Page 1

Valg til Odense Integrationsråd 23. marts 2010 Brug din stemme Læs om: Hvordan stiller jeg op ? Hvad laver integrationsrådet? Hvorfor er integrationsrådet vigtigt?


Hvad er et Integrationsråd?

Odense Integrationsråd – Danmarks bedste i 2007: Vinder af Integrationsministeriets integrationspris.

Et Integrationsråd har til formål at fremme etnisk ligestilling og gøre kommunens integrationsindsats effektiv og sammenhængende. På nuværende tidspunkt består Odense Integrationsråd af 16 medlemmer som er udpeget af Odense Byråd på baggrund af afholdt valg.

Prisen blev overrakt af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary ved et festligt arrangement i Cirkusbygningen den 25. oktober 2007.

Integrationsrådet kan enten på eget initiativ eller i forbindelse med en forespørgsel afgive en vejledende udtalelse om den almindelige integrationsindsats i Odense Kommune, samt komme med anbefalinger til Byrådsmedlemmerne, når Odense Kommune skal vedtage nye politikker der vedrører flygtninge/ indvandrer området. Integrationsrådet har det, der kaldes for høringsret i Social - og Arbejdsmarkedsforvaltningen. De øvrige af Kommunens forvaltninger kan høre rådet i integrationsspørgsmål, hvis de har et ønske om dette. Dermed kan det siges, at Integrationsrådet har indflydelse på en række politikker, der vedtages i Odense Kommune. Integrationsrådets medlemmer fungerer som brobyggere mellem Odense Kommunens borgere med anden etnisk baggrund og det kommunale system og bidrager på den måde til at fremme den gensidige forståelse, åbenhed og respekt. Arbejdet i Odense Integrationsråd er frivilligt, dvs., at medlemmerne ikke får løn for deres arbejde i rådet.

I begrundelsen for at Odense fik tildelt prisen lød det: Dommerkomitéen fandt, at Odense Integrationsråd formår at skabe en helstøbt indsats, hvor rådet fungerer som reelt høringsorgan for kommunen. Integrationsrådet har således i høj grad formået at sætte sit præg på kommunens integrationspolitik og er i praksis en værdifuld sparringspartner for både politikere og embedsmænd.


Jan Boye, Borgmester i Odense Kommune 2006-2009, har været glad for samarbejder med Odense Integrationsråd de sidste fire år:

Peter Rahbek Juel, rådmand for Social- og Arbejdsmarkedsområdet, forventer sig meget af samarbejdet med det nye Integrationsråd:

- I de fire år, jeg har været borgmester, har jeg gentagne gange haft fornøjelsen af at møde og samarbejde med Odense Integrationsråd.

Jeg har rigtig store forventninger til det samarbejde, jeg skal have med Integrationsrådet de næste fire år.

Jeg har hver gang været imponeret over at se, hvor meget de engagerede medlemmer brænder for det stykke frivillige arbejde, de gør. Jeg har hele vejen igennem haft en konstruktiv og frugtbar dialog med rådet. Som eksempel kan nævnes anholdelserne i Vollsmose i september 2006. Her stod Integrationsrådet med det samme til rådighed og kom med gode input til, hvordan vi som kommune kunne tage initiativer for at skabe en positiv dialog mellem Odense Kommune og de etniske minoriteter i byen. Sammen med rådet havde jeg også i 2006 den store fornøjelse at være vært for en frokost med den amerikanske ambassadør, James P. Cain. Her kunne jeg se, at rådets arbejde også fik opmærksomhed udenfor Odenses og Danmarks grænser og det var en god oplevelse. Integrationsrådet er en vigtig medspiller for Odense Kommune og jeg håber, at der også de næste fire år vil være et ligeså engageret råd.

