VA261

Page 1

28. oktober

SĂŚravis om den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Vollsmose

Stem i november:

Bakker du op om ny boligsocial plan?


2  •  Vollsmose Avisen 261  •  28. oktober 2020

Vollsmose Sekretariatet er en del af BoligSocialt Hus, der dækker boligområderne Vollsmose, Rising, Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke med boligsociale indsatser.

Signe Lene Christiansen Redaktør for Vollsmose Avisen silch@vollsmose.dk Tlf. 20 41 48 79

Ole Jensen Ansvarshavende redaktør olj@boligsocialthus.dk

Boligsocial chef: Bliv borgerjournalist for avisen Vollsmose Avisen vil medvirke til at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo og leve. Avisen er beboernes avis - både som kilde til oplysning og som et medie, hvor borgerne selv kan bidrage aktivt med idéer, skrive artikler eller tage billeder. Har du lyst til at skrive eller fotografere? Har du lyst til at være med på holdet? Eller har du bare en idé til en historie, som du mener, avisen bør tage op? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen eller kigge forbi Vollsmose Sekretariatet til en snak.

Indlevering af materiale Alle er velkomne til at komme med forslag til artikler og indlæg. Materiale sendes til Vollsmose Avisen, Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ – eller på mail til avis@vollsmose.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alt indsendt materiale.

Kommende aviser og deadline Har du et arrangement eller en artikel, du gerne vil have med i avisen, kan du se deadline herunder. Bemærk dog, at jo tidligere du indleverer materiale, jo større er muligheden for at få det med i avisen. Kontakt venligst redaktøren på tlf. 20 41 48 79, hvis du har spørgsmål. Udgivelsesdato: Onsdag den 11. november Deadline: Onsdag den 4. november Redigering og layout: Bjarne Kjær Simonsen og Signe Lene Christiansen Tryk: Grafisk Produktion Odense Oplag: 6.850 Distribution: FK Distribution

Hvis du ikke får din avis Vollsmose Avisen husstandsomdeles gratis. Modtager du ikke avisen senest fredag kl. 21.00, så kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk. Ellers ring til FK Distribution på telefon 70 10 40 00 mandag til torsdag fra kl. 8.30 - 16.00 og fredag kl. 8.30 - 14.30.

Vi skal hjælpe Vollsmoses udvikling på vej Denne avis er en særudgave af Vollsmose Avisen. Her kan du læse om det aktuelle valg om en ny fireårig boligsocial helhedsplan i Vollsmose, som du og alle andre beboere i bydelen skal træffe en beslutning om i løbet af november måned. Den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Vollsmose er en plan for, hvordan bydelens sociale udvikling skal styrkes i årene 2021-2024. I avisen fortæller vi både om tankerne bag planen og de konkrete aktiviteter de næste fire år. Vi sætter også ansigt på nogle af Vollsmoses beboere, der har brugt tilbuddene i den nuværende plan, der udløber ved udgangen af 2020. Det gør vi for, at du har mulighed for at orientere dig i indholdet i den nye plan og betydningen af det boligsociale arbejde, inden du skal tage endelig stilling og stemme ja eller nej. Den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus Vollsmose er omfattende og er lavet med udgangspunkt i de målsætninger, som Odense Byråd har lavet for Vollsmose, Landsbyggefondens krav til det boligsociale arbejde i Danmark samt ikke mindst alle de gode indspark, der er kommet fra bydelens beboere. De input er kommet over det seneste år, hvor boligsociale medarbejdere har talt med både beboere, foreninger og andre lokale aktører i Vollsmose for at høre deres synspunkter og holdninger til, hvordan den sociale udvikling i Vollsmose kan styrkes. Hvordan de samtaler har sat aftryk i den nye plan, kan du få mere at vide om på side 4 og 5. Her kan du blandt andet læse, at rigtig mange beboere har haft fokus på, at bydelens unge skal hjælpes i uddannelse, fritidsaktiviteter, gode fællesskaber og i det hele taget væk fra en potentiel kriminel løbebane. Flere beboere har også peget på, at bydelen mangler netværk for mænd og fædre. Derfor er flere indsatser i den nye plan formet på baggrund af de konkrete ønsker. Det handler for eksempel om et nyt fællesskab kaldet ’Bydelsbrødre’, som er for mænd i Vollsmose og forskellige indsatser for de unge i form af gruppeforløb for at komme i arbejde, hjælp til praktikpladser og støtte til uddannelsesvalg. Fælles for alle tilbud er, at de kræver beboernes opbakning, hvis de skal blive til noget. På i alt ni ekstraordinære afdelingsmøder - ét i hver af Vollsmoses ni boligafdelinger

Af Ole Jensen, chef for BoligSocialt Hus - Vollsmose

- Rigtig mange beboere har haft fokus på, at bydelens unge skal hjælpes i uddannelse, fritidsaktiviteter, gode fællesskaber og i det hele taget væk fra en potentiel kriminel løbebane. Flere beboere har også peget på, at bydelen mangler netværk for mænd og fædre. Derfor er flere indsatser i den nye plan formet på baggrund af de konkrete ønsker. Det handler for eksempel om et nyt fællesskab kaldet ’Bydelsbrødre’ og forskellige indsatser for de unge

’’

- skal den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Vollsmose til afstemning. Her kan du, sammen med bydelens andre beboere, bruge din stemme. Med et ja til planen vil der fra 1. januar og knap fire år frem lokalt i Vollsmose være boligsociale tilbud om blandt andet hjælp til at komme i arbejde og uddannelse, hjælp til familier og unge og støtte til frivillige foreninger og netværk. Hvis der er boligafdelinger, som stemmer nej, vil det konkret betyde, at beboerne i de pågældende afdelinger ikke får mulighed for at bruge tilbuddene. Selvom det er en ny plan med et par nye initiativer, der skal vedtages, er langt de fleste tilbud dog nogle, der fortsætter fra den eksisterende plan, og som en del beboere derfor allerede kender fra Vollsmose Sekretariatet. Fra det nye år vil det blot være hos lokale medarbejdere i BoligSocialt Hus - Vollsmose, man kan få rådgivning og hente støtte. Vi skal sikre, at den gode udvikling i Vollsmose fortsætter ved at tilbyde den hjælp, der er til bydelens fælles bedste.

