Page 1

8

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 1 วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ความรู้ พนื้ ฐานในการเรียนพิมพ์ ดีดอังกฤษ

หมวดวิชาชีพ เวลา 3 ชั่วโมง

สาระสำ าคัญ การเรี ยนรู้วชิ าพิมพ์ดีดให้ประสบผลสำาเร็ จ ก่อนอื่นผูเ้ รี ยนจะต้องมีความรู ้พื้นฐานเบื้องต้น โดยการสร้างเทคนิคที่ดีการพิมพ์ดีดให้ถูกต้องเสี ยก่อน เช่น จะต้องมีท่านัง่ ที่ถูกต้อง การเคาะแป้ น อักษรที่เฉี ยบขาด การปัดแคร่ ที่รวดเร็ว และที่สาำ คัญที่สุดจะต้องพิมพ์โดยวิธีพิมพ์สมั ผัสที่รวดเร็ วและ แม่นยำา เพื่อจะได้นาำ ไปประยุกต์ใช้ในการพิมพ์งานให้เกิดประสิ ทภาพสูงสุ ด สาระการเรียนรู้ 1. ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่ องพิมพ์ดีดอังกฤษ 2. เทคนิคเบื้องต้นในการพิมพ์ดีด 3. หลักในการพิมพ์ดีด 4. การบำารุ งรักษาเครื่ องพิมพ์ 5. ข้อควรปฏิบตั ิเพื่อเป็ นกิจนิสยั ที่ดีในห้องปฏิบตั ิการพิมพ์ดีด 6. ข้อควรปฏิบตั ิก่อนพิมพ์ ผลการเรียนรู้ 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู ้พื้นฐานในการเรี ยนพิมพ์ดีดอังกฤษ 2. สามารถบอกและใช้ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่ องพิมพ์ดีดได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว จุดประสงค์ ปลายทาง 1. บอกส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่ องพิมพ์ดีดอังกฤษได้ถูกต้อง 2. อธิบายประวัติของเครื่ องพิมพ์ดีดอังกฤษได้ 3. ใช้ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่ องพิมพ์ดีดได้ถูกต้องและรวดเร็ ว 4. เข้าเรี ยนตรงเวลาและมีความสนใจในการเรี ยน 5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 จุดประสงค์ เชิงสมรรถนะ พุทธิพสิ ัย 1. พับผ้าคลุมเครื่ องได้ถูกต้องเรี ยบร้อย 2. ใส่กระดาษพิมพ์ ถอดกระดาษพิมพ์ได้ถูกต้องและรวดเร็ ว 3. ตั้งระยะกั้นหน้าและตั้งระยะกั้นหลังได้อย่างถูกต้อง ทักษะพิสัย 1. นัง่ พิมพ์ดว้ ยท่าที่ถูกต้อง 2. วางนิ้วประจำาที่แป้ นเหย้า (Home Key) ก้าวนิ้ว เคาะแป้ นพิมพ์ได้ถูกต้อง 3. ใช้แป้ นขออักษรได้ถูกต้อง 4. กดแป้ นยกแคร่ (Shift Key) พิมพ์อกั ษรตัวใหญ่ได้ถูกต้องและรวดเร็ ว 5. เคาะคานเว้นวรรคได้ถูกต้องและรวดเร็ ว 6. ปัดแคร่ (Carriage Returm) ได้ถูกต้อง จิตพิสัย 1. รับผิดชอบ 2. ซื่อสัตย์ 3. ประหยัด 4. พอเพียง 5. มีเหตุผล 6. ภูมิคุม้ กันดี

9


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

10

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 1. จัดฉายสื่ อโสตทัศน์ เช่น วิดีโอ สไลด์ ภาพ 1. ศึกษาพื้นฐานในการเรี ยนพิมพ์ดีดอังกฤษและ เครื่ องพิมพ์รุ่นเก่า ฯลฯ ที่เกี่ยวกับประวัติและ สามารถบอกได้วา่ มีประวัติความเป็ นมาได้ ความเป็ นมาและเกี่ยวข้องกับการพิมพ์ดีด อย่างไร และมีประโยชน์ต่องานสำานักงานมาก อังกฤษและพิมพ์ดีดไทย น้อยเพียงใด 2. อธิ บายให้เห็นความสำาคัญของเครื่ องพิมพ์ดีด 2. ติดภาพเครื่ องพิมพ์ดีดแต่ละยีห่ อ้ ที่บอร์ ดหน้า ว่าปั จจุบนั ยังมีความสำาคัญอยู่ เช่น บ้างหน่วย ชั้นเรี ยน เช่น โอลิมเปี ย เรมินตัน ออฟติมา งานจะใช้งานควบคู่กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทั้งแบบธรรมดาและไฟฟ้ า จนกระทัง่ และถ้ามองในแง่ของการใช้งานตลอดเวลา วิวฒั นาการมาเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ว เครื่ องพิมพ์ดีดธรรมดาสามารถใช้งาน ได้อย่างต่อเนื่อง แม้สาำ นักงานจะเกิดไฟฟ้ า ดับ งานทีม่ อบหมาย 1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนให้สาำ รวจตลาดว่ามีบริ ษทั ใดที่ยงั จำาหน่ายเครื่ องพิมพ์ดีดแต่ละยีห่ อ้ พร้อม ราคาเครื่ องพิมพ์ดีดแต่ละยีห่ อ้ และติดบอร์ ดหน้าชั้นเรี ยน 2. ติดภาพเกี่ยวกับการเรี ยน เช่น ท่านัง่ การใส่ และถอดกระดาษพิมพ์ ฯลฯ สื่ อการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ 1. แบบเรี ยนพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 2. กระดาษฝึ กพิมพ์และกระดาษรองพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 1. วิดีโอพร้อมอุปกรณ์ 2. เครื่ องเล่นไมโครโฟนพร้อมลำาโพง

การวัดผลและประเมินผล


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 1. การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล 2. การปฏิบตั ิงานและทำาข้อสอบท้ายหน่วยการเรี ยน

บันทึกหลังการสอน

11


12

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

บันทึกการสอนของผู้สอน วันที่.................เดือน.............................พ.ศ................. วิชา................................................สอนแผนก........................................กลุ่ม.................................. 1. หัวข้อเนื้อหาที่สอน 2. จำานวนผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยน...........................คน 3. รายละเอียดการสอน รายละเอียดหัวข้อเนือ้ หาที่สอน เข้ าใจ/ปฏิบัติ (คน) ไม่ เข้ าใจ (คน) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. หมายเหตุ สำาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ จะแก้ไขในการสอนครั้งต่อไป วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ........................... โดยจะดำาเนินการดังนี้ 1............................................................................................................................................. 2............................................................................................................................................. 3............................................................................................................................................. 4............................................................................................................................................. 5.............................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน บันทึกหลังคาบการเรียนของผู้เรียน (งานเดี่ยว) วันที่............เดือน............................พ.ศ...............


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

13

วิชา....................................................................... ชื่อผูส้ อน.................................................. 1. หัวข้อที่สอนในวันนี้ .....................................................................…………………………………... 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ (อย่างน้อย 3 เรื่ อง) 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................………… 3. สิ่ งที่ยงั ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสังสัย 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................…………

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน


14

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ประชุ มสรุ ปสาระการเรียนรู้ ของผู้เรียนทุกสั ปดาห์ (งานกลุ่ม) กลุ่มที่............................................. วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................... วิชา............................................................................. ชื่อผูส้ อน........................................................ 1. หัวข้อที่เรี ยนสัปดาห์จาำ นวน......................หัวข้อ 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ หัวข้อที่ 1.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 2.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 3.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 4.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 5.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 6.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 3. สิ่ งที่สมาชิกกลุ่มยังไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสงสัยไม่สามารถสรุ ปได้คือ 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน

ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน


15

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ลำาดับที่

แบบประเมินการรายงาน (หน้ าชั้นเรียน) โดยผู้สอน แผนก............................................................................. ชั้น.................................................................................. กลุ่มที่............................................................................ พฤติกรรม ชื่อ-สกุล สมาชิก ความพร้ อม ความสามารถในการรายงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

สรุ ปคะแนนทั้งหมด

1.5

1

ดีมาก (9-10 คะแนน)

5

4

3

ดี (7-8 คะแนน)

2

1

0

ความสามารถในการ ศึกษาค้ นคว้ า 3 2 1 0

พอใช้ (5-6 คะแนน)

ควรปรับปรุ ง ำ า (ต่ากว่ 5 คะแนน)

ลงชื่อ..................................ผูป้ ระเมิน (นางนพมาตร์ วาดเมือง) ............../.................../...............


16

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 2 วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การเรียนรู้ อกั ษรแป้ นเหย้ า A S D F J K L ;

หมวดวิชาชีพ เวลา 3 ชั่วโมง

สาระสำ าคัญ ในการเรี ยนพิมพ์ดีดเพื่อให้เกิดความชำาณาญและความแม่นยำา จะต้องเริ่ มจากแป้ นเหย้าหรื อ แป้ นหลักของการพิมพ์ ซึ่งเป็ นการเริ่ มต้นของการพิมพ์สมั ผัสที่ถูกต้องแม่นยำา และสามารถพิมพ์ สัมผัสได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ วางนิ้วบนแป้ นเหย้าอย่างถูกวิธีท้ งั มือซ้ายและมือขวา สาระการเรียนรู้ 1. วิธีการใช้แป้ นเหย้า 2. การพิมพ์ตวั อักษรแป้ นเหย้า 3. การวางนิ้ว ใช้นิ้วมือซ้าย มือขวา แต่ละนิ้วบนแป้ นเหย้า (Home Key) 4. วิธีการดีด (เคาะ) แป้ นเหย้า การเคาะคานเว้นวรรค ผลการเรียนรู้ 1. เพื่อให้เกิดความชำานาญและความแม่นยำาในการพิมพ์สมั ผัสที่ถูกต้องแม่นยำา 2. พิมพ์สมั ผัสได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จุดประสงค์ ปลายทาง 1. อธิบายถึงวิธีการใช้แป้ นเหย้าได้ 2. การพิมพ์ตวั อักษรแป้ นเหย้าได้ถูกต้องรวดเร็ ว 3. วางนิ้ว การใช้นิ้วมือซ้าย มือขวา แต่ละนิ้วบนแป้ นเหย้า (Home Key) ได้ถูกต้อง 4. บอกวิธีการดีด (เคาะ) แป้ นเหย้าการเคาะคานเว้นวรรคได้ถูกวิธี


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

17

จุดประสงค์ เชิงสมรรถนะ พุทธิพสิ ัย 1. วางนิ้ว ใช้นิ้วมือซ้าย มือขวา แต่ละนิ้วบนแป้ นเหย้า (Home Key) ได้ถูกต้อง 2. บอกวิธีการดีด (เคาะ) แป้ นเหย้า การเคาะคานเว้นวรรคได้ถูกวิธี ทักษะพิสัย 1. อธิบายวิธีการใช้แป้ นเหย้าได้ 2. วางนิ้ว ใช้นิ้วมือซ้าย มือขวา แต่ละนิ้วบนแป้ นเหย้า (Home Key) ได้ถูกต้อง 3. พิมพ์ตวั อักษรแป้ นเหย้าได้ถูกต้อง 4. ดีด (เคาะ) แป้ นเหย้า เคาะคานเว้นวรรคได้ถูกวิธี จิตพิสัย 1. รับผิดชอบ 2. ซื่อสัตย์ 3. ประหยัด 4. พอเพียง 5. มีเหตุผล 6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 1. ผูส้ อนทบทวนความรู้เดิมของผูเ้ รี ยนในเรื่ อง 1. ผูเ้ รี ยนตอบคำาถามผูส้ อนดังต่อไปนี้ ความรู้พ้นื ฐานของในการเรี ยนพิมพ์ดีด โดยใช้ - ส่ วนประกอบของเครื่ อง คำาถามต่อไปนี้ - วิธีการบำารุ งรักษาเครื่ อง - ส่ วนประกอบของเครื่ อง - วิธีปฏิบตั ิขณะเข้าห้องเรี ยน - วิธีการบำารุ งรักษาเครื่ อง 2. ผูเ้ รี ยนวางนิ้วและการเคาะแป้ นเหย้า (Home - วิธีปฏิบตั ิขณะเข้าห้องเรี ยน Key) A S D F J K L ; อย่างถูกวิธี 2. ผูส้ อนอธิบายวิธีการวางนิ้วและการเคาะแป้ น เหย้า (Home Key) A S D F J K L ; อย่างถูก วิธี


