Misjonsbladet nr. 3 - desember 2021 - Plante

Page 1

0 3 | 2 0 2 1 Å R G A N G 11 8

FOKUS Hvorfor plante?

+ Reisebrev fra Kongo-Brazzaville

+ Nettverk og stab for menighetsplanting

+ Endelig leirer og samlinger for unge


Hva er i fokus? Det kan være fristende å lukke døra, hente fram overflod av mat og betrakte sine pokaler og erobringer. Når blir vi egentlig fornøyde med egen velstand? Eller kan vi slå oss på brystet og proklamere at vi har forstått alt og heve røsten for å tale andre kristne midt imot? Om dette er styrende og plasskrevende i våre liv, er veien kort til vi mister synet på det grunnleggende i evangeliet om Jesus. Å være seg selv nok eller heve seg over andre tar Jesus sterk avstand fra. I flere lignelser og oppgjør med fariseerne, advarer han sterkt mot splittelser, sosiale klasseskiller og ukjærlighet til sin neste. Vi kan miste fokus i de hardeste debatter og foran store speil. Jo, vi skal kunne stå for noe, og forvalte store eiendeler. Men hvilke holdninger har vi i møte med medmennesker? Gud vil at alle skal bli frelst og være en del av hans menighet i enhet. Alle som i sannhet påkaller Jesu navn for frelse og overgivelse, gir han rett til å kalles Guds barn. Alle. Hver den som tror på Ham får evig liv. Her er ikke eiendomsmegler eller geitehyrde, kvinne eller mann, slave eller fri. Guds kall og nåde ropes ut til alle.

- Det var verdt det, sier Jens Kåre Lindal i filmen der han forteller om plantingen av Vågsbygd misjonskirke. Se filmen på nettsiden www.mknu.no/tro-sende-plante

Vi har i årets tre utgaver av Misjonsbladet stilt spørsmålene: Tror du på Jesus? Hvem skal vi sende? Hvorfor plante? Fokus handler om hva som kommer først. Hva vi bruker tid og ressurser på. Hvem vi er opptatt av. Mennesker tett på oss og langt borte trenger Jesu frelse. Hans fødsel og liv, død og oppstandelse må være vårt kraftsenter og midtpunkt, i våre liv og i fellesskapet. Det betyr at vi ikke er ferdige med Jesu oppdrag. Hva er ditt fokus?

Trond Filberg, ansvarlig redaktør trond@mknu.no

Organ for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. Utgitt siden 1904. Misjonsbladet 3-21 ble utgitt 7. desember 2021. Opplag: 3.900 stk. Neste nummer kommer mars 2022. Se øvrige frister og utgivelser på nettsiden. Forsidefoto: Jon-Arne Hoppestad. Misjonsbladet er et gratisblad med frivillig kontingent. Betales til konto 3000 15 10300. Adresseendringer sendes redaksjonen. Annonser i bladet? Se informasjon på nettsiden eller ta kontakt. Misjonsbladet arbeider etter Værvarsom-plakaten. Om ikke annet er oppgitt, er foto fra Misjonsbladets arkiv, redaksjonen eller Adobe Stock.

2

# 03/2021

Redaksjon E-post til redaksjonen: post@misjonsbladet.no

INNHOLD

Ansvarlig redaktør Trond Filberg, m: 41 22 88 88 Redaksjonssekretær Rachel E. Olsen, m: 975 85 454

Internasjonalt arbeid

14

Adresse: Chr. Krohgs g 34, 0186 Oslo

UNG arbeidet

22

Andakt

28

Nasjonalt arbeid

30

Nye misjonærer

42

Det skjer

46

Produksjon Design og trykk av Erik Tanche Nilssen AS - Norengros, Skien, sertifisert Miljøfyrtårn, Svanemerkegodkjent, medlem i Innkjøperklubben Svanen og returordningen Grønt Punkt. Pakking av GREP Grenland AS, Skien. Distribusjon av Bring. Hver utgave er tilgjengelig på www.misjonsbladet.no.


www.vimeo.com/showcase/8861618

FOKUS s. 6–13 Hvorfor plante? Hvorfor satser vi videre på menighetsplanting? Hvordan hjelpe hverandre? Hvilken betydning har en ny menighet for et lokalsamfunn?

# 03/2021

3


Leder

Foreldre søkes! Biologien er enkel. Et barn har en mor og en far. En plante som er opphav til en ny plante, er en morplante. Det er en opplagt og ufravikelig sammenheng mellom det som er og det nye livet som vokser fram. Også i menighetsplanting er det en sterk sammenheng mellom «planten» og «mor». For det første så skjer de fleste plantinger ut fra en eksisterende menighet (41 %) som vi i denne sammenhengen kaller for «mor». Tre fjerdedeler av alle nye menighetsplantinger (76 %) skjer i geografisk nærhet til modermenigheten, og enda flere opplever støtte fra en modermenighet (85 %). Tallene er hentet fra Sendt Norge-rapporten 2021. En masteravhandling om menighetsplanting i Misjonskirken Norge understreker at relasjonen mellom dattermenighet og modermenighet er viktig for framveksten av nye menigheter. Dette pekes ut som et tema det må arbeides mer med for å lykkes

bedre med våre kommende menighetsplantinger. Barn som gjør det godt på skole eller i sport har ofte engasjerte foreldre som støtter dem. Når barnet innkasserer medaljer og utmerkelser pekes det ofte på foreldrene. De takkes varmt for det de har gitt gjennom mange år på veien mot «pallen». For de fleste menighetsplantinger er det på samme måten. De som lykkes har som oftest en engasjert og støttende «mor». Å bli mor for en menighetsplante er et valg, et verdivalg! Flere av våre menighetsplanter har ikke blitt til ut ifra en eksisterende menighet, men som et pionérarbeid. De er ofte i utgangspunktet «foreldreløse». De må selv søke etter noen som vil ta foreldreoppgaven. Det har vist seg å være vanskelig. Barn betyr som oftest at livet endrer seg. Vi må ta hensyn til barnet på mange vis. De krever innsats, vekker oss når vi sover,

koster penger og tar tid. Livet er enklere uten. Som kirke er vi ikke født til barnløshet. Vi er til for å bære fram barn på mange måter: lede nye til tro, sende arbeidere ut i tjeneste og plante nye menigheter. En kirke som ikke er «mor» er ikke kirke særlig lenge. Julen minner oss om at vi er sendt til verden som en del av Guds misjon. Julens store hendelse er inkarnasjonen. At Gud ble menneske og tok bolig iblant oss. Gud som far, Maria som mor og Josef som fosterfar. Selv Jesus hadde foreldre rundt seg. Øyvind Haraldseid, Generalsekretær

www.mknu.no/haraldseid

4

# 03/2021


Trenger vi The Send? Misjonskirken UNG er en av organisasjonene bak arrangementet The Send som skjer i juni 2022 i Telenor Arena. Den 7. november hadde Hans Eskil Vigdel et interessant innlegg om The Send i Vårt Land. Han skriver «Jeg skulle ønske at jeg selv hadde trygge voksne forbilder rundt meg som var en brems da jeg som ung ofret alt for altoppslukende visjoner formulert av andre». Dette er en utfordring som ligger der både til oss som ledere i menighet og organisasjoner, og til oss som har bikket godt over ungdomsalder. Unge mennesker trenger voksne mennesker som både kan vise omsorg, lytte og gi motstand. Disse er det dessverre for få av. Jeg tror vi i for stor grad har delt disippelskapet i to de senere tiår. At fokuset har blitt for mye på «forent med Kristus», mens

den andre delen er blitt forsømt. Jeg opplever at The Send er en mulighet til å få balanse i disippelskapet igjen. For 20-30 år siden var det nok en del miljøer med for mye utfordring og press. I dag tror jeg pendelen har svingt over til for lite snakk om å følge Jesus og dele «Hans interesser i verden». Det er utålelig at mennesker blir brent av ytre press fra usunne ledere. Det er også utålelig at det finnes unådde folkeslag 2000 år etter at Jesus gav misjonsbefalingen. Hvor mange ungdommer får høre om det i dag? Det finnes mange oppgaver som ligger på Guds hjerte og der Jesus står klar til å lede vei. Unge mennesker trenger å finne sin vei i det å vandre med Jesus i «Hans interesser i verden». Til det trengs The Send, og til det trengs flere voksne som kan være trygge medvandrere. I Misjonskirken UNG gjør vi det vi kan for å gi de unge

menneskene som skal på The Send en trygg oppfølging. Vi legger leiren Across for dem som er i alderen 16-20 år direkte i tilknytning til The Send. Det gjør at vi får god tid til samtaler med mange av dem som har vært deltakere. Videre så har alle ungdomsarbeidere lokalt en ungdomskonsulent som skal følge dem opp. De siste årene har jeg lært å kjenne mange av lederne for organisasjonene bak The Send. De gjør meg trygge på at det også i andre organisasjoner er sunne strukturer og planer. Det som alle organisasjonene trenger, er likevel det Vigdel løfter opp: trygge voksne. Kanskje du skal bli med på The Send som en av de trygge voksne? Svein Aksel Nakkestad, daglig leder Misjonskirken UNG

www.thesend.no

The Send Norge blir arrangert lørdag 25. juni 2022 i Telenor Arena på Fornebu. Over tjue kristne organisasjoner står bak invitasjonen. (Foto: Magnus Løvrød, Ungdom i Oppdrag)

# 03/2021

5


Fokus

Hvorfor plante?

«Den som planter og den som vanner, er ett, men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere.» (1. Kor. 3, 8-9a)

6

# 03/2021


Hvorfor skal vi satse på å plante nye kristne fellesskap og menigheter? Har vi ikke nok med det vi allerede holder på med i egne menigheter?

I Misjonskirken Norge legger vi ned flere menigheter enn det vi klarer å starte. Det er stiftet ni nye menigheter som er godkjent i kirkesamfunnet Misjonskirken Norge, i perioden fra 2010 til 2020. Sju av disse har vært en del av den nasjonale satsingen på menighetsplanting, med oppfølging og økonomiske tilskudd over tre år. I tillegg har det vært fire planteprosjekter som ikke lot seg gjennomføre og som derfor er avsluttet eller lagt på is. Mister vi fotfeste? I samme periode har om lag 15 av våre menigheter og foreninger blitt nedlagt. De fleste av disse har hatt liten eller ingen aktiviteten, eller var kun en håndfull medlemmer. Flere av de nedlagte menighetene har imidlertid vært på steder der det er få andre menigheter eller langt til nærmeste kristne fellesskap. Flere av våre kirkelokaler er solgt. Vi kan derfor si at Misjonskirken Norge er i ferd med å miste fotfestet flere steder i landet. Antall medlemmer i trossamfunnet har likevel økt, med rundt 17 prosent i denne tiårs-perioden. Dette skyldes ikke minst at de nystartede menighetene har nådd yngre generasjoner og hatt medlemsvekst. Etablerte menigheter er ikke uvesentlige i dette bildet. Mange av dem har bidratt betydelig som moder- og støttemenigheter, delt ressurser og avgitt egne medlemmer til nystartede menigheter. Selv har de også klart å fylle på med nye medlemmer i egne menigheter. Rikdommen i en lokal menighet En av de første nyplantede menighetene det siste tiåret er Justnes misjonskirke i Kristiansand kommune. – Å se ukjente mennesker «lande» i menigheten, gjøre den til sin, engasjere seg i tjeneste, bønn og givertjeneste, det er stort. Når stadig flere av dem snakker om «min» menighet, gleder det meg, sier Roy Elling Foss. Han var den første pastoren i Justnes

Det var ikke selvsagt at det skulle bli en ny menighet på Justnes. Roy Elling Foss ble imidlertid overbevist om å flytte dit da han hørte om menighetsplantingen i Vågsbygd. Her står han utenfor skolen der Justnes misjonskirke ble stiftet i 2013.

misjonskirke, som ble stiftet i 2013. – Det er nydelig å oppleve at nye personer som flytter til området, finner menigheten som sitt åndelige hjem, at den nye menigheten blir deres bønnesvar. De finner relasjoner der for hele familien, sier han og verdsetter høyt en lokal menighet. Det var ikke en selvfølge at det skulle bli en misjonskirke på halvøya nord for Kristiansand by. Stedet var en nyere bydel med utbygging og tilflytting, men uten noen særlig kirkelig virksomhet. Selv bodde Roy Elling et helt annet sted i kommunen. – Nye boligtomter ble lagt ut for salg på Justnes, og min kone Katrine mente at det var stedet å etablere seg. Jeg delte overhode ikke den oppfatningen, smiler Roy Elling.

