คู่มือการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

Page 1

คู่มือการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


คานา กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยกาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกสามปี ซึ่ง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษา เอกชน ได้ดาเนิ น การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งถือเป็นการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาละ 1 ครั้ง โดยแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557 สาหรับ การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึก ษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดประจาปีงบประมาณ 2558 – 2560 นี้ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดทา “คู่มือการตรวจติดตามประเมินผลการ จัดการศึกษาโรงเรี ย นเอกชนประเภทสามัญศึกษา” เพื่อให้ระบบการตรวจติดตามประเมินผลการจัด การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน ขอขอบคุณคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทาคู่มือและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะช่วยให้การตรวจติดตามประเมินผล การจัดการศึกษามีความถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และบรรลุตามเปาาหมาย


สารบัญ บทที่ 1 บทนา หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการตรวจติดตามประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรอบการตรวจติดตามประเมินผล นิยามศัพท์เฉพาะ บทที่ 2 ขั้นตอนการตรวจติดตามประเมินผล การตรวจติดตามประเมินผลโดยสานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน การตรวจติดตามประเมินผลโดยสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษา(สพป.) และสานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด(สช.จังหวัด) การตรวจติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ระยะเวลาในการดาเนินการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการตรวจติดตาม บทที่ 3 เครือ่ งมือการตรวจติดตามประเมินผล แบบวิเคราะห์ขอ้ มูล แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างการให้คะแนน ภาคผนวก

หน้า 1 1 2 2 2 2 5 7 7 9 11 13 14 15 15 16 17 18 25


1

บทที่ 1 บทนำ หลักกำรและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ ดัง นี้ มาตรา ๖ การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งเป็ นไปเพื่ อ พั ฒ นาคนไทยเป็ น มนุ ษย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่า งกาย จิ ต ใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ความสุข มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาระบุให้มีการกาหนดมาตรฐาน การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา มาตรา ๔๓ การบริหาร และการจัดการศึกษาของเอกชนให้ มีความเป็นอิส ระ โดยมีการกากับติดตาม การประเมินคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ ประกัน คุ ณ ภาพภายนอก โดยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ กาหนดไว้ ใ น กฎกระทรวงมาตรา ๔๘ ให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และสถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่ อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ ประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๗ วรรค ๒ ที่บัญญัติให้ ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยมีข้อกาหนดที่สาคัญดังนี้ ข้อ ๑๔ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ย วกับ การประกัน คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ข้อ ๑๘ ให้หน่วยงานต้นสั งกัดของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้ง ผลให้ ส ถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทราบ รวมทั้ ง ให้ เ ปิ ด เผยผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาต่ อ สาธารณชน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนทุกโรงให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ครั้ ง ในทุ ก สามปี ทั้ ง ในกรุ ง เทพมหานคร และส่ ว นภู มิ ภ าค สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้นาผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดรายงานต่อ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)เพื่อเป็นคะแนนส่วนหนึ่งในตัว บ่งชี้ที่ ๘ การพัฒ นาการประกัน คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสั งกัด ของการประเมินคุณภาพ


2

ภายนอกรอบสาม เพื่อให้การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดทาคู่มือตรวจติดตามประเมินผล การจัดการศึกษา เพิ่อดาเนินการตรวจติดตามในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาได้นาไปใช้ ซึ่งจะทาให้การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ระยะเวลำในกำรตรวจติดตำมประเมินผล ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนก าหนดให้ มี ก ารตรวจติ ด ตาม ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นเอกชนประเภทสามั ญ ศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ย 1 ครั้ ง ในทุ ก 3 ปี โ ดย ก าหนดระยะเวลาในการด าเนิ น การตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลรอบสองให้ ค รบ ภายใน 3 ปี คื อ ปีงบประมาณ 2558 – 2560 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ เพื่ อ ให้ ก ารตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นเอกชนประเภทสามั ญ ศึกษานี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความประสิทธิภาพ จึงแบ่งเขตการตรวจติดตามดังนี้ 1. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดาเนินการตรวจติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (สช.จังหวัด) ดาเนินการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในเขต ที่รบั ผิดชอบ กรอบกำรตรวจติดตำมประเมินผล สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กาหนดกรอบการตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาจาแนกตามระดับการศึกษา คือ ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยมีกรอบการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับดังนี้ 1. ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ตรวจติดตามคุณภาพการศึกษา เป็นการตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และการตรวจ ติดตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๒. ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 1. ตรวจติดตามคุณภาพการศึกษา เป็นการตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ การตรวจ ติดตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 2. ติดตามความพร้อมของโรงเรียนในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก


3

หมำยเหตุ. การติดตามความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกรอบสี่ นี้ไม่มีการให้คะแนนโรงเรียน และ การติดตามความพร้อมของโรงเรียนระดับปฐมวัย ในการรับการประเมินภายนอกรอบสี่ จะดาเนินการ ภายหลัง แผนภำพที่ 1 กรอบกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย

การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

ตรวจติดตามคุณภาพการศึกษา

ระบบประกันคุณภาพภายใน 1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียน 2. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน 3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน 5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา 6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 7. การจัดทารายงานประจาปีที่เป็น รายงานประเมินคุณภาพภายใน ๘. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม


4

แผนภำพที่ ๒ กรอบกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

ตรวจติดตามคุณภาพการศึกษา

ระบบประกันคุณภาพภายใน 1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียน 2. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน 3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน 5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา 6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 7. การจัดทารายงานประจาปีที่เป็น รายงานประเมินคุณภาพภายใน ๘. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ผลการทดสอบ ทางการศึกษา ระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ผลการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม

ติดตามความพร้อมในการรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่


5

นิยำมศัพท์เฉพำะ กำรตรวจติ ด ตำมประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำ หมายถึ ง การตรวจติ ด ตามและ ประเมิ น ผลการดาเนิ น งานพัฒ นาระบบการประกัน คุณ ภาพภายในของโรงเรีย นเอกชนประเภทสามั ญ ศึกษาที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่กาหนดสาหรับการประกันคุณภาพภายใน การติดตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)* และผลการประเมินคุณภาพคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนามาประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนของมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนประเภท สามัญศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกาหนด * เฉพาะ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบกำรประกั น คุ ณ ภำพภำยใน หมายถึ ง กระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของโรงเรีย นเอกชนประเภทสามัญศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้ว ยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 14 ที่กาหนดให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้ 1. การกาหนดมาตรฐานของการศึกษาของโรงเรียน 2. การจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียน 3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 7. การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมกำร หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และต้องไม่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก เกณฑ์ ก ำรประเมิ น หมายถึ ง การก าหนดระดั บ คุ ณ ภาพของการด าเนิ น งานตาม ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา การติดตามผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)* และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยกาหนดช่วง คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ คะแนน 90.๐๐ – 100 หมายถึง ดีมำก คะแนน 75 – 89.๙๙ หมายถึง ดี คะแนน 60 – 74.๙๙ หมายถึง พอใช้ คะแนน 50 – 59.๙๙ หมายถึง ปรับปรุง คะแนน 0 – 49.๙๙ หมายถึง ปรับปรุงเร่งด่วน


6

ขนำดโรงเรี ย น หมายถึง โรงเรีย นที่มี จานวนนัก เรี ยนทั้งหมดในโรงเรี ยนแตกต่า งกั น จาแนกเป็น 4 ขนาด ดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็ก จานวนนักเรียน 1 – 300 คน โรงเรียนขนาดกลาง จานวนนักเรียน 301 – 1,000 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จานวนนักเรียน 1,001 –2,000 คน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จานวนนักเรียน 2,001 คนขึ้นไป ผู้ บ ริ ห ำรโรงเรี ย นเอกชน หมายถึ ง ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต ผู้ จั ด การ ผู้ อ านวยการหรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานด้ า นวิ ช าการ บุ ค ลากร งบประมาณและการเงิ น และบริหารทั่วไป


7

บทที่ 2 ขั้นตอนกำรตรวจติดตำมประเมินผล การดาเนินการตรวจติดตามประเมินผลจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ครั้ งนี้ ส าเร็ จ บรรลุ วั ตถุป ระสงค์ ที่กาหนดไว้ สอดคล้ องตามพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่ งชาติ นโยบาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทุกฝ่ายสามารถนาไปปฎิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึง กาหนดการดาเนินงานการตรวจติดตาม ประเมินผล ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. การตรวจติดตามประเมินผลโดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๒. การตรวจติดตามประเมินผลโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (สช.จังหวัด) 3. การตรวจติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล การจัดการศึกษา 1. กำรตรวจติดตำมประเมินผลโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. จัดทาฐานข้อมูล โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เพื่อระบุโรงเรียนที่เป็น กลุ่มเป้าหมายในการตรวจติดตามประจาปีงบประมาณ และแจ้งรายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดตรวจสอบสถานะการเปิดทาการสอน 2. สารวจรายชื่อบุคลากรที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัด การศึกษาประจาปีงบประมาณ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด ที่มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายอยู่ในความรับผิดชอบ 3. ดาเนินการจัดทาหลักสูตร และจัดการอบรมบุคลากรที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้มีความเข้าใจในเกณฑ์การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ศึกษา 4. รวบรวมรายชื่อจัดทาคาสั่งแต่งตั้งบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้งในส่วน กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค ซึ่งคลอบคลุมกลุ่มเขตพื้นที่ของ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 5. รวบรวมแผนการตรวจติดตามจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เพื่อจัดทารายละเอียดค่าใช้จ่าย และแจ้งให้กลุ่มงานเลขานุการกรม สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดาเนินการจัดสรรงบประมาณไปให้สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้น ฐานเพื่อจัดสรรต่อไปยัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานการศึกษา เอกชนจังหวัด สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนกลุ่มเป้าหมาย 6. กากับดูแล และร่วมดาเนินการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียน เอกชนกลุ่มเป้าหมายในส่วน กรุงเทพมหานคร 7. ประสาน และรวบรวมผลการตรวจติดตามประเมินของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในส่วน กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานการศึกษา เอกชนจังหวัด


8

8. จัดเก็บผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ศึกษาทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค พร้อมนามาสรุป วิเคราะห์สังเคราะห์และเขียนรายงานเสนอ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในแต่ละปีงบประมาณ แผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จัดทำฐำนข้ อมูลโรงเรี ยนเอกชน ที่เป็ นกลุม่ เป้ำหมำย กำรตรวจติดตำมประจำปี งบประมำณ

ดำเนินกำรไตรมำส ๑

สำรวจรำยชื่อบุคลำกรที่จะร่วมเป็ นคณะกรรมกำร ตรวจติดตำมประเมิน

ดำเนินกำรจัดทำหลักสูตร และจัดกำรอบรมบุคลำกร แต่งตังคณะกรรมกำรตรวจติ ้ ดตำมประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำ ดำเนินกำรไตรมำส ๒-๓ รวบรวมแผนกำรตรวจติดตำมและจัดสรรงบประมำณ ให้ สพป. สช.จ. ดำเนินกำรตรวจติดตำมประเมินโรงเรี ยนเอกชน ในเขต กรุงเทพมหำนคร

รวบรวมผลกำรตรวจติดตำมประเมิน ในเขต กทม. และ ภูมิภำค จัดเก็บข้ อมูล สรุป วิเครำะห์ จัดทำเป็ นรำยงำน

ดำเนินกำรไตรมำส ๔


9

2. กำรตรวจติดตำมประเมินผลโดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) และสำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด (สช.จังหวัด) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบสถานการณ์เปิดทาการสอนของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขต พื้นที่การศึกษา หรือจังหวัดที่รับผิดชอบ และจัดส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่ง จะเป็นข้อมูลไปจัดทาโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการตรวจติดตามประจาปีงบประมาณ 2. คัดเลือกบุคลากรที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตพื้นที่ หรือจังหวัดที่รับผิดชอบ ตามคุณสมบัติและจานวนที่กาหนด และจัดส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3. ประสานและติดต่อ บุคลากรที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล การจัดการศึกษา ให้เข้าร่วมการอบรมที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมี ความเข้าใจในเกณฑ์การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 4. ประสานและรวบรวมแผนการตรวจติดตามจากคณะกรรมการตรวจติดตามทุกคณะ โดยแผนการตรวจติดตามต้องครบถ้วน ครอบคลุมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัดที่ รับผิดชอบ 5. กากับติดตามให้คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลดาเนินการตรวจติดตามโรงเรียน ตามแผนที่ไ ด้กาหนดไว้ และดาเนิ น การเบิกค่าใช้จ่ ายให้ คณะกรรมการตรวจติดตามประเมิ นผลการจั ด การศึกษาตามเกณฑ์การเบิกจ่าย 6. รวบรวมพร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของผลการตรวจติดตามจากกรรมการทุกคณะ โดยเทียบกับแผนการตรวจติดตาม และตรวจสอบถูกต้องของผลการตรวจติดตามให้เป็นไปตามเกณฑ์การ ตรวจติดตาม ๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สาเนาผลการตรวจติดตามไว้ที่สานักงาน 1 ฉบับ และจัดส่งผลการตรวจติดตามฉบับจริงมายังสานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


10

แผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) และสำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด (สช.จังหวัด) ตรวจสอบโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ ในเขตพื ้นที่ หรื อจังหวัดที่รับผิดชอบ ดำเนินกำรไตรมำส ๑ คัดเลือกและจัดส่งรำยชื่อบุคลำกรที่จะร่วมเป็ น คณะกรรมกำรตรวจติดตำมประเมินผล ไปยัง สช.

