Page 1

Област Видин District Vidin Обща информация / General information: Площ на област Видин: 3 022 кв.км Население: 114 769 жители Населените места в област Видин: 142 Брой градове в област Видин: 7 Брой села в област Видин: 135 Областен център: Видин Общини в област Видин 11: Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене

Area size of district: 3 022 sq. km Population of district: 114 769 people Total number of population centers 142 Total Towns and Cities in Vidin district: 7 Total Villages in Vidin district: 135 Regional Center: Town of Vidin Municipalities in Vidin District 11: Vidin, Boynitsa, Bregovo, Belogradchik, Gramada, Dimovo, Kula, Makresh, Novo selo, Ruzhintsi and Chuprene

Администрация / Administration: 3700 Видин ул. Дунавска №6 e-mail ou_oa@vidin.government.bg

3700 Vidin 6, Dunavska str. e-mail ou_oa@vidin.government.bg

Областен управител инж. Кръстьо Спасов Тел.: 094/ 60 16 16 Главен секретар Силвия Стрезова Tел.: 094/ 60 57 52

Regional Governor eng. Krastyo Spasov Tel.: +35994/ 60 16 16 General Secretary Silvia Strezova Tel.: +35994/ 60 57 52

География на област Видин: Област Видин се намира в северозападната част на България. Област Видин граничи на север с Република Румъния, на запад е в съседство с Република Сърбия, на юг е оградена от Стара планина, а на изток граничи с област Монтана. Северната ни граница - река Дунав, обуславя възможността за преки връзки с всички страни от Дунавския басейн. Климатът е умерено-континентален със сравнително студена зима и горещо лято. През областта протичат реките Тополовец, Арчар, Видбол, Лом, Чичилска, Коматица, Грамадска, Стакевска и Скомля. Тя е една от петте области съставящи СевероЗападния регион.

Област Видин

Location: Vidin district is located in the northwestern part of Bulgaria. To the North the district borders the Republic of Romania, to the West it is adjacent to the Republic of Serbia and to the south it borders the district of Montana. The northern border, the Danube River, makes the possibility of direct relations with all countries in the Danube basin. The rivers which flow through the region are Topolovets, Archar, Vidbol, Lom, Chichilska, Komatitsa, Gramadska, Stakevska and Skomlya rivers. The climate is moderate continental with a relatively cold winter and hot summer. It is one of the five areas constituting the NorthWest Planning Region.

District Vidin

223


Област Видин District Vidin Economy

Икономика

224

Водеща роля за икономиката на Видинска област има сектор “Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети”. Втори е сектор „Преработваща промишленост”, а на трето място е „Транспорт, складиране и съобщения”. Водещи предприятия са: “КНАУФ Гипсофазер” АД с производство на гипсофазерни плочи, Заводът за технически каучукови изделия “Кула ринг” е специализиран в производството на транспортни ленти, уплътнители, семеринги, профили, тампони. “ВИДА СТИЛ” АД е най-голямото шивашко предприятие във Видинска област, а “Гипс ЕАД” е единственото в страната дружество за добив и преработка на гипс. “МАГУРА” АД произвежда “Каберне”, “Мерло”, “Гъмза”, “Ракацители”, естествено пенливо вино (бяло и червено) и ракия. ФИРМА “АЙХОФ” ЕООД произвежда електрокомпоненти, а БДИНТЕКС” ЕООД е шивашко предприятие, специализирано в производството на мъжки ризи и дамски блузи.

Leading role in the economy of Vidin area plays the sector “Trade, repair and maintenance of cars and motorcycles”. Second comes the sector “Manufacturing industry”. And third is “Transport, storage and communications industry”. Leading companies are: “KNAUF AD”, a producer of stucco plates, the factory for technical rubber products “Kula ring”, which specializes in the manufacture of conveyor belts, soild rubber sheets and micro-porous plates, VIDA STYLE Ltd. - the largest tailoring company in Vidin region and “Gypsum EAD” - the only company in the country for extraction and processing of gypsum. “Magura AD” company produces well known brand of wines “Cabernet”, “Merlot”, Gamza”, “Rakatsiteli”, naturally sparkling wine (white and red) and brandy. Company AYHOF Ltd. produces electrical equipment and BDINTEKS TAILORING Ltd. is a company specialized in the production of men’s shirts and ladies’ blouses.

Инфраструктура Инфраструктура На територията й се пресичат два от основните транспортни коридора ПрезПан-европейски областта преминават два трансевропей– транспортен № VII и транспортен ски коридора - № коридор 4 Дрезден/Нюрнберг–Прага–Виекоридор № IX, допълнени от коридора ТРАСЕКА: на/Братислава–Будапеща-Крайова(Румъния)-ВидинЕвропа – Кавказ - Азия. Преминават София-Солун/Пловдив - Истанбул и № и7следните р. Дунав важни международниДруги пътища: Е 70, Е 83 и Е об85. (Рейн–Майн-Дунав). по-важни пътища, Най-високото ниво на обслужване служващи областта са:транспортно ІІ–11 Видин - Лом - Оряховов извършва -областта Гулянци – се Никопол и ІІпо– първокласните 12 О.п. Видин - пътища Иново I-3 (Е-83) -Русе - Бяла - Плевен София; I-5 (Е-85)наРусе Брегово граница Сърбия. На -територията Об- БялаВидин - Велико Търново;четири I-2 (Е-70)ГКПП. Русе На - Разград ласт се намират 6 км отВарна и път I-21 Русегражданско - Тутракан летище, - Силистра. Най-в гр. Видин е изградено което важно стопанско значение Разположението имат жп линиитенаРусе момента не функционира. об– Горна Оряховица и Русе Варна.осигурява Ж.п.гара –възможРусе е ласт Видин на брега на р.–Дунав с важно за осъществяваност за стратегическо преки връзки съсзначение страните от Дунавския не на комбинирани превози по транспортните кобасейн, като гр. Видин е първият български град ридори VII и IX. на Линията Русе – Варна е и обслужва първата по течението реката. Ж.п. линията построена в България линия. Макреш, Пристанище Русеи пряко общини Ружинци,жп Димово, Грамада е едно Вот тритеот пристанища с национално знаВидин. участъка ж.п. линията Видин – София, чение на р. Дунав и най-голямотонабългарско речно преминаващ през територията Област Видин, пристанище. Пристанище Русе ивключва пристаима 13 железопътни гари, спирки разделни постнищата Русе-Изток, Русе-Център, Русе-Запад. ове.

