Delivered 1/2022 SVE

Page 1

Delivered SCANDIC TRANS 2022

• AKTIV HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION STÄRKER VARUMÄRKET • LYCKAD RISKTAGNING I SÖDRA FINLAND • SKENANDE PRISER VID PUMPEN • FRAKTTRAFIKEN PÅ ÖSTERSJÖN ÖKAR


Delivered SCANDIC TRANS 2022

10

8 14

6

20

I DETTA NUMMER: 3 LEDARE 4 NATIONELLA TERMINALNÄTVERKET VÄXER 6 FÖRSTA INTRYCKET OFTA AVGÖRANDE 8 FLER OCH NYARE FÄRJOR HÖJER FRAKTKAPACITETEN PÅ ÖSTERSJÖN 10 SCANDIC TRANS KÖR SKANDINAVISK INREDNING 12 HÅLLBARHETSARBETE – ATT VINNA – ELLER FÖRSVINNA

2

14 KOSTNADSKRISEN INOM TRANSPORTBRANSCHEN 16 SNABB INSATS RÄDDADE ÅKERIERNA 17 RESAN HAR BARA BÖRJAT 18 FRÅN FABRIK DIREKT TILL ARBETSFÄLTET 20 DELÄGARSKAPET MÖJLIGGJORDE ÖKAD TILLVÄXT 21 EXAMENSARBETE VISAR VÄGEN FÖR NYA VERKTYG 22 GÖRANS KEBAB – EN FRAMGÅNGSSAGA

Utgivare: Scandic Trans Lagervägen 14 65610 Korsholm Produktion: bySand och Kustmedia Redaktionsråd: Mikael Löfqvist, Marjo Lehto, Johan Lövdahl, Anna Sand, Lisbeth Bäck Text & Bild: Anna Sand/bySand Layout & Ombrytning: Mikaela Kortell/Kustmedia Tryckeri: KTMP 2022 Pärmbild: Linda Svarfvar


Är hållbarhet bara ett trendord – eller är det ett ultimatum för överlevnad? Under en tid har jag nu vägt olika resonemang mot varandra. Är det försvarbart att flyga, skall vi fortsätta besöka våra kunder fysiskt i stället för att hålla Teams möten, borde vi försöka minska på förbrukningsvaror som kaffe, papper, vatten och så vidare? Hur skall vi motivera miljöval som nödvändigtvis inte kan bevisas, åtminstone inte på ett lättförståeligt sätt? Jag är övertygad om att det är ett måste för oss att börja tänka oss för och att engagera oss i miljön och hur vårt agerande påverkar kommande generationer. Debatter som polariserar och för saker till sin spets utan grundlig forskning omöjliggör konstruktiv utveckling. Satsningar på forskning och utveckling av teknologi bör finansieras i snabbare takt. Företagets verksamhet har vuxit under pandemitiden, trots att det varit ett tufft företagsklimat. Vi har klarat oss utan att söka stöd, vi har kunnat hjälpa våra trafikanter med tilläggsavräkningar för att minimera kostnadsökningsförluster och vår tillväxtstrategi har varit möjligt att fullfölja. Därtill har vårt miljöarbete med HVO-diesel som viktigaste åtgärden lyckats bra. Vi har tillsammans med våra kunder ökat antalet bilar som endast tankar HVO-diesel till över 20 stycken. Miljöarbetet fortsätter och nya mål ställs kontinuerligt. Kommande miljösatsningar handlar om jordvärme, solpaneler, personbilar och gaslastbilar. Vårt kvalitetsarbete är i fokus med ständig förbättring som ledstjärna. Verksamhetens avvikelser har från år till år minskat både till antal och ersatta skadebelopp till endast 0,22%. Arbetsmarknaden inom transportbranschen står inför stora utmaningar. Trenden är negativ, det utbildas inte tillräckligt många nya chaufförer och intresset för branschen har inte varit alltför stort. Den här trenden ser dock ut att i viss mån vända – åtminstone sett till antalet nu sökande till logistikutbildningarna i Österbotten, vilket är glädjande. Med önskan om trevliga lässtunder och fortsatt gott samarbete! Mikael Löfqvist, VD Scandic Trans

3


Sedan årsskiftet driver Scandic Trans egen lager- och terminal i Vanda. Även en del av trafikledningen görs nu härifrån och i framtiden ska man operera över hela landet utifrån det nya Vanda-kontoret.

Nationella terminalnätverket växer Takten på Scandic Trans har varit hög under första delen av året – av flera orsaker. En av dem är satsningen på en ny verksamhetspunkt i södra Finland, närmare bestämt i Vanda, omfattande såväl lager, terminal, distribution som kontor. Nu planeras dessutom ett eget nybygge och jakten på en lämplig tomt är i gång. Text: Anna Sand • Foto: Linda Svarfvar & Scandic Trans

E

get lager och egen terminal i Vanda har funnits i planerna i flera år, och påtryckningarna från styrelsens sida har varit stora. – Att utveckla vårt eget nationella lager- och terminalnätverk är ett måste före vi blir ännu mer internationella, konstaterar VD Mikael Löfqvist. Behovet blev mer konkret – och akut – när avtal med en ny storkund i JYSK slöts, eftersom majoriteten av den distributionen sker i huvudstadsregionen. – Av de 54 JYSK-butiker vi distribuerar till i Finland finns över 30 där, fortsätter Löfqvist. När en av företagets samarbetspartners samtidigt lade ned sin verksamhet i Vanda, uppenbarade sig

4

rätt tillfälle och utrymme och Scandic Trans kunde överta 2 000 m2 lager med en maxkapacitet på 2 400 pallplatser på Tegelslagargränd. – Det var en stor risk att starta upp verksamheten från noll men redan i början av januari var lagret fyllt till 70 procent. Eftersom vi fick möjlighet att ta över distributionen och kunderna av det företag som opererat där innan fick vi många nya kunder och tack vare nya och gamla medarbetare fungerar verksamheten redan mycket bra. Vår nya lagerförman har varit en verklig klippa i start up-skedet och redan fyra månader efter starten visar verksamheten ett plusresultat, berättar Löfqvist.


En del av trafikledningen har samtidigt flyttat till Vanda där tre personer nu är sysselsatta. Planen är att man i framtiden ska operera över hela Finland även från Vanda. – Samarbetet med Vasa-kontoret är viktigt och kommunikationen sker konstant via en öppen, direkt telefonlinje och via Teams. Från och med augusti kommer även ytterligare en ny person att arbeta som områdesansvarig för Europatrafiken utifrån Vanda, tillägger Löfqvist. Det här innebär nya, positiva problem – utrymmena som man hyr är redan för små och planeringen av en ny, egen terminal är nu i gång. – Vi söker efter en lämplig tomt i närheten av Ring III eftersom det är den mest effektiva placeringen med tanke på de internationella transporterna. Planen är att bygga 4 000- 10 000 m2 med både terminal för genomflödesgods, lager omfattande kyl, frys- och varmlager samt kontor för 10-20 personer, berättar Löfqvist. Både mäklare och byggfirmor är redan engagerade i processen, som vi med all säkerhet får orsak att återkomma till. – Det finns ett otroligt stort behov av både lager- och terminalverksamhet och utrymmen i huvudstadsregionen. Tack vare Scandic Trans fokus på nära och personlig kundbetjäning skiljer vi oss från de flesta andra, vilket visat sig vara en stor styrka speciellt där.

Norge-trafiken minskade fram till 2019 av flera orsaker – hård konkurrens, samarbetspartners som avslutade sin verksamhet och ett förändrat kontaktnät på marknaden. – Richard Romar som tidigare jobbat med Norgetrafiken övergick då till försäljningen och har gjort en mycket positiv insats, berättar VD Mikael Löfqvist. Sedermera bytte Marko Äbb, som under många år kört åt Scandic Trans med mellan Finland och Norge, chaufförsstolen mot kontoret och tog nya tag med Norge-trafiken. Hans arbetsinsats gav upphov till alltmer transporter samtidigt som dialogen mellan Richard och Marko förstärktes.

