt eredményeképpen 40 %-al nőttek, és kiszolgálási mutatójuk 99,4 %-os 24 órán belül. Másnap, június 6-án az Európai Szo­ ciális és Gazdasági Bizottság védnöksége

szerét követi. A hangyák a boly és az éle­ lem között megtalált utat folyamatosan megjelölik, ami segíti a következőket a legmegfelelőbb és legrövidebb út hasz­ nálatában, miközben a jelölés (feromon) egyre erősebb lesz. A MIGROS rend­ szere is az iterációk során megjelöli a sikeres utakat és a végső kiválasztásban a jelölések száma lesz a döntő a különböző paraméterek figyelembe vételével készí­ tett szimulációk elemzése során. Ezzel a módszerrel a korábban négy óra hosszan tartó szállításszervezés a következő napi

alatt szervezett az ELA konferenciát az Ellátási Lánc együttműködési lehető­ ségeiről. A konferencián megjelent és előadást tartott többek között két Eu­ rópa Parlamenti képviselő, valamint az EU Bizottság egyik tagja, és a Berlini Műszaki Egyetem professzora is. Ez a minikonferencia is kiváló alkalom volt a kapcsolatok építésére és fejlesztésére is. Őszintén remélem, hogy jövőre már magyar projektekkel is lehet találkozni a benevezett pályázatok között, sőt, talán a végső „küzdelemben” is. l Logisztikai Híradó 2013/3   45


MLBKT hirek

Gemba-séták A 2013. június 12-én tar­ tott Nemzetközi Lean Konferencia beágyazódott az egyesület június 11-i gemba walk-ja és június 13i (lean menedzser ill. vál­ lalatvezetői) kerekasztaljai Báthory közé. A rendezvény ha­tal­ Zsuzsanna mas vonzerejéül szolgált, hogy sikerült megnyerni előadónak magát James P. Womack-et, a Lean Enterprise Institute (LEI) alapítóját, jelenlegi szenior tanácsadóját. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a konferenciával egybe kötve jelent meg az újabb, LEIH által magyar nyelvre fordított szakkönyv, mely így James P. Womack „Gemba Walk” című könyve lett „Gemba-séták” magyar cím alatt. Annak érdekében, hogy a hasz­ nos szakirodalom minél több érintetthez jusson el, a konferenciacsomag – sok más hasznos kiegészítő mellett – tartalmazta a Gemba séták könyvet. A Mészáros Antónia által kitűnően moderált konferencia idén több mint 200 résztvevőt vonzott összesen 12 ország­ ból. Az egyesület érdeklődést megtartó erejét mutatja, hogy az összes résztvevőt és a megjelent vállalatokat tekintve is jelentős a tavalyi konferenciáról vissza­ térők aránya (24%, illetve 55%). Ez meg­ erősíti az egyesület azon törekvését, hogy évről évre nagy érdeklődésre számot tartó előadókat és a hozzájuk kapcsoló­ dó szakkönyve(ke)t tegyen elérhetővé a hazai lean közösség számára, lehetőséget adva arra is, hogy személyesen lehessen kérdezni és tanulni a szakma nagyjaitól. A konferencia reggelén az LEIH elnö­ ke, Molnár Szabolcs nyitotta meg az ese­ ményt, bemutatva az egyesület első más­ fél évének fő eredményeit egy szemléletes videó formájában. Az LEI Magyarországi „A gemba (vagy genba) japánul azt jelenti: a „tényleges hely”. A lean gondolkodók valódi helyet, valóságos dolgot vagy az értékteremtés helyét értik alatta.” Az LEIH bízik abban, hogy a 2013. évi Nemzetközi Lean Konferencia is valódi helyet teremtett az értékes és hasznos gondolatok megosztására. 46  Logisztikai Híradó 2013/3

Egyesülete a 18. tagja a Lean Global Net­ work (LGN) hálózatnak, az LEI-t követő intézetek összekapcsolódó szervezetének. Valószínűleg először és utoljára üd­ vözölhette a hazai közönség James P. Womack-et, az LEI alapítóját, jelenle­ gi szenior tanácsadóját, aki Daniel T. Jones-szal együtt a „The Machine That Changed The World” könyvén keresztül megalkotta és elterjesztette a lean kife­ jezést, illetve menedzsment filozófiát. James P. Womack első felszólalásában sa­ ját lean utazásának mérföldköveit osztot­

