Kassel Magazin 21/2013

Page 1HABER

Türk Hava Yollar› Calden seferlerine bafll›yor

T

ürk Hava Yollar› yetkilileri, Kassel - Calden Havaalan›’ndan sefere bafllayacaklar›n›n müjdesini verdi. Dünyan›n en iyi hava yolu flirketleri aras›nda yer alan THY yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda ‘Ortakl›¤›m›z yönetim kurulunca, uçak müsaitli¤ine ba¤l› olarak Almanya’n›n Kassel ve Münster flehirlerine tarifeli yolcu seferleri bafllat›lmas›na karar verilmifltir.’ ifadelerine yer verdi. Kassel-Calden Havaalan›’ndan seferlerin ne zaman ve hangi s›kl›kla yap›laca¤› hakk›nda bir bilgi verilmedi. THY Genel Müdürü Temel Koti Kassel ve Münster seferleri sayesinde Almanya’da yaflayan vatandafllara daha kapsaml› hizmet vereceklerini belirterek, bunun ayn› zamanda THY’nin Almanya’ya verdi¤i önemin bir göstergesi oldu¤unu söyledi. Kassel - Calden Havaalan› flefi Maria Anna Müller de detaylar hakk›nda bir aç›klama yapmazken, THY ile yap›lan iflbirli¤ini do¤rulad›. Anna Müller, ‘THY gibi lider bir flirketin bizimle çal›flmas› çok önemli. Di¤er uçak flirketleri ile farkl› destinasyonlar konusunda görüflmelerimiz devam ediyor.’dedi. Kassel- Calden Havaalan›’ndaki tek seyahat acentesi Güney Reisebüro’nun sahipli¤ini yapan ve THY’nin Kassel’de seferlere bafllamas› için canla baflla çal›flan Adem Güney ise ‘Ger-

çekten müjdeli bir haber. Kassel’imize hay›rl› u¤urlu olsun. Vatandafllar›m›z› direk Türkiye’ye uçurmak ve havaalan›m›z›n geliflmesini sa¤lamak için çok çal›flt›k ama de¤di. Türk Hava Yollar›’n›n flehrimize sefer düzenlemesiyle Kassel’de yeni bir sayfa aç›lacak.’ dedi. Filosunda 233 uça¤› bulunan Türk Hava Yollar›, ›smarlad›¤› 215 uçakla filosunu büyüten ve h›zla büyüyen bir flirket durumunda.

3


4

HABER

Minareli Cami’de son rötufllar

K

assel DITIB Mattenberg Mevlana Cami inflaat›nda son viraja girildi. Caminin d›fl cephe boyas› tamamland›. Cami derne¤i baflkan› Zeki Demir “Cematimizin ve duyarl› Müslümanlar›n deste¤i sayesinde camimizin d›fl cep-

he s›vas› da bitti. Art›k geriye d›fl peyzaj yani park ve bahçe düzenlemesi kal›yor. Hay›rl›s› ile en k›sa zamanda onu da tamamlay›p camimizi resmen ibadete açaca¤›z” dedi. 28 A¤ustos 2008 y›l›nda yap›m›na bafllanan minareli cami inflaat› için bugüne kadar yaklafl›k 3.300.000 Euro’luk yat›r›m yap›ld›. Park ve bahçe düzenlemeleri ile di¤er ayr›nt›lar için yaklafl › k 200.000 Euro’luk bir harcama daha yap›lmas› gerekiyor. Semih Baflkan Ö¤ünç Demir ayr›ca “280 dernek üyemiz var. Bizi sürekli destekleyen bir Mattenberg kitlesi var. Camimize deste¤ini esirgemeyen tüm Kasselli kardefllerimize teflekkür ediyoruz” dedi. Cami’nin tamamlanmas›nda son aflamaya girilirken çorbada

benimde tuzum olsun diyenler için cami derne¤inin ba¤›fl hesap numaras›n› veriyoruz: Spenden Konto DITIB KS Mattenberg Kasseler Sparkasse Konto Nr: 1088694 BLZ: 520 503 53 Tel: 0561 ñ 49 64 68

Mevlana Cami’sinde veda Mattenberg Mevlana Camisi din görevlisi Hüseyin ‹kinci befl y›ll›k görev süresini tamamlayarak Türkiye’ye döndü. Gerek cami inflaat›na verdi¤i destek, gerekse cemaatle olan samimi iliflkilerinden dolay› Mattenberg ahalisi ta-

raf›ndan çok sevilen Din Görevlisi’nin gidifli herkesi üzdü. Hüseyin ‹kinci için camide bir veda toplant›s› düzenlendi. Cami derne¤i Baflkan› ve üyeler Hüseyin ‹kinci’ye teflekkürlerini ilettiler. Dini bilgisi, görgüsü ve efendi kiflili¤i ile Kassel halk›na örnek olan Hüseyin Hoca’m›za yeni görevinde sa¤l›kl› ve baflar›l› bir yaflam diliyoruz.

Yeni Din Görevlisi geldi Hüseyin ‹kinci’den boflalan makama Türkiye’de en son Tokat Turhal Mimar Sinan Cami’de görev yapan din görevlisi Semih Ö¤ünç atand›. 36 yafl›ndaki genç imam 5 y›l Mevlana Cami’de görev yapacak. Ö¤ünç, “Cami cemaati beni çok s›cak karfl›lad›. Caminin hizmetleri h›zl›. ‹mam da h›zl› olursa daha da güzel olur” dedi. Arapça bilen ve Almanca ön bilgisi olan Semih Ö¤ünç evli ve iki çocuk babas›.


HABER

Yerin Kula¤›

Muharrem ziyareti Kassel Cem Evi'nde düzenlenen Muhrarrem orucunun 11. günündeki yeme¤e (lokma) Kassel Türk ‹flverenler Derne¤i (TUK) temsilcileri icabet etti. TUK baflkan› Hüseyin Büyükbayrak, Asbaflkan Muhammet Ayvac›’n›n yan› s›ra Av. Selçuk Birdir, FC Bosporus Baflkan› ‹smail Hurmac› ve Kaz›m Kaymaz gibi isimler de yemek ve sonras›nda düzenlenen etkinlikte yer ald›. Lokman›n ard›ndan deyifl ile mersiyelerin yan›s›ra kerbela olaylar› ve ehli beyit hakk›nda bilgi içeren etkinli¤e geçildi. Lokmay› verenler ise ‹brahim Saltuk , Mesut Saltuk, H›d›r Bek, Mustafa Sar›kaya, Mustafa Aygün, ‹hsan Dilber, Ayd›n Ç›nar, Ferdane Akkufl oldular.

Noel yaklaflt›, caddeler dolup tafl›yor. Almanlar›n Noel’e bir ay kala kurulan halk pazarlar›nda s›cak flarap içme al›flkanl›¤› var. Bunu adet edinmifller. Meret fley so¤ukta bir de iyi gidiyor ki sormay›n. Yaln›z bir sak›ncas› var. Fazla kaç›rd›n m› evin yolunu zor buluyorsun. ¬¬¬ Abicim, millet noel ikramiyesi ald›. Su gibi para harc›yor. Neymifl efendim bu paray› noel için vermifllermifl. O günlerde harcanacakm›fl. !? Gecelerin tad› ise s›cak flaraptan daha nefis. Ehh! para bol olunca diskolar da bebelerle doluyor. Benim de bu günlerde flans›m m› aç›ld› ne? Hangi diskoya gitsem biri tak›l›yor peflime. O’nu al›yorum öbür diskoda b›rak›yorum, baflkas›n› al›p ver elini di¤eri. Bu gidifl pek iyi görünmüyor ya, bakal›m sonumuz ne olacak.

5


6

HABER

Camide yang›n korkuttu Mattenberg Cami’sinin deposunda ç›kan yang›n çevrede panik yaflatt›. Akflam saatlerinde depo olarak kullan›lan binada ç›kan yang›nda yaralanan olmad›. Yang›n 20 bin Euro hasara yol açt›. Cami cemaatinin kendi imkanlar›yla söndürme çabalar›, içerideki gaz tüplerinin patlayabilir olma olas›l›¤› göz önüne al›narak, korkuya neden olunca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye k›sa zamanda yang›n› kontrol alt›na ald›. Görgü tan›klar›ndan ve polisten al›nan bilgiye göre, yang›n›n depodaki elektrik konta¤›ndan ç›kt›¤› belirlendi.

Mattenberg camisi baflkan› Zeki Demir, polisin yapt›¤› olay yeri hasar tesbit çal›flmalar›nda haz›r bulundu.


