Kassel magazin 20/2013

Page 1T‹YATRO

Kardefl fiehir’den tiyatro ziyareti

K

assel’in 1100. kurulufl etkinliklerine kardefl flehir Kocaeli, bünyesindeki fiehir Tiyatrolar›’dan bir ekip ile kat›ld›. Seçil Mutlu’nun yaz›p, yönetip ayn› zamanda oynad›¤› tek kiflilik "Kurdele ya da art› sonsuz" adl› oyun iki kez Kassellilerle bulufltu.

Bir ilk yafland› Kassel ‹l Meclisi salonunda sahnelenen oyun, mecliste oynanan ilk tiyatro eseri olmas› bak›m›ndan manidard›. Almanca alt yaz›yla birlikte sahnelenen oyun, özellikle Alman izleyiciler taraf›ndan büyük be¤eni ile takip edildi. Bir gün sonra Philipp-Schdemann-Haus’da sahnelenen "Kurdela ya da art› sonsuz" adl› oyun dakikalarca ayakta alk›flland›. ‹ki farkl› kad›n›n fliddet içeren iki farkl› öyküsünün kesiflti¤i oyun, kad›na yönelik fliddetin foto¤raf›n› çekiyor. Tiyatro alan›nda efline rastlanmayan sinematografik kurgusu ile yazar/yönetmen Seçil Mutlu izleyiciye unutulmayacak dakikalar yaflat›yor. Toplumdaki konumundan ba¤›ms›z her kad›n›n bafl›na gelebilecek fliddet ve konumuna yabanc›laflma

Soldan sa¤a: Kassel B.fi.B.Bflk. B. Hilgen, Yabanc›lar Meclisi Bflk. K. Sayg›n, Kocaeli fi.Tiyatrolar› mühendislerinden Tahsin, Kassel Bel. ad›na Osman Duygu, Sahne Amiri Salih Mat, Kocaeli B.fi.B.fi.Tiyatrolar› fi. Müd. Turgut Çakar

Charlie Chaplin tad›nda sunuluyor. fieçil Mutlu’nun oyunculuk performans› da dudak ›s›rtacak cinsten. Kassel’e gelen ekibin bafl›nda bulunan Kocaeli Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar› fiube Müdürü Turgut Çakar, "Burada hem yerli izleyicilerle hem de kendi insanlar›m›zla buluflmak çok güzel. Türkiye’de de tiyatronun dünya standartlar›nda hatta daha da ötesinde yap›ld›¤›n› kan›tlama f›rsat› bulduk. Kar-

defl flehirlik hukukundan do¤an tüm görevlerimizi yerine getiriyoruz ve ayn› hassasiyeti Kassel Belediyesi’nden de bekliyoruz. Önümüzdeki dönem kültür ve sanat alan›nda yeni projelere imza atmak istiyoruz" dedi. Kocaeli B.fi.Bel. Bflk. ‹brahim Karaosmano¤lu’nun özel çabalar›yla ata¤a geçen Kocaeli Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar› önümüzdeki sezonda da kendinden bahsettirecek yap›mlara imza atacak gibi görünüyor.

3


4

SEÇ‹MLER

Almanya ‘Merkel’de karar k›ld›

Deutscher Bundestag / Thomas Trutschel / photothek.net

n› ile temsil edildi. Die Piraten (Korsanlar Partisi) popülaritesini kayberek oy oran› bak›m›ndan % 2’lerde kald›. Yeni kurulan Euro karfl›t› AfD (Almanya için Alternatif Partisi) seçim baraj›na oldukça yaklaflt›ysa da % 4,7’lik oy oran› ile parlamentoya girmeyi baflaramad›. Hükümet kurmak için gerekli ço¤unlu¤u k›l pay› kaç›ran Merkel, geleneksel koalisyon orta¤› FDP’nin meclise girememesiyle, rotas›n› di¤er üç partiye çevirdi. Sol Parti’yle koalisyonu en bafltan reddeden Baflbakan, SPD ile görüflmelere bafllad›. Merkel ile bugüne kadar koalisyon ortakl›¤› yapan her parti afl›r› oy kayb›na u¤rad›. Birlik Partilerinin Sosyal Demokratlarla büyük koalisyona gitmesi en büyük ihtimal olarak görülüyor.

11 Türkiye kökenli milletvekili 22 Eylül’de yap›lan genel seçimlerin galibi % 41,5’lik oy oran› ile Baflbakan Merkel’in partisi CDU (H›ristiyan Demokrat Birlik) ve CSU’dan (H›ristiyan Sosyal Birlik) oluflan Unionsparteien oldu. Hükümetin küçük orta¤› FDP (Liberal Hür Demokrat Parti) ise % 4,8 oy oran› ile % 5’lik seçim baraj›na tak›larak, meclis d›fl› kald›. SPD (Sosyal Demokrat parti) % 25,7 oy oran› ile ana muhalefette kalmaya devam ederken, Die Linke (Sol Parti) % 8,6 ile üçüncü parti oldu. Bündnis 90/Die Grünen (Birlik 90/Yefliller) de yüzde % 8,4’lük oy ora-

CDU’dan Cemile Giousouf, bu partiden federal düzeyde meclise giren ilk Türkiye kökenli ve Müslüman milletvekili oldu. SPD Genel Baflkan Yard›mc›s› Aydan Özo¤uz ikinci kez milletvekili seçilirken, Metin Hakverdi, Gülistan Yüksel, Cansel K›z›ltepe ve Mahmut Özdemir de meclise giren isimler aras›nda yer ald›. Yefliller'den parti efl baflkan› Cem Özdemir'in yan› s›ra Ekin Deligöz ve Özcan Mutlu meclise girdi. Sol Parti'den ise iki dönemdir milletvekili olan Sevim Da¤delen ile birlikte Berlin'den Azize Tank da milletvekili seçildi.

Hessen CDU dedi Hessen Eyaleti’nde genel seçimle ayn› gün yap›lan eyalet meclisi seçimlerinden CDU yine birinci parti olarak ç›kmay› baflard›. SPD oylar›n›n hat›r› say›l›r oranda artmas› baflar› olarak nitelendi. Yefliller ve Sol Parti’nin de temsil edildi¤i eyalet meclisine %5’lik seçim baraj›n›n alt›nda kalan FDP giremedi. CDU,

SPD ve Yefliller’le koalisyon pazarl›klar›n› sürdürüyor. Ancak SPD, Yefliller ile ortak hükümet kurma peflinde. SPD ve Yeflillerin vekil say›s› yeterli olmad›¤› için Sol Parti’nin deste¤ine gereksinimleri var. Hessen’de CDU’nun hükümette kal›p kalmayaca¤› merak konusu.

Prozent der Wählerstimmen Gewinne/Verluste CDU 39,2 +2,0 SPD 30,9 +7,2 Grüne 10,7 -3,0 Linke 5,1 -0,3 FDP 4,7 11,5 Resmi olmayan sonuçlar Kaynak: zdf.de

Sitze im Landtag 50 40 14 6 -

(Grafikler kaynak: zdf.de)


MAGAZ‹N

Mattenberg Camii ibadete aç›ld›

mimizi hizmete açt›k. Çevre düzenlemesi ve d›fl s›vas› için 600 bin Euro’ya daha ihtiyac›m›z var. Bunu da cemaatimizin katk›lar›yla temin edece¤iz. Önümüzdeki y›l Mattenberg Cami’sini hizmete açmaya çal›fl›yoruz" dedi. Bin ikiyüz metrekare alana infla edilen Cami, bin kiflinin ibadet yapabilece¤i kapasitede. Kassel’in ilk minareli camisi ibadete aç›ld›. Uzun zamandan beri yap›m› devam eden Mattenberg Mevlana Camisi nihayet, k›smen de

olsa Müslümanlar›n hizmetine girdi. Binan›n iç k›sm›n›n tamamlanmas›yla Cuma ve bayram namazlar› k›l›nabiliyor. Cami yönetiminden al›nan bilgilere göre d›fl s›van›n yap›las› ve çevre düzenlemelerinin ard›ndan cami resmen hizmete aç›lacak. Cami Baflkan› Zeki Demir Kassel Magazin’e yapt›¤› aç›klamada "Befl y›ld›r yap›m› süren ca-

Cami Baflkan› Zeki Demir

Yerin Kula¤› Herkes tatilini yapt›. Deniz, günefl ve mehtap ohh… ne güzel. Döndük Almanya’ya Her yer kapkara, insan›n içi karar›yor. Nas›l ayd›nlan›r insan›n içi? En iyisi gece ç›kacaks›n. Her yer sar› ›fl›k dolu. Ben öyle tak›l›yorum. Dene bak! ¬¬¬

Selahattin abi Fahrschule’ ye bafllam›fl. Ehliyet almak için de¤il. H›zl› gitmekten puanlar tavan yap›nca alm›fl bir korku. Neredeyse ehliyeti kapt›racak. Fahrschule’ye gidince puan düflüyormufl. Adam 70’ine gelmifl süratli gitmekten ehliyeti gidecek. H›zl› yaflamak güzel de, sonra?

