Page 1

2012 - 2013

URTEKO PLANA


1. Sarrera -Helburuen aukeraketarako oinarri eta arrazoiak 2. Helburu orokorrak eta jardueren planifikazioa / 2.1 Helburu orokorrak 2.2. Helburuak betetzeko jardueren planifikazioa 3.- Irakaskuntza- jardueren programa a) Ohiko irakaskuntza-jarduerak 3.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak - Eskola egutegia eta ordutegia - Hezkuntza errefortzua antolatzeko irizpideak - Komuneko guneen antolketa - Irakasleria eta karguak - OOGren partaideak 3.2. Ikastetxearen proiektuak 3.3. Prestakuntza ikastaroak b) Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa 4. Hezkuntza komunitateari informazioa emateko bideak 5.

Eskolako zerbitzuak

6.

Ekonomia-kudeaketarako plana

7. Eranskinak / Anexos - OOGren onartze-agiria


1. Sarrera introducci贸n Helburuen aukeraketarako oinarri era arrazoiak 2012-2013 ikasturtearen hasieran, lortu nahi ditugun helburuak aukeratzeko eta gure Urteko Plana idazteko, oinarri hauek hartu ditugu: 1. Gure irakaskutza-jarduera guztien oinarria izan behar duen Hezkuntza Proiektua. Dokumentu horretan aipatzen dugun bezala, nahi dugu gure ikasleek arrakasta akademikoa eta arrakasta pertsonala lortzea, eta haien beharrak eta ezaugarriak kontuan hartuta, erantzun egokia eman behar diegu, derrigorrezko hezkuntza bukatzen dutenean oinarrizko gaitasunak eskuratuak izateko. 2. 11-12 ikasturtean planteatutako Urteko Plana eta honen lorpenak aztertzeko egindako Memoria, bai eta ikasleek ekainean lortu zituzten emaitzak ere (azken hauek aztertzeko unean ikastetxean dugun aniztasuna baloratzen dugularik). 3. 2012ko udaberrian idatzitako Hobekuntza Plana (2011ko udaberrian egindako Ebaluazio Diagnostikoan ateratako emaitzetatik sortua). 4. Prestakuntza Proiektua, irakasleon Formakuntza egiteko planteatu duguna. 5. Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma

Aurreko guztia kontuan hartuta, 2012-2013 ikasturterako jartzen ditugun helburuak ez dira aurreko urtekoen oso ezberdinak, lan ildoak bide beretik doaz eta. Behean agertzen den taularen bidez ikusten da 11-12 ikasturtean zeintzuk izan ziren gure intereseko gaiak dokumentu desberdinetan eta ze dokumentutan jaso genituen:

11-12 IKASTURTEA

URTEKO PLANA eta MEMORIA

HOBEKUNTZA PLANA

PRESTAKUNTZA PROIEKTUA

Euskara

*

*

*

IKT (Metodologia)

*

*

*

Koordinazioa

*

*

*

Erantzun koordinatua Ikastolarekin batera

*

Gurasoak

*

*

Zientziarako konpetenzia

*

Hizkuntzetarako konpetentzia

*


Aurreko ikasturtean idatzi genuen Urteko Planean, aukeratutako helburu bat ere ez dugu baztertu nahi. Iazko memorian jaso genuen bezala, helburu batzuk betetzea lortu genuen baina beste askorekin betetze maila osora ez ginen heldu. Horiexekin jarraitu behar dugu aurten ere, finkatze aldera, ikasleen emaitzak hobetzeko. Helburu hauek Hobekuntza Planean ere jarri genituen. Eta Prestakuntza atalekoak ere Hobekuntza Planari begira bideratuta daude, hori dela eta aurten jarraipena egingo dugu, horietan sakontzeko beharra daukagu eta.

Beraz, helburuak esparru hauei begira diseinatu dira: Euskara: Hezkuntza Proiektuan aipatzen den modura, gure ikastetxean euskara dugu komunikatzeko lehen hizkuntza eta ikasteko hizkuntza nagusia, beraz, hemen aipatuko den helburua gehi jarduerak ahoz zein idatziz ikasleen komunikatzeko gaitasuna hobetzera zuzenduta daude. Metodologia berriak iaz arlo honetako formazioa egin genuen eta erabiltzeko lehenengo pausuak eman genituen. Aurten ere horretan aurrera egingo dugu, bai Formazioan, baita erabileran ere. Gela barruan irakasle guztiok berrikuntzak egin behar ditugulakoan gaude, IKT arloan eta irakaskuntzaestrategietan. Ikasleengandik erantzun hobea izango dugu baldin eta haien bizitzan erabiltzen dituzten teknologiak gela barrura sartzen baditugu. Beste alde batetik, gela berean dagoen aniztasunari erreparatuta, estrategia berriak eskuratu eta erabili behar ditugu, ikasle guztiengana heltzeko, eta denek arrakasta akademikoa eta pertsonala lortu ahal izateko. Azken arlo hauetan, aurten Formakuntza egingo dugu. Koordinazioa: Gai hau ere iazko helburuen artean genuen, eta ez dugu baztertu nahi. Maila ezberdinetako koordinazioa bilatzen dugu, informazio kanal egokiak izateko. Informazio konpartitzeko mailak hauek dira: a) inguruko eragileak, b) irakasleen artekoak c) ikasleekin Gurasoak: Aurreko ikasturtean Koordinazio atalean sartu genituen gurasoak, baina aurtengo Planean helburu berezi bezala tratatzen dugu, indartu nahi dugu eta. Hezkuntza Proiektuan aipatzen diren zutabe (ikasle, irakasle, guraso, kanpoko eragileak, irakasle ez diren langileak) guztien arteko koordinazioa landu nahi dugu, eta gurasoekin iaz emandako urratsak sendotu nahi ditugu. Harremanak sakondu Ibernalo Ikastolarekin: Betidanik egon da ikasturte bukaerako kontaktua ikasleei buruzko informazioa trukatzeko, baina Iaz Ibernalo Ikastolarekin harremanak sakondu genituen, eta maiztasun handiz elkartu ginen. Ikastolako taldea honela osatuta zegoen: zuzendaria, ikasketa burua eta aholkularia bilera guztietan egon ziren eta idazkaria hainbat bileratan. Institutuko taldea honela osatzen zen: zuzendaria, ikasketa-burua eta orientatzailea, eta idazkaria ikastolakoarekin txandakatzen zen. Ikastola eta institutuko partaideez gain, ikastetxe biok daukagun Ikuskaria eta daukagun Aholkularia ere bileretan egon ziren, haiek izan zirelarik plataforma honen sortzaile eta gidariak. Bilerak emankorrak izan ziren arlo guztietan, eta agerien dagoen emaitza Hezkuntza Proiektua izan zen. Aurten ere Urteko Planean sartzen dugu helburu bezala Ibernalo Ikastolarekin lan egitearena, izan ere, Ikastetxe Publiko Integralaren (IPI) bidea elkarrekin jorratu behar dugu. Batetik, IPI izango dena prestatu behar dugu ikasturte honetan, eta bestetik ere, bi ikastetxeen artean ikasle guztiei erantzun koherentea eta osoa eman beharrean gaude.


