Libero 2/2011

Page 1

02

vasemmistolainen mielipide- ja kulttuurilehti 25. vuosikerta • irtonumero 4 € • teema: vaietut sodat


RJ

I ÄK

US

T OI

ELIISA ALATALO

Vasemmistolainen mielipide- ja kulttuurilehti Perustettu vuonna 1987 • Kultti ry:n jäsen • Kustantaja: Libero ry. • Päätoimittaja: eliisa alatalo • Ulkoasu: anna kalso • Osoite: Viherniemenkatu 5 A, 00530 Helsinki Puhelin: (09) 7747 4264 • faksi: (09) 7747 4270 Sähköposti: TOIMITUS@vasemmistonuoret.fi • Kotisivu: www.vasemmistonuoret.fi/libero • ISSN 0783–6198 • Painopaikka: waasa graphics, Vaasa • Painettu ympäristöystävälliselle paperille ympäristöystävällisessä painossa. VAIETUT SODAT -TEEMALIITTEEN TEKEMISEEN ON SAATU RAHOITUSTA ULKONIMISTERIÖLTÄ. Tilaushinta 16 €, tukitilaus 20 €.

SOLIDAARISUUTTA! VASEMMISTOLIIKE on vahvasti myös

kohteena.

solidaarisuusliike, joka on tukenut

saavat suhteessa vain kaksi ja puo-

Sahrawi-pakolaisleirit

sorrettuja kansoja nousemaan riistä-

li prosenttia tukea verrattuna siihen

jiään ja miehittäjiään vastaan. Soli-

summaan, jonka Marokko saa Länsi-

daarisuustyöhön kuuluu olennaisesti

Saharassa toimivilta yrityksiltä.

tiedon jakaminen niistä konflikteista, joita valtamedia ei jatkuvasti pidä

***

esillä. Tässä Liberossa pureudumme

Matkustan kesäkuun lopussa Pa-

muutamaan tällaiseen konfliktiin.

lestiinaan arvioimaan Vasemmis-

Rahoitusta Vaietut sodat -liitteen te-

tonuorten solidaarisuus-hankkeen

kemiseen saatiin Ulkoministeriön

tuloksia. Olemme perustaneet Pa-

viestintä- ja kehityskasvatustuesta.

lestiinalaisalueille kolme nuorten

Tutustuin itse Länsi-Saharan ti-

toimintakeskusta ja näin tukeneet

lanteeseen. Marokko on miehittänyt

Palestiinan kansalaisyhteiskuntaa.

laittomasti suurinta osaa Länsi-Sa-

Hanke nuorten parissa päättyy, mut-

harasta jo vuodesta 1975. Länsi-Saha-

ta toista ollaan jo aloittamassa.

ran sahrawit ovat odottaneet kymmeniä

vuosia

kansanäänestystä

itsemääräämisoikeudesta,

Odotan näkeväni Palestiinalaisalueilla myös toivon pilkahduksia.

mutta

Aiemmin riitaisten palestiinalais-

äänestystä ei ole järjestetty vaikut-

järjestöjen Hamasin ja Fatahin teke-

tavan kansainvälisen paineen puut-

mä yhteistyösopimus uusien vaalien

tuessa. Valtaosa sahraweista asuu

järjestämisestä ja Palestiinalaisalu-

edelleen pakolaisleireillä Algeriassa

eiden hallinnoimisesta on virittänyt

ja elää kädestä suuhun.

toivoa, kuten myös Barack Obaman

Kun kysyin haastateltavilta, mik-

painostus Israelia kohtaan rauhan-

si Länsi-Saharasta ei tiedetä paljoa,

neuvottelujen aloittamisen puolesta.

vastaus oli kaikilla sama: verta ei ole vuodatettu tarpeeksi. Meidän tehtävämme on myös

Vuosi sitten Israel teki verisen iskun Gazaan matkalla olleeseen avustuslaivastoon, ja iskussa kuoli usei-

muistuttaa talouspoliittisista kyt-

ta kansalaisjärjestöaktiiveja. Uusi

köksistä sotien taustalla. Rio de Ja-

avustuslaivue lähtee kohti Gazaa tä-

neiron kaupunkisodan taustalla on

nä kesänä ja mukana on myös vasem-

kamppailu siitä, kuka lopulta saa

mistolaisia europarlamentaarikkoja.

hallinnoida muun muassa tietolii-

Solidaarisuustyötä pitää tehdä

kennettä ja sähkönjakelua. Suomi

myös täällä Suomessa. On aika pai-

taas käy asekauppaa epädemokraat-

nostaa pian syntyvää uutta hallitus-

tisten maiden kanssa, joissa ihmis-

ta ottamaan vastaan Pohjois-Afri-

oikeusrikkomukset ovat arkipäivää.

kasta pommitusten alta pakenevia

Kauppakumppanin valinta kertoo

ihmisiä sekä lopettamaan epäeetti-

siitä, millaisen toiminnan Suomi

nen asekauppa ja vaatia maatamme

hiljaisesti hyväksyy.

tunnustamaan Länsi-Saharan valtio

Länsi-Saharan rikkaudet – kaikes-

ensimmäisenä Euroopan maana.

sa maataloudessa tarvittava fosfaatti sekä rannikon kalakannat – ovat Euroopan komission siunaamana kansainvälisten suuryritysten riiston

ELIISA ALATALO PÄÄTOIMITTAJA eliisa@vasemmistonuoret.fi

s . 10

ALKUPALAT

04 06 07 08 10 12

Ruotsin vasemmistonuoret jalkautuvat nuorten pariin. Valaanpyynti vaikeutuu yhä entisestään. Vierailevassa sarjakuvassa käydään tyynysotaa. Vasemmiston nuoriso vahvistaa asemiaan Saksassa. Li Andersson Vasemmisto­ nuorten puheenjohtajaksi. Kroonisesti väsynyt kirjoitti ensimmäisen vammaiskirjan.


PILLIT PUSSEISTA!

s . 17

s . 16

s . 38

TEEMA

LOPUKSI

17 20 22 24 26 28

32 36 38 39 40 43

Länsi-Sahara – siirtomaavalta jatkuu yhä. Valko-Venäjän presidentti sotii kansalaisia vastaan. Tuhansia kuollut Rio de Janeiron mafiasodissa. Afganistanin sota on levinnyt Pakistaniin. Suomalaisetkin aseet tappavat maailmalla. Mistä sota alkaa ja konflikti päättyy?

Taide ja kulttuuri ovat aina heijastelleet maailmanmenoa ja ottaneet kantaa milloin enemmän, milloin vähemmän tietoisesti. Parhaimmillaan taide herättelee myös vähemmän poliittisesti valveutunutta porukkaa ajattelemaan ja tuntemaan. Pekka Leviäkangas käsittelee s. 37 kantaaottavaa musiikkia soulin, jazzin ja funkyn genreistä. Jo 1930-luvulla Billie Holiday ilmaisi rasisminvastaisuuttaan kappaleellaan Strange Fruit. Arvio Iida Rauman Katoamisten kirjasta s. 39 nostaa esille useita esikoisteoksessa käsiteltyjä yhteiskunnallisiakin aiheita, jotka puhuttelevat lukijaa. Yleisöönsä vaikuttanee myös palestiinalaistoimittajan elämään perustuva elokuva Miral, vaikka lankeaakin Mikko Pihkaluoman arvion, s. 40, mukaan jättämään tärkeät aiheet ja hyvät ainekset vain romanttisen draaman sivujuonteiksi. Nyt meillä kaikilla on hyvä mahdollisuus päästä vaikuttamaan kulttuurin keinoin. Vasemmistonuorten liittokokouksessa julistettiin avatuksi uusi yhteiskunnallinen musiikkikilpailu Vastarintaa ja riitasointuja, s. 43. Siispä pillit pois pussista ja biisintekoon!

kansi: anette karlsen, norjalainen valokuvaaja

02

vasemmistolainen mielipide- ja kulttuurilehti 25. vuosikerta • irtonumero 4 € • teema: vaietut sodat

Mullasta kurkistaa hilpeyttä aiheuttava lakki. Millainen on arabivasemmiston tulevaisuus? kirja: Sirpa Kähkönen kirjoitti sotavangeista. kirja: Katomisten kirja, Iida Rauma. elokuva: Kasvutarina Palestiinasta.

Kannessa on sahrawi-lasten paraati Algerian pakolaileirillä Sahrawi-

Vasemmistonuoret: Tee musiikkia vastarinnasta!

ksenia peltovuori on vastavalmistunut yhteisöpedagogi ja päätoimittajan Vasemmistoon tuonut toveri. Ksenia oikoluki tämän numeron kulttuurijuttuja.

valtion vuosipäivän juhlassa. Libero tuki kansalaisjärjestö Western Sahara Resource Watchin työtä ostamalla heiltä Länsi-Sahara -artikkelin valokuvat.


fieldtripp

rasismi on ruotsille kohtalon­kysymys

VINKIT

teksti maria palo kuva ung vänster

järjestö: kansainvälinen solidaarisuustyö ry

Stefan Lindborgin mukaan taistelu rasismia ja oikeistovoimia vastaan on alkanut. »Tärkeää on avata dialogi ruotsalaisten ja ulkomaalaistaustaisten nuorten välillä.»

vasemmistonuorten Ung

nuorten keskuudessa, mutta kanna-

Vänsterin kesä kuluu tapaamalla nuo-

tus on kuin veteen piirretty viiva. Nuo-

ria kesätyöpaikoilla, festareilla ja kesä-

ria voi naruttaa jonkin aikaa, mutta ei

leireillä.

kauan.

RU OT S I N

»Suurin haaste on pysäyttää rasis-

»Meidän sukupolvemme on saanut

mi ja antaa oikeistolle kunnon matsi.

tarpeekseen. On korkea aika ottaa ta-

Vasemmisto elää vaikeita aikoja, oi-

kaisin se, mikä meille kuuluu. Halu-

keisto on vahva, luokkaerot kasvavat

amme kunnon työpaikat ja kunnon

ja solidaarisesta ajattelusta ei ole kuin

koulutuksen. Nuoret ovat saaneet teh-

rippeet jäljellä. Suunnan on käännyt-

dä projektitöitä, jos ovat saaneet töitä

tävä», sanoo Ung Vänsterin puheen-

lainkaan ja työnantajat ovat saaneet

johtaja Stefan Lindborg.

sanella ehdot. Nuoret pystyvät muut-

Varastoilla ja leipomossa työsken-

tamaan suunnan, jos on tarpeeksi ha-

nellyt Lindborg tuntee työelämän vai-

lua ja joukkovoimaa», Lindborg linjaa.

keudet.

Pohjustustyö kesän kampanjointi

»On kuin olisi heikoilla jäillä, ja tun-

varten tehtiin jo talvella ja keväällä.

ne on vahvimmillaan ulkomaalaistai-

Eri kansankorkeakouluilla järjestet-

silla nuorilla. He saavat kerta toisen-

tiin viikon mittaisia aktivistikursseja.

sa jälkeen kokea, että pelkästään nimi

»Kurssit ovat olleet yksi meidän tär-

voi olla esteenä työpaikan saamiselle.

keimmistä toimintamuodoista. Nii-

Nuorten ja ennen kaikkea ulkomaa-

den avulla olemme saaneet joukoom-

laistaustaisten nuorten mahdollisuuk-

me tulisieluisia aktivisteja. Olemme

sia työmarkkinoilla on vahvistettava».

tavoittaneet ihmisiä, joilla on erilai-

Puheenjohtajan mukaan taistelu ra-

set kulttuuritaustat, kokemukset ja

sismia vastaan on kohtalonkysymys.

monet hallitsevat eri kieliä. Yhteinen

Ruotsin yhteiskunta on koventunut,

kieli on monesti todellinen oven avaa-

ja vaikka rasismia on ollut aina, ei sitä

ja. Kurssien avulla ruotsalaiset ja ul-

ole koskaan niin avoimesti ja suures-

komaalaistaustaiset nuoret uskaltavat

sa mittakaavassa kuin nyt. Ratkaisu-

tutustua toisiinsa – puhua ennakko-

na hän näkee suoran kanssakäymisen

luuloistaan puolin ja toisin. Meistä on

nuorten kanssa – ei luennoimalla asi-

kasvamassa järjestö, joka on pe-

oista vaan keskustelemalla.

rin pohjin tasa-arvoinen ilman luok-

Oikeistopopulistinen Ruotsidemokraatit ovat kasvattavat kannatustaan

04 LIBERO

ka – tai sukupuoliajattelua», Lindborg kehuu.

Kansainvälinen Solidaarisuustyö ry on Vasemmistoliiton, Vasemmistonuorten ja SDPL:n yhteinen kansainvälisen solidaarisuustyön järjestö. Järjestö on viettänyt hieman hiljaiseloa viime vuodet, mutta nyt uutta toimintaa on virinnyt. Järjestö hakee suuntaa Liberon ilmestymisen aikoihin järjestettävässä seminaarissa, jossa puhutaan muun muassa siitä, miten vasemmistolainen solidaarisuustyö eroaa muusta kehitysyhteistyöstä tai hyväntekeväisyydestä, mitä Maailman Sosiaalifoorumit voivat Kv-Solidille opettaa tai tarjota ja mitä järjestö jatkossa puuhaa. KV-solidin puheenjohtajana toimii Vasemmistoliiton puoluehallituksen jäsen Saila Ruuth. Puheenjohtaja toivoo KV-Solidin olevan Vasemmistoon tulleille uusille jäsenille mielekäs tapa toimia. »Varsinkin nyt, kun Vasemmistoliittoon tulvii uusia jäseniä, on erinomaisen tärkeää käynnistää kansainvälistäkin toimintaa. Nekin, jotka eivät seminaariin pääse, voivat ottaa minuun yhteyttä ja liittyä vaikka sähköpostilistalle», puheenjohtaja kannustaa. ea

dokumentti: taistelu turusta ohjaus jouko aaltonen. käsikirjoitus: jouko aaltonen, rauno lahtinen, olli vesala Turun kaupunkikuvan modernisointi aloitti 1950-luvulla vanhojen talojen armottoman hävittämisen uusien tieltä. Poliitikkojen ja liike-elämän kähminnällä viralliset päätöksentekokanavat kierrettiin, museoviranomaiset ohitettiin ja satoja vuosia vanhoja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia tuhottiin ja tuhotaan edelleen. Jouko Aaltosen dokumentissa kuullaan poliitikkoja, arkkitehtejä ja kansalaisaktiiveja eri vuosikymmeniltä. Läheltä seurataan myös Turun nykyistä talonvaltausliikettä, joka kamppailee aktiivisesti kaupungissa edelleen jatkuvaa tuhovimmaa vastaan ja autonomista kulttuurikeskusta tavoitellen. Taistelu Turusta on arvokas puheenvuoro vanhan rakennustaiteen, kansalaisaktiivisuuden ja vapaan kaupunkitilan puolesta muullekin Suomelle. Dokumenttia voi ostaa järjestö- tai kotikäyttöön suoraan tuotantoyhtiöstä. ek


yhden sanan runoja ajankohtaisista aiheista Tero Hannula

festari: faces-etno­ festivaal, raasepori

silmänkääntötemppu: euroopan vakausmekanismi

Metsän keskelle Pohjan kirkonkylään muuttanut Faces-etnofestivaali iloitsee erilaisuudesta tunnuksella Viva la difference 29.–31.7. Teatteria, tanssia, runoja ja musiikkia tarjoavassa monikulttuurisuuden juhlassa esiintyvät esimerkiksi tuore turkulainen progeyhtye Kirahvi nimeltä Tuike, reggaeveteraanit telluksen vastakkaisilta laidoilta, tammisaarelainen Jukka Poika ja chileläinen Quique Neira. Stoner metal -genrestä on yllätykseksi poimittu mukaan Blake. Myös Afrikan mantereen kulttuuri on menossa jälleen vahvasti mukana – ja nähdääpä metsän siimeksessä katukulttuuriakin, kuten graffitteja ja streetdancea! Liput pe-su 65 €/60 €. ea

Euroopan vakausmekanismi (EVM), eli Portugali ja Kreikka -pakettien pysyvä versio, on härskeimpiä koskaan nähtyjä pankkiryöstöjä. EVM:n perustamisen myötä pankit ryöstävät Euroopan valtioita yhteensä 700 miljardin edestä verhoten sen vakauden ylläpitämiseksi. Suomen osallistuminen EVM:n on hallitusneuvottelujen kuumin kysymys, ja kaikesta oikeudellisesta vastuusta karkaava vakausmekanismi olisi kaadettava hinnalla millä hyvänsä. Älä luule, ota selvää! Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle luonnoksesta Euroopan vakausmekanismin perustamista koskevaksi valtiosopimukseksi: www.eduskunta.fi. Lue myös Antti Ronkaisen tiivistelmä EVK:n sisällöstä: anttironkainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi. dk

www.faces.fi

Kansan Uutiset 6.6.2011

sankarikko avainsanat: can’t, live, with, them, can’t, shoo... no, wait.

Demari 10.6.2011

26.–28.8. timpurinranta, lohja Takeltelevatko kokouskäytännöt? Näyttäytyykö järjestötoiminta sinulle vain kokouksissa istumisena? Tajuatko taseen päälle? Vasemmistonuoret perehdyttää aktiivijäseniään elokuussa perin juurin poliittisen toiminnan järjestämiseen piirin, paikallisosaston tai toimintaryhmän kautta. »Kurssin tavoitteena on, että ihmiset tuntisivat järjestöbyrokratian eivätkä hajoilisi sen ikeen alla. Talouden ja hallinnon tunteminen vahvistaa jäsentendemokratian rakentamisesta ja kehittämistä», järjestö- ja koulutussihteeri Aydin Saiyar täsmentää. »Minulta voi myös kysyä lisätietoa kurssista. Se on avoin kaikille Vasemmistonuorten jäsenille.» ea

netti: terho-forum

»Katainen haluaa sixpack-hallituksen viikossa.»

stubbdominem avainsanat: kesäkuntoon viikossa, ulkoiluministeri

Soini: »Ei tunnu Hyvältä». Kansan Uutiset 10.6.2011

kurssi: sinun täytyy astua johtoon

Kiviniemi myöntyy hallitukseen: »Näyttää olevan äärimmäisen vaikeaa ilman keskustaa».

nyyhtky

avainsanat: empatia, hallitusEUvottelut

www.terhoforum.fi Vaalituloksesta tulistuneet punavihreät ja sitoutumattomat voimat perustivat huhtikuun lopulla uuden yhteiskunnallisen foorumin, jossa sloganin mukaan »parannetaan maailmaa». Terhon voisi nähdä ikään kuin vastafoorumina halla-aholaiselle Homma-foorumille. Foorumin keskustelut ovat näkyvillä kaikille, mutta kirjoittamaan pääsee vain rekisteröitymällä. www.terhoforum.fi. ea

Keskustan vaalimenestys

Hallitus­ neuvottelut

Wille Rydmanin vaate

takanytky

hyshystky

neekerytky 05 LIBERO


PAREMPIA UUTISIA kirjailija otti työpaikan vastaan vankilan uhalla Liberon poimimia helmiä uutisvirrasta

Adam Lau/Sea Shepherd Conservation Society

Japanin valaanpyyntialus yritti estää Sea Shepherdin toimintaa muun muassa vesitykein 2009.

Valaanpyynnille tilapäinen stoppi teksti riia colliander

Japanin valaanpyyntikausi 2010–2011 päättyi helmikuussa ennenaikaisesti vastustustoimien vuoksi. Maa veti valaanpyyntilaivastonsa takaisin satamiin useiden ympäristönsuojelujärjestö The Sea Shepherd Conservationin alusten kanssa tapahtuneiden kohtaamisten jälkeen. Japani on ilmoittanut lopettaneensa pyynnin »toistaiseksi». Hallituksessa pyyntiä vastustavat edustajat ovat ilmaisseet toiveikkuutensa sen suhteen, että tapahtumat johtaisivat pysyvään lopettamiseen. Pyynnistä vastaavan yhtiön johtava virkamies Tatsuya Nakaoku ilmoitti päätöksen syntyneen laivaston emolaiva Nisshin Marun päädyttyä Sea Shepherdin ykköskohteeksi. »Niissä olosuhteissa pyyntiä oli mahdoton jatkaa.» »Tavoitimme laivat ennen kuin ne aloittivat pyyntinsä. Siispä toivoimme, että pystyisimme estämään pyynnin tyystin», järjestön Paul Watson kommentoi. Osapuolet syyttävät toisiaan kahakoinnista: Sea Shepherd hankaloitti pyyntiä muun muassa laservaloin ja äänihäirinnällä, valaanpyyntialus taas ampumalla aktivisteja vesitykein. Alusten oli määrä pyytää noin 850 lahtivalasta kauden aikana. Normaalisti pyyntikausi loppuu maaliskuussa. Kansainvälinen valaanpyyntikomissio IWC myöntää Japanille vuosittaisen pyyntikiintiön tieteellisiin tarkoituksiin. Tutkimuksista ylijäävä liha kuitenkin myydään kuluttajille. Käytäntöä on kritisoitu voimakkaasti ja kaupallista myyntiä pidetty pyynnin todellisena syynä.

teksti & kuva ate tervonen Tero

tarkkaan muotoilema lausunto. Nyt

Hannula keskeytti siviilipalveluksen-

vapautus tuli yleislääkärien määrää-

sa Jyväskylän yliopiston kielikeskuk-

mien sairaslomien perusteella.

JY VÄ S K Y L Ä L Ä I N E N

kirjailija

sessa saatuaan työtarjouksen, josta ei halunnut kieltäytyä. Liberoon runoja kirjoittavaa Hannulaa uhkasi kahden kuukauden vanke-

kuskin varmasti halusi päästä jo eroon jutusta», 30-vuotias Hannula arvelee.

ustuomio totaalikieltäytymisestä. Oi-

Vankilaan joutuminenkaan ei olisi

keuden istunto pidettiin huhtikuussa

työtä haitannut. Kahden kuukauden

Porvoossa.

tuomion olisi hyvin ehtinyt istua kesä-

Hannulan aseistakieltäytymistaival alkoi armeijassa, jonka hän keskeytti yhdeksän päivän jälkeen.

loman aikana. »Teoriassa myös valvottu kotiaresti olisi ollut mahdollinen, koska tuomio

»Kun vänrikki esitteli meille perus-

olisi ollut alle kuusi kuukautta. Siitä

varustukseen kuuluvaa kenttälapiota

ei kuitenkaan ole ennakkotapauksia,

ja sanoi, että sillä on hyvä tappaa, tote-

koska laki on ollut voimassa vasta hel-

sin, etten halua tätä», Hannula kertoo.

mikuun alusta», Hannula kertoo.

Hannula haki lykkäystä ja päätyi lo-

Syyttäjä ei kuitenkaan luopunut

pulta suorittamaan siviilipalvelusta.

syytteestä, ja Hannula joutui matkus-

Tämäkin palvelus jäi kuitenkin kesken

tamaan oikeudenkäyntiin Porvooseen.

elokuussa 2010.

Siviilipalveluskeskuksen

Siviilipalveluksen keskeyttäminen ideologista syistä oli käynyt Hannu-

ratkaisun

mukaisesti oikeus vapautti Hannulan rauhan ajaksi palveluksesta.

lan mielessä aiemminkin, mutta kes-

»Oikeudenkäynti kesti kaikkiaan

keytykseen johti lopulta hänelle tar-

viisitoista minuuttia. Suurin osa ajas-

jottu kirjoittajalinjan opettajanpaikka

ta meni siihen, että tuomari ja syyttä-

Etelä-Pohjanmaan Opistolla. Kulttuu-

jä keskustelivat oikeusavustajani palk-

rialalta valmistuneelle kirjailijalle työ-

kiosta.» ­

tarjous oli ainutkertainen mahdollisuus, josta Hannula ei edes vankilan uhalla halunnut kieltäytyä. »Suhtauduin aluksi huvittuneesti siihen, että voin joutua työn vuoksi vankilaan. Oikeudenkäynnin lähestyessä ajatus vankilaan joutumisesta alkoi kuitenkin ahdistaa todella paljon.» Hannula haki takaisin siviilipalvelukseen, mutta jäi oikeuslaitoksen ja siviilipalvelukeskuksen väliseen byrokratialoukkuun. Siviilipalveluskeskus ei suostunut käsittelemään hakemusta oikeusprosessin ollessa kesken, eikä käräjäoikeus ratkaissut asiaa, koska siviilipalveluskeskus ei suostunut tekemään päätöstä. Masennuksesta kärsinyt kirjailija päätyi lopulta hakemaan vapautusta terveydellisten syiden perusteella. Hän lähetti siviilipalveluskeskukselle yleislääkärien kirjoittamat sairaskertomukset, joiden pohjalta keskus yllättäen vapautti Hannulan palveluksesta. Hannula ja Aseistakieltäytyjäliiton hänelle välittämä juristi eivät osanneet odottaa vapautusta eivätkä tiedä vastaavia tapauksia. Yleensä vapautukseen vaaditaan erikoislääkärin

06 LIBERO

»Ehkä ratkaisuun vaikutti myös ikäni ja prosessin pitkä kesto. Sivarikes-


07 LIBERO

hannele richter

lissu sjöholm

joonas lehtimäki


AJANKOHTAISTA POLITIIKASSA

die linke kamppailee kannatuksesta posti mustamaalaamaan toimintaamme ainoastaan vetoamalla historiaan», Draeger toteaa.

SOZIALTICKET LISÄÄ HYVINVOINTIA Viime vuonna Die Linke nousi ensimmäistä kertaa Nordrhein-Westfalenin valtiopäiville. Draegerin mukaan tämä merkitsee, että jopa konservatiivien on hyväksyttävä, että sosialistinen politiikka ei ole ainoastaan pienen marginaalin toimintaa. Luoteis-Saksassa sijaitsevan yliopistokaupungin Münsterin paikallisosaston puheenjohtaja Richard Dietrich on samaa mieltä Draegerin kanssa. Richard on 20-vuotias historian ja filosofian opiskelija, joka on pyrkinyt tuomaan sosialistista politiikkaa muuten kovin poliittisesti uneliaaseen yliopistokaupunkiin. Kaupunkiin perustettiin kaksi vuotta sitten Solidin paikallisosasto, joka on sittemmin pyrkinyt tuomaan perikonservatiiviseen kau-

SAKSAN VASEMMISTOLAINEN NUORISOJÄRJESTÖ SOLID JOUTUU TOIMIMAAN YLEISTYKSIÄ JA ENNAKKOLUULOJA VASTAAN. SOLID-AKTIVISTIN HANNES DRAEGERIN MUKAAN VASEMMISTOLAISEN NUORISOJÄRJESTÖN ON SAKSASSA PYSTYTTÄVÄ KAMPPAILEMAAN MENNEISYYDEN AAVEITA VASTAAN, MUTTA SAMALLA LUOMAAN USKOTTAVAA JA NUOREKASTA SOSIALISTISTA POLITIIKKAA.

punkiin uusia vaihtoehtoja. »Olemme saavuttaneet kaupunginhallituksessa muutaman paikan, joiden avulla olemme saaneet läpi muun muassa Sozialticket-palvelun», Dietrich kertoo. Sozialticketin avulla pientuloiset perheet saavat ilmaiseksi käyttää kulttuuripalveluja, kuten esimerkiksi lasten elokuvateatteria tai liikuntakes-

teksti jaakko tuominen

kuksia. S AKS ASS A O N meneillään erityisen

Wüttenbergissä ja Rheinland-Pfla-

tärkeä vaalivuosi. Seitsemässä osaval-

zissa, Die Linke sai ainoastaan noin 3

tiossa käydään vuoden 2011 aikana val-

prosentin kannatuksen.

tiopäivävaalit.