# 03/2021

7


Fokus

Planteprosjektet på Varhaug er i godt driv, og de planlegger neste år å stifte Varhaug misjonskirke. Nylig møtte lederne fra Varhaug ledere i den nystartede Hellemyr misjonskirke for å høre deres erfaringer med å etablere menigheten. Sammen med dem var ansatte i Misjonskirken Norge. Foto: Privat

Men flere i familien og kjente fra studentarbeidet hadde flyttet til denne bydelen. Da det kun var noen få ledige tomter igjen, kjøpte de likevel tomt, bygde hus og flyttet. Overbevist om å plante Sammen med venner og familie ble det snart snakket om å ha et kristent fellesskap i området. De bestemte seg for å samle flere interesserte til en samtale. Karianne og Jens Kåre Lindal ble invitert til å fortelle om sine erfaringer med å plante Vågsbygd misjonskirke, som de var med og stiftet i 2009. – Etter den kvelden var jeg overbevist om at vi var kalt til å plante menighet. Da jeg sa det til Katrine, sa hun ganske enkelt: Det har jeg visst lenge! Neste fase var å starte smågrupper i nærområdet. Det som startet som ei smågruppe i 2010, ble snart til flere. Gruppene var åpne for alle, og det ble ikke lagt skjul på at de var på vei til å plante en menighet. Overveldende respons Etter et par år var de klare til å invitere til første gudstjeneste. De la flyers i alle postkasser i nabolaget, kjøpte lydanlegg og tilhenger. På den nybygde skolen fikk de avtale om å leie lokaler. – Responsen var overveldende, forteller Roy Elling. Fra å ha prøve-gudstjenester en gang i måneden, ble det besluttet å ha gudstjenester annenhver

8

# 03/2021

søndag. Flere og flere kom på gudstjenester og nye ble lagt til i smågruppene. På stiftelsesmøtet i mars 2013 på Havlimyra skole, valgte 72 voksne personer melde seg inn i menigheten. I dag er det om lag 140 personer knyttet til menigheten, og over halvparten av disse er yngre enn 31 år. – Fra begynnelsen av var det viktig å få på plass gode voksenrelasjoner. Vi visste vi kunne starte med aktiviteter foreldre kunne sende barna til, men det ville være mer utmattende enn byggende for fellesskapet. Derfor startet vi med smågrupper for voksne først og holdt fokus på dette for å bygge den nye menigheten, sier Roy Elling. Han legger til viktigheten av å bygge et åndelig fellesskap, så menighetsplantingen ikke bare ble et strategisk prosjekt. Bygge varme relasjoner Det er sjeldent økonomi i en ny menighet, så i utgangspunktet er all innsats frivillig. Alle må bidra, også med oppgaver man kanskje ikke er så gode på eller brenner for. – Man må være villig til å gjøre mye for å lykkes. Samtidig er det nettopp tjenesten som gjør at vi blir bedre kjent med hverandre. Det er en god nøkkel for å få varme og gode relasjoner, sier Roy Elling. Ved siden av smågruppene, har helgeturer og leirer


vært viktige for å bygge en felles kultur i menigheten. Fra starten av deltok de på Liv & Vekst sommerfestival og leirer på Vegårtun leirsted. – Det å bruke tid sammen og invitere med nye familier, gir fortsatt "boost" til fellesskapet. Å være en del av nærmiljøet gjør det lettere å møte folk som vi kan invitere med oss i smågruppe eller til gudstjeneste, sier han. I dag er menigheten godt etablert. Roy Elling er ikke pastor der lenger og nye har tatt over ledelsen. Johnny Omdal er hovedpastor og menigheten har kjøpt egen tomt. Nå er de i gang med å planlegge bygging av eget kirkelokale. Justneshalvøya er fortsatt ikke ferdig utbygd og området får stadig flere innbyggere. Det skaper engasjementet for videre satsing for menigheten. Fortsatt behov Det er ikke en motsetning mellom det å drive og utvikle etablerte menigheter, og samtidig starte nye kristne fellesskap. En styrke ved et nasjonalt fellesskap er nettopp at vi sammen kan nå flere mennesker med evangeliet om Jesus på nye steder. Det er fortsatt byer og bygder i Norge som trenger livskraftige menigheter. Flere byene vokser med nye bydeler uten at det dermed er selvsagt at det samtidig etableres en menighet der. Historien om Justens misjonskirke er ikke nødvendigvis en modell å kopiere. Hver plass og menighet har sin egen fortelling om hvordan de startet. En av kjennetegnene som går igjen er kristne med kall til å bety noe for andre og nære relasjoner.

Fra begynnelsen av var det viktig å få på plass gode voksenrelasjoner. Derfor startet vi med smågrupper for voksne først. Misjonskirken Norge satser videre på å hjelpe startgrupper for å etablere nye kristne fellesskap og menigheter. Nå er det satsinger i Groruddalen i Oslo, Fornebu i Bærum og på Varhaug syd for Bryne. Samtidig er Misjonskirken Norge opptatt av å spre engasjementet og støtte opp om menighetsplanting i våre internasjonale søsterkirker. Dette ser vi skjer i Romania, Kongo, Polen og Colombia. Nylig fikk vi spennende rapporter fra Colombia. Selv under pandemien har vår søsterkirke opplevd å kunne starte nye fellesskap og menigheter. Misjonskirken Norge har menighetsplanting som en av våre viktigste satsinger i årene som kommer. Av Trond Filberg

www.mknu.no/menighetsplanting

Les om menighetsplanting i Colombia på side 13

Planteprosjektet i Sabaneta Antioquia, Colombia, ble startet under korona-pandemien. Jaqueline Hoyos leder plantingen.

# 03/2021

9


Fokus

Markus Kvavik og Anne Hansli.

I spissen for å plante nye menigheter i Norge – Nyplanta menigheter vinner ofte nye mennesker for Jesus, og for menigheten! Erfaringen viser at der det kommer nye menigheter, blir også folk frelst. Dette bør være en motivasjon i seg selv for å plante flere menigheter, mener Markus Kvavik. Han er fersk menighetsplantingskonsulent i Misjonskirken Norge og skal blant annet lede arbeidet med å finne nye steder for å etablere kristne fellesskap og menigheter. Nye menigheter gir vekst. Derfor satser Misjonskirken Norge på å styrke stab og ressurser for å plante flere menigheter. Markus er ikke alene om arbeidet. Anne Hansli er rådgiver for menighetsplanting i Misjonskirken Norge. – Jeg følger opp det som skjer rundt menighetsplanting, prøver å mobilisere til flere plantinger og følger opp strategien vår, sier Anne som selv er

10

# 03/2021

engasjert i planteprosjektet på Fornebu. Med seg i det nasjonale teamet for plantearbeidet er også nasjonal leder, Torben M. Joswig. I tillegg har de nær kontakt med menighetsrådgiverne. Nettverk for plantere Misjonskirken Norge har etablert et nettverk der planteledere utveksler erfaringer og får undervisning i relevante temaer. – Vi ønsker at dette også skal være et nettverk det er lett å koble seg på, for dem som lurer på om de skal starte menighet. Vi ønsker dessuten å arrangere


Det er viktig å få flere av våre menigheter til å snakke mer om menighetsplanting og om hva vi alle kan bidra med. studieturer for å lære av andre som står i det samme som oss, forklarer Anne. Ut av komfortsonene – Jeg tenker at det er viktig å få flere av våre menigheter over hele landet til å snakke mer om menighetsplanting og om hva vi alle kan bidra med. Uten at vi står sammen om dette tror jeg det blir vanskelig å lykkes, sier Anne om utfordringen for å plante nye fellesskap. Markus tror også at flere må være villige til å gå ut av komfortsonen og flytte på seg for å kunne skape nye miljøer. – Det er nok mer utfordrende for de fleste i dag å skulle flytte på seg for være med å starte noe nytt, enn det var for et par generasjoner siden. Jeg tenker derfor at vi må be om tro for å sende medarbeidere ut til steder som mangler kristne fellesskap, sier Markus. Han tror at vi snakke mer om menighetsplanting i forkynnelse og samtaler, og synliggjøre behovene. – En helt vanlig familie med tre barn, der foreldrene for eksempel er lærer og revisor, kan se sitt nabolag frelst. Gud bruker vanlige folk til å vitne om Ham i hverdagen. Slik kan det starte noe nytt, sier Markus. Besøk nye menigheter Anne utfordrer unge mennesker til å flytte sammen i kollektiv i studietiden, og bosette seg der det er nye menigheter og planteprosjekter. – For dem som leder et planteprosjekt vil det å ha med to-tre unge mennesker i arbeidet i noen år, være til uvurderlig hjelp, sier hun. Anne oppfordrer dessuten folk i andre menigheter til å besøke plantingenes gudstjenester og samlinger. Kanskje noen også kan bidra med praktisk hjelp, som i barnearbeidet eller med sang og musikk?

Troshistorier inspirerer Anne lar seg inspirere av å høre troshistoriene fra mennesker i nyplantede menigheter. – Det er fantastisk å høre hvordan en tanke i ett menneske møter tanker i andre mennesker, og at det blir starten på en ny menighet. Forhåpentligvis blir det en menighet som varer i generasjoner og som vil prege et lokalsamfunn i årtider framover. Med slike fortellinger opplever vi at vi er en del av noe mye større enn det både menighetsplantere og vi som står rundt, forstår rekkevidden av, sier Anne. Be for folk og steder Markus og Anne er enige om at forbønn og støtte er viktig for veien videre. – Det trengs mer bønn for Norge. Både bønn for flere folk og for områder der vi ikke har så mange menigheter, sier Markus. Han nevner blant annet Østlandet, Innlandet, Trøndelag og nordover som eksempler. Selv har han vært pastor i Frimisjonen Tromsø og vet at det er flere steder i de nordligste fylkene som savner menighetsfellesskap. Markus håper at enda flere menigheter og enkeltpersoner vil støtte satsingen på menighetsplanting. - Det er kanskje ikke alle menigheter som er klare for å sende ut folk, men kanskje de kan bidra med penger så planteprosjektene klarer seg økonomisk de første årene, sier Markus. - Om noen vil vite enda mer om menighetsplanting og hvordan de kan støtte, er det bare å ta kontakt, sier Anne som gjerne forteller mer om behovene og mulighetene, og inviterer gjerne til en prat eller et besøk. Av Trond Filberg

# 03/2021

11


Fokus

Truls Åkerlund underviste på nettverkssamlingen.

Nettverk for plantere I slutten av september var det nettverksamling for menighetsplanter på Østlandet. Dette var et samarbeid mellom Misjonskirken Norge og Baptistsamfunnet. En ettermiddag og kveld lånte de lokalene til Bærum misjonskirke, og menighetsplantere fra Groruddalen, Fornebu, Home Church Oslo og Sandefjord deltok. I tillegg kom det personer som er interessert i menighetsplanting og som vurderer å plante menighet. I alt om lag tjue personer. Det var gode samtaler i grupper, og byggende fellesskap rundt middagsbordet. – Jeg opplevde at deltagerne synes det er godt å møtes og ha kontakt med andre i samme situasjon. Dette nettverket skaper tilhørighet, mens man av og til kan kjenne seg alene i prosessen med å starte en ny menighet, sier Anne Hansli som er rådgiver for menighetsplanting i Misjonskirken Norge.

12

# 03/2021

Truls Åkerlund underviste i temaet «Misjonal menighet». Han snakket om Guds inkarnasjon til verden, fra skapelsen og fram til i dag. Sendelsen fra himmelen gjelder fortsatt, for som kristne er vi bærere av det Gud har for lokalsamfunnet. Tidligere i høst var ledere fra menighetsplantingsprosjektet på Varhaug sammen med lederen i Hellemyr misjonskirke. Sistnevnte ble stiftet i 2019. Her delte man erfaringer fra overgangen fra plante til menighet. Samlingen var med på å gi oppdatert dokumentasjon, som kan bli til nytte for andre planteprosjekter. På Varhaug arbeider de nå for å etablere seg som menighet høsten 2022. Tidligere i år har det også vært to videosamlinger for alle menighetsplanterne i Misjonskirken Norge. Framover planlegges et nasjonalt arrangement for alle våre menighetsplantere, samt en felles samling med plantere i Det Danske Missionsforbund. Av Trond Filberg


- Har nød for mennesker FIPEC i Colombia er godt i gang med å plante flere menigheter. – Det er krevende, men vi deler en nød for menensker som enda ikke har møtt Jesus og funnet veien til frelse. Dette sier Luis Emilio Barrientos Buitrago, som har ledet menighetsplantingen i mange år i Colombia og er nyvalgt kirkeleder i vår colombianske søsterkirke, Federación de Iglesias Pacto Evangélico de Colombia (FIPEC). De satser stort på menighetsplanting og har nå 22 grupper som er startet forskjellige steder i landet. Håpet er at gruppene på sikt utvikler seg til å bli lokale menigheter. Innen 2025 er målet å plante 15 nye menigheter.

– Alle lederne for gruppene og menighetsplantingene gjør dette i tillegg til jobb, familie og annet ansvar i menigheten. De investerer mye tid til å dele evangeliet med slekt og naboer, sier Luis. Regionale koordinatorer De siste årene har FIPEC fått på plass en plan for menighetsplanting med nettverk, mentorordning, ledertrening og kursing. FIPEC er organisert med seks regioner, med en regional koordinator for menighetsplanting i hver region. – Hver region er selvstendig og har sin måte å jobbe med menighetsplanting. Det er menighetene i regionen som bestemmer hvor nye grupper skal starte og hvem som skal være med i det arbeidet. Vår oppgave nasjonalt er å støtte menighetsplanterne, koordinere arbeidet og bidra med nyttige verktøy og ressurser for plantearbeidet, forklarer Luis. I regionen Antioquia er det nå sju plantegrupper, og i regionen på sør-kysten, Costa Sur, er det åtte nye plantegrupper. I regionen Cundinamarca med hovedstaden Bogotá, er det tre plantegrupper, mens det er to nye grupper i hver av regionene Costa Norte og Sur Occidente. I Tuchín Córdoba er det under pandemien startet ei urfolksgruppe. I Santa Marta Magdalena startet ei plantegruppe i august 2020, i et område med mange innflyttere fra Venezuela.

Nøden driver oss – Mange i vårt kirkesamfunn har de siste årene fullført bibelseminaret i byen Medellín. Vi håper og ber om at noen av dem Luis Emilio får kall til å bidra i plantearbeidet, sier Han synes samtidig det er utfordrende å rekruttere nye planteledere. Særlig fordi det må skje på fritiden.

