Barn i rusbelastede familier

Page 1


Hjelp til barn som parorende.book Page 2 Friday, April 17, 2015 8:46 AM

[start kolofon]

© 2015 Kommuneforlaget 1. utgave, 1. opplag 2015 Omslag: have a book Sats: have a book Trykking: RenessanseMedia Illustrasjonene på arbeidsark 1, 2, 3, 6, 7, 8 og 9 er gjengitt med tillatelse fra Rädda Barnen Förlag, Sverige og forfatterne Ami Arnell og Inger Ekbom. ISBN: 978-82-446-2064-2 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Kommuneforlaget AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Kommuneforlaget AS Postboks 1263 Vika 0111 OSLO Telefon: 24 13 28 50 Henvendelser vedrørende utgivelsen rettes til: kundeservice@kommuneforlaget.no www.kommuneforlaget.no


Hjelp til barn som parorende.book Page 3 Friday, April 17, 2015 8:46 AM

[[start forord]

Forord

Med denne boka håper vi å gi inspirasjon og tips til hvordan fagfolk innenfor førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan arbeide med barn som lider under foreldres rusmiddelmisbruk. Boka er basert på våre erfaringer med å drive Kurs i barn og unges rettigheter i perioden 2003–2010 ved Lade Behandlingssenter (LBS), Blå Kors i Trondheim. Vi jobber ikke lenger ved Lade Behandlingssenter, men gruppetilbudet driftes fortsatt av Barnas Stasjon i regi av Blå Kors. Bak i boka finner du en oppsummerende oversikt over kursene vi har arrangert. Navnet på vårt kurstilbud er hentet fra Haldis Leira som i sin tid gav tilbud om Kurs i barn og unges rettigheter for voldsutsatte barn (1990). Vi valgte samme navn fordi vi fant det anvendbart også for vårt formål. Boka er delt i to hoveddeler. Første del tar for seg det teoretiske grunnlaget for vårt kurstilbud og betydningen av samarbeid med foreldrene. I andre del presenterer vi viktige faktorer i den praktiske forberedelsen og gjennomføringen av slike kurs. Vi presenterer et opplegg vi selv har gode erfaringer med, et kursopplegg som også andre kan følge. Boka er lagt opp slik at det skal være mulig å plukke ut temaer og oppgaver som er relevante for eget arbeid, enten fagpersonene arbeider med barnet alene, i grupper eller sammen med hele familien. For å illustrere det praktiske arbeidet med barna og familiene deres presenterer vi kliniske vignetter både fra kursmøtene og fra familiesamtalene. Dialoger og handlingssekvenser er anonymisert og blandet sammen på en slik måte at ingen skal kunne identifisere enkeltpersoner ut fra disse. I tillegg presenterer vi en del tegninger som kursdeltakerne har tegnet. Vi har innhentet samtykke til å bruke dette materialet. Vårt program er utprøvd på barn og ungdom i alderen 9 til 16 år. Når ikke annet er spesifisert i teksten, bruker vi for enkelhetens skyld fellesbetegnelsen «barn» på kursdeltakerne selv om det i realiteten er snakk om både barn og ungdommer. Det kan være den ene eller begge foreldrene som har et rusmiddelproblem. Med mindre det er et poeng å differensiere, har vi i vår framstilling valgt å ikke skille mellom dette. Videre blir fellesbetegnelsen «foreldre» blir brukt selv om det i noen tilfeller 3


