Page 1

แผนการจัด การเรีย นรู้ รหัส วิช า 2001-0001 ชื่อ วิช า คอมพิว เตอร์เ พื่อ งานอาชีพ 2 (3) สอนครั้ง ที่ 1 หน่ว ยที่ 1 ชื่อ หน่ว ย ระบบคอมพิว เตอร์ เวลา 3 ชั่ว โมง สาระสำา คัญ ในปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญอย่างมาก ต่ อ ชี วิ ต ป ร ะ จำา วั น เ ร า จึ ง ค ว ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ทำา ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ คอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น ในหน่วยการเรียนนี้นักศึกษาจะได้ศึกษา เกี่ยวกับ ความหมายของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบในการทำา งาน ส่วนประกอบต่าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และยังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงกับ เครื่อง เพื่อให้เราสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สะดวกในการทำางานในรูปแบบต่าง ๆ จุด ประสงค์ก ารเรีย นรู้ จุด ประสงค์ท ั่ว ไป เพื่อให้รู้และเข้าใจความหมาย องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ และ สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ จุด ประสงค์เ ชิง พฤติก รรม 1. อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ 2. แยกแยะองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ 3. ประกอบส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ ได้ 4. สนใจหน้าที่การทำางานของฮาร์ดแวร์แต่ละประเภทได้ 5. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ได้ สาระการเรีย นรู้ ระบบคอมพิว เตอร์ 1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ 2. ระบบคอมพิวเตอร์ 3. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 4. หน่วยรับเข้า (Input Unit) 4.1 คีย์บอร์ด (Keyboard) 4.2 เมาส์ (Mouse)


4.3 แทร็กบอลล์ (Trackball) 4.4 จอยสติก (Joy Stick) 4.5 ตัวขับจานแม่เหล็ก (Disk Drive) 4.6 ตัวขับซีดีรอม (CD-ROM Drive) 4.7 สแกนเนอร์(Scanner) 4.8 ไมโครโฟน(Microphone) 5. เว็บแคม(Webcam) 6. เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) 7. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) และหน่วยความจำา (Memory Unit) 7.1 หน่วยความจำาอ่านอย่างเดียว ROM (Read Only Memory หรือ ROM) 7.2 หน่วยความจำาเข้าถึงโดยการสุ่ม (Random Access Memory หรือ RAM) 8. อุปกรณ์ที่ช่วยในการประมวลผล 8.1 การ์ดแสดงผล (Graphic Card) 8.2 การ์ดเสียง (Sound Card) 8.3 การ์ดแลน (LAN Card) 8.4 โมเดม (Modem Card) 9. หน่วยส่งออก (Output Unit) 9.1 จอภาพ (Monitor) - จอภาพแบบ CRT (Cathode Ray Tubes) - จอภาพแบบ LCD (Liquid Crystal Display 9.2 เครื่องพิมพ์ (Printer) - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ - เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท - เครื่องพิมพ์ดอตเมทริกซ์ 9.3 ลำาโพง (Speaker) 9.4 อุปกรณ์ต่อพ่วง 9.5 เครื่องสำารองไฟฟ้า 10. สื่อบันทึกข้อมูล 10.1 แผ่นดิสเก็ต(Diskette) 10.2 ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) 10.3 เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) 10.4 แผ่นซีดี(Compact Disk) 10.5 แฟลชไดร์ฟ(Flash Drive)


11. การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กิจ กรรมการเรีย นรู้ - ถามผู้เรียนคอมพิวเตอร์มีความสำาคัญกับชีวิตประจำาวัน อย่างไรโดยให้ระดมความคิดกับเพื่อน - ผูส ้ อนให้ผู้เรียนนำาเสนอความคิดที่ได้ถามไปหน้าชั้นเรียน - ผู้เรียนทำาแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 - เมื่อผู้เรียนทำาแบบทดสอบเสร็จให้ผู้สอนเฉลยแบบทดสอบ ก่อนเรียนหน่วยที่ 1 โดยให้ผู้เรียนผลัดกันตรวจกับเพื่อน ด้วยความซื่อสัตย์ - ผูส ้ อนเปิดสื่อการสอน CAI ในหัวข้อของระบบ คอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ - ผูส ้ อนอธิบายเนื้อหาให้ผู้เรียนฟังและเปิดหนังสือตาม - ผูส ้ อนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลความหมายของคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อนำามาเสนอ หน้าชั้นเรียน โดยสืบค้นได้จาก Web Guide ในหนังสือ - ผูส ้ อนร่วมกับผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนไป - ผู้เรียนทำาแบบฝึกหัด และใบงาน - ผู้เรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 - ผูส ้ อนเฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน และ เตรียมตัวเรียนในคาบต่อไป สื่อ การเรีย นรู้ 1. หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 3. สือ ่ CAI 4. Web Guide 5. แบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจ 6. ใบงาน 7. แบบฝึกหัดท้ายหน่วย 8. อินเทอร์เน็ต การวัด ผลประเมิน ผล 1. จากแบบประเมินทักษะกระบวนการทำางานเป็นกลุ่ม 2. จากแบบประเมินทักษะการนำาเสนอผลงาน 3. จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย


4. จากแบบสังเกตพฤติกรรม คุณธรรม คุณลักษณะอันพึง ประสงค์และเจตคติ 5. จากแบบประเมินรายบุคคล(แบบประเมินผลงาน)

กิจ กรรมส่ง เสริม การเรีย นรู้

ตอนที่ 1 การตรวจสอบอุป กรณ์ภ ายในเครื่อ งคอมพิว เตอร์ คำา สั่ง ให้น ัก ศึก ษาสำา รวจเครื่อ งคอมพิว เตอร์ข อง

นัก ศึก ษาที่ใ ช้ภ ายในห้อ งเรีย นว่า มีอ ุป กรณ์ช นิด ใดบ้า งที่อ ยู่ ในเครื่อ งคอมพิว เตอร์ข องนัก ศึก ษา บอกอุป กรณ์ม า 5 ชิ้น พร้อ มทั้ง อธิบ ายหน้า ที่ข องอุป กรณ์ช ิ้น นั้น มาพอสัง เขป 1. ชื่ออุปกรณ์ คือ......................................................................................... ........................................ หน้าที่.................................................................................... .............................................................. 2. ชื่ออุปกรณ์ คือ......................................................................................... ........................................ หน้าที่.................................................................................... .............................................................. 3. ชื่ออุปกรณ์ คือ......................................................................................... ........................................ หน้าที่.................................................................................... ..............................................................


4. ชื่ออุปกรณ์ คือ......................................................................................... ........................................ หน้าที่.................................................................................... .............................................................. 5. ชื่ออุปกรณ์ คือ......................................................................................... ........................................ หน้าที่.................................................................................... ..............................................................

ตอนที่ 2 ให้น ัก ศึก ษาตอบคำา ถามเกี่ย วกับ เรื่อ งของ

คอมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ์ท ี่เ กี่ย วข้อ งกับ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ 1. ให้นักศึกษาอธิบายความหมายของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง คอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 3 ชนิด.......................................................................................... ........................................................................ ................................................................................................. ................................................................. ................................................................................................. ................................................................. ................................................................................................. ................................................................. ................................................................................................. ................................................................. 2. ให้นักศึกษาบอกถึงประโยชน์ของเครื่องคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 5 ข้อ ................................................................................................. ................................................................. ................................................................................................. ................................................................. ................................................................................................. ................................................................. ................................................................................................. .................................................................


แบบทดสอบภาคปฏิบ ัต ิ

คำา สั่ง ให้นักศึกษาจับคู่กับเพื่อนแสดงวิธีการประกอบเครื่อง คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี โดยคำานึงถึงความปลอดภัย


แบบประเมิน ทัก ษะการตรวจสอบอุป กรณ์ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ หัวข้อการตรวจ สอบ........................................................................................... ............................... ชื่อผู้รับการ ประเมิน...................................................................................... .............................................. ประเมิน โดย........................................................................................... .................................................... วัน ที่............................................................................................... ............................................................ คำาชี้แจง : อ่านรายละเอียดการประเมินและเขียนระดับความคิดเห็น รายการประเมิน ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้องและ แม่นยำา อธิบายลักษณะการทำางานของอุปกรณ์ ชนิดนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถแยกชิ้นส่วน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งประกอบชิ้นส่วน ของเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าที่เดิมได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ถูกต้องและแม้น ยำา อธิบายลักษณะการทำางานของอุปกรณ์ชนิด นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถแยกชิ้นส่วนของเครื่อง คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งประกอบชิ้นส่วนของเครื่อง