E⁄‹T‹M

7

Kassel Üniversitesi’nin birincisi bir Türk genci

K

assel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ö¤rencisi Mert Can Bingöl düzenlenen mezuniyet töreninde 1,3’lük not ortalamas› ile bölüm birincisi oldu. Ekonomi Mühendisli¤ini baflar›yla bitiren Mert bölümünün en baflar›l› ö¤rencisi olarak ad›ndan gururla söz ettirdi. Bölümü en yüksek notla bitirdi¤ini mezuniyet töreninde ö¤renen Mert, ‘Mutlu oldum ama en çok ailemin burada olmas› ve sevinci beni mutlu etti’ dedi. Baflar›n›n bir tesadüf olmad›¤› söyleyen Mert, disiplinli bir çal›flma yapmadan baflar›ya ulaflman›n olanaks›z oldu¤unu belirtti. Okul hayat› boyunca pek çok yabanc› düflmanl›¤› içeren engellerle karfl›laflan Mert, gerek ailesinin verdi¤i destek gerekse özgüveni sayesinde Almanlar›n imrendi¤i biri oldu. Mert göçmen kökenli gençlere y›lmadan azimle çal›flmalar›n› tavsiye etti. Mert’in annesi Azize Bingöl gece sonunda ‘Tatl› bir yorgunluk var üstümüzde ama de¤di. O¤lumla gurur duyuyorum’ dedi. Baba Ali Bingöl ise ebeveynlere seslenerek çocuklar›n› e¤itim hayat› boyunca takip etmeye ve desteklemeye ça¤›rd›. Ayn› gün diplomas›n› alan di¤er bir isim ise Enis Sancar oldu. Mert ile beraber Master e¤itimine devam eden Enis, ‘Disiplinli bir çal›flma gurubumuz var. Üniversiteyi ciddiye al›yoruz. Göçmen kökenli ö¤rencilere örnek olmaya çal›fl›-

yoruz. Düzenli çal›flma beraberinde baflar›y› da getirir’ dedi. Anne Nurten Tuna, ‘Çok mutluyum. O¤lumu daima destekledim ve yan›nda oldum. Dar›s› çocuklar›na sahip ç›kan tüm anne babalar›n bafl›na’ temennisinde bulundu. Enis’in babas› Muhittin Sancar ise ‘O¤lum neyi ne zaman yapmas› gerekti¤ini erken yafllarda ö¤rendi. Onun bu baflar›s› her gence örnek olsun’ dedi.

Hem baflar›l› hem de aktifler Mert Pazar günleri Cem Evi’nde gençlere ücretsiz Nachilfe veriyor. Mert ile Enis ayn› zamanda birlikte Kassel ‹niversitesi’nde alt s›n›ftaki ö¤rencilere mekanik dersiyle ilgili Nachhilfe hizmeti sunuyor. Bu baflar›l› ö¤rencilerden ders almak isteyenler studentische_nachhilfe@outlook.de adresine mail atabilirler.


8

PORTRELER

Söylefli: Selahattin Duygu

C›b›layak Hatçe’yi alen mi? assel’den portreler köflesine konuk olacaklar da arad›¤›m en büyük özellik topluma örnek olacak kiflilikleri olmas›. Bu nedenle konuklar›m› özenle seçmeye çal›fl›yorum. Bunlardan biri var ki aylardan beri peflindeyim. Buraya konuk olmas› için dökmedi¤im dil kalmad›. Olmaz da olmaz. ‘Ya kardeflim neden olmaz? O ifl baflka, bu ifl baflka. Sen bu köfleye en uygun kiflisin’ dedim. ‘Körlerle sa¤›rlar birbirini a¤›rlar m› oynayaca¤›z’ dedi. Bakt›m bu iflin olaca¤› yok. Bunca y›ll›k gazetecilik hayat›mda ilk defa birisi ‘hay›r’ diyor. Bar 39’ da yakalad›m arkadafl›. Otur bakal›m fluraya. ‹çkilerimizi de söyledik. Sena’n›n eline verdim makineyi, ‘biz konuflurken çekeceksin’ dedim. 58 kare resim çekmifl; içinde bir tane ciddi konuflurken resim yok. Hep gülüyoruz. Hakan Y›lmaz’dan bahsediyorum. Gazeteci, Radyocu, tiyatro yönetmeni, oyuncu, tek kiflilik gösteri yap›yor ve elinizdeki derginin sahibi. Bunca meziyetleri olan Hakan Y›lmaz Kassel do¤umlu fakat Türkiye’de okumufl. ‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmifl; Kassel Üniversitesi’nde master yapm›fl; üstün meziyetlerin sahibi. Çabuk k›zmayan, sakin, hayata mizah yönüyle bakan, toleransl›, h›zl› düflünen ve çok iyi Türkçe konuflan biri Hakan Y›lmaz. Önce yapt›¤›n ifllerden bafllayal›m. Tiyatro. Nas›l bafllad› bu tutku? - Kassel’de Ana okulunda bafllad›m. Pamuk Prenses ve yedi cüceleri oynad›k. Cücelerden birini ben oynad›m. Ö¤retmenin çok

öngörülüymüfl. Türkiye’deki tahsilim s›ras›nda hep tiyatronun içinde oldum. Seviyorum tiyatroyu. - Radyoculuk. - Lise y›llar›nda Uflak’ta Radyo Klas’ta bafllad›m radyoculu¤a. 1996’da Radyo Kassel kurulunca okul tatillerinde burada devam ettim. O zaman da Talat vard›. Hala var. - Seninle konuflurken niye hep gülmek zorunda kal›yoruz? - Gülmek güzel de ondan. Bula-

fl›c›d›r ve insan›n ömrünü uzat›r. Benimle konuflanlar›n ömrü uzun olur. Bunlardan biri de sensin. - Len o¤lum bafllama gene. Burada ciddi bir konu konufluyoruz. - Tamam abi, k›zma. Ömrün k›sal›r mazallah. - Gazetecilik nas›l gidiyor? Senin iflin güzel. Her hafta sonu dü¤ün, dernek, e¤lence, müzik, yeme içme bol. K›yak ifl valla. - Oradan öyle mi görünüyor? Ben bir amme hizmeti yap›yorum. Bu evlenen insanlar aradan y›llar geçtikten sonra Kassel Magazin’de ç›kan haber ve resimlerine bak›p ilk günlerini hat›rlayacaklar. Çocuklar›na gösterecekler. An›lar tazelenecek. Bundan güzel bir fley var m›? - ‘Stand up’ denilen, senin ‘Tek kiflilik gösteriî olarak alg›lad›¤›n bir yan›n var. 2012’deki Kassel Magazin Balo’sunda k›sa bir gösteri yapt›n. Bir daha yapmay› düflünüyor musun? - Evet. Bu konuda çal›flmalar›m var. ›ki saatlik tek kiflilik gösteri yapaca¤›m. Fakat zaman›n› flu an söyleyemem. - K›zlarla aran nas›l? - ‹yi! - Bu kadar m›? K›zlar sana afl›k o¤lum. - A aah benim niye haberim yok? Olsunlar abi, afl›k olmak güzeldir. - Bafltan sa¤ma cevaplar veriyorsun. Biraz uzun olsun. - Haaa! K›zlar m›? Bak bu çok önemli. (Uflakl› flivesiyle konuflarak) Bizim Uflak’ta öküzle deresinde galan Amat amca diye biri vaa. Onun da Hatçe diye bi k›z› vaa. Amat amca dutturmufl; ‘ille de Hatçe’yi verem sana’ diyo. ‘Sen okumufl, tahsilli, bol paral›s›n. Al›ve benim c›b›layak Hatçe’yi de biraz gün yüzü görsün yavr›m’ di-

yo. Ben de flu s›ralar bunu düflünüyorum; Hatçe’yi alen mi? Almeyen mi? - Anlafl›ld›. Seninle ciddi olarak konuflamayaca¤›z. Röportaj› kesmek zorunday›m. - Olur mu yaw, daha yeni bafllad›k. - Peki. Son bir soru. Radyo Kassel’deki ‘Sal› sal› Hakan’ program› nas›l gidiyor? - Radyoculuk benim en büyük tutkular›mdan biri. Mikrofonun karfl›s›na geçti¤imde her fleyi unutu-

yorum. Sanki baflka bir dünyaday›m. - Bana ayr›lan yer dolmak üzere. - O vakit sana ayr›lan yeri iki sayfaya ç›kard›m. Hatta 3 sayfa olsun. Sen sormaya devam et. Sevdim ben bu ifli. - Olmaz öyle fley. Son olarak söylemek istedi¤in var m›? - Kassel Magazin’i okumaya devam edin. Bir gün herkes Kassel Magazin’de görünecek. Herkesin bir zay›f taraf› vard›r. Bu kadar yetenekleri bir arada toplayan insanlar›n bile. Hakan’›n da iki eksi¤i var. ‹lki ses yok. Hayatta flark› söylemesini beceremiyor. Bir di¤eri de benden iyi futbol oynayam›yor. ‹nanmayan ‹smail Karatepe’ye sorabilir.10 ETK‹NL‹K