ประสำนและติดต่อ บุคลำกรที่จะร่วมเป็ นคณะกรรมกำร ตรวจติดตำมประเมินผล ให้ เข้ ำร่วมกำรอบรม รวบรวมแผนกำรตรวจติดตำมโรงเรี ยนเอกชนประเภท สำมัญศึกษำประจำปี งบประมำณ

ดำเนินกำรไตรมำส ๒-๓

กำกับติดตำมให้ คณะกรรมกำรตรวจติดตำมประเมินผล ดำเนินกำรตรวจติดตำมโรงเรียนตำมแผน รวบรวมและตรวจสอบควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน ของผล กำรตรวจติดตำม

จัดส่งผลกำรตรวจติดตำมให้ กบั สช.

ดำเนินกำรไตรมำส ๔


11

3. กำรตรวจติดตำมประเมินผลโดยคณะกรรมกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าร่วมการอบรมคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ที่สานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในเกณฑ์การตรวจติดตามประเมินผลการ จัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 2. วางแผนการตรวจติดตามโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัด โดยกาหนดวัน/เดือน/ปี ที่จะเข้าตรวจติดตามโรงเรียนแต่ละโรง พร้อมทั้งแจ้งให้ โรงเรี ยนทราบล่ว งหน้าก่อนเข้าปฏิบัติการอย่างน้อย 5 วันทาการและจัดส่งให้ สานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ สานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด แล้วแต่กรณี 3. ดาเนินการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ศึกษา โดย 3.1 เดิน ทางไปโรงเรียนตามวันและเวลาที่กาหนดตามแผนการตรวจติดตาม โดยเชิญ ประชุมผู้แทนโรงเรียนเพื่อแนะนาตัวคณะกรรมการทุกคน พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดใน การตรวจติดตามประเมินผลให้โรงเรียนทราบ 3.2 ปฏิบัติหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการที่หลากหลายและบันทึกข้อมูลลงในแบบ เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนทุกรายการ 3.3 ประชุมคณะกรรมการทุกคนเพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ทุกฉบับมา สรุ ปผลให้คะแนนแต่ล ะรายการตามเกณฑ์การพิจารณา และบันทึกคะแนนลงในแบบรายงานการตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่กาหนด โดยจาแนกตามระดับการศึกษาที่โรงเรีย นเปิด สอน (ระดับการศึกษาปฐมวัยและหรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) พร้อมบันทึกข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 3.4 ประชุมผู้แทนโรงเรียนเพื่อแจ้งผลการตรวจติดตามประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแก่โรงเรียน หากโรงเรียนมีข้อสงสัยหรือทักท้วงให้คณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบข้อมูล หรือ หลักฐานเพิ่มเติม เมื่อตรวจสอบพบว่ามีความถูกต้อง มีเหตุผล และเชื่อถือได้ ให้ปรับแก้ให้เรียบร้อยก่อนลงนามในแบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 3.5 สรุปผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของผลการตรวจติดตามให้เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจติดตาม สาเนารายงานการตรวจติดตาม ประเมิ น ผลการจั ด การศึ กษาโรงเรี ย นเอกชนประเภทสามัญ ศึกษาให้ โ รงเรียน 1 – 2 ฉบั บ (ตามระดั บ การศึกษาที่โ รงเรี ย นเปิ ดสอน) ส าหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ส าเนาแบบติดตามความพร้อมของ โรงเรียนในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก(ฉบับที่ ๕) เพื่อให้โรงเรียนเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาต่อไป และรายงานให้ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อมาประเมินโรงเรียน 4. ส่งผลการตรวจติดตามฉบับจริงไปยัง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานัก งานการศึกษาเอกชนจังหวัด แต่ละระดับที่เปิด สอนตามตาราง


12

ตำรำง แสดงเครื่องมือการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จาแนกตามระดับ ระดับที่เปิดสอน เครื่องมือตรวจติดตำม ปฐมวัยและพื้นฐำน ปฐมวัย พื้นฐำน (เปิด 2 ระดับ) (1) แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา   โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (ระดับการศึกษาปฐมวัย) (2) แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (ระดับการศึกษาขึ้น   พื้นฐาน) (3) ฉบับที่ 1 แบบวิเคราะห์การกาหนดมาตรฐาน และการ    จัดระบบบริหาร (4) ฉบับที่ 2 แบบวิเคราะห์การดาเนินงานตามแผนพัฒนา    การติดตามและประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน (5) ฉบับที่ 3 แบบวิเคราะห์การจัดทารายงานประจาปี และ    การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๖) ฉบับที่ 4 แบบวิเคราะห์ผลการประเมินภายนอกรอบสาม    และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) (๗) ฉบับที่ ๕ แบบติดตามความพร้อมของโรงเรียนในการรับ   การประเมินคุณภาพภายนอก หมำยเหตุ ๑. เอกสารที่คณะกรรมการตรวจติดตามสาเนาไว้ให้โรงเรียน ได้แก่ แบบรายงานการตรวจติดตามฯ และแบบติดตามความพร้อมของโรงเรียนในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก (ฉบับที่๕) ๒. คณะกรรมการตรวจติดตามโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จัดส่งเอกสารการตรวจติดตาม ทุกฉบับตามตารางไปยังสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการตรวจ ติดตามโรงเรียนในภูมิภาคจัดไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสานักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัด ที่โรงเรียนตั้งอยู่


13

แผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ โดยคณะกรรมกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เข้ ำร่วมกำรอบรมคณะกรรมกำรตรวจติดตำมประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำ วำงแผนกำรตรวจติดตำมโรงเรี ยนเอกชน ประเภทสำมัญ ศึกษำ และจัดส่งให้ สช/สพป/สช.จ. ดำเนินกำรไตรมำส ๒-๓ ดำเนินกำรตรวจติดตำมโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญ ศึกษำ ตำมที่กำหนดไว้ ตำมแผน สรุปผลกำรตรวจติดตำม ตรวจสอบควำมครบถ้ วน ถูกต้ อง พร้ อมส่งผลกำรตรวจติดตำมให้ โรงเรี ยน และ สช./สพป/สช.จ.

ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษามีความแตกต่างกันมากในเรื่องขนาดของโรงเรียน ดังนั้น เพื่อให้การตรวจติดตามประเมินครั้งนี้เป็นไปอย่างเหมาะสมสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชนจึงกาหนดจานวนวันที่เหมาะสมสาหรับการตรวจติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับขนาดของโรงเรียน ดังนี้ ขนำดของโรงเรียน จำนวนวัน ขนาดเล็ก

(มีจานวนนักเรียน 1 – 300 คน)

1-2 วัน

ขนาดกลาง

(มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 301 – 1,000 คน)

2-3 วัน

ขนาดใหญ่

(มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 1,001 – 2,000 คน)

ขนาดใหญ่พิเศษ (มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 2,001 คนขึ้นไป

3 วัน 3 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลาในการตรวจติดตามสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงเรียน แต่ไม่เกิน 3 วัน


14

คณะกรรมกำรตรวจติดตำม คณะกรรมการตรวจติ ดตามประเมิ นผลการจั ดการศึ กษาของโรงเรี ยนเอกชนประเภท สามั ญ ศึ ก ษานั บ เป็ น บุ ค คลที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ต่อ การด าเนิ น การตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ โรงเรี ย นเอกชนประเภทสามั ญ ศึ ก ษาโดยหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด เนื่ อ งจากส านั ก งานคณะกรรมการ ส่ งเสริ มการศึก ษาเอกชนเป็ น หน่ ว ยงานที่ มีข้ าราชการ/พนั กงานราชการอยู่ เฉพาะในกรุง เทพมหานคร และ 5 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ คื อ จั ง หวัด ยะลา ปั ต ตานี นราธิ ว าส สตู ล และสงขลา (เฉพาะอ าเภอ จะนะ เทพา สะบ้ า ย้ อ ย และนาทวี ) ส่ ว นจั ง หวั ด อื่ นได้ มอบอ านาจให้ ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา ประถมศึ ก ษา โดยกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม สถานศึ ก ษาเอกชนเป็ น ผู้ ดู แ ลโรงเรี ย นเอกชนทุ ก ประเภท ดั ง นั้ น สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจึงได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสรรหาและ คัดเลื อกบุคคลตามคุณสมบั ติ และจานวนที่กาหนดเข้ามาร่ว มเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้การดาเนินการ ตรวจติดตามประเมิน ผลในครั้ งนี้ป ระสบผลส าเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว จึงได้กาหนด วิธีการตรวจติดตามประเมินผลไว้ดังนี้ ๑. องค์ ป ระกอบของคณะกรรมกำร ก าหนดให้ ค ณะกรรมการตรวจติ ด ตาม ประเมิ น ผลจั ด การศึก ษาโรงเรี ย นเอกชนประเภทสามัญ ศึ กษา 1 คณะมี 3 คน ประกอบด้ ว ยประธาน คณะกรรมการ 1 คน กรรมการ 1 คน กรรมการและเลขานุการ 1 คน ๒. จรรยำบรรณของคณะกรรมกำร คณะกรรมการตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นเอกชนประเภท สามัญศึกษาจะต้องยึดมั่นในหลักการต่อไปนี้ (1) ปฏิ บั ติ ง านในฐานะคณะกรรมการตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา โรงเรี ย นเอกชนประเภทสามั ญ ศึ ก ษาด้ ว ยความเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ มี คุ ณ ธรรม สุ ภ าพ และมุ่ ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นสาคัญ (2) ประเมิน ผลการปฏิบัติง านของโรงเรียนตามข้อเท็ จจริงที่ปรากฎและครอบคลุ ม ทุกรายการอย่างตรงไปตรงมา (3) รายงานผลการตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นอย่ า ง ซื่อสัตย์และยุติธรรม (4) รั ก ษาความลั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ของโรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ในระหว่ า งการตรวจ ติดตามประเมินผลอย่างเคร่งครัด


15

บทที่ 3 เครื่องมือกำรตรวจติดตำมประเมินผล สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้พัฒนาเครื่องมือการตรวจติดตามประเมินผลการ จัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในปีงบประมาณ 2558 – 2560 โดยเครื่องมือการตรวจติดตามประกอบด้วย 1. แบบวิเคราะห์ข้อมูล จานวน 5 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบวิเคราะห์การกาหนดมาตรฐาน และการจัดระบบบริหาร ฉบับที่ 2 แบบวิเคราะห์การดาเนินงานตามแผนพัฒนา การติดตามและประเมินคุณภาพ ภายในของโรงเรียน ฉบับที่ 3 แบบวิเคราะห์การจัดทารายงานประจาปี และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ ๔ แบบวิเคราะห์ผลการประเมินภายนอกรอบสามและผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ฉบับที่ ๕ แบบติดตามความพร้อมของโรงเรียนในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก 2. แบบรายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา จานวน 2 ฉบับ คือ 2.1 แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ศึกษา (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 2.2 แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 1. แบบวิเครำะห์ข้อมูล เป็นแบบที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน จานวน ๕ ฉบับ สาหรับฉบับที่ 1 – 3 เป็นการเก็บข้อมูลแบบ ตาราง 4 ช่อง คือ 1) ประเด็นการพิจารณา 2) เกณฑ์การให้คะแนน 3) คะแนนเต็ม 4) คะแนน ที่ได้ ฉบับที่ 1 แบบวิเคราะห์การกาหนดมาตรฐาน และการจัดระบบบริหาร มีลักษณะเป็นแบบ เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นเลือกตอบ สาหรับเก็บ รวบรวมข้อมูล การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยแต่ล ะข้อ คาถามคณะกรรมการจะต้องวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการกาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ แนวทำงกำรน ำมำตรฐำนสู่ก ำรปฏิ บัติ ข องโรงเรี ย น ค ำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบตั ิกำรประจำปี โครงการ/กิจกรรม โครงสร้างและระบบบริหารงาน การจัดทาระบบสารสนเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับที่ 2 แบบวิเคราะห์การดาเนินงานตามแผนพัฒนา การติดตามและประเมินคุณภาพ ภายในของโรงเรียนมีลักษณะเป็นแบบเก็บรวบรวมข้อมูลที่แบบเลือกตอบ สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยแต่ละข้อคาถาม คณะกรรมการจะต้องวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แผนปฏิบัติ การประจาปี ปฏิทินกำรดำเนินงำน บันทึกร่ องรอยกำรปฏิบตั ิงำน รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม คำสัง่ แต่งตังคณะกรรมกำร ้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


