Page 1

HELHEDSPLANEN 2008-2012

Særtillæg til Vollsmose Avisen nr. 80

Foto: 2+1 Idébureau

- Hvordan er pengene blevet brugt?

Kære beboere i Vollsmose HELHEDSPLANEN er jeres chance for at gøre Vollsmose til et endnu bedre sted at bo. Gennem Helhedsplanens tilbud om fritidsaktiviteter for børn og unge, undervisning, arrangementer, bedre service og meget mere kan vi sammen gøre Vollsmose til en bydel, vi kan være stolte af. Helhedsplan for Vollsmose 2008-2012 er med et budget på 58.482.281 kroner den største af omkring 170 helhedsplaner for almennyttige boligområder i Danmark. Denne store boligsociale indsats bygger på de almennyttige boligorganisationers grundlæggende ideal om fællesskab og beboerinddragelse. Via Landsbyggefonden bidrager I som beboere til den store pengepulje gennem huslejen. Pengene kommer jer selv til gode gennem Helhedsplanens projekter. Projek-

ter, der først og fremmest er båret af jeres egen aktive deltagelse. FORMÅLET MED dette tillæg til Vollsmose Avisen er at vise, hvad I har fået for pengene. Jeg håber, det vil udbrede kendskabet til Helhedsplanens mange vellykkede projekter, og at det vil styrke jeres følelse af medejerskab. På de følgende sider præsenteres alle projekterne i Helhedsplan for Vollsmose 2008-2012. Jeg håber, at de mange indhøstede erfaringer vil kunne inddrages i den kommende helhedsplan 2012-2016 til glæde for endnu flere beboere. Den Helhedsplan, som udløber nu i 2012, handler om at sætte fokus på jeres boligområde, jeres ønsker og jeres egen frivillige indsats. Derfor har vi valgt at for-

tælle historier om projekterne set gennem borgernes øjne. Nogle projekter er ikke så kendte, mens andre er så velkendte, at kun de færreste forbinder dem med Helhedsplanen. STEMMER FRA Vollsmose er kendt over hele landet. Men hvor mange ved egentlig, at det er et helhedsplans-projekt? Bydelsfesten Vollsmose Blomstrer blev i år en stor succes med cirka 6000 gæster. Det var heller ikke sket uden Helhedsplanen. Disse to projekter er på ingen måde enestående. Vi kan med glæde og stolthed sige, at alle projekterne har båret frugt – og det var ikke sket uden det store engagement, som mange af jer har bidraget med.

Derfor ser vi også med forventning og spænding frem mod den kommende helhedsplan, som skal planlægges i de næste måneder. JEG HÅBER, at denne præsentation kan motivere endnu flere af jer til at deltage aktivt i planlægningen af den kommende helhedsplan. Mød op til stormødet lørdag den 28. januar klokken 10.00 - 15.00 på Camp U – den tidligere Humlehaveskolen. Og giv jeres bud på, hvad der er brug for i den kommende helhedsplan, ’Vollsmose 2020’. Alle beboere er velkomne!

Karsten Fogde

Teamchef Fællesdrift Vollsmose


2  •  Vollsmose Avisen 80  HELHEDSPLANEN 2008-2012

•  19. januar 2012

Alle de gode ressourcer skal i spil ABCD-metoden er den overordnede arbejdsmetode for Helhedsplanen. Den skal mobilisere skjulte ressourcer i bydelen og synliggøre dem, så udviklingen kan ske nedefra og op – og ikke omvendt. Det handler kort sagt om at tage udgangspunkt i beboernes egne ressourcer, interesser og drømme. I slutningen af 2011 er en mere praktisk tilgang til ABCD-metoden blevet prøvet af med hjælp af ABCDværktøjskassen. Både blandt etablerede projekter og i afdelingsbestyrelserne giver ABCD-værktøjskassen redskaber til at arbejde målrettet med forslag og ønsker fra beboerne. Det handler blandt andet om at stille en række undersøgende spørgsmål, som får beboernes kvalifikationer frem og gør dem opmærksomme på, hvor langt de faktisk kan nå på egen hånd. De sidste fire år har flere grupper af beboere arbejdet efter ABCD-metoden. Sommerhøjskolerne i 2009 og 2010 introducerede kvinder, børn og unge for ABCDmetodens muligheder. Metoden har også hjulpet med at øge kendskabet til den kristne jul og den muslimske ramadan, så man derigennem når en højere forståelse for hinandens kultur. Og lige nu inspirerer metoden en gruppe beboeres arbejde med at skabe et cykelværksted i Vollsmose. tjbr

Penge til de god

ABCD-METODEN Budget: 280.250 kroner

Et job med mange forskellige kasketter Et område som Vollsmose kræver en indsats, der kan støtte op om beboerdemokratiet og udvikle samarbejdet mellem de mange parter, der har interesser i bydelen. Derfor er der afsat en del midler i Helhedsplanen til tre beboerkonsulenter. De har enormt mange forskellige opgaver, og de binder de fleste af trådene i Vollsmose sammen. Ikke mindst i kontakten mellem beboer og Helhedsplan. De assisterer offentlige myndigheder, afdelingsbestyrelser og andre netværk, hvor de hjælper med det organisatoriske. De samarbejder med varmemestrene om beboernes trivsel generelt. Og de er tovholdere og ansvarlige for en række af Helhedsplanens projekter. Der har været en del udskiftning på posterne gennem årene. Men i dag er beboerkonsulenterne Randi Bang Rønning, Asmaa Abdol-Hamid og Marie Sørensen, som hver er tilknyttet tre af Vollsmoses ni boligafdelinger. Døren står altid åben, hvis man som beboer har et problem i forhold til sin bolig i Vollsmose. Eller hvis man for eksempel har brug for mægling i en konflikt med en nabo. Derudover kan beboerkonsulenterne hjælpe med at formidle kontakt til relevante myndigheder, hvis problemerne eksempelvis skal løses af kommunen. En sidste arbejdsopgave for de tre beboerkonsulenter er ’fundraising’ – ansøgninger til puljer og fonde om penge til projekter og ideer, der kan komme Vollsmoses beboere til gavn. tjbr

BOLIGSOCIAL INDSATS Budget: 6.040.692 kroner

Dette særtillæg er produceret af Mediehus Vollsmose. Det udkommer sammen med Vollsmose Avisen nr. 80.

