Page 1

Област Добрич District Dobrich Обща информация / General information: Площ на област Добрич: 4 719 кв. км. Население: 213 325 жители Населени места в област Добрич: 215 Брой градове в област Добрич: 6 Брой села в област Добрич: 209 Областен център: град Добрич Общини в област Добрич 8: Добрич - град, Добричка, Балчик, Шабла, Каварна, Тервел, Генерал Тошево и Крушари.

Area size of district: 4 719 sq. km Population of district: 213 325 people Total number of population centers 215 Total Towns and Cities in Dobrich province: 6 Total Villages in Dobrich province: 209 Regional Center: Town of Dobrich Municipalities in Dobrich District 8: Town of Dobrich, Dobrichka, Balchik, Shabla, Kavarna, Tervel, General Toshevo and Krushari

Администрация / Administration: 9300 Добрич ул.Независимост №5 e-mail obl-dobrich@netplusdb.bg

9300 Dobrich 5 “Nezavisimost” str. e-mail obl-dobrich@netplusdb.bg

Областен управител Ердинч Хаджиев Тел.: 058 / 601 200 Главен секретар Драгой Драгоев Tел.: 058/ 655 415

Regional Governor Erdinch Hadzhiev Tel.: +35958/ 601 200 General Secretary Dragoy Dragoev

География на област Добрич: Област Добрич се намира в Североизточна България и заема по-голямата част от Южна Добруджа. На север граничи с Република Румъния, на изток с Черно море, на юг с Варненска област, на югозапад със Шуменска област и на запад със Силистренска област. На територията на областта са граничнопропускателните пунктове Дуранкулак и Йовково. Климатичните условия тук се доближават до условията на източно-европейския климат. Тя е една от четирите области, съставляващи Североизточния район за планиране.

Област Добрич

Location: Rousse Region is located in Northeastern Bulgaria and includes a part of the East Danube Plain and part of the Ludogorie lowlands. It is bordered by the regions of Silistra, Razgrad, Targovishte and Veliko Tarnovo. The northern border with the Danube River coincides with the national border with Romania. Some of the big rivers are the Yantra and the Roussenski Lom rivers. The region of Rousse region falls in moderate continental climate area. It is one of the four areas of the North Central Region.

District Dobrich

329


Област Добрич District Dobricht Economy

Икономика Регионът е един от крупните производители на селскостопанска продукция в страната. Природните условия тук са изключително благоприятни за развитие на растениевъдството- за отглеждане на зърнени, технически и фуражни култури. Мелничарската промишленост е с капацитет от над 200 тона дневно. Добре развит отрасъл е производството на хляб и хлебни изделия. В Област Добрич се произвеждат над 35% от макаронените изделия в страната. Хранително-вкусовата промишленост в Област Добрич заема 48 % от промишленото производство. В област Добрич е добре развита месодобивната промишленост. След най-силно развитата ХВП по степен на развитие са нареждат обувната, шивашката, кожаро-кожухарската, химическата, металургия и машиностроене, текстилната и трикотажната, дърводобивната и дървообработващата, електронната и електротехническата, производството на строителни материали и др.

Инфраструктура

Infrastructure

На територията й се пресичат два от основните Пан-европейски транспортни коридора Инфраструктура – транспортен коридор № VII и транспортен коридор № IX, допълнени от коридора ТРАСЕКА: В областта е развита гъста пътна мрежа, Европа – Кавказ - Азия. Преминават и следните има един международен път Е-87, свързващ ГКПП важни международни пътища: Е 70, Е 83 и Е 85. Дуранкулак на българо-румънската граница с ГКПП Най-високото ниво на транспортно обслужване в Малко Търново по протежение на черноморското областта се извършва по първокласните пътища крайбрежие, няколко второкласни пътища, свързI-3 (Е-83) Русе - Бяла - Плевен - София; I-5 (Е-85) Русе ващи гр.Добрич със Силистра, Варна и КК”Албена”. - Бяла - Велико Търново; I-2 (Е-70) Русе - Разград През област Добрич преминава и ж.п. линията КонВарна и път I-21 Русе - Тутракан - Силистра. Найстанца - Варна, която също е връзка между Русия, важно стопанско значение имат жп линиите Русе Украйна и Молдова с Република Турция. Осъщест– Горна Оряховица и Русе – Варна. Ж.п.гара – Русе е вяването на външно-търговска дейност посредс важно стратегическо значение за осъществяваством воден транспорт се улеснява чрез присне на комбинирани превози по транспортните котанище Балчик, пристанището на р.Дунав при ридори VII и IX. Линията Русе – Варна е и първата гр.Силистра, както и големия и разнороден приспостроена в България жп линия. Пристанище Русе танищен комплекс Варна, Варна-Запад и Леспорт. е едно от трите пристанища с национално знаНай-близко разположеното международно летище чение на р. Дунав и най-голямото българско речно е на 47 км от гр.Добрич - летище Варна. пристанище. Пристанище Русе включва пристанищата Русе-Изток, Русе-Център, Русе-Запад.

