__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NÄRPESINFO Närpes stads informationstidning • Närpiön kaupungin tiedotuslehti

Terapihund till glädje för andra

•• Samtal med Hans-Erik Lindqvist •• Möte med familj från Vietnam •• Nya Hälsohuset •• Pärlor i Närpes

1/2020


NÄRPESINFO

2

En tid av förändring

LEDARE Björn Häggblom tf. stadsdirektör FOTO: Anna Sand/Kustmedia Ab

PÄÄKIRJOITUS Björn Häggblom vs. kaupunginjohtaja

Närpes stads informationstidning

U

UNDER DE SENASTE ÅREN har det san­ nerligen inte saknats utmaningar för Närpes stad. Utöver allt normalt löpande arbete, utvecklingsar­ bete, byggprojekt och renoveringar som ständigt pågår inom staden, så har verksamheten under senare år präglats av ett flertal betydligt större och mer övergripande frågor. Hit hör den förra regerin­ gens social- och hälsovårdsreform, ibruktagandet av den nya kommunallagen, digitaliseringen av olika system och tjänster, utredningen om en samgång med Kaskö stad, och på senare tid inte minst landskapet Österbottens egen plan på en välfärdssamkommun. I slutet av förra året godkände stadsfullmäktige i Närpes grundavtalet för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Senare denna vår ska fullmäktige ta ställning till om staden frivilligt ska överföra anordnaransvaret av de lagstadgade social- och primärvårdstjänsterna till den nya välfärdssamkommunen. Flera av de österbottniska kommunerna har redan överfört anordnaransvaret, vilket sätter press på åter­ stående kommuner att göra likadant eller att ta risken att stå utanför processen då de andra gemensamt bygger upp en ny organisation och fattar beslut om var vårdens servicepunkter ska finnas i framtiden. Kommunfältets utmaningar blev ingalunda enklare när coronaviruset Covid-19 fick fotfäste

även i Finland. Under den allvarliga krisen har de kommunala tjänsternas betydelse i samhället säkert blivit tydligare än normalt. Trots en svår situation kan man ändå känna stolthet över att stadens personal och förtroendevalda visat prov på snabb omställningsförmåga i ett förändrat läge. En del utmaningar till följd av epidemin kommer med viss fördröjning. Klart är ändå att samtliga av landets kommuner påverkas då utgifterna ökar och intäkterna minskar. En liten ljusglimt utgör trots allt det faktum att fjolårets bokslut visade positiva siffror för Närpes stad. Överskottet i bokslutet för år 2019 var cirka 1,8 miljoner euro. Utöver bra budgetdisciplin inom samtliga sektorer finns grunden till välfärden i vårt näringsliv. I När­ pes finns en genuin företagarkultur och en stark tro på den egna förmågan. Företagens livskraft är av största betydelse för hela Närpesregionen. Nu är det viktigt att vi i lokalsamhället ställer upp för varandra och ser till att hålla ekonomin igång. Här vill jag önska alla invånare styrka och ork att möta upp mot förändringarna. Förändring blir det också när Närpes får en ny stadsdirektör. Arbetskollegorna tackar HansErik Lindqvist för hans tid som stadsdirektör och önskar honom ett gott liv som pensionär!

Jag önskar alla stadens invånare och läsare av denna tidning en skön sommar!

Muutoksen aika

V

VIIME VUODET OVAT OLLEET monella tavalla haastavaa aikaa Närpiön kaupungille. Kaikkien jatkuvasti meneillään olevien tavan­ omaisten juoksevien asioiden, kehittämistyön, rakennushankkeiden ja korjausurakoiden lisäksi on viime vuosien toimintaa leimannut useampi huomattavasti laajempi ja kokonaisvaltaisempi kysymys. Näihin lukeutuvat hallituksen sote-uu­ distus, uuden kuntalain käyttöönotto, järjestelmien ja palvelujen digitalisointi, kuntaliitosselvitys Kaskisten kaupungin kanssa, ja hiljattain etenkin Pohjanmaan maakunnan omaa hyvinvointikun­ tayhtymää koskevat suunnitelmat. Viime vuoden lopulla Närpiön kaupunginval­ tuusto hyväksyi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimuksen. Valtuusto ottaa myöhemmin tänä keväänä kantaa siihen, siirtääkö kaupunki vapaaehtoisesti lakisääteisten sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun uudelle hyvinvointikuntayh­ tymälle. Moni pohjalainen kunta on jo siirtänyt järjestämisvastuun, mikä lisää jäljellä olevien kuntien paineita tehdä samoin, tai ottaa riski ja jättäytyä prosessin ulkopuolelle toisten yhdessä rakentaessa uutta organisaatiota ja tehdessä päätöksiä siitä, missä terveydenhuollon palve­ lupisteet tulevat tulevaisuudessa sijaitsemaan. Kuntakentän haasteet kasvavat Covid-19-ko­ ronavirustaudin saadessa jalansijaa myös Suo­

messa. Vakava kriisi on varmasti selkeyttänyt entisestään kuntapalvelujen yhteiskunnallista merkitystä. Vaikeasta tilanteesta huolimatta voi tuntea ylpeyttä kaupungin henkilökunnan ja luottamushenkilöiden osoittaessa muuttuneen tilanteen vaatimaa ripeää sopeutumiskykyä. Osa epidemian aiheuttamista haasteista saapuu viiveellä. On kuitenkin selvää, että seurauksia tullaan näkemään kaikissa maan kunnissa kulujen noustessa ja tulojen laskies­ sa. Pienenä valopilkkuna voi onneksi nähdä sen tosiasian, että Närpiön kaupungin viime vuoden tilinpäätöksessä esitettiin kelpo luvut. Tilinpäätös oli vuonna 2019 noin 1,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaikkien toimialojen hyvän talousarviokurin lisäksi elinkeinoelämämme on hyvinvointimme perusta. Närpiössä vallitsee aito yrittäjäkulttuuri ja vahva usko omiin kykyihin. Yritysten elinvoimaisuus on olennaista koko Närpiön seudulle. Nyt on tärkeää, että me yhtei­ sössä tuemme toisiamme ja pidämme talouden käynnissä. Tässä toivotan kaikille asukkaille voimia ja jaksamista muutosten edessä. Muutos on edessä myös Närpiön saadessa uuden kaupunginjohtajan. Työyhteisö kiittää Hans-Erik Lindqvistiä ajasta kaupunginjohtajana ja toivottaa hänelle leppoisia eläkepäiviä! Toivotan kaikille kaupungin asukkaille ja tämän lehden lukijoille mukavaa kesää!


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

3 FOTO: Närpes Hembygdsförening

Ha en bra sommar i Närpes! Vistas i naturen, gå vandringsleder, ströva i Öjskogsparken, upptäck nya utflyktsmål och sevärdheter, prata med vänner och släktingar, ät gott och håll humöret uppe. Ungefär så i denna tid då de allra flesta inplanerade turismoch kulturevenemang inte kan förverkligas med anledning av coronapandemin och dess därtill hörande restriktioner.

Följ www.visitnarpes.fi

Sommaren i Närpes SAMMANSTÄLLNING: Lisbeth Bäck/Kustmedia AB

T

UR I S M K O O R D I N ATOR MARIA-FILIPPA SUNDLIN från Närpes Turism och kultursekreterare Victor Strömbäck från stadens kulturbyrå bekräftar i slutet av april, då intervjun äger rum, att de stora evenemangen i Närpes i sommar utgår eller flyttas fram: Tomatkarnevalen, Närpes Teater, utställningar, idrottsevenemang, Övermark­ dagarna, Dialektfestivalen Priima med mera. Man följer regeringens res­ triktioner och öppnar upp för publika tillställningar i den takt som tillåts.

Guide i Öjskogsparken Kaj Irjala från Närpes Hem­ bygdsförening meddelar att det kommer att finnas en gui­ de i Öjskogsparken i sommar så där finns utrymme för mera än enbart promenader i om­

rådet för enskilda besökare. Vid museiområdet i Pörtom kommer det även att finnas guide under sommaren. Andra som i någon form planerar aktiviteter, i enlighet med restriktioner, är Cornelia och Fagerö Folkpark. – Hur och i vilken form är ännu inte spikat, säger MariaFilippa. – Kulturbyrån och föreningar planerar också evenemang som är möjliga att förverkliga nu, fortsätter Victor. Vi hade ett bra samarbete med NärTV ny­ ligen där Dennis Rönngård och Lasse Eriksson hade allsång och där tittarna kunde ringa in och önska musik. Sådant är ju möjligt och vi funderar på lik­ nande online-koncept i sommar.

Hemester på Visit Närpes Visit Närpes kommer att ska­ pa en undersida under nam­

net Hemester, där man kan ta del av aktiviteter och tips under sommaren. – Den kommer att uppda­ teras kontinuerligt och blir en viktig informationskanal både för de som kommer utifrån och för stadens invånare, säger Sundlin. Arrangörerna, Närpes stad, Luckan i Sydösterbotten och Kulturösterbotten, för tilltänkta dialektfestivalen PRIIMA, där ”all e bjudi”, meddelar att fes­ tivalen flyttas fram ett år – till den 14 augusti 2021 vid Fa­ gerö Folkpark. – Vi vet ännu inte hur läget ser ut efter sista juli men som arrangör känns det ändå fel att uppmana till stor folkfest redan i mitten av augusti. PRIIMA är en nyhet på alla sätt och för den som inte kän­ ner till är det en festival för vänner av dialekter.

- Dialekterna är en viktig del av vårt kulturarv. - En folkfest för alla! - Det här blir Priima! Ungefär på det sättet gick det till våren 2019 när idén om att ordna en dialektfesti­ val föddes. Festivalen kommer att ordnas vid Fagerö folkpark den 14:e augusti 2021. Ute på piren kommer hjärtat av festivalområdet byggas upp med en scen där dia­ lektartister/band kommer att uppträda under dagen. Fagerö folkpark står för ser­ veringen. Förutom musiken på scenen ordnas aktiviteter för barn, berättarcafé, kor­ tare uppträdanden och olika pop-up händelser. Alla är välkomna, oavsett om man pratar dialekt eller inte. Mer information om festiva­ len ”Prima 2021” kommer senare på facebook, instagram och www.visitnarpes.fi

REDAKTIONSRUTA NÄRPES STADS INFORMATIONSTIDNING Tidning nr. 26 • Maj • 2020 UTGIVARE: Närpes stad Kyrkvägen 2 64200 Närpes

ANSVARIG UTGIVARE: Björn Häggblom REDAKTIONSRÅD: Åsa Snickars, Malin Haka, Jim Eriksson, Mikaela Liljedal

TRYCKERI: GRANO 2020

ÖVERSÄTTNINGAR: Närpes Stad/Anna Nyman

PÄRMBILD FOTO: Kustmedia AB/Lisbeth Bäck

OMBRYTNING: Kustmedia Ab/Maria Lillås UPPLAGA: 5700 exemplar. Utkommer två gånger per år till alla hushåll i Närpes


NÄRPESINFO

4

Närpes stads informationstidning

POSITIVT RESULTAT FÖR I motsats till nästan alla andra kommuner i Österbotten kunde Närpes stad visa upp ett positivt bokslut för år 2019. Budgeten för året höll mycket bra och inga större budgetändringar behövdes under året för verksamhetens del. TEXT: Kent-Ole Qvisén

D

EN STÖRSTA POSITIVA saken i bokslutet var att verksamhetsin­ täkterna ökade med en miljon euro till totalt 19,6 milj. Alla intäktsslagen överskred bud­ geten men största merinkom­ sten kom från understöd och bidrag. De olika sektorerna har varit flitiga med att söka olika understöd och projekt­ bidrag för utvecklingsprojekt. Naturligtvis förorsakar dylika projekt en ökad kostnad, men som helhet påverkade de i alla fall nettoverksamhetskostna­ derna positivt.