Mediehus Vollsmose

Redigering / Layout: Thomas Juhl Bruun Tryk: Grafisk Produktion Odense

I en proces frem mod en forkromet plan for flere år i en hel bydel kan det måske være svært at trænge igennem og blive hørt. Eller der kan være masser af ting, som man slet ikke kom i tanker om, mens man havde chancen. Så hvordan sikrer man, at det hele ikke er fastlagt på forhånd, hvis der nu skulle dukke en god idé op efterfølgende? I den nuværende helhedsplan for Vollsmose er svaret ’De frie midler’. Det er to puljer, ’Den Store Pulje’ og ’Den Lille Pulje’, har ikke været øremærket på forhånd til bestemte projekter – men er blevet brugt på beboere, foreninger og netværk med tilknytning til Vollsmose, som har haft en god idé, men manglet pengene til at realisere den. De frie midler udgør 2.844.402 kroner – 909.080kroner i Den Lille Pulje og 1.935.322 i Den Store Pulje, som er administreret af Fællesdrift Vollsmose. Den lille er blevet brugt til aktiviteter og ideer hen ad vejen, mens den store har været til længerevarende projekter, som kræver løbende finansiering. De store bevillinger er blevet godkendt i både Følge- og Tovholdergruppen.

Profilerer Mosen i hele landet

For eksempel til den gratis bus, som nu kører fem dage om ugen i Vollsmose takket være en bevilling på en halv million kroner. Eller til Fritidsjobrådgivningen, der hjælper unge fra bydelen med at finde et arbejde. Eller til det måske mest kendte og synlige projekt af dem alle, ’Stemmer fra Vollsmose’ – koret som blev landskendt gennem syv tv-programmer på DR1. Helhedsplanen med til at finansiere den uvurderlige, positive omtale af Vollsmose, som programrækken skabte, med et tilskud på 400.000 kroner fra Den Store Pulje.

komme til Greve og synge en stor koncert, fordi vi fik penge til bussen af De Frie Midler, som også gav også til dirigenthonorar i begyndelsen, hvilket gjorde, at vi kunne fortsætte efter tvprogrammet var slut.

Mere end 100 gode ideer

’Spirerne fra Vollsmose’ spiller af og til koncerter. For eksempel her, hvor de underholder i Vollsmose Kulturhus i forbindelse med Den Store Kagedag i efteråret 2011. Foto: William Thorup

- Helhedsplanen har med sit bidrag været med til at vise os, at vi kan stå sammen. Den har bidraget til, at der er blevet mere fællesskab på tværs af parkerne. - Det har festligt, fornøjeligt og meget givende. Og så har det været rart at være med til at rykke familienDanmarks syn på Vollsmose. Når folk i dag hører ordet ’Vollsmose’, siger de nu: ’Ah, Stemmer fra Vollsmose!’ De tænker ikke længere på brændende biler og kriminalitet. Det, synes jeg, er et meget konkret udbytte. På den måde har vi gjort en forskel for Vollsmose, siger Helene Løvstrøm, som var med i tv-programmet, og som stadig synger i Stemmer fra Vollsmose-koret: - Helhedsplanen har med sit bidrag været med til at vise os, at vi kan stå sammen. Den har bidraget til, at der er blevet mere fællesskab på tværs af parkerne. Vi har fået hjælp til at

Den Lille Pulje er som sagt til mindre og knap så dyre projekter. Til gengæld har det været muligt at give til mange flere – og med meget mindre papirarbejde. Mere end 100 ansøgninger har fået bevilget pengebeløb på op til 25.000 kroner. For eksempel til eskursioner, fester, aktiviteter, udstillinger, kurser, radioproduktion, koncerter, idræt og meget andet. Senest har den lokale bokseklub, Olympia 2, fået 25.000 kroner til en ny boksering, som drengene kan træne i. Ét af de mere end 100 projekter, der har fået penge fra Den Lille Pulje, er ’Spirerne fra Vollsmose’ – et kor for små børn i alderen 5-10 år, der synger på arabisk. Der er 18 drenge og piger i koret, som muligvis er blevet inspireret af et vist tv-program… - Jeg har selv gået til noget kor, og jeg ved, at mange af børnene herude har den interesse. Og da jeg kom med ideen til Vollsmose Forum 2011, kunne den blive til noget. Vi fik 10.000 kroner fra Den Lille Pulje. Vi ville nok have lavet koret alligevel, hvis vi ikke havde fået penge, men nu har vi kunnet købe kostumer og instrumenter til børnene, så de også kan få lov at spille – så det har været en vigtig støtte, fortæller 24årige Afaf Saad, der øver hver tirsdag i tjbr kulturhuset med børnekoret. 

