Kaapatut Lapset ry:n tiedotuslehti Toivo 1/2022

Page 1

Growingup biracial Sovittelu käräjäoikeudessa KaapatutLapsetry:n tiedotustavuosien varrelta Tarina lapsikaappauksesta: HowIbroughtherhome TOIVO 1/22 Lapsikaappaustilastot 2021

Toivo1/20221 ToivonTalonkuulumisia. 3 Puheenjohtajantervehdys. 5 Suunnittelijaesittäytyy. 6 Oikeudenpäätöksiä. 7 Useinkysyttyä. 9 HowIbroughtherhome 11 Kaapattujenlastentiedotusta vuosienvarrelta. 17 Sivujamenneisyydestä. 19 KaapatutLapsetry25vuotta! 21 Growingup 23 biracial 23 Lapsikaappaustilastot2021. 27 Lukujavuoden2021 yhteydenotoista. 29 Lapsikaappaustenmäärä aiempinavuosina. 30 Päätoimittaja: TarjaRäisänen Toimitus ja taitto: TorstiHenttinen Kuvat:www.pexels.com Kansi:JillWellington Sivu3:SharonMcCutcheon Sivu7:SoraShimazaki Sivu8:JonathanPetersson Sivu10:VladaKarpovich Sivut11,16:TimaMironshnichenko Sivu23DanielThomas Sivu25AndreaPiacquad Sivu26PavelDanilyuk Muutkuvat:KaapatutLapsetry:n arkistojatyöntekijät Toivo1/2022 Sisällys

KaapatutLapsetry 2

Yhteystiedot

puheenjohtaja@kaapatutlapset.fi

Suunnittelija NonnaLemola-Palm 045 8553055 suunnittelija@kaapatutlapset.fi

www.kaapatutlapset.fi Facebook: @lapsikaappaus Instagram:@kaapatutlapsetry Twitter: @KaapatutLapset

Malminkauppatie26, 4. krs 00700Helsinki

PuheenjohtajaMinnaHusu 050 4751 017

Toiminnanjohtaja TarjaRäisänen 044 2626662 tarja.raisanen@kaapatutlapset.fi

JärjestösihteeriTorstiHenttinen 050 3392421 toimisto@kaapatutlapset.fi

Tuki-janeuvontapisteToivon Talo

ToivonTalonkuulumisia.

Meilläonjuhlavuosi.Olemmetoimineetjo25vuotta lapsikaappauksenkokeneiden,senuhanallataikeskellävaikeaa kansainvälistähuoltokiistaaeläneidenperheidentukena, neuvojanajapuolestapuhujana.Itseolensaanutolla15vuottatätä asiaaajamassa,ehkäelämänikiintoisimmatvuodet.

Paljononnäihinvuosiinmahtunut.Kunyhdistysperustettiinvuonna 1997,oliSuomijuuriliittynytHaaginkansainväliseen lapsikaappaussopimukseen.Ensimmäinenisoponnistusolisaada lapsikaappausSuomessarikokseksi.Seonnistuivuonna2005. Rikoslain25.luvun § 5a:nmukaanlapsikaappauksestasaatetaan määrätäjopakaksivuottavankeutta.Ehdottomia vankeusrangaistuksiaontuomittuharvoin,muttalaillaonmitäsuurin ennaltaehkäisevävaikutus.Jatärkeintätietenkinon,ettäteko tuomitaanrikoslainmukaan.

Toimintammeonmyöskansainvälistynytnäinävuosinaliityttyämme MissingChildrenEuropenjäseneksi.Senkauttasuunnittelijamme HillamariaTuomikouluttautuiviimevuonnakansainväliseksi lapsikaappaussovittelijaksi.ViimevuonnajulkaistiinInternetsivuillammevihjeitäulkomaillaperheenperustamistasuunnitteleville.

Toivo1/20223

Seuraavasuuriponnistusalkoi2008,kunkeräsimmenimiäjateimme aloitteenEuroopanparlamentillesaadaksemmeSchengen-alueen rajoillerekisterinestämäänlapsikaappauksia.Suurimmantuentälle saimmesilloiseltaparlamentaarikoltaPiia-NooraKaupilta,jokateki asiastakysymyksen.Rekisterituleekäyttöön1.9.2022.Emmevielä tiedä,mitenhyvintaiajoissasetuleetoimimaan.Muttaainakin kiireellisissätapauksissatietokaappausyrityksestäsaadaanheti kaikilleraja-asemille.

KaapatutLapsetry 4

Vietimme25-vuotisjuhlaammekansainvälisenäkadonneidenlasten päivänä25.5.Helsingissä.Toisaallatässälehdessänäetkuvia juhlasta.Kiitoksetkaikilleesiintyjillejapuhujille,samoinkuinministeri PekkaHaavistollevideotervehdyksestäjalämpimistäsanoista.

