Page 1

Takovou otázku  si  nìkdy  kladou  uchazeèi o  podporu  z  programu  Leader  a  to  ve chvílích,  kdy  narážejí  na  administrativní nároènost, nejasnost èi promìnlivost pravi­ del,  nebo  kdy  nejsou  hladce  úspìšní.  Je tøeba pøiznat, že podobnou pochybovaènou otázku mají nìkdy na jazyku nebo aspoò na mysli  i  pracovníci  sekretariátu  i  èlenové Místní  akèní  skupiny  (MAS),  protože  i  my sami  nejen  že  narážíme  na  úskalí  pro­ gramu,  ale  zároveò  spoluprožíváme problémy žadatelù i zklamání a rozhoøèení z  toho,  že  nemùžeme  pomoci,  že  aèkoliv jsme  vynaložili  nemalé  úsilí,  abychom peníze  pro  region  získali,  není  výsledkem spokojenost, ale rozladìnost. Pøesto  však  naše  odpovìï  na  otázku z nadpisu zní: Ano, jednoznaènì to stojí za to  i  pøes  všechny  ty  nepøíjemnosti.  A  to platí  nejen  za  nás  v  Místní  akèní  skupinì, ale jistì i pro žadatele. Protože bez penìz nelze nic vybudovat a pøíležitostí k získání prostøedkù není mnoho, takže musíme být rádi  za  peníze  i  pøi  komplikovaných podmínkách. Místní akèní skupinì se poda­ øilo vytvoøit pøíležitost pro to, aby v našem regionu  mohlo  skonèit  70  milionù  korun. Pravda, jejich definitivní zakotvení v našem okolí je nároèné a neobejde se bez iniciativy žadatelù a bez spolupráce s MAS. Je­li však pøíležitost,  pak  máme  povinnost  ji  pro  re­ gion  využít.  Nebo  alespoò  tak  to  vnímám, jako asi všichni, kteøí mají odpovìdnost za obec, region, za spolek, organizaci apod. Výsledkem mùže být více než stovka, mož­ ná dvì stì realizací, které zùstanou  v re­ gionu  a  budou  pøispívat  k  hodnotnìjšímu životu v našich obcích, kde zároveò budou fungovat vztahy spolupráce, které byly pøi realizaci  vytvoøeny,  nebo  posíleny.  Našim cílem je vytváøet venkov, kde se nejen dá žít, ale kde se také opravdu žije aktivním, tvoøivým a neanonymním životem. To jsou hodnoty, pro které stojí za to pod­ stoupit a zvládnout to všechno nepøíjemné, o èem byla øeè v úvodu. Moci se ohlédnout a vidìt výsledky, uvìdomit si, že to nebylo sice jednoduché, ale pøesto se to podaøilo – to  stojí  za  to.  Nenechat  se  otrávit  pod­ ružnostmi,  pouèit  se  z  problémù  a  jít  do toho znovu.    Stanislav Malík pøedseda MAS Sdružení Rùže

(opatøení è.2) (opatøení è.5) (opatøení è.8) (opatøení è.9) (opatøení è.10)


Místní akèní  skupina  Sdružení  Rùže  vyhlašuje  5.  výzvu  k  podání  žádosti  o  dotaci z  Programu  rozvoje  venkova.  Dotace  je  vyhrazena  pøevážnì  na  investièní  projekty (rekonstrukce budov a ploch, nákup vybavení a technologií). V této výzvì budou podpoøena tato opatøení: 1 ­ Infrastruktura pro pøedškolní výchovu 5 ­ Konkurenceschopnost mikropodnikù 8 ­ Podmínky pro kultivaci životního prostøedí 9 ­ Podmínky pro ochranu zdraví a majetku obyvatel 10 ­ Podmínky pro ochranu a rozvoj kulturního dìdictví venkova Úplné  znìní  výzvy  je  zveøejnìno  na  we­ bových  stránkách  MAS,  kde  je  možné  se seznámit  s  obsahem  uvedených  opatøení (Fichí).  Pøíjem  žádostí  bude  probíhat  do 10.  kvìtna  2010  do  16.00  v  sídle  Místní akèní  skupiny  Sdružení  Rùže  (Žižkovo nám. 107, Borovany ­ budova borovanské radnice – zadní vchod).

Bìhem dubna probìhnou dv젚kolení pro žadatele: 14.4. – Benešov nad Èernou 14.00 15.4. – Borovany 16.30 (obojí v zasedací místnosti OÚ/MÚ) Cílem tìchto školení je seznámit úèastníky s  náležitostmi  pøípravy  žádostí  o  dotaci

a podmínkami  úspìšné  realizace  pláno­ vaných a podpoøených projektù. Uvítáme, když nám Vaši úèast na semináøi pøedem nahlásíte. V  pøípadì  zájmu  o  bližší  informace kontaktujte  sekretariát  Místní  akèní skupiny  (386  927  055,  724  643  050, guthova@cb.gin.cz, kujanova.h@centrum.cz).  V  sídle  Místní akèní skupiny Sdružení Rùže poskytujeme také konzultace k Vašim zámìrùm. Budeme  Vám  vdìèni  za  zpìtnou  vazbu, Vaše pøipomínky a zkušenosti se sestavo­ váním žádostí a realizací projektu. Helena Kujanová Manažerka projektù MAS Sdružení Rùže

V tomto èísle zpravodaje budeme pokraèovat v pøedstavování úspìšných projektù, které byly již podpoøené v  pøedchozích  výzvách  a  jsou  v  našem  regionu  realizované.  Tentokrát  jsme  vybrali  projekty,  které  byly podány  ve  stejných  opatøeních,  které  jsou  souèástí  v  poøadí  již  5.  výzvy  k  podávání  žádostí  o  dataci z Programu rozvoje venkova. Jedná se projekty z výše jmenovaných opatøení (è.1, 5, 8, 9, 10) . Tøeba  Vás  nìkterý  projekt  zaujme  a  budete  mít  zájem  nìjaký  obdobný  realizovat  ve  Vaší  obci.    Bližší informace  o    opatøení  naleznete  na http://mas.sdruzeniruze.cz  v  sekci  LEADER  2007  ­  2013  /  Seznam podporovaných Fichí. Všem žadatelùm nadále nabízíme poradenství pøi zpracování žádostí.

Cílem tohoto opatøení je vytváøení lepších materiálních a prostorových podmínek pro pøedškolní výchovu v mateøských školách i mateøských a rodinných centrech. Každý pøedkládaný projekt by mìl být podložen analýzou souèasné nabídky a poptávky po pøíslušných službách. Projekty podpoøené v tomto opatøení øeší nedodateènou kapa­

Mateøská škola  v  Borovanech  byla  novì postavena  a  uvedena  do  provozu  v  roce 1976. V této dobì byly v provozu tøi tøídy, pozdìji  byly  pøistavìny  ještì  dvì  tøídy. V  záøí  roku  2009  byla  provedena  na pøízemní budovì nástavba s další, šestou tøídou. Školu navštìvuje 162 dìtí, pracuje zde  12  pedagogických  pracovnic  a  osm provozních  pracovnic.  Mateøská  škola  je jediná v Borovanech a spádových obcích. Škola  poskytuje  výchovu  a  vzdìlávání dìtem  pøedškolního  vìku.  Souèástí  školy je prádelna a školní jídelna, která posky­ tuje  stravování  pouze  dìtem  a  zamìst­ nancùm  školy.  Škola  je  rozsáhlý  areál tøech  jednopatrových  budov,  budovy školní  kuchynì  a  bytu  školnice.  Mìsto Borovany každoroènì investuje prostøed­ ky do drobných oprav a údržby, ale také do nákladných rekonstrukcí. V rámci projektu „Rekonstrukce Mateøské školy  Borovany“  byly  obnoveny  výdejny jídel  ve  dvou  tøídách,  prádelna  a  šatna zamìstnancù.  Výdejny  jídel  vykazovaly znaèné  opotøebení  morální  i  fyzické. Rekonstrukcí došlo ke zmìnám ve smyslu vyhlášky EU o hygienických pøedpisech ve školním  stravování.  Výdejny  jsou  vyba­ veny novým, moderním nábytkem, profe­ sionálními myèkami na stolní nádobí, byly

zde provedeny  instalace  vody,  elektøiny i  odpadù.  Výdej  jídla  je  uskuteèòován v moderním a hygienickém prostøedí. Dìti jsou  zde  t鞠 seznamovány  se  zpùsobem pøípravy  jídla,  s  druhy  potravin,  s  hy­ gienou pøi práci s potravinami i s potøebou úklidu, èistoty a poøádku. Spolu  s  výdejnami  jídel  jsme  kompletnì zrekonstruovali  prádelnu  mateøské  školy vèetnì rozvodù vody odpadù a elektøiny. Stejnì  jako  výdejny  jídel,  i  prádelna zdaleka  neodpovídala  potøebám,  které nejen  naše  škola,  ale  i  ostatní  instituce, jejichž  zøizovatelem  je  Mìsto  Borovany, mìly.  Prádelna  je  vybavena  novou prfesionální  praèkou,  sušièkou,  mandlem a parním žehlícím systémem, dále praco­ vními  stoly  a  regály  na  prádlo.  Prádelna v  naší  MŠ  poskytuje  bezplatné  služby Základní škole Borovany, školní jídelnì pøi ZŠ Borovany, Mìstskému úøadu Borovany a ostatním institucím mìsta. Projekt  „Rekonstrukce  Mateøské  školy Borovany“  zahrnuje  také  rekonstrukci šatny  s  hygienickým  zaøízením  pro  za­ mìstnance,  které  v  pùvodní  podobì  již naprosto  nevyhovovalo  souèasným  pøed­ pisùm.  Po  rekonstrukci  se  šatna  zmìnila v  útulné,  svìtlé  místo,  sloužící  plnì potøebám zamìstnancù.

http://mas.sdruzeniruze.cz

citu pøedškolních zaøízení, rozvíjí èinnost mateøských center a zajišují modernizaci vybavení  mateøských  škol  a  center. Projekty  mohou  zahrnovat  stavební úpravy  èi  výstavbu  budov,  venkovních prostor,  poøízení  materiálnì  ­  tech­ nického vybavení a technologií.

