Page 1


stendhal

Romanas

Iš prancūzų kalbos vertė Ramutė ramunienė


Pratarmé Ši apysaka parašyta 1830 metų žiemą trys šimtai mylių nuo Pary­ žiaus; tad joje negali būti jokių užuominų apie 1839 metų įvykius. Gerokai prieš 1830 metus, tais laikais, kai mūsų armijos žygiavo per Europą, man atiteko paskyrimas apsigyventi vieno kanauninko namuo­se; buvo tai Paduvoje, žaviame Italijos mieste; kadangi mes Paduvoje užtrukome, mudu su kanauninku susidraugavome. 1830 metų pabaigoje vėl patekęs į Paduvą, nuskubėjau į gerojo ka­nauninko namus; žinojau, kad jo nebėra tarp gyvųjų, bet norėjau dar kartą pamatyti saloną, kuriame mudu praleidome tiek malonių vakarų, vėliau taip dažnai su apgailėjimu mano minėtų. Kanaunin­ ko namuose gyveno dabar jo sūnėnas su žmona, jie pasitiko mane kaip seną bičiulį. Atėjo dar keletas svečių, ir mes užsibuvome iki vėlumos; kanauninko sūnėnas nusiuntė tarną parnešti iš Pedročio kavinės puikaus kremo su punšu. Mes užsivakarojome ypačiai dėl to, kad kažkas iš svečių užsiminė apie kunigaikštienės Sanseverinos istoriją, ir kanauninko sūnėnas malo­niai sutiko mano garbei visą ją papasakoti. – Ten, kur vykstu, – tariau aš savo bičiuliams, – vargiai turėsiu pro­gos taip maloniai kaip čia pavakaroti ir, kad neprailgtų ilgos va­ karo va­landos, iš jūsų papasakotos istorijos aš parašysiu apysaką. 5


stendhal

– Jei taip, – tarė kanauninko sūnėnas, – tai aš paskolinsiu jums savo dėdės metraštį; skirsnyje apie Parmą jis mini kai kurias to dva­ ro intrigas iš tų laikų, kada kunigaikštienė Sanseverina ten lėmė ir darganą, ir gied­rą. Bet būkite atsargus: ši istorija toli gražu ne iš dorovingųjų, ir dabar, kai pas jus Prancūzijoje madingas krikščio­ niškas skaistumas, jus gali ap­šaukti žmogžudžiu. Spausdinu šią apysaką pagal 1830 metų rankraštį, nieko nepa­ keitęs, nors tai gali turėti du nemalonius padarinius. Pirmąjį – skaitytojui: kadangi šios apysakos veikėjai yra italai, jie gali mažiau jį sudominti, ano krašto žmonių širdys gerokai skiriasi nuo pran­cūzų: italai – atviri, geri žmonės ir, kai niekas jų negąsdi­ na, ką galvoja, tą ir sako; garbėtroška pagauna juos tik priepuoliais; tada ji virsta aistra ir vadinasi puntiglio. Ir dar kas: iš neturto pas juos nesišaipoma. Antrąjį – autoriui. Prisipažinsiu, kad išdrįsau nesušvelninti šiurkštaus apysakos veikėjų būdo; bet užtat garsiai pareiškiu, kad griežčiausiai smerkiu daugelį jų veiksmų. Kuriam galui apdovanoti juos aukštu dorovin­ gumu ir žaviomis prancūzų būdo savybėmis, kada šie pastarieji la­ biau už viską šioje žemė­je brangina pinigą ir nedaro nuodėmių nei iš neapykantos, nei iš meilės? Mano apysakos italai yra bemaž jų priešingybė. Man, beje, rodosi, kad kiekvieną kartą, kai nukeliau­ jame du šimtus mylių iš pietų į šiaurę, pa­sikeičia ir gamtovaizdis, ir romanas. Simpatingoji kanauninko seserėčia, kuri pažinojo ir net labai mylėjo kunigaikštienę Sanseveriną, prašo mane nieko nekeisti jos nuotykių istorijoje, nors jie ir smerktini. 1839 m. sausio 23 d.


PIRMOJI DALIS Gia mi fur dolci inviti a empir le carte I luoghi ameni. A r i o s t o, Sat. IV1

1

Paaiškinimus žr. knygos gale.


Pirmasis skyrius Milanas 1796 metais

1796

metų gegužės 15 dieną į Milaną įžygiavo genero­ las Bonapartas, vedinas ta jauna armija, kuri buvo ne­seniai perėjusi Lodžio tiltą2 ir parodžiusi pasauliui, kad po tiek šimtmečių Cezaris ir Aleksandras susilaukė įpėdinio. Drąsos bei genialumo stebuk­lai, kurių liudytoja tapo Italija, per keletą mėne­ sių pažadino užsnūdusią tautą; dar savaitę prieš atvykstant prancū­ zams, milaniečiai laikė juos plė­šikų gauja, tolydžio sprunkančia nuo jo imperatoriškosios ir karališko­sios didenybės3 pulkų – taip bent skelbė jiems triskart per savaitę vieti­nis plaštakos didumo laikraš­ tukas, spausdinamas nešvariame popieriuje. Viduramžiais Lombar­ dijos respublikonai buvo įrodę, kad jie ne mažes­ni smarkuoliai už prancūzus, ir ne be reikalo Vokietijos imperatoriai su žeme sulygi­ no jų miestą.4 Paskui jie tapo ištikimais valdiniais, ir nuo to laiko svarbiausias jų užsiėmimas buvo spausdinti sonetus ant rausvo šil­ko nosinaičių, kai tekėdavo kuri nors aukštos kilmės ar turtingos šei­ mos mergina. Praėjus dvejiems ar trejiems metams po šio didžio jos gyveni­me įvykio, jaunoji dama įsitaisydavo pastovų riterį palydovą; 9


