Списание Искам бебе 17

Page 1

Безплатно издание Брой 17 Списание за репродуктивно и семейно здраве и здраво семейство КИКИ ТЕНЕВА И „БИОДАР“ МОЯТ ПЪТ КЪМ ДЕТЕТО ДИМИТРИЧКА ШОПОВА МОЯТ ПЪТ КЪМ ДЕТЕТО ДИМИТРИЧКА ШОПОВА СБОРНИКЪ на Ангелина Бонева НАШИТЕ ДОКТОРИ Д-Р ГЕРГАНА ГОГОВА Бебеносенето е любов Христина Лисник НЕ БЯГАЙТЕ ОТ ЩАСТИЕТО Д-Р МИЛЕН КАРАГЕОРГИЕВ УЧИТЕЛЯТ ОТ АЙТОС АТАНАС МАРИНОВ Д-Р АЛЕКСАНДЪР КОБАКОВ ЗА ПРЕНАТАЛНОТО ЧЕТЕНЕ КИКИ ТЕНЕВА И „БИОДАР“ Д-Р АЛЕКСАНДЪР КОБАКОВ ЗА ПРЕНАТАЛНОТО ЧЕТЕНЕ СБОРНИКЪ на Ангелина ХристинаБебеносенетоБоневаелюбовЛисник УЧИТЕЛЯТ ОТ АЙТОС АТАНАС МАРИНОВ

1БРОЙ 17 І СЪДЪРЖАНИЕ „ИСКАМ БЕБЕ” БРОЙ 17 Издател: Фондация „Искам бебе” Главен редактор: Радина Велчева Редактори: Вяра Кръстева, Ива Лалова, Нели Христова, Християн Гьошев Дизайн и предпечат: „Ел Креатив” ООД Даниела Гарибска Снимки: Shutterstock.com Фондация „Искам бебе” Контакти Адрес: ул. „Лавеле” №19, ет. 3 София 1000 Тел.: +359 2 427 04 37 +359 887 520 820 0700 700 17 Национална телефонна линия на „Искам бебе” В работен ден: от 10.00 до 16.00 ч. Тук можете да получите информация за пред стоящите групи за емоционална подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми, организи рани от фондацията. Разговорът се таксува според тарифния ви план. Пишете ни на: Facebook:info@iskambebe.bgIskamBebe Списание „Искам бебе” е запазена марка на фон дация „Искам бебе”. Никаква част от това из дание не може да бъде възпроизвеждана и/или публикувана без изричното писмено съгласие на издателя. СЪДЪРЖАНИЕ 187440 68 30 2 От редактора 6 Новини 10 Вярвайте и никога не се преда вайте! 18 Все повече хора се потопиха в ма гията на бебеносенето 24 Майчинството отключи в мен не подозирани възможности 30 Фактори за възпаление и ендоме триоза 34 Най-голямo удовлетворение по лучавам, когато видя положителен тест за бременност 40 Не бягайте от щастието, а ска чайте смело напред 44 Важните въпроси, които да задам към себе си, преди да стана родител 48 Само една майка би разбрала сми съла на това да дариш яйцеклетки 54 Сборникъ за здраве 64 ТЕС и пренареждане на Матрица та с ТЕС 68 Магията на пренаталното четене 70 Важните детайли за SARS-CoV-2 –причинител на COVID-19 74 Трябва да се стремим да възпита ме добри деца, които да станат до стойни граждани на България

2 І БРОЙ 17 Радина Велчева, основател на Фондация „Искам бебе“ Снимка: Калина Арсова Нашите акценти: Димитричка Шопова за вярата. Христина Лисник за магията на проси,ПсихологътговаНашитеметриоза.Фактори„БиоДар“.Кикибебеносенето.Теневаиприключениетозавъзпалениеиендодоктори:Д-рГерганаГоид-рМиленКарагеоргиев.говори:Важнитевъкоитодазадамкъмсебе ОТ РЕДАКТОРА Когато погребах един човек, когото не познавах Намерих това писмо из архивите ми, ден преди да навърша моите 50. Писала съм го през есента на 2011-а. Тогава все още нямахме деца, но дъщеря ми тъкмо се е била родила. Ех, тази чудна 2011-а! Помня, че точно на Нова година си пожелах да започна да се боря със суетата, от която често ставаме зависими (разбира се, не говоря за тази жен ската суета, която попълва бръчиците на преживяното – тази суета си я обичам и си я храня с удоволствие). Мисълта ми е за суетата като някаква невидима дрога, като зависимост, като нещо, което храни егото ни с отвратително бързи темпове, а миг след това отново си гладен – за слава, за похвала, за награда, за първенство, за титла или за още някой поклон! За суетата, която те кара да се поставяш над дру гия, без да се замислиш, дори за секунда, за неговата лична битка. Ето я историята ми от есента на 2011-а: Днес погребах един човек, когото не познавах. Удавил се на 20-и сеп тември в Созопол на плажа. Намерили го някакви хора на 25-и. На нас ни се обадиха на 26-и, защото просто нямало на кого да съобщят новина та за смъртта. Бях го виждала два пъти в живота си... И двата пъти беше пиян. Казваше се Марко – несретник, егоист, злобен, мрънкало, неудачник, никакви бащински чувства, биел е жена си. Марко беше наш далечен роднина. От няколко дни се опитваме да се справим със си туацията за погребението (а между другото при мен си е същата за етост, нерви, работа и стрес, т.е. животът си тече), защото имаше хиляди подробности, с които никога не бяхме се сблъсквали – съдеб на медицина, полицейски разпити, гробища. Нямаме никакви пари, а се оказа, че едно погребение ти глътва поне 500-600 лева. (Припомням, че съм писала тази история през 2011-а.)

3БРОЙ 17 І ОТ РЕДАКТОРА си, преди да стана родител. Обичаните личности на България за „Искам бебе“: Ваня Бекчиева за смисъла на това да дариш яйцеклетки. ТЕС и пренареждане на ма трицата с ТЕС. Приятели на „Искам бебе“: Атанас Маринов. Д-р Александър Кобаков и значението на пренатално то четене.

4 І БРОЙ 17 ОТ РЕДАКТОРА И сега даже, като разказ вам това, имам чувство то, че съм във филм и не се случва на мен. Предста вете си какво се е надиг нало в душата ми, при по ложение че не съм имала нищо общо с този човек и никога нищо добро не се е говорило за него в годи ните назад. А сега – точ но на мен, погребение и всякакви разправии. Гла вата ми кънти, идва ми да вия от яд. От стиска нето на зъби, почнах да усещам буца в гърлото и вече ми се гадеше от ми сълта „колко е несправед лив животът!”. Защо аз? Защо пак на мен? Този чо век няма ли си някой род нина, който да дойде да го погребе, а трябва да се вдигна аз от 500 км, че да му търся гроб? В този момент нещо ме „удари” по главата. Един от гробарите, който хва на въжето и пусна ковче га в току-що изровения гроб, се провикна към мен: „Абе, ела поне да хвърлиш една шепа пръст отгоре”. Погледнах ковчега. От моргата бяха увили тру па с някакво скъсано одея ло, което не покриваше изцяло тялото. Изтръп нах от това, което виж дах. Доближих се до гро ба, взех пръст и хвърлих отгоре. Буцата издрън ча. Прилоша ми за секунди. Издрънча и един отговор на всичкото онова, кое то явно до този момент не можех да формулирам, за да помоля за прошка. Отговорът за високоме рието ми, гордостта ми, неприемането на тези, които имат живот и цен ности, различни от мо ите. Коя съм аз, че да се поставям по-високо от когото и да е и да давам оценки за живота на хора та?! Моите разбирания за живота с какво по-точ но са по-висши от тези на Марко, при положение че аз никога не попитах за него и това, което е пре живял? И докато казвам кой е по-морален и кой е живял по-смислено, знам ли със сигурност дали мо ите критерии за добро и лошо не нараняват някой друг в този момент, пък аз отново да си мисля кол ко велик живот живея!? На всичкото отгоре, за да свърша по-бързо с всички административни труд ности, ми помогна „слу чайно“ човек, който от давна бях „зачеркнала“ от живота си! Точно тази жена ми спести цялото лутане, всичките излиш ни разноски и време, така че успяхме за един ден да се справим с формално стите. Не мога да кажа, че точно тази жена ми е лю бима приятелка, но явно смирението пред негоду ванието, което събирах

5БРОЙ 17 І ОТ РЕДАКТОРА Ваша Радина цяла година към нея, почва да ми прояснява съзнание то и да се уча да не се по ставям над хората – кол кото и неморално да ми се струва едно или дру го поведение. А моето по ведение – за кого и пред кого е морално? И може ли да се каже дали дума та „морално“ има степени на превъзходство – „по- и Дали,най-“???докато търча като луда, за да работя по мо ите си правила, не нара них близка моя приятел ка, защото забравих да й се обадя оня ден по важен за нея въпрос? Колко пъти обещавам на една дружка да си поговорим (не по ра бота), а намирам оправда ние, че все много работя. Защото съм много по-за ета от нея ли? Или се оба дих на кръщелницата ми да я поздравя за отличие то в края на 7-и клас. Ми лена (от Тройката) ли се постави по-високо от другите, че в „свободно то” си време дарява яй Докатоцеклетки?пътувах из пла нините, мислих много. Все едно че някой хвър ляше буци пръст отго ре ми и ми казваше да се поспра и смиря малко. Не мога да повярвам как во открих, като се заро вих малко в себе си – все да давам акъл, все аз да съм права, да се обиждам за това и онова и да не из пускам контрола... Баба ми казваше, че е много ху баво човек да не пропу ска всяка седмица да ходи – и в църквата да запали свещ за другите, и на гро бищата – да се помоли за себе Станаси.много дълго това писмо, но така е! Това е Краят! В един момент на истина идва Краят – чес то внезапно! И тогава нямаш време да си про веряваш текста и живо та за грешки! Днес, да, точно днес е времето за споделяне и откровение. Времето да се обадиш да родителите си, или да се разровиш в живота на ня кой далечен роднина, кой то е заклеймен от целия род като несретник. Запалих свещ. Останах сама със страховете си! И със силата си. Опитвам се да намеря и в най-затън тените ъгълчета на мо зъка си всички онези хора, от които да поискам прошка за високомерие то и гордостта си. Прос тете ми! Днес погребах един човек, когото явно съм познава ла много добре.

6 І БРОЙ 17 Промоутърската компания FEST TEAM и фондация „ИС КАМ БЕБЕ“ стартират за едно кампанията „ЖИВОТ ОТ НОТА“ за набиране на средства за подпомагане на двойки с репродуктив ни проблеми. Средствата, събрани в рамките на бла готворителната кампания „Живот от нота на Fest Team“, в партньорство с „Искам бебе“, ще бъдат да рени в подкрепа на лечение то на двойки с репродук тивни проблеми, които не отговарят на медицински те критерии на държавния фонд инвитро и ежеднев но се обръщат за помощ към фондацията. Дарение то ще финансира изследва ния и терапии, съпътства щи инвитро процедури на семейства, борещи се за бебе. FEST TEAM И „ИСКАМ БЕБЕ“ СТАРТИРАТ КАМПАНИЯ „ЖИВОТ ОТ НОТА“ НОВИНИ Подкрепа В рамките на кампанията всеки потреби тел, който иска да подкрепи каузата на фон дация „Искам бебе“ – „Да се раждат повече желани деца в България“, може да го направи като последна стъпка по време на покупка на билет за събитията на Fest Team на www. ticketstation.bg. Дарението не изисква допъл нителна регистрация или данни и става незабавно в процеса на пазаруване на билети, а Fest Team планира лято, изпълнено с музика и много събития, от които да избирате: HILLS OF ROCK – Sofia Edition| HILLS OF BASS | IRON MAIDEN | SKEPTA x SOLAR Plovdiv | ARMIN VAN BUUREN x SOLAR Plovdiv | HILLS OF ROCK 2022| SPICE Music Festival | ARCTIC MONKEYS | Jason Derulo | ARTE Feastival. Към разнообразната си фестивална и концертна про грама тази година Fest Team за първи път представя като неделима част от забавленията и дългосрочен ан гажимент към различни благотворителни дейности и общественозначими каузи в България чрез своята соци ално отговорна полити ка. Fest Team вярва, че ми сиите и точните каузи трябва да се подкрепят мотивирано, финансово и с честно сърце и се при съединяват към каузата на фондация „Искам бебе“, като правят дарението практично и максимално улеснено. Fest Team се ан гажира да полага систем ни, многообразни и устой чиви усилия за по-добро и проспериращо бъдеще за всички чрез своята соци ално отговорна полити ка, като ангажира екипа и публиката си. „Докато затахорациативи.нитещананаалнигрирамеЖеланиетовяхмети,тезатетистинай-атрактивнитеосигурявамеаринай-приятниначинизазабавлениепубликатананашифестивалииконцерниеотFestTeamбиискалидауспеемидаувлечемсмисиииидеи,коитоекипътнивярва.ниедаинтеличнитесисоциангажиментиитезихилядитепосетителинашисъбитияврабосистемазаразличблаготворителнииниВярвам,чемногощеразпознаяткауна„Искамбебе“„Жи

7БРОЙ 17 І НОВИНИ вот от нота“ като своя,“ казва Стефан Еленков, из пълнителен директор на Fest Team. Мария Янева, председа тел на фондация „Ис кам бебе“, споделя: „Де мографският срив е един от глобалните проблеми на цяла Европа. Но за Бъл гария това е един от ре шаващите въпроси дали изобщо ще ни има утре. Затова сме убедени, че борбата за всеки човешки живот и за всяко бъдещо българско дете е повече от нужна. В България има повече от 145 000 двой ки, които се нуждаят от асистирана репродукция, за да заченат дете. А спо ред медицинските специа листи, от година на го дина броят им става все по-голям. Ние вярваме, че едва ли има по-голяма ра дост за едно семейство от това в дома му да се чуе така чаканият детски плач. И нашата подкре па не е само на думи или с епизодични участия. С ка узата са ангажирани всич ки членове на организа цията Информацияни“. за всички предстоящи събития на Fest Team можете да на мерите на ticketstation.bgfestteam.bg, и в соци алните мрежи. РОДЕНИ КРАСИВО: 10 ДАМИ ЩЕ ПРЕМИНАТ БЕЗПЛАТНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА БЕЛЕЗИ В ДЕРМАТОЛОГИЧНА КЛИНИКА „REVERSE“ 10 дами, които споделиха своите истории в кон курса на фондация „ИС КАМ БЕБЕ“ и Дерматоло гична клиника „REVERSE“, ще преминат през пълен курс за лечение на беле зи от оперативно раж дане. Жребият, с който бе отбелязан финалът на СИВО“,кампанияблаготворителната„РОДЕНИКРАопределипечелившите участнички. Имената бяха изтеглени от председателя на „ИСКАМ БЕБЕ“ Ма рия Янева и основателя на Дерматологична клиника „REVERSE“ д-р Росица Денчева. Печеливши Имената на десетте победителки са: Роксана Се изова, Мария Гикова-Духнева, Жанета Радева, Еми Алексиева, Траяна Узунова, Силвия Йончева, Анто ния Витанска, Силвия Димитрова, Спаска Петро ва, Велислава Стефанова. „Благодаря на всички за ентусиазма, с който се включи ха в кампанията ни. Ще се свържем с всяка една дама, за да планираме началото на лечението на белезите от операцията им“, отбеляза д-р Денчева. Тя подчерта, че кампанията, насочена към жени, преминали или преми наващи през травмиращо физическо възстановяване на кожата след цезарово сечение, ще продължи с без платни консултации след записване в Дерматологич на клиника „REVERSE” на телефони: +359 2 465 19 30 и +359 89 847 „Радвам7308.се,че чрез мрежата на „Искам бебе“ успяхме да информираме много жени, които са преминали през па тологична бременност, за възможността за навремен на намеса след оперативно раждане, за да бъде всяко едно раждане красиво“, каза Мария Янева и благодари на всички участнички, че са споделили в историите си за вълшебството на всяка една поява на нов живот. Припомняме, че Дермато логична клиника „REVERSE“ в партньорство с фонда ция „Искам бебе“ старти раха през месец май съв местна нитекатбелезитеносятжатREVERSEникаотОтвонефизическонаващите,сиво“,кампаниятаблаготворителна„Роденикранасоченакъмженипреминалиилипремипрезтравмиращовъзстановяванакожатаследцезаросечение.месецюлиекипътдерматолозинаклиREVERSEотсекторBodyщесепогризавсичкидами,коитосемоционалнатъгаследсекциоиисдазаличатоперативследиотраждането.

8 І БРОЙ 17 Горди сме да ви информи раме, че д-р Златко Киро ваков и екипът на „Прайм Клиник“ – Бургас са нови те носители на учреде ната през 2020 г. награда на „ИСКАМ БЕБЕ“ – „Ангел на благодарността“! С д-р Кироваков ни свърз ва 5-годишен усърден труд и отдаденост на каузата да се раждат жа дувани деца в България! Д-р Кироваков е лекар и човек с огромно сър це, съпричастен към вся ка инициатива на „ИС КАМ БЕБЕ“. Благодарение на него и прекрасния му екип, се родиха и очаква ме да се родят още мно го „Благодаримдеца! Ви, д-р Киро ваков! Продължавайте да сбъдвате мечтите ни!“, каза Ваня Христо ва (координаторът на „ИСКАМ БЕБЕ“ за Бургас) при връчването на на градата! Заедно можем повече! НОВИНИ Д-Р ЗЛАТКО КИРОВАКОВ Е НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА „АНГЕЛ НА БЛАГОДАРНОСТТА“

МЦ „Репробиомед“: Ние с ъздава ме Вашето бъдещ е!

10 І БРОЙ 17 Вярвайте и никога не се предавайте! МОЯТ ПЪТ КЪМ ДЕТЕТО Д ими, разкажи ни малко повече за теб – за семейството ти, за детството ти! Кога срещна любовта? Родена съм в красивия град Силистра, израснала съм в китното дунавско село Попина, заедно с баба и дядо (лека им пръст), майка ми и сестра ми. На 38 години съм вече и съм една щастлива майка. От малка се занимавам с музи ка и от 4-годишна пея народни песни. Съвсем естестве но продължих средното си образование в СОУ „Н. Й. Ва пцаров“ в Силистра в музикална паралелка, а след това реших да продължа музикалното си образование в АМ ТИИ в Пловдив. Там се запознах с моя съпруг – Атанас Шопов, който свири на гъдулка. Мисля, че нашето запоз В днешния брой ви представя ме историята на една невероят на майка – Димитричка Шопова. Тя живее и работи в с. Труд в На родно читалище „Светлина – 1929 г.“ като „читалищен секретар“. Ръководител е и на колектива за автентичен и обработен фолк лор към читалището. Участва и във ФТС „Климентина“ като тан цьор. Музикант е по професия и призвание. Има две измолени деца – Юлия и Теодор. От 2017 г. е ак тивен доброволец в структу рите към фондация „Искам бебе“ – Групата „Бебетата на д-р Пер сенска“ и „От бебе за бебе“. Дими е пример за всички, които се бо рят за рожба и вярват в добрия финал.