ระดับ คุณภา พ

ดีมาก

ดี

คะแ นน

5 คะแ นน 4 คะแ นน


คอมพิวเตอร์เข้าที่เดิมได้เป็นอย่างดี ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้เป็นบางส่วน อธิบายลักษณะการทำางานของอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ ได้บ้าง สามารถแยกชิ้นส่วนของเครื่อง คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งประกอบชิ้นส่วนของเครื่อง คอมพิวเตอร์เข้าที่เดิมได้บ้างเล็กน้อย ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้เป็นบางส่วน อธิบายลักษณะการทำางานของอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ ได้ค่อนข้างน้อย สามารถแยกชิ้นส่วนของเครื่อง คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งประกอบชิ้นส่วนของเครื่อง คอมพิวเตอร์เข้าที่เดิมได้ค่อนข้างน้อย ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ไม่ถูกต้อง อธิบาย ลักษณะการทำางานของอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ ได้ไม่ถูก ต้อง สามารถแยกชิ้นส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งประกอบชิ้นส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าที่เดิมไม่ได้

ปาน กลาง

3 คะแ นน

น้อย

2 คะแ นน

ต้อง ปรับปรุ ง

1 คะแ นน

แบบประเมิน ทัก ษะการนำา เสนอผลงาน จุดประสงค์ ที่............................................................................................... ............................................. ชื่อ กลุ่ม......................................................................ชั้น................ ......................................................... รายชื่อสมาชิก 1............................................................................................... .......................................


2............................................................................................... ....................................... 3............................................................................................... ....................................... ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 รวม/

รายการประเมิน การเตรียมความพร้อม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนำาเสนอ การมีส่วนร่วมของสมาชิกใน กลุ่ม การรักษาเวลา ความสนใจของผู้ฟัง

คะแนน 3 2 1

ข้อคิดเห็น

ผู้ประเมิน................................................... วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. ......................

แบบประเมิน รายบุค คล(แบบประเมิน ผลงาน)


ผู้ ประเมิน(ชื่อ)............................................................................... ... ตนเอง  เพื่อน  ครู รายการประเมิน 1. ความสมบูรณ์ของ เนื้อหาสาระ 2. การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 3. ความคิดสร้างสรรค์ 4. หลักฐานที่ใช้ประกอบ การให้เหตุผล 5. การสะท้อนความคิดเห็น 6. ประโยชน์การประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำาวัน

ดี พอใ ปรับป คะแนน หมายเหตุ (3) ช้ รุง (2) (1)

คะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน ดี พอใช้ ปรับปรุง

รวม

คะแนนสูงกว่า 2.70 คะแนนอยู่ระหว่าง 1.3 – 2.70 คะแนนตำ่ากว่า 1.30

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการตัดสินต้องได้มาจาก คะแนนเฉลี่ยของผู้ประเมินทั้งหมด ตัวอย่าง ข้อ 1. ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ ได้คะแนน การประเมินดังนี้ ตนเอง ให้ดี ได้คะแนนประเมิน 3 เพื่อน ให้พอใช้ ได้คะแนนประเมิน 2 ครู ให้พอใช้ ได้คะแนนประเมิน 2 3+2+2 ได้คะแนนเฉลี3 ่ย = 2.33 จากคะแนนเฉลี่ยที่ได้แสดงว่าในข้อ 1. เกณฑ์ประเมินอยู่ ในเกณฑ์ พอใช้


แบบประเมิน คุณ ธรรม จริย ธรรม ค่า นิย ม และ คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่ม ประเมิน................................................................................ ชื่อกลุ่มรับการ ประเมิน...................................................................................... ประเมินผลครั้งที่...................วัน ที่................เดือน.......................พ.ศ. ............ ระดับ พฤติก รรม ที่

คุณ ลัก ษณะ/พฤติก รรมบ่ง ชี้

1

ความมีมนุษย์สัมพันธ์

2

ความมีวินัย

3

ความรับผิดชอบ

4

ความเชื่อมั่นในตนเอง

5

ความปลอดภัย

6

ความสนใจใฝ่รู้

- แสดงกิริยาท่าทางสุภาพต่อผู้อื่น - ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อ ตกลงต่าง ๆ ของวิทยาลัยได้แก่การแต่ง กายถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ ตรง ต่อเวลา - มีการเตรียมความพร้อมในการเรียน และการปฏิบัตงิ าน - ปฏิบัตงิ านด้วยความตัง้ ใจ - มีความเพียรพยายามในการเรียนและ การปฏิบัตงิ าน - กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

- ปฏิบัตงิ าน ทำากิจกรรมด้วยความ ระมัดระวัง

ใช้ไ ด้ (1 คะแนน)

ควร ปรับ ปรุง (0 คะแนน)

คะแน นที่ไ ด้


- ซักถามปัญหาน่าสงสัย

7

ความรักสามัคคี

8

ความกตัญญูกตเวที

9

พึ่งตนเอง

10

มีความอดทนอดกลั้น

- ร่วมมือในการทำางาน

- มีสัมมาคารวะต่อครู-อาจารย์อย่าง สมำ่าเสมอ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง - ทำางานปฏิบัติงานด้วยตนเอง