Saksan vasemmiston ristiriitainen

Solid-aktivistit järjestivät säästöpaketti-tempauksen Münsterin yliopistolla. Richard Dietrich mainostaa järjestöään selässään (oikealla).

»Münsterin kaltaisessa vanhoillisessa kaupungissa joudumme tekemään valtavasti työtä, jotta saamme ääntämme mitenkään kuuluviin. Toisaal-

Vasemmistopuolue Die Linken ti-

tilanne heijastuu myös nuorisojärjestö­

lanne on hyvin vaikea ja ristiriitai-

Solidin toimintaan. Väestörikkaim-

nen. Poliittinen jakolinja entisen Itä-

massa

ja Länsi-Saksan välillä näkyy yhä. Die

Westfalenissa,

Linken kannatus on itäisissä osavalti-

politiikan tekeminen nuorten kes-

oissa 22 prosenttia, kun taas läntisis-

kuudessa on Solid-NRW:n hallituksen

PUOLUEOHJELMAA VAILLA

sä osavaltioissa ainoastaan seitsemän

puheenjohtajan Hannes Draegerin

Die Linken mahdollisuus kasvattaa

prosenttia.

osavaltiossa,

Nordrhein-

vasemmistolaisen

ta kaupungissa on 45 000 opiskelijaa, joten meillä on täällä todella suuri potentiaali vasemmistolaiselle liikkeelle», Dietrich sanoo.

mukaan erittäin vaikeaa, sillä konser-

suosiotaan Saksassa on hyvä. Linke on

Maaliskuun aikana Sachsen-Anhal-

vatiivit vertaavat usein vasemmisto-

alkanut saavuttaa kannatusta myös

tissa pidetyissä vaaleissa Die Linke

laisia aktivisteja stalinisteihin, jotka

läntisissä osavaltioissa. Mielenkiin-

nousi toiseksi suurimmaksi puolueek-

haikailevat DDR:n perään. Ennakko-

toista Die Linken tilanteessa on, että

si lähes 24 prosentin kannatuksella,

luulojen viljely vasemmistoa vastaan

se on yksi uusimmista puolueista Sak-

kun puolestaan samaan aikaan kah-

on erittäin yleistä.

san poliittisella kartalla. Puolue perus-

dessa läntisessä osavaltiossa, Baden08 LIBERO

»Poliittiset vastustajat pystyvät hel-

tettiin 2007, kun siihen yhdistettiin


NUOREKKAAN JA PIRTEÄN NUORISOJÄRJESTÖ SOLIDIN AVULLA DIE LINKE PYSTYY OSOIT­ TAMAAN POLIITTISILLE VASTUSTAJILLEEN, ETTÄ SAKSAN VASEMMISTOSSA ON PALJON MUUTAKIN, KUIN VANHOJA KOMMUNISTEJA.

sosialisti-puolue PDS sekä WASG – työväenpuolue. Die Linken organisaation rakentaminen on kuitenkin yhä kesken: puolueella ei ole vielä edes puolueohjelmaa. Jäseniä on 73 000.

linksjugend, [`solid]: itsenäinen vasemmistolainen nuorisojärjestö, jolla on 1 400 aktiivista ja 10 000 passiivista jäsentä. Keskeiset arvot ovat sosialismi, antifasismi, feminismi ja ruohonjuuritason demokratia.

helpotusta ecuadorin härille teksti raisa musakka

EC UA D O R O N kieltämässä eläinten

avat traditioon. Härkää verrataan jo-

tappamisen näytöksissä. Asiasta jär-

pa taiteilijaan, jolla on oikeus esiintyä

jestettiin kansanäänestys toukokuus-

näytöksissä. De Sánchez pitää argu-

sa, ja kiellon kannattajat muodostivat

menttia kestämättömänä.

selvän enemmistön.

»Kulttuurin nimissä puolustetaan

Maassa annettiin vuoden 2008 pe-

niin monenlaisia asioita, joilla ei ole

rustuslaissa luonnolle, Pacha Mamal-

moraalista pohjaa. Muinaisissa kult-

le, oikeuksia. Perustuslakiuudistusta

tuureissamme on uhrattu lapsia ja

pidettiin ympäristönäkökulmasta his-

käytetty orjatyövoimaa, jota ei nyky-

toriallisena. Toukokuinen kansanää-

ään millään voitaisi hyväksyä. Härkä-

nestys on jatkumoa samalle poliittisel-

taistelut ovat raakaa väkivaltaa, jon-

mutta uskon, että alueella, jossa

le prosessille, tähdäten perustuslain

ka en halua olevan osa ecuadorilaista

asuu 16 miljoonaa ihmistä, joista

pykälien konkreettisempaan toteutta-

kulttuuria. Ennen näytöksiä härän sil-

neljäsosa on maahanmuuttajataus-

miseen.

miin muun muassa hierotaan vaselii-

Hannes Dreagerkin uskoo, että Die Linke tulee menestymään vielä myös läntisessä Saksassa. »Monet arvioivat puolueelle maksimissaan kymmenen prosentin kannatusta,

taisia, on meillä todella suuret

»Kielto on oikeansuuntainen», kom-

nia ja sille annetaan sähköiskuja, jot-

mahdollisuudet menestyä. NRW on

mentoi eläinsuojeluyhdistys Protec-

ta saadaan aikaan toivottu vauhkous.»

varakas talousalue, mutta konser-

ción Animal Ecuadorin (PAE) puheen-

vatiivinen politiikka ajaa heikom-

johtaja Lorena de Sánchez. Hän olisi

rista tulee ensimmäisiä häräntapot

man väestönosan todella ahtaalle.»

toivonut lain kieltävän myös härkien

kieltäviä maita, joissa niin kutsuttu

käytön näytöksissä ja kyläjuhlissa.

taurinoperinne elää. Viime vuoden lo-

Lakiuudistuksen

myötä

Ecuado-

NUORET PUOLUEEN AIVOPUOLISKONA

»Nyt vain härän tappaminen on

kakuussa Nicaraguassa hyväksyttiin

kiellettyä. Lisäksi alun perin piti kiel-

eläinten hyvinvointia käsittelevä la-

Tämän vuoden valtiopäivävaalit

tää myös kukkotappelut, mutta kos-

ki, joka kieltää härkien tappamisen

Saksassa näyttävät, voiko vasem-

ka niissä kukon kuolema ei ole itse-

ja haavoittamisen näytöksissä. Ete-

mistolainen politiikka rakentua

tarkoitus, jäävät ne lakiuudistuksen

lä-Amerikan edellisestä kiellosta on jo

uudelleen Keski-Euroopassa. Die

ulkopuolelle. Tämä on kuitenkin en-

runsaasti aikaa: se tehtiin Uruguays-

Linken tilanne on mielenkiintoi-

simmäinen askel, joka aloitta kulttuu-

sa vuonna 1912. Tämän lisäksi on teh-

nen, sillä puolue on organisaatiol-

risen muutoksen ecuadorilaisten suh-

ty alueellisia kieltoja. Esimerkiksi Es-

taan uusi, mutta samalla se joutuu

tautumisessa eläinten oikeuksiin».

panjassa Katalonian parlamentti kielsi

kantamaan historian tuomaa taak-

Härkätaistelujen puolustajat veto-

härkätaistelut viime heinäkuussa.

kaa mukanaan. Nuorekkaan ja pirjuan josé aguilar

teän nuorisojärjestö Solidin avulla Die Linke pystyy osoittamaan poliittisille vastustajilleen, että Saksan vasemmistossa on paljon muutakin, kuin vanhoja kommunisteja. Hannes Draegerin mukaan riippumaton Solid ei ole ainoastaan puolueen työkalu, vaan Die Linken toinen aivopuolisko. Vaaleissa selviää myös, onnistuuko Saksan vasemmisto vakiinnuttamaan kannatuksensa myös läntisissä osavaltioissa. Porvaririntaman Schwarz-gelbe -koalitio osoittaa murtumisen merkkejä. Haasteena on se, pystyykö Saksan vasemmisto hyödyntämään poliittisen muutoksen luomalla uutta sosialistista politiikkaa menettämättä vahvoja tukialueitaan itäisessä Saksassa.

Graffitin teksti :»Älä tapa minua, äänestä kyllä (härkätaistelukiellolle)». 09 LIBERO


johdossa AJANKOHTAISTA POLITIIKASSA

teksti milja rämö

VASEMMISTONUORTEN UUSI PUHEENJOHTAJA LI ANDERSSON, 24, HALUAA HAASTAA ITSEÄÄN JA MUITA AJATTELEMAAN ASIOITA ERI NÄKÖKULMISTA.

10 LIBERO


»RIITTÄVÄ PERUSTULO HELPOTTAA TYÖNTEON JA OPISKELUN VÄLILLÄ VAIHTAMISTA, KANNUSTAA YRITTÄMÄÄN JA TEKEMÄÄN VAPAAEHTOISTYÖTÄ, MAHDOLLISTAA KIELTÄYTYMISEN HUONOISTA TYÖEHDOISTA JA VAPAUTTAA POMPOTTAVASTA JA JÄYKÄSTÄ SOSIAALITURVAJÄRJESTELMÄSTÄ.»

VA S E M M I STO N U O RT E N

uuden

pu-

heenjohtajan Li Anderssonin ensim-

tekee uusia poliittisia avauksia jatku-

pelisääntöihin ja sosiaaliturvajärjes-

vasti.

telmän epäkohtiin sekä vahvistetaan

mäisen työviikon aloittaa väittely Ko-

»Muissa nuorisojärjestöissä tehdään

koomusnuorten puheenjohtaja Wil-

enemmänkin keskitien politiikkaa»,

le Rydmanin kanssa ruotsinkielisessä

puheenjohtaja toteaa.

radiossa.

etenkin nuorten asemaa työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa. »Riittävä perustulo helpottaa työnteon ja opiskelun välillä vaihtamista,

YMPÄRISTÖTEEMAT KÄRJESSÄ

kannustaa yrittämään ja tekemään

tamaan positiivista erityiskohtelua

Andersson uskoo saavansa aikaisek-

vapaaehtoistyötä, mahdollistaa kiel-

tuoreessa kannanotossaan, heidän

si yhteiskunnallista muutosta nimen-

täytymisen huonoista työehdoista ja

mukaansa kenellekään ei pidä antaa

omaan vasemmistossa.

vapauttaa pompottavasta ja jäykästä

Kokoomusnuoret nousivat vastus-

yhteiskunnassa erityisoikeuksia.

»Mielenkiintoista vasemmistossa

sosiaaliturvajärjestelmästä», Anders-

»Toin esille, että positiivisella eri-

on muun muassa ajatus ihmisen va-

tyiskohtelulla pyritään nimenomaan

paudesta elämän eri osa-alueilla. Suu-

Vasemmistonuoret vastustaa julkis-

turvaamaan kaikkien ihmisten tasa-

rin syy miksi just vasemmisto on mun

ten tilojen kiihtyvää kaupallistamista,

vertaiset oikeudet ja se on tapa edistää

juttu, on oikeudenmukaisuus. Sosiaa-

kontrolloimista ja valvontaa.

yhteiskunnallisesti alaedustettujen

lisen oikeudenmukaisuuden lisäksi tä-

»Julkisen tilan vapaa käyttö on yh-

ryhmien asemaa esimerkiksi työelä-

hän liittyy myös ympäristö ja eläinoi-

teiskunnallisesti tärkeä aihe etenkin

mässä tai eri koulutusaloilla», Anders-

keudet. Mun mielestä vasemmisto on

nuorille. Vasemmistonuoret vaatii ti-

son sanoo.

ainut poliittinen järjestö, joka yhdis-

laa epäkaupalliselle toiminnalle käyt-

tää nää uskottavasti».

täjien omilla ehdoilla», puheenjohta-

Gradua vaille valmis kansainvälis-

son selittää.

tä oikeutta ja venäjän kieltä opiske-

Vasemmistolle ilmasto-oikeuden-

leva Andersson on tehnyt paljon poli-

mukaisuus tarkoittaa Anderssonin

ja linjaa.

tiikkaa opiskelun ja töiden ohella niin

mukaan yhteiskunnan rakentamista

KOTIPUOLEN ASIAT SEURANNASSA

opiskelijajärjestöissä kuin kotikun-

luonnon kantokyvyn rajoissa niin Suo-

Andersson kertoo nettisivuillaan yrit-

nassaan Turussa. Andersson pitää jär-

messa kuin globaalisti, sosiaalisesti oi-

tävänsä olla ihminen, joka purkaa vää-

jestön johtamiseen liittyvää haastetta

keudenmukaisia päästövähennyksiä,

ryyksien aiheuttaman kiukun ener-

itselleen hienona asiana.

edullisempaa joukko- ja raideliiken-

giana muutoksen aikaansaamiseksi.

»Mahtavaa päästä tekemään poli-

nettä sekä energiatuotannon julkista

Muuten hän ei vihastu helposti.

tiikkaa täyspäiväisesti», varakansan-

hallintaa ja omistusta, luonnon moni-

»Henkilökohtaisesti tietysti suutut-

edustaja ja neljäs varakaupunginval-

muotoisuuden turvaamista ja metsän-

taa asiat vaikkapa minusta itsestäni,

tuutettu toteaa.

suojelun lisäämistä.

jotka eivät pidä paikkaansa. En kui-

AINA JOTAIN UUTTA

UUSISSA JÄSENISSÄ POTENTIAALIA

Puheenjohtajat ovat perinteisesti asu-

Vaalien jälkeen Vasemmistonuoriin

Iltaisin nukkumaan mennessään

neet Helsingissä, jonne Anderssonkin

liittyi paljon uusia jäseniä. Andersso-

hän pohtiikin seuraavan päivän ohjel-

muuttaa pian.

nin mukaan uudet jäsenet aktivoidaan

maa, etenkin jos luvassa on kiireinen

kampanjavetoisella toimintakulttuu-

päivä.

tenkaan ole pitkävihainen», hän poh-

»Mä tykkään Turusta tosi paljon ja mun läheiset on siellä. On myös mukavaa tutustua Helsinkiin uudesta näkökulmasta.»

rilla. »Liittyessään Vasemmistonuoriin tyypit tietävät liittyvänsä poliittiseen

tii.

»Ja tietenkin ihmisiä, joista pidän», hän lisää. Herättyään kahviaddikti miettii

16-vuotiaana Vasemmistonuorissa

nuorisojärjestöön. Uusia jäseniä akti-

kahvia.

aloittanut nainen pitää järjestöä edel-

voisin toteuttamalla kampanjoita ni-

»Mietin, että pakko saada kahvia.

leen uusia ajatuksia synnyttävänä.

menomaan piirien kautta, jotta kaik-

Sit katson Facebookin ja luen lehtiä.

»Vasemmistonuorissa haastetaan

ki jäsenet kokisivat olevansa osa koko

Usein luen uutisia nimenomaan aa-

omia ajattelumalleja ja esimerkik-

järjestöä. Nykyisin monet kampanjat

mulla, jotta pysyn kartalla siitä mi-

si asepalveluksesta ja vapaasta liikku-

ovat olleet keskustoimistovetoisia.»

tä tapahtuu. Haluan pysyä kärryillä

vuudesta löytyy tosi paljon eri näkö-

Uusi hallitus aloittaa Andersso-

myös pienistä asioista. Turussa on yk-

kulmia. Tässä järjestössä toimimiseen

nin johdolla kampanjoinnin perustu-

si ihana paikallislehti. Aion tilata sitä

ei väsy, kun on koko ajan jotain uutta

lon ja julkisten tilojen vapautumisen

myös Helsinkiin.»

ajateltavaa», Andersson sanoo. Hän pi-

puolesta. Perustulokampanjassa vaa-

tää Vasemmistonuoria järjestönä, joka

ditaan muutosta työelämän nykyisiin 11 LIBERO


--------------------------------------------------------------Vasemmistolainen aikakauslehti kuudesti vuodessa ---------------------------------------------------------------

UrivihK oT 2 / 2011

9)

t,

vammais­ kirjallisuuden synty teksti niko peltokangas

MAIJA HAAVISTO ESITTELEE ESIKOISROMAANISSAAN NORMAALIN, KROONISESTI SAIRAAN IHMISEN. SELLAINEN HÄN ON ITSEKIN. ENSIN MAIJA HAAVISTO kirjoitti vammaiset

KULTTU

lle

KULTTUURIVIHKOT

Numero 2 / 2011 Irtonum ero 9,20 € 39. vuosike rta

e-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marx, Foucault, Puškin ja Godard yhdessä kahvilla – kuvitelma? --------------------------------------------------------------Ei vaan ---------------------------------------------------------------

Demok ratia

Susanna Kuparinen Pariisin kommuuni Esko Sepp änen Kenen kultt uuripääka upunki?

raiskata, ellei tämä ole jotenkin ansainnut sitä.»

romaaniensa sivuhenkilöiksi. Nyt julkaistuk-

»Ehkä vielä enemmän kuin sairastamises-

si päätyneessä käsikirjoituksessa hän ei halun-

ta Suomessa syytetään siitä, jos kehtaa mennä

nut enää huijata vaan nostaa vammaisen ylpe-

vaivansa kanssa lääkäriin. ’Mitä sinä nyt siel-

ästi esiin.

lä ramppaat, säästä ne ajat oikeasti sairaille’».

»Tervettä ihmistä ei yleensä kiinnosta vam-

Oma korsi huonosti tunnettujen kroonisten

maisten oikeudet, joten fiktio on melkeinpä ai-

sairauksien hoitokekoon on työn alla. Tuleva

noa tapa tuoda niitä tietoisuuteen», 27-vuotias

tietokirja pyrkii konkretisoimaan, miten kroo-

kirjoittaja perustelee.

nisten sairauksien diagnoosia ja hoitoa Suo-

Marian ilmestyskirjassa (kustantanut Muruja)

messa voitaisiin parantaa.

päähenkilö sairastuu äkillisesti ja joutuu pyö-

Haavistoa ei houkutellut Hollantiin Suomes-

rätuoliin. Lääkärit eivät ole yksimielisiä sairau-

sa kielletty kivunlievitys, mutta sikäläinen

desta tai edes sen olemassaolosta. Sairaudesta

asenneilmasto ja lyhyet lääkärijonot sopivat hä-

johtuva erilaisuus jättää Mariaan ulkopuolisuu-

nelle paremmin.

den tunteen, josta hän kärsii aikuisenakin.

»Hollannissa vammaisuus koetaan luonnolli-

Teemaa korostaakseen Haavisto keksi kirjal-

sempana kuin Suomessa. Esimerkiksi pyörätuo-

leen oman genren, cripficin. Vammaiskirjalli-

lin voi saada lainaan nyrjäytettyään nilkkansa,

suudeksi kääntyvä termi tulee englannin kie-

joten pyörätuolissa istuja ei ole ulkopuolinen

len sanoista crip (raajarikko) ja fiction (fiktio).

tai traaginen ihmiskohtalo.»

Kyse on ennen kaikkea kaunokirjallisuudesta. Skene on varsin pieni, sillä kroonisen sairastamisen asiantuntijatkin kirjoittavat usein aivan muusta kuin omasta tilastaan.

SYYLLISTÄVÄ KULTTUURI Maija Haavisto sairastui itse krooniseen väsymysoireyhtymään 16-vuotiaana. CFS- ja ME-lyhenteillä kutsutun sairauden syitä ei tunneta.

--------------------------------------------------------------Kirjallisuutta, elokuvaa, teatteria, sarjakuvaa... --------------------------------------------------------------Sosialismia, piratismia, estetiikkaa, ekologiaa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kestotilaus vuodeksi vain 39 e, Vasemmistonuorten jäsenille 25 prosentin alennus! --------------------------------------------------------------Mailaa tai soita heti: tilaus@kulttuurivihkot.fi (09) 4114 5369 --------------------------------------------------------------Netissä uutiset, videot, blogit, irtonumerot www.kulttuurivihkot.fi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viime vuonna helsinkiläissyntyinen Haavisto muutti Amsterdamiin. Hän mainitsee kokemukset suomalaisesta terveydenhuollosta ja sosiaaliturvasta yhdeksi muuton syyksi. »Suomen terveydenhuollosta minulla ei ole paljoakaan hyvää sanottavaa.» Hän ehti olla kaksi vuotta sairaseläkkeellä, mutta erikoislääkäreiden lausunnoista huolimatta Kela totesi naisen terveeksi. »Onneksi nykyään pystyn ansaitsemaan jonkinlaisen toimeentulon pääasiassa kirjoillani», kaunokirjallisuuden lisäksi lääketieteellisiä artikkeleita ja käännöstöitä tekevä Haavisto kertoo. Hankala suhtautuminen krooniseen sairauteen ei ole vain järjestelmän vamma. Muutkin ovat epäilleet Haaviston sairauden syiksi esimerkiksi kasvissyöntiä ja laiskuutta. »Suomessa elää vahvana oikeudenmukainen maailma -käsitys. Tunnetuin esimerkki on raiskausten uhrien syyllistäminen – ketään ei voi

HANKALA SUHTAUTUMINEN KROONISEEN SAIRAUTEEN EI OLE VAIN JÄRJESTELMÄN VAMMA. MUUTKIN OVAT EPÄILLEET HAAVISTON SAIRAUDEN SYIKSI ESIMERKIKSI KASVISSYÖNTIÄ JA LAISKUUTTA.MIELIPIDE PUHEENJOHTAJA

päätössanat VAALIEN JÄLKEEN ja puheenjohtajuuskauteni loppuessa lienee syytä kirjoittaa päätössanat liittokokouskaudelle ja vaalikaudelle. Toisaalta hallitusneuvottelut ovat tätä kirjoittaessa niin vaiheessa, että tarkan analyysiin tekeminen on juuri nyt hankalaa. Muutaman huomion kuitenkin teen silläkin riskillä, että asetelma tätä lukiessasi on jo ihan toinen. Katson eteenpäin, en menneisyyteen. Vasemmisto hävisi vaalit, mutta edellisen eduskunnan oppositio voitti perussuomalaisen rynnistyksen takia. Heidän päivittäin vaihtuvat näkemyksensä tulevat vaikeuttamaan politiikan tekoa suuresti seuraavan neljän vuoden aikana. Galluppien mukaan puolue on Hakkaraisen ja Halla-ahon räikeän rasistisista kommenteista huolimatta - tai ehkä juuri niiden ansiosta – noussut suurimmaksi. Vaaleissa perussuomalaiset eivät luvanneet oikein mitään muuta, kuin että »nykymeininki ei jatku». Tässä valossa esimerkiksi Kataisen niukka tiedotusstrategia hallitusneuvotteluista on täydellisen epäonnistunut. Mielikuva »kansan» edustava irti olevasta kabinettipolitiikasta voimistuu, jossa herrat valvovat omaa etuaa. Riippumatta neuvottelujen tuloksista vasemmiston pitää pystyä murtamaan asetelma, jossa kansa-eliitti -vastapari perustuu mieliku-

tyisi ei-liikkeeksi, on tärkeää, että rakennamme poliit-

viin, eikä valta- tuotanto- ja omistussuhteiden analyysiin.

tista kampanjaa myös vaalien välillä. Meidän ei pidä olla

Tämän takia Vasemmistoliittokin olisi voinut tiedottaa

vain vaihtoehto, jota äänestetään protestiksi, vaan liike,

jäsenistölleen ja julkisuuteen tehokkaammin. Hallitus-

johon samaistutaan ja jonka toimintaan osallistutaan.

neuvottelujen aikana julkisuudessa on korostunut meidän

Erityisen oleellista tämä on kuntapolitiikassa, johon mei-

minimiehtomme, jotka puoluevaltuusto asetti – ei se ohjel-

dän on esitettävä omat visiomme kaupunkisuunnittelusta,

ma, joka vaalikentillä sai erittäin positiivisen vastaanoton.

ekologisesta kaupunkirakentamisesta ja palveluiden järjes-

Neuvottelutuloksesta taas on täysin mahdotonta hah-

tämisestä. Myös tässä mielessä liittokokouksen päätökset

mottaa, mitkä Kokoomukselta saatavat myönnytykset olisi-

vaikuttavat antavan tuen.

vat niin suuria, että hallitukseen kannattaisi mennä. Kes-

Toivottavasti Vasemmistonuoret yhdessä muiden toimi-

kustelussa tästä Vasemmistonuoret on avainasemassa ja

joiden kanssa rakentaa protestiliikkeen, joka ensi vuoden

olenkin äärimmäisen iloinen siitä, että liittokokous avasi

kuntavaalivoiton jälkeen haastaa valtiovallan tosissaan.

keskustelun hallitukseen menemisen ehtojen tulkitsemisesta.

DAN KOIVULAAKSO Vasemmistonuorten puheenjohtaja 2009-2011

Kiitos kaikille järjestön jäsenille kuluneesta kahdesta vuodesta. Teidän kanssa on ollut upeaa työskennellä.

Jotta Vasemmisto ei edes vastustaessaan leikkauksia, alv-korotuksia tai indeksien jäädyttämisiä vastaan pää-

kamppailuja lähellä ja kaukana KANSAINVÄLISYYS ON palannut politiikkaan. Euroopas-

teja ja julkisen talouden hoitoa lisääntyy, ja komissiolle an-

sa on puhjennut alijäämä-, investointi- ja velkakriisit, joi-

netaan vastuu kriisimaiden sopeutumisohjelmien tekemi-

hin esitetään ratkaisuna lainapaketteja ja vakautusmeka-

sestä.

nismia. Vasemmiston on määriteltävä, mitä se näiltä sekä Euroopan tulevaisuudelta haluaa.