DE FRIE MIDLER Budget: 2.844.402 kroner


19. januar 2012  •   Vollsmose Avisen 2008-2012 80  • 3 HELHEDSPLANEN

ode ideer

Mediehuset bryder den onde cirkel

Vollsmose Forum er blevet afholdt en gang om året de sidste fire år. I 2011 dukkede omkring 200 deltagere op, da opgaven var at fordele op til 200.000 kroner til aktiviteter, hvor lokale netværk fandt sammen med andre om at føre ideerne ud i livet. Foto: Rikke Johannesen

Dårligt image og manglende engament påvirker både Vollsmose og omverdenens opfattelse af bydelen. Det kan fastholde hele området i end ond cirkel – også selvom mediebilledet ikke afspejler den reelle virkelighed i Vollmose. Derfor er én af de store poster i Helhedsplanens budget at bryde denne onde cirkel. Det er Mediehus Vollsmoses opgave. Mediehusets mest synlige og kendte produkt er Vollsmose Avisen. Men også hjemmesiden www.vollsmose. dk samt lokal -tv, der bliver sendt både på nettet og på TV Fyn, bliver produceret af husets fire fastansatte. Derudover har Mediehuset en række kommunikationsopgaver. For eksempel at håndtere og servicere de eksterne medier, for eksempel når der er pres på bydelen. Eller opgaver som det særtillæg om Helhedsplanen, du lige nu har i hånden. Ét af mediehusets vigtigste fundamenter er det aktive medborgerskab. Beboerne i Vollsmose bidrager selv aktivt – enten ved at komme med gode ideer til historier eller ved selv at gribe pen eller kamera for at hjælpe med at beskrive livet i bydelen. Mere end 200 borgere og aktører i området har gennem de sidste fire år bidraget til at gøre Vollsmoses medier bedre og bragt dem tættere på borgernes egen hverdag. tjbr

MEDIEHUS VOLLSMOSE Budget: 11.421.411 kroner

Helene Løvstrøm har lige netop sunget for Dronning Margrethe II i anledning af hendes 40-års jubilæum som regent. Koret ’Stemmer fra Vollsmose’, der blev landskendte takket være penge fra Den Store Pulje, eksisterer stadig. De øver hver uge i Vollsmose Kulturhus. Foto: Martin Ramsgård

I august 2011 gik bydelens nye netværksatlas online. Det hjælper beboere, ansatte og interesserede udefra med at finde rundt i Vollsmoses jungle af små og store netværk. Det er et arbejdsredskab, som danner et overblik over, hvad Vollsmose har at byde på. Hvis man for eksempel gerne vil engagere sig i noget med teater, så går man ind og skriver ’teater’ i søgefeltet. Så dukker alle netværk i Vollsmose, der beskæftiger sig med teater, op. Netværksatlasset er lavet på initiativ af Helhedsplanen. Du finder det på www.vollsmose.dk

Et netværk af netværk Vollsmose er fuld af gode kræfter. Men bydelen er stor, og det kan være svært at navigere i mylderet af foreninger, klubber, afdelingsbestyrelser og andre, der gør en indsats. Og for uerfarne kan det der med generalforsamlinger, referater og vedtægter måske også være svært at komme i gang med. Det er det, Projekt Netværk er sat i verden for at hjælpe med. Vollsmoses mange formelle og uformelle netværk er nemlig ofte stedet, hvor ressourcerne er. I det daglige arbejde fylder serviceringen Vollsmoses beboerdemokrati meget. Men også andre netværk får hjælp. For eksempel lokale foreninger, der kan hente støtte i opstartsfasen. Eller professionelle netværk, der vil arbejde mere sammen. Projekt Netværk fungerer som paraply for alle andre projekter i Vollsmose. Samarbejde mellem forskellige netværk er meget vigtigt – så undgår man overlap, og man kan opnå synergi. Det kræver dog, at man har overblikket og ved, hvad der foregår. Og det gør Projekt Netværk. Én af de mange, de har fået glæde af hjælpen fra Projekt Netværk, er Pia

- Vi kan jo lige så godt samarbejde, når vi er så mange, der egentlig vil det samme – at skabe en god integration og livskvalitet for børnene. Sigmund. Egentlig bor den 71-årige dame slet ikke i Vollsmose. Men hun har sin gang her, dels gennem Kvinfos mentornetværk, dels gennem Dansk Flygtningehjælp-projektet ’2TimerOmUgen’. Hun har fået hjælp til at finde sammen med andre netværk om aktiviteter for beboere.

Børnene elsker det

- Vi kan jo lige så godt samarbejde, når vi er så mange, der egentlig vil det samme – at skabe en god integration og livskvalitet for børnene, fortæller Pia Sigmund og fortsætter: - Jeg kom i kontakt med Pigernes Taekwondoforening i Bøgeparken. Så nu har vi den sidste onsdag i hver måned et tilbud til børnene i 2TimerOmUgen om at komme og træne med taekwondoklubben i Granparkens Bebo-

Rap er én af hjørnestenene i Ungekultur-projektet, der har skabt masser af kulturelle tilbud for unge fra bydelen. Her fra studiet i Palmehaven. Foto: Thomas Juhl Bruun

erhus. Vi lægger meget vægt på sprog og kultur, men det med, at børnene får nogle andre muligheder, for eksempel at dyrke sport og bevæge sig, er også en vigtig dimension i integrationsarbejdet. Vi kalder det taekwondo-leg. Og børnene elsker det. Det var 2011-udgaven af Vollsmose Forum med omkring 200 deltagere, at Pia Sigmund løb ind i taekwondotræneren. Beboerkonsulenterne arrangerede dagen, som netop gik ud på at formidle kontakter og få lokale netværk til at indgå i nye samarbejder. I eksemplet er det ikke kun Bøgeparkens taekwondo-klub og 2TimerOmUgen, der har fundet hinanden. Også Granparkens bestyrelse er blevet involveret og har derfor kunnet lægge lokaler til aktiviteterne. Og dermed er det et klassisk eksempel på, hvad man kan få ud af det, når mennesker mødes. Helhedsplanen har derfor via Den Lille Pulje spyttet lidt penge i kassen, så ideen kunne føres tjbr ud i livet. 