På kostnadssidan kan no­ teras att personalkostnaderna underskred budgeten med 0,4 milj. euro. En del tjänster har varit obesatta under året vilket ger en inbesparing, men tyvärr belastas bokslutet även av ökningen av semesterlönere­ serveringar som skall utbetalas först under hösten 2020 men som måste reserveras redan i bokslutet för år 2019. Glädjande var att kostna­ derna för specialsjukvården underskred budgeten med 0,2 milj. euro och stannade på nästan samma nivå som året

tidigare eller 11,6 milj. euro. De externa/interna kostnader­ na för verksamheten uppgick året innan totalt till 77,6 milj. euro år 2019 och underskred budgeten med 0,3 milj. euro. Ser man till utvecklingen av stadens nettokostnader för verksamheten så steg de med 2,4 milj. euro (4,4 %) till totalt 58 milj. euro. Trots att kostnadsstegringen kunde dämpas jämfört med år 2018 (6,6 %), så måste fortsatt fokus sättas på att ytterligare få ned ökningen i verksamhetskost­ naderna de kommande åren. DET STÖRSTA OSÄKERHETSMOMENTET under året var utvecklingen av kommunal­ skatte-intäkterna. Inkomstre­ gistret som skattemyndighe­ terna satte igång från början av år 2019 fungerade inte som det skulle och många arbetsgivare, däribland många kommuner, hade problem att rapportera in uppgifter dit. Staden fick rapporteringen

att fungera nästan direkt i bör­ jan på året men problemen runt om i landet gjorde att skatteintäkterna inte kunde beräknas på rätt sätt och på­ verkade utbetalningarna under hela året. Trots problemen med utbetalningarna uppgick kommunalskatten slutligen till 26,1 milj. euro och överskred budgeten med 172 000 euro. Andelen av samfundsskat­ ten låg på samma nivå som år 2018, 2,7 milj. euro, medan 3,1 milj. euro inflöt i fastighets­ skatt. Statsandelarna överskred budgeten med 58 000 euro och uppgick slutligen till 30,4 milj. euro. Räntekostnaderna ökade något p.g.a. ökad låneupp­ tagning till 219 000 medan ränteintäkterna uppgick till 169 000 euro. Placeringarna utvecklades bra under året och i övriga finansiella intäkter inflöt drygt 1 milj. euro medan övriga finan­ siella kostnaderna stannade på 358 000 euro.

BOKSLUT FÖR ÅREN 2018-2019

DEN GODA UTVECKLINGEN resulterade i att årsbidra­ get låg på samma nivå som år 2018 4,8 milj. euro eller 1,8 År 2018 2019 2018-2019 milj. euro mera än den ändrade (extern 1000 euro) Bokslut Bokslut Förändring budgeten. Efter avskrivningar på ca 3,2 milj. och bokslutsdis­ Verksamhetsintäkter 8 918 9 354 436 positioner på knappt 0,2 milj. Verksamhetskostnader -64 488 -67 359 -2 871 euro kunde staden visa upp Verksamhetsbidrag -55 570 -58 005 -2 435 ett överskott på 1,9 milj. euro Skatteinkomster 30 587 31 841 1 254 eller samma nivå som år 2018. Statsandelar 29 249 30 358 1 109 Investeringarna uppgick Finansiella kostnader och intäkter 436 640 204 Årsbidrag 4 702 4 835 133 brutto till 14,9 milj. Efter be­

Avskrivningar -2 937 -3 120 -183 Nedskrivningar -41 -41 0 Resultat 1 725 1 674 -50 Förändr. av avskr.diff. 162 - 2 821 -2 983 Ökning/minskning av reserveringar 0 3 000 3 000 Periodens över/underskott 1 887 1 853 -34 Invånare, antal 9471 9479 8 Skatteinkomster (€/inv.) 3230 3359 130 Statsandelar (€/inv.) 3088 3203 114 Årsbidrag (€/inv.) 496 510 14 Årsbidrag i % av avskrivningar 160 155 -5 Lån totalt (milj. euro) 24,9 32,5 7,6 Lån (€./inv.) 2630 3426 796 Nettoinvesteringar (milj.€) 10,6 12,6 2,0


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

MIN SPALT

ÅR 2019 räknade investeringsbidrag på 2,2 milj. och försäljnings­ intäkter på 0,1 milj. blev net­ toinvesteringarna slutligen 12,6 milj. euro. Investeringarna i Närpes servicecenter uppgick totalt till 9,2 milj. euro under året. I bidrag från statens bo­ stadsfond och från egna fonder beräknades 1,9 milj. euro erhållas för investe­ ringarna i servicecentret. 1,2 milj. satsades på byg­ gande och underhåll av gatu- och vägnätet medan lösegendom köptes för 0,8 milj. euro. Lånestocken ökade med 7,6 milj. under året och upp­ gick vid årsskiftet till 32,5 milj. vilket ger 3 426 euro per invånare. Finansiella värdepapp­ rens marknadsvärde ökade med 1 milj. under året till 18,3 milj. vid bokslutstid­ punkten medan bokförings­ värdet uppgick till 17,4 milj. euro. EKONOMIN SOM HELHET utvecklades positivt under året. Trots stora in­ vesteringar kunde mindre lån än budgeterat upptas. Det goda resultatet skall åter en gång tillskrivas hela personalen som gjort ett mycket bra arbete. Nästan alla koncernbolag kunde också uppvisa överskott. Koncernens lån ökade,

5

vilket främst berodde på att staden ökade sin låne­ upptagning. Under innevarande år fortsätter investeringarna på samma nivå som 2019 varför utmaningarna med att hålla ekonomin i balans fortsätter. Staden har i nuläget ett ackumulerat överskott på knappt 10 milj. euro, tas även gjorda reserveringar med så uppgår överskottet till knappt 18 milj. euro. ETT ORDENTLIGT ACKUMULERAT överskott kan vara bra att ha eftersom Coronaviruset under början på året lamslagit en hel värld och kommunernas kostnader har ökat inom vård- och omsorgen när möjligheterna att snabbt börja kunna ta emot patien­ ter som drabbats av viruset har byggts upp. Skatteintäk­ terna kommer att minska klart medan stadandelarna kan förväntas öka eftersom staten lovat hjälpa till att ba­ lansera kommunernas eko­ nomi. Idag vet ännu ingen hur hårt virusets framfart kommer att skada landets ekonomi men det är bäst att redan idag förbereda sig på ett ordentligt underskott i stadens ekonomi för inne­ varande år.

Gun Forsman

Ordförande i äldrerådet

Äldre kan påverka Äldrerådet är länken mellan de äldre och beslutsfattarna som ska bevaka de äldres intressen och behov. Till rådets uppgift hör att påverka i frågor som berör den äldre befolkningen. Tack vare ett bra samarbete med ledande tjänstemän har vi skapat en dialog som gör att äldrerådet kan påverka i ärenden redan i beredningsskedet. För att snabbare kunna ta itu med olika brådskande uppgifter har rådet inom sig utsett ett arbetsut­ skott. I verksamhetsplanen för 2020 lyfter äldrerådet fram vikten av att följa med social- och hälsovårdsreformens framskridande och vilka konsekvenser den medför för äldrebefolkningen. Att närservicen bibehålls anser vi vara viktigt. Att följa upp digitaliseringsprocessens följder för den äldre befolkningen och stöda befrämjandet av deras delaktighet i det digitala samhället är en av rådets centrala uppgifter. För att få information om aktualiteter och vad som är på gång i staden bjuder äldrerådet in sakkunniga och ledande tjäns­ temän till sina möten. Som exempel kan nämnas att på vårt senaste möte i mars informerade tf. stadsdirektör Björn Hägg­ blom om beredningen av Österbottens välfärdsområde. Studiebesök till stadens äldreboenden och andra verksam­ hetspunkter inom äldreomsorgen ingår också i mötesagendan. Senaste besöket gick till nya köket, matsalen och aulan på Närpes vård- och servicecenter. Utlåtanden och initiativ är viktiga påverkningsredskap. Bland de senaste kan nämnas utlåtanden över skissritningar för olika delar av renoverings- och nybyggnationen på Närpes vård- och servicecenter, Närpes kommunstrategi, Österbottens välfärds­ område samt Österbottens förbunds förfrågan om de äldres digitala delaktighet. Det är med glädje vi kunnat konstatera att många av initiativen har förverkligats. Exempel på detta är bland annat nattpatrull­ verksamhet i periferin och utökning av dagverksamheten för äldre och transportmöjligheter till denna. Den äldreomsorgs­ plan, som äldrerådet har efterlyst, är också nu under bered­ ning. Vi påverkas alla, både yngre och äldre, av Coronaepidemin och de undantagsförhållanden som nu råder. Men särskilt tungt blir det för ensamma äldre, som nu blir ännu mera ensamma och isolerade. Ett telefonsamtal till exempel kan muntra upp deras vardag. Alla känner vi säkert någon vi kan komma ihåg lite extra och försöka nå ut till nu under rådande förhållanden.


6

NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning FOTO: Lisbeth Bäck/Kustmedia AB

– Jag är en lagarbetare som inte har behov av att själv lysa. Att se resultat i team­ arbete är mitt mål och mitt sätt att tänka.

