Page 1

      De  Patrijs  in  het     Land  van  Heusden  en  Altena   -­‐  verslag  2017  -­‐      

           

         

Natuurbeschermingsvereniging  Altenatuur  


Colofon ©  Natuurbeschermingsvereniging  Altenatuur  2017.  Informatie  uit  deze  uitgave  mag   worden  overgenomen,  wanneer  als  volgt  aan  deze  uitgave  wordt  gerefereerd:     Natuurbeschermingvereniging  Altenatuur.  2017.  De  Patrijs  in  het  Land  van  Heusden  en   Altena.  Verslag  2017.  Altenatuur.   Samenstelling:  E.J.  van  Haaften     Foto’s:  H.  van  Diest,  E.J.  van  Haaften,  J.  Schenkeveld,  J.  Sloothaak   Afbeelding  omslag:  J.  Schenkeveld:  patrijzen  in  de  Struikwaard  bij  Rijswijk   www.Altenatuur.nl    /    Facebook.com/Altenatuur    /    Twitter.com/Altenatuur  


1 Inleiding     Nog  maar  veertig  jaar  geleden  was  de  patrijs  een  kenmerkende  soort  van  het   Nederlandse  platteland.  Maar  sinds  de  jaren  zeventig  zijn  de  aantallen  met  ruim  95%   afgenomen.  De  patrijs  is  bezig  te  verdwijnen  uit  Nederland.  Deze  alarmerende   ontwikkeling  was  voor  SOVON  en  Vogelbescherming  Nederland  aanleiding  om  het  jaar   2013  uit  te  roepen  tot  ‘jaar  van  de  patrijs’.       Dat  was  ook  voor  Natuurbeschermingsvereniging  Altenatuur  reden  om  meer  aandacht   te  besteden  aan  deze  fraaie  boerenlandvogel.  Het  hele  werkgebied  van  de  vereniging  is   daarop  geïnventariseerd  (Natuurbeschermingsvereniging  Altenatuur,  2014).  Het  beeld   dat  hieruit  naar  voren  kwam,  is  dat  de  patrijs  in  het  Land  van  Heusden  en  Altena  nog   wel  verspreid  voor  lijkt  te  komen,  maar  zich  niet  aan  de  algehele  achteruitgang  heeft   weten  te  onttrekken.     In  de  Struikwaard  bij  Giessen/Rijswijk  worden  sinds  enkele  jaren  geleden  maatregelen   genomen  om  het  leefgebied  te  verbeteren.  Daarnaast  is  sinds  2016  door  Brabants   Landschap  en  Vogelbescherming  Nederland  het  project  PARTRIDGE  opgestart  in  de   polder  Oude  Doorn,  tussen  Sleeuwijk,  Almkerk  en  Uppel  (Brabants  Landschap,  2017a).   Door  deze  projecten  blijft  de  patrijs  goed  in  de  belangstelling  bij  vogelaars  en  boeren.   Het  vastleggen  van  patrijzenwaarnemingen  is  hierdoor  ook  doorgegaan.  Nadat  al  een   tweede  verslag  was  gemaakt  in  2015  (Natuurbeschermingsvereniging  Altenatuur,  2015)   kan  nu  een  derde  overzicht  van  de  patrijs  worden  gegeven.       Net  als  de  voorgaande  verslagen  kan  dit  alleen  worden  gemaakt  dankzij  de  bereidheid   van  vele  vogelaars  en  andere  geïnteresseerden  om  waarnemingen  van  de  patrijs  vast  te   leggen  of  door  te  geven.  Hierbij  wordt  gebruik  gemaakt  van  de  website  Waarneming.nl,   waarmee  het  mogelijk  is  om  waarnemingen  nauwkeurig  vast  te  leggen  en  eventueel  te   documenteren  met  foto’s.       Met  deze  gegevens  als  basis  is  dit  verslag  opgesteld.  Het  bestaat  uit  twee  delen.  Er  is  een   gebiedsdekkende  wintertelling  uitgevoerd  waarbij  een  beeld  is  gevormd  van  het  totaal   aantal  patrijzen  in  de  regio  (hoofdstuk  2).  Aansluitend  is  in  voorjaar  en  zomer   geprobeerd  zo  goed  mogelijk  te  bekijken  waar  paren  met  jongen  konden  worden   waargenomen  (hoofdstuk  3).  De  resultaten  zijn  steeds  vergeleken  met  de  situatie  in   2013  en  2015.  In  hoofdstuk  4  wordt  afgesloten  met  een  korte  bespreking  van  de   resultaten.      


