Page 1

VUOSIKERTOMUS 2011


Nuorten Ystävät ry Torikatu 28, 90100 Oulu p. 044 7341 500 Sähköposti: etunimi.sukunimi@nuortenystavat.fi www.nuortenystavat.fi Vuosikertomuksen voi tilata osoitteesta viestinta@nuortenystavat.fi Vuosikertomus löytyy pdf-muodossa Nuorten Ystävien internetsivuilta osoitteesta www.nuortenystavat.fi Painopaikka: ERWEKO 2012 ISBN 978-952-5849-10-3


SISÄLLYS

Puheenjohtajan puheenvuoro 4

Pääsihteerin katsaus 6 Hallinto 9 Toiminta vuonna 2011 11 Kansalaisjärjestötoiminta 11 Järjestölähtöinen auttamistyö 16 Kehittämishankkeet 17 Erityisryhmien tukiasunnot 23 Opetuspalvelut 24 Liiketoimintakonsernin palvelut 27

Toimintojen ja tukiasuntojen sijaintipaikkakunnat

31

Henkilöstö 32 Talous 34 Huomionosoitukset 42

Yhteystiedot 2012 46


Puheenjohtajan puheenvuoro Nuorten Ystävien vammaistyötä 85 vuotta

Vammaisten lasten ja nuorten asema yhteiskunnassamme on viime vuosikymmeninä merkittävästi kohentunut. Muun muassa kehitysvammaisten laitosasumisesta on päästy kodinomaisiin, kotikunnassa tai sen lähialueella tapahtuvaan asumiseen, työtoimintaan ja monenlaisiin tukipalveluihin. Nykyisin oppimismahdollisuus on taattu lailla myös vaikeasti kehitysvammaisille. Erilaisten työllistymismahdollisuuksien tarjoamisessa kehitysvammaisille ja muille vammaisryhmille on saatu myös uutta kehitystä aikaan. Monet järjestöt, kuten Nuorten Ystävät, ponnistelevat tälläkin hetkellä vammaisten työllistymisen edistämiseen tähtäävien toimintojen parissa. Vammaisten oikeuksien edistäjänä Nuorten Ystävät ry on ollut jo 85 vuoden ajan aktiivisesti mukana paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Nuorten Ystävien ylläpitämä Toivola-koti Muhoksella on tuottanut vuodesta 1926 alkaen palveluja eri puolilta Suomea tuleville vammaisille lapsille ja nuorille. Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella on hankittu tähän mennessä vajaat 100 tuki- ja jälkihuollon asuntoa eri puolilta Suomea, joista monissa asuu vammainen nuori tai nuori aikuinen. Nuorten Ystävät lähti 1990-luvulla RAY:n projektiavustusten tuella kehittämään ja vahvasti uudistamaan vammaisten oikeuksia edistävää toimintaa ja itsenäisen elämän mahdollisuuksia. Toimintavuoden 2011 aikana päättyi Tukkitien työllistymiskeskuksessa Oulussa vammaisten tuettu työllistyminen –hanke, mistä on saatu mer-

4

kittävää oppia uudelle, vuoden 2012 alkupuolella kolmella paikkakunnalla alkavalle toiminnalle, Pohjois-Suomen työllistymistalot –kehittämistyölle. Nuorten Ystävien Toivola-kodin ja koko vammaistyön toiminta on 2000-luvulla laajentunut Muhokselta kauas Etelä-Suomeen. Imatralle on perustettu kaunis ja nykyaikainen toimintayksikkö VillaKarelia ja Turkuun avattiin toimintavuoden syksyllä VillaAura, lähinnä autistisia lapsia ja nuoria varten. Turkuun perustettava toinen yksikkö, VillaKapteeni, on parhaillaan suunnittelutyön alla. Nuorten Ystävien vammaistyön asiakaskunta on erityisesti viime vuosien aikana muuttunut aiempaa haastavammaksi. Syynä on lasten ja nuorten monivammaisuus. Yhä useammin vammainen voidaan sijoittaa lastensuojeluperustein toimintayksiköihimme. Sijoitetuille vammaisille tehdään heti aluksi henkilökohtainen kokonaisvaltainen palvelusuunnitelma. Asiakkailleen Toivola-koti tarjoaa asumis-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja, lastensuojelun sijaishuoltoa, työ- ja päivätoimintaa sekä työhönvalmennusta. Näiden lisäksi Toivola-kodin alueella toimivat Nuorten Ystävien koulu tarjoaa peruskoulupalveluja ja Ammattiopisto Luovi ammatillista opetusta. Vastaavia monipuolisia palveluja tarjoavia yksiköitä ei Suomessa ole montaa. Silloisen suojelukasvatuslaitoksemme Pohjolan poikakodin, nykyisen koulukoti Pohjolakodin, kolmen heikkolahjaisen oppilaan ja yhden

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


opettajan piti muuttaa valtion viranomaisten määräyksestä naapuritilalle, ”Toivola-huvilaan”, vuoden 1926 keväällä, jotta lasten erityistarpeet voitiin ottaa huomioon kasvatus- ja opetustyössä. Pienestä alusta on kasvanut vahva alan monipuolinen ja arvostettu toimija, Toivola-koti, eri puolilla Suomea sijaitsevine etäyksikköineen. Kokonaisuus muodostaa nykyisin merkittävän osan Nuorten Ystävien sosiaalialan toiminnoista, arviolta 400 asiakaslasta ja nuorta vuositasolla palvelevan kokonaisuuden. Yhden opettajan henkilöstömäärä on 85 toimintavuoden aikana kasvanut noin 250:een. Nuorten Ystävien merkittävimmällä perustajalla ja alkuvuosien pitkäaikaisella puheenjohtajalla, lehtori Georg Waenerbergillä oli unelma: Nuorten Ystävät haluaa auttaa niitä, jotka eniten sillä hetkellä apua tarvitsevat. Tämäkin hänen unelmansa on kirjaimellisesti toteutunut. Seppo Saarela Professori, Nuorten Ystävät ry:n puheenjohtaja

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

5


Pääsihteerin katsaus Nuorten Ystävät ry perustettiin 1907 Oulussa, jossa edelleen toimii yhdistyksen keskustoimisto. Järjestö perustettiin auttamaan ihmisiä ”kristilliseltä arvopohjalta ei sanojen vaan tekojen avulla”. Perustamispäivänä yhdistys palkkasi ensimmäisen työntekijän, katulasten kaitsijan, Oulun kaduille. 104 vuotta myöhemmin yhdistys toimi laajasti sosiaalialan julkisten palvelujärjestelmien yhteistyökumppanina ja kehittäjänä sekä omistamiensa yhtiöiden kautta lastensuojelun, mielenterveys- ja päihdetyön sekä kehitysvamma- ja mielenterveystyön merkittävänä palvelujen tuottajana. Nuorten Ystävät –palvelut Oy tarjosi vuoden aikana laitospalveluiden lisäksi avo- ja jälkihuollon palveluja. Työntekijöitä konsernissa oli vuoden 2011 aikana keskimäärin 639. Toimintayksiköitä, nuorten erityisryhmien tukiasunnot mukaan lukien, oli koko valtakunnan alueella.

Konsernin toimintakokonaisuus ja resurssit Nuorten Ystävät –konsernin toiminta jakaantui vuonna 2011 Nuorten Ystävät –yhdistykseen, sen kokonaan omistamaan emoyhtiöön, Nuorten Ystävät –kiinteistöt Oy:öön, sekä kiinteistöyhtiön omistamiin palveluja tuottaviin Nuorten Ystävät –palvelut Oy:öön ja Kiinteistö Oy Versokoti –yhtiöön. Toimintaan sisältyi lastensuojelun toimintakokonaisuuksia eri puolilla Suomea, kehitysvammaisten ja muiden vammaisten lasten ja nuorten opetus-, työ- ja asumispalveluja, perhekuntoutusta, mielenterveystyön tukitoimintaa, tukiasuntoja ja muita avohuollon toimintoja.

Marja Irjala Pääsihteeri, ekonomi, HuK, järjestöneuvos 6

Yleishyödyllinen Nuorten Ystävät –yhdistys ylläpiti kansalaisjärjestö- ja vaikuttamistoi-

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


mintaa, kahta yksityistä koulua, sosiaalisen työllistymisen kehittämistoimintoja, nuorten erityisryhmien tukiasuntoja sekä Raha-automaattiyhdistyksen tukemia kokeiluhankkeita. Kehittämishankkeita toteutetaan yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorten erityisryhmien tukiasuntoja yhdistyksellä oli vuoden päättyessä 39:ssä eri kunnassa. Lisäksi yhdistys on osakkaana mukana RAY:n osittain rahoittamassa, Kiinteistö Oy Oulun Toppilan Vöörmannissa, jossa sillä on käytössään 21 erityisryhmille tarkoitettua pienasuntoa. Konsernin toiminnan käytössä oli 11 alueellista yksikköä eri puolilla Suomea, suuri määrä omia ja vuokrahuoneistoja, yli 100 erillistä rakennusta sekä maa-alueita erityisesti Muhoksen kunnan alueella. Ensimmäinen toimintayksikkö Turkuun valmistui kesällä 2011.

Toimintavuosi 2011 Vuonna 2011 maamme taloudellinen tilanne kääntyi maailmantalouden ja EU-alueen ongelmien mukana epävarmaan suuntaan. Työttömyysaste aleni mutta nuorten työttömyystilanne säilyi vaikeana. Kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna noin 18 000 lasta ja nuorta. Sen lisäksi heitä oli sosiaalityön lastensuojelun erilaisten avohuollon toimenpiteiden piirissä yli 70 000. Toimintavuosi oli Nuorten Ystävät ry:n 104. yhtäjaksoisen toiminnan ja viides konsernimuotoisen toiminnan vuosi. Yhdistyksen kokonaan omistamat Nuorten Ystävät –palvelut Oy ja emoyhtiö Nuorten Ystävät –kiinteistöt Oy aloittivat varsinaisen toimintansa vuoden 2007 alusta lukien. Vuosi oli järjestökonsernin omistaman Toivolakodin ja koko vammaistyön 85-vuotisjuhlavuosi. Juhlapäivää vietettiin 1.9.2011 Turussa toimintayksikkö VillaAuran avajaisten merkeissä. Nuorten Ystävät –konsernin hallinnon kehittämistä ja dokumentointia jatkettiin tiiviisti. Työ-

Toiminta-ajatus ja arvot Nuorten Ystävät –järjestökonsernin tehtävänä on toimia alan vaikuttajana ja asiantuntijana sekä edistää lasten, perheiden, nuorten, nuorten aikuisten sekä vammaisten hyvinvointia ja oikeuksia ylläpitämällä alan kehittämistoimintaa ja vaativia erityispalveluja. Nuorten Ystävät –konserni on »» julkisen sektorin, muiden järjestöjen ja toimijoiden yhteistyökumppani »» merkittävä alan vaikuttaja, asiantuntija ja toimija »» toimintojen kehittäjä »» omistamiensa yhtiöiden kautta alan palvelujen tuottaja Kanssaihmisten auttamisen ja tukemisen vahva eetos on kantanut yhteisön toimintaa eteenpäin yhtäjaksoisesti nyt 104 vuoden ajan. Järjestökonsernin arvot ovat: »» luottamus – kunnioitamme asiakkaitamme ja toisiamme »» vastuullisuus – sitoudumme työhömme ammatillisesti ja yhteisöllisesti »» rohkeus – toteutamme käytännön kristillisyyttä »» jatkuvuus – luomme ja kehitämme yhdessä paremman huomisen.

hön liittyen konsernille valmistuivat omistajapolitiikka-, hallinto- ja ohjausjärjestelmä sekä kiinteistöpolitiikka –asiakirjat. Lisäksi käynnistettiin taloussäännön päivittäminen. Koko henkilöstölle järjestettiin konsernin strategioita ja tulevaisuuden näkymiä käsitelleet iltapäivätilaisuudet Oulussa marraskuussa kahdessa erässä. Niihin osallistui yhteensä yli 300 työntekijää sekä konsernin koko johto.

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

7


Nuorten Ystävät –järjestökonserni 2012 Nuorten Ystävät ry Yhdistyskokous Hallitus

Yleishyödyllinen toiminta

Liiketoiminta

Nuorten Ystävät ry Pääsihteeri

Nuorten Ystävät –kiinteistöt Oy Toimitusjohtaja

Kansalaisjärjestötoiminta Kehittämishankkeet Sosiaalinen työllistyminen Erityisryhmien tukiasunnot Opetuspalvelut Viestintä Kansainvälinen toiminta

Nuorten Ystävät –palvelut Oy Kiinteistö Oy Versokodit

Lastensuojelupalvelut Vammaispalvelut Mielenterveyspalvelut Perhekuntoutuspalvelut Avopalvelut

Järjestötoiminnan strategiset painopistealueet 2010-2012 ovat: Vaikuttajatoiminnan vahvistaminen • Toiminnan näkyvyyden lisääminen valtakunnallisesti • Sosiaalisen median hyväksikäyttö järjestötoiminnan kehittämisessä • Eteläisen ja keskisen Suomen toiminnan vahvistaminen • Valtakunnallisen verkostoitumisen ja yhteistyön systematisointi Ehkäisevään työhön painottuvan kehittämistoiminnan vahvistaminen • Kehittämishankkeiden suunnittelu kansalaisten omasta aktiivisuudesta lähtien ja kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen tavoitteena tukea erityisryhmien itsenäistä suoriutumista ja elämänhallintaa • Sosiaalisen työllistymistoiminnan edelleen kehittäminen uusien toimintatapojen ja –mallien avulla • Arvioinnin systematisointi • Entistä vahvempi tiedottaminen kehittämistoiminnan tuloksista 8

Tervatulli Oy

• Kansainvälisen vuorovaikutuksen lisääminen nykyisten verkostojen avulla Koulujen toiminnan vahvistaminen • Muhoksen koulutoimintojen mukauttaminen valtakunnallista ja alueellista palvelukysyntää vastaavaksi • Etelä-Suomen koulutoimintojen kehittäminen yhteisesti konsernin muun palvelutarjonnan kanssa Nuorten Ystävät –konsernin järjestötoiminta, liiketoiminnan johto sekä talous- ja henkilöstöhallinto ovat toimintavuoden aikana toimineet keskitetysti Oulun ydinkeskustassa sijaitsevassa keskustoimistossa, Waenerberg-talossa.

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


Hallinto Nuorten Ystävät ry:n hallinnollista päätäntävaltaa käyttävät sääntöjen mukaan yhdistyskokous, hallitus sekä hallituksen asettamat toimikunnat, joita ovat olleet johtoryhmä ja henkilöstön edustajien kanssa muodostettavat neuvottelukunnat ja työryhmät. Hallituksen puheenjohtajana on vuodesta 1995 alkaen toiminut FT, professori Seppo Saarela ja varapuheenjohtajana vuonna 2011 professori emerita Irma Moilanen. Emoyhtiö Nuorten Ystävät –kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2011 toimi varatuomari Juhani Härkönen ja Nuorten Ystävät –palvelut Oy:n puheenjohtajana pankinjohtaja Ilkka Paulamäki.

