Page 1

Brána pro venkov š nitních u m o k h kýc ítě venkovs Newsletter Národní s

kol

listopad 2009 č. 2

h orec B v lem se sí d

Budoucí koordinátoři umí pracovat se strachem a stresem Obecní koordinátor je nezávislou individualitou, která nalézá smysl v práci v obecní komunitě. Nechybí mu schopnost pracovat v týmu, řešit problémy, aktivně naslouchat a komunikovat. Organizuje a řídí celoživotní vzdělávání v obci, pomáhá ostatním zapojovat se do rozvoje své obce vlastním příkladem a motivací. Zpracovává návrhy a řídí projekty, vyzná se ve strategických dokumentech a plánování, propagaci i finančním managementu. Zná a uplatňuje metodu leader a zásadu rozvoje zdola. Tudíž je osobou pro obec prospěšnou. Vzdělávací kurz Obecní koordinátoři CŽV, který probíhá v rámci projektu „Transfer know-how a budování mezisektorového partnerství v obcích“ začal v září letošního roku. Nyní mají budoucí koordinátoři za sebou první část, která je zaměřena především na rozvoj osobnosti venkovského profesionála a jeho klíčových kompetencí. Výukové moduly probíhaly pod vedením kvalifikovaných lektorů převážně v přírodě metodou zážitkové pedagogiky.

Rozhovor s manažerkou projektu – Transfer know-how a budování mezisektorového partnerství v obcích Ing. Mgr. Marcelou Blažkovou. Obec Bory od června 2009 realizuje projekt „Transfer…“. Manažerkou tohoto projektu je Ing. Mgr. Marcela Blažková. Kromě toho pracuje dobrovolnicky v neziskové organizaci v obci a v „Národní síti venkovských komunitních škol“ (NSVKŠ).

Jaké aktivity právě probíhají? V současné době běží první kurz obecních koordinátorů celoživotního vzdělávání. V kurzu je celkem dvanáct ve svých obcích aktivních lidí. Tito účastníci jsou ze čtyř krajů – Moravskoslezského, Jihomoravského, Pardubického a kraje Vysočina. Kurzu předcházela Studie připravenosti prostředí v obcích pro založení partnerství.

Můžete nám něco říci k projektu, který realizujete? Něco říci o projektu? Projekt Transfer know-how… podpoří vznik nových partnerství ve venkovských obcích.

Co se účastníci v kurzu dozvědí? První seminář je zaměřen na osobnostní rozvoj, druhý a třetí na klíčové kompetence – zejména na tým, důvěru, komunikaci, přenos informací a argumenta-

ci. Další semináře se zabývají animací v obci, projekty, získáváním zdrojů, strategickými dokumenty obce, komunitní školou a prezentací. Absolvoval již někdo takový kurz? Ano. Přesně tento kurz má již deset absolventů, mezi kterými jsem byla i já. Sama jsem vystudovala sociální politiku a sociální práci na Masarykově univerzitě. Zde jsme se vše učili spíše teoreticky. V kurzu jsem si přístup zejména ke komunitní práci mohla zkusit především prakticky. pokračování na straně 2


Jak se daří absolventům pilotního kurzu – Obecním koordinátorům? S ročním odstupem po absolvování kurzu obecní koordinátoři celoživotního vzdělávání jsme získali cenné názory těchto venkovských pracovníků na funkci venkovské komunitní školy v obci. Níže předkládáme některé z nich. Obecní koordinátorka, která sama komunitní školu v obci založila jako neziskovou organizaci o ní řekla: „Dalo by se říct, že vtáhne lidi do dění ve škole, můžou navštívit školu, když je otevřená, když jsou tam kurzy. Stalo se mi už dvakrát, že jsem prováděla po škole. No a vzdělání- hlavně maminky si strašně posílí sebevědomí, že chodí někam a vzdělávají se, že nesedí pořád doma, sejdou se a popovídají si. Ono se taky stane, že skončí kurz a oni ještě hodinu stojí před školou a povídají si.“ Jiná koordinátorka se o komunitní škole vyjádřila následovně: „Je velmi

