__MAIN_TEXT__

Page 1


1

INDHOLDSFORTEGNELSE / TABLE OF CONTENTS

2 3 5 6 7

Om MIX / About MIX MIX 2016 Billetpriser / Ticket Prices Skolefilm / School film MIX-familien vokser / Another Letter In the MIX EVENT

12 14 15 16 17 18 20 21 22 23

MIX Warm-up / MIX Warm-up Åbningsaften / Opening Night Åbningsfest / Opening Party MIX Lounge / MIX Lounge Dragged+Performance Party & Centrepieces Paneler / Panels Queer Sauna / Queer Sauna Mød Juryen / Meet the Jury Lukkeaften / Closing Night Lukkefest / Closing Party JURY & GUESTS

26 27 28 30

BENT-Award & Publikumsprisen / The Audience Award Lili-prisen / The Lili Award Jury / Jury Gæster / Guests FILM

34 36 47 58 66 72

Intro / Intro Hvis du vil rives med / If you feel like getting carried away Hvis du vil udfordres / If you want to be challenged Hvis du vil bevæges / If you feel like being moved Hvis du vil underholdes / If you feel like being entertained Hvis du vil debattere / If you want to debate PRACTICAL INFORMATION

83 84 86 89 92

Praktisk information / Practical Information Programoversigt / Film Screenings Filmregister / Film Register

Venues / Venues Rulletekster / Credits


2

OM MIX / ABOUT MIX

DK MIX COPENHAGEN startede i 1986 og er nu Danmarks ældste årligt tilbagevendende og endnu aktive filmfestival samt en af verdens ældste LGBTQfilmfestivaler. Vi er en frivillig forening drevet af passionerede LGBTQ-filmelskere, der bruger vores fritid på at gøre MIX COPENHAGEN til en spektakulær begivenhed ikke blot for LGBTQ-miljøet, men også for hele København og langt ud over byens grænser. Vi er derfor dybt afhængige af og taknemmelige for den støtte, vi får fra miljøet og vores samarbejdspartnere og for alle, der hjælper os med at nå vores mål; at vise film, som bøjer køn og bryder seksuelle grænser, påvirker kønsdebatten og afspejler en mangfoldig verden.

EN MIX COPENHAGEN started in 1986, and is now the oldest annual and one of the largest film festivals in Denmark, as well as one of the world’s oldest LGBTQ film festivals. We are a volunteer organisation, driven by passionate LGBTQ film lovers who use their spare time to make MIX COPENHAGEN a spectacular event, not just for the LGBTQ community, but all of Copenhagen and beyond. We are therefore dependent on and deeply grateful for the support we get from the community, our working partners, and all who help us create MIX, allowing us to show films that question and explore gender and sexual boundaries, affect the contemporary gender debate, and reflect a diverse and colourful world.


3

MIX 2016 PLADS TIL NYE STEMMER I ET ETABLERET FÆLLESSKAB / SPACE FOR NEW VOICES IN AN ESTABLISHED COMMUNITY DK Velkommen til MIX COPENHAGEN LesbianGayBiTransQueer Film Festival 2016! Med dette program byder vi for 31. gang inden for til en filmfestival, der er sat i verden for at samle og repræsentere et mangfoldigt København på tværs af køn, seksualitet og identitet. En festival, der gennem film, events og debatter forsøger at sætte spørgsmålstegn ved det eksisterende og pege på nye veje for frie, autentiske liv og fællesskaber. I løbet af tre årtier har festivalen udviklet sig i både størrelse og indhold. Hvert år har budt på nye perspektiver og forandringer, og 2016 bliver ingen undtagelse. Verden omkring os ændrer sig, vores besøgende gæster forandrer sig og nye kommer til. For at afspejle disse forandringer og for at byde endnu flere inden for i fællesskabet, har vi derfor i år tilføjet ’Queer’ til festivalens navn – det kan du læse mere om på mere side 7. Med MIX COPENHAGEN 2016 ønsker vi at give en særlig stemme til de, der ikke har fået tildelt taletiden tidligere. De, der i dag møder udfordringer, som både minder om og er forskellige fra dem andre stod over for årtier tilbage. Det betyder, at vi, ud over film om lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner, i år lader en betydelig mængde fortællinger om intersex-, queerog non-binære identiteter kaste lys på lærredet. Desuden har vi reserveret et særligt sæde i filmprogrammet til fortællinger fra dele af verden, hvor LGBTQ+ personer oplever store udfordringer. 2016 har allerede budt på for mange eksempler på, hvad grøftegravning og splid kan medbringe. Vi har set det i Orlando, vi har set det i Bangladesh. At omfavne og kæmpe for diversitetens og forskellenes skønhed er altafgørende, men ligeså vigtigt er det at huske på vores fælles historie og vores fælles identitet. Årets program vil derfor også byde på film, der minder os om vores kulturhistorie og alt det, den har lært os. Film, der minder os om, hvor meget vi har tilfælles. Vi håber inderligt, du vil nyde MIX COPENHAGEN 2016 med alle de film og events, der er stablet på benene – vi ses i mørket!

EN Welcome to MIX COPENHAGEN LesbianGayBiTransQueer Film Festival 2016!With this program, we present our 31st film festival, sent into the world to unite and represent a diverse Copenhagen across genders, sexualities, and identities. A festival that, through film, events, and debates, attempts to interrogate existing structures and identify new pathways to free, authentic lives and communities. Over the course of three decades, the festival has grown in both size and content. Each year has seen new perspectives and changes, and 2016 will benoexception. The world around usis changing, our visiting guests are evolving, and new ones are on the way. To reflect these changes and welcome more people into the community, we have added ‘Queer’ to our festival’s name - you can read more about this on page 7. With MIX COPENHAGEN 2016, we want to give particular voice to those who have not had a chance to speak before. People who today face challenges that are both similar to and different from challenges faced for decades. This means that in addition to lesbian, gay, bisexual, and trans films, we will give more space tostories about intersex, queer, and non-binary identities this year. Further, wehave reserved a special seat in the film program for stories from parts of the world where LGBTQ+ people experience extreme challenges. 2016 has already offered us too many examples of what division and discord can do. We have seen Orlando, we have seen Bangladesh. Embracing and struggling for diversity and the beauty of difference is essential, but remembering our shared history and our shared identity is just as important. This year’s program will bring us films that remindusof our cultural history and everything itteaches us. Films that remind us how much we have in common. We sincerely hope that you will enjoy MIX COPENHAGEN 2016, with all the films and events we have to offer - see you in the dark!


4

dr k hylder mangfoldigheden Fra den 4. - 8. oktober viser DR K i samarbejde med MIX nogle af de bedste LGBT dokumentarer og spillefilm.


5

BILLETPRISER / TICKET PRICES

Alm. billet Regular ticket

85 DKK

Studiebillet Student

75 DKK

Seniorbillet (65+) Senior (65+)

75 DKK

Klippekort (6 film for 5 films pris) Clip card (6 films for the price of 5)

425 DKK

Medlem af Cinemateket Member of Cinemateket

75 DKK*

Åbne- eller lukkefilmsbillet Open and Closing films

100 DKK

* Only valid in Cinemateket. Read more on p. 83 * Gælder kun i Cinemateket. Læs mere på s. 83


6

MIX SKOLEFILM / MIX SCHOOL FILM DK MIX COPENHAGEN Skolefilm har i år to gratis visninger af spillefilmen ‘Summer’ på selve festivalen. En lesbisk coming of age film, som handler om Anne, der føler sig anderledes og fremmedgjort i den hollandske provins blandt venner, familie og atomkraftværket. Men da en anden pige flytter til byen, ændres noget i Anne. Filmen vises GRATIS i Cinemateket: • •

Søndag d. 2/10 kl. 12.30 Efterfølgende debat om regnbue familier. Søndag d. 9/10 kl. 12.30 Efterfølgende debat med LGBT Ungdom og Forældre Netværket Pris: Gratis

I samarbejde med BUSTER (27/10 - 9/11) viser vi ‘Barash’ - en israelsk ungdomsfilm med lesbisk tema. Vi tilbyder gratis besøg på skoler og seminarier med visning af et kortfilmsprogram, bestående af ungdomsfilm om kønsidentitet og seksualitet. Filmene lægger op til debat og refleksion, og efter visningen inddrager vi eleverne i debat, hvor Normstormerne, hvis ønsket, kan være tilstede og lave normkritisk undervisning. Filmvisningen kan fungere som en del af et længere undervisningsforløb, eller en del af seksualundervisningen. Tilbuddet gælder udskolingen samt pædagog- og lærerseminarier. Kontakt os for besøg på skole@mixcopenhagen.dk

EN MIX COPENHAGEN School Film is presenting two free festival screenings this year with the film ‘Summer’, a lesbian coming of age drama about Anne, a young woman living in a nuclear power station village in a small Dutch province who feels different from her friends and family. When a new girl moves to town, something changes in Anne. FREE screenings in Cinemateket: •

Sunday 2/10 at 12.30 Followed by a debate about rainbow families (special guest from Holland attending) Sunday 9/10 at 12.30 Followed by a debate with LGBT Youth and Parents Network Price: Free entrance

In cooperation with BUSTER (27/10-09/11) we screen ‘Barash’, a lesbian feature film from Israel. We offer free visits to schools and universities where we bring a short film programme of youth films addressing topics of gender identity and sexuality. The films provide a platform for discussion and reflection, and after the screenings we involve the students in debate. Normstormerne can also join and help educate the students in norm critical thinking. The film visit can be part of a longer teaching program or part of teaching students about sexuality. School Film is available for secondary schools and teaching educations. To arrange a visit, contact us at skole@mixcopenhagen.dk


7

MIX-FAMILIEN VOKSER / ANOTHER LETTER IN THE MIX DK MIX blev grundlagt i 1986 som Copenhagen Gay Film Festival (CGFF), med tilføjelsen af ‘lesbisk’ i 1988 (CGLFF). I 2010 blev navnet ændret til MIX COPENHAGEN LGBT Film Festival for at blive mere inkluderende og tilgængeligt for biseksuelle og transpersoner. Det er på grund af vores fortsatte fokus på inklusion, at vi i 2016 tilføjer Q’et til vores navn. Men hvad er queer? Oprindeligt betyder queer ‘besynderlig’ eller ‘mærkelig’. Det blev brugt som et skældsord for ikke-heteroseksuelle personer. I 1980’erne begyndte forskere og aktivister at tage ordet tilbage for på denne måde at give det en anden betydning end dets oprindelige hadefulde betydning. I dag betegner queer både en identitet samt en måde at leve og navigere på i heteroseksuelt-fokuserede samfund. Queer er komplekst og skiftende, og det synes umuligt at finde eller skabe en endegyldig definition. En oversættelse af den engelske Wikipedia definition er: “Queer kan bruges om identiteter af de mennesker, der afviser traditionelle kønsroller og som søger et bredere, mindre konformt og intentionelt tvetydigt alternativ til LGBT-prædikatet.” Det forventes, vi opfører os på en bestemt måde baseret på de kasser, vi placeres i. Piger elsker lyserødt og leger med dukker, mens drenge har blåt tøj på og leger med biler. Queer kan være frihed fra disse stereotyper og kasser. For nogle mennesker kan queer være antinormativt og dekonstruerende. Queer kan være konsekvent at sætte spørgsmålstegn ved de strukturer og adfærdsmønstre, som vi tidligt i livet får indlært. Queer kan væreen måde at konfrontere og bekæmpe de undertrykkende strukturer i samfundet, men det handler også bare om at kunne leve på den måde, man vil. Det vigtigste for os i MIX er, at queer er en identitet for nogle mennesker, der deltager i vores festival. MIX vil bryde stereotyper og sætte spørgsmålstegn ved og udforske seksualiteter og køn, så derfor mener vi, at Q’et hører hjemme hos os. Vi glæder os til at se endnu flere mennesker til MIX COPENHAGEN LGBTQ Film Festival i år!

EN MIX started life in 1986 as Copenhagen Gay Film Festival (CGFF), adding ‘lesbian’ in 1988 (CGLFF). In 2010, the name was changed to MIX COPENHAGEN LGBT Film Festival, providing a more inclusive and accessible festival for bisexuals and trans people. It is because of a continued dedication to inclusivity that in 2016, we add a Q to our name. But what is queer? Originally meaning ‘peculiar’ or ‘strange’, queer was used as a pejorative against non-straight people. In the 1980s, scholars and activists started reclaiming the word, using it as something empowering rather than hateful. Today it can be used as an identity, as well as a way of living and navigating a heterosexually-focused society. Queer is complex and changing, and finding or creating a definitive definition is difficult. Wikipedia writes: “Queer identities may be adopted by those who reject traditional gender identities and seek a broader, less conformist, and deliberately ambiguous alternative to the label LGBT.” We are often expected to behave a certain way based on the boxes we get put in. Like girls wear pink and play with dolls, and boys wear blue and play with cars. Queer can be freedom from those stereotypes and boxes. For some, queer can be anti-norm, actively questioning and deconstructing normative structures and behaviour we are taught early in life. Queer can be a way of confronting and fighting the oppressive structures of society, but it is also just simply about being able to live the way you want to, without the pressures of conforming to societal expectations that don’t fit you. What we in MIX feel is most important is that ‘queer’ is an identity used by some people who attend our festival, and as a festival that aims to break stereotypes, and to question and explore sexualities and gender, we think a ‘Q’ will feel very at home with us. We look forward to seeing even more people at MIX COPENHAGEN LGBTQ Film Festival this year!


8


9


5.-9. OKTOBER

LESBIANGAYBITRANS FILMFESTIVAL

2016

facebook.com/MIXodense

HUSK! Vi Holder ogSå filmfeStiVal i aarHUS

1.-8. oKtober ‘16 LesbiGayBiTrans Filmfestival ØST FOR PARADIS proud.dk


11

EVENT


12

EVENT

MIX WARM-UP: QUEER & QOCKTAILS DK CHEERS TO QUEER! AND FEMINISM! AND FILMS! AND LITERATURE! I samarbejde med GIN&GENDER arrangerer vi en fænomenal aften med film, litteratur, kvinder, queers og alkohol. Eventet starter kl. 21.00 og indeholder blandt andet et indslag fra Laura Mølgaard Tams, der er queer- og transaktivist. Derudover vises kortfilmene ‘Dressing Queer’ (Rob Eagle, 12 min., Storbritannien, 2015), som handler om udtryksmulighederne i tøjet, og ‘Ma/ddy’ (Devon Kirkpatrick, 12 min., USA, 2015), der handler om forældreskab i en queer-kontekst. Aftenen sluttes af med musik ved Kapow Collective.

EN CHEERS TO QUEER! AND FEMINISM! AND FILM! AND LITERATURE! In collaboration with GIN&GENDER we host a phenomenal night with film, literature, women, queers, and alcohol. The evening begins at 9pm and will feature, among others, Laura Mølgaard Tams, a queer and trans activist, plus the short films ‘Dressing Queer’ (Rob Eagle, 12 min., UK, 2015), which explores possibilities of self-expression through clothes, and ‘Ma/ddy’ (Devon Kirkpatrick, 12 min., USA, 2015), on parenting in a queer context. The evening ends with music from Kapow Collective.

STED Absalon

PRIS Gratis

PLACE Absalon

PRICE Free

DATO Fredag d. 23/9 kl. 21.00 - 2.00

INFO Tilgængeligt for kørestole. Filmene er på engelsk uden undertekster.

DATE Friday 23/9 at 21.00 - 2.00

INFO Wheelchair accessible. The films are in English without subtitles.


13

MIX WARM-UP: FILM QUIZ & QUEER BINGO DK Som optakt til festivalen sætter MIX fokus på LGBTQI-filmhistoren med en quiz tilrettelagt af BLUS. Kom og test jeres viden om LGBTQI-film samt interessante detaljer i årets festivalprogram. Et must for alle MIX-filmnørder og quizfans. Til Queer Bingo kan du være heldig at vinde en ‘french tickler’ eller en ‘army dildo’ samt fribilletter til festivalen og andet godt. De erfarne bingoværter vil ryste posen med sikker hånd og de skrappe pladepiger sørger for, der ikke snydes med numrene. Pladerne fås for en slik, så kom og spil med eller hæng i baren til musik fra vores lounge DJ’s.

EN As a prelude to MIX, we focus on LGBTQI film history with a quiz organised by BLUS. Come and test your LGBTQI film knowledge and get the inside scoop on this year’s festival program. A must for all film geeks and quiz fans. At Queer Bingo you might even be lucky enough to win a french tickler, an army dildo, free tickets to the festival, or other goodies. The experienced bingo hostessess will shake the numbers with a steady hand and strict number girls will ensure that everything is fair and square. The bingo cards are available for a cheap price, so come and play or hang out at the bar to music from our resident lounge DJs.

STED Warehouse9

PRIS Gratis / Bingo plader 10 DKK

PLACE Warehouse9

PRICE Free / Bingo plates 10 DKK

DATO Lørdag d. 24/9 Kl. 20.00

INFO Tilgængeligt for kørestole

DATE Saturday 24/9 at 20.00

INFO Wheelchair accessible


14

EVENT

ÅBNINGSAFTEN / OPENING NIGHT DK Den 30/9 viser vi vores åbningsfilm, det brasilianske drama ‘Don’t Call Me Son’. Rød løber og velkomstbobler i Asta Bar fra kl. 19.00, hvorefter filmen vises kl. 19.30. Efter filmen bliver I mødt af lækre toner fra Ann Faldens Lydlandskab, mens drinks serveres og snakken går, indtil det hele forvandles til en overraskende performance... Herefter er der fælles afgang og musikalsk gåtur til festen på Drop Inn, hvor DJ’s tager imod med den fedeste dansemusik i mange genrer. Den fabelagtige queerperformer Nona Chalant (House of Nona) optræder live i løbet af natten. Vi håber, I vil være med til at feste MIX igang!

EN On 30/9 we show our opening film in Cinemateket, Brazilian drama ‘Don’t Call Me Son’. Champagne will pop and the red carpet rolls out at Asta Bar at 19.00, with the film starting at 19.30. After the film, you will be met by the delicious tones of Ann Falden’s Soundscape, while drinks are served and the conversation continues, until it all transforms into a surprise performance. Join us as we walk to the party at Drop Inn, where you will be welcomed by DJ’s playing awesome dance music of all kinds, and fantastic queer artist Nona Chalant (House of Nona) performs during the evening. Come and celebrate with us!

STED Asta Bar (Cinemateket)

PLACE Asta Bar (Cinemateket)

DATO Fredag d. 30/9 kl. 19.00

PRIS Film og reception 100 DKK Åbningsfest er gratis INFO Læs om filmen på s. 40

DATE Friday 30/9 at 19.00

PRICE Film and reception 100 DKK Opening Party is free INFO Read about the film on p. 40

DOBBELT OP PÅ BRUS / DOUBLE UP ON BRUS DK Empire Bios nye nabo BRUS byder fra mandag til torsdag i festivalugen publikum indenfor i de rå og lækre lokaler, med en ‘2 for 1’ deal på BRUS’ egne øl og vand - så slå et smut forbi og giv indtrykkene fra filmen og snakken selskab af en god, danskbrygget øl. Rabatten gælder den pågældende dag ved fremvisning af billet fra MIXs filmvisninger i Empire Bio.

STED BRUS DATO Mandag 3/10 til torsdag 6/10

PRIS Gratis

EN Empire Bio’s new neighbour has a special deal for you. From Monday through Thursday during the festival, BRUS invites the audience inside their raw and chic space for a 2-for-1 deal on BRUS’ own beers and sodas - so swing on by and couple your conversation and film musings with a great Danish beverage. The discount is valid when showing your ticket from a MIX screening on the same day.

PLACE BRUS DATE Monday 3/10 to Thursday 6/10

PRICE Free


MIX COPENHAGEN LesbianGayBiTransQueer Film Festival

OPENING NIGHT 30.09.2016 19.00 19.30 21.15 22.00 22.30 23.00

Welcome drinks in Cinemateket Opening film: ‘Don't Call me Son’ Reception with drinks and music by Ann Falden, Caroline Leander & Soma Allpass Surprise performance Walk together to the opening party Openingparty at Drop Inn DJs Bombe & søn, and later Glitterboys Live performance by Nona Chalant (House of Nona)

Venue: CINEMATEKET, GOTHERSGADE 55, CPH DROP INN, KOMPAGNISTRÆDE 34, CPH

Happy film festival!

15


16

EVENT

MIX LOUNGE DK Igen i år indretter vi en hyggelig MIX Lounge i Asta Bar i Cinematekets kælder, hvor du kan møde MIXarrangørerne, samt hænge ud med dine venner og andre MIXgæster såvel som internationale gæster og jurymedlemmer.

EN We are making a cozy MIX Lounge again this year! Come and join us in Asta Bar, in the basement of Cinemateket. Here you can meet the MIX organisers, hang out with your friends, and meet other MIX-guests as well as our international guests and jury members.

• • • • •

• • • • •

Gratis kaffe før eftermiddagsvisningerne i Asta Bio Paneldebatter og receptioner - se nedenfor DVD/boghylde til at bytte LGBTQ-bøger og DVD’er Brætspil til at fordrive tiden mellem filmvisninger Gæstebog hvor du kan dele MIX-minder og læse andres

Free coffee before the afternoon screenings in Asta Bio Debates and receptions - see the programme below Shelf for swapping LGBTQ books and DVDs Boardgames to entertain you between screenings Guestbook to share MIX memories and read others

INFO Loungen er tilgængeligt for kørestole.

INFO The lounge is wheelchair accessible.

STED Asta Bar i Cinemateket. Hver dag fra 1/10 - 9/10 mellem 16.00 - 19.30. 3/10- 7/10 mellem 16.00 - 19.30. 2/10 - 3/10 OG 8/10-9/10 mellem 14.00 - 18.00.

PLACE Asta Bar in Cinemateket. Every day from 1/10 - 9/10 between 16.00 - 19.30. 3/10 - 7/10 between 16.00 - 19.30. 2/10 - 3/10 and 8/10 - 9/10 between 14.00 - 18.00.

Happening in the MIX Lounge

What’s going on elsewhere?