Yhdistyksen hallitus Nuorten Ystävät ry:n hallintoa ja toimintaa johtaa yhdistyskokouksen valitsema hallitus. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimi pääsihteeri. Toimintasektoreiden asioiden esittelijöinä ovat toimineet lisäksi henkilöstöpäällikkö, talouspäällikkö ja viestintäpäällikkö. Hallitus piti vuoden 2011 aikana 11 kokousta. Kokouspalkkioita hallituksen jäsenille maksettiin koko vuoden ajalta yhteensä 6 230 € (7 885 € v. 2010). Sääntöjen edellyttämiä yhdistyksen kokouksia pidettiin kaksi • kevätkokous 14.4.2011, jossa läsnä oli 10 yhdistyksen varsinaista jäsentä. • syyskokous 22.11.2011, jossa läsnä oli 16 jäsentä

Hallituksen jäsenet vuonna 2011 Seppo Saarela professori, FT, puheenjohtaja Varajäsen: professori Rauli Svento Irma Moilanen professori emerita, varapuheenjohtaja Varajäsen: varatuomari Keijo Rantanen Anna-Liisa Hirvenoja rehtori, jäsen Varajäsen: pankinjohtaja Ilkka Paulamäki Mikko Hallman professori, jäsen Varajäsen: FT Margit Päätalo Elina Hyvönen rovasti, jäsen Varajäsen: rovasti Leila Ikonen Jyrki Ristiluoma varatuomari, jäsen Varajäsen: kirjapainoneuvos Seppo Maskonen Maija-Leena Pönkkö terveystieteiden tohtori, jäsen Varajäsen: myyntipäällikkö Seppo Lääveri

Toiminnallinen johto Toimintavuoden aikana Nuorten Ystävät ry:n pääsihteerinä on toiminut järjestöneuvos, ekonomi, HuK Marja Irjala. Yhdistyksen ylläpitämien kahden koulun, Pohjolan koulun ja Nuorten Ystävien koulun, yhteisenä rehtorina on toiminut KT Jukka Kujala 17.10.2011 asti, jonka

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

9


jälkeen rehtorin tehtäviä hoitivat vastuuopettajat Kimmo Laine ja Marja Rahko. Nuorten Ystävät –liiketoimintakonsernin toimitusjohtajana on toiminut FM Reijo Moilanen. Nuorten Ystävät –palvelut Oy:n Pohjois- ja Etelä-Suomen lastensuojelupalvelutoimintojen aluejohtajana toimi KM Sanni Niskala, vammais- ja mielenterveyspalvelujen aluejohtajana KM Merja Jarva sekä Etelä-, Länsi-, KeskiSuomen ja Lapin lastensuojelupalvelujen aluejohtajana sosiaalihuoltaja Harri Lintala. Nuorten Ystävät –kiinteistöt Oy:n kiinteistöpäällikkönä on toiminut insinööri Aulis Vuorenmaa. Konsernin talouspäällikkönä ja henkilöstöpäällikön sijaisena on toiminut HTM Pirjo Keinänen ja viestintäpäällikkönä sosionomi (AMK) Jarno Kinnunen.

Hyvä hallintotapa ja tarkastustoiminta Nuorten Ystävät –konsernissa noudatetaan hyvää hallintotapaa. Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä, kiinteistöpolitiikka sekä omistajapolitiikka –asiakirjat otettiin käyttöön toimintavuoden aikana. Konsernin taloussääntöä päivitettiin myös niin, että se on otettu käyttöön vuoden 2012 alkupuolella. Tilintarkastajat: KTM, KHT Risto Hyvönen ja KTM, KHT Jari Nurkkala. Varatilintarkastajat: Ekonomi, HTM Kalevi Veteläinen ja KHT-tilintarkastaja Simo Salonen. Konsernin tarkastusvaliokunta jatkoi vuonna 2010 käynnistettyä toimintaansa. Puheenjohtajana toimi hallituksen jäsen, varatuomari Jyrki Ristiluoma.

Jäsenyydet ja osakkuudet Nuorten Ystävät ry on vuonna 2011 kuulunut jäsenenä tai osakkaana seuraaviin liittoihin, yhdistyksiin tai säätiöihin: - Asumispalvelusäätiö ASPA - Erityishuoltojärjestöjen liitto Ehjä ry (Special vårdorganisationernas förbund rf) - Euromet-allianssi - Hyvän mielen talo ry - Kehitysvammaliitto ry - Lastensuojelun Keskusliitto ry - Oulun Kauppakamari - Oulun Seudun Sähkö / Muhoksen Sähköosuuskunta - Oulun läänin Pelastusliitto ry - Oulun Seudun Vammaishistorian Yhdistys ry (ei toimintaa vuonna 2011) - Oulu-seura ry - Perhehoitoliitto ry - Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Sosiaalialan Työnantaja- ja toimialaliitto ja Opetusalan Työnantajaliitto - Raha-automaattiyhdistys - Reilu Palvelu ry - Suomen Mielenterveysseura - Oulun läänin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry - Oulun Seudun Mielenterveysseura ry - Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry - Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry - Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry - Syfo Oy - Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry Lisäksi Nuorten Ystävät ry oli vuoden päättyessä osakkaana yhteensä 83:ssa asuntotai kiinteistöosakeyhtiössä.

Koulujen johtokunta Pohjolan koulun ja Toivola-kodin Nuorten Ystävien koulujen johtokuntana on toimintavuoden ajan toiminut Nuorten Ystävät ry:n hallitus.

10

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


Toiminta vuonna 2011 Kansalaisjärjestötoiminta

Nuorten Ystävät järjestää vanhemmille ja kasvattajille suunnattuja avoimia ja maksuttomia luentotilaisuuksia valtakunnallisesti. Hämeenlinnassa 10.11.2011 pidetyssä vanhempienillassa luennoitsijana toimivat psykologi Pirkko Lahti ja näyttelijä Laura Malmivaara.

Kansalaisjärjestöt ovat osa kansalaisyhteiskuntaa, väylä kansalaisten osallisuudelle. Niiden avulla lisätään yhteiskunnan sosiaalista pääomaa ja edistetään yhteisöllisyyttä. Nuorten Ystävät on asiantuntija- ja vaikuttajajärjestö, apua tarvitsevien ryhmien etujen valvoja ja auttamistyön organisoija. Nuorten Ystävät ry:n perustoimintaan kansalaisjärjestönä sisältyy olennaisena osana jäsenistön osallistuminen lasten, nuorten ja perheiden hyväksi tehtävään työhön ja vaikuttamiseen. Osana vaikuttamistoimintaansa Nuorten Ystävät ry jatkoi vuonna 2009 aloitettua merkittävää yhteistyötä Lions-järjestön kanssa eri puolilla

Suomea toteuttavilla valtakunnallisilla vanhempainilloilla. Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia, tarkoitettuja kaikille vanhemmille ja kasvatuksesta kiinnostuneille. Vuoden aikana järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 1 363 osanottajaa. Tilaisuuksien järjestämistä jatkettiin tiiviisti vuoden 2011 aikana. Luentoja järjestettiin Kempeleessä, Askolassa, Seinäjoella, Helsingissä, Kajaanissa, Hämeenlinnassa ja Oulussa. Nuorten Ystävät jatkoi yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa koulupoissaolojen vähentämiseen tähtäävää Lukkari-hankkeen toimintaa. Hankkeeseen on saatu RAY:n projektirahoitus-

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

11


ta vuosille 2010-2012. Toiminnassa puututaan yläkoululaisten aiheettomiin poissaoloihin sekä syvennetään siinä tarvittavaa yhteistyötä koulun ja oppilaiden vanhempien välillä. Vuonna 2011 Nuorten Ystävät aloitti RAY-rahoitteisen Vanhempien Akatemia –hankkeen, jonka tarkoituksena on pysyvän verkostopohjaiseen työskentelyyn ja tutkittuun tietoon pohjautuvan mallin luominen vanhemmuuden tukemisesta Oulun seudulla. Hankkeen pohjana on vuonna 2010 toteutettu pilotti Oulun Kaakkurin alueella. Nuorten Ystävät toimi vuonna 2011 vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi Oulun Seudun Setlementin VARES –vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen resurssikeskushankkeen kanssa. Nuorten Ystävät on toiminut asiantuntijana hankkeen ohjausryhmässä ja hankkeen koulutuksia on järjestetty Nuorten Ystävien tiloissa. Yhdistys osallistui myös hankkeen vapaaehtoistyöhön kannustavan Liikuta Minua – kampanjapäivän järjestämiseen toukokuussa. Päivään osallistui lähes 1 500 henkilöä Oulun seudulla. Yhdistys oli vuonna 2011 aktiivisesti mukana myös RAY:n rahoittaman ESKO –ehkäisevän työn monialaisessa kärkihankkeessa Oulussa. Yhdistys osallistuu hankkeen Voimaperhe- ja Työikäiset –klusterien toimintaan, joiden vastuullisina toimijoina ovat MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri ja Suomen Sydänliitto. Yhdistys osallistuu myös muuten Oulun Kumppanuuskeskuksen toimijoiden toimintaan, mm. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Viestintä ja vertaistoiminta verkkoon –hankkeeseen sekä Kumppanuuskeskuksen Neuvontapisteen kehittämishankkeeseen. Lisäksi järjestettiin erilaisia tapahtumia muiden toimijoiden kanssa mm. kevään 2011 Eduskuntavaaleihin liittyen. Pohjois-Suomen alueella Nuorten Ystävät toimi lisäksi mm. Mospa – moniammatillisuutta sparraamassa –hankkeessa ja Lapin järjestötoiminnan kehittämishankkeessa. Valtakunnallisesti Nuorten Ystävät tekee laajaa yhteistyötä ja toimi erilaisissa verkostoissa mm.

12

Yhdistyksen varsinaisia yhteisöjäseniä vuonna 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun toimipaikka Hyvän mielen talo ry Kaleva Oy Kehitysvammaliitto ry Minna-Maaria ja Juha Sipilä Säätiö Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n Pohjois-Pohjanmaan piiri Muhoksen kunta Muhoksen seurakunta Oulun Diakonissalaitoksen säätiö Oulun Ev.lut. seurakunnat Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry Oulun NMKY ry OSEKK/Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö Oulun Valkonauha ry Perhekuntoutuskeskus Lauste ry Suomen Mielenterveysseura

Yhdistyksen kannattajajäsenyhteisöjä vuonna 2011 Juhan Auto Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Muhoksen Apteekki Toyota Finance Finland Oy Verkkoasema Oy

Mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyöverkostossa, MPNetissä ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:n lastensuojelun neuvotteluryhmässä. Yhdistys myös osallistuu omalta osaltaan toiminta-alueensa lainsäädännön valmisteluun sekä siihen vaikuttamiseen. Lisäksi Nuorten Ystävät osallistui toimintavuoden aikana valtakunnalliseen ehkäisevään päihdetyöhön muun muassa Ehkäisevän päihde-

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


työn viikkoon, Anna lapselle raitis joulu 2011 -yhteistyökampanjaan sekä Selvin päin kesään -kampanjaan.

yhdistyksellä oli vuoden päättyessä 108 (97) kannattajajäsentä, jolloin kokonaisjäsenmäärä oli toimintavuoden päättyessä 447 (434).

Jäsentoiminta

Nuorten Ystävät –yhdistyksen kunniajäsen on opetusneuvos, entinen pääsihteeri Martti Niemelä.

Sääntöjen mukaan Nuorten Ystävät -yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi henkilön tai yhteisön. Voimassa olevien sääntöjen mukaan yhdistyksellä on mahdollisuus kutsua varsinaisten jäsenten lisäksi toimintaansa mukaan myös kannattajajäseniä. Elokuusta 2008 lähtien käynnissä ollut kannattajajäsenkampanja onkin tuonut toiminnalle uusia tukijoita ympäri Suomen. Kannattajajäseneksi voi liittyä yhdistyksen nettisivujen kautta. Kannattajajäsenyydet kirjataan hallituksen pöytäkirjaan. Jäsenmaksu oli kaikille jäsenille 10,00 € vuodessa, kuitenkin niin, että kannattajajäsenet voivat halutessaan maksaa suuremman summan. Nuorten Ystävät –yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2011 päättyessä 339 (337) varsinaista jäsentä, joista 16 oli yhteisöjäsentä, osa suuria alan järjestöjä omine jäsenkuntineen. Lisäksi

Kokouskutsujen lisäksi jäsenille lähetettiin vuoden aikana neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Nuorten Ystävät -lehti sekä kutsuja toimintavuoden eri tilaisuuksiin. Jäseniä eri puolilta Suomea osallistui suuri joukko muun muassa Toivola-kodin 85-juhlapäivän viettoon syyskuussa Turussa VillaAuran avajaisten merkeissä.

Poisnukkuneita Toivola-kodin entinen johtaja, yhdistyksen jäsen, sosiaalineuvos Juhani Irjala nukkui äkillisesti pois 9.2.2011 vaikean sairauden murtamana. Juhani Irjala jää Nuorten Ystävien historiaan eräänä merkittävimpinä kehitysvammatyön uudistajana ja valtakunnallisena vaikuttajana. Yhdistys muistaa kunnioituksella hänen arvokasta elämäntyötään sekä kehitysvammaisten lähimmäisten lämmintä ystävää.

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

13


Viestintätoiminta Nuorten Ystävien viestintätoiminta edistää yhdistyksen toiminnan piirissä olevien eri asiakasryhmien asemaa ja arvostusta yhteiskunnassamme. Viestinnän tehtävänä on myös edistää yhdistystoiminnan sekä järjestön kokonaan omistaman liiketoimintakonsernin tuottamien sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja toimintojen tunnettavuutta. Toimintavuonna viestinnän erityisenä painopistealueena oli järjestökonsernin tunnettavuuden lisääminen etenkin Etelä-Suomessa. Työtä tehtiin tunnetuksi wwwsivujen, sosiaalisen median, Nuorten Ystävät –jäsenlehden, mediatiedotteiden, messu- ja koulutustapahtumien, esitteiden sekä erilaisten julkaisujen avulla. Nuorten Ystävien ilmeen uudistaminen saatettiin loppuun, kun järjestökonsernin wwwsivusto uudistettiin. Nuorten Ystävien www-sivusto on tärkein laajalle käyttäjäkunnalle suunnattu tiedonjakelukanava. Sivustolla tilastoitiin toimintavuoden aikana lähes 100 000 käyntiä ja 64 202 (47 872) yksilöityä kävijää. Nuorten Ystävät julkaisi vuoden aikana yhteensä 12 eri tiedotetta. Mediaseurannan mukaan Nuorten Ystävien toimintaa käsiteltiin valtakunnallisessa ja maakunnallisissa medioissa koko toimintavuoden ajan. Toimintavuonna juhlistettiin Nuorten Ystävien vammaispalveluiden 85-vuotista toimintaa teemalla Olen samanlainen – olen erilainen. Sanomalehti Kaleva tuki toimintaa julkaisemalla 1.9.2011 koko sivun ilmoituksen juhlapäivän kunniaksi. Yhteistyössä muiden alan järjestöjen ja toimijatahojen kanssa Nuorten Ystävät oli mukana valtioneuvoston vuonna 2003 tekemään periaatepäätökseen perustuvassa valtakunnallisessa Alkoholiohjelmassa 2004-2007 ja 2008-2011. Ohjelmaa hallinnoi alkuvuosina sosiaali- ja terveysministeriö ja sen jälkeen THL. Ohjelman avulla pyrittiin muun muassa alkoholin kokonaiskulutuksen laskuun ja vanhempien alko-

14

holinkäytön aiheuttamien haittojen ehkäisyyn. Osana ohjelmaa Nuorten Ystävät ry on usean vuoden ajan ollut mukana Raittiuden Ystävät ry:n hallinnoimissa päihteiden vastaisissa tiedotuskampanjoissa. Valtakunnallisesti ilmestyvä Nuorten Ystävät –lehti ilmestyi toimintavuoden aikana neljä kertaa. Lehden painos oli 3 600 kappaletta. Lehti tiedottaa Nuorten Ystävien toiminnasta ja on myös lastensuojelu-, vammais-, päihde-, mielenterveys- ja työllistämistoimintojen tiedotuslehti. Lehteen kirjoittavat lasten ja nuorten kanssa työskentelevät eri alojen ammattilaiset ja tutkijat sekä toimintamme piirissä olevat asiakkaat. Valtakunnallisissa tapahtumissa Nuorten Ystävät oli näkyvästi esillä mm. Autismin talvipäivillä Tampereella helmikuussa, Draivia kohtaamisiin – Ura- ja kontaktitapahtumassa Oulussa maaliskuussa, Suomen Kuntaliiton Kuntamarkkinoilla Helsingissä syyskuussa sekä Valtakunnallisilla lastensuojelun sijaishuollonpäivillä Vaasassa lokakuussa. Yhdistys järjesti useita valtakunnallisesti kaikille avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia ja seminaareja, joiden tarkoituksena on tukea vanhemmuutta.