Av Trond Filberg

I Medellín startet denne gruppea under pandemien, og de er en av de sterkeste gruppene der arbeidet stadig vokser.

I Bogotá ble ei av gruppene startet under korona-pandemien ved å bruke Zoom. Nå møtes de fysisk til ukentlige samlinger.

www.mknu.no/colombia

# 03/2021

13


Internasjonalt Internasjonalt

Reisebrev fra Kongo-Brazzaville

28. september – 6. oktober 2021

16 kilometer for å kjøpe drikkevann? Til fots? Jeg ser det for meg de siste 15 minuttene i bilen på vei opp til Ngouédi, fra landsbyen Boansa. En bil full av vanndunker, baguetter, pulverkaffe, smør, ost og tolv hardkokte egg. Jeg lurer umiddelbart på om ikke vi skulle hatt med mer drikkevann. Ngouédi ligger nydelig til i et kupert og frodig landskap, en fire timers kjøretur vest for hovedstaden Brazzaville. Med rundt 25 grader på dagtid er det et perfekt klima å bo i her, akkurat passe til å sove uten vifte. Da er myggnetting og lommelykt viktigere. Aggregatene slås av klokken 22.00, så all trengende ferdsel etter dette foregår på eget ansvar. Kongos evangeliske kirke har i flere tiår utdannet evangelister på Ngouédi. På bibelskolen her har de mer vekt på praksis og basisundervisning som lesing og skriving, enn ved det teologiske seminaret på Mansimou, som ligger rett utenfor Brazzaville. Evangelistene som utdannes her hjelper pastorene i menighetene, hvor de ofte jobber med mer utadrettede arbeid. Kirkens politikk er at alle evangelister har rett til utdanning. Nå har man imidlertid endret dette til pastorutdanning, men fortsatt

14

# 03/2021

rettet mot dem som ikke har studiekompetanse til å begynne på teologiutdanningen. Det er mange som trenger opplæring i lesing og skriving også i dag. Utdanningen har blitt utvidet fra 2 til 3 år, og etter dette kan de fortsette på seminaret om de ønsker. I fjor ble 37 elever uteksaminert. I år er 17 studenter i gang med siste året og flere av dem bor her med sin familie. Kirkens eiendom er på 10 mål, med en skolebygning med bibliotek, kontorer og undervisningsrom, en kirke, boliger for lærere og studenter, og til sist et

Kirken på Ngouedi er et viktig samlingspunkt for skolens ansatte og elever og andre som er bosatt i området. Etter gudstjenesten hilser alle på hverandre, til rytmen fra trommerytmer og dans.


Vannsystemet på Ngouedi skal i utgangspunktet fungere godt. Men vannkvaliteten er nå dårlig på grunn av mangel på vedlikehold og at private har koblet seg direkte på tanken.

stort vanntårn med betydelig oppussingsbehov. Pluss en trippel utedo med egen vindusluke, som gir deg områdets fineste utsikt utover dalen. Rektor Dr. Rosin Bantsimba Sita Louessemo, deler entusiastisk visjonen om å utdanne pastorer som kan forkynne og lede menighet, og som også kan lede utviklingsog matprosjekter. Derfor får alle studentene ansvar for en egen jordlapp og noen husdyr. Målet er at alle uteksaminerte herfra får med seg en gris når de drar. Tilbake til drikkevann og vanntank. Jordgrunnen her inneholder for mye giftstoffer til at man kan lage brønner. Vann hentes derfor fra fjellene rundt i et nokså finurlig system. Systemet er dimensjonert etter normal vannmengde i lavsesong, men tåler fint større mengder vann, som i regntiden. At man ikke får rent drikkevann nå skyldes altså ikke naturens endringer, men andre prosesser som skjer i en tank som ikke tømmes og rengjøres regelmessig. Det hjelper heller ikke at tanken har blitt utsatt for årelating over lang tid, gjennom at stadig flere private kraner har blitt koblet på. Når uttaket overgår inntaket, kommer man fort ned på den grumsete delen av tanken og vannet blir udrikkelig. Skolens bil har også vært ute av drift i flere måneder. Man må derfor ta bena fatt for å kjøpe vann, og alt annet man ikke dyrker eller avler selv, i nærmeste landsby. Tilbake i hovedstaden Brazzaville diskuterer vi dette med kirkens ledelse. Hvordan kan vi stå til tjeneste? Hva vil kirken prioritere? Med svenske og norske briller er det lett å garantere midler til å løse dette. Det å påpeke bygningsfeil er nok en særnordisk

Målet er at alle uteksaminerte herfra får med seg en gris når de drar. egenskap. Vi har sett et problem som vi mener bør løses så raskt som mulig, for å gjøre hverdagen bedre på Ngouedi. Kirkens ledelse på sin side sitter med helt andre utfordringer. Siden august 2020 har ingen av de 874 ansatte i kirken fått lønn. Pensjons- og trygdeinnbetalinger har stoppet opp, og det samme gjelder helsestøtte og forsikringer. Kirken skylder flere millioner til staten. I et slikt perspektiv er ikke lang gåavstand til drikkevann det største problemet. Det kunne ha vært verre. Det er mange i Kongo som må gå lenger enn 16 kilometer for å få drikkevann. Og vannet fra vanntanken på Ngouédi kan fremdeles brukes til vask, dusj og vanning. Den nye kirkeledelsen tar tak i de store utfordringene. Lokalmenigheter som bidrar lite til fellesskapet har blitt strammet opp, flere ansatte har blitt flyttet fra hovedkontoret til lokalmenigheter, og gjeldsavtaler er gjort med staten. Siden tidlig i høst har kirken betalt forsikringer, pensjon og trygdeytelser. Fra nyttår håper de å begynne utbetaling av lønn – ikke full lønn, men i alle fall noe. Av Jon-Arne Hoppestad, internasjonal leder

Vil du støtte pastorutdanningen på Ngouedi? Gi en gave til Julekampanjen 2021 eller registrer deg som fastgiver til Kongo på www.mknu.no/giver

# 03/2021

15


Internasjonalt

Trepartsmøte i oktober 2021, fra venstre: Mr. Mizidy (kommunikasjonsleder EEC), Johan Lindgren (Eq), pastor Guy Loko Elenga (visepresident EEC), pastor Juste Alain Gonard Bakoua (president EEC), Carl Sundberg (misjonær Eq), Flora-Aude Loumpangou (sekretær EEC), Jon-Arne Hoppestad (MKN), pastor Adolphine Madama Koyo (styremedlem EEC), Christer Daelander (Eq), Gerard Willemsen (Eq) og Jean-Jacques Kamba (styresekretær). Eq forkortet for Equmeniakyrkan i Sverige.

Fortsatt mye ugjort Gjennom 60 år har Kongo Evangeliske Kirke hatt en sterk vekst som selvstendig kirke. Svensk og norsk misjon brukte rundt 50 år på misjonsvirksomhet før kirken stod på egne bein. Fortsatt er et tett samarbeid viktig for alle tre parter. - I denne tid har vi mange utfordringer i vår kirke. Det handler om enhet, forsoning og økonomisk krise. Det er også mye som må følges opp i det sosiale arbeidet og opplæring i kristen tro for ungdommene, skriver kirkeleder Juste Alain Gonard Bakoua i en fersk hilsen til Misjonskirken Norge. Han nevner dessuten behovene for engasjement og opplæring av frivillige og ansatte i menighetene, og å styrke godt lederskap. Han er takknemlig for all støtte som misjonsfolket i Norge bidrar med i denne krevende tiden. Bakoua startet selv sin tjeneste i nordlige Kongo. Han var leder på Ngouedi (2003-08), nasjonal leder for ungdomsarbeidet og siden pastor i Brazzaville, før han ble valgt som kirkeleder i fjor. 16

# 03/2021

I september 1999 besøkte han Norge på en strategikonferanse i regi av UNG med representanter fra Kongo, Colombia og Hong Kong. Målet var å styrke den internasjonale dialogen som likeverdige partnere. 60 års selvstendighet I år feirer Kongo Evangeliske Kirke (Eglise Evangelique du Congo, EEC) 60 år siden den ble selvstendig 15. juli 1961. Kongo-kirken planter stadig nye menigheter og satser mye på evangeliserende og diakonalt arbeid. De oppgir at det er om lag 140 menigheter i kirkesamfunnet i dag. I følge Equmeniakyrkan som fortsatt er aktiv støttepartner for Kongo-kirken, regner man med at om lag 700 000 kongolesere anser EEC som


sin kirke. Landets befolkning teller nå om lag 5,5 millioner innbyggere. Tidligere i høst var Jon-Arne Hoppestad i Kongo. Der møtte han samarbeidspartnerne i Kongo og fra Equmeniakyrkan. Den 30. september var det årsmøte i Kongokirkens nødhjelpsorganisasjon ASUdh. Dagen etter var det felles møter med Kongo-kirkens forskjellige virkegrener. Trepartsmøtet mellom EEC, Equmeniakyrkan og Misjonskirken Norge ble avholdt 4. og 5. oktober på kirkens hovedkontor i Brazzaville. Trodde det var nytteløst Den svenske misjonæren Johan Hammar, reiste til Mzdzia i januar 1909 der den første misjonsstasjonen ble etablert. Han var utsendt av Svenska Missionskyrkan (i dag: Equmeniakyrkan). Senere ble misjonen et nordisk samarbeid, der Misjonskirken Norge for alvor kom med fra 1939. Borghild Frogner var en av våre første misjonærer til Kongo, og reiste ut like før krigsutbruddet i 1940. Da hadde allerede misjonær Lars Tveitan kommet fram. I et brev datert 10. februar 1950 som ble sendt Norge, fortalte Borghild fra arbeidet. - Herrens verk går fram. Siste søndag før jul kunne vi ha vår første dåp blant Kouyou-folket her ved Fort Rousset. To og tyve unge menn og store gutter ble døpt og danner således grunnlaget for Kristi menighet her. For en herlig dag, skrev Borghild. Brevet ble trykket i Misjonsbladet der hun i detalj forteller om pynting av lokalet med pastor Nkouka Jean i spissen, og om dåpsskolen der de i to uker underviste dåpskandidatene om det kristne livet og

Misjonsforstander Gøsta Nicklasson fra Det Svenske Misjonsforbundet og misjonsforstander Thorleif Holm Glad (sittende) fra Det Norske Misjonsforbund, sammen med den nyvalgte kirkepresidenten Youlou, signerte overenskomsten i 1961 om et selvstendig kirkesamfunn. (Arkivfoto Misjonsbladet)

Borghild Frogner var en av våre første misjonærer til Kongo. (Arkivfoto)

dåpens betydning. Men også om alt arbeidet som lå bak denne festdagen. - I snart to år har vi sett fram til denne dagen. Ofte er vår tro blitt satt på hard prøve. Folket syntes hardt og utilgjengelig, og alt syntes så ofte nytteløst. Det er derfor ikke så underlig at våre følelser ville ta overhånd denne høytidsdagen, skrev Borghild i brevet. Siste gang hun reiste hjem til Norge fra Kongo var i 1971. Før Kongo-tiden hadde hun også vært misjonær i Sør-Afrika. Er langsiktig partner for Kongo-kirken Fram til 1960 var det 26 norske misjonærer som reiste ut, og fram til vår tid har Misjonskirken Norge til sammen sendt om lag 60 misjonærer til Kongo. De hadde da startet misjonsstasjoner på Mpouya i 1947, Gamboma i 1948, Inkouélé i 1949, Djambala i 1957 og Ewo i 1961. Ved siden av evangelisering og menighetsbygging, ble det startet grunnskole, yrkesskole og sykestue. På skolen som Borghild ledet sammen med kongolesiske medarbeidere på Fort Rousset, opplevde de en gang at siste dag før sommerferien reiste hele klassen seg. Alle elevene ville bli kristne. De kunne ikke reise hjem til landsbyene sine før de var omvendt. I dag støtter Misjonskirken Norge flere satsinger i Kongo-kirken. Det går til kirkens trosopplæring, pastorutdanning, menighetsbygging og hjelp til sårbare barn, urfolks rettigheter og kamp mot vold.

Av Trond Filberg

www.mknu.no/kongo

# 03/2021

17


Internasjonalt

Utfordringer i Calarasi

Går i riktig retning En personalkonflikt i Calarasi har satt arbeidet sør i Romania på vent over lengre tid. Misjonskirken Norge har fulgt situasjonen tett og denne høsten kunne prosjektgruppa for Romania Sør endelig besøke landet igjen. Det ble et godt besøk, hvor de fikk tid med alle de lokale lederne, forteller prosjektleder Jens Kåre Lindal. – Det har vært et uavklart og krevende arbeid, ikke minst på grunn av kulturforskjeller og at vi ikke har kunnet møtes fysisk. Nå opplever vi at mye går i riktig retning. Det gir oss håp for fremtiden. Det er en del igjen som skal avklares, men det er et fellesskap å bygge videre på. Ungdommene viser vei Midt i den krevende perioden med både konflikt og pandemi,

18

# 03/2021

har menigheten fortsatt sitt diakonale engasjement i lokalsamfunnet og mennesker kommer stadig til tro. Jens Kåre forteller at han opplever at særlig ungdommene leder an som gode forbilder. – Det er godt å se at det kommer en ny generasjon som er opptatt av å se fremover og som ikke lar de unge betale for de voksnes feil og uenigheter. De unge lederne søker enhet fremfor splittelse. Det er sterkt å se. Vil være med videre Internasjonal leder Jon-Arne Hoppestad, forteller at Misjonskirken Norge ønsker å fortsette engasjementet for folket i Calarasi.

konkret på plass. Vi ønsker å fortsette støtten til ledertrening og bibelundervisning, særlig blant de unge, samt menighetsplanting og evangelisering. Så vil vi støtte gjenoppbyggingen av menigheten i Clinciu og ikke minst de diakonale initiativene i de lokale menighetene. Jens Kåre og Jon-Arne uttrykker takknemlighet for forbønn og støtte til misjonsarbeidet i Romania Sør, gjennom en vanskelig periode. – Vi oppmuntrer menighetene til å fortsette og be om Guds visdom og ledelse for veien videre. Ønsker du mer informasjon om situasjonen i Calarasi? Kontakt Jens Kåre Lindal på e-post

– Menighetene i Norge vil bli orientert så fort det er noe mer

jens.kare@vagsbygdmisjonskirke.no eller telefon 971 90 128.