stendhal

kartais čičisbėjų iš anksto parinkdavo vyro šeima, ir jo vardas gar­ bingai figūruodavo vedybų sutartyje. Koks tad buvo šuolis iš šitų glebių papročių į stiprius jaudulius, kurių atnešė netikėtai įžengusi prancūzų kariauna! Netruko įsivyrauti nauji, aistringi papročiai. 1796 metų gegužės 15 dieną visa tau­ta kaip vienas žmogus supra­ to, kad tai, ką ji gerbė iki tol, buvo didžiai juokinga, o kartais net bjauru. Sulig paskutinio austrų pulko išžygiavimu žlugo ir senosios idėjos: pasidarė mada rizikuoti gyvybe; paaiškėjo, kad, norint būti laimingam, tiek amžių gyvenus išblėsusiais jausmais, reikia iš tikrų­ jų pamilti tėvynę ir stengtis tapti didvyriu. Pavydus despotizmas, iš­silaikęs nuo Karolio V ir Pilypo II5 laikų, buvo panardinęs lom­ bardiečius tirštose sutemose; jie nuvertė dabar tų valdovų statulas ir staiga atsidūrė šviesos tvane. Kokį pusšimtį metų, kai Prancūzijo­ je vos daugiau dėme­sio kėlė Enciklopedija ir Volteras, šauniesiems milaniečiams vienuoliai šaukė, kad mokytis rašto ar šiaip kokio dalyko šiame pasaulyje – visai nereikalingas vargas ir kad, tvarkin­ gai atiduodant klebonui dešimtinę ir sąžiningai išsipasakojant jam savo nuodėmėles, galima būti maždaug tik­ram, jog danguje laukia tavęs nebloga vietelė. O kad galutinai suglebtų šitie žmonės, kadai­ se tokie grėsmingi ir tokie priešginos, Austrija pigiai pardavė jiems privilegiją nestatyti rekrūtų kariuomenei. 1796 metais milaniečių kariuomenės tebuvo dvidešimt keturi padau­žos raudonais mundurais, kurie kartu su keturiais prašmat­ niais vengrų grenadierių pulkais saugojo miestą. Papročiai buvo neapsakomai palaidi, bet aistros – retenybė; beje, šalia nemalonios pareigos viską išsipasakoti kunigui, grasinančiam pražūtimi jau šia­ me pasaulyje, šauniuosius mila­niečius monarchija dar varžė smul­ kiais, bet nemaloniais patvarkymais. Taip antai archikunigaikščiui6, kuris rezidavo Milane ir valdė savo pusbro­lio Austrijos imperato­ 10


pa r m o s v i e n u o l y n a s

riaus vardu, atėjo į galvą pelninga mintis – verstis javų prekyba. To padarinys – draudimas ūkininkams pardavinėti javus, kol jo dide­ nybė nebus prisipylęs savo aruodų. 1796 metų gegužės mėnesį, praėjus trims dienoms po prancūzų įžengimo, į didžiąją Milano kavinę Servi, tuomet labai madingą, užėjo kartu su kariuomene atvykęs jaunas miniatiūristas, pavarde Gro7, gero­kas nutrūktgalvis, vėliau garsus dailininkas. Išgirdęs pa­ sakojant apie archikunigaikščio žygdarbius, – šis, be kita ko, buvo baisiai storas, – paėmė nuo staliuko prasto geltono popieriaus la­ pelį, spausdintą ledų kainoraš­tį, ir kitoje jo pusėje nupiešė riebųjį archikunigaikštį: prancūzų kareivis smeigia jam durtuvu į pilvą, o iš pilvo pasipila ne kraujas, bet neįtikėtina daugybė grūdų. Tai, kas va­ dinama pokštu ar karikatūra, buvo niekam nežinomi dalykai šitoje klastingo despotizmo šalyje. Piešinėlis, Gro pa­liktas Servi kavinėje ant staliuko, tapo stebuklu, nužengusiu iš dangaus; pernakt buvo padaryta jo klišė ir rytojaus dieną parduota dvidešimt tūkstančių paveikslėlio atspaudų. Tą pačią dieną buvo išlipinti skelbimai, kad turi būti išmokėta šešių milijonų karo kontribucija prancūzų armijai, kuri, laimėjusi šešis mū­šius ir užkariavusi dešimt provincijų, testokojo batų, kel­ nių, mundurų ir kepurių. Su šitais apiplyšusiais prancūzais į Lombardiją siūbtelėjo tokia galinga laimės ir gyvenimo džiaugsmo banga, jog tik kunigai ir vienas kitas didikas tepajuto šešių milijonų kontribucijos naštą, po kurios netrukus užgulė daugelis kitų. Prancūzų kareiviai juokėsi ir dainavo nuo ryto iki vakaro; nė vienam jų nebuvo dar nė dvide­ šimt penkerių metų, o savo vyriausiąjį vadą, kuriam buvo dvidešimt septyneri, jie laikė pačiu se­niausiu vyru kariuomenėje. Šis gyve­ nimo džiaugsmas, ši jaunatvė, šis nerūpestingumas buvo tarytum 11