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


Viestintäpäällikkö kuului toimintavuoden aikana Raha-automaattiyhdistyksen järjestöt/viestintätyöryhmään ja osallistui työryhmän työskentelyyn. Nuorten Ystävien edustajia oli vuoden 2011 aikana muun muassa seuraavien merkittävimpien valtakunnallisten tai muiden kattojärjestöjen hallinnossa. Pääsihteeri Marja Irjala toimi

muun muassa järjestöjen edustajana Raha-automaattiyhdistyksen hallituksessa ja sen tarkastusvaliokunnassa, sosiaali- ja terveysministeriön KASTE-ohjelman Pohjois-Suomen aluejohtoryhmässä 2008-2011, valtioneuvoston nimeämän Päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan varajäsenenä sekä THL:n ylläpitämässä KASTEohjelman lapset, nuoret ja perheet –asiantuntijatyöryhmässä.

Nuorten Ystävät oli v. 2011 edustettuna seuraavissa yhteisöissä: Asumispalvelusäätiö ASPA Toimitusjohtaja Reijo Moilanen, hallituksen ja työvaliokunnan jäsen

Pohjois-Pohjanmaan liitto Pääsihteeri Marja Irjala, nuorisoasiain yhteistyöryhmän jäsen 2011-2012

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimitusjohtaja Reijo Moilanen, Pohjois-Pohjanmaan aluejohtokunta

Pohjois-Suomen syöpärahasto Pääsihteeri Marja Irjala, hoitokunnan jäsen 2011 -

Erityishuoltojärjestöjen liitto Ehjä ry Palvelupäällikkö Janne Lehtimäki, hallituksen jäsen, aluejohtaja Harri Lintala, varajäsen Euromet-allianssi Järjestösuunnittelija Lassi Kangasluoma, hallituksen jäsen Kehitysvammaliitto ry Puheenjohtaja Seppo Saarela, valtuuston jäsen Pankinjohtaja Ilkka Paulamäki, varajäsen Aluejohtaja Merja Jarva, liitohallituksen jäsen Kirkon sosiaalifoorumi 2010-2011 Pääsihteeri Marja Irjala, jäsen Kuurojen Liitto ry Pääsihteeri Marja Irjala, kuurojen lasten oikeuksia käsittelevän LOS-ohjaustyöryhmän jäsen Lastensuojelun Keskusliitto ry Toimitusjohtaja Reijo Moilanen, hallituksen varajäsen Aluejohtaja Harri Lintala, lastensuojelun neuvottelukunnan jäsen Järjestösuunnittelija Lassi Kangasluoma, lapsen oikeuksien ja kansainvälisen lastensuojelun neuvottelukunnan jäsen Oulun Kauppakamari Toimitusjohtaja Reijo Moilanen, palvelualojen valiokunnan jäsen

Raha-automaattiyhdistys Pääsihteeri Marja Irjala, hallituksen jäsen 20072009 ja 2010-2012, tarkastusvaliokunnan jäsen 2010-2012 Viestintäpäällikkö Jarno Kinnunen, viestintäyhteistyöryhmän jäsen Reilu Palvelu ry Pääsihteeri Marja Irjala, hallituksen jäsen 20102012 Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto ry Toimitusjohtaja Reijo Moilanen, hallituksen jäsen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Pääsihteeri Marja Irjala, lastensuojelun neuvotteluryhmän jäsen Sosiaali- ja terveysministeriö / KASTE –ohjelma Pääsihteeri Marja Irjala, Pohjois-Suomen aluejohtoryhmän jäsen 2008-2011 ja 2012 Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry Pääsihteeri Marja Irjala, liittovaltuuston jäsen 2009-2011 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Pääsihteeri Marja Irjala, KASTE lasten, nuorten ja perheiden asiantuntijatiimi 2008-2011

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

15


Kansainvälinen toiminta Nuorten Ystävät ry liittyi vuonna 1999 eurooppalaiseen Euromet –allianssiin, johon kuuluu vastaavia alan yhteisöjä ja toimijoita 11 eri maasta. Euromet järjestää joka toinen vuosi symposiumin ja välivuosina ns. minisymposiumin. Vuoden 2011 maaliskuussa symposiumi teemanaan ”Being Different” järjestettiin Belgiassa, jossa oli paikalla osanottajia kahdeksasta maasta. Symposiumiin osallistui Nuorten Ystävistä kaksi osanottajaa. Eurometin seuraava kokoontuminen on syyskuussa 2012 Romaniassa.

Keväällä 2011 Nuorten Ystävät isännöi Euroopan Unionin alaisen CIMO:n nuorisotoimintaohjelmaan kuuluvan Saksan, Espanjan ja Suomen välistä 3YOUTH/2011 nuorisotapaamista Muhoksella ja Puolangalla. Tapaaminen järjestettiin yhteistyössä saksalaisen JugendSozialwerkin ja espanjalaisen Cooperativa para el Desarrollo Comunitarion kanssa. Kolmesta maasta tapaamiseen osallistui yhteensä 33 nuorta ja aikuista. Tapaamisen teemana oli Yhdessä tulevaisuuden Eurooppaan.

Järjestölähtöinen auttamistyö Nuorten Ystävät ry:n järjestölähtöinen auttamistyö on RAY:n kohdennetulla toiminta-avustuksella tukemaa työtä sellaisten erityisryhmien ja toimintojen ylläpitämiseksi, jotka tukevat eri-

16

tyisryhmiä selviytymään normaalin yhteiskunnan jäseninä. Toiminnot eivät ole osa julkista palvelujärjestelmää, vaan perinteistä järjestölähtöistä vertaistukeen ja avohuollon tukemiseen perustuvaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintakenttää. Toiminnoille ei myöskään ole osoitettavissa kilpailua, eikä niitä pystytä ylläpitämään ilman kohdennettuja toimintaavustuksia.

Kintas-toiminnalle, mielenterveysongelmaisten avopalvelutoiminnalle, vuosi 2011 oli käänteentekevä. Lähes 17 vuoden yhteistyö Raha-automaattiyhdistyksen tukemana päättyi ja toimintavuodesta tuli siirtymävaihe kuntien maksettavaksi ostopalvelutoiminnaksi, osaksi Nuorten Ystävät –palvelut Oy:n toimintaa. Näin yksi merkittävä toiminta oli kehitetty osaksi järjestökonsernin liiketoimintaa. Ratkaisu on osa konsernin strategiaa ja noudattaa RAY:n avustuslinjausta. Nuorten Ystävissä halutaan näin jatkossakin turvata oululaisille ja muista kunnista avokuntoutukseen siirtyville nuorille suotuisat kuntoutumisen edellytykset Kintas-toiminnan arvojen mukaisesti.

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


Kehittämishankkeet

1) Sosiaali- ja terveystoimen kehittämishankkeet Kokeilu- ja kehittämistoiminnalla Nuorten Ystävät ry on luonut uusia toimintamalleja sekä hankkinut tietoja ja kokemuksia yhdessä julkisen sektorin sekä muiden alan toimijoiden kanssa. Kehittämishankkeista saatuja tuloksia on voitu ja voidaan hyödyntää koko sosiaalija terveysalan sektorilla. Toiminnalla on kehitetty myös järjestön omia perustoimintoja sekä panostettu erityisesti alan ennalta ehkäisevään työhön. Nuorten Ystävillä oli vuoden 2011 aikana käynnissä kaksi hanketta, jotka toteutettiin RAY:n projektiavustuksen turvin.

Lukkari-hanke

vuoksi nukkumaanmeno viivästyy. Arviolta 85 % hankkeeseen ohjatuista oppilaista nukkuu vähemmän kuin mitä yläkouluikäisille on suositeltu. Oppilaat ohjautuvat hankkeeseen usein silloin, kun heidän poissaolotuntimääränsä on noin 50-100 tuntia. Myöhästymisten takia ohjattujen myöhästymismäärä on noin 6-10 aamumyöhästymistä kuukaudessa tai yli 10 myöhästymistä pidemmällä aikavälillä. Vuoden 2011 loppuun mennessä Lukkari-hanke on työskennellyt 52 eri oppilaan kanssa. Kaikki hankkeeseen ohjatut oppilaat ovat jatkaneet peruskoulun käyntiä joko koulun omien tai ulkopuolisten tukitoimien avulla.

Vanhempien Akatemia-hanke

Lukkari-hanke (2010-2012) on Seinäjoella toimiva, Nuorten Ystävien ylläpitämä ja RAY:n rahoittama yhteistyöhanke Seinäjoen kaupungin kanssa, jonka tavoitteena on yläkoulun oppilaiden koulupoissaolojen ja myöhästelyjen vähentäminen. Hanke puuttuu nopeasti runsaasti poissaoloja omaavien oppilaiden poissaoloihin ja runsaisiin myöhästymisiin. Poissaoloihin puututaan hyvin konkreettisilla keinoilla, kuten kasvatuskeskusteluilla, nuoren arkirytmin kartoittamisella, puhelinherätyksillä, noutamalla oppilas kouluun ja tarvittaessa palveluohjauksella. Tämän lisäksi hanke on muun muassa järjestänyt vertaisryhmätoimintoja vanhemmille. Arjenhallinnan, kouluhaluttomuuden ja huonon koulumotivaation taustalta löytyy usein normaalin arkirytmin sekoittuminen. Yleisimpiä syitä tähän ovat olleet erilaiset psyykkiset ongelmat ja ongelmat perheissä. On havaittu myös, että nuoret valvovat myöhään viihdeelektroniikan tai harrastusten parissa, minkä

Vanhempien Akatemia aloitti toimintansa 1.5.2011. Tuolloin aloitti työnsä myös projektipäällikkö, KM Riitta Alatalo. Hanke toimii Raha-automaattiyhdistyksen tuella v. 2011-2013. Vanhempien Akatemian tarkoituksena on tukea vanhemmuutta jakamalla tietoa ja käytännön työkaluja vanhempia ja perhettä koskevissa kasvatuskysymyksissä. Vanhempien Akatemian tehtävänä on luoda pysyvä verkostopohjaiseen työskentelyyn ja tutkittuun tietoon pohjautuva malli vanhemmuuden tukemisesta Oulun seudulle. Toukokuu-elokuu 2011 olivat hankkeessa toimintojen käynnistämisen, suunnittelun ja verkostojen luomisen aikaa. Elokuussa hankkeen henkilöstö vahvistui varhaiskasvatuksen ammattilaisella, kun KM Essi Niemi aloitti työt. Syyskuussa hankkeessa aloitti Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelija Niina-Kaisa Sarjosalo opintoihinsa liittyvän harjoittelun. Sarjosalo aloitti myös pro gradu-työnsä Perheliikuntakurssiin liittyen. Vuoden 2011 suunnittelun tuloksena hankkeen

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

17


Vanhempien Akatemian kehittämä perheliikuntakurssi tuo liikunnan riemua alakouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen.

toiminta- ja kehittämismuodoiksi ovat muotoutuneet: 1) Verkosta virtaa vanhemmuuteen -mallin kehittäminen, 2) Vanhemmille ja perheille suunnatut tilaisuudet ja vanhempainillat, 3) Ammattilaisille suunnatut koulutukset ja 4) Verkosto- ja asiantuntijatoiminta. Verkosta virtaa vanhemmuuteen -mallissa etsitään yhdessä Oulun yliopiston sekä Myllyoja– Laanila alueen päivähoidon ja koulujen kanssa mahdollisuuksia hyödyntää sähköisiä oppilashallinta- ja päivähoidon sähköisiä reissuvihkoja vanhemmuuden tukemiseen ja koti/koulu sekä koti/päivähoidon yhteistyön edistämiseen. Samoin kaupungin opetustoimen kanssa yhteistyössä suunnitellaan LiveChat-palvelun tarjoamista alueen vanhemmille. Sähköisten oppilashallinta- ja Live chat-palvelun käytännön pilotointi aloitetaan keväällä 2012.

18

Vanhemmille ja perheille järjestettiin v. 2011 kaksi yleisöluentoa sekä yksi Perheliikuntakurssi. Hankkeessa kehitetty Perheliikuntamalli on osoittautunut toimivaksi ja lapsiperheitä kiinnostavaksi toiminnaksi, joka on herättänyt kiinnostusta myös koulujen taholta. Perheliikunnassa vanhemmat ja heidän ala- tai yläkouluikäiset lapset liikkuvat ohjatusti yhdessä. Perheliikunnasta tehdyn arviointiraportin mukaan ohjatun liikunnan koettiin lisänneen perheen sisäistä vuorovaikutusta ja tuoneen uusia ideoita siihen, miten lapset ja vanhemmat voivat liikkua yhdessä. Arvioinnin kohteena olleen kurssin lapsista neljä jatkoi omatoimista liikuntaharrastusta niiden lajien parissa, joihin kurssilla tutustuttiin. Perheliikunnan lajiohjaajina toimivat kuusi eri urheilu- ja liikuntaseuraa Oulun alueelta.

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


Hanke oli mukana järjestämässä Miesten viikon (9.-13.11.2011) ohjelmaa yhdessä Oulun seurakuntayhtymän, Oulun kaupungin sekä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa. Miesten viikolla oli asiantuntijaluentoja miehille, isille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Verkostotyöskentely oli aktiivisinta Oulun kaupungin Esko-Voimaperheen, Vanhempainfoorumin (Opetustoimen, koti-koulu-toimikuntien, rehtoreiden ja Vanhempien Akatemian yhteistyöverkosto) sekä Tukeva 2 -hankkeen Lapsi- ja Nuorisopoliittisen ohjelmatyöryhmän kanssa. Hankkeen toimintojen piirissä oli v. 2011 yhteensä noin 1 000 vanhempaa, lasta ja nuorta sekä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaa.