Eurokriisi edellyttää meiltä entistä vahvempaa kansainvälistä näkökulmaa – kamppailu hyvinvoinnin puolesta

Lainapaketteihin ja vakautusmekanismeihin liitetyt eh-

käydään nyt niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasol-

dot tarkoittavat uusliberalististen oppien mukaista talou-

la. Vasemmistonuoret on osaa kansainvälistä vasemmisto-

den shokkihoitoa: valtiot joutuvat leikkaamaan julkisia me-

laista liikettä, joka vaatii rahoitusmarkkinoiden sääntelyä,

noja, myymään omaisuuttaan, antamaan veronalennuksia

Euroopan keskuspankin roolin muuttamista, talousinsti-

yrityksille sekä tekemään heikennyksiä työehtoihin.

tuutioiden demokratisointia ja riittävän toimeentulon tur-

Euroopan pysyvän vakautusmekanismin EVM:n myötä EU-komission valtuudet valvoa jäsenmaiden valtiobudjet-

14 LIBERO

vaamista kaikille. Nyt jos koskaan tarvitaan kansainvälistä solidaarisuutta!

LI ANDERSSON Vasemmistonuorten puheenjohtaja li@vasemmisto­ nuoret.fi


MIELIPIDE TULENANTAJA

feminismin haasteet suomessa MARXILAISITTAIN KÄSITTEELLISTETTYNÄ tuotannon muoto ja tuotantosuhteet heijastuvat myös sukupuolijärjestyksessä. Maatalouteen perustuneessa yhteiskunnassa naisten ja miesten sukupuoliroolit olivat erilaisia kuin teollisessa yhteiskunnassa, ja siirtyessämme teollisesta tuotannosta jälkiteolliseen palvelujen ja informaation tuotannolle perustuvaan talouteen, sukupuolijärjestystä neuvotellaan jälleen uusiksi. Teolliseen massatuotantoon perustunut hyvinvointivaltio tuotti turvallisuutta, mutta myös normitti ihmisiä tehokkaasti yhteen ainoaan oikeaan mies- ja naiskansalaisuuden muottiin. Sen sijaan kulutukseen ja palveluihin perustuvassa jälkiteollisessa yhteiskunnassa ei ole enää yhtä ainoaa oikeaa mies- ja naiskansalaisuuden normia: jokaisen on valittava

uusiutumaan ja luomaan vastavoiman patriarkaatille ja

marketin hyllyltä oma identiteettinsä, jolla alistuu kapita-

kapitalismille, mutta institutionalisoiduttuaan yliopistolle

listisille tuotantosuhteille kuluttajakansalaiseksi.

naistutkimuksen oppiaineeksi, feministinen liike jähmet-

Nykyinen, niin sanottu kolmannen aallon feminismi, on ollut ennen kaikkea teolliseen massatuotantoon perus-

tyi keskiluokkaiseksi elämäntyyliksi niihin asemiin, joita sillä oli 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa.

tuneen yhteiskunnan kritiikkiä. Se on korostanut sukupuo-

Uudistuakseen feminismin on kyettävä vastaamaan ai-

lista, seksuaalista ja etnistä moninaisuutta vastavoimana

nakin kolmeen haasteeseen: 1) sukupuolittuneen luokkayh-

teollisen yhteiskunnan logiikan normittavalle luonteelle.

teiskunnan paluuseen, ja uuden monietnisen lumpenprole-

Feminismin haasteena on, että feministinen liike on ollut menestyksekäs.

tariatin eli ryysyköyhäillistön syntymiseen, 2) sukupuolen ja seksuaalisuuden ongelmalliseen suhteeseen (homojen

Kolmannen aallon feminismin strategia oli mielekäs

oikeuksilla ei ole välttämättä mitään tekemistä feminis-

niin kauan, kun kapitalismi todella perustui teollisen yh-

min kanssa sinänsä) sekä 3) miehen ymmärtämiseen suku-

teiskunnan logiikalle, mutta 1980- ja 1990-lukujen vaihtees-

puolena.

sa siirryimme jälkiteolliseen yhteiskuntaan, jossa erojen ja

Esimeriksi jälkiteolliseen yhteiskuntaan liittyy elimel-

moninaisuuden korostaminen ei toimi enää vastarinnan

lisesti ilmiö, josta puhutaan työelämän femininisoitumi-

muotona.

sena. Feministisen liikkeen ansiosta aikaisemmin nais-

Nykykapitalismi elää eroista: seksuaalinen ja sukupuo-

maisiksi ymmärretyt ominaisuudet – kuten esimerkiksi

linen moneus enemmänkin palvelee kapitalismia kuin ky-

tunnejohtaminen ja sosiaaliset taidot – ovat tulleet arvoste-

seenalaistaa porvarillista moraalia: kokoomuslaisistakin

tummiksi työelämässä – ja politiikassa.

enemmistö kannattaa sukupuolineutraalia avioliittolakia.

Mutta tästä kehityksestä eivät ole niinkään hyötyneet

Palveluihin ja informaatioteknologiaan perustuva kapita-

naiset kuin ylemmän keskiluokan kosmopoliitit ja metro-

lismi tarvitsee erilaisia kuluttajaidentiteettejä ja alakult-

seksuaaliset miehet, jotka ovat kyenneet sisällyttämään

tuureita, joita tuotteistaa.

maskuliiniseen ruumiillisuuteensa aikaisemmin feminii-

Aikaisempina vuosikymmeninä feminismi on kyennyt

JIRI NIEMINEN politiikan tutkija

niksi ymmärrettyjä ominaisuuksia.

palautetta ropisi Libero järjesti Vasemmistonuorten liittokokouksessa arvonnan, jonka yhteydessä tiedusteltiin, millaisia juttuja lukijat toivovat. »Kiitos lehdestä, joka on kriittinen ja mukaansatempaava. Lisää kriittisyyttä ja avoimuutta myös omaa toimintaa kohtaan», palautteessa vaadittiin. Palautteissa toivottiin juttuja muun muassa aikapankista, Eu:n talouspolitiikasta, nuorten osallistumisesta kunnalliseen päätöksentekoon, ateismista, päihdepolitiikasta ja pohjoisen ulkomaisten marjanpoimijoiden riistämisestä. »Marjanpoimijoista teemmekin juttua seuraavaan lehteen.

Huomioimme myös toiveen, että Liberossa kerrottaisiin jatkossa miten poliittista kampanjointia tehdään», kertoo päätoimittaja Eliisa Alatalo. Liittokokouksen arvonnassa oli jaossa Vasemmistonuorten huppari, novellikokoelma ja palestiinahuivi. Arvonnan voittivat Toivo Haimi ja Laura Kumpuniemi Itä-Suomesta ja Aino Sirén Keski-Suomesta. Palautetta ja mieli­pidekirjoituksia voi lähettää osoit­teeseen: toimitus@vasem­mistonuoret.fi. LIBERO

15


TEEMANA VAIETUT SODAT Maailmassa on käynnissä valtava määrä sotia. Osasta kirjoitetaan päivittäin, osasta ei juuri lainkaan. Miksi? Siihen haetaan vastausta sivuilla 28–31. Päätoimittaja Eliisa Alatalon kirjoittamassa viereiseltä sivulta alkavassa jutussa valaistaan itsenäisyyttä odottavien länsi-saharalaisten elämää Marokon miehittämässä kotimaassaan sekä Algerian pakolaisleireillä. Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta jatkettu siirtomaaherruus on yksiselitteisesti laiton. Euroopassa on käynnissä niin ikään vaiettu sota. Valko-Venäjän diktaattori Aleksander Lukashenkon sodasta omia kansalaisiaan vastaan kirjoittaa Niko Peltokangas sivulla 20. Palestiinan ja Israelin konflikti ei ole niinkään vaiettu aihe, mutta arkipäiväinen viha, varsinkin naisten levittämänä on. Laura Tuominen kertoo ihmisoikeustarkkailusta Palestiinassa sivulla 21.

Wikileaksin vuotamien sähkeiden mukaan Rio de Janeirossa käytäviä faveloiden puhdistuksia on verrattu jopa Afganistanin ja Irakin sotiin. Strategia faveloiden hallitsemisessa on samassa linjassa sotilaallisen operaation kanssa. Näissä kaupunkisodissa poliisi muuttuu lain rikkomisen rankaisijasta metropolien keskustoissa operoivaksi armeijaksi. Talous ja sota, pääoman intressit ja siviiliväestöjen asuttamien alueiden ryöstäminen kietoutuvat välittömästi yhteen. Aiheesta kerrotaan sivuilla 22–23. Terrorismin vastainen sota Afganistanissa on laajentunut jo Pakistaniin. Ari Sardarin raportoi aiheesta sivuilla 24–25. Suomen valtio ei ole neutraali toimija maailman sotakentillä. Maamme siunaama asekauppa on liikevaihdollisesti pientä, mutta poliittisesti sitäkin merkittävämpää, sivu 26. Tämä teemaliite on toteutettu Ulkoministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuella.


LAITON MIEHITYS Marokko pitää Länsi-Saharaa »historiallisena osana» valtiotaan, eikä ole valmis luopumaan siitä mistään hinnasta. Marokkolaisia on asutettu miehitetyille alueille jo enemmän kuin alkuperäisväestöä, minkä seurauksena sahraweita on enää noin yhdeksäsosa asukkaista. Haagin kansainvälisen tuomioistuimen vuonna 1975 julkaiseman selvityksen mukaan historiallisia todisteita siitä, että Marokko olisi hallinnut aluetta, ei ole. Miehittäjä on kuitenkin saanut tukea hallinnalleen muun muassa Yhdysvalloilta, Ranskalta, Espanjalta, Egyptiltä, Israelilta ja SaudiArabialta. Marokko kiistää ihmisoikeusrikkomukset Länsi-Saharassa, mutta riippumattomat kansainväliset järjestöt raportoivat niistä jatkuvasti: ihmisoikeusaktivisteja katoaa, heitä pidätetään, raiskataan ja kidutetaan. Sahraweita syrjitään laajasti työelämässä ja koulutuksessa. Omien kansallisten symbolien esillä pitäminen miehitetyillä alueilla on ankarasti

aavikolla odottajat MAROKKO ON MIEHITTÄNYT LAITTOMASTI SUURINTA OSAA LÄNSISAHARASTA JO VUODESTA 1975. KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN NÄKÖKULMASTA LÄNSISAHARALAISILLE KUULUU ITSENÄISYYS, MUTTA KANSAINVÄLISEN PAINEEN PUUTTUESSA MAROKKO ESTÄÄ KANSANÄÄNESTYKSEN. teksti eliisa alatalo kuvat anette karlsen

kielletty ja kaikenlainen itsenäisyyttä edistävä toiminta tukahdutetaan. Miehitetyillä alueilla toteutetaan YK:n rauhanturvaoperaatio MINURSOa (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara), mutta se ei pidä sisällään ihmisoikeustarkkailua toisin kuin kaikki muut YK:n rauhanturvaoperaatiot.

Tarkkailua

yritetään sisällyttää osaksi operaatiota joka vuosi, mutta Marokko onnistuu Ranskan tuella estämään pyrkimyksen kerta toisensa jälkeen.

KANSANÄÄNESTYS KELPAA, ITSENÄISYYS EI Länsi-Saharan itsenäisyyden on tunnustanut yli 80 valtiota ja Afrikan maiden järjestö AU. Yksikään Euroopan maa ei ole tehnyt samaa. Ruotsista olisi tullut ensimmäinen eurooppalainen tunnustaja, jos asiaa ajaneet sosialidemokraatit olisivat päässeet hallituk-

VUOSINA 1884–1975 Länsi-Sahara oli

165 000 ihmistä pakeni Algeriaan, jo-

Espanjan siirtomaa, jolloin sitä kut-

ka luovutti pakolaisille kaistaleen au-

Ongelman ytimenä on Marokon eh-

suttiin nimellä Espanjan Sahara. Es-

tiomaata Marokon miehittäessä hei-

dottomuus kansanäänestyksen jär-

panjan vetäydyttyä alueelta naapuri-

dän kotimaataan.

jestämisessä: itsenäisyys ei saa olla

maat Marokko ja Mauritania valloitti-

seen lupaustaan toteuttamaan.

Aselepo saatiin aikaiseksi vasta

äänestyksen vaihtoehtona ja miehite-

vuonna 1991, jolloin myös vahvistet-

tyillä alueilla asuvat marokkolaissiir-

nielleet

tiin alkuperäisväestön oikeus kansan-

tolaiset olisi laskettava äänestysluet-

uutta valloittajaa vaan vaativat edel-

äänestykseen. Länsisaharalaiset eli

teloon.

leen itsenäisyyttä. Tilanne johti so-

sahrawit ovat odottaneet kansanää-

taan Marokon ja itsenäisyysliike Poli-

nestystä itsemääräämisoikeudestaan

sario Frontin välille. Sodan aikana yli

kuitenkin jo lähes 40 vuotta.

vat sen. Länsisaharalaiset

eivät

kuva: nuori sahrawipoika Draa perinteisessä asussa.

Rauhansopimuksen mukaisesti äänestäjäluettelon pitäisi perustua espanjalaisten vuonna 1974 toteutta-


teemaliite: vaietut sodat

kuva: Nuoret pukeutuneina sotilaiksi SADR:n vuosipäivänä. lisätietoa: YK, Afrikan maiden järjestö AU ja Haagin kansainvälinen tuomioistuin ovat pitäneet Marokon miehitystä laittomana. Miehitysalue kattaa kaksi kolmasosaa entisestä Espanjan Saharasta, ja sisältää sen koko rannikon rikkaine kalavesineen sekä aavikon tuottoisat fosfaattikaivokset.

maan

mutta

200 000–250 000 ihmistä. Nykyään he

ta miehiä, jotka tuntevat oikeutensa.

Polisario tuli muutama vuosi sitten

väestönlaskentaan,

asuvat Marokon miehittämillä alueil-

Osa on kasvanut miehityksen alla, jos-

Marokkoa vastaan hyväksymällä ää-

la, Polisarion hallinnoimalla aavikko-

sa heitä kohdellaan toisen luokan kan-

nestysluettelon, johon oli laskettu en-

alueella, Mauritaniassa ja pakolaislei-

salaisina ja heidät voidaan pidättää

nen vuotta 2000 miehitetyille alueille

reillä Algeriassa.

pelkästään kansallisen identiteettinsä

muuttaneet marokkolaiset. Polisario

Sahrawit olivat alun perin paimento-

suostui myös siihen, että Länsi-Saha-

laiskansaa, joka vaelsi laajoilla alueil-

ilmaisemisen perusteella. Pakolaisleireillä Algeriassa vallit-

ra olisi autonominen osa Marokkoa

la Atlantin ja Saharan välillä. He elivät

see sen sijaan laajempi vapaus ja tasa-

viiden vuoden ajan,

arvo, vaikka sekin

jonka jälkeen itse-

on omalla tavallaan

näisyys astuisi voi-

vankila.

maan. Kansanäänestyksen on

järjestäminen kuitenkin

ka-

riutunut joka kerta Marokon

aavikolla kasvaa joukko nuoria, joilla ei ole minkään sorttista tulevaisuudensuunnitelmaa.

hylätessä

itsenäisyyden

sa

Pääasias-

sahrawinaisten

rakentama ja johtama

pakolaishal-

linto

on

nut

järjestämään

onnistu-

yhteiskunnan

ää-

pe-

rustoiminnot kun-

nestysvaihtoehtojen

n a nv i r a s t o i n e e n ,

joukosta. Suomessa tilannetta tunne-

pienimuotoisesta kaupankäynnistä ja

kouluineen ja sairaaloineen varsin an-

tuksi tekevä Maiju Kaipiainen arvelee,

kamelin- ja vuohenkasvatuksesta.

siokkaasti.

ettei Marokko hyväksy itsenäisyyttä

Pakolaisleireillä vieraillut Kaipiai-

Nuoret voivat käydä koulua kuuden-

vaihtoehdoksi, koska se tietää hyvin,

nen kehuu sahraweja vuolaasti. He

teen luokkaan, mutta elämää leimaa

mitä sahrawit melko varmasti valitse-

ovat hänen mukaansa pitkämielisiä,

yleisesti mahdollisuuksien puute. Aavi-

vat.

nöyriä ja ystävällisiä, eivätkä syytä ti-

kolla kasvaa joukko nuoria, joilla ei ole

lanteestaan Marokon kansalaisia vaan

minkään sorttista tulevaisuudensuun-

Marokon virallista hallintoa.

nitelmaa. Yliopisto-opiskelu on mah-

»Oikeus itsenäisyyteen on kansainvälisen lain näkökulmasta ilmiselvä. Itsenäistymisen tiellä on vain poliittisen tahdon puute», Kaipiainen korostaa.

Kärsivällisyys näyttää kuitenkin murtuvan. Kaipiainen arvelee, ettei

dollista vain Algeriassa ja muutamissa muissa maissa stipendien turvin.

aseellisesta vastarinnasta luopunut

KÄRSIVÄLLISTÄ KANSAA

vapautusliike Polisario kykene pitkään

RIKAS TALOUSALUE

Sahrawien lukumääräksi arvioidaan

hillitsemään

Kiista Länsi-Saharan hallinnasta on

18 LIBERO

nuoria

turhautunei-

Länsi-Saharan tilanne on samankaltainen kuin Itä-Timorissa ennen sen itsenäistymistä Indonesiasta. Itä-Timorin presidentti totesi, ettei olisi uskonut maansa saavan itsenäisyyttä ennen Länsi-Saharaa. Polisario julisti Länsi-Saharan Saharan demokraattiseksi arabitasavallaksi (SADR) vuonna 1976. Marokko on tarjonnut länsisaharalaisille laajaa autonomiaa, jota on verrattu Ahvenanmaan asemaan. Länsi-Saharan lipun vihreä edustaa maata, punainen marttyyreiden verta, valkoinen toivoa ja musta symbolisoi nykytilannetta. Itsenäisen Länsi-Saharan lipussa valkoinen nousee päällimmäiseksi väriksi.


myös vahvasti talouspoliittinen. Län-

MAROKKO

si-Saharalla on rikkaiden kalavesien lisäksi laajat fosfaattivarannot ja rauta-

ALGERIA Tindouf

malmiesiintymiä. Näiden rikkauksien tuella sillä olisi mahdollisuus taata El Aaiun

kansalaisilleen korkea elintaso, mutta fosfaatista saatavat voitot valuvat Marokkoon ja ylikansallisille yhtiöille.

Bir Lehlou

Maan aluevesiä luovitaan myös öljyn ja maakaasun toivossa.

LÄNSI­ SAHARA

Alueen luonnonvaroja seuraavan Western Sahara Resource Watchin koordinaattori Sara Eyckmansin mukaan kansainvälinen kauppa on yksi

MAURITANIA

este itsenäistymiselle. Kansalaisjärjestö sai muutaman suuren öljy- ja kuljetysyrityksen vetäy-

Marokon muuri eli Häpeämuuri Pääkaupunki Kaupunki Pakolaisleiri SADR:n pakolaishallinto

tymään alueelta. Eyckmansin mukaan tietoisuus Länsi-Saharan tilanteesta Euroopan parlamentissa ja EU-jäsenmaissa on lisääntynyt viidessä vuodessa merkittävästi. »Suuryritykset

maksavat

suuria

summia Marokolle, jotta saavat olla Länsi-Saharassa. Fosfaattikauppa on miljardiluokkaa. Vuonna 2008 pakolaisleirit saivat suhteessa vain 2,5 prosenttia tukea koko siitä summasta,

Maiju Kaipiainen on havainnut, että

la internetiä, estämällä journalistien

jonka Marokko sai fosfaattiyrityksiltä.

vuodesta 2006 lähtien sahrawit ovat

työtä ja levittämällä väärää tietoa. Sa-

lähteet:

Fosfaatti ei ole uusiutuva luonnonva-

pitkästä aikaa alkaneet verkostoitua

lainen poliisi on hyvin ammattimai-

ra, ja sitä tarvitaan kaikkialla maata-

laajasti.

nen», Eyckmans kertoo.

Hannu Pesonen: Kuulumisia Länsi-Saharasta, Rauhan Puolesta 2/2006

loudessa. Kalastus on murusia siihen

»He ovat voimaantuneet ja piristy-

»Sahrawien pitkämielisyydestä ker-

verrattuna, mutta silti poliittisesti tär-

neet. Polisariolla on Euroopan mais-

too myös se, että he ovat tehneet Mar-

keä», Eyckmans selventää.

sa tiedotustoimistoja, joiden kautta se

tin Luther Kingiin tai Gandhiin ver-

Myös EU:lla on sormensa pelissä.

yrittää lisätä kansainvälisen yhteisön

rattuna aseettomasta vastarinnasta

Komissio on tehnyt Marokon kanssa

tietämystä luvatusta kansanäänestyk-

taidemuodon, mutta lopputulos on,

kalastussopimuksen, jonka mukaan

sestä ja Marokon miehityksestä. Toi-

että heidät unohdetaan. He elävät pa-

EU-maat saavat kalastaa myös Länsi-

mistoissa sahraweja edustavat usein

kolaisleireillä käytännössä pelkästään

Saharan merialueella.

kielitaitoiset ja koulutetut naiset».

avun varassa, mutta osa jaksaa vielä

KONTAKTEJA ULKOMAAILMAAN

NOUSEE LÄNSI-SAHARA?

kala selittää, miksi maailman huomio

Ulkomaailman on hankala saada tie-

»Noam Chomskyn mukaan arabimaa-

on kiinnittynyt jonnekin toisaalle, ja

toa miehityksestä. Alueita halkoo 2700

ilman kansannousut alkoivat länsisa-

pyytää luottamaan YK:hon ja odotta-

kilometriä pitkä miinoitettu muuri,

haralaisten protestileiriltä, joka koot-

maan vielä kauemmin», Eyckmans

jonka rakentaminen aloitettiin 1981.

tiin vastalauseena sosiaalisille ongel-

summaa.

Se estää sahrawien liikkumisen ja

mille ja ihmisoikeusloukkauksille,

tarkkailijoiden pääsyn alueelle.

vaikka taustalla olikin kamppailu itse-

Rauhanpuolustajat: Länsi-Sahara -liite, 2006

olla toiveikkaita. Osalle taas on han-

näisyyden puolesta», Kaipiainen viit-

meniä parlamentaarikko-, toimitta-

taa tunnettuun yhdysvaltalaiseen yh-

ja-, opiskelija- ja matkailijaryhmiä.

teiskuntatieteilijään.

Tammikuussa ruotsalainen opiskeli-

Lähinnä naisista ja lapsista koostu-

jaryhmä karkotettin Länsi-Saharasta,

nut protestileiri hajotettiin ja Polisa-

kun Marokon poliisi sai tarpeekseen

rion mukaan 11 mielenosoittajaa kuoli

sahrawien haastattelemisesta. Siviili-

ja 700 leiriläistä loukkaantui. Maro-

asuiset poliisit istuivat opiskelijoiden

kon maine Afrikan mallimaana voi-

vieressä busseissa, asuivat hotellissa

mankäytön vuoksi on alkanut rakoilla.

viereisessä huoneessa sekä tarkkailivat opiskelijoita koko matkan ajan. Polisario on Marokon häirinnäs-

western sahara resource watch

Länsi-Saharasta on häädetty kym-

kuva: Sahrawi-naisia

Myös marokkolaisten keskuudessa on syntynyt protestiliikettä, sillä maata hallitsee pieni eliitti.

tä huolimatta kyennyt järjestämään

»Marokko on menestyksekkääs-

tiedotustoimintaa Euroopan maihin.

ti jäädyttänyt protestit sensuroimal19 LIBERO


teemaliite: vaietut sodat

diktaattori takapihalla

SUOMALAISMEDIAN UUTISOINTI VALKO-VENÄJÄN DIKTATUURISTA ON EVA NEKLJAJEVAN MIELESTÄ PARANTUNUT, MUTTA IHMISTEN JATKUVA HÄTÄ EI YLITÄ UUTISKYNNYSTÄ.

teksti niko peltokangas kuvat juha peurala KAMPPAILUA EUROOPAN viimeiseksi

miin sekä olla yhteydessä kansanedus-

diktaattoriksi kutsuttua Aleksander

tajiin ja EU-parlamentin jäseniin.

Lukashenkoa vastaan käydään myös Suomessa. Pakotteita Valko-Venäjän

KÄRSIMYSTÄ UUTISTEN VÄLILLÄKIN

hallinnolle vaatii Eva Nekljajeva, jon-

Presidenttiehdokkaan tytär sanoo ol-

ka isä Vladimir Nekljajev vangittiin

leensa sokissa, kun suomalainen me-

presidentinvaalien jälkeen syntyneis-

dia »copy-pastesi» Lukashenkon voit-

sä mielenosoituksissa joulukuussa.

taneen vaalit. Kriittistä näkökulmaa

Lukashenko valittiin neljännelle kaudelleen kansainvälisten vaalitark-

on alkanut löytyä mielenosoitusten ja hänen isänsä vangitsemisten myötä.

kailijoiden epärehellisinä pitämissä

»Mediassa on se vika, että jos ei ta-

vaaleissa. Suomessakin asunut runoi-

pahdu asioita, jotka ylittäisivät uutis-

lija Nekljajev oli yksi opposition pre-

kynnyksen, ei vain kirjoiteta. Ihmi-

sidenttiehdokkaista. Valko-Venäjän

set kärsivät jatkuvasti, mutta se ei ole

turvallisuuspalvelu KGB pidätti yli 600

uutisarvoinen asia», Nekljajeva viit-

opposition edustajaa vaalien jälkeen

taa mellakoinnista syytettyihin van-

syntyneissä mielenosoituksissa.

keihin, jotka eivät saa tarvitsemaansa

Free Belarus Now -yhteisössä toi-

lääkärinhoitoa.

miva Nekljajeva toivoo suomalaisten-

Huhtikuussa Minskin metrossa ta-

kin ymmärtävän, mitä Euroopan ta-

pahtunut pommi-isku on pahentanut

kapihalla tapahtuu. Helsingistä on

tilannetta. Haastattelupäivänä uuti-

pääkaupunki Minskiin matkaa saman

soidaan Lukashenkon syyttäneen is-

verran kuin Rovaniemelle.

kusta »liikaa demokratiaa», jota maa-

»Valko-Venäjä on oikeasti niin lähel-

han vaalien alla »tungettiin».

lä. Toivoisin, että jossain vaiheessa se

»Muutama ihmisoikeuasaktivisti on

ei olisi enää vain eksoottinen maa suo-

pidätetty tapaukseen liittyen. Olen ai-

malaisille.»

ka skeptinen, että KGB löytäisi iskun takana olevia ihmisiä, mutta siitä ei

EU:LTA TOIVOTAAN PAKOTTEITA

ole epäilystä, etteikö pystyttäisi ni-

Nekljajeva, kolmekymppinen Suomen

meämään joku, joka sopii heille».

kansalainen, antaa aktiivisesti haas-

Asema Suomen virallisena Valko-Ve-

tatteluja ja tapaa poliitikkoja, jotta ul-

näjä-kommentaattorina ei ollut Nekl-

kovallat painostaisivat Lukashenkoa

jajevan unelmissa.

vapauttamaan poliittiset vangit. Nekl-

»Toisaalta olen varmaan ainoa ihmi-

jajeva on pettynyt EU:n haluttomuu-

nen Suomessa, joka seuraa tilannetta

teen asettaa talouspakotteita.

koko ajan ja jolla on tarpeeksi faktaa

»Se on ainoa väkivallaton keino, jo-

kommentoimiseen. Mieluummin mi-

ta ulkomaailma voi käyttää tilanteen

nä kuin valkovenäläinen suurlähetti-

muuttamiseen. EU ei vieläkään teh-

läs!»

nyt päätöstä, vaikka Yhdysvallat teki jo kuukausi sitten», nainen sanoo haastattelussa huhtikuussa. Suomen uudelta hallitukselta Nekljajeva toivoo aktiivista toimintaa asian hyväksi EU:ssa ja Venäjä-suhteissa. Tavallinen kansalainen voi osallistua Free Belarus Now -yhteisön tapahtu-

20 LIBERO

Aleksander Lukashenko astui valtaan 1994. Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan Valko-Venäjällä ei ole lehdistön- eikä sananvapautta. Tilanne maassa on huonontunut yhtäjaksoisesti 20 vuotta. Valtiolla on monopoli kaikkeen painatukseen ja jakeluun. Internetyhteyksiä sensuroidaan. Opposition toiminta on kielletty. Presidentinvaalien jälkeen kiinniotetut opposition ehdokkaat tuomittiin vuosien vankeusrangaistuksiin. Valko-Venäjä on ilmaissut, että se perustaa Suomeen suurlähetystön tämän vuoden aikana.


israelin ääri­oikeiston naispioneerit teksti laura tuominen Hebro-

Anat Cohen ja hänen aatetoverin-

nin kaupungin Shuhada-kadulla, kun

sa kannattavat kuitenkin äärioikeisto-

ohitseni ajaa harmaa auto. Nähdes-

laisen rabbi Meir Kahanen ajatuksia.

sään minut, kuljettaja pysäyttää yht-

Kahanen mukaan kaikki ei-juutalaiset

äkkiä autonsa keskelle tietä, nousee

tulisi ajaa Israelista pois. Israel tarkoit-

ulos ja alkaa lähestyä minua huutaen.

taa heille myös Juudeaa ja Samariaa

Alan videokuvata tilannetta oman tur-

eli miehitettyjä palestiinalaisalueita.

vallisuuteni tähden.