Hjelp til barn som parorende.book Page 4 Friday, April 17, 2015 8:46 AM

FORORD

kan være snakk om andre omsorgsgivere som har den daglige omsorgen for barnet. Vi opplever at det er mange fellestrekk mellom misbruk av alkohol og misbruk av andre rusmidler. Vi bruker derfor betegnelsen rusmiddelmisbruk om begge. I de tilfeller det er forskjeller mellom alkohol og andre rusmidler, blir det poengtert. Det ser for oss ut til at begrepsbruken rundt rus og rusmidler varierer noe i dagligtalen. Det ser ut til at ordet «rus» i stor grad overtar for «rusmidler». I fagmiljøene har vi inntrykk av at det er motsatt og at «rusmidler» brukes mer. Vi har forsøkt å holde oss til bruk av ordet rusmidler da vi finner dette mer presist. Men heller ikke i denne boka råder konsekvensen helt. Selv om boka er skrevet med grunnlag i erfaring med barn av foreldre som misbruker rusmidler, er mye av tilnærmingen relevant for barn som er pårørende til foreldre som sliter med forskjellige andre typer helseproblemer. Spesielt gjenkjennelig er mange av temaene i arbeid med barn av psykisk syke foreldre. Målgruppa for boka er psykologer og høyskoleutdannede fagpersoner som har relevant fagfordypning innenfor helse- og sosialfaglig arbeid, for eksempel psykiatriske sykepleiere, helsesøstre, sosionomer og spesialpedagoger. Boka kan også være relevant for barneansvarlig personell i førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vårt arbeid har gitt oss mange gode erfaringer med at det nytter å hjelpe. Vi slutter oss likevel til Karen Glistrup (2004, s. 18) som i en årrekke har arbeidet med familiesamtaler. Det kreves mot av eksperten for at han eller hun skal kunne ta av sin profesjonelle maske for å komme barn i møte og ta del i smerten, ensomheten og avmakten …

Har vi som fagpersoner det motet som skal til, kan vi også unngå at mennesker senere i livet forteller at ingen snakket med dem eller forsøkte å hjelpe dem som barn. Barn som lever med en rusbelastet forelder er sjelden i stand til å forestille seg at tilværelsen kan være annerledes. De har vansker med å forstå at det finnes muligheter for avlastning (Glistrup, 2004). Vi mener det er vår oppgave som fagpersoner å få barn til å se alternativer og hjelpe dem til å forstå at de ikke skal holde ut og klare alt alene. Slik kan vi bidra til å gjøre en forskjell i barns liv. Janne Ekeberg Amundsen og Helga Melkeraaen

4


Hjelp til barn som parorende.book Page 5 Friday, April 17, 2015 8:46 AM

innhold

del i teoretisk grunnlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

kapittel 1 hvordan skal vi forstå rusmiddelproblemer? . . . .

12 12 14 15 15 16

Omfang og definisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skadevirkninger på barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sårbarhet for å bli utsatt for belastende hendelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barns rettigheter som pårørende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 2 familiekommunikasjon, tilknytning og følelsesmessig utvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familiens rutiner og ritualer blir påvirket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taushet og benektelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fagfolk unnlater å tematisere foreldrerollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mulighet til følelsesmessig bearbeiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Økt risiko for å utvikle traumereaksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilknytningsbånd mellom foreldre og barn blir forstyrret . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betydningen av følelsesregulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 3 risiko- og beskyttelsesfaktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan skal vi forstå resiliens? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskyttelsesfaktorer som bidrar til resiliens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 4 inspirasjonskilder – valg av tilnærming . . . . . . . . Navn på tilbudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedagogisk og terapeutisk tilnærming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anerkjennende holdning i møte med deltakerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skifte mellom lek og problemorientert samtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bearbeidelse ved hjelp av rollespill og tegninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 17 18 19 20 21 22 23 25 26 26 27 30 31 31 32 34 36 37 39 5


Hjelp til barn som parorende.book Page 6 Friday, April 17, 2015 8:46 AM

INNHOLD

kapittel 5 gruppeprosesser og spilleregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å tilpasse tilnærmingen etter barns alder og kjønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dele historier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spilleregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turtaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å såre andre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barns lojalitet overfor foreldrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holdning til rusbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 6 foreldresamarbeid og barnefokuserte familiesamtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foreldresamarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informasjon til foreldre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Åpenhet – hemmeligholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å bryte tabu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foreldreskap og mentaliseringsevne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barnefokuserte familiesamtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 7 faktorer for god kursledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 40 42 42 42 43 43 44 45