Lastensuojelun kansallinen edunvalvojahanke Lastensuojelun edunvalvojahanke (2005-2009 ja 2010-2011) oli Pelastakaa Lasten, Ensi- ja turvakotien liiton, Nuorten Ystävien ja SOSlapsikylän, yhteishanke, jota on rahoittanut RAY. Hankkeen hallinnoijana on toiminut Pelastakaa Lapset ry. Lastensuojelun edunvalvojahankkeen tavoitteena on ollut lapsen osallisuuden ja aseman vahvistaminen. Hankkeen avulla on selkiytetty sitä, millaisissa tilanteissa edunvalvojaa tulee käyttää. Kaksivuotisessa (2010-2011) jatkohankkeessa kehitettiin edelleen lapsen kanssa työskentelyä edunvalvontaprosessissa, tuotettiin tietoa toteutuvista edunvalvonnoista sekä tehdään yhteistyötä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa lastensuojelun edunvalvonnan tukirakenteiden vahvistamiseksi. Jatkohankkeen aikana toiminnan painopiste siirtyi pilottialueilta uusille alueille, joilla kehitettäviä alueellisia ja seudullisia edunvalvonnan rakenteita hanke on tukenut. Seudullisina yhteistyökumppaneina kehittämistyössä on sosiaalialan osaamiskeskuksia, STM:n KASTE

–ohjelman alueita ja lastensuojelun kehittämisyksiköitä. Toiminnassa vahvistui alueellinen koordinaatio, joissa kotipesänä toimivat sosiaalialan osaamiskeskukset. Hankkeessa mukana olevat järjestöt ovat toimineet hankkeen ohjausryhmässä, vaikuttamistyössä ja tiedottamisessa. Toiminnallisina yhteistyökumppaneina ovat edelleen toimineet THL:n Sosiaaliportti (www-sivut ja edunvalvojapankki) sekä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (edunvalvojakoulutus). Hanke päättyi toimintavuoden päättyessä suunnitellulla tavalla.

2) Sosiaalisen työllistymisen edistäminen Sosiaalinen työllistyminen on vuosikymmenien ajan ollut Nuorten Ystävien yksi keskeinen kehittämistyön painopistealue. Tukkitien työllistymiskeskuksessa Oulussa työskenteli toimintavuonna 2011 seitsemän työhönvalmentajaa sekä viisi henkilöä kahdessa kehittämishankkeessa. Keskus tarjosi ammatillisen kuntoutuksen palveluita ja työllistymistä edistävää toimintaa vammaisille, osatyökykyisille ja muille vaikeasti työllistyville työnhakijoille. Keskuksen toiminta-ajatuksena on ollut alusta saakka joustavien yksilöllisten työllistymispolkujen rakentaminen kohti avoimia työmarkkinoita. Toimintavuonna työhönvalmennuksessa ja eri hankkeiden kautta asiakkaina oli yhteensä 105 vammaista, osatyökykyistä ja vaikeasti työllistyvää henkilöä. Heistä 35 henkilöä työskenteli työhönvalmennuksen päättyessä tai sen aikana pääasiassa Oulun seudun yrityksissä. Opiskelupaikka löytyi 12 henkilölle työhönvalmentajien ja ohjaajien tuella. Nuorten Ystävien oman rahoituksen lisäksi Tukkitien työllistymiskeskuksen toimintojen rahoittajina olivat vuonna 2011 KELA, Oulun kaupunki, Euroopan sosiaalirahasto ESR sekä useat säätiöt ja rahastot, jotka tukivat lahjoituksillaan työllistymiskeskuksen toimintaa.

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

19


Tuetun työllistymisen työhönvalmennus Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen tavoitteena on parantaa vammaisten ja osatyökykyisten työnhakijoiden työllistymistä. Tuetussa työllistymisessä työnhakija suuntaa suoraan työelämään aloittaen työnteon tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana. Tavoitteena on aina palkkatyö avoimilla työmarkkinoilla. Vuonna 2010 aloitettu tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen yhteistyössä Ammattiopisto Luovin kanssa jatkui koko toimintavuoden ajan. Oppisopimuskoulutuksessa on kahdeksan erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa, jotka suorittavat kolmevuotista kotityö- ja puhdistuspalvelualojen perustutkintoa. Kehittämistyöhön liittyy tiivis työpaikalla tapahtuva työhönvalmennus, joka on ollut Nuorten Ystävien vastuualueena. Kaiken kaikkiaan työhönvalmennukseen osallistui 53 työnhakijaa, joista palkkatyössä oli 28 henkilöä (53 %). Työnhakijoiden tuen tarpeet ja työkykyyn vaikuttavat asiat vaihtelevat paljon. Taustalla voi olla neurologinen vamma tai sairaus, aistivamma, liikuntavamma, mielenterveyden ongelmat ja monenlaiset oppimisen tai vuorovaikutuksen vaikeudet.

20

Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksessa työskenteli kolme kokopäiväistä ja yksi osa-aikainen työhönvalmentaja. Toiminta rahoitettiin pääasiassa järjestön omalla rahoituksella. Muu rahoitus tuli Oulun seudun TE-toimiston toimeksiannoista, Oulun kaupungin palveluiden ostoista sekä useiden säätiöiden myöntämistä lahjoituksista ja avustuksista.

Resiina-työhönvalmennus Resiina-työhönvalmennus on mielenterveyskuntoutujien ammatillista kuntoutusta, joka perustuu KELA:n määrittämiin standardeihin. Työhönvalmennuksen tavoitteena on edistää kuntoutujan työelämävalmiuksia sekä tietyn työtehtävän tai -prosessin oppimista ja näin parantaa hänen mahdollisuuksiaan sijoittua suoraan työelämään tai koulutukseen. Resiinan työhönvalmennukseen osallistui vuoden 2011 aikana 42 henkilöä, joista 16 jatkaa edelleen ja neljä keskeytti terveydellisistä syistä. Toimintavuonna työhönvalmennuksen päättäneistä 22 henkilöstä kahdeksan henkilöä työllistyi, seitsemän aloitti ammatilliset opinnot ja loput seitsemän henkilöä siirtyivät muiden palveluiden piiriin esimerkiksi mielenterveystoimistoon, TE-toimistoon tai avotyötoimintaan.

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


Resiinassa työskenteli vastaava työhönvalmentaja ja kaksi kokopäiväistä työhönvalmentajaa. Työhönvalmennuksessa oli samanaikaisesti korkeintaan 24 kuntoutujaa ja työhönvalmennus toteutettiin pääsääntöisesti tavallisilla työpaikoilla Oulun seudulla 6-12 kuukauden jaksoina. Yksilöllisen valmennuksen lisäksi järjestettiin kaksi kertaa kuukaudessa ryhmätoimintaa tutustumalla alueen liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Resiina on KELA:n hyväksymä palveluntuottaja vuoteen 2013 saakka.

Pohjois-Pohjanmaan REKI-hanke Pohjois-Pohjanmaan REKI-hankkeen (PP-REKI) tausta-ajatuksena oli, kuinka saada aikaan uudenlaista kumppanuutta ja yhteistoimintaa osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen. Yhteistyötä jatkettiin edellisten vuosien malliin Puolustusvoimien kanssa. Puolustusvoimiin päin lisättiin erityisesti yhteiskunnallisen ja sosiaalisen yritystoiminnan tunnettuutta. Hankkeen pohjalta NetSerin jäsenyritys Bovallius Palvelut Oy Pieksämäellä konkretisoi yhteistyömallin sosiaalisen yrityksen, Puolustusvoimien ja Millog Oy:n välille. Yritys on saanut työtilauksia, jotka ovat mahdollistaneet uusien työpaikkojen syntymisen. Yhteistyö mahdollisti sosiaalisten yritysten alihankintatoiminnan ja

verkostoitumisen, jonka vaikutukset ovat laajemmat eivätkä koske vain yhtä toimijaa tai toimialaa. Toimintavuonna PP-REKIssä tehtiin työtä uusien yrityskumppanuuksien käynnistämiseksi Oulun seudulla. Yhteyksiä otettiin pääosin kaupan ja kiinteistöpalvelualan yrityksiin. Hyvänä tuloksena oli S-ryhmän Osuuskauppa Arinan elokuussa 2011 tekemä myönteinen päätös työllistymisyhteistyön aloittamisesta Nuorten Ystävät ry:n kanssa. Hankkeen kokemusten pohjalta Nuorten Ystävien Oulun ja Muhoksen toimipaikoissa käynnistyi avustavien työtehtävien kartoitus. Avustaville töille ilmeni tarvetta ja loppuvuonna 2011 näihin töihin päätettiin palkata osatyökykyisiä työntekijöitä. PP-REKIssä työskenteli osa-aikaisesti sekä projektipäällikkö että projektikoordinaattori. Hankepartnereina toimivat sosiaalisten yritysten muodostama yhteisyritys NetSer sekä Oulun yliopisto. Hanke päättyi alkuperäisen suunnitelman mukaan marraskuussa 2011. Hankkeen tuloksiin ja joulukuussa valmistuneeseen loppuraporttiin voi tutustua sivuilla www.rekihanke.fi. Sivusto on käytössä vuoden 2012 loppuun saakka.

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

21


Työelämä tutuksi ja töihin-hanke Työelämä tutuksi ja töihin –hankkeen tavoitteena oli luoda syrjäytymisuhan alaisille oululaisille nuorille toimintamalli, jonka avulla heille muodostuu yhtenäinen ja mielekäs polku työhön, koulutukseen tai muuhun heidän elämäntilannettaan parantavaan palveluun. Hankkeen kohderyhmänä olivat syrjäytyneet ja syrjäytymisuhan alaiset, vajaakuntoiset sekä maahanmuuttajataustaiset nuoret ja nuoret aikuiset. Toimintavuonna toteutettiin hankkeen viimeinen kahden kuukauden tukijakso, jolle osallistui seitsemän nuorta Tukkitien työllistymiskeskuksessa. Jakson aikana kaikkia nuoria tuettiin ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa yhteishaun alkaessa. Nuoret harjoittelivat myös sähköistä työnhakemista, työnhakuasiakirjojen laatimista, cv:n laatimista ym. työnhakuvalmiuksia parantavia toimia samaan aikaan työharjoittelun kanssa, joka toteutettiin yhteistyössä kierrätystoimintaa harjoittavan Tramel Oy:n kanssa. Hankkeeseen osallistuneiden nuorilta kerättiin kirjallista palautetta koko hankkeen ajan. Palautteen perusteella nuoret olivat tyytyväisiä ja kokivat saavansa hyötyä erityisesti henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä aktivoivasta toiminnasta, kuten liikunnasta ja toimintapäivistä. Työelämä tutuksi ja töihin –hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ESR ja Oulun kaupunki. Kevätkaudella hankkeessa työskenteli osa-aikainen projektipäällikkö viiden kuukauden ja kolme ohjaajaa kolmen kuukauden ajan. Hanke päättyi suunnitellun aikataulun mukaisesti keväällä 2011.

Räty – räätälöityä työvoimaa yrityksiin RÄTY –projektin päätavoitteena oli uudenlaisten työllistymispolkujen luominen vaikeasti työllistyville työnhakijoille tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Työllistämistavoitteiden lisäksi keskeisenä päämääränä oli suvaitsevaisuuden ja sosiaalisen osallisuuden lisääminen. 22

Projektin luomaa Tekijäpuu-palvelumallia markkinoitiin kevätkaudella aktiivisesti alueen yrityksille. Hankkeessa lähestyttiin ensisijaisesti yrityksiä, joilla oli tarjolla rutiininomaista työtä, ja joiden strategioihin kuului kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun arvoja. Edellisen syksyn ja kevään 2011 aikana tavoitettiin yli 300 yritystä, joiden kanssa keskusteltiin rekrytointitarpeista ja muista rekrytointiin liittyvistä asioista puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisissa tapaamisissa. Yrityskäynneillä projektihenkilöstö tarjosi sekä liiketoiminnallista että sosiaalisen alan asiantuntemusta. RÄTY-projekti tarjosi yrityksille maksutonta Tekijäpuu-palvelua (www.tekijapuu.fi). Projektihenkilöstö selvitti yrityksen rekrytointitarpeet ja toteutti tarvittaessa koko rekrytointiprosessin sopivan henkilön valintaan saakka yritysasiakkaan puolesta. Yritys sai rekrytointiin ja työsuhteisiin liittyvää neuvontaa, ohjausta ja tukea. Työnhakijoiden motivaatio ja soveltuvuus työhön kartoitettiin yrityksen tarpeiden mukaisesti. Projektin hallinnoijana toimi BusinessOulu (ent. Ouluseutu yrityspalvelut) ja osatoteuttajina Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja Nuorten Ystävät ry. Räty-projektin työntekijöistä projektipäällikkö ja taloushallinnosta vastaava projektikoordinaattori olivat BusinessOulun työntekijöitä. Nuorten Ystävillä ja ODL:llä oli molemmilla yksi projektikoordinaattori. Räty – projekti oli ESR-hanke, jota rahoittivat PohjoisPohjanmaan ELY-keskus ja Oulun seutu. Hanke päättyi alkuperäisen suunnitelman mukaan elokuussa 2011. Oulun kaupungin hallinnoima Tuvilta työelämään –hanke oli kiinnostunut Tekijäpuun palvelukonseptista ja otti ohjausryhmän päätöksellä palvelumallin soveltuvilta osin käyttöönsä ja mahdollisesti hyödynnettäväksi Oulun seudulle perustetun yhteiskunnallisen yrityksen toiminnassa.

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


Erityisryhmien tukiasunnot Nuorten erityisryhmien tukiasuntotoiminta on sosiaalityön avohuollon työmuoto, joka kohdistuu kunnan avo- tai jälkihuollon nuorten ja nuorten aikuisten erityisryhmiin. Erityishuoltojärjestöjen liitto Ehjä ry toteutti RAY:n tuella mittavan tukiasuntojen hankintaprojektin vuosina 1989-1998. Projektissa hankittiin muutaman lastensuojelujärjestön, muun muassa Nuorten Ystävien toimesta, koko valtakunnan alueelle tukiasuntoja lasten- ja nuorten laitoksista itsenäistävään asumiseen siirtyville jälkihuoltonuorille, kotona vaikeuksia kohtaaville, mielenterveysongelmaisille nuorille ja kehitysvammaisille sekä muille vammaisille henkilöille. Nuorten Ystävät on hankkinut projektivuosina ja sen jälkeen vuosittain asuntoja, osan kehitysvammaisten jälkihuoltoasunnoiksi, koko valtakunnan alueelta. Tukiasunnot on vuokrattu pääasiassa kunnille edelleen vuokrattaviksi näihin ryhmiin kuuluville nuorille. Tukipalvelut asuntoihin hoidetaan Nuorten Ystävät ry:n jälkihuolto- ja tukiasumispalveluiden toimesta tai kunnan omana toimintana. Nuorten ja nuorten aikuisten tukiasuntoja Nuorten Ystävillä oli vuoden 2011 päättyessä 39:ssä eri kunnassa yhteensä 86 huoneistoa. Tukiasuntojen hankinta näin laajalta alueelta on vahvistanut osaltaan yhdistyksen valtakunnallista merkitystä ja vaikuttavuutta. Asuntoja on hankittu myös monien syrjäseutukuntien nuorten käyttöön. Varsinaisten tukiasuntojen lisäksi Nuorten Ystävät ry on osakkaana Kiinteistö Oy Oulun Vöörmannissa, jossa yhdistyksen käytössä on 21 erikokoista pienasuntoa. Vuonna 2011 hankittiin kaksi tukiasuntoyksiötä, toinen Rovaniemeltä ja toinen Turusta. Molemmat huoneistot ovat käytössä lastensuojelun jälkihuollon asuntoina.

