__MAIN_TEXT__

Page 1

Nummer 262 • 11. november 2020

Udgives af Vollsmose Sekretariatet

LØVFALD I MOSEN

DON QUIXOTE - HOT OR NOT?

Se borgerfotografernes smukke billeder af efteråret Side 6-7

Avisens unge borgerjournalister vurderer Nørregaards Teaters stykke om den gale ridder Side 5

DRILLER DET DANSKE? TUT MADSEN GIVER LEKTIEHJÆLP I BIRKEPARKEN 

SIDE 9

Foto: Jørgen Gregersen

Tut sætter fut i lektierne LÆS OGSÅ: Afdelinger har stemt ja side 3 • Hvilken uddannelse vælger du? side 4-5 • Hverdagsglimt side 12

Den nye skole skal starte med et fagligt løft Flere samtaler om læring og trivsel mellem skole og hjem og et fagligt løft i dansk og matematik. Det skal et plus på fem millioner kroner fra sammenlægningen af de to Vollsmose-skoler bruges på, når den nye samlede skole åbner til næste skoleår.

Tekst: Signe Lene Christiansen Eleverne i Vollsmose skal blive bedre til at læse, stave og regne. Når Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen i skoleåret 2021/22 genopstår som én ny skole med et nyt navn, skal tre tiltag derfor løfte det faglige niveau blandt børn og unge i bydelen.

Et af tiltagene er, at forældre og børn skal have fire læringssamtaler med skolen om året i stedet for to årlige skolehjemsamtaler. - Det er mit klare mål, at eleverne på Vollsmoses nye skole skal blive dygtige, fordi det er så vigtigt for at få flere valgmuligheder i forhold til hvilken uddannelse og hvilke job, man drømmer om. Det kræver et tæt samarbejde mellem

lærere, elever og ikke mindst forældre. Derfor ændres skole-hjem-samtalerne, så man nu mødes i alt fire gange om året for at snakke om, hvordan det går i skolen, lyder det fra børn- og ungerådmand Susanne Crawley (B). Hun forklarer, at man fra H.C. Andersen Skolen ved, at læringssamtalerne er en god måde til at hjælpes ad med at lave nogle klare aftaler om, hvordan børnene bedst udvikler sig både fagligt og socialt.

To lærere på en gang Det er et mål i ’Den sidste Vollsmoseplan’, at eleverne i Vollsmose skal forlade folke-

- Det er mit klare mål, at eleverne på Vollsmoses nye skole skal blive dygtige, fordi det er så vigtigt for at få flere valgmuligheder i forhold til hvilken uddannelse og hvilke job, man drømmer om Susanne Crawley (B), børn- og ungerådmand

skolen med højere karakterer i dansk og matematik. Det skal en anden ekstra indsats være vejen til. Eleverne på den nye skole skal nemlig have endnu flere timer i dansk og matematik, hvor der også i nogle timer vil være to lærere om at undervise klassen.

’’

- Med to lærere i dansk- og matematiktimerne kan vi dele klasserne op i mindre grupper og tage mere hensyn til hver og en. Nogle børn kæmper med læsningen eller matematikopgaverne, mens andre skal øve sig i at være en god kammerat. Jo flere voksne, der er omkring

dem, jo bedre kan vi hjælpe alle børn med både det, der driller og også gøre dem dygtige, der hvor de har et særligt talent, siger Susanne Crawley. Det tredje initiativ er mere fokus elevernes trivsel gennem blandt andet inklusionsvejledere. Der er også allerede blevet ansat en socialpædagogisk leder til formålet. Det er Børn- og Ungeudvalget i Odense, der har besluttet at bruge de omkring 5 millioner kroner, der bliver frigivet i budgettet på grund af sammenlægningen, til indsatser, der skal løfte eleverne fagligt.


2  •  Vollsmose Avisen 262  •  11. november 2020

Vollsmose Sekretariatet er en del af BoligSocialt Hus, der dækker boligområderne Vollsmose, Rising, Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke med boligsociale indsatser.

Signe Lene Christiansen Redaktør for Vollsmose Avisen silch@vollsmose.dk Tlf. 20 41 48 79

Ole Jensen Ansvarshavende redaktør olj@boligsocialthus.dk

Borgerbidrag i denne udgave Duaa Abbed Rene Agergaard Taibah Ahmad Farah Ahmad Tymoteusz Bednarz Nada Farah Jørgen Gregersen William Thorup Hansen Metha Aagé Maul Elan Rahman Salem Said Elena Mirela Stefan

BILLEDET FORTÆLLER: Hamse og Bilal spiller FIFA sammen med instruktør Eric Bodjo. E-sport og FIFA er et af de mange tilbud på Ungdomscenter Camp U. Mange aktiviteter i ungdomscenteret har været lukket ned på grund af coronavirussen, men der er stadig lidt liv i de nyrenoverede lokaler, hallen og stalden. Foto: Tymoteusz Bednarz, borgerfotograf

Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med idéer, skrive artikler eller tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med forslag til artikler og indlæg. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadline Har du et arrangement eller en artikel, du gerne vil have med i avisen, kan du se deadline herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktøren på tlf. 20 41 48 79, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Onsdag den 25. november Deadline: Onsdag den 18. november Redigering og layout: Bjarne Kjær Simonsen og Signe Lene Christiansen Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 6.850 Distribution: FK Distribution

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Modtager du ikke avisen senest fredag kl. 21.00, så kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk. Ellers ring til FK Distribution på telefon 70 10 40 00 mandag til torsdag fra kl. 8.30 - 16.00 og fredag kl. 8.30 - 14.30.