Må bra. Lev länge. Bo i Närpes! Hans-Erik Lindqvist ser tillbaka nu. På tjugosex år inom skogsbranschen och på tretton år som stadsdirektör i Närpes, där det officiella avgångsdatumet för pension är 1 augusti 2020. – En bra tid, summerar han. TEXT: Lisbeth Bäck/Kustmedia AB

H

ANS-ERIK LINDQVIST ÄR från Finby i Närpes. Uppvuxen i ett gurkhus, för att använda hans eget uttryck. Utbildade sig till forstmästare vid Helsingfors universitet. Axlade under många år ansvarsfulla uppgif­ ter inom skogsbranschen: vid skogscentralen, industrin och

skogsvårdsföreningarnas för­ bund. Hade tidvis stort arbets­ fält med sjuttio tusen kilometer i bil per år. Familjen bestod av dåvarande frun och deras tre barn. Han tränade ett junior­ fotbollslag, drev föräldrarnas småbruk och arbetade en del i skogen. Familjen övertog den gamla bondgården där han

växt upp. Vid villan i Norrnäs, med havsutsikt mot Sverige, har han alltid tankat ny energi. En bit in på 2000-talet tog sig livet ny riktning. Äktenskapet avslutades. Han ställde upp i kommunalvalet och rösta­ des in i stadsfullmäktige och i stadsstyrelsen. När tjänsten som stadsdirektör lediganslogs 2007 sökte han och blev vald. Han mötte Mona, som han le­ ver tillsammans med i dag. – Jag har tyckt om att arbeta i, och för, Närpes. Staden ut­ vecklas av innovativa invånare, företagen, tredje sektorn samt stadens förtroendevalda och personal som utför sina upp­ gifter väl. Han fortsätter.

– Närpes är en plats som egentligen inte borde klara sig. Urbaniseringen är stark och stadsnära landsbygd är de enda som klarar sig bra. Det är vi inte men – vi klarar oss. Därför att vi samarbetar, vågar ta risker och fattar krea­ tiva beslut. – Siffrorna före coronapan­ demin är att arbetsföra befolk­ ningen är över 4000 personer, arbetslösheten är låg, inpend­ lingen till Närpes är större än utpendlingen. Andelen invand­ rare av befolkningen stiger med över en halv procenten­ het årligen. Det är viktigt för företag, som annars inte hade kunnat växa. – Staden svarar hela tiden mot befintliga behov. Inves­


Närpes stads informationstidning

teringstakten är tuff just nu men som sagt, vi ser till vår uppgift och jobbar utgående från verkliga behov. Han minns att han, år 2007 när han började, tyckte att När­ pes investerade för mycket. – Nu vet jag att vi borde ha satsat dubbelt upp redan då. I sin backspegel ser Hans-Erik stadens tvåspråkighet, en ut­ sträckt hand mot Kaskö och satsningarna i Näsby, där of­ fentliga och privata sektorn gett liv åt centrumområdet. Under alla tretton åren har det också jobbats på en vårdreform – som inte ännu finns. Han fann tidigt sin plats och tycker sig ha haft goda kon­ takter till både förtroendevalda och personal. Han har nog också de personliga egenska­ per som lämpar sig i det jobb han haft. – I en kommun/stad är det förtroendevalda som bestäm­ mer. Det är viktigt att acceptera olika åsikter. Men man behöver också själv bilda sig en upp­

– En skogskarl tycker om att elda. Det får man leva med, säger HansErik Lindqvist.

NÄRPESINFO

fattning om ärenden. Faktiskt våga ha en åsikt. Annars blir du en mes, ler han och fyller på kaffe i muggarna. – I vårt samhällsjobb ska vi inte vara rädda för välmotive­ rade förändringar. Ibland gör vi misstag men om vi inte vågar alls blir inget gjort. Se vilka risker företagen tar! Vid stadshuset packade han ihop två månader tidigare än tänkt. Han har blivit hjärtklaf­ fopererad i vår. Nu mår han bra. – Varje dag man vaknar är en bra dag. Så tänker jag nu, säger han. En ny tid börjar. Mera tid för annat och för andra. – Det blir mycket ”sparajobb” i början, har underhåll ogjort hemma som väntar. Sen vill jag börja motionera mera och vara vid havet: simma, båta och sitta på stranden. Hans-Eriks mamma är 97 år och bor i eget hus intill bond­ gården så med henne och barnbarnet i Stockholm är de fyra nulevande generationer.

7

– I vårt samhällsjobb ska vi inte vara rädda för välmotiverade förändringar. Ibland gör vi misstag men om vi inte vågar alls blir inget gjort.

Äldsta pojken bor i Åbo, den yngre i Stockholm och dottern, som är yngst, i Helsingfors. Framtidens Närpes? – Min bild av Närpes i dag är företagsamhet och öppenhet mot andra kulturer. Vi är stolta, solidariska och klarar oss när det gäller. Hemkära. Kustnära. – Min uppfattning är att När­ pes som samhälle har chans, det finns trots allt många som väljer livsstilen att leva på lan­ det. Men det ska det finnas boende, jobb och fritidsverk­ samhet. – Mina föräldrar fick sina första tomater den 21 juli 1954. De gavs till barnmorskan när jag föddes och ända sedan det har man fått höra att det kanske är sista året för det börjar gå neråt för växthus­ branschen. Så har man sagt om trädgårdsbranschen sedan dess. Men åtminstone i Närpes blir växthusnäringen bättre och bättre. Så avslutar han. – Må bra. Lev länge. Bo i Närpes!

Samtalet äger rum vid Norrnässtranden, där en ny villa stod klar för några år sedan. Fint hus, tillräckligt stora stenar, bra med vatten och bilväg. Perfekt.


NÄRPESINFO

8

Närpes stads informationstidning FOTO: Lisbeth Bäck/Kustmedia AB

Vi möts av

hjälpsamhet och vänlighet Ganska kallt men man vänjer sig. Bra bemötande av staden, hjälpsam arbetsgivare och vänliga invånare. Det bästa är ändå att hela familjen nu är tillsammans. Det är några av omdömena familjen ger om sin första tid i Närpes. TEXT: Lisbeth Bäck/Kustmedia AB

F

AMILJEN BESTÅR AV makan Bui Thi Hu­ ong, maken Hoang Minh Tinh, sonen Hoang Minh Thanh Long, 17 år, lillebror Ho­ ang Minh Hong Phi, 13 år och lillasyster Hoang Thi Thanh Gi­

ang, sex år. Mamman flyttade från hemmet i norra Vietnam för tre år sedan då hon kom som arbetsinvandrare till När­ pes. En tid efteråt kom äldsta sonen och i december 2019 kunde familjen återförenas då

pappa och de två yngre barnen anlände.

Arbetar i växthus Växthusföretagaren Jan-Erik Sigg är arbetsgivare åt famil­ jens vuxna. Sjuttonåringen studerar vid SÖFF. Han både förstår och pratar svenska, vill studera vidare och hans dröm är att bli polis. Trettonåringen är elev i språkbadsklassen i Pjelax skola. Han kan redan, bara efter ett par månader, bilda meningar på svenska. Yngsta flickan är i dagis och börjar i förskola till hösten.

– Nej, vi visste ingenting om Finland före vi kom. Ing­ enting. Det var kallt i luften men välkomnandet kändes ändå varmt. De berömmer arbetsgivaren, staden och framför allt deras stöd i kommunikatören Thuy Dieu Luu, som också är med vid intervjutillfället och sköter tolkningen. – Vi får också hjälp med praktiska saker och språket av andra från Vietnam som bor i staden. Skolhälsovår­ den och stadens service är mycket bra och underlättar vår integration.


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

Språket största utmaningen

Språket är största utma­ ningen. Av den anledningen känner de sig begränsade i umgänget och integrationen med andra Närpesbor. Dock känner de sig välkomna och uppskattar invånarnas vän­ liga attityd. Barnen däremot har lättare att ta till sig språket och lär sig bra i dagis och skola. – Vi tycker att Finland har den bästa tänkbara pedago­ giken i skolorna, säger för­ äldrarna. De märker av bristen på bostäder. Familjen bor i ett rum och kök. Tillfälligt bor också två andra med dem så de är sju i bostaden. Pappan är intresserad av att lära sig svenska. – Vi vill alla lära oss svenska och delta i sådant som ordnas på fritiden, någon sportaktivi­ tet till exempel. Vi arbetar åtta timmar per dag så vi har en del fritid, säger han. I Vietnam var deras hu­ vudsyssla frukt- och grön­ saksodling. – Som många andra som bor i ett främmande land sak­ nar vi vårt hemland. Men – vi har det mycket bra här och trivs i Närpes.

Staden har kommunikatör Thuy Luu är kommunikatör och hjälper invandrare i smått som i stort. – Vi borde vara flera med mina uppgifter. Det är svårt att få tiden att räcka till. Jag gör så gott jag kan, säger hon och fortsätter. – Det finns invandrare som gärna skulle hjälpa Närpes­ bor, speciellt äldre invånare, med att göra ärenden, arbeta i trädgården eller så. Det här är också ett sätt för stadens nya invånare att komma i kon­ takt med Närpesborna och få höra/lära sig lite svenska. Men en orsak är också att de faktiskt vill hjälpa äldre, i deras kultur har man väl­ digt nära kontakt till äldre släktingar. – Dessa nya invånare är viktiga för Närpes och för vårt samhälle. Om invandrarna mår bra så mår Närpes bra, avslutar hon.

9

Chúng tôi nhận được sự giúp đỡ và tấm lòng thân thiện Thời tiết hơi lạnh nhưng gia đình tôi cũng quen dần. Ủy ban thành phố đã rất ưu đãi chúng tôi cùng với sự giúp đỡ tận tình của chủ lao động cũng như sự thân thiện của người dân trong vùng. Điều hạnh phúc nhất là gia đình chúng tôi được đoàn tụ. Anh Hoàng Minh Tính chia sẻ, gia đình anh Hoàng Minh Tính mới chuyển từ Việtnam tới thành phố Närpes. LỜI VÀ ẢNH: Lisbeth Bäck/Kustmedia AB

G

IA ĐÌNH ANH Hoàng Minh Tính, chị Bùi Thị Hường cùng cháu Hoàng Minh Thành Long 17 tuổi, Hoàng Minh Hồng Phi 13 tuổi và cháu nhỏ đáng yêu Hoàng Thị Thanh Giang 6 tuổi. Chị Bùi Thị Hường đã chuyển tới sinh sống tại När­ pes cách đây ba năm theo diện lao động. Một thời gian sau đó, con trai lớn của chị chuyển tới, cho tới tháng mười hai năm 2019 anh và hai cháu nhỏ tiếp tục chuyển tới, khi đó gia đình anh chị có cơ hội đoàn tụ.