Tukiasuntojen sijainnit Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuodesta 1989 alkaen hankitut tuki- ja jälkihuoltoasunnot. Huoneistoa Haapajärvi 3 Haapavesi 1 Haukipudas 1 Iisalmi 3 Juuka 1 Kannus 1 Kauhajoki 2 Keminmaa 2 Kitee 2 Kiuruvesi 1 Kurikka 1 Kuusamo 3 Kälviä 1 Kärsämäki 2 Lapinlahti 3 Liminka 1 Lumijoki 1 Muhos 8 Nilsiä 2 Nurmes 1 Oulu 14 Oulunsalo 2 Pattijoki 1 Siikalatva 1 Pudasjärvi 3 Pyhäntä 1 Raahe 4 Ranua 2 Reisjärvi 2 Rovaniemi 1 Seinäjoki 2 Siilinjärvi 4 Sodankylä 2 Toholampi 1 Tornio 1 Turku 1 Utajärvi 1 Ylikiiminki 1 Ylivieska 2 Asuntoja yhteensä 86 kpl

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

23


Opetuspalvelut

Yleishyödyllinen yhdistys Nuorten Ystävät ry toimii opetuksen järjestäjänä kahdelle yksityiselle perusopetuksen koululle. Muhoksella toimiva Pohjolan koulu on nykyaikainen, monialaisesti tehostettua ja erityistä tukea koulunkäyntiin tarjoava koulukotikoulu. Myös Muhoksella toimiva Nuorten Ystävien koulu järjestää opetuspalveluja erityistä tukea tarvitseville oppilaille, joilla on kehityksen viivästymästä, tunne-elämän häiriöstä tai muista näihin verrattavista syistä johtuvia oppimisvaikeuksia. Nuorten Ystävien ylläpitämät koulut osallistuivat vuonna 2011 valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin. Koulutoimintaa kehitettiin kerhotoiminnan, oppilaanohjauksen sekä tehostetun ja erityisen tuen osalta opetushallituksen tuella. Henkilöstön täydennyskoulutusta toteutettiin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä Osaava-tuella yhdessä paikallisen verkostokoulun kanssa. Molemmilla kouluilla otettiin käyttöön syyskaudella 2011 uudistunut opetussuunnitelma.

Nuorten Ystävien koulu Nuorten Ystävien koulu on Nuorten Ystävät ry:n ylläpitämä erityistä tukea tarjoava koulu Toivola-kodin alueella Muhoksella. Koulu toimii pääasiassa palvelukeskuksen pihapiirissä sijaitsevassa nykyaikaisessa koulurakennuksessa. Rakennuksessa on erityisesti huomioitu liikuntarajoitteisten ja erityisryhmien kouluopetus. Koulussa annetaan esi- ja perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta. Muun koulutoiminnan ohella Nuorten Ystävien koulussa tarjottiin Muhoksen kunnalle ja Imatran kaupungille aamu- ja iltapäivätoimintaa. Imatralle 2008 valmistuneen ja toimintansa aloittaneen VillaKarelian autismipalveluyksikön yhteydessä toimi autismikuntoutuville lap-

24

sille profiloitu erityisluokka. Muhoksen Päivärinteellä Leivokodin lasten ja nuorten psykiatrisen erikoisyksikön oppilaille muodostettu luokkayksikkö jatkoi toimintaansa. Samassa yhteydessä toimii Pohjolan koulun luokka Salorinteen sijaishuoltoyksikön oppilaille. Opetuksen järjestämisluvan mukaisesti Nuorten Ystävien koulussa annetaan esi- ja perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta. Vuonna 2011 kaikille oppilaalle laadittiin henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) sekä tehtiin oppimisvaikeuksia helpottavaa yhteistyötä kuntouttavien erityistyöntekijöiden kanssa. Loppuvuodesta 2011 koululla työskenteli kuusi erityisopettajaa ja kuusi perusopetusryhmää. Aineenopettajia oli kotitaloudessa, musiikissa, käsitöissä ja liikunnassa. Henkilökohtaisia avustajia oli loppuvuodesta 35 sekä lisäksi yksi luokka-avustaja. Koululla on yhteinen koulusihteeri, oppilaanohjaaja ja rehtori Pohjolan koulun kanssa sekä hallintoon osallistuvat vastuuopettajat Muhoksella ja Imatralla. Nuorten Ystävien koulussa opiskeli vuonna 2011 keskimäärin 40 oppilasta. Koulun oppilasmäärä oli hieman suurempi kuin edellisvuonna. Oppilaat ohjautuvat kouluun eri puolilta Suomea ja asuvat pääsääntöisesti koulun asumisyksikössä. Vuoden aikana tulleiden uusien oppilaiden taustalla oli vammaisuuden tai sairauden ohella myös lastensuojelullisia syitä. Lapset sijoitettiin suoraan kotoa, lastenpsykiatrian osastoilta tai muista sijaishuoltopaikoista. Koulun toiminnassa keskeisellä sijalla on yhteistyö oppilaiden perheiden, asumisyksikön ohjaajien, erityistyöntekijöiden ja muun henkilöstön kanssa. Koululla on toiminut säännöllisesti kokoontuva moniammatillinen oppilashuoltotyöryhmä, jossa on mukana sekä koulun

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


että asumisen ammattihenkilöstöä.

Pohjolan koulu

Leirikouluja järjestettiin eri puolille Suomea. Koulu järjesti kerhotoimintaa muun muassa musiikissa, kotitaloudessa sekä liikunnassa.

Kertomusvuosi 2011 oli Muhoksen Pohjolan koulussa vakiintuneen koulutoiminnan vuosi. Opetusta tarjottiin ryhmäkooltaan pienissä luokkayksiköissä ja opetustoimintaa järjestettiin Nuorten Ystävien ylläpitämien sijaishuoltoyksiköiden oppilaille myös Iisalmessa. Syksyllä 2011 aloitettiin Seinäjoella Kotiportaan sijaishuoltoyksikköön sijoitetuille peruskouluikäisille erityisen tuen toiminta. Muhoksen ulkopuolisen toiminnan ensisijaisena lähtökohtana on ollut uuden perusopetuslain mukainen tuki koulunkäyntiin lähikoulun yhteydessä.

Nuorten Ystävien koulussa järjestettiin monipuolista kerhotoimintaa musiikki-, liikunta-, elokuva-, uinti-, bändi-, tekstiilityön sekä teknisen työn kerhon puitteissa. Vuoden aikana kouluilla oli useita vierailijaryhmiä ja koulu toimi monen eri oppilaitoksen opiskelijoille erityiskasvatuksen ja opetuksen harjoittelupaikkana Pohjolan koulun tavoin. Nuorten Ystävien koulun vuonna 2011 päättäneet perusopetusikäiset oppilaat hakeutuivat pääsääntöisesti erityistä tukea tarjoaviin ammatillisiin oppilaitoksiin tai valmentavaan ja kuntouttavaan koulutukseen. Osa oppilaista jatkoi myös erilaisissa Nuorten Ystävien omien yksiköiden tai ulkopuolisten tahojen valmentavissa toimintaryhmissä.

Kertomusvuonna 2011 Pohjolan koulussa opiskeli keskimäärin 55 oppilasta. Oppilasmäärä oli edellisvuotta hieman alhaisempi. Syyslukukauden 2011 lopussa opetusta annettiin yhteensä yhdessätoista perusopetusryhmässä. Lisäksi tarjottiin osa-aikaista erityisopetusta. Koulujen yhteisen oppilaanohjaajan vastuualueena oli oppilaanohjauksen yleinen kehittäminen sekä molempien koulujen oppilaanohjaus.

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

25


Ohjaukseen kuuluivat työelämätutustumiset, koulutuskokeilut sekä ammatinvalintaan liittyvä ohjaustoiminta. Lisäluokan (10. lk.) toiminnassa oli keskeistä ammatilliseen koulutukseen valmentautuminen ja peruskoulun päättöluokan arvosanojen korottaminen.

Kouluilla on käytössä sähköinen oppilashallintaohjelmisto. Järjestelmä ulottuu käsittämään myös ammatillisen yhteishakuprosessin ja muun oppilastietohallinnan. Kouluilla on käytössä www-pohjainen hallintaohjelmisto Wilma parantamassa kodin ja koulun yhteistyötä.

Alakoululaisten opetus toimi keväällä 2011 kahdella perusopetusryhmällä. Syyskaudella toiminta jatkui ennallaan. Osa opetusresurssista Muhoksella oli suunnattu Polokka -perhekuntoutukseen tuleville lapsille. Taito- ja taideaineiden opetus tapahtui Nuorten Ystävien koulun kanssa yhteisten aineenopettajien toimesta. Aineenopettajien avulla varsinaisia perusopetusryhmiä kyettiin jakamaan ja yksilöllisiä tukitoimia kyettiin osoittamaan oppilaiden ainekohtaisiin erityistarpeisiin.

Pohjolan koulun oppilaskunta vastasi onnistuneesti koulukodin nuorten osallisuustoiminnasta. Oppilaskunnan aloitteesta kehitettiin vapaa-ajan toimintaa ja järjestettiin oppilaille monimuotoista koulutyötä tukevaa virkistys- ja vapaa-ajan ohjelmaa.

Iisalmen kaupungin Kauppis-Heikin koulun yhteydessä toimi kaudella 2011 edellisvuosien tapaan yksi Pohjolan koulun opetusryhmä. Nuorten Ystävien ylläpitämä luokkayksikkö tarjosi alueen sijaishuoltoyksiköiden oppilaille erinomaisen mahdollisuuden opiskella sekä yleisopetuksen aineita kaupungin koulun opetusryhmissä että omassa erityisen tuen ryhmässä tukea vaativissa oppiaineissa. Tarkastelukauden lopussa Pohjolan koulun palveluksessa oli yhdeksän erityisluokanopettajaa, yksi luokanopettaja sekä yksi kansainvälisen opettajakoulutuksen saanut opettaja vastaamassa erityisesti maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksesta. Lisäksi opetuksesta vastasivat kaksi aineenopettajaa, laaja-alainen erityisopettaja sekä yksi oppilaanohjaaja. Avustavaa henkilökuntaa ovat lisäksi edustaneet kouluohjaajat tietotekniikassa, teknisessä työssä ja liikunnassa. Luokka-avustuksesta ovat vastanneet neljä kouluavustajaa. Muhoksen Musapesulan ja Päivärinteen opetusryhmissä on ollut loppuvuodesta yhteensä kuusi henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa. Hallintohenkilöstöä olivat koulujen yhteinen rehtori, rehtorin ohella johtamiseen osallistunut vastuuopettaja sekä yksi koulujen yhteinen koulusihteeri.

26

Nuorten Ystävien koulut saivat erityismäärärahan kerhotoiminnan kehittämiseen vuosille 2011–2012. Pohjolan koululla järjestettiin alaluokkien toimintakerho, liikunta- ja musiikkikerhoja sekä kuvataide-, kalastus-, kotitalous-, käsityökerhoja sekä elokuvan tekemisen ja ilmaisutaidon kerho. Pohjolan koulu osallistui aktiivisesti koulukotien yhteisiin urheilukilpailuihin eri urheilulajeissa. Koulu järjesti useita leirikouluja vaihteleviin luontoympäristöihin. Kesäkoulu suunnattiin erityisesti talviaikaisten opintojen täydentämiseen, perusopetuksen mahdolliseen loppuunsaattamiseen sekä arvosanojen korottamiseen. Keväällä 2011 koulun päättö- ja lisäluokkalaisten oppilaiden kokonaismäärä oli 29. Saatavissa olevien tietojen mukaan päättöluokkalaisten oppilaiden jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen tapahtui seuraavan taulukon mukaan:

Oppilaitostyyppi

Oppilaiden lukumäärä

Yleinen tai tukea tarjoava ammattioppilaitos yhteishaun tai suoran haun kautta

28 haki, 24 sai opiskelupaikan

Yhteishaku ammatillisiin oppilaitoksiin

19

Yhteishaku lukioon

4

Muu haku: Ammattiopisto Luovi

5

Ei vastaanottanut opiskelupaikkaa

2

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


Liiketoimintakonsernin palvelut

Nuorten Ystävät –kiinteistöt Oy Yleistä Nuorten Ystävät –kiinteistöt Oy kuuluu Nuorten Ystävät –liiketoimintakonserniin ja on sen emoyhtiö. Sen tytäryhtiöt ovat Nuorten Ystävät –palvelut Oy (sosiaalipalveluliiketoiminta), Tervatulli Oy (ei liiketoimintaa) ja Kiinteistö Oy Versokodit (rakennuttajayhtiö). Emoyhtiön osakekannan omistaa Nuorten Ystävät ry. Yhtiön kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on omistaa, hallinnoida ja ylläpitää Nuorten Ystävät konserniin kuuluvien ja omistamiensa Nuorten Ystävät –palvelut Oy:n käytössä olevia kiinteistöjä. Yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2007, joten vuosi 2011 oli yhtiön viides varsinainen toimintavuosi.

Hallinto ja henkilöstö Nuorten Ystävät ry omistajayhteisönä käyttää päätös- ja äänivaltaa yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee yhtiölle hallituksen, johon kuuluvat kuusi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiön hallitukseen ovat vuonna 2011 kuuluneet Juhani Härkönen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana Jyrki Ristiluoma sekä hallituksen jäseninä Marja Irjala, Ilkka Paulamäki, Esko Kääriäinen ja Seppo Saarela. Hallituksen varajäsenenä on ollut Maija-Leena Pönkkö. Hallitus piti vuoden aikana seitsemän kokousta. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Reijo Moilanen 1.5.2009 alkaen. Yhtiön palveluksessa on ollut kiinteistöpäällikkö Aulis Vuorenmaa sekä kolme kiinteistötyöntekijää. Yhtiön talous- ja henkilöstöhallinnolli-

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

Reijo Moilanen Toimitusjohtaja, FM

27


Nuorten Ystävien vammaistyön 85-vuotisjuhlapäivää vietettiin 1.9.2011 Turussa vammaispalveluiden uuden toimintayksikön, VillaAuran avajaisten ja avoimien ovien merkeissä.

set sekä viestintään liittyvät tehtävät on hoitanut Nuorten Ystävät –palvelut Oy. Yhtiön toimisto sijaitsee Nuorten Ystävät ry:n Waenerberg-talossa Oulussa.

Tilintarkastajat

Apila-Voikukka siirtyi uusiin tiloihin lokakuussa uudella nimellä LohiFantti. Lastensuojelussa käynnistyi syksyllä Hiekkarinteen laajennus Rovaniemellä. Koulukoti Pohjolakodin perhekoti Kuusela Muhoksella remontoitiin loppuvuodesta sijaishuollon yksiköksi.

Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet Jari Nurkkala, KHT, ja Risto J. Hyvönen, KHT.

Vuoden aikana kiinteistöihin on tehty normaaleja vuosikorjauksia ja remontteja.