Fri 30/09

19.00 Opening Reception - p. 14

23.00 Opening Party at Drop Inn - p. 15

Sat 1/10

14.00 Meet the Programmers - p. 19 16.00 Pan Idræt LGBTQ Sports Reception (after the screening of ‘Scrum’ - p. 74)

21.00 ‘Dragged’ + Performance party at Warehouse9 - p. 68

Sun 2/10

16.00 Pinkwashing, Homo nationalism and the Future of LGBTQ politics in the Pride movement - p. 19

Mon 3/10

19.30 Questioning the Binary - p. 18 20.45 Danish LGBTQ short film reception - p. 38

Tue 4/10

18.15 Meet the Queer Porn Makers - p. 19

20.00 BENT Award Ceremony in Empire Bio - p. 28

Wed 5/10

20.30 Centrepiece Reception - p. 17

12.00 Baby bio in Empire Bio - p. 79

Thu 6/10

18.00 Queer Night in Sjællandsgade Badet - p. 20

Fri 7/10

17.30 Meet the MIX Jury: The Future of LGBTQ films - p. 21

Sat 8 /10

18.00 LGBTQ Refugees: From Persecution to Asylum - p. 18

20.00 Lili Award Ceremony in Empire Bio - p. 22 22.00 Closing Party in Warehouse9 - p. 23


17

DRAGGED + PERFORMANCE PARTY DK Der er lagt op til en festlig aften i Warehouse9, når vi viser den nye dokumentar ‘Dragged’ – et nutidigt, spændende indblik i en gruppe drags liv og karriere. Filmen tager os også med tilbage i draghistorien, til tider hvor det var ulovligt at være drag, og til tiden før RuPaul satte sit dominerende præg på moderne dragkultur (læs mere om filmen på s. 68). Efter filmen vil den innovative performer Reverso, med sine kunstneriske og fantasifulde looks, udfordre publikums opfattelse af, hvad drag er eller kan være.

EN The stage is set for a fun-filled evening in Warehouse9 when we show the new documentary ‘Dragged’, a fascinating contemporary insight into a group of drags’ lives and careers. The film takes us back in drag history to a time when it was illegal to be in drag, and before RuPaul was a prominent figure in drag culture (read more about the film on p. 68). After the film you can experience the innovative, transformative performer Reverso, who invents artistic and imaginative looks that challenge the audience’s perception of what drag is or can be.

STED Warehouse9

PLACE Warehouse9

PRIS 60 DKK

PRICE 60 DKK

DATE Saturday 1/10 20.00 - 2.00

DATO Lørdag d. 1/10 kl. 20.00 - 2.00

CENTREPIECE RECEPTION DK Onsdag d. 5/10 er vi halvvejs i festivalugen. Dette markerer vi, ved at vise særligt udvalgte filmperler, som vi mener, fortjener ekstra opmærksomhed! Disse film er festivalens centrepieces og i den anledning afholder vi en reception imellem eftermiddagensog aftenens filmvisninger. Receptionen starter kl. 20.30 i Asta Bar, som ligger i Cinematekets kælder, hvor der vil blive serveret vin, øl, vand, kaffe og te. I år er vores centrepieces ‘Where There Is Shade’, ‘Ella Maillard – Double Journey’, ‘The Pearl’ og ‘Spa Night’. Læs mere om filmene på side 57, 51, 44 og 64.

EN On Wednesday, 5/10, we are half way through the festival week! We mark this midway point by showing specially selected films that we believe deserve extra attention! These films are the centrepieces of the festival, and on this occasion we hold a reception between the afternoon and evening screenings. The reception starts at 20.30 in Asta Bar, located in the basement of Cinemateket, and we will be serving beer, wine, soda, tea, and coffee. This year, our centrepieces will be the following films: ‘Where There Is Shade’, ‘Ella Maillard – Double Journey’, ‘The Pearl’, and ‘Spa Night’. Read more about the films on page 57, 51, 44 and 64.

STED Asta Bar (Cinemateket)

PLACE Asta Bar (Cinemateket)

DATO Onsdag d. 5/10 Kl. 20.30

PRIS Gratis reception

DATE Wednesday 5/10 at 20.30

PRICE Free reception


18

EVENT

MIX PANELER / MIX PANELS DK Vores udvalgte film berører temaer og problemstillinger fra moderne LGBTQ-kultur. Vi har valgt nogle af de hotteste emner til yderligere drøftelse blandt indbudte paneldeltagere. EN Our selected films examine and explore themes and issues from contemporary LGBTQ culture. We have chosen some of the hottest topics up for further discussion by invited panelists.

GRÆNSELØSE KØN? / QUESTIONING THE BINARY DK Hvad vil det sige at bryde med opfattelsen om, at der kun findes to køn? Med inspiration fra dokumentaren ‘Three to Infinity - Beyond Two Genders’ (s. 56) vil et panel debattere begrebet køn og hvilke problematikker, der opstår, når man som non-binær person bevæger sig i binære rum. Debatten fokuserer på, at man, på baggrund af sit tildelte køn, også får tildelt en bestemt måde at være på.

EN What does it mean to challenge the idea that there are only two genders? With inspiration from the documentary ‘Three to Infinity - Beyond Two Genders’, (p. 56), we present a panel debate about how deep the question of gender goes, and the problems that arise when the non-binary person moves into the binary space. The debate focuses on the fact that because of ones assigned gender, you are also assigned a particular way of being.

STED Asta Bar (Cinemateket) DATO Mandag d. 3/10 Kl 18.45 PRIS Free INFO Læs om filmen på s. 56. Panelet er på dansk.

PLACE Asta Bar (Cinemateket) DATE Monday 3/10 at 18.45 PRICE Free INFO Read about the film on p. 56. The panel is in Danish.

LGBTQ FLYGTNINGE: FRA FORFØLGELSE TIL ASYL / LGBTQ REFUGEES: FROM PERSECUTION TO ASYLUM DK Vi er i øjeblikket vidne til en af historiens største flygtningestrømme. Et betydeligt antal af disse mennesker flygter fra områder, hvor LGBTQ-personer risikerer fængsling eller henrettelse. Efter visning af relevante kortfilm (s. 78) vil et panel, bestående af LGBTQ-flygtninge, repræsentanter fra LGBTorganisationer samt filmskaberne, give et indblik i livet som LGBTQ-flygtning – fra at leve i et land med frygt for fængsling eller henrettelse, gennem livet som flygtning med det europæiske asylsystem i vente, til livet som dobbeltminoritet i et europæisk land.

EN We are currently witnessing one of history’s largest movements of refugees, and a significant number are fleeing from countries where LGBTQ people risk incarceration or execution. After the screening of a series of topical short films, a panel consisting of LGBTQ refugees, representatives from LGBTQ organisations, and filmmakers will talk about life as an LGBTQ refugee - from living in a country where it can be dangerous, through facing the European asylum system, to living as a double minority in a European country.

STED Asta Bar (Cinemateket) DATO Lørdag d. 8/10 kl. 18.00 PRIS Free INFO Læs om filmene på s. 78. Panelet er på engelsk.

PLACE Asta Bar (Cinemateket) DATE Saturday 8/10 at 18.00 PRICE Free INFO Read about the films on p. 78. Panel is in English.


19

MØD PROGRAMLÆGGERNE / MEET THE PROGRAMMERS DK For første gang inviterer festivalen til en guidet tur i årets filmjungle. Hør MIXs egne programlæggere fortælle om udvælgelsesprocessen og kampen for en balanceret repræsentation af liv og identiteter. Få indblik i det politiske arbejde og hør om hvornår hele festivalen skal inddrages, før en kontroversiel film kan godkendes.

EN For the first time ever, MIX invites festivalgoers on a guided tour through this year’s film jungle. Listen to MIX’s own programmers talk about the selection process and the struggle for balanced representation of lives and identities. Get an insight into the politics involved, and hear when the whole festival needs to be included before a controversial film can be approved.

STED Asta Bar (Cinemateket) DATO Lørdag d. 1/10 kl. 14.00 PRIS Free INFO Panelet er på engelsk.

PLACE Asta Bar (Cinemateket) DATE Saturday 1/10 at 14.00 PRICE Free INFO The panel is in English.

MØD FOLKENE BAG QUEER PORNO / MEET THE QUEER PORN MAKERS DK Visningen af ‘This Is How We Do It’ (s. 54) efterfølges af et panel med folkene bag produktionerne. Emnerne for debatten er, hvordan forskellige genrer af porno anvendes som både politisk platform og legeplads for ellers marginaliserede organer, køn og seksualiteter. Hvorfor er porno vigtigt, og hvordan sikrer man etiske arbejdsforhold i pornoindustrien? Hvordan foregår produktionen og hvad adskiller mainstream porno fra queer porno?

EN The screening of ‘This Is How We Do It’ (p. 54) is followed by a panel discussion with the people behind the cameras. We will discuss how different genres of porn are used as both political platforms and playgrounds for otherwise marginalised bodies, genders, and sexualities. Why is porn important, and how do you ensure ethical working conditions? What happens after they say “cut!”, and what separates mainstream porn from queer porn?

STED Asta Bar (Cinemateket) DATO Tirsdag d. 4/10 kl. 19.00 PRIS Free INFO Læs om filmene på s. 54. Paneldeltagere og sprog er offentliggjort online.

PLACE Asta Bar (Cinemateket) DATE Tuesday 4/10 at 19.00 PRICE Free INFO Read about the films on p. 54. The panel and language are announced online.

PINKWASHING, HOMONATIONALISME OG FREMTIDENS LGBTQ POLITIK / PINKWASHING, HOMONATIONALISM, AND THE FUTURE OF LGBTQ POLITICS DK ‘Pride Denied’ er en af dette års mest tankevækkende dokumentarfilm. Filmen rejser spørgsmål om pinkwashing, kommercialiseringen af Pridebevægelsen og LGBTQ-politik. Paneldeltagerne vil i dette panel diskutere filmens emner.

EN ‘Pride Denied’, one of this year’s most thought provoking documentaries, raises many questions about pinkwashing, the commercialisation of the Pride movement, and LGBTQ politics. The panelists are invited to discuss these topics.

STED Asta Bar (Cinemateket) DATO Lørdag d. 1/10 kl. 16.00 PRIS Free INFO Læs om filmen på s. 76. Panelet er på engelsk.

PLACE Asta Bar (Cinemateket) DATE Saturday 1/10 at 16.00 PRICE Free INFO Read about the film on p. 76. Panel is in English.


20

EVENT

QUEER NIGHT I SJÆLLANDSGADE BADET FILM: ‘Spermwhore’ (Anna Linder, 13 min., Sweden, 2016), ‘Doc in a Box’ (Sarah Hill, 12 min., USA, 2015), ‘Hattie Goes Cruising’ (Konstantin Bock, 18 min., USA, 2015), ‘11 Life Lessons from an Awesome Old Dyke’ (Allison Khoury, 9 min., USA, 2015), and ‘Sauna the Dead: A Fairy Tale’ (Tom Frederic, 23 min., UK, 2016).

DK MIX COPENHAGEN og Queer Sauna Cph inviterer til en sanselig aften i Sjællandsgade Badet, der byder på LGBTQ-kortfilm og musik af MIKEY Woodbridge, Twinhood og DJ Stine Gry. Hele aftenen vil det være muligt at benytte stedets bade og sauna, tøjmængden bestemmer man selv. Vi ønsker at skabe et afslappende rum for alle kroppe, køn og seksualiteter og beder derfor besøgende om at respektere hinandens forskelligheder og grænser. Vi byder på gratis, nonalkoholiske lækkerier fra Naturfrisk. Sjællandsgade Badet er ikke et crusing sted.

EN MIX COPENHAGEN and Queer Sauna Cph invite you to a relaxed evening in Sjællandsgade Bath House, with LGBTQ short films and music from MIKEY Woodbridge, Twinhood, and DJ Stine Gry. The baths and sauna will be accessible all night and you are welcome to choose how much or how little clothing you wear. We will serve soda from Naturfrisk free of charge. We wish to create a relaxing space for all bodies, genders, and sexualities, and we ask that the visitors respect each others’ differences and boundaries. Sjællandsgade Bath House is not a cruising space.

STED Sjællandsgade Bad

PRIS Ved donation - min. 60 DKK

PLACE Sjællandsgade Bad

PRICE By donation - min. 60 DKK

DATO Torsdag d. 6/10 kl. 18.00 - 23.00

INFO Ikke tilgængeligt for kørestole.

DATE Thursday 6/10 18.00 - 23.00

INFO The venue is not wheelchair accessible.


21

MØD JURYEN: EN DEBAT OM LGBTQ-FILMS FREMTID / MEET THE JURY: A DEBATE ABOUT THE FUTURE OF LGBTQ FILM DK Her er chancen for at møde hele vores internationale jury, når de gæster MIX Loungen fredag d. 7/10 kl. 17.30, i en paneldebat om fremtidens LGBTQ-film. I år har MIX COPENHAGEN tilføjet et ‘Q’ til sit navn, for queer favner blandt andet dem, som er marginaliseret af samfundets normer omkring køn og seksualitet men ikke nødvendigvis identificerer sig med LGBT. På samme måde viser festivalen år for år flere film, der primært er queer frem for LGBT, hvor sidstnævnte efterhånden bliver fremstillet ganske mainstream og normativt. I debatten berør vi spørgsmål såsom: Bliver vi som subkultur ført ind i et samfund, der pacificerer og udvisker vores særlige arv og historie? Har filmfolk og MIX som festival et ansvar for at støtte op om en politisk kultur, der sætter spørgsmålstegn ved køn og seksualitet? Eller bør MIX i virkeligheden arbejde imod sin egen undergang, når LGBT ikke længere har brug for sin egen festival, fordi mainstream filmfestivaler og -kultur tager os til sig? Og er det derfor, vi har brug for Q’et? Til debatten vil publikum selvfølgelig også få mulighed for at få ordet.

EN Friday 7/10 at 17.30 is your chance to meet our international jury as they visit the MIX Lounge for a panel debate about the future of LGBTQ film.This year, MIX COPENHAGEN has added a ‘Q’ to its name in part because queer includes people who are marginalized by society’s norms surrounding gender and sexuality but do not necessarily identify as LGBT. Increasingly, the festival is screening films that are more queer than LGBT, as queer has been portrayed in more mainstream and normative culture in recent years. As a subculture, are we being funneled into a society that pacifies and erases our specific heritage and history? Does the film industry and MIX as a festival have a responsibility to support a political culture that questions gender and sexuality? Or should MIX in fact work toward its own elimination and a time when LGBT communities no longer need their own festivals because mainstream film festivals and culture have embraced us? And is this why we need the Q?The audience is, of course, invited to take part in the debate.


22

EVENT

LUKKEAFTEN / CLOSING NIGHT DK Årets lukkeaften skydes i gang med velkomstdrinks kl. 19.30 i Empire Bios foyer, inden prisuddelingen starter kl. 20.00. Der kåres vindere af Lili-prisen og Out&About Publikumsprisen. Vores internationale jury er til stede og løfter sløret for vinderfilmene. Værten for denne storslåede aften er skuespiller og manuskriptforfatter Anna Neye, som er kendt fra forskellige tv-programmer som ‘Normalerweize’ og ‘Kald mig bare brun’. Efter prisuddelingen blænder vi op for årets lukkefilm, ‘Real Boy’, en rørende fortælling om Bennets transition og moderens betænkeligheder ved sin søns forvandling. Læs om filmen på s. 62. Efter filmen byder vi på et brag af en lukkefest i Warehouse9.

EN This year’s closing evening kicks off with welcome drinks at 19.30 in Empire Bio’s foyer before the award ceremony, which starts at 20.00. Here, we will crown the winners of the Lili Award and the Out&About Audience Award. Our international jury will be present to unveil the winning films. The host of this magnificent evening is actor and screenwriter Anna Neye, known for TV programs like ‘Normalerweize’ and ‘Kald mig bare brun’. After the awards ceremony we get ready to enjoy this year’s closing film, ‘Real Boy’, a touching tale of Bennet’s transition, and his mother’s concerns. Read more about the film on p. 62. And after the film, we have one hell of a closing party planned at Warehouse9.

STED Empire Bio

PRIS Film 100 DKK / Party 50 DKK

PLACE Empire Bio

PRICE Film 100 DKK / Party 50 DKK

DATO Lørdag d. 8/10 kl. 20.00

INFO Tilgængeligt for kørestole

DATE Saturday 8/10 at 20.00

INFO Wheelchair accessible


MIX COPENHAGEN LesbianGayBiTransQueer Film Festival

CLOSING PARTY 08.10.2016 Supporting LGBT Asylum Live: SOHO REZANEJAD (DK) AÉREA NEGROT (VE/DE)

DJ sets: MIKEY WOODBRIDGE (UK/DE) TRANSPARENT TIM (DK) COCKWHORE & MACHO (DK)

50 DKK

(10 DKK per paying guest goes to LGBT Asylum)

22.00 - LATE!

Venue: WAREHOUSE9, HALMTORVET 11C, CPH

Free glitter for all!

23


24

EVENT

LEV LIVET UDEN PILLER BRUG KONDOM


25

JURY & GUESTS


26

JURY & GUESTS

PUBLIKUMSPRISEN / THE AUDIENCE AWARD DK Det er dig som filmelsker og festivalgæst, der bestemmer, hvilken film der skal løbe med årets publikumspris. Programgruppen i MIX har nomineret seks flotte film, som på hver deres måde kandiderer til at løbe med dit hjerte. Publikumsprisen uddeles i samarbejde med magasinet Out&About, og du stemmer ved at give karakteren 1 (ikke så god) - 5 (fantastisk god) efter en visning af en nomineret film. På vores Lukkeaften, d. 8/10 kl. 20.00 i Empire Bio, afsløres det hvilken film, der løber med prisen, og onsdag d. 12/10 kan du så gense årets publikumsprisvinder i Empire Bio kl. 20.00. Vi trækker lod om fine præmier blandt alle jer, der har afgivet stemmer. De nominerede film er: FINDING PHONG HEARTLAND HENRY GAMBLE’S BIRTHDAY PARTY SOUTHWEST OF SALEM STRIKE A POSE SUITED

EN You, our film loving festival guests, decide which film wins the Audience Award of the year. MIX’s programming team has nominated six fine films to win your heart, each in their own way. The Audience Award is presented in collaboration with the magazine Out&About. You simply vote after the screening of a nominated film, giving it a score from 1 (not so good) to 5 (fantastic!). The winning film will be revealed during our Closing Night, 8/10 at 20.00 in Empire Bio. We will also screen the winner on Wednesday 12/10 in Empire Bio, so you can watch your favorite film, again! By voting and providing your email, you automatically enter our competition to win some great prizes. The nominated films are: FINDING PHONG HEARTLAND HENRY GAMBLE’S BIRTHDAY PARTY SOUTHWEST OF SALEM STRIKE A POSE SUITED

BENT-PRISEN / THE BENT AWARD DK Under MIX COPENHAGEN kåres også årets bedste danske LGBTQ-film eller tv-produktion med BENTprisen og en pengepræmie på 10.000 DKK. Prisen går til danske film- og tv-folk, som har skabt troværdige repræsentationer af LGBTQ-personer i enten fiktion, dokumentarfilm eller reklamer. I år uddeles BENTprisen for sjette gang i Empire Bio. Prisen er blandt andet tidligere gået til tv-serien ’Rita’, dokumentaren ’Lovebirds’ og sidste års vinder, kærlighedskomedien ’En lang historie kort’. Prisoverrækkelsen finder sted tirsdag d. 4/10 kl. 20.00 i Empire Bio, hvor der samtidig vil være klip fra de nominerede produktioner. Bagefter er der premiere på dokumentarfilmen ’Strike a Pose’ (læs mere på s. 70).

EN For this year’s MIX COPENHAGEN, the best Danish LGBTQ film or TV production of 2016 will be honoured with the BENT award and a cash prize of 10,000 DKK. BENT is awarded to a Danish film and TV crew who have created believable portrayals of LGBTQ persons in fiction, documentaries, or adverts, and this is the sixth year that the BENT award will be handed out in Empire Bio. The award has previously gone to the TV show ‘Rita’, the documentary ‘Lovebirds’, and last year’s winner was rom-com ‘Long Story Short’. The award ceremony is on Tuesday, 4/10 at 20.00 in Empire Bio, where clips from the nominated productions will be shown. The ceremony will be followed by the premiere of documentary ‘Strike a Pose’ (read more on p. 70).


27

LILI-PRISEN / THE LILI AWARD DK Vores fornemme pris for bedste spillefilm, dokumentar og kortfilm er navngivet efter ingen andre end den danske kunster Lili Elbe, der i 1930 blev kendt som den første i verden til at få foretaget genitalrekonstruktive operationer. Hun var gift med kunstneren Gerda Wegener, og sammen bosatte de sig i 1912 i Paris for at leve åbent som lesbiske. Fortællingen om Lili repræsenterer det mod og den frihedselskende rummelighed, som MIX COPENHAGEN gerne vil hylde og prise filmværker for selv at besidde. Sidste år til MIX COPENHAGENs 30 års jubilæum fik Liliprisen et nyt og tidsløst design; i glassets overflade spejler man sig i Lilis portræt. Fører man keglen op til øjet og ser gennem glasset, beskuer man verden gennem Lilis malerier og med hendes farver. I 2016 uddeles prisen for sjette gang af årets internationale jury på vores Lukkeaften d. 8/10 kl. 20.00 i Empire Bio (læs mere på s. 22). Vi viser vinderne af Lili-prisen for spillefilm og dokumentar i Cinemateket d. 11/10. Læs mere om juryen på de følgende sider.

EN Our distinguished award for best feature, documentary, and short film is named after none other than the Danish artist Lili Elbe who in 1930 became the first person known to undergo genital reconstructive surgeries. She was married to artist Gerda Wegener, and in 1912 the pair moved to Paris to live openly as lesbians. Lili’s story represents the courage, freedom, and inclusiveness that MIX COPENHAGEN would like to celebrate and honour films for conveying. Last year, at MIX COPENHAGEN’s 30th anniversary, the Lili award had a makeover and now features a timeless and thought-provoking design; when you look at the glass, you find yourself mirrored in a portrait of Lili herself. If you lift the cone and look through the glass, you can see the world around you through Lili’s colours and paintings. 2016 will be the 6th time the award is presented by the year’s international jury on our Closing Night, 8/10 at 20.00 in Empire Bio (read more on p. 22). We will screen the year’s best feature + documentary Lili-winner in Cinemateket on Tuesday 11/10 Read more about our jury on the following pages.


