__MAIN_TEXT__

Page 1


tillit

[start tittel]

KS FOLKEVALGTPROGRAM 2019 –2023

Tillit_2019-2023.indd 1

01.10.2019 09:59:14


© 2019 KF 1. utgave, 1. opplag 2019 Sats: have a book Trykk og innbinding: Merkur Grafisk AS ISBN: 978-82-446-2387-2 Bilder: s. 10: ScanStockPhoto, s. 17: LUTH, s. 20: Shutterstock, s. 23: Shutterstock, s. 30: ScanStockPhoto, s. 32: Sturlason, s. 52: Hans Kristian Thorbjørnsen, s. 60: KS / Tillit – folkevalgt i kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisme, s. 70: Bergens Tidende, Fred Ivar Utsi Klemetsen, s. 79: Bergens Tidende, Fred Ivar Utsi Klemetsen, s. 90: SIKT, s. 94: Norpix / Ulf Antonsen, s. 106: KS / Hvordan involvere innbyggerne? (Idéhefte), s. 111: Gunn Heidi Nakrem/Trønderbladet, s. 118: Colourbox, s. 131: KS, s. 138: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix, s. 145: ScanStockPhoto, s. 156: Shutterstock, s. 166: Bergens Tidende, Fred Ivar Utsi Klemetsen, s. 176: Shutterstock, s. 186: Øystein Thorvaldsen, s. 190: KS. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med KF er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. KF Postboks 1263 Vika 0111 OSLO Telefon: 24 13 28 50 Henvendelser vedrørende utgivelsen rettes til: kundeservice@kf.no www.kf.no

Tillit_2019-2023.indd 2

01.10.2019 09:59:14


INNHOLD

KAPITTEL 1

KAPITTEL 2

DER LIVET LEVES . . . . . . . . . . . . 11

DIN ROLLE SOM FOLKEVALGT . . . . 31

Godt lokaldemokrati . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Du skal representere innbyggerne . . . . . . . . . 31

Kommunens og fylkeskommunens oppgaver

Du har en lederrolle . . . . . . . . . . . . . . . . 33

og roller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Du har en styringsrolle . . . . . . . . . . . . . . . 35

Demokratisk arena . . . . . . . . . . . . . . . 15

Du har en arbeidsgiverrolle . . . . . . . . . . . . 35

Tjenesteyter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

En kultur basert på åpenhet og tillit . . . . . . . . 36

Samfunnsutvikler . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Tydelig ansvarsfordeling og klar rolleforståelse . 37

Myndighetsutøver . . . . . . . . . . . . . . . 18

Tilstrekkelig informasjon til alle . . . . . . . . 37

Arbeidsgiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Hva er folkevalgt lederskap? . . . . . . . . . . . . 38

Det lokale selvstyret . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Hvem utøver folkevalgt lederskap? . . . . . . . 40

Frihet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Hvordan utøves folkevalgt lederskap? . . . . . 41

Demokrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Folkevalgtes rettigheter og plikter . . . . . . . . . 44

Effektivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Forholdet mellom staten og kommunesektoren . . 24

Folkevalgte vedtar reglement for godtgjøring og rettigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Prinsipper for samspillet mellom staten og

Sykepenger og yrkesskade . . . . . . . . . . . . 48

kommunesektoren . . . . . . . . . . . . . . . 24

Permisjoner og pensjonsordning . . . . . . . . 48

Slik styrer staten . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Uttreden, fritak og suspensjon . . . . . . . . . 49

Nasjonale hensyn som kan begrense selvstyret . 26

Bruk klart og godt språk . . . . . . . . . . . . . . 51

Kommunesektoren berøres av EØS-avtalen . . 27

Å være folkevalgt i de sosiale mediers tidsalder . . . 52

Utfordringer og satsingsområder for

En arena for dialog . . . . . . . . . . . . . . . 52

kommunal sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Viktige vurderinger . . . . . . . . . . . . . . . 54 Slik sikrer du meningsmangfold . . . . . . . . 55 Netthets, hat og trusler mot folkevalgte . . . . . . 55 Når det koker over – hvordan håndtere dette? . 57Tillit_2019-2023.indd 3

01.10.2019 09:59:14


KAPITTEL 3

KAPITTEL 5

PARLAMENTARISMEN SOM

SAMSPILLET MED

STYRINGSFORM . . . . . . . . . . . . . 61

ADMINISTRASJONEN . . . . . . . . . . 91

Det parlamentariske systemet . . . . . . . . . . . 62

Spill hverandre gode . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Kommunerådet . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Delegering til kommunedirektøren . . . . . . . . 95

Kommunerådet, kommunestyret og

Tilrettelegger for politiske prosesser og

ordføreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

innbyggerdeltakelse . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Politisk ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Ytringsfrihet og varsling . . . . . . . . . . . . . . 96

