Page 1

Benvidos o titorial de Audacity. Seguindo este titorial, aprenderás os elementos básicos de cómoutilizar este programa gratuito para a edición de sons, que é moi popular en Internet. O titorialserá unha boa guía para facerunsexerciciossinxelos de edición, pero que te darán a pista de traballopara futuros proxectospersonais. O titorialensinate, en principio, o modo de descargarte o programa, instalalo e engadirlle a capacidade deexportar arquivos de son o formato MP3. Audacity é un programa que funciona con, Mac, e Linux e o podes encontrar en http://audacity.sourceforge.net. Este titorial é para a versión de Windows do Audacity. Audacity non ten un convertidor a MP3 por defecto. Para conseguir esta ferramenta, primeirotes que descargar e instalar “Lame Encoder” Plug-in. Unha vez que o teñas descargado, necesitas situarlo na carpeta de instalación do programa Audacity (normalmente será: C:\Archivos de programa\Audacity\Plug-ins). Unha vez colocado ahí, abre un arquivo tipo .WAV en Audacity, e selecciona o menú Arquivo->Exportar como MP3. Cando o fagas, verás a seguintemensaxe, ainda que ti o verás en castelán.

Nesteintre, dices que sí, e busca Archivos

a

carpeta de

de

programa

ondecolocaches o arquivo “lame_enc.dll”. Fai “click” sobre

o

arquivo

“lame_enc.dll”. Unha

vez

xapoderásempregar

feito, a

función Archivo, Guardar como  MP3 para crear arquivosnese formato comprimido.


Antes de comezar a grabar, é necesario que determinemos a calidade de son que desexamosobter( se queremos que se escoitemoi ben, o que xerará un arquivomoi grande, ou se podemos perder algo de calidadeobtendo un arquivomais pequeño). Para iso,imos o

menú

ArchivoPreferenc ias.

A

ventáemerxente contén

varias

pestanas .pulsamos sobre a de Calidad. O

primeiro

que

valor

encontramos

Frecuencia

de

muestreo predeterminado , é o mais importante. É a calidade con imos a recoller o arquivo.

En

xeral,

deberíamos

grabar

camellorcalidade

posible,

xa

que

semprepoderemosgardar o arquivocunhacalidade algo inferior. 44100Hz- son de alta calidade. Aconsellable para aplicación multimedia, ondeé importante a calidade de son, así como nasgrabaciónsnas que se teña especial

interese

(sempre

ocupan

mais

tamaño).

EXERCICIO I. EDITANDO CON AUDACITY UN FICHEIRO DE AUDIO Para que teñas algo sinxelo para editar, empregaremos un clip de son da Serie os Simpson’s TV Series. Para este titorialempregamossó as prestacións básicas de Audacity. Se te fixas, na parte superior esquerda, verás que está activada a ferramenta de SELECTION por defecto. Ten o aspecto dunha letra i, pero maiúscula, asi “I”. Despois verás unha serie de botón de PLAY e STOP. Mencionaremos, todolos botón según nos faganfaia…


Faiclick

no

seguinte

enlace

para

ver

o

vídeo

http://cpborja.educa.aragon.es/pdigital/Audio/Audacity_TutorialCastellano/audac ity_step01_video.html Antes de que podamos editar, necesitamos primeiro ABRIR un arquivo, neste caso faremolo con “homer.wav”. Os arquivos tipo “.WAV”, son os arquivos por defecto caraterísticos de Windows. Unha vez aberto, aparecerá coma “tipo wave” naventá de Audacity. Mira o vídeo http://cpborja.educa.aragon.es/pdigital/Audio/Audacity_TutorialCastellano/audac ity_step02_video.html Se fas soar o arquivounhas cantas veces, notarás que o arquivo termina co son dunha armónica. A nosaprimeiratarefavai a consistir en suprimir este son que está o final do arquivo “wave” que estamos traballando. Volve a facersoar o arquivo ata que localices perfectamente donde está o son da armónica. Despois , usando o rato do lápiz óptico,seleccionacoidadosamente o son. Despoisemprega o menú “Editar”, “Cortar” e suprime esta parte do arquivo de son. Mira o vídeo http://cpborja.educa.aragon.es/pdigital/Audio/Audacity_TutorialCastellano/audac ity_step03_video.html Agoraimos a conseguir o efecto “Desaparecer, “Desvanecerse” ( en inglés, “fadeout”) da última parte da frase que estamos a editar, i.e., cando Homer di “¡Qué tanto dura!”.

