Page 1


kommunenes personalhĂĽndbok 2019

Kommunenes personalhandbok 2019_BOOK ok.indb 1

09.11.2018 13:45:33


KS

Kommunenes personalhĂĽndbok 2019

Kommuneforlaget

Kommunenes personalhandbok 2019_BOOK ok.indb 3

09.11.2018 13:45:33


© 2019 Kommuneforlaget AS, Oslo 1. utgave 1992 28. utgave, 1. opplag 2019 Omslagsfoto: © Marianne Christine Sand Sats og omslag: have a book Trykk og innbinding: Interface Media as ISBN: 978-82-446-2353-7

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Kommuneforlaget AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Kommuneforlaget AS Postboks 1263 Vika 0111 OSLO Telefon: 24 13 28 50 Henvendelser vedrørende utgivelsen rettes til: kundeservice@kommuneforlaget.no www.kommuneforlaget.no

Kommunenes personalhandbok 2019_BOOK ok.indb 4

09.11.2018 13:45:33


innhold

KAPITTEL 1 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvem er boken for? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forbehold kilder og lovutdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KF Infoserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tips om hvor man kan finne mer informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KAPITTEL 2 Tilsetting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 15 15 16 16

17 17 18 19 19 19 23 24 25 26 27 27 28 29 30 32 33

KAPITTEL 3 Endring og opphør av tilsettingsforhold. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

2.1 Myndighet til å opprette stillinger og tilsette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Ledig stilling – behov for å rekruttere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Omplassering, fortrinnsrett, intern rekruttering eller utlysning . . . . . . . . . . . . .

2.4 Utlysning av ledig stilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Vurdering av søkerne – utvelgelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Tilsettingsvedtak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Klageadgang mv. i tilsettingssaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 Ulike typer tilsettingsforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9 Tiltredelse – introduksjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10 Oppdragsavtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3.1 2.3.2

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4

Sjekkliste før utlysning av stilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fortrinnsrett til ny stilling etter oppsigelse og til utvidelse av stilling  . . . . . . . . .

Søkeroversikter – praktisk arbeid med søknader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvalifikasjonsprinsippet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvem deltar i prosessen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intervju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Regler ved oppsigelse og endring av arbeidsavtaler – arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Vilkår for oppsigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommunenes personalhandbok 2019_BOOK ok.indb 5

35 36

09.11.2018 13:45:33


6

KOMMUNENES PERSONALHÅNDBOK

3.3 Reaksjoner fra arbeidsgiver ved brudd på arbeidsavtalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Opphør av arbeidsforhold ved fylte 70 år  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Omorganiseringer, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, mv. . . . . . . . . .

3.3.1

3.5.1 3.5.2 3.5.3

Rettsstridig fratreden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nedbemanning og omorganisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utskilling av virksomhet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overdragelse av virksomhet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6 Bemanningstilpasning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 Vern mot usaklig oppsigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.8 Oppsigelsesfrister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.9 Permittering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10 Avskjed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4

Oppsigelse i prøvetid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsigelse ved sykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsigelse ved varig uførepensjonering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsigelse ved svangerskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4 3.8.5 3.8.6

Fast ansatte – hovedregel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eldre arbeidstakere – unntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsigelse i prøvetid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vikariat / åremål / midlertidig tilsetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Force majeure / uforutsette hendinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ved arbeidskamp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.10.1 Vilkår for avskjed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10.2 Virkning – når den ansatte må fratre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10.3 Suspensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.11 Huskeliste ved oppsigelse og avskjed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12 Kommunesammenslåing – konsekvenser for arbeidsavtalen og tarifforholdet.

