Page 1

június 2013.

X X I I I . é v f. 3 . s z á m

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság lapja

MLBKT

Az ország első Logisztikai Magiszterei Okostelefonok az ellátási láncban Átadták az ELA kiválóság díját Báthory Zsuzsanna: Felelősséggel a szakma iránt

E-útdíj 2013

Az ellenőrzéssel nem lesz gond


Tudunk tíz nyomós okot, amiért érdemes logisztikai vagy beszerzői másoddiplomát szerezni a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Érdekel? masoddiploma.logisztika.hu  •  +36 1 267-8740


Tartalom Hírek Chikán Attila bevezetője 2 Rövid hírek 3 Sajtófigyelő 6 Karrier 7 Fenntarthatósági hírek 38

Kiemelt témáink Útdíj melléklet 24 Összegyűjtöttük a használat­ arányos elektronikus útdíj bevezetése körüli szakmai viták anyagait. Vélemények, konferenciabeszámoló, képzésajánló 14 oldalon.

Interjúk Portré Báthory Zsuzsanna - Felelősséggel a szakma iránt 10

Szolgáltatóból stratégiai partner 15 Bemutatjuk a Sanofi beszerzési szervezetét. Az EIPM – Peter Krajlic „Az év beszerzési szervezete” címét megszerző csapat magyarországi vezetőjével beszélgettünk.

Fókuszban Sanofi – Kiszolgálóból stratégiai partner

15

Szakmai írások Trendfigyelő 13

Elemzések kutatások Az ellátási lánc teljesítménye Okostelefonok és táblagépek jövője a vállalkozások életében

18 20

Az ellátási lánc teljesítménye18 Gelei Andrea cikkéből kiderül, mennyire alkalmasak a termelési és logisztikai folyamatok teljesítménymérésének elvei és módszerei az ellátási lánc mérésére?

E-útdíj Mi fán terem az e-útdíj Szakmai szervezetek véleménye A használatarányos útdíj bevezetésének hatása az ellátási lánc szereplőire A flottakövetők szerint Beszámoló az MLBKT által szervezett e-útdíj konferenciáról Mit mond a szakma az e-útdíjról? Tipikus kérdése az útdíjról

24 25 29 30 31 33 36

A Logisztikai Híradó médiaajánlata 2013 Típus

Formátum

A 2013/3. szám szerzői: Bagi Barbara, Báthory Zsuzsanna, Chikán Attila, dr. Gelei Andrea, Hajas Gabriella, Holics Szilvia, Karmazin György, Kiss Péter, Kőhegyi Anita, Krázli Zoltán, Némon Zoltán, Schopp Attila, Willinger Nikolett

w w w.logisztika.hu

Kifutó (mm)

Árak

B II., B III.

205 x 273

215 x 283

290 000 Ft

205 x 273

215 x 283

330 000 Ft 250 000 Ft

1/1 oldal

177 x 233

205 x 273

215 x 283

2x 1/3 fekvő (átfutó)

374 x 77,5

410 x 95,5

420 x 105,5

180 000 Ft

116,5 x 233

134,5 x 273

144,5 x 283

180 000 Ft

1/2 oldal fekvő

177 x 114

205 x 132

215 x 142

150 000 Ft

1/2 oldal álló

86,5 x 233

104,5 x 273

114,5 x 283

150 000 Ft

1/3 oldal fekvő

177 x 77,5

205 x 95,5

215 x 105,5

100 000 Ft

1/3 oldal álló

56,5 x 233

74,5 x 273

84,5 x 283

100 000 Ft

1/4 oldal fekvő

PR cikk/ álláshirdetés

Vágott (mm)

B IV.

2/3 oldal álló Hirdetés

Méret (mm) Tükör (mm)

177 x 55

80 000 Ft

1/4 oldal álló

86,5 x 114

80 000 Ft

1/6 oldal fekvő

86,5 x 77,5

55 000 Ft

1/6 oldal álló

56,5 x 114

55 000 Ft

800 leütés

60 000 Ft

2500 leütés

200 000 Ft

Rövid hír kép nélkül 1/1 oldal képpel

Lapzárta: II. 2., IV. 2., VI. 2., VIII. 2., X. 2., XII. 2. Megjelenés: II. 28., IV. 28., VI. 28., VIII. 28., X. 28., XII. 28. Anyagleadás: pdf, 300 dpi felbontás

Logisztikai Híradó 2013/3   01


Bevezető

Útdíj és stratégia

Chikán Attila főszerkesztő, az MLBKT társelnöke

Az elmúlt hetek kétségkívül legnagyobb érdeklődést kiváltó logisztikai fejlemé­ nye volt hazánkban az elektronikus útdíj bevezetésével kapcsolatos előkészületek felpörgése. Számos fórum, sajtóorgánum és dokumentum foglalkozott az üggyel – lényegileg egyetértve abban, hogy a rendszer bevezetése indokolt, csak nem ilyen részlegesen átgondolt és előkészített állapotban. Ezt tükrözi az MLBKT állás­ foglalása is, mely szerint „…a bevezetés előtt álló rendszer a jelenlegi formájában komoly problémákat fog okozni a szállí­ tásokban.” Látványosan és örvendetesen aktív a logisztikai közélet. Mintha a vállalatok és a társadalmi szervezetek után mostanra (néhány év késéssel) a gazdaságirányító intézmények is felismerték volna, hogy a logisztika gazdasági fejlődésünk kulcste­ rülete. Sorra születnek fontos dokumen­ tumok (elkészült a Középtávú Logisztikai Stratégia tervezete, készül a Nemzeti Közlekedési Stratégia, folyamatosan na­ pirenden van a Duna Stratégia, kormány­ határozat született a V0 beruházás előké­

szítéséről, hangsúlyos a logisztika szerepe a 2014-2020 EU támogatások felhasz­ nálásának terveiben), tulajdonképpen őszintén örülhetünk a fejleményeknek. Épp ezért nagy baj, hogy a jelzett do­ kumentumok elkészítésében és a vég­ rehajtásban is gyakran hiányzik mind a részletek kimunkálására vonatkozó szakmai igényesség mind pedig az egyes részterületek koordinációjára, harmoni­ zálására való hajlam. Nem hiába javasolta az MLBKT már lassan egy évtizede, hogy jöjjön létre egy olyan, magas szintű koor­ dinációs intézmény, amely képes kijelölni a fő haladási vonalakat - a részek kimun­ kálásához a megfelelő szakértelemmel rendelkező szakemberekhez, csoportok­ hoz, szervezetekhez fordulni -, s meg­ valósítani a tervek integrálását, s ennek jegyében történő koordinálását. Amíg erre nem kerül sor, addig bizony arra számíthatunk, hogy a jó szándékú és szakmailag indokolt lépések is nem stra­ tégiai átgondolásra alapozva, hanem bot­ ladozva történnek meg – mint ahogy ezt most az útdíj ügyében látjuk. l

MI IS ZÖLDEK LETTÜNK! Az MLBKT nyomdai anyagai megfelelnek a legmagasabb környezeti és szociális elvárásoknak. Logisztikai Híradó A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság hivatalos szaklapja. Főszerkesztő: CHIKÁN ATTILA Felelős szerkesztő: KŐHEGYI ANITA Szerkesztőségi munkatársak: CSEPELY KRISZTINA, HOLICS SZILVIA, HORVÁTH EDIT. A Logisztikai Híradó kereskedelmi forgalomban nem kapható, zárt terjesztésű szaklap. ISSN 2061-6333 Megjelenik évente 6 alkalommal. Előfizetési díj: egy évre 10.000,- Ft + 5% áfa (egyösszegű fizetés esetén). A szerkesztőség címe és elérhetőségei: 1061 Budapest, Király u. 12., Tel./fax: 267 8740, 267 9619, e-mail: hirado@logisztika.hu, www.logisztika.hu; www.mlbkt.hu. Hirdetésfelvétel: SZÖLLŐSI ANDERA: 20 970 8280 Kiadja: A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság. Borítóterv: ROOIBUSH GRAFIKA. Tipográfia: Papp Gyula. Előkészítés: Pipaszó Bt. Nyomda: FOLPRINT – A ZÖLD nyomda, Budapest. Felelős vezető: FODOR JÁNOS, kereskedelmi igazgató. A szaklapban megjelenő fizetett hirdetések tartalmáért a Kiadó és a Szerkesztőség semminemű felelősséget nem vállal.

02  Logisztikai Híradó 2013/3

w w w.logisztika.hu


Mi fán terem az e-útdíj? 2013. július 1-jétől hazánkban is bevezetik a megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszert, amely a magyar úthálózat (autó­ pályák, autóutak és főutak) kijelölt, összesen 6513 km hosszú szakaszaira vonatkozik. 24  Logisztikai Híradó 2013/3

Az új rendszer megfelel az európai uni­ ós technológiai követelményeknek és Európai Elektronikus Útdíj Szolgáltatás (EETS) kompatibilis. A megtett úttal arányos díjfizetés mértéke függ a hasz­ nálatba vett út kategóriájától, a gépjármű kategóriájától és környezetvédelmi beso­ rolásától is. A Magyar Kormány az Állami Autó­ pálya Kezelő Zrt.-t (ÁAK Zrt.) jelöl­ te ki az útdíjszedői és az egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok ellátására, emellett a társaság az ellenőrzés támoga­ tásában is fontos szerepet tölt be. A közúthálózat folyamatos fejlesztése, illetve biztonságos működtetése komoly anyagi terhet jelent, melynek egyetlen fi­ nanszírozási módja az útdíjszedés. A ha­ zánkban ez idáig alkalmazott egyetemes e-matricás rendszer, azaz az időtartam­ hoz kötött használati díj kivetése azon­ ban nem képes előteremteni a szükséges finanszírozási hátteret. Vele szemben a HU-GO rendszer megnövekedett díjbevételt jelent, ami biztosítja az úthálózat fejlesztésének, fenntartásának, működésének finanszí­ rozását. Emellett az új díjfizetési rend­ szer követi a „használó és szennyező fizet” elvét, amelynek megfelelően min­ denki valóban csak annyit fizet, amilyen mértékben használja a hazai díjköteles úthálózatot, illetve amennyire szennyezi a környezetet. A megtett úttal arányos díjszabás növeli a nemzetközi tranzitfor­ galomból származó bevételeket is. A HU-GO rendszer bevezetésével megnövekvő bevétel felhasználása cél­ hoz kötött, az uniós követelményrend­ szer értelmében kizárólag a közúti és közlekedési szektorban lehetséges.  l

w w w.logisztika.hu

Forrás: www.brandigg.de

E-útdíj


E-útdíj

Szakmai szervezetek véleménye Az MLBKT állásfoglalása az e-útdíjról

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) szak­ mailag megalapozottnak tartja a hasz­ nálat-arányos elektronikus útdíj elvét és bevezetését. Egyetértünk azzal, hogy az európai irányelveknek megfelelően a szállítási tevékenységekben is a lehető legnagyobb mértékben biztosítani kell a verseny-semlegesség elvét, és azt a felfo­ gást is támogatjuk, hogy a használó és a szennyező fizesse meg az infrastruktúra költségeit. Az MLBKT kiemelten fontosnak tartja a környezettudatos logisztika támogatását és minden eszközzel arra törekszik, hogy ezt az értékrendet átadja tagjainak is. Ebből kifolyólag egyetért a Kormány azon elképzelésével, mely korlátozza a forgalom gyorsforgalmi és főutakról alacsonyabb rendű utakra való átterelődését. Ugyanakkor le kell szögeznünk, hogy a jelenleg bevezetés előtt álló megoldás még szakmailag nem teljesen kimunkált, és a megvalósítás számos gyakorlati kér­ dése nyitott. A vállalkozások jelenleg súlyos infor­ máció-hiányban szenvednek a még nem kellően kidolgozott rendszer működésé­ vel kapcsolatban. Az MLBKT-hoz több mint négyszáz kérdés érkezett az elmúlt héten. Ebből is kitűnik, hogy mennyire kevés és szakszerű a tájékoztatás, a szakmai szervezetek minden igyekezete ellenére. Az MLBKT múlt heti konferenciáján elhangzott vélemények alapján kijelent­ hetjük, hogy a bevezetés előtt álló rend­ szer, a jelenlegi formájában, várhatóan w w w.logisztika.hu

komoly problémákat fog okozni a szállításokban. Az MLBKT – csatlakozva más szak­ mai szervezetek, többek között az MKFE és a FUVOSZ álláspontjához – azt java­ solja, hogy az elektronikus útdíj-rendszer bevezetését a vállalatok, vállalkozók meg­ felelő felkészülése érdekében legalább egy hónappal halasszák el. Ugyancsak javasoljuk, hogy a beveze­ téskor mindenképpen legyen tesztüzem, amelynek ideje alatt – javaslatunk szerint három hónapig – enyhébb büntetési tarifát alkalmazzanak a hatóságok. A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság fontosnak tartja, hogy az elektronikus, használatarányos útdíj-rendszer Magyarországon zökkenő­ mentesen és sikeresen kerüljön beveze­ tésre. Ha a jelenlegi tervek szerint indul a rendszer– előre láthatóan – az infor­ mációhiány miatt július elsejétől kaotikus helyzet várható a teherforgalomban, és vélhetően ellátási gondokra is fel kell ké­ szülni az országban.