11БРОЙ 17 І ВЯРВАЙТЕ И НИКОГА НЕ СЕ ПРЕДАВАЙТЕ! нанство е предопределе но, тъй като той е 7 го дини по-голям от мен, но завършвайки средното си образование, е изкарал ка зарма, поработил и ето как се оказахме заедно в един курс в Музикалната академия в Пловдив. Само няколко месеца след това – на любимия ми празник Бъдни вечер, той ми пред ложи брак и на следващата година (2005 г.) се ожених ме. Ритуалът беше изця ло във фолклорен стил и специална фолклорна про грама, а на сватбата ни свиреше истински наро ден оркестър, а не DJ. То гава решихме да изчакаме малко с опитите за дете, за да завършим образова нието си, и на следваща та година започнахме. Аз бях посетила няколко гине колога предварително, за да си направя изследвания дали всичко е наред, за да започнем опити (явно съм предчувствала нещо). В първите опити на неуспех плаках много, последва ха и нови, и нови изследва ния. Започнах да посеща вам различни гинеколози в Пловдив, резултатите бяха добри, но бебето не идваше. С какво се занимаваш в момента? От десет години работя като читалищен секретар в НЧ „Светлина – 1929 г.“ в с. Труд. Ръководя и Колек тив за автентичен и об работен фолклор. От 3 го дини участвам и в танцов състав – Фолклорен тан цов състав към Читали щето. Нашето село е едно от най-големите села в България, в непосредстве на близост до град Пло вдив с над 5000 жители. Близостта до големия град носи своите ползи и отго ворностти, защото ние трябва да се стремим да поддържаме българския дух и култура, да съхраня ваме и предаваме тради ции и обреди и в същото време да отговаряме на нуждите на съвременните млади хора и на времето, в което живеем. „С пълни шепи от извора” В момента работим по един много красив и, надяваме се, ценен за сегашните и бъдещи поколения на селото про ект – възраждаме обичая „На жътва“. Проектът се нари ча: „С пълни шепи от извора” (възстановяване на обичай „На жътва” в село Труд, пресъздаване на тази изчезваща традиция като музикално-танцова постановка, видео заснемане и представяне на откриването на XX-и юби леен Национален събор за автентичен фолклор „От из вора” 2022 г. с. Труд). Решихме да възродим именно този обичай, тъй като в днешния модерен и глобален свят –свят, в който машините изместиха напълно работната ръка, за съжаление той е застрашен от изчезване и още по-лошо – от забравяне. Работейки по този проект, ние ще съхраним тази позаб равена традиция и ще я предадем на децата си. В съвре менния свят на високи технологии и забързаното еже дневие, все по-малко време ни остава да погледнем назад, да се докоснем до една автентична атмосфера, забраве на и може би дори непозната за някои. Днес именно чита лището е място, в което младото поколение се учи, че бъдещето се гради върху традициите от миналото и с примера и опита на своите предци то продължава пътя си напред, предавайки на своите деца и учейки ги на ес тетически ценности и духовност. Само така децата ни ще загребат с пълни шепи от извора на своите деди, ще знаят своите корени, ще помнят вовеки кои сме и защо трябва да се гордеем, че сме българи!

12 І БРОЙ 17 Наред с това нашето чи талище има много шко ли и клубове по интереси – Детски и младежки тан цови колективи, колектив за автентичен и обрабо тен фолклор, колективи за обичаи, духов оркестър, школа за класически балет, детска музикална школа –пиано и акордеон, школа по изобразително изкуство, клубове за ръкоделия и традиционни занаяти, раз насят през годините това богатство по всички на ционални и международ ни фолклорни фестивали и събори. Гордеем се с една прекрасна библиотека, лю бимо място на децата! Де цата на село Труд са мно го и са много ученолюбиви и обичащи книгите! Всяка година библиотеката е с над 20 000 посещения. Работата ми е изключи телно динамична и пред извикателна. Без норма на работния ден и почивни дни. Често пренебрегвам близките и семейството си заради това, но... Щаст лива съм, че цялото ни се мейство е музикално и така всички заедно излиза ме на сцена и ходим заедно по участия. К ога и как се озова хте пред кабинета на д-р Персенска? В края на 2008 г. се запоз нахме с нашия ангел и вто ра майка на децата ни. Още от първия миг, тя беше толкова мила и тол кова предразполагаща. Го ворихме, показах й всички те си изследвания, както и тези на съпруга ми. Пър вата стъпка беше цвет на снимка и спермограма на съпруга ми в клиника та. Направихме цветна та снимка без упойка, а тя беше толкова мила и вни мателна и ме милваше и окуражаваше. Оказа се, че всичко е наред и с проходи мостта на тръбите ми, и със съпруга ми. Започнах ме опити на естествен цикъл с проследяване. Все ки път бяхме толкова уве рени, че ще стане, но уви. След като тя ми предло жи да опитаме инвитро на естествен цикъл, за да видим къде е проблемът, нещо в нас се пречупи. Ду мата инвитро за нас оз начаваше като вид теж ка артилерия, а ние бяхме просто с неизяснен стери литет. Смятахме, че все още не сме за инвитро, за щото нямаме проблеми. Уви, колко заблудени сме били и колко ценно време изгубихме... П рез какво преминахте до заветни те две чертички? След като ни беше пред ложен вариантът инви тро, съпругът ми ме убеди да си вземем малко почив ка и да се пуснем по те чението. Е, това тече ние ни носи цели 3 години и връщайки се назад, от читам това за изгубено време, защото сълзите през тези години не спи раха. Започнахме отново при гинеколози, ендокрино лози и други лекари в Пло вдив. Правихме всякакви изследвания, на моменти се чувствах като опит но зайче и в някои случаи от вратата преценявах, че едва ли не – знам повече от съответния лекар. Тъй като статусът ни не се беше променил и все още бяхме с неизяснен стери литет, започнахме опи ти с инсеминации. На всяка следваща инсеминация се молих вече нашето чудо да се случи, но уви! МОЯТ ПЪТ КЪМ ДЕТЕТО

13БРОЙ 17 І Фонд инвитро Така направихме 4 инсеми нации и вече бяхме напълно готови за подаване на до кументи за Фонд инвитро. Записахме си отново час за нашата фея – д-р Персен ска. Много приятно бях из ненадана, че след няколко години отсъствие, тя ме помни и беше отново със своята топла усмивка и мило отношение. Тъй като предстояха няколко месе ца чакане за одобряване на документите ни за фонд инвитро, с д-р Персенска започнахме опити за инви тро на естествен цикъл. И там имахме неуспехи. За да стигнем до трансфер ни бяха необходими 4 по редни цикъла и 4 поредни пункции, за да имаме 2 пре красни ембриона, които обаче за съжаление не се имплантираха и завърши ха с пълни нули на теста за бременност. Бях съкруше на! Толкова много вярвах, че този път ще се получи, че ембрионите от сним ката са моите бебета, но не се случваше нищо! Д-р Персенска ме успокои и ми каза да изчакаме месец-два до заповедта за финанси ране от Фонд инвитро и да направим хубава стиму лация за инвитро. Дългоочакваният мо мент дойде, не без извест ни притеснения от моя страна, но както винаги д-р Персенска ме успокоя ваше, дори и само по те лефона. Проведохме едва перфектна стимулация, на която реагирах много добре и резултатът бяха 10 оплодени яйцеклетки и добре развиващи се ем бриони. Трансферирахме двата най-хубави и след дългите дни на чакане за тест, той беше с най-пре красния резултат. Впо следствие едното ембри онче спря да се развива, но може би и тук е имала пръст съдбата и Божията воля, защото аз съм супер миньонче 148 см и може би щеше да е трудно износва нето на близнаци до края. Моето слънчице Юлия се роди на първа пролет! Бя хме най-щастливите ро дители и, разбира се, спо делихме щастието си и с д-р Персенска! Няколко ме сеца след навършването на нейната годинка, помо лих съпруга ми да започнем с опити за второ дете, за да не губим още от време то от евентуален неуспех. Имахме и хубави замразени ембриони и записахме час отново за д-р Персенска! Толкова се вълнувах от срещата с нея! Но се случи Чудо – оказа се, че в същия месец – докато изчаквам часа си в болницата – съм забременяла естестве но. Родих моя Божи дар Те одор пак на хубав празник – деня на Ботев! Въпреки че с него зачеването беше по естествен път, вина ги казвам, че и двамата са дечица на д-р Персенска, защото само мисълта и срещата с нея ми даде спо койствието и увереност та, че ще се получи. К акво ти даваше сили да продължиш напред? Понякога нямах сили, тъй като от първите опити за дете през 2006 г. до ражда нето на дъщеря ни измина ха цели 10 години! Изпадах в емоционални дупки и кризи, имаше моменти, в които не исках да се срещам с при ятелки и познати, защото винаги се стигаше до това дали са бременни, родили, или пък имат бебе в семей ството. Това ми причиня ваше болка, вместо да се радвам на щастието им. Съпругът ми, семейство то и близките ми бяха не отлъчно до мен и ми даваха сили. Увереността, че на мерих моя лекар – д-р Пер сенска – също ми даваше кураж и сили! Но най-вече силата ми дойде от обръ щането ми към Бог и вяра та в Него. Започнах да ходя редовно на църква и да се моля искрено. Дори в зали те в предоперационните си носех икона и се молех, а в деня на заветния транс фер д-р Персенска ме видя как се прекръстих, усмихна ми се и ме погали. Каза ми, че тя е направила всичко по силите си и че вече оста налото е в ръцете на Бог. Това също ми даде много ВЯРВАЙТЕ И НИКОГА НЕ СЕ ПРЕДАВАЙТЕ!

14 І БРОЙ 17 сили, защото понякога ня кои лекари се самозабравят и отричат вярата. Смя тат, че медицината е тол кова напреднала и че всичко зависи от тях, но не е така и се радвам, че д-р Персен ска беше за пореден път толкова мила и приема ща моите молитви и пре кръствания в залата. Разкажи ни повече за групата „Бебета та на д-р Персенска“ и за срещите, които ре довно си организирате? О, това е толкова прекрас но място! Дори само име то е прекрасно – „Бебе тата на д-р Персенска“! Думичките „бебе“ и „Д-р Персенска“, събрани заед но, казват всичко! Групата беше създадена през 2017 г. от едни прекрасни хора, начело с Юлето – Юлия Живкова – един човек с ог ромно, всеотдайно сър це! Тогава те представиха идеята за първата среща – изненада с д-р Персен ска, за която принос има ха и момичетата, и дори екипа на болницата, кои то знаеха, но трябваше да помогнат д-р Персен ска да не разбере. Изненада та за нея беше повече от прекрасна! Събрахме се де сетки семейства, заедно със своите дечица – плод на нейната любов и всеот дайност. Това беше истин ски Последвахапразник!още и още та кива празници и срещи, като мястото за угова рянето им беше именно в тази група. Всяка такава среща беше истински праз ник! Толкова много бебета и пораснали дечица и тол кова много щастие! Дори виждайки се с момичетата на живо само на тези сре щи, се чувствахме толко ва близки – като едно се Номейство.групата не беше само за организиране на тези сре щи. Беше и за да се събе рем и преброим (второ то беше трудно, защото за радост сме много). Да се съберем всички семей ства, на които д-р Персен ска е помогнала да сбъднат своята мечта! Всички, кои то искат да се покажат, да покажат своите слън чица и да изкажат обичта и признателността си към тази велика за нас, но мно го скромна жена! Групата е прекрасна и слънчева, как то и всички, членуващи в нея! Тук, освен че споделя ме щастието си, понякога търсим помощ и утеха и я намираме веднага – безус ловно и искрено. Гордея се, че съм част от тази гру па и с радост и без никакво притеснение само тук мога да споделям снимки на де чицата си! Как ви хрумна идеята да бебеинициативатасъздадете„Отзабебе“? Това е една още по-пре красна инициатива и група. „От бебе за бебе“ се пре върна традиционно в мяс тото, в което ние – сбъд нали мечтата си за рожби, можем да помогнем на дру ги семейства – пациенти на д-р Персенска в затруд нено финансово положе Всякание. година по няколко пъти се провежда благот ворителен базар, в който прекрасните дами от гру пата даряват своите лич но изработени творения, които пък ние (на които не ни се отдава створчеството)толковакупуваменай-голямоудоволствие. Какво за теб е дари телството и има ли много хора в България, които да се отдават на някоя благород на кауза? За мен дарителството е изконен акт на мило сърдие, съпричастност и подкрепа, която всеки трябва да прояви към из падналия в беда, не защо то един ден може да му се наложи и той да получи помощ, а защото така е Всякаправилно!година се опитваме да се включваме в различ ни кампании, да пазарува ме от благотворител ни базари, съпругът ми дарява няколко пъти го дишно кръв, отскоро е и в редиците на добровол ците от 112. Опитваме се да възпитаваме и децата си в основни морални цен ности, а смятам, че имен но дарителството е една от тях. МОЯТ ПЪТ КЪМ ДЕТЕТО

15БРОЙ 17 І Въпреки че много хора биха ми възразили, аз смя там, че в нашата стра на има много хора, които с радост и удоволствие стават дарители. Ма кар и беден, ние сме спло тен и силен народ, със силно чувство за принад лежност към общност та и винаги откликваме на молбите на околните за помощ. Доказателство за това са и многото на ционални кампании, в кои то се включват хиляди дарители, макар и с малки суми. Понякога ние също не сме имали възможност да помогнем, но сме го правили, макар и с мини мална сума, защото няма минимална сума за човек, нуждаещ се от помощ, и ако се включат хиляди с минимални суми, крайният резултат ще е впечат ляващ. Какво би казала на се мействата, които в момента се борят за своята рожба? Да вярват и никога да не се предават! Както казах и по-горе, аз бях пример за човек, изпадащ в черни дуп ки през всичките тези го дини, но не се отказах! Вяр вах в лекаря си, вярвах в Бог и ето че нашето двойно чудо се случи! Явно просто е трябвало да мине време –да дойде точното такова – да дораснем, да бъдем го тови за нашето щастие... В момента сме едно щаст ливо музикално семейство – татко, свирещ на гъдул ка, мама – певица, изпълня ваща само български народ ни песни, дъщеря – също певица, надминала майка си по ранна изява на сцена (още на 3 г.) и най-малкия-го лям танцьор и тъпанджия. Били сме заедно четирима та на десетки големи сцени на фолклорни събори и мал ката с голям трепет и удо волствие брои вече спе челените медали от тях. Няма по-голямо щастие да виждаш, че децата харес ват нашата българска на родна музика и я слушат и изпълняват с удоволствие! Та – нашите дечица ни до чакаха, не ние тях! Вашите дечица ви чакат и скоро ще бъдат в прегръдките ви! Просто имайте вяра и не губете кураж! Повече мечтател или повече реалист си в живота? Хората, които ме позна ват, смятат, че съм реа лист, но аз тайничко се на дявам да съм мечтател! Поставям си високи цели, които успявам да реали зирам, и малки, но красиви мечти, които за радост се сбъдват! Така че, бих могла да кажа, че съм по малко и от двете. Кои са твоите лечи тели? На първо място е така пре красната д-р Персенска, която не само ме дари с най-голямото двойно щас тие на света, но и коя то щом погледна, дори и само на снимка, ме кара да се усмихна и да се по чувствам щастлива, спо койна и сигурна! Човек, ко гото чувствам като част от моето семейство. Обо жавам д-р Михова, с коя то преминахме заедно про следяването и на двете ми бременностти и при която с радост пътувах дори и в деветия месец от Пловдив до София, защото часове те при нея бяха най-щаст ливите и спокойни мигове. Благодарна съм на все ки лекар, през чийто каби нет съм преминала в дъл гия път по постигане на най-голямата и красива мечта – да бъда Майка. Но всъщност най-големите ми лечители са хората, кои то обичам и които ме да ряват с радост, обич, спо деленост, топлина и така необходимото ни днес спо Лечителикойствие!в духовен план! Убедих се, че тялото ни е тленно и колкото и лекар ства да се налага да прие маме, за каквито и да е бо лежки, няма лек, който да излекува болящата душа! Ето защо моите лечите ли са тези, които ме обога тяват духовно и най-вече хората, които аз обичам! Защото когато хората, които обичам, са здрави и спокойни, тогава съм ис тински щастлива! Пожелай си нещо! Разбира се, че на първо място си пожелавам здра ве, предвид трудните по следни години и притесне нията на всички нас за тази задълбочаваща се здравна криза и Пожелавампандемия.сисъщо да успе ем да възпитаме децата си по най-добрия начин и да ги подготвим за света! Пожелавам си да срещам повече слънчеви хора в жи вота си и да успявам да върша повече добрини! Пожелавам си всичко хуба во, което ми се е случило на мен, да се случи на всич ки хора! ВЯРВАЙТЕ И НИКОГА НЕ СЕ ПРЕДАВАЙТЕ!