New Yorker lehden haastattelussa seitse-

S E I S O N PA L EST I I N A L A I S E N

Kuljettaja huutaa ensin hepreaksi ja myöhemmin englanniksi. »Häivy! Kansainväliset tarkkailijat, emme pidä teistä, lähtekää pois!»

män vuotta sitten Anat Cohen kutsuikin itseään »Jumalan sotilaaksi». Naiset ovat osallistuneet aktiivisesti Israelin oikeiston pyrkimyksiin pa-

Uhkaavan oloinen israelilaisnainen

lestiinalaisten maan haltuun ottami-

tulee kosketusetäisyydelle ja yrittää

sesta. Hebronin vanhan kaupungin

tarttua kameraani. Suojellakseni it-

sisään vuodesta 1979 lähtien peruste-

seäni, nousen pari askelmaa ylös rap-

tut siirtokunnat ovat syntyneet pit-

pusia, jotka vievät kadulta palestiina-

kälti naisten ja lasten voimin. Ensim-

laiselle Cordoban koululle.

mäinen siirtokunta, Beit Hadassah,

Noin kymmenen metrin päässä sei-

tuli israelilaisten hallintaan, kun

sova israelilainen sotilas ei puutu ti-

kymmenen naista läheisestä Kiryat

lanteeseen. Siirtokuntalaisnainen ei

Arban siirtokunnasta muutti 40 lap-

onneksi jaksa käyttää aikaansa mi-

sen kanssa tyhjillään olevaan raken-

nuun, vaan soittaa poliisin paikalle ja

nukseen Hebronin keskustassa ja kiel-

ajaa pois. Ennen lähtöään hän ottaa

täytyi muuttamasta pois.

minusta kuitenkin useita valokuvia.

Israelin silloinen pääministeri Me-

Minulla on täysi oikeus seistä siinä,

nachem Begin ei tunnustanut viralli-

missä olen. Tämän oikeuden minulle

sesti perustettua siirtokuntaa, muttei

myöntää myös sotilas.

myöskään antanut armeijalle toimek-

Tapasin juuri Anat Cohenin, yh-

siantoa naisten ja lasten poistami-

den Hebronin israelilaisten siirto-

seksi. Kuuden juutalaisen opiskelijan

kuntalaisten äärioikeistolaisista joh-

saatua surmansa palestiinalaisten te-

tohahmoista.

tunnetaan

kemässä iskussa vuotta myöhemmin

aggressiivisuudestaan. Israelin armei-

naisten aviomiesten annettiin muut-

jan komentajien mukaan Cohen on

taa turvallisuussyistä Beit Hadassa-

herjannut sotilaita ja hyökännyt fyy-

hiin. Tämä johti siirtokunnan asteit-

sisesti palestiinalaisten kimppuun.

taiseen

Hän on muun muassa yrittänyt murs-

tavalla alueelle syntyivät vuosina 1980–

kata kivellä alle kouluikäisen palestii-

1984 Avraham Avinun, Beit Romanon

nalaispojan hampaat. Minun ja Anat

ja Tel Rumeidan siirtokunnat.

Cohen

tunnustamiseen.

Samalla

Cohenin kohtaamista todistanut soti-

Israelilaisissa siirtokunnissa Itä-Je-

las toteaakin: »Oman turvallisuutesi

rusalemissa ja Länsirannalla asuu vuo-

vuoksi sinun kannattaa aina pysytellä

den 2008 tietojen mukaan yhteensä 478

kaukana tuosta naisesta. Hän on vaa-

000 henkeä. Siirtokuntalaisväestön

rallinen.»

kasvu on lisäksi kolme kertaa nopeampaa kuin Israelin väestön keskimäärin.

HEBRONIN VALTAAJANAISET

Noin viidenneksen arvioidaan asuvan

Kansainvälisen oikeuden mukaan vuo-

siirtokunnissa erityisesti poliittisista

desta 1967 jatkunut palestiinalaisalu-

syistä.

eiden miehitys on laiton. Myös Israelin palestiinalaisalueille rakentamat siirtokunnat ovat laittomia, sillä miehittävä valtio ei saisi siirtää omia kan-

Laura Tuominen toimi Kirkon Ulkomaanavun kautta EAPPI-ihmisoikeustarkkailijana Länsirannalla Hebronissa kolme kuukautta talvella 2010-2011.

salaisiaan miehittämilleen alueille. 21 LIBERO


teemaliite: vaietut sodat

KAMPPAILU RIOSTA RIO DE JANEIRON FAVELOIDEN HALLINNASTA SODITAAN SAMALLA TAVOIN KUIN MAAILMAN ÖLJYVAROISTA. VAIKKA LULAN HALLITUS ON NOSTANUT ASUKKAIDEN TULOTASOA MERKITTÄVÄSTI, KORRUPTOITUNEET POLIISIT KERÄÄVÄT YHÄ SUUREMPIA SUOJELURAHOJA, JA FAVELOITA PYRITÄÄN HÄÄTÄMÄÄN TALOUSKASVUN TIELTÄ. teksti eetu virén kuvitus jenna seikkula

22 LIBERO


JOULUKUUSSA 2010 WikiLeaks vuo-

dade de Policia Pacificadora) on saanut

hallitsivat ennen Alemãon hyökkäystä

ti julkisuuteen Brasiliassa, Rio de Ja-

koulutusta amerikkalaisilta sotilailta.

noin 40 prosenttia faveloista, huume-

neirossa työskentelevän Yhdysvaltain

kauppiaat 56 prosenttia ja UPP-poliisin

pääkonsulin, Dennis W. Hearnen ul-

OPERAATIOT LAAJENEVAT

koministeriölle lähettämiä sähkeitä,

Rion lähiöissä on käynnissä taistelui-

Edellisen presidentin Lula da Silvan

joissa Hearne vertaa poliisin toimia

ta, jotka vastaavat laajuudeltaan hy-

kauden aikana käynnistettyjen tulonja-

Rion faveloissa Afganistanin ja Irakin

vinkin muita käynnissä olevia so-

ko-ohjelmien ansiosta faveloiden köy-

sotiin. Hearnen mukaan »faveloiden

tia. Rion poliisin arvioidaan tappavan

hien asukkaiden tulotaso on kohonnut.

rauhoittamisohjelmalla on yhteisiä

noin tuhat ihmistä vuodessa. Operaa-

Laajentuneiden markkinoiden vuoksi

piirteitä Yhdysvaltojen Afganistanissa

tioiden laajuus on viime aikoina kas-

taistelu alueiden poliittisesta ja talou-

ja Irakissa käyttämän strategian ja so-

vanut entisestään.

dellisesta hallinnasta onkin kiihtynyt

tilaallisen doktriinin kanssa».

yksiköt 2,6 prosenttia.

Viime marraskuun lopulla noin 2800

entisestään. Siksi huumekaupan vas-

Yhteydet eivät ole pelkkää sattu-

poliisin armeija käynnisti 27 panssa-

taisen »sodan», kuten Alemâon taiste-

maa, sillä samojen asiakirjojen mu-

rivaunun ja 6 helikopterin tukema-

lun, tarkoituksena ei tutkija Giuseppe

kaan faveloiden rauhoittamistyöhön

na hyökkäyksen, joka kohdistui tun-

Coccon mukaan ole niinkään huume-

erikoistunut poliisiyksikkö UPP (Uni-

nettuun 20 favelan ryhmittymään,

kaupan estäminen (siihen eivät viran-

Complexo do Alemão:on, jossa poliisin

omaiset kuvittelekaan kykenevänsä),

arvioiden mukaan piileskeli noin 600

vaan taloudellisesti yhä merkittäväm-

aseistettua huumekauppiasta. Muuta-

pien alueiden kaappaaminen pois huu-

mia tunteja hyökkäyksen jälkeen »va-

meliigojen hallusta.

pautusarmeija» nosti alueen huipulle Brasilian lipun juhlistaakseen maan

FAVELOISTA ROMANILEIRIIN

valtaamista takaisin.

Poliisin hyökkäykset kohdistuvat huukaupunkisotia

meliigojen lisäksi myös itse faveloiden

esiintyy – kenties vähemmän näkyväs-

Vastaavanlaisia

elämänmuotoihin. Favelat köyhien

sä ja verisessä muodossa – muissakin

kaupunkilaisten itsensä organisoimi-

maailman suurkaupungeissa, kuten

na asumismuotoina ovat »turvattomia»

Johannesburgissa, Limassa, Mosko-

ja »likaisia», ja siksi ne on purettava, ja

vassa, Ciudad Juarezissa ja Los Angele-

asukkaat on siirrettävä pois tieltä. Sa-

sissa. Rio kuitenkin muodostaa erään-

manlaisen logiikan voi löytää myös

laisen kristallin, josta kaikkien näiden

Helsingin kaupungin romanileireihin

maailman metropoleissa käytävien

kohdistamissa ahdistelutoimissa.

»matalan intensiteetin sotien» olen-

Riossa taustalla ovat myös välittö-

naiset piirteet heijastuvat. Niissä kyse

mät maapoliittiset intressit. Esimer-

on uuden tietopohjaisen kapitalismin

kiksi aiemmin mainittu Vila Cruzeiron

mafiamaisesta puolesta: erilaisten

favela sijaitsee vuoden 2014 jalkapallon

suojelurahojen tai korkotulojen kisko-

MM-kisojen päänäyttämönä toimivan

misesta köyhien asuinalueiden perus-

Maracanan stadionin välittömässä lä-

infrastruktuureista, kuten puhelinlii-

heisyydessä. Faveloiden häätämistä

kenteestä, nettiyhteyksistä, sähköstä

vastustavien liikkeiden arvioiden mu-

ja kaasusta, jotka muodostavat yhä

kaan vuoteen 2014 mennessä 1,5 mil-

merkittävämmän talouden sektorin.

joonaa brasilialaista joutuu häädetyksi kodistaan.

RIKASTUMINEN LISÄNNYT TAISTELUITA

Lisäksi talouskasvu, kansainvälinen

Vielä 1990-luvulla Rion favelat oli-

ilmastokokous vuonna 2012 ja Olym-

vat varsin tiiviisti huumekauppiaiden

pialaiset vuonna 2016 ovat syitä ottaa

hallinnassa ja kauppiaat organisoi-

keskustaa lähellä olevat maa-alueet

vat myös alueiden ei-rikollista talout-

roskasakin asumista tehokkaampaan

ta. Myöhemmin huumeliigojen kans-

käyttöön.

sa alueiden hallinnasta ovat alkaneet

Näissä

kaupunkisodissa

poliisi

kamppailla korruptoituneiden poliisi-

muuttuu lain rikkomisen rankaisijas-

en muodostavat »militiat», jotka ke-

ta metropolien keskustoissa operoivak-

räävät suojelurahaa alueiden yrityk-

si armeijaksi. Talous ja sota, pääoman

siltä, hallitsemalla esimerkiksi kaape-

intressit ja siviiliväestöjen asuttami-

li-tv:n ja kaasun jakelua, epävirallisia

en alueiden ryöstäminen kietoutu-

sähkökytkentöjä sekä alueen minibus-

vat välittömästi yhteen. Täällä »elin-

sien toimintaa.

keinoelämä» näyttää »työpaikkojen ja

Osana nykyistä mafiakapitalismia

hyvinvoinnin luomisen» sijaan keskit-

»militiat» toimivat hyvin pitkälti sa-

tyvän pelkkään väkivaltaan ja elämän-

malla tavalla kuin Blackwater Irakissa

muotojen tuhoamiseen sodan ollessa

tai Afganistanissa. NUPEVI-tutkimus-

yksinkertaisesti yritystoiminnan jat-

keskuksen arvion mukaan »militiat»

kamista toisin keinoin. 23 LIBERO


teemaliite: vaietut sodat

PAKISTANIN SODASSA ON KUOLLUT YLI 30 000 IHMISTÄ. SOTA ALKOI VUONNA 2001 11. SYYSKUUTA SAMAAN AIKAAN AFGANISTANIN SODAN KANSSA. KUMMATKIN SODAT OVAT TYYPILLISIÄ UUDEN VUOSITUHANNEN SOTIA. NE EIVÄT ALKANEET MASSIIVISELLA HYÖKKÄYKSELLÄ VAAN UHRI KERRALLAAN. teksti & kuvat ari sardar

AL-QAI DA N TE KE MI E N syyskuun 11.

tiin ja Afganistanin sodassa asia yri-

vaatimus on otettu kiusallisen hiljai-

päivän iskujen jälkeen Yhdysvallat

tettiin pitää yksinkertaisena: Yhdys-

sesti vastaan ja yritetty kunnioittavan

aloitti sotatoimet ympäri maailmaa.

valtojen johtama liittoutuma taisteli

varovaisesti karttaa esittelemällä näyt-

Vastaavia globaaleja sotatoimia oli

talebaneja ja Al-Qaidaa vastaan ja so-

tää Yhdysvaltojen armeijan kenraaleil-

Yhdysvaltojen historiassa ollut ai-

tatoimia käytiin myös Pakistanin puo-

le, että vaatimus on mieletön. Käytän-

kaisemmin ainoastaan Pearl Harbo-

lella rajaa.

nössä maiden välistä rajaa ei monessa-

rin hyökkäyksen jälkeen, minkä seurauksena Yhdysvalloista

tuli

Todellisuus on kuitenkin monimut-

kaan kohtaa ole eli vuoristoisen rajan

yksi

kaisempi kuin halutaan ymmärtää.

neljästä pääsotaosapuolesta 2. Maail-

Pakistanin sota on osittain tällä het-

valvominen on täysin mahdotonta. Yhdysvaltojen armeijan pääsota on

mansodassa Saksan, Japanin ja Neu-

kellä kytköksissä Afganistanin sotaan,

tällä hetkellä Barack Obaman hallin-

vostoliiton ohella.

mutta kuitenkin joka päivä vähem-

non määräyksestä Afganistanin sota ja

Yhdysvaltojen sotakoneisto, joka on

män. Sodan osapuolia on useita ja nii-

se on ollut alusta saakka sarja sotilaal-

täysin ylivoimainen muihin perintei-

den keskinäiset liittoutumat vaihtu-

lisia katastrofeja. Talebanit käyttivät

siin armeijoihin verrattuna, miehit-

vat jatkuvasti. Myös osapuolien sisällä

vanhaa sotilastaktiikkaa, jossa suurin

ti Afganistanin nopeasti. Vuonna 2003

käydään jatkuvaa valtataistelua.

osa taistelijoista palasi kokopäiväisik-

oli Irakin vuoro ja kaiken kaikkiaan

si siviileiksi.

terrorismin vastaista sotaa on käyty ja

VANHOJA SOTILASTAKTIIKOITA

käydään useissa kymmenissä maissa

Afganistanin talebaneja on paennut

vät sopimuksen miehittäjien kanssa

Aasiassa ja Afrikassa.

Talebanien avainjohtajat joko teki-

sodan alusta lähtien Pakistanin puo-

tai piiloutuivat vuorien loputtomiin

Kun maailman huomio ja 34 maan

lelle. Tämä on ollut afganistanilais-

luolastoverkostoihin.

lähettämät sotilaat olivat Irakissa,

ten sotureiden normaali käytäntö jo

Kun hyökkääjät luulivat saaneensa

kiihtyivät sotatoimet Afganistanissa

Aleksanteri Suuren sotaretkien aika-

helpon voiton ja olivat asettuneet mu-

ja Pakistanissa.

na. Yhdysvallat vaatii Pakistanin ar-

kavasti Kabuliin, ansa laukesi. Yht-

Suomalainen media oli jo mennyt

meijaa valvomaan rajaa ja pysäyttä-

äkkiä miehittäjät olivatkin joutuneet

sekaisin ketä vastaan Irakissa taistel-

mään vihollistaistelijat. Pakistanissa

väijytykseen. Miehittäjille nöyräs-

24 LIBERO


ti hymyilleet entiset taistelijat ottivat

heimojen sotilaat ovat aiheuttaneet

heidän toimialaansa. Edes huumekei-

aseet esiin ja teurastus alkoi.

taisteluissa suuria tappioita niin Pa-

sareille ei ole heistä mitään hyötyä, sil-

kistanin armeijalle kuin talebaneille.

lä heroiini- ja hasiskauppa on käytö-

Iso-Britanniassa spekuloitiin julkisesti heti Yhdysvaltojen hyökkäyksen

Yhä useammat Pakistanin sotaan

nässä laillista Afganistanissa sekä Pa-

jälkeen tulisivatko ensimmäisen ang-

osallistuvat paikalliset heimot pyrki-

kistanin ja Afganistanin rajaseudulla.

lo-afgaani -sodan (1842) tapahtumat

vät lopettamaan sodan omilla alueil-

Pakistanin pääkaupungissa Islama-

toistumaan. Silloin vastaavanlaisten

laan, ja yhä useamman heimojohta-

badissa keskiluokan asuma-alueella

hyökkäysten seurauksena brittiarmei-

jan mukaan nopein tie rauhaan on

paikalliset ovat usealta kadulta anta-

jasta jäi henkiin ainoastaan yksi ihmi-

ajaa kaikki talebanit pois heidän alu-

neet talonsa ulkomaalaisille vuokralle

nen.

eiltaan.

hyvään hintaan, esimerkiksi 7000 dol-

Yhdysvallat on yrittänyt syyttää so-

Talebanit, todennäköisesti ennen

tilaallisesta katastrofista Pakistania,

kaikkea Pakistanin talebanit, ovat

larin kuukausivuokralla.

joka Yhdysvaltojen mukaan ei ole pys-

vastanneet itsemurhaiskuilla. Itse-

vallisuusfirmojen

tynyt pysäyttämään talebaneja ja Al-

murhaiskuja on tehty heimojohtaji-

neet rautalangat talon aitojen pääl-

Qaidan jäseniä tulemasta Pakistanin

en kokoontumisiin eli Jirgaan. Jirga

le ja hankkineet vartiokopin raskaasti

puolelle. Vähintään puolet Afganista-

on perinteinen heimojen välinen se-

aseistautuneella vartijalla.

nista on kuitenkin tosiasiallisesti tale-

naatin kaltainen hallintoväline. Jirga-

Islamabadissa on pitkään asunut

banien hallussa, joten Pakistanin puo-

iskut ovat aiheuttaneet kaaosta hei-

paljon ulkomaalaisia ja toisin kuin nä-

lelle pakenevien talebanien määrä on

mojen keskuudessa, koska niin moni

mä uudet tulokkaat, heitä näkyy ylei-

täysin marginaalinen.

heimojohtaja on kuollut niissä.

sesti basaareilla ja muilla julkisilla

Nämä uudet asukkaat ovat turavulla

lisän-

Miehittämättömillä lennokkiohjuk-

Myös Yhdysvaltojen drone-iskuja on

silla eli drone:illa Yhdysvallat on yrit-

osunut Jirgaan. Heimojen hallintojär-

paikoilla. Julkisuudessa on paljon juttuja näis-

tänyt tappaa ennen kaikkea Pakista-

jestelmän tuhoaminen on aina ollut

tä tiedustelupalveluista ja niiden lo-

nin puolella olevia taleban-johtajia,

Talebanien taktiikka.

jaaliudesta, mutta niiden todellinen

mutta jokaista tapettua taleban-taiste-

Afganistanin ja Pakistanin taleba-

vaikutus asioiden kulkuun Pakista-

lijaa kohden on kuollut kymmenen si-

nit ovat radikaaliliikkeitä, joiden yksi

nin sodassa olisi myös pohtimisen ar-

viiliä. Drone-hyökkäyksillä ei ole saa-

tärkeimmistä tavoitteista on ollut pe-

voista.

vutettu sotilaallisesti mitään, vaan se

rinteisen paikallisen kulttuurin hävit-

Al-Qaida kuuluu oikeastaan sa-

on johtanut Yhdysvallat vain uuteen

täminen: he ovat esimerkiksi kieltä-

maan sarjaan edellä mainittujen tur-

sotaan – Pakistanin sotaan.

neet musiikinsoiton ja tanssin, josta

vallisuusfirmojen kanssa. Tosin hei-

paikalliset heimot ovat olleet kuului-

dän osansa on olla vain symbolinen, ja

PAIKALLISHEIMOT VÄLISSÄ

sia tuhansia vuosia. Erityisesti Pakis-

tämän ylläpitämiseksi vaadittiin Osa-

Pakistanin talebanit kuuluvat useam-

tanin talebanit vastustavat myös hei-

ma Bin Ladenin kuoleman.

paan ryhmään. Monilla ryhmillä on

mojen tapaa kouuluttaa osa tytöistä

juurensa Intian Kashmirin terroris-

perinteiden mukaisesti.

tiliikkeissä, joiden tavoite on Intian

luettavaa: Tapio Tamminen: Islamin aseeton soturi, Into 2011 Kirja valottaa Intian, Pakistanin ja Afganistanin lähihistoriaa ja tapahtumia, jotka johtivat talebanien syntyyn.

Al-Qaidan arabijäsenet näkyvät yhtä selvästi katukuvassa kuin länsimaalaiset. Suurin osa heistä ei puhu urdua

puoleisen Kashmirin liittäminen Pa-

LÄNSIMAALAISET ELÄVÄT TURVATUSTI

tai paikallisia kieliä. Se, että Al-Qai-

kistaniin. Tätä kautta Pakistanin ta-

CIA, ISI ja yhdysvaltojen turvallisuus-

da suunnittelee jatkuvasti Pakistanis-

lebaneilla on suhteita sekä Pakistanin

firmat ovat Pakistanin sodan sekopäi-

sa terrori-iskuja, ei paljon hetkauta

armeijaan että maan tiedustelupalve-

tä. Heillä ei ole oikeastaan minkään-

maassa, jossa talebanit eivät ainoas-

lu ISI:n.

laista vaikutusta sodan kulkuun. Kid-

taan suunnittele vaan myös toteutta-

Pakistani talebanit ovat murhan-

nappaukset, kidutukset, salamurhat

vat terroristi-iskuja.

neet tänä vuonna useita korkea tason

ja jopa välillä tiedustelutiedon hankki-

poliitikkoja Pakistanissa. Heidän kan-

minen jollekin sodan osapuolella ovat

Julkisuudessa he ovat toki yhä yksi syy Pakistanin sotaan.

Pakistan Conflict Monitor - Human security Report Project www.conflictmonitors.org/ countries/pakistan/ daily-briefing/ UMMID (pakistanilainen verkkolehti) www.ummid.com

natuksensa nojaa vain siihen, että heidät nähdään vastavoimana Yhdysvalloille. Yleinen mielipide Pakistanissa on kuitenkin rajusti heitä vastaan ja terroristi-iskut pakistanilaisia vastaan ovat vähentäneet alun perinkin marginaalista kannatusta. Pakistanin talebanit haluavat kaikista osapuolista eniten Pakistanin sotaa. Pakistanin ja Afganistanin rajalla elävät paikalliset heimot ovat jakautuneet kummankin maan talebanihin sekä näitä tukeviin ja näitä vastaan taisteleviin liittoutumiin. Paikallisten

talebanien kannatus nojaa vain siihen, että heidät nähdään vastavoimana yhdysvalloille.

Ari Sardar on käynyt toimittajana Pakistanissa vuosina 2001, 2005 ja 2011. Hän on näillä matkoilla haastatellut lukuisia korkea-arvoisia upseereita sekä aktiivipalveluksessa että eläkkeellä olevia, pakistanilaisia yliopiston tutkijoita, kansalaisjärjestötyöntekijöitä ja valtion virkamiehiä. 25 LIBERO


teemaliite: vaietut sodat

aseemme maailmalla

687,64 MILJOONAA euroa: sen verran oli Suomesta ulkomaille vuosina 1998– 2009 vietyjen sotatarvikkeiden arvo. Lisäksi Suomi toimitti ulkomaille metsästysaseita ja siviilipistooleja yhteensä 1,1 miljoonaa kappaletta. Suomesta eniten ostettuja sotatarvikkeita ovat panssariajoneuvot, tarkkuuskiväärit, asejärjestelmät tykis-

SUOMALAISTA ASETEKNOLOGIAA VIEDÄÄN ISRAELIIN JA YHDYSVALTOIHIN. SAMAAN AIKAAN LAHJONNASTA EPÄILTY VALTION ASEYHTIÖ PATRIA ESITTELEE TUOTTEITAAN EGYPTISSÄ, LIBYASSA JA ARABIEMIRAATEISSA. ASEKAUPPA ON KANSAINVÄLISEN POLITIIKAN JATKE.

tölle ja ohjuksille sekä suojavarusteet

teksti pontus purokuru kuvitus anna kalso

Raportin nimen kysymykseen ei ollut

26 LIBERO

biologisten ja kemiallisten aseiden torjuntaan. Suurin osa viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Tiedot pohjaavat Sadankomitean raporttiin Missä soditaan suomalaisilla aseilla.


helppo vastata, sillä tiedot olivat ha-

mukaan ohjukset ovat »kuin tarkka-

ammukset. Mk 211 on määritelty vain

jallaan tullin ja puolustusministeriön

ampujan kivääri». Ne tappavat siviile-

varusteiden vastaiseen käyttöön so-

tietokannoissa, kertoi raportin kirjoit-

jä vain, jos heitä on tarkoitus tappaa.

veltuvaksi ammustyypiksi, mutta Yh-

tanut Jarmo Pykälä Helsingin Sanomissa (10.10.2010). Julkisten kokonaisselvitysten tekeminen Suomen käymästä asekaupasta on toisin sanoen kansalaisjärjestöjen varassa.