16

ฉบับที่ 3 แบบวิเคราะห์การจัดทารายงานประจาปี และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบเก็บรวบรวมข้อมูลที่แบบเลือกตอบ สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทารายงานประจาปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละข้อ คาถามคณะกรรมการจะต้องวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจาก รายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR) รายงาน การประชุม แผนการจัดการเรียนรู้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับที่ 4 แบบวิเคราะห์ผลการประเมินภายนอกรอบสามและผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) โดยแต่ละข้อมูลคณะกรรมการจะต้องรวบรวมและวิเคราะห์จากรายงาน ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ มหาชน) สาหรับผล (O –NET) เป็นการวิเคราะห์ผล O – NET ตามระดับที่โรงเรียนเปิดสอน ซึ่งมีทั้งสิ้น สาม ระดับ คือ ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฉบับที่ ๕ แบบติดตามความพร้อมของโรงเรียนในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย คณะกรรมการจะต้องติดตามการดาเนินการของโรงเรียนแต่ละประเด็น พร้อมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ มีความพร้อมต่อการรับการประเมินคุณภาพภายนอก 2. แบบรำยงำนกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จานวน 2 ฉบับ คือ 2.1 แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภท สามัญศึกษา (ระดับการศึกษาปฐมวัย) เป็นแบบรายงานซึ่งรวมคะแนนมาจากแบบวิเคราะห์ทั้ง 4 ฉบับ โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากเกณฑ์การพิจารณา 9 ข้อ ดังนี้ เกณฑ์การพิจารณาข้อ 1 เป็นการรวมคะแนนจากข้อ 1.1 – 1.5 เกณฑ์การพิจารณาข้อ 2 เป็นการรวมคะแนนจากข้อ 2.1 – 2.8 เกณฑ์การพิจารณาข้อ 3 เป็นการรวมคะแนนจากข้อ 3.1 – 3.๔ เกณฑ์การพิจารณาข้อ 4 เป็นการรวมคะแนนจากข้อ 4.1 – 4.5 เกณฑ์การพิจารณาข้อ 5 เป็นการรวมคะแนนจากข้อ 5.1 – 5.๒ เกณฑ์การพิจารณาข้อ 6 เป็นการรวมคะแนนจากข้อ 6.1 – 6.5 เกณฑ์การพิจารณาข้อ 7 เป็นการรวมคะแนนจากข้อ 7.1 – 7.5 เกณฑ์การพิจารณาข้อ 8 เป็นการรวมคะแนนจากข้อ 8.1 – 8.3 เกณฑ์การพิจารณาข้อ 9 ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นการรวมคะแนนจากเกณฑ์พิจารณาข้อ 1-9 2.2 แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภท สามัญศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ) เป็นแบบรายงานซึ่งรวมคะแนนมาจากแบบวิเคราะห์ทั้ง 4 ฉบับ โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากเกณฑ์การพิจารณา ๑๐ ข้อ ดังนี้ เกณฑ์การพิจารณาข้อ 1 เป็นการรวมคะแนนจากข้อ 1.1 – 1.5 เกณฑ์การพิจารณาข้อ 2 เป็นการรวมคะแนนจากข้อ 2.1 – 2.8 เกณฑ์การพิจารณาข้อ 3 เป็นการรวมคะแนนจากข้อ 3.1 – 3.๔ เกณฑ์การพิจารณาข้อ 4 เป็นการรวมคะแนนจากข้อ 4.1 – 4.5 เกณฑ์การพิจารณาข้อ 5 เป็นการรวมคะแนนจากข้อ 5.1 – 5.๒ เกณฑ์การพิจารณาข้อ 6 เป็นการรวมคะแนนจากข้อ 6.1 – 6.5 เกณฑ์การพิจารณาข้อ 7 เป็นการรวมคะแนนจากข้อ 7.1 – 7.5 เกณฑ์การพิจารณาข้อ 8 เป็นการรวมคะแนนจากข้อ 8.1 – 8.3 เกณฑ์การพิจารณาข้อ 9 ผลการประเมินภายนอกรอบสาม เกณฑ์การพิจารณาข้อ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O –NET) ผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นการรวมคะแนนจากเกณฑ์พิจารณาข้อ 1-10


17

ทั้ง 2 ฉบับเป็นแบบรายงานที่ใช้ในการสรุปผลการประเมินการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สาหรับใช้เป็นรายงานการตรวจติดตามประเมินผล เพื่อแจ้ งให้ โ รงเรี ย นทราบและน าข้อเสนอแนะไปใช้ประกอบการพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาของโรงเรีย น ต่อไป โดยมีข้อมูลประกอบ 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) การประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน เอกชนประเภทสามัญ ศึ กษา คะแนนเต็ ม 100 คะแนน 3) ข้อ เสนอแนะเพื่ อการพั ฒ นาส าหรับ ให้ คณะกรรมการเขียนรายละเอียดหรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของโรงเรีย นในอนาคตและ 4) ผลการ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมี 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกณฑ์กำรประเมิน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กาหนดระดับคุณภาพของการ ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 โดยกาหนดช่วงคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ คะแนน 90.๐๐ – 100 หมายถึง ดีมำก คะแนน 75 – 89.๙๙ หมายถึง ดี คะแนน 60 – 74.๙๙ หมายถึง พอใช้ คะแนน 50 – 59.๙๙ หมายถึง ปรับปรุง คะแนน 0 – 49.๙๙ หมายถึง ปรับปรุงเร่งด่วน กรณีที่โรงเรียนไม่มีผลการประเมินภายนอกรอบสามหรือผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ให้ดาเนินการปรับคะแนนให้เต็ม 100 ก่อนนาไปเทียบกับเกณฑ์ การประเมิน ดังนี้ กรณีที่ 1 การตรวจติดตามระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนไม่มีผลการประเมินภายนอกรอบสาม ผลรวมคะแนนที่ได้ 𝑋 ๑๐๐ ๙๐

กรณีที่ 2 การตรวจติดตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไม่มีผลการประเมินภายนอกรอบสาม ผลรวมคะแนนที่ได้ 𝑋 ๑๐๐ ๙๖

กรณีที่ 3 การตรวจติดตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไม่มผี ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O – NET) ผลรวมคะแนนที่ได้ 𝑋 ๑๐๐ ๙๔

กรณีที่ 4 การตรวจติดตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไม่มีผลการประเมินภายนอกรอบสาม และผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ผลรวมคะแนนที่ได้ 𝑋 ๑๐๐ ๙๐


18

ตัวอย่ำงกำรให้คะแนน ตัวอย่ำงกำรให้คะแนนแบบวิเครำะห์ข้อมูล(ฉบับที่ 1 - 3) ทั้งนี้ การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ฉบับที่ 1 – 3 ดาเนินการโดยใช้หลักการเดียวกัน ประเด็นพิจารณาใหม่ ๑. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ๑.๑ มีการกาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้วา่ ด้วยการประกัน คุณภาพภายในของโรงเรี ยนมีการศึกษาวิเคราะห์มาจาก ™ ๑. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ กระทรวงศึกษาธิการ ™ ๒. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของโรงเรี ยน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ™ ๓. มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม/สี่ ของ สมศ. ™ ๔. มาตรฐานที่โรงเรี ยน/กลุ่มเครื อข่ายกาหนด ™ ๕. วิเคราะห์บริ บทของ โรงเรี ยน/สังคม/ชุมชน ™ ๖. อื่นๆ ............................................................................

เกณฑ์ การให้ คะแนน

มี๓-๖ ข้อ= ๒คะแนน มี๑-๒ ข้อ= ๑ คะแนน

คะแนน คะแนนที่ เต็ม ได้

…..๑….. ๒

จากตารางตัวอย่าง ข้อ 1.1 โรงเรียนได้ดาเนินการเรื่องการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ได้ผลการดาเนินการ จานวน 2 ข้อ เมื่อเที่ยบกับเกณฑ์ในช่องเกณ์การให้คะแนน จึงได้ 1 คะแนน นาคะแนน ใส่ในช่อง คะแนนที่ได้


19

ตัวอย่ำงกำรให้คะแนนแบบวิเครำะห์ข้อมูล(ฉบับที่ 4) ส่ วนที่ 1 ผลการประเมินภายนอกรอบสาม โดยเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ คะแนนรวมของผลกำรกำรประเมินภำยนอกรอบสำม ร้อยละ 90 – 100 ร้อยละ 80 – 89 ร้อยละ 70 – 79 ร้อยละ 60 – 69 ต่ำกว่ำ ร้อยละ 60

ระดับปฐมวัย(คะแนน) ระดับขั้นพื้นฐำน(คะแนน) 10 7.5 5 2.5 0

4 3 2 1 0

โรงเรี ยนมีผลการประเมินภายนอกรอบสาม จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ผลรวมคะแนนทั้งหมด จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โรงเรี ยนได้.........๘๗............คะแนน เทียบเกณฑ์พิจารณา คิดเป็ น.....๓.......คะแนน ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย ผลรวมคะแนนทั้งหมด จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โรงเรี ยนได้..........๘๕..........คะแนน เทียบเกณฑ์พิจารณา คิดเป็ น........๗.๕..คะแนน


20

ส่วนที่ ๒ ตารางแสดง เกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน ค่าเฉลี่ย รร มากกว่า/เท่ากับ ค่าเฉลี่ย สช. ประถมศึกษาปี ที่ 6 (คะแนน) 3-4 กลุ่มสาระ 2 5-6 กลุ่มสาระ 4 7-8 กลุ่มสาระ 6 กลุ่มสาระการ เรี ยนรู ้

ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุ ขศึกษาฯ

ศิลปะ

ค่าเฉลี่ย โรงเรี ยน 36.58 50.19 43.05 41.80 44.22 67.25 52.78 59.21

ประถมศึกษาปี ที่ 6 ค่าเฉลี่ย มากกว่า/ สช. เท่ากับ 40.10  50.15  42.81  41.57  43.59  67.25  50.66  58.82

น้อยกว่า 

ค่าเฉลี่ย โรงเรี ยน 36.08 49.76 45.01 36.54 45.99 63.31 49.69 53.36

มัธยมศึกษาปี ที่ 3 (คะแนน) 2 4 6

มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ค่าเฉลี่ย มากกว่า/ สช. เท่ากับ 38.11  48.52  42.79 41.67 45.31 60.14 48.54 52.65

น้อยกว่า 

    

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (คะแนน) 2 4 6

ค่าเฉลี่ย โรงเรี ยน 29.57 50.12 39.41 38.32 37.67 58.04 47.45 54.95

การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปี การศึกษา........2556........ ระดับ ป.6 โรงเรี ยนมีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรื อเท่ากับค่าเฉลี่ย สช. จานวน............7.......กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ได้....6..คะแนน ระดับ ม.3 โรงเรี ยนมีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรื อเท่ากับค่าเฉลี่ย สช. จานวน.............6......กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ได้.....4..คะแนน ระดับ ม.6 โรงเรี ยนมีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรื อเท่ากับค่าเฉลี่ย สช. จานวน.............4......กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ได้.....2..คะแนน รวม .....3.... ระดับ ได้.......12......คะแนน หารด้วยจานวนระดับชั้นที่มีผล O – NET ได้เท่ากับ..........4.00.........คะแนน หมายเหตุ ตัวเลขทั้งหมดเป็ นค่าสมมุติ

ผลบวกคะแนนทุกระดับ จานวนระดับที่มีผล 𝑂−𝑁𝐸𝑇

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ค่าเฉลี่ย มากกว่า/ สช. เท่ากับ 37.25  47.18  38.42 40.47 42.30 57.85 48.66 53.82

น้อยกว่า 

    

นำจำนวนกลุม่ สำระกำรเรี ยนรู้ทคี่ ำ่ เฉลีย่ สูงกว่ำค่ำเฉลีย่ สช. ไปเทียบกับเกณฑ์ การพิจารณา เพื่อเป็ นคะแนน

=

6+4+2 3

= 4.00


21

ตัวอย่ำงกำรให้คะแนนแบบรำยงำน (การให้คะแนนแต่ละเกณฑ์การพิจารณา) เกณฑ์ การพิจารณา ๑. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ๑.๑ การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนมีการใช้ขอ้ มูล ประกอบ ๑.๒ การกาหนดค่าเป้ าหมายของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ชดั เจนและ เป็ นไปได้ ๑.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการที่กาหนดมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรี ยน ๑.๔ การประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้วา่ ด้วยการ ประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ ๑.๕ สาระสาคัญที่กาหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัต ลักษณ์และมาตรการส่ งเสริ มของโรงเรี ยน

คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้

๑๐

คะแนนข้อ 1.1 – 1.5 เป็นการนาคะแนนจากแบบวิเคราะห์ มาใส่ลงในแบบรายงาน คะแนนข้อ 1 เป็นการรวมคะแนนจากข้อ 1.1 – 1.5 คะแนนข้อ 1 = รวมคะแนนจากช่องคะแนนที่ได้ข้อ 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 +1.5 จากตารางตัวอย่าง คะแนนข้อ 1

= 1 +2 + 2 + 1 + 2 = 8 คะแนน


22

ตัวอย่ำงกำรให้คะแนนแบบรำยงำน (การให้คะแนนรวม) เกณฑ์กำรพิจำรณำ 1. กำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน 1.1 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีการใช้ข้อมูล ประกอบ 1.2 การกาหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ชัดเจนและ เป็นไปได้ 1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการที่กาหนดมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียน 1.4 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการ ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 1.5 สาระสาคัญที่กาหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมของโรงเรียน 2. กำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนกำรศึกษำ ของโรงเรียน 2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพ ปัญหาและความต้องการที่จาเป็น อย่างเป็นระบบ 2.2 การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จ ชัดเจนเป็นรูปธรรม 2.3 วิธีดาเนินงานมีหลักวิชาผลการวิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ อ้างอิงได้เพื่อนาไปสู่มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 2.4 การกาหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทาง วิชาการ 2.5 การกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรภายในโรงเรียนให้ รับผิดชอบ 2.6 การกาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชนและอื่น ๆ ให้รับผิดชอบ 2.7 การกาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 2.8 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 3. กำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 3.1 โครงสร้างและระบบการบริหารงานของโรงเรียนชัดเจน ครอบคลุมทุกหน้าที่ ปฏิบัติงานได้คล่องตัวทันสถานการณ์

คะแนนเต็ม 10

คะแนนที่ได้ 8

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

20

17.5

2.5

2

4

3

3.5

3.5

1

1

1

1

1

1

2

2

5

4

11

9

2

2


23

เกณฑ์กำรพิจำรณำ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

3.2 คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนได้ทาบทบาทหน้าที่ตามพ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

2

2

3.๓ ระบบสารสนเทศมีการจัดเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ทันต่อการใช้ งาน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร บุคลากรและผู้เรียน

5

4

3.๔ การนาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์

2

1

11 0.5

9 0.5

0.5

0.5

4.3 การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการประจาปี

3

3

4.4 การกากับตามตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปี

3

2

4.5 การประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจาปี 5. กำรจัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 5.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

4 10

3 6

7

4

5.2 การนาผลการติดตามสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียน 6.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

3

2

10

9.5

2

2

6.2 การกาหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายใน

1

1

3

3

1

1

3

1.5

4. กำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน 4.1 การมอบหมายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี 4.2 การจัดทาแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมประจาปี

6.3 การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียน 6.4 ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียน 6.5 การนาผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ประโยชน์


24

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 7. กำรจัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 7.1 การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ ภายใน 7.2 สาระสาคัญของรายงานประจาปีครบถ้วน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

10

9

2

2

5

4

1

1

1

1

7.5 การนารายงานประจาปี(SAR)ไปใช้ประโยชน์

1

1

8. กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 8.1 สร้างเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่ง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุก คนในสถานศึกษา 8.2 การใช้ข้อมูลประกอบการพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียน การสอนอย่างต่อเนื่อง

8

7

4

4

2

2

2

1

4 6 100

3 4.5 82.50

7.3 การเสนอรายงานประจาปีให้คณะกรรมบริหารของโรงเรียน พิจารณา 7.4 การเผยแพร่รายงานประจาปีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

8.3 การเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา 9. ผลกำรประเมินภำยนอกรอบสำม จำก สมศ. 10. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน O - NET คะแนนรวม

คะแนนรวม เป็นการรวมคะแนนจากเกณฑ์พิจารณาข้อ 1-10 คะแนนรวม = รวมคะแนนจากช่องคะแนนที่ได้ข้อ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 จากตารางตัวอย่าง คะแนนรวม = 8 + 17.5 + 9 + 9 + 6 + 9.5 + 9 + 7 + 3 + 4.5 = 82.50 คะแนน


25

ภำคผนวก


vdA/ova qfufr 1 tlilu-tfl : tvfi nl: nlfi uo]llsl: g lu ttatnl:o9l:vuuu:1{-l:

Y

ull

I

1'OUClll? lU .fa. d.

lu

ttlj?.t/Gi'tuR

u

i''l

2.

fu(.f

u LdlJ

[n:el

t?i.....