5


6

MAGAZ‹N

‹smail Erol’a duygusal veda Görev süresini tamamlayan Kassel Merkez Camii Din Görevlisi ‹smail Erol (42) Türkiye’ye döndü. Bu münasebetle yap›lan veda töreninde duygusal anlar yafland›. Yaflam›n›n en

güzel günlerini Kassel’de geçirdi¤ini söyleyen ‹smail Erol, "Cemaatin sevgisine mazhar olabilmek benim için büyük mutluluk . Sizleri hiç unutmayaca¤›m" dedi. Cami Baflkan›

Seyfettin Eryörük ‹smail Erol’a teflekkür belgesi ve hat›ra olarak Kassel plaketi verdi. Daha sonra onuruna verilen yemek cemaatle birlikte yendi. Band›rma 600 evler bölgesine Din Görevlisi olarak atanan ‹smail Erol evli ve üç çocuk babas›.

Hasan Bayar olarak görev yapt›¤› Gaziantep Kuran Kursu e¤itmenli¤inden Kassel Merkez Cami’sine atanan Hasan Bayar’›n efli de ilahiyat mezunu ve üç çocuklar› var.

Yeni Din Görevlisi Hasan Bayar ‹smail Erol’dan boflalan Merkez Camii din görevine befl y›l süre için Hasan Bayar (38) atand›. fianl›urfa do¤umlu olan Hasan Bayar, befl y›l süreyle fianl›urfa’ya ba¤l› Birecik’te din görevlisi olarak çal›flt›. Üç y›l Trabzon E¤itim merkezinde ihtisas yapt›. Son

‹smail Erol Cami Baflkan› Eryörük, Erol’a teflekkür belgesi ve hat›ra olarak flehrin plaketini verdi.

‹mam›n vedas›nda onuruna verilen yemek cemaatle birlikte yendi.


MAGAZ‹N

Kassel 1100. kurulufl y›ldönümünü kutluyor Kassel 1100. yafl gününü çeflitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Özellikle kutlama haftas› birçok etkinli¤e sahne oldu. Kutlamalar›n doruk noktas› ise 15 Eylül’de yafland›. "Buntes und l(i)ebenswerte Kassel- renkli ve yaflaFoto:Harry Soremski

FC Bosporus Spor Kulübü de küçük sporcular›yla geçit alay›nda yerini ald›.

nabilir/sevilebilir Kassel" slogan› alt›nda Kassel’in bat›s›, do¤usu, kuzeyi ve güneyinden yola ç›kan 189 farkl› geçit alay› Kassellilere keyifli dakikalar yaflatt›. fiehir merkezinde

festivali gerçeklefltirildi. Festivale 17 dernek kat›ld›. Kassel Yabanc›lar Meclisi Baflkan› Kamil Sayg›n, "Kassel çok renkli çok kültürlü bir flehir. Farkl› farkl› ülkelerin vatandafll›¤›n› ta-

buluflan geçit törenini yaklafl›k 70.000 Kasselli takip etti. Törende derneklerden çeflitli inisiyatif, kurum ve kurulufllara kadar birbirinden renkli bir çok grup farkl› k›yafetleri ile yer ald›. Friedrichplatz’a do¤ru düzenlenen ‘y›ld›z geçidine’ ise 6000 kifli kat›ld›. Geçit alay›n›n ard›ndan Kassel Yabanc›lar Meclisi’nin düzenledi¤i uluslararas› pazar› ile uluslar›n

fl›yan ve burada çal›flan ya da okuyan pek çok insan var. 150 farkl› ülkeden insanlar Kassel’de kendilerini evlerindeymifl gibi hissediyor" dedi. Kassel flehri ilk defa resmen, o zamanki ad›yla "Chassala", 18 fiubat 913 tarihinde derebeylik taraf›ndan imzalanan bir belgede yer al›r. 18 fiubat Kassel’in kurulufl y›l› olarak kabul edilir.

7


8

KERMES

Mettenberg’de sonbahar kermesi DITIB Mattenberg Mevlana Camisi her zamanki baflar›l› kermes organizelerine birini daha ekledi. Havan›n da güzel olmas›n› f›rsat bilen yerli ve yabanc› yüzlerce konuk kermes alan›n› ziyaret ederek, ev yap›m› yemek ve tatl›lar›n yan›nda közde piflen et ürünlerinin de tad›na bakma f›rsat› buldular. Minareli Cami’nin tamamlanmas›nda son

viraja girilirken çorbada benimde tuzum olsun diyen hay›rseverler afla¤›daki hesap numaras›na ba¤›fl yapabilirler Spenden Konto DITIB KS Mattenberg Kasseler Sparkasse Konto Nr: 1088694 BLZ: 520 503 53 Tel: 0561 – 49 64 6810

MAGAZ‹N

fieker gibi kad›nlar günü Kassel’in nezih mekanlar›ndan fieker Baba’da kad›nlar ay›n belirli günlerinde bir araya geliyor. Güncel konulardan politikaya kadar her konuda tart›fl›p fikir jimnasti¤i yapan kad›nlar, bu toplant›lar› sürdürmeyi amaçl›yor. Kat›lanlar›n ortak görüflü "Stresten uzak, yaflad›¤›m›z dünyadaki geliflmeler üzerine fikir teatisinde bulunuyoruz. Bu da birbirimizden çok fleyler ö¤renmemizi sa¤l›yor" fleklinde oldu. Medine, Kerime, Sevgi, Mecbure, fiehriban, Fatma ve Mahbube bu toplant›lar› sürdüreceklerini belirttiler.

20 yafl›nda ustal›k diplomas› ald› Kassel Ticaret Odas›’n›n Kuaför Ustal›¤› imtihan›n› en iyi dereceyle bitiren Kübra Eryörük, 20 yafl›nda bu mesle¤in üst seviyesine ulaflt›. 61 kiflinin kat›ld›¤› imtihanda ayr›ca Hülya Ay ve Nesrin Koluk›sagil de diplomalar›n›

ald›lar. Ayn› zamanda Kassel Üniversite’sinde ö¤retmenlik tahsili yapan Kübra Eryörük "Kuaförlük mesle¤ini seviyorum. Üniversite ö¤renimimde aileme yük olmamak için bu mesle¤imde çal›flarak para kazanmak istiyorum" dedi.


MAGAZ‹N

11

Antalya Reisebüro hizmete girdi Yüz felci tedavisi

S

Sanatç› kiflili¤i ve giriflimci ruhu ile Kassel’in tan›nm›fl simalar› aras›nda yer alan Halil Cihanses, art›k Kasselllilere seyahat acentesi olarak da hizmet veriyor. "Antalya Reisebüro" ad› alt›nda Jäger Straße’de hizmet vermeyen bafllayan Cihanses ve ekibi, en uygun fiyat ve kalitede müflterilerini, baflta Türkiye olmak üzere dünyan›n dört bir yerine uçurmay› vaad ediyor. Geçti¤imiz ayda dualar eflli¤inde aç›l›fl› yap›lan Antalya Reisebüro çal›flanlar›na "kolay gelsin" dileklerimizi sunuyoruz.

Dergimiz Kassel ve çevresinde bulunan bütün evlere postayla ücretsiz yollanmaktad›r.

0163 - 19 89 719 abone@kasselmagazin.com

inir ve kaslar›n ifllevselli¤i kaza ve tümör ameliyatlar› neticesinde zarar görebilir. fiikayetlerin bafl›nda hareket edebilirlikte azalma, sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan duygu ve his alg›lanmas› bozuklu¤u ve sinirsel a¤r›lar gelmektedir. Tüm bu flikayetlerin çözümü için çeflitli tedavi olanaklar› mevcuttur. Örne¤in yüzdeki hareket ve mimik azalmas›n›n giderilmesi özel bir aland›r. Bir tümörün al›nmas› yada bir felç neticesinde yüzün bir taraf›nda kötürümleflme yaflanabilir. Do¤ufltan gelen yüz felci de yüzde hareket eksikli¤ine sebep olabilir. Rekonstrüktif (onar›m amaçl›) cerrahi müdahaleler yerel kaslar›n naklinin yan› s›ra serbest kas nakli denilen yöntemle kombinasyon içinde sinir nakli imkanlar› sunar. Sinirle, sinire ba¤l› organ›n ayr›lma süresine göre sinirler tekrar direk yerlefltirilebilir. Sinirlerin çal›flmad›¤› süreye ba¤l› olarak sinirler direkt yeniden yerlerine yerlefltirilebilir. ‹radeye ba¤l› yani yönlendirilen yeniden yap›land›rma uyur durumdaki kaslar›n transpozisyonunu sa¤lar. Bu sayede yanakta tekrar hareketlilik kazan›labilir. Hasta belirtilen çene hareketleriyle yüzünü hareket ettirmeyi ö¤renir. Ayn› ameliyatla, genelde felç neticesinde tamam›yla kapan›r durumda olan gözler tekrar eski haline getirilir. Genç hastalarda ve do¤ufltan lezyonlarda çal›fl›r durumdaki Nervus fazialisdan al›nan sinirler sorunlu tarafa nakledilir. 6 ila 9 ayl›k bir bekleme süresinin ard›ndan bir bacak kas› yüze eklenir. Bu sayede yüzde kendili¤inden hareketlenme bile görülebilmektedir. Rekonstruktive Chirurgie - Periphere Nervenchirurgie


12 YAfi GÜNÜ

‹yi ki do¤dun Ali... O bir mavi gözlü dev. O bir pehlivan. O bir yak›fl›kl›. O bir tiyatrocu. O bir Ali Tekin. Genç kardeflim Ali Tekin, ailesinin haz›rlad›¤› do¤um gününde çocuklar gibi flendi. Annesi Tülay ve arkadafllar›n›n haz›rlad›klar› pasta ve yiyeceklerle flenlenen do¤um günü çocu¤u "Keflke her gün do¤um günü olsa" dedi.