Nuvarande utrymmen omfattar 2 000 m2 och 2 400 pallplatser. Det planerade nybygget kommer att bli mellan 4 000 m2 och 10 000 m2 stort.

Allt eftersom har transportvolymerna ökat och vid årsskiftet 2021-22 anställdes därför en till transportledare till Norge- och Danmark-trafiken, Niklas Ahlroos. – Eftersom det är viktigt att kommunikationen sköts i realtid och att personerna som jobbar med samma marknad sitter nära varandra, bestämde vi oss för att starta kontoret i anslutning till Markos och Niklas hemorter, förklarar Löfqvist vidare. – Vårt Norge- och Danmarksteam i Lappfjärd har nu sett till att den trafiken återigen blomstrar. De besöker Vasa-kontoret för att jobba tillsammans med kollegorna här några dagar i månaden, men eftersom just Norge, och även Danmark, skiljer sig från övrig trafik på grund av EU och särskilda fordonskombinationer, kräver den ett eget team, förklarar Löfqvist. Ahlroos och Äbb intygar att de har en god kommunikation med de övriga verksamhetspunkterna och kontoren. – Godsflödet har ökat avsevärt de senaste två åren. Största utmaningen är att få bilarna maximalt utnyttjade. För Norge-trafiken har vi även hand om tulldokument och dessa kan också bjuda på en del utmaningar ibland, men vi trivs bra med såväl distansarbetet som det nya kontoret, avslutar Ahlroos.

Ny kontorspunkt i Södra Österbotten

5


Scandic Trans nya hemsida lanserades

Första intrycket ofta avgörande Sociala medier är idag ofta det snabbaste sättet för företag att upprätta en digital närvaro, men trots de sociala mediernas framväxt är hemsidor fortfarande ett viktigt element för företag. Scandic Trans satsar på både och, och i början av 2022 lanserades företagets helt nya hemsida. Text & foto: Anna Sand

E

n hemsida utgör grundpelaren i ett företag. Oavsett hur synligt företaget är på sociala medier måste kunderna kunna vända sig till en hemsida. Sociala medier finns till för att locka kunderna till hemsidan – men det är på hemsidan som företaget skapar sig en seriös och professionell bild. Förutom att sidan ska vara estetisk och ”snygg”

6

ska den också vara funktionell, användarvänlig samt självfallet också leadsgenererande och lönsam. Arbetet med den nya hemsidan startade redan under hösten 2021. – Scandic Trans’ gamla hemsida började kännas föråldrad och var inte längre ”med i tiden”, inleder Johan Lövdahl, som kom med i arbetet under processens


TRANSPORTFÖRFRÅGAN PÅ NYTT SÄTT I samband med lanseringen av vår nya hemsida har vi förenklat processen med att göra en transportförfrågan. Det sker nu smidigast med det formulär som finns på hemsidan under fliken ”Kontakt”. Genom att använda dig av formuläret får du automatiskt en egen kontaktperson med fokus på just din unika transport. Det går bra att ta kontakt med oss även via e-post eller telefon, men för att kunna betjäna dig på bästa sätt blir du även då ombedd att fylla i formuläret. Under fliken kontakt finns nu även möjlighet att lämna feedback eller en reklamation samt att göra en öppen arbetsansökan. Vi vill gärna höra ifrån dig – tveka inte att kontakta oss!

gång eftersom han från tidigare hade erfarenhet av liknande projekt. – Vi har haft ett bra samarbete med utvecklaren och den nya sidan lanserades under vintern 2022. Utseendemässigt är den fullständigt förnyad, den fungerar smidigare, den är roligare att besöka och den är självklart sökmotoroptimerad och mobilanpassad – något som också är väldigt viktigt, fortsätter Johan. Dessutom var våra egna möjligheter att uppdatera den tidigare sidan begränsade – något som vi nu lagt stor betoning på. Bakom den nya sidan ligger mycket jobb som inte syns utåt och på Scandic Trans har man valt att involvera en stor del av personalen i arbetet – mycket för att få fler ”ögon” att se med. – Det finns alltid något som kan förbättras – det är ett pågående arbete, och ju fler ögon som kritiskt granskar arbetet desto bättre, tror Johan. På den nya hemsidan har företagets nyhetsbrev integrerats så att nyheter och aktuella artiklar automatiskt publiceras här, och på sidan finns också alla de viktigaste dokumenten som kunderna kan behöva ta del av, ladda ner och skriva ut. På hemsidan får man alltid de färskaste uppgifterna om bränsletilläggen, och här kan man också läsa alla nummer av företagets egen kundtidning, som du just nu håller i din hand. Strukturen på sidan är tydlig och enkel, samtidigt som besökaren kan hitta svar på många av sina frågor redan här. Genom personalpresentationerna får man ett ansikte på sin egen kontaktperson, sin ”Johnny”, och här finns hela personalens personliga kontaktuppgifter i stället för enbart en växelnummer.

Konceptet ”We’re sending Johnny” och satsningarna på den personliga servicen genomsyrar därmed också hela hemsidan. För den som vill följa det dagliga arbetet på Scandic Trans, ta del av chaufförernas vyer från vägen eller få en liverundvisning i företagets nyaste utrymmen, lönar det sig att följa företaget på LinkedIn, Facebook, Instagram och YouTube. – På våra sociala medie-konton råder en mer lättsam ton, vi bjuder på en hel del rörligt material och den här typen av synlighet är också mycket viktig, menar Johan. Idag blir det allt vanligare att företagen också finns på Tiktok. – Det är helt klart en spännande utveckling, men det kräver också kunskap, och tar alltmer tid i anspråk. Marknadsföringen idag ser helt annorlunda ut än för tio år sedan, avslutar Johan.

Johan Lövdahl på Scandic Trans Korsholmskontor har varit engagerad i förnyelsearbetet och uppskattar speciellt möjligheten att själv uppdatera sidan så ofta som det behövs.

7


Fler och nyare färjor höjer fraktkapaciteten på Östersjön 8


För första gången på väldigt, väldigt länge har vi en situation då fraktkapaciteten på Östersjöfärjorna är i linje med marknadsbehovet. Inte enbart fler färjor har satts in – även fler rederier har valt att starta upp trafik mellan Finland och Sverige, samtidigt som flera rederier även uppgraderat sina färjor och därmed fått mer kapacitet.

D

Text: Anna Sand • Foto: Arkivbilder/Åbo hamn

en positiva utvecklingen syns tydligt för såväl Scandic Trans transportplanerare som för kunderna, som inte längre behöver vänta ett dygn extra på sina leveranser till följd av fulla färjor. – Speciellt sommartid har det varit trångt på båtarna, och våra chaufförer har emellanåt blivit tvungna att vänta på nästa avgång, vilket betyder lossning på den tredje dagen i stället för dag två, förklarar Joakim Lerbacka på Vasa-kontoret.

"

sätter två personer på heltid här, berättar Lerbacka. Men inte enbart Viking Line har utökat sin kapacitet. Finnlines, som trafikerar på rutten Nådendal-Kapellskär med två avgångar dagligen, har numera två identiska färjor i bruk, vilket betyder fördubblad kapacitet jämfört med tidigare. – Ropax-fartyget Europalink inledde trafik på linjen i januari och linjen trafikeras nu av två systerfartyg av Star-klass, Finnswan och Europalink, berättar Antonio Raimo, linjedirektör på Finnlines.