Suomi on ostanut Israelilta näitä

dysvallat ampuu niillä myös ihmisiä.

ohjuksia. Suomen oma asevienti Isra-

Tänä vuonna Patria on ollut skan-

eliin kasvoi viisinkertaiseksi Gazan so-

daaliotsikoissa lahjontaoikeudenkäyn-

dan jälkeen.

tien vuoksi. Valtionsyyttäjän mukaan

Kansan Uutisten (27.2.2011) mukaan

Patrian Vammas-osasto voiteli tykki-

Lähi-Idän merkitys Suomen asekau-

kauppoja Egyptin kanssa 1,3 miljoonan

palle on muutenkin kasvanut edelli-

euron lahjuksilla vuosina 1999–2006.

ASEITA LÄHI-ITÄÄN

sen vuosikymmenen aikana. Suomi

Lisäksi poliisi epäilee toistakym-

Asevienti Suomesta edellyttää kahta

on myynyt esimerkiksi Arabiemiraat-

mentä Patrian johtohenkilöä lahjon-

asiaa: vientilupaa ja loppukäyttäjäto-

teihin Patrian panssariajoneuvoja ja

nasta ja yritysvakoilusta Kroatian ja

distusta. Luvan myöntää puolustus-

yli 200 000 patruunaa. Jordanian tur-

Slovenian kaupoissa. Yhtiö myi mo-

ministeriö, joka epäselvissä tilanteissa

vallisuusjoukoille myytiin tarkkuus-

lempiin maihin Pasi-panssariajoneu-

pyytää ulkoministeriöltä lausunnon.

kivääreitä ja erikoispatruunoita, Liby-

voja. Slovenian nykyinen hallitus ha-

EU:n kriteerien mukaan vientilupa

aan pimeännäkölaitteita ja Qatariin

luaisi purkaa kaupat.

evätään, jos aseet vaarantavat alueelli-

patruunoita. Patria on esitellyt tuot-

Parhaillaan Patria valmistelee noin

sen rauhan tai aiheuttavat tai pitkittä-

teitaan lisäksi Algeriassa, Marokossa

150 miljoonan euron kranaatinheitin-

vät aseellisia konflikteja.

ja Omanissa.

kauppaa Saudi-Arabiaan. Maa on arvi-

Loppukäyttäjätodistuksella loppu-

Ranska on rajoittanut asevientiä Li-

käyttäjä puolestaan lupaa, ettei jäl-

byaan ja Bahrainiin, ja Haagin tuo-

leenvie aseita.

mioistuin on todennut Marokon Län-

oitu yhdeksi maailman epädemokraattisimmista valtioista.

Tämän kummemmin Suomesta vie-

si-Saharan miehityksen laittomaksi.

ASEKAUPPA ON POLITIIKKAA

tyjen aseiden käyttöä ei valvota. Suomi

Suomen ulkoministeriö ei ole nähnyt

Vuonna 2010 Suomen kokonaisvienti

ei tee minkäänlaisia tarkastuksia val-

korjattavaa maita koskevissa asevien-

oli 52,4 miljardia euroa. Siihen verrat-

voakseen, noudattavatko loppukäyttä-

tiluvissa.

tuna sotatarvikeviennin keskimääräi-

jät lupauksiaan.

nen 60 miljoonaa euroa vuodessa saat-

ISÄNMAAN ASEET

taa kuulostaa nappikaupalta. Aseilla

luovasti, sillä puolustusministeriö on

Suomessa toimii kymmeniä sotateol-

on kuitenkin tärkeä poliittinen rooli.

myöntänyt vientilupia esimerkiksi Is-

lisuusyrityksiä, mutta ylivoimaises-

Asekaupalla vaalitaan suhteita mai-

raeliin – maahan, joka on syyllistynyt

ti suurin osuus Suomen asekaupasta

den välillä ja viestitään, minkälaiset

toistuvasti sotarikoksiin ja ihmisoike-

on Patrialla. Patria, suomeksi »isän-

olosuhteet ja konfliktit kauppakump-

usrikkomuksiin.

maa», on valtion omistama aseyhtiö,

pani hyväksyy.

EU:n lupakriteerejäkin sovelletaan

Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) -järjestön Suo-

joka kuuluu maailman sadan suurimman aseyrityksen joukkoon.

Jarmo Pykälä pohtiikin raportissaan, onko Suomen ulkopolitiikka lin-

men jaosto sai viime vuonna julki-

Vuonna 2008 Aseistakieltäytyjäliiton

jassa: »Voiko Suomi edes samanaikai-

suutta kampanjallaan, joka esitteli

Patria-kampanja herätteli keskustelua

sesti ylläpitää asekauppaa ja väittää

Suomen kytköksiä Israelin ja Palestii-

asekaupasta. Helsingin katukuvaan il-

kansainvälisillä foorumeilla edistä-

nan väliseen konfliktiin. ICAHD viitta-

mestyi tarroja, joissa pommikone pu-

vänsä ihmisoikeuksia ja rauhaa?».

si rauhantutkimusverkosto SaferGlobe

dotti Afganistaniin sinivalkoisia rä-

Samaa voisi kysyä muiltakin län-

Finlandin raporttiin, jonka mukaan

jähteitä. »Hyvää Suomesta - gott från

simailta. Maailman sadasta suurim-

Suomi on myös ostanut yli 150 miljoo-

Finland», kuului tarrojen slogan.

masta aseteollisuusyrityksestä 75 on

nalla eurolla aseita Israelista edelli-

Saman vuoden kesällä Aseistakiel-

yhdysvaltalaisia ja eurooppalaisia. Ke-

sen kymmenen vuoden aikana. Lisäk-

täyjäliiton ja Muurinmurtajat-ryhmän

hitysmaiden sodat käydään pitkälti

si Suomi oli vuosina 2004–2007 toiseksi

aktivistit tukkivat Patrian pääkonttorin

länsimaiden sinne kylvämillä aseilla.

suurin ohjusteknologian viejä Israe-

sisäänkäynnit Tampereella protestiksi

liin.

aseviennille. Mielenilmauksella halut-

Israelin suurin aseyhtiö Elbit Sys-

tiin muistuttaa, että Patrian välityksel-

tems on Suomelle tärkeä kauppakump-

lä Suomen valtio tukee amerikkalaisia

pani. Vuoden 2008 jouluna aloitetun

joukkoja Irakissa ja Afganistanissa.

Gazan sodan jälkeen Elbitin laserohjat-

Tempauksen tiedotteessa huomau-

tujen pommien osia löytyi siviilikoh-

tettiin myös, että neljänneksen Patri-

teista, kuten sairaaloista ja kouluista.

asta omistaa European Aeronautic De-

Suomen toinen israelilainen kaup-

fence and Space Company EADS. Yhtiö

pakumppani Rafael puolestaan val-

tunnetaan Ranskan ydinaseohjelman

mistaa

tukemisesta sekä johtajiensa laitto-

Spike-ohjuksia.

Sellainen

ammuttiin miehittämättömästä len-

mista osakekaupoista.

tokoneesta keskelle bussia odottanut-

Patria myös omistaa puolet Nordic

ta opiskelijajoukkoa Gazan sodan en-

Ammonition Group (NAMMO) -nimi-

simmäisinä päivinä.

sestä yrityksestä, joka tuottaa pans-

Spike-ohjuksissa on hyvin pieni vir-

saria läpäiseviä Mk 211 -ammuksia.

hemarginaali: Human Rights Watchin

Punainen risti on yrittänyt kieltää

»voiko suomi samanaikaisesti ylläpitää asekauppaa ja väittää kansainvälisillä foorumeilla edistävänsä ihmisoikeuksia ja rauhaa?» 27 LIBERO


teemaliite: vaietut sodat

media sota MEDIATALOJEN SÄÄSTÖT SEKÄ MUIHIN OSA-ALUEISIIN SATSAAMINEN AJAA TOIMITTAJIA TEKEMÄÄN KONFLIKTI- JA SOTAUUTISIA TYÖPÖYTIENSÄ ÄÄRESSÄ – KAUKANA SIELTÄ, MISSÄ OIKEASTI TAPAHTUU. KAPULOITA RIIPPUMATTOMAN JOURNALISMIN RATTAISIIN LAITTAA MYÖS POLIITTISIN TARKOITUSPERIN TAPAHTUVA TIEDON SÄÄTELY JA MANIPULOINTI. teksti toni hämäläinen

»VA I K K A T I E TOA O N saatavilla ny-

pitäisi käsitellä sitä, miksi vastapuoli

kyään enemmän, me tiedämme vä-

näin tekee», sanoo Virtanen, joka on

hemmän»,

ulkomaankir-

uransa aikana seikkaillut burkhaan

jeenvaihtaja Rauli Virtanen toteaa.

sonnustautuneena Afganistanin raja-

Tiedonvälityksen kasvava nopeus ja

mailla ja raportoinut Israelin sotako-

monipuolistuminen – tiedon pirsta-

neiston moukaroimasta Länsi-Beiru-

leisuus – on johtanut hänen mukaan-

tista.

kokenut

sa tilanteeseen, jossa tavalliselta me-

»Journalistin yhtenä tehtävänä on

dian kuluttajalta vaaditaan enemmän

asettua uhrien puolelle ja tuoda hei-

aktiivisuutta kuin »Arvi Lindin uutis-

dän äänensä esiin.»

ten aikaan». Kun Virtanen lähti vuonna 1972 Viet-

Sotakirjeenvaihtaja on Rauli Virtasen

internetin sijaan kasa lehtileikkeitä.

mukaan aikansa elänyt termi, ja hän

Kattavan kokonaiskuvan saamisek-

puhuu itsestään mieluummin rau-

si oli siis tehtävä perusteellista taus-

hankirjeenvaihtajana.

tatyötä ja jalkauduttava haastattelemaan paikallisia ihmisiä.

»Punainen lanka sodan kauhukuvissa näyttää olevan paikallisväestön epä-

Juuri ihmisläheinen konfliktirapor-

inhimillistäminen», Virtanen kirjoitti

tointi on asia, jota Virtanen kaipaisi

muutama vuosi sitten ilmestyneessä

nykyistä enemmän. Siviiliväestön nä-

kirjassaan Saigonista Bagdadiin – Neljä vuo-

kökulma on tärkeä lähtökohta, sillä

sikymmentä ulkomaankirjeenvaihtajana. Sa-

juuri he ovat maailmapolitiikan usein

man havainnon on tehnyt esimerkik-

hiljaisia sijaiskärsijöitä.

si Jonathan Glover kirjassaan Ihmisyys,

»Vastustan jyrkkään objektiivisuuteen liittyvää tasapuolisuutta, ja olen

28 LIBERO

JOTTA EMME UNOHTAISI

namiin, hänen tietopankkinaan toimi

jossa hän tutkii ihmisen luonteen pimeämpää puolta.

saanut siitä hieman moitteitakin. Kun

Ihmistä – tai kansaa – jolta on riis-

raportoin sodan uhreista Libanonis-

tetty ihmisarvo, on helpompi kohdella

sa tai vaikkapa entisessä Sarajevossa,

julmasti. Jotta ihmiset voisivat oppia

en ymmärrä, miksi puolet raportistani

sotien mielettömyydestä, julmuuksis-


ta raportoiminen ja niiden puskeminen ihmisten tietoisuuteen on tärkeää. Gloverille tämä tietoisuus kiteytyy lauseeseen: »Ei koskaan enää». Sodan jalkoihin joutuneiden ihmisten kohtalosta raportoiminen ei ole journalistille tosin se paras tapa saavuttaa suosiota, etenkin jos hyökkäävänä osapuolena sattuu olemaan oma valtio. Osansa maanpetturuussyytteis-

jos media kiinnostuu pienestä konfliktista vasta sitten, kun »verta on vuotanut riittävästi», se voi toimia vapautus­liikkeille, kuten iranin kurdeille, merkkinä siitä, että väkivalta on ainoa tapa tulla kuulluksi.

tä sai esimerkiksi Peter Arnett, joka oli todistamassa Yhdysvaltojen pommitusten jälkiä Bagdadissa Persianlahden sodassa vuona 1991. Myöskään tutkivan journalistin Seymor Hershin toimet otettiin tuskin kaikkialla ilolla

manlaista sodanvastaista liikettä kuin

vastaan, kun hän paljasti ensin ame-

Vietnamin aikaan. Amerikkalaiset ot-

»Ihmiset, jotka antoivat meille ter-

rikkalaisjoukkojen suorittaman järjet-

tivat tuolloin opikseen, rajoittivat mei-

min odottamattomat vahingot (col-

tömän verilöylyn My Lain kylässä Viet-

dän liikkuvuuttamme ja voimistivat

lateral damage), ovat nyt lisänneet

namin sodan aikaan 1968 ja lähes 40

embedded-käytäntöjä .»

sijoitetun journalistin (embedded) mi-

vuotta myöhemmin Abu Ghraibin vankilassa tapahtuneen vankien kidutuksen ja nöyryyttämisen.

1

CNN:ää alettiin pian kutsua »Pentagonin äänitorveksi».

na tai vain vääränä».

litaristiseen sanavarastoonsa. - - Miten Saddam Husseinin kätyreiden suorit-

Irakin sodasta (2003) CBC:lle rapor-

tama journalistien karkottaminen Ira-

toinut Paul Workman purkaa tunto-

kista eroaa amerikkalaisten sotilaiden

JOURNALISTIT LIE’ASSA

jaan saamansa tylyn kohtelun joh-

suorittamasta journalistien karkotta-

Juuri Persianlahden sota (»George

dosta artikkelissaan Embedded journalists

misesta», Workman kysyy ja vastaa it-

Bush vanhemman ja Saddam Hus-

versus »unilateral» reporters. Hänen mu-

se: ei mitenkään. Molempien tarkoi-

seinin egojen kaksintaistelu», kuten

kaansa Yhdysvaltojen suunnitelmana

tuksena on olla aiheuttamatta säröjä

Virtanen kirjoittaa kirjassaan) muut-

oli alusta lähtien rajoittaa riippuma-

propagandaan, jonka avulla sota on

ti sotaraportoinnin luonnetta. CNN

tonta raportointia sodasta ja välittää

perusteltu.

onnistui neuvottelemaan itselleen yk-

tiukasti kontrolloitujen embedded-

sinoikeuden suoriin tv-lähetyksiin

journalistien kautta »ihannoitu kuva

SIISTITTY SOTAKUVA

Bagdadista, vihollisen maaperältä.

amerikkalaisesta voimasta ja moraa-

»Lännen virallisesta sotakuvasta puut-

Muita medioita ei Yhdysvaltojen joh-

lista sodassa, jonka iso osa maailmaa

tuvat sotaan hyvin ilmeisesti kuuluvat

tama liittouma kaupunkiin päästänyt.

näkee tarpeettomana, epäoikeutettu-

asiat, kuten taistelu, loukkaantumi-

Operaatio Aavikkomyrskyn iskut tapahtuivat aamuyöstä Suomen aikaa ja Virtanen pystyi raportoimaan niistä tuoreeltaan MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa. Samalla toimittajat saivat huomata, kuinka valta konfliktiraportoinnissa alkoi siirtyä sanomalehdiltä televisiolle, joskin ainakin

1. embedded -journalistit ovat sotajoukkojen mukana kulkevia toimittajia, jotka saavat yleensä ainakin jonkinlaisen kosketuksen konfliktialueeseen. Tällä on tietenkin hintansa: embedded-journalistit ovat monin tavoin riippuvaisia sotajoukoista. Kenties kunnianhimoisempi mutta takuuvarmasti riskialttiimpi keino raportoida on ryhtyä. unilateraaliksi, eli omin luvin toimivaksi journalistiksi. Sotajoukkojen ja heidän mediavastaaviensa kanssa kaveraaminen jää pois, mutta niin myös heidän tarjoamansa huolto- ja tietoliikenneyhteydet, turvallisuudesta puhumattakaan.

tämän sodan osalta kyseenalaisin seurauksin. »CNN:n kautta saatiin valheellinen kuva sodasta. Vieläkään ei tiedetä, montako tuhatta irakilaista ehdittiin haudata puskutrakreilla maahan», Virtanen viittaa Kuoleman moottoritienä tunnettuun kilometrien pituiseen aavikkopätkään, jota pitkin irakilaisjoukot vetäytyivät Kuwaitista isona autosaattuena, ollen helppo maalitaulu ilmavoimille. »CNN:n välittämä sota oli kliinistä nintendosotaa, eikä se synnyttänyt sa-

kuva: »Tämän vuoden mieliinpainuvin kokemus oli nähdä ja raportoida kymmenien tuhansien ihmisten pako Libyasta rajan ylitse Tunisiaan. Pohjois-Afrikassa ja Lähiidässä tapahtuu nyt niin paljon merkittäviä asioita, joita suomalainenkaan media ei eri syistä pysty tai halua seurata intensiivisemmin», kertoo kuvan ottanut Rauli Virtanen. 29 LIBERO


viimeisen kuukauden Hesareilla oli tarjota. Mutta ehkä toimittajat vierastavat tällaista lähestymistapaa. Kun järjestimme keskustelutilaisuuden Afganistan-operaatiosta, paikalla oli Matthew Hoh, korkea-arvoisin sodanvastaisista syistä eronnut Yhdysvaltojen virkamies, ja tämä kiinnitti vain muutaman hassun median huomion.» Kansalaisjärjestön ja median tiedonhankintatavoissa on yhtäläisyyksiä, mutta näkökulma on Matinpuron mukaan erilainen. »Pyrimme, toisin kuin media, tuomaan esille näitä asioita jo silloin, kun niihin voi vielä vaikuttaa rauhanomaisin keinoin.» Jos media kiinnostuu pienestä konnen, kärsimys ja kuolema», sanoo Ul-

Kansainvälisiä joukkotiedotusväli-

fliktista vasta sitten, kun »verta on

kopoliittisen instituutin vieraileva tut-

neitä säätelee Kotilaisen mukaan hy-

vuotanut riittävästi», se voi toimia va-

kija Noora Kotilainen. Hän tutkii tällä

vän maun koodisto, jolle esimerkiksi

pautusliikkeille, kuten Iranin kurdeil-

hetkellä, miten NATO:n johtama krii-

kuoleva länsimainen sotilas on tabu.

le, merkkinä siitä, että väkivalta on ai-

sinhallintaoperaatio ISAF esittää kuvi-

George Bushin alulle laittama ja sit-

noa tapa tulla kuulluksi.

en kautta oman toimintansa Afganis-

temmin jo kumottu arkkujen kuvaus-

tanissa. Operaatiosta välittyy voimak-

kielto on tästä hyvä esimerkki.

kaasti humanitaarisen sotilaan kuva:

KÄTKETTY TARINA Matinpuro ei näe suomalaisen medi-

sotilaat leikkivät paikallisten lasten

UUTISKYNNYSTÄ KÄRKKYMÄSSÄ

an ongelmana niinkään konflikti-uu-

kanssa ja jakavat kiitollisille köyhille

Siinä, missä median valokeila pyörii

tisoinnin määrää vaan laatua. Kos-

kehitysapua.

uutiskynnyksen ylittävien konfliktien

ka median valokeilaan mahtuu vain

»Kuvissa tuodaan esille se, millä so-

ympärillä, kansalaisjärjestöt pyrkivät

muutama konflikti kerrallaan, oli-

ta on virallisesti perusteltu, muttei si-

tuomaan ihmisten tietoisuuteen myös

si syytä käyttää aikaa niiden taustoit-

tä ikävää puolta, joka saattaisi saada

pinnan alla kyteviä konflikteja.

tamiseen ja asettaa ne historialliseen

meidät vastustamaan sotaa.»

»Muun muuassa Helsingin Sanomi-

kontekstiin.

Matinpuron

mukaan

Myös vastapuolen sotilasta tapaa

en uutisointi Egytistä ja Tunisiasta en-

maan valtamedia, YLE ja Helsingin

kuvista harvoin, mutta sitäkin enem-

nen nykyisiä konflikteja on ollut aika

Sanomat etunenässä, nostavat uutis-

män emansipoituneita naisia, jotka

heikkoa», sanoo Rauhanpuolustajien

kilvan tuoksinassa esiin yksittäiset ta-

ovat vapautuneet länsijoukkojen tulon

toiminnanjohtaja Teemu Matinpuro.

pahtumat pitkän tarinan kustannuk-

jälkeen, Kotilainen analysoi.

»On tyypillistä, että joku huomaa

sella. Kotilainen on samaa mieltä:

Sodan visuaaliset esitykset tuovat

yhtäkkiä vaikkapa vaalien yhteydes-

»Konfliktit esitetään hyvin yksin-

esiin asioita, jotka jäävät piiloon pu-

sä, että Tunisiassa on ollut diktaattori

kertaisina, jotka vain syttyvät ja sam-

hutussa ja kirjoitetussa vuorovaiku-

jo vuosia vallassa! Ja Nicolas Sarkozya

muvat, vaikka ne ovat koko ajan käyn-

tuksessa. Yksi tällainen on Kotilaisen

ylistetään siviilien suojaamisesta Liby-

nissä ja kehittyneet vuosikymmenten

mukaan jatkuva vastakkainasette-

assa, mutta samainen henkilö tarjosi

ajan. Esimerkiksi Pohjois-Afrikan krii-

lu ISAF-sotilaan ja paikallisten välil-

Ben Alille joukkoja tukahduttamaan

si. Missä sen juuret ovat ja miksi juuri

lä: voimakas, kehittynyt länsi auttaa

mielensoituksia.»

tietyt maat toimivat siellä?»

ja opettaa jälkeenjäänyttä kansaa, jo-

Matinpuro on huolissaan Marokon

Hyvän maun koodisto näyttää siis

ka ei oikein tiedä omaa parastaan.

miehittämän Länsi-Saharan tilan-

säätelevän myös suurten teollisuus-

Tässä mielessä ISAF-kuvat palvelevat

teesta. Pitkään jatkunut väkivaltai-

maiden kiusallisen siirtomaahistorian

hyvin tarkoitustaan, »sodan markki-

nen konflikti ei ole juuri kiinnittänyt

kriittistä käsittelyä. Tämä lisäksi sano-

nointia», kuten Kotilainen muotoilee.

kansainvälisenkään median huomi-

malehtien miettiessä myyntilukujaan

Hänen mielestään sota- ja konfliktiti-

ota, minkä Matinpuro arvelee johtu-

kiusaus turvautua vähemmän myyvän

lanteita ylipäätään pitäisi virallisen,

van varsinaisten sotatoimien puuttu-

historiallisen ja analyyttisen otteen si-

länsimaisen tarinan myötäilyn sijaan

misesta. »Myös Swazimaata, Afrikan

jaan niin sanottuun hyvis-pahis-ase-

tuoda realistisemmin esille, ettei suuri

viimeistä feodaalihallintoa, olemme

telmaan on varmasti suuri. Saddam

yleisö jäisi valheellisen viattomuuden

yrittäneet nostaa uutiskynnyksen yli.»

Hussein ja Muammar Gaddafi ovat

»Kutsuimme tänne kansalaisakti-

esimerkkejä henkilöistä, joiden länti-

»Sotakuvilla mässäily on väärin,

vistin Egyptistä, ja väitän, että hän-

nen julkisuuskuva on mukaillut aina

mutta niin on myös väkivallan syste-

tä kuuntelemalla saimme maan tilan-

sen mukaan, kuinka yhteistyöhalui-

maattinen piilottaminen.»

teesta paremman kuvan, kuin mitä

sia he ovat olleet läntisen maailman

ja turvallisuuden kuplaan.

30 LIBERO

kuvat: Noora Kotilaisen mukaan nämä ISAF-joukkojen kuvapankissaan tarjoamat otokset esittävät sotilaan humaanina auttajana.


kanssa. Jälkimmäisen hallintoa vas-

moukset eivät olisi levinneet maasta

hyödynsi tilanteen aloittamalla ilmai-

taan parhaillaan taistelevat libyalaiset

toiseen», Virtanen arvioi. Hänen nä-

set nettilähetykset.

on tavattu nähdä täällä päin eräänlai-

kemyksensä mukaan kansalaisjourna-

Mediatutkija Lilly Korpiolan mu-

sina demokratian esitaistelijoina.

listit ja bloggaajat voivat olla mukana

kaan (Yliopisto 5/2011) internet on

Onkin aiheellista kysyä, vaikuttaa-

tukemassa ammattimaisia journalis-

tuonut toimittajien ulottuville uu-

ko tällainen rooli median uutisointiin

teja, mutta tietyin varauksin, sillä

sia näkökulmia, mutta myös lisännyt

koskien heidän mahdollisesti tekemi-

erilaiset huhut ja varmistamattomat

kierroksia jo ennestäänkin kiivaaseen

ään vääryyksiä. Vallan vaihtuessa toi-

tiedot leviävät netin kautta nopeasti.

tahtiin pyörivään uutiskoneistoon.

sinajattelijoiden (tässä tapauksessa

Lisäksi kansalaisjournalistien käyt-

Tällaisen uutiskoneiston käsittelyssä

Gaddafin hallinnon kannattajat) koh-

tö vaikkapa paikallisten toimittajien

uutinen on nopeasti loppuun kaluttu.

talo kun tuppaa olemaan vähemmän

sijaan ei saisi johtaa siihen, että me-

Hanna Nikkasen haastatteleman

ruusuinen.

diaorganisaatiot säästävät tai uskovat

egyptiläisen oppositioaktivistin sanat

säästävänsä rahaa olemalla lähettä-

ovat kuvaavia:

Rauli Virtanen kaipaa suomalaiselta medialta perusteellisempaa Lähi-

mättä omia kirjeenvaihtajia paikalle.

»Kidutusta ja laittomia pidätyksiä

idän uutisointia, tutkivaa raportoin-

»Vaikka kansalaisjournalistit eivät

tapahtuu aina silloin, kun kukaan ei

tia: »Pitäisi kysyä, että jos Osama bin

korvaa perinteistä journalismia, he

kiinnitä asiaan huomiota. Se on taas

Ladenin likvidointi on saatettu pää-

voivat olla avainasemassa Syyrian kal-

alkanut. Ymmärrämme kyllä, että me-

tökseen, niin miksi vielä ollaan Af-

taisissa maissa, minne journaliste-

dialla on lyhyt keskittymisjänne, joten

ganistanissa. Pitäisi myös alkaa sel-

ja ei yksinkertaisesti päästetä», Virta-

yritämme pärjätä omillamme.»

vittämään, mikä on talebanien ja

nen näkee.