Как да се възползваме от услугите на банката или как да съхраним стволови клетки: За да заявите желанието си за съхранение на стволови клетки или да получите повече информация, трябва да постъпите по следния начин: 1. Да се свържете с нас на посочените координати. 2. Да получите пакета документи от нас, с който да се запознаете. 3. Да подпишете договор с нас възможно най-рано, преди да настъ пи моментът на раждането (задължително трябва да имаме по дписан договор преди раждането). 4. Да ни уведомите на спешната линия, когато започне раждането. ЖИВОТЪТ БЕЗЦЕНЕН!Е „Биорегенерация“ е най-голямата българска тъканна бан ка и една от първите, които развиват съхранението на стволови клетки с най-съвременните и надеждни мето ди и технологии. Стартирала своята дейност през 2005 г., биобанката е единствена в България, която осъщест вява дейност и в областта на фамилно стволовокле тъчно банкиране и тъканно банкиране при донорство. Целта на банката е по-добра достъпност на високо технологични услуги за българските семейства, по-ви соко качество на донорски материал за транспланта ции, повишаване на информираността на обществото по въпросите на донорството и новите медицински по стижения в областта на трансплантациите и регенера тивната „Биорегенерация“медицина.разполага със собствени високотехно логични лаборатории и обучени специалисти, за извърш ване и подсигуряване на всеки един от етапите по взе мане, обработка и съхранение на стволовите клетки. Стволовите клетки от десетилетия лекуват и спася ват живот заради уникалната им способност да се въз произвеждат и превръщат в различни типове специали зирани клетки. ТБ „Биорегенерация“ предлага извличане, обработка и съхранение на стволови клетки от пъпна връв и от пул па на млечен зъб. БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ: ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН 16 І БРОЙ 17

Координати на ТБ „Биорегенерация“: → Тел: 0882 373 318 → e-mail: office@bioregeneration.bg www.stvolovikletki.com и www.bioregeneration.bg → Адрес: 1330 София, район „Красна поляна“ ул. „Блага вест“ 3, сградата на МБАЛ „Надежда“ 1407 София, МОЛ „Парадайс“, етаж 3 до МЦ „Надежда“ ЦЕНИ: Договор БИОСЕЛ ПЛЮС – 5500 лв. - Съхранение на 2 вида стволови клетки – хемопоетич ни и мезенхимни стволови клетки - Период на съхранение – 20 години - Има възможност за разсрочено плащане и отстъпки Договор БИОСЕЛ – 4700 лв. - Съхранение на 1 вид стволови клетки – хемопоетични стволови клетки - Период на съхранение – 20 години - Има възможност за разсрочено плащане и отстъпки Договор БИОКОРД – 3300 лв. - Съхранение на 1 вид стволови клетки – мезенхимни стволови клетки - Период на съхранение – 20 години - Има възможност за разсрочено плащане и отстъпки Договор БИОДЕНТ – 2300 лв. - Съхранение на 1 вид стволови клетки – мезенхимни стволови клетки от пулпа на млечен зъб - Период на съхранение – 20 години - Има възможност за разсрочено плащане и отстъпки 17БРОЙ 17 І

Хриси, изключително попадение е името на твоя личен проект „СЛИНГОТЕКА“! Как дойде идеята за това и кое беше онова невидимо нещо, което те вдъхнови да създадеш „Слинготека“? Вдъхновението за „Слинготека“ са именно Габи и Марина, които носех в ергономична носилка. Голямата Габи от казваше да стои в количка, но се опитвах да я „науча“. За почнах да я нося в раница на около 10-11-месечна възраст. Маринка за сметка на това нося от раждането. Тя е из цяло носена и съм щастлива от този факт. Иначе идеята дойде на шега. Една приятелка в парка пре ди повече от 5 години ми каза: „Така и така ни учиш всич ки тук в парка, защо не започнеш да го правиш професио нално?“. В началото ми се стори доста налудничава идея. Та каква е тази професия да учиш майките да носят бе Христина Лисник е майка на две момичета – Габи, родена през 2013 г., и Марина, родена през 2016 г. От януари 2017 г. е сертифициран консултант по ергономично носене на бебе, а през октомври същата година завършва и ниво 2. През септември 2018 г. завършва пълния цикъл на обучението си с Ниво 3 – носене на недоносени бебета и на близ наци, и Ниво 4 – носене на деца със специални потребности и бебеносене при родители със специални потребности. Затвърждава наученото с успешно положен изпит след края на обучението. Христина признава, че най-ценна за нея е награда та Mother and baby Awards 2022 за най-добър консултант по бебеносене. „ВСЕ ПОВЕЧЕ ХОРА СЕ ПОТОПИХА В МАГИЯТА БЕБЕНОСЕНЕТО“НА МАГИЯТА НА БЕБЕНОСЕНЕТО 18 І БРОЙ 17

19БРОЙ 17 І бетата си? Е, явно беше и е доста добра идея създа ването на „Слинготека“. Игра на думи Името е игра на думи. Отначало „Слинготе ка“ беше само библио тека за отдаване на но силки под наем. Все още не беше магазин и име то дойде само́. Библио тека за слингове = Слин готека. Помня, че доста хора казваха, че е смеш но, но после стана нари цателно и се стигна и до патентоването му. Разкажи ни за теб самата и за твоя път към майчинството? Хм, отначало ме беше страх. Доста смесени чув ства изпитвах. Въобще не знаех какво да правя с едно бебе или как ще общувам с децата си. Всичко се промени в мо мента, щом видях дъще ря си. Все още не знам –тя ли се роди, или аз? Или пък може би родителят се ражда с раждането на детето. Едно е сигурно –животът ми се обърна на 360 градуса и сега е мно го по-пъстър и красив. Не мога да си представя и ден без около мен да има бе бета. Ти си един от хора та, които налагат термина „бебено сене“ в България. Кое те провокира да създадеш цяла своя философия за бебеносенето? Не срещаш ли съпротива от хора, които да казват, че това ще разглези детето? За мен не само бебеносе нето, но и всички аспекти на привързаното роди телство са от изключи телна важност за ранно то детско развитие. Това е нещото, в което вярвам и на което уча родители те, които ми се доверя ват: раждането, кърмене то, co-sleeping, бебеносене – всички тези страни на привързаното родител ство имат само и един ствено позитиви за де цата, защото те имат нужда от малки неща: бли зост, обич, нежност, то пла прегръдка, нежна дума. Съпротива съм срещала много в годините, често идваща от по-възраст ните роднини на млади те семейства: „Ще го раз глезиш“, „Ще го свикнеш на ръце“, „Остави го да пла че в другата стая и след 5 минути ще спре“ и прочее, но с годините тези случаи все повече ощеСъпротиванамаляват.срещамвсеиотнякоимедицин ски специалисти, които все още вярват в повива нето на краката, за да са прави, и не са ок с носене то в поза жабче. Послед ният случай беше вчера. Говорих с мой приятел ор топед, но по-млад, и той застава твърдо зад мне нието си, че носенето на бебето в позиция жабче (ергономичната позиция на малкото човече) е ес тествена профилактика срещу дисплазия на тазо бедрените стави. Вярвам, че с времето и тези неща ще се изчистят. Защо е толкова важна междублизосттамайката и бебето? Човешките бебета се раждат безпомощни, те не биха могли да оцеле ят сами и имат постоян на нужда от майките си. Контактният плач е ха рактерна тяхна черта. Те не могат да се придвижат сами в пространството, а движенията им са сил но ограничени. За тях е из ключително важен кон тактът – физически и визуален. Какво дава на бебетата? 1. Носенето на бебето въз действа по позитивен на чин върху развитието му, •тозащото:чувства топлината на •чува•усещаритъм;•чувствамайката/бащата;сърдечнияй/муароматаим;гласаим; „ВСЕ ПОВЕЧЕ ХОРА СЕ ПОТОПИХА В МАГИЯТА НА БЕБЕНОСЕНЕТО“

20 І БРОЙ 17 •гушнато е и се чувства 2.сигурно.Носените бебета пла чат по-малко и са по-спо койни –делянетонадействиеоказвадитеможетокогато7.апарат.темаопорно-двигателнатаниим6.морегулация.съсбетаказатели5.но-следственизадавапир,нервнатаматралнатаното4.изучаватпо-малко,цялоносенитечават3.вечернитепо-малкоплачпоказватизследванията43%по-малкокатоцялоинад50%бебешкиплачвъвчасове.Носенитебебетанауповече–тъйкатобебетасакатопо-спокойнииплачатнаблюдаватисветаоколотях.Подпомагасеоптималразвитиенаценнервнасисте–носенетостимулирасистемачрездообоняние,движение,повечевъзможностиизгражданенапричинвръзки.По-добрифизическипо–носенитебесесправятпо-добресобственатаситерДишанетоисърдечниятритъмсапо-стабил–по-доброразвитиенасисинавестибуларнияПодпомагакърменето–майкатаносибебеси,тяпо-лесноибързодаоткликненанужму.Бебеносенетоблагоприятновъзвърхупритокакърмапосредствомотнаокситоцин. 8. Улеснява социализация та на бебето – носените бебета имат възможност да участват активно в живота на този, който ги носи. 9. Успокоява симптоми те при бебета с рефлукс –т.е. имаме ниясмиланетовъздействиеблагоприятновърхухраночрезпостоянмасажнастомахa. Защо е важно да ни е УДОБНО, когато носим децата си? Ергономичното носене се нарича така, защото то е ергономично не само за бебетата, а и за нас. И все пак всяка една носил ка, колкото и да е хуба ва, може да бъде поставе на грешно. Хубавото е, че веднага се разбира, защо то няма да ни е удобна и ще ни тежи. Важно е да ни е комфортно – така раз бираме, че носилката е по ставена правилно. А по ставена ли е правилно, ще ни е удобно и на нас като родители, и на бебета та. Взаимносвързано е. Тук идва и моментът с нужда та от консултант. Как избираме точната носилка за детето си? За начало, при избора на оптимална ергономична носилка, водеща е възрас тта на бебето. Трябва да се избере такава носилка, която да е най-подходя ща за съответния период. За всяка възрастова кате гория има различни опции. Най-добре е да се избере носилка, която е подходя ща точно за този момент, отколкото такава, коя то би могла да се използва по-дълго. Тенденцията да се купува различниразвиватакаНоотвевсекидариод,даергономичнаедна-единственаносилка,сцелсеизползвадълъгпееголяма,нотрябвасеобърневнимание,чепродуктимаплюсоиминуси,взависимоствъзрасттанадетето.кактовсичкодруго,ибебеносенетосеивечеимамногоиносилки,коитода отговорят на всяко едно Другтърсене.важен критерий е ръ стът на детето, като се гледа по-скоро съотноше нието крака/торс, което е различно при всяко едно детенце. Дълга и обшир на тема е. Все неща, които обсъждаме с родителите по време на консултаци ите. Важен критерий е и сезонът и температури те навън. Казах и по-горе: Мнооого обширна тема е. Разкажи ни за различните сСъобразявамеходящотоизбирамебебеносеневидовеикаккоеепод-занас?лисекилограмитена МАГИЯТА НА БЕБЕНОСЕНЕТО

21БРОЙ 17 І мама, бебе, стойка или друго важно нещо? Ето още нещо важно: те лосложение и височина на носещия. Има носил ки, които са по-подходя щи за дребни и слаби дами, но също така има и таки ва, които са по-подходящи за по-едри и/или високи родители. При шаловете примерно има размери. Така че изборът на носил ка, след като сме се съо бразили с ръст, възраст, килограми и др., трябва да е свързан и с телосло жението на родителите. Но гамата от носилки е толкова голяма, че има за Съобразявамевсички. се и с това, че не всяка носилка ста ва за носене и на гръб, и не всяка раница има опция за носене с лице напред. Важно! Тук отварям много ва жна скоба: носенето в позиция с лице напред не е ергономично и аз като консултант не го пре поръчвам. Разбира се, най-важно е решение то на родителите, но като консултант вина ги ги съветвам носене то напред да е след като детето започне да седи самостоятелно на дупе и не повече от 15-20 до максимум 30 минути и пак да се обърне с лице към тях. Каква е тенденци ята в бебеносенето –„преди“сравнявайкии„сега“? Преди май ни гледаха като полезни изкопаеми по ули ците. Бяхме малко и по вечето се познавахме по между си. Или ако не се познавахме, то задължи телно се поздравявахме, когато се разминавахме с друга майка, която носи. Сега вече е масово. Всич ки носят и това е яко. За щото все повече и повече хора се потопиха в магия та на бебеносенето, т.е. все повече и повече бебе та получават така важна та за тях близост! И все пак нали това беше и цел та: да разпространявам тази любов навред. Явно е било успешно... Убедена съм, че още с първите въпроси на майките, можеш да прецениш какво би било подходящо за тях и техните деца. Какви са твоите съвети? Всички с новородени се плашат от слинговете, а за тях само слингове са подходящи. Това, което ги съветвам, е да повярват в себе си. И че един слинг не може „да им се опре“. След което вече им показвам различни слингове. Но ако преценя, че родителите са много плахи, им показвам най-лесните варианти. Целта все пак е да помага ме на родителите, не да ги изплашим. Имаш ли наблюдения върху групи от деца, които дълго време са „бебеносени“, и такива, които не са? Виждаш ли разлика в поведението и емоциите им? Със сигурност носените бебета се превръщат в много по-самостоятелни и смели деца и заставам с името си зад това твър дение. Но това е свързано и със статистиката по-го ре, че бебеносените бебе та са много по-спокойни като новородени, когато са Обяснениетогушнати. е много прос Бебетото: се ражда в един не познат свят, който е мно го широк, много светъл, много шумен и студен. То 9 месеца е било на топло, тъмно, тясно и уютно мяс то, свито под сърцето в „ВСЕ ПОВЕЧЕ ХОРА СЕ ПОТОПИХА В МАГИЯТА НА БЕБЕНОСЕНЕТО“

22 І БРОЙ 17 утробата на мама, чувайки само нейния глас, усещайки сърцето и движенията й. Ако веднага щом се роди, го оставим само́ в кошарата, далече от нас, би било съв сем нормално то да се раз плаче. Та едно бебе не виж да на повече от една педя. Ето защо то има нужда да е в обятията ни. Но, съгла сете се, няма как да сме 24 часа в денонощието в лег лото и тук идва бебено Акосенето.оставим детето само́, защото „то ще спре да пла че“ – да, може би ще спре и може би след 3 дни няма да плаче повече. Но защо ли? Аз винаги съм казвала, че бебета от 0 до 3 години са като създания от друга планета. Те са умни! Мно го Можеумни.би оставено само́, бебето ще спре да плаче не защото е „свикнало да зас пива само́“, а защото след 2-3 дни ще разбере, че явно няма кой да му помогне и няма смисъл. Но какво дете ще е после? Дали ще е сигурно? Дали ще е смело? Дали няма да се пр теснява, че мама и татко могат да го изостават? Ка къв ли подрастващ ще е? В какъв ли възрастен ще се превърне? А родител? Все важни въпроси, които все ки, смятам, трябва да си Азададе!отдругата страна е мно го по-лесно: гушнато бебе = щастливо бебе = спокойни родители! Свободни деца! Добри хора! Страхотни ро дители... Много имам да пиша по тази тема, но е дълго, а и понякога хората като че ли се засягат. Ти каква майка си? Габи често казва: „Ти си най-лошата майка!“ – в мо ментите, в които се оп итвам да поставя граници. Иначе съм майка като всяка друга, може би. Знаем – няма безгрешни хора. Важното е да позволим на децата си да ни учат! Защото те ни учат всеки ден: на любов, на търпение, на уважение! Колко любов имаш още за даване? Много! И се радвам, че мога да я давам не само на моите деца, но и на вся ко бебе, с което работата ме среща. Урокът, на който искаш да дъщеритенаучишси? Да станат добри хора! Да се превърнат в две млади жени с достойнство и да бъдат добри майки за тех ните деца. Твоите съвети към двойките, които все още не са сбъднали мечтата си за рожба? Да вярват, че чудото ще дойде и при тях, и да се вслушат в думите, които написах по-горе. МАГИЯТА НА БЕБЕНОСЕНЕТО

24 І БРОЙ 17 Какво дете беше, Кики? Какви са ярките спомени от детството ти и какво наследство от ценности ти завещаха ро дителите ти? Много будно дете, кипящо от енергия, от емоции (то и сега е така). Винаги съм била жадна за новото, за различ ното, за всичко, което е извън рамката. Имала съм много моменти, в които съм усещала, че не се вписвам в общо приетото, но това ме е изградило като характер, и то много добре. Много четях, обожавах книгите. И сега го правя, когато имам възможност. Нямах много лесно дет ство, затова сега наваксвам много пропуснати моменти с моите деца. възможностинеподозираниотключиМайчинствотовмен Кики Тенева е магистър по финансов мениджмънт. Работила е в бан ка и признава, че това са едни от най-хубавите й години с най-пре красните колеги. След това прави рязък завой, свързан със сбъдва не на мечта да създаде с много любов, желание и хъс нещо свое. Или както сама казва: „Магазин, който отразява самата мен – общуване, здраве, любов и подбрани продукти“. ИСКАМ-БЕБЕШКИ-ИСТОРИИ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

25БРОЙ 17 І Как протича един твой ден днес –между „Био Дар Органик“, семейството и прияте лите? Как съвмес тяваш новата си работа и грижата за двете ти дечица? На скорост! Приключение то „БиоДар“ ме върна го дини назад, когато децата ми бяха бебчета. Тогава, когато си отдаден, бук вално, денонощно. Опит вам се да бъда максимално пълноценна и като майка. Няма да крия, че не е лес но да си едновременно на всички фронтове. Тази ди намика означава само едно – здрави сме, енергични сме и това ме кара да съм благодарна за всичко, кое то имам. Двете ми съкро вища са много отговорни и това ме улеснява мак симално до голяма сте пен. Нямаме много време напоследък за нашите си спонтанни пътувания, но често използваме поне не делята за това. В „БиоДар“ прекарвам голяма част от времето си, затова съм благодарна на моите при ятели, че не ме забравят, отбиват се на сладки при казки и ме дозареждат с позитивна енергия. Разкажи ни за пътя ти към децата? Колко време пъ тува към тях и на какво те научи този път? Пътят ми към децата не беше много дълъг, но си имаше доста трънчета, които трябваше да от страня. Това пътуване ме срещна с толкова много хора, преживяващи болка та от това да копнееш за детенце. Хора, които на пълно осъзнато очакваха да им се случи чудото – да имат свое продължение. В този период започна моята промяна – откъм мислене, а и не Тогавасамо.сехранех с всич ко, което се предлага в го лемите вериги, впечат лявах се от промоциите, пълнехме количките с из лишна храна. Всичко това ми се отрази както на пси хиката, така и на физика та. Започнах да се въртя в омагьосан кръг, от кой то сякаш нямаше излиза не. Появиха се и разни здра вословни проблеми, които бяха породени изцяло от начина ми на живот. Аз съм израснала в малко морско градче, сред приро да, сред животни и чиста храна. Попадайки в големия град, попаднах и в капана на комерсиалното, а толкова лесно се завърташ в този начин на живот. Постепен но започнах да се замислям как сме изоставили коре ните си, истинската хра на, истинските чувства и емоции. Спрях да се самосъ жалявам и тръгнах по друг път. Това не се случва вед нага, иска си време, защо то всичко е в главите ни, всичко е психика. Когато осъзнаеш как самонаказваш тялото си, тогава започ ва твоята промяна. Но пъ тят до осъзнаването не е лесен понякога. Искам да кажа на момичетата, кои то копнеят да станат май ки: Моля ви, хранете се с истински продукти, тър сете хубавото! Хранете се с положителни емоции, хранете се с разходки сред природата, морето, изби райте внимателно хората около вас. Всичко това има значение. Убедила съм се. Губеше ли надежда и как се справя ше със страховете си? Едва ли има някой, който не е губил надежда някога. И при мен е имало подобни моменти. Намерих моя си начин – с много пътуване, срещи с приятели и пози тивни емоции. Всичко това така лекува психиката, че няма лекар или лекарство, които биха се справили подобре. Много хора ми по МАЙЧИНСТВОТО ОТКЛЮЧИ В МЕН НЕПОДОЗИРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