Viking Line fungerar som Speciellt sommartid har det Inte nog med detta. Finnlines genomför som bäst ett 500 ett av Scandic Trans viktigaste varit trångt på båtarna, miljoner euros omstrukturerederi och när Amorella och våra chaufförer har ringsprogram som innebär tidigare i år byttes ut mot nya emellanåt blivit tvungna att införskaffning av fem nya färjan Glory, innebar det en fartyg, varav två, Finnsirius ökning med 66 procent fler vänta på nästa avgång. och Finncanopus, sätts in melfraktmetrar. lan Nådendal och Kapellskär från och med 2023. – Det märktes direkt, konstaterar Lerbacka, men – Fartygen är 235 meter långa, tar 300 lastbilar, det är förståeligt att färjan ändå är väldigt bokad 200 personbilar och 1100 passagerare, säger Raimo. under sommaren. Den nya uppdelningen på Finnlines alla nyinvesteringar är fraktdrivna bildäck mellan personbilar och lastbilar är dock och rederiet står för över 50 procent av import- och en fördel. exportfrakten mellan Sverige och Finland. Rutten mellan Åbo och Stockholm är en av de I januari inledde även Stena Line trafik från snabbaste mellan länderna och överfarten motHangö till Nynäshamn, med fokus på just frakt, och svarar vilotiden för en chaufför. från och med maj kommer ytterligare en färja att – Trafiken mellan länderna mår bra, konstaterar sättas in på samma rutt. Erik Söderholm, VD för Åbo hamn. Det beror – Det är första gången på mycket länge som vi ser mycket på näthandeln, som årligen ökar med 10 en sådan här ljusning, konstaterar Lerbacka. procent, men även handeln med livsmedel och Kapacitetsökningen syns på bred front – inte läkemedel ökar. enbart i Östersjön. Över Kvarken gav Wasalines nya färja Aurora Botnia rederiet både mer utrymme, fler Han konstaterar att utvecklingen gått relativt avgångar och snabbare överfarter. snabbt. – Självklart använder vi vårt lokala rederi – Viking Glory har 1 500 linjemeter reserverade också när geografin gör det mest ändamålsför frakt, vilket motsvarar den totala mängden ett enligt. Det är alltid antal kilometrar och de fartyg kunde lasta på 1990-talet. Tillsammans med slutliga kostnaderna som avgör, avrundar de 1 250 meter som Viking Grace har, bildar de båda Lerbacka. fartygen en fin flotta både ur passagerar- och fraktsynvinkel, tillägger Söderholm. Scandic Trans har dagligen ett visst utrymme på Viking Lines färjor färdigt allokerat för sina bilar, Trafiken mellan länderna mår bra, men det handlar trots detta om ett ständigt pussel konstaterar Erik Söderholm, VD för Åbo från trafikledningens sida. hamn. Det beror mycket på näthandeln, – Färjebokningarna och det här pusslet sysselsom årligen ökar med 10 procent.

9


Scandic Trans kör

skandinavisk inredning Den danskägda JYSK-koncernen har idag över 3 000 butiker i 51 olika länder. I Finland finns knappt 100 av dessa butiker, och alla varor till dem kommer från distributionscentret i Nässjö, Sverige. JYSK gjorde strukturella förändringar i sin logistik till Finland vid årsskiftet, och samtidigt blev Scandic Trans en av koncernens nya samarbetspartners. Text: Anna Sand • Foto: Pressbilder JYSK

S

tora trädgårdsmöblemang och parasoll, doftljus och kökshanddukar. Spannet på produkterna och deras storlek är stort på JYSK, och kräver följaktligen också stor flexibilitet av transportörerna. – Nej, det är inte lätt att vara transportör åt JYSK, skrattar Annika Löfgren, logistikdirektör för den nordöstra regionen. De stora variationerna i godset och även på volymerna ställer stora krav på såväl chaufförer som transportplanerare.

10

– Vi är jättestora på trädgårdsmöbler, och även om säsongen i sig är lätt att ringa in, påverkar vädret beställningarna och flödet enormt mycket, konstaterar Löfgren. Både planering, lastning och lossning är en utmaning eftersom det inte heller är fråga om fyrkantiga pallar, tillägger hon. JYSK bygger just nu sitt tionde distributionscenter i Holland. Från centrallagret i Nässjö åker varje vecka flera bilar till butikerna i Finland, och härifrån skickas även den finländska webbshopsbeställningarna direkt ut till kund.


JYSK är stora på trädgårdsmöbler, men även mindre inredning till hemmet, vilket gör att det är stora variationer i godsets storlek. Även vädret inverkar på volymerna och stor flexibilitet krävs av transportörerna.

JYSK-KONCERNEN • Ägs av familjen bakom Lars Larsen Group. • Grundaren Lars Larsen var känd i hela Danmark som ledande affärsman. • Första butiken öppnades i Århus 1979. • Omfattar idag över 3000 butiker i 51 länder. • Årlig omsättning ca 4,1 miljarder euro. • Personalstyrka ca 26 500 personer. • Ordet Jysk står på danska för något eller någon som kommer från Jylland och förknippas med ödmjukhet, noggrannhet och ärlighet. • I Finland finns 94 butiker fördelade på 8 transportzoner. • Scandic Trans ansvarar för 3 av de finländska zonerna. • Koncernen har snart 10 centrallager, varav det närmaste i Nässjö, Sverige.

seriösa. Kommunikationen har fungerat bra, vilket – Från Nässjö levererar vi till hela Sverige och hela är en förutsättning för fungerande transporter, Finland. Vi har infört ett system med automatplock, fortsätter Löfgren. vilket innebär att vi har tre höglager varav det högsta är 42 meter. Varorna lastas av kranar och körs sedan Byte av transportör orsakar alltid en ut till olika plockområden, förklarar viss osäkerhet ute i butikerna, och alla Löfgren vidare. former av avvikelser rapporteras. Tidigare har man för Finlands del – Några sådana har vi inte fått och endast använt sig av en transportör, butikerna har varit nöjda, ler Löfgren. men vid årsskiftet organiserades För JYSK är kvaliteten och självklart logistiken om. också priset viktigt, men även miljö– I Sverige har vi alltid haft olika aspekten ligger högt på agendan. transportzoner, och nu har vi samma – Den kommer framöver att beaktas system i Finland. På så vis har vi nu ännu mer vi våra upphandlingar, möjlighet att hitta mindre men berättar Löfgren. Vi ställer krav på högkvalitativa transportörer som bilarna och strävar alltid till högsta finns närmare kunderna, och behöver möjliga fyllnadsgrad, och där är vi på inte längre lägga alla ägg i en korg så – Vi upplever Scandic Trans som en seriös och pålitlig samma linje som Scandic Trans. Som att säga. återförsäljare sträcker sig vårt koldioxSystemet ger också möjlighet till att partner, med samma miljövärderingar som vi på JYSK har, idavtryck dock långt bortom vår egen bygga bättre relationer och få bättre säger logistikdirektör Annika verksamhet och vi arbetar därför också kontinuitet. Löfgren. med att engagera våra leverantörer – För vår del var Scandic Trans, som och transportpartners i det här arbetet. Vårt mål är att nu ansvarar för tre av våra åtta zoner i Finland, vara koldioxidneutrala i allt vi gör till 2050. en ny bekantskap. Vi upplevde dem som väldigt

11


Hållbarhetsarbete Det handlar om att vinna – eller försvinna I Norden förbrukar vi resurser motsvarande för fyra jordklot varje år, och har ditt företag inte redan börjat fundera på hållbarhetsarbetet är det dags nu. Hela näringslivet berörs – oavsett bransch, oavsett verksamhet och oavsett om du köper eller erbjuder transporter. Och det handlar om att vinna eller försvinna. Text & foto: Anna Sand