Geleneksel Radyo Kassel Yeme¤i Radyo Kassel'in dinleyicileriyle bulufltu¤u yemekli toplant›ya 50 kifli kat›ld›. Çin Lokantas›’nda biraraya gelen radyoseverler, gönüllerince sohbet edip e¤lendiler. Cuma Kayac›k istek üzerine sahne alarak dinleyenleri o güzel sesiyle mest etti. Hakan Y›lmaz ise 15 dakikal›k sunumu ile kat›l›mc›lar› güldürdü. Kassel TSM korosunun üyeleri de gecenin sonuna do¤ru sevilen flark›lar› seslendirdiler. Radyo Kassel hafta içi hergün saat 16:00’da sizlerle. Radyo Kassel’in canl› yay›n›n› cep telefonundan takip etmek isteyenler tune›n adl› uygulamay› (Apps) indirip, sorunsuz yay›nlar› dinleyebilirler. Genifl bilgi: www.radyokassel.de


SERG‹

11

Almanya’da Plastik Estetik Cerrahi

A

Esat Güler’in ev sergisi Kassel’de ö¤retmen olarak çal›flan Esat Güler’in 26 y›lda tuvale aktard›¤› tablolar›n bir k›sm›n› 28. kiflisel ve 3.ev sergisi ile sanatseverlerin be¤enisine sundu. Güler’i yine resimlerle dolu evinde ziyaret ettik. Sanatç› yeni eserlerinde de do¤a ve insan iliflkisini ön plana ç›karm›fl. Do¤ay› kullanan flimdiki neslin son olmad›¤›

gelece¤e umutla bak›lmas› gerekti¤ini aktarm›fl Güler tablolar›na. Güler “Benimkisi s›cak bir mavi” diye nitelendirdi¤i maviden

Yeni y›l›n›z kutlu olsun!

mavinin tonlar› ve k›rm›z›ya geçifl göze çarp›yor. Güler’in tablolar› sanat ve do¤aseverler de adeta iman tazelettiriyor.

lmanya’da Estetik ya da estetik cerrahi terimi koruma alt›nda olamad›¤› için önüne gelen bu terimleri kullan›p reklam›n› yap›yor. Bu durumda bir hasta doktorunun bu konuda uzman olup olmad›¤›n› nas›l anlayacak? Sadece ve sadece bu konuda uzmanl›k e¤itimi alm›fl hekimler tüm vücudun estetik yap›s›n› bilebilir. En modern ameliyat teknikleri ve yöntemleri Alman Plastik Cerrahlar› Birli¤i - ‘Deutsche Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und ƒsthetische Chirurgie’ (DGPRƒC) - taraf›ndan sürekli denetlenir ve gelifltirilir. Rotes Kreuz hastanesi bünyesindeki Plastik Rekonstrüktif, Estetik Klini¤i olarak sizlere estetik ameliyat ve yöntemlerin tüm çeflitliklerini en yüksek seviyede sunmaktay›z. Plastik cerrahi sadece top modeller ve film y›ld›zlar›na mal edilen bir olgu olmaktan ç›km›flt›r. Art›k ister kad›n olsun ister erkek bir çok kifli bu imkanlardan faydalanmaktad›r. Söz konusu kendi sa¤l›¤›m›za gelince nedense sa¤l›kl› yat›r›m yapmaktan kaç›n›p kendimizi Almanya d›fl›ndaki doktorlara teslim ediyoruz. Almanya’da do¤ru doktoru bulmak ne kadar zorsa Türkiye’de bu daha da zor. Televizyonlarda dizi aras›na yerlefltirilen reklamlarda sunulan ‘her fley dahil’ tekliflerden etkilenip, solu¤u ‹stanbul’da al›yor kimi vatandafllar›m›z. Her fley olumlu gitti¤i taktirde iki tarafta mutlu; bir komplikasyon durumunda vatandafl›n vay haline. Doktorun yüzünü görseler de, reklamlardaki tebessümle karfl›laflam›yorlar. Ne paralar›na nede sa¤l›klar›na kavuflabiliyorlar. Kald› ki tedaviye Almanya’da devam etmek zorunda kal›nd›¤›nda masraflar sa¤l›k sigortas›ndan karfl›lanmay›p bütçeye daha da fazla zarar veriliyor. fiimdi siz düflünün araban›z›n bak›m›n› yurtd›fl›nda yapt›rmazken kendi sa¤l›¤›n›z› niye tehlikeye sokuyorsunuz?


12 HABER

IHK’da Türk aday Kassel - Marburg Sanayi ve Ticaret Odas› (IHK), yapt›¤› ça¤r› ile üyelerin Genel Kurul seçimlerine mektupla kat›lmalar›n› istedi. Kassel’in tan›nm›fl esnaflar›ndan Kaz›m Kaymaz, 77 kifliden oluflan Genel Kurul için aday oldu¤unu aç›klad›. Genel Kurul, Kuzey Hessen’de 75.000 esnaf› temsil eden en yetkili kurul olma özelli¤ini tafl›yor. Central Gruppe’nin sahibi olan Kaz›m Kaymaz yapt›¤› aç›klamada, IHK üyesi esnaf ve zanaatkarlar›n al›nan kararlarda daha etkili olmas› gerekti¤ini belirtti. Sanayi ve Ticaret Odas›’n›n daha fleffaf olmas› gerekti¤ini ifade eden Kaymaz, ‘Yasal sa¤l›k sigortalar› yada yerel yönetimlerde oldu¤u gibi IHK yöneticilerinin de ald›klar› maafllar aç›klanmal›’ dedi. Kaymaz, ‘‹ye aidatlar›n›n daha adil belirlenmesi için çal›flaca¤›m. fiuan

ki uygulamada küçük esnaf büyük flirketlere oranla fazla aidat ödüyor. Gelecekte küçük esnaflar›n ödedikleri aidatlarda indirim yap›lmal›. Bu yüzden Genel Kurul’a adayl›¤›m› koyuyorum’ dedi. Kaz›m Kaymaz dergimize yapt›¤› aç›klamada seçilmesi durumunda Türk esnaflar›n›n sorunlar›n› da Genel Kurul’a tafl›yaca¤›n› söyledi. ‘Pek çok esnaf›m›z IHK’n›n sundu¤u baz› hizmetlerden faydalanam›yor. Aidatlar yüksek. Esnaflar›m›z baz› bürokratik sorunlar yafl›yor. Seçilmem durumunda kendi esnaf›m›z›n da gözü kula¤› olaca¤›m.’ dedi.

E¤itime bir destek de AFQ’dan

Abidin K›l›ç’›n giriflimleriyle kurulan ‘Die Akademie für Förderung und Qualifikation - AFQ’ (Teflvik ve Yeterlilik Akademisi) kollar› s›vad›. Derne¤in kurulufl amac›n›n genç-

ler, yafll› çal›flanlar ve göçmen kökenlileri meslek e¤itiminde desteklemek oldu¤u aç›kland›. AFQ bu amaçla meslek e¤itimi veren kurum ve kurulufllarla iflbirli¤ine girerek çeflitli

meslek ve mesle¤i gelifltirme e¤itimleri konusunda çözümler sunacak. AFQ e¤im çal›flmalar›nda uluslar aras› kalite normu olan DIN 9001:2000`a ba¤l› kalaca¤›n› da beyan etti. Dernek Baflkan› Abidin K›l›ç, ‘Federal ›fl Ajans›, yerel flirketler, okullar ve yerel yönetimlerle birlikte çal›flaca¤›z. Bu alanda ülke çap›nda ün yapm›fl Dr. Alekuzei ile birlikte çal›fl›yoruz. Kendisi yöneticimiz. Onun tecrübeleri hepimize yarayacak’ dedi.


E⁄LENCE

Bar 39’da canl› müzik

Kassel’de canl› müzik yap›l›yormufl. Araflt›rd›m, evet Bar 39’da. Yine sevgi dolu sözcüklerin söylendi¤i, sözlerin flark›larla renklendi¤i bir geceye tan›k oldu Bar 39 konuklar›. Sezen Aksu’dan Ahmet Kaya’ya, Bar›fl Manço’dan Düfl Soka¤› Sakinleri’ne, dünden bugüne canl› müzik ziyafeti ile konuklar›n› a¤›rlayan Yasen, Ergin ve Gülten dinleyicilerin kulaklar›n›n pas›n› ald›. Gelecek Canl› Müzik keyfi 18 Ocak Cumartesi akflam› Bar 39’da..

13


14 DO⁄UM GÜNÜ

Kezban’a sürpriz! Kassel ‹lk Sahne Tiyatrosu oyuncular›ndan Kezban K›l›ç, tiyatro arkadafllar›n›n organize etti¤i sürpriz do¤um günü e¤lencesinde göz yafllar›n› tutamad›. Bar 39’daki canl› müzik akflam›na kat›lan tiyatro ekibi, hiç bir fleyden habersiz müzi¤e kendisini kapt›rm›fl Kezban’› do¤um pastas› ile flafl›rtt›. Müzik gurubunun seslendirdi¤i ‘iyi ki do¤dun mutlu ol senelerce’ flark›s› eflli¤inde mumlar› üfleyen Kezban, ‘Çok flafl›rd›m ama bir o kadar da mutluyum. Arkadafllar›ma teflekkür ediyorum’ dedi.


