Helechos y plantas afines de Bizkaia / Bizkaiko irattzeak eta antzerako landareak

Page 1

Bizkaiko iratzeak eta antzerako landareak helechos y plantas afines de Bizkaia


ESPEZIEEN INDIZEA Ă?NDICE DE ESPECIES

orr. / pĂĄg.

Adiantum capillus-veneris Anogramma leptophylla Asplenium adiantum-nigrum Asplenium billotii Asplenium ceterach Asplenium marinum Asplenium onopteris Asplenium ruta-muraria Asplenium scolopendrium Asplenium septentrionale Asplenium trichomanes Asplenium viride Athyrium filix-femina Blechnum spicant Botrychium lunaria Culcita macrocarpa Cystopteris fragilis Diphasiastrum alpinum Dryopteris aemula Dryopteris affinis Dryopteris carthusiana Dryopteris dilatata Dryopteris filix-mas Dryopteris submontana Equisetum arvense Equisetum fluviatile Equisetum palustre Equisetum ramosissimum Equisetum telmateia Gymnocarpium dryopteris Gymnocarpium robertianum Huperzia selago Hymenophyllum tunbrigense Lycopodium clavatum Ophioglossum lusitanicum Ophioglossum vulgatum Oreopteris limbosperma Osmunda regalis Polypodium cambricum Polypodium interjectum Polypodium vulgare Polystichum aculeatum Polystichum lonchitis Polystichum setiferum Pteridium aquilinum Stegnogramma pozoi Trichomanes speciosum Woodwardia radicans

27 34 28 35 20 28 28 29 18 35 19 35 21 22 34 35 36 33 36 23 36 29 30 36 26 33 33 34 17 37 37 33 37 32 34 27 31 31 26 37 38 38 38 25 24 30 38 32


ZUHAITZ TAXONOMIKOA

ÁRBOL TAXONÓMICO

Erreinua

* Talde honen taxonomia etengabe berrikusten ari da eta egileen arabera aldatzen ari da.

PLANTAE

Reino

Superfiluma

PTERIDOPHYTA

Superdivisión Filuma

LYCOPHYTA

División Subfiluma

* La taxonomía de este grupo está en constante revisión y va variando según los autores.

LYCOPHYTA

Subdivisión Klasea

LYCOPSIDA

Filuma

LYCOPODIUM, SELAGINELLA Clase

MONILOPHYTA

División Subfiluma

SPHENOPHYTINA

Subdivisión Klasea

EQUISETOPSIDA

- Colas de caballo / colas de caballo Clase Subfiluma

PSILOTOPSIDA

Subdivisión Klasea

PSILOTOPSIDA

- Ez dago Bizkaian / No hay en Bizkaia Clase Subfiluma

FILICOPHYTINA

Subdivisión

Klasea

FILICOPSIDA

- Iratzeak, berez / Helechos, propiamente dichos Clase Klasea

OPHIOGLOSSOPSIDA

Clase

3


Iratzeak, likopodioak eta ekisetoak (Pteridophyta) 300 milioi urte inguru daramatzate Lurrean, Paleozoikotik. Karboniferoan, landare hauen hain ugariak izan ziren, zuhaitz formetan agertzen zirela, koniferoekin batera basoak eratuz, eta aldaketa klimatikoetara eta planetan eman diren aldaketa guztietara egokitzen jakin izan dute. 10.000 eta 15.000 iratze espezie inguru daude munduan. Bizkaian 48 daude, Europan ezagutzen direnen herena. Ezagutu ditzagun apur bat gehiago landare horiek, baita ekosistemetan duten garrantzia eta Bizkaian aurki daitezkeen espezie nagusiak ere.

Iratzeak gure eguneroko bizitzarekin (ira-tze) duen loturaren lekuko dira toponimo ugari: Iramendi, Iraeta, Irazabal, Irigoien... iraila hitza iratze + hilabetetik dator. Hilabete horretan, garoa xukatu, lehortu eta metatu egiten zen, eta gero abere-oherako erabiltzen zen. Iratzeen eta gorotzen nahasketa konpostatzen zen baratzeak ongarritzeko. Horrela, erabilera hau mesedegarria izan zen Pteridium aquilinum espeziearentzat, kasu. Hala ere, gaur egun, gizakiaren ekintza da iratze-espezie batzuentzat eta antzekoentzat mehatxu nagusia, haien habitatak okupatzeagatik, aldatzeagatik edo suntsitzeagatik.


Helechos, licopodios y equisetos (Pteridophyta) llevan unos 300 millones de años sobre la tierra, desde el Paleozoico. Durante el Carbonífero, estas plantas fueron tan abundantes que aparecían en formas arbóreas, formando bosques junto a coníferas y han sabido adaptarse a los cambios climáticos y a todas las variaciones que se han dado en el planeta. Hay entre 10.000 y 15.000 especies de helechos en el mundo. En Bizkaia, podemos encontrar 48; un tercio de las que se conocen en Europa. Conozcamos un poco más estas plantas y su importancia en los ecosistemas y las principales especies que se pueden encontrar en Bizkaia.

Existen numerosos topónimos que son testigos de la vinculación del helecho con nuestra vida cotidiana (iratze): Iramendi, Iraeta, Irazabal, Irigoien... En euskera, la palabra septiembre; iraila, proviene de iratze + hilabete = helecho + mes. Era el mes en que se segaba, secaba y almacenaba el helecho en metas y se usaba después para cama de ganado. La mezcla de helechos y excrementos se compostaba para abonar las huertas. Así, algunas especies como Pteridium aquilinum se vieron favorecidas por este uso. Sin embargo, hoy en día, la acción humana es la principal amenaza para algunas especies de helechos y sus afines por la ocupación, la alteración o la destrucción de sus hábitats.


Habitat ezberdinetan aurki daitezke, baina ezinbestekoa dute hezetasuna, eta, beraz, ugariak dira gune tropikaletan. Bizkaian, klima hezea dute, eta nahiko ugariak dira sakanetan, ibaiertzetan eta gune hezeetan. Beste espezie batzuk kontrako inguruetara egokitu dira; arroka eta horma arrakaletan, bereziki iparraldera begira.

Espezie batzuk epifitoak dira: zuhaitzen azaletako zuloetan bizi dira, baso hezeetan. Beste batzuk uretakoak dira, edo urpean bizi dira. Bizkaian ez dago uretako espezie autoktonorik.

Iratze-estalkiak euriatik eta haizetik babesten du, eta higadura geldiarazten du.

Espezie batzuek nitrogeno atmosferikoa hartu eta lurrean finkatzen dute.

Segida ekologikoa eta lurzorua. Iratzeak espezie aitzindariak dira, ekosistema asaldatuak kolonizatzen hasten dira eta lurrari biomasa ematen diote deskonposatzean.

Gaur egun erabiltzen ditugun ikatza eta petrolioa, hein handi batean, Karboniferoko landare-hondakin haien deskonposiziotik datoz.