»Ehkä tässä näkyy myös tietty kyl-

Al-Qaidan yhteys. Niiden välille ei voi

Internet osoittautui myös uutiska-

lästyminen konflikteihin», Noora Ko-

vetää yhtäläisyysmerkkejä. Taleba-

nava Al-Jazeeran lopulliseksi läpilyön-

tilainen puolestaan pohtii. »Pommi-is-

nien kohdalla esiintyy median demo-

niksi länsimaisen yleisön keskuuteen.

kuun, joka vaatii 15 ihmisen hengen,

nisointia, olkoonkin, että on vaikea

Kansainvälisen median ollessa ihmeen

suhtaudutaan aivan eri tavalla, jos se

selittää liikkeen nyansseja tahoille,

hiljaa Egyptin tilanteesta Al-Jazeera

tapahtuu Bagdadin sijaan Lontoossa.»

joille on iskostettu kuva ’al-qaidamaisesta’ talebanista, joka kieltää naisilta kaikki oikeudet. Todellisuus on monimutkaisempi.» Virtasen mukaan suomalaiset mediatalot näyttävät kyttäävän liikaa toistensa tekemisiä. Jos yksi taho lähettää kirjeenvaihtajan jollekin konflikti-alueelle, muutkin luultavasti tekevät samoin. Jos taas kukaan ei tee aloitetta, ei synny kilpailutilannetta, eikä kukaan lähetä kirjeenvaihtajaa. Virtanen näkee kuitenkin Suomen

»cnn:n kautta saatiin valheellinen kuva sodasta. vieläkään ei tiedetä, montako tuhatta irakilaista ehdittiin haudata pusku­ trakreilla maahan.»

hoitaneen uutisoinnin yleisesti ottaen hyvin, vaikka jäämmekin jälkeen esimerkiksi Norjasta, jolla on suuremmat resurssit sekä kiinnostusta rauhantyöhön.

KANSALAISJOURNALISTIEN UUSI ÄÄNI Lähi-idän maasta toiseen levinnyt kuohunta nosti puheenaiheeksi Facebookin ja Twitterin avulla mielenosoituksia masinoivat nuoret aktivistit. Jotkut heistä, kuten Ulkopolitiikkalehdessä (1/2011) haastateltu 25-vuotias Mohammed Gamal al-Din, näkevät itsensä nimenomaan kansalaisjournalisteina, jotka valjastavat kännykkänsä ja kameransa politiikan välineiksi ja välittävät internetissä tietoa ihmisoikeusrikkomuksista ja mielenosoituksista reaaliajassa. »Ilman sosiaalista mediaa Lähi-idän vallankumoukset tai puolivallanku31 LIBERO


rihmasto leviää SUOMEN PÄIHDELAINSÄÄDÄNTÖ TUOMITSEE YKSISELITTEISESTI NIIN KUTSUTTUJEN »TAIKASIENTEN» KÄYTÖN. NIIDEN VAPAUTTAMISEEN PYRKIVÄ LIIKE NOSTAA MYÖS PÄÄTÄÄN. TONI HÄMÄLÄINEN HAASTATTELI KÄYTTÄJÄÄ. teksti & kuvat toni hämäläinen

32 LIBERO


OULULAINEN Matyas Maaksi esittäytyvä nuorimies kokeili 15-vuotiaana ensimmäisen kerran psilosybiini- eli »taikasieniä». Tämä oli käännekohta hänen elämässään. »Se oli ehkä hieman liiankin vahva kokemus ottaen huomioon nuoren ikäni, olisi kenties ollut syytä kasvaa vielä

teoriassa jo psilosybiiniä sisältävän sienen poimi­minen on lainvastaista, mutta käytännössä toimenpiteisiin johtanee vasta suuremman määrän hallussapito.

pari vuotta. Sienikokemuksen johdosta aloin suhtautua itseeni ja elämääni aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Olin tottunut pitkälti miellyttämään ihmisiä sosiaalisissa suhteissani, ja tätä kyseenalaistaessani koin aluksi myös sosiaalista syrjäytymistä.» Kokemuksen jälkeen Matyas tunsi, että hänelle oli suorastaan valehdeltu monesta asiasta, alkaen päihdevalistuksen kauhutarinoista. Kokemus antoi myös vahvistuksen hänen aikaisemmille epäilyilleen koulunkäynnin mielekkyydestä. »Jo ylä-asteella tajusin, että kyllä tämä on aikamoista trivial pursuittia.» Matyaksen kaltaiset, psykedeeleistä kiinnostuneet ihmiset vaihtoivat

tä tilaamaan netistä tutkimattomia ja

ten hanskassa. Syntyi myös eräänlai-

ajatuksia aluksi trippi.info-sivustol-

siten arvaamattomampia aineita, jot-

nen paniikkireaktio, kun nähtiin tä-

la. Vähitellen foorumin laiska ylläpito

ka ovat laillisia vain uutuutensa vuok-

mäntyyppisten aineiden mullistavat

ajoi aktiivisen ydinryhmän suunnitte-

si. Joidenkin LSD:nä myytävien tut-

vaikutukset. Nehän synnyttivät aivan

lemaan kokonaan uutta, taikasieniin

kimuskemikaalien aiheuttaman vai-

mahtavaa kulttuuria ja jättivät selkeät

keskittyvää foorumia.

kutuksen kesto saattaa olla 24 tuntia,

jälkensä historiaan. Olen kyllä tullut

»Yksi tyyppi hoiti palvelimen ja käy-

ja se on jo aika hurjaa koettavaa. Sitä

pohtineeksi sitäkin, että oltaisiinko

tännön raha-asiat. Itse olen koodannut

on ensin valmistautunut LSD:n 12 tun-

päihdelainsäädännön kannalta jo pal-

ja väsännyt foorumin visuaalista puol-

nin kestoon, mutta sitten ennen pit-

jon paremmassa tilanteessa, jos hipit

ta», Matyas kertoo.

kää alkaakin jo nukkumaanmenoai-

eivät olisi koskeneet siihen tavaraan»,

ka lähestyä ja onkin vielä aikamoisel-

Matyas naurahtaa.

Viime vuonna valmistunut taikasieni.net keräsi pian aktiivisen yhteisön ympärilleen.

la tripillä.» Teoriassa jo psilosybiiniä sisältävän

MITÄ »TRIPILLÄ» TAPAHTUU?

»On jo aivan selvää, että psykedee-

sienen poimiminen on lainvastaista,

»Useimmiten psykedeelit ovat aiheut-

leistä ja niiden käyttämisestä kiinnos-

mutta käytännössä toimenpiteisiin

taneet minulle selvääkin selvemmän

tuneita ihmisiä on jatkuvasti enem-

johtanee vasta suuremman määrän

olon. Ne eivät yleensä toimi hyvinä

män. Ympäri maailmaa on myös

hallussapito. Laittomuudesta huoli-

turrukkeina, koska ne nostavat paljon

vuosikymmenien tauon jälkeen ryh-

matta Matyas ei halua salailla käyttö-

itsekriittisyyttä pintaan suurella osal-

dytty jälleen virallisesti tutkimaan

ään.

la ihmisistä. Itse olen tykästynyt psy-

sienten sisältämien ainesosien käyttä-

»Olen tarkoituksellisesti harrasta-

kedeeleihin nimenomaan sen vuoksi,

nut avoimuutta. Vaikka netin tarjo-

etten saa niiden avulla kunnolla ku-

Tästä on osoituksena viime vuon-

ama anonyymiys on suuri voima, niin

setettua itseäni, vaikka yrittäisinkin.

na Kaliforniassa pidetty suuri konfe-

omalla tavallaan vielä suurempi on se,

Olisin varmasti säästynyt suurelta

renssi aiheen tiimoilta. Matyas kokee

että ihmiset uskaltautuvat astumaan

päänvaivalta, jos en olisi alkanut miet-

tärkeäksi nimenomaan tiedon levittä-

esiin ja myöntämään rohkeasti: ’Hei,

tiä asioita psykedeelien kannustamil-

misen, sillä se on tehokkaampi tapa

minä olen tehnyt näin, eikä tässä ole

la tavoilla. Psykedeelien käyttö innos-

vaikuttaa kuin esimerkiksi eduskun-

mielestäni mitään väärää.’»

taa usein myös olemaan käyttämät-

mistä esimerkiksi terapiassa.»

taan pyrkiminen.

Matyas ei ymmärrä taikasienten

tä niitä, mikä on ollut itselleni varsin

luokittelua erittäin vaaralliseksi huu-

kummallinen ilmiö. Olin muutaman

LAITONTA POPSIMISTA

mausaineeksi ja viittaa 60-luvulla al-

vuoden juomattakin syötyäni ensim-

»On hyvin ikävää, että nykyinen päih-

kaneisiin tutkimuksiin.

mäiset sieneni. Palatessani alkoholin

delainsäädäntö ohjaa psykedeelien

»Kun tavara alkoi levitä kaduille,

pariin kävi ilmi, että sienet olivat an-

käyttämisestä kiinnostunutta ihmis-

homma ei enää pysynyt viranomais-

taneet uuden ja mielekkäämmän nä33 LIBERO


kökulman senkin käyttämiseen.» Psykedeelit kannustavat siirtämään arkipäivään niitä »ymmärrryksiä ja oivalluksia», joita alkoholinkin vaikutuksen alaisena saa, Matyas kuvailee. Yksi tästä kummunnut päätös on ollut hänelle koulu- ja työmaailmasta kieltäytyminen. »Sitä on alkanut katsoa uudella tavalla ympärilleen. Ovatko nämä asiat, joiden arvoa minulle on korostettu lapsuudestani asti, sittenkään niin tärkeitä? Täytyykö minun käydä tekemässä kahdeksan tuntia päivässä minulle sopimatonta duunia vain sosiaalisen hyväksynnän vuoksi? Tuntuu äärimmäisen hyvältä kansalaisaktivismin muodolta kieltäytyä työstä, johon minun inhimillisyyteni ei vain yksinkertaisesti riitä.» Oravanpyörästä omille teilleen hypännyt, nyt 18-vuotias Matyas Maa täyttää päivänsä mielekkääksi katsomillaan tavoilla, esimerkiksi taidetta ja musiikkia tehden. »Oikeaan» työelämään hän olisi valmis menemään

kohtuullisimmilla työajoilla. Nykyinen työtahti, varsinkin talven pi-

sienet haitat muille

meimpänä aikana, tuntuu hänestä

buprenorfiini

kerrassaan käsittämättömältä. Kesän tullen taikasieni.net herää

lsd haitat itselle

pienoisesta talvihorroksestaan, ano-

ekstaasi

nyymien nimimerkkien rihmasto ak-

steroidit

tivoituu ja alkaa taas levittää tietoa jalkojemme juuressa kasvavista mer-

khat

killisistä suippumadonlakeista. »Eräänkin viraston pihanurmelta

butaani

tein kerran suuren löydön.»

mephedroni

MÄ OON KÄNNISSÄ, MISSÄ SÄÄ OOT?

metadoni

Matyas Maa on yksi monista, jotka

ketamiini

odottelevat toiveikkaina Suomen huu-

bentsodiatsepiini

melainsäädäntöä ravistelevia muutoksen tuulia. Julkista keskustelua seu-

gamma (ghb)

raamalla saakin helposti vaikutelman,

kannabis

että ainakin kannabiksen lääkinnällisen käytön laillistaminen on enää vain

amfetamiini

ajan kysymys.

tupakka

Kansainvälinen ryhmä huippupo-

kokaiini

liitikkoja ja vaikuttajia, joukossaan

metamfetamiini

teeri Kofi Annan, julkaisi kesäkuun lähde: the lancet 2010

crack

muun muassa YK:n entinen pääsihalussa raportin, joka ajaa takaa – ei

Lancetissa vuonna 2010 julkaistussa tutkimuksessa vertailtiin eri päihteitä niiden aiheuttamien kokonaishaittojen mukaan.

misen ja leimaamisen, jotka eivät tee

heroiini alkoholi

34 LIBERO

enempää eikä vähempää – huumeisiin kohdistuvien asenteiden kokonaisvaltaista muutosta. Ryhmä kehottaa hallituksia »lopettamaan sellaisten huumeidenkäyttäjien kriminalisoimisen, marginalisoi-


muille pahaa». Tämä on kuin suoraan kannabiksen vapauttamista ajavan aktivistin suusta. Raportin mukaan sota huumeita vastaan on epäonnistunut, ja niiden aiheuttamien ongelmien, kuten kansainvälisen huumerikollisuuden, hillitsemiseksi tulisi kokeilla muutamien maiden rohkaisevaa esimerkkiä seuraten huumausaineiden varovaista

jos kannabiksen käyttö joskus dekriminalisoidaan lääke­käyttöä laajemmin, tullaan se epäilemättä tekemään massiivisen mainoskampanjan voimin. on vaikea kuvitella, etteikö kapitalismi ottaisi omaansa tässäkin asiassa.

vapauttamista, erityisesti juuri kannabiksen osalta. Raportti myös kannustaa arvioimaan uudelleen joidenkin huu-

mausaineesta on yleensä tullut ongel-

ovat ajan saatossa liukuneet taiteen

meiden »virheellistä luokittelua»,

ma vasta, kun se on levinnyt yläluokan

kategoriaan, kun taas lääkeaineet ovat

esimerkiksi kannabiksen, kokaleh-

piiristä laajemmalle, siis keskiluokan

muuttuneet huumeiksi yksi toisensa

tien ja MDMA:n eli ekstaasin osal-

ja erityisesti jollain tavalla arvelutta-

jälkeen.

ta. Tässä yhteydessä muistutetaan

vien ihmisten keskuuteen. Omalla ta-

Pontus Purokuru (Kulttuurivihkot

vuonna 2007 tehdystä tutkimuk-

vallaan tässä on ollut varmasti kyse

1/2009) taas vertaa huumausaineita ka-

sesta, joka luokitteli uudestaan 20

käytännöllisyydestä: varakkaat ihmi-

tutaiteeseen: ne paitsi uhkaavat keski-

erilaista huumausainetta niiden

set ovat pystyneet rahoittamaan päih-

luokan vaalimaa puhtauden ideaalia

aiheuttamien haittojen mukaan.

teiden käyttönsä eikä heidän ole siis

myös käyvät porvarillisen hyödyllisyy-

Ekstaasi oli aineista kolmanneksi

tarvinnut köyhemmän koukussa ole-

den ihanteen kimppuun.

vähiten vahingollinen, takanaan

van tapaan ryöstää apteekkeja, pank-

poppers-nimellä tunnettu alkyyli-

keja tai muita ihmisiä.

nitriitti sekä khat.

Itse asiassa päihteisiin liittyvät

Nykyisellään ekstaasi luokitel-

kontrollipyrkimykset

muistuttavat

laan taikasienten tavoin erittäin

pornografian ympärillä pyöriviä ra-

vaaralliseksi

joituksia.

huumausaineeksi.

mästi hyödyttöminä aktiviteetteina, joista markkinat eivät kostu.» Jos kannabiksen käyttö joskus dekri-

ongelmaksi

minalisoidaan lääkekäyttöä laajem-

Mainittuja kokalehtiä pureskeli

on nähty se, että ne nakertavat yleis-

min, tullaan se epäilemättä tekemään

uhmakkaasti muuan Bolivian pre-

tä moraalia ja aiheuttavat siis epäjär-

massiivisen mainoskampanjan voi-

sidentti Evo Moraleskin YK:n huu-

jestystä. Tällöin on epäilemättä vai-

min. On vaikea kuvitella, etteikö ka-

mekonferenssissa Itävallassa pari

keampi pistää ihmisiä ruotuun ja

pitalismi ottaisi omaansa tässäkin asi-

vuotta sitten. Kokalehdillä on Boli-

pitää heitä työpaikoillaan monta tun-

assa.

vian korkeaan ilmanalaan soveltu-

tia päivässä. Tästä ihmisten hallin-

Vai onko sittenkin niin, että kanna-

va piristävä sekä nälkää ja pahoin-

taan kohdistuvasta uhasta huolimatta

biksen nollatoleranssi – ja esimerkiksi

vointia poistava vaikutus.

historia on osoittanut molempien kä-

tupakoinnin jatkuvasti lisääntyvät ra-

sitteiden tarkan määrittelemisen vai-

joitukset – tarjoaa vastustamattoman

keaksi. Monet pornografiset esitykset

kätevän tavan hallita ihmisiä?

JOUKKOJEN HALLINTAA

Molempien

»Aineiden käyttäminen ja katutaiteen tekeminen näyttäytyvät välittö-

Ei ole sattumaa, että tiettyjen päihteiden vapauttamista ajavat tahot, oli sitten kyse kokalehdistä, kannabiksesta tai taikasienistä, vetoavat nimenomaan aineen lääkinnäl-

tulenarka aihe

lisiin vaikutuksiin. Moni päihde on kulkenut kiellettyjen huumaus-

MIKKO YLIKANGAS kutsuu päihteiden muuttu-

neutraalia lehtikirjoittelua huumausaineista,

aineiden listalle nimenomaan lää-

mista yläluokan etuoikeudesta osaksi työläisvä-

ovat ne säilyneet niiden vaikeiden aiheiden jou-

ke-kategorian kautta.

estöä »päihteiden demokratisoitumiseksi». Tässä

kossa, jotka ajavat toimittajia itsesensuuriin.

Suomalaista

huumehistoriaa

valossa ja historiallisesta näkökulmasta katsottu-

Tämä käy ilmi Journalisti-lehden (3.6.2011) te-

tutkinut Mikko Ylikangas koros-

na siinä, että lainsäädäntö varsin yksiselitteises-

kemästä kyselystä. Eräs haastateltu toimittaja

taa kirjassaan Unileipää, kuolonvettä,

ti kieltää kaiken psilosybiinisieniin liittyvän, ei

kertoo, kuinka hänen entisen työpaikkansa pää-

spiidiä (2009), että huumaavien lää-

ole mitään yllättävää.

toimittajan suhtautuminen huumausaineisiin

keaineiden laillisen ja väärinkäy-

»Demokraattisempaa» päihdettä on nimittäin

kiristyi huomattavasti, kun lehdessä satuttiin

tön välinen raja on aina ollut häily-

hankala löytää. Sieni kasvaa Suomessakin luon-

julkaisemaan juttu Hollannin liberaalista kanna-

vä, vaikeasti määriteltävä.

nonvaraisena, ja sitä on ilmeisen helppo kasvat-

bislainsäädännöstä samaan aikaan, kun paikal-

»Monesti rajan ovat vetäneet

taa verrattuna vaikkapa kannabikseen. Tämän

lisia koululaisia jäi kiinni huumeidenkäytöstä.

lainsäätäjät ja taustalla ovat voi-

lisäksi taikasienten käyttäjien keskuudessa tun-

»Sen jälkeen päätoimittaja sanoi, että ’me em-

neet olla mitä erilaisimmat yleis-

tuu vallitsevan vahva »sharing is caring» -ajatte-

me julkaise mitään myönteistä huumeisiin liit-

maailmalliset

esi-

lu: he vaihtelevat keskenään eri lajikkeiden itiöi-

tyen’. Minun mielestäni jutussa ei ollut mitään

merkiksi Kansainliiton tai USA:n

syyt,

kuten

tä ja kirjoittavat muille hyvin henkilökohtaisella

myönteistä, se vain kertoi, että asiat ovat toises-

painostus», Ylikangas kirjoittaa.

tasolla trippikokemuksistaan.

sa maassa eri tavalla kuin Suomessa», toimitta-

Hän myös osoittaa, miten huu-

Huolimatta paineesta julkaista enemmän

ja kertoo. 35 LIBERO


khalid albaih

KÄSITTEITÄ & KAMPPAILUJA

mieltään osoittavien ja mellakoivien nuorten ja opiskelijoiden kanssa. Iso kysymys on, kuinka nämä kamppailut voisivat kommunikoida keskenään ja saada aikaan konkreettisia muutoksia. Slavoj Zizek on kritisoinut voimakkaasti länsimaiden liberaalien ja uuskonservatiivien reaktioita arabikapinan edessä. Zizekin mukaan näiden vaivaantuneisuus johtuu nimenomaan siitä, että arabikapinalliset puhuvat samassa yhteydessä sekä vapaudesta ja ihmisarvosta että sosiaalisesta ja taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta. Pelkoa herättää joissain myös se, että demokraattinen Egypti saattaisi katkaista tukensa Israelille.

arabi­vasemmiston uudet näköalat teksti miika saukkonen

UUSI ARABIVASEMMISTO? Arabimaiden vasemmisto on käynyt läpi vaikeita aikoja. Puolueiden, ammattiliittojen ja kansalaisliikkeiden toimintaa on tukahdutettu, ja vasemmiston kilpailijaksi on noussut radikaali islamismi. Vanha

arabisosialismin

perinne

tuskin on sekään enää toimiva perusta arabivasemmistolle. Arabisosialismin projektia edusti näkyvimmin Egyptin presidentti Gamal Abdel Nas-

TUNISIASSA JOULUKUUSSA käynnis-

UUDEN DEMOKRATIAN LABORATORIO?

tyneen kapinan vaikutukset kantau-

Monet vasemmistolaiset kommentaat-

tuvat ympäri arabimaita. Tunisiassa

torit lataavat arabikapinaan suuria

ja Egyptissä vanhat diktaattorit on jo

toiveita. Esimerkiksi Michael Hardt

ajettu alas valtaistuimiltaan ja monis-

ja Antonio Negri ovat iloinneet sii-

sa muissa maissa yritetään samaa. It-

tä, kuinka arabien kapina on romut-

senäisesti organisoitunut väki, opposi-

tanut poliittisen stereotyypin, jonka

tiopuolueet sekä vanhan vallan edus-

mukaan arabit ovat tuomittuja valit-

tajat vääntävät nyt kättä siitä, mihin

semaan aina maallisen diktaattorin ja

suuntaan muutosprosessi kulkee. Ti-

fanaattisen uskonnollisen johtajan vä-

lanne avaa uusia näköaloja vasemmis-

liltä.

tolaiselle politiikalle arabimaailmassa.

Hardt ja Negri näkevät kapinat kokeiluina, jotka avaavat vallankumo-

lähteet: Kieron Monks: Empowering Egypt’s workers revolution. Al Jazeera 25.4.2011 Egypt’s Brotherhood eyes big political role. Al Jazeera 30.4.2011 Slavoj Zizek: Why fear the Arab revolutionary spirit? Guardian 1.2.2011 Michael Hardt and Antonio Negri: Arabs are democracy’s new pioneers. 24.2.2011

ser, joka modernisoi maata 1950- ja 1960-luvuilla sosialistisin uudistuksin ja kansallisti Suezin kanaalin. Nasserin kuoltua Egypti siirtyi Yhdysvaltain liittolaisiin. Kenties arabivasemmiston suunnannäyttäjiksi nousevat uudet puolueet. Eräs Egyptissä syyskuun parlamenttivaaleihin osallistuvista uusista puolueista on Workers Demokratic Party, joka hakee kannatusta esimerkiksi tukemalla tekstiilityöläisten työtaisteluja.

Pitkään näytti epätodennäköisel-

uksellisia näköaloja myös laajemmin:

tä, että arabimaiden kansalaisyhteis-

»Arabimaailman kamppailu tulee, toi-

sä on perustettu myös itsenäisten am-

kunnat kykenisivät synnyttämään de-

voaksemme, olemaan tulevalle vuosi-

mattiliittojen federaatio, keskusjärjes-

mokratiaa alhaaltapäin. Yhdysvallat

kymmenelle se, mitä Etelä-Amerikan

tö, joka vaatii sosiaaliturvaa kaikille

on tukenut tämän alueen ja muiden

kamppailut olivat edelliselle: poliit-

sekä uutta vähintään 200 dollarin mi-

muslimimaiden diktaattoreita ja fun-

tisen kokeilun laboratorio, jossa voi-

nimipalkkaa kuukaudessa.

damentalistiliikkeitä silloin, kun se

makkaat kansanliikkeet kohtaavat

Egyptissä osa vasemmistojärjes-

on edistänyt Yhdysvaltain intressejä –

edistykselliset hallitukset, kuten on

töistä on kehottanut boikotoimaan

ja sitten tekopyhästi esittänyt tuovan-

tapahtunut Argentiinasta Venezue-

syyskuun vaaleja, koska niissä etu-

sa Irakiin ja Afganistaniin demokrati-

laan ja Brasiliasta Boliviaan.»

lyöntiasema on vakiintuneemmilla

aa ulkoapäin.

Vallankumouksen myötä Egyptis-

Hardt ja Negri muistuttavat, että

poliittisilla ryhmillä. Mubarakin väis-

Tunisian ja Egyptin kapinat kuiten-

arabien kapinan sytyttäneet syyt ovat

tyttyä maan järjestäytyneimpänä po-

kin nostivat pääosaan työväenluokan

tuttuja myös länsimaissa. Kapinan

liittisena voimana pidetään Musli-

ihmiset, ennen kaikkea nuoret, naiset

keskiössä on korkeasti koulutettu nuo-

miveljeskuntaa, joka on ilmoittanut

ja opiskelijat. Monet korostavat myös

riso, joka on kunnianhimoista ja tur-

tavoittelevansa puolta parlamentti-

kapinoiden maallista, ei-uskonnollis-

hautunutta, ja jolla on paljon yhteis-

paikoista.

ta ja universaalia luonnetta.

tä esimerkiksi Lontoossa ja Roomassa

36 LIBERO


PROTESTILAULAJA GIL SCOTT-HERON, MARVIN GAYE, CURTIS MAYFIELDIN & BILLIE HOLIDAY

man nimeämällä teoksensa ajankohtaisten aiheiden mukaan. Esimerkiksi Remember Rockefeller at Attica viittaa New Yorkin Attica-vankilan vuoden 1971 rotumellakkaan. Jazzsaksofonisti Archie Shepp oli julkaissut pari vuotta aikaisemmin kokonaisen levyn, Attica Bluesin, aiheen tiimoilta. Mingus koetti myös julkaista Fables Of Faubus nimisen lauletun kappaleen vuonna 1959. Kappale hyökkäsi Arkansasin kuvernööri Orval E. Faubusta vastaan. Faubus oli määrännyt kansalliskaartin estämään yhdeksän afroamerikkalaisen pääsyä Little Rockin kouluun. Levy-yhtiö kieltäytyi julkaisemasta laulettua kappaletta. Laulet-

sielun politiikkaa teksti pekka leviäkangas

tu versio julkaistiin seuraavana vuonna, eri levy-yhtiön toimesta.

