Delivered 1/2022 SVE

Page 1

Delivered SCANDIC TRANS 2022 • AKTIV STÄRKERHÅLLBARHETSKOMMUNIKATIONVARUMÄRKET • LYCKAD RISKTAGNING I SÖDRA FINLAND • SKENANDE PRISER VID PUMPEN • FRAKTTRAFIKEN PÅ ÖSTERSJÖN ÖKAR

2 65610LagervägenScandicUtgivare:Trans14Korsholm Produktion: bySand och Kustmedia Redaktionsråd: Mikael Löfqvist, Marjo Lehto, Johan Lövdahl, Anna Sand, Lisbeth Bäck Text & Bild: Anna LindaPärmbild:KTMPTryckeri:MikaelaLayoutSand/bySand&Ombrytning:Kortell/Kustmedia2022Svarfvar I DETTA NUMMER: Delivered SCANDIC TRANS 2022 10 6 14 20 8 NATIONELLALEDARE TERMINALNÄTVERKET VÄXER FÖRSTA INTRYCKET OFTA AVGÖRANDE FLER OCH NYARE FÄRJOR FÖRSVINNA–HÅLLBARHETSARBETEINREDNINGKÖRSCANDICPÅFRAKTKAPACITETENHÖJERÖSTERSJÖNTRANSSKANDINAVISKATTVINNA–ELLER KOSTNADSKRISEN –GÖRANSVÄGENEXAMENSARBETETILLVÄXTMÖJLIGGJORDEDELÄGARSKAPETTILLFRÅNRESANÅKERIERNASNABBTRANSPORTBRANSCHENINOMINSATSRÄDDADEHARBARABÖRJATFABRIKDIREKTARBETSFÄLTETÖKADVISARFÖRNYAVERKTYGKEBABENFRAMGÅNGSSAGA10643812 20161417182122

Arbetsmarknaden inom transportbranschen står inför stora utmaningar. Trenden är negativ, det utbildas inte tillräckligt många nya chaufförer och intresset för branschen har inte varit alltför stort. Den här trenden ser dock ut att i viss mån vända – åtminstone sett till antalet nu sökande till logistik utbildningarna i Österbotten, vilket är glädjande.

Under en tid har jag nu vägt olika resonemang mot varandra. Är det försvarbart att flyga, skall vi fortsätta besöka våra kunder fysiskt i stället för att hålla Teams möten, borde vi försöka minska på förbrukningsvaror som kaffe, papper, vatten och så vidare? Hur skall vi motivera miljöval som nödvändigtvis inte kan bevisas, åtminstone inte på ett lättförståeligt sätt? Jag är övertygad om att det är ett måste för oss att börja tänka oss för och att engagera oss i miljön och hur vårt agerande påverkar kommande genera tioner. Debatter som polariserar och för saker till sin spets utan grundlig forskning omöjliggör konstruktiv utveckling. Satsningar på forskning och utveckling av teknologi bör finansieras i snabbare takt. Företagets verksamhet har vuxit under pandemitiden, trots att det varit ett tufft företagsklimat. Vi har klarat oss utan att söka stöd, vi har kunnat hjälpa våra trafikanter med tilläggsavräkningar för att minimera kostnadsökningsförluster och vår tillväxtstrategi har varit möjligt att fullfölja. Därtill har vårt miljöarbete med HVO-diesel som viktigaste åtgärden lyckats bra. Vi har tillsammans med våra kunder ökat antalet bilar som endast tankar HVO-diesel till över 20 Miljöarbetetstycken.fortsätter och nya mål ställs konti nuerligt. Kommande miljösatsningar handlar om jordvärme, solpaneler, personbilar och gaslastbilar. Vårt kvalitetsarbete är i fokus med ständig förbättring som ledstjärna. Verksamhetens avvikelser har från år till år minskat både till antal och ersatta skadebelopp till endast 0,22%.

3

Med önskan om trevliga lässtunder och fortsatt gott samarbete! Mikael Löfqvist, VD Scandic Trans Är

hållbarhet bara ett trendord – eller är det ett ultimatum för överlevnad?

Takten på Scandic Trans har varit hög under första delen av året – av flera orsaker. En av dem är satsningen på en ny verksamhetspunkt i södra Finland, närmare bestämt i Vanda, omfattande såväl lager, terminal, distribution som kontor. Nu planeras dessutom ett eget nybygge och jakten på en lämplig tomt är i gång.

– Det var en stor risk att starta upp verksamheten från noll men redan i början av januari var lagret fyllt till 70 procent. Eftersom vi fick möjlighet att ta över distributionen och kunderna av det företag som opererat där innan fick vi många nya kunder och tack vare nya och gamla medarbetare fungerar verksamheten redan mycket bra. Vår nya lagerförman har varit en verklig klippa i start up-skedet och redan fyra månader efter starten visar verksamheten ett plusresultat, berättar Löfqvist. Sedan årsskiftet driver Scandic Trans egen lager- och terminal i Vanda. Även en del av trafik ledningen görs nu härifrån och i framtiden ska man operera över hela landet utifrån det nya Vanda-kontoret.

terminalnätverketNationella växer

När en av företagets samarbetspartners samtidigt lade ned sin verksamhet i Vanda, uppenbarade sig rätt tillfälle och utrymme och Scandic Trans kunde överta 2 000 m2 lager med en maxkapacitet på 2 400 pallplatser på Tegelslagargränd.

– Att utveckla vårt eget nationella lager- och terminalnätverk är ett måste före vi blir ännu mer internationella, konstaterar VD Mikael Löfqvist.

Behovet blev mer konkret – och akut – när avtal med en ny storkund i JYSK slöts, eftersom majoriteten av den distributionen sker i huvudstadsregionen. – Av de 54 JYSK-butiker vi distribuerar till i Finland finns över 30 där, fortsätter Löfqvist.

Text: Anna Sand • Foto: Linda Svarfvar & Scandic Trans E get lager och egen terminal i Vanda har funnits i planerna i flera år, och påtryckningarna från styrelsens sida har varit stora.

4

5

– Vårt Norge- och Danmarksteam i Lappfjärd har nu sett till att den trafiken återigen blomstrar. De besöker Vasa-kontoret för att jobba tillsammans med kollegorna här några dagar i månaden, men eftersom just Norge, och även Danmark, skiljer sig från övrig trafik på grund av EU och särskilda fordonskombina tioner, kräver den ett eget team, förklarar Löfqvist. Ahlroos och Äbb intygar att de har en god kommu nikation med de övriga verksamhetspunkterna och kontoren.–Godsflödet har ökat avsevärt de senaste två åren. Största utmaningen är att få bilarna maximalt utnyttjade. För Norge-trafiken har vi även hand om tulldokument och dessa kan också bjuda på en del utmaningar ibland, men vi trivs bra med såväl distans arbetet som det nya kontoret, avslutar Ahlroos En del av trafikledningen har samtidigt flyttat till Vanda där tre personer nu är sysselsatta. Planen är att man i framtiden ska operera över hela Finland även från Vanda. – Samarbetet med Vasa-kontoret är viktigt och kommunikationen sker konstant via en öppen, direkt telefonlinje och via Teams. Från och med augusti kommer även ytterligare en ny person att arbeta som områdesansvarig för Europatrafiken utifrån Vanda, tillägger Löfqvist.

Det här innebär nya, positiva problem – utrymme na som man hyr är redan för små och planeringen av en ny, egen terminal är nu i gång. – Vi söker efter en lämplig tomt i närheten av Ring III eftersom det är den mest effektiva placeringen med tanke på de internationella trans porterna. Planen är att bygga 4 000- 10 000 m2 med både terminal för genomflödesgods, lager omfattande kyl, frys- och varmlager samt kontor för 10-20 personer, berättar Löfqvist.