6


Se pueden encontrar en hábitats distintos, pero siempre requieren humedad, por lo que abundan en zonas tropicales. En Bizkaia, de clima húmedo, son bastante abundantes en barrancos, orillas de ríos y zonas húmedas. Otras especies se han adaptado a medios más hostiles, en grietas de rocas y muros, especialmente orientados hacia el norte.

Hay especies epífitas: viven en huecos de las cortezas de árboles, en bosques húmedos. Otros son acuáticos o, incluso, viven sumergidos. En Bizkaia no hay especies autóctonas acuáticas.

La cubierta de helechos actúa frente a la acción de lluvia y viento, frenando la erosión. Algunas especies captan y fijan nitrógeno atmosférico a la tierra. Sucesión ecológica y suelo. Los helechos son especies pioneras, que inician la colonización de ecosistemas perturbados y aportan biomasa al suelo al descomponerse.

El carbón y el petróleo que usamos hoy provienen, en gran parte, de la descomposición de aquellos restos vegetales del Carbonífero.

7


iratzeak Pteridofitoak lorerik eta hazirik gabeko landareak dira, normalean hosto (fronde) handi lantzeolatuak eta segmentuetan adarkatuak dituztenak. Hosto horien azpialdean esporak sortzen dira, aireko barreiaduraren bidez ugaltzeko. Baskularrak dira: ura, mineralak eta mantenugaiak organismo osoan zehar garraiatzen dituzten basoak edo hodiak dituzte.

Esporofitoa: atalik ikusgarriena, landare berdea.

Pinna edo folioloa: hosto konposatu baten zatia.

Kutikula iragazgaitza dute, kanpoko agenteetatik eta lehortzetik babesten dituena. Soroak: fronde batzuen behealdean. Bertan elkartzen dira esporak sortzen dituzten esporangioak.

Frondea edo hostoa

Errakia: frondeen ardatza. Pinnula 1, 2 edo 3 pinna izan ditzakete (pinna bakarrekoak, bi pinnadunak, hiru pinnadunak) edo, aldi berean, pinnula izeneko segmentu txikiagoetan bana daitezke.

8

Primarioa Sekundarioa

Adarrak bitan banatuak (bifurkatuak). Pezioloa: lamina eta zurtoina lotzen ditu. Errizoma: lurpeko zurtoina, sustrai itxurakoa, hazkunde horizontala izaten duena.

Sustraiak: errizomatik ernetzen dira. Txikiak eta azalekoak dira.


los helechos Los pteridófitos son plantas sin flor ni semilla, habitualmente con grandes hojas (frondes) lanceoladas y ramificadas en segmentos, en cuyo envés se forman la esporas para su reproducción mediante dispersión aérea. Son vasculares, es decir, que tienen vasos que transportan el agua, los minerales y los nutrientes a través de todo el organismo. Tienen una cutícula impermeable, que los protege de agentes externos y la desecación.

Esporófito: la parte más visible, representada por una planta verde.

Soros: en el envés de algunos de los frondes. Es donde se agrupan los esporangios que producen las esporas.

Pinna o folíolo: porción de una hoja compuesta.

Fronde u hoja

Raquis: eje de los frondes. Primario Secundario

Ramas bifurcadas. Pecíolo: une la lámina con el tallo.

Raíces: brotan del rizoma. Pequeñas y superficiales.

Rizoma: tallo subterráneo, con aspecto de raíz, que suele tener un crecimiento horizontal.

Pinnula Pueden tener 1, 2 o 3 pinnas (unipinnados, bipinnados, tripinnado) o dividirse a su vez en más segmentos más pequeños llamados pinnulas.

9


bizi-zikloa Iratzeak lorerik eta hazirik gabeko landareen multzokoak dira. Ez dute polinizaziorik, baizik eta espora bidez ugaltzen dira, eta, beraz, giro hezeak behar dituzte. Iratzeen bizi-zikloan, ongi bereizitako bi etapa daude: batean esporofitoak parte hartzen du (asexuala edo diploidea) eta bestean, gametofitoak (sexuala edo haploidea). Esporak folioloetan ematen den zatiketa zelularraren bidez (meiosia) sortzen dira. Haizeak edo beste agente batzuek sakabanatu eta substratu egoki batean erortzen direnean, ernetu egiten dira, eta zatitu egiten dira gametofitoa osatzeko (mitosia). Gametofitoak kromosoma osis kopuruaren erdia du eta bertan organo maskulino eta Mit / Soroa femeninoak sortzen dira. sia ito M

Une horretan, zelula maskulinoek ura behar dute femeninoetara heltzeko. Elkartzen direnean, esporofitoa sortuko da, hau da, landarearen ageriko atala.

Soro

Gametofito berak bi sexuetako zelulak sor ditzake eta “autoernalketa” egin.

Esporofitoa Esporófito

Ugalketa asexuala Baldintzak onuragarriak ez direnean, lehorteetan bezala, iratzeek esporofito bat sor dezakete zuzenean gametofito batetik abiatuta, ernalketarik gabe. Batzuek, frondeen puntan, egitura bat eratzen dute, substratura erori edo hostoa makurtuz lurrera irits daitekeena, eta sustraiak bota eta landare berria eratu.

10

Errizoma Rizoma

Esporofito gaztea Esporófito joven


ciclo vital Los helechos pertenecen al grupo de las plantas sin flores ni semillas. Carecen de polinización y se reproducen mediante esporas, por lo que necesitan ambientes húmedos. En el ciclo de vida del helecho existen dos etapas bien diferenciadas que se alternan: una donde interviene el esporófito (asexual o diploide) y otra que se conoce como gametófito (sexual o haploide). Las esporas se forman por división celular (meiosis) en los folíolos. Cuando el viento u otros agentes las dispersan y caen en un sustrato adecuado, germinan, dividiéndose para formar el gametófito (mitosis). El gametófito tiene la mitad de un numero de cromosomas y en Mei osi él se forman los órganos masculinos y femeninos. a /M eio sis

En este momento, las células masculinas necesitan agua para llegar a las femeninas. Cuando se junten se creará el esporófito que es la parte visible de la planta. Un mismo gametófito podría producir los dos tipos de células sexuales, y así llevar a cabo una “autofecundación”.

Esporangioa Esporangio Esporak Esporas

Reproducción asexual Cuando las condiciones no son favorables, como en sequías, los helechos pueden formar un esporófito directamente a partir de un gametófito, sin que ocurra la fecundación.

a

/F

ec

un

da

ci ó

n

Protaloa edo Gametofitoa Prótalo o Gametófito

lk

et

Er

na

Algunos forman en la punta de los frondes una estructura, que puede caer o alcanzar el sustrato, arraigar y formar una nueva planta.