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 งานทีม่ อบหมาย 1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนตอบคำาถามตามที่ผสู ้ อนมอบหมายให้ 2. ฝึ กปฏิบตั ิโดยการวางนิ้วให้ถูกกับแป้ นเหย้า 3. ฝึ กพิมพ์ตามแบบฝึ กหัดให้ถูกนิ้ว สื่ อการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ 1. แบบเรี ยนพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 2. กระดาษฝึ กพิมพ์และกระดาษรองพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 1. วิดีโอพร้อมอุปกรณ์ 2. เครื่ องเล่นไมโครโฟนพร้อมลำาโพง การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล 2. การปฏิบตั ิงานและทำาข้อสอบท้ายหน่วยการเรี ยน

18


19

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 บันทึกหลังการสอน

บันทึกการสอนของผู้สอน วันที่.................เดือน.............................พ.ศ................. วิชา................................................สอนแผนก........................................กลุ่ม.................................. 1. หัวข้อเนื้อหาที่สอน 2. จำานวนผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยน...........................คน 3. รายละเอียดการสอน รายละเอียดหัวข้อเนือ้ หาที่สอน เข้ าใจ/ปฏิบัติ (คน) ไม่ เข้ าใจ (คน)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. หมายเหตุ สำาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ จะแก้ไขในการสอนครั้งต่อไป วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ........................... โดยจะดำาเนินการดังนี้ 1............................................................................................................................................. 2............................................................................................................................................. 3............................................................................................................................................. 4............................................................................................................................................. 5.............................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน บันทึกหลังคาบการเรียนของผู้เรียน (งานเดี่ยว)


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

20

วันที่............เดือน............................พ.ศ............... วิชา....................................................................... ชื่อผูส้ อน.................................................. 1. หัวข้อที่สอนในวันนี้ .....................................................................…………………………………... 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ (อย่างน้อย 3 เรื่ อง) 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................………… 3. สิ่ งที่ยงั ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสังสัย 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................…………

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน


21

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ประชุ มสรุ ปสาระการเรียนรู้ ของผู้เรียนทุกสั ปดาห์ (งานกลุ่ม) กลุ่มที่............................................. วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................... วิชา............................................................................. ชื่อผูส้ อน........................................................ 1. หัวข้อที่เรี ยนสัปดาห์จาำ นวน......................หัวข้อ 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ หัวข้อที่ 1.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 2.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 3.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 4.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 5.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 6.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 3. สิ่ งที่สมาชิกกลุ่มยังไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสงสัยไม่สามารถสรุ ปได้คือ 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน

ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน


22

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ลำาดับที่

แบบประเมินการรายงาน (หน้ าชั้นเรียน) โดยผู้สอน แผนก............................................................................. ชั้น.................................................................................. กลุ่มที่............................................................................ พฤติกรรม ชื่อ-สกุล สมาชิก ความพร้ อม ความสามารถในการรายงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

สรุ ปคะแนนทั้งหมด

1.5

1

ดีมาก (9-10 คะแนน)

5

4

3

ดี (7-8 คะแนน)

2

1

0

ความสามารถในการ ศึกษาค้ นคว้ า 3 2 1 0

พอใช้ (5-6 คะแนน)

ควรปรับปรุ ง ำ า (ต่ากว่ 5 คะแนน)

ลงชื่อ..................................ผูป้ ระเมิน (นางนพมาตร์ วาดเมือง) ............../.................../...............


23

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 3-4 วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การพิมพ์สัมผัสแป้ น T R Y U

หมวดวิชาชีพ เวลา 6 ชั่วโมง

สาระสำ าคัญ หลังจากผูเ้ รี ยนได้ฝึกพิมพ์แป้ นเหย้าแล้ว เพื่อให้เกิดความชำานาญในการพิมพ์อกั ษรแป้ นเหย้า ผูเ้ รี ยนควรจะได้ฝึกพิมพ์ทบทวนการพิมพ์ประสมอักษรจากแป้ นเหย้าและเรี ยนรู ้วิธีการพิมพ์แป้ น อักษรต่างๆ สาระการเรียนรู้ 1. การพิมพ์แป้ นอักษร T R Y U 2. การพิมพ์ประสมคำาต่างๆ 3. การพิมพ์ประโยคสั้นๆ ผลการเรียนรู้ 1. สามารถสื บนิ้วเคาะแป้ นอักษร T R Y U ได้อย่างถูกต้อง 2. มีทกั ษะในการพิมพ์ขอ้ ความจากอักษรแป้ นเหย้าได้ถูกต้องและแม่นยำา 3. มีทกั ษะในการพิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง 4. มีทกั ษะในการพิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น จุดประสงค์ ปลายทาง 1. บอกการสื บนิ้วเคาะแป้ นอักษร T R Y U ได้อย่างถูกต้อง 2. พิมพ์ขอ้ ความจากอักษรแป้ นเหย้าได้ถูกต้องและแม่นยำา 3. พิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง 4. พิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 จุดประสงค์ เชิงสมรรถนะ พุทธิพสิ ัย 1. บอกชื่อนิ้วที่สืบไปดีดแป้ น T Y R และ U ได้ถูกต้อง 2. พิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น ทักษะพิสัย 1. สื บนิ้วเคาะแป้ นอักษร T R Y U ได้อย่างถูกต้อง 2. พิมพ์ขอ้ ความจากอักษรแป้ นเหย้าได้ถูกต้องและแม่นยำา 3. พิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง 4. พิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น จิตพิสัย 1. รับผิดชอบ 2. ซื่อสัตย์ 3. ประหยัด 4. พอเพียง 5. มีเหตุผล 6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 1. ผูส้ อนทบทวนความรู้เดิมของผูเ้ รี ยนในเรื่ อง 1. ผูเ้ รี ยนตอบคำาถามผูส้ อนดังต่อไปนี้ แป้ นเหย้า โดยใช้คาำ ถามต่อไปนี้ - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง - วิธีการวางนิ้วกับแป้ นเหย้า - วิธีการวางนิ้วบนแป้ นเหย้า - วิธีการนัง่ ให้ถูกวิธี - วิธีการนัง่ ให้ถูกวิธี 2. ผูเ้ รี ยนวางนิ้วและการสื บนิ้วไปพิมพ์ 2. ผูส้ อนอธิบายวิธีการวางนิ้วและการสื บนิ้วไป อักษรต่อไปนี้ พิมพ์อกั ษรต่อไปนี้ T ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นซ้ายมือ T ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นซ้ายมือ R ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นซ้ายมือ R ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นซ้ายมือ Y ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นขวามือ Y ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นขวามือ U ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นขวามือ อย่างถูกวิธี U ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นขวามือ อย่างถูกวิธี

24


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 งานทีม่ อบหมาย 1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนตอบคำาถามตามที่ผสู ้ อนมอบหมายให้ 2. ฝึ กปฏิบตั ิโดยการวางนิ้วให้ถูกกับแป้ นเหย้า 3. ฝึ กก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้าไปยังแป้ นอักษร T R Y U 4. ฝึ กพิมพ์ตามแบบฝึ กหัดให้ถูกนิ้ว สื่ อการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ 1. แบบเรี ยนพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 2. กระดาษฝึ กพิมพ์และกระดาษรองพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 1. วิดีโอพร้อมอุปกรณ์ 2. เครื่ องเล่นไมโครโฟนพร้อมลำาโพง การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล 2. การตรวจสอบคำาผิดหลังจากผูเ้ รี ยนพิมพ์งานเรี ยบร้อยแล้ว 3. การปฏิบตั ิงานและทำาข้อสอบท้ายหน่วยการเรี ยน

25


26

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 บันทึกหลังการสอน

บันทึกการสอนของผู้สอน วันที่.................เดือน.............................พ.ศ................. วิชา................................................สอนแผนก........................................กลุ่ม.................................. 1. หัวข้อเนื้อหาที่สอน 2. จำานวนผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยน...........................คน 3. รายละเอียดการสอน รายละเอียดหัวข้อเนือ้ หาที่สอน เข้ าใจ/ปฏิบัติ (คน) ไม่ เข้ าใจ (คน)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. หมายเหตุ สำาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ จะแก้ไขในการสอนครั้งต่อไป วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ........................... โดยจะดำาเนินการดังนี้ 1............................................................................................................................................. 2............................................................................................................................................. 3............................................................................................................................................. 4............................................................................................................................................. 5.............................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน บันทึกหลังคาบการเรียนของผู้เรียน (งานเดี่ยว)


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

27

วันที่............เดือน............................พ.ศ............... วิชา....................................................................... ชื่อผูส้ อน.................................................. 1. หัวข้อที่สอนในวันนี้ .....................................................................…………………………………... 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ (อย่างน้อย 3 เรื่ อง) 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................………… 3. สิ่ งที่ยงั ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสังสัย 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................…………

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน


28

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ประชุ มสรุ ปสาระการเรียนรู้ ของผู้เรียนทุกสั ปดาห์ (งานกลุ่ม) กลุ่มที่............................................. วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................... วิชา............................................................................. ชื่อผูส้ อน........................................................ 1. หัวข้อที่เรี ยนสัปดาห์จาำ นวน......................หัวข้อ 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ หัวข้อที่ 1.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 2.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 3.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 4.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 5.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 6.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 3. สิ่ งที่สมาชิกกลุ่มยังไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสงสัยไม่สามารถสรุ ปได้คือ 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน

ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน


29

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ลำาดับที่

แบบประเมินการรายงาน (หน้ าชั้นเรียน) โดยผู้สอน แผนก............................................................................. ชั้น.................................................................................. กลุ่มที่............................................................................ พฤติกรรม ชื่อ-สกุล สมาชิก ความพร้ อม ความสามารถในการรายงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

สรุ ปคะแนนทั้งหมด

1.5

1

ดีมาก (9-10 คะแนน)

5

4

3

ดี (7-8 คะแนน)

2

1

0

ความสามารถในการ ศึกษาค้ นคว้ า 3 2 1 0

พอใช้ (5-6 คะแนน)

ควรปรับปรุ ง ำ า (ต่ากว่ 5 คะแนน)

ลงชื่อ..................................ผูป้ ระเมิน (นางนพมาตร์ วาดเมือง) ............../.................../...............


