__MAIN_TEXT__

Page 38

ЕНДОМЕТРИОЗА И БЕЗПЛОДИЕ

КАК ЗДРАВНАТА ГРАМОТНОСТ ПОМАГА НА ЖЕНИТЕ С ЕНДОМЕТРИОЗА? Фондацията е създадена през 2019 г. и има за основна цел да изгражда устойчива здравна култура по отношение на заболяването ендометриоза и репродуктивното здраве. За повече информация: Мария Георгиева Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве” M: 0888 277745 www.endometriosis.bg

Материалът е подготвен от екипа на фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“.

В световен мащаб октомври е месец на здравната грамотност - термин, който е едновременно близък и далечен, конкретен и абстрактен… Но какво всъщност е здравната грамотност и защо е важна за всички хора?

Дефиниция Най-общо казано, тя е: “способността да се получава, чете, разбира и използва здравна информация, за да се вземат адекватни здравни решения и да се следват инструкции за лечение”. Тя може да бъде определена и като част от здравната култура, която от своя страна представлява: “съвкупност от знания, нагласи, убеждения и поведение, във връзка с възстановяване, опазване и укрепване на личното и общественото здраве”.

36

І БРОЙ 8

Здравната грамотност има пряка връзка с качеството на живот на всеки човек. Доказано е, че по-високата здравна грамотност води до по-добри нагласи за превенция на заболяванията, избягване на дейности, които носят риск за здравето, и предприемане на такива, насочени към опазването и подобряването му, по-добра самооценка на хората за собственото им здравословно състояние. Доброто образование невинаги е предпоставка за висока здравна грамотност.

СТАТИСТИКА През 2013 г. Европейското проучване за здравната грамотност разкри тревожната информация, че голяма част от населението на стария континент има ниска здравна грамотност. В България над 61% от пълнолетното население има ниска здравна грамотност (за сравнение - в Дания, която е начело в класацията, едва 29 % от хората срещат трудности при сблъсъка си със системата на здравеопазването).

МИСИЯ Вече повече от година и половина фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве” работи за повишаването на здравната грамотност на общността

Profile for Списание Кенгуру

Списание Искам бебе 8  

Списание Искам бебе 8