Apunt38

Page 1


CON SELL DE REDACCI Ó

BERNALTES, Lucrècia (clàssiques-direcció) GELLIDA, Rosa (CF) PALLÀS, Amparo (castellà) PALOS, Mireia (matemàtiques) RAMIRO, Vicent (biologia) REVI SI Ó LI N GÜÍ STI CA

MAIGÍ, Carme (català) COORDI N ACI Ó

ARQUÉS, Oleguer (català) LOGOTI P

GIL, Miquel EDI TA

INS Ramon Berenguer IV Av. Músic Sunyer, 1-37 Tel.: 977 701 556 e-mail: e3000329 xtec.cat http://www.iesramonberenguer.org I MPRESSI Ó

Impremta Querol, SL Tel.: 977 597 100 D I PÒSI T LEGAL: T- 1 6 4 9 - 2 0 0 6

REDACCI Ó 3r B ARAYO BONFILL, Alba CABALLÉ CERVERA, Aleix CAMPOS VALLDEPÉREZ, Núria MATTHES, Michelle PUJOL PLASSA, Marta ** SORRIBES ORTIZ, Enia

3r C CASADO RODRÍGUEZ, Aroa GONZÁLEZ CORREA, Paula MONTOYA MACHANCOSES, Íker MORENO GERMAN, Lucía VENTURA BRIZ, Iris ZRIOUIL, Sana

FE D ’ERRAD ES ...

SU M ARI PO RTAD A: Acr ílic so b r e ca r t ó d e V ick y Ga r cía Roble s( 1 r ba t x . B) ....................1 Su m a r i ...............................................2 AMPA. Diversit at sexual. Servei inferm eria ....3 Joa n M . Piñ ol, se m pr e ! Ca p a l M u se u ... ...4 Au la d’Acollida . Lle n gü e s m a t e r n e s .......5 Robòt ica. Visit a a cent rals energèt iques .......6 Bibliot e ca ( Gu st pe r la le ct u r a ) ..............7 En t r e v ist a m u sica l ...............................8 La Banda de l’insti. Teatre al centre ................9

Cr ít ica lit e r à r ia . Com p. bà siqu e s 4 t .......10 Pr oj e ct e En gr e sca t s. Con t a con t e s .......11 Tr e ba lls de ba t x ille r a t ........................12 D ibu ix os de l’ESO...............................13 Est im ar no fa m al. Xerrada SI DA/ VI H .........14 M a r ie Cu r ie . Ta lle r Pa r c Cie n t ífic ...........15 I Fe st ... Sor t ida a l M on t sia n e ll ...........16 Ex po. An di W a r h ol. Ex pe . u n ive r sit à r ie s17 M obilit a t se gu r a . Apl. t e cn . e n la sa lu t ..18 Pr à ct icu m s .......................................19 I n t e r ca n v i a m b Pe r pin y à . CFGS Bu co ...20 V ia t ge de 4 t . Ca p a Rom a . Ca p a D u blín..21 Pr oj e ct e d’e m pr e n e dor ia ........................22 Ex ce l·lè n cie s .....................................23 CO N T R A P O R T A D A : O b r a g r à f i c a d e l’a lu m n a t de 2 n de Ba t x ille r a t d’Ar t s.....24 Su p le m e n t APS ................. I, II, III i IV Su ple m e n t Se t m a n a de la Ciè n cia .....1-8 Nota: (Portada, pàgines centrals i contraportada coordinades pel Departament de ViP)

2


ESPAI AMPA Avui us volem presentar les membres de la Junta de l’AMPA, ja que, com diuen, de vegades una imatge val més que mil paraules; segur que amb aquesta foto ens acabareu de conèixer. Ens vam fer la instantània al costat de l’impressionant muntatge de l’alumnat de Batxillerat Artístic.

seguint amb la iniciativa encetada l’any passat. Unes samarretes molt x ules, amb un dibuix molt divertit, fruit de la creació de l’alumnat de 4t, per tal que puga anar tothom igual a les sortides escolars.

Alu m n a t d e 1 r d ’ESO e l d ia d e l lliu r a m e n t d e le s sa m a r r e t e s, a m b la p r of e ssor a N e u s Gon z á le z

D ’e sq u e r r a a d r e t a : Ele n a , Llu ïsa , N a n d a , Pili, Cr ist in a , Ev a , M a r ia José , Olg a i Lu p e ( a b se n t , M a it e )

Aquest principi d’any hem repartit les samarretes a tot l’alumnat de 1r de l’ESO, obsequi de l’AMPA,

També us volem fer ressò de la xerrada que va organitzar l’AMPA sobre N e u r o ci è n ci a a p l i ca d a a l’educació, que va tindre lloc el dilluns 5 de febrer, a càrrec d’Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències per la Universitat Autònoma de Barcelona i professora universitària. Que tingueu unes bones vacances de Pasqua.

LA DI VERSI TAT SEXUAL

Ju n t a de l’AM PA

Els dies 12, 13 i 14 de febrer dues tècniques de salut i treball de l’Oficina Jove d’Amposta van venir a impartir una xerrada a l’alumnat de 1r d’ESO. Van parlar sobre el LGTBI (Lesbianes, Gais, Transexuals, Bisexuals i Intersexuals) i el bully ing. Primerament, van repartir unes enquestes anònimes per després traure’n unes conclusions. Aquestes enquestes plantejaven preguntes com ara... Saps el que és un I nt er sex ual? Seguidament, van passar un vídeo per conscienciar tots els nens i nenes que tothom som iguals i ens hem de respectar. No per estimar una persona del mateix sexe que tu, per exemple, ets menys que els altres o t’han de menystenir. També van explicar cada sector del LGTBI i van dir als nens i nenes que ser gai, lesbiana o bisexual és una «orientació sexual» (el que decideixes ser); en canvi, ser intersexual és una «identitat sexual» (el que ets de naixença) i no una malaltia com molta gent diu o pensa. A continuació, van posar-hi imatges d’actors i actrius de fama com ara Miley Cirus o Ricky Martin, amb la intenció de fer veure que tenen una sexualitat diferent, però que seguixen sent els nostres ídols. Després d’acabar amb el tema de la Diversitat Sexual, el que més va sorprendre va ser que durant tota la xerrada s’havia tractat tot amb molt respecte i molta normalitat. Seguidament, van començar a parlar sobre el bu lly in g i van explicar els riscos que patixen aquestes persones (LGTBI) i tots els assetjaments que sofrixen (físic, verbal, social i mixt.) Aquesta xerrada va ser molt satisfactòria, perquè aquests temes són cada cop més normals en el dia a dia i no s’hi parla gairebé mai. Fa 20 anys parlaves d’aquest tema i tothom es sorprenia o s’escandalitzava; en canvi, ara consciencien nens i nenes que hem de respectar a tothom.

SORRI BES, Èn ia

PROGRAM A SALUT I ESCOLA A p a r t i r d e l d i j o u s 8 d e f e b r e r v a t o r n a r a l n o st r e ce n t r e e l P r o g r a m a Sa l u t i Esco l a . El se g on i q u a r t d ij ou s d e ca d a m e s d e 1 2 :0 0 a 1 4 . 0 0 r e st a r à a l se r v e i d e l’a lu m n a t la in f e r m e r a I ola n d a Elia s, ( a la sa le t a d ’a t e n ció a p a r e s i m a r e s) a t e n e n t le s co n su l t e s d e l n o st r e j o v e n t . El dij ou s 1 de fe br e r v a pa ssa r pe r le s a u le s de de 1 r i 2 n d ’ ES O p e r i n f o r m a r l ’ a l u m n a t d e l s e r v e i q u e d u r à a term e. Si a l g u n t u t o r o t u t o r a d e t e ct a a l g u n a n e ce ssi t a t a l ’ a u l a , e s p o sa r à e n co n t a ct e a m b l a i n f e r m e r a , j a q u e t a m b é p o t r e a l i t z a r t a l l e r s a t e n e n t l e s n o st r e s d e m a n d e s o n e ce ssit a t s m é s im m e dia t e s. D ir e cció

3


JOAN M. PI Ñ OL, SEM PRE PER N OSALTRES Durant aquest curs 2017-2018 el nostre professor de religió Joan M. Pinyol s’ha jubilat. Ha impartit classe de religió al nostre institut durant vint-i-set anys. Ha gaudit molt treballant com a professor i natros també com a alumnat. Hem gaudit i sempre recordarem molt les seues històries, els seus acudits i les rialles que ens ha regalat. Per tant, sempre ens quedarà un molt bon record de Joan al nostre institut. Com ell va dir «això arriba ganes o no ganes (a la jubilació es referia), però sí que tinc ganes d’emprendre esta nova etapa de la meua vida; a l’institut he conviscut amb molts companys i companyes; amb uns m’he entès millor i amb els altres, no tant, però en general la relació laboral ha estat molt bona».

Ara tindrà temps per a altres coses que fins ara no podia fer tranquil·lament com ara donar un llarg passeig per la vora del riu, llegir un bon llibre, escoltar música … Li desitgem de tot cor molta sort, molta salut i molta felicitat. M ATTH ES, M ich e lle

El dilluns 8 de gener, el Claustre de l’Institut Ramon Berenguer IV vàrem celebrar un acte d’homenatge al professor de religió Joan Maria Pinyol Moreso. Joan Maria es jubila després de treballar al nostre institut des del curs 1990-1991. A l’acte li van dedicar unes paraules d’agraïment i reconeixement la directora, Lucrècia Bernaltes Tenesa, i la professora Maria Gallego, responsable de la Biblioteca del centre. Joan Maria ens va adreçar unes paraules de comiat, acompanyades del sentit de l’humor que el caracteritza. L’acompanyament musical va anar a càrrec del professor de música, Carles Royo. D ir e cció

CLASSES PRÀCTI QUES AL MUSEU D’AMPOSTA Els dies 23, 25, 29 i 30 de gener i els dies 13 i 14 de febrer, l’alumnat que cursa l’assignatura (optativa o comuna) de música, tant d’ESO com de batxillerat, del centre va assistir amb el professor de música Carles Royo a l’exposició del Centenari de la Unió Filharmònica d’Amposta, ubicada al Museu de les Terres de l’Ebre. En una pantalla molt gran van visionar músics, membres de junta, socis... que explicaven les seues vivències i experiències. També van poder contemplar diferents uniformes que han anat lluint els músics durant els cent anys de l’existència de l’entitat. Així mateix, el dia 25 de gener, el Departament de Llengües Clàssiques i el de Socials van organitzar també una sortida al Museu de les Terres de l’Ebre amb l’alumnat de 4t d’ESO B (optativa de llatí) acompanyat pel professorat Lucrècia Bernaltes i Àngela Pitarch. Al museu van visitar una exposició permanent de cultura clàssica, ja que a l’abril els dies 19 i 20 se celebraran les VI Jornades de Recreació Històrica: Els r om a n s e n s v isit e n . L’alumnat es va dividir en 4 grups i cada grup estudiava un aspecte diferent de l’exposició. Un grup es fixava en l’explotació agrària, la construcció, la pesca i l’agricultura; el segon grup estudiava la vida dels exèrcits; el tercer, els jocs dels romans; i el quart grup investigava a partir de les monedes de l’època romana trobades aquí a les Terres de l’Ebre, la mitologia dels deus. Posteriorment, en el si de les Jornades de Recreació, cada grup a classe i als diferents col·legis d’Amposta exposarà tot el que s’ha investigat i après. ZRI OU I L, Sa n a

4


SORTI DA DE L’ALUMN AT DE L’AULA D’ACOLLI DA El dia 30 de novembre de 9:30 h a 11:30 h l’alumnat de l’Aula d’Acollida va realitzar una sortida al Mercat Municipal d’Amposta. Hi va anar tot l’alumnat (des de 1r d’ESO fins a 4t d’ESO) amb les professores Carme Maigí (Coordinadora LIC) i Núria Muñoz (professora de l’AA). És una experiència bonica i positiva que tots els anys realitzem. Durant l’activitat es tractava de formar grups de quatre alumnes i anar implementant un dossier entre tots i totes, en què hi havia preguntes generals per resoldre sobre l’àmbit del mercat. L’alumnat anava entrevistant la gent que comprava i també anava observant de primera mà les d i v e r s e s parades per poder contestar un quadern d’activitats relacionades amb el mercat, p r e g u n t e s relacionades en concret amb les d i f e r e n t s parades que ens hi podem trobar: parades de fruita i verdura, carnisseries, peixateries, queviures... En concret van treballar el

vocabulari de cada àmbit o parada i també quins productes són els de temporada. L’objectiu de l’activitat va ser que l’alumnat aprengués els productes que es poden trobar en un mercat com el d’Amposta i observar en directe el que treballen a l’aula.