Para facelo, simplemente tes que seleccionar a parte final, a dereita do momento no que dí as palabras.. Cando selecciones ese final da exclamación,


emprega o menú “Efecto”, “Fadeout” (“Desvanecerse”). Proba varias veces ata que consigas o efecto desexado. ¡Escoita o resultado!. Mira o vídeo http://cpborja.educa.aragon.es/pdigital/Audio/Audacity_TutorialCastellano/audac ity_step05_video.html O último traballo de edición, antes de terminar, será mais difícil. Imos a cambiar a parte donde Homer di por segunda vez “… Mamá se llevo esas pilas”. No seu lugar, queremos que Homer diga: “se llevó esas pilas”. O xeito de facelo para borralo é seleccionar a zoa, o área, donde ti pensas que encontrase a palabra “Mamá”, probando unha e outra vez ata axustar correctamente. Sempre é aconsellableempregar a lupa para facer “Zoom” sobre a pita, no lugar aproximado. Cando selecciones a palabra “Mamá”, emprega o “play” para asegurarte. Logo, emprega “Editar”, “cortar”. “Mamá” desapareceu… Mira o vídeo http://cpborja.educa.aragon.es/pdigital/Audio/Audacity_TutorialCastellano/audac ity_step06_video.html Xa rematamos coa edición! O último que faremos é probar por última vez o arquivo editado. Empregaremos o botón que está a esquerda do play, para ir o inicio do arquivo. Agora dalle o play. Fai que soe e que che guste o resultado. Para gardalo, como non queremos perder o arquivoorixinal de Bart, faremos o seguinte: Primeirogardar o proxecto por se queremos edítalo outra vez. No menú, escollemos: “Archivo” “Guardar proyecto como” [cambiaremos o nome do arquivo como “Audacity01.wav”. Asigardamos o proxecto e non perdemos o arquivoorixinal.


EXPORTAR O NOSO ARQUIVO CON DOUS FORMATOS: WAV E MP3. Outracousa a ter en conta é o grao de compresión que desexamos para o nosoarquivo mp3. 1. Primeiro, imos a EditarPreferencias e seleccionamos a solapa Formatos do arquivo. 2. En Opciones de exportación a MP3, na entrada de texto BitRate seleccionamos unha das opción que nos ofrecen. Novamente, esto dependerá da calidade son e do tamaño do arquivo resultante que desexemos. 3. Unha boa opción que está no punto medio, sería seleccionar a opción 128, que sería o estándar e que está seleccionada de forma predeterminada polo programa. Gardalo con unha compresión menor 112 suporía menor calidade. Se queredesunhacalidadesemellante a que aprecia o aídonunha reproducción de un CD de audio, podeseelexir a compresión 256. 4. Para unha aplicación multimedia, aconsexase usar a compresión 256, o que mantendrá todo o posible a calidadeco que se grabou o arquivo. 5. No menú escollemos ArchivoExportar como wavou Exportar como mp3. Mp3 é un formato que ocupa moito menos e permite a sua reproducción en múltiples medio. Cambia o nome para non confudilocoorixinal. 6. Faioutra copia en MP3 como Audacity01.mp3 e gardaa.

EXERCICIO 2. GRABA A TÚA VOZ Agora

conecta

o

micrófono o PC. Graba a túa voz decindo a frase “¡Mamá me compró unas pilas!¡Que tanto duran! 1. Primeirotes que fixar o nivel da entrada, representado por un micrófono. Debes mover o cursor (sinalado por a frechavermella), ata encontrar o nivel axeitado. Proba o que maislle guste. 2. Fai clic no botón REC 3. Deixa un silencio de un segundo


4. Comeza a frase 5. Deixaoutro silencio de un segundo 6. Faiclick en stop. 7. Agora edita o arquivo e corta os silencios. 8. Exporta o arquivo como MP3 conome Audacity02.mp3 EXERCICIO 3: COMBINAR AUDIO Pode ser que resulte necesario engadir un fragmento (son o palabra) a nosa grabación, ben desde outroarquivoou una parte do arquivo que estamos editando. O proceso é sinxelo e practimente igual en ambos casos. 1. Abrimos o arquivo Audacity01.mp3 e audacity02.mp3 2. Selecciona o audio de audacity02.mp3 (a túa grabación) 3. Agoracopiaa(ctrl+c) 4. Facemos clic no principio do arquivo de son audacity01.mp3 e o pegamos (crtl+v) 5. Combinaches a túa grabación ca de Homer. Escoitaa 6. Exporta o arquivo como audacity03.mp3.

EXERCICIO 4: ENGADIR EFECTO DE SON AMPLIFICAR Pode ocurrir que durante a nosa grabación, unha parte quede a un volumen menor que o resto da grabación, ou que dexesemosamplificalo todo, para que se escoitemellor.


