Page 1

Област Враца District Vratsa Обща информация / General information: Площ на област Враца: 3 619,8 кв.км Население: 202 711 жители Населените места в област Враца: 123 Брой градове в област Враца: 8 Брой села в област Враца: 115 Областен център: Враца Общини в област Враца 10: Мездра, Криводол, Бяла Слатина, Враца, Роман, Борован, Хайредин, Козлодуй, Оряхово и Мизия.

Area size of district: 3 619,8 km2 Population of district: 202 711 people Total number of population centers 123 Total Towns and Cities in Vratsa district: 8 Total Villages in Vratsa district: 115 Regional Center: Town of Vratsa Municipalities in Dobrich Vratsa 10: Vratsa, Borovan, Byala Slatina, Kozloduy, Krivodol, Mezdra, Mizia, Oryahovo, Roman, Hayredin

Администрация / Administration: 3000 Враца бул.”Демокрация” №1 e-mail: obl-vr@vr.government.bg

7000, Rousse, 6 Svoboda str., e-mail : Governor@rousse.spnet.net http: www.ruse.bg

Областен управител д-р Антонио Георгиев Тел.: 092/ 66 14 29 Главен секретар Славян Янков Tел.: 092/ 66 17 69

Regional Governor Antonio Georgiev Tel.: +35992/ 66 14 29 General Secretary Slavyan Yankov Tel.: +35992/ 66 17 69

География на област Враца: Област Враца се намира в Северозападната част на България и се простира от река Дунав на север до Стара планина на юг. Релефът е разнообразен - от равнинен покрай река Дунав, хълмист, с преобладаваща надморска височина 150300 м - в посока север и на юг – планински, включващ Врачанската планина. На север област Враца има международна граница с окръг Долж, Румъния. На запад областта граничи с област Монтана, на юг със София Област и на изток с областите Ловеч и Плевен. Тя е една от петте области, съставляващи Северозападния район за планиране в България.

Област Враца

Location: Vratza Region is situated in the eastern part of Northwestern Bulgaria. It borders the regions of Montana, Lovech, Pleven and Sofia. To the north it borders the Danube River (the border coincides with the national border with Romania). The territory of the region covers part of the Danubian plain and parts of the Balkan Mountains. The Ogosta, Skat and Iskar rivers cross the region. It is one of the five areas constituting the Northwest Planning Region in Bulgaria.

District Vratsa

269


Област Враца District Vratsa Economy

Икономика Индустриалното развитие на областта се представя от: енергетика, химическа промишленост, добив на цимент, металургия, машиностроене, текстилна промишленост, добив и обработка на каменни блокове и мрамор, хранително-вкусова промишленост, строителна дейност, добив и съхранение на нефт и газ. Сред най-големите предприятия са АЕЦ Козлодуй, Химко АД, Белоизворски цимент, пивоварна “Леденика” АД, памукотекстилно предприятие “Вратица” ООД и др. Селското стопанство заема важна част в икономическото развитие на областта. Растениевъдството е представено от зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури, а говедовъдството е водещо в животновъдството. Област Враца е значима и интригуваща туристическа дестинация. Паркът “Врачански балкан” предлага прекрасни условия за туризъм и разполага с най-богатата зона на пещери в страната: Леденика, Елата, Змеюви дупки, Темната дупка. В този регион е и уникалното по своята красота Искърско дефиле, а също и водопадът Вратцата, природният феномен Белоградчишки скали и римската крепост “Калето”.

Инфраструктура

Infrastructure

Инфраструктура Два гранични контролно-пропускателни пункта са разположени в област Враца - “Оряхово” и “ФеНа територията й се пресичат коридор два от основрибот Оряхово”. Паневропейският №4Е ните Пан-европейски коридора 79 от Централна Европатранспортни - Крайова - Видин - Вра– транспортен коридор VII и транспортен ца - София - Кулата - Солун№и транспортния корикоридор IX, Дунав допълнени от коридора ТРАСЕКА: дор №7№ по р. преминават през региона. С Европа – Кавказ - Азия.eПреминават и следните приоритетно значение път II-15, който свързва важни международни пътища: Е 83 и Е 85.и областния център – град ВрацаЕ с70, град Оряхово Най-високото нивоФериботен на транспортно обслужване в намиращия се там комплекс – Оряхово областта се извършва по първокласните пътищас АД. II-13 осигурява връзката на област Плевен I-3 (Е-83) Русе -път БялаЕ- Плевен - София; (Е-85) Русе международен 79, в посока градI-5Видин. Дру- Бялавторокласен - Велико Търново; I-2 (Е-70) Русе - Разград гият път - II-11, е разположен покрайВарнаДунав и пъти I-21 Русе - Тутракан Силистра. Найрека осигурява връзката -на крайречните важно стопанско имат жп линиите Русе градове Оряхово, значение Мизия и Козлодуй, с областите – Горна Оряховица Русе – Варна. на Ж.п.гара – Русе Монтана и Плевен.и В границите областта имае с важно стратегическо значение осъществяваразположени три пристанища – взаградовете Козне на комбинирани по транспортните колодуй и Оряхово и превози пристанището на АЕЦ “Козлоридори VII Железопътният и IX. Линията Русе – Варна е преминава и първата дуй” ЕАД. транспорт построена България– жп линия.Враца, Пристанище през четирив общини Мездра, Роман и Русе Крие едноВодещият от тритежелезопътен пристанищавъзел, с национално зна-и водол. който има чение на р. Дунав и най-голямото българско речно национално значение, е гара Мездра. Тя осигурява пристанище. Пристанище България Русе включва приставръзката на Северозападна със столицанищата Русе-Център, Русе-Запад. та СофияРусе-Изток, и вътрешността на страната.