^-&

tfl o so uoi.r rrei::q-uuYu..

ouA

01l{?l{$nt5g}t 5vo-u#$fifilodol.$ rotulJ0uuln 0ulr1fl

il::nru6nur IIIUilflN191 51tJ

fd

3.,iruruunnlnrllo.t[:.tt5uu (:rrumnr:ou)

o'lrtvll.ht

9.luTyl''lT s

A

uflfl-lnTmlin-ltffnu'l

6ur

4.

aqtciullo{flCIludn}t'l/ Best practice........""""'

a1u

14

tu\t

:?3J


2l

t

n

sll'Ii it

tst t{" t

t

tu

--,rr rrr{i

u

l

t

.

r rir ?r u q lJ I el 5 s 1 u ua y oi'rri.rfi

.j

r

dr

unr

: il : y ri'u

q ar n r n n r o

1u

t oI

fi :-o "rio:2 rtrrtulJ

I:.rfiuu

n LJ

I

. tller: g'l1t n r : fi nu trJ

gu

-l-tr/u rot

: g ru n',,

fi

nul#udu

g't

u'fi u

frr-zrio=lrturtl-1l'l

nr: rJ:v ri'uqrunrilnrulucJo{ fl5 v m:2{finsrGnr:

f-l L*J

z.

rJ

n

3.

ilIel: g IlJt,nrr-rrj'rdnr:rJ: vrnuqnrninntouont oud1u/d

I

1

er

r#ur

l:.rfi uu o-srai'nu ni ro na-nu ni

o.r

IILJI |

4.trtel:SrunI:ltSuurirnuorln{urnSorjroriruupr

II n t*J

s.

II i

6.0u1

ltt

t. I r*-\

2

1o{ d}rfl.

|

l**;

fyq r i& uviairrnv

irn:rv#u3uilto'l l:lfiuulii"rnil/qusu 4

lr.z rirmu'rirr{Jruurontiutirrâ‚Źorolrrriavruror:gruttaval"'rrilfi"fi'qrourrav I a, ,n ,,0 y I ruu tlj tel I

l" lma-rd I Ir"*rI

I| *. I ff ILJ

t.iln:u4nillel:glutravn?u{s

,u,

il; ;;il

-,X

z.frn:ur1nrurn:gruttri"[rin:u4nnrulr :

r.l'il'nl#nnrvn::runr:ilrurirruorrurn5slu nr:finurto'rI:'rrltru I I

IILJ n

r fi rirdt t rsi.rn'rifl,ui

u

r:ln gr u-n?.vr nr: I {uvruqrL rul {rJ nn : o.r)

nurtoi]:{fi

z fi ri'lu*rrurirrunrurn:grunr:fr

ra'

nrnnruluro.r Ii

n LJY

I

z.

fi z rio:2 rtvrruu

fir{o:lnvtruu

2

uu rJ: r riuqnr

fi z do:2 nvtruu

nrsri rriltvrL ru

firrio:lnsrtuu

"-rrj'rfi'jrrllunr:

lG oub{{rfi ordo'rm :

rl

.nily n: i lJn1: il3 iltrro.t I:.rG uuul uryou1uil: ttoiavru

il

z

rn: g lutlasa-1il {6

finr:il:vnrnodr'r"i'ntoutrnun:?oaou'ld

v

,2


rJ:vrdurtorrolt s

ri, n

*

a, : v ti r rity 1 u ru I n : g 1 u r t a v sr-r ri'r fi fi a r rflo u ti'qr a-n u oil

ud!I,'rado6d

i

n

ii'n u oi vt 5 o u u 1 n : n 1 : d.l td

n LJ

1

tu u n 1

:

fi o

t. fiIn:qnr:lfron::rLfi ri.rrasrLh?{6uuu::qrilrururu rJiriyr ?ii'r,li"afr

rn v

1

o

z. fi In :.r nr:1fr t n r.r

.

5 lJ [1\ o F]

nr

:

rJ fr

;

rJ

n?u

o'r

1

: I G 8u

: : rufi fi ,n" d

n

n',,

t

-,,*j

fi n

oon

o,

:,

u'. u 1 uu

ruttnv

ri'u q t, n r n

1

1

ttlunrl

or

rru

r

#q'r du

"

r nr:6nu r ?rn:rv#anrw rlryutrraynrrrufiolnr:fi drrif uodxrilu

gUU

e' ---'-------;-d 4 s "lor6urniunr:olndrttp'tut'lierur 2. l. I unaln:to.t [:.tt:tluiln?lil:n?1ut1l1 |

4

n0Jnlilnltflnul

Ills I

l. r.ru:fil:

fX

2.n1

f-.1 llq

3.unarn:mrlnr:frnur

"ir'.,''q9^

ra9

2. |

.2

f1s)y n|t il n I 5 /n

Eu

y

li r I r u'$'o dr

r r nr

u vlinr u r q

u

n r vt n r

: fi n U l'U o'l

l:.rGuu J*'t

ILJ I

ao

i,

,'-

t frrird.rtrsilsr*lnotvn::rufll:/nuvvll'l1u z fi ri r u i rrr i u

M

nr

:'i'q dr

t t nr

u finr u r q cu n

1 Y'l

I

o{

l t { t3 0 u

' d o .4-.. 'unr:d,;r,iluuo,rl:.rr3uu .3 Anul Tn: tvfi anruilqlurttavfl ?llJelo

2. I

t. ldrvrnfi

r:1 IJ

nnr:irn: rvr{ swor

z. ldrLror : g ru nr: fi nu

rzu o

{.ylfi /!-lst:$ 1u n1:

fi nu

irfi onr: rJ: v ri'u

qilnrn ntululnluuon

n TJ n l*J

n

u

n r r,{ n r ulu

I

l.

1#ru4 n r :

+.

l#r.ranr:rJ:rtfiuquntYlnluuon

rJ 5 v

rfi u q

or

I :.r fi uunr u r u'r ru d'u d'r

ri'sr

s.6u 1

--.q*-t-------o ir r ri iri'ry fi 1 d'o r n n r : fi n u r irn : r s ria r.

i,

zuo{I:1fi uu'irrru nrflu

til

t. rJoo-onrolu(qntrfi .r oneiou) z.

rJo'fi'ontuuon(lonra qrJa::n;

n r vr ilcy u r t ra

r

n

r r u rio I n r

:


29 '.r..::::.rj.'':: .l

::r'd i

Flvttt{1tlgDJ

2.

2

n r 5 ri r

rl u n i ii'o

udrl

rynt0unJuglJf

ri'nrf

t fr o til r il il r u n-rfi

rqiu

nuJv

, trf t-*J r=q

| | .LJ

l

ru

4

ri r rT o

(4tz.z.r-z.z.z)

::u

;; ; iil;ffi ;;il ;;;;; |tJ |

r-n n

l.?duvlflu

i;;;i; ;;;;,;;;

n;;;;;;

fi z-: do

n

fi r {o

llurno

:

I nurtul-l

= 0.5

nvtturJ I

z. rilrilututtasshfii'etfl?rtiirrit 4 0u1......-..

3.

:""""""""."""

,r'iiii;*;.'4'"1;-;;n;;ffi ;;;;;;;-;d;{;;;;;,t;;;; I:.rrt uufi n'ltlJ doqn donrtavfi dt:v tirniufi

iltJ ffi9@

t. rtan rfi I to n a-n u srilti'n ii'nu gi/iliryq, rt ol I: rG ou 3

ILJI

2.

dofrfioo.lnufianqn:

n iu R TJ

l.

aoorn do I ri'u u

+.

aoorndolri'uoqrilfitrttltolrytfi

luu rulo.:du

riruuqtrt{u{ru/tlltr flranilnaqmf

.3

au

4

n 5vu

I

rtn

g

fi

nr',

fi,i, o: v{-lu In: qnr: fi on::rufi

)Y

a u Ys' o

{ te

tq un :

oufl qu

u

z.+ 1 #r nr

ri

q

lim

ariu

ur n I : R 1 u u o n fi

gt

aq

u

2.

l*Tt

r. trudsGuufl.

ar1

uil

1n

asl

nI

:{

o

{

I: { fi uu

A

1

-

.-.

3.5

t

t. r.fluivrr:rn: 2.

uflalniYl'lnnl:flnu1

ItJ |

3.

unl:uu

,Flvd

fi z-: rio:tnYttl-tu rio = 0.5 rturrutl I

I

1r

---..

|t*J|

n t*,

:v

QlJiliUqlYlo{cru/lj:]flry51?u1u

y A

ffid

1

fir

'q i_-_+

qgti i_ ._-.

rilil u 9t il Yl lJ lvl 1'l li 1 fr U fl a 1 n: n l0 [u [: I t: t, u t1'l : u r'l9l 10 u

tl{s

ld

ru.ru.nu/thuslil:srurot

| |

f-l

:

4v

f*1 t. antuhoprrufinur/antufinut L**J'

5

fo*,,,,,

3. tto.ru.ltu/p.l:luu;H1:{luqnnn 4.

2.

n

ot ol

n?:ludililu5nuTUTu)

f*l t-_,t

-l

=

rtruu.:ru/r.lruu3rr:Yirlil(fronr:rinGuu otnt:aolud,,u,

2.

, n LJ

-{'*1

n'ilu,

'l l. ru.tu{.tu/P'llu?Tlnl:

LJ

n tt

-tt

"

?u nt: ioitlu5 o pl a n r: io ttld oryan 6'ln

t

fi udn

d.r ri'etl,n

6ur..

.

.

ftz-qils= t ntrtl.tl,l

fi r rio:0.5 rttrtutl I

jvr

nvttulrll

g

t6l


i30

riruunuvtu rvrn #rdnSorru'lnr't nr:fi drui rrutolqnaln: nluuon

.o

A

^ flilnnto{ |i,J | l.u9ll/tJ]:9ll/lF*\41

|t-,| |l-FqYA||

2.

o{nntiuu?u.l'lu

3.

silryu/Yro{0u

fi z-l do = I nutrutl

fi

:0.5 Frvulnl

l{l

I

q

riruuorrruulruluil:s ririlttavnfilurn:1ol I:.rGuulurrnuvfielu

z.z

qmntvrnr:dnurtolf :lG ou il:v nouri'ltt

n LJ R IJ n IJ rt | |

3-5iJ

fi r-a

- il

fi:

t. ru.runr:1dluil:vurcuto{I:{Guud?{ z. ru.ru

nr:1#vrinurn:to.t]:.rGuuri'l'r

3.

rrruunr:furinGourix 3-siJ

+.

rrruunr:fuqnarn:'fr'r I

3

3

5

r7o

:2

nYttlJU z

{o : 1.5 nvuuu

fizr7o :tnvtrlltl fi r flo :0.5 nvttlru

-siJ

lac

a8 n r: u lrlP,luylgllu lqnlt uau9l

5

;_;:uu ;:t^: : :_ tfi nilu n: :

-

_

a

t.ilrusrttturyouzuoinilvn::un1:[lJun1uanuil0nu:

f-l

z.

<

u

z.s.r-z.a.e)

nl: il 2 xO= 0.5 nvttilU

J@

@

d1

d

ItJi d6ot

(io

--- - -

----------"-------------;-------------- ;_ _ -_2.8. 1 dttduottHullruurqilnl?'lnl:fl nu 1rt o'l It'l[t

0.5

fi:rulrunr:il:rqruzuonflilvn55unr:u3ur:to'tI:'r13uu

IJ ::-:----- -;------ - ----

ilnt:t,linrrrLt'ilt1o1uar:vtirri'cyuo'lrrt'lulliellu'lEEllR'1iln1:finur

2.8.2

u = 0.5 fiUltuU

lJO.:

{-T tâ‚Ź

nor r rir I r u

r1 n n

" -- --[l]lsvl 2. 8.