L

Det är nämligen dit alla hållbarhetsåtgärder åter det tufft? Att implementera hållbarska leda – till bättre lönsamhet, tack vare större het i sin verksamhet är faktiskt inte så konkurrensfördelar, bättre effektivitet och så vidare. svårt som många tror. – Om hållbarhetsarbetet endast skapar merkostna– Det kan egentligen liknas vid normalt der för företaget gör man något fel, tillägger Östberg. kvalitetsarbete – det handlar i grund och botten helt enkelt om att effektivisera Allt arbete med klimatpåverkan bör utgå från kolverksamheten, använda mindre resurser och få en dioxidberäkningarna – de är oerhört viktiga. bättre image och större konkurrensfördel Det finns ett vedertaget system för hur man – något man egentligen gör hela tiden Talk about räknar ut företagets klimatavtryck för att i ett företag, konstaterar Göran Östberg, the walk. sedan sätta upp mål och tidsplan för hållbarprojektchef i cirkulär ekonomi på Vasahetsarbetet – ett så kallat GHG Protocol. regionens Utveckling Ab VASEK. – Verksamheten i företaget kategoriseras i olika scoop. Scoop 1 omfattar det interna arbetet – eget Utgångspunkten för allt hållbarhetsarbete är vårt värmesystem, fordonspark, produktion och så vidare. regeringsprogram, som säger att Finland ska vara Scoop 2 är den inköpta energin och värmen, medan världens första fossilfria välfärdsland och koldioxidScoop 3 är alla indirekta utsläpp. Hit räknas alla köpta neutralt år 2035. transporter, tjänsteresor och utsläpp kopplade till alla – Det är bara 13 år dit, och alla nyinvesteringar som inköpta produkter, förklarar Östberg. görs inom näringslivet måste numera vara hållbara och en del i grön omställning – detta faktum genomUtgående från beräkningarna över nuläget väljer syrar allt, fortsätter Östberg. man sedan vilka nyckeltal man ska jobba med och Trafik och logistik är två av fokusområdena i vilken omfattning. Man bestämmer vilket basår i Finlands klimatlag. man ska utgå ifrån, vilket år som ska vara målår och – Det som är lagstiftat men som inte uppfylls hur hög ambitionsnivån ska vara. brukar leda till sanktioner. Straff– Den bör vara betydande – fem avgifter är förmodligen att vänta de procent hit eller dit räknas inte, som inte anpassar sin verksamhet poängterar Östberg. Vi talar om till de nya kraven, tror Östberg. minst 50 procents skillnad inom 5-8 år. Men var ska man då börja, om man Slutligen, för de sista omöjliga än så länge inte gjort annat än sortefaktorerna som man inte kan rat bioavfallet i personalköket? påverka, kan man som sista åtgärd – Först och främst är det A och O ta till klimatkompensering. att man följer walk & talk-principen, Göran Östberg, – Klimatkompensering är alltså poängterar Östberg. Det handlar inte projektchef i cirkulär den absolut sista åtgärden – inte om att bara snacka – det man brukar ekonomi på Vasaregionens den första – som många felaktigt benämna ”Green Wash” – eller att Utvecklingsbolag VASEK. tror. Den används ofta som markgöra varken dera – ”Green Hush”. nadsföring, men är i själva verket ofta en ren och Man måste både göra och berätta, alltså genomskär bluff. Hållbarhetsarbetet är att minska rejält sitt föra verkliga åtgärder, med verklig effekt, och även eget koldioxidavtryck och inte bara köpa ”avlatsbrev”, kommunicera om det – något som i stället går under betonar Östberg. begreppet ”Green Cash”.

12

"


TRANSPORTBRANSCHEN OCH HÅLLBARHETSARBETET – Vägtrafiken står för cirka 94 procent av utsläppen från den inhemska trafiken, så fokus på transporterna kommer att öka. Transportbolagen måste kunna erbjuda utsläppsrapporter åt de kunder som kräver det och miljöaspekten kommer att få en allt större betydelse vid upphandlingar. Hållbarhetsarbetet och möjlighet till grönare transporter ger en ökad konkurrenskraft och för transportbolagen är det ett måste att följa med i den snabba utvecklingen. Alla nyinvesteringar bör övervägas noggrant – det kommer högsta antagligen att bli aktuellt med någon form av rapporteringskrav framöver. – Scandic Trans är en föregångare i branschen och jag lyfter på hatten för deras hållbarhetsarbete. Jag känner än så länge inte till någon annan aktör som kan erbjuda sina kunder utsläppsrapporter ner till pallnivå, avslutar Östberg.

Enligt Östberg kommer de företag som inte väljer att fokusera på hållbarhet att vara borta om tio år. – Kraven – trycket – ökar hela tiden. Från konsumenterna, från myndigheterna, från kunderna och finansiärerna. Att delta i arbetet med att rädda klimatet har blivit en imagefråga, och det är föregångarna som förtjänar mest, konstaterar han. En mycket viktig aspekt av hållbarhetsarbetet är kommunikationen – både den interna och externa. – Vi är alltför dåliga på det i Finland. Vi arbetar i det tysta tills vi har något färdigt att presentera – men då det gäller hållbarhetsarbetet är det fel väg att gå. Företagen måste börja kommunicera sitt hållbarhetsarbete från steg ett – man måste våga berätta om resan helt enkelt. Alla i företaget måste dessutom engageras i arbetet, tillägger Östberg. Det är ett arbete som aldrig blir färdigt, en pågående förbättringsprocess och hållbarhetsresan måste kommuniceras under hela tiden. – Aktiv hållbarhetskommunikation stärker varumärket, inspirerar andra och driver utvecklingen framåt. Men arbetet och företaget ska också tåla kritisk granskning – det är viktigt att undvika så kallad greenwashing, fortsätter Östberg. När företag säger sig vara gröna eller miljövänliga trots att de inte är det, greenwashar de. – Man ska vara öppen och ärlig, kommunicera sin avsikt och vilka framsteg man gör – och inte vänta med kommunikationen tills man är helt hållbar – för det är ingen. – Med andra ord – talk about the walk, säger Östberg leende.

UTSLÄPP • Trafiken orsakar 1/5 av Finlands utsläpp, varav vägtrafiken står för cirka 94 % av utsläppen från den inhemska trafiken. • Utsläppen av växthusgaser från trafiken minskas på tre sätt: 1. Genom att minska mängden trafik (kilometer) som producerar utsläpp och förbättra trafiksystemets energieffektivitet på andra sätt. 2. Genom att övergå till trafikmedel med utsläppssnåla eller utsläppsfria tekniker. 3. Genom att ta mer utsläppssnåla eller förnybara drivmedel i bruk. • Enligt EU:s mål ska Finland minska sina växthusgasutsläpp med 30 procent före 2030 jämfört med 2005 års nivå. • I energi- och klimatstrategin har Finland fastställt ett mål att minska trafikutsläppen med 50 procent fram till 2030. • Ett mål i Sanna Marins regeringsprogram har varit att Finland ska vara kolneutralt 2035 och förpliktelsen inom hela EU är att minska utsläppen till 2030 ska skärpas till FÖRETAGETS minst 55 HÅLLBARHETSRESA procent (jämfört (Den cirkulära resan) med 1. Intresse 1990). 2. Insikt 3. Plan 4. Motivera och möjliggöra 5. Aktiviteter 6. Effekt

SCANDIC TRANS EGNA MILJÖMÅL • Minska utsläpp, referens EU: s klimat- och energimål 2030. ▪ 40 % mindre växthusgaser (jämfört med 1990). ▪ 32 % förnybar energi. ▪ 32,5 % förbättrad energieffektivitet. • Effektivera och optimera Transportplanering. • Optimera utrustning och materialanvändning.