Valós 25 napos próbaidőt kérnek a fuvarozók az e-útdíj bevezetése előtt

A használatarányos útdíj (e-útdíj) beveze­ tése előtt 25 napos valós próbaidőre van szükségük a fuvarozóknak, különben ki­ lométeres sorok alakulhatnak ki a határo­ kon – közölte a Fuvarozó Vállalkozók Or­ szágos Szövetsége (FUVOSZ) az MTI-vel. A közlemény azt a nyílt levelet tar­ talmazza, amelyet Takács László, a FUVOSZ elnöke küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek, és amely 5 pontban sorolja fel az e-útdíj bevezetésének a problémáit.

Először is nincs elegendő fedélzeti egység (OBU) sem a nemzetközi, sem a kizárólag belföldi fuvarozást végzőknek. Az import beérkezése június 24-e után várható, a hazai gyártók pedig nagyobb mennyiséget csak július közepére tudnak előállítani. A februári kormányhatározat 25 napos próbaüzemet írt elő, de a felhasználók többségének – 200 ezer magyar rendszá­ mú teherautónak és több tízezer külföl­ dinek – a próbaüzemre csak a fedélzeti eszköz beszerzése után lesz lehetősége. A fedélzeti egység hiányában vásárol­ ható viszonylati jegy megvásárlásának betanulására – még a számítógéphez szokott járművezetőknek, vállalkozóknak is – kevés a június 20-tól rendelkezésre álló 10 nap. A határátkelőhelyeken azért alakul ki torlódás, mert – alternatív út hiányában – a fedélzeti egységgel rendelkező, illetve előre fizető járművek nem tudják kike­ rülni azokat, akik a határon rendezik az útdíjat. Végül a fuvarozók szerint nem létezik az a kártya, amellyel fizethetnék az útdí­ jat. A kormány és a fuvarozók közti stra­ tégiai megállapodás egyik pontja szerint kedvező kondíciójú kártyával hidalhatják át az útdíj miatti átmeneti likviditási za­ vart a vállalkozók.

Mentességet kér az MLSZKSZ a logisztikai központok 70 km-es körzetére

A hazai logisztikai szakmát képviselő Logisztikai Egyeztető Fórum 2013. júni­ us 11-i ülésén egyöntetűen támogatta, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének (MLSZKSZ) azon szakmai javaslatát, miszerint ne kelljen útdíjat fizetniük az intermodális logisztikai szolgáltató központok 70 km-es körzetében a központból, vagy a központba fuvarozó nehézgépjár­ műveknek. Az útdíj-mentesség azon közúti fuvarokat érintené, amelyek bizonyíthatóan a kombináltszállítás keretében, vasúti vagy vízi áruszállítási rendszereket szolgálnak ki. Ennek az in­ tézkedésnek a bevezetésétől a „zöld fu­ varozás” azaz a vasúti kombinált szállítás és a belvízi teherforgalom növekedését várja a szakma. A Szövetség 2013. februárjában pub­ likált elemzése szerint ahhoz, hogy a teherfuvarozók a közút helyett a kör­ Logisztikai Híradó 2013/3   25


E-útdíj vasúton vagy vízen érkezett vagy távozik az adott átrakási pontra vagy ponttól. A gyakorlatban a rendszer működését a szakma úgy képzeli el, hogy a fuvarozók minden nehézgépjármű után befizetnék használatarányosan az útdíjat, majd havi rend-szerességgel, a kereskedelmi gázolaj jövedéki adó visszatérítéshez hasonlóan – a megfelelő igazolásokkal bizonyítva – visszaigényelnék azt. Ennek az intézkedésnek a bevezeté­ sétől a vasúti kombinált szállítás és a belvízi teherforgalom növekedését várja

az adófizetők pénzéből. Az akkori meg­ állapítások most is érvényesek, ezért ha a jelenleg közúton közlekedő belföldi konténeres forgalom – ami 60.000 jár­ műszerelvényt jelent évente – átkerülne vasútra, úgy az útfenntartási és környe­ zeti kárelhárítási kiadásoknál 8,2 Mrd Ft/ év megtakarítást lehetne elérni az állami költségvetésben. „Hazánkban 15 intermodális logisztikai szolgáltató központ van, melyek működé­ si területe biztosítja az ország teljes lefe­ dettségét. A 15 terminálból mindösszesen 5 központ bonyolít érdemi forgalmat, ho­ lott a többi helyszín is megfelelően felszerelt, mégis kihasználatlan.” – mondta Fülöp Zsolt az MLSZKSZ elnöke. „Az általunk javasolt megoldással a magyar vasút-társaság plusz megbízásokhoz jutna, így az infrastruktúra használatából (pálya­ használati díj, tolatás, vontatás) közel kétszer több üzemeltetési díj bevétel áramolna az államhoz és növeked­ ne a kombiterminálok és kikötők forgalma is. Ezzel párhuzamosan a nehézgépjárművek környezeti terheléstől mentesülne a közút, ami konkrét költség­ vetési megtakarítást is jelentene. Jókora lépést tenne ezzel az ország a „zöld” fuvarozás irá­ nyában”. A törekvés összhangban van az Euró­ pai Unió közlekedéspolitikájával, amely célul tűzte ki, hogy a belvízi forgalom ré­ szesedése 2030-ra elérje a 10 százalékot, illetve a 300 kilométer feletti közúti áru­ szállítások 30 százalékát, 2050-re pedig több mint felét vasúton vagy vízi úton bonyolítsák. MTI Fotó: Bruzák Noémi

nyezetbarát vasút-vízi-közúti kombinált szállítási módot válasszák az e-útdíj bevezetése nélkülözhetetlen, de nem elegendő. Bevezetésével párhuzamosan egy modern, fenntartható közlekedési rendszert kell kiépíteni: fejleszteni szük­ séges a vasúti eszközállományt, hálóza­ tot – megépíteni például a Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrűt, a V0-át –, illetve átalakítani a vasúti infrastruktú­ ra-használat díj-számítási módszerét és korszerűsíteni a vasút működését meg­ határozó előírásokat, szabályzatokat. Ad­

Az Állami Autópálya Kezelő és az Országos Rendőr-főkapitányság új e-útdíj ellenőrző gépjárművei

minisztratív eszközökkel korlátozni szük­ séges a kombinált szállításban résztvevő kamionforgalmat a kombiterminálok 70 km-es körzetére, és bevezetni a magyar fuvarosokat támogató díjkompenzációt. A Szövetség ezzel összhangban most azt javasolja, hogy ne kelljen úthasználati díjat fizetniük az intermodális logisztikai szolgáltató központok 70 km-es kör­ zetében azon nehézgép-járműveknek, amelyek a szolgáltató központokba és azokból elfuvarozzák az árut. Az adott körzeten belül az útdíj-mentesség ha­ tálya alá tartozna minden olyan fuvar feladat, amely bizonyítani tudja, hogy 26  Logisztikai Híradó 2013/3

a logisztikai szakma. Véleményük sze­ rint ezáltal lehetővé válna a belföldön mintegy 90.000 TEU/éves vasúti kon­ téner forgalom 2006-on szintjének vis�­ szaállítása is, ami mintegy 60.000 közúti járműszerelvényi forgalom vasútra te­ relését jelentené. A Közlekedéstudomá­ nyi Intézet 2004-ben készített elemzése kimutatta, hogy ha éves szinten 35.000 kamionnyi áru a közútról vasútra, vagy vízre terelődne, az 4,8 milliárd forint kár­ okozástól, útfelújítási kiadástól mentesí­ tené a magyar úthálózatot, azaz ennyivel kevesebbet kellene a Magyar Államnak közútfenntartásra költenie éves szinten

BTT: drágítja a baromfi­ termékeket az elektronikus útdíj

Átlagosan 5 százalékkal drágulhatnak július elseje után a baromfitermékek, mivel többletköltséget okoz az elektronikus útdíj - közölte Baromfi Ter­ w w w.logisztika.hu