Làm việc tại nhà kính

Anh chị làm việc tại doanh nghiệp nhà kính Jan Erik Sigg. Người con lớn 17 tuổi hiện đang theo học tại trường SÖFF. Em có thể nghe và hiểu tiếng Thụy Điển với mong ước sau này sẽ trở thành cảnh sát. Cậu em nhỏ 13 tuổi hiện đang học ngôn ngữ tại trường học Pjelax. Tuy mới chuyển tới được vài tháng nhưng em đã có thể hiểu chút ít tiếng Thụy Điển. Cô con gái nhỏ nhất trong gia đình hiện đang học tại trường mầm non và sẽ bắt đầu theo học lớp vỡ lòng vào mùa thu. – Không, chúng tôi không biết gì về Phần Lan trước khi tới đây. Thời tiết tuy lạnh nhưng chúng tôi cảm nhận sự chào đón một cách ấm áp. Gia đình anh chị đánh giá cao về những hộ trợ của ủy

ban thành phố cũng như sự giúp đỡ của nhân viên hỗ trợ cô Thúy Lưu, người giúp chúng tôi dịch truyền tải nội dung của bài phỏng vấn này. – Ngoài ra chúng tôi còn nhận được sự giúp đỡ về ngôn ngữ cũng như những khó khăn thường ngày của những người đồng hương Việtnam khác sinh sống trong vùng. Chính sách y tế và các dịch vụ của ủy ban thành phố rất tốt giúp chúng tôi dễ dành hơn trong công cuộc hoà nhập cộng đồng.

Ngôn ngữ dào cản lớn nhất

Tuy chúng tôi cảm nhận được sự chào đón và thái độ thân thiện của người dân nhưng vẫn còn rất nhiều hạn chế trong việc tiếp xúc, hoà nhập cùng người dân bản địa När­ pes. Do ngôn ngữ là dào cản lớn nhất. Các con tôi dễ dàng tiếp thu ngôn ngữ và học tập tốt tại trường mầm non và trường học. – Chúng tôi tin tưởng vào nền giáo dục tốt của Phần Lan tại các trường học, anh chị nói. Gia đình anh chị nhận thấy sự thiếu hụt rất lớn về vấn đề nhà cửa. Gia đình anh chị hiện sống trong căn hộ có một phòng và bếp. Hiện tạm thời có thêm hai người cùng chung sống, tổng cộng có tất cả bảy người trong cùng căn hộ.

Người cha anh Hoàng Minh Tính rất muốn học tiếng Thụy Điển. – Chúng tôi rất muốn học tiếng Thụy Điển và tham gia vào các hoạt động giải trí hay các hoạt động thể thao khác. Ngoài tám tiếng lao động chúng tôi có thời gian rảnh rỗi, anh nói. Ở Việtnam anh chị cũng trồng trọt và chăm sóc cây vườn. – Cũng như những người Việtnam khác sinh sống tại vùng đất mới chúng tôi đều nhớ về quê hương của mình. Tuy nhiên hiện nay chúng tôi rất yêu thích cuộc sống tại Närpes.

Nhân viên hỗ trợ của ủy ban thành phố.

Cô Thúy Lưu là nhân viên xã hội và truyền thông giúp đỡ những người ngoại quốc trong mọi vấn đề dù đơn giản hay phức tạp. – Công việc của tôi cần thêm cộng sự. Thời gian không đủ đáp ứng với số lượng công việc. Tôi cố làm những gì mình có thể, cô tiếp tục nói. – Có rất nhiều người nước ngoài sẵn sàng giúp đỡ người dân Närpes, đặc biệt là những người cao tuổi, những công việc đơn giản như làm vườn. Giúp tạo sự tương tác giữa người ngoại quốc và người dân bản địa và cũng là cách giúp người nước ngoài được nghe/học tiếng Thụy Điển. Mục đích chủ yếu là giúp đỡ các vị cao niên vì nền văn hóa của chúng tôi trong họ hàng gia đình mọi người luôn chăm sóc giúp đỡ những người cao tuổi. – Những cư dân mới họ là thành phần quan trọng của xã hội nói chung và của thành phố Närpes nói riêng. Kết thúc bài phòng vấn cô gửi gắm thông điệp, cuộc sống của người dân bản địa tốt song song với việc khi những người lao động ngoại quốc sớm ổn định và có cuộc sống tốt.


NÄRPESINFO

10

Närpes stads informationstidning FOTO: Lisbeth Bäck/Kustmedia AB

Terapihund som sprider lugn och glädje

Helena Isuls arbetar som speciallärare i Närpes högstadieskola. Hon bildar också team med nejdens enda terapihund, familjens golden retriever som heter Happy. Happy har uppdrag bland annat i högstadiet.

Helena Isuls kan tänka sig att komplettera med en liten terapihund i framtiden. – Då skulle jag välja den som är mest ändamålsenlig för uppdraget.

TEXT: Lisbeth Bäck/Kustmedia AB

E

N UTBILDAD TERAPIHUND jobbar med uppmuntrande möten i exempelvis skola, inom åld­ ringsvård, handikappvård el­ ler psykiatri. Mötet, närheten, värmen, trösten, kärleken och känslan av ett djur har visat sig ha positiva effekter på in­ lärning, välbefinnande och till­ frisknande hos människor. Helena Isuls och Happy har hittills jobbat inom skola, åld­ ringsvård, Kårkulla och Folk­ hälsan. Terapihunden sprider positivi­ tet, lugn och väcker minnen till liv. Elever i de lägre klasserna

har fått ha Happy som läshund, där barnen har högläsning för hunden. I högstadiets special­ undervisning kan vissa elever fokusera bättre om de får skriva prov i sällskap med Happy och ordförhören är mera motiveran­ de då belöningen kan vara att, efter prestationer, få ge godis och göra trix med Happy. Inom äldrevården kan även dementa personer frambringa minnen av egna djur när de känner Happys värme och närhet. – Det gör faktiskt skillnad och det är fantastiskt att upp­ leva. Happy är ämnad för sin uppgift. Han är lugn, han ser

• Happy är fyra år och kommer från Kennel Nightdream i Vampula. • För att utbilda sig till besökshund ska hunden vara minst ett år. • Helena och Happy utbildades inom ett samar­ bete mellan Svenska Terapihundskolan, som är störst på terapihundskolningar i Norden. • En terapihund kan också jobba med personer under sexton år i motsats till besökshund. • I dag lyder teamet under Finska Terapihund­ skolan. • Den som vill veta mera är välkommen att ta kontakt med Isuls eller Finska Terapihund­ skolan • Man kan följa Happyteams arbete på facebook och instagram, @happyteam.fi


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

11

FOTO: PRIVATA

FOTO: Lotta Nylund

och lyssnar. Skapar kontakt med människor i sitt jobb och har förtroende för mig som sin ledare, säger Helena.

Olika slags uppdrag

Man kan följa Happyteams arbete på facebook och instagram, @happyteam.fi

Bildningsnämnden har god­ känt Happys medverkan i sko­ lan och än så länge har det fungerat bra med allergier. – Vi går kortaste vägen till mitt klassrum och vi desinficerar händerna både före och efter lektionen. Happy arbetar vanligen en dag per vecka i skolan plus privata uppdrag på kvällar och veckoslut inom åldringsvården eller uppdrag via FPA.

Krävande utbildning – Efter att Happy kom till oss märkte vi att han var lugn ut­ över det vanliga. Då föddes tanken på att han skulle vara lämplig som terapihund. Efter utbildning, först till besökshund och vidareutbildning till terapi­ hund, kan teamet arbeta inom skola, vård, omsorg och socialt arbete. – Skillnaden mellan besöks­ hund och terapihund är att en terapihunds utbildning är mera krävande. Den har tydliga mål i sitt arbete, exempelvis att stöda upp den psykiska hälsan. Arbetet dokumenteras väl och det krävs att jag som hundfö­ rare ska ha skolning inom de yrkesområden som berörs. – Att jobba med exempelvis handikappade barn, som kan vara impulsiva och snabba i sina rörelser, kräver mera inlär­ ning och träning med hunden. I skolningen ingår också att lära sig gå bredvid rullstol och rulla­ tor, inte reagera på annorlunda beteenden och dylikt. Inträdesproverna var om­ fattande. Man testar hundens förmåga att söka kontakt, lyda, hantera människor, ljud och andra djur i olika situationer. Happy gav de tecken som för­ väntades och antogs till skol­ ningen. – Det är mycket teori och många praktiska samarbets­ övningar, säger Helena. – Vi är väldigt ”tajta” och vi gör ett värdefullt jobb tillsam­ mans. Happy kan arbeta som terapihund tills han blir pen­ sionär och om jag vill bli team med en ny hund är det samma skolning som gäller, avslutar hon.

Anpassad motion TEXT: Ida Hautaoja

Närpes är en av sex kommuner som deltar i Anpas­ sad motion SoveLi-projektet ”anpassad motion i tvåspråkiga kommuner 2018-2020” för att utveckla den anpassade motionen. Projektets syfte är att utveckla motionsmöjligheter för personer som på grund av sjukdom, begränsad funktionsförmåga eller på grund av psykisk eller social situation har svårt att delta i allmän motions­ verksamhet.

Hittills i projektet Som startskott för arbetet ordnades ett invånar­ forum för att belysa och diskutera ämnet. Det har startats en anpassad motionsforums-grupp med olika aktörer som träffas 1-2 gånger i året med syfte att utveckla verksamheten och så att den an­ passade motionen inte glöms bort. I projektet har även en broschyr sammanställts med uppgifter om motionsgrupper som ordnas under höst- och vår­ termin 2019-2020. Det finns även information om olika idrottsplatsers tillgänglighet. Broschyren finns tillgänglig på stadens hemsida samt i tryckt format på simhallen och på stadshuset. Vi har även ut en enkät för att kartlägga behovet av anpassad motion.

Var med och påverka. Hör du till målgruppen? Eller vill du vara med och bygga en mer jämlik kommun? Hjälp oss att planera vår verksamhet genom att svara på vår enkät. Dina åsikter om vad som är bra, dåligt och kunde utvecklas är mycket värdefulla för oss. Enkäten finns på stadens hemsida under fliken Idrott. Vi behöver ditt svar senast 31.5.2020. Har du redan fyllt i enkäten ska du inte fylla i den igen utan kan bortse från denna påminnelse. Skulle ni som förening, organisation, företag eller skulle du som hör till målgruppen vara intresserad av att vara med i forumsgruppen för anpassad mo­ tion, tveka inte att ta kontakt med idrottssekretera­ ren Ida Marie Hautaoja per epost ida.hautaoja@ narpes.fi eller per telefon 040 1600 754.


NÄRPESINFO

12

Närpes stads informationstidning FOTO: Anna Sand/Kustmedia AB

Skoldirektör Åsa Snickars och skol­ kurator Johanna Aspelin-Wikman framför det nya Hälsohuset, som ska stå klart till sommaren. Här ska skolhälsovården, elevvården och tandvården betjäna samtliga elever och studerande på området – totalt 960 barn och ungdomar.

Skolhälsovård, tandvård och elevvård

integreras i nya Hälsohuset ILLUSTRATIONER: LAAJA Arkitekter Ab

En ny, modern byggnad har vuxit fram på skolområdet i Närpes. Det nya Hälsohuset som det kallas ska stå klart för inflyttning till sommaren, och här ska områdets alla 960 elever och studerande betjänas inom såväl elevvård, skolhälsovård samt tandvård från och med hösten. TEXT: Anna Sand/Kustmedia AB

H

ÄLSOHUSET ÄR DET första av flera plane­ rade nybyggnader på området, och det hela startade med beslutet om att bygga ett nytt högstadium. – Alla tre funktionerna – elevvården, skolhälsovården och tandvården – fanns först

inplanerade i det nya högsta­ diet, men sedan kom tanken på en skild byggnad för dem. Stadsfullmäktige ansåg det vara den bästa idén, och efter att beslutet fattades i juni 2019 har processen varit snabb, berättar bildningsdirektör Åsa Snickars.