Innføre eller avskaffe parlamentarismen? . . . . . . 67

Fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk . . . . . . . . . 99

Kommunedelsutvalg . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Hvorfor arbeidsgiverpolitikk er viktig . . . . . 99 Hva vil det si å være arbeidsgiver? . . . . . . . . . 101

KAPITTEL 4

Det løpende personalansvaret

FOLKEVALGTE ORGANER, DELEGERING

– hva betyr det . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

OG SAKSBEHANDLING . . . . . . . . . 71

Folkevalgtes arbeidsgiveransvar for kommunedirektøren . . . . . . . . . . . . . . 103

Folkevalgte organer . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Ansettelse og arbeidsavtale . . . . . . . . . . . 103

Folkevalgte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Utviklingssamtale . . . . . . . . . . . . . . . 104

Ordførerens formelle roller . . . . . . . . . . . . . 73 Delegering av beslutningsmyndighet . . . . . . . . 74 Hvem kommunestyret eller fylkestinget kan delegere til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Saksbehandling i folkevalgte organer . . . . . . . 79

KAPITTEL 6 SAMSPILLET MED LOKALSAMFUNNET . . . . . . . . . . 107

Møte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Hva er innbyggermedvirkning? . . . . . . . . . . 107

Innkalling, saksliste og kunngjøring . . . . . . 80

Lovfestede medvirkningsordninger . . . . . . . . 108

Møteledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Medvirkning i kommunale og

Innstilling i saker til folkevalgte organer . . . . 82

fylkeskommunale planprosesser . . . . . . . . 108

Slik får du en sak opp til politisk behandling . . 83

Innbyggerforslag . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Vedtak og avstemning . . . . . . . . . . . . . 84

Folkeavstemninger . . . . . . . . . . . . . . . 110

Saksavvikling og møtebok . . . . . . . . . . . 85

Eldreråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Møteoffentlighet og taushetsplikt . . . . . . . 85

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne . 110

Hastesaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan

Inhabilitet og fritak . . . . . . . . . . . . . . . 86

for ungdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Innsynsrett og taushetsplikt . . . . . . . . . . 88

Utvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Strategier for innbyggermedvirkning . . . . . . . 111 Hvorfor involvere innbyggerne? . . . . . . . . 112 Hvem skal involveres? . . . . . . . . . . . . . 112 Når i prosessen ønsker dere innspill? . . . . . . 113 Hvorfor + hvem + når = Hvordan . . . . . . . 113 Deltakelsestrappen . . . . . . . . . . . . . . . 115 Samfunnsplanlegging og innbyggerinvolvering . . . . . . . . . . . . . . 116

4

Tillit_2019-2023.indd 4

01.10.2019 09:59:14


KAPITTEL 7 SAMFUNNSPLANLEGGING . . . . . . 119

Eiendomsskatt . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Kommunale avgifter . . . . . . . . . . . . . . 145 Økonomiplanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Kommunal planlegging . . . . . . . . . . . . . . 119

Årsbudsjettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Det kommunale plansystemet . . . . . . . . . . .120

Årsregnskapet og årsberetningen . . . . . . . . . 149

Politikken må på plass tidlig

Finansielle måltall . . . . . . . . . . . . . . . 150

i kommunestyreperioden . . . . . . . . . . . 121

Regler for økonomi-, finans- og

Hvordan få det til innenfor dagens planog bygningslov? . . . . . . . . . . . . . . . . 121

gjeldsforvaltning . . . . . . . . . . . . . . . . 151 ROBEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Administrative forberedelser og tilrettelegging . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Politikkutvikling som en del av planstrategien . . 122 Medvirkningsstrategi og innbyggerdialog . . . . 123 Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy . . . 123

KAPITTEL 9 ORGANISERING AV OPPGAVELØSNINGEN . . . . . . . . 157

Regional planstrategi – samfunnsplanlegging

Kommunale og fylkeskommunale foretak . . . . . 158

i fylkeskommunen . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Interkommunalt samarbeid . . . . . . . . . . . . 158

Hvordan finne handlingsrommet? . . . . . . .127

Interkommunalt politisk råd . . . . . . . . . . 159

Hvordan lykkes? . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Kommunalt oppgavefellesskap . . . . . . . . . 161

Hvordan ta i bruk FNs bærekraftsmål

Vertskommunesamarbeid . . . . . . . . . . . 161

i samfunnsutviklingen . . . . . . . . . . . . . . .130

Interkommunale selskaper . . . . . . . . . . . 162

Innovasjon og digitalisering . . . . . . . . . . . .130

Aksjeselskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Nye løsninger skapes sammen med andre . . . 132

Samvirkeforetak . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Innovative anskaffelser . . . . . . . . . . . . . 132