Derfor er det vigtigt, at du tager stilling og bruger din stemme. Med den opfordring ønsker jeg rigtig god fornøjelse med at læse avisen - og god afstemning.


28. oktober 2020  •   Vollsmose Avisen 261  • 3

Ny boligsocial helhedsplan giver ikke højere husleje - Et ja til en ny boligsocial helhedsplan i Vollsmose betyder ikke en højere husleje. Derfor skal beboerne ene og alene kigge på planens indhold og tage stilling til, om de vil stemme ja eller nej til aktiviteter som beskæftigelsesrådgivning, uddannelsesstøtte til unge og hjælp til at skabe gode fællesskaber

Giver det en højere husleje, hvis beboerne godkender den boligsociale helhedsplan i Vollsmose 2021-24? Svaret er nej. Planen er nemlig finansieret af Landsbyggefonden, Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og FAB.

Tekst: Signe Lene Christiansen Når beboerne i Vollsmose i løbet af november skal tage stilling til en ny boligsocial helhedsplan, der gælder i årene 2021-2024, behøver de ikke frygte, at planen giver stigning i huslejen. Det gør den nemlig ikke. Pengene til de sociale indsatser i en boligsocial helhedsplan kommer primært fra Landsbyggefonden. Der

’’

Ole Jensen, chef for BoligSocialt Hus

Pengene til de sociale indsatser i en boligsocial helhedsplan kommer primært fra Landsbyggefonden. Landsbyggefonden støtter udviklingen af alment byggeri med midler fra de almene boligforeninger. Arkivfoto

er dog et krav om, at kommune og boligorganisationer også bidrager med finansiering. I Vollsmose betyder det konkret, at Landsbyggefonden finansierer 32 millioner

kroner, mens Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab, FAB, splejser om de resterende 10.667.000 kroner.

- Et ja til en ny boligsocial helhedsplan i Vollsmose betyder ikke en højere husleje. Derfor skal beboerne ene og alene kigge på planens indhold og tage stilling til, om de

vil stemme ja eller nej til aktiviteter som beskæftigelsesrådgivning, uddannelsesstøtte til unge og hjælp til at skabe gode fællesskaber, siger Ole Jensen, chef for BoligSocialt Hus. BoligSocialt Hus er navnet på en ny bydækkende organisation, som står for de boligsociale indsatser i flere af Odenses udsatte områder heriblandt Vollsmose, hvor der også i det nye år og frem til 2024 vil være et kontor med boligsociale medarbejdere til stede.

Midlerne fra Landsbyggefonden kommer fra en pulje, der er øremærket udsatte boligområder. Midlerne til Vollsmose skal gå til social udvikling i bydelen med henblik på at øge trygheden, få flere i uddannelse og arbejde, støtte børn og unge i et liv uden kriminalitet og hjælpe flere til at deltage aktivt i samfundet. I alt finansieres der med 42.667.000 kroner til den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus Vollsmose.

Afstemninger: Det skal du tage stilling til I november måned skal beboerne i Vollsmose tage stilling til, om der skal være en ny boligsocial helhedsplan. Her kan du læse mere om, hvad du skal stemme om, og hvordan afstemningen foregår.

HVAD ER EN BOLIGSOCIAL PLAN? En boligsocial helhedsplan beskriver de aktiviteter, som bliver lavet i et særlig udsat boligområde for at styrke den sociale udvikling. De penge, som Landsbyggefonden, Odense Kommune og boligorganisationerne giver til boligsociale aktiviteter i Vollsmose, er øremærket til

Vollsmose. De må ikke bruges i kommunens andre udsatte boligområder. I Vollsmose skal aktiviteterne hjælpe flere beboere i job og uddannelse, give børn og unge de bedste muligheder i livet, støtte frivillige og foreninger samt skabe større tryghed i området.

Tekst: Signe Bache Om kort tid skal Vollsmoses beboere stemme ja eller nej til en ny periode med boligsociale indsatser. Den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Vollsmose er en plan for, hvordan bydelens sociale udvikling skal styrkes i årene 20212024. Planen rummer forslag til en lang række aktiviteter og indsatser, der på hver sin måde skal være med til at løfte Vollsmose socialt. Det boligsociale arbejde foregår inden for fire forskellige indsatsområder: ’Uddannelse og livschancer’, ’Beskæftigelse’, ’Kriminali-

Beboerne skal godkende

Den nye boligsociale helhedsplan skal godkendes af på afdelingsmøder i løbet af november. Her bliver alle myndighedernes retningslinjer omkring COVID-19 overholdt. Det kræver derfor tilmelding at deltage i møderne. Arkivfoto

tetsforebyggelse’ og ’Sammenhængskraft og medborgerskab’. Helt kort fortalt handler de fire indsatsområder om at skabe de bedste rammer for, at flere af bydelens beboere færdiggør en uddannelse, får fodfæste på arbejdsmarkedet, bliver en del af positi-

ve fællesskaber og kan bidrage til stærke og trygge civilsamfund. Beboerne skal derfor stemme ja eller nej til den samlede mængde af tilbud. Det er tilbud om blandt andet hjælp til at komme i arbejde, hjælp til familier og støtte til frivillige foreninger. Hvis der er boligaf-

delinger, som stemmer nej til den nye boligsociale helhedsplan, vil det i praksis betyde, at Landsbyggefonden giver færre penge til den boligsociale helhedsplan, og beboerne i de pågældende afdelinger har så ikke mulighed for at bruge tilbuddene.