11


ekisetoak Euskaraz Azeri-buztanak bezala ezagutzen ditugu. Iratzeek bezala, ekisetoek ez dute lorerik, eta gure basoetako lurzoru hezeetan, ubideen ertzetan edo belardi eta bidezidorren ertzetan bizi ohi dira. Hosto iraunkorreko zuhaixkak dira, lurrazpiko errizoma dutenak, eta sustraiak edo aireko zurtoin tente eta hutsak dituztenak. Oso egitura bereizgarria dute, ardatz beretik erradialki jarriak dauden orratz itxurako hostoak dituzte. Zurtoinak hutsak eta ildaskatuak izan ohi dira, eta funtzio fotosintetikoak dituzten adabegi eta adabetarteak dituzte. Hosto txikiek, edo mikrofilak, ahalmen fotosintetiko eskasa dute, eta adarkatu gabeko hodi baskular batek baino ez du irrigatzen. Zurtoina epidermis batez estalita dago, gandor eta irtenguneetan (karinak) eta haran edo sarbideetan (balekulak) bereizirik. Balekula horietan estomak daude, landareari kanpoaldearekin trukea egiteko aukera ematen diotenak.

Estrobiloa EstrĂłbilo Ukipen latza silize-metaketei zor zaie, eta, horregatik, metalak leuntzeko erabiltzen zen; hortik dator, hain zuzen, euskaraz ematen zaion izenetako bat: eztainu belar.

bizi-zikloa

Iratzeen antzeko bizi-zikloa dute, ugalketa sexualarekin, gametofitoak eta esporofitoak txandakatuz, azkena nagusia den arren. Ezberdintasuna da esporak ez daudela soroetan bilduta, estrobiloetan baizik, pinaburu txikiak bezala. Espezie batzuek ugalketa begetatiboa izan dezakete, banako berriak sortuz.

12

Zurtoin begetatiboa Tallo vegetativo

Hostoak Hojas

Adarra Rama

Adabegiak Nudo Adabetarteak Internudo

Errizoma Rizoma

Sustrai arrotza RaĂ­z adventicia


los equisetos Los conocemos como colas de caballo. Igual que los helechos, los equisetos carecen de flores y suelen vivir en los suelos húmedos de nuestros bosques, en bordes de cursos de agua o en orillas de prados y senderos. Son arbustos perennes, con un rizoma subterráneo del que surgen raíces o tallos aéreos erectos y huecos. Tienen una estructura muy característica, con hojas en forma de aguja que se disponen radialmente desde el mismo eje. Los tallos, que suelen ser huecos y acanalados, tienen nudos y entrenudos diferenciados con funciones fotosintéticas. Las pequeñas hojas, o microfilas, tienen poca capacidad fotosintética y solo son irrigadas por un conducto vascular no ramificado. El Mei tallo está cubierto por una epidermis diferenciada osi s en crestas o salientes (carinas) y en valles o Me entrantes (valéculas). En esas valéculas están io si s las estomas, que permiten a la planta hacer intercambio con el exterior.

Esporak Esporas

Espora ernetzen Espora germinando

Su tacto áspero se debe a los depósitos de sílicie y espor este motivo por el que se usaba para pulir metales. De ahí, uno de sus nombres en euskera: eztainu belar.

Gametofito gaztea Gametófito joven Gametofitoa Gametófito

i za til

Anteridio Anteridio

Fe r

Arquegonio Arquegonio

c ió

n/

Fer ti

l i za c

ió n

Esporofito gaztea Esporófito joven

ciclo vital Tienen un ciclo similar al de los helechos, con reproducción sexual, alternando gametófitos y esporófitos, aunque esta última es la dominante. La diferencia es que las esporas no están reunidas en soros, si no en estróbilos, como pequeñas piñas. Algunas especies pueden tener reproducción vegetativa, dando lugar a nuevos individuos.

13


kontserbazioa Lurraldearen erabilerak eta gizakiak habitatetan duen esku-hartze mailak baldintzatzen dute landare horien kontserbazio-egoera, eta, oro har, giza jarduerek arriskuan jar dezakete haien biziraupen. Ibaiertzeko basoak, populazio berezienen habitatak, oso aldatuta daude giza jarduera horren ondorioz: nekazaritza, abeltzaintza, baso-ustiapena edo, oro har, habitat horien okupazioa. Hauek dira babes-baliabideetan bildutako Bizkaiko espezieak: Izena Culcita macrocarpa

Berna I

DH II, IV E.

Diphasiastrum alpinum

Asplenium septentrionale

arrisku txikia

kaltebera

Dryopteris carthusiana

arrisku txikia

kaltebera

Hymenophyllum tunbrigense

arrisku txikia

kaltebera

Ophioglossum lusitanicum

arrisku txikia

kaltebera

V. eranskina

II, IV E.

LESPRE CVEA barne galtzeko arriskuan

--

kaltebera

galtzeko arriskuan

Woodwardia radicans

Botrychium lunaria

arrisku txikia

arraroa

Dryopteris aemula

arrisku txikia

arraroa

Huperzia selago

V. eranskina

arrisku txikia

arraroa

Lycopodium clavatum

V. eranskina

arrisku txikia

arraroa

Ophioglossum vulgatum

arrisku txikia

arraroa

Osmunda regalis

arrisku txikia

interes berezia

Berna

I

UICN ia mehatxatua

barne

kaltebera

BERNAko hitzarmena (1979) I. eranskina

Hertsiki babestutako flora-espezieak.

II. eranskina

Europako batasunaren intereseko animalia- eta landare-espezieak, kontserbatzeko kontserbazio-eremu bereziak izendatu behar direnak.

IV. eranskina

Babes zorrotza behar duten europar batasunaren intereseko animalia- eta landare-espezieak

V. eranskina

Europar batasunaren intereseko espezieak, naturan biltzea eta ustiatzea kudea daitezkeenak

Directiva Hรกbitats (92/43/CEE) DH

UICN LESRPE CVEA

14

Natura Babesteko Nazioarteko Batasuna Babes Bereziko Erregimenean dauden basaezpezieen Zerrenda Arriskuan dauden Espezieen Euskal Katalogoa


conservación El uso del territorio y el grado de intervención humana sobre sus hábitats determina el estado de conservación de estas plantas y, en general, las actividades humanas pueden poner en peligro su supervivencia. Los bosques de ribera, hábitat de las poblaciones más singulares, se encuentran muy alterados por dicha actividad humana: la agricultura, la ganadería, la explotación forestal o, en general, la ocupación de dichos hábitats. Estas son las especies de Bizkaia recogidas en instrumentos de protección: Nombre Culcita macrocarpa

Diphasiastrum alpinum

Asplenium septentrionale

preocupación menor

vulnerable

Dryopteris carthusiana

preocupación menor

vulnerable

Hymenophyllum tunbrigense

preocupación menor

vulnerable

Ophioglossum lusitanicum

preocupación menor

vulnerable

Woodwardia radicans

Botrychium lunaria

preocupación menor

Dryopteris aemula

preocupación menor

rara

Huperzia selago

Anexo V preocupación menor

rara

Lycopodium clavatum

Anexo V preocupación menor

Ophioglossum vulgatum

preocupación menor

rara

Osmunda regalis

preocupación menor

interés especial

Berna

Berna DH I A.II y IV

I

Anexo V

A. II y IV

UICN casi amenazada

LESPRE CVEA incluida peligro de extinción

--

vulnerable

peligro de extinción

incluida

vulnerable rara

rara

Convenio de BERNA (1979) Anexo I

Especies de flora estrictamente protegidas.