270

The natural peculiarities of Vratsa region contribute to the development of agriculture, lumber industry and electricity production. Major companies are the Kozloduy Nuclear Power Plant, which is of national importance; Chimco AD - fertilizer factory, Beloizvorski cement - cement factory; Ledenika AD brewery; Centromet AD - centrifugal casting; Vratitsa LTD - yarns, raw and finished fabrics, sewing articles; OMK Holding - machining and machinery, tooling equipment, foundry, special production; Hemus-M AD - limestone, slabs, tiles, blocks, columns; Sunnytex AD - production of household linen, weaving etc.; Metizi AD - steel wires, ropes and their products, spare parts; Variana LTD concrete articles, grey iron cast, metal safes; Enemona Holding - civil engineering. The main projects are related to the development of the transport infrastructure, water supply and sewerage, agriculture – vegetable growing, cattle breeding, silkworm breeding, mushroom cultivation, development and strengthening of the existing industrial plants, development of alternative forms of tourism rural, ecotourism, cultural, religious, speleological, mountaineering, etc.

Област Враца

Infrastructure Two border checkpoints are located in the distrcit – “Oryahovo” and “Oryahovo Ferry’. Pan-European Two of #4 theEEuropean transportEurope corridors (№7 and №9) corridor 79 from Central - Craiova - Vidin, region and ensure the connection between -crossed Vratza the - Sofia - Kulata - Thessaloniki and transport Baltic and Mediterranean corridor #7 North along Sea the regions Danubewith river the pass through the and Black sea regions.is The international roads region. Of importance road major II-15, which connects the are: E70,center E83 and E85.with Thethe highest of transport regional Vratsa town level of Oryahovo and services isferry provided in Road first-class roads I-3the (E-83) Oryahovo complex. II-13 provides link RousseI-5road (E-85) Rousseof PlevenByala-Veliko region with Tarnovo-Sofia; the international E-79 in the Byala- Veliko Tarnovo; I-2 (E-70) Razgraddirection of Vidin. The other secondRousseclass road - II-11 and IIalong -21 Rousse-Tutrakan-Silistra. Of highest -Varna is located the Danube River and provides the economic importance are theofrailway linesMisia Rousselink with the riverside towns Oryahovo, and Gorna Oryahovitsa Rouse-Varna. Kozloduy and with and districts Montana The and railway Pleven.station There Rouse is ports of strategic importance for theOryahovo realizationand of are three in the distrcit – Kozloduy, combined in thepower transport corridors 7 and 9. the port ofservices the nuclear station Kozloduy EAD. The railway Rouse-Varna is the first ever builtMezdra, railway Railway linesline pass through four municipalities: line in Bulgaria. TheKrivodol. port of The Rousse one of therailway three Vratsa, Roman and mostis important ports ofisnational alonglinks the Danube River station Mezdraimportance station, which northwestern and the biggest Bulgarian port.of The of Rousse Bulgaria with Sofia and theriver interior theport country. includes the ports of Rousse East, Rousse Center and Rousse West.

District Vratsa


Община Русе Област Борован District Rousse Municipality of Borovan Обща информация / General information: Местоположение: Северозападната част на България, област Враца Територия - 212 кв. км. Брой населени места - 5 Брой жители - 9 513 Климат: умерено - континентален Административен център: с. Борован

Location: in the northwestern part of Bulgaria, Vratsa district Territory - 212 km.2 Number of population centers - 5 Population - 9 513 people Climatic region: temperate continental Administrative center: village of Borovan

Администрация / Administration:

Контакти: 3240 с. Борован ул. “Иван Вазов” № 1 тел. 09147 21 71 факс: 09 147 21-71; 21-05 e-mail : apio@borovan.bg Кмет Петър Тодоров Цветковски Зам. кметове Димитър Димитров Mayor Petar Todorov Tsvetkovski Deputy mayors Dimitar Dimitrov

Председател на Общинския съвет Александър Йошков Бецински Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Aleksandar Yoshkov Betsinski Municipal councillors - 17

Contacts: 3240 Borovan 1, Ivan Vazov str. Tel. +3599147/ 21-71 Fax +3599147/ 21-71; 21-05 e-mail : apio@borovan.bg

Образование / Education: 3 ОУ 1 техникум Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

3 primary school 1 technical schooI 101 211 1 716 2 924 1 546 146

Област Враца

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Vratsa

101 211 1 716 2 924 1 546 146

271


Община Борован Municipality of Borovan Economy

Икономика - селско стопанство - шивашки услуги - месопреработка - обувно производство

- agriculture - tailoring industry - meat-processing - shoe-manufacturing

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 0.38 б/ темп на нетните приходи (%) 96 в/ безработица (%) 37.23 г/ темп на безработицата (%) 87 д/ темп на средната работна заплата (%) 96 е/ индустриална заетост (%) 6.5 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 88 з/ заети в земеделските стопанства (%) 39.0 и/ процент лица под средно образование (%) 0.72 й/ темп на изменение на населението (%) 98 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 257.33 м/ Коефициент на възрастова зависимост 79.929

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.72 98 2 257.33 79.929

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 0,0 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 100% телефонизация и покритие на мобилните оператори - път – ПМ 176 км.; ІІ-13 Монтана - Борован - Плевен; ІV Борован - Червен бряг; ІV Борован - Малорад - Рогозен; Враца 32 км.; Бяла Слатина 15 км.; Лом 72км.; София 133 км. - главен път – ІІ-15 Враца - Борован - Оряхово - летище София 133 км. - пристанище Оряхово 42 км.; Варна 371 км.; Бургас 411 км.; - жп гара Враца 32 км.

272

0.38 96 37.23 87 96 6.5 88 39.0

Област Враца

- water-supply а/ 0,0 % population with water-supply restriction б/ 0,0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 100% telephone and mobile operators coverage - път – road network 176km.; ІІ-13 Montana - Borovan - Pleven; ІV Borovan - Cherven bryag; ІV Borovan Malorad - Rogozen; 32 km. to Vratsa; 15 km. to Byala Slatina; 72 km. to Lom; 133 km. to Sofia - main road – ІІ-15 Vratsa - Borovan - Oryahovo - airport Sofia 133 km. away - port Oryahovo 42 km. away; 371 km. to sea port Varna; 411 km. to sea port Burgas - railway station Vratsa 32 km. away

District Vratsa


Община Русе Област Борован District Rousse Municipality of Borovan КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 17.60

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора 11.42

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

5.60

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

8.44

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

6.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

4.20

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

62.86

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 17.60

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index 11.42

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 5.60

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Враца

Index of significance

8.44

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

6.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

4.20

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vratsa

273


Община Русе Област Бяла Слатина District Rousse Municipality of Byala Slatina Обща информация / General information: Местоположение: Северозападна България, хълмистата Дунавска равнина, област Враца Територия - 572 кв.км. Брой населени места - 15 Брой жители - 29 800 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Бяла Слатина