Gaitasun zientifikoa: Oinarrizkko Hezkuntzan landu behar diren matematika-, zientzia- eta telnologiagaitasunak hobetzeko beharra ikusi dugu eta hainbat jarduera diseinatu ditugu arlo hauetan lantzeko. Hizkuntzen gaitasuna gaztelania eta ingelesean: ikasteko behar duten hizkuntza euskara izanda, lehenengo helburu bezala jarri dugu, baina ez dugu ahaztu behar gure gizartea gero eta eleanitzagoa izanda, herritar eleaniztunak behar ditugula. Hau dela eta, gure ikasleek gaztelanian eta ingelesean komunikatzeko gaitasunak lortu behar dituztela, eta hainbat jarduera egokituko ditugu arlo horiek lantzeko eta emaitza hobeak izateko.

2. HELBURUAK ETA JARDUERAK 2.1. Helburu orokorrak

1.

AHOZKO ETA IDATZIZKO JARDUERAK LANDUZ EUSKARAREN ERABILERA SUSTATZEA IKASLEEN KALITATEZKO KOMUNIKAZIO MAILA LORTZEKO.

2.

ESTRATEGIA METODOLOGIKO BERRIAK AZTERTZEA FORMAKUNTZAREN BIDEZ, GELAN APLIKATZEKO ETA IKASLEEN GAITASUNAK HOBETZEKO.

3.

IRAKASLE, IKASLE ETA INGURUKO ERAGILEEKIN AKORDIOEN BIDEZ KOORDINATZEA, IKASTETXEAREN MARTXAN GUZTION PARTAIDETZA BULTZATZEKO.

4.

KANPEZU INSTITUTURA ETA IBERNALO IKASTOLARA ETORTZEN DIREN IKASLEEI HEZIKETAERANTZUN KOHERENTEA EMATEA BI IKASTETXEKO PERTSONEZ OSATUTAKO BATZORDEAK SORTUZ, IKASLEEK GAITASUN MAILARIK HOBERENA LORTZEKO.

5.

ELKARLANA BULTZATUZ, GURASOEKIN HARREMANAK INDARTZEA, IKASLEEN JARRAIPEN ESTUAGOA EGITEKO.

6.

GAITASUN ZIENTIFIKOA GARATZEN LAGUNTZEA LAU URTERAKO PLANIFIKAZIO EGOKIA EGINDA, IKASLEEN GUTXIENEKO MAILA ZIURTATZEKO.

7.

HIZKUNTZA KOMUNIKAZIORAKO GAITASUNA GAZTELANIA ETA INGELESEAN HOBETZEA, AHOZ ZEIN IDATZIZKO JARDUERAK SISTEMATIZATUZ, IKASLEEN ELEANIZTASUNA INDARTZEKO.


2.2. Jardueren planifikazioa 1. HELBURUA

AHOZKO ETA IDATZIZKO JARDUERAK LANDUZ KOMUNIKAZIO MAILA LORTZEKO. jarduerak actividades

EUSKARAREN ERABILERA SUSTATU

arduraduna-agenteak responsable y agentes

denboralizazioa temporalizaci贸n

baliabideak recursos

IKASLEEN KALITATEZKO

ebaluazioa: adierazleak eta datak evaluaci贸n: indicadores y fechas JARRAIPENA

-arbela digitala -argazkiak -ikasgaiaren eskema -ipuinen laburpenak -egindako lanak...

Ikasleek ahozko azalpenak gelan egin, irakasgai guztietan.

AR- Mertxe AG- euskaraz irakasten duten irakasle guztiak

2. eta 3. hiruhilabetean.

Galdera luze bat jarri azterketa guztietan.

AR. Eta AG. Irakasle guztiok

Ikasturtean zehar

azterketak

2. eta 3. hiruhilabetean.

- Mailakako zerrenda

1. y 2. ebaluazioak

- IRALE

Akats ortografikoak, mailakatuta, irakasle guztiok zuzendu.

Irakasleok Formakuntza egin ikasleen arteko euskararen erabilera bultzatzeko.

AR- Euskara irakasleak EG- irakasle guztiok

AR.- Larraitz eta I帽aki AG. irakasleok

Txantiloia bete martxoan eta ekainean. UP/ E-1

LORPENA

Ahozko aurkezpenetarako landu diren irizpideak ikasleen %50k erabiltzen ditu.

Ikasleek ondo erantzuten dute

Ikasleen % 50k erraztasuna du galdera luzeak erantzuten.

Ekainean: euskara irakasleek egindako txostena. UP/ E-3

Ikasleeen % 50k haien mailarako finkatutako ortografia arauak menderatzen ditu.

Formakuntza txantiloia

Irakasle guztiok parte hartu dugu formakuntza saioetan.


IRALE prestakuntza-ikastaroan ikasitakoa praktikara eraman

AR- Larraitz eta I単aki AG. Irakasle guztiok

Ikasturtean zehar

IRALE

Euskararen erabileraren behaketa eta neurketa maila guztietan egin ditugu.

Gutxienez, euskararen erabilera bultzatzeko estrategia 1 aplikatu dugu maila guztietan.


2. HELBURUA

ESTRATEGIA METODOLOGIKO BERRIAK AZTERTZEA FORMAKUNTZAREN BIDEZ, GELAN APLIKATZEKO ETA IKASLEEN GAITASUNAK HOBETZEKO. jarduerak actividades

Formakuntza egin aurten ditugun intereseko bi gairen inguruan: IKT erabilera eta aniztasun handiko geletan lan egiteko unitate didaktikoen diseinua.

arduraduna-agenteak responsable y agentes

Arduraduna: zuzendaritza taldea Egileak: irakasle guztiak

denboralizazioa temporalizaci贸n

Asteazkenetan, bi orduko saioetan

baliabideak recursos

- Berritzegunea - Eskola 2.0 eta IKT arduraduna

ebaluazioa: adierazleak eta datak evaluaci贸n: indicadores y fechas

-Formakuntza orduak bete ditugu. - Asistentzia parteak

Mintegi bakoitzak prestatzen du formakuntzan ikasitakoa zelan eraman gelara .

ARD. Ikasketa burua eta mintegi buruak EG. Irakasleok

Asteroko mintegi bilera

-Barruko sarea -IKT -Txantiloia (M-1)

Ekainean, txantiloia beteta (zer egin dugun, eta zelan)

-Irakasleen %100k IKTak erabiltzako klaseko jarduera bat prestatu du. -Irakasleen %100k aniztasun handiko gelan lan egiteko unitate didaktiko bat prestatu du.

-Irakasleon %60k IKT erabileran autonomia lortu du. -Irakasleon %60k bere unitate didaktikoa gelan erabili du.