28

JURY & GUESTS

JURY / ‘NOTHING ABOUT US WITHOUT US’ DK Juryen kårer vinderne af Lili-prisen blandt årets nominerede film - fire stærke film udvalgt i hver af kategorierne: kortfilm, dokumentar og spillefilm. Vi har ledt efter dygtige mennesker på tværs af alder, etnicitet, køn og seksualitet til vores internationale jury, som i fællesskab skal vurdere hvilke tre film, der skal sendes ud i verden med en Lili i bagagen. Juryen vil være til stede på festivalen fra d. 5/10 til d. 9/10. Liliprisen overrækkes til Lukkeaftenen i Empire Bio lørdag d. 8/10, hvor skuespiller og manuskriptforfatter Anna Neye er vært (læs mere på s. 22). ADRIAN LLOYD HUGHES er journalist, vært og kulturformidler ved DR. Han er aktuel med kunstprogrammet ’KulturRådet’ og folkeligt kendt som den danske ’Smagsdommer’ par excellence. Han modtog i 2004 DRs Sprogpris for sin store erfaring med vurdering og formidling af kultur. Ud over at dele ud af sin omfangsrige viden om kunst og kultur i dets mangfoldige medier, bor han på Nørrebro med sin mand Verner, der arbejder i Udenrigstjenesten. JENNY LUND MADSEN er manuskriptforfatter og har skrevet på TV-serier såsom ’Rita’ og ’Sjit Happens’. Hun er hovedforfatter på en ny tv-serie med LGBT-tematik, som er under udvikling, og skriver desuden spillefilm på Zentropa, Nordisk Film og SF Studios. Hun er aktiv i bestyrelsen for Danske Dramatikere, hvor hun kæmper for større ligestilling i dansk film. Jenny Lund Madsen er uddannet fra UCLA og Københavns Universitet, hvor hun har skrevet speciale om lesbisk repræsentation i dansk film. Hun bor i København med sin partner. MYA TAYLOR 25-årige Mya Taylor tog alle med storm i rollen som Alexandra i sidste års superhit ’Tangerine’ (2015). I dag er hun en Independent Spirit Award tungere – en pris hun snuppede foran næsen på blandt andre Cynthia Nixon; en manøvre, som gjorde hende til den første transkvinde, der har vundet en større filmpris i USA. I dag bor Taylor med sin partner James i North Dakota,

EN The Jury selects the winners of The Lili Award from this year’s nominated films –four strong candidates selected from each of the categories: short film, documentary, and feature film. We have gathered talented people across age, ethnicity, gender, and sexuality for our international jury who collectively will assess which three films will win. The jury will be present at the festival between 5/10 and 9/10. The Lili statuettes will be awarded on our Closing Night at Empire Bio on Saturday 8/10, where actress and screenwriter Anna Neye will guide us through the night (read more on p. 22). ADRIAN LLOYD HUGHES is a journalist, TV presenter, and culture aficionado at the Danish Broadcasting Corporation. He is currently presenting art program ‘KulturRådet’ and is popularly known as the Danish ‘Art Valuator’ par excellence. In 2004 he was awarded DR’s Language Award for his expertise with communicating and assessing art for the public. Besides sharing his extensive knowledge on art and culture in its innumerable forms, he resides in Nørrebro with his husband Verner, who works with the Foreign Service. JENNY LUND MADSEN is a screenwriter who has worked for TV series like ‘Rita’ and ‘Sjit Happens’. She is head writer on a new TV series with an LGBT theme, currently in production, alongside writing feature films for Zentropa, Nordisk Film, and SF Studios. She sits on the board for Danish Screenwriters where she is fighting for equality in Danish film. Jenny Lund Madsen studied at UCLA and University of Copenhagen where she did her thesis on lesbian representation in Danish film. She lives in Copenhagen with her partner. MYA TAYLOR 25-year old Mya Taylor took everyone by storm in her role as Alexandra in last year’s smash-hit ‘Tangerine’ (2015). She is decorated with an Independent Spirit Award, which she snatched away from stark


29

når hun ikke er i Los Angeles, hvorfra vi håber at høre mere nyt fra hende i fremtiden. JOHN BADALU er en af de helt store programlæggere i Asien, hvor han kuraterer film for internationale filmfestivaler i Shanghai og Seoul. Han er selv direktør for Archipelago International Film Festival, delegeret programlægger for Berlinalen og arbejder selvstændigt som filmproducer. Hans enorme internationale og cinematiske erfaring gør ham til en fast klippe i festivalverdenens hektiske strøm af producenter og distributører. Når han ikke er på farten, er han hjemme i Bangkok. MONIKA TREUT er en hædret tysk producer og instruktør, der tidligere har haft film på MIX COPENHAGENs program, herunder ’Of Girls and Horses’ (2014). Treut er en velbevandret queerfeminist og har i løbet af sin lange karriere blandt andet arbejdet med kvindeseksualitet, sadomasochisme og magtpolitik. Hun er altid på udkig efter ny inspiration fra miljøerne og ser frem til at diskutere sin film ’Gendernauts: A Journey Through Shifting Identities’ (1999) på festivalen d. 8/10 kl. 14.00 – læs mere på s. 52.

competition, including Cynthia Nixon, making her the first trans woman to win a major film award in the US. When not in Los Angeles, Taylor lives with her partner James in North Dakota. We hope to see more Taylor roles coming out of LA in the future. JOHN BADALU is a prominent programmer from Asia, where he curates films for international film festivals in Shanghai and Seoul. He is also the director of Archipelago International Film Festival, a delegate programmer for The Berlinale, and works independently as a film producer. His enormous international and cinematic experience makes him rock solid in the otherwise hectic festival world of producers and distributors. When he’s not travelling the world, he can be found at home in Bangkok. MONIKA TREUT is a distinguished German producer and director who has screened films at MIX COPENHAGEN previously, including ‘Of Girls and Horses’ (2014). Treut is a seasoned queer feminist with an established career working with female sexuality, sadomasochism, and power politics. She is always on the look out for new inspiration from the scene and is looking forward to having a discussion about her film ‘Gendernauts: A Journey Through Shifting Identities’ (1999) at the festival on 8/10 at 14.00 – read more on p. 52.


30

JURY & GUESTS

INTERNATIONALE GÆSTER / INTERNATIONAL GUESTS

Anh Phong Le Protagonist Finding Phong (Q&A 4/10 + 5/10)

Klaus Händl Director Tomcat (Q&A 3/10)

Alex Bakker Screenwriter Transit Havana (Q&A 6/10)

Michal Vinik Director Barash (Q&A 3/10)

Andrew Bargsted Actor You’ll Never Be Alone (Q&A 7/10 + 9/10)

Piotr Lewandowski Directror Jonathan (Q&A 2/10)

Daniel McIntyre Director Famous Diamonds (Q&A 2/10)

Reijer Zwaan Director Strike A Pose (Q&A 7/10)

Daniel Abma Director Transit Havana (Q&A 6/10)

Shaleece Haas Director Real Boy (Q&A 9/10)

Kami Chisholm Director Pride Denied (Panel 2/10 + Q&A 6/10)

Sharon Luzon Director Third Person (Q&A 6/10)


31

Nicole Pham Producer Finding Phong (Q&A 4/10 + 5/10)

Gerald Herman Executive Producer Finding Phong (Q&A 4/10 + 5/10)

LGBT ASYLUM HAR BRUG FOR DIN HJÆLP Mobilepay 71 52 33 97 LGBT Asylum arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem. Organisationen tilbyder rådgivning i asylprocessen og et socialt netværk. LGBT-personer oplever store udfordringer i asylsystemet. Mange oplever social isolation, ligesom der er eksempler på hetz og overgreb i centrene. Viden om LGBT-asylsager er nærmest ikke-eksisterende i det danske asylsystem. Det kan have fatale konsekvenser for udfaldet af den enkelte sag. Bliv støttemedlem - opret en fast bank-overførsel og bliv støttemedlem for 50 kr. om måneden til bankkonto 8401 1192907 (Merkurbank). Se mere på LGBTasylum.dk/donate Kontakt: Telefon +45 71 52 33 97 Email: info@lgbtasylum.dk

facebook.com/lgbtasylumdk · www.lgbtasylum.dk


OUT & ABOUT HAR FÅET NY HJEMMESIDE! BESØG OAONLINE.DK OG OPLEV DANMARKS NYE LGBTUNIVERS Her finder du kommentarer og debatter om aktuelle LGBTemner

Den store menu med hele sitets tilbud og indhold, vælger du her

Læs de seneste LGBT-nyheder i den brugervenlige nyhedsrulle

De seneste indslag og reportager fra Out & About TV kan du se hér

Vi tager temperaturen på vores læseres holdninger, om store og små emner, hér

Vores omfattende kalender med LGBTrelevante events

Husk også at downloade vores gratis app GAY CPH til både Apple, Android og Windows

Her kan du altid læse den seneste udgave af det trykte Out & About

OAONLINE.DK


33

FILM


34

FILM

INTRO / INTRO DK Med et godt program følger en god vejledning. For at guide jer til den bedste filmoplevelse, har vi derfor samlet et overblik her. I fem kategorier har vi sorteret årets fantastiske spillefilm, dokumentarer og kortfilmsprogrammer. Gå på opdagelse under hver kategori og læs mere om, hvad de indeholder. Vi har tilføjet hashtags (#) til at krydsreferere. Disse er naturligvis nemmere at navigere med på vores hjemmeside. Vi har udvidet symbolerne. Ud over filmprissymbolerne kan man finde symboler for eksplicit sex, eksplicit vold og eksplicit seksuel vold. Hold jer orienteret om vores definition af disse trigger warnings herunder.

Nomineret til Liliprisen

Nomineret til Publikumsprisen

Centrepiece visning

EN A good programme deserves confident guidance. To give you the best film experience possible, we’ve collected this year’s features, documentaries, and short film programs into five categories. Each theme has an introduction where you can read more on what it contains. We have added hashtags (#) for you to crossreference. They are naturally easier to use on our website. We have expanded the symbols. In addition to the award symbols, you will now find symbols for explicit sex, explicit violence, and sexual violence. Learn more on how we’ve defined these trigger warnings below.

Nominated for Lili Award

Nominated for Audience Award

Centrepiece screening

Synlige kønsdele og sex hvor kønsdele er synlige

Visible genitalia, and sex where genitalia are visible

Voldshandlinger med en specifik intention om at skade en anden eller sig selv

Acts of violence with a specific intention to harm someone or oneself

Vold i en seksuel kontekst uden samtykke

HASHTAGS:

Violence in a sexual context without consent

#africa #latinamerica #europe #asia #northamerica #australia #middleeast #bisexual #celebrity #classclash #family

#comingout #love #lesbian #feminism #fighter #friendship #gay #gender #generationgap #hardships #historical #homophobia #POC #identitycrisis #intellectual #internalisedphobias #political #portrait #queer #religion #senior #sex #sexwork #T #visuallystunning #wtf #youth #liliaward #noncismaledirector


35

FIRE FORMIDABLE FÆLLES FILMTITLER / FOUR FABULOUS JOINT FILM TITLES DK Hvor fantastisk og uerstattelig en filmfestival som MIX COPENHAGEN end er, så findes der også andre spændende og unikke filmtilbud her i hovedstaden. Vi har derfor valgt at starte et nyt og frugtbart samarbejde op med CPH PIX, hvilket gør, vi i år kan præsentere fire formidable fælles LGBQ-filmtitler sammen med dem. Læs mere om ’Barash’ på s. 37, ’Departure’ på s. 39, ’Girls Lost’ på s. 40 og ’I Promise You Anarchy’ på s. 41.

EN Although MIX COPENHAGEN is splendid and irreplaceable as a film festival, there are other exciting andunique film opportunities here in the capital. This is why we have chosen to start a newand fruitful collaboration with CPH PIX. This way, we can present four fabulous LGBQ titles together - read more about ‘Barash’on p. 37, ‘Departure’ on p. 39, ‘Girls Lost’ on p. 40, and ‘I Promise You Anarchy’ on p. 41.

FEMINISTISK EROTIK / FEMINIST EROTICA DK Lars Movin introducerer, når Cinemateket i samarbejde med MIX viser to dampende, kropsudforskende og tabu-tromlende, feministiske 60’er-avantgardefilm: ’Fuses’ og ’Christmas on Earth’. Da sidstnævnte består af to overlappende 16 mm-projektioner, sættes de snurrende filmfremvisere op inde i selve salen – og skaber herved en helt unik stemning af undergrund og filmisk nærhed.

EN Lars Movin will introduce Cinemateket’s collaboration with MIX showing two steaming, body exploratory and taboo-tumbling feminist avantgarde films from the 60s: ‘Fuses’ and ‘Christmas on Earth’. As the latter consists of two overlapping 16mm projections, the whirring projectors will be set up inside the theatre itself, creating a uniquely underground and filmic atmosphere.

‘Fuses’ (Carolee Schneemann, 1967) + ‘Christmas on Earth’ (Barbara Rubin, 1963) - begge uden dialog. I alt 105 min. inklusiv introduktion. Læs mere om filmene på cinemateket.dk

‘Fuses’ (Carolee Schneemann, 1967) + ‘Christmas on Earth’ (Barbara Rubin, 1963) - both without dialogue. Total 105 min. including introduction. Read more about the films on cinemateket.dk

ENTRÉ kun 75 DKK. Du kan også benytte dit MIXklippekort til arrangementet.

ADMISSION is only 75 DKK but you can also use your MIX clip card for the event.

Tidspunkt: Fredag d. 7/10 kl. 20.00 Cinemateket

Screening: Friday 7/10 at 20.00 Cinemateket


36

FILM

HVIS DU VIL RIVES MED / IF YOU FEEL LIKE GETTING CARRIED AWAY DK Verden åbner sig med det klassiske drama - her kan vi spejle os og sætte vores eksistens i perspektiv. Her er filmlærredets magi indstillet på at rive dig med ind i sit univers. I denne kategori finder du historier bygget op om konflikten, det skelsættende brud eller de passionerede møder. Ti spillefilm, tre dokumentarer og to kortfilmsprogrammer inviterer dig ind til grundfortællinger om selvforsvaret, kærligheden og behovet for at frigøre sig fra konventionerne. Her er livet. EN Classic drama expands your world, and allows you to see yourself reflected and put your own existence into perspective. Here, the magic of the screen is ready to absorb you into its universe. In our first category you will find stories with conflicts, existential breakups, and passionate meetings. With ten features, three documentaries, and two short film programs, we invite you to enjoy dramatic narratives of self-defence, love, and the need to liberate oneself from the conventional. This is life.


37

BARASH

CHECK IT

SPILLEFILM MANDAG 3/10 KL. 17.15 EMPIRE BIO SØNDAG 9/10 KL. 20.00 EMPIRE BIO

DOKUMENTAR ONSDAG 5/10 KL. 17.15 CINEMATEKET FREDAG 7/10 KL. 17.15 CINEMATEKET

Michal Vinik Israel, 2015 81 min. Hebrew/Arabic with English subtitles

Q&A med instruktøren 3/10 + filmen vises i samarbejde med CPH PIX og MIX Skolefilm Q&A with director 3/10 + co-presented with CPH PIX and MIX School Film

Dana Flor & Toby Oppenheimer USA, 2016 90 min. English without subtitles

DK Den første kærlighed er altid den stærkeste - ens følelser kan både forvirre, intensivere og pascifisere. Det er netop, hvad der sker for 17-årige Naama Barash, der falder for den

DK En gruppe queer teenagere of colour er trætte af

nye pige i skolen og får vendt op og ned på sit liv. Filmens formsprog, stil og soundtrack er stærkt og forfriskende, og

‘Check It’, og de tidligere ofre for mobning, voldtægt og misbrug begynder at forsvare sig. Gruppen dannes for at give medlemmerne tryghed, men også for at sende et signal om, at hvis man går efter en ung queerperson, risikerer man at ende i koma. Dette rå og intime portræt er en rørende historie om at tage kontrollen tilbage og samtidig en

selvom historien ikke er ny, holder karaktererne os opslugt af historien. Selvom ’Barash’ er krydret med en konfliktet samtid, familiedrama, pigernes forbrug af alkohol og stoffer, er det bærende element tiltrækningen mellem de to hovedkarakterer. Det gør, at filmen kan ses (og føles) af alle. EN The first love is always the strongest - emotions will confuse, intensify, and pacify, and that is exactly what happens for 17-year-old Naama Barash, who falls deeply for the new girl at school, turning her life upside down. The film’s style and soundtrack is refreshing, and although the story is familar, the characters keep us engaged. The conflicted society, family drama, the girls’ experimentation with alcohol and drugs all contribute to the narrative, but it’s the intense attraction between the two main characters that carries the film and captures the audience.

#middleeast #noncismaledirector #youth #lesbian #generationgap #love

at blive nedgjort og laver derfor en bande, som slår igen i Washington D.C.’s brutale gader. De kalder gruppen

provokerende udforskning af klasse, marginalisering og bandevold, hvor sammenhold er vejen ud. EN Fed up with being pushed around, a group of queer teens of colour form a gang and fight back on the brutal streets of Washington, D.C. Their gang, ‘Check It’, is a group of one-time victims of bullying, rape, and abuse turning the tables on anyone trying to hurt them. The group formed to provide safety for its members and let people know that if they jump a queer kid, they may get beaten into a coma. This raw and intimate portrait is a moving story of empowerment and a provocative exploration of class, marginalisation, and gang violence where fashion and community are the way out.

#queer #liliaward #noncismaledirector #northamerica #fighter #homophobia #POC


38

FILM

DANISH DELIGHTS MANDAG D. 3/10 KL. 19.00 CINEMATEKET MONDAY 3/10 AT 19.00 CINEMATEKET DK Vi er stolte over igen at kunne præsentere et helt unikt dansk kortfilmsprogram. De fem film tackler emner som kønsforståelse, kulturforskelle, (a)seksualitet, identitet, alder og søskendeforhold. Niveauet er højt og historierne medrivende, så kom med ind i mørket og se, hvad der rykker på den danske kortfilmsscene, når Danish Delights blænder op for fem ærlige, særlige og kærlige fortællinger. Der er Q&A med instruktørerne i salen og bagefter byder MIX på en forfriskning til reception i Asta Bar. EN We are proud to present another unique Danish short film programme. This year’s five films tackle issues such as cultural differences, understanding gender, asexuality, identity, age, and sibling relationships. The stories are compelling and the filmmaking level is high, so join us in the dark and see what’s happening in the Danish short film scene when we (de)light up the screen with five solid, sincere, and cinematic narratives. The directors will be present for a Q&A after the screening and afterworth MIX invites everyone for a social drink at the Danish LGBTQ short film reception in Asta Bar.

RANIYA SIDSEL MØLLER JOHNSEN Denmark 2016, 27 min. Danish with English subtitles Instuktørerne kommer til Q&A + reception Q&A with the directors + reception

DK Raniya flirter hemmeligt med Julie. Da Raniyas søster flytter, udgør hun en trussel mod Raniyas seksualitog identitet som lesbisk. EN Rainya is secretly flirting with Julie. Raniya’s sister moves in, threatening Raniya’s new exploration of sexuality and a lesbian identity.

STILLE MARCO STOLTZE Denmark 2015, 12 min. Danish with English subtitles

DK En visuel dagbog, der udforsker en ung mands kamp med identitet og intimitet. EN A visual diary that explores a young man’s struggle with identity and intimacy.

EILA CECILIE KREBS NØRGAARD Denmark 2016, 13 min. Danish with English subtitles

DK Portrættet af Eila, en 85-årig transkønnet lesbisk, bekræfter os i, at det aldrig er for sent til at være eller blive sig selv. EN This portrait of Eila, an 85 year old transgender lesbian, shows that it’s never too late to become and be ourselves.


39

MODUS VIVENDI

DEPARTURE

RIKKE NØRGAARD

SPILLEFILM SØNDAG 9/10 KL. 19.15 CINEMATEKET

Denmark 2015, 10 min. Danish with English subtitles

DK Hvordan er det at være aseksuel i et samfund, hvor sex er overalt? EN How do you cope with being asexual in a society where sex is everywhere?

POZ HELLE ROSSING/CHRISTIAN EDVARD HALBERG Denmark 2016, 24 min. Danish with English subtitles

Andrew Steggall UK/France, 2015 109 min. English without subtitles

Vises i samarbejde med CPH PIX Co-presented with CPH PIX

DK En engelsk familie forbereder sig på salget af deres feriehus i det sydlige Frankrig. Over en uge ser vi, hvordan teenagesønnen Elliott kæmper med sin blomstrende seksualitet, mens hans mor, Beatrice, konfronterer Elliotts far, som selv bærer på en hemmelighed - ønsket om at afslutte deres ægteskab. Da en gådefuld, lokal dreng ubemærket kommer ind i deres liv, ledes mor og søn til at konfrontere hinanden og hver især at konfrontere deres slumrende lyster. Berørt af landskab og myte fortæller ‘Departure’ om enden på et ægteskab, barndommens afslutning og enden på en ellers velfungerende middelklassefamilie. EN An English family prepares to sell their holiday home in the South of France. Over the course of a week, the teenage son, Elliot, wrestles with his burgeoning sexuality while

DK Definition af POZ [‘pʌs] Ordklasse: Adjektiv Oprindelse: Forkortelse af positiv; afledt fra latin positivus: ‘opstillet, sat’; afledt af ponere: ‘stille, sætte’ Betydning: Slang for diagnosen HIV-positiv; typisk anvendt inden for det homoseksuelle miljø Eksempel: ”Er Oliver poz?” EN Definition of POZ [‘pʌs]Adjective Origin: Abbreviation of positive; derived from Latin positivus: ‘set, put’; derived from pōnō: ‘place, put’Meaning: Slang for the diagnosis of HIV- positive; Typically used within the gay community

his mother, Beatrice, confronts the end of her marriage to Eliot’s father, who harbours a secret of his own. When an enigmatic local boy quietly enters their lives, mother and son are forced to confront each other and their awakening desires. Touched by myth and landscape, ‘Departure’ narrates the end of a marriage, the end of childhood, and the end of an otherwise well-functioning middle class, nuclear family.

