Page 1

Област Кюстендил District Kyustendil Обща информация / General information: Площ на област Кюстендил: 3 084,3 кв. км. Население: 173 889 жители Населени места в област Кюстендил: 182 Брой градове в област Кюстендил: 7 Брой села в област Кюстендил: 175 Областен център: град Кюстендил Общини в област Кюстендил 9: Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Рила, Кочериново, Невестино, Бобошево и Трекляно

Area size of district: 3 084,3 km2 Population of district: 173 889 people Total number of population centers 182 Total Towns and Cities in Kyustendil province: 7 Total Villages in Kyustendil province: 175 Regional Center: Town of Kyustendil Municipalities in Kyustendil 9: Kyustendil, Dupnitsa, Bobov dol, Sapareva banya, Rila, Kocherinovo, Nevestino, Boboshevo, Treklyano

Администрация / Administration: 2500 Кюстендил ул. “Демокрация” 44 e-mail: oblast@kn.government.bg

2500 Kyustendil 44 Demokratsia Str. e-mail: oblast@kn.government.bg

Областен управител Любомир Дермански тел.: 078/ 55-06-50 Главен секретар

Regional Governor Lyubomir Dermanski Tel.: +35978/ 55-06-50 General Secretary

География на област Кюстендил: Областта е разположена в Югозападна България и граничи с области Софийска, Пернишка и Благоевградска, а на запад границата й съвпада с държавната граница на България с Македония и Сърбия. Климатът е преходно-континентален, а в районите с по-голяма надморска височина – планински. Главна отводнителна артерия е р.Струма, в която се вливат реките Треклянска, Драговищица, Бистрица, Слокощица, Новоселска, Джерман и Рила. Тя е една от петте области, съставящи ЮгоЗападния регион за планиране.

Област Кюстендил

Location: The district of Kyustendil is situated in the SouthWestern part of Bulgaria. It borders the Regions of Sofia, Pernik and Blagoevgrad, while to the west, its limits coincide with the state borders between Bulgaria and the FYROM, and Bulgaria and the Republic of Serbia. For the most part, the climate is trans-continental, but at higher altitudes it is mountainous. The main drainage river is the Struma whose subsidiaries are the Treklyanska, Dragovishtitsa, Bistritsa, Slokoshtitsa, Novoselska, Dzherman and Rila rivers. It is one of the five regions of the South-West region for planning.

District Kyustendil

393


Област Кюстендил District Kyustendil Economy

Икономика Отрасловата структура на промишлеността в област Кюстендил е съставена от четиринадесет основни сектори, от които водещи и доминиращи са: енергоснабдяване и газоснабдяване: ТЕЦ Бобов дол, Електроразпределение София, клон Кюстендил, АД Енергоремонт, Бобов дол и Велбъждгаз. Други водещи отрасли са химическа – фармацевтична промишленост, текстилна промишленост, производство на конфекция и ишлеме, добивна промишленост и производство на строителни материали / ЕАД Мини Бобов дол/, производство на електро-, оптично и друго оборудване, металургия и производство на метални изделия, без машини, производство на лицеви кожи и изделия от тях, хранително-вкусова промишленост.

Инфраструктура

Infrastructure

На територията й се пресичат два от основните Пан-европейски транспортни коридора Инфраструктура – транспортен коридор № VII и транспортен коридор № са IX, основните допълнени пътни от коридора ТРАСЕКА: Четири артерии, които Европа – Кавказ Азия. Преминават и следните водят към област Кюстендил – от Република важни международни пътища:Скопие Е 70, Е– 83 и Е от 85. Македония по магистралата София, Най-високото ниво на транспортно обслужване в Сърбия по магистралата Ниш – Босилеград – Кюсобластта се извършва по първокласните пътища тендил, а от Дупница към Кюстендил преминава I-3 (Е-83) Русе търговски - Бяла - Плевен I-5 векове (Е-85) Русе най-старият път,- София; свързвал на-ред Бяла Велико Търново; I-2 (Е-70) Русе Разград Цариград с Бос и Адриатика. ИкономическоВарна и път I-21 Русе - предимство Тутракан - Силистра. Найто геостратегическо на областта важно стопанско значение имат жп линиите Русе е съсредоточено в зоната на трансгранично съ– Горна Оряховица и Русе – Варна. Ж.п.гара – Русе трудничество с Македония и в контактната зонае с важно стратегическо значение за осъществявана територията с Гърция. Областният център не на комбинирани превози покм транспортните Кюстендил се намира на 86 от гр. София, кона ридори VII и IX. Линията Русе – Варна е и30първата 23 км от границата с Македония и на км от построена в България жп линия. Пристанище Русе Югославия. е едно от трите пристанища с национално значение на р. Дунав и най-голямото българско речно пристанище. Пристанище Русе включва пристанищата Русе-Изток, Русе-Център, Русе-Запад.

394

The sectoral structure of industry in Kyustendil region consists of fourteen major sectors of which the dominant are: energy and gas supply: thermal-electric power-station Bobov Dol, Electricity Sofia branch Region AD Energoremont, Bobov Dol and Velbazhd Gaz. Other leading sectors are the chemical-pharmaceutical industry, textile industry, haberdashery and production of clothers with materials supplied by the customer, mining industry, production of construction materials /EAD Mini Bobov Dol/, production of electrical and optical equipment, metallurgy and production of metal products, except machinery, production of leathers and their products, food industry.