2 Resultaten  wintertelling         Aanpak   De  winter  is  een  goede  periode  om  patrijzen  waar  te  nemen.    De  meeste  akkers  zijn  kaal   en  de  graslanden  zijn  kort.  Er  is  dus  weinig  dekking  voor  patrijzen.  Als  er  zelfs  even   sneeuw  ligt  vallen  de  patrijzen  helemaal  goed  op.  De  laatste  jaren  is  er  steeds  meer   aandacht  voor  de  patrijs  wat  maakt  dat  steeds  meer  mensen  doorgeven  waar  patrijzen   worden  gezien.  In  de  winterperiode  zitten  patrijzen  in  groepjes,  die  vaak  redelijk   honkvast  zijn.  Fanatieke  vogelaars  kunnen  zo,  door  systematisch  een  gebied  af  te   zoeken,  een  goed  beeld  krijgen  van  het  aantal  patrijzen  in  een  gebied.  Door  het   combineren  van  alle  losse  waarnemingen,  aangevuld  met  gerichte   gebiedsinventarisaties  is  getracht  een  goed  beeld  te  schetsen  van  het  aantal  patrijzen  in   het  Land  van  Heusden  en  Altena.    

Typisch zoekbeeld  in  de  winter,  gezien  door  de  telescoop;  groepje  van  9  patrijzen   scharrelt  achter  een  boerenerf  in  de  sneeuw  (foto:  Ernst-­‐Jan  van  Haaften).       234  waarnemingen   In  de  winterperiode,  tussen  15  september  2016  en  15  februari  2017,  zijn  door  48   vogelaars  patrijzenwaarnemingen  ingevoerd  op  Waarneming.nl,  of  los  doorgegeven  aan   Altenatuur.  Deze  laatste  zijn  ook  ingevoerd  op  Waarneming.nl.  In  totaal  werden  zo  234   patrijzenwaarnemingen  verzameld.            


231 patrijzen!   Uit  de  losse  waarnemingen  is  geprobeerd  af  te  leiden  hoeveel  patrijzen  er  in  de  regio   voorkomen.  Eerst  moeten  daarvoor  de  waarnemingen  worden  ontdaan  van   dubbeltellingen.  Hiervoor  zijn  alle  waarnemingslocaties  nauwkeurig  op  een  kaart  gezet.   Waarnemingen  van  groepjes  met  hetzelfde  aantal  dicht  bij  elkaar  zijn  vervolgens   geclusterd.  Aangenomen  is  dat  de  waarnemingen  binnen  een  cluster  steeds  van   hetzelfde  groepje  zijn.  Op  deze  manier  konden  27  clusters  worden  onderscheiden.  Per   cluster  is  het  aantal  van  het  groepje  patrijzen  genomen  en  deze  zijn  bij  elkaar  opgeteld.   Door  dit  voor  het  hele  gebied  te  doen  is  vastgesteld  dat  er,  zonder  dubbeltellingen  dus,   zeker  231  patrijzen  in  het  Land  van  Heusden  en  Altena  voorkomen.  Op  het  kaart  1  is  te   zien  waar  deze  patrijzen  gezien  zijn.    