For fire år siden manglede der i høj grad kulturelle tilbud for den store gruppe af unge med flerkulturel baggrund i Vollsmose. Det er der i høj grad rådet bod på gennem projektet Ungekultur, som er knyttet til Vollsmose Kulturhus. Ungekultur støtter den lokale talentudvikling og udfordrer de kreative kræfter hos gruppen mellem 14 og 25 år med mange forskellige tilbud – blandt andet inden for rap, dans, film og teater. Men Ungekultur byder også på enkelt-arrangementer, hvor kernegruppen af brugere bliver involveret. For eksempel koncerter eller street parties i bydelen. Nogle af de mest kendte udløbere af Ungekulturprojektet er nok dansegruppen Change, det åbne musikværksted og lydstudie for rappere i Palmehaven, teatergruppen Act Now, som optræder over hele landet, mini-magasinet Pocket Post og sidst, men ikke mindst, filmprojektet We Need You, der sidste år kunne præsentere fire kortfilm lavet af unge debutanter fra Vollsmose. tjbr

PROJEKT NETVÆRK

UNGEKULTUR

Budget: 1.213.758 kroner

Budget: 3.339.673 kroner

De unges kultur har fået et løft


4  •  Vollsmose Avisen 80  HELHEDSPLANEN 2008-2012

•  19. januar 2012

I lære som ’blå mand’ i Vollsmose En vej til et arbejde eller til en uddannelse – via aktivering som ejendomsfunktionær i Vollsmose. Det er i korte træk målet med projektet ’Boligsociale Ejendomsfunktionærer’, eller ’Bofunk’ i daglig tale. Her kunne modtagere af kontanthjælp komme i praktik hos varmemestrene. Projektet skal give flere beboere ejerskab til området. Det er nemlig med til at forbedre dets rygte og mindske nogle af affaldsproblemerne. Deltagerne har været i forløb på tre-seks måneder – med tre dage om ugen hos en varmemester i Vollsmose og to dages teori hos Etnisk Jobteam eller på Syddansk Erhvervsskole. For eksempel om affaldshåndtering eller sikkerhed og miljø. Af de, der har deltaget i programmet, har én fået ordinær ansættelse i en boligforening, to er fortsat i uddannelse, to er i arbejde med løntilskud, og tre er ansat som afløsere i en boligforening. tjbr

Vollsmoses beboere udgør knap 10.000 mennesker fordelt på ni boligafdelinger. I hver afdeling er der en bestyrelse valgt af beboerne selv. Formanden er også medlem af Samarbejdsrådet - det overordnede organ for beboerdemokratiet i Vollsmose. Boligerne i Vollsmose er almennyttige, bygget med offentlige tilskud, og en del af lejeindtægterne går videre til en fælles fond, Landsbyggefonden.

BOFUNK Budget: 2.000.000 kroner

Fra boligområde til rigtig bydel Hvis cyklen punkterer, vil man typisk gå hen til den nærmeste cykelhandler. Hvis tanden gør ondt, så er det af sted til tandlægen. Når man har fået et lille barn, venter en del lægebesøg med vaccinationer og andet godt. Udfordringen ved at bo i Vollsmose er, at der hverken er en cykelhandler, tandlæge eller læge her. Det skal der være, mener Niels Skovlund Madsen, der er projektleder på Multifunktionel Bydel. Projektet blev søsat i januar 2010 og slutter med udgangen af juni 2012. I Multifunk, som det forkortes til, arbejder tre medarbejdere på at få tingene til at ske. - Vi sætter ind på to forskellige områder. Det ene er markedsføring af Vollsmose, så uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet får øjnene op for fordelene ved at placere sig og investere i Vollsmose. Det andet område sigter på at få Vollsmose til at blive en naturlig del af Odense og Odense til at være en naturlig del af Vollsmose. Det handler blandt andet om nogle fysiske forandringer, som vil åbne bydelen mere op mod verden uden for Vollsmose – og gøre Vollsmose til en endnu mere attraktiv bydel at bosætte sig i end i dag, forklarer Niels Skovlund Madsen. Ideen har været at lave en ’masterplan’ og oprette en uddannelsesklynge og en erhvervsklynge. Med en ledig Humlehaveskole og et for nyligt solgt Østerhøj ligger mulighederne lige for. Og på nogle områder går det stærkere end først antaget. - Vi holdt seminaret ’Invest in Vollsmose’ for uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Her kom ideerne med en uddannelsesklynge på Humlehaveskolen og erhvervsliv i Østerhøj på bordet. Og nu kan vi se, at tingene begynder at forme sig, siger Niels Skovlund Madsen og slutter: - Projektet Multifunktionel bydel slutter af med en udstilling/event for alle parter i Vollsmose om de visioner, der er i forhold til de mange ressourcer og muligheder i Vollsmose. Det vil forhåbentlig inspirere til yderligere udvikling, og vi lægger især op til, at borgerne skal reflektere over ideerne. hefl

MULTIFUNKTIONEL BYDEL Budget: 4.385.000 kroner

Helhedsplanen indeholder en række projekter for beboerne. For hvert projekt udformes der en kontrakt, der beskriver de aktiviteter, projektet indeholder, og de mål, der skal opnås. Der udformes også et budget for hvert projekt, så man kan se præcis, hvad pengene går til. Det er blevet til alle de projekter, der er beskrevet i dette tillæg. Tovholdergruppen er den øverste besluttende myndighed for Helhedsplanen i Vollsmose. Den har ansvar for udformningen af planen, og for at kravene fra Landsbyggefonden bliver opfyldt. Tovholdergruppen holder mindst fire møder om året, hvor alle større beslutninger omkring Helhedsplanen træffes. Fra Samarbejdsrådet i Vollsmose deltager formanden, næstformanden og yderligere et medlem. Fra boligorganisationerne deltager de tre direktører i Højstrup, OAB og Fyns almennyttige Boligselskab. Fra Odense Kommune deltager tre embedsmænd.

Her er din helhed Det boligsociale arbejde i Vollsmose har gennem årene været organiseret på mange forskellige måder. Illustrationen herover skitserer den seneste - og det bliver ikke den sidste. Udviklingen er gået i retning af et stadig tættere samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunen. Samtidig er der blevet arbejdet på at styrke beboerinddragelsen. I 1994 gav boligorganisationerne det boligsociale arbejde i Vollsmose et løft med ansættelsen af tre beboerrådgivere. De sidder i dag i Fællesdrift. Og i årtiet inden den nuværende helhedsplan var der ’Omprioriteringsprojektet’, hvor parkerne på Vollsmose Allé blev renoveret for en milliard kroner. Der var ’Byfornyelsesplaner’, og der var ’Kvarterløft’. Disse indsatser sluttede i 2007 og 2008. Det blev samtidig startskuddet til den nuværende helhedsplan, hvor den boligsociale indsats skulle have sit udgangspunkt i boligorganisationerne - i et tæt samarbejde med kommunen. Hovedparten af finansieringen kom nu fra boligselskabernes fælles fond, Landsbyggefonden.