Област Кюстендил

Two of the European transport corridors (№7 and №9) crossed the region and ensure the connection between Infrastructure Baltic and North Sea regions with the Mediterranean andFour Black seatransport regions.routes The major international roads main pass through Kyustendil: are: E70, E83 and E85. The highest level of transport from the FYROM as part of the Skopie-Sofia highway; services is as provided roads I-3 (E-83) from Serbia part of inthefirst-class Nish-Bosilegrad-Kyustendil RousseByala-Veliko Tarnovo-Sofia; I-5 (E-85) Roussehighway; through Dupnitsa and Kyustendil passes the ByalaVeliko Tarnovo; I-2 (E-70) RousseRazgradoldest commercial road that for centuries has linked Varna and II -21and Rousse-Tutrakan-Silistra. Of highest Constantinople the Adriatic Sea. From a geoeconomic importance are the railway lines Roussestrategic point of view, the economic advantage of Gorna Oryahovitsa and Rouse-Varna. Theofrailway station the area is concentrated in the area cross-border Rouse is of with strategic importance realization cooperation Macedonia and infor thethe contact zone of in combined services in the transport corridors 7 9. the territory of Greece. The regional center, theand town The railway lineisRouse-Varna is the firstSofia, ever 23 builtkm railway of Kyustendil, located 86 km from from line in Bulgaria. The port of Rousse is one of the three the border with Macedonia and 30 km from the border portsSerbia. of national importance along the Danube River with and the biggest Bulgarian river port. The port of Rousse includes the ports of Rousse East, Rousse Center and Rousse West.

District Kyustendil


Община Русе Област Бобов дол District Rousse Municipality of Bobov dol Обща информация / General information: Местоположение: в западната част на Дупнишката котловина, област Кюстендил Територия - 210 кв.км. Населени места - 17 Брой жители - 10 932 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Бобов дол

Location:in the western part of the Doupnitsa valley in Kyustendil district Territory - 210 km.2 Number of population centers - 17 Population - 10 932 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Bobov dol

Администрация / Administration:

Контакти: 2670 гр. Бобов дол ул.”27 октомври” №2 Тел.: 0702 23 23; 0702 21 40 Факс: 0702 39 56 e-mail: bdol@abv.bg Кмет Грети Йосиф Алексова Зам. кметове Николай Игнатов, Венцислав Кръстев, Детелина Борисова Mayor Greti Yosif Alexova Deputy mayors Nikolay Ignatov, Ventsislav Krastev, Detelina Borisova

Председател на Общинския съвет Димитър Боянов Ганчев Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Dimitar Boyanov Ganchev Municipal councillors - 17

Contacts: 2670 Bobov dol 2, 27 Oktomvri str. Tel. +359702/ 23 23; 0702 21 40 Fax +359702/ 39 56 e-mail: bdol@abv.bg

Образование / Education: 2 ОУ 1 СОУ 1 ПГ Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

2 primary schools 1 secondary school of general education 1 secondary professional school 225 223 4 038 4 104 2 359 155

Област Кюстендил

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Kyustendil

225 223 4 038 4 104 2 359 155

395


Община Бобов дол Municipality of Bobov dol Economy

Икономика - въгледобив - електропроизводство - добив на каменни въглища - производство на обувни изделия - производството на фураж

- coal mining - power production - production of coal - shoe manufacturing - production of fodder

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 16.78 б/ темп на нетните приходи (%) 116 в/ безработица (%) 9.58 г/ темп на безработицата (%) 110 д/ темп на средната работна заплата (%) 107 е/ индустриална заетост (%) 81.4 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 99 з/ заети в земеделските стопанства (%) 20.0 и/ процент лица под средно образование (%) 0.62 й/ темп на изменение на населението (%) 94 л/ Средна работна заплата (лв.) 4 361,00 м/ Коефициент на възрастова зависимост 50.372

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.62 94 4 361,00 50.372

Infrastructure

- вода а/ 33,3 % население с режим водоползване б/ 5,6 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 100 % телефонизация; покритие на мобилните оператори - път – ПМ 112,5 км.; II-62 Самоков - Дупница - Кюстендил; 623 Бинека - Бобов дол - Жедна; ; 602 Бобов дол - Бабино - Мала Фуча - Коркина - Горна Козница – Кюстендил; Дупница 20 км.; Кюстендил 37 км.; Радомир 27 км; Перник 42 км. - главен път – първокласен път Е-79 Видин - София - Кулата - летище София 70 км. - пристанище Бургас 453 км.; Лом 266 км. - жп гара Бобов дол - Мламолово - Мало село - Голямо село - Дупница, връзка с жп линия София - Кулата - Атина