Vuoden 2011 toiminta ja talous

Kiinteistö Oy Versokodit

Vuoden 2011 liikevaihto oli 3,7 M€ (3,2 M€). Yhtiön liikevaihto koostuu kiinteistöjen vuokrista ja vähäisessä määrin satunnaisista myyntituotoista. Omistamistaan 26 000 kerrosala-m2:stä pääosa (21 000 m2) on vuokrattu Nuorten Ystävät – palvelut Oy:lle. Toinen merkittävä vuokralainen Muhoksella on ollut Hengitysliitto Heli ry:n ylläpitämä Ammattiopisto Luovi. Kiinteistöhuolto-, siivous- sekä vartiointi- ja turvallisuuspalvelut on ulkoistettu. Kiinteistöhuollon ja siivouksen on hoitanut Coor Service Management (ent. Lujapalvelut Oy). Vartioinnista ja turvallisuudesta on vastannut POKO Oy ja ISS Turvallisuuspalvelut. Toimintavuonna valmistuivat uudet vammaispalveluiden toimitilat Turkuun ja Muhokselle. VillaAuran tilat Turun Vaalantiellä otettiin käyttöön maaliskuussa. Toivola-kodin vanha yksikkö

28

Yleistä Kiinteistö Oy Versokodit –yhtiöllä oli toinen toimintavuosi. Sen toimialana on aravalaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetuin tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä tarjoaa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin vuokrattavaksi siten, että tavoitteena ovat asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Yhtiö on ns. ARAyleishyödyllinen toimija.

Hallinto ja henkilöstö Nuorten Ystävät –kiinteistöt Oy omistajayhteisönä käyttää päätös- ja äänivaltaa yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee yhtiölle hal-

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


lituksen, johon kuuluu 3-5 varsinaista jäsentä, jonka lisäksi voidaan valita kaksi varajäsentä. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Reijo Moilanen puheenjohtajana sekä jäseninä Pirjo Keinänen ja Aulis Vuorenmaa. Hallitus piti vuoden aikana kolme kokousta. Yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa eikä sen palveluksessa ole muuta omaa henkilökuntaa. Yhtiön taloushallinnosta on vastannut Nuorten Ystävät -palvelut Oy. Yhtiön toimisto sijaitsee Nuorten Ystävät ry:n Waenerberg-talossa Oulussa.

Vuoden 2011 toiminta ja talous Vuoden 2011 taloudellinen toiminta on koostunut yksinomaan Versokoti II (LohiFantti) rakennuttamisesta.

Nuorten Ystävät –palvelut Oy Yleistä Nuorten Ystävät –palvelut Oy:n toiminta-ajatuksena on toimia sosiaali- ja terveysalan erityispalvelujen tuottajana, alan erityisosaajana, asiantuntijana ja toimintojen kehittäjänä sekä täydentää palveluntarjonnallaan julkisen sektorin hyvinvointipalveluja.

Yhtiön johto Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Ilkka Paulamäki puheenjohtajana ja Anna-Liisa Hirvenoja, Marja Irjala, Irma Moilanen, Seppo Saarela sekä Pertti Taimisto jäseninä. Varajäsenenä on toiminut Jyrki Ristiluoma. Toimitusjohtajana on toiminut Reijo Moilanen. Hallitus piti vuoden aikana kuusi kokousta.

Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet Jari Nurkkala, KHT ja Risto J. Hyvönen, KHT.

Vuoden 2011 toiminta ja talous Yhtiön varsinainen toiminta käynnistyi perustamisensa 13.12.2006 jälkeen vuoden 2007 alusta alkaen, jolloin Nuorten Ystävät ry siirsi liiketoimintasiirrolla sosiaalialan palvelujen tuotannon yhtiön liiketoiminnaksi. Vuosi 2011 oli näin ollen yhtiön viides toimintavuosi. Yhtiön palvelutuotannon sisältö kattaa lastensuojelu-, vammais-, mielenterveys-, perhekuntoutus-, perhehoito- ja avopalvelut ja niihin liittyvät kasvatus-, hoito-, kuntoutus- ja perhetyö- sekä päihdepalvelut. Toimintaa on perhekodeissa, sijaishuollon yksiköissä, sijaishuollon erityisyksiköissä, lastenkodissa, ryhmäkodeis-

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

29


sa sekä tukiasunnoissa. Yhtiöllä on yksiköitä maantieteellisesti koko Suomen alueella. Yhtiön operatiivinen toiminta on jaettu kolmeen tulosalueeseen, joita ovat Lastensuojelupalvelut Muhos, Oulu ja Etelä-Suomi, Lastensuojelupalvelut muu Suomi sekä Vammaispalvelut koko Suomi. Toiminnallinen painopiste on edelleen Muhoksella. Yhtiön liikevaihto oli 28,4 M€ (24,9 M€). Palveluiden myynnin toimintaympäristö oli varsin haasteellinen kuntatalouden kireyden, kuntien palveluiden kilpailuttamisen ja markkinoilla kasvuhakuisesti toimivien kilpailijoiden vuoksi. Taloudellinen tulos oli tästä huolimatta tavoitteiden mukainen. Yhtiön keskimääräinen henkilöstö kokoaikaiseksi laskettuna oli 458 henkilöä (486) ja henkilöstökulut olivat 19,2 M€ (17,2 M€). Viestintäpalvelut on ostettu Yhdistykseltä. Toimintastrategiassa painottuvat kannattava ja hallittu kasvu, palveluiden vastaavuus suhteessa asiakastarpeeseen, toimialueen laajentaminen sekä toimitilojen uudistaminen ja ajanmukaistaminen. Nämä tavoitteet saavutettiin. Avopalvelun liiketoiminta kasvoi Etelä-Suomessa ja Oulussa. Kesällä lopetettiin perhekotina toiminut Sastamalan Tukiporras-niminen yksikkö. Yhtiön organisaation uudistamista ja virtaviivaistamista on jatkettu liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Johtamistyössä painopiste on ollut esimiestyön kehittämisessä. Henkilöstöpolitiikassa toimet ovat kohdistuneet työhyvinvoinnin edistämiseen ja varhaisen tuen malliin työterveydessä.

valmentajaverkosto • Lapin yliopisto; sopimus Lapin yliopiston kanssa sosiaalityön e-osaamisen maisterikoulutuksesta v. 2011-2013 • Poske; vaikuttavuustutkimuksen pysyvä yhteistyö • Voikukkia - Vanhempien vertaisryhmät; valtakunnallinen verkostohanke ja osallistuminen Itä-Suomessa ja Oulun seudulla • Kehitystoiminta sekä ART- että Family T.I.E.S -menetelmissä • Lapset Puheeksi –neuvonpidon (LPNT) tutkimus- ja kehittämishanke 2011-2012 Vammaispalvelut • KELAn lasten perhekuntoutushanke (LAKU) • Valtakunnallinen Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta • Koulutuspalvelujen käynnistäminen

Tervatulli Oy Yleistä Tervatulli Oy on vuonna 1997 Raha-automaattiyhdistyksen tuella perustettu, Suomen ensimmäinen työministeriön rekisteriin vuonna 2004 merkitty sosiaalinen yritys, jonka kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhtiöllä ei ollut liiketoimintaa toimintakertomusvuotena. Yhtiön toimitusjohtaja on Reijo Moilanen.

Tutkimus-, kehittämis- ja vaikuttamistoiminta Valtakunnan tason vaikuttamistoiminnassa yhtiön henkilökuntaa on mukana aktiivisesti noin kymmenen eri henkilön toimesta. Lastensuojelupalvelut • Lastensuojelunkeskusliiton lastensuojelun laatukoulutus; tuloksena laatukäsikirja ja laatu-

30

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


Toimintojen ja tukiasuntojen sijaintipaikkakunnat 2012 Haapajärvi: 2 tukiasuntoa, kehitysvammaisten jälkihuoltoasunto Haapavesi: tukiasunto Haukipudas: tukiasunto Helsinki: Pääkaupunkiseudun jälkihuolto- ja avopalvelukeskus, vierashuoneisto Iisalmi: Sijaishuoltoyksikkö Kouluharju, Jälkihuoltopalvelut, 3 tukiasuntoa Imatra: Autististen asumis- ja toimintakeskus VillaKarelia, Nuorten Ystävien koulun VillaKarelian luokkayksikkö Juuka: tukiasunto Kannus: tukiasunto Kauhajoki: 2 tukiasuntoa Kemijärvi: Sijaishuoltoyksikkö Mäntyrinne Keminmaa: 2 tukiasuntoa Kitee: 2 tukiasuntoa Kiuruvesi: tukiasunto Kurikka: tukiasunto Kuusamo: 3 tukiasuntoa Kälviä: tukiasunto Kärsämäki: tukiasunto, kehitysvammaisten jälkihuoltoasunto Lapinlahti: Sijaishuoltoyksikkö Ahorinne, Pohjois-Savon avopalvelukeskus, Kauppis-Heikin koulu Pohjolan koulun luokka, 3 tukiasuntoa Liminka: tukiasunto Lumijoki: tukiasunto Muhos: Pohjolakodin palvelukeskus: 5 perhekotia, sijaishuollon yksikkö, 3 sijaishuollon erityisyksikköä ja 2 kriisi- ja arviointiyksikköä, Polokka-perhekuntoutus, Jälkihuolto- ja tukiasumispalvelut, Pohjolan koulu Toivola-kodin palvelukeskus: 7 ryhmäkotia ja 2 sijaishuollon yksikköä, Työ- ja päivätoiminta: VillaVakka ja Sokuri, Nuorten Ystävien koulu, 5 tukiasuntoa ja kolme jälkihuoltoasuntoa Nilsiä: 2 tukiasuntoa Nurmes: tukiasunto Oulu: Keskustoimisto Waenerberg-talo, Perhekeskus Väliporras, Oulun seudun avopalvelukeskus, Työllistymistalo/Klubitalo Oulu, Sinisiipi (lyhytaikaiset asumispalvelut)Vanhempien Akatemia, Perhehoitopalvelut, 14 tuki- tai jälkihuoltoasuntoa, Kiinteistö Oy Oulun Vöörmanni (21 huoneistoa), vierashuoneisto Oulunsalo: 2 tukiasuntoa Pattijoki: tukiasunto Siikalatva: tukiasunto Pudasjärvi: tukiasunto, 2 kehitysvammaisten jälkihuoltoasuntoa Pyhäntä: tukiasunto Raahe: 4 tukiasuntoa Ranua: 2 tukiasuntoa Reisjärvi: 2 tukiasuntoa Rovaniemi: Palvelukeskus Hiekkarinne, tukiasunto Seinäjoki: Palvelukeskus Kotiporras, perhehoitopalvelut, Lukkari-hanke, 2 tukiasuntoa Siilinjärvi: 4 tukiasuntoa Sodankylä: 2 tukiasuntoa Toholampi: tukiasunto Tornio: Perhekoti Jokirinne, tukiasunto Turku: Varsinais-Suomen jälkihuolto- ja avopalvelukeskus, Asumispalveluyksikkö VillaAura, tukiasunto, vierashuoneisto Utajärvi: tukiasunto Vaasa: Sijaishuoltoyksikkö Trappan Ylikiiminki: tukiasunto Ylivieska: 2 tukiasuntoa

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

Kemijärvi Rovaniemi Tornio Oulu Muhos

Iisalmi Lapinlahti

Vaasa Seinäjoki

Imatra Turku Helsinki

31


Henkilöstö Työtyytyväisyyskysely Toimintavuoden 2011 syksyllä toteutettiin edellisvuoden tapaan työtyytyväisyyskysely henkilöstölle ja tavoitteena oli saada edellisvuotta korkeampi vastausprosentti. Henkilöstöä kannustettiin vastaamaan mm. palkintojen keinoin. Tavoitteessa onnistuttiin ja vastauksia henkilöstön työtyytyväisyyskyselyyn saatiin kaikkiaan 384 kpl, vastausprosentin ollessa noin 60 % (vuonna 2010 46,9 %). Työtyytyväisyyskyselyssä nousi esille yhtenä keskeisenä asiana palautteen antamisen tärkeys. Aineistosta nousi esille mielipiteitä myös muista tärkeistä asioista, kuten yhteisten tilaisuuksien määrän lisäämisestä sekä suunnitelmista ja ohjeista tiedottamisesta. Lisäksi toivottiin arvojen ja päämäärien selkiyttämistä.

Henkilöstötilaisuudet Työtyytyväisyyskyselyn tulokset julkistettiin koko henkilöstön strategiatilaisuuksissa, joita järjestettiin loppuvuonna 2011 kahden eri iltapäivän aikana (18.11.2011 ja 25.11.2011). Henkilöstötilaisuuksien jakautumisella kahdelle eri iltapäivälle tavoiteltiin koko konsernin henkilöstön mahdollisuutta osallistua tilaisuuteen. Molempien tilaisuuksien jälkeen henkilöstölle oli varattu mahdollisuus osallistua yhteiseen illalliseen sekä teatteriesitykseen Oulun kaupunginteatterilla. Henkilöstötilaisuuksissa olivat esillä konsernin arvot, omistajapolitiikka, emoyhtiön rooli ja vastuut, konsernin rakenne, arvot ja vastuut sekä viestinnän, koulujen ja liiketoimintakonsernin ajankohtaiset asiat. Oulun kaupunginteatterilla järjestetyissä tilaisuuksissa oli mu-

32

kana molempina päivänä noin 150 henkilöä. Tilaisuuksien anti ja palaute oli niin hyvä, että henkilöstötilaisuuksille kaavaillaan jatkoa myös tulevina vuosina.

Esimiestyön kehittäminen Esimiestyön ja johtamisen tukemiseen on haluttu kiinnittää erityistä huomiota viime vuosina. Syksyllä 2010 aloitetun ja keväällä 2011 päätökseen saatetun esimiestyön kehittämishankkeen toteutti Verve Consulting Oy. Hanke oli suunnattu Nuorten Ystävät –palvelut Oy:ssä esimiehinä toimiville henkilöille. Esimiestyön kehittämiseen osallistui erilaisissa esimiestehtävissä toimivia henkilöitä. Hankkeen tavoitteena oli päivittää johtamisjärjestelmää ja käytäntöjä, selkiyttää johdon ja esimiesten rooleja, työnkuvien ja keskinäisten työnkuvien tarkastelu sekä tukea esimiesten ammatillista kehittymistä Nuorten Ystävien palveluliiketoimintayksiköissä. Esimiestyön ja johtamisen työvälineiden ja prosessien kehittämiseen tullaan panostamaan myös jatkossa.

Sähköinen työpöytä Vuoden 2011 aikana jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua sähköisen työpöydän käyttöönottoa koko konsernissa. Tavoitteena on sähköistää henkilöstöhallinnon prosesseja ja lomakkeita, ja sitä kautta helpottaa esimiesten arkea käytännön johtamistyössä. Tavoitteena on samalla virtaviivaistaa henkilöstöhallinnon ja liiketoiminnan välisiä prosesseja. Sähköinen työpöytä on ollut konsernissa merkittävä investointi, jolla on pyritty nykyaikaistamaan henkilöstöhallintoon liittyviä toimintoja ja siirtymään vaiheittain sähköisesti tapahtuvaan esimiestyössä ja henkilöstöhallinnossa tarvittavien toimintojen hallintaan.

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


Eläkevakuutusyhtiö Varma Vuoden 2011 aikana Eläkevakuutusyhtiö Varma on tukenut edellisvuosien tapaan henkilöstön työhyvinvointia merkittävällä panostuksella ja yhteistyö työhyvinvointihankkeiden parissa jatkuu edelleen myös tulevaisuudessa.