Infrastructure Infrastructure Two of the European transport corridors (№7 and №9) crossed region and ensure the connection between Two the transport Trans European corridors pass Baltic and Sea- N: regions with the Mediterranean through theNorth region 4 - Dresden–Prague–Vienna/ and Black -sea regions. The major international roads Bratislava Budapest-Craiova-Vidin-Montana –Vratsaare: E70, E83 and E85. Theand highest of transport Sofia-Thessalonica/Istanbul N: 7level - the Danube services is provided in first-class roads (E-83) River (Reign–Mein-Danube). Road E 79 goesI-3 from the Rousse- Byala-Veliko Tarnovo-Sofia; (E-85) RousseRomanian border – Vidin Ferryboat I-5 – ring road VidinByala- Veliko Tarnovo; I-2 (E-70) RousseRazgradDimovo – Ruzhintsi – Montana – Vratsa – ring road Sofia and Blagoevgrad II -21 Rousse-Tutrakan-Silistra. highest –Varna ring road – Greek border. OtherOfimportant economic importance areare: thesecond railway lines Rousseroads servicing the region class road II – 11 Gorna Oryahovitsa and Rouse-Varna. railway- station (ring road Vidin - Dimovo) - SimeonovoThe - Botevo Archar of road strategic importance for the realization -Rouse Lom –isring Kozloduy - Oryahovo - Gigen - Brestofcombined- services the transport andring 9. Gulyantsi (Debovo -inNikopol), secondcorridors class II –7 12 The railway Rouse-Varna first ever builtsecond railway road Vidin - line Inovo - Bregovois–the Serbian border, line inroad Bulgaria. Rousse is one of thechuka three class II – 14The ringport roadofVidin - Kula – Vrashka of national alongborder the Danube River –ports Serbian border. importance There are four checkpoints andthe the biggest river port. The port of Rousse on territoryBulgarian of the region. Railroad transport is includes theand ports of Rousse East, Center and developed serves directly theRousse municipalities of Rousse West. Ruzhintsi, Dimovo, Makresh, Gramada, and Vidin. Airport Vidin was built in 1973 and is 6 km away from the town of Vidin currently does not operate.

Област Видин

District Vidin


Община Русе Област Белоградчик District Rousse Municipality of Belogradchik Обща информация / General information: Местоположение: северозападната част на страната в северните и североизточните склонове на Стара планина, област Видин Територия - 411 кв.км. Брой населени места - 18 Брой жители - 7 425 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Белоградчик

Location: in the north-west part of the country in the northern and north-east slopes of the Balkan Mountains, in Vidin district Territory - 411 km.2 Number of population centers - 18 Population - 7 425 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Belogradchik

Администрация / Administration:

Контакти: 3900 гр. Белоградчик ул.”Княз Борис I” № 6 Тел.: 0936/ 5 31 61 Факс: 0936/ 5 32 48 e-mail: kmet_belogradchik@mail.bg Кмет Емил Евгениев Цанков Зам. кметове Александър Алексиев, Мирослав Вътев Mayor Emil Evgeniev Tsankov Deputy mayors Alexander Alexiev, Miroslav Vatev

Председател на Общинския съвет Нина Боянова Николова Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Nina Boyanova Nikolova Municipal councillors - 17

Contacts: 3900 Belogradchik 6, Knyaz Boris I str. Tel. +359936/ 5 31 61 Fax +359936/ 5 32 48 e-mail: kmet_belogradchik@mail.bg

Образование / Education: 1 НУ 1 ОУ 1 СОУ 1 ПГ Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

1 elementary school 1 primary school 1 secondary school of general education 1 secondary professional school 405 368 2 991 2 242 1 601 117

Област Видин

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Vidin

405 368 2 991 2 242 1 601 117

225


Община Белоградчик Municipality of Belogradchik Economy

Икономика - фирма “Бел Тел Телефонен завод” ЕАД - производстов на резервни части за подвижния жп състав - шивашка дейност - производството на скален и облицовъчен материал - дърводобив - лозови, малиноплодни и ягодоплодни насаждения - туризъм

- Bel Tel Telefonen Zavod EAD - production of spare parts - production of rock and facing material - vineyards, raspberry and strawberry gardens - tailoring - lumbering - tourism

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 1.22 б/ темп на нетните приходи (%) 113 в/ безработица (%) 22 г/ темп на безработицата (%) 91 д/ темп на средната работна заплата (%) 102 е/ индустриална заетост (%) 34.3 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 80 з/ заети в земеделските стопанства (%) 17.8 и/ процент лица под средно образование (%) 0.54 й/ темп на изменение на населението (%) 97 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 171.67 м/ Коефициент на възрастова зависимост 59.817

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.54 97 2 171.67 59.817

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 5,6 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 100% телефонизация; 60 % покритие на мобилните оператори - път – ПМ 141.6 км; ІІІ и ІV клас; Белоградчик - Вещица - Ошане - Раяновци; Белоградчик - Чифлик - Стакевци; Белоградчик-Гранитово; Видин 55км., Монтана 65 км. - главен път – автомагистрала Е 79 Видин - София - летище София 162 км. - пристанище Видин 55 км.; Варна 489 км. - жп гара Орешец 11 км.

226

1.22 113 22 91 102 34.3 80 17.8

Област Видин

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 5.6 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 100 % telephone coverage; 60 % mobile operators coverage - roads – road network 141.6 km.: III & IV class; Belogradchik - Veshtitsa - Oshane - Rayanovtsi; Belogradchik - Chiflik - Stakevtsi; Belogradchik Granitovo; 55 km. to Vidin; 65 km. to Montana - main road – highway Е 79 Vidin-Sofia - airport Sofia 162 km. away - port Vidin 55 km.; 489 km. to sea port Varna - railway station Oreshets 11 km.

District Vidin


Община Русе Област Белоградчик District Rousse Municipality of Belogradchik КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 15.40

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

7.49

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 00.00

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

4.56

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство 00.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

38.65

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 15.40

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

7.49

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality 00.00

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Видин

Index of significance

4.56

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships 00.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vidin

227


Община Русе Област Бойница District Rousse Municipality of Boynitsa Обща информация / General information: Местоположение: най-северозападната част на България, област Видин Територия - 165.7 кв.км. Брой населени места - 9 Брой население - 1 604 Климат: умерено-континентален Административен център: с. Бойница

Location:in the northwestern most part of Bulgaria in Vidin district Territory - 165.7 km.2 Number of population centers - 9 Population - 1 604 people Climatic region: temperate continental Administrative center: village of Boynitsa

Администрация / Administration:

Контакти: 3840 с. Бойница ул.”Г. Димитров” №1 Тел.: 09333 220 Факс: 09333 438 e-mail: obshtina@boynitsa.com Кмет Анета Стойкова Генчева Зам. кметове Румен Кънчев Mayor Aneta Stoykova Gencheva Deputy mayors Rumen Kanchev

Председател на Общинския съвет Костадин Ангелов Ганджоев Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Kostadin Angelov Gandzhoev Municipal councillors - 17

Contacts: 3840 Boynitsa 1, Georgi Dimitrov str. Tel. +3599333/ 220 Fax +3599333/ 438 e-mail: obshtina@boynitsa.com

Образование / Education: 2 ОУ

2 primary schools

Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

25 50 370 751 328 80

Област Видин

District Vidin

25 50 370 751 328 80

229


Община Бойница Municipality of Boynitsa Economy

Икономика - отглеждане на зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури - производство на каучукови и пластмасови изделия