396

16.78 116 9.58 110 107 81.4 99 20.0

Област Кюстендил

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 90.0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – 20 kilometers of gas-supply network, 2008 year. - telecommunications – 100% telephone and mobile operators coverage - roads – II, III, IV class; ІІ - 19 Blagoevgrad - Razlog - Bansko – Gotse Delchev; 150 km. to Sofia, 146 km. to Plovdiv, Blagoevgrad 57 km - main road – #19, connected to Е-79 and road #84 connected to Е-80 - airport Sofia 150 km. away - port Burgas 402 km. away; 490 km. to sea port Varna; 416 km. to river port Ruse - railway station - railway line Dobrinishte - Septemvri, connected to the railway line Sofia - Plovdiv

District Kyustendil


Община Русе Област Бобов дол District Rousse Municipality of Bobov dol КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 19.80

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

2.24

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост 12.00

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

4.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

58.84

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 19.80

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

2.24

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality 9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Кюстендил

Index of significance 12.00

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

4.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Kyustendil

397


Община Русе Област Бобошево District Rousse Municipality of Boboshevo Обща информация / General information: Местоположение: Югоизточната част на Кюстендилска област Територия - 135 кв.км. Населени места - 12 Брой жители - 3 354 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Бобошево

Location: southeast part of Kyustendil district Territory - 135 km.2 Number of population centers - 12 Population - 3 354 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Boboshevo

Администрация / Administration:

Контакти: 2660 гр. Бобошево ул. “Иван Кепов” № З Тел.: 07046 23 54 Факс: 07046 23 44 e-mail: obst_boboshevo@mail.bg Председател на Общинския съвет Стоил Михайлов Паргов Общински съветници - 17

Кмет Крум Георгиев Маринов Зам. кметове Асен Волев Mayor Krum Georgiev Marinov Deputy mayors Asen Volev

Chairman of the Municipal Council Stoil Mihaylov Pargov Municipal councillors - 17

Contacts: 2660 Boboshevo 3, Ivan Kepov str. Tel. +3597046/ 23 54 Fax +3597046/ 23 44 e-mail: obst_boboshevo@mail.bg

Образование / Education: 1 ОУ

1 primary school

Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

52 98 1 500 800 900 4

Област Кюстендил

District Kyustendil

52 98 1 500 800 900 4

399


Община Бобошево Municipality of Boboshevo Economy

Икономика - животновъдство - пчеларство - овощарство - хранително-вкусова - текстилна - дърводелска дейност

- stock-breeding - apiculture - fruit-growing - food processing industry - textile industry - carpentry

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 0,496 б/ темп на нетните приходи (%) 82 в/ безработица (%) 11,73 г/ темп на безработицата (%) 99 д/ темп на средната работна заплата (%) 108 е/ индустриална заетост (%) 14,4 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 67 з/ заети в земеделските стопанства (%) 48.9 и/ процент лица под средно образование (%) 0.70 й/ темп на изменение на населението (%) 96 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 268.33 м/ Коефициент на възрастова зависимост 84.224

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.70 96 2 268.33 84.224

Infrastructure

- вода а/16,7 % население с режим водоползване б/ 0,0 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 100% телефонизация; покритие на мобилните оператори - път – ІІІ клас Кулата - Кюстендил - Гюешево; София 81 км.; Кюстендил 41 км.; Благоевград 23 км.; Дупница 18 км.; ГКПП Гюешево /Македония/ 62 км. - главен път – І клас Е-79 - летище София 85 км. - пристанище Лом 234 км.; Бургас 433 км. - жп гара Дупница 18 км.- линия София - Кулата

400

0,496 82 11,73 99 108 14,4 67 48.9

Област Кюстендил

- water-supply a/ 16.7 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 100% telephone and mobile operators coverage - roads - ІІІ class Kulata - Kyustendil - Gyueshevo; 81 km. to Sofia; 41 km. to Kyustendil; 23 km. to Blagoevgrad; 18 km. to Dupnitsa; 32 km. to BCCP Gyueshevo / Macedonia / 82 km. from Sofia, 41 km. from Kyustendil - main road – І class road Е-79 - airport Sofia 85 km. away - port Burgas 433 km. away; 234 km. to river port Lom - railway station Dupnitsa 18 km. away - railway line Sofia - Kulata

District Kyustendil


Община Русе Област Бобошево District Rousse Municipality of Boboshevo КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора 13.25

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

9.84

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

6.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

71.89

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index 13.25

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality 9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Кюстендил

Index of significance

9.84

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

6.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Kyustendil

401


402

Област Кюстендил

District Kyustendil


Община Русе Област Дупница District Rousse Municipality of Dupnitsa Обща информация / General information: Местоположение: Югозападна България, в подножието на Рила планина, област Кюстендил Територия - 359 кв.км. Населени места - 17 Брой жители - 56 113 Климат: умерено-континентален Административен центърМ гр. Дупница

Location: in Southwest Bulgaria, at the foot of the Rila mountain in Kyustendil district Territory - 395 km.2 Number of population centers - 17 Population - 56 113 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Dupnitsa

Администрация / Administration:

Контакти: 2600 гр. Дупница пл. “Свобода” 1 Тел.: 0701 592 10 Факс:0701 592 57

Председател на Общинския съвет Явор Василев Тодоров Общински съветници - 17

Кмет Атанас Александров Янев Зам. кметове Силвия Балинова, Йордан Йорданов Mayor Atanas Aleksandrov Yanev Deputy mayors Sylvia Balinova, Yordan Yordanov

