Manipulus 2/19

Page 1

MANIPULUS 2/2019


PÄÄTOIMITTAJA

Sisällys

Iina Sallinen

4 Puheenjohtajan pohdinnat

manipulus.legio@uef.fi

6 Laitoksen terveiset

ULKOASU JA TAITTO

8 Viisi vinkkiä opiskelutekniikkaan

Iina Sallinen

10 OSKU - oppimisen ystävä

12 Testissä Kampus Bistro

KIITOKSET

14 Joensuun

Kaikille, jotka ovat ottaneet osaa lehden tekemiseen omalla panoksellaan!

opiskelijaravintolaranking 16 Ensimmäinen kosketus

KANNEN KUVA

ainejärjestötoimintaan

Iina Sallinen

18 Oppaana lakiviidakossa YHTEYSTIEDOT

22 Anonyymit alumnituomarit

Kotisivut: legio.fi

26 Tapahtumavastaavien

Sähköposti: hallitus.legio@uef.fi tai manipulus.legio@uef.fi

vuosi 2019

Postiosoite: Legio Ostiensis ry

34 Kasvutarina ja näkökulmia

Itä-Suomen yliopisto

kehityksestä

PL 111 80101 Joensuu

38 Harjoittelua asian ytimessä 40 Fuksivastaavan syysterveiset

Legio Ostiensis ry eli Legio on Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta– ja kauppatieteiden tiedekunnassa oikeustieteiden laitoksella erikoisjuristiksi opiskelevien ainejärjestö.

42 Manipulu toimittaa Fuksiviikot

Manipulus on Legio Ostiensis ry:n julkaisema verkkolehti, joka ilmestyy kahdesti vuodessa. Legio Ostiensis ry

2


Pääkirjoitus Aika kuluu hirvittävän nopeaa, sil- Viime syksynä syyskokouksen ailä on taas tullut aika julkaista uusi kaan mietin paljon sitä, haluanko Manipulus. Tämä lehti on päätoi- hakea hallitukseen vai en. Olin mittajaurani

kahdesta

lehdestä epävarma siitä, osaisinko tehdä

(ellei fuksilehteä lasketa) viimei- hallituksessa vaadittavia hommia

nen. Manipuluksen toimittaminen ja olisiko hallituksessa oleminen ja tekeminen on ollut hieno koke- mieleistä. Tämä vuosi on ollut ikimus ja opettanut paljon. Toivotta- muistoinen ja hyvin mielenkiintoivasti tämä ei kuitenkaan jää vii- nen. Se on opettanut paljon ja anmeiseksi lehdeksi, johon koskaan tanut juttuja kirjoitan!

korvaamatonta

kokemusta

erilaisista tilanteista.

Syksy piti sisällään kaikenlaista. Haluan vielä sanoa sen, että jos Paljon uutta ja uusia kavereita, koskaan mietit, pitäisikö jokin asia mutta toi takaisin paljon vanhaa- tehdä, on siihen vain ja ainoastaan kin. Kesän jälkeen oli ihana palata yksi oikea vastaus - tee se! arkeen ja ahertamaan opiskelun parissa — siis toisin sanoen viettä-

Iina Sallinen

mään aikaa ystävien kanssa erilai-

Päätoimittaja

sissa tapahtumissa.

3

Manipulus 2/2019


Puheenjohtajan pohdinnat Syksy tuo mukanaan monia kivoja

nittävää aikaa tässä eletäänkään!

asioita: uudet fuksit, viilenevän

Ihan kohta meillä on ainejärjestön

sään, kauniin ruskan, vuosijuhla-

ensi vuotta rakentamassa uudenlai-

viikon ja tietysti sen tärkeimmän – nen porukka uudella innolla ja uuLegion sääntömääräisen syysko-

silla ideoilla.

kouksen. Ainejärjestön suurin vahvuus on Tämän Manipuluksen numeron on siinä, että vuosittain vaihtuva potarkoitus ilmestyä juuri syysko- rukka takaa jäsentensä näköisen kousmaanantaina. Tämän vuoden järjestön. Vaikka yleensä hallituksyyskokous on oikeasti minulle sessa onkin vähintään pari toisen vasta toinen: fuksivuonna olin ko- tai kolmannen kauden konkaria, kouksen

aikaan

länsirannikolla niin pesteillä ei ole ollut tapana

syyslomailemassa ja tulin valituksi jäädä jumittamaan samoille ihmihallitukseen Porin kaupunginkir- sille. Ja kun mukana on aina jaston aulassa kirjoitetun sähkö- fuksejakin, niin tuoretta näkökulpostihakemuksen

perusteella.

Ja maa riittää, ja perinteistäkin sel-

kun ottaa huomioon millaisessa viävät ne oikeasti säilyttämisen arkauhunkankeassa

jännityksessä voiset.

olin viime vuoden kokouksessa puheenjohtajatentin takia, tulee tä- En malta odottaa syyskokouksessa män syksyn kokous olemaan en- hallitushakijoiden haastattelua ja simmäinen,

josta

minulle siitä syntyvää keskustelua – kaik-

(toivottavasti) jää ihan oikeasti kia niitä ideoita ja ajatuksia siitä, jonkinlaisia muistikuvia.

millainen Legion tulisi olla ensi

Syyskokous tarkoittaa ennen kaik- vuonna ja tulevaisuudessa. Innoskea uutta hallitusta. Eli mitä jän- tuksen rinnalla on kuitenkin myös Legio Ostiensis ry

4


pientä haikeutta. Kahden vuoden sekaan suunnitella halkojen eli hallitushommailun jälkeen pitäisi hallituksen kokousten mukaan. antaa elämässä aikaa sellaisillekin asioille elämässä kuin vaikkapa Suurella ilolla annan kuitenkin työt ja kandi.

seuraavien legiolaisten ottaa ohjat käsiinsä. On seuraavan jengin aika

Hallitushommaan saa nimittäin ai- tehdä vanhuudenpäiville säilyviä

kaa kulumaan ihan niin paljon hallitusmuistoja ja rakentaa meille kuin siihen haluaa laittaa, ja välil- kaikille paras mahdollinen Legio. lä väsyttää. Mutta kyllä tältä hom- Minulla on täysi luotto siihen, että malta myös saa paljon. Ystäviä, vuoden 2020 Legio on ihan yhtä kokemusta, inspiraatiota ja joskus hyvä ja parempikin kuin vuoden jopa kiitosta. Kun on oikeastaan 2019 Legio. koko yliopistoajan ollut mukana ainejärjestöjutuissa,

on

vaikeaa Jäsenistönsä näköinen Legio ei

kuvitella miltä tuntuu, kun ei sit- voisikaan olla mitään muuta. ten enää olekaan joka tapahtumassa järjestelemässä tai siivoamassa Roosa Ylikoski paikkoja. Kun menojaan ei tarvit- Puheenjohtaja

5

Manipulus 2/2019


Opetus- ja tutkimusavustajat oikeustieteiden laitoksella Työskentely opiskeluaikana yli-

hin yliopistolle ja jo väitelleet.

opistolla on tulevaisuudessa mah-

Pian laitoksella lienee ensimmäi-

dollista yhä useammalle oikeustie- nen professori, joka on aloittanut teiden laitoksen opiskelijalle. Oi-

uransa yliopistolla tutkimusavus-

keustieteiden laitos on ottanut

tajana toisena opiskeluvuotenaan.

käyttöön viime vuoden alusta ope- Jos olet kiinnostunut jatkotus- ja tutkimusavustajajärjestel- opinnoista sekä opetus- ja tutkimän, joka on tänä vuonna vakimusavustajan tehtävästä, kiinnosnaistettu. Tällä hetkellä laitoksella tus kannattaa ilmaista sen oppiaityöskentelee 12 omaa opiskelineen professorille, johon olet jaamme opetus- ja tutkimusavusta- suunnittelemassa tutkielman tai jana. gradun tekemistä. Professorit teMiten laitokselle sitten pää- kevät laitoksen johtajalle esityksee töihin ja mitä tehtäviin sen palkattavista avustajista ja roolittavat heidän työtehtäviään sisältyy? omassa tiimissään.

Opetus- ja tutkimusavustajia rek-

rytoidaan sekä avoimella haulla Yleensä opetus- ja tutkimusavusettä suorarekrytointeina. Rekry- tajat palkataan opintojen loppuaina vaiheessa, mutta mitään muodolalustava kiinnostus jatko-opintoja lista opintopistekriteeriä ei ole. kohtaan. Tavoitteemme on, että Jos sinulla on jokin aiempi tutkinopetusja tutkimusavustajana to ja sitä kautta erityistä osaamistointien

edellytyksenä

on

työskenteleminen opintojen aikana ta, voit päästä laitokselle töihin jo tekee akateemisesta urasta kiin- opintojen alkuvaiheessa. nostavan

vaihtoehdon.