Puheenjohtajakutsuiuusiksikunniajäseniksientisetpuheenjohtajat HeliKivelänjaAnna-MaijaTikkasen.Molemmatovatyhäaktiivisia yhdistyksentoiminnassa.HeliedustaameitäEnsi-jaturvakotien liitonliittohallituksessajaAnna-MaijaedustipitkäänYhden VanhemmanPerheidenLiitonliittohallituksessa.

ToivonTaloonaukikokokesän.Olesiismeihinyhteydessä tarvittaessa.Puhelintapäivystäälomaniaikanasuunnittelijan äitiyslomasijainenNonnaLemola-Palm.Häntuleekesänaikana ottamaanyhteyttävapaaehtoisiimme.Joshaluatmukaan vapaaehtoisrinkiimme,niinotahäneenyhteyttä,puh.0458553055.

Rauhallistajaaurinkoistakesäätoivottaen TarjaRäisänen toiminnanjohtaja

Seuraavasuuriponnistusonsaadavarhaiskasvatuksen turvallisuusohjeisiinsääntö,ettäetävanhempieisaahakealasta päiväkodilta,elleitapaamissopimuksessaolesellaisestasovittutai lähivanhempierikseenasiastailmoittanut.Tällähetkellämoni vanhempipelkääviedälastapäiväkotiin,koskatoinenhuoltajavoi hänetsieltähakea,vaikkaolisikaappausuhkaa.Toivottavastitämä kotimainenuudistuseteneenopeamminkuinlapsikaappausrekisteri Schengen-alueella.

Täälläkotimaassaolemmekouluttaneetperheittemmekanssa työskenteleviämuitaammattilaisiajamaailmallatoimivia diplomaattejahuomioimaanmeidänerityistarpeemme.Tämän vuodenalussaolemmejulkaisseetverkkokoulutuksen lapsikaappauksistajaniidenehkäisystä.

Ukrainansotatuomeilleehkälisäätyötä.Tällähetkellämeilläon kuitenkinjuhlavuosi.Keskiviikkona25.5.juhlimme25-vuotista toimintaamme.Paikallesaimmemukavanmääränihmisiä!

Hei!

Toivo1/20225

Toivonkaikillehyvääkesääjakiitoskaikillejäsenillemmeja vapaaehtoisille.Teettearvokastatyötä.

Puheenjohtajan tervehdys.

TerveisinMinnaHusu

TaasonaikakertoaterveisetToivon Talolta.Olemmesaaneetuuden työntekijänHillanäitiyslomansijaiseksi: mahtavanNonnan.Koronaonselätetty ainakinsuureltaosinjapalattutakaisin normaaliinrutiiniin.

KaapatutLapsetry:npuheenjohtaja.

OlenNonnajaolenaloittanutsuunnittelijansijaisenaHillan vanhempainvapaanaikana.Keskeisenätyötehtävänäonvertais-ja vapaaehtoistoiminnankoordinointijakehittäminen.Oleninnoissani uudestatyöstä,muttasamallasemyösjännittääjatuouusia haasteitajaopeteltaviaasioita.Lapsikaappaustentai kansainvälistenhuoltajuuskiitojenasiantuntijaenole,muttaalan perehtyäaihepiiriin.Olenollutjärjestöissätöissä,jotentunnen järjestömaailmanarkeajavapaaehtoistoiminnankoordinoinnista minullaonkokemustajaosaamista.Minulleontyössänitärkeää,että voinollaedistämässäsitä,ettäihmiseteivätjääyksinhuolientai kriisienkeskellä,vaanihmisiätuetaanerikeinoinjaasioihinetsitään ratkaisujayhdessä.Joskusasiatetenevätpieninaskelin,mutta etenevätkuitenkin.Ainaontoivoa.Suunnittelijansijaisenatoivon, ettävoinollaedistämässäKaapatutLapsetry:nvertaistuenja vapaaehtoistoiminnantoteutumistajakehittämistäyhdessäeri toimijoidenkanssasekätukemassavertaistenjavapaaehtoisten jaksamista.Omaajaksamistapidänyllävapaa-ajallaliikkumalla monipuolisestijamökkeilemälläperheenkanssa.Minuttavoittaa suunnittelija@kaapatutlapset.fi ja045-8553055.Kuulumisiinja näkemisiin!YhteistyöterveisinNonnaLemola-Palm.

KaapatutLapsetry 6

Suunnittelijaesittäytyy.

Äitiolipyytänytmyöslapsen kuulemistaisänväitetystä väkivallasta,muttahovioikeusei katsonutkuulemistalapsenedun mukaisena.

Lakilapsenhuollostaja tapaamisoikeudesta.

BrysselIIaasetus(neuvoston asetus(EY)N:o2201/2003 tuomioistuimentoimivallastasekä tuomioidentunnustamisestaja täytäntöönpanostaavioliittoaja vanhempainvastuutakoskevissa asioissa)

Oikeudenpäätöksiä.

Toivo1/20227

Lapsenkuuleminen palautuspäätöstätehtäessä.