Example: ‘Is Oliver poz?’ #europe #family #sex #T #youth #noncismaledirector

#celebrity #europe #gay #comingout #internalisedphobias #love


40

FILM

DON’T CALL ME SON

GIRLS LOST

(MAE SÓ HÁ UMA)

(POJKARNA)

SPILLEFILM FREDAG 30/9 KL. 19.30 CINEMATEKET FREDAG 7/10 KL. 17.45 EMPIRE BIO

SPILLEFILM TIRSDAG 4/10 KL. 19.15 CINEMATEKET LØRDAG 8/10 KL. 14.15 CINEMATEKET

Anna Muylaert Brazil, 2016 82 min. Portuguese with English subtitles

Åbningsfilm Opening film

Alexandra-Therese Keining Sweden/Finland, 2015 106 min. Swedish with English subtitles

DK “Tror I, jeg har valgt at blive stjålet to gange?!” 17-årige Pierre er meget frustreret, da det går op for ham, at hans mor har stjålet ham som helt lille. Hans biologiske forældre

DK Efter at drikke saften fra en mystisk blomst kastes tre

vil nu indlemme ham i familien, kalde ham Felipe og generelt ændre hans queerede rockstarstil. Konsekvenserne

timer ad gangen, at leve livet som drenge – en oplevelse, der viser sig at ændre deres venskab for altid. ’Girls Lost’ er en film om at finde sin identitet, sin seksualitet, sit køn. Det er en film, hvis rørende skildring af ungdommens fortvivlende og forvirrende år, kun overgås af dens portrættering af den unikke kærlighed mellem venner. EN After drinking the

af sin ’uægte’ mors handling, virker mere og mere uoverskuelige for Pierre/Felipe. MIX åbner hermed årets festival med den helt store identitetskrise, spørgsmål om tilhørsforhold og retten til at være den man er. Læs mere om vores åbningsaften på s. 14. EN “Do you think I chose to be stolen twice?!” 17-year old Pierre is frustrated when it dawns on him that his mother in fact stole him as a child. His biological parents now want to integrate him into their family, calling him Felipe and generally disapproving of his queer rock star style. The consequences of his ‘illegitimate’ mother’s action are seeming more and more confusing for Pierre/Felipe. We open this year’s festival with a huge identity crisis, and questions about belonging and the right

veninder ud i et identitetsudforskende eventyr. Nektaren giver de pubertetsplagede piger muligheden for, i nogle få

nectar from a mystical flower, three girls are thrown into an identity discovering adventure. The nectar offers the girls, who are at the peek of puberty, the possibility to, for a few hours at the time, live like boys – an experience that changes their friendship for good. ‘Girls Lost’ is a film about discovering your identity, sexuality, and gender. The film’s moving portrayal of teenage confusion and despair is only surpassed by its depiction of the unique love between friends.

to be who you are. Read more about our opening night on p. 14.

#latinamerica #bisexual #family #identitycrisis #queer

#europe #gender #identitycrisis #liliaward #noncismaledirector #youth


41

I PROMISE YOU ANARCHY LOEV (TE PROMETO ANARQUÍA) SPILLEFILM SØNDAG 2/10 KL. 21.00 CINEMATEKET

SPILLEFILM MANDAG 3/10 KL. 17.15 CINEMATEKET

Julio Hernández Cordón Mexico/Germany, 2015 88 min. Spanish with English subtitles

Sadhanshu Saria India, 2016 92 min. English/Hindi with English subtitles

I samarbejde med CPH PIX Co-presented with CPH PIX

I samarbejde med Aks Festival Co-presented with Aks Festival

DK Miguel og Johnny er unge elskere og skateboardere, som sammen med deres venner kører rundt i Mexico Citys labyrint af gader. Miguel tjener penge ved at sælge

DK Sahil har planlagt og pakket til en eventyrspækket

blod på det sorte marked. En dag får han et tip: Et par narkosmuglere er villige til at betale mange penge for

roadtrippet arbejder sig gennem billedskønne scenerier i delstaten Maharashtra, bliver de to mænds skrøbelige, og ofte legesyge, forhold udforsket. Det er, som om noget konstant kradser under overfladen, selvom det virker til, at de to venner begge vil nyde deres længe ventede kvalitetstid sammen. En helt uventet drejning indtræffer tilbage i

akut manglende blod. Denne film bugner af blod, sved og smerte. Et ekstatisk miserabelt portræt af en ungdom, der prøver at få mere ud af deres liv. ’I Promise You Anarchy’ vil blive hos dig længe efter, den når sin rørende slutning. EN Miguel and Johnny are young lovers and skateboarders who ride alongside their friends through Mexico City’s labyrinth of streets. Miguel earns money selling human blood on the black market, and one day he gets a hot tip about drug traffickers willing to pay big money for urgently needed blood. This movie is exploding with beats, sweat, and pain— an ecstatic and anguished portrait of youth trying to get more out of their lives. ‘I Promise You Anarchy’ will stay with you long after it reaches its touching conclusion.

weekendudflugt, da hans gode gamle ven, Jai, lander i Indien på en 48-timers forretningsrejse fra sit Wall Street job. Mens

storbyen, og da weekenden lakker mod enden, er venskabet ændret for altid. EN When Jai arrives on his 48 hour business trip to India from his Wall Street job, longtime friend Sahil has planned an adventure filled getaway. The occasionally tender and often playful friendship between the two is explored as they travel through the glorious scenery of Maharashtra. Despite a seemingly mutual interest, the two friends can’t help but have something in the way. Tensions rise and the connection between the two men takes a sudden and unexpected turn. As the weekend draws to a close, we see a friendship irreversibly changed.

#bisexual #hardships #latinamerica #identitycrisis #POC #youth

#asia #classclash #gay #love #POC


42

FILM

I WANT TO BREAK FREE FREDAG D. 7/10 KL. 19.15 CINEMATEKET FRIDAY 7/10 AT 19.15 CINEMATEKET DK Der er en synlig verden dikteret af normer, fordomme og falske overbevisninger – og der er en usynlig verden, et helligt sted inden i os selv, som ofte bliver undertrykt og opfattet som forkert. Disse syv stærke kortfilm rammer dig i maven, på dine fordomme og giver dig nye perspektiver. EN There is a visible world, a world dictated by norms, prejudice, and false beliefs - and then there is an invisible one, a sacred place within ourselves that is often challenged and viewed as wrong. These seven powerful and enlightening shorts will take you on a contemplative and moving journey with the protagonists. #gender #homophobia #internalisedphobias #queer #liliaward

MOTHER KNOWS BEST MIKAEL BUNDSEN Sweden, 2016, 13 min. Swedish with English subtitles

DK En mor tror, hun giver sin søn nogle gode råd, efter de har sat hans kæreste af - for verden kan være farlig for folk, der stikker ud. EN A mother thinks she is giving her son some friendly advice after dropping off his boyfriend, and he’s forced to face subtle prejudice.

BREATHE JAMES DOHERTY UK 2015, 14 min. English without subtitles

DK En hårdhudet omrejsende bliver mere og mere bekymret for sin søns femininitet og sætter sig for at gøre ham mere tykhudet. EN A hardy Traveller becomes increasingly concerned with his son’s femininity and sets out to toughen him up.

DÁNIEL DEAN LOXTON USA 2015, 14 min. Danish with English subtitles

DK Daniel, som er mandlig escort, bliver introduceret til sin vens nye partner, men mødet er ikke så uskyldigt, som det syner. EN Daniel, a male escort, is introduced to his friend’s new partner and their encounter is not as innocent as it appears at first blush.


43

BALCONY TOBY FELL-HOLDEN UK 2015, 17 min. English without subtitles

DK Racemæssig spænding bygges op, da en lokal bondepige falder for en immigrant, der er offer for fordomme og skam. EN Racial tension builds as a local girl falls for an immigrant who is the victim of prejudice and shame.

AMERICAN MALE MICHAEL ROHRBAUGH USA 2015, 6 min. English without subtitles

DK Mænd drikker øl, spiser bøf og græder ikke. Jeg gør alt det rigtige. Jeg er en mand, ikke? EN Men drink beer, eat steak, and do not cry. I do everything right. I am a man. Right?

THE DICHOTOMOUS TRILOGY FARAZ SHARIAT Germany 2015, 15 min. No dialogue

DK Had er ofte dominerende, og hadefuld opførsel skjuler de sande følelser. EN Sometimes hate prevails, and hateful behaviour hides true feelings.

VEILED TIM ELLRICH Germany 2015, 13 min. German with English subtitles

DK Adel føler sig fanget mellem tolerance og tradition, men hadet er ikke så kraftigt som kærlighedens styrke. EN Adel finds himself caught between tolerance and tradition but hate is not as strong as the power of love.


44

FILM

PARIS 05:59

THE PEARL

(THÉO ET HUGO DANS LE MÊME BATEAU) SPILLEFILM LØRDAG 1/10 KL. 21.30 CINEMATEKET LØRDAG 8/10 KL. 21.30 CINEMATEKET

Olivier Ducastel & Jacques Martineau France, 2016 97 min. French with English subtitles

DOKUMENTAR ONSDAG 5/10 KL. 21.30 CINEMATEKET FREDAG 7/10 KL. 21.00 CINEMATEKET

Åbnefilm Opening film

Jessica Dimmock & Christopher LaMarca USA, 2016 97 min. English without subtitles

DK På en sexklub mødes Théo og Hugos kroppe. De fusionerer i en lidenskabelig omfavnelse, og vi er fra starten vidne til en passioneret eksplicit elskovsscene.

DK Fire midaldrende transkvinder konfronteres med

Efter denne intense åbning følger vi de to unge mænd på deres tur gennem den parisiske nat, hvor de opdager

modet i forfølgelsen af deres sande jeg og realiseringen af dette. Filmen følger tre sammenklippede fortællinger, der bygger på hverdagssituationer og viser kvindernes daglige liv. Tilliden mellem kvinderne og instruktøren er opbygget gennem fire års produktion, hvilket giver filmen en særlig intimitet. De byder os indenfor i deres liv og åbner

hinanden og kærlighed. Men kan deres nye relation holde til virkelighedens barske forhold? Hvis du nogensinde har prøvet at forelske dig i et one-night stand, så ved du, hvad Théo og Hugo føler på denne lune nat i Paris. Hvis ikke, så læn dig blot tilbage og bliv revet med af vores to skuespilleres utrolige charme, bemærkelsesværdige og intuitive skuespilspræstationer. Filmen vandt af gode grunde årets Publikumspris til Teddy Award på Berlinalen. EN In a sex club, Théo and Hugo’s bodies meet, click, and merge in a passionate embrace. After a long and intense opening scene, we follow the two young men as they drift through nocturnal Paris and discover their blossoming love. But can their newborn relationship survive the harsh circumstances of reality? If you have fallen in love with a one-night stand, you know exactly what Théo and Hugo are going through during this beautiful Parisian night. Regardless, you are still carried away by the remarkably intuitive performances and incredible charm of our two main actors. For good reason, the film won this year’s Teddy Audience Award at the Berlinale. #europe #gay #love #sex

samfundets forventninger og udfordringer, da de lever et dobbeltliv. De holder hovederne højt og mister ikke

op om deres kampe såvel som de glædesfulde stunder i livet. EN Four middle-aged transgender women are confronted with societal expectations and the challenges of leading a double-life. They stand tall, however, and do not lose courage, pursuing their true selves. The movie follows three intersecting narrative strands, building upon common situations and rhyming themes to explore their daily lives. This has been possible after a four-year project that garnered a feeling of intimacy and trust between the directors and these strong women. They welcome us into their lives and open up about their struggles, as well as their joyful, fulfilling days.

#northamerica #friendship #portrait #senior #noncismaledirector


45

SUMMERTIME

THREE GENERATIONS

(LA BELLE SAISON)

(ABOUT RAY)

SPILLEFILM LØRDAG 1/10 KL. 19.15 CINEMATEKET FREDAG 7/10 KL. 20.00 EMPIRE BIO

SPILLEFILM LØRDAG 1/10 KL. 20.00 EMPIRE BIO ONSDAG 5/10 KL. 20.00 EMPIRE BIO

Catherine Corsini France/Belgium, 2015 105 min. French with English subtitles

Gaby Dellal USA, 2015 87 min. English without subtitles

DK Den Lili nominerede ‘Summertime’ er både med lesbisk tema, feministisk og en af de stærkeste kærlighedshistorier på programmet i år. Vi er tilbage i 1971, da Delphine

DK At have det godt i sin egen krop er en udfordring for de

kommer til Paris for at læse. Det er en tid for forandring og feminismen buldrer derudaf. Gennem et feministisk

transition. Men hans familie er en stor hindring. Hans mor vil gerne støtte, men kæmper med det. Rays lesbiske bedstemor er imod hans beslutning, og hans fraværende far vil ikke underskrive de nødvendige dokumenter. Rays rejse mod at udvikle sin krop afslører gamle hemmeligheder og bliver katalysator for ubehagelige møder. På trods af

netværk møder Delphine den militante Carole og de falder hovedkulds for hinanden. Men deres kærlighed bliver sat på prøve, ikke mindst da Delphines far rammes af en blodprop og hun derfor er nødt til at tage tilbage for at passe familiens gård. Carole følger med, men det er ikke let at være kvinde på landet og slet ikke lesbisk... EN The Lili nominated ‘Summertime’ is both lesbian and feminist, and one of the strongest love stories in the program this year. In 1971, Delphine comes to Paris to study. It is a time for change and the women’s liberation movement is flourishing. Through a feminist network she meets the militant Carole and they fall head over heels in love. But their love doesn’t come easy, especially when Delphine’s father suffers a stroke, forcing her to go back and take care of the family farm. Carole follows her lover, but it’s not easy being a woman in the countryside, let alone a lesbian...

#lesbian #love #feminism #political #liliaward #europe #noncismaledirector

fleste teenagere. For Ray er det den rene rædsel. Han føler, at den eneste måde, han kan blive sig selv på, er gennem

mangel på støtte, og at alle fejlkønner ham, er Ray tro mod sig selv og nægter at give op. EN Feeling comfortable in your own skin is a challenge for most adolescents. For Ray, it’s becoming pure anguish. He feels transition is the only way to become himself and his family is a big obstacle. His mother is supportive but struggling, his lesbian grandmother is against his decision, and his absent dad doesn’t want to sign the medical papers. Ray’s quest to develop his body causes long-held secrets to become exposed and uneasy reunions to take place. With everyone misgendering him and giving him a hard time, Ray stays true to himself and doesn’t give up.

#noncismaledirector #youth #family #comingout #T #northamerica


46

FILM

TOMCAT

TRANSIT HAVANA

(KATER) SPILLEFILM MANDAG 3/10 KL. 19.30 EMPIRE BIO TORSDAG 6/10 KL. 21.00 CINEMATEKET

DOKUMENTAR SØNDAG 2/10 KL. 19.00 CINEMATEKET TORSDAG 6/10 KL. 17.15 CINEMATEKET

Klaus Händl Austria, 2016 114 min. German with English subtitles

Daniel Abma Germany/Netherlands/Cuba, 2016 86 min. Spanish/Dutch with English subtitles

Q&A med instruktøren 3/10 Q&A with director 3/10

Q&A med manuskriptforfatter og instruktøren 6/10 Q&A with screenwriter and director 6/10

DK I en fin forstadsvilla i Wein bor Andreas og Stefan med deres kat Moses. Begge mænd arbejder for et symfoniorkester i byen, og deres dejlige forhold flyder

DK En gang årligt flyver to plastikkirurger fra Europa til

over med hyggelige kollegamidddage, haveidyl og musik. Ud af harmonien træder dog et pludseligt og dræbende

tre transpersoner, som alle venter på operation. Dette er en fortælling, der sætter transrettigheder i forlængelse med den socialistiske revolution fra 1959, men er samtidig en dokumentar og et tidsbillede på et Cuba, der forsat kæmper med religiøs intolerance, diskrimination, fattigdom og hårde kår for transpersoner. EN Once a year,

udbrud af vold, og intet forbliver igen det samme. Troskab og kærlighed udveksles med mistro og afskyende blikke, imens forholdet vakler bag villaens tyngende mure. Klaus Händls smukke og skrøbelige fortælling tager os med på en dramatisk rejse ind i det moderne parforholds rørende kriser. EN Andreas and Stefan live with their cat Moses in a fine suburban villa in Vienna. Both men work for the orchestral symphony in town and their loving relationship is filled with cosy dinner parties with colleagues, relaxation in the garden, and music. Out of this harmony springs sudden and deadly violence, forever changing their reality. Fidelity and love become infused with suspicion and disgust as the relationship falters behind the villa’s

Havana for at fortage genitalkonstruerende kirurgi på fem udvalgte cubanske transpersoner. Dokumentaren følger

two European surgeons fly to Havana to perform genital reconstructive surgery on five chosen Cuban trans people. The documentary follows three people waiting for the hyped treatment. It’s a story that locates trans rights in a wake of the socialist revolution of 1959, and at the same time captures how trans people continue to fight against religious intolerance, discrimination, poverty, and hardship.

now oppressive walls. Klaus Händl’s beautiful and fragile narrative takes us on a dramatic journey into one modern couple’s touching crisis.

#europe #gay #identitycrisis #love

#fighter #friendship #portrait #T #liliaward #latinamerica


47

HVIS DU VIL UDFORDRES / IF YOU WANT TO BE CHALLENGED DK Denne kategori er for dig, der elsker at blive udfordret og blive rystet i din grundvold. De film, vi har samlet, er alle unikke. De beskriver parforhold, som vi sjældent ser repræsenteret på film, de har en anderledes fortællestruktur eller bruger særlige filmiske greb til at fortælle historier, du sent vil glemme. Både dokumentarfilm og spillefilm er specielt udvalgt med det formål at inkludere så megen diversitet som muligt og fremtvinge nye tanker og følelser. Dyk ned, udfordr dig selv og forbered dig på sjældne, filmiske oplevelser. EN This category is for those of you who love to be challenged and those who are interested in films that shake you to the core. The films collected here are all unique, describing relationships that we don’t often see represented in cinema. All of them use particular framing, narratives, or media devices to tell stories you will not easily forget. Both the documentaries and feature films are specially selected to include as much diversity as possible, and awake thoughts and feelings in the viewer. So dive in, challenge yourself, and be ready to experience something rarely seen.


48

FILM

THE ALTERNATIVE MIX SØNDAG D. 2/10 KL. 16.45 CINEMATEKET SUNDAY 2/10 AT 16.45 CINEMATEKET DK Stærke farver, afsyrede filmruller og længselsfuld poesi åbner dette alternative kortfilmsprogram. Her er kendte ansigter, ukendte ansigter og mangel på ansigter; her er smukke og sjove animationer og prisvindende fortællinger om liderlige mødre; her er filmpoesi for sjælen og kroppen. Kom med på en filmrejse, der giver dig noget af årets bedste eksperimenterende og alternative filmkunst. Q&A med instruktører Daniel McIntyre og Daniel Sterlin-Altman efter filmene. EN Violent colours, acid-washed film rolls, and yearning poetry set the scene for this alternative short film programme. Here you’ll find new faces, unknown faces, and no faces at all. You’ll see beautiful and funny animations as well as award winning stories about horny mums; this is cinematic poetry for soul and body. Take a trip through some of this year’s best experimental and alternative film art. Q&A with directors Daniel McIntyre and Daniel Sterlin-Altman after the films. #family #internalisedphobias #visuallystunning #youth #liliaward

CRAZY HOUSE AARON MIRKIN Canada 2015, 19 min. English without subtitles

DK En ung fyr sidder i sin afdøde vens spøgelsesagtige hus og søger svar på skyld og seksualitet. EN A young boy sits in the phantasmagoric house of his dead friend, contemplating guilt and sexuality.

FAMOUS DIAMONDS DANIEL MCINTYRE Canada 2016, 7 min. English without subtitles

DK En tidsløs og poetisk længsel taler til krakelerede billeder af Marilyn Monroe. EN A timeless and poetic longing speaks to kaleidoscopic images of Marilyn Monroe.

NO FACE DANIEL KULLE Germany 2015, 6 min. English without subtitles

DK En apatisk stemme forhandler sine lystbehov i et dystopisk reklamelandskab. EN An apathetic voice negotiates his desires in a dystopic advertising landscape.

FOR THE BEST YOUYANG YU UK 2015, 3 min. English without subtitles

DK Et rørende tilbageblik på et forhold tegnet i lyrisk kul. EN A touching flashback of a relationship drawn in lyrical charcoal.


49

MAN MAJA BORG Sweden, 2016, 13 min. English without subtitles

DK En visuel og sproglig genfortælling om manden i vitruviansk stil. EN A visual and linguistic retelling of man in vitruvian style.

MOMS ON FIRE JOANNA RYTEL Sweden, 2016, 13 min. Swedish with english subtitles

DK To højgravide mødre i en lejlighed med en kat, børn og en masse problemer. EN Two pregnant moms in an apartment with a cat, kids, and one too many problems.

COMING OUT VIJAY PATEL UK 2016, 2 min. English with english subtitles

DK En udspringshistorie med meget penetrerende billeder. EN A coming out story with very penetrating pictures.

HI, IT’S YOUR MOTHER DANIEL STERLIN-ALTMAN Canada 2016, 15 min. English without subtitles

DK Aftensmaden bliver forsinket, da mor har problemer med gulerødderne. EN Dinner will be late, as mother is having difficulties with the carrots.

A NIGHT IN TOKORIKI ROXANA STROE Romania 2016, 18 min. No dialogue

DK En opstemt fødselsdag i provinsen ender i en hestevogn på vej ud i natten. EN A rousing provincial birthday party ends in a horse carriage on its way into the night.