stendhal

linksmas atsakas į tūžmingus vienuo­lių pamokslus. O pastarieji jau pusę metų skelbė iš sakyklų, kad visi prancūzai yra pabaisos, kad, prigrasinti mirties bausme, jie privalą viską deginti ir visiems kapo­ ti galvas. Tam kiekvieno pulko priešakyje esanti vežama giljotina. Kaimuose žmonės matė prancūzų kareivį ant trobelės slenksčio rūpestingai sūpuojantį šeimininkės kūdikį, ir mažne kas vakarą koks smuikuoti mokąs būgnininkas surengdavo pasilinksminimą. Ka­dangi kadrilis buvo per daug sudėtingas ir įmantrus šokis, kad kareiviai būtų galėję jo išmokyti lombardietes, patys, tikrai sakant, jį ne kažkaip mokėdami, tai jos jauniesiems prancūzams rodė, kaip šokti monferiną, saltarolą ir kitus itališkus šokius. Karininkus, kiek tai buvo įmanoma, apgyvendino pas turtin­ guosius; atsigauti jiems iš tikrųjų labai reikėjo. Šit, pavyzdžiui, vie­ nam leitenan­tui, pavarde Roberas, atiteko paskyrimas į markizės del Dongo rūmus. Tas lengvabūdis karininkas, dar neseniai paimtas į kariuomenę, įžengė į rūmus viso labo teturėdamas kišenėje vieną šešių frankų monetą, ką tik gautą Pjačencoje. Perėjęs Lodžio tiltą, jis vienam gražuoliui austrų kari­ninkui, užmuštam patrankos svie­ dinio, numovė puikias naujutėles nankino kelnes, ir dar niekada žmogui drabužis nebuvo taip pravertęs. Jo antpečiai buvo iš milo, o rankovių viršus susiuvinėtas draugėn su pamu­šalu, kad neišlaksty­ tų gabalais; bet buvo viena dar liūdnesnė aplinkybė: jo batų padai buvo pasidaryti iš skrybėlės, taip pat susimedžiotos mūšio lauke, anapus Lodžio tilto. Tie improvizuoti padai buvo priraišioti prie batų virvelėmis, labai krintančiomis į akis, ir kai rūmų mažordo­ mas, atė­jęs į leitenanto Robero kambarį, pakvietė jį pietauti su po­ nia markize, jis atsidūrė baisiausiai keblioj padėty. Abu su pasiunti­ niu per dvi valandas, dar likusias iki tų pragaištingų pietų, stengėsi bent kiek sulopyti mundu­rą ir rašalu nujuodinti nelemtas batų vir­ 12


pa r m o s v i e n u o l y n a s

veles. Pagaliau atėjo siaubingoji akimirka. „Dar niekad kaip gyvas nebuvau taip nejaukiai jautęsis, – pasa­kojo man vėliau leitenantas Roberas. – Ponios manė, kad aš joms bai­mės įvarysiu, o aš drebėjau labiau negu jos pačios. Žvilgčiojau į savo batus ir nežinojau, kaip čia padoriau su jais žingsnį žengus. Markizė del Dongo, – kalbėjo jis toliau, – spindėjo tada visu savo grožiu. Jūs juk pažinote ją, prisime­ nate jos nuostabias, angeliškai romias akis, jos gra­žiuosius tamsiai gelsvus plaukus, taip dailiai brėžiančius žavų jos veido ovalą. Mano kambaryje ant sienos kabojo Leonardo da Vinčio Erodiada – atro­ dė, kad tai jos paveikslas. Dievas davė, kad, pagautas nežemiško jos grožio, užmiršau ir savo apdarą. Dvejus metus aš Genujos apylinkių kalnuose tebuvau matęs vien bjaurystę ir skurdą, tad, neįstengda­ mas nu­slėpti savo susižavėjimo, išdrįsau jį markizei keliais žodžiais išreikšti. Vis dėlto turėjau tiek sveikos nuovokos, jog į per daug ilgus kom­ plimentus neįsileidau. Įmantriai raitydamas sakinius, žiūrėjau, kaip po marmurinį valgomąjį sukiojasi dvylika liokajų ir keletas kamer­ dinerių, kurių apranga, kaip man tuomet atrodė, buvo puošnumo viršūnė. Įsivaiz­duokite, tų nenaudėlių batai buvo ne tik nenuplyšę, bet dar ir su sidabri­nėmis sagėmis. Skersomis metęs žvilgsnį, paste­ bėjau, kaip šitie žmonės, kvailai išpūtę akis, spokso į mano mundu­ rą, o gal ir į mano batus, ir man suskaudo širdį. Galėjau vienu žodžiu įvaryti visiems jiems baimės; bet kaip juos pamokyti neišgąsdinus ponių? Mat markizė, kad būtų drą­siau, – kaip ji man paskui daug kartų sakė, – liepė atkviesti iš vienuolyno pensiono Džiną del Don­ go, vyro seserį, tą pačią, kuri vėliau tapo žaviąja grafiene Pjetranera; niekas laimingaisiais gyvenimo metais nepajėgė jos pralenkti links­ mumu ir meilingumu, lygiai kaip negandų metais niekas neprilygo jai ištverme ir dvasios giedra. 13