- growing of cereals and fodder crops - production of rubber and plastic wares

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 0.43 б/ темп на нетните приходи (%) 141 в/ безработица (%) 24.63 г/ темп на безработицата (%) 106 д/ темп на средната работна заплата (%) 104 е/ индустриална заетост (%) 1.6 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 85 з/ заети в земеделските стопанства (%) 74.6 и/ процент лица под средно образование (%) 0.79 й/ темп на изменение на населението (%) 97 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 177.33 м/ Коефициент на възрастова зависимост 131.996

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.79 97 2 177.33 131.996

Infrastructure

- вода а/ 22,2 % население с режим водоползване б/ 0,0 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 100 % телефонизация; покритие на мобилните оператори - път – ПМ 66.7 км.: ІІІ клас 32.7 км и ІV клас 34 км.; Бойница - Кула; Бойница - Шишенци - Периловец Раброво; Кула 10 км.; Видин 35 км.; София 218км. - главен път – транспортен коридор №4 - Крайова - Видин - София - Кулата; коридор №7 по река Дунав - летище София 218 км. - пристанище Видин 33 км.; Варна 520 км. - жп гара Видин 35 км.

230

0.43 141 24.63 106 104 1.6 85 74.6

Област Видин

- water-supply a/ 22.2 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 100 % telephone and mobile operators coverage - roads – municipal road network 66.7 km: ІІІ class 32.7 km. and ІV class 34 km.; Boynitsa - Kula; Boynitsa - Shishentsi - Perilovets - Rabrovo; 10 km. to Kula; 35 km. to Vidin; 218 km. to Sofia - main road – transport corridor #4 Krayova - Vidin - Sofia - Kulata; corridor #7 along the river Danube - airport Sofia 218 km. away - port Vidin 33 km. away; 520 km. to sea port Varna - railway station Vidin 35 km. away

District Vidin


Община Русе Област Бойница District Rousse Municipality of Boynitsa КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора 12.09

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост 12.00

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство 00.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

66.89

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index 12.09

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality 9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Видин

Index of significance 12.00

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships 00.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vidin

231


232

Област Видин

District Vidin


Община Русе Област Брегово District Rousse Municipality of Bregovo Обща информация / General information: Местоположение: най - северозападния край на България, област Видин Територия - 181 кв. км. Брой населени места - 10 Брой жители - 6 609 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Брегово

Location: in the most distant northwestern part of Bulgaria in Vidin district Territory - 181 km.2 Number of population centers - 10 Population - 6 609 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Bregovo

Администрация / Administration:

Контакти: 3790 гр. Брегово пл.”Централен” Тел.: 09312 27 97 Факс: 09312 24 33 e-mail: ob_bregovo@ab-trust.org Кмет Милчо Лалов Въков Зам. кметове Николина Ванчева Mayor Milcho Lalov Vakov Deputy mayors Nikolina Vancheva

Председател на Общинския съвет Борис Георгиев Здравковски Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Boris Georgiev Zdravkovski Municipal councillors - 17

Contacts: 3790 Bregovo Tsentralen sq. Tel. +3599312/ 27 97 Fax +3599312/ 24 33 e-mail: ob_bregovo@ab-trust.org

Образование / Education: 2 ОУ 1 СОУ 1 ПГ по земеделие

2 primary schools 1 secondary school of general education 1 secondary education professional school of agriculture

Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

300 340 2 299 2 169 1 200 301

Област Видин

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Vidin

300 340 2 299 2 169 1 200 301

233


Община Брегово Municipality of Bregovo Economy

Икономика - земеделие - животновъдство

- agriculture - stock-breeding

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 0.32 б/ темп на нетните приходи (%) 105 в/ безработица (%) 21.84 г/ темп на безработицата (%) 86 д/ темп на средната работна заплата (%) 105 е/ индустриална заетост (%) 4.1 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 74 з/ заети в земеделските стопанства (%) 44.6 и/ процент лица под средно образование (%) 0.32 й/ темп на изменение на населението (%) 95 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 262.67 м/ Коефициент на възрастова зависимост 46.51

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.32 95 2 262.67 46.51

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 0,0 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 100% телефонизация; пълно покритие на мобилните оператори - път – ІІІ-122 Брегово - Балей - Куделин - Ново село - Видин; ІV-12003 Делейна - Тияновци - Калина - Видин; ІV-12005 Брегово - Ракитница - Косово - Делейна; Лом 83 км.; София 221 км. - главен път – ІІ-12 Брегово - Гъмзово - Видин - летище София 221 км. - пристанище Варна 520 км.; Видин 28 км. - жп гара Видин 28 км.

234

0.32 105 21.84 86 105 4.1 74 44.6

Област Видин

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 100% telephone coverage; complete coverage of mobile operators - roads – ІІІ-122 Bregovo - Baley - Kudelin - Novo selo - Vidin; ІV-12003 Deleyna - Tyanovtsi - Kalina - Vidin; ІV-12005 Bregovo - Rakitnitsa - Kosovo - Deleyna; 83 km. to Lom; 221 km. to Sofia - main road – ІІ-12 Bregovo - Gamzovo - Vidin - airport Sofia 221 km. away - port – 28 km to port Vidin; 520 km. to sea port Varna - railway station Vidin 28 km. away

District Vidin


Община Русе Област Брегово District Rousse Municipality of Bregovo КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора 1900

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 00.00

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

6.24

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

4.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

62.44

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index 19.00

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality 00.00

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Видин

Index of significance

6.24

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships

4.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vidin

235


236

Област Видин

District Vidin


Община Русе Област Видин District Rousse Municipality of Vidin Обща информация / General information: Местоположение:северозападната част на Дунавската равнина Територия - 501 кв.км. Брой населени места - 34 Брой жители - 85 718 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Видин

Location: in the farthest northwest corner of Bulgaria. It is situated along the two most characteristic meanders of the Danube River Territory - 501 km.2 Number of population centers - 34 Population - 85 718 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Vidin

Администрация / Administration:

Контакти: 3700 Видин пл. “Бдинци” №2 Тел.: 094 609 416; 609 400 Факс: 094 601 132 e-mail: mayorvidin@vidin.net; mayorvidin@gmail.com Кмет Румен Ангелов Видов Зам. кметове Мариян Иванов, инж. Стефан Сираков, Борислав Ванков Mayor Rumen Angelov Vidov Deputy mayors Marian Ivanov, eng. Stefan Sirakov, Borislav Vankov

Председател на Общинския съвет инж. Владимир Цветанов Тошев Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council eng. Vladimir Tsvetanov Toshev Municipal councillors - 17

Contacts: 3700 Vidin 2, Bdintsi sq. Tel. +35994/ 609 416; 609 400 Fax +35994/ 601 132 e-mail: mayorvidin@vidin.net; mayorvidin@gmail.com

