Eyeline #1 Vlaanderen 2021

Page 36

WE SPREIDEN ONZE CONTACTLENSTENTAKELS UIT Kansen voor oogzorgspecialisten johnson & johnson vision praat met ann pyck bij over het behouden van bestaande contactlensdragers en het aantrekken van nieuwe. het bedrijf publiceerde in december de resultaten van een onderzoek* over de impact van de eerste golf van de coronapandemie op het gedrag van contactlensdragers in west-europa. TEKST Anneke Pastoor BEELD J&J

ann pyck

36

eyeline

Een van de uitkomsten is dat 71 procent van de consumenten die tijdens de eerste lockdown was gestopt met het dragen van contactlenzen, terugkeerde naar dezelfde draagfrequentie als vóór de eerste golf van de pandemie. Ann Pyck, zaakvoerder met Kathleen Helsen bij Contactlens Studio in Antwerpen, zag dit ook. “Bij de eerste lockdown waren we open, maar konden we geen oogcontroles doen en hadden we vooral ‘hamsterende’ klanten. Toen we weer open mochten, bleven de meesten inderdaad op dezelfde draagfrequentie. Als je dit vergelijkt met de tweede lockdown nu, dan zijn onze resultaten genuanceerder aangezien we wel controles doen. We zien nu dat klanten zich duidelijk minder bekommeren om hun uiterlijk omdat ze thuis werken, ze hebben nog contactlenzen op voorraad en komen ’s winters al minder buiten. Langs de andere kant is er een nieuwe groep klanten die ‘helemaal klaar is’ met aangedampte glazen en daarom met contactlenzen start. Deze extra traffic is heel plezant om te zien”. Een andere uitkomst van het onderzoek was dat 20 procent aangaf juist meer lenzen te hebben gekocht in het najaar dan voor de eerste uitbraak. “Nee, dat herken ik bij ons niet; ze eten ze niet op”, reageert Ann. “Ons Servicepack met een maandsom is op zich al een stimulans om te vervangen en daartoe motiveren we ook. De oorspronkelijke vervangfrequentie bleef wel verrassend hoog, terwijl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.