Projekt byl  dokonèen  v  èervenci  2009. V  mìsíci  srpnu  byl  v  rekonstruovaných místnostech  proveden  dobrovolnou  akti­ vitou  zamìstnancù  školy  úklid  po zednických,  malíøských  a  ostatních  pra­ cech  a  rekonstruované  prostory  byly uvedeny  do  provozu.  Zlepšení  prostøedí a funkènosti všech uvedených provozù je velkým  pøínosem  a  radostí  jak  pro  dìti, tak pro zamìstnance školy. Ing. Vladimír Plachý Mìsto Borovany


Naše obec  každým  rokem  využívá možnosti  grantù  a  dotací,  které  jsou vyhlášeny  prostøednictvím  jakéhokoli programu (ROP, SZIF, Jihoèeského kraje, Ministerstvem  pro  místní  rozvoj  aj.). V  loòském  roce  jsme  využili  možnosti zpracování  projektu  v  rámci  vyhla­ šovaných výzev MAS Sdružení Rùže, toto obèanské sdružení nás oslovilo, že máme možnost využít opatøení „Realizace místní

Opravená tìlocvièna v Benešovì nad Èernou I

Truhláøská firma  Døevotvar  HaH  Nové Hrady, s.r.o. vznikla témìø jako "rodinný" podnik  v  roce  2000  v  prostorách  bývalé firmy Døevoform na Nových Hradech proti zdravotnímu  støedisku.  Její  sortiment obsahuje  širokou  škálu  výrobkù,  od kuchyòských  prkének,  prahù  a  okenních parapetù,  pøes  nábytek,  schody,  okna všech druhù, tvarù a velikostí až po dveøe èi  vstupní  vrata.  V  roce  2005  firma rozšíøila  svùj  sortiment  o  montované kuchynì. Stále  více  se  však  potýká  se  stávající ekonomickou  krizí.  Až  se  øešení  nabídlo samo. Lidé  možná  jednou  dostaví  všechny kuchynì,  schody  a  vymìní  okna,  ale  co budou  stále  potøebovat  je  teplo  a  tru­ hláøská  dílna  má  odpad  nazývaný biomasou  a  tuto  biomasu  produkuje i  mnoho  zemìdìlských  usedlostí  a  pod­ nikù  v  okolí.  Staèilo  najít  jen  prostøedky na zakoupení briketovacího lisu. V  loòském  roce  se  majitelé  firmy prostøednictvím  MAS  Sdružení  Rùže dozvìdìli  o  3.  výzvì  z  programu  Leader 2007­2013  a  s  vypracovaným  projektem se  do  této  výzvy  se  Žádostí  o  dotaci pøihlásili.  Projekt  byl  také  pro  ekologický dopad na mikroregion Novohradských hor

rozvojové strategie“  vyhlášeného  SZIF z PRV ÈR.  Zamìøili jsme se tedy na žádost øeditelky  MŠ,  která  se  na  obec  obrátila s prosbou o rekonstrukci tìlocvièny v bu­ dovì  MŠ.  Tato  již  svým  stavem neodpovídala  potøebám.  Interiér  a  vyba­ vení  bylo  zastaralé  pro  kvalitu  výchovné èinnosti,  mnohde  na  hranici  bezpeènosti. Vlhkost pronikala stìnami a nièila omítky a  obložení.  Díky  dobøe  zpracovanému projektu,  jsme  získali  dotaci  ve  výši 235.836,­  Kè.  Rekonstrukce  probìhla  od záøí do øíjna roku 2009. Tato tìlocvièna je využívána  dìtmi  z  MŠ  Sedmikráska  se zaøazením  èinností,  které  jsou  souèástí výchovn젖 vzdìlávací práce MŠ.   Je  využívána  také  Mateøským  centrem Klubíèko,  které  nabízí  svoji  èinnost pøedevším  rodinám  s  dìtmi.  Tìlocviènu také navštìvují navíc dìti ze sportovního kroužku  „Pøípravka“  (na  softbal) z  mateøské  a  základní  školy  a  nìkteré ženy „Cvièení­kalanetika“. Vìøím,  že  i  nadále  bude  tato  zrekon­ struovaná  tìlocvièna  dostateènì  využí­

Opravená tìlocvièna v Benešovì nad Èernou II

vána. V  obci  máme  také  sportovní  halu a  základní  škola  má  i  tìlocviènu,  ale  ty jsou také vytíženì využívány. Tìšíme se i  na  další  spolupráci  s  Místní  akèní skupinou Sdružení Rùže a touto cestou za vše dìkujeme. Veronika Korchová starostka obce

Cílem tohoto  opatøení  je  posílení podnikatelského prostøedí na území Místní akèní  skupiny  prostøednictvím  podpory vzniku  èi  rozvoje  drobných  podnika­ telských  subjektù  (mikropodnikù  do  10 zamìstnancù)  v  oblastech  nezemìdìl­ ských èinností. Podporovány jsou aktivity na  zakládání  nových  nebo  rozvoj  mikro­ podnikù  v  podnikatelských  èinnostech zaøazených do tìchto sekcí:tìžba a úprava ostatních  nerostných  surovin,  zpracova­

telský prùmysl,  stavebnictví,  obchod, opravy motorových vozidel a výrobkù pro osobní potøebu a pøevážnì pro domácnost. Nezbytná  je  kooperace  dvou  èi  více subjektù na poskytování tìchto služeb. Žadatelé  mohou  v  tomto  opatøení  získat až  56%  dotaci  na  projekt  v  rozsahu  od 50  000  Kè  až  1  000  000  Kè.  V  tomto opatøení bylo dosud podpoøeno 5 projektù s celkovou dotací 1 200 000 Kè.

podpoøen. Se  Státním  zemìdìlským intervenèním  fondem  byla  podepsána Dohoda  o  poskytnutí  dotace  z  Programu rozvoje venkova ÈR a díky tomu mohl být zakoupen  a  dovezen  briketovací  lis  na døevní odpad, papír, karton a biomasu do prostor  dílny  v  Hradební  ulici  v  Nových Hradech. Pro obsluhu nového stroje vytvoøila firma Døevotvar  HaH  Nové  Hrady,  s.r.o.  nové

pracovní místo  a  pro  zachování  èistého ovzduší testuje již nyní zkušební výrobky briketovacího  lisu  Zdravotní  støedisko v Nových Hradech. V souèasné dobì je projekt zcela ukonèen a  všechny  dokumenty  potøebné  k  pro­ placení  byly  pøedány  Státnímu  zemì­ dìlskému intervenènímu fondu v Èeských Budìjovicích. Své webové stránky firma Døevotvar HaH Nové  Hrady,  s.r.o.  nemá,  ale  mùžete  je kontaktovat  pøes  emailovou  adresu DrevotvarHaHs.r.o@seznam.cz  nebo pøes mobilní telefon 722 904 967. Irena Haòurová Zpracovatelka projektu

Briketovací lis na døevní odpad Projekt vytvoøil nové pracovní místo

http://mas.sdruzeniruze.cz


Již tøetím rokem provozuji truhláøskou dílnu v areálu rybáøství  pod  Novými Hrady.  Dílnu  mám  vyba­ venou  všemi  nezbytnými stroji  a  náøadím  potøeb­ ným  k  provozování  truh­ láøské  živnosti,  ve  které se  mi  zatím  velmi  dobøe daøí. Problém, který zná každý truhláø, byl s  likvidací  pilin  a  hoblin.  Místní  rybáøi  si èást odváželi jako podestýlku pod husy, tu a tam nìkdo pøišel a nìjaký pytel odvezl. V  zimì  se  staèilo  spálit,  co  se  vyprodu­ kovalo,  ale  to  èlovìk  nedìlal  nic  jiného, než stál u kamen a pøikládal. Takže jsem vìdìl,  že  koupì  briketovacího  lisu  na døevní odpad mì nemine. Zaèal  jsem  shánìt  briketovací  lis  odpo­ vídající  mé  produkci  hoblin.  Lis  jsem  bez problémù  vybral,  jenomže  ta  cena!  No

hrùza! A  tu  jsem  se  dal  náhodou  do  øeèi s jedním èlovìkem, který mi nabídl, že mi vypracuje  projekt  na  jehož  základì  by bylo možno èerpat dotaci z EU, právì na nákup tohoto stroje. Pøidal  jsem  k  briketovacímu  lisu  ještì samostatnou  dlabaèku,  kterou  jsem  mìl do té doby jen jako èást kombinovaného stroje a nechal zpracovat projekt. Projekt jsme podali a byl vybrán. Pak už jsem jen vše nakoupil a podal žádost o proplacení. Briketovací  lis  je  parádní  vìc.  Z  problé­ mového  odpadu  se  stala  surovina,  ze které  jsou  bezvadné  brikety  a  na  nové dlabaèce je taky radost pracovat, a to vše za pùl ceny. Nyní se vše otoèilo a hoblin je nedostatek,  takže  si  navzájem  vypo­ máháme s nìkolika truhláøi v okolí. Já je zbavím  odpadu  a  oni  mi  zvýší  produkci briket,  takže  spokojenost  je  na  více stranách.