Tovholdergruppen er øverste myndighed

Med denne helhedsplan blev Tovholdergruppen etableret i den form, som er vist ovenfor. Som helhedsplanens øverste besluttende myndighed havde Tovholdergruppen særligt i planlægningsfasen en aktivt ledende rolle i udformning og udvælgelsen af projekterne.

Da projekterne først var vedtaget, og projektlederne ansat, gik implementeringsfasen i gang. Det er i sagens natur hovedparten af de godt fire år, som helhedsplanen strækker sig over. I den periode har Tovholdergruppens opgave primært været at følge udviklingen i projekterne. Samt at stilling til ansøgninger til ’Den Store Pulje’. Den daglige administration af helhedsplanen varetages af Fællesdrift-sekretariatet.

To gange Fællesdrift skaber forvirring

Navnet Fællesdrift har givet anledning til en del forvirring. Sagen er, at Fællesdrift dækker over to forskellige ting: ’Fællesdrift i Vollsmose’ er navnet på det sekretariat i Birkeparken, der administrerer alle projekterne under Helhedsplanen. ’Fællesdrift-projektet’ er ét af disse projekter, der har som målsætning at skabe et driftssamarbejde på tværs af de tre boligorganisationer og deres ni boligafdelinger i Vollsmose. Teamchefens hovedopgave er ledelsen af Fællesdrift-sekretariatet. Derudover er han også projektleder i Fællesdrifts-projektet. I januar 2010 ansatte de tre boligorganisationer den nuværende teamchef i Fællesdrift, Karsten Fogde - som den tredje mand på posten. Som teamchef for Helhedsplanens administrationskontor er det hans opgave at binde trådene sammen. Fællesdrift planlægger og afholder Tovholdergruppe-


19. januar 2012  •   Vollsmose Avisen 2008-2012 80  • 5 HELHEDSPLANEN

Den nødvendige hjælp udefra De tre boligorganisationer i Vollsmose, Højstrup, OAB og Fyns almennyttige Boligselskab, har hver tre afdelinger i Vollsmose. Der findes flere regler for overførsel af huslejeindtægter til Landsbyggefonden. Den vigtigste angår finansieringen med kreditforeningslån. Når lånene er betalt - typisk efter 30 år - betyder det ikke, at huslejen falder. I stedet sender boligorganisationerne den del af indtægterne videre til Landsbyggefonden. De tre boligorganisationer bidrager desuden med 12,5 procent af budgettet for den samlede Helhedsplan.

Af og til er det nødvendigt med hjælp udefra, når man udtænke og gennemføre store tanker. Da den nuværende Helhedsplan for Vollsmose skulle skrives, hjalp konsulentfirmaet Kuben med at facilitere processen. Desuden var Kuben med til at indsætte en konstitueret teamchef som administrator for driften og implementeringen af Helhedsplanen. Derudover er opgaven med bogholderi og økonomistyring blevet lagt hos boligselskabet OAB, som får kompensation for at føre regnskab. tjbr Landsbyggefonden er stiftet af de almennyttige boligorganisationer i samarbejde med staten. Fondens penge bliver brugt til en række forskellige formål. Den største del af pengene bliver bevilget som tilskud til nybyggeri, renovering og drift af almennyttige boliger. Men der går også mange penge til den sociale og forebyggende indsats i almennyttige boligområder. Landsbyggefonden finansierer 75 procent af Helhedsplanen i Vollsmose.

Odense Kommune indgår i et tæt samarbejde med boligorganisationerne og beboerne om retningslinjerne for det boligsociale arbejde. De tre parter beslutter i fællesskab, hvad Helhedsplanen skal indeholde af aktiviteter og projekter for beboerne. Odense Kommune bidrager med 12,5 procent til Helhedsplanens budget. Illustrationer: Palle Schmidt

edsplan møderne, servicerer beboerdemokratiet og deltager i beboerrepræsentanternes møder. Foruden Fællesdrift-projektet driver Fællesdrift-sekretariatet også projekterne Boligsocial Indsats, Miljøambassadørerne, Unge2Unge, UngeTeam, Vollsmose Blomstrer, Netværk i Vollsmose, Den Store Pulje og Den Lille Pulje, ABCD-metoden samt Evaluering og Effekt. Fællesdrift-sekretariatet arbejder desuden med fundraising til eksternt finansierede projekter. Og det driver sideløbende projekter uden for helhedsplanen, som for eksempel Naboskolen, Bydelsmødre og forskellige pilotprojekter.

Ny struktur i kommende helhedsplan

Helhedsplanen 2008-2012’s samlede budget er på 58.482.281 kroner, og Landsbyggefonden følger nøje med i budgetter og forbrug. Det samlede beløb havde således været cirka tre millioner kroner højere, hvis ikke Landsbyggefonden havde tilbageholdt halvdelen af en ekstrabevilling på seks millioner i efteråret 2011. Det er også et krav fra Landsbyggefonden, at der fremover etableres en mere én-strenget ledelsesstruktur. Som det er nu, er nogle medarbejdere i Helhedsplanen ansat af kommunen, mens andre er ansat af boligorganisationerne. Planerne for den kommende helhedsplan, Vollsmose 2020, peger foreløbig i retning af, at alle medarbejdere skal være ansat i samme organisation. hbn