Endelig til Ukraina Jacek Duda jobber med menighetsplanting i Polen og drar jevnlig på misjonsturer til Ukraina. På grunn av pandemien har han ikke kunnet dra til nabolandet på en stund, men i september kom endelig muligheten. Ungdommene på lørdagstilbudet fikk flere bøker og kalkulator. Her med tilbudets leder Maman Jeanne (til høyre).

Skoleutstyr til barna på Ngamaba Nå er lørdagstilbudet på Ngamaba tilbake i normal drift igjen, etter en lang periode med unntakstilstand på grunn av pandemien. Rundt 50 barn kommer hver lørdag til kirken i Ngamaba for sosialt fellesskap og for å spise og be sammen. Dette er barn som av ulike grunner har en utfordrende familiesituasjon. De er derfor mer utsatte for å oppleve å ha mindre fremtidsmuligheter, som for eksempel innen utdanning og jobb. I løpet av september gjorde de frivillige lederne innkjøp av skolemateriell til barna. Lørdag 2. oktober hadde de en samling med felles måltid og utdeling av skoleutstyr Alle fikk skolebøker og skrivebøker etter behov, og ungdommene fikk også med seg hver sin kalkulator. Vil du bli fadder til barna på Ngamaba? Registrer deg på mknu.no/fadder med valgfritt månedsbeløp.

– I Polen hadde det de siste ukene ikke vært så mange smittetilfeller, og heller ikke i Ukraina. En dag i september så jeg at en pastorkollega hadde delt bilder fra Ukraina på sin Facebook. Jeg kontaktet ham for å høre hvordan han hadde fått til å krysse grensen nå, og han fortalte meg om at det nå var et åpent vindu. Da benyttet jeg muligheten. På grunn av dårlig vær med mye regn, måtte Jacek utsette reisen enda noen uker mer enn ønskelig, da det våte været gjør det svært utfordrende å komme seg frem i landsbyene han besøker. – Været har nå vært bra og tørt etter to våte uker. Vi fikk nå besøkt mange mindre

steder, kirker og familier i vest i Ukraina. Det var spesielt interessant å besøke romfolket og de små kirkene i Świtiaź, hvor jeg fikk tale på søndagsmøte, og i Schack. Jacek forteller at det nå er økende smitte i Polen, så det er nå ikke mulig å gjøre flere misjonsreiser på en stund. Misjonskirken Norge støtter Jaceks arbeid med menighetsplanting i Polen og misjonsreiser til Ukraina. Jacek kunne ta med seg gaver til familiene og kirkene han følger opp fast, og takker støttespillerne i Norge for deres generøsitet og bønner. Av Rachel E. Olsen

Jacek Duda (t.v.) sammen med ukrainske kollegaer i en av fjellandsbyene.

www.mknu.no/fadder

# 03/2021

19


Internasjonalt

Internasjonal spalte

Gode venner i Norge! For flere år siden planla vi å plante en menighet i Sham Shiu Po (SSP), et av de fattigste distriktene i Hong Kong. Vi har startet et senter der og holder gudstjenester i en pizzarestaurant. Under pandemien kunne vi ikke holde gudstjenester i restauranten, men vi ble invitert med i et prosjekt drevet av en organisasjon i distriktet. Prosjektet henvender seg til 19 familier i en boligblokk rett i nærheten av senteret vi har startet. Organisasjonen lurte på om Misjonskirken Hong Kong kunne tenke seg å bidra, ved å besøke familiene hver måned for å vise omsorg og omtanke. Vi presenterte prosjektet for misjonskirkene våre, og det var mange frivillige som ønsket å bidra! I april i år begynte vi med første besøk. Målet vårt er å dele evangeliet i ord og handling med alle familiene i boligblokken. Arbeidet i SSP vokser og nå har vi startet nye tilbud i distriktet for å komme i kontakt med flere familier. Vi har fått låne et kirkelokale, og hver ukedag kommer det barn dit etter skoletid for å få leksehjelp. Vi arrangerer og ulike aktiviteter for barn og unge i feriene. Det kan være bibelcamp, piknik eller tur til fornøyelsesparker.

Med hilsen fra venner i Hong Kong Simon Yeung, generalsekretær i Misjonskirken Hong Kong.

Be for våre søsterkirker Colombia Be for våre volontører i Colombia: Marcus Vindenes og Marie Igland. De er nå på plass i Bogotá og er i gang med språkstudier. Be også for volontør Angie Vasquez, som har utreise noe senere. Be for vårt nye misjonærpar: Elisabeth Gonzales-Bjelland og Roberto Gonzales. De planlegger utreise til Colombia våren 2022, sammen med sine to døtre.

Afghanistan Be om fred og trygghet for folket og beskyttelse for medarbeiderne i vår samarbeidsorganisasjon i landet. Be om at det skal komme på plass gode ordninger, slik at vi fortsatt kan tjene det afghanske folket og tilby god, psykisk helsehjelp.

Romania Be om Guds visdom og ledelse for veien videre i misjonsarbeidet i Calarasi, etter en lengre tid med usikkerhet og konflikt. Be for familien Pascu i Onesti, om Guds beskyttelse og velsignelse i deres tjeneste. Be for dem som hører evangeliet gjennom menighetene i Calarasi og Onesti, at det skal gi håp og liv.

Meld deg på vårt internasjonale bønne- og informasjonsbrev via www.mknu.no/nyhetsbrev

20

# 03/2021


Julekampanjen 2021

Håp over Kongo! Uansett hvordan hverdagen har sett ut, er Kongos Evangeliske Kirke en kirke der stadig nye mennesker kommer til tro. De har lagt bak seg en krevende tid, og nå vekkes på ny håpet om fortsatt positiv utvikling i det hardt prøvde landet. Årets julekampanje går til misjonsarbeidet i Kongo. Her er vi en trofast samarbeidspartner med søsterkirken vår i landet. Vi støtter vi trosopplæring, pastorutdanning, evangelisering og en rekke diakonale prosjekter, som styrker verdigheten til grupper av mennesker som faller utenfor. Vi står sammen med våre kongolesiske venner i motgang og fremgang, slik vi har gjort i over 80 år!

www.mknu.no/julekampanjen

Vil du gi en julegave til Kongo? • Vipps en gave til 117008 • Gi til kontonummer 3000 15 10300 Merk med "Julekampanje" Takk for din støtte!

# 03/2021

21


UNG

Blir det frukt på greina? I en av Jesu lignelser så er det en mann som har et fikentre uten frukt. Jesus sier til gartneren: Nå er det tredje året jeg kommer og leter etter frukt på dette fikentreet uten å finne noe. Hugg det ned! Hvorfor skal det stå der og suge ut jorden? Men gartneren svarte: Herre, la det stå dette året også, så skal jeg grave omkring det og gjødsle det. Kanskje det da vil bære neste gang. Hvis ikke får du hugge det ned. (Lukas evang. 13, 6-9) Jesus sier et annet sted i Bibelen at et tre kjennes på frukten. Det utfordrende med frukt er at det vokser langsomt. Det gjør at det er vanskelig å følge med på det i nåtid. Man må istedenfor følge med over tid. «Nå er det tredje året jeg kommer og leter etter frukt». Hva leter vi etter når vi ser til arbeidet blant barn og unge i våre menigheter? Hva er på Guds hjerte? Hva ser han etter?

22

# 03/2021

Fremfor alt handler det om det blir etterfølgere av Jesus for livet. Jeg har inntrykk av at det er andre frukter en del steder det blir sett etter: Det er så flott å se ungdommene i kirka. Da teller vi hoder istedenfor å se etter forandringer i hjerter. Fruktene blir først åpenbare når ungdommene blir borte som voksne. Her vil jeg utfordre menighetenes lederskap til å være djerve: hva skjer med virkegrein X, den har vel egentlig aldri gitt noen disipler? Ingen av dem som har vært med der har blitt aktive kristne som voksne. Det er vel knapt en andakt der, langt mindre trossamtaler. Hva kan vi hjelpe lederne med i den virkegreinen? Lignelsen til Jesus kan være til hjelp. Vi bør i første omgang grave rundt treet og gjødsle. Hva kan vi som lederskap foreslå og bistå med av tiltak for å bedre jordsmonnet?

Om det fremdeles med tida ikke gir frukt, så bør det bli en samtale om nedleggelse. Jo lenger tida går uten at det blir frukt, jo mer utarmes jorda for et annet tre som kunne vært plantet. Se etter frukt og vær djerve! Svein Aksel G. Nakkestad Daglig leder Misjonskirken UNG

www.mknu.no/sveinaksel


FOTO Ferdig i Misjonskirken UNG Ungdomsledere på Workation

Workation Samlet for arbeid og ferie Inspirasjon, arbeid og hvile om hverandre. Det er tanken bak ungdomsarbeidernes egne leir på Vegårtun: Workation. To ganger i året inviteres ungdomsledere i Misjonskirken UNG til Taleserieverksted. Her jobber man i fellesskap frem taleserieressurser som kan brukes i de lokale ungdomsgruppene. Leir for lederne Det har vært et ønske om å utvide dette verkstedet med noen dager, for å få mer fritid og sosialisering i tillegg til arbeid og inspirasjon. Arrangementet har fått navnet Workation, pent satt sammen av de engelske ordene for arbeid og ferie. – Noe av tanken er at det skal være en leir for ungdomslederne. Vi har det siste året kjent på et behov for å være sammen og bygge relasjoner. På Workation

jobber vi med taleseriene, men har også tid til å være sammen og til å jobbe med egne ting, forteller Markus Kvavik, som frem til nyttår har ansvaret for utviklingen av taleseriene. Da tar Mats Sveindal over ansvaret. Erfarent besøk På dagtid jobbet gruppen på Vegårtun med taleseriene. Her ble fem nye serier laget, som sendes ut til ungdomsarbeiderne på nyåret. Tirsdag kveld dro gjengen på bowling og «lasertag» i Arendal. Folk koste seg, slappet av og hadde det gøy – slik man skal på ferie. Onsdag kveld fikk de besøk av Reidun og Bjørn Øyvind Fjeld. Bjørn Øyvind var blitt invitert inn for å samtale og dele fra sin lange erfaring som forkynner. – Vi fikk stille våre spørsmål, som han svarte på. I tillegg var han blitt utfordret til holde en tale på kveldssamlingen vår. Han forkynte ut fra sin nye

bok om Hebreerbrevet, til stor oppmuntring og begeistring fra ungdomslederne, forteller Markus. Bjørn Øyvind satte pris på å få besøke ungdomsarbeiderne på Vegårtun. – Det var en stor glede å merke det engasjement og det alvor som preget spørsmål og kommentarer fra de unge forkynnerne i vår samtale. Ungdomspastorenes bønn, lovsang og systematiske planlegging av taler og undervisning for neste halvår lover godt for fremtiden! Tekst: Rachel Olsen Foto: Privat

Last ned ressurser til ditt lokale ungdomsarbeid: www.mkung.no/ ressurser-ungdom

# 03/2021

23


UNG

Stagedive Live ledet sang og musikk under UNG lederskole. Foto: Trond Filberg

Inspirerte til å lede Det ble mye glede og verdifull undervisning da om lag 70 deltagere, medarbeidere og ledere deltok på UNG Lederskole. Den ble arrangert helgen 22.-24. oktober på Ansgarskolen. – Det var så fint å kunne arrangere en slik helg i de nye, flotte lokalene på Ansgarskolen. Dessuten bidro flere av skolens ressurser gjennom hele helga! Dette sier nyansatte ungdoms- og tweenskonsulent i Misjonskirken UNG, Helene Igland Stensland. Hun holdt tak i det praktiske med arrangementet og ledet ungdommene gjennom det varierte programmet. Hun synes det var et godt samarbeid mellom UNG og Ansgarskolen og takker skolen for dette. – Påmeldingen til lederskolen var litt tregere enn forventet, før det siste uke «rant inn». Vi ble om lag 70 deltagere til slutt. I tillegg var Ansgar bibelskole sine elever invitert til kveldsmøtene og underholdning, forteller Helene. Respons fra noen av deltagerne var at det var fin fordeling med spennende seminarer, gøye aktiviteter å velge mellom på dagen og fantastisk underholdning på kveldene.