1. abrimos

o

último arquivo

audacity03.mp3 2. Seleccionamos as palabras “¡Qué tanto duran! que grabachescatúa voz. 3. Seleccionamos no menú EfectoAmplificar. Regula o cursor ata que logrs alcanzar o nivel de voz equilibrado co nivel de voz de Homer. 4. Se pulsamos sobre o botón previsualizar, comprobaremos se a palabra ten o volumedesexado. Se non é así, podemos arrastrar o potenciómetro cara a dereitaouesquerda, para subir oubaixar o volumen. E importante recordar que o fragmento seleccionado non pode distorsionar. Se todo está ben, pulsamos Aceptar. 5. Unha

vez

amplificado

o

patrón

de

son,

mostrase

así:

6. Exporta o arquivo como audacity04.mp3.

EXERCICIO 5: ELIMINAR RUIDO Algunhas veces o que grabamos, pode conter ruido de fondo. Para iso, imos a ver como elimínalo para que a túa grabación quede o mais limpa posible.


primeiro, debemos seleccionar a parte ondetemos o ruido (selecciona a parte da túa

propia

voz

do

arquivo

no

menú

audacity05.mp3). logo

pulsamos

EfectoReducción de ruido. Aparecerá unhaventá que nos pedirá dous pasos para facer o efecto. No primeiro paso, imos a obter o perfil do

ruido

na

parte

seleccionada.

Destexeito, saberá que debe filtrar. Pulsaremos, logo, sobre o botón Obtener perfil de ruido. El programa pechará automáticamente, esta ventápermitíndonos o paso 2, primeiro seleccionaremos todo o fragmento de donde queremos quitar o ruido. voltamos

o

menú

EfectoReducción de ruido. Na parte

inferior

encontramos

da

tres

ventá

barras.

Polo

xeral, arrastramos o botón cara a esquerda

das

continuación,

mesmas

pulsamos

e,

sobre

a o

botón Vista previa. Se nos gusta pulsamos sobre Eliminar ruido. O programa eliminara a frecuencia de ruido de todo o arquivo. Se nos queda ben, podemos desprazar a barra un pouco cara a dereita e volver a facer a comprobación, ata que demos co valor correcto no que o ruido eliminase sen que se altere demasiado o audio da nosa grabación. Exporta o audio como audacity05.mp3.

EXERCICIO 6: MEZCLANDO MÚSICA E VOZ


Como o seu título indica, con esta práctica aprenderás a combinar unha música de fondo coa túa propia voz ou a que queiras incorporar. 1. Baixa o seguinte arquivo http://www.box.net/shared/dmffzyj84h que contén un tema musical en MP3 e garda o arquivo no teu ordenador. 2. Agora abre Audacity e carga o arquivo co tema música. Abrir  Arquivo 3. Comprabarás que o arquivo conten dous pistas porque está en Stereo. 4. Debes ter en conta agora os seguintes botóns:

Co primeiro podes controlar o nivel de volumen da música e co segundo podes conseguir aumentar o volumen de entrada da túa voz. Deste xeito, tu voz destacará por enriba da música. 5. Antes de grabar a túa voz, escoita o tema musical para que comprobes o seu volumen e decide se debes baixala.


6. Agora grabarás a túa voz. Despois de facer clic sobre o botón de grabación, debes facer unha pausa de silencio e decir a seguinte frase: “¡Hola a todos!... ¡Benvidos a un novo programa do Clube da Comedia do Aquis Celenis! ¡Hoxe teremos a actuación estelar de (di o teu nome)! ¡Espero que voten unhas risas!” Non esquezas que debes poñerlle entusiasmo. Fai unha pausa e logo fai clic en STOP. 7. Agora escoita a combinación de música e audio e, si é necesario, recorta a pausa de silencio 8. Recorta o tempo de música que sobre e fai un

FADE

OUT

(EfectoDesvanecer

progresivamente) o final da grabación, de modo que o volumen da música desapareza gradualmente. 9. Se non te convence o volumen da música ou da túa voz, todavía podes regular ambos controlando os botones sinalados na imaxe da dereita 10. Garda o arquivo como Audacity06.mp3.

EXERCICIO 7: ¡MIS KARAOKES!


¿Imaxinas poder crear os teus propios karaokes con esa música que tanto che gusta? Con esta práctica aprenderás a facelo. 1. O primeiro e quitarlle o audio a unha canción. Baixate o seguinte arquivo http://www.box.net/shared/k0rn1c2z8d 2. Abreo co Audacity. 3. A canción ten dúas pistas porque está en Stereo. Dividimos as pistas en dúas canles independentes. Para iso debes facer clic no botón que despliega o menú da pista… e elixir “Dividir pista Stereo” 4. Verás que créanse dúas

pistas

independentes. Selecciona delas,

unha

a

inferior,

que corresponde ca canle

dereita

elixe

a

e

opción

EfectoInversión. Con isto invertela onda desa canle. 5. Volves a despregrar o

menú

de

cada

unha das pistas e elixes

a

opción

Mono. 6. Agora

o

tema

musical está listo, eliminachela voz, ainda que queda un residuo. 7. Agora ven o Karaoke. Sustitúe a voz do cantante pola túa. Coma fixemos na práctica 6. 8. Garda o arquivo como audacity07.mp3.

Practicas de Audacity  

Titorial e prácticas de Audacity