Elif Su ceeeeee Henüz anne karn›nda tiyatroyla tan›flan Kassel ‹lk Sahne Tiyatrosunun en minik oyuncusu Elif Su Macit, ilk do¤um gününü kutlad›. Etrafa gülücük saçan sevimli afacan Elif Su davetliler taraf›ndan hem hediye hem de öpücük ya¤muruna tutuldu. ‹brahim ve Serpil Macit çifti k›zlar› Elif Su için "Gerçe¤i hayalinden daha güzel olan ve hayal edip elde ettikten sonra de¤eri azalmayan aksine her gün artan tek fley evlad›m›z Elif Su’dur" dediler.


MAGAZ‹N

Bar39’da canl› müzik keyfi

Bar39’dan bir yenilik daha: Nezih bir ortamda canl› müzik keyfi. Yasen, Ergin ve Gülten"den oluflan gurup, seçkin özgün müzik örneklerini Bar39 konuklar› için seslendirdiler. 3,5 saat süren canl› müzik keyfinde Bar39’un ad›na binaen 39 flark› dinleyicilerle bulufltu. Gurup, dünden bugüne, eskilerden yenilere genifl bir müzik arfliviyle dinleyenleri mest etti. Konuklar gecenin bitiminde bir dahaki canl› müzik akflam›nda buluflmak üzere sözleflerek, mutlu-mesut Bar 39’dan ayr›ld›lar. Gecenin organizatörü ve Bar39’un iflletmecisi Yi¤it, "Sanatç›lar›m›za, konuklar›m›za ve Kassel Magazin ekibine teflekkür ediyorum" derken, canl› müzik akflamlar›na devam edecekleri müjdesini verdi. Gelecek canl› müzik keyfi "Eskilerden yenilere özgün ve slow müzik" ad› alt›nda 02.11.2013Cumartesi günü saat 20’dan itibaren düzenlenecek.

13


14

AYIN TATLISI

TATLILARI

'NKH 5CDC09PEÆ 17.0 6.20 Boy: 102 cm Kilo: 14 kg

ek, ek, süslenm Hobi: Giyinm ak pm pasta ya

[TCMVCT -GOCN $7.C20 12 19.0 Boy: 83 cm Kilo: 12 kg

Æ PU VT×OCPNCTÆP *QDK / ×\KM G CM O MCTÆĩ VÆTÆR DQ\

[Cĩ CTCUÆ JGT ÁQEWM VCVNÆFÆT 5K\ FG [Cĩ IWTWDW VCVNÆ OÆ VCVNÆ DKTKPK VCPÆ[QTUCPÆ\ DK\G HQVQþTCHÆPÆ IÑPFGTKP

-CTCJCP 'HVCN[C '.1NK1.H 2010

19 Boy: 91 cm Kilo: 14 kg CP Æ[QT KPK 2 TGPUGU U PF -G DK *Q UEJÑP MG CP K F TGMN

#PPGUKPG U× QT K[ F KV OGKPG *QJJG


AYIN KAR‹ZMASI 15

TATLISI

;WUWH 'TIKP )

ÑMC[

K &Q þWO VCTKJ Boy: 67 cm 0g Kilo: 7 kg 57 WP 5RKV\PCOG $

P[

&T #TCUJ ,C

HCTK

K &Q þWO VCTKJ Boy: 177 cm Kilo: 80 kg VQT /GUNGM &QM t yapmak ya eli Am : bi Ho GMCT / GFGPK JCNK $

'PIKP $C[TCM

K &Q þWO 6CTKJ Boy: 183 cm Kilo: 95 kg CV GVOGM [×\OG UG[CJ *QDK (WVDQN W $ GMCT WO WT K F GP / GF

Kassel’in Girls and Boys’NCTÆ őDGP I×\GNKO XG[C [CMÆĩÆMNÆ[ÆOŒ FK[QTUCPÆ\ *1&4ć /';&#0 4GUOKPK\K IÑPFGTKP [CFC -CUUGN /CIC\KPŏG RQ\ XGTKP $W UC[HCFC TGUOKPKP [C[ÆONCPOCUÆPÆ KUVG[GPNGT DK\G [C\CDKNKT KPHQ"MCUUGNOCIC\KP EQO


16

PORTRELER

Selahattin Duygu

fiampiyonluktan ümitliyim Kassel’den portreler köflesinin bu say›daki konu¤u FC Bosporus Kulübü Baflkan› ‹smail Hurmac›. ‹smail Hurmac›’y› 2010 y›l›nda kulüp binas›n› sat›n ald›klar› dönemde yak›ndan tan›ma f›rsat›m oldu. Böyle cemiyetlerde insanlar nas›l avanta sa¤layabilirim hesaplar› yaparken, ‹smailHurmac› yedi arkadafl›yla birlikte 150 bin Euro’yu bulan bir borcun alt›na imza atm›fllard›. Böyle bir ifle giriflmek için yürek ister. Ben de bunlara ‘Yedi deli yürek’ yak›flt›rmas›n› yapm›flt›m. Daha sonra yap›lan çal›flmalar›n planl› programl› ileriye dönük olunca baflar› da kendili¤inden gelmeye bafllad›. FC Bosporus iki y›l üst üste flampiyon olarak Gruppenliga’ya yükseldi. Böyle güzel çal›flmalar yapan örnek bir baflkanla konuflulacak çok fley var. Ben sordum o cevaplad›. -Say›n ‹smail Hurmac›, 45 y›ld›r

Kassel futbolunun içinde olan biri olarak onlarca baflkan gördüm. Geçmifli hat›rlad›kça sizin çok de¤iflik, s›ra d›fl› bir baflkan oldu¤unuzu düflünüyorum. Üretken ve yeniliklere aç›k bir çal›flma özelli¤iniz var. Nas›l oluyor bu? - Teflekkür ederim. FC Bosporus

büyük paralar verip bir bina sat›n ald›ktan sonra A klasse’ de oynayamazd›. Hedef büyütmemiz gerekiyordu. Biz bunu yapmaya çal›flt›k ve flimdiye kadar da ifller yolunda gitti. - Sizinle biraz da tak›m›n son gidiflat›n› konuflmak istiyorum. Çok iyi futbolcular transfer ediyorsunuz. ‹ki y›l arka arkaya flampiyonluk yaflad›n›z. Bu y›l da kadronuz çok iyi ve hedef flampiyonluk. Fakat son maçlarda al›nan sonuçlar pek iyi de¤il. FC Bosporus bu y›l da flampiyon olur mu? - Ben sahada yürümeyen, can›n› difline takan, kazanmak için savaflan futbolcu istiyorum. Buna karfl›l›k onlar›n tüm isteklerini fazlas›yla yerine getiriyorum. Oynad›¤›m›z klasse bunu gerektiriyor. Son maçlarda çok iyi olmad›¤›m›z do¤ru. Tafllar tam yerine oturmad›. Sakatl›klar ve eksik futbolcular›n oluflu tak›m kurmada bizi zorluyor. Son TSV Wischmannshausen maç›nda ki tak›m›n performans› ‘‹flte benim FC Bosporus’um bu’ dedirtti bana. fiampiyonluk yolunda çok ümitliyim. - Transfer de hep kaliteli futbolcular al›yorsunuz. Çok mu para veriyorsunuz? - Kesinlikle transfer paras› vermiyoruz. Bu y›l uygulad›¤›m›z yöntemle her futbolcuya ayl›k ödeme yap›yoruz. FC Bosporus’un büyüklü¤ünü, yapt›klar›n› gören futbolcular kendili¤inden geliyor. Geçen y›l da oldu. Oberliga’dan Landesliga’dan futbolcu geliyor ve ‘ben sizde oynamak istiyorum’ diyor. Sen