50

FILM

DON’T LOOK AT ME THAT WAY (SCHAU MICH NICHT SO AN)

FURSONAS

SPILLEFILM SØNDAG 2/10 KL. 16.30 CINEMATEKET FREDAG 7/10 KL. 17.15 CINEMATEKET

DOKUMENTAR MANDAG 3/10 KL. 19.45 EMPIRE BIO SØNDAG 9/10 KL. 21.00 CINEMATEKET

Uisenma Borchu Germany/Mongolia, 2016 88 min. German with English subtitles

Dominic Rodriguez USA, 2016 81 min. English without subtitles

DK Iva er enlig mor til en femårig pige, og Heidi er hendes

DK Plyssede dyrekostumer er i centrum, når ‘Furries’

nye nabo. Iva falder pladask for Heidi, og de to kvinder indleder et stormende kærlighedsforhold. Men hvad er

mødes på kongresser for at udleve deres indre ‘fursona’. I Pittsburgh finder vi én af disse kongresser, der ledes af den

Heidis ultimative mål? Kærlighed? Eller friheden til at tage alt og alle hun ønsker? Mens dramaet bygges op, bliver forholdene stadig mere indviklede. Klassiske kønsroller gennemgår en gennemgribende transformation i ‘Don’t Look at Me That Way’, som er den tysk-mongolske instruktør Uisenma Borchus debut. EN Iva is a single mother of a

hektiske, vinbællende Uncle Kage - en mand med et enormt følge af blåøjede dyr. Dyrefællesskabet er dog splittet. Nogle udlever deres seksuelle og kønslige identitet i forening med deres fursonligheder, men det passer ikke den store Uncle Kage. I denne afsindige dokumentar, følger vi instruktøren Dominic Rodriguez’ møde med en subkultur, der på

five-year-old girl and Heidi is her new neighbour. Iva falls desperately in love with Heidi and the two women begin a

mange måder minder om en LGBTQ-allegori på Orwells ‘Animal Farm’. EN Plush animal costumes are at the centre

tumultuous relationship. But what is Heidi’s ultimate goal? Love? Or the freedom to take everything and everyone she wants? As the drama heats up, things become much more

of the drama as ‘Furries’ meet at conferences to live out their inner ‘fursona’. In Pittsburgh, one such conference is led by the bombastic, wine-toting Uncle Kage, who has an

complicated. Classic gender roles get a total makeover in this debut from German-Mongolian director Uisenma Borchu.

enormous following amongst the wide-eyed animals. The animal kingdom is split. Some live out their sexualities and gender identities in tandem with their ‘fursonalities’, but great Uncle Cockroach does not approve. In this frenzied documentary we follow director Dominic Rodriguez’s encounter with a subculture that in many ways resembles an LGBTQ allegory of Orwell’s ‘Animal Farm’.

#bisexual #europe #family #noncismaledirector #wtf

#northamerica #homophobia #internalisedphobias #queer #sex #portrait


51

ELLA MAILLART - DOUBLE JOURNEY + JOANI: QUEEN OF THE PARADIDDLE DOKUMENTAR + FORFILM ONSDAG 5/10 KL. 19.30 CINEMATEKET SØNDAG 9/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

Mariann Lewinsky & Antonio Bigini + Tina Gordon Switzerland/Italy, 2015 + USA, 2015 40 min. + 31 min. French with English subtitles + English without subtitles

Efter filmen byder den schweiziske ambassade på en drink 5/10 After the film, the Swiss Embassy invites you for a drink 5/10

DK Mens 2. Verdenskrig hænger som en truende sky i

EN As World War II hangs like threatening clouds on the

horisonten over Europa, drager fotograf Ella Maillart og forfatter Annemarie Schwarzenbach i bil fra Geneve til

horizon of Europe, photographer Ella Maillart and writer Annemarie Schwarzenbach embark on a road trip from

Kabul. Gennem Maillarts fotografier, 16 mm optagelser, dagbogsnotater og breve får vi indblik i kvindernes rejse. En rejse væk fra Schwarzenbachs stofafhængighed, fra

Geneva to Kabul. Through Maillart’s photographs, 16 mm footage, travel diary, and letters, we get an insight into the women’s journey away from the violence in Europe, from

volden i Europa og ind i Maillarts søgen efter sig selv.

Schwarzenbach’s drug addiction and into Maillart’s search for herself.

Filmen indledes af en livsbekræftende og upbeat dokumentar ‘Joani: Queen of The Paradiddle’ om jazztrommeslageren Joani Hannan, der med sit talent

The film is preceded by the life-affirming, upbeat documentary ‘Joani: Queen of The Paradiddle’ about Joani

for beats og sin kærlighed til kvinder, pionerede underholdningsindustrien i 1950’ernes USA.

Hannan who pioneered the entertainment industry while being a female, lesbian jazz drummer in 1950s America.

#northamerica #europe #historical #lesbian #noncismaledirector #senior


52

FILM

GENDERNAUTS: A JOURNEY THROUGH SHIFTING IDENTITIES

I, OLGA HEPNAROVA

DOKUMENTAR LØRDAG 8/10 KL. 14.00 CINEMATEKET

SPILLEFILM SØNDAG 2/10 KL. 14.30 CINEMATEKET ONSDAG 5/10 KL. 20.45 CINEMATEKET

Monika Treut Germany/USA, 1999 87 min. English without subtitles

Præsentation og diskussion om filmen med instruktøren 8/10. Denne visning er gratis Presentation of film and discussion about the film with director 8/10. This showing is free of charge

(JÁ, OLGA HEPNAROVÁ)

Petr Kazda & Tomás Weinreb Czech Republic/Poland/Slovakia/France, 2016 105 min. Czech with English subtitles

DK Monika Treut, et af årets MIX-jurymedlemmer,

DK Baseret på en sand begivenhed fortæller denne

har skabt et revolutionært eventyr om at være gender fluid i udgangen af 90’erne i San Francisco. En gruppe

film historien om Olga, en kompleks ung kvinde, der desperat forsøger at bryde fri fra sin ufølsomme familie

transpersoners og en intersexpersons liv fejres gennem deres banebrydende udforskning af trans-subkultur. Gennem interviews udvikles idéer og temaer, der vises gennem hele filmen. Fokus er på de forandringer og beslutninger, der er nødvendige for at kunne leve deres liv, som de vil, og ikke tillade køn at være en karakteristika, der er udslagsgivende

og samfundets sociale konventioner. Fra teenager ind i voksenlivet, kæderygende fra job til job, indtil hun finder sin niche som chauffør ved en lokal virksomhed. Hun har flere kvindelige elskere, men kan ikke finde ud af parforhold. Smukt komponeret og i poetisk sort/hvid, bygger filmen op til den 10. juli 1973, hvor Olga som 22-årig

for at definere en person. EN A revolutionary tale of fluid gender in the late 90s comes from one of this year’s MIX jury members, Monika Treut. Filmed in San Francisco, the lives of a group of transgender individuals, and one

bliver massemorder, da hun bevidst kører en lastbil ind i en gruppe af mennesker og dræber otte. EN Based on actual events, this film tells the story of a complex young woman, desperately trying to break free from her cold family and

intersex individual, are celebrated in this groundbreaking exploration of trans subculture. Through interviews that develop the ideas and themes presented throughout the film, we look at the changes and decisions necessary for the individuals to live their lives as they wish, not allowing

social conventions. From teen into adult life, we follow her chain-smoking, moving from one job to another until she finds her niche as a driver for a local company. She has several female lovers but a hard time forming relationships. The film is beautifully composed, shot in poetic black and

gender to be a characteristic that is used to define a person.

white, and builds up to 10th July 1973, when at the age of 22, Olga becomes a mass murderer by deliberately driving her truck into a group of people, killing eight.

#northamerica #queer #T #noncismaledirector

#historical #wtf #lesbian #europe #sex


53

JE NE SUIS PAS FEMINISTE, MAIS...

SISTERS OF THE PLAGUE

DOKUMENTAR SØNDAG 9/10 KL. 17.30 CINEMATEKET

SPILLEFILM MANDAG 3/10 KL. 21.30 CINEMATEKET TORSDAG 6/10 KL. 20.45 CINEMATEKET

Florence Tissot & Sylvie Tissot France, 2015 52 mina. French with English subtitles

Jorge Torres-Torres USA, 2015 80 min. English without subtitles

DK Denne dokumentar er et portræt af den feministiske

DK Det okkulte interesserer den unge Jo; om dagen afholder

forfatter, sociolog og teoretiker Christine Delphy. Delphy var en central figur i den anden feministiske bølge i

hun spøgelsesture for turister, og om aftenen deltager hun i hekseagtige performances i efterladte huse. Herudover

Frankrig. Hun var medskaber af Mouvement de libération des femmes (MLF) i 1970, og sammen med Simone de Beauvoir grundlagde hun tidsskriftet Nouvelles Questions Féministes. I den franske tørklædedebat, der har eksisteret de sidste 15 år, har Delphy været en højlydt fortaler for muslimske kvinders rettigheder til selv at bestemme,

bestræber Jo sig på at pleje forholdet til de to mennesker, der betyder mest – kæresten Kate og sin alkoholiserede far. I kølvandet på sin mors nylige, mystiske druknedød, er Jos sensibilitet for overnaturlige kræfter imidlertidig forstærket, og da faren flytter ind hos kæresteparret, tiltager mystikken for alvor. Jo opsøger et medium for at

hvordan de går klædt. Filmen er et must see for feminister og selverklærede ikke-feminister. EN This documentary is a portrait of Christine Delphy, a feminist writer, sociologist, and theorist, as well as a major figure of second

få hjælp, og det bliver startskuddet til mødet med det totalt ukontrollerbare. EN Jo is into the occult. During the day she is a haunted house tour guide, and at night she attends witchy performances in abandoned houses. At the same

wave feminism in France. She was a co-founder of the Mouvement de libération des femmes (MLF) in 1970, and the co-founder, with Simone de Beauvoir, of the journal Nouvelles Questions Féministes. In the French headscarf debate of the past fifteen years, Delphy has been a vocal

time, Jo struggles to nurture the relationship with the two most important people in her life – her girlfriend Kate and her alcoholic dad. However, the mysterious and recent drowning of her mother has strengthened Jo’s sensibility for the supernatural, and when her dad moves in with her

supporter of the rights of Muslim women to dress as they wish. This is a must see for all feminists and all those who claim to oppose feminism.

and Kate, the mystic events intensify. Jo seeks out a medium for help, but this only leads to a meeting with uncontrolled forces.

#noncismaledirector #political #europe #lesbian #celebrity #feminism

#northamerica #celebrity #family #lesbian #wtf


54

FILM

THIS IS HOW WE DO IT TIRSDAG D. 4/10 KL. 17.15 CINEMATEKET TUESDAY 4/10 AT 17.15 CINEMATEKET DK “This is how we do it – sådan “gør” vi det!” skrev vi sidste år om vores pornokortfilmsprogram, som viste et udvalg af mangfoldigheden indenfor sexpositiv, feministisk, queer- og LGBTQ-porno. Vi fortsætter successen i år og har allieret os med Berlin Porn Film Festival, der har hjulpet os med at finde nogle fantastiske film, som oplyser, underholder og frem for alt vækker lyst og liderlighed. Efter visningen er der pornodebat i MIX Loungen. Der vil være 20 goodiebags sponsoreret af Sinful. EN “This is how we do it” is what we wrote about our porn short film programme last year, which showcased a selection of the diversity within sex positive, queer, feminist, and LGBTQ porn. This year, we team up with Berlin Porn Film Festival to continue the success which has helped us select some great films that inform, entertain, and above all, excite. After the screening there is a porn debate in the MIX Lounge. There will be 20 goodie bags sponsored by Sinful. #feminism #gender #queer #sex #sexwork

LAST CALL KATY BIT Germany 2015, 10 min. English without subtitles

DK En ensom kvinde drikker shots i baren. Pludselig rives hun ind i en underverden bestående af sine egne fantasier.. EN A lonely woman drinks at the bar. She is welcomed unexpectedly into the underworld of her own fantasies.

DOGFIGHT BEN BERLIN Germany 2014, 15 min. No dialogue

DK Hvad gør man, når man møder en rivaliserende “hundeejer”? Man afgør selvfølgelig, hvem der bestemmer via et hundeslagsmål. The winner takes it all! EN What do you do when you meet a rival “dog” owner? After a dogfight, the winner takes it all!

DESTRUCTION OF DUDE LO-FI CHERRY Germany 2015, 6 min. No dialogue

DK Ejendomsmægleren Jackie får besøg af to mandlige investorer. Situationen tager en dramatisk drejning, da hendes indre fangarmsmonster bliver nysgerrig på fyrene. EN The real estate mogul Jackie gets a visit from two male investors, but the business takes a dramatic turn as her inner tentacle monster grows curious for the guys.


55

BE SEXUAL ANTONIO DA SILVA Portugal 2016, 11 min. English without subtitles

DK De er biseksuelle gifte mænd, der hooker up på offentlige toiletter. De lever dobbeltliv, og udfordrer behovet for biseksuel kategorisering. Alt, de vil, er blot at VÆRE SEKSUELLE. EN Bisexual married men hooking up in public toilets. They live double lives and question the need for the bisexual label. All they want is to BE SEXUAL.

PINK SHIVER CLIT COPPOLA Denmark 2016, 13 min. No dialogue

DK Fucking Francis og Amor Vicious inviterer indenfor i soveværelset til en hed og lækker non-binær morgensexscene. EN Join this slippery slide into the marvellous land of non-binary queer porn, starring Fucking Francis and Amor Vicious enjoying a serene and nasty morning-after fuck fest.

LONELY KONSTANTINOS MENELAOU UK 2014, 14 min. English without subtitles

DK Et farvel-kærlighedsbrev viklet ind i en poetisk filmcollage af to mænd involveret i eksplicit sex. EN A goodbye love letter entangled in a poetic film collage of two men engaged in explicit sex.

QUEEN BEE EMPIRE SAMUEL SHANAHOY Canada 2014, 22 min. English without subtitles

DK Velkommen til Queen Bees farverige pornofest! En pornofest for en mangfoldighed af queers, der bygger på skuespillernes egne udtrykte fantasier, lyster og interesser. EN Welcome to Queen Bee’s colourful porn fest! A diverse porn party for queers based on an expression of the actors’ own desires and interests.


56

FILM

THREE TO INFINITY -

WEST NORTH WEST

BEYOND TWO GENDERS

(SEIHOKUSEI)

DOKUMENTAR MANDAG 3/10 KL. 17.00 CINEMATEKET

SPILLEFILM LØRDAG 1/10 KL. 16.45 CINEMATEKET TIRSDAG 4/10 KL. 21.00 CINEMATEKET

Lonny Shavelson USA, 2015 84 min. English without subtitles

Panel debatten ‘Grænseløse køn?’ efter filmen 3/10 Panel debate ‘Questioning the Binary’ after the film 3/10

Takuro Nakamura Japan, 2015 125 min. Japanese with English subtitles

DK Findes der kun to køn? Hvordan er man gender fluid? Og hvad betyder disse begreber? Som en af de mest tankevækkende dokumentarer om kønsmæssig

DK Den iranske muslim Naima, som beder fem gange

non-konformitet vi har set, giver denne dokumentar et inspirerende og kærligt indblik i variationer af køn, der

slås med. Deres venskab udvikler sig langsomt, på tværs af kulturelle forskelle, og Kei balancerer mellem sin ikke helt klart definerede interesse for Naima og sit forhold til kæresten Ai. Med lange scener og en stramt styret dialog er det helt op til seeren at skabe sin egen refleksion. Denne langsomt fremskridende og smukt filmede kærligheds-

ligger uden for det binære. ´Three to Infinity: Beyond Two Genders´ giver et rørende vidnesbyrd fra forældre, partnere og exceptionelle personer, der lever uden for de binære køn og som skaber nye veje til autentiske liv. Det er en dokumentar, der oplyser, bevæger en følelsesmæssigt og rykker ved ens forståelse af køn. EN Are there only two genders? How can someone be gender fluid? What do these terms mean? One of the most thoughtful documentaries on gender non-conformity we’ve seen, this movie offers us an inspirational and loving essay on the multiplicity of genders outside the binary. A landmark contribution to cinema on genderqueer, gender variant, and gender nonconforming identities, ‘Three to Infinity’ bears touching testimony from parents and partners, and exceptional individuals living beyond the gender binary who are forging new paths towards authentic and accepted lives.

#northamerica #gender #intellectual #queer #family

dagligt og studerer i Japan, møder japanske Kei en aften på en café. Begge er alene og har deres egne problemer at

trekant bevæger sig som en skrøbelig og usikker dans mellem kulturelle, seksuelle og relationelle grænser. EN Naima, an Iranian muslim studying in Japan who prays five times a day, meets Japanese Kei one evening in a coffee shop while both women are alone and dealing with their own struggles. Their friendship develops slowly through the cultural differences, and Kei balances her undefined interest in Naima with her relationship with girlfriend Ai. With achingly long shots and restrained dialogue, nothing is handed to the viewer and there is plenty of space for reflection. A delicate and uncertain dance of cultural, sexual and relational boundaries, this is a slow moving and beautifully filmed love triangle.

#asia #lesbian #love #POC #youth #noncismaledirector


57

WHERE THERE IS SHADE

YES, WE FUCK!

(DE L’OMBRE IL Y A) SPILLEFILM ONSDAG 5/10 KL. 19.00 CINEMATEKET FREDAG 7/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

DOKUMENTAR TORSDAG 6/10 KL. 17.00 EMPIRE BIO

Nathan Nicholovitch France/Cambodia, 2015 105 min. French/English with English subtitles

Antonio Centeno & Raúl de la Morena Spain, 2015 60 min. Spanish with English subtitles

DK Mirinda udlever et hektisk og selvstændigt liv med fest, stoffer og sexarbejde. Med oprindelse i Frankrig har hun fundet rum i Cambodjas hovedstad Phnom Penh til

DK Denne indsigtsrige dokumentar fortæller seks historier

at afvise Vestens strikse kønsgrænser. Tragedien rammer dog en nær ven, og pludselig står den unge pige Panna i

skildring af både sexarbejde, kærlighedsrelationer og sex som aktivistisk våben. Frem for at adressere seksualitet som et spørgsmål om tiltrækning og begær, er denne dokumentar et ærligt og ucensureret portræt. ‘Yes, We Fuck!’ er et stærkt billede på, i hvor høj grad seksualitet og adgang til seksuel nydelse i særdeleshed er politisk. EN

hendes kælder. Flimrende fortællinger om Khmer Rougeforbrydelser sværmer frem fra fortiden og presser sig på. Mirinda beslutter sig for at forlade byen med Panna. Pannas dristige væsen og hærdede liv som barnesexarbejder tvinger Mirinda til at se sig selv i øjnene. ‘Where There is Shade’ inviterer til skeptiske blikke, investering og tunge hjerter. EN Mirinda lives a fast paced and independent life of parties, drugs, and sex work. Originally from France, she has found space in Phnom Penh, Cambodia, to reject the west’s strict gender boundaries. Tragedy strikes Mirinda’s close friend and the next day a child, Panna, appears in her basement. Incomplete accounts of Khymer Rouge crimes a generation past swarm in the background as Mirinda sets

om lyst, begær og retten til egen seksualitet hos mennesker med forskellige kroppe. En mangfoldig og fordomsfri

This insightful documentary tells six stories of lust, desire, and the right to have a sexuality for people with a range of different bodies. A diverse and prejudice free story of sex workers, relationship, and sex as a weapon of activism. Instead of addressing sexuality as a question of attraction eclusively, this documentary is an honest and uncensored portrait - and a strong voice for how sexuality can be a political act.

off to get away from the city along with Panna. Panna’s boldness and the hardship she faces as a child sex worker force Mirinda to confront herself. This film speaks to you askance, demanding curiosity and investment.

#asia #friendship #generationgap #POC #sexwork #T

#sex #sexwork #feminism #queer #europe


58

FILM

HVIS DU VIL BEVÆGES / IF YOU FEEL LIKE BEING MOVED DK Hvis du aldrig er blevet rørt af en film i løbet af dit liv, så kan du ikke røres af noget! Er en film god nok, så kan den bevæge os dybt - ind i vores følsomme inderste. Vi relaterer til og lever os ind i menneskeskæbner strukket ud på det store lærred, vi følger dem i medrivende medgang og modløs modgang. Vi oplever den sande kærlighed, identitetskrise, viljestyrke, livskrise, kamp og sejr. Denne kategori indeholder stærke dramaer, dokumentarer og et kondenseret kortfilmsprogram om intet mindre end vores liv! Tårerne trillede på os, da vi kuraterede disse film til jer - så er I advaret. EN If you’ve never in your life been moved by a film, nothing can move you! When a film is good enough, it has the ability to hit us right in the feels. We relate to human stories played out on the big screen and follow their ultimate highs and devastating lows. We experience true love, identity, life crises, willpower, struggle, and victory alongside these characters. This category contains strong dramas and documentaries, as well as a condensed short film programme about nothing less than our lives! Tears were flowing when we curated these films for you - you have been warned.


59

CLOSET MONSTER

FINDING PHONG

SPILLEFILM TIRSDAG 4/10 KL. 17.00 CINEMATEKET LØRDAG 8/10 KL. 17.00 EMPIRE BIO

DOKUMENTAR TIRSDAG 4/10 KL. 17.30 EMPIRE BIO ONSDAG 5/10 KL. 17.15 CINEMATEKET

Stephen Dunn Canada, 2016 90 min. English without subtitles

Swann Dubus & Phuong Thao Tran Vietnam, 2015 92 min. Vietnamese with English subtitles

DK I sin lunefulde teenageverden drømmer outsideren, den kunstneriske og seksuelt frustrerede Oscar Madly, sig væk fra sin dødssyge hjemby og livet med sin følelsesmæssigt

DK Denne dokumentar handler om den vietnamesiske

ustabile far. Hans hamster (som får stemme af Isabella Rossellini) taler han med, også når angsten tager fysisk

og kommer langsomt ud af sin skal. Forfriskende ærligt portrætterer filmen dybden og den ekstreme lettelse i at finde sig selv. Hen ad vejen må Phong genforenes med sin familie. Hendes 72-årige mor og 87-årige far vil det bedste for deres barn, selv når det er svært for dem at forstå, hvad det helt præcist er Phong gennemgår. Den mentale forandring

form. Point of no return og mere sindsforvirring indtræffer for Oscar, da han forelsker sig i en mystisk og spændende fyr på arbejdet, og han beslutter sig for at blive nødt til at få styr på verden omkring sig. Skæv, grotesk humor og horror blandes med stærk realisme i en følelsesthriller af vildeste skabs-klasse. EN In his fickle teenage world, artistic and sexually frustrated outsider Oscar Madly dreams himself away from his terminally ill hometown and life with emotionally unstable father. His hamster, voiced by Isabella Rossellini, talks to him when his anxiety takes a physical form. The point of no return in more madness occurs for Oscar when he falls in love with a mysterious and exciting guy at work, and he decides to finally figure out the real world around him. Warped, grotesque humour and horror, mixed with strong realism in an emotional thriller of the wildest kind!

#northamerica #comingout #gay #homophobia #youth #identitycrisis

Producerne og Phong Q&A + i samarbejde med CPH:DOX Q&A with producers and Phong + co-presented by CPH:DOX

transkvinde, Phong, som vender tilbage til sin hjemby efter en tur til Thailand. Hun begynder at tage hormoner

hos Phong, og kompleksiteten i en families kærlighed, er imponerende. EN This documentary spans more than a year in the life of Phong, a transwoman from a small village in Vietnam. After she returns home from a trip to Thailand and begins taking hormones, Phong slowly comes out of her shell. Refreshingly frank, the film highlights the depth and supreme relief of this process. Along the way, Phong must make peace with her family. Her 72-year-old mother and 87-year-old father want what’s best for their child, even when it’s hard for them to understand. The emotional change in Phong throughout her journey and the complexity of family love are astounding.