mék Tanács (BTT) az MTI-hez csütörtö­ fizet elv maradéktalanul érvényesüljön sok esetben nem tudják érvényesíteni kön eljuttatott közleményében. útjainkon. a magasabb előállítási költségeket a fo­ A BTT számításai szerint mind az Bár maga a törvény óriási előrelépést gyasztói árakban. Példaként említette a alapanyag-termelésben, mind a baromfi­ jelent, a Levegő Munkacsoport alapve­ tavalyi gabona-terméseredmények alap­ iparban kilónként 5-10 forintos többlet­ tően elhibázottnak tartja, hogy éppen ott ján kialakult helyzetet, amikor a pékek költséget okoz az ágazati termékek szállí­ nem szednek útdíjat, ahol a teherautók jelentős, 20 százalékos kenyér- áremelést tását terhelő, arányos elektronikus útdíj­ a legnagyobb veszélyt jelentik a lakos­ tartottak volna szükségesnek. Idén ápri­ ról szóló szabályozás. A piaci szereplők a ság egészségére. Ahhoz, hogy a nehéz lisban azonban a kenyér ára mindössze többletköltségeket nem tudják kigazdál­ gépjárművek elkerüljék a településeket 1,3 százalékkal volt magasabb, mint 2012 kodni, ezért az átadási áraikban tovább és főleg autópályán haladjanak, a lakott augusztusában, ugyanezen időszak alatt a kell hárítaniuk - mutat rá a BTT. Az útdíj területeken belüli útszakaszokon kellene liszt 12 százalékkal drágult. miatti 10-20 forintos összes pluszkiadás a legmagasabb útdíjat szedni. A telepü­ A szaktárca számítása szerint a vára­ a baromfitermékeknél átlagosan 5 szá­ léseken átvezető utak fenntartói, a helyi kozások alapján az e-útdíj felgyorsíthatja zalékos áremelést tesz szükségessé - jelzik. Az áremelés - hang­ súlyozza a BTT - a fogyasztók körében szociális feszültségeket okozhat, mert a 1020 forintos kilónkénti árnövelés az olcsóbb baromficikkek árában nagyobb részarányt képvisel. Ez éppen az alacsony keresetű családoknak okozhat újabb pluszkiadásokat. A Nemzeti Fejleszté­ si Minisztérium (NFM) szerdán az MTI-vel azt közölte, hogy az útdíj fogyasztói árindexre gyakorolt hatását nem lehet pontosan előre jelezni, de a rendelke­ zésre álló adatok és a külföldi - köztük szlo­ vák, lengyel - példák alapján megállapítható, hogy a mértéke nem Kamera az Állami Autópálya Kezelő egyik új e-útdíj ellenőrző gépjárművének tetején lesz jelentős. A Világgazdaság önkormányzatok pedig nemcsak nem napilap szerdai cikkében ugyanakkor az a hatékonyság növelését, a rendszerben kapnak részesedést az útdíjból, hanem Élelmiszer-feldolgozók Országos Szö­ jelentős tartalékok vannak. Például a a fuvarozók az útdíj egy részét még le is vetségére (ÉFOSZ) hivatkozva azt írta, költségadatok összehasonlítása szerint a vonhatják az iparűzési adóból, amely az hogy az olcsóbb alapélelmiszerek ára 30 bérfuvarozók akár 30 százalékkal olcsób­ önkormányzatok egyik utolsó, szabadon százalékkal is nőhet az elektronikus útdíj ban is képesek ellátni egy szállítási fel­ felhasználható bevételi forrása. rendszerének bevezetése miatt. adatot a saját rezsiben szállítóknál. A magyar nemzet életminőségének, Az NFM szerint a makrogazdasági Levegő Munkacsoport: nagy egészségének javítása érdekében szüksé­ szempontokat figyelembe véve látható, előrelépés, de van még tennivaló ges az azt veszélyeztető különféle közle­ hogy az infláció a visszafogott fogyasztói Végre van törvény Magyarországon a kedési eredetű szennyezések, a levegő­ kereslet, a rezsicsökkentés és az erősödő ­kilométer- és szennyezésarányos útdíj­ szennyezés, a zajszennyezés csökkentése, árfolyam miatt tartósan alacsony szinten ról, és díjszabás is van hozzá – írja a Le­ megszüntetése. Senki életét ne rövidítsék maradhat, amelyet az útdíj bevezetése vegő Munkacsoport. A szervezet fenn­ meg a közlekedés mellékhatásai, és áll­ nem veszélyeztet. állása óta – 25 éve – mindent elkövetett jon meg végre az üvegházhatású gázok A szaktárca értékelése szerint a szűk azért, hogy a használó és a szennyező dúsítása a levegőben Magyarországon! kereslet miatt a termelők és kereskedők w w w.logisztika.hu

MTI Fotó: Bruzák Noémi

E-útdíj

Logisztikai Híradó 2013/3   27


MTI Fotó: Balázs Attila

E-útdíj

Az e-útdíj technikai elemeinek első kapujára felszerelt kamerák a 49-es úton

A 2013. évi LXVII. törvény az útdíjról és a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utak­ ról nagyon fontos lépés, de csak az első, amit nagyon gyorsan továbbiaknak kell követniük. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény korszerűnek mondható. Külön cikkelyekben rendel­ kezik a külső költségeknek a tehergép­ kocsik útdíjáról szóló uniós irányelv (az ún. Euromatrica irányelv) által nemrégen engedélyezett felszámításáról. Javítani azért van mit. A törvény 13. paragrafusa szól a környezetkárosítást kompenzálni hivatott, úgynevezett külső költségdíj­ ból származó bevételek felhasználásá­ ról olyan tételekkel, mint a hatékony árképzés elősegítése, a közlekedők által igénybe vehető alternatív infrastruktúra fejlesztése, illetve a meglévő kapacitás növelése, a transzeurópai közlekedési hálózat támogatása, a logisztikai tevé­ kenység optimalizálása és a biztonságos parkolóhelyek biztosítása. Kárenyhítés­ ről, a közlekedési eredetű megbetegedé­ sek gyógyításának támogatásáról egy szó sincs, miközben a kékesi szanatóriumban az erkélyekre már nem lehet kimenni, annyira hullik a vakolat. Az egész olyan, mintha a Nemzeti Fej­ lesztési Minisztérium kénytelen-kelletlen 28  Logisztikai Híradó 2013/3

tette volna be a külső költségek díjazásá­ nak lehetőségeit a törvényjavaslatba, de rögtön gondoskodni is akart volna arról, hogy a bevételét gyorsan el lehessen köl­ teni közúti közlekedésre. A rendeletben az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról már a következő található: „2. § A Vhr.-ben meghatározott díjkategóriába tartozó, az autópályák, au­ tóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény alapján fizetendő útdíj részét képező külsőköltség díjat 0 forintban állapítom meg.” (Vhr. alatt e rendelet 1. §-a szerint a törvény végrehajtásáról szóló kor­ mányrendeletet kell érteni, ilyen azonban 2013. május 31-ig, a rendelet kihirdetésé­ ig nem jelent meg.) Tehát a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a tehergépkocsikkal megfi­ zettessék az általuk okozott környezet­ szennyezés költségeit, azonban az NFM rendelete ezt egyelőre kizárja. Ez ért­ hető és átmenetileg elfogadható, hiszen most a legfontosabb az útdíj bevezetése és legalább az infrastruktúra-költségek megfizettetése a használókkal, azonban a későbbiekben a szennyezés költségeit is meg kell fizettetni a használóval. Ez egyúttal sokkal inkább ösztönözné a fu­ varozókat, hogy minél korszerűbb, minél alacsonyabb kibocsátású tehergépkocsi­ val szállítsanak.

Ez utóbbira ugyanis már egy kis ösz­ tönzést már biztosít a rendelet harma­ dik paragrafusa: „3. § (1) Az útdíjköteles gépjárművek díjszedési környezetvédelmi kategóriába sorolása azok környezet­ védelmi osztályba tartozása alapján történik a Vhr.-ben meghatározottak alapján a (2)–(4) bekezdésben megha­ tározottak szerint.” Van egy B kategória, amelyben az alapdíjat kell fizetni, egy A kategória, 15 százalékos kedvezmén�­ nyel és van egy C kategória, 11,5, illetve 12 százalékos felárral. Ez mindenképp előremutató, azonban messze nem ele­ gendő ahhoz, hogy a tehergépkocsik kor­ szerűsítésére ösztönözzön. Ami a díjszintet illeti, az sokak szerint magas, azonban tény, hogy a tehergép­ kocsik üzemeltetői még ezzel az útdíjjal sem fogják megfizetni mindazt a költ­ séget, amelyet okoznak. Más szavakkal, továbbra is az egész társadalom fogja fe­ dezni a tehergépkocsik által használt inf­ rastruktúra, valamint az okozott szen�­ nyezés költségeinek számottevő részét. Alapvetően elhibázottnak tartja a Leve­ gő Munkacsoport, hogy nincs útdíjszedés a településeken belül – éppen ott, ahol az emberek egészségét leginkább veszé­ lyeztető környezeti kárt okozzák a teher­ gépkocsik. Ugyanezért érthetetlen, hogy a településeken keresztülvágó kamionok jóval kevesebbet fizetnek majd, mint az autópályán haladók. Annak érdekében, hogy minél több tehergépkocsi az autó­ pályákon haladjon, messze elkerülve a településeket, és a lehető legkevesebb kárt okozva a gyengébb útpályáknak, éppen hogy ott kellene a legalacsonyabbnak len­ nie a kilométer-arányos útdíjnak. Romboló hatású továbbá a kormány és a fuvarozói érdekképviseletek megál­ lapodása, hogy – miközben a települési utakat fenntartó önkormányzatok nem részesülnek az útdíjbevételből –, a fu­ varozók az útdíjkiadások 7,5 százalékát levonhatják az iparűzési adóból, vagyis jószerével az utolsó bevételből, amelyet a települések szabadon felhasználhatnak. A Levegő Munkacsoport szerint ezt a meg­ állapodást újra kellene gondolniuk a fu­ varozóknak, még mielőtt kirobban a há­ ború az önkormányzatok és a közterüle­ ten parkoló tehergépkocsik tulajdonosai, az ott bejegyzett fuvarozók ellen. Mert egy ilyen háborún többet veszíthetnek a szállítók, mint amennyit meg tudnak ta­ karítani az iparűzési adón. l w w w.logisztika.hu


E-útdíj

A használatarányos útdíj bevezetésének hatása az ellátási lánc szereplőire A tervek szerint 2013. július 1-től Ma­ gyarországon is bevezetésre kerül a használatarányos elektronikus útdíj, melyet a gyorsforgalmi utakon és főúti szakaszokon kívánnak alkalmazni. Me­ lyek a főbb hatásai és következményei a használatarányos útdíj bevezetésének és ebből adódóan, milyen alternatív lehető­ ségek nyílnak a logisztikai piac szereplői számára? Felerősödik a Ro-La szerepe? Mi lesz a vállalatoknál működtetett saját szállítási eszközökkel végzett vevői ki­ szolgálás növekvő költségeivel, amennyi­ ben a kompenzálást csak a szolgáltatók élvezhetik? Meglépik a saját, fuvarozó vállalkozásokba való kiszervezést vagy eladják az eszközeiket egy profi szolgál­ tatónak? Milyen hatással lesznek a meg­ rendelők döntéseire a hirtelen megemel­ kedő közúti díjak? A Széll Kálmán Terv 2.0-ban meg­ fogalmazott tervek szerint, jövőre 75 milliárdot, az első teljes évre pedig 150 milliárdos összegnél is többet vár a kor­ mány az elektronikus, használatarányos útdíj bevezetésétől. A következő évekre is várható költségvetési deficit miatt a tervezett (elvárt) összeg nem valószínű, hogy csökkeni fog. A kormány a díjak megállapításánál sajnos a költségveté­ si hiányt veszi elsősorban figyelembe. Az Európai Unió ezzel szemben a díjak megállapításánál az adott útszakasz egy évre jutó beruházási költsége, (a rendszer kiépítésének teljes költsége várhatóan 50 milliárd HUF lesz), a fenntartási és üze­ meltetési költségek, az adott útszakaszon zajló forgalom nagysága és a járműkate­ góriák szerinti kalkulációt szorgalmazza. A fentiekkel ellentétben, a reálszféra ol­ w w w.logisztika.hu

daláról megközelítve a következő lépések megtételét javasolnám a döntéshozók­ nak. Elsősorban folytatnám a Magyaror­ szágon működő szakmai szervezetekkel való tárgyalást és nagyobb hangsúlyt fektetnék a díjfizetők érdekképviseleteivel történő konzultálásra és bevonásra. Má­ sodsorban, a környező országok díjainak figyelembe vételét is feltétlenül fontosnak tartom a hazai díjak kialakításánál (1. áb­ ra), hiszen a tervek szerint a várható be­ vételek felét a tranzit forgalom adja majd. Viszont ha a szomszédos országokénál magasabb díjat alkalmazunk, ez elkerülne bennünket, így a várt díjbevételnek csak a töredéke folyna be a költségvetésbe és a hiányzó összeget a hazai fuvarozókkal fizettetnék meg. Harmadsorban az EU-s szabályok, illetve a hazai költségvetés hiányszámai meghatározóak, melyek egy előremutatóbb, participatívabb, minden­ ki számára elfogadhatóbb bevezetést és rendszert eredményeznének. Az elektronikus útdíj bevezetésének hatására a hazai utakat használó fu­ varozók a jelenlegi 7-8 Ft/km-es (2,67 Eur/100km) díj akár tízszeresére is tar­ tósan számíthatnak. Úgy érzem, hogy a fokozatos díjnövekedés lehetősége most egy kicsit háttérbe szorult (talán egy át­ meneti lépcső elképzelhető még jövőre, például 45 HUF/km (15 Eur/100km) nagy kamionok esetén), de azt követően biztos, hogy elérjük az Európai Unióban alkalmazott díjszintet. A hirtelen meg­ ugró útdíj költségét a fuvarozó, szállít­ mányozó, logisztikai szolgáltatók kény­ telenek lesznek beépíteni szolgáltatási áraikba. A növekvő fuvardíjak azonnal be fognak épülni a szállított termékek árába,