KAPITTEL 4 Lønn og godtgjøring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Lønnssystemet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Lønnsregulativet og lønnsberegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Ansiennitet – Hovedtariffavtalen kapittel 1 § 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6

4.3.1 4.3.2 4.3.3

Hovedtariffavtalen (HTA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kort om lønnsdannelse i HTA kapittel 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stillingers garantilønn og utregnet laveste årslønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innplassering i undervisningsstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lønn til uorganiserte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lønn til pensjonister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hva er lønnsansiennitet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Offentlig tjeneste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privat tjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommunenes personalhandbok 2019_BOOK ok.indb 6

37 38 38 44 44 45 46 50 62 62 63 69 69 70 70 70 70 71 71 71 72 72 72 72 73 74 76

77 77 77 80 81 82 82 83 83 84 84 86 87

09.11.2018 13:45:33


INNHOLD

4.3.4 4.3.5

Omsorgstjeneste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Permisjoner og lønnsansiennitet for arbeidstakere som er i stilling . . . . . . . . . . . .

4.4.1 4.4.2

Lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unge arbeidstakere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4 Avlønning av spesielle stillingstyper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5 Deltid, ekstrahjelp, timelønnede  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.6 Bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7 Utbetaling av lønn og feriepenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8 Fradrag i lønn og feriepenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.9 Ulempetillegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.10 Forskjøvet arbeidstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.11 Stedfortredergodtgjøring / konstituering / barnehagepersonale på dispensasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.12 Overtidsgodtgjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5.1 Timelønn for undervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.2 Lønnsfastsettelse for deltidsstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.3 Timelønnet arbeid/ekstrahjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.4 Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.8.1 4.8.2 4.8.3

Lønnstrekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trekk i lønn ved kortvarige permisjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidstakers plikt til å betale tilbake for mye utbetalt lønn  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.9.1 4.9.2 4.9.3 4.9.4 4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.9.9

Sammenfall av tillegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overordnede stillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lørdags- og søndagstillegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helge- og høytidstillegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvelds- og nattillegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delt dagsverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beregning av tilleggene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erstatning for tapt fridag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dag- eller timelønte som har fri søn- og helgedager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.10.1 Varsel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10.2 Forskjøvet arbeidstid i helsesektoren – presiseringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10.3 Beregning av forskjøvet arbeidstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.11.1 Stedfortredergodtgjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.11.2 Konstituering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.11.3 Barnehagepersonale på dispensasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12.1 Generelt om beregninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12.2 Avspasering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12.3 Ledende og særlig uavhengige stillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12.4 Ansatte med dagarbeidstid og kontoradministrasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12.5 Deltidsansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12.6 Overtid før og etter skift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12.7 Overtid – dag- eller timelønte på helgedager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12.8 Overtid og tjenestereiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommunenes personalhandbok 2019_BOOK ok.indb 7

7

87 87 88 88 90 90 90 90 91 91 91 91 92 92 93 93 94 94 94 95 97 98 98 99 99 100 101 102 102 104 105 105 106 107 107 107 108 109 109 110 113 115 115

09.11.2018 13:45:33


8

KOMMUNENES PERSONALHÅNDBOK

KAPITTEL 5 Arbeidstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Oversikt over arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Oversikt over Hovedtariffavtalens arbeidstidsbestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Inndeling av arbeidstiden – generelt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4 Alminnelig/ordinær arbeidstid og gjennomsnittsberegning . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.5 Hvilepauser/spisepauser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6 Nattarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7 Søn- og helgedagsarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8 Daglig og ukentlig fritid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.9 Overtid og merarbeid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.10 Vakt- og beredskapsordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.11 Arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3.1 Arbeidsplaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.2 Fleksibel arbeidstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.3 Lovlig driftstid på arbeidsstedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5

Arbeidsmiljølovens regler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidstilsynet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hovedtariffavtalens regler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flere deltidsstillinger med ulikt arbeidstidsregime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidstid for tilkallingsvikar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.8.1 5.8.2

Daglig fritid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ukentlig fritid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.9.1 5.9.2 5.9.3 5.9.4 5.9.5 5.9.6 5.9.7 5.9.8