V rámci tohoto opatøení jsou podporovány projekty zamìøené na zlepšování vzhledu obcí  prostøednictvím  úprav  veøejných prostranství a na jejich využití pro vytvo­ øení  zázemí  pro  spoleèenské,  kulturní, spolkové,  enviromentální  a  církevní  akti­ vity. Pøedpokladem pro získání podpory je pøíprava  a  realizace  tìchto  projektù  za aktivní  úèasti  veøejnosti.  U  každého pøedkládaného  projektu  by  mìlo  být doloženo,  že  návrh  na  úpravy  vznikal  z

Žijeme ve  vesnici,  která  je  v  projektu dotace  EU  nazývána  pouze  osadou.  Patøí k nìkolika vesnicím Trhosvinenska zazna­ menaných již v roce 1186. V roce 1910 tu bylo 38 stavení  s 214 obyvateli.  Když se podíváme na dnešní stav, tak je tu o sto­ letí pozdìji pouhá 1/3 obyvatel v polovinì domù,  ale  my  jsme  její  živou  souèástí. Žijeme  v  krásné  krajinì  Slepièích  hor, ve  vesnici,  která  nemá  ani  obchod,  ani školu  èi  školku,  ani  kanalizaci,  èistièku nebo vytápìní na plyn, ani lékaøské nebo jiné  služby  moderní  doby.  Máme  tu  ale naopak  nemálo  aktivních  lidí,  kteøí  se dokážou  domluvit  a  vyburcovat  k  øadì zajímavých  akcí.    Jsme  prostì  lidé 21. století, kteøí se dobrovolnì rozhodli žít vesnický  život  a  aktivnì  a  viditelnì  si  ho dokážeme  zpestøit.  Umíme  uspoøádat Masopust vèetn젚ití kostýmù, MDŽ s pro­ gramem dìtí, hlídání májky s opékaèkou, Prvomájový prùvod s historickými vozidly, hasièské  závody  èi  Dìtský  den,  Miku­ láškou besídku i s rozsvíceným vánoèním stromem  na  návsi.  Poøádáme  country veèery,  ale  i  pravidelný  dìtský  kroužek a  další  akce,  na  které  jsme  docela  hrdi. Tìžko by se asi našlo náhodné seskupení 80  lidí  s  takto  nesourodým  složením a pøesto s tolika spoleènými aktivitami. V èem máme ale pøeci jen trochu smùlu? Jediný spoleèný respektive obecní prostor èi  zázemí,  které  je  u  nás  k  dispozici  je malý  pozemek  okolo  místní  restaurace. O co jsme tedy projektem usilovali? Chtìli jsme  zkultivovat  tento  malý  prostor  tak, aby se stal místem, kde bychom se všichni

potkávali, kde  bychom  se  cítili  dobøe a  který  by  reprezentoval  obec  jako  její CENTRUM.  Chtìli  jsme  v  podstatì,  aby náves  a  její  nejbližší  okolí  bylo  zase centrem  dìní,  jak  tomu  vždy  v  historii bývalo i u nejmenších vesnic. Jak se naše obec  historicky  mìnila  a  modernizovala, úpravami ztratil i støed obce svou podobu a  náves  pøestala  plnit  funkci  pùvodnì danou.  Zmizel  rybník  a  napøíè  obcí  se vybudovala  silnice.    My  jsme  chtìli  nyní vybudovat  jakési  malé  centrum  dìní,  ve kterém  se  mohu  dennì  potkávat  všichni, kdo  zde  žijí.  Chtìli  jsme  díky  projektu dosáhnout  toho,  aby  bylo  centrum  obce na  první  pohled  zøejmé,  upravené  a  aby bylo  jasné,  že  se  tu  „žije“.    Osázeli  jsme okolí  pozemku  zelení,  která  pomohla k okrásnìní, oživení a ozdravìní prostoru, ale hlavnì k oddìlení odpoèinkové èásti od procházející silnice. Chtìli jsme jednoduše pozemek  uprostøed  vesnice,  který  nás bude nejen reprezentovat, ale i tìšit a ba­ vit.  Podnìtem  žádosti  o  dotaci  nám  byl i  obdobnì  úèelný  pozemek  upravený právì  za  podpory  dotace  Programu rozvoje venkova, který byl vybudován ve Slavèi. Prostranství  pøed  místní  hospodou  bylo vybráno  nejen  jako  jediný  obecní  poze­ mek,  ale  vlastnì  podvìdomì  obyvateli samotnými. Byl totiž jako dobøe vyšlapaná cestièka napøíè parkem, která tu sice ofi­ ciálnì není, ale všichni po ní dennì chodí. Díky dotaci Programu rozvoje venkova se nám  podaøilo  pozemek  oddìlit  od  hlavní silnice nejen vyrovnáním svahu, ale právì

http://mas.sdruzeniruze.cz

Celkové náklady na vybavení v truhláøské dílnì  pøedstavovaly  320  650  Kè,  z  èehož dotace èinila 143 750 Kè. Daniel Charvát majitel firmy

podnìtu a  za  úèasti  veøejnosti.    Projekty mohou  být  zamìøeny  buï  pouze  na úpravy  veøejných  prostranství  nebo  se  v nich  mùže  spojovat  úprava  s  vybu­ dováním  zázemí  pro  výše  vyjmenované aktivity.  Dùraz  pøi  navrhování  a  realizaci jednotlivých  projektù  by  mìl  být  kladen na kooperaci dvou èi více subjektù. V  rámci  fiche  jsou  podporovány  pouze neziskové, tedy nekomerèní projekty.

Nové herní prvky v Mohuøicích

i plùtkem a okrasnými keøi. Vybudovala se zde  i  zastøešená  èást  –  pergola  a  pod  ní plácek na posezení i drobné aktivity nejen dìtí.  Vedle  pergoly  byly  zabudovány dìtské prvky, které pøestože byly umístì­ ny  až  pøed  napadnutím  snìhu,  jsou  už nyní  stále  navštìvovány  dìtmi  z  našeho kroužku.  Nyní už zbývá jen pár drobností a  èeká  nás  i  slavnostní  otevøení  s  pro­ gramem,  které  by  mìlo  probìhnout  na jaøe.    Všechny  pøíznivce  nejen  z  Mohuøic tedy  zveme  na  místní  plácek  „Pod pergolou“.    Je  fajn  nìco  budovat,  když jsou na to penízky! Zuzana Hanžlová


Cílem opatøení  je  podpora  projektù zamìøených  na  investice  do  technických opatøení  vedoucích  ke  zvyšování  ochrany zdraví a majetku obyvatel mìst a obcí na území  MAS,  zejména  v  oblasti  prevence, ale také vytváøení materiálnì technických podmínek  pro  organizace,  které  chrání zdraví  a  majetek  obèanù  a  organizací

V roce 2009 realizovalo mìsto Nové Hrady projekt  Bezpeènì  do  školy,  který  øešil výstavbu  nového  chodníku  v  ulici  Vito­ razská.  Vzhledem  k  výstavbì  nových domù v rámci ZTV Pod Zámeckým a zvý­ šenému  provozu  smìrem  k  hraniènímu pøechodu  Nové  Hrady  –  Pyhrabruck  byla výstavba  chodníku  témìø  nutností  z  dù­ vodu zajištìní bezpeèného pohybu obèanù (zejména  dìtí  a  maminek  s  koèárky) v  této  èásti  Vitorazské  ulice.  Naléhavost øešení pak potvrdilo také mìøení frekven­ ce  prùjezdu  a  rychlosti  motorových  vozi­ del  a  také  prùzkum  mezi  žáky  ZŠ,  kteøí tuto  lokalitu  uvádìli  jako  jednu  z  nejne­ bezpeènìjších ve mìstì.

Stavba byla  provedena  v  srpnu  2009, a  tak  již  mohli  školáci  na  zaèátku  záøí vyrazit  do  školy  po  novém  chodníku. Chodník  byl  následnì  doplnìn  také odpadkovými koši a speciálním košem pro psí  exkrementy.  Do  budoucna  plánuje Mìsto  Nové  Hrady  prodloužení  chodníku smìrem  k  ulici  Pod  Vodárnou,  zlepšení veøejného osvìtlení a doøešení vyznaèení pøechodù pro chodce ve Vitorazské ulici. Stavební práce provedla na základì výbì­ rového øízení firma MILAN ERTL z Kaplice, která zaslouží podìkování za velmi dobøe odvedenou práci. Projekt byl po ukonèení øádnì  vyúètován  na  SZIF  a  Mìsto  Nové

V rámci  projektù  toho  opatørní  (Fiche)  je investováno do udržování, obnovy a zhod­ nocování  nebo  využití  kulturního  dìdictví venkova pro nekomerèní aktivity v oblasti rozvoje  lidských  zdrojù  a  kulturních aktivit.  Projekty  podporují  investice  do obnovy  kulturních  památek  místního významu a vìdomí sounáležitosti obyvatel regionu s místem, kde žíjí.  Památky jsou

Barokní poutní chrám zasvìcený Nanebe­ vzetí Panny Marie, záøí daleko do kraje ze severního úboèí Novohradských hor již od roku 1715. Po celou dobu jeho existence, jen  s  násilím  vynucenou  pøestávkou v  dobì  totality,  sem  každoroènì  pøichá­ zely  a  stále  pøicházejí  tisíce  poutníkù, návštìvníkù  a  obdivovatelù  tohoto  archi­ tektonického  a  umìleckého  skvostu. Dùvody  návštìvy  bývají  rùzné  –  od  pro­ jevení zbožnosti, vykonání pouti jako po­ dìkování  za  Boží  pomoc,  svìøení  svých proseb  do  pøímluvy  Panny  Marie,  až  po pohnutky ryze turistické. Všem tìmto pøí­ chozím  se  nyní  nabízí  nová  možnost,  jak být  fyzicky  pøítomni  v  chrámu  i  v  dobì mimo  konání  bohoslužeb  nebo  za  nepøí­ tomnosti kustoda v letní turistické sezónì. S výrazným finanèním pøispìním Státního zemìdìlského  intervenèního  fondu  za podpory MAS Sdružení Rùže se nám poda­ øilo  vybudovat  nové  zádveøí  a  tak  otevøít poutní chrám vìtšímu poètu návštìvníkù. Nové zádveøí plní hned nìkolik dùležitých funkcí,  se  kterými  se  farnost  dlouhodobì potýkala.  První  vìc,  která  každému,  kdo dobrovodský chrám navštívil v uplynulých letech,  padne  do  oka,  je  samozøejmì estetický  dojem.  Místo  nevzhledné  trub­ kové  møíže,  za  kterou  si  pøíchozí  museli pøipadat  jako  „za  katrem“,  je  nyní  vítá dùstojné,  øemeslnì  a  umìlecky  velmi zdaøilé  zádveøí,  citlivì  sladìné  s  histo­ rickým barokním interiérem kostela.

