IT-klubben Grundsärskola lärarhandledning demo

Page 1

IT-klubben Grundsärskola - kreativt, engagerat och kul!

av Camilla Askebäck Diaz & Patricia Diaz Bearbetad av Södermalmsskolans grundsärskola

Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits av Specialpedagogiska skolmyndigheten


Hej! Genom IT-klubben Grundsärskola vill vi öka elevernas digitala kompetens på ett stimulerande och lärorikt sätt! Vi vill att alla elever ska få upptäcka att IT och digitala verktyg är både viktigt, kul, kreativt och användbart. Samtidigt vill vi lyfta skolans kompetens inom detta område så att personalen på ett enkelt sätt kommer igång med digitala verktyg på grundsärskolan. I IT-klubbens paket finns en låda där allt material som behövs för samtliga övningar finns med. Vår tanke är att det som är enkelt blir av! Som pedagog behöver du inte planera aktiviteten eller lägga tid på att köpa in något material, det är redan gjort! Det finns även instruktionsfilmer till varje övning som du som lärare och dina eleverna kan titta på. Titta gärna tillsammans med eleverna! Alla aktiviteter har direkta kopplingar till förmågor och det centrala innehållet från läroplanen för grundsärskolan. Konceptet IT-klubben är framtaget av Annika Faxander och Marie Eneqvist som även har grundat Matteklubben och Språkklubben. IT-klubben är ett “allt-i-ett-paket” för grundsärskolan - instruktionsfilmer, materiallåda och en lärarhandledning. Camilla Askebäck Diaz och Patricia Diaz, två av Sveriges ledande lärare inom skolans digitalisering, ansvarar för det pedagogiska innehållet i IT-klubbens lärarhandledning. Denna handledning har tagits fram med produktionsstöd från SPSM och i samarbete med lärarlaget på Södermalmsskolans grundsärskola. Varmt tack till Christina Hjelm, Ann-Charlott Rangne, Birgitta Lundberg, Per Lövsveden, Monika Josefsson & Hans Lindgren för er ovärderliga feedback på materialet! Lycka till och ha så roligt med övningarna önskar IT-klubben (Annika, Camilla, Marie och Patricia)

2020 IT-klubben

2 av 7


Symboler i handledningen Nivåsymboler

De olika symbolerna hänvisar till olika nivåer, där nivå 1 är lättast och nivå 2 och 3 mer utmanande. Tanken är att handledningen ska passa grundsärskolan från årskurs 1-9 och då eleverna har olika funktionsvariationer är det svårt att specificera vilken årskurs som aktiviteterna passar då det mer beror på elevgrupp än ålder. Därför är varje övning indelad i olika aktiviteter på olika nivåer.

Blå kvadrat = nivå 1

Grön triangel = nivå 2

Gul cirkel = nivå 3

I några övningar används samma instruktioner med några olika förtydliganden utifrån nivå, då sitter symbolen bredvid respektive instruktion.

iPad + projektor

Ofta kan man göra mycket med bara en iPad och projektor! För att koppla upp iPaden på storbild behöver du antingen en adapter eller möjlighet att kunna spegla iPaden mot en projektor eller storbilds-TV. Ett annat tips är att använda projektorn när ni visar hur en app fungerar. I den här handledningen finns därför en projektorsymbol vid vissa övningar där vi vill uppmärksamma dig på att övningen behöver visas på storbild, dvs att du kopplar upp iPaden eller datorn mot en projektor så att du och eleverna ser bilden tillsammans samtidigt.

2020 IT-klubben

3 av 7


Läroplanen Dessa övergripande formuleringar kopplade till digitalisering och användningen av digitala verktyg från kapitel 1 och 2 i läroplanen för grundsärskolan omfattar hela skolans verksamhet. Därför inleder vi med dem och kopplar sedan varje övning mer specifikt till olika ämnen och ämnesområden.

1 Skolans värdegrund och uppdrag

Skolans uppdrag: • Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. • Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. • De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. • Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens.

2 Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande. Alla som arbetar i skolan ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling,

2020 IT-klubben

4 av 7


1. Lär om trafik med QR-koder Syfte

QR-koder är ett bra sätt att via en mobiltelefon eller surfplatta ta del av digitalt material i en mer analog miljö. Här använder vi QR-koder för att öva på att lyssna på frågor och att samarbeta för att gemensamt komma fram till ett svar. I den här övningen kommer vi att arbeta med tipspromenader som handlar om att känna igen olika vägmärken.