HelsinginhovioikeusPäätösNro 1561

Lähde:Edilex

DiaarinumeroH21/2193

Kyseessäontapaus,jossalapsia vaaditaanpalautettavaksi Viroon.Äiti,jokaontuonut lapsetSuomeen,onpyytänyt, ettäseitsenvuotiastalasta kuullaanasiassa.

Lapsenmielipideon lähtökohtaisestiselvitettävä palautusoikeudenkäynnissä. Tässäonkuitenkinhuomioitava se,onkolapsitarpeeksikypsä ymmärtämäänasianja muodostamaan henkilökohtaisenjaitsenäisen mielipiteen.Alle12-vuotiasta lastakuullaanvain,mikälihänen kuulemisensaonvälttämätöntä asianratkaisemiseksi,eikäsiitä koidulapsellemerkittävää haittaa.

Käsiteltäväasia,elilasten vakinaisenasuinmaan määrittäminenolihovioikeuden mielestäniinvaikeaa,että seitsemänvuodenikäinenlapsi eivoimuodostaasiitäitsenäistä mielipidettä.Näinollenlastaei kuultuerikseen.

Lapsikaappausasiassahovioikeus tulisiihentulokseen,ettäSuomi olimuodostunutlasten vakinaiseksiasuinmaaksi,joten lapsiaeipitänytpalauttaaViroon, jossaheolivatolleetisänsä kanssamuutamankuukauden. Aiemminperheoliasunutyhdessä sekäSuomessaettäVirossa.

Tärkeimmätlait:

KaapatutLapsetry 8 TervetuloaKaapatutLapsetry:n voimaantumisviikonloppuun! Viikonloppuavietetääntänä vuonnaPäijät-Hämeessä 26.8.-28.8. Tarkkasijaintikerrotaan osallistujille. Luelisääjailmoittaudu www.kaapatutlapset.fi/tapahtumat

Kysymys:

Sovitteluvoidaanaloittaajokoennenoikeudenistuntoataisiihen voidaansiirtyäkeskenoikeuskäsittelyn.

Vastaus:

Sovittelussamoniammatillinentyöpari,perheasioihinperehtynyt tuomarijalastenkehityksenasiantuntija,auttavatvanhempianiin juridistenkuinpsykologisteneroonliittyvienkonfliktien ratkaisemisessa.Vanhemmatvoivathalutessaanottaamyös sovitteluunmukaanasianajajansa.

Niinsanotussaasiantuntija-avusteisessahuoltoriitojensovittelussa käräjäoikeudessavoidaanpyrkiäsopimaanlastenelatuksesta, asumisesta,tapaamisistajahuollosta.Lisäksivoidaansopiamyös monistasellaisistalapsenarkeenliittyvistäasioista,joista käräjäoikeuseivoitehdäpäätöstä.

Sovitteluonkeskustelevaajasiinäkatsotaanmieluummineteenpäin, kuinmietitäänjotapahtunutta.Ajatuksenaon,ettäkeskustellenja sovitellenaikaansaatuuntulokseenmolemmatvanhemmatsitoutuvat paremmin.

Toivo1/20229

Emmeex-puolisonikanssaonnistuneetsopimaanlastenasioista lastenvalvojanluona.Hänkehottihakemaanpäätöstä käräjäoikeudesta,muttasielläkinkuulemmasovitellaanensin.Mitä setarkoittaa?

Sovittelussavahvistettusopimusontäytäntöönpanokelpoinen.Jos

Sovitteluahaetaanlapsenkotikunnankäräjäoikeudelta.Seon vapaaehtoista,elisiihentarvitaanmolempienvanhempien suostumus.Yleensäsovittelutapaaminenvoidaanjärjestää nopeammin,kuinkäräjäoikeudenistuntojasetuleehalvemmaksi vanhemmille.

Useinkysyttyä.

KaapatutLapsetry 10 jostainasiastaeipäästäsovintoon,siirtyysekäräjätuomarin päätettäväksi. Lisätietoja: www.oikeus.fiAsiatjapalvelut → Perheasiat → Huoltajuusja tapaaminen → Asiantuntija-avusteinenhuoltoriitojensovittelu käräjäoikeudessa. TutustumitäKaapatutLapsetrytarjoaaperheidenkanssa työskentelevilleammattilaisille: www.kaapatutlapset.fi/tietoa/ammattilaiset

Toivo1/202211

HowIbroughtherhome

livedindifferentcountriesas expats.In2018wemoved,to Finland,butlast-minuteAleksei decidedtoworkonemoreyear inaothercountry’soffice.Me andthekids,wedecidedto movetoFinlandanyway,itisa headquarteroffather’s employee,andsoonerorlaterwe willleavetheothercountry, betternow,Peterwillstarthis elementaryschoolinFinland. AlekseisuggestedtotakeNora fora“summervacationforafew weeksonly.Soonhecalledme andannouncedthedivorceand thatPeterwilllivewithme,and Norawithhim.IspokewithNora 3times.Thenthenannyblocked me,anddidn’trespondto messagesandcalls,Ididn’thave anyinformationaboutNora.