Det at rådet har høringsret i integrationsspørgsmål fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen gør, at vi automatisk vil få meget med hinanden at gøre, og det glæder jeg mig til. Fra sidelinjen har jeg jo kunnet se, at der er gjort et stort og kompetent stykke arbejde i det nuværende Integrationsråd, så jeg støtter op om, at vi fortsætter den gode udvikling og dialog mellem Odense Kommune og de frivillige, demokratisk valgte medlemmer af rådet. Jeg vil desuden anbefale alle, der har mulighed for det, at stille op til Integrationsrådet og ikke mindst at bruge deres demokratiske ret og stemme til valget. Det er ikke lovpligtigt at have et integrationsråd, men vi har et i Odense og det er jeg rigtig glad for. Derfor håber jeg også på stor opbakning!


Integrationsrådet bliver hørt Når en politik sendes i høring ved Odense Integrationsråd, betyder det, at rådet inviteres til at komme med en tilbagemelding på et forslag til en politik, typisk på et område der vedrører borgere med anden etnisk baggrund end dansk i Odense Kommune. Igennem de sidste fire år har Odense Integrationsråd været med til at sætte præg på flere af Odense Kommunes politikker via høringssvar. Disse bliver nemlig læst og taget til efterretning af politikerne, som kan vælge at følge rådets anbefalinger og inddrage deres råd i de endelige beslutninger. Her kan du se eksempler på nogle af de sager, hvor Integrationsrådet har givet høringssvar.

Nogle af de områder og politikker hvor Integrationsrådet har leveret høringssvar

    

Integrationsrådet har mange bolde i luften Eksempler på Integrationsrådets øvrige aktiviteter: 







 

Styrket undervisning i dansk som andetsprog Frivillighedspolitik Seniorpolitik Ændring af skoledistrikter Forslag til en sundhedspolitik i Odense Kommune

 Råd og anbefalinger i forbindelse med fattigdomsundersøgelsen i Odense Kommune Styrket Integrationsindsats i Odense Kommune, Børn- og Ungeforvaltningen

 Modersmålsundervisning (Anbefaling af modersmålsundervisning til alle tosprogede børn i hele Odense Kommune)

 Råd om Ungestrategi for aldersgruppen 15 – 25 år i Odense Kommune

 Udsattepolitikken i Odense Kommune

 

Integrationsrådet var med i styregruppen ved udformningen af Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationsrådet var initiativtager til Ramadan ogkulturfest i Odense. Afholdt på Flakhaven 2007, 2008 og 2009 Fælleskonference for de seks største kommuners integrationsråd afholdt i Odense november 2008 (tema: mangfoldighed i arbejdslivet) Læserbrev vedr. modersmålsundervisningen i Odense Kommune, hvor de tosprogede børn blev fremhævet som værende en overset ressource Studierejse til London i 2009 Deltagelse i andre råd som fx Bæredygtighedsrådet, Rådet for Etniske Minoriteter samt det Lokale Beskæftigelsesråd, hvor Integrationsrådet er repræsenteret ved Ceyhan Aydemir. Initiativtager til projekt ’Rollemodeller Fyn’ i 2007 Møde med den amerikanske ambassadør i 2006


Udpluk af Integrationsrådets aktiviteter Rollemodeller Fyn I 2007 tog Integrationsrådet i Odense, i samarbejde med Odense Kommune og Integrationsrådet i Svendborg, initiativet til projekt Etniske Rollemodeller Fyn, der er støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Et korps af rollemodeller med anden etnisk baggrund end dansk er gode forbilleder på vellykket integration. Rollemodellerne besøger skoler, projekter, foreninger mv., hvor de gennem egne erfaringer fortæller om bl.a. unge og uddannelse, forældreinddragelse og arbejdsmarkedet. Rollemodellerne er mellem 20-50 år. Ramadan og kulturfest I oktober 2007 markerede Odense sig som den første by i Danmark, der holdt Ramadanfest. Festen blev så stor en succes, at Odense Integrationsråd i samarbejde med frivillige etniske foreninger og Odense Kommune gentog succesen i 2008 og 2009. Alle borgere blev indbudt til at deltage i festen, som nu havde ændret navnet til Ramadan- og kulturfest, som en understregning af, at festen er åben for alle, uanset religiøst tilhørsforhold. Udover musik og smagsoplevelser, kunne man under festen høre mere om, hvad Ramadan er og komme i dialog med de forskellige etniske foreninger.