Den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Vollsmose skal godkendes af bydelens beboere. Afstemningen sker på et afdelingsmøde i hver af Vollsmoses ni boligafdelinger. Møderne afholdes i november måned, og alle beboere får en invitation direkte i postkassen senest 14 dage før mødet. Sammen med invitationen får man også en tilmeldingsblanket. Hver husstand har to stemmer uanset hvor mange, der bor i husstanden. Det er også muligt at give en anden beboer i

afdelingen fuldmagt til at stemme på vegne af din husstand. Det gælder beboere både hos FAB og Civica. På møderne bliver alle myndighedernes retningslinjer omkring COVID-19 naturligvis overholdt - herunder hvor mange personer man må samles. Der bliver også uddelt mundbind. Derfor er det vigtigt, at man husker at tilmelde sig til mødet, hvis man vil bruge sin stemme og dermed være med til at beslutte, om der de næste fire år fortsat skal være boligsociale aktiviteter i Vollsmose.


4

•  Vollsmose Avisen 261  •  28. oktober 2020

BEBOER, BEHERSK DINE PLANER Den boligsociale helhedsplan handler om Vollsmoses sociale udvikling og er blot en af flere planer for bydelen. Få et overblik over de forskellige planer her.

Den boligsocial helhedsplan En boligsocial helhedsplan er en tidsbegrænset social indsats for et boligområde og er primært finansieret af Landsbyggefonden. Den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus – Vollsmose 2021-24 er et partnerskab mellem boligorganisationerne Civica og FAB og Odense Kommune. Planen arbejder for at øge børn og unges livschancer, understøtte at flere kommer i job og uddannelse, styrke civilsamfundet og skabe større tryghed i bydelen. Beboerne skal stemme om planen i løbet af november måned.

Infrastrukturplanen Infrastrukturplanen handler om at lave nye veje og stier i Vollsmose. Det skal forbedre infrastrukturen i bydelen, så området åbnes op, og der skabes bedre sammenhæng med resten af byen. Boligorganisationerne Civica og FAB, Odense Kommune og beboerne i Vollsmose står bag planen. Den blev vedtaget i 2015 og forventes færdig i 2022.

Den sidste Vollsmoseplan I september 2018 vedtog Odense Byråd ’Den sidste Vollsmoseplan’, der handler om at udvikle Vollsmose fra at være et udsat boligområde til at blive en velfungerende bydel. ’Den sidste Vollsmoseplan’ handler både om ny infrastruktur, flere i arbejde, bedre sundhed, flere virksomheder og et socialt løft i bydelen.

Ghettoplanen I december 2018 vedtog et flertal i Folketinget den lovgivning, der er kendt som ’ghettoplanen’. Planen er regeringens strategi for, hvordan man når målsætningen om et Danmark uden såkaldte ghettoer i 2030.

Udviklingsplanen Udviklingsplanen for Vollsmose er den fælles plan for nedrivning af 1.000 boliger i de seks boligafdelinger langs Åsumvej og Vollsmose Allé. Planen er lovbestemt og en konsekvens af regeringens såkaldte ghettoplan, hvor andelen af almene familieboliger i såkaldte hårde ghettoområder inden 2030 skal reduceres, så de maksimalt udgør 40 procent af det samlede antal boliger i området.

Fysiske helhedsplaner Fysiske helhedsplaner er boligorganisationernes planer for større renoveringer og omdannelser af boligafdelingerne - herunder nedrivninger. Renoveringer kan være inde i boligen som eksempelvis nyt køkken eller badeværelse, eller det kan være udvendigt som eksempelvis ny elevator, forbedringer af murværk, altaner og kælder. Der laves en fysisk helhedsplan for hver enkelt boligafdeling. Udviklingsplanen skal omsættes til blandt andet fysiske helhedsplaner.

Realiseringsplanen Realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose er Odense Kommunes samlede plan for udviklingen af Vollsmose. Den viser, hvordan de politiske ambitioner fra ’Den sidste Vollsmoseplan’ indfries. Mange forskellige indsatser skal spille sammen for at udvikle Vollsmose til en attraktiv og velfungerende bydel. I realiseringsplanen er alle de forskellige tiltag og indsatser beskrevet. Realiseringsplanen blev godkendt i Odense Byråd i juni 2020.

Et af de første skridt i arbejdet med den nye boligsociale helhedsplan var at få beboernes input. Arkivfoto

Beboere har sat præg på planen Et netværk for mænd i Vollsmose. Det er blot et af de konkrete ønsker fra beboere, der har været med til at afgøre, hvilke boligsociale aktiviteter og tilbud der skal være i Vollsmose de kommende år.