LEDER

Uddannelsesvalget står for døren Hvad vil jeg være? Og hvad skal der ske efter 9. klasse? De store - og for nogen svære spørgsmål - skal de ældste skoleelever så småt til at finde svaret på. For senest den 1. marts skal elever i 9. klasse vælge, hvad næste skridt på uddannelsesvejen skal være. Skal det være STX, HTX, HF, EUD, EUX eller et år i 10. klasse? Der er mange valgmuligheder, og for nogen er der frit valg på alle hylder. Men hvordan finder man så ud af, hvad man gerne vil? Og hvad er den rigtig vej lige for mig? Selvom der endnu er et par måneder til, at ansøgningsskemaet skal være udfyldt og underskrevet af forældre, har processen med uddannelsesvalg været i gang længe ude på skolerne. Vejleder fra UUO - Ungdommens Uddannelsesvejledning, Moustapha Abou Taha, har i mange år arbejdet med elever i blandt andet Vollsmose og fortæller på side 4-5 i denne avis,

Af Signe Lene Christiansen

at det er vigtigt, at der tidligt kommer gang i samtalerne om uddannelse både i skolen og derhjemme. Ifølge ham, spiller forældrene en stor rolle i de unges valg, fordi en dialog om uddannelse ofte kan præge de unges valg. Det bedste er, hvis forældrene er i stand til at lytte og spørge ind til de unges valg, så de unge får en mere realistisk snak om, hvad der er muligt og fornuftigt. Her på Vollsmose Avisen er valget af en ungdomsuddannelse noget, vi dækker år efter år. På vollsmose.dk kan man derfor finde masser af guides til at snakke om uddannelse og udfylde ansøgningen. I Vollsmose Sekretariatet kan man også snakke med en rådgiver, hvis man har brug for hjælp til at støtte sit barn i valget af ungdomsuddannelse. Fra UUO-vejleder Moustapha Abou Taha er rådene til de unge klare: Søg viden og vær nysgerrig på de muligheder, der er.

Sæt dig ind i dine muligheder, hvad du interesserer dig for, og hvad dine forudsætninger er. Og lad så være med at vælge uddannelse ud fra, hvad du tror, andre ønsker eller forventer af dig. Rigtig god læselyst.


11. november 2020  •   Vollsmose Avisen 262  • 3

Fem afdelinger har stemt for ny boligsocial plan Afstemningen om den nye boligsociale helhedsplan for Vollsmose 2021-24 er i fuld gang. Fem af Vollsmoses ni afdelinger har nu stemt for, at der fortsat skal være hjælp til ledige, unge, foreningslivet og meget andet i bydelen. I denne uge og næste uge skal resten stemme.

Tekst: Signe Lene Christiansen

Foto: Salem Said, borgerfotograf

12 beboere fra Bøgeparken var mødt op for at stemme om den nye boligsociale helhedsplan. Det blev et enstemmigt ja.

En plan for en række aktiviteter, der skal styrke den sociale udvikling i Vollsmose. Det er, hvad en del beboere allerede har stemt om, og andre skal stemme om inden længe. Aktiviteterne skal hjælpe flere beboere i job og uddannelse, give børn og unge de bedste muligheder i livet, støtte frivillige og foreninger samt skabe større tryghed i området. Det har foreløbigt fem af Vollsmoses ni afdelinger stemt ja til. På ekstraordinære afdelingsmøder i sidste

uge og denne uge stemte et flertal i Fyrreparken, Granparken, Lærkeparken, Hybenhaven og Bøgeparken for planen. Det er fem skridt tættere på, at beboerne godkender den plan, som de for et år siden gav deres inputs og idéer til. - Fælles for alle tilbuddene i planen er, at de kræver beboernes opbakning, hvis de skal blive til noget. Derfor er jeg rigtig glad for, at fem afdelinger bakker op om vores tilbud til beboerne, så vi sammen kan sikre den gode

udvikling til bydelens fælles bedste, siger chef for BoligSocialt Hus, Ole Jensen. I denne og næste uge skal Egeparken, Birkeparken, Tjørnehaven og Slåenhaven stemme. Alle har fået invitationer til afstemningen direkte i postkassen.

- Fælles for alle tilbuddene i planen er, at de kræver beboernes opbakning, hvis de skal blive til noget. Derfor er jeg rigtig glad for, at fem afdelinger bakker op om vores tilbud til beboerne, så vi sammen kan sikre den gode udvikling til bydelens fælles bedste Ole Jensen, chef for BoligSocialt Hus

Mange tilbud fortsætter Den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Vollsmose 2021-2024 rummer forslag inden for fire forskellige indsats-

områder: ’Uddannelse og livschancer’, ’Beskæftigelse’, ’Kriminalitetsforebyggelse’ og ’Sammenhængskraft og

’’

medborgerskab’. De fire indsatsområder handler om at skabe de bedste rammer for, at flere af bydelens beboere

færdiggør en uddannelse, får fodfæste på arbejdsmarkedet, bliver en del af positive fællesskaber og kan bidrage til stærke og trygge civilsamfund. Beboerne skal derfor stemme ja eller nej til den samlede mængde af tilbud. Det er tilbud om blandt andet hjælp til at komme i arbejde, hjælp til familier og støtte til frivillige foreninger. Hvis der er boligafdelinger, som stemmer nej til den nye boligsociale helhedsplan, vil det i praksis betyde, at Landsbyggefonden giver færre penge til den boligsociale helhedsplan, og beboerne i de pågældende afdelinger har så ikke mulighed for at bruge tilbuddene. - Selvom det er en ny plan med et par nye initiativer, der skal vedtages, er langt de fleste tilbud dog nogle, der fortsætter fra den eksisterende plan, og som en del beboere derfor allerede kender fra Vollsmose Sekretariatet. Fra det nye år vil det blot være hos lokale medarbejdere i BoligSocialt Hus Vollsmose, man kan få rådgivning og hente støtte, siger Ole Jensen. Når alle afdelinger har stemt om planen, skal de politiske udvalg i kommunen tage stilling til den. Derefter skal den godkendes i Økonomiudvalget og byrådet og have et endeligt tilsagn fra Landsbyggefonden, inden den kan gå i gang den 1. januar 2021.