Vilkår for bruk av overtid og merarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unntak fra overtidsbestemmelsene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nekting av overtid og merarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generelt om overtid og merarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overtid vs. merarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rett og plikt til fritak for mer- og overtidsarbeid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lengden av overtidsarbeid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pålagt overtidsarbeid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.10.1 Generelle bestemmelser om vaktordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10.2 Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet – hjemmevakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10.3 Vakt på vaktrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KAPITTEL 6 Fravær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 Sykefravær og sykelønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1.1 Arbeidsgiverperioder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.2 Sykelønnsbestemmelsene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.3 Sykdom og ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.4 Sykdom og ferie for undervisningspersonalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.5 Sykelønn og permisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.6 Sykelønn og «lønnet» permisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommunenes personalhandbok 2019_BOOK ok.indb 8

116 117 118 119 119 120 121 122 122 123 124 132 133 134 137 138 142 142 142 143 143 143 147 147 148 149 150 151 153 153 153 157 159

166 166 167 168 175 175 176 176

09.11.2018 13:45:33


INNHOLD

6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11

Uførepensjon og andre trygdeytelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sykelønn og alderspensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sykelønn til tilkallingsvikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sykelønn til deltidsansatte som tar ekstravakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet (hjemmevakt) og avspasering ved sykdom   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2 Barns og barnepassers sykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 Rettigheter for foreldre med delt samværsrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 Pleie av nærstående . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5 Svangerskapspenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6 Foreldrepermisjon og foreldrepenger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.6.1 Forholdet mellom fødsel og abort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6.2 Foreldrepermisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6.3 Stønadsperioden ved foreldrepermisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6.4 Full lønn under foreldrepermisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6.5 Omsorgspermisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6.6 Ammefri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6.7 F oreldrepermisjon og ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6.8 Beregning av feriepenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6.9 Foreldrepenger for stillinger som følger skoleåret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.7 Sykefravær og andre ytelser fra NAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.8 Yrkesskade. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.9 Verneplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.10 Permisjoner – HTA § 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.7.1 Arbeidsavklaringspenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.7.2 Uførepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.9.1 6.9.2 6.9.3 6.9.4 6.9.5 6.9.6

Lønnsbestemmelsenes omfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vilkår for lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beregning av lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forsørgeransvar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feriegodtgjøring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Permisjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.10.1 6.10.2 6.10.3 6.10.4 6.10.5

Velferdspermisjoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Permisjon for tillitsvalgte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Permisjon ved offentlige tillitsverv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utdanningspermisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksamen/fag/prøver/prosjekt o.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KAPITTEL 7 Kollektiv arbeidsrett – forholdet mellom fagforening/ tillitsvalgt og arbeidsgiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1 Arbeidsrett – kollektiv / «læren om tariffavtaler» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 De sentrale partene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.1

Kommunenes personalhandbok 2019_BOOK ok.indb 9

KS – arbeidsgiver- og interesseorganisasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

176 176 177 178 178 179 180 181 181 182 182 183 184 185 187 188 189 189 190 190 190 191 192 192 192 193 195 195 196 197 197 198 199 199 200 201

202 202 203 203

09.11.2018 13:45:34


10

KOMMUNENES PERSONALHÅNDBOK

7.2.2 Arbeidstakersiden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.3 Sentrale tariffavtaler og overenskomster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.3 De sentrale tariffoppgjørene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.4 Arbeidskonflikter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.5 Tariffoppgjøret – lokale lønnsforhandlinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.6 Arbeidsgiverpolitikk og ledelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.7 Interkommunale virksomheter/foretak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.8 Medbestemmelse og tillitsvalgtordningen i kommunal sektor . . . . . . . . . . . . . .