24

# 03/2021

Solid undervisning I fellesundervisningen på lørdag, var det Torben M. Joswig som delte om kalls- og tjenesteforståelse. Han hadde også med seg Hannah Træen som fortalte om egne erfaringer for kall og tjeneste i menighet. Odd Inge Elemy hadde fellesundervisningen på søndag. «Sammen med Gud, når troen blir testet», var overskriften til Jonas Hompland, ungdomspastor i Lista misjonskirke. Han talte til ungdommene på Powerstation fredag kveld og delte personlige opplevelser og Guds ord. Powerstation lørdag kveld var med familie- og ungdomspastor Martine Aanensen fra Arendal, og søndag med barne- og familiepastor Torunn Lian fra Randesund misjonskirke.


Praktiske og grunnleggende spor Flere deltagere likte at de kunne velge mellom flere ulike spor på seminardelen. De kunne velge å høre Johannes Øverland underviste om «Nybegynnerforkynnelse», mens Sunniva H. Eid i sitt spor hadde om lovsangslederen. Tormod Bakkevoll holdt misjonsseminar om «Herfra til jordens ender», Martin Jacobsen om trosforsvar, mens Anne May Abrahamsen snakker om sjelesorg. Stagedive Live deltok gjennom hele helgen. Denne gangen bestod teamet av Sondre Storstadmo (gitar og sang), Naomi Adele Lende (sang), Rebecca Hamnes Johansen (sang), Constanse Borge (sang), Peter Nasralla (gitar), Tiedemann Borge (keyboard) Frederick Groos (bass), Anders Vala Jacobsen (gitar) og Emil Byberg (trommer). Ny samling i desember Daglig leder i UNG, Svein Aksel Nakkestad, så seg godt fornøyd med gjennomført lederskole. Nå forbereder UNG Nyttårs-Across for ungdom i 10. klasse og videregående skole. Det skal også skje på Ansgarskolen. Stagedive-samlinger er dessuten planlagt for både påsken, i nord i pinsen og i Stavern til sommeren. I tillegg vil Across arrangeres i sammenheng med The Send i juni.

Elever på Angskarskolen De fleste elevene vil engasjere seg mer i menigheten etter et år på bibelskolen, viser undersøkelse på Ansgarskolen. Statistikk fra Ansgar bibelskole viser en klar tendens de senere årene til at andelen elever fra misjonskirkene øker. I skoleåret 2016/17 var det rundt 25 prosent av elevene som hadde bakgrunn fra en misjonskirke. To år senere var dette økt til 27 prosent, og for inneværende skoleår er det om lag 39 prosent som har bakgrunn fra misjonskirkene. Dette viser at mobiliseringen i menighetene for å sende sine ungdommer gir resultater.

Høye prosenttall Bibelskolen har også spurt elevene om oppholdet på skolen gjør at de kan tenke seg å engasjere seg mer i en menighet senere. Her varierer det litt i årskullene. I 2016/17 året svarte 91 prosent ja eller trolig på dette spørsmålet. To år senere svarte hele 88 prosent ja og 12 prosent trolig, mens for inneværende skoleår var det 94 prosent som svarte enten ja eller trolig på spørsmålet om menighetsengasjement.

Viktig for disippelgjøring Tekst: Trond Filberg

- Å sende ungdommene til Ansgar bibelskole er en viktig del av vår plan for disippelgjøring av barn og ungdom, sier Svein Aksel Nakkestad i Misjonskirken UNG. Han viser til så mange vitner om at et år på bibelskolen tettet hull i deres forståelse av kristen tro og liv. - Ansgar bibelskole gir elevene trygg undervisning og oppfølging fra dyktige lærere. Det gir ungdom en god utvikling i deres liv, og vi ser at flere av dem som gikk bibelskolen står i front nå i lokale menigheter. Ansgarskolen er derfor vår egen skole som helt klart utruster mange til å bli bærebjelker i våre misjonskirker, sier han. På nyåret vil flere sentralt ansatte i UNG og Misjonskirken Norge ha mange møtepunkter med elevene på Ansgarskolen. Da vil de blant annet ha fokus på hvilke muligheter som fins for tjeneste i våre menigheter i hele landet. Av Trond Filberg

Vær med å be for elever og lærere på Ansgar bibelskole. Be gjerne om gode relasjoner, styrket Jesus-tro og kall til tjeneste for Jesus. Svein Aksel Nakkestad og Helene Igland Stensland var godt fornøyde med gjennomføringen av UNG Lederskole. (Foto: Trond Filberg)

www.ansgarbibelskole.no

# 03/2021

25


www.mkung.no/hva-gjor-vi-speider

Fokus UNG

Speidernes Kombikurs 2021

Helter i grå skjorter! Siste helgen i september kunne Misjonskirken Speiderkorps igjen samle over 125 speidere til det årlige Kombikurset. Dette er en unik arena for ledertrening og øving i speiderferdigheter. Med flere fulle kurs og nydelig vær, ble det en flott helg for nye og gamle speidere.

noen mer krevende enn andre. Mens kurset «Sosialen» har mer fokus på kos og komfort, hadde andre en mer fysisk krevende helg med tunge sekker, overnatting ute og lite søvn. – Det er tøffe speidere! Det var ingen klaging, bortsett fra det kurset hvor de ble tatt ifra mobilen nesten hele helgen, så er lederne her helt unike. Takk til alle dere som var med på å bidra til å skape nye speiderminner og læring til speiderne våre!

Mange nye ledere Anita Dencker Isaksen er veldig fornøyd med at kurset gikk ganske smertefritt. – Alt har gått fint, stemningen har vært bra og den ene Superhelter uttrykningen jeg hadde til en Det ligger mye ansvar i å dra med brannskade, viste seg etter hvert seg 20 speidere med tunge sekker at ikke var så alvorlig som det ut i all slags vær, ut i mørket på først så ut som. Det var mange fredag, slå opp leir, hjelpe til, ferske ledere på Programkurset, oppmuntre, trøste, lære, støtte, noe som lover godt for arbeidet utfordre speiderne... Ikke bare fremover. Vi trenger alltid nye skal de lede flokken, men de ledere som kan bære arrangeskal lære dem masse under hele Siv-Inger Fredagsvik helgen. Lederne har aldri fri, de mentet og korpset videre. Med disse nye lederne er viSimonsen i trygge er helter i grå skjorter som ingen hender! andre superhelter kan overvinne. Ut fra alder og kurs får Anita oppfordrer til slutt speiderne ulike utfordringer, tidligere Kombi-ledere til å bli

26

# 03/2021

med neste år, uansett hvilke livssituasjon de befinner seg i. – Jeg gleder meg allerede til neste år. Da skal jeg ta med meg hele familien. Jeg håper at alle dere gamle Kombi-ledere, enten dere er småbarnsforeldre eller ikke, da blir med meg og lager nye Kombi-minner sammen! Tekst: Rachel E. Olsen Foto: Kristin Lysebo og Anita Dencker Isaksen


Vellykket høstleir i nord Endelig kunne ungdommene i nord treffes på leir! Denne gangen i et flott samarbeid med UNG Baptist.

høst, mens Stagedive Nord har vært misjonskirkenes leir i pinsehelgen.

Etter flere utsettelser, var det godt å igjen kunne samle ungdommene i våre nordligste misjonskirker. I år valgte man å samarbeide med UNG Baptist, og å legge leiren til Rivermont Ungdomssenter i Kasfjord utenfor Harstad, som eies av Baptist Nord.

Leirsjef Sunniva Mersland fra Frimisjonen Tromsø forteller om en kjempefin helg med god stemning og mye moro på programmet.

Leiren fikk derfor navnet Høsttreff Stagedive Nord. Høsttreff er navnet på leiren som baptistene arrangerer hver

Hele 43 deltakere fra misjonskirkene i Tromsø, Bodø og Narvik hadde tatt turen til høstleiren, i tillegg til deltakerne fra baptistmenighetene.

med andre. Det er lenge siden ungdommene har fått være på leir nå, og derfor var det ekstra fint og spesielt og se mange nye vennskap vokse frem i løpet av helga. Tekst: Rachel E. Olsen Foto: Frank Einar Hansen

– Det var mange flotte og dyktige ledere med, og de var virkelig med og satt stemninga og var fantastiske forbilder for ungdommene! Tema for leiren var «Sammen», og det ble pratet om dette med å være sammen med Gud, med seg selv og

# 03/2021

27


Som et tre plantet

28

# 03/2021


Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. (Salme 1, 1-3)

J

eg kjenner nesten sola steke i ansiktet og hører klukkingen av bekken som sildrer ved siden av meg. Jeg har ikke gjort noe for å få stå her, men jeg ble plantet her, og dermed har jeg tilgang på både næring og sol, som igjen fører til at søt frukt kommer til sesong og jeg tørker ikke ut etterpå. Den svale vinden og tilfredsstillelsen i å bare være gir sjelen ro. Du er lik et tre plantet ved rennende vann, ikke som et resultat av strev og prektig livsførsel. Men av nåde. Gjennkjenner roen hos eldre? Ifølge religionsforsker James Fowler kan det lille barnets tillitsfulle tro sammenlignes med troen til de eldre i livets høst. Erkjennelsen av at det er nok bare å være, nåden rekker og Gud bærer tilværelsen dominerer. Livets start kan altså også lignes livets gylne fase. Kanskje er det nettopp derfor besteforeldre er så attraktive i unge menneskers liv? Ja, ungdommer i dag forteller at de er så glade i besteforeldrene sine. Kanskje gjenkjenner de roen dere eldre har som vi andre lengter etter i noen av livets mer hektiske faser? I mine mange møter med unge mennesker i samtale om åndelige foreldre går disse utsagnene igjen: «Jeg skulle gjerne hatt noen med grått hår, jo eldre jo bedre!» «Det er noe med de som har levd en stund og som har lært mye som jeg ikke vet noe om, de trenger ikke være kule de bare oppleves trygge» Derfor har jeg tatt på meg den ære å formidle at du aldri går ut på dato i Guds rike, du blir ikke for gammel for Gud. Nei, Han vil både bære og berge deg til håret gråner og Gud vil bruke deg, i kraft av å bare være deg selv. Det unge mennesker lengter etter er relasjon! Som Odd Nordstoga synger: «Ein farfar i livet sku alle ha». Kanskje har du bedre tid til å sitte ned og prate med barnebarn eller oldebarn? Eller ta initiativ til relasjon til noen som er yngre enn deg i menigheten din? Så

mange har et enormt behov for å bli sett, uansett alder, men vi trenger øynene som kan se andre. Ikke fordi du har alle svar eller har mestret livet. Kanskje er de såreste erfaringene de mest dyrebare å gi videre? Kan dine feil være til hjelp for andre? Kan din ledige sofa bli hellig grunn, ved å invitere inn og lytte og se, gi omsorg og be for en som er noe yngre enn deg? Eller er det bønnens kraft du skal få erfare mer av? Vi har så mange bønnebarn som trenger en gjenforening med sin himmelske Far. De er plantet i Herrens hus og blomstrer i forgårdene hos vår Gud. Ennå i alderdommen bærer de frukt, de er friske og frodige. (Salme 92,14-15) Å bære frukt også i alderdommen synes som en naturlig del av livsløpet. Kanskje vil du be Gud vise deg hva Han har for deg i din livssesong? Ikke pensjoner deg for tidlig, Gud kan gi et friskt kall og en himmel over din hverdag. Med nåde nok for hver dag og kraft som fullendes i svakhet. Så skal du først og fremst kjenne freden fra den rennende bekken, varmen fra sola og løftet om at du skal få bære frukt i rett tid og at løvet aldri skal visne hos den som har sin glede i Gud.

Torbjørg Oline Nyli Pastor i Ytre Randesund misjonskirke og forfatter av bøkene «Generasjon Savnet» og «Etterlysning: Åndelige foreldre».

# 03/2021

29


Nasjonalt

Gode gruppesamtaler da Frimisjonen Tromsø gjennomførte en modul av Menighetsskolen i høst.

Drømmer på Menighetsskolen Denne høsten har flere menigheter jobbet med Menighetsskolen. En for første gang, mens andre har gjennomført en helt nyutviklet modul som heter «Forny drømmen». I oktober hadde Vågsbygd misjonskirke sin første modul i Menighetsskolen. Det ble to dager med gode og åpne samtaler, fellesskap, humor og deilig mat. - Vi opplevde starten på menighetsskolen som veldig god. Vi fikk gode og ærlige samtaler om hvor vi er, og fikk kjenne på en lyst til å oppdage mer av mulighetene som ligger foran oss. Vi er nå i gang med å etablere Vekstteamet, og flere nye personer er kommet på banen, forteller pastor Jens Kåre Lindal.