prospěšná a nejen v obci, kde je škola. Lidé se scházejí nejen v knihovně nebo při placení popelnic…podporuje komunitu... a vesnickou identitu, schází se zde mladí a staří..všechny věkové kategorie.. předávají si informace, zkušenosti a to nejen staří mladým, ale i naopak.“ Ovšem při práci v komunitní škole není koordinátor samo spasitelný. Při své práci koordinátoři již také vidí, co je třeba udělat pro dlouhodobou činnost komunitní školy. Obecní koordinátorka říká, že je venkovská komunitní škola určitě potřeba. Zároveň k tomu dodala: „Ale smysl má, když jí podporuje jak škola, tak obec.“ Jiný absolvent kurzu zdůraznil nutnost podpory ze strany představitelů vesnice: „Věc je to dobrá. Když si zastupitelstvo a obec najde finanční prostředky na práci koordinátora, tak to má hlavu a patu. Jestliže ty prostředky si nenajde,

tak to vidím jako utopii.“ Důkazů o prospěšnosti této otevřené školy je mnoho. Jeden, který ovlivnil také život obecní koordinátorky cituji: „Naše je naprosto báječná. Já si myslím, že je to bezvadný. Myslím si, že je to dobrý. Mě se na tom líbí to, že se seznámím s lidmi i s učiteli. Například s jednou učitelkou jsme si strašně nesedly. Nebo ona mě nesedla – já nevím, jak to má ona. No a tak se setkáváme, potkáváme se častěji, když tam jdu něco vyřizovat a tak. A pak jsme začaly ještě chodit na orientální tanečky. A ejhle najednou jsem přišla na to, že je to celkem normální ženská. Takže si myslím, že na tom můžou být lidi podobně.“ Zdroje: BLAŽKOVÁ, M. Obecní koordinátor jako aktér rozvoje obce. Brno: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií, 2009, 95 s.

Neziskové komunitní školy – centra místního partnerství

pokračování rozhovoru ze strany 1 Pracujete v současnosti jako obecní koordinátor? U nás v Borech je mnoho aktivních lidí. Tím chci říci, že u nás výborně funguje komunitní škola a další spolky jako sportovci, hasiči nebo klub dobré pohody. Sama jsem členkou Ligy nekuřáků Bory, kde pořádáme zejména zábavy a ples. Na příští rok plánujeme mnohem více akcí, protože budeme slavit 25 let od založení. Sama v obci spíše pracuji na realizaci projektů či vyúčtování dotací, organizaci aktualizace strategie a nyní jsem zorganizovala fotografickou soutěž. Nejvíce se ale snažím působit přes Ligu nekuřáků, protože i zde je vidět, že s ohledem na časové možnosti členů činnost již není tak rozsáhlá jako dříve a je stále obtížnější oslovit mladé, ale i stávající členy k nových akcím. Naštěsti se najdou nové impulsy (jako např. svatba starosty-zakládajícího člena Ligy) které dokážou oživit a napumpovat elán a aktivitu do žil.

První kolo zakládání neziskových komunitních škol začalo. Účatníci již od počátku nejen že získávají informace, ale zároveň si osvojují dovednosti a ihned vše užívají v praxi. Studium e-learningu je prvním příkladem propojení teoretických základů s dovednostmi a praxí. Během jednodenního semináře jsou opět představovány komunitní školy v teorii i návštěvami v kurzech. Dále je pamatováno na prostor pro diskusi a předávání zkušeností dobré praxe u nás i v zahraničí a to jak na semináři 30.11.2009 v Borech, tak následující den na konzultačních výjezdech do jednotlivých obcí.