PROJEKTUDVIKLING OG -STYRING Budget: 3.821.641 kroner

UngeTeam skaber sammenhold

Målsætning for Fællesdrift-projektet, der deler budget med Fællesdrift-sekretariatet, er at skabe et driftssamarbejde på tværs af de tre boligorganisationer og deres ni boligafdelinger i Vollsmose. Aktiviteterne omfatter efteruddannelse af ejendomspersonale, fælles maskinindkøb, beboerservice, bekæmpelse af hærværk og udvidet åbningstid på genbrugspladserne. Med hensyn til efteruddannelse har ejendomspersonalet gennemgået et længere kursusforløb i AMU-regi, hvor de har lært om ejendomsservice generelt. Samt ikke mindst deltaget i en række teambuilding-forløb, der skal nedbryde barrierer mellem de forskellige boligafdelinger og skabe mere forståelse. Et iøjnefaldende projekt, der har fået sin egen artikel her i tillægget, er desuden en udløber af Fællesdriftprojektet, som også finansierer det. Det er UngeTeam, der skal styrke bekæmpelsen af hærværk og sørge for den udvidede åbningstid på genbrugspladserne. Endelig skal nævnes et samarbejde med Miljøambassadørerne, der med deres hjemmebesøg varetager Fællesdrift-projektets målsætning om øget beboerservice. hbn

Det er vigtigt at skabe ejerskab og ansvar for beboerne i Vollsmose over deres egen bydel, så man kan mindske derved hærværk og affaldsproblemer. Det er målet med projektet UngeTeam, der hører under Fællesdrift. Her får unge fra bydelen løn for at hjælpe varmemestrene med storskrald, udvidet åbningstid og havearbejde. Det startede som pilotprojekt i Birkeparken og på Åsumvej i juni 2011 – og er nu i gang med at brede sig til hele Vollsmose. I dag er omkring 30 unge ansat i UngeTeam, der også har åbnet en genbrugsbutik på Vollsmose Torv. UngeTeam gør Vollsmose renere og pænere. Men de unge fritidsjobbere gør meget mere end det. De skaber kontakt og sammenhold mellem beboerne. 61-årige Annelise Andersen fra Granparken og Mohammad Jalil Abdulla på 16 år er et godt eksempel. Mohammad er én af de unge i UngeTeam, og det var grunden til, at de to en dag i oktober kom lidt tættere på hinanden. Annelise bor i stue-etagen. - Haven flød med tomme dåser, slikpapir, cigaretskodder og jeg ved ikke hvad. Og hækken skulle have været klippet for tre-fire uger siden, fortæller Annelise. Mohammad Jalil Abdulla kan se ned i Annelises have fra lejligheden på første sal, hvor han bor med sin familie. Derfor tilbød han at ordne den for hende. Det tilbud var hun ikke sen til at tage imod, og det var selvfølgelig også ok med UngeTeam-chefen. Så Mohammad samlede skrald, klippede hæk, fjernede ukrudt og fejede fliserne. UngeTeam er den første erfaring med arbejdsmarkedet for mange unge i Vollsmose. Der er ikke mange muligheder for fritidsjob i bydelen. Mohammad Jalil Abdulla er én af de få, der har haft andre fritidsjobs: - Men UngeTeam er det bedste job, jeg har haft. Det er perfekt at arbejde, hvor man bor, og jeg kender alle dem, jeg arbejder sammen med. Jeg tror, det styrker sammenholdet mellem beboerne. Mange har fordomme over for os mørkhårede drenge. Sådan en historie her kan stille og roligt ændre folk syn på os. hbn

FÆLLESDRIFT (SAMLET)

UNGETEAM

Budget: 10.680.676 kroner

Budget: 2.813.625 kroner

Den fælles drift i Fællesdrift


6  •  Vollsmose Avisen 80  HELHEDSPLANEN 2008-2012

•  19. januar 2012

Vollsmoses ung De gør Vollsmose lidt grønnere Ét af Helhedsplanens måske mest kendte projekter – også uden for bydelens grænser – er Miljøambassadørerne. Deres opgave er at give borgerne i Vollsmose en bedre forståelse af problematikker omkring miljø og affald. Herunder hvordan man kan spare på vand, varme og el. 35 kvinder med anden etnisk baggrund end dansk har indtil videre gennemgået uddannelsen til Miljøambassadør. De fleste spreder deres viden til deres egne netværk – familie, venner og naboer. Men enkelte er blevet ansat i Fællesdrift på deltid. Én af dem er Ayan Muumin, som har somalisk baggrund. Hun tager på hjemmebesøg hos borgere, der henvender sig til varmemestrene med et problem. Her giver hun gode spareråd og forklarer om begreber som forbrug, genbrug og indeklima. - Da jeg tilmeldte mig kurset, var det kun mig selv, jeg tænkte på. Jeg har astma og ville gerne lære noget om indeklima. Jeg tænkte ikke på ar arbejde som Miljøambassadør, fortæller Ayan Muumin og fortsætter: - Men uddannelsen ændrede mig. Jeg ville gerne give min viden videre, for jeg synes, det er vigtig information, og jeg kan mærke, at der er et behov blandt folk i Vollsmose. Jeg er rigtig glad for mit arbejde – jeg kan hjælper andre, og jeg kan hjælpe med at skabe en bedre forståelse mellem beboerne og varmemestrene. Ét af målene med Miljøambassadørernes arbejde er at mindske forbruget af vand, varme og el i Vollsmose. Én af metoderne er – ud over hjemmebesøg – forskellige åbent hus-arrangementer ude i boligafdelingerne. De bliver jævnligt afholdt med stor deltagelse fra interesserede beboere i beboerhusene rundt omkring i bydelen. tjbr

