Tverrfaglig samarbeid i praksis - Til beste for barn og unge i Kommune-Norge

Page 1


Kari Glavin og Bodil Erdal

Tverrfaglig samarbeid i praksis – til beste for barn og unge i Kommune-Norge

4. utgave

Kommuneforlaget


© 2018 Kommuneforlaget AS, Oslo 1. utgave 2000 4. utgave, 1. opplag 2018 Omslag og sats: have a book Trykk og innbinding: Bokstav og Bilde AS ISBN: 978-82-446-2333-9 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Kommuneforlaget AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Kommuneforlaget AS Postboks 1263 Vika 0111 OSLO Telefon: 24 13 28 50 Henvendelser vedrørende utgivelsen rettes til: kundeservice@kommuneforlaget.no www.kommuneforlaget.no


Forord

Erfaringer viser at det er nødvendig og viktig å samarbeide på tvers av profesjoner og etater for å sikre best mulige oppvekstvilkår for barn og unge. Tverrfaglig samarbeid er etter hvert en forutsetning for hjelpeapparatet for å løse de komplekse problemene vi står overfor i arbeidet med barn og unge i kommunene, og for å finne de beste løsningene for barn og foreldre. Hensikten med denne boka er å se på alternative måter å samarbeide på både når det gjelder det generelt forebyggende arbeidet overfor barn og unge, og når det gjelder det enkelte barn og barnets familie. Boka har et forebyggende perspektiv og beskriver hvordan vi kan komme til med hjelp før alvorlige problemer har utviklet seg. Vi vil se på samarbeidsformer både når vi er bekymret for et barn, og når det er etablerte problemer. Vi tror at denne boka kan være nyttig for alle yrkesgrupper som arbeider med barn i kommunene, og for de ulike høgskoleutdanningene. Vår erfaring er at alle de som arbeider i barnehager, skoler, pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsetjenesten og barneverntjenesten, har ønske om å utvikle gode samarbeidsrutiner. Vi håper at denne boka kan bidra i denne utviklingen. Målet er at leseren får ideer til hvordan vi kan samarbeide på tvers av etater og nivåer. – Boka skal gi en innføring i og kunnskaper om hva tverrfaglig samarbeid er. – Dette skal være en praktisk håndbok om tverrfaglig samarbeid for alle som arbeider med barn og unge i kommunene, og for studenter på ulike høgskoler. – Den skal gi eksempler på modeller for tverrfaglig samarbeid og formidle erfaringer om viktige momenter for at samarbeidet skal fungere. Da Kommuneforlaget spurte oss om å skrive en bok om tverrfaglig samarbeid, så vi det som en mulighet til å samle erfaringer vi har gjort oss gjennom mange års arbeid. Vi har erfart at tverrfaglig samarbeid kan være krevende. For at samarbeid skal fungere på tvers av etater og nivåer, har vi sett behov for enkelte kjøreregler og rutiner. I denne boka bruker vi erfaringer fra samarbeidsprosjekter fra forskjel3