Fra direkte styring til indirekte styring . . . . . . 163

Smarte byer og lokalsamfunn . . . . . . . . . 132

Behov for skreddersøm . . . . . . . . . . . . . 164

Digitalisering og innovativ bruk av teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

KAPITTEL 10

Én digital offentlig sektor . . . . . . . . . . . 134

EGENKONTROLL . . . . . . . . . . . 167

Akson: Løsning for helhetlig samhandling og felles kommunal journal . . . . . . . . . . 136

Kommunestyrets og fylkestingets

Velferdsteknologi . . . . . . . . . . . . . . . 137

kontrollansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Behov for å eksperimentere . . . . . . . . . . 137

Kontrollutvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Hvilken rolle har dere folkevalgte i innovasjonsarbeidet? . . . . . . . . . . . . . 137

Revisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Eierstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Eierskapskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . 173

KAPITTEL 8

Innsyn og undersøkelser i selskaper . . . . . . . . 173

KOMMUNEØKONOMI FOR

Kommunedirektørens internkontroll . . . . . . . 174

FOLKEVALGTE . . . . . . . . . . . . . 139 Kommuneøkonomi generelt . . . . . . . . . . . . 140 Kommunenes inntektssystem . . . . . . . . . 142 Stortinget fastsetter inntektene . . . . . . . . 144Tillit_2019-2023.indd 5

5

01.10.2019 09:59:14


KAPITTEL 11

KAPITTEL 12

STATLIG KONTROLL . . . . . . . . . . 177

KS – KOMMUNESEKTORENS

Lovlighetskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

ORGANISASJON . . . . . . . . . . . . 187

Statlig klagebehandling . . . . . . . . . . . . . . 178

Hvilken rolle har KS? . . . . . . . . . . . . . . . 187

Statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner

KS styres av medlemmene . . . . . . . . . . . . . 191

med økonomisk ubalanse . . . . . . . . . . . . . 179

KS-konsernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Statlig tilsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Hvor finner du informasjon om KS? . . . . . . . . 194

Innsigelser til planer . . . . . . . . . . . . . . . . 182

REFERANSER . . . . . . . . . . . . . . 196

6

Tillit_2019-2023.indd 6

01.10.2019 09:59:14


Forord

Kjære folkevalgt Gratulerer med valget! Du er sammen med ti tusen andre valgt av innbyggerne til å representere dem de neste fire årene. Boka Tillit og KS Folkevalgtprogram skal gi god rolleforståelse og trygghet til deg som folkevalgt. Vi håper også at den skal motivere og være til hjelp når du skal løse utfordringer og skape muligheter som er til det beste for innbyggerne. Tillit er den mest sentrale verdien i et godt lokaldemokrati. Først og fremst handler det om tillit mellom dere som folkevalgte og innbyggerne, men det handler også om tillit mellom dere som er folkevalgte og administrasjonen og mellom dere folkevalgte. Mange folkevalgte opplever et forventningspress fra både innbyggere, medier og nasjonale politikere. Ikke minst har prosessene frem til politiske vedtak blitt mer omstendelige og krevende. Sosiale medier påvirker i stadig større grad hvordan dere utøver rollen som folkevalgte. Disse mediene gir dere mange nye muligheter til å være i dialog med innbyggerne, men kan også gi dere utfordringer som det kan være krevende å takle. Når kommunestyret, fylkestinget eller bydelsutvalget konstituerer seg, iverksettes en helt ny kommunelov. Den nye loven fremhever det lokale selvstyret og folkestyret. Kommuneloven legger et godt fundament, men et godt lokaldemokrati er avhengig av i hvilken grad dere som folkevalgte utnytter de mulighetene loven gir. KS Folkevalgtprogram tilbys alle kommunestyrer, fylkesting og direkte valgte bydelsutvalg. Programmet retter seg mot hele kollegiet samlet, slik