3. HELBURUA

IRAKASLE, IKASLE ETA INGURUKO ERAGILEEKIN AKORDIOEN BIDEZ KOORDINATZEA, IKASTETXEAREN MARTXAN GUZTION PARTAIDETZA BULTZATZEKO. arduerak actividades INGURUA Mendialdean dauden kirol-kultur taldeen informazioa jasotzea horren berri ikasleei eta senideei emateko, bertan parte hartzeko animatuz.

INGURUA “Mendiaaldean” aldizkarian kolaborazioak egin

IRAK. Zikloka/mailaka bilerak egin (orientatzailea + tutorea + zenbait irakasle) eta adostutakoa beste irakasleei jakinarazi eta aurrera eraman.

IRAK. Mintegietan maila bakoitzarako egindako materialak eta azterketak /frogak bildu eta karpetetan sartu (digitalak / papera) eta hurrengo ikasturterako gordeta utzi.

arduraduna-agenteak responsable y agentes

denboralizazioa temporalización

baliabideak recursos

Ikasturtean zehar

Kartelak, gutunak, dokumentazioa…

ebaluazioa: adierazleak eta datak evaluación: indicadores y fechas JARRAIPENA

AR. Zuzendaria EG. Irakasleak

AR. Zuzendaritza EG. Hizkuntzetako irakasleak eta ikasleak

Ikasturtean zehar

Ordenadoreak eta aldizkaria

Informazioa jaso eta banatu

Idatzi duguna

AR- orientatzailea AG- Irakasle guztiok

- Mailakako asteko bilerak - Pedagogia Batzordearen asteko bilerak

- Barne sareak idatzita geratzen diren aktak. (Irakasleak-aktakmailaka)

- Aktetan idatzitakoa irakasle guztiongana heldu dela konprobatzea galdetegi baten bidez.

AR. Ikasketa burua EG. Irakasleok

Ebaluazioa bakoitzaren ostean

Barne sarean dauden karpetak

Karpetak garaiz bete ditugu.

LORPENA Herrian egindako jardueretan gure ikasle / familien % 20k parte hartu du. Ikasleen lanak argitara atera dira eskualdeko aldizkarian.

-Irakasleen arteko %80k jaso dugu informazioa eta hartutako akordioak bete ditugu.

Edozein irakaslek ikusi ahal du gordeta geratu den materiala.


IRAK. Material bankua prestatu irakasleok gaixotzen garenean prest izateko zaintzak egitean.

IKASLEAK Gelako ordezkariekin bilerak egin informazioa trukatzeko.

4. HELBURUA

AR. Ikasketa burua EG. irakasleok

1. hiruhilekoa

Ikasketa burutzan dagoen karpeta (digitala/papera)

Prest dugu materiala

Ikasturte osoan, hilean behin gutxienez

Bilera deialdia

Bilerak egin ditugu

AR. Ikasketa burua AG. Ikasleak

Ikasleak inplikatuta egon dira ikastetxearen hainbat gaitan.


KANPEZU INSTITUTURA ETA IBERNALO IKASTOLARA ETORTZEN DIREN IKASLEEI HEZIKETA-ERANTZUN KOHERENTEA EMATEA BI IKASTETXEKO PERTSONEZ OSATUTAKO BATZORDEAK SORTUZ, IKASLEEK GAITASUN MAILARIK HOBERENA LORTZEKO

jarduerak

Ibernalo ikastola eta institutuaren artean dauden batzordeetan bilerak egitea ondoko gaiak tratatzeko: − Lehen Hezkuntzatik Bigarren Hezkuntzara finkatu nahi ditugun minimoak − Ebaluazio irizpideak − Dokumentazio akademikoa

arduraduna-agenteak

denboralizazioa

baliabideak

ebaluazioa: adierazleak eta datak

AR- Zuzendaria AG- Zuzendaritza eta orientatzailea.

Hilean behin gutxienez eta beharrezkoa den guztietan

Aktak

Ekaina: bileren akta karpeta -Minimoak idatzita -Ebaluazio irizpideak -Dokumentazio akademikoa

Ibernalo eta gure ikastetxearen arteko bilerak egin ondoren, landutako gaiak adostuak izan dira

Hainbat jarduera egin ikastetxe biotako ikasleen artean: bertso emanaldiak, euskararen eguna, liburuaren eguna…

AR.Zuzendaria EG. Inplikatutako irakasleak

Egun berezietan

programatuta koa

Jarduerak egin ditugu

Jarduera bakoitzeko balorazioa egin dugu eta helburuak bete dira % 80an.

Etorkizuneko Ikastetxe Integrala planifikatzea

AR. Zuzendaritza taldea

3. hiruhilabetea

Ordutegiak, espazioak… antolatu

Lan saio guztiak burutu dira

IPI abian jartzeko planifikazioa eginda dago

Ikastolako eta institutuko arduradunak astero biltzen dira jantokiko jarraipena egiteko.

Ikastolako eta institutuko jantokiko arduradunak

Astean behin

Aktak

Ekaina: bileren akta karpeta

5. HELBURUA


ELKARLANA BULTZATUZ, GURASOEKIN HARREMANAK INDARTZEA, IKASLEEN JARRAIPEN ESTUAGOA EGITEKO.

jarduerak

arduraduna-agenteak

denboralizazioa

baliabideak

ebaluazioa: adierazleak eta datak

IGE batzordekideekin noizbehinkako bilerak egin.

AR- Zuzendaritza AG- IGEko batzordekideak

Hiruhilean behin, gutxienez eta beharrezkoa den guztietan.

Bilera gela eta bileren erregistroa. (UP/ K-3)

Ikasturte bukaerako txostena.

Guraso boluntarioekin jarduerak egin ikastetxetik kanpo.

AR- Ikasketa Burua AG- Guraso inplikatuak, ikasleak eta irakasleak.

Ekintza puntualak urtean zehar.

Informazio orria ikasleentzat eta gurasoentzat.

Ikasturte bukaerako txostena.

AR. Programen arduradunak EG Irakasleok eta senideak

Egun puntualak

Gonbidapen gutuna

Parte hartzea

Gurasoak gonbidatu Agenda 21 eta Normalkuntzako jardueretan (bestelakoak ere) parte hartzera.

Irakasle eta gurasoen arteko komunikazioa erraztuko duen tresna bat diseinatzea.

AR. Orientatzailea EG. Tutoreak eta irakasleak

1. eta 2. hiruhileak

Ikasleen jarraipenerako txantiloia

Jarraipen -txantiloia aurten erabili dugu

Gurasoak teknologia berrietara inguratzea: email, sms‌

AR. IKT arduraduna EG. gurasoak

Urtean zehan

Ordenadoreak , gutunak, web orriak‌

Ikastaroa egin dugu

Ikastetxe eta guraso arduradunen artean informazio bilerak egin dira gutxienez hiruhilean behin Gutxienez hiruhilean behin guraso batek jarduera bat burutu du ikasleekin. Gurasoen %10 etorri da.