Образование / Education: 1 НУ 13 ОУ 6 СОУ 4 техникума 1 езикова гимназия Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

1 elementary schools 13 primary schools 6 secondary schools of general education 1 technical schooI 1 school for foreign languages 5 947 3 844 30 875 19 311 11 737 898

Област Видин

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Vidin

5 947 3 844 30 875 19 311 11 737 898

237


Община Видин Municipality of Vidin Economy

Икономика - добив и преработка на гипс - зеленчукопроизводство - лозарство - зърнопроизводство - туризъм

- mining and processing of gypsum - vegetable-growing - vine-growing - grain-growing - tourism

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 2.78 б/ темп на нетните приходи (%) 108 в/ безработица (%) 20.86 г/ темп на безработицата (%) 95 д/ темп на средната работна заплата (%) 106 е/ индустриална заетост (%) 32.7 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 98 з/ заети в земеделските стопанства (%) 12.9 и/ процент лица под средно образование (%) 0.47 й/ темп на изменение на населението (%) 97 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 745.33 м/ Коефициент на възрастова зависимост 44.561

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.47 97 2 745.33 44.561

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 2,9 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – АТЦ с над 27 000 т.п.; 100 % телефонизация и покритие на мобилни връзки; достъп до Интернет - път – ПМ 218,3 км.: І клас - 30,5 км, ІІ клас - 33 км, ІІІ клас - 60 км и ІV клас - 94,8 км; ІІ-11 Видин - Димово; ІІ-14 Видин - Кула - Връшка чука; ІІ-12 Видин - Брегово - граница с Югославия; ІІІ-121 Видин Брегово - през Иново и Кула; ІІІ-122 Брегово - Ново село - Капитановци - Видин; Лом 57 км.; Монтана 86 км.; Пловдив 333 км. - главен път – Е-79 Видин - Монтана - Враца - Ботевград - София; европейски транспортен коридори № 7 - по река Дунав - летище Видин 6 км закрито през 1998 г.; военногражданско летище в с. Габровница 75 км.; София 194 км. - пристанище Видин - Север и ферибот Видин - Калафат /Румъния/ - на 2,5 км; товарно пристанище - Юг; Варна 493 км. - жп гара Видин

238

2.78 108 20.86 95 106 32.7 98 12.9

Област Видин

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 2.9 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 27,975 telephone lines; 100% telephone and mobile operators coverage; Internet access - roads – road network 218.3 km: І class - 30.5 km, ІІ class - 33 km, ІІІ class - 60 km and ІV class - 94.8 km; ІІ–11 Vidin - Dimovo; ІІ-14 Vidin - Kula - Vrashka chuka; ІІ-12 Vidin - Bregovo - border Yugoslavia; ІІІ-121 Vidin - Bregovo - via Inovo and Kula; ІІІ-122 Bregovo - Novo selo - Kapitanovtsi - Vidin; 57 km. to Лом; 86 km. to Montana; 333 km. to Plovdiv - main road - Е 79 Vidin - Montana - Vratsa - Botevgrad - Sofia; Trans European transport corridors #4 - Craiova /Romania/ - Vidin - Sofia - Kulata and #7 - along the Danube river - airport Vidin closed in 1998; 75 km. to military and civil airport in village of Gabrovnitsa; 194 km. to airport Sofia - port Vidin North and South; 2.5 km to the ferry boat line Vidin - Calafat /Romania/; 493 km. to sea port Varna - railway station Vidin District Vidin


Община Русе Област Видин District Rousse Municipality of Vidin КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора 11.27

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

9.72

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство 00.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

63.79

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index 11.27

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Велико Търново

Index of significance

9.72

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships 00.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Veliko Tarnovo

239


240

Област Видин

District Vidin


Община Русе Област Грамада District Rousse Municipality of Gramada Обща информация / General information: Местоположение: северозападна България, в централната част на област Видин Територия - 184.443 кв.км. Брой населени места - 8 Брой жители - 2 527 Климат: умерено-континентален Административен центърМ гр. Грамада

Location: in northwestern Bulgaria, in the central part of Vidin district Territory - 184.443 km.2 Number of population centers - 8 Population - 2 527 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Gramada

Администрация / Administration:

Контакти: 3830 гр. Грамада пл.”Мико Нинов” №1 Тел.: 09337 22 58 Факс: 09337 22 31 e-mail: obstina_gramada@abv.bg Кмет Николай Любенов Гергов Зам. кметове Михаил Митов Mayor Nicolay Lyubenov Gergov Deputy mayors Mihail Mitov

Председател на Общинския съвет Иван Алексиев Иванов Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Ivan Aleksiev Ivanov Municipal councillors - 17

Contacts: 3830 Gramada 1, Miko Ninov sq. Tel. +3599337/ 22 58 Fax +3599337/ 22 31 e-mail: obstina_gramada@abv.bg

Образование / Education: 1 СОУ

1 secondary school of general education

Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

63 99 886 1 294 692 37

Област Видин

District Vidin

63 99 886 1 294 692 37

241


Община Грамада Municipality of Gramada Economy

Икономика - селско стопанство - хранително-вкусова промишленост

- agriculture - food processing industry

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 1.19 б/ темп на нетните приходи (%) 79 в/ безработица (%) 33.03 г/ темп на безработицата (%) 104 д/ темп на средната работна заплата (%) 109 е/ индустриална заетост (%) 12.4 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 93 з/ заети в земеделските стопанства (%) 58.8 и/ процент лица под средно образование (%) 0.67 й/ темп на изменение на населението (%) 96 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 191.33 м/ Коефициент на възрастова зависимост 95.316

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.67 96 2 191.33 95.316

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 5 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 100 % телефонизация; покритие на мобилните оператори - път – ІІІ-1413 - Грамада - п.к.Бояново - м.Ясовица - Синаговци - Дунавци - о.п.Видин - Димово; ІІІ-1411 Кула - Грамада - Милчина лъка - Буковец - о.п.Видин - главен път – ІІІ-141 - Кула - Грамада - Срацимирово - о.п.Видин - Димово; София 200 км. - летище София 195 км. - пристанище Видин 30 км.; Варна 497 км. - жп гара Срацимирово 11 км.

