MIX COPENHAGEN LGBTQ Film Festival 2018

Page 10

8

INTRO

DK MIX COPENHAGEN er blevet 33 år, hvilket markerer endnu et år med film og begivenheder, der forsøger at repræsentere og fejre vores miljø, såvel som at tackle de udfordringer vores miljø står overfor. Men gode intentioner fører ikke altid til gode handlinger, og selvom vi har mange ting at være stolte af, begår vi fejl. I, vores publikum, har tidligere kritiseret os, og vi takker jer. Derfor har vi besluttet, at det er på tide kritisk at undersøge vores historie.

EN MIX COPENHAGEN has turned 33, which marks another year of films and events that attempt to represent and celebrate our community, as well as tackle the issues our community is facing. But good intentions don’t necessarily translate into good actions and though we have many things to be proud of, we make mistakes, too. You, our audience, have criticised us in the past and we thank you. Therefore, we decided it was time to critically examine our history.

Det betyder noget, hvordan vi præsenterer personerne i vores miljø. Som den største LGBTQ+-filmfestival har vi den ære og det privilegium at introducere film og begivenheder, der ellers ikke ville finde sted andre steder eller på anden vis, hvilket betyder, at for mange er MIX COPENHAGEN deres eneste introduktion til et LGBTQ+-rum i København. Dette holder os motiverede, og vi ser det som vores pligt kontinuerligt at stræbe efter at præsentere vores miljø.

How we present the people in our community matters. As the largest LGBTQ+ film festival in Denmark, we have the honour and privilege to introduce films and events that wouldn’t happen elsewhere or otherwise, which means that for many, MIX COPENHAGEN is their introduction to LGBTQ+ spaces in Copenhagen. This keeps us driven and is the reason we see it as our duty to continuously strive to depict those in our community.

Vi har spurgt Sabrina Vitting-Seerup, ph.d.-studerende ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, om at udføre denne undersøgelse. Sabrinas primære forskningsområder inkluderer repræsentation i kunst og kultur, køn, etnicitet, seksualitet og racialisering såvel som andengørelsesprocesser. Hun dykkede ned i ni programmer udvalgt af redaktionsgruppen: 1986, 1990, 1998, 2000, 2006, 2008, 2011, 2015, 2017. Programmerne er udvalgt på baggrund af milepæle, som da vi ændrede navn til MIX COPENHAGEN, og da B, T og Q blev tilføjet til vores navn, såvel som eksempler på problematisk sprogbrug, narrativer, film og begivenheder, som redaktionsgruppen har bidt mærke i.

We asked Sabrina Vitting-Seerup, PhD Fellow at the Department of Arts and Cultural Studies at the University of Copenhagen, to carry out this examination. Sabrina’s primary research areas include representation in art and culture, gender, ethnicity, sexuality and racialisation, as well as othering processes. She dived into 9 programmes chosen by the Editorial team: 1986, 1990, 1998, 2000, 2006, 2008, 2011, 2015, 2017. The programmes were chosen based on milestones, such as when we changed our name to MIX COPENHAGEN and when B, T, and Q were added to our name, as well as problematic language, narratives, films and/or events detected by the Editorial team.

På de følgende sider kan du læse Sabrinas resultater. Disse er ikke blevet redigeret. Vi er enormt taknemmelige for hendes arbejde.

In the following pages, you’ll be able to read Sabrina’s findings. These have not been edited. We are extremely grateful for her work.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.