Språkklubben grundsärskola lärarhandledning demo

Page 1

Språkklubben - kreativt, engagerat och kul!

Start/mål

14 Hur tecknar man katt?

13 Vad rimmar på hus?

12 Räkna till fem.

1 Bokstavera ditt namn.

Språkspelet

2 Vilken färg har cirkeln?

3 Säg/teckna bokstaven R

10 Vilken bokstav börjar ditt namn på?

9 Säg ett djur. 4 Vilken veckodag är det idag?

5 Gå ett steg tillbaka.

6 Rimma på katt.

7 Hur låter en uggla?

Fråga 1

11 Vilken månad börjar året med?

8 Slå ett extra kast.

Vad ser du på bilden? 1. X. 2.

En fot En arm En hand

© Språkklubben Språkklubben

Bokstavsbingo

E G D S

A M

P

Y

R

Språkklubben

av Emma Brandberg & Lotta Rangne Bearbetad av Södermalmsskolans grundsärskola Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits av Specialpedagogiska skolmyndigheten


Språkklubben är ett roligt och kreativt sätt att utveckla och stimulera elevers språkutveckling. Här introduceras det första mötet med bokstäver, alfabetet, ord och rim med fokus på fonologisk medvetenhet. Vidare utmanas eleverna språkligt på era nivåer så att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Med aktiviteterna i Språkklubben får eleverna träna på ord ur olika kategorier som är viktiga i skolan och i vardagslivet. Spelen och övningarna i Språkklubben hjälper eleverna att få ett utökat ordförråd med större förståelse för ords betydelse och användning. I era övningar utmanas eleverna att berätta muntligt och med hjälp av tecken som stöd. Språkklubben ger goda möjligheter att anpassa och individualisera undervisningen då materialet är exibelt och mångsidigt. Alla aktiviteter har direkta kopplingar till förmågor och centralt innehåll i den reviderade läroplanen för grundsärskolan, Lgrsär22. I Språkklubben ingår en låda med allt material för samtliga övningar. Vår tanke är att det som är enkelt blir av! Som pedagog behöver du inte planera aktiviteten eller lägga tid på att köpa in något material, det är redan gjort. Via QR-koder tillhandahålls även lmade instruktioner till varje övning som förklarar hur aktiviteten ska genomföras. Filmerna kan ses av både pedagoger och elever. Konceptet Kunskapsklubbar, där Språkklubben, Matteklubben och IT-klubben ingår, nns idag på över 450 skolor i hela landet och är framtaget av Annika Faxander och Marie Eneqvist. Kunskapsklubbarna är ett ”allt-i-ett-paket” för grundskola, grundsärskola och fritidshem, där materiallåda, lärarhandledning och instruktions lmer ingår. Språkklubben har tagits fram med produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Materialet och lärarhandledningen i Språkklubben har tagits fram av Emma Brandberg i samråd med Lotta Rangne (speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning) samt pedagoger på Södermalmsskolans grundsärskola. Emma Brandberg är lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk och har jobbat med språkutbildning på alla nivåer. Varmt tack till Christina Hjelm, Lotta Rangne, Birgitta Lundberg, Per Lövsveden, Elin Andersdotter och Kristina Sahlin för er ovärderliga feedback på övningar och material!

fl

2 av 35

fl

fi

fl

© 2022 Språkklubben

fi

fi

Några ord till dig som är pedagog


Innehåll Några ord till dig som är pedagog

2

Innehåll

3

Nivåsymboler

4

Läs mer om de ändrade kursplanerna

4

1. Lek med ord och bokstäver

10

2. Ord på snöre

12

3. Memory

14

4. Skapa en berättelse

16

5. Beskriv vad du ser

18

6. Språkpromenad

20

7. Känslor

22

8. Bokstavsbingo

24

9. Ordstafett

26

10. Skapa ett ordcollage

28

11. Språkspelet

31

12. Skrivguiden - forma bokstäver

33

Slutord

35

© 2022 Språkklubben

3 av 35


Nivåsymboler De olika symbolerna hänvisar till olika nivåer, där nivå 1 är lättast och nivå 2 och 3 mer utmanande. Tanken är att aktiviteterna ska passa alla grundsärskolans elever i årskurs 1–9. Nivåindelningen ger möjlighet att anpassa övningarna till den aktuella elevgruppen, oavsett ålder och årskurs. Blå kvadrat = nivå 1 Grön triangel = nivå 2 Gul cirkel = nivå 3

Tecken som stöd I de esta övningarna kan tecken som stöd (TAKK) med fördel användas för att öka förståelsen och tydliggöra innehållet för eleverna.