242

1.19 79 33.03 104 109 12.4 93 58.8

Област Видин

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 5 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 100% telephone coverage; mobile operators coverage - roads – ІІІ-1413 Gramada - Boyanovo - SinagovtsiDunavtsi - Vidin - Dimovo; ІІІ-1411 Kula - Gramada Milchina laka - Bukovets - Vidin; Sofia 200 km. away - main road Sofia 200 km. ІІІ-141 Kula - Gramada - Sratsimirovo - Vidin - Dimovo; - airport Sofia 195 km. - port Vidin 30 km; 497 km. to sea port Varna - railway station Sratsimirovo 11 km. away

District Vidin


Община Русе Област Грамада District Rousse Municipality of Gramada КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора 12.06

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 00.00

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

9.72

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство 00.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

54.98

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index 12.06

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

00.00

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Видин

Index of significance

9.72

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships 00.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vidin

243


244

Област Видин

District Vidin


Община Русе Област Димово District Rousse Municipality of Dimovo Обща информация / General information: Местоположение: северозападна България, област Видин Територия - 402.34 кв.км. Брой населени места - 22 Брой жители - 7 243 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Димово

Location: consistant part of Region Vidin Territory - 402.34 km.2 Number of population centers - 22 Population - 7 243 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Dimovo

Администрация / Administration:

Контакти: 3750 гр. Димово ул. “Георги Димитров” 137 Тел. 09341/ 260 Факс: 094 601 272 e-mail: obstina_dimovo@abv.bg Кмет д-р Тодор Илиев Тодоров Зам. кметове инж. Добромир Тодоров, Наташа Трайкова Mayor Dr. Todor Iliev Todorov Deputy mayors eng. Dobromir Todorov, Natasha Traykova

Председател на Общинския съвет Румен Георгиев Младенов Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Rumen Georgiev Mladenov Municipal councillors - 17

Contacts: 3750 Dimovo 137, Georgi Dimitrov str. Tel. +3599341/ 260 Fax +35994/ 601 272 e-mail: obstina_dimovo@abv.bg

Образование / Education: 2 ОУ 1 СОУ Техникум по търговия град Димово Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

2 primary schools 1 secondary school of general education 1 technical schooI of trade 130 253 2 248 3 439 2 083 191

Област Видин

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Vidin

130 253 2 248 3 439 2 083 191

245


Община Димово Municipality of Dimovo Economy

Икономика - зърнени и етерично-маслени култури - машиностроителна - дървопреработвателна - хранително-вкусова - лека промишленост

- cereals and essential oils crops - machine building industry - wood processing industry - food processing industry - light industry

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 0.37 б/ темп на нетните приходи (%) 96 в/ безработица (%) 47.86 г/ темп на безработицата (%) 97 д/ темп на средната работна заплата (%) 103 е/ индустриална заетост (%) 13.7 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 86 з/ заети в земеделските стопанства (%) 31.5 и/ процент лица под средно образование (%) 0.70 й/ темп на изменение на населението (%) 96 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 473.00 м/ Коефициент на възрастова зависимост 94.029

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.70 96 2 473.00 94.029

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 0,0 % канализирани населени места - газ – предстояща газификация - телекомуникации – 2900 телефонни поста; 90% покритие с мобилна връзка - път – І клас 28 км., II клас 14 км., III клас 52 км., IV клас 65 км.; ІІІ клас Димово - Рабиша - Салаш; Видин 33 км. - главен път – международен път Е-79 - връзка с Видин; второкласен път №11 - връзка с Лом - летище София 175 км. - пристанище Лом 51 км.; Варна 492 км. - жп гари Димово и Орешец; 4 спирки - Бела, Скомля, Карбинци и Воднянци; жп линия София - Видин

246

0.37 96 47.86 97 103 13.7 86 31.5

Област Видин

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – forth coming - telecommunications – 2,900 telephone lines; 90% coverage of mobile operators - roads – І class - 28 km., II class - 14 km., III class 52 km., IV class - 65 km.; ІІІ class Dimovo - Rabisha - Salash - main road – international road Е-79 - connection to Vidin; second class road #11 - connection to Lom - airport Sofia 175 km. - port Lom 57 km away; 495 km. to sea port Varna - railway stations Dimovo and Oreshets, 4 stops - Bela, Skomlya, Karbintsi and Vodnyantsi; railway line Sofia - Vidin

District Vidin


Община Русе Област Димово District Rousse Municipality of Dimovo КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 17.60

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора 11.40

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост 12.00

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство 00.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

4.20

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

63.2

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 17.60

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index 11.40

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality 9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Видин

Index of significance 12.00

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships 00.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

4.20

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vidin

247


Община Русе Област Кула District Rousse Municipality of Kula Обща информация / General information: Местоположение: Северозападна България, в най-западната част на Дунавската равнина, област Видин Територия - 280 кв.км. Брой населени места - 9 Брой жители - 5 631 Климат: умерено-континентален Административен център: гр. Кула

Location: in northwestern Bulgaria, province Vidin, at the westernmost edge of the Danube Plain Territory - 280 km.2 Number of population centers - 9 Population - 5 681 people Climatic region: temperate continental Administrative center: town of Kula

Администрация / Administration:

Контакти: 3800 гр. Кула ул. “Възраждане” № 38 Тел.: 0938 20 20; 22 23 Факс: 0938 22 25 e-mail: kulacom@mail.orbitel.bg Кмет д-р Марко Петров Петров Зам. кметове Николай Петков Mayor Dr. Marko Petrov Petrov Deputy mayors Nikolay Petkov

Председател на Общинския съвет инж. Лалко Георгиев Лалов Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council eng. Lilko Georgiev Lalov Municipal councillors - 17

Contacts: 3800 Kula 38, Vazrazhdane str. Tel. +359938/ 20 20; 22 23 Fax +359938/ 22 25 e-mail: kulacom@mail.orbitel.bg

Образование / Education: 1 ОУ 1 СОУ Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

1 primary school 1 secondary school of general education 205 296 2 254 2 409 1 229 123

Област Видин

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Vidin

205 296 2 254 2 409 1 229 123

249


Община Кула Municipality of Kula Economy

Икономика - химическа промишленост - шевно производство - занаятчийство

- chemical industry - tailoring industry - craftsmanship

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 2.26 б/ темп на нетните приходи (%) 112 в/ безработица (%) 25.38 г/ темп на безработицата (%) 97 д/ темп на средната работна заплата (%) 105 е/ индустриална заетост (%) 36.5 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 94 з/ заети в земеделските стопанства (%) 39.7 и/ процент лица под средно образование (%) 0.59 й/ темп на изменение на населението (%) 93 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 791.67 м/ Коефициент на възрастова зависимост 78.610

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.59 93 2 791.67 78.610

Infrastructure

- вода а/ 11,1 % население с режим водоползване б/ 0,0 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 100% телефонизация; покритие на мобилните оператори - път – ІІ клас - 30 км., ІІІ клас - 13,7 км., ІV клас - 55 км.; 141 Кула - Грамада - гара Срацимир; 1401 Кула - Връшка чука - Киряево - Раковица - Белоградчик; Видин 32 км.; София 208 км. - главен път – Е-79; ІІ клас14 Видин - Кула - Връшка чука - ГКПП “Връшка чука” - летище София 215 км. - пристанище Видин 32 км.; Варна 515 км. - жп гара Видин 32 км.