Material

- Kameraappen - Appen Cloud QR - Mappen ”1 - Lär om trafik med QR-koder”: - Frågeblad till pedagogen - Tipspromenad 1 + 2 - Svarslappar - Facit - Bilder på vägmärken Aktivitet: Tipspromenad 1

• Visa en QR-kod och fråga eleverna om de vet vad en QR-kod är. (Förklara vid behov.) • Demonstrera via projektor eller storbilds-tv hur man skannar “test-koden” som leder till en introduktionsbild- och ljud (tryck på ”Play”) om frågorna i tipspromenaden. • För att skanna en QR-kod öppnar man kameraappen i iPaden och riktar kameran mot QR-koden. Du skickas då vidare till något digitalt publicerat material - ofta en bild, ett videoklipp, en text eller ett ljudklipp. • Skanna resterande QR-koder i ”Tipspromenad 1” tillsammans, alternativt låt eleverna turas om att skanna QR-koderna. Prata om frågorna och svaren tillsammans.

Aktivitet: Tipspromenad 2

• Sätt upp den laminerade tipspromenaden (Tipspromenad 2) i förväg på den väg ni har tänkt att gå. • Dela upp eleverna i par eller smågrupper. • Eleverna skannar QR-koderna och antecknar sina svar på svarslapparna. • Gå igenom svaren tillsammans efteråt.

Aktivitet: Skapa egna QR-koder

• Använd vägmärkesbilderna från lådan. Ge varje elev en bild. Låt dem söka information och formulera sina egna förklaringar. • Filma när varje elev pratar in en förklaring till sin bild. • Gör en QR-kod av förklaringen enligt instruktionen nedan. 2020 IT-klubben

5 av 7


• Skanna elevernas QR-koder och lyssna tillsammans! Vilken förklaring hör till vilken bild? • Klistra fast QR-koden på respektive trafikbild och sätt upp i klassrummet.

Skapa en egen QR-kod

Skapa egna QR-koder med hjälp av appen Cloud QR (eller datorns webbläsare på skapaqrkod.se).

• Ladda ner appen på länken - apple.co/33lIMD4 • Öppna appen och skapa ett konto via Logga in (Skapa nytt konto). • Längst ner på sidan finns Skapa, Skanner och Mina QR-koder. • För att skapa en QR-kod, tryck på Skapa och sedan på den typ du vill göra, dvs vad

du vill ska visas när koden skannas - Text, URL (länk), Talande bild, Spela in ljud, Bildbibliotek, Bildspel, Video, YouTube, Ta bild, Spela in film, Dokument eller Urklipp. • När QR-koden är skapad får du möjlighet att välja bakgrund och färg på QR-koden. • När du är klar trycker du på den lilla fyrkanten med pil ut för att redigera, spara, dela eller skriva ut bilden.

Tänk utanför lådan

Gillar du att använda QR-koder med eleverna? I Facebookgruppen ”QR i förskolan” finns massor av bra tips och färdiga QR-koder (oavsett hur gamla eleverna är) - använd den här länken bit.ly/ 2NAyt8W eller skanna QR-koden till höger. Skriv och läs in berättelser som ni sedan ”QR-kodar”, ritar en passande bild till och sätter sedan QR-koden med berättelsen på bilden. Sedan kan eleverna lyssna på varandras berättelser genom att skanna koden på bilderna.

2020 IT-klubben

6 av 7


Läroplanskoppling Nedan presenteras de direkta kopplingar till formuleringarna i läroplanen för grundsärskolan som vi ser med den här övningen. Förmågor ämnesplaner Bild • jämföra och reflektera över bilder • undersöka bilder och värdera deras syfte • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler Svenska • tala och samtala i olika sammanhang • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier Teknik • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Förmågor ämnesområde Kommunikation • samspela med andra • tolka olika former av kommunikativa uttryck • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation Vardagsaktiviteter • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön Verklighetsuppfattning • ordna händelser i tid och rum • reflektera över samband mellan orsak och verkan • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation Centralt innehåll Väljs utifrån de förmågor och årskurs som läraren eftersträvar att arbeta med.

2020 IT-klubben

7 av 7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.