FUNKYMPI SOUNDTRACK Vuonna 1970 Marvin Gaye oli järkyttynyt pitkäaikaisen duettopartnerinsa Tammy Terrellin kuolemasta. Kun ura jalkapalloilijana ei ottanut tuulta alleen, päätti valtavaa suosiota nauttiva Gaye tehdä sittemmin yhdeksi soulmusiikin tärkeimmiksi nousseista levyistä. What’s Going On oli ensimmäinen soul-teemalevy. Korruptiosta, köyhyydestä, poliisiväkivallasta, huumeista ja Vietnamin

MALCOM X SANOI aikoinaan: »et voi

on kuunnellut Scott-Heronin levyn ja

sodasta kertova levy yhdisti soulia, jaz-

saada kapitalismia ilman rasismia».

vaikuttunut. Vaikuttunut siinä mää-

zia ja klassisia elementtejä hyvin ei-

rin, että on ottanut asioista selvää ja

kaupalliseksi paketiksi. Teemoiltaan

päättänyt astua johtoon.

ja rakenteeltaan levy oli Motown levy-

Seuraavaksi esittelen muutamia mielivaltaisesti valittuja kantaaottavia kappaleita ja levyjä soulin, funkin

yhtiön johtaja Berry Gordylle kova pa-

ja jazzin maailmasta. Tämä raapaisu

ROTUSORTOA VASTAAN

la nieltäväksi, ja hän koettikin tehdä

ei ole syvä, mutta toivottavasti ohjaa

Vuonna 1939 jazzlaulaja Billie Holiday

kaikkensa, ettei Gaye »tahraisi» sek-

lukijan ottamaan selvää näistä artis-

lauloi ensimmäisen kerran juutalaisen

teista ja äänitteistä. Ehkä löydät niis-

kommunisti Abel Meeropolin runon

tä henkilökohtaisen protestilaulusi ra-

Strange Fruitin antaen näin rasismin-

sismia ja kapitalismia vastaan.

vastaisuudelle oman taistelulaulunsa. Strange Fruit oli taitavasti kirjoitettu, jär-

RÄPIN EDELTÄJÄN SÄKEET

kyttävä kuvaus lynkatuista afro-ame-

1970 nuori vihainen runoilija Gil Scott-

rikkalaisista roikkumassa hirtettyinä

Heron (1949–2011) kirjoitti runon The

poppelipuusta. Levy-yhtiö kuitenkin

Revolution Will Not Be Televised. Runo avasi

kieltäytyi julkaisemasta kappaletta pe-

Scott-Heronin levyn Small Talk at 125th and

läten etelän levykauppojen reaktiota.

Lenoxin. Congarumpujen säestämänä

Lannistumaton Holiday esitti kap-

Scott-Heron sylki vihaisia ja röyhkeitä

paleen a capellana toisen levy-yhtiön

sanoja luoden pohjan vasta myöhem-

johtajalle, saaden hänet kyynelehtien

min syntyneelle hip-hopille ja räpille.

julkaisemaan äänitteen. Kappalees-

Nykypäivän tapahtumien valossa

ta tuli Holidayn suurin hitti, ja vaikka

Scott-Heronin runo ei näytä osuneen

Holiday esitti kappaleen uransa aika-

kaikkien kohdalla maaliin. Pehmeä-

na tuhansia kertoja, murtui hän kyy-

kätiset sohvanvaltaajat voivat seurata

neliin joka kerta esittäessään sen.

mukavasti istuen, kun muut tarttuvat

Jazzin puolella kantaaottavuus oli

toimeen, vaikuttavat yhteiskuntaansa

hankalampaa, koska musiikki oli pal-

ja jättävät jälkensä.

jolti instrumentaalista. Jazzbasisti,

Toisaalta sukupolvi toisensa jälkeen

säveltäjä Charles Mingus kiersi ongel-

»southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black body swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees.» abel meero strange fruit

sisymboli-imagoaan. Levy-yhtiö oli kuitenkin julkaissut pari vuotta aikaisemmin Edwyn Starrin esittämän War-kappaleen, joka oli myös soundeiltaan ja sanomaltaan tylyä tykitystä. Gaye piti pintansa ja What’s Going On julkaistiin vuonna 1971. Levy pysyi listojen kärjissä yli vuoden, myi miljoonia ja oli Marvin Gayen parhaiten myynyt levy vuoteen 1973 asti. Samoja teemoja käsittee myös Curtis Mayfieldin soundtrack-levy Super Fly, joka julkaistiin vuosi ennen Gayen levyä. Elokuvalle Blaxploitation tehty soundtrack poikkesi muista samankaltaisista levyistä sanomallaan. Mayfieldin sanoitukset sotivat elokuvan huumediilereitä ihannoivan kuvan kanssa. Kritiikki oli kuitenkin kääritty niin vastustamattoman funkyyn pakettiin, että yleisö osti soundtrackia enemmän kuin mitä elokuva nettosi. LIBERO

37


KIRJA

olimme vankeja

SIRPA KÄHKÖNEN KIRJOITTI TIETOKIRJAN KOMMUNISTIVANKIEN UNOHDETUISTA KOHTALOISTA.

teksti ate tervonen KANSALAISSODAN jälkeinen Suomi oli

kettaa läheltä, sillä kirjailijan isoisä

vasemmistolaisille vaarallinen paik-

Lauri Tuomainen tuomittiin seitse-

Tammisaareen keskitettiin poliitti-

ka. Varsinkin kommunistiseen toi-

mäksi vuodeksi Tammisaaren pakko-

sia vankeja, vaikka pakkotyölaitoksen

mintaan osallistuneet elivät jatkuvan

työlaitokseen äärivasemmistolaisen

tiedettiin muodostuneen oppilaitok-

uhan alla. Monet joutuivatkin poliitti-

toiminnan vuoksi.

seksi kommunistiseen toimintaan.

siksi vangeiksi.

»Hänen ympärillään oli kovia koke-

Kirjailija Sirpa Kähkönen on käsi-

neen ihmisen karisma, voimakas au-

tellyt kommunistivankeja romaaneis-

ra. Hänessä oli kärsimätön puoli, joka

saan ja päätti kirjoittaa aiheesta myös

kertoi kovista koettelemuksia, mut-

tietokirjan, kun sivistynyt lukija epäili

ta hän oli myös tavattoman lämmin ja

1930-luvun poliittista vankeutta fikti-

esimerkiksi eläimille tavattoman lem-

oksi. Syntyi kommunistivankeja Tam-

peä.»

misaaren pakkotyölaitoksessa käsittelevä Vihan ja rakkauden liekit.

Äärivasemmistolaisesta toiminnasta vangittiin kevyin perustein. Vanki-

»Jopa joillekin historiantutkijoille

laan saattoi joutua jopa vääränlaisen

oli epäselvää, että poliittinen vankeus

lehden ääneen lukemisesta kolmen

jatkui Tammisaaren pakkotyölaitok-

hengen solussa.

sessa 30-luvun loppuun asti», Kähkönen kertoo.

Poliittisilla vangeilla oli joitain erivapauksia, joita muilla vangeilla ei ol-

Hän halusi valaista lukijoille si-

lut. Tammisaareen kuitenkin valikoi-

tä, millainen maa Suomi oli osal-

tui vuosien aikana IKL- ja Lapuan liike

le suomalaisista. Kähköstä aihe kos-

-henkistä henkilökuntaa, joka halu-

si päästä kostamaan kommunisteille.

kuva: Mary Pekkala kävi tapaamassa miestään Eino Pekkalaa yleensä kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina. Kuvassa on todennäköisesti 3.7.1932 Helsingistä klo 8.00 lähtenyt tapaajajoukko. Matkalla laulettiin Punaisesta laulukirjasta. Vankeja tavattuaan naiset menivät punaisten joukkohaudalle, »jossa kaiuttivat Kansainvälisen». Mary Pekkala äärimmäisenä oikealla.

Vankien yhteishenki oli kova, ja he olivat kehittäneet viestimis- ja kapinointitapoja, joista rangaistiin ankarasti. Vankien ja henkilökunnan välinen konflikti kärjistyi syömälakkoihin ja pakkoruokintaan, jotka johtivat usean vangin kuolemaan.

HUIKAISEVA KOKONAISUUS Vihan ja rakkauden liekit on tietokirjaksi hyvin koskettava. Vaikutelma syntyy yksittäisten ihmiskohtaloiden ja kertovan otteen kautta. Teoksessa seuratut henkilöt valikoituivat kuvaamaan aiheen eri puolia. Selvittäessään henkilöiden elämänvaiheita arkistoista Kähkönen teki myös hätkähdyttäviä löytöjä. Tällainen oli esimerkiksi kahden miehen välinen rakkaus vankilassa. »Oli huikaiseva kokemus, kun ko-

äärivasemmistolaisesta toiminnasta vangittiin kevyin perustein.

kosin pieniä paloja ja käsitin yhtäkkiä, mikä näistä paloista muodostuu.» Osa ihmiskohtaloista tuntuu niin monipolvisilta ja vaiherikkailta, että fiktiossa ne saattaisivat menettää uskottavuutensa. Traagisuutta niissä kuitenkin riittää. »Valitsin esimerkiksi Eino Oravan kohtalon sen vuoksi, että se kertoo järkyttävällä tavalla siitä, mihin vapauden tavoittelu ja pyrkimys toimia oman elämänsä ohjailijana johti 20- ja 30-lukujen nuorilla.» Orava joutui Suomessa vankilaan. Lopulta hän pakeni muiden äärivasemmistolaisten joukossa rajan taakse rakentamaan ihannevaltiota ja valmistelemaan vallankumousta. Eino Orava kuitenkin menehtyi monien tovereidensa tavoin 30-luvulla Stalinin vainoissa. »Traumaattinen Stalinin terrori tulee esille Eino Oravan äidin kirjeessä. Äiti kirjoittaa Venäjälle paenneille pojilleen, vaikka molemmat pojat on jo tapettu.»

38 LIBERO


KIRJA

vimmaa, vaaraa ja apatiaa LIBERON ARVIOITAVANA LEHDEN AVUSTAJAN, IIDA RAUMAN ESIKOISTEOS. teksti pauli tapio kuva eliisa alatalo

»SE KERTOO SIITÄ, kun Mari-Pette-

Päähenkilön äiti etsiskelee metsäs-

ri joko saa tai ei saa, ja jos saakin niin

tä vuonna 1918 teloitetuksi oletetun

sillä on kuitenkin se hankala isäsuhde

tytön jäännöksiä. Henkilökohtaisen

siellä taustalla».

trauman rinnalle nousee sukupolvien

Näin kommentoi tähtitieteilijä Esko

takainen sotatrauma. Samaan aikaan

Valtaoja valtavirtaproosaa Popkult-oh-

tyttöystävä-Sofia harjoittelee näytel-

jelmassa, eikä määritelmä ole täysin

mää, joka kuvaa nimettömäksi jäävää

asiaton Iida Rauman (s.1984) esikois-

sotaa lapsellisin shokkikeinoin, jotka

teoksen Katoamisten kirja kohdalla.

saavat kauheuksia omin silmin näh-

Onneksi hyvässä kirjallisuudessa on kyse muustakin kuin aiheiden nä-

neen Zorkan vain voimaan pahoin. Barokkisen

teemarakennelman

»painan pääni hänen olkaansa vasten ja mietin, että ehkä läheiset ihmiset on osattava kuvitella kuolleina, jotta heitä voisi rakastaa.»

Muutamissa lehtijutuissa mainostettua sadomasokistista lesboseksiä löytyy Katoamisten kirjasta vain vähän. Sen sijaan romaanissa kuvataan seksuaalisuutta ylipäätään taitavasti. Halujen ja todellisuuden välille muodostuu solmukohta, joka pitää kirjaa kasassa. Päähenkilö on seksuaalinen olento tilassa, joka ei kykene tarjoamaan tyydytystä. »En tule koskaan Sofian kanssa. Sil-

ennäisestä tuoreudesta. Katoamisten

ohella tulkintamahdollisuuksia tarjo-

kirja kyllä lankeaa niin sanotun valta-

avat myös pienet, päähenkilön sisintä

virtaproosan kategoriaan ja käsittelee

valottavat oivallukset: »Painan pääni

paljon juuri saamista ja isäsuhdetta.

hänen olkaansa vasten ja mietin, että

kerrankin suuttuisi, pakottaisi minut

Edukseen se erottuu syvällisyydellään

ehkä läheiset ihmiset on osattava kuvi-

aloilleni, tarttuisi hiuksista tai läi-

ja taidokkaalla kokoonpanollaan.

tella kuolleina, jotta heitä voisi rakas-

mäyttäisi. Sofia ei tee niin, ja minä

taa. Sofia yrittää irtaantua otteestani,

yritän ajatella, ettei orgasmi ole tär-

mutten päästä.»

keintä, onhan sitä muutakin».

USEIDEN AIHEIDEN VYYHTI

loin kun hän panee minua, vääntelehdin karkuun, jännitän itseäni, olen mahdollisimman hankala, jotta hän

Parikymppinen nainen on juuri muut-

Moitetta ansaitsevat vain satunnai-

tanut äitinsä luota pikkukaupungista

set hävyttömän kuluneet kerronta-

kirjailija on malttava ja psykologises-

Seksuaalisuusteemankin

Turkuun tyttöystävänsä kanssa. Lap-

ratkaisut. Sellaisia ovat esimerkiksi

ti tarkka. Vasta tämän epämuodik-

suudenkoti on hajonnut edellisenä

muuttokuormassa kirjojen välistä pu-

kaan syvällisyyden kohdatessaan ta-

keväänä isän selittämättömän katoa-

toilevat paljastavat valokuvat.

juaa, missä määrin seksi on lähinnä

misen myötä ja uuden aikuiselämään

parissa

erikoistehosteen asemassa nykykirjal-

tarkoitetun kodin rakentaminen osoit-

SEKSI ERIKOISTEHOSTEENA

tautuu hankalaksi. Tyttöystävä ajau-

Henkinen apatia saa taustakseen julki-

tuu yhä etäämmälle opiskelijaelämän

sen apatian: vanhainkotimaailman ar-

ja teatterin maailmoihin, mutta pää-

kisen harmauden. Hoitajat ovat kylläs-

henkilön oma mieli on vielä sekaisin

tyneitä ja kyynisiä ja dementoituneet

menneisyyden sekä Tenoxin ja Opa-

vanhukset väkivaltaisia. Tältä osin kir-

moxin yhteisvaikutuksesta. Vanhain-

ja vaikuttaa realistiselta ja kirjoittajan

minen hajoilee suojatun lapsuuden ja

kodista löytyy työpaikka ja ystävä, Ko-

omiin kokemuksiin se sisäliepeen mu-

tosielämän välitilassa. Äskeiset esi-

sovolainen Zorka.

kaan perustuukin. Järkytysten ja mäs-

merkit luetaan yleensä nuortenkir-

Katoaminen ja poissaolo muodosta-

säilyn sijaan kerrontaa määrittää hie-

jallisuudeksi, mutta Katoamisten kirjaa

vat romaanin ytimen, jonka ympäril-

nosävyinen, huomaamaton ironia.

tuskin tullaan sellaisena näkemään.

le on kasvatettu monimutkainen ai-

Kuvaavaa on yleinen ihmettely siitä,

Vimman siinä korvaa vakavampi vaa-

heiden vyyhti. On ihailtavaa, kuinka

miksi »täysin selväjärkinen» potilas on

ran tunne.

hyvin kaikki palvelee romaanin koko-

paennut osastolta, vaikka yleensä niin

naisuutta.

tekevät vain dementikot.

Iida Rauma Katoamisten kirja Lasten Keskus Romaani 377 s. Gummerus 2011.

lisuudessa. Katoamisten kirja olisi helppo leimata tyypilliseksi esikoisteokseksi, joka toistaa samaa kuviota kuin Anna-Leena Härkösen Häräntappoase ja Harri Sirolan Abiturientti. Niissäkin nuori ih-

39 LIBERO


ELOKUVA

ihmissuhdedraamaa jerusalemissa teksti mikko pihkoluoma

MIELENKIINTOISET TAUSTAT JA HYVÄT AINEKSET EIVÄT TAKAA ONNISTUNUTTA ELOKUVAKOKEMUSTA.

MIRAL (2010) on elokuva, jolla on mie-

rille kertoen usean palestiinalaisnai-

neet päättää, tehdäänkö elokuvaa kon-

lenkiintoisimmat taustat, mitä voi olla.

sen tarinan Israelin ja Palestiinan vä-

fliktista vai romanttista draamaa, joka

lisen konfliktin eri vuosikymmeninä.

sattuu tapahtumaan Jerusalemissa.

Elokuvan ohjaaja Julian Schnabel on ohjannut neljä elämäkertaeloku-

Elokuvan tekijöissä toistuu konflik-

Ehkä elokuvaa suunnitellessa tunnel-

vaa. Kiitelty esikoiselokuva (graffiti)

tin osapuolet: käsikirjoitus pohjaa pa-

mat ovat olleet niin romanttiset, että

taiteilija Jean-Michel Basquiatista oli

lestiinalaisen romaaniin ja ohjaaja on

sitä on pitänyt lisätä elokuvaan.

viehättävän erilainen taiteilijamuoto-

juutalainen. Taustalta löytyy myös jo-

kuva. Vuonna 2000 Javier Bardem oli

kaisen juorupalstan ihannetarina.

KIELET SOLMUSSA

vielä maailmalla tuntematon espan-

Schnabel ja Jebrael ihastuivat kesken

Elokuvan suurin ongelma on kuiten-

jalaisnäyttelijä, mutta pääosa kuuba-

elokuvanteon, mikä johti Schnabelin

kin näyttelijätyö. Vaikka Miral sijoit-

laiskirjailija Reinaldo Arenasina Sch-

avioeroon.

tuu Jerusalemiin, elokuvassa puhu-

nabelin elokuvassa Before Night Falls

Miralin aihe on tärkeä, mutta vai-

taan sekaisin englantia, arabiaa ja

(2000) toi hänelle ensimmäisen Oscar-

kea. Valitettavasti se on myös liian

hepreaa. Eniten ongelmia tuottaa se,

ehdokkuuden. Schnabelin kolmas oh-

laaja ja lähes turhan tärkeä puolivil-

että hallitsevin kieli on englanti. Vaik-

jaustyö Perhonen lasikuvussa (2007) sai jo

laiseen käsittelyyn. Elokuva sijoittuu

ka amerikkalaisissa elokuvissa ulko-

useamman Oscar-ehdokkuuden – har-

niin monelle vuosikymmenelle, ettei

maalaiset henkilöhahmot puhuvat

vinainen saavutus kokonaan ranskan-

mihinkään ajankohtaan ehditä pereh-

jatkuvasti englantia äidinkielensä si-

kieliselle elokuvalle.

tyä riittävästi. Vaikka en ole lukenut

jaan, ei ratkaisua odottaisi taiteelli-

Schnabel on varsinaiselta ammatil-

kirjaa, voin todeta, ettei sovitus ole jä-

sesti kunnianhimoiselta projektilta –

taan kuvataiteilija. Elokuvaohjauksia

rin onnistunut. Kokonaisuudesta olisi

etenkin, kun ohjaaja on aiemmin oh-

edelsi menestyksekäs taiteilijan ura.

todennäköisesti voinut karsia joitain

jannut sujuvasti kokonaisen elokuvan

Tämä Brooklynissa syntynyt ameri-

sivujuonia.

ranskaksi. Englanti ei ole riittävän su-

kanjuutalainen ryhtyy kaikkeen ja on-

Sotaa käydään taustalla, mutta se

juvaa näyttelijöiden lausumana, min-

nistuu kaikessa. Monilahjakkuus nä-

ilmenee harvoin konkreettisesti pää-

kä vuoksi roolisuoritukset vaikuttavat

kyy elokuvissa siten, että Schnabel

henkilöiden elämässä. Vaikutelma on

epäuskottavilta. Tunnelmaa on vaikea

on ehtinyt neljässä elokuvassa ohjaa-

kuin olohuoneessa olisi virtahepo, jo-

pukea sanoiksi. Kokonaisvaikutelma

maan muun muassa espanjaksi, rans-

hon ei juuri puututa. Elokuvan poliit-

on omituinen. Kuvittelisin, että länsi-

kaksi, hepreaksi ja englanniksi. Eikä

tisin jakso, jossa orpokodissa asuva Mi-

maiselle yleisölle uppoaisi paremmin

kunnianhimoa puutu uusimmasta-

ral luo yhteyksiä vastarintaliikkeeseen

kankea arabia kuin huono englanti.

kaan elokuvasta.

ensimmäisen intifadan aikana, vesit-

Ennen Miralin Suomen ensi-iltaa

tyy lopulta pelkäksi rakkaustarinaksi.

kuului myös suru-uutinen. Elokuvas-

ROMANTIIKKAA JA KONFLIKTEJA

Tätä jaksoa edeltää viihdyttävä jakso,

sa Sheik Shaabahin roolin näyttele-

Miral perustuu palestiinalaistoimittaja

jossa Miralin sukulaispojalla on juuta-

vä Juliano Mer-Khamis ammuttiin.

Rula Jebrealin omaelämäkertaan. Jeb-

lainen tyttöystävä. Tämäkin sivujuon-

Kuolema muistuttaa konfliktin alati

rael varttui jerusalemilaisessa orpo-

ne loppuu kuin seinään, vaikka koko-

jatkuvasta vakavuudesta. Harmi, et-

kodissa, jonka Hind Hussein perusti

naisen elokuvan olisi voinut keskittää

tä siitä kertova elokuva on dramaturgi-

1948, Israelin valtion perustamisvuon-

pelkästään tämän aiheen käsittelyyn.

sesti niin kömpelö, ettei sitä voi suo-

na. Tarina kietoutuu orpokodin ympä-

Ikään kuin tekijät eivät olisi osan-

40 LIBERO

sitella.

ohjaus: Julian Schnabel käsikirjoitus: Rula Jebreal pääosissa: Freida Pinto, Hiam Abbass and Willem Dafoe


KIRJA

LEVY

tarinaa elämän rakentamisesta...

iskelmä-stenkkaa

teksti tiia suorsa

teksti feniks willamo

PUN K-BÄ ND I N laulaja puhuu laji-

osoittaa vääriksi, oman uskonnon

PITKÄN LINJAN räppäri-provokaattori

en synnystä ja naturalismista, mut-

kehittämiseen valmiiksi tarjottujen

Steen1 aka Seppo Lampela ja näytte-

ta miksi? Anarkialla ja evoluutioteo-

sijaan sekä punkin uudelleen luomi-

lijä Jussi Lampi ovat lyöneet hynttyyt

rialla on yllättävän paljon yhteistä.

seen.

yhteen ja julkaisseet tuplalevyllisen

Bad Religionin laulaja Greg Graf-

Kirja ei anna vain yhtä ratkaisua

fin pohtii mielenkiintoisesti laji-

sekasortoisen maailman järjestä-

musiikkia. Yllättävä yhdistelmä toi-

en syntyä ja kehitystä verraten sitä

miseen. Se tarjoaa lähinnä tarinan

Ykköslevyn ensitahdit luovat häm-

punk-aatteen leviämiseen. Evoluu-

siitä, miten jokainen voi luovasti

mentäviä mielleyhtymiä kokeellisem-

tio tai anarkia ei kumpikaan totte-

rakentaa omasta elämästään ainut-

maksi heittäytyneen Timo Rautiai-

le vallitsevia lakeja sen mukaan, mi-

laatuisen ja vapaan ylhäältä asete-

sen & Trio Niskalaukauksen suuntaan,

ten kuuluisi tapahtua. Kaikki vain

tuista normeista.

mutta kappaleen edetessä siirytään

mii paikoitellen todella hienosti.

tapahtuu sen mukaan, miten yksilöt

Stenkalle tuttuun agressiivisempaan,

reagoivat ympäristöön.

paikoin lähes inhorealistiseen ilmai-

Graffin on yhdistänyt rock- ja yli-

suun. Vanha konkari sylkee yhteis-

opistoelämän jopa kiertueilla. Kei-

Greg Graffin & Steve Olson Anarkia = Evoluutio – Usko, tiede ja Bad Religion Like 2011

kan jälkeisenä päivänä hän saattaa lähteä sademetsään paikallisten tutkijoiden kanssa. Läpi elämän jatkunut auktoriteettivastaisuus heijastuu oletuksiin, joita hän haluaa

kuntaa kritisoivia riimejänsä kovaa pumppaavien, ironisten teknobiittien päälle. Nämä hetket ovatkin tuplalevy-kokonaisuuden vahvimpia, vaikka ne eivät juuri eroa miehen viime vuosien tuotannosta. Myös Stenkan pirtaan »iskelmäl-

... ja uskon rienaamisesta

lisemmät» aiheet, kuten rakkaus ja kaipuu ovat parhaimmillaan. Lampela ja Lampi onnistuvat luomaan väkeviä tunnelmia. Vaikkei Jussi Lampela olekaan kummoinen laulaja,

teksti feniks willamo

vanhentumisesta kertova Sirkuskarhu BAD RELIGIONIN laulajana tunne-

ta ja punkista. Tämä on kirjan mie-

sekä parisuhdekappale Merkit sinusta

tuksi tullut Greg Graffin on kiistatta

lenkiintoisinta antia. Teoreettisempi

koskettavat. Nimikkobiisi Bensaahan ne

mielenkiintoinen hahmo. Harva tie-

aines on myös läsnä, muttei ainoana

pojat tuli hakemaan taas kasvaa huumaa-

tää, että tämä elämäntapapunkkari

sisältönä. Mikäli koko kirja olisi kir-

vaksi paatokseksi, jonka aikana hei-

on myös arvostettu evoluutiobiologi.

joitettu tähän tyyliin, voisi sitä suo-

kompaa jo hirvittää. Toisaalta levylle

luennoiva

sitella kaikille Bad Religionin faneil-

mahtuu myös täytemateriaalia, jonka

Graffin tietää kyllä mistä puhuu ja

le. Teos tuntuu ratsastavan Greffinin

aikana kuulijan huomio herpaantuu.

kirjoittaa, mutta miehen esikois-

punkkaritaustalla, vaikka aiheesta ei

teoksen suurimmaksi ongelmaksi

muutoin kirjassa puhuta.