26 І БРОЙ 17 дадоха ръка, за което съм им благодарна и никога не бих забравила тази подкре па. Обръщам се към всич ки, които са скрили страха в себе си – не го правете! Не се справяйте сами! Има толкова хора, които ще ви помогнат да излезете от притесненията, хора, ми нали по този път, мина ли през същите страхо ве. Сега от тази си позиция смело мога да кажа, че всич ко около майчинството ме промени изцяло. Благодарна съм за тези две съкровища, които имам! Толкова осъз нати майчинства съм има ла, не е просто клише, че децата са най-голямата ра дост, която трябва да из питаш! С какво те проме ниха бременността и майчинството? Направиха ме нов човек! Целият ми мироглед се про мени, станах виясеноуспяхударние.леснавататеидребнавоститенепо-устойчива.психическиЗапочнахдаобръщамвниманиенаоколомендадопускамсамохубавиемоциидосебеси.ПърбременностнебешевнитоедноотношеТогаваимахощеедин–загубихмайкаси.Недаизживеяпълноценскръбта,трябвашедамобилизирамзарадиноживот,койточакахме. Такива сътресения в живо та или те смачкват, или те правят силен. Аз избрах да бъда силна! Най-доброто Майчинството отключи в мен неподозирани въз можности. В желанието си дечицата ми да полу чат най-доброто от мен – освен хубавите емоции, с които исках да бъдат за сипани, започнах да под бирам храната им. Пър во, те са изключително кърмени деца. Започнах да се замислям все пове че върху идеята за разно образното хранене, екс периментирах много в кухнята. Първо с точни рецепти, след това дой де и въображението. На учих се да меся тесто, да разточвам баници, да пра вя торти и най-различни сладкиши. Експерименти рах с продуктите и това ми доставяше истинско удоволствие, а майчин ството ми даваше сти мул да продължавам. Иде ята, че имам за кого да го правя, е толкова сладка и не пропусках възможност да поглезя семейство то си. Сега не ми остава много време, но при първа възможност се вихря как то трябва. Как точно се случи запалването на искрицата за създаване на Органик“?„БиоДар БиоДар е плод на цялата тази дългогодишна про мяна на самата мен. Как то казах вече, израсна ла съм в малък град, край морето. Родителите ми сами произвеждаха го ляма част от нещата, с които се хранехме. Тога ва го нямаше това поня тие био, а много проду кти бяха дефицитни или сезонни. След това се по лучи така, че по всяко време от годината мо жеш да откриеш всичко, и то в изобилие. Масовото производство доведе до това хората да консуми раме нездравословни хра ни, изпълнени с химически съставки, които оказват негативно влияние върху нашето здраве. Те са пър вопричината за възник ване на редица болести. Всички тези изкуствено създадени химични съеди нения не са толкова безо бидни за човешкото тяло, както се опитват да бъ дат представяни от про изводителите. Използват се съставки, които имат за цел да увеличават про изводството и да нама лят цените. Реклама, про моции на евтини и лишени от полезни съставки про дукти, заляха пазара. Уве личи се Мечтаяконсумацията.сизамомента, в който все повече хора ще ИСКАМ-БЕБЕШКИ-ИСТОРИИ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

27БРОЙ 17 І се замислят за това какво и колко консумират. Ис тината е, че нямаме необ ходимост от прекалено много покупки. Тук обор вам тезата, че био про дуктите са скъпи. Всъщ ност по-скъпо ни излиза, когато пазаруваме от промоциите по големите вериги. Всичко е въпрос на точна преценка. Лично за себе си съм се убедила, че когато вляза в малък магазин, си купувам точ но това, което ми е необ ходимо, нищо повече. От няколко години подкрепям основно малките мага зинчета. Вярвам, че хора та подбират както тряб ва продуктите си, влагат друга енергия и обслужва нето е на ниво. Експеримент Все повече хора започна ха да се замислят върху това какво точно кон сумират. Мечтая си за времето, когато наисти на ще са много. Трябва да осъзнаем, че ние сме това, с което се храним. Освен храната, трябва да се за мислим и за козметиката, която ползваме. Колко то по-натурално е всич ко, толкова по-малко на товарваме организма си. Направете си експери мент – опитайте се да се храните поне месец с под брана храна, дори да не е от био магазин, може да е храна от село, от познат производител. Гаранти рам ви, че ще усетите разликата в това как из глеждате и как се чувст вате. Опитайте! Разкажи ни накратко за срещите си с каузата на ИСКАМ БЕБЕ и какво казваш на хората, които тепърва се сблъскват с забременяване?проблемното Много добре знам колко е болезнена и деликатна те мата. Все още има хора с предразсъдъци. А за това трябва да се говори, и то открито. Винаги има някой, който може да ти помог не. Аз не съм имала проблем с проблемно забременява не, но съм имала други, кои то не са по-малко болез нени. Не ровя в раните на хората. Те трябва сами да узреят и да споделят. За тваряйки се в себе си и с мъката си, няма да е добре за никого, най-вече за сами те тях. Много е трудно да споделиш. Хората отсреща трябва много внимателно да подходят към споделе ното. Именно това спира повечето жени, а и мъже да потърсят помощ. А такава е необходима, не можеш да справиш сам, а и не е нужно да носиш сам този товар. Подадена ръка Изключително благодар на съм на „Искам бебе“! Първо оттам усетих по дадената ръка, оттам за почна осъзнаването на проблема и начините за разрешаването му. Про мяната в мисленето, пси хиката – оттук започ ва всичко. Знам на колко двойки сте помогнали през всичките тези годи ни и продължавате все отдайно пътя си! Помо щта ви е изключително ценна и призовавам хора та да не се притесняват, да не отлагат, а да ви по търсят. Кой е твоят личен лечител? Няколко са със сигурност. Слагам на първо място Морето, разходките сред природата и разговори те с приятни хора. Мисля, че Морето при мен е на първо място. Мога с часо ве да седя и да го съзерца вам, сякаш изчиства целия негативизъм, който тру паме при различни ситуа ции. Относно приятелския кръг, без който не мога –подбирам си кръга от хора много внимателно. Към какво си не примирима? Колкото и банално да зву чи – към фалша и лицеме рието! А те ни заливат отвсякъде. Живеем в све та на социалните мрежи, където всеки се опитва да изпъкне с щастие и лукс, а реалността много често е различна. Хората скриват в себе си неприятности те и се обличат в лустро то на фалшивото щастие. Кого лъжат? Себе си. Нор малните чувства и емо ции сякаш избягаха на за ден план. Обичам хората, когато изразяват всич ки видове емоции, това са искрените хора. Зали ва ни еднаквост в пове дение за пред общество то, еднаквост във външен вид. Хора, бъдете смели в различността си! Това ви МАЙЧИНСТВОТО ОТКЛЮЧИ В МЕН НЕПОДОЗИРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

28 І БРОЙ 17 дава стойност, а и не ви натоварва излишно. Повече мечтател или повече реалист си в живота? Човек без мечти е поло вин човек. За себе си мога да кажа, че съм едновре менно мечтател и реа лист, някак си успях да ги балансирам двете, колко то и несъвместими да из глеждат. Открила съм, че мечтите имат лечебно действие, отварят съз нанието ти и те карат да действаш. А когато всич ко това се съчетае с до зата реализъм, нещата се случват. Как батериите?презареждаш Любим въпрос! Ще се пов торя, но аз съм си морско момиче и Морето е моя та най-голяма страст. По всяко време от годината е прекрасно. Дали само ще го наблюдавам, или ще плу вам, няма значение – ба терията е заредена. Дру гото, което обожавам да правя, е да шофирам без целно и да слушам музика. Действа безотказно. Пъ туванията, разходките сред природата, това е моето зарядно. Зареждат ме усмивките на децата, чистите им емоции. Ние, възрастните, много мо жем да научим от тях. Уроците, на които искаш да научиш децата си? Много труден въпрос. Смя там, че уроците се учат цял живот и урок, преда ден наготово, не е особе но полезен. Но пък държа да са добри хора! Доброта та винаги ще е на мода. Бих искала да мислят без пред разсъдъци, да са широко скроени и да подбират вни мателно средата си. Ще е чудесно да запазят детско то за цял живот, да умеят да се забавляват, да се над смиват над себе си дори, да бъдат благодарни! ИСКАМ-БЕБЕШКИ-ИСТОРИИ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

30 І БРОЙ 17 ФАКТОРИ КАКВОЕНДОМЕТРИОЗАВЪЗПАЛЕНИЕЗАИПЪРВАЧАСТ:ЕВЪЗПАЛЕНИЕИОТКАКВОСЕПРИЧИНЯВА? Преди да говорим за фактори, причи няващи възпаление, ще изясним как во всъщност представлява възпале нието, като реакция на организма и в частност на имунната ни система, какви видове възпаление разгранича ваме. И съвсем накратко ще очерта ем причинителите на възпалителни процеси, с които се срещаме, и начи ните им за проникване в тялото. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВЪЗПАЛЕНИЕТО? Възпалителният отговор е пър вичната реакция на имунната сис тема към всяко нарушаване на основните бариери на тялото –кожата и лигавиците. То е неспе цифичен отговор, част от вроде ния ни имунитет, и е насочено към всяка заплаха. Целта му е да въз върне или да запази състоянието на хомеостаза в организма – ди намичното равновесие в тялото, което поддържа живота. Освен вроден имунитет, ние притежава ме и така наречения придобит иму нитет. Той търси и атакува спе цифични патогени, с които сме се срещали вече през живота си. Спе цифично за придобития имуни тет е, че той усилва възпалител ния отговор. Автор: Ваня Стойчева, нутриционист Ендометриозата е естрогенозависимо състояние, което се свързва с при знаци на възпаление в тялото. Възпалението е реакция на имунната сис тема, предназначено да ни предпази от външни или вътрешни патогени. В случая с ендометриозата, имунната система е тази, която трябва да уни щожи ендометриалните клетки, разпространили се на нетипични места в тялото. Но по неясна причина, при жените, които развиват състоянието, това не се случва. Не е ясно също дали възпалението, характерно за забо ляването, е причина или последствие за него. Ендометриозата е и състоя ние, което често е съпроводено от автоимунни състояния като Тиреои дит на Хашимото, ревматоиден артрит, Лупус. А за всички тях е типично неправилно функциониране на имунната система. ПОРЕДИЦА Започваме серия от статии, от които ще разберете какво пред ставлява възпалението в тялото, от какви фактори се провокира и как можем да помогнем на тялото да се справи с него. ЕНДОМЕТРИОЗА И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ

31БРОЙ 17 І Придобитият имунитет се дели на хуморален и клетъчнопредаван. Ху моралния имунитет използва ан титела, специфични за конкретен антиген, за да атакува патогени те. Клетъчнопредаваният имуни тет, от друга страна, предизвик ва клетъчната смърт на клетки, които са превзети от вируси, пре върнали са се в ракови или в случая на ендометриозата, клетки, кои то са се разпространили на нети пични за тях места. Той също така предизвиква отделяне на токсин, който разкъсва клетъчната сте на на клетките и по този начин ги Имаунищожава.изследвания, които показват, че при жени с ендометриоза Т-клет ките, специфични за клетъчнопре давания имунитет, или са нефунк ционални спрямо ендометриалните клетки, или са превъзхождани мно гократно по численост от тях. Те обаче запазват способността си да произвеждат възпалителни ве щества, които допринасят за вло шаването на състоянието и ти пичните симптоми, свързани с възпалителния процес: • болка; • подуване; • повишена температура; • зачервяване (когато мястото е •видимо);загубана функция на засегнатия орган. КАКВО ПРИЧИНЯВА ВЪЗПАЛЕНИЕ В ТЯЛОТО? Причинителите на възпаление в тялото могат да са външни и въ трешни. Външните са различни ви руси, бактерии, паразити и гъбич ки. Тези външни патогени могат да проникнат в тялото през кожа та и лигавиците, когато целостта им е нарушена. В случай на наруше на структура, дори и при липса на болестотворни организми, самото нараняване предизвиква възпалите лен отговор в тялото, с цел да се предпази от евентуални нападате ли. Излагането на външни токсини и химикали също води до възпаление. От друга страна, има и вътрешни фактори, които могат да предиз викат възпалителна реакция. Та кива са автоимунните състояния. В тези случаи имунната система по някаква причина е загубила една от основните си функции – да раз граничава собственото тяло от външните нападатели. Това води до имунна реакция към тъкани на тяло то и съответно предизвиква въз палителен отговор. Има някои фактори в начина ни на живот, които могат да допри несат за активирането на възпалителния отговор в тялото. Та кива са: • храни, които не носят достатъч но хранителни вещества и/или вна сят токсини в тялото; • цигари и алкохол; ФАКТОРИ ЗА ВЪЗПАЛЕНИЕ И ЕНДОМЕТРИОЗА

32 І БРОЙ 17 • токсини от козметика и почист ващи препарати; • неспособност за управление на •стреса;липсана движение; • влошено качество и недостатъч но количество сън и почивка. КАКВИ ИМА?ВЪЗПАЛЕНИЕВИДОВЕ Възпалението може да бъде остро или хронично. Острото възпаление, както вече споменахме, се характе ризира с болка, зачервяване, повише на температура, подуване и промяна на функцията на засегнатия орган или тъкан. Този тип възпаление е крат котрайно. Продължителността му е до няколко дни. След това може да има остатъчни симптоми и процес на възстановяване на засегнатото мяс то още няколко седмици. От друга страна, хроничното възпаление може да продължи месеци или дори години. То може да бъде причинено от: • повишена чувствителност на имун ната система, включително от ав тоимунни или автовъзпалителни за •болявания;отнедоизлекувано остро възпа •ление;отчесто или продължително изла гане на Симптомитетоксини.на хроничното възпа ление могат да бъдат объркващи и не толкова лесно различими от тези, типични за други заболявания. Такъв е и случаят с ендометриозата. Зато ва толкова често се случва симпто мите, които описват жените, да се неглижират. Типични оплаквания при хронично възпаление са: болка в коре ма, болка в гръдния кош, умора, трес ка, болка в ставите, кожни обриви. Тези оплаквания могат да са съпрово дени от някои или от всички симпто ми, типични за острото възпаление. Дотук научихте какво представлява възпалението, какви видове възпале ние има и какви са основните факто ри, които го причиняват. В следващи те статии ще разгледаме в повече подробности основните фактори, които допринасят за възпалението, както и начините да подкрепим тяло то си, за да се справи с възпалението, или най-малкото да намали силата на симптомите. ОЧАКВАЙТЕ: Втора част: Факторът хранене – Каква е ролята на храната във възпалителния отговор? Храната е това, с което тялото ни има пряк контакт през повърх ността на лигавиците на храносмилателната система средно по три пъти на ден. По тази причина тя е основен фактор както за предиз викване на възпаление, така и за адекватното справяне с него. Освен това, градивните блокчета, които ни осигурява избраната храна, се превръщат в част от структурата на нашите органи, тъкани, клет ки и по този начин храната директно участва във възпалителния от говор в тялото ни. Научете повече за връзката на симптомите на възпаление в тялото с начина ви на хранене в следващата статия от поредицата. Източници: „Immune interactions in endometriosis“ - Jennifer L Herington, Kaylon L Bruner-Tran, John A Lucas, and Kevin G “Endometriosis:Osteen An Inflammatory Disease That Requires New Therapeutic Options” - Jacques Donnez, and Luciana „EverythingCacciottolayouneed to know about inflammation“ - Medically reviewed by Kevin Martinez, M.D. — Written by Adam Felman „What is an inflammation?“ – National Library of “NutritionalMedicinePathology” – Dr. Brenda Lessard-Rhead, BSc, ND “Eating Alive – Prevention Thru Good Digestion” – Dr. John Matsen N.D. ЕНДОМЕТРИОЗА И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ

Êàçè÷åíå 1532, óë. „Âèäðèöà“ 6 Mini House BG Òåëåôîí çà êîíòàêò: +359 876 441 940 Mini House BG Èçêóñòâîòî äà æèâååø! MINI HOUSE ñïåöèàëèçèðà â ñ úçäàâàíåòî íà êîíöåïòóàëíè, ìèíè ê úùè÷êè ñ óíèêàëåí ñ úâðåìåíåí äèçàéí. Áúðç, ëåñåí è åôåêòèâåí íà÷èí äà çàìåñòèòå îãðîìíèòå è òåæêè ñòðîåæè è äà ïðåâúðíåòå âàøåòî ìÿñòî â ïðåêðàñåí âàêàíöèîíåí èìîò!

34 І БРОЙ 17 НАШИТЕ ДОКТОРИ ТЕСТВИДЯПОЛУЧАВАМ,УДОВЛЕТВОРЕНИЕ„НАЙ-ГОЛЯМOКОГАТОПОЛОЖИТЕЛЕНЗАБРЕМЕННОСТ“ Д-р Гергана Гогова е родена през 1988 г. Завършва средното си образование в Образцова математи ческа гимназия „Ак. Кирил Попов“ в гр. Пловдив, а ви сшето си образование като магистър лекар към МУ – Пловдив през 2013 г. Взема специалност по Акушер ство, гинекология и репродуктивна медицина към МУ – София през 2018 г., като по време на специализация та си към САГБАЛ „Д-р Щерев“ има възможността да работи в областта на асистираните репродуктив ни техники под ръководството на едни от водещи те специалисти в областта. След взимане на своя та специалност, д-р Гогова работи към родилна зала в САГБАЛ „Д-р Щерев“. От 2021 г. е част от екипa на МЦ „Неовитро“, където продължава професионал ния си път и развива своя интерес към репродук тивната медицина. Д-р Гогова е преминала допълни телни специализации в областта на колпоскопията и деструктивното лечение на преканцерозите на маточната шийка, специализация по диагностична и офис хистероскопия. Придобива сертификати за участия в различни форуми и конгреси: сертификат за участие в „Академия за репродуктивна медици на“ към Виена ИнВитроЦентър, София, сертификат за участие в 8,9,10,11-и симпозиум по репродуктив на медицина към САГБАЛ „Д-р Щерев“, сертификат за участие в симпозиум фетална ултразвукува ди агностика с Филип Дженти, лектор към кръгла маса „Спешни състояния в акушерството и гинекология та“ на тема „Сърдечен арест в акушерството“ и др. Доктор Гогова е член на БЛС, ESHRE.