Hälsohuset få en fasad av träpanel (Organo wood) som inte kommer att målas utan får med tiden en ljus silvergrå patina.


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

13 FOTO: Malin Haka

En av orsakerna till att pla­ neringen omprövades, är det faktum att tandvården även besöks av andra kunder. Av samma orsak får tandvården därför också egen ingång och eget väntrum i Hälsohuset. – En lösning där en del av funktionerna skulle integreras i hälsovårdscentralen diskute­ rades också, men vi är väldigt glada att man inte gick in för det, fortsätter Snickars, och får medhåll av kurator Jo­ hanna Aspelin-Wikman. – Det är guld värt att ha samtliga funktioner på skol­ området och integrerade i samma bygg­ – Det är nad. För elev­ guld värt erna blir det att ha naturligare att ta kontakt hit samtliga och att tröskeln funktioner är låg för dem på skolkan inte po­ ängteras nog, området anser Aspelin- och inteWikman. grerade – Dessutom g e r d e n h ä r i samma lösningen be­ byggnad. tydligt fler sy­ nergieffekter emellan de olika vårdfunk­ tionerna, tillägger hon. Skolhälsovården sysselsät­ ter fyra personer, tandvår­ den två till tre och elevvården har tre befattningar och den största skillnaden för perso­ nalen kommer enligt AspelinWikman nu att bli större och fler utrymmen. – Vi har haft för få mottag­ ningsrum tidigare och flytten till Hälsohuset innebär att vi inte behöver pussla lika mycket med utrymmena. Vi ser alla fram emot det – en ny byggnad, helt och hållet anpassad för verksamheten, innebär helt klart en boost för den. Bygget har hittills legat före sin tidtabell och inflyttningen kommer att kunna ske efter vårterminens slut. Målsätt­ ningen är att allt ska vara klart före semestrarna. Fram tills i vår har vården varit inhyst i de gamla lärarbostäderna, som kommer att rivas direkt efter flytten. – Samtidigt byggs nu lågsta­ diet och förskolan ut, och där­ efter står det nya högstadiet på tur, avslutar Snickars.

Pia Juslin, Micaela Carlson, Anders Vesterberg och Anne Hautamäki delar ut matpåsar vid Mosebacke skolcentrum.

Matkasse till skolbarn TEXT: Lisbeth Bäck/Kustmedia AB

E

N AV RESTRIKTIONERNA under coronapandemin har varit distans­ undervisning för skolelever. Enligt regeringens beslut har elever i förskolan, årskurserna 1-3, förberedande undervis­ ning och elever med särskilt stöd haft möjlighet till närundervisning i skolan. Majoriteten av eleverna inom den grund­ läggande utbildningen I Närpes har ändå studerat på distans hemifrån. Detta under tiden 18 mars till 13 maj 2020. Bildnings­ nämnden beslöt att under en tid förse för­ skolans barn och elever i grundläggande utbildning med livsmedel, en matkasse per vecka. Innehållet har varit varor som täckt ett mål om dagen och till det pris som motsvarande luncher skulle hade varit vid normal skolgång. Prismässigt har innehållet i matkassarna motsvarat en skollunch per dag för en elev under hela distansperioden. Ett fint initiativ av Bildningsnämnden i Närpes och ett frivilligt åtagande från statligt håll. Knappt hälften av Finlands kommuner har ordnat med mat åt elever i grundskolan, antingen så att man fått hämta färdigmat i skolan eller möjlighet

att hämta matkasse med råvaror. Bild­ ningsnämnden såg det senare alternativet som det mest ändamålsenliga alternativet i Närpes. Pia Nordin på bildningsavdelningen berät­ tar att matkassarna bokades av föräld­ rarna via programmet Wilma, som sko­ lorna annars använder och utdelningen har skett vid sex olika platser i staden en gång per vecka. – Mottagandet var gott och efterfrågan stor. I snitt 600 matkassar per vecka har delats ut under fyra veckor i april och maj. Kosthållschefen Maj-Britt Grönberg har tillsammans med kollegor planerat och ansvarat för innehållet av livsmedel i kassarna. – Det har varit till exempel grönsaker, kött, pasta och mjölkprodukter. Specialdie­ ter har även tillgodosetts. Att förverkliga matkassarna har gått bra även om det varit en del pusslande och plockande, säger hon. Elever i förskola och grundläggande utbildning återgår till skolorna den 14 maj i enlighet med regeringens beslut.


NÄRPESINFO

14

Närpes stads informationstidning

RING ALLTID VÅRDBEDÖMNINGEN INNAN BESÖK: 06-22 49 600, FÖLJ VÅRDPERSONALENS DIREKTIV !

P D

INGÅNG

D

AMBULANS TAXI C

E

B

P

INFART

A

INGÅNG

HUVUDINGÅNG INFO P

KYR

INFART

KVÄ

GE

N

A

A

MOTTAGNING FÖR PATIENTER MED FÖRKYLNINGS- ELLER LUFTVÄGSSYMPTOM

B

INFO LÄKARMOTTAGNING RÖNTGEN FYSIKALEN

C

LABORATORIET

D

AKUTEN VÅRDARMOTTAGNING LÄKARMOTTAGNING

E

TANDVÅRD

INFART

SOITA AINA HOIDON TARPEEN ARVIOINTIIN ENNEN KÄYNTIÄ: 06-2249600, NOUDATATHAN SAATUJA OHJEITA!

P D

SISÄÄNKÄYNTI

D

AMBULANSSI TAKSI C

E

B

P

AJOTIE

A

SISÄÄNKÄYNTI

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI INFO P

KIR

KK

OTI

E

AJOTIE

A

A

FLUNSSA- TAI HENGITYSTIEOIREISTEN POTILAIDEN VASTAANOTTO

B

INFO LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO RÖNTGEN FYSIOTERAPIA

C

LABORATORIO

D

PÄIVYSTYSVASTAANOTTO HOITAJAN VASTAANOTTO LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO

E

HAMMASHOITOLA

AJOTIE


Närpes stads informationstidning

NÄRPESINFO

VIKTIG INFO Från och med 20.4 öppnas en egen mottagning för patienter med förkylnings- eller luftvägssymptom. Mottag­ ningen är belägen i nuvarande akutmottagning och dessa patienter hänvisas till akutens norra ingång (A). För övriga patienter i behov av akut läkar- eller vårdar­ besök finns en ny mottagning i den nyrenoverade vånin­ gen under HVC-sjukhus. Ingång sker antingen via vå­ ningens norra del (D) eller via HVC:s huvudingång (B). Jourverksamheten mellan kl.16 och 18 måndagar och torsdagar finns även i detta utrymme. Ring alltid vårdbedömningen tel. 06 2249600 innan besök. Följ hänvisningen vårdpersonalen ger!

TÄRKEÄ INFO 20.4. alkaen avataan oma vastaanotto potilaille, joilla on flunssa- tai hengitystieoireita. Vastaanotto sijaitsee nykyisissä päivystystiloissa, johon potilaat kulkevat päivystyksen pohjois­ puolen sisäänkäynnistä (A). Muille potilaille, joilla on kiireellinen tarve käydä lääkärissä tai hoitajalla, on järjestetty uudet vastaanottotilat vastaremontoi­ dussa kerroksessa terveyskeskussairaalan alla. Käynti joko kerroksen pohjoisosan puolelta (D) tai terveyskeskuksen pääsisäänkäynnin kautta (B). Klo 16 ja 18 välinen päivystystoiminta maanantaisin ja torstaisin sijaitsee myös tässä tilassa. Soita aina hoidon tarpeen arviointiin puh. 06 2249600 ennen käyntiä. Noudata hoitohenkilökunnan antamia ohjeita!

15

HÄLSOVÅRDEN FAKTA VERKSAMHETEN SOMMAREN 2020 Akutmottagning • Tisdag, onsdag och fredag kl. 8 - 16. Måndag och torsdag kl. 8 - 18. Lördag och söndag stängt. Vårdbehovsbedömning alla vardagar kl. 8 - 16 tfn 22 49600. På basen av vårdbehov ges tider till vårdar-, läkareller akutmottagningen. Jour • Samjour vid VCS då akutmottagningen vid Närpes hälsovårdscentral är stängd. Kassa-växel • Öppethållningstid kl. 8 - 15.45. Läkarmottagning • Receptförnyelser och telefontider som vanligt. Icke brådskande mottagnings-verksamhet något reducerad och enligt bedömning utifrån rådande pandemiläge. På basen av vårdbehov ges tider till läkare via vårdbedömningen eller vårdarmottagningen. Vårdarmottagning • Fungerar med reducerad personalstyrka. Diabetesmottagning • Reducerad verksamhet 6 - 19.7. Mottagningen är stängd under tiden 20.7 - 2.8. Hälsostationer • Pörtom, Övermark och Töjby hälsostationer fun­ gerar med reducerad verksamhet under tiden v 23 – v 33. Tidsbeställning till respektive hälsostation via vårdbedömningen tfn 22 49600. Laboratoriet • Fungerar med reducerad personalstyrka. Provtagning kl. 8 - 12. Vid behov tas akuta blodprov efter kl. 12. Spirometriundersökningar görs vid behov. Röntgen • Fungerar med reducerad personalstyrka. Öppethållningstid kl. 8 - 15.30. Fysioterapi • Fungerar med reducerad personalstyrka. Telefontid måndag - fredag kl. 12 - 12.30. Centralförråd/Materialutdelning • Stängd 1 – 7.6 p.g.a. inventering. Hjälpmedelsutlåning • Normal verksamhet. Telefontid måndag-fredag kl. 12.30 - 13. Utdelning av hjälpmedel måndagfredag kl. 13 - 14. Sekreterare och arkiv • Fungerar med reducerad personalstyrka. Skolhälsovård • Skolhälsovården stängd v 28 – v 31. Barn- och mödrarådgivning • Fungerar med reducerad personalstyrka. Hemsjukvård • Normal verksamhet, läkarhembesök vid behov. Hemsjukvårdmöte enligt behov och läkarresurser. Socialarbetare • Tillgång till socialarbetare hela sommaren. Socialjouren fungerar som vanligt utanför kontorstid, dygnet runt tfn 06 3252347. Ekonomikansli • Fungerar med reducerad personalstyrka. Hvc sjukhus • Normal verksamhet. OBS! För tillfället råder besöksförbud. Om regeringens Coronarestriktioner upphör gäller följande besökstider: Alla dagar kl. 15.00 – 18.30. Tandvård • Reducerad personalstyrka. Tandläkarjour vardagar kl. 8 - 15.45. Tandläkarjour på VCS övriga tider.