TVERRFAGLIG SAMARBEID I PRAKSIS

lige kommuner. Vi presenterer noen av disse prosjektene samt noen kriterier som kjenne­tegner de prosjektene som har vært vellykket. Våre egne erfaringer har vi fra tverrfaglige samarbeidsprosjekter i Bærum kommune og Lørenskog kommune. Naturlig nok vil det være en del henvisninger til disse to kommunenes arbeid. Når man har vært gjennom en prosess med å skrive en bok, er det alltid noen å takke. Samarbeidsorganet for helsefremmende oppgaver (SOHO) har bidratt til å gjøre det mulig for oss å skrive denne boka. De har støttet oss økonomisk, og SOHO-sekretariatet har kommet med nyttige innspill i prosessen. SOHO var et frittstående, koordinerende råd med 28 medlemmer fordelt på frivillige organisasjoner og offentlige instanser. SOHO hadde som hovedoppgave å fremme utvikling og formidling av kunnskap med betydning for det helsefremmende arbeidet, og var underlagt Sosial- og helsedepartementet. Det er også flere å takke for verdifulle innspill i prosessen. Sekretariatsleder/fysioterapeut Marianne Sperre, fylkessykepleier/helsesøster Jorunn Lervik, konsulent/ pedagog Katrine Grønneberg, forsker/dr.philos. Kari Killén, sosialkonsulent Tove Skjerve-Nielssen, jurist Pernille Pettersen Smith, barnevernpedagog Morten Johansson, høgskolelektor/helsesøster Lisbeth Kvarme og førskolelærer Karin Søgaard. En stor takk til dere alle for interesse og innspill til vårt arbeid med boka. Takk til forlagsredaktør Lillian Erichsen Vilnes, som tok initiativet til boka og bidro med nyttige innspill, og til andre gode hjelpere i Kommuneforlaget. Forord til fjerde utgave Tverrfaglig samarbeid er ikke mindre viktig i dag enn da vi skrev denne boka i 2000 og reviderte den i 2007 og 2013. Mange strever fortsatt med å få strukturert og organisert det tverrfaglige samarbeidet overfor barn og unge i kommunene. Dette gjelder både det tverrfaglige samarbeidet mellom de ulike instansene i kommunene og samarbeidet med etater utenfor kommunene, som for eksempel barnepsykiatri og sykehusene. I 2008 utførte Helsetilsynet en gjennomgang av tilbudet til barn og unge som trenger innsats og oppfølging fra flere tjenester på samme tid. Helse­ tilsynet hadde hovedfokus på om kommunene har en systematisk tilrettelegging av samarbeidet. Et viktig funn var at en velfungerende tilrettelegging kan ha svært ulik karakter. Eksempler på vellykket tilrettelegging er regelmessige samarbeidsmøter, bruk av ansvarsgrupper og en aktiv rapportering til et ledernivå med ansvar for tjenestene. Tilsynet avdekket at rundt 60 av de 114 kommunene ikke hadde lagt til rette for samarbeid eller fulgt opp planlagt samarbeid. Det pekes på at det ikke er tilstrekkelig at samarbeidsmøter er planlagt. Kommunene må også forsikre seg om 4


FORORD

at de planlagte møtene blir avholdt og har det forutsatte innholdet (Helsetilsynet 2009). Samhandlingsreformen innebærer en enda sterkere satsing på kommunale tjenester og fagområder som folkehelse, forebygging, tidlig intervensjon og ulike lavterskeltilbud, så slik vi ser det, er innholdet i denne boka minst like relevant som for 17 år siden. I denne fjerde utgaven av boka har vi revidert lovverket i samsvar med nye lover, forskrifter og retningslinjer som har kommet siden den forrige utgaven. Noe ny litteratur og forskning er tatt inn. Bortsett fra gammelt lovverk er det lite som er fjernet. Vi mener innholdet fortsatt er relevant. En stor takk til forlagsredaktør Anneli Niemi for hennes engasjement og innspill i forbindelse med revideringen av denne fjerde utgaven. Oktober 2017 Kari Glavin og Bodil Erdal

5Innhold

INNLEDNING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Del 1  Bakgrunn, begreper og forutsetninger for tverrfaglig samarbeid Lovverkets muligheter og begrensninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kapittel 1  BAKGRUNN OG BEGREPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Samfunnets utvikling og krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Barns og unges oppvekstmiljø  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Helhetlig vurdering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Faglig støtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Økt kompetanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tidlig og bedre hjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Effektiv ressursutnyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Hva er tverrfaglig samarbeid?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Samarbeid eller samordning? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Samarbeid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Faglighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Tverrfaglighet og flerfaglighet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Sentrale begreper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Helsefremmende og forebyggende arbeid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Oppsummering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Kapittel 2  FORUTSETNINGER FOR OG UTVIKLING AV SAMARBEIDET . . 33 Forutsetninger for tverrfaglig samarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Verdigrunnlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Samarbeidskompetanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Plan for opplæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kunnskap og ferdigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