330

The region is one of biggest producers of agricultural products in the country. Natural conditions here are very favorable for the development of crop-growing cereal, technical and forage crops. Flour mills industry has a capacity of over 200 tons per day. Production of bread is a well-developed industry. Dobrich region produces over 35 percent of the pasta in the country. Food industry in Dobrich region accounts for 48 percent of the industrial production. The meat production industry is well-developed as well as footwear, clothing, furdressing, chemical industries, metallurgy and machine building, textile and knitwear, logging and woodworking, electronic and electrical industries, production of building materials and others.

Област Добрич

Two of the European transport corridors (№7 and №9) crossed the region and ensure the connection between Infrastructure Baltic and North Sea regions with the Mediterranean and Black sea regions. The major international roads The region has a dense road network. The international are: E70, E83 and E85. The highest level of transport road E-87 connects Durankulak border checkpint at the services is provided in first-class roads I-3 (E-83) Bulgarian-Romanian border with Malko Tarnovo border Rousse- Byala-Veliko Tarnovo-Sofia; I-5 (E-85) Roussecheckpoint at the Black Sea coast. There are several Byala- Veliko Tarnovo; I-2 (E-70) Rousse- Razgradsecond-class roads connecting the town of Dobrich Varna and II -21 Rousse-Tutrakan-Silistra. Of highest with Silistra, Varna and Albena resort. The railway line economic importance are the railway lines RousseConstanta – Varna passes through the region. This line Gorna Oryahovitsa and Rouse-Varna. The railway station is a link between Russia, Ukraine and Moldova with the Rouse is of strategic importance for the realization of Republic of Turkey. The implementation of international combined services in the transport corridors 7 and 9. trade through sea transport is facilitated through the The railway line Rouse-Varna is the first ever built railway Black Sea port of Balchik, the Danube River port of line in Bulgaria. The port of Rousse is one of the three Silistra and the large domestic port complex in Varna, ports of national importance along the Danube River Varna West and Lesport. The nearest international and the biggest Bulgarian river port. The port of Rousse airport, Varna Airport, is 47 km away from the town of includes the ports of Rousse East, Rousse Center and Dobrich. Rousse West.

District Dobrich


Община Русе Област Балчик District Rousse Municipality of Balchik Обща информация / General information: Местоположение: североизточната част на България на брега на Черно море, област Добрич Територия - 523 кв. км. Брой населени места - 22 Брой жители - 23 150 Климат: континентален Административен център: гр. Балчик

Location: in North-East Bulgaria in Dobrich District, along the Black Sea cost Territory - 523 km.2 Number of population centers - 22 Population - 23 150 people Climatic region: temperately continental Administrative center: town of Balchik

Администрация / Administration:

Контакти: 9600 гр. Балчик ул. “Дионисополис” №2 Тел.: 0579 7 20 70 Факс: 0579 7 41 17 e-mail: mayor@balchik.bg Кмет Николай Добрев Ангелов Зам. кметове Илиян Станоев, Митко Петров Mayor Nikolay Dobrev Angelov Deputy mayors Mitko Petrov, Ilian Stanoev

Председател на Общинския съвет Младен Савов Мартинов Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Mladen Savov Martinov Municipal councillors - 17

Contacts: 9600 Balchik 2, Dionisopolis str. Tel. +359579/ 720 70 Fax +359579/ 7 41 17 e-mail: mayor@balchik.bg

Образование / Education: 1 НУ 6 ОУ 2 СОУ Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

1 elementary school 6 primary schools 2 secondary schools of general education 893 712 6 384 6 383 5 646 738

Област Добрич

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Dobrich

893 712 6 384 6 383 5 646 738

331


Община Балчик Municipality of Balchik Economy

Икономика - морски, конгресен, спортен туризъм - балнеолечение - производство на метални изделия и изделия от дърво - производство на плочи от черупчест варовик - шивашка дейност

- sea, congressional and sports tourism - balneology - production of metal wares and wooden wares - production of shell limestone slabs - tailoring industry

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 7.53 б/ темп на нетните приходи (%) 100 в/ безработица (%) 21.43 г/ темп на безработицата (%) 92 д/ темп на средната работна заплата (%) 105 е/ индустриална заетост (%) 27.7 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 91 з/ заети в земеделските стопанства (%) 19.1 и/ процент лица под средно образование (%) 0.64 й/ темп на изменение на населението (%) 100 л/ Средна работна заплата (лв.) 3 146,67 м/ Коефициент на възрастова зависимост 43.716

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.64 100 3 146,67 43.716

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 9,1 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 100% телефонизация; покритие на мобилните оператори - път – 202,4 км.: I клас 30,4 км.; Балчик - Соколово - Сенокос - Добрич; Балчик - Кремена - Дропла Змеево; Балчик - Гурково - Тригорци; Варна 48 км.; Добрич 36 км.; ГКПП Дуранкулак 57км.; София 490 км. - главен път – международен път I-9 /Е-87/ - летище – военно; Варна 56 км. - пристанище Балчик; Варна 48 км.; Силистра 120 км. - жп гара Добрич 36 км.