30

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 5-6 วิชา พิมพ์ดดี อังกฤษ 1 หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การพิมพ์สัมผัสแป้ น E I G H

หมวดวิชาชีพ เวลา 6 ชั่วโมง

สาระสำ าคัญ หลังจากผูเ้ รี ยนได้ฝึกพิมพ์แป้ นเหย้าแล้ว เพื่อให้เกิดความชำานาญในการพิมพ์อกั ษรแป้ นเหย้า ผูเ้ รี ยนควรจะได้ฝึกพิมพ์ทบทวนการพิมพ์ประสมอักษรจากแป้ นเหย้าและเรี ยนรู ้วิธีการพิมพ์แป้ น อักษรต่างๆ สาระการเรียนรู้ 1. การพิมพ์แป้ นอักษร E I G H 2. การพิมพ์ประสมคำาต่างๆ 4. การพิมพ์ประโยคสั้นๆ ผลการเรียนรู้ 1. สามารถสื บนิ้วเคาะแป้ นอักษร E I G H ได้อย่างถูกต้อง 2. มีทกั ษะในการพิมพ์ขอ้ ความจากอักษรแป้ นเหย้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำา 3. มีทกั ษะในการพิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง 4. มีทกั ษะในการพิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น จุดประสงค์ ปลายทาง 1. สื บนิ้วเคาะแป้ นอักษร E I G H ได้อย่างถูกต้อง 2. พิมพ์ขอ้ ความจากอักษรแป้ นเหย้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำา 3. พิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง 4. พิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 จุดประสงค์ เชิงสมรรถนะ พุทธิพสิ ัย 1. บอกชื่อนิ้วที่สืบไปดีดแป้ น E I G H ได้ถูกต้อง 2. พิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น ทักษะพิสัย 1. สื บนิ้วเคาะแป้ นอักษร E I G H ได้ถูกต้อง 2. พิมพ์ขอ้ ความจากอักษรแป้ นเหย้าได้ถูกต้องและแม่นยำา 3. พิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง 4. พิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น จิตพิสัย 1. รับผิดชอบ 2. ซื่อสัตย์ 3. ประหยัด 4. พอเพียง 5. มีเหตุผล 6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

31


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

32

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 1. ผูส้ อนทบทวนความรู้เดิมของผูเ้ รี ยนในเรื่ อง 1. ผูเ้ รี ยนตอบคำาถามผูส้ อนดังต่อไปนี้ แป้ นอักษร T R Y U โดยใช้คาำ ถามต่อไปนี้ - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง - การสื บนิ้วไปยังแป้ นอักษร T R Y U ใช้ - การสื บนิ้วไปยังแป้ นอักษร T R Y U ใช้ นิ้วใดบ้าง นิ้วใดบ้าง 2. ผูเ้ รี ยนวางนิ้วและการสื บนิ้วไปพิมพ์อกั ษร 2. ผูส้ อนอธิบายวิธีการวางนิ้วและการสื บนิ้วไป ต่อ ไปนี้ พิมพ์อกั ษรต่อไปนี้ E ใช้นิ้ว นิ้วกลางด้านซ้ายมือ E ใช้นิ้ว นิ้วกลางด้านซ้ายมือ G ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นซ้ายมือ G ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นซ้ายมือ H ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นขวามือ H ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นขวามือ I ใช้นิ้ว นิ้วกลางด้านขวามือ อย่างถูกวิธี I ใช้นิ้ว นิ้วกลางด้านขวามือ อย่างถูกวิธี งานทีม่ อบหมาย 1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนตอบคำาถามตามที่ผสู ้ อนมอบหมายให้ 2. ฝึ กปฏิบตั ิโดยการวางนิ้วให้ถูกกับแป้ นเหย้า 3. ฝึ กก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้าไปยังแป้ นอักษร E G H I 4. ฝึ กพิมพ์ตามแบบฝึ กหัดให้ถูกนิ้ว สื่ อการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ 1. แบบเรี ยนพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 2. กระดาษฝึ กพิมพ์และกระดาษรองพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 1. วิดีโอพร้อมอุปกรณ์ 2. เครื่ องเล่นไมโครโฟนพร้อมลำาโพง


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล 2. การตรวจสอบคำาผิดหลังจากผูเ้ รี ยนพิมพ์งานเรี ยบร้อยแล้ว 3. การปฏิบตั ิงานและทำาข้อสอบท้ายหน่วยการเรี ยน

33


34

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 บันทึกหลังการสอน

บันทึกการสอนของผู้สอน วันที่.................เดือน.............................พ.ศ................. วิชา................................................สอนแผนก........................................กลุ่ม.................................. 1. หัวข้อเนื้อหาที่สอน 2. จำานวนผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยน...........................คน 3. รายละเอียดการสอน รายละเอียดหัวข้อเนือ้ หาที่สอน เข้ าใจ/ปฏิบัติ (คน) ไม่ เข้ าใจ (คน)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. หมายเหตุ สำาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ จะแก้ไขในการสอนครั้งต่อไป วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ........................... โดยจะดำาเนินการดังนี้ 1............................................................................................................................................. 2............................................................................................................................................. 3............................................................................................................................................. 4............................................................................................................................................. 5.............................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน บันทึกหลังคาบการเรียนของผู้เรียน (งานเดี่ยว)


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

35

วันที่............เดือน............................พ.ศ............... วิชา....................................................................... ชื่อผูส้ อน.................................................. 1. หัวข้อที่สอนในวันนี้ .....................................................................…………………………………... 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ (อย่างน้อย 3 เรื่ อง) 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................………… 3. สิ่ งที่ยงั ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสังสัย 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................…………

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน


36

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ประชุ มสรุ ปสาระการเรียนรู้ ของผู้เรียนทุกสั ปดาห์ (งานกลุ่ม) กลุ่มที่............................................. วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................... วิชา............................................................................. ชื่อผูส้ อน........................................................ 1. หัวข้อที่เรี ยนสัปดาห์จาำ นวน......................หัวข้อ 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ หัวข้อที่ 1.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 2.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 3.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 4.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 5.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 6.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 3. สิ่ งที่สมาชิกกลุ่มยังไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสงสัยไม่สามารถสรุ ปได้คือ 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน

ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน


37

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ลำาดับที่

แบบประเมินการรายงาน (หน้ าชั้นเรียน) โดยผู้สอน แผนก............................................................................. ชั้น.................................................................................. กลุ่มที่............................................................................ พฤติกรรม ชื่อ-สกุล สมาชิก ความพร้ อม ความสามารถในการรายงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

สรุ ปคะแนนทั้งหมด

1.5

1

ดีมาก (9-10 คะแนน)

5

4

3

ดี (7-8 คะแนน)

2

1

0

ความสามารถในการ ศึกษาค้ นคว้ า 3 2 1 0

พอใช้ (5-6 คะแนน)

ควรปรับปรุ ง ำ า (ต่ากว่ 5 คะแนน)

ลงชื่อ..................................ผูป้ ระเมิน (นางนพมาตร์ วาดเมือง) ............../.................../...............


38

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 7-8 วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 การพิมพ์สัมผัสแป้ น B N V M

หมวดวิชาชีพ เวลา 6 ชั่วโมง

สาระสำ าคัญ หลังจากผูเ้ รี ยนได้ฝึกพิมพ์แป้ นเหย้าแล้ว เพื่อให้เกิดความชำานาญในการพิมพ์อกั ษรแป้ นเหย้า ผูเ้ รี ยนควรจะได้ฝึกพิมพ์ทบทวนการพิมพ์ประสมอักษรจากแป้ นเหย้า และเรี ยนรู ้วธิ ี การพิมพ์แป้ น อักษรต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ วและแม่นยำาแล้วนั้น ผูเ้ รี ยนยังเรี ยนรู ้การสื บนิ้วพิมพ์แป้ นอักษร B N V M ได้อย่างถูกต้อง สาระการเรียนรู้ 1. พิมพ์แป้ นอักษร B N V M ได้รวดเร็ วและแม่นยำา 2. เรี ยนรู้แป้ นอักษร B N V M 3. พิมพ์ประสมคำาต่างๆ ได้ถูกต้อง รวดเร็ ว 4. พิมพ์ประโยคสั้นๆ ได้ถูกต้อง รวดเร็ ว ผลการเรียนรู้ 1. สามารถสื บนิ้วเคาะแป้ นอักษร B N V M ได้อย่างถูกต้อง 2. มีทกั ษะในการพิมพ์ขอ้ ความจากอักษรแป้ นเหย้าได้ถูกต้องและแม่นยำา 3. มีทกั ษะในการพิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง 4. มีทกั ษะในการพิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น จุดประสงค์ ปลายทาง 1. บอกการสื บนิ้ว เคาะแป้ นอักษร B N V M ได้อย่างถูกต้อง 2. สามารถพิมพ์ขอ้ ความจากอักษรแป้ นเหย้าได้ถูกต้องแม่นยำา 3. สามารถพิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้น ๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง 4. พิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 จุดประสงค์ เชิงสมรรถนะ พุทธิพสิ ัย 1. บอกชื่อนิ้วที่สืบไปดีดแป้ น B N V และ M ได้ถูกต้อง 2. พิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น ทักษะพิสัย 1. สื บนิ้วเคาะแป้ นอักษร B N V M ได้อย่างถูกต้อง 2. พิมพ์ขอ้ ความจากอักษรแป้ นเหย้าได้ถูกต้องและแม่นยำา 3. พิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง 4. พิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น จิตพิสัย 1. รับผิดชอบ 2. ซื่อสัตย์ 3. ประหยัด 4. พอเพียง 5. มีเหตุผล 6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

39


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

40

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 1. ผูส้ อนทบทวนความรู้เดิมของผูเ้ รี ยนในเรื่ อง 1. ผูเ้ รี ยนตอบคำาถามผูส้ อนดังต่อไปนี้ แป้ นอักษร E I G H โดยใช้คาำ ถามต่อไปนี้ - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง - การสื บนิ้วไปยังแป้ นอักษร E I G H ใช้นิ้ว - การสื บนิ้วไปยังแป้ นอักษร E I G H ใช้ ใดบ้าง นิ้วใดบ้าง 2. ผูเ้ รี ยนวางนิ้วและการสื บนิ้วไปพิมพ์อกั ษร 2. ผูส้ อนอธิบายวิธีการวางนิ้วและการสื บนิ้วไป ต่อไปนี้ พิมพ์อกั ษรต่อไปนี้ B ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นซ้ายมือ B ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นซ้ายมือ N ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นขวามือ N ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นขวามือ V ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นซ้ายมือ V ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นซ้ายมือ M ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นขวามือ อย่างถูกวิธี M ใช้นิ้ว นิ้วชี้ดา้ นขวามือ อย่างถูกวิธี งานทีม่ อบหมาย 1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนตอบคำาถามตามที่ผสู ้ อนมอบหมายให้ 2. ฝึ กปฏิบตั ิโดยการวางนิ้วให้ถูกกับแป้ นเหย้า 3. ฝึ กก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้าไปยังแป้ นอักษร B N V M 4. ฝึ กพิมพ์ตามแบบฝึ กหัดให้ถูกนิ้ว สื่ อการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ 1. แบบเรี ยนพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 2. กระดาษฝึ กพิมพ์และกระดาษรองพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 1. วิดีโอพร้อมอุปกรณ์ 2. เครื่ องเล่นไมโครโฟนพร้อมลำาโพง


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล 2. การตรวจสอบคำาผิดหลังจากผูเ้ รี ยนพิมพ์งานเรี ยบร้อยแล้ว 3. การปฏิบตั ิงานและทำาข้อสอบท้ายหน่วยการเรี ยน

41


42

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 บันทึกหลังการสอน

บันทึกการสอนของผู้สอน วันที่.................เดือน.............................พ.ศ................. วิชา................................................สอนแผนก........................................กลุ่ม.................................. 1. หัวข้อเนื้อหาที่สอน 2. จำานวนผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยน...........................คน 3. รายละเอียดการสอน รายละเอียดหัวข้อเนือ้ หาที่สอน เข้ าใจ/ปฏิบัติ (คน) ไม่ เข้ าใจ (คน)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. หมายเหตุ สำาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ จะแก้ไขในการสอนครั้งต่อไป วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ........................... โดยจะดำาเนินการดังนี้ 1............................................................................................................................................. 2............................................................................................................................................. 3............................................................................................................................................. 4............................................................................................................................................. 5.............................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน บันทึกหลังคาบการเรียนของผู้เรียน (งานเดี่ยว)


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

43

วันที่............เดือน............................พ.ศ............... วิชา....................................................................... ชื่อผูส้ อน.................................................. 1. หัวข้อที่สอนในวันนี้ .....................................................................…………………………………... 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ (อย่างน้อย 3 เรื่ อง) 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................………… 3. สิ่ งที่ยงั ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสังสัย 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................…………

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน


44

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ประชุ มสรุ ปสาระการเรียนรู้ ของผู้เรียนทุกสั ปดาห์ (งานกลุ่ม) กลุ่มที่............................................. วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................... วิชา............................................................................. ชื่อผูส้ อน........................................................ 1. หัวข้อที่เรี ยนสัปดาห์จาำ นวน......................หัวข้อ 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ หัวข้อที่ 1.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 2.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 3.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 4.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 5.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 6.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 3. สิ่ งที่สมาชิกกลุ่มยังไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสงสัยไม่สามารถสรุ ปได้คือ 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน

ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน


45

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ลำาดับที่

แบบประเมินการรายงาน (หน้ าชั้นเรียน) โดยผู้สอน แผนก............................................................................. ชั้น.................................................................................. กลุ่มที่............................................................................ พฤติกรรม ชื่อ-สกุล สมาชิก ความพร้ อม ความสามารถในการรายงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

สรุ ปคะแนนทั้งหมด

1.5

1

ดีมาก (9-10 คะแนน)

5

4

3

ดี (7-8 คะแนน)

2

1

0

ความสามารถในการ ศึกษาค้ นคว้ า 3 2 1 0

พอใช้ (5-6 คะแนน)

ควรปรับปรุ ง ำ า (ต่ากว่ 5 คะแนน)

ลงชื่อ..................................ผูป้ ระเมิน (นางนพมาตร์ วาดเมือง) ............../.................../...............