MILJÖMÅL FÖR 2022 • Gradvis omställning till miljövänligare energiförbrukning. • Eur -klasser: Euro 6 och Euro 5 totalt minst 99 %. • CO2-utsläpp minskar med 40 %, cirka 40 egna bilar tankas med HVO. • Utsläppsrapportering.

13


Kostnadskrisen inom transportbranschen Vad görs för att rädda åkerierna? Många företag prövades hårt av pandemin och knappt hade man hunnit lägga den förra krisen bakom sig, innan grannen i öst slungade in oss i nästa. Konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina syntes nästan direkt på bränslepriserna i Europa. För transportbranschen har det här inneburit stora utmaningar och vi synar nu vad som gjorts från statens håll för att tackla kostnadskrisen i branschen.

för så kallad yrkesdiesel. – Vi är mycket medvetna om yrkestrafikanternas besvärliga situation och kontakterna har varit många, konstaterar riksdagsledamot Mikko Ollikainen. Det gäller speciellt trafikanter som inte har avtal bundna till index. Som ett exportberoende land är vi beroende av fungerande transporter för att hålla i gång landet.

Ollikainen betecknar kostnadsstödet och den temporära ändringen av distributionsskyldigheten Text: Anna Sand • Foto: Scandic Trans som otroligt viktiga. – Kostnadsstödet dröjer förmodligen till hösten men jag har förhoppningar om distributionsskyldigär krisen eskalerade i mitten av hetens temporära förändring ska börja märkas vid mars lämnade transport- och pumparna under sommaren. logistikbranschens Den 25 maj in lämnade regeringen förbund SKAL in ett lagförslag till riskdagen med en en åtgärdslista till lagändring som tillfälligt ska minska regeringen – en form distributionsskyldigheten under 2022 av önskelista – på vad som borde göras. med 7,5 procentenheter, till 12 procent. De beslut som hittills fattats är ganska Sänkningen beräknas påverkan pumplångt plockade från den listan och har priset på diesel med cirka 12 cent per förberetts av ministerarbetsgruppen för liter. Sänkningen för 2023 avgöras i en beredskap, som styr de förberedelser proposition som ges på hösten, då som har ett samband med kriget. Mikko Ollikainen. man också beslutar om hur utsläppsminskningarna som inte genomförs 2022-23 ska Ministerarbetsgruppen drog den 1 april upp riktersättas under följande år. Lagen avses träda i kraft linjerna för tryggandet av verksamhetsbetingelserna under sommaren. för logistikbranschen. De åtgärder som vidtas görs på – Jag är också mycket glad över att beredningen tre fronter: av ett skattesystem för yrkesdiesel är i gång och jag Dels kommer transportbranschen att stödas med ett direkt kostnadsstöd på 75 miljoner euro, dels sänks hoppas att lagförslaget bereds i snabb takt, fortsätter Ollikainen. distributionsskyldigheten under 2022-23 och för det Under beredningens gång ska det bedömas om ett tredje inleds också beredningen av ett skattesystem

N 14


1. DISTRIBUTIONSSKYLDIGHETEN

2. STÖDPAKET

Lagen om främjande av användningen av biodrivmedel, eller lagen om distributionsskyldighet, trädde i kraft 2008. Syftet med lagen är att främja användningen av biodrivmedel för att ersätta bensin och diesel. Detta har genomförts genom att nationellt föreskriva om skyldighet för drivmedelsdistributörer att till konsumtion årligen levererar en minimiandel biodrivmedel. Kort sagt – enligt de krav som gäller måste bränsleförsäljarna se till att den diesel de säljer innehåller en viss tillräcklig andel biobränsle. Eftersom biobränslen är dyrare än fossil diesel, höjer distributionsskyldigheten dieselns pris.

Ministerarbetsgruppen för beredskap har också fattat beslut om ett temporärt kostnadsstöd till transportbranschen. Sammanlagt 75 miljoner euro har reserverats för ändamålet och arbetsoch näringsministeriet förbereder nu en lag om stödet, som ska kunna fås för tre månader (januari-mars 2022). De närmare villkoren för stödet preciseras under lagberedningens gång och det dröjer förmodligen fram till hösten innan företagen får möjlighet att ansöka om stödet.

Sommaren 2021 utvidgades lagens tillämpningsområde att omfatta även biogas och förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung. Avsikten är att främja en minskning av fossila bränslen inom transportsektorn på ett kostnadseffektivt sätt.

"

En sänkning med 7,5 procentenheter beräknas påverka pumppriset på diesel med 12 cent per liter.

Enligt SKAL: s beräkningar skulle dieselpriset sänkas med 35 cent per liter om alla krav på biodiesel slopas. En proposition som sänker distributionsskyldigheten under 2022 med 7,5 procentenheter lämnades in den 25 maj 2022. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. En sänkning med 7,5 procentenheter beräknas påverka pumppriset på diesel med 12 cent per liter. Då gäller det förstås också att branschens aktörer överför sänkningen på dieselpriset. Avsikten är att de utsläppsminskningar som inte genomförs 2022-23 till följd av detta, ska täckas genom en höjning av skyldigheten under de därpå följande åren. Distributionsskyldigheten ska vara 34 procent år 2030.

yrkesdieselsystem ska genomföras med det nuvarande systemet som grund eller så att det direkta skattestödet för diesel slopas och återbäring betalas retroaktivt för dieselolja som används i yrkestrafik. Beredningen ska utföras med beaktande av regeringens klimatmål. – Beredningsarbetet har påbörjats på Finansministeriet men i dagsläget finns det inte något beslut angående återbäringsnivåer eller andra detaljer, meddelar Suvi Soppi, skattespecialist på Finansministeriet. Enligt en preliminär bedömning skulle ett yrkesdieselsystem kunna tas i bruk under den senare häften av år 2023 som tidigast.

För att främja en grön övergång i transportbranschen bereder regeringen också en åtgärdshelhet som stöder anskaffningen av el- och gasdrivna last- och paketbilar samt utvecklingen av den offentliga distributionsinfrastrukturen för el och gas. För detta har man reserverat 20 miljoner euro.

3. YRKESDIESEL Beslutet om kostnadsstödet stöder regeringens beslut från februari att inleda en beredning av ett skattesystem för yrkesdiesel. En av de frågor som ska bedömas är om ett yrkesdieselsystem ska basera sig på det nuvarande systemet eller om det direkta skattestödet för diesel ska slopas och återbäring i stället betalas retroaktivt för dieselolja som använts i yrkestrafik. Valet kan påverkas av regeringens klimatmål.

"

En totalreform av trafikbeskattningen kunde ge transportföretagen skatteåterbäring för varje liter yrkesdiesel som de har fyllt i sin tank.

EU-lagstiftningen innehåller ramar för ett yrkesdieselsystem. Enligt energiskattedirektivet är minimiskattenivån på diesel samt på biobränslen som ersätter fossil diesel 33 cent per liter. För närvarande beskattas dieselbränslen i genomsnitt med ca 50 cent per liter i Finland. Således kunde skattestödet till yrkestrafiken vara högst 17 cent per liter dieselolja. Hundraprocentig biodiesel beskattas dock redan på EU:s minimiskattenivå 33 cent per liter i Finland och därför skulle inte någon återbäring vara möjlig för hundraprocentig biodiesels del. Detaljerna gällande reformen är i detta skede ännu oklara, men enligt preliminära uppgifter kan reformen kosta staten kring 300 miljoner euro.

15


Snabb insats räddade åkerierna – Våra kunder var mycket förstående och vi kunde komma överens om det nya tillägget nästan omedelbart med så gott som alla. Därmed hann prisökningen bara inverka på två veckor av åkeriernas verksamhet, konstaterar Löfqvist. Fortsättningsvis justeras tillägget enligt bränslets snittpris med två veckors mellanrum. – Nya diskussioner inleds om läget förändras, lovar Löfqvist.

