Meerjarenbeleidsplan 2022-2024

Page 1

Meerjarenbeleidsplan 2022 t/m 2024 Datum: 21 oktober 2021


Inleiding Dit meerjarenbeleidsplan is tot stand gekomen door een brede uitvraag binnen de organisatie én het verkennen van de omgeving van Jados. Het formuleren van ambities op teamniveau en het inzichtelijk maken van de externe omgeving heeft geleid tot mooie inzichten met als resultaat een viertal lange termijn ambities, te lezen verderop in dit plan. Ambities die betrekking hebben op onze dienstverlening, cliënten, medewerkers, en financiën. Het meerjarenbeleidsplan van Jados 2022 tot en met 2024 geeft de koers aan die Jados de komende jaren wil volgen. Jaarplannen zorgen vervolgens voor verdere uitwerking en concretisering. Als we kijken naar onze omgeving zien we een toename van individualisering en eenzaamheid. Mensen in het algemeen, maar zeker ook mensen met autisme ontwikkelen hierdoor steeds meer problemen. Er wordt meer stress ervaren en er is meer sprake van depressie en burnout klachten. Kijkend naar onze jaarlijkse groei en naar de vraagstukken die op ons afkomen vanuit het sociaal domein, kunnen we stellen dat Jados voorziet in een behoefte. Tegelijkertijd wordt de opdrachtgever als financierder steeds kritischer. Er zijn tekorten binnen het sociaal domein, de zorg wordt duurder en er zijn per burger steeds minder financiën beschikbaar om de noodzakelijke zorg te bieden. Ondanks deze ontwikkelingen binnen het sociaal domein zien we met onze visie op dienstverlening, visie op autisme en ons ondernemerschap kansen om met deze uitdagingen om te gaan. De rode draad door dit meerjarenbeleidsplan is dan ook de mensvisie van Jados die voortkomt uit de theorie van Delfos. Niet de diagnose maar de levensgeschiedenis van de cliënt is belangrijk. Doelen worden met de cliënt geformuleerd, waarbij de ontwikkeling van de identiteit van deze persoon centraal staat.

Daar zien wij ook de oplossing voor de eerdergenoemde problemen in onze omgeving (onder andere eenzaamheid, depressies, betaalbaarheid van zorg). We zien dat veelal de nadruk ligt op het aanleren en trainen van vaardigheden waarbij autisme gezien wordt als een beperkende factor om te ontwikkelen. Het risico is dan groot dat vooruitgang en bestendiging afhankelijk worden van omgeving en factoren. Jados kijkt op een andere manier naar de hulpvraag van de mensen met autisme hetgeen onze cliënten en ons perspectief biedt. Samen met de cliënt investeren in het ontwikkelen van een sterke identiteit, een positief zelfbeeld en een stevig netwerk om vanuit de eigen kracht te bestendigen. Onze ervaring en overtuiging is dat dit leidt tot snellere, betere, duurzamere, en meer toekomstbestendige resultaten voor onze cliënten. We treden de komende jaren tegemoet met de ambitie toonaangevend te zijn op het vlak van autisme vanuit een onwikkelingsperspectief. We willen de bestaande en nieuwe dienstverlening aan laten sluiten bij de opgaven die spelen in de samenleving. Het fundament hiervoor is afgelopen jaren gelegd en de komende jaren zetten we met onze ambities in op doorontwikkeling, verbreding en versterking van onze organisatie. De interne organisatie gaan we verder versterken om deze opdracht goed uit te voeren. Graag wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het plan. Het is fijn te ervaren dat medewerkers van Jados, de Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en belangrijke samenwerkingspartners een grote betrokkenheid hebben bij de organisatie en haar cliënten.