Chairman of the Municipal Council Yavor Vasilev Todorov Municipal councillors - 17

Contacts: 2770 Bansko 1, Nicola Vapzarov sq. Tel.: +359749/ 8 86 11 Fax: +359749/ 8 86 33 e-mail: obbansko@dir.bg

Образование / Education: 10 ОУ 2 СОУ 1 гимназия 5 ПГ Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

10 primary schools 2 secondary schools of general education 1 secondary school 5 secondary education professional schools 3 576 3 024 20 764 12 265 8 291 459

Област Кюстендил

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Kyustendil

3 576 3 024 20 764 12 265 8 291 459

403


Община Дупница Municipality of Dupnitsa Economy

Икономика - фармацевтична промишленост - машиностроене и металообработване - обувна промишленост - полиграфическа промишленост - туризъм

- pharmaceutics - machine-building and metal-working - printing and publishing industry - shoe manufacturing - tourism

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 5,16 б/ темп на нетните приходи (%) 112 в/ безработица (%) 12,74 г/ темп на безработицата (%) 93 д/ темп на средната работна заплата (%) 107 е/ индустриална заетост (%) 51,1 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 97 з/ заети в земеделските стопанства (%) 10,2 и/ процент лица под средно образование (%) 0,47 й/ темп на изменение на населението (%) 98 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 979,67 м/ Коефициент на възрастова зависимост 44,065

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0,47 98 2 979,67 44,065

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 5,9 % канализирани населени места - газ – предстояща газификация - телекомуникации – 100 % телефонизация; функциониращ магистрален оптичен кабел; покритие на мобилните оператори - път – ІІ-62 Кюстендил - Дупница - Самоков; ІІІ 6204 Дупница - Сапарева баня; ІV-10035 Даскалово - Дупница - Тополница - Яхиново - Дупница - Червен бряг; ІІІ–6232 с.Мламолово - с.Дяково; Кюстендил 40 км.; Благоевград 32 км.; Сапарева баня 15 км. - главен път Е-79 София - Кулата - Солун - летище София 63 км. - пристанище Бургас 417 км.; Лом 217 км. - жп гара Дупница - ж.п. линия София - Кулата

404

5,16 112 12,74 93 107 51,1 97 10,2

Област Кюстендил

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 5.9 % settlements with sewerage systems - gas-supply – forth coming - telecommunications – 100% telephone and mobile operators coverage; working main optical cable - roads - ІІ-62 Kyustendil - Dupnitsa - Samokov; ІІІ6204 Dupnitsa - Sapareva banya; ІV-10035 Daskalovo - Dupnitsa - Topolnitsa - Yahinovo - Cherven bryag; ІІІ -6232 village of Mlamolovo - village of Dyakovo; 40 km. to Kyustendil; 32 km. to Blagoevgrad; 15 km. to Sapareva banya - main road – Е-79 Sofia - Kulata -Thessalonike - airport Sofia 63 km. away - port Burgas 417 km. away; 217 km. to river port Lom - railway station Dupnitsa – railway line Sofia - Kulata

District Kyustendil


Община Русе Област Дупница District Rousse Municipality of Dupnitsa КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

6.37

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост 10.56

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

6.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

4.20

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

67.13

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

6.37

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality 9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Кюстендил

Index of significance 10.56

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

6.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

4.20

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Kyustendil

405


406

Област Кюстендил

District Kyustendil


Община Русе Област Кочериново District Rousse Municipality of Kocherinovo Обща информация / General information: Местоположение: югозападната част на България, област Кюстендил Територия - 182,30 кв.км. Брой населени места - 11 Брой жители - 4 968 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Кочериново:

Location: in the southwestern part of the Republic of Bulgaria, Kyustendil district Territory - 182.30 km.2 Number of population centers - 11 Population - 4 968 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Kocherinovo

Администрация / Administration:

Контакти: 2640 гр. Кочериново пл.”Трети март” №1 Тел./факс: 07053 20 40 e-mail: obst_kocherinovo@mail.bg

Председател на Общинския съвет Стоян Георгиев Банчев Общински съветници - 17

Кмет Костадин Петров Катин Зам. кметове Райчо Калайджийски, Иван Минков Mayor Kostadin Petrov Katin Deputy mayors Raycho Kalaiydzhiiski, Ivan Minkov

Chairman of the Municipal Council Stoyan Georgiev Banchev Municipal councillors - 17

Contacts: 2640 Kocherinovo 1, Treti Mart sq. Tel./Fax +3597053/ 20 40 e-mail: obst_kocherinovo@mail.bg

Образование / Education: 2 ОУ 1 СОУ Професионална гимназия по селско стопанство Население по степен на образованието: 148 висшисти полувисше 181 средно 1 934 основно 2 328 под основно 1 633 неграмотни 88

Област Кюстендил

2 primary schools 1 secondary school of general education 1 secondary education professional school of farming Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Kyustendil

148 181 1 934 2 328 1 633 88

407


Община Кочериново Municipality of Kocherinovo Economy

Икономика - селско стопанство - дърводобива - дървообработваща промишленост. - шивашка дейност - екотуризъм

- agriculture - timber industry - wood processing industry - tailoring industry - ecotourism