GON ZÁLEZ, Pa u la ACTI V I TAT N AD ALEN CA Per Nadal, l’alumnat de l’Aula d’Acollida va començar a pensar en l’activitat que podrien realitzar com a detall per a desitjar el Bon Nadal al professorat. Aquest any, es va decidir confeccionar imants fets amb gom a ev a. Mitjançant l’activitat es fomenten els valors del companyerisme, el respecte i l’expressió escrita. Per finalitzar, com podeu comprovar en les imatges, els imants ens van quedar molt bonics. M U Ñ OZ, N ú r ia

DI A I N TERN ACI ON AL DE LES LLEN GÜES MATERN ES Un any més, l’Aula d’Acollida de l’INS Ramon Berenguer IV va participar en l’acte organitzat per la Biblioteca Sebastià Juan Arbó d’Amposta el dia 21 de febrer, Dia Internacional de les Llengües Maternes. L’Aula d’Acollida està formada, actualment, per 26 nois i noies de diverses nacionalitats i parlants de diverses llengües. Amb el suport de la seua professora, Núria Muñoz, van elaborar un cartell que representava la riquesa de la diversitat lingüística; a més, van llegir poemes en diverses llengües. Fins i tot es va cantar en tamil una romàntica cançó.

L’acte va presentar el format d’una taula rodona moderada per la periodista Anna Zaera i la presència, entre d’altres, dels alumnes Naveen i Shahroz. Cal esmentar també, la intervenció sobre llengua i identitat del nostre company Rafel Haro .

M AI GÍ ,Ca r m e

5


I MPULSEM LA ROBÒTI CA: TECN OLOGI ES CREATI VES A L’AULA L’activitat va tenir lloc el 23 de febrer en el si d’una visita a Cosmocaixa per presentar un projecte electrònic: Co n t r o l d e l l u m s s e q ü e n c i a l s mitjançant un microcontrolador At m e g a 3 2 8 t ip u s Ar d u in o u n o . A la Fira de Projectes Electrònics, dins el Cosmocaixa, hi va haver una exposició de projectes de tecnologies creatives a l’aula i robòtica, en la qual van participar dos professors, Gerard Pomada i Vicent Úbeda, i sis alumnes de 4t d’ESO que en el futur cursaran batxillerat tecnològic o un cicle formatiu. L’activitat va estar organitzada pel Departament d’Ensenyament, que va participar amb la dotació de material per a treballar en noves tecnologies. Va ser una sortida interessant per a l’alumnat per la gran quantitat de projectes exposats, dels quals

VI SI TA A DOS CEN TRES EN ERGÈTI CS El passat 16 de febrer, vint-i-tres alumnes de 1r i 2n de b a t x i l l e r a t , estudiants de Ciències de la Terra i del Medi Ambient i de Tecnologia del nostre centre, acompanyats del professorat Vicent Ramiro i Vicent Sendra, van visitar les instal·lacions del Centre Tecnològic Mestral (Vandellòs I) i el Parc Eòlic Les Colladetes (El Perelló). A Vandellòs van estar guiats per Encarni Bello, comunicadora d'Enresa, l'empresa pública que s'encarrega del desmuntatge d'instal·lacions nuclears. L’alumnat va aprendre com s’ha dut a terme el desmantellament

es podran extraure idees creatives per a futurs projectes al centre. El projecte presentat va interessar el públic assistent.

PUJOL, M a r t a

de la Central Nuclear Vandellòs I. També van visitar el centre d’interpretació i van poder pujar al reactor clausurat i fer un recorregut per les instal·lacions de l’antiga central. A continuació van visitar el Parc Eòlic Les Colladetes on la responsable de les visites del Parc, Carme Bladé, els va explicar les característiques de la generació eòlica i el funcionament dels grans aerogeneradors, que, a més, van poder veure de prop. En conjunt, van poder estudiar dues maneres diferents de producció energètica i de gestió dels impactes ambientals i dels residus a les nostres terres.

D e p. Ciè n cie s ( RAM I RO, V ice n t )

6


L’H ORA SETM AN AL DE GUST PER LA LECTURA A 1 r D’ESO ( COORD I N ACI Ó BI BLI OTECA) Des de fa uns cursos, l’alumnat de 1r d’ESO té, al seu horari setmanal, una hora dedicada a treballar el gust per la lectura. Dos són els objectius que es volen aconseguir amb aquesta activitat. D’una banda, es vol educar el gust literari i, de l’altra, es pretén fomentar l’hàbit lector. Aquesta activitat es porta a terme a la biblioteca del centre que compta amb un fons de literatura juvenil seleccionat per tal d’intentar despertar la curiositat lectora de l’alumnat. La lectura es complementa amb el treball d’escriptura que es realitza al diari de lectura, un quadern en el qual s’anoten reflexions i frases, es fan il·lustracions i també dibuixos relacionats amb el que s’està llegint. Amb aquesta eina, el lector pot anar veient l’evolució que fa en la seua tasca lectora i pot tenir un registre del seu itinerari lector.

En els temps que estem vivint, en els quals la pressa és un valor i un hàbit, i els imputs d’informació es multipliquen de manera descontrolada, valorem molt positivament aquesta activitat que ajuda a aprendre a gaudir de moments de reflexió, de silenci, de pensament i de concentració en la lectura; valors que són difícils d’aconseguir i que es troben en desús en una etapa clau del desenvolupament com ara és l’adolescència.

SERRAN O, Em pa r ; GALLEGO, M a r ía

Amb la visita setmanal a la biblioteca del centre es treballa un vessant més actitudinal de respecte a les normes de la biblioteca, a les seues instal·lacions i als llibres que estan utilitzant i, al mateix temps, s’incorpora aquest espai a la quotidianitat per tal d’educar ciutadans que valoren la lectura i la biblioteca com a eines de ciutadania.

7 7


S’ha d’a precia r... el valor ( de la m ú sica ) En t r e v ist a r e a lit z a da a l’a lu m n a de 3 r d’ESO de l’I N S Ra m on Be r e n gu e r I V N oa M a r t í Sot e lo, a m a nt de la m úsica Qu in é s e l t e u n om ? D ’on e t s? El meu nom és Noa Martí i visc a Amposta. Q u è e st u d i e s a q u e st a n y ? Aquest any estic estudiant 3r d’ESO a l’INS Ramon Berenguer IV d’Amposta. Pr a ct iq u e s alguna a ct iv it a t e x t r a e sco l a r ? Q u i n h o r a r i t e n s? Sí, practico la dansa i la música. La dansa la practico dimarts i dijous de 18:00h a 20:45h i dissabtes d’11:00 h a 13:00 h. La música la practico tots els dies tret dels diumenges, excepte quan tinc concerts. A la música dedico hores tots els dies:dilluns, de 19.00 h a 20:00h; dimarts, de 15.00h a 16:00h; els dimecres, de 17:00h a 18:00h; dijous, de 16:30h a 5:15h; i divendres, de 15:30h a 16:30h o de 17:30h a 18:30h. Co m c o m p a g i n e s l e s a c t i v i t a t s e x t r a e s c o l a r s a m b e l s e st u d i s? Les compagino organitzant i optimitzant molt el meu temps. Q u a n v a s co m e n ça r a e st u d i a r m ú si ca ? Vaig començar des de P5; amb la flauta, a 3r de Primària, i violí, a 1r de l’ESO. Co m e t se n t s a ls co n ce r t s o a u d icio n s? La veritat, mai m’he sentit molt nerviosa. Quan acabo una audició o concert em relaxo i em sento molt orgullosa i feliç. Alg u n a v e g a d a t ’h a s e q u iv o ca t e n u n co n ce r t o a u d i ci ó ? Sí, pero quan m’equivoco continuo com si no passés res. H a s v i a t j a t m o l t l l u n y p e r o f e r i r u n co n ce r t o u n a a u d i ci ó ?

El més lluny que he anat ha estat a Eglétons (França). Va ser ser l’estiu del 2016 i hi vaig estar una setmana sencera. Pe n se s deix a r la m ú sica ? No deixaré mai de «fer música». Vull continuar sempre amb la música. Estudiaré el Curs Superior que dura quatre anys després del batxillerat per a després poder impartir classes de música. O n e st u d i e s m ú si ca ? L’estudio al Centre de Grau Professional a la Lira Ampostina, a Amposta. Quins in st r u m e n t t o q u e s? Toco el piano, el flautí, la flauta i el violí. D e si t j a r i e s t o ca r a l g u n i n st r u m e n t m é s? Sempre m’ha agradat el saxòfon i el cello o violoncel. Q u in cu r s d e m ú sica e st u d i e s a ct u a l m e n t ? Actualment estudio el 3r Grau professional, però del violí vaig començar fa dos anys i ara estudio el 3r d’elemental. A q u in s llo cs h a s a n a t a t o ca r f o r a ? Amb la banda de l’escola, com ja he dit, he anat a França, però també vam realitzar un intercanvi a Girona i es preveu un proper intercanvi a Barcelona; amb l’orquestra hem anat a Vila-seca, per exemple. Q u a n t ’ h a s se n t i t e sp e ci a l m e n t co n t e n t a a m b e l t e u t r e b a ll co m a m ú sica ? Doncs, fa dos anys, durant una audició de piano, perquè era la peça que demanava feia temps. Q u è d ir ie s a la g e n t q u e co m e n ça o v o l co m e n ça r a e st u d i a r m ú si ca ? Recomanaria que si no els agrada realment o ho fan per obligació que ho deixen de fer, perquè no apreciaran el valor que té. ZRI OU I L, Sa n a

8


LA BAN D A D E L’I N STI TUT RAM ON BEREN GUER I V El passat divendres 22 de desembre, els músics del centre, sota la batuta del professor i director de la banda, Carles Royo, van delectar el públic amb un concert nadalenc. El concert va constar de conegudíssimes peces de Nadal: «Christmas Album», que són unes cançons populars nadalenques d’Europa; «So this is Christmas», del famós John Lenon; «Christmas bits & pieces», basada en peces tradicionals nadalenques anglosaxones; i, per acabar, «Hallelujah» del també famós Leonard Cohen. La banda es va crear per la gran quantitat de músics que hi ha a l’institut i perquè siga una activitat transversal. Durant aquella setmana la banda va estar assajant totes les peces que el dia de l’audició havien d’interpretar. La banda està formada per 49 alumnes: 16 alumnes de 1r d’ESO, 9 alumnes de 2n d’ESO, 8 alumnes de 3r d’ESO, 10 alumnes de 4t d’ESO, 2 alumnes de 1r de batxillerat i, finalment, 4 alumnes de 2n de batxillerat. Es van oferir diferents passis durant el matí, des de les 9:00 fins a les 11:00, un per cada curs de l’ESO. A partir d’ara, durant el curs, la banda realitzarà un assaig cada 15 dies al saló d’actes, però no sempre serà el mateix dia, per poder oferir concerts per Sant Jordi i també en els actes de lliurament de les orles de 4t d’ESO i 2n de batxillerat o CF. CAM POS, N ú r ia ( col·l. M a r t a Pon s)

CON CERT H EAVYPOÈTI C D ’

EL SETAS

El passat 19 de febrer, per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO una hora i mitja al saló d’actes,i el 20 de febrer per a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO 15 minuts a les seues aules, l’actor de la companyia de teatre Teat r o d e l o s Nav eg an t es, Jesús Pescador, i sota la coordinació del Dep . d e Len g u a cast el l an a y Lit er at u r a, va oferir al nostre centre una representació teatral, un musical, en què fent-se passar per un vell roquer cantava i recitava poesies i versos de poetes famosos de la literatura castellana de les èpoques del Moder nism o, de la Gener ación del 98 i de la Gener ación del 27 (Rubén Darío, Manuel Machado, Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel Hernández o Pablo Neruda). L’originalitat de l’escenificació radicava en el fet que cantava, afegint les poesies a una base musical de diferents melodies de diferents grups o cantants (Qu een s, J. M. Ser r at , Sabin a o Th e Beat les) : millor cantada per fer-la més captivadora; a més, ens va fer riure i vam cantar amb ell, vam participar-hi cantant, aplaudint... També, a l’explicació literària afegia contínuament un context històric per donar-nos a tots plegats una classe de literatura, però també d’història dels segles XIX (finals) i XX sense que ens adonéssem. Va tocar, per acompanyar-se, la guitarra espanyola, la guitarra elèctrica i una mena de tambor ètnic. Primerament, va fer una presentació en què ens va parlar del seu nebot, Joni, a qui cantant li va fer agradar la poesia i el va fer aprendre i aprovar l’assignatura de literatura castellana. Per haver-nos recitat tantes poesies, no se’ns va fer gaire pesat, ja que va ser una obra molt profitosa i molt rítmica. Va agradar molt i, a part de la vessant musical, alegre, moguda, lúdica i participativa, es va aprendre molt. Al final hi va haver un col·loqui en què l’alumnat li va plantejar dubtes i en què ell va preguntar si havia agradat la seua representació, ja que era la primera vegada que l’escenificava.