Ikasleen %30k ikasteko ohiturak eta jarrera hobetu ditu Gurasoen % 20k posta elektronikoa zabaldu du


6. HELBURUA

GAITASUN ZIENTIFIKOA GARATZEN LAGUNTZEA LAU URTERAKO PLANIFIKAZIO EGOKIA EGINDA, IKASLEEN GUTXIENEKO MAILA ZIURTATZEKO.

jarduerak

Ikasmaila guztietako programazioak egokitzea ziurtatzeko maila bakoitzean hasteko behar dituzten edukiak aurreko

arduraduna-agenteak

denboralizazioa

Mintegi burua Irakasleak

1. ebal.

Mintegi burua

Urtean zehar

baliabideak

Programazioak, testu liburuak, materialak..

Irakasleek programazioak berridatzi dituzte, talde bakoitzeko aurreko ikasturteetako memoriak kontuan hartuta, eta koordinazioa egin dute kurtso hasieran. Urtean zehar ere aztertzen dute eguneroko lana ahuldadeak identifikatzeko eta ikasturte honetan eta hurrengoan konponbideak aurkitzeko.

Maila bakoitzean ikasleen %80ak gutxiengoak lortu dituzte.

Mintegiko materiala Txantiloia

Maila bakoitzean landu behar duten hizkuntza zientifikoa kurtso hasieran programazioetan sartzea

Ikasleen %80ak testu zientifikoetan agertzen den hizkera zientifikoa ulertzen du eta froga idatzietan hizkuntza hori %70ak erabiltzen du.

ikasturtean ikusi direla.

Hizkuntza zientifikoa lantzea planifikatzen jakiteko eta ebazpenak arazorik gabe egiteko.

ebaluazioa: adierazleak eta datak


Helburua Objetivo 6

HIZKUNTZA KOMUNIKAZIORAKO GAITASUNA GAZTELANIA ETA INGELESEAN HOBETZEA, AHOZ ZEIN IDATZIZKO JARDUERAK SISTEMATIZATUZ, IKASLEEN ELEANIZTASUNA INDARTZEKO. jarduerak actividades

arduraduna-agenteak responsable y agentes

denboralizazioa temporalización

Gaztelanizko idazlanak sistematikoki lantzea.

Gaztelania irakasleak

Idazlanak bi astean behin egin.

Euskarri askotako entzute-testuak erabiltzea eta elkarrekintzarako jarduerak egitea.

Ingelesa irakasleak

Ingelesa irakasleak Ingelesezko ahozko aurkezpenak gelan egin.

baliabideak recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak evaluación: indicadores y fechas

Eskola materiala

Txantiloia irakaslearen koadernoan.

Ikasleen % 80k betetzen ditu programazioan agertzen diren irizpideak.

Bi astean behin Ahozko eta ulermen jarduerak egin

Internet, audioak, jolasak, iragarkiak, filmak…

Txantiloia irakaslearen koadernoan

Mailari dagokion komunikazio zereginetan ikasleen % 50k helburua bete du.

Ebaluazio bakoitzean behin

IKT

Iraileko programazioetan finkatu dira helburuak eta ebaluazio irizpideak.

Ikasleen % 60k bete ditu programazioetako Ebaluazio-irizpideak.


3.IRAKASKUNTZA JARDUEREN PLANIFIKAZIOA

3

A. Ohiko irakaskuntza jarduerak ---------------------------------------------

3.1 Ikastetxearen funtzionamendu atalak 

EGUTEGIA IRAILA

As

At

Az

Og

URRIA Or

La

Ig

As

At

Az

Og

AZAROA Or

La

Ig

As

At

Az

Og

Or

La

Ig

1

2

3

4

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

17

18

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

24

25

26

27

28

29

30

29

,

31

26

27

*

29

30

As

At

Az

Og

Or

La

Ig

As

At

Az

As

At

Az

Og

Or

La

Ig

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30

31

25

26

27

28

As

At

Az

Og

Or

La

Ig

As

At

Az

As

At

Az

Og

La

Ig

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

4

5

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

11

12

*

7

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

25

26

27

28

29

30

31

29

30

27

28

29

30

31

ABENDUA

URTARRILA Og

Or

OTSAILA La

Ig

31 MARTXOA

APIRILA

EKAINA As

At

Az

Og

Or

Og

MAIATZA

Or

La

Ig

Or

Hasiera eta bukaera/

Principio y final de curso

La

Ig

Jaiak eta oporrak/

Fiestas y vacaciones

1

2

Zubiak/

Puente

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Asteazkena : 09.00 - 14:00 (autobusera)

17

18

20

21

22

23

Ostirala: 09.00 – 14.30

24

25

* 26

27

28

29

30

Jornada trinkoa: 9:00 etatik 15:00tara/

*

1., 2. eta 3. ebaluazioak

(bazkaldu eta 15.30ean, autobusera) Jornada continua


 Ikasturtean zehar izango dugun

3

ORDUTEGIA

Ikasturtean zehar izango dugun ordutegia: ASTE LEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

OSTIRALA

09.00 10.00

09.00 10.00

09.00 09.45

09.00 10.00

09.00 09.50

10.00 11.00

10.00 11.00

09.45 10.30

10.00 11.00

09.50 10.40

11.00 12.00

10.30 10.45

11.00 12.00

10.40 10.55

11.00 11.30

A

11.30 12.30

12.00 12.30

12.30 13.30

12.30 13.30

B

A

B

A

10.45 11.30

12.00 12.30

11.30 12.15

12.30 13.30

12.15 12.30

A

A

10.55 11.45 11.45 12.35

B

12.35 12.50

14.30 15.30

14.30 15.30

12.30 13.15

14.30 15.30

12.50 13.40

15.30 16.30

15.30 16.30

13.15

15.30 16.30

13.40

1. saioa

14.00

A

A

14.30

09. 00 09. 55

2.

09. 55 10. 50

A

10.50 - 11.05

3.

11.05 12.00

4.

12.00 12.55

Jardunaldi trinkoarekin dugun ordutegia

Ebaluazioen egutegia

1.

aurrebaluazioa: urriaren 24an

12.55 - 13.10 A

ebaluazioa: azaroaren 28an

2.

ebaluazioa: martxoaren 6an aurrebaluazioa: urtarrilaren 30ean

5. 6.