forord

Tillit_2019-2023.indd 7

7

01.10.2019 09:59:14


involvering av innbyggere, næringsliv og frivillig sekveileder, og tilpasses den opplæringen kommu involvering av innbyggere, næringsliv og frivillig sekveileder, og tilpasses den opplæringen kommunen eller tor. Dette lederskapet følger ikke direkte av det å være fylkeskommunen gjør selv. De to neste dagene tor. Dette lederskapet følger ikke direkte av det å være fylkeskommunen gjør selv. De to neste dagene med folkevalgte, menerfarne dere harogfått mandat av kan innbyggerfolkevalgtopplæring skal være skreddersydde e at et både nyeetfolkevalgte dele erfaringer reflektere rundt folkevalgte, men dere har fått mandat av innbyggerfolkevalgtopplæring skal og være skreddersydde etter det ne til å tarollene det. som folkevalgte. behovet dere ser at dere har. Det kan handle o ne til å ta det. behovet dere ser at dere har. Det kan handle om alt fra Vi håper at KS Folkevalgtprogram denneskoleeierrollen boka vil gi deg Dette skal KS Folkevalgtprogram hjelpe dereog med. til forståkommuneøkonomi. Dette skal KS Folkevalgtprogram hjelpe dere med. skoleeierrollen til kommuneøkonomi. else og motivasjon for hvordan du kan drive politikk til det beste for ditt som gjelder alle folk Alle bydeler, kommunestyrer og fylkesting får inntil Boka rommer temaer Alle bydeler, kommunestyrer og fylkesting får inntil Boka rommer temaer som gjelder alle folkevalgte, fire dagerlokalsamfunn. med gratis folkevalgtopplæring. De to første uavhengig av partitilhørighet og fartstid i poli fire dager med gratis folkevalgtopplæring. De to første uavhengig av partitilhørighet og fartstid i politikken. Lykke til! dagene – kjerneprogrammet – bygger på denne boka. KS Folkevalgtprogram må ses som et tillegg ti dagene – kjerneprogrammet – bygger på denne boka. KS Folkevalgtprogram må ses som et tillegg til den Disse to dagene anbefaler vi at dere gjennomfører så skoleringen som kommunen eller fylkeskomm Disse to dagene anbefaler vi at dere gjennomfører så skoleringen som kommunen eller fylkeskommunen snart som mulig etter valget. De ledes av en prosessgir i egen regi, og som de politiske partiene gi snart som mulig etter valget. De ledes av en prosessgir i egen regi, og som de politiske partiene gir. KS ønsker deg lykke til som folkevalgt! KS ønsker deg lykke til som folkevalgt!

Gunn Marit Helgesen Lasse Hansen Gunn Marit Lasse Hansen involvering av av innbyggere, næringsliv ogHelgesen frivillig sekog og tilpasses denden opplæringen kommunen eller involvering innbyggere, næringsliv og frivillig sek- veileder, veileder, tilpasses opplæringen kommunen eller Gunn Marit Helgesen Lasse Hansen Styreleder Adm. direktør Styreleder Administrerende direktør tor.tor. Dette lederskapet følger ikke direkte av av detdet å være selv. DeDe to to neste dagene med Dette lederskapet følger ikke direkte å være fylkeskommunen fylkeskommunen gjør selv. neste dagene med Styreleder Adm. gjør direktør folkevalgte, men dere harhar fåttfått et mandat av av innbyggerskalskal være skreddersydde etter detdet folkevalgte, men dere et mandat innbygger- folkevalgtopplæring folkevalgtopplæring være skreddersydde etter ne ne til til å taå det. ta det.

behovet dere serser at dere har.har. DetDet kankan handle om alt alt frafra behovet dere at dere handle 9 om

Dette skalskal KSKS Folkevalgtprogram hjelpe dere med. til til kommuneøkonomi. Dette Folkevalgtprogram hjelpe dere med. skoleeierrollen skoleeierrollen kommuneøkonomi. Alle bydeler, kommunestyrer og og fylkesting fårfår inntil Alle bydeler, kommunestyrer fylkesting inntil

Boka rommer temaer som gjelder allealle folkevalgte, Boka rommer temaer som gjelder folkevalgte,

firefire dager med gratis folkevalgtopplæring. DeDe to to første av av partitilhørighet og og fartstid i politikken. dager med gratis folkevalgtopplæring. første uavhengig uavhengig partitilhørighet fartstid i politikken. dagene – kjerneprogrammet – bygger på på denne boka. Folkevalgtprogram måmå sesses som et tillegg til til denden dagene – kjerneprogrammet – bygger denne boka. KSKS Folkevalgtprogram som et tillegg Disse to to dagene anbefaler vi at gjennomfører så så Disse dagene anbefaler vi dere at dere gjennomfører

skoleringen som kommunen eller fylkeskommunen skoleringen som kommunen eller fylkeskommunen

snart som mulig etter valget. DeDe ledes av av en en prosesssnart som mulig etter valget. ledes prosess-

girgir i egen regi, og og som de de politiske partiene gir.gir. i egen regi, som politiske partiene

KSKS ønsker degdeg lykke til til somsom folkevalgt! ønsker lykke folkevalgt!

8

forord

Gunn Marit Helgesen Gunn Marit Helgesen

Lasse Hansen Lasse Hansen

Styreleder Styreleder

Adm. direktør Adm. direktør

9 9

Tillit_2019-2023.indd 8

01.10.2019 09:59:15

Profile for Kommuneforlaget

Tillit - KS Folkevalgtprogram 2019-2023  

Tillit - KS Folkevalgtprogram 2019-2023