46

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 9-10 วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การพิมพ์สัมผัสแป้ น C W , .

หมวดวิชาชีพ เวลา 6 ชั่วโมง

สาระสำ าคัญ หลังจากผูเ้ รี ยนได้ฝึกพิมพ์แป้ นเหย้าแล้ว เพื่อให้เกิดความชำานาญในการพิมพ์อกั ษรแป้ นเหย้า ผูเ้ รี ยนควรจะได้ฝึกพิมพ์ทบทวนการพิมพ์ประสมอักษรจากแป้ นเหย้า และเรี ยนรู ้วธิ ี การพิมพ์แป้ น อักษรต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ วและแม่นยำาแล้วนั้น ผูเ้ รี ยนยังเรี ยนรู ้การสื บนิ้วพิมพ์แป้ นอักษร C W , . ได้อย่างถูกต้อง สาระการเรียนรู้ 1. การพิมพ์แป้ นอักษร C W , . 2. การพิมพ์ประสมคำาต่างๆ 4. การพิมพ์ประโยคสั้นๆ 5. การพิมพ์อกั ษรตัวใหญ่ (Capitalize) และเครื่ องหมายวรรคตอน ผลการเรียนรู้ 1. สามารถบอกการสื บนิ้วเคาะแป้ นอักษร C W , . ได้อย่างถูกต้อง 2. มีทกั ษะในการพิมพ์ขอ้ ความจากอักษรแป้ นเหย้าได้ถูกต้องและแม่นยำา 3. มีทกั ษะในการพิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง 4. มีทกั ษะในการพิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น 5. มีทกั ษะในการพิมพ์อกั ษรตัวใหญ่และเครื่ องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง จุดประสงค์ ปลายทาง 1. สื บนิ้วเคาะแป้ นอักษร C W , . ได้อย่างถูกต้อง 2. พิมพ์ขอ้ ความจากอักษรแป้ นเหย้าได้ถูกต้องและแม่นยำา 3. พิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง 4. พิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น 5. พิมพ์อกั ษรตัวใหญ่และเครื่ องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 จุดประสงค์ เชิงสมรรถนะ พุทธิพสิ ัย 1. บอกชื่อนิ้วที่สืบไปดีดแป้ น C , W และ . ได้ถูกต้อง 2. พิมพ์อกั ษรตัวใหญ่ (Capitalize) ได้ถูกต้อง 3. พิมพ์เครื่ องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง ทักษะพิสัย 1. สื บนิ้วเคาะแป้ นอักษร C W , . ได้อย่างถูกต้อง 2. พิมพ์ขอ้ ความจากอักษรแป้ นเหย้าได้ถูกต้องและแม่นยำา 3. พิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง 4. พิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น จิตพิสัย 1. รับผิชอบ 2. ซื่อสัตย์ 3. ประหยัด 4. พอเพียง 5. มีเหตุผล 6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

47


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

48

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 1. ผูส้ อนทบทวนความรู้เดิมของผูเ้ รี ยนในเรื่ อง 1. ผูเ้ รี ยนตอบคำาถามผูส้ อนดังต่อไปนี้ แป้ นอักษร B N V M โดยใช้คาำ ถามต่อไปนี้ - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง - การสื บนิ้วไปยังแป้ นอักษร B N V M ใช้ - การสื บนิ้วไปยังแป้ นอักษร B N V M ใช้ นิ้วใดบ้าง นิ้วใดบ้าง 2. ผูเ้ รี ยนวางนิ้วและการสื บนิ้วไปพิมพ์อกั ษร 2. ผูส้ อนอธิบายวิธีการวางนิ้วและการสื บนิ้วไป ต่อไปนี้ พิมพ์อกั ษรต่อไปนี้ C ใช้นิ้ว นิ้วกลางด้านซ้ายมือ C ใช้นิ้ว นิ้วกลางด้านซ้ายมือ W ใช้นิ้ว นิ้วนางด้านซ้ายมือ W ใช้นิ้ว นิ้วนางด้านซ้ายมือ , ใช้นิ้ว นิ้วกลางด้านขวามือ , ใช้นิ้ว นิ้วกลางด้านขวามือ . ใช้นิ้ว นิ้วนางด้านขวามือ อย่างถูกวิธี . ใช้นิ้ว นิ้วนางด้านขวามือ อย่างถูกวิธี งานทีม่ อบหมาย 1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนตอบคำาถามตามที่ผสู ้ อนมอบหมายให้ 2. ฝึ กปฏิบตั ิโดยการวางนิ้วให้ถูกกับแป้ นเหย้า 3. ฝึ กก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้าไปยังแป้ นอักษร C W , . 4. ฝึ กพิมพ์ตามแบบฝึ กหัดให้ถูกนิ้ว สื่ อการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ 1. แบบเรี ยนพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 2. กระดาษฝึ กพิมพ์และกระดาษรองพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 1. วิดีโอพร้อมอุปกรณ์ 2. เครื่ องเล่นไมโครโฟนพร้อมลำาโพง


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล 2. การตรวจสอบคำาผิดหลังจากผูเ้ รี ยนพิมพ์งานเรี ยบร้อยแล้ว 3. การปฏิบตั ิงานและทำาข้อสอบท้ายหน่วยการเรี ยน

49


50

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 บันทึกหลังการสอน

บันทึกการสอนของผู้สอน วันที่.................เดือน.............................พ.ศ................. วิชา................................................สอนแผนก........................................กลุ่ม.................................. 1. หัวข้อเนื้อหาที่สอน 2. จำานวนผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยน...........................คน 3. รายละเอียดการสอน รายละเอียดหัวข้อเนือ้ หาที่สอน เข้ าใจ/ปฏิบัติ (คน) ไม่ เข้ าใจ (คน)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. หมายเหตุ สำาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ จะแก้ไขในการสอนครั้งต่อไป วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ........................... โดยจะดำาเนินการดังนี้ 1............................................................................................................................................. 2............................................................................................................................................. 3............................................................................................................................................. 4............................................................................................................................................. 5.............................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน บันทึกหลังคาบการเรียนของผู้เรียน (งานเดี่ยว)


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

51

วันที่............เดือน............................พ.ศ............... วิชา....................................................................... ชื่อผูส้ อน.................................................. 1. หัวข้อที่สอนในวันนี้ .....................................................................…………………………………... 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ (อย่างน้อย 3 เรื่ อง) 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................………… 3. สิ่ งที่ยงั ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสังสัย 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................…………

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน


52

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ประชุ มสรุ ปสาระการเรียนรู้ ของผู้เรียนทุกสั ปดาห์ (งานกลุ่ม) กลุ่มที่............................................. วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................... วิชา............................................................................. ชื่อผูส้ อน........................................................ 1. หัวข้อที่เรี ยนสัปดาห์จาำ นวน......................หัวข้อ 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ หัวข้อที่ 1.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 2.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 3.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 4.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 5.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 6.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 3. สิ่ งที่สมาชิกกลุ่มยังไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสงสัยไม่สามารถสรุ ปได้คือ 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน

ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน


53

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ลำาดับที่

แบบประเมินการรายงาน (หน้ าชั้นเรียน) โดยผู้สอน แผนก............................................................................. ชั้น.................................................................................. กลุ่มที่............................................................................ พฤติกรรม ชื่อ-สกุล สมาชิก ความพร้ อม ความสามารถในการรายงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

สรุ ปคะแนนทั้งหมด

1.5

1

ดีมาก (9-10 คะแนน)

5

4

3

ดี (7-8 คะแนน)

2

1

0

ความสามารถในการ ศึกษาค้ นคว้ า 3 2 1 0

พอใช้ (5-6 คะแนน)

ควรปรับปรุ ง ำ า (ต่ากว่ 5 คะแนน)

ลงชื่อ..................................ผูป้ ระเมิน (นางนพมาตร์ วาดเมือง) ............../.................../...............


54

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 11 วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การพิมพ์สัมผัสแป้ น X O : / !

หมวดวิชาชีพ เวลา 3 ชั่วโมง

สาระสำ าคัญ หลังจากผูเ้ รี ยนได้ฝึกพิมพ์แป้ นเหย้าแล้ว เพื่อให้เกิดความชำานาญในการพิมพ์อกั ษรแป้ นเหย้า ผูเ้ รี ยนควรจะได้ฝึกพิมพ์ทบทวนการพิมพ์ประสมอักษรจากแป้ นเหย้า และเรี ยนรู ้วธิ ี การพิมพ์แป้ น อักษรต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ วและแม่นยำาแล้วนั้น ผูเ้ รี ยนยังเรี ยนรู ้การสื บนิ้วพิมพ์แป้ นอักษร X O : / ! ได้อย่างถูกต้อง สาระการเรียนรู้ 1. การพิมพ์แป้ นอักษร X O : / ! 2. การพิมพ์ประสมคำาต่างๆ 4. การพิมพ์ประโยคสั้นๆ ผลการเรียนรู้ 1. สามารถสื บนิ้วเคาะแป้ นอักษร X O : / ! ได้อย่างถูกต้อง 2. มีทกั ษะในการพิมพ์ขอ้ ความจากอักษรแป้ นเหย้าได้ถูกต้องและแม่นยำา 3. มีทกั ษะในการพิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง 4. มีทกั ษะในการพิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น จุดประสงค์ ปลายทาง 1. สื บนิ้วเคาะแป้ นอักษร X O : / ! ได้อย่างถูกต้อง 2. พิมพ์ขอ้ ความจากอักษรแป้ นเหย้าได้ถูกต้องและแม่นยำา 3. พิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง 4. พิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 จุดประสงค์ เชิงสมรรถนะ พุทธิพสิ ัย 1. บอกชื่อนิ้วที่สืบไปดีดแป้ น X O : / และ ! ได้ถูกต้อง 2. พิมพ์ขอ้ ความจากอักษรแป้ นเหย้าได้ถูกต้องและแม่นยำา 3. พิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง ทักษะพิสัย 1. สื บนิ้วเคาะแป้ นอักษร X O : / ! ได้อย่างถูกต้อง 2. พิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง 4. พิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น จิตพิสัย 1. รับผิดชอบ 2. ซื่อสัตย์ 3. ประหยัด 4. พอเพียง 5. มีเหตุผล 6. ภูมิคุม้ กันดี

55


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

56

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 1. ผูส้ อนทบทวนความรู้เดิมของผูเ้ รี ยนในเรื่ อง 1. ผูเ้ รี ยนตอบคำาถามผูส้ อนดังต่อไปนี้ แป้ นอักษร C W , . โดยใช้คาำ ถามต่อไปนี้ - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง - การสื บนิ้วไปยังแป้ นอักษร C W , . ใช้นิ้ว - การสื บนิ้วไปยังแป้ นอักษร C W , . ใช้นิ้ว ใดบ้าง ใดบ้าง 2. ผูเ้ รี ยนวางนิ้วและการสื บนิ้วไปพิมพ์อกั ษร 2. ผูส้ อนอธิบายวิธีการวางนิ้วและการสื บนิ้วไป ต่อไปนี้ พิมพ์อกั ษรต่อไปนี้ X ใช้นิ้ว นิ้วนางด้านซ้ายมือ X ใช้นิ้ว นิ้วนางด้านซ้ายมือ O ใช้นิ้ว นิ้วนางด้านขวามือ O ใช้นิ้ว นิ้วนางด้านขวามือ : ใช้นิ้ว นิ้วก้อยด้านขวามือ : ใช้นิ้ว นิ้วก้อยด้านขวามือ / ใช้นิ้ว นิ้วก้อยด้านขวามือ / ใช้นิ้ว นิ้วก้อยด้านขวามือ ! ใช้นิ้ว นิ้วก้อยด้านขวามือ อย่างถูกวิธี ! ใช้นิ้ว นิ้วก้อยด้านขวามือ อย่างถูกวิธี งานทีม่ อบหมาย 1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนตอบคำาถามตามที่ผสู ้ อนมอบหมายให้ 2. ฝึ กปฏิบตั ิโดยการวางนิ้วให้ถูกกับแป้ นเหย้า 3. ฝึ กก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้าไปยังแป้ นอักษร X O / : ! 4. ฝึ กพิมพ์ตามแบบฝึ กหัดให้ถูกนิ้ว สื่ อการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ 1. แบบเรี ยนพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 2. กระดาษฝึ กพิมพ์และกระดาษรองพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 1. วิดีโอพร้อมอุปกรณ์ 2. เครื่ องเล่นไมโครโฟนพร้อมลำาโพง