bize fazlas›n diyerek çoklar›n› geri çevirdim. Ancak bir sponsorumuzun ald›¤› futbolcuyu da kabul ediyoruz. - Bofl zamanlar›n›z genelde kulüpte geçiyor. Kendinize zaman ay›rabiliyor musunuz? -Evet. Kulüpte çok iflim oluyor. Hemen hemen her gün u¤ruyorum. Pazar günleri bizim eve misafir kabul etmeyiz. - Yönetimdeki arkadafllar›n›zla uyumlu çal›fl›yor musunuz? - Hepsi de ald›klar› görevi lay›k ile yapan alt›n gibi insanlar. Kulüp için tüm güçleriyle çal›fl›yorlar. Böyle arkadafllarla çal›flmak bana da zevk veriyor. - Benim ‘‹simsiz kahramanlar’ olarak niteledi¤im bir kesim var. Kulübün ufak görünen, burada sayamayaca¤›m, ifllerini yap›yorlar. Bu kifliler için söylemek istedikleriniz var m›? - Toplum yarar›na çal›flan cemiyetlerde her ifli yönetimden beklemek olanaks›z. Herkes yapabilece¤i katk›lar› sa¤lamas› gerekiyor. FC Bosporus’ ta bu flekilde çal›flan onlarca arkadafl›m›z var. Onlara minnettar›m. Bu arkadafllar olmasa ifller yürümez. Sizin de dedi¤iniz gibi onlar kulübün gerçek kahramanlar›. Hepsine teflekkür ediyorum. - Siz toplumunuza hakim, sözü geçen bir lidersiniz. Bana anlatan arkadafl›n yalanc›s›y›m. Bir gün, olay› bana anlatan arkadafl›n arabas›yla giderken bir iflyerine u¤ruyorsunuz ve sahibine ‘Kulüp için senin makbuzu kestim 1.500 Euro vereceksin’ diyorsunuz. O da ‘Yan›mda 500 var kalan› akflama getireyim’ diyor. Do¤ru mu? - Do¤ru. Böyle dostlar›m var. S›k›flt›¤›m›z zaman isteyebiliyorum. Hatta banka kart›n› verenler de var. ‘Gerekti¤i kadar çek’ diyor. - ‹nanm›yorum. - O sizin sorununuz. Bir insan toplumda bu kadar güvenilir biri olabiliyorsa sözün bitti¤i yere geldik demektir. ‹smail Hurmac›lar her topluma nasip olmaz. K›ymetini bilin!


N‹KAH

Olcay ve Burcu Kassel’in yak›fl›kl› gençlerinden Olcay Ery›lmaz ile gk›zlar›ndan Burcu Karakuzu, Kassel Belediyesinde düzenlenen nikah töreni ile resmen evlendiler. Çiftin nikah flahitli¤ini Gülten Kahraman ve Hasan Seyfettin üstlendiler.

Tören sonras› belediye binas›n›n önünde taze nikahl› çiftimiz beyaz güvercinleri havaya b›rakt›. Beyaz güvercin durulu¤un simgesi... hem güvercin bu; kaç›p gitse de dönece¤i yer her zaman yuvas›d›r.

Elif ve Bar›fl Kassel’in tek davulcusu ve 1453 adl› nargile salonunun iflletmecisi Bar›fl Demirdöven ve güzel gelinimiz Elif Arslan Kassel Belediyesi’nde düzenlenen resmi nikah töreni ile dünya evine girdiler. Törende nikah flahitli¤ini Deva Organizasyon’un kurucu Serkan Üçok ile Zühal Çivgin üstlendiler.

17


18

DÜ⁄ÜN

‹fl kazas›ndan

Kurban Bayram›n›z kutlu olsun!

Yak›fl›kl› damad›m›z Tu¤rul, ufak bir ifl kazas› nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kalm›fl. Hastanede güzeller güzeli bir hemflire kendisiyle ilgilenmifl ve Tu¤rul’un ac›lar›n› adeta hafifletmifl. (Glück im Unglück) Tu¤rul gördü¤ü bu güzellik ve ilgi karfl›s›nda büyülenmifl, afl›k olmufl. Sormufl soruflturmufl ve güzel hemfliremiz Semra’n›n telefonunu bulmufl. Niyeti hem Sem-

ra hemflireye teflekkür etmekmifl hem de onla tan›flmak. Sonras› malum. Tu¤rul, Semra’y› nikah masas›na oturmaya ikna etmifl. Böylece Yozgatl› Zafer ve Sevgi Erciyas Sinoplu Çakmak ailesinin evine dünür gitmifl. Sonras›nda dü¤ün alay› düzülmüfl. Anl› fianl› bir dü¤ün alay› tertiplenmifl. Organizasyon: Deva Foto¤raf: Foto Deva


DÜ⁄ÜN

evlili¤e

19


20 DÜ⁄ÜN

Kassel’in h›zl›s› Kassel’in en h›zl› floförlerinden Murat, Türkiye’de halas›n›n vesilesiyle tan›flt›¤› Kübra’y› evli¤e raz› ederken de h›zl› davrand›. Kübra’n›n güzelli¤ine kap›lan Murat bast› gaza ve Kübra’y› evlenmek üzere Kassel’e getirdi. Önce Türkiye’de niflanlanan çiftimiz, Kassel’de görkemli bir dü¤ünle evlilik diyar›na yelken açt›. Elaz›¤l› Y›lmaz ve Leyla Uzal, sa¤d›çlar Yavuz ve Aysel Azak ile damad›n kardeflleri, ye¤enleri ve enifltesi dü¤ün töreninin, Murat ve Kübra için unutulmayacak bir geceye dönüflmesini sa¤lad›lar. Organizasyon: Deva Foto¤raf: Foto Deva


DÜ⁄ÜN

‹kisi de Afyonlu Kassel’in sevilen ailelerinden Ayfyonlu Elfida ve Zeki Demir’in yak›fl›kl› o¤ullar› Yusuf ile yine Afyonlu Gülay ve Turan Akkaya çiftinin güzel k›zlar› Semra, Volkmarsen’de düzenlenen tören ile dünya evine girdi. Her iki ailenin de "‹slam toplumunun temelini oluflturan aileyi teflekkül ettirmek" amac›yla iki gencin izdivac›na onay vermesiyle, dü¤ün salonunu yüzlerce konuk doldurdu. Zeki Demir’in ayn› zamanda D‹T‹B

Mattenberg Cami Derne¤i baflkan› olmas› hasebiyle, Mattenberg cemaati de dü¤üne yo¤un ilgi gösterdi. Akkaya ve Demir ailesi geceye kat›lan misafirlere ve eme¤i geçenlere teflekkür etti. Organizasyon: Deva, Foto¤raflar: Foto Deva

21


22 DÜ⁄ÜN

Toprak’ta Bahar açt› Yak›fl›kl› damad›m›z Serdal ve güzel gelinimiz Bahar önceden beri birbirlerini tan›rlar tan›mas›na da, damat Bahar’dan uzak durur. "Ailelerimiz tan›fl›yor ay›p olur, racona ters" diye düflünür damat. Lakin aflk s›n›r tan›maz. Genç çiftimiz tesadüfen Türkiye’de karfl›lafl›rlar. Serdar, Bahar mevsimine

kap›l›r. Sosyal medya üzerinden arkadafll›klar›n› ilerletirler ve dünya evine girerler. Kayserili Ayfle ve Mustafa Toprak ile ‹zmirli Mükerrem Erol ile çocuklar› Engin, Kemal, ‹dris ve Gülsüm dünür olman›n tad›n› ç›kar›rlar. Organizasyon: Deva Foto¤raf: Foto Deva


DÜ⁄ÜN

Ali Bek’leyemedi, evlendi! Kassel’in sevilen ailelerinden Çorumlu Nuran ve H›d›r Bek çiftinin yak›fl›kl› o¤ullar› Ali, dünyalar güzeli Hülya ile evlendi. Ali çok samimi bir arkadafl›n›n dü¤ünde Hülya ile tan›fl›r ve kalbine aflk atefli düfler. Hülya ikna olana kadar Ali’yi baya bir u¤raflt›r›r. Sevgisi, ilgisi ve samimiyeti ile Hülya’n›n kalbini çalmay› baflaran Ali, mutlu sona ulafl›r. Dü¤ün töreninde Bek ailesi gibi, gelinin babas› Mustafa ve annesi Zübeyde Do¤an da konuklarla tek tek ilgilenir ve dü¤ünün dört dörtlük geçmesine ön ayak olurlar. Organizasyon: Deva Foto¤raf: Foto Deva

23


24 T‹YATRO


T‹YATRO

25


26 DÜ⁄ÜN

En sonunda Güzel gelinimiz Seda ile yak›fl›kl› damad›m›z Enis 6 sene önce bir dü¤ünde tesadüfen tan›flm›fllar. Aflklar› zaman içinde kartopu gibi büyüyerek evlenme noktas›na gelmifl. Araya aileler girmifl ve uyumlu çiftimiz en nihayetinde aileleri Sinoplu Müyesser ve Zeki Karahan ile Ordulu ‹pek ve Kenan Özdemir’in öncülü¤ünde evlilik flarab›n›n tad›na vak›f olmufllar. Onlar ermifl muradlar›na, misafirler evlerine…


DÜ⁄ÜN

Okul aflk› Mehmet ile Hülya’n›n yollar› okul döneminde kesiflmifl. Onlar› ay›ran tek flek okuduklar› okullar›n aras›ndan geçen Hoffmann-von-Fallersleben caddesiymifl. Mehmet her teneffüste yaya lambas›n›n yeflil yanmas›n› bile beklemeden, koflar ad›m Hülya’n›n okulunda al›r olmufl solu¤u. Maksad› belli! Gönlünü kapt›rd›¤› güzel Hülya’n›n kalbini çalmak. Sürekli karfl›s›na ç›kan bu kibar ve yak›fl›kl› delikanl›ya Hülya da afl›k olmufl. Gaziantepli Meryem ve H›d›r Çal›flkan ile gelin k›z›m›z›n ailesi Kastamonulu Bedriye ve Saik Atefl çocuklar› için unutulmayacak bir dü¤üne imza atm›fllar. Dü¤ünde davul zurna eflli¤inde halay›n en nadide örneklerini sergilemifl gelen konuklar. Yoruluncaya kadar halaylar çekilmifl, oyunlar oynanm›fl.