stendhal

Džinai galėjo būti tada trylika metų, bet atrodė ji kokių aš­ tuonioli­kos; buvo ji, kaip žinote, gyvo ir atviro būdo ir žiūrėdama į mano apdarą taip bijojo pratrūkti juokais, jog nedrįso nieko į burną imti; tuo tarpu markizė slogino mane prisiverstiniu mandagumu; ji iš mano akių puikiai suprato, kad aš kaip ant adatų. Žodžiu, atro­ džiau kvailai, dantis sukan­dęs rijau apmaudą, o tai, sako, neįmano­ mas prancūzui dalykas. Ir staiga protą man nušvietė mintis, paties dangaus siųsta: ėmiau pasakoti toms ponioms apie savo vargą, apie visa, ką mes per dvejus metus iškentėjome Genujos kalnuose, kur mus laikė seni, iškvošę generolai. Ten, pasakojau joms, dienai mums duodavo tris uncijas8 duonos, o algą išmokėdavo popieriniais pini­ gais, kurių niekas tame krašte neėmė. Nepraėjo nė dvi minutės, ir gerosios markizės akyse sužibo ašaros, o Džina surimtėjo. – Kaip, pone leitenante? – nustebo pastaroji. – Tris uncijas duo­ nos! – Taip, panele; bet tris kartus per savaitę nė tų pačių neduoda­ vo; o kad ūkininkai, pas kuriuos mes buvome apgyvendinti, kentė dar didesnį vargą už mus, tai dalį ir tos savo duonos atiduodavome jiems. Pakilęs nuo stalo ir pasiūlęs markizei ranką, palydėjau ją iki salo­ no durų, paskui skubiai grįžau atgal ir liokajui, patarnavusiam man prie sta­lo, atidaviau tą vienintelę šešių frankų monetą, kurią svajo­ jau taip plačiai panaudosiąs. Praėjus savaitei, – pasakojo toliau Roberas, – kai visi įsitikino, kad prancūzai neketina niekam galvų kapoti, grįžo ir markizas del Dongas iš Griantos pilies nuo Komo ežero, kur jis taip narsiai buvo pasprukęs nuo besiartinančios mūsų armijos, savo jauną gražuolę žmoną ir seserį pali­kęs karo staigmenų malonei. Markizo neapy­ kanta mums prilygo jo bai­mei, vadinasi, buvo begalinė: linksma būdavo žiūrėti į riebią ir blyškią to šventeivos fizionomiją, kai jis 14


pa r m o s v i e n u o l y n a s

tupinėdavo apie mane. Rytojaus dieną po jo sugrįžimo į Milaną aš gavau tris uolektis gelumbės ir du šimtus frankų pinigais iš tos šešių milijonų kontribucijos. Naujai apsiplunksnavęs, ta­pau nuolatiniu tų damų kavalierium, nes prasidėjo pobūvių sezonas.“ Leitenanto Robero istorija – tai bemaž visų prancūzų karininkų is­torija; milaniečiai ne tik nepasijuokė iš tų apskarusių šaunuolių kareivių, bet pajuto jiems gailestį ir pamilo juos. Netikėta laimė ir siautulys tetvėrė dvejus neilgus metus; patra­ kimas prašoko visas ribas ir buvo toks visuotinis, jog sunku man kitaip jį pa­aiškinti, kaip tik šita istorine prasminga mintimi: tie žmonės šimtą metų nuobodžiavo. Garsiųjų Milano kunigaikščių Viskončių ir Sforcų9 dvaruose vyravo kadaise Pietų šalims būdingi kūniški džiaugsmai. Bet kai 1624 metais kraštą užvaldė ispanai, šitie nešnekūs, įtarūs, išpuikę valdovai, tolydžio baiminęsi sukilimo, linksmumas užgeso. Mila­ niečiai persiėmė savo vieš­pačių papročiais, jiems labiau rūpėjo dur­ klu atkeršyti už mažiausią įžei­dimą, negu mėgautis šios akimirkos malonumais. Patrakęs džiaugsmas, linksmybė, aistros, visų liūdnybių ar net nuo­saikumo užsimiršimas – nuo 1796 metų gegužės 15 dienos, kai į Milaną įžengė prancūzai, iki 1799 metų balandžio mėnesio, kai po mūšio ties Kasanu10 jie buvo išvyti, – taip įsišėlo, jog net kai ku­ rie seni pirkliai milijonieriai, seni lupikautojai, seni notarai užmiršo tuo laikotarpiu savo rūgščias minas ir pelno vaikymąsi. Daugių daugiausia keletas šeimų iš aukštosios aristokratijos, tar­ tum širsdamos dėl visuotinio džiūgavimo ir visų širdžių prasisklei­ dimo, išva­žinėjo į savo dvarus provincijoje. Reikia tiesą pasakyti, kad tų didikų ir turčių šeimos buvo labai nemaloniu būdu pažymė­ tos skirstant kontribu­ciją prancūzų kariuomenės reikalams. 15