Henkilöstölukuja Toimintavuoden 2011 aikana konsernin palveluksessa oli 594 (538 vuonna 2010) kokoaikaista työntekijää ja henkilöstökulut olivat 23,7 M€ (21,9 M€). Kokoaikaiseen työntekijämäärään on huomioitu vakinaiset ja määräaikaiset kokoaikaiset työsuhteet sekä laskennallisesti muun-

Konsernin henkilöstön määrä ja sukupuolijakauma

nettuna huomioitu myös osa-aikaiset työsuhteet. Nuorten Ystävät –järjestökonsernilla oli toimintayksiköitä Suomessa 12 (13) eri kaupungissa tai paikkakunnalla. Toiminnan painopiste oli henkilökuntamäärään suhteutettuna OuluMuhos akselilla sijaitsevissa lastensuojelun- ja vammaispalvelujen yksiköissä sekä Muhoksella sijaitsevissa kouluissa, sillä 59 % (63 %) henkilöstöstä työskenteli Muhoksella ja 10 % (15 %) Oulussa. Nuorten Ystävät konsernin muut toimintayksiköt sijaitsivat seuraavilla paikkakunnilla: Rovaniemi, Kemijärvi, Tornio, Seinäjoki, Vaasa, Iisalmi, Lapinlahti, Imatra, Helsinki ja Turku.

Konsernin henkilöstön koulutusaste

Konsernin henkilöstömäärän kehitys 2007-2011

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

33


Talous Yleishyödyllinen toiminta – Nuorten Ystävät ry 2011 Toimintakokonaisuus Vaikuttamistoiminta, perusjärjestötyö, kansainvälinen toiminta, tukiasunnot, muu yleishyödyllinen toiminta ja koulupalvelut sekä kehittämistoiminta muodostivat yhdistyksen toimintakokonaisuuden. Koulujen osuus tuottojen perusteella mitattuna kasvoi 73 %:iin (63 %) toimintakokonaisuudesta suhteessa muihin edellä mainittuihin toimintoihin. Koulupalveluihin sisältyi kaksi yhdistyksen omistamaa koulua etäyksikköineen. Kehittämispalveluihin sisältyivät Tukkitien työllistymiskeskuksen toiminnot ja ESR- sekä RAY- ja KELA-rahoitusta saavat toiminnat. Kehittämistoimintojen osuus tuotoilla mitaten oli toimintavuonna 14 % (24 %) toimintakokonaisuudesta.

Rahoitus Merkittävimpiä yksittäisiä tuottoeriä olivat koulujen saamat valtionosuudet 1,6 M€ (1,9 M€) ja kuntaosuus 1,0 M€ (0,8 M€), Raha-automaattiyhdistyksen avustukset 0,4 M€ (0,5 M€) sekä avohuollon tukipalveluiden korvaukset 0,2 M€ (0,5 M€). Nämä erät muodostivat yhdessä yhdistyksen toiminnan rahoituksesta yhteensä 61 % (55 %). Liiketoimintakonsernilta saadut osingot olivat konsernin sisäisestä rahoituksesta merkittävin erä.

RAY-avustukset

Tuotot ja kulut Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuotot olivat 4,6 M€ (5,1 M€) ja taseen loppusumma 8,5 M€ (11,1 M€). Toiminnan tuotot supistuivat runsaat 0,5 M€ (1,5 M€) eli 10 % (- 23 %) verrattuna edelliseen vuoteen. Tuottojen vähentyminen aiheutui eräiden projektien päättymisestä ja Tukkitien työllistymiskeskuksen lopettamisesta nykyisessä muodossaan. Vastaavasti toimintavuoden aikana panostettiin uuden työllistymishankkeen suunnitteluun. Taseen loppusumman pienennys johtui konsernitilirakenteen uudistamisesta siten, että yhdistyksen pankkitili irrotettiin konsernitilistä, josta muodostui muutoksen jälkeen liiketoimintakonsernin yhtiöiden konsernitili.

34

Tuloslaskelman varsinaisen toiminnan pääryhmän kulut olivat yhteensä 5,3 M€ (5,9 M€). Henkilöstökulut muodostivat 63 % (64 %) varsinaisen toiminnan kuluista ja 61 % (63 %) koko toiminnan kuluista. Varsinaisen toiminnan kulujäämä katettiin yleisavustuksella järjestötyön osalta ja varainhankinnalla sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnalla muilta osin.

Toimintavuodelle Raha-automaattiyhdistys oli myöntänyt järjestötoimintaan yleisavustusta, kehittämishankkeille projektiavustusta ja investointeihin investointiavustusta, yhteensä 528 000 € (579 000 €). Avustuslajikohtaisesti tarkastellen yleisavustuksen osuus oli 51 % (51 %), projektiavustusten 34 % (33 %), investointiavustuksen 15 % (10 %) ja kohdennetun toiminta-avustuksen 0 % (6 %).

Investoinnit Toimintavuonna yhdistys hankki kaksi tukiasuntoa, toisen Turusta ja toisen Rovaniemeltä. Asunnot ovat molemmat yksiöitä. Toimintavuoden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,2 M€ (0,08 M€).

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


Konserni 2011 Konsernin kokonaisuus Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhteisö Nuorten Ystävät ry sekä liiketoimintakonsernin emoyhtiö Nuorten Ystävät –kiinteistöt Oy ja sen tytäryhtiöt Nuorten Ystävät –palvelut Oy, Tervatulli Oy ja Kiinteistö Oy Versokodit. Viimeksi mainittu yritys on konsernin uusin yritys, joka on perustettu v. 2010, kun muut yhtiöt ovat toimineet vuodesta 2007 alkaen. Yhdistys omistaa kiinteistöyhtiön 100 %:sti ja kiinteistöyhtiö muut yhtiöt samoin 100 %:sti.

Nuorten Ystävät –yhdistys toteuttaa toimintansa tarkoitusta yhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan ohella omistamiensa palveluja tuottavien yhtiöiden kautta. Nuorten Ystävät –konserni on järjestökonserni, joten yhtiöiden liiketoiminnan tuottama tuotto palautuu omistajapolitiikan mukaisesti Nuorten Ystävät ry:lle. Yhdistys käyttää tuoton sääntöjensä mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan ja kehittämistyöhön. Nuorten Ystävät ry on yhtenä perustajajäsenenä samanlaisen rakenteen omaavien yhteisöjen kanssa Reilu Palvelu ry:ssä.

Konsernin talous

Konsernin yrityksistä Nuorten Ystävät –palvelut Oy tuottaa valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan erityispalveluja. Nuorten Ystävät –kiinteistöt Oy vuokraa sekä omistamiaan että ulkopuolisilta vuokrattuja kiinteistöjä lähinnä konsernin sisäisesti. Kiinteistö Oy Versokodit aloitti toimintavuonna vuokraustoiminnan sen omistaman uudisrakennuksen valmistuttua. Tervatulli Oy:llä ei ollut liiketoimintaa.

Nuorten Ystävät –konsernin toiminnan tuotot olivat yhteensä 34,3 M€ (31,2 M€) ja taseen loppusumma 23,2 M€ (18,4 M€). Liikevaihdoltaan suurin yhtiö oli edellisvuosien tapaan sosiaali- ja terveysalan erityispalveluja tuottava Nuorten Ystävät –palvelut Oy. Palveluille vuosi oli liikevaihdon kasvamisen aikaa mm. siksi, että yhtiö avasi uudet yksiköt sekä Turussa että Muhoksella. Konsernin tuotot kasvoivat lähes 10 % (- 3 %) edelliseen vuoteen verrattuna.

Konsernitilinpäätös on laadittu konserniyhtiöiden tuloslaskelmien, taseiden ja liitetietojen yhdistelmänä. Yhdistelyssä on eliminoitu konserniyhtiöiden sisäiset tuotot ja kulut, keskinäiset saamiset ja velat sekä keskinäinen osakeomistus.

Konsernin palveluksessa oli henkilöstöä vuonna 2011 kokoaikaiseksi muutettuna 594 henkilöä (538). Sosiaali- ja terveysalan erityispalveluja tuottavan yrityksen osuus konsernin koko henkilökunnasta kasvoi, sillä lähes 85 % henkilöistä teki

Yritysten ja yhdistyksen eri toimintojen osuudet

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

35


työtään ko. sektorilla ja parin edellisen vuoden vastaava luku oli 80 %. Henkilöstökulut olivat 23,7 M€ (21,9 M€) ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 8 % (1 %). Konsernin henkilöstökulujen osuus varsinaisen toiminnan kuluista nousi 73 %:iin, kun kahtena edellisenä vuonna se oli pysytellyt 72 %:ssa. Konsernin koko toiminnan kuluista henkilöstökulujen osuus oli 71 % kuten edellisenäkin vuonna.

Konsernin investoinnit Kiinteistöyhtiön rakennuttama vammaispalvelujen käyttöön tarkoitettu yksikkö, VillaAura Turussa, valmistui toimintavuonna maaliskuun lopussa ja palvelutuotanto aloitettiin uusissa tiloissa huhtikuussa. Kiinteistöyhtiö hankki omistukseensa

myös sijaishuollon erityisyksikkö Salorinteen toimitilat Muhokselta ja toteutti Oulussa sijaitsevan Tulliväylä 3:n muutostyöt päiväkodiksi. Salorinteellä harjoitetaan omaa toimintaa ja Tulliväylä 3 on vuokrattuna ulkopuoliselle toimijalle. Kiinteistö Oy Versokodit saattoi päätökseen vuonna 2010 aloitetun vammaispalvelujen asiakkaille suunnatun uudisrakennuksen, LohiFantin, rakennustyöt Muhoksella. Palvelutuotanto LohiFantissakin alkoi heti rakennuksen valmistumisen jälkeen. Näiden ohella yhdistys panosti kahden asunto-osakkeen hankintaan. Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 6,8 M€ (1,8 M€). Asumisen Rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta saatiin Kiinteistö Oy Versokodeille rakentamiseen avustusta 0,7 M€ (0,3 M€).

Konsernin toiminnan tuottojen kehitys v. 2007-2011

Meur

Konsernin kulurakenne

36

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


Nuorten Ystävät ry:n tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011

1.1.-31.12.2010

euroina

euroina

4 612 463

5 144 022

VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Kulut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Muut kulut Tuotto-/kulujäämä

-3 280 836 -127 985 -1 842 610

-5 251 430 -638 968

-3 799 805 -135 430 -1 962 684

-5 897 919 -753 897

VARAINHANKINTA Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä

80 502 -12 520

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä SATUNNAISET ERÄT Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä YLEISAVUSTUKSET RAY-yleisavustus Nostettu RAY-investointiavustus - siirto hank.menon vähennykseksi Tilikauden tulos

458 406 -77 499

0 0

268 000 69 000 -69 000

67 981 -570 987

380 907 -190 079

0 -190 079

268 000 77 921

107 519 -14 650

713 168 -86 036

59 698 -7 806

297 000 57 000 -57 000

92 869 -661 028

627 132 -33 896

51 892 17 996

297 000 314 996

SIDOTUT RAHASTOT Tuotot Kulut - siirto rahastoon Tilikauden tulos

9 855 -12 946 3 091

0 77 921

13 105 -18 411 5 306

0 314 996

Tuloverot

-6 667

-8 064

Tilikauden yli-/alijäämä

71 254

306 932

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

37


Nuorten Ystävät ry:n tase VASTAAVAA

vuosi 2011

VASTAAVAA

euroina

vuosi 2010 euroina

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Taide-esineet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

4 441 4 692 5 396 4 323 740 95 378 2 387 1 813

Sijoitukset Osakkeet ja osuudet

9 133

4 441 5 538

9 979

4 428 714

5 396 4 415 805 107 338 2 387 1 813

4 532 739

3 546 476

3 475 521

26 871

29 961

MÄÄRÄTARK. SIDOTTUJEN RAHASTOJEN VARAT Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset

211 442 321 2 199 103 080

Rahat ja pankkisaamiset

317 041

260 784 144 79 310 304 001

644 240

214 504

2 362 522

8 542 739

11 054 962

VASTATTAVAA

VASTATTAVAA

26 871 4 998 074 760 941 71 254

5 857 140

29 961 4 998 074 454 010 306 932

1 671 926 250 000

1 921 926

OMA PÄÄOMA Sidotut rahastot Muut sidotut rahastot Toimintapääoma Ed.tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä

5 788 977

VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Vuokravakuus Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat

202 885 4 175 123 222 70 909 362 484

1 874 811

763 673 8 542 739

38

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

202 885 4 117 89 616 2 391 570 702 987

3 391 174 11 054 962


Nuorten Ystävät ry:n rahoituslaskelma vuosi 2011 tuhansina euroina

vuosi 2010 tuhansina euroina

-511 -128 327 -2 628

-620 -135 -32 -271

-2 812

-923

381 -6 268

627 -8 297

0 -2 169

52 45

Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit sijoituksiin Raha-automaattiavustukset Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Vähennykset aineellisissa ja aineettomissa Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta (B)

-23 -140 69 0 0 0 -94

-2 -78 57 104 82 17 180

Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Saatu laina Varainhankinta Rahoituksen rahavirta (C )

-203 250 68 115

-203 0 93 -110

-2 148

115

2 363 215

2 248 2 363

Toiminnan rahavirta Varsinaisen toiminnan rahavirta Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä Edelliseen sisältyvät poistot Lyhytaikaisten korottomien saamisten vähennys Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys Varsinaisen toiminnan rahavirta Sijoitus- ja rahoitustoiminnan rahavirta Maksetut verot Saadut yleisavustukset Satunnaisista eristä johtuva rahavirta Toiminnan rahavirta (A)

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

39


40

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


TILINTARKASTUSKERTOMUS Nuorten Ystävät ry:n jäsenille Olemme tilintarkastaneet Nuorten Ystävät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2011. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että yhdistyksen taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko yhdistyksen hallituksen jäsenet tai toimihenkilöt syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet, mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Oulussa, 28. maaliskuuta 2012

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

41


Huomionosoitukset Nuorten Ystävät ry:n Pohjoisen lapsen puolesta, Pro pueris septentrionalibus -mitalit Seija Saarikko, henkilöstöpäällikkö Oulu, luovutettu 3.3.2011.

Katri Stenius, Kaarina, 500 €, pro gradu –tutkimukseen koskien sisäkorvaistutteen saaneiden lasten integroitumista yleisopetukseen.

Vuokko Hiipakka, sosiaalityöntekijä Seinäjoki, luovutettu 16.3.2011.

Stipendit Nuorten Ystävät ry:n Stipendirahastosta vuoden 2011 aikana

Birgitta Huurre, vammaispalvelusuunnittelija Turku, luovutettu 1.9.2011.

Oulun seudun avopalvelukeskus, Oulu, stipendit kolmelle ammattiin valmistuneelle nuorelle, 750 € Nuorten Ystävien koulu, Muhos, stipendit 12 oppilaalle, 240 €.

Johannes Hyytinen, rehtori, opetusneuvos Piippola, luovutettu 6.9.2011. Jari Sinkkonen, lastenpsykiatri Helsinki, luovutettu 13.9.2011.

Palvelukeskus Kotiporras, Seinäjoki, stipendit kolmelle nuorelle, 60 €. Perhekoti Ainola, Muhos, stipendi yhdelle nuorelle, 20 €.

Juha Kontulainen, ryhmäesimies Oulu, luovutettu 25.10.2011.

Perhekoti Jokirinne, Tornio, stipendit kahdelle nuorelle, 40 €.