Anexo II

Especies de animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación.

Anexo IV

Especies de animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta.

Anexo V

Especies de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de gestión.

Directiva Hábitats (92/43/CEE) DH

UICN LESRPE CVEA

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Listado Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial Catálogo Vasco de Especies Amenazadas

15


guĂ­a

gida


Equisetum telmateia 20 cm

30-150 cm

Azeri buztana / Cola de caballo

Fam. Equisetaceae

Hezeguneak eta itzaltsuak: errekastoen ertzak, belardiak eta laboreak edo ezpondak. 0-1000 m.

Hegoaldeko eta erdialdeko Europa. Penintsula. EAE, Ebro ibaiaren arroa eta Pirinioetako Mendiak izan ezik.

Zonas húmedas y sombrías: bordes de arroyos, de prados y cultivos o taludes. 0-1000 m.

Europa meridional y central. Península. CAPV excepto valle del Ebro y Montañas Pirenaicas.

Deskribapena: zurtoina bi forma ezberdinetan. Zurtoin antzua metro 1ekoa da eta adar ugari ditu. 14-40 adarreko espiralak ditu, 20 cm luze inguruko neurtzen dutenak. Zurtoin emankorra 15-45 cm-ko altueraraino hazten da eta estrobilo bat dute. Descripción: Tallo con dos formas distintas. El tallo estéril mide hasta 1m y está muy ramificado. Con espirales de 14-40 ramas que miden alrededor de 20cm largo. El tallo fértil crece hasta los 1545 cm de altura y tiene un estróbilo.

17


Asplenium scolopendrium 20-50 cm

30-40 cm

Orein-mihia / Lengua de ciervo

Frondeak: sinpleak, zabalak baino luzeagoak, lantzeolatuak, ondulatuak eta lobulatuak oinarrian. Ertz ondulatua. Frondes: simples, más largos que anchos, lanceolados, ondulados y lobulados en la base. Margen ondulado.

18

Fam. Aspleniaceae

Baso trinko eta itzaltsuak, lurzoru basikoak nahiago ditu.

Oso ugaria da Europan eta Iberiar Penintsulako iparraldean.

Bosques densos y sombríos, prefiere suelos básicos.

Muy abundante en Europa y norte de la Península Ibérica.

Pezioloa: motza eta marroi iluna

Soroak: handiak (<2cm) lerro paraleloetan eta ardatz nagusiarekiko zeiharrak

Pecíolo: corto y marrón oscuro.

Soros: grandes (<3cm) en líneas paralelas y oblicuas al eje central.

18


Asplenium trichomanes 4-20 cm

10-50 cm

Txardin belar beltza / Culandrillo menor

Frondeak: estuak eta luzeak, errakis tentearekin, arre ilun eta distiratsua. Frondes: estrechos y largos, con el raquis tieso, pardo oscuro y brillante.

Fam. Aspleniaceae

Muturreko tenperaturak jasaten ditu. Arrakalak, itsas mailatik hasi eta mendiraino. Aitzindaria da. Resiste temperaturas extremas. Grietas de rocas, desde nivel del mar hasta montaĂąa. Es pionera.

Ia mundu osoan. Bizkaia osoan. En casi todo el mundo. En toda Bizkaia.

Pezioloa: laburra, gaztaina-kolorekoa eta distiratsua.

Soroak: linealak pinna bakoitzean. Esporangioak 4-10tan multzokatuta.

PecĂ­olo: corto, castaĂąo y brillante.

Soros: lineares en cada pinna. Esporangios agrupados en 4-10.

19


Asplenium ceterach

Fam. Aspleniaceae

5-15 cm

5-20 cm

Txardin belar horia / Doradilla

Eremu itzaltsuak, hormetako pitzadurak edo lur basikoak. Itsas mailatik 2700m-ra.

Europa erdialdea eta mendebaldea, eta eremu mediterraneoa. Penintsula osoa.

Zonas umbrosas, grietas de muros o rocas básicas. Desde el nivel del mar a 2700m.

Europa central y oeste y zona mediterránea. Toda la península.

Frondeak: multzokatuta eta lobulatuta, forma sinusoidalean, txandakatuta. Lamina unipinnatua, berde iluna eta behe-aurpegia urre-kolorekoa. 6-15 pinna-pare.

Pezioloa: berdea, oinarri ilunekoa eta lamina baino laburragoa.

Soroak: linealak, indusio babesgarririk gabeak (edo errudimentarioa). Espora oboide arreak.

Frondes: agrupados y lobulados en forma sinusoidal, alternados. Lámina unipinnada, verde oscura y cara inferior dorada. 6-15 pares de pinnas.

Pecíolo: verde con base oscura y más corto que la lámina.

Soros: lineares, sin indusio protector (o rudimentario). Esporas pardas ovoideas.

20


Athyrium filix-femina 150 cm

60-150 cm

Sorgin iratzea / Helecho hembra

Frondeak: oin berean multzokatuak eta tenteak. Pinna txandakatuak, gehienez 40 pare fronde bakoitzeko. Frondes: agrupados en un mismo pie y erectos. Pinnas alternas, hasta 40 pares por fronde.

Fam. Athyriaceae

Ibaiertzeko basoak. Basoinguruneak, itzaltsuak eta hezeak. 0-2000 m. Bosques de ribera. Entornos forestales, sombríos y húmedos. 0-2000 m.

Europa, Asia, Afrikako iparraldea eta Amerika. EAEn dago, eta maiz Bizkaian. Europa, Asia, Norte de África y América. Presente en la CAPV y frecuente en Bizkaia.

Pezioloa: motza eta zabala oinarrian. Horixka, arrosakara ere izan daiteke.

Soroak: luzangak eta azpialdean eta nerbioen alboetan elkartuak. Indusioz babestuak.

Pecíolo: corto y ancho en la base. Amarillento, puede tener tonos rosados.

Soros: oblongos y reunidos en el envés y a los lados de los nervios. Protegidos por indusio.

21


Blechnum spicant 5-50 cm

8-70 cm

Orrazi-iratzea / Fenta

Fam. Blechnaceae Ibaiertzeko basoak, ezpondak eta hezegunean, itzaltsuak, lurzoru azidoen gainean. 0-1900m.

Europan, Asian eta Afrikako iparraldean oso zabalduta dago. Oso ohikoa Bizkaian.

Bosques de ribera, taludes y zonas húmedas, sombrías, sobre suelos ácidos. 0-1900m.