Tekst: Signe Lene Christiansen De sidste punktummer er næsten sat i den nye plan for Vollsmoses sociale udvikling - også kaldet den boligsociale helhedsplan. Nu står beboerne overfor at stemme om, hvorvidt de vil være en del af planen, der er sat til at starte op den 1. januar 2021. Første skridt på vejen mod en færdig plan begyndte for mere end et år siden, hvor boligsociale medarbejdere i Vollsmose Sekretariatet indhentede inputs fra beboerne. Hver torsdag eftermiddag i november sidste år var der for eksempel åbent for, at alle beboere, foreninger og andre lokale aktører kunne komme med deres holdninger til, hvordan den sociale udvikling i Vollsmose kan styrkes. De inputs tog akademisk medarbejder, Signe PorsmoseAndersen, imod. Hun har været tovholder på at få udformet den

nye plan og forklarer, at særligt nogle ønsker har været gennemgående blandt beboerne. - Rigtig mange beboere har haft fokus på, at bydelens unge skal hjælpes i uddannelse, fritidsaktiviteter, gode fællesskaber og i det hele taget væk fra en potentiel kriminel løbebane. Hvordan vi præcis skal gøre det, er der kommet mange gode bud på, siger hun og peger på flere konkrete indsatser for de unge, som er formet på baggrund af beboeres ønsker: - Forskellige gruppeforløb for at komme i arbejde, hjælp til praktikpladser og fælles støtte af forældre og unge til uddannelsesvalg.

Kendte indsatser fortsætter Flere beboere har også peget på, at bydelen mangler netværk for mænd og fædre. Derfor er der planlagt et nyt fællesskab kaldet ’Bydelsbrødre’, som er for mænd i Vollsmose. De vil på samme måde som de nuværende bydelssøstre gennemgå et uddannelsesforløb inden for emner som ligestilling, forældreskab, social arv og medborgerskab. - Bydelsbrødrene er et godt eksempel på, at beboerne har indflydelse på planens indhold. Selvom det er Landsbyggefonden, der defi-

- Rigtig mange beboere har haft fokus på, at bydelens unge skal hjælpes i uddannelse, fritidsaktiviteter, gode fællesskaber og i det hele taget væk fra en potentiel kriminel løbebane

’’

Signe Porsmose-Andersen, akademisk medarbejder

nerer den overordnede ramme og indsatsområderne, så har beboerne i høj grad sat sit præg på de konkrete indsatser, lyder det fra Signe Porsmose-Andersen. Den kommende plan vil også som den nuværende have stærkt fokus på, hvordan børn og unge får en god uddannelse og et arbejde. Hvordan både familier og folk, der bor alene, får en god og tryg hverdag. Hvordan der kan skabes gode fællesskaber, hvor der er plads til alle, og hvordan foreninger og frivillige får de bedste rammer til at lave de aktiviteter, de brænder for. - Der er få helt nye indsatser som bydelsbrødre. Mange af de tilbud, som beboerne allerede kender fra Vollsmose Sekretariatet, fortsætter de næste fire år, siger Signe Porsmose-Andersen.

Hvad sker der, når du har stemt? 2. TIL 17. NOVEMBER 2020 På en række ekstraordinære afdelingsmøder stemmer Vollsmoses ni boligafdelinger om den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Vollsmose

24. NOVEMBER 2020 Planen er til godkendelse i de politiske fagudvalg

2. DECEMBER 2020 Økonomiudvalget skal godkende planen

Boligsocial helhedsplan

DT

GODKEN

DT

GODKEN


28. oktober 2020  •   Vollsmose Avisen 261  • 5

Fire boligsociale tilbud i Vollsmose Mange af de eksisterende boligsociale tilbud i Vollsmose fortsætter i den nye boligsociale helhedsplan for 2021-24. Et par nye tilbud opstår.

Bydelssøstre får brødre

Fortsat hjælp til fritidsjob

Det frivillige korps af bydelssøstre fortsætter i den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Vollsmose. Bydelssøstre er kvinder fra Vollsmose, der gør en frivillig indsats med at hjælpe andre kvinder i bydelen og er blevet uddannet af boligsociale medarbejdere. I den nye plan kommer der også bydelsbrødre, der er et korps af mænd. Bydelsbrødrene skal samles om det, der er spændende for dem. Udover uddannelse inden for forskellige emner som ligestilling og opdragelse skal bydelsbrødrene selv være med til at definere deres formål.

Fritidsjob ruster unge til at komme godt gennem uddannelse og øger deres chancer for at få et godt fodfæste på arbejdsmarkedet senere i livet. Derfor skal Vollsmoses unge hjælpes godt i gang med fritidsjob - også i 2021-24. I den nye helhedsplan har unge mulighed for at få hjælp af boligsociale medarbejdere til at finde et fritidsjob. Rådgivningen foregår både i grupper og individuelt, og der trænes alt fra øjenkontakt til informationssøgning og jobsamtaler.

Beboere er stadig en del af den lokale avis

Unge skal hjælpes ind i byggebranchen

Beboere har fortsat muligheden for at engagere sig som frivillige på Vollsmose Avisen, der omdeles i hele Vollsmose og udvalgte steder i Odense. Den frivillige beboerredaktion er med til at producere indhold til avisen og samarbejde med forskellige andre medier. Vollsmose Avisen har som formål at være en kilde til troværdig og nuanceret information om boligområdet samt at udvikle beboeres kompetencer.

Fra det nye år kan unge beboere under 30 år på kanten af kriminalitet få hjælp til at få arbejde eller uddannelse i byggebranchen. I et samarbejde mellem boligsociale medarbejdere, Byg til Vækst, Odense Kommune og byens byggepladser bliver de unge oplært på byggepladsen, får relevante kurser m.m. De bliver tilknyttet en mentor og matchet med andre tilbud i lokalområdet for at sikre en positiv og varig livsændring.