13.10 14.05 14.05 15.00

3.

ebaluazioa: ekainaren 19an aurrebaluazioa: maiatzaren 8an


Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolatzeko irizpideak

DBHko 1. eta 2. mailan Euskara, Gaztelania eta Matematikan: −

bi saio egiten dira talde osoarekin (talde lanak egiteko, guztiontzako azalpenak emateko, irakurmena lantzeko...)

bi saio banakako lanak egiteko

Gizarte, Natura eta Ingelesean:

-saio komun bat

-bi saio bikoiztuta

Irakasle berak egiten ditu saio guztiak taldea osotasunean ezagutzeko eta taldearen martxa eta beharrei aurre egiteko (1. mailan Matematika eta Gizarten izan ezik, hauetan bi saiotan bi irakasle sartzen dira, posible egin baitzaigu koordinatzea bi irakasle gelara batera sartzea). 1. mailako bikoizketak egiteko erabili dugun kriterioa hau da: Hezkuntza Premia Bereziko 4 ikasle ditugu eta arlo hauetan egin behar zaizkien egokitzapenak kontuan hartuta, haiekin jarraipen zehatzagoa egiteko aukera ikusi dugu. 2. mailako bikoizketak egiteko orduan hauek hartu ditugu kontuan: −

talde heterogeneoak sortzea ikasleen ezaugarrien arabera

neska eta mutilen kopurua berdintsua izatea

herri desberdinetatik datozen ikasleak nahastea

PROA Plana ere badaukagu, 1. zikloko hainbat ikasle sartuta daude (gaur egun 9). Errefortzu hau ikastorduetatik kanpo egiten denez (16:35 – 18:00), garraio zerbitzua eragozpena da beharra daukaten hainbat ikaslerentzat. Arazo honi konponbidea bilatu behar diogu, herri txikiek dituzten desabantailen zerrendan hau beste bat ez izateko. (Iaz Bernedon sortu genuen taldea eta ikastetxeak bere gain hartu zuen).

Guneen antolaketarako eta banaketarako irizpideak

2012-2013 ikasturtean maila guztietan arbel digitala badago. Honetaz gain, ikastetxean dauden bestelako baliabideak eta espazioak talde guztiek erabiltzen dituzte (irakasgelan dagoen txantiloian begiratu behar da ea gela hori libre dagoen): Musika gela, Informatika gela, Ikus-entzunezkoen gela. Jantokia, kiroldegia eta futbol zelaia Ibernalo Ikastolarekin konpartitzen ditugu: ordutegiak antolatuta daude espazio hauek nork bere orduan erabiltzeko, baina 2011-2012 ikasturtean astelehenetako jolastordua une berean jarri genuen eta arazorik sortu ez dela ikusita, 12-13 ikasturtean ere honela jarraituko dugu.

Egun horretan, hala ere, frontoian

3 3


eta futbolzelaian mugak ipinita daude, bestelako inguruetan ikastetxe bietako ikasleak elkarrekin egon daitezke.


Irakasleria eta tutoretzen banaketa

IZEN ABIZEBAK NOMBRE Y APELLIDOS

Amaia Aginaga Goikoetxea

KARGUA CARGO

Mintegi Burua / jefe dep.

ORDU GUTXI REDUC. HOR

ZIKLO/DEPARTAMENTUA CICLO-DEPARTAMENTO

Hizkuntzen mintegia

Eva Solaun Unzaga

TUTOREA 1. MAILAN

Kontxi España Olabarri

TUTOREA 4. MAILAN

Eduardo de Mugica Osaras Eduardo Gorroño Ugaldea

“ TUTOREA 4.A

Gizarte mintegia

Rosa Gaviria Urra

TUTOREA 2. mailan

Zientzien mintegia

Larraitz Aierbe Zuriarrain

TUTOREA 3. MAILAN

Mintegi Burua

Eli Irastorza Apaolaza Andoni Arrizabalaga Bazkalan

Eritz Vizcaya Ozaeta

IKT arduraduna

Miguel Angel Díaz de Cerio Zurbano

Orientatzailea

Orientazioa

Nahia García Gómez

Xabier Aginaga Arozena Cristina Etxeberria López de Heredia Mertxe Azkarraga Biguri

Pedagogia Terapeutikoa

Idazkaria eta Mintegi Burua

Gizarte Mintegia /

Ikasketa burua

Hizkuntzak / Lenguas

Zuzendaria

Hizkuntzak / Lenguas


OOG-ren partaideak [titularrak] IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS

Mertxe Azkarraga Biguri Cristina Etxeberria Xabier Aginaga Arozena 1. Eduardo Gorroño 2. Eli Irastorza 3. Larraitz Aierbe 4. Nahia García – 5. Miguel Angel Díaz de Cerio 6. Rosa Gaviria 7. Amaia Aguinaga 8. Eva Solaun 9. Kontxi España 10. Eritz Vizcaya 1. Álvaro García 2. Ivo Tsvetanova 3. Unai Pérez de Arriba 1. M. Isabel Resines 2. M. Angeles Dorado 3. Cristina Quintana 4. Jose Miguel Quintana 5. Julia López de Juan Abad 6. Jon Basterra 7. Aitor Gorospe 8. Enrique Pérez de Arriba 9. Okón Martínez de Alegría 10. Ainhoa Zabaleta 11. M.Asun Quintana 12. Susana Díaz Elena García de Vicuña García Santos Gómez de Segura Quintana

TALDEA / GRUPO irak / profes.

ikas / alumn

guras / fam

adm-zerbitz

udal / ayto

X X x x x x x x x x x x

X X X X X X X X X X X x x x

3


3.2. Ikastetxearen proiektuak eta programak

3 HIZKUNTZA NORMALKUNTZA Ikastetxean euskararen erabilera bultzatzeko programa da. Mendialdean euskarak duen egoeran oinarrituta (eta jarri dugun helburutariko bat lortzen laguntzen digulako), ezinbesteko lana egiten da proiektu honetan. Erabileraren hedapena honako lau xede hauek jorratuz egiten da: 1. Hiztun kopurua haztea. 2. Erabileraren maiztasuna handitzea. 3. Erabilera eremu eta funtzio anitzetara hedatzea. 4. Areagotzen lagunduko duten erabilera- arau adostuak indarrean jartzea. Aipatutako xede horien lorpenean eragile asko hartu behar dira kontuan: ikasleak, irakasleak, gurasoak... Hizkuntzaren ezagutza, erabilera eta erabiltzeko motibazioa sustatu nahi ditugu programaren bidez.


ESKOLAKO AGENDA 21

Ingurumen-hezkuntza programa denez, ingurumen-arazoen konponbidean parte aktiboa hartzeko: ezaguera, gaitasuna, jarrera, motibazioa eta konpromisoa garatzea da xede nagusia. Ikasleen formakuntzan garrantzi haundikoa dela pentsatzen du zentroak, are gehiago bizi diren eskualdean bizita NATURA baita hemen protagonista. Programaren ezaugarri garrantzizkoenak hauek dira: • Eskola eta udalerriaren arteko lana. (Ingurugiroko teknikariaren aholkularitza eta foro munizipala). • Hezkuntza komunitatearen partaidetza: ikatetxe osoa, gurasoak,…. • Ikastetxearen kudeaketa arduratsua eta iraunkorra. • Curriculum-aren berrikuntza. KanpezuBHI 08-09 ikasturtean hasi zen lan egiten Eskolako Agenda 21 programan. 2009 ikasturtean Mendialdeko udalerri guztiak zeuden Tokiko Agenda 21 barruan. 10-11 ikasturtean Maeztuko eskola ere sartu zen, eta berarekin koordinatzen gara, inguruko beharrak hobeto ezagutzeko, elkar laguntzeko, …eta ikasturtean zehar landuko dugun gaia adosteko.