OnceuponatimeIexperienced real-notfrommovies!kidnappingcase.Iwillalways rememberJuly2019.Preamble:I wasinalongmarriage relationship,13yearstogether, wearebothRussians,fromSt Petersburg,IamMariaandmy ex-husbandisAleksei.Wehave2 commonkids,onthedayofthis storymysonPeterwas7years oldandmydaughterNorawas5 yearsold.Myex-husbandgrew hiscareersuccessfullyandwe

WhenIknewaboutthedivorce,it waslikeablowtothehead,can notsaybetter.Itfeltlikea sandstorm,Icannotseeanything andIdon’tunderstandwhereI go.Iworked,participatedin expos(Iamasalesmanagerina smallITproject),andcalled customers,buteverythingwas notreal.Iconcentratedallmy effortsandmovedtoasmaller apartmentbecauseIcould affordonlycheaperrent.Peter

Text:”Maria”

Norawassohappyandexcited, theydefinitelysitsomewhereina publicplace-inarestaurant: Mom,mom!!Daddygiftedmea newcellphone!!Andweare celebrating! Mykitten,whatareyou celebrating?

Icalledonemorelawyer,to SannaKaitue.Shetoldmeright awaythatitisherlastday beforehersummervacation,but shewillcreateachildresidence caserightaway.Surprisingly,the Finnishjudge(andcourt)replied extremelyquickly,Igotthe answer-ifthemotherwantsthat girlliveswithher,themother needstogoandbringher daughtertoFinland.

So,backtoreality:Ihangonto thecall,tookPeter,andsaidto him-Iamleaving,andyouwill

Itookmysonandwedroveto Oittaa,averybeautifullakein Espoo.suddenly,Alekseitexted me.Itwas2pminHelsinki(7pm inhiscity).Hetexted-youcan talkwithNoranow.Icalled immediately.

”...please,don’tleaveNora alonewithnoguardiansor responsibleadultsaround. Please,don’tleaveherwith thenanny.”

Daddyisgoingonabusinesstrip toParis,fortwoweeks! Iaskedhertotalkbackwith Aleksei-andIsaid-please, don’tleaveNoraalonewithno guardiansorresponsibleadults around.Please,don’tleaveher withthenanny.Itissuperbad, shecannotbealone,sheisonly 5!Alekseibrazenlylookedatme, grinning,andsaid-it'snoneof yourbusiness.Istartedtoshoutno,itisdefinitelymybusiness!I willflythere,IwillbewithNora, pleaseallowmetoseeher!He laughedandsaid-itisnotyour business.Isaid-Iambuyinga ticketandamtwodaysafterI willbethere,pleaseopenthe doortome.

KaapatutLapsetry 12

movedwithme,andhisaddress maistraattialsomovedwithme, buttheofficialaddressofNora stayedwithherdad,maistraatti didn’tallowmetomoveher permanentaddressaswell.I triedtofindalawyer,butthe casewassocomplicated-we arenotfinns,Noradidnotlive here,nochance.

Great-Ithought.HowcanIgo? Where?HowtofindNora?HOW TOBRINGHERHOME?

staywithyourgrandmother.(my momvisitedusforafewweeks).

HuggedPeterandboughta ticketatFinnairfor11pmtonight. Icalltomygoodfriend,shelived inthesamecity,thanmyexhusbandthosedays.Shesaid shecannothelpme,her husbandsaidthatsituationis verystrange,betternottobe involved,butshewillhostmefor onenightuponarrival.Isaid “great!”AllIneed.

Toivo1/202213

Well.fine!Wenttomyfriendto stayovernight.

At3pmIalreadytalkedwithmy momandsaidthatIamleaving. Youneedtoknowmymom,she said-itisnotpossible,howcan youfindNora?Where?Aleksei willnotgivehertoyou,never!He willhidethepassportandwhat youaregoingtodo?Goto court,hirethelawyer!Everybody goestocourt,itisthecivilized world,whydoyouneedtogo nowherethere?

Ispokewithherfor2longhours, withnosuccess.So,Istandup andsaid-atleastIwilltry.

Iwokeupinmyfriend’splace, shewasbusywithmorning routines,kids,breakfast,and leavingforschool-shequickly saidtome“takemydriver,hewill drivewhereyouneed”.Ithought -wheredoIneedtogo?Ididn’t haveanyplan.

AllmyfamilyisRussiancitizens, so,IdecidedtogototheRussian embassy.Let’sseewhattheywill say.Thedriverdroppedmeoffin aprestigiousneighborhood, privatehouse,palmsaround,and

”...Alekseisaidthatyouare coming.Icannotopenthe door.Ifyoucome,Iwillcall topolice.”

So,Ilandedat1am.Sticky,hot, dirtystreets,squatterareas.I walkedinmysneakersanditwas sopainful,thissandinmyshoe... Iboughtalocalsimcardand calledthenanny.Shewassleepy andsaid-Iknewthatyouwill call,Alekseisaidthatyouare coming.Icannotopenthedoor. Ifyoucome,Iwillcalltopolice. Alekseibannedyouwithsecurity, so,itisaprivatecondominium andyoucannotenterhis apartmenthere.Youcannotsee Nora.