Re da cció

9


M OR UN A VI DA, ES TREN CA UN AM OR

comprès tota la novel·la i qui n o. A l f i n a l , i p e r a c a b a r, l’alumnat realitzaria una coavaluació del seu grup. Aquesta novel·la tracta una trama sentimental sobre una història d’amor entre Maria i Sergi, dos adolescents de la nostra edat. Els adolescents estudien casualment 3r d’ESO, com nosaltres, i tenen problemes i es plantegen incògnites davant la vida, com les nostres. La història ens evoca records, imatges del primer amor; ens planteja condicionants i repressions socials, problemes d’índole familiar i socials, la presència sensitiva del paisatge, el desig de fugir i descobrir indrets llunyans i de respondre preguntes vitals. Finalment, ens planteja el tema tràgic de la

Durant el segon trimestre l’alumnat de 3r d’ESO hem llegit i treballat una novel·la en l’assignatura de català titulada Mor una v ida, es t r enca un am or de l’escriptor valencià Joan Pla. Però, en aquesta ocasió l’hem treballat de diferent manera. Hem realitzat un fòr um en grups de 3 o 4 persones. Hem hagut d’elegir entre diferents temes per treballar: personatges, sectors de treballs, llenguatge i dialecte valencià, geografia, amor i sexe en l’adolescència, canvis en l’argument (2 canvis), trama policial i classes socials. Cada grup primerament havia de comentar i treballar l’apartat que li havia tocat. Com a segona part del treball en grup havíem de redactar una valoració en un full dels comentaris dels apartats tractats per la resta de grups. A més el professor en una classe ens va plantejar preguntes, una prova oral; les preguntes podien ser dels diferents apartats per saber si tothom havia llegit i havia

mort.

ARAYO, Alba

COMPETÈN CI ES BÀSI QUES DE 4 t El dimarts 6 de febrer (proves de Llengua Castellana, Matemàtiques i Llengua Catalana ) i el dimecres 7 de febrer (prova Cientificotecnològica i de Llengua Estrangera) es van realitzar les proves d’avaluació de Competències Bàsiques (lingüístiques, matemàtica i cientificotecnològica) de 4t d’ESO. Es van efectuar de les 9:00 fins a les 12:30 dimarts i de les 9:00 fins a les 11:30 dimecres. Pr ov a d e Lle n g u a ca st e lla n a : A partir de tres textos (Pr im er as im pr esiones de Madr id de l’obra La busca de Pio Baroja; Llegada a Nápoles; i Ex per iencia Er asm us en Nápoles, I t alia, de Cr is ht t p: / / er sm usu.com ( adapt .) , es plantejaven qüestions de comprensió lectora, de tipologia textual, gramaticals i de puntuació, i dos textos breus explicatius. Al final es demanava una redacció sobre el tema ¿Cuáles son los posibles m ot iv os por los que v iaj an las per sonas? Pr ov a d e m a t e m à t iq u e s: Es plantejaven activitats sobre ampliar i reduir, equacions, doblegaments, quadrícules, gràfics i càlculs diversos. Pr ov a d e Lle n g u a ca t a la n a : A partir de tres textos (Un am ic est r afolar i de l’obra La boger ia de Narcís Oller; Qui er a la m ony os? ht t p: / / ar t t igoo.com ; i Nov a Yor k- Gir ona, un correu electrònic entre Núria i Lluís, en què es plantegen qüestions de comprensió lectora, de

tipologia textual, gramaticals i de puntuació, i dos

textos breus argumentatius i una redacció sobre el tema Qu è cr eu s q u e és m illor : seguir el cor r ent m aj or it ar i o ser t u m at eix ? Pr ov a cie n t if icot e cn ològ ica : Aquesta prova

plantejava problemes sobre

quatre articles diferents: d’esquiada, pr essió ar t er ial, el colt an i els dinosaur es a casa nost r a amb plantejaments de dificultat i índole diferents (biologia, geologia, tecnologia, física…). Pr ov a d e lle n g u a a n g le sa : En aquesta prova es van plantejar dos list enings, dos r eadings ( Hogm am ay i Agat ha Chr ist ie, t he queen of cr im e, i un w r it ing en què s’havia de redactar una biografia després de respondre unes preguntes. Majoritàriament, l’alumnat va pensar que eren proves bastant assequibles, tret de les preguntes de redacció que eren bastant «rebuscades». Quasi ningú es va dixar res per contestar, tothom va tenir prou temps per resoldre totes les qüestions. Ja veurem com han anat els resultats. M ON TOYA, Í k e r ( BAYO; Joa n ) / Re da cció

10


El proj ect e de l’a lum na t de 3 r D de l’ESO L’alumnat de 3r de l’ESO al principi de curs i per conèixer-se més va crear un Ladbook , que consistia en una cartolina on cada persona penjava records de la família o de la seua vida; posteriorment el presentava i l’explicava oralment a classe. La classe, per Nadal i per començar el segon trimestre, va organitzar una campanya solidària que consistia a recollir diferents productes que necessiten els gossos abandonats, per exemple: collars antipuces, mantes, xampús, pales, productes de neteja, etc. Aquests complements aconseguits els van destinar a Engr escat s, que és una associació en què s’acullen gossos: viuen allí, al camp, fins que poden aconseguir una família que els estime i els adopte. A part d’organitzar la campanya solidària, també ajuden l’associació cada dijous. L’alumnat va de 9:30h a 13:00h al recinte de l’associació i ajuda els gossos netejant. També els dona menjar, recull les seues deposicions, els trauen a passejar, etc. La campanya solidària va començar el dia 27 de novembre i va durar fins al 18 de desembre. Quan la campanya va acabar va confeccionar una graella per classificar els productes recaptats, el preu

CON TACON TES N ADALEN C La Regidoria de Comerç i Mercat Municipal de l’Ajuntament d’Amposta, la Federació de Comerç d’Amposta i l’Institut Ramon Berenguer IV van signar un conveni de col·laboració perquè l’alumnat de 4t d’ESO participés en les activitats nadalenques que es van dur a terme a la ciutat d’Amposta. L’activitat, que va rebre el nom de «Contes Màgics», va fer viure la màgia del Nadal als menuts i menudes en l’espai del Mercat Municipal, la sabateria Pam, la llibreria Alba, Reciclyng System, la pastisseria Pous, Esports Ferreres, Ekobo, Personal Foto, Espai Cultural Guaix, Xesca, Germanes Balart, Les Labors de Cinta i Humbelina, Seynet, Phone House, Àngels, òptica l’Esguard, pastisseria Alemany, Detalls, La Nota i Opticàlia. El cartell promocional el va dur a terme el Departament de Visual i Plàstica del nostre centre.

D ir e cció Llegir per a nens petits, i a sobre vestida d’elf, és una de les coses més màgiques que he experimentat sobre la lectura al llarg de la meua vida. Durant aquest Nadal he notat aquesta màgia diversos cops quan, vestida d’elf, he anat a contar contes als nens petits pels comerços de la vila. Cridar la seua atenció i despertar la seua curiositat quan llegeixes els contes és una sensació

estimat i el total del producte aconseguit per tal de realitzar un informe per lliurar-lo a la direcció d’Engr escat s i a la del nostre centre. Durant el segon trimestre, l’alumnat també vol crear una w eb personal que consistix en una pàgina on vol desar la fitxa de cada gos recollit als Engr escat s de Terres de l’Ebre. També organitzarà representacions per a la gent, perquè es consciencie de les necessitats dels gossets, així com també tallers per explicar què vol dir l’apadrinament dels animals. La presidenta dels Engr escat s, Núria Espanya, ens ha dit que si algú vol adoptar o apadrinar algun gos pot contactar-hi a les següents adreces: Instagram: Engrescats Facebook: Associaciotrresdel’ebre Gmail:engrescatsdelesterresdelebre@gmail.com

ZRI OU I L, Sa n a

única i diferent de la lectura. Veure les s e u e s mirades fixades en tu, la seua il·lusió, captar la s e u a admiració cap a tu... Però perquè et transmetin tot això, s’ha de ser un nen més. Has d’entrar dintre del conte i transmetre totes les teues sensacions, fer el conte més curt i a la teua manera, interactuar amb ells... Finalment, una de les coses més màgiques d’aquesta experiència és, per a mi, veure la seua innocència cap al Nadal: un fet que et transporta a la infància i em fa sentir, per un moment, un nen més.

TOM ÀS, Ar ia dn a

11
ESTI M AR N O FA M AL VI U L’AM OR LLI URE D E V I OLÈN CI A El passat 29 de novembre l’alumnat de 3r d’ESO va poder gaudir d’una xerrada-taller de dues hores de durada sobre el tema de la violència de gènere, la igualtat i la desigualtat, i les relacions de parella en general i entre els jóvens en concret, per part de dues psicòlogues, Àngels i M. Josep des de la Coordinadora del Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Montsià. Al principi els van passar un vídeo sobre les Olimpíades de 1992 en què un corredor es va fer mal mentre corria i, com va poder, va acabar la cursa coix i amb l’ajuda de son pare; un exemple que mostra que les persones que

MALALTI ES DE TRAN SMI SSI Ó SEXUAL El dia 24 de novembre, ens va visitar Gemma, una infermera de l’Hospital Verge de la Cinta (Tortosa), per informar l’alumnat de 4t d’ESO de les malalties de transmissió sexual. Primerament, va passar uns pow er on bàsicament s’il·lustrava la diferència entre el VIH (Virus d’Immunodeficiència Humana) i la SIDA (Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida). El VIH és el virus de la SIDA. La SIDA es va detectar als anys 80 del segle XX als EUA entre els cercles homosexuals. Actualment hi ha uns 34 milions d’afectats; podem néixer amb la SIDA. La SIDA es pot transmetre per mitjà de la sang, per secrecions sexuals, per la llet materna i durant el part, per relacions sexuals, compartint xeringues, per una punxada o talls produïts per objectes contaminats, o bé per compartir objectes domèstics com ara raspalls de dents, fulles d’afaitar... Les etapes de la infecció són les següents: primoinfecció (com si tinguesses grip); infecció asimptomàtica (no notes res en 10 anys); infecció amb símptomes menors (diarrea); i infecció greu. Aquesta malaltia no es contagia per mosquits, animals domèstics, compartint plats, gots o coberts, convivint amb persones afectades o donant-se la mà, acariciant-se o fent-se un petó. Es diagnostica per unes anàlisis de sang que detecten els anticossos del VIH dintre del cos i es realitzen 7 o 8 setmanes després de tenir relacions sexuals.

t’estimen estan per ajudar-nos en els problemes. Tot seguit els van disposar per grups per resoldre unes qüestions sobre l’esport i el sexisme que al final van raonar entre tota la classe. A continuació, els van ensenyar un segon vídeo sobre les relacions de parella i van haver de respondre també unes preguntes en grup sobre el tema. Un tercer vídeo tractava sobre la igualtat de gènere, i, en aquest, l’Emma Watson, actriu, model i filantròpica, explicava i defensava el tema dels drets de les dones. Per finalitzar el taller els van repartir uns «díptics» informatius i unes «xapes» amb el lema «Estimar no fa mal. Viu l’amor lliure de violència.», i els van passar una darrera enquesta sobre la xerrada en general. Va estar una activitat didàctica, amena i en la qual es va aprendre bastant sobre un tema dissortadament actual i important.