7


TVERRFAGLIG SAMARBEID I PRAKSIS

Utvikling av samarbeidet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Hindringer og motstand i samarbeidet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Suksesskriterier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Oppsummering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Kapittel 3  LOVVERKETS MULIGHETER OG BEGRENSNINGER . . . . . . . . . . 47 Taushetsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Forvaltningsmessig taushetsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Yrkesmessig taushetsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Unntak fra taushetsplikten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Samtykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Krav som stilles til et samtykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Barn og foreldre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Anonymisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Opplysningsplikt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Opplysningsrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Opplysningsrett for ansatte i barneverntjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Foreldresamarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Oppsummering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Hovedreglene for taushetsplikten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Del 2  Praktiske virkemidler i det tverrfaglige samarbeidet . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Kapittel 4  KUNNSKAPSGRUNNLAGET FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID . 61 Kompetanse og kunnskapsutvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Opplæring i tverrfaglig samarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Felles opplæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Hospitering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Kommunikasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Veiledning og refleksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Brukermedvirkning og foreldredeltakelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Nettverksmetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Intern samarbeidsmodell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Trinnvis behandling av bekymringssaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Oppsummering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Kapittel 5  PRAKTISK GJENNOMFØRING AV SAMARBEID . . . . . . . . . . . . . . . 75 Hvordan kan vi samarbeide?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Samarbeid på ulike nivåer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Det tverrfaglige møtet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Forberedelse til det tverrfaglige møtet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Møteledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Oppsummering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

8


INNHOLD

Del 3  Samarbeid på ulike nivåer Eksempler på forskjellige metoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Kapittel 6  SAMARBEID PÅ NIVÅ 1 (PRIMÆRFOREBYGGENDE NIVÅ) . . . 85 Kommunenes arbeid med en helhetlig oppvekstpolitikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Virkemidler i det helsefremmende og forebyggende arbeidet . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Foreldreveiledningsprogrammet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Foreldresamarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Deltakelse og medvirkning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Helsefremmende skoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Modellfylkeprosjektet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Partnerskap for folkehelsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Trygge lokalsamfunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Arenamodellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Nærmiljøtiltak   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Frivillige som ressurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Oppsummering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Kapittel 7  SAMARBEID PÅ NIVÅ 2 (SEKUNDÆRFOREBYGGENDE NIVÅ) . 109 Metodeutvikling – tidlig hjelp (Bærum kommune, Bekkestua område) . . . . . . . . . . 109 Målgruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Hensikten med prosjektet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Tiltak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Konsultasjonsteam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Erfaringer og vurderinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 «Barn – vårt felles ansvar» – tidlig oppdagelse – tidlig intervensjon (Bærum kommune, Rykkinn område) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Målgruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Hensikten med prosjektet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Tiltak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Erfaringer og vurderinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Modell for tverrfaglig samarbeid i Lørenskog kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Målgruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Hensikten med prosjektet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Tiltak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Metodebok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Metodeboka – om det tverrfaglige møtet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Metodeboka – observasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Metodeboka – brukermedvirkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Metodeboka – handlingsplanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Metodeboka – samarbeidsavtaler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Erfaringer og vurderinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Lørenskog kommune i 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Samhandling om barn og unge i Lenvik kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

9


TVERRFAGLIG SAMARBEID I PRAKSIS

Tverrfaglig og helhetlig arbeid på helsestasjonen (Sandefjord kommune, Varden barnestasjon)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Målgruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Hensikten med prosjektet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Tiltak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Erfaringer og vurderinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Familiesenter / Familiens hus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Nettungen-modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Tverrfaglig samarbeid om ungdom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 SLT-modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Organiseringen av SLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Erfaringer fra SLT-arbeidet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Utenforskap og radikalisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Aurskog-Høland-modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Samarbeid om barn av psykisk syke foreldre (Bærum kommune) . . . . . . . . . . . . . . 151 Utviklingsfremmende samtaler (PLIS-modellen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Oppsummering av erfaringer fra ulike prosjekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Kapittel 8  SAMARBEID PÅ NIVÅ 3 (TERTIÆRFOREBYGGENDE NIVÅ)  . . 157 Barn og unge med spesielle behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Ansvarsgrupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Arbeidet i ansvarsgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Individuell plan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 TaKT-programmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Oppsummering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Del 4  Aktører i samarbeidet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Kapittel 9  OM DE ENKELTE AKTØRENE I SAMARBEIDET . . . . . . . . . . . . . . . 171 Barn og foreldre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Barnehager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Barnehagenes samarbeid med helsestasjonene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Barnehagenes samarbeid med PP-tjenesten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Barnehagenes samarbeid med barneverntjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Melding eller rapport fra barnehagen til barnevernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Helsetjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Fastlegen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Helsestasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Skolehelsetjenesten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Helsestasjon for ungdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Melding eller rapport fra skolen til barneverntjenesten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Prosedyrer ved overgang barnehage–skole og ved skolebytte . . . . . . . . . . . . . . . 206 Lokalt samarbeid for ungdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Oppfølgingstjenesten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