Poté budou naši i zahraniční experti připraveni podpořit zakladatele komunitních škol pomocí e-mailových konzultací. Pro úspěšné zakladatele komunitních škol je připravena zahraniční exkurze do partnerské země – Walesu. Celý projekt je dvoukolový. V druhém kole budou probíhat stejné aktivity jako v prvním a jeho zahájení plánujeme v druhé polovině příštího roku. O informace si pište na projekt.nks@seznam.cz Naši experti se na stážích blíže seznámili s prostředím venkova a situací vzdělávání na venkově v zemích partnerů. Na webových stránkách www.branaprovenkov.cz Vám přinášíme reportáže z těchto návštěv – Estonsko, Polsko a Wales. Projekt „Neziskové komunitní školy – centra místního partnerství“ představila RNDr. Zuzana Guthová CSc. na Celostátním setkání venkovských škol v Klenčí. Zuzana Guthová je i manažerkou MAS SDRUŽENÍ RŮŽE, která společně dalšími dvěma MAS bude zakládat venkovské komunitní školy ve svých regionech. Jana Procházková - manažerka projektu


Představujeme Vám komunitní školy, které mají své zástupce v kurzu OBECNÍ KOORDINÁTOŘI CŽV Komunitní škola Rosice, o.s.

Komunitní škola Starý Jičín

se již třetím rokem snaží naplňovat heslo: „Být školou pro všechny generace“.

Je to již rok, co jsme se spolu s ředitelem ZŠ Starý Jičín zúčastnili Mezinárodní konference k tématu Komunitních škol v Borech. Myšlenky, které na této skvělé akci zazněly se pro nás staly motorem a dodaly našim snahám jasný směr. Tím, co a jak dělat pro obecní komunitu jsme se ve škole zabývali již delší dobu a přesně takovýto impuls jsme potřebovali. Jak ale začít? Kde předat tu chuť? Jak oslovit a nadchnout pro myšlenku KŠ představitele obce? Naštěstí jsme se měli od čeho odrazit. Již nějakou dobu jsme vedli rozhovory s některými rodiči našich žáků, kteří měli chuť se vzdělávat. Na těchto podnětech se myšlenka KŠ dostala až před radu a zastupitelstvo obce. Stalo se to v pravý čas, jak se posléze ukázalo. Obec Starý Jičín, je spádová středisková obec, která sdružuje devět přidružených obcí. Každá z nich má svá specifika, své potřeby, sny a plány. Skloubit je všechny dohromady tak, aby se žádná necítila odstrčená, je nadlidský úkol. Představitelé obce zjistili, že nejen „opravenými cestami živa je obec“, ale také hodnotami trvalejšími a hlubšími. S velkým povděkem přijali tedy zprávu z Konference v Borech a myšlenka KŠ se tak stala důležitou. Jaká je situace dnes? KŠ Starý Jičín o.s. začala fungovat v září letošního roku. V současné době navštěvuje dlouhodobé kurzy téměř 100lidí z obce, ve věku od 16 do 70 let. Koordinátor celoživotního vzdělávání využil velmi dobré nabídky E-learningového kurzu – Jak založit a udržet venkovskou Komunitní školu a tento kurz absolvoval. V současné době jej Obec Starý Jičín a ZŠ Starý Jičín vyslaly ke studiu kurzu OBECNÍ KOORDINÁTOŘI celoživotního vzdělávání na venkově. Tento se také jeví jako jedinečný, zcela unikátní a velmi důležitý. Stojí před námi jistě mnoho velkých výzev. Věříme, že vesnická komunita může stát společně a soudržně v práci i vzdělávání a v neposlední řadě také v zábavě. Radost z posunu vpřed přejeme sobě a také Vám všem.

Jsme rádi, že komunitní škola má co nabídnout a přitahuje nejen nové zájemce, ale vrací se do ní i ti, kteří v ní našli uspokojení svých zálib a potřeb. Snažíme se jim nabídnout oblíbené dlouhodobé kurzy a víkendové aktivity. Velkým přínosem je kurz anglického jazyka – konverzace s rodilou mluvčí Jane Zanoni, který jsme nabídli nejen dospělým, ale i žákům od 5. do 9. ročníku. Drželi jsme se přísloví, „kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“, a podařilo se nám k naší radosti otevřít i kurz italského jazyka pro dospělé opět s rodilou mluvčí Ladou Aldini. Radost máme i z toho, že jsme našli kvalitní lektorku na zdravotní cvičení pro ženy všech věkových kategorií. Nelákali jsme je na žádné atraktivní názvy, jako je třeba Pilátes, Kalenetika, Tibeťané, ale prostě zdravotní tělocvik. Vedoucí kurzu Mirka Sochorová (zdravotní sestra)je kvalifikovaná lektorka, která se začala věnovat fyzioterapii a trenérství. Ona sama je příkladem toho, jak si pravidelným cvičením udržet dobrou tělesnou kondici a zároveň i dobře vypadat. Je nám líto, že zatím využívají víkendové aktivity komunitní školy převážně ženy, přestože nabízíme i aktivity pro muže, např. drátování hrnců, pletení košíků… Určitě je velmi důležité, že občané pochopili, že jim prostřednictvím naší komunitní školy nabízíme možnost vyžití, vzdělávání a relaxace v prostorách školy. Šetříme jim čas i peníze, pokud se týká dojíždění do vzdálenějšího města. Chceme všem maximálně vycházet vstříc. Zajímají nás jejich názory a přivítáme nové nápady a aktivity.