Useat Opetus- ja tutkimusavustajat ovat

aiemmin laitoksella tutkimusavus- puolipäiväisiä. Tarkoitus on, että tajina toimineet ovat jääneet töi- tehtävissä työskentelevät pystyisiLegio Ostiensis ry

6


vät samalla opiskelemaan. Työso- laitoksen henkilökuntaa, he osalpimukset pyritään yleensä teke- listuvat laitoksen henkilökunnan mään

ainakin

puolen

vuoden, kokouksiin ja työskentelevät yli-

yleensä vuoden mittaisiksi. Jos opiston tiloissa. opetus- ja tutkimusavustaja val- Oikeustieteiden laitoksen henkilömistuu kesken työsopimuksen, jat- kunta on ollut erittäin tyytyväinen koksi tehdään ainakin 3 kuukau- opetus- ja tutkimusavustajilta saaden mittainen työsopimus nuorem- maansa apuun opetuksen kehittäpana tutkijana jatko-opintojen misessä ja tutkimuksessa. Toivomkäynnistämiseksi.

me opiskelijoidemme jatkossakin

Opetuksen kehittämishankkeet, lu- olevan kiinnostuneita näistä tehtäentojen harjoitustehtävien tarkis- vistä, mahdollisuudesta työskentaminen, tutkimusaineistojen ana- nellä laitoksella ja siten myös akalyysi, laitoksen viestinnässä avus- teemisesta urasta.

taminen, opiskelijoiden neuvonta sekä tutkimuksen lähteiden viilaaminen ja tarkistaminen ovat tyypillisiä opetus- ja tutkimusavustajien

työtehtäviä.

Tehtävänkuvat

vaihtelevat kuitenkin suuresti ja

tehtävien kirjo on laaja. Tyypillisesti tehtävät edellyttävät itsenäistä työskentelyotetta. Avustajilla on ollut tärkeä rooli eri oppiaineiden uusien opetusinnovaatioiden käyttöönotossa. Opetus- ja tutkimusavustajat työs- Tapio Määttä kentelevät tiiminä ja pidempään Ympäristöoikeuden professori, tehtävissä toimineet perehdyttävät oikeustieteiden laitoksen uusia avustajia. Avustajat ovat osa johtaja 7

Manipulus 2/2019


Viisi vinkkiä opiskelutekniikkaan Oikeustieteiden laitoksella on

Kuten sanottu, tapoja oppia ja

aloittanut toimintansa OSKU eli

opiskella on paljon. Listaan nyt

Oikeustieteiden opetuksen kehittä-

muutamia

toimivaksi

todettuja

misyksikkö. Itse yksiköstä voitte

opiskelutekniikoita ja -vinkkejä.

lukea lisää tässä Manipuluksessa

1. Suunnittele ja aikatauluta.

Sampo Mielityisen kirjoittamana.

Tärkeintä on, että opiskelu ei ole

Siinä missä OSKU keskittyy ope-

niin sanotusti päämäärätöntä haa-

tuksen kehittämiseen, mikä toki

huilua, vaan, että esimerkiksi lu-

näkyy varmasti myös opiskelijoi-

kemisella on edes jonkinlainen ai-

den opiskelussa, voimme me opis-

kataulu, sillä muuten tulee usein

kelijatkin varmasti kehittää omaa

liian

kiire

suurien

sivumäärien

opiskeluamme. Tietenkin opiskelu- kanssa. Kannattaa tehdä aikatautapoja on yhtä monta kuin opiske- luun välitavoitteita, joista voi halijaakin, mutta ajattelin jakaa

lutessaan palkita itsensä. Omaan

muutaman vinkin opiskeluun ja

aikatauluun on tietenkin tärkeää

oppimiseen niin omasta kokemuk-

laittaa myös muita asioita, joista

sestani, pienimuotoisesta empiiri-

seuraavaksi.

sestä tutkimuksestani kuin yleisis-

2. Älä unohda omaa hyvinvoin-

tä opiskelutekniikoista.

tiasi. Pidä vapaapäiviä, nuku ja liiku tarpeeksi ja älä unohda har-

Osa oppii kuuntelemalla, osa kir- rastuksia, perhettä ja ystäviä. Jos joittamalla tai lukemalla, osa pu- olet liian väsynyt, opiskelusta ei humalla ja osa ihan muilla tavoin. ole mitään hyötyä, kun aivot eivät Useimmat meistä oppivat parhai- jaksa prosessoida oppimaasi.

ten näitä muotoja sekoittamalla. 3. Erilaisia oppimistapoja. RiipItse olen suuri luentojen ystävä ja puu tietenkin yksilöstä, mutta moopin paljon kuuntelemalla, toisille nelle sopivia tapoja hahmottaa ja taas luennot ovat täysin turhia. muistaa tekstiä ovat alleviivaukLegio Ostiensis ry

8


set, muistiinpanot, mielle- ja käsi- mistä. Perinteisessä pomodorossa tekartat sekä muistikorttien kir- ajan jaksotuksena on 25 minuuttia joittaminen. Usein myös tekstin keskittymistä, eli tässä tarkoituklukeminen nauhalle puhelimeen ja sessa opiskelua, ja 5 minuuttia sen

kuunteleminen

toimii.

Itse taukoa. Neljän 25 minuutin jakson

teen muistiinpanot usein tulosta- jälkeen pidetään 20 minuutin taumaani lakiin, sillä suuri osa kir- ko. Aikoja voi itse varioida ja

joista pohjautuu täysin lakeihin ja olenkin itse käyttänyt 45 minuuttia niiden avaamiseen, jolloin pykä- opiskelua ja 10 minuutin taukoa, lien viereen voi kirjoittaa avainsa- minkä olen kokenut kaikista tenoja muistettavista asioista. Käy- hokkaimmaksi itselleni keskittytän myös erivärisiä yliviivaustus- misen kannalta. seja, sillä värit auttavat usein muistamaan ja hahmottamaan ko-

Näistä vinkeistä sinulle saattaa so-

konaisuuksia ja yhteyksiä. 4.

pia kaikki tai ei mikään. Tärkeintä

SSMK-tekniikka.

Itse olen opiskelutaitojen kehittämisessä käyttänyt yläasteelta asti SSMK- onkin löytää oma tekniikka ja tapa tekniikkaa aina, kun lukuaika on oppia ja opiskella tehokkaasti ja siihen vain riittänyt. Lyhenne tulee onnistuneesti. Jos oma tapa ei ole sanoista silmäile, syvenny, muiste- vielä löytynyt tai kaipaat uusia tale ja kertaa. Tämä toimii niin pit- poja opiskella, netti on täynnä erikissä kuin lyhyissäkin tekstimää- laisia sivustoja ja artikkeleita rissä, kunhan sen osaa aikataulut- opiskelusta, opiskelutekniikoista taa oikein.

ja -vinkeistä. Tsemppiä alkanee-

5. Pomodoro-tekniikka. Pomodo- seen syksyyn! ro-tekniikassa tavoitteena on keskittyä yhteen asiaan täysin hetken

Nea Nurmela

aikaa ja pitää sen jälkeen lyhyt

Edunvalvontavastaava

tauko ennen seuraavaa keskitty9

Manipulus 2/2019


OSKU - oppimisen ystävä Oikeustieteiden laitokselle on pe-

OSKU on kuuntelija: Opiskeli-

rustettu tänä syksynä Oikeustietei- joiden ja valmistuneiden palaute den opetuksen kehittämisyksikkö on korvaamaton pedagogisen keeli ystävien kesken lyhyemmin

hittämisen kompassi. Siksi kuun-

OSKU. Mutta mitä OSKU tekee

telemme sen viestejä herkällä kor-

pedagogisen kehittämisen kentillä, valla. Viime aikoina kyselyistä on valtakunnallisten visioiden sekä saatu viestiä, että opiskelijat kaiyksittäisen opiskelijan ja opettajan paisivat enemmän ja laadukkaamarkikäytäntöjen välissä? Kuka hän

paa palautetta oppimisestaan. OS-

on?

KU:n agendalla onkin nyt laitok-

OSKU on ennen muuta oppimi- sen ohjauskäytäntöjen ja oppimisen ystävä: Hänen elämäntehtä- sen ohjauksen kehittäminen. vänsä on oikeustieteen oppimisen OSKU on kehittäjä: Korkeatakehittäminen niin, että laitoksel- soinen oppiminen edellyttää opettamme valmistuu entistäkin osaa- tajilta pedagogista osaamista ja vampia asiantuntijoita. Tässä OS- laitokselta opettajien ja opiskeliKU jatkaa, tekee näkyväksi ja te- joiden arkeen nopeasti laskeuturävöittää laitoksemme pedagogista vaa pedagogista tukea. Siksi OSkehittämistä. Panostus monimuo- KU järjestää opettajille matalan toisiin oppimis-, opetus- ja arvi- kynnyksen työpajoja ja koulutukointitapoihin, etäopiskelun tukeen sia, joiden virikkeet ja vertaisvinsekä jatkuvaan oppimiseen on ol- kit näkyvät opiskelijalle uusina lut meille tärkeää; laitoksemme on opetus-

ja

muun muassa vast’ikään avannut Esimerkiksi

arviointiratkaisuina. laitoksen

seminaa-

Suomen ensimmäiset oikeustieteen riohjaajat kokoontuvat syyslukuMOOCit. Tämä työ syvenee ja laa- kaudella jakamaan ja tuunaamaan jenee OSKU:n ansiosta aiempaa toimintatapojaan. vahvemmalla profiililla. Legio Ostiensis ry

Valmistelemme

myös Suomen kaikkien oikeustie10


teen koulutusyksiköiden opettajille mukset tulevat monipuolisesti nähavointa yliopistopedagogista kurs- dyiksi. Palautetiedon ohella tämä sia, jolla he kehittävät yhteistuu- voi tarkoittaa vaikkapa opiskelimin ja toisiltaan oppien omaa ope- janäkökulmaa tustaan. OSKU

avaavien

blogien

julkaisemista. on verkostoituja:

Yh- Kaikki opiskelijamme ovat terve-

dessä tapahtuu enemmän. Tämä tulleita antamaan panoksensa opeklisee on totta myös pedagogisessa tuksemme kehittämiseen. OSKU ei kehittämisessä. Opettajat kaipaa- siis ole salaseura saati jonkin vat tuekseen kollegoita ja opiskeli- ”meistä” erillisen ”heidän” omaijoita, ja monia käytäntöjä on luon- suutta: se on oikeustieteellisen yhtevinta kehittää koulutusyksiköi- teisömme yhteinen työväline. Onantaa ko sinulla toiveita opetuksen kemeille aikaa keskustella ja raken- hittämisestä? Onko sinulla vinkketaa verkostoja sekä ideoida uusia jä OSKU:lle? Ota yhteyttä vaikkaden

yhteistyönä.