250

2.26 112 25.38 97 105 36.5 94 39.7

Област Видин

- water-supply a/ 11.1 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 100% telephone and mobile operators coverage - roads – ІІ class - 30 km., ІІІ class - 13.7 km., ІV class - 55 km.; 141 Kula - Gramada - Sratsimir station; 1401 Kula - Vrashka chuka - Kiryaevo - Belogradchik; Vidin 32 km.; 208 km. to Sofia - main road – Е-79; II class Vidin - Kula - Vrashka chuka - airport Sofia 215 km. away - port Vidin 32 km.; 515 km. to sea port Varna - railway station Vidin 32 km.

District Vidin


Община Русе Област Кула District Rousse Municipality of Kula КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 17.60

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

7.31

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 6.40

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

7.20

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство

6.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

4.20

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

57.11

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 17.60

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

7.31

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

6.40

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Видин

Index of significance

7.20

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships 6.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

4.20

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vidin

251


252

Област Видин

District Vidin


Община Русе Област Макреш District Rousse Municipality of Makresh Обща информация / General information: Местоположение: северозападната част на България, област Видин Територия - 229 кв.км. Брой населени места - 7 Брой жители - 2 019 Климат: умерено-континентален Административен център: с. Макреш

Location: in the northwestern part of Bulgaria, Vidin district Territory - 229 km.2 Number of population centers - 7 Population - 2 019 people Climatic region: temperate continental Administrative center: village of Makresh

Администрация / Administration:

Контакти: 3850 с. Макреш ул. “Г. Бенковски” № 88 Тел./Факс: 09339 270 e-mail: makresh@bsbg.net

Кмет Иван Каменов Вълчев Зам. кметове Митко Антов Mayor Ivan Kamenov Valchev Deputy mayors Mitko Antonov

Председател на Общинския съвет Веселин Иванов Василев Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Vesselin Ivanov Vassilev Municipal councillors - 17

Contacts: 3850 Makresh 88, Georgi Benkovski str. Tel./fax +3599339/ 270 e-mail: makresh@bsbg.net

Образование / Education: 2 ОУ

2 primary schools

Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

38 85 543 1 258 538 25

Област Видин

District Vidin

38 85 543 1 258 538 25

253


Община Макреш Municipality of Makresh Economy

Икономика - търговия - хлебопроизводство - мелничарство - цех за мебели и заготовки

- trade - bakeries - flour mills - shop for production of furniture and basis

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 0.26 б/ темп на нетните приходи (%) 91 в/ безработица (%) 28.84 г/ темп на безработицата (%) 112 д/ темп на средната работна заплата (%) 100 е/ индустриална заетост (%) 4.3 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 70 з/ заети в земеделските стопанства (%) 63.4 и/ процент лица под средно образование (%) 0.74 й/ темп на изменение на населението (%) 95 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 455.67 м/ Коефициент на възрастова зависимост 124.558

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.74 95 2 455.67 124.558

Infrastructure

- вода а/ 28,6 % население с режим водоползване б/ 0,0 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 3 АТЦ; 1560 стационарни телефонни поста; частично покритие с мобилна връзка - път – ПМ 85 км. ІІІ клас; Макреш - Раковица - Киреево; Макреш - Вълчек; Видин 35 км.; Лом 61 км. - главен път – Е-79 Видин - София - летище София 190 км. - пристанище Видин 38 км.; Варна 500 км. - жп гара - жп спирка Макреш 7 км.; жп гара Димово 12 км.

254

0.26 91 28.84 112 100 4.3 70 63.4

Област Видин

- water-supply a/ 28.6 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 3 ATE; 1,560 telephone lines; partial coverage of the mobile operators - roads – road nework 85 km. III class; Makresh Rakovitsa - Kireevo; Makresh - Valchek; 35 km. to Vidin; 61 km. to Lom - main road - Е-79 Vidin - Sofia - airport Sofia 190 km. away - port Vidin 38 km. away; 500 km. to sea port Varna - railway station - railway station Makresh is 7 km. away; railway station Dimovo is 12 km. away

District Vidin


Община Русе Област Макреш District Rousse Municipality of Makresh КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора 11.27

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

7.56

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство 00.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

61.63

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index 11.27

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Видин

Index of significance

7.56

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships 00.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vidin

255


256

Област Видин

District Vidin


Община Русе Област Ново село District Rousse Municipality of Novo selo Обща информация / General information: Местоположение: най-северозападната точка на Република България на област Видин Територия - 111 кв. км. Брой населени места - 5 Население - 3 557 Климат: умерено-континентален Административен център: с. Ново село

Location: in North-West Bulgaria in Vidin District Territory - 111 km.2 Number of population centers - 5 Population - 3 557 people Climatic region: temperate continental Administrative center: village of Novo selo

Администрация / Administration:

Контакти: 3784 с. Ново село ул.”Арх. Илия Попов” №89 Тел.: 09316 22 25 Факс: 09316 22 39 e-mail: novoselo@infotel.bg Кмет Георги Герасимов Стоенелов Зам. кметове Албена Ангелова Mayor Georgi Gerasimov Stoenelov Deputy mayors Albena Angelova

Председател на Общинския съвет Величко Параскевов Минчев Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Velichko Paraskevov Minchev Municipal councillors - 17

Contacts: 3784 Novo selo 89, Ilia Popov str. Tel. +3599316/ 22 25 Fax +3599316/ 22 39 e-mail: novoselo@infotel.bg

Образование / Education: 2 ОУ 1 СОУ Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

2 primary school 1 secondary school of general education 98 134 1 056 1 691 983 86

Област Видин

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Vidin

98 134 1 056 1 691 983 86

257


Община Ново село Municipality of Novo selo Economy

Икономика - винопроизводство - лозарство - зърнопроизводство - шивашка дейност

- wine-growing - vine-growing - grain-growing - tailoring industry

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 0.32 б/ темп на нетните приходи (%) 91 в/ безработица (%) 32.72 г/ темп на безработицата (%) 112 д/ темп на средната работна заплата (%) 103 е/ индустриална заетост (%) 9.5 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 75 з/ заети в земеделските стопанства (%) 69.4 и/ процент лица под средно образование (%) 0.69 й/ темп на изменение на населението (%) 97 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 185.00 м/ Коефициент на възрастова зависимост 90.321

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.69 97 2 185.00 90.321

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 0,0 % население с режим водоползване - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 100 % телефонизация; покритие на мобилните оператори - път – ПМ 81 км. - 29 км ІІІ и ІV клас; Ново село - Гъмзово; ІІІ-12206 Ново село - Негованци - Винарово; Брегово 17 км.; Кула 52 км. - главен път – Ново село - Видин - летище – 30 км от с. Ново село; летище София 220 км. - пристанище Видин 24 км.; фериботна връзка Видин - Калафат; Варна 521 км. - жп гара Видин 24 км. - връзка с жп линията Видин - София