– Eftersom det är viktigt att kommunikationen sköts i realtid och att personerna som jobbar med samma marknad sitter nära varandra, bestämde vi oss för att starta kontoret i anslutning till Markos och Niklas hemorter, förklarar Löfqvist vidare.

Norge-trafiken minskade fram till 2019 av flera orsaker – hård konkurrens, samarbetspartners som avslutade sin verksamhet och ett förändrat kontakt nät på marknaden.

Både mäklare och byggfirmor är redan engage rade i processen, som vi med all säkerhet får orsak att återkomma till. – Det finns ett otroligt stort behov av både lager- och terminalverksamhet och utrymmen i huvudstadsregionen. Tack vare Scandic Trans fokus på nära och personlig kundbetjäning skiljer vi oss från de flesta andra, vilket visat sig vara en stor styrka speciellt där Nuvarande utrymmen omfattar 2 000 m2 och 2 400 pallplatser. Det planerade nybygget kommer att bli mellan 4 000 m2 och 10 000 m2 stort.

Ny kontorspunkt i Södra Österbotten

Allt eftersom har transportvolymerna ökat och vid årsskiftet 2021-22 anställdes därför en till trans portledare till Norge- och Danmark-trafiken, Niklas Ahlroos

– Richard Romar som tidigare jobbat med Norgetrafiken övergick då till försäljningen och har gjort en mycket positiv insats, berättar VD Mikael Löfqvist Sedermera bytte Marko Äbb, som under många år kört åt Scandic Trans med mellan Finland och Norge, chaufförsstolen mot kontoret och tog nya tag med Norge-trafiken. Hans arbetsinsats gav upphov till alltmer transporter samtidigt som dialogen mellan Richard och Marko förstärktes.

6

Sociala medier är idag ofta det snabbaste sättet för företag att upprätta en digital närvaro, men trots de sociala mediernas framväxt är hemsidor fortfarande ett viktigt element för företag. Scandic Trans satsar på både och, och i början av 2022 lanserades företagets helt nya hemsida. Sand

Text & foto: Anna

En hemsida utgör grundpelaren i ett företag. Oavsett hur synligt företaget är på sociala medier måste kunderna kunna vända sig till en hemsida. Sociala medier finns till för att locka kunderna till hemsidan – men det är på hemsidan som företaget skapar sig en seriös och professionell bild. Förutom att sidan ska vara estetisk och ”snygg” ska den också vara funktionell, användarvänlig samt självfallet också leadsgenererande och lönsam.

Första intrycket ofta avgörande

Arbetet med den nya hemsidan startade redan under hösten 2021. – Scandic Trans’ gamla hemsida började kännas för åldrad och var inte längre ”med i tiden”, inleder Johan Lövdahl, som kom med i arbetet under processens Scandic Trans nya hemsida lanserades

Strukturen på sidan är tydlig och enkel, samtidigt som besökaren kan hitta svar på många av sina frågor redan här. Genom personalpresentationerna får man ett ansikte på sin egen kontaktperson, sin ”Johnny”, och här finns hela personalens personliga kontaktuppgifter i stället för enbart en växelnummer.

– På våra sociala medie-konton råder en mer lättsam ton, vi bjuder på en hel del rörligt material och den här typen av synlighet är också mycket viktig, menarIdagJohan.blirdet allt vanligare att företagen också finns på Tiktok.–Detär helt klart en spännande utveckling, men det kräver också kunskap, och tar alltmer tid i anspråk. Marknadsföringen idag ser helt annorlunda ut än för tio år sedan, avslutar Johan.

7

Konceptet ”We’re sending Johnny” och satsningarna på den personliga servicen genomsyrar därmed också hela hemsidan.

Johan Lövdahl på Scandic Trans Korsholmskontor har varit engagerad i förnyelsearbetet och uppskattar speciellt möjligheten att själv uppdatera sidan så ofta som det behövs.

gång eftersom han från tidigare hade erfarenhet av liknande projekt. – Vi har haft ett bra samarbete med utvecklaren och den nya sidan lanserades under vintern 2022. Utseendemässigt är den fullständigt förnyad, den fungerar smidigare, den är roligare att besöka och den är självklart sökmotoroptimerad och mobilanpassad – något som också är väldigt viktigt, fort sätter Johan. Dessutom var våra egna möjligheter att uppdatera den tidigare sidan begränsade – något som vi nu lagt stor betoning på. Bakom den nya sidan ligger mycket jobb som inte syns utåt och på Scandic Trans har man valt att involvera en stor del av personalen i arbetet – mycket för att få fler ”ögon” att se med. – Det finns alltid något som kan förbättras – det är ett pågående arbete, och ju fler ögon som kritiskt granskar arbetet desto bättre, tror Johan.

PÅTRANSPORTFÖRFRÅGANNYTTSÄTT

För den som vill följa det dagliga arbetet på Scandic Trans, ta del av chaufförernas vyer från vägen eller få en liverundvisning i företagets nyaste utrymmen, lönar det sig att följa företaget på LinkedIn, Face book, Instagram och YouTube

På den nya hemsidan har företagets nyhetsbrev integrerats så att nyheter och aktuella artiklar auto matiskt publiceras här, och på sidan finns också alla de viktigaste dokumenten som kunderna kan behöva ta del av, ladda ner och skriva ut. På hemsidan får man alltid de färskaste uppgifterna om bränsletilläggen, och här kan man också läsa alla nummer av företagets egen kundtidning, som du just nu håller i din hand.

I samband med lanseringen av vår nya hemsida har vi förenklat processen med att göra en transportförfrågan. Det sker nu smidigast med det formulär som finns på hemsidan under fliken ”Kontakt”. Genom att använda dig av formuläret får du automatiskt en egen kontaktperson med fokus på just din unika transport. Det går bra att ta kontakt med oss även via e-post eller telefon, men för att kunna betjäna dig på bästa sätt blir du även då ombedd att fylla i formuläret. Under fliken kontakt finns nu även möjlighet att lämna feedback eller en reklamation samt att göra en öppen arbetsansökan. Vi vill gärna höra ifrån dig – tveka inte att kontakta oss!

Fler och nyare färjor påfraktkapacitetenhöjerÖstersjön 8

Text: Anna Sand • Foto: Arkivbilder/Åbo hamn

D en positiva utvecklingen syns tydligt för såväl Scandic Trans transportplanerare som för kun derna, som inte längre behöver vänta ett dygn extra på sina leve ranser till följd av fulla färjor.

– Trafiken mellan länderna mår bra, konstaterar Erik Söderholm, VD för Åbo hamn. Det beror mycket på näthandeln, som årligen ökar med 10 procent, men även handeln med livsmedel och läkemedel ökar. Han konstaterar att utvecklingen gått relativt snabbt.–Viking Glory har 1 500 linjemeter reserverade för frakt, vilket motsvarar den totala mängden ett fartyg kunde lasta på 1990-talet. Tillsammans med de 1 250 meter som Viking Grace har, bildar de båda fartygen en fin flotta både ur passagerar- och frakt synvinkel, tillägger Söderholm.

– Färjebokningarna och det här pusslet sysselsätter två personer på heltid här, berättar Lerbacka.

För första gången på väldigt, väldigt länge har vi en situation då fraktkapaciteten på Östersjöfärjorna är i linje med marknadsbehovet. Inte enbart fler färjor har satts in – även fler rederier har valt att starta upp trafik mellan Finland och Sverige, samtidigt som flera rederier även uppgraderat sina färjor och därmed fått mer kapacitet.

– Det är första gången på mycket länge som vi ser en sådan här ljusning, konstaterar Lerbacka.

I januari inledde även Stena Line trafik från Hangö till Nynäshamn, med fokus på just frakt, och från och med maj kommer ytterligare en färja att sättas in på samma rutt.