7.3.1 Inngåelse og revisjon av sentrale tariffavtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.2 Mekling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.1 Tvister i arbeidslivet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.2 Fredsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.3 Tariffrettslige tvister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.4 Arbeidstvistloven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.5 Rettstvister og prosedyrer for håndtering av rettstvister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.6 Interessetvister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.7 Hvilke kampmidler kan brukes?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.8 Vilkår for å benytte kampmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.9 I hvilke tilfeller kan kampmidler tas i bruk? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.10 Politisk demonstrasjonsstreik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.11 Ulovlige aksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.12 Lønnstrekk ved politisk streik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.13 Sympatistreik – støtte til lovlig interessetvist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.1 Representasjon ved lokale forhandlinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.2 Lokal lønnspolitikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.3 Økonomisk ramme – HTA kapittel 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.4 De lokale partene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.5 Prosedyre ved lokale lønnsforhandlinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.6 Protokoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.7 Uenighet – Anke – Organisatorisk behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.8 Gjennomføring av forhandlinger etter HTA kapittel 5 punkt 5.1 . . . . . . . . . . . . . . 7.5.9 Uorganiserte arbeidstakere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.10 Lokale forhandlinger – ugildhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6.1 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6.2 Arbeidsgivers styringsansvar og styringsrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6.3 To grunnprinsipper: Folkestyre og medbestemmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6.4 God ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6.5 Å lykkes som leder i kommunal sektor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7.1

Organisering av arbeidsgiverfunksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.8.1 Grunnleggende prinsipper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8.2 Medbestemmelse i kommunale organer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8.3 Medbestemmelse i selskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8.4 Tillitsvalgtordningen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8.5 Rett til permisjon etter Hovedavtalen §§ 3-5 og 3-6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommunenes personalhandbok 2019_BOOK ok.indb 10

205 206 208 208 208 210 210 210 211 211 211 213 213 214 215 216 216 217 217 218 218 219 223 223 224 225 228 229 230 231 231 231 232 233 233 235 236 236 238 238 238 240 241 242

09.11.2018 13:45:34


INNHOLD

KAPITTEL 8 Personopplysninger og offentlighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KAPITTEL 9 Lov- og avtalefestet ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1 Ferielovens formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Hvem ferieloven omfatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3 Ferielovens ufravikelighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4 Ferieår og opptjeningsår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 Feriefritidens lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6 Feriefastsetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7 Tiden for ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.8 Ferieavvikling i oppsigelsestid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.9 Ferieavvikling under sykdom, permisjon mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.10 Beregning av feriepenger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.11 Utbetaling av feriepenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.12 Erstatning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KAPITTEL 10 Reiseregulativet

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.1 Kommunenes reiseregulativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 Hvem omfattes av reiseregulativet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3 Definisjon av tjenestereise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4 Utgiftsdekning på tjenestereiser innenlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5 Utgiftsdekning på tjenestereiser utenlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6 Forsikringer ved tjenestereise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.7 Bruk av egen bil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.8 Hvor finner jeg satsene? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KAPITTEL 11 Pensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1 Generelt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Forskrifter om kommunale og fylkeskommunale pensjonsordninger . . . . . . 11.3 Tjenestepensjonsordning – TPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1.1 Ny pensjonsordning 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4 11.3.5 11.3.6 11.3.7 11.3.8

Hovedpunktene i pensjonsordningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alderspensjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uførepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ektefellepensjon og barnepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsatt pensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pensjonsberegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pensjonspremie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frivillig medlemskap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommunenes personalhandbok 2019_BOOK ok.indb 11