Crap,thissandinmysneakers,I needtostopandcleanit,but later,later...

WhenIjustcrosseda doorstep,theschooldirectorand oneoftheboardmemberswas justaroundandsaid“wherehave youbeen?Howyoucanleave yourdaughteralone?”Icried silentlybecauseallthisstressjust

Shebroughtherphone,againsit onmylapandshowedme picturesfromhernewphone.

Wesitonthebench,Ihugged her,andfinally,shealsohugged me.Sheasked-mom,where haveyoubeen?Dadsaidyou don’twanttocomeandyou don’twanttoknowhowIam. Also,mom,Ihaveaphone!

KaapatutLapsetry 14

”Dadsaidyoudon’twantto comeandyoudon’twantto knowhowIam.”

Allclassfinishedschooltimeand cameoutsidefromthe classroom,IsawNoraamongthe otherkids-shesaid“mom?”.She waslikeadoll,withnosmile, nothing,afrozencoldface.I huggedherandslowly,super superslowly,withmanymany weekssheslowlybecameherself, brightenergeticNora,withno fears,butthisdayshewaslikea pieceofice.Silentandquiet.So heartbreaking.

aRussianflag.Okay,Iringthe bellandsaidtotheguardinthe commutator: TheunderageRussiancitizenis here,withoutaguardian.Iama mother.

Mom,look,thisisthesofa..Thisis theceiling..(youknow,kidsmake shotsofstuffaround)Thisismy teddybear.Thisisnanny.She liveswithus.

hitmeandblewmeaway.She said-Noraishere,youwillsee hernow.

Comingtoyou.

Afewminuteslateroneyoung goodlookingintelligentman cametome,oneoftheembassy diplomats.Heaskedmedetails, manymanyquestions“whereis passportofNora?”,“whereisthe father?”,“whatfatherthinks aboutit?”afterthathesaid,we willdiscussitinternallyandI comebacktoyoutomorrow.I saidNOTOMORROW,Ineed now,please!Hesaid-well,you cangonowtoNora’s kindergarten,askherteacher moreaboutyourdaughter,at leastyouwillgetsome informationabouther.

Whenwelivedherein2014-2018, NorausedtogotoSummit InternationalSchool,averynice kindergarten.So,Iwasthinkinghey,greatidea,let’scheckwhat isthere!

Finally,Irealized.Thisisthereal purposeofdivorce.

Toivo1/202215

Long5weeksIneededtostayin Russia,tryingtocomebackhome

toFinland,Espoo.WelivedinSt PetersburgwhereIrentedan apartment.Itriedtowork remotelyformycompanyin FinlandandmadeRita’spassport andotherimportantdocuments. Atthesametime,Iknewthat Alekseistartedakidnapping caseagainstmePhilippines, Finland,andRussia,andthe Finnishpolicetookitextremely seriously.IreportedtotheFinnish investigatingofficeraboutmy everystepviaphone;thepolice organizedagrouptogetherwith ChildWelfare-wehadlong discussionsviaphone.Cannot say,howstressfulitwas.Iwas talkingopenlyandkindlyasked forhelp-Noracannotenter Finlandbecauseshedoesn’t haveherpermanentresidence card,itiswithAleksei.Irenew herpassportagainfromRussia, yes,butthepermanentresidence cardcanbere-issuedonlywith theSIGNATUREOFTWO PARENTS.Finnishpolicealso spokewithAlekseiandhe refusedtogivethecardbackor signanything.So,Finnishpolice said-wecannotclosethecase, pleasefindawaytocomeback homeandwewillclosethecase. So,Iwastrapped.

””Noracannotenter Finlandbecauseshe doesn’thaveher permanentresidence card...”

Beingarussiancitizen,you alwayscancomebacktoyour motherlandevenwithout passport,butIliveinFinland, NoralivesinFinlandandIcan notenterFinlandwithout passportandpermanent residencecard.AndNoradoesn’t haveit,allherdocumentsleft withAleksei.

Longstoryshort-afterthatto thepolice,Imadeareportthat welostNora’spassport.Atthe sametime,Igotthemessage fromAlekseithatheisstartinga kidnappingcaseagainstmethat IstoleNora.Theambassador calledmeandsaid,thathewill supportmewithhispersonal protection.So,thesameevening, NorawithI,andtwobigguys fromtheembassy(guards)cametotheairportandbig thankstotheambassador, withoutthepassport,butwitha paperfromtheembassy,weflew toSouthKorea.Andat4amthe diplomatfromtheRussian embassyinSeoulalreadypicked usupfromoneplaneandputus onanotherplane,headingtoto Russia.

say,stayhumble,believeinyour dream,andhelpothers.So,if youareexperiencingan internationaldivorce,youdon’t knowwhattodowithkids,you havemissedkidsathomepleasecontactKaapatutLapset andasformycontactinfo.