Scandic Trans har dagligen ett visst utrymme på Viking Lines färjor färdigt allokerat för sina bilar, men det handlar trots detta om ett ständigt pussel från trafikledningens sida.

– Självklart använder vi vårt lokala rederi också när geografin gör det mest ändamålsenligt. Det är alltid antal kilometrar och de slutliga kostnaderna som avgör, avrundar Lerbacka.

Men inte enbart Viking Line har utökat sin kapacitet. Finnlines, som trafikerar på rutten Nådendal-Kapellskär med två avgångar dagligen, har numera två identiska färjor i bruk, vilket bety der fördubblad kapacitet jämfört med tidigare.

Inte nog med detta. Finnlines genomför som bäst ett 500 miljoner euros omstrukture ringsprogram som innebär införskaffning av fem nya fartyg, varav två, Finnsirius och Finncanopus, sätts in mel lan Nådendal och Kapellskär från och med 2023.

Viking Line fungerar som ett av Scandic Trans viktigaste rederi och när Amorella tidigare i år byttes ut mot nya färjan Glory, innebar det en ökning med 66 procent fler fraktmetrar.–Detmärktes direkt, konstaterar Lerbacka, men det är förståeligt att färjan ändå är väldigt bokad under sommaren. Den nya uppdelningen på bildäck mellan personbilar och lastbilar är dock en fördel.Rutten mellan Åbo och Stockholm är en av de snabbaste mellan länderna och överfarten motsvarar vilotiden för en chaufför.

"Speciellt sommartid har det varit trångt på båtarna, och våra chaufförer har emellanåt blivit tvungna att vänta på nästa avgång. 9 Trafiken mellan länderna mår bra, konstaterar Erik Söderholm, VD för Åbo hamn. Det beror mycket på näthandeln, som årligen ökar med 10 procent.

Kapacitetsökningen syns på bred front – inte enbart i Östersjön. Över Kvarken gav Wasalines nya färja Aurora Botnia rederiet både mer utrymme, fler avgångar och snabbare överfarter.

– Speciellt sommartid har det varit trångt på båtarna, och våra chaufförer har emellanåt blivit tvungna att vänta på nästa avgång, vilket betyder lossning på den tredje dagen i stället för dag två, förklarar Joakim Lerbacka på Vasa-kontoret.

– Ropax-fartyget Europalink inledde trafik på linjen i januari och linjen trafikeras nu av två systerfartyg av Star-klass, Finnswan och Europalink, berättar Antonio Raimo, linjedirektör på Finnlines.

– Fartygen är 235 meter långa, tar 300 lastbilar, 200 personbilar och 1100 passagerare, säger Raimo. Finnlines alla nyinvesteringar är fraktdrivna och rederiet står för över 50 procent av import- och exportfrakten mellan Sverige och Finland.

Scandic

Den danskägda JYSK-koncernen har idag över 3 000 butiker i 51 olika länder. I Finland finns knappt 100 av dessa butiker, och alla varor till dem kommer från distributionscentret i Nässjö, Sverige. JYSK gjorde strukturella förändringar i sin logistik till Finland vid årsskiftet, och samtidigt blev Scandic Trans en av koncernens nya samarbetspartners.

inredningskandinavisk

Text: Anna Sand • Foto: Pressbilder JYSK Trans kör

10 – Vi är jättestora på trädgårdsmöbler, och även om säsongen i sig är lätt att ringa in, påverkar vädret beställningarna och flödet enormt mycket, konsta terar Löfgren. Både planering, lastning och lossning är en utmaning eftersom det inte heller är fråga om fyrkantiga pallar, tillägger hon.

JYSK bygger just nu sitt tionde distributionscenter i Holland. Från centrallagret i Nässjö åker varje vecka flera bilar till butikerna i Finland, och härifrån skickas även den finländska webbshopsbeställningarna direkt ut till kund. S tora trädgårdsmöblemang och parasoll, doftljus och kökshanddukar. Spannet på produkterna och deras storlek är stort på JYSK, och kräver följaktligen också stor flexibilitet av transportörerna. – Nej, det är inte lätt att vara transpor tör åt JYSK, skrattar Annika Löfgren, logistikdirektör för den nordöstra regionen. De stora variationerna i godset och även på volymer na ställer stora krav på såväl chaufförer som transport planerare.

• Personalstyrka ca 26 500 personer.

JYSK är stora på trädgårdsmöbler, men även mindre inredning till hemmet, vilket gör att det är stora variationer i godsets storlek. Även vädret inverkar på volymerna och stor flexibilitet krävs av transportörerna.

• I Finland finns 94 butiker fördelade på 8 transportzoner.

• Ägs av familjen bakom Lars Larsen Group.

• Årlig omsättning ca 4,1 miljarder euro.

• Koncernen har snart 10 centrallager, varav det närmaste i Nässjö, Sverige. – Vi upplever Scandic Trans som en seriös och pålitlig partner, med samma miljövärderingar som vi på JYSK har, säger logistikdirektör Annika Löfgren.

• Grundaren Lars Larsen var känd i hela Danmark som ledande affärsman.

• Omfattar idag över 3000 butiker i 51 länder.

Byte av transportör orsakar alltid en viss osäkerhet ute i butikerna, och alla former av avvikelser rapporteras.

11 – Från Nässjö levererar vi till hela Sverige och hela Finland. Vi har infört ett system med automatplock, vilket innebär att vi har tre höglager varav det högsta är 42 meter. Varorna lastas av kranar och körs sedan ut till olika plockområden, förklarar LöfgrenTidigarevidare.har man för Finlands del endast använt sig av en transportör, men vid årsskiftet organiserades logistiken om. – I Sverige har vi alltid haft olika transportzoner, och nu har vi samma system i Finland. På så vis har vi nu möjlighet att hitta mindre men högkvalitativa transportörer som finns närmare kunderna, och behöver inte längre lägga alla ägg i en korg så att Systemetsäga. ger också möjlighet till att bygga bättre relationer och få bättre kontinuitet.–Förvårdel var Scandic Trans, som nu ansvarar för tre av våra åtta zoner i Finland, en ny bekantskap. Vi upplevde dem som väldigt seriösa. Kommunikationen har fungerat bra, vilket är en förutsättning för fungerande transporter, fortsätter Löfgren.

– Några sådana har vi inte fått och butikerna har varit nöjda, ler Löfgren. För JYSK är kvaliteten och självklart också priset viktigt, men även miljöaspekten ligger högt på agendan.

• Scandic Trans ansvarar för 3 av de finländska zonerna.

JYSK-KONCERNEN

• Ordet Jysk står på danska för något eller nå gon som kommer från Jylland och förknippas med ödmjukhet, noggrannhet och ärlighet.

– Den kommer framöver att beaktas ännu mer vi våra upphandlingar, berättar Löfgren. Vi ställer krav på bilarna och strävar alltid till högsta möjliga fyllnadsgrad, och där är vi på samma linje som Scandic Trans. Som återförsäljare sträcker sig vårt koldiox idavtryck dock långt bortom vår egen verksamhet och vi arbetar därför också med att engagera våra leverantörer och transportpartners i det här arbetet. Vårt mål är att vara koldioxidneutrala i allt vi gör till 2050.

• Första butiken öppnades i Århus 1979.

12

Det handlar om att vinna – eller försvinna

– Det som är lagstiftat men som inte uppfylls brukar leda till sanktioner. Straffavgifter är förmodligen att vänta de som inte anpassar sin verksamhet till de nya kraven, tror Östberg. Men var ska man då börja, om man än så länge inte gjort annat än sorte rat bioavfallet i personalköket?

Det är nämligen dit alla hållbarhetsåtgärder ska leda – till bättre lönsamhet, tack vare större konkurrensfördelar, bättre effektivitet och så vidare.