332

7.53 100 21.43 92 105 27.7 91 19.1

Област Добрич

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 9.1 % settlements with sewerage systems - gas supply – none - telecommunications – 100% telephone and mobile operators coverage - roads – 202.4 km: I class - 30.4 km.; Balchik - Sokolovo - Senokos - Dobrich; Balchik - Kremena - Dropla Zmeevo; Balchik - Gurkovo - Trigortsi; Varna 48 km, Dobrich 36 km.; BCCP Durankulak 57 km.; 530 km. to Sofia - main road – international road I-9 /E-87/ - airport – military; 56 km. to airport Varna - port Balchik; 48 km. to sea port Varna; 120 km. to river port Silistra - railway station Dobrich 36 km. away

District Dobrich


Община Русе Област Балчик District Rousse Municipality of Balchik КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 13..20

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

8.51

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 00.00

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г. 00.00

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

4.16

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

4.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

32,67

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 13..20

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

8.51

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

00.00

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 00.00

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Добрич

Index of significance

4.16

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

4.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Dobrich

333


Община Русе Област Генерал Тошево District Rousse Municipality of General Toshevo Обща информация / General information: Местоположение: най-североизточната част на област Добрич и граничи с Румъния Територия - 986 кв.км. Брой населени места - 41 Брой жители - 18 745 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Генерал Тошево

Location:: in North-East Bulgaria in Dobrich District Territory - 986 km.2 Number of population centers - 41 Population - 18 745 Climatic region: temperately continental Administrative center: town of General Toshevo

Администрация / Administration:

Контакти: 9500 гр. Генерал Тошево ул. “Васил Априлов” № 5 Тел.: 05731 20 20 Факс: 05731 25 05 e-mail: mail@toshevo.org Кмет Димитър Михайлов Петров Зам. кметове Георги Георгиев, Йордан Бахов Mayor Dimitar Mihaylov Petrov Deputy mayors Georgi Georgiev, Yordan Bahov

Председател на Общинския съвет Георги Русев Георгиев Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Georgi Rusev Georgiev Municipal councillors - 17

Contacts: 9500 General Toshevo 5, Vasil Aprilov str. Tel. +3595731/ 20 20 Fax +3595731/ 25 05 e-mail: mail@toshevo.org

Образование / Education: 5 ОУ 1 СОУ 1 ПГ Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

5 primary schools 1 secondary school of general education 1 secondary professional school 540 425 6 703 6 295 3 976 806

Област Добрич

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Dobrich

540 425 6 703 6 295 3 976 806

335


Община Генерал Тошево Municipality of General Toshevo Economy

Икономика - земеделие - животновъдство - хранително-вкусова промишленост - дървообработване - производство на строителни материали, електродомакински уреди - металообработване - обувно производство

- agriculture - stock-breeding - processing industry - woodworking - shoe industry - production of building materials and electric appliances - metal-working

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 1.48 б/ темп на нетните приходи (%) 95 в/ безработица (%) 18.05 г/ темп на безработицата (%) 99 д/ темп на средната работна заплата (%) 104 е/ индустриална заетост (%) 16.6 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 107 з/ заети в земеделските стопанства (%) 34.9 и/ процент лица под средно образование (%) 0.59 й/ темп на изменение на населението (%) 96 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 966,33 м/ Коефициент на възрастова зависимост 56,326

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.59 96 2 966,33 56,326

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 2,4 % канализирани населени места - газ – газокомпресорна станция край с. Кардам газифицирани са голяма част от обществените и промишлени обекти - телекомуникации – 100 телефонизация; 98 % покритие на мобилните оператори - път – ПМ 267,6 км: ІІ клас 22 км.; III клас 137,7 км.; IV клас 97.1 км.; 10,8 км. местно значение; ІІ-29 Добрич - Генерал Тошево - Пчеларово - Градини - Снип - Житен - Красен; 2903 Генерал Тошево - Къпиново - Изворово - Красен - Росица - Лозница - граница Румъния; 2904 Генерал Тошево - Кардам - Спасово - Бежаново - Захари Стояново - Дуранкулак; 9002 Балчик - Момчил - Кремена - Дропла - Петлешково - Присад - Генерал Тошево; Добрич 25 км.; Балчик 38 км.; Констанца 60 км.; ГКПП с. Йовково 15 км. - главен път – път Е-29 Варна - Добрич - Генерал Тошево - Констанца - летище Варна 78 км. - пристанище Варна 72 км.; Силистра 105 км. - жп гара Генерал Тошево – жп линия Добрич - Кардам