Ampliamente distribuida por Europa, Asia y norte de África. Muy común en Bizkaia.

Frondeak: balatan multzokatuak eta heteromorfoak. 25-50 pinnapare. Fronde antzuak: hosto iraunkorrak, lantzeolatuak, oso estuak eta peziolo laburrekoak. Fronde emankorrak: hosto erorkorrak, peziolo luzekoak, pinna estu eta bereiziekin.

Soroak: azpialde ia osoa hartzen dute, nerbioarekiko paraleloak diren 2 lerrotan. Indusio sendoa.

Frondes: agrupados en haces y heteromorfos. 25-50 pares de pinnas. Frondes estériles: perennes, lanceolados, muy apretados y de pecíolo corto. Frondes fértiles: caducos, de pecíolo largo, con pinnas estrechas y separadas.

Soros: ocupando casi todo el envés en 2 líneas paralelas al nervio. Indusio consistente.

fronde esterila fronde estéril

22

fronde emankorra fronde fértil


Dryopteris affinis 120 cm

35-130 cm

Iratze arra / Falso helecho macho

Fam. Aspidiaceae Basoen ezpondak eta hegalak eta harkaitzak.

Europako M eta H, Afrikako I eta Turkia, Kaukaso, Irango I eta Makaronesia. Penintsula osoa. EAE: oso ohikoa eta are gehiago Bizkaian.

Taludes y laderas de bosques y roquedos.

O y S de Europa, N de África y Turquía, Cáucaso, N de Irán y Macaronesia. Toda la península. CAPV: muy frecuente y más en Bizkaia.

Frondeak: oso faszikulu trinkoak (balatan). Berriak urre kolorekoak dira erdiko nerbioaren ezkatengatik. Lamina lantzeolatua, bipinnatua, edo triangeluarra, berde iluna. Lobulatuak (aleak) edo zertxobait aurikulatuak (belarri forma).

Pezioloa: laminaren luzeraren erdia.

Soroak: indusio lodi eta sendo batek estaltzen ditu.

Frondes: densamente fasciculados (en haces). Los nuevos son dorados por las escamas del nervio central. Lámina lanceolada, bipinnada, o triangular, verde oscura. Lobada (gajos) o algo auriculada (forma de oreja).

Pecíolo: mitad de la longitud de la lámina.

Soros: cubiertos por un indusio grueso y persistente.

23


Pteridium aquilinum 20-200 cm

60-200 cm

Iratze arrunta / Helecho águila

Fam. Hypolepidaceae

Hedapen ekologiko zabala. Lurzoru azido eta freskoetako baso itzaltsuak. 0-2000 m.

Mundu guztian, poloak eta basamortuak izan ezik. Oso ohikoa EAEn.

Gran amplitud ecológica. Bosques umbrosos de suelos ácidos y frescos. 0-2000 m.

Todo el mundo, excepto polos y desiertos. Muy común en toda la CAPV.

Frondeak: oso handiak eta bananduak. 3-4 pinnako laminak, nerbiazio librea. Pinna ia aurkakoak.

Pezioloa: lamina baino txikiagoa edo ia berdina, oinarrian loditua.

Soroak: elkartuak (zenosoroak), indusio bikoitza. Kanpoko geruza sasi-indusioa da eta barrukoa benetako indusioa.

Frondes: muy grandes y separados. Láminas 3-4 pinnas, con nervadura libre. Pinnas casi opuestas.

Pecíolo: menor o casi igual que la lámina, ensanchado en la base.

Soros: reunidos (cenosoros), doble indusio. La capa externa es un pseudoindusio y la interna es el verdadero indusio.

24


Polystichum setiferum 40-90 cm

100 cm

Garoa / Helecha

Fam. Aspidiaceae

Itzaleko gune oso hezeak. Lurzoru sakonak eta azidoak. Kostaldea edo barnealdeko haranak. 0-1550 m.

Eurosiberiarra (epela eta subtropikala) I.P.: haran atlantikoak, Pirinioetako mendiak, iparraldekoak eta trantsiziokoak. EAE: oso ugaria.

Zonas sombrías, muy húmedas. Suelos profundos y ácidos. Costa o valles del interior. 0-1550 m.

Eurosiberiano (templado y subtrop) P.I.: valles atlánticos, Pirineos, septentr. y de transición. CAPV: muy frecuente.

Frondeak: berdeak eta distiratsuak, zimelkorrak (hosto berriak irten arte irauten dute). 2(3) pinnako lamina, gehienez 40 pinna-pare.

Pezioloa: luzea, ezkata marroiekin. Laminaren erdia eta 1/5 artean.

Soroak: frondearen azpialde osoan, nerbio sekundarioen amaieran. Indusio mehea.

Frondes: verdes y brillantes, marcescentes (permanecen hasta que salen las hojas nuevas.) Lámina 2(3)-pinnada, hasta 40 pares de pinnas.

Pecíolo: largo, con escamas marrones. Entre la mitad y 1/5 de la lámina.

Soros: en todo el envés de la fronde, en las terminaciones de los nervios secundarios. Indusio delgado.

25


Polypodium cambricum < 50 cm

20-50 cm

Haritz iratzea / Polipodio

Fam. Polypodiaceae

Frondeak: lamina zabala oinarrian eta pezioloa baino handiagoa. Obalatu-luzangatik obalatu-triangeluarrera. Pinna estutuak puntan eta zorrotzak. Soroak: eliptikoak eta parafisidunak (zelula antzu babesleak). Frondes: lámina ancha en la base y mayor que el pecíolo. Ovalado-oblongo a ovalado-triangular. Pinnas atenuadas en el ápice y agudas. Soros: elípticos y con paráfisis (células estériles protectoras).

Erlaitzak, harkaitz-arrakalak, hormak edo zuhaitzenborrak. 0-1400m, oso gutxitan <2000 m. Repisas, grietas de roquedos, muros o troncos de árbol. 0-1400m, raramente <2000 m. Mediterraneoa, Europa mendebaldean Irlandaraino. I.P. gehiena eta Balear Uharteak, urriagoa da barnealdean. EAE: ohikoa. Mediterráneo, O de Europa hasta Irlanda. Gran parte de P.I. y Baleares, escasa en interior. CAPV: frecuente.

Equisetum arvense 5-50 cm

100 cm

Azeri buztana / Cola de caballo

Fam. Equisetaceae

Zurtoin dimorfoak: batzuk antzuak (luzeagoak), beste batzuk emankorrak (sinpleak, adarkatu gabeak, altuera erdia eta ur gehiago metatzen dute). 20 segmentu eta adar. Tallos dimorfos: unos estériles (más largos), otros fértiles (simples, sin ramificar, mitad de altura y almacenan más agua). 20 segmentos y ramas.