Hållbarhetsarbete

"

Allt arbete med klimatpåverkan bör utgå från kol dioxidberäkningarna – de är oerhört viktiga. Det finns ett vedertaget system för hur man räknar ut företagets klimatavtryck för att sedan sätta upp mål och tidsplan för hållbar hetsarbetet – ett så kallat GHG Protocol.

– Klimatkompensering är alltså den absolut sista åtgärden – inte den första – som många felaktigt tror. Den används ofta som mark nadsföring, men är i själva verket ofta en ren och skär bluff. Hållbarhetsarbetet är att minska rejält sitt eget koldioxidavtryck och inte bara köpa ”avlatsbrev”, betonar Östberg.

– Den bör vara betydande – fem procent hit eller dit räknas inte, poängterar Östberg. Vi talar om minst 50 procents skillnad inom 5-8 Slutligen,år. för de sista omöjliga faktorerna som man inte kan påverka, kan man som sista åtgärd ta till klimatkompensering.

Talk about the walk. Göran Östberg, projektchef i cirkulär ekonomi på UtvecklingsbolagVasaregionensVASEK.

– Först och främst är det A och O att man följer walk & talk-principen, poängterar Östberg. Det handlar inte om att bara snacka – det man brukar benämna ”Green Wash” – eller att göra varken dera – ”Green Hush”. Man måste både göra och berätta, alltså genomföra verkliga åtgärder, med verklig effekt, och även kommunicera om det – något som i stället går under begreppet ”Green Cash”.

– Om hållbarhetsarbetet endast skapar merkostna der för företaget gör man något fel, tillägger Östberg.

– Verksamheten i företaget kategoriseras i olika scoop. Scoop 1 omfattar det interna arbetet – eget värmesystem, fordonspark, produktion och så vidare. Scoop 2 är den inköpta energin och värmen, medan Scoop 3 är alla indirekta utsläpp. Hit räknas alla köpta transporter, tjänsteresor och utsläpp kopplade till alla inköpta produkter, förklarar Östberg. Utgående från beräkningarna över nuläget väljer man sedan vilka nyckeltal man ska jobba med och i vilken omfattning. Man bestämmer vilket basår man ska utgå ifrån, vilket år som ska vara målår och hur hög ambitionsnivån ska vara.

I Norden förbrukar vi resurser motsvarande för fyra jordklot varje år, och har ditt företag inte redan börjat fundera på hållbarhetsarbetet är det dags nu. Hela näringslivet berörs – oavsett bransch, oavsett verksamhet och oavsett om du köper eller erbjuder transporter. Och det handlar om att vinna eller försvinna. Text & foto: Anna Sand L åter det tufft? Att implementera hållbar het i sin verksamhet är faktiskt inte så svårt som många tror. – Det kan egentligen liknas vid normalt kvalitetsarbete – det handlar i grund och botten helt enkelt om att effektivisera verksamheten, använda mindre resurser och få en bättre image och större konkurrensfördel – något man egentligen gör hela tiden i ett företag, konstaterar Göran Östberg, projektchef i cirkulär ekonomi på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK Utgångspunkten för allt hållbarhetsarbete är vårt regeringsprogram, som säger att Finland ska vara världens första fossilfria välfärdsland och koldioxid neutralt år 2035.

– Det är bara 13 år dit, och alla nyinvesteringar som görs inom näringslivet måste numera vara hållbara och en del i grön omställning – detta faktum genom syrar allt, fortsätter Östberg. Trafik och logistik är två av fokusområdena i Finlands klimatlag.

2. Genom att övergå till trafikmedel med utsläppssnåla eller utsläppsfria tekniker. 3. Genom att ta mer utsläppssnåla eller förnybara drivmedel i bruk.

• Enligt EU:s mål ska Finland minska sina växthusgasutsläpp med 30 procent före 2030 jämfört med 2005 års nivå. I energi- och klimatstrategin har Finland fastställt ett mål att minska trafikutsläppen med 50 procent fram till 2030. Ett mål i Sanna Marins regeringsprogram har varit att Finland ska vara kolneutralt 2035 och förpliktelsen inom hela EU är att minska utsläppen till 2030 ska skärpas till minst med(jämförtprocent55 1990). cirkulära resan) Intresse 2. Insikt Plan Motivera och möjliggöra

5. Aktiviteter 6. Effekt MILJÖMÅL FÖR 2022 • Gradvis omställning till miljövänligare energiförbrukning. • Eur -klasser: Euro 6 och Euro 5 totalt minst 99 %. • CO2-utsläpp minskar med 40 %, cirka 40 egna bilar tankas med HVO. • Utsläppsrapportering.

Enligt Östberg kommer de företag som inte väljer att fokusera på hållbarhet att vara borta om tio år.

13

– Man ska vara öppen och ärlig, kommunicera sin avsikt och vilka framsteg man gör – och inte vänta med kommunikationen tills man är helt hållbar – för det är ingen.

TRANSPORTBRANSCHEN HÅLLBARHETSARBETET Vägtrafiken står för cirka 94 procent av utsläppen från den inhemska trafiken, så fokus på transporterna kommer att öka. Transportbolagen måste kunna erbjuda utsläppsrapporter åt de kunder som kräver det och miljöaspekten kommer att få en allt större betydelse vid upp handlingar. Hållbarhetsarbetet och möjlighet till grönare transporter ger en ökad konkurrens kraft och för transportbolagen är det ett måste att följa med i den snabba utvecklingen. Alla nyinvesteringar bör övervägas noggrant – det kommer högsta antagligen att bli aktuellt med någon form av rapporteringskrav framöver. – Scandic Trans är en föregångare i branschen och jag lyfter på hatten för deras hållbarhets arbete. Jag känner än så länge inte till någon annan aktör som kan erbjuda sina kunder utsläppsrapporter ner till pallnivå, avslutar Östberg.

OCH

HÅLLBARHETSRESAFÖRETAGETS(D en

UTSLÄPP

– Med andra ord – talk about the walk, säger Östberg leende.

4.

SCANDIC TRANS EGNA MILJÖMÅL

1.

– Kraven – trycket – ökar hela tiden. Från konsu menterna, från myndigheterna, från kunderna och finansiärerna. Att delta i arbetet med att rädda klima tet har blivit en imagefråga, och det är föregångarna som förtjänar mest, konstaterar han.

3.

En mycket viktig aspekt av hållbarhetsarbetet är kommunikationen – både den interna och externa. – Vi är alltför dåliga på det i Finland. Vi arbetar i det tysta tills vi har något färdigt att presentera – men då det gäller hållbarhetsarbetet är det fel väg att gå. Företagen måste börja kommunicera sitt håll barhetsarbete från steg ett – man måste våga berätta om resan helt enkelt. Alla i företaget måste dessutom engageras i arbetet, tillägger Östberg. Det är ett arbete som aldrig blir färdigt, en pågående förbättringsprocess och hållbarhetsresan måste kom municeras under hela tiden.

• Minska utsläpp, referens EU: s klimat- och energimål 2030. ▪ 40 % mindre växthusgaser (jämfört med 1990). ▪ 32 % förnybar energi. ▪ 32,5 % förbättrad energieffektivitet. Effektivera och optimera Transportplanering. Optimera utrustning och materialanvändning.

• Trafiken orsakar 1/5 av Finlands utsläpp, varav vägtrafiken står för cirka 94 % av utsläppen från den inhemska trafiken. Utsläppen av växthusgaser från trafiken minskas på tre sätt: 1. Genom att minska mängden trafik (kilometer) som producerar utsläpp och förbättra trafiksystemets energieffektivitet på andra sätt.