Další funkcí,  kterou  nové  zádveøí  plní,  je ochrana  vzácných  památek  pøed  poško­ zením a odcizením. Vzhledem k tomu, že zatím není v silách farnosti umožnit všem zájemcùm  volný  vstup,  je  možnost  pro­ hlédnout  si  prakticky  celý  chrám  bohatì proskleným  zádveøím  vítanou  pøíležitostí zejména  pro  náhodné  kolemjdoucí,  kteøí nejsou úèastníky organizované pouti. Nové  zádveøí  se  také  podílí  na  ochranì interiéru kostela pøed pùsobením vlhkosti, která  je  zde  v  pramenné  oblasti  všud­ ypøítomná.  Dùmyslnì  navržené  vìtrací prùduchy  zajišují  øízenou  cirkulaci  vzdu­ chu mezi dvìma protilehlými vstupy a úèi­ nnì  tak  omezují  negativní  pùsobení vlhkosti na stav památek i celého interiéru. Dìkujeme panu architektovi Ing. Antonínu Malcovi  z  Èeských  Budìjovic  za  peèlivé a  citlivé  zpracování  a  pøedložení  mnoha pracovních  verzí,  z  nichž  jsme  mohli  ve spolupráci s odborníky vybírat. Dìkujeme i za jeho neúnavnou ochotu, se kterou se úèastnil  všech  pøípravných  i  realizaèních fází  projektu  a  pomohl  dovést  celou  akci do  zdárného  konce.  Dìkujeme  pracovní­ kùm památkové péèe za cenné konzultace a pøipomínky pøi pøípravách a za odborný dohled  pøi  realizaci  zádveøí.  Velké  díky a vyjádøení obdivu k mistrnì zvládnutému øemeslu  smìøují  samozøejmì  i  ke  gene­ rálnímu dodavateli díla, truhláøství z Trho­ vých Svinù, a všem jeho subdodavatelùm –  zámeènictví  z  Èeských  Budìjovic,

http://mas.sdruzeniruze.cz

pùsobících v území MAS.    V tomto opa­ tøení mùže dotace èinit až 90% celkových zpùsobilých  nákladù  projektu.  Dosud  byl podpoøen  pouze  jeden  projekt  „Bezpeènì do  škol“  v  celkové  hodnotì  dotace 361  993  Kè,  jehož  realizátorem  je  mìsto Nové Hrady.

Hrady již obdrželo oficiální oznámení o pøi­ znání dotace od SZIF. Vladimír Hokr starosta mìsta

èasto málo  využívány  ve  prospìch obyvatel  a  návštìvníkù  v  území.  Toto opatøní  je  specifické  tím,  že  se  zamìøuje nejen na investice do kulturního dìdictví, ale  také  umožòuje  realizaci  vzdìlávacích a  výchovných  aktivit,  které  tyto  rekon­ struované objekty oživí. V tomto opatøení již bylo podpoøeno 10 projektù v celkové výši  2 497 283 Kè.

Nové zádveøí poutního chrámu

dodavateli zasklení z Kaplice, pasíøi Zdeò­ ku Hajnému ze Srubce a umìlecké pozla­ covaèce Alenì Pangrácové z Prahy. Velmi si  vážíme  jejich  profesionálního  pøístupu pøi  realizaci  projektu  i  jejich  odborné invence pøi dolaïování dùležitých detailù. Ze  srdce  dìkujeme  MAS  Sdružení  Rùže a Státnímu zemìdìlskému intervenènímu fondu  za  poskytnutou  dotaci  ve  výši 564.422  Kè,  která  èiní  59  %  celkových nákladù v objemu 964.090 Kè. Všem, kdo se  tohoto  krásného  díla  jakýmkoli zpùsobem zúèastnili, i tìm, kdo ho budou užívat,  vyprošujeme  hojnost  Božího požehnání a ochranu Panny Marie. Øímskokatolická farnost Dobrá Voda


Trojlodní kostel Nanebevzetí Panny Marie v  Trhových  Svinech  je  nejvýznamnìjší zachovalou  historickou  památkou  mìsta, která  se  øadí  k  nejcennìjším  stavbám pozdní  jihoèeské  gotiky.  Kostel Nanebevzetí  Panny  Marie  byl  postaven pùvodnì  v  gotickém  slohu  jako  obranný. Ve 2. polovinì 15. století byl pøestavìn s použitím zdiva ze 13. a 14. století. Pozdnì gotická  pøestavba  byla  pravdìpodobnì dokonèena  v  roce  1485.  Hodnotná  je Trhosvinenská  Madona  z  roku  1520  na hlavním  oltáøi.  Nad  jižním  portálem  se uchoval  pùvodní  mìstský  znak  vytesaný do kamene. Dnes  je  kostel  významnou  kulturní a  historickou  památkou  Mìsta,  kterou hojnì navštìvují jak místní obyvatelé, tak návštìvníci regionu.

vzniklo v  roce  2004.  Od  roku  2006  jsou Hrady  na  Malši  èlenem  celoevropské památkové  asociace  Europa  Nostra  se sídlem  v  holandském  Haagu,  pravidelnì se zúèastòují výroèních kongresù a odbor­ ných konferencí této asociace na rùzných místech  Evropy.  Sdružení  intenzivnì spolupracuje  s  Archeologickým  ústavem Akademie  vìd  Èeské  republiky  v  Praze, Národním  památkovým  ústavem, Národním  archivem  v  Praze  a  dalšími institucemi  památkové  péèe.  Vize  a  stra­ tegické cíle sdružení jsou následující: ­  Podpora  rozvoje  území  prostøednictvím potenciálu kulturních památek v podobì hradù a tvrzí, které lemují øeku Malši. ­  Obnova  staré  zemské  cesty  z  horního Rakouska  do  jižních  Èech  v  podobì turistické trasy pro pìší a cyklisty, která povede  ve  významné  èásti  trasy  podél øeky Malše „od hradu ke hradu“. ­ Zachování kulturního dìdictví v podobì hradù a tvrzí. ­  Osvìtová,  propagaèní  a  edièní  èinnost vèetnì  organizace  odborných  semináøù a workshopù. ­  Prohlubování  spolupráce  se  sdružením Ruttensteiner Erhaltungverein a obcemi v horním Rakousku. Tvrz  v  Tiché  náleží  mezi  ménì  známé památky,  na  èemž  se  nepochybnì  ve druhé polovinì 20. století podepsala i její blízkost státní hranice. Do  psané  historie  tvrz  vstupuje  v  roce 1360.  Tehdy  její  majitelé,  bratøi  Jan a  Beneš  z  Velešína,  žádali  Petra  a  Jošta z  Rožmberka,  aby  se  ujali  vyøízení  jejich závìti.  Roku  1387  pøešla  tvrz  do  rukou Oldøicha  z  Rožmberka  a  jeho  syna Jindøicha. Mocným pánùm z rùže sloužila ke  správním  úèelùm  jako  sídlo  purkrabí a  hejtmanù.  V  roce  1412  zde  byl hejtmanem    Ojíø,  v  letech  1433  –  1454 Jan z Petrovic. V roce 1485 èi 86 byla ves Tichá  vypálena.  Tvrz  však  zøejmì poškozena  nebyla.  V  rámci  rozsáhlých dominií svých držitelù Tichá náležela k no­ vohradskému  panství,  výslovnì  se  zde pøipomíná  k  roku  1541,  kdy  se  o  ní  též dozvídáme, že byla v dobrém stavu. To se stalo pobìlohorským konfiskátem a v roce 1620  je  získal  hrabì  Karel  Bonaventura

V letošním  roce  získala  Øímskokatolická farnost  Trhové  Sviny  ve  spolupráci s  Mìstem  Trhové  Sviny,  odborem  regio­ nálního  rozvoje  finanèní  prostøedky z Programu rozvoje venkova Místní akèní

skupiny Sdružení Rùže na realizaci I. eta­ py  rekonstrukce  elektroinstalace  kostela a na ozvuèení. Cílem  projektu  bylo  zvýšení  využití kulturního  dìdictví  kostela  Nanebevzetí Panny  Marie  v  Trhových  Svinech,  obo­ hacení  kulturního  a  spoleèenského  dìní a zvýšení atraktivity území pro obyvatele a návštìvníky regionu. Souèasnì došlo ke zlepšení technického stavu tohoto kostela. Z  celkových  nákladù  358  000  Kè  byla Øímskokatolické farnosti pøidìlena dotace ve výši 286 000 Kè. Mgr. Marcin Zelazny páter Øímskokatolické farnosti Trhové Sviny

V Trhosvinenském  kostele  probìhla rekostrukce elektroinstalce

Buquoy. Stará  tvrz  byla  poté  již  pouze utilitárnì  využívána  a  tìžce  ji  postihly požáry  v  letech  1687,  1707  a  1789.  Jan Buquoy ji pak nechal roku 1789 pøestavìt na  pivovar,  který  však  nemìl  dlouhého trvání.

Vìž má  lehce  obdélný,  témìø  ètvercový pùdorys. Její zdivo se dochovalo do výše druhého  patra.  Z  peèlivì  skládaného  lo­ mového kamene provedené líce zdiva byly v  úrovni  pøízemí  v  interiéru  i  v  exteriéru z podstatné èásti patrnì za úèelem získání stavebního kamene vylámány. Protože  nepochybnì  dosti  temný  interiér vìže nevykazuje v dochovaných úrovních žádné obytné vybavení, musíme nejspíše pøedpokládat,  že  nepøedstavovala  hlavní rezidenèní  objekt  tvrze  a  její  funkce  byla pøedevším obranná. Kde stála a jak vyhlí­ žela obytná budova ovšem doposud neví­ me.  Nejspíše  bychom  ji  mohli  hledat v  západní  èásti  tvrzištì.  Na  vìži  nejsou dochovány žádné jednoznaèné stopy støe­ dovìkého nebo ranì novovìkého staveb­ ního vývoje. V listopadu 2008, po osmileté snaze, která se  mnohdy  zdála  témìø  beznadìjná,  se podaøilo  sdružení  spoleènì  s  obcí  Dolní Dvoøištì,  pøesvìdèit  majitele  k  odprodeji a  získat  tvrz  do  vlastnictví.  Témìø  ihned zapoèaly  práce  na  uvedení  tvrze  do  dù­ stojného stavu. Projekt Konzervace tvrze v  Tiché  navazuje  na  1  èást  I.etapy  – konzervaci vnìjších lícù, pøízemí a prvního

http://mas.sdruzeniruze.cz

podlaží vìže, které byly provedeny v ter­ mínu èervenec ­ srpen 2009. Pøedmìtem projektu  je  následná  konzervaci  zdiva druhého  podlaží  a  koruny  vìže.  Po postavení  lešení  byl  proveden  podrobný prùzkum a za úèasti projektanta a památ­ kového dozoru upøesnìn rozsah dozdívání a zpùsob konzervace. Pøi  opravì  zdiva  byly  zachovány  všechny stopy  konstrukèních  detailù,  spáry  mezi jednotlivými  stavebními  fázemi,  otvory pro  lešení  nebo  kapsy  po  stropních  trá­ mech.  Pøi  dozdívání  bylo  nutné  zohlednit prùbìžné  øádky,  v  jejichž  úrovních  bylo zdivo  horizontálnì  vyrovnáváno.  Pøezdí­ vané nebo doplòované zdivo je provedeno z obdobného kamene jako je pùvodní. Z koruny obvodových zdí byla odstranìna vegetace,  koøeny  stromù  budou  ze  zdiva vyøezány. Práce budou pokraèovat bìhem jara,  oèištìná  koruna  bude  zpevnìna pøezdìním uvolnìných kamenù, v dohod­ nutém  rozsahu  dojde  k  doplnìní  odpad­ lých  lícù  a  k  nadezdìní  stávající  koruny 2­3  øadami  kamenù.  Tvar  koruny  bude pøizpùsoben pro osazení nového krovu. Na  realizaci  projektu  byla  získána  dotace z Progamu rozvoje venkova v celkové výši 400 000 Kè. Jaroslav Zeman zpracovatel projektu