Mgr.Jiří Adamec Koordinátor celoživotního vzdělávání

Projekt Spolupráce tří MAS – Venkovské komunitní školy Zakládání venkovských komunitních škol a školení OBECNÍCH KOORDINÁTORŮ začalo v rámci projektu Spolupráce – Venkovské komunitní školy. Koncem června 2009 podala na SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) v Programu rozvoje venkova Místní akční skupina (MAS) Sdružení Růže ve spolupráci s dalšími dvěma MAS ( Podhorácko a Nad Orlicí) Projekt Spolupráce s názvem „ Venkovské komunitní školy“ – rozvoj celoživotního vzdělávání v mikroregionech České republiky.

Téma celoživotního vzdělávání a podpora spolkové činnosti na venkově s využitím venkovských komunitních škol je jednou z priorit všech místních akčních skupin zapojených do tohoto projektu spolupráce. Cílem projektu je podpora rozvoje celoživotního vzdělávání a spolkové činnosti na venkově ve prospěch udržitelnosti a konkurenceschopnosti venkova. Hlavním předmětem projektu je vytvoření podmínek pro celoživotní vzdělávání v obcích cestou vytvoření vzdělávacího, spolkového a školícího centra v obci (9 komunitních škol ve třech regionech), nastartováním vlastního procesu vzdělávání v obci (min 30 vzdělávacích kurzů pro veřejnost, a min 360 účastníků kurzů)a nastartování a koordinace spolkové činnosti v obcích. Umožnění vzdělávání šitého na míru místním obyvatelům přímo v obci je velkým potenciálem rozvoje venkova. Znalosti a dovednosti získané relativně snadno přímo doma mohou pomoci účastníkům kurzů snadněji najít práci, začít s vlastním podnikáním nebo mohou rozvíjet vztah účastníků kurzů k místu, kde žijí a k tradicím. Kristýna Štěpánová - manažerka MAS Podhorácko, absolventka pilotního kurzu Obecní koordinátoři


Seznamovací seminář ke komunitním školám v Hranicích. Na pozvání Mikroregionu Hranicko připravila Národní síť venkovských komunitních škol seminář o vzdělávání, který proběhl dne 22.10.2009 v rámci projektu „Cesta ke vzdělání v regionu Hranicko“, který Mikroregion Hranicko ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou, z.s. realizuje v rámci Programu rozvoje venkova. Seminář probíhal na městském úřadu v Hranicích. NSVKŠ připravila přednášku - workshop na téma "Co je komunitní škola?". Olomoucký kraj, v němž Hranice leží, je jediným z krajů v ĆR, který dosud nemá v NSVKŠ své zástupce, toto pozvání pro něj bylo vítanou příležitostí, jak navázat kontakt se zájemci o celoživotní učení na venkově. Na akci, kterou zahájil krátkým přivítáním starosta Hranic, se sešlo vedle pořadatelů na 12 zájemců z řad ředitelů a pedagogů škol, kteří reprezentovali

tři velmi rozdílné třetiny, a to venkovské školy, městské základní a městské střední školy. Ve zhruba tříhodinové prezentaci Jana Fialy zapojující do děje všechny zúčastněné, takže často přecházela v diskusi s výměnou názorů, se jasně projevovaly rozdílné pozice jednotlivých skupin. Zatímco zástupci středních škol diskutovali na téma celoživotní učení, jež se snaží zavádět ve svých odbornostech, městské základní školy se zajímaly, jak funguje městský model KŠ, a menšina zástupců venkovských škol, mezi něž lze počítat i školy v okrajových místních částech, byla zaujata fungováním komunitní školy v rozvoji venkova a v celoživotním učení zejména obyvatelů vesnic. Přes různorodé složení většina účastníků vydržela až do konce setkání a spolu se základními informacemi si odnesla i osvětové materiály NSVKŠ a pozvání k účasti v projektech. (fej)