336

1.48 95 18.05 99 104 16.6 107 34.9

Област Добрич

- water-supply a/ 4.8% population with water-supply restriction b/ 2.4% settlements with sewerage systems - gas supply – gas-compressor station near Kardam - most of the public and industry sites are gassupplied - telecommunications – 100% telephone coverage; 98 % mobile operators coverage - roads – road network 267,6 km. ІІ class 22 km.; III class 137,7 km.; IV class 97.1 km.; 10,8 km.. local roads; ІІ-29 Dobrich - General Toshevo - Pchelarovo - Gradini - Snop - Zhiten - Krassen; 2903 General Toshevo -Kapinovo - Izvorovo - Krassen - Rossitsa - Loznitsa - border Romania; 2904 General Toshevo - Kardam - Spassovo - Bezhanovo - Zahari Stoyanovo Durankulak; 9002 Balchik - Momchil - Kremena -Dropla - Petleshkovo - Prisad - General Toshevo; 25 km. To Dobrich; 38 km. to Balchik; 60 km. to Constanta] 15 km. to BCCP village of Yovkovo - main road – road Е-29 Varna - Dobrich - General Toshevo - Constanta - airport Varna 78 km. away - port 72 km. away; 105 km. to port Silistra - railway station General Toshevo - railway line Dobrich - Kardam District Dobrich


Община Русе Област Генерал Тошево District Rousse Municipality of General Toshevo КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

8.71

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост 12.00

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

6.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

69.51

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

8.71

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Добрич

Index of significance

12.00

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

6.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Dobrich

337


Община Русе Област град Добрич District Rousse Municipality Dobrich city Обща информация / General information: Местоположение: североизточния икономически регион на България, област Добрич Територия - 109.497 кв.км. Брой населени места - 1 /особен статут/ Брой жители - 103 912 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Добрич /особен статут/

Location: in North-East Bulgaria in Dobrich District Territory - 09.497 km.2 Number of population centers 1 /special statute/ Population - 103 912 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Dobrich /special statute/

Администрация / Administration:

Контакти: 9300 Добрич ул. България 12 Тел.: 058 600 001 - 004 / централа / Факс:058 600 166 e-mail: dobrich@dobrich.bg Кмет Детелина Кирилова Николова Зам. кметове Иван Колев, Пламен Петров, Камелия Йорданова, Надежда Петкова Mayor Detelina Kirilova Nikolova Deputy mayors Ivan Kolev, Plamen Ganchev, Kamelia Yordanova, Nadezhda Petkova

Председател на Общинския съвет Румен Иванов Иванов Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Rumen Ivanov Ivanov Municipal councillors - 17

Contacts: 9300 Dobrich 12, Bulgaria str. Tel. +35958/ 600 001 - 004 operator Fax +35958/ 600 166 e-mail: dobrich@dobrich.bg

Образование / Education: 1 НУ 9 ОУ 6 СОУ 3 гимназии 9 ПТУ 1 cпортно училище 4 ВУЗ Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

1 elementary school 9 primary schools 6 secondary schools of general education 9 secondary education professional schools 3 high schools sports school 4 higher education schools 9 749 4 771 28 887 24 218 14 919 1 302

Област Добрич

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates District Dobrich

9 749 4 771 28 887 24 218 14 919 1 302

339


Община град Добрич Municipality Dobrich city Economy

Икономика - производство на зърнени храни – пшеница, царевица и слънчоглед - лека промишленост - хранително-вкусова промишленост - машиностроене - туризъм

- production of cereals – wheat, corn and sunflower - light industry - food processing industry - machine-building - tourism

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 5.52 б/ темп на нетните приходи (%) 112 в/ безработица (%) 17.01 г/ темп на безработицата (%) 89 д/ темп на средната работна заплата (%) 110 е/ индустриална заетост (%) 42.3 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 103 з/ заети в земеделските стопанства (%) 4.1 и/ процент лица под средно образование (%) 0.46 й/ темп на изменение на населението (%) 99 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 670,67 м/ Коефициент на възрастова зависимост 33,887

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.46 99 2 670,67 33,887

Infrastructure

- вода а/ 100 % население с режим водоползване б/ 100 % канализирани населени места - газ – северен клон на магистрален газопровод; - телекомуникации – 100% телефонизация; оптичен кабел с Варна и Силистра; покритие на мобилните оператори; достъп до Интернет - път - ІІ-21 Силистра - Добрич - Оброчище – Албена; ІІ-27 Добрич - Балчик – Каварна; ІІ-29 Варна - Добрич - Генерал Тошево; София 451 км. - главен път – І клас Е-87 Бургас - Варна - Балчик - Шабла - летище Варна 59 км. - пристанище Варна 52 км.; Балчик 35 км.; Силистра 87 км. - жп гара Добрич Юг, жп гара Добрич Север

340

5.52 112 17.01 89 110 42.3 103 4.1

Област Добрич

- water-supply a/ 100 % population with water-supply restriction b/ 100 % settlements with sewerage systems - gas-supply – Northern branch of a principal pipeline - telecommunications – 100% telephone coverage; optical cable to Varna and Silistra; mobile operators coverage; Internet access - roads – II-21 Silistra - Dobrich - Obrochishte - Albena; II-27 Dobrich - Balchik - Kavarna; II-29 Varna - Dobrich - General Toshevo; 451 km. to Sofia - main road – I class road Е-87: Burgas - Varna - Balchik - Shabla - airport Varna 59 km. away - port Varna 52 km.; 35 km. to sea port Balchik; 87 km. to river port Silistra - railway station South, railway station North