Martijn van Gompel Bestuurder Jados Meerjarenbeleidsplan Jados 2022 t/m 2024


Over Jados Jados begeleidt volwassenen met een diagnose autisme op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. In de begeleiding richten we ons op heel de persoon met zijn of haar levensgeschiedenis. We zien het traject met de cliënt graag als een gezamenlijke ontdekkingsreis. We vinden het hierbij belangrijk om de ontwikkeling van de cliënt aan te zetten, de cliënt met zijn netwerk te verbinden en de oorzaken van vastlopen op te sporen. Het is onze ervaring dat we dankzij onze aanpak, waar onze medewerkers zich dagelijks met enthousiasme en overtuiging voor inzetten, een betere dienstverlening aanbieden passend bij de behoefte van de cliënt. We streven met de cliënt naar het vergroten van diens weerbaarheid en zelfstandigheid. Zelfstandig is daarbij niet hetzelfde als ‘alleen’. In ons werk zijn aandacht en beschikbaarheid belangrijke thema’s: er voor de ander zijn als het nodig is. In 2009 begon ons verhaal met het openen van het eerste studentenhuis in Nijmegen. Inmiddels bieden we een breed aanbod aan ondersteuning in veel gemeenten verspreid over heel Nederland. Net als de ontdekkingsreis van onze cliënten, is ook onze eigen ontdekkingsreis nog lang niet voltooid. Wij blijven als organisatie continu in ontwikkeling.

Samen in ontwikkeling

Samen met de cliënten, naaste belanghebbenden en opdrachtgevers gaan we voor een samenleving waarin mensen elkaar aan mogen vullen, juist omdat ze van elkaar verschillen.

Meerjarenbeleidsplan Jados 2022 t/m 2024


Missie

Visie

Jados biedt begeleiding op diverse levensgebieden aan volwassenen met een diagnose autisme, in de levensfasen waarin studie en/of werk centraal staan. Het vergroten van de kwaliteit van leven en zelfstandigheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Jados vindt dat mensen met autisme als vanzelfsprekend deelnemen aan de samenleving. De maatschappij heeft diversiteit nodig. Mensen vullen elkaar aan, daar waar ze van elkaar verschillen en zoeken allemaal een plek binnen de samenleving die bij hen past. Het participeren van mensen met autisme betekent meer diversiteit wat bijdraagt aan een beter functionerende en mooiere samenleving.

Jados streeft naar zelfstandigheid van mensen met autisme door te verbinden met de directe sociale omgeving en met de samenleving en door het vergroten van de mentale weerbaarheid. Op deze manier wordt de afhankelijkheid van de hulpverlening geminimaliseerd en is voor de meeste mensen die wij begeleiden onze dienstverlening tijdelijk. Wij richten ons op de gehele persoon, met zijn of haar levensgeschiedenis, persoonlijke context en diagnose om zorg op maat te kunnen bieden. Hierbij benutten wij de eigen kracht en kennis van de mensen die wij begeleiden door de begeleiding samen met hen vorm te geven. Als organisatie is Jados ingebed in de samenleving. Onze visie en missie realiseren wij dan ook samen met anderen. Ook leveren wij een bijdrage aan de kennis over autisme in Nederland, mede door onze eigen kennis en ervaring te verzamelen en weer uit te dragen.

Meerjarenbeleidsplan Jados 2022 t/m 2024


Kernwaarden Focus

Autonomie

Jados richt zich op een specifieke doelgroep; volwassenen met een diagnose autisme. Wij hebben aandacht voor het levensverhaal van de cliënt die wij begeleiden en sluiten onze begeleiding daar (zo goed mogelijk) op aan. Hierdoor is het mogelijk op een brede en geïntegreerde manier naar de cliënt te kijken en deskundig te zijn in onze begeleiding.

Cliënten en medewerkers krijgen de autonomie en ruimte die bij henzelf en hun situaties past en worden ondersteund bij het vergroten van deze autonomie. Zij leren met zichzelf in relatie tot de wereld om zich heen omgaan. Waardoor ze uiteindelijk het leven kunnen leiden dat bij hen past.

Vernieuwend

Samen Bij Jados staan we allemaal met elkaar in verbinding. Vanuit deze verbinding werken we samen. We zoeken samen met de cliënt begeleiding die bij de situatie van dat moment past. We werken samen met externe partners door het delen van kennis en ervaringen.

Jados is zelfkritisch. We reflecteren op onszelf en onze omgeving en durven dat wat we geleerd hebben ter discussie te stellen. Vanuit deze grondhouding zijn we in staat onze dienstverlening steeds weer te ontwikkelen. Hierdoor blijft deze aansluiten op de veranderende behoeften/ vragen van de individuele cliënt en zijn we toekomstbestendig in het veranderende zorglandschap.