27


28 DÜ⁄ÜN

Kuaförde çarp›ld› Gençler saçlar›n› kestirmeye hep güzel k›zlar›n oldu¤u kuaförlere gider. Bizim Yasin’de öyle yapm›fl. O güzelim saçlar›n› Selma’ya emanet etmifl. Yanl›z saçlar›n› olsa iyi. Bizimki gönlünüde b›rakm›fl Selma’ya. Ondan sonra efendime söyleyeyim; ifller büyüdükçe büyümüfl. Yasin kuaförden ç›kmaz olmufl. Gel zaman git zaman aradan bir y›l geçmifl, iki genç bakm›fl bu ifl böyle olmayacak. Selma Yasin’e demifl ki "Yasin biz

niye evlenmiyoruz" Yasin de, "Ya hakikaten" deyince Volkmarsen Hessenland Halle kap›lar›n› iki gence açm›fl. Bin davetli kat›lm›fl dü¤üne. Dü¤ün de bir güzel olmufl ki sormay›n. Yasin’in enifltesi Yücel pistten hiç inmemifl. Ona di¤er davetliler de kat›l›nca Selma ile Yasin de f›rlam›fllar piste. Öz ve Çak›n ailesi de dünür olman›n keyfini ziyadesiyle ç›karm›fllar. E¤lence gecenin geç saatlerine kadar devam etmifl.


DÜ⁄ÜN

Gencay’›n Derya’s› Biricik aflk› ve niflanl›s› Derya için taaa Stuttgart’tan Kassel’e göçen yak›fl›kl› damat Gencay art›k bizden birisi. Güzelli¤i Kassel ve civar›nda hatta Stuttgart’ta dahi dillere destan olan Derya; müstakbel efli Gencay ile 11.05.2013 tarihinde dünya evine girdi. Damad›n annesi Necmiye Türk ile babas› Hüseyin Gazi ve yak›n akrabalar›n›n da teflrif ettikleri dü¤ün Kassel’de gerçekleflir. Kassel’in

sevilen esnaflar›ndan Melisa Autovermietung’un sahibi Denizlili Çetin ve Gülcan Aytekin çifti k›zlar›n›n mutlulu¤u ve selameti için gençlerin bir dediklerini iki etmezler. Dü¤üne kat›lan davetliler Derya ve Gencay için gec boyu mutluluk dualar›n› dillerinden eksik etmediler. Organizasyon: Do¤ru Foto¤raflar: Foto Faz›l

29


30 N‹fiAN

Bahar’› fetheden Fatih 2007 y›l›nda karizma damat aday›m›z Fatih’in gözü arkadafl çevresinde tan›flt›¤› bir güzelde kal›r. " Kuru kuruya tan›flmak olmaz, yakinen tan›mal›y›m bu güzeli" der Fatih. Arkadafllar› sa¤olsun topluca bir buluflma tertip ederler ve Fatih güzel Baharla uzun uzun sohbet etme imkan› bulur. Bu olaydan tam befl sene sonra Fatih, tatile giden Bahar’›n ard› s›ra Antalya’ya gider. Antalya kumsallar›nda

birden karfl›s›nda Fatih’i gören Bahar flok olur. Fatih orac›kta her k›z›n hayalindeki romantik evlenme teklifinde bulunur. Böylece Damad›n ailesi Zafer fiahin ve Canan Öztürk ile gelinimizin ailesi Fethiye ve fiükrü Özlü dünür olurlar. Yafll›lar›n gözü yafll›, gençlerin gönlü flen bir niflan töreni tertip ederler. Organizasyon: Deva Foto¤raf: Foto Deva


N‹fiAN

Kadir’in ‹nci’si Geçen Sevgililer Günü’nde Kadir, City Point’in ortas›nda güzel k›z›m›z ‹nci’ye sürpriz evlenme teklifinde bulunmufl ve yerel bas›na konu olmufltu. Facebook’da bir çok takipçisi olan çiftimiz geçti¤imiz günlerde niflanland›. Asl›nda Kadir, ‹nci’yi flehir Merkezinde görmüfl y›ld›r›m aflk›na tutulmufl ve bin bir çilenin ard›ndan ‹nci’nin kalbine girmeyi baflarm›flt›. Niflan törenini tam da k›zlar›n›n rüyas›na uygun tertip eden Dilek ve Abdullah Erten çifti, hiçbir fedakarl›ktan kaç›nmad›. Damat aday›n›n ailesi

Afyonlu Zeynep ve Murtaza Sezer de bu mutlu gün için ne gerekiyorsa eksik etmediler. Niflan gecesi genç çiftimiz ellerinde mikrofon, Rafet el Roman’n›n "Seni Seviyorum" adl› parças›n› birlikte seslendirerek salona girdiler. Genç çift ve sa¤d›çlar› Deniz ile Binnur Kutlu birlikte harmandal› oynad›lar. Ege dü¤ünü olurda zeybek ekibi olma m›? Efeler de niflanda sahne ald›. Misafirlerin mutlulu¤u yüzlerine yans›d›. Organizasyon: Deva Foto¤raf: Foto Deva

31


32 KINA

S›ra da niflan var Güzelli¤i Kassel’e nam salm›fl gelin aday› Hanife ile karizma damat namzedimiz Murat’›n k›na gecesi nefle içinde kutland›. K›nada gelinin anne ve babas› Adapazarl› Emine ve Sabri Uçar’›n mutluluklar› gözlerinden okunuyordu. Damad›n annesi Tekirda¤l› Sümbül Özdemir o¤lunun; kardeflleri Yasemin ile Serhat ise a¤abeylerinin mürüvvetini görmenin heyecan› içindeydiler. K›nalar yak›ld›, oyunlar oynand› k›naya gelen herkesin yüzünden güleryüz eksik olmad›.


KINA

Melek Hamburg yolcusu Güzel gelinimiz Melek gönlünü kapt›rd›¤› yak›fl›kl› Adnan ile evlenerek Hamburg’a yerleflti. Trabzonlu Hayri ve Fatma Üçok ile gelinimizin ebeveynleri Adapazarl› Hüseyin ve Ayfle Gelo¤lu evlatlar›n›n mutlulu¤u için hiçbir fedakar-

l›ktan kaç›nmad›. Uyumlu çiftimizin k›na töreni Kassel’de yap›l›rken, dü¤ün töreni Hamburg’ta tertip edildi. Adnan Melek’ine kavuflurken lakin Kassel Melek’ini kaybetti. Biz buna da raz›y›z yeter ki mutlu olsunlar.