Attilának előadása, aki videóval kísérve szemléltette, miként tudtak sereghajtóból a vállalatcsoportjuk mintagyárává fejlőd­ ni. A vállalatvezető egyik fontos üzenete volt a kis kaizen-ek (fejlesztő ötletek) illetve a motion (mozdulat) kaizenek je­ lentőségének felismerése – amiben náluk a top menedzsment is kiveszi a részét. Az ebédet követően Alan Honan, az AmRest Kft. operációs igazgatója illetve az AmRest CE lean igazgatója mutatta be, miként közelíti meg a leant a töb­ bek között a KFC, Burger King, Star­ bucks, Pizza Hut márkákat is üzemeltető csoport. Az előadásából ismerhettük meg pl. egyik hitvallásukat, miszerint „A he­ lyes ösvény az értékteremtők felhatalma­ zása a problémamegoldásra, majd bátran

ta meg a közönséggel, átfogva az MIT-n és az LEI-nál töltött éveket. A következő előadást Clemens Eiche, a Robert Bosch reutlingeni 2-es számú gyárának műszaki főosztályvezetője tar­ totta. Az előadó az agyfejlődést és a lean menedzsmentet kapcsolta össze. Elő­ adásának egyik fő üzenete volt, hogy a tapasztalat megszerzése időigényes folya­ mat, így a lean menedzsmentben is oly fontos problémamegoldó képesség kiala­ kítása is időigényes a szervezetben. A délelőtt két utolsó előadásának egyi­ két Martin Melkowitsch, a Raiffeisen Bank Hungary COO-ja és igazgatótaná­ csának tagja tartotta. Az előadó igyekezett példákon keresztül bemutatni a bankcso­ port magyarországi leányvállalatának lean utazását, levonva a legfontosabb tanulsá­ gaikat mint pl. „legyél ott”, „dicsérd a csa­ patokat” vagy „küzdj az eredményekért”. A délelőtt méltó zárásául szolgált az Eismann Automotive Hungaria Kft. ügyvezető igazgatójának, Böszörményi

hagyni, hogy eszerint tegyék a dolgukat.” Valódi „színfoltként” hallgatta a kö­ zönség Mérő Lászlót, aki előadásában az elképzelhetetlenre igyekezett mindenkit felkészíteni. A matematikus és az ELTE Pszichológiai Intézetének egyetemi taná­ ra kifejtette, hogy a gazdaság és a techni­ ka mára jórészt sokkal kiszámíthatatla­ nabb, érdemes felkészülni az elképzelhe­ tetlenre – például az adaptációs képesség kifejlesztésén keresztül. A nap záró előadásában James P. Womack hangsúlyozta, milyen komoly jelentősége van a felsővezetők által tett gemba-sétáknak, valamint hogy azok során a megfelelő tisztelet megadása mellett a megfelelő kérdések feltevése az elsődleges tennivaló. A résztvevők Womack előadása után szerteágazó kér­ déseket tehettek fel a komoly tekintéllyel rendelkező lean alapítónak, aki azzal az egyik humoros gondolatával zárta a na­ pot, hogy „Actually, I often wonder what I have done to the world…” l w w w.logisztika.hu


MLBKT hirek

Kiválóságokat keresünk!

Beszerzők, akik már elnyerték az év menedzsere címet: Horváth Ferenc, Bali Gabriella, Ádám László és Werle Zoltán

Az MLBKT 2013-ban ismét meghirdeti rangos elismerésnek számító projekt, il­ letve szakember fókuszú díjait. Az Év Lo­ gisztikai Menedzsere és az Év Beszerzési

Mi szükséges a kiválósághoz? „Példamutatás. Következetesség. Határozottság. Iránymutatás. Szerénység. Alázat. Ez a hat szó kifejezi mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy valaki a szakmájában és emberként kiváló lehessen.” Pécs László, Az Év Beszerzési Menedzsere 2009

Ajánljon jelöltet!

Ön szerint ki érdemes a díjakra 2013ban? Kérjük, küldje el nekünk javaslatát a logisztika@logisztika.hu címre! Titkárságunk valamennyi jelöltet értesít az ajánlásról és felkéri a szakembereket a pályázásra. Az elismeréseket szakmai bizottság ítéli oda a pályázatok alapján. w w w.logisztika.hu

Menedzsere díjak egy szakmai közösség kiemelkedő eredményt elért vezetőjének munkáját ismerik el, míg a Logisztikai Kiválóság Díj egy vállalat vagy csapat eredményes, példamutató projektjét dí­ jazza. Hisszük, hogy az ilyen díjak ráirányít­ ják a figyelmet a létező jó gyakorlatokra, melyekből mindenki csak profitálhat. A pályázó visszajelzést kap a szakmától és növelheti presztízsét, mind üzleti part­

nerei, mind vásárlói körében, a szakmai közösség pedig a mások tapasztalatából való tanuláson keresztül fejlődhet tovább. Ehhez igyekszünk a legtöbb fórumot biz­ tosítani vállalatlátogatások, előadások és beszélgetések, újságcikkek segítségével. A díjazottakat nem csak az MLBKT ismeri el: rendszeresen kérik fel őket nyi­ latkozónak a médiában, szakkonferen­ ciákon vagy egyetemi kurzusokon elő­ adónak. l

Diplomamunkapályázat A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság idén 14. alkalom­ mal hirdeti meg diplomamunka pályáza­ tát, ezúttal a 2012/2013-as tanévben dip­ lomázó egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Pályázhatnak azok a végzős, nappali képzésben résztvevő hallgatók, akik ŸŸ logisztikai, illetve a logisztikához szo­ rosan kapcsolódó területről (ellátás, ellátási lánc, szállítási lánc, készletezésraktározás, elosztás, újrahasznosítás,

beszerzés, termelés, informatika, kont­ rolling, minőségbiztosítás, stb.) írták diplomamunkájukat; ŸŸ magyar nyelven, esetleg angol vagy né­ met nyelven, de hazai felsőoktatási in­ tézményben készítettek diplomamun­ kát (diplomatervet, szakdolgozatot); ŸŸ diplomamunkájukra legalább jó (4) osztályzatot kaptak és legalább jó (4) minősítésű diplomát szereztek. További részletek az MLBKT hon­ lapján. l Logisztikai Híradó 2013/3   47


MLBKT hirek

Hírek az MLBKT intézményi tagjainak háza tájáról Új MLBKT tag: EasyCON Tanácsadó Kft.