16

NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

Pärlor i Närpes I början på året frågade vi på stadens Facebook sida och bland stadens anställda efter ”hemliga pärlor” i Närpes. Platser som är vackra eller speciella på något sätt och som inte många i Närpes känner till.

11

Vi har fått många förslag på pärlor som presenteras här bredvid. Men om du tycker att det är någon unik pärla som vi missat kan du gärna tipsa oss på malin.haka@narpes.

3 SAMMANSTÄLLNING: Malin Haka FOTO: Malin Haka & Maria Lillås

1 RISNÄSTRÄSK

4

Vid Risnäs träsk finns grillkåta och en vandringsled runt träsket. Par­ kering vid Heide skogsväg. Koordi­ nater ETRS-TM35FIN N: 6963477 E: 214123

2 HINJÄRVTRÄSK I Bodbacka finns en simstrand vid Hinjärv träsk där man kan simma. Man kan även grilla i grillstugan eller vid utegrillplatsen och barnen kan leka i den lilla lekparken.

5

3 FAGERÖ

I Rangsbyfjärden utanför Skarpud­ den finns sanddyner där det är trev­ ligt att simma. Koordinater ETRSTM35FIN N: 6954945 E: 202355

13

4 VERKAN OCH FLATSKÄR Norr om paviljongen i Verkan i Norrnäs finns ett lusthus och en kärlekstig vid havet. Passar speci­ ellt för mindre barn att utforska. Vid Flatskärets båthamn i Norrnäs finns en grillkåta och många röda båthus.

5 MÄRIGRUND

Märigrund är ett gammalt fiskeläge och på ön finns ett litet fiskerimu­ seum och en fiskefyr. Museet är ibland öppet för allmänheten.

6 BLADHSKA GRAVEN Bladhska graven är ett gravkapell där tidigare ägare av Benvik gård är be­ graven. I en låda finns en gästbok och mera info om Bladh. Kapellet finns vid Bladängsvägen 121.

6


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

7

2

17

7 PÖRTOM KYRKTORP

8

Pörtom kyrkotorp är ett av tre sista kyrkotorpen i Finland. Torpet finns i Velkmoss. Husen och inredningen är samma som då de sista torparna flyttade 1962. Sommartid ordnas gudstjänst under bar himmel. Koordinater ETRS-TM35FIN N:6968784 E:216404

1

8 FORNGRAVAR I PÖRTOM

9

Forngravarna från bronsåldern som finns vid Storstenrösback i Pörtom hör till de bäst bevarade i landet. Stigen startar från parkeringsplat­ sen vid Raineås skogsväg. Koordinater ETRS-TM35FIN N:6970144 E:221205

9 VALSBERGET

10

Vid berget på Valsberg finns en ravin, grotta, klippor och djävulså­ krar. Även vacker utsikt över byg­ den. Skyltning och stigen börjar på Bergsvägen 34.

10

FÅLLBÄCKSSTIGEN

Fällbäckstigen är en vandringsled som startar från Högåsen sportstuga. Leden är 7 km.

11 NORRBACKVÄGEN

I TÖJBY Norrbackvägen som går från Töjby centrum till Helenelund är en del av den gamla strandvägen och är en bra väg för motion. Det finns även en gammal vägsten längs vägen.

12

MÄKTIGA TALLAR

På Sveidvägen i Pjelax finns det två mäktiga tallar som är väldigt gamla.

13

12 (innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 03/2020)

JÄTTEMYRSTACK

En jättemyrstack finns i Tjärlax, kör längs Västkustvägen i ca 1,8 km och sväng till höger på första vägen. Parkera vid jättemyrstack-skylten och följ de vita markeringarna längs med stigen, som svänger direkt till höger, i ca 350 meter. Stackens koordinater: ETRS-TM35FIN N:6941320 E:202280


18

NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

Lupapiste Elektronisk tjänst för bygglovsärenden

Stanna där du är

Uträtta alla byg

gnadstillstånds

TEXT: Malin Haka

UNDER VÅREN HAR byggnadstillsy­ nen tagit i bruk Lupapiste som är en elektronisk tjänst för bygglovsärenden. Tjänsten används redan i många kom­ muner runt om i landet och även av flera grannkommuner. Första gången man använder tjänsten registrerar man sig med hjälp av bank­ koder eller mobilcertifikat. Därefter får man ett användarnamn och lösenord att använda vid inloggning. Den stora fördelen är att man kan lämna in sin ansökan när som helst på dygnet och varifrån som helst. Man slipper komma till stadshuset på kontorstid och lämna in sin ansökan och man behöver inte fylla i många olika pappersblanketter. – Under påsken när folk var lediga lämnades ett flertal ansökningar in via Lupapiste, berättar Björn Snickars som är ledande byggnadsinspektör. När en ansökan lämnats in tittar nå­ gon av byggnadsinspektörerna genom

ärenden på nätet

Traditionellt för byggnadstillstånfarande för dsärenden

ansökan och ifall det saknas något eller behövs kompletteringar skickar de ett e-postmeddelande åt kunden som kan komplettera sin ansökan direkt i systemet. Det är även möjligt att ha sin planerare att lämna in handlingarna eller komplet­ tera ansökan. Om det behövs ett utlåtande från Närpes vatten, brandmyndigheten eller Västkustens miljöenhet har de också tillgång till systemet och kan smidigt lägga in sitt utlåtande. Men fortfarande vill vi gärna att man lämnar in diverse anmälningsärenden, såsom tex skyddstak och små ekonomi­ byggnader, på traditionellt vis dvs på pap­ persblankett eftersom det blir smidigast för kunden, berättar byggnadsinspektör Christoffer Östberg. Även övriga tillståndsansökningar är det ännu möjligt att lämna in på traditio­ nella pappersblanketter om man vill. Men Christoffer Österberg uppmanar alla att

Ärenden uträttas endast under kontorstid i kommunens utrym men

Utlåtande från grann ansikte mot ansik ar te

Uppföljningen av projektet är tidskrävande

Lupapiste

Kommunikation med olika instanser

Samma informatio n fylls i flera gång er olika blanketter på

Papper skrivs ut och levereras till olika myndigheter

I Lupapiste tjäns tillstånd för beby ten kan du ansöka om om myndighet ggd miljö samt ta hand med övriga partesärenden - i samarbete ansökan ur din r. Du kan ta hand om din egen bekväma länstol.

www.lupapiste .fi

iallafall prova använda Lupapiste eftersom många kommer bli överraskade av hur smidigt och enkelt det är. – Det går självklart precis som tidigare att ta kontakt med oss, via epost eller telefon, och fråga om hjälp och råd, säger Björn Snickars avslutningsvis.

Alvinahemmet får hederspris Finlands närvårdar- och primärskötar­ förbund Super och La Carita-stiftelsen i Finland har sedan 2006 delat ut heders­ pris för god äldreomsorg och gott utfört arbete. I år premieras fyra arbetsplatser i Finland och en av dem är äldreboendet Alvinahemmet i Övermark.

klientplats för intervallvård. Personalen be­ står av enhetsledare, ansvarig sjukskötare, sjukskötare, närvårdare, primärskötare, vårdbiträden, anstaltsbiträde och köksper­ sonal. Det finns även en fastighetsskötare. Alvina ingår i den distansläkarservice som upphandlas via K5.

Vid valet av Alvinahemmet har man lagt vikt vid att hemmet utvecklats mycket under de senaste åren. Ett led i arbetet är målsättningen att en klient vårdas så mycket som möjligt av samma vårdare.

Verksamheten på Alvina grundar sig på helhetssyn på människan, hennes hälsa och välbefinnande. Värdighet, respekt, empati, integritet och bekräftelse är viktiga i våra värderingar. Vi önskar att man kan bo så hemlikt som möjligt på Alvina.

Alvina finns i Övermark och har plats för 43 boende. I platserna ingår också en

Gratulerar!


en minskning med 25% av antalet personer med svenska som modersmål. Närpes stads informationstidning

19 svenska oc För 30 årNÄRPESINFO fanns enligt Statistikcentralen under 100 invånare med annat modersmål än finska i Närpes. Här har en mycket stor förändring skett. I dagsläget finns en bit över 1500 invånar med annat modersmål. Antalet har alltså mer än 15-faldigats på 30 år.

Det är i synnerhet den vietnamesiska befolkningen som ökat i Närpes under 2010-talet. Enligt Statistikcentralens databas fanns i slutet av 2019 drygt 500 personer med vietnamesiska som modersmål bland Närpes invånare. De med bosniska som modersmål var dryg 400 personer. I Nä bor också mer än 100 personer som uppger kroatiska eller serbokroatiska som modersmål, och n tiotal med exempelvis ryska, estniska och litauiska som modersmål.

Befolkningens struktur har förändrats

Befolkningen i Närpes är givetvis ännu till övervägande del svenskspråkig, men den andel av befolkningen som har svenska som modersmål har minskat från drygt 90% till lite under 80% på 3 år. De finskspråkigas andel är runt 5% medan gruppen övriga språk har stigit till drygt 15%.

Befolkningen i Närpes har på 30 år minskat med cirka 1000 personer. År 1990 hade Närpes 10 500 invånare och för närvarande har staden runt 9 500 invånare. Minskningen är ändå mindre än i många andra landsbygdskommuner. Under de senaste åren har befolkningen vissa år till och med ökat i Närpes.

Befolkningens modersmål i Närpes 1990-2019, antal personer, http://pxnet2.stat.fi/ 12000 10000

D

E RIKTIGT STORA förändrin­garna har i Närpes skett inom befolkning­ ens struktur, närmare bestämt när det gäller ursprung och språklig bakgrund. År 1990 fanns uppemot 10 000 invånare med svenska som modersmål i Närpes, medan dagens siffra är ca 7 500 invånare med svenska som modersmål. Det är en minskning med 25 % av antalet personer med svenska som modersmål. För 30 år sedan fanns enligt Statistik­ centralen under 100 invånare med annat modersmål än svenska eller finska i Närpes. Här har en mycket stor förändring skett. I dagsläget finns en bit över 1500 invånare med annat modersmål. Antalet har alltså mer än 15-faldigats på 30 år. Det är i synnerhet den vietnamesiska befolkningen som ökat i Närpes under 2010-talet. Enligt Statistikcentralens data­ bas fanns i slutet av 2019 drygt 500 per­ soner med vietnamesiska som modersmål bland Närpes invånare. De med bosniska som modersmål var drygt 400 personer. I Närpes bor också mer än 100 personer som uppger kroatiska eller serbokroatiska som modersmål, och några tiotal med exempelvis ryska, estniska och litauiska som modersmål. Befolkningen i Närpes är givetvis ännu till övervägande del svenskspråkig, men den andel av befolkningen som har svenska som modersmål har minskat från drygt 90 % till lite under 80 % på 30 år. De finskspråkigas andel är runt 5 % medan gruppen övriga språk har stigit till drygt 15 %.