Ország

Elektronikus útdíj értéke (100 km-re vetítve) Autópálya

Főút

Csehország

15 Eur

  7 Eur

Szlovákia

27 Eur

21 Eur

Ausztria

31,50 Eur

Németország

15,50 Eur

1. ábra: A környező országokban alkalmazott elektronikus útdíjak fajlagos értéke (40 tonnás, EUR 5-ös, öttengelyes jármű esetén)

Tervek a Hungarokombinál 30 25 20 15 10 5 0

'2009

'2012

Terv

Vonatok hossza (vagon) Menetidő: Szeged-Wels (óra)

ami inflációnövekedést von maga után. Az árak növekedését tompíthatja a lo­ gisztikai szolgáltató központok még szo­ rosabb együttműködése, más közlekedési módok alkalmazása, a gyűjtő és terítő járatok átszervezése és újragondolása, a piaci verseny, a kereslet-kínálat viszonya, a kompenzáció mértéke (a tervek szerint fél évvel az e-útdíj bevezetése után maxi­ mum 13%-os mértékű, gyakori használói kedvezményrendszert léptet életbe a kor­ mány, a közúti fuvarozók növekvő terhei­ nek kompenzációja érdekében). A romló külső gazdasági tényezők (mint pl. emelkedő üzemanyagárak, autó­ pályadíjak) negatív hatásai arra ösztönzik a logisztikai piac szereplőit, hogy még inkább figyelembe vegyék az alternatív vagy kombinált fuvarozási módok adta lehetőségeket. A jelenlegi viszonyok sze­ Logisztikai Híradó 2013/3   29


E-útdíj rint, minden társadalmi és nemzetgazda­ sági előnye ellenére, költséghatékonysági szempontból nem éri meg a fuvarozó, szállítmányozó cégek számára a kamio­ nok vasúton történő továbbítása, ugyanis az ezzel járó költségek átlagosan 25%-kal magasabbak a közúton alkalmazott áta­ lánydíjas útdíj-fizetésnél. A megtett úttal arányos útdíj bevezetését követően azon­ ban szolgáltatásarányossá válnak a köz­ úthasználat költségei, így felerősödhet a Ro-La szerepe, megszűnhet a (csak) köz­ úti pályán történő fuvarozás versenyelő­ nye. Állami vagy EU-s támogatás mellett

és/vagy egy kedvezőbb pályahasználati díj esetén a Ro-La árai kedvezőbbek lehet­ nek az elektronikus útdíj bevezetésével. Amennyiben a Ro-La szerelvényeket üzemeltető társaság további műszaki és szolgáltatási színvonal emelkedési meg­ oldásokat is bevezet, a Ro-La verseny­ képessége jelentősen nőni fog a közúttal szemben. Véleményem szerint a saját járműveket mozgató megrendelők választási lehető­ sége négy irányra korlátozódik a kom­ penzáció elmaradása esetén. Egyik iránya lehet a költségek csökkentésének, ha a

vállalatok egy saját fuvarozó leányvállal­ kozásba szervezik ki a szállítási osztályu­ kat, és úgynevezett bújtatott szolgáltató­ ként jelennek meg a piacon, vagy eladják az eszközeiket egy profi fuvarozó vállal­ kozásnak és hosszútávon leszerződnek vele. De megoldás lehet a jármű állomány felszámolása, értékesítése és szolgáltatási szerződés kötése egy kiválasztott fuva­ rozó vállalkozással, illetve az eszközök megtartásával a növekvő költségek be­ építése a termékeik árába. Karmazin György BI-KA Logisztika Kft.

A flottakövetők szerint

www.ibelieveinadv.com

Megkérdeztük az ÁAK-vel szerződött flottakövető szolgáltatásokat nyújtó cégeket a tapasztalataikról, arra voltunk kíváncsiak, hogy igaz-e, hogy tájékozatlanok az árajánlatkérők, hogy nincs elegendő GPS az országban és mindenki csak a legolcsóbb megoldást keresi.

A GPS-ART GPS-készülék Gyártó és Forgalmazó Kft. technikai vezetője, Pálmai Gábor elmondta: Nem érzem úgy, hogy a tájékozottsággal lenne a problé­ ma. Inkább félelem van a fuvarozókban, hogy mikor, hogyan kezdődhet el a szol­ gáltatás. Mi és a bonyolítással megbízott AÁK is, maximálisan arra törekszünk, hogy július elsején megkezdődjön a szol­ gáltatás, de persze a szolgáltatás minősé­ gének maximális garantálásához elenged­ hetetlen hogy az indulás előtt tesztelni lehessen. Azt azonban hangsúlyozni szeretném, hogy a fuvarozókat semmi­ képpen nem éri kár az esetleges kezdeti 30  Logisztikai Híradó 2013/3

nehézségek miatt, mert a szolgáltatási kiesésekből adódó bármely büntetésért és elmaradt díjért a GPS szolgáltató kell, hogy helyt álljon. A beszerelést igyekszik minden cég az utolsó pillanatra hagyni, ami a szerelőknél vezet majd káoszhoz. Egyelőre a partnerek segítségével urai vagyunk a helyzetnek. GPS készülékek beszerelése a legkeresettebb megoldás, ami nem is csoda, mert ez az egyetlen lehetőség ahol csak a tényleges út kerül elszámolásra és akár menet közben vál­ toztathat az útirányon anélkül, hogy emi­ att veszteség érné. Az e-útdíjjal kapcsolatosan megnöve­ kedett az érdeklődés a GPS flotta felügye­ letek iránt. Sok ajánlatkérő csak a törvény érvénybelépéséről illetve az e-útdíj fedél­ zeti eszköz segítségével való bevallásáról rendelkezik információval. Az útdíj meg­ fizetésével kapcsolatos információkról sok esetben üzletkötőink nyújtanak tel­ jes körű információt az érdeklődőknek.

A megnövekedett igényekkel párhuza­ mosan az eszközkészletet is növeltük, hogy minden igényt ki tudjunk elégíteni. Az egyszerű, egy költséggel megvásárol­ ható készülékekre nagy a megkeresések száma, de a komplexebb megoldásokat nyújtó eszközökre és szolgáltatásokra is megnőtt a kereslet. – mondta el Végh Róbert, az Arobs Pannonia Software Kft. ügyvezetője. Csernus Árpád, az ML Global Systems Kft. értékesítőjének a tapasztalata sze­ rint nagyon változó az érdeklődők táj­ okozottsága. Többségében azonban igen felületesek az ismereteik az e-útdíj bevezetéséről. Ami a szakember szerint nem is csoda, hiszen az ÁAK Zrt. nem igazán indított tájékoztatási kampányt. A SeeMe-t forgalmazó cég szerint körül­ belül az árajánlatot kérők fele csak e-útdíj bevallási szolgáltatásra , míg a másik fele flottakövetési és e-útdíj bevallási szolgál­ tatásra is kér ajánlatot.  l w w w.logisztika.hu


E-útdíj

Várakozáson felüli érdeklődés az MLBKT útdíj-konferenciáján A július 1-jén induló használatarányos elektronikus útdíj bevezetéséről tartott konferenciát június 14-én az MLBKT. A téma minden fuvarozó, szállítmányozó és logisztikai szolgáltató számára kiemelt fontosságú, mely a résztvevők számán is megmutatkozott: összesen közel 150 cégvezető és logisztikai szakember látogatott el a rendezvényre. A konferenciát Déri András, az MLBKT elnökségi tagja nyitotta meg, akit dr. Chikán Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárának „A logisztikai hatékonyság hatása a vállalatok és a nemzet versenyképességére” című előadása követett. Előadásában beszélt többek között a nemzetközi kereskedelemről és a kereskedelemfejlesztés tényezőiről, illetve a különböző versenyképességi rangsorokról és az ellátási lánc stratégiákról. A gazdasági kitekintőt követően Holics Szilvia, az MLBKT kommunikációs vezetője ismertette az MLBKT nemrég lezárult felmérésének eredményeit, melyben fuvarozókat, gyár­ tókat, kereskedőket és logisztikai szol­ gáltatókat kérdeztek meg a használatará­ nyos elektronikus útdíjjal kapcsolatos el­ várásaikról és tervezett stratégiájukról. A felmérésből kiderült, hogy nagy az infor­ mációhiány, a technikai részletek mellett az útdíj várható hatásairól szeretnének többet tudni a szakemberek. A több mint 400 válaszadó közül sokan jelezték, hogy az új terhet tovább kívánják hárítani a megbízóra illetve a fogyasztókra. A kávészünet előtti utolsó előadó­ ként dr. Mészáros Ferenc, a Budapesti Műszaki Egyetem adjunktusa a szom­ szédos országok gyakorlatait mutatta be w w w.logisztika.hu

a hallgatóságnak – köztük az osztrák, a német, a svájci, a cseh, a szlovák és a len­ gyel, megtett úttal arányos díjrendszer alkalmazásának tapasztalatait. Az előadó elmondta, hogy a bevezetés sehol sem ment zökkenőmentesen, Magyarorszá­ gon is fel kell készülni a nehézségekre. A délelőtti szekcióban sor került egy kerekasztal beszélgetésre is Barna Zsolt, a Waberer’s Logisztika Kft. ügyvezető igazgatójának moderálásában. Emőri

Résztvevők írták

l A jogalkotó képviselőjét hiányoltam az előadók sorából, egyebekben tartalmas, informatív és érdekes volt a konferencia, köszönet minden szervezésben részt vevőnek! Külön nagyon köszönöm, hogy az előadások anyagát is megküldték - nem lévén ilyen gyakorlat a konferenciaszervezők többségénél – ezt külön nagyra értékeltem! l A lehetetlennel próbálkoztak meg, információ hiányban informálni a hallgatóságot. Ez ehhez képest kiválóan sikerült. Gratulálok! l Jó volt a törekvés, hogy csak hiteles infót adjanak. l A rendezvény nagyon hasznos volt, időszerű, élettel teli, gyakorlatias, ehhez gratulálok!