OSKU

oppimisen muotoja yhdessä. Täh- pa minuun tai Legion aktiiveihin. täimessä on aktiivinen ja enna- Keskustellaan ja pistetään tuulekoiva rooli oikeustieteen pedago- maan! giikan kehittäjänä. Olemme muka- Sampo Mielityinen na muun muassa maan oikeustieKirjoittaja on teellisten ainejärjestöjen yhdessä oikeustieteiden laitoksen järjestämässä Oikis 2030 yliopistonlehtori seminaarissa marraskuussa. ja yksi OSKU:n OSKU on opiskelija: Legion ja yhteyshenkilöistä. Judican aktiivit sekä laitoksen opetus- ja tutkimusavustajat kehit-

Oskun löytää Twitteristä tägeillä #uefosku ja #oikispeda

tävät laitoksemme opetusta yhdessä henkilökunnan kanssa. OSKU turvaa, että opiskelijoiden koke11

Manipulus 2/2019


Testissä Kampus Bistro Lokakuun alussa UEF:n kampus-

kaamman lounaan ja viihtyisäm-

alueelle avattiin uudella konseptil-

mät tilat.

la toimiva opiskelijaravintola. Opiskelijankadulla sijaitseva

Paikalle löytäminen

Kampus Bistro pyrkii palvelemaan

Kampus

opiskelijoita pelkän hinnan ohella

ensimmäinen

Bistrossa

vierailemisen

haaste on

sisään-

myös laadulla. Kävimme testaa-

käynnin löytäminen. Toisin kuin

massa ravintolan ruoan, tilat ja

voisi olettaa, yliopiston kampus-

palvelun.

alueen puolella oleva kutsuva ovi on lukittu. Kulku on Opiskelijan-

Konsepti

katu 7:n B-oven kautta, mikä häm-

Tähän asti UEF:n kampuksen opis- mentää ensimmäisellä käyntikerkelijaravintolat ovat toimineet yh- ralla. teisellä konseptilla: ruokaa opiskelijoille mahdollisimman halvalla. Ruoan löytäminen Toiminta-ajatusta

on

perusteltu Alkuhämmennys jatkuu linjaston sillä, että opiskelijoille ruoan hin- ymmärtämisellä, johon kannattaa ta on laatua tärkeämpää. kysyä selvennystä henkilökunnalta. Perusperiaatteeltaan asioiminen Muista Joensuun kampuksen opis- muistuttaa ravintola Aurassa asioikelijaravintoloista poiketen Kam- mista. Lounastaminen aloitetaan pus

Bistro

suuntaa

palvelunsa naulakkojen läheisyydessä olevan opiskelijoille, jotka kokevat mer- salaattipöydän luota. Tämän jälkitykselliseksi hinnan lisäksi ko- keen valitaan lounasvaihtoehto kemuksen laadun. Lounastamisesta keittiön tiskiltä ja siirrytään makperitään hieman korkeampi hinta samaan. Leipäpöytä on kassojen kuin muissa Fazerin ravintoloissa, takana. mutta taksaa vastaan saa laadukLegio Ostiensis ry

12


on jaettu tilanjakajilla pienempiin

Lounas

Kampus Bistron opiskelijahintai- osiin, mistä johtuen ravintola on nen lounas maksaa 2,60 €. Hinta rauhallisen oloinen myös ruuhkaion suunnilleen sama kuin vanhoi- sempina aikoina. Ravintola sovelna aikoina ennen opiskelijaravin- tuu hyvin opiskelutilaksi ainakin toloiden viimeisintä kilpailutusta. lounasajan ulkopuolella. Ravintola

Carelian

lounaaseen

verrattuna hinta on reilun puoli Arvio euroa korkeampi, mikä vastaa 2,5 Uuden opiskelijaravintolan avaapromillea kuukauden opintorahas- minen kampusalueelle on huikea ta.

parannus jo pelkästään jonojen purkamisen takia. Myös uudenlai-

Korkeammalle hinnalle saa vasti- sen konseptin ja vaihtoehtojen tar-

ketta. Etenkin salaattipöytä ja lei- joaminen on erityisen tervetullutpäpöydän levitteet ovat laaduk- ta. Hieman muita opiskelijaravinkaampia kuin muissa kampuksen toloita korkeampi hinta ei haittaa, ravintoloissa. Hinta ei kuitenkaan sillä rahalle saa vastinetta lounaan sisällä

kahvia,

joten

hinta- laadussa ja tilan viihtyvyydessä.

laatusuhteen osalta Bistro ei yllä Ainoa negatiivinen puoli on siTiedepuiston ravintola Louhen ta- säänkäynnin sijoittuminen Tullisoon.

portinkadun puolelle, josta johtuen kävelymatka Auroralta pitenee

Tilat

turhaan.

Kampus Bistrossa on panostettu tilan viihtyisyyteen. Bistro onkin Arvosana 4/5 ehdottomasti viihtyisin ravintola Joensuun kampuksella. Ravintola- Seuraavalta sivulta näet tilassa on noin 100 asiakaspaik- o p i s k e l i j ar a v in t o la r a n k i ng in kaa, jotka on sijoitettu erikokoi- kokonaisuudessaan. siin ja -muotoisiin pöytiin. Tilaa 13

Manipulus 2/2019


Joensuun opiskelijaravintolaranking Ravintola

Opiskelijalounaan hinta

1. Ravintola Louhi (Tiedepuisto)

2,30 / 2,60 €

Plussat

Miinukset

Arvosana

Oma ruokalista, kahvi kuuluu hintaan, rauhallinen ja tilava, viihtyisä ja laadukas.

Kalliimpi hinta, käveltävä Tiedepuistolle.

4/5

4/5

2. Kampus Bistro

2,60 €

Viihtyisä ja laadukas.

Kalliimpi hinta, kulku Tulliportinkadun puolelta.

3. Ravintola Aura

3,80 / 4,25 €

Köyhät kyykkyyn.

Köyhät kyykkyyn.

3/5

1,55 / 1,97 €

Rauhallisia, edullisia, pizzaperjantait.

Syrjässä.

3/5

1,55 / 1,97 €

Auki viikonloppuisin, lähellä kirjastoa, edullinen.

Ruuhkainen ja ahdas.

TT

2,60 €

Huippulaadukas, opiskelijahintainen.

Ei ole yliopistolla.

2/5

2,50 €

Olemassa, palvelevat Niinivaaralla.

Liian kaukana.

HYL

4. Ravintolat Natura, Futura ja Borealis

5. Ravintola Carelia

6. Tori36

7. Ravintolat Wire ja Solina

Legio Ostiensis ry

14


15

Manipulus 2/2019


Ensikosketus ainejärjestötoimintaan Tänä syksynä Legion hallituksen Tänä vuonna vuosijuhlatoimikunta apuna on toiminut kaksi toimikun- on osallistunut vuosijuhlien suuntaa: tapahtumatoimikunta ja vuosi- nitteluun hyvin aktiivisesti. He juhlatoimikunta. Näistä jälkimmäi- ovat olleet mukana suunnittelenen on perustettu hiljattain suun- massa ja toteuttamassa vuosijuhla-

nittelemaan ja toteuttamaan mar- kutsua ja heidän kädenjälkensä turaskuussa vietettäviä vuosijuhlia. lee näkymään erityisesti vuosijuhToimikuntaa ohjaavat vuosijuhla- lien koristeluissa. Vuosijuhlatoivastaavat Pihla ja Heini.

mikunta kertoo, että parasta heidän tehtävissään on ollut se, että saa olla luova ja toteuttaa itseään

Toimikuntaan valittiin kolme en-

ja ideoitaan. Toimikunnan tapaa-

simmäisen vuosikurssin opiskeli-

miset ovat olleet rentoja tilaisuuk-

jaa. Jokainen heistä oli kiinnostu-

sia ja suunnittelua on tehty esi-

nut ainejärjestötoiminnasta ja toimikunnasta

aloittaminen

merkiksi pitsan äärellä. Myös toi-

tuntui

mikunnassa pääsee kokemaan Le-

luonnolliselta väylältä aloittaa toi-

giolle ominaista välitöntä yhteis-

mintaan tutustuminen. Toimikun-

henkeä - toisinaan on päiviä, jol-

tien tarkoitus on tarjota legiolaisil-

loin

le mahdollisuus osallistua ainejär-

toimikunnan

ryhmässä on keskusteltu kaikesta

jestötoiminnan järjestämiseen il-

muusta kuin vuosijuhlista.

man hallitusvastuuta. Toimikuntalaiset saavat itse vaikuttaa siihen,

minkälaisia tehtäviä tekevät, joten Heini Väyrynen tekeminen koetaankin usein mie-

Varapuheenjohtaja, tiedotusvastaava, vuosijuhlavastaava

lekkäänä.