3 n il

vn

: : ru n I 5 /n

u

lu

il v dr'r

nr

:'t'n lirr r ruu rJ fr uG

r u'fr'q

dr

r

rruu

rJ fr

ffi

nr

:

rJ

: v iiriJ

nr

:

rJ

:

v

rrirlo

lu frzr?o=lnvrtuu

iirfl

!'

ao.i,

#1

*lt I

' I UnlcY.l[t9l.l9l{

fll

z fi ri r r r i ilL

{**t ..- j:-----------:----

lu

fi nr

:'fi'n d rr $r u rJ fr ri6 n r :

rJ

: v iiriJ

t

o'r I

0.5

r rio= 0.5 nvttuu

I

:'r G u u

------

2.8.4 stuayrouetlo{

116nr:r-l:v iiriJ

In: lnr:rrdiasttHUlrulutirrurJfr

tv

il:vnou9l?u

n LJ . i**a

r

. fi

fn

q rJ

: v a.r ri ril r n il

ru

a o n n do.r riu riJ rn

r

ulu

rI

ruuvr-eu

u

-r

4 2

EOlnlV{nl:flnH1 o d

Y

ITI t

2. fl?ry?nn?rUrirr;o"fr'nrou

n LJ

3.

f,T uv

rL

-:-

--

- ttll

^,^^.^-. atrur:niet'[pi

n:;u?unt:rittfiulru"fi'orou

q.fidfufiqryoiltrttu{lu/In:{nr:/fion::rl


3t - ....

rJivrfiu'fioi:eui 2.8.5

dlau otonlurfi

il z do:0.5 nurruu

or{os

uryouuruuilfr dGnr:rJ:v iiriloiof,rfi

l. r.ru:lt1:

il

0.5

nilvnllllllfllllrll:tui

2

viril 6 fi urJ:v iirfl

r:,il'rr

n

-l5ttd3

VA

3. nt : t9l5sulJ1J5?l ryS

I

0n U

n n n n 3.

2

o

nr

1

cTl:

:0.5 ntilUU 0.5

rur.l : s iirfl

rJfr uG'r

II

dulnfl d

9J

S ^ t:nr:uuryn[0u n:0unquun fi r-+ {o:2 nerruu tn:{d:r{rlav:uuunl:u:}l'l:{]ulJo{

ta on

Y A ?1

lJ

un r: v r rulurrHu

n 5 oun q

3.

;' :.-{

nyul.lulnrJ

11

0 lJ 9r { 1 U

lJ

da

Ul

r

t,

t 9r O U 1

dt { tU U

o

:

: { r u rir

l.

r

z.

fi n r :

r.

fi nr : rir ri'u6nsrrru nr:rJfr

I rp.r

u

Rq

u/r{ { n'r : u :

1r r

U/n I il

vU

-

U

9r 0t

, : rn

? U { ryl

U

:

v

9t

rir fi fq

H u s u vr u r vr u

fi r-z rio: l nvrruu

U ro

u 2

fl l5

rJ

{ r u en u

u 4 fi

r I r.r

lru-.r n r

e i

-^

[:ir:uulonsu

u

lTl ru

il u 9r u ?l u 1 11 l.t u 1 11 n iu v n : : u n t r il

1^rr3:tryuQrun

H r :.r'r

uGrru

+. fi nr: :ro.:ruara nr:rJfr

qontat44A^-i

: u3

5 11 I

:

d

s

1J

0.r t :.r r: uu

9r'l

u

}J

(auuvt 2)

Y{.fl. 2550 rrn trrv{tjlgtu

TJ

6-to r7o:2 nvrruu

t-sdo:lnvrlull

vt.fl. 2ss4;;r.r I t ririlucr 1ur6o.r d9trsd

l. oonSvruuu llaytouitnilnl{

cl uo.r

z. h{n r r ru rrl u ry o u u I uu r o

r r pr

uay

t:.r[:uu

u yf,ru u 1 n [u n r yr n r : fi n u

rr

o.r

t:.1r: uu q 9o

l . [ il n r r I u r u r n r r u : fi : u a v n t : o-n n r : ] :'r ri o u ril u u fl a lR : .r

raaqoi

llruu.l1u rluu 5 eul6u ?11nl: [[au

n

il

il I--r

ILJI

n

4

?]il

6Iul.'{ u

tI

n

5.

9t

a

nrt0u oln'lt

fi

sr 1

tJ

9r

a

q

v

I

, q 9)

: ?t d0u

a

I

t

tu?l

fl 0

d

S

[n

u

il : e [u u fi n n I : il

yd

d

o

& o

la

6

u CI

-l

9r.1

u

1J

UU

0 il

9o p.r

0

t-

4'

I u ?u n I -

6. tiln?'runturyount:nuur{un:{[au?r:0ra'run:{:?unutnu y

:

'io Ba v u

qY

|

t,

dul1

1

lJ o

il ilUqan I I

o

it yt

;

:

to

Tt

udu

d

d

ls Yt t :.1

<

t: uu

d tJ o

,

!,

ufl

0J s

d

7. t?rfi?llJnluuounl:n]ilunn]5:til[uuiln'l:dnulIrov

n8

l#n r r l nt:

n

u

lnUnllA tfi U : vUUnl:il: v nunCunll"lnlU tU t:.tt: ge

nirr : : ru rfi uru6ur

il

0nt 5il

o.ttilau

qYa

4.

n

A

rr1

,{yv4

ttgt.l

91.1

o.r

I:.rG uu

u ryo u : r or ru flVU 6Iou

o I

il: s iiriJ r u n r : m^u il : v iirfl

r

rn

s

uilu I

u 4

9r

ln15 0{mqtqn110{nt p{ilnn5

{tlavu n[5 uu j i v A Aedr " I 0. 9t r tu u n 1 5 o u n'l il m na u u 1 u : v q I ?r lil u o'r u'l 0 H u I vt lJ o {

9.

11

01:

or

norv n5: il

nltu:fil:

0

u

1-l

:

2

I

'iu flvilut{11t01


3.

3

o-n

rir : v u u d

-r

5

d u rvr fl rff o n r :

sl"'n fr

u 1 r uo v rojo

si o

nr

sir rfi u r r u

:

ro.rI:.r13uu 49

3.3.

il

I

I il1Oryn[[Asdl5dUlyrflnlU

l.l flr:uu

-Y4

?

(rdu afr srrun druqmivrr.rnr:6ou AA

d 0 fl n 1 :

-1.2

T'l

9I

u'l : 1 { n'l :

9t 1

u t n iu

cll 1l

1 9t

t

f,

1

u)

qnnrn:

(lryu dCIalaln: afi 6nr: uTriu nr: ou: rrr

n

o.:

ngrionu rioily

.d

1.3

vr:v{urn:vn{ nt:flnu1

rdiol

([su t4vtuuurnS o{noilT{?[sto5 yrv rfi eru yr v

yt

o

ru

u

dollasr visudarJ n: sf lurrsio v nd r at : ;

ur

4@4,

vlu uu

y{

y

I d

i 1 rJ

T o r rl.r o.r

r

:

u lJ

g

r 16l

v

I

^q

u u iu iu

I

d

1 Yr

0.r 0

u

rYa n ? n iucll)

- I .4 nt:,D"'n n15 G uu ntt fl ou Js

.

(rryu 0ru?1rs?

il

n n n

.j

t

vr

4l

til{yrdou9todlj9tlltnonu)

l.:.2 fi nr: rlorfi urfiu:vuu 3 . 3.

3 d r il r r o 1 #.r r u'l d'a v n r n/rfi or I o.r rni

odro

l.l.+ fi{fufinYou :.r.s

fi

n

r:

rJ

: srfr uuav

iliurJ g.rhinilu r1o1uiu

nlu n

r.i

r e.: r u

du


r a 1 d{o .

I

il il il

ry

a

rr

asdr

:du

r

vr

sl

#r

iJ

u

rJ

: v I u ryril u n r : nior u r q or n r n I : r r3

ly^

l.9nunl:u:111ttflnl: 9ud

2. 9tlUn'l:

AlUnl: ei

4. 011

u fig-+ rio= 2

o9r

no

nvuuu

zilo = I nvuuu

t9n15t:UU fl 1:d0U

9u6ett4

3.

u

n:rilTtg}rulfd[:uu

r

r7o

:0.5 nvriuu

dl

Acry o'1T0............ (............. -;

. d

t ...................ru5?u SU

?ulj0ua

....................)

?uli..............[o0u............................11 .fl.................


34 q

/

v

a

o

q

a

A

v .a I I -4 lul,o{ l:ilt:uu auuil 2 ltuu?tfl:tyilnt:91-ttul{{nuglttJlrP{l{?I9f{ut n]:grgtgnultavil:vltJua6uRl?lnlu q

nvriuui .: ':::i. ':a::::

; : A

+.

I

rr

ou ?i u

,.i''q

.

z

ri

rJ

fr

uh

nr

:

: v iirfl

rJ

l#{fufi q vou

0.5

= 0.5 on

::

I

st t

r

rruu

rJ

ri6

fr

:

nr

r1 tlaa

t.

ilf*l

z. loaaz

{

nr

:

!a

nviluu

I 'l

0.5

fin'rrupiorfio{rrnvr{luilouiu r

tl

.

tu

ri r u ru u nJ fr fi u rJ fr uG { I u /I n :.1 n I : /fi

o"'cr

:

I u uft u

er

rualuanuiuonH:

il .

ru u

d

|LJ| 4

run

'

ll

uG fi n r: rir rfi u { I u e'iltl rrttu

fi n

= 0.5 nYltUU

ril u

Souov so tf,u'lil 70-79

t0iiitu?uln: {nt:rrnvfi 0n::il

:. iooav 60 - 69 cJo{dru:uIn:{nr:rtnvfitn:til

IT TI

+. iouns 50-59 to.riiru':uln:lni:ttavfitn::n

s. 4.4 ri r nlu r

ulu

qr^

rio

qnr

un'ir iounv il

fr rJG n r

rJ

nr

:

4.4. I nfl{v n: :

:

rJ

rJ

r0{ iitu ?u In :': nr:rtav fi tn: : u

.r fr uG r u a'r il

t

r

n

u { Iu /I n : I

n t : I fr o n

a

: : ru 1 u

J

(4s q.q)-q.q.z)

: v iiriJ

oua

ugl'l iln1: n lnunnfl luni:ufl '=*rugrtilllruu{]u/ln5{n1t/

n: :rlurrzuu

fi r

50

rJfr uGn

r:rJ:v iirfl

IL^JI

d*-.rao&'!'

I

Un.r6Y.r[rer{er.1

fiz{o=

2nurrulr

ILJI

2

rud?u:?unrri'ufrosrrrLnr:rJfrriG.rruntilrtr.tu.lru/Jn:lnr:/

firrio:

tnvrruu

dtala6

z

frtn::ruto.tI:rGuu 4.4.2 rt1uanr: rirri'rsrprsrrrunr:rJfruh{

hjldvr-erur

+. s.

,::::

.

t

ul

v ru^u run

r

fi

{fu

n r rL rrruu rJfr

fr rr

vo

I

iitii

4 n r : rJ : v

(rio q.s.r-+.s.4)

iiril

Ju

u

n

ttzilo = 2 nuttull

luanuilo nu 5

,. {;u n, nu r fi ci ru d uL v uv

g

: il : s tfi u rua r tpl u rJ fr uG

^ . lJr't: Ut't9r50ulilu

+.s.2 rirxuqr:

L_J

nr

ri6 nr: rJt

4t

d9v

il

r)

'9l s0 1ro{trtiuntu/Int{nr:lfion::ru z. hjr?oun'jriouav

I

f**1

i

l. mnrulu.nulln:rnt:tfron::ru

LJ s rJ:

I.r-,j:

I

f*l {"*J +.

tuettlrttplu.ttu/Int{nl:/fi0 n::u

1

u n t : il :

nntlunr:il:vtfi

v

tfi u tla

n I u r truu rJ fr

u ruaorirurtr'ruilfr !

ri6nr:

uG n r

:

firdo=

z

lfliuttuu

il:viiril 0.5

e

f df uttg hirioon'irflnr:ffnurnv z nfl (nrnGuunu I n:-'1)

lJ:

0.5

nvttuu


35

l4a

u:vlnuil0t:8Jt dr : t a n u

q. s. r,D"'n

LJ

-

fi :

rur

ru

; ; ; l.fl *;; d

n

il il n il

: il : v fi u H n r

sr^

o

sr

ru

r mr

u

g uG n r :

rJ

rJ

: v ii ril

:

: g ril u r{ a n r rL r rH u rJ fr uG n i : rJ : v iiril

:

rJ

;;

r-'

nr

"J'

nr

nvifu'ryrdru

iir,

;il ",;;

a'JG;,

"J'

;;

---

;iil{ ;;; i ;;

0.5 0.5

fivrluu

-

;;-

t: fl nu 1n: oun q uR-l ts.llu 9'A

tt z-q

l.9riu?ry1n1: 9^.i,vlr 2. 911rut14t:vt?

4o: I nsuuu

fi r rio:0.5 nurmlr

t1J

9a

3.9nUU:1'r1:.1lUUnnA ,l

nlu.luuSvtJl0r

4.

r0 d

;-

I n1:nanlu9r:?0dounilnrv\|n1:flnu1 t . fi n or v

il U il n

n LJ

- n 1HU A: v

:

dou n il

10

nr

n nr : fi nu r q

U&

t? n I

[[A v I

tU

? Yt I

{n1:

OA -l

9r

[U U.l I U

91

9l

fl I U 9l :

?0

d

O 1J

"l

adgt

daJl

s. fi

nr:irn: rvri il:

vrfi

rgaasd

?l

_s t

n

:

u rrav d? ilruanr: 6fl fl rtJert -)0douq

1:/n

{n

unlt9r: ?0floufl

sr

anr

il

er

0n

d0fifl

21ru

nu[lruu?19]ru1niln1nnrr c :

fi s do:5 nurrlru

r

:

?0

do uq

6u

n I y{ n

1

t

fi n H

la6

5

|

ilgr'lu [ lruu u CIun n 1 t il :

fr

:4

nurrulr

: do:3 flurrulr

1

fizrio=2nulruu

odt. u 0 11J)

fi r {o:-l nuuuu

7

t: r tav fl 6u u n: : il n 1 :u : 1{ 15 1o { [:.lt: uu

4

anr

I 4o:7 nvrtuu fi o do :6 nvrruu fi q rio

e. fi'n r : rir rauo fi a n r 5 ol n fl r il

no ryu r

z tdru

n n rru n

ttnl:lnu:lu:?illJ0iln

4,

il7

sr

oi4

(lryu : 1u.1'ru/

.

rru

il[nto'ltJoHal nHnlurravlfi ulv du

2. 3

n: : :r n r : /n ru v dr

er

r?t d

o

uq

cu

nr

9t

a oilS

r

eA

la

dsd

fl nu-l1Jo.r t:.1t5

uu

n n r : fi n u r'hJ

fu il ; r r t a ;

rJ

o dl

I

ul.t?1{rrfluu0unnl:il:

v

niel u

01u

r

nr:rilfiunu lud'ru

| 'l d*\

l*-,

n tl n LJ

94 '1. p.t[:uu -- .o--

fi z-q

:

2.unnrn: 3.

nr:u3vr:f'qnr:

nr:'i'nrj:v aunr: ninr: n t-r{q+. Faud

II .l| t*futa

ILJ|

n l-t

n

dJ

il

5.