33


34 KINA

Eser ve kapar Sevtap’›n› Kassel’in sevilen müzik gruplar›ndan Grup Do¤ufl’un dinamosu piyanist flantör Eser Kapar, güzeller güzeli Sevtap Özulus’u adeta kapt›. Ortak bir arkadafllar› sayesinde tan›flan çiftimizin k›na töreni adeta bir dü¤üne dönüfltü. Grup do¤ufl üyelerinden Ömer Zengin ayn› zamanda fliftin sa¤d›çl›¤›n› üstlendi¤i gecede gurubun di¤er üyesi Veli Yavuzkurt sahne ald›. Damat namzedimiz Eser de yo¤un istek üzerine sahneye ç›karak bir müzik rüzgar› estirdi. Kahramanmarafll› Gelin aday›m›z›n ailesi Fincan ve Mehmet Özulus, k›zlar›n›n mürüvvetini görmenin heyecan› içindeydiler. Organizasyon: Deva, Foto¤raf: Foto Deva


SÜNNET

Day›lar›m›z sa¤olsunlar Cem ve Yasemin Kervan çiftinin o¤ullar› Berat (9) ve Baran (5) Felsberg Bürgersaal’de düzenlenen e¤lenceli sünnet töreni ile erkekli¤e ad›m att›lar. Sünnet öreninde palyaçonun komiklikleri hem küçükleri hem de büyükleri güldürdü. Berat ve Boran day›lar› Engin, Bülent, Ali ve Ufuk Gürsoy’un tafl›d›klar› taht›n üzerinde salona girdiler. Day›lar›n›n s›rt›nda misafirlere selam veren sünnet çocuklar›n›n keyfine diyecek yoktu. Konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar bu mutlu güne flahitlik ettiler. Foto¤raflar: Foto Baykan

35


36

SPOR

FC Bosporus Son iki y›l flampiyon olarak Gruppenliga’ya yükselen FC Bosporus 2013-14 lig sezonuna da iddial› bafllad›. Yapt›¤› transferlerle güçlü bir kadroya sahip olan FC Bosporus ilk dokuz maça alt› galibiyet üç beraberlik alarak yenilmeden geldi. Tuspo Grebenstein deplasman›nda kazand›¤› iki penalt›y› gole çeviremeyince rakip tak›m›n att›¤› tek golle maç› 1 – 0 kaybetti. Bir haftan sonra TSV Eintr. Wichmanshausen’i konuk eden FC Bosporus adeta tarih yazd›. 3-0 ve 5-3 yenik durumdan 7-5’emaç› çeviren tak›m›m›z, seyircilere haf›zalardan silinmeyecek bir heyecan f›rt›nas› yaflatt›. FC Bosporus yapt›¤› 11 maçta 32 gol at›p 18 gol yedi. Golleri Halil(10), Mehmet(7),Murat(5),Eray(3),Kadir(2),Ahmet(2),Rene(2) ve Otto(1) att›. Gruppenliga’daki ilk maç›n› TSV Wolfsanger’e karfl› evinde yapan FC Bosporus Otto Hoffmann ve Mehmet Gül’ün att›¤› gollere karfl› iki gol yiyince maç 2 – 2 sonuçland›. VFL Kassel deplasman› bu ligde kazan›lan ilk maç oldu. Rakibini Eray ve Rene’ nin golleriyle 2 -1 geçen FC Bosporus üç puanla sahadan ayr›ld›. TSG Sandershausen’e karfl› oynanan maç çok çekiflmeli ve heyecanl› geçti. Karfl›l›kl› gollerin at›ld›¤› maçta rakibini Halil(2), Eray ve Murat’›n golleriyle 4-3 yenen FC Bosporus ikinci ga-

FC Bosporus

04.08.2013 FC Bosporus 11.08.2013 VFL Kassel 18.08.2013 FC Bosporus 25.08.2013 TSV ‹mmenh. 01.09.2013 FC Bosporus 08.09.2013 SV Hopf./Hollst. 15.09.2013 FC Bosporus 22.09.2013 TSG Wattenbach 29.09.2013 FC Bosporus 03.10.2013 Tuspo Grebenstein 06.10.2013 FC Bosporus

libiyetini ald›. TSV ‹mmenhausen deplasman›nda güzel bir futbol oynayamayan FC Bosporus f›rsatlar› de¤erlendiremeyince ikinci yar›n›n bafllar›nda yedi¤i golle 1-0 yenik duruma düfltü. 83. Dak. kazan›lan serbest vuruflu Kadir ustaca köfleden a¤lara yollay›nca maç 1 – 1 sonuçland›. Lig sonuncusu TSV Elbenberg Nordstadtstadion’ da FC Bosporus bozgununa u¤rad›. 9 -1 Halil’in 5 gol att›¤› maçta Mehmet(2), Eray ve Murat di¤er golleri atan futbolcular oldu. SV Hopfelde/Hollstein deplasman›nda FC Bosporus güzel oynamamas›na ra¤men savunmada geçit vermeyince Mehmet Gül’ün att›¤› golle maç› 1 – 0 kazanarak üç puan almas›n› bildi. Calden/Meimbressen’ e karfl› Murat ilk 10 dakikada iki gol at›nca durum 2-0 oldu. Maç› b›rakmayan rakip tak›m daha sonra 2 -2 beraberli¤i yakalad›. Mehmet ve son dakikada Rene Ochs birer gol daha at›nca maç 4 -2 galibiyetle sonuçland›. D›fl sahada oynanan TSG Wattenbach maç› FC Bosporus’un duraklamas›n›n sinyallerini veren karfl›laflma oldu. fiansl› bir beraberlik alan FC Bosporus’un tek golünü Halil kaydetti.1 - 1 Sakatlar›n ço¤ald›¤› bu dönemde Ahmet Kayac›k’›n izine gitmesi FC Bosporus orta sahas›n›n iflini zorlaflt›rd›. Ligin güçlü tak›mlar›ndan FSK

TSV Wolfsanger 2 – 2 Otto, Mehmet FC Bosporus 1 – 2 Eray, Ochs TSG Sandersh. 4 – 3 Halil(2), Eray, Murat FC Bosporus 1 – 1 Kadir TSV Ebenberg 9 - 1 Halil (5)Mehmet(2),Eray, Murat FC Bosporus 0 – 1 Mehmet Calden/Meimbr. 4 – 2 Murat(2), Mehmet, Ochs FC Bosporus 1 – 1 Halil FSK Vollmarsh. 1 – 1 Kadir FC Bosporus 1–0 TSV Eintr.Wichmansh. 7–5 Ahmet(2),Halil(2),Mehmet(2),Murat

Vollmarshausen’i bu flartlarda a¤›rlayan FC Bosporus yedi¤i tek gole Kadir’in penalt›s›yla karfl›l›k verince maç 1 – 1 sonuçland›. FC Bosporus’un kriz dönemi olarak nitelenen son iki haftadan sonra Tuspo Grebenstein deplasman› adeta kabusa dönüfltü. Kazan›lan iki penalt›y› Mehmet ve Kadir’le gole çeviremeyen FC Bosporus yedi¤i tek golle maç› 1 – 0 kaybederek ligdeki ilk yenilgisini ald›.

Bu maç unutulmaz Kötü gidiflat sonucu aray›fl içinde olan Antrenör Tuncay Aral TSV Eintr. Wischmanshausen karfl›s›na izinden dönen Ahmet Kayac›k, formsuz olan Hasan Nassari ve genç Mesut Balaban’› yedek kulübesine alarak bafllad›. Savunmada Eren Cihan’›n sakatl›¤› hissedilirken rakip tak›m 18 dakika içinde 3 gol bularak 3 – 0 öne geçti. 22. dak. Tuncay Aral o meflhur hamlelerinden birini daha yaparak Adem ve Kadir’in yerine Ahmet Kayac›k ve Hassan Nassari’yi oyuna ald›. Ne olduysa bundan sonra oldu. Orta sahay› bir virtiöz gibi yöneten Ahmet Kayac›k’a Hassan Nassari’ de uyum sa¤lay›nca 17 dakikada Halil, Ahmet ve Murat’la üç gol bulan FC Bosporus skoru 3 -3 yapt›. 45. dak. serbest vurufltan bir gol daha bulan rakip tak›m 4 – 3 öne geçti. ‹kinci yar› yine golle bafllad› 49’da durum 3 – 5 oldu. 67.dak. ‹sa’ya faul yap›l›nca Mehmet penalt›dan skoru 4-5’e getirdi. Bir dakika sonra Nassari serbest vurufl kulland› ve Mehmet dokundu maç 5 – 5 oldu. 70’de Ahmet frikikten att›¤› golle FC Bosporus 6-5 öne geçti. 72. Dakikada Mehmet Halil’e ç›kard› o nun vuruflu maç›n 7 – 5 bitti¤ini ilan etti. 6 dakikada 4 gol bularak rakibini abondone eden FC Bosporus taraftarlar› maçtan sonra sevgi gösterisinde bulunarak sahay› bayram alan›na çevirdiler. 7 – 5 Römpke***- Otto**, Adem** (22.Nassari****) Nurkay**, ‹sa***, Kadir**(22. Ahmet *****), Ömer*** (58.Mesut**), Eray****, Mehmet****, Murat***, Halil***


SPOR

37

Wichmanshausen maç›nda Hassan Nassari, Ahmet Kayac›k’ la maça girdikten sonra orta sahadan tak›m› yönettiler.

Nassari‘ nin kulland›¤› serbest vuruflta Mehmet Wichmanshausen a¤lar›na topu yollad›. 5 - 5

‹sa‘ ya ceza alan› içinde yap›lan faule hakem penalt› verdi. Mehmet‘in köfleye att›¤› top filelere gitti. 4-5

Murat 2. Dakikada durumu 1- 0 yapt›. Mehmet, Calden/Meimbr. karfl›s›nda üçüncü golü köfleden a¤lara yollad›.

Rene Ochs Calden maç›n›n 89’ncu dakikas›nda orta sahadan ald›¤› topu kaleciyi de geçerek a¤lara b›rakt›. 4 - 2

Genç futbolcu Mesut Balaban bu maçta iyi bir oyun sergiledi.

Eray çal›flkanl›¤›yla tak›m›n dinamosu.