Legio Ostiensis ry

WhatsApp-

16


17

Manipulus 2/2019


Oppaana lakiviidakossa – Linnunmaa Lexin asiantuntijoilla on monipuolinen työnkuva Mitä lainsäädännön seuranta ta, tunnistettava keskeiset lakisääteiset velvoitteet ja varauduttava tarkoittaa? tuleviin muutoksiin. Yritysten täyYritysten toiminnan taustalla vai- tyy myös osoittaa viranomaisille ja kuttaa aina lainsäädäntö, joka luo sidosryhmille, kuinka lakisääteiset raamit liiketoiminnalle ja sen to- vaatimukset on täytetty. Ei siis ole teuttamiselle. Lakisääteiset vaati- ihme, että lainsäädännön seuraamukset on huomioitava jokaisessa minen ja sen soveltaminen voi olla käänteessä. Kun työnantajan vel- työlästä ja aikaa vievää.

vollisuutena on huolehtia, että työpaikalla käytössä olevien kemikaalien luettelo sekä käyttöturvallisuustiedotteet ovat aina työntekijöiden saatavilla, tai kun työntekijälle on annettava työsuhteen päättyessä kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laa-

Tästä auttaa

viidakosta

selviytymiseen

lakiseurantapalvelu,

huolehtii

relevanttien

tunnistamisesta,

niiden

joka

säädösten oikeasta

tulkinnasta ja käytännön soveltamisesta – siis hyvän liiketoiminnan perusedellytyksistä.

dusta, on vakiintuneen tavan sijaan kyse

lainsäädäntöön

kirjatuista

velvoitteista. Laki ei näy, mutta se vaikuttaa. Sääntelyn määrä on valtava ja toiminnanharjoittajan on jatkuvasti oltava tietoinen toimintaansa liittyvien säädösten ajantasaisuudesLegio Ostiensis ry

Mikä on Linnunmaa Lex? Linnunmaa Lexin tehtävänä on pitää asiakkaansa ajan tasalla sääntelyssä

tapahtuvista

Palveluumme asiakkaalle

18

muutoksista.

kootaan heitä

jokaiselle koskeva


”lakilista” – näin toiminnanharjoit- Asiakkaamme puolestaan ovat esitajalle on selvää, mitkä ovat heitä merkiksi eri alojen teollisuusyrikoskevia vaatimuksia. Ja kun jokin tyksiä sekä talous- ja henkilöstövaatimus muuttuu, me viestimme hallinnon ammattilaisia. Kullekin siitä selkeästi ja ymmärrettävästi. asiakasryhmälle on sille sopiva Autamme

kaikissa

lakisääteisiin palvelu: esimerkiksi teollisuusyri-

vaatimuksiin liittyvissä asioissa ai- tykset käyttävät EHS-palvelua, sil-

na chat-neuvonnasta tehdaskatsel- lä ympäristö-, terveys- ja turvallimuksiin.

suusasiat korostuvat tällaisessa toi-

Tuoteperheeseemme tällä

hetkellä

kuuluu neljä

eri palvelua: - EHS Safety)

(Environment,

Health,

minnassa. Kirjanpitäjä puolestaan tarvitsee tietoa talous- ja henkilöstöhallinnon lakimuutoksista. Mitä

lakiasiantuntiijan

työhön kuuluu?

- Elintarvikkeet

Lexin lakiasiantuntijat muun muas-

- Talous- ja henkilöstöhallinto

sa

- Työlait

auttavat

kokoavat

näitä

”lakilistoja”,

asiakkaitaan

säädösten

tulkinnassa ja käytännön sovelta-

19

Manipulus 2/2019


misessa sekä tekevät erilaisia sel- Lexin lakiasiantuntijan tunnistatvityksiä ja ohjeistuksia. Mielen- kin

ennakkoluulottomasta

asen-

kiintoisia tehtäviä ovat myös eri- teesta, hymystä, uteliaisuudesta ja laisten koulutusten pitäminen, vaa- oppimisenhalusta sekä palveluhentimusten

täyttymisen

arvioinnit kisyydestä. Tärkeitä taitoja ovat

tehtailla, webinaarien ja tapahtu- virheetön kirjoitustaito ja viesmien järjestäminen sekä monenlai- tintä, ongelmanratkaisukyky, pro-

set viestinnän, neuvonnan ja asia- jektien ja kokonaisuuksien hallinta kaspalvelun tehtävät.

sekä kyky tarttua toimeen mitä vaihtelevimmissa tehtävissä ja ti-

Kehitämme myös jatkuvasti huippumodernia verkkopalveluamme – palvelumuotoilu,

legal

tech

ja

käyttöliittymäsuunnittelu eivät ole

meille vieraita termejä!

Legio Ostiensis ry

lanteissa.

Lakiviidakon oppaan työnkuva on monipuolinen!

20


21

Manipulus 2/2019


Anonyymit alumnituomarit sitkeys ja asenne. Kilpailussa ole"Douppaa kuin

vat joukkueet suorittavat erilaisia

Lance Armstrong,

tehtäviä, joihin vuosien saatossa

lennä korkealla kuin

on kuulunut karaokea, pizzan syö-

Neil Armstrong."

mistä, ihmispyramideja ja muuta

ihmisen fyysisen ja henkisen kesNäin kuvailtiin viidettä Tour de Legiota. Kuitenkin lause kuvastaa hyvin joka ikistä Tour de Legiota. Ainakin niitä, joihin allekirjoittaneet osallistuivat, joko kilpailijoi-

na tai viimeisinä vuosina tuomareina. Viimeisestä on toki jo muutama vuosi aikaa. Kuitenkin välillä on mukava sukeltaa muistojen kultaiselle (pyörä)tielle.

tokyvyn rajamailla kulkevaa. Yhdelläkään rastilla ei ollut helppo erottua muista joukkueista. Tämä oli kuitenkin välttämätöntä jos tavoitteli himoittua Tour de Legion mestaruutta.

Esimerkiksi

legen-

doiksi muodostuneet Tour de Legion voittajat kuten Warren J ja Megahertsi ovat pystyneet kilpailussa ratkaisevina

hetkinä

näyttämään

suorituksia, joista muut kilpailijat eivät enää siinä vaiheessa kilpai-

Tour de Legio on jo pitkään ollut lua olisi voinut uneksiakaan. perinteinen osa Legion vappuviikkoa. Mielestämme ehkä paras osa. ”Touri” yhdistää kaiken mikä vapussa on tärkeää: vauhti, ystävyys ja vanhan ajan pyöräilykilpailun

glamouri. Vaikka Tour de Legiosta ei ikinä vauhtia puuttunutkaan, ei kilpailussa ratkaise vauhti vaan

Legio Ostiensis ry

Sitkeyden ja asenteen lisäksi Tour de Legio on voitettu myös huijaamalla. Tätä emme kuitenkaan entisinä

tuomareina

voi

suositella

(*vinkvink*). Huijaamista ei ole erityisesti paheksuttu kilpailussa, mutta

22

tuomarina

toimiessamme


olemme nähneet

myös

huonoja buksessa, toinen Karsikon Gaudes-

huijaamisyrityksiä. Ne on tuomittu sa, kolmas Utra Pubissa, neljäs rankasti. Vanhan tuomarin vinkki- missä

tahansa

Rantakylän

nä kiinnittäisin huomiota siihen, ”ostoskeskuksen” kuppilassa ja fiettä pisteiden laskennan mielival- naalikierros

JetSetissä.

Reitillä

taisuus on aina tukenut tuomarien olevien rastien sijainnit (ja järjesmielistelyä ja korruptiota kuten tys) oli valittu seuraavin perustein: kunnon urheilukilpailuun kuuluu. - Kolumbus: Mahdollisuus alkuilTour de Legion tarunhohtoinen tapäivän Karaokelle, joka on joreitti oli perinteisesti seuraava: kaisen

hyvän

pyöräilykilpailun

Aloitus Joensuun torilta, ensim- selkäranka. Lisäksi rasti on mäen mäinen rasti Niinivaaran Kolum- päällä: riskien minimoinnin nimis23

Manipulus 2/2019


sä matkalla olevat ylä- ja alamäet muuta sanoa? on pyritty sijoittamaan ohjelmassa etupainotteisesti.