#asia #comingout #fighter #hardships #POC #T


60

FILM

OUR LIVES TORSDAG D. 6/10 KL. 19.15 CINEMATEKET THURSDAY 6/10 AT 19.15 CINEMATEKET

DK Dette kortfilmsprogram handler om vores liv! Dette lyder en anelse ambitiøst, men alligevel. Seks fælles livsbegivenheder indkapsles her på poetisk vis. Kender du det med ikke at være som de andre børn, hvor akavet det var at ytre sin første kærlighed, hvor hårdt det kan være at bevare den store kærlighed og hvor endnu sværere det er at finde en ny begyndelse? - Det gør vi også. EN This short film program is about our lives! This sounds a little ambitious, sure, but still. Six common life events are encapsulated here in a most poetic way. Do you know how it feels to not be like other children, how hard it is to preserve the big love of your life, and even harder to find a new beginning? So do we. #gender #generationgap #love #senior #youth #liliaward

TAKE YOUR PARTNERS SIRI RØDNES UK 2016, 11 min. English without subtitles

DK 8-årige Ollie vil ikke rette ind efter de andre pigers normer, for hun er til fodbold og cowboys og finder sin egen løsning med støtte fra forældrene. EN 8 year-old Ollie won’t conform to other girl’s norms, and would rather play football and cowboys, and so finds her own solution with support from her parents.

GABBER LOVER ANNA CAZENAVE CAMBET France 2016, 13 min. French with English subtitles

DK Ved en stille sø danser to piger på 13 til technomusik, og der er svær, gryende teenagekærlighed i luften. EN By a quiet lake, two 13 year-old girls dance to techno, and there is hard, emerging teen love in the air.

PARTNERS JOEY ALLY USA 2015, 6 min. English without subtitles

DK To karrierekvinder i tyverne oplever tørke i sexlivet måske har de for travlt, eller kunne der være andet galt? EN Two high-flying women in their 20s are experienceing a drought in their sex lives - maybe they are two busy, or is something else wrong?


61

SIGN

JONATHAN

ANDREW KEENAN-BOLGER

SPILLEFILM SØNDAG 2/10 KL. 19.15 CINEMATEKET TORSDAG 6/10 KL. 17.30 EMPIRE BIO

USA 2016, 15 min. Non-verbal/sign language without subtitles

DK En smuk poetisk fortælling om livet i trediverne og mødet med fyren i dit liv, som helt bestemt ikke er ligesom de andre. EN A beautiful poetic story of life in your 30s, and meeting a special someone who is unlike all the others.

MR. SUGAR DADDY DAWID ULLGREN Sweden 2016, 13 min. Swedish with English subtitles

Piotr Lewandowski Germany, 2016 99 min. German with English subtitles

Q&A med instruktør 2/10 Q&A with director 2/10

DK Den pæne Jonathan på 24 bor på landet med sin kræftsyge far og en forknyt tante. Moderen er for længst død, og forholdet til faderen er ordknapt. Da Jonathan indleder et forhold med sygeplejersken Anka, er der et DK Efter et langvarigt forhold fristes en midaldrende mand til en ny start med en frisk ung fyr - men spørgsmålet er, hvor han skal lede for at vinde. EN After a long-term relationship, a middle-aged man is tempted to start afresh with a younger man - but the question is, where could he find that person?

THANKS FOR DANCING HENRIK MARTIN DAHLSBAKKEN Norway 2016, 19 min. Norwegian with English subtitles

kort pusterum fra den konfliktfulde landluft. Det er først, da tanten jager en ukendt mand fra døren, med sit gevær, at fortidens drama for alvor rejser sig ud af skyggerne. Pludselig lader den dødssyge far til at være i bedring, alt imens Jonathan bliver mere frustreret over manglende svar. Smukke billeder akkompagnerer Jonathans søgen efter forsoning - lige indtil slutningens knitrende afsked. EN Gentle 24-year-old Jonathan lives in the countryside with his dispirited aunt and father sick with cancer. His mother passed away years ago, and his connection with his father is somewhat stilted. Jonathan’s new relationship with nurse Anka offers respite from the conflictive country air. When the aunt chases an unknown armed man away from the cottage, drama from long ago stirs. Suddenly the terminally ill father’s health turns around, and all

DK Et livslangt forhold slutter, og alle de dage, der bare var der, er der pludselig ikke længere. Den nyligt pensionerede enkemand må finde et nyt liv i sit eget efterår. EN A lifelong relationship ends, and all the days that were full are suddently altered. A new widower must find a few life in his own sunset years.

while Jonathan is increasingly frustrated over missing answers. Gorgeous scenes accompany Jonathan’s quest for reconciliation right up until the final, crackling farewell.

#europe #family #gay #love #senior #visuallystunning #liliaward


62

FILM

PACKED IN A TRUNK

REAL BOY

DOKUMENTAR TIRSDAG 4/10 KL. 17.15 CINEMATEKET

DOKUMENTAR LØRDAG 8/10 KL. 20.00 EMPIRE BIO SØNDAG 9/10 KL. 17.30 EMPIRE BIO

Michelle Boyaner USA, 2015 77 min. English without subtitles

Shaleece Haas USA, 2016 74 min. English without subtitles

DK Da den Emmy-vindende forfatter og instruktør Jane Anderson voksede op, var det i et hjem fyldt med malerier fra hendes grandtante Edith Lake Wilkinson. Tilbage

DK Den transkønnede Bennett Wallace står på tærsklen

i 1924 var Edith blevet tvangsindlagt på et psykiatrisk hospital, hendes ejendele pakket væk, og hun blev aldrig

mellem op- og nedture i livet som ung voksen, arbejder han på at få kærlighed og støtte fra sin mor, som har store bekymringer over sit barns overgang. Hen ad vejen knytter Bennett et stærkt venskab til sit idol, Joe Stevens, en populær transkønnet musiker, der selv har dæmoner at kæmpe mod. Denne film fortæller på en smuk måde, hvordan overgang

hørt fra igen. Med hjælp fra sin kone Tess, beslutter Jane at finde svar på mysteriet og bringe Ediths kunst tilbage til livet. Dokumentaren er fængslende. Den årtier lange rejse som Jane er på, giver ikke kun et indblik i Ediths kunst og kærlighedsliv, men en hel æra, der viser, at de to har meget mere til fælles, end Jane havde troet. EN Emmy Award winning writer and director Jane Anderson grew up surrounded by paintings by her great aunt Edith Lake Wilkinson. Back in 1924, Edith was committed to an asylum and never heard from again. All her possessions were packed in a trunk and long forgotten by close family. With help from her wife Tess, Jane sets out to find answers to the mystery and bring Edith’s art back to life. The film is captivating and Jane’s decades-long journey provides an insight into not only Edith, her art, and love life, but a whole era, and it turns out that they have much more in common than she might have thought.

#feminism #lesbian #portrait #northamerica #noncismaledirector

Q&A med instruktøren 9/10. Lukkefilm. Q&A with director 9/10. Closing film.

til voksenlivet. Han er på en rejse for at finde sin stemme – som musiker, ven, søn og mand. Mens han navigerer

ikke kun er fysiske forandringer, og hvordan ethvert skridt er fremgang. EN This is the coming-of-age story of Bennett Wallace, a transgender teenager on a journey to find his voice as a musician, a friend, a son, and a man. As he navigates the ups and downs of young adulthood, he works to gain the love and support of his mother, who has deep misgivings about her child’s transition. Along the way, Bennett forges a powerful friendship with his idol, Joe Stevens, a celebrated transgender musician with his own demons to fight. Beautifully told, this film shows how transition is about much more than physical changes, and how every little step is a joy.

#noncismaledirector #friendship #northamerica #T #family #comingout


63

REEL IN THE CLOSET DOKUMENTAR LØRDAG 1/10 KL. 19.00 CINEMATEKET TIRSDAG 4/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

Stu Maddux USA, 2015 70 min. English without subtitles

DK Denne dokumentar viser en guldgrube af historisk billedmateriale fra en æra, hvor homoseksuelles liv stort set forblev usynligt – fascinerende og gribende billeder fra 30’erne og op til AIDS-epidemien. Uden arkivarernes arbejde med at finde, bevare og katalogisere dem, ville billederne være endt i historiens glemmebog. Den inspirerende og unikke film samler hjemmevideoer fra homoseksuelles fester og ferier fra 40’erne og afslører den lykke og lethed, som kun var mulig i sociale sammenkomster, hvis de foregik bag lukkede døre.

#northamerica #historical #political #portrait #liliaward

EN This documentary brings to light a trove of historical footage from an era when gay life was mostly left undocumented. Fascinating and often poignant moving images from the 1930s through the AIDS epidemic, much of which is at risk of being lost to history were it not for the efforts of the archivists who work to find, preserve, and catalogue them. Inspiring and unique, this film collects home videos of gay house parties and holiday reels from the 1940s, and reveals the joyful exuberance and comfortable ease of social gatherings that would only have been possible to witness behind closed doors.


64

FILM

SPA NIGHT

SUITED

SPILLEFILM ONSDAG 5/10 KL. 21.30 CINEMATEKET SØNDAG 9/10 KL. 21.00 CINEMATEKET

DOKUMENTAR SØNDAG 2/10 KL. 19.30 EMPIRE BIO LØRDAG 8/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

Andrew Ahn USA, 2016 93 min. Korean/English with English subtitles

Jason Benjamin USA, 2016 85 min. English without subtitles

DK Ligesom mange andre førstegenerationsindvandrere, fungerer David som mellemled mellem sine forældres isolerede Koreatown-liv og det omkringliggende samfund

DK ”Ingen kontakter os og siger, at de vil have en fitting

i Los Angeles. Da familiens restaurant er tvunget til at lukke, og spændingerne stiger derhjemme, tager David

dokumentarfilm, om det Brooklyn-baserede skrædderfirma ‘Bindle & Keep’, der har specialiseret sig i at sy tøj til personer, der identificerer sig udenfor de gængse kønsnormer. Via interviews og små sidehistorier, skildres en række kunders søgen efter at føle sig hjemme i tøj, der passer til dem. Tag lommetørklædet med til alle de smukke øjeblikke, hvor

i al hemmelighed et job på en koreansk sauna. Her befinder David sig pludselig midt imellem traditionel koreansk kultur og en undergrundsverden bestående af homoseksuelle hook-ups. Denne anmelderroste film, af debutanten Andrew Ahn, giver et unikt indblik i et lukket asiatiske samfund i Vesten, mens han på samme tid udforsker sin personlige identitet i forhold til familie, kultur og tradition. EN Like many first generation immigrants, David serves as the intermediary between his parents’ isolated Koreatown life in Los Angeles and surrounding society. When the family restaurant is forced to close, tension mounts at home, and David secretly takes a job at a Korean spa. There, David finds himself suddenly exposed to the clash between traditional Korean culture and the underground world of gay hook-ups. This critically acclaimed debut film from Andrew Ahn gives us a unique insight into the often closed Asian societies in the West, while at the same time exploring personal identity in

- typisk siger de blot ’det her er min historie’”. Fra Lena Dunham og flere fra ’Girls’-teamet kommer denne unikke

filmens hovedpersoner ser sig selv i spejlet for første gang – iført det perfekte suit. EN “No one contacts us and says they want a fitting - they just say, ‘This is my story.’” From Lena Dunham and others from the ‘Girls’ team, we have a unique documentary about the Brooklyn-based tailoring company ‘Bindle & Keep’, which caters specifically to people within the trans and gender non-conforming community. Through interviews and personal narratives, the lives of a selection of different clients looking for custom-made wears are explored. This film has its share of tear-inducing moments, demonstrating the power of the perfect suit.

relation to family, culture, and tradition. #bisexual #hardships #latinamerica #identitycrisis #POC #youth

#northamerica #gender #portrait #queer #audienceaward


65

THANATOS, DRUNK

YOU’LL NEVER BE ALONE (NUNCA VAS A ESTAR SOLO)

SPILLEFILM TIRSDAG 4/10 KL. 21.30 CINEMATEKET

SPILLEFILM FREDAG 7/10 KL. 21.15 CINEMATEKET SØNDAG 9/10 KL. 17.00 CINEMATEKET

Chang Tso-chi Taiwan, 2015 107 min. Mandarin with English subtitles

Alex Anwandter Chile, 2016 81 min. Spanish with English subtitles

DK Rat og hans homoseksuelle storebror, Shanghe, bor i et gammelt hus i udkanten af Taipei City. Rat arbejder på markedet, hvor han møder en kvinde, der

DK To unge drenge løber gennem gaderne i Santiago,

er ude på al mulig slags galskab. Shanghe arbejder for underholdningsindustrien, og om aftenen er han gogo-

eftertænksomme panoramaer, da et voldsomt homofobisk angreb efterlader den ene dreng, Pablo, i koma. Vi følger Pablos arbejdsomme far, Juan, der med hele sit hjerte kæmper mod det stive juridiske sundhedssystem i forsøget på at hjælpe sin kvæstede søn. Filmens smukke lyd og billeder tillader os at værdsætte Juans urokkelige kærlighed,

danser på en gay club. Samtidig er Shanghe tiltrukket af sin kusines kæreste, Shuo, der er gigolo. Drama og vold opstår ud af jalousi og fortvivlelse, alt imens vi dykker ned i Rats flashbacks til minder om en fordrukken og fraværende mor. En prisvindende film om to brødres liv i det moderne taiwanske samfund – et samfund, som ikke synes at have meget at tilbyde den kommende generation. EN Rat and his gay older brother, Shanghe, live in an old house in the outskirts of Taipei City. Rat works at the market where he meets a woman who is up to all sorts of mischief. Shanghe works for an entertainment company and dances in a gay nightclub, all the while being attracted to his cousin’s boyfriend, Shuo, who is a gigolo. Drama and violence emerge out of jealousy and despair while we dive into Rat’s flashbacks to memories of a drunken and absent mother. An award-winning film about two brothers who live in a modern Taiwanese society that does not appear to welcome it’s next generation.

#asia #bisexual #classclash #gay #hardships #POC

Q&A med skuespiller Andrew Bargsted 7/10 + 9/10 Q&A with actor Andrew Bargsted 7/10 + 9/10

Chile. De kysser passioneret i en tilfældig gydes mørke. De pulserende ungdomsscener glider dog over i dragende og

og vægten af de skridt han tager for at give sin søn nyt liv og genfinde sin selvrespekt. EN The film opens with two teenage boys darting through the streets of Santiago, Chile, and kissing passionately in an alley. When a homophobic attack leaves one of the boys, Pablo, in critical condition, upbeat scenes of teenage friendship give way to sweeping, contemplative panoramas. We follow Pablo’s working class dad, Juan, as he tries to help his son in the face of unsympathetic legal and medical systems. The film’s pace allows us to appreciate Juan’s unwavering love, and the gravity of the steps he takes not only to help his son, but also reclaim his dignity.

#latinamerica #family #friendship #gay #generationgap #hardships


66

FILM

HVIS DU VIL UNDERHOLDES / IF YOU FEEL LIKE BEING ENTERTAINED DK Hvis du vil koble af, grine, pirres, inspireres eller bare se en god film, så er dette kategorien for dig! I denne underholdende serie har vi samlet otte spillefilm og fire dokumentarer med stor spændvidde. Susan Sarandon, tornadosex, et kristent pool party, drag-kultur, en radioudsendelse om kvindelige mordere og ikke mindst Madonna er den brede palet, som du kan farve aftenen med. Her er lidt af hvert og mere til, hvis du er til den gode, tilgængelige fortælling. EN If you feel like relaxing, laughing, getting inspired, or a simply watching a good film, then this is the category for you! In this entertaining series we have gathered eight features and four documentaries with a diverse range. Susan Sarandon, tornado sex, a Christian pool party, drag culture, a radio station about women murderers, and, last but not least, Madonna, is the broad palette with which to colour your evening. Here is a little bit of everything, and more...


67

AWOL

BARE

SPILLEFILM SØNDAG 2/10 KL. 17.30 EMPIRE BIO SØNDAG 9/10 KL. 15.00 CINEMATEKET

SPILLEFILM LØRDAG 1/10 KL. 20.45 CINEMATEKET LØRDAG 8/10 KL. 21.00 CINEMATEKET

Deb Shoval USA, 2016 85 min. English without subtitles

Natalia Leite USA, 2015 90 min. English without subtitles

DK Joey lever et stille og roligt liv i en lille by i Pennsylvania, hvor hun passer sit job i en isbod og bare venter på, at livet skal ske. Hun søger ind i militæret, men møder i

DK Fans af tv-serien ’Glee’ vil kunne glæde til at se Dianna Agron fra serien folde sig ud i ’Bare’. Dette er en let-erotisk

mellemtiden den noget ældre Rayna, som hun forelsker sig i. Kærlighedseventyret er dog ikke problemfrit, da Rayna er

en naiv, ung teenager til stripper. Sarah bor i en lille by i Nevada, hvor der ikke er mange fremtidsudsigter, men da den mystiske fremmede kvinde Pepper (spillet af den altid fantastiske Paz de la Huerta) kommer til byen, drages Sarah af hende og forlader sin mandlige kæreste for at rejse med Pepper mod et nyt og bedre liv. Denne coming-of-

gift med en langturschauffør og har to børn. Joey hvirvles mere og mere ind i Raynas liv og får svært ved at bedømme, hvad der er det rigtige at gøre. ’AWOL’ bygger videre på instruktørens prisvindende kortfilm ’Free Birds’ og er et underholdende drama med en interessant skildring af det amerikanske provinsliv. EN Joey lives a quiet life in a small Pennsylvanian town where she works at an ice cream stand and just waits for life to happen. She pursues a military career but meets the somewhat older Rayna along the way and falls in love. To complicate matters, Rayna is married to a long haul trucker and has two kids, so she comes with baggage. As Joey gets more and more involved with Rayna, she struggles to judge her own decisions. ‘AWOL’ builds from the director’s award-winning short film and is an entertaining drama with an interesting depiction of rural life in America.

#northamerica #classclash #lesbian #love #noncismaledirector #internalisedphobias

film, hvor hun i rollen som Sarah Barton går fra at være

age historie bliver en åbenbaring af sex og stoffer forløst i et visuelt indtagende univers. EN Fans of the TV series ‘Glee’ will be delighted to see Dianna Agron from the series develop in this soft-erotic film where, in the role of Sarah Barton, she goes from naive country girl to stripper. Sarah lives in a small town in Nevada without any prospects, but when the mysterious and strange woman Pepper (played by the always amazing Paz de la Huerta) comes to town, Sarah is drawn to her and leaves her boyfriend to go with Pepper, pursuing a new and better life. She gets drawn into the world of sex and drugs in this visually engaging coming-of-age story.

#lesbian #sexwork #noncismaledirector #northamerica #celebrity #identitycrisis


68

FILM

DRAGGED

HEARTLAND

DOKUMENTAR LØRDAG 1/10 KL. 21.00 WAREHOUSE9 MANDAG 3/10 KL. 21.15 CINEMATEKET

SPILLEFILM SØNDAG 2/10 KL. 20.00 EMPIRE BIO ONSDAG 5/10 KL. 19.30 EMPIRE BIO

Christopher Birk USA, 2016 101 min. English without subtitles

Maura Anderson USA, 2016 98 min. English without subtitles

Vises i Warehouse9 - se mere på s. 17 Screened at Warehouse9 - see more on p. 17

DK Drag queens har oplevet en vidunderlig genopblomstring i USA og herhjemme, hvilket blandt andet skyldes tv-showet ’RuPaul’s Drag Race’. Det program

DK Da Laurens kæreste går bort, står hun hjerteknust

repræsenterer dog kun visse typer af drags. Hvad vil det sige at være drag i dag, hvordan var det førhen og hvem er de/

ikke så meget om tingene og Lauren tvinges til at tilsidesætte sin sorg. Laurens bror dukker samtidig op med sin smarte kæreste, Carrie, i forbindelse med et nyt forretningsprojekt i byen. Pludselig bliver tingene komplicerede, da intense følelser opstår mellem Lauren og Carrie. ’Heartland’ er et velspillet indie-drama om tilgivelse og om at finde sig

vi? Dokumentaren kommer bag en herlig, spraglet flok, som samlet skaber en balstyrisk, farverig mosaik af queens fra nu - og dengang. Nyd arkivmateriale med pionererne Divine, Doris Fish og RuPaul, og følg Bob The Drag Queen og mange flere heltinder, når de navigerer sig gennem sjove shows og stadigt eksisterende fordomme. EN Drag Queens have experienced a wonderful revival in the United States and Denmark, partly thanks to the TV show ‘RuPaul’s Drag Race’. The programme represents only certain types of drags, however. What does it mean to do drag today, how was it in the past, and who are they/we? The documentary follows a glorious motley bunch that together create an obstreperous and colourful mosaic of queens from now and then. Enjoy archive material from figures such as Divine, Doris Fish, and RuPaul, and follow Bob The Drag Queen and many more heroines as they navigate their way through fun shows and persisting, tiresome stereotypes.

#northamerica #celebrity #gender #historical #portrait #queer

tilbage uden job og bolig. Hun flytter hjem til sin mor i en lille, konservativ og religiøs by i Oklahoma. Her taler man

selv. EN When Lauren’s partner passes away, she’s left heartbroken, jobless, and without a home. She moves back in with her mother in a small conservative and religious town in Oklahoma. This is no place for discussing feelings, so Lauren is forced to put grief aside. Lauren’s brother shows up with his girlfriend Carrie to explore a new business venture. Suddenly things get a bit complicated as intense urges arise between Lauren and Carrie. Heartland is a well-acted indie-drama about forgiveness and finding yourself.

#audienceaward #bisexual #lesbian #sex #northamerica #noncismaledirector


69

HENRY GAMBLE’S BIRTHDAY PARTY SPILLEFILM SØNDAG 2/10 KL. 21.30 CINEMATEKET FREDAG 7/10 KL. 17.15 EMPIRE BIO

Stephone Cone USA, 2015 87 min. English without subtitles

DK Hvad der umiddelbart ligner en coming-of-age film om en ung fyr og hans vanskeligheder med at anerkende sin egen seksualitet i et radikalt kristent miljø viser sig at være mere flertydig og mystisk. Rammen er hovedpersonen Henry Gambles 17-års fødselsdagsfest, hvor vi straks bliver præsenteret for flere lag og historier. Historier om at være akavet teenager, og historier om den skade religion kan forårsag for unge bøsser. Drømmende undervandssekvenser understøtter et roligt tempo, som dog hurtigt bygger op til uundgåelige konfrontationer. Her er stof til både underholdning og eftertanke.