10


INNHOLD

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 PP-tjenestens samarbeid med andre kommunale instanser . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Barneverntjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Opplysninger til barneverntjenesten fra andre instanser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Andre samarbeidspartnere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Familievernkontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Politiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Tannhelsetjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

AVSLUTTENDE KOMMENTARER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 LITTERATUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Vedlegg 1  TAUSHETSPLIKT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Forvaltningsloven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Barnevernloven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Vedlegg 2  OPPLYSNINGSPLIKT TIL BARNEVERNSTJENESTEN . . . . . . . . . 239 Lov om barneverntjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Lov om barnehager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Lov om helsepersonell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Lov om folketrygd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Lov om ekteskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Vedlegg 3  LOV OM BARNEVERNTJENESTER § 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Vedlegg 4  SKJEMA FOR OBSERVASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Vedlegg 5  SAMTYKKE / TILLATELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Vedlegg 6  SAMARBEIDSAVTALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Vedlegg 7  HANDLINGSPLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Vedlegg 8  PROTOKOLL FRA DET TVERRFAGLIGE MØTET . . . . . . . . . . . . . . 251 STIKKORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

11Klokskap er å lytte, se og spørre. Spørre om og om igjen, med utgangspunkt i felles menneskelige følelser Halldor Skard


Om forfatterne

Bodil Erdal (f. 1951) er utdannet sykepleier og helsesøster og har tverrfaglig spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse, med fordypning i sped- og småbarn. Hun har 20 års erfaring fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Hun har vært prosjektleder for prosjektet «Barn – vårt felles ansvar», arbeidet som samarbeidskonsulent i barneverntjenesten i Bærum kommune og vært prosjektleder for ulike prosjekter. Hun arbeider nå som avdelingsleder for helsestasjonene i Bærum Vest. Kari Glavin (f. 1953) er utdannet sykepleier og helsesøster med tilleggsutdanning i pedagogikk og administrasjon, og hun har hovedfag og doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun har 10 års erfaring som helsesøster og mange års erfaring fra tverr­ faglige samarbeidsprosjekter på kommunalt og statlig nivå. Hun arbeider nå som professor og studieleder for master og videreutdanninger ved Høyskolen Diakonova (fra 1.1.2018 VID Vitenskapelige Høyskole).

14


Innledning

Det er nødvendig å tenke helhetlig når det gjelder barne- og ungdomspolitikk. Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid er en metode for å oppnå resultater i arbeidet. Mange kommuner forsøker å sikre en tverretatlig deltakelse i oppvekstplanleggingen. Noen kommuner har opprettet egne oppvekstetater for å sikre det tverrfaglige arbeidet. Større grad av tverrfaglig, tverretatlig og tverrsektorielt samarbeid er en viktig oppgave også i årene framover. Det er i denne sammenheng nødvendig å være oppmerksom på at samordning av etater ikke automatisk fører til bedre tverrfaglig samarbeid. Koordineringen av samarbeidet kan være til stede, men samarbeidet vil ikke finne sted dersom det ikke er evne og vilje til dette. Den enkelte praktiker må erkjenne viktigheten av tverrfaglig samarbeid. En modell eller et system er sjelden tilstrekkelig for å få til et samarbeid mellom ulike enheter. Vi kan kalle samarbeidet for tverrfaglig når flere yrkesgrupper på tvers av faggrensene arbeider mot et felles mål. Det tverrfaglige samarbeidet kan være på tvers av både profesjoner, etater og sektorer. Når de ulike yrkesgruppene arbeider parallelt mot et mål uten å ta stilling til problemet i fellesskap, kan vi kalle det flerfaglighet. Helhetsforståelse har etter hvert blitt et ord som brukes i mange sammenhenger. Det faglige aspektet av helhetsforståelsen gir utgangspunkt for en fornuftig funksjons- og arbeidsdeling. Den enkeltes fagkompetanse fokuserer kun på en del av helheten. Kunnskap om eget fagfelt og om samarbeid må til for at de ansatte skal ha den handlings­ beredskapen som kreves. Handlingsberedskap krever også fleksibilitet og omstillingsevne og en vurderingsevne som er verdiforankret. En verdiforankret vurderingsevne kan ses på som et samspill mellom den enkeltes allmenne kompetanse og de fagspesifikke kvalifikasjonene innen hvert fag. Samarbeid må læres, og vi må se betydningen av det. Det må utvikles en samarbeidskompetanse på lik linje med fagkompetanse. Dagens utdanningsinstitusjoner har et ansvar for å skape en felles forståelse av tverrfaglighet og tverrfaglig samarbeid hos studentene. Dagens studenter er framtidens fagpersonell som skal arbeide med barn og unge. Det er av stor betydning at man allerede i studietiden forstår betydningen av samarbeid med andre profesjoner og etater. 15