G

oufln r: irr nt vu?u

n15 r3 ouf

fiandn:dCIruflnu-r q

6. n15?AttnUil:vtljut{a 7.

nr:rirvunilrer:grun1:f,nurtorI:.:Fuu

s.

n r :'0"'n

j 9. OU

'l

d

r lr.J

fr

r r ru

u il fr ri6 n r : il : s

iirilt

o.r I :.r

13

uu

{o:3

nurtuu

fi

s-e do = 2

fi

'l-+

{o:

nyrrulr

I ngrtulr .J

;i-

o;

t!;rlxuil{,t


6.1

niuvn:5

nr:

:

v

,

lrl-uqoin

rrnruluotrllrn:g runr:finurclo.l

:'

nr:o0l{u0u I nuu:vnoufilg ryfl: lqil?stl

d".1 |TJ| Mrd{ua.lfli(nt5

0lnnluuon I flu) z fi

druirulu nr: :;rn^uqarnrnnroluotrrurrn: g rr nr:fi nu-t

to.rl:lfiou o.z

rlnrirrJfrfiunr: :rtiuqarnunrolunruror:xrunr:finulro'rl:.rGau

n LJ 6.3 noT

,n

t.

finr:rirxuorJfrnunr:rJ::rfiuqorn tt{ntu1u"t

z.

fi

lnl:U5vlruE t. fi rn3orfi z.

6.4

nr:rirrfi u'rruorrlrJfr

fi

n]

nr:rJ:;tr.r-uqunrunrtrlu"t

o

nlu t'usnunrgt

olunr:

:vrfi

irun1:finuttorI:rG uu

uqiuntnnroluotrlrutn:gru

nr:rJ:;rfi uqnrnlT nrtrluqnd'o.r4nrr1er:g'lu

riryun:;o:r':nrlunr:rJ:trfr uqtunrtlnrolunrlrurn:3runr:finur

rorl:

trSru

| |

-t outluouun t5flnuldv I

o.s

fi u

n:.1

ldr.ronr:rl:;rnuqtunrt'tnrolunrrurtn:grunr:fi nurcJoll:{60u'1il rJirrJirln-nnnqunrn

n n n n

n n

l.

9a n n]flflt:t

2.

n]:1:

1:

u

nflntt ,)

l. nl: d:1r d.!n!rl inl:r:uu; 4.

/s 0ndnlorlJo I t: it:uu

s. r tsr:

n

r: cil ta3 ru t

o':

l:

lr3 tru


37 v;-

/

a

v

o

odr

I

v

d

iuuYr 3lluu?rfi:-rvmnl:oonr:lu{ruu:yoril ttaynl'?I9IlJ-lfi6ttRt?{nt5flnu1 q

l:qrEuu....

Se{ovv

................r1,srldrrno.....:.................d-.ntio..... 'd

lda

u:vt9ruTtin:Eut

nvttltlltgDJ

l0 7. 1

0-o

lir

f-l l-,

r

r u.r r u rJ

;,irilfi

:

rfi u :

ru{r

u n r : il : r r fi u n cu n r nn r ulu t o.: I :'r G uu

t: fi rflnr:finursioru'o'r

Fd4ra,j

It-, I

2.u2Un'l:f,nulgtoluo.l

tt-,\

41

d

4

I | 3.il1iln]:flnu] TJ

I .2 c( 11 y dlniux

0.t

:

2

u.: r u u

r

I

o 4t

: v 0 til

:u

n

I 6t

,)

|

?u lJ : v n o u o ? u

;' de Z t. firio4ofiu$-ru/milil

il

z. fi ar : r

r

ril i u ru r o riu r

t

o{ fr o

n u }iar u r E fll n 1 ?{ n r

rr

rr

av

i6

nr

: rir rfi u r r u

: fi n u

r

rqi

ui

ri'u n-q

f

bi'u : : o r{l r il il r u

dla*lodll

3.

il

udl:v drnql0.rrlr.ruuaunnl:il:snril 4taq

+. il

I

r.r

nnr

: il r v rrr= u

fi+rio=3nyrluu

fir-:rio:2 nvlruu

lu : o ufl n r u ru r n : g r u n r r fi n u r r o r I : .r G uu

s. fia;rh.ranr:ileerul ,

s

49

o. fr riornuorru v/[ru ?1r r.rvriruu

z. 3 ri r n o n r : r rrr.:

U

fl ius

z. a,i'er

1

In,eq I t#, I

d r n"'ry

fierio =5nvrn-ru fi s {o :4 nuullu

I

#fi

nr

ru il r v iirfl l#n

n: : unrr :

rru

o

or v n

q

rlu

: : il

ou rnsr

nr

: u3 fi r : r sr

I:

r

13

ou rfi u ryo

u3r r: ro.: I: {r3uul#nrrilrfi uvourfl uarua-nu oid'ns

un i :

rucru

il : v d rfl h?eirfi o r rio.r

vr

4d

IL*t |

2. ?lu?unlumrnu?10.1

It-J |

3.

lJ

I

= I fl&tllJU

fi r {o :0.5 nerrlJu

.a 9. d]flr:oruu (ualu'r:el]ryilnn'o.r lusu

.

4

fiz-r{o = I nurnlu.

9t

l s ri r : r u n u rJ : v rirfl (s n n) hJ ldrj

:

:ru

1.14U?U{]UF|Ud{nO |

u

: r I u ryrivl-sl u r q

I

Y d Yro.r0u {a.4) or n t

n n r : fi n u

r

f-lva nlu?rylnr: LJ r.

n L-J

z.

rhuri nr:vr-e'hj (fi r nr:u-nG ou oin r:anlrd,,u,

fi

+ -s

rio: l flerruu I

nrrrud'rur'r-uf rFl

U rt U

ni I I

r. drur3nr:{ruUnnn +.

druwil:suror

5 .flucl

fi z-: do:0.5 nsrruu

.irn c

flvillllt11tn


38 llA

.d

u:vt9ruv{0'l: ful .:

frYtlil1tt9r]J

-irn ftvttuull t9l'

8. 8.

A'

l

r

d:ud:r{

rt

u?n?ruAnnr:

rJ

: v riu

nt or n r

n

nr

:

f, n u r

tno

ont

:

t

t'liel u

flolntil

: t. finr:ci.rra3ruaritar1ul#ng ttavqnnrn:fin1rulnlrLrrhlo

fl tt

asn

rr

{

y{ 9}l

{n1t

riJu foru

nz 1''t

s I

9r U I n d

:.rr:

n n I

d

r

r::

ru1u d

14:

q

I

1

:

u ri r n"'ry t o I n r : il : v niu q nr n r n n r : fi n u r

U

0n

qgtY

.i

tu

|

J

d1

0

{l t ta s lil u o.l n

n

4

: I til { n ]: t:

O1'{gilUlnJ ttaUUfl :

n'l : I tA v n ] : a

d

nln:

d

S

I 0 { l: n t: u u 0 9l n 1 :

u;

u

nln

" tilCfoqnCIo{nufl

|

d

,

il

Y

gl

0

[u

o il

I

1g

il

lf 0 1n

fi:-+ rio

uq

nr

3.

nr:il:v[uuEilnlilnluu0n1Jo{ dufl.

:2

ttt-zrio:

I u d'u ii'.r n-n

z.

E

o

J

s

n n n r o 1 r,, u o n rj . -r

fi r rio :2 flvrruu

"!-,-, l't u ? u.l I u glu cI { n 9l

:o

1{

q9

t: u u n'l: d0 u 0 u-l.t

g uu t,l,toua { nt t ?[n : ]v rtta d{[n:

: il : v rfi u

4

,t

t,

nr: rirrrurJner-

1 I u sr 0 il n I

: fi I :

Fl 0

t. nr:il:vrfruqiln1ilnruluto.rI:lGuu

il il

8.

unr

u 1 o u].:

d

uadlr4

2

1

!n15OU:U il il fi tn

8.

fn

,

dr

yt

: s fl

fi z rio:4 nurnJU

nurmu 2

t nurruu

t6

Ji

e

4. l.tu ?u.ltumlnu?10.1 r.r

ont

: ri'or u

t q or

n t w n r : fi nu t'l il tnrur til i r ra v uo

nuunnlnt t.

nroluI:sr3ou

2.

n'rouonlt{Gou

n

nJd uu fi

o

u

f .zilo=2nvrtuu ulUO: lfi3t[lJlJ

?uYl

z

.rri0u............................vl.fl.,...............


JY

;l

))

g

T

-a

fP? @9

"{= T (6 (-

-

d

)6=

vn

-

!E

)G )) r!

rn

-

.G d(n

q

t1 \-

=

otG

zu

D = (F

J

;1

)B

F F

G

nr

-\F

;t

\EF :i@

'=

\"

L_

-FvG

E

Y-

)c

,o7

-

it= :r

-

J

,1 c-

6l

G *F

e

=

a

:C

::F

(9-

-b

L ,?^ =@c!

6(\

\e

F6: i/.-

ee

ro

G

:qF rG :v-

e

-q

a)

F

:

lr!

'-

tF

-

: :

0d

(P

d-l tr!

:G :(G :<

= e q v

-e

i;;

))

ear-

: -vs

atrF

:h : -tE

.GF arl

Z

;x

Ur

I

o

lr'

t-

178 lltr @

:F

\=t-

G

"rF JT

G

::D

=

I

ro

io -!>

G ('

a

@

:F

(97 ._vl

-E

::-

":_

q

:= := :

e

n6 F

J

:G i-

-rd

v-

lr4

G

(= lr-

ar 5-

lr!

tro

(Gt))(F

FF=

@t

?

*-

F

\\ oo t,Ab(9

:

eG

VE

-a.

(F

:

>)

i^))G rro =JG=

\F. d=(FG 4(9nro.

F

{t

;<

Gr)b-> (t' e ---_(o q7(-c -Fco oo

qF

G

i

e' -\e (-

5'vF

(c!

\i6

C

a

:reeG

un

-F

(=

tri

-lv F\/(FT; lro \-,J

c{

.F

l-

:!> (9

CG

))

d

FCD

G

g vg

-d (=

!!!

r))

-A

'lr,{

v:F

"{F ))F

a)>

cc G

oo I

o\

))

CG

;!

ca

tG!

I

@.

)) 'cc d CJ )c!

cI

a-

G

t.

\o

@ )6-"

il

a

.c!

)co

o6

CJ

)Go

@

@.

3

il

))

G

c!

CG

)) G

-

e (-

o\

-

c(-

.i d(!

r?1

,{F \L

3

))F

@c

rlG

r

v6 |,n

dG

= )G

G

ra;


40

t

\o

-(F

!E

ol )e

_v -F

e!= ecG -o7

FG=

tr!

":

U(= rr! F= B\F Ed

-(t -tE

gr

('.1

$

)a

D .la

r

tl

c4

;D

F Itl

-PG !> v;.1 db u

)?:

a@

7" = t-o7 F C

@(o(G a==jd

i!Z'F)) "ts

:(€

te?q--iG :f'

'trFF7 .;ICF

A

ac

f ('-

C tE)Fd

f "E 7t*(i t

.

.G

(-

F f

..: C

G (D

dj rlr! o7

R

-

F a

aria av!? au!a

D

-ti(G -

lr e

cia e

D)-

e-F -G = -F

E

e

G

G

s

Ga

c.l

t

th

aVt

-G -

-G )) -

=

: (G"

C

r)

c

@ i

r-

g@ 6

F C-

c(< 3

(!q

i6 co

;6 (\

ci6 Gc (Fts c-ceF

c)6

OO

C.l

77 u6

u6

aa

G!

c-

(-

o=

=;3\o F3 --t )) -2)) (s.(s3 .rr d6'd6= ./

)) )) CDGls

cO.

d

-

4a

,3

(-.l

;r=a

@@CJ. GG6 .6

a@.

.G

16

-

dde @ww

a9 l9.7- l9 .7 ..7

G!:g G:JG FAE

G. CP

2to7 toG (GYic 1q Nra?-

-i

n=

G!

c

lr!