#northamerica #gay #homophobia #religion #youth #audienceaward

EN What first appears to be a film about a young man coming to terms with his sexuality within the context of a heavily Christian family soon turns out to be much more layered and mysterious. Filled with intertwining stories all explored at the protagonist’s 17th birthday party, this film perfectly recreates teenage awkwardness, while also looking at the damage religion can do to young gay men. With dreamy underwater sequences and some scenes that can be hard to watch, this film manages to be both slow moving and fast paced at the same time, and will leave you thoughtful and wanting more.


70

FILM

STRIKE A POSE

TAEKWONDO

DOKUMENTAR TIRSDAG 4/10 KL. 20.00 EMPIRE BIO FREDAG 7/10 KL. 19.45 EMPIRE BIO

SPILLEFILM LØRDAG 1/10 KL. 19.45 EMPIRE BIO LØRDAG 8/10 KL. 19.15 CINEMATEKET

Ester Gould & Reijer Zwaan The Netherlands/Belgium, 2016 83 min. English without subtitles

Marco Berger & Martin Farina Argentina, 2016 105 min. Spanish with English subtitles

Q&A med instruktør Reijer Zwaan 7/10. BENT-prisen 4/10 . Q&A with director Reijer Zwaan 7/10. BENT Award 4/10.

DK Det er 1990 og Madonna vælter alverdens scener med sin Blonde Ambition Tour. Den legendariske tid blev udødeliggjort på godt og ondt med dokumentaren ’In

DK Germán bliver inviteret af træningsvennen Fernando

Bed With Madonna’, som gav et dramatisk og skelsættende indblik i livet bag scenen. I ’Strike A Pose’ er vi tilbage for

fra virkeligheden går de kønne mænd (halv) nøgne og afslappede rundt og nyder hinandens selskab, slikker sol, leger i poolen, ryger pot og drikker. Germán har dog en præference, som Fernando ignorerer. De to kommer så tæt på hinanden, at begrebet bromance redefineres, mens filmens stille tempo får os til at skrige på forløsning, gør

at høre mere om retssagerne, danserne og deres minder om, hvad der egentlig skete på touren. Dette er det rørende gensyn mellem Stea, Camacho og de andre, der ikke har set hinanden i årevis og endelig får talt ud. Nu er tiden kommet til at vogue hele vejen tilbage, tørre øjnene og posere en sidste gang. EN Det er 1990 og Madonna vælter alverdens scener med sin Blonde Ambition Tour. Den legendariske tid blev udødeliggjort på godt og ondt med dokumentaren ’In Bed With Madonna’, som gav et dramatisk og skelsættende indblik i livet bag scenen. I ’Strike A Pose’ er vi tilbage for at høre mere om retssagerne, danserne og deres minder om, hvad der egentlig skete på touren. Dette er det rørende gensyn mellem Stea, Camacho og de andre, der ikke har set hinanden i årevis og endelig får talt ud. Nu er tiden kommet til at vogue hele vejen tilbage, tørre øjnene og posere en sidste gang.

#noncismaledirector #audienceaward #northamerica #celebrity #gay #historical

til at holde ferie med syv andre tilsyneladende heterofyre i et kæmpe sommerhus uden for Buenos Aires. Afskåret

kameraets bøssede blik det ikke nemmere. MIX-darlingen Marco Berger har her i ’Taekwondo’ skabt en pirrende perle! EN Germán is invited on holiday by his training friend Fernando, along with seven other apparently straight men, to a huge cottage outside Buenos Aires. Cut off from reality, the men spend their time half naked and lying around, enjoying each others’ company, soaking up the sun, playing in the pool, smoking pot, and drinking. Though Fernando ignores Germán’s orientation, their closeness redefines the term ‘bromance’. The film’s suspenseful pace makes us want to scream and the camera’s camp view doesn’t make it any easier. MIX darling Marco Berger has created a tantalising gem!

#latinamerica #friendship #gay #visuallystunning


71

WOMEN HE’S UNDERESSED

WOMEN WHO KILL

DOKUMENTAR LØRDAG 1/10 KL. 16.30 CINEMATEKET LØRDAG 8/10 KL. 17.00 CINEMATEKET

SPILLEFILM TORSDAG 6/10 KL. 20.00 EMPIRE BIO LØRDAG 8/10 KL. 17.30 EMPIRE BIO

Gillian Armstrong Australia, 2015 95 min. English without subtitles

Ingrid Jungermann USA, 2016 93 min. English without subtitles

Filmen vises i samarbejde med CPH Fashion Film Co-presented with CPH Fashion Film

DK Han var en af de allerstørste kostumedesignere, han arbejdede på over 300 film med alle de store divaer - inklusive Marilyn Monroe, Bette Davis og Katharine Hepburn.

DK Brooklyn eks-parret Morgan og Jean er værter

Men hvem var han? Manden hed Orry-Kelly. Han sejlede fra hjemlandet Australien til New York for oprindeligt at

seriemoder?” Deres fascination af kvinder, som dræber, får imidlertid en helt ny betydning, da Morgan falder pladask for den mystiske Simone, som måske/måske ikke selv bærer rundt på en morbid fortid. I takt med at mysteriet omkring Simone oprulles, stiger spændingsniveauet i den romantiske komedie. En komedie, der både tilbyder

blive skuespiller. Hans sande talent var dog det skønneste, mest flamboyante og idérige kostume- og tekstildesign, Hollywood nogensinde havde set. Det sikrede ham tre Oscars. Dog forblev han i skabet, som de fleste andre i og omkring 30’ernes - 60’ernes USA. Oplev vilde rober og blandt andet Jane Fonda og Angela Lansbury fortælle om dette unikum af en designer. EN He is one of the all-time greatest costume designers and has worked on over 300 films with all the great divas, including Marilyn Monroe, Bette Davis, and Katherine Hepburn, but who was he? Orry-Kelly originally sailed from his home in Australia to New York to become an actor. His true talent was the most beautiful, flamboyant, and original costume and textile design Hollywood had ever seen, earning him three Oscars, no less. However, like many those days, he remained in the closet. Experience the wild gowns as figures like Jane Fonda and Angela Lansbury tell all about this unique designer!

#northamerica #celebrity #gay #historical #homophobia #portrait

på podcasten ’Women Who Kill’. En podcast hvor de diskuterer emner som: “Hvem er den lækreste kvindelige

fængslende thrills og et satirisk portræt af en gruppe New Yorker-lesbiskes forsøg på at finde mening i moderne parforhold. EN Brooklyn ex-couple Morgan and Jean host the titular podcast ‘Women Who Kill’. A podcast where they discuss topics such as ”Who is the hottest female serial killer?” However, their fascination with murderous women gains an entirely new meaning when Morgan falls head over heels for the mysterious Simone, who may or may not carry a morbid past herself. The level of suspense rises as the mystery around Simone unfolds. ‘Women Who Kill’ is an indie comedy that offers both captivating thrills and a sharp satirical portrait of a group of New York lesbians’ search for meaning in modern day relationships.

#northamerica #celebrity #lesbian #wtf #noncismaledirector


72

FILM

HVIS DU VIL DEBATTERE / IF YOU WANT TO DEBATE DK Det er bedre at diskutere et spørgsmål uden at afgøre det, end at afgøre et spørgsmål uden at diskutere det. Så er det sagt. Hvis du er typen, som elsker at lære nye ting, diskutere andre menneskers meninger og se interessante film, der skubber til dine tanker, så er denne samling af film perfekt til dig. To spillefilm, et kortfilmsprogram og ni dokumentarfilm vil få dig til at overveje, hvad det vil sige at være LGBTQI rundt omkring på jorden, og starte debatter i og uden for biografen. EN “It is better to debate a question without settling it than it is to settle a question without debating it.” Isn’t that so? If you love to learn new things, discuss other people’s points of view, and watch interesting films that move your thoughts and spirit, this category is perfect for you. Two feature films, one short film program and nine documentaries will make you think about what it means to be part of the LGBTQI community all over the world, and start debates inside and outside the theatre.


73

ARIANNA

INSIDE THE CHINESE CLOSET

SPILLEFILM MANDAG 3/10 KL. 19.15 CINEMATEKET FREDAG 7/10 KL. 17.00 CINEMATAKET

DOKUMENTAR TORSDAG 6/10 KL. 19.00 CINEMATEKET SØNDAG 9/10 KL. 20.30 CINEMATEKET

Carlo Lavagna Italy, 2015 84 min. Italian with English subtitles

Vises i samarbejde med CPH PIX Co-presented with CPH PIX

Sophia Luvara The Netherlands/China, 2015 72 min. Mandarin Chinese with English subtitles

Vises i samarbejde med CPH:DOX Co-presented with CPH:DOX

DK Arianna fremmedgøres fra sig selv, da hun vender tilbage til sin barndomsby med sine forældre. Hun er fyldt 20 år, men har endnu ikke fået sin menstruation.

DK Andy søger efter en lesbisk kone på ægteskabsmarkeder.

Forældrene ignorerer datterens bekymringer, da hun nævner gynækologen - en ven af familien. I et brev,

for at tilfredsstille deres forældres ønske om et barnebarn, og for at undgå at bringe skam over familien ved ikke at leve en stereotyp heteroseksuel livstil. Andys og Cherrys historie er på ingen måde unik. Millioner af Kinas LGBTbefolkning lever stadig i skabet, bange for at springe ud i frygt for at familien slår hånden af dem. Gennem intime

tilfældige kommentarer og en række ubesvarede spørgsmål om hendes krop tændes Ariannas interesse. I søgen på selvforståelse ledes Arianna ud i seksuelle eksperimenter og et sundhedssystem med rigide idéer om køn. Dette er et poetisk portræt af et ungt menneskes møde med stigmaer, patologiseringer, skam og at være intersex. EN Arianna’s sense of being out of place boils over when she and her parents return to her childhood town. Arianna’s concerns about her gynaecologist, a family friend, and not yet having had her period at age twenty are met with vague dismissal by her parents. Searching for self-understanding leads to sexual experimentation and she meets a medical system full of rigid ideas about male and female. This poetic film protrays a young person navigating stigmas, medical pathologisation, and familial shame entwined with being intersex.

#europe #family #gender #youth #liliaward

Cherry har allerede giftet sig med en bøsse og overvejer nu at få et barn. Begge sidestiller de deres egne livsdrømme,

indblik og absurde realiter, får vi beskrevet de udfordringer som verdens største nationale LGBT-befolkning har. EN Andy is searching for a lesbian wife on underground marriage markets. Cherry has already married a gay guy and is now considering having a baby. Both set aside their own life dreams to satisfy their parents’ desires for a grandchild. They try to not bring shame on the family by living a nonheterosexual lifestyle. Andy and Cherry’s story is by no means unique. Millions of China’s LGBT people still live in the closet, afraid to come out in fear of total rejection by family and society. Through intimate insights and absurd realities, we get a closer look into some of the challenges faced by the world’s largest national LGBT population.

#homophobia #noncismaledirector #asia #comingout #family #hardships


74

FILM

IRRAWADDY MON AMOUR

SCRUM

DOKUMENTAR ONSDAG 5/10 KL. 19.30 CINEMATEKET

DOKUMENTAR LØRDAG 1/10 KL. 15.00 CINEMATEKET TIRSDAG 4/10 KL. 17.15 EMPIRE BIO

Nicola Grignani, Valeria Testagrossa & Andrea Zambelli Italy, 2015 58 min. Burmese with English subtitles

Poppy Stockwell Australia, 2015 55 min. English without subtitles

DK Mens Soe Ko sælger vandmeloner i gaderne ved Irrawadyfloden, drømmer han om at gifte sig med Saing Ko, en ung fyr fra en anden landsby. Men ægteskab mellem to

DK Smurt i mudder, med blod drivende fra øjenbrynet

mænd er ulovlig i det militært styrede Myanmar, så et lille, men stærkt fællesskab i landsbyen, bestående af shamaner

the Bingham Cup, 2014. Det er en kamp om at bevise sammenholdets styrke, en kamp om at affeje fordommene om sport og homoseksualitet. Gennem et intimt og rørende portræt af fire af spillerne viser denne visuelt smukke dokumentarfilm vigtigheden i et accepterende fællesskab, hvor en venskabelig og kærlig berøring, her demonstreret

såvel som make-up artister, hjælper Soe Ko med at realisere sin drøm. Filmen følger de hemmelige forberedelser til brylluppet, der i sin spektakulære udførelse skal statuere den smukke og ihærdige kærlighed, der trodser al modstand. For som det formuleres i filmen: ”Vores kærlighed er som Irrawaddyfloden. Den stopper aldrig med at strømme.” EN While Soe Ko sells watermelon in the streets by the Irrawaddy river, he dreams of marrying Saing Ko, a young man from another village. But marriage between two men is illegal in the military regime of Myanmar, so a small but strong community consisting of shamans and beauticians helps Soe Ko make his wish come true. The film follows the secret preparations for a wedding that, in its spectacular execution, will declare a beautiful and determined love that knows no boundaries. As expressed in the film, “Our love is like the Irrawaddy River. It never stops flowing.”

#asia #gay #hardships #POC #religion #noncismaledirector

Den australske ambassade inviterer på en drink til Pan Idræts receptionen 1/10 i MIX loungen The Australian Embassy invites you for light refreshments at the Pan Idræt Reception in the MIX Lounge 1/10

og med et dedikeret blik i øjnene forbereder spillerne på rugbyholdet Sydney Convicts sig til at kæmpe i

med berøringssportens knoglebrækkende kraft, kan flytte bjerge. EN Covered in mud with blood dripping from the eyebrow and with a dedicated gaze, the players of the rugby team Sydney Convicts are preparing to fight for the Bingham Cup, 2014. It’s a fight to prove the strength of team spirit, and to dismiss prejudices around sports and homosexuality. Through an intimate and moving portrait of four of the players, this visually stimulating documentary shows the importance of an accepting community, where a friendly and loving touch – demonstrated here by the tactile sport’s bone breaking force – can move mountains.

#europe #gender #identitycrisis #liliaward #youth #noncismaledirector


75

MAJOR! DOKUMENTAR SØNDAG 9/10 KL. 17.00 CINEMATEKET

Annalise Ophelian USA, 2015 95 min. English without subtitles

DK ”I’m still fucking here”. Gennem 60’ernes New York, The Stonewall Riot, 80’ernes AIDS-epidemi og frem til i dag har Miss Major Griffen-Gracy været en af de vigtigste figurer og rettighedsforkæmpere blandt sorte transkønnede i USA. Motiveret af personlige erfaringer kæmper hun i dag, i en alder af 75 år, for rettigheder og tilbyder juridisk hjælp til den disproportionerede store mængde sorte transkønnede i fængsel. ‘MAJOR!’ er en ufattelig rørende dokumentar, der gennem et intimt portræt af en kvindes liv og hendes miljø, giver et nyt, sort og transkønnet perspektiv på en ellers velkendt LGBT-historie.

#northamerica #POC #political #portrait #T #noncismaledirector

EN ”I’m still fucking here.” Throughout a 1960s New York, the Stonewall Riots, the 80s AIDS epidemic, and right up until today, Miss Major Griffen-Gracy has been one of the most important figures and civil rights activists among black transgender people in the USA. Motivated by personal experiences, she offers legal advice for the disproportionate amount of black transgender people who are incarcerated. ‘MAJOR!’ is an incredibly moving documentary that, through an intimate portrayal of a woman’s life and her community, offers a new, black, and transgender perspective in an otherwise well-known LGBT history.


76

FILM

SOUTHWEST OF SALEM: PRIDE DENIED THE STORY OF THE SAN ANTONIO FOUR DOKUMENTAR MANDAG 3/10 KL. 17.30 EMPIRE BIO TORSDAG 6/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

DOKUMENTAR SØNDAG 2/10 KL. 15.00 CINEMATEKET TORSDAG 6/10 KL. 17.15 CINEMATEKET

Deborah Esquenazi USA, 2016 91 min. English without subtitles

Kami Chisholm USA, 2016 22 min. English without subtitles

DK I kølvandet på true crime-beretninger, såsom ‘Making a Murderer’ og ‘Paradise Lost’, følger her historien om et himmelråbende justitsmord på fire latinamerikanske

DK Den første pride var et oprør mod politiet anført af

lesbiske, der i 1994 fejlagtigt blev anklaget for at have seksuelt misbrugt to mindreårige piger i San Antonio,

sponsoraftaler og en lukrativ markedsføring som global lighedsfest. Pridens kerne er blevet en hjertesagskamp mellem bøsser og lesbiske, der ønsker samme rettigheder og privilegier som heteroseksuelle, og queers, der kæmper for demonteringen af samfundets iboende strukturelle uligheder. ‘Pride Denied’ er en undersøgelse

Texas. Som ofre for den homofobiske sexpanik, der hærgede USA i 1980’erne og 1990’erne, har de fire anklagede kvinder stået årelange prøvelser igennem, men det til trods har de aldrig vendt hinanden ryggen. Deres sammenhold er noget af det, som denne stærke dokumentar stiller skarpt på. EN Following the popularity of real life crime stories like ‘Making a Murderer’ and ‘Paradise Lost’, comes the story of four Latin American lesbians, whose lives have been devastated by an atrocious miscarriage of justice. In 1994, they were falsely accused of having sexually abused two young girls in San Antonio, Texas. As victims of the connecting of homosexuality and satanic rituals in a ‘sex panic’ that ravaged the United States in the 1980s and 1990s, the four women stood strong throughout their ordeal, never turning on each other - and their solidarity is one of the key elements this powerful documentary focuses on.

#POC #portrait #audienceaward #northamerica #homophobia #lesbian

Paneldebat 2/10 ‘Pinkwashing, homonationalisme og fremtidens LGBTQ politik’ Panel discussion 2/10 on ‘Pinkwashing, Homonationalism, and the Future of LGBTQ Politics’

transkønnede kvinder of colour. 45 år senere afholder Toronto ‘World Pride’ - en begivenhed, der svømmer i

af disse problematikker samt elementer af israelsk homonationalisme, det hvide ‘overherredømme’ og hvad, der konstituerer en familie. EN The first Pride was a riot, led by transgender women of colour against the police. 45 years on, Toronto hosted ‘World Pride’ – an event dripping with corporate sponsorship and marketed as a global equality celebration. Pride is at the heart of disagreements between those who fight for gays and lesbians to enjoy heterosexuals’ rights and privileges, and queers dismantling the inequalities intrinsic to our societies. ‘Pride Denied’ explores issues as diverse as Israeli homonationalism (promoting an image of gay friendliness in order to obscure human rights violations), white supremacy, and what constitutes a family. #northamerica #intellectual #political #queer #liliaward #noncismaledirector


77

THE SAME DIFFERENCE

THIRD PERSON

DOKUMENTAR TIRSDAG 4/10 KL. 21.00 CINEMATEKET LØRDAG 8/10 KL. 19.00 CINEMATEKET

DOKUMENTAR TORSDAG 6/10 KL. 17.15 CINEMATEKET

Nneka Onuorah USA, 2015 78 min. English without subtitles

(GUF SHLISHI)

Vises i samarbejde med CPH:DOX Co-presented with CPH:DOX

Sharon Luzon Israel, 2015 57 min. Hebrew/Arabic/Spanish with English subtitles

Instruktøren kommer til Q&A efter visning Q&A with the director after the screening

DK Filmen giver et fascinerende indblik, i en verden med skarpt definerede kønsroller, i New Yorks sorte lesbiske miljø, hvor betydning af etiketter som ‘ag’, ‘femme’ og ‘stud’

DK Suzan finder ud af, hun er intersex, da hun i en alder

ikke er til forhandling. Vi møder både dem, som udfordrer grænserne og kæmper for at blive accepteret, samt dem som

har ønsket at holde dette hemmeligt. I sin søgen på mere information, opretter Suzan den første gruppe for intersexpersoner i Israel på Facebook. Suzan møder herigennem Ofer, der er vokset op som intersex. Samtidig bliver Suzan en del af et politisk fællesskab, som sammen kæmper for rettigheder og ændrede lovgivning. EN Suzan discovers

ubehændigt opretholder de uskrevne og hårde regler, så de med sikkerhed bliver fulgt til punkt og prikke. Gennem interviews med velkendte figurer, som Snoop Pearson og AzMarie Livingston, får vi et indblik i et fællesskab, som slås med internaliseret homofobi og sexisme for at kunne acceptere sig selv. EN A fascinating glimpse into the world of the strictly defined gender roles of New York’s black lesbian scene. With non-negotiable labels like ‘ag’, ‘femme’, and ‘stud’, we see the struggles of those who push the boundaries of identity slightly too much for acceptance, as well as those who aggressively uphold the unwritten but rigorous rules, and make sure each is followed to the letter. With interviews from well-known figures like Snoop

af 35 år begynder at grave i sine tidlige lægejournaler. Samtidigt bliver det klart for Suzan, at hendes familie

she’s intersex at the age of 35 when she starts digging into her medical history, and it becomes clear to her that her family has kept it all a secret. In her quest for information, Suzan creates the first Facebook group for intersex persons in Israel, through which she meets Ofer, who has been raised as intersex. Suzan becomes part of a political community, fighting together for its rights and legal recognition.

Pearson and AzMarie Livingston, we see a community struggling to get past internalised homophobia and sexism to be able to accept itself.

#POC #portrait #noncismaledirector #northamerica #internalisedphobias #lesbian

#middleeast #noncismaledirector #friendship #comingout #gender #identitycrisis


78

FILM

WE ARE ONE LØRDAG D. 8/10 KL. 16.45 CINEMATEKET SATURDAY 8/10 AT 16.45 CINEMATEKET DK Over hele verden kæmper LGBTQI-personer for deres rettigheder. Vi står sammen om det. Dette kortfilmsprogram tager dig på en jordomrejse og viser, hvordan LGBTQI-personer i forskellige lande lider under og kæmper mod diskrimination og fordomme. Filmene viser liv, der leves med styrke, værdighed og hovedet holdt højt. EN Globally, LGBTQI people struggle for their rights. We are united in this fight. This short film programme offers a window into how LGBTQI people and movements around the world stand up to discrimination and prejudice. It is with strength and dignity that the LGBTQI community lives and keeps its head held high. #fighter #africa #hardships #homophobia #POC #religion #liliaward

THE CULPRIT MICHAEL RITTMANNSBERGER Germany 2015, 3 min. Arabic with English subtitles

DK I mange lande er det stadig en strafbar forbrydelse at være LGBTQI-person, og dødsstraf er en smertefuld realitet. EN It is still a punishable crime to be an LGBTQI person in many countries, and the death penalty is a painful reality.