35БРОЙ 17 І Д-р Гогова, Вие сте един от успешните млади специалисти в областта на асисти раната репродукция. Раз кажете ни как се породи Вашият интерес към медицината? Кой Ви насочи към нея? Любовта ми към медицината въз никна много спонтанно, без да имам реален досег с нея предварително или по някакъв друг индиректен на чин (никой от родителите ми не е лекар). За сметка на това се задър жа достатъчно дълго, за да се пре роди в стремеж и цел в живота. В основата на този порив винаги е стоял алтруизмът и желанието да помагам на хората. И някак съвсем естествено се породи желанието ми да следвам медицина. Интересът ми към репродуктив ната медицина също възникна така естествено – по време на един от стажовете ми още като студент имах възможността да се докос на по-тясно до специалността и още тогава разбрах, че това ще е моят път. Какви са предизвикателствата на шер-гинекологрепродукцияасистиранатапредединаку-вднешновреме? Предизвикателствата са много и различни, но на първо място, като че ли, това е надпреварването с времето – в цял свят плановете за създаване на поколение се измест ват все по-напред в бъдещето. Ра бота, реализация, осигуряване на добра основа на живот стоят на първо място, а това неминуемо се отразява на репродуктивната ре ализация на всяка двойка. На второ място са промените в начина ни на живот – динамиката, вредни фак тори, стрес, неправилно хранене –все фактори, с които трябва да се борим двустранно – и ние като спе циалисти, и пациентите като по Предизвикателствотърпевши. сам по себе си е всеки един случай, защото всяка двойка е уникална и като такава из исква индивидуален подход за спра вяне с проблема. Кои са най-честите причини за безплодието, според Ва шата практика – медицин ски, социални, психологически? Причините за безплодие най-об що се делят на такива от стра на на жената и такива от страна на мъжа. Докато до едно известно време първите взимаха превес, по следните десетилетия данните по казват едно изравняване на двете страни – мъжкият фактор става все по-срещан и достига до около 50% от общите случаи на стерили тет при двойките. Женският фактор Женският фактор се свързва най-често с проблеми в пропускли востта на маточните тръби (кое то може да се дължи на инфекци озен причинител или оперативна интервенция в миналото), хормо нални дисбаланси, свързани с лип са или трудно проследяване на ову лации, преждевременно яйчниково изчерпване. Напоследък все пове че стават случаите на безплодие, свързани с генетичния фактор, предвид възрастта на пациентите и най-вече тази на жената в двой ката. Това е напълно естествено и в корелация с промяната в начина ни на живот. Все по-често обръщаме внимание на биологичния часовник на жената и в прос „НАЙ-ГОЛЯМO УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОЛУЧАВАМ, КОГАТО ВИДЯ ПОЛОЖИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА БРЕМЕННОСТ“

36 І БРОЙ 17 транството се коментира коя е най-добрата възраст за раждане на първо дете? Какво мислите по този въпрос и вярвате ли в модното твърдение, че днешните 40 са новите 20? Очевидно светът се променя, ус ловията на живот са различни, удобства, антибиотици, все по-до бро здравеопазване… Всички тези фактори предразполагат да живеем един доста по-устроен живот от преди години. И докато далечните ни роднини са живеели докъм 40, в днешно време има жени, които заб ременяват за първи път на 40. От тази гледна точка, спокойно можем да потвърдим твърдението, че 40 са новите 20… Но от биологич на гледна точка, за съжаление, не е точно така. Физиологичните и би ологични процеси в клетките ни не се променят с тази скорост, с коя то се изменят външните фактори, и това води до един дисонанс меж ду желание и възможности. Да, въз можно е на 40 да се чувстваме като на 20, но върху „стареенето“ на ре продуктивните ни клетки влияят същите, а понякога и повече нега тивни фактори, което неимовер но се отразява на генетичния мате риал. За наша радост обаче именно тук огромна възможност предос тавя замразяването и съхранение то на репродуктивни клетки. Вашата „рецепта“ при първата среща с пациентите –кажете ни откъде трябва да започнем, ако бебето се бави? Какво включва Ваши ят план за действие? Според СЗО за безплодие при една двойка може да се говори тога ва, когато при редовни полови кон такти в продължение на година, бременност не настъпва. Тога ва идва и моментът за консулта ция с репродуктивен специалист. При една първична консултация ви наги препоръчвам на пациентите си да носят със себе си медицинска документация, изследвания, проце дури, които са минали през години те, за да може по-лесно и система тично да създадем заедно един общ план за действие. Подходът е ви наги от по-неинвазивни процедури НАШИТЕ ДОКТОРИ

37БРОЙ 17 І към инвазивни такива (ако се нала гат). Така в началото е редно да се стартира с хормонални изследва ния, гинекологичен преглед с тран свагинална ехография за оценка на яйчниковия резерв, оценка на ги некологичния статус при жената, спермограма при мъжа. Ако е необ ходимо, се предприема изследване за проходимост на маточните тръби. След провеждането на необходими те изследвания и процедури, вече може да се вземе решение в каква посока ще се насочи лечението при пациентите. С какво, според Вас, инви тро център „НЕОВИТРО“ е уникален? Кои са новите неща, които прилагате в практиката си, за да търсите причините за неуспехите в борбата с безплодието? Екипът на МЦ „Неовитро“ залага на индивидуалния подход и връзката лекар – пациент. За нас е много ва жно на първо място пациентите да усещат сигурност и спокойствие за това, че на техния случай се гледа индивидуално, за това, че са об грижвани, и за това, че когато въз въпроси,никнат лесно и без притесне ния могат да се обърнат към нас за разрешаването им. Много чес то чувстваме пациентите си като наши приятели и съпреживяваме за едно с тях всеки успех или неуспех, което от своя страна допълнител но ни мотивира да правим всичко по силите си всеки, прекрачил прага на нашата клиника, да получи шанса да поеме в прегръдките си своята най-съкровена мечта. Успешно партньорство Всеки един от екипа на „Неовитро“ активно участва в разрешаване то на пациентски казуси и нужди, независимо дали са свързани с кон кретния репродуктивен проблем или пациентът ни се нуждае от консултация с други специалисти. Успешно си партнираме и с дру ги колеги лекари, клиники и лабора тории, предлагащи набор от услу ги, които биха могли да са от полза на нашите пациенти. Стараем се да работим концентрирано и ин тензивно, без да губим от ценното време на всеки наш пациент, но по някога в името на успеха се налага и да се отлагат процедури, вместо да се правят ненужни такива. Екипът на МЦ „Неовитро“ винаги „НАЙ-ГОЛЯМO УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОЛУЧАВАМ, КОГАТО ВИДЯ ПОЛОЖИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА БРЕМЕННОСТ“

38 І БРОЙ 17 се стреми да е в крак с тенденции те и новостите в областта на ре продуктивната медицина. Едно от последните нововъведения са про цедурите PRP на яйчници и ендо метриум, които станаха неизменна част от допълнителните техники, прилагани в клиниката. За процеду рата използваме последно поколе ние епруветки, специално създаде ни за целта, и следваме протокол, утвърден и прилаган в международ ни клиники. Ембриолозите ни участ ват в редица обучения, едно от които засяга разработването на нов метод за предимплантационна генетична диагностика. В най-ско ро време очакваме и разширяване на оперативната ни дейност. Колко е важна, според Вас, екипната работа в асисти раната репродукция? За мен лично това стои в основа та на успеха при всяко едно начина ние. Когато човек е заобиколен от хора с подобни на неговите разби рания, цели, ценностна система и мироглед, тогава работата върви плавно и успехите са естествен за вършек на добре планираната и из пълнена работа. Това важи особено много и в репродуктивната меди цина. Тук всеки е важен, всеки има отредена роля, която ако не изпъл нява качествено, страдат целият процес и екип, но най-вече пациен тът. Затова смятам, че екипът и екипността в работата ни стои на първо място. Защо е толкова важен индивидуалният подход при лечение на безплодието? Така, както хората са различни, така различни са и проблемите, кои то има всеки един от тях инди видуално и като двойка. Няма как подходът за решението на един проблем да бъде същият, като този за решението на същия проблем, но при друга двойка, най-малкото за ради това, че причините, довели до съответния казус, могат да са много и коренно различни. Поняко га много малки детайли в истори ята на дадена двойка могат да бъ дат решаващи за разрешаването на репродуктивния им проблем. Има случаи, в които на нас като на спе циалисти, пациентите доверяват и лични притеснения и проблеми. Така понякога освен като репродуктив ни специалисти, попадаме и в ро лята на психолози. Всичко е важно, има отношение към положителния резултат и не бива да бъде прене брегвано. Кои са по-смели, когато има репродуктивен проблем в двойката - жените или мъжете? Като че ли практиката показва, че НАШИТЕ ДОКТОРИ

39БРОЙ 17 І жените са тези, които са по-дей ни при наличие на проблем. И това е напълно логично – жените са тези, в които е заложено първич ното желание за продължението на рода, майчиното чувство, же ланието за репродуктивна реали зация – това е в нашата натура. И докато репродуктивно актив ни, мъжете могат да бъдат и на 60-годишна възраст, с напредване то на възрастта при жените това не е така. Това е и основната при чина последните да са по-настоя телни и настъпателни в процеса към мечтаното бебе. Какво казвате на семействата, когато се получи отрицателният тест за бременност, за да преодоле ят последващата криза? Това е един от най-трудните мо менти в нашата професия. Исти ната е, че дори и в случаите, кога то стартово сме наясно с малките шансове за успех, всичко е обсъдено предварително и тръгваме с ясна та нагласа за минимален шанс за ус пех, появата на отрицателен тест може да е доста неприятна и сри ваща психически. Деликатно подне сената информация в един такъв тежък момент за двойката е клю чово за по-лесното й смилане и за пазване на мотивацията за послед ващ опит. Откъде черпите най-много сили и вдъхновение, за да продължавате работата с хората с репродуктивни проблеми? Най-голямo удовлетворение полу чавам, когато видя положителен тест за бременност – независи мо дали с пациентите сме се бори ли с години, или намесата от наша страна е била минимална. Няма нищо по-вдъхновяващо от радост та в очите на пациента, усмивката и дори понякога сълзите от искре но щастие. В такъв случай, кои са най-големите Ви страхове в медицината и в живота? Страх може би е твърде силна дума, но най-нередно в медицината за мен е застоят и липсата на разви тие. Лекарската професия е свърза на с неспирно обновяване на знания и умения, непрестанно повишаване на квалификацията и непрекъсната практика. Само това гарантира на нашите пациенти качествена ме дицинска грижа. В живота най-голе мият ми страх е този, който всеки нормален човек изпитва – загубата на най-близките му хора. Всичко дру го е поправимо. А кой е Вашият личен лечител? Природата, изкуството, литера турата и времето, прекарано с най-близките ми хора. „НАЙ-ГОЛЯМO УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОЛУЧАВАМ, КОГАТО ВИДЯ ПОЛОЖИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА БРЕМЕННОСТ“

40 І БРОЙ 17 Д-р Карагеоргиев, защо избрахте лекарската професия? Мога да се сетя за няколко причини: 1) Да осъществя нереализираната мечта на майка ми да ста не лекар. 2) Да обединя любовта си към книгите и учебниците с жела нието да помагам на тези, които имат нужда от мен, в нещо позитивно и продуктивно. 3) Невъзможността да стана баскетболист. Кои са Вашите учители в акушерството и гинекологията? Моите галактически пътеводители в необятната вселена на репродуктивната медицина са д-р Добринка Петрова и д-р Ма рия Матеева, а за изграждането ми като АГ специалист много дължа на д-р Спас Патишанов и д-р Венцислав Демирев. „НЕ БЯГАЙТЕ СМЕЛОАЩАСТИЕТО,ОТСКАЧАЙТЕНАПРЕД“ Д-р Милен Карагеоргиев е роден на 13.11.1987 г. в гр. Пловдив. Завършил е Езико вата гимназия в града и Медицински универ ситет – Пловдив. По време на професио налния си път е работил в МБАЛ – Пловдив, СБАЛАГ „Торакс“, КОЦ – Пловдив. В момента е в УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ и Медицински център за репродуктивно здраве „Ню Лайф“, къде то вече година и половина са съсредоточе ни професионалните му интереси в сфера та на репродуктивната медицина. Д-р Карагеоргиев се определя като огромен спортен фен, меломан, киноман и страстен любител на гурме културата. Признава, че все още не е осъществил мечтата си – ку линарна обиколка на света. НАШИТЕ ДОКТОРИ

41БРОЙ 17 І Какви са предизвикателствата на лекар?репродукцияасистиранатапредединмлад Смятам, че основното предизвика телство е това младият лекар да остане упорит, непримирим, неумо рен, постоянен и непреклонен в из вървяването на дългия и много чес то трънлив път, по който поемат двойките с репродуктивни пробле ми, да стане, да бъде и да остане част от семейството. Кои са най-честите причини за безплодието според практиката Ви? Те са: 1) Мъжки фактор. 2) Тубарен фактор, свързан с прека рана тазово-възпалителна болест и все по-често доказващата се ендо 3)метриоза.Другипричини, които заслужават да бъдат споменати, са ендокрин ната патология и поликистозната болест на яйчниците, както и нама леният и изчерпан яйчников резерв, свързан с редица медицински, гене тични, социални и ятрогенни при чини. Какво следва, ако бебето се бави? Моят план за действие включва оп ределени изследвания, като, разбира се, индивидуалният подход е най-ва 1)жен:Пълен хормонален профил и оцен ка на овариалната функция (при не обходимост и консултация с ендо 2)кринолог).Проследяване на овулация –ехографски и хормонално. 3) Спермален анализ на партньора при спазване на определени условия и 4)изисквания.Принеобходимост Хистеросал пингография (цветна снимка) и/или Хистероскопия (за доказване на ма точни аномалии и тяхната корекция) и/или Лапароскопия – диагностична и/или оперативна. 5) Изследване за автоимунитет, вродена и придобита тромбофилия, и при необходимост консултация с репродуктивен имунолог. Как в „Ню Лайф“ търсите причини за неуспехи при инвитро оплождане? 1)Чрез:Диагностична хистероскопия. „НЕ БЯГАЙТЕ ОТ ЩАСТИЕТО, А СКАЧАЙТЕ СМЕЛО НАПРЕД“

42 І БРОЙ 17 2) Изследване на имунологични фак тори за неуспеха и при необходи мост имунотерапия. 3) Изследване за вродена и продоби та тромбофилия. 4) Консултация с генетик и при необ ходимост – кариотипиране. 5) Действия върху гамети – ICSI, 6)IMSI.Криобанка – витрификация и пер сонализиран замразен трансфер. Каква е ролята на екипната работа в асистираната репродукция? За мен екипната работа е всичко. За нашия екип трудните случаи са предизвикателство, с което се спра вяме с общи усилия. Кои са по-смели, когато има репродуктивен проблем в двойката – жените или мъжете? Със сигурност съвременните жени са много по-смели в много от сфе НАШИТЕ ДОКТОРИ

43БРОЙ 17 І рите на съвременния живот. И ко гато двойката се превърне първо в екип и по-късно в част от нашия екип, справянето с проблема ста ва неизбежно. Няма проблем, който да не може да бъде разрешен, стига да е споделен, признат и да бъде по търсена подкрепа и помощ от под ходящия екип. Какво казвате на семействата, когато се получи отрицателен тест за бре менност, за да преодолеят последващата криза? Казвам им да не потискат емоции те си, да не бързат за следващ опит, а да си осигурят малко време за постигане на емоционално равнове сие. И да бъдат сигурни, че всички за едно ще извървим пътя и единстве ният възможен изход е постигане на бременност. Какво е характерно за проследяването на бременност след инвитро оплождане? Като лекар, който проследява жен ска консултация, аз съм на мнение, че всяка тревога на бъдещата майка е основателна. Разбира се, проследя ването на бременност, постигната чрез инвитро, е много по-изискващо поради съпътстващата патология и причините за репродуктивните не успехи, поради контрола и регулира нето на необходимата терапия, а и не на последно място – поради пси хологичната и емоционална обреме неност на двойките с репродуктив ни проблеми. А за родоразрешение след инвитро? Смятам, че раждането след инвитро не е задължително да бъде чрез це зарово сечение. Трябва да изхождаме от медицински причини и след разго вор с двойката, за да разберем тех ните виждания и страхове. Какво мислите за ваксинирането против COVID-19? С двете ръце съм ЗА. От какво черпите най-много вдъхновение и сили, за да продължите работата си с двойки с репродуктивни проблеми? Черпя най-много сили и вдъхновение от безмерното щастие и усещане за пълноценен живот, които изпита цялото ми семейство след раждане то на нашето момченце. Той ни на учи,че истинският живот започва тогава, когато обичаш друг повече от себе си. Затова съм се зарекъл да се боря за двойките, при които пъ тят е по-дълъг. Любовта трябва да стигне до всеки, който я търси – не мислите ли така? Мечтател или реалист сте? Повече мечтател, винаги мечтател. Как презареждате батериите си? Като прекарвам повече време с пре красната ми съпруга и сина ми. Оби чаме да пътуваме и да хапваме нови и различни храни на нови и различ ни места, а когато това е съпрово дено и от чаша хубаво вино – идеал на комбинация. Подходящата музика, книга и филм също помагат. Към какво сте непримирим? Непримирим съм към песимизма и ци низма, към европейския баскетбол и младото вино, към постмодернис тичните картини и липсата на въ ображение, към плоския хумор и загу бата на човешкото. Вашето послание към младите хора, които все още се притесняват да поемат по пътя на родителството? Моето послание е да не бягат от щастието, а да скачат смело напред. „НЕ БЯГАЙТЕ ОТ ЩАСТИЕТО, А СКАЧАЙТЕ СМЕЛО НАПРЕД“

Какво означава майка? Какво означава баща? Аз мога ли да бъда добър пример за подражание на моите бъдещи деца? Развил/а ли съм нужните добродетели в мен, чрез които мога да бъда еталон за Излекувалатях? ли съм моите страхове, травми, блокажи, непростени ситуации, за да не ги предам неосъзнато на децата си? Дали е нужно на всяка цена да имам дете? И ако да – каква е тя? Дали не ми е писано да имам друг път и да допринеса с нещо друго на цялото? ПСИХОЛОГЪТ ГОВОРИ Невена Йовчева е педа гог и приложен артист по образование. Отдадена е да изследва раз лични терапевтични ме тоди и школи, свързани с личностно и духовно израстване, както и педагогически методики от България и чужбина. Води тиймбилдинг групи, както и образователни лагери за деца сред приро дата. Интересува се от силата на творчество то, музиката и природата като инструменти и методи за балансиране на човека и свързване с неговия център. Вдъхновява се от учението на Петър Дънов и духовните послания за повдига нето на човешкия дух. Има опитност в работа с индианските традиции, свързани с пре чистване и центриране. НЕВЕНА ЙОВЧЕВА: ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ, КОИТО ДА ЗАДАМ КЪМ СЕБЕ СИ, ПРЕДИ ДАРОДИТЕЛСТАНА 44 І БРОЙ 17