38

SPOR

FC Bosporus’un gol makinas› Halil Koflar TSV ‹mmenhausen maç›nda çok gayretli olmas›na rapmen gol atamad›.

Üstün tekni¤e sahip Murat’›n aya¤›ndan topu almak zor.

FC Bosporus golcüsü Halil Koflar Elbenberg maç›nda befl gol att›.

Halil’in bu kafa vuruflu FSK maç›nda üst direkten döndü.

Mehmet Gül çal›flkan futbolu ve golleriyle göz dolduruyor.

Mehmet Gül Elbenberg’ e karfl› güzel oyununu 2 golle süsledi.

FSK Vollmarshausen maç›nda Mehmet’in bu kafa vuruflunu rakip futbolcu kafayla ç›kard›.


SPOR

39

FC Bosporus II flampiyonlu¤a aday Geçti¤imiz sezon flampiyon olarak Kreisliga A’ya yükselen FC Bosporus’un II. Tak›m› 2013-14 sezonunda da ilk s›ralar› zorluyor. Bir maç eksi¤iyle lider Dennh./Dörnhagen’in üç puan gerisinde olan FC Bosporus II flampiyonlu¤un güçlü adaylar›ndan. 10 maçta 35 gol at›p, 17 gol yiyen tak›m›m›z iki yenilgi alarak 8 maç› kazand› ve 24 puan› var. Ferhat Gürsoy 14 golle ligin en çok gol atan futbolcusu. Birden fazla gol atan futbolcular: ‹brahim Bak›fl (4), Erdal Eren(2),Ozan Gül (2), Yusuf K›l›çaslan(2). Tak›m›n antrenörlü¤ünü Yusuf Durak yap›yor.

Ferhan Gürsoy, OSC Vellmar III’e karfl› kazan›lan penalt›y› a¤lara gönderdi.

Tecrübeli futbolcu Erdal Eren OSC Vellmar III’ü 4-1 yendikleri maçta att›¤› ilk golle göz doldurdu.

Muzaffer Dafldemir sürati ve çal›flkanl›¤›yla tak›m›n vazgeçilmezlerinden


40

SPOR

Konsolosluk aç›lacak m›? Son günlerde bana en çok sorulan soru bu. Kesin bir cevap veremiyorum. Bu y›l›n bafllar›nda yo¤un bir tempoda geçen çal›flmalar, resmi a¤›zlardan yap›lan aç›klamalar Kassel‘ de yaflayan Türklere büyük sevinç ve heyecan yaflatt›. Her fley bitti kararname ç›kt›, bina aran›yor dendi. O kadar. ‹lk aç›klamalar bu y›l›n sonuna yetiflmezse 2014 seçimlerine kadar mutlaka aç›laca¤› yönündeydi. Kötümser olmak istemiyorum. Çünkü konu ciddi boyutlarda ele al›nm›flt›. Son olarak bu konuyla ilgili Frankfurt Baflkonsolosu Ufuk Ekici ile yapt›¤›m görüflme, diplomatik bir a¤›zla verilen cevaptan öteye gidemedi. Aç›laca¤› yönündeydi. Bir arkadafl geçenlerde çok güzel bir fley söyledi. "Avrupa da yaflayan Türkler bu seçimlerde oy kullanabilecek. Bu bak›mdan Konsolosluk 2014 seçimlerinden önce aç›l›r" dedi. Bir baflkas› da bunun bir seçim yat›r›m› olabilece¤ini ilave ederek "Türkiye‘dekilere kömür, pirinç, makarna verilirken bize de bir konsolosluk niye verilmesin?" dedi. Benim akl›ma yatt›. Bak o zaman sen AK partiye giden oylara! ………………………..

fiampiyonluk var m›? Her sezon bafl›nda kulüplerimiz hakk›ndaki görüfllerimi belirten yaz›m› yine yazmak istiyorum. FC Bosporus‘tan bafllayal›m. Son iki y›ld›r flampiyon olan FC Bosporus‘un hedefi yine ayn›. Güçlü bir kadrolar› var. Tafllar›n tam yerine oturmad›¤›n› söyleyebiliriz ancak 11‘nci maça geldik. Son 7-5‘ lik maç beni umutland›rd›. Bu h›rs ve azim devam ederse onlar› kimse durduramaz. Guruppenliga‘da her tak›m çok mücadele ediyor. Oberliga ve Landesliga hatta Regional liga tecrübesi olan futbolcular› fazla göremedik sahada. Ahmet Kayac›k ve Rene Ochs kalitesindeki futbolcular mutlaka tak›ma kazand›r›lmal›. Baram (Hassan Nassari) yetenekli bir futbolcu ancak yeterli performans› onda da göremedik. Tuncay Aral çok iyi bir antrenör. Oyunu iyi okuyor. Hamlelerini zaman›nda yap›yor. Her zaman elinde iyi bir kadroyla çal›flt› ve hedefine ulaflt›. Bir antrenör için bu da bir flans. Gelelim bafltaki soruya. Ben ümitliyim. Neden olmas›n? ………………………….

Anadoluspor k›rm›z›ya çare bulmal› Kreisoberliga’da mücadele eden Baunatal Anadoluspor elindeki yetenekli genç futbolcularla çok iyi bir kadro oluflturmufl. 14 futbolcunun yafl ortalamas› 23.7 buna 37 yafl›ndaki Gökhan Toksoy ve 34 yafl›ndaki Hakan Alay dahil. Üç maçlar›n› seyrettim. Her maçta bir futbolcu k›rm›z› kart görerek oyundan at›ld›. Bu yetenekli gençlerin ço¤u KSV Baunatal alt yap›s›ndan yetiflmifl futbolcular. Onlara soruyorum. Orada bu flekilde davranabilir miydiniz? Peki burada niye? fiampiyonlu¤a oynayabilecek futbolcular toplulu¤usunuz. Çok de¤erli bir antrenörle çal›fl›yorsunuz. Hayri Karahan‘dan ö¤renecekleriniz var. Ancak Hayri de bu yönde radikal kararlar almak durumunda kalacakt›r. Bekleyip görece¤iz.


SPOR

Kaleciler çok çal›fl›yor FC Bosporus’un 43 yafl›ndaki baflar›l› kalecisi Andreas Römpke, genç kaleciler Gökhan Eceray (21) ve Volkan Özen’i (19) çok s›k› çal›flt›r›yor. Kalecili¤in incelikleri konusunda onlara teorik dersler veren Andreas, "Gençlerimiz yetenekli. Gelecekte FC Bosporus’un ka-

lesi onlara emanet" dedi. "Kalecilik yapt›¤›m sürede pek çok antrenörle çal›flt›m. Fakat Römpke gibisini görmedim. Onun arkas›nda yedek beklemek benim için bir onur’’ diyen Gökhan, FC Bosporus’taki arkadafll›k havas›n›n çok iyi oldu¤unu sözlerine ekledi.

41

Rene Ochs ikinci kez baba oldu FC Bosporus’ un bu y›l KSV Hessen Kassel’ den transfer etti¤i Rene Ochs’un ikinci o¤lu dünyaya geldi. Ochs’un bu mutlulu¤unu kutlayan ve tebrik eden FC Bosporus Baflkan› ‹smail Hurmac› maçtan önce çiçek ve bir zarf verdi.


42

SPOR

B.Anadoluspor - TSV Oberzwehren:

Baunatal Anadoluspor 11.08.2013 SV Kaufungen B. Anadoluspor 18.08.2013 Fortuna Kassel B. Anadoluspor 21.08.2013 SV Nordshausen B. Anadoluspor 25.08.2013 B. Anadoluspor TSG Wellerode 01.09.2013 TSV Heiligenrode B. Anadoluspor 08.09.2013 B. Anadoluspor TSV Oberzwehren 15.09.2013 SG Ahnatal B. Anadoluspor 22.09.2013 B. Anadoluspor Eintr. Baunatal II 29.09.2013 B. Anadoluspor N.K. Hajduk 03.10.2013 TSV Rothwesten II B. Anadoluspor 06.10.2013 B. Anadoluspor VFB Bettenhausen

M G G G B M G G B B G

4-3 1–6 2–4 5–0 1–1 2–3 1–2 3–2 2–2 1-1 3-1

2013 – 14 Sezonunda genç bir kadroyla lige bafllayan B. Anadoluspor flimdiye kadar ald›¤› sonuçlarla ligin zirvesini zorluyor. Oynad›¤› 11 maçta 6 galibiyet, üç beraberlik ve iki yenilgi alan B. Anadoluspor rakip kalelere 32 gol at›p, 18 gol yedi ve 21 puan toplad›. 32 golü atan futbolcular: Kamil Turan (9), Selman Kulaks›z (6), Hakan Alay (4), Burak Karahan (4), K.Burak Karahan (3) ve Halil Alk›n, Philip Gross, Faruk Karahan, Tolga Kart, Hayri Karahan ve Atilla Y›ld›z (1)

Emre Karahan sa¤ tarafta çok mücadele etti.