’Nu lever jeg i stedet for at overleve’ Hjælp fra medarbejdere i Vollsmose Sekretariatet har ændret mit liv, skriver Elena Stefan fra Fyrreparken i forbindelse med, at beboerne i hendes afdeling i sidste uge stemte ja til en ny boligsocial helhedsplan.

Tekst: Elena Mirela Stefan, borgerjournalist Min første kontakt med Vollsmose Sekretariatet var i forbindelse med et event i det gamle kulturhus, hvor jeg kom med min lille pige, der dengang kun var nogle måneder gammel. Jeg manglede et socialt liv og følte mig på det tidspunkt

kun som en immigrant i Danmark, som ikke ville vise, at jeg kom fra Rumænien. Jeg havde lavt selvværd, og jeg ville slette hele min fortid, som var præget af traumatiske oplevelser. Men så mødte jeg Camelia fra Vollsmose Sekretariatet, som gav mig familierådgivning. Gennem de første snakke med hende fandt jeg ud af, at jeg kan være mere end bare immigrant. I hendes arme fandt jeg trygheden til at åbne mig op og begynde min udvikling. Jeg er så taknemmelig for, at hun kom ind i mit liv og gav mig

rådgivning om, hvad børn skal spise, hvordan jeg sætter grænser, hvordan jeg kan give mig selv pauser, og hvordan jeg får det godt i Danmark. Senere har jeg også fået hjælp af en mentor til at finde en praktikplads, jeg er startet på en uddannelse, jeg er frivillig på Vollsmose Avisen og en del af Vollsmoses bydelssøstre. Det er alt sammen ting, som har hjulpet mig. Jeg kan for eksempel huske følelsen af at gå til en samtale i Odense Kommune for at søge en plads som pædagogassistentelev. Under samtalen havde jeg min mentor Mazen i tankerne og nogle strategier, han har lært mig til at håndtere stress. For når man er stresset, er det svært at tænke fornuftigt. Men indeni tænk-

te jeg: ’Mazen tror på mig, han er mit anker.’ Jeg fik pladsen. Det er aldrig for sent at få en et godt liv, og det er aldrig for sent at leve. Jeg har lært, at jeg skal have et mål i livet og se mig selv om 5, 10 og 30 år. Jeg har fået modet til at starte i terapi og åbne mig for verden. Jeg har arbejdet på at blive bedre til dansk, og jeg er begyndt at acceptere mig selv og min fortid, og at det er okay at have både gode og dårlige dage. Jeg er begyndt at sætte grænser og sige nej til de ting, der ikke er rigtige for mig. Jeg er god nok, som jeg er, og mit liv har mening i dag. Så tak til Vollsmose Sekretariatet for at give mig mulighed for at mærke mig selv, være autentisk og begynde at leve i stedet for at kæmpe for at overleve.

Møder kræver tidsbestilling for at forebygge spredning af coronavirus. Det er vigtigt, at alle laver en aftale, inden de møder op. Du kan ringe og lave en aftale eller tale med en medarbejder på telefon 30 70 29 86. Telefonen er åben: Mandag-torsdag: kl. 8.00 - 16.00 Fredag: kl. 8.00 - 14.00 De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på www.coronasmitte.dk Du kan også ringe til myndighedernes fælles hotline på telefon 70 20 02 33


4 

•  Vollsmose Avisen 262  •  11. november 2020

Pluk fra vollsmose.dk Læs den fulde version af historierne - og meget mere - på www.vollsmose.dk

Strid om mundbind i centret 6. NOVEMBER. En beboer, der er fritaget for at bruge mundbind, blev under en indkøbstur i Vollsmose Torv smidt ud af centerets vagter. Det skriver TV 2 Fyn. Ifølge beboeren er han fritaget for at bruge mundbind, fordi han lider af angst og klaustrofobi. Han hævder, at han ifølge lovgivningen godt må handle i centeret uden mundbind. I Sundhedsstyrelsens rapport med anbefalinger for brug af mundbind i det offentlige rum står der, at personer, der er fritaget for brug af mundbind og visir, ikke må bortvises eller nægtes adgang. Centerchefen i Vollsmose Torv bekræfter over for TV 2 Fyn, at vagterne ved indgangen afviser kunder, der ikke har mundbind på. Ifølge centerchefen følger de Erhvervsstyrelsens retningslinjer om, at private virksomheder må lave egne regler og nægte adgang for kunder uden mundbind. Han understreger, at kunderne kan handle i centret på andre måder.

Forening mødt med modstand 3. NOVEMBER. Det blev en utryg oplevelse, da repræsentanter for foreningen for tidligere muslimer, Frafalden, uddelte flyers om foreningens arbejde i Vollsmose. Det skriver Fyens.dk. Ifølge foreningens repræsentanter, der arbejder for at skabe fællesskab og netværk for eksmuslimer i Danmark, blev de bedt om at skrubbe af og fik flyers revet i stykker. Forud for uddelingen havde foreningen kontaktet Fyns Politi med henblik på at afklare sikkerhedsspørgsmål.