PSIdidn'tsharealldetailshere, inthistext,buteverythingthatis writtenhereistrue.

IbroughtRitabackhometo Espoo.

Finally,Istartedtocallforborder controlsontheFinnish/Russian border.whereisthesenior sergeantofRajabordercontrol saidtome-well,youcanenter backhomewithNora,because shehasherpermanent residence,Icanseeitonline,you justlostaphysicalcard.Ican takeresponsibilityandyoucan comebackhome.

KaapatutLapsetry 16

Idon’tneedtosaythatthisstory isfulloftearsandbiginner growth,andself-performance.If Ilearnsomethingfromit,Iwould

Everysingledayforthesefive weeksIcalledsomeonein Finland.IlivedinStPetersburg, reportedtoFinnishpolice, handledthingswithRussian police(theyalsogota kidnappingcase),andcalled, called,andcalledagain.Icalled eventheAdministrationofthe Finnishpresident!IcalledMigri, theMinistryforForeignAffairs, Rajabordercontrol,tothe RussianembassyinFinland,toa FinnishcounselorinRussia,I spokewitheveryone.Iaskeda help-howcanIbringNora home,ifsheisonly5yearsold andwelostherpermanent residencecard?

PSIthrewawaymysneakers onceIcamebackhome.

Toivo1/202217 Kaapattujenlastentiedotusta vuosienvarrelta. KaapatutLapsetry:n ensimmäinentiedotuslehti. Joukuussa2005jäsentiedotteessa kerrottiinuudestanimestä neuvontatyöllemme.

KaapatutLapsetry 18 Virheitäkinsattuu.Niitävoitvarmasti bongatatästäkinlehdestä! Liite,jokalöytyitiedotuslehden välistä EnsimmäienToivonimeäkantanut

Sivujamenneisyydestä.

Sivujavanhoistatiedotuslehdistä.

KaapatutLapsetry 20 Toivo2/2018

KaapatutLapsetry25vuotta! Kuviajuhlasta. Juhlanjuonsivattoiminnanjohtajamme TarjaRäisänenjavapaaehtoinenMarkku Virtanen Alkumusiikistavastasivat SibeliuslukiostaOiliÄhkynenjaKasper Kuussaari. Kokemusasiantuntija YanikaWilen. Puheenjohtajamme MinnaHusupiti juhlapuheen.

KaapatutLapsetry OikeusministeriöstäMerja NorrosjaPauliinaVirta kertoivatfaktoja lapsikaappauksista. MaijuLehtojajaHannaMariaMatssonYhdessä elämisentaitokeskuksessa pitivätjuhlaluennon. Viihteestävastasisenegalilaisen musiikinrumpuryhmäMama AfricaJunior. Juhlassanähtiinmyös ulkoministeriPekkaHaaviston videotervehdys.

Toivo1/202223

culturalritualscanbestrongly linkedtooursenseoffamily, childhoodmemoriesandeven oursenseofself.Amixedracechildgetstoenjoymore culturallysignificanttraditions andthatcanbeamazing.We allstrugglewithourindividual identityandmanypeoplelook totheirculturalheritageasa wayofseekinganswersabout whoweareandwherewe belong.Formixedrace children,thistopic,allowsfor adeeperwebofcultural understanding.Having parentsofmixedheritage giveschildrentheopportunity tolearnmoreabouteach cultureandtodetermine whichaspectofeachculture theystronglyidentifywith.

Withtheincreasingnumbers ofmixed-racealsocommonly knownasbiracialfamilies,it’s importantthattheyare recognisedandgivenasense ofidentitywhichinturncan bepassedontotheir

Childrenfrommixed-race familiesareoftenlucky enoughtoenjoytraditions fromtwodifferentcultures. Thesefamilytraditionsand

Growingupinamixed-race familyisn’talwaystheeasiest; mixedracepeopleareoften askedtoexplainwhotheyare orwhattheyaremixedwith bystrangers,andthisis somethingthatcanbe stressful,especiallyforthose stillworkingouttheircultural identity.Parents,ontheother handoftengetaskedwhether theyarethechild’sbabysitter, apparentlythepublic(some, butnotall)stillstrugglewith theideaoffamilymembers notlookingidentical.

biracial

Text:Ida

Growingup

Beingbiracialcomeswithalong listofstereotypesanddifferent definitionswhichhavebeen designatedbyoursociety;most ofthesestereotype’sstemfrom discriminationandprejudicial assumptionsthathavecarriedon intotoday’sworld.Formixedraceindividuals,theabove mentionedoftenmeansthatthey mustchoosetheirracialidentity. Thischoiceisoftenbasedon family,community,andsocial constructsaswellassocietal influencesordifferentpressures. Mixed-racechildrenoftenhave difficultyfindingasenseofself andwheretheybelongin society;there’saconstant struggleofself-identityanda selfofnotbelongingastheyare notonlyoneracebuttorn betweentwo.Manymayfeel thatthereisnoplaceforthemin today’sworldorevenwithintheir ownfamilies.Biracialchildren mayevenexperiencethe chameleoneffect.The chameleoneffect/experience iswhenindividualsmustblend intoracialgroupswithout standingoutorappearingtobe differentthanthosearound them.Beingbiracialrequires oneselftolivealifeofmultiple identities;thisleavesparentsof