– Aktiv hållbarhetskommunikation stärker varumärket, inspirerar andra och driver utvecklingen framåt. Men arbetet och företaget ska också tåla kritisk granskning – det är viktigt att undvika så kallad greenwashing, fortsätter Östberg. När företag säger sig vara gröna eller miljövänliga trots att de inte är det, greenwashar de.

– Kostnadsstödet dröjer förmodligen till hösten men jag har förhoppningar om distributionsskyldighetens temporära förändring ska börja märkas vid pumparna under sommaren. Den 25 maj in lämnade regeringen ett lagförslag till riskdagen med en lagändring som tillfälligt ska minska distributionsskyldigheten under 2022 med 7,5 procentenheter, till 12 procent. Sänkningen beräknas påverkan pumppriset på diesel med cirka 12 cent per liter. Sänkningen för 2023 avgöras i en proposition som ges på hösten, då man också beslutar om hur utsläpps minskningarna som inte genomförs 2022-23 ska ersättas under följande år. Lagen avses träda i kraft under sommaren.

Många företag prövades hårt av pandemin och knappt hade man hunnit lägga den förra krisen bakom sig, innan grannen i öst slungade in oss i nästa. Konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina syntes nästan direkt på bränslepriserna i Europa. För transportbranschen har det här inneburit stora utmaningar och vi synar nu vad som gjorts från statens håll för att tackla kostnadskrisen i branschen.

14

– Vi är mycket medvetna om yrkestrafikanternas besvärliga situation och kontakterna har varit många, konstaterar riksdagsledamot Mikko Ollikainen. Det gäller speciellt trafikanter som inte har avtal bundna till index. Som ett exportberoende land är vi beroende av fungerande transporter för att hålla i gång landet.

– Jag är också mycket glad över att beredningen av ett skattesystem för yrkesdiesel är i gång och jag hoppas att lagförslaget bereds i snabb takt, fortsätter Ollikainen.Underberedningens gång ska det bedömas om ett Mikko Ollikainen.

Ollikainen betecknar kostnadsstödet och den temporära ändringen av distributionsskyldigheten som otroligt viktiga.

Kostnadskrisen transportbranscheninom Vad görs för att rädda åkerierna?

Text: Anna Sand • Foto: Scandic Trans N är krisen eskalerade i mitten av mars lämnade transport- och regeringenenförbundlogistikbranschensSKALinåtgärdslistatill–enform av önskelista – på vad som borde göras. De beslut som hittills fattats är ganska långt plockade från den listan och har förberetts av ministerarbetsgruppen för beredskap, som styr de förberedelser som har ett samband med kriget. Ministerarbetsgruppen drog den 1 april upp riktlinjerna för tryggandet av verksamhetsbetingelserna för logistikbranschen. De åtgärder som vidtas görs på tre Delsfronter:kommer transportbranschen att stödas med ett direkt kostnadsstöd på 75 miljoner euro, dels sänks distributionsskyldigheten under 2022-23 och för det tredje inleds också beredningen av ett skattesystem för så kallad yrkesdiesel.

– Beredningsarbetet har påbörjats på Finansminis teriet men i dagsläget finns det inte något beslut angå ende återbäringsnivåer eller andra detaljer, meddelar Suvi Soppi, skattespecialist på Finansministeriet. Enligt en preliminär bedömning skulle ett yrkesdieselsystem kunna tas i bruk under den senare häften av år 2023 som tidigast.

EU-lagstiftningen innehåller ramar för ett yrkesdieselsystem. Enligt energiskattedirektivet är minimiskattenivån på diesel samt på bio bränslen som ersätter fossil diesel 33 cent per liter. För närvarande beskattas dieselbräns len i genomsnitt med ca 50 cent per liter i Finland. Således kunde skattestödet till yrkestrafiken vara högst 17 cent per liter dieselolja. Hundraprocentig biodiesel beskattas dock redan på EU:s minimiskattenivå 33 cent per liter i Finland och därför skulle inte någon åter bäring vara möjlig för hundraprocentig biodiesels del. Detaljerna gällande reformen är i detta skede ännu oklara, men enligt preliminära uppgifter kan reformen kosta staten kring 300 miljoner euro.

2. MinisterarbetsgruppenSTÖDPAKET

"

" En totalreform av trafikbeskattningen kunde ge skatteåterbäringtransportföretagenförvarjeliter yrkes diesel som de har fyllt i sin tank.

LagenDISTRIBUTIONSSKYLDIGHETENomfrämjande av användningen av biodrivmedel, eller lagen om distributionsskyl dighet, trädde i kraft 2008. Syftet med lagen är att främja användningen av biodrivmedel för att ersätta bensin och diesel. Detta har genomförts genom att nationellt föreskriva om skyldighet för drivmedelsdistri butörer att till konsumtion årligen levererar en minimiandel biodrivmedel. Kort sagt – enligt de krav som gäller måste bränsleförsäljarna se till att den diesel de säljer innehåller en viss tillräcklig andel biobränsle. Eftersom biobränslen är dyrare än fossil diesel, höjer distributionsskyldigheten dieselns pris. Sommaren 2021 utvidgades lagens tillämp ningsområde att omfatta även biogas och förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung. Avsikten är att främja en minskning av fossila bränslen inom transportsektorn på ett kostnadseffektivt sätt.

för beredskap har också fattat beslut om ett temporärt kostnadsstöd till transportbranschen. Sammanlagt 75 miljoner euro har reserverats för ändamålet och arbetsoch näringsministeriet förbereder nu en lag om stödet, som ska kunna fås för tre månader (januari-mars 2022). De närmare villkoren för stödet preciseras under lagberedningens gång och det dröjer förmodligen fram till hösten inn an företagen får möjlighet att ansöka om stödet. För att främja en grön övergång i transport branschen bereder regeringen också en åtgärds helhet som stöder anskaffningen av el- och gasdrivna last- och paketbilar samt utvecklingen av den offentliga distributionsinfrastrukturen för el och gas. För detta har man reserverat 20 miljoner euro.

15 yrkesdieselsystem ska genomföras med det nuvarande systemet som grund eller så att det direkta skattestö det för diesel slopas och återbäring betalas retroaktivt för dieselolja som används i yrkestrafik. Beredningen ska utföras med beaktande av regeringens klimatmål.

YRKESDIESEL

1.

3. BeslutetYRKESDIESELomkostnadsstödet stöder regeringens beslut från februari att inleda en beredning av ett skattesystem för yrkesdiesel. En av de frågor som ska bedömas är om ett yrkesdieselsystem ska basera sig på det nuvarande systemet eller om det direkta skattestödet för diesel ska slopas och återbäring i stället betalas retroaktivt för dieselolja som använts i yrkestrafik. Valet kan påverkas av regeringens klimatmål.

En sänkning med 7,5 procentenheter beräknas påverka pumppriset på diesel med 12 cent per liter.

Enligt SKAL: s beräkningar skulle dieselpriset sänkas med 35 cent per liter om alla krav på biodiesel slopas. En proposition som sänker distributionsskyldigheten under 2022 med 7,5 procentenheter lämnades in den 25 maj 2022. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. En sänkning med 7,5 procentenheter beräknas påverka pumppriset på diesel med 12 cent per liter. Då gäller det förstås ock så att branschens aktörer överför sänkningen påAvsiktendieselpriset.äratt de utsläppsminskningar som inte genomförs 2022-23 till följd av detta, ska täckas genom en höjning av skyldigheten under de därpå följande åren. Distributions skyldigheten ska vara 34 procent år 2030.

Hela branschen väntar nu på fler och konkreta besked från regeringen. Den mest effektiva metoden att minska utsläppen vore en ökad användning av biodiesel genom sänkt bränsleskatt. I stället för en höjd bränsleskatt som regeringen planerat, behövs en totalreform där den diesel som används inom godstrafiken beskattas lättare i egenskap av yrkesdiesel. På så vis skulle transportföretagen få skatteåterbäring för varje liter som de har fyllt sin tank med.