Gábort, az i-Cell Kft. ügyvezetőjét, ­Varga Zoltánt, az Állami Autópálya Ke­ zelő Zrt. díjszedési igazgatóját és Bende Zoltánt, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete Személyszállítási és Árufuva­ rozási Tanácsának titkárát többek között arról kérdezték, hogyan zajlik a rendszer műszaki-informatikai kivitelezése, mi a teendő meghibásodás esetén, illetve mit tanácsolnának a felhasználóknak. A forró hangulatú beszélgetésbe a résztvevők is bekapcsolódtak. Az állófogadást követően ismét egy ke­ rekasztal beszélgetést hallgathattak meg a konferencia résztvevői: Józsa Dávid, a

A terem zsúfolásig telt érdeklődőkkel Logisztikai Híradó 2013/3   31


E-útdíj

Barna Zsolt, Emőri Gábor, Varga Zoltán, a kerekeasztal résztvevői

Masterplast Nyrt., nemzetközi logiszti­ kai igazgatója, Lieber Mód Krisztián, a Tesco Herceghalmi Logisztikai Központ­

32  Logisztikai Híradó 2013/3

jának szállítási vezetője és Luca Márió, a JABIL Circuit Magyarország Kft. szállít­ mányozási és vámigazgatója megbízói ol­

dalról közelítette meg a használatarányos elektronikus útdíj bevezetésének proble­ matikáját – Csonka Endre, az Első Pesti Malom- és Sütőipari Zrt. vezérigazgató­ jának irányított kérdései alapján. A délutáni szekcióban egy gyakorlati példát is bemutattak az előadók: Kovács András, a BAKO Hungária Kft. ügyveze­ tő igazgatója, Karmazin György, a BIKA Logisztika Kft. ügyvezető igazgatója és Páll Zsombor, a Via Bérautó Kft. kishaszongépjármű üzletágának vezetője egy saját számlás vállalat optimalizálási törekvését, az ebből kifolyólag igénybe vett logisztikai szaktanácsadást és a meg­ oldás szállítóit mutatta be. A konferencia utolsó előadójaként dr. Mosóczi László, a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető elnöke a vas­ út, mint alternatív megoldás lehetőségét vázolta fel a fajlagos szállítási költségek szinten tartására. A minden érintett számára hasznos információkat közvetítő rendezvényt Kiss Péter, az MLBKT elnöke zárta. Bagi Barbara


E-útdíj

Mit mond a szakma az e-útdíjról? A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság június 11-13. között internetes felmérést végzett a használatarányos e-útdíj bevezetéséről. Az eredményekből kiderült, hogy a szakemberek 45 százaléka szerint végső soron a fogyasztók fogják meg fizetni az útdíjból származó költségnövekedést. A kérdőívet 349 válaszadó töltötte ki 24 óra alatt, később 400 fölé kúszott a válaszok száma. A nem reprezentatív fel­ mérést jellemzően az MLBKT tagvállala­ tai és partnerei közül kikerülő fuvarozók, gyártók, kereskedők és logisztikai szol­ gáltatók töltötték ki. Megkérdeztük, hogy kinek kell meg­ fizetnie végső soron az új költségeket? A válaszadók legnagyobb része, 45 százalé­ kuk szerint a fogyasztó fogja megfizetni az többletköltséget, 14-14 százalékuk szerint a gyártó vagy a fuvarozó lesz a

teher valódi viselője, 10 százalék szerint pedig a kereskedő állja majd az útdíjat. Ennek ellenére csak a válaszadók 20 szá­ zaléka nyilatkozta azt, hogy mindenkép­ pen megpróbálja továbbhárítani a meg­ bízó felé az útdíjat. Megkérdeztük, hogy milyen mód­ szereket vetnek be a válaszadók az útdíj csökkentésére. Összesen 239 költség­ csökkentési stratégia érkezett 208 válasz­ adótól. A legtöbben – a válaszolók 21 százaléka - a fuvarszervezés és a csomag­ tér-kihasználás további optimalizálásával

Útdíj-csökkentő stratégiák Említés Arány Optimalizálás az útvonaltervezésben vagy a raktér kihasználásban

112

21%

Áthárítás a megrendelőre

47

20%

Kerülőút: határon túl, alacsonyabb rendű utakon

40

17%

Kevesebb fuvar vállalása országon belül

21

9%

Beszerzői nézőpont: ártárgyalás, tendereztetés

13

5%

Kisebb tömegű járművek választása

12

5%

Átterelés vasútra, hajóra

7

3%

Fizetési határidő csökkentése

6

3%

Új telephely, raktár

6

3%

Korszerűbb jármű beszerzése

3

1%

Együttműködés a konkurenciával

2

1%

Kiszervezés logisztikai szolgáltatóhoz

1

0%

w w w.logisztika.hu

Kerülőutakon

Egy névtelenséget kérő kamionos arra hívta fel a Délmagyar.hu figyelmét, hogy a Szeged–Kiskunhalas közötti legrövidebb út nem fizetős, viszont a HU-GO – már kerülővel – fizetőt tervez. A cikk szerint sokat takarít meg az a teherautós, aki a szerbiai átkelő mellől, Hercegszántóról Szegedre fuvaroz: a HU-GO szerint a két számjegyű utakon oda-vissza 7800 forint az útdíj, a menetidő 2 óra 4 perc. A fizetős utakat elkerülve mindössze 20 perc az időveszteség, a nyereség pedig tetemes. Bácsbokod, Bácsalmás, Ruzsa és Zákányszék lakói pedig majd szenvednek. A megye térképét böngészve megállapítottuk, szinte minden fizetős úttal párhuzamosan fut egy díjmentes: csak idő kérdése, hogy a fuvarosok rátaláljanak az olcsóbb megoldásra. – írta a portál.

igyekszik csökkenteni a költségeket. A minél kevesebb üresjárat, minél nagyobb kihasználtság és jobb útvonaltervezés az első, a legkézenfekvőbb módszer. Ugyan­ akkor a válaszadók 17 százaléka jelezte azt is, hogy vállalja a kerülőutat, azaz alacsonyabb rendű úton vagy akár a ha­ tárnál kilépve az országból fog szállítani a többletköltségek csökkentésére. A válaszadók 9 százaléka jelezte, hogy kevesebb fuvart fog vállalni az országon belül és inkább a nemzetközi viszonyla­ tokra fog koncentrálni. Ennél valamivel kevesebben (5%) jelezték, hogy inkább több, kisebb járművel fognak fuvarozni, hogy elkerüljék az útdíj fizetését. A vas­ útra, hajóra való átterelés, az új telephe­ lyek, raktárak létesítése vagy a járművek korszerűbbre cserélése csak elvétve jelent meg a válaszok között. A felmérésben megírhatták a résztve­ vők, hogy mit kérdeznének az illetékes hatóságoktól az útdíjjal kapcsolatban. Az első 24 órában 304 kérdés érkezett 10 különböző témakörben. A legtöbben arra voltak kíváncsiak, hogy készült-e előzetes hatástanulmány a használatará­ nyos útdíj magyarországi bevezetéséről. Összességében a válaszadók nagyon elkeseredettek és borúlátóak voltak az útdíj miatt. A legjellemzőbb kérdése­ ket minden további kommentár nélkül közüljük (lásd 36. oldal). l Logisztikai Híradó 2013/3   33


MA-GPS E-ÚTDÍJ FIZETÉS www.multialarm.hu

MULTI ALARM

Egyszerűen, gyorsan és biztonságosan nagyon kedvező feltételekkel! A Multi Alarm Zrt. járműfedélzeti GPS eszközei - az Állami Autópálya Kezelő Zrt.–vel aláírt szerződés alapján képesek a magyar HU-GO E-útdíj rendszer számára történő adatátadásra, és ez által az elektronikus útdíj bevallásra.

HU-GO

A Multi Alarm a biztonságos bevallási közreműködő A Magyar tulajdonban lévő, ma már több mint 400 munkavállalót foglalkoztató cégünk 1991-es megalakulása óta élen jár a biztonságtechnikai igények magas színvonalú kiszolgálásában. Cégünk hardver és szoftver eszközeinek fejlesztésében és gyártásában több mint 50 mérnök vesz részt, így gyorsan és rugalmasan tudunk alkalmazkodni partnereink igényeihez.

Hogy a partnereink útdíja mindig rendben bevallásra kerüljön, kollégáink és telepítő partnereink a GPS (OBU) eszközöket a járművekbe fixen beépítik. >>A saját fejlesztésű, >>szabotázsvédelemmel felszerelt GPS >>eszközeink stabilan és >>megbízhatóan működnek, >>amelyekre a szerződéses időszakra >>vonatkozóan teljes körű >>cseregaranciát vállalunk. >>A beépítés során gondoskodunk a >>GPS és a GSM antennák lehető >>legjobb elhelyezéséről, hogy a >>pozíció meghatározás és az >>adatkommunikáció zavartalan >>legyen. >>A fixen kiépített tápellátás biztosítja, >>az eszköz folyamatos - sofőr >>független – üzemelését.

A Multi Alarm Zrt. Magyarország legnagyobb távfelügyeleti szolgáltatójaként országosan több mint 65.000 objektum távfelügyeletét látja el. A MABISZ minősítéssel valamint a vonatkozó ISO 9001, ISO 27001, és SSAIB tanúsítással rendelkező ügyeleti központunkban több mint 50 szakember dolgozik, és felügyeli 0-24 órában partnereink eszközeit.

>>A távfelügyeletünk útdíj rendszer, >>vagy a GPS OBU meghibásodása >>esetén a partnereinket >>haladéktalanul értesíti. >>Telefonos support szolgáltatásunk >>ingyenes segítséget nyújt a GPS >>OBU és a Flotta szolgáltatás >>Internetes felhasználói felületeink >>használata során felmerülő >>kérdésekre. >>Szervereink nagy biztonságú saját >>biztonsági minősítéssel rendelkező >>szervertermekben találhatóak. >>Partnereink adatait többszörös >>adatbiztonsági rendszerrel védve >>tároljuk.


E-útdíj bevalláshoz kínált megoldásaink MA-GPS UD + Gépjárműkövető szolgáltatás

MA-GPS UD

Partnerünk a „Gépjárműkövető” szolgáltatás segítségével, a web böngésző alapú kezelő felületen a számos szolgáltatás mellett a jármű közlekedési útvonalát és menetlevelét is lekérdezheti.

Ha a GPS eszközt csak az útdíj bevallásra szeretné használni, és nincs szüksége a jármű adatainak elérésére, vagy egyéb flotta szolgáltatásra, Önnek ezt a megoldást ajánljuk. Az egyszeri és beépítési díjon kívül nincs havi díj, és egyéb további költség.

MA-GPS UD + Flotta szolgáltatás díjai:

MA-GPS UD díjai:

Egyszeri díj: Beépítési díj: Havi szolgáltatási díj:

Egyszeri díj: Beépítési díj: Havi szolgáltatási díj:

0 Ft. 5.000 Ft.* 3.000 Ft/hó

A belépési díjmentesség és kedvezményes havidíj a 3.5 t feletti járművekre 2 év hűségidő vállalása esetén érvényes! Gépjárműkövető szolgáltatás számítógépen és mobiltelefonon Szolgáltatásunk internetes felületén az e-útdíj bevallás során keletkező adatokon túlmenően lekérdezhetők a járművek aktuális helyzete, menetleveleik, vagy a megtett út térképi megjelenítése. Az MA-GPS OBU képes fogadni a járművek különböző állásjelzéseit, a telepített üzemanyag átfolyás- vagy szintmérők, valamint a jármű CAN / FMS rendszerének adatait. Ennek segítségével a jármű távfelügyelete és teljes körű üzemanyag kontrollja is megvalósítható, amely jelentős megtakarítást jelenthet partnereink számára.

25.000 Ft 5.000 Ft.* 0 Ft/hó

Az egyszeri díj 2 év kommunikációs szolgáltatást tartalmaz! Fedélzeti GPS eszköz teljes körű garanciával Bármely csomagunkat is választja, a szolgáltatásunk teljes időtartama alatt a GPS OBU eszközre teljes körű garanciát vállalunk! Ennek keretében a rendeltetésszerű használat mellett meghibásodott MA-GPS OBU-ját ingyenesen cseréljük! A garanciát telepítő partnereinknél országosan is érvényesítheti!

Multi Alarm Zrt. 7630 Pécs, Basamalom, út 33. Telefon: 72/513-110 Fax: 72/513-113 GPS Support: 72/513-133 www.multialarm.hu A megadott árak nem tartalmazzák az ÁFA-t. *A beépítési díj eltérő is lehet!