-b .)P

lFl

:

@rF

-'F

a

.f

rE r

do

FFE -(u q'

c{

5:

tC

5kG )cdn ))G:

tE )) =

A

adP=t

(6 lr! -r!}r:

I

'{= ia

rr|/! l-

vd

z

= tP? -(F

--F .rF

a7

116 b6

t= (F

c

F

C! (-'

co (/r


4l

)fo

-!t

F"=

-

U-'

a.l

e

F !G D

.lF re

rtF

i

G

"::- :-

: :

e6 s-

-=

itrna

164 6{5

-

(c

> \s

-(F _7 J

6i

)J

tsr

ird

"F

CrtgtGD ;-t-!FF=-v(c r-?t a{3 d--:rl?g= -h--d

v-J ir):F

t-)

iae #')a

"(= vE 'E --dd=n1-:-D

'-

,-4 'ar

:;F-G a;hl I

'= .-_ :-

i:

-ar

=

i

e

c

D

-G

-= ie (g

=

{cil

-s

=a

@

D

-

c:dYFr Y?FC

{= ,i

E

qd

-!F -!F .: L t=

'2 6 \ \ -{rG

D r--) -iq rhl l"= r-llJU LJ")h r-d,f:. !>

)) affiH'g'g a )) ---

.J

6

'=

F F -) .J

-dr "=

;= F

-Tro

.=

etE(G"Fdc

'g-=

(F tre

;JC

c

E

q

q q q r LJI -= _e _9 _e FCCd

-'14 I

VG

7

-a

dF

_;1

=16

-i

..i

ruia

F I:

D rui trn

)) lri -t5

.= dc

-

co

c -e

-

-G

{>

r)b

;-

-G

Fe6

Fq a:

=

-: (d

G

lr!

.G

{d

F)E

-c!.

-F

t/-

"F_ E F F.6 cl I c -G a

rl -F

-

{r

=,

-

F-!g

:"=

- (-1

-a i{6 '6 (q-

6 G-d

>Ar qG@r. CD ee lp -nr h

in

:l

:c!

roav>;\!d-

:

{r

-

a=

Ud

t4

e

{r

-

(d

F tE d4

;-t

lre

i e lr! r $r ='6-; E E E.os F E -!g n-F ;- E '{g

= lE:-:-(5Cg =dr'lq:s-9c(G;-c-c

:

.rtr

az

vr

qts-

='

d

)-

-i -I sl lqE F r" :D L F" E !F E "q= 2

;

fftr

-urc

5 do

i

c! a

E

r:

:

la4

-G

=:

:

tF

.lF )=

'C6dit;bcr ,[a );:

-F

:

qdb

:

D: tf:

:

:

C"E

:r ;G: s-: ;t-r

c

:

)-q

--q(s

-

e

q

g

-ar-J hrdD

aht

,r c

=q

o7

aG

F

6

q

-p -6 -F (c' F

!d

G

F

:DE

-P

c ;)

F

TE v' lq

G.E-\i vG

FUE {F v' )) -t = (c Y ..' (E

-P

!ltr

?

F^r

i-

--

))Ga2 -6

-G

drc

I

TE

!-a

D

!g

";

'g

0-

;\o:

t-

e)

c!

= )c

:


42

ariurd 5 uuu6oorilrr'lrrv{iarua.rltot6sutunr;iunraltvrfiuFlr}tR,tvtR.tsuan

rJ:vrdufinsnil

a16|u

n1501tuun1l

rJ:vrdunr:fior:0rl

GIlJrl

Ll 1

JY

Y

j

j

o

d I 140.1r:

d

n:d5lnd::n?10{l[:t u/

uutJU:5 uln lfIYlt00a

I

d

0nl:

I

uu:

[5

rd9)

rlilai[:uugE0Jn]il

rdc)AAou6

:?'tm}Jnil t|u a{ t: uu aq s

d

n

1iltil

I

nuuS un'lJ o{

}J13

Y

tt

laqA

[:'rr:uu ( lsu 1'lo{dilq Ho{uaunnl: ilo{ q

s

? I

4

vl'

Idqmfluflnul dluflqnufl]dn5 nu tru4n

ulg)

t9l

[:0ulil]ery]44'4) :

n

o-n

a

nr:riuunrt dou In ufi ttr.ru nr: I d

9q9A

fin

nr:

9

r:uu5SU ls6T0/[tila{t;uut 2

3

i

d

o ul tq y

d

n

,JlrIun,f

rwo lry

n;'kifunr:rfirur1u

fl :

a

:

14

d

nnuil nu o/do n l: do uiillu

n:ilr{a{luvtut tu [1

m

zi ca/q

aq

4

?0

4

u/[fl: o.lu o

d

u

lunl:0fl n1:t:uufl l:d0u g

utyu

v a

i

mnnu tfrt un15 il9iluldonfl aonnu?rylvI I

I

l<t

dou lItoild!u[lJu: 1u.11uldu09l0

?rrufr/ilr v dunl:6ri

v r i r { rilq riulniurirusr: TU n

; 4 nn u ld'fu ,t

:

nr

ylisu

n r nG

uu 50 yu

u r do n n d'o.r nlu ?sr

fi

tdl

d0u il5 0ild? Urlju: lu.lluldu0el0 niuuiiu vrr v fi 'i r {il o n r n fi

riul 4

t{ rt, I frnr:ilrcryu "tririoun?'r d

n1:filluu.l1uuo{ n6usnt

5 ru

n1:

",

d

dfiluflnu

1

uu 50 su

v

+ n:-.tlil uav

| 9t | , n , t. n:: il nlt[lfl avvllulfl '15?lJu:vTu luuoun?'l

foua s 70 ro{ iitu ?u n f.rfi 't'nil:vryru t 5

nlTAttuu{1u10.1

4oa

fl

il u n:: il nl: d0 1u fl nu .

9o

il : s ru una n t: il

r.rolu?unl:

'.9

-lFl

1[u u fl

'lt

16os A

ltA

ua { lu9t tuu11u

lYl14 u

lvl

o

1JO{fdorU',lunl: 6

d

n1:1J5 H1: n?1UIflU.I

fi n r : : r q u n v'r"'n oiu ri'u n r

u

rfr u l n

tu1

u /u o n ilt t

ril3 rroruasrfi rqu nrn otjr.:rloa s iirrriu

rfi

d

o

d

tt

lJn1: ntfi u9rnaqmS[[artul14ult

q

[unl:

oi

u:fi1:n?1il[6IU.l dfAs-clad

un15il:3ruu tonlfl tunl:[nnlil91n1:iln?1il I

;

tdeta

lilfi

rlarduattuc


.+J

n15G|'lluun-|'l

ir.rrJ:vrdunr:fior:ur

rJ:vrdufiflnril dtJg

a16|il

}J do<14

6(oia)

ilnttnrHufrltnl: uln:n1: na tnnl: ft'ruftu fl

nr

rrav

7

nr5lr-flu]uno1n: dlu

arirarlu

:

l4 rq rra

nlu

ri r

qrlg)

;

lHrnn rlavnan?lutdoil l11uofla{

ttJ

6n

t

sr

r

rJ

: v rfi u

:ro':rurionil e nt:

H

a n r : u3 u r : n

un15 fi

l

u tfr u't

riorclo'l

firlnorn:arudfudquodrrrioo t nu q nn

n: dr u ariu

1

jj

-1u11

.1

et

ar1 u

[n8110 {[rOU

4 U

1d'iuni:n1ruu rn : Iri'l

nr: ilr V lfi U9{O nl:

rJfrri6.rru R

qg,

r

a

i

4rrqaq4

nt: tfln?tlJ:?uuol'l

nrrilet?u:?il [un0n::ilTUryu d{nu il

d{

n?'rugr0[u0ir

I

9

t{ a n 0 T}J Tu/6I.1 fi lJ qY

I

d

n]: tiln?]il:?lJilonu

-;

10

q

zi

aio o 9 r n1: u 1 n ? 1il : 1J t v cIil nl : ilt mtnfl |

s

4

?lJlJonuTUryu

5ilTU/d(rflilmdnt{ano

fi ?ru5

d0tuflnlJr

0ant5t:uu:{

/Yd

oflonucu

p.l[:u1]

t

!l tt

o a

[un]:gllluuillu luuOun]'l 0In

-41 3 lJ

3

nt n: : il

qfrq u1 try tunl:v{gllu1nl:

udY'

I

doordvod

nt: nlruan?un1 ttnu: unun?-ltJ d][:

il

110r1

gttr4'9tl,,

ril

r141J

tU [UUOUn?l5OUnv 80

d

uflnn r:

11

qJ4

lonnn![uflr]luflnu-l

I

a

9d

il: rluufd[:

;

|

uuYrus

4v

lna0ndnuilx9ll0u

I

doqrd-cd

untS ntuu9r gr?u{a ttnut rnufl ?l}Jfl ][t

tl0il

9tl

rull.lulu dr-a44.

u r{a

nt:il:

vluuglltJt0nCI nuiuYlclOluflnul

nliluo L2

il1fl:n1:d{ra3rLnrulu -d

dfirilflnul

d

o

-

i

il n1: n1fi ugrmnHvYtt

o

dt

q

o

da

l[lJu lu nltFl ISilT?9

ojs4.

luflsr?::uYl 2l lJo.t t:iltSuu

fi

ln:.r nr:1fi 0 nt:il/{ru fi ri.rra3tri'nuvlu

nr:rir:sfiiEr fi r.ra

nr: il : v rfr u nhu vfi ,f rrilulu nr:

oda94

uu a1t.ls?9r10.lHt: q

lilfi

riarduauus


44

a10u

rJ:srdufiosnu

n15A1tUUn1'.l

rJ:yrdunr:fior:6!rl

GrrJrl

ll 13

la

ulfl: n'l: d{rd:ilnl0u0n 4

4rd4tda

"tilfi

d{n!

ufl?1u:?ulJo tla&/?ttoY?tJlHn0TUxu t d

dfnuf,nu-l

50ud0'ruflnu'l d

s

o

ld

v

.

d

untSntllunnlunT ttou: u nun?]udtr:irlr0.: ,tl

11Jtilu"lu

ilrru rrJfr d6unvn:cu?u n',, d.i'r,ouuu,

.A

notu0it d

il

rud n

1

| ru:

,rc

^ nrrrlnilruil ;lilu

j<s

1mil eru q?r

a D

ilo

I

9l:.tntiln?lilFtoiln]t10ilTilryu'

ntSunlt '

("""":'r'r:":"""'

(......-....:.:....'-..........:...'.:...-.i...---:-......-....'.-..-,.,-.

""""")

.........-......)

riarf,uauuc


45

nr:eri?o6fl errruil:vtfr uruanr:ffonr:fi nu-rI:tt?sutonryuil:vtnnatfisufi nsr taa

d{nadtilnstuncuvn:5iln1:CI{lcl:tIfl ltfl nullofl Tu atu4lv

rlj9r610U:vOU fl r:fl nUrUgtJ?U

cirun{]il['t

3-i4rd gn,tunnlSflnutrj:v6tilflnu1......

..........1191

6uvn::ilnr:sr:rofiatnrruil:vtfiuruanr:fronr:6nurl:{Guutontu il:vtnnarrYqlfinur

ruanr:il:srfiu flvuuu[6u

100 Frvuilil 1fi......


46

dsd

r:fr n u]to{}: rt5ulr

l. 0 l:rit litro Jnsl:[lun

10

.,.,4.'

u n r : fi n u r t o.t I :.r r3 ou fi n r : 1drlo

:vnou

r

.

r

nr

r ril il u n u

t

.

z

nr

:

r

.3 o.r fi il : s n o u fl o { n u v n : : u n r : fr rir u u et u ler 5 gtu nt : An u I I o.r I: r fi uu

r

ri r

1er

:

g

1

u n ri t ril r n

ru

ru

t

u

ir

o

-r

sr

tt

f, r u u a c

gl"'r

il': fi fior t o u

tto

v

| 9)r

2

rfl u l il l d'

4

i.

r

a rJ

2

S

v

|

2

@

'i, n-r:u5vn1flfi1[lJll.lu'lulrflav]J191:$'lutlavn?u{ry?1n?unlsutvnuEilnlr'l

1.4 n

:

ry

rolu r or I:.rG

ou

lridrfi or{o.r

:

2

rr

q

io

.

vr

_,JA

t

v

flltedtnfumnlilu9r luutgtts'lultnsn?il.t$ylflvYl0u0nanHol[[oglJ-lntn]t

1.5

2

sd

fl{rd5u10.l t:.lt:uu ZU

2.

4ad

I

n

1

: frnu

I

1

"t rn r v

il d n

-ln

rJru

vn?

]il

do { n 1 : fi it"r r{J u o dr.r ril u :

v

u

u

nrrririlunidovr-sri n'utfio r{Jrururu r,r"'rfirhnrrrLdrtst'fi'nrourflu:rJt::ru

2.2

4

<o

2.

n rtln

3 ?5

9t 1

rU U.r I U rJ H n n ? ry r ru A n

1

y

r ? t Ufi t Ot

0

a ry

|

AtS.: U

aAtt

-

5v 0nUmO

3.5

obtrdsd

n

1

: n ril il

9l I

til

o

iqY

n { ?vr u 1 n

1 5

n 1 u u o n 1r l?l n ] 5 du u

dq u m l': 1.

?ry1n1t 2.5 n15

4

^ r,rYzi t9l n',l o l.: O.l

rirhl {rurn: g ru nrtfinurlo{ l5 {G uu 2.4

2.5

n 1?{ U

9r

Uvr U tvt

Yi 14

U 11l

q

I

O

{ U fl A

9 j

o

1

s

d

ntn IU tU [5'1 [5 UU a'

t

q9/u ]14

:

a U fl

9t1OU

6

1

Yl

2.6 n1:n1?tU9lUvtU1X]1.lU',l14ilnsr[U?111{n]tild?U:?UlJOilU9llUl:fl1 ruilnfl:O{ t

A

q9,o

a

o{nn: Silsutlavou "l tl.l:uil9r1ou 2.7 n1r

rir.ruenr:ld{uil:v}Jrorrravilfnutn:otirlfi rJ:v?nt.nrn

2.8 nr :,fr'qlilr rruurlfr

lGnr:

rJ:

v

iiril

1

2

5


47

t In :.r a ir

r.

rA

6

yn

2 n fl

3.