Sprinter Futárszolgálat Kft. adatai*

„Minőségi SAP és IT tanácsadás: egysze­ rűen - gyorsan – hatékonyan!” Néhány ügyfelünk: EGIS, MOL, Modine, PEX, nass MAGNET, ODW, Huber, Epcos, BOLS, BorgWarner. Speciális megol­ dásokat szállítunk az alábbi területeket: SAP ERP, SCM, termeléstervezés, spe­ ciális logisztikai interfészek, EDI, HR, BI (adattárház megoldások, tervezés, stb.), €-konverzió, SAP ADU (audit) = men�­ nyire hatékonyan támogatja a korábban beállított SAP rendszerük a jelenlegi vál­ lalati működési modellt?

Értékesítés nettó árbevétele (millió Ft)

2008

2009

2010

2011

2012

561,4

723,6

1 061,2

1 246,6

1 505,3

+28,9

+46,7

+17,5

+20,8

Növekedés az előző évhez képest (%) *forrás: Sprinter Futárszolgálat Kft.

Magyarországon debütáló amerikai fejlesztés

forrás: mlbkt.hu

A Corwell Kft. elsőként próbálhatta ki a Vocollect legújabb fejlesztését, az A730 Talkman-t. Az új technológiát május 16-án jelentették be világszerte és a nem­ zetközi sajtó képviselőinek aznap Duna­ keszin, a Corwell raktárában mutatták be

először működés közben a hangalapon működő eszközt. A BCS Hungary a hangalapú raktári megoldást a Corwell Kft.-nél 2010-ben vezette be. A vállalat kezdetben csak kézi komissiózásnál alkalmazta, majd kiterjesztette a targoncák által végzett folyamatokra is. Az irodaszerek nagy­ kereskedelmével foglalkozó vállalat a hangvezérelt módszernek köszönhetően rövid időn belül 20%-kal növelte teljesít­ ményét. A gördülékeny és gyors kiszedési fo­ lyamatok pontos kiszállításokat és rö­ vidülő szállítási időket eredményeztek. Az egyetlen kihívás már csak az volt, hogy a gyors kiszedéssel hogyan tud lépést tartani a készletek utántöltése? A Vocollect A730-as technológiája erre kínál megoldást. A Corwell raktárában összesen 55 munkatárs dolgozik 2 műszakban. Jelen­ leg 14 eszközt használnak.

Sprinter: a csomagküldés jelene, jövője és a web kereskedelem hatása a piacra

A hazai kiscsomag szállítási piac egyik legdinamikusabban fejlődő szereplője, a Sprinter Futárszolgálat Kft. az utóbbi négy évben közel megháromszorozta nettó árbevételét (2008-ban 560 millió, 2012-ben pedig 1,5 milliárd forint volt). A csomagküldés piacának múltbéli és 48  Logisztikai Híradó 2013/3

jövőbeni változását a Sprinter elsősorban az internet és a webáruházak megjele­ nésében, valamint a megváltozott piaci helyzetekre adott válaszokban látja. A társaság szerint a következő 5 évben mindössze négy-öt szereplő maradhat ezen a területen: azok, akik az online ke­ reskedelem résztvevőivel együttműködve fejlesztenek. A Sprinter bízik abban, hogy 2015-re innovációban és minőségben egyaránt piacvezető lesz.

A BI-KA Logisztika Kft. számára előre vezet az út

A szolnoki székhelyű BI-KA Logisztika Kft. számos olyan beruházást valósí­ tott meg az elmúlt időszakban, melynek eredményeként új munkahelyeket is teremtett: mintegy 20%-kal nőtt a dol­ gozói létszám, így a 2013-as év végére várhatóan meghaladja a 100 főt. A vál­ lalat emellett az idei évben tovább bővíti gépjárműparkját: a tervezett 11 darab új tehergépjármű közül 5 már meg is érkezett a napokban. A logisztikai cég a kamionok kiválasztásánál a biztonság és ergonómia mellett a környezettuda­ tossági szempontokat is mérlegelte, így esett a választása a MAN TGX Efficient Line típusú, EURO V/EEV motorral felszerelt modellre, amellyel a jövőben még hatékonyabban, gazdaságosabban, környezetkímélő módon szolgálhatja ki ügyfeleit.  l w w w.logisztika.hu


Logisztikai Híradó 2013. június  
Advertisement