- Rantakylän paikka: Hyvä välipysähdys ennen finaalia. Rantaky-

-

Gaude:

Mahdollisuus

tankata lässä tapahtui yleensä kaikista ko-

energiaa pizzoista, joihin voi tilata vinta tuomarien lahjomista ja suoklassisesti ”kaikki täytteen”. Tuo- ritettiin villeimmät rastisuoritukmaristo antoi pisteitä Pizzan täyt- set. teistä. Omina lisätäytteinä on nähty esimerkiksi jääpalat, suklaakeksit ja minipizzat.

- Jetset: Legendaarisen kilpailun finaaliin kelpaa lokaatioksi vain

legendaarinen sporttibaari. - Utra pubi: Legendan mukaan piti sisällään Itä-Euroopan väkivaltaisimman neliömetrin. Tarvitseeko Legio Ostiensis ry

Finaalin tullessa Tour de Legiossa

24


on perinteen mukaan petetty oma kaikesta mielivaltaisuudesta pisjoukkue

ja

joukkuekilpailu

on teenlaskennassa voisi muuta pää-

muuttunut yksilökilpailuksi. Voit- tellä, Tour de Legion tuomaristo tajajoukkue erottui muista useim- on

perinteisesti

antanut

samat

miten rautaisella tiimityöskente- mahdollisuudet jokaiselle joukkulyllä ja kumisella selkärangalla. eelle eikä tuomaristo ole suosinut Lopullinen yksilö voittaja on fi- kilpailijoita. Vain paras voi voit-

naalissa valittu perinteisesti eri- taa! laisten nopeus- ja älykkyyskilpailujen kautta niin sattumanvaraisel-

“I figure the faster I pedal,

la tavalla, että kaikilla voittaja-

the faster I can retire.” ―

joukkueen jäsenillä on ollut tasapuoliset

mahdollisuudet.

Lance Armstrong

Vaikka

25

Manipulus 2/2019


Tapahtumavastaavien vuosi 2019 Vuoteni tapahtumavastaavana on humalassa ja todettu vihdoin ja kulunut nopeasti. Varmaankin pa- viimein jatkoilla, että sehän meni ras sana kuvaamaan vuottani on ihan hyvin. mielenkiintoinen. Vuosi on opettanut paljon, antanut hyviä ja ei niin hyviä kokemuksia sekä antanut uusia ystäviä, joihin en olisi varmaankaan muuten tutustunut. Ihminen ei edes tajua kuinka syvällä tasolla voi toiseen tutustua järjestämällä mutta

sitsit,

stressaavimman,

antoisimman

tapahtuman,

yhdessä. Vuoteen on sisältynyt paljon mahtavia kokemuksia, verkostoitumista, onnistumisen elämyksiä ja unohtumattomia tapah- Vuoden aloitti ystävänpäiväsitsit, tumia. Toisaalta myös monen mon- joiden on sanottu olevan kosteimta yömyöhään jatkunutta kokousta mat sitsit. Kokemuksen syvällä

Valtterin kanssa, joissa molemmat rintaäänellä en voi muuta kuin toenemmän varmaan huutavat ja va- deta tuon sanonnan olevan totta. littavat, kuin oikeasti keskittyisi- Tousti sammuu pöytään, yksi okvät asiaan. Alkoholilla saattaa to- sentaa

lattialle,

pojat

käyvät

sin olla tekemistä venähtäneiden "homoilemassa" yläkerrassa. Nuo pituuksien kanssa. On stressattu, olivat myös ensimmäiset sitsit, juostu kaupasta toiseen pää kol- joita

koskaan

järjestin,

minkä

mantena jalkana, siivottu oksen- vuoksi stressitasot olivatkin lienusta milloin mistäkin, nojailtu västi sanottuna korkealla. Kuitenharjanvarteen Legio Ostiensis ry

aivan

järkyttävän kin 26

loppujenlopuksi suurin

osa


selvisivät hyvin jatkoille, silmät simmäisenä

laskiaispulkkailu.

tosin seisoen päässä ja järki hie- Helppo tapahtuma, joka ei vaatinut man omalla tasollaan. Tuon jäl- sen suurempia järjestelyjä. Pyskeen oppi ainakin mitä ei saa teh- tyimme vain hakemaan pulkat paidä: 1) Toustit eivät saa ottaa 10 kalle ja nauttimaan pienen ruuan litran ämpärillistä boolia omaan ja juoman kanssa ihanasta talvikäyttöön. 2) ei kortsuja sitseille, pakkasesta (jos sitä nyt niin muka-

etenkään,

jos

sitsit

ovat

ala- vaksi voi sanoa). Yllättävän moni

asteella, jossa on seuraavana aa- jaksoi kiivetä tuohon tapahtumaan muna tavallinen kouluaamu. 3) sii- 20 asteen pakkasesta, tuulesta ja voaminen ei tunnu niin pahalta, reilun metrin lumesta huolimatta. jos juo tarpeeksi. Nämä sitsit olivat siis erinomaiset oppimistarkoi- Laskiaispulkkailun jälkeen saimtuksessa.

me mielenkiintoisen uuden ehdotuksen laitokselta. Laitos halusi järjestää Judican ja Legion kanssa uudenlaisen

urheilutapahtuman.

Tapio Määttä tosin vaati, että urheilun pitää olla sählyä ja sillähän siis mentiin. Legion joukkueessa oli pelaamassa vain 5 ihmistä, siinä missä Judicalla pelaajia taisi olla reilusti yli 10. Legio taisteli kuitenkin sisulla ja päätyi silti häviämään jopa laitokselle. Eihän sitä aina voi voittaa ja tuon pelin

jälkeen laitoksen tarjoamille juoSitsien jälkeen siirryimme rauhal- mille tulikin käyttöä. Oli kuitenkin lisempiin

tapahtumamuotoihin. sen verran mahtava tapahtuma, ett-

Maaliskuussa tuli siis eteemme en- en nyt näkisi mahdottomaksi ettei27

Manipulus 2/2019


kö voitaisi tätä koittaa järjestää mittäin pääty muuta kuin huisiin myös ensi vuonna uudelleen.

humalaan

ja töiden

tekemiseen

seuraavana aamuna kännissä. Pahoittelut kaikille kenen pankkiasioita hoidin 28.3.2019. Palatakseni sitseihin, sitseille tuli sitsikansaa yhteensä 35 ihmistä, eli siis pie-

nimmät sitsit mitä ollaan ikinä nähty. Kuitenkin hyvä porukka luo sen tunnelman ja hauskaa voi olla myös pienen porukan kesken. Noita sitsejä ei voi vain unohtaa! Olemme saaneet useampaan otteeseen valitusta siitä, ettemme järMaaliskuun viimeinen tapahtuma jestä tarpeeksi alkoholittomia taoli Ammattistereotypiasitsit Fides pahtumia. Tämän vuoksi päätimme Ostiensis Ry:n eli teologien kans- järjestää Hyvinvointiviikon, joka sa. Edelleenkin nämä ovat varmas- sisälsi vain terveyttä, verkostoja ja ti huikeimmat sitsit mitä olen het- muuta hyvinvointia edistävää toikeen aikaan kokenut. Nämä olivat mintaa. Toki myös haalaribileet myös ensimmäiset toustaamani sit- sattuivat osumaan tähän viikkoon, sit. Ja sen huomasi. Tuleville tous- joten keskiviikon peli-illassa pidin teille tiedoksi: 1) ei kannata suun- omia

henkilökohtaisia

etkoja,

nitella liikaa ohjelmaa. 2) vesipöy- vaikkakin sinne saattoi myös tulla dälle

rangaistuksena

kannattaa selvinpäin. Hassuna juttuna vain

asettaa aikaraja, sillä se kannu ettei sinne tullut muuta kuin hallityhjenee yhtä nopeasti kuin shotit. tuslaisia ja muutama hassu pako3) kun pitkät loppuvat, älä ala tettu ihminen. Muutenkin kävijäskoolaamaan shoteilla. Se ei ni- määrä hyvinvointiviikolla hipoili Legio Ostiensis ry

28


pohjalukemia. Oli saunailtaa, oli sitsikansaa vaan suurin osa tapahexcua, oli työelämäiltaa, mutta kä- tuman kävijöistä oli Varnitsalaisia. vijämäärä oli kaikkialla minimissä. Toisin sanoen, seuraava joka vielä ehdottaa alkoholitonta tapahtumaa saa itse auttaa järjestelyissä tai kerätä yli 20 hengen listan si-

toutuvista osallistujista. Tai odottaa, että tulee seuraava tapahtumavastaava hoitamaan asian. Hyvinvointiviikon jälkeen rauhoitimme tapahtumien osalta aikataulua ja aloimme valmistautua pahoinvointiviikkoon

eli

vappuun. Nuo sitsit järjestyivät suhteellisen

Oi tuo darran, töiden, kännin ja ta- helposti eikä ongelmia ollut muuta pahtumien järjestämisen sekamels- kuin tilan kanssa. Tilan kanssa käka. Mikään päivä ei ollut saman- vi viimehetken muutoksia, sillä lainen ja darrankin eri asteita nä- edellinen tila kieltäytyi yllättäen kyi muutama. Tähän viikkoon si- ottamasta meitä. Hassu juttu. Tila joittuu myös hetkiä, joista minulla saatiin kuitenkin ammattikorkean ei ole muistikuvia, mutta ikävä tiloista. Ja voi kyllä joidenkin amkyllä ihmisillä ympärilläni on ja kilaisten naamat venyivät kun ylihe edelleen nauttivat siitä vitsai- opisto-opiskelijat alkoivat laulaa lulla.