V souèasné  dobì  jsou  v  naší  strategii  na podporu  zemìdìlcù  zamìøeny  dvì z  deseti  fichí.  Fiche  è.  4  je  zamìøena  na konkurenceschopnost  cestovního  ruchu  a je  urèena  pro  žadatele  –  zemìdìlské podnikatele,  popøípadì  nezemìdìlské podnikatele s ménì než dvouletou historií podnikání  v  cestovním  ruchu.  Podpo­

rovanými aktivitami  v  této  fichi  jsou: rekonstrukce  nebo  nová  výstavba  malo­ kapacitního  ubytovacího  zaøízení,  pùjèo­ ven  sportovních  potøeb,  ploch  a  objektù pro sportovní vyžití, dále nákup vybavení ubytovacího zaøízení, sportovních potøeb, popøípadì i doprovodné zelenì v areálech (dosud byly realizovány 2 projekty).

Pro inspiraci  uvádíme  nìkolik  projektù  podpoøených  v  rámci  opatøení  IV.1.2.  jinými MAS z Èeské republiky.  Poøízení pohybové aktivity ­ farma Krásetín  Dodávka technologie hrazení, napájení a krmení pro teletník Žabovøesky  Základna pastevního areálu u Bychù 1.etapa   Výstavba  skladu  krmiva  a  rekonstrukce  zpevnìných manipulaèních ploch   Modernizace  odchovu  telat  a  kejdového hospodáøství   Zemìdìlská  farma  Štefan  ­  stavební  úpravy  ­  ovèín, sklad píce a stáje  Výstavba skladu slámy pro bøezí prasnice   Modernizace  technologie  chovu  skotu  a  technologie  pro analýzu krmiv a zrnin  Analyzátor zemìdìlských a potravináøských produktù a kladívkový šrotovník

Státní fond  životního  prostøedí  vyhlásil minulý  rok  program  Zelená  úsporám. Cílem  programu  je  zjednodušenì  øeèeno snížit  spotøebu  energií  z  pro  vytápìní a ohøev teplé vody v rodinných i bytových domech  a  také  v  panelových  domech. Domácnosti se na èeské spotøebì energie podílejí  cca  jednou  ètvrtinou,  na  emisích skleníkových plynù pak asi 8 – 10%. Po  rozpaèitém  rozjezdu  programu  a  nì­ kolika  úpravách  pravidel  poèet  podaných žádostí a rozpracovaných projektù rychle narùstá.  Je  možné,  že  vyhrazené prostøedky budou vyèerpány døíve, než se pøedpokládalo. Protože  strategií  Místní  akèní  skupiny  je vytváøení  takových  podmínek,  které povedou k snižování závislosti regionu na vnìjších  zdrojích,  chceme  podporovat

i opatøení,  snižující  závislost  na  vnìjších zdrojích energie. Uvítali  jsme  proto  možnost  poskytovat poradenství  v  našem  regionu,  které zaštiuje  Národní  s흠 MAS,  nositel  dotace SFŽP. Od bøezna proto poskytujeme také základní poradenství pro zájemce o dotaci v programu Zelená úsporám. Naši externí spolupracovníci  poskytují  poradenství  po telefonu,  e­mailu,  po  dohodì  také v  kanceláøi  MAS,  popøípadì  pøímo  u  Vás doma.

Druhou „zemìdìlskou“ fichí je fiche è.3 – Konkurenceschopnost zemìdìlství. Zde je fiche koncipována tak, aby byli podpoøeni pøednostnì  zpracovatelé  zemìdìlských  a potravináøských  produktù.  Praxe  však ukázala, že zvolená kombinace hlavního a vedlejšího  opatøení  není  pro  potenciální žadatele  atraktivní.  Žadatelé,  kteøí  mají zájem  o  zpracovatelské  technologie,  èi prostory  by  potøebovali  mnohem  vyšší èástky,  než  jaké  je  MAS  schopna nabídnout,  popøípadì  je  pro  nì nevýhodná  míra  dotace.  Proto  po konzultaci  se  èleny  MAS  –  zemìdìlci  ­ jsme  se  rozhodli,  že  pøipravíme  v  rámci letošní  aktualizace  Strategie  MAS  novou Fichi,  která  bude  zamìøena  spíše  na modernizaci  zemìdìlských  podnikù. Pøíjem žádostí k této fichi bude vyhlášen v øíjnu až v listopadu tohoto roku.   výstavba  a  rekonstrukce  staveb  k ustájení a zlepšení welfare hospodáøských zvíøat,  poøízení  technologií  k  chovu hospodáøských  zvíøat,  výstavba  a rekonstrukce  skladovacích  prostor  pro druhotné produkty živoèišné výroby a pro krmiva,  pro ovoce a zeleninu a školkaøské výpìstky, pro obiloviny a olejniny (vèetnì souvisejících  technologií),  výstavba  a rekonstrukce skleníkù, foliovníkù a dalších speciálních  pìstebních  ploch  vèetnì nezbytných technologií. Doufáme, že nová fiche svým zamìøením bude lépe vyhovovat požadavkùm našich zemìdìlských  podnikatelù  a  umožní  jim koneènì  èerpání  dotace  z  Programu rozvoje  venkova  prostøednictvím  Místní akèní skupiny. Zuzana Guthová Manažerka MAS

út 8.00 – 12.00, st 12.00 – 16.00 Poradíme  Vám,  na  jaká  opatøení  se  pro­ gram  vztahuje,  jakých  úspor  musíte dosáhnout,  abyste  dosáhli  na  dotaci. Probereme  s  Vámi,  zda  Vᚠ zámìr naplòuje  cíle  programu,  poradíme,  kdo Vám  zpracuje  projekt,  popøípadì  pomù­ žeme s vyplnìním formuláøe a vyhledáním vhodné dodavatelské firmy.

(Borovany) Ÿ  energetický poradce (daliborstrasky@volny.cz, 387981273)  (Nové Hrady, Èeské Budìjovice) Ÿ energetický poradce (pkriha@terms­cz.com, 602 482 086)  (Ledenice) Ÿ  energetický  poradce,  realizátor  vlastního  pasivního  domu, nositel dotace Zelená úsporám   (antonin.chadima@gmail.com, 607 969 045)  (Èeské Budìjovice, Horní Stropnice) Ÿ  projektant,  poradce  (ctveracek.marketing@volny.cz, 602 352 434)  (Tøeboò) Ÿ  Univerzitní  pedagog  (ZF  JU),  (simeklukas@seznam.cz, 724 363 545)

http://mas.sdruzeniruze.cz


Je velice zajímavé sledovat, kolik se mezi vydáním  jednotlivých  zpravodajù  sejde z  našeho  regionu  zajímavých  témat a podnìtù. Již nyní máme v záloze èlánky do dalšího èísla, pro které nebylo dosta­ tek místa. První  informace  o  zpùsobu  prodeje  ne­ pasterizovaného mléka pomocí tzv. mlé­ komatù,  jsme  zaregistrovali  ve  vysílání, rozhlasu,  ve  kterém  informovali  o  slo­ venském farmáøi, který si tímto prodejem

Pøíznivci místních  produktù  mohou  od konce prosince nakupovat nepasterované mléko dodávané pøímo od sedláka. Auto­ mat  je  umístìn  v  prodejnì  Jednoty (COOP)  v  Trhových  Svinech  v  Budova­ telské ulici. Mléko se dávkuje automaticky podle  hodnoty  vhozených  mincí  do  pøi­ nesených  lahví  (vejde  se  i  2litrová  PET). Jeden litr zde poøídíte za 15 Kè. Mléko  do  tohoto  mlékomatu  dodává  far­ máø  z  Olešnice.  Položili  jsme  mu  nìkolik otázek:

zajišuje odbyt  produkovaného  mléka. Netrvalo dlouho a tento princip prodeje se zaèal rozšiøovat i u nás na jihu Èech. O to vìtší  radost  máme  z  mlékomatu  pøímo v našem regionu. Urèitì  také  stojí  za  povšimnutí    založení obèanského  sdružení  Drobné  památky nejjižnìjších Èech, jehož cílem je zmapo­ vání,  ochrana  a  obnova  místního  kultur­ ního  a  pøírodního  bohatství  v  pøíhranièí Jihoèeského kraje.

Nepøehlédnìte èlánek a výlet do historie èinnosti loutkaøského souboru Krajánek z Ledenic, který v letošním oslaví již 35 let své existence. Nemìli byste také pøehlédnout informace o  možnostech  dalšího  vzdìlávání  dospì­ lých v našem regionu. Pozvánka na kon­ krétní  kurzy  Vás  pøesvìdèí  o  bohaté nabídce vzdìlávání i v našem regionu. Helena Kujanová MAS Sdružení Rùže

Naše mléko má tuènost kolem 4% a obsah bílkovin asi 3,2%. Kvalita mléka je sledo­ vána krajskou veterinární zprávou. Zdra­ votnì  závadné  mléko  se  na  trh  dostat nesmí. Problém ale je, že lidé jsou zvyklí na  mléko  pasterizované  a  proto  i  mléko z automatu by mìli pasterizovat, a to asi všichni  nedìlají.  Potom  mohou  takto reagovat.