Location: in northwestern Bulgaria in Vratsa district Territory - 572 km.2 Number of population centers - 15 Population - 29 800 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Byala Slatina

Администрация / Administration:

Контакти: 3200 гр. Бяла Слатина ул. “Климент Охридски” №68 Тел.: 0915/ 8-20-11; 8-20-23 Факс: 0915/ 8-29-14 e-mail: kmet@bslatina.e-gov.bg; obstina@ bslatina.e-gov.bg; bslatina@mail.bg Кмет Венцислав Велков Василев Зам. кметове инж. Георги Узунов, Петър Петров, Славка Цанкова Mayor Ventsislav Venkov Vasilev Deputy mayors eng. Georgi Uzunov, Petar Petrov, Slavka Tsankova

Председател на Общинския съвет Цветанка Иванова Петрова-Йорданова Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Tsvetanka Ivanova Petrova-Yordanova Municipal councillors - 17

Contacts: 3200 Byala Slatina 85, Dimitar Blagoev str. Tel. +359915/ 8-20-11; 8-20-23 Fax +359915/ 8-29-14 e-mail: kmet@bslatina.e-gov.bg; obstina@ bslatina.e-gov.bg; bslatina@mail.bg

Образование / Education: 6 НУ 3 прогимназии 7 ОУ 2 СОУ професионална агротехническа гимназия професионална гимназия по облекло професионална гимназия по промишлен и енергиен монтаж

6 elementary schools 3 junior high schools 7 primary school 2 secondary schools of general education technical school of farming machinery polytechnic secondary school of tailoring industrial and power development assemblage

Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

1 130 1 359 10 161 10 418 5 752 421

Област Враца

District Vratsa

1 130 1 359 10 161 10 418 5 752 421

275


Община Бяла Слатина Municipality of Byala Slatina Economy

Икономика - селско стопанство - хранително-вкусова - фармацевтична - шивашка - текстилна промишленост

- agriculture - food industries - pharmacy industries - tailoring industries - textile industries

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 1.56 б/ темп на нетните приходи (%) 17 в/ безработица (%) 34.16 г/ темп на безработицата (%) 36 д/ темп на средната работна заплата (%) 362 е/ индустриална заетост (%) 30.0 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 103 з/ заети в земеделските стопанства (%) 20.0 и/ процент лица под средно образование (%) 56.54 й/ темп на изменение на населението (%) 98 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 514.00 м/ Коефициент на възрастова зависимост 59.962

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

56.54 98 2 514.00 59.962

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 6,7 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – процес на цифровизация; покритие на мобилните оператори - път – ПМ 152,7 км.: II клас - 24,97 км, ІІІ клас 64,85 км, ІV клас 62, 88 км. ; ІІ-13 Борован - Бяла Слатина - Плевен; ІІ-15 Враца - Оряхово, ІІІ-134 Бяла Слатина - Габар - Мездра; Монтана - Плевен; Враца 50 км. - главен път – Варна - Видин; Враца - Плевен - летище София 150 км. - пристанище Бургас 374 км.; Варна 400 км.; Оряхово 43 км. - жп гара Червен бряг 28 км.; Враца 50 км.

276

1.56 17 34.16 36 362 30.0 103 20.0

Област Враца

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 6.7 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – to be digitalized, coverage of mobile operators - roads – road network 152.7 km: II class - 24.97 km, ІІІ class 64.85 km, ІV class 62.88 km; ІІ-13 Borovan - Byala Slatina - Pleven; ІІ-15 Vratsa - Oryahovo; ІІІ-134 Byala Slatina - Gabare - Mezdra; Montana - Pleven - main road – Varna - Vidin; Vratsa - Pleven - airport Sofia 150 km. away - port Bourgas 374 km. away; 400 km. to sea port Varna; 43 km. to river port Oryahovo - railway station Cherven Bryag 28 km. away; Vratsa 50 km. away

District Vratsa


Община Русе Област Бяла Слатина District Rousse Municipality of Byala Slatina КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 19.80

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

8.12

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 6.40

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост 10.56

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

4.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

60.08

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 19.80

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

8.12

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

6.40

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Враца

Index of significance 10.56

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships 4.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vratsa

277


278

Област Враца

District Vratsa


Община Русе Област Враца District Rousse Municipality of Vratsa Обща информация / General information: Местоположение:Северозападната част на България Територия - 679 кв.км. Брой населени места - 22 Брой жители - 85 215 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Враца

Location: in the north-west of Bulgaria at the foot of Vratsa Mountain Territory - 679 km.2 Number of population centers - 22 Population - 85 215people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Vratsa

Администрация / Administration:

Контакти: 3000 гр. Враца ул. “Стефанаки Савов” 6 Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82 Факс: 092 62 30 61 e-mail: obshtinavr@b-trust.org Кмет Тотю Младенов Младенов Зам. кметове инж. Иван Иванов, Тонка Милева, Силвия Драйчева, д-р Слави Георгиев Mayor Totyu Mladenov Mladenov Deputy mayors eng. Ivan Ivanov, Tonka Mileva, Silvia Draycheva, Dr. Slavi Georgiev

Председател на Общинския съвет Николай Горанов Коцев Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Nikolay Goranov Kotsev Municipal councillors - 17

Contacts: 3000, Vratsa, 6, Stefan Savov str Tel. +35992/ 62 45 81, 62 45 82 Fax +35992/ 62 30 61 Email: obshtinavr@b-trust.org

Образование / Education: 3 НУ 6 ОУ 1 прогимназии 4 ПГ 5 СОУ 1 ПМГ 1 езикова гимназия 1 спортно училище 1 помощно училище Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

3 elementary schools 6 primary schools 1 high-school 5 secondary schools of general education 4 secondary education professional schools 1 school of sports 1 high-school of Natural Sciences and Mathematics 1 High School of Languages 1 auxiliary School 8 214 4 633 36 046 18 812 11 562 488