DO⁄UM GÜNÜ 15

40. Yafl sürprizi Kassel’in sevilen simalar›ndan Osman Duygu sevenlerinin haz›rlad›¤› sürpriz bir partiyle 40. yafl›n› kutlad›. Yak›n dostlar› ve arkadafllar› Osman’dan habersiz Bosporus Spor Kulübü’nün salonunda bir araya gelerek Osman’› beklediler. Maç seyretmek için kulüp lokaline gelen Osman, birden salona girince yap›lan bu sürpriz karfl›s›nda çok flafl›rd›. Zira herkese 40. Yafl partisi verece¤ini söyleyen Osman onlardan çeflitli bahanelerle gelemeyeceklerini belir-

ten olumsuz yan›t alm›flt›. Bu bak›mdan 40. yafl›n› bir iki arkadafl›yla Galatasaray maç›n› seyrederek geçirmek istedi. Bir bahaneyle salona götürülen Osman dostlar›n›n onu bekledi¤ini görünce çok duyguland›. Herkese tek tek teflekkür eden ve “hofl geldiniz” diyen O. Duygu çal›flt›¤› Stadtreiniger’den mesai arkadafllar›n›n da onu yaln›z b›rakmamas›na çok sevindi; biraz da k›zarak sitem edip. “Ulan bütün gün ayn› oda da çal›fl›yoruz insan biraz tiyo verir” dedi.


16

0$*$=ø1 www.kasselmagazin.com

TATLISI

ÆUÆ #[ÆP IK\NK VCVN

KT CKNGPKP QÞNW šQM VCPÆFÆM D XG ×\KÞG $CDCUÆ IKDK O VMÆP $KNKP [C M à Q C HWVDQN VNÆ MKO! VC DCMCNÆO DW

TATLISI

#ĊMÆP 'OKNQX

)Ă‘PĂ—N Š\GP [CÄŠ ÆPFC $ Q[ EO -KNQ MI GM XG FCPU GVO *QDK 1MWOCM

K &Q ÞWO VCTKJ $Q[ EO -KNQ MI GPEK / GUNGM Š ÞT s Hobi: Fitnes GMCT /GFGPK JCNK $

[CĊ CTCUÆ JGT à QEWM VCVNÆFÆT 5K\ FG [CĊ IWTWDW VCVNÆ OÆ VCVNÆ DKTKPK VCPÆ[QTUCPÆ\ DK\G HQVQÞTCHÆPÆ IÑPFGTKP $W UC[HCFC TGUOKPKP [C[ÆONCPOCUÆPÆ isteyenler bize yazabilir: info@kasselmagazin.com18 DÜ⁄ÜN

Hanife Murat’›na erdi

Güzeller güzeli Hanife yak›fl›kl› Murat ile evlilik diyar›na yelken açt›. Hanife Murat’› ararken , Murat da Hanife’sine kavufltu. Nezih bir ortamda kutlanan dü¤ün merasimine kat›lan davetliler bu güzel çift için hay›r dualar›n› esirgemediler. Dama-

d›n annesi Tekirda¤l› Sümbül Özdemir ile kardeflleri Yasemin ve Serhat bu mutlu günde Murat’› yaln›z b›rakmad›lar. Gelinimizin anne ve babas› Adapazarl› Emine ve Sabri Uçar da genç çiftimizin mutluluklar› için ne gerekiyorsa yapt›lar.


DÜ⁄ÜN

Mahfleri kalabal›k

Bizim dü¤ün ve niflan törenlerimiz gençlerin tan›flmalar›na vesile oluyor. ‘Bak ne güzel ben de evleneyim bari’ diyerek evlenen gençlerimizin dü¤üne de, baflka bir dü¤üne zemin haz›rl›yor. Lakin arkadafl›na k›z istemeye gidipte gelinin k›z arkadafl›n› kendisine isteyeni flimdiye kadar görmemifltim. Kassel’in karizma gençlerinden Olcay Ery›lmaz arkadafl› Mehmet için k›z istemeye gittiklerinde k›z evinde bulunan güzeller güzeli Burcu’ya afl›k oluyor. Burcu’ya ‘k›z istemeye gel-

miflken seni de kendime istiyorum’ deyiveriyor. Kassel’in sevilen esnaflar›ndan Teppichland’›n sahibi Konyal› Harun ve Gönül Ery›lmaz, Ad›yamanl› Nevzat ve Emine Karakuzu’ya dünürlü¤e gidiyorlar. Genç çiftimiz bir y›l gibi bir sürede dünya evine giriyor. Dü¤ün salonu t›kl›m t›kl›m doluyor. Olcay’›n arkadafllar› ve a¤abeyi Oktay, Olcay’› havalara at›p at›p tutuyorlar. Yüzlerce davetli halaya duruyor. Olcay ve Burcu çifti, bu mutlu günlerinde kendilerini yaln›z b›rakmayan herkese teflekkür ediyor.

19


20 DÜ⁄ÜN

Uflak ve Denizliler K Uflak’›n acar delikanl›s› Ahmet Y›lmaz ile Denizli’nin güzeli Rahime Beflparmakkaya muhteflem bir törenle dünya evine girdi. 1300 davetlinin kat›ld›¤› dü¤ün merasimi adeta bir flenlik havas›nda geçti. Egelilerin bulufltu¤u dü¤üne Ege flivesi ve Uflak’a mahsus ‹slamo¤lu damgas›n› vurdu. Damad›n babas› Adem Y›lmaz ve a¤abeyi Aziz ile arkadafllar› ellerinde kafl›klar ‹slamo¤lu oyununun en güzel örneklerini sergilediler. Bir ara damad›n arkadafllar› damad› cebir ve fliddetle kaç›rd›larsa da k›sa bir süre sonra sal›verdiler. Sahneye ç›kan gelin ve damad›n arkadafllar› Rahime ve Ahmet

önderli¤inde ‘hangi gurup daha fazla alk›fl alacak?’ yar›flmas›na kat›ld›lar. Gelinin k›z

kardeflleri ve ailesi Hatice ve Bekir Beflparmakkaya k›zlar›n›n mutlulu¤una ortak oldular. Damad›n annesi Münever Y›lmaz ise gecenin ilerleyen saatlerinde göz yafllar›na hakim olamad›. Peri masallar›n› and›ran dü¤ünün ard›ndan davetliler mutlu ve mesut evlerinin yolunu tuttular. Organizasyon: Deva Aile foto¤raf›: Foto Deva


DÜ⁄ÜN

r Kassel’de bulufltu!

21


22 T‹YATRO

Bir kez daha perde Kassel ‹lk Sahne Tiyatrosu (K›ST) 2012 yIlInda sahneledi¤i ‘Kad›nl›k Bizde Kals›n’ adl› oyunu yo¤un istek üzerine tekrar sahneledi. Y›lmaz Erdo¤an’˝›n yazd›¤› ve Hakan Y›lmaz’›n yönetti¤i oyun yine büyük be¤eni toplad›. Salonu dolduran izleyiciler hem gülmekten hem alk›fl tutmaktan yoruldu. Oyun sonunda oyunculara ‘Yeni oyun ne zaman?’ fleklinde sorular yöneltildi. Cevap; Kassel halk› baflka fleylere verdi¤i deste¤in onda birini bu amatör tiyatro gurubuna verse Kassel tiyatrosuz kalmaz!


T‹YATRO

‹lk Sahne Tiyatrosu yorgunluk att› Kassel ‹lk Sahne Tiyatrosu ekibi, yo¤un istek üzerine ikinci kez baflar›yla sahneledikleri Y›lmaz Erdo¤an’›n yazd›¤› ‘Kad›nl›k Bizde Kals›n’ adl›

oyunun ard›ndan solu¤u Bosporus Spor Kulübü’nde ald›lar. Tiyatro ekibi doyas›ya e¤lenerek hem baflar›s›n› kutlad› hem de yorgunluk att›.