Pasterizace mléka  patøí  mezi  základní ošetøení  mléka.  Zahøíváním  mléka  na urèitou teplotu se nièí veškeré vegetativní formy  choroboplodných  zárodku  zpùso­ bující rùzná onemocnìní pøenosná mlékem zvíøat na èlovìka. Mléko  ošetøeno  pasterací  má  delší trvanlivost,  pro  výrobu  výrobku  zajišuje pomìrnì stálou jakost. Ohøev mléka na 63 °C po dobu 30 minut. Tato  forma  pasterizace  je  nejšetrnìjší. Mléko  si  uchovává  svoji  typickou  chu, obsah vitamínu a minerálu.

Krav máme 120, ale mléka pøes automat prodáme  jen  zlomek.  Zpoèátku  prodej narùstal z 30 litrù dennì na 60 až sto, ale po  zprávì  v  médiích,  že  z  mléka z  automatu  je  možné  dostat  prùjem, prodej zase poklesl. Je to škoda. Automat je  na  200  litrù  a  mohli  bychom  ho  i  nì­ kolikrát  dennì  doplòovat,  kdyby  byl zájem, v Trhových Svinech bydlí lidí dost.

Ohøev mléka na 72 °C po dobu 30 sekund. Tento  typ  pasterizace  je  nejpoužívanìjší. Nedochází ještì ke zmìnì chuti, vitamíny a  minerální  látky  v  mléce  z  velké  èásti zùstávají. Ohøev mléka na 85 °C na dobu 5 sekund. Tento  typ  pasterizace  je  nejpoužívanìjší v  mlékárenském  prùmyslu  pro  výrobu èerstvého mléka s trvanlivostí do 14 dnu. Zde  již  dochází  ke  zmìnì  chuových vlastností mléka. Látky ve mléce obsažené (vitamíny a minerály) jsou na tuto teplotu velmi citlivé, jejich obsah se snižuje.

Tento typ  je  za  200  tisíc  Korun  èeských. Chtìl  jsem  automat  poøídit  také  do  No­ vých  Hradù  a  do  Borovan,  jenže  dokud prodej mléka vázne, tak do toho nechce­ me víc investovat. Mlékomat v Trhových Svinech

Pro výrobu  jogurtu  je  potøeba  vysoké pasterizace  (tedy  ohøev  mléka  na  85  – 90oC po dobu nìkolika málo sekund. Poté mléko  rychle  zchladíme  na  45oC (ponoøením  hrnce  napø.  do  døezu  se studenou vodou) a vmícháme bílý pøírodní jogurt s živou jogurtovou kulturou (na litr mléka  postaèí ½    ­  1  malý  kelímek). Vhodný  je  napø.  Jihoèeský  jogurt  nebo jogurt  Klasik.  Teplota  mléka  po zaoèkování  jogurtovou  kulturou  by nemìla  klesnout  pod  42oC  ani  pøekroèit

45oC a to po dobu 3 – 4 hodin. Je možné použít  jogurtovaè,  ale  postaèí  i  hrnec „zabalit  do  peøin“.  Poté  zchladíme  a uchováme  v  lednici.  Pokud  Vám  jogurt pøipadá øídký, je možné do teplého mléka zamíchat lžíci sušeného mléka. Za 21 Kè (15  za  mléko  a  6  za  jogurt)  tak  mùžete mít 9 porcí jogurtu (9 x 125 ml bìžného balení).  A  k  tomu  dobrý  pocit vlastnoruènì  vyrobené  zdravé  potraviny bez jakýchkoliv dalších pøídavkù.

K výrobì  tvarohu  i  sýra  potøebujete mlékaøské  kultury  a  syøidla.  Recepty  na výrobu  najdete  napø.  v  publikaci P.  Rubášové  „Domácí  zpracování  mléka“ (v prodeji za 40 Kè v kanceláøi MAS, nebo možno  objednat  pøes www.rosacb.cz). Mùžete také vyzkoušet webovou stránku:

Na webových  stránkách www.rosacb.cz také  najdete  nabídku  kurzù  zpracování mléka,  které  už  ètvrtým  rokem  vede zkušený lektor, výrobce ovèích sýrù, pan Petr Rubᚠz Borovan. Nejbližší  kurz  se  koná  17.  –  18.  dubna v Èeských Budìjovicích.

Ohøev mléka nad 100 °C. Tento  typ  pasterizace  se  používá  pøi výrobì  trvanlivého  mléka.  Zde  jsou chuové  vlastnosti  výraznì  zmìnìny, bílkoviny jsou z velké èásti denaturovány, vitamíny a minerální látky narušeny. Výhoda mléka z automatu tkví mimo jiné v  tom,  že  si  sami  zvolíte  vhodnou  formu pasterizace podle toho, k èemu chce mléko použít. Výhodou je také to, že je to mléko z  našeho  regionu,  které  necestovalo stovky  kilometrù,  než  se  dostalo  na  nᚠstùl. Zpracováno s využitím materiálù o.p.s. Rosa, Èeské Budìjovice

Zuzana Guthová manažerka MAS

http://jaknato.webpark.cz/html/Index.html

http://mas.sdruzeniruze.cz


Neporušená, èistá  krajina  a  zachovalá venkovská  sídla  tvoøí  nejvìtší  bohatství nejjižnìjších  Èech.  A  právì  drobné sakrální  objekty,  z  kterých  mnohé  se nacházejí  na  samém  pokraji  zániku  èi z krajiny zmizely vùbec, vnášejí do tváøe kraje  onu  zabydlenost  a  domáckost,  pro kterou  nᚠ region  vyhledávají  novì pøíchozí obyvatelé, turisté a cykloturisté. Drobné  sakrální  památky  tvoøí  nedílnou souèást vnímání èeské krajiny. Zdìné kaplièky, kamenná boží muka a liti­ nové  køíže,  èasto  v  sousedství  význam­ ných starých stromù, naplòují venkovský prostor  pamìtí,  duchem  místa.  Již  po staletí  se  zde  lidé  zastavují  k  modlitbì, chvíli  ztišení  a  rozjímání.  Pro  obyvatele venkova pøedstavují pouto k domovu, tam od køíže vprostøed lip vidí humna své vsi, svùj domov, kostel. Na  rozdíl  od  vznosné  nádhery  gotických chrámù  a  vznešené  pompy  barokních kostelù promlouvá k nám drobná sakrální architektura  jakousi  domácí  pøívìtivostí a  malebností.  Autory  tìchto  stavbièek zøídkakdy  byli  profesionálové,  architekti a  stavitelé.  Lidový  venkovský  zedník, ovlivnìný  takzvanou  vysokou  architek­ turou, umístil do  krajiny èi intravilánu vsi kaplièku se samozøejmým citem k místu. Zanechal nám tak otisk doby, místo které když  zmizí,  zanechá  krajinu  neutìšenou a prázdnou. Nejvìtší  zkázu  pro  tento  typ  památek znamenala  2.  polovina  20.  století.  Nejen v  pohranièí,  kde  byla  situace  nejhorší, došlo k obrovskému úbytku hlavnì v 50. letech  v  souvislosti  s  rozoráváním  mezí. Poté nastoupilo šedesát let chátrání. A tak dnes,  zaèátkem  21.  století,  stojí  mnohé z nich na pokraji zániku. Zpustlá a rozbitá kaplièka je neblahou vizitkou místa. Snad proto  byly  v  rámci  „úklidu“  donedávna boøeny. V  souvislosti  s  rostoucím  významem turistiky  a  zmìnou  politického  systému, se  pøístup  k  tìmto  památkám  mìní.

V letošním roce oslaví Loutkaøský soubor KRAJÁNEK  35.  výroèí  svého  založení. Zeptala jsem se pana Františka Jelínka na historii souboru Krajánek v Ledenicích.

To je  historie  starší  než  35  let.  Ve Výrobním  družstvu  Ledenický  nábytek založili  v  padesátých  letech  pìvecký soubor,  který  se  zúèastòoval  rùzných soutìží organizovaných ROH (Pro mladší: Revoluèní  odborové  hnutí).  Na  jedné takové  soutìži  jim  porota  navrhla,  aby zkusili  jiný  žánr,  napø.  loutkové  divadlo. Soubor sice nemìl loutky, ale èlenové mìli smysl  pro  recesi.  Zahráli  „Námluvy princezny Prozerpíny“ tak, že se „herci“ na jevišti  pohybovali  jako  loutky  a  s  touto parodií loutkového divadla se dostali až do ústøedního  kola  soutìže  umìlecké  tvoøi­ vosti,  které  bylo  v  pražské  Lucernì.

Obecní úøady  se  snaží  nacházet  pro­ støedky na obnovu tìchto staveb. Pøestože  za  posledních  20  let  se  mnohé zmìnilo  k  lepšímu  a  mnohé  z  nich  byly zachránìny,  skuteèností  zùstává  znaèný poèet památek stojících na samém pokraji zániku.  V  sudetských  èástech  okresù  ÈK, ÈB,a JH je podíl znièených a poškozených kaplièek  kolem  sedmdesáti  procent. Situaci jasnì popisuje dlouholetá evidence zpracovaná  RNDr.  Michalem  Valenèíkem. Z  ní  je  mimo  jiné  jasné,  že  pohranièní obce  s  velkým  katastrem  a  mnoha památkami  ve  špatném  stavu  nemohou na tento úkol staèit samy. Veškeré  rekonstrukce  z  posledních  let mají dva spoleèné znaky: 1) Izolovanost Iniciativa vìtšinou vychází pouze od tìch obecních  úøadù  nebo  osvícených  jednot­ livcù,  kde  si  uvìdomují  svùj  dluh k minulosti.