12-13 ikasturtean ELIKADURA JASANGARRIA Ikasturte honetarako helburu hauek markatu ditugu, eta segidan daude horiek lortzeko erabiliko ditugun tresnak, ekintzak, baliabideak,…… Kurtso bukaeran egingo dugu guzti honen balorazioa. HELBURUAK

HELBURUAK LORTZEKO EKINTZAK

NORI ZUZENDUA

1.- Ikasleei aurreko urteetako konpromisoak gogoratu eta betetzeko ahaleginetan jarraitu.

Ikasle eko-ordezkarien bidez , tutoretza batean gogoratu eta gelako kortxoan jarri.

DBH guztia

2.- Kontsumo eta elikadura jasangarriago baten aldeko hezkuntza bermatuko duten egokitzapenak egin programazioetan.

Mintegi bileren bidez irakasle guztiei aurkeztu ikasturte honetarako gaia, eta denon arteko elkarlanaren beharra azaldu. Sarean dagoen Agenda 21 karpetan denok, erabili ahal izango dugun material jarri.

Irakasle guztiak

3.- Beste urteetatik lantzen ditugun hainbat ohitura, jarduera, funtzionamendu,…….jasangarri gogoratu eta betetzeko ahaleginetan jarraitu. (Hondakinak sailkatu eta ikastetxetik ateratzeko plana, gela txukunenaren lehiaketa, kotxeak konpartitzea, energia murrizteko ohitura arduratsuak izan, kafe makinak berrerabiltzeko ontziak erabili, paperaren kontsumoa kontrolatu, paper birziklatua erabili,……..)

Ikasle eko-ordezkarien bidez geletan, mintegi bileren bidez irakasle guztiei, langile ez irakasleei ahoz eta gurasoei kurtsoko lehenengo bileran gogoratu, ezagutzera eman eta lanean jarraitzera animatu.

Hezkuntza komunitate osoa


4.- Beste urteetatik lantzen ditugun hainbat ekintza, tailer, programa,….gogoratu eta jarraitzeko bidea ireki.

Gaiarekin zer ikusia duten artikuluak landu, bideoak eta aurkezpenak ikusi eta landu,…….. (ahal den neurrian ikasgai guztietan)

DBH guztia

Papera egiteko tailerra (Tekno ikasgaiaren barruan)

1. DBH

Berrerabilitako materialekin jostailuak eta tramankuluak egin. (Tekno ikasgaiaren barruan)

1. DBH

Hazien tailerra (Aurten 4. DBHkoek EZ, egina dutelako, Hiritartasuna eta Etika ikasgaiaren barruan) Ibaialde kanpaina

2.DBH

3. DBH

Xaboi tailerra (Aurten EZ, bi urtean behin egingo dugu, Natur zientzia ikasgaiaren barruan)

----------

5.- Ikasleengan eta ondorioz ikas komunitate osoan, kontsumo eta elikadura arduratsu baten aldeko ohiturak hartzearen alde lan egin: • Bertako produktuak eta produktoreak ezagutuz. • Bertako produktuak ezagutzen eta baloratzen erakutsiz. • Nekazaritza ekoizpen desberdinak ezagutuz eta baloratuz. • Kontsumitzen ditugun produktuen jatorriaren eta ustiatzeko ereduaren inguruan hausnarketa eginez. • Udalerri eta famili mailan, kontsumitzeko ohiturari buruz hausnarketa eginez. • Elikadura subiranotasuna, bertako produktuak, tokian tokikoa eta garaian garaikoa, produktuak saltzeko bide berriak ezagutu.

Landatur programarekin batera Mendialdeko hainbat ustiategi bisitatu ( San Bizenteko gazta, Orbisoko baratza eta Kanpezuko arrautzak)

2.zikloa

Mutrikuko institutuan “Acuicultura” zentroa, herriko museoa , eta kontserbera bat bisitatu.

2. zikloa

Gosari osasuntsua landuz: tutoretzan eta heziketa fisikoan

DBH guztia

Udalerri mailan, elikadura jasangarriaren inguruko diagnostikoa eginez.

1.zikloa

www.izkinatural.com orrialdearen egitasmoa azalduz, eta Mendialdeko beste komertzializazio eredu batzuk.

DBH guztia

6.- Gurasoekin hainbat ekintza egin: denon arteko konpromezua eta elkarlana bultzatuz bertako eta ingurukoaren balioa indartzeko.

Mendialdeko basozaina den Kike Pérez de Arriba aitarekin: Ibaiaren inguruan modu praktikoan egindako tailerra.

1.zikloa

Trufan aditua den Asun Quintana amarekin, trufa biltzera joan.

1.zikloa

Kanpezuko Jon Basterra aitarekin erlontziak bisitatu eta ezagutu.

1.zikloa


ANIZTASUNAREN TRATAERA Aurten arlo honi arreta eman ahal izateko hauen bidez egiten dugu: HIPI: hizkuntzan laguntzeko ditugun orduak talde txikiagoak egiten erabiltzen ditugu. DBHko 1. mailan, batez ere, ikusi genuen laguntza honen beharra eta talde honetan desdobleak egin ditugu euskaran/gaztelanian laguntza emateko beharra duen ikasleari.

PROA: Aurretik aipatu dugu ikastorduz kanpoko baliabide hau. Ezinbestekoa ikusten dugu daukagun ikasle tipologiarekin (gaitasunak, egoera pertsonalak...).

HBSP/ PREE: Azken ikasturteetan ikasleei laguntzeko baliabide hau izan dugu. 12-13 ikasturtean ez dugu lortu, eskaera egin eta baldintzak bete arren. Irakasleen aldetik ahalegin handia egiten ari da ikasturte honetan errefortzuak mantendu ahal izateko.


3.3. Irakasleen prestakuntza (Formazioa)

3 Ikastetxearen prestakuntza-proiektu edota ekintzak [deialdi ezberdinen barruan] 11-12 ikasturtean Hezkuntza Sailak zabaldu zuen “HEZKUNTZAKO PRESTAKUNTZA- ETA BERRIKUNTZAPROIEKTUA” aurkezteko aukera eta gure ikastetxeak honelakoa aurkeztu zuen: - Aniztasun handia dagoen taldeetan klase emateko estrategia metodologikoak ezagutu eta praktikara eraman, IKTak erabiliz eta euskararen erabilera bultzatuz. Proiektu honetan, gaur egun irakaskuntzan ditugun kezketariko batzuk agertzen dira (gure Urteko Planean ere islatuta geratzen direnak). Honengatik Formakuntza gai hauetan egingo dugu, bai asteazkenetan horretarako finkatuta daukagun ordutegian, bai eta hainbat mintegi bileretan ere. Honela egingo dugu: GAIA

NOIZ

IKT / ESKOLA 2.0 − Arbel digitala: Smart notebook − Baliabideak ezagutu − edukiak sortu − agrega, ... − Google Apss − Ikastetxeak Googlen duen dominioa − Web orria eta Bloga

1. eta 2. hiruhilabetekoan: - irailaren 6an, Formakuntzan - urriaren 3an, Formakumtzan - azaroaren 14an, F. - abenduaren 12an, Mintegietan - otsailaren 20an, F. - martxoaren 27an, F. - maiatzaren 29an, F.