Členství v NSVKŠ Máte i ve Vaší obci komunitní školu či centrum pro celoživotní vzdělávání dospělých na venkově a chcete se podělit či načerpat nové inspirace a motivaci. Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech letos již podruhé přijímá nové členy. Prvním krokem - JAK SE STÁT ČLENEM NSVKŠ – je sepsání žádosti o členství v NSVKŠ. Tuto žádost podpořenou výčtem vašich aktivit pak schvaluje valná hromada. Nové členy a jejich činnost prezentujeme na našich webových stránkách a ve zpravodaji. Spolupracujeme na projektech, které pomáhají naplňovat priority zaměřené na rozvoj a podporu vzdělávání na venkově.

Mládež na estonském venkově: zájem a nadšení

Konference Venkov 2009 Ve dnech 18. – 19. 11. 2009 se v Holešově sešli zástupci obcí, venkovských regionů a zemědělců. Setkání probíhalo v reprezentativních prostorách holešovického zámku.

slavnostní zahájení parlamentu, jehož se zúčastnil také estonský prezident, večerní taneční zábava nebo trh s rukodělnými výrobky. Druhý den jsem se účastnila workshopu „Mládež na venkově: příležitosti a výzvy“. Celý den jsme strávili v centru mládeže a jeho nejbližším okolí. Velmi mile mě překvapila horlivost a zájem všech venkovských zástupců. Workshopu se účastnili převážně mladí lidé z různých částí Estonska, na nichž bylo vidět, že přijeli s cílem nabídnout své nápady a získat nápady nové, které

E-learningový kurz – Jak založit, řídit a udržet venkovskou komunitní školu Další kurz začíná od 15.12.2009. Přihláška a informace ke stažení na www. branaprovenkov.cz

by mohly pomoci zachovat a rozvíjet jejich vesnice. Působili tak, jako by se cítili skutečně osobně zodpovědní za budoucnost svých vesnických komunit. Byli opravdu nadšení pro věc a také připravení maximálně využít možnost účasti na workshopu. Poté, co jsem viděla estonskou mládež „v akci“, si troufám tvrdit, že se estonský venkov rozhodně nemusí bát o svou budoucnost. Návštěva Estonska pro mě byla nezapomenutelným zážitkem. Z celého dění bylo patrné, že téma venkovského rozvoje a vzdělávání se tam těší velké oblibě a pozornosti jak mezi venkovskými obyvateli, tak i v řadách vládních představitelů. Přestože v České republice máme podmínky a možnosti odlišné, věřím, že v této malé baltské zemi můžeme najít spoustu inspirace. Pavla Doležalová – asistentka projektu Neziskové komunitní školy – centra místního partnerství Celý článek na www.branaprovenkov.cz

Valná hromada NSVKŠ 26.11.2009 v ZŠ Bory se sešli členové NSVKŠ. Na programu bylo přijetí nových členů a STRATEGIE do roku 2020

© Design&Print www.fibox.cz, 4596

V srpnu letošního roku jsem měla jedinečnou příležitost patřit mezi čtyři české zástupce, kteří se zúčastnili VIII. venkovského parlamentu estonských vesnic. Je to akce organizovaná estonským venkovským hnutím Kodukant. Sjelo se na ni asi 400 zástupců estonských vesnic a zahraničních hostů s cílem prodiskutovat hlavní téma parlamentu: „Aktivní vesnice přispívají k udržitelnosti venkovských oblastí“. V Estonsku jsem strávila tři dny, které mi přinesly mnoho zajímavých a působivých zážitků. Bylo to například

Brána pro venkov  

NSVKŠ Brána pro venkov

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you