258

0.32 91 32.72 112 103 9.5 75 69.4

Област Видин

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % population with water-supply restriction - gas-supply – none - telecommunications – 100% telephone coverage and mobile operators coverage - roads – road network 81 km., of which 29 km. ІІІ and ІV class; Novo selo-Gamzovo; ІІІ-12206 Novo seloNegovantsi-Vinarovo; 17 km. to Bregovo; 52 km. to Kula - main road – Novo selo - Vidin - airport – 30 km. from the village of Novo selo; 220 km to airport Sofia - port Vidin 24 km.; ferry-boat line Vidin - Calafat (Romania); 521 km. to sea port Varna - railway station Vidin 24 away - there is a connection to the railway line Vidin - Sofia

District Vidin


Община Русе Област Ново село District Rousse Municipality of Novo selo КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 19.80

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора

9.05

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 00.00

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

8.28

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство 00.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

48.33

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 19.80

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index

9.05

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

00.00

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Видин

Index of significance

8.28

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships 00.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vidin

259


260

Област Видин

District Vidin


Община Русе Област Ружинци District Rousse Municipality of Ruzhintsi Обща информация / General information: Местоположение: Северозападна България, област Видин Територия - 232 кв. км. Брой населени места - 10 Брой жители - 4 996 Климат: умерено-континентален Административен център: с. Ружинци

Location: in the northwestern part of Bulgaria (Vidin province), by the Lom River Territory - 232 km2 Number of population centers - 10 Population - 4 996 people Climatic region: temperate continental Administrative center: village of Ruzhintsi

Администрация / Administration:

Контакти: 3930 с.Ружинци ул.”Г.Димитров” № 31 тел. 09324 22 83 факс. 09324 21 83 e-mail: rujinci@infotel.bg Кмет Венцислав Томов Ванков Зам. кметове Детелина Лукова Mayor Ventsislav Tomov Vankov Deputy mayors Detelina Lukova

Председател на Общинския съвет Иван Петров Иванов Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Ivan Petrov Ivanov Municipal councillors - 17

Contacts: 3930 Ruzhintsi 31, Georgi Dimitrov str. Tel. +3599324/ 22 83 Fax +3599324/ 21 83 e-mail: rujinci@infotel.bg

Образование / Education: 2 ОУ 1 СОУ СПТУ по селско стопанство

2 primary schools 1 secondary school of general education 1 secondary education professional school of agriculture

Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

94 157 1 440 2 295 1 611 132

Област Видин

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

District Vidin

94 157 1 440 2 295 1 611 132

261


Община Ружинци Municipality of Ruzhintsi Economy

Икономика - зеленчукопроизводство - зърнопроизводство - производство на метални конструкции

- vegetable-growing - grain-growing - production of metal constructions

Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 0.22 б/ темп на нетните приходи (%) 122 в/ безработица (%) 40.86 г/ темп на безработицата (%) 90 д/ темп на средната работна заплата (%) 96 е/ индустриална заетост (%) 13.3 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 98 з/ заети в земеделските стопанства (%) 41.2 и/ процент лица под средно образование (%) 0.72 й/ темп на изменение на населението (%) 96 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 272.67 м/ Коефициент на възрастова зависимост 92.658

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.72 96 2 272.67 92.658

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 0,0 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – 1 855 телефонни поста; 100 % покритие на мобилните оператори - път – ПМ 87 км.; ІІ клас Лом - Белоградчик през Белоградчишки проход- основна връзка за Ружинци, Дражинци, Бело поле, Роглец, Дреновец, Тополовец и Динково.; Видин 54 км.; Монтана 47 км.; София 150 км. - главен път – магистрала Е-79 Видин - Монтана - София - летище София 150 км. - пристанище Видин 54 км.; Варна 474 км. - жп гара с. Дреновец 20 км.; ж.п. линия от София, Враца и Бойчиновци за Димово, Дунавци и Видин; гара с. Орешец 10 км.

262

0.22 122 40.86 90 96 13.3 98 41.2

Област Видин

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – 1,855 telephone lines; 100% coverage of the mobile operators - roads – road network 87 km: ІІ class Lom - Belogradchik via Belogradchik passage - main connection to Ruzhintsi, Drazhintsi, Belo pole, Roglets, Drenovets, Topolovets and Dinkovo; 54 km. to Vidin; 47 km. to Montana; 150 km. to Sofia - main road – highway /Е-79/ Vidin - Montana - Sofia - airport Sofia 150 km. away - port Vidin 54 km. away; 474 km. to sea port Varna - railway station Drenovets 20 km. away; railway line from Sofia, Vratsa and Boichinovtsi to Dimovo, Dunavtsi and Vidin; railway station Oreshets 10 km. from the village of Ruzhintsi

District Vidin


Община Русе Област Ружинци District Rousse Municipality of Ruzhintsi КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 22.00

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора 11.27

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост 12.00

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство 00.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

66.07

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 22.00

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index 11.27

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Видин

Index of significance 12.00

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships 00.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vidin

263


Община Русе Област Чупрене District Rousse Municipality of Chuprene Обща информация / General information: Местоположение: северозападната част на България, област Видин Територия - 330 кв.км. Брой населени места - 8 Брой жители - 2 325 Климат: умерено-континентален Административен център: с. Чупрене

Location: in the northwestern part of the country, on the northern and northeastern slopes of the Balkan mountain in Vidin district Territory - 330 km.2 Number of population centers - 8 Population - 2 325 people Climatic region: temperate continental Administrative center: village of Chuprene

Администрация / Administration:

Контакти: 3950 с.Чупрене ул.”Асен Балкански” №55 Тел.: 09327 400 Факс: 09327 580 e-mail: ob_chuprene@abv.bg Кмет Ваньо Костадинов Костин Зам. кметове Mayor Vanyo Kostadinov Kostin Deputy mayors

Председател на Общинския съвет Богомил Данчов Станков Общински съветници - 17 Chairman of the Municipal Council Bogomil Danchov Stankov Municipal councillors - 17

Contacts: 3950 Chuprene 55, Asen Balkanski str. Tel. +3599327/ 400 Fax +3599327/ 580 e-mail: ob_chuprene@abv.bg

Образование / Education: 2 ОУ

2 primary schools

Население по степен на образованието: висшисти полувисше средно основно под основно неграмотни

Population by level of education: higher education college education secondary education primary education less than primary education illiterates

39 92 703 1 185 821 35

Област Видин

District Vidin

39 92 703 1 185 821 35

265


Община Чупрене Municipality of Chuprene Economy

Икономика

- производство на промишлени взривни вещества за - production of explosives for the needs of the ore mining and coal mining industries рудодобивната и въгледобивната промишленост - production of ecological products - производство на екологични продукти - production of electric power - производство на електроенергия Общи икономически характеристики