46 46 47 47 48 49 49 51

Krav til kompetanse og erfaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ivaretakelse av kursledere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omsorgstretthet hos kurslederne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52 52 54 56 57

del ii kurs i barn og unges rettigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

kapittel 8 rekruttering til kurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 61 61 61 62 63 63 64 64 65 66

Kriterier for kursdeltakelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barnets motivasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foreldrenes tillatelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulike typer rusmiddelmisbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psykiske vansker hos foreldrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulike omsorgssituasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kursdeltakere med eget rusmiddelmisbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atferdsvansker eller psykiske plager hos kursdeltakere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søsken i samme gruppe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 9 forberedende familiearbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formøte med foreldre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan forholder familien seg til rusmiddelmisbruket? . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

67 67 68


Hjelp til barn som parorende.book Page 7 Friday, April 17, 2015 8:46 AM

INNHOLD

Foreldrenes tillatelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sikkerhetsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre momenter på formøtet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppstartsmøte med foreldre og barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trinn 1: Innledende samtale med foreldre og barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trinn 2: Samtale med barn og foreldre hver for seg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trinn 3: Oppsummerende samtale med foreldre og barn . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69 69 70 70 71 73 75 77

kapittel 10 kursprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78 80 80 81 82 86 86 87

Fast struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siden sist-runden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Måltid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rollespill, oppgaver og leker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Takk for i dag-ritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 11 bli kjent-fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kursregler og kontrakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bli kjent-aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intervju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 12 tema 1: rusmiddelmisbruk og konsekvenser for barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88 89 90 90 91

Kunnskapsformidling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mestring av rusrelaterte opplevelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «Forandringen» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å snakke om tilbakefall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møte med en «likemann» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barnas forhold til rusmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psykiske lidelser og vold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psykiske lidelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92 92 93 97 98 99 100 102 102 103 104

kapittel 13 tema 2: familie og nettverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familietre og nettverkskart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vennskap og mobbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midtveissamtalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105 106 107 108 110 111

7


Hjelp til barn som parorende.book Page 8 Friday, April 17, 2015 8:46 AM

INNHOLD

kapittel 14 tema 3: følelser og opplevelser – affektbevissthet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Kunnskapsformidling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flippover og rollespill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tegne og bruke masker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tegne en pepperkakemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intervju om følelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jobbe med sinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruk av ufullstendige setninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112 114 114 115 115 116 116 119

kapittel 15 tema 4: grensesetting – bli bevisst på egne behov . . . 120 Å øve på å si ifra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rollespill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sirkellek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meningsstreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121 121 121 122 124

kapittel 16 tema 5: mestringsstrategier og ressurser . . . . . . . 125 Terapeutiske historier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruk av lekedyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Styrking av mestring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Framtidshånden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125 126 127 130 131

kapittel 17 avslutningsfase: å si farvel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Symbolsk gave og kursbevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utveksling av kontaktinfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evaluering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutningssamtale med foreldre og barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vurdering i forkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temaer i avslutningssamtalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siden sist-treff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133 133 133 134 134 134 136 136

kapittel 18 samarbeid med andre instanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samarbeid med førstelinjetjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samarbeid med barnevernstjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samarbeid med behandleren til den voksne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre aktører i spesialisthelsetjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137 137 138 140 141 141

8


Hjelp til barn som parorende.book Page 9 Friday, April 17, 2015 8:46 AM

INNHOLD

kontrakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . intervjuskjema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arbeidsark 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arbeidsark 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arbeidsark 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arbeidsark 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arbeidsark 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arbeidsark 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arbeidsark 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arbeidsark 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arbeidsark 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . symbolsk gave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kursbevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kursevaluering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143 144 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

takk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 vedlegg kursoversikt i perioden 2003–2009 . . . . . . . . . . . . . . . . 163 om forfatterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 anbefalt litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

9