Withtheincreaseofmixed-race families,moreemphasisneedsto beplacedonfamilysupportas wellasasenseofcommunityfor biracialchildrenandtheir families,thereneedstobea changeinthefocusonhowwe defineracialidentityandrace. Ashumanbeingsweoftenshape ouridentitiesbasedonthe perceptionofothers;throughout history,mixed-racepeoplehave beencharacterizedwithmonoracial(single)identities.Today however,thingsarechangingas peopleofmixedheritageare assertinganarrayofidentities.A so-calledcolourline,whichhas becomeblurred,ishowsociety todayacceptsindividualsof mixedheritage.Peoplewhoare mixedareoftenforcedintoa positioninwhichtheymust choosetorecognizeoneaspect oftheirracewhiledenyingthe other.Thetermmixed-race/ biracialisimportantbecause childrenneedtoknowwhothey are;notonlybecausebiracial familieshaveexperiencesand needsthataredifferentfromall othertypesoffamilies.

”...throughouthistory,mixedracepeoplehavebeen characterizedwithmonoracial(single)identities.”

mixed-racechildrenina dilemmaofhowtoraisetheir childrenwithinasocietywhich sendsmixedandoftenincorrect signals.

descendants.Becauseoftheir race,biracialindividuals challengethetraditionalnorms ofsocietyandthetraditional racialclasses,thisisduetothe inabilitytocategorizetheminto justonegroup.

KaapatutLapsetry 24

Regardlessofhowbiracial children/adultsidentify themselves,theyoftenretreat backtosocietalstereotypes. Earlyoninlife,individualscan

Identityandidentity developmentisaprocesswhich iscontinuousandbeginsearly butwhichalsocarrieson throughoutone’slife.Thisnot onlyleavesmixed-racechildren questioningtheiridentitiesand theirsenseofself,butitalso leavesparentsunsureaswellas tohowtoraisetheirchildrenand howtoequallyembraceboth cultures.Abiracialidentitycan beexperiencedinavarietyof ways;itcaneitherbeglorified, denied,orignored.Growingup biracialcomese.g.,withhurdles informingasenseofracial identityandasenseof belongingwithinsociety.

Toivo1/202225

identifythemselvesalonga continuumofnotjustskincolour butalsofacialfeatures,texture ofhairandone’seyeshape. Regardlessofhowonemaylabel oneself,biracialpeopleare oftenlabelledbytheirphysical appearance–externalforces whichdrivetheabovementionedexamplesaree.g., one’sfamily,friends,school, one’sworkplaceandeven strangers.Perhapsoneofthe biggeststrugglesgrowingup mixed,isdealingwithlabelsand howoneislabelledbysociety. Somemayevenstartquestioning thegroupsandorcommunities theybelongto(accordingto society)whentheyarenot acceptedbythegroups.When rejected,biracialpeoplemay

problemsincludinge.g.,racism, psychologicalissues,lowselfesteem,identityproblems, social-problems,-isolationand orrejection.Hencewhyitis importantthatthesechildren havesomeformofinteraction withotherbiracialchildren/ adults,notonlyinregardsto findingpeopletheycanrelateto butalsoinfindingrolemodels theycanlookupto.

Childrenneedrolemodels;while parentsarevitalrolemodelsfor children,parentsofmixed-race childrencannotfullyrelatetothe struggleswhichtheirchildmay encounterbecauseoftheir ethnicityandrace.Biracial childrenarealotmoreproneto

Raceisalargepartofwhowe areashumanbeings.Eachone ofushasavastarrayoffamily heritage,whichweshouldbe proudof.Whileraceisalarge partofwhoweare,itdoesnot define/determinewhatweare. Racedoesnotdeterminethe individualyoubecomebutitcan bethebuildingblocksyouusein becomingyou.

evenstartquestioningtheir allegiancetosaidgroup.Ifthis happens,children/peoplewho areaffectedbythisareinneed ofassistanceastheydevelop theiridentity,alienationmay leadtoe.g.,astateoflimbo.

”whileparentsarevital rolemodelsforchildren, parentsofmixed-race childrencannotfully relatetothestruggles whichtheirchildmay encounter”

KAIKKIAAN72 lastakaapattunavuonna2021

Suomeenkaapattiinlapsiaseuraavistamaista: Belgia,Espanja,Norja,Ruotsi,Saksa,Unkari,Viro

Päättyneissätapauksissa17Suomestakaapatunlapsenosalta tilannepäättyiilmanoikeudenkäyntiä,yleensävanhempiveti hakemuksensapoisennensitä. Lähteet:Oikeusministeriöllejaulkoministeriölletulleethakemukset.