District Dobrich


Община Русе Област град Добрич District Rousse Municipality Dobrich city КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

9.13

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост 12.00

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

6.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

69,93

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

9.13

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Добрич

Index of significance 12.00

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

6.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Dobrich

341


Община Русе Област Добричка District Rousse Municipality of Dobrich Обща информация / General information: Местоположение: Североизточна България, в състава на област Добрич Територия - 1 296 кв.км. Брой населени места - 68 Брой жители - 26 914 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Добрич /особен статут/

Location: in northeastern Bulgaria and is a part of Dobrich District Territory - 1.296 km.2 Number of population centers - 68 Population - 26 914 people Climatic region: Temperately Continental Administrative center: town of Dobrich /special statute/

Администрация / Administration:

Контакти: гр. Добрич 9300 ул.”Независимост” №20 Тел.: 058 600 889 Факс: 058 600 806 e-mail: obshtina@dobrichka.bg Кмет Петко Йорданов Петков Зам. кметове Дико Иванов, Петър Иванов, Гюлхан Вейсел Mayor Petko Yordanov Petkov Deputy mayors Diko Ivanoav, Petar Ivanov, Gyulhan Veysel

Председател на Общинския съвет Славка Петрова Иванова Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Slavka Petrova Ivanova Municipal councillors - 17

Contacts: 9300 Dobrich 20, Nezavisimost str. Tel. +35958/ 600 889 Fax +35958/ 600 806 e-mail: obshtina@dobrichka.bg

Образование / Education: 3 НУ 18 ОУ Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

3 elementary schools 18 primary schools 323 417 4 390 10 037 8 030 783

Област Добрич

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Dobrich

323 417 4 390 10 037 8 030 783

343


Община Добричка Municipality of Dobrich Economy

Икономика - производство на пшеница, слънчоглед, царевица - оранжерийно производство на зеленчуци - производство на еднодневни пилета, разплодни и стокови яйца - месодобив - строителство - търговия - животновъдство - трайни насаждения

- growing wheat, sunflower and corn - growing vegetables in hot-houses - growing one-day old chickens, eggs for breeding and for consumption - meat production - building - trading - stock-breeding - perennial plants

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 2.13 б/ темп на нетните приходи (%) 100 в/ безработица (%) 16.32 г/ темп на безработицата (%) 99 д/ темп на средната работна заплата (%) 135 е/ индустриална заетост (%) 5.0 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 100 з/ заети в земеделските стопанства (%) 52.0 и/ процент лица под средно образование (%) 0.82 й/ темп на изменение на населението (%) 95 л/ Средна работна заплата (лв.) 3 708.00 м/ Коефициент на възрастова зависимост 61,538

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.82 95 3 708.00 61,538

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 0,0 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 100 % телефонизация; покритие на мобилните оператори - път – ПМ 439 км.: ІІ клас 149,5 км., ІІІ клас 86,8 км., ІV клас 202,7 км.; ІІ-21 Добрич - Силистра; ІІ-27 Добрич - Орлова могила - Владимирово; ІІ-29 Добрич - Генерал Тошево - ГКПП Йовково; Добрич - Козлодуйци - Житница - Пчелник - главен път – Е-87 Дуранкулак - Варна - Бургас - летище Варна 60 км. - пристанище Варна 52км.; Силистра 91 км. - жп гара Добрич с 12 основни коловоза; жп гара Добрич - Север преработка на товари

344

2.13 100 16.32 99 135 5.0 100 52.0

Област Добрич

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 100% telephone and mobile operators coverage - roads – road network 439 km.: ІІ class 149.5 km, ІІІ class 86.8 km, ІV class 202.7 km; ІІ-21 Dobrich Silistra; ІІ-27 Dobrich - Orlova mogila - Vladimirovo; ІІ-29 Dobrich - General Toshevo - BCCP Yovkovo; Dobrich - Kozloduytsi - Zhitnitsa - Pchelnik - main road – Е-87 Durankulak - Varna - Burgas - airport Varna 60 km. away - port Varna 52 km. away; 91 km. to port Silistra - railway station Dobrich twelve main railway lines; railway station Dobrich North

District Dobrich


Община Русе Област Добричка District Rousse Municipality of Dobrich КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

9.13

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост 12.00

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

6.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

69,93

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

9.13

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Добрич

Index of significance 12.00

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

6.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Dobrich

345


Община Русе Област Каварна District Rousse Municipality of Kavarna Обща информация / General information: Местоположение: в най-източната част на Дунавската равнина, област Добрич Територия - 481,4 кв.км Брой населени места - 21 Брой жители - 17 123 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Каварна

Location: in North-East Bulgaria in Dobrich District Territory - 481.4 km.2 Number of population centers - 21 Population - 17 123 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Kavarna

Администрация / Administration:

Контакти: 9650 гр. Каварна ул.”Добротица” 50 Тел: 0570 8 23 08; 8 50 60; 8 30 51; 8 60 61 Факс: 0570 8 51 22 e-мail:obshtina@kavarna.bg Кмет Цонко Здравков Цонев Зам. кметове Севинч Касабова, инж. Тодор Ахпазов Mayor Tsonko Zdravkov Tsonev Deputy mayors Sevinch Kasabova, eng, Todor Aphazov

Председател на Общинския съвет д-р Евгени Цонков Чобанов Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Dr. Evgeni Tsonkov Chobanov Municipal councillors - 17

Contacts: 9650 Kavarna 50, Dobrotitsa str. Tel. +359570/ 8 23 08; 8 50 60; 8 30 51; 8 60 61 Fax +359570/ 8 51 22 е-мail:obshtina@kavarna.bg

Образование / Education: 2 НУ 3 ОУ 1 СОУ Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

2 elementary schools 3 primary schools 1 secondary school of general education 735 619 4 766 4 676 4 219 566

Област Добрич

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Dobrich

735 619 4 766 4 676 4 219 566

347


Община Каварна Municipality of Kavarna Economy

Икономика - селско стопанство - туризъм - лека промишленост - хранително – вкусова промишленост - шивашка промишленост - трикотажна промишленост

- agriculture - tourism - light industry - food processing industry - tailoring industry - knitwear industry

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 2.35 б/ темп на нетните приходи (%) 111 в/ безработица (%) 13.47 г/ темп на безработицата (%) 96 д/ темп на средната работна заплата (%) 107 е/ индустриална заетост (%) 16.0 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 107 з/ заети в земеделските стопанства (%) 2.8 и/ процент лица под средно образование (%) 56.9 й/ темп на изменение на населението (%) 49 л/ Средна работна заплата (лв.) 3 591.00 м/ Коефициент на възрастова зависимост 44.70

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

56.9 49 3 591.00 44.70

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 10 % канализирани населени места - газ – изградена газоразпределителна мрежа - телекомуникации – 97% телефонизация; покритие на мобилните оператори - път – ПМ 96 км: ІІІ-296 Генерал Тошево - Крупен - Вранино - пристанище Каварна; ІІІ-901 Каварна - Българево - Камен бряг - Тюленово - Шабла; ІІ-27 Каварна - Балчик - Добрич; Добрич 52 км. - главен път – І-9 Е-87 Дуранкурак - Шабла - Каварна - Балчик - Варна - Бургас - Малко Търново - летище Варна 70 км. - пристанище Каварна; Балчик 21 км.; 135 км. Силистра - жп гара Варна 63 км.

348

2.35 111 13.47 96 107 16.0 107 2.8

Област Добрич

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 10 % settlements with sewerage systems - gas supply – build gas-main net - telecommunications – 97% telephone coverage; mobile operators coverage - roads – road network 96 km.; ІІІ-296 General Toshevo - Krupen - Vranino - port Kavarna; ІІІ-901 Kavarna Balgarevo - Kamen bryag - Tylenovo - Shabla; ІІ-27 Kavarna - Balchik - Dobrich; 52 km. to Dobrich - main road – І-9 Е-87 Durankulak - Shabla - Kavarna Balchik - Varna - Burgas - Malko Tarnovo - airport Varna 70 km. away - port Kavarna; 21 km. to port Balchik; 135 km. to river port Silistra - railway station Varna 63 km. away

District Dobrich


Община Русе Област Каварна District Rousse Municipality of Kavarna КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

5.17

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 6.40

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост 12.00

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

4.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

60.77

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

5.17

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

6.40

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Добрич

Index of significance 12.00

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

4.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Dobrich

349


Община Русе Област Крушари District Rousse Municipality of Krushari Обща информация / General information: Местоположение: североизточната част на България, граничи на север с Румъния, област Добрич Територия - 417,5 кв. км. Брой населени места - 19 Брой жители - 7 895 Климат: умерено-континентален Административен център: с. Крушари

Location: in the northeastern part of the Republic of Bulgaria in Dobrich district. To the north it borders on the Republic of Romania. Territory - 417.5 km.2 Number of population centers - 19 Population - 7 895 people Climatic region: temperate continental Administrative center: village of Krushari

Администрация / Administration:

Контакти: 9410 с. Крушари ул.”Девети септември” №3А Тел.: 05771 20 24 Факс: 05771 21 36 e-mail: krushari@dobrich.net Кмет Добри Стоянов Стефанов Зам. кметове Иван Иванов, Зекерие Мехмед Mayor Dobri Stoyanov Stefanov Deputy mayors Ivan Ivanov, Zekerie Mehmed

Председател на Общинския съвет Илхан Юсеин Мюстеджеб Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Yusein Myustedzheb Municipal councillors - 17

Contacts: 9410 Krushari 3 A, Deveti septemvri str. Tel. +3595771/ 20 24 Fax +3595771/ 21 36 e-mail: krushariI@dobrich.net