11

243

244 244 245 245 246 246 248 250 251 252 254 255 256

257 257 257 258 258 259 259 259 260

261 261 262 263 264 264 265 268 268 268 269 269 269

09.11.2018 13:45:34


12

KOMMUNENES PERSONALHÅNDBOK

11.4 Pensjonsordningen for sykepleiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5 Avtalefestet førtidspensjon (AFP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.6 Aldersgrensebestemmelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.7 Informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.5.1 Hva er avtalefestet pensjon (AFP)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5.2 Hvem omfattes av AFP-ordningen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5.3 Vilkår for å få rett til AFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.1 Aldersgrense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.2 Arbeid utover særaldersgrense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7.1 Søknadsprosedyrer, pensjonsberegninger m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7.2 Skatteregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KAPITTEL 12 Forsikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1 Gruppelivsforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.2 Yrkesskade. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.1.1 Hvem omfattes av gruppelivsforsikringen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.2 Ytelser ved dødsfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.3 Etterlatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.4 Begunstigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.5 Helseopplysninger og fortsettelsesforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.6 Skatt og avgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.7 Forsikringsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.8 Melding ved dødsfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.1 Omfang av yrkesskadedekning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.2 Erstatning ved yrkesskade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.3 Etterlatte ved død som følge av yrkesskade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.4 Forsikringsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.5 Skatt og avgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.6 Melding ved yrkesskade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KAPITTEL 13 Arbeidsmiljø og HMS

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.1 Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.2 Roller i HMS-arbeidet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.3 Samarbeid om HMS og IA i kommunal sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.1.1 HMS-opplæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.2.1 Arbeidsgivers ansvar: systematisk HMS-arbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.2 Arbeidstakers ansvar: medvirkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.3 Verneombud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.4 Tillitsvalgte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.5 Arbeidsmiljøutvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.6 Bedriftshelsetjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.7 Sentralt lov- og avtaleverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommunenes personalhandbok 2019_BOOK ok.indb 12

270 270 270 271 272 277 277 277 278 278 278

279 279 279 280 281 281 282 282 282 282 282 283 284 285 285 285 285

286 286 289 290 290 291 291 291 292 293 294 294

09.11.2018 13:45:34


INNHOLD

KAPITTEL 14 Velferdstiltak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.1 Oppmerksomhet – gaver – velferd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Retningslinjer for oppmerksomhet – merkedager/fratreden/jubileum . . . . 14.3 Retningslinjer for støtte til velferdstiltak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.4 Medalje og hedersmerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KAPITTEL 15 Avtaleverket for leger og fysioterapeuter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

296 296 296 297 297

15.2.1 Statsavtalen (ASA 4303)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.2.2 Rammeavtalen (ASA 4313) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.2.3 Fysioterapitjenesten (SFS 2302) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

301 301 301 302 303 303 304 304 305

VEDLEGG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

307

Vedtekter for arbeidsgivervirksomheten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308

Eksempler på skjemaer og standardbrev i arbeidsforhold  . . . . . . .

310

Oversikt over gjeldende særavtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

337

Tvisteløsningsnemnda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

338

Litteratur til hjelp i personalarbeidet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

340

Stikkord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

342

Lov- og avtaleverk – register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

15.1 Legetjenesten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.2 Fysioterapitjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.1.1 Statsavtalen (ASA 4301)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.1.2 Rammeavtalen (ASA 4310) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.1.3 Kommunelegeavtalen (SFS 2305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommunenes personalhandbok 2019_BOOK ok.indb 13

13

09.11.2018 13:45:34


14

KOMMUNENES PERSONALHÅNDBOK

OVERSIKT OVER EKSEMPLER Lønnstrekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helgetimer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helgetimer ved langvakter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helgetimer uten økt tillegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lønn og overtidsgodtgjøring ved forskjøvet arbeidstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beregning av forskjøvet arbeidstid – varslet arbeidstid kortere enn ordinær arbeidstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beregning av forskjøvet arbeidstid – varslet arbeidstid er lengre enn ordinær arbeidstid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Godgjøring for stedfortreder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lønn og overtidsgodtgjøring for ansatte med dagarbeidstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overtid for deltidsansatte i turnus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deltidsansatte med dagarbeidstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deltidsansatte med ukentlig arbeidstid i turnus som arbeider kortere arbeidstid hver dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjennomsnittsberegning av arbeidstid for deltidsansatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pålagt overtid umiddelbart før eller etter vakten i turnus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pålagt overtid som ikke er i tilknytning til vakten i turnus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pålagt overtid på helge- og høytidsdager  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pålagt overtid etter tilkalling (totimersregelen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidstid for flere deltidsstillinger med ulikt arbeidsregime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deltidsansatte som tar ekstravakter i stilling med ukentlig arbeidstid 37,5 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deltidsansatte som tar ekstravakter i stilling med ukentlig arbeidstid 35,5 t (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidstid for tilkallingsvikar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeid på samme røde dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ukentlig fritid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rett til fritak for overtidsarbeid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Økt arbeidstid på skolen som følge av tildelt funksjon – barneskole . . . . . . . . . . . . . Økt arbeidstid på skolen som følge av tildelt funksjon – videregående skole . . Føring av protokoll etter lokale lønnsforhandlinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommunenes personalhandbok 2019_BOOK ok.indb 14