General economic characteristics

а/ нетни приходи на едни жител(в хил. лв.) 0.24 б/ темп на нетните приходи (%) 106 в/ безработица (%) 20.5 г/ темп на безработицата (%) 94 д/ темп на средната работна заплата (%) 96 е/ индустриална заетост (%) 25.0 ж/ темп на индустриалната заетост (%) 65 з/ заети в земеделските стопанства (%) 43.9 и/ процент лица под средно образование (%) 0.72 й/ темп на изменение на населението (%) 96 л/ Средна работна заплата (лв.) 2 570.33 м/ Коефициент на възрастова зависимост 109.792

a/ Per capita net earnings (thousand lv.) b/ net earnings rate (%) c/ unemployment (%) d/ unemployment rate (%) e/ rate of average salary (%) f/ industrial employment (%) g/ rate of industrial employment (%) h/ employed in agriculture (%) i/ percentage of people with less than secondary education (%) j/ rate of change in population (%) l/ Average salary (lv.) m/ Age - dependence Coefficient

Инфраструктура

0.72 96 2 570.33 109.792

Infrastructure

- вода а/ 0,0 % население с режим водоползване б/ 0,0 % канализирани населени места - газ – не е газифицирана - телекомуникации – три АТЦ; покритие на мобилните оператори - път – ПМ 62.9 км.: 33 км. ІІІ клас и 29.9 км ІV клас; Лом 62 км.; Монтана 54 км. - главен път – І клас Е-79 - летище София 155 км. - пристанище Видин 70 км.; Варна 480 км. - жп гара Орешец – жп линия София - Видин

266

0.24 106 20.5 94 96 25.0 65 43.9

Област Видин

- water-supply a/ 0.0 % population with water-supply restriction b/ 0.0 % settlements with sewerage systems - gas-supply – none - telecommunications – three ATE; mobile operators coverage - roads – road network 62.9 km: 33 km. ІІІ class and 29.9 km. ІV class; 62 km. to Lom; 54 km. to Montana - main road – I class E-79 - airport Sofia 155 km. away - port Vidin 71 km.; 480 km. to sea port Varna - railway station Oreshets – railway line Sofia - Vidin

District Vidin


Община Русе Област Чупрене District Rousse Municipality of Chuprene КРИТЕРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ПРОЦЕНТИ: Индекс на реализация по предвидени проекти 17.60

Показателят показва съотношението между предвидените за съответния период (година) и реализираните такива. За «реализиран» проект предвиден в програмата за развитие на съответната община, може да се считат и започнати, респ. договорени проекти, но незавършени до крайната дата на обследвания период (година) Индекс на инвеститора 18.40

В малките и средни общини т.нар. частни инвестиции надвишават в пъти общинския бюджет по дадено направление като социална инфраструктура, комфорт на обитаване, обслужване и т.н. Поради тази причина, определящото за конструирането на бюджетната стратегия на една община, е именно това съотношение. То се оценява, когато има трайна тенденция в последните 2-3 години за вливане на частни инвестиции в дадена община или общини Наличие на актуален Общ устройствен план на общината 9.60

Това е условието съответната общинска администрация да може да управлява териториалните си ресурси. С Общия устройствен план ресурсите на дадена територия – земи, води, природогеографски и туристически активности, демографски и социални тенденции, инфраструктурни стратегии трябва да бъдат достоверно определени и ефективно управлявани в полза на държавата и обществото. Наличие на Общинска план за развитие до 2013 г.

8.40

Общинският план за развитие (2005-2013) всъщност е техническото задание за Общия устройствен план, както и социална поръчка, която населението очаква да бъде изпълнена от ръководството на общината и държавата. Следователно Общинския план за развитие е първата и важна стъпка към това усвояване

Общ индекс / General Index

Индекс на значимост

5.88

Значимостта на проектите, които дадена община предвижда, договаря, изпълнява или вече е реализирала, може ориентировъчно да се субординира по следния начин: - на първо място по значимост са: инфраструктурните проек ти на инженерните мрежи, пътищата, както и териториалното планиране - непосредствено след това е комплекса от планирането и проектирането на образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалната дейност - поредицата включва и проекти по административни услуги, които често се пренебрегват и така средствата от фондовете на ЕС не се усвояват Състояние на Публично – частно партньорство 00.00

Този раздел има предвид отчитането на започнати или реализирани проекти вследствие на консумирани взаимодействия в областта на Публично-частното партньорство. Това е сравнително нова област, чрез инструментите на която в ЕС се реализират проекти от целия спектър на вече изброените насоки в предходната точка 5 Ниво на реализирана децентрализация

2.80

Нивото на субординацията и делегирането на права в произволно избрана общинска администрация показва съществуването на основни изисквания на ниво «админстративен капацитет», а именно: Общинската администрация, населението и съответните оперативни структури в изпълнителните органи на държавата да «говорят на един и същ език» – «езикът» на Европейския съюз.

62.68

CRITERIA FOR INVESTMENT INDEX OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES IN PERCENT: Index of realization of planned projects 17.60

The index indicates the correlation between the number of planned projects for a certain period (year) and the number of realized projects. Projects from a municipal development program, started or approved but not finalized by the end of the studied period, will also be considered “realized”. Investor index 18.40

At small and middle-sized municipalities the so-called private investments exceed substantially the size of the municipal budget dedicated to certain spheres like social infrastructure, comfort of living, service, etc. Hence, this correlation is decisive for the building of the budget strategy of a certain municipality. This must be taken into account in cases when there is a permanent trend of an influx of private investments at a certain municipality or municipalities. Availability of a current Master plan of the municipality

9.60

This is required so that the municipal administration can manage its territorial resources. With the help of the Master plan (especially if created during the last several years), the resources of a given territory – water, land, natural-geographic and tourist activities, demographic and social tendencies, infrastructural strategies and so on can be reliably determined and can be managed for the benefit of the state and society. Availability of a Municipal development program until 2013 year 8.40

The Municipal development program (2005-2013) is actually the technical assignment of the Master plan as well as a social order, which the population expects to be fulfilled by the management of the municipality and the state. Therefore this program mainly and to a maximum extend provides for resources, which are hard to be utilized within the time frames of the plan. Област Видин

Index of significance

5.88

The significance of the projects, which a given municipality plans, negotiates, carries on and has already realized can be basically subordinated as follows: - Of highest importance are: the infrastructural projects of the engineer networks, roads, as well as the territorial planning. - Next in importance comes the complex of planning and designing of the education, public healthcare, employment and social activity. - Also included here are projects in administrative services, which are often undeservedly neglected and enormous resources from the EU funds are not used. Level of Private-public partnerships 00.00

This section accounts for the started or realized projects as a result of the consummated relationships in the field of Private-public partnership. This is a comparatively new area, and with the help of its instruments projects from the entire sphere of the abovementioned directions in item 5 are realized in the EU. Level of realized decentralization

2.80

The level of subordination and authorization of rights at a randomly chosen municipal administration shows the presence of basic requirements at level “administrative capacity”, namely: the Municipal administration, the population and the corresponding operative structures at the state executive organs to speak a “common language” – the “language” of the European Union.

District Vidin

267


Видин  
Видин  

Област Видин се намира в северозападната част на България. Област Видин граничи на север с Република Румъния, на запад е в съседство с Репуб...

Advertisement