BEING UNBOUND ANNA WISTREICH UK/Denmark 2015, 21 min. English/Swahili with English subtitles

DK Hvordan er det at være trans i Tanzania? Denne dokumentar undersøger transpersoners liv i det afrikanske land. EN What is it like to be a trans person like in Tanzania? This documentary explores the lives of trans people in the African country.

POSHIDA: HIDDEN LGBT PAKISTAN FAIZAN FIAZ Pakistan/UK 2016, 25 min. English/Urdu with English subtitles

DK I Pakistan er det ifølge loven muligt at være et tredje køn. Queerpersoner deler deres historier om livet i landet med daglige triumfer og udfordringer. EN ‘Third gender’ people are now legally recognised in Pakistan. Queer people share their daily triumphs and challenges.

MUKWANO CECILIE MCNAIR Denmark 2016, 20 min. English/Danish with English subtitles

DK At være LGBTQI-person i det danske asylsystem er ikke let, hvilket denne korte film smukt beskriver. EN Navigating the Danish asylum system as an LGBTQI person is not easy, and this short feature film describes it beautifully.


79

WHILE YOU WEREN’T LOOKING

XENIA - EN VOGNMANDS BEKENDELSER

SPILLEFILM ONSDAG 5/10 KL. 12.00 EMPIRE BIO FREDAG 7/10 KL. 17.30 EMPIRE BIO

DOKUMENTAR ONSDAG 5/10 KL. 17.00 CINEMATEKET

Catherine Stewart South Africa, 2015 76 min. English/Xhosa/Afrikaans with English subtitles

Babybio i Empire 5/10 kl. 12.00 Babybio in Empire Bio 5/10 at 12.00

Iben Haahr Andersen Denmark, 2016 56 min. Danish without subtitles

Q&A med producer, instruktør og hovedperson Xenia Q&A with the producer, director and Xenia

DK I Cape Town bor to mødre fra den højere, privilegerede middelklasse, Dez og Terri, med deres adopterede datter Asanda. Der er utroskab i luften hos mor og mor, og Asandas

DK For enden af en grusvej, langt ude på landet i

verden af pæne kjoler og dyre kameraer skifter brat filter, da hun møder og falder for tomboyen Shado. Ghettoen, som

menneskealder, udadtil, som mand, forud for beslutningen om at leve resten af livet som kvinde. I løbet af de sidste 20 år har Xenia arbejdet som sexarbejder og modtaget kunder i sit hjem og forskellige steder rundt omkring i København. Filmen giver et kærligt indblik i Xenias tilværelse, der har været præget af både op- og nedture, og belyser herved

Shado kommer fra, er den sydafrikanske, socialrealistiske flipside, hvor man skal klæde sig som en dreng for sin egen sikkerheds skyld. Filmen portrætterer fire indbyggere i et land i heftig forandring, og deres forsøg på at klare sig i forhold til kærlighed, klasser, race, troskab, seksualitet og tilhørsforhold. EN A portrait of the lives of four people, each navigating different landscapes of love, class, race, fidelity, sexuality, and belonging. Set around a wealthy family in Cape Town consisting of two mothers, Dez and Terri, both experiencing unfaithfulness from different sides of the coin, and their adopted daughter, Asanda, we see the world through eyes of privilege. Until we meet Shado, a tomboy from the township who catches Asanda’s attention and pulls her out of a life of bespoke dresses and expensive cameras, and into the dangerous world of dressing as a boy for your own safety.

#africa #classclash #family #generationgap #POC #queer

Danmark, bor Xenia sammen sin schæferhund. Xenia er 70 år, forhenværende vognmand, og har tilbragt en halv

universelle tematikker såsom vrede, begær, lykke, køn og seksualitet. EN At the end of a dirt track deep in the Danish countryside, Xenia lives with her German Sheppard. Xenia is 70 years old, a former truck driver and has spent half a lifetime living as a man, before deciding to spend the rest of it living as a woman. For the last 20 years, Xenia has worked as a sex worker, receiving customers both in her home and around different places in Copenhagen. The film gives a loving account of Xenia’s life, reflecting bigger universal themes such as anger, desire, happiness, gender, and sexuality.

#sexwork #T #noncismaledirector #europe #portrait #senior


81

PRACTICAL INFORMATION


82

Kom på gratis rygestopkursus for LGBT’er hos AIDS-Fondet i København. SMS ”RøgfriLGBT” til 1231* eller ring til Stoplinien på 8031 3131 www.aidsfondet.dk/rygestop

Vesterbro Drag Udlejningsservice

WE DON’T JUST DRAG

WE DRAG BETTER Book Now www.vesterbrodragudlejningsservice.dk


83

PRAKTISK INFO / PRACTICAL INFO DK

EN

BILLETTER Billetter koster 85 DKK, med mindre andet er anført i programmet. De bestilles eller købes på normal vis i biograferne, på biografernes hjemmesider eller på kino.dk. Vær opmærksom på biografernes gebyr ved onlinebestillinger. | Vi har studie- og seniorrabat ved forevisning afet gyldigt studiekort/ID er billetprisen 75 DKK. | Medlemmer af Cinemateket kan se film i Cinemateket for 75 DKK. | Billetter med rabat kan kun betales i biografen. | Klippekort til seks film koster 425 DKK. Klippekortet kan købes og benyttes i både Cinemateket og Empire Bio. Klippekort kan ikke bruges til visninger med forhøjet billetpris og ubrugte klip refunderes ikke. Klippekortet kan deles af flere. | Billetsalget starter fredag d.16/9, og billetterne skal afhentes inden d.27/9 kl. 22:00, ellers frigives de på ny. Herefter skal billetterne afhentes senest 45 minutter før forestillingen. | Der er ofte uafhentede billetter på dagen.

TICKETS Tickets cost 85 DKK unless otherwise specified in the program. They can be ordered or purchased at the cinemas, on the specific cinema homepage, or through kino.dk. Please note that additional fees may apply for online reservations. | Seniors (65+) and students can purchase discounted tickets for 75 DKK available by showing a valid ID / Student ID. | Members of Cinemateket can see our films there for 75 DKK. | Tickets with reduced prices can only be purchased in the cinema, not online. | A clip card for six films costs 425 DKK. The card can be purchased and used in both Cinemateket and Empire Bio. The clip card cannot be used for screenings with special fees and unused clips are non-refundable, butyou can use the clips among multiple people. | Ticket sale starts Friday 16/9, and tickets must be collected before 27/9. | At 22.00 on the 27th, uncollected tickets willbe released, after which any reserved tickets must be collected no later than 45 minutes before each individual screening. | There are often uncollected tickets on the day.

ÆNDRINGER OG AFLYSNINGER Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og aflysninger i programmet. En sjælden gang sker det, at vi må aflyse film pga. tekniske problemer, og det kan ske, at filmkopien ikke er kommet frem i tide. Ændringer vil blive annonceret på mixcph.dk ADGANG Cinemateket og Empire Bio har niveaufri adgang. Som oftest er der kun en eller to kørestolspladser i hver sal, derfor er det nødvendigt telefonisk at booke billet i god tid. UNDERTEKSTER Vi bestræber os på at skaffe filmprint med undertekster, men da filmene ofte er helt nye, er det ikke altid muligt. FESTIVALCENTRUM MIX har festivalcentrum i Cinemateket i Gothersgade. MIX vil væreat finde i Cinemateket fra 30/9 til 9/10 fra kl. 16.00 - 21.45 i hverdage og kl. 13.30 - 21.45 i weekender (8/10 kun til kl. 16.45). I Cinematekets underetage finder du MIX Loungen. Læs mere på s. 16.

CHANGES AND CANCELLATIONS We are subject to printing errors, changes, and cancellations in the programme. Very rarely, we have to cancel a screening due to technical problems or because we have not yet received the film from the distributor. We work to minimise inconveniences and offer alternative solutions. Any changes will be announced on mixcph.dk. WHEELCHAIR ACCESS Cinemateket and Empire Bio both have wheelchair access. However, seating is often limited and must be booked by phone in advance. SUBTITLES We try our best to find subtitled films, but as they are often brand new this is not always possible. FESTIVAL CENTRE MIX is based in Cinemateket on Gothersgade. You can find us in Cinemateket from 30/9 – 9/10 from 16.00 – 21.45 on weekdays, and 13.30 – 21.45 on weekends (only until 16.45 on 8/10). Downstairs in Cinemateket you will find the MIX Lounge. To read more about the MIX LOUNGE see p. 16.


84

PRACTICAL INFORMATION

PROGRAMOVERSIGT / FILM SCREENINGS FREDAG

19.00

30 SEP

19.15

TRANSIT HAVANA

DON’T CALL ME SON 82 min. Cinemateket

LØRDAG

01 OKT

19.30

SUITED HEARTLAND

21.00

I PROMISE YOU ANARCHY

SCRUM 55 min. Cinemateket

16.30

21.30

WOMEN HE’S UNDRESSED

HENRY GAMBLE’S BIRTHDAY PARTY 87 min. Cinemateket

THIS IS HOW WE DO IT 83 min. Cinemateket

17.15

SCRUM 55 min. Empire Bio

98 min. Empire Bio

88 min. Cinemateket 15.00

17.15

77 min. Empire Bio 20.00

PACKED IN A TRUNK 77 min. Cinemateket

JONATHAN 99 min. Cinemateket

19.30

17.15

86 min. Cinemateket

17.30

FINDING PHONG 92 min. Empire Bio

19.00

REEL IN THE CLOSET 70 min. Cinemateket

19.15

GIRLS LOST 106 min. Cinemateket

99 min. Cinemateket 16.45

20.00

WEST NORTH WEST

STRIKE A POSE 83 min. Empire Bio

125 min. Cinemateket 19.00

MANDAG

REEL IN THE CLOSET

03 OKT

70 min.Cinemateket 19.15

SUMMERTIME 105 min. Cinemateket

19.45

TAEKWONDO THREE GENERATIONS 87 min. Empire Bio

20.45

BARE 90min. Cinemateket

21.00

DRAGGED 104 min. Warehouse9

21.30

17.15 17.15

02 OKT

19.15

92 min. Cinemateket

ONSDAG

BARASH

05 OKT

SOUTHWEST OF SALEM DANISH DELIGHTS

14.30

I, OLGA HEPNAROVA 105 min. Cinemateket

15.00

PRIDE DENIED 61 min. Cinemateket

16.30

16.45

19.45

FURSONAS 81 min. Empire Bio

21.15 21.30

SISTERS OF THE PLAGUE 74 min. Cinemateket

DON’T LOOK AT ME THAT WAY

TIRSDAG

THE ALTERNATIVE MIX

04 OKT

85 min. Empire Bio

WHILE YOU WEREN’T LOOKING 76 min. Empire Bio

17.00

XENIA 56 min. Cinemateket

17.15

FINDING PHONG 92 min. Cinemateket

17.15

CHECK IT 90 min. Cinemateket

19.00

WHERE THERE IS SHADE 105 min. Cinemateket

19.30

HEARTLAND 98 min. Empire Bio

19.30

IRRAWADDY MON AMOUR 58 min. Cinemateket

88 min. Cinemateket

AWOL

12.00

DRAGGED 104 min. Cinemateket

81 min. Cinemateket 17.30

TOMCAT 114 min. Empire Bio

SUMMER 89 min. Cinemateket

ARIANNA 84 min. Cinemateket

19.30 12.30

107 min. Cinemateket

91 min. Empire Bio 19.00

THANATOS, DRUNK

LOEV

86 min. Cinemateket

SØNDAG

21.30

81 min. Empire Bio 17.30

WEST NORTH WEST 125 min. Cinemateket

84 min. Cinemateket

PARIS 05:59 97 min. Cinemateket

THREE TO INFINITY: BEYOND TWO GENDERS

THE SAME DIFFERENCE 78 min. Cinemateket

21.00 17.00

105 min. Empire Bio 20.00

21.00

17.00

CLOSET MONSTER 90 min. Cinemateket

20.00

THREE GENERATIONS 87 min. Empire Bio

19.30

ELLA MAILLART – DOUBLE JOURNEY + FORFILM 71 min. Cinemateket


85

20.45

I, OLGA HEPNAROVA

17.30

105 min. Cinemateket 21.30

THE PEARL 97 min. Cinemateket

21.30

SPA NIGHT 93 min. Cinemateket

TORSDAG

17.45

17.15

19.00

19.15

17.15

20.00 20.00

THIRD PERSON

JONATHAN

21.00 21.15

OUR LIVES

SISTERS OF THE PLAGUE

SUMMERTIME FEMINISTISK EROTIK

89 min. Cinemateket 15.00 17.00

14.00

14.15

17.00

16.45

17.30

17.15

17.00 17.00

17.30

19.00

19.15

19.00

CHECK IT

88 min. Cinemateket 17.15

HENRY GAMBLE’S BIRTHDAY PARTY 87 min. Empire Bio

ELLA MAILLART – DOUBLE JOURNEY + FORFILM

87 min. Cinemateket

20.00 20.30

WE ARE ONE

WOMEN HE’S UNDRESSED

BARASH 81 min. Empire Bio

GIRLS LOST

CLOSET MONSTER

DEPARTURE 109 min. Cinemateket

INSIDE THE CHINESE CLOSET 72 min. Cinemateket

21.00

SPA NIGHT 93 min. Cinemateket

21.00

FURSONAS 81 min. Cinemateket

WOMEN WHO KILL

TIRSDAG

91 min. Empire Bio

ARIANNA

DON’T LOOK AT ME THAT WAY

JE NE SUIS PAS FEMINIST, MAIS...

99 min. Cinemateket

11 OKT

THE SAME DIFFERENCE 78 min. Cinemateket

90 min. Cinemateket 17.15

REAL BOY 74 min. Empire Bio

74 min. Cinemateket

17.30 84 min. Cinemateket

YOU’LL NEVER BE ALONE 81 min. Cinemateket

GENDERNAUTS: A JOURNEY THROUGH SHIFTING IDENTITIES

106 min. Cinemateket

07 OKT 17.00

MAJOR! 91 min. Cinemateket

90 min. Empire Bio

FREDAG

AWOL 85 min. Cinemateket

THE PEARL YOU’LL NEVER BE ALONE

SUMMER

71 min. Cinemateket

TOMCAT 114 min. Cinemateket

12.30

08 OKT

WOMEN WHO KILL

74 min. Cinemateket 21.00

STRIKE A POSE

52 min. Cinemateket

91 min. Empire Bio 20.45

09 OKT

LØRDAG

INSIDE THE CHINESE CLOSET

77 min. Cinemateket 20.00

I WANT TO BREAK FREE

81 min. Cinemateket

72 min. Cinemateket 19.15

SØNDAG

SOUTHWEST OF SALEM 91 min. Cinemateket

19.00

105 min. Cinemateket

97 min. Cinemateket

99 min. Empire Bio 19.00

WHERE THERE IS SHADE

105 min. Cinemateket

61 min. Cinemateket 17.30

PARIS 05:59 97 min. Cinemateket

105 min. Empire Bio

TRANSIT HAVANA

PRIDE DENIED

21.30

83 min. Empire Bio

57 min. Cinemateket 17.15

90 min. Cinemateket

92 min. Cinemateket

YES, WE FUCK!

86 min. Cinemateket

DON’T CALL ME SON

BARE

82 min. Empire Bio

19.45 60 min. Empire Bio

21.00

76 min. Empire Bio

06 OKT 17.00

WHILE YOU WEREN’T LOOKING

19.00

SUITED

19.15

77 min. Cinemateket 19.15 20.00

Cinemateket

TAEKWONDO 105 min. Cinemateket

REAL BOY 74 min. Empire Bio

LILI VINDER: BEDSTE DOKUMENTAR

21.15

LILI VINDER: BEDSTE SPILLEFILM Cinemateket


86

PRACTICAL INFORMATION

FILMREGISTER / FILM REGISTER

A A Night In Tokoriki (p. 49) American Male (p. 43) Arianna (p. 73) AWOL (p. 67) B Balcony (p. 43) Barash (p. 37) Bare (p. 67) Be Sexual (p. 55) Being Unbound (p. 78) Breathe (p. 42) C Check It (p. 37) Closet Monster (p. 59) Coming Out (p. 49) Crazy House (p. 48) D Dániel (p. 42) Danish Delights (p. 38-39) Departure (p. 39) Destruction of Dude (p. 54) Dogfight (p. 54) Don’t Call Me Son (p. 40) Don’t Look at Me That Way (p. 50) Dragged (p. 68) E Eila (p. 38) Ella Maillart - Double Journey (p. 51) F Famous Diamonds (p. 48) Feministisk Erotik (p. 35)

Finding Phong (p. 59) For The Best (p. 48) Fursonas (p. 50) G Gabber Lover (p. 60) Gendernauts: A Journey Through Shifting Identities (p. 52) Girls Lost (p. 40) H Heartland (p. 68) Henry Gamble’s Birthday Party (p. 69) Hi, It’s Your Mother (p. 49) I I Promise You Anarchy (p. 41) I Want To Break Free (p. 42-43) I, Olga Hepnarova (p. 52) Inside the Chinese Closet (p. 73) Irrawaddy mon amour (p. 74) J Je ne suis pas feministe, mais... (p. 53) Joani: Queen Of The Paradiddle (p. 51) Jonathan (p. 61) L Last Call (p. 54) Lonely (p. 55) LOEV (p. 41) M MAJOR! (p. 75) Man (p. 49) Modus Vivendi (p. 39) Moms On Fire (p. 49)


87

Mother Knows Best (p. 42) Mr. Sugar Daddy (p. 61) Mukwano (p. 78) N No Face (p. 48) O Our Lives (p. 60-61) P Packed in a Trunk (p. 62) Paris 05:59 (p. 44) Partners (p. 60) Pink Shiver (p. 55) Poshida: Hidden LGBT Pakistan (p. 78) POZ (p. 38) Pride Denied (p. 76) Q Queen Bee Empire (p. 55) R Raniya (p. 38) Real Boy (p. 62) Reel in the Closet (p. 63) S Scrum (p. 74) Sign (p. 61) Sisters of the Plague (p. 53) Southwest of Salem (p. 76) Spa Night (p. 64) Stille (p. 38) Strike a Pose (p. 70) Suited (p. 64) Summer (p. 6)

Summertime (p. 44) T Taekwondo (p. 70) Take Your Partners (p. 60) Thanatos, Drunk (p. 65) Thanks for Dancing (p. 61) The Alternative MIX (p. 48-49) The Pearl (p. 44) The Same Difference (p. 77) Three Generations (p. 45) Three To Infinity: Beyond Two Genders (p. 56) Third Person (p. 77) This Is How We Do It (p. 54-55) Tomcat (p. 46) Transit Havana (p. 46) W We Are One (p. 78) West North West (p. 56) Where There Is Shade (p. 57) While You Weren’t Looking (p. 79) Women He’s Undressed (p. 71) Women Who Kill (p. 71) Y Yes, We Fuck! (p. 57) You’ll Never Be Alone (p. 65) X Xenia (p. 79)


88

PRACTICAL INFORMATION


89

VENUES CINEMATEKET Gothersgade 55 1123 København K EMPIRE BIO Guldbergsgade 29F 2200 København N ABSALON Sønder Boulevard 73 1720 København V BRUS Guldbergsgade 29F 2200 Copenhagen N DROP INN Kompagnistræde 34 1208 København K SJÆLLANDSGADE BADET Sjællandsgade 12A 2200 København N WAREHOUSE9 Halmtorvet 11C 1700 København V


90

* Š2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBOŽ and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.


91


92

PRACTICAL INFORMATION

RULLETEKSTER / CREDITS EVENT Nor Dolleris, Andrea Sophie Mulier, Camilla Markvardsen, Jakob Steensen Nielsen, Karin Olander, Morten Mechlenborg Nørulf, Phillip Bunting FRIVILLIGKOORDINERING / VOLUNTEER COORDINATING Andrea Sophie Mulier, Alice Minor, Astrid Tschuden, Camilla Krogh Dalsgaard JURY & GÆSTER / JURY & GUESTS Rasmus Lybæk, Astrid Tschuden, Klaus Linow, Martin Baltzer Jensen PROGRAM / PROGRAMMING Klaus Linow, Morten Mechlenborg Nørulf, Nevan Solagna, Rasmus Lybæk, Stine Michelsen, Trin Hjortkjær Thomsen

SKOLEFILM / SCHOOL SCREENINGS Karin Olander, Nor Dolleris, Phillip Bunting STYREGRUPPEN / BOARD MEMBERS Stine Michelsen, Trin Hjortkjær Thomsen, Camilla Markvardsen WEB Camilla Krogh Dalsgaard, Camilla Markvardsen GRAFISK DESIGN / GRAPHIC DESIGN Maria Tran / mariatran.dk TRYK / PRESS Clausen Grafisk / clausengrafisk.dk MIXTIVISTERNE Tusinde tak for jeres hjælp – I er uundværlige!

PR Martin Baltzer Jensen, Jakob Steensen Nielsen, Maddie Shapland, Nanna Rebekka, Nevan Solagna

PROUD! FILMFESTIVAL ÅRHUS Tine Kristensen og en flok fantastiske frivillige

REDAKTION / EDITORIAL Alice Minor, Camilla Krogh Dalsgaard, Maddie Shapland, Nanna Rebekka

MIX ODENSE Sarah Baagøe Petersen, Lasse L. Boel, Miki Sternberg

MIX COPENHAGEN | LGBTQ FILM FESTIVAL Tagensvej 85F 2200 København N Denmark

WEBSITE mixcopenhagen.dk FACEBOOK @mixcopenhagen INSTAGRAM @mixcopenhagen E-MAIL kontakt@mixcopenhagen.dk

Profile for MIX COPENHAGEN LGBTQ+ Film Festival

MIX COPENHAGEN LGBT Film Festival 2016  

MIX COPENHAGEN LGBT Film Festival 2016  

Advertisement