MILJØAMBASSADØRERNE Budget: 1.415.866 kroner

En god start er halvt fuldendt Folkeskolerne i Vollsmose har gennem tiden måttet slås med et fravær end mange andre af Odenses skoler. Det er et stort problem, for det giver en dårlig start på arbejdsog uddannelseslivet, hvis man pjækker eller kommer for sent allerede i grundskolen. Derfor er Projekt Vækkeuret tænkt som en assistance for de familier, der har sværere ved at holde styr på morgenerne end andre. Hver morgen gennemgår en lærer listerne over fraværende – og ringer hjem til skoleleven for at høre, hvor han eller hun bliver af. Resultaterne er mærkbare. For eksempel har H.C. Andersen Skolen reduceret sygdomsfravær med 22 procent. Ulovligt fravær er gået ned med hele 50 procent, og lovligt fravær er blevet sænket med 32 procent. Fraværet på Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen er nu nede på Odense Kommunes gennemsnit. tjbr

PROJEKT VÆKKEURET Budget: 1.593.969 kroner

20-årige Fartun Aweys bruger rigtigt meget af sin tid i Vollsmose. Hun er med i projektet Unge2Unges fitnessgruppe, hvor hun støtter andre unge. Hun skriver og tager billeder til minimagasinet Pocket Post, som hun og så er hun guide, når folk udefra gerne vil se Vollsmose. - Jeg prøver at gøre Vollsmose til et bedre sted at bo og hjælpe andre unge. Jeg synes, det er vildt spændende, siger Fartun Aweys. Hun tilhører en gruppe, der ofte bliver overset i Vollsmose. Det er de unge, der passer deres skole, arbejder om eftermiddagen og har masser af fritidsinteresser. I Unge2unge bliver de velfungerende unge bydelens egne rollemodeller. De viser andre, at det godt kan lade sig gøre. Det behøver nemlig ikke at være tv- eller sportsstjerner udefra, der er rollemodeller. Unge2Unge gør helt almindelige unge fra Vollsmose til forbilleder – og det fungerer godt.

Har fået blod på tanden

Siden Unge2Unge startede op i sensommeren 2009 har mere end 400 deltaget i arrangementer, som Unge2Ungehar stået for. Og 32 medlemmer af rollemodels-netværket har deltaget i uddannelsesforløb, hvor temaerne ungekultur, konflikthåndtering, kommunikation og beboerdemokrati har givet en ballast i det frivillige arbejde.

I foråret starter 14 nye op på lignende uddannelsesforløb. De unge skal så hjælpe andre unge med at få sunde fritidsinteresser og træffe valg omkring deres uddannelse. De aktive i Unge2Unge har

Pocket Post er et mini-magasin med fotojournalistik. Det hører under Ungekultur, men mange på redaktionen er også tilknyttede Unge2Unge. Foto: Hung Tien Vu

- Jeg er blevet mere åben og har fået meget mere gå-på-mod, siden jeg startede i Unge2unge. Jeg kan se, at det, jeg gør, gør en forskel. selv startet projekter, hvor de prøver at få andre unge til at bruge deres fritid til noget fornuftigt. Blandt andet street- fodbold, fodbold om lørdagen og mini-Unge2Unge for de yngre børn i området. Før Fartun Aweys kom med i Unge2Unge, brugte hun det meste af sin fritid uden for Vollsmose. Nu bru-

ger hun sin tid på at hjælpe andre, der har masser af fritid, men ikke ved, hvad de skal bruge den til. Samtidig har hun selv lært mange nye ting. - Jeg er blevet mere åben og har fået meget mere gå-på-mod, siden jeg startede i Unge2unge. Jeg kan se, at det, jeg gør, gør en forskel, slutter Fartun Aweys, der – inspireret af sit frivillige arbejde i Vollsmose – efter sommerferien forlader Vollsmose for at læse International Kommunikation og Multimedie i Herning. mr

UNGE2UNGE Budget: 1.860.853 kroner


19. januar 2012  •   Vollsmose Avisen 2008-2012 80  • 7 HELHEDSPLANEN

ge forbilleder

Bedre koordination mellem fagfolkene En del af Helhedsplanen 2008-2012 er en satsning på større sammenhæng mellem de lokale indsatser, der foregår i boligselskaberne, og de, der hører under Odense Kommune. For at sikre dette, har der været ansat en konsulent, som har arbejdet med udviklingen af professionelle netværk i Vollsmose. Desuden har konsulenten i samarbejde med Fællesdrift stået for organisatoriske opgaver, såsom at servicere tovholdergruppe, følgegrupper og projektledermøder. tjbr

KOMMUNAL KOORDINATION Budget: 2.435.114 kroner

Unge bliver knyttet til de gode tilbud Vollsmose Torv var godt fyldt op, da Vollsmose Blomstrer sidst løb af stablen – i september 2011. Centeret var pyntet, de lokale foreninger og klubber havde sat boder op, børnene legede inden- og udenfor, og musikken fik i flere omgange temperaturen op nær kogepunktet. Fartun Aweys har gennem sit arbejde i Unge2Unge fået mere gå-på-mod. I dag skriver og fotograferer hun for Pocket Post, som hun er kommet med i via sin kontakt til Unge2Unge. Foto: Martin Ramsgård

Den Gyldne Frø blev uddelt til skoleleder Allan Feldskou på vegne af Abildgårdskolen. Foto: Jørgen Gregersen

Sikken en fest vi har haft En god fest kan samle folk, skabe glæde og stolthed i lokalområdet og måske endda åbne det op for folk, der bor i nærheden, men som mest kender bydelen fra negative avisoverskrifter. Ét af de mest synlige og kendte tiltag i den nuværende helhedsplan har derfor været den årligt tilbagevendende bydelsfest, Vollsmose Blomstrer.