- ควบคุมอารมณ์/ความรู้สึกอย่างมีสติ และเหตุผล

แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิท ์ างการเรีย นแบบ ปรนัย คำา สั่ง จงทำา เครื่อ งหมายกากบาทลงในข้อ ที่ถ ูก ต้อ งที่ส ุด เพีย งข้อ เดีย ว 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดใช้เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับ ระบบอินเทอร์เน็ต ก. LAN Card ข. Modem ค. CPU ง. ถูกทั้ง ก แล ข 2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้ เป็นหน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ทั้งหมด ก. เมาส์ คีย์บอร์ด จอภาพ ข. สแกนเนอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ ค. จอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำาโพง ง. เครื่องพิมพ์ จอภาพ แทร็กบอลล์ 3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้ เป็นหน่วยประมวลผลทาง สัญญาณเสียง


ก. Sound Card ข. Graphic Control Analysis ค. Central Processing Unit ง. Graphic Processing Unit 4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หน่วยความจำา Flash ในการบันทึกข้อมูล ก. CD ข. Hard disk ค. Flash Drive ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค 5. การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีใดใช้ตรวจสอบสถานะ การทำางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ก. การตรวจสอบคอมพิวเตอร์ด้วยการเปิดฝาเครื่อง ข. การตรวจสอบคอมพิวเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติการ ค. การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วย BIOS ง. ถูกทั้ง ก และ ข 6. การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์วิธีใดใช้ Tools Device Manager ในการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ก. การตรวจสอบคอมพิวเตอร์ด้วยการเปิดฝาเครื่อง ข. การตรวจสอบคอมพิวเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติการ ค. การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วย BIOS ง. ถูกทั้ง ก และ ค 7. เครื่องพิมพ์แบบใดประหยัดหมึกพิมพ์มากที่สุด ก. Dot Matrix Printer ข. Laser Printer ค. Inkjet Printer ง. ถูกทั้ง ก และ ค 8. เครื่องพิมพ์แบบใดสามารถพิมพ์ได้รวดเร็วที่สุด ก. Dot Matrix Printer ข. Laser Printer ค. Inkjet Printer ง. ถูกทั้ง ข และ ค 9. CPU อยู่หน่วยใดในระบบคอมพิวเตอร์ ก. หน่วยรับข้อมูล ข. หน่วยส่งออก ค. หน่วยประมวลผลกลาง ง. ถูกทั้ง ก และ ข 10. ข้อใดคือข้อดีของจอภาพแบบ CRT ก. มีความคมชัดสูง ข. ไม่มีรังสีเมื่อ ใช้งาน ค. นำ้าหนักเบา ง. ถูกทั้ง ข และ ค

แบบประเมิน ทัก ษะกระบวนการทำา งานเป็น กลุม ่


ชื่อ กลุ่ม.......................................................................ชั้น............... ................................................. รายชื่อสมาชิก 1. ............................................................................................. ............................... 2. ............................................................................................. ............................... 3. ............................................................................................. ............................... ข้อที่

รายการประเมิน

1 2 3 4 5

การกำาหนดเป้าหมายร่วม การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ การปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย การประเมินและปรับปรุงงาน ............................................. ...

รวม

คะแนน 3 2 1

ข้อคิดเห็น

ผู้ประเมิน............................................................. วันที่ ............เดือน...............................พ.ศ. ..............


เอกสารอ้า งอิง 1. บุญสืบ โพธิ์ศรี. คอมพิว เตอร์เ พื่อ งานอาชีพ . กรุงเทพฯ:สำานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ , 2551. บัน ทึก หลัง การสอน ผลการสอนโดยภาพรวม .............................................................................................. ................................................................. .............................................................................................. ................................................................. .............................................................................................. ................................................................. .............................................................................................. ................................................................. .............................................................................................. ................................................................. .............................................................................................. ................................................................. .............................................................................................. ................................................................. ปัญ หาอุป สรรค .............................................................................................. ................................................................. .............................................................................................. ................................................................. .............................................................................................. .................................................................


.............................................................................................. ................................................................. .............................................................................................. ................................................................. .............................................................................................. ................................................................. .............................................................................................. ................................................................. ข้อ เสนอแนะแนวทางแก้ไ ขหรือ พัฒ นา .............................................................................................. ................................................................. .............................................................................................. ................................................................. .............................................................................................. ................................................................. .............................................................................................. ................................................................. .............................................................................................. ................................................................. .............................................................................................. ................................................................. .............................................................................................. .................................................................

แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ 1

Advertisement