45БРОЙ 17 І ЗАПОЧВАМЕ ОТТУК: КАКВО ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ МАЙКА? В днешно време все по-рядко се за мисляме над дълбоките причини зад нещата. Често реагираме спонтан но, имаме забързано и динамично ежедневие и без да искаме понякога изпускаме същината зад повърх ността. Когато дойдат в живо та ни моментите за ключови избо ри като този дали да имаме дете или не обаче, е важно да си зададем някои важни въпроси, които днес ще спо деля с вас. Всеки от нас е преминал през дет ството и юношеството по разли чен начин – при някои по-леко, при други травмиращо. Каквото и да е било, то е оставило голяма следа в нас. Моделите на поведение и дър жание, които притежаваме, са насле дени от родители и близки, които са били близо до нас. Въпросът е добри ли са и здравословни ли са всички те? От кои навици е нужно да се отка жа? Дали не е добре от време на вре ме да си правя ревизия на нездраво словните „програми“ в мен? Имам ли рани, върху които е нужно да ра ботя. Дали не бягам от тях? От ворена ли съм са потърся начин да се справя с Понякогатях?чувството, че е време да станем родители на дете, ни връх лита изцяло, или пък е плод на мно гогодишно обмисляне и планиране. Което и от двете да е – нужно е да си зададем въпроса – не просто дали ще се справя, а: Подготвен ли съм аз самият реално да бъда истин ски добър родител? Какво мога да дам на това дете? Обичам ли първо себе си истински, за да обичам някой друг? Работил ли съм по своя вътрешен свят и това, кое то се случва в душата ми? Осво бодил ли съм се от ненужното –от моите страхове и травми? Да бъдеш родител е титла. Добре е да си подготвен за тази крачка, ако искаш да възпиташ пълноценно едно дете – тоест добре е да сме рабо тили по себе си – в нашия вътре шен храм. Признак за това, че сме го правили, обикновено е да имаме до бри отношения с нашите родители, с нашите близки и да сме избрали ня кой подходящ метод за нас за лич ностно самоусъвършенстване, из растване, терапевтичен метод... Или друго от многообразието на ценни инструменти, чрез които ос ъзнато да поработим върху това, което се случва дълбоко в душата ни, както и да поработим с нашата родова нишка и карма. До голя ма степен ние осъзнато и неосъзна то повтаряме моделите на нашите родители. Смятаме, че сме хармо ничен човек и че общуваме с ненаси лие, но редовно комуникираме гру бо с най-близките, използваме фрази и поведения, които сякаш автома тично, неконтролирано от нас изли зат, не са в полето ни на овладяване и сякаш са програмирани и запечата ни в нас от дълги години. Подхожда ме по начин, по който наш близък или родител е подхождал, без да си дава ме сметка за това. Когато бавно и постепенно започнем да забелязваме НЕВЕНА ЙОВЧЕВА

46 І БРОЙ 17 тези взаимовръзки, ние можем да за почнем да градим себе си наново – в такава светлина, която е подходя ща за титлата родител. Иначе ре алността и фактите показват, че ако не подходим така, ние, родите лите, макар да не искаме, прехвърля ме своите страхове на децата си. Едно е да родиш дете, друго е да въз питаш Творецътдете.енаш мъдър учител и е направил така, че постоянно да ни праща знаци, които да ни упът ват. Добре е да можем да вниква ме в тях внимателно и да вижда ме техните послания. Когато нещо се повтаря многократно в живо та ни – то е знак за нещо. За как во обаче – сами трябва да си отго ворим. Важно е да работим върху себе си. Чувството да бъдеш майка е прекрасно, но е добре да запита ме себе си: Защо реално искам дете? Да отго ворим искрено към себе си на този Завъпрос.дапредам най-ценното от мен? А аз постигнала ли съм вътреш ни устои на стабилност, хармонич ност и добра яснота в живота си, нужни, за да мога да ги предам? Ра ботя ли върху това? Дали пък няма една част в мен, която не намира своя смисъл и център и иска да вло жи енергията си в грижа за дете, тъй като аз самата нямам своя цен ност? Тоест – дали искам да имам дете, за да дам реално най-добро то от себе си – или за да запълня една липса и дупка в мен? Важни въпроси, на които трябва да си отговорим. Родителите, които обикновено са в с последния споме нат случай, обикновено изграждат несамостоятелни и преобгрижвани деца, които се превръщат в неси гурни в себе си личности, неспособ ни да открият своя път в бъдеще като последствие. Следващ въпрос – на цената на какво искам да имам това дете? Подлагането на множество стресо ви хормонални процедури, които мо гат да доведат от своя страна до други заболявания, дали е нормална цена за всичко това? И до какво ще доведе? Струва ли си? Дали и от друга страна не се получава, защото ми е писано да се погрижа за душа, която мога да оси новя? Много деца стоят от другата страна на нещата. Аз си мечтая да родя собствено дете – а те си меч таят да имат просто любяща май ка, тъй като тази, която ги е ро дила, или не е до тях, или не е жива. Разменяме роли с тях за миг и ми слим. Най-ценното не се предава от това дали аз съм твой физиче ски родител, а от това как се гри жа за теб. Пример за това са мно жеството наши приятели, чиито родители са липсвали почти изцяло и те са отгледани от роднини. Цял живот те ги усещат повече като майки, отколкото физическите си майки. Тогава какво означава да бъ деш майка? На всяка цена ли трябва да сто ря това? А дали това, че не се получава, не е знак, че аз може би имам друг житейски път – път, в който ме чака нещо ценно за мен, нещо, което е писано за мен? Или може би нашата съдба е съвсем ПСИХОЛОГЪТ ГОВОРИ

друга. Може би за нас има друг на чертан път – такъв, който наша та душа иска, а не нашите желания и мисли. Не една велики личности са нямали деца, но това не означава, че не са били изключителни приме ри, допринасящи за цялото, раждащи отново своите „деца“. Тези „деца“ могат да бъдат проекти за цяло то, грижа за група от хора, грижа за деца, посвещаване на общочовеш ка кауза, която променя живота на толкова много души, носи радост и създава промяна за поколения наред. Моята препоръка е точно в този момент, в който четете статията, да извадите един тефтер, лист и химикал и да отговорите искрено на удебелените въпроси. Не за друг, а за себе си. Тогава чрез отговорите би хте могли да видите кое извира от вас. А не кое идва отвън. Моят призив е за грижа към себе си, самоусъвършенстване и нами ране на методи и инструменти за вътрешна работа, чрез която можете да разкриете нови части от себе си. Това може да се случи чрез подкрепа отвън, но може и вкъщи през люби мите ви занимания. Кои са те? Рису ването на мандали е един такъв ре лаксиращ и лечебен процес. Шиенето и плетенето е друг такъв процес, който нашите предци редовно са практикували. Пеенето и свиренето понякога биха могли да ви уравнове сят повече от един разговор с думи. Пребиваването по-често сред жи вата природа и общуването с рас тенията, животните и природните разумни сили внасят в нас бодрост и пренареждат и хармонизират въ трешния ни свят по такъв начин, по който много по-лесно може да си да дем отговор на по-горе посочените Споделямвъпроси. няколко снимки от моите любими занимания с призив да пре откриваме и развиваме непрестанно спящите потенциали в нас. Споделям една моя картина на мандала, посве тена на 8-те посоки на света, и себе си – облечена в дреха, която уших. Творчество: top?q=pramaikahttps://www.facebook.com/search/ Чисто Сърце – школа за обучение на деца сред природата: ChistoSarcehttps://www.facebook.com/ НЕВЕНА ЙОВЧЕВА 47БРОЙ 17 І

ОБИЧАНИТЕ ЛИЧНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА КАУЗАТА ИСКАМ БЕБЕ ВАНЯ БЕКЧИЕВА: „САМО ЕДНА МАЙКА БИ РАЗБРАЛА СМИСЪЛА НА ТОВА ДА ЯЙЦЕКЛЕТКИ“ДАРИШ Интервю на: Мирела Костадинова Мирела Костадинова е родена на 21 май 1976 г. в Габро во. Завършва философия във ВТУ “Св. св. Кирил и Мето дий”, а през 2006 г. защититава докторат по теория на познанието. Работила е за различни издания. Първата й книга е в областта на философията и документалисти ката. През 2010 г. излиза от печат “Спомен за камбани”, с която печели Априловска награда за литература. След ват и други “Справедливостта на невестулката”, дет ската книга с приказки „Червените мишки“. Заедно с литературния историк Румяна Пенчева са съставители на книгите “Гозбите на старите бълга ри”(2016) и “Приказник” (2017). Интересите й са облас тта на документалистиката, публицистиката и есеис Втиката.нашето списание тя ще води новата рубрика ОБИЧА НИТЕ ЛИЧНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА КАУЗАТА ИСКАМ БЕБЕ, която ще ни разказва за вижданията на известни тво рци по въпросите на репродуктивното здраве и създа ването на човешки живот. В този брой ви срещаме с Гергана Симеонова. Ваня Бекчиева е родена на 4 юни 1991 г. в Пловдив. Из раснала е в пловдивското село Царимир. „Гимназиално то ми образование е строителство и архитектура, но като че ли не ме влечеше толкова, от много мал ка обичах да рисувам и творя. По-късно завърших гра фичен дизайн и фотография в Пловдивската Акаде мия за музикално, танцово и изибразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“. Там определено преоткрих себе си и се почувствах в свои води“, разказва ни тя за първите си стъпки в живота. Работи в сферата на графичния дизайн. Участва по проекти, свързани със социалния плакат, като най-силен е интересът й към темата за катастрофата в Чернобил. Представяла е плакати по тази тема на руския фестивал за „Архи тектура, дизайн и изкуство“. 48 І БРОЙ 17

ВАНЯ БЕКЧИЕВА Вие създавате приказни мечета, които са направени с особена прецизност? Кой Ви научи на това? От дете мога да плета. Обичах да гледам баба ми, която беше изключител но трудолюбива жена, как зимата захваща двете куки и правеше чудеса. Тя ми плетеше блузки, клин чета, чорапчета и жи летки, за да ми е топлич ко, но на мен ми ставаше топличко само при вида на баба ми как с ръцете си създава такива неща. Естествено, и аз проя вих интерес към плете нето и тя с удоволствие ме учеше. Кога започнахте да плетете? Плета от много малка, но играчки – от една го дина. Бях бременна в ос мия месец. Отидох да си купя прежда от кинкале рията, за да направя одея ло за моето бебенце. Там видях плетени играчки. Аз се влюбих в тях, но си ка зах: Това е голям труд и майсторлък и сигурно за направата им се изисква доста време. След една година се бях ентусиа зирала много и започнах да чета статии и да гле дам видеа за изкуството на амигуруми. След месец изработих и първото си мече за дъщеря ми. Всяка играчка е различна и със собствен характер. Как се случва тази магия? Никога не съм губила дет ското в себе си, макар че съм на тридесет години. Обичам вълшебното и ма гичното. Ако това озна чава мече в панталонки и прашка в лапичките си, го тово всеки един момент да ти проговори, то то гава аз съм доста голямо дете. За мен всяко едно мече е различно, така как то и хората са различни и уникални сами по себе си. Мечетата винаги са били символ на детството. Защо точно мечета, а не други животни например? Изработвала съм и други животни, но сред най-лю Ваня Бекчиева е майсторка на ръчно изработени играчки. Прави ги в свободното си време, когато е приключила с всички делнични ангажименти. И малкото й детенце вече сладко спи. Тогава тя хва ща куките и шарените кълбета и изпод ръцете й се раждат мечета за най-малките. За дарбата на Ваня да изработва играчки, които вдъхновяват дори възрастните, разговаряме в града на тепетата. 49БРОЙ 17 І

бимите са ми мечетата. През годините играчки те мечета са придоби ли различен смисъл от този на мечките в при родата. Те не са свирепи, опасни и заплашителни, до които трудно можем да се доближим. Играч ките мечета са символ не просто на детство то, те са символ на прия телството, добротата и любовта, онази чиста та между дете и неговия най-добър гушлив прия тел. Историята за създа ването на днешните меки приятелчета идва от Те одор Рузвелт. През 1902 г. отива на лов и не успява да отстреля мечка, но не говите сподвижници не искат той да остава раз очарован от лова и хва щат едно малко мече и го завързват така, че Руз велт да го отстреля, но той категорично отказ ва и казва, че е недостой но. Оттам идва и мечето Teddy Bear, излизат доста карикатури от това съ битие и на един майстор му идва идеята да създаде плюшено мече, без да се замисли, че това ще бъде една от най-често среща ните играчки при децата и до ден днешен. Това са играчки за гушкане. Мога ли да разбирам, че те възпитават деца та на любов? Те не възпитават само на любов, а на уважение, при ятелство и грижовност. Децата имат нужда от такива приятелчета. За да са с тях в трудни мо менти. Те не ги предават и в тях няма лоши намере ния, а само чиста и непод правена любов и доброта. Дрешките на мечетата Ви също по казват вкус към детайлите. Как решавате цвета им и модела? Винаги оставям на този, който си поръчва мече, сам да избере темата и основния цвят на мечето. Оттам нататък ги съ ветвам да се доверят на моите ръце. Обичам да им прибавям много детайл ност. От шапките, дреш ките, та чак до това да имат малки кръпчици по тях и шарки. Имам мно го интересни поръчки, но една от най-интересните и предизвикателни е Боб Марли като мече. Момиче то, което ме откри, беше много щастливо, че ще мога да пресъздам точ но Боб Марли като мече. Дрешките и аксесоарите са най-приятната част от творчеството на иг рачките. Те показват ха рактера им и затова са толкова прецизно изра ботени. С какви пасни.многокитеработите?материалиИграч-изглеждатмекиибезоПредимно прежди с на турален състав като па мук, мохер и бебешка въл на. Играчките могат да бъдат както абсолютно безопасни, защото всяка дрешка и аксесоар се сва лят, така и много инте ресни и занимателни, ко гато детенцето стане на определена възраст и прояви любознателност. ОБИЧАНИТЕ ЛИЧНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА КАУЗАТА ИСКАМ БЕБЕ 50 І БРОЙ 17

Преждите и пухът в мече тата са хипоалергенни и нежни към кожата, което е много важно при малки те дечица. Вероятно Вие изработвате и шапките и лирачката.аксесоаридругитекъмиг-Тованеемноготрудно? Да, изработвам всеки един аксесоар и дрешка. Понякога ми отнема дори повече време от напра вата на самото мече. Аз си създавам и представя нето на играчката, както композицията и снимки те. По отношение на тях съм доста взискателна. Те трябва да отразяват напълно същината на иг рачката. Колко време Ви отнема изработването на едно мече? Средно около две седми ци, но ако има повечко де тайли, може и повече. По кое време на деня най-хубавитестават мечета? Работя предимно вечер до по 2-3 часа, защото през деня се грижа за мал ката си дъщеричка. Из чаквам, когато тя заспи. Изработването на мече та изисква голяма прециз ност и съсредоточеност, има доста броене. Имате малко момиченце. Как гледа то на това Ви за нимание? Много обича да разглеж да играчките, когато ста нат готови, и да ги раз учава. Показва частите на тялото и обяснява кое какво е. Тя е доста любо питно малко момиченце. Кое е нейното лю бимо мече? От доста време има едно парцаливо мече, спечелено от баща й преди години. Не заспива без него и при съства на доста снимки с играчката. Аз като дете имах подобно и също не се разделях. „Ръката е инструмент на интелигентноста“, казва Мария Монтесори. Какво още? Според Мария Монтесо ри, ако едно дете развие от ранна детска възраст своите двигателни уме ния, то тогава би следва ло да се справя по-лесно с уроците и да развие раз лични творчески умения. Нейните трудове са го лям пример за днешните родители, които избират все по-полезни играчки за своите деца с цел опозна ване на света. Бих казала, че и моите играчки също биха били полезни за раз витието на малчугани те, защото дрешките им се свалят и децата могат да тренират своята фина моторика. В света има много колекционери на мечета, които се продават на високи цени. Ваша кукла заема ли място в някоя колекция? В чужбина не, но има дос та българи, които ко лекционират мечета. Поръчват от моите и до ВАНЯ БЕКЧИЕВА 51БРОЙ 17 І

пълват колекциите си –това ме прави горда. Кой притежава Вашите мили мечета? Първоначалната ми идея беше да изработвам иг рачки за бебета, тъй като използвам прежди с нату рален състав. Но впослед ствие се оказа, че доста хора си ги купуват, за да красят домовете им и да допълват интериора. По света има много музеи на тези мили играчки – Англия, Япония,Германия,ЮжнаКорея, Тайланд, САЩ. Посещавали ли сте някой от тях? За съжаление не, но са дос та интересни. Има му зей за антични мечета от всякакви места и периоди. Има и такива, които раз криват цял един нов свят, като например как се тру дят и живеят като хора. Ако имах възможност, бих посетила такъв. Как ги продавате, при условие че в сайтовете има преизобилие точно на мечета? Хората обичат ръчно из работените предмети. Макар че българите оце няват ръчния труд прека лено евтино в сравнение с чужбина. Пазарът ни е претрупан с всякакви иг рачки, но не всички пред лагат индивидуалност и прецизност, така както ръчно изработените. Има доста групи в социални те мрежи, които дават възможност на хора като мен да покажат своите творения. Какво си пожелавате в тази работа? Бих си пожелала моите ме чета да зарадват повече хора не само в България, но и по целия свят. Нека си поговорим сега за усещането?ството.майчин-Каквое Аз съм от хората, които обичат да обмислят не щата. Почувствах се го това да имам дете след 27-годишна възраст. Меч таех за момиченце и си представях моментите ни заедно. Мечтата ми се сбъдна и бях най-голяма та щастливка. Никога не съм се притеснявала за самото раждане и може би затова при мен всич ко мина много леко. Дори с комични моменти. Запом них само положителни те емоции, а целият екип беше с изключително от Сблъсъкътношение. от емоции, който се поражда в теб през цялата бременност и след това, е неопису ем. Моментът преди да родиш, желанието в теб да видиш онова малко чо вече, което расте в теб цели девет месеца, е тол кова силно, че то не ти позволява да изпитваш страх, а само нетърпение. Освен всичко друго, да си майка е васвят,тозижениБихпо-шумнонякакдостаживотътмалкатаидакъмиедноинасиешсамияОтговорностотговорност.първокъмсебесидасъумедададешнадететовсичкидобродетели,коитотисивъзпитаннакоитосмяташ,чедететрябвадазнаеразбира,иследтовадетето,задаможеразбира,коееправилнокоенее.Предидародянидъщеричка,мисеструвашепо-различен.Сегавкъщиепо-весело,ипо-цветно.посъветваламладитеданеселишаватотизпълненсемоциизащотосизаслужавсичко. Нашето списание е за семейства с репродуктивни проблеми. Вярвате ли, че чудото се случва? Животът ме е срещал с доста млади семейства с репродуктивни пробле ми. При голяма част от тях чудото наистина се е случвало, че дори имат и по няколко дечица. Съ временната медицина дава възможност на хора с такива проблеми да не се лишават от детенце и намира решения за про блемите. Как гледате на донорството на яйцеклетки като жена? Само една майка би раз брала най-добре сми съла на това да дариш яйцеклетки. Може би мла дите жени не искат да по емат отговорност, или се страхуват от проце дурите. Но аз мисля, че е изключително благо родно да дадеш възмож ност на семейства да из питат тази силна емоция да имат детенце. Защото за тях тази възможност е целият смисъл на техния живот, така както мое то момиченце е смисълът на моя живот. Какво ще кажете на жените, които водят битка, за да имат бебе? Да не спират да се борят. Винаги има надежда, защо то тя е една от градив ните частици на нас, хо рата. Стават чудеса и винаги има начин. ОБИЧАНИТЕ ЛИЧНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА КАУЗАТА ИСКАМ БЕБЕ 52 І БРОЙ 17