9012

8235

7486

8000 6000 4000 2000 0

TEXT: Jim Eriksson

9805

1474 622

63

1990

588

169

2000

Svenska

Finska

530 670

519

2010

2019

Övriga språk totalt

Befolkningens modersmål 1990 Övriga; 1% Befolkningens Finska; 6% modersmål 1990 Övriga; 1%

Finska; 6%

Svenska; 93% Svenska; 93%

Svenska

Finska

Övriga

Svenska

Finska

Övriga

Befolkningens modersmål 2019 Befolkningens modersmål 2019 Övriga; 16%

Övriga; 16% Finska; 5% Finska; 5% Svenska; 79% Svenska; 79%

Svenska

Finska

Övriga

Svenska

Finska

Övriga


NÄRPESINFO

20

Närpes stads informationstidning Foto: Anna Sand/Kustmedia Ab

Stadsdirektören fungerar som koncernchef och leder kommunkoncernen till­ sammans med stadsstyrelsen. Därtill har varje enskilt bolag en egen styrelse och ledningsgrupp.

Staden är majoritetsägare i nio bolag

Så fungerar kommunkoncernen Vissa delar av stadens verksamhet drivs i bolagsform – orsakerna kan vara såväl ekonomiska som strukturella, juridiska eller politiska – men ur stadens perspektiv är målsättningen alltid att invånarna ska känna sig nöjda med den service som staden erbjuder. TEXT: Anna Sand/Kustmedia AB

S

TÖRRE STÄDER HAR ofta en ganska omfat­ tande affärsverksam­ het, men för Närpes del har det historiskt sett funnits en tanke om att de bolagiserade verksamheterna huvudsakli­ gen ska finnas inom den egna kommunens område.

Prisnivån hålls på rimlig nivå

Närpes Vatten Ab är ett bra exempel på ett bolag där det är lämpligt med en offentlig ägare. – Bolagets uppdrag är att trygga vattenförsörjningen till invånarna, att se till att vatt­

En del verksamheter i staden bedrivs i bolags­ form. Bolagen bedriver verksamhet som levererar tjänster och service till stadens invånare, till ex­ empel bostäder, energi, vatten och avlopp. Några bolag ägs helt och hållet av staden, andra är delägda och drivs i samverkan med andra ägare som kan vara andra myndigheter eller privata aktörer. Närpes stads kommunkoncern består av följande bolag: • Närpes Vatten Ab

100%

• Närpes Bostäder Ab

100%

• Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy 96,67% • Närpes Fjärrvärme Ab

93,33%

• Ab Sydösterbottens Ishall

89,31%

• Fastighetsaktiebolaget Mitt i Stan

86,90%

• Närpes Idrottshall Ab

64,90%

• Ab Biodalens Greencenter

62,50%

• Ab Närpes Företagarcenter

51,36%


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

21

LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR

Kommer du att skaffa

sommarfår eller -höns? Har du hästar? Närpes Vatten Ab är ett bra exempel på ett bolag där det är lämpligt med en offentlig ägare. Kostnadsnivån är viktig för in­ vånarna och det offentliga ägandet bidrar till att vattenpriserna hålls på en rimlig nivå.

I Närpes Fjärrvärme Ab uppgår stadens ägarandel till drygt 93 procent.

net har bra kvalitet och att avloppshanteringen fungerar. Men även kostnadsnivån är viktig för invånarna och det offentliga ägandet bidrar till att vattenpriserna hålls på en rimlig nivå, förklarar tf. stadsdirektör Björn Häggblom.

Så styrs kommunkoncernen – Kraven på avkastning måste alltid vägas mot det faktum att det ur ett kommunalt ägarper­ spektiv är viktigt att serviceni­ vån är hög och kundavgifterna låga, tillägger han. Kommunkoncernen har egen ledning som består av stads­ styrelsen och stadsdirektö­ ren, som tillika fungerar som koncernchef. Ägarstyrningen grundar sig på lagstiftningen och på olika styrdokument – hit hör Närpes förvaltningsstadga, kommunstrategin och koncern­ direktiven. – Även stadens budget och ekonomiplan samt olika avtal inverkar, tillägger Häggblom.

Nio bolag ingår Till koncernen räknas alla bolag där stadens andel är över 50 procent. Staden har ägarskap även i flertalet andra företag, men där andelen är mindre än hälften, brukar man istället prata om intressesam­

manslutningar eller intresse­ bolag. – En sådan är till exempel Övermark kommungård, för­ tydligar Häggblom. Närpes stads kommunkon­ cern omfattar idag nio olika bolag, men bara i två av dem uppgår stadens ägarandel till 100 procent. Dessa två är Närpes Vatten Ab och Närpes Bostäder Ab. När ägarandelen överstiger hälften har staden kontroll över ägarskapet och möjlighet att styra bolaget.

Balansen viktig – Det är viktigt att hitta rätt ba­ lans i vad som kan skötas bätt­ re i bolagsform och vad som sköts bättre direkt i ägarens egen verksamhet. Utmaningen i ägarstyrningen är främst att hitta balans i vilka åtgärder som ska tas för att föra verk­ samheten i rätt riktning. Utöver ägarens önskemål ska även aktiebolagslagen följas, och man måste respektera att bola­ gen har egna styrelser och en egen operativ ledning med eget ansvar, fortsätter Häggblom. – Samtidigt är det av största vikt att alla berörda är lyhörda för ägarens önskemål och agerar i enlighet med det. Om relationen mellan ägaren och bolaget är bra brukar resultatet också bli det.

Kom ihåg att du ska registrera dig som djurhållare, ifall du har eller skaffar något av följande djurslag: hästar, får, getter, fjäderfän (till exempel höns, gäss, kalko­ ner), svin (även minigris), bin, nötkreatur, växthushum­ lor, pälsdjur (mink, räv eller sjubb) eller kamel- och hjortdjur. Även platsen där du har djuren ska registre­ ras (djurhållningsplats). Registreringen ska göras oberoende av antal djur och användningsändamål (gäller alltså även hobbyoch sällskapsdjur) och ska göras trots att du har djur endast för en kort tid (till exempel sommarfår eller -höns). Du kan göra anmälan själv, kontrollera dina uppgifter som djurhållare och dessutom göra korrigeringar i uppgifterna via Livsmedelsverkets nättjänst: https://epr.ruokavirasto.fi (nätbankskoder krävs). Du kan också fortsättningsvis göra anmälan till lant­ brukskansliet i Närpes. Du kan begära och/eller sända in blanketter som bilaga till e-posten lantbruk@kfem.fi. Blanketterna och mer information finns på Livsmedels­ verkets hemsidor. Kust-Österbottens samkommun, lantbrukskansliet i Närpes Patrik Lindblad, landsbygdssekreterare, tfn 040-6694716, patrik.lindblad@kfem.fi

Inventering av

förfallna byggnader Byggnadstillsynen har anställt en sommarjobbare som kommer att inventera förfallna byggnader som skräpar ner och förfular omgivningen. Sommarjobbaren kommer att köra runt i kommunen och ta foto på dessa bygg­ nader. Exempel på byggnader är gamla växthus och skugghus som inte längre används. Inventeringen görs eftersom det inkommit många klagomål på fallfärdiga byggnader. Efter att inventeringen är gjord kommer den att behandlas av sektionen för byggnadstillsyn som fattar beslut om åtgärder.


NÄRPESINFO

22

Närpes stads informationstidning

HYVÄ TULOS VUODELLE Närpiön tilinpäätös vuodelle 2019 oli tulokseltaan positiivinen, toisin kuin lähes kaikissa muissa Pohjanmaan kunnissa. Vuoden talousarvio piti erittäin hyvin, eikä toiminnassa ollut tarvetta suuremmille talousarviomuutoksille. TEKSTI: Kent-Ole Qvisén

M

ERKITTÄVIN MYÖNTEINEN ASIA tilin­ päätöksessä oli toi­ mintatuottojen nouseminen miljoonalla eurolla, tehden yh­ teensä 19,6 milj. euroa. Kaikki tuottolajit ylittivät talousarvion, mutta suurin lisätulo tuli avus­ tuksista ja tuista. Eri toimialat ovat olleet ahkeria hakiessaan avustuksia ja hanketukia eri kehittämishankkeille. Hank­ keet aiheuttavat toki myös li­ säkuluja, mutta kokonaisuuden kannalta vaikutus oli kuitenkin myönteinen nettotoimintakulu­ jen suhteen.

Kulupuolella voidaan todeta henkilöstökulujen alittaneen talousarvion 0,4 milj. eurolla. Joitakin virkoja on ollut täyt­ tämättä vuoden aikana, mistä kertyy säästöjä, mutta valitetta­ vasti tilinpäätöstä kuormittavat myös vasta syksyllä 2020 mak­ settavien lomapalkkavarausten korotukset, joille on tehtävä varaus jo vuoden 2019 tilin­ päätöksessä. Ilahduttavaa oli, että erikois­ sairaanhoidon kustannukset alittivat talousarvion 0,2 milj. eurolla pysytellen lähestulkoon edellisvuoden tasolla eli 11,6

milj. eurossa. Ulkoiset/sisäiset toimintakulut tekivät yhteensä 77,6 milj. euroa vuonna 2019, alittaen talousarvion 0,3 milj. eurolla. Kaupungin toiminnan net­ tokulujen kehitystä tarkastel­ lessa voidaan todeta niiden nousseen 2,4 milj. eurolla (4,4 %) yhteensä 58 milj. euroon. Vaikka kustannusten nousua pystyttiin hillitsemään vuoteen 2018 verrattuna (6,6 %), on vastaisuudessakin keskityttävä vähentämään toimintakulujen nousua. SUURIN EPÄVARMUUSTEKIJÄ VUODEN aikana oli kunnallisverotulojen kehitys. Veroviranomaisten vuoden 2019 alussa käyttöön ot­ tama tulorekisteri ei toiminut toivotulla tavalla, ja monilla työnantajilla kunnat mukaan lukien, oli vaikeuksia raportoi­ da tietojaan siihen. Kaupunki sai raportoinnin toimimaan melkein heti vuoden alusta,

mutta ongelmat muualla maassa aiheuttivat sen, ettei verotuloja pystytty arvioimaan oikealla tavalla, mikä puo­ lestaan vaikutti maksatuksiin koko vuoden aikana. Maksa­ tukseen liittyvistä ongelmista huolimatta kunnallisveroa ker­ tyi lopulta 26,1 milj. euroa, eli tulot ylittivät talousarvion 172 000 eurolla. Yhteisöveron osuus oli vuo­ den 2018 tasolla eli 2,7 milj. euroa, kun taas kiinteistöveroa kertyi 3,1 milj. euroa. Valtionosuudet ylittivät ta­ lousarvion 58 000 eurolla, eli niitä kertyi lopulta yhteensä 30,4 milj. euroa. Korkokulut nousivat lisään­ tyneestä lainanotosta johtuen hiukan 219 000 euroon, kun taas korkotuloja kertyi 169 000 euroa. Sijoitukset kehittyivät hyvin vuoden aikana ja muita rahoi­ tustuloja kertyi runsaat 1 milj. euroa, kun taas muut rahoitus­ kulut jäivät 358 000 euroon.