Meerjarenbeleidsplan Jados 2022 t/m 2024


Terugblik 2019-2021 Terugkijkend heeft Jados alle speerpunten van het vorige meerjarenbeleidsplan (2019-2021) aandacht gegeven. De meeste speerpunten zijn met een positief resultaat afgerond of hebben verbetering teweeggebracht. Dat we met onze dienstverlening en doelen in een behoefte voorzien blijkt duidelijk uit de groei die Jados afgelopen jaren heeft doorgemaakt, zowel in aantal cliënten als in aantal medewerkers. Cliënten vinden aansluiting bij onze visie en weten Jados en haar voorlopers Stumass, IVA en Capito Wonen te vinden. Op cliëntvlak lag de focus op het implementeren van onze ontwikkelingsgerichte werkwijze. Hier is veel vooruitgang in geboekt. Cliënten komen de afgelopen jaren steeds meer in aanraking met onderwerpen als weerbaarheid, zelfbewustzijn, het angstmodel en de Grafische Dossieranalyse (GDA). Tevens kunnen cliënten gebruik maken van de eerste e-learning van Jados.

Cliëntenaantal Jados 2019 - 2021

2.000

1.700

Door dit alles zijn cliënten, waarmee wij voorheen vast zouden zijn gelopen, tot verdere ontwikkeling gekomen. De cliëntenraad is beter geborgd en kent meer continuïteit, waardoor cliëntinspraak steviger staat binnen de organisatie. Het digitale dossier van cliënten heeft een grote update gekregen, waardoor de eerste stappen gezet zijn in het wederkerig maken van dit dossier en het direct toegankelijk maken van zorginformatie voor cliënten. Meerdere speerpunten waren gericht op onze dienstverlening. De vraag naar ambulante diensten is steeds groter geworden. Het verder duurzaam, kwalitatief en toekomstbestendig inrichten van deze dienstverlening kreeg veel aandacht. Dit is een nog lopend proces. Ook het meten van het effect van de zorg is in de afgelopen beleidsperiode opgezet. De eerste resultaten zorgen onder andere voor meer stuurinformatie omtrent doelgroepverschillen tussen en binnen regio’s. Tevens zijn de werkproducten (van het voormalige IVA) verder doorontwikkeld en een zelfstandige dienst geworden naast de wooninitiatieven en ambulante begeleiding. Ook hier voorzien we duidelijk in een behoefte gezien de toename van de vraag naar dienstverlening rondom de werkproducten en de tevredenheid van cliënten. Er zijn al mooie stappen gezet en er liggen nog veel groeikansen.

1.500

Het sociaal domein is een onvoorspelbare omgeving gebleven. Verschillende eisen in diverse regio’s maakten het noodzakelijk ons hierop aan te passen.

1.100 1.000

2019

2020

2021

Meerjarenbeleidsplan Jados 2022 t/m 2024


De komende jaren willen we beter anticiperen op lopende en toekomstige ontwikkelingen. Jados heeft de afgelopen drie jaar ingezet op het verbeteren van de instroom en het dienstverband van medewerkers. Ook dit is een nog lopend proces, wat al wel zichtbare vooruitgang heeft opgeleverd. De Ondernemingsraad is opgericht en heeft een structurele werkwijze gekregen, waardoor de medezeggenschap binnen de organisatie beter geborgd is. In 2020 werden we ‘Beste werkgever GGZ’ en in 2021 kregen we de toen nieuwe status ‘World class workplace’ en grepen we net naast de beste werkgeversprijs. Dat we autisme niet als stoornis zien en dat we met de theorie van Delfos werken, is bij (nagenoeg) iedereen bekend. Deze visie komt ook al twee jaar op rij als erg positief punt uit onze medewerkersonderzoeken. Het nieuwe interne communicatie- en informatieplatform Jadesk zorgt dat we kennis en ervaringen beter delen en informatie beter toegankelijk is. Verder proberen we medewerkers via meer diverse kanalen te faciliteren in de theorie en visie, zoals bijvoorbeeld vormgegeven in de JaDus podcasts. De scholing is sinds 2019 volledig vormgegeven binnen de mensvisie van Jados. Corona was een uitdaging voor de planning en logistiek van de scholing in 2020 en 2021. Dit heeft ons enigszins gedwongen om te innoveren wat ons de casuïstiekbesprekingen heeft opgeleverd met over het algemeen zeer positieve geluiden.