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล 2. การตรวจสอบคำาผิดหลังจากผูเ้ รี ยนพิมพ์งานเรี ยบร้อยแล้ว 3. การปฏิบตั ิงานและทำาข้อสอบท้ายหน่วยการเรี ยน

57


58

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 บันทึกหลังการสอน

บันทึกการสอนของผู้สอน วันที่.................เดือน.............................พ.ศ................. วิชา................................................สอนแผนก........................................กลุ่ม.................................. 1. หัวข้อเนื้อหาที่สอน 2. จำานวนผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยน...........................คน 3. รายละเอียดการสอน รายละเอียดหัวข้อเนือ้ หาที่สอน เข้ าใจ/ปฏิบัติ (คน) ไม่ เข้ าใจ (คน)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. หมายเหตุ สำาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ จะแก้ไขในการสอนครั้งต่อไป วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ........................... โดยจะดำาเนินการดังนี้ 1............................................................................................................................................. 2............................................................................................................................................. 3............................................................................................................................................. 4............................................................................................................................................. 5.............................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน บันทึกหลังคาบการเรียนของผู้เรียน (งานเดี่ยว)


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

59

วันที่............เดือน............................พ.ศ............... วิชา....................................................................... ชื่อผูส้ อน.................................................. 1. หัวข้อที่สอนในวันนี้ .....................................................................…………………………………... 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ (อย่างน้อย 3 เรื่ อง) 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................………… 3. สิ่ งที่ยงั ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสังสัย 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................…………

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน


60

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ประชุ มสรุ ปสาระการเรียนรู้ ของผู้เรียนทุกสั ปดาห์ (งานกลุ่ม) กลุ่มที่............................................. วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................... วิชา............................................................................. ชื่อผูส้ อน........................................................ 1. หัวข้อที่เรี ยนสัปดาห์จาำ นวน......................หัวข้อ 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ หัวข้อที่ 1.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 2.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 3.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 4.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 5.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 6.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 3. สิ่ งที่สมาชิกกลุ่มยังไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสงสัยไม่สามารถสรุ ปได้คือ 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน

ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน


61

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ลำาดับที่

แบบประเมินการรายงาน (หน้ าชั้นเรียน) โดยผู้สอน แผนก............................................................................. ชั้น.................................................................................. กลุ่มที่............................................................................ พฤติกรรม ชื่อ-สกุล สมาชิก ความพร้ อม ความสามารถในการรายงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

สรุ ปคะแนนทั้งหมด

1.5

1

ดีมาก (9-10 คะแนน)

5

4

3

ดี (7-8 คะแนน)

2

1

0

ความสามารถในการ ศึกษาค้ นคว้ า 3 2 1 0

พอใช้ (5-6 คะแนน)

ควรปรับปรุ ง ำ า (ต่ากว่ 5 คะแนน)

ลงชื่อ..................................ผูป้ ระเมิน (นางนพมาตร์ วาดเมือง) ............../.................../...............


62

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 12 วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 8 การพิมพ์สัมผัสแป้ น Q P Z % ?

หมวดวิชาชีพ เวลา 3 ชั่วโมง

สาระสำ าคัญ หลังจากผูเ้ รี ยนได้ฝึกพิมพ์แป้ นเหย้าแล้ว เพื่อให้เกิดความชำานาญในการพิมพ์อกั ษรแป้ นเหย้า ผูเ้ รี ยนควรจะได้ฝึกพิมพ์ทบทวนการพิมพ์ประสมอักษรจากแป้ นเหย้า และเรี ยนรู ้วธิ ี การพิมพ์แป้ น อักษรต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ วและแม่นยำาแล้วนั้น ผูเ้ รี ยนยังเรี ยนรู ้การสื บนิ้วพิมพ์แป้ นอักษร Q P Z % ? ได้อย่างถูกต้อง สาระการเรียนรู้ 1. การพิมพ์แป้ นอักษร Q P Z % ? 2. การพิมพ์ประสมคำาต่างๆ 4. การพิมพ์ประโยคสั้นๆ 5. การย่อหน้า 5 วรรคโดยการตั้งแท็บ ผลการเรียนรู้ 1. สามารถสื บนิ้วเคาะแป้ นอักษร Q P Z % ? ได้อย่างถูกต้อง 2. มีทกั ษะในการพิมพ์ขอ้ ความจากอักษรแป้ นเหย้าได้ถูกต้องและแม่นยำา 3. มีทกั ษะในการพิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง 4. มีทกั ษะในการพิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น จุดประสงค์ ปลายทาง 1. สื บนิ้วเคาะแป้ นอักษร Q P Z % ? ได้อย่างถูกต้อง 2. พิมพ์ขอ้ ความจากอักษรแป้ นเหย้าได้ถูกต้องและแม่นยำา 3. พิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง 4. พิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 จุดประสงค์ เชิงสมรรถนะ พุทธิพสิ ัย 1. บอกชื่อนิ้วที่สืบไปดีดแป้ น Q P Z % ? ได้ถูกต้อง 2. พิมพ์ขอ้ ความจากอักษรแป้ นเหย้าได้ถูกต้องและแม่นยำา 3. พิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง ทักษะพิสัย 1. สื บนิ้วเคาะแป้ นอักษร Q P Z % ? ได้อย่างถูกต้อง 2. พิมพ์ขอ้ ความและประโยคสั้นๆ จากแป้ นอักษรที่เรี ยนได้ถูกต้อง 3. พิมพ์ประสมคำาและประโยคได้มากขึ้น จิตพิสัย 1. รับผิดชอบ 2. ซื่อสัตย์ 3. ประหยัด 4. พอเพียง 5. มีเหตุผล 6. ภูมิคุม้ กันดี

63


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

64

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 1. ผูส้ อนทบทวนความรู้เดิมของผูเ้ รี ยนในเรื่ อง 1. ผูเ้ รี ยนตอบคำาถามผูส้ อนดังต่อไปนี้ แป้ นอักษร X O : / ! โดยใช้คาำ ถามต่อไปนี้ - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง - การสื บนิ้วไปยังแป้ นอักษร X O : / ! ใช้ - การสื บนิ้วไปยังแป้ นอักษร X O : / ! ใช้ นิ้วใดบ้าง นิ้วใดบ้าง 2. ผูเ้ รี ยนวางนิ้วและการสื บนิ้วไปพิมพ์อกั ษร 2. ผูส้ อนอธิบายวิธีการวางนิ้วและการสื บนิ้วไป ต่อไปนี้ พิมพ์อกั ษรต่อไปนี้ Q ใช้นิ้ว นิ้วก้อยด้านซ้ายมือ Q ใช้นิ้ว นิ้วก้อยด้านซ้ายมือ P ใช้นิ้ว นิ้วก้อยด้านขวามือ P ใช้นิ้ว นิ้วก้อยด้านขวามือ Z ใช้นิ้ว นิ้วก้อยด้านซ้ายมือ Z ใช้นิ้ว นิ้วก้อยด้านซ้ายมือ % ใช้นิ้ว นิ้วก้อยด้านขวามือ % ใช้นิ้ว นิ้วก้อยด้านขวามือ ? ใช้นิ้ว นิ้วก้อยด้านขวามือ อย่างถูกวิธี ? ใช้นิ้ว นิ้วก้อยด้านขวามือ อย่างถูกวิธี งานทีม่ อบหมาย 1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนตอบคำาถามตามที่ผสู ้ อนมอบหมายให้ 2. ฝึ กปฏิบตั ิโดยการวางนิ้วให้ถูกกับแป้ นเหย้า 3. ฝึ กก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้าไปยังแป้ นอักษร Q P Z % ? 4. ฝึ กพิมพ์ตามแบบฝึ กหัดให้ถูกนิ้ว สื่ อการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ 1. แบบเรี ยนพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 2. กระดาษฝึ กพิมพ์และกระดาษรองพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 1. วิดีโอพร้อมอุปกรณ์ 2. เครื่ องเล่นไมโครโฟนพร้อมลำาโพง


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล 2. การตรวจสอบคำาผิดหลังจากผูเ้ รี ยนพิมพ์งานเรี ยบร้อยแล้ว 3. การปฏิบตั ิงานและทำาข้อสอบท้ายหน่วยการเรี ยน

65


66

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 บันทึกหลังการสอน

บันทึกการสอนของผู้สอน วันที่.................เดือน.............................พ.ศ................. วิชา................................................สอนแผนก........................................กลุ่ม.................................. 1. หัวข้อเนื้อหาที่สอน 2. จำานวนผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยน...........................คน 3. รายละเอียดการสอน รายละเอียดหัวข้อเนือ้ หาที่สอน เข้ าใจ/ปฏิบัติ (คน) ไม่ เข้ าใจ (คน)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. หมายเหตุ สำาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ จะแก้ไขในการสอนครั้งต่อไป วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ........................... โดยจะดำาเนินการดังนี้ 1............................................................................................................................................. 2............................................................................................................................................. 3............................................................................................................................................. 4............................................................................................................................................. 5.............................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน บันทึกหลังคาบการเรียนของผู้เรียน (งานเดี่ยว)


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

67

วันที่............เดือน............................พ.ศ............... วิชา....................................................................... ชื่อผูส้ อน.................................................. 1. หัวข้อที่สอนในวันนี้ .....................................................................…………………………………... 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ (อย่างน้อย 3 เรื่ อง) 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................………… 3. สิ่ งที่ยงั ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสังสัย 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................…………

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน


68

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ประชุ มสรุ ปสาระการเรียนรู้ ของผู้เรียนทุกสั ปดาห์ (งานกลุ่ม) กลุ่มที่............................................. วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................... วิชา............................................................................. ชื่อผูส้ อน........................................................ 1. หัวข้อที่เรี ยนสัปดาห์จาำ นวน......................หัวข้อ 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ หัวข้อที่ 1.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 2.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 3.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 4.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 5.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 6.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 3. สิ่ งที่สมาชิกกลุ่มยังไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสงสัยไม่สามารถสรุ ปได้คือ 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน

ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน


69

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ลำาดับที่

แบบประเมินการรายงาน (หน้ าชั้นเรียน) โดยผู้สอน แผนก............................................................................. ชั้น.................................................................................. กลุ่มที่............................................................................ พฤติกรรม ชื่อ-สกุล สมาชิก ความพร้ อม ความสามารถในการรายงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

สรุ ปคะแนนทั้งหมด

1.5

1

ดีมาก (9-10 คะแนน)

5

4

3

ดี (7-8 คะแนน)

2

1

0

ความสามารถในการ ศึกษาค้ นคว้ า 3 2 1 0

พอใช้ (5-6 คะแนน)

ควรปรับปรุ ง ำ า (ต่ากว่ 5 คะแนน)

ลงชื่อ..................................ผูป้ ระเมิน (นางนพมาตร์ วาดเมือง) ............../.................../...............