Pikkukakkosen

postia.

Vauhtia

näiltä sitseiltä ehkä vähän puuttui,

Vappuviikon siis aloittivat Praxik- mutta se oli ehkä ihan hyvä näin sen, Varnitsan ja Legion yhteiset vappuviikon alkuun. Eipä ollut festarisitsit. Sitsikansa ei tosin niin kamala darra seuraavana päiedustanut kovinkaan hyvin koko vänä. 29

Manipulus 2/2019


Seuraavana tuli vuoroon Legion vähän vätköilemään. Sinne jäikin kämppäjäiset. Tässä tapahtumassa viimeisin muistikuva. Kuulemma siis

kierrettiin

keskustassa

le- Praxiksen puheenjohtaja oli kuu-

giolaisten asuntoja läpi ja joka luttanut voittajan, kun Legiolaiset asunnossa asunnon omistaja kehit- olivat liian kännissä, Optimit kati legiolaisille tehtäviä. Osallistu- doksissa jamäärä taas kerran rajoittui lähin- hommissa.

ja

Oidipukset

muissa

Jälkikäteen

tapahtu-

nä hallitukseen. Ymmärrettävää, masta on saatu positiivista pasillä edellisenä päivänä oli ollut lautetta. approt ja joskus darra vain voittaa. Tuolloin kuitenkin oli aurinkoinen Seuraavana aamuna elettiinkin tapäivä ja oli ihanaa vain kävellä pahtumavastaavana olemisen tähtikavereiden kanssa keskustassa ja hetkiä. Olimme sopineet lähtevämlähteä siitä vielä jatkamaan.

me

kauppaan

Optimin

Nesu-

vastaavan Jullen kanssa tiistain Lauantaina oli historiani kännisin sitsejä varten klo 12 paikkeilla päivä. Muistikuvat puuttuvat noin niin, että Valtteri ehtisi vielä illal6 tunnin ajalta, joten riittävää la

sitsaamaan.

Noh…

Toinen

kriittistä pohdintaa kannattaa koh- kauppakaveri puhaltaa tuohon aidistaa

seuraavaan

kappaleeseen. koihin vielä paria promillea, enkä

Tuolloin oli siis Optimin, Oidi- usko, että olisin itsekään ollut puksen ja Legion baariolympialai- edes törkeän rattijuopumuksen raset. Oli älyttömän kylmä päivä ja jan alapuolella. Kauppaan päästiin olin Valtterin kanssa pitämässä ul- lähtemään vasta klo 18 paremmalkorastia. Meidän rastillamme pe- la puolella ja tuo kauppareissulattiin mölkkyä twistillä. Kylmäs- kaan ei ollut mikään lyhin mah-

sä ilmassa tarvittiinkin lämmiket- dollinen. Illalla vielä käytiin kiltä, jota löytyikin viinasta. Ja kän- pailuttamassa nissähän

pitseria

pääruuan

sitä oltiin. Lähdimme vuoksi. Tällaiseenkin joutuu va-

vielä ennen voittajan julistamista rautumaan Legio Ostiensis ry

30

tapahtumavastaavana


toimiessaan. Tiistaina koitti kevään odotetuin päivä, se todellinen pääpäivä. Alkuun oli sitsit Optimin kanssa jo päivällä klo 14 alkaen ja ne jatkuivat yömyöhään bileiden muodossa.

Oli

pomppilinnaa,

popcorn-

konetta, hattarakonetta ja makkaraperunoita.

Kaikki

mitä

voisi

kännissä toivoa. Toustasin sitsit, joten känni sitsien jälkeen oli tasoa seis. Mutta onneksi Valtteri pystyi korvaamaan tuon ajan. Illal- den syötäväksi tai muuten ne änkila myös minä pääsin tuuraamaan vät keittiöön. Pomppulinna kiinniValtteria sitten illalla. Niin se ta- tettiin

Valtterin

autoon,

minkä

pahtumavastaavien suhde toimii: vuoksi siinä on edelleen rengas vitoinen tuuraa aina toista liian hu- nossa. Pomppulinna tosin oli tomalan aikana. Ja sitä humalaa on dellinen hitti, jota kaikki rakastienemmän kuin tarpeeksi. Voisi kai vat. Tosin kun 8 hengen pomppusen tehdä jotenkin arvokkaasti, linnaan menee parhaimmillaan 30 mutta me ei olla siinä onnistuttu. ihmistä, saattaa tuo pomppiminen Noh, ei sitseistä sen enempää. Se olla toissijaista. mikä tapahtuu sitseillä, jää sitseille.

Siivoaminen tämän kaiken jälkeen oli järkyttävää. Jouduttiin nyppi-

Sitseistä selviydyttyä alkoi bilei- mään kynsin popcornin rippeitä den

rankka

makkaraperunoiden puulattiasta. Hattaraa oli tallottu

paistourakka. Peltiä toisensa jäl- tahmaisiksi palloiksi lattiaan, joka keen oli pakko heittää opiskelijoi- ei meinannut lähteä vaikka kuinka 31

Manipulus 2/2019


hankasi. Apujoukotkin olivat mel- toustit on hankittua ja ilmoittautukoisen humalassa. Lattiasta lähte- neita on jo sen verran että eiköhän vä vesi oli mustaa, joten se pestiin näistä vielä yhdet sitsit saada. useampaan

otteeseen.

Kuitenkin Tuon jälkeen koittaa ihan vuosi-

jatkoille ja jatkojen jatkoille lo- juhlaviikko, jonka aikana on muun pulta selvittiin ja seuraavana päi- muassa meiltä viininmaistelua ja vänä mentiin picnicille darrassa ja sitsit. Kaiken suunnittelu on jo

nukkumatta.

aloitettu hyvissä ajoin. Loppuvuoden varmistuneita päiviä on myös

Kevätlukukausi

päättyi

kauden- Viininpunaiset sitsit Judican, Var-

päättäjäisiin. Kerättiin toukokuun nitsan ja Opossumin kanssa 20.11. puolenvälinjälkeen

kaupunkiin

jääneet legiolaiset yhteen picnicil- Kaiken kaikkiaan vuosi on opettale ja nautittiin kesän ensimmäisis- nut tä

päivistä

Ilosaaressa.

paljon:

stressinsietokykyä,

Rentoa ajan hallintaa, pikaista siivoamis-

hengailua, grillaamista ja aurin- ta, suunnitelman tärkeyttä ja mogosta nauttimista. Helppo järjes- nia muita asioita. Uusia ystäviä on tettävä eikä siivottavaa jälkikä- tullut monista ainejärjestöistä ja teen. Siitä ilta jatkuikin seikkailun jopa ainejärjestöjen ulkopuolelta. merkeissä, eikä siitä täten puhuta.

Hyviä muistoja on joka tapahtumasta enemmän kuin huonoja eikä

Fuksisyksy alkoi. Ihania uusia ak- mitään olla kaduttu jälkikäteen. tiivisia fukseja. Fuksiviikothan ei- Tapahtumatoimikunta ja toinen tavät ole perinteisesti kuuluneet ta- pahtumavastaava ovat aina tukepahtumavastaaville, joten niistä en massa ja yhtenä tiiminä toimimiota mitään vastuuta. Ensimmäinen nen auttaa selviämään myös vai-

tapahtumavastaavien tapahtuma on keimmista tilanteista Fysiikkasitsit 18.10. Tätä kirjoittaessa tuo päivä ei ole vielä koitta- Laura Merisaari nut.

Suunnittelut

Legio Ostiensis ry

on

aloitettu, tapahtumavastaava 32


33

Manipulus 2/2019


Kasvutarina ja näkökulmia kehityksestä Sweco osti Linnunmaan vuoden 2019 alussa. Linnunmaan henkilöstö ja palvelut siirtyivät ruotsalaiseen pörssiyhtiöön virallisesti heinäkuussa. Mikä Sweco?