Det er ikke kun beboerne, der skal tage stilling til den nye boligsociale helhedsplan i Vollsmose. Også Landsbyggefonden og politikerne i Odense Kommune skal godkende planen.

9. DECEMBER 2020 Planen er til godkendelse i byrådet

GODKENDT

EFTER 9. DECEMBER 2020 Den boligsociale helhedsplan får endeligt tilsagn om bevilling fra Landsbyggefonden

Boligso cial helhedsp lan DT

GODKEN

1. JANUAR 2021 Start på den boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus Vollsmose


6  •  Vollsmose Avisen 261  •  28. oktober 2020

Efter Ali Mahmoud Mustafa selv havde fået skabt en god kontakt til Aldi, hvor han i dag har fast arbejde, blev der i samarbejde med sagsbehandleren fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune etableret et praktikforløb.

Fra arbejdsløs til ansat:

Mentorstøtte blev et vendepunkt for Ali 31-årige Ali Mahmoud Mustafa fra Birkeparken fik gejsten tilbage og et fast job i Aldi efter et forløb med en beskæftigelsesmentor i den boligsociale helhedsplan. De næste fire år vil der fortsat være en lang række tilbud til ledige i Vollsmose. Det gælder uanset, hvor gammel man er og hvor lang tid, man har været ledig.

Tekst: Signe Bache Foto: Bjarne Kjær Simonsen Da Ali Mahmoud Mustafa for tre år siden stod som nylig fraskilt uden arbejde og bolig, følte han sig både presset, stresset og modløs. Hjælp og støtte fra en boligsocial beskæftigel-

sesmentor blev ifølge den 31-årige mand fra Birkeparken et helt afgørende vendepunkt, der betyder, at han i dag står med fast arbejde. De næste fire år er der fortsat et stort fokus på at tilbyde flest mulige beboere i Vollsmose en god støtte til at komme væk fra ledighed og ud i arbejde gennem en række forskellige boligsociale beskæftigelsesindsatser. Ali Mahmoud Mustafa blev for nylig fastansat i Aldi efter fire ugers praktik i dagligvarebutikken. Et job som den unge mand, der oprindeligt er fra Libanon, er meget begejstret for. - Jeg kan lide alt ved mit nye arbejde. Jeg vil gerne blive der og gøre det rigtig godt, fortæller Ali Mahmoud Mustafa om sit nye fuldtidsjob. Han forklarer, at det var svært for ham at finde sin vej ud på arbejdsmarkedet i Danmark, før han kom i kontakt med beskæftigelsesmentor Mazen Mustafa

El-Zayyat i den boligsociale helhedsplan i Vollsmose. - Mazen har sørget for, at jeg både kom i gang med at lære bedre dansk, begyndte i skole og kom på kursus gennem AMU Fyn. Han hjalp mig med at lave cv, finde ledige stillinger, og så lavede vi en plan for, hvordan jeg skulle søge dem. Han sagde til mig, du skal gå til den butik og den butik og den butik, og så fulgte jeg den plan. Han snakkede med chefen i Aldi, og hjalp mig med at få en praktik i fire uger. Og nu er jeg færdig med praktikken og er blevet ansat - hundrede procent, fortæller han.

Flere skal i arbejde En væsentlig målsætning i den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus Vollsmose er at få flere beboere i job. Gennem blandt andet individuelle mentorforløb samt gruppeforløb skal ledige sikres den rette hjælp

- Mazen har sørget for, at jeg både kom i gang med at lære bedre dansk, begyndte i skole og kom på kursus gennem AMU Fyn. Han hjalp mig med at lave cv, finde ledige stillinger, og så lavede vi en plan for, hvordan jeg skulle søge dem

’’

Ali Mahmoud Mustafa, butiksassistent

og støtte til at blive selvforsørgende. Det gælder uanset hvor gammel man er, og om man har været ledig i kort eller længere tid. Der kan nemlig være mange forskellige barrierer i spil, når ledige skal på arbejdsmarkedet. Det kan være sproglige problemer, mangel på uddannelse, helt praktiske udfordringer med at skrive ansøgning og lave et cv, eller at man har været uden job i meget lang tid. En del beboere har en lang periode med ledighed bag sig, når de kommer i kontakt med de bo-

ligsociale beskæftigelsesmentorer. I de situationer kan en praktik være en god oplevelse og et springbræt videre - også selvom det ikke kaster et job af sig med det samme.

Ali fandt motivationen Beskæftigelsesmentorerne i den nye plan vil blandt andet hjælpe beboere med at få en bedre forståelse for arbejdsmarkedet og målrette deres jobsøgninger, udvikle deres computerkvalifikationer, hjælpe med praktik-

pladser, ansøgninger og cv, oprette samarbejder med arbejdspladser og styrke motivationen hos jobsøgende. Netop arbejdet med at styrke motivationen og få energien og gejsten tilbage har stået som noget af det helt centrale i Ali Mahmoud Mustafas beskæftigelsesforløb. - Hvis jeg ikke havde fundet Mazen, så tror jeg, at jeg var gået helt ned med stress. Jeg har fået hjælp med det hele. Ikke kun mit arbejde. Fået at vide, det her er rigtigt, det her er forkert, sådan skal du gøre. Mazen sagde til mig: Du er ung, du er stærk, du kan godt. Han har givet mig energien igen. Sådan er det også med mit arbejde i Aldi. Butikschefen har givet mig så meget energi og hjulpet mig så meget. Nu er det som om, mit liv er blevet positivt igen, slutter Ali Mahmoud Mustafa.