23


24 DÜ⁄ÜN

Elif ve Bar›fl’›n mutlulu¤u Kassel’in tek davulcusu ve 1453 adl› lokanta ve nargile salonunun iflletmecisi Bar›fl Demirdöven ile güzel gelin Elif Arslan, Deva Organizasyon’un kurucusu Serkan ‹çok ve efli Sevilay ‹çok’un sa¤d›çl›¤›nda evlilik diyar›na yelken açt›lar. Gelinin ailesi Vahit ve fiükran Arslan çifti aslen Adapazarl› fakat Bad Hersfeld’de ikamet edi-

yor. Bad Hersfeld ile Kassel’in aras› nerdeyse 70 km. Kat edilen onca uzun mesafe ve uzun zaman sonunda genç çiftimiz en sonunda mutlulu¤u yakalad›. Damad›n babas› Hasan Demirdöven ve halas› Sümbül Devirdöven Bar›fl’›n mürüvvetini görmenin mutlulu¤u içindeydiler. Organizasyon: Deva Foto¤raflar: Foto Deva


DÜ⁄ÜN

Burak ve Esra’n›n gecesi Karizma damad›m›z Burak, VW Lehrwerksatt’da e¤itmenlik yapan babas› Muharrem Gülcigil’in yan›na gider. Tesadüf bu ya o gün Muharrem hocan›n eski bir ö¤rencisi de yan›na arkadafl› Esra’y› alarak hocas›n› ziyarete gelir. Burak, Esra’y› görür görmez aflk girdab›nda savrulmaya bafllar. Damad›m›z zaman içinde güzel Esra’n›n gönlüne girmeyi

baflar›r. Yozgatl› Y›ld›z ve Muharren Gülcigil ile Ad›yamanl› fiirhan ve Resul Karakuz ailelerine de çocuklar›n›n mutlulu¤u için dü¤ün alay› tertiplemek düfler. Onlar ererler muratlar›na, dar›s› evlenemeyenlerin bafl›na. Organizasyon: Deva Foto¤raf: Foto

25


26 DÜ⁄ÜN

Çok naz Külhan’› y›ld›rmaz! fiehrimizin ya¤›z delikanl›lar›ndan Külhan annesini sürekli götürdü¤ü kuaförde çal›flan Merve’ye gönlünü kapt›r›verir. Annesine ‘Aha da buraya yaz›yorum. Ben bu k›z› alaca¤›m anne’ der. Önce araya arac›lar koyup Güzel Merve’nin evlenmeye niyetli olup olmad›¤›n› ö¤renmeye çal›fl›r. Fakat Merve k›z›m›z hem diflli hem

de nazl› ç›km›flt›r. Ser verir, s›r vermez, hele Külhan’a hiç yüz vermez. Külhan aflk›n inad›na kap›l›r. Merve’nin kalbine giden her yol mubaht›r! Gece gündüz kap›larda Merve’sinin yolunu gözler; göz göze gelebilmek için. Merve’yi çiçeklerle fl›mart›r, çiçekçileri zengin eder. fiiirler ve methiyeler söyler Merve’sine. Eee tabi Merve’nin kalbi de tafl de¤il ya, Merve de pes eder bu büyük aflk›n karfl›s›nda. Sonras›nda Kayserili hemflehri aileler Harun ve Hatun Boyraz ile ‹lhan ve ‹kbal Kaplan çocuklar› için muhteflem bir dü¤ün merasimi düzenlerler. Organizasyon: Deva Foto¤raflar: Foto Deva


DÜ⁄ÜN

Karadeniz dü¤ünü Kassel’de efendi kiflili¤i ile bilenen Vedat ‹n, günlerden bir gün bir k›z görür ki, k›z sanki peri masal›ndan ç›km›fl bir prensestir. Sorup soruflturur; arar bulur; prensesin ad› Ebru’dur. Derhal ailesine aç›l›r. ‘Prensesimi buldum bana tiz elden beyez at al›n; gidip k›z› isteyelim’ der. Amcas› Asim ‹n ‘Telafla lüzum yok ye¤en. Ben Prensesin babas›n› iyi tan›r›m’ der. Baba Nail ve amca Asim ‹n günlerce Ebru’nun babas› Metin Bayrak’›n kap›s›n› afl›nd›r›r. Zira vakti zaman›nda Asim ‹n ile Metin Bayrak ifl arkadafll›¤› yapm›fllard›r. Dostluklar› halen devam etmektedir. ‘Olur mu olmaz m›’ derken Metin baban›n akl›na eski günler gelir. Eskiden Asim sürekli Metin’e, ‘Senin k›z› bizim aileye gelin alaca¤›m haberin olsun Metin kardeflim, caymak yok’ diye tak›l›rm›fl. Metin baba ‘O güzel te-

mennilerin gerçek olaca¤› kimin akl›na gelirdi. Verdim k›z› gitti, As›m kardeflim’ der. Sinoplu Naim ve Ayfle ‹n ile prensesin ailesi Gümüflhaneli Metin ve Esengül Bayrak dünür olman›n tad›na var›rlar. 1000 kifliyi aflk›n konuk dü¤ünde genç çifti yaln›z b›rakmaz. Dü¤ünde saatlerce kemençe eflli¤inde horon tepilir.

27


28 DÜ⁄ÜN

Gamze’deyim deva bulamam Metin ile Gamze bir arkadafl ortam›nda tan›flm›fllar. Sonras›nda Metin tan›fl›kl›klar›n› arkadafll›¤a dönüfltürmeye karar vermifl. ‘Bundan kelli benim tek devam Gamze’dir’ diyen yak›fl›kl› damad›m›z, her ö¤len Gamze’yi görebilmek ad›na Kassel Üniversitesi yemekhanesinde yemek yer olmufl. Sudan bahanelerle Gamze’yi arar olmufl. Hatta öyle ki sömestr tatili için Bur-

sa’ya giden Gamze’nin Türkiye’deki telefonunu bulup aram›fl. Gamze de Metin’in bu tutkulu aflk› karfl›s›nda erimifl ve genç çiftimiz evlenmeye karar vermifller. Damad›n babas› Afyon/ Emirda¤l› Mevlüt Akkaya ile gelinin ailesi Uflakl› Serdar ve Nurten Er çocuklar› için harika bir Ege dü¤ünü organize etmifller. Organizasyon: Deva Foto¤raf: Foto Deva


DÜ⁄ÜN

En gizemli çiftimiz! Organizasyon: Deva Foto¤raf: Foto Deva

29


30 N‹fiAN

Aflklar› üniversitede bafllad› Gökhan Eceray bir yak›fl›kl› gençtir. Kassel Üniversitesi Makine Mühendisli¤i ö¤rencisidir. FC Bosporus futbol tak›m›n›n panter file bekçisidir. Sema Do¤an bir dünyalar güzelidir. Kassel Üniversitesi’nde ö¤retmelik e¤itimi almaktad›r. O da her üniversite ö¤rencisi gibi cep harçl›¤›n› ç›karmak için bofl zamanlar›nda çal›fl›r. Edeka Wenzel’de

ifle bafllar. Gökhan da ö¤rencidir. Dolay›s› ile o da çal›flmaya bafllar, Edeka’da. Zaten üniversiteden tan›flan gençlerimiz ifl yerinde daha da samimi olurlar. Eeee bir yak›fl›kl›, bir de güzel yan yana geldi mi evlilik hayalleri bafllar. Ad›yamanl› Muharrem ve Yüksel Eceray ile gelinin ailesi Kayserili Mustafa ve Seher Do¤an ço-

cuklar›n›n isteklerine karfl› ç›kmazlar ancak bir flartlar› vard›r. Üniversite diplomalar›n› ellerine almadan dü¤ün töreni yap›lmayacakt›r. Nezih bir ortamda niflan merasimi tertiplenir; akrabalar, dostlar çiftimizi yaln›z b›rakmazlar. Gökten üç diploma düfler, biri Sema’ya, biri Gökhan’a, di¤eri bu yolda azimle çal›flanlara.


KINA

31

fiükrü’nün Rüyas› gerçek oldu fiükrü’nün Rüyas› gerçek oldu fiükrü Kassel’de bir dü¤ünde görüp afl›k oldu¤u, ayn› zamanda teyzesinin de daha önceden ye¤eni için be¤endi¤i güzel Rüya’y› evlili¤e ikna etmek için baya¤› zahmetlere katlanm›flt›. Ayr›nt›lar›n› 19. say›m›zda aktard›¤›m›z serüven mutlu sonland›. fiükrü ile Rüya Kassel’de tertip edilen k›na merasiminin ard›ndan flehir d›fl›nda yap›lan dü¤ünle dünya evine girdi. Damad›n ailesi Ergün ve Aynur y›ld›z ile gelinin ailesi Sedat ve Fatma Y›ld›z çocuklar›n›n gördükleri Rüya’y› gerçe¤e dönüfltürmenin gururunu yaflad›lar. Organizasyon: Deva Foto¤raf: Foto Deva


32 SÜNNET

Koç’lar›n mutlu günü Kassel’in ve Uflak’›n gururlar›ndan ve benim çocukluk arkadafl›m (Ben kim miyim? Dedim ya Mehmet’in çocukluk arkadafl›) Nörolog ve Pisikiyatrist Dr. Mehmet Koç (Merxberg Hastanesi) ile zevcesi Kad›n Do¤um Uzman› Dr. Mihriban Koç’un (Dr. Koch klini¤i) biricik o¤ullar› Veysel Ziflan’›n (7) sünnet merasimi huflu içinde geçti. Merasimde Berrak Show ile Avrupa’ya nam salan Veysel ‹nan sahne ald›. Büründü¤ü karakterler ve yapt›¤› bel üstü flakalarla konuklar›n be¤enisini kazand›. Bal›kesir Bafl Vaizi Bayram Alt›ntafl ise misafirlere vaz verdi. Sünnet çocu¤unun dedesi Veysel Koç da k›sa bir konuflma yapt› ki; kendisi benim sünnet törenimde ben tam kap›dan kaçacakken, kucaklay›p bana güven veren, sonras›nda zalim sünnetçiye beni teslim eden (Ben kim miyim? Yukar›da yazd›m. Lütfen bir daha bu tür suallerle yaz›m› bölmeyiniz) yanaklar›ndan öptüm¸ her çocu¤u o anda ç›kard›¤› seslerle güldüren, ‘bir daha yap amca’ dedirten, Kassel’in

adeta yedek imam›, senelerdir hac organizasyonu tertip ederek pek çok müslüman’›n hac vazifesini yerine getirmesine vesile olan kiflidir Veysel Amca. Merasimde Anadolu’nun çeflitli yörelerine ait türküler seslendirildi. Sünnet çocu¤u ve hiç ay›rmad›¤› kardefli Vera Mihriflah (3) di¤er çocuklar oyunlar oynad›. Davetlilerin memnuniyeti Koç ailesini de ziyadesiyle memnun etti.