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 0.45 б/ темп на нетните приходи (%) 87 в/ безработица (%) 11.50 г/ темп на безработицата (%) 89 д/ темп на средната работна заплата (%) 108 е/ индустриална заетост (%) 15.8 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 69 з/ заети в земеделските стопанства (%) 49.3 и/ процент лица под средно образование (%) 0.66 й/ темп на изменение на населението (%) 99 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 301.00 м/ Коефициент на възрастова зависимост 68.472

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.66 99 2 301.00 68.472

Infrastructure

- вода а/ 45,5 % население с режим водоползване б/ 0,0 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 60 % телефонизация; оптически кабел София - Гърция - път – София - Кулата; единствен път за Рилски манастир - 29 км.; София 89 км.; Благоевград 9 км. - главен път – Е-79 София - Благоевград - Кулата - летище София 94 км. - пристанище Бургас 466 км.; Лом 245 км. - жп гара Кочериново – жп линия София - Атина; жп гара с. Мурсалево

408

0.45 87 11.50 89 108 15.8 69 49.3

Област Кюстендил

- water-supply a/ 45.5 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 60 % telephone coverage; optical cable Sofia - Greece - roads – Sofia - Kulata and the only road to the Rila Monastery - 29 km. away; 9 km. to Blagoevgrad; 89 km. to Sofia - main road – Е-79 Sofia - Blagoevgrad - Kulata - airport Sofia 94 km. away - port Burgas 466 km. away; 245 km. to river port Lom - railway station Kocherinovo – railway line Sofia Athens; railway station village of Mursalevo

District Kyustendil


Община Русе Област Кочериново District Rousse Municipality of Kocherinovo КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

8.01

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

7.56

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

4.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

62.37

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

8.01

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Кюстендил

Index of significance

7.56

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

4.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Kyustendil

409


410

Област Кюстендил

District Kyustendil


Община Русе Област Кюстендил District Rousse Municipality of Kyustendil Обща информация / General information: Местоположение: Югозападен район на България Територия - 964,3 кв.км. Брой населени места - 72 Брой жители - 74 884 Климат: преходно-континентален Административен център: гр. Кюстендил

Location: in the South-Western Planning Region of Bulgaria Territory - 964.3 km.2 Number of population centers - 72 Population - 74 884 people Climatic region: transitional-continental Administrative center: town of Kyustendil

Администрация / Administration:

Контакти: 2500 гр. Кюстендил пл. “Велбъжд” N 1 тел.: 078 55 11 66; 55 10 05 факс.: 078 55 10 04 email: obshtina@kyustendil.e-gov.bg Председател на Общинския съвет Олег Петров Смолички Общински съветници - 17

Кмет Петър Георгиев Паунов Зам. кметове Радмила Рангелова, Надя Каратова Mayor Petar Georgiev Paunov Deputy mayors Radmila Rangelova, Nadia Karatova

Chairman of the Municipal Council Oleg Petrov Smolichki Municipal councillors - 17

Contacts: 2500 Kyustendil 1, Velbazhd sq. Tel. +35978/ 55 11 66; 55 10 05 Fax +35978/ 55 10 04 email: obshtina@kyustendil.e-gov.bg

Образование / Education: 1 НУ 13 ОУ 1 езикова гимназия 9 ПГ Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

1 elementary school 13 primary schools 1 school for foreign languages 9 secondary professional schools 5 354 3 189 28 627 17 251 11 232 967

Област Кюстендил

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Kyustendil

5 354 3 189 28 627 17 251 11 232 967

411


Община Кюстендил Municipality of Kyustendil Икономика

Economy

- овощарство - балнеолечение - туризъм

- fruit-growing - balneology - tourism

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 3.47 б/ темп на нетните приходи (%) 105 в/ безработица (%) 16.75 г/ темп на безработицата (%) 86 д/ темп на средната работна заплата (%) 110 е/ индустриална заетост (%) 44.2 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 99 з/ заети в земеделските стопанства (%) 16.1 и/ процент лица под средно образование (%) 0.47 й/ темп на изменение на населението (%) 98 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 375.33 м/ Коефициент на възрастова зависимост 46.261

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.47 98 2 375.33 46.261

Infrastructure

- вода а/ 11,1 % население с режим водоползване б/ 1,4 % канализирани населени места - газ – преминаващ транзитен газопровод; възможност за газифициране - телекомуникации – 100 % телефонизация и покритие на мобилните оператори - път - ІІ клас №62 Кюстендил - Дупница - Самоков; София 86 км. - главен път – І-6/Е-871 ГКПП Гюешево /Македония/ - Кюстендил - Радомир - София - Карлово - Сливен - Бургас; І-1/ Е-79 Даскалово - обходен път Дупница – обходен път Благоевград - летище София 87 км. - пристанище Бургас 395 км.; Русе 319 км. - жп гара Кюстендил – ж.п. линия Гюешево - Кюстендил-София