Област Враца

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates District Vratsa

8 214 4 633 36 046 18 812 11 562 488

279


Община Враца Municipality of Vratsa Economy

Икономика - текстилна промишленост - шивашка индустрия - химическо производство - производство на мебели - хранително-вкусова промишленост - памучни платове и коприни - производство на строителни материали (цимент) - машиностроене - производство на стругове и фрези - металолеене и металообработка

- textile industry - tailoring industry - chemical industry - production of furniture - food processing industry - production of cotton and silk fabric - production of building materials (cement) - production of lathes and cutting machines - metal-working

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 4.92 б/ темп на нетните приходи (%) 95 в/ безработица (%) 6.9 г/ темп на безработицата (%) 62 д/ темп на средната работна заплата (%) 102 е/ индустриална заетост (%) 39.4 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 99 з/ заети в земеделските стопанства (%) 12.5 и/ процент лица под средно образование (%) 0.42 й/ темп на изменение на населението (%) 97 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 856.00 м/ Коефициент на възрастова зависимост 39.463

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.42 97 2 856.00 39.463

Infrastructure

- вода а/ 22,7 % население с режим водоползване б/ 4,5 % канализирани населени места - газ – наличие на национална газопреносна мрежа; изградени газоразпределителни станции - телекомуникации – 100 % телефонизация; покритие на мобилните оператори - път – ПМ 117,5 км.; ІІ-15 Враца - Борован - ферибот Оряхово; ІІІ-1050 Враца - Леденика; ІV-10106 Враца - Криводол; Враца - Лиляче - Чирен - Девене; София 110 км - главен път – европейски транспортни коридори №4 и №7; Е-79 Видин - Враца - София - ГКПП Кулата - летище София 110 км - пристанище – Варна 403 км., Бургас 393 км.; Лом 88 км., Видин 126 км., ферибот Оряхово 74 км. - жп гара Враца - жп линии Мездра - София - Роман - Червен бряг и Видин - Лом

280

4.92 95 6.9 62 102 39.4 99 12.5

Област Враца

- water-supply a/ 22.7 % population with water-supply restriction b/ 4.5 % settlements with sewerage systems - gas-supply – there are gas-distributing stations - telecommunications – 100% telephone lines and mobile operators coverage - roads – road network 117,5 km..; ІІ-15 Vratsa - Borovan - ferryboat Oryahovo; ІІІ-1050 Vratsa - Ledenika; ІV10106 Vratsa - Krivodol; Vratsa - Lilyache - ChirenDevene; 110 km. to Sofia - main road – Corridor #4 Vidin - Vratsa - Sofia – Solun/ Plovdiv – Istanbul; Corridor #7 Rein - Maine - Danube (the Danube water-way). - airport Sofia 110 km. away - port – Varna 439 km.; 429 km. to sea port Burgas; 83 km. to river port Lom; 126 km. to river port Vidin; ferryboat Oryahovo 80 km. away - railway station Vratsa - railway line Mezdra - Sofia Roman - Cherven bryag and Vidin - Lom

District Vratsa


Община Русе Област Враца District Rousse Municipality of Vratsa КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

7.44

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 00.00

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост 12.00

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

6.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

4.20

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

60.04

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

7.44

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

00.00

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Враца

Index of significance 12.00

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships 6.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

4.20

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vratsa

281


282

Област Враца

District Vratsa


Община Русе Област Козлодуй District Rousse Municipality of Kozloduy Обща информация / General information: Местоположение: в северозападна България, в Дунавската равнина, на брега на р. Дунав, област Враца Територия - 285 кв. км. Брой населени места - 5 Брой жители - 23 192 Климат: умерен климатичен пояс Административен център: гр. Козлодуй

Location: in the east of Northwest Bulgaria, Vratsa district, in the lowlands of Danube Territory - 285 km.2 Number of population centers - 5 Population - 23 192 people Climatic region: temperate climatic belt Administrative center: town of Kozloduy

Администрация / Administration:

Контакти: 3320 гр. Козлодуй ул.”Христо Ботев” № 13 Тел.: 0973 85 800/ 85 820 Факс: 0973 80183 E-mail: obstina_kozloduy@mail.orbitel.bg Кмет Румен Василев Маноев Зам. кметове Димитър Попов, Милен Хайдутов Mayor Rumen Vasilev Manoev Deputy mayors Dimitar Popov, Milen Haydutov

Председател на Общинския съвет Иво Тошков Симеонов Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Ivo Toshkov Simeonov Municipal councillors - 17

Contacts: 3320 Kozloduy 13, Hristo Botev str. Tel. +359973/ 85 800/ 85 820 Fax +359973/ 80183 e-mail: obstina_kozloduy@mail.orbitel.bg

Образование / Education: 1 НУ 3 ОУ 2 СОУ 2 ПГ Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

1 elementary school 3 primary school 2 secondary schools of general education 2 secondary professional schools 1 934 945 8 112 6 304 4 585 452

Област Враца

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Vratsa

1 934 945 8 112 6 304 4 585 452

283


Община Козлодуй Municipality of Kozloduy Economy

Икономика - енергетика - селско стопанство - търговия - строителство - услуги

- energetics - agriculture - trade - building - services

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 38.94 б/ темп на нетните приходи (%) 122 в/ безработица (%) 18.70 г/ темп на безработицата (%) 94 д/ темп на средната работна заплата (%) 125 е/ индустриална заетост (%) 84.42 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 102 з/ заети в земеделските стопанства (%) 0.68 и/ процент лица под средно образование (%) 0.55 й/ темп на изменение на населението (%) 100 л/ Средна работна заплата (лв.) 8 223.00 м/ Коефициент на възрастова зависимост 36.58

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.55 100 8 223.00 36.58

Infrastructure

- вода а/ 20 % население с режим водоползване б/ 20 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 100 % телефонизация; достъп до Интернет, абонатите от Козлодуй имат достъп до Националната мрежа за интеграция на услугите (ISDN); покритие на мобилните оператори - път – ПМ 210 км.: с. Софрониево - с. Бутан; Козлодуй - Бутан; Враца 83 км.; Лом 42 км. - главен път – ІV клас Козлодуй-пристанище - Мелница - летище - София 187 км. - пристанище Козлодуй - транспортно и два речни пристанищни терминала; Варна 405 км. - жп гара Враца 84 км.