Hezeguneak eta hareatsuak, ur-ibilguen, laboreen eta ezponden ondoan. 0-1800 m. Zonas húmedas y arenosas, junto a cursos de agua, cultivos, taludes. 0-1800 m. Europa: gune hotz eta epelak. Penintsula osoan zehar sakabanatuta. Oso ohikoa da EAEn. Europa: zonas frías y templadas. Disperso por península. Muy frecuente en la CAPV.


Ophioglossum vulgatum 11 - 30 cm

10-35 cm

Suge-mihia / Lengua de serpiente

Fam. Ophioglossaceae

Frondeak: segmentu antzua (lamina obalatua edo lantzeolatua) eta emankor bat (2 esporangio ilara). Kasu batzuetan, bi landare bakoitzeko. Esporangioak horma estratifikatuekin, 18 - 45 esporangio alde bakoitzean. Frondes: un segmento estéril (lámina ovalada o lanceolada) y uno fértil (2 filas de esporangios). A veces, dos por planta. Esporangios con paredes estratificadas, 18 - 45 esporangios a cada lado.

Larreak, ihitokiak, basoak eta, oro har, lur hezeak. 0-800 m. Prados, juncales, bosques y terrenos húmedos en general. 0-800 m. Europa I, Afrika I, Asia eta Amerika. Penintsula: Iparraldea. EAE: ohikoa. N de Europa, N de África, Asia y América. Península: mitad Norte. CAPV: común.

Adiantum capillus-veneris < 55 cm

10-40 cm

Garaizka arrunta / Cabello de Venus

Fam. Adiantaceae

Frondeak: abanikotan banatuta. 1-3 pinna. Peziolo beltza, fina, lamina baino txikiagoa. Soroak: esporangioak 2-10 paralelotan. Indusio faltsua. Frondes divididas en abanico. 1-3 pinnas. Pecíolo negro, fino, menor que lámina. Soros: esporangios en 2-10 paralelas. Falso indusio.

Hormak, leizeak eta -bazterrak. Beti kareharrien gainean, 0-1500 m. Muros, grutas y orillas de arroyos. Siempre sobre calizas, 0-1500 m. Zona tropikalak, subtropikalak eta epelak. Europa osoa, penintsula eta EAE. Zonas tropicales, subtropicales y templadas. Toda Europa, península y la CAPV.

27


Asplenium adiantum-nigrum (A) y Asplenium onopteris (B) 15-45 cm

A: 10-30 cm

Garaizka beltza / Culantrillo negro

A: harri eta horma silizioetan eta basoetan. > 1500m. B: leku heze eta itzaltsuak/pitzadurak eta hormak. Substratu azidoak edo deskaltzifikatuak. 0-1900 m. A: rocas y muros silícicos y bosques. >1500m. B: lugares húmedos y umbrosos / grietas y muros. Sustratos ácidos o descalcificados. >1900 m.

Fam. Aspleniaceae

Frondeak: oso faszikulatuak, triangeluarrak, 2 /3 pinnadunak (8-15 pare). Peziolo berdea, gaztainakara/beltza oinarrian, laminaren ½ -3/5. Soroak luzangak-linealak eta hosto-nerbiotik gertu. Ak pinna gehiago izaten ditu. Frondes muy fasciculados triangulares, bi o tripinnados (8-15 pares). Pecíolo verde, castaño/negro en base, ½ -3/5 de la lámina. Soros oblongos-lineares y cerca del nervio foliar. A suele tener más pinnas.

A: munduan banatua. Penints. iparraldean. EAE (Ebron ez). B: Eur. M, erdialdea eta mediterr. Penints. kostaldea eta Balear. EAE: ohikoa. A: distribución mundial. Mitad N peníns. CAPV (no Ebro). B: Eur. O, centro y mediterr. Costa peníns. y Baleares. CAPV: frecuente.

Asplenium marinum 17-40 cm

<60 cm

Itsas xardin belarra / Helecho marino

Itsaslabarren pitzadurak, olatuetatik babestuak, oso gutxitan barnealdean. Kareharrizko edo silizezko substratua. Grietas de acantilados, protegidos del oleaje, rara vez en el interior. Sustrato calizo o silíceo. Europako kostaldea, atlantikoa, mediterraneoa eta Makaronesia. EAEko kostaldea. Litoral Europeo, atlántico, mediterráneo y macaronesia. Litoral CAPV.

Fam. Aspleniaceae

Pinna bakarreko lamina, luzanga lantzeolatua. Pezioloa gaztainakara / belzkara, lamina baino txikiagoa. Soroak: 6-12 pinna. Lodiak eta indusiorik gabeak.

Lámina unipinnada, oblongo lanceolada. Pecíolo castaño o negruzco, menor que lámina. Soros: 6-12/pinna. Gruesos y sin indusio.


Asplenium ruta-muraria 4-10 cm

5-15 cm

Horma erruda / Culantrillo blanco

Hormetako eta haitzetako harrakalak eta kareharrietan, oro har. 0-2600 m. Grietas de muros y roquedos y zonas calizas, generalmente. 0-2600 m.

Fam. Aspleniaceae

Lamina 1-2 pinnaduna (2-5 pare), sinplea, triangeluarra edo obatua. Pezioloa ≤ lamina, oinarri iluna, batzuetan guruindun ileak. Soroak linealak hasieran eta luzangak ondoren. Indusioz estaliak. Lámina 1-2 pinnada (2-5 pares), simple, triangular u ovada. Pecíolo ≤ lámina, base oscura, a veces, pelos glandulosos. Soros lineares al principio y oblongos luego. Cubiertos de indusio.

Ipar hemisferioko eremu epelak. Penintsula: oso ugaria da iparraldean eta hegoaldeko eta ekialdeko mendietan. Ohikoa EAEn. Zonas templadas del hemisferio N. Península: muy común en mitad N y montañas del S y levante. CAPV: frecuente.

30-120 cm

150 cm

Dryopteris dilatata

Fam. Aspidiaceae

Pinna bakarreko lamina, triangeluar-lantzeolatua. Pezioloa ≤ lamina, frondearen 1/3 edo ½. Soro zirkularrak. Indusio txikia eta zurixka. Lámina tripinnada, triangular-lanceolada. Pecíolo ≤ que lámina, 1/3 o ½ del fronde. Soros circulares. Iindusio pequeño y blanquecino.

Baso heze eta itzaltsuetako harkaitzak eta ezpondak, bereziki pagadiak. 0-2000 m. Roquedos y taludes de bosques húmedos y umbrosos, especialmente hayedos. 0-2000 m. Europa M eta erdia, Turkia I, Kaukasoa eta Iran. Penintsula I. CAPV: haran atlantikoak eta mendiak. O y centroeuropa, N de Turquía, Cáucaso e Irán. N de Península. CAPV: valles atlánticos y montañas.

29


Dryopteris filix-mas

Bosques y pedregales húmedos y frescos. Cualquier sustrato. 100-1300 m. I hemisferioko eremu epelak, India HM eta Andeak. Penintsula: ohikoa iparraldean, arraroa H. EAE: ohikoa, Araban gehienbat. Zonas templadas del hemisferio N, SO de India y Andes. Península: frecuente mitad N, raro en S. CAPV: frecuente, sobre todo Álava.