ESTRATEGIA METODOLOGIKOAK

2. hiruhilabetekoan:

- Eskola inklusiboa: − Unitate didaktikoak aniztasun handiko geletan

- Abenduaren 12an, F. - Otsailaren 13an, F. - Martxoan, Mintegietan

IRALE

1. eta 2. hiruhilabetekoan:

- Euskararen erabileraren diagnostikoa

-

- Euskararen erabilera bultzatzeko estrategiak

Urriaren 17an, F Urriaren 31an, F Azaroa-abendua, Mintegietan Urtarrilaren 23an, F. Martxoaren 13an, F


3B. IRAKASKUNTZA-JARDUERA OSAGARRIEN PROGRAMA Ekintza

Jarduerak duen HELBURU zehatza

Arduraduna

Antolatzailea

Taldea

Data/Ordua

Lekua

Finanziazioa

(U.Pko helburuekin duen lotura)

Gure inguruko herri bat Denok elkar ezagutu eta erlazionatu ezagutu (1. eta 3.)

Barnetegian egun batzuk pasa

Euskara lantzea

Zuzendaritza taldea

Zuzendaritza Taldea

Denak

Irailak 21

Lagran

Institutua

Normalkuntzako arduraduna

Normalkuntza taldea

1- 2 D

Irailak 24tik 27ra

Lemoiz

Delegaritza, AMPA eta familiak

Agenda 21

2. zikloa

Urriak 15

Mendialdean

Orientazio mintegia

Denak

Urriak 23 (12:00-13:30)

Kanpezuko gizarte-etxean

(1.)

Landatur: Inguruko nekazal eta abeltzain ustiategiak bisitatu

Kalitateko produktuak merkaturatzeko baserritarrak egiten ar idiren lana erakustea: eusko label, jatorrizko Agenda 21 izendapena eta ekoizpen ekologikoa (1., 2. eta 3.)

Gatazka edo gerra egoeretan bizi Begi Tristeak, ezagutu nahi diren ume eta nerabeen bizipenak duzu? ezagutu.

Orientazio mintegia

Agenda 21

Save the children ONG

(1., 2., eta 3.)

Gorbeiako parkea bisitatu

Uraren garrantzia eta aintzinako teknologia eta tresneriaren ezaugarriak aztertuko dute Zeanuriko Gizarte mintegia errota bisitatzean. (1. eta 2. )

Gizarte mintegia

2. ziklokoak

Azaroak 30

Zeanuri-Areatza

Euskara eguna

Euskararen presentzia modu ludiko baten bidez indartu Normalkuntzako arduraduna (1., 2., 3., eta 4.)

Normalkuntza Taldea

Denak

Abenduak 21

Institutoan

Familiak


Ekintza

Jarduerak duen HELBURU zehatza

Arduraduna

Antolatzailea

Taldea

Data/Ordua

Lekua

Finanziazioa

(U.Pko helburuekin duen lotura)

Gazteen artean: sida eta sexualitatea

Sexualitatearen bitartez izan daitezkeen arriskuen informazioa eta prebenzioa

Orientazio mintegia

Orientazio mintegia

4. mailakoak

Abenduak 10 (11:30-13:30)

Institutuan

Gizarte Mintegia 3. mailakoak

Azaroan edo Abenduan

Kanpezu

Gizarte Mintegia 2. mailakoak

Abenduan edo Urtarrilan

Kanpezu

Otsailean

Valdezkaray

(1,, 2, eta 3.)

Kanpezuko Udala

Kanpezuko udala ezagutu: bere antolamendua, sailak, eguneroko lana, ardurak‌ Gizarte Mintegia (2. eta 3.)

Kanpezuko Eliza eta Erdi Aroko Harresia

Kanpezuko eliza gotikoa ezagutu eta Erdi Aroko harresiaren aztarnak aztertu. Gizarte Mintegia (2. eta 3.)

Beste kirol mota bat praktikatzea Egun bat pasa eskiatzen

Gorputz Heziketa

Gorputz Heziketa

Denak

Orientazio mintegia

Orientazio mintegia

1. mailakoak

Institutuan

Orientazio mintegia

Orientazio mintegia

1., 2. eta 3. mailakoak

Institutuan

Orientazio mintegia

Orientazio mintegia

3. mailakoak

Institutuan

(1., 2. eta 5.)

Autoestima lantzeko tailerra

Nork bere burua gehiago ezagutzea, estimatzea, errespetatzea eta maitatzea. (1., 2. eta 3.)

Emozioak lantzeko tailerra

Nork bere emozioak ezagutzea eta era positibo batean bideratzea. (1., 2. eta 3.)

Tabako eta Alkohoa

Tabako eta alkoholaren eragina ezagutzea (1., 2. eta 3.)

AMPA eta familiak


Ekintza

Jarduerak duen HELBURU zehatza

Arduraduna

Antolatzailea

Taldea

Data/Ordua

Lekua

Finanziazioa

(U.Pko helburuekin duen lotura)

Sexualitateari buruzko tailerra

Afektibitateari buruz hainbat hausnarketa egin.

Orientazio mintegia

Orientazio mintegia

2. eta 4. mailakoak

2 saio 2 ordukoak

Institutuan

Agenda 21

Agenda 21

2. mailakoak

Martxoak 7 (14:30-16:30)

Zentroan

Gizarte Mintegia

Gizarte Mintegia 3. mailakoak

Otsailan edo Martxoan

Kanpezun

Agenda 21

Agenda 21

1. ziklokoak

Urtean zehar

Mendialdean

Natur zientziak

Zientzia mintegia

1. ziklokoak

Normalkuntza

Normalkuntza

2. ziklokoak

Gizarte mintegia eta Agenda 21

Gizarte Mintegia 1. ziklokoak eta Agenda 21

(1., 2. eta 3.)

Hazien tailerra

Enpresa bat bisitatu

Ikasleei baso eta nekazaritza bioaniztasunaren ezagutza gerturatu eta bere beharra baloratu, bertako haziak ereiteak duen garrantzia azalduz. Hazi transgenikoak ezagutu eta hauek erabiltzearen ondorioak (1., 2. eta 3.) Enpresa bateko funtzionamendua ezagutu (eguneroko kudeaketa, produkzioa, antolamendua. (1?., 2., 3. eta 5.)

Inguruko nekazal eta abeltzain ustiategiak bisitatu

Inguruko nekazal eta abeltzain ustiategiak bisitatu, bertakoa baloratzeko. (2., 3. eta 5.)

Ibaialde kanpaina Mendiadeko basozainarekin (Kike) bisita

Gure inguruko erreka, bisitatu eta aztertu bere inguruko bioaniztasuna ezagutu.

Udazkenean

Kanpezun

(2., 3. eta 5.)