Dostali dokonce  nabídku  hrát  celý  rok v rekreaèních zaøízeních ROH. Tuto nabíd­ ku sice nepøijali, ale rádi jsme pøijali dar – kompletní  loutkové  divadélko  –  kon­ strukci,  25cm  vysoké  loutky  a  kulisy. S  tím  také  nìkolik  let  v  Ledenicích  hráli pravidelná pøedstavení. Ke  konci  padesátých  let  soubor  zanikl. Starší  èlenové  odešli  a  nástupci  nebyli. Loutkové  divadlo  skonèilo  na  pùdì.  Tam leželo do roku 1975. Pár  nadšencù  loutky  sneslo  z  pùdy,  za pomoci  nìkolika  pamìtníkù  je  v  rámci možností  opravili  a  v  lednické  Sokolovnì s  nimi  zaèali  hrát  pro  dìti.  Do  èinnosti souboru se nadšenì zapojila parta školákù z 8. a 9. tøídy. Po roce jsme se pøihlásili do okresního  kola  soutìže  lidové  umìlecké tvoøivosti.  Okresní  kolo  bylo  každoroènì

http://mas.sdruzeniruze.cz

2) Zpùsob provedení oprav Nìkdy je v rozporu s historickým stavem památky. A  právì  tuto  izolovanost  oprav  a  tristní stav  drobných  památek  chce  dlouhodobì mìnit  k  lepšímu  novì  vzniklé  obèanské sdružení Drobné  památky  nejjižnìjších Èech. Pøi ustavující schùzi v lednu v Borovanech bylo pøijato 23 èlenù a sdružení je nadále otevøené  každému,  kdo  má  potøebu a  chu  zlepšovat  stav  ohrožených památek.

Lucie Sovová,  pøedsedkynì  sdružení, email:  lu.sovova@seznam.cz,  tel.: 777 966 676 Jan Salva, místopøedseda sdružení, email: jan.h.salva@seznam.cz, tel.: 774 948 667 Provizorní adresa: http://mas.sdruzeniruze.cz  (Místní  akèní skupina/Spolupráce  v  mikroregionu/Ob­ nova drobné sakrální architektury


v Borovanech za úèasti 10. – 12. souborù. Tam jsme zjistili, že loutkové divadlo není mrtvý žánr, ale že se vyvíjí jak po stránce výtvarné, tak také provedení pohádek na jevišti  je  ovlivnìno  zejména  televizní tvorbou pro dìti.  To vedlo èleny souboru k  vyhledávání  pomoci  nejprve  u  souboru z Borovan pozdìji hlavnì z Malého divadla v  È.  Budìjovicích  a  postupnì  se  našli nadšenci,  kteøí  psali  pro  soubor  hry, navrhovali a vyrábìli dekorace. Postupnì soubor  zcela  zmìnil  své  zamìøení.  Již  se nejednalo o pravidelná pøedstavení, spíše v  rámci  svých  možností  hledal  kvalitu. Nehráli  jsme  již  se  stále  stejnými loutkami,  ale  loutky  se  vyrábìly  pro každou hru. Tento trend trvá dodnes.

samostatné soubory  Krajánku  ­  dìtský a dospìlý. Dìtský vedla Irena Drobilov᠖ Plojharová.  Sobory  byly  pravidelnými úèastníky  regionálních  festivalù    –  Boro­ vany,  Bechynì,  Týn  nad  Vltavou, Strakonice, Tøeboò, Vyšší Brod. Pìtkrát  v  historii  v  letech  1993,  1994, 1999,  2000,  2003,  2005  byl  Krajánek nominován  na  celostátní  festival Loutkáøská  Chrudim.  Úèast  pøijal  v  roce 1999  ­  pohádka  "Námluvy  princezny Prozerpíny“, v roce 2003 – pohádka "Dary nedary“ a v roce 2005 ­ pohádka "Ostrov splnìných  pøání".  Tyto  tøi  pohádky  pro soubor upravila Alena Kopáèková.

Soubor jsem vedl do roku 1990 a potom jej  pøevzala  Ing.  Zdìnka  Zaimlová.  Já pøevzal  roli  „zasloužilé  brzdy“.  Hned  se dozvíte,  že  nejvìtší  úspìchy  mìl  soubor právì  pod  jejím  vedením  za  autorské spolupráce Aleny Kopáèkové. V  dobì  nejširší  èlenské  základny  koncem 70.  let  a  v  80.  letech  pracovaly  dva

Pøi této  pøíležitosti  máme  v  plánu uspoøádat  výstavu.  Chceme  ukázat historii souboru na loutkách a scénografii. Rádi  bychom  také  prezentovali mistrovskou  øezbáøskou  práci  Martina Míky,  a  loutky,  na  kterých  se  podílel amatér Karel Krátký. Pochlubit se chceme souborem  loutek,  se  kterými  jsme  loni hráli  pohádku  Èestmíra  Mlímovského

Vzdìlávat se  je  pøece  možné  i  v  dospì­ losti! A v dnešní dobì je to vlastnì skoro nezbytností!  Na  rozdíl  od  mìsta  je  ale v malých obcích obtížnìjší si „své obzory“ rozšiøovat  i  po  opuštìní  školních  lavic. A  pøesto  potøebujeme  se  zlepšit v nìmèinì èi angliètinì, zdokonalit v práci na  poèítaèi,  chceme  se  nauèit  nìjakému øemeslu  èi  nìjaké  zajímavé  výtvarné technice, potøebujeme nový øidièák, pøed plesovou  sezonou  oprášit  taneèní  kroky rùzných  rytmù,  èi  se  seznámit  s nejvhodnìjšími  zpùsoby  øezu  ovocných stromù. V øadì obcí našeho regionu probíhá více èi  ménì  neformální  vzdìlávání  èi  kurzy

pro dospìlé.  My  v  MAS  se  snažíme  tyto iniciativy  registrovat,  pomáhat  jim alespoò  propagací,  ale  také  sami  rozvoj celoživotního vzdìlávání v obcích iniciovat a podporovat. V  rámci  projektu  spolupráce  tøí  Místních akèních  skupin  z  Èeské  republiky  „Ven­ kovské  komunitní  školy“,  který  koor­ dinujeme,  bylo  zahájeno  vzdìlávání obecních  koordinátorù  celoživotního vzdìlávání  (ale  nejen  toho ),  kam  se nám  podaøilo  pøihlásit  6  lidí  z  našeho regionu  (Ledenice,  Malonty,  Horní  Strop­ nice,  Borovany,  Jílovice,  Kojákovice). V rámci rekvalifikaèního kurzu (190 h) se budou  mimo  jiné  uèit  metody  strate­ Kurzy jsou celodenní (9.00 – 16.00). Více informací na tel. Nazaretu 736711256, 603175004, info na www.nazaret.cz. *oznaèené kurzy jsou díky dotaci z PRV zdarma (úèastníci si hradí pouze obèerstvení)

Dále v Borovanech probíhají taneèní kurzy pro  dospìlé,  kurz  latinskoamerických tancù pro ženy, ZŠ nabízí kurzy PC doved­ ností  (www.zsborovany.cz/pocitacove­ kurzy),    øadu  vzdìlávacích  akcí  zejména pro  rodièe  na  mateøské  a  rodièovské dovolené  poøádá  Mateøské  centrum Borovánek. Kurz platení z Pedigu ­ Nazaret

Celou øadu  kurzù  pøipravuje  Nazaret, nìkteré  ve  spolupráci  se  ZŠ  Borovany. Vybíráme z aktuální nabídky: 17.4.   Práce s pedigem (pletení)* 15.5.   Malování a savení trièek 22.5.   Košíkáøský kurz* 19.6.   Vitráže* 25.9.   Tapisérie* 2.10.   Kurz pletení a vázání košat 16.10. Tkaní na stavu* 13.11. Figurky z kukuøièného šustí*

Základní škola už nìkolik let nabízí rùzné vzdìlávací kurzy pøedevším seniorùm. Od února  byl  zahájen  vzdìlávací  cyklus  pro veøejnost  (každé  pondìlí  v  podveèer)  – Práce s PC (základy IT – nebývalý zájem stran  veøejnosti!)  ­  5  lekcí,  následuje Jazykový  semináø,  vlastivìdný  semináø  a další semináøe se vztahem ke kulturnímu dìdictví  Novohradska.  Další  série vzdìlávacích  aktivit  bude  zahájena v  novém  školním  roce  (více  Info  na www.zshstropnice.cz/skolavtisku.html).

http://mas.sdruzeniruze.cz

„Uèitel Jan  a  zakletá  princezna  Vyrobil  je František  Fink  a  jeho  sestra  Jiøina Hromasová. Významnou souèástí výstavy bude expozice historických loutek a jejich replik, které slíbil zapùjèit František Fink. Pro  oživení  výstavy  pøipravujeme  krátké výstupy s loutkami zamìøené pøevážnì na nejmladší návštìvníky.

Pokud se  všechno  podaøí,  tak  bude výstava  otevøená  v  sále  U  Králù    o  lede­ nické pouti (13. – 15. srpna) a následující dva víkendy.

gického plánování  obce,  mobilizace (aktivizace)  obyvatel  obce,  pøipravovat projekty  pro  rozvoj  obce  a  další dovednosti, které jsou užiteèné pro obec i vzdìlávání na venkovì. Prostøednictvím Zpravodaje MAS bychom chtìli podávat informace o nabídce kurzù pro  veøejnost  nemístního  významu,  ale i  o  zajímavých  vzdìlávacích  aktivitách místního  významu,  které  mohou  být inspirací pro další obce (spolky i jednot­ livce),  kteøí  se  vzdìlávání  dospìlých vìnují.  V  tomto  smyslu  uvítáme  Vaše podnìty a nové informace.

Komunitní a  mateøské  centrum  poøádá kurzy  angliètiny  pro  zaèáteèníky  i  po­ kroèilé  (už  bìžící,  kontakt  na www.obecjilovice.cz),  dále  pøipravuje kurzy  poèítaèové  gramotnosti  pro  rodièe na  rodièovské  dovolené  a  seniory.  Kurzy budou  koncipované  tak,  že  zkušenìjší „mlad퓠 budou  pomáhat  se  zvládnutím programù seniorùm.