30

# 03/2021

Stimulerer og gir bredt eierskap - Vi har sett at vekstkurvene våre har flatet ut de siste årene, samtidig med at vi er få igjen som har vært med helt fra starten i menigheten. Vi opplever det derfor som riktig timing å ta Menighetsskolen nå, sier Jens Kåre. - Dette stimulerer både til ny vekst og til ett bredere eierskap til en felles visjon. Det sammenfaller også godt med ett allerede påbegynt arbeid vi har kalt «Med hjerte for Vågsbygd». For vi søker å involvere oss mer diakonalt i bygda vår, forteller Jens Kåre. En reise for alle Menighetsskolen er et utviklingsverktøy for menighetene til å revitalisere og identifisere sine

styrker og utfordringer. Menighetsskolen foregår over en lengre periode, vanligvis to år. I løpet av perioden gjennomføres tre moduler med undervisning og arbeidsgrupper. Både ansatte, lederskap og medlemmer i menigheten deltar sammen. I tillegg gjennomføres en menighetsundersøkelse tilpasset og utviklet for menighetene i Misjonskirken Norge. Underveis arbeider menigheten i forskjellige grupper. Det er nå 25 menigheter som har gjennomført helen Menighetsskolen. Vågsbygd startet i høst, og en ny menighet starter i februar neste år. Fokus på det positive Modulen «Forny Drømmen» har nå erstattet den tredje modulen


«Frukt». Samtidig kan den nye modulen tas av menigheter som allerede har fullført alle tidligere moduler. Nøkkelord for den nye modulen er anerkjenne, drømme, forme og realisere. Modulen gjennomføres fredag kveld og omtrent fire timer på lørdagen. Fredagen er viet til å «anerkjenne», mens på lørdag handler det mer om å drømme. -Mens den tidligere modulen hadde en del undervisning og gruppearbeid, baserer vi denne modulen på gruppearbeid, forklarer Kjell Birkeland som er menighetsrådgiver og har ansvaret for å lede arbeidet med Menighetsskolen. Den nye modulen er mer deltakende og prosessorientert. Menighetsdeltagerne utfordres til å anerkjenne hverandre med spørsmål som: Hva setter jeg pris på ved menigheten? Når var denne menigheten, slik jeg har opplevd det, på sitt beste? Hva er vi gode på? - Dette er ikke et forsøk på å feie utfordringer under teppet. De er der uansett, men en problemorientert tilnærming skaper ofte en opplevelse av utilstrekkelighet.

Da blir det en «underskuddsmodell». I stedet kan det være mer viktig å fokusere på det vi opplever som «gullet i vår menighet», utdyper Kjell. Videre til strategiarbeid Denne nye modulen er starten på menighetens videre strategiarbeid. Tidligere satt nok menighetene igjen med en opplevelse av å bli overlatt til seg selv etter siste modul. Nå er det laget en veileder for strategiteamet som hjelper dem med å tilrettelegge to workshop i løpet av et semester, og forteller om arbeidet de bør gjøre mellom disse samlingene. Første workshop, «Forme», handler om å forme drømmene slik at de bli konkrete. I den andre, «Realisere», tegner de veien menigheten må gå for de konkrete drømmene kan bli en realitet. Målet for reisen er ikke en omfattende strategiplan, men at de sammen setter noen få målsettinger for veien videre. Samlet hele menigheten Lista misjonskirke var først ut med å gjennomføre modulen

Menighetsskolen på .Bryne.

Kjell Birkeland

«Forny drømmen». Det var i oktober. Senere samme måned var Frimisjonen Tromsø også samlet for denne modulen. Den tredje menigheten som har jobbet med modulen er Misjonskirken Bryne. De gjennomførte Menighetsskolen for om lag fire år siden. Nå skulle de utarbeide en ny strategiplan for menigheten, og i november inviterte de til den nye modulen. - «Forny Drømmen» var veldig positiv. Den samlet alle i menigheten, både dem som har vært med i mange år og dem som nettopp har kommet, forteller Thomas Aas Pedersen, hovedpastor i Misjonskirken Bryne. Han synes dette er et godt redskap for å sette tydelig kurs, og samtidig få fram det som er bra. Lederskapet og Thomas jobber videre med planene sammen med strategitemaet. I tillegg tenker de å ha to samlinger for alle i menigheten, for å følge opp og realisere planene. - Vi ønsker å ha en strategi som bygges fra grasrota, sier Thomas. Underveis holder de kontakten med Kjell Birkeland for respons og veiledning i prosessen. Tekst: Trond Filberg Foto: Kjell Birkeland

www.mknu.no/menighetsskolen

# 03/2021

31


Nasjonalt

Fellesskap i Trøndelag Det er både nyttig og hyggelig at sentralt ansatte velger å legge arbeidsdager andre steder i landet for samtidig å møte representanter fra misjonskirkene. I oktober var de samlet i Trøndelag.

Arbeidsmøte på pastorkontoret i Stjørdal misjonskirke, for staben i Misjonskirken Norge som jobber med nasjonale saker.

32

# 03/2021


F

lere ganger i året har nasjonal avdeling i Misjonskirken Norge det de kaller «NA-dager». Da jobber de sammen om saker og planer i arbeidet. De ansatte bor spredt på mange kanter av landet, og det er derfor nødvendig å møtes for å drøfte, be og dele tanker sammen. Godt å være sammen Leder i avdelingen, Torben M. Joswig, setter agenda og styrer programmet, godt hjulpet av de andre i staben. Han har med seg de tre menighetsrådgiverne Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, Kjell Birkeland og Stein Bjørkholt og administrasjonskonsulent og rådgiver for menighetsplanting, Anne Hansli. Denne gangen var Markus Kvavik med for første gang, som nyansatt i Misjonskirken Norge. Det ble dermed også mye læring for ham om hvordan arbeidet foregår. Gruppa var denne gang utvidet med generalsekretær Øyvind Haraldseid og daglig leder i UNG, Svein Aksel Nakkestad. Dagene startet gjerne med å dele Guds ord og bønn. Så samles de om teologiske temaer og aktuelle

Anne Margrete og Øyvind møtte folk i Heimdal misjonskirke.

Ved Nidelven (f.v.) Torben M. Joswig, Markus Kvavik, Kjell Birkeland, Stein Bjørkholt, Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, Øyvind Haraldseid, Anne Hansli og Svein Aksel Nakkestad.

saker som må følges opp og nye satsinger som må drøftes og planlegges. De er også opptatt av samarbeidssaker med UNG, Ansgarskolen og øvrig stab. Omvisninger lokalt Utenom arbeidsmøtene ble det tid til å møte ledere og personer i de tre misjonskirkene i Trøndelag: Trondheim misjonskirke, Stjørdal misjonskirke og Heimdal misjonskirke. De delte måltider, deltok i bønnesamlinger og fikk omvisning i lokalene og informasjon om menighetenes arbeid. Det er gjensidig Det var også tid til omvisning på Fagerhaug skole som eies av Stjørdal misjonskirke. Den flotte skolen består av to adskilte skoleenheter: Fagerhaug kristne skole og Fagerhaug internasjonale skole. Til sammen har de over 200 elever og om lag 60 ansatte. Av Trond Filberg

www.mknu.no/nasjonalt

Omvisning på Fagehaug skole i Stjørdal gjorde inntrykk.

# 03/2021

33


Menighet

Velsignelsen ble sunget av Mathilde Høybråten Småland, Monica Mathisen, Rune Høybråten Småland og Anne Råmunddal Kippenes. Foto: Trond Filberg.

100 år på Nesodden Det begynte med et ektepar som flyttet til Nesodden. De åpnet sitt eget hjem med stor kjærlighet til alle rundt seg og inviterte barna til søndagsskole.

Etter noen år ble stua til ekteparet Helene og Hans Larsen Fjeld på Fjell gård, et kjært møtested for kristne møter. Dette var starten på det som i dag er Misjonskirken Nesodden. Barnearbeidet er fortsatt prioritrert i dagens virksomhet. Lokalene er tilrettelagt for barn og ungdom, Det er barnekirke på søndager, og barnekoret som

er 25 år, inkluderer barn utenfor menighetens medlemmer. Menigheten har i flere år hatt ansatte til å følge opp barne- og ungdomsarbeidet. Siden august i fjor har Mari Kippenes være ansatt som barne- og ungdomsarbeider. Pastor er Asle Mathisen. Den 12. oktober 1921 var det 31 personer som meldte seg inn på stiftelsesdatoen til den nye menigheten. Hundre år senere, lørdag 30. oktober 2021, kunne Misjonskirken Nesodden invitere til fest i takknemlighet for alle som gjennom årene har bidratt, blitt berørt og vært engasjert i menigheten. Tidligere pastorer fortalt gode historier og minner fra sin tid i menigheten, intervjuet av Dagfinn Høybråten. Fra venstre: Kjell Hovde, Jon-Olav Andreassen, Olaf Alsaker, Per Noreng og Knut Moholt. Foto: Trond Filberg.

34

# 03/2021


75 års jubileum Det ble en storslått feiring av en høyst levende og vital 75 åring, Froland misjonskirke, i slutten av oktober. Over to dager feiret menigheten seg selv, med musikk og hilsner i en uhøytidelig, men verdig, innpakning. For anledningen hadde det blitt laget et jubileumshefte, som gikk gjennom menighetens historie fra stiftelsen i 1946 til i dag. Lett stemning Misjonskirken i Froland har alltid hatt et rikt musikkliv, og dette satte sitt preg på jubileumsfeiringen. Lørdagen opptrådde tidligere band og kor på rekke og rad. Det ble mange rørende øyeblikk, med innslag fra mange som tidligere var aktive i menigheten, men som ikke har vært med i fellesskapet på flere år. Jon og ErnaUltvedt var pastorer i Froland på 90-tallet, og hadde

tatt turen for anledningen. Jon spilte sine bluestoner og delte fra sin tid som pastor. Tidligere Ansgar-rektor og misjonsforstander Sveinung Lorentsen, var i praksis i Froland misjonkirke i sin ungdom. Han delte åpent og hjertelig fra denne tiden, og bød på historier som fikk hele salen til å knekke i latter igjen og igjen. Hele feiringen var preget av latter og en fri stemning. Menighetsrådgiver Kjell Birkeland var også til stede, og uttrykte stor begeistring for den åpne stemningen som preget hele jubileumet. Sterk avslutning Søndagen var det festmiddag, med hilsner fra flere tidligere pastorer og forkynnere. Nåværende pastor Geir Vilhelmsen avsluttet med en apell, før kvelden endte i en spontan bønne- og lovsangsdel, med sterke Jesus-møter og budskap om menighetens fremtid.

Har flyttet til nye lokaler i Tønsberg Det ble kake i november da Tønsberg misjonskirke flyttet til nye lokaler. Etter å ha vært over tretti år i Bjellandsveien 16 i Hognesåsen, var det 13. og 14. november innvielseshelg i Smiløkka 5 på Vear. Lørdag kveld var det lovsangskonsert med Liv Karoline og Karl Einar Bøhlerengen, og søndag var det gudstjeneste der pastor Rose Høiland talte. Lokalene menigheten leier i Smiløkka er hos menigheten Doxa Bibelsenter, som er en frittstående menighet, etablert for over tjue år siden. Tønsberg misjonskirke opplever en ny giv med nye lokaler. Flyttingen betyr nye muligheter i romslige omgivelser og sterkere tilhørighet og tilknytning til befolkningen på Vear. De ønsker å være en menighet for alle generasjoner og en velsignelse i lokalmiljøet. Blant annet startet de opp med KRIK på Vear skole for barn som går i 5.-10. klasse. Vear er et tettsted i Tønsberg kommune som ligger mellom E18 og Tønsberg by. Ifølge en befolkningsprognose fra SSB vil befolkningen på Vear øke med over 20 prosent fram mot år 2040.

Det ble et rørende øyeblikk da misjonskirkas tidligere ungdomskor Gledesropet, samlet kormedlemmer fra mange epoker til sang på jubileumet. Foto: Rachel Olsen

www.mknu.no/finn-misjonskirke

# 03/2021

35


K-stud gir tilskudd til alt av kurs og studiegrupper for ungdom og voksne Alle typer organisert opplæring for ungdom og voksne kan få tilskudd, f.eks. lederkurs, bibelgrupper, konfirmantopplæring, kor, band, babysang, språkkurs og håndverkskurs. Det er enkelt å få tilskudd! Studieplan må være godkjent før dere starter eller bruk en forhåndsgodkjent. Minst 4 kurstimer og 4 deltakere. Vi tildeler tilretteleggingstilskudd når det er behov for å gjøre noe ekstra for at alle kan være med! Bli med på Årets kurs 1.-3.april 2022 på Soria Moria – Låtskriving og arrangering, bibelfortelling, danseinstruksjon, baby- og småbarnsang eller «Velkommen inn - for alle?» Les mer på www.k-stud.no eller ring 400 00 510 for mer informasjon!

Læring for troen og livet!

Trygghet i møte med fremtiden

LES MER

Vi er forsikringsselskapet for kristne og ideelle organisasjoner og for deg som er ansatt eller frivillig i en slik organisasjon. Vi gir overskuddet vårt tilbake til kristen-Norge! Ring 23 68 39 00 eller les mer på www.kniftrygghet.no Ta kontakt for et godt tilbud

KRIK


EIENDOMSFORVALTNING | EIENDOMSUTVIKLING | EIERSTYRING | SELSKAPSLEDELSE Tlf: +47 91 33 14 60 | e-post: post@ramunddal.no

Arven for Guds rike – en gave for framtiden

En testamentarisk gave til Misjonskirken Norge kan bety mye for framtidens muligheter for å gi evangeliet videre, både i misjonen og i våre menigheter. Ta kontakt for mer informasjon om hvordan skrive et testamente og les mer om dette på vår nettside.

www.mknu.no/testamentgave MISJONSKIRKEN

NORGE

FRIkvarteret

BØKER - GAVER - MUSIKK

Chr. Krohgs g 34, 0186 Oslo Telefon 23 32 57 50

AKTU E BØKELLE R

Ny andaktsbok av Bjørn Øyvind Fjeld

Disippelkorset - et felleskristent symbol!

Ny bok av Truls Åkerlund,

Ny barnebok av Camilla og Jostein Ørum.

studieplan for K-stud

www.frikvar teret.net

Telefon: 958 45 902 Storgata 47, 2830 Raufoss

Besøk vår nettbutikk med bøker, musikk og gaver. Billig frakt!

