Matteklubben lärarhandledning demo

Page 1

Matteklubben - kreativt, engagerat och kul!

9. Hämta ett jämnt antal stenar

10. Bilda en triangel av stenar

11. Visa en pedagog när ni är till höger om ett träd

12. Visa en pedagog när ni går över en sten

13. Hämta ett udda antal pinnar

14. Gå ihop med ett annat par och ställ gruppen i bokstavsordning

15. Bilda en fyrkant av stenar

16. Bilda en triangel av stenar

Lärarhandledning del 1 av Camilla Askebäck Diaz, Marie Eneqvist och Annika Faxander


Inledning Genom Matteklubben vill vi visa matematik på ett kreativt, engagerat och kul sätt! Syftet med Matteklubben är att ge elever kreativa och pedagogiska övningar så att de får upptäcka hur roligt matematik är. Som du märker finns det i Matteklubbens paket en låda där allt material som behövs för samtliga övningar finns med. Alla övningar har direkta kopplingar till förmågor och det centrala innehållet från läroplanen för fritidshemmet. Många av övningarna kan dessutom kopplas till förmågor och det centrala innehållet för grundskolans yngre åldrar (årskurs 1-3). Vår erfarenhet är att Matteklubben fungerar lika bra på fritids som i klassrummet, låt det bli ett verktyg för samverkan som gör skoldagen till en helhet. Konceptet Matteklubben finns idag på över 250 skolor i hela landet och är framtaget av Annika Faxander och Marie Eneqvist som även har grundat IT-klubben. Matteklubben är ett “allt-i-ett-paket” för grundskolans yngre åldrar och fritids - utbildning, materiallåda och en lärarhandledning. Camilla Askebäck Diaz har hjälpt oss att skriva vår lärarhandledning och står för det pedagogiska innehållet. Hon arbetar som Ma/NO-lärare och som förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. Camilla utsågs till “Sveriges Bästa Lärare 2016” och är medförfattare till flera böcker. Lycka till och ha så roligt med övningarna! //Matteklubben genom Marie, Annika och Camilla

© 2018 Matteklubben

2


Förmågor Eftersom förmågorna genomsyrar hela vår undervisning, så har vi valt att lägga fritidshemmets och grundskolans förmåga i matematik som ett enskilt kapitel att blicka tillbaka på. (Lgr 11, rev 2017) Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: •

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: •

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

© 2018 Matteklubben

3


1. BLINK Syfte Eleverna lär sig att se antalet, istället för att räkna ihop, dvs öva på taluppfattning. Spelets tre dimensioner (färg, form och antal) stimulerar det matematiska tänkandet. Material

- Ett Blinkspel per två eller tre elever Aktivitet • Varje spelare ska ha lika många kort var. På Matteklubben mäter vi kortleken istället för att dela ut korten. • Spelarna lägger tre kort vardera på bordet och ett i mitten. Den som inte lägger kortet i mitten börjar. • Spelaren kan lägga på samma antal, samma färg eller samma form, se exempel nedan. När första spelaren lagt sina kort går turen över till motspelaren. • Om en spelare inte kan lägga något kort går turen över till motspelaren. Om ingen spelare kan lägga något kort får båda lägga upp ytterligare ett kort på bordet, dvs fyra kort. • Spelet går ut på att bli av med sina kort först. Den spelare som lägger sitt sista kort på bordet säger “BLINK” och har då vunnit. Tänk utanför lådan I snabbvarianten av Blink får spelarna lägga korten utan att vänta på den andres tur. Det går undan och blir mycket skratt. Det gäller att vara snabb i tanken och snabb i fingrarna! Vem blir av med sina kort först? Vem vinner? Kuriosa BLINK är framtaget av en tysk matematiker som har gjort många pedagogiska matematikspel. BLINK har sålts i fler än 4 miljoner exemplar världen över och är en riktig bästsäljare. Fler Blinkspel kan beställas genom oss, info@matteklubben.se
 © 2018 Matteklubben

4


Läroplanskoppling Nedan presenteras de direkta kopplingar till formuleringarna i läroplanen, för fritidshemmet samt matematik åk 1-3, som vi ser med den här övningen. (Se förmågan under egen rubrik)

Centralt innehåll i fritidshemmet

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

• Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. Natur och samhälle

• Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

• Normer och regler i elevens vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Centralt innehåll i matematik åk 1-3 Taluppfattning och tals användning

• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Geometri

• Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

© 2018 Matteklubben

5


Slutord Vi hoppas att kombinationen av den här lärarhandledningen och Matteklubbens materiallåda har inspirerat dig och dina kollegor att vilja prova övningarna med eleverna! Vår tanke med Matteklubben är att det ska fungera lika bra i klassrummet som på fritids - låt materiallådan vandra runt och bli ett bra samverkansverktyg mellan skola och fritidshem. När ni är redo för nya övningar så finns Matteklubbens fortsättningslåda, fylld med nya, kreativa och kul övningar. IT-klubben är en annan av våra kunskapsklubbar där vi vill öka de yngre elevernas digitala kompetens på ett roligt och lekfullt sätt. Välkommen att höra av dig till oss vid några som helst frågor eller funderingar. Annika & Marie info@matteklubben.se 0709 15 16 91 0736 97 98 12

c

© 2018 Matteklubben

6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.