Образование / Education: 3 ОУ 1 СОУ

3 primary schools 1 secondary school of general education

Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

55 82 910 2 201 1 699 416

Област Добрич

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Dobrich

55 82 910 2 201 1 699 416

351


Община Крушари Municipality of Krushari Economy

Икономика - селско стопанство - растениевъдство - животновъдство

- agriculture - plant-breeding - stock-breeding

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 0.55 б/ темп на нетните приходи (%) 96 в/ безработица (%) 24.95 г/ темп на безработицата (%) 113 д/ темп на средната работна заплата (%) 112 е/ индустриална заетост (%) 34.7 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 97 з/ заети в земеделските стопанства (%) 50.1 и/ процент лица под средно образование (%) 0.82 й/ темп на изменение на населението (%) 95 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 190,33 м/ Коефициент на възрастова зависимост 61,247

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.82 95 2 190,33 61,247

Infrastructure

- вода а/ 5,3 % население с режим водоползване б/ 0,0 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 5 АТЦ; слаба телефонизация; частично покритие на мобилните оператори. - път – ПМ 152,2 км.; III и IV клас; Крушари - Телериг - Зимница; Крушари - Коритен - Поручик Кърджиево; Крушари - Александрия - Капитан Димитрово; Крушари - Полковник Дяково - Коритен; Добрич 32 км.; Варна 80 км.; София 467 км. - главен път – Крушари - Добрич - летище Варна 87 км. - пристанище Балчик 63 км.; Силистра 67 км. - жп гара Генерал Тошево 44 км.

352

0.55 96 24.95 113 112 34.7 97 50.1

Област Добрич

- water-supply a/ 5.3 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % settlements with sewerage systems - gas supply – none - telecommunications – 5 ATE; poor telephone and mobile operators coverage - roads – road network 152.2 km.: III and IV class; Krushari - Telerig - Zimnitsa; Krushari - Koriten Poruchik Kardzhievo; Krushari - Aleksandrya - Capitan Dimitrovo; Krushari - Polkovnik Dyakovo - Koriten; 32 km. to Dobrich; 80 km. to Varna; 467 km. to Sofia - main road – Krushari - Dobrich - airport Varna 87 km. away - port Balchik 63 km. away; 67 km. to river port Silistra - railway station General Toshevo 44 km. away

District Dobrich


Община Русе Област Крушари District Rousse Municipality of Krushari КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

7.53

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

7.56

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство 00.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация 00.00

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

55.09

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

7.53

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Добрич

Index of significance

7.56

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships 00.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization 00.00

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Dobrich

353


354

Област Добрич

District Dobrich


Община Русе Област Тервел District Rousse Municipality of Tervel Обща информация / General information: Местоположение:северозападната част на област Добрич Територия - 583 кв.км. Брой населени места - 26 Брой жители - 28 773 Климат: умерено-континентален Административен центърМ гр. Тервел

Location: in North-East Bulgaria, in the northwestern part of Dobrich District Territory - 583 km.2 Number of population centers - 26 Population - 28 773 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Tervel

Администрация / Administration:

Контакти: 9450 гр.Тервел ул. “Св.Св. Кирил и Методий” № 8 Тел.: 05751 20 70; 20 75 Факс: 05751 23 91 e-mail: tervel@tervel.bg; tervel2000@yahoo.com Кмет инж. Живко Жеков Георгиев Зам. кметове Дияна Илиева, Стефка Костадинова Mayor eng. Zhivko Zhekov Georgiev Deputy mayors Diana Ilieva, Stefka Kostadinova

Председател на Общинския съвет Айдън Фаик Адем Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Aydan Faik Adem Municipal councillors - 17

Contacts: 9450 Tervel 8, Sv.Sv. Kiril I Metodiy str. Tel. +3595751/ 20 70; 20 75 Fax +3595751/ 23 91 e-mail: tervel@tervel.bg; tervel2000@yahoo.com

Образование / Education: 1 НУ 2 ОУ 1 СОУ 3 ПГ

1 elementary school 2 primary school 1 secondary schools of general education 3 secondary professional schools

Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

833 442 7 716 4 063 3 444 1 090

Област Добрич

District Dobrich

833 442 7 716 4 063 3 444 1 090

355


Община Тервел Municipality of Tervel Economy

Икономика - селско стопанство - химическа промишленост - шивашка промишленост - хранително-вкусова промишленост - дърводобив - машиностроене - ловен туризъм

- agriculture - chemical industry - tailoring industry - food processing industry - timber industry - machine building - hunting tourism

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 2.48 б/ темп на нетните приходи (%) 113 в/ безработица (%) 26.30 г/ темп на безработицата (%) 100 д/ темп на средната работна заплата (%) 108 е/ индустриална заетост (%) 45.7 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 99 з/ заети в земеделските стопанства (%) 38.0 и/ процент лица под средно образование (%) 0.75 й/ темп на изменение на населението (%) 95 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 425.67 м/ Коефициент на възрастова зависимост 47.903

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.75 95 2 425.67 47.903

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 42 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – АТЦ; 22 тел.п./100 д.; покритие на мобилните оператори - път – ПМ 154,2 км.; Кочмар - Карапелит - Добрич; Добрич 42 км.; София 428 км. - главен път – ІІІ-207 /І-7/ Алеково - Тервел - Кочмар - Векилски - Калоян - Ветрино - АМ Хемус - летище Варна 83 км. - пристанище Варна 91 км., Силистра 50 км. - жп гара гр. Дулово на 25 км.