284

38.94 122 18.70 94 125 84.42 102 0.68

Област Враца

- water-supply a/ 20 % population with water-supply restriction b/ 20 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 100 % telephone and mobile operators coverage; Internet access - roads – road network 210 km.: village of Sofronievo - village of Butan; Kozloduy - vollage of Butan; 83 km. to Vratsa; 42 km. to Lom - main road – ІV class Kozloduy - port Melnitsa - airport Sofia 187 km. - port Kozloduy transport and two river port terminals; 405 km. to sea port Varna - railway station Vratsa 84 km.

District Vratsa


Община Русе Област Козлодуй District Rousse Municipality of Kozloduy КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 17.60

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

8.03

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

9.72

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

6.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

4.20

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

63.55

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 17.60

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

8.03

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality 9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Враца

Index of significance

9.72

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

6.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

4.20

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vratsa

285


286

Област Враца

District Vratsa


Община Русе Област Криводол District Rousse Municipality of Krivodol Обща информация / General information: Местоположение: северозападната част на България, област Враца Територия - 326 кв. км. Брой населени места - 15 Брой жители - 10 764 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Криводол

Location: in the northwestern part of Bulgaria, Vratsa district Territory - 326 km.2 Number of population centers - 15 Population - 10 764 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Krivodol

Администрация / Administration:

Контакти: 3060 гр. Криводол бул. “Освобождение” № 13 Тел.: 09117 25 45 Факс: 09117 23 69 Е-mail: krivodol@dir.bg Кмет инж. Николай Георгиев Иванов Зам. кметове Йордан Иванов, Данаил Първанов Mayor eng. Nikolay Georgiev Ivanov Deputy mayors Yordan Ivanov, Danail Parvanov

Председател на Общинския съвет Илия Тодоров Перчинков Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Ilia Todorov Perchinkov Municipal councillors - 17

Contacts: 3060 Krivodol 4, Osvobozhdenie str. Tel. +3599117/ 25 45 Fax +3599117/ 23 69 Е-mail: krivodol@dir.bg

Образование / Education: 1 НУ 5 ОУ 1 СОУ Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

1 elementary school 5 primary schools 1 secondary school of general education 185 286 2 715 5 369 2 768 212

Област Враца

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Vratsa

185 286 2 715 5 369 2 768 212

287


Община Криводол Municipality of Krivodol Economy

Икономика - земеделие - производство на бетонови и метални изделия - мебелно предприятие - кожухарско производство

- agriculture - production of concrete and metal wares - production of furniture - furriery

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 0.86 б/ темп на нетните приходи (%) 115 в/ безработица (%) 35.31 г/ темп на безработицата (%) 107 д/ темп на средната работна заплата (%) 107 е/ индустриална заетост (%) 32.1 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 89 з/ заети в земеделските стопанства (%) 48.3 и/ процент лица под средно образование (%) 0.74 й/ темп на изменение на населението (%) 97 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 228.67 м/ Коефициент на възрастова зависимост 43805

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.74 97 2 228.67 90.512

Infrastructure

- вода а/ 6,7 % население с режим водоползване б/ 0,0 % канализирани населени места - газ – предстояща газификация - телекомуникации – 100 % телефонизация; покритие на мобилни оператори - път – ІV клас 38 км и 80 км държавни пътища; Монтана - Борован - Плевен - Варна; Враца 21 км. - главен път – Е-79 София - Мездра - Видин - летище София 118 км.; Пловдив 239 км. - пристанище Варна 403 км., Бургас 417 км.; речни пристанища: Лом 74 км.; Оряхово 68 км.; Русе 250 км. - жп гара Криводол - жп линия София - Видин; две жп гари - в Криводол и Ракево

288

0.86 115 35.31 107 107 32.1 89 48.3

Област Враца

- water-supply a/ 6.7 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – forth coming - telecommunications – 100% telephone and mobile operators coverage - roads – ІV class 38 km and about 80 km state road network; Montana - Borovan - Pleven - Varna; 21 km. to Vratsa - main road – Е-79 Sofia - Mezdra - Vidin - airport Sofia 118 km. away; 239 km. to airport Plovdiv - port - 403 km. to sea port Varna, 417 km. to sea port Burgas; river ports: Lom 74 km.; Oryahovo 68 km.; Ruse 250 km. - railway station Krivodol - railway line Sofia - Vidin; two railway stations - in Krivodol and in Rakevo

District Vratsa


Община Русе Област Криводол District Rousse Municipality of Krivodol КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора 10.68

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

8.04

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

6.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

4.20

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

68.92

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index 10.68

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Враца

Index of significance

8.04

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

6.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

4.20

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vratsa

289


Община Русе Област Мездра District Rousse Municipality of Mezdra Обща информация / General information: Местоположение: Северозападна България, област Враца Територия - 519 кв.км. Брой населени места - 28 Брой жители - 25 368 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Мездра

Location: in Northwestern Bulgaria, Vratsa district Territory - 519 km2. Number of population centers - 28 Population - 25 368 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Mezdra

Администрация / Administration:

Контакти: 3100 гр.Мездра ул.”Христо Ботев” 27 телефони: 0910 92016, 92116 факс: 0910 92523 е-mail: mezdra@mail.bg; admins@mezdra.org Кмет Иван Аспарухов Цанов Зам. кметове инж. Генади Събков Mayor Ivan Asparuhov Tsanov Deputy mayors eng. Genadi Sabkov

Председател на Общинския съвет инж. Делян Василев Дамяновски Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council eng. Delyan Vasilev Damyanovski Municipal councillors - 17

Contacts: 3100 Mezdra 27, Hristo Botev str. Tel. +359910/ 92016, 92116 Fax +359910/ 92523 е-mail: mezdra@mail.bg; admins@mezdra.org

Образование / Education: 7 ОУ 2 СОУ 2 ПГ Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

7 primary schools 2 secondary schools of general education 2 secondary professional schools 1 195 1 248 10 563 7 211 3 891 237

Област Враца

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Vratsa

1 195 1 248 10 563 7 211 3 891 237

291


Община Мездра Municipality of Mezdra Economy

Икономика - производство на пиво - добив и обработка на разнокаменни изделия - производство на филтри и леякови тръби за металургията, носачи, тръби, панели за изграждане на пещи - производство на цилиндрични зъбни колела, оси, валове, двигателни мостове за електрокари - производство на строителни керамични изделия