E-útdíj

Tipikus kérdések az útdíjról Előzetes tanulmányok a hatásokról

ŸŸ Készült-e hatástanulmány az e-útdíj bevezetésével kapcsolatban, ha igen, nyilvános-e? ŸŸ Milyen hatással lesz az e-útdíj az ex­ portra termelő és az import alapanya­ got feldolgozó magyar vállalkozások versenyképességére? ŸŸ Mekkora plusz terhet ró a fogyasztókra az e-útdíj? Kiszámolták-e a rendszer működtetésének inflációs hatását a gazdaságra?

A bevezetés körülményei és tájékoztatás

ŸŸ Tekintettel a jelenlegi helyzetre nem célszerűbb a rendszer bevezetését el­ halasztani és jobban előkészíteni, hogy annak be/kiléptetése, utólagos díjfize­ tése, valamint az adminisztráció csök­ kentése is megvalósítható legyen? ŸŸ Hogyan szervezték meg a járműtulaj­ donosok tájékoztatását és véleményük szerint elegendő információt nyújtot­ tak-e a rendszer működéséről és a to­ vábbi teendőkről?

Díjszabás és kedvezmények

ŸŸ A használatarányos e-útdíj kalkulációja során miért nem tesznek különbséget az EURO3 és EURO5 járművek díjai között?

ŸŸ A 2013. évi LXVII. törvény 5. § (3) pontja alapján az infrastruktúra díj te­ kintetében a rendszeres úthasználók számára legfeljebb 13% díjkedvezmény adható. Mit jelent pontosan a “rend­ szeres felhasználó” kifejezés és milyen feltételekkel jár a 13%-os kedvezmény?

Utak minősége, bevételek felhasználása

ŸŸ A bevételek hány százalékát fogják az úthálózat fejlesztésére, a megfelelő színvonalú pihenőhelyek kialakítására, a hazai fuvarozók (rajtuk keresztül a termelő, gyártó, szolgáltató vállalatok és végső soron a fogyasztók) terheinek kompenzálására, illetve a Ro-La for­ galom fejlesztésére fordítani? Mikorra várhatóak az előbb felsorolt intézkedé­ sek és hogyan használják fel a bevéte­ lek fennmaradó részét?

Átterelődő forgalom

ŸŸ Milyen lépéseket tesznek annak érde­ kében, hogy a használatarányos elekt­ ronikus útdíj bevezetése miatt a teher­ forgalom ne terelődjön át az autópályá­ ról az alsórendű utakra, ezzel nagyobb balesetveszélyt és az utak állapotának romlását okozva? ŸŸ Vannak-e az úthálózatnak olyan sza­ kaszai, ahol az útdíj bevezetésének következtében a jelenlegi forgalomkor­

Megtakarítási lehetőségek a közúti fuvarozás területén – szeminárium Az e-útdíj bevezetésével a fuvarszer­ vezés optimalizálása fontosabb feladat lesz, mint valaha. Ennek ellensúlyozására olyan eszközöket és módszereket fogunk bemutatni egynapos programunkon, amelyekkel a résztvevők költségcsök­ kentést érhetnek el a közúti áruszállítás területén. 36  Logisztikai Híradó 2013/3

Hogyan lehet 40 %-ot megtakarítani számítógépes támogatású járatszerkesz­ tés/tervezés és végrehajtás segítségével? Mekkora lehetőségek rejlenek a flot­ takövetésben, ha költséget akarok csök­ kenteni? Milyen felelőssége, kötelezettsége és mentessége van a fuvarozónak?

látozásokon túl további (pl.: súly-) kor­ látozások lesznek bevezetve?

Ellenőrzés, bírságok

ŸŸ Terveznek előzetes teszt üzemet vagy türelmi időt a bírságolások tekintetében? ŸŸ Kizárólag az e-útdíj megfizetését vagy ezzel egy időben minden, az áruszállí­ táshoz szükséges engedély meglétét is ellenőrzik majd? ŸŸ Hogyan ellenőrzik a megtett út hos�­ szát, illetve a díj pontos befizetését?

Fizetés és elszámolás

ŸŸ Elegendő lesz a kihelyezett terminálok száma és biztosítható ezek egyszerű elérése? ŸŸ Az EU más országaiban lehetőség van a POST PAY-re, vagyis nem kell előre fi­ nanszírozni az útdíjat. Magyarországon mikortól lehet majd utólagosan, illetve flottakártyával (üzemanyagkártyával) fizetni (pl.: SHELL, UTA, DKV, stb.)? ŸŸ A fuvarozók kapnak majd folyamatos tájékoztatást az ÁAK-nál vezetett e-út­ díj számla aktuális egyenlegéről? Ho­ gyan jelzik feléjük, ha egyenlegük egy olyan szint alá csökken, amely veszé­ lyezteti a zavartalan útdíj fizetést? ŸŸ Hogyan, milyen időközönként és mi­ lyen formátumban fognak számlázni? ŸŸ Mi történik, ha a fuvarozó, rajta kívül­ álló okok miatt kicsúszik a felhasznál­ hatósági időkeretből és nem áll mód­ jában új viszonylatjegyet vásárolni a célállomás előtt?

További információ

Időpont: 2013. július 17., 9.00- 14.30 Helyszín: 1061 Budapest, Király u. 12., MLBKT Titkárság Benesch Anita oktatásszervező +36 1 267-8740 anita.benesch@logisztika.hu www.logisztika.hu

Miért ne használjuk szinonimaként a szerződésekben a szállítmányozás, a fu­ varozás és a szállítás fogalmakat? Amennyiben ezek a kérdések Önnek is ismerősek és aktuálisak, jelentkezzen az MLBKT egynapos gyakorlati szeminá­ riumára. l w w w.logisztika.hu


Július 1: üzemzavarokkal, túlterheléses támadásokkal indult az e-útdíj Kétórás üzemszünetet hirdetett ki hétfő éjjel az Állami Autópálya Kezelő Zrt. a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össz­ tö­me­get meghaladó tehergépjárművek­ nek, az érintettek ezalatt díjmentesen használhatják a teljes díjköteles úthálózatot. A társaság arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az üzemszünet éjjel 1 órától 3 óráig tart. A használatarányos útdíjat (e-útdíjat) július 1-jétől, azaz hétfőtől kell fizetni a magyar gyorsforgalmi és főutakon a 3,5 tonnánál nehezebb teherautóknak. Reggel öt óra előtt tíz perccel bejelen­ tik, hogy túlterheléses támadások voltak 1 és 3 óra között a HU-GO rendszeré­ ben. Hajnalban a kijelölt és jogosult álla­ mi szervek megkezdték a vizsgálatot. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. ismét

üzemszünetet rendel el hétfőn 7.30 és 10 óra között, így a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó te­ hergépjárművek díjmentesen használhat­ ják a teljes díjköteles úthálózatot – közöl­ te a társaság hétfőn reggel. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt., az elektronikus útdíjrendszer, a HU-GO üzemeltetője a rendszer leállítását nem indokolta, a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletre hivatkozott, amelynek alapján 10 óráig a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek díjmente­ sen használhatják az úthálózatot. A Fuvarozó Vállalkozók Orszá­ gos Szövetsége (FUVOSZ) azt kéri az autópályakezelőtől, hogy a hétfőn tíz óra előtt indított autók után, már tíz óra után se kelljen viszonylati jegyet venni, mert

Mi már felkészültünk az útdíjra, és Ön? Lesz, akinek a viszonylati jegy jelenti majd a megoldást. Lesznek, akik csak a kötelező minimu­ mot szeretnék napi adminisztráció nél­ kül letudni egy OBU-val. És lesznek azok, akik felismerik, hogy a kötelező rossz akár versenyelőnyt is je­ lenthet mostantól számukra. Gondolkodjunk el egy pillanatra: ha már muszáj befektetni az útdíj rendszer­ be, akkor miért ne profitáljunk ezen be­ fektetésükből akár már rövidtávon is? A GPS alapú flottakövető rendszerek nem csak az e-útdíj kényelmes megfizetésére nyújtanak megoldást, hanem a jármű­ flották hatékony felügyeletéhez és op­ timális üzemeltetéséhez is. Ráadásul az ilyen típusú rendszerek iránti igény hir­ w w w.logisztika.hu

telen megnövekedésével egy erős árver­ seny is elindult a piacon, így ezen szolgál­ tatás jelenleg már havi párezer forintért is elérhető az e-útdíj bevezetésének kö­ szönhetően. Ez persze nem vigasz a fuva­ rozók számára, de akik az elmúlt években kicsit is elgondolkodtak már azon, hogy műholdas nyomkövetéssel felügyeljék flottájukat, most nincs miért hezitálniuk! A Jar-Kontroll Kft. 2009. óta magas mi­ nőséggel szolgálja ki Partnereit – a mikro vállalkozásoktól a nagy vállalatokig – a GPS alapú nyomkövetés és járművéde­ lem területén. E-útdíj programunk része­ ként most egyedi áron kínáljuk eszköze­ inket is, melyek közül mindenki megta­ lálja a számára legmegfelelőbbet, hiszen a legegyszerűbb, kizárólag e-útdíj bevallás­

forrás: ujszo.com

E-útdíj

ez komoly, többeknél megoldhatatlan szervezési és munkaidő problémát jelent. A szövetség ezt hétfőn, az MTI-hez is eljuttatott levélben kérte Varga Zoltántól, az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) díjbeszedési igazgatójától, miután a tár­ saság hétfőn 7.30 és 10 óra között üzem­ szünetet rendelt el, így délelőtt 10 óráig a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össz­ tömeget meghaladó tehergépjárművek díjmentesen használhatják a teljes díjkö­ teles úthálózatot. l

ra alkalmas fedélzeti egységektől, az ös�­ szetett flottamenedzsment információkat és funkciókat magában foglaló professzi­ onális eszközökig minden igénynek meg tudunk felelni, így például a járműből történő tengelyszám választásnak vagy a költségmegtakarításra leginkább ajánlott üzemanyag-figyelési elvárásoknak is. Azon Ügyfeleinknek, akik az e-útdíj adatszolgáltatás mellett nyomkövetési szolgáltatást is igénybe vesznek, most je­ lentős kedvezményeket biztosítunk mind eszközár, mind pedig havidíj tekinteté­ ben: FlottaKontroll szolgáltatásunk mar nettó 1.300 forint/ hó összegtől elérhető. Részletekért látogasson el a www. jarkon.hu oldalunkra vagy érdeklődjön az e-utdij@jarkon.hu e-mail címen és a +36 70 466 8329-es e-útdíj info vonalunkon.