Berrak Show 1997’den bu yana dü¤ün ve çeflitli organizasyonlarda Berrak Show ismiyle sahne alan Veysel ‹nan 14 farkl› tipleme ve anlatt›¤› f›kralarla izleyenlerin karfl›s›na ç›k›yor. Sahnede bel alt› espri yapmayan nadir komiklerden olan ‹nan, Anadolu kültürüne has seyirlik köy oyunlar›, Hacivat-Karagöz, meddahl›k ve orta oyunu gelene¤i ile beslendi¤ini ifade ediyor. ‹nan, kendisini arayanlara bele˛ dü¤ün dan›flmanl›¤› yapt›¤›n› da belirtiyor. Aray›n yard›mc› olamasa beni arars›n›z. (Hayret sen kimsin diye sormad›n)


SÜNNET

33

fiovalye Arda Çorumlu Dilek ve Fikret fien’in biricik o¤ullar› Arda fien’in (6) sünnet merasimi çok nezih bir ortamda gerçekleflti. fien ailesi sünnet töreninin asl›nda çocuklar için tertip edilmesi gerekti¤ini bilen anne babalardan. Dolay›s›yla çocuklar için her fley düflünülmüfl: Palyaço, fliflme kale, çocuk sinemas› ve ›fl›k gösterisi. Aç›k büfe Çin mutfa¤› sunulan konuk-

lara ilerleyen saatlerde taze Çi¤ köfte servisi de yap›ld›. Sünnet çocu¤umuz ise balondan k›l›c› belinde bir flövalye misali, ablas› Aysa’n›n (8) eflli¤inde gece boyunca o masadan bu masaya koflup z›playarak gecenin tad›n› ç›kard›. fien çiftinin aile dostlar› Tuncay Aral sahnede seslendirdi¤i türküler ve yapt›¤› flakalarla geceyi renklendirdi.


34 SÜNNET

Volkan’›n mutlu günü Haf›zalarda ‘en yak›fl›kl› sünnet Áocu¤u’ olarak iz b›rakan Volkan Befllio¤lu (6) annesi Zeynep Çobano¤lu, a¤abeyi Atakan Befllio¤lu ve day›lar› Zekai ile Sezai Çobano¤lu’nun efllinde solana öyle bir girdi ki, misafirler hep bir a¤›zdan ‘maflallah’ dediler. Konuklar› selamlayan Volkan önce annesi sonra day›lar› ve ayn› zamanda sünnet törenini organize eden teyzesi Yasemin Çobano¤lu ile karfl›l›kl› oynad›. K›na merasiminde olgun tav›rlar sergileyen sünnet çocu¤umuz Volkan, ard›ndan a¤abeyi ve arkadafllar›yla oyuna dald›. Göz aç›p kapay›ncaya geçen geceden herkes memnun kald›.


SPOR

FC Bosporus yöneticilerini seçti kulland›¤› seçimde 11 kifliden oluflan yönetici kadrosu belirlendi. Daha sonra yap›lan görev taksiminde flu isimler yer ald›. 1. Bflk. ‹smail Hurmac›, 2. Bflk Mehmet Özdemir, Muhasip Cuma Tekbafl, Sekreter Ayd›n Suna, Bas›n Sözcüsü Erdal Gül, Lo-

Baflar›l› çal›flmalar› devam ettirmesi beklenen yöneticiler aras›nda, gençlerin ço¤unlukta olmas› güzel faaliyetlerin yap›laca¤›n›n müjdecisi oldu. FC Bosporus Genel Kongresini yaparak yeni yöneticilerini seçti. Son üç y›ld›r görev yapan, bu dönemde iki lig flampiyonlu¤u kazanarak kulüp binas›n› sat›n alan ve buray› bir kültür merkezi haline getiren, FC Bosporus tarihinde görülmemifl ifller baflaran yönetim, spor camias›nda büyük takdir toplayarak dikkatleri üzeri-

ne çekmiflti. Yüksel Dalm›fl, Ercan Tunal›o¤lu ve Abidin K›l›ç’tan oluflan Divan Heyeti kongreyi baflar›yla yönetti. 2. Baflkan Abdullah Tokmak’›n faaliyet raporunu okumas›yla bafllayan seçim çok olgun bir havada geçti. Bundan sonra Yönetim Kurulu, üyelerin aç›k oylar›yla aklan-

Kongreye kat›lan üyeler. d›. Son üç y›lda baflar›l› çal›flmalar yapan Abdullah Tokmak ve Cengiz Aksu, Murat Ayd›n dinlenmek istediklerini belirterek adayl›klar›n› koymad›lar. 44 üyenin oy

kal sorumlusu Fikri Ayd›n, Tak›mlar›n sorumlular› Ceyhun Cömert, Selçuk Bek, Saha sorumlular› Yusuf Tokmak, Cavit Gürleyen ve Masör fienol Kütük.

35


36

SPOR

13.10.2013

SG Schaumburg FCBosporus: 4 - 1

FC Bosporus Kassel Gruppenliga 2. Gurupta mücadele eden FC Bosporus son alt› maçl›k dönemde üç ma¤lubiyet bir beraberlik ve iki galibiyet alarak ligin zirvesinden uzaklaflt›. Kadrosunda klas futbolcular›n olmas›na ra¤men arka arkaya gelen bu puan kay›plar› FC Bosporus’ta hatan›n nerede oldu¤u aray›fllar›n› gündeme getirdi. Ancak al›nan son iki galibiyetle tekrar toparlanan FC Bosporus’un k›fl tatilinden sonra alaca¤› sonuçlar merakla bekleniyor. 03.11.2013

Mehmet Gül’ün 28. Dakikadaki kafa vuruflu auta gitti.

FC Bosporus SG Schaumburg karfl›s›nda çok kötü bir futbol sergiledi. Bir önceki maç›n (Wichmannshausen. 7-5) kahraman› Ahmet Kayac›k ilk 11’ de oyuna bafllad›. Fakat bekleneni veremeyen Ahmet ikinci yar› yerine Kadir’ e b›rakt›. 29. Dak. SG Schaumburg 1 -0 öne geçti. Bir dakika sonra alt› pasta rakibine çal›m atmak isteyen kaleci A.Römpke topu kapt›r›nca durum 2 0 oldu. 38’de bir gol daha atan rakip tak›m 3-0 öne geçti. ‹kinci yar› panik içinde geçerken savunman›n arkas›na at›lan topu iyi takip eden Halil golü att›. 3 - 1. Bundan sonra di¤er goller peflinde koflan FC Bosporus neticeye gidemedi. 87. dak. bir gol daha atan SG Schauenburg sahadan 4 - 1 galip ayr›ld›. Bu sonuç FC Bosporus’un son üç y›ld›r ald›¤› en farkl› yenilgi oldu.

KSV Baunatal -FC Bosporus: 7-2 Nassari (Frikikten) Ahmet FC Bosporus lig lideri KSV Baunatal II karfl›s›nda kötü gidiflat›n› son üç y›ld›r ald›¤› en farkl› ma¤lubiyetle sürdürdü. 7 - 2 FC Bosporus’ un gollerini serbest vurufltan H. Nassari ve A. Kayac›k att›. 27.10.2013

FC Bosporus SV Türkgücü: 2 - 2 Murat (2)

Otto zaman zaman ileri ç›k›p rakip kalede gol arad›.