70

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 13-14 วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 9 วิธีคาำ นวณคำา

หมวดวิชาชีพ เวลา 6 ชั่วโมง

สาระสำ าคัญ การพัฒนาทักษะความเร็วและความแม่นยำา ผูเ้ รี ยนจะต้องประเมินผลงานพิมพ์ โดยการตรวจ ผลงานพิมพ์และคำานวณคำาสุทธิ ซึ่งเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยำา คำาสุ ทธิ ต่อนาทีจะแสดงถึงผลความก้าวหน้าในการพิมพ์แต่ละครั้ ง ว่าจะประสบความสำาเร็ จตาม เป้ าหมายหรื อไม่ สาระการเรียนรู้ 1. วิธีคาำ นวณคำารวมหรื อคำาระคนต่อนาที (GWAM) 2. วิธีคาำ นวณคำาสุทธิต่อนาที (NWAM) 3. การพิมพ์ทบทวนแป้ นอักษร A - Z 4. พิมพ์ประโยคสั้นๆ ผลการเรียนรู้ 1. มีความเข้าใจในการคำานวณคำารวมหรื อคำาระคนต่อนาที 2. มีความรู้ในขั้นตอนการคำานวณคำาสุ ทธิ ได้ 3. มีทกั ษะในการคำานวณคำาสุทธิ ได้ถูกต้องและรวดเร็ ว 4. มีทกั ษะในการพิมพ์จบั เวลาโดยวิธีพิมพ์สมั ผัสได้ถูกต้องและรวดเร็ ว 5. มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกผลงานพิมพ์ในแบบรายงานการพิมพ์กา้ วหน้า จุดประสงค์ ปลายทาง 1. คำานวณคำารวมหรื อคำาระคนต่อนาทีได้ 2. คำานวณคำาสุทธิได้ถูกต้องและรวดเร็ ว 3. พิมพ์จบั เวลาโดยวิธีพิมพ์สมั ผัสได้ถูกต้องและรวดเร็ ว 4. บันทึกผลงานพิมพ์ในแบบรายงานการพิมพ์กา้ วหน้าได้ถูกต้อง


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

71

จุดประสงค์ การเรียนรู้ พุทธิพสิ ัย 1. บอกขั้นตอนการคำานวณคำารวมหรื อคำาระคนต่อนาทีได้ 2. บอกขั้นตอนการคำานวณคำาสุทธิ ได้ 3. บันทึกผลงานพิมพ์ในแบบรายงานการพิมพ์กา้ วหน้าได้ถูกต้อง ทักษะพิสัย 1. คำานวณคำาสุทธิได้ถูกต้องและรวดเร็ ว 4. พิมพ์จบั เวลาโดยวิธีพิมพ์สมั ผัสได้ถูกต้องและรวดเร็ ว 5. บันทึกผลงานพิมพ์ในแบบรายงานการพิมพ์กา้ วหน้าได้ถูกต้อง จิตพิสัย 1. รับผิดชอบ 2. ซื่อสัตย์ 3. ประหยัด 4. พอเพียง 5. มีเหตุผล 6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 1. ผูส้ อนทบทวนความรู้เดิมของผูเ้ รี ยนในเรื่ อง 1. ผูเ้ รี ยนตอบคำาถามผูส้ อนดังต่อไปนี้ แป้ นอักษร Q P Z % ? โดยใช้คาำ ถามต่อไปนี้ - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง - การสื บนิ้วไปยังแป้ นอักษร Q P Z % ? ใช้ - การสื บนิ้วไปยังแป้ นอักษร Q P Z % ? ใช้ นิ้วใดบ้าง นิ้วใดบ้าง 2. ผูเ้ รี ยนศึกษาวิธีคาำ นวณคำาแบบต่างๆ เช่น 2. ผูส้ อนอธิบายวิธีคาำ นวณคำาแบบต่างๆ เช่น - แบบ GWAM - แบบ GWAM - แบบ NWAM - แบบ NWAM


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 งานทีม่ อบหมาย 1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนตอบคำาถามตามที่ผสู ้ อนมอบหมายให้ 2. ฝึ กปฏิบตั ิโดยการวางนิ้วให้ถูกกับแป้ นเหย้า 3. ฝึ กก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้าไปยังแป้ นอักษร Q P Z % ? 4. ฝึ กพิมพ์จบั เวลา และคำานวนหาคำาสุ ทธิ แบบต่างๆ 5. ฝึ กพิมพ์ตามแบบฝึ กหัดให้ถูกนิ้ว สื่ อการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ 1. แบบเรี ยนพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 2. กระดาษฝึ กพิมพ์และกระดาษรองพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 1. วิดีโอพร้อมอุปกรณ์ 2. เครื่ องเล่นไมโครโฟนพร้อมลำาโพง การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล 2. การตรวจสอบคำาผิดหลังจากผูเ้ รี ยนพิมพ์งานเรี ยบร้อยแล้ว 3. การปฏิบตั ิงานและทำาข้อสอบท้ายหน่วยการเรี ยน

72


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

73

บันทึกหลังการสอน

บันทึกการสอนของผู้สอน วันที่.................เดือน.............................พ.ศ................. วิชา................................................สอนแผนก........................................กลุ่ม.................................. 1. หัวข้อเนื้อหาที่สอน 2. จำานวนผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยน...........................คน 3. รายละเอียดการสอน รายละเอียดหัวข้อเนือ้ หาที่สอน เข้ าใจ/ปฏิบัติ (คน) ไม่ เข้ าใจ (คน)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. หมายเหตุ สำาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ จะแก้ไขในการสอนครั้งต่อไป วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ........................... โดยจะดำาเนินการดังนี้ 1............................................................................................................................................. 2............................................................................................................................................. 3............................................................................................................................................. 4............................................................................................................................................. 5.............................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

74

บันทึกหลังคาบการเรียนของผู้เรียน (งานเดี่ยว) วันที่............เดือน............................พ.ศ............... วิชา....................................................................... ชื่อผูส้ อน.................................................. 1. หัวข้อที่สอนในวันนี้ .....................................................................…………………………………... 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ (อย่างน้อย 3 เรื่ อง) 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................………… 3. สิ่ งที่ยงั ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสังสัย 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................…………

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน


75

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ประชุ มสรุ ปสาระการเรียนรู้ ของผู้เรียนทุกสั ปดาห์ (งานกลุ่ม) กลุ่มที่............................................. วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................... วิชา............................................................................. ชื่อผูส้ อน........................................................ 1. หัวข้อที่เรี ยนสัปดาห์จาำ นวน......................หัวข้อ 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ หัวข้อที่ 1.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 2.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 3.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 4.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 5.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 6.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 3. สิ่ งที่สมาชิกกลุ่มยังไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสงสัยไม่สามารถสรุ ปได้คือ 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน

ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน


76

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ลำาดับที่

แบบประเมินการรายงาน (หน้ าชั้นเรียน) โดยผู้สอน แผนก............................................................................. ชั้น.................................................................................. กลุ่มที่............................................................................ พฤติกรรม ชื่อ-สกุล สมาชิก ความพร้ อม ความสามารถในการรายงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

สรุ ปคะแนนทั้งหมด

1.5

1

ดีมาก (9-10 คะแนน)

5

4

3

ดี (7-8 คะแนน)

2

1

0

ความสามารถในการ ศึกษาค้ นคว้ า 3 2 1 0

พอใช้ (5-6 คะแนน)

ควรปรับปรุ ง ำ า (ต่ากว่ 5 คะแนน)

ลงชื่อ..................................ผูป้ ระเมิน (นางนพมาตร์ วาดเมือง) ............../.................../...............


77

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 15 วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 10 การพิมพ์สัมผัสแป้ นตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์ พเิ ศษ

หมวดวิชาชีพ เวลา 3 ชั่วโมง

สาระสำ าคัญ เมื่อผูเ้ รี ยนรู้แป้ นอักษรต่างๆ ทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์แล้ว ผูเ้ รี ยนยังจะต้องเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับแป้ นตัวเลข เครื่ องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษ ซึ่งผูเ้ รี ยนจะต้องศึกษาและฝึ กพิมพ์ อย่างต่อเนื่อง จนเกิดทักษะความชำานาญ และสามารถนำาไปพิมพ์งานขั้นผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สาระการเรียนรู้ 1. การพิมพ์แป้ นตัวเลข 2. การพิมพ์เครื่ องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์พิเศษ ผลการเรียนรู้ 1. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการพิมพ์แป้ นตัวเลข เครื่ องหมายวรรคตอน และ สัญลักษณ์พิเศษ 2. มีทกั ษะในการพิมพ์ตวั เลข เครื่ องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษได้ถูกต้องและ รวดเร็ ว 3. มีทกั ษะในการพิมพ์แป้ นอักษรสลับกับแป้ นตัวเลข เครื่ องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์ พิเศษ ได้ถูกต้อง รวดเร็ ว และแม่นยำา จุดประสงค์ ปลายทาง 1. พิมพ์แป้ นตัวเลข เครื่ องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษได้ 2. พิมพ์ตวั เลข เครื่ องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษ ได้ถูกต้องและรวดเร็ ว 3. พิมพ์แป้ นอักษรสลับกับแป้ นตัวเลข เครื่ องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษ ได้ ถูกต้อง รวดเร็ ว และแม่นยำา


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

78

จุดประสงค์ เชิงสมรรถนะ พุทธิพสิ ัย 1. พิมพ์ดีดสัมผัส วิธีสืบนิ้วชี้ซา้ ย – ขวา ที่พิมพ์ตวั เลขได้ 2. บอกขั้นตอนการพิมพ์แป้ นตัวเลข เครื่ องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษได้ ทักษะพิสัย 1. บอกขั้นตอนการพิมพ์แป้ นตัวเลข เครื่ องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษ ได้ 2. พิมพ์แป้ นตัวเลข เครื่ องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษ ได้ถูกต้อง 3. พิมพ์แป้ นอักษรสลับกับแป้ นตัวเลข เครื่ องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษ ได้ ถูกต้อง รวดเร็ ว และแม่นยำา จิตพิสัย 1. รับผิดชอบ 2. ซื่อสัตย์ 3. ประหยัด 4. พอเพียง 5. มีเหตุผล 6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 1. ผูส้ อนทบทวนความรู้เดิมของผูเ้ รี ยนในเรื่ อง 1. ผูเ้ รี ยนตอบคำาถามผูส้ อนดังต่อไปนี้ แป้ นอักษรตั้งแต่ A-Z โดยใช้คาำ ถามต่อไปนี้ - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง - การสื บนิ้วไปยังแป้ นอักษร A - Z ใช้นิ้วใด - การสื บนิ้วไปยังแป้ นอักษร A - Z ใช้นิ้วใด บ้าง บ้าง 2. ผูเ้ รี ยนฝึ กพิมพ์สมั ผัสแป้ นตัวเลข เครื่ องหมาย 2. ผูส้ อนอธิบายวิธีพิมพ์สมั ผัสแป้ นตัวเลข วรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษ เครื่ องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษ


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 งานทีม่ อบหมาย 1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนตอบคำาถามตามที่ผสู ้ อนมอบหมายให้ 2. ฝึ กปฏิบตั ิโดยการวางนิ้วให้ถูกกับแป้ นเหย้า 3. ฝึ กก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้าไปยังแป้ นอักษร A - Z 4. ฝึ กพิมพ์จบั เวลาและคำานวณหาคำาสุ ทธิ แบบต่างๆ 5. ฝึ กพิมพ์ตามแบบฝึ กหัดให้ถูกนิ้ว สื่ อการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ 1. แบบเรี ยนพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 2. กระดาษฝึ กพิมพ์และกระดาษรองพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 1. วิดีโอพร้อมอุปกรณ์ 2. เครื่ องเล่นไมโครโฟนพร้อมลำาโพง การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล 2. การตรวจสอบคำาผิดหลังจากผูเ้ รี ยนพิมพ์งานเรี ยบร้อยแล้ว 3. การปฏิบตั ิงานและทำาข้อสอบท้ายหน่วยการเรี ยน

79


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

80

บันทึกหลังการสอน

บันทึกการสอนของผู้สอน วันที่.................เดือน.............................พ.ศ................. วิชา................................................สอนแผนก........................................กลุ่ม.................................. 1. หัวข้อเนื้อหาที่สอน 2. จำานวนผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยน...........................คน 3. รายละเอียดการสอน รายละเอียดหัวข้อเนือ้ หาที่สอน เข้ าใจ/ปฏิบัติ (คน) ไม่ เข้ าใจ (คน)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. หมายเหตุ สำาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ จะแก้ไขในการสอนครั้งต่อไป วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ........................... โดยจะดำาเนินการดังนี้ 1............................................................................................................................................. 2............................................................................................................................................. 3............................................................................................................................................. 4............................................................................................................................................. 5.............................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

81

บันทึกหลังคาบการเรียนของผู้เรียน (งานเดี่ยว) วันที่............เดือน............................พ.ศ............... วิชา....................................................................... ชื่อผูส้ อน.................................................. 1. หัวข้อที่สอนในวันนี้ .....................................................................…………………………………... 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ (อย่างน้อย 3 เรื่ อง) 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................………… 3. สิ่ งที่ยงั ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสังสัย 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................…………

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน


82

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ประชุ มสรุ ปสาระการเรียนรู้ ของผู้เรียนทุกสั ปดาห์ (งานกลุ่ม) กลุ่มที่............................................. วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................... วิชา............................................................................. ชื่อผูส้ อน........................................................ 1. หัวข้อที่เรี ยนสัปดาห์จาำ นวน......................หัวข้อ 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ หัวข้อที่ 1.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 2.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 3.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 4.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 5.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 6.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 3. สิ่ งที่สมาชิกกลุ่มยังไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสงสัยไม่สามารถสรุ ปได้คือ 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน

ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน


83

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ลำาดับที่

แบบประเมินการรายงาน (หน้ าชั้นเรียน) โดยผู้สอน แผนก............................................................................. ชั้น.................................................................................. กลุ่มที่............................................................................ พฤติกรรม ชื่อ-สกุล สมาชิก ความพร้ อม ความสามารถในการรายงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

สรุ ปคะแนนทั้งหมด

1.5

1

ดีมาก (9-10 คะแนน)

5

4

3

ดี (7-8 คะแนน)

2

1

0

ความสามารถในการ ศึกษาค้ นคว้ า 3 2 1 0

พอใช้ (5-6 คะแนน)

ควรปรับปรุ ง ำ า (ต่ากว่ 5 คะแนน)

ลงชื่อ..................................ผูป้ ระเมิน (นางนพมาตร์ วาดเมือง) ............../.................../...............


