mediaovd

mediaovd

Astana, Kazakhstan

www.mediaovd.kz/

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының Медиа орталығы /

Медиа-центр органов внутренних дел Республики Казахстан /

«ПОЛИЦИЯ KZ» ҚР ІІМ ЖУРНАЛЫ / ЖУРНАЛ МВД РК /

«САҚШЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ, ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ГАЗЕТ /

«НА СТРАЖЕ» РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРАВОВАЯ, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА /

ІІМ ХАБАРШЫ - ВЕСТНИК МВД /

mediaovd.kz