‹ki Türk tak›m› aras›ndaki maç denk kuvvetlerin mücadelesi halinde geçti. ‹lk yar› daha iyi oynayan Türkgücü 8. ve 13. dakikalarda att›¤› gollerle 0-2 önde geçti. 43. dak. Ahmet’ in kulland›¤› serbest vuruflta Murat, flahane bir voleyle rakip a¤lar› havaland›rd›. 1 - 2 ikinci yar›ya FC Bosporus golle bafllad›. 48’ de Murat bir gol daha atarak skoru eflitledi. 2-2 Bundan sonra maça a¤›rl›¤›n› koyan FC Bosporus baflka gol atamay›nca maç 2 2 sonuçland›.


SPOR

Geriden uzun toplarla üç h›zl› futbolcusunu kaç›ran SV Balhorn, bunda baflar›l› olunca Gökhan’la s›k s›k karfl› karfl›ya kald›lar. 20.10.2013

FC Bosporus-SV Balhorn: 1 - 3 FC Bosporus son üç y›ld›r oynad›¤› maçlarda ilk olarak kendi sahas›nda SV Balhorn’a yenildi. 1 - 3 Son maçlardaki kötü gidiflat› bu maçta telafi etmek isteyen FC Bosporus maça iyi bafllad› ve topu rakip yar› alana y›kt›. Maç›n 33. dakikas›nda H. Nassari’ nin kulland›¤› kornerde topu iyi takip eden Ommar tak›m›n› 1 - 0 öne geçirdi. Bu ayn› zamanda ilk yar› skoru oldu. 63. dakikada Tuncay Aral sahan›n en iyisi

olan Ommar’› ç›kar›p Ahmet’ i oyuna ald›. Bir dakika sonra rakibin kazand›¤› serbest vuruflta hatal› baraj yapan FC Bosporus savunmas› golü yedi. 1 - 1 Bafllama vurufluyla rakip kaleye yüklenen Bosporus ani bir kontratakta topu kalesinde gördü 1 - 2 76’ da Otto kendi sahas›nda topu rakibine kapt›r›nca 10 numaral› futbolcu golü atmakta zorlanmad› ve maç 3 - 1 FC Bosporus’ un yenilgisiyle sonuçland›.

Kadir Karc› bu y›l kendisinden beklenen performans› veremedi.

FC Bosporus savunmas›nda hatalar devam ederken tak›m son üç maçta 12 gol yedi. Eray’›n SV Balhorn maç›ndaki baflar›l› futbolu yenilgiyi önleyemedi.

37


38

SPOR

17.11.2013

FC BosporusVFL Kassel: 2-0 Murat (2) Son dĂśrt maçt›r galibiyet yĂźzĂź gĂśremeyen FC Bosporus ligin en zay›f tak›mlar›ndan biri olarak gĂśrĂźlen VFL Kassel kar›s›nda sonuca rahat gitti. Murat Aytemur 30. Ve 52. dakikalarda att›¤› iki golle gemisini kurtaran kaptan oldu.

10.11.2013 TSV Wolfsanger - FC Bosporus: Tehir

Ömer Ç›ra VFL’ in tecrßbeli futbolcusu Thomas Kuntze’ ye ans tan›mad›.

+ORTGUUWO ćOVK[C\ 5CJKDK *GTCWUIGDGT Biber Verlag und Reklame (Hakan Yilmaz)

5RQT 4GFCMVĂ‘TĂ— 5RQTVTGFCMVKQP 5GNCJCVVKP &W[IW

#FTGU #PUEJTKHV Biber Verlag und Reklame Gottschalk Str. 39, 34127 Kassel Tel.: 0163 – 19 89 719 info@kasselmagazin.com www.kasselmagazin.com www.biberreklame.com

Murat VFL’ e kar› baar›l› futbolunu iki golle sßsledi.

;C\Æ ćĊNGTK 4GFCMVKQP Ertan Ă–zere ćUOCKN -CTCVGRG Ă–zgĂźr Genç Sena Kur

6CUCTÆO )TCHKM ćN[CU 1FCDCĊ

#P\GKIGPNGKVGTKP Sena Kurt Tel.: 0151 – 473 20 837

$CPMXGTDKPFWPI Biber Verlag und Reklame -CUUGNGT 5RCTMCUUG Konto Nr.: 11807784 BLZ: 520 503 53

#NNG 4GEJVG XQTDGJCNVGP &CU /CPWUMTKRV KUV 'KIGPVWO der Biber Verlag und Reklame. Die Vervielfältigung auch einzelner Teile, Texte oder Bilder gestattet das Urheberrecht nur, wenn sie mit Herausgeber vereinbart wurde. Der Verlag ßbernimmt keine Haftung fßr den Inhalt erscheinender Anzeigen. Die Meinungen von Autoren muss nicht mit der Meinung von Verlag und Herausgeber ßbereinstimmen. Der Verlag ßbernimmt keine Gewähr fßr die Richtigkeit der Angaben.


SPOR 01.12.2013 01.12.2013

FC Bosporus TSV Immenshausen 2 - 0

Mehmet (pen.) Ahmet

Ligin ilk yar›s›nda 1 - 1 berabere kald›¤› TSV Immenhausen’ i konuk eden FC Bosporus neticeye ikinci yar›da gitti. 76. dak. ceza sahas› içinde top rakibin

eline çap›nca hakem penalt› noktas›n› gösterdi. At›fl› kullanan Mehmet Gül FC Bosporusu 1 - 0 öne geçirdi. 89. dakikada Hassan Nassari Ahmet’ flahane bir

Ahmet’in ak›l dolu klas golü maç›n skorunu belirledi. 2 - 0

ara pas› att›. ‹leri ç›kan kalecinin üzerinden klas›na yak›fl›r bir flekilde topu kaleye gönderen Ahmet Kayac›k maç›n sonucunu 2 - 0 olarak belirledi.

24.11.2013 ::

TSG Sandershausen FC Bosporus: Tehir

TSV Immenhausen’ e karfl› kazan›lan penalt›y› Mehmet Gül gole çevirdi. 1- 0

39


40

SPOR

41

Ozan’›n sol çaprazdan att›¤› flut az farkla üstten d›flar› ç›kt›.

FC Bosporus II Kreisliga A’da mücadele veren FC Bosporus II oynad›¤› son yedi maçta üç galibiyet, iki beraberlik ve iki ma¤lubiyet ald›. 17 maçta 35 puan toplayan FC Bosporus II, rakip filelere 52 gol atarken 32 golü de kendi kalesinde gördü. Ferhat Gürsoy ve Sebastian Schiepe (Dennh./ Dörnhagen) 16’flar gol atarak gol

krall›¤› mücadelesi veriyorlar. Lider Dennh. Dörnhagen’ in 9 puan gerisinde ve puan cetvelinin 5. s›ras›nda yer alan FC Bosporus II’nin flampiyon olabilmesi için kalan 11 maçta üstteki tak›mlar›n puan kaybedip tüm maçlar›n› kazanmas› gerekiyor. Zor da olsa matematiksel hesaplar bunun mümkün olabilece¤ini gösteriyor.

FC Bosporus II TSV Obezwehren maç›n› bayan hakem yönetti.

Dört hafta sahalardan uzak kalan Ferhat Gürsoy bu maçta da golünü atarak klas›n› konuflturdu.

FC Bosporus II’nin savunmas›nda görev yapan Fehmi s›k s›k ileri ç›karak hücuma katk›da bulundu.

13.10. 2013 20.1.2013 27.10.2013 03.11.2013 10.11.2013 17.11.2013 24.11.2013 30.11.2013

FC Bosporos’ta Noel e¤lencesi Baunatal VW tesisleri dökümhanesinde s›v› metal üretim bölümünde çal›flan iflçiler geleneksel Noel e¤lencesini FC Bosporus’ta Kegel oynayarak nefle içerisinde geçirdiler. Kulüp mutfa¤›n›n nefis yemekleriyle kar›nlar›n› doyuran ve bol bol bira içen dokuz kiflilik gurupta iki de Türk vard›. Konuklar ‘Bu y›l FC Bosporus kulübünde Noel e¤lencesini ya˛amak bizler için unutulmaz bir an› oldu. Kulübün tesisleri çok güzel. Yemekler de nefisti. Seneye tekrar buraya gelmek isteriz’ dediler.

TSV Oberzwehren II’nin emektar› Mustafa Hoflcan ve FC Bosporus II’nin tecrübeli futbolcusu Aydan Aliyi dostça mücadele ettiler.

Spvgg. Olympia - FC Bosporus II FC Bosporus II - SV Hermania FC Bosporus II - SV Türkgücü Dennh./Dörnhagen - FC Bosporus II TSV Wolfsanger II - FC Bosporus II FC Bosporus II - VFL Kassel II TSG Wilhelmshöhe II - FC Bosporus FC Bosporus II - TSV Oberzwehren II

0-0 1-1 0-2 5-0 Tehir 4-1 4-6 4-2


SPOR

41

B. Anadolusporíun golcü futbolcusu Kamil Turan TSV Hertingshauseníi 2-1 yendikleri maçta iki gol atarak üç puan kazand›ran futbolcu oldu. K. Turan ilk golü serbest vurufltan att›.