Frikvarteret er eksklusiv selger av disippelkorset, på vegne av Misjonskirken UNG. Smykkene selges i gull, sølv og tinn. Disippelkorset er et beskyttet design av Edin Løvås.

www.frikvarteret.net/categories/disippelkors


Vi søker

Innsamlingsleder

Misjonskirken Norge har ledig en fast stilling som innsamlingsleder i 60 prosent stilling, med muligheter for utvidelse. Vårt innsamlingsarbeid er knyttet til nasjonale og internasjonale formål, fadderprogrammer, samt Norad-støttede prosjekter. Vi søker deg som viser initiativ, ser løsninger og evner å ta ansvar for eget arbeid. Du bør ha gode samarbeidsevner, og ha kompetanse innen kommunikasjons- og/eller innsamlingsarbeid. Det er en fordel med god teknisk forståelse og evne til å sette seg inn i og se brukspotensiale i aktuelle dataprogrammer og systemer.

Ny lov om konverteringsterapi? Misjonskirken Norge er av den oppfatning at krenkelser av andre menneskers integritet og grenser allerede er godt ivaretatt gjennom dagens lovverk. Dette gjelder både barn og voksne. Vi opplever videre at lovforslaget ikke fremstår godt nok begrunnet til å danne grunnlaget for en ny norsk lov. Som kirke er vi grunnleggende opptatt av å møte mennesker med kjærlighet og respekt i alle livssituasjoner. Vi tar avstand fra, og arbeider kontinuerlig med å forebygge enhver form for krenkelser av andre mennesker. Som kirke tar vi tydelig avstand fra den virksomheten som lovforbudet mot konverteringsterapi er tenkt å ramme: behandlingslignende handlinger som har

Stillingens hovedoppgaver er å ta initiativ til og lede prosesser og kampanjer for å skape giverglede og engasjement hos våre givergrupper. I tillegg ha ansvar for å videreutvikle og følge opp strategien og rutiner, rapportere og formidle resultater. Vi tilbyr et inspirerende og godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter, arbeidsbetingelser og forsikringsavtaler. Lønn etter avtale. Den som ansettes må arbeide i samsvar med Misjonskirken Norges formål og verdier. Stillingen er plassert i administrasjonsavdelingen og har kontorplass ved hovedkontoret. Spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Øyvind Haraldseid, tlf. 909 49 782, oyvind.haraldseid@mknu.no. Søknadsfrist: Fortløpende. Søknader sendes generalsekretæren. www.mknu.no/utlysning-innsamlingsleder

Kulturdepartementet sendte tidligere i høst ut en høring om et lovforslag om regulering av konverteringsterapi. Misjonskirken Norge sendte inn et eget høringssvar i saken. Her er et utdrag av høringssvaret, som i helhet er lagt ut på departementets nettside for saken.

som formål å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Slik sett anerkjenner vi lovforslagets intensjon. Vi er tilfredse med at høringsnotatet eksplisitt nevner at markering av et trossamfunns eller en sjelesørgers teologiske standpunkter ikke skal rammes av forbudet, verken i personlig veiledning eller forkynnelse dersom disse ikke rammes av forbudet mot hatefulle ytringer i straffeloven. Grensedragningen mellom samtale, sjelesorg og forbønn på den ene siden og handlinger av behandlingsliknende karakter på den andre siden blir svært viktig. Vi deler departementets vurdering av det utfordrende i å

foreta denne differensieringen. Vi er derfor fornøyde med at det understrekes at sjelesorgsamtale og forbønn ikke skal regnes som behandlingsliknende opplegg. Vi mener likevel det er maktpåliggende at lovens forarbeider er tydelig på hva som ikke skal omfattes av legaldefinisjonen av konverteringsterapi. Når forslag til lovtekst bruker ordene: «utilbørlig press» og «forleder» må det også tydeliggjøres hva man forstår med dette. Det slås fast at det finnes lite forskningsbasert kunnskap om konverteringsterapi i Norge. Vi vil derfor oppfordre til at flere forhold knyttet til konverteringsterapi i Norge kartlegges og at man mot denne bakgrunn senere vurderer adekvate forebyggende tiltak.

www.mknu.no/pressemelding-2021-lovforslag-konverteringsterapi 38

# 03/2021


Innstillingsutvalgets medlemmer.

Hvem blir generalsekretær? Det er stor spenning rundt hvem som blir innstilt til kandidat som ny generalsekretær.

SAMFUNN OS

ge or

jo m is

ns

ET

TR

Siden søknadsfristen gikk ut 27. september, har prosessen fulgt planen som Hovedstyret la opp i vår. Innstillingsutvalget har jobbet både med innsendte forslag, egne forslag og søknader som har kommet inn, til sammen over tjue kandidater. I begynnelsen av november var antallet redusert til tre kandidater etter at to intervjurunder var gjennomført. Leder for Hovedstyret (HS) og innstillingsutvalget, Rita Nottveit, synes vi er heldige i Misjonskirken Norge som har mange gode ledere blant oss, og at vi har grunn til å være takknemlige over at mange har vist interesse for

k irk e n n

stillingen. Hun sier det har vært både krevende og givende å stå i prosessen. - Arbeidet vårt skal lede frem til et valg som vil sette preg på Misjonskirken Norge i flere år. Det er krevende fordi jeg kjenner på ansvaret for at Innstillingsutvalget gjør en god jobb. Samtidig er det givende fordi kandidater har vist oss et stort engasjement for Misjonskirken Norge, for våre verdier og vår visjon om Guds barns enhet og menneskers frelse. Hovedstyret behandlet saken i sitt møte i slutten av november, etter at Misjonsbladet gikk i trykken. Annonsering av hvem som innstilles er kunngjort overfor ansatte, til alle menighetene og på nettsiden mknu.no. Generalforsamlingen i slutten av mai neste år, skal så velge

generalsekretær, etter innstilling fra Hovedstyret. Innsettelse vil skje samtidig, og tiltredelse er tenkt vil skje høsten 2022. Stillingen er et åremål for seks år, med mulighet for gjenvalg. Innstillingsutvalget har foruten Rita Nottveit (misjonsleder i Oslo misjonskirke Betlehem), bestått av Dag Andersen (medlem i Hovedstyret, Misjonskirken Betel Mjøndalen), Anne May Abrahamsen (ansatt ved Ansgarskolen, Hånes misjonskirke), Isak Voie (styreleder i Misjonskirken UNG, Ytre Randesund misjonskirke) og Naomi Curwen (representant ansatte i Misjonskirken Norge). Av Trond Filberg

Kandidat: Siri Iversen www.mknu.no/2021/11/26/ innstilling-ny-gs

Misjonskirken Norge er et nasjonalt trossamfunn og i offentlige statistikker om kirker og religiøse grupper er vi oppført som en selvstendig enhet. Som trossamfunn har registrerte pastorer offentlig vigselsrett, kan gjennomføre begravelser, konfirmasjon og dåp. Trossamfunnet Misjonskirken Norge har 11.411 medlemmer (per 1.1.2021) og 85 menigheter. Les om medlemskap m.m. på mknu.no/trossamfunn

# 03/2021

39


Menighet

Menighetsrådgiver Stein Bjørkholt innsatte i september Elin og Geir Myra som pastorer på Lista. Foto: Cecilie Nilsen

Flere pastorinnsettelser denne høsten De siste månedene har det vært glede over å innsette pastorer i hele fem misjonskirker. Både i Stjørdal, Haugesund, Gjerpen, Mjøndalen og på Lista har det vært høytidelige markeringer. Generalsekretæren og to menighetsrådgivere har fått vært til stede på de ulike innsettelsene. Etterlengtet i Stjørdal Stjørdal misjonskirke har i lang tid søkt etter ny pastor, og i januar i år ble endelig ekteparet Barbro Dragsjø og Jan Dag Rolseth ansatt som pastorpar. Etter at samfunnet i høst åpnet opp, kunne man i august endelig samle menigheten til en skikkelig velkomst av det ferske pastorparet. Menighetsrådgiver Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, var til stede på vegne av Misjonskirken Norge. Misjonskirken i Stjørdal ble stiftet i 1936 og har i dag om lag 400 medlemmer. Menigheten eier to friskoler i Stjørdal sentrum: Fagerhaug Kristne Skole og Fagerhaug International School.

40

# 03/2021

Fra Farsund til Haugesund Etter ni års tjeneste i Farsund misjonskirke, har Maria Morfjord nå startet som pastor i Haugesund misjonskirke. I sommer gikk flyttelasset nordover

Barbro Dragsjø og Jan Dag Rolseth er pastorpar i Stjørdal. Her med Anne Margrethe Mandt-Anfindsen (t.v.). Foto: Elin Husby


til Haugesund, hvor familien på fem nå etablerer seg i ny by. Fredrik Tybakken er hovedpastor i i Haugesund misjonskirke. Den høytidelige innsettelsen søndag 29. august, ble foretatt av generalsekretær Øyvind Haraldseid. Farsund misjonskirkes «nabo» helt vest i Agder, har også fått nytt pastorpar. Søndag 5. september var det innsettelsesgudstjeneste for Elin og Geir Myra i Lista misjonskirke, bistått av menighetsrådgiver Stein Bjørkholt. Elin og Geir er begge ansatt i halvtidsstillinger; Elin som barne- og familiepastor og Geir som hovedpastor. I slutten av august ble også Martin Kolsrud ønsket velkommen som ny pastor i Misjonskirken Betel Mjøndalen. Også her var menighetsrådgiver Anne Margrethe Mandt- Anfindsen til stede for å bistå i innsettelsen. Menigheten her har nylig renovert og utvidet kirkebygget sitt i Mjøndalen sentrum. Vemodig og takknemlig Det har vært en god overgang mellom avtroppende og påtroppende pastor i Gjerpen misjonskirke. Trygve Wikstøl gikk av med pensjon 1. oktober og menigheten hadde en vemodig avskjedsgudstjeneste for ham søndag 12. september. Menigheten hadde her et rørende «rosetog», hvor representanter fra komitéer, grupper og kor kom

Maria Morfjord har startet som ny pastor i Haugesund misjonskirke. Her fra innsettelsen, sammen med ektemannen Martin Morfjord Foto: Fredrik Tybakken

fram og gav Trygve en rose, som en takk fra de ulike delene av menighetens virksomhet. Menigheten formidlet stor takknemlighet for tjenesten han har stått i de siste 3,5 årene. Ikke minst på grunn av en krevende periode med korona-pandemien. Trygve har særlig formidlet trygghet og delt villig av sine kreative gaver. Trygve som også var pastor i menigheten på nittitallet, har vært en pådriver for å åpne kirkedørene for flere mennesker. – Vi har hatt en fin overgang. Det er vemodig at Trygve pensjonerer seg, og Torbjørn har kommet inn på en fin måte, med en lyttende holdning samtidig som han viser initiativ og drive, sier menighetens styreleder Tor Marius Langås. Torbjørn Glenna er ny pastor i menigheten og søndag 26. september var det innsettelsesgudstjeneste for ham i Gjerpen.I hilsenen fra Skien misjonskirke, der Torbjørn har vært pastor de siste 14 årene, kom det fram at han er en person som bryr seg og tar seg tid til å lytte. Tine og Torbjørn Glenna og døtrene Elisabeth og Sarah, trenger ikke å flytte da de allerede bor i Skien kommune, og under tre kilometer fra lokalene til Gjerpen misjonskirke. Tekst: Trond Filberg

www.misjonsnytt.no

Med armene fulle av roser og et pæretre til hagen, kan Trygve Wikstøl (63) nå pensjonere seg. Trygve vil fortsatt ha noen oppdrag med konserter og menighetsbesøk. Foto: Chris Millett

# 03/2021

41


Colombia

Elisabeth og Roberto og deres to døtre, reiser til Colombia på nyåret som utsendte fra Misjonskirken Norge. (Foto: Naomi Curwen)

Nye misjonærer for langtidstjeneste i misjon Ekteparet Elisabeth T. Gonzalez Bjelland og Roberto Gonzalez blir Misjonskirken Norges nye langtidsmisjonærer i Colombia. Det er et land de allerede kjenner godt. Elisabeth og Roberto skal ha fokus på kirkelige oppgaver i Colombia. Det innebærer ledertrening, menighetsbyggende arbeid og undervisning. De har tidligere vært misjonærer i Colombia i fem år, utsendt av Ungdom i Oppdrag (UiO) med Skien misjonskirke som sendemenighet. Den gang underviste de og var med på å starte opp en helseklinikk utenfor kystbyen Cartagena. De var også med i en El Pacto-menighet som kjente til Misjonskirken Norge. Roberto som er colombianer, har jobbet for Ungdom i Oppdrag i nærmere tjue år i Colombia, Sverige og Norge. Nylig leverte han sin masteroppgave i internasjonal journalistikk. Han snakker både spansk og engelsk, og forstår norsk. Elisabeth som er fra Flekkefjord, er utdannet lege. Hun har de

42

# 03/2021

senere årene vært ansatt ved Universitetssykehuset i Telemark, og fram til avreise gjennomfører hun sin spesialisering i pediatri ved Universitetssykehuset i Stavanger. Elisabeth og Roberto har to døtre, Rebekka Isabel (10) og Hannah (8). Hele familien ser fram til å komme til Colombia. Utreise skjer tidlig i 2022. - Vi gleder oss over å kunne sende ut en flott misjonærfamilie til langtidstjeneste for misjon. Sammen med medarbeidere i vår søsterkirke, tror vi dette vil være med å styrke både menigheter og ledere i Colombia, sier Jon-Arne Hoppestad, leder Internasjonal avdeling i Misjonskirken Norge. AV Trond Filberg


Gladis og Luis Buitrago, Colombia

- Vi tror at verden i dag, mer enn noe annet, trenger Guds ord og Jesus Kristus som Herre og frelser for deres liv. Vi eksisterer for å dele de gode nyhetene med mennesker. Derfor satser vi på menighetsplanting, sier Luis Emilio Barrientos Buitrago, kirkeleder i FIPEC, Colombia.