Hanteringen av bränsletilläggen är dock mer komplicerad än så. Scandic Trans har gått i bräschen då det gäller miljöarbete och många av företagets kunder har valt att gå över till grönare transporter genom att välja HVO som drivmedel. Ett bränsletillägg baserat på dagspriset diskuterades – Förändringar i produktionen av Nestes HVO, först, men konstaterades bli för tungt att hantera rent My Diesel, har dock gjort att prisadministrativt. – Vi beslöt oss i stället för att Utvecklingen går emot skillnaden mellan biodiesel och fossil diesel har ökat – att tanka HVO har utgå från snittpriset under en två regeringens arbete för alltså blivit dyrare än tidigare. När vi veckor lång period, och därefter att främja biobränslen. införde HVO som alternativ för våra inleddes arbetet med att kontakta kunder var skillnaden i literpriset och informera alla våra kunder om 16 cent – våren 2022 var den 20 cent. Prisökningen är det nya bränsletillägget. 25 procent – en skillnad som Scandic Trans tills vidare Tre olika modeller tillämpades, beroende på huruinte valt att ta ut av sina kunder. dant avtal kunderna hade. – Utvecklingen går emot regeringens arbete för att – För en kundgrupp kunde tillägget direkt adderas främja biobränslen, och vi har valt att vänta och se. till övriga tillägg, medan de kunder med så kallade all inclusive-avtal, vilket är en viktig och stor kundgrupp, Hela branschen väntar nu på fler och konkreta för första gången nu också fick ett tillägg ovanpå besked från regeringen. Den mest effektiva metoden sitt avtal. Den tredje gruppen består av kunder med att minska utsläppen vore en ökad användning av individuella avtal, där bränslets andel av fraktpriset biodiesel genom sänkt bränsleskatt. I stället för en ofta utgör en viss procentandel och utgår från olika höjd bränsleskatt som regeringen planerat, behövs en index och referensvärden. totalreform där den diesel som används inom godstrafiken beskattas lättare i egenskap av yrkesdiesel. Tack vare en enorm insats från personalen var alla På så vis skulle transportföretagen få skatteåterbäring drygt 700 aktiva kunder kontaktade innan utgången för varje liter som de har fyllt sin tank med. av mars.

"

16

Text: Anna Sand • Foto: Linda Svarfvar

D

en stora och plötsliga prisökningen vid bränslepumparna i mars krävde också snabba reaktioner från företagen – något man lyckats väl med på Scandic Trans. Efter att den första chocken lagt sig, fanns bara ett alternativ – att kavla upp ärmarna och göra det som krävdes för att rädda åkerierna. – Det var ingen i branschen som satt med ett färdigt facit på hand över hur situationen skulle hanteras, inleder VD Mikael Löfqvist. Vi fick många samtal från oroliga åkare som övervägda att ställa bilarna att stå, eftersom prisökningarna för många innebar ökade månadskostnader på tusentals euro.


Scandic Logistics höjer sin identitet

Resan har bara börjat

I

dessutom erbjuda terminal- och lagertjänster på samma adress. – Vi har utvecklat vårt koncept i samarbete med ett annat företag och kan nu erbjuda omlastnings- och lagringsmöjligheter här i Helsingborg också. Våra kollegor från Finland använder även terminalen som hubb, vilket bidrar till att stärka VI-andan inom företaget och vår sammanhållning med kollegorna i grannlandet. Trafiken och det faktum att här nu är betydligt mer rörelse varje dag inverkar positivt på personalen och trivseln, tror Lassen. Personalstyrkan har nämligen också vuxit på Scandic Logistics. Med företagets nya säljare, Ludvig Holmberg, och trafikledaren Jennie Dahlström sysselsätter nu dotterbolaget tre personer på heltid Scandic Logistics fick en fin start på fjolåret tack vare samt även en praktikant under en längre tid. en ny kund i södra Europa, dit man varje vecka lastar – Förstärkningen på försäljningen har redan gett tio bilar med ADR-klassificerat gods. Ett långtidsavtal resultat och vi har under våren fått ett flertal nya har ingåtts med kunden i fråga och man har nu hittat kunder, fortsätter Lassen. Dessutom får vi in allt fler bra rutiner och balans i flödet. förfrågningar utifrån. Eftersom det återigen – Våren 2021 kunde vi sätta in den – äntligen – är möjligt att åka ut och träffa första egna trailern för tvåvägstrafik till Godsflödena potentiella kunder rent fysiskt har det blivit Sydeuropa, och våren 2022 utökas den håller inte bara betydligt lättare att etablera nya kontakter. med ytterligare en bil, berättar Lassen. i sig – de växer. Personliga möten är ett måste för att bygga Tanken är att det ska bli ännu fler relationer – där kommer man inte långt fordon under året, men här har nya enbart med Teams, konstaterar Lassen. utmaningar dykt upp på grund av kriget i Ukraina. – Det gäller ju också att hitta den lediga kapaciTack vare de nya verksamhetsutrymmena har Scandic teten, och just nu råder brist på chaufförer eftersom Logistics nu fått en starkare och tydligare identitet. många av dem är just ukrainare, förklarar Lassen. Den – Nu har vi en verksamhet att visa upp och ett här problematiken är något vi dagligen arbetar med kontor dit vi kan bjuda in våra kunder och partners. och förhandlingar med nya samarbetspartners och Godsflödena håller inte bara i sig – de växer, liksom åkerier är ständigt aktuella. också vår trafik, och det blir nog inga problem att nå upp till årets budget, menar Lassen. Inte enbart godsmängderna och trafiken som Det är en aggressiv budget som innebär en ökning växer – det gör även personalstyrkan och följaktligen av omsättningen med hela 60 procent från 2021. också kontorsytorna i Helsingborg. Scandic Logistics – Men det är helt möjligt. Den här resan har bara flyttade vid årsskiftet in i nya utrymmen och från börjat, avslutar han leende. tidigare 20 m2 förfogar man nu över 120 m2 – och kan

Text: Anna Sand • Foto: Johan Lilja

fjolårets upplaga av Delivered kunde vi berätta att Scandic Trans internationella transporter har ökat avsevärt under de senaste åren, såväl från huvudkontoret i Finland som från dotterbolaget Scandic Logistics i Helsingborg på svenska västkusten. Den positiva utvecklingen har fortsatt och enligt Joakim Lassen, försäljningsdirektör på Scandic Logistics, har resan bara börjat. Trots att en pandemi kom i vägen blev 2021 ett mycket bra år och Lassen är nöjd. – Flödena och volymerna håller i sig, det finns gott om gods och idag märker vi inte längre av pandemin, konstaterar han.

"

17


I början av augusti sker stora förändringar i vår produktion, då vår nyaste maskininvestering förverkligas. Vi ser fram emot den kapacitetsökning på 25 % och en fortsatt utveckling av produktkvaliteten, säger Arecos försäljningsdirektör Kasper Siintola.