6 6

6

5 15

4

14

7

10 14

11

6

4

6

13

15 5

10

11

6 9 10

6

8

12

6

6

Kaart 1  –  Waarnemingen  winterperiode  2016/2017.  Alle  waarnemingen  die  betrekking   hebben  op  eenzelfde  groepje  patrijzen  zijn  geclusterd  tot  in  totaal  27  clusters.  Per   cluster  is  het  aantal  waargenomen  patrijzen  aangegeven.  Opgeteld  (zonder   dubbeltellingen)  zijn  dit  231  patrijzen.     Hoe  nauwkeurig  is  dit  nu?   Het  combineren  van  de  losse  waarnemingen  tot  clusters  is  handmatig  uitgevoerd.  In   sommige  gevallen  is  het  lastig  om  te  bepalen  of  een  aantal  waarnemingen  nu  op   hetzelfde  groepje  betrekking  hadden,  of  dat  er  sprake  is  geweest  van  twee  groepjes.   Vooral  aan  de  hand  van  uitsluitende  waarnemingen,  bijvoorbeeld  tijdens  de  teldagen   waarop  sneeuw  aanwezig  was,  is  geprobeerd  dit  zo  objectief  mogelijk  te  doen.  Het  blijft   daarbij  de  vraag  hoe  volledig  deze  telling  is  geweest.  Ongetwijfeld  zijn  er  groepjes   gemist.  Maar  ook  in  veel  gebieden  waar  nu  geen  patrijzen  zijn  gezien,  is  wel  degelijk   flink  gezocht.  Hierdoor  bestaat  de  indruk  dat  weer  een  behoorlijk  goed  beeld  is  ontstaan   van  het  aantal  patrijzen  in  het  gebied.  


Waar zitten  de  grootste  aantallen?   De  kaart  geeft  een  goed  beeld  waar  veel  en  waar  weinig  patrijzen  zijn  gezien.       Met  deze  gegevens  is  het  ook  mogelijk  om  binnen  de  regio  gebieden  met  elkaar  te   vergelijken  door  naar  de  dichtheid,  het  aantal  patrijzen  per  km2,  te  kijken.  Over  het  hele   gebied  is  de  dichtheid  1,3  patrijzen  per  km2.  Tussen  de  gemeenten  zijn  al  opvallende   verschillen  te  zien  (zie  onderstaande  tabel).  De  patrijzendichtheid  is  het  laagst  in   Aalburg.  In  Woudrichem  is  de  dichtheid  wel  vijf  keer  zo  hoog.  Hier  zijn  per  km2   gemiddeld  2,5  patrijzen  aanwezig.           km2   aantal   dichtheid  (aantal/km2)   Woudrichem   51,6   127   2,5   Aalburg   53,1   26   0,49   Werkendam*   78,1   78   1,0   totaal   182,8   231   1,3   Tabel  1  -­‐  Patrijzendichtheid  per  gemeente     *  met  uitzondering  van  Biesbosch  en  Noordwaard      

Patrijzenkoppel in  berijpt  grasland  (foto:  Jos  Schenkeveld).         Verschillen  met  de  winters  van  2012/2013  en  2014/2015   Bovenstaande  gegevens  zijn  op  dezelfde  wijze  geïnterpreteerd  en  gepresenteerd  als  dat   gedaan  is  met  de  gegevens  uit  de  winters  van  2012/2013  en  van  204/2015.  Hierbij   moet  worden  bedacht  dat  het  wel  gaat  om  interpretatie  van  een  flink  aantal  losse   waarnemingen,  en  geen  gegevens  die  op  systematische  wijze  verzameld  zijn.  Dat  maakt   een  directe  vergelijking  lastig.  In  tabel  2  is  een  aantal  cijfers  naast  elkaar  gezet.  Te  zien  is  


dat er  steeds  meer  waarnemingen  worden  doorgegeven  en  dat  deze  ook  van  steeds   meer  verschillende  waarnemers  afkomstig  zijn.  Zeker  de  laatste  winter  zijn  veel   waarnemingen  beschikbaar  gekomen.  Desondanks  heeft  dat  niet  geleid  tot  een  fors   hoger  aantal  patrijzen.  Dit  zou  kunnen  betekenen  dat  we  de  stand  redelijk  goed  in  beeld   hebben  en  verreweg  de  meeste  patrijzen  dus  ook  wel  worden  gezien.   Op  kaart  2  zijn  de  waarnemingen  van  de  drie  winters  op  kaart  weergegeven.  In  grote   lijnen  is  het  beeld  van  verschillende  jaren  vergelijkbaar.  Van  de  laatste  winter  valt   duidelijk  op  dat  in  het  gebied  tussen  Sleeuwijk  en  Uppel  meer  waarnemingen  zijn   gedaan  van  eerdere  winters.  Ook  bij  Giessen  is  dat  het  geval.  In  het  zuidoostelijk  deel   van  de  regio  lijkt  het  andersom;  rond  Eethen,  Genderen,  en  Veen  zijn  maar  weinig   patrijzen  gemeld.         Wintertelling   2012/2013   2014/2015   2016/2017   Aantal  waarnemingen   117   129   234   Aantal  waarnemers   24   35   48   Aantal  patrijzen   227   212   231   Aantal  clusters   38   28   27   Gemiddeld  aantal  patrijzen  per  cluster   6,0   7,6   8,6   Tabel  2  –  Vergelijking  gegevens  2012/2013,  2014/2015  en  2016/2017.      