Marie og Marcus er nå i Colombia Våre volontører i Colombia, Marcus Vindenes og Marie Igland, ankom hovedstaden Bogotá den 14. oktober. De har nå vært i landet i snart to måneder og stortrives! Volontørene bor hos hver sin vertsfamilie og har brukt mye tid de første ukene på intensiv spanskundervisning. De har dessuten besøkt flere prosjekter, ungdomsarbeidet og flere av menighetene som drives av vår søsterkirke i Colombia. Følg med på hverdagen til Marie og Marcus som skriver blogg fra Colombia. Du kan også få nyhetsbrev fra Colombia.

Se mer på www.mknu.no/utsendte

Marie Igland og Marcus Vindenes stortrives i Colombia. Her sammen med Maria Briceño (t.v.) og Ximena Gonzales. Begge er fra Barnekirken Esperanza, der Ximena er ungdomsleder og Maria er en av ungdommene i kirka. (Foto: MKN)

# 03/2021

43


Minneord Misjonær Aase Faanes døde den 6. august 2021, 88 år gammel. Hun ble bisatt fra Frosta kirke 17. august. Hun vokste opp i Trondheim misjonsmenighet og utdannet seg som sykepleier og jordmor, før hun reiste til Belgia for språkstudier og tropemedisinutdannelse. Hun dro første gang til Kongo i 1967 og kom tilbake til Norge i 1986, etter mange perioder som misjonær. De fleste av årene i Kongo arbeidet hun ved Kongo-kirkens helsesenter og fødestue på Inkouele nord i landet. Aase var elsket av kvinnene i Kongo. De visste at når hun hadde ansvar for fødsel, var de i trygge hender. Misjonskirken Norge takker Aase Faanes Normann for trofast tjeneste gjennom mange år, og lyser fred over hennes gode minne. Misjonær Eivind Skilnand døde 24. august, 79 år gammel etter kort tids sykeleie. Han vokste opp i Oslo misjonskirke Betlehem og tok fireårig pastorutdannelse på Ansgarskolen. Han var pastor i kortere perioder i Berlevåg, Askim, Sarpsborg og Trysil, før han sammen med sin Else dro til Frankrike for språkstudier høsten 1973. Så var de misjonærer i Kongo på Owando i perioden 1974-77. Eivind var lett å samarbeide med, tjenestevillig og kontaktskapende. Misjonskirken Norge takker Eivind Skilnand for hans tjeneste og ber om at trøstens Gud skal styrke hans ektefelle Else og deres barn. Vi lyser fred over hans gode minne. Finn Ivar Knudsen døde 9. september, nesten 66 år gammel. Finns liv var innholdsrikt og variert. Speiderfellesskapet er en rød tråd for hans vennskap og engasjement, både i Grimstad og nasjonalt. Finn tok store tak for speidersaken og støttet andre som stod i krevende lederposisjoner. Han stod i første rekke i arbeidet med å utvikle treningsprogram og speiderferdigheter, planlegge og gjennomføre store leirer, og bidro til et humørfylt og varmt speiderfellesskap. Finn arbeidet både som kirkesjef og lektor. Viktigst for Finn var familielivet. Gjennom arbeidet med barn og unge, i speiderarbeid og skole, har Finn bidratt til å utruste mange for et langt liv. Etter en kort sykdomsperiode er et innholdsrikt liv slutt. Som speiderleder lærte han oss om kristen tro og evig håp. Det er en trøst i møte med dødens ubarmhjertighet. Nå går våre varmeste tanker til nærmeste

familie, i takknemlighet for hva Finn har betydd for så mange. Vi lyser fred over hans gode minne. Pastor Håkon Ramsøy døde fredfullt søndag 10. oktober, 70 år gammel, med sine nærmeste rundt seg i Søgne. Håkon ble gravlagt fra Oddernes kapell den 21. oktober. Sykdommen han fikk for kort tid siden var alvorlig og tappet han raskt for krefter. Håkon ble født i Molde og hadde sine barneår i Kristiansand og Kongsvinger. I ungdommen møtte han Jesus og ble student på Ansgarskolen i Oslo. Der møtte han Martha fra Danmark. Sammen har de tjent Guds rike. Han var ungdomskonsulent i UNG (1981-83). Håkon var menighetspastor i Steinkjer, Trysil og Østby, Fredriksverk i Danmark, Heddal, Salem i Kristiansand og Søgne misjonskirke. Som pensjonist støttet han Marnardal misjonsmenighet. Håkon var praktisk og løsningsorientert, glad i menigheten og mennesker. Han formidlet en positiv og glad tro, og var kjent for hans vennlighet og omgjengelighet. Venner fra mange kanter av landet fulgte Håkon til hans siste hvilested. Våre tanker går til Marta og nærmeste familie. Vi lyser fred over Håkons gode minne. Vilhelm Langemyr døde fredfullt den 10. oktober, 88 år gammel, i Kristiansand. Han ble begravet fra Oddernes kapell 14. oktober. Vilhelm var en mann full av liv, like til sin siste dag. Bare dager igjen å leve, vellet gleden opp i ham: Nå skal jeg til himmelen! Nå skal jeg møte Jesus! Sødalsgutten Vilhelm har sammen med sin kone Milly, tjent Herren. Forkynnergjerningen ble hans kall. Han virket i Indremisjonen, Ungdom i Oppdrag, Misjonskirken Norge og pinsekarismatiske menigheter. Han var med og startet forlaget Proklamedia, og som evangelist og pastor satte han spor etter seg, i Evje, Oppdal, Stjørdal og Stathelle. Han var pastor i Kristiansand misjonskirke Salem, der han var medlem de siste årene. Vilhelm var en bønnens og Åndens mann. De siste 20 årene engasjerte han seg for arbeidet i Calarasi i Romania. Det gledet han at Misjonskirken Norge tok over ansvaret her den senere tiden. Våre tanker går til de nærmeste i familien og vi lyser fred over Vilhelms gode minne. (Innsendte minneord er kortet ned av plasshensyn. Red.)

44

# 03/2021


Nytt om navn Anna

Elise

Anne Aas Brændeland er fra januar engasjert i Misjonskirken Norge som vikarierende festivalsjef for Liv & Vekst sommerfestival 2022, mens Tor Marius Langås er i fødselspermisjon fra januar. Anna som bor og studerer i Oslo, og vil ha en 40 prosent stilling. Hun har tidligere blant annet vært leder på Stagedive.

Helene

Elise Igland er ansatt fra 1. januar i 60 prosent stilling som barnepastor i Ytre Randesund misjonskirke. Hun er fra Grimstad og har studert ved NLA Høgskolen og Menighetsfakultetet.

Helene Bjørsvik, som er korpssjef i Misjonskirken Speiderkorps, er ansatt i UNG i 20 prosent for speiderarbeidet. Dette fordi speiderkonsulent Anita Dencker Isaksen har redusert midlertidig sin stilling fra 70 til 50 prosent mens hun studerer. Anita tar videreutdanning i «psykososialt arbeid med barn og unge» på Høgskulen på Vestlandet. Studiet er på halvtid over to år.

Ny andaktsbok om Kristi himmelfart Bjørn Øyvind Fjelds nye andaktsbok «Brevet om Kristi Himmelfart – 100 andakter fra Hebreerbrevet» ble utgitt denne høsten på Hermon Forlag.

Bjørn Øyvind Fjeld

Innholdet er inndelt i fem hovedkapitler, der vi ser hvordan Gud taler til oss. Hver andakt inneholder et bibelavsnitt, en kortfattet inspirasjonstekst og avslutter med en takkebønn. Andaktene tar opp temaer som gjelder brevets helhetssyn, forfatterspørsmålet, bibelsyn og åpenbaringer. Fjeld gir også et etterord om Hebreerbrevet og kirkens relasjon til jødefolket i historien og samtiden. Boken er anbefalt av Jarle Råmunddal og Ole Christian Kvarme. Sistenevnte opplever boken som en enestående meditasjonsbok som gir perspektiv og dybde til Himmelfartsdagen. Fjeld er tidligere rektor ved Ansgarskolen og generalsekretær i Misjonskirken Norge,

# 03/2021

45


Det skjer

Vintermøte i Kragerø

Landsmøtet i UNG

Endelig kan Pastor og medarbeiderforeningen (PMF) samles! 5.-18. mars 2022 er datoen for neste års vintermøte.

Misjonskirken UNG vil gjennomføre sitt landsmøte fredag 13. juli 2022. Det skjer på Stavern folkehøyskole, og foregår parallelt med Liv & Vekst sommerfestival.

PMF-styret ønsker da sine medlemmer velkommen til vakre Kragerø Resort. Det vil du ikke gå glipp av! Hold av datoene og gled deg til godt fellesskap, undervisning, god mat og mye annet godt.

Landsmøtet er det øverste organet i UNG, som blant annet velger styremedlemmer og vedtar organisasjonens rapporter og planer. Nåværende styreleder er Isak Voie. Informasjon om landsmøtet på www.mkung.no

Påmelding og info på www.mknu.no/pmf Her finner du også informasjon om PMF-medlemskap.

Generalforsamling 2022 Det innkalles til generalforsamling for Misjonskirken Norge og eiermøte for Ansgarskolen, 27.-28. mai 2022 i Kristiansand. På agendaen står blant annet valg av ny generalsekretær og vedtak av strategiplan for perioden 2022-2030. Programmet starter fredag morgen og varer ut lørdag kveld. Foruten forhandlinger på Ansgarskolen, blir det ordinasjonsgudstjeneste i Kristiansand misjonskirke Salem, kveldsmøte med innsettelse av ny generalsekretær og konsert med Ansgar Gospel Choir. Det blir også mulighet for omvisning på Ansgarskolen og å delta på seminarer. Innkallingen med frister og fullmaktsskjema er sendt til menighetene. Påmelding og booking av hotellrom åpner 1. februar 2022. Lenke til GF www.mknu.no/generalforsamlingen

46

# 03/2021

Bli med på Nyttårs-Across! Vi ønsker deg som går i 10. klasse og oppover velkommen til nyttårsleir med god stemning! Her blir det gøye aktiviteter, møter og en skikkelig feiring av nyttårsaften med galla-tema og lovsang inn i det nye året. Vi skal selvsagt ha fyrverkeri! Det er overnatting i klasserom på Ansgarskolen, så ta med deg noe godt å ligge på. Alle måltider er inkludert i prisen. Dato: 29. desember- 1. januar Sted: Ansgarskolen i Kristiansand Pris: 1100 kr pr deltaker NB! Påmeldingsfrist 22. desember Påmelding via www.checkin.no


Kalender

Bli giver 1. Fastgiver Elektronisk registrering av avtalegiro eller opprett månedlig trekk fra bankkort via takkogpris.no. 2. Vipps Misjonskirken Norge: 93393 Misjonskirken UNG: 81674 Merk gaven med formål 3. Kontonummer Misjonskirken Norge: 3000 15 10300 Misjonskirken UNG: 3000 15 09000 Merk gaven med formål

Nyttige nettsider www.mknu.no/giver: Gi en gave eller registrer deg som fastgiver til Misjonskirken Norge.

29 DES–1 JAN Nyttårs-Across Ansgarskolen 5–18 MARS

PMFs Vintermøte Kragerø

9–12 OKT

Stagedive Påske Fyresdal og Vegårtun

27–28 MAI

Generalforsamlingen 2022 Kristiansand

3–6 JUN

Liv & Vekst i nord Evenskjer

3–6 JUN

Stagedive nord Evenskjer

24 –28 JUN

Across og The Send Oslo

13–17 JUL

Liv & Vekst sommerfestival Stavern

27–28 OKT

Gi Jesus videre 2022 Kristiansand

www.mknu.no/fadder: Les om våre fadderprosjekt og registrer deg som fastgiver. www.mknu.no/menighetsadministrasjon: Nyttig portal for deg med økonomiske eller administrative oppgaver i en lokal misjonskirke. www.mknu.no/ressurser: Last ned ressurser til bruk i menighetene, som presentasjoner og filmer fra våre samarbeidsland og fellesprosjekter. www.mkung.no: Misjonskirken UNGs nettside.

www.mknu.no/ung/arrangementer

www.mknu.no/kalender

# 03/2021

47


Få bladet tilsendt i postkassen? Send navn og adresse til post@misjonsbladet.no og merk med “MB abon”. Frivillig abonnementsavgift kan innbetales på konto til Misjonskirken Norge. Konto 3000 15 10300.

Retur: Misjonsbladet. Chr. Kroghs g 34, 0186 Oslo

www.mknu.no/julekampanjen Julekampanjen 2021

Håp over Kongo! Årets julekampanje går til misjonsarbeidet i Kongo, hvor vi er trofast samarbeidspartner med Kongo Evangeliske Kirke. Uansett hvordan hverdagen har sett ut, opplever de her at det stadig kommer nye mennesker til tro. Kirken er en viktig stemme i bekjempelse av diskriminering og i å løfte verdigheten hos mennesker som faller utenfor.

Gi en julegave til Kongo-kirken Vipps en gave til 117008 Merk med "Julekampanje"