16 SvarfvarLindaFoto:•SandAnnaText:

– Nya diskussioner inleds om läget förändras, lovar Löfqvist. Hanteringen av bränsletilläggen är dock mer komplicerad än så. Scandic Trans har gått i bräschen då det gäller miljöarbete och många av företagets kunder har valt att gå över till grönare transporter genom att välja HVO som drivmedel.

– Våra kunder var mycket förstående och vi kunde komma överens om det nya tillägget nästan omedel bart med så gott som alla. Därmed hann prisökningen bara inverka på två veckor av åkeriernas verksamhet, konstaterarFortsättningsvisLöfqvist.justeras tillägget enligt bränslets snittpris med två veckors mellanrum.

– Förändringar i produktionen av Nestes HVO, My Diesel, har dock gjort att prisskillnaden mellan biodiesel och fossil diesel har ökat – att tanka HVO har alltså blivit dyrare än tidigare. När vi införde HVO som alternativ för våra kunder var skillnaden i literpriset 16 cent – våren 2022 var den 20 cent. Prisökningen är 25 procent – en skillnad som Scandic Trans tills vidare inte valt att ta ut av sina kunder.

"

– Utvecklingen går emot regeringens arbete för att främja biobränslen, och vi har valt att vänta och se.

i stället för att utgå från snittpriset under en två veckor lång period, och därefter inleddes arbetet med att kontakta och informera alla våra kunder om det nya bränsletillägget. Tre olika modeller tillämpades, beroende på huru dant avtal kunderna hade. – För en kundgrupp kunde tillägget direkt adderas till övriga tillägg, medan de kunder med så kallade all inclusive-avtal, vilket är en viktig och stor kundgrupp, för första gången nu också fick ett tillägg ovanpå sitt avtal. Den tredje gruppen består av kunder med individuella avtal, där bränslets andel av fraktpriset ofta utgör en viss procentandel och utgår från olika index och referensvärden.

Snabb räddadeinsatsåkerierna

Tack vare en enorm insats från personalen var alla drygt 700 aktiva kunder kontaktade innan utgången av mars.

Utvecklingen går emot regeringens arbete för att främja biobränslen.

D en stora och plötsliga prisökningen vid bränslepumparna i mars krävde också snabba reaktioner från företagen – något man lyckats väl med på Scandic Trans. Efter att den första chocken lagt sig, fanns bara ett alternativ – att kavla upp ärmarna och göra det som krävdes för att rädda åkerierna.–Detvar ingen i branschen som satt med ett färdigt facit på hand över hur situationen skulle hanteras, inleder VD Mikael Löfqvist. Vi fick många samtal från oroliga åkare som övervägda att ställa bilarna att stå, eftersom prisökningarna för många innebar ökade månadskostnader på tusentals euro. Ett bränsletillägg baserat på dagspriset diskuterades först, men konstaterades bli för tungt att hantera rent administrativt.–Vibeslötoss

I fjolårets upplaga av Delivered kunde vi berätta att Scandic Trans internationella transporter har ökat avsevärt under de senaste åren, såväl från huvudkontoret i Finland som från dotterbolaget Scandic Logistics i Helsingborg på svenska västkusten. Den positiva utvecklingen har fortsatt och enligt Joakim Lassen, försäljningsdirektör på Scandic Logistics, har resan bara börjat. Trots att en pandemi kom i vägen blev 2021 ett mycket bra år och Lassen är nöjd. – Flödena och volymerna håller i sig, det finns gott om gods och idag märker vi inte längre av pandemin, konstaterar han. Scandic Logistics fick en fin start på fjolåret tack vare en ny kund i södra Europa, dit man varje vecka lastar tio bilar med ADR-klassificerat gods. Ett långtidsavtal har ingåtts med kunden i fråga och man har nu hittat bra rutiner och balans i flödet. – Våren 2021 kunde vi sätta in den första egna trailern för tvåvägstrafik till Sydeuropa, och våren 2022 utökas den med ytterligare en bil, berättar Lassen.

Tack vare de nya verksamhetsutrymmena har Scandic Logistics nu fått en starkare och tydligare identitet.

– Vi har utvecklat vårt koncept i samarbete med ett annat företag och kan nu erbjuda omlastnings- och lagringsmöjligheter här i Helsingborg också. Våra kollegor från Finland använder även terminalen som hubb, vilket bidrar till att stärka VI-andan inom företaget och vår sammanhållning med kollegorna i grannlandet. Trafiken och det faktum att här nu är betydligt mer rörelse varje dag inverkar positivt på personalen och trivseln, tror Lassen.

Personalstyrkan har nämligen också vuxit på Scandic Logistics. Med företagets nya säljare, Ludvig Holmberg, och trafikledaren Jennie Dahlström sysselsätter nu dotterbolaget tre personer på heltid samt även en praktikant under en längre tid.

Scandic Logistics höjer sin identitet Resan har bara börjat

"ihållerGodsflödenaintebarasig–deväxer.

Inte enbart godsmängderna och trafiken som växer – det gör även personalstyrkan och följaktligen också kontorsytorna i Helsingborg. Scandic Logistics flyttade vid årsskiftet in i nya utrymmen och från tidigare 20 m2 förfogar man nu över 120 m2 – och kan dessutom erbjuda terminal- och lagertjänster på samma adress.

– Nu har vi en verksamhet att visa upp och ett kontor dit vi kan bjuda in våra kunder och partners.

Godsflödena håller inte bara i sig – de växer, liksom också vår trafik, och det blir nog inga problem att nå upp till årets budget, menar Lassen. Det är en aggressiv budget som innebär en ökning av omsättningen med hela 60 procent från 2021. – Men det är helt möjligt. Den här resan har bara börjat, avslutar han leende

– Det gäller ju också att hitta den lediga kapaci teten, och just nu råder brist på chaufförer eftersom många av dem är just ukrainare, förklarar Lassen. Den här problematiken är något vi dagligen arbetar med och förhandlingar med nya samarbetspartners och åkerier är ständigt aktuella.

– Förstärkningen på försäljningen har redan gett resultat och vi har under våren fått ett flertal nya kunder, fortsätter Lassen. Dessutom får vi in allt fler förfrågningar utifrån. Eftersom det återigen – äntligen – är möjligt att åka ut och träffa potentiella kunder rent fysiskt har det blivit betydligt lättare att etablera nya kontakter. Personliga möten är ett måste för att bygga relationer – där kommer man inte långt enbart med Teams, konstaterar Lassen.

Tanken är att det ska bli ännu fler fordon under året, men här har nya utmaningar dykt upp på grund av kriget i Ukraina.

17 LiljaJohanFoto:•SandAnnaText:

Något system med mellanlager finns inte – produkterna körs direkt ut till olika byggprojekt. I början av augusti sker stora förändringar i vår produktion, då vår nyaste maskininvestering förverkligas. Vi ser fram emot den kapacitetsökning på 25 % och en fortsatt utveckling av produktkvaliteten, säger Arecos försäljningsdirektör Kasper Siintola.

– Något system med mellanlager finns inte – produkterna körs direkt ut till olika byggprojekt oberoende om det gäller ett litet eller ett stort bygge, förklarar Siintola. Det handlar om allt från små projekt till stora idrotts- och ishallar, köpcentrum, terminaler och byggnader där tidtabellen är viktig.

Text: Anna Sand • Foto: Areco Scandic Trans fraktar byggplåt från Nordens ledande tillverkare Från fabrik direkt till arbetsfältet"

18

– Det finns en tydlig uppdelning mellan de olika fabrikerna, berättar försäljningsdirektör Kasper Siintola. De två fabrikerna i Malmö är mer inriktade på att tillverka profiler. Därtill har Areco Profiles I Norden också fabriker i Danmark, tillägger han. Koncernens kunder finns i över 25 länder och från Somero-fabriken betjänar man i första hand Finland och Sverige samt delvis också de övriga nordiska länderna.