Re da cció

Com a mesures preventives cal utilitzar sempre els preservatius adequadament i cal saber que els anticonceptius orals no protegixen del seu contagi. Els dimecres i els divendres al CAP d’Amposta es proporcionen anticonceptius preservatius. Finalment, va realitzar una prova per saber si l’alumnat sabria com reaccionar davant aquesta malaltia.

SORRI BES, En ia

14


M a rie Curie ... Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Marie Curie, Carme Aguilar Anguera, professora de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, va oferir a l’alumnat del Batxillerat Científic i Tecnològic el passat divendres 15 de desembre una conferència sobre la seua vida i obra. Va esdevenir un apropament a la seua trajectòria vital, fent especial incidència en les seues fites científiques, però sense deixar de banda el seu context social, històric i personal. Va ser una forma molt atractiva d’apropar-se al personatge que va permetre comprendre’l millor i que va suscitar interès i preguntes entre el nostre alumnat de Ciències i Tecnologia de 1r de batxillerat.

D e p. Ciè n cie s ( RAM I RO, V ice n t )

... una dona a va nça da a l seu t em ps Com va fer 150 anys que va néixer Marie Curie, la professsora va exposar una mena de recorregut per la vida de la científica, una biografia personal, però sobretot laboral, professional i intel·lectual. Marie Curie va ser i és molt important i notablement famosa, perquè va guanyar dos premis Nobel, un de química i un altre de física, tot un exemple i referent per a científiques i investigadores, com a dona. La xerrada va agradar molt a l’alumnat que va estar molt interessat pel tema tractat, per aquest motiu va plantejar al final tantes preguntes sobre la vida de Marie Curie i les seues investigacions. ARAYO, Alba

TALLERS CI EN TÍ FI CS El 23 de gener, el Departament de Ciències va realitzar una visita a dues institucions de recerca a Barcelona amb estudiants de Química i Biologia de 1r de batxillerat, i amb l’acompanyament del professorat Josep Albiol i Vicent Ramiro. Al matí van visitar el P a r c Ci e n t í f i c d e Ba r ce l o n a ( P CB) . Allí Pilar i Manu van conduir el taller Descobr eix els pat r ons de la nat ur a. El nostre alumnat va realitzar dilucions i reaccions químiques que reproduïxen algunes de les característiques morfològiques que trobem a la natura: des de les taques de la pell dels animals, fins alguns patrons comuns com els fractals. De fet van finalitzar el taller elaborant un fractal a partir de la reacció de nitrat de plata amb amoníac. A la tarda es va visitar l’I n st it u t Qu ím ic d e S a r r i à , on van poder visitar els laboratoris de la secció de cromatografia i on el doctor Francesc Broto va realitzar u n a demostració pràctica i molt didàctica del funcionament d’una columna cromatogràfica de gasos. L a f i n a l i t a t d’aquest taller

era realitzar una pràctica o experimentació amb recursos i instal·lacions dels quals el nostre institut no disposa, i també conèixer nous centres de recerca i professionals que hi treballen realitzant tasques d’investigació. D e p. Ciè ncie s ( RAM I RO, Vice nt ) /

GON ZÁLEZ, Pa u la

15


I Fest , t he young lea ders int era ct ion fest ( La fe st a de la in t e r a cció de ls j óve n s in n ova dor s) El dijous 30 de novembre el Palau Sant Jordi de Barcelona va acollir la segona edició de l’I Fest, que es va desenvolupar entre les 10:00h i les 18:00h sota el lema «The young leaders interaction fest» (La festa de la interacció dels jóvens innovadors). Aquest esdeveniment representa la trobada dels jóvens estudiants amb la tecnologia i la innovació en el camp de les ciències i la investigació. Promou la idea de la disrupció com a estratègia per obtenir idees genuïnes que resolguen necessitats de les persones, i es va voler evidenciar que, amb la tecnologia, qualsevol qui s’ho propose pot ser cocreador del futur pròxim en el camps més sensibles de la societat. Hi van participar estudiants de batxillerat, FP, Graus Universitaris, Màsters i Doctorats, més de 6000 estudiants i una mica més de 1000 docents. Les activitats de què van gaudir van ser: El M e e t I n sp ir a t ion , amb una quinzena de ponències en què experts molt jóvens mostraven com a valors el sentit crític, la genuïnitat, la disrupció, el sentit social, la cooperació, el fet de creure en un mateix, entre d’altres, per a fer front als reptes de futur. El V ir t u a l D iscov e r y , una exposició virtual a càrrec de Pangea Reality en la qual han participat companyies com Mind The Byte, Pal Robotics, Pangea Reality, Zero2Infinity, I2Cat, Àlex Puig, o eCooltra. El D r e a m BI G Ch a lle n g e , un taller d’innovació disruptiva dirigit per Xavier Verdaguer. El centre estava representat amb estudiants de 1r de batxillerat en equip de pista (tres alumnes i un tutor: Roberta Catana, Eloi Garcia, Eric Vidal com a alumnat i Carles Vilaplana com a tutor, aportant una brillant idea d’una a p p per tal de combatre l’estrès, combinant xarxa social, tutorials i una experiència de realitat augmentada i en equip de grada (disset alumnes i un docent) amb diferents rols. L’alumnat participava com a Play er s i els docents com a Shak er s. Pla y e r s: Estudiants amb formació i capacitat de crear i aportar a la societat, tenien el seu rol en l’Exposició Virtual i el Challenge Sh a k e r s: Docents que guien, motiven els joves i les joves i ajudarlos/les a prendre part activa a la societat. Participaven en el Taller de docents i en el Big Challenge. Els jóvens assistents han pogut conèixer tots aquests projectes a través d’un format innovador d’exposició, a través de jocs o aventures virtuals mitjançant un sistema de realitat augmentada. Aquesta primera participació del centre en aquest event ha permès prendre contacte de primera mà amb una realitat emergent i trencadora, perquè la tecnologia es pose al nostre servei per a millorar la societat. D e p. Te cn ologia : Joa n D om è n e ch

Ex cursió pel M ont sianell El dimarts 19 de desembre i des de l’Àrea de tutoria del nostre centre, l’alumnat de totes les classes de 4t d’ESO i el professorat Enric Falcó, Ubaldo García, Mireia Palos, Carles Royo i Domingo Segura, de 8:30h a 15:00h, van organitzar i dur a terme una activitat esportiva i van anar al Montsianell caminant, des de l’Institut. Aquesta activitat la va pensar la Mireia per varis i diversos motius. Primerament, per ensenyar a l’alumnat que hi ha maneres de passar-s’ho bé sense haver de gastar diners i a més practicant esport; en segon lloc per fomentar la cohesió de grup; també, per realitzar l’activitat a l’aire lliure ; i, per acabar, per conèixer millor i des de diversos punts de vista l’entorn més proper. S’ho van passar molt bé tots i totes i van veure molta natura. Alguns es van cansar, però com va fer bon temps ho va compensar. Van veure l’ermita del Montsianell des de fora i també van veure una imatge del sagrat Cor al cim de la muntanya. En total van recórrer aproximadament 16 km caminant. Com que

l’activitat va agradar a tothom tenen planejat realitzar properament més activitats d’aquest tipus, com ara per exemple una sortida amb bicicleta també per indrets de les nostres contrades.

M ON TOYA, Í k e r

16


Visit a nt W arhol i Pichot L’alumnat de 1r i 2n de batxillerat artístic i l’alumnat de l’assignatura d’Història de l’Art humanístic va organitzar una sortida didàctica al Caixaforum i al Museu Nacional d’Art a Barcelona. Va anar a veure l’exposició d’Andy Warhol, que va ser un artista nordamericà que va exercir un paper crucial en el naixement i en el desenvolupament del Pop Art. Va ser conegut i va adquirir fama mundial pel seu treball en pintura com ara l’obra d’art L a Sopa. A la tarda l’alumnat va anar a visitar una exposició pictòrica de l’obra de

Ramon Pichot, que pertany a l’anomenada Colla del Saf r à , la qual prenia aquest nom del color que predomina en les seues obres. Aquest artista va conrear diversos estils en la seua vida artística, des de l’impressionisme al modernisme, el qual està relacionat amb la bohèmia barcelonina i parisenca de finals del segle XIX i principis del XX.

M ATTH ES, M ich e lle

EXPERI ÈN CI ES UN I VERSI TÀRI ES Durant aquest passat mes de febrer la coordinadora de batxillerat Marta Tena va organitzar com fa ja dos cursos un projecte amb exalumnes del centre que ara són estudiants universitaris i que estaven interessats a vindre a impartir xerrades a l’alumnat de 1r de batxillerat, per explicar-los les seues experiències: si estan contents d’haver triat la universitat escollida, si els agrada el que estan estudiant... Aquestes xerrades es faran alguns dilluns i divendres de 14:00h a 15:h00 d’aquest mes i alguns del mes de març (pròxima revista). El divendres dia 2 van venir Ariadna Nadal, estudiant de Biologia a la UB, i Jonathan Monllau, estudiant d’Enginyeria Informàtica a la URV, a parlar amb l’alumnat de 1r de Batxillerat Científic i Tecnològic. El dilluns dia 5 van venir a explicar les seues experiències al 1r de Batxillerat Científic i Tecnològic Elisa Tomàs, estudiant de Medicina de la UAB, i Anna Vidal, estudiant d’Òptica de la UPC. El divendres dia 16 van visitar-nos Mireia Panisello, estudiant de Disseny BAU de la UVIC, i Jaume Cebolla, estudiant a l’Escola de cinema, a compartir una xerrada amb l’alumnat de 1r de Batxillerat Artístic. El divendres dia 23 de febrer va ser el torn d’Àngela Esquerré, estudiant de Turisme a la URV, que va compartir una hora amb l’alumnat de 1r de Batxillerat Social i Econòmic. A la següent revista referirem les xerrades que ens oferiran altres alumnes que ja han passat al món universitari. M ATTH ES, M ich e lle

17


M OBI LI TAT SEGURA Els 16 i 17 de gener va visitar-nos un agent del Cos de Mossos de la Prefectura de Tortosa que es diu Joan a impartir un taller sobre mobilitat segura. Primerament va començar presentant-se i, després de col·locar l’alumnat en una rotllana, va demanar que fes el mateix. Tot seguit va explicar algunes normes sobre la seguretat vial: com s’ha d’anar en «bici», que la gent de més de 16 anys pel poble no cal que porte casc, però la de menys de 16, sí, perquè és obligatori... També els va dir que per anar al seient de davant d’un vehicle, al lloc de l’acompanyant, s’ha de mesurar almenys 1,35 m. A part, després va organitzar un joc amb un foli que

tenia un triangle roig i una rodona groga al mig. Aleshores 4 alumnes sortien fora de classe i al tornar a entrar el primer deia on li pareixia que estava el punt i s’asseia; després entrava el segon i responia el mateix, i 4 alumnes li portaven la contrària dient que no estava al mig; entrava el tercer i mitja classe també li portava la contrària; quan va entrar el quart tots van dir que el punt no estava al mig. Al final els quatre alumnes van canviar l’opinió. El joc va servir per ensenyar que no ens hem de dixar influenciar i hem de saber dir que no. A part també van omplir una taula amb preguntes com per exemple «T’has comprat algun producte perquè el tinga altra gent? I s’havia de contestar «sí, no, o a vegades». La finalitat de la taula era saber si es dixen influenciar o no.