: v u u n r : ui x r : I i u rL o'r I :'r v

vY

uontu

rJfl

{ t tn v

lgtn ao{91

lunl:

?vlu'dn

i 5 il nt : il3 H t r I

o{

oudn

G

to

u

n:

ounq

ru

1 n u rir

fi 2

:'

d

ol

I : { G 0u'l d'li r u

vr

u

r vr

rl rir fi

sr

tl u. t. u. I:.r G uu 2

ronryu n.fl.2550 trrltvlArutfiil (qfufi D Y.d.25s4

,.o

r

n u ol, d u tm fl fi n I 5'fi'rr rfJ u u u rn u r,i n : o I n q ru d'u si o n r : ldl r u r{J u

il : v I u srisi 3.5

onr

: vl:fl u I o n rin

:

r1

narn

:

rt

nr:dt{oryattav d-lt durnfllilldil:

v

5

{G u

av

o

I0vf

2 11

.

I

.

2 nr:'il'n dr

nr

:u

o

u lJ }J I

r u.r

U

u

n 1 U sl

zr-l

fr

1 XJ r

fi u

rHU rl fr U5 n r

rJ fr

:

: v iirij

rJ

u5.r r u I I n : {

n

1

0.5

: / fr 0 n : t

rL

il : v iiriJ

0.5

+: rir:rlqd6{ruetrlrttt{u.tru/ln5{nt:lfion::udrirr'run'lflutrruur-lfrd6nr: 3

rJ:viiriJ +

+.

nr

:

ri r

ri'u en tr

et

r

il n t : rJ fr ri6.r r u or r il

rt

t

l

u .l l u /J fl : l n r : /fi

on

::

ru

l u r r H u rJ fr ri6 3

nr:rJ:viirfl 4.5

nr:il:v

tfi uruanrruttruurJfr

ri6nr:il: v iirfl

4 10

ad

7

t nr:grnnrlJsl: ?odouniln]ilnl:flnul

s.

s.z nr:ilrruan.l!

n

na

lil

d

douqEunlv'l n1:fl nH rlilldrj:sloryri

3

10 6.

I niuvn::runr:rJ:vrfi uqilntilntulunrrururn:glunr:finulrtonJ:{fi uu

riJulrjsrrrurJ:s nrfln5 vm: r.rfinurG

nr:

e.z nr : rirr u errJ fl fi u nr: rJ:v rnuqnrn rwn .3 n r: eir rfi u nr: il : v rfi u nnrn tn

s

n

1

rulu

ulun lu

11 1

1

sls g

n

:

u nr : fi nu r

sr

rru

: dr il a n r : il : v tfr u fl el n r v{ n r ul u hJ

1

drj : v I u ryrf

nr

: il : v tfi u q il

nI

ru r

n

t: fi nu rt ol I : lfi uu

ru

il n I ulu

4 : v uv r? d r1u

.

nt

2

gr

t

o

I I :'r fr

u

3

u

1

3


.18

7.l n'l:0-adrrlunrurl:vrirflfirilu:rulrunr: :stfiununrnnrolu

rulru ::iirfln:rii:u

z.z

ar:r rirritytor:

7.3

nr:rduoslunrurl:viirfl 1#nru;n::ru3vr:torI:l6trufi or:on

.4

7.s

nt:rfltjlll{5:

lu I

nr: r:rorru

lulJttt

lU

lrjrylnuxlloill:

o.r

nr: rJ:;

,aqy

tunrn nr:dnu rocir':sioruo.:birfr

8.2

d9'

nr: t*1O1ldu:

I

llJ

:v iiriJ(san)blldrl:v Ioryri

8.t afilra3 urrurn:rrnori fl

1

r n 0u n15

ri'u q tu n

I

nrnt:finu rfirjl nt:niolur

odunillnatn:1nnu1uan rufi nu r

v{flu1nl: lJ5fi 15nnn1:ttd3nl5lt 0u n1: dou0fl1n 2

8.3 n1:lriulll,{tuan1:11FJ]rr1E

a

o

A

gti

qgt^

n1}',{nl:fln!lltavtlanluauutSullglllo tHlnfi 2

nt:911u'l

a: nrn:rrurod:rr3au :39rU 86UR

I

rlorauouuv

tf tf f] n tf

nvuuufinIfi.................................nv[[1{u

o

tn

nflruu

90.00

-

100

9l

fiylruu 75 - 89.99

yro1fi

nv

rJiurJ:r

fivuulr 50 - 59.99

u

60

-

rJYurJxrirairu nruuu o -

74.99

49.99

(ntltuulfir|

100

nvu u)


49

a{flo

a.t Y 0..

.n::ilnr:

.........n:silnlrtrasrdutunl:


50

nr:er:roAonrruil:vrfi unanr:6'onr:6nurI:sGuuro nryuil:vrnnrtYsufi nur fl {

d

nofltiln{1ilFrfllyn5:ilnt5cr{tcI:ilnt:fl nut[0 nTil arv4L&

tuod0u:ynunt:fl

nu luut'tufi

tu

4-tdl

cniln{ tutcjgrl,tunnt:fl flutu:y6rrufl nu t........

at4S4l_tvd

n::ilnl:9r:?o9ro9nuu:yrlJufl

1...................... 2.....................

dfl

........t,r,91

l:oonl:9tflu l t: it:8urontil u:rlnnillil[ufl nHr

il:vrrunsuvnr;ilflr: ......................,n:5ilfl1:


-sl

l.I

nr: ri1fi uar rer:S

r

nl: finurtuo.r l: iG uui nr:l"idoua :ynou

2

t.z nr:rirrrr srnirrilrH !'luron!1er:g ruua;sr-rri.:d"i'r',ounayriiu 1il 1d' 1.3 o.rfirl:

i

noutornu; n::lnr:drirfiufiu ra:grunrrfinurr ol l:

4

ntu [u10 t t: it: uu r

q9ttd

tl.t

t{lnfllfl

tt o

tllt

rr3

2

ou

2

llj

ar::drri'tyfirilrunlurrer:g ruuaysr-rri'rdfia;riouoln.i'nuoiuovilrn:nr:

.s

d

lrd:

2.

r

1,0I [:

2

it:uu

nr:finur irn:rvr{anrn rliynruavnrrrurlornr:fi o'rr{Juodrlrflu:vrlu

2 2 n t5n tHuft

Jdullflu

yt

11u

t nn ru lfi1l lu

u Itljdut9r:stunttflnutljot l: {r:

o d

-i-

9t

.!t

c

t

l1 ltln lll.,dlt:nxfllnlllllu51155:ti

.id t

nl: nrl.runllH n i111u1nr:nruuonm tfin15 duufllruln.:

2.4

1

lTrn r: o

I

o

9

2.5 nl:n1HUfiUltll111?rU11|{otqn 2.6

A

3.5

u!

:

2.5

t'c

a

dln:n tu [u t:.lr:uu 'lnl:1JHnryorl a,

4

-i ' n',l:ntu 9tu ulYtl.tu'lnuayltu'tYt1i nt:lJdlu:1u10{lJflt:Jt:a1

t

a

oifln: 1lJYurravou "l

nttl anYou

49v

I ,l

4

nftto.l 1

2 2.8

nr:nhdruruu fl uGnr:rJ:riirll

5


52

tnrld?in''t:rftqr:rtrr

avuuuIGtil i

VA

l. fil:001yuu u: li l:uilJGI t:iltilllfl 3.

I sytnr{d: r{rray :suunr:u3 ilr: srucJorl: vlY

fAG

a

ualjn{ru lona0{9t??1ud0]un1:or i. z

I

2

: : ru n r : u3 u r : r o{ l : r G u u'l drir u vr u rvr n rh fi

n su v n

e/A <

?t

s

: V t U5U

9r

:

0nI

dt

s

J

vt 9lt U I 0 { n n

:.s nr:rirdoilauor oavdsd

4. nt : fn tl{ 4.

I

n

4.

2

nr

1

r

il

O

1

U

t {l

t l.t 9n

}i

tu 1 u n 1 u et

}J t tf.J

r u vr.

:. u. I :.r ri u u 2

t

l.ru n: Ounqu nun0 ,t4

u n a.t n : u n s t'[:

q9

4r

nt: l,l'{]u rilu 5

uil

durmdlill#il:v Iuryrf

d-r:

q

:

sr

D \.d.25s4

v ryuudt: dulmflu nt:09lluuHil?fl

3.4

{fi oudnrou n: ounaruvrnnrlrfi ql

I

ronryu v{.fl.2550 ruitfr'rrrfiru (qu-ufi

]J

11

u } t fl u t n

1

:,fi'n ?i r r r ar u lrJ fr vr u

rJ r rru

rJ

r.u R

t y'l n t

u rl fl uG n r : rJ :

fr 116.r r u

5 f{ n

g tTo

2 Sl

:

.t !

5 fJ t.!

11

v,tril

0.5

li n : { n r r /fr o n : : ru rJ : v ii riJ

0.5

+.: nr:r1frffi.:ruenlJrrr.runru/In:{nr:lfion::ufirirnuor'lflurrr.rurlfrrJ6nr: 3

rJ:yiiril nlrrirriuenrrnrilnrrrJfrus.rrunrilrrttu{ru/]n5{nr:/fron::ulurrnrurJfruG

4.4

3

nrirJ:viiril 4.5 nr:

il:

v rn^u ruo n rru rrnru

il fl'u6n r:

rJ

: v iiriJ

4 10.

6d

5.

I ni:9r9r9r]U9r:?0doUn0lnlnnl5flnut

5.2

nrr

6. n

6.

dr

r{ a n r

v qYd .|500l?tlJn

r

el^er

n r il do u n

I

il

n

1

il

nr

: fi n u

7

rlil l#il : v J u vd

dl

a

l5 u5vtulr9lfufnv,tn tu ll lFl tlJf J l9l5s I il n

d

l: fl nu

3 l'lJ o.l

S

4

[5{r5tjlJ

10

I nilvn5 :runr:il:vrfi uniunr?.tnluluntuurn:trunr:finutto{I:{Guu a6 2

grhrrd

rlju lila]uil: vnrfl nrvvrt?nflnurDnlt 6.2 n'r: rir?runrJfr fi u

6.r nr: rirrfi u

nr

6.4 rvuu[?a11u

6.s

nr

nr:rl:vrfi uqnrnrnnrolu

: il : v rfi uq

iln riln rulu n tu u tst: g ru n r:

1

fi n u

rt

o.:

I: lri

uu

nr:rJ:vrfiuflilnrv{nru1unrruutn:grunr:fi nurtoII:.:Guu

: rirrua n r : rJ : s rfi u nor n r n n r

olu hjldrj: sloryri

J 1

3

Grvttuu


53

?

J--

[.n6u%n,lf,y{a-l5nrl

ovrluu14-to 10

7.1 n r :

d'sr

z.z ar:

v

7.

3

7.4

7.

s

nr

rir : r er.r r u rJ : y rirfl

1

: rd u

nr

5

rJ

: r fi u r

q or n r

n nro1u

2

rirriryror:roqruil:y iiriJn:utiru o

:

ru

q

rfl ur

: dr r

|

lil : : -l u.r 1 u lJ : t -r

nr y n

ru il : s 1irfl 1 #n

|

n

d r fJ u : r t, { r u n r :

o atq yyA flq [n

0 1 lJ t l.t

: s drfl (sAR)

u.r r u rJ

1

::

5

u3 u r : r

u

o

rI:rGou

n^ 0

r

:

or

r

1

,t 0?u

o.l yt : "t lJ

1

il 1 d'il : y I oryri

1

B

8.

I

y6oitvAit d

flaqcu n 8.

2

t

1.1

tfl

n

td: -t

u 4

[

[u

: fl nu

?n ?

"t

q tt9

n1

5 lTlJ O{

|

|

A

oCI I { 9r oru |

AU

un n 15 0 { n

1

:

1

5

il : y n u fl 6u n 1 fl

q Yo

o.l tfi [n

J n1

1

0Un1 : yte}r U I n 1: U:

: fl n u

1

yt lJ

{n]t

q

o

u nu ufl n 1 n:

v

vn

n

m

9}l

u'l 4

d

nfl u tu do tu fl nH d

1.r

?,{

1: 0O nlr rrA U n1: r: UU

1 I

ntr d0u 0 ur { 2

Froru0.t y i q rro d A ri 8.3 n15rp'rulryrt0{an15T'|arutn[un1y{n1:flnHlrravrlanrilauur:uu5rT{0l11rn9l qq 2

nt:Tl9ltu I 9. f^tclfl t5

|

0.

f{ a

il:vrfi rrn rslroOtousrrN oln dilfl

nt : fl o cro u :

v

91

1I

f

4

I

9r

.

4

tu v't u {' u o - NET -r

,6

100

frvultu:?lJ

agilnrn:rruro{I:r6uu !'

:vouqsunril

nvuuud'ld

............nvuuu (n;uuurdil 100 nsuuu)

Ll f-] L-l

eiilln 6

nvillru 90.00 -

f--l t-r

no"l#

flvuuu

F-l

4

l--1 rJYurJ:{ H

Ftavri

l_l

100

nsul{u 7s - 89.99 6tJ

*

74.gg

nvuurl so - se.ee

ljruil?{rr:{er?u nvru{u 0 -

49.99


<A

9)

1|0tduot[u3


55

er.'ri'r.:uda{ ny$uura6EIsa{HanlryrFrdouvr,t{n1rfinH.rt"d'utrfirfudugru(o

il nrrfi nr*r 2s56 ta.rlt{ Geu

r<Y

nrur'lmu d.rnufinur flrdutrtov

6

ilfiUilflNUIUYI

NET)

fi n ur

ntu iltmmrrriry

v

v

rddld

lJ:vOlrflnuluYl

nqildl:vnl5t5uug

ta

-

3

risuilflnulull

49.40

44.15

41.29

41.85

39.33

32.39

4r.96

)Z.J J

21.71

49.03

25.12

20.90

41.03

38.1 3

30.00

67.2r

56.86

60.46

50.66

42.84

28.49

51.75

43.71

46.65

29llut:5u

nrursixil:vtvtg (nrurd'{nqu) ai

nilnfl]dgrt al

?vtulfllrYnt

dd

d1Jflnul[[avr{aflnu1

flnilv dSSd

n1t.1]U

0lsliltlaulYlfl lu

Io

tJ

6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.