84

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 16 วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 11 การพิมพ์สัมผัสเพือ่ พัฒนาทักษะความเร็ว และความแม่นยำา

หมวดวิชาชีพ เวลา 3 ชั่วโมง

สาระสำ าคัญ การพัฒนาทักษะความเร็วและความแม่นยำา ผูเ้ รี ยนจะเกิดทักษะได้กด็ ว้ ยการฝึ กพิมพ์ทุกวัน อย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจ มีสมาธิ และด้วยเทคนิคการพิมพ์ที่ถูกต้อง ค่อย ๆ พัฒนาทักษะความเร็ ว และความแม่นยำา และที่สาำ คัญจะต้องพิมพ์โดยวิธีการพิมพ์สมั ผัส จึงจะบรรลุผลตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ สาระการเรียนรู้ 1. การพิมพ์แป้ นอักษร ตัวเลข เครื่ องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษ 2. เทคนิคการสร้างทักษะการพิมพ์เร็ วและแม่นยำา 3. การพิมพ์แบบบันได 5 ขั้น ผลการเรียนรู้ 1. มีทกั ษะในการพิมพ์แป้ นอักษร ตัวเลข เครื่ องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษ ได้ ชำานาญขึ้น 2. เกิดการเรี ยนรู้เทคนิคในการสร้างทักษะพิมพ์เร็ วและแม่นยำา เพื่อนำาไปใช้ในการพิมพ์ได้ อย่างถูกต้องและแม่นยำา 3. มีการพัฒนาทักษะความเร็วและความแม่นยำาโดยวิธีพิมพ์สมั ผัสได้ 4. นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพิมพ์งานขั้นผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จุดประสงค์ ปลายทาง 1. พิมพ์แป้ นอักษร ตัวเลข เครื่ องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษ ได้ชาำ นาญขึ้น 2. เรี ยนรู้เทคนิคในการสร้างทักษะพิมพ์เร็ วและแม่นยำา เพื่อนำาไปใช้ในการพิมพ์ได้อย่าง ถูกต้องและแม่นยำา


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

85

3. พัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยำาโดยวิธีพิมพ์สมั ผัสได้ 4. นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพิมพ์งานขั้นผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จุดประสงค์ เชิงสมรรถนะ พุทธิพสิ ัย 1. อธิบายการพิมพ์แบบบันได 5 ขั้นได้ 2. บอกหลักการพิมพ์เร็ วและแม่นยำาได้ 3. คิดคำาสุทธิและบันทึกในแผนภูมิกา้ วหน้าได้ ทักษะพิสัย 1. พิมพ์แป้ นอักษร ตัวเลข เครื่ องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษ ได้ชาำ นาญขึ้น 2. พัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยำาโดยวิธีพิมพ์สมั ผัสได้ 3. นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพิมพ์งานขั้นผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จิตพิสัย 1. รับผิดชอบ 2. ประหยัด 3. พอเพียง 4. มีเหตุผล 5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 1. ผูส้ อนทบทวนความรู้เดิมของผูเ้ รี ยนในเรื่ อง 1. ผูเ้ รี ยนตอบคำาถามผูส้ อนดังต่อไปนี้ แป้ นอักษรตัวเลข เครื่ องหมายวรรคตอน และ - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง สัญลักษณ์พิเศษ โดยใช้คาำ ถามต่อไปนี้ - การสื บนิ้วไปยังแป้ นอักษร ตัวเลข เครื่ อง- แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง หมายวรรคตอน สัญลักษณ์พิเศษใช้นิ้วใดบ้าง - การสื บนิ้วไปยังแป้ นอักษร ตัวเลข เครื่ อง- 2. ผูเ้ รี ยนฝึ กพิมพ์สมั ผัสและการพัฒนาทักษะ หมายวรรคตอน สัญลักษณ์พิเศษใช้นิ้วใดบ้าง ความเร็ วและความแม่นยำา 2. ผูส้ อนอธิบายวิธีพิมพ์สมั ผัสและการพัฒนา ทักษะความเร็วและความแม่นยำา


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 งานทีม่ อบหมาย 1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนตอบคำาถามตามที่ผสู ้ อนมอบหมายให้ 2. ฝึ กปฏิบตั ิโดยการวางนิ้วให้ถูกกับแป้ นเหย้า 3. ฝึ กก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้าไปยังแป้ นอักษร A - Z 4. ฝึ กพิมพ์จบั เวลา และคำานวนหาคำาสุ ทธิ แบบต่างๆ 5. ฝึ กพิมพ์ตามแบบฝึ กหัดให้ถูกนิ้ว สื่ อการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ 1. แบบเรี ยนพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 2. กระดาษฝึ กพิมพ์และกระดาษรองพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 1. วิดีโอพร้อมอุปกรณ์ 2. เครื่ องเล่นไมโครโฟนพร้อมลำาโพง การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล 2. การตรวจสอบคำาผิดหลังจากผูเ้ รี ยนพิมพ์งานเรี ยบร้อยแล้ว 3. การปฏิบตั ิงานและทำาข้อสอบท้ายหน่วยการเรี ยน

86


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

87

บันทึกหลังการสอน

บันทึกการสอนของผู้สอน วันที่.................เดือน.............................พ.ศ................. วิชา................................................สอนแผนก........................................กลุ่ม.................................. 1. หัวข้อเนื้อหาที่สอน 2. จำานวนผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยน...........................คน 3. รายละเอียดการสอน รายละเอียดหัวข้อเนือ้ หาที่สอน เข้ าใจ/ปฏิบัติ (คน) ไม่ เข้ าใจ (คน)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. หมายเหตุ สำาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ จะแก้ไขในการสอนครั้งต่อไป วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ........................... โดยจะดำาเนินการดังนี้ 1............................................................................................................................................. 2............................................................................................................................................. 3............................................................................................................................................. 4............................................................................................................................................. 5.............................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

88

บันทึกหลังคาบการเรียนของผู้เรียน (งานเดี่ยว) วันที่............เดือน............................พ.ศ............... วิชา....................................................................... ชื่อผูส้ อน.................................................. 1. หัวข้อที่สอนในวันนี้ .....................................................................…………………………………... 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ (อย่างน้อย 3 เรื่ อง) 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................………… 3. สิ่ งที่ยงั ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสังสัย 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................…………

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน


89

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ประชุ มสรุ ปสาระการเรียนรู้ ของผู้เรียนทุกสั ปดาห์ (งานกลุ่ม) กลุ่มที่............................................. วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................... วิชา............................................................................. ชื่อผูส้ อน........................................................ 1. หัวข้อที่เรี ยนสัปดาห์จาำ นวน......................หัวข้อ 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ หัวข้อที่ 1.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 2.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 3.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 4.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 5.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 6.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 3. สิ่ งที่สมาชิกกลุ่มยังไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสงสัยไม่สามารถสรุ ปได้คือ 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน

ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน


90

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ลำาดับที่

แบบประเมินการรายงาน (หน้ าชั้นเรียน) โดยผู้สอน แผนก............................................................................. ชั้น.................................................................................. กลุ่มที่............................................................................ พฤติกรรม ชื่อ-สกุล สมาชิก ความพร้ อม ความสามารถในการรายงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

สรุ ปคะแนนทั้งหมด

1.5

1

ดีมาก (9-10 คะแนน)

5

4

3

ดี (7-8 คะแนน)

2

1

0

ความสามารถในการ ศึกษาค้ นคว้ า 3 2 1 0

พอใช้ (5-6 คะแนน)

ควรปรับปรุ ง ำ า (ต่ากว่ 5 คะแนน)

ลงชื่อ..................................ผูป้ ระเมิน (นางนพมาตร์ วาดเมือง) ............../.................../...............


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

91

แผนการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 17 วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 12 การพิมพ์ไปรษณียบัตร

หมวดวิชาชีพ เวลา 3 ชั่วโมง

สาระสำ าคัญ การพิมพ์ไปรษณียบัตรปัจจุบนั จำาเป็ นต้องศึกษาเรี ยนรู ้บอกความหมายของไปรษณี ยบัตร ได้ถูกต้อง ผูเ้ รี ยนฝึ กปฎิบตั ิให้เกิดทักษะด้วยการฝึ กพิมพ์ทุกวันอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจ มีสมาธิ และด้วยเทคนิคการพิมพ์ที่ถูกต้อง ค่อยๆ พัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยำา จึงจะบรรลุผลตาม เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของไปรษณียบัตร 2. ขนาดและประโยชน์ของไปรษณี ย ์ 3. ลักษณะการพิมพ์ไปรษณียบัตร ผลการเรียนรู้ 1. มีความรู้ในความหมายของไปรษณี ยบัตร 2. มีความรู้ในขนาดและประโยชน์ของไปรษณี ย ์ 3. มีทกั ษะในการพิมพ์ไปรษณียบัตรได้ถูกต้องและสวยงาม 4. นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพิมพ์งานขั้นผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จุดประสงค์ ปลายทาง 1. บอกความหมายของไปรษณียบัตรได้ถูกต้อง 2. บอกขนาดและประโยชน์ของไปรษณี ยไ์ ด้ถูกต้อง 3. พิมพ์ไปรษณียบัตรได้ถูกต้องและสวยงาม 4. นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพิมพ์งานขั้นผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

92

จุดประสงค์ เชิงสมรรถนะ พุทธิพสิ ัย 1. บอกความหมายของไปรษณียบัตรได้ถูกต้อง 2. บอกขนาดและประโยชน์ของไปรษณี ยไ์ ด้ถูกต้อง 3. บอกลักษณะการพิมพ์ไปรษณี ยบัตรได้ถูกต้องและสวยงาม ทักษะพิสัย 1. พิมพ์ไปรษณียบัตรได้ถูกต้องและสวยงาม 2. นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพิมพ์งานขั้นผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จิตพิสัย 1. รับผิดชอบ 2. ซื่อสัตย์ 3. ประหยัด 4. พอเพียง 5. มีเหตุผล 6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 1. ผูส้ อนทบทวนความรู้เดิมของผูเ้ รี ยนในเรื่ อง 1. ผูเ้ รี ยนตอบคำาถามผูส้ อนดังต่อไปนี้ การพัฒนาความเร็ วและทักษะในการพิมพ์เร็ ว - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง โดยใช้คาำ ถามต่อไปนี้ - การมีทกั ษะในการพิมพ์เร็ วต้องทำาอย่างไร - แป้ นเหย้ามีตวั ใดบ้าง บ้าง - การมีทกั ษะในการพิมพ์เร็ วต้องทำาอย่างไร 2. ผูเ้ รี ยนศึกษาวิธีการพิมพ์ไปรษณี ยบัตร ความบ้าง หมายของไปรษณี ยบัตร ขนาดและประโยชน์ 2. ผูส้ อนอธิบายวิธีการพิมพ์ไปรษณียบัตร ของไปรษณี ยบัตร ลักษณะของการพิมพ์ ความหมายของไปรษณียบัตร ขนาดและ ไปรษณี ยบัตร ประโยชน์ของไปรษณียบัตร ลักษณะของการ พิมพ์ไปรษณียบัตร