Oikeudenalojen

Sweco on kansainvälinen ja Eu- luo painetta roopan johtava erityisesti raken- kehittämiselle

kehittyminen liiketoiminnan

nettuun ympäristöön ja teollisuuteen keskittynyt suunnittelutoimisto. Swecon visiona on toimia kestävän ja turvallisen tulevaisuuden toteuttajana. Linnunmaan luonnontieteitä ja juridiikkaa yhdistelevä liiketoimintamalli onkin sulautunut osaksi Swecoa varsin luontevasti yritysten yhteisten arvojen

kaali- ja ympäristöoikeuden puolelta vahvisti Swecon asemaa johtavana suunnittelutoimistona. Linnunmaan näkökulmasta Sweco on

nyt Euroopan unionissa pitkälti REACH-asetuksen ja siinä asetettujen

rekisteröintivelvoitteiden

määritelleet

ovat

pitkälti

REACH-asetuksen

mukaisten velvoitteiden täyttämistä ja näiden velvoitteiden täyttämiseen tarvittavien asiantuntijapalveasetettujen määräaikojen päättymi-

erityisjuridiikkaa ja siihen liittyviä asiantuntijapalveluita entistä laajemmin, mikä on näkynyt yhä suu-

Legio Ostiensis ry

mus. Kemikaalioikeus on kehitty-

luiden kysyntää. Rekisteröinneille

tuonut mahdollisuuden harjoittaa

kansainvälisempien

projektien muodossa.

vankka kemikaalioikeuden tunte-

teröintimääräajat

minen ja kokemus etenkin kemi-

ja

yrityksen alkuajoista lähtien ollut

myötä. Eri aineille asetetut rekis-

ansiosta. Linnunmaan erityisosaa-

rempien

Yksi Linnunmaan kulmakivistä on

nen ei kuitenkaan ole tarkoittanut

REACH-asetuksen mukaisten muiden velvoitteiden häviämistä. Tämä on samalla tarkoittanut sitä, ettei myöskään asiantuntijapalve-

34


luiden kysyntä ole hävinnyt, mutta nunmaan ja Swecon tuorein alueasiakkaiden tarpeet ovat muuttu- valtaus tuoteturvallisuuden sektoneet. Asiakkaiden auttaminen eri- rilta on myös osoittanut tarvitselaisten ja uusien kysymysten paris- vansa kemikaalioikeudellista asisa

edellyttääkin

asiantuntijoilta antuntemusta.

jatkuvaa valmiutta reagoida niin lainsäädännön kuin markkinoiden

muutoksiin. eri

Ympäristöoikeuden

sektoreilla

tarvitaan

usein

myös luonnontieteellistä osaamis-

Elintarviketurvallisuus uutena kehityskohteena ja kemikaalijuridiikan rooli

ta, mutta kemikaalioikeuden alaisuuteen

luettavissa

tehtävissä Elintarviketeollisuus on toimialana luonnontieteiden rooli on korostu- varsin laaja. Sen alaan voidaan neessa asemassa. Kemikaalioikeu- katsoa kuuluvan koko elintarvikdelliset kysymykset selviävätkin keiden tuotantoketju aina pelloilta usein luonnontieteilijän ja juristin kuluttajien ruokapöytään asti. yhteistyöllä.

Elintarvikkeiden toimitusketju tarvitsee lisäksi useita tukisektoreita

mukaan toimiakseen. Tukisektoreilla tarympäristöoikeuden alaisuuteen lu- koitan tässä yhteydessä elintarviettavat oikeudenalat limittyvät keketjua tukevia toimialoja, kuten Perinteisen

käsityksen

keskenään, eikä kemikaalioikeus esimerkiksi tuotteiden pakkauksia tee poikkeusta tässä tapauksessa. valmistavat toimialat ja elintarvikkysymyk- keita fyysisesti kuljettavat tahot. siä tulee vastaan varsinkin jäteoi- Elintarvikkeita välittömästi ja väkeuden parissa. Raskas teollisuus lillisesti koskettavaa sääntelyä on Kemikaalioikeudellisia

tarvitsee toimialastaan riippumatta toimialalla runsaasti. lähes poikkeuksetta kemikaalioikeudellista asiantuntemusta. Lin- Yhtenä 35

elintarviketurvallisuuden Manipulus 2/2019


osa-alueena voidaan pitää tuote- varmistunut. Pääsin kevään aikana turvallisuutta, jolla ensisijaisesti kokemaan, mitä työskentely hiepyritään

suojaamaan

kuluttajien man pienemmässä firmassa on ja

terveyttä muun muassa varmista- sain ottaa omat ensiaskeleeni asimalla elintarvikkeiden säilyvyys. antuntijatyön parissa. Heinäkuusta Tuoteturvallisuus voidaan ymmär- alkaen 15 000 uutta työkaveria ja tää myös laajemmin viemällä tur- pörssiyhtiön käytännöt ovat sen si-

vallisuusnäkökulma tuotteen varsi- jaan mahdollistaneet tutustumisen naisen käyttötarkoituksen jälkei- isomman firman toimintaan. Enseen aikaan, jolloin puhutaan tuot- nen työskentelyn aloittamista tieteen turvallisesta kierrättämisestä sin, että Linnunmaa tarjoaa monitai muusta hyödyntämisestä. Tuo- puolisesti teturvallisuuden

ympäristöpuolen

toteuttaminen sultointipalveluita.

Täytyy

kontosin

vaatii myös kemikaalioikeudellista myöntää, että työtehtävien moniosaamista. Kemikaalioikeudellista puolisuus pääsi yllättämään. osaamista tarvitaan erityisesti uusien ja innovatiivisten elintarvikepakkausmateriaalien markkinoille saattamisen yhteydessä, milloin on arvioitava sekä varmistettava pakkausten

valmistukseen

käytettä-

vien aineiden turvallisuus.

Olen

päässyt

työskentelemään

useissa eri kokoisissa projektityöryhmissä. Osa on ollut vain muu-

taman tunnin kestoisia selvitys- ja opastustehtäviä.

Toiset

projektit

taas ovat olleet käynnissä jo useamman vuoden ja jatkuvat yhä.

Asiantuntijatyö oppimista

on

jatkuvaa Mieleenpainuvimpia hetkiä ovat olleet kaikki ensimmäiset kerrat, joita on ollut paljon. Projektitöistä mielenkiitoisimpia ovat olleet eri

Aloitin Linnunmaalla harjoittelija- selvitykset ja lupaprosessit. Selvina tammikuussa 2019, jolloin yri- tettävänä on ollut muun muassa tyskauppa Swecon kanssa oli jo Legio Ostiensis ry

36


tietyn aineen hyödyntämismahdol- työssä pitkälti sitä, että täytyy kelisuudet aktiivisissa ja älykkäissä hittää omaa osaamistaan. Oman pakkauksissa. Lisäksi samalle asi- osaamisen akkaalle selvitettiin kyseisen ai- onkin

jatkuva

ollut

neen muita mahdollisia käyttökoh- opeista, teita ja niille asetettuja vaatimuk- Swecolla

mitä

yksi

kehittäminen tärkeimmistä

Linnunmaalla

työskennellessä

ja olen

sia. Olen päässyt osallistumaan työntekemisestä itsessään oppinut.

myös ympäristö-, vesitalous- ja kaivoslupien

eri

prosessivaihei-

siin. Projektitöiden lisäksi olen päässyt kehittämään Swecon tarjoamia

palveluita

ja

pohtimaan,

kuinka voisimme kehittää liiketoimintaa. Palveluiden kehittäminen

Vaikka olemme nyt osa suurempaa yhtiötä, työt eivät ole muuttuneet. Asiakkaiden kysymyksiin etsitään turvalliset ja kestävät ratkaisut myös jatkossa.

tarkoittaa toimivan palvelukonseptin luomisen lisäksi asiantuntija- Ville Rautiainen

37

Manipulus 2/2019


HARJOITTELUA ASIAN YTIMESSÄ Olin ehtinyt jo tovin etsiskellä

symyksissä. Tapaukset ovat hyvin

harjoittelupaikkoja, käynyt haas-

mielenkiintoisia, alkaen erilaisista

tatteluissa ja tehnyt pienen kahden

hyvin monimutkaisista kiinteistö-

viikon harjoittelunpätkänkin toi-

riidoista (erään kiinteistöoikeudel-

selle asianajotoimistolle, kun sit-

lisen tapauksen juuret juonsivat

ten pääsin Lindblad & Co:lle.

1800-luvulle!) aina kuluttajansuoja - ja perheoikeudellisiin asioihin ja

Haastattelu toimiston perustajan, vähemmässä määrin myös rikosoiasianajaja Markku Lindbladin ja keudellisiin asioihin. Kun toimenvaratuomari Topi Heinäsen toimes- kuvaani on kuulunut haasteiden ta tehtiin kätevästi videolla Hel- laatimista, epäselvien lainkohtien singistä käsin. Minulle kerrottiin, tulkintaa ja niin edelleen, ei työ että työtahti pyritään pitämään sel- ole missään vaiheessa alkanut tunlaisena, että kukaan ei uuvu työs- tua tylsältä. Erityisesti todisteiden sään. Ja varmasti tästä hyötyy ja näytön arvioiminen, jota vähemmyös asiakas. Minulle harjoitteli- män yliopistossa on tullut harjoijana tämä on näkynyt myös sellai- teltua, on ollut hyvin mielenkiin-

sena ilmapiirinä, että harvoin tulee toista. kiireen tunnetta, vaan asioihin ehtii perehtymään rauhassa ja ajatuk- En ole vielä päättänyt vuorenvarsella. Toki mukaan mahtuu kiireel- masti mille oikeudenalalle suunlisimpiäkin tapauksia.

taudun valmistumisen jälkeen, joten harjoittelu, jossa tutustuu käy-

Tässä harjoittelussa rutiinitehtä- tännössä moniin eri oikeudenaloiviä, kuten skannaamista ja tulosta- hin, onkin erittäin hyvää antia tumista on hyvin vähän; toimenkuva levaa työuraa ajatellen. Samalla on nimenomaan oikeudellisissa ky- oppii laatimaan käytännön työssä Legio Ostiensis ry

38


tarvittavia asiakirjoja ja käymään syy

ja

muutenkin

kollegoiden

dialogia asiakkaan kanssa, mikä kanssa tietojen vaihtaminen on eroaa tietysti tuomarin näkökul- erittäin hyödyllistä ja kiinnostavaa masta, joka on lähtökohta oikeus- sekä oppimisen että sosiaalisen tieteellisessä koulutuksessa. Mutta vuorovaikutuksen kannalta. Huutämä ei tarkoita, etteikö akateemi- moriakaan ei työkavereilta puutu, sellekin pohdiskelulle olisi paik- jolloin toimiston palaverit ja muut

kansa: parhaimmillaan yliopistos- yhteiset hetket ovat erityisen mielsa opittua voi soveltaa suoraan lyttäviä työn itsenäisen luonteen haasteessa osoittamalla asiakkaan oheen.