B.Anadoluspor: 3 - GSV Eintr. Baunatal B. Anadoluspor’la Eintr. Baunatal II aras›ndaki Baunatal derbisinde golsüz geçen ilk yar›n›n en önemli olay›, 40. dakikada 19 yafl›ndaki Kamil Turan’›n kendisine faul yapan rakibe karfl›l›k vermesiyle gördü¤ü k›rm›z› kart oldu. 10 kifli kalan B. Anadoluspor 55. ve 69. dakikalarda iki gol yiyerek

Tolga Kart tak›m›n baflar›l› isimlerindendi.

2 – 0 geriye düfltü. Ancak maç› b›rakmayan tak›m›m›z 73’te Mesut, 74’te Philip’in frikikten att›¤› gollerle beraberli¤i yakalad›. (2-2) 87. dk. ceza alan›nda Mesut faulle durdurulunca kazan›lan penalt›y› Selman a¤lara göndererek B. Anadoluspor’un üç puan kazanmas›n› sa¤lad›. (3 – 2)

Mesut Demircan güzel futboluyla Eintr. Baunatal II’ye karfl› al›nan galibiyette önemli rol oynad›.


2-3 Kreisoberliga‘n›n flampiyonlukta iddial› iki tak›m› B. Anadoluspor ve TSV Oberzwehren aras›ndaki maçta gülen taraf TSV Oberzwehren oldu. ‹lk yar›m saatte üstün oynayan ve 32. dk. Kamil Turan’la 1 – 0 öne geçen Baunatal Anadoluspor, 36’da penalt›dan yedi¤i beraberlik golünü kalesinde gördü. (1 – 1) 38. dakikada kaptan Ekrem k›rm›z› kartla sahay› terk edince B. Anadoluspor 10 kifli kald›. Bundan sonra oyunda daha üstün olan ve sahaya iyi yay›lan rakip tak›m 40. dk. 2 – 1 öne geçti. 49‘da bir gol daha bulan TSV Oberzwehren fark› ikiye ç›kard›. (1 – 3) Hemen iki dakika sonra Kamil Turan skoru 2 – 3 yapt›. Bundan sonraki dakikalarda tak›m›m›z›n gösterdi¤i beraberlik aray›fllar› sonuç vermeyince B. Anadoluspor ligdeki ikinci ma¤lubiyetini ald›. (2 – 3)

Genç futbolcu Kamil Turan güzel oyunu ve att›¤› iki golle göz doldurdu.

II: 2

SPOR

43

Yirmi yafl›ndaki K. Burak Karahan tak›m›n çal›flkanlar›ndan.

B. Anadoluspor’un tecrübeli futbolcusu Hakan Alay‘ ›n çabalar› TSV karfl›s›nda puan almaya yetmedi.

Abdullah***, Aleksander***, Ekrem***,(Halil**), Philip****, Mesut****,Tolga***,K.Burak**(Selman***),Emre***, El Mahdi***, Hakan***, Kamil Turan**

Savunman›n Baflar›l› ismi Philip Gross 25 metreden kulland›¤› friki¤i köfleden a¤lara takt›. (2 – 2)


44 SPOR

Hakan Alay’a AÇIK MEKTUP Sevgili Hakan, Bazı futbolcular vardır seyrine doyum olmaz. Bu dünya genelinde olduğu gibi mahalli anlamda da böyledir. "Şu futbolcuyla aynı takımda oynayabilsem" dersiniz. Baunatal Anadoluspor maçlarını seyrederken ben de senin için aynı şeyleri düşündüm. Bu hayalim gerçekleşti de. Salonda yaptığımız maçlara geldin ve ben hep seninle aynı takımında yer aldım. Futbol oynama zevkini ilerlemiş yaşıma rağmen yaşadım. Bundan iki yıl öncesine kadar, sana faul yapan rakibinin yüzüne bile bakmaman, hakemlerle dalaşmama özelliğin ve muhteşem futbolun benim gözümde seni ilahlaştırdı. Ancak son iki yıldır isyankarlığın, hakemlere ve rakiplerine olur olmaz davranışların sonrası gelen sarı ve kırmızı kartlar. Birkaç hafta önce maç sonrası seninle bu konuyu konuştum. Bana bazı gerekçeler ileri sürdün. Fakat iki hafta sonra Türk hakemin yönettiği maçta aynı nedenle kırmızı kart gördün. Niye? Birlikte oynadığın 19-20 yaşındaki kardeşlerin senden bazı şeyleri öğrenebilmeli. Senin böyle bir misyonun var. Bu sorumluluğu unutmamalısın. Seninle aynı yaşlarda olan Ahmet Kayacık’ın bir sözünü hatırlatmak istiyorum. "Bana faul yapan rakiplerime kızmıyorum. Çünkü beni durduramadıkları için acizliklerinden yapıyorlar" der. Senin için de aynı şey geçerli. 34 yaşındasın ancak hala B. Anadoluspor’un vazgeçilmezlerindensin. Futbolu bıraksan da kişiliğin ve futbolunla örnek gösterilecek sporcu olarak Kassel’e lazımsın. Bunları yazdığım için beni anlayışla karşılayacağını ümit ediyorum. Hayatımda ilk olarak böyle açık bir mektup yazdığım kişisin. Lütfen beni anlamaya çalış. Gözlerinden öpüyorum.

Selahattin Duygu

Dergimiz Kassel ve çevresinde bulunan bütün evlere postayla ücretsiz yollanmaktad›r.

0163 - 19 89 719 abone@kasselmagazin.com


SPOR

Ay›n karmas›

45

Ay›n futbolcusu Andreas RÜmpke

Ömer Ç›ra (FC Bosporus)

FC Bosporus

Otto Hofmann

Phillip Gross

Eren Cihan

Nurkay Bilir

FC Bosporus

B. Anadoluspor

FC Bosporus

FC Bosporus

ÖMER ÇIRA

FC Bosporus FC Bosporus

FC Bosporus

Mesut Demircan

Ahmet Kayac›k

B. Anadoluspor

FC Bosporus

Mehmet GĂźl

Ferhan GĂźrsoy

FC Bosporus

FC Bosporus II

FC Bosporus’un Kreisoberliga’daki kadrosunda fazla yer bulamayan Ă–mer Ç›ra, bir Ăźst klasse Gruppenliga’daki kadronun baar›l› isimlerinden oldu. H›rç›n, sĂźratli, mĂźcadele gĂźcĂź yĂźksek ve yeterli tekni¤e sahip bu futbolcunun gĂśsterdi¤i yĂźkseli ay›n sporcusu seçilmesinde etken oldu. Bu yĂźkseliin nedenini Ă–mer’e sorduk. Aç›k yĂźreklilikle cevap verdi. "Bir futbolcu gibi ya›yorum ve antrenmanlar da çok çal››yorum" Bu da gĂśsteriyor ki dĂźzenli bir yaam spor baar›s› için art. 30.07.1979 y›l›nda do¤an Ă–mer Ç›ra 16 ya›nda VFL’de futbola balad›. TSV Rothwesten, Lohfelden (Oberliga), Eintracht Baunatal (Landesliga) ve TĂźrkgĂźcß’nde futbol yaam›n› sĂźrdĂźrdĂź. Son iki y›ld›r FC Bosporus’ta oynayan Ă–mer Ç›ra bekar. +ORTGUUWO ćOVK[C\ 5CJKDK *GTCWUIGDGT Biber Verlag und Reklame (Hakan Yilmaz) #FTGU #PUEJTKHV Biber Verlag und Reklame Gottschalk Str. 39, 34127 Kassel Tel.: 0163 – 19 89 719 info@kasselmagazin.com www.kasselmagazin.com www.biberreklame.com $CPMXGTDKPFWPI ;C\Æ ćĊNGTK 4GFCMVKQP Biber Verlag und Ertan Ă–zere Reklame ćUOCKN -CTCVGRG -CUUGNGT 5RCTMCUUG Ă–zgĂźr Genç Konto Nr.: 11807784 BLZ: 520 503 53

6CUCTÆO )TCHKM ćN[CU 1FCDCÄŠ 5RQT 4GFCMVĂ‘TĂ— 5RQTVTGFCMVKQP 5GNCJCVVKP &W[IW 4GMNCO #P\GKIGPNGKVGT Tel.: 0163 – 19 89 719 #NNG 4GEJVG XQTDGJCNVGP &CU /CPWUMTKRV ist Eigentum der Biber Verlag und Reklame. Die Vervielfältigung auch einzelner Teile, Texte oder Bilder gestattet das Urheberrecht nur, wenn sie mit Herausgeber vereinbart wurde. Der Verlag Ăźbernimmt keine Haftung fĂźr den Inhalt erscheinender Anzeigen. Die Meinungen von Autoren muss nicht mit der Meinung von Verlag und Herausgeber Ăźbereinstimmen. Der Verlag Ăźbernimmt keine Gewähr fĂźr die Richtigkeit der Angaben.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.