Scandic Trans fraktar byggplåt från Nordens ledande tillverkare

Från fabrik direkt till arbetsfältet För många företag utgör transporterna och logistiken en mycket viktig del av deras verksamhet – även om den sköts av en extern partner och i form av en köptjänst. Utifrån ett helhetsperspektiv är ändå verksamheten och de egna kundernas nöjdhet ofta beroende av perfekt fungerande frakter och Areco Profiles – Nordens ledande tillverkare av sandwich-paneler, tak- och väggprofiler samt regnvattensystem, är ett sådant företag. Text: Anna Sand • Foto: Areco

A

reco Profiles är en del av den svens– Det finns en tydlig uppdelning mellan de olika ka, privatägda Areco-koncernen fabrikerna, berättar försäljningsdirektör Kasper som bildades redan 1944. KoncerSiintola. De två fabrikerna i Malmö är mer inriktade nens kärnverksamhet riktar sig till på att tillverka profiler. Därtill har Areco Profiles I byggindustrin och är indelad i fem Norden också fabriker i Danmark, tillägger han. olika affärsområden: Areco Metals, Areco Steel Service Center, Areco Profiles, Areco Direct Koncernens kunder finns i över 25 länder och från och Areco Properties. Areco-koncernen sysselsätter Somero-fabriken betjänar man i första hand Finland idag totalt över 300 personer och och Sverige samt delvis också de har en omsättning på cirka 350 övriga nordiska länderna. Något system med miljoner euro. – Något system med mellanmellanlager finns inte lager finns inte – produkterna körs – produkterna körs direkt direkt ut till olika byggprojekt Areco Profiles har fem fabriker ut till olika byggprojekt. i fyra länder, varav den ena ligger oberoende om det gäller ett litet i Finland, närmare bestämt eller ett stort bygge, förklarar i Somero. Fabriken sysselsätter knappt 40 personer Siintola. Det handlar om allt från små projekt till stora och fokus ligger här på olika typer av element och till idrotts- och ishallar, köpcentrum, terminaler och dem hörande lister och väggprofiler. byggnader där tidtabellen är viktig.

18

"


Arecos fokus ligger på olika typer av element och till dem hörande lister och väggprofiler. Produkterna används vid byggandet av allt från mindre byggen till idrotts- och ishallar, köpcenter, terminaler och andra stora byggnader.

Av den här orsaken är fungerande frakter och tidtabeller särskilt viktiga för Areco Profiles och deras kunder. – Våra produkter lossas på plats med maskiner som ska finnas tillgängliga vid överenskommen tidpunkt. Förseningar i leveranserna innebär förseningar i byggtiden, vilket vi självfallet är måna om att undvika, fortsätter han. Sedan ungefär ett år tillbaka sköts de nordiska transporterna av Scandic Trans, som man valde just tack vare deras tillförlitlighet och pålitlighet. – Mängden transport är projektbaserat och varierar därför mycket, men varje vecka lastar vid gods för vidaretransport med Scandic Trans direkt ut till

arbetsfältet. Det är stora och tunga kollin, och därför är det viktigt för alla parter att både lastnings- och lossningstiderna hålls. Med Scandic Trans har allt fungerat mycket bra, konstaterar Siintola. Precis som Scandic Trans har Areco Profiles också lagt stor vikt vid sitt miljöarbete de senaste åren, och ett led i detta är så miljövänliga transporter som möjligt. – Även på den punkten uppfyller Scandic Trans våra kriterier, fortsätter Siintola. Men miljöarbetet sker förstås också i fabrik. Speciellt vid tillverkningen av så kallade sandwich-paneler (plåt-isolering-plåt) uppstår årligen tonvis med miljöfarligt avfall, som numera, tack vare nya lösningar, kan återvinnas och återanvändas.

Planering av produktionen, i bild syns försäljningsdirektör Kasper Siintola och produktionschef Niko Siikjärvi.

19


Marcus och Björn i samspråk med Kjell-Boris Näsman. I dagsläget har de 13 anställda och nio specialbilar som trafikerar till Norge och Sverige för Scandic Trans.

Delägarskapet möjliggjorde ökad tillväxt grustransporter och krossverksamhet. – Vi har krossar både i Pörtom och i Malax, där vi utökade 2009, berättar Björn. Förutom våra tre egna krossbilar som vi fraktar grus med, säljer vi också krossprodukter åt andra transportföretag, fortsätter han. Grustransporterna görs i första hand till olika hus- och vägbyggen i närområdet. Rosenqvist Transport sysselsätter förutom Marcus och Björn idag ytterligare 13 personer samt även inhyrda entreprenörer enligt behov. Även Johan sitter fortfarande vid ratten när det behövs. – Jag arbetar så mycket jag får, ler han. Genast när det behövs rycker jag ut, utan att tveka. Att växa ytterligare är ingen målsättning för bröderna – omfattningen på företaget känns lagom just nu. – Men det har man säkert tänkt och tyckt även tidigare och ändå fortsatt växa, konstaterar Björn.

I och med grundandet av Scandic Trans inleddes specialiseringen på livsmedelstransporter och den första kyl- och frysbilen införskaffades ganska snart. Idag har Rosenqvist Transport nio sådana – sex på Sverige-trafiken och tre på Norge-trafiken. – Företaget har vuxit kontinuerligt, och alltmer sedan Marcus och Björn tog över – något som skedde Marcus och Björn driver Rosenqvist etappvis under åren 2011-2019, fortMarcus innehar en av styrelseTransport, som deras far grundade sätter Johan. posterna i Scandic Trans, något som för över 40 år sedan. En stor del av tillväxten tillhan ser som en klar fördel också för skriver de också det faktum att företaget är delägare det egna företaget. i Scandic Trans. – Det ger en bra insyn och en inblick i vart Scandic – Det har onekligen haft en stor betydelse, konstaTrans är på väg. På så vis kan man bättre, och i god terar både Marcus och Björn. tid, anpassa också den egna verksamheten efter det, säger han. För tillfället är det sällan som de själva sätter sig Att de skulle överta företaget efter sin far var ingen självklarhet enligt Marcus, som efter studierna hann bakom ratten i Scandic-bilarna – för dem ligger fokus på att leda företaget och däremellan köra grus och arbeta som konstruktör på Närko i dryga decenniet. Under hela tiden var han ändå också en del av familje”reda upp” allt som hänt i veckorna. företaget. Björn, som är åtta år äldre, har kört sedan – Men ifjol somras var jag faktiskt till Sverige på semester, avslutar Björn med glimten i ögat. 1999. På 1990-talet utökades också företagandet med

20

Text & foto: Anna Sand

D

et har gått över 40 år sedan Johan Rosenqvist från Pörtom grundade sitt transportföretag, våren 1979. Mycket gods har fraktats sedan dess och idag är det sönerna Marcus och Björn som driver företaget vidare framåt. Landet stod inför en lågkonjunktur utan like då Scandic Trans grundades 1990 av fem enskilda åkare, alla med egna fordon och egna trafiktillstånd. En av dem var Johan Rosenqvist. – Jag hade en bil på utrikestrafik då och körde även en del inrikes, främst olja och lantbruksprodukter, minns Johan.


Examensarbete visar vägen för nya verktyg

E

fter flera års erfarenhet av transportplanering visste Annamaria ”Ami” Lindholm vilka verktyg som saknades för att kunna får mer effektivitet i jobbet. Ämnet blev hennes examensarbete. Ami har ett förflutet även bakom ratten, men med småbarn var yrket som chaufför inte det mest praktiska, och hon beslöt sig därför för att studera företagsekonomi med målsättningen att bli transportplanerare. – Jag ville vara kvar inom logistikbranschen, som ligger mig varmt om hjärtat, förklarar Lindholm, som studerat till tradenom vid yrkeshögskolan Novia i Vasa.