92 96 96 96 101 104 104 106 109 110 111 111 112 113 114 114 115 132 133 133 134 140 142 150 164 164 226

09.11.2018 13:45:34


Kapittel 1

innledning

Hvem er boken for? Kommunenes personalhåndbok skal være et hjelpemiddel og en veileder for ledere, saksbehandlere og rådgivere som daglig arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål. Boken er en nyttig og nødvendig informasjonskilde også for folkevalgte og tillitsvalgte. KS’ fortolkninger og kommentarer til avtaler og aktuelle lovbestemmelser er innarbeidet i de enkelte kapitlene. Eksempler som illustrerer regelverket finnes spredt i de ulike kapitlene, og en oversikt over alle eksemplene står på side 14. En samling av eksempler på skjemaer og standarder i arbeidsforhold er også vedlagt. En oversikt over gjeldende særavtaler finnes i Oversikt over gjeldende særavtaler side 337. Håndboken for 2019 er oppdatert med alle endringer per oktober 2018. For øvrig informerer KS om viktige endringer i rundskriv og på nettsidene sine.

Forbehold kilder og lovutdrag Personalhåndboken er skrevet som en håndbok og et hjelpemiddel for både ansatte og politikere som har personalansvar hos medlemmer i KS. Både tariffavtaler og lover/forskrifter er oppdatert per oktober 2018. Merk imidlertid at det i løpet av det året boken «gjelder for», kan komme endringer i lov- og avtaleverk mv. Innholdet i boken er da ikke lenger i samsvar med gjeldende rett, men det er gjeldende rett som må legges til grunn. Dersom det oppstår en tvist om temaer som er omtalt i denne utgaven, må man derfor sjekke hva som er gjeldende rett.

Kommunenes personalhandbok 2019_BOOK ok.indb 15

09.11.2018 13:45:34


16

Kapittel 1

KF Infoserie

1

Vi minner om at personalhåndboken også er tilgjengelig i digital og oppdatert utgave i informasjonstjenesten KF Personal (KF Infoserie). Her oppdateres innholdet i løpet av året og er knyttet sammen med avtaleverk, aktuelle lover, rettspraksis og fortolkninger og A- og B-rundskrivene fra KS. Avtaler og relevante bestemmelser for undervisningspersonalet er integrert i KF Personal. KF Personal er tilgjengelig på nett som en abonnementsordning. For nærmere informasjon om produktet, kontakt Kommuneforlaget (kommuneforlaget.no), e-post: kundeservice@kommuneforlaget.no eller tlf. 24 13 28 50.

Tips om hvor man kan finne mer informasjon Mer informasjon om innholdet i personalhåndboken finnes først og fremst på KS’ nettsider (ks.no), der det løpende vil bli publisert artikler om saker som kan ha betydning for innholdet i boken. For bedriftsmedlemmer vil KS Bedrifts sider være av interesse (ks-bedrift.no). På Arbeidstilsynets nettsider (arbeidstilsynet.no) kan man bl.a. følge med på endringer i lover eller forskrifter innenfor tilsynets ansvarsområde. Her publiseres også avgjørelser fra Tvisteløsningsnemnda. Oppdaterte lover og forskrifter finner man alltid på Lovdata (lovdata.no). KS Oslo, november 2018

Kommunenes personalhandbok 2019_BOOK ok.indb 16

09.11.2018 13:45:34

Kommunenes personalhåndbok 2019  
Kommunenes personalhåndbok 2019