Filmlaboratorium i Mosen 22. OKTOBER. Vollsmose vrimler med historier. Det var baggrunden for, at Odense Filmværksted i uge 44 og 45 omdannede Ungdomscenter Camp U til et filmlaboratorium. Her kunne alle med en god historie i ærmet, og som kunne tænke sig idéen omsat til en kortfilm, kigge forbi. Sidste år slog Odense Filmværksted også vejen forbi Vollsmose. Her var dokumentarfilmen i fokus. Men i år havde man valgt at arbejde med fiktionen. Filmene vil blive vist på et senere tidspunkt.

Smittestigning i Vollsmose 21. OKTOBER. Antallet af smittede med adresse i Vollsmoses parker - og i hele Odense generelt - er steget, ifølge Odense Kommune. Derfor har der været testbiler ved Vollsmose Torv. Det er fortsat vigtigt, at beboerne følger myndighedernes anbefalinger, som langt de fleste hidtil har gjort. For når mange mennesker bor tæt sammen som i Vollsmose, er der noget, der tyder på, at smitten lettere kan sprede sig. Odense Kommune opfordrer derfor beboerne i Vollsmose til at overholde retningslinjerne for private arrangementer, at huske at bære mundbind i Vollsmose Torv og generelt holde afstand og spritte hænder, så man ikke tager smitten med hjem til andre i familien. Man kan forsat blive testet på Abildgårdskolen hver søndag kl. 9.00 - 16.00.

Find Vollsmose Avisen på facebook og ‘synes godt om’ - så holder vi dig opdateret på nyheder, arrangementer og debat om bydelen.

Uddannelsesvejleder:

Glem andres forventni Den 1. marts skal elever i 9. klasse vælge, hvad næste skridt på uddannelsesvejen skal være. Vejleder fra UUO - Ungdommens Uddannelsesvejledning, Moustapha Abou Taha, har i mange år arbejdet med elever i blandt andet Vollsmose og fortæller her, hvordan forældre og elever får hul på processen med at vælge ungdomsuddannelse.

Tekst: Signe Lene Christiansen og Niels Just Rasmussen Hvad er første skridt i processen? - Det vigtigste er, at de unge tidligt oplever, at uddannelse er på programmet - både i skolen og i samtalerne derhjemme. Når de bliver introduceret til de forskellige veje til uddannelse, bliver de som regel også bedre til at træffe valg. Det bliver i hvert fald nogle mere velkvalificerede valg, hvor de bedre kan tage højde for de forskellige retninger af ungdomsuddannelser. Hvad er dine tre bedste råd til de unge for at træffe det rigtige uddannelsesvalg? - Et: Søg viden og vær nysgerrig på de muligheder, der er. Der er en uddannelsesretning for alle. To: Hav indsigt i muligheder, indsigt i egne interesser og indsigt i egne forudsætninger. Det handler

om, hvad kan jeg, hvad vil jeg, og hvad skal der til. Tre: Lad være med at basere valget på andres ønsker eller forventninger. Hvilken rolle spiller forældrene i uddannelsesvalget? - Forældrene spiller en stor rolle i de unges valg, fordi en dialog om uddannelse ofte kan præge de unges valg. Det bedste er, hvis forældrene er

i stand til at lytte og spørge ind til de unges valg. Derved kan de unge få en mere realistisk snak om, hvad der er muligt og fornuftigt. Ofte følger de unge deres forældres råd, så det er utrolig vigtigt, at forældrenes viden om uddannelserne er ’up to date’. Hvorfor er det vigtigt, at de engagerer sig? - Ved at stille uddybende

spørgsmål og engagere sig i de unges valg vil forældrene ofte gøre de unge bevidste om, hvorfor de vælger, som de gør, og bakke de unge op i deres valg. Forældrene har jo også en stor viden om børnenes styrker og svagheder. Hvilken vej hitter mest hos de unge? - Rigtig mange unge vil allerhelst på gymnasiet, og det

Skoleliv med krammest Elan Rahman fra Bøgeparken er startet i 1.g på Mulernes Legatskole. Det har været fedt, selvom en virus har spændt ben for sociale arrangementer.

Tekst: Elan Rahman, borgerjournalist Jeg går på Mulernes Legatskole STX, og lige nu er jeg i gang med grundforløbet, så jeg har ikke valgt en studieretning, men jeg synes, at

studieretningen Matematik A, Fysik A og Kemi B lyder som noget for mig. Jeg overvejer at vælge den retning, da jeg godt kan lide de tre fag, og fagene spiller også meget godt sammen. Jeg synes, det er meget spænden-

de at lære om, hvordan verden er opbygget fra det store univers til de mindste atomer. Matematikken er et fag, der spiller meget ind i hverdagen, og jeg har kunnet lide faget, lige siden jeg var helt lille. Det har været så fedt at starte på Mulernes Legatskole. Man hører tit, at gymnasiet er svært, men jeg synes, at det er lærerigt og spændende. Jeg har fået

gode klassekammerater med mange forskellige personligheder. Det er altid fedt at møde nye mennesker, især når man alle skal starte et nyt kapitel i livet, og ikke helt ved, hvad der vil ske i fremtiden.