Logisztikai Híradó 2013/3   37


E-útdíj

A hivatalos álláspont: az indulás óta nem volt „forgalmi zavart okozó körülmény”

38  Logisztikai Híradó 2013/3

sítása érdekében rugalmas hozzáállást, azonnali beavatkozást igényel. Az üzem­ szünetek ideje alatt az érintett tehergép­ járművek díjmentesen használhatták az e-útdíj rendszer teljes, 6513 kilométer hosszú díjköteles úthálózatát - közölte Kibédi-Varga Lajos. Elmondta: a kérdéses határátkelőhe­

Kamionsor a nagylaki határátkelőnél

Mintegy hat kilométeres kamionsor alakult ki a nagylaki közúti határátkelő romániai oldalán hétfő délután a magyar­ országi használatarányos útdíj bevezetése miatt – közölte a román Mediafax hír­ ügynökség. Az országúton veszteglő, magyaror­ szági belépésre várakozó kamionok m ­ iatt a nagylaki (Nadlac) határátkelő felé ve­ zető DN7 jelzésű úton egyetlen sávon, váltakozó irányban zajlik a közlekedés. A román közúti és határrendőrség jár­ őröket mozgósított az Arad és a nagylaki határátkelő közötti útszakaszon. A román határrendőrség felkérte a magyar határrendészeti hatóságokat,

MTI Fotó: Máthé Zoltán

Az Állami Autópálya Kezelő (ÁAK) Zrt. központjában dolgozó szakértő stáb „forgalmi zavart okozó körülményt” nem tapasztalt – közölte a hétfőn indult használatarányos útdíjjal kapcsolatban Kibédi-Varga Lajos, az e-útdíj szakmai projektszóvivője Budapesten, az ÁAK sajtótájékoztatóján. Az ÁAK központjában dolgozó stáb a műszaki-informatikai, ügyfélkezelési, kommunikációs kollégák bevonásával fo­ lyamatosan irányítja és kezeli az 1500 ér­ tékesítési pont rendszerbe illeszkedését, figyelembe véve az aktuális történéseket. A visszajelzések alapján éjfél óta forgalmi zavart okozó körülményt nem tapasztal­ tak - mondta Kibédi-Varga Lajos. Hozzátette: az indulás után informa­ tikusaik túlterheléses támadást észleltek, amiről azonnal értesítették a sajtó mun­ katársait. Az ügyfelek adatainak védelme és biz­ tonsága úgy kívánta, hogy üzemszünetet rendeljenek el addig, ameddig informa­ tikusaik meg nem győződnek a műsza­ ki-informatikai háttér biztonságáról. Ha beigazolódik, hogy szándékos informati­ kai támadást intéztek a hálózat ellen, az illetékes hatóságok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy az elköve­ tőket megtalálják és felelősségre vonják – közölte a projektszóvivő. A szóvivő közölte: nem áll fenn olyan műszaki-informatikai probléma, amely a rendszer zavartalan működését befolyá­ solná, az ÁAK honlapján 9 nyelven ad­ nak folyamatos tájékoztatást a rendszer használatáról, a díjfizetési lehetőségekről. A nemzetközi példák alapján elmond­ ható, hogy egy ilyen összetett rendszer indítása a zavartalan áruellátás bizto­

Hangsúlyozta: a HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszer az első 16 óra mű­ ködési tapasztalatai alapján képes arra, hogy megfeleljen az Európai Unió irány­ elveinek, és bevételeivel segítheti a hazai közúthálózat fejlesztését.

Nehezen keltek életre a terminálok

lyeken nagyfokú együttműködést tapasz­ taltak, megnyugtató, hogy a tehergépjár­ művek vezetői türelmesek és megértőek, hiszen a hazai elektronikus díjfizetési rendszer bevezetését már Európa számos más országában megtapasztalhatták.

hogy hozzák meg a szükséges intézke­ déseket a kamionok várakozási idejének csökkentése, „a folyamatos és civilizált ellenőrzés” biztosítása érdekében – ol­ vasható a Mediafax által idézett közle­ ményben. l w w w.logisztika.hu


Fenntarthatósági hírek Gyártás – ipari hulladék nélkül

A P&G világszerte 45 gyártóüzemében valósítja meg a „Gyártás - ipari hulladék nélkül” programját – köztük a csömöri női higiénés gyáregységben is. Ez fon­ tos lépést jelent a vállalat hosszú távú hulladékmentes jövőképében, melynek értelmében nullára kívánják csökkenteni az előállított ipari és fogyasztói hulladék mennyiségét világszerte. Emellett, a P&G elmúlt 5 éves törekvései a hulladék-új­ rahasznosítás területén több mint több mint 1 milliárd dolláros bevételt hozott a vállalat számára. A P&G első gyáregysége, ahol az ipari hulladék teljes mértékben újrahaszno­ sításra került a női higiénés termékeket gyártó csömöri gyárban valósult meg 2007-ben. Azóta a vállalat környezetbarát jövőképének megvalósításán munkálkod­ va vállalta, hogy a gyártási és a fogyasztói hulladék mennyiségét nullára csökkenti. A vállalat a minőségbiztosításon, a cso­ magolási anyag csökkentésén, a tömörí­ tési technológiákon és az újrahasznosí­ tási erőfeszítéseken keresztül biztosítja, hogy az összes beérkező nyersanyag 99%át feldolgozzák a termékek előállításánál, újrahasznosítsák vagy energiává alakít­ sák a P&G üzemekben. Napjainkra - a vállalat fennállásának 175. évfordulóját ünnepelve - sikerült elérni, hogy a P&G gyáraiban világszerte felhasznált anyagok kevesebb, mint 1%-a végezze hulladék­ ként. A P&G folyamatosan keresi azokat az innovatív módszereket, amelyek se­ gítségével a hulladék újrahasznosítható, értékké kovácsolható: Mexikóban például a Charmin toalettpapír gyár papíriszap­ jából olcsón előállítható tetőcserepet készítettek, amelyet a helyi közösségek lakások építésére használhattak fel. Egy amerikai Pampers üzemben a törlőkendő gyártása folyamán keletkező törmelékből kárpittömés készül, az Egyesült Király­ ságban pedig a Gillette borotvahab előál­ lítása során keletkezett hulladékot kom­ posztálva kereskedelmi felhasználásra alkalmas gyeptrágyát állítanak elő.

2,9 millió megspórolt kilométer

A CHEP Collaborative Transportation programja révén 2012-ben 2,9 millió ki­ lométert spórolt meg a teherszállításban Európa útjain, 2340 tonnával csökkentve w w w.logisztika.hu

ezzel a széndioxid-kibocsátást, valamint költségeket takarítva meg a CHEP ügy­ feleknek. Egy tipikus CHEP ügyfél a CHEP raklapokon kiszállítja a termékeket a kiskereskedőhöz, ami után a teherau­ tó üresen tér vissza. A Collaborative Transportation programban viszont a te­ herautó – ami egy külső logisztikai szol­ gáltatóhoz tartozik – a kiszállítás után összegyűjti az üres raklapokat a CHEP partnerektől, vagy eljuttatja a minőség­ ellenőrzésen átesett raklapokat a legkö­ zelebbi CHEP szolgáltató központból a megfelelő célhelyre. Ezzel kiküszöbölhe­ tők az üres teherautók, és csökkennek a szállítási költségek. A CHEP fokozza arra irányuló erőfe­ szítéseit, hogy még több ügyfelet vonjon be a Collaborative Transportation prog­ ramba, ugyanakkor vizsgálja azokat a to­ vábbi lehetőségeket, amelyekkel költség­ megtakarítást érhet el az ellátási láncban és emellett fenntarthatósági előnyöket is jelentenek. Az ilyen típusú együttműkö­ désekkel a CHEP ügyfeleinek is segít a költségek csökkentésében és – az alacso­ nyabb széndioxid-kibocsátás révén – a környezetvédelmi célok teljesítésében.

HUNOR megmondja, merre jár a hulladék

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügy­ nökség 2014 elejére kiépülő, HUNOR névre hallgató új informatikai rendszere segítségével követhetővé válik a szelektív hulladék útja. HUNOR-ból már van egy az országban, ez a katasztrófavédelem egyik mentőszervezete, amely az árvízi védekezésben is részt vett. Az új HUNOR 900 millió forintba kerül, a teljes pénzt az EU adja, kiépülése után pedig a várakozások szerint hatékonyabbá teheti a magyar hulladékgazdálkodást. A hulladékgazdálkodás koordinálását segítő, nyomkövetést is tartalmazó in­ formatikai rendszert vezet be az Orszá­ gos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ), HUNOR (Hulladékgazdálkodási Naivgáció Országos Rendszere) néven, várhatóan a jövő év elejétől. A 900 millió forintos program száz százalékban euró­ pai uniós támogatásból valósul meg, az Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigaz­ gatás Operatív Programjának (EKOP) keretében. Az új informatikai rendszer egyik célja, hogy az OHÜ és szerződéses partnerei

nyomon követhessék az összegyűjtött hulladék útját, és ezáltal kiszűrhessék az esetleges rendellenességeket. Ezen kívül a HUNOR segítséget nyújt majd a feladat­ irányításban, az elszámolásban és az el­ lenőrzési folyamatokban, adatot szolgáltat majd az illetékes hatóságok felé, valamint az iratok elektronizálásával egyre keve­ sebb papír használatát teszi szükségessé. A rendszer jövő januárban várha­ tó élesedésekor 400 járművet fognak nyomkövető berendezéssel ellátni. Török Szabolcs, a szervezet szóvivője szerint a rendszer azért is jelent komoly előrelé­ pést, mert az ekképpen gyűjtött és a part­ nerek részére szolgáltatott adatok segít­ ségével véghez vitt járatoptimalizálással jelentős megtakarításokat érhetnek el. A hulladék útját a lakosság egyelő­ re nem követheti majd nyomon, de a hosszútávú tervek között ez is szerepel. A lakosok a jövőben például részt ve­ hetnek az illegálisan lerakott hulladékok bejelentésében, egyfajta geocachinghez hasonló módon – mondta az OHÜ ügy­ vezetője. A HUNOR-on belül lesz olyan funkció is, amellyel az elhagyott gépjár­ műroncsokat, illetve az illegális hulladé­ kot a hatáskörileg illetékes jegyzőknek lehet jelenteni, ezt egyelőre az OHÜ el­ lenőrei fogják használni.

Kutatási eredmények

Határok nélküli összefogás a zöldebb árufuvarozásért

Áprilisi számunkban már hírt adtunk a GIFT projektről, melynek célja a dél­ kelet-európai régiók közlekedési ágaza­ tának feltérképezése, elemzése és hely­ zetértékelése. Az eredmények alapján a projektpartnerek új irányelvekre, stra­ tégiákra tesznek javaslatot többek közt az infrastruktúra, a normatívák, a har­ monizáció és a standardizáció vonatko­ zásában a zöld közlekedés előmozdítása érdekében Elvégezték a GIFT áruszállítási folyo­ sók teljesítményének összehasonlítását a „kiváló” minősítésű észak- és dél-euró­ pai folyosókkal. A GIFT benchmarking egyik kifejezett célja egy olyan eszköz ki­ dolgozása, amely alkalmas a teljesítmény fokozásának meghatározására, úgy, hogy azonosítja a forgalomtorlódásokat és Logisztikai Híradó 2013/3   39


Fenntarthatósági hírek „kiváló” minősítésű folyosókkal való ös�­ szehasonlítás során. Néhány érdekes eredmény az elemzésekből A délkelet-európai térség vasúti árufuva­ rozásának jelenlegi helyzetét kiértékelő elemzések hat kategóriát ölelnek fel (a szolgáltatások minősége és hatékonysága, infrastruktúra, környezeti fenntartható­ ság, információ- és kommunikáció tech­ nológia, és a közlekedési piac, illetve azok szereplői).