Nuorten Ystävät ry:n 100-vuotisjuhlavuoden 2007 Valoisa tulevaisuus –mitalit

Perhekoti Kavela, Muhos, stipendit kolmelle nuorelle, 290 €.

Rinnekoti ja Rinnekoti-Säätiö Espoo, myönnetty 21.12.2011.

Perhekoti Karhula, Muhos, stipendi yhdelle nuorelle, 40 €.

Georg Waenerbergin rahaston apurahat Elina Hallman, Jyväskylä, 500 €, pro gradu –tutkimukseen koskien vaikeavammaisia työelämässä. Mari Kivistö, Kiiminki, 1 000 €, väitöskirja-aineiston keräämiseen koskien vaikeavammaisten osallisuutta kodin ulkopuolisilla areenoilla. Minna Saarinen, Vantaa, 1 500 €, väitöskirjatyön jälkeiseen post doc-tutkimukseen koskien kehitys-

42

vammaisia opiskelijoita ja heidän sosiaalisia suhteitaan.

Perhekoti Metsola, Muhos, stipendi yhdelle nuorelle, 20 €. Perhekoti Lohela, Muhos, stipendit kolmelle nuorelle, 60 €. Pohjolan koulu, Muhos, stipendit 12 oppilaalle, 210 €. Sijaishuollon erityisyksikkö Salorinne, Jokirinne, stipendi yhdelle nuorelle, 20 €.

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


Sijaishuoltoyksikkö Ahorinne, Lapinlahti, stipendit kolmelle nuorelle, 310 €.

Toimintakeskus VillaVakka, Muhos, stipendi seitsemälle asiakkaalle, 140 €.

Sijaishuoltoyksikkö Hiekkarinne, Rovaniemi, stipendi neljälle nuorelle, 80 €.

Tukkitien työllistymiskeskus, Oulu, stipendit kahdelle ammattiin valmistuneelle asiakkaalle, 500 €.

Sijaishuoltoyksikkö Kouluharju, Iisalmi, stipendit kolmelle nuorelle, 310 €.

Varsinais-Suomen jälkihuolto- ja avopalvelukeskus, Turku, stipendit kahdelle asiakkaalle, 520 €.

Sijaishuoltoyksikkö Mäntyrinne, Kemijärvi, stipendit kahdelle nuorelle, 50 €.

Pääkaupunkiseudun jälkihuolto- ja avopalvelukeskus, Helsinki, stipendi yhdelle asiakkaalle, 50 €.

Sijaishuoltoyksikkö Trappan, Vaasa, stipendit kahdelle nuorelle, 60 €.

VillaAura, Turku, stipendit neljälle nuorelle, 80 €.

Ryhmäkoti Rantakoti, Muhos, stipendi yhdelle nuorelle, 20 €. Toiminnallinen pienryhmäkuntoutus Sokuri, Muhos, stipendit kolmelle nuorelle, 60 €.

Muu toiminta Henkilökunnan lapset Kymmenelle tutkinnon suorittaneelle, yhteensä 850 €.

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

43


15 ylioppilaalle, yhteensä 1 275 €. Edesmenneen kehityspäällikkö Markku Suvannon lapset, yhteensä 100 €.

Muut

Pesäpuu ry:n Selviytyjät ryhmän jäsenelle, entiselle perhesijoitetulle nuorelle Sami Isoniemelle lähetetty 100 € stipendi Selviytyjät –nuorten matkaan perhehoidon IFCOn maailmankonferenssiin Kanadaan kesällä 2011. Sami Isoniemi on tehnyt arvokasta yhteistyötä Nuorten Ystävien Perhehoitopalvelujen kanssa. Severi Rissaselle stipendi, yhteensä 200 €, kannustukseksi Kajaanissa 13.9.2011 pidetyssä Vanhemmuuden vaativa pesti -luennossa esiintyneelle pianistille. Seinäjoen Yhteiskoulun oppilas, Sakari Wuorijärvelle stipendi, yhteensä 200 €, kannustukseksi Seinäjoella 14.9.2011 pidetyssä Vanhemmuuden vaativa pesti -luennossa esiintyneelle muusikolle. Tuomas Heinoselle stipendi, yhteensä 50 €, valokuvien käyttöoikeudesta. Stipendit: Hanna Kiuru, Turku, 500 € ja Jenny Frantsi, Helsinki, 200 €, jatko-opiskeluja varten. Sosiaalialan ammattikorkeakoulun opiskelija Hilkka Lahdelle, Oulu, luovutettu stipendi Taikasauva- ´toiminnan kautta, yhteensä 400 €, kiitokseksi opiskelija–projektin suorittamisesta viestintäpalveluille. 200 euron stipendit Taikasauva-toiminnan kautta luovutettu Piritta Erkkilälle ja Susanna Nevanperälle, Oulu, kiitoksena opinnäytetyöstä ”Kokemuksia Nuorten Ystävien asumispalveluiden asiakaslähtöisyydestä ja ideoita asiakaslähtöisyyden kehittämiseen”. Nuorten Ystävien vuoden 2011 joulutervehdyksiin varatut rahat, yhteensä 1 000 €, käytetään Nuorten Ystävien vammaispalveluyksikkö

44

VillaAuran asiakkaiden kuntoutumista edistävään toimintaan.

Lahjoitukset Nuorten Ystäville 2011 Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, Helsinki, lahjoitus, yhteensä 5 000 €. Varat käytetty Nuorten Ystävien musiikki- ja kuvataidekerhotoimintaan kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Tunkelon säätiön, Espoo, lahjoitus, yhteensä 6 000 €. Varat käytetty työkyvyttömyyseläkkeellä olevien kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työllistymiseen kohti avoimia työmarkkinoita tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen keinoin. Otto A. Malmin lahjoitusrahasto, Helsinki, lahjoitus yhteensä 7 000 €. Varat käytetään työkyvyttömyyseläkkeellä olevien kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työllistymiseen kohti avoimia työmakkinoita tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen keinoin. Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Helsinki, lahjoitus yhteensä 10 000 €. Varat käytetään lasten ja nuorten vanhempiin ja muihin kohdistuvaan vaikuttamistoimintaan, avoimiin ja maksuttomiin luentotilaisuuksien järjestämiseen eri puolilla Suomea vuoden 2012 aikana. Kaleva Oy:n lahjoitukset 2 269 € ja 1 000 €. Varat käytetty Taikasauva toiminnan kautta Oulussa toimivaan Miepä –kuntoutukseen. Oulu City Rotary Klubi ja Oulu International Rotary Clubin lahjoitus joulugaalasta 2011, 4 700 €, Oulun Tukkitien työllistymiskeskukselle. NUOTTA – Rovaseudun kristillinen nuorisoyhdistys ry:n lahjoitus, 594,08 €, Rovaniemen Sijaishuoltoyksikkö Hiekkarinteen toiminnalle. Sosiaalineuvos Juhani Irjalan muistoksi tulleet lahjoitukset, yhteensä 1 255 €, käytetty Nuorten Ystävät ry:n Taikasauva-toiminnan kautta Mu-

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


hoksen Toivola-kodin ryhmäkotien asukkaiden kesäretken järjestämiskuluihin. Lions Club Turku-Aninkaisen lahjoitukset Nuorten Ystävien Varsinais-Suomen jälkihuolto- ja avopalvelukeskuksen asiakkaille: • Stipendit 500 € ja 250 € toiminnan piirissä oleville asiakkaille • Pearl-rumpusetti Turussa sijaitsevan Nuorten Ystävien vammaispalveluiden toimintayksikkö VillaAuraan, luovutettu 1.9.2011 pidettyjen avajaisten yhteydessä. Lastenmusiikin katusoittotapahtuma Piknik Areenalla järjestettiin Oulun torilla 16.7.2011. Hyväntekeväisyyskohteeksi oli valittu autismikuntoutuksessa olevat lapset. Hankittu soittimia sekä muuta aistivirikevälineitä Nuorten Ystävien vammaispalveluiden LohiFantti yksikköön Muhokselle. Nuorten Ystävät –palvelut Oy:n Toivola-kodin ja vammaistyön 85-vuotisjuhlapäivän 1.9.2011 kunniaksi tulleet lahjoitukset Nuorten Ystävät ry:n Georg Waenerbergin rahastoon, yhteensä 2 425 €. Oululaisen Urpo Unnbomin 60-vuotissyntymäpäivän kunniaksi tulleet lahjoitukset, yhteensä 1 355 €. Varat käytetty Nuorten Ystävien Tukkitien työllistymiskeskuksen musiikkikerhon toiminnan tukemiseksi. Asessori Eino Snellmanin 90-vuotissyntymäpäivän kunniaksi tulleet lahjoitukset, yhteensä 1 180 €. Varat käytetään Nuorten Ystävien vammaistyön hyväksi. Opetusneuvos Martti Niemelän 90-vuotissyntymäpäivän kunniaksi tulleet lahjoitukset, yhteensä 1 000 €. Varat käytetään Nuorten Ystävien vammaistyön hyväksi.

Nuorten Ystävät ry:n hallituksen jäsen rehtori Anna-Liisa Hirvenojan 70-vuotissyntymäpäivän kunniaksi joulukuussa tulleet lahjoitukset, yhteensä 370 €. Varat käytetään Nuorten Ystävien vammaistyön hyväksi. Kuopion Lyseon lukion projektioppimisen kurssi INTO:n lahjoitus Nuorten Ystävät –palvelut Oy:n Perhehoitopalveluihin, yhteensä 1 293,23 €. Pelastakaa Lapset ry:n lahjoitukset Taikasauvatoiminnan kautta Imatralla sijaitsevan Autismikuntoutuksen yksikkö VillaKarelian toimintaan, yhteensä 300 €. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n lahjoitus, 400 €, Nuorten Ystävien kehitysvammatyön hyväksi. Varat käytetään Taikasauva-toiminnan kautta Ryhmäkoti Rantakodin asiakkaiden virkistystoimintaan. Sirkka-Liisa ja Väinö Hietalan sekä Maire ja Raimo Ahopellon lahjoitus Muhoksella sijaitsevan Toimintakeskus VillaVakan asiakkaille, yhteensä 80 € Opetusneuvos Martti Niemelä on lahjoittanut Nuorten Ystävien koulun oppilaille, yhteensä 50 €. Oulun tuomiokirkossa pidetyn joulukonsertin 1.12.2011 kolehtituotto, yhteensä 137,70 €. Varat käytetään Nuorten Ystävien vammaistyön hyväksi. Muita yksittäisiä lahjoituksia Nuorten Ystävien toiminnan piirissä oleville asiakkaille tai asiakasryhmille Taikasauva-toiminnan kautta yhteensä 8 050 €.

Asessori Eino Snellmanin ja opetusneuvos Martti Niemelän marraskuussa lahjoittamien taulujen arvonnasta saatu tuotto, yhteensä 162,40 €. Käytetty vammaistyön hyväksi.

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

45


Yhteystiedot 2012 Keskustoimisto, Waenerberg-talo Torikatu 28, 90100 Oulu etunimi.sukunimi@nuortenystavat.fi www.nuortenystavat.fi Puheenjohtaja Professori, FT Seppo Saarela Kurkiojantie 15, 90650 Oulu seppo.saarela@oulu.fi

040 5377 212

Varapuheenjohtaja Varatuomari Jyrki Ristiluoma 0500 391 241 Hallituskatu 9 A 18, 90100 Oulu jyrki.ristiluoma@gmail.com Pääsihteeri VTM, fMBA Arja Sutela

040 5132 676

Johdon sihteeri Tiina Saarela

050 4338 044

044 7341 866 044 7341 830 044 7341 829 044 7341 659

Lukkari -hanke Seinäjoen Yhteiskoulu, Tuomikatu 6, 60100 Seinäjoki Projektipäällikkö Heli Rantamäki Projektityöntekijä Sanna Koski

044 7341 516

Projektipäällikkö Riitta Alatalo Projektisuunnittelija Essi Niemi

040 7163 682

OPETUSPALVELUT

044 7341 547 044 7341 537

044 7341 578 044 7341 577

044 7341 643 044 7341 435

Vastuuopettaja Kimmo Laine 044 7341 574 Pohjolan koulu, Muhos Vastuuopettaja Marja Rahko 044 7341 802 Nuorten Ystävien koulu, Muhos

KEHITTÄMISHANKKEET Klubitalot -hanke Oulu, Kajaani ja Rovaniemi Linnankatu 8, 90100 Oulu

Kehittämispäällikkö Lea Nikula 044 7341 862

46

044 7341 513

Vanhempien Akatemia -hanke Torikatu 28, 90100 Oulu

VIESTINTÄPALVELUT Viestintäpäällikkö Jarno Kinnunen Viestintäassistentti Anu Isoaho Järjestösuunnittelija Lassi Kangasluoma Yritysmarkkinoija Tuomo Mäkelä

Vastaava työhönvalmentaja Tarja Ervasti Työhönvalmentaja Marja Hämäläinen Työhönvalmentaja Lahja Leiviskä Työhönvalmentaja Marko Kokko Työhönvalmentaja ATK-vertaistukiohjaaja Juha Kyllönen

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011


NUORTEN YSTÄVÄT – LIIKETOIMINTAKONSERNI Torikatu 28, 90100 Oulu Toimitusjohtaja, FM Reijo Moilanen Laatu- ja yhteyspäällikkö Riikka Dunn

040 5811 500 044 7341 601

NUORTEN YSTÄVÄT –KIINTEISTÖT OY Torikatu 28, 90100 Oulu Kiinteistöpäällikkö Aulis Vuorenmaa

044 7341 504

NUORTEN YSTÄVÄT –PALVELUT OY Aluejohtajat Vammaispalvelut Oulu, Muhos, Imatra ja Turku Aluejohtaja Merja Jarva 044 7341 824 Lastensuojelu- ja perhekuntoutuspalvelut Muhos, Oulu ja Etelä-Suomi Aluejohtaja Sanni Niskala 044 7341 571

Palvelunohjaus Lastensuojelupalvelut 044 7341 627 Vammaispalvelut 044 7341 882 Mielenterveyspalvelut 044 7341 563 Perhekuntoutuspalvelut 044 7341 627 Perhehoitopalvelut 044 7341 553 Sosiaalinen työllistyminen 044 7341 862

Lastensuojelupalvelut Itä-Suomi, Länsi- ja Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Lappi Aluejohtaja Harri Lintala 044 7341 554

Kemijärvi Rovaniemi Tornio Oulu Muhos

HALLINTOPALVELUT Aulapalvelut, ICT-palvelut, palkka- ja henkilöstöpalvelut, osto- ja myyntilaskut, kirjanpito ja maksuliikenne Torikatu 28, 90100 Oulu 044 7341 500 Fax (08) 5341 550 Talouspäällikkö Pirjo Keinänen 044 7341 512 Henkilöstöpäällikkö Tiina Kariniemi 044 7341 540 ATK-tukihenkilö Kimmo Romppanen 044 7341 502

Nuorten Ystävät ry • Vuosikertomus 2011

Vaasa Seinäjoki

Iisalmi Lapinlahti

Imatra Turku Helsinki

www.nuortenystavat.fi

47


torikatu 28, 90100 Oulu • p. 044 7341 500 • info@nuortenystavat.fi www.nuortenystavat.fi

Vuosikertomus 2011  
Vuosikertomus 2011  

Nuorten Ystävät ry:n vuosikertomus 2011

Advertisement