HYVÄ KEHITYS JOHTI sii­ hen, että vuosikate pysyi vuo­ den 2018 tasolla eli 4,8 milj. eurossa, ylittäen muutetun talousarvion 1,8 milj. eurolla. Noin 3,2 milj. euron poistojen Vuosi 2018 2019 2018-2019 ja vajaan 0,2 milj. euron tilin­ (ulkoinen 1000 euroa) Tilinpäätös Tilinpäätös Muutos päätössiirtojen jälkeen kau­ pungin ylijäämä oli 1,9 milj. Toimintatuotot 8 918 9 354 436 euroa, pysyen vuoden 2018 Toimintakulut -64 488 -67 359 -2 871 tasolla. Toimintakate -55 570 -58 005 -2 435 Investoinnit tekivät bruttona Verotulot 30 587 31 841 1 254 14,9 milj. euroa. Arvioitujen 2,2 Valtionosuudet 29 249 30 358 1 109 Rahoituskulut ja -tuotot 436 640 204 milj. euron investointitukien ja Vuosikate 4 702 4 835 133 0,1 milj. euron myyntituottojen Poistot -2 937 -3 120 -183 jälkeen nettoinvestoinnit tekivät Arvonalennukset -41 -41 0 lopulta 12,6 milj. euroa.

Tilinpäätös 2018-2019

Tilikauden tulos 1 725 1 674 -50 Tilinpäätössiirrot 162 - 2 821 -2 983 Varausten muutos 0 3 000 3 000 Tilikauden yli/alijäämä 1 887 1 853 -34 Asukasluku 9471 9479 8 Verotulot (€/asukas) 3230 3359 130 Valtionosuudet (€/asukas) 3088 3203 114 Vuosikate (€/asukas) 496 510 14 Vuosikate % poistoista 160 155 -5 Lainat yhteensä (milj. euroa) 24,9 32,5 7,6 Lainat (€/asukas) 2630 3426 796 Nettoinvestoinnit (milj. €) 10,6 12,6 2,0


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

Närpiön kesä

2019 Närpiön palvelukeskuk­ sen investoinnit tekivät vuoden aikana yhteensä 9,2 milj. euroa. Palvelu­ keskuksen investointeihin arvioitiin saatavan 1,9 milj. euroa tukina valtion asun­ torahastosta ja omista ra­ hastoista. Katu- ja tieverkon ra­ kentamiseen ja ylläpitoon sijoitettiin 1,2 milj. euroa, kun taas irtainta omaisuutta ostettiin 0,8 milj. eurolla. Lainakanta kasvoi vuo­ den aikana 7,6 milj. eurolla tehden vuodenvaihteessa yhteensä 32,5 milj. euroa, mikä tarkoittaa 3 426 euroa asukasta kohden. Rahataloudellisten arvo­ papereiden markkina-arvo nousi 1 milj. eurolla vuoden aikana tehden tilinpäätök­ sen ajankohtana 18,3 milj. euroa, kun taas kirjanpito­ arvo oli 17,4 milj. euroa. TALOUS KEHITTYI KOK O N A I S U U T E N A my­ önteisesti vuoden aikana. Suurista investoinneista huolimatta pystyttiin otta­ maan budjetoitua vähem­ män lainaa. Hyvä tulos on jälleen ker­ ran laskettava koko henki­ lökunnan ansioksi, he ovat tehneet hyvää työtä. Lähes kaikki konserniyhtiötkin esittivät ylijäämäiset luvut. Konsernin lainat kasvoivat,

23

lähinnä siksi että kaupunki lisäsi lainanottoaan. Kuluvana vuonna inves­ toinnit jatkuvat samalla ta­ solla kuin vuonna 2019, minkä vuoksi jatkossakin on haastavaa pitää talous tasapainossa. Kaupungilla on nykyti­ lanteessa vajaat 10 milj. euroa kertynyttä ylijäämää, ja mikäli mukaan lasketaan tehdyt varaukset, nousee ylijäämä lähes 18 milj. eu­ roon. REIPAS KERTYNYT YLI­ JÄÄMÄ voikin olla tar­ peen, kun koronavirus on alkuvuonna lamauttanut koko maailman ja kuntien perusturvakulut ovat kas­ vaneet, kun on nopeasti yritetty lisätä mahdolli­ suuksia ottaa vastaan vi­ ruksen saaneita potilaita. Verotulot tulevat selkeästi laskemaan, kun taas val­ tionosuuksien voidaan odottaa nousevan, koska valtio on luvannut auttaa kuntien talouden tasapai­ nottamisessa. Tänä päivä­ nä emme vielä tiedä miten pahasti viruksen leviämi­ nen tulee vaikuttamaan maan talouteen, mutta lie­ nee viisainta jo tässä vai­ heessa varautua reiluun alijäämään kaupungin ta­ loudessa tälle vuodelle.

Nauti kesästä Närpiössä! Vietä aikaa luonnossa vaelluspoluilla, Öjskogsparkenin alueella, löydä uusia retkikohteita ja nähtävyyksiä, viihdy ystävien ja sukulaisten seurassa, syö hyvin ja pidä lippu korkealla. Suunnilleen näin on nyt ajateltava, koska suurinta osaa suunnitelluista matkailu- ja kulttuuri­ tapahtumista ei voida toteuttaa koronapandemian ja siihen liittyvien rajoitusten vuoksi. KOONNUT: Lisbeth Bäck/Kustmedia OY

M

AT K A I L U K O O R D INAATTORI MARIAFILIPPA Sundlin När­ piön Matkailusta ja kulttuu­ risihteeri Victor Strömbäck kaupungin kulttuuritoimistos­ ta vahvistavat haastattelua tehtäessä huhtikuun lopulla, että Närpiön suuret kesäta­ pahtumat jäävät pois tai niitä lykätään: Tomaattikarnevaalit, Närpiön Teatterin esitykset, näyttelyt, urheilutapahtumat, Ylimarkun Päivät, Murrefesti­ vaali Priima ym. Yleisötilaisuuksissa nouda­ tetaan hallituksen asettamia rajoituksia.

Öjskogsparkenin alueelle opas Kaj Irjala Närpiön Kotiseutu­ yhdistyksestä kertoo, että Öjs­ kogsparkenin alueella tulee kesällä olemaan opas, joten tarjolla on muutakin kuin kä­ velyretkiä alueella yksittäisil­ le kävijöille. Myös Pirttikylän museoalueella tulee olemaan opas. Cornelia ja Fagerön Kan­ sanpuisto suunnittelevat myös jonkinlaista asetettujen rajoi­ tusten puitteissa toteutettavaa toimintaa. – Ei ole vielä päätetty, miten ja missä muodossa, sanoo Ma­ ria-Filippa. – Kulttuuritoimisto ja yhdis­ tykset suunnittelevat myös kulttuuritapahtumia, joita on mahdollista toteuttaa nyt, jat­

kaa Victor. Teimme hiljattain sujuvaa yhteistyötä NärTV:n kanssa: Dennis Rönngård ja Lasse Eriksson vetivät yhteis­ lauluiltamaa, johon katsojat sai­ vat soittaa ja toivoa musiikkia. Tällaiset tapahtumat ovat mah­ dollisia ja suunnittelemmekin saman tyyppistä tapahtumaa verkkoon kesäksi.

Visit Närpiön Kotiloma Visit Närpiö on luomassa verk­ kosivustoa nimeltä Hemester (Kotiloma), jonka kautta anne­ taan vinkkejä kesään sopivas­ ta toiminnasta. – Sivustoa tullaan päivittä­ mään jatkuvasti, ja siitä tulee tärkeä tiedotuskanava niin kau­ pungin asukkaille kuin muillekin kiinnostuneille, sanoo Sundlin. Suunnitellun murretapahtu­ ma PRIIMAn järjestäjät Närpiön kaupunki, Suupohjan Luckan ja Kulturösterbotten ilmoitta­ vat, että festivaaleja lykätään vuodella – uusi ajankohta on 14. elokuuta 2021 Fagerön Kansanpuistossa. – Emme vielä tiedä millainen tilanne on heinäkuun lopulla, mutta järjestäjänä tuntuu silti väärältä kutsua yleisöä suu­ reen kansanjuhlaan jo elokuun puolivälissä. PRIIMA on uusinta uutta ta­ pahtumarintamalla: festivaalit murteiden ystäville. Seuraa Närpiön kesää osoit­ teessa www.visitnarpes.fi


K Posti Oy Posti Green

VÄLKOMMEN ATT STUDERA PÅ SÖFF! PÅ SÖFF ERBJUDS FÖLJANDE HELTIDSSTUDIER LÄSÅRET 2020-2021:

Vuxeninstitutet tackar alla kursdeltagare, kursledare och samarbetsparter för det gångna läsåret.

••• INVANDRARLINJEN 1 ••• Studier i svenska på nybörjarnivå ••• INVANDRARLINJEN 2 ••• Studier i svenska på fortsättningsnivå •••

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR VUXNA För att få avgångsbetyg från grundskolan

•••

Ansök om studieplats på www.narpes.fi/vuxeninstitutet senast 26.6

Nu planerar vi läsåret 2020-2021, kontakta oss gärna med kursönskemål. Vi ser framemot att träffa er i den fria bildningens tecken i höst igen. Ha en skön sommar!

Ta gärna kontakt om du har frågor om studierna! Rektor Annica Eklund annica.eklund@narpes.fi eller tel. 050-4403231

www.visitnarpes.fi

Närpes stad tillönskar alla invånare och vänner en fin sommar. Ta hand om varandra!

Närpiön kaupunki toivottaa kaikille asukkailleen ja ystävilleen mukavaa kesää. Pitäkää huolta toisistanne! KONTAKTUPPGIFTER STADSHUSET

Kyrkvägen 2, 64200 NÄRPES Växel: 06-224 9111 e-post: staden@narpes.fi

ÖPPETHÅLLNING

Må-fre kl. 8–15.45 Se närmare info på stadens hemsida. Sommarstängt 6.7-9.8

ÖVRIGA UPPGIFTER

E-postadresser: fornamn.efternamn@narpes.fi

Besök också Närpes stad på

www.narpes.fi

Profile for Kustmedia

NärpesInfo 2/20  

NärpesInfo 2/20  

Profile for kustmedia

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded