Page 1


Kreston BulMar е част от Kreston International, една от най-големите и авторитетни счетоводни и консултантски компании в света, с над 750 представителни офиси в над 100 държави, в които работят над 25 000 професионалисти. Kreston BulMar вече 15 години е водеща българска счетоводна и консултантска компания, символ

на

най-висок

професионализъм, ангажираност, постоянен

растеж и усъвършенстване, давайки максимална сигурност и ползи за своите клиенти. Нашата

мисия

е

да

даваме

сигурност

и

ползи

на

клиентите, чрез

професионализъм и ангажираност. Нашата цел е хората ни да бъдат най-добре обучени и с богат опит, за да имат най-добрата перспектива и мотивация, което прави мисията възможна. Kreston BulMar извършва: • Финансов Одит • Счетоводно Обслужване • Обработка на Заплати • Данъчни Консултации • Бизнес Оценки • Правно Обслужване • Корпоративни Финанси • Консултации по Европрограми • IT Консултации

Бизнес се прави с хора, които познаваш, харесваш и им се доверяваш.

www.bulmar.com 12


Уважаеми дами и господа, Пред вас е седемнадесетият Алманах на списание ”Банки Инвестиции Пари”. Това е издание, което погледнато назад във времето, отразява историята на развитието на новата финансова система в България. В Алманах 2009-2010 по традиция най-напред са представени всички банки и застрахователи, а значимите компании, свързани с тази индустрия, ще намерите в допълнителни 30 категории. Информацията в него е актуална към януари 2010 год.

Алманахът ”Банки Инвестиции Пари” е най-старият и единственият по рода си справочник, който не само представя финансовите институции в България, но показва статистики и анализи за финансовия сектор, които не могат да бъдат намерени на друго място.

Златният Алманах ”Банки Инвестиции Пари 2009-2010” е отпечатан в 3 000 броя и се предоставя безплатно на всички организации намерили място в него и на над 2 000 депутати, министри, областни управители, кметове и значими български предприемачи и мениджъри.

С това поредно издание ние продължаваме своята мисия да издигаме авторитета на финансовата система в България и на всеки достоен неин представител. Списанието, Алманахът и провежданите с марката ”Банки Инвестиции Пари” международни финансови изложения и конференции са нашият скромен принос, с което отличаваме и популяризираме всяко постижение в сектора, подпомагаме развитието и налагането на найдобрите финансови продукти и практики.

Благодарим на всички, които допринесоха за пълнотата на информацията в изданието, отразяващо поредния етап в динамичната трансформация и развитието на финансовата система у нас.

От издателя

1


2


ИНСТИТУЦИИ INSTITUTIONS 1.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ MINISTRY OF FINANCE

2.

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА MINISTRY OF MINISTRY OF ECONOMY, ENERGY AND TOURISM

3.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА BULGARIAN NATIONAL BANK

4.

ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ BULGARIAN DEPOSIT INSURANCE FUND

5.

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION

6.

НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД NATIONAL GUARANTEE FUND

7.

АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ ASSOCIATION OF BANKS IN BULGARIA

3


МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ MINISTRY OF FINANCE София1040

102 G.S.Rakovski str,

ул. „Г. С. Раковски“ 102,

1040 Sofia, Bulgaria

тел. : 02/ 98591, e-mail: feedback@minfin.bg

Tel. 02/ 98591, e-mail: feedback@minfin.bg

www.minfin.bg/bg/

www.minfin.bg/en/

СИМЕОН ДЯНКОВ Министър на финансите ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ Зам.- министър на финансите

Simeon Djankov Minister of Finance

Vladislav Goranov Deputy Minister of Finance

АНА МИХАЙЛОВА Зам.- министър на финансите Ana Mihaylova Deputy Minister of Finance

Министерството на финансите е учредено през 1879 г. в съответствие с Търновската конституция. Неговата цел е била да подготви и въведе Държавния бюджет. Министерството играе важна роля до средата на 40-те години. По-късно неговите функции са били значително редуцирани в условията на административно планираната икономика. След колапса на тоталитарния режим значението на Министерството на финансите нараства, тъй като пазарната икономика изисква здрава финансова, фискална и бюджетна политика. При сегашния валутен борд, ролята, която министерството играе, е още по-важна. Според сега действащото законодателство Министерството на финансите е отговорно за финансовото ръководство и политика на държавата. Основната задача на Министерството на финансите е да поддържа прозрачна фискална, финансова и бюджетна политика съгласно правителствената стратегия за присъединяване към Европейския съюз.

The Ministry of Finance was established in 1879 in accordance with the Tarnovo Constitution. Its objective was to prepare and implement the state budget. It played an important role until the middle of the 1940-s. Then its functions were significantly reduced in the conditions of the administrative planned economy. After the collapse of the totalitarian regime the importance of the Ministry of Finance has considerably increased since market economy requires tight financial, fiscal and budgetary policy. Under the currency board the role it plays is even more crucial. Under the currently effective legislation the Ministry of Finance is responsible for the financial management and policy of the state. The main objective of the Ministry is to sustain a transparent fiscal, financial and budgetary policy in compliance with the government strategy for accession to the European Union

4


Българска Народна Банка Bulgarian National Bank 1000 София, пл. „Княз Александър Батенберг“ 1,

1 Alexander Battenberg Sq., Sofia 1000, Bulgaria,

тел.: (02) 91459 (централа), тел./факс: (02) 980 24 25;

tel.: (+359 2) 91459 (Switchboard), telefax: (+359 2) 980 24 25;

(02) 980 64 93, телекс: (+067) 24 090 (+067) 24 091 bnb bg,

(+359 2) 980 64 93, telex: (+067) 24 090 bnb bg; (+067) 24 091 bnb bg,

BIC: BNBGBGSF, Reuters BNBB, е-mail: press_office@bnbank.org

BIC: BNBGBGSF, Reuters BNBB, е-mail: press_office@bnbank.org

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БНБ/BNB GOVERNING COUNCIL: Иван Искров - управител Калин Христов - подуправител, управление „Емисионно“ Димитър Костов - подуправител, управления „Банково“ и „Фискални услуги“ Румен Симеонов - подуправител, управление „Банков надзор“ Пенка Кратунова Стати Статев Олег Недялков

Ivan Iskrov - Governor Kalin Hristov - Deputy Governor, Issue Department Dimitar Kostov - Deputy Governor, Banking Department and Fiscal Services Department Rumen Simeonov - Deputy Governor, Banking Supervision Department Penka Kratunova Statty Stattev Oleg Nedyalkov

Калин Христов, Иван Искров, Румен Симеонов, Димитър Костов (на първия ред от ляво на дясно). Олег Недялков, Пенка Кратунова, Стати Статев (на втория ред от ляво на дясно).

Българска народна банка, е основана през 1879г., е централна банка на Република България. Основната и цел е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица и провеждане на адекватна за целта парична политика. Банката съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи както и да осъществява надзор върху тях. Българска народна банка има изключителното право да емитира банкноти и монети. БНБ действа като фискален агент и депозитор на държавата въз основа на сключени договори при пазарни условия и цени на услугите. В интерес на възложителите БНБ регулира и упражнява надзор на другите банки с оглед да поддържа стабилността на банковата система и защита.

The Bulgarian National Bank, which was found in 1879, is the Central Bank of the Republic of Bulgaria. Its primary objective is to maintain price stability through ensuring the stability of the national currency and conducting monetary policy adequate to that purpose. The Bank assists in establishing and functioning of efficient payment system and oversees them. Bulgarian National Bank has the exclusive right to issue banknotes and coin in the country. The BNB acts as the fiscal agent and depository of the State by virtue of concluded contracts at market conditions and price of services. Depositors` interests BNB regulates and supervises other banks` the stability of the banking system and protecting.

6


Фонд за Гарантиране на Влоговете в Банките Bulgarian Deposit Insurance Fund ул. „Владайска” № 27, 1606 София, тел.: (02) 953 1217, 953 1318

27 Vladaiska Street, 1606 Sofia, tel.: (+359 2) 953 1217, 953 1318

факс: (02) 952 1100, е-mail: contact@dif.bg

fax: (+359 2) 952 1100, e-mail: contact@dif.bg

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD:

БИСЕР МАНОЛОВ председател на УС

НЕЛИ КОРДОВСКА зам.-председател на УС

АННА СЪБЕВА член на УС

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ член на УС

РОСЕН ВЛАДИМИРОВ член на УС

Bisser Manolov Chairman of the Management Board

Nelly Kordovska Vice Chairman of the Management Board

Anna Sabeva Member of the Management Board

Lalko Dulevski Member of the Management Board

Rossen Vladimirov Member of the Management Board

Лице за контакти: Румяна Маркова, тел. (02) 917 2049, e-mail: r.markova@dif.bg Contact Person: Roumyana Markova, tel. (+359 2) 917 2049, е-mail: r.markova@dif.bg

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете в банките.

The Bulgarian Deposit Insurance Fund (BDIF) is a legal entity established by the Law on Bank Deposit Guarantee.

В съответствие със Закона за гарантиране на влоговете в банките ФГВБ изплаща гарантираните размери на влоговете, определя и събира годишните премийни и встъпителни вноски от банките, и инвестира активите си в държавни ценни книжа, краткосрочни депозити в банки и депозити в БНБ.

Under the Law on Bank Deposit Guarantee the Fund repays the guaranteed amount of deposits, determines and collects annual and entry premiums from banks, and invests its assets in government securities, short-term deposits with banks and deposits with the Bulgarian National Bank.

Съгласно Закона за банковата несъстоятелност ФГВБ защитава интересите на кредиторите и осъществява контрол относно законосъобразното и целесъобразно упражняване на правомощията на синдика в производствата по банкова несъстоятелност.

In compliance with the Law on Bank Bankruptcy BDIF protects the interests of creditors and oversees the lawful and appropriate exercise of trustee’s powers in the bankruptcy proceedings of a bank. BDIF powers spelled out in the Law on Credit Institutions provide for its participation in the increase of capital of a credit institution under special supervision and in danger of becoming insolvent.

Правомощията на ФГВБ, определени в Закона за кредитните институции, позволяват участието на фонда в увеличаване на капитала на кредитна институция, поставена под специален надзор и в опасност от изпадане в неплатежоспособност.

BDIF’s activity aims at promoting the stability of and public confidence in the banking system.

Дейността на ФГВБ е насочена към поддържане стабилността на банковата система и доверието в нея.

7


Комисията за Финансов Надзор Financial Supervision Commission

1303 София, ул. Шар планина 33,

33, Shar Planina Str., 1303 Sofia, Bulgaria,

централа: 02 94 04 999, инфо-център: 0900 32 300

Operator: +359 2 9404 999 , Call Center:+359 900 32 300,

прес-център: 02 94 04 582, факс: 02 829 43 24,

Press Center: +359 2 9404 582, Fax: +3592 829 43 24,

e-mail: bg_fsc@fsc.bg, www.fsc.bg

е-mail: bg_fsc@fsc.bg, www.fsc.bg

ПЕТЪР ЧОБАНОВ Председател на Комисията за финансов надзор

РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ Зам.-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“

ЕМИЛ АТАНАСОВ Зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

ПРОФ. Д-Р ИК. Н. НЕНО ПАВЛОВ Зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“

КИРИЛ ЖЕЛЕВ Член на КФН

НЕДИМ ГЕНДЖЕВ МАРИАНА КОСТАДИНОВА Член на КФН Член на КФН

Petar Chobanov Ph.D. - Chairman of the Financial Supervision Commission

Ralitsa Agayn-Guri Deputy Chair, Head of Investment Activities Supervision Division

Emil Atanassov Deputy Chairman of FSC, Head of Insurance Supervision Division

Prof. Neno Pavlov Ph.D. - Deputy Chairman, Head of Social Insurance Supervision Division

Kiril Zhelev Member of FSC

Nedim Gendzhev Member of FSC

Mariana Kostadinova Member of FSC

Комисията за финансов надзор (КФН) е създадена на 1 март 2003 г. като специализиран държавен орган, който обединява регулирането и надзора на капиталовия, застрахователния, пазара на допълнително пенсионно осигуряване и пазара на доброволно здравно осигуряване.

The Financial Supervision Commission (FSC) was established on March 1st, 2003 under the Financial Supervision Commission Act. The Financial Supervision Commission regulates the capital market, the insurance, the voluntary health insurance, and the supplementary pension insurance sectors.

Основните функции на институцията са да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност, прозрачност и доверие в небанковата финансова система в България, с цел защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

The function of the FSC is to ensure stability, transparency and trust in the non-banking financial system in Bulgaria through its regulatory, administrative and informational activities with the objective to protect the interests of investors, insurance policyholders and participants in private pension schemes.

Комисията постига целите си чрез развитие на регулаторната рамка, чрез режима на допускане на участниците на пазара, превантивен контрол, налагане на санкции, както и разкриване на информация за функционирането и статута на участниците на небанковия финансов сектор.

The FSC achieves its objectives through development of the legal framework, licensing of the participants, exercising of supervision, enforcement, and disclosure of information on the functioning and status of the non-banking financial market participants. Administratively the FSC staff is organized in three specialized divisions: Investment Activities Supervision Division, Insurance Supervision Division and Social Insurance Supervision Division.

Дейността на КФН като регулаторна и надзорна институция се реализира от три специализирани управления: Надзор на инвестиционната дейност, Застрахователен надзор и Осигурителен надзор.

The Commission consists of seven members: a Chairman, three Deputy Chairpersons and three Members.

Комисията за финансов надзор (КФН) е колективен орган и се състои от седем членове: председател, трима заместникпредседатели и трима други членове.

The current Members of FSC were elected by the National Assembly of the Republic of Bulgaria on May, 21st 2009.

Сегашният състав на Комисията е избран от Народното събрание на Република България на 21 май 2009 г.

8


Национален Гаранционен Фонд ЕАД National Guarantee Fund EAD София 1000, ул. „Дякон Игнатий” №1 Sofia 1000, 1 Dykon Ignaty Str.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:/BOARDS OF DIRECTORS : ТОДОР НИКОЛОВ ВАНЕВ Председател на Съвета на директорите

СВЕТЛИН ДИМОВ СТАТКОВ Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

МИХАИЛ ДРАГАНОВ СТОЯНОВ Прокурист и член на Съвета на директорите

Todor Nikolov Vanev Chairman of the Board of Directors

Svetlin Dimov Statkov Executive Director and member of the Board of Directors

Mihail Draganov Stoyanov Procurator and member of the Board of Directors

Лице за контакти: Деян Калъпчиев - Ръководител отдел „Връзка с наредители и бенефициенти“, тел.: +359 2 9306 218, факс: +359 2 9306 240, e-mail: kalaptchiev.d@bdbank.bg Contact person: Deyan Kalaptchiev -Head Principals and beneficiaries relation Department, tel.: +359 2 93 06 218, fax: +359 2 93 06 240, e-mail: kalaptchiev.d@bdbank.bg

„Национален гаранционен фонд” ЕАД е дъщерно дружество на Българска банка за развитие АД, учредено през август 2008 година. Фондът предоставя портфейлни гаранции на търговските банки, с които споделя риска по портфейли от кредити на микро-, малки и средни предприятия.

National Guarantee Fund EAD is a subsidiary of Bulgarian Development Bank AD established in August 2008. NGF grants guarantee portfolios to

Издаваните от фонда гаранции са в подкрепа на всички микро-, малки и средни предприятия, регистрирани в Република България и отговарящи на критериите по Закона за МСП:

and medium sized enterprises registered with Republic of Bulgaria and in

the commercial banks and allots the risk for the micro small and medium sized enterprises’ portfolios. The purpose of NGF is to facilitate the access to loans of micro small compliance with the criteria under the Law for Small- and Medium-size Enterprises.

• Гаранции за инвестиционни кредити и кредити за работен капитал за стартиращи и съществуващи микро- и МСП • Гаранции за кредити за съвместно финансиране на проекти, одобрени за финансиране от Структурните фондове на Европейския съюз • Гаранции за оборотен капитал за износ на стоки, произведени в България от микро и МСП • Гаранции за кредити за иновационни дейности по проекти на микро- и МСП.

• SME investment loan guarantees and working capital loan guarantees for starting and already existing micro and SMEs; • Loan guarantees for complementary financing of projects approved for financing by the European Union Structural Funds; • Turnover capital guarantees for export of goods manufactured in Bulgaria by micro and SMEs; • Guarantees for credits for innovation activities by micro and SMEs.

Основни акционери: Българска банка за развитие АД – едноличен собственик на капитала

Main shareholders: Bulgarian Development Bank AD sole owner of the capital

Притежавани лицензи: Удостоверение № BGF00052, издадено от БНБ, за вписването на „Национален гаранционен фонд” ЕАД като финансова институция в Регистъра по чл. 3, ал. 2 от ЗКИ.

Licenses obtained: Certificate № BGF00052 issued by BNB, for the registration of the National Guarantee Fund EAD as a financial institution with the Registry in compliance with article 3, line 2 of the Law on Credit Institutions.

Банки - партньори по гаранционни споразумения: ДСК Банк ЕАД, Обединена българска банка АД, Райфайзенбанк България АД, Първа инвестиционна банка АД, Банка Пиреос България АД, SG Експресбанк АД, СИБАНК АД, Алианц Банк България АД, МКБ Юнионбанк АД, Интернешънъл Асет Банк АД

Partner banks under the guarantee agreements: DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, Raiffeisenbank Bulgaria AD First Investment Bank AD, Piraeus Bank Bulgaria AD, SG Expressbank AD, CIBANK AD, Allianz Bulgaria AD, MKB Unionbank AD, International Asset Bank AD

Организации, в които фондът членува: Европейска асоциация на взаимните гаранционни фондове / AECM/

Fund’s membership in organizations: European Association of Mutual Guarantee Societies /AECM/ Shareholders’ equity 2008 г. – BGN 10 000 000 2009 г. – BGN 80 000 000

Собствен капитал 2008 г. – 10 000 000 лева 2009 г. – 80 000 000 лева

Financial auditor: BDO AKERO Ltd.

Финансов одитор: БДО Акеро ООД

9


Асоциация на Банките в България Association of Banks in Bulgaria 1000 София, ул. „Княз Борис I” 97, ет. 5, тел. (02) 981 64 93,

97 Knyaz Boris I St, 5th fl., Sofia 1000, Bulgaria, tel.: (+359 2) 981 64 93;

(02) 986 52 01, 980 76 69, факс: (02) 981 43 91,

(+359 2) 986 52 01 980 76 69; fax: (+359 2) 981 43 91,

e mail: abb@intech.bg

e mail: abb@intech.bg

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/EXECUTIVE BOARD:

ВИОЛИНА МАРИНОВА Председател на УС на АББ, член на УС и главен изпълнителен директор на „Банка ДСК” ЕАД

АСЕН ЯГОДИН Зам.-председател на УС на АББ, член на СД и изпълнителен директор на „Юробанк И Еф Джи България” АД

Violina Marinova Chairperson of the EB of the ABB, Member of the Management Board and Chief Executive Director of DSK Bank

Asen Yagodin Deputy Chairperson of the EB of the ABB, Member of the BD and Executive Director of Eurobank EFG (Bulgaria)

ЧЛЕНОВЕ НА УС НА АББ:/MEMBERS OF THE EB OF THE ABB:

ИРИНА МАРЦЕВА Главен секретар на АББ

Левон Хампарцумян Председател на УС и главен изпълнителен директор на „УниКредит Булбанк” АД Levon Hampartzoumian Chairman of the MB and Chief Executive Director of UniCredit Bulbank Илиан Зафиров Член на УС и изпълнителен директор на „Корпоративна търговска банка” АД Ilian Zafirov Member of the MB and Executive Director of Corporate Commercial Bank Момчил Андреев Председател на УС и изпълнителен директор на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД Momchil Andreev Chairman of the MB and Executive Director of Raiffeisenbank (Bulgaria) Петър Андронов Член на УС и главен изпълнителен директор на „СИБАНК” АД Peter Andronov Member of the MB and Chief Executive Director of CIBANK Радка Тончева Член на УС и изпълнителен директор на „Обединена българска банка” АД Radka Toncheva Member of the MB and Executive Director of the United Bulgarian Bank

Irina Martseva Secretary General of the ABB

10


Основни цели и задачи на АББ (Съгласно Устава на организацията)

Objectives and Tasks of the ABB (According to the Statute of the Organization)

Предмет на дейността на асоциацията са всички допустими от закона действия, имащи за цел подпомагане на членовете при осъществяване на банковата им дейност и защита на техните права и интереси. За осъществяване предмета на дейност и за постигане на целите си асоциацията:

The scope of the activity of the Association includes all legally acceptable actions aimed at assisting the members in their banking activity and at protecting their rights and interests. In pursuit of its objectives and tasks the Association:

1. осъществява връзка, взаимодействие и взаимопомощ между банките;

1. Establishes links, co-operation and mutual aid among banks;

2. съгласува и координира интересите на членовете при осъществяването на тяхната дейност;

2. Coordinates the interests of its members in the implementation of their activity;

3. защитава правата и интересите на членовете си пред държавните органи, обществените организации и други юридически и физически лица;

3. Protects the rights and interests of its members before state institutions, public organizations and other legal and physical persons;

4. изготвя мотивирани и обосновани становища по проекти за нормативни актове, регламентиращи банковото дело;

4. Works out motivated, well founded statements on drafts of legal acts regarding banking;

5. прави предложения пред компетентните съгласно Закона за нормативните актове органи за регламентиране по нормативен ред на въпроси от съществено значение за банковата дейност;

5. Makes proposals to the respective institutions empowered by the Law on Statutory Acts regarding the statutory regulation of important issues in the field of banking;

6. взема мерки за недопускане на нелоялна конкуренция между членовете си;

6.Takes measures to prevent unfair competition among its members;

7. създава собствена информационна система за събиране на правна, икономическа и техническа информация;

7. Builds up its own information system for compiling legal, economic and technical information;

8. съдейства за повишаване на професионалната квалификация на служителите на банките чрез организирането на делови срещи, симпозиуми, конференции и други подобни в страната и чужбина;

8. Assists staff in banks to upgrade their professional qualification by organizing professional meetings, symposia, conferences etc. in the country and abroad;

9. осъществява контакти и представителни функции пред чужди и международни организации;

9. Establishes contacts, and acts as representative before foreign and international organizations;

10. съдейства за внедряването на нови, съвременни техники и технологии в банковото дело;

10. Supports the implementation of new banking techniques and technologies;

11. създава при необходимост специализирани структури, звена и работни групи;

11. Creates, where necessary, specialized structures, units and working groups;

12. извършва допълнителна стопанска дейност с предмет: Консултантски и информационни услуги, издателска дейност, организиране и провеждане на конференции, курсове, школи, семинари и други форми на обучение.

12. Performs additional economic activity with the following subject: consultant and informational services, publishing, organisation and practical realisation of conferences, courses, workshops, seminars and other forms of training activity.

Асоциацията на банките в България е учредена на 9 април 1992г. под името Асоциация на търговските банки като обществена неполитическа организация, обединяваща банките в България. През април 2007 г. с решение на Общото събрание наименованието й е променено на Асоциация на банките в България. Това е една от първите браншови организации с нестопанска цел, открита за всички банки и клонове на банки на територията на страната, които споделят нейните цели и принципи.

The Association of Banks in Bulgaria was established on April 9, 1992 with the name Association of Commercial Banks as a social, non-political organization, uniting banks in Bulgaria. In 2007 by a decision of the General Assembly the name of the organization was changed to Association of Banks in Bulgaria. It is one of the first branch, non-profit organization, open for all banks and branches functioning on the territory of the country which share its goals and principals.

Към януари 2010г. в Асоциацията членуват като пълноправни членове, всички банки и пет клона на чуждестранни банки на територията на страната. Към същата дата в Асоциацията функционират шест комитета, една комисия и седем работни групи. За участие в дейността на тези помощни структури към УС на АББ са излъчени повече от триста представители на банките, които са изтъкнати специалисти в съответната област.

As of January 2010 all banks in Bulgaria are full members of the Association as well as five branches of foreign banks operating in the country. At the same date six committees, one commission and seven working groups are functioning at the Association. For participation in the activities of these auxiliary structures at the EB of the ABB more than three hundred representatives of the banks that are prominent specialists in the respective field are appointed.

От 2007г. АББ е член на Европейския платежен съвет в Брюксел, като представител на българската банкова общност.

As of 2007 the ABB is a member of the European Payments Council in Brussels as a representative of the Bulgarian banking community.

От 2007г. АББ е пълноправен член на Европейската банкова федерация в Брюксел.

As of 2007 the ABB is a full member of the European Banking Federation in Brussels.

11


Kreston BulMar е част от Kreston International, една от най-големите и авторитетни счетоводни и консултантски компании в света, с над 750 представителни офиси в над 100 държави, в които работят над 25 000 професионалисти. Kreston BulMar вече 15 години е водеща българска счетоводна и консултантска компания, символ

на

най-висок

професионализъм, ангажираност, постоянен

растеж и усъвършенстване, давайки максимална сигурност и ползи за своите клиенти. Нашата

мисия

е

да

даваме

сигурност

и

ползи

на

клиентите, чрез

професионализъм и ангажираност. Нашата цел е хората ни да бъдат най-добре обучени и с богат опит, за да имат най-добрата перспектива и мотивация, което прави мисията възможна. Kreston BulMar извършва: • Финансов Одит • Счетоводно Обслужване • Обработка на Заплати • Данъчни Консултации • Бизнес Оценки • Правно Обслужване • Корпоративни Финанси • Консултации по Европрограми • IT Консултации

Бизнес се прави с хора, които познаваш, харесваш и им се доверяваш.

www.bulmar.com 12


ТЪРГОВСКИ БАНКИ COMMERCIAL BANKS

13. ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД

1. АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД

D COMMERCE BANK

ALLIANZ BANK BULGARIA 2. БАНКА ДСК АД

14. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

DSK BANK

UNICREDIT BULBANK

3. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

15. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

PIRAEUS BANK BULGARIA

CENTRAL COOPERATIVE BANK

4. БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА

16. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

КРЕДИТНА БАНКА АД

EUROBANK EFG BULGARIA

BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK 5. БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ BULGARIAN DEVELOPMENT BANK 6. ЕМПОРИКИ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД EMPORIKI BANK BULGARIA 7. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД INTERNATIONAL ASSET BANK 8. ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) АД PROKREDITBANK (BULGARIA) 9. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД FIRST INVESTMENT BANK 10. СИБАНК АД CIBANK 11. ЧПБ ТЕКСИМ АД TEXIMBANK 12. ТОКУДА БАНК АД TOKUDA BANK

13


Алианц Банк България

14


Алианц Банк България AД Allianz Bank Bulgaria AD 1202 София, бул. Мария Луиза 79

79, Maria Louisa Blvd., 1202 Sofia;

тел.: 02/ 9215 404; 9215 414; факс: 02/ 921 55 05;

tel.:+(359) 2/ 9215 404; +(359) 2 / 9215 414, fax: +(359) 2/ 921 55 05

Е-mail: admin@bank.allianz.bg;

Е-mail: admin@bank.allianz.bg;

www.bank.allianz.bg

www.bank.allianz.bg

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD: Максим Сираков Председател на НС Maxim Sirakov Chairman of the SB

Емил Гаврилов Член на НС Emil Gavrilov Member of the SB

Теменуга Ненова Член на НС Temenuga Nenova Member of the SB

Георги Момчилов Член на НС Georgi Momtchilov Member of the SB

Радка Ръсина Член на НС Radka Rassina Member of the SB

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD:

ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ Председател на УС

СВЕТОСЛАВ ГАВРИЙСКИ Главен изпълнителен директор

ГАЛЯ ДИМИТРОВА Изпълнителен директор

ДОРЧО ИЛЧЕВ Изпълнителен директор

Dimitar Zhelev Chairman of the MB

Svetoslav Gavriiski Chief Executive Director

Galya Dimitrova Executive Director

Dorcho Ilchev Executive Director

Христо Бабев/Christo Babbev Член на УС/Member of the MB

Алианц Банк България е универсална търговска банка със седалище в гр. София. Създадена е през 1997 г. Банката приема името на основния си акционер - Алианц България холдинг, на 13 октомври 2003 г., като преди това е известна с името ТБ „България инвест“. Банката предлага пълна гама от стандартни и комбинирани банкови и банково - застрахователни услуги. Основните акценти в развитието на банката са направленията банкиране на дребно – ипотечно кредитиране, автомобилно кредитиране, дебитни и кредитни карти (VISA, MasterCard) и корпоративно банкиране – кредити за МСП. Алианц Банк България е лицензиран първичен дилър на ДЦК, лицензиран инвестиционен посредник.

ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ: Алианц България холдинг ЗАД „Алианц България“ ЗАД „Енергия“

ПРИТЕЖАВАНИ БАНКОВИ ЛИЦЕНЗИ: Пълен банков лиценз, в т.ч. и за международна банкова дейност.

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ, РЕЙТИНГОВА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДАТА: В средата на 2009 година „Fitch Ratings“ потвърди дългорачния рейтинг на банката (BBB+), и краткосрочния (F2).

15

Allianz Bank Bulgaria is a universal commercial bank having its headquarters in Sofia. It was established in 1997. On October 13, 2003 the bank received the name of its principal shareholder – Allianz Bulgaria Holding. Before that the bank was named ‘Bulgaria Invest’ Commercial Bank. Allianz Bank Bulgaria is a fully fledged commercial bank, offering the full range of standard and combined banking and insurance services. The bank focuses its development on retail banking deposits, mortgage and car loans, debit and credit cards (VISA, MasterCard) and corporate banking services to SMEs. Allianz Bank Bulgaria is a licensed primary dealer in government securities, a licensed investment intermediary for corporate and state securities.


ИЗДАВАНИ КРЕДИТНИ КАРТИ:

Рейтингите на Алианц Банк България, както и рейтингът на подкрепа '2', се базират на високата вероятност за подкрепа от Allianz SE. Те отразяват също адекватната капитализация, ограничения риск от рефинансиране, лимитирания пазарен риск и стабилната ликвидна позиция.

Алианц Банк България е издател на всички основни класове кредитни карти:

ИЗПОЛЗВАНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ: ИЗДАВАНИ ДЕБИТНИ КАРТИ

БИСЕРА, СЕБРА, РИНГС, SEPA, SWIFT, предстои включване от 0102-2010 г. в БИСЕРА 7, плащания в страната в ЕВРО.

БРОЙ НА БАНКИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ И БРОЙ НА СТРАНИТЕ С БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ И ДЕСЕТТЕ НАЙ-ЗНАЧИМИ БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ:

Предимствата на издаваните карти от Алианц Банк не се ограничават само до: • разполагате с Вашите пари по всяко време на денонощието • не носите големи суми в брой, когато пътувате в страната и чужбина • използвате картата за разплащане и теглене както в страната, така и в чужбина • с дебитната карта плащате в магазини, заведения, бензиностанции, хотели • чрез банкомат плащате месечните сметки за телефон, мобилен телефон, парно, ток и вода • по телефона плащате сметки за телефон и ток • ползвате овърдрафт в страната и в чужбина.

Брой на банките кореспонденти: 254 Брой на страните с банки кореспонденти: 47

ДЕСЕТТЕ НАЙ-ЗНАЧИМИ БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ: UBS AG, Zurich Danske Bank A/S, Copenhagen Fokus Bank (part of Danske Bank Group), Trondheim Danske Bank AS, Stockholm Commerzbank AG, Frankfurt/Main Unicredit SPA, Milan National Westminster Bank PLC, London Citibank NA, New York Wachovia Bank, New York International Branch Standard Chartered Bank, New York

Ние добавяме: Единна сметка – не е нужно да имате отделна сметка само за вашата карта. Разплащателната сметка в Алианц Банк е единна – обслужва всички продукти иуслуги – кредити, национални и международни преводи и др. Единната сметка е едновременно достъпна за транзакции чрез всички канали на банката – в банковия офис, чрез карти, интернет банкиране или банкиране чрез мобилен телефон. Реално салдо – не е необходимо да се отделят (блокират) средства от вашата сметка, които да са достъпни само с картата. Вие разполага с пълния размер на сумата по вашата сметка. Спестовност и свобода за транзакции – за пръв път със спестовна карта от Алианц Банк

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО БАНКАТА ЧЛЕНУВА: Член на Българска фондова борса-София АД, член на Централен депозитар АД, член на SWIFT, пълноправен член на MasterCard и VISA Europe, oператорите Борика и СЕП България Member of: Bulgarian Stock Exchange – Sofia, member of the Central Depositary AD, Member of the Commercial Banks Association, S.W.I.F.T., VISA, MASTERCARD, Borica and SEP Bulgaria

Истински иновативен продукт без аналог на българския пазар. Спестовната карта обединява предимствата на два основни банкови продукта – международна дебитна карта с чип и спестовна сметка. С нея получавате: • сигурност за спестяванията ви • гъвкавост – разполагате със средствата си по всяко време • нарастваща доходност в зависимост от размера на наличните средства в нея

БАНКОВИ НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ: Награда в класацията на в. Пари: Най-динамично развиваща се банка – 2005 г. Класация за продукт на годината на Банки, Инвестиции, Пари Най-добър картов продукт за 2006 г. – за първата в страната кредитна карта VISa с чип

Финансов одитор: KPMG

ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

собствен капитал хил.лв 29 398 41 897 01 печалба преди данъци хил.лв 6 175 8 571 02 приходи от такси и комисиони хил.лв 03 приходи от лихви хил.лв 24 122 32 987 04 разходи за лихви хил.лв 10 900 16 822 05 административни разходи хил.лв 06 привлечени депозити от фирми хил.лв 184 306 394 124 07 привлечени депозити от граждани хил.лв 22 024 38 548 08 кредити за корпоративни клиенти хил.лв 124 489 123 628 09 ипотечни кредити за физически лица хил.лв 16 462 76 994 10 потребителски кредити за физически лица хил.лв 18 717 20 348 11 балансово число хил.лв 424 666 709 215 12 персонал брой 529 621 13 банкови офиси брой 65 85 14 изнесени работни места 15 ПОС терминали брой 16 АТМ (банкомати) брой 17 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

16

2006 62 828 10 845 47 691 22 353 642 586 44 054 202 097 163 099 37 675 945 281 733 101

2007

2008

06.2009

93 828 21 329 12 634 76 061 34 666 29 918 691 179 552 935 364 468 293 750 71 619 1 464 071 839 120

139 247 23 120 16 109 105 706 52 112 40 879 697 287 654 559 500 449 433 276 104 783 1 627 796 877 126

146 625 8 264 8 146 53 231 28 521 20 426 630 559 631 718 489 022 440 422 101 254 1 604 412 855 118

190 70

339 84

415 88


Клонова мрежа на Алианц Банк България СОФИЯ БЦ Европа бул. Джеймс Баучер 71 / 02 9216710 ФЦ Дамян Груев ул. Дамян Груев 42 / 02 9216770 ФЦ Бизнес парк Младост 4 бл. 4 / 02 9215566 ФЦ Младост 3 бл. 301 / 02 9216756 ФЦ Дианабад бул. Г.М.Димитров 38 / 02 9215561 БЦ Журналист ул. Елин Пелин 45 / 02 9215629 ФЦ ул. Граф Игнатиев 45 / 02 9216783 БЦ бул. Мария Луиза 65 / 02 9215495 ФЦ бул. Христо Ботев 6 / 02 9216789 ФЦ ул. Цар Симеон бл. 311 / 02 9216753 ФЦ бул. Княз Дондуков 8-10 / 02 9216733 ФЦ Клокотница бул. Христо Ботев 134 / 02 9216709 ФЦ ул. Искър 31 / 02 9215537 БЦ Красна поляна ул. Пчиня бл. 331 / 02 9216746 ФЦ Люлин Кооперативен пазар ЖСК Троя / 02 9216745 ФЦ Павлово бул. Александър Пушкин 5 / 02 9559051 БЦ Красно село бул. Гоце Делчев 7 / 02 9216758 БЦ бул. Цариградско шосе 14 бл. 11 / 02 9216792 ФЦ Универсиада бул. Шипченски проход 21 / 02 9216765 АЙТОС ФЦ ул. Свобода 3 / 0558 29550 БАЛЧИК ФЦ ул. Черно море 29 / 0579 76767

ФЦ Булярд Южна промишлена зона / 052 680 645 БЦ ул. Братя Миладинови 68 / 052 668701 ФЦ бул. Владислав Варненчик 106 / 052 689358 ФЦ бул. Генерал Колев 85 / 052 689373 ФЦ ул. Георги Бенковски 16 / 052 689331

КЮСТЕНДИЛ БЦ бул. България 24 / 078 556260

САНДАНСКИ ФЦ пл. България 2 / 0746 34 412

ЛОВЕЧ БЦ бул. България 2 А / 068 651266

СВИЩОВ ФЦ ул. Д. А. Ценов 2 / 0631 61090

ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЦ ул. Марно поле 2 / 062 618014

МОНТАНА БЦ ул. Стефан Караджа 8 / 096 388362

СЕВЛИЕВО БЦ ул. Мара Белчева 5 / 0675 39692

ВИДИН БЦ ул. Бдин 8 / 094 690714

НЕСЕБЪР ФЦ ул.Морска 1 / 0554 44833

СИЛИСТРА БЦ ул. Добруджа” 8 / 086 823821

ВРАЦА БЦ ул. Лукашов 10 / 092 687861

НОВА ЗАГОРА ФЦ ул. Васил Левски 40 / 0457 61042

СЛИВЕН БЦ ул. Цар Симеон 25 / 044 616043

ГАБРОВО БЦ ул. Васил Априлов 18 / 066 810235

НОВИ ПАЗАР ФЦ ул. Раковски 4 / 0537 22422

СМОЛЯН БЦ бул. България 69 / 0301 60782

ГОРНА ОРЯХОВИЦА БЦ ул. Хан Крум 5 / 0618 68033

ПАЗАРДЖИК БЦ ул. Цар Иван Шишман 5 / 034 403953

СОЗОПОЛ ФЦ ул. Първи май 1 / 0550 22091

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ФЦ ул. Кавала 1А / 0751 69 473

ПЕТРИЧ ФЦ пл. Възраждане 4 / 0745 69782

ГЪЛЪБОВО ФЦ ул. Стефан Стамболов бл. 1А / 0418 65071

ПЛЕВЕН БЦ ул. Цанко Церковски 16 / 064 890778 ФЦ Освобождение ул. Данаил Попов 13 / 064 882610

СТАРА ЗАГОРА БЦ ул. Генерал Столетов 121 / 042 601966 ФЦ ул. Цар Симеон Велики 60 / 042 693052 ФЦ кв. Железник ул. Младост 25 / 042 615500 БЦ бул. Патриарх Евтимий 83 / 042 693656

ДИМИТРОВГРАД ФЦ бул. Д. Благоев 5 / 0391 68144

БАНКЯ ФЦ ул. Цар Симеон 2А / 02 8121715 БЛАГОЕВГРАД БЦ бул. Св. св. Кирил и Методий 8 / 073 889 46 14 ФЦ Македония ул. Тодор Александров 33 / 073 871518 БУРГАС БЦ ул. Гео Милев 20 / 056 875421 ФЦ ул. Стефан Стамболов 52 / 056 808206 ФЦ жк Славейков бл.1А / 056 808213 ВАРНА БЦ ул. Преслав 10 / 052 689300 ФЦ бул. Мария Луиза 9 / 052 689346 ФЦ бул. Осми приморски полк 70 / 052 689356 ФЦ жк Чайка бл. 180 / 052 689968 ФЦ бул. Цар Освободител 263 / 052 730342 ФЦ ул. Васил Друмев 69 / 052 785917

ТРОЯН БЦ ул. Васил Левски 3 / 0670 68816

ДУПНИЦА БЦ ул. Христо Ботев 3 / 070159831

ПЛОВДИВ БЦ ул. Иван Вазов 11 / 032 646804 ФЦ Дунав ул. Дунав 76 / 032 924004 ФЦ Гладстон ул. Гладстон 10 / 032 656911 ФЦ Васил Априлов бул. Васил Априлов 98 / 032 646814 БЦ Престиж ул. Полковник Бонев 1 / 032 905275 ФЦ Евмолпия ул. Петко Д. Петков 42 / 032 905265

КАВАРНА ФЦ ул. България 49 / 0570 82589

ПОМОРИЕ ФЦ ул. Княз Борис I 47/ 0596 2 2417

ШУМЕН БЦ ул. Христо Ботев 18 / 054 850873

КАЗАНЛЪК БЦ ул. Йордан Стателов 1 / 0431 68776

РАЗГРАД БЦ ул. Искър 18 / 084 631018

ЯМБОЛ БЦ ул. Раковски 1 А / 046 682342

КРАНЕВО ФЦ ул. Черно море 28 / 0579 66017

РУСЕ БЦ ул. Александровска 33 / 082 888163 ФЦ Борисова ул. Борисова 54 / 082 811261 ФЦ жк Дружба 3 ЖСК Романтика / 082 861739 ФЦ Янтра жк Възраждане ул. Студентска 7 / 082 843895

ДОБРИЧ БЦ ул. България 10 / 058 655685

КЪРДЖАЛИ БЦ бул.България 58 / 0361 60784

ТЪРГОВИЩЕ БЦ ул. Васил Левски 32 / 0601 61976 ХАСКОВО БЦ ул. Сан Стефано 7 / 038 603252

Алианц Банк България

17


18


БАНКА ДСК АД DSK Bank AD 1036 София, ул. „Московска” № 19,

19 Moskovska St., Sofia 1036,

тел. Call Center 0700 10375, факс (02) 980 64 77

tel. Call Center (+359) 700 10375, fax (+359 2)980 64 77

BIC: STSA BG SF, e-mail: office@dskbank.bg, http://www.dskbank.bg ,

BIC: STSA BG SF, e-mail: office@dskbank.bg, http://www.dskbank.bg

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD: Д-р Шандор Чани - Председател на НС , председател и главен изпълнителен директор на Банка ОТП Dr. Sandor Csanyi Chairman of the SB, Chairman and CEO of OTP Bank Ласло Волф - Заместник-председател на НС и зам. главен изпълнителен директор на Банка ОТП Laszlo Wolf Deputy Chairman of the SB and Deputy CEO of OTP Bank Фридьеш Харшхедьи - Член на НС Frigyes Harshegyi - Member of the SB Чаба Надь - Член на НС Csaba Nagy - Мember of SB

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD:

ВИОЛИНА МАРИНОВА Председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК

ДОРОТЕЯ НИКОЛОВА Член на УС и изпълнителен директор

ДИАНА МИТЕВА Член на УС и изпълнителен директор

Violina Marinova Dorothea Nikolova Diana Miteva Chairperson of the MB and Member of the MB and Member of the MB and Chief Executive Officer of Executive Director Executive Director DSK Bank

МИРОСЛАВ ВИЧЕВ Член на УС и изпълнителен директор

НИКОЛАЙ БОРИСОВ ЛЮБОМИР ЖЕЛЯЗКОВ Член на УС и Член на УС и изпълнителен изпълнителен директор директор

Miroslav Vichev Member of the MB and Executive Director

Nikolay Borissov Lyubomir Zhelyazkov Member of the MB and Member of the MB and Executive Director Executive Director

Лице за контакти: Камелия Величкова Директор „Комуникации и координация” тел.: (02) 9391 174, факс (02) 981 00 73 e-mail: kamelia.velichkova@dskbank.bg Contact person: Kamelia Velichkova Head of Communications and Coordination Department, tel.: (+359 2)9391 174, fax:(+359 2)981 00 73 e-mail: kamelia.velichkova@dskbank.bg

Банка ДСК е създадена през 1951 г. като Държавна спестовна каса (ДСК). От януари 1999 г. е преобразувана в EАД с държавно имущество и фирма „Банка ДСК” и така става същинска търговска банка. На 29 октомври 2003 г., банката е придобита след успешна приватизационна процедура от най-голямата финансова институция в Унгария – Банка ОТП. Въпреки финансовата криза Банка ДСК запази дори през 2009 г.своето изключително силно присъствие на банковия пазар и се гордее с редица челни места в класацията на банките у нас.

ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ: От октомври 2003 г. Банка ОТП - най-голямата финансова институция в Унгария, е едноличен собственик на целия акционерен капитал на Банка ДСК след успешна приватизационна процедура. Акционерният капитал на Банка ДСК е 154 млн. лв., разпределен в 15 398 400 обикновени, безналични поименни акции, всяка с номинал от 10 лева.

ПРИТЕЖАВАНИ БАНКОВИ ЛИЦЕНЗИ: Банка ДСК притежава пълен лиценз за банкова дейност с право да извършва всички банкови операции, разрешени от действащото законодателство в България. Притежава лиценз за инвестиционен посредник.

19

DSK Bank was established in 1951 as State Savings Bank. On Oct. 29th 2003 the Bank was acquired by OTP Bank- the largest Hungarian financial institution, as a sole owner of DSK Bank’s share capital. DSK Bank has retained even in the difficult 2009 its extremely strong presence on the Bulgarian banking market. Leader in trust amidst all users of banking and financial services, it boasts of many top-positions in the banks’ rankings. DSK Bank is again № 1 on the loan market, both in consumer and mortgage lending, retail and corporate, after the end of 2009 3Q. An undisputable leader in retail banking, it has the highest, 19 %-market share in the deposits from individuals


КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ, РЕЙТИНГОВА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДАТА:

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО БАНКАТА ЧЛЕНУВА:

Банка ДСК има рейтинг D+ за финансова стабилност от рейтинговата агенция „Муудис инвестор сървисиз”. Рейтингът на банката по депозитите в местна валута е Baa2/P-2, а в чуждестранна валута е определен на Baa3/P3 със стабилна перспектива. Трябва да се има предвид, че той е все пак ограничен от тавана за такива депозити на страната. Последното рейтинговане на Банка ДСК от „Муудис” е от май 2009 г.

Банка ДСК е член на Асоциация на банките в България (АББ), Българска фондова борса, Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Централен депозитар, Българска дилърска асоциация, фондациите „Атанас Буров” и „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, Конфедерация на работодатели и индустриалци в България (КРИБ), Българо-унгарска търговска камара, Световен институт на спестовните банки, Европейска група на световните банки (ESBG), Master Card, Visa Europe, S. W. I. F.T., Асоциация за контрол и одит на информационните системи ( ISACA) в САЩ.

ИЗПОЛЗВАНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ:

БАНКОВИ НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ:

БИСЕРА, SWIFT, MoneyGram. Предстои присъединяването на Банка ДСК към системата за разплащане в рамките на Европейския съюз Target 2, планирано за 2010 г.

Банка ДСК получи и през 2009 г. редица награди и отличия, сред които са: •„Най-добрата банка в България 2009 г.” • Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК, за „Банкер на годината в България за 2009 г.” • Социално отговорна компания на годината 2009; първа награда в категория „Благотворителност”. • Социално отговорна компания на годината 2009; специална награда за иновативен подход към корпоративната социална отговорност (КСО), присъдена от миналогодишния победител в конкурса за КСО на в. „Пари” – мобилния оператор М-Тел..

БРОЙ НА БАНКИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ И БРОЙ НА СТРАНИТЕ С БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ И ДЕСЕТТЕ НАЙ-ЗНАЧИМИ БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ Банка ДСК е установила кореспондентски отношения с 856 банки от 89 държави по света. Основни банки – кореспонденти на Банка ДСК, са: Deutsche Bank, Commerzbank, Frankfurt/Main, Bayerische Landesbank, Muenchen; Bank of America, NY; Deutsche Bank Trust Company, NY; Standard Chartered Bank , NY; : Royal Bank of Scotland, London; Lloyds TSB Bank Ltd, London; UBS, Zuerich ; OTP, Budapest; OTP, Bucharest

Финансов одитор: KPMG

ИЗДАВАНИ КРЕДИТНИ КАРТИ : • Кредитните карти на Банка ДСК са: DSK MaxiCard , DSK- M-Tel, стоковата карта DSK Shopping. • Международните кредитни карти с револвиращ кредит от Банка ДСК са: стандартните MasterCard Galaxy / Visa Galaxy, златните MasterCard Gold / Visa Gold и платинените MasterCard Platinum / Visa Platinum , MasterCard Platinum-Private Banking.

ИЗДАВАНИ ДЕБИТНИ КАРТИ : • Maestro / Visa Electron • MasterCard Space / Visa Space • ДСК Старт, ДСК Тийн и ДСК Макс •DSK- ISIC • DSK- ITIC • Virtual MasterCard / Virtual Visa Банка ДСК предлага и бизнес дебитни карти в левове, евро и щатски долари: • Visa Business Electron • Maestro Business

ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 383 017 345 335 1 Печалба преди данъци хил.лв. 88 404 144 390 2 Приходи от такси и комисиони хил.лв. 3 Приходи от лихви хил.лв. 249 302 345 335 4 Разходи за лихви хил.лв. 47 585 74 324 5 Административни разходи хил.лв. 6 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 1 820 273 2 447 529 7 Привлечени депозити от граждани (спестовни) хил.лв. 801 583 877 235 8 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 490 671 633 405 9 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 380 399 595 633 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 1 300 905 1 751 551 11 Балансово число хил.лв. 3 255 277 4 468 423 12 Персонал човека 3 797 3 590 13 Банкови офиси броя 333 348 14 Изнесени работни места броя 974 960 15 ПОС Терминали броя 462 1 208 16 АТМ Банкомати броя 351 523 17 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

20

2006 724 269 219 719 388 441 102 531 3 015 926 971 677 1 018 705 1 009 895 1 497 696 6 060 414 3 569 357 952 1 727 640

2007 970 797 206 244 135 922 470 816 151 508 137 219 1 301 834 3 744 045 1 667 069 1 674 579 2 512 396 7 848 685 3 599 365 917 3 481 850

2008 1 229 959 295 774 137869 653 397 240 364 166 962 1 059 647 4 309 069 2 103 733 2 388 970 2 944 524 8 669 280 3 666 371 917 2 397 789

06.2009 1 306 095 88 122 54 838 364 961 128 784 86 308 1 094 748 4 403 423 1 964 771 2 430 313 2 923 710 8 540 465 3 745 377 908 3 897 845


Клонова мрежа на Банка ДСК СОФИЯ КЦ ул. Калоян 1 / 02 9391747, 752 ФЦ Христо Ботев Младост 1 бл.24 / 02 8010501 ФЦ ул. Московска19 / 02 9391158 ФЦ Батенберг ул.Kняз Ал.I 6 / 02 9391553 ФЦ ж.к. Бели брези бл.30 / 02 9586388 ФЦ ул. Дебър 1 / 02 8010330 ФЦ бул. Витоша 15 / 02 9391689 ФЦ бул. Дондуков 5 / 02 9766202 ФЦ ул. Цар Калоян 1 / 02 9391712 Клон Овча купел 1 бул Монтевидео 37 / 02 9766287 Клон бул. Дондуков 86 / 02 8010541 Клон Слатина бул. Слатинска бл.47 Б / 02 8010553 Клон Искър Дружба бл. 181 / 02 8010565 Клон ул. Оборище 74 / 02 8010246 Клон ул. Граф Игнатиев 62 / 02 9309504 Клон бул. Шипченски проход бл. 240 / 02 8010302-305 Клон бул. Витоша 176 бл.53 / 02 8010237 Клон Люлин ул.П. Владигеров бл.441 / 02 8010220 Клон Илинден бл.129-130 / 02 8010219 Клон бул. Столетов 108 / 02 8313094 АЙТОС Клон ул. Станционна 31 / 0558 22736 АРДИНО Клон Ардино ул. Бор 3 / 03651 4091 АСЕНОВГРАД Клон пл. Акд. Николай Хайтов 10 / 0331 64744 БАЛЧИК Клон ул. Черно море 20 / 0579 75095 БАНСКО Клон ул. Цар Симеон 67 0749 88120 БЕЛЕНЕ Клон ул.България 23 / 0658 31160 БЛАГОЕВГРАД ФЦ ул. Тодор Александров 3 / 073 829741 БОТЕВГРАД Клон пл. Освобождение 15 / 0723 60177 БУРГАС Клон Лазур ул. Адам Мицкевич 7 / 056 806109 ФЦ жк Братя Миладинови бл.38 / 056 806271 ФЦ ул. Васил Априлов 12 / 056 806156

ГОРНА ОРЯХОВИЦА Клон ул. Св. Княз Борис І 2А / 0618 60462

МЕЗДРА Клон ул. Георги Димитров 1 / 0910 92467

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Клон ул. Сестри Дукови 2 / 0751 69904

МОМЧИЛГРАД Клон Момчилград ул. Кокиче 4 / 03631 6196

ГЪЛЪБОВО Клон Гълъбово ул. Д-р Жеков 8 / 0418 64126

МОНТАНА ФЦ бул. Трети март 62 / 096 303502

ДЕВНЯ Клон ул. Съединение 69 / 0519 92273

НЕСЕБЪР Клон ул. Хан Крум 11 / 0554 44266

ДИМИТРОВГРАД ФЦ ул. Груди Кирков 21 / 0391 69120

НИКОПОЛ Клон ул. Елия 1 / 06541 2672

ДОБРИЧ ФЦ пл. Свобода 8 / 058 651202

НОВА ЗАГОРА Клон Нова Загора пл. Свобода 1 / 0457 62184

ДУЛОВО Клон ул. Васил Левски 4 / 0864 22305

НОВИ ПАЗАР Клон ул. Оборище 10 / 0537 23206

ДУПНИЦА Клон пл. Свобода 1 / 0701 57102

ОМУРТАГ Клон ул. Иван Вазов 1 / 0605 4419

ЕЛИН ПЕЛИН Клон ул. София 5 / 0725 68051

ПАВЛИКЕНИ Клон ул. Г. Кирков 1 / 0610 52039

ЕЛХОВО Клон Елхово ул. Търговска 38 / 0478 88364

ПАЗАРДЖИК ФЦ ул. Екзарх Йосиф 3 / 034 400603

ЕТРОПОЛЕ Клон ул. Марийка Гаврилова 18A / 0720 63575

ПАНАГЮРИЩЕ Клон ул. Ан. Шишков 3 / 0357 62348

ИСПЕРИХ Клон ул. Васил Левски 60 / 08431 2570

ПЕРНИК ФЦ пл. Кракра 1 / 076 602408 Клон кв. Изток ул. Ленински проспект 1 / 076 686139

ИХТИМАН Клон Ихтиман ул. Цар Освободител 120 / 0724 82571

ПЕТРИЧ Клон Петрич, ул. Цар Борис III 20 / 0745 69423

КАВАРНА Клон ул. Добротица 25 / 0570 84275

ПЕЩЕРА Клон пл.България 1 / 0350 64048

КАЗАНЛЪK ФЦ бул. Ал. Батенберг 4 / 0431 64303

ПИРДОП Клон пл. Тодор Влайков 1 / 07181 5148

КАРЛОВО Клон ул. Васил Левски 13 / 0335 94514

ПЛЕВЕН ФЦ ул. В. Левски 152 / 064 899811

КАРНОБАТ Клон Карнобат пл.Георги Димитров 3 / 0559 22851

БЯЛА – РС Клон ул. П. Волов 6 / 0817 73184

КИРКОВО Клон Кирково ул. Г. Кирков 5 / 03679 2294

БЯЛА СЛАТИНА Клон ул. Климент Охридски 56 / 0915 82517

КОЗЛОДУЙ Клон ул. Кирил и Методий 1 / 0973 80738

ПЛОВДИВ ФЦ Пълдин Петко Д. Петков 23 / 032 608500 ФЦ ул. Христо Г. Данов 6 - / 032 633270 Клон Санкт Петербург ул. Стефан Ботев 14 / 032 961312 Клон Хр. Ботев ул. Пере Тошев 3 / 032 697187 Клон Тракия ул. „Недялка Шилева“ № 11 / 032 680809

ВАРНА ФЦ бул. Владислав Варненчик 53-55 / 052 672113 ФЦ ул. Св.Константин и Елена 4 / 052 303434 ФЦ бул. Чаталджа 35 / 052 601034 Клон ГАЛАТЕЯ бул. Христо Ботев 1 / 052 612525 Клон АСПАРУХОВСКИ ул. Средец 8 / 052 372711

КОСТЕНЕЦ Клон Костенец ул. Търговска 2 / 07142 2027

ПОМОРИЕ Клон ул. Търговска 2 / 0596 22574

КОТЕЛ Клон Котел ул. А. Богориди 3 / 0453 2160

ПОПОВО Клон ул. 15 януари 1 / 0608 42738

КРУМОВГРАД Клон Крумовград пл. България 10 / 03641 7103

ПРОВАДИЯ Клон Централен площад / 0518 42038

КУБРАТ Клон ул. Никола Вапцаров 3 / 0848 73026

ПЪРВОМАЙ ПД Клон ул. Христо Ботев1 / 0336 62093

КЪРДЖАЛИ ФЦ ул. Омуртаг 1 / 0361 68609

РАДНЕВО Клон Раднево ул. Май 1 / 0417 82480

КЮСТЕНДИЛ ФЦ ул. Гороцветна 14 / 078 550183

РАЗГРАД ФЦ ул. Кирил и Методий 19 / 084 614104

ЛОВЕЧ ФЦ ул. Търговска 44 / 068 601248

РАЗЛОГ Клон Разлог, ул. Шейново 13 / 0747 89702

ЛОМ Клон ул. Панайот Волов 1 / 0971 66404

РАКОВСКИ Клон ул. Петър Богдан 75А / 03151 4665

ЛУКОВИТ Клон ул. Милин камък 1 / 0697 53398

РУСЕ ФЦ ул. Александровска 4 / 082 825329 Клон ЦИТАДЕЛА ул. Доростол 36 / 082 845613

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Клон ул. Борис Спиров 70 / 0538 42032 ВЕЛИКО ТЪРНОВО ФЦ ул. Цар Освободител 3 / 062 664131 ВЕЛИНГРАД Клон ул. Хан Аспарух 46 / 0359 52392 ВИДИН ФЦ ул. Търговска 2 / 094 695120 ВРАЦА ФЦ ул. Хр. Ботев 44 / 092 661175 ГАБРОВО ФЦ ул. Николаевска 17 / 066 810030 ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Клон ул. Г.С.Раковски 1 / 05731 2273

Клон пл. Свобода 5 / 082 884184 САМОКОВ Клон Самоков пл. Захари Зограф / 0722 60003 САНДАНСКИ Клон Сандански, ул. Македония 51 / 0746 32466 СВИЛЕНГРАД Клон Свиленград бул. България 54 / 0379 71136 СВИЩОВ Клон ул. Цар Освободител 6А / 0631 60098 СВОГЕ Клон ул. Цар Симеон 21 / 0726 2139 СЕВЛИЕВО Клон ул. Стефан Пешев 40 / 0675 33622 СЕПТЕМВРИ Клон ул. България 59 / 03561 2228 СИЛИСТРА ФЦ ул. Симеон Велики 48 / 086 820942 СЛИВЕН ФЦ ул. Цар Освободител 4 / 044 614102 СЛИВНИЦА Клон Сливница пл. Съединение 2 / 0727 42382 СМОЛЯН ФЦ бул. България 26А / 301 60060 СТАМБОЛИЙСКИ Клон ул.Осми март 3 / 0339 63415 СТАРА ЗАГОРА ФЦ бул. Митрополит Методий Кусев 8 / 042 682140 ТЕТЕВЕН Клон пл. Първи ноември 29 / 0678 52395 ТОПОЛОВГРАД Клон Тополовград, ул. България 58 / 0470 52265 ТРОЯН Клон пл. Възраждане 1 / 0670 62472 ТРЯВНА Клон ул. Ангел Кънчев 36 / 0677 2011 ТУТРАКАН Клон ул. Трансмариска 6 / 0866 61294 ТЪРГОВИЩЕ ФЦ пл. Свобода 2 / 0601 67422 ХАРМАНЛИ Клон Харманли пл. Възраждане 1 / 0373 82194 ХАСКОВО ФЦ пл. Свобода 9 / 038 607400 ХИСАР Клон ул. Иван Вазов 23А / 0337 62404 ЦАРЕВО Клон ул. Хан Аспарух 41 / 0590 54164 ЧЕРВЕН БРЯГ Клон ул. Отец Паисий 6 / 0659 92025 ЧИРПАН Клон Чирпан бул. Георги Димитров 28 / 0416 95083 ШУМЕН ФЦ ул. Цар Освободител 102 / 054 830201 ЯМБОЛ ФЦ ул. Раковски 1A / 046 661954

*По-горе са изброени само финансовите центрове и банковите клонове на Банка ДСК.

Банка ДСК разполага с най-голямата клонова мрежа в България – 9 регионални центъра, 40 финансови центъра, 92 клона, 91 филиала и 153 банкови офиса, или общо 376 обекта. Така към 30 септември 2009 г. банката притежава около 14% от клоновата мрежа на всички банки в страната.

21


22


БАНКА ПИРЕОС БЪЛГAРИЯ АД PIRAEUS BANK BULGARIA София 1000, бул. „Витоша“ 3

3 Vitosha Blvd., 1000 Sofia, Bulgaria

BIC: PIRBBGSF

BIC: PIRBBGSF

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ/BOARD OF DIRECTORS:

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

АТАНАСИОС КУЦОПУЛОС Главен изпълнителен директор

ИЛИАС МИЛИС Председател на СД

АТАНАСИОС КУЦОПУЛОС Зам.-председател на СД

ЕМИЛ АНГЕЛОВ Член на СД

ГЕОРГИОС ХАРАЛАМПАКИС Член на СД

ILIAS MILIS Chairman of BD

ATHANASIOS KOUTSOPOULOS Deputy Chairman of BD

EMIL ANGELOV Member

GEORGIOS CHARALAMPAKIS Member

ЕМИЛ АНГЕЛОВ Зам. главен Изпълнителен директор

МАРГАРИТА ПЕТРОВА-КАРИДИ Изпълнителен директор

МАРГАРИТА ПЕТРОВА-КАРИДИ Член на СД

ДЖОРДЖ МАНТАКАС Член на СД

ЙОАНИС ДЕЛИС Член на СД

ВАСИЛИOС КУТЕНТАКИС Член на СД

MARGARITA PETROVA-KARIDI Member

GEORGE MANTAKAS Member

IOANNIS DELIS Member

VASSILIOS KOUTENTAKIS Member

Лице за контакти: 0 700 12 002/ – информационен център / call center

Банка Пиреос България е част от Финансова група Пиреос и стъпва на българския пазар през 1993 г., превръщайки се в една от 10-те най-големи и динамично развиващи се финансови институции в страната. Банка Пиреос е универсална търговска банка с дългогодишен международен опит и експертно ноу-хау, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, финансови пазари и инвестиционно банкиране. Банката има дъщерни компании и в други финансови сектори като управление и посредничество на недвижими имоти, застрахователно посредничество и лизинг.

ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ: 99.98% Piraeus Bank F.A. Athens Greece 0.02% - other

23

Part of Piraeus Bank Group Piraeus Bank Bulgaria first operated in Bulgaria in 1993 and has became one of the 10 most powerful and dynamically developing financial institutions in the country. Piraeus Bank is universal bank with extensive international experience, know-how and expertise, specialised in corporate banking, retail banking, SMEs, capital markets, investment banking and leasing. The Bank has subsidiaries in other financial sectors, such as real estate brokerage, project financing, asset management and private banking.


ПРИТЕЖАВАНИ БАНКОВИ ЛИЦЕНЗИ:

та интеграция на Банка Пиреос с Евробанк и разширяването на пазарните позиции на Банката”. • Награда от националния конкурс “Бранд мениджър на годината” на Българската асоциация по маркетинг за най-успешно представен международен бранд на българския пазар за 2006 г. • През 2008 г. Банка Пиреос България е отличена в класацията на „Най-добрите бизнес супермарки в България 2007-2008 г.” и „Най-динамично развиваща се банка за 2007 г.” на годишната церемония „Банка на годината”. • Банка Пиреос България е наградена и с приза на Дойче Банк Straight-Through Processing за 2007 г. и 2008 г. за изключително качество и висока степен на автоматизация на платежния процес.

Лиценз за извършване на банкова дейност в съответствие със Закона за кредитните институции - Заповед Р 122.0855/07.05.2007, издадена от БНБ, вх. № ИД7532/08.05.2007г. Certification regarding correspondent accounts for foreign banks, OMB control Number 1505-0184

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ, РЕЙТИНГОВА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДАТА: Банка Пиреос България е рейтингована от Moody’s, като посочените според представители на рейтинговата агенция през септември 2009 г. показатели са: • Bank financial strength rating (BFSR): D• Baseline Credit Assessment (BCA): Ba3 • Long-term global local currency (GLC) deposit rating: Baa2 • Global foreign currency deposit ratings: Baa3/Prime-3

ИЗДАВАНИ КРЕДИТНИ КАРТИ : Кредитни карти Visa: Visa Classic; Visa Business; Visa Gold Kредитни карти MasterCard: MasterCard Standart; MasterCard Business; MasterCard Gold

ИЗПОЛЗВАНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ: BISERA – direct participant; RINGS – direct participant; SEPA – indirect participant

БРОЙ НА БАНКИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ И БРОЙ НА СТРАНИТЕ С БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ И ДЕСЕТТЕ НАЙ-ЗНАЧИМИ БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ Брой на банките кореспонденти: 514 Брой на страните с банки кореспонденти: 69 Най-значимите банки кореспонденти: CCY

CORRESPONDENT BANK

SWIFT CODE

AUD

PIRAEUS BANK S.A., ATHENS

PIRBGRAA

5900008047153

ACCOUNT NUMBER

CAD

PIRAEUS BANK S.A., ATHENS

PIRBGRAA

5900008047188

CHF

CREDIT SUISSE, ZURICH

CRESCHZZ80A 0835-0636186-33-010

DKK

DANSKE BANK A/S, COPENHAGEN

DABADKKK

EUR

PIRAEUS BANK S.A., ATHENS

PIRBGRAA

5900008047340

EUR

KBC BANK NV, BRUSSELS

KREDBEBB

480-9593827-50

EUR

DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN

DEUTDEFF

100 9233131 0000

EUR

COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN

COBADEFF

400 8719874 01 EUR

GBP

NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC

NWBKGB2L

4400004625722

JPY

BANK OF NEW YORK, TOKYO

IRVTJPJX

2021693952

NOK

PIRAEUS BANK S.A., ATHENS

PIRBGRAA

5900008047285

RON

PIRAEUS BANK ROMANIA S.A., BUCHAREST

PIRBROBU

4200790106001

SEK

SVENSKA HANDELSBANKEN, STOCKHOLM

HANDSESS

40350479

USD

BANK OF NEW YORK, NEW YORK

IRVTUS3N

8900482702

USD

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS BKTRUS33

3996074609

ИЗДАВАНИ ДЕБИТНИ КАРТИ : Дебитни карти Visa: Visa Electron ; Дебитни карти MasterCard: Maestro

04 408 724

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО БАНКАТА ЧЛЕНУВА: АББ - АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ

БАНКОВИ НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ: • Награда “Финансов продукт на годината” за 2005, 2006 и 2007 г. от Международното финансово изложениe “Банки, Инвестиции, Пари” в категориите “Потребителско кредитиране”, “Депозитни продукти и влогонабиране” и “Картови продукти и услуги”. • Първа награда в категория „Най-добра печатна реклама“ от Годишните награди на Българската асоциация по маркетинг за 2005 г. • Престижното отличие на вестник „Банкер”“Банкер на годината 2006”, присъдено на г-н Атанасиос Куцопулос, Главен изпълнителен директор на Банка Пиреос България, за „успешна-

Финансов одитор:ПрайсуотърхаусКупърс Одит ООД

24


ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 10 366 20 299 01 Печалба преди данъци хил.лв. 8 732 12 047 02/ Приходи от такси и комисиони хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 18 166 40 555 04 Разходи за лихви хил.лв. 6 270 15 235 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 93 273 169 654 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 18 709 36 906 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 349 570 595 350 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 13 676 32 999 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 3 748 8 363 11 Балансово число хил.лв. 426 377 859 391 12 Персонал човека 644 690 13 Банкови офиси броя 35 42 14 Изнесени работни места броя 15 ПОС Терминали броя 225 16 АТМ Банкомати броя 63 17 Позициите от 1 до 12 са съгласно отчетите, предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006

2007

2008

06.2009

103 140 22 446 90 504 39 896 627 845 72 391 791 694 200 971 60 943 1 572 518 777 62

384 405 40 454 20 854 164 677 68 677 48 856 640 928 525 751 1 948 954 405 707 132 208 3 566 983 929 76

472 367 65 219 34 289 259 513 134 308 59 694 660 957 577 827 2 297 695 509 447 192 534 4 142 232 1 046 94

498 146 27 287 11 278 121 337 56 649 29 438 572 607 633 646 2 225 745 497 184 186 975 3 771 967 935 101

229 64

177 109

351 129

258 137

Клонова мрежа на Банка Пиреос СОФИЯ БП София Младост 4 сгр. Іа / 02 976401 ул. Севастократор Калоян 63 / 02 8169123 бул. Витоша 146 / 02 9590829 бул. Васил Левски 111 / 02 4914401 бул. Витоша 3 / 02 8169247 бул. Стефан Стамболов 34 / 02 8196215 бул. Гоце Делчев 103 / 02 9807273 ул. Акад. Стефан Младенов 90 / 02 9807273 бул. Г. М. Димитров 16 / 02 8081460 бул. Европа 94 / 02 8145460 бул. Ал. Стамболийски 130-132 / 02 8121660 бул. Академик Иван Гешов 104 / 02 965186 бул. Никола Мушанов бл. 31А / 02 8021900 бул. Гоце Делчев 7 / 02 9582734 БЦ бул. Цариградско шосе 127А / 02 4920880 ул. Свети Наум 30 / 02 9179411 бул. Черни връх 31 / 02 9633577 Люлин 6 бл.601 / 02 9631924 бул. България 81 / 02 8080780 бул. Цариградско шосе 180 / 02 8108900 ж.к. Младост ІІІ бл. 314/319 / 02 9743149 бул. Ломско шосе бл. 171 / 02 8812933 ул. Оборище 3 / 02 810681 бул. Монтевидео 37 / 02 9434846 ул. Опълченска 46 / 02 8034640 бул. Васил Левски 62 / 02 8051750 бул. Пенчо Славейков 5 / 02 9806968 ул. Слатинска 92А / 02 8074610 бул. Мадрид 49 / 02 8169266 бул. Симеоновско шосе № 97 / 02 8063840 ул. Борис Христов 2а / 02 9714775 бул. Сливница 228 / 02 8021940 бул. Н.Й. Вапцаров 53 Ийст парк / 02 298002/04 бул. Александър Стамболийски 22а / 02 9625200 бул. Прага 18 / 02 9532915 ул. Цар Симеон 82 / 02 9263010 бул. Мария Луиза 2 партер / 02 9239000 бул. Черни връх 43 / 02 8169122 АСЕНОВГРАД пл. Акад. Николай Хайтов 1 / 0331 60500 БЛАГОЕВГРАД ул. Крали Марко 1 / 073 886674

БОТЕВГРАД пл. Саранск 7 073 880026

ДУПНИЦА ул. Св. Иван Рилски 22 / 0701 50032

БУРГАС пл. Кирил и Методий 10 ул. Транспортна / 056 845735

КАЗАНЛЪК пл. Севтополис 15 / 0431 64460 КЪРДЖАЛИ бул. България 47 / 0361 64405

БЯЛА (РС) ул. Хаджи Димитър 3 / 0817 73194

ЛОВЕЧ ул. Търговска 42 / 068 689400

БАНСКО ул.Пирин 100 / 0749 87860

ЛОМ ул. Дунавска 20 / 0971 68510

ВАРНА бул. Сливница 201 / 052 730800 ул. Княз Николаевич 6 / 052 616970 ул. Братя Георгиевич 33 / 052 688860 жк. Вл. Варненчик супермаркет Бурлекс / 052 699292 ул. Иван Драсов 10 / 052 689780 бул. Владислав Варненчик 2 / 052 510352 бул. Сливница 33 / 052 650007 ул. Пискюлев 1 / 052 680960 бул. Владислав Варненчик 57 / 052 660902

МОНТАНА бул. Трети март 107; 096/ 383 310 ПАЗАРДЖИК ул. Пловдивска 20 / 034 442043 ПЕРНИК ул. Кракра 15 ул. Владайско въстание 1 / 076 60702/0

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. Бачо Киро 5 бул. България 29 Б / 062 682030 ул. Г. С. Раковски № 4 / 062 682250

ПЕТРИЧ ул. Ванга 14 / 0745 69690 ПЛЕВЕН ул. Заменхоф 13 ул. Данаил Попов 14 / 064 804152

ВИДИН ул. Цар Симеон Велики 1 / 094 600122 ГАБРОВО ул. Скобелевска 30 / 066 803286

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. Търговска 5 / 0751 69540

ПЛОВДИВ ул. Бетовен 9 / 032 630575 ул. Патриарх Евтимий 13 А / 032 271540 бул. Христо Ботев 92 B / 032 641609 ул. Христо Г. Данов 4 / 032 279100 бул. Мария Луиза 23 / 032 620165 ул. Кольо Фичето 2 / 032 924600 ул. Филип Македонски 72 / 032 627840

ДИМИТРОВГРАД бул. България 2 / 0391 66011

РАЗГРАД ул. Васил Левски 1 / 084 612031

ГОРНА ОРЯХОВИЦА ул. Иван Вазов 2

ДОБРИЧ бул. 25 септември 25

25

РУСЕ ул. Зайчар 1 / 082 826671 ул. Константин Иречек 14 / 082 813260 ул. Кирил Старцев 1 / 082 821257 САНДАНСКИ пл. Македония 1 СВИЛЕНГРАД ул. Стефан Стамболов 4 / 0379 71740 СВИЩОВ ул. Цар Освободител 88 СЕВЛИЕВО ул. Ст. Пешев 88 СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 23 / 086 878011 СЛИВЕН ул. Хаджи Димитър 12 / 044 624221 СМОЛЯН бул. България 51 бл. 14 / 0301 67800 СТАРА ЗАГОРА бул. Руски 38 / 042 644151 ул. Любен Каравелов 65 / 042 620508 ТРОЯН ул. Васил Левски 78 ТЪРГОВИЩЕ пл. Свобода 1 / 0601 61910 ХАСКОВО бул. Раковски 20 / 038 624972 ШУМЕН бул. Славянски 3 / 054 67843 ЯМБОЛ ул. Георги Дражев 5


ǬǭǷǶǯǰǺǰǷǸǰ

dzǰǿǵǶǶǺǵǶȀǭǵǰǭ ǹǷǶDzǶDZǹǺǪǰǭ DzǶǴǼǶǸǺ

ǹǷǭǹǺǭǺǭǷǶǪǭǿǭǶǺǷǨǸǰ

26


Българо-Американска Кредитна Банка АД Bulgarian-American Credit Bank AD София 1504 , ул. „Кракра № 16,

16, Krakra Street, 1504 Sofia, Bulgaria,

тел.: 02 9658 358, факс: (02) 9445010, телекс: 22210

tel.: (+359 2) 9658 358, fax: (+359 2) 9445010, telex: 22210.

SWIFT Code: BGUSBGSF, е-майл: bacb@bacb.bg, Web site: www.bacb.bg

SWIFT Code: BGUSBGSF, е-mail: bacb@bacb.bg, Web site: www.bacb.bg

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD: Джералд Б. Бърн - Председател на Надзорния съвет Маршал Л. Милър - Зам.-председател на Надзорния съвет Джон П. Пауър - Член на Надзорния съвет Евгений Иванов - Член на Надзорния съвет Кирил Манов - Член на Надзорния съвет

Gerald B. Byrne - Chairman of the Supervisory Board; Marshall L. Miller - Deputy Chairman of the Supervisory Board; John P. Power - Member of the Supervisory Board; Evgeni Ivanov - Member of the Supervisory Board; Kiril Manov - Member of the Supervisory Board

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD:

ЕДУАРД О ‘ ХАРА Управителен директор

МАРИЯ ШЕЙТАНОВА Изпълнителен директор и член на Управителния съвет

ДИМИТЪР ВУЧЕВ Изпълнителен директор и член на Управителния съвет

Edward O’Hara Managing Director

Maria Sheytanova Executive Director and Member of the Management Board

Dimiter Voutchev Executive Director and Member of the Management Board

Лице за контакти – Венета Илиева тел.: +359 2 9658 345 Contact Person: Veneta Ilieva tel.: +359 2 9658 345

Банката е създадена през 1996 година и стартира дейността си през 1997г. От април 2006 г. БАКБ е публично дружество, чиито акции се търгуват на БФБ – София. Двата най-големи акционера в БАКБ са ирландската банка Allied Irish Banks (AIB) и американският инвестиционен фонд Грамърси имърджинг маркет фонд (Gramercy Emerging Market Fund). Към 31 декември 2008 г. регистрираният капитал е 12.625 хиляди лева, а собственият капитал на консолидирана основа е в размер на 187,950 хиляди лева.

ПРИТЕЖАВАНИ БАНКОВИ ЛИЦЕНЗИ: Пълен банков лиценз за извършване на дейност в страната и чужбина, в т.ч. и за международна банкова дейност.

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ, РЕЙТИНГОВА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДАТА: Българо-американска кредитна банка АД има кредитен рейтинг BB-/Negative/B от международната рейтингова агенция Standard & Poor's.

ИЗПОЛЗВАНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ: БАКБ извършва преводи във валута чрез SWIFT. SWIFT CODE: BGUSBGSF

БРОЙ НА БАНКИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ : Citibank N. A., New York Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, Vienna Wachovia N.A., New York

27

Year of incorporation, private or state-owned institution, main shareholders, capital - The bank was established in 1996 and started operations in 1997. BACB is a public company since 2006 and its shares are being traded on the BSE – Sofia. Two of its biggest shareholders are the Allied Irish Banks (AIB), p.l.c., Ireland and the American investment fund Gramercy Emerging Market Fund. At December 31, 2008 the registered capital is BGN 12.625 thousand and Shareholder Equity is BGN 187,950 thousand


ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: БАКБ е специализирана в предоставянето на обезпечено финансиране на малки и средни фирми в различни сектори на икономиката, включително туризъм, строителство, хранителна промишленост, недвижими имоти и др. БАКБ предлага и стандартно банково обслужване на текущи сметки, разплащания, депозити, специални сметки под условие и др. Банката е лицензиран инвестиционен посредник и предлага стандартни брокерски услуги. Всички офиси на БАКБ работят и в събота.

ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 53 360 77 763 01 Печалба преди данъци хил.лв. 16 054 26 783 02 Приходи от такси и комисиони хил.лв. n/a n/a 03 Приходи от лихви хил.лв. 36 609 50 417 04 Разходи за лихви хил.лв. 11 756 13 520 05 Административни разходи хил.лв. n/a n/a 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 43 335 56 552 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 228 010 284 966 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 10 939 10 711 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 281 327 11 Балансово число хил.лв. 309 932 381 168 12 Персонал човека 117 139 13 Банкови офиси броя 5 5 14 Изнесени работни места броя не 15 ПОС Терминали броя не 16 АТМ Банкомати броя не 17 Позициите от 1 до 12 са съгласно отчетите, предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

28

2006 111 243 37 647 n/a 61 301 14 225 n/a 80 337 351 309 11 195 984 458 870 137 5

2007 153 169 56 802 6 003 84 895 18 273 11 270 163 696 40 539 555 457 45 114 1 133 689 632 147 5

2008 186 893 59 044 3 889 109 183 30 449 11 129 208 483 31 048 657 807 44 881 1 133 818 045 148 5

06.2009 207 429 25 714 581 56 176 14 871 6 090 191 420 33 166 683 322 45 146 918 793 241 148 5


Клонова мрежа на Българо-Американска Кредитна Банка СОФИЯ

ул. Кракра 16 / 2 9658 358

ПЛОВДИВ

ВАРНА

ул. Оборище 22 / 032/901740

бул. Сливница 93 / 052684420

СТАРА ЗАГОРА

бул. Руски 6 / 042610211

29

БУРГАС

ул. Адам Мицкевич 5 / 056875575


30


Българска Банка за Развитие Bulgarian Development Bank София 1000, ул. „Дякон Игнатий” 1,

Dyakon Ignatiy Street, 1000 Sofia, Bulgaria ,

тел. (02) 9306 333, факс: (02) 9306 321 телекс: 23172 nasban bg,

tel.: (+359 2) 9306 333, fax: (+359 2) 9306 321, telex: 23172 nasban bg,

BIC код: NASBBGSF, website: www.bdbank.bg, е-mail: office@bdbank.bg

BIC: NASBBGSF, website: www.bdbank.bg, е-mail: office@bdbank.bg

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD: Румен Порожанов Председател Rumen Porodzanov Chair

Гарабед Минасян Член на НС Garabed Minassian Member of the SB

Франсиз Карпентър Член на НС Francis Carpenter Member of the SB

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD:

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ Председател на УС и изпълнителен директор Dimitar Dimitrov - Chair of the MB and executive director

САШО ЧАКАЛСКИ Зам.-председател на УС и изпълнителен директор Sasho Tchakalski - Deputy Chair of the MB and executive director

АНГЕЛ ГЕКОВ Зам.-председател на УС и изпълнителен директор Angel Gekov - Member of the MB and executive director

ДИМАНА РАНКОВА Член на УС Dimana Rankova - Member of the MB

Лице за контакти: Петя Лалова – експерт „Връзки с обществеността”, тел. (02) 9306 370, e-mail: lalova.p@bdbank.bg Contact Person : Petya Lalova – PR tel. (+359 2) 9 306 370, e-mail: lalova.p@bdbank.bg

Българска банка за развитие е създадена след приемането на специален закон от парламента на Република България през април 2008 година. Главната цел на банката е да насърчава бизнеса и да създава благоприятна среда за създаването на нови и развитието на съществуващи малки и средни предприятия. В съответствие с целта на своето учредяване ББР: • Предоставя финансова подкрепа на ефективни икономически инициативи и бизнес проекти на малки и средни предприятия Bulgarian Development Bank was established after the adoption of • Стимулира развитието на българския експорт a special law by the Parliament of the Republic of Bulgaria in April •Осъществява финансиране и съфинансиране на проекти по 2008. The prime objective of the bank is to promote businesses предприсъединителните и структурните фондове на ЕС and to create a favorable financial environment promoting the За изпълнение на целите и задачите си Българска банка за развиestablishment of new and the development of existing SMEs. In тие формира своя банкова група, включваща: accordance with the purpose of its establishment BDB is focused on • Българска банка за развитие (ББР) the following activities: • Национален гаранционен фонд (НГФ) • Providing financial support to economically, technically and • Фонд за капиталови инвестиции (ФКИ) financially feasible and environmentally sound projects of SMEs; • Promoting the country’s export capacities; The Bulgarian Development Bank will grant 500 millions Leva to the commercial banks in the country in 2009 to fund small and medium enterprises. The credit lines are part of the measures package, intended to minimise the global financial crisis impact over the Bulgarian economy.

ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ: Министерство на финансите

ПРИТЕЖАВАНИ БАНКОВИ ЛИЦЕНЗИ: Пълен банков лиценз за извършване на дейност в страната и чужбина и за международна банкова дейност.

31


КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ, РЕЙТИНГОВА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДАТА:

СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ:

Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) присъди дългосрочен рейтинг ВВВ- със стабилна перспектива на Българска банка за развитие.

Банка за развитие на Северен Рейн Вестфалия (NRW.BANK) КоопЕст С.А. Международна банка за икономическо сътрудничество (МБИС) Московска банка за реконструкция и развитие (МБРР)

ПРЕДЛАГАНИ КРЕДИТНИ ПРОГРАМИ:

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО БАНКАТА ЧЛЕНУВА:

Инвестиционно кредитиране на МСП Дългосрочно инвестиционно кредитиране Високи технологии Здравеопазване Финансиране на земеделието Семеен бизнес Евростандарт Северна бизнес инициатива Японска бизнес инициатива Експортно финансиране Публично-частно партньорство

Мрежа на европейските финансови институции за МСП (NEFI) Европейска асоциация на публичните банки (ЕАПБ) Клуб на институциите на Европейския съюз, специализирани в дългосрочно кредитиране (The Club of Instititutions of the European Union Specializing in Long-Term Credits)

БАНКОВИ НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ: „Златна мартеница” от Съюз „Произведено в България”. Престижната награда се присъжда за пряко и непряко кредитиране на български малки и средни предприятия, експортно кредитиране и финансиране по структурните фондове на ЕС. Finance Central Europe определи банката за „Най-добра малка банка в България” за 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ) Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) Банката за развитие към Съвета на Европа Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Нордик Инвестмънт Банк (НИБ) Японска банка за международно сътрудничество (JBIC) Хърватска банка за възстановяване и развитие (ХБВР)

Финансов одитор: АФА ООД

ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. 33 934 36 840 39 241 53 652 232 648 01 Печалба преди данъци хил.лв. 2 397 3 272 3 573 5 014 7 576 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 363 259 290 336 1 120 03 Приходи от лихви хил.лв. 7 947 9 264 10 515 13 470 20 377 04 Разходи за лихви хил.лв. 1 413 1 162 1 664 4 408 8 211 05 Административни разходи хил.лв. -3 608 -3 302 -3 378 -4 770 5 191 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 3 850 2 960 6 674 49 440 38 119 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 918 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 64 394 69 066 67 205 131 581 197 892 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 81 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 94 486 94 172 110 490 232 949 1 432 11 Балансово число хил.лв. 78 78 81 82 430 752 12 Персонал човека 78 78 81 82 87 13 Банкови офиси броя 1 1 14 Изнесени работни места броя 15 ПОС Терминали броя 16 АТМ Банкомати броя 17 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”. От 2004 до 2007 година e предоставенa от ББР

32

06.2009 611 784 9 573 1 005 20 254 3 523 3 018 69 645 624 236 368 315 1 737 821 633 90 1 -


ББР осигури над 800 млн. лв. за финансиране на българския бизнес Близо 30% от средствата идват от чужди финансови институции Кредитни и гаранционни линии от чужди финансови институции за над 300 млн. лева привлече Българската банка за развитие (ББР) през 2009 г. 

  





 



Банката сключи споразумения с Банката за развитие към Съвета на Европа, Японската банка за международно сътрудничество, Китайската банка за развитие, Черноморската банка за търговия и развитие и с Европейския инвестиционен фонд. Съвсем скоро се очаква ББР да подпише ново кредитно споразумение и с Европейската инвестиционна банка Всички привлечени отвън ресурси са предоставени на банката без държавна гаранция. Над 210 млн. лв. от договорените средства са за пряко финансиране на инвестиционни и експортни проекти на малкия и средния бизнес. Други 120 млн. лв. представляват ресурс за гаранции по кредити, които намаляват изискванията за обезпечения по кредитите. Привличането на ресурс отвън за кредитиране на български проекти е типична дейност на Българската банка за развитие. Повече от 10 години банката партнира успешно с найголемите международни финансови институции. За този период кредитната институция е усвоила кредитни линии на стойност 160 млн. лв. През 2009 година Банката за развитие стартира и он-лендинг програма, целяща да подпомогне достъпа на малки и средни фирми до финансиране в условията на криза. Банката предостави 500 млн. лева на 17 търговски банки за оборотни и инвестиционни кредити и целево кредитиране на земеделски проекти. Към средата на декември финансовите институции са усвоили 100% от предоставените им средства. С тях са отпуснати над 1240 заема. Разкритите работни места вследствие на направените инвестиции са 7852. Средствата се предоставяха при изключително преференциални условия, а лихвата беше фиксирана до 8%. 2009 е и годината, в която стартира дейността си дъщерното дружество на ББР - Националният гаранционен фонд. Капиталът на дружеството е 80 млн. лв. и се използва за отпускане на портфейлни гаранции на банките в България. От юни до декември 10 кредитни институции сключиха гаранционни споразумения с фонда. С тях отново се улеснява достъпът на български малки и средни фирми до банково финансиране чрез осигуряване на допълнителни гаранции за получаване на кредит. НГФ поема до 50% от кредитния риск, а останалите 50% се поемат от съответната банка-партньор. НГФ предлага две гаранционни програми. Чрез първата ще се издават гаранции на малки и средни предприятия за инвестиционни кредити, а втората гаранционна програма е за експортно ориентирани фирми, които желаят да изтеглят оборотен кредит. Максималната гарантирана сума за стартиращи фирми по първата програма ще е до 250 000 лева, а за съществуващи фирми - до 500 000 лв. По схемата гаранциите ще могат да се ползват за кредити с до 10 - годишен срок. Гарантираната сума за съществуващите и за стартиращите експортно ориентирани фирми ще е до 250 000 лева, а срокът на гаранцията до 2 години.

33


34


Емпорики Банк България ЕАД Emporiki Bank Bulgaria EAD Бул.”Княгиня Мария Луиза” 2, ет.5, БЦ ЦУМ, София 1000,

2, Kn. Maria Louisa Blvd., fl.5, BC TZUM, Sofia 1000,

тел.: (+359 2) 895 12 04/05, факс: (+359 2) 895 12 12, telex: 23 265 CBGBG,

tel.: (+359 2) 895 12 04/05, fax: (+359 2) 895 12 12, telex: 23 265 CBGBG,

BIC: BINVBGSF, e-mail: emporiki@emporiki.bg, www.emporiki.bg

BIC: BINVBGSF, e-mail: emporiki@emporiki.bg, www.emporiki.bg

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD: Христос Кацанис Председател на НС Christos Katsanis Chairman of the SB

Франсоа Пиншон Член на НС Francois Pinchon Member of the SB

Панайотис Зафиропулос Член на НС Panagiotis Zafeiropoulos Member of the SB

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD:

АТАНАСИОС ПЕТРОПУЛОС Председател на УС и главен изпълнителен директор

ГЪЛЪБИН ГЪЛЪБОВ Член на УС и изпълнителен директор

Athanasios Petropoulos Chairman of the MB and Chief Executive Officer

Galabin Galabov Member of the MB and Executive Director

ЙОАНИС ПИЛИНИС БОЙКА ВАСИЛЕВА Член на УС и прокурист Член на УС и директор Корпоративно и инвестиционно банкиране Ioannis Pilinis Member of the MB and Procurator

Boyka Vassileva Member of the MB and Director Wholesale Banking

Лице за контакти – Кабинет на главния изпълнителен директор, тел.: (+ 359 2) 895 12 04, 05, 06;e-mail: CEO_Office@emporiki.bg Contact Person: CEO Office, tel.: (+ 359 2) 895 12 04, 05, 06; e-mail: CEO_Office@emporiki.bg

Емпорики Банк България е основана под името Българска инвестиционна банка през 1994 г. от Европейската банка за възстановяване и развитие и група български банки и други акционери. През 1998 г. Емпорики Банк Гърция придобива контролния пакет акции, а от 2003 г. е основен акционер със 100% собственост. През 2007 г. френската група Credit Agricole (Le Groupe Crеdit Agricole) придобива контролния пакет акции на Емпорики Банк Гърция. Емпорики Банк - България е универсална банка със следните основни бизнес линии: - Банкиране на дребно - Корпоративно и инвестиционно банкиране и Проектно финанEmporiki Bank Bulgaria EAD, a full subsidiary of Emporiki Bank сиране of Greece, therefore part of Credit Agricole Group, was founded - Международно сътрудничество с дъщерните дружества на in 1994 in Bulgaria with a full commercial banking license to Credit Agricole.

perform all domestic and international banking transactions and to provide a full range of commercial banking and capital markets services to companies operating in Bulgaria. Emporiki Bank Bulgaria EAD is fully-developed banking institution providing fully fledged retail banking, as well as credit services to small, medium and corporate customers, investment activities, project finance and a wide variety of treasury services on money and capital markets.

ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ: Емпорики Банк - Гърция, Атина – 100% Emporiki Bank of Greece S.A., Athens 100%

ПРИТЕЖАВАНИ БАНКОВИ ЛИЦЕНЗИ: Пълен банков лиценз за извършване на банкови операции на територията на страната и в чужбина Лицензиран инвестиционен посредник Банка депозитар

The Bank is a licensed capital markets intermediary

35


КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ, РЕЙТИНГОВА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДАТА:

ИЗДАВАНИ КРЕДИТНИ КАРТИ : Кредитна карта Visa Classic, Кредитна карта Visa Gold

Банката не е рейтингована.

ИЗПОЛЗВАНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ: • • • • •

БИСЕРА РИНГС; БОРИКА VISA International S.W.I.F.T. Western Union

ИЗДАВАНИ ДЕБИТНИ КАРТИ :

БРОЙ НА БАНКИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ :

Международна дебитна карта Visa Electron с чип EUR EMPORIKI BANK OF GREECE S.A., Athens DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt/Main USD JPMORGAN CHASE BANK N.A., New York DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, New York CHF CREDIT SUISSE (FIRST BOSTON), Zurich GBP EMPORIKI BANK OF GREECE S.A., London

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО БАНКАТА ЧЛЕНУВА: Асоциация на банките в България Българска фондова борса Конфедерация на работодателите и индустриалците в България Гръцко-български бизнес съвет Френско-българска търговска камара Американска търговска камара в България Български форум на бизнес лидерите

Финансов одитор: Pricewaterhouse Coopers Bulgaria.

ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

собствен капитал K BGN 23 700 25 692 01 печалба преди данъци K BGN 1 747 2 340 02 приходи от такси и комисиони K BGN n/a n/a 03 приходи от лихви K BGN 4 952 5 594 04 разходи за лихви K BGN 1 497 1 368 05 административни разходи K BGN n/a n/a 06 привлечени депозити от фирми K BGN 20 610 47 626 07 привлечени депозити от граждани K BGN n/a n/a 08 кредити за корпоративни клиенти K BGN 70 758 67 925 09 ипотечни кредити за физически лица K BGN 1 242 2 739 10 потребителски кредити за физически лица K BGN 63 471 11 балансово число K BGN 86 278 89 102 12 персонал брой 66 78 13 банкови офиси брой 6 6 14 изнесени работни места брой 15 ПОС терминали брой 0 1 16 АТМ (банкомати) брой 0 7 17 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

36

2006

2007

2008

06.2009

24 286 198 n/a 6 961 1 868 n/a 63 890 n/a 84 368 4 869 3 747 116 214 137 15

23 062 -1372 1 500 8 803 2 893 9 179 57 830 39 037 179 424 11 805 5 136 239 225 184 23

39 021 (3 674) 1 722 24 472 12 565 14 085 91 642 36 417 342 476 35 204 22 026 470 393 275 28

35 864 -2984 920 15 121 7 536 8 995 85 220 42 596 360 588 49 564 24 664 485 426 316 28

1 16

2 24

11 28

29 28


Клонова мрежа на Емпорики Банк България СОФИЯ Централен офис ул.Лайош Кошут 4 / 02 917 17 48 Славейков ул. Г.С. Раковски 116 / 02 8 103 803 България бул. България 75 / 02 85481 53 Люлин 3 КП Базар Искра- Юг / 02 81 02 773 БП Младост 4 Бизнес парк Сграда 1А / 02 48 98 167 Младост 3 Бл.301 / 02 97 66 033 ЦГ бул. Христо Ботев 144 / 02 81 30 071 Лозенец бул. Арсеналски 81 / 02 96 91 783 Овча Купел ул. Монтевидео 414 / 02 91 76 972 Скобелев бул. Ген. М.Скобелев 3 / 02 80 57 962 Шипченски проход бул. Шипченски проход 23 / 02 81 73 052 VIP ЦУМ бул.Княгиня Мария Луиза 2 ет.5 / 02 895 12 98 Дондуков бул. Дондуков 47 / 02 935 79 84

БАНСКО ул. Цар Симеон 43 / 0749 86 88 11

ВИДИН Ул. Александър Батенберг 8 / 094 60 97 02

ПЛОВДИВ 6 септември 150 / 032 27 96 02

БЛАГОЕВГРАД бул. Тодор Александров 49A / 073 88 96 74

ВРАЦА ул. Александър Стамболийски 1 / 092 66 90 74

РУСЕ ул. Николаевска 5 / 082 81 21 04

БУРГАС ул. Александровска 1 / 056 876 800

ГАБРОВО ул. Пенчо Славейков 2 / 066 84 00 73

САНДАНСКИ ул. Мелник 1 / 0746 3 48 01

В.ТЪРНОВО ул. Хр. Караминков 4 / 062 61 42 82

ЛОВЕЧ ул. Търговска 55 комплекс Космос / 068 651613

СЛИВЕН бул. Генерал Скобелев 5 / 044 61 05 36

ВАРНА бул. Сливница 43

ПЛЕВЕН ул. Данаил Попов 10 / 064 884 561

СТАРА ЗАГОРА бул. Цар Симеон Велики 85 / 042 611 985

37


38


Интернешънъл Асет Банк AД International Asset Bank AD 81-83 Тоdor Aleksandrov Blvd, Sofia 1303,

1303 София, бул.”Тодор Александров” 81-83, адрес за кореспонденция:1000 София, п.к 256,

Mail address: P.O.B. 256, Sofia 1000,

телефони: (02) 81 20 234, (02) 81 20 111,

tel.: (+359 2) 81 20 234, (+359 2) 81 20 111,

факс: (02) 920 42 01, (02) 81 20 222, всички номера се избират чрез 81 20***,

fax: (+359 2) 920 42 01, (+359 2) 81 20 222, Switchboard 81 20 ***,

Национален телефон: 0 800 12 422, BIC: IABGBGSF,

Call centre: 0 800 12 422, BIC: IABGBGSF,

е-mail: iabank@iabank.bg, www.iabank.bg

е-mail: iabank@iabank.bg, www.iabank.bg

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD: Иван Драгневски Председател на НС Ivan Dragnevsky Chairman of the SB

Георги Харизанов Зам.-председател на НС Georgi Harizanov Deputy Chairman of the SB

Виктор Вълков Член на НС Viktor Valkov Member of the SB

Георги Георгиев Член на НС Georgi Georgiev Member of the SB

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD:

ВАЛЕРИ РАЙКОВ Член на УС Valeri Raykov Member of the MB РУМЕН СИРАКОВ Член на УС Rumen Sirakov Member of the MB ЕЛЕН ГЕОРГИЕВ Председател на УС и главен изпълнителен директор

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТАНОВ Зам.-председател на УС и изпълнителен директор

АСЕН МИЧКОВСКИ Член на УС

Elen Georgiev Chairman of the MB and Chief Executive Officer

Aleksey Tsvetanov Vice-President of the MB and Executive Director

Asen Michkovski Member of the MB

Лице за контакти: Светослав Симеонов тел.: (02) 81 20 290, факс: (02) 81 20 222, e-mail: simeonov.s@iabank.bg Contact Person: Svetoslav Simeonov tel.: (02) 81 20 290, fax: (02) 81 20 222, e-mail: simeonov.s@iabank.bg

Интернешънъл Асет Банк АД е създадена на 13 декември 1989 година като акционерно дружество и през 2009 г. празнува своята 20 годишнина.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Универсална търговска банка.

ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ: Основен акционер: ”Динатрейд Интернешънъл” ООД (25.51%).

ПРИТЕЖАВАНИ БАНКОВИ ЛИЦЕНЗИ: Интернешънъл Асет Банк АД e универсална банка с пълен лиценз за вътрешни и международни операции и предлага банкови, финансови и брокерски услуги.

AКТИВИ, КАПИТАЛ: Общите активи, управлявани от банката към края на декември 2009 г. , са 525,797 хил.лв., а собственият й капитал - 67 773 хил. лв.

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ, РЕЙТИНГОВА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДАТА: При последната си оценка от януари 2010 г. Moody‘s Investor Service потвърди кредитния рейтинг на банката, както следва: • В1/NP (стабилна перспектива) за дългосрочни и краткосрочни валутни банкови депозити • В1 (стабилна перспектива) за левови банкови депозити • Е+ (стабилна перспектива) за банкова финансова стабилност.

39

Year of establishment: International Asset Bank was established on 13 December 1989, as a joint-stock company and now in 2009 the Bank celebrates its 20-th anniversary. Profile: Universal commercial bank. Shareholders: The bank‘s main shareholder is “Dinatrade International” OOD (25.51%) Banking License: International Asset Bank is a universal bank with full license for domestic and international operations and offers banking, financial, commercial and brokerage services. Assets and Capital: At the end of 2009 the total assets managed by the Bank reached BGN 525,797,000. The shareholders equity was BGN 67,773,000.


ИЗПОЛЗВАНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ:

ИЗДАВАНИ КРЕДИТНИ КАРТИ :

• БИСЕРА • RINGS • TARGET 2 • SEPA • Western Union

Кредитни карти MasterCard

БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ: Към настоящия момент Интернешънъл Асет Банк АД поддържа кореспондентски отношения с 430 банки, разпределени в 71 страни. Десетте най-значими банки кореспонденти на Интернешънъл Асет Банк АД са: Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, AG LHB Internationale Handelsbank AG Commerzbank AG UBS AG Oberbank AG Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS Banking Group) Standart Chartered Bank Byblos Bank SAL International Bank for Economic Cooperation UniCredit Bank Austria AG.

КОРЕСПОНДЕНТСКИ ОТНОШЕНИЯ: С оглед отличното обслужване на търговския бизнес на своите клиенти банката поддържа 17 НОСТРО сметки в 9 конвертируеми валути: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, SEK, NOK, RUB и CAD.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО БАНКАТА ЧЛЕНУВА: • Член на Българска фондова борса • Член на Асоциацията на банките в България • Член на Фондация „Атанас Буров” • Акционер в Централен депозитар АД • Акционер в Банксервиз АД • Акционер в MasterCard Europe S.A. • Акционер в ПОД „Лукойл Гарант – България“ АД • Член на БОРИКА • Участник в RINGS • Член на SWIFT • Агент на Western Union • Лицензиран инвестиционен посредник.

ИЗДАВАНИ ДЕБИТНИ КАРТИ : Дебитни карти Maestro

TM

®

Финансов одитор: „БДО Акеро“ ООД

ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 29 427 33 409 01 Печалба преди данъци хил.лв. 3296 5 451 02 Приходи от такси и комисиони хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 12 505 17 104 04 Разходи за лихви хил.лв. 2 908 4 993 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 137 207 175 446 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 9 969 12 851 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 93 508 119 008 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 1 077 1 640 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 1 831 5 264 11 Балансово число хил.лв. 209 089 273 282 12 Персонал човека 578 582 13 Банкови офиси броя 56 60 14 Изнесени работни места броя 2 2 15 ПОС Терминали броя 49 71 16 АТМ Банкомати броя 11 12 17 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”. * За периода 2004 година банката се казва - Унибанк

40

2006 41 955 10 010 24 304 8 760 244 004 14 218 202 666 4 754 1 790 387 791 617 65 3 102 16

2007 54 870 14 221 9 444 34 496 13 677 13 291 245 473 107 809 293 149 6 274 14 294 523 276 664 76 3 118 17

2008 54 250 6 422 10 563 41 341 18 665 15 333 248 203 133 947 306 823 6 790 15 240 568 782 700 77 4 119 25

06.2009 60 387 6 870 5 033 21 359 9 497 8 328 249 994 122 174 316 963 6 476 11 338 545 124 652 78 4 120 27


Клонова мрежа на Интернешънъл Асет Банк АД СОФИЯ Централно управление бул.Тодор Александров 81-83 / 02 8120234 Клон Централен бул.Тодор Александров 81-83 / 02 8120366

ГРАМАДА Офис Грамада пл. Мико Нинов 1 / 0887 348074

НЕДЕЛИНО Офис Неделино ул. Ал. Стамболийски 104 / 03072 2145

СВИЩОВ Офис Свищов ул. Е. Чакъров 2 / 0631 60047

ДЕВИН Офис Девин ул. Дружба 1/ 03041 2786

НЕСЕБЪР Офис Несебър ул. Хан Крум 29 / 0554 44804 Офис Слънчев бряг к-с Слънчев бряг / 0554 26998

Офис Искър ул. Мюнхен 14 / 02 9798236 Клон Кремиковци Ботунец / 02 9883610 Клон Лозенец ул. Дж. Баучер 118 02/ 9634243 Клон Любляна ул. Любляна 36А / 02 9555846 Офис Металснаб кв. Ботунец / 02 9353545 Клон Младост ул. Кръстьо Раковски бл. 552 / 02 8854847 Клон Север бул. Ломско шосе 246Г / 02 9345059 Офис Ст.Стамболов бул.Ст.Стамболов 39 /02 8321190 Офис Суходол ул. Траян Танев 7-8 / 02 9200451

ДИМИТРОВГРАД Офис Димитровград ул. Казинбарцика 2 / 0391 64647

СЕПТЕМВРИ Офис Септември бул. Ал. Стамболийски 37А / 03561 2471

НОВА ЗАГОРА Офис Нова Загора ул. Ал.Стамболийски 3 / 0457 62027

ДОБРИЧ Клон Добрич ул. Васил Левски 4 / 058 600301 ИРМ Кадастър

СИЛИСТРА Клон Силистра ул. Петър Бояджиев 1 / 086 820781

ОБЗОР Офис Обзор ул. Иван Вазов 3 / 0556 32384

СЛИВЕН Клон Сливен ул. Константин Стоилов 1 / 044 624170

ДОЛНИ ЧИФЛИК Офис Долни чифлик ул. Камчия 1 / 05142 2290

ОРЯХОВО Офис Оряхово ул. Васил Левски 2Б / 091712140

СМОЛЯН Клон Смолян бул. България 3 / 0301 62042

ДОСПАТ Офис Доспат ул. Тракия 10 / 03045 2065

ПАВЛИКЕНИ Офис Павликени ул. Ат. Хаджиславчев 10 / 0610 52695

СТАМБОЛИЙСКИ Офис Стамболийски ул. Макгахан 1 / 03396 2394

ДУПНИЦА Офис Дупница ул. Св. Иван Рилски 35 / 070151451

ПЕРНИК Клон Перник ул. Брегалница 6 / 076 600540

СТАМБОЛОВО Офис Стамболово 03721 237

ЕЛИН ПЕЛИН Офис ул. Витоша 4 / 0725 66640

ПЕТРИЧ Офис Петрич ул. Н. Парапанов бл. 3 / 0745 61156

СТАРА ЗАГОРА Клон Стара Загора бул. Козлодуй 2 / 042 620585

ЗЛАТОГРАД Офис Златоград ул. Ст. Стамболов 1/ 03071 2112

ПAЗАРДЖИК Клон Пазарджик ул. Пловдивска 18А / 034 440038

СТРАЖИЦА Офис Стражица ул. Михаил Друмев 3 / 061613434

КАЗАНЛЪК Офис Казанлък ул. Розова долина 5 / 0431 64879

ПЛЕВЕН Клон Плевен ул. Дойран 150 / 064 801837 ИРМ Плама

СТРУМЯНИ Офис Струмяни пл. 7 април 1 / 0743 42044

КАЗИЧЕНЕ Офис Казичене Стопански двор / 02 9746445

ПЛОВДИВ Клон Пловдив ул. Гурко 19 / 032 266596 0889 699633 Офис Новотел ул. Белград 18 / 032 950234

ТРЯВНА Офис Трявна ул. Ангел Кънчев 45 / 06772089

БАНИТЕ Офис Баните ул. Стефан Стамболов 3 / 03025 2238 БЕЛОГРАДЧИК Офис Белоградчик пл. Бенковски 1 / 0936 54570 БЕЛИ ИЗВОР Офис Бели извор Холсим-България / 092 61341, 462 БЛАГОЕВГРАД Клон Благоевград ул. Янко Забунов 5 / 073 881054 Офис ЮЗУ Н.Рилски ул. Иван Михайлов 66 / 073 884023 БУРГАС Клон Бургас ул. Съединение 5 / 056 841421 БЯЛА СЛАТИНА Офис Бяла Слатина ул. Любен Каравелов 6 / 0915 83163

КНЕЖА Офис Кнежа ул. Марин Боев 69 / 09132 5003

ВРАЦА Клон Враца ул. Искър 4 / 092 660038

КОЗЛОДУЙ Офис Козлодуй ул. Кирил и Методий 3 / 097381333

ВАРНА Клон Варна ул. Асен Златаров 3 / 052 603701 Офис Галатея бул. Христо Ботев 1 / 052 640236

КЪРДЖАЛИ Клон Кърджали бул. България 75 / 0361 65811

ПЪРВОМАЙ Офис Първомай ул. Княз Борис І 9 / 0336 2315

ТЪРГОВИЩЕ Клон Търговище ул. Васил Левски 7 / 0601 62618 ИРМ ЛВК ВИНПРОМ

ПОПОВО ИРМ КАТ - Попово

ХАСКОВО Клон Хасково ул. Цар Освободител 4 / 038 661844

РАДОМИР Офис Радомир ул. Цар Освободител 7 / 0777 80685

ШУМЕН Клон Шумен ул. Съединение 109 / 054 800532 Офис Община Шумен бул. Славянски 17 / 054 820133

ВЕЛИКО ТЪРНОВО Клон Велико Търново бул. България 27 / 062 635918

КЮСТЕНДИЛ Клон Кюстендил бул. България 17 / 078 550162, 559760; ИРМ НАП - Кюстендил

ВЕЛИНГРАД Офис Велинград бул. Съединение 206 / 0359 52624

ЛОВЕЧ Клон Ловеч ул. Търговска 55 / 068 601350

РАЗЛОГ Офис Разлог ул. Охрид 14 / 0747 81023

ВИДИН Клон Видин ул. Екзарх Йосиф 13 / 094 600022

ЛОМ Офис Лом ул. Славянска 13 / 097166330

РУСЕ Клон Русе ул. Александровска 96 / 082 820249

ГАБРОВО Клон Габрово ул. Радецка 40 / 066801658

МАДАН Офис Мадан ул. Обединение 8 / 0308 2290

САДОВО Офис Садово ул. Кирил и Методий 4 / 03118 2579

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Офис Гоце Делчев ул. Ал. Стамболийски 1 / 0751 60655

МОНТАНА Клон Монтана ул. Граф Игнатиев 5 / 096 300085

САНДАНСКИ Клон Сандански ул. Борис Сарафов 15 / 0746 31220

РАЗГРАД Клон Разград ул. Кирил и Методий 3 / 084 660963

ЯМБОЛ Клон Ямбол ул. Жорж Папазов 10 / 046 662101

Банката обслужва клиентите си чрез добре разпределена и балансирана клонова мрежа, състояща се от 33 клона, 47 офиса и 5 изнесени работни места в 68 населени места в страната, включително във всички областни градове.

41


42


ПроКредит Банк (България) АД ProCredit Bank (Bulgaria) AD София, бул.Тодор Александров 26 Тел.02/ 8135 260, факс 02/ 8135 110

Sofia, 26 Todor Alexandrov blv tel.02/ 8135 260, fax 02/ 8135 110,

www.procreditbank.bg,e-mail: contact@procreditbank.bg

www.procreditbank.bg, e-mail: contact@procreditbank.bg

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD: Д-р Клаус Петър Цайтингер Председател на НС Dr. Claus-Peter Zeitinger Chairman of the SB

Ханс Мартин Xаген Зам. -председател на НС Mr. Hans Martin Hagen Deputy Chairman of the SB

Кристоф Фрайтаг Член на НС Mr. Christoph Freytag Member of the SB

Борислав Костадинов Член на НС Mr. Borislav Kostadinov Member of the SB

Валентин Михов Член на НС Mr. Valentin Mihov Member of the SB

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD:

ПЕТЪР СЛАВОВ Председател на УС и изпълнителен директор

МАРИЯНА ПЕТКОВА Член на УС и изпълнителен директор

Petar Slavov Chairman of the MB and Executive Officer

Mariana Petkova Member of the MB and Executive Director

РУМЯНА ТОДОРОВА Член на УС и изпълнителен директор

ЕМИЛИЯ ЦАРЕВА Член на УС и изпълнителен директор

Emilia Tzareva Rumiana Todorova Member of the MB and Executive Member of the MB and Executive Director Director

Лице за контакти: Oтдел Маркетинг и връзки с обществеността – 8135 260 Contact Person: Marketing and PR department – 8135 260

ПроКредит Банк (България) АД е част от групата ПроКредит, която се ръководи от нейната компания майка във Франкфурт ПроКредит Холдинг. ПроКредит Холдинг е мажоритарен собственик на „ПроКредит Банк (България)“ АД и притежава 80.29% от акциите. „ПроКредит Банк (България)“ АД е основана през октомври 2001 г. от обединение от международни, ориентирани към развитие инвеститори. Тяхната цел е да се създаде нов вид финансова институция, която по социално отговорен начин да обслужва нуждите на малките и много малките предприятия. Основната цел е не толкова да се постигне краткосрочно максимизиране на печалбата, колкото да се подобри развитието на финансовия сектор и да се допринесе за дългосрочното икономическо развитие при междувременно постигане на устойчива възвращаемост на инвестицията.

ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ: Aкционери: ПроКредит Холдинг АГ, Германия - ProCredit Holding AG; Коммерцбанк АГ, Германия - Commerzbank AG, Свързани лица: Банката притежава 100% от капитала на следните дружества: „ПроЛийз България“ ЕАД

ПРИТЕЖАВАНИ БАНКОВИ ЛИЦЕНЗИ: Лиценз от Българска народна банка за извършване на банкова дейност.

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ, РЕЙТИНГОВА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДАТА: BB+ (дългосрочен в чужда валута) Fitch 18.8.2009.

ИЗПОЛЗВАНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ: ПроКредит Банк (България) АД извършва разплащания във валута чрез SWIFT. Банката е индиректен участник в TARGET 2 за плащания в евро в реално време, както и индиректен участник в STEP 2 за получаване и обработка на SEPA кредитни преводи.

43

ProCredit Bank Bulgaria is a development-oriented full-service bank. We offer excellent customer service and a wide range of banking products. In our credit operations, we focus on lending to very small, small and medium-sized enterprises, as we are convinced that these businesses create the largest number of jobs and make a vital contribution to the economies in which they operate.Unlike other banks, our bank does not promote consumer loans. Instead we focus on responsible banking, by building a savings culture and long-term partnerships with our customers.Our shareholders expect a sustainable return on investment, but are not primarily interested in short-term profit maximisation. We invest extensively in the training of our staff in order to create an enjoyable and efficient working atmosphere, and to provide the friendliest and most competent service possible for our customers.


КОРЕСПОНДЕНТСКИ ОТНОШЕНИЯ:

ИЗДАВАНИ КРЕДИТНИ КАРТИ :

ПроКредит Банк (България) АД има кореспондентски отношения с повече от 200 банкови институции от страната и чужбина. Основни банки кореспонденти: Standard Chartered Bnak, New York (swift код SCBLUS33), (swift код Commerzbank AG, Frankfurt (swift код COBADEFF), HSBC Bank PLC , London(swift код MIDLGB22), Credit Suiss, Zurich(swift код CRESCHZZ80A)

Кредитни карти, издавани от ПроКредит Банк България - Visa Classic

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО БАНКАТА ЧЛЕНУВА: ИЗДАВАНИ ДЕБИТНИ КАРТИ :

• Германско-българска индустриално-търговска камара • Асоциация на банките в България • Международна картова организация Visa • Българска асоциация за сигурност при картовите разплащания; • Комитет на потребителите на БОРИКА

Дебитни карти издавани от ПроКредит Банк България - Visa Electron (за физически лица) и Visa Business Electron (за фирми)

БАНКОВИ НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ: Банка на годината 2003 г, 2004 г. – наградата на в. Пари – първо място за Динамика на развитие Финансов одитор:KPMG Bulgaria OOD

ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 43 278 50 761 01 Печалба преди данъци хил.лв. 8 474 9 580 02 Приходи от такси и комисиони хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 34 133 48 271 04 Разходи за лихви хил.лв. 9 552 15 826 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 135 677 236 371 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 1 059 2 387 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 233 603 369 761 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 8 931 21 454 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 12 631 16 257 11 Балансово число хил.лв. 346 762 563 321 12 Персонал човека 623 751 13 Банкови офиси броя 35 42 14 Изнесени работни места броя 15 ПОС Терминали броя 144 270 16 АТМ Банкомати броя 40 56 17 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

44

2006

2007

2008

06.2009

48 891 5 676 57 971 23 484 376 782 13 252 362 363 34 138 20 590 652 867 1 074 60

68 160 14 538 11 746 81 215 24 402 47 821 158 663 433 079 564 384 52 417 26 029 846 658 1 566 72

97 644 14 283 15 155 106 504 35 239 65 986 168 319 493 493 726 942 75 215 30 513 1 005 526 1 955 87

103 639 6 718 12 316 52 627 17 539 33 573 155 744 467 653 715 605 75 141 27 217 976 699 1 796 85

318 65

425 92

515 122

538 131


Клонова мрежа на ПроКредит Банк (България) СОФИЯ Централно управление бул. Т. Александров 26 / 02 813 51 00 бул. Христо Ботев 131/ 02 813 51 11 бул. Дондуков 53/ 02 981 69 82 бул. Гоце Делчев, бл.28 / 02 958 94 85 Люлин 4 бул. Захари Стоянов бл. 417 / 02 925 21 53 ул. Резбарска 5 / 02 942 98 48 Младост III бул. Александър Малинов / 02 875 00 83 ул. Г. С. Раковски 151 / 02 981 65 76 бул. Ломско шосе бл. 171 / 02 936 25 23 Гео Милев ул. Гео Милев 49 бл. 19 / 02 971 00 51 Гео Милев ул. Гео Милев 15 / 02 973 36 12 бул. Витоша 131 бл.19 вх.Б / 02 953 21 96 Овча купел бул. Монтевидео 63 / 02 956 22 59 Красна поляна ул. Възкресение 38 / 02 920 14 76 Дружба 1 ул. Туше Делииванов 7 / 02 88 99 445 ул. Константин Иречек 50 / 02 815 46 60 ул. Цар Иван Асен II 52 / 02 815 58 51 бул. Витоша 69 вх.Б / 02 895 79 10 АСЕНОВГРАД ул. Марица 4 / 0331 6 31 29 БЛАГОЕВГРАД ул. Стефан Стамбoлов 1 / 073 88 28 53 бул. Тодор Александров 1 / 073 83 51 33 БУРГАС ул. Митрополит Симеон 1 / 056 84 62 00 бул. Демокрация бл. 117 / 056 80 83 65 ж.к. Славейков бл. 107 / 056 89 66 42 Меден рудник зона А бл. 117 / 056 89 66 01 ул. Транспортна / 056 89 67 60 бул. Демокрация 7 / 056 53 10 98 ВАРНА ул. Генерал Колев 3 / 052 68 78 78 ул. Преслав 37А кв. Владиславово Супермаркет Пикадили ул. Ян Палах 10 Супермаркет Пикадили

бул. Осми Приморски Полк 57 Б ул. Цанко Дюстабанов 2 / 052 68 04 20 ул. Дрин 53-57 / 052 68 54 01 ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. Ивайло 1 / 062 60 34 75 ул. България 40 / 062 68 23 14 ВИДИН ул. Търговска № 27 /(094 60 00 47 ж.к. Васил Левски бл. 1 вх. 3 / 094 60 96 10 ВРАЦА ул. Търговска 1 / 092 66 69 60 ГАБРОВО ул. Константин Иречек 1A / 066 80 63 70 ГОРНА ОРЯХОВИЦА ул. Цар Освободител 1 / 0618 6 45 16 Гоце Делчев ул. Бяло море 15 / 0751 6 98 41 ДОБРИЧ бул. 25 септември 60 / 058 65 14 73 Русия ул. Гоце Делчев N5 Б / 058 60 04 07 ДИМИТРОВГРАД ул. Цар Борис I 8 / 0391 6 28 98 ДУПНИЦА ул. Иван Рилски 20 А / 0701 5 02 10 КАЗАНЛЪК бул. Александър Батенберг 3 / 0431 6 38 49 КАРЛОВО Общински пазар 25 А / 0335 9 25 28

МОНТАНА бул. 3 март 90 / 096 30 11 90

САНДАНСКИ ул. Свобода 19 / 0746 2 32 06

НЕСЕБЪР ул. Струма 41 вх. Б / 0554 4 01 42

СВИЩОВ ул. Никола Петков 1 / 0631 6 46 40

ПАЗАРДЖИК ул. Георги Бенковски 36 / 034 40 15 45

СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 25 / 086 82 01 78

ПАЗАРДЖИК ул. Гурко 1 / 034 44 00 13

СЛИВЕН ул. Драган Цанков 1 / 044 62 55 44

ПЕРНИК ул. Търговска 30 / 076 60 13 66 ул. Кракра 39 А / 076 601 005 ул. Гоце Делчев 12 Б / 0745 6 30 67

СТАРА ЗАГОРА ул. Цар Симеон Велики 72 / 042 22 00 07 ул. Цар Симеон Велики 142 / 042 22 00 35 ул. Младост 25 Б / 042 28 00 03

ПИРДОП ул. Цар Освободител 2 Б / 07181 53 26

ТРОЯН ул. Васил Левски 68 / 0670 6 05 36

ПЛЕВЕН ул. Иван Вазов 11 / 064 88 16 32 бул. Данаил Попов 15 / 064 88 05 82 Сторгозия бл. 5 партер / 064 60 72 11 ул. Сан Стефано 17 / 064 88 06 48

ТРЯВНА ул. Ангел Кънчев 22 / 0677 67 23

ПЛОВДИВ ул. Брезовска 9-11 / 032 90 40 80 ул. Кракра 2 / 032 27 12 03 пл. Джумая 2 / 032 26 15 73 Тракия ул. Бранислав Велешки / 032 27 99 00 ТЦ ул. Брезовско шосе 180 / 032 90 48 26 бул. Македония 63 / 032 27 19 22

ХАСКОВО ул. Велико Търново 10-12 / 038 66 42 60 бул. Съединение 35 / 038 66 00 41

РАЗГРАД бул. България 44 / 084 66 22 48

ЯМБОЛ ул. Търговска 58 / 046 66 53 61 ул. Граф Игнатиев 6 / 046 66 33 17

РУСЕ ул. Борисова 6 / 082 82 38 45 Възраждане ул. Плиска 52 / 082 84 00 94 ул. Борисова 96 / 082 81 37 30

КЪРДЖАЛИ ул. Стефан Караджа 8 / 0361 6 19 97

45

ТЪРГОВИЩЕ ул. Цар Иван Асен 1 / 0601 6 80 11

ШУМЕН бул. Велики Преслав 20 / 054 83 02 88 бул. Симеон Велики 59 A / 054 87 43 87


46


Първа Инвестиционна Банка АД First Investment Bank AD София 1797, бул. “Драган Цанков” 37, тел.: (02) 817 1100 ; (02) 817 1101

1797 Sofia, 37, Dragan Tzankov Blvd, phone: (+359 2) 817 1100; (02) 817 1101

София 1404, бул. “България” 81Г, тел.: (02) 91 001 00; факс: (02) 980 5033

Sofia 1404, 81Г, Bulgaria Blvd, phone: (+359 2) 91 001 00; fax: (+359 2) 980

Кол център: 0800 11 011, e-mail: fib@fibank.bg, http://www.fibank.bg

5033 Call center: 0800 11 011, e-mail: fib@fibank.bg, http://www.fibank.bg

BIC: FINVBGSF, REUTERS DEALING CODE: BFIB

BIC: FINVBGSF, REUTERS DEALING CODE: BFIB

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD: Георги Мутафчиев - председател на НС Georgi Mutafchiev - Chairman of the SB Радка Минева - член на НС Radka Mineva - Member of the SB

Тодор Брешков - член на НС Todor Breshkov - Member of the SB Неделчо Неделчев - член на НС Nedelcho Nedelchev - Member of the SB

Калоян Нинов - член на НС Kaloyan Ninov - Member of the SB

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD:

МАТЬО МАТЕЕВ Изпълнителен директор, председател на УС Matthew Mateev Executive Director, Chairman of the Managing Board

МАЯ ГЕОРГИЕВА ЙОРДАН СКОРЧЕВ Изпълнителен Изпълнителен директор, член на УС директор, член на УС Maya Georgieva Executive Director, Member of the MB

Jordan Skortchev Executive Director, Member of the MB

ЕВГЕНИ ЛУКАНОВ Изпълнителен директор, член на УС Evgeni Lukanov Executive Director, Member of the MB

МАЯ ОЙФАЛОШ Директор „Корпоративно банкиране”, член на УС Maya Oyfalosh Director Corporate Banking, Member of the MB

РАДОСЛАВ МИЛЕНКОВ ИВАН ИВАНОВ Директор „Финансо- Регионален директор во-счетоводна”, „Североизточна член на УС България”, член на УС Radoslav Milenkov Chief Financial Officer, Member of the MB

Ivan Ivanov - Regional Director Northeast Bulgaria, Member of the MB

Лице за контакти: Анелия Мирчева тел.: (02) 8171740, факс: (02) 980 50 33, e-mail: amircheva@fibank.bg Contact Person: Anelia Mirchevа tel.: (+359 2) 8171740, fax: (+359 2) 980 50 33. e-mail: amircheva@fibank.bg

Първа инвестиционна банка е акционерно дружество, регистрирано от Софийски градски съд с решение от 8.10.1993 г. От 28.02.2008 г. банката е вписана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Първа инвестиционна банка е публично дружество, вписано в Търговския регистър при Софийски градски съд с решение от 04.06.2007 г. и в регистъра за публичните дружества и други емитенти, воден от Комисията за финансов надзор, с решение от 13.06.2007 г. Банката притежава универсален лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина. Първа инвестиционна банка е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и регистриран инвестиционен посредник.

ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ: Основните акционери на банката са: г-н Ивайло Мутафчиев (28.94%) и г-н Цеко Минев (28.94%), Legnano Enterprices 7.68%, Domenico Ventures Limited 9.72%, Rafaela Consultants Limited 9.72%, Миноритарно участие 15%.

ПРИТЕЖАВАНИ БАНКОВИ ЛИЦЕНЗИ: ПИБ АД притежава универсален банков лиценз за извършване на банкова дейност, актуализиран в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции като банката има право да извършва всички дейности по чл. 2, ал.1 от Закона за кредитните институции, включително от 1 ноември 2009 г. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи.

47

First Investment Bank is a joint-stock company, registered with Sofia City Court pursuant to a ruling dated 8 October 1993. Since 28 February 2008 the Bank has been registered in the Commercial Register at the Registry Agency. First Investment Bank is a public company registered in the Commercial Register of Sofia City Court with a decision dated 4 June 2007 and in the register of public companies and other issuers held by the Financial Supervision Commission with a decision dated 13 June 2007. The Bank owns a universal banking licence for domestic and international operations. First Investment Bank is a licensed primary dealer in government securities and is a registered investment intermediary.


КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ, РЕЙТИНГОВА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДАТА:

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО БАНКАТА ЧЛЕНУВА:

Дата на рейтинговане: юни 2009

• Асоциация на банките в България • Българска фондова борса – София АД • Централен депозитар АД • Банкова организация за разплащания с използване на карти (Борика) • Банксервиз АД • MasterCard International • VISA International • S.W.I.F.T

ИЗПОЛЗВАНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ:

БАНКОВИ НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ:

• Системата за брутен сетълмент в реално време (РИНГС) • БИСЕРА • Casys International • Банкова организация за разплащания с използване на карти (Борика)

Награди 2009 г. „Банка на клиента” на в. „Пари” - за четвърти път в 15-годишната си история (през 2002 г., 2003 г., 2006 г. и 2009 г.). Първа инвестиционна банка спечели престижната награда БГ сайт 2009. ПИБ победи в категория „Бизнес” в конкурса Български награди за уеб 2009, организиран от Българската уебасоциация. * В ежегодната дарителска конференция, организирана от Българския дарителски форум и Клуба на корпоративните дарители, ПИБ получи три награди: - приза „Най-щедра компания“ - първо място в категория „Най-голям обем на финансови дарения“ - трето място в категория „Най-голямо дарение на доброволен труд на служителите“

Fitch Ratings

• Дългосрочен рейтинг

BB-

• Финансова стабилност

D

• Краткосрочен рейтинг

В

• Рейтинг за подкрепа

3

• S.W.I.F.T • Single Euro Payment Area (SEPA) – индиректен участник • Агент на MoneyGram • Aгент на Експрес-М • Агент на Easypay

БРОЙ НА БАНКИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ И БРОЙ НА СТРАНИТЕ С БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ И ДЕСЕТТЕ НАЙ-ЗНАЧИМИ БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ

Награди 2008 г. • OSCARDS на Publi-News за продукта кобрандирана кредитна карта VISA vivatel-ПИБ • „Най-голямо дарение на услуги и време на служителите” на годишните награди на „Български дарителски форум” и „Клуб на корпоративните дарители”. • най-добро клиентско обслужване на Шестото международно финансово изложение „Банки Инвестиции Пари” • приз в категория „Социална отговорност към служителите” в организирания от в. Пари конкурс „Социално отговорна компания на годината” • трето място в класацията на в. Дневник за „Най-добра публична компания на Българската фондова борса” • Дайнърс клуб България получава награда за най-добър малък франчайз от Diners Club International за дейността си през 2007 г.

ПИБ поддържа кореспондентски отношения с над 750 банки от целия свят. Тя е сред водещите банки в областта на международните преводи и търговското финансиране. Част от основните кореспонденти, в които ПИБ има открити сметки, са: NATIONAL AUSTRALIAN BANK LTD., MELBOURNE UNICREDIT BANK AUSTRIA, VIENNA BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT (BAWAG) FORTISBANK, BRUSSELS ING BANK, BRUSSELS BANK OF MONTREAL, TORONTO DANSKE BANK AS, COPENHAGEN BNP-PARIBAS SA, PARIS COMMERZBANK AG (FORMERLY DRESDNER BANK AG) COMMERZBANK AG, FRANKFURT/MAIN

Финансов одитор: KPMG

ИЗДАВАНИ КРЕДИТНИ КАРТИ: Кредитни карти издавани от от Първа инвестиционна банка

ИЗДАВАНИ ДЕБИТНИ КАРТИ: Дебитни карти, издавани от Първа инвестиционна банка

48


ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

01

собствен капитал

хил. лв.

108 429

129 628

168 350

325 314

370 470

396 629

02

печалба преди данъци

хил. лв.

21 456

24 847

33 135

55 607

56 025

21 994

n/a 194 368 110 177 n/a 1 663 694 n/a 1 233 669 234 742 217 285 3 155 046 1 586 107 3 250 537

59 253 269 669 138 918 98 922 1 822 514 1 435 256 2 089 061 388 302 360 250 4 205 076 2 182 120 5 800 569

69 656 333 421 189 069 139 556 1 421 545 1 757 776 2 251 772 378 428 382 160 4 256 134 2 554 160 7 600 656

28 036 171 146 116 331 62 868 1 021 606 2 153 283 2 340 722 370 274 376 660 4 179 817 2 317 159 7 646 642

приходи от такси и комисиони хил. лв. n/a n/a 03 приходи от лихви хил. лв. 105 107 160 211 04 разходи за лихви хил. лв. 46 676 95 890 05 административни разходи хил. лв. n/a n/a 06 привлечени депозити от фирми хил. лв. 846 150 1 177 067 07 привлечени депозити от граждани хил. лв. n/a n/a 08 кредити за корпоративни клиенти хил. лв. 780 097 1 048 480 09 ипотечни кредити за физически лица хил. лв. 65 011 136 727 10 потребителски кредити за физически лица хил. лв. 103 245 144 360 11 балансово число хил. лв. 1 651 119 2 522 983 12 персонал бр. 968 1 252 13 банкови офиси бр. 73 93 14 изнесени работни места бр. 15 ПОС терминали бр. 16 АТМ (банкомати) бр. 17 Позициите от 1 до 12 са съгласно отчетите, предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

Клонова мрежа на Първа Инвестиционна Банка СОФИЯ Витоша ул. Първан Тошев 4 Южен парк Гоце Делчев бл.1 Георги Софийски Крива река ул.Св.Георги Софийски 4 Александър Невски бул.Васил Левски 95 Александър Стамболийски бул.Ал. Стамболийски 20 България - централа бул.България 81Г Главпроект ул.Александър Жендов 6 Дайнърс Клуб България бул.Васил Левски 35 Деница ж.к. Младост ІІІ магазин Деница Дженерали бул.Дондуков 79 Дондуков бул. Дондуков 18 Драгалевци кв.Драгалевци ул. Крушова градина 24 Драган Цанков бул.Драган Цанков 37 Европа бул.Искърско шосе 7 Елемаг район Лозенец ул. Козяк 21а Журналист район Лозенец бул. Христо Смирненски 44 Захарна фабрика бул.Сливница 127 Иван Вазов бул.Витоша 184 Илиянци бул. Рожен 31 К&K Горубляне бул.Цариградско шосе 361 Лагера бул.Цар Борис ІІІ 32 бл.50 Лозенец ул.Златовръх 38 А Люлин ж.к. Люлин VІІІ бул.Царица Йоана 70 Младост бул.Андрей Сахаров 11 МОЛ София бул.Александър Стамболийски 101 Надежда бул.Ломско шосе“ №112 Народно събрание 1 централа пл.Народно събрание 12 Народно събрание 2 централа пл.Народно събрание 3 НДК бул.Витоша 110 Опълченска район Сердика ул.Опълченска 117 Орион ж.к.Люлин Х ул.Орион 2 Патриарх Евтимий бул. Патриарх Евтимий 36 Раковска бул. Г. С. Раковски 135 Сити център София бул.Арсеналски 2 Слатина ж.к. Христо Смирненски бл. 20 Театър София бул.Янко Сакъзов парк Владимир Заимов Техномаркет - Божурище Магазин Техномаркет Европа Техномаркет - Горубляне бул.Цариградско шосе Флавия бул. Александър Стамболийски 125 Хаджи Димитър ж.к. Хаджи Димитър ул.Дончо Ватах 30 Хладилника ул.Кишинев 1 Централни хали бул.Княгиня Мария Луиза 25 Шипченски проход ул. Шипченски проход 49 Стефан Караджа - централа ул.Стефан Караджа 10 Драган Цанков - централа бул.Драган Цанков 37 Мария Луиза бул.Княгиня Мария Луиза 67 АСЕНОВГРАД Иван Асен ул. Цар Иван Асен II блок Момина сълза пл.Николай Хайтов 3 БАЛЧИК ул.Приморска №25

ДИМТРОВГРАД ул.Цар Симеон 6 ДОБРИЧ пл. Независимост 1 ДЕВНЯ кв. Река Девня бул. Съединение 78 ДУЛОВО ул.Васил Левски 6 ДУПНИЦА ул. Христо Ботев 19 КАЗАНЛЪК пл. Севтополис 11 КАРЛОВО ул.Генерал Карцов 6 КОЗЛОДУЙ АЕЦ Административна сграда Атоменергоремонт Козлодуй ул.Васил Коларов 1 ЛОВЕЧ ул.Търговска 12 Президиум палас ул.Търговска 51 МЕЗДРА ул.Христо Ботев 30 МОНТАНА бул.3 март 74 НЕСЕБЪР ул.Иван Вазов 25 НОВИ ПАЗАР пл.Раковски 4 ПАЗАРДЖИК бул.България 7 Тракия Папир кв.Главиница Дуропак - Тракия папир АД ПАМПОРОВО хотел Пампорово Палас ПЕРНИК ул. Кракра 4 ПЕТРИЧ ул.Цар Борис ІІІ 11А ПЛЕВЕН ул.Дойран 138 Васил Левски ул.Васил Левски 126 ПЛОВДИВ бул.Марица 95 Скопие ул.Скопие бл.1519 Тракия ж.к. Тракия подблоково пространство на блок 142 Свети Мина ул.Капитан Райчо 56 Съединение бул.6 септември 144 Княз Батенберг ул.Княз Александър І Батенберг 26 МОЛ Тракия ж.к. Тракия бул.Съединение 34 Техномаркет бул.Пазарджишко шосе 4-ти километър ПРОВАДИЯ ул. Ал. Стамболийски 20

Стражите ул. Глазне 7 пл. Демокрация №12 ул. Цар Симеон 68 БЕЛЕНЕ пл.България БЛАГОЕВГРАД бул.Св.Св.Кирил и Методий 9 ГУМ ул.Тракия 6 Съдебна палата пл. Васил Левски 1 Техномаркет ж.к.Струмско ул.Яне Сандански КЮСТЕНДИЛ бул.Цар Освободител 31 БОРОВЕЦ Хотел Рила к.к. Боровец БОТЕВГРАД пл. Освобождение 5 БУРГАС ул.Александровска 58 ул.Индустриална 3 ул.Транспортна магазин Техномаркет Европа ж.к.Бр.Миладинови бл.117 вх.5 ул.Славянска 71 ж.к.Славейков бл.107 вх.2 ж.к Меден рудник зона Б 192 ВАРНА ул.Братя Миладинови 47 8 приморски полк бул.8 приморски полк 128 Бриз бул.Осми приморски полк 80-82 Виница кв.Виница ул.Цар Борис 3 Аспарухово кв. Аспарухово ул. Кирил и Методий 15 Пикадили-Център бул.Цар Освободител 76А Пикадили-Запад бул.Владислав Варненчик 260 Районен съд бул.Владислав Варненчик 57 Света Петка ул.Братя Миладинови 68 Техномаркет Европа бул.Цар Освободител магазин Цариброд ул.“Дунав“ №2 ВИДИН ул.Градинска 17 ВРАЦА ул.Никола Войводов 1 РДВР ул.Поп К.Буюклийски 10 В.ТЪРНОВО ул. Оборище 18 Бачо Киро ул.Бачо Киро 5 Етър ул.Васил Левски 21 ГАБРОВО Янтра ул. Априловска 2 пл.Възраждане 5 ГОРНА ОРЯХОВИЦА ул.Св.Княз Борис І 1 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.Търговска 41

49

ПРИМОРСКО ул.Трети март 77 РАЗГРАД ул. В. Левски 1 Палма бул.България 27, бл.Палма РАДНЕВО ул.Георги Димитров 3 РАЗЛОГ ул. Стефан Стамболов 2 РУСЕ ул.Райко Даскалов 11 Александровска ул.Александровска 10 Тежко машиностроене бул.Тутракан 100 Цар Освободител бул.Цар Освободител 1 бул.Липник 113 магазин Техномаркет СВИЩОВ ул.Никола Петков 1 СЕВЛИЕВО пл. Свобода Районен съд ул.Стефан Пешев 6 СИЛИСТРА ул. Гено Чолаков 3 Добруджа ул.Добруджа 9 СЛЪНЧЕВ БРЯГ Главна алея - пред хотел Глобус СОЗОПОЛ ул. Републиканска 7 СВИЛЕНГРАД бул.България 58 СМОЛЯН бул.България 80 В СЛИВЕН бул.Цар Освободител 50 СТАРА ЗАГОРА бул.Цар Симеон Велики 104 Траяна бул.Цар Симеон Велики 69 Техномаркет кв.Железник магазин Техномаркет Европа Цар Симеон бул.Цар Симеон Велики 141 бул.Митрополит Методи Кусев 20 СИМИТЛИ ул.Христо Ботев 27 ТРОЯН ул.Васил Левски 108 ТЪРГОВИЩЕ ул.Стефан Караджа 9 ХАСКОВО пл. Свобода №3 Техномаркет бул.Съединение 77 ЯМБОЛ пл. Освобождение 10 Търговска ул.Търговска 14


50


СИБАНК АД CIBANK PLC Централно управление

Head Office

София 1000, Ул. „Славянска” №2, Тел.: (+359 2) 93 99 240,

1000 Sofia, 2, Slavianska Str, Office Phone.: (+359 2) 93 99 240,

Факс: (+359 2) 981 25 26 Телекс: 23008

Fax: (+359 2) 981 25 26 Telex: 23008

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD:

ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА Председател на Надзорния съвет на СИБАНК

Джон Холоус Зам.-председател на НС John Hollow Deputy Chairman of the SB Весела Станчева - Минчева - Член на Надзорния съвет Vessela Stancheva - Mincheva - Member of the Supervisory Board Дирк Мампай Член на Надзорния съвет Dirk Mampaey Member of the Supervisory Board Бойко Димитрачков Член на Надзорния съвет Boiko Dimitrachkov Member of the Supervisory Board Рони Делшамбър Член на Надзорния съвет Roni Delshambar Member of the Supervisory Board

Tzvetelina Borislavova Chairperson of the Supervisory Board of CIBANK

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD:

ПЕТЪР АНДРОНОВ Главен изпълнителен директор на СИБАНК и член на УС

ВАСИЛ СИМОВ Изпълнителен директор и председател на УС на СИБАНК

Peter Andronov Chief Executive Director of CIBANK Member of the MB

Vasil Simov Executive Director and Chairperson of the Management Board of CIBANK

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ Изпълнителен директор на СИБАНК и член на УС

ФРАНК ЯНСЕН Изпълнителен директор на СИБАНК и член на УС

ХРИСТИНА ФИЛИПОВА Търговски пълномощник на СИБАНК и член на УС

Alexander Dimitrov Executive Director of CIBANK Member of the MB

Frank Jansen Executive Director of CIBANK Member of the MB

Hristina Filipova Attorney-at-law at CIBANK Member of the MB

Лице за контакти:Даниела Боянова, Ръководител „Корпоративни комуникации”, тел. 02/980 2557; 0878 526303, e-mail: dboianova@cibank.bg Contact Person: Daniela Boyanova Head of Corporate Communications Department, Tel: 02/980 2557; 0878 526303, e-mail: dboianova@cibank.bg

СИБАНК успешно оперира на българския пазар вече 15 години. Учредена е през 1994 г. и е регистрирана през 1995 г. като БЪЛГАРО - РУСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - една от първите международни финансово - инвестиционни институции в страната. През 2000 г. БРИБАНК АД сключва договор за закупуване на търговското предприятие на Стопанска банка АД (в несъстоятелност). Като следствие от това банката удвоява обема на своите активи и влиза в класацията на 10-те най-големи банки в страната по размер на активите. Покъсно същата година с решение на СГС банката се преименува на „Стопанска и инвестиционна банка” АД. От декември 2008 г. Стопанска и инвестиционна банка АД е пререгистрирана като СИБАНК АД. От края на 2007 г.СИБАНК е част от KBC - втората по големина банковозастрахователна група в Белгия, на 11-о място в Европа и в топ - 5 за Централна и Източна Европа. Интегрирането в структурите на КВС заедно със ЗПАД ДЗИ позволява добро партньорство между двете институции и иновативен подход при предлагането на нови за българския пазар банково - застрахователни продукти.

51

CIBANK is one of the leading commercial banks in Bulgaria in last 15 years, having extensive branch network throughout the country, a modern banking approach and a wide range of products and services both for individuals and for corporate clients and small and medium-sized enterprises. On December 5, 2007, onе of the biggest Belgium financial groups – KBC acquired 75% of the banking capital and currently holds over 80% of the shares. The integration in the structure of KBC along with DZI ZPAD gives the chance for an innovative approach in offering bancassurance products that are new for the Bulgarian market.


ПРИТЕЖАВАНИ БАНКОВИ ЛИЦЕНЗИ:

кореспонденти в Европа и Северна Америка. Като член на групата КВС СИБАНК има привилегията да предлага пълен спактър от платежни продукти на високо ниво и конкурентни цени, използвайки цялата мрежа от партньори на КВС и другите банки, членки на групата. СИБАНК е в процес на асоцииране към IBOS – International Banking One Solution – международен алианс от банки, фокусиран върху предлагането на унифицирани международни разплащателни продукти за своите корпоративни клиенти.

СИБАНК притежава пълен банков лиценз. Действа като лицензиран инвестиционен посредник и извършва всички дейности, посочени в Закона за кредитните институции, всички банкови сделки и предлага на своите клиенти пълната гама от съвременни банкови и финансови услуги и продукти.СИБАНК има широка клонова мрежа, която към момента наброява 135 клона и офиса и продължава разрастването си във важни за банката дестинации.

БРОЙ НА БАНКИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ И БРОЙ НА СТРАНИТЕ С БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ И ДЕСЕТТЕ НАЙ-ЗНАЧИМИ БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ, РЕЙТИНГОВА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДАТА: Fitch Ratings-London-30 April 2009: Cibank AD Long-term foreign currency IDR affirmed at 'BBB+'; Outlook revised to Negative from Stable Short-term foreign currency IDR affirmed at 'F2' Individual Rating affirmed at 'D' Support Rating affirmed at '2'

KBC BANK NV KBC BANK NV KBC BANK NV KBC BANK NV KBC BANK NV KBC BANK NV KBC BANK NV CREDIT SUISSE NATWEST, Royal Bank of Scotland Gr. ABSOLUT BANK ZAO

ИЗПОЛЗВАНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ: От началото на 2008 г. СИБАНК е индиректен член на двете основни Европейски разплащателни системи – СЕПА – от 28 януари 2008, и ТАРГЕТ 2 – от 10 март 2008 г. Банката предлага СЕПА – Кредитни трансфери и Трансевропейски експресни трансфери в реално време на по-ниска цена и при по-голяма скорост на извършване на плащанията, използвайки своя основен ЕВРО кореспондент КВС Банк, Брюксел. СИБАНК поддържа сметки в различни видове валути при КВС Банк и други свои

Brussels New York Brussels Brussels Brussels Brussels Brussels Zurich London Moscow

ИЗДАВАНИ КРЕДИТНИ КАРТИ : Кредитни карти: MasterCard Standard; MasterCard Gold; Visa Classic

Финансов одитор:Ernst & Young

ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 64 144 118 017 01 Печалба преди данъци хил.лв. 11 294 38 721 02 Приходи от такси и комисиони хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 38 972 58 762 04 Разходи за лихви хил.лв. 24 927 42 997 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 527 999 800 510 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 23 322 39 257 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 340 062 322 842 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 3 252 5 017 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 21 336 18 140 11 Балансово число хил.лв. 781 039 1 180 132 12 Персонал човека n/a n/a 13 Банкови офиси броя n/a n/a 14 Изнесени работни места броя n/a n/a 15 ПОС Терминали броя n/a n/a 16 АТМ Банкомати броя n/a n/a 17 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

52

2006 162 149 35 070 73 275 50 172 932 219 61 345 493 789 35 161 53 527 1 378 530 n/a n/a n/a n/a n/a

2007 203 330 44 787 30 461 98 026 55 324 51 495 600 693 984 461 766 615 102 884 143 322 1 982 399 n/a n/a n/a n/a n/a

2008 212 132 21 175 46 867 121 625 68 340 62 135 538 705 888 549 944 247 166 857 243 361 1 844 058 n/a n/a n/a n/a n/a

06.2009 213 485 10 250 16 115 70 371 37 667 28 801 515 593 887 510 943 551 175 795 253 810 1 805 139 n/a n/a n/a n/a n/a


Клонова мрежа на СИБАНК СОФИЯ ул.Славянска 2 / 02 93 99 105 ул.Тунджа 12 А / 02 93 99 520 ул.Костенски водопад 58 / 02 95 89 448 бул.Патриарх Евтимий 71 / 02 95 26 978 бул.Мария Луиза 38 / 02 983 11 14 ул.Три уши 8 / 02 98 00 907 ул.Съборна 11 А / 02 93 99 124 / 114 бул.Витоша 2 / 02 98 08 542 ул.Иван Асен ІІ 9 / 02 84 35 423 ул.Акад.Борис Стефанов 1 / 02 962 84 76 бул. Самоковско шосе 1 / 02 974 39 93 бул.Черни връх 32 Г / 02 86 24 159 Околовръстен път 257 / 02 97 05 877 Младост 3 сграда СУСО / 02 97 44 561 бул.Симеоновско шосе 24 / 02 968 10 12 бул.Цариградско шосе бл.14 / 97 14 730 жк. Младост 1 бл.67 / 02 874 60 39 ул.Г.С.Раковски 140 / 02 81 54 890 ул.Шишман 24 / 02 98 03 069 бул.Дондуков 44 / 02 98 48 775 бул.Янко Сакъзов 52 / 02 94 23 005 ул.Юрий Венелин 17 / 02 98 04 907 ул.Черковна 61 и ул.Оборище / 02 94 61 689 ул.Бенковски 3 / 02 98 15 799 ул.Евлоги Георгиев 98 -102 / 02 84 39 212 бул.А.Стамболийски 62-64 / 02 98 08 379 бул.Стамболийски 30 / 02 98 48 271 бул Димитър Петков / 02 83 84 976 ул.Опълченска 53 вх.Е / 02 93 11 011 бул.Ал.Стамболийски 239 / 02 92 02 057 кв.Люлин Кооперативен пазар / 02 92 50 753 ул.Мара Бунева 29 / 02 93 68 970 ж.к.Люлин 10 бл.153 вх.А / 02 92 02 074 АСЕНОВГРАД ул.Цар Иван Асен ІІ 8 / 0331 63 127 БАЛЧИК ул.Дионисополис 3 / 0597 7 65 06 БАНСКО ул.България 20 / 07449 881 08 БЕЛОГРАДЧИК ул.Княз Борис I 3 / 0936 5 41 19 БЕРКОВИЦА пл.Йордан Радичков 1 / 0953 8 81 87 БЛАГОЕВГРАД ул.Георги Измирлиев 7 / 073 82 85 101 БОРОВАН пл. Ангел Йошков 1 / 09147 20 29 БОРОВЕЦ к.к.Боровец х-л Флора / 0750 3 29 55 БОТЕВГРАД пл.Незнайният воин 4а / 0723 69244 БУРГАС ул.Фердинандова 57 / 056 87 80 80 БЯЛА ул.Андрей Премянов 20 / 05143 21 76

БЯЛА СЛАТИНА ул.Климент Охридски 78 А / 0915 8 22 66

КРУМОВГРАД пл.България 3 / 03641 72 18

РАДОМИР ул.Кирил и Методи 9 / 0777 82 042

ВАРНА ул.Русе 15 / 052 69 27 40

КЪРДЖАЛИ ул.Ст. Караджа бл. Рила 3 / 0361 659 71, 72

РАЗГРАД ул.Васил Левски 2 / 084 62 00 55

ВЕЛИКО ТЪРНОВО бул.България 40 / 062 61 03 00

КЮСТЕНДИЛ ул.Цар Освободител 25 / 078 55 24 23

РАЗЛОГ ул.Екзарх Йосиф 1 / 0747 80 133

ВЕЛИНГРАД бул.Хан Аспарух 23 / 0359 5 76 30

ЛОВЕЧ ул.А.Ширков 11 А / 068 65 14 11

РИЛА пл.Възраждане 1 / 07054 22 07

ВЕТОВО ул. Христо Ботев 4 / 08161 2036

ЛОМ ул.Дунавска 10 / 0971 6 62 00

РУСЕ ул.Хан Аспарух 1 / 082 886021

ВИДИН ул.Цар Александър ІІ 3 / 094 60 44 60

МАДАН ул.Обединение 12 Ж / 0308 22 89

САМОКОВ ул.Генерал Скобелев 20 / 0722 6 8903

ВРАЦА ул.Никола Войводов 7 / 092 66 43 00

МЕЗДРА пл.България 7 / 0910 9 10 80

САНДАНСКИ ул.8 - ми март 4 / 0746 3 04 05

ГАБРОВО ул.Шипка 1 / 066 82 03 22

МИЗИЯ ул.Г.Димитров 25-27 / 09161 25 09

САТОВЧА ул. Ал. Стамболийски 5 / 07541 20 18

ГОРНА ОРЯХОВИЦА ул.Черни връх 5 / 0618 6 00 98

МОМЧИЛГРАД ул.Гюмюрджинска 32 А / 03631 61 08

СВИЛЕНГРАД ул.Г.С. Раковски 11 / 0379 7 20 74

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.Гоце Делчев 9 / 0751 60 225

МОНТАНА ул.Васил Левски 15 / 096 30 41 00

СВИЩОВ ул.Алеко Константинов 1 / 0631 6 00 39

ДВЕ МОГИЛИ бул. България 84 / 08141 32 66

НЕСЕБЪР ул.Иван Вазов 9 / 0554 4 38 04

СЕВЛИЕВО ул.Стефан Пешев 64 / 0675 3 30 33

ДЕВИН ул.Орфей 1 / 03041 49 06

ОРЯХОВО ул.Васил Левски 19 / 09171 22 88

СИЛИСТРА ул.Добруджа 11 / 086 82 07 52

ДИМИТРОВГРАД бул.България 6 / 0391 6 76 04

ПАЗАРДЖИК ул.Цар Шишман 7А / 034 44 52 55

СЛИВЕН ул.Цар Освободител 7 / 044 63 42 77

ДОБРИЧ пл.Възраждане 2 / 058 60 02 56

ПАМПОРОВО к.к. Пампорово х-л Перелик / 03095 83 43

СМОЛЯН бул. България 75 / 0301 6 33 14

ДУПНИЦА ул.Княз Борис І 24 / 0701 50 785

ПЕРНИК ул.Найчо Цанов 29 / 076 60 36 06

СТАМБОЛОВО с.Стамболово / 03721 531

ЕЛХОВО ул.Търговска 50 / 0478 8 82 02

ПЕТРИЧ ул.Полк.Дрангов 9 / 0745 6 14 94

СТАРА ЗАГОРА ул.Цар Иван Шишман 77 / 042 69 35 84

ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ кк Златни пясъци Vто РПУ / 052 355534

ПЛЕВЕН ул.Коста Хаджипакев 3 / 064 89 54 46

ТЪРГОВИЩЕ ул.Стефан Караджа 7 В / 0601 6 28 61

КАВАРНА ул.Дончо Стойков 8 / 0590 8 49 05

ПЛОВДИВ бул.Княгиня Мария Луиза 26 А / 032 62 06 11 Лайпциг ул.Любен Каравелов 2 / 032 64 04 09

ХАРМАНЛИ ул.Янко Сакъзов 9 / 0373 8 89 79

КАЗАНЛЪК ул.Христо Ботев 35 / 0431 6 45 74

ПОМОРИЕ ул. Солна 5 / 0596 26135

КАРЛОВО ул.Райно Попович 9 / 0335 9 68 15

ПРАВЕЦ пл.Тодор Живков 1 / 07133 30 07

КИРКОВО ул.Димитър Благоев 28 / 03679 21 15

ПРОВАДИЯ ул.Д. Грънчаров 16 / 0518 4 22 76

КОЗЛОДУЙ ул.Кирил и Методий 1 / 0973 8 02 23

РАДНЕВО ул.Георги Димитров 1 / 0417 8 24 13

53

ХАСКОВО бул.Г.С.Раковски 13 / 038 60 70 50 ШУМЕН бул.Симеон Велики 71 / 054 87 69 68 ЯМБОЛ ул.Г.С. Раковски 9 / 046 66 78 20


БЯХМЕ, СМЕ, ЩЕ БЪДЕМ!

54


ЧПБ ТЕКСИМ АД ТEXIM AD 1202 София, бул. „Кн. Мария Луиза“ 107,

107 Kn. Maria Luiza Blvd, Sofia 1202, t

тел.: (02) 9359 300, факс: (02) 931 1207

el.: (+359 2) 9359 300, fax: (+359 2) 931 1207

e-mail: us@teximbank.bg

e-mail: us@teximbank.bg

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD:

Мадлена Димова Член на НС Madlena Dimova Member of the Supervisory Board

МАРИЕТА НАЙДЕНОВА Председател на НС

Росен Чобанов Член на НС Rossen Tchobanov Member of the Supervisory Board

Marieta Naydenova Chairwoman of the Supervisory Board

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD: ЕЛЕНА ДЕЛЧЕВА Член на УС и изпълнителен директор Elena Delcheva Member of the Executive Board and Executive Director

МАРИЯ ВИДОЛОВА Председател на УС и главен изпълнителен директор Mariа Vidolova Chairwoman of the Executive Board and CEO

РУМЕН ВАСИЛЕВ Член на УС и изпълнителен директор Rumen Vasilev Member of the Executive Board and Executive Director

ЧПБ Тексим АД е основана през 1992 г. като изцяло частна банка, обслужваща средния и дребния бизнес. Банката има над 4 000 акционери, физически и юридически лица.

ПРИТЕЖАВАНИ БАНКОВИ ЛИЦЕНЗИ: Пълен банков лиценз за извършване на банкови сделки в страната и чужбина Лиценз за инвестиционен посредник Лиценз за издаване и администриране на електронни платежни инструменти Регистрационен агент

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ, РЕЙТИНГОВА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДАТА: Рейтинг на финансова сила, присъден от Българска агенция за кредитен рейтинг. Дългосрочен: ВВ – Перспектива: стабилна; Краткосрочен: В Датата на кредитния рейтинг на ЧПМ ”Тексим” АД е март 2007 година.

ИЗПОЛЗВАНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ: БИСЕРА, RINGS, SWIFT, предстоящо включване от 01.02.2010 г.в ТАРГЕТ-2 и БИСЕРА-7.

Texim AD was established in 1992 as an

БРОЙ НА БАНКИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ И БРОЙ НА СТРАНИТЕ С БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ И ДЕСЕТТЕ НАЙ-ЗНАЧИМИ БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ

sized and small business. The bank has more

entirely private bank, servicing the mediumthan 4 000 shareholders, physical and legal еntities.

ЧПБ „Тексим АД“ извършва всички видове разплащания във валута чрез 12-те си основни ностро сметки в първокласни световни и

55


ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО БАНКАТА ЧЛЕНУВА:

български банки и посредничеството на над 100 банки, с които поддържа кореспондентски отношения.

Българска фондова борса – София Асоциация на банките в България Централен депозитар SWIFT Агент на Western Union

От 2005 г. банката предлага успешно чрез клоновата си мрежа в страната услугата Western Union за експресни международни разплащания. CITIBANK N.A, NEW YORK BULGARIAN POST BANK RAIFFEIZENBANK - BULGARIA AD UNICREDIT BULBANK AD COMMERZBANK, FRANKFURT AM MAIN BULGARIAN POST BANK RAIFFEIZENBANK - BULGARIA AD UNICREDIT BULBANK AD UNICREDIT BULBANK AD UNICREDIT BULBANK AD CENTRAL COOPERATIVE BANK CENTRAL COOPERATIVE BANK

ОСНОВНИ УСЛУГИ: • Услуги в областта на паричните пазари • Депозитни и кредитни операции • Финансово-правни консултантски услуги • Документарни операции и валутни преводи • Western Union • Интернет банкиране • Картови разплащания

Финансов одитор: „ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004”ООД

ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 13 943 14 749 01 Печалба преди данъци хил.лв. 357 928 02 Приходи от такси и комисиони хил.лв. n/a n/a 03 Приходи от лихви хил.лв. 2 460 2 809 04 Разходи за лихви хил.лв. 435 901 05 Административни разходи хил.лв. n/a n/a 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 13 722 20 304 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 927 2 280 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 14 069 16 012 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 330 369 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 1 847 1 549 11 Балансово число хил.лв. 38 060 46 931 12 Персонал човека 128 137 13 Банкови офиси броя 17 20 14 Изнесени работни места броя 1 1 15 ПОС Терминали броя 16 АТМ Банкомати броя 17 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

56

2006 14 935 697 n/a 3 340 979 n/a 16 445 2 000 14 692 647 1 131 45 331 132 19 1 -

2007 17 499 1 083 1 563 3 093 1 175 3 183 15 844 16 606 21 187 767 1 601 58 994 137 19 1 -

2008 17 598 932 1 892 3 108 1 135 3 806 8 685 18 519 24 483 1 062 2 250 51 498 142 23 1 -

06.2009 23 014 4 975 856 1 661 570 1 869 8 023 20 041 27 460 933 2 131 57 489 127 23 1 -


Клонова мрежа на Тексимбанк СОФИЯ Централно управление бул. Кн. Мария Луиза 107 / 02 9359 300 бул. Кн. Мария Луиза 107 / 02 9359 314 Офис Свети Георги бул. А. Стамболийски 26 / 02 980 1820

БУРГАС ул. Алеко Богориди 60 / 056 828 447 Офис РУСО бул. Стефан Стамболов 126 / 056 813 330

ИВАЙЛОВГРАД ул. Димитър Благоев 3 / 03661) 6263

РУСЕ ул. Петко Д. Петков 9 / 082 834 681

ЛЕСИДРЕН ул.Стара планина 108 / 06920 2294

СЛИВЕН ул. Раковски 23 / 044 622 336 ПС ул. ген. Скобелев 6 / 044 662 074

ЛОВЕЧ офис Съд ул. Търговска 41 / 068 604 188 бул. България 10 / 068 601 353 ЛЮБИМЕЦ ул. Църковна 2 / 03751 8277

ВАРНА ул. Д-р Пискюлиев 8 / 052 658 892

ПЛОВДИВ ул. Иван Вазов 7 / 032 629 154 Офис Чайка ул.6 септември 237 / 032 638 495 Офис Агенция по вписвания ул. Стефан Веркович 3 /032 633 103

ВИДИН ул.„Академик Стефан Младенов 11 / 094 601 465

ПЪРВОМАЙ ул. Орфей 7 / 0336 2335

СТРЕЛЧА пл. Дружба 2 / 03532 3403 СТАРА ЗАГОРА ул. Цар Симеон Велики 157 / 042 680810 ТЕТЕВЕН ул. Иван Вазов 91 / 0678 2482 ХАСКОВО ул. Отец Паисий 36 / 038 664 684

БЯХМЕ, СМЕ, ЩЕ БЪДЕМ!

57


58


Токуда Банк АД Tokuda Bank AD Седалище и адрес на управление на банката -

The headquarters and management address of the bank is the city of

гр. София 1000, ул. “Граф Игнатиев” No 3.

Sofia, 3 Graf Ignatiev Str..

Централно управление - София 1612, ул. „Ами Буе” 84-86

The address of the bank’s headquarters is Sofia 1612, 84-86 Amie Bouе Str.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD: “Интернешънъл Хоспитал Сървис” КО, Япония, представлявано от г-н Ейджи Йошида “International Hospital Service” Co, Japan, represented by Mr. Eiji Yoshida “Токушукай – София” ЕООД, представлявано от г-н Румен Сербезов “Tokushukai – Sofia” EOOD, represented by Mr. Rumen Serbezov МБАЛ „Токуда Болница София” АД, представлявано от проф. Матей Матеев MBAL “Tokuda Bolnitsa Sofia” AD, represented by Prof. Matey Mateev

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD:

СТОЯН СТОЯНОВ Председател, прокурист

СТАНИМИР МИХАЙЛОВ Изпълнителен директор

ЙОНКА КИНОВА Изпълнителен директор

ЛЮБОМИР МАНОЛОВ Изпълнителен директор

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ Член на УС

Stoyan Stoyanov Chairperson, Procurator

Stanimir Mihaylov Executive Director

Yonka Kinova Executive Director

Lyubomir Manolov Executive Director

Nikolai Dimitrov Member of the Management Board

Лице за контакти: Чавдар Йорданов, главен експерт „Връзки с обществеността и реклама”, тел.(02) 403 79 88; е-mail: ch.jordanov@tcebank.com Contact Person: Chavdar Yordanov, Public Relations and Advertising Senior Expert, tel. (02) 403 79 88; е-mail: ch.jordanov@tcebank.com

Токуда банк АД е учредена на 27.12.1994 г. като акционерно дружество според Закона за банките и Търговския закон. Банката е с двустепенна форма на управление и е част от икономическата група „Интернешънъл Хоспитал Сървис” КО, Япония, собственост на д-р Торао Токуда. Тя е универсална търговска банка, притежаваща пълен лиценз за извършване на банкови услуги в страната и чужбина, издаден от Българската народна банка. Лицензирана е от Комисията за финансов надзор като инвестиционен посредник. От своето създаване непрекъснато увеличава пазарния си дял, като е насочена към фирми и дейности от здравния сектор, кредитиране на малки и средни предприятия, банкиране на дребно.

ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ: Основен акционер на банката е “Интернешънъл Хоспитал сървиз” КО, Япония, притежаващ 95,82 на сто от капитала на банката.

ПРИТЕЖАВАНИ БАНКОВИ ЛИЦЕНЗИ: Пълен лиценз по Закона за кредитните институции, издаден от БНБ. Лиценз за инвестиционен посредник, издаден от Комисията за финансов надзор.

59

Tokuda Bank AD was incorporated on 27 December 1994 as a joint-stock company in conformity with the Banks Act and the Commerce Act. The bank has a two-level management and it is part of the economic group “International Hospital Service” Co, Japan, owned by Dr. Torao Tokuda. It is a universal trade bank, holding full license to deliver bank services in Bulgaria and abroad, issued by the Bulgarian National Bank. It is licensed by the Financial Supervision Commission as an investment broker. Since its very incorporation, the bank has been increasing its market share, aiming at companies and activities from the health sector, funding of small and medium-sized enterprises, retail banking.


КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ, РЕЙТИНГОВА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДАТА:

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО БАНКАТА ЧЛЕНУВА:

ВВ+ с перпектива - стабилна, Българска асоциация за кредитен рейтинг, март 2009 г.

“Токуда Банк” АД е член на Асоциацията на банките в България.

ИЗДАВАНИ ДЕБИТНИ КАРТИ : БИН „Борика”

ИЗПОЛЗВАНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ: РИНГС, Борика, Бисера, Система за брутен сетълмент в реално време (SEPA), Юнистрим.

БРОЙ НА БАНКИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ И БРОЙ НА СТРАНИТЕ С БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ И ДЕСЕТТЕ НАЙ-ЗНАЧИМИ БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ В 30 страни има установени кореспондентски отношения с 57 банки, като най-значими от тях са тези с BNP – Parisbas SA, Paris, Commerzbank Ag, Frankfurt/Main, Standart Chartered Bank, Frankfurt/Main, Drezdner Bank AG, Frankfurt/Main, Bank of TokyoMitsubishi UFJ,LTD,Tokyo, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo, Intesa San Paolo SPA, Milano, OAO CB Unistream, Moskow, Standart Chartered Bank, New York, CITIBANK N.A. New York . Банката кореспондира с всички български банки и клонове на чуждестранни банки на територията на РБългария.

Финансов одитор:БДО АКЕРО ООД.

ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 13 496 30 908 01 Печалба преди данъци хил.лв. 1 202 2 483 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 4 014 6 139 04 Разходи за лихви хил.лв. 1 095 1 305 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 29 301 39 881 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 19 764 26 710 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 182 1 018 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 810 6 180 11 Балансово число хил.лв. 51 543 82 922 12 Персонал човека 125 166 13 Банкови офиси броя 7 13 14 Изнесени работни места броя 1 3 15 ПОС Терминали броя 2 16 АТМ Банкомати броя 2 2 17 Позициите от 1 до 12 са съгласно отчетите, предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

60

2006 32 013 1 306 7 971 2 712 105 672 47 742 1 204 12 705 146 433 196 14 6 26 2

2007 36 113 4 094 2 125 15 216 7 881 5 668 118 257 136 343 110 018 2 997 21 930 301 326 241 19 6 54 5

2008 38 741 2 855 3 136 21 493 12 536 9 252 106 183 178 917 141 356 4 796 37 201 340 576 304 23 13 55 13

06.2009 39 008 434 1 638 10 877 6 102 5 026 99 335 168 226 161 605 6 678 38 162 322 201 313 35 5 105 15


Клонова мрежа на Токуда Банк СОФИЯ ул. Ами Буе 84-86 / 02 4606720 ул.Граф Игнатиев 3 / 02 9329125 Младост 2 РУМ Младост 2 / 02 8840369 Студентски град ул. Росарио 1 / 02 9625252 Токуда болница бул. Н. Вапцаров 54 Б / 02 4034957 бул.Ал. Стамболийски 61 / 02 9800897 ул. Стара планина 5 / 02 9831940 бул. Христо Ботев 48 / 02 9802972 бул. Цар Борис III 19 / 02 4606751 ул. Дебър 39 / 02 4606741 ул. Св. Георги Софийски 1 / Стоматологичен факултет БЛАГОЕВГРАД ул. Христо Татарчев17 / 073 884577 БУРГАС ул.Константин Фотинов 1 / 056 843437 ул.Христо Ботев 13 / 056 906421 ВАРНА ул.Бузлуджа 7-9 / 052 601787 Шейново ул.Шейново 2 / 052 601277

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. Бачо Киро 9 / 062 500011

КЮСТЕНДИЛ ул.Цар Освободител 168 / 078 551150

СВИЩОВ ул. Емануил Манолов 2 / 0631 96910

ВИДИН ул. Дунавска 26 / 094 601178 ул.Tърговска 2 / 094 900610

КЪРДЖАЛИ ул.Стефан Караджа 3 / 0361 50612

СЛИВЕН бул. Хаджи Димитър 13 / 044 502310

ПЛЕВЕН ул.Цар Симеон 18 / 064 838147 ул.Г. Кочев 1 / 901210

СМОЛЯН бул. България 90 / 0301 69822

ВРАЦА ул.И. Ботева 8 / 092 620829 ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ул. 3 март 25 / 057313987

ПЛОВДИВ ул. Иван Вазов 25 / 032 631414 ул. Победа 38 / 032 502910

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.Михаил Антонов 1 / 0751 60531

РАЗГРАД бул. Априлско въстание 25 / 084 621273

ДОБРИЧ ул. Д-р Иван Пенаков 15-А / 058 600435

РАЗЛОГ пл.Преображение1 / 0747 80024

ДУПНИЦА пл.Свобода 1 / 0701 51085

РУСЕ ул.Александровска 94 / 082 824596

ИХТИМАН ул.Цар Освободител 123

61

СТАРА ЗАГОРА бул. М. М. Кусев 9 / 042 656277 ХАСКОВО ул. Г.С.Раковски 11 / 038 500010 ШУМЕН ул. Цар Освободител 133 / 054 900010


“Търговска банка Д” АД

ˆ‡”‘•‰Çš˜’šŠÇÇ–—•‹š‘™ ‹¬¶µ®¯¹¯ Ç©²µªµ©¬Ç¯Ç¸³¬¹±¯Ç ‘·¬«¯¹¯ ‘§¸µ©¯Çµ¶¬·§½¯¯Ç¯Ç¨§´±µ©¯Ç¶·¬©µ«¯ Ž§¶²§À§´¬Ç´§Ç¸³¬¹±¯Ç¾·¬®ÇE0AYBG š¬¸¹Á·´ÇÅ´¯Á´ ‘§·¹µ©¯Ç¶·µ«º±¹¯ ™Á·ªµ©¸±µÇ»¯´§´¸¯·§´¬ ˆ§´±µ©¯Çª§·§´½¯¯Ç¯Ç§±·¬«¯¹¯©¯ ›§±¹µ·¯´ª š¶·§©²¬´¯¬Ç´§Ç§±¹¯©¯Ç ´©¬¸¹¯½¯µ´´µÇ¶µ¸·¬«´¯¾¬¸¹©µ ‘µ´¸º²¹§´¹¸±¯Çº¸²ºª¯Ç¶µÇ¶·µ¬±¹¯ –µ±º¶±µ ¶·µ«§­¨§Ç´§Ç©§²º¹§ •¨À¬¸¹©¬´Ç¹·¬®µ· •´ ²§°´Ç¨§´±¯·§´¬

"!.+Ç&!#),)4)%3Ç!.$Ç02/$5#43Ç $Ç02/$5#43Ç $EPOSITSÇANDÇACCOUNTSS ,OANS #ASHÇOPERATIONSÇANDÇBANKÇTRANSFERS RATIONSÇANDÇBBANKÇTRANSFERS "ILLÇPAYMENTÇTHROUGHÇE0AYBG PAYMENTÇTHROUGHÇE E0AYBG 7ESTERNÇ5NION TERNÇ5NION #ARDÇPRODUCTSÇANDÇFACILITIES PRODUCTSÇANDÇFACCILITIES FINANCING 4RADEÇFINANCING "ANKÇGUARANTEESÇANDÇLETTERSÇOFÇCREDIT UARANTEESÇANDÇLETTERSÇOFÇCREDIT &ACTORINGG !SSETÇMANAGEMENTÇ ANAGEMENTÇ NTÇBANKING )NVESTMENTÇBANKING 0ROJECTÇCONSULTANCY NSULTANCY &#ÇTRADING 3AFEÇDEPOSITÇBOXES ÇBOXES •N LINEÇBANKING NG

Подреди живота си!

www.DBank.bg 62


„Търговска банка Д” АД D Commerce Bank AD София 1000, бул. Цар Освободител № 8, тел. (02) 935 71 71, факс: (02)

8 Tzar Osvoboditel Blvd., 1000 Sofia, Bulgaria, tel. (+3592) 935 71 71, fax:

989 48 48, телекс 24853 dbbsf bg,

(+3592) 989 48 48, telex: 24853 dbbsf bg,

ел. поща: dbank@dbank.bg, www.DBank.bg

e-mail: dbank@dbank.bg, www.DBank.bg

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD: ЕМEЛ ГЮВЕН Член на УС

Emel Gueven Member of the SB

ЕЛЕНКА МАНОВА Член на НС

Elenka Manova Member of the SB

ВАЛЕРИ БОРИСОВ Член на НС

Valery Borissov Member of the SB ДОЦ. СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ Председател на НС

БАХАТИН ГЮРБУЗ Член на НС

Bahattin Guerbuez Member of the SB

Ass. Prof. Stoyan Alexandrov Chairman of the SB

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD:

РУМЕН ПЕТРОВ член на УС

Rumen Petrov Member of the MB

ГЕРГАНА БЕРЕМСКА член на УС

Gergana Beremska Member of the MB ПЛАМЕН ПЕТРОВ Председател на УС и изпълнителен директор

РАДКА НИКОДИМОВА член на УС и изпълнителен директор

Plamen Petrov Chairman of the MB and Executive Director

Radka Nikodimova Member of the MB and Executive Director

Лице за контакти: Пламен Матеев, тел. (02)935 71 72, факс (02)989 48 48, p.mateev@dbank.bg Contact Person: Plamen Mateev Phone: (+3592) 935 71 72, fax: (+3592) 989 48 48, p.mateev@dbank.bg

“Търговска банка Д” АД (бивша „Демирбанк (България)” АД) е учредена през април 1999 г. През ноември 2006 г. чрез прехвърляне на акциите, банката (“Д Банк”) стана част от икономическата група, собственост на г-н Фуат Гювен. “Д Банк” следва като водещи бизнес принципи непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите услуги и финансови продукти, съобразени с потребнoстите на клиента, гарантирайки коректност, конфиденциалност и защита на неговите интереси.

ПРИТЕЖАВАНИ БАНКОВИ ЛИЦЕНЗИ: Банков лиценз “Търговска банка Д” е универсална търговска банка с пълен банков лиценз за извършване на банкови услуги в страната и чужбина в национална и чуждестранна валута с преобладаваща насоченост в корпоративното банкиране, инвестиционното банкиране, програми за финансиране на общини, земеделски производители и бизнес клиенти, но същевременно предлага атрактивни продукти и за индивидуални клиенти. Лиценз за инвестиционен посредник “Д Банк” е лицензиран първичен дилър на ценни книжа и лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа.

63

D Commerce Bank AD (former commercial name “Demirbank (Bulgaria) AD) was incorporated in April, 1999. In November 2006 its shares were transferred, and the Bank (D Bank) became a part of the economic group of Mr. Fuat Güven. D Bank follows, as its leading business principles, the constant increase in the services quality and financial products and facilities rendered, consistent with the clients’ needs, and guaranteeing of propriety, confidentiality and protection of the clients’ interests.


КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ, РЕЙТИНГОВА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДАТА:

ИЗДАВАНИ ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ КАРТИ : Банката предлага за индивидуални и бизнес клиенти международната дебитна карта Маестро и международните кредитни и дебитни карти Мастъркард („Стандарт” и „Бизнес”).

В резултат на успешно реализираната стратегия на растеж, укрепването на бизнеса, доброто финансово състояние и перспективи за развитие пред банката през ноември 2008 г. Българската агенция за кредитен рейтинг определи на финансовата институция дългосрочен рейтинг “BB+”, перспектива “стабилна” и краткосрочен рейтинг – “B”.

ИЗПОЛЗВАНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ: BIC: DEMEIBGSF;

SWIFT: DEMIBGSF;

Reuters DMBK;

КОРЕСПОНДЕНТСКИ ОТНОШЕНИЯ: “Д Банк” поддържа кореспондентски отношения с над 80 местни и чуждестранни банки, сред които по-значими са Citibank, New York (САЩ); Citibank, London (Великобритания); Standard Chartered Bank, New York (САЩ); Standard Chartered Bank, Frankfurt (Германия); Commerzbank, Frankfurt (Германия); BankPozitif Kredi ve Kalk nma Bankas A. ., Istanbul (Турция); Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, Sofia (България); UniCredit Bulbank, Sofia (България); Saxo Bank A/S, (Дания) и Sampopanki (Финландия).

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО БАНКАТА ЧЛЕНУВА: • Асоциация на банките в България • Българска фондова борса • Централен депозитар • БОРИКА • Банксервиз • Система за брутен сетълмент в реално време (РИНГС) • SWIFT • MasterCard International • Агент на Western Union • Турско-българска търговска камара • Българска дилърска асоциация

Финансов одитор: KPMG

ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 18 441 19 207 01 Печалба преди данъци хил.лв. 552 772 02 Приходи от такси и комисиони хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 3 353 4 277 04 Разходи за лихви хил.лв. 589 930 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 19 379 57 887 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 1 436 1 349 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 26 370 34 275 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 1 143 1 062 11 Балансово число хил.лв. 52 902 85 083 12 Персонал човека 88 83 13 Банкови офиси броя 5 5 14 Изнесени работни места броя 15 ПОС Терминали броя 16 АТМ Банкомати броя 17 Позициите от 1 до 12 са съгласно отчетите, предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

64

2006 19 729 720 5 325 1 482 173 521 2 724 35 809 1 520 199 151 86 5 2 -

2007 20 678 1 294 2 139 11 875 4 227 5 394 163 602 15 361 77 604 846 3 998 223 194 116 9 1 10 5

2008 45 724 5 793 1 716 18 896 3 747 7 305 207 420 33 105 129 007 2 083 4 711 295 069 181 15 1 20 15

06.2009 46 764 2 406 759 10 416 1 973 4 743 213 060 26 612 138 231 1 932 6 270 305 886 212 23 1 20 25


Клонова мрежа на Търговска Банка Д СОФИЯ Центр. управление бул. Цар освободител 8 / 02 9357171 Рег. ФЦ София бул. Мария Луиза 47 / 02 9236880 ФЦ София бул. Цар Освободител 8 / 02 9357171 ФЦ Хр. Ботев ул. Св.св.Кирил и Методий 124/ 02 4893363 Бизнес парк София офис сгр. 10 / 02 4898116 Офис Дойран ул. Дойран 10 / 02 8182571 Офис Люлин Кооп. пазар бл. 601 / 02 4893354 Офис Стамболийски бул. А. Стамболийски 163/ 02 9216070 Офис Раковски ул. Раковски 133 / 02 9357135

БУРГАС ФЦ Бургас ж.к. Славейков бл 125/ 056 910642 Офис Демокрация бул. Демокрация бл. 117 / 056 910632 Офис Булаир ул. Булаир 9 / 056 840047 ИРМ ЕлКабел ул. Одрин 15 / 056 801551 ВАРНА ФЦ Варна ул. Сан Стефано 20 / 052 632101 офис Билла Хипермаркет Билла / 052 910672 Офис Чаталджа ул. Чаталджа 20 / 052 910681

КЪРДЖАЛИ ФЦ Кърджали ул. Републиканска 1 / 0361 68010

БЛАГОЕВГРАД ФЦ Благ. ул. Св.св.Кирил и Методий 21А / 073 510211

МОМЧИЛГРАД ИРМ Момчилград ул. Гюмюрджинска 34 / 0361 54690

ТЪРГОВИЩЕ ФЦ Търговище ул. Цар Симеон кооп. пазар 0894 655564

ПЛОВДИВ ФЦ Пловдив бул. 6 септември 154 / 032 625263 БП Роял сити бул. Дунав 3 / 032 625263 Офис бул. Цар Борис ІІІ Обединител 128 / 032 627215

ХАСКОВО ФЦ Хасково ул. Сан Стефано 10 / 038 609988 Офис Аида пл. Свобода 1 / 038 609999

РАЗГРАД *ФЦ Разград бул България 7 / 0888 580 470 РУСЕ ФЦ Русе ул. Църковна независимост 3 / 082 812800

ДОБРИЧ ФЦ Добрич ул. Батак 7 / 058 510212

АСЕНОВГРАД Офис Асеновград ул. Речна 2 / 0331 60986

ПЛЕВЕН ФЦ Плевен ул. Бъкстон 7 / 0878 122363

ШУМЕН ФЦ Шумен ул. Ал. Константинов 3 / 054 892300 ЯМБОЛ ФЦ Ямбол ул. Търговска 34б / 046 681041

СВИЛЕНГРАД ФЦ Свиленград пл. Свилена / 0379 74380 СТАРА ЗАГОРА ФЦ Ст. Загора ул. Цар Симеон Велики 157 / 042 910 610

• BANK LICENSE • D Commerce Bank is a universal commercial bank with а full license to deliver bank services of commercial, investment and retail banking in local and foreign currency in this country and abroad predominantly in the corporate banking area, investment banking, programs for financing municipalities, farmers and business clients, but it offers attractive facilities to individuals as well. • LICENSED PRIMARY DEALER • D Bank is a licensed primary dealer of securities and it is a licensed investment intermediary for corporate securities as well. • CREDIT RATING • In view of the successful implementation of the focused growth strategy, the strengthened business, the good financial position and perspectives of the Bank in November, 2008, the Bulgarian Credit Rating Agency set its counterparty credit ratings on D Commerce Bank as follows: long-term credit rating to “BB+”; the outlook is “Stable”, and short-term credit rating is “B”. • CORRESPONDENT BANKING • D Bank maintains correspondent banking relations with more than 80 local and overseas banks, among which more significant are Citibank, New York (US); Citibank, London (UK); Standard Chartered Bank, New York (US); Standard Chartered Bank, Frankfurt (Germany); Commerzbank, Frankfurt (Germany); BankPozitif Kredi ve Kalknma Bankas A.., Istanbul (Turkey); Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, Sofia (Bulgaria); UniCredit Bulbank, Sofia (Bulgaria); Saxo Bank A/S, (Denmark), and Sampopanki (Finland). • MEMBERSHIPS • Association of Bulgarian Banks Bulgarian Stock Exchange Central Depositary BORICA Bankservice RING gross settlement payment system SWIFT MasterCard International Western Union Agent Turkish-Bulgarian Chamber of Commerce Bulgarian Dealers Association

65


66


УниКредит Булбанк UniCredit Bulbank пл. Света Неделя № 7, 1000 София, България, тел: 070018484,

7 Sveta Nedelya Sq., 1000 Sofia, Bulgaria, Tel: 070018484,

факс. 02/988 4636, Телекс 2203, BIC: UNCRBGSF,

Fax. +3592/988 4636, Telex. 22031, BIC: UNCRBGSF,

CallCentre@UniCreditGroup.bg

CallCentre@UniCreditGroup.bg

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD: Роберт Цадрацил - Председател на НС Алберто Девото - Зам.-председател на НС Димитър Желев - Член на НС Хайнц Майдлингер - Член на НС Грациано Камели - Член на НС Клаудио Чезарио - Член на НС Мария-Елизабет Зьохстл-Куглер - Член на НС

Robert Zadrazil - Chairman of the Supervisory Board Alberto Devoto - Deputy chairman of the Supervisory Board Dimitar Zhelev - Member of the Supervisory Board Heinz Meidlinger - Member of the Supervisory Board Graziano Cameli - Member of the Supervisory Board Claudio Cesario - Member of the Supervisory Board Maria-Elisabeth Sochstl-Kugler - Member of the Supervisory Board

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD: ЕМИЛИЯ ПАЛИБАЧИЙСКА Член на УС, главен финансов директор Emilia Palibachiyska Member of MB and CFO

ЛЮБОМИР ПУНЧЕВ Член на УС, директор “Банкиране на дребно” Lyubomir Punchev Member of MB and Director Retail Banking ЛЕВОН ХАМПАРЦУМЯН Председател и главен изпълнителен директор

АНДРЕА КАЗИНИ Заместник-председател и главен оперативен директор

Levon Hampartzoumian Chairman and CEO

Andrea Casini Deputy Chairman and COO

АЛЕКСАНДЪР КРЪСТЕВ Член на УС, главен риск директор Alexander Krastev Member of MB and CRO

Лице за контакти: Виктория Блажева, директор „Връзки с обществеността и комуникации”, тел. +359 2 9264 993, Факс +359 2 9232 906, PR@UniCreditGroup.BG Contact Person: Viktoria Blajeva - Head of PR and Corporate Identity Department, Tel. + 359 2 9264 993 - Fax + 359 2 9232 906, PR@UniCreditGroup.BG

1964 г. - Булбанк е учредена като Българска външнотърговска банка (БВБ), със 100% държавно участие и седалище в София. Основният капитал на банката e бил в размер на 40 милиона лева, а предметът на дейност - международни търговски разплащания и финанси. 1993 г. - основана е Хеброс Банк чрез сливането на осем търговски банки в България. 1995 г. - основана е Банка Биохим при сливането на три от най-големите държавни банки в България. 2000 г. - приватизацията на Булбанк приключва на 2 октомври с прехвърляне на акциите на Банковата консолидационна компания към UniCredito Italiano SpA и Allianz AG, които придобиват съответно 93% и 5% от основния капитал на банката. По този начин UniCredit Bulbank is the biggest Bulgarian bank банката става член на УниКредит Груп. in terms of assets, exceeding BGN 11 billion as of 2002 г. - завършва приватизацията на Банка Биохим, която end of June 2009. The Bank is servicing over one става член на HVB Group. million individual clients and households, high profile 2003 г. - HVB Bank Bulgaria става HVB Bank Biochim. Банка Хеброс се private customers, small and mid sized businesses, присъединява към групата през 2005. 2004 г. - Булбанк чества своята 40-годишнина като най-голямаlarger domestic and multinational corporates, та българска банка и безспорен лидер на пазара по размер на municipalities and budget enterprises. The bank активи, нетна печалба и собствен капитал. currently operates a network of approximately 260 2005 г. - UniCredit Group обявява обединението с HVB Group. branches all over the country with nearly 4000 2007 г. - на 27 април е обявено правното вливане на HVB Bank employees. Biochim и Хеброс Банк в Булбанк. Новото име на обединената институция е УниКредит Булбанк.

67


ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ:

NOK PLN RON RSD SEK TRY USD USD USD

Уникредит Банк Австрия, част от УниКредит Груп

ПРИТЕЖАВАНИ БАНКОВИ ЛИЦЕНЗИ: УниКредит Булбанк АД притежава пълен лиценз за извършване на банкова дейност с право да извършва всички банкови операции, разрешени от действащото в страната законодателство.

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ, РЕЙТИНГОВА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДАТА: “Стандарт енд Пуърс” (Standard and Poor‘s) определи кредитен рейтинг BBB на УниКредит Булбанк. Рейтинг BBB е в най-високата категория инвестиционен рейтинг заедно с AAA, AA и А. Краткосрочният кредитен рейтинг беше потвърден на А-3.

DnB NOR Bank ASA, Oslo Bank Polska Kasa Opieki (BANK PEKAO) UniCredit Tiriac Bank SA UniCredit Bank Austria Nordea Bank Sweden AB (publ), Stockholm Yapi ve Kredi Bankasi AS JPMorgan Chase Bank National Association, New York The Bank of New York Mellon, New York Deutsche Bank Trust Company Americas, New York

БАНКОВИ НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ:

БРОЙ НА БАНКИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ И БРОЙ НА СТРАНИТЕ С БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ И ДЕСЕТТЕ НАЙ-ЗНАЧИМИ БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ УниКредит Булбанк поддържа мрежа от над 1400 банки-кореспонденти по целия свят. Кореспондентската мрежа на УниКредит Булбанк е ориентирана изцяло към потребностите на клиентите и дава възможност на банката да осигурява безпроблемно техните разплащания, гарантирайки висока сигурност и бързина на операциите. Валута

Име на банката

AUD CAD CHF CHF CZK DKK EUR EUR EUR GBP GBP HRK HUF JPY

Australia and New Zealand Banking Group Limited, Melbourne The Toronto-Dominion Bank, Toronto UBS AG, Zurich Credit Suisse, Zurich UniCredit Czech Republic AS Danske Bank A/S, Copenhagen UniCredit Bank Austria AG, Vienna Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main UniCredit SpA, Milan National Westminster Bank Plc, London Lloyds TSB Bank plc, London Zagrebacka Banka UniCredit Bank Hungary ZRT Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo

2009 сп. The Banker - Банка на годината сп. Euromoney - Най-добра банка в България сп. emeafinance - Най-добра банка в България и Най-добра международна банка в България сп. Global Custodian - Най-добри попечителски услуги сп. Global Finance - УниКредит Груп е най-добра банка за търговско финансиране в ЦИЕ АПОЗ - Корпоративна социална отговорност Фондация Буров - Банков мениджмънт 2008 Deutsche Bank - EUR STP Excellence Award Комендатор на ордена на звездата на Италианската солидарност сп. Euromoney - Най-добра инвестиционна банка в България сп. Global Finance - Най-добра банка в България сп. Euromoney - Най-добра банка в България сп. Finance Central Europe - Най-добра банка в България по капитал, активи, печалба Вестник Пари - Банка на годината по пазарен дял сп. Global Custodian - Най-добри попечителски услуги Фондация Буров - Най-добър банкер Почетен знак за г-н Алесандро Профумо

Финансов одитор: KPMG

ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 01 Печалба преди данъци хил.лв. 02 Приходи от такси и комисиони хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 04 Разходи за лихви хил.лв. 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 11 Балансово число хил.лв. 12 Персонал човека 13 Банкови офиси броя 14 Изнесени работни места броя 15 ПОС Терминали броя 16 АТМ Банкомати броя 17 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

68

2006

2007 -

1 161 264 281 835 151 274 497 739 117 997 210 941 3 560 574 2 767 975 3 456 303 889 516 870 200 9 065 733 3769 245 71 3160 451

2008 1 370 067 320 991 164 891 654 633 191 264 227 902 3 100 365 2 922 562 4 902 612 1 339 927 937 804 11 014 859 3869 260 64 7571 479

06.2009 1 512 337 148 342 81 764 320 290 110 338 107 223 3 343 282 3 025 226 5 100 298 1 381 403 895 836 11 446 106 3788 250 53 5332 489


Клонова мрежа на УниКредит Булбанк СОФИЯ пл. Света Неделя 7 / 02 9232847 бул. Христофор Колумб 1 / 02 9809601 ул. Веслец 84 / 02 8105921 бул. I-ва българска армия 18 / 02 9311846 ул. Илиенско шосе 16 / 02 9360986 ул. Бузлуджа 2 / 02 953 03 09 ул. Аксаков 8 / 02 9233485 ул. Борис Стефанов 12 / 02 9681997 ул. Калоян 3 / 02 9268300 ул. Ломско шосе 2 / 02 9360439 пл. Света Неделя 7 / 02 9232186 бул. Ал. Стамболийски 143 / 02 8102622 бул. Черни връх 54 / 02 9690025 бул. Цариградско шосе 147 / 02 9767864 Младост 1 бул. Ал. Малинов 16 / 02 8174921 ул. Цар Самуил 1 / 02 9173040 ул. Твърдишки проход 27 / 02 8182722 бул. Александър Малинов БПС сграда 2 / 02 8173322 бул. Янко Сакъзов 1 / 02 9887131 ул. Иван Вазов 1 / 02 9269206 ул. Г. С. Раковски 133 / 02 9883733 ул. П. Ю. Тодоров бл.1 / 02 8186720 бул. Акад. Ст. Младенов 3 / 02 9658198 бул. Витоша 6 / 02 8102926 кв. Ботунец ХК Тривия / 02 9945442 бул. Сливница 444А / 02 8279172 бул. Тодор Александров 14 / 02 9377071 Стоков базар Илиянци / 02 8920512 ул. Нишава бл.12 / 02 8188760 ул. Княз Александър I 12 / 02 9357841 Люлин-4 бл.417 / 02 8145272 ул. Иван Асен II 2 / 02 9423024 бул. Мадрид 1 / 02 9480971 ул. Янко Сакъзов 88 / 02 9461128 ул. Шипченски проход 63 / 02 8172924 бул. Цариградско шосе 133 - 7ми км / 02 8178029 ул. Дондуков 18 / 02 9218953 бул. Цариградско шосе 10ти-км / 02 9601199 Люлин 10 бул. Петър Дертлиев / 02 9250981 бул Ботевградско шосе 459 / 02 8922199 ул. Алабин 58 / 02 9397827 ул. Жолио Кюри 9 / 02 8173729 ул. Златен Рог 22 / 02 9264850 бул. Васил Левски 40 / 02 9504650 бул. Витоша 75 / 02 9264895 бул. Христо Смирненски 28 / 02 9630988 ул. Сердика 22 / 02 9264873 бул. Христо Ботев 17 / 02 9264862 бул. Цар Борис III 41 / 02 9264845 бул. Цар Борис III 134 / 02 9264847 ул. Любляна 46 / 02 9264867 бул. България 102 / 02 8082815 бул. Сливница 618 / 02 8128252 ул. Г. С. Раковски 140 / 02 8157024 ул. Кукуш 1 / 02 8024211 бул. Скопие 1 / 8033583 бул. Сливница 127 / 02 8021983 ул. Атанас Дуков 29 / 02 8070315 ул. Борис Стефанов 9А / 02 8192872 АЙТОС ул. Станционна 27 / 0558 26164 АЛБЕНА КК Албена / 0579 62691 АСЕНОВГРАД ул. Ради Овчаров 8 / 0331 62655 БАЛЧИК ул. Черно море 34А / 0579 76306 ул. Иван Вазов 3 / 0579 71122 БАНСКО ул. Пирин 3 / 0749 88125 ул. Цар Симеон 54 / 0749 88387 БЕЛЕНЕ ул. Фердинанд Дечев 2 / 0658 34752 БЕРКОВИЦА бул. Йордан Радичков 1 / 0953 88484 ул. Николаевска 100 / 0953 88686 БЛАГОЕВГРАД пл. Македония 1 / 073 867028 ул. Цар Шишман 22 / 073 828634 бул. Св. Св. Кирил и Методий 18 / 073 828718 ул. В. Левски 57 / 073 885065 ул. Арсений Костенцев 3 / 073 828472 БОЖУРИЩЕ бул. Европа 85 / 02 9933015 БОРОВЕЦ КК Боровец / 0750 32204 БОТЕВГРАД пл. Саранск 24 / 0723 66872

БУРГАС ул. Александровска 22 / 056 877262 ул. Христо Ботев 68-70 / 056 806811 пл. Лукойл Нефтохим / 056 898036 бул. Стефан Стамболов 126 / 056 816424 Летище Бургас / 056 872532 Прис. К-С пл. Батенберг 1/ 056 877237 ул. П. Яворов 4-6 / 056 874133 Славейков завод Хемус-Марк АД / 056 880032 ул. Александровска 22 / 056 877104 ВАРНА ул. П.Каравелов 1 / 052 662124 ул. Мария Луиза 39 / 052 600025 ул. Габрово 2 / 052 689803 ул. Патлейна 2 / 052 663335 бул. Владислав Варненчик 36-38 / 052 687949 ул. Княз Борис I 43 / 052 664022 бул. Осми Приморски полк 93 / 052 889817 БП Варна Сграда 1 / 052 730127 бул. Княз Борис I 74-76 / 052 654405 ул. Пирин 61 / 052 661346 Вълчи дол ул. 3-ти март 13 / 05131 2407 ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. Васил Левски 13 / 062 611023 ул. Васил Левски 13 ВЕЛИНГРАД пл. Съединение 99 / 0359 57022 ВИДИН ул. Цар Симеон Велики 3 / 094 690214 ул. Цар Симеон Велики 68А / 094 605802 Северна промишлена зона / 094 602022 СБ ВИТРЕЙД 102А / 094 601298 ВРАЦА ул. Лукашов 10 / 092 668852 ул. Лукашов 8 / 092 668234 ГАБРОВО ул.Радецки 13 / 066 814224 пл. Първи май 1876 6 / 066 819030 ул. Станционна 14 / 066 807432 ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ул. Трети март 5 / 05731 2137 ГОДЕЧ пл. Свобода 2 / 0729 2306 ГОРНА МАЛИНА Община Горна Малина / 07152 222 ул. М.Тодоров 1А / 0618 60159 ул. Патриарх Евтимий 2 / 0618 61822 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. Бяло море 11 / 0751 69620 ГЪЛЪБОВО ул. д-р Жеков 8 / 0418 62224 ДЕВНЯ Администр. сграда на „Солвей Соди“ АД / 0519 / 97110 ДИМИТРОВГРАД бул. България 4Б / 0391 64672 бул. Д.Благоев 3 / 0391 61455 ДОБРИЧ ул. България 3 / 058 655732 ул. Независимост 7 / 058 651428 ДУЛОВО ул. Васил Левски 21 / 0855 22356 ДУПНИЦА ул. Христо Ботев 1 / 0701 59914 ЕЛЕНА ул. Д-р Хр. Момчилов 1 / 06151 2113 ЕЛИН ПЕЛИН пл. Независимост 5 / 0725 68827 ЕТРОПОЛЕ ул. М. Гаврилова 22 / 0720 7222 ЗЛАТИЦА ул. Софийско шосе 1 / 0728 66038 ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ КК Златни пясъци х-л Шипка 052 355843 ИХТИМАН ул. Полк. Б. Дрангов 8 / 0724 82091 КАВАРНА ул. Добротица 37 бл. Мусала / 0570 86108 КАЗАНЛЪК ул. Розова долина 4 / 0431 68135 ул. Паисий Хилендарски 16 / 0431 63486 КАРЛОВО ул. Водопад 2 / 0335 90525 ул. Димитър Събев 4 / 0335 93171 КАРНОБАТ бул. България 14 / 0559 28821 КНЕЖА ул. Марин Боев 71 / 09132 3024 КОЗЛОДУЙ Клон АЕЦ-Козлодуй ЕП-2 НЕК АД / 0973 73677

бл. 79 Тунела / 0973 80004 КОПРИВЩИЦА пл. 20 - ти Април / 07184 2233 КОСТЕНЕЦ ул. Белмекен 2 / 07142 2552 КОСТИНБРОД ул. Охрид 13 / 0721 68125 КЪРДЖАЛИ бул. България 51 / 0361 67020 КЮСТЕНДИЛ ул. Демокрация 39 / 078 559613 ЛЕВСКИ ул. Ал.Стамболийски 32В / 0650 83167 ЛОВЕЧ ул. Д.Пъшков 22А / 068 689941 ул. Търговска 24 / 601758 ул. Стефан Караджа 2 / 668330 ЛОМ ул. Дунавска 14 / 0971 66720 МАЛКО ТЪРНОВО ул. Малкотърновска комуна 2 / 05952 2214 МЕЗДРА ул. Георги Димитров 1 / 0910 92078 МОНТАНА бул. Трети март 72 / 096 391950 бул. Трети март 51 / 096 383168 НЕСЕБЪР ул. Месембрия 19 / 0554 21920 ул. Еделвайс 10 / 0554 44081 НОВА ЗАГОРА ул. В.Левски 49 / 0457 63906 ул. М. Балкански 60 / 0457 62203 НОВИ ПАЗАР пл. Раковски 4 / 0537 23580 ПАВЛИКЕНИ пл. Свобода 20 / 0610 52687 ПАЗАРДЖИК бул. България 6 / 034 405131 ул. Есперанто 5 / 034 405718 РДВР / 034 440993 КАТ / 034 441290 ул. Хан Крум 3 / 034 444886 ПАНАГЮРИЩЕ ул. Г.Бенковски 1 / 0357 63260 ПЕРНИК пл. Кракра Пернишки бл.14 / 076 603201 ул. Черешово топче 2 / 076 604690 ПЕТРИЧ ул. Рокфелер 48 / 0745 69528 ул. Гоце Делчев 12Б / 0745 69272 ул. Цар Борис III 11 / 0745 69518 ПЕЩЕРА ул. Димитър Горов 16 / 0350 6416 ПИРДОП пл. Тодор Влайков бл.2 Б / 07181 5783 ПЛЕВЕН ул. Коста Хаджипакев 1 / 064 880226 ул. Цар Симеон 11 / 064 890314 ул. Данаил Попов 13 бл. Волга / 064 892163 ул. Васил Левски 121 / 064 840188 ПЛОВДИВ ул. Иван Вазов 4 / 032 601615 бул. Кукленско шосе 32А / 032 673602 бул. Освобождение 3 / 032 681914 ул. Асеновградско шосе 1 / 032 623746 ул. Карловско шосе 8 / 032 946335 ул. Васил Левски 4 / 032 945466 ул. Райко Даскалов 1А / 032 646953 ул. Банкова 1 / 032 656072 бул. Христо Ботев 82 / 032 632600 ул. Княз Александър Батенберг I 13 / 032 905812 бул. Васил Априлов 15А / 032 905837 ул. Пещерско шосе 66 / 032 905841 ул. Цар Асен 24 / 032 905844 бул. 6 септември 167 А / 032 905840 ул. Иван Вазов 31 / 032 905831 Марица бул. Цар Борис III Обединител 37 / 032 902867 ул. Бетовен 2 / 032 905872 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ул. Търговска 55 / 06141 2716 ПОМОРИЕ бул. Яворов 40 / 0596 26262 кв. Славейков бл. 46 / 0596 896681 ПРИМОРСКО ул. Черно море 9 / 0550 32051 ПЪРВОМАЙ ул. Христо Ботев 1 / 0336 2053 РАДНЕВО ул. Г.Димитров 10 A / 0417 81011

69

РАЗГРАД ул. Иван Вазов 21 / 084 660763 пл. Момина чешма 1 / 662109 РАЗЛОГ ул. Екзарх Йосиф 1 / 0747 80027 РАКОВСКИ ул. Москва 23 / 03151 5011 РУСЕ пл. Света Тройца 5 / 082 818258 ул. Александровска 75 / 082 822771 ул. Александровска 55 / 082 818350 С. КОВАЧЕВО Рудник Трояново-север / 0417 82402 САМОКОВ ул. Проф. В. Захариев 3 / 0722 68814 САНДАНСКИ ул. Македония 52 / 0746 34852 САПАРЕВА БАНЯ Ул. Германея 2 / 0707 2228 СВИЛЕНГРАД бул. България 60 / 0379 70728 ул. Асен Илиев 4 / 0379 73033 Митнически пункт Капитан Андреево / 0379 71044 СВИЩОВ ул. Цар Освободител 16 / 0631 61127 ул. Дунав 10 / 0631 60062 СВОГЕ ул. Цар Симеон 21 / 0726 2349 СЕВЛИЕВО пл. Свобода бл.21 / 0675 34586 СИЛИСТРА ул. Добруджа 3 / 086 878342 СЛИВЕН бул. Х. Димитър 11 / 044 613127 ул. Раковски 23 / 044 622446 Ген.Столипин 19 / 044 610231 СЛИВНИЦА пл. Съединение 2 / 0727 42266 СЛЪНЧЕВ БРЯГ КК Слънчев бряг / 0554 22554 СМОЛЯН бул. Кольо Шишманов бл.59 / 0301 67314 СОЗОПОЛ ул. Първи май 2 / 0550 26320 СТАМБОЛИЙСКИ ул. Осми Март 3 / 0339 62487 СТАРА ЗАГОРА ул. Цар Симеон 157 / 042 610783 бул.Симеон Велики 126 / 696326 бул. Цар Симеон Велики 62 / 042 692116 бул. Цар Симеон Велики 115 / 042 615129 бул.Симеон Велики 126 / 042 696253 СУНГУЛАРЕ ул. Хр.Смирненски 15 / 05571 2493 ТЕРВЕЛ ул. Св. св. Кирил и Методий 10 / 05751 4147 ТРОЯН ул. Ген.Карцов 1 / 0670 68885 кв. Велчевски / 0670 62576 ТЪРГОВИЩЕ ул. Васил Левски 1 / 0601 61220 ХАРМАНЛИ пл. Възраждане 1 / 0373 82688 ХАСКОВО ул. Хан Кубрат 4 / 038 607721 ул. Стефан Караджа 12-14 / 038 602724 РДВР / 038 662439 КАТ / 038 662447 ЦАРЕВО ул. Крайморска 20 / 0590 52045 ЧЕПЕЛАРЕ х-л Е. Дафовска ул. Хан Аспарух 1 / 03051 2035 ЧИРПАН ул. Яворов 2 / 0416 2594 ШАБЛА ул. Петко Българанов 4 / п.к.9680 ШУМЕН бул. Славянски 64 / 054 800599 бул. Славянски 8 / 054 858133 ЯКОРУДА ул. Кирил и Методий 40 / 07442 2388 ЯМБОЛ ул. Търговска 56 / 046 685113 ул. Жорж Папазов 3 / 046 677162 ул. Търговска 19 / 046 661641


70


Централна Кооперативна Банка Central Cooperative Bank 1086 София, ул. “Г. С. Раковски” 103, тел. (02) 9266 266,

1086 Sofia, 103 G. S. Rakovski str., Tel. (02) 9266 266,

факс (02) 980 43 86, телекс 24066, 24065, e-mail: office@ccbank.bg,

Fax (02) 980 43 86, Telex 24066, 24065, e-mail: office@ccbank.bg,

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD: Иво Каменов Георгиев Председател на НС Ivo Kamenov Georgiev Chairman of SB

Марин Великов Митев Член на НС Marin Velikov Mitev Member of SB

Централен Кооперативен Съюз Член на НС като юридическо лице представлявано от Петър Стефанов Central Cooperative Union Member of SB as a legal entity, represented by Petar Stefanov

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD: ПРОФ. Д-Р. АЛЕКСАНДЪР ВОДЕНИЧАРОВ Председател на УС

ЦВЕТАН БОТЕВ Зам.-председател на УС

ЛАЗАР ИЛИЕВ Изпълнителен директор и член на УС

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ Изпълнителен директор и член на УС

Prof. Dr. Alexander Vodenicharov Chairman of MB

Tsvetan Botev Deputy Chairman of MB

Lazar Iliev Executive Director and a member of MB

Georgi Konstantinov Executive Director and a member of MB

ИВАЙЛО ДОНЧЕВ Изпълнителен директор и член на УС

АЛЕКСАНДЪР КЕРЕЗОВ Член на УС

ПРОФ. Д-Р БИСЕР СЛАВКОВ Член на УС

ТИХОМИР АТАНАСОВ Прокурист

Ivaylo DonchevExecutive Director and a member of MB

Aleksander Kerezov Member of MB

Prof. Dr. Bisser Slavkov Member of MB

Tihomir Atanassov Procurator

Лице за контакти: Силвия Събева, тел./факс: 02/ 926 62 30; silviya.sabeva@ccbank.bg Contact Person: Silviya Sаbeva tel/fax: 02/ 926 62 30; silviya.sabeva@ccbank.bg

Централна кооперативна банка АД е учредена през март 1991г. В началото нейната основна мисия е да съдейства за развитието на кооперативната система в България. Преминавайки през различни периоди на развитие, банката се утвърди като универсална търговска банка в днешни дни. Като такава ЦКБ АД предлага широк спектър от финансови продукти и услуги, които отговарят на конкурентните изисквания на динамично променящата се пазарна среда. Банката се стреми постоянно да разширява спектъра от финансово посредничество и работи усилено за създаване на нови и развитие на познатите продукти и услуги.

ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ: към септември 2009 г “ЦКБ Груп” ЕАД Bayerische Hypo – Und Vereinsbank AG

68.20% 7.81%

ПРИТЕЖАВАНИ БАНКОВИ ЛИЦЕНЗИ: ЦКБ АД има пълен банков лиценз за извършване на операции в страната и чужбина. ЦКБ АД има лицензи да извършва дейност като инвестиционен посредник на българския капиталов пазар, осъществявайки транзакции от свое име и за своя сметка, както и от името и за сметка на свои клиенти. ЦКБ АД е първичен дилър на вътрешния пазар на държавни ценни книжа

ИЗПОЛЗВАНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ: БИСЕРА; БОРИКА; РИНГС; EBA STEP2; TARGET 2; Western Union; SWIFT; EasyPay; Info notary

71

Central Cooperative Bank Plc was established in March 1991. In the beginning its main mission was to contribute to the development of the cooperative system in Bulgaria. Passing through various periods of development the Bank affirmed itself as a universal commercial bank nowadays. As such CCB Plc offers a wide spectrum of financial products and services, which correspond to the competitive requirements of the dynamically changing market environment. The bank aims at constantly deploying the array of financial intermediation and works hard for the creation of new and the development of the known products and services.


ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО БАНКАТА ЧЛЕНУВА:

ИЗДАВАНИ КРЕДИТНИ КАРТИ : Местни карти: Маркет, CCB-Office1(CCB-Office1 Partner, CCBOffice1 VIP)

• Член на Европейската асоциация на кооперативните банки, Брюксел; • Член на Международната асоциация на кооперативните банки; • Член на Асоциацията на търговските банки в България • Член на Фонда за гарантиране на влоговете • Абонат на Reuters (код CCBS) и Bloomberg • Лицензиран инвестиционен посредник • Член на MasterCard International; • Член на VISA Internation • Агент на Western Union • Член на SWIFT; • Член на БОРИКА; • Член на БИСЕРА; • Член на РИНГС

MasterCard: Standard, Business. GOLD

VISA: CCB-Bulgaria Air(Gold, Classic), Classic, Business, Gold

БРОЙ НА БАНКИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ И БРОЙ НА СТРАНИТЕ С БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ И ДЕСЕТТЕ НАЙ-ЗНАЧИМИ БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ ЦКБ АД поддържа кореспондентски отношения с над 360 финансови институции от цял свят. Кореспондентската мрежа на ЦКБ АД е обект на постоянно оптимизиране, като целта е разплащанията да се осъществяват максимално бързо, безпроблемно и при възможна най-добри финансови условия за клиентите. Валута

Банка

EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD CHF GBP DKK

KBC Bank NV, Brussels Standard Chartered Bank, Frankfurt am Main Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main UniCredito Italiano SpA, Milan Societe Generale, Paris La Defense Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Vienna The Bank of New York Mellon, New York Credit Suisse, Zurich Barclays Bank PLC, London Danske Bank Aktieselskab, Copenhagen

ИЗДАВАНИ ДЕБИТНИ КАРТИ : Дебитни карти: VISA Electron, Maestro International Card

Финансов одитор: „Делойт Одит” ООД

ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 58 885 81 511 01 Печалба преди данъци хил.лв. 7 689 8 196 02 Приходи от такси и комисиони хил.лв. n/a n/a 03 Приходи от лихви хил.лв. 30 142 47 793 04 Разходи за лихви хил.лв. 11 592 18 234 05 Административни разходи хил.лв. n/a n/a 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 376 930 604 107 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 25 599 31 424 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 188 978 223 620 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 2 848 39 193 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 31 544 69 151 11 Балансово число хил.лв. 565 327 809 024 12 Персонал човека 964 1159 13 Банкови офиси броя n/a n/a 14 Изнесени работни места броя n/a n/a 15 ПОС Терминали броя 60 260 16 АТМ Банкомати броя 100 173 17 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

72

2006 116 541 14 016 n/a 65 048 26 200 n/a 863 245 39 025 361 511 55 183 111 947 1 131 654 1378 n/a n/a 410 252

2007 211 572 22 579 23 764 90 982 34 099 56 959 640 190 687 268 419 714 76 521 176 315 1 565 351 1675 n/a n/a 1100 252

2008 228 305 23 836 26 163 107 922 42 707 73 843 594 284 790 674 609 527 104 685 255 780 1 663 314 1903 n/a n/a 1899 331

06.2009 237 449 8 552 13 339 65 021 33 839 37 940 707 411 821 995 752 005 102 203 254 186 1 813 249 2250 n/a n/a 2014 338


Клонова мрежа на Централна Кооперативна Банка СОФИЯ Клон София град ул. Г.С.Раковски 103 / 02 9266121 Офис Коперник ул. Николай Коперник 7 / 02 9710137 Офис Слатина ул. Слатинска бл.20 / 02 9711442 Офис Сточна гара бул. Сливница 212 вх.А / 02 9833772 Офис Химснаб ул. Складова база 1/ 02 8381006 Офис Дружба 1 бул. Цветан Лазаров бл.209 / 02 9790698 Офис Дружба 2 ул. 5030 - 6 / 02 9790803 Офис Сребърна ул. Сребърна 14 / 02 9622316 Клон София Запад бул. П. Владигеров бл.442 / 02 9238022 Офис Люлин 2 до бл. 227 / 02 8272397 Офис Връбница ул. Бели Дунав бл. 637 / 02 9340098 Офис Орион ул. Орион 1-3 / 02 8250698 Офис Надежда бул. Ломско шосе 50 / 02 9360735 Офис Софияпласт бул.Илиянско шосе 33 / 02 9311093 Клон София Юг бул. Гоце Делчев бл. 35 / 02 8188081 Офис Борово бул. Братя Бъкстон 24 / 02 9559006 Офис Княжево бул. Цар Борис ІІІ 357 / 02 9571928 Офис Павлово бул. Ал.С.Пушкин 13 / 02 9555286 Офис Овча купел бул. Монтевидео 47 / 02 9562219 Офис Белите брези ул. Емине 23 / 02 8188082 Офис Южен парк бул. Петко Ю.Тодоров бл.4 / 02 9589201 Клон Стамболийски бул.Ал.Стамболийски 156 / 02 8128753 Офис Гевгелийски ул. Мачуково с/у бл.1 / 02 9294473 Офис Щросмайер ул. Й.Щросмайер, бл. 217 / 02 9311081 Офис Сливница бул. Сливница маг. 22 / 02 9200300 Офис Ал.Стамболийски бул.Стамболийски 237 / 02 9200183 Офис Кр. поляна бул. Възкресение бл.132 А / 02 9201540 Клон Хаджи Димитър ул. Макгахан 51 / 02 8144851 Офис Орландовци ул. Хр. Станишев 18 / 02 9366775 Офис Ботевгр. шосе бул. Ботевгр. шосе 46 / 02 9450594 Офис Тодорини кукли ул. Тодорини кукли 7 / 02 9434195 Клон Химимпорт ул. Стефан Караджа 2 / 02 9321910 Офис Хаджи Димитър ул. Хаджи Димитър 9-11 / 02 9802939 Офис Енергопроект бул. Джеймс Баучър 51/ 02 9659935 Офис Народен Театър ул. Иван Вазов 2 / 02 9359010 Клон Централен ул. Гургулят 18 / 02 9263062 Офис Витоша бул. Витоша 93 / 02 9531082 Офис Патриарх Евтимий ул. Патриарх Евтимий 20 / 02 9808608 Офис ВМА бул. Св.Георги Софийски 56 / 02 9515480 Офис Пирогов бул. Пенчо Славейков 5 / 02 9533852 Офис Е. Георгиев бул. Е. Георгиев 57-59/ 02 9885025 Клон Възраждане пл. Възраждане 3 / 02 9234821 Офис А.Стамболийски бул. А.Стамболийски 47 / 02 9804272 Офис С. Стамболов бул. С .Стамболов 2 / 02 9812818 Офис Хр.Ботев бул. Хр. Ботев 163 / 02 9313854 Офис МЗХ бул. Христо Ботев 55 / 02 98511691 Офис Пиротска ул. Софроний Врачански 27 / 02 8321663 Офис Руски бул. Ген.М. Д. Скобелев 77 / 02 9516531 Клон Младост бул. Андрей Сахаров 14 / 02 9744606 Офис Младост 4 Битов комбинат до бл. 416 / 02 9743881 Офис Младост 1 ул. Иван Винаров бл.24 / 02 9757476 Офис Младост 1А ж.к. Младост 1А бл.550 вх.2 / 02 9743212 Офис Горубляне ул. Самоковско шосе 46 / 02 9736585 Клон Мадрид София 1505, бул. Мадрид 37-39 02/8144920 Офис Янко Сакъзов бул. Янко Сакъзов 32 / 02 9434223 Офис Орлов мост бул. Цар Освободител 33 / 02 9461757 Офис Оборище ул. Оборище 1-3 / 02 9434464 Клон Дървеница бул. Св.Кл. Охридски 8 / 02 8167957 Офис Студ. град ул. 8-ми декември кв.103 / 02 9623186 Офис Изток ул. Фр.Жулио Кюри 20 / 02 8164470 Офис Студ. Град 2 ул. Проф. Д-р И. Странски 2 / 02 8681175 Офис Сим. Шосе ул.Сим. шосе 85 З / 02 9624770 Клон Дондуков бул. Княз Ал.Дондуков 7Б / 02 9306911 Офис Дондуков бул. Княз Ал.Дондуков 13 / 02 9267911 Офис Борса София бул. Проф.Цветан Лазаров 13 / 02 9712651 Офис Екзарх Йосиф ул. Екзарх Йосиф 23 / 02 9835651 Офис Цар Самуил ул. Цар Самуил 147 / 02 9310918 Офис ЕСРС бул. Драган Цанков 6 / 02 9641695 Офис Нотариат бул. Патриарх Евтимий 2 / 02 9867142 Офис СРС Брачна колегия бул.Цар Борис ІІІ 54 / 02 9549293 Офис СИС към ЕСРС бул.Патриарх Евтимий 2/ 02 9867142 Офис Мария Луиза бул. Мария Луиза 80 / 02 9314048 АЙТОС Офис Айтос ул. Цар Освободител 15 / 0558 29041 АНТОНОВО Офис Антоново ул. Тузлушки герой 24 / 06071 2259 АСЕНОВГРАД Клон Асеновград ул. Речна 8 / 0331 63193 Офис Аскон ул. Никола Кръстев 75 / 0331 68073 Офис Запад бул. България 4 / 0331 68695 БАЛЧИК Офис Балчик ул. Приморска 8 / 0579 72232 БАНКЯ Офис Банкя ул. Княз Борис I 6 / 02 9977581 БЕЛЕНЕ Офис Белене ул. България 33 / 0658 36641

БЕРКОВИЦА Офис Берковица бл. Бор 2 / 0953 88923 БЛАГОЕВГРАД Клон Благоевград ул. Васил Левски 13 / 073 882961 Офис Кирил и Методи Св. Св. Кирил и Методи 5 / 073 834153 БОРОВАН Офис Борован ул. Славко Ценов 5 / 09147 2080 БОРОВЕЦ Офис Боровец Хотел Флора / 0750 32230 БОРОВО Офис Борово ул. Н.Й. Вапцаров 1А / 08140 2245 БОТЕВГРАД Офис Ботевград ул. Гурко 2 / 0723 66914 БУРГАС Клон Бургас ул. Конт Андрованти 4 / 056 874500 Офис Александровска ул. Александровска 1 / 056 879683 Офис Славейков ж.к. Славейков бл.107 / 056 581301 Офис Демокрация бул. Демокрация бл.117 / 056 530269 Офис Летище Бургас офис Меден ул. Априлци 7 БЯЛА СЛАТИНА Офис Бяла Слатина ул. Димитър Благоев 76 / 0915 82414 В. ТЪРНОВО Клон Велико Търново ул. Н. Габровски 4 / 062 620523 ВАРНА Клон Варна бул. Съборни 58 А / 052 608754 Офис Варна бул. Княз Борис I 13 / 052 608146 Офис Проектантска бул. Цар Освободител 76Г / 052 600365 Офис Трезор ул. Шипка 23 / 052 600072 Офис Черно море ул. Княз Борис I / 46 052 614128 Офис Бенковски ул. Георги Бенковски 16 / 052 600067 Офис Летище Варна / 052 730450 Офис Отец Паисий ул. Яне Сандански 1 / 052 608505 Офис Цар Симеон ул. Цар Симеон 1,31 052/608501 Офис Нептун бул. Сливница 72 / 052 602411 Офис Константин и Елена ТК Шипка / 052/631050 Офис Елпром бул. Вл. Варненчик 277/ 052 509671 Офис Община Варна бул. Осми Приморски Полк 43 Офис Варна Плод ул. Академик Курчатов 1 / 052 500491 Офис Владислав бул. Вл. Варненчик 18 / 052 604517 Офис Черноморец бул. 8-ми Приморски полк / 55052 650144 ВЕЛИНГРАД Офис Велинград пл. Фонтани ПК 98 0359/58494 ВИДИН Клон Видин ул. Акад. Ст. Младенов 4/ 094600152 Офис Цар Сим.Велики ул. Цар Сим.Велики 1 / 094 600091 ВРАЦА Клон Враца ул. Лукашов 5 / 09262 2539 ВЪЛЧЕДРЪМ Офис Вълчедръм ул. Бенковски 4 09744/2109 ВЪРБИЦА Офис Върбица ул. Сеп. възстание 49 / 05391 2115 ВЪРШЕЦ Офис Вършец бул. Република 8 / 09527 3008 ГАБРОВО Клон Габрово ул. Брянска 54 / 066 817011 Офис Столетов бул. Столетов 24 / 066 882068 ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Офис Генерал Тошево ул. 3 март 2 / 05731 2044 ГЛОДЖЕВО Офис Глоджево ул. Димитър Благоев 32 / 08324 2466 ГОРНА ОРЯХОВИЦА Офис Г.Оряховица ул. Св. Княз Борис I 10/ 0618 60243 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Офис Гоце Делчев ул.Бяло море 13 / 0751 60205 ГУРКОВО Офис Гурково ул. Княз Ал. Батенберг 4а / 04331 2238 ГЪЛЪБОВО Офис Център бл. 11 / 0418 62175 ДИМИТРОВГРАД Офис Димитровград бул. Г.С. Раковски 13 / 0391 64468 ДИМИТРОВГРАД Офис Неохим АД ул. Химкомбинатска 3 / 0391 64462 ДОБРИЧ Клон Добрич бул. България 1 / 058 600134 Офис Трети март бул. Трети март 47 / 058 604149 Офис Технополис Околовръстен път 54 / 058 601835 ДОЛНА БАНЯ Офис Долна Баня ул. Търговска 93 / 07120 2297 ДРЯНОВО Офис Дряново ул. Шипка 144 / 0676 75230 ДУЛОВО Офис Дулово ул. Васил Левски 8 / 0855 25195 ДУПНИЦА Офис Дупница ул. Христо Ботев 5 / 0701 51183 ЕЛЕНА Офис Елена ул. Иларион Макариополски 1/ 06151 2279 ЕЛХОВО Офис Елхово ул. Търговска 65А / 0478 88571 ЕТРОПОЛЕ Клон Етрополе ул. Георги Димитров 2 / 0720 7414 ЗАВЕТ Офис Завет бул. Освобождение 101 / 08342 2105 ЗЛАТАРИЦА Офис Златарица ул. Ст. Попстоянов 10 / 0615 35520 ЗЛАТИЦА Офис Златица пл. Македония 1 / 0728 66100 ИСПЕРИХ Офис Исперих ул. Васил Левски 91 / 0835 2939

ИХТИМАН Офис Ихтиман ул. Цар Освободител 114 / 0724 82298 КАВАРНА Офис Каварна бул. България 65 / 0570 85053 КАЗАНЛЪК Клон Казанлък бул.23 пехотен шип. полк 3/0431 68241 Офис Шип.полк бул. 23 пехотен шип. полк 4 / 0431/64464 КАРЛОВО Офис Карлово ул. Генерал Карцов 57 / 0335 90470 КАРНОБАТ Офис Карнобат ул. Патриарх Евтимий 2 / 0559 22268 КОЗЛОДУЙ Офис Козлодуй ул. Христо Ботев 3 / 0973 80726 КОПРИВЩИЦА Офис Копривщица бул. Хаджи Н. Палавеев 49 / 07184 2031 КОСТЕНЕЦ Клон Костенец ул. Търговска 11А / 071423080 КОСТИНБРОД Офис Костинброд ул. Детелина 2 / 0721 66331 КРИЧИМ Офис Кричим пл. Обединение 10 / 03145 2173 КРУМОВГРАД Офис Крумовград пл. България 6 / 03641 7132 КУБРАТ Офис Кубрат ул. Цар Освободител 2 / 0838 73905 КЪРДЖАЛИ Клон Кърджали ул. Републиканска 47 / 0361 60909 КЮСТЕНДИЛ Клон Кюстендил ул. Константинова баня 22 / 078 551115 Офис МОЛ Перфетто / 078 554107 ЛОВЕЧ Клон Ловеч ул. Професор Иширков 10 / 068 600565 ЛОЗНИЦА Офис Лозница ул. Дружба 14 / 08362 2011 ЛОМ Офис Лом ул. Дунавска 18 / 0971 60219 ЛУКОВИТ Офис Луковит ул. Възраждане 100 / 0697 2339 ЛЪКИ Офис Лъки ул. Възраждане 19 / 03052 3080 МЕЗДРА Офис Мездра ул. Христо Ботев 30 / 0910 92739 МОМЧИЛГРАД Офис Момчилград ул. 27 декември 2 / 03631 6776 МОНТАНА Клон Монтана бул. Трети март 59 / 096 300810 МЪГЛИЖ Офис Мъглиж пл. 3 март 11 / 04321 2082 НЕСЕБЪР Клон Несебър ул. Струма 23 0554/29966 офис Иван Вазов ул. Иван Вазов 25 — НОВА ЗАГОРА Офис Нова Загора ул. Народни будители 34 / 0457 68168 ОБНОВА Офис Обнова ул. 9 септември 29 / 06538 2686 ОМУРТАГ Офис Омуртаг ул. Ал. Стамболийски 1 / 0605 4418 ОПАКА Офис Опака ул. България 69 / 06039 2490 ПАВЕЛ БАНИЯ Офис Павел Баня ул. Освобождение 9 / 04361 3020 ПАВЛИКЕНИ Офис Павликени ул. Съединение 4 / 0610 52693 ПАЗАРДЖИК Клон Пазарджик ул. Есперанто 7 / 034 401611 Офис Търговска база ул. Мильо войвода 1А / 034 448404 Офис Панагюрище пл. 20 април / 0357 62336 ПЕРНИК Клон Перник ул. Кракра Пернишки 4 / 076 688330 Офис Елена ул. Св. Св. Кирил и Методи 23 / 076 607887 Офис Община пл. Св. Иван Рилски 1А 076/684203 Офис Изток ул. Юрий Гагарин 36 076/674050 ПЕТРИЧ Офис Петрич ул. Рокфелер 52 А / 0745 21180 ПЕЩЕРА Офис Пещера ул. Дойранска епопея 36 / 0350 63864 ПИРДОП Офис Пирдоп пл. Тодор Влайков бл. 9 / 07181 7220 ПИРМОРСКО Офис Приморско ул. Трети март 57 / 0550 32317 ПЛЕВЕН Клон Плевен ул. Васил Левски 150 / 064 882310 ПЛОВДИВ Клон Пловдив ул. Бетовен 5 / 032 654950 Офис Мария Луиза бул. Мария Луиза 55 / 032 623425 Офис Кооптърговия ул. Брезовско шосе 142 / 032 955174 Офис Смирненски ул. Царевец 13 / 032 640279 Офис Лайпциг бул. Руски 117 / 032 621341 Офис Вапцаров ул. Н.Й. Вапцаров 115 / 032 670373 Клон Пловдив-България бул. България 31 / 032 921111 Клон Пловдив-Марица ул. Янко Сакъзов 44 / 032 275760 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Офис Полски Тръмбеш ул. Търговска 88 / 06141 3056 ПОПОВО Офис Попово ул. Ал. Стамболийски 1 / 0608 27932 ПРАВЕЦ Офис Правец бул. 3 март 23 / 07133 2165 ПРОВАДИЯ Офис Провадия Централен площад / 0518 47110

73

ПЪРВОМАЙ Офис Първомай ул. Орфей 2 / 0336 2931 РАЗГРАД Клон Разград ул. Стефан Караджа 7 / 084 661292 РАЗЛОГ Офис Разлог ул.Христо Ботев 5 / 0747 80034 РАКОВСКИ Офис Раковски ул. Георги С. Раковски 170 / 03151 2275 РУСЕ Клон Русе пл. Хан Кубрат 1 пк 467 / 082 826070 С. КИРКОВО Офис Кирково ул. Димитър Благоев 32 / 03679 3204 С. ЛЕСИДРЕН Офис Лесидрен ул. Стара планина 106 / 06920 2051 С. ТОПОЛОВО Офис Тополово ул. Цар Калоян 59 / 03321/2341 САМОКОВ Клон Самоков ул. Търговска 33 / 0722 68910 САМОКОВО Офис Самоково ул. Преспа 5 бл.35 / 0722 60121 САНДАНСКИ Офис Сандански бул. Свобода 13 / 0746 30322 СВЕТИ ВЛАС Офис Свети Влас ул. Цар Симеон 17А 0554/68644 СВИЛЕНГРАД Офис Свиленград бул. България 114 / 0379 71436 СВИЩОВ Клон Свищов ул. Цар Освободител 5 / 0631 61251 СВОГЕ Офис Своге ул. Цар Симеон 12А / 07226 4800 СЕВЛИЕВО Клон Севлиево ул. Стоян Бъчваров 4 / 0675 32665 Офис Стара Планина ул. Стара планина 70 / 0675 85050 СИЛИСТРА Клон Силистра ул. Г.С. Раковски 1 / 086 821236 СИЛИСТРА Офис Цар Симеон Велики ул. Цар Симеон Велики 29 / 086 821206 СЛИВЕН Клон Сливен пл. Ал. Стамболийски 1 / 044 662945 Офис Армеец ул. Цар Освободител 11 044/632959 СЛЪНЧЕВ БРЯГ Офис Сл. бряг Адм. сграда на Сл.бряг АД / 0554 22828 СМОЛЯН Клон Смолян бул. България 11 / 0301 62163 Офис Райково ул. Бяло море 3 / 0301 62082 Офис Орфей бул. България 51 / 0301 60006 СОЗОПОЛ Клон Черно море ул. Аполония 17 / 0550 26372 Офис Созопол ул. Републиканска 16 / 0550 22550 СОПОТ Офис Сопот ул. Иван Вазов 25 / 03134 6599 СТАРА ЗАГОРА Клон Стара Загора ул. Кольо Ганчев 54 / 042 220369 Офис Център бул. Методи Кусев 9 / 042 230010 Клон Верея ул. Ген. Гурко 58 / 042 220107 СТРАЛДЖА Офис Стралджа ул. Хемус 21 / 0476 5232 СУХИНДОЛ Офис Сухиндол ул. Росица 115 / 06136 2959 ТЕРВЕЛ Офис Тервел ул. Св. Св. Кирил и Методи 6/ 05751 3004 ТЕТЕВЕН Офис Тетевен ул. Иван Вазов 160678/2339 ТРОЯН Клон Троян ул. Г.С. Раковски 44 / 0670 60167 ТУТРАКАН Офис Тутракан ул. Трансмариска 31 / 0857 60008 Офис Тутракан ул. Трансмариска 53 / 0857 60495 ТЪРГОВИЩЕ Клон Търговище ул. Васил Левски 5 / 0601 69111 Офис Енергия Инд. зона Енергия АД / 0601 68306 Офис Ст. Караджа ул. Ст. Караджа 36 / 0601 62337 Офис Х и С ООД бул. Митрополит Андрей 91 / 0601 62375 ХАРМАНЛИ Офис Харманли ул. България 3А / 0373 82814 ХАСКОВО Клон Хасково ул. Скопие 1 / 038 607838 Офис Хасково 2 бул. България 3 / 038 622259 Офис Хасковски окр. съд бул. България 144 / 038 631165 ХИСАР Офис Хисар бул. Ген. Гурко 25 / 0337 62456 ЦАР КАЛОЯН Офис Цар Калоян пл. Демокрация 1 / 08314 2910 ЦАРЕВО Офис Царево ул. Хан Аспарух 24 / 0590 53958 ЦЕНОВО Офис Ценово ул. Цар Освободител 62 / 08122 2577 ЧЕРВЕН БРЯГ Офис Районен съд ул. Екзарх Йосиф 6 / 0659 94040 Офис Червен бряг ул. Княз Борис I / 0659 92839 ЧИРПАН Офис Чирпан пл. Съединение 1 / 0416 6344 ШАБЛА Офис Шабла ул. Добруджа 2 ШУМЕН Клон Шумен бул. Славянски 13А / 054 868930 Офис Панталейна ул. Патлейна 10 ЯБЛАНИЦА Офис Ябланица пл. Възраждане 5 / 06991 2112 ЯМБОЛ Клон Ямбол пл. Освобождение 7 / 046 662045


Пощенска банка е част от семейството на

Юробанк И Еф Джи Груп

74


Юробанк И Еф Джи България АД Eurobank EFG Bulgaria SA 1048 София, бул. „Цар Освободител” №14,

14, Tzar Osvoboditel blvd., Sofia 1048

тел.: (02) 81 66 000, факс: (02) 98 881 00,

tel. : (02) 81 66 000 fax: (02) 98 881 00,

e-mail: contact@postbank.bg,

e-mail: contact@postbank.bg,

Център за обслужване на клиенти: 080018000

Customer service centre: 080018000

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ/BOARD OF DIRECTORS:

ЕМИЛИЯ МИЛАНОВА Председател на СД Emilia Milanova Chairperson of the BD ТЕОДОР КАРАКАСИС Зам. -председател на СД Theodore Karakasis Deputy Chairman of the BD

АНТЪНИ ХАСИОТИС Главен изпълнителен директор и член на СД

АСЕН ЯГОДИН Изпълнителен директор и член на СД

ПЕТЯ ДИМИТРОВА Изпълнителен директор и член на СД

Anthony C. Hassiotis Asen Yagodin Petia Dimitrova Chief Executive Officer and a Executive Officer and a member of Executive Officer and a member member of the BD the BD of the BD ГЕОРГИОС КАЦАРОС АНДРЕАС ХАСАПИС ЕВАНГЕЛОС КАВАЛОС ПИЕР ДЖОРДЖО ПРАДЕЛИ Член на СД Член на СД Член на СД Член на СД Georgios Katsaros, Andreas Chasapis Evangelos Kavvalos Piergiorgio Pradelli member of the BD member of the BD member of the BD member of the BD

Пощенска банка е сред водещите универсални търговски банки в България с почти двадесетгодишен успешен банков опит, част от международната банкова организация Юробанк И Еф Джи Груп. През 2007 г. банката отвори нова страница в историята си, след като Българска пощенска банка (БПБ) се обедини с една от най-уважаваните банки в България – ДЗИ Банк. Новата банка носи юридическото име „Юробанк И Еф Джи България” АД, запазвайки познатата търговска марка „Пощенска банка”. Днес Пощенска банка има почти 10% общ пазарен дял, близо 3000 служители и една от най-развитите клонови мрежи в страната. Банката предлага пълен набор от финансови услуги на своите клиенти - физически лица и частни предприемачи, малки и средни предприятия, водещи компании, както и големи институционални клиенти.

ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ: Акционерната структура на „Юробанк И Еф Джи България“ АД: EFG New Europe Holding B.V. – 54.1% EFG Eurobank Ergasias S.A. – 34.6% CEH Balkan Holdings Ltd. – 11.2%

ПРИТЕЖАВАНИ БАНКОВИ ЛИЦЕНЗИ: Юробанк И Еф Джи България има пълен банков лиценз за извършване на финансови и банкови операции в страната и чужбина.

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ, РЕЙТИНГОВА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДАТА: BBB+ („Фич Рейтинг”, 20.03.09 г.).

ИЗПОЛЗВАНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ: Пощенска банка извършва разплащания чрез всички опериращи на българския пазар платежни системи.

75

Postbank is one of Bulgaria’s leading universal commercial banks with а successful banking history spanning almost two decades. Part of the international banking organization Eurobank EFG Group, the bank turned a new chapter in its development in 2007 under the brand Postbank and the legal name Eurobank EFG Bulgaria, following the merger of two of Bulgaria’s most respected banking institutions, Bulgarian Postbank and DZI Bank. Today, Postbank commands a market share of nearly 10%, a workforce of about 3000 employees and one of the most extensive branch networks in the country. We offer a comprehensive set of financial services to our clients, which include retail clients and entrepreneurs, small and medium size businesses, some of the major companies operating in Bulgaria, as well as major institutional clients.


БРОЙ НА БАНКИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ И БРОЙ НА СТРАНИТЕ С БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ И ДЕСЕТТЕ НАЙ-ЗНАЧИМИ БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ

Банки, Инвестиции, Пари 2009 Награда „Най-добър инвеститор в околната среда” – Годишни награди на Българския форум на бизнес лидерите за отговорен бизнес 2008 „Най-добра банка в туризма” – Българска хотелиерско- ресторантьорска асоциация 2008 Голяма награда „Иновативност и качество на финансовите продукти” – Банки, Инвестиции, Пари 2008 Първо място в категория „Кредитни продукти и финансиране” - Банки, Инвестиции, Пари

Банката има установени кореспондентски отношения с 554 банки в различни държави. Основната банка кореспондент е: • Eurobank EFG Ergasias - Атина

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО БАНКАТА ЧЛЕНУВА:

2007 Награда „Банкер на годината” за главния изпълнителен директор на Пощенска банка Антъни Хасиотис – в. Банкеръ

• Асоциация на банките в България (АББ) • Американска търговска камара в България (AmCham) • Гръцки бизнес съвет в България (ГБСБ) • Глобален договор на ООН • Български форум на бизнес лидерите (ББЛФ) • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

ИЗДАВАНИ ДЕБИТНИ КАРТИ : •Maestro • Visa Electron • MasterCard • Visa

БАНКОВИ НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ:

ИЗДАВАНИ КРЕДИТНИ КАРТИ :

2009 Награда „Етичност и отговорност към заинтересуваните страни” – Годишни награди за КСО на в. Пари 2009 „Финансов продукт на годината” – Банки, Инвестиции, Пари 2009 Първо място в категория „Депозитни продукти и влогонабиране” – Банки, инвестиции, пари 2009 Първо място в категория „Инвестиционни продукти” –

• American Express и American Express Gold – ексклузивен издател за България. • Visa Electron и Visa Classic • Euroline American Express Финансов одитор: Прайсуотърхаус Купърс

ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 01 Печалба преди данъци хил.лв. 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 04 Разходи за лихви хил.лв. 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 11 Балансово число хил.лв. 12 Персонал човека 13 Банкови офиси броя 14 Изнесени работни места броя 15 ПОС Терминали броя 16 АТМ Банкомати броя 17 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006

2007 -

406 693 55 097 45 120 322 723 124 560 138 086 1 211 791 2 123 237 2 011 069 309 779 439 521 4 377 303 2637 224 48 7347 372

2008 485 366 109 573 55 023 513 716 260 133 161 633 1 353 724 2 521 815 2 536 835 462 753 734 068 5 437 869 2889 216 7 9661 305

06.2009 517 916 19 326 24 978 264 302 150 898 69 886 1 593 213 2 525 876 2 466 859 710 445 788 216 5 715 184 2752 210 1 10 057 320

*Данните за Юробанк И Еф Джи Банк АД са налични след 2007 г., тъй като тогава се осъществява юридическото сливане между Българска пощенска банка АД и ДЗИ БАНК АД, с което се слага начало на съществуването й .

76


Клонова мрежа на Юробанк И Еф Джи България СОФИЯ пл. България №1 Витоша - Петьофи бул. Витоша 112 Гео Милев ул. Николай Коперник 21 Дондуков бул. Княз Дондуков-Корсаков34 Фр. Нансен бул. Васил Левски 2 Лозенец ул. Златен Рог 12 Мадрид бул. Мадрид 26А Надежда бул. Ломско Шосе Блок 171 Стамболийски бул. Ал. Стамболийски 55А Алабин бул. Витоша 10 София Банишора; бул. Мария Луиза №125 БП София Сграда 10 България бул. Гоце Делчев 22 България Йоан Павел II 1 Сграда 2000 Витоша Балкантурист бул. Витоша 1 Георги Софийски ул. Георги Софийски 2 Граф Игнатиев ул. Граф Игнатиев 38 Дианабад бул Никола Габровски 61 Димитър Петков бул. Ал.Стамболийски 156 Дондуков ЦУ бул. Дондуков 4-6 Дружба 1 ул. Туше Делииванов 9 Иван Вазов бул. Витоша 115-117 Изток бул. Цариградско Шосе бл. 22 Интерпред ул. Константин Кисимов 2А Кондор Младост 3 бл. 342 Красна Поляна бул. Никола Мушанов бл.31 Леге ул. Стефан Стамболов 30 Летище бул. Брюксел 1 Люлин Окръг ул. Луи Пастьор 30 Люлин 3 Базар Искра 2000 ЮГ Македония Пл. Македония 4 Мария Луиза бул. Мария Луиза 32-36 Младост бул. Ал. Малинов 33 МОЛ Овча купел бул. Монтевидео 51 София Окръг ул. Кузман Шапкарев 1 София Опълченска ул. Опълченска 117 София Плиска бул. Цариградско Шосе бл. 112 вх. Б Симеоновско шосе бул. Симеоновско шосе 1 Ситняково ул. Черковна 105 Скобелев бул. Скобелев 35 ТК Западен Парк Сливница бул. Сливница 127 София Солунска ул. Солунска 15 Стефан Тошев ул. Стефан Тошев 1 Студентски град ул. Академик Стефанов 20 Суха река ул. Ал. Екзарх 34 бл. 224 вх. А Тодор Каблешков бул Тодор Каблешков 53 УАСГ бул. Христо Смирненски 1 Хиподрума; Хиподрума бл. 24 Цар Борис; бул. Цар Борис III 168 Цар Освободител; бул. Цар Освободител 14 Шишман; ул. Шишман 30 Янко Сакъзов бул. Янко Сакъзов 68 - 70

Дръзки ул. Дръзки 1-5 Рощок бул. Владислав Варненчик 20-22 ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново пл. Майка България 5 Левски ул. Васил Левски 23 ВЕЛИНГРАД Велинград бул. Съединение 218

МАДАН Мадан; ул. Обединение 11

РАЗЛОГ Разлог; пл. Преображение 1 РАКОВСКИ Раковски; ул. Симеон I 39А РУСЕ ул. Александровска 1-3 Александровска ул. Александровска 86 Борисова ул. Борисова 27 Николаевска ул. Николаевска 52 Плиска ул. Плиска 94 САМОКОВ Самоков ул. Търговска 35

МЕЗДРА Мездра; ул. Христо Ботев 27А

САНДАНСКИ Сандански; пл. България 2 Интерхотел Сандански

МОМЧИЛГРАД Момчилград; ул. Кокиче 4

СВИЛЕНГРАД Башклисе бул. България 58

ГЪЛЪБОВО Гълъбово бул. Република 1

МОНТАНА Монтана; бул. Трети март 76 Север; бул. Трети март 63

СВИЩОВ ул. Хаджи Димитър 1

ДЕВИН Девин ул. Освобождение 2

НЕСЕБЪР Несебър; ул. Хан Крум 11

ДЕВНЯ Девня бул. Съединение 78

НИКОПОЛ Никопол; ул. Васил Левски 1

ДИМИТРОВГРАД Димитровград бул. България 1 България бул. Г.С Раковски 16

НОВА ЗАГОРА Нова Загора; ул. Ал. Стамболйски 1А

ГОРНА ОРЯХОВИЦА ул. Янко Боянов 3 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Гоце Делчев ул. Бяло Море 8

НОВИ ПАЗАР Нови Пазар; пл. Раковски 2

ДОБРИЧ Добрич; бул. 25ти Септември 42 Свобода пл. Свобода 1

ОМУРТАГ Омуртаг; пл. Независимост 1

ДУЛОВО Дулово ул. Васил Левски 11

ОРЯХОВО Оряхово; ул. Коста Лулчев 1-3

ДУПНИЦА Дупница ул. Христо Ботев 17

АСЕНОВГРАД ул. Речна 2-4 Хайтов пл. Николай Хаитов 3

ЕЛХОВО Елхово; ул. Славянска 3

БЛАГОЕВГРАД Св. Св. Кирил и Методий 2 Театър ул. Свети Иван Рилски 17 Университет ул. Васил Левски 1

ЛУКОВИТ Луковит; ул. Златна Панега 23

ГАБРОВО Габрово ул. Априловска 1 Север пл. Първи Май 3

ЕЛИН ПЕЛИН Елин Пелин; бул. София 21

БЕРКОВИЦА пл. Йорда Радичков 1

РАЗГРАД Разград; бул България 34

ЛОМ Лом; Ул. Дунавска 18

ВРАЦА Враца ул. Лукашов 1 Иванка Ботева ул. Алеко Константиев 1

АРДИНО Ардино ул.л. Републиканска 3

БЕЛОГРАДЧИК ул. Княз Бориз I 1

КЮСТЕНДИЛ ул. Любен Каравелов №10 Цар Освободител; ул. България 28

ЛОВЕЧ ул. Търговска 38 Запад; ул.Търговска 183

ВИДИН ул. Цар Александър II 19-21 Цар Симеон ул. Цар Симеон Велики 35

ДЪРВЕНИЦА Дървеница ул. Климент Охридски 8

БЕЛЕНЕ ул. България 2

РАДНЕВО Раднево; бул. Георги Димитров 5 Север; кв. Освобождение бл.67

ЛЕВСКИ Левски; ул. Васил Априлов 2

ВЕТОВО Ветово ул. Велико Търново 3

АЙТОС Стамболийски ул. Ал. Стамболийски 2

БАНСКО Банско; ул. Цар Симеон 43

КЪРДЖАЛИ Кърджали; бул. България 56 ул. Екзарх Йосиф 21

ПАВЛИКЕНИ Павликени; ул. Асен Златаров 22 ПАЗАРДЖИК Пазарджик; бул. България 5 Константин Величков; ул. Хан Крум 13

ЗЛАТНА ПАНЕГА Златна Панега ул. Шипка 2 - Циментов Завод ЗЛАТОГРАД Златоград; бул. България 122, бл.194

БОБОВ ДОЛ ул. 27 октомври 2

КАРЛОВО Карлово; ул. Петко Събев 2

БОРИНО ул. Родопи 58

КАРНОБАТ Карнобат; бул. България 5

БОТЕВГРАД Ботевград бул. България 6

КНЕЖА Кнежа; ул. Христо Ботев бл. Витоша

БУРГАС Бургас ул. Конте Адрованти 9 Александровска ул. Александровска 135 Бриз бул. Царица Йоана 11-13 Демокрация бул. Демокрация 104 Комплекс Изгрев бл.53 вх.12 Корпоративен ул. Константин Фотинов 8 Свобода пл. Вълчан Войвода 2

КОЗЛОДУЙ Козлодуй; ул. Христо Ботев бл. 71

БЯЛА Бяла ул. Хаджи Димитър 5

КУБРАТ Кубрат; ул. Княз Бориз I 3

ВАРНА Варна Княз Борис I 3 Тракия бул. Владислав Варненчик 76-82 Чаталджа ул. Осми Приморски Полк 100

КУЛА Кула; ул. Възраждане 30

ПЛОВДИВ Пловдив; Ул. Антим I 2B Санкт Петербург бул. България 97 Батенберг ул. Цариброд 1 Марица ул. Брезовска 1 Мария Луиза ул. Мария Луиза 20 Север бул. Марица 59 Тракия Комплекс Фрапе до бл. 100 Христо Смирненски ул. Солунска 1А Шнитер ул. Йосиф Шнитер 3 ПОМОРИЕ Поморие ул. Княз Бориз I 64

КРЕСНА Кресна; ул. Македония 96

ПОПОВО Попово ул. България 78

КРУМОВГРАД Крумовград; ул. Христо Ботев 1

ПРАВЕЦ Правец пл. Тодор Живков 1 ПРОВАДИЯ Провадия; ул. Георги Димитров 5 ПЪРВОМАЙ Първомай; Ул. Орфей 14

77

СРЕДЕЦ Средец; Пл. Георги Димитров СТАРА ЗАГОРА бул. Цар Симеон Велики 107A Север Граф Игнатиев 17 Театър ул. Методи Кусев 31 СТРАЖИЦА ул. Дончо Узунов 8

ТЕТЕВЕН ул. Иван Вазов 39

ПЛЕВЕН Плевен; бул. Данаил Попов 18 Освобожение ул. Гренадерска 3 Център ул. Васил Левски 124

КАМЕНО Камено; ул. Освобождение 84

СМОЛЯН бул. България 42 Нов Център бул. България 66

ПЕРНИК ул. Търговска 15 Изток; ул. Минск 15 Кракра ул. Кракра 30

ПИРДОП Пирдоп; ул. Цар Освободител бл. 10

КАЗАНЛЪК Казанлък; пл. Севтополис 17

СЛИВЕН бул. Хаджи Димитър 1 Пазара бул. Цар Симеон 27

ТЕРВЕЛ ул. Цар Калоян 1

ПЕЩЕРА Пещера; Дойранска Епопея 19А

КАВАРНА Каварна ул. Цар Калоян 3

СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 24 Изток ул. Добруджа 24

ПАНАГЮРИЩЕ Панагюрище; Георги Бенковски 10

ПЕТРИЧ Петрич; Цар Борис III 11

ИСПЕРИХ Исперих; ул. Лудогорие 28

СЕВЛИЕВО пл. Свобода бл. 22

ТОПОЛОВГРАД ул. България 49Б ТРОЯН пл. Раковски 1 ТРЯВНА ул. Ангел Кънчев 13 ТУТРАКАН ул. Трансмариска 10 ТЪРГОВИЩЕ пл. Независимост 1 Славейков ул. Славейков 2 ХАРМАНЛИ ул Ханска 2 ХАСКОВО ул. Марин Дринов 4А Сан Стефано ул. Сан Стефано 12 ХИСАРЯ ул. Генерал Гурко 25 ЧЕРВЕН БРЯГ ул. Търговска 12А ЧИРПАН ул. Ангел Пеев Стоянов 1 сграда на БТК ШУМЕН ул. Цар Освободител 103 България пл. България 1 Център пл. Освобождение 18 ЯМБОЛ ул. Александър Стамболийски 30 Благоев ул. Цар Освободител 1


Нашата мисия е да издигаме авторитета на финансовата система в България, и на всеки достоен неин представител, като отличаваме и популяризираме всяко постижение. С това подпомагаме развитието и налагането на най-добрите финансови продукти и практики.

Международно Финансово Изложение ”Банки Инвестиции Пари” Традиционни участници са банки и компании от финансовия сектор. Уникална възможност за бизнеса и гражданите да се запознаят с най-новите финансови продукти, услуги и възможности за финансиране.

Международна Финансова Конференция ”Банки Инвестиции Пари” Престижен форум, на който лектори са доказани авторитети от финансовия сектор, от научни и университетски среди, търговски аташета и корпоративни мениджъри.

Призове “Банки Инвестиции Пари” Традиционни награди за най-успешните финансови продукти и институции за изминалата година в различни категории, номинирани и избрани от независимо експертно жури.

Национални конференции “Банки Инвестиции Пари” Престижни форуми, които обхващат основната проблематика и обсъждат възможностите пред финансовата система у нас, с фокус върху банково дело, застраховане, инвестиции, здравеопазване, образование, спорт, публично-частни партньорства и други.

Списание “Банки Инвестиции Пари” Изданието започва своята осемнадесета година на пазара. То ще продължи да представя актуални финансово-икономически анализи от водещи експерти и институции, за да осигурява постоянно знание за успех на своите читатели.

Златният Алманах ”Банки Инвестиции Пари” Най-старият и единственият по рода си справочник, който не само представя финансовите институции в България, но показва статистики и анализи за финансовия сектор, които не могат да бъдат намерени на друго място. 78


ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ INSURANCE COMPANIES 1.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО БУЛ ИНС АД INSURANCE COMPANY BUL INS

2.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АД ВИКТОРИЯ VICTORIA INSURANCE COMPANY

3.

ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ GROUPAMA INSURANCE

4.

ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД GROUPAMA LIFE INSURANCE

79


80


Застрахователно Дружество Бул Инс АД Insurance Company Bul Ins AD София 1000, бул. “Витоша” 17, тел: (02) 935 98 88; 935 98 70;

17 Vitosha Blvd. 1000 Sofia, Bulgaria - Tel.: (02) 935 98 88; 935 98 70;

факс: (02) 980 49 92; e-mail: headoffice@bulins.com

fax: (02) 980 49 92; e-mail: headoffice@bulins.com, www.bulins.com

София - 1407, бул. “Джеймс Баучер” 87, тел: (02) 968 19 70, 968 19 71;

87 James Bouchier Blvd. 1407 Sofia, Bulgaria - Tel.: (02) 968 19 70, 968 19 71;

факс: (02) 91 981 111, e-mail: sofia@bulins.com, www.bulins.com

fax: (02) 91 981 111; e-mail: sofia@bulins.com, www.bulins.com

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ/BOARD OF DIRECTORS:

ПЕТРОЗАР ПЕТКОВ Председател на Съвета на директорите, генерален директор

Д-Р СТОЯН ПРОДАНОВ Член на Съвета на директорите, изпълнителен директор

ВАНЯ МАЛЧЕВА Член на Съвета на директорите

Petrozar Petkov Chairman of the Board of Directors, General Director

Stoyan Prodanov Ph.D. Member of the Board of Directors, Executive Director

Vanya Maltcheva Member of the Board of Directors

• ЗД Бул Инс АД e лидер в автомобилното застраховане. Общозастрахователно дружество, учредено на 31 август 1995 г. • Лицензиран застраховател от 16 юли 1998 г. • Капитал 21 млн. лева • Положителен финансов резултат през годините, реализирана печалба • Презастрахователна програма, гарантирана чрез договори с утвърдени презастрахователи • Кредитен рейтинг “IBBB” • Утвърдени лидерски позиции на българския застрахователен пазар • Нова модерна организация за ликвидиране на щетите • Въведена нова информационна система за контрол и оптимизация на целия застрахователен процес, без аналог на българския застрахователен пазар • Доказан коректен и сигурен партньор с модерна концепция за разширяване и разнообразяване на застрахователните продукти • Клонове и офиси в цялата страна.

ПРИТЕЖАВАНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ЛИЦЕНЗИ: Лиценз - No 13 / 16 юли 1998 г. Licence - No 13 / 16 July 1998 г.

81

• General insurance company, established 31 August 1995;

• Licensed insurer from 16 July 1998; • Equity capital BGN 21 million. • Positive financial result during the years,profit realized; • Reinsurance programme guaranteed by contracts with approved reinsurers; • IBBB credit rating; • Approved leading positions on Bulgarian insurance market; • New modern organization for damages liquidation; • Adopted new information system for control and optimization of the entire insurance process, which has no analogue on Bulgarian insurance market; • A proven upright and reliable partner with a modern conception for widening and diversification of the insurance products; • Branches and offices in whole country.


ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА КОМПАНИЯ ЧЛЕНУВА:

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ: Кредитен рейтинг “IBBB”, присъден от Българска агенция за кредитен рейтинг.

• Асоциация на българските застрахователи • Национално бюро на българските автомобилни застрахователи • Международен институт за клинични изследвания - ICR • Български национален застрахователен ядрен пул за застраховане на АЕЦ „Козлодуй” по „Обща гражданска отговорност, покриваща отговорността от ядрена вреда”

ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА: №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

собствен капитал* хил.лв. n/a 36 720 26 549 26 604 19 000 01 печалба преди данъци хил.лв. n/a 5 316 4 033 153 11 141 02 брутен премиен приход хил.лв. n/a 114 326 125 014 146 573 155 002 03 – каско хил.лв. n/a 96 808 106 517 120 584 126 685 04 – гражданска отговорност хил.лв. n/a 10 781 11 963 19 522 19 987 05 – имущество хил.лв. n/a 1 934 2 174 2 455 2 502 06 – животозастраховане хил.лв. 07 – други застраховки хил.лв. n/a 4 802 4 359 4 012 5 827 08 общи резерви хил.лв. n/a 60 309 69 304 85 610 95 355 09 приходи от инвестиции хил.лв. n/a 2 921 3 758 5 554 5 890 10 брутна щетимост хил.лв. n/a 45 265 54 228 62 493 60 553 11 административни разходи хил.лв. n/a 15 667 16 478 25 879 30 187 12 салдо на техническия отчет хил.лв. n/a 6 479 6 348 2 961 17 043 13 балансово число хил.лв. n/a 150 171 98 642 117 045 137 555 14 застрахователни агенти хил.лв. 700 703 788 836 764 15 агенции и офиси хил.лв. 10 10 31 34 40 16 брой застрахователни продукти хил.лв. 10 10 10 10 10 17 пазарен дял % n/a 12,44% 11,79% 11,55% 10,11% 18 Позициите от 1 до 14, 18 са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. * от 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството

82

09.2009 21 000 5 685 84 429 68 277 12 154 2 050 1 949 81 446 4 695 45 301 21 425 7 686 126 650 758 50 12 8,2%


Агенции и офиси на ЗД „Бул Инс“ БАНСКО, ул. „Георги Бенковски“ №1; 0749/ 828 15; БЛАГОЕВГРАД, ул. „Иван Михайлов“ № 58; 073/ 882 610; blagoevgrad@bulins.eu; БОТЕВГРАД, ул. 17 ноември № 2 A; 0723/ 656 65; botevgrad@bulins.eu; ул. 17 ноември № 3; 0723/ 650 65; botevgrad@bulins.eu; БУРГАС, к-с „Братя Миладинови“ бл. 38 (ул. „Шар Планина“); 056/ 845 829; burgas@bulins.eu; ВАРНА, ул. „Дунав“ № 2; 052/ 664 562; varna@bulins.eu; ВЕЛИКО ТЪРНОВО, бул. „Цар Тодор Светослав“ № 7, ет.1 ; 062/ 600 391; tarnovo@bulins.eu; ВЕЛИНГРАД, ул. „Юндола“ № 6; 0359/ 585 57; velingrad@bulins.eu; ВИДИН, ул. „Цар Александър II“ № 23; 094/ 600 041; vidin@bulins.eu; ул. „Цар Александър II“ № 27; 094/ 601 499; ВРАЦА, бул. „Демокрация“ № 23; 092/ 622 640; vraca@bulins.eu;

ПЕРНИК, ул. „Кирил и Методий“ № 23 (Бизнес комплекс „Елена“); 076/ 608 031; pernik@bulins.eu;

ГАБРОВО, ул. „Орловска“ № 111 (Спортна зала Орловец); 066/ 804 113; gabrovo@bulins.eu; ДОБРИЧ, ул. „Любен Каравелов“ № 15; 058/ 601 584; dobrich@bulins.eu;

ПЕТРИЧ, ул. „Славянска“ № 2; 0745/ 606 56; petrich@bulins.eu;

ДУПНИЦА, ул. „Иван Вазов“ № 5; 0701/ 514 81; dupnica@bulins.eu;

ПЛЕВЕН, ул. „Данаил Попов“ № 9; 064/ 807 887; pleven@bulins.eu;

ЕТРОПОЛЕ, бул. „Руски“ № 100; 0720/ 22 77;

ПЛОВДИВ, ул. „Хан Пресиян“ № 13; 032/ 945 721; plovdiv@bulins.eu;

КАЗАНЛЪК, ул. „Славянска“ № 6; 0431/ 647 82;

ПРАВЕЦ, площад „Тодор Живков“ № 1; 07133/ 45 27;

КЪРДЖАЛИ, ул. „Тутракан“ №3; 0361/ 84 999; kardjali@bulins.eu;

РАЗГРАД, ул. „Паркова“ № 4 ; 084/ 660 262; razgrad@bulins.eu;

КЮСТЕНДИЛ, ул. „Даскал Димитрий“ № 6; 0884/ 253 515; ЛОВЕЧ, ул. „Стефан Караджа“ № 3, ет.2 ; 068/ 600 661; lovech@bulins.eu;

РУСЕ, ул. „Ангел Кънчев“ № 25; 082/ 875 040;ruse@bulins.eu; САНДАНСКИ, ул. „Гоце Делчев“ №25; 0746/ 312 36;

МЕЗДРА, бул „Ал. Стамбулийски“ № 54; 0910/ 928 08; mezdra@bulins.eu;

САМОКОВ, ул. „Абаджийска“ №7, сградата на СОТ; 0722/ 669 96; ж.к. „Самоково“, бл. 25, вх. В; 0722/ 662 28;

МОНТАНА, пл. „Жеравица“ № 1, к-с „Житомир“; 096/ 306 630; montana@bulins.eu;

СИЛИСТРА, ул. „Петър Берон“ № 1; 086/ 832 383; silistra@bulins.eu;

ПАЗАРДЖИК, ул.“Каймак Чалан“ №4-6; 034/ 460 460; pazardjik@bulins.eu;

83

СЛИВЕН, ул. „Ниш“ № 6 - клон 34; 044/ 622 470; sliven@bulins.eu; СМОЛЯН, ул.“Бузлуджа“ № 11; 0301/ 627 95; smolian@bulins.eu; СТАРА ЗАГОРА, бул. „Цар Симеон Велики“ № 144; 042/ 654 477; stzagora@bulins.eu; ТРОЯН, ул. „Минко Радковски“ №7; 0670/ 528 25; troyan@bulins.eu; ТЪРГОВИЩЕ, ул. „Цар Симеон“ № 1; 060/ 161 608; targovishte@bulins.eu; ХАСКОВО, ул. „Марин Дринов“ № 4; 038/ 624 017; bulins_hs@abv.bg;haskovo@bulins.eu; ШУМЕН, бул. „Симеон Велики“ № 46г; 054/ 830 853; shumen@bulins.eu; ЯМБОЛ, ул. „Стефан Стамболов“ № 1А ; 046/ 664 365; jambol@bulins.eu;


84


Застрахователно АД ВИКТОРИЯ VICTORIA PLC София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ 65,

65 Ekzarh Yosif Str., Sofia 1000, Bulgaria;

Телефон: 02/935 0853; 02/980 7890,

Phone: 02/935 0853; 02/980 7890

Факс: 02/981 1247; Е-mail: office@victoria-insbg.com

Fax: 02/981 1247Е-mail: office@victoria-insbg.com

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD: Цветан Василев Председател на НС

Джузепе Пересиното Зам.-председател на НС

Виторио Рисполи Член на НС

Tzvetan Vasilev Chairman of the SB

Giuseppe Peressinotto Deputy Chairman of the SB

Vittorio Rispoli Member of the SB

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD:

ДАНЧО ДАНЧЕВ Председател на УС и изпълнителен директор

ЖАНЕТА ДЖАМБАЗКА Зам.-председател на УС и изпълнителен директор

РИКАРДО МОНТАНАРИ Зам.-председател на Управителния съвет

ЕВЕЛИНА ЙОРДАНОВА Член на УС

Dancho Danchev Chairman of MB and CEO

Zhaneta Dzhambazka Deputy Chairman of MB and CEO

Ricardo Montanari Deputy Chairman of MB

Evelina Yordanova Member of MB

ЮРИ КОПАЧ Член на УС

ДОНКА БОНЕВА Член на УС

ДЖОРДЖО КАНЕТИ Член на УС

Yuri Kopach Member of MB

Donka Boneva Member of MB

Giorgio Cagnetti Member of MB

Лице за контакти: Дирекция „Административна”, директор Николина Крумова, e-mail: n.krumova@victoria-insbg.com; тел. 02/ 935 08 52 Contact Person: Administrative department Director Nikolina Krumova, e-mail: n.krumova@victoria-insbg.com; phone: +359 02 935 08 52

Дружеството е регистрирано за пръв път с решение № 2268 от 11.12.1996 г. по ф.д. 1312/96 г. като акционерно дружество с наименование ЗАД “Мел Инс”. Притежава разрешение за извършване на застрахователна дейност № 12 от 16.07. 1998 г. С решение на фирмения съд от 11.12.2002 г. са вписани промени в управителните органи на дружеството и промяна в наименованието, което от ЗАД ”Мел Инс” става Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ”, от 2003 г. седалището и адресът на управление на дружеството са в гр. София, ул. ”Екзарх Йосиф” №65. След 2002 г. дружеството започва да развива активна дейност и да изгражда новата си структура. В периода 2002-2008 г. дружеството е допълнило разрешителното си за извършване на застрахователна дейност с нови видове застраховки и в момента притежава лиценз за всички видове застраховки в предмета на общо застрахователните дружества съгласно раздел II на Приложение №1 на Кодекса за застраховането. От юли 2007 г. основен акционер на дружеството е италианското застрахователно дружество FATA Assicurazioni Danni S.P.A., гр. Рим, което притежава 67% от капитала на Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ”. Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” е част от една от найголемите застрахователни групи в света - Generali Group, тъй като основният акционер на дружеството FATA Assicurazioni Danni S.P.A., гр. Рим, Италия, е 100% собственост на Generali Group - Триест.

85

The company was first registered as a Public limited company under the name of Mel Ins. With license N 2268/11 Dec 1996. On 11 December 2002 a change of the company name was issued and Mel Ins Ltd. was renamed to Victoria Insurance Company Plc. The same resolution rescinded the active regulations and new regulations were introduced at the general meeting of shareholders held on 29 Oct 2002. By 31 Dec 2008 Victoria Insurance Company Plc had a capital of BGL 10,110,000 distributed into 10,110,000 ordinary shares at par BGL 1. The capital was registered and deposited in BGN funds. The company operates through a wide network of agencies and offices for distribution of insurance products and giving service to our clients. We have managed to recruit some of the best experts in the field of insurance business, which enables us to think that in the next few years we’ll succeed in handling the challenges of the market. At the end of July 2007, the deal with F.A.T.A. Assicurazioni Danni S.p.A – Generali Group for aquisitoin of 67 % of VICTORIA’s shares was finalised. The company’s Headquarters is situated at 65 Ekzarh Yosif Str., Sofia.


ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ:

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО ДРУЖЕСТВОТО ЧЛЕНУВА:

FATA Assicurazioni Danni S.P.A.

• Асоциация на българските застрахователи

ПРИТЕЖАВАНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ЛИЦЕНЗИ:

• Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

Разрешение за застрахователна дейност № 12/16.07.1998 на НСЗ

• Фондация „Професор д-р Велислав Гаврийски” Финансов одитор: Pricewaterhouse Coopers’

ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

собствен капитал* хил.лв. 01 печалба преди данъци хил.лв. 02 брутен премиен приход хил.лв. 03 – каско хил.лв. 04 – гражданска отговорност хил.лв. 05 – имущество хил.лв. 06 – животозастраховане хил.лв. 07 – други застраховки хил.лв. 08 общи резерви хил.лв. 09 приходи от инвестиции хил.лв. 10 брутна щетимост хил.лв. 11 административни разходи хил.лв. 12 салдо на техническия отчет хил.лв. 13 балансово число хил.лв. 14 застрахователни агенти хил.лв. 15 агенции и офиси хил.лв. 16 брой застрахователни продукти хил.лв. 17 пазарен дял % 18 Позициите от 1 до 14, 18 са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. * от 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството

2004

2005 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

10 298 189 14 504 3 722 5 604 3 072 2 105 5 862 n/a 3 132 4 549 (112) 17 239 n/a n/a n/a 1,58%

2006 10 677 572 21 052 6 571 7 769 3 620 3 093 11 316 n/a 4 649 5 655 95 23 674 n/a n/a n/a 1,99%

2007 11 267 809 30 911 9 548 14 320 4 057 2 986 17 818 n/a 7 450 6 676 (179) 31 532 n/a n/a n/a 2,44%

2008

09.2009

10 110 87 44 127 16 369 17 808 5 262 4 688 25 486 n/a 13 511 8 160 (1 525) 41 037 n/a n/a n/a 2,88%

ЗА СПОКОЙСТВИЕТО, КОЕТО ЗАСЛУЖАВАТЕ!

86

10 110 (1 108) 35 463 12 903 11 165 7 685 3 710 31 927 n/a 12 861 6 225 (2 954) 45 568 3,4% n/a n/a 3,75%


Агенции и офиси на ЗАД „Виктория“ ГЛАВНА АГЕНЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Благоевград, ул. “Иван Михайлов” №2 Телефон: 073/883202, 073/883203; Факс: 073/883202, 073/883203; E-mail: blagoevgrad@victoria-insbg.com ОФИС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Гоце Делчев , ул. “Ген. Ковачев” №6, Телефон: 0751/60348; Факс: 0751/60348 E-mail: g.delchev@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ ГАБРОВО Габрово, ул. „Опълченска“ №13 Телефон: 066/801508; Факс: 066/801507 E-mail: gabrovo@victoria-insbg.com ГЛАВНА АГЕНЦИЯ ДОБРИЧ Добрич, ул. “Хан Аспарух” №18 Телефон: 058/602897; Факс: 058/602897 E-mail: dobrich@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ ПЛОВДИВ Пловдив, ул. “Белград” №12 Телефон: 032 946 600, 032 946 601, 032 946 602 Факс: 032 946 603, 032 946 604 E-mail: plovdiv@victoria-insbg.com

ОФИС “ЦАРЕВЕЦ” София, ж.к. Стрелбище”, ул. „Нишава“ № 123 Телефон: 02/9582649 Факс: 02/9582649 E-mail: tsarevets@victoria-insbg.com

ОФИС „ПЛОВДИВ 1” Пловдив, ул. “Архимандрит Евлоги” № 16 Телефон: 032/674490; Факс: 032/674490 E-mail: plovdiv1@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики” №85 Телефон: 042/648039, 042/602615 Факс: 042/648039, 042/602615 E-mail: st.zagora@victoria-insbg.com

ОФИС РАЗЛОГ Разлог, ул. “Иван Вазов” №11 Телефон: 0747/80547; Факс: 0747/80547 E-mail: razlog@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ ДУПНИЦА Дупница, ул. “Солун” №4 Телефон: 0701/53065, 0701/53066 Факс: 0701/53065 E-mail: dupnitsa@victoria-insbg.com

ОФИС ПЕТРИЧ Петрич, бул. “Ал.Стамболийски” №15 Телефон: 0745/61256; Факс: 0745/61256 E-mail: petrich@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ КЮСТЕНДИЛ Кюстендил, ул. “Ил. Ловчански” №38 Телефон: 078/554125; Факс: 078/554125 E-mail: kyustendil@victoria-insbg.com

ОФИС „ПЛОВДИВ 3” Пловдив, ул. Васил Априлов №43 ет1 Телефон: 032/643294; Факс: 032/643295 E-mail: Plovdiv3@victoria-insbg.com

ОФИС САНДАНСКИ Сандански, ул. “Гоце Делчев” №5 Телефон: 0746/32701; Факс: 0746/32701 E-mail: sandanski@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ ЛОВЕЧ Ловеч, ул.“Димитър Пъшков“ № 8 Телефон: 068/600793, 068/600763 Факс: 068/600793 E-mail: lovech@victoria-insbg.com

ОФИС АСЕНОВГРАД Асеновград, ул. “Цар Иван Асен ІІ” №13 Телефон: 0331/64900; Факс: 0331/64900 E-mail: asenovgrad@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ БУРГАС Бургас, бул. „Христо Ботев“ №97 Телефон: 056/833155, 056/833156 Факс: 056/830771 E-mail: burgas@victoria-insbg.com

ОФИС „ПЛОВДИВ 2” Пловдив, ул. “Ламартин” №2 Телефон: 032/623778; Факс: 032/623778 E-mail: plovdiv2@victoria-insbg.com

ОФИС КАРЛОВО Карлово, ул. ”Васил Левски” №14 Телефон: 0335/92161; Факс: 0335/92161 E-mail: karlovo@victoria-insbg.com

ОФИС СЕВЛИЕВО Севлиево, ул. “Стефан Пешев” №46 Телефон: 0675/33130; Факс: 0675/33130 E-mail: sevlievo@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ РУСЕ Русе, ул. “Княжеска” №38 Телефон: 082/827715; Факс: 082/827716 E-mail: ruse@victoria-insbg.com

ОФИС „ЛИКВИДАЦИЯ” Бургас, ул „Одрин“ 82, шоурум КИА Телефон: 056/889132; Факс: 056/889132 E-mail: auto.burgas@victoria-insbg.com

ОФИС ТРОЯН Троян, ул. “Ген. Карцов” №8 Телефон: 0670/63277; Факс: 0670/63277 E-mail: troyan@victoria-insbg.com

ИРМ АЙТОС Айтос, ул. „Цар Освободител“ №15 Телефон: 0558/22721; Факс: 0558/22721 E-mail: aitos@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ МОНТАНА Монтана, бул. “Трети март “ №68 Телефон: 096/304075; Факс: 096/304076 E-mail: montana@victoria-insbg.com

ОФИС СЛИВО ПОЛЕ Сливо Поле, ул. “Добри Чинтулов” №8 Телефон: 08131/2850; Факс: 08131/2850 E-mail: slivopole@victoria-insbg.com

ОФИС НЕСЕБЪР Несебър, ул. “Гоце Делчев” №3 Телефон: 0554/44243; Факс: 0554/44243 E-mail: nesebar@victoria-insbg.com

ОФИС БЕРКОВИЦА Берковица, ул. „Александровска” № 3 Телефон: 0953/80401; Факс: 0953/80401 E-mail: berkovitsa@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ СИЛИСТРА Силистра, ул. Любен Каравелов № 2А Телефон: 086/824049; Факс: 086/824049 E-mail: silistra@victoria-insbg.com

ОФИС ПОМОРИЕ Поморие, ул. “Княз Борис І” № 91 Телефон: 0596/22267; Факс: 0596/22267 E-mail: pomorie@victoria-insbg.com

ИРМ ЛОМ Лом, ул.” Георги Манафски” №1 Телефон: 0893365236 E-mail: lom@victoria-insbg.com

ОФИС ДУЛОВО Дулово, ул. „П. Р. Славейков” №1 Телефон: 0864/23505; Факс: 0864/23505 E-mail: dulovo@victoria-insbg.com

ИРМ НЕСЕБЪР Несебър, Промишлена зона Телефон: 0554/44997; Факс: 0554/44997 E-mail: victoria_nessebar2@ins.bg

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ ПАЗАРДЖИК Пазарджик, ул. „Завоя на Черна” № 5 Телефон: 034/446969, 034/446968 Факс: 034/446967 E-mail:pazardzhik@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ ТУТРАКАН Тутракан, ул. “Трансмариска” №51А Телефон: 0866/61396; Факс: 0866/61396 E-mail: tutrakan@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ ВАРНА Варна, ул.”Ян Палах” №13 ет.2 Телефон: 052/715 900, 052/715 901, 052/715 903 Факс: 052/ 715 902 E-mail: varna@victoria-insbg.com

ОФИС ВЕЛИНГРАД Велинград, ул. “Цар Самуил” № 11 Телефон: 0359/51932; Факс: 0359/51932 E-mail: velingrad@victoria-insbg.com

ОФИС „САН СТЕФАНО” Варна, ул. “Сан Стефано” №2 Телефон: 052/608628; Факс: 052/608628 E-mail: varna2@victoria-insbg.com

ОФИС ПАНАГЮРИЩЕ Панагюрище, ул. “Д-р Лонг“ № 3 Телефон: 0357/63170; Факс: 0357/63170 E-mail: panagyurishte@victoria-insbg.com

ОФИС БАЛЧИК Балчик, ул. „Дионисополис” №1 Телефон: 0579/73514; Факс: 0579/73514 E-mail: balchik@victoria-insbg.com

ОФИС ПЕЩЕРА Пещера, ул. “Михайл Такев” №71 Телефон: 0350/64050; Факс: 0350/64050 E-mail: peshtera@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново, ул. “Цанко Церковски” №25 Телефон: 062/602034,062/637920 Факс: 062/637920 E-mail: v.tarnovo@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ ПЕРНИК Перник, ул. “Черешово топче” №3 Телефон: 076/640250; Факс: 076/640250 E-mail: pernik@victoria-insbg.com

ОФИС ГОРНА ОРЯХОВИЦА Горна Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров” № 2 Д Телефон: 0618/23755; Факс:0618/23755 E-mail: g.oriahovitsa@victoria-insbg.com ГЛАВНА АГЕНЦИЯ ВИДИН Видин, ул.”Цар Симеон Велики” № 1 Телефон: 094/604270, 094/604271 Факс: 094/604270,094/604271 E-mail: vidin@victoria-insbg.com ГЛАВНА АГЕНЦИЯ ВРАЦА Враца, ул. „Христо Ботев“ №14-партер Телефон: 092/ 66 01 01; Факс: 092/ 66 01 01 E-mail: vratsa@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ СЛИВЕН Сливен, ул. “Г.С.Раковски” №13 Телефон: 044/666405; Факс: 044/666405 E-mail: sliven@victoria-insbg.com ОФИС НОВА ЗАГОРА ул. „Проф. Минко Балкански“ №49, офис №8 Телефон: 0457/63806; Факс: 0457/63806 E-mail: n.zagora@victoria-insbg.com ГЛАВНА АГЕНЦИЯ СМОЛЯН Смолян, ул.“Кольо Шишманов „ №58 Телефон: 0301/65787; Факс: 0301/65787 E-mail: smolyan@victoria-insbg.com ОФИС ЗЛАТОГРАД Златоград, ул.”Беломидово” №12 Телефон: 03071/2334; Факс: 03071/2334 E-mail: zlatograd@victoria-insbg.com

ОФИС ГЪЛЪБОВО Гълъбово, бул. „Република” № 11 Телефон: 0418/63869; Факс: 0418/63869 E-mail: galabovo@victoria-insbg.com ОФИС РАДНЕВО Раднево, ул. “Димитър Благоев„ №7 Битов комбинат нова част, ет. 1 Телефон: 0417/82856; Факс: 0417/82856 E-mail: radnevo@victoria-insbg.com ОФИС КАЗАНЛЪК Казанлък, ул. “Розова долина” №5 Телефон: 0431/64573; Факс: 0431/64573 E-mail: kazanlak@victoria-insbg.com ГЛАВНА АГЕНЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ Търговище, ул. “Раковски” №24 Телефон: 0601/66011; Факс: 0601/66011 E-mail: targovishte@victoria-insbg.com ГЛАВНА АГЕНЦИЯ ХАСКОВО Хасково, ул. „Марин Дринов“ №4 Телефон: 038/660379, 038/660389 Факс: 038/660379, 038/660389 E-mail: haskovo@victoria-insbg.com ОФИС ДИМИТРОВГРАД Димитровград, ул. “Ромен Ролан” № 4 ап.1 Телефон: 0391/64014; Факс: 0391/64014 E-mail: dimitrovgrad@victoria-insbg.com ОФИС КЪРДЖАЛИ Кърджали, ул. “Тутракан” №2 Телефон: 0361/65659; Факс: 0361/65659 E-mail: kardzhali@victoria-insbg.com ОФИС СВИЛЕНГРАД Свиленград, ул. “Г. Скрижовски” №10 Телефон: 0379/72276; Факс: 0379/72276 E-mail: svilengrad@victoria-insbg.com ОФИС ХАРМАНЛИ Харманли, пл. “Възраждане” №7 Телефон: 0373/82075; Факс: 0373/82075 E-mail: harmanli@victoria-insbg.com ГЛАВНА АГЕНЦИЯ ШУМЕН Шумен, ул. “Хан Крум” №13 Телефон: 054/892125, 054/892126 Факс: 054/892126 E-mail: shumen@victoria-insbg.com ОФИС ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Велики Преслав, бул. “Кирил и Методий” №17 Телефон: 0538/4266; Факс: 0538/4266 E-mail: v.preslav@victoria-insbg.com ОФИС „АСПАРУХОВО“ Варна, гр. Варна, кв.”Аспарухово”, ул.“Димчо Дебелянов“ № 24 Телефон: 052912293; Факс: 052912293 E-mail: asparuhovo@victoria-insbg.com

ОФИС РАДОМИР Радомир, пл. “Св. Св. Кирил и Методий” №18 Телефон: 0777/80372; Факс: 0777/80372 E-mail: radomir@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ СОФИЯ София, бул. “Тодор Александров” 183, бл.71 Телефон: 02/8004975, 02/8004973, 02/8004971, 02/8004987, 02/8004989; Факс: 02/8004974 E-mail: sofia@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ ПЛЕВЕН Плевен, ул. “Димитър Константинов” №27 Телефон: 064/806969, 064/807979 Факс: 064/806969 E-mail: pleven@victoria-insbg.com

ОФИС “ПОЗИТАНО” София, ул. “Позитано” №11А Телефон: 02/9808701, 02/9868105, 02/9868106 Факс: 02/9868105, 02/9868106 E-mail: pozitano@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ ЯМБОЛ Ямбол, ул. „Ал. Стамболийски” № 13 Телефон: 046/667890, 046/667891 Факс: 046/667891 E-mail: razgrad@victoria-insbg.com

ОФИС ЛЕВСКИ Левски, ул. „Христо Ботев” №52, офис 8 Телефон: 0650/82474; Факс: 0650/82474 E-mail: levski@victoria-insbg.com

ОФИС “УНИВЕРСИАДА” София, бул.“Шипченски проход“ № 2 Телефон: 02/8708034; Факс: 02/8708034 E-mail: universiada@victoria-insbg.com

ГЛАВНА АГЕНЦИЯ СВИЩОВ Свищов, ул. “Цар Освободител” №96 Телефон: 0631/60726; Факс: 0631/60726 E-mail: svishtov@victoria-insbg.com

87

ОФИС РАЗГРАД Разград, бул. “Васил Левски” №8 Телефон: 084/690275; Факс: 084/690275 E-mail: razgrad@victoria-insbg.com


88


ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД GROUPAMA Insurance S.A.

CALL CENTER 0700 13467

CALL CENTER 0700 13467

София, ул.”Софийски герой” 1, тел.02/915 88 88,

Sofia/Bulgaria, 1 Sofiiski geroy Str., tel: +3592/915 88 88,

e-mail: office@groupama.bg

e-mail: office@groupama.bg

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ/BOARD OF DIRECTORS: ШАБОЛЦ ЕРИК НАДЖИ Председател на Съвета на директорите

ДЕНИС ГИ РОБЕР РУСЕ Член на Съвета на директорите Denis ROUSSET Member of Council of Managers

Szabolcs Erik Nagy Chairman of the Board of Directors

ШАРЛ МАРИ ФИЛИП ДЬО ТИНГИ ДЬО ЛА ЖИРУЛИЕР Зам.-председател на Съвета на директорите Charles Marie Philippe de Tinguy de la Girouliere Deputy Chairman of the Board of Directors

ОГНЯН ЙОРДАНОВ Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор

МИХАЛИ БАЧФАЛВИ Член на Съвета на директорите

Ognyan Yordanov Member of Council of Managers and CEO

Mihaly Bacsfalli Member of Council of Мanagers

Общо застрахователна компания ДСК Гаранция бе учредена на 09.11.2005 г. с акционери: Застрахователното дружество ОТП Гаранция, Унгария и Банка ДСК ЕАД. На 11.02.2008 г. френската застрахователна компания Групама Интернешънъл, Франция и Банка ОТП, Унгария – собственикът на Банка ДСК, подписаха изключително и дългосрочно регионално споразумение за партньорство в областта на общо застраховане и други застрахователни и банкови продукти. През 2008 г. Групама Интернешънъл , Франция придобива 100% акционерно участие в ЗК ДСК Гаранция ЕАД и става едноличен собственик на дружеството. На 8.09.2009 г. – водещата международна застрахователна група Групама обяви Групама Застраховане на българския пазар, като резултат от придобиването на ЗК ДСК Гаранция. Към края на 2009 г. компанията има над 140 служители, базирани в 9 клона, както и над 70 точки на продажба в мрежата на Банка ДСК на територията на цяла България. Групама Застраховане се фокусира в инвестиции в търговската мрежа и обновяване на продуктовото си портфолио през 2010 с цел да постигне динамично нарастване на пазарния дял, запазвайки дългосрочни партньорски отношения с Банка ДСК. Стратегията на Групама в България се основава на подобрение на съществуващите продукти в областта на общото застраховане, както и на въвеждане на нови продукти, които да съчетават международния опит на Групама с потребностите на местния пазар. Групама е една от водещите застрахователни компании, обслужваща над 16 милиона клиенти по целия свят, а служителите й наброяват около 38 500 души. През 2008 групата отчита приходи от 16,2 милиарда евро (ръст от 9,2%, сравнено с 2007 г.) и оперативна печалба от 661 милиона евро, което е ръст от 66.1% сравнено с предходната година. Международните подразделения генерират приходи от 3.9 милиарда евро (ръст от 39%, сравнено с 2007 г.). Групата запазва динамичния си ръст в международните си подразделения, инвестирайки в дистрибуция, предоставяйки познанието си посредством всяка възможна синергия и следвайки активно стратегията си за придобиване.

89

IC Company “DSK Garancia” was established on 9th November 2005 with the following share holders: Insurance Association “OTP Garancia”, Hungary and DSK Bank. On 11th February 2008 the French insurance company “Groupama International”, and OTP Bank Hungary, signed an exclusive and continuous regional agreement for partnership. In 2008 “Groupama International”, France acquired 100% shareholder‘s participation in IC DSK “Garancia” and became the owner of the company. Groupama Insurance is focused on investments in the trade network and renovation of its products portfolio for 2010. It aims to reach a dynamic increase of the market share, keeping its long-term relationships with DSK Bank.


ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД GROUPAMA Life Insurance S.A. CALL CENTER 0700 13467

CALL CENTER 0700 13467

София, ул.”Софийски герой” 1, тел. 02/915 88 88,

Sofia/Bulgaria, 1 Sofiiski geroy Str., tel. +3592/915 88 88,

е-mail: office@groupama.bg

е-mail: office@groupama.bg

БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ/BOARD OF DIRECTORS: ШАБОЛЦ ЕРИК НАДЖИ Председател на Съвета на директорите

ДЕНИС ГИ РОБЕР РУСЕ Член на Съвета на директорите Denis ROUSSET Member of Council of Managers

Szabolcs Erik Nagy Chairman of the Board of Directors

ШАРЛ МАРИ ФИЛИП ДЬО ТИНГИ ДЬО ЛА ЖИРУЛИЕР Зам.-председател на Съвета на директорите Charles Marie Philippe de Tinguy de la Girouliere Deputy Chairman of the Board of Directors

ОГНЯН ЙОРДАНОВ Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор

МИХАЛИ БАЧФАЛВИ Член на Съвета на директорите

Mr. Ognyan Yordanov Member of Council of managers and CEO

Mihaly Bacsfalli Мember of Council of Мanagers

Животозастрахователна компания ДСК Гаранция бе учредена на 20.04.2004 г. с акционери: Застрахователно дружество ОТП Гаранция, Унгария и Банка ДСК ЕАД. На 11.02.2008 г. френската застрахователна компания Групама Интернешънъл, Франция и Банка ОТП, Унгария, собственикът на Банка ДСК, подписаха изключително и дългосрочно регионално споразумение за партньорство в областта на общо застраховане и други застрахователни и банкови продукти. През 2008 г. Групама Интернешънъл, Франция, придобива 100 % акционерно участие в ЗК ДСК Гаранция ЕАД и става едноличен собственик на дружеството. На 8.09.2009 г. – водещата международна застрахователна група Групама обяви Групама Животозастраховане на българския пазар, като резултат от придобиването на ЗК ДСК Гаранция. Към края на 2009 г. компанията има над 140 служители, базирани в 9 клона както и над 70 точки на продажба в мрежата на Банка ДСК на територията на цяла България. Групама Животозастраховане се фокусира в инвестиции в търговската мрежа и обновяване на продуктовото си портфолио през 2010 с цел да постигне динамично нарастване на пазарния дял, запазвайки дългосрочни партньорски отношения с Банка ДСК. Стратегията на Групама в България се основава на подобрение на съществуващите продукти в областта на общото застраховане, както и на въвеждане на нови продукти, които да съчетават международния опит на Групама с потребностите на местния пазар. Групама е една от водещите застрахователни компании, обслужваща над 16 милиона клиенти по целия свят, а служителите й наброяват около 38 500 души. През 2008 групата отчита приходи от 16,2 милиарда евро (ръст от 9,2%, сравнено с 2007г.) и оперативна печалба от 661 милиона евро, което е ръст от 66.1%, сравнено с предходната година. Международните подразделения генерират приходи от 3.9 милиарда евро (ръст от 39% сравнено с 2007г.). Групата запазва динамичния си ръст в международните си подразделения, инвестирайки в дистрибуция, предоставяйки познанието си посредством всяка възможна синергия и следвайки активно стратегията си за придобиване.

90

LIC “DSK Garancia” was established on 20th April 2004 with the following share holders: Insurance Association “OTP Garancia”, Hungary and DSK Bank. On 11th February 2008 the French insurance company “Groupama International” and OTP Bank Hungary, signed an exclusive and continuous regional agreement for partnership. In 2008 “Groupama International”, France acquired 100% shareholder‘s participation in LIC DSK “Garancia” and became the owner of the company. Groupama Life Insurance is focused on investments in the trade network and renovation of its products portfolio for 2010. It aims to reach a dynamic increase of the market share, keeping its long-term relationships with DSK Bank.


Агенции и офиси на ЗАД „Групама“ ЦЕНТРАЛЕН ОФИС ГР. СОФИЯ 1612 УЛ.”СОФИЙСКИ ГЕРОЙ”1 ТЕЛ. 02/915 88 88

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО БУЛ.“БЪЛГАРИЯ“ 29 ТЕЛ. 062/ 616 140

ГР. БУРГАС УЛ. „ВАСИЛ АПРИЛОВ”16 ЕТ.3 ТЕЛ. 056/876 612

ГР.ХАСКОВО БУЛ. „Г.С.РАКОВСКИ” 11Б ТЕЛ. 038 602480

ГР. СОФИЯ БУЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ”51 ТЕЛ. 02/810 25 50

ГР. ПЛЕВЕН УЛ. „ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ”18, ЕТ 1 ТЕЛ. 064/892424

ГР. ВРАЦА, БДСК БУЛ. „ ХРИСТО БОТЕВ”44 ТЕЛ. 092/ 620 079

ГР.РУСЕ УЛ.“КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК“ 10,ОФИС 3 ТЕЛ. 082 818484

ГР. ВАРНА УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ”44, ЕТ.5 ТЕЛ. 052/ 664 26

ГР. СТАРА ЗАГОРА УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”112, ЕТ 2, ОФИС 1 ТЕЛ. 042/ 636 955

ГР. ЯМБОЛ УЛ. „ТЪРГОВСКА”35, ЕТ.2 ТЕЛ. 046/685588

ГР.БЛАГОЕВГРАД УЛ.”МИЗИЯ” 2, ЕТ.2 ТЕЛ. 073 829 696

ГР. ПЛОВДИВ УЛ. „БРЕЗОВСКА”9, ЕТ.4 ТЕЛ. 032/ 906 806

ГР. ДОБРИЧ УЛ. „РАЙКО ДАСКАЛОВ”2А ТЕЛ. 058/601 526

ГР. КАЗАНЛЪК, БДСК БУЛ. „АЛ. БАТЕНБЕРГ”4 ТЕЛ. 0431 64465

*и в клоновете на Банка ДСК

ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА НА ЗК „ДСК ГАРАНЦИЯ“ АД / СЛЕД 08.09.2009 Г. - ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

собствен капитал* хил.лв. n/a 2 143 7 118 7 534 01 печалба преди данъци хил.лв. n/a (857) (1 025) 17 02 брутен премиен приход хил.лв. n/a 680 2 383 4 942 03 – каско хил.лв. n/a 04 – гражданска отговорност хил.лв. n/a 138 215 551 05 – имущество хил.лв. n/a 532 2 079 4 108 06 – животозастраховане хил.лв. 6 913 4 750 5 921 07 – други застраховки хил.лв. n/a 10 89 283 08 общи резерви хил.лв. n/a 534 998 1 957 09 приходи от инвестиции хил.лв. n/a 10 брутна щетимост хил.лв. n/a 33 158 11 административни разходи хил.лв. n/a 990 2 093 3 041 12 салдо на техническия отчет хил.лв. n/a (874) (1 127) (1 196) 13 балансово число хил.лв. n/a 2 755 8 470 9 981 14 застрахователни агенти хил.лв. n/a n/a n/a n/a 15 агенции и офиси хил.лв. n/a n/a n/a n/a 16 брой застрахователни продукти хил.лв. n/a n/a n/a n/a 17 пазарен дял % n/a 0,07% 0,22% 0,39% 18 Позициите от 1 до 14, 18 са съгласно отчетите, подавани от застрахователите в КФН. *oт 2004 до 2007г. в собствен капитал се включват и резерви.

2008

09.2009

6 400 (1 363) 8 328 1 160 6 694 9 344 475 1 968 239 3 511 (875) 11 200 n/a n/a n/a 0,54%

6 400 (1 213) 4 775 194 4 285 5 283 296 3 543 451 2 328 (1 536) 11 290 0,5% n/a n/a 0,40%

ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА НА ЖЗК „ДСК ГАРАНЦИЯ“ ЕАД / СЛЕД 08.09.2009 Г. - ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

Собствен капитал* хил.лв. n/a 3 422 7 214 7 146 Печалба преди данъци хил.лв. n/a (914) (1 570) (468) Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахил.лв. 1 568 6 913 4 750 5 921 03 хователят има лиценз – Застраховка "Живот" и рента хил.лв. n/a 5 702 2 264 2 901 04 – Женитбена и детска застраховка хил.лв. n/a 7 167 397 05 – Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд хил.лв. n/a 06 – Постоянна здравна застраховка хил.лв. n/a 07 – Изкупуване на капитал хил.лв. n/a 08 – Допълнителна застраховка хил.лв. n/a 30 62 31 09 – Застраховка "Злополука" хил.лв. n/a 1 174 2 258 2 591 10 – в т.ч. по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в хил.лв. n/a 11 средствата за обществен транспорт Общи резерви хил.лв. 767 3 146 2 671 4 548 12 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a n/a 295 1 649 13 Брутна щетимост хил.лв. n/a n/a 1 779 456 14 Административни разходи хил.лв. n/a n/a 2 784 3 762 15 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a (930) (1 565) (468) 16 Балансово число % n/a 7 995 11 891 12 668 17 Позициите от 1 до 17 са съгласно отчетите, подавани от застрахователите в КФН *oт 2004 до 2007г. в собствен капитал се включват и резерви. 01 02

91

2008

09 .2009

6 401 (3 849)

6 401 974

9 344

5 283

5 650 731 81 2 883

3 473 309 44 1 456

-

-

9 343 598 1 158 4 872 (3 849) 17 693

8 441 626 1 259 3 136 975 17 712


Kreston BulMar е част от Kreston International, една от най-големите и авторитетни счетоводни и консултантски компании в света, с над 750 представителни офиси в над 100 държави, в които работят над 25 000 професионалисти. Kreston BulMar вече 15 години е водеща българска счетоводна и консултантска компания, символ

на

най-висок

професионализъм, ангажираност, постоянен

растеж и усъвършенстване, давайки максимална сигурност и ползи за своите клиенти. Нашата

мисия

е

да

даваме

сигурност

и

ползи

на

клиентите, чрез

професионализъм и ангажираност. Нашата цел е хората ни да бъдат най-добре обучени и с богат опит, за да имат най-добрата перспектива и мотивация, което прави мисията възможна. Kreston BulMar извършва: • Финансов Одит • Счетоводно Обслужване • Обработка на Заплати • Данъчни Консултации • Бизнес Оценки • Правно Обслужване • Корпоративни Финанси • Консултации по Европрограми • IT Консултации

Бизнес се прави с хора, които познаваш, харесваш и им се доверяваш.

www.bulmar.com 92


НЕБАНКОВИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ NONBANK CREDIT INSTITUTIONS 1.

БМ ЛИЗИНГ АД BM LEASING

2.

ДСК ЛИЗИНГ DSK LEASING

3.

ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД PIRAEUS LEASING BULGARIA

4.

КРЕДИТ ГРУП ООД CREDIT GROUP

5.

УД БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АД BALKAN CAPITAL MANAGEMENT

6.

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД DSK ASSET MANAGEMENT

7.

ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД DOVERIE – UNITED HOLDING AD

93


БМ Лизинг АД BM Leasing AD 1504 София, ул. „Шипка“ 36, тел.: (02) 942 99 11, факс: (02) 946 13 79,

36, Shipka St, Sofia 1504, tel.: (+359 2) 942 99 11, fax: (+359 2) 946 13 79,

e-mail: bml@bmlease.com, www.bmleasing.bg

e-mail: bml@bmlease.com, www.bmleasing.bg

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD: Томас Хигинс Председател на НС Thomas Higgins Chairman of the SB

Ивона Петрова Зам.-председател на НС Ivona Petrova Deputy Chairman of the SB

Адриана Кампеану Член на НС Adriana Campeanu Member of the SB

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD: БИСТРА КИРОВА-КОЛЕВА Председател на УС и главен изпълнителен директор

АЛЕКСАНДЕР ГРИЛИХЕС Член на УС и изпълнителен директор

ТАНЯ ПАШАЛИЙСКА Член на УС

Bistra Kirova- Koleva Chairman of the MB, Chief Executive Director

Alexander Grilikhes Member of the MB, Executive Director

Tanya Pashaliiska Member of the MB

„БМ Лизинг“ АД има над 10-годишен опит на българския пазар и е едно от водещите лизингови дружества в страната. През 2003 г. с цел по-нататъшното разширяване на дейността негов мажоритарен акционер става Българо-американският инвестиционен фонд, а от 25.09.2006 г. мажоритарен акционер е Емърджинг Юръп Лизинг енд Файненс (ЕЕЛФ) Б.В. „БМ Лизинг“ АД финансира сделки на стойност между 10 000 и 1.5 милионa евро за всички видове ново и употребявано оборудване, транспортни средства и недвижими имоти под формата на финансов, оперативен, обратен лизинг и сублизинг с доставчици. Обичайният срок на изплащане е от 6 до 60 месеца, а лихвата и първоначалната вноска зависят от рисковия профил на клиента и актива. Дружеството предлага лизинг без ограничения в юридическия статут на лизингополучателя и степента на риск на проекта. Служителите ни могат да консултират клиента за избрания актив и съобразяват начина на финансиране с индивидуалните нужди на лизингополучателя. Одобрението е до 5 работни дни. „БМ Лизинг“ АД има офиси в Пловдив и Варна и работи с клиенти от цялата страна. Дружеството предлага гъвкави решения на нестандартни или по-рискови проекти, както и лизинг на новоучредени дружества.

BM Leasing AD, with more than ten years of experience on the Bulgarian market, is one of the leading leasing companies in the country. In order to further expand its activities, in 2003 the Bulgarian-American Enterprise Fund became the majority shareholder in the company, and, as of September 25th, 2006, the majority shareholder is Emerging Europe Leasing and Finance (EELF) B.V. BM Leasing finances deals from EUR 10 000 up to EUR 1.5 million for all kinds of new and second hand equipment, vehicles and real estate as financial leasing, operating leasing, lease-back arrangements and subleasing with suppliers. The standard leasing term is from 6 to 60 months, the interest rate and down payment depend on the risk profile of the client and the asset. The company offers leasing without limitations on the legal status of the lessee and the risk level of the project. Our experts can consult the client about the chosen asset and coordinate the way of financing according to the lessee’s individual needs. The term for approval is up to 5 working days. BM Leasing has offices in Plovdiv and Varna, and works with clients throughout the country. It offers flexible decisions to non-standard or more risky projects, as well as leasing for newly set-up companies. The company provides financing for: Machinery and equipment in the following spheres: printing industry, shoe-manufacturing, trailing and knitting industry, wood processing industry, food-processing industry, industrial lines for production and packaging, machinery for production of plastic articles, metal-processing machines, scrap- and paper-processing machines, road-building machinery, freezing equipment, electronic and medical equipment, service-station equipment, hotel and kitchen equipment, air-conditioning, ventilation and heating systems and others.

Дружеството осигурява финансиране за: Машини и оборудване в следните области:печатарска индустрия, шивашка, обувна и плетачна индустрия, дървообработване, хранително-вкусова промишленост, поточни линии за производство и пакетиране, машини за производство на пластмасови изделия, металообработващи машини, машини за обработка на метални и хартиени отпадъци, пътно-строителна техника, хладилно оборудване, електронна техника, медицинско оборудване, авто - сервизно оборудване, хотелско и кухненско оборудване, климатизация, вентилационни и отоплителни системи и други. Транспортни средства: леки, товарни автомобили и микробуси от всички марки по избор на клиента; специализирани автомобили – автобуси, цистерни, самосвали, бетоносмесители, автовози, сметосъбиращи и почистващи машини, мотокари и други.

Vehicles: cars and trucks, all makes of mini-busses at client’s choice; specialized vehicles – busses, tanks, dumpers, concrete-mixers, autotransporters, refuse vans and cleaning machines, forklifts and others. Real estate: business spaces and buildings – hotels, stores, restaurants, petrol and gas stations, service-stations, warehouses, offices, industrial buildings and others.

Недвижими имоти: търговски площи и обекти – хотели, магазини, ресторанти, бензиностанции и газостанции, автосервизи, складови помещения, офиси, производствени сгради и други. „БМ Лизинг“ АД е член на БАЛ (Българска асоциация за лизинг).

BM Leasing AD is a member of BAL (Bulgarian Association for Leasing).

94


ДСК Лизинг АД DSK Leasing AD София 1303, бул. „Ал. Стамболийски“ 103, Мол София, София Тауър, eт.

103, Al. Stamboliyski Blvd, Mall of Sofia, Sofia Tower, 1303 Sofia, Bulgaria phone:

4 тел.: (02) 810 05 11, факс: (02) 980 22 91; e-mail: auto@dskleasing.bg,

(+359 2) 810 05 11, fax: (+359 2) 980 22 91; email: auto@dskleasing.bg,

www.dskleasing.bg

www.dskleasing.bg

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD: Адам Колошвари Председател на НС Adam Kolossvary Chairman of the SB

Золтан Тубой Zoltan Tuboly

Николай Борисов Nikolay Borissov

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD: ДАНИЕЛ ВЕЛИЧКОВ Председател на УС и изпълнителен директор

ЗОЛТ БАКШАЙ

АНЕЛИЯ КИРОВСКА

Daniel Velitchkov Chairman of the MB and CEO

Zsolt Baksay

Anelia Kirovska

„ДСК Лизинг“ АД е специализирано лизингово дружество, учредено през април 2005 г. като част от унгарската финансова група ОТП.

DSK Leasing AD is a specialized leasing company that was established in April 2005 as a part of the Hungarian financial OTP Group.

Акционери в „ДСК Лизинг“ АД са:

Shareholders of the capital of DSK Leasing AD are:

•„Меркантил Банк“ Рт, Унгария - 70%

•Merkantil Bank Rt., Hungary-70%

•„Банка ДСК“ ЕАД - 30%

• DSK Bank EAD-30%

Акционерите в дружеството имат не само капиталово участие, но са и пряко ангажирани с развитието и успеха на неговата дейност чрез предоставяне на ноу-хау опит, техническа и друга подкрепа.

The shareholders of the company, in addition to their capital interest, are directly involved in the development and success of its activities through providing know-how, technical and other support.

През октомври 2005 г. „ДСК Лизинг“ АД учреди като 100% дъщерно дружество „ДСК Ауто Лизинг“ ЕООД, което е специализирано в лизинг на леки автомобили.

In October 2005 DSK Leasing AD established DSK Auto Leasing EOOD as a 100% daughter company specialized in leasing of passenger cars. In March 2007 DSK Leasing AD established DSK Leasing Ins EOOD as a 100% daughter company specialized in insurance brokerage.

През март 2007 г. „ДСК Лизинг“ АД учреди като 100% дъщерно дружество „ДСК Лизинг Инс“ ЕООД което е специализирано в застрахователно посредничество и лицензирано за тази дейност от „Комисията за финансов надзор“. „ДСК Лизинг“ АД директно и чрез своите дъщерни дружества „ДСК Ауто Лизинг“ ЕООД и „ДСК Лизинг Инс“ ЕООД предлага на клиентите - физически и юридически лица, следните услуги:

DSK Leasing AD directly and through its daughter companies DSK Auto Leasing EOOD and DSK Leasing Ins EOOD offers the following services:

• финансов лизинг на:

• Financial leasing of:

- нови и употребявани леки автомобили

- New and used cars

- нови и употребявани товарни автомобили

- New and used trucks

- нови и употребявани строителни и земеделски машини

- New and used construction and agricultural machinery

- ново и употребявано производствено оборудване

- New and used production equipment

- недвижими имоти

- Real estates

• оперативен лизинг на нови леки автомобили

• Operational leasing of new cars

• застрахователно посредничество

• Insurance brokerage

• митническо освобождаване на активите за лизинг, закупувани директно от чужбина, регистрация на пътни превозни средства.

• Customs clearance of the assets for lease that are purchased from foreign suppliers, registration of vehicles.

95


ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГAРИЯ ЕАД PIRAEUS LEASING BULGARIA S.A. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 127А, ет.5

КОНСТАНТИНОС ФРЕНДЗОС Главен изпълнителен директор

тел. +359 2/ 4920801, факс: +359 2/ 4920879, е-mail: info@piraeusleasing.bg www.piraeusbank.bg, www.piraeusleasing.bg 127A Tsarigradsko shosse blvd, 5th fl., 1784 Sofia, Bulgaria tel. +359 2492 08 01, fax +359 2/ 492 08 79,

Konstantinos Frendzos Deputy Executive Director

е-mail: info@piraeusleasing.bg www.piraeusbank.bg, www.piraeusleasing.bg

Пиреос Лизинг България ЕАД, заедно с Пиреос Авто Лизинг България ЕАД и Пиреос Бест Лизинг България ЕАД формират дружества на независимите лизингови компании, част от групата на Банка Пиреос.

Piraeus Leasing Bulgaria S.A.together with Piraeus Auto Leasing Bulgaria S.A. and Piraeus Best Leasing Bulgaria S.A. form the leasing companies group part of Pireus Bank structure. Piraeus Leasing Bulgaria S.A. was established in the beginning of 2005 and is under the 100% ownership of Piraeus Bank S.A. Greece.The operative activity is held by Piraeus Leasing Bulgaria S.A. and Piraeus Auto Leasing Bulgaria S.A. (a subsidiary specialised in car leasing).

Пиреос Лизинг България ЕАД е създадено в началото на 2005 година и е 100% собственост на Пиреос Банк АД, Гърция. Оперативната дейност се осъществява както чрез Пиреос Лизинг България ЕАД, така и чрез Пиреос Авто Лизинг България ЕАД (дъщерно дружество, специализирано в лизинг на леки автомобили).

At year-end 2008, the total value of the receivables from leased assets was over 150 million EUR. These results put the company among the six leading leasing companies on the Bulgarian market. In the beginning of 2006, the company was approved as a member of the Bulgaria Association of Leasing (BAL). It continued to contribute actively in the development and improvement of the law and investment climate in the country in the years of 2007 and 2008.

Към 31 декември 2008 вземанията по лизингови договори надхвърлят 150 милиона евро. Тези резултати нареждат дружеството сред 6-те водещи лизингови компании, работещи на българския пазар. В началото на 2006 година дружеството е прието за член на Българската асоциация за лизинг (БАЛ) и продължава и през 2007 и 2008 година активно да допринася за развитието и подобряването на нормативните уредби и инвестиционния климат в страната.

The leasing companies that are part of the Piraeus Bank Group continue to expand their activities as well as the range of leasing products. Piraeus Leasing Bulgaria S.A offers financing as a finance leasing of long-lasting assets such as:

Лизинговите компании в групата на Банка Пиреос непрекъснато разширяват дейността си, както и гамата на предлаганите лизингови продукти. Пиреос Лизинг България ЕАД предлага финансиране под формата на финансов лизинг на дълготрайни материални активи, както следва:

- passenger vehicles, LCVs, trucks & trailers, and specialised vehicles; - industrial lines, machines, equipment for food processing, packing, bottling, printing, wood and metal works, and other industries;

- леки, лекотоварни, товарни, пътнически и специализирани автомобили и превозни средства - производствени линии, машини, съоръжения и оборудване за хранително-вкусовата, пакетиращата, бутилиращата, печатарската, дърво- и металообработващата и други промишлености - строителна и пътностроителна техника и оборудване; - медицинско и стоматологично оборудване - недвижими имоти

- Construction- and road-works equipment and machinery; - Medical and dental equipment; - Real estate property Piraeus Best Leasing Bulgaria S.A. offers, under operating lease, financing of passenger cars. Operating Leases are offered for brand new, as well as for used assets.

Пиреос Бест Лизинг България ЕАД предлага финансиране под формата на оперативен лизинг на леки автомобили.Финансирането се отпуска предимно за фабрично нови лизингови обекти, но се допуска и лизинг на употребявани обекти - след оценка на клиента и обекта на лизинг.

The leasing companies of the Piraeus Bank Group offer their clients the opportunity to choose for themselves the lease object and its technical characteristics, and to carry out all negotiations with the supplier who will deliver the object. Among the clients of the company, there are some of the largest companies operating in the country, as well as a significant number of small and medium-sized enterprises. Lease financing is also offered to individuals, mainly for passenger vehicles.

Като независими лизингови компании дружествата в групата на Банка Пиреос дават на клиентите си възможността сами да изберат лизинговия обект със съответните технически параметри, както и да провеждат всички преговори с доставчика, който да го достави. Сред клиентите на дружеството са както едни от найголемите компании, опериращи на българския пазар, така и значителен брой малки и средни предприятия. Финансиране се предлага също така и за физически лица, основно за покупката на леки автомобили.

96


Кредит Груп ООД Credit Group Ltd УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD:

ИНДИВИДУАЛНИ ФИНАНСОВИ РЕШЕНИЯ

МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ Управител Miroslav Stefanov Manager

Капитал: 250 000 лв.

Capital: BGN 250 000

Регистър на БНБ: През 2009 г. Българската народна банка вписа „Кредит Груп” ООД в регистъра с № 00008 като Финансова институция по чл.3, ал.2 от ЗКИ.

Register of BNB: In 2009. Bulgarian National Bank entered a „Credit Group” Ltd. in a register № 00008 as a financial institution under Article 3, paragraph 2 of the Law on Credit Institutions.

Предмет на дейност: „Кредит Груп” предлага потребителски кредит от 200 до 2000 лв. и кредит на юридически лица от 1000 до 5000 лв. за срок до 12 мес.

Scope of activity: „Credit Group” offers consumer credit from 200 to 2000 leva and a credit to the entities from 1000 to 5000 leva for a period of 12 months.

Продукти и услуги:

Products and services:

• Кандидатстване онлайн, получаване на отговор веднага.

• Apply online, receive the response immediately

• Предлагат се два варианта на кредитиране:

• Two options are offered credit:

1. При зададени от кредитоискателя размер и срок на кредита се изчислява каква ще е месечната вноска

1. When asked by the loan amount and term of the loan, calculate what would be the monthly installment

2. При зададени от кредитоискателя размер на кредита и желана месечна вноска се изчислява какъв ще е срокът на кредита.

2. When asked by the borrower’s loan amount and desired monthly payment, calculate what will be the term of loan.

• Лихватa на кредита зависи от кредитният риск, изчислява се индивидуално за кредитоискателя едновременно с попълване на заявката.

• Interest of the loan depends on credit risk is caclulated individually for both loan by filling out the application.

• За удобство на разположение е кредитния калкулатор за генериране параметрите на кредита и погасителния план.

• For the convenience of credit calculator is available to generate the Loan and Repayment schedule.

• „Кредит Груп” е въвел гъвкава интегрирана система за управление на бизнеса. Изградено е цялостно техническо и софтуерно обслужване на дейността на дружеството, гарантиращо висока надеждност на работата и защита на информацията.

• “Credit Group” has introduced a flexible system of integrated business management. Built a complete software and technical services of the company, ensuring high performance and reliability of data protection.

97


УД Болкан Капитал Мениджмънт АД MC Balkan Capital Management JSC 1000 София, ул. Околовръстен път 258,

258 Okolovrasten pat Blvd, Sofia 1000,

тел. (02) 852 72 12; 988 63 40; факс: (02) 937 98 77

tel. (+359 2) 852 72 12; 988 63 40; (+359 2) fax: 937 98 77

email: office@bacm.bg, www.bacm.bg

email: office@bacm.bg, www.bacm.bg

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD:

АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ Изпълнителен директор

ВЕСЕЛИН ЗАХАРИЕВ Прокурист

Andrei Georgiev Executive Director

Veselin Zahariev Procurator

УД „Болкан Капитал Мениджмънт” АД (БКМ) е създадено и лицензирано от Комисията за финансов надзор в началото на 2006 г. с предмет на дейност:

MC “Balkan Capital Management” JSC (BCM) was established and licensed by the Financial Supervision Commission at the beginning of 2006 with the following business activity:

• управление на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип

• managing the activity of collective investment schemes and closedtype investment companies

• управление на инвестиции

• investment management

• администриране на дялове или акции, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активи, оценка на активите и изчисляване на цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книга на притежателите на дялове, разпределение на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност

• administration of stakes or shares, including legal and accounting services with regard to asset management, investor data requests, asset valuation and stake/ share price calculation, exercising control to ensure adherence to statutory requirements, keeping a book of stakeholders, stake/ share allocation, book keeping;

• маркетингови услуги.

• marketing services

„Болкан Капитал Мениджмънт” АД може да предоставя и следните допълнителни услуги съгласно чл.202 ал.2 от ЗППЦК:

“Balkan Capital Management” JSC can also provide the following additional services, under Art. 202 Par. 2 of the Act on the Public offering of Securities (APOS)

• управление на индивидуален портфейл на физически лица и/ или институционални инвеститори, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента

• management of individual portfolios of clients and institutional investors, that incorporate securities selected at the discretion of BCM, without any specific instructions by the clients

• предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

• offering investment consultations with regard to securities

С професионалното управление на своите три взаимни фонда – ДФ „Европа”, ДФ „БКМ Балансиран Капитал” и ДФ „Балкани” през последните 3 години, УД „Болкан Капитал Мениджмънт” АД неизменно се нарежда в топ 10 на управляващите дружества в страната по обем на активи. УД „Болкан Капитал Менаджмент” АД инвестира управляваните от него активи в стратегически бизнеси от Югоизточна и Централна Европа, САЩ и Русия. Нашата компания се стреми да предложи на различните типове инвеститори да получат достъп до прецизен финансов продукт, отговарящ на техните очаквания и възможности. Всички инвестиционни решения във фонда са взимат на базата на задълбочени пазарни анализи, конкретен мониторинг и познаване на определения бизнес отрасъл и анализ на ситуацията във всяка една държава и регион, в който инвестираме.

98

In the last three years Balkan Capital Management invariably places itself in top ten of the managing companies in Bulgaria in terms of asset size under management; this stems from the professional guidance and running of its mutual funds – “Europe”, “BCM Balanced Capital” and “Balkani”.

“Balkan Capital Management” invests in strategic businesses in South Eastern Europe, USA and Russia. Our company aims to offer the many different types of investors, a financial product pr cised for their particular needs. All investment decisions are based on profound market analyses, monitoring and knowing of the business sector in which the investments are made.


ДСК Управление на активи АД DSK Asset Management AD гр. София, ул. “Московска” № 19; Адрес за кореспонденция: София 1000,

19, Moskowska Str., Sofia, Bulgaria Post address: 19, Knjaz Donoukov Blvd., fl. 7,

бул. “Княз Дондуков” 19, ет.7, тел: (02) 930 10 00, факс (02) 930 10 31;

1000 Sofia, Bulgaria, phone: (+359 2) 930 10 00, fax: (+359 2) 930 10 31,

е-mail: office@dskam.bg; www.dskam.bg

e-mail: office@dskam.bg; www.dskam.bg

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD: Ищван Хамец – Председател Бенедек Кьовеш – Зам.-председател

Istvаn Hamecz – Chairman Benedek Kоves – Deputy Chairman

Диана Митева

Diana Miteva

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD: ДОРОТЕЯ НИКОЛОВА Dorothea Nikolova ПЕТКО КРЪСТЕВ Председател на УС и Изпълнителен директор

ЕВЕЛИНА МИРЧЕВА Evelina Mircheva

Petko Krustev Chairman of MB and Executive Director

ДИМИТЪР ТОНЧЕВ Прокурист Dimitar Tonchev Procurator

„ДСК Управление на активи” АД извършва следните видове дейности: • Управление на дейността и инвестициите на колективни инвестиционни схеми, включително инвестиционни дружества от отворен тип, договорни фондове, дялови тръстове и др. подобни. • Управление на портфейли, включващи ценни книжа, на инвеститори, включително на институционални инвеститори, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента и в съответствие с изискванията на закона. • Предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа. „ДСК Управление на активи” АД е част от унгарската финансова група „ОТП Груп”, като негови акционери са: „Банка ДСК” ЕАД (66%) и „ОТП Фонд Мениджмънт” Лимитед, Унгария (34%). „ДСК Управление на активи” АД организира и управлява дейността на пет договорни фонда, чрез които се покриват основните рискови профили на колективните инвестиционни схеми.

DSK Asset Management AD’s operational activities encompass:

Договорен фонд ДСК СТАНДАРТ - Профил: консервативен, фонд в облигации - Препоръчителен инвестиционен хоризонт: над 3 месеца Договорен фонд ДСК ЕВРО АКТИВ - Профил: Ниско рисков, деноминиран в евро - Препоръчителен инвестиционен хоризонт: над 12 месеца Договорен фонд ДСК БАЛАНС - Профил: балансиран - Препоръчителен инвестиционен хоризонт: над 2 години Договорен фонд ДСК ИМОТИ - Профил: фонд в акции - Препоръчителен инвестиционен хоризонт: над 3 години Договорен фонд ДСК РАСТЕЖ - Профил: фонд в акции - Препоръчителен инвестиционен хоризонт: над 4-5 години

Mutual Fund DSK Euro Active - Profile: Low risk, denominated in Euro - Recommended investment horizon: over 12 months

• Management of the activities and investments of collective investment schemes, including open-end investment companies, Mutual Funds, units’ trusts and other similar schemes. • Management of portfolios, consisting of securities, of investors, including institutional investors, at own discretion without special orders of the Client and in compliance with the requirements of the law. • Investment consultation regarding securities. DSK Asset Management AD is part of the Hungarian financial group OTP Group and its shareholders are: the DSK Bank EAD (66%) and OTP Fund Management Ltd., Hungary (34%) DSK Asset Management AD organizes and manages the activity of five Mutual Funds which include the main risk profiles of collective investment scheme. Mutual Fund DSK Standard - Profile: conservative, bond fund - Recommended investment horizon: over 3 months

Mutual Fund DSK Balance - Profile: Balanced - Recommended investment horizon: over 2 years Mutual Fund DSK Properties - Profile: Equity fund - Recommended investment horizon: over 3 years Mutual Fund DSK Growth - Profile: Equity fund - Recommended investment horizon: over 4-5 years

99


Доверие Обединен Холдинг АД Doverie United Holding AD 1504, София, бул. „Дондуков“ 82,

82 Dondukov Blvd, 1504 Sofia,

тел.: (02) 984 56 11, факс: (02) 984 56 63,

tel.: (+359 2) 984 56 11, fax: (+359 2) 984 56 63,

e-mail: doverie@doverie.bg, http://www.doverie.bg

e-mail: doverie@doverie.bg, http://www.doverie.bg

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD:

РАДОСВЕТ РАДЕВ Председател на НС Radosvet Radev Chairman of the SB ОГНЯН ДОНЕВ Зам.-председател на НС

ВЕНЦИСЛАВ СТОЕВ Член на НС

Ognyan Donev Deputy Chairman of the SB

Ventsislav Stoev Member of the SB

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD: : Борис Борисов - Председател на УС и изпълнителен директор Анна Павлова - Член на УС и главен счетоводител Иван Кралев - Член на УС Даниела Коларова - Член на УС Камен Иванов - Член на УС

Boris Borisov - Chairman of the MB and Executive Director Anna Pavlova - Member of the MB and Chief Accountant Ivan Kralev, Member of the MB Daniela Kolarova - Member of the MB Kamen Ivanov - Member of the MB

Директор връзки с инвеститорите: Николина Попова, тел.: (02) 984 56 28, факс: (02) 984 56 63, е-mail: nina@doverie.bg Director Investor Relations: Nikolina Popova, tel.: (+359 2) 984 56 28, fax: (+359 2) 984 56 63, е-mail: nina@doverie.bg

Година на създаване: 1996

Year of establishment: 1996

Основни акционери: акционер с над 5% участие в капитала „Софарма“ АД - пряко и чрез свързани лица – 26.70% ; „Расафи“ ООД – 10.54%

Main shareholders: a shareholder who holds more than 5% of the capital - „SOFARMA“ Pic.-directly and through related parties – 26.70 %. „Rasafi“ Ltd –10.54%

Капитал:

Capital:

14 006 093 лева, разделен на 14 006 093 броя акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв.

BGN 14,006,093 distributed into14,006,093 voting shares, each with a par value of BGN 1.

100


Приоритетни отрасли

Priority sectors

• здравни услуги

• Health insurance services;

•промишленост за строителни материали

• Building materials industry;

• текстилна, трикотажна и шивашка промишленост

• Textiles, knitwear and tailoring industry;

•търговия.

• Commerce.

Последно общо събрание: 10.07.2009 г.

Latest general meeting: July 10, 2009

Инвестиционен портфейл

Investment portfolio

• „Доверие - Обединен холдинг“ АД

• Doverie - United Holding AD

• „Хомоген“ АД

•Homogen AD

• „Обединен здравноосигурителен фонд - Доверие“ АД

• Doverie AD United Health Insurance Fund

• М БАЛ „Доверие“ АД

• Multiprofile hospital for active treatment DOVERIE AD

• Медицински център - „Доверие“ АД

• Doverie AD Medical center

• ЗОВ “Медико – 21” АД

• Medico – 21 AD Health Insurance Fund

• Служба по трудова медицина Доверие ООД

• Doverie Ltd occupational medicine

• „Комарс инженеринг“ ЕООД

• Komars Engineering Ltd

• „Доверие - Капитал“ АД –дъщерен холдинг

• Doverie - Capital AD – subsidiary holding company

• „Доверие - Брико“ АД

• Doverie - Briko AD

• „Брико спец“ ЕООД

• Brico Spetz Ltd

• “Брико Илирия” - Тирана

• Brico Iliria - Tirana

• „Медика“ АД

• Medica AD

• „Медика Здраве“ ЕООД

• Medika Zdrave Ltd

• „Кре“ ЕООД

• Kre Ltd

• „И ФО ЖЕ КО България” АД

• I.FO.GE.CO BULGARIA AD

• „Офис БГ“ АД

• Office BG AD

• „Индустриален холдинг - Доверие“ АД - дъщерен холдинг

• Doverie AD Industrial Holding - subsidiary holding company

• „Марицатекс“ АД

• Maritsatex AD

• „Вратица“ АД

• Vratitsa AD

• „Ритон - П“ АД

• Riton - P AD

• „Биляна - трико“ АД

• Biliana - Triko AD

• „Ведерник“ АД

• Vedernik AD

• „Новоселска гъмза“ АД

• Novoselska Gamza AD

• „Дунав“ АД

• Dunav AD

• „Съгласие“ АД

• Saglasie AD

• „Биляна лукс“ ООД

• Biliana Lux Ltd.

• „Широкопечатен текстил“ АД

• Shirokopechaten Textile AD

• „Хидроизомат“ АД

• Hydroizomat AD

• „Ритон 97“ ООД

• Riton 97 Ltd.

• „Ритон - Класик“ ООД

• Riton-klasik Ltd.

• „Вратица“ ООД

• Vratica Ltd.

• „Съгласие“ ЕООД

• Saglasie Ltd.

• „Българско вино“ ООД

• Bulgarsko vino Ltd.

• „Доверие енергетика“ АД

• Doverie Energetika AD

Всички финансови данни могат да се намерят на интернет страницата на дружеството - www.doverie.bg

All financial data can be found at company‘s website www.doverie.bg

101


Kreston BulMar е част от Kreston International, една от най-големите и авторитетни счетоводни и консултантски компании в света, с над 750 представителни офиси в над 100 държави, в които работят над 25 000 професионалисти. Kreston BulMar вече 15 години е водеща българска счетоводна и консултантска компания, символ

на

най-висок

професионализъм, ангажираност, постоянен

растеж и усъвършенстване, давайки максимална сигурност и ползи за своите клиенти. Нашата

мисия

е

да

даваме

сигурност

и

ползи

на

клиентите, чрез

професионализъм и ангажираност. Нашата цел е хората ни да бъдат най-добре обучени и с богат опит, за да имат най-добрата перспектива и мотивация, което прави мисията възможна. Kreston BulMar извършва: • Финансов Одит • Счетоводно Обслужване • Обработка на Заплати • Данъчни Консултации • Бизнес Оценки • Правно Обслужване • Корпоративни Финанси • Консултации по Европрограми • IT Консултации

Бизнес се прави с хора, които познаваш, харесваш и им се доверяваш.

www.bulmar.com 102


КОНСУЛТАНТСКИ КОМПАНИИ CONSULTING COMPANIES 1.

АДВАНС АДРЕС ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ ЕООД ADVANCE ADDRESS VALUATIONS

2.

БАНКСЕРВИЗ АД BANKSERVICE

3.

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ BULGARIAN CREDIT RATING AGENCY AD

4.

ИП БУЛТРЕНД БРОКЕРИДЖ ООД INVESTMENT INTERMEDIARY BULL TREND BROKERAGE

5.

ГЛОБЪЛ ОДИТ СЪРВИСЕЗ ООД GLOBAL AUDIT SERVICES

6.

ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ ЕАД EXPERIAN BULGARIA

7.

КРЕСТЪН БУЛМАР ООД KRESTON BULMAR

8.

КОНТРАКС ЕАД KONTRAX

9.

ЕСКА КОНСУЛТИНГ ООД ESCA CONSULTING

10.

ЛЕГАЛЕКС ООД LEGALEX

103


Адванс Адрес Експертни Оценки ЕООД Advance Address Valuations Ltd тел.: 0800 15 088 информационен телефон за цялата страна

Tel.: 0800 15 088 toll free information

www.ocenki.bg

www.ocenki.bg

appraisers@ocenki.bg

appraisers@ocenki.bg

УПРАВЛЯВАЩИ ДИРЕКТОРИ:/MANAGING DIRECTORS :

ТИХОМИР ТОШЕВ

ЦЕНКА БОЖИЛОВА

Tihomir Toshev

Tzenka Bojilova

„Адванс Адрес Експертни Оценки” ЕООД е компания, специализирана в областта на финансовото консултиране и експертните оценки. Създадена през 2005 г., компанията е част от групата AG Capital – най-голямата холдингова компания в страната, инвестираща в начинания, свързани с недвижимите имоти. АДВАНС има изградена мрежа от 60 оценители в повече от 40 големи населени места в страната и изготвени над 25 000 оценки. • Дружеството е специализирано в извършване на професионални експертни оценки на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, цели предприятия и други активи. • „Адванс Адрес Експертни Оценки” ЕООД предлага и услуги в сферата на застрахователния асистанс, които се прилагат в случаи на щети на недвижими имоти, щети на МПС и при оценки и определяне на застрахователна стойност. Компанията работи активно с всички водещи банки в страната, с множество общини и общински фирми, министерства и други държавни структурни звена. Отлично си партнира с редица лизингови и застрахователни дружества, инвестиционни фондове, големи български и чужди холдингови компании.

Advance Address Valuations is a company specialized in the field of financial consultancy and valuations. Established in 2005, it is part of AG Capital – the largest Bulgarian holding company investing in businesses related to real estate. ADVANCE has set network of more than 60 valuers in 40 towns in the country and has performed more than 25 000 appraisals. • The company is experienced in executing real estate, farm land, machinery and equipment and enterprise appraisals as well as valuations and re-valuations of all kind of assets. • ADVANCE additionally offers range of services related to Insurance Assistance applicable in cases of property claims, Casco, MTPL, appraisals and surveys ADVANCE has set reliable partnership with the leading commercial banks in Bulgaria, with number of municipalities and municipal companies, ministries and other state units. It works with many leasing and insurance companies as well as with investment funds and major Bulgarian and international holding companies.

НАШИТЕ ОФИСИ: София – централен офис

офис Варна

офис Русе

пл.“България” 1, ет.3 ф.: 02/ 8103 195 т.: 02/ 8103 326 02/ 8103 174, 192, 193, 194, 341, 351

бул.“Мария Луиза” 21, ет.2 ф.: 052/603 377 т.: 052/603 377

ул.“Муткурова” 36Б ф.: 082/ 83 40 40 т.: 082/ 82 97 77

офис Пловдив

офис Бургас

офис Велико Търново

ул.“Свети Климент” 2А, ет. 2 ф.: 032/ 96 44 33 т.: 032/ 96 31 31

ул.“Мара Гидик” 14 ф.: 056/ 84 00 34 т.: 056/ 84 54 84, 056/ 84 48 99

ул.“Васил Левски” 1 ф.: 062/ 61 61 28 т.: 062/ 61 61 27, 28

104


БАНКСЕРВИЗ АД - Централно управление BANKSERVICE JSC - Central Office 1612 София , бул.“Цар Борис III” 41, тел.: (+359 2) 9215 100, 9215 115,

41, Tzar Boris Blvd, 1612 Sofia, tel.: (+359 2) 9215 100, 9215 115,

Факс: (+359 2) 981 45 18, Факс: (+359 2) 9215 202 , E-mail: office@bsbg.net

Fax: (+359 2) 981 45 18; 9215 202, E-mail: office@bsbg.net

НАДЗОРЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD: Виолина Маринова - Главен изпълнителен директор, Банка ДСК Стилян Вътев - Главен изпълнителен директор , Обединена българска банка Момчил Андреев - Изпълнителен директор, Райфайзенбанк Йордан Скорчев - Изпълнителен директор, Първа инвестиционна банка Емилия Палибачийска - Член на УС, Уникредит Булбанк Емил Ангелов - Зам. Главен изпълнителен директор, Банка Пиреос България Любомир Цеков - Главен изпълнителен директор „Банксервиз” АД Александър Станев - Изпълнителен директор „Банксервиз” АД

Violina Marinova - Chief Executive Director, DSK Bank Stilian Vatev - Chief Executive Director, United Bulgarian Bank Momchil Andreev - Executive Director, Raiffeisenbank, Bulgaria Yordan Skorchev - Executive Director, First Investment Bank Emilia Palibachiyska - Member of the MB, UniCredit Bulbank Emil Angelov - Deputy Chief Executive Director, Piraeus Bank Bulgaria Lubomir Tzekov - Chief Executive Director, Bankservice JSC Aleksander Stanev - Executive Director, Bankservice JSC

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD:

РУМЕН СИМЕОНОВ Председател на СД, подуправител на БНБ

ЛЮБОМИР ЦЕКОВ Главен изпълнителен директор „Банксервиз” АД

Rumen Simeonov Chairman of the BD Vice Governor, Bulgarian National Bank

Lubomir Tzekov Chief Executive Director, Bankservice JSC

Лице за контакти: Вергиния Коларска – Началник отдел „Маркетинг и продажби”, тел. 92 15 100, 363 Contact Person: Verginia Kolarska – Head of Marketing and Sales Department, tel:. 92 15 100, 363

Банксервиз АД е акционерно дружество, собственост на Българска народна банка и 26 търговски банки в страната. Дружеството е учредено през 1989 година.

Bankservice JSC is a joint stock company owned by the Bulgarian National Bank and 26 commercial banks in Bulgaria. The company was established in 1989.

Мисията на Банксервиз АД е да изгражда, поддържа и развива съвременни инфраструктурни системи, продукти, услуги и технологии за банковата сфера, корпоративни структури, фирми и физически лица в съответствие със съвременните изисквания на пазара и предизвикателствата, произтичащи от пълноправното членство на България в Европейския съюз.

Bankservice JSC supports and develops a Quality Management System in line with the principles and requirements of ISO 9001:2000.

Централният офис на Банксервиз АД се намира в София. На територията на страната функционират 27 регионални представителства. За осигуряване на съвременни информационни решения в Банксервиз АД работят над 200 висококвалифицирани специалисти.

The mission of Bankservice JSC is to establish, support and develop modern infrastructure systems, products, services and technologies for the banking sector, corporate structures, companies and the natural persons in compliance with the current market requirements and the challenges of the integration in the European Union.

international standard. • Mission

105


БЪЛГАРСКА AГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД BULGARIAN CREDIT RATING AGENCY AD 1142 София бул. „Евлоги Георгиев” 95

1142 Sofia, 95, Evlogi Georgiev Blvd.

тел./факс: 00359 (2) 987 63 63, тел.: 00359 (2) 987 33 71

tel./ fax: 00359 (2) 987 63 63, tel.: 00359 (2) 987 33 71

e-mail: office@bcra-bg.com

e-mail: office@bcra-bg.com

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ/MANAGEMENT BOARD:

ХРИСТО МИХАЙЛОВСКИ Член на СД и изпълнителен директор

Д-P КИРИЛ ГРИГОРОВ Прокурист

Christo Mihailovsky MBA, Msc Member of the BD and CEO

Dr. Kiril Grigorov Procurator

ГЛ. АС. МАРИАНА АСЕНОВА Председател на СД

Mariana Assenova ass. prof. Chairman of the BD

ВЪНШЕН РЕЙТИНГОВ СЪВЕТ/EXTERNAL RATING COMMITTEE: Ст. ас. д-р Георги Ганев Иван Нейков Петър Андонов Проф. д-р Радослав Цончев Светослав Гаврийски

Dr. George Ganev Ivan Neikov Petar Andonov Dr. Radoslav Tzonchev Svetoslav Gavriisky

„Българска агенция за кредитен рейтинг” АД (БАКР) е първата и единствена местна агенция за кредитен рейтинг, призната от Комисията за финансов надзор (КФН) при присъждане на кредитен рейтинг на застрахователни компании и банки заедно с трите международни агенции – Fitch, Moody’s and Standard & Poor`s . БАКР е лидер в изготвянето на анализи за кредитоспособност и определянето на кредитен рейтинг на български холдинги и фирми, финансови институции и общини. БАКР изготвя и задълбочени отраслови анализи и прогнози. През юли 2009 година Европейският парламент и Съвет прие Регулация за агенциите за кредитен рейтинг. След приключване на процеса на пререгистрация на БАКР присъдените от нея кредитни рейтинги ще се признават на територията на целия Европейски съюз. Клиенти на БАКР са: БАЕЗ, Банка ДСК, Българска банка за развитие АД, Общинска банка АД, Търговска банка Д АД, ЗАД Алианц България, ЗК Булинс АД, ЗАД Булстрад, ЗАД Армеец, ЗК Лев Инс АД, ОЗК АД, Рувекс АД, Овергаз Инк. АД, Кен АД, Хеброс бус ООД, Енергоремонт холдинг, Интериор–И, Бул Еко Енергия ООД, Тайсей Корпорейшън и др.

“Bulgarian Credit Rating Agency” AD (BCRA) is the first and only domestic credit rating agency recognized by the Financial Supervision Commission (FSC) for assignment of credit rating to insurance companies and banks along with the third international agencies – Fitch, Moody’s and Standard & Poor`s. BCRA is a leader in the preparation of creditworthiness analyses and assignment of credit rating to Bulgarian holdings and companies, financial institutions and municipalities. BCRA also draws up profound sector analyses and forecasts. In July, 2009, the European Parliament and Council adopted a Regulation for credit rating agencies. After completion of re-registration process of BCRA, the credit ratings assigned by BCRA will be recognized on the territory of whole European Union. BCRA`s clients are: Bulgarian Export Insurance Agency (BAEZ), DSK bank, Bulgarian Development Bank AD, Municipal bank AD, Commerce Bank D AD, ZAD Alianz Bulgaria, ZK Bulins AD, ZAD Bulstrad, ZAD Armeets, ZK Lev Ins AD, Municipal Insurance Company AD, Ruvex AD, Overgas Inc. AD, Ken AD, Hebros Bus OOD, Energoremont Holding, Interior-I OOD, Bul Eco Energy OOD, Taisei Corporation and etc

106


Инвестиционен посредник БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ ООД Investment Intermediary BULL TREND BROKERAGE LTD 1142 София, ул. „Любен Каравелов” 66, ет. 1, тел.: (02) 815 56 65;

66 Luben Karavelov Str., fl. 1, Sofia 1142, tel.: (+359 2) 815 56 65;

факс: (02) 815 56 66, e-mail: bulltrend@bulltrend-bg.com;

fax: (+359 2) 815 56 66, e-mail: bulltrend@bulltrend-bg.com;

www.bulltrend-bg.com

www.bulltrend-bg.com

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD:

НАШИЯТ БИЗНЕС Е ВАШИЯТ РАСТЕЖ! OUR BUSINESS IS YOUR GROWTH!

ВЯЧЕСЛАВ КОЕВ Управител

ВЛАДИМИР МАЛЧЕВ Управител

Vyacheslav Koev Managing Director

Vladimir Malchev Managing Director

Бул Тренд Брокеридж ООД е създаден през 1997 година и е един от първите лицензирани инвестиционни посредници в България. Член е на „Българска фондова борса” АД, „Централен Депозитар” АД и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Компанията притежава лиценз № РГ-03-0110/14.04.2008 год., издаден от Комисията по финансов надзор, за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и европейското икономическо пространство.

Bull Trend Brokerage Ltd. was established in 1997 and proved to be one of the first investment intermediaries being licensed in Bulgaria. It is a member of the Bulgarian Stock Exchange PLC, Central Depository PLC and the Bulgarian Association of the License Investment Intermediaries. The company is in possession of a full license № РГ-03-0110/14.04.2008, issued by Financial Supervision Commission, to perform activities as an investment intermediary within the European Union and the European Economic Area.

Бул Тренд Брокеридж ООД извършва следните финансови услуги:

Bull Trend Brokerage LTD renders the following financial services:

•приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти • изпълнение на нареждания за сметка на клиенти • управление на портфейл • предоставяне на инвестиционни консултации на клиент • съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност /държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция/ и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения • консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия • инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти • свързани с поемане на емисии финансови инструменти.

• reception and delivery of orders in relation to one or more financial instruments, including intermediation for entering into transactions with financial instruments;

Бул Тренд Брокеридж ООД предоставя на клиентите си и възможност директно да участват в търговията на БФБ - София, като въвеждат поръчки чрез електронната система СОВOS®. Платформата СОВOS® представлява интернет базирано приложение, което дава възможност на ползващите я да въвеждат поръчки за покупка и продажба на ценни книжа на пода на БФБ - София в реално време. Дългогодишният опит и екип от професионалисти са основните фактори за доверието, което ни гласуват нашите клиенти, а то от своя страна е стимулът, който ни подтиква да вървим напред и да се развиваме и така НАШИЯТ БИЗНЕС да бъде ВАШИЯТ РАСТЕЖ.

• related to underwriting of issues of financial instruments.

• execution of orders on behalf of clients; • management of portfolio; • providing of investment consultations to a client; • safekeeping and administration of financial instruments for client account, including custodianship (keeping financial instruments and client cash in a depository institution) and related services such as management of the received cash/provided collateral; • advice to undertakings on capital structure, industrial strategy and related matters, as well as advice and services relating to mergers and the purchase of undertakings; • investment research and financial analysis or other forms of general recommendation relating to transactions in financial instruments;

Bull Trend Brokerage Ltd. offers its clients direct access to trading on the BSE-Sofia by filing orders through the electronic system COBOS®. The COBOS® platform is an Internet based application that enables its users to fill in real time orders for purchase and sale of securities on the floor of Bulgarian Stock Exchange - Sofia. The substantial experience and the outstanding team of professionals are the main factors for the trust bestowed to us by our clients, and it, in turn, is the stimulus driving us to go on and develop in such a way that OUR BUSINESS becomes YOUR GROWTH.

107


Глобъл Одит Сървисез ООД Global Audit Services Ltd.

София 1000, бул. Витоша 67, ет. 1; тел.: (+359 2) 950 64 00;

ОФЕЛИЯ СЛАВКОВА Управляващ съдружник

факс: (+3593) 950 64 02; e-mail: office@globalauditservices.com; www.globalauditservices.com

Ofelia Slavkova Managing Partner

1000 Sofia, 67 Vitosha blv., 1st fl.; phone: (+359 2) 950 64 00; fax: (+359 2) 950 64 02; e-mail: office@globalauditservices.com; www.globalauditservices.com

„Глобъл Одит Сървисез” ООД е лицензирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт - счетоводители в България (ИДЕС) под номер 132.

“Global Audit Services” Ltd. is registered at the Bulgarian Institute of Certified Public Accountants (BICPA), as a specialized audit company under number 132.

Дружеството е включено в Списъка на утвърдените от зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, регистрирани одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите съгласно чл. 102, ал.1 във връзка с чл. 103, ал.4 от Кодекса за застраховането.

The company is included in the list of registered auditors which is approved by deputy premier of Financial Supervision Commission. Auditors from that list have the right to certify insurance company’s annual financial statements according to art.102, par. 1 in regard with art.103, par.4 from Insurance Code.

„Глобъл Одит Сървисез” ООД е утвърден от Световната банка одитор, който има право да заверява финансовите отчети на организациите в страната, изпълняващи проекти на Световната банка. „Глобъл Одит Сървисез” ООД е член на Софийската търговско-промишлена камара. Дружеството е прието за член на Българо – руската търговско – промишлена палата. Управляващият съдружник на „Глобъл Одит Сървисез” ООД Офелия Славкова е член на Консултативния съвет на НАП. „Глобъл Одит Сървисез” ООД Ви предлага разнообразни одиторски и консултантски услуги, предоставени професионално, креативно и с персонално внимание: • Одит на финансови отчети • Прегледи • Вътрешен одит • Корпоративни финанси • Обучения • Данъчни съвети • Правни услуги • Управленски консултации • ЧР консултиране • Корпоративна социална отчетност

“Global Audit Services” Ltd is approved by the World Bank registered auditor, which has the right to certify the financial statements of the organizations, involved in World Bank - supported projects. “Global Audit Services” Ltd. is a member of “Sofia Chamber of Commerce and Industry”. The company is registered as a member of Bulgarian-Russian Chamber of Commerce and Industry. The Managing Partner of “Global Audit Services” Ltd. Ofelia Slavkova is a member of the Consultative counsel of National Revenue Agency. “Global Audit Services” Ltd. offers you a variety of audit and consulting services, provided with professionalism, creativity and personal attention: • Audit of financial statements • Reviews • Internal Audit • Corporate finance • Trainings • Tax advisory • Legal services • Management consulting • HRM consulting • Corporate social reporting

108


ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ EXPERIAN BULGARIA София, ул.”Юнак”11-13, тел: (02) 462 08 00,

11-13 Unak str., Sofia 1612, Bulgaria, tel: (+359 2) 462 08 00,

факс (02) 462 08 01, www.experiangroup.com

fax: (+359 2) 462 08 01, www.experiangroup.com

Експирън е водеща информационна компания, която предоставя данни и аналитични услуги на клиенти в над 65 страни. Компанията помага на бизнеса в управлението на кредитния риск, предпазването от измами, таргетирането на нови клиенти и автоматизиране при взимане на решения. Също така Експириън съдейства и на физическите лица да проверяват кредитната си справка и скоринг, както и предпазва от кражба на лични данни.

Experian is the leading global information service company, providing data and analytical tools to clients in more then 65 countries. The company helps business to manage credit risk, prevent fraud, target marketing offers and automate decision making. Experian also help individuals to check their credit report and credit score, and protect against identity theft.

Наши клиенти са организации от финансовия, търговския, телекомуникационния, комуналния, медииния, застрахователния, автомобилния, развлекателния и правителствения сектор, както и в сферата на електронната търговия и недвижимите имоти. Experian plc. е регистрирана на Лондонската фондова борса като EXPN и е неизменна част от индекса FTSE 100. За финансовата година, която приключи на 31 март 2009 г., компанията регистрира приходи от 3,9 билиона щ. долара. Експириън България Експириън България е основана през 2004 г. и е изцяло собственост на Experian Group. В България компанията е представена от двете си основни линии на бизнес: Кредитни услуги и Аналитични решения. Кредитните услуги на Експириън Експириън е един от най-големите доставчици на услуги тип Кредитно бюро по света. Българското Кредитното бюро е „one- stop-shop” за кредитна и друга информация от външни източници относно: кредитоспособността на лицата, текущата им задлъжнялост, историята на плащанията им, проверка на достоверността на информацията, предоставена в молбите за кредит, здравно и социално осигурителния статус на лицата, семейно положение, адрес, валидност на документите за самоличност. Аналитичните услуги на Експириън Аналитичните решения на Експириън България са специализирани в предоставянето на продукти и услуги в сферата на управление на кредитния риск и измамите. Ние в Експириън развихме най- добрите практики като анализаторски, консултантски и продуктови умения, с които помагаме на организациите да управляват и оптимизират риска, да предотвратяват, откриват и намаляват случаите на измами, да спазват регулаторните изисквания и да реализират оперативна ефективност във всеки етап от отношенията с клиентите си. Отделът „Аналитични решения” на Експириън предоставя опит и експертиза придобити от 30- годишната работа с организации от цял свят на национално и международно ниво, различни по големина и от различни сфери на бизнеса.

109

Clients include organisations from financial services, retail and catalogue, telecommunications, utilities, media, insurance, automotive, leisure, e-commerce, manufacturing, property and government sectors. Experian Plc. is listed on the London Stock Exchange (EXPN) and is a constituent of the FTSE 100 index. Total revenue for the year ended 31 March 2009 was $3,9 billion. Experian Bulgaria Experian was set up in 2004 and is fully owned by Experian Group. In Bulgaria Experian is presented with its two main business lines: Credit Services and Decision Analytics. Experian Credit Bureau Services Experian is one of the leading provider of Credit Bureau services worldwide. The Bulgarian Credit Bureau is “one stop- shop” for credit and account information and other data from external sources regarding: creditworthiness, current indebtedness, history of payment behavior, verification of information from credit application, social and health insurance status of individuals, marital status, address and validity of ID card of individuals. Experian`s Decision Analytics division Decision Analytics Bulgaria is specialized in providing credit risk and fraud management consulting services and soft products. Experian have developed our best practice analytical, consulting and product capabilities to support organization to manage and optimize risk; prevent, detect and reduce fraud; meet regulatory obligations and gain operational efficiencies throughout the customer relationship. The Decision Analytics division of Experian delivers experience and expertise developed from 30 years working with national and international organizations around the world across a wide range of industries and business size.


КРЕСТЪН БУЛМАР ООД Kreston BulMar Ltd 1309 София, ул. Нишка 172

1309 Sofia, 172 Nishka str.

тел./факс: 02/81206, e-mail: bulmar@bulmar.com

tel./fax: 02/81206, e-mail: bulmar@bulmar.com

www.bulmar.com

www.bulmar.com

КАЧЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ Kreston BulMar е част от Kreston International, една от най-големите и авторитетни счетоводни и консултантски компании в света, с над 750 представителни офиса в над 100 държави, в които работят над 25 000 професионалисти.

Kreston BulMar вече 15 години е водеща българска счетоводна и консултантска компания, символ на най-висок професионализъм, ангажираност, постоянен растеж и усъвършенстване, давайки максимална сигурност и ползи за своите клиенти.

Нашата мисия е да даваме сигурност и ползи на клиентите чрез професионализъм и ангажираност.

Нашата цел е хората ни да бъдат най-добре обучени и с богат опит, за да имат най-добрата перспектива и мотивация, което прави мисията възможна.

Kreston BulMar извършва:

Kreston BulMar is part of Kreston International, one of the leading accounting and consulting companies worldwide, with more than 750 offices, in over 100 countries, employing over 25 000 professionals. For fifteen years already Kreston BulMar has been a leading accounting and consulting company оn the Bulgarian market, a symbol of the highest professionalism, commitment, constant growth and improvement, ensuring maximum safety and benefits for its customers. Kreston BulMar specializes in: Financial Audit, Accounting Services, Payroll, Tax Consulting, Business Valuations, Legal Services, Corporate Finance, Consultancy on European Programs; IT Consulting.

• Финансов одит • Счетоводно обслужване • Обработка на заплати • Данъчни консултации • Бизнес оценки • Правно обслужване • Корпоративни финанси • Консултации по европрограми • IT Консултации

БИЗНЕС СЕ ПРАВИ С ХОРА, КОИТО ПОЗНАВАШ, ХАРЕСВАШ И ИМ СЕ ДОВЕРЯВАШ. 110


КОНТРАКС ЕАД KONTRAX JSC БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ/BOARD OF DIRECTORS:

Централен офис: София 1113, ул. Тинтява 13, тел.: 960 977, факс: 960 97 97, e-mail: sales@kontrax.bg, www.kontrax.bg

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ Изпълнителен директор Jordan Jordanov Managing Director

Central Office: 1113 Sofia, 13 Tintyava Str., phone: +359 2 960 977, fax: +359 2 960 97 97, e-mail: sales@kontrax.bg, www.kontrax.bg

КОНТРАКС ЕАД е българска частна компания, специализирана в областта на системната интеграция и предлагаща специализирани решения в крак с последните информационни и комуникационни технологии. Фирмата извоюва лидерски позиции на българския ИТ пазар и в последните няколко години е неизменно сред Топ 10-те български ИТ фирми. Контракс е сертифицирана по системата ISO 9001: 2000 и от 1999 г. работи изцяло съобразно международните стандарти за качество. Компанията е специализирана в реализацията на комплексни решения, съобразени със специфичните нужди и изисквания на клиентите си. Най-голяма заслуга за това имат висококвалифицираният екип, добре развитата търговска и сервизна мрежа в цялата страна и перфектната организация на дейността във всяка една от фазите на внедряване на нови или разширяване на съществуващи сложни информационно-комуникационни системи. Сфери на дейност на КОНТРАКС: • Системна интеграция - пълна гама компютърна и периферна техника от реномирани производители - сървъри и устройства за съхранение на данни - периферна, офисна и мултимедийна техника - комуникационен хардуер за корпоративни решения и телеком оператори - телемедицински центрове - изграждане на комплексни ИКТ решения. • Решения - “Front Office” банкови решения - Системи за обслужване на клиенти (CRM, billing, contact centers) - ERP система - “Business Intelligence” системи - Географски информационни системи - Специализирани решения за библиотеки - Софтуерни системи по поръчка - CAD/CAM/CAE системи за машиностроенето - Здравно-информационни системи. • Инженеринг - проектиране, изграждане и сертифициране на системи за електрозахранване, пожароизвестяване, контрол на достъпа, СОТ и СКС – „интелигентни” сгради

- междусградна кабелна инфраструктура. • Дистрибуция Доставка и продажба на едро на пасивно и активно комуникационно оборудване, ИТ продукти и консумативи. • Аутсорсинг - собствен печатен център за персонализиран печат и директна поща - електронно архивиране и управление на документи - картови технологии – предпечат, дизайн и персонализация - доставка на карти и изграждане на системи. • Интернет услуги - доставка на Интернет - доставка на Triple Play услуги (Интернет, телефон, видео) - собствена оптична инфраструктура на 1/5 от територията на страната • Производство - собствена фабрика за производство на офис мебели; - асемблиране на компютри. • Услуги - обучение на служителите на клиента - консултации - проектиране • Сервиз

KONTRAX JSC is a Bulgarian private company specialized in the field of system integration offering specialized solutions in pace with the most current information and communication technologies. The company gained leadership position on Bulgarian IT market and it is constantly amongst the Top 10 Bulgarian IT companies during the recent years. Kontrax is certified under the ISO 9001: 2000 system and since 1999 the company works in full compliance with international quality standards. The company is specialized in complex solutions realization in accordance with company clients’ specific needs and requirements. The greatest merit for that is deserved to the highly qualified team, the well developed commercial and service network throughout the country and the perfect organization of activities in each stage of implementation of new or expansion of existing complex information communication systems.

НАШИТЕ ЦЕНТРАЛНИ ОФИСИ: Централен сервиз: София 1113, ул. Тинтява 13, тел.: 0700 17 977 (зелен телефон), e-mail: service@kontrax.bg Логистика и складова база: София 1330, ул. Гюешево 83, Бизнес център Сердика, Сграда 2, Офис 101, тел.: 960 97 46, 960 97 51

Бизнес център: София 1000, пл. Народно събрание 9, тел.: 988 82 54, 980 98 94, 988 38 29, e-mail: bc@kontrax.bg

111


ЕСКА Консултинг ООД ESCA Consulting Ltd УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD:

София 1000, ул. Цар Самуил № 34, тел. 988 01 88, факс 988 1664,

КАМЕЛИЯ СИМЕОНОВА управител

e-mail: office@escagroup.com, интернет страница: www.escagroup.com

Kamelia Simeonova President

34 Tzar Samuil Street, 1000 Sofia, phone 988 01 88, fax 988 1664, e-mail: office@escagroup.com, webpage: www.escagroup.com

ЕСКА Консултинг ООД работи от 2003 г. и е тясно специализирана в областта на управлението на проекти. ЕСКА Консултинг е част от ЕСКА Груп, в която участват: Ди Пи Вю ООД - брандинг, маркетинг, мърчандайзинг, таен клиент, супервайзинг. ЕСКА Патент ООД - създаване, закрила и упражняване правата на обекти на интелектуална собственост Ти Ем Ди Ес ООД - цялостни решения за ритейла Основните продукти на ЕСКА Консултинг са: ЕСКА Дефиниране - превръщаме вашите идеи в проект ЕСКА Подготовка - изготвяме цялостната документация за нуждите на кандидатстване за финансиране по дадена програма ЕСКА Управление - работим заедно с вас до постигане на желаните резултати ЕСКА Отчитане - важно е освен да изпълните проекта си, да докажете, че пътят, който сте извървели, е правилният ЕСКА Абонамент - нямате време, нито пък имате за цел да следите всички възможности, които има за кандидатстване, не желаете да ви „атакуват” с обща информация за стартирали програми, която твърде често се оказва неприложима за вас - ние ще ви информираме фокусно съобразно вашите нужди, желания и възможности ЕСКА Обучение - не желаете да аутсорсвате дейностите извън „стените на офиса”, свързани с вашите проекти - ние можем да отговорим на вашите въпроси относно кандидатстване или изпълнение на ваш проект ЕСКА Планове за развитие - стратегическо планиране и устойчиво интегрирано местно развитие ЕСКА Консултинг участва в подготовката, управлението, изпълнението и отчитането на проекти за: • Бизнеса в размер на 4.42 млн. €, от които: - 1.61 млн. € за инвестиции за оборудване и консултации - 0.61 млн. € за инвестиции за иновации и интелектуална собственост - 2.20 млн. € за строителство, услуги и доставки

• НПО в размер на 0.33 млн. € • Общини в размер на 10.09 млн. €, от които: - 8.79 млн. € за инвестиции в инфраструктура (вкл. и социална) - 0.87 млн. € за инвестиции за развитие на ПЧП - 0.26 млн. € за инвестиции за развитие на туризма и културата - 0.17 млн. € за инвестиции за развитие на общинско/ междурегионално сътрудничество и побратимяване на градовете ЕСКА Консултинг участва в реализирането на редица обучения и проекти за техническа помощ за подобряване капацитета на министерства, агенции и специализирани звена. Проектите се реализират и са реализирани по ОП Конкурентоспособност, Регионално развитие, Административен капацитет, програми ФАР, САПАРД и ИСПА, програма БАС, програма Леонардо Да Винчи, НИФ и др.

Since 2003 ESCA Consulting Ltd has delivered professional consultations in project management to clients in industry and the public sector. The company is a member of ESCA Group, together with: DPView Ltd - branding, marketing, merchandising, mystery shopper, supervising ESCA Patent Ltd - intellectual property consultations TMDS Ltd - complete retail solutions Today our team delivers a comprehensive portfolio of services ranging from small consultancy studies to large-scale, complex projects. The main products of ESCA Consulting are, as follows: ESCA Definition ESCA Preparation ESCA Management ESCA Reporting ESCA Subscription ESCA Training ESCA Development Plans

112


ЛЕГАЛЕКС LEGALEX София 1309, ул. „Нишка” 172

1309 Sofia, 172 Nishka Street

тел. 02 / 8 12 06; факс: 02 / 8 12 06

tel.: +359 2 / 8 12 06; fax.: +359 2 / 8 12 06

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/MANAGEMENT BOARD: АДВ. СЛАВИ МИКИНСКИ управляващ съдружник

Slavi Mikinski attorney at law, managing partner

преобразуването на търговски дружества и сме специали-

ЛЕГАЛЕКС предлага юридически услуги в следните области:

зирани в областта на данъчното консултиране и планиране,

• дружествено право – регистрация на всички видове

включително в обжалването на данъчни ревизионни актове.

търговци и вписване на промени в тях; преобразуване на

През 2007 г. ЛЕГАЛЕКС стана част от Warwick legal network –

търговски дружества

международно сдружение на независими правни фирми, което

• договори – участие в преговори и съставяне на граждан-

предлага висококачествени правни услуги на международни

ски и търговски договори

клиенти. Като член на мрежата ЛЕГАЛЕКС успешно консултира • данъчно право – данъчно-правни консултации и данъчно

множество български и чуждестранни клиенти при сключване-

планиране

то и реализирането на международни сделки.

• недвижими имоти – подготовка и извършване на сделки с недвижими имоти • трудово и осигурително право – сключване, изменение и прекратяване на индивидуални и колективни трудови договори; налагане на дисциплинарни наказания • процесуално представителство – обжалване на индивидуални административни актове; защита по данъчни, търговски и трудови дела; изготвяне на извънсъдебни споразумения. ЛЕГАЛЕКС е създаден през 2002 и е специализиран в предоставянето на правни услуги на търговски дружества. Нашите услуги покриват всички аспекти на дейността на търговските дружества и по-специално учредяването и ликвидацията на юридически лица, както и съставяне на всички видове търговски договори. Притежаваме значителен опит в областта на

113

LEGALEX was established in 2002 and is specialized in providing legal services to commercial companies. Our services cover all aspects of the business activities of companies and especially incorporation and liquidation of legal entities, negotiation of all types of commercial contracts. We have substantial expertise in mergers and acquisitions of companies and we are specialized in tax planning and tax advising, including preparation of appeals against tax authorities audit reports. In 2007 LEGALEX became a member of Warwick legal network - an international association of independent law firms that provides a high-quality legal service to clients on an international scale. As a member of the network LEGALEX successfully consults many Bulgarian and foreign clients on the conclusion and realization of crossborder deals.


Нашата мисия е да издигаме авторитета на финансовата система в България, и на всеки достоен неин представител, като отличаваме и популяризираме всяко постижение. С това подпомагаме развитието и налагането на най-добрите финансови продукти и практики.

Международно Финансово Изложение ”Банки Инвестиции Пари” Традиционни участници са банки и компании от финансовия сектор. Уникална възможност за бизнеса и гражданите да се запознаят с най-новите финансови продукти, услуги и възможности за финансиране.

Международна Финансова Конференция ”Банки Инвестиции Пари” Престижен форум, на който лектори са доказани авторитети от финансовия сектор, от научни и университетски среди, търговски аташета и корпоративни мениджъри.

Призове “Банки Инвестиции Пари” Традиционни награди за най-успешните финансови продукти и институции за изминалата година в различни категории, номинирани и избрани от независимо експертно жури.

Национални конференции “Банки Инвестиции Пари” Престижни форуми, които обхващат основната проблематика и обсъждат възможностите пред финансовата система у нас, с фокус върху банково дело, застраховане, инвестиции, здравеопазване, образование, спорт, публично-частни партньорства и други.

Списание “Банки Инвестиции Пари” Изданието започва своята осемнадесета година на пазара. То ще продължи да представя актуални финансово-икономически анализи от водещи експерти и институции, за да осигурява постоянно знание за успех на своите читатели.

Златният Алманах ”Банки Инвестиции Пари” Най-старият и единственият по рода си справочник, който не само представя финансовите институции в България, но показва статистики и анализи за финансовия сектор, които не могат да бъдат намерени на друго място. 114


ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА НА БНБ И ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ 1.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

18. ПРОКРЕДИТ БАНК АД

BULGARIAN NATIONAL BANK 2.

АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД

PROKREDITBANK (BULGARIA) 19. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

ALLIANZ BANK BULGARIA 3.

АЛФА БАНК – КЛОН СОФИЯ

FIRST INVESTMENT BANK 20. РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД

ALPHA BANK – BULGARIA BRANCH 4.

БАНКА ДСК АД

RAIFFEISENBANK (BULGARIA) 21. СИБАНК АД

DSK BANK 5.

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

CIBANK 22. СИТИБАНК Н.А. – КЛОН СОФИЯ

PIRAEUS BANK BULGARIA 6.

БНП ПАРИБА С.А. – КЛОН СОФИЯ

CITIBANK N.A. – SOFIA BRANCH 23. СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД

BNP PARIBAS S.A. – SOFIA BRANCH 7.

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД

SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK 24. ТЕ ЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – КЛОН СОФИЯ

BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK 8.

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

TC.ZIRAAT BANKASI A.S. - SOFIA BRANCH 25. ТОКУДА БАНК АД

BULGARIAN DEVELOPMENT BANK 9.

ЕМПОРИКИ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

TOKUDA BANK 26. ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД

EMPORIKI BANK BULGARIA 10. ИНВЕСТБАНК АД

D COMMERCE BANK 27. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

INVESTBANK 11. ИНГ БАНК Н.В. – КЛОН СОФИЯ

UNICREDIT BULBANK 28. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ING BANK N. V. - SOFIA BRANCH 12. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

CENTRAL COOPERATIVE BANK 29. ЧПБ ТЕКСИМ АД

INTERNATIONAL ASSET BANK 13. КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

TEXIMBANK 30. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

CORPORATE COMMERCIAL BANK

EUROBANK EFG BULGARIA

14. МКБ ЮНИОНБАНК АД MKB UNIONBANK 15. НЛБ БАНКА СОФИЯ АД NLB BANKA SOFIA 16. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД UNITED BULGARIAN BANK 17. ОБЩИНСКА БАНКА АД MUNICIPAL BANK

115


МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОКАЗАТЕЛ Реален сектор: Брутен вътрешен продукт Изменение в %, YoY * Брутен вътрешен продукт (годишен реален темп на изменение) Индекс на потребителските цени (изменение спрямо предходен период) Безработни Безработица Изменение в %, YoY БВП на глава от населението Изменение в %, YoY Публични финанси: Консолидирана фискална програма Приходи и помощи Изменение в %, YoY Данъчни приходи Изменение в %, YoY Неданъчни приходи и помощи Изменение в %, YoY Общо разходи Изменение в %, YoY Лихвени разходи Изменение в %, YoY Нелихвени разходи Изменение в %, YoY Касов дефицит(-) / излишък(+) Изменение в %, YoY Държавен и държавногарантиран дълг Изменение в %, YoY Пари и кредит: Валутен резер на БНБ Изменение в %, YoY

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

млн.лв. % % % хил.души % % лв. %

38 823 6.64% 3.98% 451 12,2 4 989 -

42 797 10% 6.25% 6.45% 397 10,7 -12% 5 529 11%

49 361 15% 6.32% 6.49% 338 9,1 -15% 6 411 16%

56 520 15% 6.17% 12.48% 256 6,9 -24% 7 379 15%

66 728 18% 6.01% 7.76% 232 6,3 -9% 8 753 19%

30 283 -4.9% -

млн.лв % млн.лв % млн.лв % млн.лв % млн.лв % млн.лв % млн.лв % млн.лв %

15 855 12 779 3 077 15 199 697 14 502 656 15 559 -

18 012 14% 14 484 13% 3 507 14% 16 657 10% 686 -2% 15 972 10% 1 355 106% 13 386 -14%

20 034 11% 16 326 13% 3 708 6% 18 286 10% 640 -7% 17 646 10% 1 748 29% 12 120 -9%

24 063 20% 19 324 18% 4 739 28% 22 103 21% 631 -1% 21 473 22% 1 960 12% 11 167 -8%

27 313 14% 22 167 15% 5 146 9% 25 323 15% 585 -7% 24 738 15% 1 990 2% 10 710 -4%

12 953 10 122 2 831 12 775 342 12 433 -335 10 543 -2%

млн.лв

-

14 415 -

17 459 21%

23 346 34%

24 865 7%

23 265 -6%

Външен сектор: Брутен външен дълг Изменение в %, YoY Публичен и публичногарантиран външен дълг Изменение в %, YoY Частен негарантиран външен дълг Изменение в %, YoY

млн.евро % млн.евро % млн.евро %

12 658 6 585 6 073 -

15 507 23% 5 198 -21% 10 309 70%

20 691 33% 4 547 -13% 16 144 57%

28 989 40% 4 092 -10% 24 896 54%

36 974 28% 3 973 -3% 33 001 33%

37 020 0% 4 126 4% 32 895 0%

Платежен баланс Текуща сметка Изменение в %, YoY Търговско салдо Изменение в %, YoY Износ FOB Изменение в %, YoY Внос FOB Изменение в %, YoY Текуща и капиталова сметка Изменение в %, YoY Капиталова и финансова сметка Изменение в %, YoY Преки инвестиции в България Изменение в %, YoY

млн.евро % млн.евро % млн.евро % млн.евро % млн.евро % млн.евро % млн.евро %

-1 307 -2 953 7 985 10 938 -1 143 2 458 2 736 -

-2 706 -107% -4 410 -49% 9 466 19% 13 876 27% -2 470 -116% 4 214 71% 3 152 15%

-4 648 -72% -5 562 -26% 12 012 27% 17 574 27% -4 468 -81% 7 265 72% 6 222 97%

-7 274 -57% -7 245 -30% 13 512 12% 20 757 18% -7 862 -76% 12 619 74% 8 596 38%

-8 653 -19% -8 597 -19% 15 204 13% 23 801 15% -8 376 -7% 11 656 -8% 6 549 -24%

-2 564 -2 393 5 419 7 812 -2 260 1 651 1 771 -

*year of year (година спрямо година) източник: БНБ

116


117

хил. лв. % хил. лв. % хил. лв. хил. лв. % хил. лв. %

Собствен капитал и задължения: Кредити на МВФ Изменение в %, YoY Задължения към межд. финансови институции Изменение в %, YoY Основен капитал Резерви Изменение в %, YoY Неразпределена печалба Изменение в %, YoY

хил. лв. % хил. лв. % хил. лв. % хил. лв. % хил. лв. %

Собствен капитал и задължения: Банкноти и монети в обращение Изменение в %, YoY Разплащателни сметки и депозити на банки Изменение в %, YoY Депозити на правителството и бюджетни орган. Изменение в %, YoY Депозит на управление „Банково“ Изменение в %, YoY Задължения по начислени лихви Изменение в %, YoY

източник: БНБ

*year of year (година спрямо година)

хил. лв. % хил. лв. % хил. лв. %

Активи: Налични парични средства в чуждестранна валута Изменение в %, YoY Монетарно злато Изменение в %, YoY Търгуеми чуждестранни ценни книжа Изменение в %, YoY

Управление Емисионно (Валутен Борд)

хил. лв. % хил. лв. % хил. лв. % хил. лв. % хил. лв. %

МЕРНА ЕДИНИЦА

Активи: Злато и други благородни метали Изменение в %, YoY * Вземания от правителството Изменение в %, YoY Участие на България в МВФ и в др. меж. фин. инст. Изменение в %, YoY Дълготрайни активи Изменение в %, YoY Депозит в управление „Емисионно“ Изменение в %, YoY

Управление Банково

Избрани показатели

1 419 810 857 848 1 277 350 506 127 1 926 -

2 263 682 644 109 1 495 417 -

1 674 802 1 033 534 20 000 675 789 256 637 -

82 959 1 632 128 1 041 430 96 634 506 127 -

1997

1 845 030 30% 578 115 -33% 1 900 379 49% 758 449 50% 739 -62%

2 849 395 26% 622 579 -3% 1 622 264 8%

1 866 957 11% 1 018 859 -1% 20 000 786 602 16% 109 801 -57%

74 444 -10% 1 665 949 2% 1 022 895 -2% 135 284 40% 758 449 50%

1998

2 082 918 13% 639 450 11% 2 693 288 42% 855 908 13% 148 -80%

1 641 530 -42% 641 788 3% 3 913 582 141%

2 430 830 30% 1 621 278 59% 20 000 814 380 4% 185 118 69%

90 813 22% 2 203 159 32% 1 622 073 59% 145 530 8% 855 908 13%

1999

2 504 693 20% 515 938 -19% 2 608 609 -3% 963 752 13% 4 949 3 244%

1 944 085 18% 641 768 0% 4 625 328 18%

2 778 646 14% 1 664 287 3% 20 000 940 374 15% 230 235 24%

89 498 -1% 2 560 928 16% 1 664 086 3% 141 382 -3% 963 752 13%

2000

3 262 881 30% 769 647 49% 2 571 177 -1% 1 146 558 19% 2 184 -56%

1 653 209 -15% 642 607 0% 5 591 451 21%

2 460 516 -11% 1 693 549 2% 20 000 988 727 5% 221 087 -4%

91 824 3% 2 314 570 -10% 1 693 056 2% 110 271 -22% 1 146 558 19%

2001

3 627 928 11% 854 442 11% 3 034 710 18% 1 264 763 10% 2 592 19%

1 300 148 -21% 640 858 0% 6 852 619 23%

1 965 951 -20% 1 548 175 -9% 20 000 1 178 581 19% 172 673 -22%

9 770 -89% 1 926 403 -17% 1 548 063 -9% 45 593 -59% 1 264 763 10%

2002

4 264 222 18% 1 002 134 17% 3 207 401 6% 1 255 040 -1% 819 -68%

1 434 454 10% 640 738 0% 8 116 768 18%

1 838 945 -6% 1 399 804 -10% 20 000 1 180 449 0% 255 255 48%

3 348 -66% 1 838 945 -5% 1 398 754 -10% 109 246 140% 1 255 040 -1%

2003

5 020 242 18% 2 038 219 103% 4 393 910 37% 1 275 818 2% 918 12%

2 860 133 99% 640 265 0% 9 555 510 18%

1 693 464 -8% 1 350 132 -4% 20 000 1 231 829 4% 236 089 -8%

3 252 -3% 1 693 464 -8% 1 373 135 -2% 105 355 -4% 1 275 818 2%

2004

5 867 213 17% 2 483 916 22% 4 119 691 -6% 1 767 373 39% 1 169 27%

3 400 433 19% 1 084 633 69% 9 763 006 2%

1 094 356 -35% 1 438 689 7% 20 000 1 647 557 34% 317 919 35%

17 404 435% 1 094 356 -35% 1 461 220 6% 113 994 8% 1 767 373 39%

2005

6 888 576 17% 3 593 538 45% 4 981 747 21% 1 870 907 6% 123 801 10 490%

4 232 619 24% 1 207 600 11% 12 018 350 23%

506 326 -54% 1 356 364 -6% 20 000 1 765 348 7% 311 465 -2%

19 017 9% 506 326 -54% 1 455 471 0% 120 029 5% 1 870 907 6%

2006

8 410 867 22% 5 783 339 61% 6 446 755 29% 2 364 981 26% 340 108 175%

9 179 414 9% 5 006 376 -13% 7 291 573 13% 3 097 491 31% 289 902 -15%

2 655 053 -24% 1 536 815 9% 20 672 888 12%

1 302 601 2% 20 000 2 647 641 26% 698 310 43%

1 410 686 2% 135 464 16% 3 097 491 31%

1 384 136 -5% 116 674 -3% 2 364 981 26%

1 275 420 -6% 20 000 2 104 802 19% 487 011 56%

22 302 1% -

2008

22 185 17% -

2007

3 509 428 -17% 1 410 480 17% 18 426 142 53%

КЛЮЧОВИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА БНБ

7 809 780 -15% 4 425 968 -12% 7 440 333 2% 3 114 887 1% 474 369 64%

2 832 631 7% 1 676 502 9% 18 756 204 -9%

1 303 086 0% 20 000 3 095 342 17% 316 067 -55%

1 410 735 0% 185 654 37% 3 114 887 1%

24 507 10% -

06.2009


АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

собствен капитал хил.лв 29 398 41 897 01 печалба преди данъци хил.лв 6 175 8 571 02 приходи от такси и комисионни хил.лв n/a n/a 03 приходи от лихви хил.лв 24 122 32 987 04 разходи за лихви хил.лв 10 900 16 822 05 административни разходи хил.лв n/a n/a 06 привлечени депозити от фирми хил.лв 184 306 394 124 07 привлечени депозити от граждани хил.лв 22 024 38 548 08 кредити за корпоративни клиенти хил.лв 124 489 123 628 09 ипотечни кредити за физически лица хил.лв 16 462 76 994 10 потребителски кредити за физически лица хил.лв 18 717 20 348 11 балансово число хил.лв 424 666 709 215 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006 62 828 10 845 n/a 47 691 22 353 n/a 642 586 44 054 202 097 163 099 37 675 945 281

2007 93 828 21 329 12 634 76 061 34 666 29 918 691 179 552 935 364 468 293 750 71 619 1 464 071

2008 139 247 23 120 16 109 105 706 52 112 40 879 697 287 654 559 500 449 433 276 104 783 1 627 796

06.2009 146 625 8 264 8 146 53 231 28 521 20 426 630 559 631 718 489 022 440 422 101 254 1 604 412

АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 5 078 6 743 01 Печалба преди данъци хил.лв. 2 017 2 000 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 4 973 7 366 04 Разходи за лихви хил.лв. 1 827 2 792 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 36 180 42 166 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 7 658 11 926 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 94 686 111 050 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 538 3 074 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 37 103 11 Балансово число хил.лв. 134 296 159 640 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006 7 659 1 096 12 667 3 987 156 242 30 429 214 265 22 738 1 170 413 707

2007 8 187 522 8 257 44 620 28 865 18 035 270 088 197 839 993 002 167 211 27 681 1 465 676

2008 (14 858) (25 776) 9 304 111 726 75 577 44 064 299 230 247 548 1 262 096 316 904 164 727 2 144 643

06.2009 (40 870) (28 890) 4 893 54 427 30 179 31 003 298 722 359 248 1 257 570 325 567 212 516 2 070 642

БАНКА ДСК №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 383 017 345 335 01 Печалба преди данъци хил.лв. 88 404 144 390 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 249 302 345 335 04 Разходи за лихви хил.лв. 47 585 74 324 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 1 820 273 2 447 529 07 Привлечени депозити от граждани (спестовни) хил.лв. 801 583 877 235 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 490 671 633 405 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 380 399 595 633 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 1 300 905 1 751 551 11 Балансово число хил.лв. 3 255 277 4 468 423 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006 724 269 219 719 388 441 102 531 3 015 926 971 677 1 018 705 1 009 895 1 497 696 6 060 414

2007 970 797 206 244 135 922 470 816 151 508 137 219 1 301 834 3 744 045 1 667 069 1 674 579 2 512 396 7 848 685

2008 1 229 959 295 774 137869 653 397 240 364 166 962 1 059 647 4 309 069 2 103 733 2 388 970 2 944 524 8 669 280

06.2009 1 306 095 88 122 54 838 364 961 128 784 86 308 1 094 748 4 403 423 1 964 771 2 430 313 2 923 710 8 540 465

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 10 366 60 978 01 Печалба преди данъци хил.лв. 8 732 7 129 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 18 166 34 669 04 Разходи за лихви хил.лв. 6 270 17 492 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 93 273 401 975 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 18 709 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 349 570 234 382 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 13 676 10 992 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 3 748 49 002 11 Балансово число хил.лв. 426 377 539 593 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

118

2006 103 140 22 446 90 504 39 896 627 845 72 391 791 694 200 971 60 943 1 572 518

2007 384 405 40 454 20 854 164 677 68 677 48 856 640 928 525 751 1 948 954 405 707 132 208 3 566 983

2008 472 367 65 219 34 289 259 513 134 308 59 694 666 114 577 827 2 297 695 509 447 192 534 4 142 232

06.2009 498 146 27 287 11 278 121 337 56 649 29 438 572 607 633 646 2 225 745 497 184 186 975 3 771 967


БНП ПАРИБА С.А - КЛОН СОФИЯ №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 50 093 51 747 01 Печалба преди данъци хил.лв. 3 031 4 749 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 10 221 12 276 04 Разходи за лихви хил.лв. 1 991 3 474 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 136 820 212 067 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 158 922 150 090 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 388 429 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 243 220 11 Балансово число хил.лв. 262 934 362 142 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006

2007

54 835 8 477 17 698 7 426 258 707 102 492 341 210 469 783

2008

10 983 12 327 6 880 28 188 15 300 9 136 345 084 35 054 195 137 266 158 549 402

22 992 13 970 6 334 33 327 16 801 9 252 543 265 60 099 314 276 246 168 745 453

06.2009 25 368 2 735 2 973 11 171 5 950 4 757 488 168 43 555 308 408 279 157 609 008

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДТИНА БАНКА №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 53 360 77 763 01 Печалба преди данъци хил.лв. 16 054 26 783 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 36 609 50 417 04 Разходи за лихви хил.лв. 11 756 13 520 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 43 335 56 552 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 228 010 284 966 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 10 939 10 711 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 281 327 11 Балансово число хил.лв. 309 932 381 168 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006

2007

111 243 37 647 61 301 14 225 80 337 351 309 11 195 984 458 870

2008

153 169 56 802 6 003 84 895 18 273 11 270 163 696 40 539 555 457 45 114 1 133 689 632

186 893 59 044 3 889 109 183 30 449 11 129 208 483 31 048 657 807 44 881 1 133 818 045

06.2009 207 429 25 714 581 56 176 14 871 6 090 191 420 33 166 683 322 45 146 918 793 241

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

2006

Собствен капитал хил.лв. 01 Печалба преди данъци хил.лв. 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 04 Разходи за лихви хил.лв. 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 11 Балансово число хил.лв. 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2007 -

2008 -

232 648 7 576 1 120 20 377 8 211 5 191 38 119 918 197 892 81 1 432 430 752

06.2009 611 784 9 573 1 005 20 254 3 523 3 018 69 645 624 236 368 315 1 737 821 633

ЕМПОРИКИ БАНК №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 23 700 25 692 01 Печалба преди данъци хил.лв. 1 747 2 340 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. n/a n/a 03 Приходи от лихви хил.лв. 4 952 5 594 04 Разходи за лихви хил.лв. 1 497 1 368 05 Административни разходи хил.лв. n/a n/a 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 20 610 47 626 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. n/a n/a 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 70 758 67 925 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 1 242 2 739 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 63 471 11 Балансово число хил.лв. 86 278 89 102 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

119

2006 24 286 198 n/a 6 961 1 868 n/a 63 890 n/a 84 368 4 869 3 747 116 214

2007 23 062 (1372) 1 500 8 803 2 893 9 179 57 830 39 037 179 424 11 805 5 136 239 225

2008 39 021 (3 674) 1 722 24 472 12 565 14 085 91 642 36 417 342 476 35 204 22 026 470 393

06.2009 35 864 (2984) 920 15 121 7 536 8 995 85 220 42 596 360 588 49 564 24 664 485 426


ИНВЕСТБАНК №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 16 760 21 644 01 Печалба преди данъци хил.лв. 185 1 047 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 10 733 14 148 04 Разходи за лихви хил.лв. 5 018 7 970 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 86 131 225 202 07 Привлечени депозити от граждани (спестовни) хил.лв. 6 453 12 096 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 68 157 137 774 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 703 820 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 9 826 13 997 11 Балансово число хил.лв. 157 565 320 284 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006 35 708 2 008 22 219 13 939 338 295 24 083 134 776 23 784 15 315 530 686

2007 88 503 11 407 11 044 50 385 28 021 16 974 592 347 292 738 320 801 54 197 85 632 1 085 721

2008 90 134 11 407 15 709 77 286 43 448 22 170 537 881 365 677 473 540 62 579 119 477 1 118 136

06.2009 93 716 5 719 7 340 43 243 25 508 11 800 557 259 387 953 502 574 63 260 137 349 1 148 553

ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 22 396 26 924 01 Печалба преди данъци хил.лв. 5 384 5 671 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 13 905 15 645 04 Разходи за лихви хил.лв. 2 354 4 225 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 548 434 292 612 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 189 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 150 385 151 975 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 8 221 9 015 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 1 840 1 589 11 Балансово число хил.лв. 673 885 392 527 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006 32 809 7 162 21 502 8 366 414 262 111 207 7 731 1 413 558 795

2007 43 496 9 695 6 842 25 201 7 336 15 133 273 937 135 161 403 820

2008 63 125 21 848 5 779 35 672 7 706 15 543 298 571 207 629 478 526

06.2009 70 752 8 517 2 137 20 114 1 836 9 942 244 019 198 620 519 449

ИНТЕРНЕШЕНЪЛ АСЕТ БАНК №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 29 427 33 409 01 Печалба преди данъци хил.лв. 3 296 5 451 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 12 506 17 104 04 Разходи за лихви хил.лв. 2 908 4 993 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 137 207 175 446 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 9 969 12 851 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 93 508 119 008 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 1 077 1 640 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 1 831 5 264 11 Балансово число хил.лв. 209 039 273 282 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006 41 955 10 010 24 304 8 760 244 004 14 218 202 666 4 754 1 790 387 791

2007 54 870 14 221 9 444 34 496 13 677 13 291 245 473 107 809 293 149 6 274 14 294 523 276

2008 54 250 6 422 10 563 41 341 18 665 15 333 248 203 133 947 306 823 6 790 15 240 568 782

06.2009 60 387 6 870 5 033 21 359 9 497 8 328 249 994 122 174 316 963 6 476 11 338 545 124

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 28 544 43 012 01 Печалба преди данъци хил.лв. 5 298 5 361 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 21 746 27 100 04 Разходи за лихви хил.лв. 7 948 13 005 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 244 290 330 913 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 62 664 122 380 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 159 664 250 693 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 1 195 958 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 1 794 2 858 11 Балансово число хил.лв. 359 498 523 860 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

120

2006 74 894 7 773 43 778 26 858 626 181 258 034 370 781 2 960 3 130 1 005 555

2007 156 112 25 823 7 181 81 061 43 509 20 975 1 131 001 456 291 747 339 4 655 2 814 1 772 123

2008 214 613 44 829 9 881 115 618 66 153 26 984 1 285 623 585 205 1 151 058 5 805 3 414 2 105 879

06.2009 243 587 32 493 7 459 71 897 41 480 14 414 1 111 636 602 582 1 271 081 6 131 3 507 2 006 941


МКБ ЮНИОНБАНК №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 48 787 61 412 01 Печалба преди данъци хил.лв. 7 615 15 533 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 23 703 35 627 04 Разходи за лихви хил.лв. 9 512 14 015 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 221 791 292 243 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 5 465 7 562 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 205 330 245 504 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 2 106 11 083 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 5 261 9 027 11 Балансово число хил.лв. 369 923 474 143 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006 64 654 4 045 41 272 19 887 456 090 10 233 284 938 32 916 21 030 604 434

2007 95 259 8 398 7 541 54 731 22 973 24 902 474 397 230 452 613 980 69 388 48 278 1 026 150

2008 128 736 14 829 14 361 92 837 47 490 34 810 559 575 296 583 883 876 105 924 107 738 1 535 222

06.2009 130 273 2 889 8 077 49 799 29 023 17 048 489 854 259 921 875 659 106 372 93 941 1 468 751

НЛБ БАНКА СОФИЯ №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 14 707 16 847 01 Печалба преди данъци хил.лв. 413 2 419 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 2 748 7 896 04 Разходи за лихви хил.лв. 445 1 620 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 19 508 28 401 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 41 108 62 575 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 247 316 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 344 429 11 Балансово число хил.лв. 70 286 107 295 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006 19 374 3 304 10 825 2 802 46 900 79 774 308 1 456 146 812

2007 21 496 3 613 983 15 194 5 472 3 690 47 954 4 069 144 372 744 1 418 196 601

2008 31 160 3 516 1 406 18 752 7 609 4 116 26 342 7 018 172 065 1 237 1 846 218 344

06.2009 28 907 1 568 535 8 786 2 892 2 171 34 491 6 194 175 919 887 1 775 218 345

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 327 243 422 083 01 Печалба преди данъци хил.лв. 82 853 110 622 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 145 636 216 342 04 Разходи за лихви хил.лв. 20 026 35 862 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 1 260 461 1 637 804 07 Привлечени депозити от граждани (спестовни) хил.лв. 436 130 488 626 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 819 808 1 012 912 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 197 175 369 704 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 400 934 554 872 11 Балансово число хил.лв. 2 201 143 3 175 650 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006 563 782 167 463 262 236 58 364 2 082 857 542 152 1 222 489 582 477 791 411 3 960 705

2007 749 297 205 750 89 420 381 644 105 120 123 494 1 453 695 1 967 956 2 654 111 1 039 774 1 284 577 6 129 586

2008 951 001 231 939 107 943 592 826 244 581 162 969 1 649 720 2 360 201 3 801 881 1 351 233 1 695 260 7 745 809

06.2009 991 378 58 657 44 696 313 658 135 542 85 147 1 514 202 2 367 851 3 813 952 1 352 133 1 660 295 7 981 280

ОБЩИНСКА БАНКА №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 39 682 41 593 01 Печалба преди данъци хил.лв. 4 569 4 745 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 25 139 28 392 04 Разходи за лихви хил.лв. 5 539 7 933 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 339 961 329 684 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 12 782 11 070 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 167 536 139 643 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 4 976 5 213 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 10 994 17 130 11 Балансово число хил.лв. 471 434 464 792 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

121

2006 41 744 4 188 30 126 9 668 490 462 11 683 163 763 7 622 23 268 644 075

2007 53 624 15 101 7 868 45 709 16 494 25 275 609 262 208 574 216 526 9 252 33 857 1 013 069

2008 57 033 11 739 9 356 61 691 28 489 35 071 500 991 265 413 235 295 12 685 56 407 995 395

06.2009 48 436 2 264 4 801 27 449 13 649 17 486 480 832 265 269 243 274 13 276 62 826 910 250


ПРОКРЕДИТ БАНК №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 43 278 50 761 01 Печалба преди данъци хил.лв. 8 474 9 580 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 34 133 48 271 04 Разходи за лихви хил.лв. 9 552 15 826 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 135 677 236 371 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 1 059 2 387 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 233 603 369 761 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 8 931 21 454 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 12 631 16 257 11 Балансово число хил.лв. 346 762 563 321 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006 48 891 5 676 57 971 23 484 376 782 13 252 362 363 34 138 20 590 652 867

2007 68 160 14 538 11 746 81 215 24 402 47 821 158 663 433 079 564 384 52 417 26 029 846 658

2008 97 644 14 283 15 155 106 504 35 239 65 986 168 319 493 493 726 942 75 215 30 513 1 005 526

06.2009 103 639 6 718 12 316 52 627 17 539 33 573 155 744 467 653 715 605 75 141 27 217 976 699

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

собствен капитал хил. лв. 108 429 129 628 01 печалба преди данъци хил. лв. 21 456 24 847 02 приходи от такси и комисионни хил. лв. n/a n/a 03 приходи от лихви хил. лв. 105 107 160 211 04 разходи за лихви хил. лв. 46 676 95 890 05 административни разходи хил. лв. n/a n/a 06 привлечени депозити от фирми хил. лв. 846 150 1 177 067 07 привлечени депозити от граждани хил. лв. n/a n/a 08 кредити за корпоративни клиенти хил. лв. 780 097 1 048 480 09 ипотечни кредити за физически лица хил. лв. 65 011 136 727 10 потребителски кредити за физически лица хил. лв. 103 245 144 360 11 балансово число хил. лв. 1 651 119 2 522 983 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006 168 350 33 135 n/a 194 368 110 177 n/a 1 663 694 n/a 1 233 669 234 742 217 285 3 155 046

2007 325 314 55 607 59 253 269 669 138 918 98 922 1 822 514 1 435 256 2 089 061 388 302 360 250 4 205 076

2008 370 470 56 025 69 656 333 421 189 069 139 556 1 421 545 1 757 776 2 251 772 378 428 382 160 4 256 134

06.2009 396 629 21 994 28 036 171 146 116 331 62 868 1 021 606 2 153 283 2 340 722 370 274 376 660 4 179 817

РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 120 644 194 101 01 Печалба преди данъци хил.лв. 30 974 53 640 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 73 269 136 067 04 Разходи за лихви хил.лв. 19 364 38 419 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 1 304 158 1 562 781 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 888 001 1 021 344 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 25 509 80 340 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 76 615 283 306 11 Балансово число хил.лв. 2 005 632 2 806 953 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006 248 690 79 020 208 685 67 623 2 255 642 542 1 192 028 102 211 257 921 3 906 235

2007 534 417 106 007 50 048 327 966 131 757 113 038 2 395 271 1 238 535 2 574 405 210 160 367 911 5 979 390

2008 856 204 147 051 70 161 513 506 224 365 165 252 2 607 964 1 838 240 3 269 890 332 779 430 090 6 880 189

06.2009 901 645 50 211 35 025 261 490 119 810 84 339 2 568 954 1 857 759 3 040 262 326 631 461 534 6 174 327

СИБАНК №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 64 144 118 017 01 Печалба преди данъци хил.лв. 11 294 38 721 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 38 972 58 762 04 Разходи за лихви хил.лв. 24 927 42 997 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 527 999 800 510 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 23 322 39 257 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 340 062 322 842 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 3 252 5 017 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 21 336 18 140 11 Балансово число хил.лв. 781 039 1 180 132 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

122

2006 162 149 35 070 73 275 50 172 932 219 61 345 493 789 35 161 53 527 1 378 530

2007 203 330 44 787 30 461 98 026 55 324 51 495 600 693 984 461 766 615 102 884 143 322 1 982 399

2008 212 132 21 175 46 867 121 625 68 340 62 135 538 705 888 549 944 247 166 857 243 361 1 844 058

06.2009 213 485 10 250 16 115 70 371 37 667 28 801 515 593 887 510 943 551 175 795 253 810 1 805 139


СИТИ БАНК Н.А - КЛОН СОФИЯ №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 704 3 226 01 Печалба преди данъци хил.лв. 3 262 3 007 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 7 391 8 297 04 Разходи за лихви хил.лв. 2 646 2 845 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 348 331 309 942 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 108 112 112 284 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 619 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 124 87 11 Балансово число хил.лв. 359 136 327 595 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006 4 425 5 025 12 909 5 569 296 831 153 606 348 126

2007 8 254 8 982 4 738 20 758 8 161 9 976 398 703 3 000 197 952 442 455

2008 14 934 16 491 4 351 20 175 7 795 9 877 322 342 4 176 152 303 386 711

06.2009 14 934 16 515 2 664 5 535 2 605 4 416 435 843 3 427 134 928 471 767

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 108 351 146 811 01 Печалба преди данъци хил.лв. 27 334 30 718 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 54 126 64 244 04 Разходи за лихви хил.лв. 9 868 15 381 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 434 254 590 224 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 158 716 174 208 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 312 660 404 133 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 13 019 16 254 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 219 660 267 173 11 Балансово число хил.лв. 767 832 1 084 894 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006 196 827 47 902 77 437 19 914 719 868 179 312 487 170 34 108 357 297 1 249 442

2007 225 537 31 960 32 588 98 251 31 975 50 242 404 783 737 215 827 660 72 706 449 356 1 793 256

2008 268 981 41 443 29 893 146 785 59 214 60 666 458 511 778 090 1 270 006 113 390 610 755 2 512 886

06.2009 342 072 16 551 16 382 78 125 27 963 32 823 478 017 798 646 1 380 549 136 527 670 389 2 666 166

ТЕ ЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - КЛОН СОФИЯ №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

Собствен капитал хил.лв. 27 355 27 456 01 Печалба преди данъци хил.лв. 898 627 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 1 807 1 717 04 Разходи за лихви хил.лв. 147 139 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 12 923 13 263 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 383 245 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 159 280 11 Балансово число хил.лв. 40 857 44 656 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006 26 956 688 1 823 204 12 014 542 222 39 901

2007 27 350 916 217 2 156 240 1 187 7 700 4 728 12 576 443 265 40 881

2008 26 205 889 200 2 465 274 1 412 13 824 7 300 13 076 111 352 48 068

06.2009 26 514 323 73 1 016 140 685 6 128 6 100 13 826 30 436 39 227

ТОКУДА БАНК №

ПОКАЗАТЕЛ

МЯРКА

2004

2005

собствен капитал хил. лв. 13 496 30 908 01 печалба преди данъци хил. лв. 1 202 2 483 02 приходи от такси и комисионни хил. лв. 03 приходи от лихви хил. лв. 4 014 6 139 04 разходи за лихви хил. лв. 1 095 1 305 05 административни разходи хил. лв. 06 привлечени депозити от фирми хил. лв. 29 301 39 881 07 привлечени депозити от граждани хил. лв. 08 кредити за корпоративни клиенти хил. лв. 19 764 26 710 09 ипотечни кредити за физически лица хил. лв. 182 1 018 10 потребителски кредити за физически лица хил. лв. 810 6 180 11 балансово число хил. лв. 51 543 82 922 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

123

2006 32 013 1 306 7 971 2 712 105 672 47 742 1 204 12 705 146 433

2007 36 113 4 094 2 125 15 216 7 881 5 668 118 257 136 343 110 018 2 997 21 930 301 326

2008 38 741 2 855 3 136 21 493 12 536 9 252 106 183 178 917 141 356 4 796 37 201 340 576

06.2009 39 008 434 1 638 10 877 6 102 5 026 99 335 168 226 161 605 6 678 38 162 322 201


ТЪРГОВСКА БАНКА Д № ПОКАЗАТЕЛ МЯРКА 2004 2005 Собствен капитал хил.лв. 18 441 19 207 01 Печалба преди данъци хил.лв. 552 772 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 3 353 4 277 04 Разходи за лихви хил.лв. 589 930 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 19 379 57 887 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 1 436 1 349 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 26 370 34 275 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 1 143 1 062 11 Балансово число хил.лв. 52 902 85 083 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006 19 729 720 5 325 1 482 173 521 2 724 35 809 1 520 199 151

2007 20 678 1 294 2 139 11 875 4 227 5 394 163 602 15 361 77 604 846 3 998 223 194

2008 45 724 5 793 1 716 18 896 3 747 7 305 207 420 33 105 129 007 2 083 4 711 295 069

06.2009 46 764 2 406 759 10 416 1 973 4 743 213 060 26 612 138 231 1 932 6 270 305 886

2007 1 161 264 281 835 151 274 497 739 117 997 210 941 3 560 574 2 767 975 3 456 303 889 516 870 200 9 065 733

2008 1 370 067 320 991 164 891 654 633 191 264 227 902 3 100 365 2 922 562 4 902 612 1 339 927 937 804 11 014 859

06.2009 1 512 337 148 342 81 764 320 290 110 338 107 223 3 343 282 3 025 226 5 100 298 1 381 403 895 836 11 446 106

2006 116 541 14 016 65 048 26 200 863 245 39 025 361 511 55 183 111 947 1 131 654

2007 211 572 22 579 23 764 90 982 34 099 56 959 640 190 687 268 419 714 76 521 176 315 1 565 351

2008 228 305 23 836 26 163 107 922 42 707 73 843 594 284 790 674 609 527 104 685 255 780 1 663 314

06.2009 237 449 8 552 13 339 65 021 33 839 37 940 707 411 821 995 752 005 102 203 254 186 1 813 249

2006 14 935 697 3 340 979 16 445 2 000 14 692 647 1 131 45 331

2007 17 499 1 083 1 563 3 093 1 175 3 183 15 844 16 606 21 187 767 1 601 58 994

2008 17 598 932 1 892 3 108 1 135 3 806 8 685 18 519 24 483 1 062 2 250 51 498

06.2009 23 014 4 975 856 1 661 570 1 869 8 023 20 041 27 460 933 2 131 57 489

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК № ПОКАЗАТЕЛ МЯРКА 2004 2005 Собствен капитал хил.лв. 01 Печалба преди данъци хил.лв. 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 04 Разходи за лихви хил.лв. 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 11 Балансово число хил.лв. 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

2006 -

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА № ПОКАЗАТЕЛ МЯРКА 2004 2005 Собствен капитал хил.лв. 58 885 81 511 01 Печалба преди данъци хил.лв. 7 689 8 196 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 30 142 47 793 04 Разходи за лихви хил.лв. 11 592 18 234 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 376930 604 107 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 25 599 31 424 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 188 978 223 620 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 2 848 39 193 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 31 544 69 151 11 Балансово число хил.лв. 565 327 809 024 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

ЧПБ ТЕКСИМ № ПОКАЗАТЕЛ МЯРКА 2004 2005 Собствен капитал хил.лв. 13 943 14 749 01 Печалба преди данъци хил.лв. 357 928 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 2 460 2 809 04 Разходи за лихви хил.лв. 435 901 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 13 722 20 304 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 927 2 280 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 14 069 16 012 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 330 369 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 1 847 1 549 11 Балансово число хил.лв. 38 060 46 931 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ № ПОКАЗАТЕЛ МЯРКА 2004 2005 Собствен капитал хил.лв. 01 Печалба преди данъци хил.лв. 02 Приходи от такси и комисионни хил.лв. 03 Приходи от лихви хил.лв. 04 Разходи за лихви хил.лв. 05 Административни разходи хил.лв. 06 Привлечени депозити от фирми хил.лв. 07 Привлечени депозити от граждани хил.лв. 08 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв. 09 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв. 10 Потребителски кредити за физически лица хил.лв. 11 Балансово число хил.лв. 12 Позициите от 1 до 12, са съгласно отчетите предавани в БНБ и публикувани в изданието на БНБ ”Банките в България”.

124

2006 -

2007 406 693 55 097 45 120 322 723 124 560 138 086 1 211 791 2 123 237 2 011 069 309 779 439 521 4 377 303

2008 485 366 109 573 55 023 513 716 260 133 161 633 1 353 724 2 521 815 2 536 835 462 753 734 068 5 437 869

06.2009 517 916 19 326 24 978 264 302 150 898 69 886 1 593 213 2 525 876 2 466 859 710 445 788 216 5 715 184


125

ЧПБ Тексим

24

Те Же Зираат банкасъ - клон София

Централна Кооперативна Банка

23

Сити банк Н.А - клон София

Търговска Банка Д

22

29

Токуда банк

21

28

Сосиете Женерал Експресбанк

20

ИНГ банк Н.В

Сибанк

19

БНП Париба С.А - клон София

ПроКредит Банк България

18

27

Първа Инвестиционна Банка

17

26

Общинска банка

16

Алфа банка - клон България

НЛБ Банка Запад Изток

15

25

МКБ Юнионбанк

14

ТБ Инвестбанк

11

Интернешенъл Асет Банк

Емпорики банк - България

10

Корпоративна Търговска Банка

Българо-Американска Кредтина Банка

9

12

Българска Банка за Развитие

13

Банка Пиреос България

Юробанк И ЕФ Джи

5

8

Уникредит Булбанк

4

7

Райфаизенбанк България

3

Алианц Банк България

Обединена Българска Банка

2

6

Банка ДСК

1

Сумите са в хил. лв

III.

II.

I.

Банка

27 355

704

22 396

50 093

5 078

13 943

58 885

18 441

13 496

108 351

64 144

43 278

108 429

39 682

14 707

48 787

28 544

-

16 760

23 700

53 360

-

10 366

29 398

-

-

120 644

327 243

383 017

"собствен капитал"

898

3 262

5 384

3 031

2 017

357

7 689

552

1 202

27 334

11 294

8 474

21 456

4 569

413

7 615

5 298

-

185

1 747

16 054

-

8 732

6 175

-

-

30 974

82 853

88 404

печалба преди данъци

2004

40 857

359 136

673 885

262 934

134 296

38 060

565 327

52 902

51 543

767 832

781 039

346 762

1 651 119

471 434

70 286

369 923

359 498

-

157 565

86 278

309 932

-

426 377

424 666

-

-

2 005 632

2 201 143

3 255 277

балансово число

27 456

3 226

26 924

51 747

6 743

14 749

81 511

19 207

30 908

146 811

118 017

50 761

129 628

41 593

16 847

61 412

43 012

33 409

21 644

25 692

77 763

-

60 978

41 897

-

-

194 101

724 269

345 335

собствен капитал

627

3 007

5 671

4 749

2 000

928

8 196

772

2 483

30 718

38 721

9 580

24 847

4 745

2 419

15 533

5 361

5 451

1 047

2 340

26 783

-

7 129

8 571

-

-

53 640

110 622

144 390

печалба преди данъци

2005

44 656

327 595

392 527

362 142

159 640

46 931

809 024

85 083

82 922

1 084 894

1 180 132

563 321

2 522 983

464 792

107 295

474 143

523 860

273 282

320 284

89 102

381 168

-

539 593

709 215

-

-

2 806 953

3 175 650

4 468 423

балансово число

26 956

4 425

32 809

54 835

7 659

14 935

116 541

19 729

32 013

196 827

162 149

48 891

168 350

41 744

19 374

64 654

74 894

41 955

35 708

24 286

111 243

-

103 140

62 828

-

-

248 690

563 782

724 269

собствен капитал

688

5 025

7 162

8 477

1 096

697

14 016

720

1 306

47 902

35 070

5 676

33 135

4 188

3 304

4 045

7 773

10 010

2 008

198

37 647

-

22 446

10 845

-

-

79 020

167 463

219 719

печалба преди данъци

2006

39 901

348 126

558 795

469 783

413 707

45 331

1 131 654

199 151

146 433

1 249 442

1 378 530

652 867

3 155 046

644 075

146 812

604 434

1 005 555

387 791

530 686

116 214

458 870

-

1 572 518

945 281

-

-

3 906 235

3 960 705

6 060 414

балансово число

27 350

8 254

43 496

10 983

8 187

17 499

211 572

20 678

36 113

225 537

203 330

68 160

325 314

53 624

21 496

95 259

156 112

54 870

95 259

23 062

153 169

-

384 405

93 828

406 693

1 161 264

534 417

749 297

970 797

собствен капитал

916

8 982

9 695

12 327

522

1 083

22 579

1 294

4 094

31 960

44 787

14 538

55 607

15 101

3 613

8 398

25 823

14 221

8 398

1 372

56 802

-

40 454

21 329

55 097

281 835

106 007

205 750

206 244

печалба преди данъци

2007

40 881

442 455

403 820

549 402

1 465 676

58 994

1 565 351

223 194

301 326

1 793 256

1 982 399

846 658

4 205 076

1 013 069

196 601

1 026 150

1 772 123

523 276

1 026 150

239 225

689 632

-

3 566 983

1 464 071

4 377 303

9 065 733

5 979 390

6 129 586

7 848 685

балансово число

26 205

14 934

63 125

22 992

14 858

17 598

228 305

45 724

38 741

268 981

212 132

97 644

370 470

57 033

31 160

128 736

214 613

54 250

90 134

39 021

186 893

232 648

472 367

139 247

856 204

1 370 067

856 204

951 001

1 229 959

собствен капитал

889

16 491

21 848

13 970

23 063

932

23 836

5 793

2 855

41 443

21 175

14 283

56 025

11 739

3 516

14 829

44 829

6 422

11 407

3 674

59 044

7 576

65 219

23 120

147 051

320 991

147 051

231 939

295 774

печалба преди данъци

2008

48 068

386 711

478 526

745 453

2 144 643

51 498

1 663 314

295 069

340 576

2 512 886

1 844 058

1 005 526

4 256 134

995 395

218 344

1 535 222

2 105 879

568 782

1 118 136

470 393

818 045

430 752

4 142 232

1 627 796

6 880 189

11 014 859

6 880 189

7 745 809

8 669 280

балансово число

26 514

14 934

70 752

25 368

40 870

23 014

237 449

46 764

39 008

342 072

213 485

103 639

396 629

48 436

28 907

237 449

243 587

60 387

93 716

35 864

207 429

611 784

498 146

237 449

901 645

1 512 337

901 645

991 378

1 306 095

собствен капитал

КЛЮЧОВИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА БАНКИТЕ ПО ГОДИНИ

88 122

323

16 515

8 517

2 735

28 890

4 975

8 552

2 406

434

16 551

10 250

6 718

21 994

2 264

1 568

8 552

32 493

6 870

5 719

2 984

25 714

9 573

27 287

8 552

50 211

148 342

50 211

58 657

39 227

471 767

519 449

609 008

2 070 642

57 489

1 813 249

305 886

322 201

2 666 166

1 805 139

976 699

4 179 817

910 250

218 345

1 813 249

2 006 941

545 124

1 148 553

485 426

793 241

821 633

3 771 967

1 813 249

6 174 327

11 446 106

6 174 327

7 981 280

8 540 465

балансово число

06, 2009 печалба преди данъци


ДЕПОЗИТНИ И КРЕДИТНИ ПОРТФЕЙЛИ НА БАНКИТЕ ПО ГОДИНИ

I.

II.

III.

"привлечени депозити от граждани"

"кредити за корпоративни клиенти"

привлечени депозити от фирми

2006 ипотечни и потребителски кредити за физически лица

"привлечени депозити от граждани"

"кредити за корпоративни клиенти"

привлечени депозити от фирми

2005 ипотечни и потребителски кредити за физически лица

"привлечени депозити от граждани"

Банка

"привлечени депозити от фирми"

2004

1

Банка ДСК

1 820 273

801 583

1 681 304

490 671

2 447 529

877 235

2 346 584

633 405

3 015 926

971 677

2

Обединена Българска Банка

1 260 461

877 235

598 109

819 808

1 637 804

488 626

924 576

1 012 912

2 082 857

542 152

3

Райфаизенбанк България

1 304 158

-

102 124

888 001

1 562 781

-

363 646

1 021 344

2 255 642

542

4

Уникредит Булбанк

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Юробанк И ЕФ Джи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Алианц Банк България

184 306

22 024

35 179

124 489

394 124

38 548

97 342

123 628

642 586

44 054

7

Банка Пиреос България

93 273

18 709

17 424

349 570

401 975

-

59 994

234 382

627 845

72 391

8

Българска Банка за Развитие

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Българо-Американска Кредитна Банка

43 335

-

11 220

228 010

56 552

-

11 038

284 966

80 337

-

10

Емпорики банк - България

20 610

-

1 305

70 758

47 626

-

3 210

67 925

63 890

-

11

ТБ Инвестбанк

86 131

6 453

10 529

68 157

225 202

12 096

14 817

137 774

338 295

24 083

12

Интернешенъл Асет Банк

-

-

-

-

175 446

12 851

6 904

119 008

244 004

14 218

13

Корпоративна Търговска Банка

244 290

62 664

2 989

159 664

330 913

122 380

3 816

250 693

626 181

258 034

14

МКБ Юнионбанк

221 791

5 465

7 367

205 330

292 243

7 562

20 110

245 504

456 090

10 233

15

НЛБ Банка Запад Изток

19 508

-

591

41 108

28 401

-

745

62 575

46 900

-

16

Общинска банка

339 961

12 782

15 970

167 536

329 684

11 070

22 343

139 643

490 462

11 683

17

Първа Инвестиционна Банка

845 150

-

168 256

780 097

1 177 067

-

281 087

1 048 480

1 663 694

-

18

ПроКредит Банк България

135 677

1 059

21 562

233 603

236 371

2 387

37 711

369 761

376 782

13 252

19

Сибанк

527 999

23 322

24 588

340 062

800 510

39 257

23 157

322 842

932 219

61 345

20

Сосиете Женерал Експресбанк

434 254

158 716

232 679

312 660

590 224

174 208

283 427

404 133

719 868

179 312

21

Токуда банк

29 301

-

992

19 764

39 881

-

7 198

26 710

105 672

-

22

Търговска Банка Д

19 379

1 436

1 143

26 370

57 887

1 349

1 062

34 275

173 521

2 724

23

Централна Кооперативна Банка

45 802

25 599

34 392

188 978

604 107

31 424

108 344

223 620

863 245

39 025

24

ЧПБ Тексим

13 722

927

2 177

14 069

20 304

2 280

1 918

16 012

16 445

2 000

25

Алфа банка - клон България

36 180

7 658

575

94 686

42 166

11 926

3 177

111 050

156 242

30 429

26

БНП Париба С.А - клон София

136 820

-

631

158 922

212 067

-

649

150 090

258 707

-

27

ИНГ банк Н.В

548 434

189

10 061

150 385

292 612

-

10 604

151 975

414 262

-

28

Сити банк Н.А - клон София

348 331

-

743

108 112

309 942

-

87

112 284

296 831

-

29

Те Же Зираат банкасъ - клон София

12 923

-

159

383

13 263

-

280

245

12 014

-

Сумите са в хил. лв

126


ипотечни и потребителски кредити за физически лица

"кретити за корпоративни клиенти"

привлечени депозити от фирми

"привлечени депозити от граждани"

ипотечни и потребителски кредити за физически лица

"кретити за корпоративни клиенти"

привлечени депозити от фирми

"привлечени депозити от граждани"

ипотечни и потребителски кредити за физически лица

2 507 591

1 018 705

1 301 834

3 744 045

4 186 975

1 667 069

1 059 647

4 309 069

5 333 494

2 103 733

1 094 748

4 403 423

5 354 023

1 964 771

1 373 888

1 222 489

1 453 695

1 967 956

2 324 351

2 654 111

1 649 720

2 360 201

3 046 493

3 801 881

1 514 202

2 367 851

5 166 085

3 813 952

360 132

1 192 028

2 395 271

1 238 535

578 071

2 574 405

2 607 964

1 838 240

762 869

3 269 890

2 568 954

1 857 759

788 165

3 040 262

-

-

3 560 574

2 767 975

1 759 716

3 456 303

3 100 365

2 922 562

2 277 731

4 902 612

3 343 282

3 025 226

2 277 239

2 277 239 2 466 859

"кретити за корпоративни клиенти"

"привлечени депозити от граждани"

2009

привлечени депозити от фирми

2008

"кредити за корпоративни клиенти"

2007

ипотечни и потребителски кредити за физически лица

2006

-

-

1 211 791

2 123 237

749 300

2 011 069

1 308 798

2 521 815

1 196 821

2 536 835

1 567 933

2 525 876

1 498 661

200 774

202 097

691 179

552 935

365 369

364 468

700 842

654 559

538 059

500 449

630 559

631 718

541 676

489 022

261 914

791 694

640 928

525 751

537 915

1 948 954

666 114

577 827

701 981

2 297 695

572 607

633 646

684 159

2 225 745

-

-

-

-

-

-

38 119

918

1 513

197 892

69 645

624

2 052

236 368

12 179

351 309

163 696

40 539

46 247

555 457

208 483

31 048

46 014

657 807

191 420

33 166

46 064

683 322

8 616

84 368

57 830

39 037

16 941

179 424

91 642

36 417

57 230

342 476

85 220

42 596

74 210

360 588

39 099

134 776

592 347

292 738

139 829

320 801

537 881

365 677

182 056

473 540

557 259

387 953

200 609

502 574

6 544

202 666

245 473

107 809

20 568

293 149

248 203

133 947

22 030

306 823

249 994

122 174

17 814

316 963 1 271 081

6 090

370 781

1 131 001

456 291

7 469

747 339

1 285 623

585 205

9 219

1 151 058

1 111 636

602 582

9 638

53 946

284 938

474 397

230 452

117 666

613 980

559 575

296 583

213 662

883 876

489 854

259 921

200 313

875 659

1 764

79 774

47 954

4 069

2 162

144 372

26 342

7 018

3 083

172 065

34 491

6 194

2 662

175 919

30 890

163 763

609 262

208 574

43 109

216 526

500 991

265 413

69 092

235 295

480 832

265 269

76 102

243 274

452 027

1 233 669

1 822 514

1 435 256

748 552

2 089 061

1 421 545

1 757 776

760 588

2 251 772

1 021 606

2 153 283

746 934

2 340 722

54 728

362 363

158 663

443 079

78 446

564 384

168 319

493 493

105 728

726 942

155 744

467 653

102 358

715 605

88 688

493 789

600 693

984 461

246 206

766 615

538 705

888 549

410 218

944 247

515 593

887 510

429 605

943 551

391 405

487 170

404 783

737 215

522 062

827 660

458 511

778 090

724 145

1 270 006

478 017

798 646

806 916

1 380 549

13 909

47 742

118 257

136 343

24 927

110 018

106 183

178 917

41 997

141 356

99 335

168 226

44 840

161 605

1 520

35 809

163 602

15 361

4 844

77 604

207 420

33 105

6 794

129 007

213 060

26 612

8 202

138 231

167 130

361 511

640 190

687 268

252 836

419 714

594 284

790 674

360 465

609 527

707 411

821 995

356 389

752 005

1 778

14 692

15 844

16 606

2 368

21 187

8 685

18 519

3 312

24 483

8 023

20 041

3 064

27 460

23 908

214 265

270 088

197 839

194 892

993 002

299 230

247 548

481 631

1 262 096

298 722

359 248

538 083

1 257 570

551

102 492

345 084

35 054

424

195 137

543 265

60 099

414

314 276

488 168

43 555

436

308 408

9 144

111 207

273 937

-

-

135 161

298 571

-

-

207 629

244 019

-

-

198 620

-

153 606

398 703

3 000

-

197 952

322 342

4 176

-

152 303

435 843

3 427

-

134 928

222

542

7 700

4 728

708

12 576

13 824

7 300

463

13 076

6 128

6 100

466

13 826

127


София Пловдив Варна Бургас Русе Стара Загора Плевен Добрич Сливен Шумен Хасково Ямбол Перник Пазарджик Враца Благоевград Габрово Велико Търново Видин Кърджали Кюстендил Монтана Ловеч Силистра Търговище Разград Смолян Казанлък Асеновград Димитровград Дупница Горна Оряховица Петрич Самоков Сандански Лом Карлово Свищов Нова Загора Севлиево Велинград Троян Айтос Ботевград Харманли Гоце Делчев Карнобат Пещера Панагюрище Попово Свиленград Чирпан Червен бряг Раковски Първомай Берковица Момчилград Провадия Нови пазар Радомир Раднево Бяла Слатина Поморие Ихтиман Павликени Козлодуй Балчик Мездра Разлог Стамболийски Левски Елхово Кнежа Каварна Исперих Тетевен Етрополе Трявна Тутракан Костинброд Кубрат Омуртаг Бяла (Русе) Луковит Сопот Несебър Велики Преслав Костенец Средец (Бургас) Лясковец Белене Кричим

62 17 11 9 3 6 4 2 3 2 4 3 2 5 2 5 3 3 4 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2

1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

1

1

2 1

1

63 8 16 12 6 3 3 2 2 2 1 5 2 2 3 4 6 2 2 1 1 2 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

64 16 20 10 9 8 6 4 5 4 3 4 3 3 4 3 2 4 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

46 7 11 8 5 5 5 2 4 3 4 2 1 4 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

55 10 7 7 5 5 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1 1

1 1 1

1 1

47 9 11 7 5 5 2 1 1 2 2 2 1 2 2 4 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1

38 7 9 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1

1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12 9 12 7 4 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 2 1 2 2 4 1

1 1

1 1 1 1 1

1

1

34 5 8 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1

2 1 1

1

1

1 1

1 1 1

1

1

1

2 1 1 1

1

2 1

1 1 1 1

1 1 1 1

73 8 16 6 1 3 1 3 2 2 3 1 4 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 4 1 3 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

19 6 11 3 4 4 2 1 1 1 1 1

14 5 5 3 2 2 2

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 3

1 1 1 1

1 1 1

1

2 1 1 1 1

25 6 8 5 3 1 4 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 4 2 2 2 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1 1 1 1 1

17 6 7 6 3 3 4 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1

1

1

1

1 1 1

1 1

1 1 1

1

1

1 1

1 1 1 1 1 1

2 1 2

1

1 1 1 1 1

1 1

2

1 1 1 1 1

7 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

11 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1

1 1 1 2 1 1

9 3 3 4 1 1 1 1

1

2 3 1 2 1 1

2 1 2 1

1

1

1 1

1

2 1 1 1 1

1 1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1

1

1

1 1

33 9 8 5 5 2 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

1

1 1

1 1 1

1 1

1

1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

2 1

1

1 1

1 1

1

1

1 1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1 1 1

1 1 1

1 1

1

1 1

1 1 1 1 1

1

1 1

1

1

1

1

1 1 1

1

1 1 1 1 1

1

2

1

1 1

1

1

2

1 1

1

128

1

1

1

1

1

1

681 147 176 110 68 66 55 34 37 36 37 32 27 34 30 43 33 41 28 24 19 20 24 25 23 21 24 22 21 19 17 17 19 11 18 9 14 20 10 16 11 15 9 13 11 17 9 10 7 6 15 8 8 5 9 9 7 7 8 4 10 5 11 6 7 15 11 8 12 4 6 6 4 10 6 7 3 7 3 6 2 5 5 6 2 15 3 3 2 1 10 2

жители на 1 офис

общо

Сити Банк

ИНГ Банк

БНП Париба

Алфа Банк

ЧПБ Тексим

НЛБ Банка София

Търговска Банка Д

Токуда Банк

Емпорики Банк

Интернешенъл Асет Банк

Бълг.-Амер. Кредитна Банка

Бълг. Банка за Развитие 1

1

1 1 1

21 5 3 3 2 2 2 3 2 3 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

Общинска Банка

Прокредит Банк

ТБ Инвестбанк

ТБ МКБ Юнионбанк

Алианц Банк България

Централна Кооп. Банка

СиБанк

Корпоративна Търг. Банка

Сосиете Жен. Експресбанк

Банка Пиреос

Първа Инвест. Банка

Юробанк И ЕФ Джи България

Райфаизенбанк България

градове 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Банка ДСК

Уникредит Булбанк

банки

Обединена Българска Банка

БАНКОВИ ОФИСИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

1 747 2 365 1 809 1 734 2 363 2 132 2 125 2 740 2 606 2 416 2 097 2 435 3 029 2 225 2 050 1 632 1 859 1 795 1 893 1 905 2 434 2 288 1 638 1 533 1 637 1 667 1 327 2 338 2 465 2 212 2 129 2 109 1 572 2 386 1 524 2 737 2 322 1 772 2 370 1 515 2 489 1 484 2 335 1 583 1 699 1 176 2 073 1 934 2 590 2 633 1 220 2 074 2 317 3 072 1 574 1 562 1 099 1 861 1 593 3 555 1 347 2 513 1 497 2 220 1 999 941 1 116 1 377 1 041 2 960 1 781 1 791 2 850 1 142 1 526 1 529 3 627 1 710 3 174 1 995 4 128 1 776 1 827 1 609 4 665 1 124 3 007 2 952 4 627 8 368 904 4 325


Септември Гълъбово Дряново Банско Дулово Ракитово Хисаря Своге Девня Крумовград Златоград Пирдоп Генерал Тошево Белослав Ардино Любимец Тервел Созопол Годеч Полски Тръмбеш Елена Елин Пелин Копривщица Малко Търново Божурище Драгоман Калотина Горна Малина Златица Боровец Сливница Албена Шабла Златни Пясъци Чепеларе Сунгуларе Царево Якоруда Сатовча Рила Сепарева баня Симитли Бенковски Девин Долни чифлик Доспат Дългопол Кубрат Сърница Аксаково Лъки Сухиндол Златарица Борован Правец Мъглиж Павел баня Долна баня Ябланица Вълчедръм Вършец Слънчев Бряг Свети Влас Обнова Завет Цар Калоян Лозница Глоджево Борово Ценово Мадан Рудозем Приморско Гурково Стралджа Банкя Добринище Гърмен Абланица Хаджидимово Бобошево Кочериново Бобов Дол Невестино Брезник Земен Трън Елешница Белица Катунци Кресна Струмяни

1 2 1

1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1

1

1 3 1

1

1 1

1 1

1

1

1

1 1 1 1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1 1 1 1

1

1 1

1 1 1

1

1

1

1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1 1 1 1

1 1

1

1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1 1

129

1

2 8 3 15 9 2 6 5 7 4 5 7 6 2 2 3 4 8 2 3 4 5 3 2 2 3 1 1 3 4 2 3 4 4 3 2 4 2 3 3 2 3 1 7 3 4 2 5 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 3 2 3 8 1 1 3 1 2 1 2 1 5 3 6 1 2 4 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2

жители на 1 офис

общо

Сити Банк

ИНГ Банк

БНП Париба

Алфа Банк

ЧПБ Тексим

НЛБ Банка София

Търговска Банка Д

Токуда Банк

Емпорики Банк

Интернешенъл Асет Банк

Бълг.-Амер. Кредитна Банка

Бълг. Банка за Развитие

Общинска Банка

ТБ Инвестбанк

ТБ МКБ Юнионбанк

Алианц Банк България

Прокредит Банк

1 1

1 1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

Централна Кооп. Банка

СиБанк

Корпоративна Търг. Банка

Сосиете Жен. Експресбанк

Банка Пиреос

Първа Инвест. Банка

Юробанк И ЕФ Джи България

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

Райфаизенбанк България

градове 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

Банка ДСК

Уникредит Булбанк

банки

Обединена Българска Банка

БАНКОВИ ОФИСИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

5 968 1 058 2 689 760 739 6 328 1 250 1 638 1 187 1 253 1 445 1 116 1 210 3 996 1 810 2 576 1 689 671 2 239 1 535 1 436 1 331 808 1 264 2 644 1 142 308 1 444 1 727 35 3 729 33 916 50 1 819 1 737 1 781 2 847 751 985 2 072 2 278 1 345 1 013 2 224 659 2 452 1 651 1 818 3 816 1 274 1 098 2 560 1 208 1 183 1 717 1 465 2 334 971 1 951 2 188 125 2 533 2 350 1 145 3 919 1 221 3 797 1 173 1 788 1 197 1 212 686 2 906 3 028 2 384 2 801 1 716 2 610 1 343 1 336 2 634 2 028 669 3 972 1 912 2 515 1 425 3 134 1 526 1 763 497


185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274

Камено Болярово Котел Обзор Каблешково Твърдица Китен Ахтопол Бяла (Варна) Вълчи Дол Върбица Суворово Каолиново Ветрино Ситово Главиница Каспичан Смядово Гара Хитрино Борово Стражица Антоново Две Могили Сливо Поле Плачковци Белоградчик Кула Брегово Криводол Мизия Оряхово Хайредин Летница Угърчин Роман Чипровци Брусарци Гулянци Никопол Долна Митрополия Долни Дъбник Искър Пордим Тръстеник Славяново Априлци Койнаре Садово Батак Калофер Белово Брацигово Стрелча Съединение Брезово Неделино Баните Перущица Калояново Вакарел с. Костенец Нови Искър с. Бял Извор Симеоновград Николаево Кирково с. Тихомир с. Чорбаджийско Джебел Черноочене Ивайловград Тополовград Мин. Бани (Хасково) Борино Ветово Дървеница Златна Панега Лесидрен Грамада Бели Извор Стамболово Големо Село Кранево с. Крушари с. Калипетрово Димово Стойките Пампорово Ковачево Медникарево ОБЩО

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1

1 1 1 1 1

1

1 1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1 1 1 1 1

1 1

1

1

1 1

1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

261

380

264

185

218

157

101

128

45

135

254

90

61

129

130

86

89

1

5

75

28

40

33

1

22

119

жители на 1 офис 2 2 422 1 1 307 2 3 183 2 1 026 1 2 883 2 4 797 1 1 019 1 1 306 1 2 200 2 1 748 1 3 602 2 2 309 1 1 533 2 556 1 932 2 973 2 2 187 1 4 045 1 300 1 2 346 3 1 725 1 1 454 3 1 462 2 1 596 1 2 008 5 1 080 3 1 123 1 2 642 1 3 319 2 1 702 6 916 1 1 752 1 3 769 1 2 886 1 3 218 1 1 914 1 1 324 1 3 469 3 1 314 1 7 910 1 4 814 1 3 676 1 2 121 1 4 720 1 4 595 2 1 611 1 4 647 2 1 256 2 1 781 1 3 470 2 1 951 1 4 521 2 2 154 1 6 092 1 1 912 2 2 353 2 575 1 5 209 1 2 392 1 2 148 1 4 013 1 14 000 1 456 1 7 088 1 2 832 3 228 1 1 390 1 1 915 2 1 472 1 301 3 1 275 2 2 919 1 1 403 1 2 610 2 5 057 1 768 1 893 1 1 287 1 1 660 1 776 2 941 1 573 1 1 033 1 1 709 1 4 795 1 1 264 1 303 2 50 1 2 410 1 479

1

1

общо

Сити Банк

ИНГ Банк

БНП Париба

Алфа Банк

ЧПБ Тексим

НЛБ Банка София

Търговска Банка Д

Токуда Банк

Емпорики Банк

Интернешенъл Асет Банк

Бълг.-Амер. Кредитна Банка

Бълг. Банка за Развитие

Общинска Банка

Прокредит Банк

ТБ Инвестбанк

ТБ МКБ Юнионбанк

Алианц Банк България

Централна Кооп. Банка

СиБанк

Корпоративна Търг. Банка

Сосиете Жен. Експресбанк

Банка Пиреос

Първа Инвест. Банка

Юробанк И ЕФ Джи България

Райфаизенбанк България

градове

Банка ДСК

Уникредит Булбанк

банки

Обединена Българска Банка

БАНКОВИ ОФИСИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

2

2

1

2 912

1 899


Нашата мисия е да издигаме авторитета на финансовата система в България, и на всеки достоен неин представител, като отличаваме и популяризираме всяко постижение. С това подпомагаме развитието и налагането на най-добрите финансови продукти и практики.

Международно Финансово Изложение ”Банки Инвестиции Пари” Традиционни участници са банки и компании от финансовия сектор. Уникална възможност за бизнеса и гражданите да се запознаят с най-новите финансови продукти, услуги и възможности за финансиране.

Международна Финансова Конференция ”Банки Инвестиции Пари” Престижен форум, на който лектори са доказани авторитети от финансовия сектор, от научни и университетски среди, търговски аташета и корпоративни мениджъри.

Призове “Банки Инвестиции Пари” Традиционни награди за най-успешните финансови продукти и институции за изминалата година в различни категории, номинирани и избрани от независимо експертно жури.

Национални конференции “Банки Инвестиции Пари” Престижни форуми, които обхващат основната проблематика и обсъждат възможностите пред финансовата система у нас, с фокус върху банково дело, застраховане, инвестиции, здравеопазване, образование, спорт, публично-частни партньорства и други.

Списание “Банки Инвестиции Пари” Изданието започва своята осемнадесета година на пазара. То ще продължи да представя актуални финансово-икономически анализи от водещи експерти и институции, за да осигурява постоянно знание за успех на своите читатели.

Златният Алманах ”Банки Инвестиции Пари” Най-старият и единственият по рода си справочник, който не само представя финансовите институции в България, но показва статистики и анализи за финансовия сектор, които не могат да бъдат намерени на друго място. 131


ЛЕГАЛЕКС ПРЕДЛАГА ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТИTE: • дружествено право – регистрация на всички видове търговци и вписване на промени в тях; преобразуване на търговски дружества; • договори – участие в преговори и съставяне на граждански и търговски договори; • данъчно право – данъчно-правни консултации и данъчно планиране; • недвижими имоти – подготовка и извършване на сделки с недвижими имоти; • трудово и осигурително право – сключване, изменение и прекратяване на индивидуални и колективни трудови договори; налагане на дисциплинарни наказания; • процесуално представителство – обжалване на индивидуални административни актове; защита по данъчни, търговски и трудови дела; изготвяне на извънсъдебни споразумения.

www.legalex.bg 132


ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА 16. ЗК ЛЕВ ИНС АД

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ 1. ЗАД АРМЕЕЦ АД

LEV INS INSURANCE COMPANY 17. ОББ – ЕЙ АЙ ДЖИ ЗД АД

ARMEEC INSURANCE COMPANY 2. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД

UBB – AIG INSURANCE COMPANY 18. ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД

ALLIANZ BULGARIA INSURANCE COMPANY 3. ЗД БУЛ ИНС АД

MUNICIPAL INSURANCE COMPANY 19. ХДИ ЗАД

INSURANCE COMPANY BUL INS 4. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД

HDI INSURANCE COMPANY 20. ЗК УНИКА АД

BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP 5. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД BULGARIAN EXPORT INSURANCE AGENCY 6. ЗK БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД BULGARSKI IMOTI INSURANCE COMPANY 7. ЗАД ВИКТОРИЯ АД VICTORIA INSURANCE COMPANY 8. ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД GRAWE BULGARIA GENERAL INSURANCE 9. ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД GROUPAMA INSURANCE 10. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД GENERALI INSURANCE 11. ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД DZI GENERAL INSURANCE 12. ЗД ЕВРОИНС АД EUROINS INSURANCE 13. ЕЙ АЙ ДЖИ (БЪЛГАРИЯ) ЗПД АД AIG (BULGARIA) INSURANCE AND REINSURANCE COMPANY 14. ЗПАД ЕНЕРГИЯ ENERGY INSURANCE AND REINSURANCE COMPANY 15. ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЗЕAД INTERAMERICAN BULGARIA ZEAD

133

UNIQA INSURANCE


ЗАД „ АРМЕЕЦ“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a 15 981 33 478 48 388 15 019 Печалба преди данъци хил.лв. n/a 7 520 19 945 15 124 1 595 Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a 44 746 57 889 90 725 145 968 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a 22 994 30 706 52 453 88 158 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a 7 848 13 822 18 198 32 794 5 – имущество хил.лв. n/a 5 000 3 953 6 439 9 961 6 – животозастраховане хил.лв. n/a 7 – други застраховки хил.лв. n/a 8 904 9 408 13 634 15 055 8 Общи резерви хил.лв. n/a 25 300 40 165 62 904 96 696 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a 1 937 5 006 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a 9 057 14 584 23 936 44 538 11 Административни разходи хил.лв. n/a 8 371 14 095 16 448 21 495 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a 3 005 (3 284) 1 164 318 13 Балансово число хил.лв. n/a 43 702 80 179 116 900 140 920 14 Пазарен дял n/a 4,87% 5,46% 7,15% 9,53% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

06.2009 33 126 1 285 74 117 46 320 11 764 5 016 11 016 101 568 456 28 110 10 179 562 150 896 10,22%

ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a 17 697 12 873 17 483 10 104 Печалба преди данъци хил.лв. n/a 132 737 140 885 149 183 165 032 Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a 48 675 51 706 61 928 69 004 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a 17 831 15 913 13 003 14 482 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a 35 304 36 987 39 034 40 958 5 – имущество хил.лв. n/a 36 867 49 043 67 684 65 722 6 – животозастраховане хил.лв. n/a 30 927 36 279 35 218 40 587 7 – други застраховки хил.лв. n/a 102 237 106 720 123 299 114 618 8 Общи резерви хил.лв. n/a 3 812 4 450 12 750 425 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a 13 400 46 581 50 947 55 095 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a 10 188 13 347 14 173 16 320 11 Административни разходи хил.лв. n/a 9 361 13 531 19 272 9 928 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a 130 001 141 763 165 731 178 075 13 Балансово число хил.лв. n/a 14,44% 13,29% 11,76% 10,77% 14 Пазарен дял n/a 4,87% 5,46% 7,15% 9,53% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

06.2009 4 394 70 776 28 514 5 885 18 760 23 734 17 616 114 324 1 432 32 998 7 111 4 319 181 367 9,76% 10,22%

ЗД „БУЛ ИНС“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a 36 720 26 549 26 604 19 000 Печалба преди данъци хил.лв. n/a 5 316 4 033 153 11 141 Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a 114 326 125 014 146 573 155 002 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a 96 808 106 517 120 584 126 685 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a 10 781 11 963 19 522 19 987 5 – имущество хил.лв. n/a 1 934 2 174 2 455 2 502 6 – животозастраховане хил.лв. n/a 7 – други застраховки хил.лв. n/a 4 802 4 359 4 012 5 827 8 Общи резерви хил.лв. n/a 60 309 69 304 85 610 95 355 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a 2 921 3 758 5 554 5 890 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a 45 265 54 228 62 493 60 553 11 Административни разходи хил.лв. n/a 15 667 16 478 25 879 30 187 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a 6 479 6 348 2 961 17 043 13 Балансово число хил.лв. n/a 150 171 98 642 117 045 137 555 14 Пазарен дял n/a 12,44% 11,79% 11,55% 10,11% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

06.2009 19 000 2 346 56 871 46 254 7 927 1 260 1 431 90 162 3 010 30 184 15 178 3 808 133 319 7,84%

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a 37 597 44 293 45 971 19 740 Печалба преди данъци хил.лв. n/a 2 904 1 876 1 998 2 427 Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a 139 848 148 633 177 576 221 938 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a 42 721 51 499 77 294 97 484 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a 43 051 34 614 34 683 49 419 5 – имущество хил.лв. n/a 26 845 26 387 30 413 36 278 6 – животозастраховане хил.лв. n/a 9 546 13 472 21 748 24 397 7 – други застраховки хил.лв. n/a 27 231 36 134 35 186 38 757 8 Общи резерви хил.лв. n/a 108 692 124 117 146 530 141 136 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a 3 887 13 510 9 818 6 842 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a 49 627 65 860 73 408 99 816 11 Административни разходи хил.лв. n/a 18 872 16 677 21 424 20 877 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a 4 520 1 787 1 215 1 751 13 Балансово число хил.лв. n/a 144 346 171 198 184 518 225 621 14 Пазарен дял n/a 15,21% 14,02% 14,00% 14,48% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

134

06.2009 19 740 260 120 278 45 708 31 973 21 919 10 747 20 679 154 561 1 592 46 091 10 057 60 235 280 16,58%


„БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ /БАЕЗ/ ЕАД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a 11 993 12 539 13 600 10 000 Печалба преди данъци хил.лв. n/a 1 060 942 1 499 1 793 Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a 2 824 1 652 1 825 3 083 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a n/a 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a n/a 5 – имущество хил.лв. n/a n/a 6 – животозастраховане хил.лв. n/a 7 – други застраховки хил.лв. n/a n/a 1 652 1 825 3 083 8 Общи резерви хил.лв. n/a 1 791 2 056 2 313 2 710 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a 26 32 56 76 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a 103 297 107 741 11 Административни разходи хил.лв. n/a 381 366 406 484 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a 489 384 759 1 425 13 Балансово число хил.лв. n/a 13 379 14 312 15 852 17 794 14 Пазарен дял n/a 0,31% 0,16% 0,14% 0,20% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

06.2009 10 000 954 2 182 2 182 3 738 409 120 378 19 466 0,30%

ЗК „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a 9 697 10 211 10 645 9 326 Печалба преди данъци хил.лв. n/a (498) 606 469 (4 006) Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a 17 467 29 789 50 866 52 202 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a 3 271 5 565 11 501 10 886 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a 10 826 15 832 31 737 38 043 5 – имущество хил.лв. n/a 2 610 7 442 6 787 2 507 6 – животозастраховане хил.лв. n/a 2 859 3 447 4 829 4 152 7 – други застраховки хил.лв. n/a 760 949 840 767 8 Общи резерви хил.лв. n/a 9 592 16 740 38 264 42 821 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a 293 62 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a 3 588 4 003 1 136 4 170 11 Административни разходи хил.лв. n/a 5 332 6 897 7 516 6 656 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a (90) 439 73 (5 017) 13 Балансово число хил.лв. n/a 22 810 26 706 51 881 60 619 14 Пазарен дял n/a 1,90% 2,81% 4,01% 3,41% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

06.2009 9 326 2 466 26 119 4 414 19 692 1 348 1 160 664 66 264 1 301 3 541 (1 736) 91 307 3,60%

ЗАД „ВИКТОРИЯ“ №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a 10 298 10 677 11 267 10 110 Печалба преди данъци хил.лв. n/a 189 572 809 87 Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a 14 504 21 052 30 911 44 127 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a 3 722 6 571 9 548 16 369 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a 5 604 7 769 14 320 17 808 5 – имущество хил.лв. n/a 3 072 3 620 4 057 5 262 6 – животозастраховане хил.лв. n/a 7 – други застраховки хил.лв. n/a 2 105 3 093 2 986 4 688 8 Общи резерви хил.лв. n/a 5 862 11 316 17 818 25 486 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a 3 132 4 649 7 450 13 511 11 Административни разходи хил.лв. n/a 4 549 5 655 6 676 8 160 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a (112) 95 (179) (1 525) 13 Балансово число хил.лв. n/a 17 239 23 674 31 532 41 037 14 Пазарен дял n/a 1,58% 1,99% 2,44% 2,88% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

06.2009 10 110 (2 900) 27 218 9 620 8 359 6 478 2 761 34 726 8 729 4 200 (4 328) 47 341 3,75%

„ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a n/a n/a n/a 6 400 Печалба преди данъци хил.лв. n/a n/a n/a n/a 47 Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a n/a n/a n/a 73 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a n/a n/a n/a 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a n/a n/a n/a 5 – имущество хил.лв. n/a n/a n/a n/a 68 6 – животозастраховане хил.лв. n/a n/a n/a n/a 16 887 7 – други застраховки хил.лв. n/a n/a n/a n/a 6 8 Общи резерви хил.лв. n/a n/a n/a n/a 18 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a n/a n/a n/a 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a n/a n/a n/a 1 11 Административни разходи хил.лв. n/a n/a n/a n/a 156 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a n/a n/a n/a (219) 13 Балансово число хил.лв. n/a n/a n/a n/a 7 007 14 Пазарен дял n/a n/a n/a n/a 0% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

135

06.2009 6 400 70 63 58 5 361 5 20 1 97 (91) 7 183 0,01%


„ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД (ЗК „ ДСК ГАРАНЦИЯ“ АД) №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a 2 143 7 118 7 534 6 400 Печалба преди данъци хил.лв. n/a (857) (1 025) 17 (1 363) Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a 680 2 383 4 942 8 328 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a 138 215 551 1 160 5 – имущество хил.лв. n/a 532 2 079 4 108 6 694 6 – животозастраховане хил.лв. n/a 6 913 4 750 5 921 9 344 7 – други застраховки хил.лв. n/a 10 89 283 475 8 Общи резерви хил.лв. n/a 534 998 1 957 1 968 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a 33 158 239 11 Административни разходи хил.лв. n/a 990 2 093 3 041 3 511 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a (874) (1 127) (1 196) (875) 13 Балансово число хил.лв. n/a 2 755 8 470 9 981 11 200 14 Пазарен дял n/a 0,07% 0,22% 0,39% 0,54% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

06.2009 6 400 (1 096) 2 929 153 2 582 3 812 193 3 096 303 1 541 (1 309) 10 907 0,40%

„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a n/a 18 087 17 842 15 000 Печалба преди данъци хил.лв. n/a n/a 674 192 (16 542) Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a n/a 60 440 64 920 62 381 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a n/a 10 758 18 103 29 447 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a n/a 8 990 15 601 14 727 5 – имущество хил.лв. n/a n/a 34 944 26 850 14 803 6 – животозастраховане хил.лв. n/a n/a 17 932 24 703 18 721 7 – други застраховки хил.лв. n/a n/a 5 747 4 366 3 405 8 Общи резерви хил.лв. n/a n/a 39 002 49 345 62 933 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a n/a 91 321 373 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a n/a 9 905 14 296 23 470 11 Административни разходи хил.лв. n/a n/a 8 077 6 312 10 939 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a n/a 674 192 (16 432) 13 Балансово число хил.лв. n/a n/a 36 928 53 890 80 207 14 Пазарен дял n/a n/a 5,70% 5,12% 4,07% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

06.2009 15 000 964 34 584 10 219 4 726 18 291 9 586 1 347 64 676 14 307 4 172 (989) 85 314 4,77%

„ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a 36 720 33 772 29 953 81 000 Печалба преди данъци хил.лв. n/a 11 953 1 804 696 (22 850) Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a 186 265 186 679 186 729 202 151 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a 66 011 68 925 87 906 101 698 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a 64 231 70 135 60 609 59 541 5 – имущество хил.лв. n/a 26 974 21 564 21 852 25 808 6 – животозастраховане хил.лв. n/a 45 468 55 075 67 684 42 142 7 – други застраховки хил.лв. n/a 29 049 26 056 16 361 15 103 8 Общи резерви хил.лв. n/a 104 737 137 846 172 063 196 774 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a 49 285 64 087 67 523 94 694 11 Административни разходи хил.лв. n/a 27 688 29 963 26 470 29 584 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a 11 783 (6 175) (22 018) (33 956) 13 Балансово число хил.лв. n/a 150 171 179 060 226 649 278 690 14 Пазарен дял n/a 20,26% 17,61% 14,72% 13,19% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

06.2009 81 000 (2 649) 105 021 51 547 34 045 12 580 18 511 6 849 205 326 5 716 52 926 13 395 (3 967) 281 896 14,48%

ЗД „ ЕВРО ИНС“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a 7 295 17 012 21 389 11 754 Печалба преди данъци хил.лв. n/a 1 618 4 580 5 962 (14 831) Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a 40 327 52 685 66 578 82 345 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a 13 013 20 319 29 726 37 727 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a 19 008 21 921 22 720 27 183 5 – имущество хил.лв. n/a 3 408 4 178 5 412 7 266 6 – животозастраховане хил.лв. n/a 7 – други застраховки хил.лв. n/a 4 899 6 268 8 720 10 170 8 Общи резерви хил.лв. n/a 14 442 23 370 37 468 40 247 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a 474 1 100 3 992 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a 11 012 12 189 11 520 21 304 11 Административни разходи хил.лв. n/a 9 603 14 355 16 217 10 639 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a 1 818 4 747 6 319 (10 526) 13 Балансово число хил.лв. n/a 28 494 42 861 52 887 63 200 14 Пазарен дял n/a 4,39% 4,97% 5,25% 5,37% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

136

06.2009 11 754 (839) 36 263 16 596 11 986 4 033 3 649 38 400 17 884 7 347 (1 084) 58 125 5,00%


„ЕЙ АЙ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО“ ЕАД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a 6 722 10 608 14 154 8 533 Печалба преди данъци хил.лв. n/a 1 660 2 596 4 068 4 333 Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a 12 471 16 620 17 417 18 216 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a n/a 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a n/a 5 – имущество хил.лв. n/a 7 957 11 351 11 357 11 094 6 – животозастраховане хил.лв. n/a 7 – други застраховки хил.лв. n/a n/a 5 269 6 060 7 122 8 Общи резерви хил.лв. n/a 8 032 10 197 10 416 3 303 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a 82 375 416 395 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a 590 467 520 649 11 Административни разходи хил.лв. n/a 1 192 2 040 2 151 2 930 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a 1 115 2 881 3 868 3 301 13 Балансово число хил.лв. n/a 12 656 20 044 23 376 27 310 14 Пазарен дял n/a 1,36% 1,57% 1,37% 1,19% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

06.2009 8 533 2 177 5 710 647 2 025 3 038 4 323 203 348 1 300 1 509 29 574 0,79%

ЗПАД „ЕНЕРГИЯ“ №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a 52 752 51 280 51 375 18 000 Печалба преди данъци хил.лв. n/a 24 264 22 935 22 974 22 992 Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a 47 018 46 544 52 784 57 799 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a 1 212 1 205 1 145 1 384 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a 347 301 335 468 5 – имущество хил.лв. n/a 42 447 44 073 50 433 54 718 6 – животозастраховане хил.лв. n/a 7 – други застраховки хил.лв. n/a 3 012 964 871 1 230 8 Общи резерви хил.лв. n/a 11 919 10 736 13 468 12 740 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a 1 056 518 721 747 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a 2 753 2 589 2 589 2 945 11 Административни разходи хил.лв. n/a 5 927 5 767 6 572 6 561 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a 18 249 21 042 20 604 25 147 13 Балансово число хил.лв. n/a 79 491 70 624 71 891 78 569 14 Пазарен дял n/a 5,12% 4,39% 4,16% 3,77% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

06.2009 18 000 6 583 16 103 682 135 14 909 377 10 983 1 129 2 880 5 296 66 030 2,22%

„ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ“ ЗЕАД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a 3 041 6 411 7 858 9 777 Печалба преди данъци хил.лв. n/a 46 (605) (1 263) (3 075) Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a 6 069 8 318 14 003 20 258 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a 736 969 2 463 4 873 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a 473 618 2 584 5 460 5 – имущество хил.лв. n/a 3 453 4 201 5 907 6 872 6 – животозастраховане хил.лв. n/a n.a n.a 66 7 – други застраховки хил.лв. n/a 1 407 2 531 3 049 3 053 8 Общи резерви хил.лв. n/a 2 435 3 325 6 965 7 437 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a 19 30 45 329 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a 256 298 719 2 776 11 Административни разходи хил.лв. n/a 1 171 2 418 2 182 4 141 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a (119) (836) (1 847) (2 924) 13 Балансово число хил.лв. n/a 5 637 11 125 16 151 18 496 14 Пазарен дял n/a 0,66% 0,78% 1,10% 1,32% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

06.2009 15 155 (1 438) 16 225 4 152 3 491 7 322 628 1 260 11 675 292 2 799 1 581 (1 471) 27 675 2,24%

ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a 17 416 25 786 38 790 32 415 Печалба преди данъци хил.лв. n/a 8 857 9 254 11 465 13 208 Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a 55 109 67 011 101 682 158 561 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a 14 944 24 012 38 811 47 875 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a 34 874 35 322 41 002 64 875 5 – имущество хил.лв. n/a 1 726 1 799 5 726 5 527 6 – животозастраховане хил.лв. n/a 7 – други застраховки хил.лв. n/a 3 565 5 878 16 142 40 285 8 Общи резерви хил.лв. n/a 35 280 35 826 52 353 89 703 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a 4 739 8 868 30 171 37 751 11 Административни разходи хил.лв. n/a 6 231 7 814 8 446 13 482 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a 7 642 7 328 8 547 12 378 13 Балансово число хил.лв. n/a 58 236 69 825 99 916 156 257 14 Пазарен дял n/a 6,00% 6,32% 8,02% 10,35% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

137

06.2009 43 300 1 245 77 053 20 920 46 196 2 380 7 556 98 369 23 733 6 693 (797) 157 231 10,62%


„ОББ - ЕЙ АЙ ДЖИ ЗД“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a n/a 5 872 6 601 6 400 Печалба преди данъци хил.лв. n/a n/a (76) 148 827 Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a n/a 12 2 903 5 936 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a n/a 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a n/a 5 – имущество хил.лв. n/a n/a 12 1 746 2 751 6 – животозастраховане хил.лв. n/a n/a 395 5 236 13 074 7 – други застраховки хил.лв. n/a n/a 1 156 3 185 8 Общи резерви хил.лв. n/a n/a 1 1 332 1 981 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a n/a 150 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a n/a 64 217 11 Административни разходи хил.лв. n/a n/a 129 719 1 021 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a n/a (123) (69) 556 13 Балансово число хил.лв. n/a n/a 5 890 8 476 11 725 14 Пазарен дял n/a n/a 0,00% 0,23% 0,39% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

06.2009 6 400 688 2 395 1 732 6 786 663 3 086 100 155 503 507 12 280 0,33%

„ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a 4 392 8 936 9 393 6 400 Печалба преди данъци хил.лв. n/a (153) 68 139 414 Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a 4 598 7 397 7 398 14 203 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a 1 570 1 841 1 978 2 552 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a 1 129 3 018 2 219 7 114 5 – имущество хил.лв. n/a 1 355 1 653 2 259 3 297 6 – животозастраховане хил.лв. n/a 7 – други застраховки хил.лв. n/a 544 884 941 1 241 8 Общи резерви хил.лв. n/a 2 783 5 009 5 258 6 917 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a 109 167 277 415 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a 1 009 896 947 1 621 11 Административни разходи хил.лв. n/a 1 009 1 410 916 1 362 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a (281) (477) 566 118 13 Балансово число хил.лв. n/a 7 166 13 191 14 545 21 698 14 Пазарен дял n/a 0,50% 0,70% 0,58% 0,93% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

06.2009 6 400 79 10 023 1 872 3 454 2 804 1 893 8 431 306 1 196 739 499 23 355 1,38%

„ХДИ“ ЗАД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

Собствен капитал хил.лв. n/a 6 900 7 329 7 454 7 303 Печалба преди данъци хил.лв. n/a 24 33 138 260 Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a 8 234 9 981 13 845 18 860 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a 3 696 4 774 6 245 7 054 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a 1 766 2 354 4 133 7 882 5 – имущество хил.лв. n/a 1 919 1 937 2 531 3 031 6 – животозастраховане хил.лв. n/a 7 – други застраховки хил.лв. n/a 853 916 935 894 8 Общи резерви хил.лв. n/a 4 173 6 010 9 807 11 446 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a 1 791 3 016 3 332 5 284 11 Административни разходи хил.лв. n/a 2 507 2 790 3 570 3 866 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a (273) (317) (166) (231) 13 Балансово число хил.лв. n/a 12 336 13 134 16 177 20 653 14 Пазарен дял n/a 0,90% 0,94% 1,09% 1,23% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 1 2

06.2009 7 303 18 9 750 3 400 4 599 1 392 359 13 168 3 079 1 847 (373) 22 063 1,34%

ЗК „УНИКА“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ Собствен капитал

МЕРНА ЕДИНИЦА хил.лв.

2004

2005 n/a

2006

19 585

06.2009 16 880 (4 827)

138

20 746

2008

Печалба преди данъци хил.лв. n/a n/a (568) (1 292) (3 915) Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които хил.лв. n/a n/a 66 400 87 724 95 974 3 застрахователят има лиценз – каско хил.лв. n/a n/a 24 559 40 370 49 091 4 – гражданска отговорност хил.лв. n/a n/a 26 322 28 416 22 902 5 – имущество хил.лв. n/a n/a 10 395 14 032 20 198 6 – животозастраховане хил.лв. n/a n/a 15 818 30 685 37 784 7 – други застраховки хил.лв. n/a n/a 5 125 4 907 3 783 8 Общи резерви хил.лв. n/a n/a 47 983 65 961 37 793 9 Приходи от инвестиции хил.лв. n/a n/a 10 Брутна щетимост хил.лв. n/a n/a 26 335 24 333 32 126 11 Административни разходи хил.лв. n/a n/a 12 655 13 182 15 129 12 Салдо на техническия отчет хил.лв. n/a n/a (1 008) (2 301) (4 954) 13 Балансово число хил.лв. n/a n/a 77 698 81 416 72 372 14 Пазарен дял n/a n/a 6,26% 6,92% 6,26% 15 Позициите от 1 до 15, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството 2

n/a

2007

16 880

1

31 564 16 770 4 640 8 604 14 211 1 551 42 848 8 300 6 706 (7 565) 71 612 4,35%


Нашата мисия е да издигаме авторитета на финансовата система в България, и на всеки достоен неин представител, като отличаваме и популяризираме всяко постижение. С това подпомагаме развитието и налагането на най-добрите финансови продукти и практики.

Международно Финансово Изложение ”Банки Инвестиции Пари” Традиционни участници са банки и компании от финансовия сектор. Уникална възможност за бизнеса и гражданите да се запознаят с най-новите финансови продукти, услуги и възможности за финансиране.

Международна Финансова Конференция ”Банки Инвестиции Пари” Престижен форум, на който лектори са доказани авторитети от финансовия сектор, от научни и университетски среди, търговски аташета и корпоративни мениджъри.

Призове “Банки Инвестиции Пари” Традиционни награди за най-успешните финансови продукти и институции за изминалата година в различни категории, номинирани и избрани от независимо експертно жури.

Национални конференции “Банки Инвестиции Пари” Престижни форуми, които обхващат основната проблематика и обсъждат възможностите пред финансовата система у нас, с фокус върху банково дело, застраховане, инвестиции, здравеопазване, образование, спорт, публично-частни партньорства и други.

Списание “Банки Инвестиции Пари” Изданието започва своята осемнадесета година на пазара. То ще продължи да представя актуални финансово-икономически анализи от водещи експерти и институции, за да осигурява постоянно знание за успех на своите читатели.

Златният Алманах ”Банки Инвестиции Пари” Най-старият и единственият по рода си справочник, който не само представя финансовите институции в България, но показва статистики и анализи за финансовия сектор, които не могат да бъдат намерени на друго място. 139


Kreston BulMar е част от Kreston International, една от най-големите и авторитетни счетоводни и консултантски компании в света, с над 750 представителни офиси в над 100 държави, в които работят над 25 000 професионалисти. Kreston BulMar вече 15 години е водеща българска счетоводна и консултантска компания, символ

на

най-висок

професионализъм, ангажираност, постоянен

растеж и усъвършенстване, давайки максимална сигурност и ползи за своите клиенти. Нашата

мисия

е

да

даваме

сигурност

и

ползи

на

клиентите, чрез

професионализъм и ангажираност. Нашата цел е хората ни да бъдат най-добре обучени и с богат опит, за да имат най-добрата перспектива и мотивация, което прави мисията възможна. Kreston BulMar извършва: • Финансов Одит • Счетоводно Обслужване • Обработка на Заплати • Данъчни Консултации • Бизнес Оценки • Правно Обслужване • Корпоративни Финанси • Консултации по Европрограми • IT Консултации

Бизнес се прави с хора, които познаваш, харесваш и им се доверяваш.

www.bulmar.com 140


ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

1.

ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ ALLIANZ BULGARIA LIFE

2.

ЗАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП BULSTRAD - LIFE VIENNA INSURANCE GROUP

3.

ЖЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД BULGARSKI IMOTI LIFE INSURANCE

4.

ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ GRAWE BULGARIA LIFE INSURANCE

5.

ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД GROUPAMA LIFE INSURANCE

6.

ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ АД GENERALI LIFE INSURANCE

7.

ЗАД ДЗИ - ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ DZI – LIFE INSURANCE COMPANY

8.

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД LIFE-INSURANCE INSTITUTE

9.

ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД INTERAMERICAN BULGARIA LIFE INSURANCE

10. ЗК КД ЖИВОТ АД KD LIFE 11. ОББ – АЛИКО ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АД UBB – ALICO LIFE INSURANCE 12. ЗАД СОЖЕЛАЙФ БЪЛГАРИЯ SOGELIFE BULGARIA 13. ЗЕАД ЦКБ ЖИВОТ CCB LIFE 14. ЗК УНИКА ЖИВОТ АД UNIQA LIFE INSURANCE

141


ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ“ №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

1

Собствен капитал

хил.лв.

n/a

17 154

20 605

24 907

8 640

2

хил.лв.

n/a

5 474

6 038

9 683

5 997

3 830

хил.лв.

27 815

36 867

49 043

67 684

65 722

23 734

4

Печалба преди данъци Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз – Застраховка "Живот" и рента

хил.лв.

n/a

33 795

40 468

50 452

53 077

20 435

5

– Женитбена и детска застраховка

хил.лв.

n/a

2 055

3 320

3 972

4 563

1 877

6

– Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд

хил.лв.

n/a

55

4 305

12 273

7 202

924

7

– Постоянна здравна застраховка

хил.лв.

n/a

-

-

-

-

87

8

– Изкупуване на капитал

хил.лв.

n/a

-

-

-

-

-

9

– Допълнителна застраховка

хил.лв.

n/a

-

-

-

-

-

10

хил.лв.

n/a

963

949

987

881

412

хил.лв.

n/a

8

8

10

58

11

12

– Застраховка "Злополука" – в т.ч. по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт Общи резерви

хил.лв.

43 260

74 039

105 598

148 961

179 776

187 250

13

Приходи от инвестиции

хил.лв.

n/a

n.a

7 283

14 203

24 484

10 301

14

Брутна щетимост

хил.лв.

n/a

n.a

5 526

9 907

14 721

8 610

15

Административни разходи

хил.лв.

n/a

n.a

2 152

2 704

3 140

1 304

16

Салдо на техническия отчет

хил.лв.

n/a

4 162

4 679

7 546

5 855

3 716

17

Балансово число

хил.лв.

n/a

95 572

130 193

182 918

207 986

219 541

3

11

8 640

Позициите от 1 до 17, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

1

Собствен капитал

хил.лв.

n/a

6 047

8 866

10 367

7 900

2

хил.лв.

n/a

797

1 438

1 908

(2 333)

37

хил.лв.

6 879

9 546

13 472

21 748

24 397

10 747

4

Печалба преди данъци Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз – Застраховка "Живот" и рента

хил.лв.

n/a

5 783

7 961

16 219

16 300

7 082

5

– Женитбена и детска застраховка

хил.лв.

n/a

108

197

244

319

173

6

– Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд

хил.лв.

n/a

-

-

15

28

4

7

– Постоянна здравна застраховка

хил.лв.

n/a

112

195

250

295

152

8

– Изкупуване на капитал

хил.лв.

n/a

-

-

-

-

-

9

– Допълнителна застраховка

хил.лв.

n/a

3 132

4 004

3 781

4 000

1 733

10

хил.лв.

n/a

410

1 114

1 240

3 456

1 603

хил.лв.

n/a

95

108

119

19

79

12

– Застраховка "Злополука" – в т.ч. по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт Общи резерви

хил.лв.

2 944

6 752

12 387

19 348

28 564

31 227

13

Приходи от инвестиции

хил.лв.

n/a

n/a

586

1 734

1 859

718

14

Брутна щетимост

хил.лв.

n/a

n/a

3 718

7 609

7 604

2 464

15

Административни разходи

хил.лв.

n/a

n/a

1 997

3 329

3 729

1 822

16

Салдо на техническия отчет

хил.лв.

n/a

661

1 558

1 464

(2 340)

25

17

Балансово число

хил.лв.

n/a

13 822

22 205

30 779

39 177

42 005

3

11

7 900

Позициите от 1 до 17, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството

ЖЗК „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

1

Собствен капитал

хил.лв.

n/a

17 154

20 605

24 907

8 640

2

хил.лв.

n/a

5 474

6 038

9 683

5 997

3 830

хил.лв.

27 815

36 867

49 043

67 684

65 722

23 734

4

Печалба преди данъци Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз – Застраховка "Живот" и рента

хил.лв.

n/a

33 795

40 468

50 452

53 077

20 435

5

– Женитбена и детска застраховка

хил.лв.

n/a

2 055

3 320

3 972

4 563

1 877

6

– Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд

хил.лв.

n/a

55

4 305

12 273

7 202

924

7

– Постоянна здравна застраховка

хил.лв.

n/a

-

-

-

-

87

8

– Изкупуване на капитал

хил.лв.

n/a

-

-

-

-

-

9

– Допълнителна застраховка

хил.лв.

n/a

-

-

-

-

-

10

хил.лв.

n/a

963

949

987

881

412

хил.лв.

n/a

8

8

10

58

11

12

– Застраховка "Злополука" – в т.ч. по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт Общи резерви

хил.лв.

43 260

74 039

105 598

148 961

179 776

187 250

13

Приходи от инвестиции

хил.лв.

n/a

n.a

7 283

14 203

24 484

10 301

14

Брутна щетимост

хил.лв.

n/a

n.a

5 526

9 907

14 721

8 610

15

Административни разходи

хил.лв.

n/a

n.a

2 152

2 704

3 140

1 304

16

Салдо на техническия отчет

хил.лв.

n.a

4 162

4 679

7 546

5 855

3 716

17

Балансово число

хил.лв.

n.a

95 572

130 193

182 918

207 986

219 541

3

11

Позициите от 1 до 17, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството

142

8 640


„ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

1

Собствен капитал

хил.лв.

n/a

5 855

8 409

8 845

6 400

6 400

2

хил.лв.

n/a

261

371

757

1 534

1 052

хил.лв.

5 726

7 731

10 516

13 952

16 887

5 361

4

Печалба преди данъци Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз – Застраховка "Живот" и рента

хил.лв.

n/a

7 135

9 694

12 775

15 372

4 801

5

– Женитбена и детска застраховка

хил.лв.

n/a

-

-

-

-

-

6

– Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд

хил.лв.

n/a

-

-

123

290

186

7

– Постоянна здравна застраховка

хил.лв.

n/a

-

-

-

-

-

8

– Изкупуване на капитал

хил.лв.

n/a

-

-

-

-

-

9

– Допълнителна застраховка

хил.лв.

n/a

596

822

1 054

1 225

373

10

хил.лв.

n/a

-

-

-

-

-

хил.лв.

n/a

-

-

-

-

-

12

– Застраховка "Злополука" – в т.ч. по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт Общи резерви

хил.лв.

7 479

12 422

19 079

27 437

37 581

39 909

13

Приходи от инвестиции

хил.лв.

n/a

n/a

652

988

1 425

776

14

Брутна щетимост

хил.лв.

n/a

n/a

385

527

1 063

896

15

Административни разходи

хил.лв.

n/a

n.a

733

926

1 871

883

16

Салдо на техническия отчет

хил.лв.

n/a

(511)

4

241

1 227

587

17

Балансово число

хил.лв.

n/a

21 454

29 857

39 539

48 948

52 100

3

11

Позициите от 1 до 17, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството

„ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД (ЖЗК „ДСК ГАРАНЦИЯ“ ЕАД) №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

1

Собствен капитал

хил.лв.

n/a

3 422

7 214

7 146

6 401

2

хил.лв.

n/a

(914)

(1 570)

(468)

(3 849)

1 032

хил.лв.

1 568

6 913

4 750

5 921

9 344

3 812

4

Печалба преди данъци Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз – Застраховка "Живот" и рента

хил.лв.

n/a

5 702

2 264

2 901

5 650

2 502

5

– Женитбена и детска застраховка

хил.лв.

n/a

7

167

397

731

257

6

– Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд

хил.лв.

n/a

-

-

-

-

-

7

– Постоянна здравна застраховка

хил.лв.

n/a

-

-

-

-

-

8

– Изкупуване на капитал

хил.лв.

n/a

-

-

-

-

-

9

– Допълнителна застраховка

хил.лв.

n/a

30

62

31

81

46

10

хил.лв.

n/a

1 174

2 258

2 591

2 883

1 007

хил.лв.

n/a

-

-

-

-

-

12

– Застраховка "Злополука" – в т.ч. по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт Общи резерви

хил.лв.

767

3 146

2 671

4 548

9 343

8 849

13

Приходи от инвестиции

хил.лв.

n/a

n.a

295

1 649

598

427

14

Брутна щетимост

хил.лв.

n/a

n.a

1 779

456

1 158

737

15

Административни разходи

хил.лв.

n/a

n.a

2 784

3 762

4 872

1 978

16

Салдо на техническия отчет

хил.лв.

n/a

(930)

(1 565)

(468)

(3 849)

1 032

17

Балансово число

хил.лв.

n/a

7 995

11 891

12 668

17 693

18 130

3

11

6 401

Позициите от 1 до 17, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството

„ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

1

Собствен капитал

хил.лв.

n/a

n/a

9 131

9 605

10 000

2

хил.лв.

n/a

n/a

239

53

(2 020)

(107)

хил.лв.

n/a

n/a

17 932

24 703

18 721

9 586

4

Печалба преди данъци Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз – Застраховка "Живот" и рента

хил.лв.

n/a

n/a

13 482

20 235

13 744

6 436

5

– Женитбена и детска застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

247

286

464

217

6

– Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд

хил.лв.

n/a

n/a

250

300

266

167

7

– Постоянна здравна застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

826

619

405

148

8

– Изкупуване на капитал

хил.лв.

n/a

n/a

-

-

-

-

9

– Допълнителна застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

1 816

1 400

1 403

765

10

хил.лв.

n/a

n/a

1 311

1 862

2 438

1 852

хил.лв.

n/a

n/a

40

12

-

-

12

– Застраховка "Злополука" – в т.ч. по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт Общи резерви

хил.лв.

n/a

n/a

8 026

9 419

17 194

20 227

13

Приходи от инвестиции

хил.лв.

n/a

n/a

297

353

543

575

14

Брутна щетимост

хил.лв.

n/a

n/a

9 505

13 944

12 074

3 716

15

Административни разходи

хил.лв.

n/a

n/a

2 574

3 067

3 272

1 626

16

Салдо на техническия отчет

хил.лв.

n/a

n/a

191

41

(2 049)

(121)

17

Балансово число

хил.лв.

n/a

n/a

18 287

20 457

26 069

28 458

3

11

Позициите от 1 до 17, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството

143

10 000


ЗАД „ДЗИ - ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

1

Собствен капитал

хил.лв.

n/a

36 720

33 772

29 953

81 000

81 000

2

хил.лв.

n/a

11 953

1 804

696

(22 850)

(2 649)

хил.лв.

n/a

186 265

186 679

186 729

202 151

105 021

4

Печалба преди данъци Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз – Застраховка "Живот" и рента

хил.лв.

n/a

66 011

68 925

87 906

101 698

51 547

5

– Женитбена и детска застраховка

хил.лв.

n/a

64 231

70 135

60 609

59 541

34 045

6

– Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд

хил.лв.

n/a

26 974

21 564

21 852

25 808

12 580

7

– Постоянна здравна застраховка

хил.лв.

n/a

45 468

55 075

67 684

42 142

18 511

8

– Изкупуване на капитал

хил.лв.

n/a

29 049

26 056

16 361

15 103

6 849

9

– Допълнителна застраховка

хил.лв.

n/a

104 737

137 846

172 063

196 774

205 326

10

хил.лв.

n/a

-

-

-

-

5 716

хил.лв.

n/a

49 285

64 087

67 523

94 694

52 926

12

– Застраховка "Злополука" – в т.ч. по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт Общи резерви

хил.лв.

n/a

27 688

29 963

26 470

29 584

13 395

13

Приходи от инвестиции

хил.лв.

n/a

11 783

(6 175)

(22 018)

(33 956)

(3 967)

14

Брутна щетимост

хил.лв.

n/a

150 171

179 060

226 649

278 690

281 896

15

Административни разходи

хил.лв.

n/a

20,26%

17,61%

14,72%

13,19%

14,48%

16

Салдо на техническия отчет

хил.лв.

n/a

(511)

4

241

1 227

587

17

Балансово число

хил.лв.

n/a

21 454

29 857

39 539

48 948

52 100

3

11

Позициите от 1 до 17, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството

„ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

1

Собствен капитал

хил.лв.

n/a

n/a

6 519

6 898

6 500

2

хил.лв.

n/a

n/a

22

421

2

14

хил.лв.

n/a

n/a

27

1 074

1 137

337

4

Печалба преди данъци Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз – Застраховка "Живот" и рента

хил.лв.

n/a

n/a

25

1 069

1 000

230

5

– Женитбена и детска застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

-

-

-

-

6

– Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд

хил.лв.

n/a

n/a

-

-

-

-

7

– Постоянна здравна застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

-

-

-

-

8

– Изкупуване на капитал

хил.лв.

n/a

n/a

-

-

-

-

9

– Допълнителна застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

0,21

-

-

-

10

хил.лв.

n/a

n/a

2

5

138

106

хил.лв.

n/a

n/a

-

-

-

-

12

– Застраховка "Злополука" – в т.ч. по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт Общи резерви

хил.лв.

n/a

n/a

20

804

952

1 111

13

Приходи от инвестиции

хил.лв.

n/a

n/a

46

377

345

247

14

Брутна щетимост

хил.лв.

n/a

n/a

1

5

744

141

15

Административни разходи

хил.лв.

n/a

n/a

27

99

55

43

16

Салдо на техническия отчет

хил.лв.

n/a

n/a

23

396

399

201

17

Балансово число

хил.лв.

n/a

n/a

6 557

7 800

7 909

8 078

3

11

6 500

Позициите от 1 до 17, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството

„ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

1

Собствен капитал

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

10 129

7 000

9 445

2

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

(42)

(1 717)

(458)

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

66

628

4

Печалба преди данъци Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз – Застраховка "Живот" и рента

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

46

557

5

– Женитбена и детска застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

6

– Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

8

6

7

– Постоянна здравна застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

8

– Изкупуване на капитал

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

9

– Допълнителна застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

11

65

10

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

12

– Застраховка "Злополука" – в т.ч. по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт Общи резерви

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

58

318

13

Приходи от инвестиции

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

287

14

Брутна щетимост

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

5

15

Административни разходи

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

78

1 170

734

3

11

16

Салдо на техническия отчет

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

(78)

(2 170)

(724)

17

Балансово число

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

10 207

8 660

11 144

Позициите от 1 до 17, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството

144


ЗД „КД ЖИВОТ“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

1

Собствен капитал

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

8 034

6 400

6 400

2

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

(1 483)

(2 859)

(1 171)

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

716

2 803

1 160

4

Печалба преди данъци Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз – Застраховка "Живот" и рента

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

4

9

7

5

– Женитбена и детска застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

6

– Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

688

2 579

1 044

3

7

– Постоянна здравна застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

8

– Изкупуване на капитал

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

9

– Допълнителна застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

25

215

109

10

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

12

– Застраховка "Злополука" – в т.ч. по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт Общи резерви

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

235

1 852

1 166

13

Приходи от инвестиции

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

115

252

180

14

Брутна щетимост

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

2

13

15

Административни разходи

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

1 665

2 792

1 422

11

16

Салдо на техническия отчет

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

(1 475)

(2 872)

(1 161)

17

Балансово число

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

8 859

9 685

7 848

Позициите от 1 до 17, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството

„ОББ - АЛИКО ЖИВОРОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

1

Собствен капитал

хил.лв.

n/a

n/a

6 609

7 954

6 400

6 400

2

хил.лв.

n/a

n/a

11

1 065

2 974

1 717

хил.лв.

n/a

n/a

395

5 236

13 074

6 786

4

Печалба преди данъци Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз – Застраховка "Живот" и рента

хил.лв.

n/a

n/a

395

4 096

8 878

4 850

5

– Женитбена и детска застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

-

-

-

-

6

– Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд

хил.лв.

n/a

n/a

-

-

-

-

7

– Постоянна здравна застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

-

-

-

-

8

– Изкупуване на капитал

хил.лв.

n/a

n/a

-

-

-

-

9

– Допълнителна застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

-

-

-

-

10

хил.лв.

n/a

n/a

-

1 140

4 196

1 936

хил.лв.

n/a

n/a

-

-

-

-

12

– Застраховка "Злополука" – в т.ч. по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт Общи резерви

хил.лв.

n/a

n/a

80

1 033

2 547

2 878

13

Приходи от инвестиции

хил.лв.

n/a

n/a

52

335

717

226

14

Брутна щетимост

хил.лв.

n/a

n/a

12

448

1 684

999

15

Административни разходи

хил.лв.

n/a

n/a

203

1 073

2 127

978

16

Салдо на техническия отчет

хил.лв.

n/a

n/a

11

1 065

2 974

1 717

17

Балансово число

хил.лв.

n/a

n/a

6 939

10 368

14 632

16 830

3

11

Позициите от 1 до 17, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството

ЗАД „СОЖЕЛАЙФ БЪЛГАРИЯ“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

1

Собствен капитал

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

6 668

7 200

2

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

(532)

(1 533)

(493)

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

20

1 768

2 431

4

Печалба преди данъци Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз – Застраховка "Живот" и рента

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

20

1 768

2 431

5

– Женитбена и детска застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

6

– Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

7

– Постоянна здравна застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

8

– Изкупуване на капитал

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

9

– Допълнителна застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

10

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

12

– Застраховка "Злополука" – в т.ч. по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт Общи резерви

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

12

1 030

2 046

13

Приходи от инвестиции

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

138

38

14

Брутна щетимост

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

60

201

15

Административни разходи

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

711

1 966

857

16

Салдо на техническия отчет

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

(691)

(1 669)

(657)

17

Балансово число

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

7 025

9 701

10 165

3

11

Позициите от 1 до 17, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството

145

7 200


ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

1

Собствен капитал

хил.лв.

n/a

5 855

7 158

8 789

6 400

9 006

2

хил.лв.

n/a

261

627

1 397

1 884

480

хил.лв.

5 726

7 731

15 818

30 685

37 784

14 211

4

Печалба преди данъци Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз – Застраховка "Живот" и рента

хил.лв.

n/a

7 135

9 957

24 094

30 993

12 382

5

– Женитбена и детска застраховка

хил.лв.

n/a

-

113

244

352

210

6

– Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд

хил.лв.

n/a

-

0

878

144

17

7

– Постоянна здравна застраховка

хил.лв.

n/a

-

510

879

1 201

412

3

8

– Изкупуване на капитал

хил.лв.

n/a

-

0

0

0

0

9

– Допълнителна застраховка

хил.лв.

n/a

596

3 209

0

0

0

10

– Застраховка "Злополука" – в т.ч. по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт Общи резерви

хил.лв.

n/a

-

2 028

4 590

5 095

1 190

хил.лв.

n/a

-

641

524

433

122

хил.лв.

7 479

12 422

6 589

14 417

21 622

23 802

11 12 13

Приходи от инвестиции

хил.лв.

n/a

n/a

411

1 573

2 090

1 488

14

Брутна щетимост

хил.лв.

n/a

n/a

9 120

12 707

16 400

9 167

15

Административни разходи

хил.лв.

n/a

n.a

1 471

1 953

2 783

1 206

16

Салдо на техническия отчет

хил.лв.

n/a

(511)

654

1 533

2 009

539

17

Балансово число

хил.лв.

n/a

21 454

14 803

25 458

33 704

34 149

Позициите от 1 до 17, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството

ЗЕД „ЦКБ ЖИВОТ“ №

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

1

Собствен капитал

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

6 401

6 400

2

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

1

15

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

910

765

4

Печалба преди данъци Брутен премиен приход, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз – Застраховка "Живот" и рента

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

237

193

5

– Женитбена и детска застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

6

– Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

7

– Постоянна здравна застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

8

– Изкупуване на капитал

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

9

– Допълнителна застраховка

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

672

532

10

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

1

40

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

-

12

– Застраховка "Злополука" – в т.ч. по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт Общи резерви

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

151

398

13

Приходи от инвестиции

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

-

200

14

Брутна щетимост

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

275

125

15

Административни разходи

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

578

490

16

Салдо на техническия отчет

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

-

(122)

9

17

Балансово число

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

6 401

7 050

7 325

3

11

Позициите от 1 до 17, са съгласно отчетите предавани от застрахователите в КФН. Oт 2004 до 2007 г. в собствения капитал влизат и резервите на дружеството

146

6 400


ЛЕГАЛЕКС ПРЕДЛАГА ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТИTE: • дружествено право – регистрация на всички видове търговци и вписване на промени в тях; преобразуване на търговски дружества; • договори – участие в преговори и съставяне на граждански и търговски договори; • данъчно право – данъчно-правни консултации и данъчно планиране; • недвижими имоти – подготовка и извършване на сделки с недвижими имоти; • трудово и осигурително право – сключване, изменение и прекратяване на индивидуални и колективни трудови договори; налагане на дисциплинарни наказания; • процесуално представителство – обжалване на индивидуални административни актове; защита по данъчни, търговски и трудови дела; изготвяне на извънсъдебни споразумения.

www.legalex.bg 147


Kreston BulMar е част от Kreston International, една от най-големите и авторитетни счетоводни и консултантски компании в света, с над 750 представителни офиси в над 100 държави, в които работят над 25 000 професионалисти. Kreston BulMar вече 15 години е водеща българска счетоводна и консултантска компания, символ

на

най-висок

професионализъм, ангажираност, постоянен

растеж и усъвършенстване, давайки максимална сигурност и ползи за своите клиенти. Нашата

мисия

е

да

даваме

сигурност

и

ползи

на

клиентите, чрез

професионализъм и ангажираност. Нашата цел е хората ни да бъдат най-добре обучени и с богат опит, за да имат най-добрата перспектива и мотивация, което прави мисията възможна. Kreston BulMar извършва: • Финансов Одит • Счетоводно Обслужване • Обработка на Заплати • Данъчни Консултации • Бизнес Оценки • Правно Обслужване • Корпоративни Финанси • Консултации по Европрограми • IT Консултации

Бизнес се прави с хора, които познаваш, харесваш и им се доверяваш.

www.bulmar.com 148


ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА НА УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА 1.

16. УД СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

УД АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД ALFA ASET MANAGEMENT

2.

SENTINEL ASSET MANAGEMENT JSC 17. УД СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

УД АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД ASTRA ASSET MANAGEMENT

3.

STANDART ASSET MANAGEMENT 18. УД СТАТУС КАПИТАЛ АД

УД БЕНЧМАРК МАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД BENCHMARK ASSET MANAGEMENT

4.

STATUS CAPITAL 19. УД ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

УД БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АД BOLKAN CAPITAL MANAGEMENT AD

5.

TBI ASSET MANAGEMENT 20. УД ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

УД ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ ЕАД DSK ASSET MANAGEMENT

6.

CCB ASSETS MANAGEMENT

УД ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД ELANA FUND MANAGEMENT

7.

УД ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД ZLATEN LEV CAPITAL

8.

УД КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД CAPMAN ASSET MANAGEMENT

9.

УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД KAROLL CAPITAL MANAGEMENT

10. УД КД ИНВЕСТМЪНТС ЕАД KD INVESTMENTS 11. УД КТБ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД KTB ASSET MANEGEMENT 12. УД ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД UBB ASSET MANAGEMENT 13. УД ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД FFBH ASSET MANAGEMENT INC. 14. УД РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT / BULGARIA/ 15. УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД REAL FINANCE ASET MANAGEMENT

149


УД „АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

2005 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2006 300 000 276 000 2 326 427 0,56%

2007 300 000 347 773 26,00% 10 865 111 367,03% 0,99%

2008 300 000 206 095 -40,74% 4 236 159 -61,01% 0,77%

06.2009 300 000 170 337 -17,35% 4 182 511 -1,27% 0,75%

УД „АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2005 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2006 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2007 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2008 250 000 156 490 2 419 142 0,44%

06.2009 250 000 102 281 -35% 4 507 218 86% 0,80%

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2005 260 000 252 422 n.a 263 134 n.a n.a

2006 260 000 272 689 8,03% 19 237 292 7210,83% 4,60%

2007 260 000 1 202 780 341,08% 50 474 694 162,38% 4,61%

2008 260 000 496 338 -58,73% 19 903 723 -60,57% 3,64%

06.2009 260 000 494 015 -0,47% 19 269 363 -3,19% 3,44%

2006 300 000 285 911

3,99%

2007 300 000 555 000 94,12% 23 000 000 37,75% 2,10%

2008 300 000 489 887 -11,73% 9 101 011 -60,43% 1,66%

06.2009 300 000 420 440 -14,18% 8 630 593 -5,17% 1,54%

УД „БЕНЧМАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

УД „БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

2005 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2005 350 000 333 858 3 890 820 -

2006 650 000 724 720 117% 45 586 455 1072% 11%

2007 650 000 2 575 281 255% 148 190 730 225% 14%

2008 650 000 2 943 396 14% 64 028 938 -57% 12%

06.2009 650 000 2 979 482 1,23% 63 095 561 -1,46% 11%

2005 260 000 344 038

2006 260 000 819 472 138% 76 683 083 272% 18%

2007 260 000 2 228 594 172% 123 495 105 61% 11%

2008 260 000 246 450 -89% 52 389 337 -58% 10%

06.2009 360 000 270 398 10% 44 737 325 -15% 8%

16 697 174

УД „ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ“ ЕАД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

УД „ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

20 589 557

УД „ЗЛАТЕН ЛЕВ“ АД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

-

2005 250 000 327 277 7 758 620 -

2006 250 000 350 087 7% 8 781 003 13% 2,1%

2007 250 000 471 953 35% 11 384 173 30% 1,0%

2008 250 000 421 752 -11% 6 173 370 -46% 1,1%

06.2009 250 000 342 436 -19% 5 954 447 -4% 1,06%

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2005 250 000 263 283 n.a 3 934 845 n.a n.a

2006 250 000 376 590 43,04% 16 752 889 325,76% 4,01%

2007 250 000 1 531 521 306,68% 97 797 850 483,77% 8,93%

2008 250 000 863 076 -43,65% 17 597 734 -82,01% 3,22%

06.2009 250 000 393 416 -54,42% 18 269 208 3,82% 3,26%

2005 250 000 583 036

2006 550 000 835 590 43% 36 643 850 85% 8,77%

2007 550 000 2 529 530 203% 108 353 537 196% 9,90%

2008 1 000 000 1 972 192 -22% 23 035 103 -79% 4,21%

06.2009 1 000 000 1 511 990 -23% 19 934 083 -13% 3,55%

2006 2 075 000 425 000 140,11% 6 793 307 28,80% 1,63%

2007 2 565 000 648 000 52,47% 14 340 726 111,10% 1,31%

2008 2 815 000 606 231 -6,45% 6 926 030 -51,70% 1,27%

06.2009 2 815 000 990 396 63,37% 6 556 772 -5,33% 1,17%

УД „КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

УД „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

19 793 758

УД „КД ИНВЕСТМЪНТС“ ЕАД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

* Източник КФН

150

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2005 1 000 000 177 000 n.a 5 274 165 n.a n.a


УД „КТБ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % BGN % %

2004

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2005 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2006 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2007 300 000 304 000 0%

2008 300 000 281 000 -8% 5 650 000 1,03%

06.2009 300 000 362 000 29% 10 209 069 81% 1,82%

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2005 300 000 293 000 4 139 396 -

2006 330 000 303 000 3,41% 13 167 358 218,10% 3,15%

2007 700 000 637 276 110,32% 54 846 928 316,54% 5,0%

2008 700 000 810 000 27,10% 16 693 307 -69,56% 3,05%

06.2009 700 000 756 179 -6,64% 14 891 510 -10,79% 2,65%

2005 250 000 280 573 4 233 167 -

2006 250 000 323 321 15% 5 599 378 32% 1,34%

2007 250 000 385 184 19% 12 855 375 130% 1,17%

2008 250 000 450 372 17% 6 960 597 -46% 1,27%

06.2009 250 000 423 968 -6% 6 681 718 -4% 1,19%

2005 250 000 250 000 n.a n.a n.a n.a

2006 250 000 642 193 156,88% 54 879 307 13,13%

2007 250 000 2 674 508 316,46% 174 792 223 218,50% 15,97%

2008 250 000 2 188 455 -18,17% 91 591 000 -47,60% 16,74%

06.2009 250 000 925 420 -57,71% 81 896 041 -10,59% 14,60%

2006 250 000 250 000 -

2007 250 000 213 435 -15% 65 536 0,01%

2008 250 000 248 000 16% 19 772 542 30071% 4%

06.2009 250 000 482 587 95% 22 015 904 11% 4%

2005 250 000 231 872 2 128 758 -

2006 250 000 253 119 9% 3 567 923 68% 1%

2007 250 000 276 942 9% 5 470 359 53% 0,50%

2008 250 000 274 943 -1% 4 130 199 -24% 0,8%

06.2009 250 000 261 100 -5% 4 116 303 -0,34% 0,7%

2005 250 000 258 200

2006 250 000 312 726 21,12% 14 998 817

2007 350 000 977 000 212,41% 31 000 000 106,68% 2,83%

2008 350 000 1 105 685 13,17% 21 878 506 -29,42% 4,00%

06.2009 350 000 990 396 -10,43% 7 198 499 -67,10% 1,28%

1,12%

2007 250 000 698 000 168,37% 20 578 044 339,97% 1,88%

2008 250 000 569 618 -18,39% 5 131 614 -75,06% 0,94%

06.2009 250 000 522 081 -8,35% 4 239 976 -17,38% 0,76%

2006 1 400 000 812 072 -23,24% 90 551 036 69,11% 21,66%

2007 1 400 000 1 320 495 62,61% 154 735 779 70,88% 14,14%

2008 1 400 000 1 152 000 -12,76% 143 297 301 -7,39% 26,19%

06.2009 1 400 000 1 159 493 0,65% 174 234 034 21,59% 31,06%

2007 500 000 702 000 21 041 496 1,92%

2008 500 000 867 000 24% 12 732 551 -39% 2,33%

06.2009 500 000 1 016 990 17% 29 435 499 131% 5,25%

УД „ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

УД „ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

УД „РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

УД „РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

2005 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

УД „СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ “ АД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

УД „СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“АД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

-

291 290

3,59%

УД „СТАТУС КАПИТАЛ” АД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

2005 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2005 1 400 000 1 057 893 n.a 53 546 681 n.a n.a

2006 250 000 260 089 4 677 107

УД „ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

УД „ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД № 1 2 3 4 5 6

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Управлявани активи Ръст Пазарен Дял

* Източник КФН

151

2005 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2006 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a


Kreston BulMar е част от Kreston International, една от най-големите и авторитетни счетоводни и консултантски компании в света, с над 750 представителни офиси в над 100 държави, в които работят над 25 000 професионалисти. Kreston BulMar вече 15 години е водеща българска счетоводна и консултантска компания, символ

на

най-висок

професионализъм, ангажираност, постоянен

растеж и усъвършенстване, давайки максимална сигурност и ползи за своите клиенти. Нашата

мисия

е

да

даваме

сигурност

и

ползи

на

клиентите, чрез

професионализъм и ангажираност. Нашата цел е хората ни да бъдат най-добре обучени и с богат опит, за да имат най-добрата перспектива и мотивация, което прави мисията възможна. Kreston BulMar извършва: • Финансов Одит • Счетоводно Обслужване • Обработка на Заплати • Данъчни Консултации • Бизнес Оценки • Правно Обслужване • Корпоративни Финанси • Консултации по Европрограми • IT Консултации

Бизнес се прави с хора, които познаваш, харесваш и им се доверяваш.

www.bulmar.com 152


ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА НА АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ 1.

15.

АГРО ФИНАНС АДСИЦ

FAIRPLAY PROPERTIES

AGRO FINANCE 2.

3.

16.

АГРОЕНЕРЖИ АДСИЦ

АДСИЦ

АДВАНС-ТЕРРАФОНД АДСИЦ

FOND ZA ZEMEDELSKA ZEMA MEL INVEST 17.

АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ 18.

БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ 19.

INVESTMENT TRUST PLC 20.

БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ ELARG FUND

9.

И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ IRG CAPITAL 3

10.

ПАРК АДСИЦ PARK

11.

ПИ АР СИ АДСИЦ PRC

12.

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ PRIME PROPERTY BG

13.

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ SERDICA PROPERTIES REIT

14.

ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС АДСИЦ UNIVERSAL PROPERTIES

BALKAN END SEA PROPERTIES REIT 8.

ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ CCB REAL ESTATE FUND REIT

BLACK SEA INVESTMENT REIT 7.

ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ HEALTH & WELLNESS

BENCHMARK FUND ESTATES REAL ESTATE

6.

ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ BULGARIAN REAL ESTATE FUND INC.

AKTIV PROPERTIES 5.

ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ

AGROENERGY

ADVANS TERRAFUND 4.

ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ SOPHARMA IMOTI

153


„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

2005

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

2007

2008

-

2006 -

16 137 954 21 188 735 4,6%

32 220 000 44 750 000 111% 8,8%

06.2009 32 220 000 45 043 000 1% 11,9%

-

-

19 079 258 2 279 234 292 766 35 378 21 686 636 -

40 678 000 9 080 000 1 034 000 62 000 50 854 000 134%

43 302 000 5 919 000 1 585 000 55 000 50 861 000 0,01%

2007

2008

АГРОЕНЕРЖИ АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

2005

2006

06.2009

-

-

-

18 500 000 24 685 000 4,8%

18 500 000 23 083 000 -6,49% 6,11%

-

-

-

19 181 000 1 391 000 7 231 000 27 803 000 -

25 742 000 20 000 436 000 26 198 000 -5,77%

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

2005

2006

2007

11 050 000 11 481 000 9,18%

22 086 729 32 074 000 179% 19,29%

44 056 000 82 579 000 157% 20,00%

85 110 000 160 508 000 94% 28,61%

85 110 000 162 742 000 1,39% 38%

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

3 719 401 7 779 733 331 390 11 830 524 -

36 492 000 7 230 000 591 000 1 000 44 314 000 275%

91 929 000 514 000 1 066 000 26 000 93 535 000 111%

112 512 000 49 571 000 2 852 000 280 000 165 215 000 77%

22771000 96345000 38620000 5670000 45000 163 451 000 -1%

2005

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

„АДВАНС-ТЕРРАФОНД“ АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

2008

06.2009

„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

2006

2007

2008

650 000 680 000 0,99%

5 200 000 6 806 000 901% 2,65%

19 728 000 35 406 000 420% 4,5%

19 728 029 30 454 000 -14% 3,3%

06.2009 19 728 000 30 435 000 -0,06% 3,0%

166 445 1 071 554 6 000 20 000 1 263 999 -

3 414 000 2 314 000 2 172 000 7 000 357 000 15 000 8 279 000 555%

9 888 967 489 075 9 705 910 10 455 000 1 770 000 4 504 048 36 813 000 345%

24 835 000 100 000 4 691 000 10 000 1 688 000 31 324 000 -15%

16 731 000 7 646 000 100 000 4 664 000 59 000 2 073 000 31 273 000 -0,16%

„БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

* Източник КФН

154

2005

2006

2007

2008

7 800 000 8 284 000 6,8%

23 394 706 32 842 000 296% 10,8%

23 394 706 46 411 000 41% 5,8%

23 394 706 31 055 000 -5% 9,0%

23 395 000 29 782 000 -36% 6,6%

1 893 000 5 108 000

10 338 000 5 755 000 4 290 000 12 334 000 861 000 33 578 000 280%

15 060 000 17 942 000 6 647 000 7 943 000 47 592 000 42%

13 128 000 34 604 000 408 000 12 398 000 115 000 60 653 000 27%

12 902 000 48 211 000 338 000 7 369 000 107 000 68 927 000 14%

50 000 169 000 1 605 000 8 825 000 -

06.2009


„БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

2005

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

2006

2007

2008

-

650 000 20 455 000 6,56%

650 000 15 500 000 -24% 3,10%

14 950 000 27 407 000 77% 3,27%

06.2009 14 950 00 27 389 000 -0,07% 3,05%

-

10 397 000 8 962 000 600 000 517 000 20 476 000 -

15 060 000 1 210 000 1 181 000 7 508 000 24 959 000 21,89%

111 000 29 584 000 38 000 1 696 000 11 000 31 440 000 25,97%

187 000 30 235 000 137 000 1 358 000 5 000 31 922 000 1,53%

2006

2007

2008

„БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

2005

06.2009

-

-

650 000 1 214 000 0,10%

650 000 3 903 000 221% 0,41%

5 333 000 25 836 000 562% 2,69%

-

-

1 200 000 20 000 1 220 000 -

1 200 000 55 000 2 663 000 3 918 000 221,15%

38 000 28 163 000 28 201 000 619,78%

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

2005

2006

19 931 843 23 824 000 18,53%

59 717 000 84 015 000 253% 36,81%

59 715 885 130 059 000 55% 32,6%

59 716 000 128 234 000 -1% 25,8%

59 716 000 71 480 000 -44% 2,2%

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

4 149 000 2 001 000 17 470 000 299 000 23 919 000 -

58 091 000 7 344 000 18 349 000 729 000 54 000 84 567 000 254%

141 132 000 10 600 000 982 000 46 000 152 760 000 81%

141 668 000 5 456 000 1 903 000 79 000 149 106 000 -2%

84 325 000 4 246 000 4 023 000 115 000 92 709 000 -38%

2005

2006

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

„ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

2007

2008

06.2009

„И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

2007

2008

-

-

21 000 000 29 978 000 4,90%

21 000 000 28 405 000 -5% 5,55%

06.2009 21 000 000 27 658 000 -3% 5,76%

-

-

31 526 000 6 224 000 2 347 000 12 000 10 000 40 119 000 -

31 529 000 18 273 000 205 000 182 000 3 136 000 15 000 53 340 000 32,95%

28 453 000 9 336 000 17 561 000 2 079 000 2 470 000 370 000 60 269 000 12,99%

„ПАРК“ АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

* Източник КФН

155

2005

2006

2007

2008

650 000 718 000 0,63%

5 200 000 5 626 000 684% 2,05%

9 720 266 16 267 000 189% 2,00%

9 720 000 16 204 000 0% 1,76%

06.2009 9 720 000 16 107 000 -1% 1,60%

608 000 198 000 4 000 810 000 -

861 000 861 000 1 734 000 2 845 000 106 000 6 407 000 691%

14 074 000 1 416 000 790 000 9 000 16 289 000 154%

14 351 000 1 415 000 222 000 927 000 23 000 16 938 000 4%

14 351 000 1 459 000 767 000 110 000 18 000 16 705 000 -1%


„ПИ АР СИ” АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял бж Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

2005

2006

2007

2008

06.2009

-

-

2 000 000 1 987 000 0,20%

5 850 000 8 348 000 320,13% 3,11%

11 700 000 14 650 000 75,49% 2,36%

-

-

654 000 654 000 -

21 620 000 4 537 000 3 692 000 29 849 000 4464,07%

21 638 000 2 682 000 384 000 5 000 24 709 000 -17,22%

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

2005

2006

2007

2008

15 225 383 22 576 532 18%

35 706 593 58 728 706 160% 19%

35 706 593 69 819 806 19% 9%

35 706 593 64 333 212 -8% 7%

35 706 593 59 083 088 -8% 6%

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

7 281 928 14 305 216 281 533 21 868 677 -

23 298 682 3 532 135 17 700 000 14 320 564 589 899 3 496 59 444 776 172%

47 835 219 9 620 339 17 568 8 981 959 1 126 470 5 590 319 73 171 874 23%

52 934 815 3 821 897 10 970 239 1 660 872 129 285 69 517 108 -5%

48 417 501 6 875 391 4 119 079 1 164 457 148 012 60 724 440 -13%

2005

2006

2007

2008

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

„ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

06.2009

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС” АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

06.2009

-

-

650 000 2 419 000 5,10%

650 000 6 235 000 158% 7,06%

650 000 3 176 000 -49% 6,03%

-

-

4 938 000 29 850 000 54 000 305 000 1 137 000 5 253 000 41 537 000 -

6 808 000 38 044 000 98 000 65 000 18 317 000 315 000 4 216 000 67 863 000 63,38%

43 503 000 65 000 15 247 000 326 000 4 014 000 63 155 000 -6,94%

2006

2007

2008

-

5 850 000 6 402 000 2,06%

11 700 000 25 727 000 302% 3,30%

11 700 000 25 920 000 1% 3,80%

11 700 000 27 011 000 4% 3,93%

-

2 655 000 3 177 000 584 000 6 416 000 -

19 897 000 658 600 123 000 5 927 400 26 606 000 314,68%

4 104 000 21 766 000 7 840 000 661 000 2 171 000 36 542 000 37,34%

26 242 000 13 334 000 130 000 1 153 000 299 000 41 158 000 12,63%

2006

2007

2008

-

50 700 000 51 787 000 23,28%

50 700 000 62 915 000 21% 10,40%

55 825 370 80 139 000 27% 14,3%

55 825 000 74 296 000 -7% 13,1%

-

7 611 000 46 442 000 10 696 000 4 197 000 3 292 000 372 000 72 610 000 -

29 875 000 45 004 000 1 455 000 8 399 000 257 000 84 990 000 17,05%

1 017 000 53 849 000 69 185 000 373 000 4 287 000 8 375 000 137 086 000 61,30%

1 017 000 53 993 000 69 638 000 561 000 2 334 000 9 586 000 137 129 000 0,03%

„СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

2005

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

06.2009

„ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

* Източник КФН

156

2005

06.2009


„ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ” АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

2005

2007

2008

-

-

14 044 300 16 035 000 3,4%

27 962 000 33 350 000 108% 5,8%

27 962 000 32 756 000 -2% 7,7%

-

-

10 631 000 5 438 000 18 000 16 087 000 -

25 500 000 7 877 000 181 000 33 558 000 109%

23 506 000 1 294 000 8 014 000 32 814 000 -2%

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

2005

2006

2007

2008

20 150 000 20 569 000 16,00%

60 450 000 74 345 000 261% 38,72%

60 450 000 101 983 000 37% 35,8%

60 450 000 82 556 000 -19% 23,0%

60 450 000 81 101 000 -2% 29,9%

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

2 928 000 17 256 000 481 000 20 665 000 -

21 701 000 9 480 000 23 184 000 30 000 27 988 000 4 302 000 2 279 000 88 964 000 331%

72 638 000 16 480 000 246 000 3 122 000 297 000 75 114 000 167 897 000 89%

76 213 000 25 718 000 3 336 000 27 766 000 133 033 000 -21%

73 367 000 19 565 000 3 044 000 32 109 000 128 085 000 -4%

2005

2006

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

2006

06.2009

„ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

06.2009

„ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

-

750 000 951 000

-

2007

2008

06.2009

0,31%

975 000 3 418 000 259% 7,70%

975 000 2 905 000 -15% 8,11%

975 000 4 482 000 54% 11,23%

932 000 32 000 964 000 -

48 593 000 4 832 000 4 717 000 4 000 2 661 000 1 878 000 62 685 000 6402,59%

5 535 000 44 633 000 4 000 466 000 5 485 000 21 768 000 77 891 000 24,26%

75 939 000 5 621 000 390 000 5 719 000 29 884 000 117 553 000 50,92%

2007

2008

06.2009

„ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

2005

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

2006 -

650 000 920 000 0,30%

650 000 894 000 -3% 0,10%

650 000 2 278 000 155% 0,2%

1 077 193 26 629 000 1069% 2,5%

-

500 000 450 000 950 000 -

439 000 500 000 939 000 -1,16%

16 000 2 309 000 2 325 000 147,60%

14 606 12 057 000 14 591 394 26 663 000 1046,80%

„ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МЕРНА ЕДИНИЦА BGN BGN % %

ПОКАЗАТЕЛИ Регистриран капитал Собствен капитал Ръст Пазарен дял Структура на Активите Земя и терени Сгради и съоръжения Замеделска земя Имоти в процес на изграждане/придобиване Финансови активи Парични наличности Вземания Други Общо: Ръст

BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN %

* Източник КФН

157

2005

2006

2007

2008

-

650 000 1 645 000 0,59%

6 500 000 46 239 000 2711% 6,70%

6 500 000 39 508 000 -15% 6,60%

06.2009 6 500 000 38 184 000 -3% 5,86%

-

423 000 322 000 1 090 000 20 000 1 855 000 -

42 007 000 7 576 000 505 000 4 698 000 54 786 000 2853,42%

32 281 000 8 578 000 5 232 000 3 788 000 11 298 000 2 205 000 63 382 000 15,69%

37 686 000 2 234 000 2 145 000 8 086 000 11 142 000 61 293 000 -3,30%


ЛЕГАЛЕКС ПРЕДЛАГА ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТИTE: • дружествено право – регистрация на всички видове търговци и вписване на промени в тях; преобразуване на търговски дружества; • договори – участие в преговори и съставяне на граждански и търговски договори; • данъчно право – данъчно-правни консултации и данъчно планиране; • недвижими имоти – подготовка и извършване на сделки с недвижими имоти; • трудово и осигурително право – сключване, изменение и прекратяване на индивидуални и колективни трудови договори; налагане на дисциплинарни наказания; • процесуално представителство – обжалване на индивидуални административни актове; защита по данъчни, търговски и трудови дела; изготвяне на извънсъдебни споразумения.

www.legalex.bg 158


ФИНАНСОВА И БИЗНЕС СТАТИСТИКА НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА; ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕРСТВА 1.

АЙ ЕН ДЖИ ПОД АД

1.

HEALTH INSURANCE COMPANY BULSTRAD HEALTH

ING POD

2.

ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД

2.

POD ALLIANZ BULGARIA

3.

ПОД БЪДЕЩЕ АД

ПОК ДОВЕРИЕ АД

3.

ПОК ДСК РОДИНА АД

4.

ПОД ЛУКОЙЛ ГАРАНТ - БЪЛГАРИЯ АД

5.

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД

6.

ПОК СЪГЛАСИЕ АД

7.

ПОД ТОПЛИНА АД

8.

ЗОФ МЕДИКО-21 АД HEALTH INSURANCE FUND MEDICO-21

9.

POD TOPLINA

10. ПОАД ЦКБ – СИЛА АД

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД HEALTH INSURANCE INSTITUTE

POK SAGLASIE

9.

ОЗОФ ДОВЕРИЕ АД DOVERIE UNITED HEALTH INSURANCE COMPANY

PENSION INSURANCE INSTITUTE

8.

ДЗИ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД DZI – HEALTH INSURANCE

POD LUKOIL GARANT - BULGARIA

7.

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД GENERALI ZAKRILA HEALTH INSURANCE

POK DSK - RODINA

6.

ЗОД ВСЕОТДАЙНОСТ АД HEALTH INSURANCE COMPANY VSEOTDAYNOST

POD DOVERIE

5.

ЗОК БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ АД BULGARIA HEALTH INSURANCE COMPANY

POD BADESHTE

4.

ЗОД БУЛСТРАД ЗДРАВЕ АД

ЗОК НАДЕЖДА АД HEALTH INSURANCE COMPANY NADEJDA

10. ТОКУДА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД АД

POAD CCB – SILA

TOKUDA HEALTH INSURANCE FUND

159


„АЙ ЕН ДЖИ ПОД“ ЕАД № 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОКАЗАТЕЛИ Динамика на броя на осигурените лица Пазарен дял по броя на осигурените лица Динамика на нетните активи Пазарен дял по размер на нетните активи Приходи от такси и удръжки Приходи от управление на собствени средства Общо приходи Общо разходи Финансов резултат преди данъци

МЕРНА ЕДИНИЦА

ПОД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД 2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

2 328 2 845 148 992

3 075 605

3 292 442

3 536 240

1 841 101

1

7,83% 8,32%

8,29%

8,27%

8,30%

8,33%

2

900 454

1 302 047

2 045 874

2 547 462

1 398 065

3

%

6,98% 7,88%

8,35%

8,82%

9,13%

9,46%

4

хил.лв.

1 602 2 229

% хил.лв.

хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв.

535 345

3 127

5 183

5 186

2 920

5

271

215

408

445

146

6

1 901 2 500 3 430 3 793 (1 (1 529) 293)

3 378 4 145

5 664 5 374

5 913 5 765

3 250 2 739

7 8

(767)

290

148

511

9

299

ПОД „БЪДЕЩЕ“ АД № 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОКАЗАТЕЛИ Динамика на броя на осигурените лица Пазарен дял по броя на осигурените лица Динамика на нетните активи Пазарен дял по размер на нетните активи Приходи от такси и удръжки Приходи от управление на собствени средства Общо приходи Общо разходи Финансов резултат преди данъци

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОКАЗАТЕЛИ Динамика на броя на осигурените лица Пазарен дял по броя на осигурените лица Динамика на нетните активи Пазарен дял по размер на нетните активи Приходи от такси и удръжки Приходи от управление на собствени средства Общо приходи Общо разходи Финансов резултат преди данъци

2004

2005

2006

2007

n/a

n/a

n/a

782 859

06.2009

926 500 574 730

1

2008

2,27%

2

360 198 586 748

3

1,17%

1%

1%

4

%

n/a

n/a

n/a

1,97%

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

272 071

%

n/a

n/a

n/a

2,18%

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

945

993

541

5

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

407

578

210

6

хил.лв. хил.лв.

n/a n/a

n/a n/a

n/a n/a

1 365 984

1 587 2 960

794 1 801

7 8

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

381 (1 373)

(1 007)

9

МЕРНА ЕДИНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОКАЗАТЕЛИ Динамика на броя на осигурените лица Пазарен дял по броя на осигурените лица Динамика на нетните активи Пазарен дял по размер на нетните активи Приходи от такси и удръжки Приходи от управление на собствени средства Общо приходи Общо разходи Финансов резултат преди данъци

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

1 749 2 320 301 772

2 653 463

3 128 733

3 907 363

2 184 066

1

5,88% 6,78%

7,15%

7,86%

9,17%

9,88%

2

623 614

947 386

1 612 045

2 177 852

1 201 233

3

%

5,08% 5,46%

6,08%

6,95%

7,81%

8,12%

4

хил.лв.

1 037 1 609

2 375

4 624

4 880

2 638

5

% хил.лв.

хил.лв.

389 605

280

1 001

1 685

910

498

6

хил.лв. хил.лв.

1 289 1 889 1 864 1 964

253

3 404 2 265

6 371 4 413

5 874 6 803

3 213 2 551

7 8

хил.лв.

(575)

1 139

1 958

(929)

662

9

(75)

МЕРНА ЕДИНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОКАЗАТЕЛИ Динамика на броя на осигурените лица Пазарен дял по броя на осигурените лица Динамика на нетните активи Пазарен дял по размер на нетните активи Приходи от такси и удръжки Приходи от управление на собствени средства Общо приходи Общо разходи Финансов резултат преди данъци

7 796 385 % хил.лв. %

2005

2006 9 281 703

2007

06.2009 5 057 489

26,22% 25,74% 25,03% 24,29% 23,39%

22,89%

3 999 421

5 223 789

9 665 985

2008 9 966 055

2 848 209

8 806 058

8 216 510

3 955 670

37,16% 35,00% 33,51% 31,26% 29,45%

26,75%

хил.лв.

6 570

8 316

9 026

хил.лв.

581

827

1 305

хил.лв. хил.лв.

7 151 4 337

9 143 5 736

10 437 6 341

хил.лв.

2 814

3 407

4 096

7 248 369

15 642 12 243 1 619

6 793

1 753

430

17 429 14 422 8 663 7 847

7 388 4 215

8 766

6 575

3 173

ПОКАЗАТЕЛИ Динамика на броя на осигурените лица Пазарен дял по броя на осигурените лица Динамика на нетните активи Пазарен дял по размер на нетните активи Приходи от такси и удръжки Приходи от управление на собствени средства Общо приходи Общо разходи Финансов резултат преди данъци

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004

2005

2006

2007

13 991 076

14 651 14 955 515 977

7 519 917

40,80% 38,27% 37,72% 36,82% 35,11%

34,03%

12 132 13 093 205 375 % хил.лв. %

2 487 395

3 790 675

5 103 328

06.2009

8 984 867

4 967 865

32,45% 33,17% 32,73% 32,23% 32,20%

33,60%

хил.лв.

7 257

8 544

10 774

хил.лв.

1 035

415

2 729

хил.лв. хил.лв.

8 292 6 749

8 959 8 884

13 626 10 114

хил.лв.

1 543

75

3 512

7 473 509

2008

16 956 19 020 619

10 391

1 920

820

17 996 21 449 12 908 13 327

11 516 7 953

5 088

8 122

3 563

2004 n/a

2005 n/a

2006 n/a

ПОКАЗАТЕЛИ Динамика на броя на осигурените лица Пазарен дял по броя на осигурените лица Динамика на нетните активи Пазарен дял по размер на нетните активи Приходи от такси и удръжки Приходи от управление на собствени средства Общо приходи Общо разходи Финансов резултат преди данъци

МЕРНА ЕДИНИЦА

% хил.лв.

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

1 203 956

1 473 831

1 613 170

1 742 534

1 884 996 864 418

4,05%

4,31%

4,35%

4,38%

4,42%

491 710

690 601

888 143

1 287 239

1 476 750 128 046

4,51%

%

6,42%

6,04%

5,70%

5,55%

5,29%

5,07%

хил.лв.

1 186

1 376

1 594

2 971

2 602

1 438

хил.лв.

1 016

339

350

603

3 181

472

хил.лв. хил.лв.

2 202 2 236

1 715 2 031

1 965 1 907

3 648 2 694

5 897 6 816

1 986 1 502

хил.лв.

(34)

(316)

58

954

(919)

484

ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД 2007

2008

06.2009

n/a

2

11 203

1

0,00%

%

n/a

n/a

n/a

n/a

0,05%

2

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

n/a

3 236

3

%

n/a

n/a

n/a

n/a

0,02%

4

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

n/a

-

23

5

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

n/a

318

205

6

хил.лв. хил.лв.

n/a n/a

n/a n/a

n/a n/a

n/a n/a

318 151

228 193

7 8

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

n/a

167

35

9

ПОД „ТОПЛИНА“ АД №

2004

ПОД „ ЛУКОЙЛ - ГАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ АД

„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД №

Динамика на броя на осигурените лица Пазарен дял по броя на осигурените лица Динамика на нетните активи Пазарен дял по размер на нетните активи Приходи от такси и удръжки Приходи от управление на собствени средства Общо приходи Общо разходи Финансов резултат преди данъци

МЕРНА ЕДИНИЦА

ПОК „ДОВЕРИЕ“ АД МЕРНА ЕДИНИЦА

ПОК „ДСК - РОДИНА“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ Динамика на броя на осигурените лица Пазарен дял по броя на осигурените лица Динамика на нетните активи Пазарен дял по размер на нетните активи Приходи от такси и удръжки Приходи от управление на собствени средства Общо приходи Общо разходи Финансов резултат преди данъци

МЕРНА ЕДИНИЦА

2004 3 332 224

% хил.лв.

2005

2006

06.2009

11,21% 11,03% 11,33% 11,63% 11,85%

11,94%

%

9,79%

1 595 985

4 626 619

2008

2 637 734

1 109 738

4 202 815

2007

5 047 778

750 253

3 772 366

2 515 027

3 040 168

1 638 166

9,71% 10,24% 10,85% 10,90%

11,08%

хил.лв.

2 214

2 734

3 626

5 711

6 705

хил.лв.

212

1 117

242

559

1 126

3 640 511

хил.лв. хил.лв.

2 426 2 240

3 851 3 827

3 935 3 694

6 787 6 336

8 799 7 940

4 532 3 218

хил.лв.

186

24

241

451

859

1 314

ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ МЕРНА ЕДИНИЦА

%

2004

2005

2006

2007

n/a

n/a

n/a

86 647

n/a

n/a

n/a

0,22%

2008

06.2009

314 242 160 914 0,74%

1 2

1,10%

173 133 282 231

3

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

53 320

%

n/a

n/a

n/a

0,23%

0,62%

0,90%

4

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

204

475

366

5

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

126

176

89

6

хил.лв. хил.лв.

n/a n/a

n/a n/a

n/a n/a

330 817

658 1 260

459 829

7 8

хил.лв.

n/a

n/a

n/a

(487)

(602)

(370)

9

* Източник КФН

160

ПОКАЗАТЕЛИ Динамика на броя на осигурените лица Пазарен дял по броя на осигурените лица Динамика на нетните активи Пазарен дял по размер на нетните активи Приходи от такси и удръжки Приходи от управление на собствени средства Общо приходи Общо разходи Финансов резултат преди данъци

МЕРНА ЕДИНИЦА

% хил.лв. %

2004

2005

2006

2007

2008

06.2009

1 054 728

1 421 754

1 619 212

1 813 452

2 060 504

1 107 148

3,55%

4,16%

4,37%

4,56%

4,84%

5,01%

150 775

241 550

383 051

677 097

925 540 206 175

1,97%

2,11%

2,46%

2,92%

3,32%

3,65%

хил.лв.

461

613

1 084

1 843

2 227

1 277

хил.лв.

1 053

3 604

5 667

22 526

3 834

1 344

хил.лв. хил.лв.

1 514 1 187

4 217 2 874

6 771 3 142

2 772 2 940

хил.лв.

327

1 343

3 629

24 447 6 561 7 095 24 449 (17 17 352 888)

(168)


ЗОК „БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ“ АД

ЗОД „БУЛСТРАД ЗДРАВЕ“ АД № 1 2 3 4 5 6 7 8 9

МЕРНА ЕДИНИЦА хил.лв. %

ПОКАЗАТЕЛИ Начислен премиен приход Пазарен дял Изплатени обезщетения, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз Брутни технически резерви Технически резултат Финансов резултат Инвестиции Сума на актива Собствен капитал

2005 2006

хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв.

n/a n/a

814 n/a

n/a

n/a

n/a n/a n/a 565 982 662

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2007

2008 06.2009

1 085 950 4% 3,13% 520

471

572 488 (290) (252) (145) (269) 1 542 1 582 2 259 2 129 1 580 2 000

615 2,66%

1 2

200

3

719 (219) (208) 1 152 2 263 2 000

4 5 6 7 8 9

ЗОД „ВСЕОТДАЙНОСТ“ АД № 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОКАЗАТЕЛИ Начислен премиен приход Пазарен дял Изплатени обезщетения, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз Брутни технически резерви Технически резултат Финансов резултат Инвестиции Сума на актива Собствен капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОКАЗАТЕЛИ Начислен премиен приход Пазарен дял Изплатени обезщетения, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз Брутни технически резерви Технически резултат Финансов резултат Инвестиции Сума на актива Собствен капитал

2005 2006 -

518 2%

хил.лв.

-

-

хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв.

368 - (78) - (78) 29 - 2 455 - 1 922

2007

2008 06.2009

1 274 585 5% 1,93% 161

224 0,97%

1 2

407

284

3

855 662 (24) (387) (11) (352) 213 1 051 2 777 2 233 1 911 2 000

467 (189) (171) 875 2 201 2 000

4 5 6 7 8 9

МЕРНА ЕДИНИЦА хил.лв. %

ПОКАЗАТЕЛИ

1 2

Начислен премиен приход Пазарен дял Изплатени обезщетения, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз Брутни технически резерви Технически резултат Финансов резултат Инвестиции Сума на актива Собствен капитал

3 4 5 6 7 8 9

2005 2006 773 3%

хил.лв.

179

хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв.

358 24 (123) 1 670 2 278 1 878

2007

2008 06.2009

2 193 2 819 9% 9% 645 1 715 1 181 (79) (84) 1 669 3 016 1 783

1 581 (153) (52) 2 739 4 363 2 400

777 3%

1 2

993

3

774 (36) 29 2 835 3 630 2 400

4 5 6 7 8 9

МЕРНА ЕДИНИЦА хил.лв. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОКАЗАТЕЛИ Начислен премиен приход Пазарен дял Изплатени обезщетения, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз Брутни технически резерви Технически резултат Финансов резултат Инвестиции Сума на актива Собствен капитал

169 38 0,9% 0,17%

хил.лв.

23

13

хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв.

32 54 54 573 621 558

8 15 18 6 592 575

2007

2008 06.2009

1 085 787 1,3% 2,60% 7

4 513 19,52%

81

866

255 390 (2) 236 54 417 1 981 4 698 2 376 5 325 2 079 4 400

2 292 1 377 1 381 5 017 8 482 4 400

ПОКАЗАТЕЛИ Начислен премиен приход Пазарен дял Изплатени обезщетения, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз Брутни технически резерви Технически резултат Финансов резултат Инвестиции Сума на актива Собствен капитал

МЕРНА ЕДИНИЦА хил.лв. %

2005

2006

10 710 60%

13 378 59%

2007 9 889 39%

2008 5 809 19%

06.2009 4 146 18%

хил.лв.

7 297

8 841

9 399

9 196

2 610

хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв.

1 451 (180) 105 2 029 4 491 2 395

2 944 3 510 (63) (4 293) 84 (3 378) 3 438 3 883 8 155 10 863 4 598 1 157

3 452 (4 968) (5 392) 5 932 11 231 10 000

3 290 (160) (34) 5 441 11 512 2 000

2005

ПОКАЗАТЕЛИ Начислен премиен приход Пазарен дял Изплатени обезщетения, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз Брутни технически резерви Технически резултат Финансов резултат Инвестиции Сума на актива Собствен капитал

МЕРНА ЕДИНИЦА хил.лв. %

2005

2006

863 5%

2007

839 4%

2008

1 368 5%

2 475 8%

06.2009 2 543 11%

хил.лв.

303

405

653

1 715

1 083

хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв.

586 (3) 53 1 536 2 813 2 144

386 (22) 42 2 212 2 553 2 145

490 80 490 2 775 3 169 2 646

690 (415) (143) 2 635 3 298 2 000

1 562 176 243 2 992 4 339 2 000

„ЗОФ МЕДИКО-21“ АД

2006

2007

1 56 84 357 0,0030% 0,247% 0,33% 1,18%

хил.лв.

-

0,19

хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв.

0,45 (1) (1) 201 500 499

16 (4) 1 204 519 500

3

2008 06.2009 105 0,3%

1 2

241

12

3

22 89 7 (61) 23 2 465 1 869 2 053 2 114 2 023 2 000

128 (46) 27 1 906 2 180 2 000

4 5 6 7 8 9

ЗОК „НАДЕЖДА“ АД №

2005 2006

ОЗОФ „ДОВЕРИЕ“ АД

„ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД №

МЕРНА ЕДИНИЦА хил.лв. %

„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ“ АД МЕРНА ЕДИНИЦА хил.лв. %

„ДЗИ - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ“ АД №

ПОКАЗАТЕЛИ Начислен премиен приход Пазарен дял Изплатени обезщетения, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз Брутни технически резерви Технически резултат Финансов резултат Инвестиции Сума на актива Собствен капитал

ПОКАЗАТЕЛИ Начислен премиен приход Пазарен дял Изплатени обезщетения, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз Брутни технически резерви Технически резултат Финансов резултат Инвестиции Сума на актива Собствен капитал

МЕРНА ЕДИНИЦА хил.лв. %

2005

2006

2007

2008 3 662 12%

06.2009

2 430 14%

2 095 9%

2 449 10%

2 602 11%

хил.лв.

924

1 750

1 870

1 822

1 015

хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв.

761 222 203 532 1 596 759

607 (19) 20 1 804 2 842 2 083

426 89 156 1 799 2 728 2 243

1 240 (525) (501) 2 253 4 128 2 000

1 266 752 732 2 380 4 820 2 000

„ТОКУДА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД“ АД МЕРНА ЕДИНИЦА хил.лв. % хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв.

2005 2006 326 2%

810 4%

30

107

82 423 10 143 11 129 54 1 187 623 2 065 512 1 641

2007

2008 06.2009

1 369 1 779 5% 6%

761 3%

1 2

764

508

3

625 777 326 318 333 274 1 149 1 765 3 043 4 264 2 348 3 000

689 (87) 80 1 867 4 120 3 000

4 5 6 7 8 9

278

* Източник КФН

161

ПОКАЗАТЕЛИ Начислен премиен приход Пазарен дял Изплатени обезщетения, в т.ч. по видове застраховки, за които застрахователят има лиценз Брутни технически резерви Технически резултат Финансов резултат Инвестиции Сума на актива Собствен капитал

МЕРНА ЕДИНИЦА хил.лв. %

2005

2006

2007

2008

06.2009

-

-

79 0,3%

627 2,07%

598 2,58%

хил.лв.

-

-

-

105

66

хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв.

-

-

53 (50) (44) 406 514 456

315 (65) (29) 742 1 252 1 000

563 111 140 912 1 862 1 008


Kreston BulMar е част от Kreston International, една от най-големите и авторитетни счетоводни и консултантски компании в света, с над 750 представителни офиси в над 100 държави, в които работят над 25 000 професионалисти. Kreston BulMar вече 15 години е водеща българска счетоводна и консултантска компания, символ

на

най-висок

професионализъм, ангажираност, постоянен

растеж и усъвършенстване, давайки максимална сигурност и ползи за своите клиенти. Нашата

мисия

е

да

даваме

сигурност

и

ползи

на

клиентите, чрез

професионализъм и ангажираност. Нашата цел е хората ни да бъдат най-добре обучени и с богат опит, за да имат най-добрата перспектива и мотивация, което прави мисията възможна. Kreston BulMar извършва: • Финансов Одит • Счетоводно Обслужване • Обработка на Заплати • Данъчни Консултации • Бизнес Оценки • Правно Обслужване • Корпоративни Финанси • Консултации по Европрограми • IT Консултации

Бизнес се прави с хора, които познаваш, харесваш и им се доверяваш.

www.bulmar.com 162


ЗНАЧИМИ КОМПАНИИ ОТ ФИНАНСОВИЯ И СВЪРЗАНИТЕ СЕКТОРИ БАНКИ

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА

Алианц България АД

ВЗК Добруджа - М живот

Алфа банк - клон България

Граве България АД

УД Аврора Кепитъл АД ДФ Аврора кепитъл - Балансиран

Банка ДСК ЕАД

Групама животозастраховане EАД

ДФ Аврора кепитъл – Global commodity fund

Банка Пиреос България АД

Дженерали животозастраховане АД

БНП Париба С.А. - клон София

Животозастрахователен институт АД

Българо - Американска кредитна банка АД

ЗАД Ай Ен Джи - клон София

Българска банка за развитие АД

ЗАД Алианц България живот АД

Емпорики банк България ЕАД

ЗАД Сожелайф България АД

Инвестбанк АД

ЗД Булстрад живот АД

ДФ Алфа индекс имоти

ИНГ банк Н.А. - клон София

ЗД КД Живот

ДФ Алфа индекс топ 20

Интернешънъл Асет Банк АД

ЗД ЦКБ Живот АД

ДФ Алфа избрани акции

Корпоративна търговска банка АД

ЗК Уника живот АД

МКБ Юнионбанк АД

ЗПАД ДЗИ АД

НЛБ банка Запад - Изток АД

Интерамерикан България живото застраховане ЕАД

ДФ Актива Високодоходен Фонд

ПроКредит банк АД

ДФ Алфа Паричен пазар УД Астра Асет Мениджмънт АД ДФ Астра Плюс ДФ Астра Баланс

Кардиф - животозастраховане АД - клон България ОББ – АЛИКО Животозастрахователно Дружество АД

Първа Инвестиционна Банка АД Райфайзен банк (България) ЕАД

ДФ Актива Балансиран Фонд УД Алфа Асет Мениджмънт ЕАД

Обединена Българска Банка АД Общинска банка АД

ДФ Аврора кепитъл - Югоизточна Европа УД Актива Асет Мениджмънт АД

ДФ Астра Кеш УД БенчМарк Асет мениджмънт АД ДФ БенчМарк Фонд - 1

НЕБАНКОВИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ

ИД БенчМарк фонд – 2 АД

СИБАНК АД

БНП Париба Лични Финанси

ДФ БенчМарк Фонд - 3

Ситибанк Н.А. - клон София

Директ Кредит България ЕООД

ДФ БенчМарк Фонд - 4 Енергетика

Сосиете Женерал Експресбанк АД

Изи Асет Мениджмънт АД

ДФ БенчМарк Фонд - 5 ЦИЕ

Те Же Зираат Банкасъ - клон София

Кооперация Начала

Тексимбанк АД

Кредит груп ООД

Токуда банк АД

Кредитекс ООД

ДФ БКМ Балансиран капитал

Търговска банка Д АД

Микрофонд АД

(ДФ Консервативно - спестовен )

УниКредит Булбанк АД

Профиреал България ЕООД

ДФ Европа

Централна Кооперативна Банка АД

София Комерс кредит груп АД

Юробанк и Еф Джи България АД

Ти Би Ай Кредит ЕАД

УД Булдев Асет Мениджмънт АД

Устои АД

УД Варчев мениджинг компани ЕАД

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ Българска агенция за експортно застраховане ЕАД

ДФ БенчМарк Фонд - 6 Паричен УД Болкан Капитал Мениджмънт АД

Фонд Енергийна ефективност Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

ГРАВЕ България общо застраховане ЕАД Групама общо застраховане ЕАД

Мото-Пфое Лизинг

Джи Пи Презастраховане ЕАД

Ай Би Ти Лизинг

Ей Ай Джи България ЗПАД ЕАД

Алианц лизинг България АД

ЗА БУЛ ИНС АД

БМ Лизинг АД

ДФ Варчев Високодоходен Фонд ДФ Варчев Балансиран Фонд УД ДСК Управление на активи ЕАД ДФ ДСК Стандарт

ЛИЗИНГОВИ ДРУЖЕСТВА

Дженерали застраховане АД

ДФ Балкани

ДФ ДСК Баланс ДФ ДСК Растеж УД Евър Управление на активи АД ДФ Евър Инвест УД Експат Асет Мениджмънт АД

ЗАД Виктория АД

ДСК Лизинг

ЗД Евроинс АД

Евролийз ауто АД

ЗД Енергия АД

И Еф Джи Лизинг ЕАД

ЗК Български имоти АД

Иморент България ЕООД

ЗК Уника АД

Интерлийз ЕАД

ИД Елана Еврофонд АД

ЗПАД Алианц България АД

Кюн и партньори ООД

ИД Елана Високодоходен фонд АД

ЗПАД Армеец АД

Лизингова компания 'Геомит'

ДФ Елана Балансиран Еврофонд

ЗПАД Булстрад АД

Пиреос лизинг

ДФ Елана Балансиран $ Фонд

ЗПАД ДЗИ - общо застраховане АД

Пролийз АД

ДФ Елана Фонд Паричен пазар

ЗПК Лев Инс АД

Райфайзен лизинг България ООД

ДФ Елана Долар Фонд

Интерамерикан България ЗАД ЕАД

Ти Би Ай лизинг АД

Кардиф – общо застраховане клон България

ДФ Експат Ню Юръп Пропъртис ДФ Експат Ню Юръп Стокс УД Елана фонд мениджмънт АД

ДФ Елана Еврофонд

Уникредит лизинг АД

УД Загора Финакорп Асет Мениджмънт АД

Юнионлизинг ЕАД

УД Златен лев капитал АД

ОББ - Ей Ай Джи ЗПД АД Общинска застрахователна компания АД ХДИ ЗАД Синдикална взаимозастрахователна кооперация - СиВЗК

ИД Златен лев АД

ФАКТОРИНГ ДРУЖЕСТВА ДС - Концепт Факторинг ЕООД И Еф Джи Факторс СА клон България

ДФ Златен лев индекс 30 УД Инвест Кепитъл УД Инвест Фонд Мениджмънт АД

Кредит Ритърн ООД

ДФ Инвест Класик

Райфайзен Факторинг ЕООД

ДФ Инвест Актив

УниКредит Факторинг ЕАД

163


УД Интеркарт Инвестмънтс АД ДФ Оптима Селект

УД Стандарт Асет Мениджмънт АД ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд

УД Капитал Маркетс Асет Мениджмънт АД ДФ Кепитъл Маркетс Балансиран Фонд Ф Кепитъл Маркетс Фонд Акции

ДФ Капман макс УД Карол Капитал мениджмънт ЕАД ИД Адванс Инвест АД ДФ Адванс Източна Европа ДФ Адванс ІРО Фонд УД КД Инвестмънтс ЕАД ДФ КД Облигации България ИД КД Пеликан АД ДФ КД Акции България УД КТБ Асет Мениджмънт АД ДФ КТБ Балансиран Фонд

Актив Пропъртис АДСИЦ Алтерон АДСИЦ

ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд ДФ Стандарт инвестмънт международен фонд

УД Капман Асет мениджмънт АД ИД Капман Капитал АД

Адванс-Террафонд АДСИЦ

Алфа Кредит АДСИЦ Алфа пропърти 1 АДСИЦ Арко Тоуърс АДСИЦ

ДФ Стандарт инвестмънт консервативен фонд

Балканика Имоти АДСИЦ БенчМарк Фонд Имоти АДСИЦ

УД Статус Капитал АД ДФ Статус Нови Акции

Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ

ДФ Статус Финанси

Болкан енд сий Пропъртис АДСИЦ

УД Съединение Асет Мениджмънт АД ДФ Популярен Фонд Баланс УД Ти Би Ай Асет мениджмънт ЕАД

Болкан Пропърти Инструментс АДСИЦ Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ Булленд Инвестмънтс АДСИЦ

ИД Ти Би Ай Евробонд АД

Българи Резерв Пропъртис АДСИЦ

ДФ Ти Би Ай Динамик

Глобекс Истейт Фонд АДСИЦ

ДФ Ти Би Ай Комфорт

ДИТ Пропърти АДСИЦ

ДФ Ти Би Ай Хармония

Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ

ДФ Ти Би Ай Съкровище Ексклузив пропърти АДСИЦ

ДФ КТБ Фонд Акции

УД Ултима Капитал Мениджмънт ЕАД Експат Бета АДСИЦ

УД Нюуей Асет Мениджмънт АД

ДФ Ултима дивидент Експат Имоти АДСИЦ

ДФ Нюуей Индекс плюс

ДФ Ултима BG 30 Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ

ДФ Нюуей Нова Европа

УД ЦКБ Асет Мениджмънт ЕАД Зенит Имоти АДСИЦ

УД ОББ Асет мениджмънт ЕАД

ДФ ЦКБ Гарант Зет Пропъртис Инвестмънт Фонд АДСИЦ

ИД ОББ Балансиран фонд АД

ДФ ЦКБ Актив

ДФ ОББ Премиум Акции

ДФ ЦКБ Лидер

И АР ДЖИ Капитал-1 АДСИЦ И АР ДЖИ Капитал-2 АДСИЦ ДФ ОББ Платинум Облигации

УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ

ДФ ОББ Патримониум земя

ДФ Юг маркет максимум Инвест Пропърти АДСИЦ

УД Общинска банка Асет Мениджмънт ЕАД

ДФ Юг Маркет Оптимум Инвестмънт пропъртис АДСИЦ

ДФ Общинска Банка Перспектива ДФ Общинска Банка Балансиран УД Оверон Финанс АД ДФ Оверон Престо УД ПФБК Асет мениджмънт АД ИД Надежда АД ДФ ПИБ Гарант ДФ ПИБ Класик ДФ ПИБ Авангард УД Райфайзен Асет Мениджмънт АД ДФ Райфайзен (България) Фонд Паричен пазар

ЛИЦЕНЗИРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ

ИП Астра инвестмънт АД Капитал Директ -1 АДСИЦ ИП БенчМарк Финанс АД Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ ИП Булброкърс АД Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ ИП Варчев Финанс ЕООД Лев Инвест АДСИЦ ИП Делтасток АД ЛИАМ АДСИЦ ИП Евро - Финанс АД ЛЮК АДСИЦ ИП Елана Трейдинг АД Маунтин парадайс инвест АДСИЦ ИП ЕФГ Секюритис България ЕАД Недвижими имоти София АДСИЦ ИП Загора Финакорп АД ПАРК АДСИЦ ИП Капман АД Пи Ар Си АДСИЦ

ДФ Райфайзен (България) Фонд Облигации

ИП Карол АД

ДФ Райфайзен (България) Фонд Акции

ИП Кепитъл Инвест ЕАД

ДФ Райфайзен (България) Балансиран Фонд

ИП Популярна каса 95 АД

ДФ Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд

ИП Първа Финансова Брокерска Къща ООД

Прайм пропърти БГ АДСИЦ Премиер Фонд АДСИЦ Пропъртис Кепитъл Инвестмънтс АДСИЦ Пълдин Лайън Груп АДСИЦ ИП Реал Финанс АД ДФ Райфайзен (България) Фонд Защитена инвестиция в Евро УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД

ИП София Интернешънъл Секюритиз АД

Риал Естейт-Поморие АДСИЦ /Ефектен унд финанц – имоти АДСИЦ/

ИП Стандарт Инвестмънт АД

РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ

ДФ Реал финанс Високодоходен Фонд

ИП ТиБиАй Инвест ЕАД

Сердика Пропъртис АДСИЦ

ДФ Риал финанс Балансиран Фонд

ИП Фико Инвест ООД

СИИ Имоти АДСИЦ

ИП Фина - С АД

Сити Дивелъпмънт АДСИЦ

ДФ Сентинел-Принсипал

ИП ЮГ Маркет АД

Сити Пропъртис АДСИЦ

ДФ Сентинел – Рапид

ТБ Корпоративна Търговска Банка АД

Солид Инвест АДСИЦ

УД Сентинел Асет мениджмънт АД

УД Синергон Асет Мениджмънт АД

ТБ Обединена Българска Банка АД

Софарма Билдингс АДСИЦ

ДФ Синергон Профит

ТБ Райфайзенбанк - България АД

Софарма Имоти АДСИЦ

ДФ Синергон Престиж

ТБ СИБАНК АД

Статус Имоти АДСИЦ

ТБ УниКредит Булбанк АД

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ

ТБ Централна Кооперативна Банка АД

Трансинвестмънт АДСИЦ

УД Сомони Асет Мениджмънт АД ДФ Сомони прогрес ДФ Сомони Стратегия ДФ Сомони Евростабилност

Турин Имоти АДСИЦ

ЛИЦЕНЗИРАНИ АДСИЦ

Улпина АДСИЦ

Агро финанс АДСИЦ

Феърплей Пропъртис АДСИЦ

Агроенержи АДСИЦ

Фонд за енергетика и енергийни икономии-

164


ФЕЕИ АДСИЦ

ДЪРЖАВНИ ХОЛДИНГИ

ММ Застрахователен Брокер ООД

Фонд за земеделска земя Мел Инвест АДСИЦ

Булгартабак Холдинг АД

Абакус Брокер ООД

Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ АДСИЦ

Български енергиен холдинг ЕАД

ЗБ Ефко Инс ЕООД

Национална Компания Индустриални Зони ЕАД

Генерална Агенция - България ЕООД

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

ЗБК Балкан АД Форуком фонд имоти АДСИЦ Хелт енд уелнес АДСИЦ

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

ХипоКапитал АДСИЦ

Българска здравноосигурителна компания Закрила АД

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ

Български здравноосигурителен фонд АД

Юнайтед Пропъртис АДСИЦ

Дженерали закрила здравно осигуряване АД

Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ

ДЗИ - здравно осигуряване АД Доброволно осигурителна мрежа Здраве АД

ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ Адванс Екуити 3TS Capital Partners Advent AIG Private Equity

Евроинс - здравно осигуряване АД Здравноосигрителна компания ЦКБ ЕАД Здравноосигурителен институт АД Здравноосигурителен фонд Вайс Медика АД

Амарант България ООД Арми Груп ЕООД Брокер Консулт Инс ООД Застрахователна Брокерска Къща Инс Консулт ЕООД Българска Застрахователно Брокерска Къща ЕООД ДСК Лизинг Инс ЕООД Александър Брокер ЕООД Реномиа ООД Пиреос Застрахователен Брокер ЕООД ПЕТРОНИС ЕООД Инчкейп Брокъридж България ЕООД

Arco Capital

Здравноосигурителен фонд ДаллБогг: Живот и здраве ЕАД

ОББ - Застрахователен Брокер АД

Axxess Capital

Здравноосигурителен фонд Медико - 21 АД

Скор ООД

Bedminster Capital

Здравноосигурителна каса Прайм Хелт АД

Интерприма ЕООД

Bulventures

Здравноосигурителна компания България здраве АД

АВВИ ООД

Equest GED Global Finance Innova Capital Mid Europa Partners

Здравноосигурителна компания Надежда АД Здравноосигурителна компания Св. Николай Чудотворец АД Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ АД

ВАРНА ИНШУРЪНС ПАРТНЪРС БРОКЕР ООД Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД Евро Брокер ООД ЕТ Иренавто - Ирена Минева Ти Би Ай Лизинг ЕАД

NBGI

Здравноосигурително дружество Планета АД

Ню Едишън ЕООД

Neveq

ЗОД Булстрад Здраве АД

Застрахователно-брокерска къща София Ауто АД

SEAF

ЗОД Всеотдайност АД

Worberg Pincus

Обединен здравноосигурителен фонд Доверие АД

ИНДУСТРИАЛНИ ХОЛДИНГИ Албена инвест холдинг АД

EASYPAY

Ти Би Ай - здравно осигуряване АД

Western Union

Токуда здравноосигурителен фонд АД

БИСЕРА 7

Алфа финанс холдинг АД Бенчмарк груп АД

ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ

Борика

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

ЕКСПРЕС-М

Бон Марин холдинг АД

Ай Ен Джи ПОД АД

Булвеста холдинг АД

Пенсионно осигурителен институт АД

Българска холдингова компания АД

ПОАД ЦКБ – Сила АД

Доверие - обединен холдинг АД

ПОД Алианц България АД

Еврохолд АД

ПОД Бъдеще АД

eBG.bg

Ей Джи кепитъл АД

ПОД Лукойл Гарант - България АД

MoneyBookers Bulgaria Ltd

Златен лев холдинг АД

ПОД Топлина АД

PAYPAL

Индустриален капитал холд АД

ПОК Доверие АД

SWIFT

Индустриален холдинг България АД

ПОК ДСК Родина АД

Ипей АД

Капман груп АД

ПОК Съгласие АД

СЕП България АД

Мъниграм РИНГС

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СИСТЕМИ

Марица холд АД Мел инвест холдинг АД Наш дом Европа холдинг ООД Развитие индустриален холдинг АД Руен холдинг АД Синергон Холдинг АД СК - 13 холдинг АД Стара планина холд АД Стройинвест холдинг АД ТК холд АД Трейс груп холд АД Химимпорт АД Химремонтстрой АД Холдинг Загора ООД Холдинг пътища АД Холдинг Света София АД

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ БРОКЕРИ

УДОСТОВЕРЕНИ УСЛУГИ

АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС ООД

Банксервиз АД

Ес Ди Ай Груп ООД

Инфонотари ЕАД

АОН България ЕООД

Информационно обслужване АД

Марш ЕООД

СЕП България АД

Дженерал Брокерс ЕООД

Спектър АД

Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД УниКредит Застрахователен Брокер ООД

ФИРМИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНКАСО АСО - ПИРЕЛИ ЕООД

Деливъри Брокер ООД Застрахователен Брокер Тетра Инс АД

БОДУ СОД ООД ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД

ПФОЕ Агенция ЕООД Тотал Инс - Застрахователен Брокер ООД

Г4С Секюрити сървисиз България АД ЕГИДА - София ЕАД

Евролайф България ЕООД

ИПОН-1 ООД

Велмар Брокер АД ПОРШЕ ИНШУЪРЪНС БРОКЕР БГ ЕООД

СОТ161 ЕООД ФОРС ДЕЛТА ООД

Брокер Инс ООД Брокер 2001 ЕАД

165


КОМПАНИИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕОС Матрикс ООД Кофас България Кредит Мениджмънт Сървисис ЕООД

Одиторско Предприятие Универс Консулт ООД

Модус консулт ЕООД Прайсуотърхаус Купърс одит ООД Ню Ай ООД Свраков и Милев ООД Прайм консултинг ООД

КРЕДИТ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Суфлин одит ООД

Кредит Ритърн - събиране на вземания и факторинг ООД

Счетоводна и одиторска къща Златкови ООД

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ООД

Счетоводно - одиторска къща Експерт М ООД

СУБИГИ ООД

AДВОКАТСКИ КАНТОРИ Адвокатско дружество Добрев, Кинкин и Люцканов Адвокатско дружество Андрей Делчев и Партньори Адвокатско дружество Батков и С-ие Адвокатско дружество Борислав Боянов и Ко. Адвокатско дружество Георгиев, Тодоров и Ко. Адвокатско дружество Джингов, Гугински, Кючуков и Величков Адвокатско дружество Димитров, Петров и КО.

Сибола 2000 ООД

Адеко България ЕООД Булуърк България ООД

Финкомекс Одитинг ООД

ДБ Интерконсулт СД

Ърнст и янг Одит ООД

Др. Пендл и Др. Писвангер България ЕООД Еймс Хюман Кепитал ООД

КОМПАНИИ ЗА НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ

Мандей ООД

Аристо ЕООД

Менпауър България ООД

Брайт Консулт ООД

Прогрес Консулт Груп ЕООД (ACE HR Services)

Дикрил Консулт ООД Синектика Интер Рекрутмънт ООД Инженеринг Сервиз ООД Тоницвет Консулт ЕООД Комплектинвест ООД Торо Груп С ООД

Консултантско оценителска кантора БОРУН

Адвокатско дружество Петкова и Сирлещов

Корект-Консулт България ООД

Хил Интернешънъл България ООД

Consulco International Ltd Олимпия 3 ООД LAVECO Ltd Оценки & Партньорство ООД

Адвокатско съдружие Спасов и Братанов

Рацио 90 - Олег Димов и С-ие СД

Варадинов и Партньори ЕООД

Румен Минчев ЕТ

Големинов и С-ИЕ СД

Софконрол Консулт ООД

Гугушев и Партнърс ЕООД

Център за анализи и контрол ООД

Димитров, Чомпалов и Тодорова ООД

Явлена Импакт ООД

OCRA (Bulgaria) Ltd Легалекс САВА Мениджмънт ООД

Пенев и Партнърс ЕООД Пенков, Марков и Партньори ООД Попов и Партньори ООД Солиситор ООД

КОМПАНИИ ЗА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ, ДАНЪЦИ, СЧЕТОВОДСТВО И ПЕЙРОЛ

Адрес Недвижими имоти АД

КОНСУЛТАНТСКИ КОМПАНИИ ПО СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ

ЕРА България АД

KPMG ООД

Колиърс Интернешънъл ООД

Ай Енд Ви Консулт ООД

Лукс имоти ЕООД

АС Евроконсулт ООД

Мирела ЕООД

Бългериан Бизнес Консалтантс АД

Орвитекс ЕООД

ИП Варчев Финанс ЕООД

ФеърПлей Интернешънъл АД

ММ Консулт ООД

ФОРОС - Национална Компания Недвижими Имоти ЕООД

Ню Юръп Корпорит Адвайзърс (НЕКА) ООД

Фортън Интернешънъл АД

ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД

Явлена ЕООД

Смарт консултинг груп ЕООД

АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП

СОРТИС

Афа ООД

Транзакта ООД

БИЗНЕС ПОРТАЛИ BG http://finance.news.bg/

БДО АКЕРО ООД

Форем Консултинг България ООД

Бейкър Тили Клиту и партньори ООД

Ърнст и Янг България ЕООД

http://money.ibox.bg/ http://news.expert.bg/

Глобъл Одит Сървисез ООД

Делойт България ООД Ди Еф Кей АндА Консултинг ООД Дружество за одит и консултации ООД Дурин и партньори ООД ЕвроОдит Би Екс ООД Ейч Ел Би България ООД Екус ООД КПМГ България ООД Крестън Булмар ООД Криста - РВ ООД Одиторска компания Верси и партньори ООД

Елта Консулт АД

Deloitte Bulgaria ООД

Актив ООД

Грант Торнтон ООД

АГЕНЦИИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Re/Max България ООД

Ландуел България ООД

Павлов и Партньори ЕООД

Хорайзънс България ООД

КОНСУЛТАНТИ ПО ОФШОРЕН БИЗНЕС

МММ ЕООД

Адвокатско съдружие Арсов, Нaчев, Ганева

Ноблекс ООД

Консултим хюман капитал България ООД

Адванс Адрес Eкспертни Оценки ЕООД

Адвокатско дружество Кръпов и Варадинов

Легалекс

HR КОМПАНИИ

Тринити Корпорейт Сървисис ЕООД

Консултантска къща Амрита ООД

Легаком-Антов ЕООД

Фиделити груп ООД

Ти Пи Ей Хорвад ООД

Адвокатско дружество Камбуров и съдружници

Адвокатско дружество Симеонов и Дерменджиев

Консулто българия ЕООД

КОНСУЛТАНТСКИ КОМПАНИИ ЗА ЕВРО ФОНДОВЕТЕ И ЕВРО ПРОГРАМИ ECS България ООД

http://pari.bg/ http://www.broker.bg/ http://www.capital.bg/

Проджект Мениджмънт ООД Репорт.БГ АД

http://www.dnevnik.bg/ http://www.infostock.bg/

ВС сердон ООД

http://www.investor.bg/

Дикон груп ЕООД

http://www.profit.bg/

Евро Стандарт Консултинг ООД Европейски проектен център ООД Еска Консултинг ООД

Non BG http://finance.yahoo.com/ http://money.cnn.com/

Интегрити Консултинг ООД Кантор мениджмънт консултанти ЕАД Клуб Икономика 2000

166

http://online.barrons.com/home-page http://wsjdn.wsj.com/


http://www.bloomberg.com/

http://www.mc.government.bg/

Intelligent Systems

http://www.businessweek.com/

http://www.md.government.bg/

IRM Ltd.

http://www.dowjones.com/

http://www.mes.bg/

ITCE Bulgaria

http://www.efinancialnews.com/

http://www.mfa.bg/

LLP Bulgaria

http://www.filife.com/

http://www.mh.government.bg/

OnboardCRM Bulgaria

http://www.financialexpress.com/

http://www.mi.government.bg/

Oracle E-Business Suite

http://www.fins.com/Finance

http://www.minedu.government.bg/

PROJECT MANAGEMENT

http://www.forbes.com/

http://www.minfin.bg/

SAP БЪЛГАРИЯ ЕООД

http://www.ft.com/home/europe

http://www.mlsp.government.bg/

Singular Bulgaria C.A. EOOD

http://www.marketwatch.com/

http://www.moew.government.bg/

SyteLine ERP

http://www.reuters.com/

http://www.mrrb.government.bg/

http://www.seenews.com

http://www.mtitc.government.bg/

http://www.smartmoney.com/

http://www.mvr.bg/

Бизнессофт ООД

http://www.mzgar.government.bg/

Давид Холдинг АД

http://bse-sofia.bg/

http://www.nap.bg/

Интелсофт ЕООД

http://direct.europe.bg/htmls/home.php

http://www.nhif.bg

http://econ.bg/

http://www.noi.bg/

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

http://www.port.bg/

http://investbg.government.bg/

http://www.priv.government.bg/

http://www.aeaf.minfin.bg/bg/macroeconomic.php

http://www.statereserve.bg

http://www.ced.bg/

http://www.tourism.government.bg/

http://www.ime.bg/

http://www.youthsport.bg/

Акстър офис Антиподес ООД

Data

Балкан Сървисис ООД

Контракс ЕАД Л клас ООД Латона България АД М енд Д Софт ООД Микроакаунт ЕООД

Немечек България ООД Немечек България ООД

http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp http://www.noi.bg/

МикроКомплекс Интернешънъл ООД

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ

Омега Софт ООД

Balkan accession fund

Рила Солюшънс ЕАД / Rila Solutions

Агенция Икономика

СИС Технология АД

Български Институт за външна търговия

СМ Консулта ЕООД

Икономически институт на БАН

Технологика ЕООД

Институт за пазарана икономика

Тим ВИЖЪН България ООД

Институт за пазарна икономика

ФТС България ООД

http://www.nsi.bg/ http://www.priv.government.bg/apnew/Root/index.php http://www.stat.bg/ Operating programs EU http://ef.mlsp.government.bg/bg/ http://evroprogrami.com/ Институт по аграрна икономика http://ope.moew.government.bg/ Институтът за икономическа политика http://www.bgregio.eu/

ACSIOR Ltd.

Федерико Де Витори

Bioteam Software Ltd

Център за икономическо развитие

BulMag JSC

http://www.eufunds.bg/ http://www.opac.government.bg/ http://www.opcompetitiveness.bg/bg/ Център за развитие на човешки ресурси http://www.optransport.bg/ Institutions http://www.government.bg/ http://www.president.bg/ http://www.parliament.bg/ http://investbg.government.bg/ http://www.aba.government.bg/ http://www.aeaf.minfin.bg/ http://www.bds-bg.org/ http://www.bnb.bg http://www.bpo.bg/ http://www.bulnao.government.bg/ http://www.bulnao.government.bg/ http://www.cadastre.bg/ http://www.cpc.bg/ http://www.crc.bg/ http://www.csd-bg.bg/ http://www.daits.government.bg/ http://www.dker.bg/ http://www.dkh.minfin.bg/ http://www.fia.minfin.bg/ http://www.fsc.bg/ http://www.iaphare.org/ http://www.justice.government.bg/ http://www.marad.bg/

ИТ КОНСУЛТАТНТИ И ДОСТАВЧИЦИ НА КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ И СИСТЕМНИ ИНТЕГРАТОРИ

Тренд студио

DMT Ltd Escom Ltd

КОМПАНИИ ПРЕДОСТАВЯЩИ РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ

Information services Kontrax S&T Bulgaria

Direct Services ООД

Siemens Enterprise Communications Ltd.

OSG record management ЕООД

Stemo Ltd Soft Data Services ООД

Team Ltd

БДИАС ЕООД

Telelink

Контракс ЕАД

Арго-Котар

Национален Архив Корп. ООД

ВАЛИ Датамакс Парафлоу Комуникейшънс ООД

БИЗНЕС СОФТУЕР

Сиенсис АД

Ai Informatics AG Виена AS Systems

АСОЦИАЦИИ И ФОНДОВЕ

Atlantis ERP

Българска Фондова Борса-София АД BPM Българска Агенция за Инвестиции C &T Българска Агенция за Кредитен Рейтинг АД CRM Гаранционен фонд DMS Международен Банков Институт ERP системи Сдружение Асоциация на Банките в България Esri Bulgaria ltd. Сдружение Асоциация на Индустриалния Капитал в България Expert M ООД Eлит Софтуер ООД

"Сдружение Асоциация на Лицензираните Дружества за Допълнително Здравно Осигуряване "

HR & Payroll

Сдружение Българска Асоциация за Лизинг

IBS Bulgaria

Сдружение Българска Асоциация на Управляващите дружества

Ibs bulgaria ltd

Фонд за Гарантиране на Влоговете в Банките

Index Bulgaria ltd

Фонд за Компенсиране на Инвеститорите

167


СЪДЪРЖАНИЕ CONTENT Институции

3

Institutions Търговски банки

13

Commercial Banks Застрахователни компании

79

Insurance Companies Небанкови кредитни институции

93

Nonbank Credit Institutions Консултантски компании Consulting Companies

103

Финансова и бизнес статистика на БНБ и търговските банки

115

Финансова и бизнес статистика на застрахователни дружества – общо застраховане

133

Финансова и бизнес статистика на застрахователни дружества – животозастраховане

141

Финансова и бизнес статистика на управляващи дружества

149

Финансова и бизнес статистика на акционерни дружества със специална инвестиционна цел

153

Финансова и бизнес статистика на пенсионноосигурителни дружества: здравноосигурителни дружества

159

Financial and Business Statistic

115-159

Значими компании от финансовия и свързаните сектори

163

BANKS INVESTMENTS MONEY

БАНКИ ИНВЕСТИЦИИ ПАРИ

172 Nishka str., Sofia 1309

1309 София, ул. Нишка 172

Tel.: (+359 2) 981 08 69; 981 22 69

Тел.: 02/ 981 08 69; 981 22 69

Fax: (+359 2) 81 206

Факс: 02/ 81 206

e-mail: office@bip-bg.com

e-mail: office@bip-bg.com

www.bip-bg.com

www.bip-bg.com

168


Алманах Банки Инвестиции Пари  

Издание, представящо банковия и не-банковия финансов сектор в България и държавните регулаторни органи

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you