Koskien36perhettä

Lapsikaappaustilastot2021.

Toivo1/202227 Yhteenvetotilastoista Lapsiakaapattiin Suomesta59 Suomeen13

Muihinmaihinkaapattin: 7lastaennen2021,vuonna2021kaapattiin7lasta,yhteensä9 tapausta.

Haaginlapsikaappaussopimusvaltioonolikaapattuna 22lastaennen2021,vuonna2021kaapattiin23lasta,yhteensä28 tapausta.

KaapatutLapsetry 28 * LapsiaKaapattu Tapauksia (Perhettä) Päättyi lapsen Minneosalta Ennen2021 Uusia2021 Alankomaat * 2 1 Algeria 1 1 Espanja* 4 2 4 Irak 6 6 6 4 Iran 1 1 Irlanti* 1 1 1 IsoBritannia* 5 2 1 Itävalta* 1 1 1 Kreikka* 1 1 Marokko* 1 1 Meksiko* 1 1 Puola* 3 1 Ranska* 7 3 6 Ruotsi* 2 1 2 2 Saksa* 1 3 3 1 Turkki* 3 1 3 3 Ukraina* 1 1 1 Venäjä* 2 4 4 3 Viro* 1 1 Yht. 29 30 36 27 Suomeen* 4 9 11 9 *maakuuluuHaaginlapsikaappaussopimukseen

Uudetyhteydenototkoskivat115perhettäjayli150lasta. Valtaosayhteydenotoistakoskivaikeitakansainvälisiähuoltokiistoja kutenkaappausuhkaa(64%).Reiluneljännes(29%)koski lapsikaappauksia.Vain9yhteydenottoakoskijotain asiaa,jokaeivarsinaisestikuulunutmeille.

Puhelinonyhäylivoimainentapaottaayhteyttä,näinteki84%. Muuttavatolivatsähköposti,chatjaInternetsivuillammeoleva lomake.

Lukujavuoden2021 yhteydenotoista.

KaapatutLapsetry:narkeenkuuluvatyhteydenototjaneuvonta lapsikaappaukseentaisenuhkaanliittyvissäasioissa.Keräsimme neuvontatyöstämmelukuja.

Yhteydenotoista70%oliäidinasialla.65%yhteydenotoistakoski kantasuomalaisenasiaa.Silloin,kunyhteydenottotuli maahanmuuttajaltataihänenpuolestaan,yleisinlähtömaaoliIrak, sittenVenäjäjaViro.

Kaikkiaanmeilläoliyhteydenottoja substanssiasiassammelähes2300.

Kohtaamiset

Vuonna2021kohtasimmekaikkiaan163vanhempaataihänen läheistäänelinäinmontaperhettäsaiapuameiltä.73%perheistä olisellaisia,joissaäitioliyhteydessämeihin.

Olimmelapsikaappausasioissajaniidenehkäisyssäsuoraan yhteydessä101ammattilaisenkanssa.Ammattilaiseksikatsomme sellaisettyöntekijät,jotkatyöskentelevätkohdeperheidemme kanssa,kutensosiaalityöntekijät,poliisi,ministeriöidenlakimiehet, muidenjärjestöjentyöntekijätjaasianajajat.Keväälläolikoulutus 42koulukuraattorillejawebinaarissa25.5.oli72

Uudetyhteydenotot

Yli150lasta Lähes2300 yhteydenottoa

Toivo1/202229

Uudetyhteydenottajatolivatpääasiassaperheidenvanhemmatitse taiheidänläheisensä.17%yhteydenotoistatulijoltainperheen kanssatyöskentelevältätaholta.

Muitakohtaamisia,kutenvertaiset,toimittajatjaammattilaiset, jotkaeivätyleensäteetyötäkohdeperheidemmekanssa,oli79eri henkilönkanssa.

Lapsikaappaustenmäärä aiempinavuosina.

Yhteydessä215 ammattilaiseen

268

Yhteensä

ammattilaisosallistujaa.Kohtasimmesiis 215ammattilaistasuoraan,jonkalisäksi lähetimmeVerkostopostia-nimistä verkkokirjettä52vastaanottajalle.

Lähteet:Oikeus-jaulkoministeriönvuosi�aiset�lastot Kaikkiaanvuosina2008-2021kaapa�in268lasta. Vuosi�ainolikeskimäärin39lastakaapa�unaSuomesta.

KaapatutLapsetry 30

2009 15 32 2010 15 39 2011 11 25 2012 19 39 2013 16 37 2014 12 23 2015 26 38 2016 30 46 2017 20 48 2018 16 38 2019 21 50 2020 21 42 2021 30 59

Vuodenmittaanolimmesiissuoraantekemisissä473henkilön kanssaomassatärkeässäasiassamme. Vuosi Ko.vuonna kaapa�u Yhteensä kaapa�uja 16 32

2008

31

tukemisesta! STEA Helsinginkaupunki Espoonkaupunki Tampereenkaupunki Vantaankaupunki ArtCloud

Kiitostyömme

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.