CASAD O, Ar oa

APLI CACI ONS M ÒBI LS I TECNOLÒGI QUES El dia 12 de gener al saló d’actes de l’institut, l’alumnat de 1r de batxillerat va assistir a una xerrada sobre les noves tecnologies i les noves aplicacions que han sorgit amb els anys. La xerrada la va impartir un alumne de l’EUSES (Escola Universitària de la Salut i l’Esport), centre edscrit a la URV.

L’alumne es diu Jonathan Tomàs i va explicar que el 87% de la població té mòbil; a partir de quin any van començar a usar-se els mòbils; i com han anat evolucionant. Va explicar-ho tot a partir d’un pow er point elaborat per ell mateix. Va ensenyar tot el que hem substituït, els materials i tot el que hem canviat per un mòbil: calculadores, càmera fotogràfica, quadern de notes, diccionaris, mapes, etc. Els va mostrar dos vídeos. El primer ensenyava tots els recursos que podem substituir per un ordinador o un mòbil; i en el segon ens va demostrar les conseqüències que hi pot haver per culpa de la

tecnologia, ja que pot també empitjorar el futur i canviarho tot. La finalitat d’aquesta xerrada va ser mostrar les parts negatives i les positives que poden comportar Internet, les tecnologies, els nous avenços i el món dels mòbils, amb totes les seues aplicacions ( I v a c u n e s , S a l u t c a t , M e d i k t o r , St a y in g Alive , Sa m su n g H ealt h, So cia l D ia b e t e s, N ik e p lu s, V isib le b o d y , N ik e p lu s, Fu ll f it n e ss, Ad se n , Fu llf it n e ss, Ge t f it ...) i els seus avantatges, però també amb els problemes que pot comportar-ne un mal ús. GON ZÁLEZ, Pa u la

18


PRACTI CUM S D ’EN SEN YAM EN T « Es t reba lla d’una m anera m olt dinàm ica» ( D e pa r t a m e n t d’or ie n t a ció) L’alumna que està realitzant pràctiques al nostre centre es diu Cristina Sancho Salvador i és de La Ràpita. Està implementant les pràctiques del Màster de formació del professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació professional i Ensenyament d’idiomes al Departament d’orientació amb Justí, l’orientador i psicopedagog del centre. Té cursat un Grau superior de la rama de Ciències de la Salut, un Grau de Psicologia i ara està estudiant el Màster de professorat. Ella es dedica a la psicologia i en ocasions treballa per a la fundació catalana Pere Tarrés (Centre Cívic) que es dedica a l’àmbit dels serveis socials organitzant tallers d’estimulació cognitiva per a diferents col·lectius. Estarà de 8:30h a 11:00h els dilluns, dimarts, dijous i divendres durant tot el curs escolar. El nostre institut li ha agradat molt, ja que és un centre gran. Li feia molta il·lusió realitzar-hi les pràctiques, perquè així podrà veure de primera mà com treballa un orientador educatiu en les diferents etapes de secundària.

També li ha fet molta il·lusió i alegria retrobar-se amb antics professors de La Ràpita que havia tingut. Les classes de Justí li agraden molt perquè treballa d’una forma molt dinàmica i això es reflectix en l’alumnat i en el seu progrés personal i cognitiu. Està aprenent molt al costat de Justí, ja que és un molt bon professional. CABALLÉ, Ale ix

« M ’ha n vingut records d’abans» Un altre estudiant que està cursant pràctiques al nostre centre es diu Èric Esteban i és d’Amposta. Ha estudiat Enginyeria de Telecomunicacions i ha cursat el Màster d’Enginyeria Superior. Aquest segon trimestre ha realitzat pràctiques del Màster de Professorat, en l’especialitat de matemàtiques i informàtica. El tutor que té assignat al centre durant les pràctiques de professorat és Joan Domènech, professor d’informàtica i participant en el Projecte GEP del centre. El va voler escollir a ell, perquè va ser professor seu durant la seua etapa d’estudiant de batxillerat al centre i diu que li va dixar una bona empremta i un bon record. Èric no només es conforma a realitzar pràctiques de matemàtiques i informàtica, també ha volgut assistir a diferents aules de diferents nivells per veure quins canvis de currículum i metodologia hi ha als diferents cursos i nivells, i observar les diverses maneres d’impartir classe dels professors i professores. Assistirà al centre tots els dies de la setmana, des del 8 de gener fins al 23 de març. Del nostre institut està encantat, ja que reconeix part del professorat que havia tingut quan va estar

estudiant, i perquè li han vingut molts bons records d’abans. Èric també és emprenedor i ha creat una empresa a Amposta d’Enginyeria tecnològica.

CABALLÉ, Ale ix

19


I N TERCAN VI AM B PERPI N YÀ L’intercanvi amb Perpinyà és una activitat lúdica i cultural en forma de viatge i convivència que realitza l’alumnat que cursa francès de 4t d’ESO i 1r de batxillerat convivint amb famílies de la Catalunya Nord. Primerament va visitar Perpinyà i rodalies del 18 al 21 de desembre; després del Nadal va venir l’alumnat de la Catalunya Nord a Amposta del 8 al 12 de gener. Durant el viatge d’anada, va visitar el M UM E, el museu de l’exili i els refugiats, on va realitzar una reflexió sobre els refugiats de l’any 1939 i els actuals. A l’arribar a Perpinyà l’alumnat va ser rebut pel director del centre, el Lycée d’Arago. El segon dia va visitar la Maternitat d’Elna i va conèixer la història d’Elisabeth Eidenbenz, la noia suïssa que va salvar 597 xiquets i xiquetes entre el

1939 i el 1944. També va visitar Carcassona, en especial el seu bonic c a s t e l l històric. Durant a q u e s t s quatre dies i tres nits va realitzar diverses activitats; així de tornada va visitar el Museu d’Art modern de Ceret i també Cotlliure, on està ubicada la tomba d’Antonio Machado. Quan l’alumnat i professorat de Perpinyà van visitar-nos van ser rebuts per l’Ajuntament i van gaudir de visites guiades pel centre històric de la vila. A Tortosa van visitar el barri antic i la Suda. I a Tarragona van visitar restes romanes de l’època clàssica. L’últim dia va assistir a les classes. Juntament amb les professores Marta Tena, Mari Luz López i Carme Maigí, van viure una experiència inoblidable. Aquest intercanvi fa dos anys que es realitza i les professores mai han perdut el contacte amb Rosalba Pagès, la professora de Perpinyà. Durant aquests dies, l’alumnat se sent molt acollit, per les famílies d’Amposta. És una activitat molt satisfactòria per reforçar tant la llengua francesa com la llengua catalana, i també la relació entre els dos centres.

SORRI BES, En ia

VI SI TA AL GOLDEN T DEN TAL El passat 21 de febrer l’alumnat de 2n del CFGS de Bucodental amb les professores Sheila Carceller i Núria Fuster van marxar a les 9:00h del matí i van tornar a les 19:00h de la tarda per visitar el laboratori de pròtesis dentals Goldent Dental, a València. Van arribar a les 12:00h i els hi van ensenyar cadascuna de les diferents instal·lacions i les funcions de cada lloc on la gent treballa. Hi treballen 14 persones, però el gerent i el recepcionista informàtic són, potser, els que més destaquen. Allí, els arriben de les clíniques uns motlles, i el que fan a partir d’aquest punt és fabricar les pròtesis a mida. Els van informar que la tècnica que més utilitzen és la impressió 3D. El gerent anava sala per sala i n’explicava les funcions de cadascuna i la faena que feien els diferents treballadors. L’alumnat també participava en el recorregut amb preguntes. La visita va durar aproximadament una hora i mitja, un temps en què, a més, van aprofitar per a fer fotografies i parlar amb els treballadors i les treballadores.

Van anarhi perquè al seu curs hi ha el mòdul de Pròtesis i ortodòncia. Llavors, va ser productiu per a les persones que v o l e n continuar e s t u d i s relacionats amb la salut dental (higiene dental, prevenció bucodental...) i dedicar-se a aquesta professió. En definitiva van conèixer la realitat professional dels laboratoris dentals on potser algú treballarà i van observar de primerà mà l’origen d’alguns productes protèsics.

PU JOL, M a r t a

20


VI ATGE DE FI N AL DE CURS DE 4 t ESO Com ja vam anunciar a la primera revista del curs, aquest any l’alumnat de 4t ESO se n’anirà de viatge de final de curs. El viatge consistirà en un creuer, per la qual cosa també han organitzat una desfilada que va tenir lloc el passat 16 de febrer a l’Auditori d’Amposta, i en què van participar els següents establiments de la vila: Per tu, Gringo, Punt Notari, Diamonds, Beibtex, Chordà, Petits detalls, Sabates i joguines Mercè, Tentazioni i les perruqueries Maria Teresa, Fama, Styliss, Lo+beauty i Fanny Kids; a més de la col·laboració de l’AMPA del centre. L’alumnat de 4t d’ESO també ha venut números per sortejar un creuer; s’han preparat més esmorzars, com per exemple el dia 26 de gener o el 2 de març,

VI ATGE ROMA- N ÀPOLS El passat 7 de febrer part de l’alumnat de 1r C de batxillerat i de 2n B de batxillerat, acompanyats per Lluís Montull, Domingo Segura i Marta Tena van realitzar un viatge a R o m a Nàpols. Van arribar a l’aeroport de Barcelona per sortir amb un vol cap a Roma. A l’arribada a Roma es v a r e n traslladar a l’hotel Roma C e n t e r . A q u e s t mateix dia van visitar la Fontana di Trevi, el Panteó, l’església de Sant Llàtzer i la Piazza Spagna. A l’endemà, 8 de febrer, van visitar el Colisseu, els fòrums imperials i Republicà, la Plaça Venècia, el teatre de Marcel·lo (gendre de l’emperador August), el temple de la Fortuna Viril, el temple d’Hèrcules Olivario (època dels scipions -s.III a.C.-), la Bocca della Verità i l’illa

VI ATGE A DUBLÍ N Del 22 al 27 de febrer, 34 alumnes de 3r i 4t d’ESO del centre, juntament amb el professorat Salomé Aguilar, Montse Balaguer i Pep Espuny, van participar en una mini estada a la capital d’Irlanda, Dublín. Tots estàvem allotjats amb famílies acollidores irlandeses amb la finalitat de millorar el nostre anglès i endinsar-se una mica en la cultura del país. Cada dia agafàvem el DART (tren) des del barri de Killbar r ack al centre de la ciutat. Allí vam visitar diferents monuments emblemàtics, com per exemple el Tr in it y College, el castell de Dublín, Du blin ia (un museu medieval), la catedral de San t Pat r ick o el museu de la Guinness.

en què aportant 1 o 2 euros, en vendre dolços, pizzes, etc., es van recollir més diners. També van plantar una parada a les fires. Dins de les fires van organitzar una tómbola: es rifava una cistella i un cap de setmana per a dues persones. Amb tot això, s’han recollit molts diners. No només l’alumnat hi ha participat, el professorat també ha col·laborat molt activament ajudant tot l’alumnat, concretament Amparo Pallàs, Domingo Segura i Àngela Pirarch.

CAM POS, N ú r ia

Tiberina. Van dinar al Trastevere i a la tarda van visitar la Piazza Navona. El dia 9 de febrer van visitar el V a t i c à amb un resident i diplomàtic, mossèn Jordi, de Tortosa, i t a m b é van visitar el Castell Sant Angelo i la Piazza dei Populo. La tarda la van tindre lliure per anar on volguessin i «descansar». El dia 10 de febrer, van organitzar una excursió a Nàpols i a Pompeia. Allí van fer una visita al túnel del temps i van veure una meravella de l’antiguitat, Pompeia, perduda des de l’any 79 d.C. per l’erupció del Vesubi. Van dinar a Nàpols. El dia 11 de febrer van visitar la Roma Barroca. Van desplaçar-se a San Pietro in Vincoli per veure el Moisès de Miquel Àngel. Van organitzar la visita de Santa Maria la Major i San Giovanni in Laterano i el Campo di Fiori per veure un mercat típic romà. Com podeu observar va ser un viatge ben aprofitat i ben atapeït de cultura, història, i també de «plaer culinari» i de caminades.