Forskellige modeller er blevet afprøvet gennem de sidste fire år. Især i 2011 virkede det, som om den magiske formel blev fundet. Omkring 6000 gæster – en klar rekord – kiggede forbi Vollsmose Torv i løbet af dagen, der blandt andet bød på lokale optrædende, mad fra hele verden, masser af boder, aktiviteter for børn og selvfølgelig musik. Hovednavnene var Julie Berthelsen, Jimilian og rapper-duoen U$O / Johnson. Og Robert Hansen styrede sammen med Camilla Ottesen løjerne fra den store scene, der sammen med det meste af festen var rykket inden for i centeret. Den model tog Vollsmose-borgerne godt imod. - Jeg synes, at festen i år er den bedste hidtil. Blandt andet fordi det er indendørs. Det, tror jeg, giver større muligheder. Jeg synes, at Vollsmose Blomstrer er en rigtig god idé, og

- Jeg er positivt overrasket over, hvor stor en fest det faktisk er. Jeg har boet i Vollsmose altid, men jeg har aldrig oplevet noget så stort. jeg tror, det er med til at skabe et fællesskab, siger Zahra Yamollaei, der både var gæst og optrædende med dansegruppen Change til byfesten. - Jeg er positivt overrasket over, hvor stor en fest det faktisk er. Jeg har boet i Vollsmose altid, men jeg har aldrig oplevet noget så stort, lyder en anden reaktion, der faldt under selve festen fra Ibrahim Bibi: - Jeg synes, det er fedt at se, hvor godt et arrangement, det er, hvor alt bare kører efter planen. Jeg er glad for at se, at folk ikke samler sig i små grupper.

En proces for fællesskabet

Én ting er en vellykket fest. Noget andet er det kæmpearbejde, der har ledt op til den. Her har beboernes egne ønsker og deltagelse i arrangementet haft stor betydning. Der er blevet trukket på

Vollsmoses mange netværk, som hver især har bidraget til at skabe et godt arrangement.

Mange unge i Vollsmose har manglet nogle stærke netværk og tilbud i dagligdagen. Og det kan egentlig synes lidt mærkeligt, når der nu er en del tilbud i bydelen. Derfor har et formål med Helhedsplanen været at lave opsøgende arbejde og forsøge at knytte flere unge i alderen 14-18 år til de tilbud, der er. Klub Ragnarok, der holder til i kælderen under Vollsmose Bibliotek, har haft klubmedarbejdere ude i boligafdelingerne på Vollsmose Allé, hvor de har taget kontakt til de unge, de har mødt. For eksempel unge, der ’hænger på gaden’. Derudover har projektet ’Udvidet brug af væresteder’ og samarbejdet om aktiviteter i bydelen. Blandt andet sommerferie-arrangementet ’Hjul i Mosen’ og Åben Hal for sports-interesserede. Og klubbens medarbejdere er gået i dialog med foreningerne i området om, hvordan man kan aktivere de unge, der mangler fritidstilbud, på en god måde. tjbr

UDVIDET BRUG AF VÆRESTEDER Budget: 1.491.500 kroner

Succeser skal kunne måles

Det gælder både de professionelle netværk, som har hjulpet med planlægning, kommunikation og logistik, og det gælder beboernes egne netværk, der har hjulpet med ideer, opsætning, aktiviteter og boder. Derfor er Vollsmose Blomstrer mere end bare en fest. Det er en proces, der synliggør nogle af de mange gode kræfter i bydelen – og får dem til at se nye muligheder i samarbejdet med andre. Sidst, men ikke mindst, har det været et fast indslag til byfesten at uddele Vollsmoses egen pris, ’Den Gyldne Frø’. Prisen er på 10.000 kroner og en statuette. Den gives til nogen, som har gjort en bemærkelsesværdig indsats for udsatte boligområder. Sidste år blev Den Gyldne Frø for eksempel givet til Abildgårdskolen for dens flotte eksamensresultater og højre andel af elever, der tager en efterfølgende ungdomssuddannelse. tjbr

Når man tegner en stor, forkromet plan og bevilger mange penge til den, vil man som regel gerne vide lidt om, hvad resultaterne af den store investering er. Det er det, projektet ’Evaluering og effekt’ skal holde styr på. Der er gennem Helhedsplanens tid blevet lavet flere mindre og større undersøgelser. For eksempel én om fraflytning i 2011, som bliver gentaget i 2012. Eller registrering af hærværk. I 2009 blev der gennemført en stor naboskabsundersøgelse i Vollsmose og borgernes syn på deres egen bydel. Den bliver også gentaget i løbet af de kommende måneder, så man kan sammenligne. Og Mediehus Vollsmose har stået for en stor imageundersøgelse baseret på telefoninterviews blandt resten af Odense borgere. Den er også blevet lavet i flere omgange for at kunne sammenligne – i 2009 og 2011. Endelig arbejder ’Evaluering og effekt’ sammen med Odense Kommune om at følge udviklingen i de forskellige nøgletal for bydelen, for eksempel beskæftigelse, og der indsamles selvevalueringer til Center for Boligsocial Udvikling. tjbr

VOLLSMOSE BLOMSTRER

EVALUERING OG EFFEKT

Budget: 1.630.963 kroner

Budget: 610.645 kroner


8 

•  Vollsmose Avisen 80  •  19. januar 2012

0 2 0 2

Vollsmose 2020 er navnet på den kommende helhedsplan for Vollsmose. Planen skal tegne udviklingen de næste fire år i bydelen og er et samarbejde mellem beboerne, Odense Kommune, Vollsmoses boligselskaber og Landsbyggefonden.

Kom til beboerdag om Vollsmoses fremtid – og tag gerne din nabo med! Hvordan skal Vollsmose udvikle sig de kommende år? Hvad mangler Vollsmose? Sig din mening og kom med dine ideer. Det er din bydel – din fremtid. Hvor: CampU, tidl. Humlehaveskolen. Hvornår: Lørdag den 28. januar klokken 10-15 Hvis du vil vide mere, så gå ind på www.vollsmose2020.dk

Tilmelding eller øvrig kontakt til tovholder Bjarne Brøndgaard på mobil: 23 62 96 03 eller mail: vollsmose2020@vollsmose.dk Tilmelding via SMS: Send vollsmose tilmeld til 1204.

Helhedsplanen 2008-2012  

Hvordan er de 58 millioner kroner blevet brugt? Få overblik over Helhedsplanen for Vollsmose.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you