Studietur til London 2009 I juni 2009 var Integrationsrådet på en tredags studietur til London. Formålet med turen var dels at få indsigt i det engelske frivilligt sociale arbejde, dels at få indblik i, hvordan det aktive medborgerskab i England bliver omsat i praksis. I den forbindelse var Integrationsrådet på besøg hos en landsdækkende organisation, der arbejder for at støtte etniske minoritetsforeninger Turen bød også på besøg ved Camden Frivilligcenter. Her hørte rådet om det lokale tværetniske arbejde i området og om samarbejdet imellem frivillige og offentlige sektorer. Rådet besøgte også tre andre frivillige organisationer; Iraqi Association, Iranian Association samt East European advice center. Integrationsrådet nåede også forbi Twyford Highschool, med særlig fokus Citizenship education – undervisning i det aktive medborgerskab for skoleelever. Faget er obligatorisk på alle landets skoler. Møde med USA’s tidligere ambassadør Den 3. juli 2006 var USA’s daværende Ambassadør, James P. Cain, i Odense . Daværende borgmester Jan Boye havde inviteret ambassadøren og repræsentanter fra integrationsrådet til frokost på rådhuset. Mange spændende emner blev vendt. Bl.a. talte rådet med ambassadøren om, hvordan sport er et godt middel til integration og om hvordan man kan få flere etniske minoriteter i arbejde. James P. Cain afslørede også, at han synes, det er rigtig svært at tale dansk. Det var en stor oplevelse for Integrationsrådet at hilse på og tale med ambassadøren, og James P. Cain udtrykte også stor tilfredshed med mødet, og syntes, han havde fået meget ud af det.


Tre spørgsmål til Odense Integrationsråd

Hvorfor er der behov for et integrationsråd i Odense? Rådsmedlem Halil Özsari fra skolernes kontaktudvalg udtaler at: - Rådet er de etniske minoriteters valgte repræsentanter, hvilket giver rådet legitimitet som øvrige repræsentanter ikke har i forhold til Kommunen. Hvis ikke vi havde et integrationsråd ville embedsmændene og politikerne mangle nogen at hente råd fra i spørgsmål om integrationen.

Mumtaz Khan, formand for Integrationsrådet siger: - Rådet er vigtigt, idet det fungerer både som sparringspartner for, og talerør mellem borgere med anden etnisk baggrund og politikerne i Odense Kommune.

Ceyhan Aydemir fra den tyrkiske liste siger at: - Integrationsrådet er en service for kommunens embedsmænd og politikere. Rådet bistår således med bl.a. vigtig information om de problemer der kan opstå blandt borgere med anden etnisk baggrund, samtidigt med at rådets medlemmer via den tætte borgerkontakt, er med til at informere deres respektive ’bagland’ om fx nye lokale såvel som globale politiske tiltag.

Kan du nævne et par eksempler på hvad I har udrettet i rådet de seneste fire år? Ceyhan Aydemir nævner følgende eksempler på rådets arbejde: - Integrationsrådet har været med til at udarbejde Odense Kommunes integrationspolitik. Rådet har desuden arbejdet målrettet på at få ligestilling og mangfoldighed udbredt på de kommunale arbejdspladser. Desuden sidder jeg som repræsentant for Integrationsrådet i det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Her har vi bl.a. været med til at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, udarbejde beskæftigelsesplanen for Odense Kommune, samt udvikle den lokale forebyggende indsats for borgere, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Halil Özsari tilføjer at: - Rådet arbejder bl.a. på at synliggøre nogle af de problemer der forefindes blandt Odenses borgere med anden etnisk baggrund. Integrationsrådsformanden Mumtaz Khan siger hertil: - Efter terrorsagen i Vollsmose blev Integrationsrådet spurgt til råds af borgmesteren til hvordan tilliden, trygheden og roen mellem de etniske danske odenseanere og borgere med anden etnisk baggrund kunne genskabes. Et af rådets tiltag var således afholdelsen af Ramadan og Kulturfesten i Odense, en succesrig idé øvrige kommuner senere har taget til sig.