V EN TURA, I r is

Personalment, aquest viatge ha estat una experiència inoblidable, en què he viscut en un altre país amb costums molt diferents a les nostres; he practicat i après vocabulari; he après i he compartit moments amb companys de l’institut que encara no coneixia. Tornaria a repetir l’experiència més vegades. Està clar que viatjar és enriquir-se interiorment. W e h a d b e e n m o r e clo se t h e n e v e r .

CAM POS, N ú r ia

21


GRUPS I PROD UCTES D E LES M I N I EM PRESES D E 1 r de BATX. ( EM PREN ED ORI A) LOMEU Venem marcs per penjar anotacions i/o fotografies. Preu:15 euros Contacte:lomeumarc@gmail.com

MELMELADA

COI XÍ GUARDA- AURI CULARS Estàs cansat de desenrotllar els teus auriculars cada vegada que els utilitzes? Cap problema! amb el nostre producte podem ajudar-te! Preu: 5 euros Contacte:offauricular@gmail.com

Melmelada casolana feta amb fruita de temporada, acompanyada d’una recepta amb els ingredients i l’elaboració, perquè cada família la puga cuinar. Preu:5,5 euros Contacte:dolçatorrada@gmail.com

POTS ESTALVI ADORS

VENTALLS

Venem dos barrilets on pots dipositar els teus estalvis. Cadascun d’ells porta una etiqueta per anotar el motiu pel qual estalvies. Preu:10 euros Contacte:demicaenmica@gmail.com

El nostre producte és un ventall amb imatges del Delta de l’Ebre pintades a mà per l’alumnat de 2n de batxillerat artístic del nostre institut. Preu: 12 euros Contacte:lamaqueventa@gmail.com

SAFATA DI STRI BUÏ DORA És una safata per desar diferents objectes, destinada tant per a adolescents com per a adults. Preu:15 euros Contacte:entreespais@gmail.com

22


EXCEL·LÈN CI ES JORD I ACACI O PRAT, PREM I BON APLATA 2017 Els Premis Bonaplata, organitzats per l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya, tenen com a finalitat premiar l’interès per recuperar i difondre el patrimoni industrial de Catalunya. En el marc dels Premis Bonaplata, els Premis Bonaplata per a Joves 2017 tenen com a objectiu fomentar l’esperit de recerca del jovent. Es concedixen als millors treballs en els camps de l’arqueologia industrial i de la història industrial, i també es tenen en compte

ELI SA ORTÍ , PREM I CON SELL SOCI AL D E LA URV Els Premis del Consell Social de la URV varen atorgar onze guardons a treballs d’investigació de Batxillerat i de CFGS, dijous 30 de novembre al Paranimf de la URV a Tarragona. La nostra alumna Elisa Or t í Ch a cón fou guardonada pel seu treball L a r upt ur a de l sile ncio. H ist or ia de la m uj e r e n la lit e r a t u r a e sp a ñ ola . El Treball de Recerca fou dirigit i coordinat per la professora del Departament de Llengua Castellana i Literatura, Vanesa Geira. La investigació neix arran d’adonar-se que, fent un repàs a tots els llibres de text

els àmbits de l’antropologia històrica de la industrialització de la societat catalana. El Premi Bonaplata per a Joves 2017 «Categoria A» ha estat atorgat a Jor di Aca cio Pr a t , alumne de l’INS Ramon Berenguer IV d’Amposta pel treball D e st il· le r ie s V id a l. P io n e r s d’u n a è poca , treball dirigit i coordinat pel professor Xavier Curto Hierro. Aquest mateix treball havia estat el guanyador del Premi Ciutat d’Amposta al millor Treball de Recerca. Enhorabona al seu autor, Jordi Acacio, i al seu tutor, Xavi Curto. D ir e cció que havien passat per les seues mans des de menuda, gairebé la totalitat dels noms eren masculins. Interessada per la figura de la dona escriptora, Elisa es dedica a fer un recorregut cronològic de la presència de les dones a la literatura espanyola des del segle XV fins a l’actualitat. L’acte fou presidit pel Rector de la URV, el senyor Josep Anton Ferré, i el president del Consell Social, el senyor Joan Pedrerol, i va comptar amb la presència de la Directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre, la senyora Manolita Cid Espuny. Tots tres varen esperonar els guardonats a continuar en el camí de la recerca i l’estudi. Enhorabona a la seua autora, Elisa Ortí, i a la seua tutora, Vanesa Geira. D ir e cció

PRI M ER PREM I EN EL CERTAM EN JÓVEN ES I N VESTI GAD ORES El nostre antic alumne Eric Matamoros ha estat guardonat amb un Primer Premi i amb una estada de dues setmanes de durada a un centre de recerca del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) pel seu treball de recerca sobre la influència de l’estat de metilació del DNA en les seues propietats físiques al Congrés del XXX Certamen Jóvenes Investigadores, en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) de Mollina, en Màlaga. Allí, entre el 8 i el 12 de gener, seixanta estudiants han defensat públicament els seus projectes d’investigació, seleccionats entre els treballs presentats procedents de tot l’Estat espanyol. Organitzat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i per l’INJUVE (Instituto de la Juventud), i adreçat a joves d’entre 15 i 20 anys, el Certamen Jóvenes Investigadores és el concurs més important d’Espanya en el seu gènere.

Al ot r o la do de e st e la do Ai d a Ca m p o s, alumna de 4t d’ESO del nostre institut, ha guanyat el premi al millor microrelat en castellà de la categoria de secundària del V I I I Con cu r s de m icr or e la t s de t e r r or , organitzat per l‘I n st it u t Cr ist ò f o l D e sp u i g de Tortosa. El seu relat, Al ot r o la do de e st e l a d o , juntament amb tots els treballs premiats, s’ha publicat en un llibre digital que es pot consultar si es clica damunt de l’enllaç Llibr e digit a l V I I I Con cu r s d e m i cr o r e l a t s d e t e r r o r ( I n s. Cr ist òfol D e spu ig) . A més, al blog de la biblioteca d’aquest institut, «Calaixó de sastre», han publicat els textos guanyadors. I el fantàstic m icr or e la t e n ca st e llà de

Enhorabona per enèsima vegada a Èric i al tutor del seu treball, Vicent Ramiro. D ir e cció

Le s pè r du e s qu e e s m e nj a r a n un planet a La fotografia titulada Les pèr dues que es m enj ar an un planet a, que el nostre estudiant È r i c V i d a l ha presentat al concurs fotogràfic de la Societat Catalana de Física, ha estat una de les seleccionades per al calendari de 2018 d’aquesta Societat. Enhorabona! D ir e cció ___________________________________________ l’Aid a es pot llegir clicant a sobre de l’enllaç « Al ot r o la do de e st e la do» . Els guanyadors van rebre un diploma i uns llibres el passat divendres 22 de desembre a la biblioteca de l’Institut Cristòfol Despuig. M o lt e s f e licit a t s, Aid a ! D ir e cció

23


Número 6 | Març del 2018

FEMA L’INSTITUT CIÈNCIA Publicació del Departament de Ciències Naturals de l’I stitut Ra o Bere guer IV d’A posta

Pràctiques de laboratori Co ferè cies d’i vestigadors Tècniques de camp Tallers científics

Setmana de la Ciència Treballs de recerca Competència científica Premis i reconeixements


- FEM CIÈNCIA A L’INSTITUT -

Un any al Departament de Ciències Naturals de l’Institut Ramon Berenguer IV NÚMERO 6 MARÇ DEL 2018 Suplement de Ciències de la revista A PUNT de l’Institut Ramon Berenguer IV

EDITA Departament de Ciències Naturals de l’Institut Ramon Berenguer IV PROFESSORAT DE CIÈNCIES NATURALS Josep Albiol Iñaki Arizaleta Andrés Biosca Maite Catalán Xavi Curto Àngel Ema Enric Falcó Vicent Ramiro Vicent Sendra Isabel Simó Jahel Tomàs COORDINACIÓ Vicent Ramiro IMPRESSIÓ Impremta Querol, SL Tel. 977597100

A

LS LABORATORIS de l’Institut Ramon Berenguer IV els estudiants posen en pràctica els coneixements de les classes teòriques, dissenyen experiments i adquireixen destreses en el maneig del material específic. També aprenen a treballar en grup i a respectar les normes de seguretat. Fan les seves pròpies preparacions microscòpiques, disseccions, experiments i models, i redacten els informes de pràctiques. Entre les experiències que es realitzen destaquen les pràctiques amb mosques de la fruita amb distintes mutacions, proporcionades pel Departament de Genètica de la Universitat de València. L’Institut participa en programes de ciència que involucren l’alumnat.

REVISIÓ LINGÜÍSTICA Carme Maigí CONTACTE Departament de Ciències Naturals http://blocs.xtec.cat/biogeobloc/ biogeocorreu@gmail.com Institut Ramon Berenguer IV Carrer del Mestre Sunyer, 1-37 43870 Amposta Tel. 977701556 Fax 977703258 http://www.iesramonberenguer.org/ info@iesramonberenguer.org

Portada Acció de l’enzim catalasa a Biologia de 1r de Batxillerat. Fotografia d’Ester Masdeu. Pràctiques A dalt a l’esquerra, experimentant amb la pressió atmosfèrica a 1r d’ESO. A la dreta, fases de la mitosi en arrel d’all. Fotografies de Maite Catalán i Jaume Salaet.

Saca la lengua Luis Bejarano durant l’arreplegada de mostres. Fotografia de Vicent Ramiro.

2

Un exemple és el projecte de ciència ciutadana Saca la lengua del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. Els científics Luis Bejerano i Marta Solís han arreplegat mostres de saliva dels alumnes de 4t d’ESO i d’alguns dels seus familiars, amb l’objectiu d’obtenir l’ADN dels microorganismes per identificar-los i estudiar la seva relació amb la salut. Els han explicat la importància del microbioma bucal i han fet una petita demostració del funcionament de l’electroforesi, una tècnica amb la qual es separen els fragments d’ADN. I finalment, han mostrat als estudiants de Biologia de Batxillerat una PCR, un mètode per fer moltes còpies de les mostres d’ADN obtingudes. Un altre programa en què participen els estudiants del centre és Talent Jove de la Universitat Rovira


- FEM CIÈNCIA A L’INSTITUT -

Premis A dalt, David Rovira a l’Auditori de Barcelona durant el lliurament dels Premis de Recerca Jove i Mar Fàbregues a l’acte del Premi de l’IDECE, a Tortosa. A la dreta, Jordi Acacio al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya recollint el Premi Bonaplata per a Joves 2017. A la pàgina següent, Eric Matamoros al Certamen Jóvenes Investigadores a Mollina (Màlaga). Fotografies: agaur.gencat.cat/prj, Maite Martí, iesramonberenguer.org i Azucena Muñoz.

i Virgili (URV), del qual ha format part Judit Ferré, de 2n de Batxillerat. Allí ha rebut classes avançades de Matemàtiques i Física que li han valgut per preparar la seva participació a les Olimpíades de Física. Dennis Royo, del mateix curs, també ha participat a l’Olimpíada, en aquest cas de Biologia, a la seu del Campus Sescelades de la URV, a Tarragona. A més, Josep Maria Castel, doctor en Farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha guiat la seva recerca Vida medicada: estudi dels medicaments en la gent gran, dintre del programa Argó de l’Autònoma. Altres companys seus també han comptat amb l’assessorament de científics per als seus treballs de recerca. La doctora de la URV Anna Borrull ha conduït a Joan Josep Cervera al llarg del seu treball Resistència als antibiòtics i a estressos ambientals. I la investigadora postdoctoral de l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona Alice Zuin ha coordinat la part pràctica de la investigació d’Irina Rodríguez El repte del futur: Bacteris vs. antibiòtics en el marc del programa Batx2Lab del Parc Científic de Barcelona.