A reco Profiles är en del av den svens ka, privatägda Areco-koncernen som bildades redan 1944. Koncer nens kärnverksamhet riktar sig till byggindustrin och är indelad i fem olika affärsområden: Areco Metals, Areco Steel Service Center, Areco Profiles, Areco Direct och Areco Properties. Areco-koncernen sysselsätter idag totalt över 300 personer och har en omsättning på cirka 350 miljoner euro. Areco Profiles har fem fabriker i fyra länder, varav den ena ligger i Finland, närmare bestämt i Somero. Fabriken sysselsätter knappt 40 personer och fokus ligger här på olika typer av element och till dem hörande lister och väggprofiler. För många företag utgör transporterna och logistiken en mycket viktig del av deras verk samhet – även om den sköts av en extern partner och i form av en köptjänst. Utifrån ett helhetsperspektiv är ändå verksamheten och de egna kundernas nöjdhet ofta beroende av perfekt fungerande frakter och Areco Profiles – Nordens ledande tillverkare av sand wich-paneler, tak- och väggprofiler samt regnvattensystem, är ett sådant företag.

– Även på den punkten uppfyller Scandic Trans våra kriterier, fortsätter Siintola.

Arecos fokus ligger på olika typer av element och till dem hörande lister och väggprofiler. Produkterna används vid byggandet av allt från mindre byggen till idrotts- och ishallar, köpcenter, terminaler och andra stora byggnader.

Men miljöarbetet sker förstås också i fabrik. Speci ellt vid tillverkningen av så kallade sandwich-paneler (plåt-isolering-plåt) uppstår årligen tonvis med miljöfarligt avfall, som numera, tack vare nya lösningar, kan återvinnas och återanvändas.

Av den här orsaken är fungerande frakter och tidtabeller särskilt viktiga för Areco Profiles och deras kunder.–Våra produkter lossas på plats med maskiner som ska finnas tillgängliga vid överenskommen tidpunkt. Förseningar i leveranserna innebär förseningar i byggtiden, vilket vi självfallet är måna om att undvika, fortsätter han. Sedan ungefär ett år tillbaka sköts de nordiska trans porterna av Scandic Trans, som man valde just tack vare deras tillförlitlighet och pålitlighet. – Mängden transport är projektbaserat och varierar därför mycket, men varje vecka lastar vid gods för vidaretransport med Scandic Trans direkt ut till arbetsfältet. Det är stora och tunga kollin, och därför är det viktigt för alla parter att både lastnings- och lossningstiderna hålls. Med Scandic Trans har allt fungerat mycket bra, konstaterar Siintola.

Precis som Scandic Trans har Areco Profiles också lagt stor vikt vid sitt miljöarbete de senaste åren, och ett led i detta är så miljövänliga transporter som möjligt.

19

Planering av produktionen, i bild syns försäljningsdirektör Kasper Siintola produktionschefochNiko Siikjärvi.

20 grustransporter och krossverksamhet.

Marcus och Björn driver Rosenqvist Transport, som deras far grundade för över 40 år sedan.

– Det ger en bra insyn och en inblick i vart Scandic Trans är på väg. På så vis kan man bättre, och i god tid, anpassa också den egna verksamheten efter det, sägerFörhan.tillfället är det sällan som de själva sätter sig bakom ratten i Scandic-bilarna – för dem ligger fokus på att leda företaget och däremellan köra grus och ”reda upp” allt som hänt i veckorna.

SandAnnafoto:&Text

D et har gått över 40 år sedan Johan Rosenqvist från Pörtom grundade sitt transportföretag, våren 1979. Mycket gods har fraktats sedan dess och idag är det sönerna Marcus och Björn som driver företaget vidare framåt. Landet stod inför en lågkonjunktur utan like då Scandic Trans grundades 1990 av fem enskilda åkare, alla med egna fordon och egna trafiktillstånd. En av dem var Johan Rosenqvist. – Jag hade en bil på utrikestrafik då och körde även en del inrikes, främst olja och lantbruksprodukter, minns Johan.

möjliggjordeDelägarskapetökad tillväxt

– Men ifjol somras var jag faktiskt till Sverige på semester, avslutar Björn med glimten i ögat.

– Vi har krossar både i Pörtom och i Malax, där vi utökade 2009, berättar Björn. Förutom våra tre egna krossbilar som vi fraktar grus med, säljer vi också krossprodukter åt andra transportföretag, fortsätterGrustransporternahan. görs i första hand till olika hus- och vägbyggen i närområdet. Rosenqvist Transport sysselsätter förutom Marcus och Björn idag ytterligare 13 personer samt även inhyrda entreprenörer enligt behov. Även Johan sitter fortfarande vid ratten när det behövs. – Jag arbetar så mycket jag får, ler han. Genast när det behövs rycker jag ut, utan att tveka. Att växa ytterligare är ingen målsättning för bröderna – omfatt ningen på företaget känns lagom just nu. – Men det har man säkert tänkt och tyckt även tidigare och ändå fortsatt växa, konstaterar Björn. Marcus innehar en av styrelseposterna i Scandic Trans, något som han ser som en klar fördel också för det egna företaget.

I och med grundandet av Scandic Trans inleddes specialiseringen på livsmedelstransporter och den första kyl- och frysbilen införskaffa des ganska snart. Idag har Rosen qvist Transport nio sådana – sex på Sverige-trafiken och tre på Norge-trafiken.–Företagethar vuxit kontinuer ligt, och alltmer sedan Marcus och Björn tog över – något som skedde etappvis under åren 2011-2019, fort sätter Johan. En stor del av tillväxten tillskriver de också det faktum att företaget är delägare i Scandic Trans. – Det har onekligen haft en stor betydelse, konsta terar både Marcus och Björn. Att de skulle överta företaget efter sin far var ingen självklarhet enligt Marcus, som efter studierna hann arbeta som konstruktör på Närko i dryga decenniet. Under hela tiden var han ändå också en del av familjeföretaget. Björn, som är åtta år äldre, har kört sedan 1999. På 1990-talet utökades också företagandet med Marcus och Björn i samspråk med Kjell-Boris Näsman. I dagsläget har de 13 anställda och nio specialbilar som trafikerar till Norge och Sverige för Scandic Trans.

Titeln för slutarbetet blev ”Projektplan inför implementering av en kunddatabas för Scandic Trans trafik ledning” och fokus har legat på själva projekt planen och projektprocessens tre första delar: Projektidén, förstudien och planeringen.

21

Inom ramen för förstudien gjorde Lindholm flertalet olika analyser, såsom nuläges- och intressentanalys, definierade projektets omfattning samt olika lösningsalternativ och vilka krav som ska ställas på slutprodukten.

SandAnnafoto:&Text

– Det handlar alltså inte enbart ett kundregister, fortsätter hon och förtydligar: I databasen skulle ingå information om allt från kundens olika godstyper, palltyper, möjlighet till dubbelställda pallar, balk möjligheter, vikt, höjd och andra mått, lastnings- och lossningsplatser samt -tider, öppettider och avvikelser i dem, tillgång till truck och brygga vid lastning, specifika krav från kundens sida gällande exempelvis hjälm eller annan utrustning, dörrkoder och annan relevant info som chauf förerna ofta frågar efter.

fter flera års erfarenhet av transportplanering visste Annamaria ”Ami” Lindholm vilka verk tyg som saknades för att kunna får mer effekti vitet i jobbet. Ämnet blev hennes examensarbete. Ami har ett förflutet även bakom ratten, men med småbarn var yrket som chaufför inte det mest praktiska, och hon beslöt sig därför för att studera företagsekonomi med målsättningen att bli trans portplanerare.–Jagvillevara kvar inom logistikbranschen, som ligger mig varmt om hjärtat, förklarar Lindholm, som studerat till tradenom vid yrkeshögskolan Novia i Vasa.