stendhal

Markizas del Dongas, supykęs dėl tokios linksmybės, vienas pirmų­jų pasitraukė į savo prabangiąją Griantos pilį anapus Komo ežero, kur ponios buvo nusivežusios ir leitenantą Roberą. Šita pilis, kadaise buvusi tvirtovė, stovi tokioje vietoje, kokios gal kitos nerasi pasaulyje, – ant aukšto plokščiakalnio, šimtas penkiasdešimt pėdų virš nuostabaus ežero, ir iš didesnės to ežero dalies visa ji gražiai ma­ tyti. Del Dongų šeima pa­sistatydino ją penkioliktajame šimtmety­ je, kaip liudijo daugybė marmu­rinių plokščių su šeimos herbais; tebebuvo likę pakeliamieji tiltai ir gilūs grioviai, tiesą sakant, be vandens; bet aštuoniasdešimties pėdų aukščio ir šešių pėdų storio sienos saugojo ją nuo netikėto antpuolio, – dėl to taip ir brangino ją įtarusis markizas. Apsistatęs dvidešimt penkiais ar trisdešimčia tarnų, kurių atsidavimu tikėjo greičiausiai todėl, kad kalbėdavo su jais tik keiksmais, jis čia jautė mažiau baimės negu Milane. Toji baimė nebuvo visiškai nepagrįsta: markizas palaikė itin glau­džius ryšius su vienu šnipu, Austrijos valdžios apgyvendintu Šveicarijos pasienyje, už trejeto mylių nuo Griantos, tam, kad padė­ tų pabėgti karo belaisviams, ir šitai galėjo labai nepatikti prancūzų generolams. Savo jauną žmoną markizas paliko Milane. Čia ji tvarkė pinigi­ nius šeimos reikalus, jai buvo pavesta surasti reikalingą sumą kon­ tribucijai, uždėtai casa del Dongo11 , kaip sakoma šiame krašte; ji rūpinosi ją sumažinti ir turėjo susitikinėti su didikais, prisiėmusiais administracines pareigas, ir net su kai kuriais ne bajorais, tačiau įtakingais asmenimis. Tuo metu jų šeimoje atsitiko vienas svarbus įvykis. Markizas buvo supiršęs savo jaunu­tę seserį Džiną su labai turtingu ir labai žymiu aukštos kilmės žmogumi; tačiau šisai nešio­ jo pripudrintus plaukus ir dėl to Džina visados sutikdavo jį kvato­ dama, o netrukus padarė paikystę – ištekėjo už grafo Pjetraneros. 16


pa r m o s v i e n u o l y n a s

Tai buvo, reikia pasakyti, didžiai padorus bajoras, labai gražaus sto­ to, tačiau nusigyvenusios šeimos sūnus ir, savo didžiausiai nelaimei, karštas naujųjų idėjų šalininkas. Pjetranera tarnavo jaunesniuoju leitenantu italų legione – šita aplinkybė galutinai įstūmė markizą į nusiminimą. Prabėgo dveji beprotiško džiaugsmo ir linksmybės metai; Di­rek­ to­rija Paryžiuje, vaizduodama įsitvirtinusį valdovą, ėmė mirtinai neapkęsti visko, kas viršijo vidutinybę. Negabūs generolai, kuriuos ji paskyrė va­dovauti Italijos armijai, pralaimėjo keletą mūšių tose pačiose Veronos lygumose, kurios prieš dvejus metus regėjo Arko­ los12 ir Lonato13 stebu­klus. Austrai artinosi prie Milano; leitenan­ tas Roboras, tapęs bataliono vadu ir sužeistas Kasano kautynėse, paskutinį kartą sustojo savo bičiulės markizės del Dongo namuose. Atsisveikinimas buvo labai liūdnas. Kar­tu su Roberu išvyko ir gra­ fas Pjetranera paskui besitraukiančius Novio14 kryptimi prancūzus. Jaunoji grafienė Pjetranera, kuriai brolis atsisakė iš­mokėti dalį, išva­ žiavo paskui kariuomenę paprastomis vežėčiomis. Prasidėjo reakcijos metai, grįžimas prie senųjų idėjų, laikotarpis, kurį milaniečiai vadina i tredici mesi (trylika mėnesių), nes iš tie­ sų, jų laimei, šitas grįžimas į kvailybę tetruko trylika mėnesių, iki Marengo. Prie vairo stojo visokie seniai, davatkos, gižekliai ir ėmė tvarkyti visuomenę; greitai šitie žmonės, likę ištikimi lojalioms idė­ joms, paskleidė kaimuose žinią, kad Napoleoną Egipte pakorę ma­ meliukai15, kaip jis ir nusipelnęs dėl daugelio priežasčių. Iš visų didikų, kurie pirma niršo užsidarę pilyse, o dabar grįžo alsuo­dami kerštu, ypač pasižymėjo siautėjimais markizas del Don­ gas; jo įtūžis jį savaime iškėlė į partijos vadus. Šitie ponai, labai padorūs žmonės, kai nebuvo ko bijoti, bet vis dar drebą iš baimės, sugebėjo apmulkinti austrų generolą: tas nieko pikto nelinkįs žmo­ 17