Text & foto: Anna Sand

Redan under andra studieåret erbjöds Ami en tjänst på Scandic Trans, där hon utfört sin praktik. Studietakten stannade av något till följd av heltidsarbetet, men under sin senaste föräldraledighet beslöt hon sig för att slutföra studierna. När hon skulle välja ämne för slutarbetet fick arbetsgivaren vara med och säga sitt. – Min fråga om deras eventuella önskemål besvarades dock med en motfråga – vad skulle jag själv vilja ändra på i mitt jobb som transportplanerare? Något som jag saknat och som skulle effektivisera både transportplanerarnas och chaufförernas jobb, är en kunddatabas omfattande all nödvändig information om kunden och dess transporter, berättar Lindholm. – Det handlar alltså inte enbart ett kundregister, fortsätter hon och förtydligar: I databasen skulle ingå information om allt från kundens olika godstyper, palltyper, möjlighet till dubbelställda pallar, balkmöjligheter, vikt, höjd och andra mått, lastnings- och lossningsplatser samt -tider, öppettider och avvikelser i dem, tillgång till truck och brygga vid lastning, specifika krav från kundens sida gällande exempelvis hjälm eller annan utrustning, dörrkoder och annan relevant info som chaufförerna ofta frågar efter. Titeln för slutarbetet blev ”Projektplan inför implementering av en kunddatabas för Scandic Trans trafikledning” och fokus har legat på själva projektplanen och projektprocessens tre första delar: Projektidén,

förstudien och planeringen. Inom ramen för förstudien gjorde Lindholm flertalet olika analyser, såsom nuläges- och intressentanalys, definierade projektets omfattning samt olika lösningsalternativ och vilka krav som ska ställas på slutprodukten. I den tredje delen skapades slutligen ett förslag på projektplan, vilket var syftet med hela slutarbetet. Att genomföra projektet i praktiken är inte alls omöjligt enligt Lindholm och ett första steg är nu taget tack vare hennes examensarbete. – Det måste självfallet vara lönsamt att genomföra projektet och kunddatabasen borde integreras i det system som redan används. Alla transportplanerare borde ingå i projektgruppen och i insamlandet av data. De här personerna sitter på enorma mängder information och kunskap och själva förarbetet kunde därför ske helt och hållet ”inhouse”, om man bara har rätt struktur på det, menar Lindholm. Hon är övertygad om att kunddatabasen skulle spara mycket arbetstid för både henne och hennes kollegor, liksom även för chaufförerna, som är de som oftast frågar efter de här uppgifterna – ofta också med en pressad tidtabell.

21


Görans olika helkötts- och kebabprodukter säljs i detaljhandeln och används även av HoReCa-branschen. Förutom köttprodukter tillverkar Görans även egna dressingar och varumärkta produkter åt andra livsmedelsföretag i form av underleverantörer.

Görans kebab – en framgångssaga Det började för över 40 år sedan som Finlands mest kända grill. Korv-Görans blev ett begrepp i hela landet, och kebaben – landets bästa – blev en sådan framgång att också konkurrerande grillar köpte deras produkter. Idag är grillverksamheten inte längre en del av Görans, utan fokus ligger på industriell verksamhet. Text: Anna Sand • Foto: Korv-Görans Kebab Ab & Anna Sand

G

örans är ännu idag ett privatägt familjeföretag stationerat i Jakobstad, men vid det senaste ägarbytet 2006 gjordes strategiska val om att helt och hållet fokusera på produktutveckling och försäljning till detaljhandeln, samt delvis också HoReCa-branschen. Nischen består av lösfrysta, grillade köttprodukter.

22


– När vi köpte företaget var det i första hand ett packeri, och vi har sedan dess gjort enorma satsningar på produktionen, inleder vice verkställande direktör Evert Granholm. Idag verkar vi i en ny och toppmodern fabrik där vi ur energi- och miljösynpunkt valt att gå i bräschen också ur ett nationellt perspektiv, fortsätter han. Stor vikt har lagts på kvalitetscertifiering och att anpassa produkterna efter detaljhandeln och konsumenternas behov. – Det betyder att vi valde en annan väg än den traditionella för att tillverka kebab, och det visade sig vara den rätta.

Evert Granholm är vice verkställande direktör på företaget, som grundades 1988 och som sedan 2012 sjudubblat sin omsättning.

Företaget har skapat en egen produktionslinje, den enda i sitt slag i Finland och även i Europa, där råvaran omvandlas från rå till grillad och därefter nedfryst inom loppet av 90 sekunder. – Utmaningen vi har just nu är att vi inte kan svara – Den snabba nedfrysningen, som sker i -100°C, på alla förfrågningar vi får, till följd av råvarubristen, är nyckeln till bibehållen hög kvalitet – liksom också berättar Granholm. de inhemska råvarorna, som vi inte tummar på, Målsättningen är att detaljhandeln ska stå för förklarar Granholm. hälften av företagets omsättning. Idag ligger den Utvecklingen pågår ständigt och målsättningen på cirka 30 procent, medan är att helt automatisera packning HoReCa-branschen och industrin och lastning på Egen styckning har varit står för varsin tredjedel. Exporten pall före 2025. avgörande för att vi sker i första hand till Sverige, men – Det är möjligt att vi kommer att lyckas med det redan i år och då fortsättningsvis ska kunna också till Estland. – För Sveriges del ligger kommer hela produktionskedjan använda oss av enbart vi idag på cirka 12 procent av från rå till lastad produkt att ta inhemska råvaror. omsättningen, vilket är högre än endast några minuter. den egentligen målsättningen, tillägger Granholm. Etableringen av den egna grill- och infrysningsAlla tre kundandelar har vuxit stadigt och på de selinjen har haft enorm betydelse för företaget och naste tio åren har omsättningen ökat från 3,6 miljoner tagits tacksamt emot också av kunderna, för vilka det euro till 22,5 miljoner euro. gör stor skillnad i det dagliga arbetet hur produkten är förpackad och ska tinas. Produkterna transporteras från Jakobstad direkt Den nya produktionsanläggningen på 3 000 m2 till olika centrallager i landet och någon direkthandel byggdes 2019 och förstoras nu med ytterligare förekommer inte. Till Sverige exporteras varje vecka 1 300 m2, bestående av lager, frys och styckeri. varierande volymer – transporter som sedan år 2021 – Egen styckning har varit avgörande för att vi ombesörjs av Scandic Trans. fortsättningsvis ska kunna använda oss av enbart – För vår del är kvaliteten på transporterna det inhemska råvaror. Antalet och mängden tillsatser, E-ämnen, minimeras alltid och vi betraktar frysen som viktigaste och A och O är att fryskedjan aldrig bryts. Med Scandic Trans är det inga problem. Företagets det bästa och mest naturliga konserveringsmedlet. miljömedvetenhet och fordonspark är också viktiga Fryser man maten behövs inga tillsatser, konstaterar faktorer eftersom både vi och kunderna betraktar Granholm. transporterna som en del av företagsverksamheten. – Dessutom är det ju alltid trevligt om man får Ytterligare en tillbyggnad på 1 000 m2 finns färdigt prata sitt eget modersmål. Det får man med Scandic planerad inför framtiden och nya produkter ser Trans, och de har kunnig och trevlig personal, kontinuerligt dagens ljus. Storsäljaren just nu är avrundar Granholm. helköttsprodukten kycklingkebab.

"

23


We’re sending Johnny. Som kund är vårt mål att du ska uppleva transporten av dina varor som enkel. Just därför ingår mycket mer än bara transporten och du når oss alltid när du behöver. Vi finns alltid till hands, dygnet runt och du får din egen kontaktperson hos oss. Någon som gör din kontakt med oss till något smidigt, personligt och tryggt. Vi har valt att kalla honom Johnny. Men det kan lika bra vara Yvonne på ekonomiavdelningen, eller Jan på trafikplaneringen. Alla med fokus på just din unika transport. Alla vi på Scandic Trans är helt enkelt Johnny med dig alla dagar i veckan. Inga problem, vi skickar Johnny.

Mirko Murtomäki är Scandic Trans nya “Johnny” vid Vanda-kontoret. Mirkos uppgift är att utveckla Europatrafiken och verksamheten i södra Finland – något vi med säkerhet kommer att återkomma till i nästa nummer av Delivered.

North European carrier with strong specialist areas www.scandictrans.com +358 20 120 2500