Teknik & Miljø - januar 2013

Page 3

TEMA

Byg & Bolig

8 Skive Rådhus producerer overskud af energi Den Blå Diamant er Danmarks første rådhus, der producerer mere energi, end det bruger. Solceller, solvarme og biodiesel-kraftvarmeværker producerer til sammen så meget energi, at husets drift er CO2-neutral.

10 Lovpligtige energimærker ofte fyldte med fejl Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtig, men flere kommunale ejendomschefer kritiserer nu energimærkerne: De lever slet ikke op til vores forventninger, og vi har konstateret, at flere af vores energimærker skulle laves om, siger centerchef i Lejre Kommune, Christian Østeraas.

16 Nyt værktøj til at udvikle den bæredygtige by Realdania By kommer nu med et nyt værktøj til bæredygtig byudvikling. Værktøjet henvender sig til politikere, ledere, projektudviklere og rådgivere og kan være med til at skabe overblik og styrke indsatsen for bæredygtighed i bred forstand. Værktøjet er testet i flere byudviklingsprojekter.

18 D et nære bymiljø skaber værdi for virksomhederne At placere sin virksomhed i et levende bymiljø frem for i en erhvervspark i periferien kan nogle steder koste mere i rå husleje. Til gengæld kan potentialet for værdiskabelse også være et andet. Et levende bymiljø kan tiltrække samarbejdspartnere, kunder og dygtige medarbejdere og bidrage til branding af virksomheden. En ny rapport retter fokus mod et underbelyst felt.

20 Teknisk forvaltning sætter erhvervskunder i centrum ”Kunden i centrum” er en af de overskrifter, som sættes på kommunernes indsats i forhold til at optimere virksomhedernes vej igennem det kommunale system. ”One Stop Erhvervsservice” i Helsingør, ”Én indgang” i Herning og ”Erhvervskontakten” i Odense er blot nogle få af de mange konkrete initiativer.

28 IKT-bekendtgørelse træder i kraft 1. april 2013 Pr. 1 april træder en ny IKT bekendtgørelse i kraft, som for første gang også omfatter den kommunale og almene sektor. Der er siden 2007 høstet en del erfaringer i det statslige byggeri, som nu kan komme kommunale bygherrer til gode.

32 Penge at spare på klimatilpasningsprojekter Forudsætningen for optimal klimatilpasning er at tænke hele vandkredsløbet med – også når det handler om renovering. Derved kan der spares mange penge, helt op til 90 procent, lyder erfaringerne fra NIRAS.

3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.