TVERRFAGLIG SAMARBEID I PRAKSIS

Målsettingen med samarbeidet må være klart, likeledes hvilke oppgaver det er viktig og nødvendig å samarbeide om. Ofte kan det være nødvendig å prioritere, det må i tilfelle klargjøres hvor innsatsen skal settes inn. Ved samarbeid kan den enkelte organisasjon eller profesjon ikke ha et eierforhold til temaet eller problemet dersom samarbeidet skal lykkes. En felles målsetting og et felles siktemål vil lette samarbeidet. Ved å sette barna og familien i fokus vil profesjonsinteressene komme i bakgrunnen, og behovet for å utvikle samarbeidskompetanse blir større. God kvalitet på samarbeidet kan ses når medlemmene i et samarbeidsteam bruker kunnskap aktivt for å nå felles mål. Medlemmene i teamet må være i stand til kritisk å evaluere sitt arbeid og omdefinere sine tiltak for å møte barnas behov. Dette vil føre til trygghet og mestring hos samarbeidspartene. Samhandlingsreformen aktualiserer fokuset på det tverrfaglige samarbeidet i kommunene, og det er ønskelig at kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med hensyn til forebygging og tidlig intervensjon (St.meld. nr. 47 (2008–2009)). Fortsatt og ytterligere satsing på det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet bør derfor være en prioritert oppgave i kommunene. Det er også av betydning hvordan kommunene går fram for å utvikle samarbeidskompetanse hos aktørene i de ulike instansene i kommunen. Bokas oppbygging Boka har fire deler. Del I er en teoretisk gjennomgang av «hvorfor og hvordan» når det gjelder tverrfaglig samarbeid, og gir definisjoner av en del sentrale begreper. Lovverkets muligheter og begrensninger blir også beskrevet i denne delen. I del II blir praktiske virkemidler i det tverrfaglige samarbeidet omtalt. Del III tar for seg modeller, verktøy og teknikker i tverrfaglig samarbeid, ut fra eksempler fra ulike kommuner. Eksempler blir gitt fra flere nivåer: På primærforebyggende nivå (nivå 1) arbeides det for å bedre oppvekstmiljøet for barn og unge og forebygge at det oppstår problemer. Sekundærforebyggende nivå (nivå 2) vil si når enten foreldrene eller de som arbeider med barn, er bekymret for barnet. På tertiærforebyggende nivå (nivå 3) foreligger etablerte problemer, og vi gir eksempler på samarbeidsformer som kan brukes for å forhindre at problemene blir mer alvorlige. Del IV gir en oversikt over viktige momenter med tanke på den enkelte instans som er aktør i det tverrfaglige samarbeidet. Noen temaer kommer vi inn på flere ganger, da dette er nødvendig for sammenhengen, eller fordi det hører hjemme flere steder. Hvert kapittel blir avsluttet med noen spørsmål som kan brukes som en oppsummering for en selv eller som et utgangspunkt for diskusjon.

16