Lámina bipinnada, 20-35 pinnas. Pecíolo ¼-1/2 de la lámina. Soros cubiertos de un indusio delgado.

> 15 cm

10-50 cm

Stegnogramma pozoi

Eremu epelak, itzaltsuak eta hezeak. Ezponden pitzadurak. 0-900 m. Zonas templadas, umbrosas y húmedas. Grietas de taludes. 0-900 m. Afrika tropikala eta H eta Asia. Kantauriar isurialdea. EAE: gehiago kantauriar isurialdean. África tropical y S y Asia. Cornisa cantábrica. CAPV: más en vertiente cantábrica.

MurielBendel / CC BY-SA

Baso eta harritza heze eta freskoak. Edozein substratu. 100-1300 m.

Fam. Aspidiaceae

Lamina bipinnatua, 20-35 pinna. Pezioloa laminaren ¼-1/2. Soroak indusio mehe batez estalita.

James K. Lindsey. Ecology of Commanster / CC BY-SA

40-120 cm

150 cm

Iratze arra / Helecho macho

Fam. Thelypteridaceae

Pezioloa ≤ lamina, horixka kolorekoa. Soro linealak, indusio gabe eta alboko zainen gainean. Pecíolo ≤ que la lámina, de color amarillento. Soros lineares, sin indusio y sobre las venas laterales.


< 100 cm

30-90 cm

Oreopteris limbosperma

Fam. Thelypteridaceae

Frondeak: Fronde faszikulatuak. Pezioloa < lamina. Pinna bakarreko lamina, azpialde horixka. Soro biribilduak, indusioa nerbioen gainean. Frondes fasciculados. Pecíolo < que lámina. Lámina unipinada, envés amarillento. Soros redondeados, con indusio sobre los nervios.

Eragin atlantikoko eremuak, hezeak eta itzaltsuak. Silizezko edo kareharrizko substratuak. 0-2000 m. Zonas de influencia atlántica, húmedas y umbrosas. Sustratos silíceos o calizos. 0-2000 m. Europa eta Ipar Amerika. Penintsula: ugaria iparraldean. EAEn urriagoa. Europa y Norteamérica. Península: abundante en el N. Menos frecuente en CAPV.

Osmunda regalis 50-250 cm

160 cm

San Joan Iratzea / Helecho real

Fam. Osmundaceae

Frondeak: Behe frondeak emankorrak, laburragoak eta 2-3 pareko lamina bipinnatua. Esporangioak frondeen goiko partean panikulatan elkartuak. Frondes inferiores fértiles, más cortos y con lámina bipinnada 2-3 pares. Esporangios en parte superior de frondes reunidos en panículas.

Haltzadiak, ibai-ertzak edo hezeguneak. Substratu azidoak. 0-900m. Alisedas, bordes de ríos o zonas húmedas. Sustratos ácidos. 0-900 m. Eremu epel eta tropikalak, Australia eta pazifikoko uharteak izan ezik. Penintsula: I, M eta erdialdea. Zonas templadas y tropicales, menos Australia e islas del pacífico. Península: N, O y centro.

31


Woodwardia radicans < 250 cm

180 cm

Pijara / Píjara

Fam. Blechnaceae

Frondeak: makurtuak eta handiak. Lamina triangelu-obalatua edo lantzeolatua. Pezioloa: laminaren 1/3. Soroak luzangak, paraleloan. Indusio ganbila. Frondes arqueadas y grandes. Lámina de triangular a ovalada-lanceolada. Pecíolo:1/3 de lámina. Soros oblongos, en paralelas. Indusio convexo.

Ezponda buztintsu oso hezeak, itzaltsuak, lurzoru eutrofoak isurketekin. 0-550 m.

Taludes arcillosos muy húmedos, sombríos, suelos eutrofos con escorrentía. 0-550 m. Makaronesia, Afrika I. Kant. isurialdea. Bizkaiko kostaldea. Gipuzkoa eta Arabako barnealdean populazio batzuk. Macaronesia, N África. Cornisa Cant. Costa Bizkaia. Gipuzkoa y Araba algunas poblaciones en interior.

Lycopodium clavatum 5 - 20 cm

20 cm

Otso oina / Pie de lobo

Txilardiak, sastrakak edo baso menditarrak eta subalpinoak. Lurzoru azidoa. 700-2000 m. Brezal, matorral o bosque montano y subalpino. Suelo ácido. 700-2000 m. Subkosmopolita. Sist. Pirenaiko-kantaurikoa, Sist. Iberikoa eta Serra de Estrela. EAE: mendialdeak. Subcosmopolita. Sist. pirenáico-cantábrico, sist. Ibérico y Sierra de Estrela. CAV: zonas de montaña.

Fam. Lycopodiaceae

Zurtoin etzanak, erradio-simetriako alboko adar laburrak. Mikrofiloak (hosto txikiak) estuak eta luzatuak, mutur luzatua ile finarekin. Esporangioak buruxka luzeetan pilatuta (estrobiloak) Tallos postrados, con ramas laterales cortas, de simetría radiada. Microfilos (hojas pequeñas) estrechas y alargadas, con extremo prolongado en fino pelo. Esporangios reunidos en largas espigas (estróbilos)


Diphasiastrum alpinum

Huperzia selago Fam. Lycopodiaceae

8 cm

3-10 cm

Fam. Lycopodiaceae

Txilardiak eta sastrakak, lurzoru silizeoa eta lehor samarra. 1100-2700 m.

Brezales y matorrales de suelo silíceo y algo seco. 1100-2700 m.

Zelaigune goroldiotsuak edo arrakala itzaltsuak. Lurzoru silizeoa edo deskaltzifikatua. 650-2700 m.

Rellanos musgosos o grietas sombrías. Suelo silíceo o descalcificado. 650-2700 m.

Equisetum fluviatile

Equisetum palustre 60 cm

Fam. Equisetaceae

Toki istilduak, sakonera txikiko urak, ibilgu mantsoa. 90-2000 m.

Leku hezeak edo istilduak, errekastoen ertzak, belardiak. 0-1900m.

Lugares húmedos o encharcados, bordes de arroyos, prados. 0-1900m.

DavidFrancis34 / Flickr / CC BY-SA

Lugares encharcados, poco profundos, de curso lento. 90-2000 m.

H. Zell / CC BY-SA

57 cm

Fam. Equisetaceae

33


Botrychium lunaria

Equisetum ramosissimum

Fam. Botrychiaceae

24 cm

Ur-ibilguetako eta ezpondetako edo legar-hodietako ertz hareatsuak. 0-1500 m.

Orillas arenosas de cursos de agua y taludes o graveras. 0-1500 m.