stendhal

gelis leidosi įtikinamas, kad nuož­mumas – neatskiriama išmintin­ gos politikos dalis, ir įsakė suimti šimtą penkiasdešimt patriotų; tai buvo geriausieji ano meto Italijos sūnūs. Veikiai juos ištrėmė į Kotoro16 užutėkį ir įmetė į požemines gro­ tas, o tenai drėgmė ir ypač badas, kaip ir derėjo, be ilgų kalbų su­ tvarkė tuos nenaudėlius. Markizas del Dongas gavo aukštą vietą, o kad daugybę gražių jo būdo ypatybių vainikavo bjaurus šykštumas, tai jis viešai girdavosi nesiunčiąs nė vieno talerio savo seseriai, grafienei Pjetranerai; o ši, vis dar beprotiškai įsimylėjusi, nenorėjo skirtis su vyru ir kartu su juo kentė badą Prancūzijoje. Geraširdė markizė baisiai sielvartavo dėl to; paga­liau jai pavyko nuslėpti keletą nedidelių briliantų iš savo brangenybių dėžutės, kurią vyras paimdavo iš jos kiekvieną vakarą ir užrakindavo geležinėje skrynioje, po savo lova. Markizė tekėda­ ma atsinešė aštuonis šimtus tūkstančių dalies, o dabar gaudavo iš jos kas mėnuo aštuoniasde­šimt frankų asmeninėms išlaidoms. Per tuos trylika mėnesių, kai Milane nebuvo prancūzų, šita moteris, to­ kia baikšti, išteko dingsčių vis nešioti juodus drabužius. Prisipažinsime, kad, sekdami daugelio rimtų rašytojų pavyz­ džiu, mes savo herojaus istoriją pradėjome vieneriais metais prieš jo gimimą. Svar­biausias mūsų knygos veikėjas iš tikrųjų ir yra ne kas kitas kaip Fabricijus Valsera, marchesino* del Dongo, kaip sakoma Milane. Jis teikėsi atsirasti pasaulyje kaip tik tada, kai prancūzai jau buvo išvyti iš Milano, ir visai at­sitiktinai tapo antruoju markizo del Dongo sūnumi, to paties didžiūno, apie kurį skaitytojas jau žino, kad jo veidas tuklus ir išblyškęs, šypsena dirbtinė ir kad jis be galo nekenčia naujųjų idėjų. Visą šeimos turtą tu­rėjo paveldėti vyresny­ * Reikia tarti „markezino“. Pagal šio krašto paprotį, pasiskolintą iš vokiečių, šį titulą paveldi visi markizo sūnūs; contine – visi grafo sūnūs, contessina – visos grafo dukterys ir t. t. 18


pa r m o s v i e n u o l y n a s

sis sūnus, Askanijus del Dongas, gyvas tėvo por­tretas. Jam buvo aš­ tuoneri, o Fabricijui dveji metai, kai generolas Bona­partas, kurį visi aukštakilmiai tikėjo esant seniai pakartą, staiga netikėtai nusileido nuo Sen Bernaro kalno ir įžengė į Milaną. Tai buvo dar viena iš­ imtinė akimirka istorijoje: įsivaizduokite visą šalį, šėlstančią iš mei­ lės. Po kelių dienų Napoleonas laimėjo mūšį ties Marengu17. Apie visa kita nėra reikalo kalbėti. Milaniečių džiaugsmingas svaigulys prašoko visas ribas; bet šį kartą jis buvo atmieštas keršto mintimi: šaunieji milaniečiai jau buvo išmokyti neapkęsti. Netrukus grįžo saujelė gyvų likusių patrio­tų, ištremtų į Kotorą; jų grįžimą mila­ niečiai pažymėjo tautine švente. Išblyškę veidai, didelės nustebusios akys, sulysę kūnai keistai skyrėsi nuo visuotinai skambančio aplin­ kui džiūgavimo. Jų grįžimas buvo ženklas pasišalinti labiausiai susi­ kompromitavusioms šeimoms. Markizas del Dongas vienas pirmų­ jų išsidangino į savo Griantos pilį. Didžiūnų šeimų galvos nesitvėrė pykčiu ir baime; tačiau jų žmonos ir dukterys negalėjo užmiršti pirmojo prancūzmečio linksmybių ir gailėjo Milano ir linksmų pobūvių, kurie tuoj po Marengo prasidėjo Casa Tanzi18. Praėjus ke­ lioms dienoms po pergalės, prancūzų generolas, kuriam buvo pa­ vesta palaikyti Lombardijoje rimtį, pastebėjo, kad visi didikų žemių nuomininkai, visos kaimo senutės žavisi anaiptol ne nuostabiąja pergale ties Marengu, pa­keitusia Italijos likimą ir per vieną dieną grąžinusia nugalėtojams trylika tvirtovių, o tegalvoja apie šventojo Džovitos, vyriausiojo Brešos mies­to globėjo, pranašystę. Pasak jo šventų žodžių, Napoleono ir prancūzų viešpatavimui turėsiąs ateiti galas, kai sukaksią lygiai trylika savaičių po Marengo. Markizą del Dongą ir visą būrį nepatenkintųjų didikų dvaruo­se kiek pateisina ta aplinkybė, kad jie iš tiesų ir visai be juoko tikėjo ta pranašyste. Visi tie ponai savo gyvenime nebuvo perskaitę nė ketverto knygų; jie 19