Läs mer om de ändrade kursplanerna De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen och sätter betyg. På så sätt vill vi bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga och rättvisande betyg. Här är de huvudsakliga förändringarna:

• Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig.

• Ämnets karaktär har lyfts fram tydligare. • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner. • Skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.

• Kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer.

• Kursplanerna i olika skolformer är samordnade med varandra samtidigt som det speci ka med varje skolform är tydligare.

• Ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden.

fi

fl

© 2022 Språkklubben

4 av 35


1. Lek med ord och bokstäver Syfte

Att på ett lekfullt och roligt sätt bekanta sig med bokstäver, enkla ord och skiljetecken.

Material

- Spelplan - Spelpjäser - Kort på tre olika nivåer

Aktivitet

För 2–4 deltagare. I spelet utmanas eleverna att identi era och ljuda bokstäverna i alfabetet, tyda bilder samt läsa enkla ord. Spelmomentet stimulerar eleverna att läsa orden och träna på bokstäverna. Ta fram spelplanen och välj vilka kort (vilken nivå) som passar elevgruppen. •

Slå om vem som börjar.

Spelare 1 slår tärningen och yttar så många steg som tärningen visar. När spelaren hamnar på en kortsymbol drar hen ett kort.

Den som kommer i mål med est kort vinner.

Nivå blå: bilder • Säg eller teckna vad du ser på kortet. •

Säg eller teckna vilken bokstav ordet (föremålet) börjar på.

Säg eller teckna vilken färg föremålet du ser på kortet har.

Nivå grön: bokstäver • Benämn bokstaven. •

Teckna bokstaven på kortet.

Säg eller teckna ett ord där bokstaven ingår eller utgör begynnelsebokstav.

Ljuda bokstaven (om eleven drar ett M säger man [mmm] istället för [em]).

Nivå gul: ord och skiljetecken • Läs ordet högt eller teckna ordet. •

Sätt in ordet i en mening.

fi

10 av 35

fl

fl

© 2022 Språkklubben


Låt spelaren till vänster dra och läsa upp/teckna ordet. Den som ska svara säger/ tecknar ordets begynnelsebokstav eller bokstaverar hela ordet.

Läroplanskoppling Kommunikation: Undervisningen i mnesomr det kommunikation ska ge eleverna f ruts ttningar att utveckla - f rm ga att uttrycka sig och kommunicera i olika sammanhang,

- f rm ga att tolka olika texter och andra former av kommunikation Svenska: Undervisningen i mnet svenska ska ge eleverna f ruts ttningar att utveckla

- f rm ga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt med andra former f r kommunikation Svenska som andraspråk: Undervisningen i mnet svenska som andraspr k ska ge eleverna f ruts ttningar att utveckla - f rm ga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt med andra former f r kommunikation

11 av 35

© 2022 Språkklubben


Slutord Vi hoppas att kombinationen av den här handledningen och Språkklubbens materiallåda har inspirerat dig och dina kollegor till att vilja prova övningarna med eleverna! Matteklubben, IT-klubben och The English Club är andra klubbar som nns för grundsärskolan - även där som ett paket med materiallåda, lärarhandledning samt instruktions lmer. Du är naturligtvis varmt välkommen att höra av dig till oss vid några som helst funderingar eller feedback: Annika & Marie info@kunskapsklubbar.se 0709 15 16 91 alt 0736 97 98 12

35 av 35

fi

fi

© 2022 Språkklubben


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.