Kaart 2  –  Waarnemingen  winter  2012/2013  (rode  stippen),  winter  2014/2015  (groene   stippen)  en  winter  2016/2017  (blauwe  stippen).    


3 Resultaten  voorjaar-­‐  en  zomertelling       Aanpak   Of  patrijzen  in  een  gebied  broeden  en  daarbij  ook  jongen  grootbrengen  is  lastig  te   bepalen.  Omdat  er  steeds  meer  aandacht  is  voor  de  patrijs  geven  gelukkig  ook  meer   mensen  hun  waarnemingen  door.   Ook  de  oproepen  van  Altenatuur  om   waarnemingen  te  melden  leveren   extra  reacties  op.  Door  al  deze   waarnemingen  samen  te  voegen   ontstaat  een  behoorlijk  goed  beeld   van  de  plaatsen  waar  patrijzen  met   jongen  zich  bevinden.  Zo  kan  ook   een  beeld  worden  gevormd  van  het   aantal  paartjes  dat  succesvol  heeft   gebroed.       308  waarnemingen   In  het  voorjaar  en  de  zomer,  tussen   15  februari  2017  en  15  september   2017,  zijn  door  59  vogelaars   patrijzenwaarnemingen  binnen  het   Land  van  Heusden  en  Altena   ingevoerd  op  Waarneming.nl.   Hiermee  zijn  in  deze  periode  in   totaal  308  waarnemingen  van  de   patrijs  verzameld.       Paartjes  en  kluchten   Het  overgrote  deel  van  de  waarnemingen  in  voorjaar  en  zomer  had  betrekking  op  1  of  2   patrijzen.  Bijna  altijd  waren  dat  gepaarde  vogels  of  waarnemingen  van  een  roepende   patrijs.  Een  kleiner  deel  van  de  waarnemingen  betrof  groepen  van  meer  dan  2  vogels.   Soms  waren  dat  kleine  groepjes  volwassen  vogels,  maar  gelukkig  zijn  ook  flink  wat   paartjes  met  jongen  gezien.   In  totaal  90  waarnemingen  betroffen  3  of  meer  patrijzen.  Hiervan  zijn  22  waarnemingen   doorgegeven  van  groepen  van  10  patrijzen  of  meer.  De  grootste  getelde  ‘klucht’  bestond   uit  18  vogels.     Op  kaart  3  zijn  alle  waarnemingen  uit  de  voorjaar-­‐  en  zomerperiode  weergegeven,   waarbij  deze  zijn  ingedeeld  naar  groepsgrootte.       Nestvondst!   Bijzonder  was  de  vondst  van  een  patrijzennest  met  20  eieren.  De  weidevogelbescher-­‐ mingsgroep  van  Altenatuur  vond  dit  nest  bij  Sleeuwijk  op  het  land  van  akkerbouwer   Kobus  Kolff.  Later  in  het  seizoen  werd  het  nest  gecontroleerd  en  bleek  het  goed  te  zijn   uitgebroed.      


Kaart 3  –  Waarnemingen  voorjaar  en  zomer  2017.  Alle  waarnemingen  zijn  als  stip   weergegeven  op  de  kaart  en  daarbij  ingedeeld  naar  groepsgrootte  (zie  legenda).        