UCLA:n

yliopistossa

Tuplan toinen puolisko sisältää akustiset versiot levyn kappaleista.

muodostuu se, ettei hän ole niin sa-

Huonosta kirjasta ei kuitenkaan

Turhanpäiväiseksi jäävä kakkoslevy

notusti oikea kirjailija. Kieli ei pai-

voida puhua. Sisältöä riittää ja Graf-

ei muutamaa poikkeusta lukuun otta-

koitellen ole järin sujuvaa, mikä voi

finin tyylissä on sopiva kettuilun ma-

matta tuo kokonaisuuten mitään uut-

tietysti johtua myös käännöksestä.

ku. Bändinsä nimen mukaisesti us-

ta. On silti virkistävää kuulla Stenkkaa

Kaiken kaikkiaan Anarkia = evoluu-

kovaiset saavat kuulla kunniansa.

muodossa, jossa miehen jokainen sa-

tio on raskasta luettavaa. Aihe on to-

Kliseistä kyllä, mutta eurooppalaise-

na ei tihku raivoa ja kapinaa.

ki laaja ja monimutkainen, mut-

na ei voi lakata ihmettelemästä Jenk-

Voi olla ettei räp-puritaaneilta heru

ta kun kyseessä on kenelle tahansa

kilän meininkiä: tiedemiehet, jot-

hyväksyntää akustiselle fiilistelylle,

suunnattu teos eikä esimerkiksi väi-

ka kertovat meille elämän totuudet,

muttei mies sitä toisaalta ole koskaan

töskirja, olisi syytä kiinnittää huo-

voivat samalla uskoa luomisoppiin

pyytänytkään. Viime vuosina yhä kau-

miota asioiden esitystapaan. Uskon,

ja parrakkaaseen persoonalliseen ju-

emmas perinteisen räpin ahtaasta kar-

että lukija kiinnostuu miehen sano-

malaan. Vaikkei Anarkia = evoluutio jak-

sinasta pyrkinyt Stenkka osoittaa tällä

masta, mutta turhautuu lopulta, sil-

saisikaan suuresti innostaa, on hy-

levyllä olevansa edelleen genrensä lah-

lä muutaman sivun sisäistäminen-

vä, että Graffin pistää luun kurkkuun

jakkaimpia tekijöitä. Bensaahan ne po-

kin vaatii paljon työtä.

jähmettyneille tiedepiireille. Toivot-

jat tuli hakemaan saa myös odottamaan

tavasti herra ei kuitenkaan hylkää

mielenkiinnolla hänen sekä jo edellä

musiikkia.

mainitun Timo Rautiaisen lupailtua

Kirjan ensimmäisessä kappaleessa Graffin ruotii menneisyyttään ja kertoo, kuinka hän innostui evoluutios-

Lampela & Lampi Bensaahan ne pojat tuli hakemaan Monsp Records 2011

yhteislevyä. 41 LIBERO


VASEMMISTONUORET HYLLYNI

REPPUREISSAAJAN HYLLY VAPAA TOIMITTAJA, RIIA COLLIANDER 29, ESITTELEE REISSUVÄLINEITÄÄN.

1. Kantoväline

2. Lehtiö ja kynä

3. Flikkari + glowstickit

Retkeilyliikkeen rinkkakolossi passaa, jos pakkaus matkaa lähinnä hotellin ja lentokoneruuman välistä stradaa. Jos edessä on ylimääräisiä askelia, tarvitaan parempaa: militarialiikkeet tarjoavat taistelukenttien hiomia pakkausratkaisuja.

Hymy kielistä kansainvälisin? Tsk - Piirrä & Arvaa on. Mobiiliaikakaudellakin on joskus syytä rustata muistiinpanot formaattiin, jonka luettavuus ei riipu akun lataustilasta.

Teknotanssin ohella tikut tuovat tasaisen valaistuksen telttaan tai ympäristöön, jossa seuralaisia ei halua herätellä. Taskulamppu toimii astetta tummemmissa olosuhteissa.

6. Huono kirjallisuus

7. Pillerit ja korvatulpat

8. Muovipussit

Filosofiset järkäleet, poliittiset ulostulot tai Camus’n Ulkopuolinen muodostavat coolin matka-asustuksen, muttei moisia oikeasti väsymystiloissa tavaa. Antaudu siis toisia aivo-osia stimuloivalle tekstille.

Päänsärky kehittää itsensä aina apteekin ollessa kaukainen luksus. Kuorsaajat nukahtavat etujoukossa ja kehno musiikki pauhaa sellaisen seinän takana, joka ei koputuksista ja karjahduksista piittaa.

Kangaskassit ovat mukavia ja tiedostavia. Askelvessakulttuurien parissa pari plastiikkipussukkaa tarjoaa silti yllättävää vetoapua.

4. Jeesusteippi MacGyverin monitoiminauha lukeutuu vetoketjun ja penisilliinin ohella harvoihin ihmiskunnan ihmeentekijöihin.

5. Kulttuurivaihto Sisut ja salmiakkikossut ovat irrottaneet laatusanoja mannerlaattojen eri laidoilla.

42

LIBERO


VASEMMISTONUORET

jäsennelty ajatus

HAUSSA ULTRA BRA VUOSIMALLIA 2011

Martti Rasa, 21, Jyväskylä

nousevaa nationalismia vastaan

VASEMMISTONUORTEN YHTEISKUNNALLISEN MUSIIKIN KILPAILUSSA HAETAAN INSPIRAATIOTA VASTARINNASTA teksti eliisa alatalo VAS EM M I STO NU O RTE N kulttuuritoiminta on vahvistunut koko 2000-luvun. Vuonna 2005 järjestettiin katutaidekilpailu, jonka teemana oli »Utopia vapaasta kaupunkitilasta». Voittajaksi valittiin Jarkko Räsäsen työ Sitä ei voi pestä pois, koska se ei ole likaa. Teoksessa heijastettiin graffiti-installaatio helsinkiläisrakennusten seinille.

pailuissa, osallistujilta edellytetään al-

Vuonna 2007 Vasemmistonuoret et-

le 31-vuoden ikää. Ryhmänä osallistu-

si dokumentteja ja lyhytelokuvia, jot-

vien keski-iän on oltava alle 30 vuotta.

ka käsittelivät »jonkun toisen ongelmaa».

Voittajat valitaan tällä kertaa asiantuntijaraadin sijaan marraskuussa

Voittaneen elokuvan Näkökulma oh-

kansanäänestyksellä.

jasi ja tuotti 17-vuotias Zagros Manuchar. Se kertoi suomalaisten ja

TEKIJÄNOIKEUDET KESKIÖSSÄ

maahanmuuttajien

sekä

Vasemmistonuoret otti kilpailun jul-

maahanmuuttajien keskenään koke-

kistamisen yhteydessä kantaa kulttuu-

mista jännitteistä.

rityöläisten oikeuksiin ja vapaaseen

välisistä

Viime vuoden marraskuussa ratken-

tiedonvälitykseen. Kilpailuun osallis-

nut Yhdenvertaisuus-novellikilpailun

tuvien teosten tulee olla Creative Com-

parhaimmistosta koottiin Into Kus-

mons lisensoituja, joka tarkoittaa, että

tannuksen kanssa yhteistyönä yksiin

niitä voi jakaa ja muokata, mutta teki-

kansiin. Kokoelman nimeksi otettiin

jä on ilmoitettava ja uusi teos jaettava

voittaneen Laura Gustafssonin novel-

samalla lisenssillä eteenpäin.

li Kesä rynkyn kanssa.

kilpailuun osallistuvien teosten tulee olla creative commons lisensoi­ tuja.

Vasemmistonuorten mielestä taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden

SÄVELLYSASU VAPAA

toimeentulo-ongelmat eivät ratkea

Edellisen, vuonna 1995 järjestetyn, po-

verkkolataajia vainoamalla ja tekijän-

liittisten laulujen kilpailun voittajak-

oikeuskontrollia lisäämällä. Päinvas-

si suoriutui työtön säveltäjä Kerkko

toin tekijänoikeuksien suoja-aikoja tu-

Koskinen kappaleella Ampukaa komis-

lee lyhentää.

saarit, nuo hullut koirat. Tämä sekä muu-

»Vasemmistonuorten mielestä va-

tama muu kappale julkaistiin SDNL:n

paita taiteilijoita pitää kohdella am-

(entinen Vasemmistonuoret) kustan-

matinharjoittajina,

tamana. Kappaleet tulkitsevaksi yh-

maksetaan palkkaa. Norjassa, Ruot-

tyeeksi perustettiin helsinkiläisistä

sissa ja Tanskassa on jo käytössä tai-

taidelukiolaisista kokoonpano nimel-

teilijoiden tulotakuu. Myös Suomessa

tä Ultra Bra, jonka näkyvä ura ei ole

voitaisiin ottaa käyttöön vastaavanlai-

jäänyt nuoremmiltakaan sukupolvilta

nen järjestelmä, niin sanottu taiteili-

huomaamatta.

japalkka, joka takaa taiteilijoiden toi-

joiden

työstä

Uusi musiikkikilpailu sai alkunsa

meentulon silloin, kun muuta tuloa

vuoden 2009 liittokokouksessa jäse-

taiteellisesta työstä ei ole. Perustuloon

nistön vaatimuksesta. Teemaksi muo-

siirtyminen helpottaisi myös taiteili-

toutui tämän vuoden kevään korvilla

joiden asemaa», kannanotossa linja-

vastarinta. Kuten aiemmissakin kil-

taan.

Eduskuntavaalit käytiin ja vasemmiston optimismista huolimatta numerot sen kertovat: takkiin tuli ja puolue menetti kolme paikkaa. Lisäksi Kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi ja Kataisen käteen tarttunee pääministerin salkku, mikä ei vasemmistoa kauheasti ilahduta. Vasemmisto lähti selkeillä vaatimuksilla vaaleihin – kävi kuitenkin niin, että perussuomalainen nationalismi vei voiton ja hesari uutisoi persujen olevan vasemmistopuolue. Mitä tästä pitäisi ajatella? Asiaa on puitu ennenkin, mutta väitän, että työläisidentiteetti on kovassa murroksessa. Duunarin pahimmaksi viholliseksi on muodostunut siirtolainen, ja työn prekarioituessa nationalismi vetää puoleensa yhteiskunnassa hukassa olevia. Perussuomalaiset eivät vastaa kysymyksiin sosiaalisesta epätasa-arvosta tai tuloeroista ja jopa asettuvat vastahankaan ympäristökriisin ja globaalin tasa-arvon edistämisessä. Eurooppalainen tyytymättömyyttä mobilisoiva oikeistopopulistinen kehitys on saavuttanut nyt Suomen. Vasemmistoa on ravisteltu ankarasti jo pitkään ja nyt meillä on kokoomuslaisen uusliberalismin lisäksi toinenkin konkreettinen vastustaja suomalaisessa parlamentarismissa. On todenteolla asetuttava nousevaa nationalismia vastaan: tässä maassa on konservatiivisuutta jo muutenkin liikaa, emmekä me halua yhtään lisää ahdasmielisyyttä tai vaikkapa militarismia, mitä lienee luvassa tällä jatkumolla. Perussuomalaisten kannatuksen kasvu oli monille pelottava ilmiö ja vastareaktiona Vasemmistoon ja Vihreisiin on liittynyt paljon ihmisiä. Vasemmisto on tasa-arvoisen edistyksen liike. Nyt olisi tärkeää nähdä vasemmiston pysäyttävän oikeistopopulistinen kehitys: konsensushakuisuudelle ei ole tilaa, kun epätasa-arvo lisääntyy.

lisää kilpailusta www.vasemmistonuoret.fi/riitasointuja LIBERO

43


Malta | Arte | Xi Chuan

Nr 8 | 26.2.2010 | 2 e/20 kr

Tilaa

Nr 18 | 6.5.2011 | 2 e/20 kr

ba es | Lunab Bolaño | Sofokl

Osoitteessa www.nytid.fi/prenumerera

I C LO W N E R ANARKI

| 2 e/20 kr Nr 13 | 1.4.2011

lehteä

Pakistan | Palme | Picasso

Nr 11 | 18.3.2011 | 2 e/20 kr

AFRIKA I SADELN

Stenius | Backlén | Geronimo

Pohjois-Suomen vasemmistolehti

ilaa! Twww.kansantahto.fi • tilaukset@kansantahto.fi • (08) 537 1722 Jos olet opiskelija tai Vasemmistonuorten jäsen, SAAT ALENNUSTA 15%. VOIT TILATA MYÖS NÄYTENUMERON.....


VASEMMISTONUORET PÄÄSIHTEERI

vaalit oli, liittari meni – entäs nyt? suurimmat

on ainakin käyty vaalit, tehty tasa-ar-

rutistukset 2011 sattuivat molemmat

vosuunnitelma, pidetty novellikilpai-

alkuvuodelle. Eduskuntavaaleissa Va-

lu, koottu kokemuksia työelämän epä-

semmistonuoret piirijärjestöineen tu-

oikeudenmukaisuuksista ja koulutet-

ki 48 ehdokasta ja vaalityöhön osal-

tu maahanmuuttokysymyksistä.

VA S E M M I S TO N U O RT E N

listui satoja aktiiveja ympäri maata

Melkein samaan aikaan pääsihtee-

– Helsingistä Kolariin ja Turusta Jo-

rikauteni kanssa päättyy aktiivijäse-

ensuuhun. Liittokokous, Vasemmis-

nyyteni Vasemmistonuorissa, täytän

tonuorten suurin säännöllisesti jär-

nimittäin joulukuussa 30 vuotta. Lii-

jestettävä tapahtuma, taas kokosi

tyin Suomen Demokraattiseen Nuori-

Ouluun toukokuun lopussa yli 200 va-

soliittoon vuonna 1997, joten olen ol-

semmistonuorta.

lut mukana vasemmistonuori lähes

Nyt vaalityö on tehty, liittokokous

puolet elämästäni. Näiden vuosien ai-

on käyty – ja toimintavuosi on vasta

kana Vasemmistonuoret on kehittynyt

puolessa. Mitäs nyt tehdään? Vasem-

hurjasti. Ydin eli toiminta solidaari-

mistonuorten kesä ja syksy ovat taas

semman, tasa-arvoisemman ja ekolo-

täynnä tavanomaista järjestötoimin-

gisemman maailman puolesta on tie-

Vasemmistonuoret

yhteystiedot KESKUSTOIMISTO: Viherniemenkatu 5 , 3. krs, 00530 Helsinki, p. (09) 7747 4260, f. (09) 7747 4270, toimisto@vasemmistonuoret.fi, www.vasemmistonuoret.fi Keskustoimisto on avoinna arkisin kello 10–16. PUHEENJOHTAJA: li andersson, p. (09) 7747 4261, gsm 040 508 8697 li@vasemmistonuoret.fi PÄÄSIHTEERI: riikka taavetti, p. (09) 7747 4262, gsm 040 702 3917, riikka@vasemmistonuoret.fi JÄRJESTÖ- JA KOULUTUSSIHTEERI: aydin saiyar, p. (09) 7747 4263, gsm 040 413 3558, aydin@vasemmistonuoret.fi TIEDOTTAJA: Eliisa alatalo, p. (09) 7747 4264, gsm 044 511 2134, eliisa@vasemmistonuoret.fi TALOUSPÄÄLLIKKÖ: Pirkko Holappa, p. (09) 7747 4265, pirkko@vasemmistonuoret.fi järjestöSIHTEERI: anna salmi, p. (09) 7747 4260, gsm 045 348 5499, toimisto@vasemmistonuoret.fi

taa, joten tylsää ei varmasti tule. On

PIIRIJÄRJESTÖT:

kesäleiriä, festareita, koulutuksia, bileitä, miekkareita, opintopiirejä ja tempauksia ja varmasti jo seuraavien vaalien miettimistä. Vasemmistonuorten toiminta on tekijöidensä näköistä. Tätä se on aivan erityisesti silloin, kun ihan kulman takana eivät odota vaalit, liittokokous tai muu suuri tapahtuma. Yleen-

toimintaamme ei tehdä suurella rahalla, vaan isolla vapaaehtoispanoksella, innolla ja poliittisella palolla.

sä Vasemmistonuorissa melkein mille tahansa uudelle idealle löytää useampi tukija, joiden kanssa voi alkaa tehdä juuri sellaista vasemmistolaista toi-

tysti säilynyt samana.

mintaa, johon itse haluaisi osallistua.

Vasemmistonuorista on syytä olla

Kynnys toimintaan pidetään myös ma-

ylpeä. Teemme laajaa toimintaa valta-

talalla ja kaikki uudetkin vasemmisto-

kunnallisesti, meillä on satoja aktiive-

nuoret pääsevät heti mukaan kaikkeen

ja, toimintamme on monipuolista ja

toimintaan.

sitä kehitetään koko ajan. Haluamme

Erityisesti kannustan kaikkia vä-

olla kiva järjestö kaikille vasemmis-

hänkään kiinnostuneita mukaan Va-

tolaisille nuorille. Toimintaamme ei

semmistonuorten jaostoihin ja työ-

tehdä suurella rahalla, vaan isolla va-

ryhmiin: niissä pääsee ideoimaan

paaehtoispanoksella, innolla ja poliit-

omiin kiinnostuksenkohteisiinsa liit-

tisella palolla.

tyvää toimintaa ja politiikkaa. Vaikka

Vasemmistolaisuus ei tietenkään

jaostopaikka olisi mennyt kesän haus-

elämästäni vähene, vaikka Vasemmis-

sa sivu suun, mukaan pääsee helposti

tonuorissa toiminta onkin syytä jättää

liittymällä sähköpostilistalle ja osallis-

nuoremmille. Jatkan toimintaa sekä

tumalla ainakin verkkokeskusteluun.

Vasemmistonaisissa että Vasemmistoliitossa. Yhteistyö vasemmistojär-

***

jestöjen kesken on kasvamassa, joten tapaamme varmasti jatkossa vasem-

Tämä on viimeinen Libero-kolumnini

miston tapahtumissa.

pääsihteerinä. Kaksivuotinen kauteni

Hyvää kesää ja jaksamista uusiin

päättyy heinäkuun lopussa ja elokuus-

taisteluihin, toverit! Pitäkää hyvää

sa aloittaa uusi pääsihteeri. Oman

huolta Vasemmistonuorista, se on

kauteni aikana Vasemmistonuorissa

myös meille eläkeläisille rakas!

ETELÄ-SUOMEN VASEMMISTONUORET: Päijänteentie 35 , 00510 Helsinki puheenjohtaja antti kurko piirisihteeri heidi auvinen gsm 044 019 5901, etela-suomi@vasemmistonuoret.fi HÄMEEN VASEMMISTONUORET: Näsilinnankatu 22 A, 33210 Tampere puheenjohtaja Mari-Helmi Pirhonen, gsm 044 017 2725 tominnanjohtaja kalle honkanen gsm 040 837 3467, hame@vasemmistonuoret.fi Itä-Suomen Vasemmistonuoret: Koulukatu 39 A 36, 80100 Joensuu puheenjohtaja tiia meuronen, gsm 040 556 4379, ita@vasemmistonuoret.fi järjestösihteeri toivo haimi, gsm 044 202 3911 Keski-Suomen Vasemmistonuoret: Väinönkatu 28 B 14, 40100 Jyväskylä puheenjohtaja taija roiha, gsm 050 400 6786, keski-suomi@vasemmistonuoret.fi Lapin Vasemmistonuoret: Lapinkatu 2, 96190 Rovaniemi Puheenjohtaja petrus kauppinen, gsm 045 657 1987 Piirisihteeri santeri mikkola, gsm 040 700 0219, lappi@vasemmistonuoret.fi POHJOIS-POHJANMAAN VASEMMISTONUORET: Pakkahuoneenkatu 19, 90100 Oulu puheenjohtaja tero kaikko, gsm 050 409 1063 piirisihteeri markus koivumaa, gsm 040 740 7175, f. (08) 537 1770, pohjois-pohjanmaa@vasemmisto­nuoret.fi Satakunnan Vasemmistonuoret: Maaherrankatu 28, 28100 Pori puheenjohtaja Henri-Pekka Solala piirisihteeri johanna stenberg, gsm 046 669 5880 satakunta@vasemmistonuoret.fi VARSINAIS-SUOMEN VASEMMISTONUORET: Hakakatu 12, 20540 Turku puheenjohtaja tiina järvi gsm 050 328 0332 piirisihteeri salla koskialho, p. (02) 237 9130, gsm 045 131 2552, f. (02) 237 9190, varsinais-suomi@vasemmistonuoret.fi

LIBERO

45


DIALOGI KAINO & VIENO

kaino KAINO: Hyvää päivää arvon kapinallinen, mistäs tänään puhuttaisiin? VIENO: Kun kerta kapinalliseksi minua nimittelet, niin kapinan vuoksi jätämme väliin ainakin eduskuntavaalit, Timo Soinin, nousevan rasismin, natsipuolueen ja Portugalin tukipaketin. KAINO: No jäipäs paljon ajankohtaisia aiheita käsiteltäväksi. VIENO: Miten olisi persut? Ei minua kiinnosta perussuomalaisetkaan kovin paljoa, mutta pakkohan niitä on seurata, koska koko kansa on ihan niiden lumoissa. Vaikka tuskinpa ne nyt normaalista kepulaisesta eroavat. KAINO: Normaalista kepulaisesta? Normaali kepulainen tarkoittaa itselleni ainakin jonkinlaista Paavo Väyrysen ja Juha Miedon ristisiitosta, joka syö viikonlopun aikana 50 kiloa mämmiä ja lukee Kemijärven kirjaston romaanihyllyn kerralla tyhjäksi. VIENO: No olkoot. Ymmärrän kepu-kaunasi, mutta en minä niitä ihan pahoina pidä, jos siihen todelliseen oikeistoon verrataan.

vieno

VIENO: Nyt sinutkin saatiin haukkumaan suomalaisia tyhmäksi kansaksi. Ehkä se on kohta perustettava Sirolaopisto uudelleen, että sinunkin sivistystasosi saataisiin nousuun. KAINO: Äläs nyt yhtään rupea. Minun nuoruudessani peruskoulussa tarjottiin hyvät eväät aktiiviseen kansalaisuuteen ja opetettiin kriittistä medialukutaitoa. VIENO: Tuon perusteella peruskoulu oli olemassa jo 1950-luvulla. Minun kouluaikanani ei tuollaisista oltu edes kuultu. Opetettiin isänmaallisia lauluja, virsiä ja kuinka veistän linnunpöntön, jota edes linnut eivät käytä. KAINO: Viimeisen kohdalla on sanottava, että ei mikään koulu ihmeisiin sentään kykene. Vaikka olisi millainen sahanomistaja opettajana. VIENO: Ai ihan peruskoulunsakin käynyt sahanomistaja? Näytä minulle sellainen ihme, niin minä näytän sinulle, no, jotain.

KAINO: Olisiko sinulla viiniä? Ehkä lähtisi vähän paremmin...

KAINO: Sinä taas otat esille yksittäisen tapauksen. Tunnen monia yrittäjiä, joiden toimitilat eivät pala tasaisin väliajoin. Eivät kaikki tamperelaiset pitsa-yrittäjätkään minun mielestäni ole huijareita.

VIENO: Duunari ja aina juomassa minun viinini. Ota nyt ihmeessä, kun halvalla sain.

VIENO: Unohdat nyt työn ja pääoman välisen ristiriidan, ei se mihinkään ole poistunut.

KAINO: Kai nyt, kun itse teit. Väliin minulla on tunne, että tunnollisena veronmaksajana kustannan vain teikäläisten juopottelua.

KAINO: Ei pienyrittäjä mikään kapitalisti ole. Kaikkea muuta. Väittäisin heidän olevan tämän yhteiskunnan heikko-osaisimpien joukossa. Varsinkin pakolla yrittäjiksi joutuneet.

VIENO: No et kovin pitkään, yliopistolaki on askel siihen suuntaan, ettei köyhällä ole pian enää varaa sivistyä.

VIENO: Ei se mikään pakko ole. Tekisivät eivätkä yrittäisi. Ei se niin vaikeaa ole.

KAINO: Ainakin peruskoulujärjestelmä vaikuttaa epäonnistuneen pahasti, kun suomalaiset eivät tiedä edes hallituspuolueita.

KAINO: Huomaa kyllä, ettet ole päivääkään töitä tehnyt, kun tuollaisia puhut. Kyllä minun sympatiani ovat pienyrittäjien puolella monessa asiassa.

46 LIBERO

VIENO: Punalippu heilumaan kapitalistien puolesta vaan... KAINO: Se mitään kapitalismia ole edelleenkään. Ja punalipun allehan yrittäjät kuuluvat. Varsinkin yksityisyrittäjät, siinähän he ottavat työstä syntyvän lisäarvon itselleen. VIENO: No eiväthän he mitään huono-osaisia sitten ole, kun ei kerta kukaan pääse heitä edes riistämään. KAINO: No harvalla yksityisyrittäjällä noin hyvä tilanne on. Suurin osa on vain suurten yritysten alihankkijoita, tavallisia duunareita siis. Sillä erotuksella, että heillä ei ole mitään ay-liikkeen taistelemia etuja. VIENO: Oli se tämäkin päivä nähtävä, että sinä olet se kovempi vasuri meidän keskustelussamme. Joten... KAINO: Lippu korkealle. Näinä aikoina sitä tarvitaan. VIENO: Vielä kun olisi se kansakin meidän takanamme. KAINO: Se palaa vielä meidän linjallemme, lyön kanssasi vetoa vaikka korillisesta punkkua, että seuraavissa eduskuntavaaleissa saadaan ainakin 30-henkinen vasemmistoryhmä eduskuntaan. VIENO: Ohhoh, otetaanpa kiinni tuo. Häviän mielelläni ja pistän viinit samalla käymään. KAINO: Joten sitä odotellessa, kippis. VIENO: Kippis ja lippu korkealle.


miiku lehtel채


aino sutinen

haluatko tavoittaa 8000 nuorta? – ilmoita liberossa

JÄSENEKSI

Liityn jäseneksi Vasemmistonuoriin ja saan Liberon kotiin kannettuna.

TIETOA

En liity vielä jäseneksi, mutta haluan saada lisää tietoa Vasemmistonuorista.

TILAUS

Tilaan vuoden Liberot näytenumeroina ilmaiseksi, koska olen alle 30-vuotias opiskelija, koululainen tai työtön. Tilaan Liberon ilmaiseksi kouluun, nuorisotilaan, vankilaan tms. Tilaan Liberon rahalla. Lähettäkää 16 euron lasku. En halua, että minulle lähetetään enää Liberoa. Osoitteeni on muuttunut, alla uusi osoite.

Nimi....................................................................................................................................................................................

Vastaanottaja maksaa postimaksun

LIBERO VASTAUSLÄHETYS TUNNUS 5003551 00003 HELSINKI

Lähiosoite......................................................................................................................................................................... Postinumero ja -toimipaikka......................................................................................................................................... Puhelinnumero................................................................................................................................................................ Sähköposti........................................................................................................................................................................ Syntymäaika ..................................... Päiväys............................... Allekirjoitus.........................................................................................................................

(Alle 15-vuotiaalta liittyjältä huoltajan allekirjoitus)

Libero 2 | 2011

oikomaan vääryyksiä, puolustamaan sorrettuja, pelastamaan maailman… ottakaa minuun pikimmiten yhteyttä alle rastimani vaihtoehdon merkeissä.

kyllä, olen kiinnostunut

Ilmoitushinnat alkaen 200€ www.vasemmistonuoret.fi/libero

seuraava libero ilmestyy alkusyksystä.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.