53БРОЙ 17 І Съ з даде н пр е з 1999 г. о т д р Павле т а Таб аков а и д о ц . д р И ва н Н и коло в, Мед и ц и н ск и це н т ър „Репр о б и о м е д“ п о в еч е о т 20 го д ин и дав а р е ш е н и е н а д в ой к и т е с р епр о дук т и в н и п р о бле м и П р и н ас ще ср е щ н е т е в и со кокв а ли ф и ц и ра н е к и п с п р и я т елско о т н о ш е н и е П р и лаг а м е н ай м о д е р ни т е, еф е к т и в н и м ет од и и т ехн и к и з а уст а н о вя ва н е и леч е н и е н а б е з п лод и е т о: Д р Ге о рг и Н и коло в: В М Ц „Реп роби о м ед“ д войки т е п олуч а ва т п ъл н о обс лу ж ва н е о т д и агн ости ц и ра н ет о д о ра жд а н ет о и с лед т ова, за щ о т о н и е см е се п ос вет и ли д а с ъ зд а ва м е Ва ш ет о б ъд ещ е! Д р Гео рги Н и колов, а к уш ер ги н еколог, р ъковод и т ел Сек то р „ Асист и ра н а реп родукц и я“ • Прециз на хормона лна и обра з на диагностика (4D ехография) • Ге н е т ич н и и и мун олог ич н и и з с ле д в а н и я • П ълн а г а м а о т аси ст и ра н и репр о дук т ив н и т ехн олог и и (и н в и т р о о п ложда н е; IC SI; P GS/P G D; tim e-lapse к улт и в и р а н е; вът р е м а т оч н и и н се м и н ац и и; д он о р ска к р и оба н ка , R I Witnes s еле к т р о н н а си сте м а з а м акси м а ле н ко н т р ол и си гурн о ст н а в аши т е е м б р и о н и; м ин и м а лн о и н в а з и в н и хи рур г ич н и т ехн ик и – ла паро ско п и я и хи ст е ро скоп и я) • П р о с ле д я ва н е н а р и сков а б ре м е н н о ст и р а жда н е Оч акв ай т е: Ин д и в и дуа ле н п о дхо д В н и м а н и е к ъ м де т ай ли т е Д ългогод и ш е н о п и т с н ай т руд ни т е с лу ч аи в р е про дук т ив н а т а м е д и ц и н а Ава н г ар д н и м е то д и з а леч е н и е н а б е з п лод и е т о

СБОРНИКЪ ЗА ЗДРАВЕ 54 І БРОЙ 17

55БРОЙ 17 І

СБОРНИКЪ ЗА ЗДРАВЕ 56 І БРОЙ 17

57БРОЙ 17 І

СБОРНИКЪ ЗА ЗДРАВЕ 58 І БРОЙ 17

59БРОЙ 17 І

СБОРНИКЪ ЗА ЗДРАВЕ 60 І БРОЙ 17

61БРОЙ 17 І

СБОРНИКЪ ЗА ЗДРАВЕ 62 І БРОЙ 17

63БРОЙ 17 І

Какво е ТЕС? ТЕС – техники за емоционална свобода, са създадени от Гари Крейг и са най-известният метод от ново направление в психологията, наречено енергийна психология. Те са комбинация от западните когнитивни терапии и източните знания за енергийните потоци на тялото (меридиани), които протичат в него. Тези енергии се регистрират с електрокардиограми и ен Техникитецефалограми.се състоят от потупване на крайните точки на меридианите с върха на пръстите, докато в същото време се настройваме на проблема, Здравейте! Казвам се Ирена Колева. Завършила съм психология във ВТУ „Св. св. Кирил и Мето дий“, гр. Велико Търново. От 2020 г. съм сертифициран практик по ТЕС и Пренареж дане на Матрицата с ТЕС към Българска асоциация за раз витие на енергийната психология. Придобих международните сертификати при създателката на БАРЕП Ире на Рельовска-Бартън, която е единствената българска с академичен сертификат от създателя на ТЕС –Гари Крейг. В тази статия ще ви разкажа повече за ТЕС и Пренареждане на Матрицата с ТЕС, защото това са неж ни техники, които можем да използваме навсякъде и за всичко, да лекуваме големи и малки травми, зависимости, депресия, стрес, блокажи и да създадем едно по-красиво настояще и бъдеще. ТЕС И ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА МАТРИЦАТА С ТЕС НЕЖНИ ТЕХНИКИ ОТ ЕНЕРГИЙНАТА ПСИХОЛОГИЯ, КОИТО ЛЕКУВАТДУШАТА ПСИХОЛОГЪТ ГОВОРИ 64 І БРОЙ 17

65БРОЙ 17 І ТЕС И ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА МАТРИЦАТА С ТЕС върху който работим и го вербализираме. „Потупва нето по акупунктурните точки изпраща сигнали ди ректно към центровете на стрес в средния мозък, а не чрез посредничест вото на фронталния лоб (мислещата част, актив на при терапията с гово рене)“, обяснява Д-р Дос ън Чърч, който използва и изследва ТЕС от 2002 г. Потупванетонасам. по крайни те точки на меридианите има положителен ефект върху нивото на кортизол, хормона на стреса, кой то е неразривно свързан със симпатиковата нерв на система или реакция та на тялото „борба или бягство“. Има много науч ни изследвания, които до казват ефективността на ТЕС. Много известни личности като Дийпак Чо пра, Луиз Хей, д-р Дейвид Хамилтън и други използ ват ТЕС в своята прак тика. Всъщност ТЕС може да се използва за всичко – фобии, депресии, нама ляване на стреса, трав матични спомени, зависи мости. Какво представлява „МаКактрицата“?даяпренаредим? Защо е необходимо това? Един от тиетосеуместнонананикитезултати,ТЕС,попринамастърисветовнитенаТЕС,ученикГариКрейк,КарлДосъннеобичайнисъбитиявременаприлаганенадалифеноменалниредоразвиватехидаваначалотометодаПренарежданеМатрицатасТЕС.Тукедаспоменакаквоимапредвидподпоня„Матрица“. Матрица През 1944 г. бащата на квантовата теория Макс Пларк установява, че съществува едно поле от енер гия, което той нарича „матрица“. То дава подробния план на нашия физически свят. Всички ние сме свър зани в това квантово поле от чиста енергия. Това поле е холографско, всяка една част от него е свър зана с всички останали. Това поле е като контейнер и то отразява всички наши вярвания. Ние изграждаме нашите убеждения и възгледи за себе си и света още от утробата, по време на раждане и през първите шест години от живота. Отрицателните убежде ния се формират най-често през травмиращи прежи вявания. Подсъзнателните програми управляват над 95% ежедневието ни чрез заучените навици. Всъщ ност ние не живеем автентичния си Аз,а следваме ав томатични програми,без да го осъзнаваме. Тези про грами се основават на картини и образи от минали събития, които се преживяват от подсъзнанието като настоящи и когато достигнат определено ниво на дистрес, тялото започва да се адаптира на химич но, клетъчно и хормонално ниво и тогава се развиват физически или психични заболявания. Когато дадено травматично събитие е непоносимо за съзнанието, то го изтласква в несъзнаваното и подсъзнанието, но то не изчезва, а се запазва в матрицата или енер гийното поле като ЕХО (енергийна съзнателна холо грама).

66 І БРОЙ 17 ЕХО Именно тези ЕХО управля ват живота несъзнател но, защото ние действаме чрез техните най-често изкривени възприятия. Ко гато дадено събитие се е случило например на 3-го дишна възраст, Ехото продължава да бъде на 3 години, независимо каква е възрастта на човека, кой то е преживял травмата. Прилагайки ТЕС, намалява ме интензитета на емо цията от травматично събитие и достигаме до минало Аз (ЕХО), което е преживяло събитието и чрез дисоциация, прилага ме ТЕС на това минало АЗ, като изпратим съзнание то на клиента в спомена за това събитие. Там, в по лето, осигуряваме ресур си на ЕХО да се справи с травматичното събитие, помагаме му да премине през него и да създаде ново възприятие за събитието. Това ново възприятие се отпечатва и се излъчва в Матрицата. Направените с по-дълбокинието.ции,откриятта,домозъчнитенарежданепоизследванияелектроенцефалографпоказват,чевременасесияпоПренаМатрицата,вълниспадаттетаиделтачестокоетопозволявадасеблокираниемоскритивподсъзнаМетодътстигадониванасъзна ние от прилагане само на ТЕС, което позволява да се открие ядрото на да ден проблем и да се излеку ва. Можем да даем,коитотонаниетонисъздадемцатаПренарежданеизползваменаМатриинабъдещето,задакрасивикартииубеждениявподсъззасъбития,коиплануваме,занещата,искамедаизживезатова,каквиискамебъдем. нанаПренарежданеМатрицатаРаждането Създателката на този ме тод е Шарън Кинг – пре подавател по Енергийна психология, изследовател на раждането в периода на пренаталното разви тие на ембриона, проце са на раждането и ефекта му върху развитието на детето. Известна е като „Мама Кинг“, тъй като е помогнала на много жени да се сдобият с дългоочак вана рожба. В концепцията е заложена тезата, че бе бетата възприемат външ ния свят още от утро бата, чрез майката. Чрез имплицитната памет те възприемат и запечатват тази информация и я из ползат, за да се адаптират във външния свят. Всич ки травмиращи преживя вания в утробата и в про цеса на раждане ни влияят впоследствие, а ние дори не знаем откъде идват проблемите и негатив ната нагласа към света. С помощта на метода на Пренареждане на Матри цата на Раждането с ТЕС можем да се върнем към утробата и самия процес на раждане и да освобо дим емоциите, свързани с травматичните прежи вявания, които са в под съзнанието, да създадем нови, красиви преживява ния и убеждения. Научни те изследвания доказват, че прилагането на ТЕС про меня ДНК, подобрява имун ната система и намалява хормоните на стреса. Освобождаване Пренареждане на Матри цата на раждането е ме тод, насочен към осво бождаване на травми от страх от раждане, трав матично раждане, труд ности при забременява не, спонтанни аборти, загуба на бебе, усложне ния при бременност, не желана бременност. В книгата „Излекувай раж дането си, излекувай жи вота си“ Шарън Кинг описва подробно как ра боти протоколът на Пренареждане на матри цата на раждането и дава много примери от практиката си. ПСИХОЛОГЪТ ГОВОРИ

67БРОЙ 17 І Техниките от енергийна та психология са мощен, нежен инструмент, чрез който създаваме нови убеждения в подсъзнание то, което управлява жи вота ни и помагат да жи веем един по-автентичен, по-красив и спокоен жи вот. В интернет прос транството има мно го демонстрации на ТЕС и всеки, който желае, може да опита техниката, за да разбере дали работи за него. В моята онлайн стра ница във фейсбук „Ире на Колева психолог – ТЕС и Пренареждане на Матри цата с ТЕС“ публикувам ма териали, свързани с ТЕС, Пренареждане на Матри цата с ТЕС, демонстрации на метода, както и науч ни доказателства, че това наистина работи. Не ми вярвайте,опитайте. Защо избрах ТЕС и Пренареждане Матрицатана с ТЕС? В годините, когато съм имала проблем или каз ус, с който не мога да се справя, съм търсила пси хологическа помощ и съм се докоснала лично до различни методи на раз личните психологически школи. Това, което уста нових за себе си, беше, че коренът на даден про блем се крие в подсъзна нието – дали като убеж дение, дали като блокаж или травма, и няма как да се стигне до него само на съзнателно ниво. Зато ва се задълбочих в изслед ването на методи, които работят с подсъзнание то, и когато се докоснах до ТЕС и Пренареждане на Матрицата с ТЕС, реших, че това е моят метод, защото работи бързо и ефективно. Ще ви споделя случай си:практикатаот Клиентката дойде със следния проблем: чувст ваше се тъжна без обяс нима причина дълги го дини. Колкото и хубави събития да й се случва ли, тя не можела напъл но да се зарадва, защото нещо в нея, за което ня мала обяснение какво е, я тормозело тихо и посто янно. Използвахме ТЕС за тъгата, за да може да се дисоциира и започнахме да изследваме къде в ми налото може да се крие тя. Имаше някои събития от тийнейджърските го дини, които биха могли да провокират това със тояние, но се върнахме и по-назад към детство то, където обикновено (до 7-годишна възраст) се създават убежденията. И там имаше някои съби тия, които я натъжава ха –наказания, незачитане на мнението на детето, с които работихме и про меняхме нейнатадааПопитахмалъкибешеробатаембрионсподели,моментхмесивисъздавахмеубежденията,нови,по-кракартини.Продължидапотупвамеивединклиенткатамичесевиждакатоисенамиравутнамайкаси.Тамйстудено,неуютноембрионътбешемногоинерастешедобре.якаквоусеща,тясподели,ченеискасеражда.Оказасе,чебабапомайчи на линия е починала мно го млада и майката на кли ентката се страхуваше, че няма да се справи като майка, защото няма кой да я ЕХО-то,подкрепя.втози случай ембрион, усещаше този страх и притеснения и се сковаваше в утроба та. Използвахме ТЕС вър ху майката на ембриона, за да се почувства тя подобре. После поканихме бабата по майчина линия, за да подкрепи дъщеря си и постепенно ЕХО започна да се чувства по-добре, утробата стана по-свет ла, уютна, ембрионът порасна и от тъмносин стана розов. Създадохме много красива картина и я импринтирахме. Кога то се върна в настояще то, клиентката ми споде ли, че се чувства толкова щастлива и облекчена, ся каш е махнала от себе си огромен товар. Оказа се, че това стои в основата на тъгата. По търсихме в подсъзнание то и открихме причи ната. Ако ви е станало инте ресно и любопитно, може те да прочетете повече по темата на страница та ми във Фейсбук: Ире на Колева психолог – ТЕС и Пренареждане на Матри цата с ТЕС. ТЕС И ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА МАТРИЦАТА С ТЕС

68 І БРОЙ 17 В УТРОБАТА МАГИЯТА НА ПРЕНАТАЛНОТО ЧЕТЕНЕ Интервю на: Ива Лалова Снимки: Ангелина Бонева за „Ентусиаст“ Материалът е публикуван в брой 188 на списание „Кенгуру“ В началото на юни се проведе първият в България семинар за пренатално четене „Чета в ко рема на мама“, организиран от издателство „Ентусиаст“ и фондация „Искам бебе“. На фо кус в събитието, чийто медиен партньор бе списание „Кенгуру“, бяха ползите от пренаталното четене в контекста на цялост ната предродилна грижа. Сред лекторите на семинара бе д-р Александър Кобаков, който ни разказа повече по темата. Д-р Кобаков, участвахте в семинар за ползите от пренаталното четене „Чета в корема на мама“ с темата „Наука. Бременност. Четене“. Какви са акцентите в нея? За нас, лекарите по акушерство и гинекология, занимаващи се с пре натална грижа, са важни две неща. Първо – здравето на мама, и вто ро – здравето на бебето. Наши те цели са в края на бременност та след раждането да имаме здрава майка и здраво бебе. Затова си по ставяме много задачи по време на целия период, чието изпълнение да доведе до добри резултати за вся ка конкретна бременност, а и като цяло да намалим майчината и дет ската смъртност, преждевремен ното раждане и спонтанните абор ти. И, разбира се, да предотвратим всички усложнения.

69БРОЙ 17 І МАГИЯТА НА ПРЕНАТАЛНОТО ЧЕТЕНЕ Д-р Александър Кобаков е завър шил медицина в Медицински Уни верситет – София. Той е сред първите специализанти по аку шерство и гинекология на МБАЛ „Света София“ и се гордее, че вече 10 години е в екипа на доц. Валентина Мазнейкова, която е и ръководител на специализацията му. Д-р Кобаков е дългогодишен член и заслужил деятел на БЧК. Спокойно бебе, спокойни родители „Включих се в семинара „Чета в ко рема на мама“, за да поставим нача ло и на още една грижа по време на бременността и след това, а имен но – създаването на двупосочна емоционална връзка между майката и бебето. Представихме резулта ти от проучвания, които доказват, че бебетата чуват още в корема на мама. Те успяват да запаметят зву ци, които след раждането спомагат за тяхното успокояване. А спокойно бебе значи и спокойни родители.“ Как пренаталното четене въздейства върху бъдещата майка и бебчето й? Медицински проучвания показват, че бебетата след раждането имат предпочитания към познати звуци –гласът на мама, гласът на тате, му зика, които са чували още в корема на мама. Има доказателства, че не доносени бебета, лекувани в интен зивни отделения, на които е пускана и музика, се възстановяват по-бързо от тези, лекувани при същите усло вия без нея. Връзка „Представихме резултати от про учване – в него плачещо бебе, на което се чете приказка, която е чу вало ежедневно още преди ражда нето, се успокоява по-лесно и бързо, след като чува познат глас и съща та приказка. Мисля, че ползите от пренаталното четене са видни –това е едно добро начало за съз даване на психологическа връзка на майката с бебчето й.“ Какъв тип издания са подходящи за периода на деветте месеца и кои не се препоръчват? За мен е от изключителна важност пациентите ми да се чувстват спо койни и уверени, а времето на бре менност да преминава позитивно. Ето защо мнението ми е, че подхо дящата литература е тази, която е предпочитана от майката и е на ин тересна тематика за самата нея. Четивото трябва да създава поло жителни усещания и емоции у жена та, които и бебето ще почувства. Нека бременните да четат поезия или да слушат класическа музика. В никакъв случай криминални исто рии или силна, дразнеща и агресив на музика. Неведнъж сте подчерта вали значението на пре наталната грижа. Каква е нейната роля във времето за очакване на бебчето? Добрата пренатална грижа е тази, която отговаря на съвременните медицински стандарти. Само с адек ватно и отговорно пренатално про следяване могат да се открият ри скови фактори, патологии, а оттам – подходящо и навременно поведе ние и лечение. Огромно е значението на пренаталната грижа, провежда на не само от лекар, но и от акушер ка. Това е правилният подход за под готовка на бъдещата раждаща жена. Бременната трябва да бъде правилно информирана за това, което я очаква по време на раждането, а това би на малило стреса и страха от непозна тото. Нека подчертаем, че непозна тото е нещо напълно физиологично и много красиво за всяко семейство –раждането на нов живот.