Okrašlovací spolek  Terézie  –  zahajuje èesko­rakouský  kurz  pøátelské  konver­ zace: „Nechceme vytváøet vìèné zaèáteè­ níky. Souèástí každé lekce bude píseò a na závìr  každé  lekce  se  spolu  potìšíme u  malého  obèerstven퓠 –  kurz  pobìží  od 11.4.  do  konce  èervna  vždy  v  podveèer v  nedìli,  støídavì  na  èeské  a  rakouské stranì,  1200  Kè/osobu  (kontakt:  Jakub Zahradník­ 608 964 591). Rádi zveøejníme i Vaši nabídku! Zuzana Guthová Manažerka MAS


Impulsní pøeshranièní  centrum  Sdružení Rùže  pøipravuje  za  podpory  Jihoèeské Silvy  Norticy  pøeshranièní  workshop zkušeností  spojených  s  tématem:  Neza­ mìstnanost  x  sociální  vylouèení  –  øešení a  prevence.  Toto  setkání  organizujeme u  pøíležitosti  Evropského roku  boje  proti chudobì  a  sociálnímu  vylouèení  vyhláše­ nému Evropskou unií pro rok 2010.

Workshop se  uskuteèní  v  úterý  27.  4. 2010  v  Nových  Hradech  v  prostorách Akademie vìd od 10­15 hodin. V  rámci  programu  setkání  dojde  k pøedstavení  Evropského  roku  boje  proti chudobì  a  sociálnímu  vylouèení,  jeho èeských  aktivit  a  podpùrných  projektù (Mgr. TomᚠStrnad – Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha). Úèastníci budou dále  informování  o  souèasné  situaci  na trhu  práce  v  pøíhranièním  regionu  jižní Èechy  x  Waldviertel (Mgr.  Jiøí  Beran  – Úøad  práce  Èeské  Budìjovice,  Gerhard Ableidinger  –  AMS  Gmünd),  o  podpoøe podnikání  v  pøíhranièním  regionu  jižní Èechy x Waldviertel budou mluvit zástupci Hospodáøské  komory  v  Èeských Budìjovicích  a  Wirtschaftskammer Gmünd. Souèasnì zde budou pøedstaveny konkrétní  aktivity  (Možnosti  dalšího vzdìlávání dospìlých) a projekty (Projekt boje  proti  sociálnímu  vylouèení  lidí s  handicapem  –  Nazaret),  možnosti

využití veøejné  služby  a  obecnì prospìšných prací ve mìstech a obcích. Pøipravovaný  workshop  je  urèen  nejširší veøejnosti.  Zveme  srdeènì  zástupce  obcí z  regionu  Sdružení  Rùže,  zástupce podnikatelù  z  regionu  Sdružení  Rùže, zástupce  sociálních  odborù,  zástupce školství,  nezamìstnané  i  veøejnost. Pøivítáme  také  zájem  zástupcù  obcí o ètený pøíspìvek (max. 5­10 min.) napø. na téma obecnì prospìšné práce, veøejná služba – zkušenosti obcí. Úèast na akci je bezplatná.  Pro  všechny  úèastníky  akce bude  zajištìno  pohoštìní.  Po  skonèení workshopu  je  pro  zájemce  zajištìna prohlídka hradu s prùvodcem.

buï e­mailem  na  adresu: impulz@centrum.cz, nebo telefonicky na è. 389 604 514, 776 324 992. Ing. Eva Dupkanièová manažerka IPC Sdružení Rùže

Tato akce je organizována v rámci projektu „Založení Hospodáøské platformy EUROREGIO SILVA NORTICA“ za pøispìní Evropské unie.

Ilustraèní foto ­ inetnet

V uplynulých  osmi  letech  Sdružení  Rùže podporovalo  dnes  již  velmi  známou cykloturistickou  akci  Jízda  pro  Rùži.  Akcí se  zatím  úèastnilo  1001  evidovaných cyklistù  a  to  nejen  z  obcí    našeho sdružení,  ale  i  z  ostatních  mìst  v  kraji, dokonce opakovanì  z Prahy a Slovenska. Na  kolech  mohou  jet  nejen  nejmenší v doprovodu rodièù, ale i lidé v pokroèilém vìku.   opìt Letošní  9.  roèník  bude zahájen pøed radnicí v Borovanech, kde si

od 8.15  hodin  mohou  úèastníci  vyzved­ nout  od  poøadatelù  pamìtní  list,  mapku jízdy  se  základními  údaji  a  poukázku  na obèerstvení  od  Sdružení  Rùže,  které obdrží  v  restauraci  na  námìstí  v  Nových Hradech.  Každý  4.  zaregistrovaný úèastník  obdrží  v  Borovanech  krásnou prémii  od  Sdružení  Rùže  a  to  „Obrazový atlas  regionù  a  lidových  øemesel  v  ÈR“. Proto  si  vezmìte  pøimìøenou  tašku.  Níže uvedené  navštìvované  obce  byly požádány o razítkování pamìtních listù pøi

prùjezdu obcí  a  to  v  èasech  ­10  až  +20 minut od uvedené hodiny prùjezdu. Každý se mùže pøipojit, nebo jízdu ukonèit kdekoliv na níže popsané trase. Pokud se pøihlásí  u  poøadatele  (se  žlutou  pøilbou) kdekoliv  na  trase  jízdy  v  místech  pro razítkování, obdrží vše jako v Borovanech. Za  bezpeèný  návrat  domù  je  odpovìdný každý  sám!  Pøi  krajnì  nepøíznivé  pøed­ povìdi  poèasí  by  byla  akce  pøeložena  na 5. 6. 2010. V pøípadì nejasností ke zmìnì termínu  volejte  den  pøed  konáním  akce 14.5. po 11.00 hodinì. Kontaktní osobou akce je pan Josef Malík 731 763 333. Josef Malík

: ­ Borovany (9.00) Jílovice (9.30)      Petøíkov (9.55)     Olešnice (10.20)    Žár (10.50)      Nové Hrady (11.10­ 12.00)  Horní Stropnice (12.25)   Benešov nad Èernou (13.00)  Èížkrajice (13.40)     Trhové Sviny (14.20)    Strážkovice (15.00)    Ledenice (15.45)    Borovany (16.00) ­ Odboèit z trasy v obci

V loòském roce se Jízdy pro Rùži zúèastnilo celkem 179 cyklistù.

http://mas.sdruzeniruze.cz

Pøes obec

km  7 15 21 25 30 36 48 60 65 72 85

Celková délka do Borovan

Jílovice

Tøebeè

15 km

Olešnice

Tøebeè

31 km

Nové Hrady

Olešnice

49 km

Horní Stropnice

Žár a Olešnice

56 km

Trhové Sviny

Dvorec

74 km


Silva Nortica Run je závod, který spoleènì organizuje obèanské sdružení Silva Norti­ ka Run a obce na èeské i rakouské stranì Novohradských  hor.    V  roce  2009  se nultého  roèníku  zúèastnilo  témìø  200 závodníku  z  10.  zemí.  Letos  pøedpo­ kládáme úèast 450 – 500 bìžcù. Letošní  roèník  závodu  se  bude  konat v  sobotu  12.  èervna    v  Nových  Hradech. Bude  se  závodit  na  tøech  tratích: ultramaratón  –  84  390  m,  maratón  – 42 195 m a pùlmaratón. Start ultramara­ tónu bude již v 6:00hod. na bývalé celnici v  Nových  Hradech,  maraton  odstartuje z  Karlstiftu  v  9:00  a  pùlmaratón  z  Har­ manschlagu v 11:00 hod. Cíl všech tratí je na  celnici  v  Nových  Hradech  a  první

Pøíští èíslo  zpavodeja  Místní  akèní skupiny Sdružení Rùže vyjde  20. èervna 2010, další 20. øíjna 2010. Uzávìrka pro inzeráty  je  do  10.  dne  daného  mìsíce. Pøíspìvky posílejte na kujanova.h@centrum.cz.

závodníky lze  oèekávat  pøed  13:00  hod. Uzávìrka závodu bude v 18:00 hod. V  cíli  bude  závod  moderovat  známý televizní  komentátor  Štìpán  Škorpil.  Pro diváky  a  doprovod  závodníkù  bude k dispozici obèerstvení a zábavný program. Zveme  tímto  pøíznivce  sportu,  pøijïte 12.  èervna  odpoledne  povzbudit  závod­ níky, kteøí do našeho kraje pøijedou z celé Evropy.  Snahou  poøadatelù  je  pøipravit pøíjemné  odpoledne  divákùm  a  vytvoøit

atmosféru, která  bude  závodníky  i  jejich doprovod  motivovat k dalším návštìvám Novohradska. Závod  je  podpoøen  z  Evropského  fondu pro regionální rozvoj.   Na èeské stranì je závod  organizován  za  partnerské  spolu­ práce Mikroregionu Sdružení Rùže, mìsta Nové  Hrady,  obcí  Horní  Stropnice  a  Po­ horská Ves. Podrobnosti o závodì a pøihlášku k úèasti najdete na www.silvarun.eu.

Silva Nortica Run ­ maratón 2009

Silva Nortica Run ­ cíl ½ maratón 2009

Zpravodaj distribujeme  veøejnosti  zdar­ ma  prostøednictvím  obchodù  v  regionu, popøípadì  obecních  úøadù.  V  pøípadì zájmu  je  možno  objednat  zasílání Zpravodaje  pøímo  na  Vaši  adresu  (za poštovné  a  balné  60  Kè  /  rok).  Pokud

máte zájem dostávat Zpravodaj pøímo do domu,    pošlete  nám  e­mailem  svoji adresu a spolu s ní své rodné èíslo, nebo IÈO,  které  použijete  jako  variabilní symbol  k  platbì  na  úèet  MAS (190701552/0300, ÈSOB).

Tento informaèní materiál vydává Místní akèní skupina Sdružení Rùže za úèelem informování obyvatel a všech subjektù  regionu Sdružení Rùže v nákladu 2 000 výtiskù.  Zpravodaj je evidován pod èíslem MK ÈR E 18874 (ze dne 20.3.2009). Tištìno na recyklovaném papíøe v tiskárnì Java Tøeboò.  MAS Sdružení Rùže, Žižkovo námìstí 107, 373 12 Borovany Konktaktní údaje: tel. 386 327 055;  Mgr. Helena Kujanová, kujanova.h@centrum.cz

http://mas.sdruzeniruze.cz

zpravodaj MAS duben 2010  

zpravodaj MAS číslo 5