Redan under andra studieåret erbjöds Ami en tjänst på Scandic Trans, där hon utfört sin praktik. Studietak ten stannade av något till följd av heltidsarbetet, men under sin senaste föräldraledighet beslöt hon sig för att slutföra studierna. När hon skulle välja ämne för slutarbetet fick arbetsgivaren vara med och säga sitt. – Min fråga om deras eventuella önskemål besva rades dock med en motfråga – vad skulle jag själv vilja ändra på i mitt jobb som transportplanerare? Något som jag saknat och som skulle effektivisera både transportplanerarnas och chaufförernas jobb, är en kunddatabas omfattande all nödvändig information om kunden och dess transporter, berättar Lindholm.

förvisarExamensarbetevägennyaverktyg

– Det måste självfallet vara lönsamt att genomföra projektet och kunddatabasen borde integreras i det system som redan används. Alla transportplanerare borde ingå i projektgruppen och i insamlandet av data. De här personerna sitter på enorma mängder information och kunskap och själva förarbetet kunde därför ske helt och hållet ”inhouse”, om man bara har rätt struktur på det, menar tidtabell.ocksåhäroftastförerna,liksomocharbetstidskulleomHonLindholm.ärövertygadattkunddatabasensparamycketförbådehennehenneskollegor,ävenförchaufsomärdesomfrågarefterdeuppgifterna–oftamedenpressad

E

Att genomföra projektet i praktiken är inte alls omöjligt enligt Lindholm och ett första steg är nu taget tack vare hennes examensarbete.

I den tredje delen skapades slutligen ett förslag på projektplan, vilket var syftet med hela slutarbetet.

Görans kebab – en framgångssaga

Text: Anna Sand • Foto: Korv-Görans Kebab Ab & Anna Sand G örans är ännu idag ett privatägt familjeföretag stationerat i Jakob stad, men vid det senaste ägarbytet 2006 gjordes strategiska val om att helt och hållet fokusera på produktutveckling och försäljning till detaljhandeln, samt delvis också HoReCa-branschen. Nischen består av lösfrysta, grillade köttprodukter. Görans olika helkötts- och kebab produkter säljs i detaljhandeln och används även av HoReCa-branschen. Förutom köttprodukter tillverkar Görans även egna dressingar och varumärkta produkter åt andra livsmedelsföretag i form av underleverantörer.

Det började för över 40 år sedan som Finlands mest kända grill. Korv-Görans blev ett begrepp i hela landet, och kebaben – landets bästa – blev en sådan framgång att också konkurrerande grillar köpte deras produkter. Idag är grillverksamheten inte längre en del av Görans, utan fokus ligger på industriell verksamhet.

22

23

"

Egen styckning har varit avgörande för att vi fortsättningsvis ska kunna använda oss av enbart inhemska råvaror.

– Dessutom är det ju alltid trevligt om man får prata sitt eget modersmål. Det får man med Scandic Trans, och de har kunnig och trevlig personal, avrundar Granholm.

– Det betyder att vi valde en annan väg än den traditionella för att tillverka kebab, och det visade sig vara den rätta. Företaget har skapat en egen produktionslinje, den enda i sitt slag i Finland och även i Europa, där råvaran omvandlas från rå till grillad och därefter nedfryst inom loppet av 90 sekunder.

– Utmaningen vi har just nu är att vi inte kan svara på alla förfrågningar vi får, till följd av råvarubristen, berättarMålsättningenGranholm.är att detaljhandeln ska stå för hälften av företagets omsättning. Idag ligger den på cirka 30 procent, medan HoReCa-branschen och industrin står för varsin tredjedel. Exporten sker i första hand till Sverige, men också till Estland. – För Sveriges del ligger vi idag på cirka 12 procent av omsättningen, vilket är högre än den egentligen målsättningen, tillägger Granholm. Alla tre kundandelar har vuxit stadigt och på de se naste tio åren har omsättningen ökat från 3,6 miljoner euro till 22,5 miljoner euro. Produkterna transporteras från Jakobstad direkt till olika centrallager i landet och någon direkthandel förekommer inte. Till Sverige exporteras varje vecka varierande volymer – transporter som sedan år 2021 ombesörjs av Scandic Trans. – För vår del är kvaliteten på transporterna det viktigaste och A och O är att fryskedjan aldrig bryts. Med Scandic Trans är det inga problem. Företagets miljömedvetenhet och fordonspark är också viktiga faktorer eftersom både vi och kunderna betraktar transporterna som en del av företagsverksamheten.

– När vi köpte företaget var det i första hand ett packeri, och vi har sedan dess gjort enorma satsningar på produktionen, inleder vice verkställande direktör Evert Granholm. Idag verkar vi i en ny och toppmo dern fabrik där vi ur energi- och miljösynpunkt valt att gå i bräschen också ur ett nationellt perspektiv, fortsätter han. Stor vikt har lagts på kvalitetscertifiering och att anpassa produkterna efter detaljhandeln och konsu menternas behov.

– Egen styckning har varit avgörande för att vi fortsättningsvis ska kunna använda oss av enbart inhemska råvaror. Antalet och mängden tillsatser, E-ämnen, minimeras alltid och vi betraktar frysen som det bästa och mest naturliga konserveringsmedlet. Fryser man maten behövs inga tillsatser, konstaterar Granholm. Ytterligare en tillbyggnad på 1 000 m2 finns färdigt planerad inför framtiden och nya produkter ser kontinuerligt dagens ljus. Storsäljaren just nu är helköttsprodukten kycklingkebab.

Evert Granholm är verkställandevice direktör företaget,påsom 1988grundadesochsom sedan omsättning.sjudubblat2012sin

– Det är möjligt att vi kommer att lyckas med det redan i år och då kommer hela produktionskedjan från rå till lastad produkt att ta endast några minuter. Etableringen av den egna grill- och infrysningslinjen har haft enorm betydelse för företaget och tagits tacksamt emot också av kunderna, för vilka det gör stor skillnad i det dagliga arbetet hur produkten är förpackad och ska tinas. Den nya produktionsanläggningen på 3 000 m2 byggdes 2019 och förstoras nu med ytterligare 1 300 m2, bestående av lager, frys och styckeri.

– Den snabba nedfrysningen, som sker i -100°C, är nyckeln till bibehållen hög kvalitet – liksom också de inhemska råvarorna, som vi inte tummar på, förklararUtvecklingenGranholm.pågår ständigt och målsättningen är att helt automatisera packning och lastning på pall före 2025.

We’re sending Johnny.

North European carrier with strong specialist www.scandictrans.comareas +358 20 120 2500

Mirko Murtomäki är Scandic Trans nya “Johnny” vid Vanda-kontoret. Mirkos uppgift är att utveckla Europatrafiken och verksamheten i södra Finland – något vi med säkerhet kommer att återkomma till i nästa nummer av Delivered.

Som kund är vårt mål att du ska uppleva transporten av dina varor som enkel. Just därför ingår mycket mer än bara trans porten och du når oss alltid när du behöver. Vi finns alltid till hands, dygnet runt och du får din egen kontaktperson hos oss. Någon som gör din kontakt med oss till något smidigt, personligt och tryggt. Vi har valt att kalla honom Johnny. Men det kan lika bra vara Yvonne på ekonomiavdelningen, eller Jan på trafikplaneringen. Alla med fokus på just din unika transport. Alla vi på Scandic Trans är helt enkelt Johnny med dig alla dagar i veckan. Inga problem, vi skickar Johnny.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.