Arrangementer aflyses Skolen har en helt masse corona-tiltag. For eksempel skal fysisk kontakt såsom


11. november 2020  •   Vollsmose Avisen 262  • 5

nger og vælg selv Det er en udfordring at få de unge til at vælge andre veje end gymnasiet, ifølge UUOvejleder Moustapha Abou Taha. om de ikke har de faglige, personlige og sociale kompetencer, der skal til. Så det handler også om at få de unge til at reflektere over andre uddannelsesmuligheder. Heldigvis er jeg også begyndt at høre udsagn om, at erhvervsuddannelserne også er en god retning. For at knække fordommene opfordrer jeg altid de unge til at prøve en praktik, da det giver dem indsigt og erfaring med arbejdsmarkedet, og hvilke muligheder der er. Det handler om at få den unge til at træffe et uddannelsesvalg, som giver god mening for dem. I sidste ende handler det jo om, hvordan den unge kommer godt videre.

er en stor udfordring at få de unge til at vælge andre uddannelser. Det kan der være rigtig mange grunde til, men for eksempel har gymnasiet højere status for mange. Det, de kan have svært ved at forstå, er, at tingene ikke kommer af sig selv. Det kræver hårdt arbejde. Mange unge har urealistiske syn på egne forudsætninger i forhold til adgangskrav, og

hvad der kræves af personlige og sociale forudsætninger. Det handler ikke kun om gennemsnit, der er rigtig mange andre forventninger til studiet. Mange unge drømmer om en gymnasial uddannelse, og det er rigtig svært for dem at se andre veje. De bliver ofte skuffede, og enkelte bliver ved med at forsøge at komme på en gymnasial uddannelse, selv-

Som regel laver I en masse arrangementer for både unge og deres forældre i forbindelse med uddannelsesvalg, hvad gør I nu, hvor Covid-19 forhindrer større forsamlinger? - Vi har måttet lave virtuelle møder, virtuelle forældresamtaler og oplysning via Aula. Det er klart, at det ikke er optimalt, men vi prøver på at gøre det så godt som muligt. Forældrene har stadig mulighed for at kontakte os både telefonisk og på mail, og det benytter mange sig af. De unge får stadig vejledningstilbud så som kollektiv vejledning, gruppevejledning og individuel vejledning.

op og mundbind håndtryk og kram undgås. Man skal spritte af eller vaske hænder regelmæssigt og holde til højre på gangene, trapperne og ved hovedindgangen. Man skal også bære mundbind på fællesarelaer, og lærerne skal holde mindst to meters afstand til eleverne. Så det har været meget sværere for dem at komme ned og give eleven en ekstra forklaring på en opgave eller andet, som man har behov

for. Ellers har tiltagene ikke påvirket selve skolegangen, men til gengæld man måttet aflyse mange sociale arrangementer, som plejer at være det fundamentale for Mulernes Legatskoles måde at give elever sociale relationer sammen. Jeg synes, at det er helt sørgeligt, at denne virus findes i verden, og jeg håber, at den hurtigst muligt vil forsvinde - også nu hvor

man er nået meget langt med vaccineforskningen. Almindelig skolegang og generelt hverdagen savner jeg helt. Men jeg tænker også, at når man har vænnet sig til de forskellige forandringer i en længere periode, indretter man sig efter det og gør det til normen. Det er for eksempel blevet en vane for mig lige at have styr på håndhygiejnen og at afspritte en ekstra gang.

Tre unge anmelder teater

’Don Quixote’ Frem til den 14. november spiller ’Don Quixote’ på Nørregaards Teaters Vollsmosescene. Tre unge borgerjournalister har anmeldt forestillingen, der er for publikum på 14 år og op.

Duaa Abbed:

Fantastisk og morsom forestilling Don Quixote er besat af at opnå sine drømme. Det driver ham ud på en rejse, hvor han lidenskabeligt prøver at genoplive ridderligheden i sig selv, tjene sit land og smigre sin yndige prinsesse. Don Quixote er en adelig mand med en drøm og mange vanskeligheder på vejen mod drømmen. Dog er han ikke helt alene. En simpel bonde ved navn Sancho er taget med på rejsen med det løfte, at han får en ø, når Quixote har sejret og fået sin prinsesse. Den lange fortælling om den berømte og gale ridder bliver på fantastisk vis komprimeret og formidlet så smukt og sjovt til en times teater. Forestillingen er meget livlig, og skuespillerne er utrolig entusiastiske. Det er både sjovt, hvordan ironi og tragedie sammenflettes, men også tankevækkende, hvordan galskab og mod bliver præsenteret som en betydelig del af menneskets essens. Alt i alt er det en fantastisk oplevelse, jeg helt klart vil anbefale.

Farah Ahmad:

Efterlades med spørgsmål Splask! Det røde blod flyver ud til alle sider. Aaaah! Don Quixote bliver såret i krig. Sancho Panza skynder sig at lappe sin herres sår sammen. Don Quixote mister langsomt håbet, men hans fornuftige væbner Sancho Panza snakker ham til fornuft og minder ham om, at hans elskede prinsesse Dulcinea venter på ham. Såret rejser ridderen sig og ser på den lyse side. Forestillingen, der er baseret på den gamle roman fra 1605 af Miguel de Cervantes, er spændende og fængende. Skuespillerne formår at gøre den gamle roman til en komisk og underholdende forestilling med en koncert halvvejs gennem stykket. Historien kan være lidt udfordrende at forstå og virker nogle steder usammenhængende, men til slut giver det hele mening. Så er det op til publikum selv at fortolke og analysere, hvad slutningen mon betyder. Så hvis du elsker en historie, der udfordrer, så vil jeg helt klart anbefale denne oplevelse.