- beer-brewing - mining and processing of stone - production of filters, pipes and other parts used for construction of furnaces - production of cylindrical cogs-wheels, shafts and other parts for electric forklift trucks - production of ceramic wares for the building industry

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 2.95 б/ темп на нетните приходи (%) 85 в/ безработица (%) 7.34 г/ темп на безработицата (%) 95 д/ темп на средната работна заплата (%) 98 е/ индустриална заетост (%) 47.6 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 95 з/ заети в земеделските стопанства (%) 21.4 и/ процент лица под средно образование (%) 0.50 й/ темп на изменение на населението (%) 98 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 714.33 м/ Коефициент на възрастова зависимост 54.073

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.50 98 2 714.33 54.073

Infrastructure

- вода а/ 10,7 % население с режим водоползване б/ 3,6 % канализирани населени места - газ – разпределителни газопроводи към основните обществени и промишлени консуматори - телекомуникации – 9 АТЦ; 100 % телефонизация; цифрово междуселищно избиране по оптичен кабел Враца - Мездра; покритие на мобилните оператори - път – ПМ 132 км. IV клас; E-79 - II-15 Враца - ферибот Оряхово; Мездра - Ослен Криводол - Лик - Дърманци; Мездра - Горна Кремена - Кален - Цаконица; Мездра - Брусен - Царевец - главен път – магистрала Е 79 Видин - София - Кулата - летище София 100 км.; Горна Оряховица 185 км.; Пловдив 196 км. - пристанище Лом 83 км.; Видин 112 км.; Русе 244 км.; Варна 394 км.; Бургас 379 км. - жп гара Мездра - София - Мездра - Горна Оряховица - Каспичан - Варна; гари Мездра, Мездраюг, Елисейна, Зверино, Ребърково и спирки Люти брод,Черепиш, Моравица, Брусен и Ослен Криводол

292

2.95 85 7.34 95 98 47.6 95 21.4

Област Враца

- water-supply a/ 10.7 % population with water-supply restriction b/ 3.6 % settlements with sewerage systems - gas-supply – the main public and industrial buildings are gas-supplied - telecommunications – 9 ATE; digital dialing between villages by optical cable Vratsa - Mezdra; 100% telephone and mobile operators coverage - roads – road network 132 km. IV class; E-79 - II-15 Vratsa - ferryboat Oriahovo; Mezdra - Oslen Krivodol - Lik - Darmantsi; Mezdra - Gorna Kremena - Kalen Tsakonitsa; Mezdra - Brusen - Tsarevets - main road – Е-79 - Greece Western Europe; Sofia Mezdra - Vratsa - Vidin - Kraiova - airport Sofia 100 km.; Gorna Oryahovitsa 185 km.; Plovdiv 196 km. - port Lom 83 km.; Vidin 112 km.; Ruse 244 km.; Varna 394 km.; Burgas 379 km. - railway station – 6 railway stations - Mezdra, MezdraSouth, Eliseina, Zverino, Rebarkovo and 5 stops Lyuti brod, Cherepish, Moravitsa, Brusen and Oslen Krivodol

District Vratsa


Община Русе Област Мездра District Rousse Municipality of Mezdra КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 17.60

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

7.47

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

9.84

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

6.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

4.20

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

63.11

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 17.60

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

7.47

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Враца

Index of significance

9.84

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

6.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

4.20

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vratsa

293


294

Област Враца

District Vratsa


Община Русе Област Мизия District Rousse Municipality of Mizia Обща информация / General information: Местоположение: Северозападната част на област Враца Територия - 207 кв. км. Брой населени места - 6 Брой жители - 9 173 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Мизия

Location: in the northwestern part of Vratsa District Territory - 207 km.2 Number of population centers - 6 Population - 9 173 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Mizia

Администрация / Administration:

Контакти: 3330 гр. Мизия ул. “Г. Димитров” №25-27 Тел.: 09161 20 12; 23 15 Факс: 09161 21 38 e-mail: obsh.mz@abv.bg Кмет д-р Виолин Иванов Крушовенски Зам. кметове Николай Нековски Mayor Dr. Violin Ivanov Krushovenski Deputy mayors Nikolay Nekovski

Председател на Общинския съвет Диана Ангелова Вичева Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Diana Angelova Vicheva Municipal councillors - 17

Contacts: 3330 Mizia 25-27, Georgi Dimitrov str. Tel. +3599161/ 20 12; 23 15 Fax +3599161/ 21 38 e-mail: obsh.mz@abv.bg

Образование / Education: 3 ОУ 1 ПГ Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

3 primary school 1 secondary professional schools 422 141 3 232 2 928 1 277 110

Област Враца

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Vratsa

422 141 3 232 2 928 1 277 110

295


Община Мизия Municipality of Mizia Economy

Икономика - хранително-вкусова промишленост – производства на месни произведения, колбаси, продукти от птиче месо - лека промишленост - производство на екологично чисти брикети - химическа промишленост производство на бои и лепила - хартиена промишленост производство на канцеларски материали

- growing of cereals and fodder crops - food processing industry - light industry – production of ecology pure compressed slacks - chemical industry – production of oil paints and glue - paper industry - production of stationery

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 1.77 б/ темп на нетните приходи (%) 112 в/ безработица (%) 20.3 г/ темп на безработицата (%) 54 д/ темп на средната работна заплата (%) 104 е/ индустриална заетост (%) 10.7 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 75 з/ заети в земеделските стопанства (%) 10.9 и/ процент лица под средно образование (%) 0.62 й/ темп на изменение на населението (%) 97 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 153.00 м/ Коефициент на възрастова зависимост 66.306

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.62 97 2 153.00 66.306

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 0,0 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 4 аналогови централи; оптичен кабел; покритие на мобилните оператори - път ІІ-11 Оряхово - Козлодуй - Лом; ІІІ-1503 Крушовица - Софрониево - Бутан; Враца - Козлодуй; Враца 74 км. - главен път – международен път II-15 Враца - Оряхово; връзка с международен път Е-79 - летище София 170 км. - пристанище – фериботни комплекси Оряхово 14 км. и Лом 60 км.; Варна 387 км. - жп гара Враца 74 км.