A IV., V., VII. számú páneurópai folyosók

Szolgáltatások hatékonysága Relatív egységár (EUR/tonnakm) Szállítási idő (h/100km) Szolgáltatások ­sűrűsége (szolgáltatások ­száma/hét) 1

IV. folyosó Road 0.040 Rail 0.033 Road 1.49 Rail 1.47 Road 30 Rail 9

V. folyosó Road 0.048 Rail 0.031 Road 1.40 Rail 1.83 Road 50 Rail 105

VII. folyosó IWW 0.02 IWW

10

IWW

2.51

Romániát nem számítva

Szolgáltatások minősége Késés kockázata (perc/100km) Rakomány elvesztése (1-4 skálán) Rakomány károsodása (1-4 skálán) Megbízhtóság (százalék)

IV. folyosó Road 25.74 Rail 25.82 Road 2 Rail 1 Road 2 Rail 1 Road 96.5 Rail 92.9

V. folyosó Road 10.481 Rail 50.31 Road 11 1 Rail Road 2 Rail 1 Road 98.4 Rail 74.6

VII. folyosó IWW 93.392 IWW

13

IWW

13

IWW

91.33

Olaszországot nem számítva Magyarországot és Romániát nem számítva 3 Szerbiát nem számítva 1 2

azok lehetséges feloldását a teljesítmény­ különbségek elemzésén, illetve a döntés­ hozók rendelkezésére álló szabályozásváltoztatások meghatározásán keresztül. 40  Logisztikai Híradó 2013/3

A GIFT-folyosók értékelése és össze­ hasonlítása során 22 fő teljesítménymu­ tatót (KPI) használtak, melyek közül ötöt választottak ki viszonyítási alapként a

A szolgáltatások hatékonysága A fő teljesítménymutatók értékei a há­ rom folyosónál hasonló hatékonyságot jeleznek, kivéve a szállítási időt a VII. folyosó esetében (legalacsonyabb) és a vasúti szolgáltatások gyakoriságát az V. folyosó esetében (legmagasabb). A késés kockázata a vasúton nagyon magas, különösen az V. folyosó esetében, (következésképp a vasút pontossága itt a legalacsonyabb). Ezzel szemben a rako­ mány károsodásának vagy elveszésének lehetősége a közúton magasabb, a IV. és V. folyosón egyaránt. Környezeti fenntarthatóság A kapott értékek ebben a csoportban átlagban hasonlók, kivéve a VII. folyosó esetén. A Duna mentén a legmagasabbak a zajvédelmi értékek, egyúttal azonban itt mérték a legmagasabb kén-dioxid- és szén-dioxid-kibocsátást is. ICT Minden vasúti operátor kínál track & trace szolgáltatásokat, míg a telematikai szolgáltatásokat (úgy mint flottame­ nedzsment) számos közúti üzemeltető igénybe veszi. Infrastruktúra A legmagasabb költségekkel az V. fo­ lyosó közútjainak használata jár; ezzel szemben a legalacsonyabb költségeket az V. folyosó vasútjai mutatják. Annak ellenére, hogy a IV. folyosó közútjai nem díjkötelesek, ezen az útvonalon a leg­ alacsonyabb a töltőállomások sűrűsége. Minden szállítási módozat közül a belvízi közlekedés a legbiztonságosabb. A súlyos balesetek aránya a IV. folyosó mentén a legmagasabb, egyúttal itt a legalacso­ nyabb a könnyű balesetek előfordulásá­ nak aránya. w w w.logisztika.hu


Fenntarthatósági hírek Környezeti fenntarthatóság Zajvédelem (1-5 skálán) CO2-szennyezés (g/tonnakm) SO2-szennyezés (g/tonnakm)

IV. folyosó Road 21 21 Rail Road 72.76 Rail 19.66 Road 0.09 Rail 0.06

V. folyosó Road 32 23 Rail Road 68.64 Rail 17.65 Road 0.09 Rail 0.09

VII. folyosó IWW 42 IWW

56.962

IWW

0.252

: 2-es érték a skálán -> a szakasz vonalán élők 20-40 százaléka élvez védelmet Szlovákiát is beleértve 3 Olaszországot nem, de Szlovákiát beleértve 1 2

ICT Rakománykövetés (százalék)

IV. folyosó Road 36.0 Rail 21.2

V. folyosó Road -Rail --

VII. folyosó Road -Rail --

Az V. és a VII. folyosók haladnak át leg­ nagyobb arányban környezetvédelmileg érzékeny területeken és városi övezeteken. Mindhárom folyosónak minden köz­ lekedtetési módon közepesen alacsony a kapacitás-kihasználtsága, amely arra en­ ged következtetni, hogy a jelenleg fennálló forgalom-torlódások feloldását követően növelhető a folyosók kihasználhatósága. Árufuvarozási folyosók piaca A vasúti és a vízi árufuvarozási operáto­ rok piaci értéke a fő teljesítménymutatók alapján hasonlónak bizonyult. A köz­ úti fuvarozással való összehasonlításuk azonban nem lehetséges az adatok hiá­ nyossága miatt.

Magyarországi árufuvarozás A szállítási ágazat közel 22%-ban része­ sedik a szolgáltatások exportforgalmából. 2012-ben a közúti fuvaro­ zásban 414 405 tehergép­ Infrastruktúra jármű vett részt, ami alig marad el a megelőző évi IV. folyosó V. folyosó VII. folyosó adattól. A járművek átla­ Töltőállomások gos élettartama 12,5 év, de Road 0.06 Road 0.09 IWW N/A (állomás/km) romló tendenciát mutat. IWW (€/ton- 0.01 InfrastruktúraRoad (€/km) 0.000 Road (€/km) 0.1371 Magyarország közútháló­ km) használati díjak Rail (€/ton-km) 0.003 Rail (€/ton-km) 0.0011 zata 31 698 km (2011. dec­ Balesetek száma Road (serious) 0.11 Road (serious) 0.001 ember 31-i adat szerint). Az 1 IWW (serious) 0.00 (százalék) Road (non-serious) 0.38 Road (non-serious) 0.13 elmúlt években a magyar 2 IWW (non- 0.00 Rail (serious) 0.04 Rail (serious) 0.001 kormány jelentős összege­ serious) Rail (non-serious) 0.19 Rail (non-serious) 1.65 ket fordított az autópályák 2 Road (HCM)* 2 Kapacitás­ Road (HCM)* fejlesztésére. A nemzetkö­ 2 IWW (%) 40.3 Rail (%) 44.1 Rail (%) 56.52 kihasználtság zi gyakorlatban a nemzeti Villamosítás közúthálózat fejlesztését IWW N/A Rail 89.3 Rail 88.93 (százalék) az ország összterületéhez viszonyítva mérik. E szerint *HCM -> Közúti szolgáltatások kapacitása a Kapacitásszámítási kézikönyv minősítései alapján az EU-ban 15 km autópálya (A, B, C, D, E, F) / 2: az üzemeltetés indokolt szabad áramlásának meghatározása jut minden ezer km2-re, 1 Olaszországot nem számítva Magyarországon ez 12 km 2 Szlovákiát is beleértve volt (2010). 3 Szlovákiát és Horvátországot is beleértve A vasúti infrastruktúra fejlesztése jelentősen elma­ radt a közúti fejlesztésektől. A normál nyomtávú vasúthálózat hossza Közlekedési piac és szereplők 7575 km. Ezt és a vasútvonalak sűrűségét (100 km2-re vetített vonalhossz) tekintve IV. folyosó V. folyosó VII. folyosó Magyarország az európai országok listá­ Folyosó versenyképessége jában az első harmadban szerepel. A vas­ IWW 7 Rail 3 Rail 51 (szolgáltatók száma) útvonalak minőségét tekintve azonban az Árufurvarozási folyosók piaca utolsó harmadba került az ország. Míg az Road 32 (százalék) nemzetközi áruforgalomból Rail 61.01 IWW 57.82 EU-ban a villamosított hálózat hossza a Rail 63.3 adódó éves forgalom teljes hálózathoz viszonyítva 52,2%, addig 1 ez hazánkban csak 37,8%. Olaszországot nem számítva 2 Romániát nem számítva A vasúti árufuvarozás liberalizáció­ jának eredményeképpen csökkent a pi­ w w w.logisztika.hu

Logisztikai Híradó 2013/3   41


Fenntarthatósági hírek ac koncentrációja – jelenleg 28 vállalat rendelkezik nemzeti árufuvarozási en­ gedéllyel Magyarországon. A két, nagy hagyományokkal rendelkező vasúttár­ saság (Rail Cargo Hungaria és GYSEV Cargo) pozíciója szilárd; a kisebb társa­ ságok csak meghatározott területeken (pl. irányvonatok) aktívak. Az import- és exportkereskedelem főként Ausztriával, Romániával, Szlovéniával, Szlovákiával, Németországgal és Olaszországgal zajlik, az EU-n kívül pedig Oroszországgal, Uk­ rajnával és Horvátországgal. A fő tranzit­ forgalmak Szlovákiából, Németországból és Ausztriából Romániába, Szerbiába, Horvátországba, Szlovéniába és Görög­ országba tartanak.

Az V. folyosó vizsgálata A folyosó teljes hosszán, minden ország­ ban megfigyelhető a vasúti szállítás ki­ használtságának folyamatos csökkenése. Ez a jelenség minden országban eltérő jelentőséggel bír, Olaszország tekinte­ tében például a vasúti szállítás aránya eleve az EU-s átlag alatt, 10% körül van. Emellett nyilvánvalóan az egyes országok vasúthálózatának állapota is különbözik, például Szlovéniában a felmérés régi, ke­ véssé karbantartott infrastruktúrát talált, amelyen túl hosszú vagy túl nehéz vona­ tok nem tudnak közlekedni. A magyar szolgáltatások terén késéseket és bizton­

sági problémákat említ a tanulmány. Az elemzés szerint az V. korridor te­ kintetében a közút számos erősséggel rendelkezik (alacsony útidő, kevés késés és komoly baleset, jó zajvédelem, kevés elveszett áru, stb.), legnagyobb hátránya a CO2-kibocsátás mértéke. Ezzel szem­ ben a vasút előnye az alacsony CO2kibocsátásban és zajszennyezésben rejlik. Magyarországon az utóbbi években jelen­ tős fejlődés ment végbe, amely a statisz­ tikákat is javítja, ennek ellenére a vasúti szállítás a közúthoz képest még mindig lassabb és kockázatosabb. Mivel – főleg Olaszországban és Magyarországon – a közúton szállított árutonna több mint a vasúton szállított, a tanulmány a káros­ anyag-kibocsátás mérséklésére a vasúti árufuvarozás megerősítését javasolja. Források A részletes jelentés letölthető a GIFT hi­ vatalos weboldáról (www.gift-project.eu) a Letöltések fül alatt. A projekt a South East European Transnational Cooperation Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg. l

ADV 451/2013 HU

Fuvaroztatói igények Egy négyéves periódust vizsgálva meg­ állapítható, hogy 2012-ben pozitív ten­ denciák figyelhetők meg. Ami a külön­ böző szállítási módokat illeti, a közúti szállítás áll az első helyen (2012-ben az áruk 66,4%-át továbbították közúton). A vasúti szállítás aránya 2012-ben mind tonnában, mind átkm-ben nőtt, az áruk 18,6%-át szállítják így. A vízi közlekedés

részesedése az elszállított árutömeg alap­ ján 3,2%, a csővezetékes szállítás aránya 11,7%-ra emelkedett. 2012-ben az átlagos szállítási távolság a belföldi áruszállítást tekintve 79 km, a nemzetközi áruszállítás vonatkozásában 411 km volt. A szállítási távok lerövidül­ tek, és erősödött a szomszédos országok­ ba irányuló fuvarozás. Az V. folyosó közúti és vasúti szállítá­ sai egyaránt visszaestek 2009-re, de azóta erősödő tendenciát mutatnak.

Gebrüder Weiss – határtalan logisztikai szolgáltatások világa Az a cél lebeg szemünk előtt, hogy az Önnek nyújtott logisztikai szolgáltatás minden területén – legyen szó beszerzési, gyártási, raktározási vagy disztribúciós folyamatról – vállalata számára az egész világon előnyt biztosítsunk versenytársaival szemben. Az Ön logisztikája megfelelő partnerrel versenyelőnyt szerez: átlátható szállítási folyamatokat, rövid átfutási időket, raktárkészlet-csökkentést, fix költségek helyett változó költségeket és rugalmasságot biztosítunk Önnek. GW – Mindig mozgásban: gw-world.hu Információs vonal +36.24.506.800

42  Logisztikai Híradó 2013/3

www.gw-world.hu w w w.logisztika.hu


Logisztika Híradó 2013 június - Útdíj melléklet  
Logisztika Híradó 2013 június - Útdíj melléklet  
Advertisement