28. oktober 2020  •   Vollsmose Avisen 261  • 7

Motivation fra mentor:

Abdallah fandt vejen til uddannelse - For at være ærlig var jeg ikke så glad for at gå i skole. Jeg gav generelt hurtigt op og var på en måde genert. Jeg sagde ikke så meget i timerne og havde det svært med fremlæggelser og den slags. Min mentor motiverede mig til at arbejde hårdere. Vi lavede mange forskellige øvelser, der skulle hjælpe mig til at sige mere i timerne og til ikke at udskyde at lave mine lektier

Abdallah Tarbouche fra Bøgeparken blev erklæret ikke-uddannelsesparat og fik en mentor fra den boligsociale helhedsplan. Det hjalp ham til at få bedre karakterer og arbejde hårdere, så han kunne komme videre på en ungdomsuddannelse. I den nye helhedsplan for 2021-24 er der også fokus på uddannelsesstøtte.

Tekst: Signe Lene Christiansen Unge mellem 13 og 17 år, som har behov for støtte til skolegang og ungdomsuddannelse, kan de næste fire år komme i forløb hos en medarbejder i Vollsmose. Her kan forældre til de unge og de unge selv få rådgivning om at finde frem til lektiehjælp, øge fremmøde og motivationen, styrke selvværd, få overblik over uddannelsesmuligheder og meget mere. Det er et af tilbuddene i den boligsociale helhedsplan i Vollsmose i 2021-2024, som bydelens beboere inden længe skal stemme om. Abdallah Tarbouche fra Bøgeparken er i dag i gang med sit sidste år på Fyns HF. Han er en af de unge, der har fået støtte til sin uddannelse af en mentor i den nuværende boligsociale helhedsplan. - For at være ærlig var jeg ikke så glad for at gå i skole. Jeg gav generelt hurtigt op og var på en måde genert. Jeg sagde ikke så meget i timerne og havde det svært med fremlæggelser og den slags. Min mentor motiverede mig til at arbejde hårdere. Vi lavede mange forskellige øvelser, der skulle hjælpe mig til at sige mere i timerne og til ikke at udskyde at lave mine lektier, siger han og forklarer: - For eksempel skulle jeg stå foran spejlet og sige til mig selv, at jeg er god til kemi. Selvom jeg faktisk hader kemi. Vi øvede også fremlæggelser, og jeg lærte, at jeg godt kan.

Flere skal i uddannelse I den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Vollsmose er nogle af målene, at der skal være et højere fagligt niveau blandt

’’

Abdallah Tarbouche, studerende

rådgiver red.), som viste os, hvad vi skulle gøre for at finde sådan en praktikplads. Og det lykkedes ham samme dag, vi snakkede med hende. Han blev så glad, fordi nu fik han mulighed for at se, hvordan det er at arbejde i en butik. Når mine andre børn bliver større, vil jeg sige til dem, at det er vigtigt at søge praktikplads og fritidsjob mange steder og ikke opgive, hvis man får afslag, fortæller hun.

Hævede sine karakterer

Abdallah Tarbouche hævede sit karaktergennemsnit til næsten det dobbelte gennem et år i 10. klasse med hjælp fra en boligsocial medarbejder. Nu er han i gang med sit andet år på hf på Fyns HF. Arkivfoto: Amina Keynan

folkeskoleelever i Vollsmose, og flere af bydelens unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er mål, der er baseret på krav fra Landsbyggefonden,

Odense Kommunes politiske mål for Vollsmose og input fra beboere. Det betyder, at boligsociale medarbejdere i Vollsmose fortsat vil tilbyde støtte til

unge og rådgivning til forældre. En af de forældre, der har fået støtte, er Zahra. Hun ønsker at være anonym af hensyn til sine børn. Hendes søn

kom sidste år og fortalte, at han skulle finde en erhvervspraktikplads i tre dage. - Han kontaktede flere virksomheder uden held. Så kontaktede vi Camelia (familie-

Abdallah Tarbouche havde egentlig forestillet sig, at han skulle gå direkte fra 9. klasse og videre på gymnasiet. Men han blev erklæret ikke-uddannelsesparat og valgte at tage et ekstra skoleår. Med støtte fra den boligsociale medarbejder hævede han sit karaktergennemsnit fra 2,8 i 9. klasse til 5,1 i 10. klasse, så han kunne fortsætte på hf. - Min mentor motiverede mig til at gøre mit bedste. For jeg kan godt se, at det er vejen til at få bedre muligheder i fremtiden. Jeg er blevet en bedre person på mange måder og har lært rigtig meget om mig selv. Niveauet på hf er selvfølgelig højere end i 10. klasse, men jeg går i lektiecaféen tre gange om ugen og håber, at jeg kan klare det, når jeg skal op og bevise det hele til eksaminerne. Man skal i hvert fald aldrig give op, siger han.


8  •  Vollsmose Avisen 261  •  28. oktober 2020

En bydelskonsulent fra den boligsociale helhedsplan fandt sammen med Aysel Hagi et lokale til hendes syværksted for kvinder. I dag bruger mere end 50 kvinder på tværs af baggrund og bydele værkstedet, og en ny forening er opstået ud af syværkstedet. Arkivfoto: Jørgen Gregersen

Aysel fik hjælp til at designe nyt fællesskab Aysel Hagi fra Slåenhaven fik hjælp af en bydelskonsulent til at komme i gang med sit syværksted for kvinder. Det er blevet et populært mødested for kvinder på tværs af postnumre og kulturel baggrund. I den nye helhedsplan for 202124 er der fortsat fokus på at styrke foreninger og frivillighed.