296

1.77 112 20.3 54 104 10.7 75 10.9

Област Враца

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 4 analog telephone exchanges and an optical cable; complete coverage of the GSM operators - roads - ІІ-11 Oryahovo - Kozloduy - Lom; ІІІ-1503 Krushovitsa - Sofronievo - Butan; Vratsa - Kozloduy; 74 km. to Vratsa - main road – international road II-15 Vratsa - Oryahovo - connection with international road E-79 - airport Sofia 170 km. away - port – ferryboat complex Oryahovo 14 km.; 60 km. to river port Lom; 387 km. to sea port Varna - railway station Vratsa 74 km. away

District Vratsa


Община Русе Област Мизия District Rousse Municipality of Mizia КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

4.83

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 00.00

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

6.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

7.56

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство 00.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

4.20

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

46.99

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

4.83

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

00.00

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Враца

Index of significance

7.56

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships 00.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

4.20

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vratsa

297


298

Област Враца

District Vratsa


Община Русе Област Оряхово District Rousse Municipality of Oryahovo Обща информация / General information: Местоположение: Северозападна България, област Враца Територия - 329 кв.км. Населени места - 7 Брой жители - 15 134 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Оряхово

Location: in North-West Bulgaria in Vratsa District Territory - 329 km.2 Number of population centers - 7 Population - 15 134 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Oryahovo

Администрация / Administration:

Контакти: 3300 Оряхово ул. “Георги Димитров” 22 Тел.: 09171/ 21 31, 22 29 Факс: 09171/ 33 71 e-mail: oba-oryahovo@e-gov.bg, mayor@oriahovo.isv.net Кмет Георги Иванов Пенков Зам. кметове Ива Маринова, Шенай Амиш Mayor Georgi Ivanov Penkov Deputy mayors Iva Marinova, Shenay Amish

Председател на Общинския съвет Ванко Живов Калиничов Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Vanko Zhivov Kalinichov Municipal councillors - 17

Contacts: 3300 Oryahovo 22, Georgi Dimitrov str. Tel. +3599171/ 21 31; 22 29 Fax +3599171/ 33 71 e-mail: oba-oryahovo@e-gov.bg; mayor@oriahovo.isv.net

Образование / Education: 3 НУ 1 прогимназия 2 ОУ 2 СОУ

3 elementary schools 1 junior high school 2 secondary schools of general education 2 secondary education professional schools

Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

462 501 4 698 5 684 2 567 224

Област Враца

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Vratsa

462 501 4 698 5 684 2 567 224

299


Община Оряхово Municipality of Oryahovo Economy

Икономика - селско стопанство - зърнени култури, лозарство, зеленчукопроизводство, пчеларство, животновъдство - машиностроене - дървообработване - шивашка промишленост

- agriculture - stock breeding, grain-producing, vine-growing - machine-building - stock-breeding - woodworking - sartorial industry

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 1.39 б/ темп на нетните приходи (%) 110 в/ безработица (%) 32.02 г/ темп на безработицата (%) 109 д/ темп на средната работна заплата (%) 104 е/ индустриална заетост (%) 23.5 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 90 з/ заети в земеделските стопанства (%) 26.7 и/ процент лица под средно образование (%) 0.62 й/ темп на изменение на населението (%) 96 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 765.33 м/ Коефициент на възрастова зависимост 64.029

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.62 96 2 765.33 64.029

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 25 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 100% телефонизация и покритие на мобилните оператори - път – ІІІ-11015 Оряхово - Плевен - връзка с Е-83 София - Плевен - Варна; ІV клас Оряхово - Селановци - Кнежа; Враца 78 км.; Плевен 90 км.; Монтана 85 км. - главен път – II-11 Оряхово - Лом - Видин и връзка с международен път Е-79 София - Видин - летище София 175 км. - пристанище - три пристанища, ГКПП и ферибот Оряхово - Бекет; Варна 374 км. - жп гара Оряхово

300

1.39 110 32.02 104 101 23.5 90 26.7

Област Враца

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 25 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 100% telephone and mobile operators coverage; Internet access - roads – ІІІ-11015 Oryahovo - Pleven and connection with Е-83 Sofia - Pleven - Varna; ІV class Oryahovo - Selanovtsi - Knezha; 78 km. to Vratsa; 90 km. to Pleven; 85 km. to Montana; - main road – II-11 Oryahovo - Lom - Vidin and connection with international road Е-79 Sofia - Vidin - airport Sofia 175 km. away - port – three ports, BCCP and ferryboat line Oryahovo - Beket; 374 km. to sea port Varna - railway station Oryahovo

District Vratsa


Община Русе Област Оряхово District Rousse Municipality of Oryahovo КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 20.09

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора 12.49

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

8.16

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

4.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

66.35

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 20.69

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index 12.49

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Враца

Index of significance

8.16

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

4.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vratsa

301


302

Област Враца

District Vratsa


Община Русе Област Роман District Rousse Municipality of Roman Обща информация / General information: Местоположение: заема югоизточната част на област Враца в Северозападна България Територия - 301,52 кв.км. Брой населени места - 13 Брой жители - 7 125 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Роман

Location: in Northwestern Bulgaria and occupies the southeastern part of Vratsa District Territory - 301.52 km.2 Number of population centers - 13 Population - 7 125 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Roman

Администрация / Administration:

Контакти: 3130 гр. Роман бул.”Хр. Ботев” №132-136 тел.: 09123 20-64, 25-35 факс: 09123 23-49 е-mail: romanoa@abv.bg Кмет инж. Красимир Петков Петков Зам. кметове Вълчо Маринов, Стефан Петков Mayor eng. Krasimir Petkov Petkov Deputy mayors Valcho Marinov, Stefan Petkov

Председател на Общинския съвет Божидар Тодоров Нинов Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Bozhidar Todorov Ninov Municipal councillors - 17

Contacts: 3130 Roman 132-136, Hristo Botev bul. Tel.+3599123/ 20-64, 25-35 Fax +3599123/ 23-49 е-mail: romanoa@abv.bg