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 งานทีม่ อบหมาย 1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนตอบคำาถามตามที่ผสู ้ อนมอบหมายให้ 2. ฝึ กปฏิบตั ิโดยการวางนิ้วให้ถูกกับแป้ นเหย้า 3. ฝึ กพิมพ์ไปรษณียบัตร 4. ฝึ กพิมพ์จบั เวลาและคำานวณหาคำาสุ ทธิ แบบต่างๆ 5. ฝึ กพิมพ์ตามแบบฝึ กหัดให้ถูกนิ้ว สื่ อการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ 1. แบบเรี ยนพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 2. กระดาษฝึ กพิมพ์และกระดาษรองพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 1. วิดีโอพร้อมอุปกรณ์ 2. เครื่ องเล่นไมโครโฟนพร้อมลำาโพง การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล 2. การตรวจสอบคำาผิดหลังจากผูเ้ รี ยนพิมพ์งานเรี ยบร้อยแล้ว 3. การปฏิบตั ิงานและทำาข้อสอบท้ายหน่วยการเรี ยน

93


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

94

บันทึกหลังการสอน

บันทึกการสอนของผู้สอน วันที่.................เดือน.............................พ.ศ................. วิชา................................................สอนแผนก........................................กลุ่ม.................................. 1. หัวข้อเนื้อหาที่สอน 2. จำานวนผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยน...........................คน 3. รายละเอียดการสอน รายละเอียดหัวข้อเนือ้ หาที่สอน เข้ าใจ/ปฏิบัติ (คน) ไม่ เข้ าใจ (คน)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. หมายเหตุ สำาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ จะแก้ไขในการสอนครั้งต่อไป วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ........................... โดยจะดำาเนินการดังนี้ 1............................................................................................................................................. 2............................................................................................................................................. 3............................................................................................................................................. 4............................................................................................................................................. 5.............................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

95

บันทึกหลังคาบการเรียนของผู้เรียน (งานเดี่ยว) วันที่............เดือน............................พ.ศ............... วิชา....................................................................... ชื่อผูส้ อน.................................................. 1. หัวข้อที่สอนในวันนี้ .....................................................................…………………………………... 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ (อย่างน้อย 3 เรื่ อง) 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................………… 3. สิ่ งที่ยงั ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสังสัย 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................…………

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน


96

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ประชุ มสรุ ปสาระการเรียนรู้ ของผู้เรียนทุกสั ปดาห์ (งานกลุ่ม) กลุ่มที่............................................. วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................... วิชา............................................................................. ชื่อผูส้ อน........................................................ 1. หัวข้อที่เรี ยนสัปดาห์จาำ นวน......................หัวข้อ 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ หัวข้อที่ 1.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 2.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 3.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 4.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 5.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 6.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 3. สิ่ งที่สมาชิกกลุ่มยังไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสงสัยไม่สามารถสรุ ปได้คือ 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน

ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน


97

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ลำาดับที่

แบบประเมินการรายงาน (หน้ าชั้นเรียน) โดยผู้สอน แผนก............................................................................. ชั้น.................................................................................. กลุ่มที่............................................................................ พฤติกรรม ชื่อ-สกุล สมาชิก ความพร้ อม ความสามารถในการรายงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

สรุ ปคะแนนทั้งหมด

1.5

1

ดีมาก (9-10 คะแนน)

5

4

3

ดี (7-8 คะแนน)

2

1

0

ความสามารถในการ ศึกษาค้ นคว้ า 3 2 1 0

พอใช้ (5-6 คะแนน)

ควรปรับปรุ ง ำ า (ต่ากว่ 5 คะแนน)

ลงชื่อ..................................ผูป้ ระเมิน (นางนพมาตร์ วาดเมือง) ............../.................../...............


98

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 18 วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 13 การพิมพ์วางศูนย์และการพิมพ์ บัญชร

หมวดวิชาชีพ เวลา 3 ชั่วโมง

สาระสำ าคัญ เมื่อผูเ้ รี ยนฝึ กทักษะการพิมพ์สมั ผัสได้ถูกต้อง รวดเร็ ว ครบทุกแป้ นแล้ว ผูเ้ รี ยนจะต้องสามารถ พิมพ์งานขั้นผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น การพิมพ์วางศูนย์ตามแนวนอนและแนวตั้ง การพิมพ์ บัญชร หรื อการพิมพ์เว้นระยะจำากัดตอน ให้มีผลงานที่ถูกต้อง เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย สวยงาม สาระการเรียนรู้ 1. การพิมพ์วางศูนย์ (Centering) 2. การพิมพ์บญั ชร (Column) ผลการเรียนรู้ 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการพิมพ์วางศูนย์ตามแนวนอนและแนวตั้ง 2. มีทกั ษะในการพิมพ์วางศูนย์ตามแนวนอนและแนวตั้งได้ถูกต้องและรวดเร็ ว 3. มีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของการพิมพ์บญั ชร 4. มีทกั ษะในการพิมพ์บญั ชรได้ถูกต้องและรวดเร็ ว จุดประสงค์ ปลายทาง 1. บอกขั้นตอนและวิธีการพิมพ์วางศูนย์ตามแนวนอนและแนวตั้งได้ 2. พิมพ์วางศูนย์ตามแนวนอนและแนวตั้งได้ถูกต้องและรวดเร็ ว 3. บอกส่วนประกอบต่างๆ ของการพิมพ์บญั ชรได้ 4. พิมพ์บญั ชรได้ถูกต้องและรวดเร็ ว


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

99

จุดประสงค์ เชิงสมรรถนะ พุทธิพสิ ัย 1. บอกวิธีการหาแนวตั้งและการพิมพ์วางศูนย์ได้ 2. อธิบายวิธีการพิมพ์วางศูนย์แนวนอนได้ 3. อธิบายหลักในการพิมพ์งานผลิตขั้นพื้นฐานได้ 4. อธิบายวิธีการตั้งแท็บได้ถูกต้อง 5. อธิบายการจัดรู ปแบบการพิมพ์บญั ชรและหัวข้อบัญชรให้ได้สดั ส่ วนสวยงามได้ 6. บอกส่วนต่างๆ ของบัญชรได้ 7. อธิบายหัวข้อพิมพ์บญั ชร หัวข้อบัญชร และรายการต่างๆ ได้ ทักษะพิสัย 1. พิมพ์วางศูนย์ตามแนวนอนและแนวตั้งได้ถูกต้องและรวดเร็ ว 2. พิมพ์บญั ชรได้ถูกต้องและรวดเร็ ว จิตพิสัย 1. รับผิดชอบ 2. ซื่อสัตย์ 3. ประหยัด 4. พอเพียง 5. มีเหตุผล 6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 1. ผูส้ อนทบทวนความรู้เดิมของผูเ้ รี ยนในเรื่ อง 1. ผูเ้ รี ยนตอบคำาถามผูส้ อนดังต่อไปนี้ การพิมพ์ไปรษณียบัตร โดยใช้คาำ ถามต่อไปนี้ - วิธีการพิมพ์ไปรษณี ยบัตร - วิธีการพิมพ์ไปรษณียบัตร - ขนาดของไปรษณี ยบัตร - ขนาดของไปรษณียบัตร - ประโยชน์ของไปรษณี ยบัตร - ประโยชน์ของไปรษณียบัตร 2. ผูเ้ รี ยนศึกษาวิธีการพิมพ์วางศูนย์และการพิมพ์ 2. ผูส้ อนอธิบายวิธีการพิมพ์วางศูนย์และการ บัญชร พิมพ์บญั ชร


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1 งานทีม่ อบหมาย 1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนตอบคำาถามตามที่ผสู ้ อนมอบหมายให้ 2. ฝึ กปฏิบตั ิโดยการวางนิ้วให้ถูกกับแป้ นเหย้า 3. ฝึ กพิมพ์วางศูนย์ 4. ฝึ กพิมพ์บญั ชร 5. ฝึ กพิมพ์จบั เวลาและคำานวณหาคำาสุ ทธิ แบบต่างๆ 6. ฝึ กพิมพ์ตามแบบฝึ กหัดให้ถูกนิ้ว สื่ อการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ 1. แบบเรี ยนพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 2. กระดาษฝึ กพิมพ์และกระดาษรองพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 1. วิดีโอพร้อมอุปกรณ์ 2. เครื่ องเล่นไมโครโฟนพร้อมลำาโพง การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล 2. การตรวจสอบคำาผิดหลังจากผูเ้ รี ยนพิมพ์งานเรี ยบร้อยแล้ว 3. การปฏิบตั ิงานและทำาข้อสอบท้ายหน่วยการเรี ยน

100


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

101

บันทึกหลังการสอน

บันทึกการสอนของผู้สอน วันที่.................เดือน.............................พ.ศ................. วิชา................................................สอนแผนก........................................กลุ่ม.................................. 1. หัวข้อเนื้อหาที่สอน 2. จำานวนผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยน...........................คน 3. รายละเอียดการสอน รายละเอียดหัวข้อเนือ้ หาที่สอน เข้ าใจ/ปฏิบัติ (คน) ไม่ เข้ าใจ (คน)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. หมายเหตุ สำาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ จะแก้ไขในการสอนครั้งต่อไป วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ........................... โดยจะดำาเนินการดังนี้ 1............................................................................................................................................. 2............................................................................................................................................. 3............................................................................................................................................. 4............................................................................................................................................. 5.............................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน


แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

102

บันทึกหลังคาบการเรียนของผู้เรียน (งานเดี่ยว) วันที่............เดือน............................พ.ศ............... วิชา....................................................................... ชื่อผูส้ อน.................................................. 1. หัวข้อที่สอนในวันนี้ .....................................................................…………………………………... 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ (อย่างน้อย 3 เรื่ อง) 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................………… 3. สิ่ งที่ยงั ไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสังสัย 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… 4..................................................................................................................................………… 5..................................................................................................................................…………

ลงชื่อ............................................................ผูส้ อน


103

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ประชุ มสรุ ปสาระการเรียนรู้ ของผู้เรียนทุกสั ปดาห์ (งานกลุ่ม) กลุ่มที่............................................. วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................... วิชา............................................................................. ชื่อผูส้ อน........................................................ 1. หัวข้อที่เรี ยนสัปดาห์จาำ นวน......................หัวข้อ 2. รายละเอียด/เนื้อหาที่จดจำาได้/ปฏิบตั ิได้ หัวข้อที่ 1.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 2.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 3.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 4.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 5.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... หัวข้อที่ 6.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 3. สิ่ งที่สมาชิกกลุ่มยังไม่เข้าใจ/ทำาไม่ได้ หรื อสงสัยไม่สามารถสรุ ปได้คือ 1..................................................................................................................................………… 2..................................................................................................................................………… 3..................................................................................................................................………… ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน

ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ......................................ผูเ้ รี ยน


104

แผนการจัดการเรียนรู้ พมิ พ์ ดดี อังกฤษ 1

ลำาดับที่

แบบประเมินการรายงาน (หน้ าชั้นเรียน) โดยผู้สอน แผนก............................................................................. ชั้น.................................................................................. กลุ่มที่............................................................................ พฤติกรรม ชื่อ-สกุล สมาชิก ความพร้ อม ความสามารถในการรายงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

สรุ ปคะแนนทั้งหมด

1.5

1

ดีมาก (9-10 คะแนน)

5

4

3

ดี (7-8 คะแนน)

2

1

0

ความสามารถในการ ศึกษาค้ นคว้ า 3 2 1 0

พอใช้ (5-6 คะแนน)

ควรปรับปรุ ง ำ า (ต่ากว่ 5 คะแนน)

ลงชื่อ..................................ผูป้ ระเมิน (นางนพมาตร์ วาดเมือง) ............../.................../...............

แผนการสอนพิมพ์อังกฤษ1  
แผนการสอนพิมพ์อังกฤษ1  

แผนการสอนรวม 18 สัปดาห์

Advertisement