Taibah Ahmad:

Et stykke med fantasi Når man først slipper fantasien løs, er der ingen grænser, og man kan lige pludselig befinde sig på sit livs store eventyr. Sådan starter det i hvert fald i fortællingen om den ivrige ridder Don Quixote, der drager ud i verden for at tage kampen op mod forskellig ondskab. Ridderen og hans tro ven, Sancho Panza, er i centrum for hele rejsen, der veksler mellem virkelighed og det metafysiske. Fantasien har ingen grænser, men det har den realistiske verden, som især de stærkeste i samfundet kan præge. Samfundsordenen er blot noget af det, makkerparret sætter spørgsmålstegn ved i stykket. Gennem forskellige retoriske spørgsmål får Don Quixotes fantasi frit løb, hvilket altid ender med et uheldigt resultat for ridderen. Men det sætter også tanker i gang hos publikum. Det er imponerende, at stykket med få virkemidler kan samle så meget vildskab. Forestillingen er kreativ, smækfyldt med symbolik og humoristisk sans.


6  •  Vollsmose Avisen 262  •  11. november 2020

Mosen eksploderer i far Efteråret byder på flotte farver og kontraster. Det er guf for Vollsmose Avisens borgerfotografer, der har vandret gennem Vollsmose og fotograferet den falmende mose.

Tekst: Signe Lene Christiansen Pludselig opdager man det. Bladene på træerne har skiftet farver, og mørket er kommet snigende, så dagene bliver kortere og kortere. Efteråret er kommet for at varsle, at vinteren nærmer sig. Og det er ikke kun os mennesker, der registrerer, når dagene bliver kortere. Det gør træer og planter også. De korte dage og længere nætter er startskuddet til den eksplosion af gule, røde og orange farve, som efteråret hvert år bringer med sig. Det er nemlig først og fremmest forholdet mellem nat og dag, der er afgørende for, hvordan planter opfører sig. Når blade i efteråret begynder at skifte farve, er det et tegn på, at den plante, de sidder på, er i gang med at hive de sidste sukkerstoffer og mineraler ud af dem. Det gør den for at opbygge en reserve af energi til foråret, hvor den igen skal vokse. Også efterårets temperatur spiller en rolle for, hvor intense bladenes farver bliver, og hvor længe bladene får lov at sidde på træerne. Det samme gør mængden af sollys, jordens fugtighed og fravær af stærk vind og regn. Uanset om man interesserer sig for biologien bag efteråret, så kan det anbefales at komme en tur ud og nyde Mosens farveeksplosion, inden de sidste blade falder af.


arver

11. november 2020  •   Vollsmose Avisen 262  • 7

Foto: William Thorup Hansen, Jørgen Gregersen, Nada Farah, Duaa Abbed og Taibah Ahmed, borgerfotografer


8  •  Vollsmose Avisen 262  •  11. november 2020

Vil du være mentor for minoritetskvinder?

KVINFOs Mentornetværk søger kvindelige mentorer, der vil hjælpe andre kvinder med at få et godt arbejdsliv. Har du lyst til at lære andre, hvordan man søger arbejde i Danmark? Har du lyst til at inspirere og motivere andre til at tage skridtet og finde deres egen vej ud i job eller uddannelse? Så kan du blive en del af KVINFOs Mentornetværk.

Du er den rette mentor, hvis:

• Du kan mødes med din mentee et par gange om måneden i op til 12 måneder. • Du er nysgerrig og interesseret i at indgå i én-til-én relation. • Du har erfaringer, du gerne vil dele med din mentee. Kontakt koordinator Muna Mohamed telefon 42 67 81 71 eller mail: muna.mohamed@kvinfo.dk for at høre mere.


11. november 2020  •   Vollsmose Avisen 262  • 9

Tut tager hånd om matematik og dansk Tut Madsen har selv prøvet at mangle det nødvendige sprog for at begå sig i skolen. Det har været hendes motivation for at give lektiehjælp til børn og unge i Vollsmose gennem 12 år, så de har bedre chancer for at komme videre på en uddannelse.

Tekst: Niels Just Rasmussen

Foto: Jørgen Gregersen, borgerfotograf

Rift om tips til matematik Efter hjemkomsten til Danmark gik hun i gang med at tage dansk som andetsprog, så de faglige forudsætninger var i orden. Og hun takkede straks ja, da Dansk Flygtningehjælp i 2008 spurgte, om hun ville være med til at etablere lektiehjælp i Vollsmose. Lektiehjælpen blev

Tut Madsen i fuld gang med lektiehjælpen, som er beliggende i Birkeparken. Her har hun hjulpet elever gennem de seneste 12 år.

placeret i Birkeparken. - Det blev et tilløbsstykke. Børnene myldrede til. I starten mødte der over 30 børn frem, så vi var nødt til at lave to hold om ugen. Vi havde rigeligt at se til, fortæller Tut Madsen. I starten var det navnlig hjælp til matematikopgaverne, der var bud efter. Det havde sin gode forklaring. - Børnene havde ikke alene svært ved at forstå matematikken. De forstod ofte heller ikke den tekst, der fulgte med opgaverne, så de havde virkelig brug for vores hjælp, fortsætter hun. Da nyhedens interesse i forhold til lektiehjælpen i Birkeparken efter et par år havde lagt sig, stabiliserede fremmødet sig til omkring 12 børn og unge, og nu var det ikke kun hjælp til matematikopgaverne, der var bud efter.