412

3.47 105 16.75 86 110 44.2 99 16.1

Област Кюстендил

- water-supply a/ 11.1 % population with water-supply restriction b/ 1.4 % settlements with sewerage systems - gas-supply – passing transit gas-main - telecommunications – 100 % telephone and mobile operators coverage - roads – ІІ class #62 Kyustendil - Dupnitsa - Samokov, Sofia 86 km - main road – І-6/Е-871 BCCP Gueshevo /Macedonia/ Kyustendil - Radomir - Sofia - Karlovo - Sliven - Burgas; І-1/ Е-79 Daskalovo - Dupnitsa - Blagoevgrad - airport Sofia 87 km. - port Burgas 395 km.; Ruse 319 km. - railway station Kyustendil - railway line GyueshevoKyustendil-Sofia

District Kyustendil


Община Русе Област Кюстендил District Rousse Municipality of Kyustendil КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

7.12

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г. 00.00

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

4.44

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

6.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

4.20

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

53.36

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

7.12

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 00.00

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Кюстендил

Index of significance

4.44

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

6.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

4.20

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Kyustendil

413


414

Област Кюстендил

District Kyustendil


Община Русе Област Невестино District Rousse Municipality of Nevestino Обща информация / General information: Местоположение: най - крайната югозападна част на България, област Кюстендил Територия - 442 кв.км. Брой населени места - 23 Брой жители - 3 198 Климат: преходно–континентален Административен центърМ с. Невестино

Location: in the farthest southwestern part of Bulgaria in Kyustendil district Territory - 442 km.2 Number of population centers - 23 Population - 3 198 people Climatic region: transitional-continental Administrative center: village of Nevestino

Администрация / Administration:

Контакти: с.Невестино 2595 ул.”Владимир Поптомов” №17 Тел./факс: 07915 22 30 e-mail : obstinanevestino@abv.bg

Председател на Общинския съвет Павлина Стоилова Иванова Общински съветници - 17

Кмет инж. Димитър Иванов Стаменков Зам. кметове Йордан Глогов Mayor eng. Dimitar Ivanov Stamenkov Deputy mayors Yordan Glogov

Chairman of the Municipal Council Pavlina Stoilova Ivanova Municipal councillors - 17

Contacts: 2595 Nevestino 17, Vladimir Poptomov str. Tel./fax +3597915/ 22 30 e-mail : obstinanevestino@abv.bg

Образование / Education: 1 ОУ

1 primary school

Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

30 58 910 1 282 818 100

Област Кюстендил

District Kyustendil

30 58 910 1 282 818 100

415


Община Невестино Municipality of Nevestino Economy

Икономика - овощарство - животновъдство - тютюнопроизводство

- fruit-growing - stock-breeding - tobacco-growing

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 0.75 б/ темп на нетните приходи (%) 200 в/ безработица (%) 19.00 г/ темп на безработицата (%) 90 д/ темп на средната работна заплата (%) 101 е/ индустриална заетост (%) 10.00 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 149 з/ заети в земеделските стопанства (%) 78.00 и/ процент лица под средно образование (%) 1.00 й/ темп на изменение на населението (%) 370 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 324.00 м/ Коефициент на възрастова зависимост 125,600

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

1.00 370 2 324.00 125,600

Infrastructure

- вода а/ 35 % население с режим водоползване б/ 0,0 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 100 % телефонизация и покритие на мобилните оператори - път – II-62 Кюстендил - Дупница - Клисура; III-104 Дупница - Благоевград - Бобошево - Четирци; III621 Кюстендил - Дупница - Невестино - Горна Гращица; III-622 Кюстендил - Дупница - Невестино - Черна скала - граница Македония - главен път – международен път Е-79 в посока Кулата - летище София 90 км. - пристанище Бургас 441 км.; Лом 237 км. - жп гара Кюстендил 13 км.

416

0.75 200 19.00 90 101 10.00 149 78.00

Област Кюстендил

- water-supply a/ 35 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 100 % telephone and mobile operators coverage - път – II-62 Kyustendil - Dupnitsa - Klisoura; III-104 Dupnitsa - Blagoevgrad - Boboshevo - Chetirtsi; ; III-621 Kyustendil - Dupnitsa - Nevestino - Gorna Grashtitsa; III-622 Kyustendil - Dupnitsa - Nevestino - Cherna skala - border Macedonia - main road – international road Е-79, in direction Kulata - airport Sofia 90 km. - port Burgas 441 km.; 237 km. to river port Lom - railway station Kyustendil 13 km.

District Kyustendil


Община Русе Област Невестино District Rousse Municipality of Nevestino КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора 10.64

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 00.00

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

6.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

8.16

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство 00.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

52.00

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index 10.64

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality 00.00

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Кюстендил

Index of significance

8.16

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships 00.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Kyustendil

417


Община Русе Област Рила District Rousse Municipality of Rila Обща информация / General information: Местоположение: Западна България, в югоизточната част на Област Кюстендил Територия - 361 кв. км. Брой населени места - 5 Брой жители - 3 483 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Рила

Location: in South-West Bulgaria in Kyustendil District Territory - 361 km.2 Number of population centers - 5 Population - 3 483 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Rila

Администрация / Administration:

Контакти: 2630 гр. Рила пл. “Рила” 1 Тел.: 07054 21 30; 20-20; 22-21 Факс: 07054 22 86 e-mail: municipality_rila@abv.bg Председател на Общинския съвет Надя Каралийска-Василева Общински съветници - 17