l’Ebre, Manolita Cid. La seva recerca també ha estat reconeguda, entre les 125 presentades, amb una menció honorífica i una estada científica a l’11a edició dels Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat que convoca la Societat Catalana de Química. A més a més, ha estat guardonada a la 6a edició dels premis que atorga l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) en un acte presidit pel seu director, Joan Martín Masdeu, que ha comptat de nou amb la presència de Manolita Cid, i ha tingut lloc a la delegació del Govern a les Terres de l’Ebre a Tortosa. El treball de recerca de Jordi Acacio, Destil·leries Vidal, pioners d’una època, tutoritzat pel professor de Física i Química Xavi Curto, ha estat guardonat amb el Premi Ciutat d’Amposta, que distingeix treballs de recerca de Batxillerat de qualitat que versen sobre una temàtica local. El seu treball també ha estat guanyador del Premi Bonaplata per a Joves. Organitzats per l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya, aquests guardons es concedeixen als millors treballs en els camps de l’arqueologia i de la història industrials. L’acte ha tingut lloc a l’Auditori Pompeu Fabra del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. El treball d’Eric Matamoros Insight into the impact of

F

er un bon treball de recerca sempre és una recompensa per a qui el realitza. I, de vegades, té premi. David Rovira ha recollit a l’Auditori de Barcelona el Premi de Recerca Jove per Mort cel·lular: l’apoptosi. Vida en funció de la mort. Es tracta del més important guardó concedit per la Generalitat de Catalunya als millors treballs de recerca de secundària. La seva investigació ja havia quedat finalista als premis convocats per l’Institut de Deltebre i per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de les Terres de l’Ebre. Mar Fàbregues ha estat guanyadora en la modalitat cientificotècnica de la XV edició del Premi Ramon Calvo, convocat per l’Institut de Deltebre, amb el seu treball

methylation and demethylation pathways in DNA physical properties ha rebut un Premi Nacional de Ciència i

Anàlisi de productes farmacèutics en aigües. Els polímers d’impressió molecular, que li ha lliurat la Directora dels

Tecnologia per a estudiants de Batxillerat que concedeix el Campus de Madrid de la Saint Louis University. El premi s’ha lliurat al campus de la Universitat en un acte

Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de

3


- FEM CIÈNCIA A L’INSTITUT -

D

urant el mes de novembre el Departament de Ciències Naturals ha realitzat una sèrie d’activitats amb motiu de la Setmana de la Ciència. Enguany el fil conductor ha estat l’ús eficient dels recursos, la protecció ambiental i el canvi climàtic, amb motiu de la celebració de l’Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament, promogut per Nacions Unides. Al voltant d’aquest s’han fet conferències, concursos i tallers científics adreçats a tota la comunitat educativa del Berenguer. Laureano Jiménez ha inaugurat el programa amb la conferència Química i enginyeria de l’iPhone. Amb el seu estil directe i proper als joves, el doctor en Química i professor i investigador de la URV ha fet un repàs pels materials i la tecnologia dels telèfons mòbils. No ha deixat de banda algunes de les polèmiques associades, com els suposats riscos per a la salut o l’impacte ambiental de l’explotació dels recursos naturals i els conflictes bèl·lics que genera. L’alumnat de Ciències i Tecnologia de 4t d’ESO i Batxillerat li ha pogut fer algunes preguntes i ha gaudit de la presentació. «A mi personalment em va agradar moltíssim», comenta Lidón Beltran, estudiant de 1r de Batxillerat. «Fa dos anys que puc assistir a una de les seves conferències i espero poder tornar a escoltar-lo, ja que cada cop m’agraden més». La sisena edició del cafè científic ha estat un èxit de convocatòria. La professora de Ciències Naturals Jahel Tomàs ho explica: «Al novembre hem tingut el plaer d’assistir a un cafè científic amb la presència d’Andreu Escrivà, ambientòleg i divulgador ambiental. Ens ha parlat del canvi climàtic amb la seva recent obra Encara no és tard. Claus per a entendre i aturar el canvi climàtic. Ha estat una xerrada molt interessant i que, amb el seu coneixement, ens ha fet ser més conscients, amb una perspectiva i un plantejament optimista de cara al futur, que el canvi climàtic és real i que està en les nostres mans aturarlo. Tot i que ha quedat palès que tenim molta feina a fer i s’ha de treballar de valent! Crec que la frase que resumeix la nostra tasca, i que hem sentit tantes vegades, és: “pensa globalment, actua localment”». Amb la cafeteria de l’Institut plena d’alumnes, famílies i professors, l’Andreu ha usat exemples gràfics i entenedors i dades molt actualitzades per tractar els aspectes fonamentals de l’escalfament global, i ha donat pautes, senzilles però necessàries, per ficar fre a la situació. Realista però esperançador, amb un llenguatge proper, ha aconseguit despertar l’interès per un tema que afecta a tots. Com diu la professora de Llengua Castellana i Literatura Rosa Cugat «la xerrada ha estat molt propera, amena i

en anglès en el qual els estudiants premiats han presentat el seus treballs. A més, el mes de gener ha participat al XXX Certamen Jóvenes Investigadores, a la localitat malaguenya de Mollina. Allí ha estat guardonat amb un primer premi i amb una estada de dues setmanes a un centre de recerca del Consell Superior d’Investigacions Científiques. Organitzat per l’Injuve (Instituto de la Juventud) i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i adreçat a joves entre 15 i 20 anys, el Certamen Jóvenes Investigadores és el més important d’Espanya en el seu gènere. L’Eric també ha participat en un simposi de bioinformàtica al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, on ha presentat un programari desenvolupat per ell mateix que podria tenir aplicacions en la classificació de tumors benignes o malignes per al càncer de pell. Aquest projecte ha guanyat un certamen a nivell europeu, convocat per una coneguda marca xinesa de dispositius mòbils, que li ha permès viatjar a Alemanya i, properament, a la Xina. També ha estat guanyador del premi que convoca l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de les Terres de l’Ebre. A més a més, Eric ha format part del curs I tu? Jo, Bioquímica als laboratoris i aules del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Universitat de Barcelona. Així mateix, ha culminat la seva participació al programa de la Fundació Catalunya-La Pedrera Joves i Ciència a l’estada de recerca a la Teesside University, a Middlesbrough, Regne Unit, on juntament amb altres tres joves participants, ha format part d’un projecte per sintetitzar compostos que imiten l’activitat catalítica dels enzims.

Setmana de la Ciència Laureano Jiménez durant la presentació de

Química i enginyeria de l’iPhone. A la pàgina següent, el cafè científic amb Andreu Escrivà a la cafeteria de l’Institut. Fotografies de Vicent Ramiro i Lucrècia Bernaltes.

4


- FEM CIÈNCIA A L’INSTITUT -

didàctica. Després d’escoltarlo, i si t’interessa mínimament el tema mediambiental, penses que realment encara hi hem de posar més de la nostra part. A més, tot i que queda clar que la nostra col·laboració és important, ens deixa entreveure que són les altes instàncies qui han d’actuar». Núria Arias, professora del Departament d’Educació Visual i Plàstica, conclou: «Estem al final d’una forma d’entendre el mon; només col·laborar, cuidar i compartir ens garanteix que els humans continuem vivint en aquest preciós planeta. Aquestes són les competències que cal aprendre. Col·laborar, col·laborar i col·laborar». Alguns dels pares assistents donen la seva opinió: «La conferència del cafè científic ha sigut summament interessant i motivadora, sobre un tema –el canvi climàtic– ja indiscutible», explica Tomàs Fosch. «No havia pogut assistir abans a aquestes jornades, per això m’ha sorprès molt gratament la gran afluència de gent que s’hi ha reunit», diu la presidenta de l’AMPA del Berenguer, Pilar Arrufat. I afegeix: «M’ha agradat molt el format tan original d’aquest cafè científic. Permet tractar temes de gran rellevància, amb un to més informal i amb un contacte directe entre alumnat i ponent. Hem pogut gaudir de la dialèctica de l’expert, d’una manera relaxada i distesa, tot compartint dubtes i observacions entre alumnes, professors, pares i mares, representants de l’Ajuntament i públic en general. Felicitats per la iniciativa!». També alguns dels estudiants que han assistit comparteixen les seves impressions. «A mi particularment m’ha agradat molt el cafè científic. De fet, ha sigut l’activitat de la Setmana de la Ciència que més m’ha agradat. El tema ha sigut molt interessant i el conferenciant una persona molt competent», diu Manel Garcia. «L’Andreu Escrivà, amb tota la sinceritat del món i un toc d’humor àcid, ens ha obert els ulls davant el greu problema que suposa el canvi climàtic, tan evident i tan proper però tan oblidat» conclou Amàlia Fosch. Ester Masdeu opina que «és un tema al qual no se li dona la importància que mereix. L’Andreu Escrivà sembla una persona simpàtica i culta, i m’ha agradat la seva manera d’explicar». Joan Pablo creu que «el cafè científic és una forma molt amena de fer una conferència. Durant el meu pas per secundària hem assistit a moltes d’elles, però a diferència de les altres aquesta m’ha resultat molt més propera i això m’ha ajudat a conscienciar-me de l’impacte que tenim sobre la naturalesa i que tot està a les nostres mans». Alejandro Méndez assegura: «he gaudit molt de la xerrada; trobo que la resta de la gent també». Per a Julià Forcadell ha estat «l’activitat més destacable de la Setmana de la Ciència, en la meva opinió. Ha tractat un tema important que crec que ens afecta a tots, ho ha explicat d’una manera entenedora i que m’ajudarà a recordar el que comporta el canvi climà-

tic. Sobretot ha comentat que s’ha de parlar d’aquest i prendre consciència, una cosa necessària». Segons Josep Subirats «ha sigut una conferència entretinguda sobre el canvi climàtic, on hem pogut escoltar alguns problemes i algunes solucions per tal de combatre’l». «Quan vaig sentir sobre la idea de fer una conferència mentre preníem cafè (o llet amb cacau) els ulls se’m van il·luminar», explica Paula Casanova, que estudia Batxillerat d’Arts. «És una bona manera d’arribar a un públic jove i explicar un tema tan delicat com és l’escalfament global, ja que quan ho solen fer pareix que ens estiguin donant la responsabilitat de canviar tot el desastre que ells han fet. Andreu Escrivà no només ens ha parlat sobre aquest impacte ambiental, sinó que també ens ha donat uns petits consells per a canviar-lo d’una forma efectiva. Les seves paraules han sigut esperançadores. Des de la xerrada, he procurat seguir algunes pautes per a canviar conductes que potencien l’escalfament global i estic segura que no soc l’única. Em va agradar molt; sempre està bé conèixer un poc més el món que ens envolta». ______________________________

EL CAFÈ CIENTÍFIC SOBRE CANVI CLIMÀTIC A CÀRREC D’ANDREU ESCRIVÀ HA ESTAT UN ÈXIT DE CONVOCATÒRIA ______________________________

Els estudiants de Biologia de Batxillerat han dut a terme un taller científic amb motiu de la Setmana de la Ciència. Les pràctiques han estat conduïdes per la Sílvia i la Irene, dues joves investigadores en el camp de la genètica i la biomedicina que formen part de Biocomunica’t. Els alumnes de primer de Batxillerat han carregat un gel d’electroforesi amb mostres d’ADN agafades en distints moments del desenvolupament embrionari, per evidenciar els diferents nivells d’expressió d’un gen. Els estudiants de segon han introduït un gen de medusa que expressa una proteïna fluorescent a un bacteri. En tots dos casos es tracta de pràctiques que els endinsen en el món de la recerca a través de tècniques que es fan servir als laboratoris d’investigació.