Patrijzennest met  20  eieren  bij  Sleeuwijk  (foto:  Henk  van  Diest)      


39 succesvolle  broedgevallen:  253  jongen   Bij  veel  waarnemingen  in  de  zomerperiode  is,  naast  het  aantal  patrijzen,  ook  apart   vermeld  of  er  jongen  bij  gezien  zijn.  Op  deze  manier  valt  goed  te  achterhalen  waar   succesvol  is  gebroed.     Alle  waarnemingen  van  patrijzen  met  jongen  zijn  apart  beoordeeld.  Verschillende   waarnemingen  die  waarschijnlijk  betrekking  hebben  gehad  op  hetzelfde  groepje  zijn   daarbij  tot  hetzelfde  broedgeval  gerekend,  zodat  dubbeltellingen  zijn  uitgesloten.  Bij  dit   clusteren  is  vooral  gelet  op  de  combinatie  van  plaats,  datum  en  groepsgrootte.   Op  deze  wijze  zijn  in  het  hele  gebied  in  totaal  39  succesvolle  broedgevallen   onderscheiden.  Bij  deze  broedgevallen  zijn   253  jonge  patrijzen  waargenomen.  Niet   eerder  zijn  zoveel  paartjes  met  jongen  in   deze  regio  geteld!  De  plaatsen  waar  deze   succesvolle  broedgevallen  zijn  vastgesteld   zijn  aangegeven  op  kaart  4.  Het  valt  op  dat   vooral  tussen  Sleeuwijk,  Uppel  en  Almkerk   veel  cirkels  staan.  Hier  zijn  in  het  kader  van   het  patrijzenproject  PARTRIDGE  veel   waarnemingen  verzameld.  Hierover  verscheen  een  mooi  artikel  waarin  ook  het  belang   van  de  door  Altenatuur  verzamelde  gegevens  werd  benadrukt  (Brabants  Landschap,   2017b).  Ook  rondom  Uitwijk,  Rijswijk  en  Giessen  (onder  andere  in  de  Struikwaard)  zijn   diverse  succesvolle  broedgevallen  waargenomen.  Meer  dan  in  eerdere  jaren  is  ook  het   gebied  bij  Genderen,  Eethen  en  Drongelen  goed  op  de  kaart  komen  te  staan.    

Kaart 4  –  Waarnemingen  voorjaar  en  zomer  2017.  Alle  waarnemingen  zijn  als  stip   weergegeven  op  de  kaart.  Cirkels  geven  aan  waar  een  succesvol  broedgeval  is   vastgesteld.    


Broedgevallen goed  in  beeld?   Het  goed  vaststellen  van  het  aantal  broedgevallen  is  erg  lastig.  In  2013  en  2015  werden   18  en  16  succesvolle  broedgevallen  genoteerd.  Dit  jaar  ligt  het  aantal  ruim  twee  keer  zo   hoog.  Op  de  meeste  plaatsen  waar  regelmatig  patrijzen  worden  gezien,  is  nu  ook  een   geslaagd  broedgeval  vastgesteld.  Toch  zijn  er  nog  verschillende  delen  van  het  gebied   waar  weinig  of  geen  waarnemingen  zijn  gedaan.  In  het  gebied  tussen  Sleeuwijk  en   Almkerk,  waar  relatief  veel  naar  patrijzen  is  uitgekeken,  zijn  ook  relatief  veel  paartjes   met  jongen  gezien.  Hieruit  zou  opgemaakt  kunnen  worden  dat  ook  het  vastgestelde   aantal  van  39  succesvolle  broedgevallen  nog  niet  de  bovengrens  is.   Tabel  3  geeft  een  overzicht  van  de  gegevens  die  zijn  verzameld  in  de  jaren  2013,  2015   en  2017.       Voorjaar-­‐  en  zomertelling   2013   2015   2017   308   Aantal  waarnemingen   224   209   59   Aantal  waarnemers   36   32   39   Aantal  succesvolle  broedgevallen   18   16   253   Aantal  jongen   97   123   6,49   Gemiddeld  aantal  jong  per  paar   5,39   7,69   Tabel  3  –  Vergelijking  gegevens  2013,  2015  en  2017.      

Patrijs met  jongen  in  grasland  bij  Almkerk  (foto:  Jochem  Sloothaak)    


4 Conclusie     Voor  de  derde  keer  is  een  overzicht  gegeven  van  de  aanzienlijke  hoeveelheid  informatie   die  in  het  Land  van  Heusden  en  Altena  over  de  patrijs  wordt  verzameld.  Met  de   wintertelling  zijn  231  patrijzen  geteld.  Gedurende  de  zomer  werd  duidelijk  dat   tenminste  39  paartjes  succesvol  hebben  gebroed,  resulterend  in  253  jonge  patrijzen.     Een  vergelijking  met  de  twee  eerdere  inventarisaties  laat  op  de  eerste  plaats  zien  dat  het   aantal  waarnemingen  en  waarnemers  nog  steeds  toeneemt;  een  bewijs  voor  de   toenemende  belangstelling  voor  deze  aansprekende  soort.  Dat  is  erg  belangrijk,  want   vooral  door  de  inspanning  van  vele  vogelaars  en  andere  geïnteresseerden  is  het   mogelijk  een  overzicht  als  dit  te  maken.  De  gegevens  van  2017  bevestigen  het  beeld  uit   de  eerdere  verslagen.  Er  zijn  ongeveer  vergelijkbare  aantallen  vastgesteld.  Een  positief   verschil  is  het  aanzienlijk  grotere  aantal  broedgevallen  dat  is  vastgelegd.         Door  de  onzekerheid  die  vastzit  aan  de  gebruikte  methode,  interpretatie  van  losse   waarnemingen,  is  het  moeilijk  uitspraken  te  doen  over  toe-­‐  of  afname.  Belangrijk  voor   de  bescherming  van  de  patrijs  is  dat  duidelijk  is  waar  ze  vooral  wel,  en  waar  vooral  niet   zitten.  Dit  maakt  dat  belangrijke  stimuleringsmaatregelen,  zoals  akkerranden,   kruidenranden  en  hagen,  juist  ook  kunnen  worden  aangelegd  op  plaatsen  waar  patrijzen   zitten.  Zeer  positief  is  dat  een  flink  aantal  grondeigenaren  gelukkig  bereid  is  dit  soort   maatregelen  te  nemen.  Hopelijk  weet  de  patrijs  hiervan  te  profiteren!      

Kaart 5  -­‐  Heatmap  van  de  Patrijs  in  het  Land  van  Heusden  en  Altena  (periode  1-­‐1-­‐2010   t/m  1-­‐12-­‐2017  (bron:  Waarneming.nl).  De  heatmap  geeft  de  dichtheid  van   waarnemingen  aan.  Naarmate  meer  waarnemingen  op  korte  afstand  van  elkaar  zijn   gedaan  wordt  het  voorkomen  in  steeds  rodere  vlekken  weergegeven.  Hierdoor  geeft  de   kaart  een  beeld  van  goede  en  minder  goede  patrijzengebieden.  


Literatuur     Brabants  Landschap,  2017a.  Interreg  project  PARTRIDGE.  Website:     www.brabantslandschap.nl/partridge     Brabants  Landschap,  2017b.  Eerste  resultaten  PARTRIDGE  project  bekend.  Website:   http://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/eerste-­‐resultaten-­‐partridge-­‐ bekend/     Natuurbeschermingsvereniging  Altenatuur.  2014.  De  Patrijs  in  het  Land  van  Heusden  en   Altena.  Verslag  Jaar  van  de  Patrijs  2013.  Altenatuur.   http://issuu.com/jansissuu/docs/altenatuur_patrijsverslag_2013     Natuurbeschermingsvereniging  Altenatuur.  2015.  De  Patrijs  in  het  Land  van  Heusden  en   Altena.  Verslag  2015.  Altenatuur.   http://issuu.com/jansissuu/docs/altenatuur_patrijsverslag_2015              

Altenatuur patrijsverslag 2017  
Altenatuur patrijsverslag 2017  

Voor de derde keer is een overzicht gegeven van de aanzienlijke hoeveelheid informatie die in het Land van Heusden en Altena over de patrijs...

Advertisement