Кмет Георги Давидков Кабзималски Зам. кметове Лазар Чавков, Валентин Чачев Mayor Georgi Davidkov Kabzimalski Deputy mayors Lazar Chavkov, Valentin Chachev

Chairman of the Municipal Council Nadya Karaliyska-Vasileva Municipal councillors - 17

Contacts: 2630 Rila 1, Rila sq. Tel. +3597054/ 21 30; 20-20; 22-21 Fax +3597054/ 22 86 e-mail: municipality_rila@abv.bg

Образование / Education: 1 СОУ

1 secondary schools of general education

Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

144 135 1 257 1 219 844 64

Област Кюстендил

District Kyustendil

144 135 1 257 1 219 844 64

419


Община Рила Municipality of Rila Economy

Икономика - тютюнопроизводство - търговия - туризъм - лека промишленост

- tobacco-growing - commerce - tourism - light industry

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 0.56 б/ темп на нетните приходи (%) 130 в/ безработица (%) 10.45 г/ темп на безработицата (%) 100 д/ темп на средната работна заплата (%) 108 е/ индустриална заетост (%) 16.8 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 118 з/ заети в земеделските стопанства (%) 26.3 и/ процент лица под средно образование (%) 0.60 й/ темп на изменение на населението (%) 97 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 296.00 м/ Коефициент на възрастова зависимост 55.724

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.60 97 2 296.00 55.724

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 0,0 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 2 АТЦ; 100 % телефонизация; покритие на мобилните оператори; достъп до Интернет - път – ПМ 65,8 км.: ІІІ-107 Рила - Рилски манастир Кирилова поляна, ІІІ-3078 Дупница - Смочево - Рила - Благоевград; ІV-10717 Рила - Рилски манастир Падала; ІV-10716 Рила - Стоб - Пороминово - Бараково - /Дупница - Благоевград/; Кюстендил 56 км., Благоевград 17 км. - главен път - магистрала Е -79 София - Солун - Атина на 10км. от Рила - летище София 90 км. - пристанище Бургас 443 км.; Лом 243 км. - жп гара Кочериново 8 км.

420

0.56 130 10.45 100 108 16.8 118 26.3

Област Кюстендил

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 2 ATE; 100% telephone lines and mobile operators coverage; Internet access - roads – road network 65.8 km: ІІІ-107 Rila - Rila Monastery - Kirilova polyana, ІІІ-3078 Dupnitsa Smochevo - Rila - Blagoevgrad; ІV-10717 Rila - Rila monastery - Padala; ІV-10716 Rila - Stob - Porominovo - Barakovo - /Dupnitsa - Blagoevgrad/; 56 km. from Kyustendil; 17 km. from Blagoevgrad - main road – Trans European highway Е-79 /Sofia Thessalonike - Athens/ 10 km. from Rila - airport Sofia 90 km. away - port Burgas 443 km. away; 243 km. to river port Lom - railway station Kocherinovo 8 km. away

District Kyustendil


Община Русе Област Рила District Rousse Municipality of Rila КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 18.70

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

5.70

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

4.44

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

6.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация 00.00

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

52.84

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 18.70

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

5.70

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Кюстендил

Index of significance

4.44

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

6.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization 00.00

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Kyustendil

421


422

Област Кюстендил

District Kyustendil


Община Русе Област Сапарева баня District Rousse Municipality of Sapareva banya Обща информация / General information: Местоположение: североизточната част на Кюстендилска област Територия - 180,8 кв.км. Брой населени места - 5 Брой жители - 8 438 Климат: умерено-континентален Административен центърМ гр. Сапарева баня

Location: in the northeastern part of Kustendil District Territory - 180,8 km.2 Number of population centers - 5 Population - 8 438 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Sapareva banya

Администрация / Administration:

Контакти: 2650 гр. Сапарева баня ул. “Германея” No.1 Тел: 0707 33 78 Факс: 0707 2 79 18 E-mail: sap_oba@abv.bg Председател на Общинския съвет Венчо Иванов Златанчев Общински съветници - 17

Кмет Сашо Кирилов Иванов Зам. кметове инж. Радка Георгиева, инж. Васил Маргин Mayor Sasho Kirilov Ivanov Deputy mayors eng. Radka Georgieva, eng. Vasil Margin

Chairman of the Municipal Council Vencho Ivanov Zlatanchev Municipal councillors - 17

Contacts: 2650 Sapareva banya 1, Germaneya str. Tel. +359707/ 33 78 Fax +359707/ 4 79 18 E-mail: Sap_oba@abv.bg

Образование / Education: 4 ОУ професионална гимназия по туризъм и админ страция Население по степен на образованието: 276 висшисти полувисше 304 средно 3 249 основно 2 596 под основно 1 954 неграмотни 95

Област Кюстендил

4 primary schools 1 secondary professional school tourism and Administration Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Kyustendil

276 304 3 249 2 596 1 954 95

423


Община Сапарева баня Municipality of Sapareva banya Economy

Икономика - шивашка - дървопреработвателна промишленост - туризъм - балнеолечение - оранжерийно производство

- tailoring industry - wood processing industry - tourism - balneology - hot-house agriculture