Tekst: Signe Lene Christiansen I december 2019 stod Aysel Hagi fra Slåenhaven med fem symaskiner, en håndfuld sy-grej og en masse kvinder,

der var ivrige efter at gå i gang med nål og tråd. Hun er initiativtager til et syværksted i Vollsmose, som hun fik midler til gennem puljen ’Vollsmose Bestemmer’. Hun manglede egentlig bare et sted, hvor kvinderne kunne komme med deres stof og garn og slippe kreativiteten løs to gange om ugen. Det viste sig at være en større udfordring, end hun havde forudset, og som hun derfor fik hjælp til af en boligsocial medarbejder. Gennem mange år har lokale ildsjæle og foreninger fået støtte og vejledning om alt fra fundraising til foreningsvedtægter hos boligsociale medarbejdere i Vollsmose. Det tilbud vil fortsat være til stede, hvis beboerne i løbet af november godkender den nye bo-

- Vi havde brug for et lokale, hvor vi kunne være fast og lade vores ting stå. Der kommer flere og flere kvinder til værkstedet hver uge fra hele Fyn. Det har været min drøm, at mange kvinder kan komme der og få en god tid sammen uanset baggrund

ligsociale helhedsplan årene 2021-24.

for

Pegede på løsningen Et af målene med den nye plan er at styrke medborgerskabet og det lokale engagement i Vollsmose ved at understøtte bydelens foreningsliv og fællesskaber med vejledning og konkret hjælp til projekter og aktiviteter. Den form for hjælp fik Aysel Hagi,

’’

mer flere og flere kvinder til værkstedet hver uge fra hele Fyn. Det har været min drøm, at mange kvinder kan komme der og få en god tid sammen uanset baggrund, siger Aysel Hagi.

Aysel Hagi, Slåenhaven

Flere fællesskaber

der fandt en løsning på sit lokale-problem sammen med en bydelskonsulent fra den boligsociale helhedsplan, der kunne pege foreningen i retningen af den anden lokale forening Respect. I kælderen under deres café i Vollsmose Torv var der nemlig et ledigt lokale, hvor syværkstedet kunne være til en start. - Vi havde brug for et lokale, hvor vi kunne være fast og lade vores ting stå. Der kom-

Nogle af formålene med at styrke det lokale engagement er at få flere beboere til at deltage i fritids- og kulturlivet og skabe positive fællesskaber på tværs af køn, alder, etnicitet, kulturer og sociale skel. Det gør Projekt Zlatan i Birkeparken flere gange om ugen, når de inviterer børn og unge indenfor og udenfor til fodbold, dans og e-sport. Udover at være et sted, hvor børnene har det sjovt, møder kammerater og deltager i sunde aktiviteter, øn-

sker projektet også at støtte de unge i at få sunde og gode fritidsinteresse og blive en del af foreningslivet. Det forklarer Mads Timm, der er koordinator i Projekt Zlatan. - Vi startede med at ville finde fodboldtalenter i Vollsmose, men har efter sparring med Katrine (bydelskonsulent red.) udviklet os til at blive et bredere tilbud med nogle stærke relationer til de unge. Nu kommer der omkring 100 børn og unge hver gang, og børnene og deres forældre hjælper til i huset og med aktiviteterne, fortæller han. De andre aktiviteter i den nye boligsociale helhedsplan, der skal styrke medborgerskabet i Vollsmose, er: Bydelssøstre, bydelsbrødre og en beboerredaktion, der blandt andet laver Vollsmose Avisen.


28. oktober 2020  •   Vollsmose Avisen 261  • 9

Mindre kriminalitet og mere tryghed:

Beboerne er en vigtig del af løsningerne De næste fire år sætter den boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus Vollsmose fokus på forebyggelse af kriminalitet. Det sker blandt andet gennem dialog med beboerne, aktiviteter som Nabohjælp og tryghedsvandringer samt et tæt samarbejde med SSP Odense.

Tekst: Signe Bache Der sættes ofte lighedstegn mellem Vollsmose og kriminalitet, og bydelen har lagt asfalt til flere historier om bandekonflikter og opgør mellem kriminelle grupperinger. Senest gav kriminaliteten i bydelen genlyd mellem blokkene, da den 31-årige Abdinur Mohamed Ismail blev ramt af skud og dræbt i Egeparken i forbindelse med en verserende konflikt mellem to grupperinger i området. Selvom kriminaliteten de senere år er faldet i Vollsmose, og selvom antallet af anmeldelser for Vollsmose som helhed ligger på samme niveau som i resten af Odense, så er det tragiske episoder som skuddrabet i juni, der gør, at oplevelsen af tryghed lider et knæk. Derfor vil det boligsociale arbejde de næste fire år have et stærkt fokus på samarbejdet med både beboere og myndigheder om at skabe en bydel, der opleves som tryg, og hvor børn og unge støttes i et liv uden kriminalitet. Det vil særligt ske gennem et tæt samarbejde med SSP Odense. Et samarbejde, der går på tværs af både skolerne, de sociale myndigheder og politiet, og som skal sørge for at færre børn og unge begynder en kriminel løbebane.