stendhal

dabar atvirai rengėsi grįžti į Milaną po trylikos savaičių; bet laikas bėgo ir nešė naujas pergales Prancūzijai. Grįžęs į Paryžių, Napo­ leonas išmintingais dekretais išgelbėjo revoliuciją viduje, lygiai kaip ties Marengu apgynė ją nuo užsienio priešų. Tada Lombardijos di­ džiūnai, pasitraukę į savo pilis, sumetė, kad jie pradžioje blogai su­ pratę šventojo Brešos globėjo pranašystę: joje esą turėta galvoje ne trylika savaičių, bet trylika mėnesių. Prabėgo tie trylika mėnesių, o Prancūzija kasdien tary­tum vis labiau klestėjo. Mes peršoksime dešimt pažangos ir gerovės metų, nuo 1800 iki 1810; Fabricijus pradžią to laikotarpio praleido Griantos pilyje, besikumščiuodamas su kaimo vaikigaliais ir nieko nesimokydamas, net skai­tyti. Vėliau tėvai išsiuntė jį į jėzuitų gimnaziją Milane. Se­ nasis markizas pareikalavo, kad sūnus mokytųsi lotynų kalbos ne iš anų senovinių ro­mėnų rašytojų, kurie tik apie respubliką paisto, bet iš prabangaus foli­anto, papuošto daugiau kaip šimtu graviūrų, geriausiųjų XVII amžiaus dailininkų kūrinių; tai buvo lotyniškai parašyta Valserų, Dongo markizų, šeimos istorija, išleista 1650 me­ tais Parmos arkivyskupo Fabricijaus del Dongo. Kadangi Valserų didybė išaugo daugiausia iš nukariavimų, tai ir graviūros vaizdavo aibę mūšių; čia viename, čia kitame paveiksliuke kuris nors karžy­ gys jų pavarde pergalingai švaistėsi kalaviju. Jaunajam Fabricijui toji knyga labai patiko. Motina beprotiškai mylėjo sūnų ir kar­tais išsiprašydavo, kad vyras leistų nuvykti į Milaną jo aplankyti; pinigų šitoms kelionėms markizas betgi niekada neduodavo, ir jai skolin­ davo svainė, simpatingoji grafienė Pjetranera. Prancūzams sugrįžus, grafienė tapo viena šauniausių damų Italijos karaliaus vietininko princo Eugeni­jaus19 rūmuose. Kai Fabricijus priėjo Pirmosios Komunijos, grafienė gavo iš mar­ kizo, savo noru tebegyvenančio tremtyje, leidimą parsivežti kartais 20


pa r m o s v i e n u o l y n a s

sūnėną iš gimnazijos pas save. Jis atrodė jai nepaprastas berniukas, protingas, labai rimtas, bet gražus ir visai neblogai pritinkantis jau­ nos madingos ponios salone; šiaip jis buvo baisus nemokša, vos tepažįstas raštą. Grafienė, į kiekvieną dalyką dedanti visą širdį, pri­ žadėjo mokyklos vadovui savo globą, jei jos sūnėnas pasirodys labai pažangus ir mokslo metų gale gaus daug dovanų. Kad padėtų vaikui tas dovanas pelnyti, ji parsiveždavo jį kiekvieną šeštadienio vakarą ir dažnai grąžindavo mokytojams tik trečia­dienį ar ketvirtadienį. Nors karaliaus vietininkas reiškė aiškią simpatiją jėzuitams, tačiau pagal karalystės įstatymus jie turėjo būti tremiami iš Italijos, ir gim­ nazijos direktorius, apsukrus žmogus, tuoj sumetė, kokie naudingi jam gali būti draugiški santykiai su šia moterimi, tokia įtakinga ka­ raliaus vietininko rūmuose. Jis nė nemanė skųstis, kad Fabricijaus daž­nai nėra mokykloje, o šisai, nors dar didesnis nemokša negu anksčiau, mokslo metų gale gavo penkias pirmąsias dovanas. Už tai prašmatnioji grafienė Pjetranera atvyko pas tėvus jėzuitus į dova­ nų dalijimo šven­tę kartu su savo vyru generolu, gvardijos divizijos vadu, ir penkiais ar šešiais labai aukštais karaliaus vietininko rūmų dvariškiais. Direktorius gavo iš vyresnybės pagyrimą. Grafienė veždavosi sūnėną į visas prašmatnias iškilmes, kurio­ mis garsėjo pernelyg trumpas mielojo princo Eugenijaus valdymas. Ji savo įtaka išrūpino, kad Fabricijus būtų pakeltas į husarų kari­ ninkus, ir jis, būdamas vos dvylikos metų, jau dėvėjo šią uniformą. Vieną kartą, su­sižavėjusi dailia Fabricijaus povyza, grafienė papra­ šė princą paskirti jį pažu, o tai būtų reiškę, kad dėl Dongų giminė susitaiko su valdžia. Ryt­dieną ji gavo suktis kaip tik įmanydama, kad karaliaus vietininkas teik­tųsi neatsiminti to prašymo, kuriam tetrūko vien būsimojo pažo tėvo sutikimo, o šitą sutikimą duoti markizas būtų su didžiausiu triukšmu atsisakęs. Neprotingas sesers 21