Suosittelen

harjoittelua

kannalta parhaan mahdollisen lain- Lindbladilla lämpimästi. Harjoittetulkinnan ja oikeuslähteet. Ja tä- luni on ollut koko ajan palkallimän lisäksi kannustan tieteelliseen nen. ajatteluun: voihan vaikkapa gradua tehdessä huomata myös, että oi- Lasse Jelekäinen keustiede tieteenä kiinnostaa ja Kirjoittaja on vanha urapoluksi löytyy tutkiminen. Sa- legiolainen nonkin

itselleni,

että

kaikkea

omaan alaan ja jopa sen vierestä kannattaa kokeilla, jos tilaisuus tarjoutuu. Mahdollisesti siten löytyy se oma kiinnostuksen kohde, tai ainakin lukuisia sellaisia työuria, jotka voi heittää romukoppaan tai sivummalle hautumaan jo näin hyvissä ajoin. Täällä Lindbladilla mahtava työyhteisö parantaa työn mielekkyyttä entisestään. Apua saa jos sitä ky39

Manipulus 2/2019


Fuksivastaavan syysterveiset Viime syksynä ainut kiinnostava Omien fuksiviikkojen (2018) ehhallituspaikka oli fuksi- ja alum- dottomia lemppareita olivat Back nivastaava. Odotukset olivat suu- to

Legio,

fuksiselviytyjät

sekä

ret. Tykkään suunnitella sekä teh- fuksiseikkailu – tietysti perinteistä dä asiat suurin piirtein heti pois baarikierrosta unohtamatta. Itsel-

alta.

Alettiin

muiden

tuutorien läni nämä olivat menneet niin hy-

kanssa suunnitella fuksiviikkoja. vin, joten omat odotukset omaan Saatiin runko tosi nopeasti kasaan. toimintaan olivat suuria. Kesä tuli vielä nopeammin ja töissä se hurahtikin vikkelään. Itse

Onneksi kaikki lopulta menikin

vielä fiksuna päätin elokuun vii-

suunnitellusti. Parempia kanssa-

meiseksi asiaksi muuttaa (kokeile

tuutoreita olisi saanut hakea. Opin

omalla vastuulla).

fuksiviikoilla paljon itsestäni, ja koen meidän onnistuneen myös

Tuli syyskuu ja fuksiviikot. Mi- houkuttelemaan uusia ihmisiä munulla oli hirveän iso jännitys en- kaan toimintaan. simmäisenä iltana – olin suurin piirtein enemmän paniikissa kuin fuksina edellisenä vuonna. Onneksi kaikki meni hyvin ja jännitys pääsi purkautumaan. Tosin ensimmäisenä maanantaina vasta olinkin paniikissa, koska kaikki viralliset esittelyt yms. sattuivat samalle päivälle.

Pelkäsin

koko

ajan

unohtaneeni jotain, tai että tulisin mokaamaan jossakin.

Legio Ostiensis ry

Nyt kun fuksiviikkojen aiheuttama tyhjä olo sisälläni helpottaa, voin sanoa, että ne olivat rankkoja, mutta silti niin hyviä! Ne tarjoavat hyvän mahdollisuuden oppia itsestään paljon mm. tapaamisten vetä-

mistä, infojen kasaamista sekä sitä, että lopulta kaikki langat on oltava fuksivastaavan käsissä.

40


Voin

suositella

fuksivastaavan sesti mukana. Vuosijuhlaviikkojen

pestiä erityisesti kaikille hölösuil- alumnipaneeli on myös alumnivasle. Pesti opettaa paljon, joten ei taavan vastuulla, eli tulkaa sankannata pelätä, ettei sinusta olisi koin siihen.

joukoin

katsomaan

1.11.,

kuinka hyvän paneelin olemme

PS. Meidän alumnimme ovat hui- saaneet muun hallituksen kyhättyä keita, joten jo senkin takia kannat- kasaan. taa hakea. Käytiin Hesaexculla Susanna Hietala heidän

kanssaan

syömässä.

He

Fuksi-, alumni–

ovat innostuneita olemaan myös meidän

toiminnassamme

ja SYY-vastaava

välilli-

41

Manipulus 2/2019


Fuksien kommentteja fuksiviikoista

sitä sadonkorjuun ja ihanan ruskan ai-

ja fuksisyksyn alusta:

kaa. Ruskasta tuli mieleeni viime syk-

- Legion fuksiviikko yllätti positiivisesti! Tapahtumat olivat erilaisia ja niitä

synä reissu jonka tein Bulgarian Sunny Beachille, siellä oli lämmintä.

oli runsaasti.

- Viina on virrannut suoneeni

- Jännitti hulluna mutta rento ilmapiiri

- Huono olo

yllätti

- Legion naiset sai sen aikaan, että oli

- Syksy on lempi vuodenaikani. Se on

tosi hauskaa.

Vanhempien opiskelijoiden kom-

- Melkoista menoa

mentteja fuksiviikoista ja syksyn

- On ollu kiva tulla tänne yliopistolle

alusta:

kun kaikki on niin komeita ja kaunii-

- Olispa vähemmän opiskeltavaa niin

ta :)

ehtis bilettää fuksien kaa :-(

- Fuksiflunssa oli vahvasti läsnä, mutta

- Aivan huippu, oma 2018.

oli hauskaa!

-

Valitettavasti

fuksihommat

tuntuu

edelleen pyörivän alkoholin ympärillä

- Ikä alkaa painaa - Oon ollu vaan töissä.

todella vahvasti. Vanhempien opiskelijoiden muistoja

- Erittäin hämäriä muistoja ja nekin vä-

aiemmilta fuksisyksyiltä:

hissä

- 2016 fuksiaisten rikottu kananmuna

- Ei paljoa muistoja omilta fuksiviikoil-

suusta suuhun tekniikalla on jääny ikui-

ta, ehkä ihan hyväkin. Hauskaa oli!

sesti mieleen. Ei oo nykyään enää sem-

- Ei juurikaan muistikuvia.

mosii fukseilla :D vika sai niellä sen, never forget

- Fuksivuonna tehtiin muutama vaatejono Suvaksen eteen, syötiin hapansilak-

- 2018. Parasta oli fuksiseikkailu sekä

kaa ja etsittiin makaronin seasta kaik-

että meijän tuutoreista tuli mulle tosi

kea jännää. Parasta oli kuitenkin ihana

tärkeä kaveri♥️ Ilman hänen tukeaan jäis

porukka.

moni juttu tekemättä!

Legio Ostiensis ry

42


Parasta on ollut:

lä on otettu juttuihin mukaan

- Ystävät <3

- Fuksien aktiivisuus

- Olla tuutori

- Fuksit on hotteja

- Muut samassa tilanteessa olevat

- Eurooppaoikeus

- Vastaanotettu ja tervetullut olo kau-

- Uudet ihmiset <3

punkiin ja yliopistoon on ollut pitkälti

- Parasta on ollut ne Carelian rapeat ka-

ainejärjestön ansiota!

lapalat.

- Hyvä tekemisen meininki ja tapa mil-

- Minttuviina

Yllättävin, jännin tai oudoin jut-

neksi jännitys lähti, kun tapasi kivoja

tu on ollut:

ihmisiä. Oudointa oli ainejärjestöjen

- Se, että joku on taas jättänyt parhaat bileet välistä

maskottikulttuuri, mutta sehän on hauskaa! Pulu <3 - Outoa on se kun työkaverini Jari ei

- Fuksien määrä

päässyt opiskelemaan vaikka hän ko-

- Oudoin juttu se, että absolutistina on

vasti haki. Yllättävää oli taas se että Jo-

oikeastaan aika vaikea päästä mukaan

ensuussa tulee. Jännittävintä on syksyn

- Että ruokalassa on aina gluteenitonta

pimenevät illat.

ruokaa saatavilla

- Hävisin 2 kertaa putkeen beer pongis-

- Oma selviytyminen

sa. Ennenkuulumatonta.

- Ostin kaljan

- Näin fuksiaisissa enemmän alastomia

- Jännintä oli ekana aamuna, mutta on-

miehiä kuin tähän mennessä koko elämäni aikana.

Mani Pulu täällä! Keräsin fukseilta ja vanhemmilta opiskelijoita kommentteja alkaneesta syksystä sekä vauhdikkaista fuksiviikoista. Nyt kun yhdet fuksiviikot ovat taas takanapäin, muistellaan niitä vielä hetki. 43

Manipulus 2/2019