Образование / Education: 1 НУ 2 ОУ 1 СОУ 1 техникум по каменообработка Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

1 elementary schools 2 primary schools 1 secondary schools of general education 1 technical schooI of stone-cutting 234 394 2 934 2 288 1 145 130

Област Враца

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Vratsa

234 394 2 934 2 288 1 145 130

303


Община Роман Municipality of Roman Economy

Икономика - хранително-вкусова промишленост (хлебопроизводство, сладкарство, месопреработка, млекопреработка) - металолеене - металообработка - растениевъдство - животновъдство - курортното дело и туризъм

- food processing industry (bakery, confectionery, meat-processing, milk-processing) - smelting industry - metal processing industry - plant-growing - stock-breeding - health resort and tourism

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 2.38 б/ темп на нетните приходи (%) 140 в/ безработица (%) 21.09 г/ темп на безработицата (%) 85 д/ темп на средната работна заплата (%) 109 е/ индустриална заетост (%) 38.6 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 92 з/ заети в земеделските стопанства (%) 36.2 и/ процент лица под средно образование (%) 0.57 й/ темп на изменение на населението (%) 101 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 407.67 м/ Коефициент на възрастова зависимост 64.781

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.57 101 2 407.67 64.781

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 7,7 % канализирани населени места - газ – предстояща газификация на общината - телекомуникации – 100 % телефонизация; покритие на мобилните оператори - път – ПМ 120 км.: III-ти клас 52 км., IV-ти клас 68 км.; IV-30811 Роман - Своде -Синьо бърдо; IV-10335 Роман - Стояновци; Мездра 27 км.; Враца 49 км. - главен път – III-29.1 Мездра - Роман връзка с Е 83 и Е 79 - летище София 105 км. - пристанище Оряхово 82 км.; Бургас 356 км. - жп гара Роман на ж.п. линия София - Варна; Роман - Шумен

304

2.38 140 21.09 85 109 38.6 92 36.2

Област Враца

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 7.7 % settlements with sewerage systems - gas-supply – forth coming - telecommunications – 100% telephone and mobile operators coverage - roads – road network 120 km: III class 52 km, IV class 68 km; IV-30811 Roman - Svode - Sinyo bardo; IV10335 Roman - Stoyanovtsi; 27 km. to Mezdra; 49 km. to Vratsa - main road – III-29.1 Mezdra - Roman and connection with Е-83 and Е-79 - airport Sofia 105 km. - port Oryahovo 82 km. away; 356 km. to sea port Burgas - railway station Roman on the railway line Sofia - Varna; railway line Roman - Shumen

District Vratsa


Община Русе Област Роман District Rousse Municipality of Roman КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора 11.27

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост 12.00

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство 00.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

66.07

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index 11.27

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Враца

Index of significance 12.00

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships 00.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vratsa

305


Община Русе Област Хайредин District Rousse Municipality of Hayredin Обща информация / General information: Местоположение: Северозападната част на България, област Враца Територия - 190,4 кв.км. Брой населени места - 6 Брой жители - 5 436 Климат: умерено-континентален Административен център: с. Хайредин

Location: in the northwestern part of the Republic of Bulgaria in Vratsa district Territory - 190.4 km.2 Number of population centers - 6 Population - 5 436 people Climatic region: temperate continental Administrative center: village of Hayredin

Администрация / Administration:

Контакти: 3357 с. Хайредин ул. “Г.Димитров” №135 Тел.: 09166 22 09 Факс: 09166 22 09 e-mail: hayredin_ob@mail.bg Кмет Радослав Тодоров Стойков Зам. кметове Пенка Миленова Mayor Radoslav Todorov Stoykov Deputy mayors Penka Milenova

Председател на Общинския съвет Васил Александров Василев Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Vasil Alexandrov Vasilev Municipal councillors - 17

Contacts: 3357 Hayredin 135, Georgi Dimitrov str. Tel. +3599166/ 22 09 Fax +3599166/ 22 09 e-mail: hayredin_ob@mail.bg

Образование / Education: 3 ОУ 1 СОУ Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

3 primary schools 1 secondary school of general education 101 274 1 956 2 943 1 242 84

Област Враца

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Vratsa

101 274 1 956 2 943 1 242 84

307


Община Хайредин Municipality of Hayredin Economy

Икономика - земеделие - животновъдство

- agriculture - stock-breeding

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 0.30 б/ темп на нетните приходи (%) 91 в/ безработица (%) 37.39 г/ темп на безработицата (%) 91 д/ темп на средната работна заплата (%) 97 е/ индустриална заетост (%) 8.8 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 78 з/ заети в земеделските стопанства (%) 35.7 и/ процент лица под средно образование (%) 0.67 й/ темп на изменение на населението (%) 96 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 133.33 м/ Коефициент на възрастова зависимост 91.647

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.67 96 2 133.33 91.647

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 0,0 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 90 % телефонизация; добро покритие на мобилните оператори - път – ІІІ и ІV клас; ІV Хайредин - Бъзовец; ІV Хайредин - Ботево - Бързина - Рогозен; ІV Хайредин - Михайлово; Враца 61 км. - главен път – ІІ-15 Оряхово - Враца на 15 км. - летище – София 155 км. - пристанище – Оряхово 33 км.; Варна 392 км. - жп гара гр. Мизия 22 км.

308

0.30 91 37.39 91 97 8.8 78 35.7

Област Враца

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 90% telephone coverage; good mobile operators coverage - roads – ІІІ and ІV class; ІV Hayredin - Basovets; ІV Hayredin - Botevo - Barzina - Rogozen; ІV Hayredin - Mihaylovo; 61 km. to Vratsa - main road – II-15 Oryahovo - Vratza 15 km. away - airport Sofia 155 km. away - port Oryahovo 33 km. away; 392 km. to sea port Varna - railway station Mizia 22 km. away

District Vratsa


Община Русе Област Хайредин District Rousse Municipality of Hayredin КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 15.40

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

6.50

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 00.00

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

5.88

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

4.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

42.98

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 15.40

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

6.50

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

00.00

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Враца

Index of significance

5.88

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

4.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vratsa

309


Враца  

Област Враца се намира в Северозападната част на България и се простира от река Дунав на север до Стара планина на юг. Релефът е разнообразе...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you