Stadig brug for lektiehjælp Tut Madsen var meget spændt på, om der overhovedet var behov for lektiehjælpen, da den ny folkeskolereform trådte i kraft i 2014. Med den nye reform blev lektiehjælp gjort til en integreret del af skoledagen. Men det viste sig, at der stadig var brug for lektiehjælperne i Birkeparken. - Børnene fortalte os, at der godt nok var lektiehjælp

- Hvis børnene skal lykkes med at få en god uddannelse, vil der stadig være behov for at nogle hjælper dem med lektierne. Vi fortsætter i hvert fald

’’

Tut Madsen

på skolen. Men der var ofte kun én lærer til 40 børn, så mange følte sig overset, siger hun. I de senere år er det især somaliske børn, der er mødt frem for at få hjælp til lektierne eller til bare at læse en bog, som de har lånt på biblioteket. - Aldersspredningen er blevet større de senere år. Her har det været børn helt ned fra 0. klasse til unge på gymnasieniveau, der er mødt frem, siger Tut Madsen. Selvom især situationen med COVID-19 har bevirket, at der ikke møder så mange børn op i Birkeparkens beboerhus for at få lektiehjælp som tidligere, så er Tut Madsen ikke i tvivl om, at der stadig er behov for hjælpen. - Hvis børnene skal lykkes med at få en god uddannelse, vil der stadig være behov for

at nogle hjælper dem med lektierne. Vi fortsætter i hvert fald, siger hun.

Der er lektiehjælp i Birkeparkens beboerhus hver onsdag fra 16.00 - 18.00.

Alle retningslinjer i forhold til COVID-19 bliver overholdt.

BLIV OMDELER OG TJEN EKSTRA PENGE

VI SØGER OMDELERE I DIT OMRÅDE →

Gennem sit mangeårige arbejde som lærer på forskellige skoler i Odense har Tut Madsen ikke kunnet undgå at iagttage, at nogle børn og unge har stor gavn af at få hjælp til lektierne, hvis de ikke mestrer det danske sprog perfekt. Under et par års ophold i Grønland blev det for alvor tydeligt for hende, hvor stor en udfordring, det kan være, hvis man ikke mestrer sproget i det land, hvor man opholder sig. - Jeg stod i den situation, at jeg skulle undervise nogle børn, hvis sprog jeg ikke forstod, og de forstod ikke mit. Det var svært. Men med en god portion kreativitet fra begge sider gik det, husker hun. Tut Madsen kunne desuden konstatere, at hendes dengang seksårige datter ikke fik meget ud af skolegangen i Grønland, fordi hun ikke kunne det grønlandske sprog. Oplevelserne i Grønland fik hende derfor til at beslutte sig for at hjælpe tosprogede børn og unge med lektierne, hvis lejligheden bød sig. Men det skulle ske på et kvalificeret grundlag.

Vi har lige nu brug for omdelere i alle aldre. Unge, studerende, voksne, ældre – du skal blot være fyldt 13 år for at søge jobbet.

LÆS MERE

Vi leverer reklamerne og aviserne på din adresse – reklamerne er pakkede og klar til omdeling.

blivomdeler.nu

MASSER AF GODE GRUNDE TIL AT BLIVE OMDELER:

Du kan arbejde 1-2 gange om ugen.

Du arbejder i dit nærområde.

Bestem selv hvornår på dagen, du vil arbejde, indenfor deadline.

De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig – klar til omdeling.

Du optjener løbende point til vores gaveshop, hvis du er fast omdeler under 18 år.

OG SØG JOBBET PÅ


•  Vollsmose Avisen 262  •  11. november 2020

Invitation til digital indvielse

NY BYGADE I VOLLSMOSE Vollsmose Torv Risingsvej

Ny bygade Ejbygade

10 

Risingsvej

Granparken

Lærkeparken

Vollsmose Allé

Fyrreparken

Bemærk ny dato

Mandag den 23. november kl. 15.30 Odense Kommune, Civica og FAB inviterer til digital åbning af den nye bygade i Fremtidens Vollsmose. Den nye bygade er det første store tiltag i Vollsmoses transformation fra boligområde til bydel i Odense.

Program Følg åbningen af den nye bygade i Vollsmose på din mobiltelefon eller computer Hør talerne og se byens borgmester klippe snoren og indvie forlængelsen af Risingsvej. Det gør du ved at følge livestreaming på Fremtidens Vollsmose.

Talere ved åbningen af bygaden: • Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense Kommune • Christoffer Lilleholt, rådmand, Odense Kommune • Søren Damgaard, næstformand i Civica og beboer i Vollsmose • Erling Nielsen, formand i FAB

Et digitalt arrangement uden forsamling

november 2020


11. november 2020  •   Vollsmose Avisen 262  • 11

BLIV TESTET FOR Civicas arrangementer om Fremtidens Vollsmose Bor du i Bøgeparken? Kom til kaffemøde

Hver søndag på * Abildgårdskolen, Gillestedvej 15, 5240 Odense NØ, ml. 09.00 – 16.00 Gå ind ved hovedindgangen Der testes fra 5 år og opefter.

- og spørg om genhusning

HUSK SUNDHEDSKORT

Torsdag den 12. november kl. 15.00-17.00 Torsdag den 10. december kl. 15.00-17.00

* Med forbehold for ændringer

Sted: Bøgeparken 242B Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

Har du spørgsmål til Fremtidens Vollsmose?

Host eller nys i dit ærme

Besøg Infopunkt-Civica - spørg om din boligsituation, genhusning og tidsplaner

Undgå håndtryk, kindkys og kram

Vær opmærksom på rengøring

Hold afstand og bed andre om at tage hensyn

Onsdag den 25. november kl. 15.00-17.00 Sted: Vollsmose Bibliotek

Du kan læse mere på www.odense.dk/corona

‫المنزل‬ ‫ابق في‬ Novel coronavirus َ Protectً‫مريضا‬ yourself ‫كنت‬and ‫ إن‬others The novel coronavirus typically spreads from one person to another in places with many people present via direct physical contact (shaking hands, hugging, kissing, etc.) and via droplets when an infected person coughs or sneezes. Take care of your health and protect others by doing the following:

‫صعوبات في التنفس‬

‫ُح ّمى‬

Wash your hands frequently or sanitize your hands with an alcohol-based hand rub

‫ألم في الحلق‬

‫سعال جاف‬ Cough or sneeze into your sleeve, not your hands

‫ألم في العضالت‬

‫صداع الرأس‬

.ً‫فيما إن كنت مريضا‬ ‫لديك‬ ‫كانت‬ ‫أيضاً في المنزل إن‬ ‫امكث‬ If you are older or have Limit physical contact Be ‫شكوك‬ diligent with cleaning a chronic illness, avoid crowds – avoid handshakes, refuse – both at home and in ‫ امكث في المنزل لحين‬.‫اعزل نفسك واحرص على أن تجري الفحص‬ of people and advise others kisses on the cheek and your workplace .‫ ساعة بعد اختفاء أعراضك‬48 ‫ مضي‬to be aware of your condition avoid hugging

Novel coronavirus Bliv hjemme, hvis Protect yourself and others du har symptomer The novel coronavirus typically spreads from one person to another in places with many people present via direct physical contact (shaking hands, hugging, kissing, etc.) and via droplets when an infected person coughs or sneezes. Take care of your health and protect others by doing the following:

Tør hoste Wash your hands frequently or sanitize your hands with an alcohol-based hand rub

Tab af smagsog lugtesans

Vejrtrækningsbesvær Cough or sneeze into your sleeve, not your hands

Muskelømhed

Ondt i halsen

If you are older or have Limit physical contact Be diligent with cleaning a chronic illness, avoid crowds – avoid handshakes, refuse – both at home and in Bliv også hjemme, hvis du er i tvivl, om du er syg. of people and advise others kisses on the cheek and your workplace to be aware of your condition avoid hugging Gå i selvisolation og sørg for at blive testet.

27.10.2020

2020.09.23

coronasmitte.dk sst.dk/corona

Feber

sst.dk/corona-eng coronasmitte.dk

coronasmitte.dk coronasmitte.dk

sst.dk/corona-eng sst.dk/corona


12 

•  Vollsmose Avisen 262  •  11. november 2020

Rombudding

Hverdagsglimt

Tekst: Rene Agergaard, borgerjournalist Nu er det snart Mortensaften, hvor mange jo nok skal have and eller gås til middag. Men hvad skal man have til dessert sådan en aften? Mange falder måske for at købe lidt is, en kage eller et brev pulver, der hurtigt og nemt kan blive til en gammeldags budding. Men hvorfor ikke bruge lidt tid på at lave en rigtig budding, når man har brugt lang tid på at lave en god and. Budding er faktisk ikke ret svært at lave, og selvom den traditionelle dessert måske er ved at være en smule umoderne, så er den bløde og cremede servering egentlig ganske lækker. Jeg ved, at husblas for nogen kan virke afskrækkende at arbejde med. Men hvis man sørger for at udbløde det i rigeligt vand, smelte det over svag varme og køle det af bagefter, så skal det nok gå. Man kan erstatte husblas med agar-agar, der er lavet af tang i stedet for gris. Det kan købes i helsekostbutikker.

Sådan gør du: Æggeblommer og sukker piskes godt. Husblas lægges i blød i koldt vand. 2,5 dl fløde koges og piskes i æggeblandingen lidt efter lidt. Massen hældes nu tilbage i gryden og varmes. Det er vigtigt, den ikke koger, og at der hele tiden røres i det. Smelt den udblødte husblas over et vandbad og rør lidt buddingemasse i, inden det hele hældes tilbage i gryden. Tilsæt rom, og tag massen af varmen. Pisk yderligere 2,5 dl fløde til en lind flødeskum. Lige før buddingen stivner, blandes flødeskummet forsigtigt i. Hæld buddingen i en skål og sæt på køl i 2-3 timer. Server buddingen med flødeskum og lun kirsebærsauce. Velbekomme.

Ofte har vi så travlt, at vi ønsker os alt muligt og strider og stræber for at få disse til tider uopnåelige ønsker. Så meget at vi glemmer at se de nære ting. De tanker fik jeg i weekenden, da jeg faldt over denne lille historie: En far og hans datter sidder i morgenbussen, og faren siger: - Jeg er glad for dig. Jeg ønsker dig nok. - Og jeg er glad for dig, far. Jeg ønsker også dig nok. En passager, som stod i nærheden, kunne ikke lade være at spørge, hvad de mente, når de ønskede hinanden ’nok’. - Det er en hilsen, som er gået fra generation til generation i vores familie, svarede manden og forklarede: - Det betyder: Jeg ønsker dig nok sol til, at dit liv bliver lyst. Jeg ønsker dig nok regn til, at du sætter pris på solen. Jeg ønsker dig nok lykke til, at du bevarer livslysten. Jeg ønsker dig nok sorg til, at selv de små glæder bliver store. Jeg ønsker dig nok fortjeneste til, at du får råd til alt, du har behov for. Jeg ønsker dig nok tab til, at du bliver taknemmelig for det, du har. Så i dag ønsker jeg dig nok.

Det skal du bruge (til 4 personer) Budding: 2 æggeblommer 65 g sukker ½ l fløde

VIND BIOGRAFBILLETTER

Send kuponen til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ - eller send løsningsordet samt navn, adresse og telefonnummer i en mail til vind@vollsmose.dk inden onsdag den 18. november. Så er du med i lodtrækningen. Sidste udgaves vinder blev: Gert Thorsell

4 blade husblas 1 dl rom (eller anden smag)

Pynt: Flødeskum Kirsebærsauce

Tekst: Metha Aagé Maul, borgerjournalist

Profile for Vollsmose Avisen

VA 262  

Vollsmoses lokale avis.

VA 262  

Vollsmoses lokale avis.

Advertisement