Gode fællesskaber for unge Netop når det handler om unge, der er i risiko for at havne i kriminalitet, så har det stor betydning, at de bliver tilbudt nogle positive fællesskaber, som kan give dem den nødvendige støtte, anerkendelse og følelse af at høre til. Det er blandt andet det,

Den boligsociale helhedsplan styrker det kriminalpræventive arbejde i området gennem et tættere samarbejde med civilsamfundet, boligorganisationerne, skolerne, ungdomscentrene, fritids- og foreningslivet, Fyns Politi, daginstitutioner og SSP i et såkaldt CKS-netværk. I det netværk deler man viden og erfaringer samt aftaler målrettede indsatser, der skal mindske kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. Arkivfoto: Hanne Hvattum

som et samarbejde mellem beboere og boligsociale medarbejdere kan være med til at løfte. Det viser erfaringerne fra Det Kriminalpræventive Råd. I forbindelse med en række artikler om, hvordan udfordringerne med kriminalitet kan løses, som Vollsmose Avisen bragte i august i år, fortalte Katrine Amalie Keller, der er videnskonsulent i Det Kriminalpræventive Råd, at der er mange måder, hvor man som frivillig i et boligområde kan gøre en stor forskel. Endda en meget større forskel, end man måske selv tror. - Når det handler om at løse udfordringerne med kriminalitet, så kan borgerne gøre en stor forskel ved at

skabe positive fællesskaber, hjælpe i lokale foreninger, støtte op om at skabe gode fritidsinteresser for de unge og hjælpe med, at de gennemfører deres uddannelse ved eksempelvis at give lektiehjælp, siger hun.

Nabohjælp giver tryghed Et andet tiltag for at mindske kriminalitet og utryghed vil være en større udbredelse af Nabohjælp. Et koncept, som Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag, og hvor man med advarsler på mobilen, en facebookgruppe, klistermærker og aftaler med de nærmeste naboer om at holde øje, giver beboerne en række værktøjer til selv at minimere kri-

- Når det handler om at løse udfordringerne med kriminalitet, så kan borgerne gøre en stor forskel ved at skabe positive fællesskaber, hjælpe i lokale foreninger, støtte op om at skabe gode fritidsinteresser for de unge og hjælpe med, at de gennemfører deres uddannelse

’’

Katrine Amalie Keller, videnskonsulent i Det Kriminalpræventive Råd

minalitet i området og øge trygheden. Den boligsociale helhedsplan vil samarbejde med Nabohjælp ved at udbrede konceptet til flest mulige beboere. Det skal understøtte målet om, at bydelen opleves som tryg, og at flere deltager i positive fællesskaber.

På gåtur efter løsninger

Tilbuddet til Vollsmoses beboere om tryghedsvandringer i deres boligområde vil fortsat være en del af den nye boligsociale helhedsplan, hvis beboerne stemmer ja til planen i november. Også det koncept kommer fra Det Kriminalpræ-

ventive Råd og er et tilbud i alle boligsociale helhedsplaner i hele landet. Lærkeparken er en af de boligafdelinger i Vollsmose, der under den nuværende boligsociale helhedsplan har benyttet sig af tilbuddet om en tryghedsvandring. Her oplevede beboerne problemer med henkastet affald, indbrud og hashrygning i kældrene. En tryghedsvandring sammen med blandt andre lokalpolitiet og SSP betød, at en række initiativer blev iværksat. Der blev blandt andet sat nyt lys op på parkeringspladsen, og i kælderrummene blev der sat afskærmninger op for at undgå, at der bliver smidt skrald, urineret og røget hash.


10

•  Vollsmose Avisen 261  •  28. oktober 2020

Se aktiviteterne i den nye boligsociale helhedsplan Uddannelse og livschancer

Kriminalitetsforebyggelse

Beskæftigelse

Sammenhængskraft og medborgerskab

Rådgivning i forældrerollen (0-5 år)

Direkte i Job

Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats

Medborgerskab og frivillighed

Rådgivning i forældrerollen (6-16 år)

Kriminalitetsforebyggelse i netværk

Beskæftigelsesmentor for aktivitetsparate

Bydelssøstre

Uddannelsesindsats

Tryghedsvandringer

Beskæftigelsesmentor for jobparate

Bydelsbrødre

Fritidsjobrådgivning

Tidlig kriminalitetsforebyggelse

Uddannelses- og beskæftigelsesmentor

Beboerredaktion

Virksomhedsrettede indsatser

BLIV TESTET FOR COVID-19

Onsdag den 28. og torsdag den 29. oktober kl. 9.00 - 16.00 ved Vollsmose Torvs indgang mod Egeparken. Hver søndag kl. 9.00 - 16.00 på Abildgårdskolen.

Der testes fra 5 år og opefter. HUSK SUNDHEDSKORT OG MUNDBIND Du kan læse mere på www.odense.dk/corona


28. oktober 2020  •   Vollsmose Avisen 261  • 11

KOM OG STEM

OM BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN 2021 - 2024

Planen handler om at styrke den sociale udvikling i bydelen med forskellige tilbud til beboerne.

Møderne afholdes efter alle coronaretningslinjer. Derfor er det nødvendigt med tilmelding. Der bliver udleveret mundbind til alle.

DATOER FOR AFSTEMNING: Fyrreparken

Birkeparken

Granparken

Egeparken

Lærkeparken

Slåenhaven

Hybenhaven

Tjørnehaven

Mandag den 2. november kl. 19.00 Tirsdag den 3. november kl. 19.00 Onsdag den 4. november kl. 19.00 Torsdag den 5. november kl. 19.00

Bøgeparken

Mandag den 9. november kl. 19.00

Tirsdag den 10. november kl. 19.00 Onsdag den 11. november kl. 19.00 Torsdag den 12. november kl. 19.00 Tirsdag den 17. november kl. 19.00 Hold øje med invitationen til mødet i din postkasse.