Op organisatievlak zijn er mooie stappen gemaakt met het verder doorvoeren van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA). De ISO-certificering is voortgezet. Veel processen zijn geoptimaliseerd vanuit het perspectief van de gebruiker. Op 31 maart 2021 zijn Stumass, Capito Wonen en IVA samen verdergegaan als Jados. Dit heeft voor een efficiëntieslag gezorgd en helpt met het creëren van één sterk merk. Op financieel vlak zijn de gekozen speerpunten voor het merendeel behaald. Dit heeft gezorgd voor een professionalisering van de financiële processen, de interne controle, het beleid en de stuurinformatie. De informatie wordt sinds 2020 ook periodiek met alle regio’s en het MT besproken. In 2021 is het Dashboard als portaal voor stuurinformatie op zowel financieel, organisatorisch als zorginhoudelijk vlak gelanceerd. Dit platform wordt in de komende jaren doorontwikkeld.

Medewerkersaantal Jados 2019 - 2021

500

425 350

368

250

2019

Meerjarenbeleidsplan Jados 2022 t/m 2024

2020

2021


Ambities 2022 t/m 2024

Ambitie 1. a Jados & haar omgeving Jados heeft de afgelopen jaren succeservaringen opgedaan met het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief (de theorie van Delfos). Dit heeft effect bij een bredere groep cliënten en de cliënten herkennen zich beter in deze visie. De maatschappij loopt steeds vaker vast in diverse domeinen, waardoor er ook extern behoefte is aan deze andere manier van werken rondom met name autisme. Jados wil graag als voorloper binnen het werken met deze theorie andere geïnteresseerden en belanghebbenden enthousiasmeren en meenemen in deze visie.

1. a

Jados is toonaangevend op het vlak van autisme vanuit het ontwikkelperspectief

De missie is intern voor iedereen helder, zodat er vanuit hetzelfde kader en taal naar buiten wordt gecommuniceerd. Jados neemt deel in het maatschappelijk debat rond diverse, relevante thema’s. Niet alleen rond autisme, maar ook bijvoorbeeld rond eenzaamheid, onderwijs, suïcidaliteit en gelijkwaardigheid. Jados presenteert zich extern aan de hand van vragen en eigen ervaringen en gedachten (in tegenstelling tot weerlegging). Belanghebbende partijen weten de weg naar Jados te vinden voor consultatie. Jados versterkt haar inhoudelijk netwerk op strategische wijze; landelijk en internationaal.

Meerjarenbeleidsplan Jados 2022 t/m 2024


Ambitie 1. b Jados & haar omgeving Gezien de wisselende en onvoorspelbare omgeving in het sociaal domein ziet Jados na analyse een aantal kansen en bedreigingen om de komende tijd op in te zetten. Jados wil beter anticiperen op lopende en toekomstige externe ontwikkelingen.

Jados staat bekend als proactieve organisatie die de samenwerking opzoekt.

Jados heeft haar opdrachtgevers en klantgroepen in beeld en heeft meer aandacht voor accountmanagement. Jados onderzoekt en verbreedt financieringsmogelijkheden passend bij bestaande dienstverlening en kansen voor nieuwe dienstverlening.

1. b

Jados verkent en verstevigt samenwerkingskansen met andere zorgorganisaties om gezamenlijk in de regio bekendheid te verwerven als partij waar opdrachtgevers graag mee samenwerken. Jados heeft de ambitie om gericht te groeien om haar lokale en regionale positie te versterken.

Meerjarenbeleidsplan Jados 2022 t/m 2024


Ambitie 2 Jados & haar interne organisatie In de afgelopen jaren hebben we gezien wat onze visie voor onze cliënten betekent. Zo hebben we eveneens ervaring opgedaan met wat het voor onze medewerkers betekent om met deze mensvisie te werken. Hierdoor is een beeld ontstaan van wat er nodig is om (nieuwe) medewerkers mee te nemen in deze manier van werken. We zien hier ontwikkelmogelijkheden voor de organisatie op het vlak van scholing, intervisie en supervisie, maar ook ondersteuning bij werkstress en het leren tijdens werk. En we zien een enthousiaste groep medewerkers die zich graag verder wil ontwikkelen en scholen.

Jados biedt een werkomgeving waarin medewerkers optimaal vanuit de mensvisie van de organisatie kunnen werken en ontwikkelen.

Jados zet concreet in op het versterken van weerbaarheid van medewerkers. Gezond werkgedrag wordt verder gefaciliteerd. Jados profileert zich als aantrekkelijke werkgever op basis van de mensvisie. Daarmee zijn we sterk gepositioneerd op de arbeidsmarkt. Scholing en het ‘leren tijdens werk’ zijn een groter onderdeel van de vaste ondersteuning voor de medewerker.

2.

Een gezonde balans tussen zorginhoudelijke en organisatorische belangen is geborgd in de besluitvorming van de organisatie.

Meerjarenbeleidsplan Jados 2022 t/m 2024


Ambitie 3 Huidige dienstverlening doorontwikkelen Sinds Jados werkt volgens de ontwikkelingsgerichte theorie van Delfos zijn we bezig met het vastleggen en concretiseren van deze werkwijze. Dit is een nog lopend proces. Het is nu nog niet altijd en overal helder wat de vertaling van het denkkader van Jados binnen de dienstverlening betekent en hoe dit omgezet wordt in concrete normen op de werkvloer. Hierdoor kan onzekerheid of onduidelijkheid ontstaan. Ook onze opdrachtgevers willen we steeds beter kunnen meenemen in onze manier van kijken naar de cliënt.

Bestaande dienstverlening wordt verder uitgewerkt en doorontwikkeld. De organisatie deelt een realistische en heldere norm van de kwaliteit van dienstverlening en de uitvoer van de ontwikkelingsgerichte aanpak. Deze norm is onderdeel van de stuurinformatie. De algemene aanpak in de diensten van Jados is pragmatisch vormgegeven. Jados zoekt de actieve samenwerking met bestaande opdrachtgevers zoals gemeentes, UWV en werkgevers bij het oplossen van actuele maatschappelijke problemen.

3.

Landelijk werken we vanuit één denkkader en één missie, die per regio vertaald worden naar de vraag vanuit de opdrachtgevers, bij voorkeur in samenwerking met die opdrachtgever. De inhoud van onze (ambulante) dienstverlening sluit beter aan bij de behoefte van onze cliënten en op onze ontwikkelingsgerichte benadering.

Meerjarenbeleidsplan Jados 2022 t/m 2024


Ambitie 4 Nieuwe dienstverlening ontwikkelen Niet alleen in het kader van begeleiding is onze visie en werkwijze een toegevoegde waarde. In de afgelopen jaren hebben we met een aantal pilots, de werktrajecten en het bieden van externe deskundigheidsbevordering gemerkt dat veel (sociale) domeinen behoefte hebben aan de ontwikkelingsgerichte benadering. Dit gaat samen met een toenemende aandacht voor preventie, waar overheden in de komende jaren op willen investeren. Hier liggen kansen voor Jados, waarmee we meer diversiteit kunnen aanbrengen in onze inkomstenbronnen. Dit is een belangrijke ontwikkeling om onze dienstverlening ook in de verdere toekomst in een veranderend zorglandschap te kunnen blijven bieden.

4.

Nieuwe dienstverlening wordt ontwikkeld om van grotere toegevoegde waarde te zijn voor mensen met (de diagnose) autisme. Er wordt hierbij zoveel mogelijk in het voorliggend veld gezocht naar kansen; zoveel mogelijk preventief van aard. Jados is vernieuwend in de zin van nieuwe opdrachtgevers zodat nieuwe producten mogelijk worden en Jados vooruitloopt op veranderingen in het zorglandschap. Hierbij kan gedacht worden aan subsidieaanvragen voor het ontwikkelen van specifieke programma’s vanuit R&D. Scholing en consultaties aan externe partijen worden ingericht als eigen vormen van dienstverlening met bijbehorende opdrachtgevers.

Meerjarenbeleidsplan Jados 2022 t/m 2024


"Mensen vullen elkaar aan, daar waar ze van elkaar verschillen."


Tot slot Met deze vier ambities is de koers voor de komende drie jaar op hoofdlijnen uitgestippeld. Met elkaar gaan we verder met het uitwerken en realiseren van deze ambities. De concretisering daarvan zal jaarlijks een plek krijgen in het Jados jaarplan en de jaarplannen van de regio’s en stafafdelingen binnen Jados.

jados.nl

INSTAGRAM-SQUARE/jados_autisme_

LINKEDIN/company/jados

FACEBOOK-SQUARE/jadosautisme


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.