Mendiko larreak eta alpinoak, gandor harritsuak eta pinudiak. 1200-3300m.

Pastos montanos y alpinos, crestas rocosas y pinares. 1200-3300 m.

Petr Filippov (Don Pedro28) / CC BY-SA

175 cm

Fam. Equisetaceae

Ophioglossum lusitanicum

Anogramma leptophylla 9 cm

Fam. Hemionitidaceae

Lurzoru lehorreko belardi efimeroak, gehienetan hareatsuak.

Pastos efímeros, con suelo seco, generalmente arenosos.

Ezponda heze eta itzaltsuak, arrailak, hormak edo ihintza duten heskaien itzalak.

DavidFrancis34 CC Flickr

Taludes húmedos y umbrosos, grietas, muros o sombra de setos con rocío.

DavidFrancis34 CC Flickr

<3 cm

Fam. Ophioglossaceae


Asplenium billotii

Asplenium septentrionale

Fam. Aspleniaceae

Fisuras temporalmente hĂşmedas de rocas silĂ­ceas y muros. 100-3100 m.

Asplenium viride 20 cm

Fam. Aspleniaceae

Arrakaletan eta kareharrien artean. 8003300m.

En grietas y entre rocas calizas. 8003300m.

10-30 cm

Harri silizeoen eta hormen aldiko pitzadura hezeak. 100-3100 m.

Arroka pitzadurak, ezpondak eta horma itzaltsuak eta freskoak. 0-1000m.

Grietas de rocas, taludes y muros umbrosos y frescos. 0-1000 m.

Culcita macrocarpa Fam. Culcitaceae

< 200 cm

3-15 cm

Fam. Aspleniaceae

Ibaiertzeko basoak, humusean aberatsak diren lurzoruak. Etengabe behar du itzala.

Bosques de ribera, suelos ricos en humus. Sombra constante.

35


Cystopteris fragilis

Dryopteris aemula Fam. Dryopteridaceae

60 cm

Arroken pitzadurak, hormak eta ihintza duten ezponda itzaltsuak. 0-3050 m.

Fisuras de rocas, muros y taludes umbrosos con rocío. 0-3050 m.

Suelos ácidos, poco permeables, escorrentías. Valles, torrentes protegidos.

Dryopteris submontana

Dryopteris carthusiana

Fam. Dryopteridaceae

20-60 cm

Fam. Dryopteridaceae

Baso hezeak eta ibai edo lakuen ertzak.

Len Worthington / Flickr / CC BY-SA

James K. Lindsey. Ecology of Commanster / CC BY-SA

Bosques húmedos y orillas de ríos o lagos. James K. Lindsey. Ecology of Commanster / CC BY-SA

10-60 cm

Lurzoru azidoak, iragazkortasun gutxikoak, isurketak. Haranak, babestutako uharrak.

Kare-arroken arrakalak, 1000-2300 m. Grietas de rocas calizas. 1000-2300 m.

Ashley Basil / Flickr / CC BY-SA

45 cm

Fam. Cystopteridaceae


Goi-mendiko harkaitzetako eta kareharriko harritzen pitzaduretan. 1000-2500 m. Grietas de roquedos y pedregales calizos de alta montaña. 1000-2500 m.

Hymenophyllum tunbrigense 10 cm

Fam. Hymenophyllaceae

Harkaitz azidoak, itzaltsuak eta hezeak. 0-500 m.

Roquedos ácidos, umbrosos y húmedos. 0-500 m.

Fam. Athyriaceae

15-35 cm

20-40 cm

Fam. Athyriaceae

Gymnocarpium dryopteris Baso itzaltsuak eta hezeak. Harkaitzarrakalak, harritza silizeoak. 850-2500 m. Bosques sombríos y húmedos. Grietas de roquedos, pedregales silíceos. 850-2500 m.

Polypodium interjectum Fam. Polypodiaceae

< 57 cm

Gymnocarpium robertianum

Erlaitzak, harkaitz-arrakalak, hormak edo zuhaitz-enborrak. 0-1500 m.

Repisas, grietas de roquedos, muros o troncos de árbol. 0-1500 m.

37


Erlaitzak, harkaitz-arrakalak, hormak edo zuhaitz-enborrak. 40-3000 m.

Repisas, grietas de roquedos, muros o troncos de árbol. 40-3000 m.

Polystichum lonchitis 15-30 cm

Fam. Aspidiaceae

Harkaitzen pitzadurak eta mendiko harritzarrak. 1000-3000 m.

Grietas de rocas y pedregales de montaña. 1000-3000 m.

Polystichum aculeatum Fam. Aspidiaceae

40-80 cm

< 47 cm

Fam. Polipodiaceae

Baso freskoak eta arroka-arrakala itzaltsuak. 350-3000 m.

Bosques frescos y grietas umbrosas de rocas. 350-3000 m.

Trichomanes speciosum Fam. HHymenophyllaceae

10 - 40 cm

Polypodium vulgare

Harkaitz eta horma silizeo itzaltsuak eta distiratsuak ibaiertzeko basoetan.

Roquedos y muros silíceos umbríos y rezumantes en bosques de ribera.


Espezie Exotiko Inbaditzaileak (EEI) UICNren arabera, EEIak dira planetako biodibertsitatea galtzearen bigarren arrazoia. Iratzeek eta antzerakoek kalte handiak jasaten dituzte landare eta animalia EEI horiek eta iratze aloktonoak barneratzen direnean. Azolla iratzea edo ur-iratzea mehatxu handia da Penintsulako hezeguneentzat (oraindik ez da aipatu Bizkaian). Berehala estaltzen ditu aintzira, ez du uzten argia sartzea eta oxigeno falta eragiten du, anfibioak, arrainak eta beste landare-espezie batzuk desagerraraziz. Bizkaian, Sellaginella kraussiana espeziearen populazio txikiak daude, tapiz oso dentsoak sor ditzakete flora autoktonoarekin lehiatuz, bai eta lorezaintzatik datorren Cyrtomium falcatum espeziea ere, noizean behin naturalizatu dena.

Sellaginella kraussiana

Especies Exóticas Invasoras (EEI) Las EEI son la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el planeta, según la UICN. Los helechos y afines se ven afectados por las intrusiones de diferentes EEI de fauna y flora y de helechos alóctonos. El helecho azolla o helecho de agua es una amenaza para las zonas húmedas de la Península (aún no se ha citado en Bizkaia). Cubre muy rápidamente las lagunas impidiendo el paso de la luz y provocando una falta de oxígeno que hace desaparecer anfibios, peces y otras especies vegetales. En Bizkaia hay pequeñas poblaciones de Sellaginella kraussiana, que puede llegar a generar tapices muy densos compitiendo con la flora autóctona y Cyrtomium falcatum, proveniente de jardinería que se ha naturalizado de forma muy puntual.

39


Argazkiak / FotografĂ­as: Joseba del Villar, FundaciĂłn Lurgaia Fundazioa, Creative Commons licences.