Baunatal Anadoluspor Kreisoberliga’da mücadele eden Baunatal Anadoluspor yapt›¤› son alt› maçta üç galibiyet ve üç ma¤lubiyet ald›. Genel tabloya bakarsak 17 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi ald›¤›n› görüyoruz. 48 gol at›p 36 gol yiyen B. Anadoluspor, 30 puanla ligin alt›nc› s›ras›nda yer al›yor. 13.10.2013 20.10 2013 27.10.2013 03.11.2013 10.11.2013 16.11.2013 23.11.2013 01.12.2013

14 golle Kamil Turan en çok gol atan futbolcu olurken onu Selman Kulaks›z (9), Hakan Alay (5), Büyük Burak Karahan (5), Küçük Burak Karahan (4), Mesut Demircan (3), Faruk Karahan(2), Atilla Y›ld›z (2),Halil Alk’›n, Philip Gross, Hayri Karahan, ve Tolga Kart takip ediyorlar.

FSV Kassel B. Anadoluspor 1-2 B. Anadoluspor - TSG Wilhelmshöhe 9 - 6 SVH - B.Anadoluspor 3-2 B. Anadoluspor - TSV Hertingshausen2 - 1 B. Anadoluspor - SV Nordshausen 0-4 B. Anadoluspor - SG Kaufungen 1-3 B.Anadoluspor - Fortuna Kassel Tehir TSG Wellerode - B. Anadoluspor Tehir

TSV Hertingshau sen ile yap›lan Baunatal derbisi süratli bir tempoda geçti. Mesut Demircan baflar›l› futboluyla galibiyette önemli rol oynad›.


42

Hakem olma flans›n› kullan! Hessen Futbol Federasyonu (HFV) yabanc› gençleri futbol hakemli¤ine kazand›rmak için ‘Hakem olma flans›n› kullan!’ kampanyas› bafllatt›. Bu amaçla ilk olarak uygulamaya konulan hakem kursu FC Bosporus kulübü salonunda yap›ld›. Hofgeismar ve Wolfhagen Bölgesi Hakemler Baflkan› Stefan Schindler ve Hakem Hocas› Mike Britting’in verdikleri hakemlik kursuna 16 yabanc› genç kat›ld›. Hogeismar ve Wolfhagen bölgesinde 110 ve Kassel bölgesinde 300’ün üzerinde hakem oldu¤unu belirten Stefan Schindler bu rakamlar›n yetersiz oldu¤unu ifade ederek, ‘Yabanc› gençleri aram›zda daha çok

görmek istiyoruz. Bu da integrasyonun bir göstergesidir’ dedi. FC Bosporus’un alt yap›s›nda futbol oynayan Berkay Aslan (13), Emre Fundao¤lu (11), Mergim Graimca (12) ve Andrin Shabani (12) ise

‘Biz de futbol oynuyoruz. Bu kursa kat›larak kurallar› daha iyi ö¤renme imkan›na sahip olaca¤›z’ dediler.

Maçlara girifl serbest ‹ki hafta Cuma ve Cumartesi

Galatasaray Kassel’de spor okulu aç›yor Galatasaray Kassel’de, Alman 4. Ligi (Regionalliga) kulüplerinden KSV Hessen Kassel ile birlikte spor okulu açmak istiyor. Kassel’in yerel gazetesi HNA’da yay›mlanan haberde Galatasaray’›n teklifine Kulüp baflkan› Jens Rose ve Kassel Belediye Baflkan› Bertram Hilgen’in s›cak bakt›klar› ifade ediliyor. Ancak son karar› yönetimin verece¤i belirtiliyor. 45 y›ld›r Kassel’de yaflayan ve sporun içinde olan bir gazeteci olarak son cümleye tak›ld›m. ‘Ancak son karar› yönetimin verece¤i belirtiliyor’. KSV Hessen Kassel kulübü yabanc›lara, bilhassa Türklere yak›n olmayan bir kulüp. Taraftar gurubu çok radikal. Türk tak›mlar›yla yapt›klar› maçlarda ›rkç› tezahüratlar hep vard›. Maçlar ço¤u kez polis güvenli¤i alt›nda oynand›. Alt yap›s›nda yüzlerce Türk genci futbol oynad›; fakat hiç biri de bir yerlere gelemedi. Kassel’in Türk futbolu aç›s›ndan çok özel bir yeri var. Kassel 3 milli futbolcu yetifltirdi. Ömer Erdo¤an (FC Lohfelden-Bursaspor), Özer Hurmac› (KSV Baunatal-Fenerbahçe), Yunus Mall› (VFL Kassel-Mainz 05) flöhrete ulaflt›lar. Almanya’da bir flehirden Türk kökenli üç milli futbolcu ç›karan baflka bir flehir yok. KSV Hessen Kassel her zaman mali

s›k›nt› içerisinde yönetilmifl bir kulüp. 80’li y›llarda bir ara 2. lige yükseldi. Fakat fazla tutunamayarak tekrar amatör lige düfltü. 2000’li y›llar›n bafl›nda iflas ederek; sezona A klasse’den bafllad› ve flimdilerde mücadele etti¤i Regionalliga’ya kadar ç›kt›. Zannedersem 20072008 y›llar›yd›. Kassel’in Türk ifladamlar›ndan Mehmet E. Göker bu kulübe büyük paralar vererek sponsor oldu ve kulübün baflkanl›¤a oynad›. Fakat 400500 kifliden oluflan taraftar gurubu, Göker’in baflkan olmas›na karfl› ç›k›nca, O da sponsorlu¤u b›rakt›. Bu flu demek; Türkleri sevmeyen ›rkç› taraftar gurubu yönetime bir yere kadar hakim. Bu yaz›y› yazmadan önce sporun içinde olan onlarca kifliye sordum. Galatasaray’›n spor okulu açmas›n›n çok iyi oldu¤unu, fakat yanl›fl kulüp seçti¤ini söylediler. Gelelim baflta tak›ld›¤›m cümleye. Galatasaray aç›s›ndan bak›l›nca çok güzel gözüken iflin riskli yanlar› da var. KSV Hessen taraftar gurubunun bu olaya s›cak bakmamas› sonucu yönetimden olumsuz bir karar ç›karsa ne olur? Galatasaray gibi bir dünya kulübü d›fllanm›fl olmaz m›? ‹yi düflünmek laz›m!

SPOR

günleri yap›lan hakem kursunu bitiren hakemler, ald›klar› hakem kimli¤iyle Alman Futbol Federasyonu (DFB)’nun bütün maçlar›na ücretsiz girme hakk›na sahip oluyorlar.

Tiyatro Özellikle çok kültürlü toplumlarda sanat›n çok önemli ve de¤erlidir. Sanata de¤er veren toplumun fertleri de sanat›n her türüne sayg›l›d›r. Sanat’a sayg›, sanatç›ya da sayg› demektir. Tiyatro da sanat›n bir parças›d›r. Herkes sevemez tiyatroyu. Sevmek zorunda da de¤ildir. Ancak bir tiyatro oyununu izlemeye gidiyorsan›z, bunun kurallar›na uymak zorundas›n›z. Bunlar› yazmam›n sebebi, son iki y›ld›r Kassel’de tamamen amatör bir anlay›flla kurulan Kassel ‹lk Sahne Tiyatrosu’nun sahneledi¤i üç oyun. Bu arkadafllar hayat›nda hiç tiyatroya gitmemifl olan insanlara tiyatroyu sevdirdiler. Çünkü salon her seferinde doluydu. Türk toplumu için bir kazan›md›r bu. Burada kimseyi k›rmak istemiyorum, sadece tiyatro seyircisinin yapmas› gerekenleri anlatmaya çal›flaca¤›m. Tiyatro elefltirmendir ve muhaliftir. Yaflamdaki yanl›fllar› bulur, bunu ço¤u kez mizahla irdeler. Tiyatro seyretmenin en önemli özelli¤i sessizliktir. Sessizliktir; çünkü oyun esnas›nda ayk›r› bir sesin yank›lanmas› oyuncuyu flafl›rtabilir ve hata yapmas›na neden olur. Bu bak›mdan tiyatroya 12 yafl›ndan küçük çocuklar›n getirilmesi sak›ncal›d›r. (Çocuklar için yaz›lan oyunlar hariç) Oyun salonuna yiyecek ve içecekle girmek gibi bir lüksü yoktur izleyicinin. Hele hele bebe¤ini çocuk arabas›na koyup oyun izlemeye gelenler kesinlikle salona al›nmaz. Bütün bu yap›lmamas› gerekenleri maalesef son üç oyunda yaflad›¤›m için yazd›m. Kassel’de 12 bin Türk yafl›yor. fiimdi sizlere soruyorum. Kaç›n›z Kassel’de bir Alman tiyatrosuna veya operaya gittiniz? Benim cevab›m. Yüz kifliyi geçmez.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.