5


- FEM CIÈNCIA A L’INSTITUT -

d’aquest any ha sigut molt interessant i motivadora per a seguir treballant». «En el taller ens ho hem passat força bé, ha estat molt divertit crear i veure colònies de bacteris fluorescents», diu Joan Josep Cervera. «Hem après a treballar un poc millor al laboratori i hem pogut utilitzar materials que no solem usar habitualment. Les investigadores són molt simpàtiques, expliquen molt bé i el tracte que ens han brindat ha sigut impecable», puntualitza Marc Cervera. «Crec que tenim la sort de poder fer aquest tipus de pràctiques, ja que no es poden fer a l’institut normalment», afirma Noemí Muñoz. Jaume Salaet ho descriu com «interessant, divertit, entretingut i diferent a la resta d’experiments que podem fer al laboratori». «Ha estat un reflex magnífic de com la ciència ha après a dominar i modificar els fonaments de la vida», reflexiona Dennis Royo, i conclou: «Tot i això, encara queda molt per descobrir i això em motiva a encaminar els meus estudis cap a la recerca; sens dubte entendre i dominar aquestes tècniques deu ser màgic». La professora de la Facultat de Química de la URV, Marta Calull, ha tancat les conferències adreçades al nostre alumnat de Ciències de 4t d’ESO i Batxillerat amb motiu de la Setmana de la Ciència. La seva presentació ha fet un interessant recorregut per la química darrere de fets quotidians tan diversos com la cuina, el sabó, l’enfosquiment dels vidres de les ulleres, la contaminació atmosfèrica o materials com el Kevlar o el tefló. «Des del meu punt de vista, la conferència Les reaccions químiques que ens envolten ha estat molt interessant, sobretot la part dels aliments, perquè és fantàstic veure com poden canviar tan bruscament les seves propietats», exposa Sergi Solà. «A mi en general m’han agradat molt tant les conferències com el cafè científic i les pràctiques. Ha sigut una setmana diferent on he après moltes coses més i m’he divertit. Espero que segueixi mots anys aquesta Setmana de la Ciència!», conclou Paula Albalate, tots dos estudiants de 1r de Batxillerat de la modalitat de Ciències de la Salut. Víctor Reverté, comunicador i tècnic ambiental d’Arabogues, i responsable d’activitats educatives del Parc Natural dels Ports, ha oferit la conferència Com aprofitem l’aigua? a alumnat de 1r d’ESO. A més, els alumnes han anat a La Sénia a fer una sortida en què han aplicat tècniques de camp, conduïda pel Víctor i la Natàlia Jiménez.

Tallers científics Els estudiants de Biologia de Batxillerat carregant un gel d’electroforesi, a dalt, i a baix en un moment de la pràctica de transformació bacteriana. Fotografies de Vicent Ramiro.

«Hem fet una electroforesi al laboratori de Biologia. Ha sigut una pràctica molt xula i entretinguda on hem pogut realitzar nosaltres mateixos tots els passos. Ha estat una experiència fantàstica, perquè, a més a més, ha sortit com tocava!», conta l’estudiant de primer Paula Iglesias. Per a Kilian Marqués es tracta de «la millor activitat de la Setmana de la Ciència. Ha estat emocionant, ja que ens han ensenyat com utilitzar una micropipeta i com posar les mostres d’ADN al gel». Sofia Villena afirma que també ha sigut «el que més m’ha agradat. M’ha paregut una pràctica interessant i molt curiosa. M’ha semblat fascinant com en deu minuts cada mostra avançava d’una manera diferent». «Durant la Setmana de la Ciència hem realitzat un experiment molt interessant que ha consistit en l’expressió d’un gen de fluorescència en bacteris», explica Irina Rodríguez, de segon, i afegeix: «Ha estat molt bé perquè hem treballat amb material professional». «Aquesta setmana és molt important per als estudiants del Batxillerat Científic», segons Mercè Juaní, que creu que «la pràctica

Calendari fotogràfic de la Societat Catalana de Física

Les pèrdues que es menjaran un planeta, d’Èric Vidal.

6


- FEM CIÈNCIA A L’INSTITUT -

Durant la Setmana de la Ciència la meitat dels grups de 1r d’ESO han participat tant en les conferències com en la sortida, i la resta ho farà el mes d’abril. D’aquesta manera s’arriba a tot l’alumnat i es poden treballar les tècniques de camp amb grups reduïts. La cloenda de la Setmana de la Ciència ha tingut lloc amb el lliurament dels guardons als guanyadors dels concursos: el ral·li fotogràfic sota el lema Sostenibilitat a les nostres comarques i Fem Ciència a casa, consistent en l’elaboració d’un forn solar acompanyat d’un pòster científic. El professorat de Ciències Naturals ha valorat la qualitat i l’adequació a les bases dels treballs presentats.

gia de 1r de Batxillerat. També al desembre, el jurat del IV Concurs d’Imatges de Física convocat per la Societat Catalana de Física ha seleccionat la imatge Les pèrdues que es menjaran un planeta, d’Èric Vidal, per al seu calendari del 2018. El professorat del Departament de Ciències Naturals també organitza visites a institucions de recerca. L’alumnat de Química i Biologia de primer de Batxillerat ha participat al taller Descobrint els patrons de la natura al Parc Científic de Barcelona, on han experimentat amb dilucions, reaccions i fractals. A la tarda ha visitat la secció de cromatografia dels laboratoris de l’Institut Químic de Sarrià de la mà del doctor Francesc Broto. Els estudiants de Batxillerat de Ciències de la Terra i del Medi Ambient i de Tecnologia han visitat el Centre Tecnològic Mestral, a les instal·lacions de l’antiga Central Nuclear Vandellós I, i el Parc Eòlic Les Colladetes, al Perelló. Els de segon de Batxillerat van anar a CosmoCaixa a Barcelona on, a més de visitar el museu, van realitzar una tècnica que utilitza anticossos per identificar proteïnes del paràsit que causa la malària que podrien ser utilitzades per elaborar una vacuna. Properament, els alumnes de Biologia i Geologia de 3r d’ESO realitzaran una activitat de camp amb els docents del Camp d’Aprenentatge del Delta de l’Ebre. D’aquesta manera culmina un repàs a un any intens d’activitats programades amb il·lusió i pensant en els interessos de l’alumnat. Amb l’esperit crític que caracteritza el mètode científic i el convenciment que despertar vocacions científiques és una bona inversió de futur.

C

arme Aguilar, professora de la Facultat de Química de la URV, ens ha oferit una conferència sobre la vida de Marie Curie, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Ha estat un apropament a la seva trajectòria vital, fent especial incidència en les fites científiques, però sense deixar de banda el seu context social, històric i personal. Una forma molt atractiva d’apropar-se al personatge que permet comprendre’l millor i que ha suscitat interès i preguntes en els nostres alumnes de Ciències i Tecnolo-

Sortides A dalt, els alumnes de Biologia i Geologia de 1r d’ESO als Ports. A l’esquerra, estudiants de Batxillerat al Parc Científic de Barcelona. Fotografies de Maite Catalán i Vicent Ramiro.

7


Ximo Cifuentes Guanyador del Ral·li fotogràfic en la categoria ESO

Rachad Ouzakar Guanyador del Ral·li fotogràfic en la categoria ESO

Àlex Pech Guanyador del Ral·li fotogràfic en la categoria ESO

Rachel Arias, Maria Idiarte i Diana Verdiell Guanyadores de Fem Ciència a casa en la categoria Pri er Cicle d’ESO

Nerea Cervellera i Àlex Recio Guanyadors de Fem Ciència a casa en la categoria Pri er Cicle d’ESO

Verònica Montoya Guanyadora de Fem Ciència a casa en la categoria Pri er Cicle d’ESO

Marta Pons, Junjie Zhao i Ferran Jornet Guanyadors de Fem Ciència a casa en la categoria Sego Cicle d’ESO

Aylin Aguirre Guanyadora en la categoria Batxillerat del Ral·li fotogràfic i Fem Ciència a casa

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NATURALS


APREN EN TATGE SERVEI ( APS) APS I N FORM ATI U Durant el servei d’aquest trimestre, l’alumnat ha efectuat diverses activitats. En primer lloc, s’ha revisat la cartellera que hi ha a l’entrada de l’institut a fi de renovar la informació que es va incloure durant el primer trimestre. Es tracta de continguts que impliquen tant la comunitat educativa com el nostre entorn. S’han realitzat fotos-denúncia, un cop més, en la zona del pati propera al carrer Madrid. L’alumnat de l’APS Informatiu pretén alertar de la necessària preservació i neteja dels nostres patis i evidenciar la falta de sensibilització d’alguns usuaris o usuàries en l’ús dels contenidors de recollida selectiva. També s’ha informat de la celebració del Dia de la Llengua materna el passat 21 de febrer a la B i b l i o t e c a Sebastià Juan Arbó, amb la participació de l ’ a l u m n a t nouvingut del nostre centre. Finalment, s’ha fet difusió de diverses campanyes solidàries. Per exemple, després de buscar informació sobre l’ONG Provocant la pau i conèixer els diversos projectes amb la població refugiada a Grècia, s’han dissenyat rètols per a convidar a la participació en la recollida d’aliments sol·licitats; també s’ha informat del projecte solidari de Núria Ferré a Kènia amb la recollida de llibres i material escolar. APS

I


APS M ED I ACI Ó Cu r s d e m e d ia ció per a les futures persones mediadores de l’alumnat de l’APS MEDIACIÓ coordinat per Justí Pagà, psicopedagog i orientador del Ramon Berenguer IV . Un exercici, per exemple, consistia a tenir un gràfic al davant i aconseguir que l’altra persona el dibuixés amb la màxima similitud possible, realitzant la descripció del gràfic, amb la qual cosa es pretenia constatar o percebre el grau de perfecció en la descripció i també en la interpretació d’una imatge: Sabem explicar i entendre un “conflicte” sense modificarne gaire l’essència de l’original? Re da cció

APS PERE M ATA Treba llem a m b la Funda ció Pere M a t a Tot i que el servei s’ha iniciat el 5 de març, durant les setmanes anteriors l’alumnat ha preparat les activitats que realitzarà amb els usuaris i usuàries: jocs tradicionals, com la pe t a n ca , les birles i balls en línia. També ha organitzat la diada de sant Jordi, que enguany la compartirà amb nous amics i amigues amb la degustació d’un bon berenar i el lliurament d’un punt de llibre com a record de la jornada. M AI GÍ , Ca r m e

II


APS SOLI D ARI LA M ARATÓ DE TV3 A L’I N STI TUT Un any més l’Institut va participar a la Marató de TV3, que aquest any té com a beneficiària la investigació sobre les malalties infeccioses. L’alumnat de 3r d’ESO (APS Solidari) va organitzar, com cada any, un esmorzar solidari a l’hora de l’esbarjo el passat 15 de desembre i, per un euro o més, tot l’alumnat i professorat del centre hi podia participar. Per això vam demanar ajuda a les famílies perquè el 15 de desembre els seus fills i filles portessen menjar dolç o salat per contribuir a la

causa. Va ser una participació totalment voluntària i solidària, però sobretot necessària, per això els ho agraïm de tot cor. L’alumnat de l’APS Solidari, amb l’ajut de les professores de l’APS Neus G., Mariluz L. i Carme M., van organitzar les taules, el menjar i «el recinte» a l’entrada del centre. Es va formar una cua molt llarga i hi va participar molta gent, tant aportant menjar com després els dinerets. Al final es van recaptar 260 euros. Tots junts, amb aquesta voluntat solidària, vam aportar «el nostre gra de sorra» per poder ajudar en la investigació de les malalties infeccioses.

Re da cció

Durant les últimes setmanes l’alumnat també ha recollit llibres en anglès i material escolar per al projecte d’una antiga alumna del centre, la Núria Ferré, la qual viatja a Kènia per a realitzar el treball de final de cicle.

III


APS E. VERD ES/ PATI S D I N ÀM I CS APS Escoles verdes Durant aquest trimestre, l’alumnat ha efectuat diverses accions: - Neteja i manteniment del pati que dona al carrer Madrid. L’alumnat de 2n F ens ha ajudat en el reg, la recollida de residus... - Aquest segon trimestre hem iniciat una nova actuació verda. A la sala del professorat, la màquina expenedora de cafè genera diàriament una important quantitat de gots que no es reciclen. Com a mesura, i per millorar la recollida d’envasos, hem canviat el contenidor per un altre més petit, de color groc, que es recull al final de la jornada. - Continuem amb la recollida de material usat. - Hem creat la cançó Komando Verd, que pretén apropar les diverses actuacions a tot l’alumnat.

APS

Pa t is dinà m ics Aquest trimestre, l’alumnat ha folrat els contes i còmics que protagonitzaran els patis dinàmics, servei que s’introduirà durant el 3r trimestre. Com recordareu, l’APS Patis dinàmics pretén ofertar un espai per a la lectura i per a alguns jocs de taula durant el temps de l’esbarjo a l’alumnat més menut del centre; d’aquesta manera s’oferix una activitat alternativa (els patis sense pilota també existixen) que afavorix la cohesió social i fomenta la lectura.

APS

IV