stendhal

išsišokimas išgąsdino gižlųjį markizą, ir jis, radęs dingstį, atšaukė jaunąjį Fabricijų į Griantą. Grafienė visa savo siela niekino brolį, lai­ kė jį pasigailėtinu kvailiu, kuris, jei tik kada gautų val­džią, pridarytų visokių niekšybių. Bet ji beprotiškai mylėjo Fabricijų ir, nutraukusi dešimties metų tylą, parašė markizui, prašydama atsiųsti pas ją sū­ nėną; laiškas liko be atsakymo. Grįžęs į baisiąją pilį, pastatytą karingiausių jo protėvių, Fabri­ cijus nemokėjo nieko daugiau, kaip tik užsiiminėti mankšta ir jo­ dinėti. Grafas Pjetranera, kaip ir jo žmona, iš galvos kraustėsi dėl berniuko ir dažnai, užsisodinęs ant arklio, jodavo su juo į paradą. Kai Fabricijus atvyko į Griantos pilį, jo akys tebebuvo raudo­ nos nuo ašarų, pralietų skiriantis su gražiaisiais tetos salonais, o pilyje karštomis glamonėmis jį sutiko tik motina ir seserys. Mar­ kizas sėdė­jo užsidaręs kabinete su vyresniuoju sūnumi, markezinu Askanijum. Jie kurpė šifruotus laiškus, kurie turėjo garbės keliauti į Vieną; tėvas ir sūnus pasirodydavo tik prie stalo. Markizas įsa­ kmiai pabrėždavo, kad mokąs savo įpėdinį dvejybinės buhalterijos kiekvieno savo dvaro pajamoms skaičiuoti. Iš teisybės jis per daug pavydžiai buvo įsikibęs valdžios, kad aiškintų tokius dalykus sūnui, nors ir neabejotinam visų jo žemių paveldėtojui. Sūnus turėjo padė­ ti tėvui kurti penkiolikos, net dvidešimties puslapių ilgio šifruotus pranešimus, – juos du ar tris kartus per savaitę siųsdavo į Šveicariją, iš kur jie būdavo gabenami į Vieną. Markizas tarėsi supažindinąs teisėtuosius savo valdovus su Italijos karalystės vidaus padėtimi, nors pats jos nepažino, tačiau, šiaip ar taip, jo laiškai buvo labai mielai skaitomi, ir štai kodėl. Vieną kurį savo patikimą agentą mar­ kizas įpareigodavo skaičiuoti, kiek vieškeliu pražygiuoja kareivių, kai prancūzų ar italų pulkas keliasi į kitą įgulą, ir savo pranešime Vienos dvarui tų kareivių skaičių būtinai sumažindavo geru ketvir­ čiu. Jo pranešimai, šiaip jau kvailai juokingi, turėdavo tą gerą ypa­ 22


pa r m o s v i e n u o l y n a s

tumą, kad paneigdavo kitas, tikslesnes žinias, todėl jie ir pa­tikdavo. Užtat, trumpai prieš Fabricijui grįžtant į pilį, markizas buvo apdo­ vanotas aukštu ordinu, – tai buvo jau penkta žvaigždė, puošian­ti jo šambelionišką mundurą. Tiesą sakant, jis, didžiam savo širdies skausmui, su šiuo munduru niekur už savo kabineto sienų nedrįs­ davo pasirodyti; tačiau niekad sau neleido imtis diktuoti pranešimą neapsi­vilkęs tuo išsiuvinėtu ir visais ordinais papuoštu apdaru. Ki­ taip elgtis jam atrodė nepakankama pagarba monarchui. Markizė susižavėjo sūnaus dailumu. Ji vis dar iš papratimo du ar tris kartus per metus rašė generolui grafui d’A... – taip dabar va­ dinosi buvusis leitenantas Roberas. Meluoti tiems, kuriuos mylėjo, markizė negalėjo; ji paklausinėjo sūnų ir išsigando, kad jis nieko nemoka. „Jei net aš, pati nieko neišmanydama, matau, kaip jis menkai teišsilavinęs, tai Roberas, toks mokytas žmogus, pasakytų, kad jo mokslas iš viso niekais nuėjo; o juk mūsų laikais reikia šį tą sugebė­ ti“, – galvojo ji. Beveik lygiai tiek pat nustebino ją ir kita keistybė: Fabricijus rimtai žiūrėjo į visus tuos religinius dalykus, kuriuos jam buvo įkalę į galvą jė­zuitai. Markizė ir pati buvo labai dievobaimin­ ga, tačiau vaiko fanatizmas kėlė jai siaubą. „Jei markizas susipras pasinaudoti šia įtakos priemone, tai paverš iš manęs sūnaus meilę.“ Ji ilgai verkė, ir jos meilė Fabricijui dar sustiprėjo. Liūdna buvo gyventi pilyje, kurioje zujo trisdešimt ar keturias­ dešimt tarnų; todėl Fabricijus per dienų dienas medžiodavo arba irstydavosi po ežerą. Jis netrukus artimai susidraugavo su vežikais ir arklininkais; visi jie buvo pašėlę prancūzų šalininkai ir atvirai šaipėsi iš pamaldžiųjų liokajų, patarnaujančių pačiam markizui ir jo vyresniajam sūnui. Labiausiai iš tų rimtų žmogystų jie mėgdavo pajuokauti todėl, kad šie, ponų pavyzdžiu sekdami, taip pat pudra­ vosi plaukus.


Parmos vienuolynas  

Parmos vienuolyno knygos ištrauką

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you