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 0.79 б/ темп на нетните приходи (%) 112 в/ безработица (%) 488 г/ темп на безработицата (%) 15.03 д/ темп на средната работна заплата (%) 92 е/ индустриална заетост (%) 102 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 27.1 з/ заети в земеделските стопанства (%) 99 и/ процент лица под средно образование (%) 33.7 й/ темп на изменение на населението (%) 0.57 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 219.00 м/ Коефициент на възрастова зависимост 53.447

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

33.7 0.57 2 219.00 53.447

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 0,0 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 2 АТЦ; 100 % телефонизация и покритие на мобилните оператори - път – ПМ 57 км.: ІІ клас 15 км., ІV клас 22 км.; Сапарева баня - Паничище; Сапарева баня - с.Овчарци - с.Ресилово; Боровец 38 км.; Кюстендил 56 км. - главен път – ІІ-62 Дупница - Самоков; международни шосета Е-79 и Е-80 - летище София 68 км. - пристанище Лом 226 км.; Бургас 405 км. - жп гара Дупница на 16 км.

424

0.79 112 488 15.03 92 102 27.1 99

Област Кюстендил

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 2 ATE; 100% telephone and mobile operators coverage - roads – road network 57 km.: 15 km. II class, 22 km. IV class; Sapareva banya - Panichishte; Sapareva banya - village of Ovchartsi - village of Resilovo; 38 km from Borovets; 56 km. from Kyustendil - main road – ІІ-62 Dupnitsa - Samokov; international roads Е-79 and Е-80 - airport Sofia 68 km. away - port Lom 226 km. away; 405 km. to sea port Burgas - railway station Dupnitsa 16 km. away

District Kyustendil


Община Русе Област Сапарева баня District Rousse Municipality of Sapareva banya КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора 00.00

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 00.00

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

8.28

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство 00.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация 00.00

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

38.68

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index 00.00

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality 00.00

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Кюстендил

Index of significance

8.28

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships 00.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization 00.00

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Kyustendil

425


Община Русе Област Трекляно District Rousse Municipality of Treklyano Обща информация / General information: Местоположение: западна България, област Кюстендил Територия - 252 кв. км. Брой населени места - 19 Брой жители - 667 Климат: умерено-континентален Административен център: с. Трекляно

Location: in South-West Bulgaria in Kyustendil District Territory - 252 km.2 Number of population centers - 19 Population - 667 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Treklyano

Администрация / Administration:

Контакти: 2557 с. Трекляно Тел.: 09727 337 Факс: 07927 335

Председател на Общинския съвет Ани Никифорова Симеонова Общински съветници - 17

Кмет Камен Стойнев Арсов Зам. кметове Mayor Kamen Stoynev Arsov Deputy mayors

Contacts: 2557 Treklyano Tel. +3599727/ 337 Fax +3599727/ 335

Chairman of the Municipal Council Ani Nikiforova Simeonova Municipal councillors - 17

Образование / Education: 1 ОУ Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

1 primary school 7 44 367 373 312 10

Област Кюстендил

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Kyustendil

7 44 367 373 312 10

427


Община Трекляно Municipality of Treklyano Economy

Икономика - дърводобив - зърнопроизводство - картофопроизводство

- timber industry - grain-growing - potato-growing

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 0.75 б/ темп на нетните приходи (%) 104 в/ безработица (%) 13.79 г/ темп на безработицата (%) 123 д/ темп на средната работна заплата (%) 106 е/ индустриална заетост (%) 14.1 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 117 з/ заети в земеделските стопанства (%) 62.7 и/ процент лица под средно образование (%) 0.63 й/ темп на изменение на населението (%) 94 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 151.00 м/ Коефициент на възрастова зависимост 114.542

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.63 94 2 151.00 114.542

Infrastructure

- вода а/ 31.6 % население с режим водоползване б/ 0.0 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – частична телефонизация; покритие на мобилните оператори - път – ПМ 123.4 км. ІІІ и ІV клас; Жебляно - Земен - Трекляно; III-637 Трекляно - Злогош; 40 км. Кюстендил - главен път – Трекляно - Кюстендил - летище София 97 км. - пристанище Бургас 480 км.; Лом 290 км. - жп гара Земен 20 км.

428

0.75 104 13.79 123 106 14.1 117 62.7

Област Кюстендил

- water-supply a/ 31.6 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – partial telephone lines coverage; good mobile operators coverage - roads – road network 123.4 km.: ІІІ и ІV class; Zheblyano - Zemen - Treklyano; III-637 Treklyano Zlogosh; 40 km. from Kyustendil - main road – Treklyano - Kyustendil - airport Sofia 97 km. away - port Burgas 480 km. away; 290 km. to river port Lom - railway station Zemen 20 km. away

District Kyustendil


Община Русе Област Трекляно District Rousse Municipality of Treklyano КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти

8.88

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

7.42

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 6.40

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

5.60

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

5.40

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

4.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация 00.00

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

37.62

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects

8.80

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

7.42

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

6.40

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 5.60

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Кюстендил

Index of significance

5.40

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

4.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization 00.00

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Kyustendil

429


11-kjustendil  

Обща информация / General information: Администрация / Administration: Area size of district: 3 084,3 km2 Population of district: 173 889 pe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you