70 І БРОЙ 17 Важните детайли за SARS-CoV-2 COVID-19причинител–на ИНФОРМИРАНИ ЗА COVID-19 Автор: Зорница Младенова, вирусолог Ежедневно сме „залети” с информация за новия коронавирус SARS-CoV-2, причинител на COVID-19. Как да се ориентираме кое е най-ва жното в тази информация? Нужно е да знаем няколко важни и по зитивни неща: 1. SARS-CoV-2 постепенно се адап тира към човешкия организъм, като очаквам до 1-2 години да се превърне в един от сезонните коронавируси. Факт е, че се появя ват нови притеснителни варианти като Делта или най-новия Омикрон, но като цяло симптоматиката при имунологично здрави лица и такива без сериозни придружаващи заболя вания е по-лека при инфекция с тях. В биологията има 2 водещи принци па – „не убивай гостоприемника си” и „променяй се”. Целта на вируса е Зорница Младенова е доктор по вирусология. Страстта й към вирусо логията е плод на две независими събития – филмът „Зараза” с Дъстин Хофман и лекциите на двама професори-вирусолози – проф. Дундаров и проф. Аргирова, отдадени на науката за човешките вируси. Завърш ва последователно специалност вирусология в Биологическия факул тет на СУ „Св. Климент Охридски”, специализация по вирусология към МУ-София и доктурантура по вирусология към НЦЗПБ. Практиката й в едни от най-големите здравни структури като Национален център по заразни и паразитни болести, МДЛ „ЦибаЛаб” и УМБАЛСМ „Н.И. Пиро гов” й позволява да натрупа безценен опит в сферата на епидемиоло гичните проучвания на вирусни инфекции, тяхното лабораторно ди агностициране и отдиференциране. Понастоящем е част от екипа на СМДЛ „Диаген”, където продължава работа в сферата на вирусните инфекции.

71БРОЙ 17 І ВАЖНИТЕ ДЕТАЙЛИ ЗА SARS-COV-2 – ПРИЧИНИТЕЛ НА COVID-19 да продължи да съществува като биологичен вид (т.е. да се разпрос транява с постоянни темпове и за дълго време), което не би било въз можно, ако убива хазяина си. В също то време трябва и да се променя не престанно, за да може да „избяга” от имунната ни система и да продължи своето съществуване. 2. Лабораторната медицина днес разполага с добри средства за навременно откриване на инфекти рани лица. Тестовете са 2 основни, познатите ни вече антигенен тест и PCR-тест. И двата теста използ ват най-често проба от носоглът ката, възможни са и други вариа ции (слюнка, назален секрет и др.). Антигенният тест открива при съствие на вирусни белтъци (анти гени като NP и S) в пробата, докато PCR изследването доказва генетич ния материал на вируса. Антигенни ят тест е по-слабо чувствителен и може да потвърди инфектиране 1-2 дни преди появата на симптомати ка, докато PCR-ът е високочувстви телен и високоспецифичен метод, с който инфекция може да се докаже както при безсимптомни лица, така и при заразени след контакт, и то 3-5 дни преди поява на оплаквания. 3. Днес разполагаме и с успешни ваксинални формули, чиято основ на цел е да защитят всеки от нас индивидуално от тежко боледува не, болничен прием поради усложне ния, нужда от кислородна терапия и дори интубация, както и от фата лен край, в същото време и всички ни като общество от колапса на здравните ни системи и от високата смъртност. В Европа и у нас има два вида ваксини срещу при чинителя на COVID-19 – РНК-вакси ни и вирус-векторни, които имат аналогичен механизъм на действие, разликата е само в начина на „пред ставяне” на вирусната генетична информация в човешката клетка. РНК-ваксините съдържат част от генетичния материал на SARS-CoV-2 (кодиращ най-имуногенния S-повърх ностен белтък), заключен в липидни наночастици и са продукт на най-съ временна производствена техноло гия, която дава възможност за бър за промяна на състава на ваксината при поява на нов вирусен вариант. Вирус-векторните ваксини пък из ползват „посредник” в лицето на чо вешки аденовирус за доставяне в клетките ни на същата генетична информация за синтез на S-повърх

72 І БРОЙ 17 ностния белтък. Поредица от кли нични изпитвания, както и прило жение на ваксиналните формули в реални условия, показа, че ваксини раните лица с пълен имунизационен курс при инфектиране изкарват ин фекцията безсимптомно или с мно го слаба симптоматика, в единични случаи достигат до хоспитализа ция и рискът от фатален край кло ни към нула. 4. Днес имаме възможността да направим информиран избор дали да се ваксинираме след прекарана инфекция, дали и кога да си поста вим бустерна доза ваксина, и то благодарение на 2 основни лабора торни теста – тест за антитела и тест за оценка на Т-клетъчния имунитет. От имунологията зна ем, че ако организмът ни се зарази с вирус, то инфекцията активира имунната ни система с нейните 3 ос новни форми – вроден, клетъчен и хуморален имунен отговор. Когато вирусът навлезе в организма, той атакува и навлиза в клетките на но соглътката. Задейства се вродена та защита, която чрез синтез на ин терферони се стреми да унищожи нападателя и в същото време да по даде сигнал за тревога към околните клетки. Тези сигнали се „улавят” от редица клетки. Част от тях, Т-клет ките, директно унищожават заразе ните клетки, стремят се да овладе ят инфекцията на входната врата и да я очистят от организма. Част от Т-клетките предават информация та за нашественика и на В-лимфоци тите, които за кратко време синте зират плеяда от антитела, целящи да неутрализират вируса. Така, с ак тивното участие на Т-лимфоцити те и на антителата, организмът се справя с инфекцията. Препоръки Затова при колебание какъв подход да има човек в условия на поредна вълна от COVID-19 е препоръчително да се на прави тест за оценка на Т-клетъчния имунитет и на коли чеството антитела. Тестът за оценка на Т-клетъчния иму нитет ще даде индиректно информация за общата реактивност на имунната систе ма (готовността й да отре агира на различни антигени), както и готовността й да се справи със SARS-CoV-2 при поредна среща. Тестът за анти тела пък ще даде информация доколко организмът е готов да блокира вирусната инфекция на входната врата при ре инфектиране. Затова препо ръчвам на всеки преболедувал или имунизиран преди 4-6 месеца да изследва клетъчния си имунитет и определи титъра на неутрализиращи антитела, преди да вземе решение за пър ва или бустерна доза ваксина. В случай че и 2-та показателя са ниски – слабо реактивен Т-кле тъчен имунитет и нисък ти тър RBD-вируснеутрализира щи антитела, нека си постави ваксина. Ако обаче показате лите са 5-10 пъти над рефе рентните стойности, нека не прибързва, форсирането на имунната ни система също не е полезно. Какво мислите за т.нар. „зелени сертификати” – полезни ли са в условията на пан демия? Ако разсъждавам като обикновен човек, живеещ в 21-ви век – свобо ден да се среща с приятели, да пъ тува, да почива, да посещава кул турни мероприятия и събития, да се весели – приемам „зелените сер тификати” като необходимост. Като вирусолог обаче смятам, че ИНФОРМИРАНИ ЗА COVID-19

73БРОЙ 17 І са дори вредни. Наблюденията ми са, че младата част от население то ни мечтае за заветното пар че хартия – било то за ваксиниране или за количество антитела, без да се замисля за последиците. Парче то хартия няма да ни предпази от заразяване, няма да ни предпази от боледуване, няма да ни предпази от влошаване на състоянието. Ако ре шим да се ваксинираме, нека е, за да защитим себе си от тежкопроти чаща инфекция и от усложненията, които са възможни, а не за да можем свободно да се движим по заведения и търговски обекти. Зелените сертификати имат свои те недостатъци. Така например ваксинационният сертификат има валидност от 1 година, но все по-често откриваме случаи на зара зени сред ваксинираните лица, кое то отново показва, че хартийката не пази сама по себе си. Тестовете за антитела пък трудно могат да се съпоставят, защото различните производители са базирали своите тестове на различни технологич ни платформи, доказват различни участъци от S-спайк протеина, или пък определят различен клас иму ноглобулини. Освен това, все още няма категорични данни за минимал ното количество антитела, които човек трябва да има, за да бъде за щитен от повторна и умерена до тежка инфекция. Приетата у нас стойност от 150 BAU/mL за количе ство антитела за „зелен сертифи кат” е приемливо висока, но не е по твърдена в научната литература. Бихте ли казали за финал ще надделее ли човечеството в борбата си със SARS-CoV-2? Пак ще ви върна към биологията, къ дето цари равновесие и стройна система с екологични ниши. Всъщ ност скоро Човекът и SARS-CoV-2 ще постигнат баланс в отношени ята си, ще продължим да живеем един с друг, както съжителстваме с над 2000 различни вируса. Не тряб ва само да забравяме, че често Чо векът е виновен за сполетялата го беда, намесвайки се в екологичното равновесие. Ако не завземаме тери тории, принадлежащи на дивите жи вотни; ако не консумираме диви жи вотни; ако спазваме елементарни хигиенни навици; ако създадем мини мални условия на живот за гъсто населените и бедните райони в све та; ако повишим стандартите си на контрол по отношение на хранител ните си продукти, то смятам, че COVID-19 ще е последната пандемия, засегнала човечеството. ВАЖНИТЕ ДЕТАЙЛИ ЗА SARS-COV-2 – ПРИЧИНИТЕЛ НА COVID-19

74 І БРОЙ 17 ПРИЯТЕЛИ НА „ИСКАМ БЕБЕ“ АТАНАС МАРИНОВ: „ТРЯБВА ДА СЕ СТРЕМИМ ДА ВЪЗПИТАМЕ ДОБРИ ДЕЦА, КОИТО ДА СТАНАТ ДОСТОЙНИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ“ Срещаме ви с един приятел на каузата на ИСКАМ БЕБЕ в Айтос – учителят Атанас Маринов. Г-Н МАРИНОВ, ВИЕ СТЕ ЕДИН ОТ НАЙ-ДЕЙНИТЕ МЛАДИ ХОРА В АЙТОС И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛЮБИМ УЧИТЕЛ! КАК СТАНА ТАКА, ЧЕ СЕ НАСОЧИХТЕ КЪМ УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ И ЗАЩО Я ИЗБРАХТЕ ЗА СВОЙ ЖИЗНЕН ПЪТ? Като много от момчетата на тази възраст и аз, излизайки от училище, все още мислих и мечтаех да рабо тя в сферата на отбраната или МВР. Една от причините, поради която за писах тази специалност (освен лю бовта ми към историята), беше въз можността, която тя ми даваше за КОЙ Е АТАНАС? Роден съм на 03.04.1986 г. в град Бургас. Завърших средното си образование в СУ „Христо Ботев” – гр. Айтос през 2005 г., а година по-късно записах и висше об разование във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” със специалност „История и география“. След това продължих образованието си в университет „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас, записвайки магистратура по Бизнес администрация. Същевременно и работех, за да се издържам. Като учи тел започнах да работя от 2014 г. до ден днешен. С обществена дейност се занимавам от края на ученическите си години, включвайки се в различни инициативи и мероприятия. След избирането ми за общински съветник от 2019 г. се стремя да развивам дейността и с работа та си да бъда полезен на своите съграждани въпреки трудностите, пред кои то сме изправени всички – COVID-19, от началото на тази година и военен конфликт в Европа, съвсем близо до България, и ограниченията, които ни по ставят те.

75БРОЙ 17 І АТАНАС МАРИНОВ бъдещето ми развитие. Промени те, които се случиха в тези сфери, ме накараха да променя своя миро глед. Исках да работя някъде, къде то щях да съм най-полезен, ще мога да дам всичко от себе си и ще се раз вивам както професионално, така и като човек. При първата появила се възможност пред мен да започна като учител по история в родното си училище реших да приема това предизвикателство и да се впусна в него. Щастлив съм, че го направих, щастлив съм, че избрах този път, за щото той ми даде възможността да покажа на своите ученици колко важна и значима е историята като наука. Виждайки как учениците по стигат успехи, справят се с различни трудности, ме кара да се чувствам горд и да виждам смисъл в работата си. В такива моменти си казвам: „Да, това е моят път”. КАК СЕ РЕШИХТЕ ДА СЕ ЗАХВАНЕТЕ И С ОБЩЕСТВЕНА РАБОТА? ВИЕ СТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК, ПОСТОЯННО СТЕ ВЪВ ВИХЪРА НА МНОГО СОЦИ АЛНИ КАУЗИ И АНГАЖИМЕНТИ. Никак не е лесно да се занимаваш с обществена дейност. Срещаш се с различни хора, всеки със свои те идеи, виждания, мечти. Поняко га се сблъскват характери, но това те обогатява, кара те да израст ваш. Винаги в началото на своята работа трябва да си наясно какво ще правиш и как ще го постигнеш. Но накрая, удовлетворението, въ трешният мир, който изпитваш от това, че можеш да си полезен на другите, да знаеш за какво живе еш, опитвайки се да правиш нещо полезно, нещо хубаво, така, както

76 І БРОЙ 17 го чувстваш, е незаменимо. Това са причините да се впускам в различни каузи и инициативи. В работата си като общински съветник се стре мя да съм близко до хората, да съм сред тях, да чувам проблемите и да търсим решението им. За две годи ни и половина мога да кажа, че по стигнахме много. Най вече в разви тието на спорта, образованието и социалните дейности, в здраве опазването дори. Работя по някол ко идеи, които няма да разкрия още, защото не искам да избързвам. На дявам се и времето и обстановка та да ми позволят да завърша всич ко замислено. КАК СЕ СЛУЧИ СРЕЩАТА ВИ ПРИЯТЕЛИ НА „ИСКАМ БЕБЕ“

77БРОЙ 17 І С КАУЗАТА НА „ИСКАМ БЕБЕ“ И ЗАЩО ПОВЯРВАХТЕ В НАС КАТО ЕКИП? Първо искам да благодаря на Вален тина Иванова, която е главен екс перт „Репродуктивно здраве“ – Об щина Варна и работи в „Искам бебе“. Тя ни запозна в детайли за тази ини циатива и ни помогна много при из готвянето на правилника на Общи на Айтос за подпомагане на хора с репродуктивни проблеми. Отдаде ността, с която работите, и ре зултатите, които постигате, няма как да не запалят искрицата във всеки. Срещите ни със семейства, двойки, споделили за своите надеж ди да си имат рожба, накара мен и моите колеги да започнем да ра ботим в тази насока и да развием тази кауза. ВИЕ СТЕ ЧОВЕКЪТ, КОЙТО СЕ ЗАХВАНА ЗДРАВО С ИДЕЯТА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ФОНД ИНВИТРО В АЙТОС. КАКВО СЕ СЛУЧВА КЪМ ДНЕШНА ДАТА? КОЛКО Е БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДВОЙКИТЕ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕ МИ? ИМА ЛИ ХОРА, КОИТО ВИ ТЪРСЯТ ЗА ПОДКРЕПА? Тук трябва да спомена и цялата ни група общински съветници, къде то се появи тази идея. Решихме да я поставим пред Общински съвет – Айтос и тя беше посрещната от всички с много позитивизъм. Бла годаря и на всички външни експер ти, които бяха до нас и ни помагаха и съветваха. Към днешна дата пра вилникът е приет, определен е бю джет в размер на 20 000 лв., и мога да кажа, че имаинтерес, има запит вания. Обръщам се към тези, кои то имат нужда от помощ, да не се притесняват да ни търсят за съ действие. ВИЕ СТЕ ЩАСТЛИВ МЛАД БАЩА. КАК СЕ ПРОМЕНИ ЖИВОТЪТ ВИ СЛЕД ПОЯВАТА НА ДЕТЕТО? КАКВО Е ДА СИ РОДИТЕЛ В ДНЕШНОТО ВРЕМЕ? Спокойно мога да кажа, че да си ро дител е едно от гария.станатпитамениесблъсквамеВъпрекипростодакитекоитовотаДа,вото,предизвикателства,най-големитеноинай-хубакоетоможедатисеслучи.настъпватмногопроменивжити,нощастието,любовта,изпитвашвъввсекимиг,малмоментинарадосттекаратзабравишзавсичкоостаналоидасерадвашнаживота.трудностите,скоитосевнашетоежедневие,трябвадасестремимдавъзеднидобридеца,коитодадостойнигражданинаБъл КАКВО БИХТЕ КАЗАЛИ НА СЕМЕЙСТВАТА ОТ АЙТОС, КОИТО СЕ БОРЯТ ЗА ДЕТЕ? Това, с което се сблъскват, е едно голямо изпитание за тях и само те знаят през какво и как минават. Но не трябва да губят надежда. Да зна ят, че до тях вече има и други хора, които са готови да им помогнат, и че най-хубавите моменти им пред стоят. ДАЙТЕ НИ ВАШИТЕ 3 ПРИЧИ НИ, ЗАРАДИ КОИТО МЛАДИТЕ АТАНАС МАРИНОВ

78 І БРОЙ 17 ХОРА ДА РОДЯТ И ОТГЛЕЖДАТ ДЕЦАТА СИ В ПРЕКРАСНИЯ АЙТОС? Малките населени места, какъвто е Айтос, винаги са били привлекателни и са успявали да задържат хората в тях със спокойствието, тишината, които не са характерни за големите градове. Чистотата, природата, ако щете и историята, са причини, които биха задържали младите хора. Както и доброто образование, кое то се получава в средните училища, и близостта ни до голям град, кое то ти дава възможност да се раз виваш и в същото време да живееш в Айтос. И не на последно място, не трябва да забравяме, че на нас, мла дите хора, е отговорността да за пазим традициите, обичаите, харак терни за родните ни места, да се стремим към тяхното развитие, а това с бягство няма как да стане. ПРИЯТЕЛИ НА „ИСКАМ БЕБЕ“

Донорството на яйцеклетки или намайкикакпомагатбъдещимайки „Станах Вдаренаблагодарениемайканаяйцеклетка.тазияйцеклетка е имало толкова много любов, че днес аз съм готова да раздавам щастие...”

80 І БРОЙ 17 Защото ти ЖИВОТЪТ!си070070017 Национална телефонна линия 0892 475 790 Валентина donorstvoto@gmail.comИвановаinfo@iskambebe.bg „Аз станах донор. И после още много майки в цяла България чуха и... същатанаправихакрачка.“ Милена РадиорадиоводещЗлаткова„Витоша“

Ако имате въпроси или искате да помогнете с информация на близките си, може да се свържете с Главеннас: координатор на донорската програма и координатор за Североизточна България Валентина иванова, тел. 0892 475 790 Координатор за Северозападна България Здравка Гергова, 0898 866 874. Координатор за Южна и Централна България ема Христозова, 0882 430 788. Отговорници за Централна и Северна България Вероника Михайлова, 0886 801 309 Венислава Гарсия, 0897 098898, 0893 008898 Всички ние от фондация „Искам бебе“ вярваме, че точно ТИ СИ ЖИВОТЪТ! Донорството с

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.