356

2.48 113 26.30 100 108 45.7 99 38.0

Област Добрич

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 42 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – ATE; 22 telephone posts per 100 residents; mobile operators coverage - roads – road network 154.2 km.; Kochmar - Karapelit - Dobrich; 42 km. to Dobrich; 428 km. to Sofia - main road – ІІІ-207 /І-7/ Alekovo - Tervel - Kochmar - Vekilski - Kaloyan - Vetrino - highway “Hemus” - airport Varna 83 km. away - port Varna 91 km. away; 50 km. to river port Silistra - railway station Dulovo - 25 km. away from the city of Tervel

District Dobrich


Община Русе Област Тервел District Rousse Municipality of Tervel КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора 11.26

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост 12.00

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство 00.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

66.06

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

11.26

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Добрич

Index of significance 12.00

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships 00.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Dobrich

357


Община Русе Област Шабла District Rousse Municipality of Shabla Обща информация / General information: Местоположение: североизточна България, граничи с Черно море, област Добрич Територия - 325 кв.км. Брой населени места - 16 Брой жители - 6 205 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Шабла

Location: in North-East Bulgaria in Dobrich District Territory - 325 km.2 Number of population centers - 16 Population - 6 205 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Shabla

Администрация / Administration:

Контакти: 9680 гр. Шабла ул.”Равно поле” №35 Тел. 05743 40 45; 41 45 Факс 05743 42 04 e-mail: ob_a@shabla.info Кмет Красимир Любенов Кръстев Зам. кметове инж. Станой Стоев, Мариян Жечев Mayor Krasimir Lyubenov Krastev Deputy mayors eng. Stanoy Stoev, Marian Zhechev

Председател на Общинския съвет Здравко Иванов Йорданов Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Zdravko Ivanov Yordanov Municipal councillors - 17

Contacts: 9680 Shabla 35, Ravno pole str. Tel. +3595743/ 45 88; 41 45 Fax +3595743/ 42 04 e-mail: ob_a@shabla.info

Образование / Education: 2 ОУ 1 СОУ

2 primary schools 1 secondary school of general education

Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

185 192 1 929 2 124 1 519 101

Област Добрич

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Dobrich

185 192 1 929 2 124 1 519 101

359


Община Шабла Municipality of Shabla Economy

Икономика - селско стопанство - зеленчукопроизводство - туризъм - залежи от нефт и газ

- agriculture - vegetable-growing - tourism - oil and gas deposits

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 3.57 б/ темп на нетните приходи (%) 132 в/ безработица (%) 23.21 г/ темп на безработицата (%) 94 д/ темп на средната работна заплата (%) 104 е/ индустриална заетост (%) 17.0 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 89 з/ заети в земеделските стопанства (%) 48.0 и/ процент лица под средно образование (%) 0.64 й/ темп на изменение на населението (%) 97 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 615.67 м/ Коефициент на възрастова зависимост 60.616

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.64 97 2 615.67 60.616

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 6,3 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 100 % телефонизация и покритие на мобилните оператори - път – ПМ 115 км.: І клас 30,8 км, ІІІ клас 12,5 км и ІV клас 71,9 км.; ІІІ-901 Шабла-фар “Шабла” - Тюленово - Камен бряг - Българево - Каварна; ІІ-27 Шабла - Балчик - Добрич; Добрич 70 км.; София 510 км. - главен път – I-9 Е-87 Дуранкулак - Шабла - Варна - Бургас - Малко Търново - летище Варна 80 км.; три летища за селскостопанска авиация - пристанище Варна 75 км.; Силистра 155 км. - жп гара Кардам 53 км.

360

3.57 132 23.21 94 104 17.0 89 48.0

Област Добрич

• water-supply - water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 6.3 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 100% telephone and mobile operators coverage - roads - І class 30.8 km., ІІІ class 12.5 km. и ІV class 71.9 km.; ІІІ-901 Shabla - lighthouse “Shabla” - Tyulenovo - Kasmen bryag - Bulgarevo - Kavarna; ІІ-27 Shabla - Balchik - Dobrich; 70 km. to Dobrich.; 510 km. to Sofia - main road – I-9 E-87 Durankulak - Shabla - Varna Burgas - Malko Tarnovo - airport Varna 80 km.; 3 airfields for agricultural aviation - port Varna 75 km. away; 155 km. to river port Silistra - railway station Kardam 53 km. away

District Dobrich


Община Русе Област Шабла District Rousse Municipality of Shabla КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 14.30

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора 12.74

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 6.40

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

9.72

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

4.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

4.20

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

59.76

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 14.30

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index 12.74

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

6.40

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Добрич

Index of significance

9.72

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

4.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

4.20

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Dobrich

361


Добрич  

Област Добрич се намира в Североизточна България и заема по-голямата част от Южна Добруджа. На север граничи с Република Румъния, на изток с...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you