Mumtaz tilføjer at: - Integrationsrådet har i 2007 vundet integrationsministeriets pris for bedste integrationsråd. Undertegnede samt rådsmedlem Parshank Saeed har desuden vundet henholdsvis beskæftigelsesministeriets og integrationsministeriets ildsjælepris i 2008 for vores store indsats på integrationsområdet.

Hvad har det givet dig at være med i integrationsrådet? Ceyhan Aydemir udtaler: - At være medlem af integrationsrådet har givet mig en masse viden om samfundet generelt. Jeg har fx fået mere indsigt i det kommunale arbejde, opbygning af systemet m.m., hvilket i sidste ende har bidraget til min personlige udvikling. Halil Özsari tilføjer: - Jeg har gennem mit arbejde med integrationsrådet fået indsigt i den politiske arbejdsproces, fra idé til udførsel, hvilket for mig har betydet en generelt bedre samfundsforståelse, samt muligheden for at gøre en forskel. Yderligere har min tilknytning til rådet betydet, en markant udvidelse af mit professionelle netværk. Integrationsrådet kan således være et springbræt til dit fremtidige job. Mumtaz Khan supplerer: - At være en del af integrationsrådet har løftet mig. Jeg er vokset med opgaven og føler, at jeg er blevet bedre rustet til at blande mig i debatten. Mit arbejde med integrationen har synliggjort mig i medierne, og jeg bliver således opfattet som en pålidelig og troværdig informationskilde, når emner vedrørende integrationsspørgsmålet skal drøftes.


Torsdag 18. februar informations- og opstillingsmøde Hør mere om Integrationsrådets arbejde og bliv kandidat! Torsdag den 18. februar 2010 er der informations- og opstillingsmøde på Odense Rådhus, værelse 224, kl. 16.30 – 18.00. Du kan møde politikere, det nuværende Integrationsråd samt embedsmænd fra Odense Kommune. Der vil være indlæg fra politikere og Integrationsrådet. Efterfølgende har du mulighed for at stille spørgsmål. Hvis du gerne vil stille op som kandidat til det kommende valg, vil embedsmænd fra Odense Kommune være til stede og tage imod dit kandidatur. Du kan stille op som kandidat og stemme til Integrationsrådsvalget, hvis du bor i Odense Kommune, er over 18 og du selv eller dine forældre er fra et ikke-vestligt land. Du kan melde dig som kandidat til og med mandag den 22. februar kl.12:00.

Tirsdag 23. marts 2010 valg til Integrationsrådet – din stemme tæller! Tirsdag den 23. marts 2010 er der valg til Integrationsrådet i Odense. Du kan afgive din stemme på et af to valgsteder: Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15 5000 Odense C

Vollsmose Bibliotek Outlet Fyn 5240 Odense NØ

Valgstederne åbner kl. 12.00 og afstemningen slutter kl. 20.00. Er du stemmeberettiget får du tilsendt valgkort i uge 11.

Vil du vide mere om Integrationsrådet og valget: www.odense.dk/integrationsraad Birgitte Vinsten, Integrationschef, sekretær for Integrationsrådet. 63 75 63 70 bmvc@odense.dk Stine Brynskov, AC-konsulent 63 75 63 87 sbry@odense.dk Anne Lehmberg, Konsulent 63 75 63 79 alo@odense.dk

Valgavis  

Den 23. marts er der valg til Odense Kommunes Integrationsråd. Denne avis fortæller om Integrationsrådet og dets opgaver

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you