Euskararen historia ezagutu Euskararen Etxea

Martxoak 21

Bilbon

Normalkuntza

(1., 2. eta 3.)

Arrikrutz-O単atiko Kobak edo Ekain-eko Kobak bisitatu

Kobazuloa bisitatu eta inguruan dauden elikagai ekologiko produkzioak ikusi

Udaberrian

O単ati edo Zestoa Agenda 21


Ekintza

Jarduerak duen HELBURU zehatza

Arduraduna

Antolatzailea

Taldea

Data/Ordua

Lekua

Finanziazioa

(U.Pko helburuekin duen lotura)

Gasteizko zentroak bisitatu

Aurre-matrikula egin aurretik zenbait zentro ezagutu.

Orientazio mintegia

Miguel Angel

4. mailakoak

Apirilaren aldean

Gasteiz

Delegaritza

2. ziklokoak

Udaberrian

Ordizian

Agenda 21

(1. eta 3.)

D’ELIKATUZ

Goierri eskualde iraunkorrean lantzen den elikadura osasuntsua eta Ordiziako azoka bisitatu.. (1., 2. eta 3.)

Gela txukunena duten ikasleek saria jaso

Urtean zehar gelak txukunak eta garbiak mantendu (1., 2. eta 3.)

Agenda 21

Ziklo bakoitzeko talde bat

Ekainaren aldean

Gamarra

Agenda 21


4. Hezkuntza-komunitateari informazio plana

4

Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko bideak: bilerak, elkarrizketak, bisitak, informeak, aldizkariak, web gunea, posta elektronikoa… Canales de información a la comunidad educativa: reuniones, entrevistas, visitas, informes, revistas, página web, correo electrónico…

1. Guraso bilera orokorra: ikasleei ematen zaien gutunaren bidez. 2. Gurasoekin, banakako bilera: telefonoaren bidez / oharraren bidez. 3. Noten boletina: e-Inikan inprimatu eta gero, ikasleei ematen zaie. Gurasoek sinatuta ekarri behar dute bueltan. 4. Ikastetxetik kanpo egiten ditugun jarduerak: ikasleek oharra eramaten dute etxera, bertan adierazten da irteerak zer helburu duen, non eta noiz egingo den eta zer material berezi behar duten. Gurasoek irteteko baimena sinatu behar dute. 5. Irakasleen arteko informazioa, ikasleei buruzkoa: mailakako bileretan tratatzen da eta hor 6.

irakasle guztiok batzen ez garenez, beste irakasleei zabaltzen zaie modu desberdinetan (kutxatiletan, gmailez…). Beharrezkoa ikusten denean, bilera berezia egiten da talde horretan irakasten dugun irakasle guzti-guztiok egon ahal izateko.

7. Irakasleen artean, baina funtzionamenduari buruzkoa: Mintegi Buruen bileran tratatzen da eta mintegi bakoitzeko bileretan zabaltzen zaie irakasle guztiei. 8. Ikasleekin: haiek egindako proposamenak tutoreek jasotzen dituzte eta bestela ere, beharra ikusten denean (noizbehinka) bilera egiten dute ikasketaburuarekin. 9. Ikasleek egindako lanak: sarrera nagusian jarritako paneletan/goiko korridorean ikusgai ipintzen dira. 10. Mendialdea Aldizkarian: hiruhilean behin (?) argitaratuko dituzte ikasleek idatzitako artikuluak.


5. Eskolako zerbitzuak

5

Kanpezu institutuak eskolak emateaz gain, eskaintzen dituen zerbitzuak JANTOKIA eta GARRAIOA dira. Zerbitzu hauen kudeaketa Ibernalo Ikastolak egiten du. Ikasle garraiatuak 30 dira, 4 lineatan antolatuta (Kontrasta, Urturi, Lagran eta Apellanizetik aterata), eta jantoki erabiltzaileak 33 dira.

JANTOKIA: 33 ikaslek erabiltzen dute zerbitzua, gehienak garraio erabiltzaileak dira. Gure irakasle bat arduratzen da jantoki garaiaz ( Eva Solaun), eta Maggie enpresak monitore bat kontratatzen du (Garbiñe López de Alda) gure ikasleeei zerbitzua emateko. Jantokiko jarraipena errazteko bi motatako bilerak egiten ditu arduradunak: 1. Astean behin Ibernalo ikastolako arduradunarekin; 2. Bi astean behin Maggie-ko begiralearekin. Garrantzi handiko atala iruditzen zaigu jantokiarena: elikadura-heziketa egiten dugu, eta jarrerak ere lantzen dira: mahaietan eta patioan ikasleen arteko harremanak , ordena, janariarekiko errespetua. eta garbiketa. Gainera, ikasleei eskatuko zaie denetarik jateko edo, behintzat, dastatzeko. Hau dena neurtuko da begiralea eta arduradunaren arteko bileretan. Gurasoei balorazioa jakinarazten zaie ebaluaketa eta pre-ebaluaketako txostenetan. Horretaz aparte, interesgarria iruditzen zaizkigu klaseko ikasgaietan eta jarduera osagarrietan (Landatur, Hazien tailerra, Inguruko ustiategiak eta D’elikatuz) egin ahal diren ekarpenak elikadura osasungarriko kontzeptua lantzeko). Elikadura dela eta, uste dugu menuen atalean kalitateko beherakada nabaritu dela.

GARRAIOA: 30 ikasle etortzen dira autobusez gure ikastetxera. Garraioa Ibernalo ikastolarekin konpartitzen dugu, hori dela eta egutegi eta ordutegiak ere berdinak ditugu. Azpimarratzekoa da ikasle garraiatuen kopurua, erdia baino gehiagok autobusa behar dute eta. Hau oztopoa izaten da ordutegiz kanpoko edozer antolatu nahi dugunean, eta hainbat ikasle oso gazte gutxi dagoen herrietan bizi dira, eta inolako eskaintza kulturala edo aisiarena ez dagoen herriak dira.


6. Ekonomia-kudeaketarako plana

6

Finantza baliabideen banaketaren irizpideak a)

Derrigorrezkoak direnak: argia, telefonoa, gasa, ura…lehentasuna dute

b)

Ikastetxeko hornidura: telefono zentralita berria,…

c)

Mantenimendua.

d)

Tresneriaren alokairua: fotokopiagailua.

e)

Hornidura: mintegietako materiala, eskolako material orokorra, plastika eta

teknologiako

materiala f)

Ekintza osagarriak: ekintzaren arabera irizpideak ezberdinak dira

g)

Garraioa: irteerek presupuestoaren zati handi bat jaten dute

h)

Ustegabeko gastuak

Ikusten denez, hornidura eta mantenuak diru asko eskatzen du eguneroko lanaldia betetzeko , hala ere ikasleei begira eta urteko planeko helburuak bete ahal izateko eskolak behar den diru inbertsioa ziurtatzen du.

Ekonomia-kudeaketaren arduraduna/k Zuzendaritza taldea eta idazkaria Xabi Aginaga Sarrera iturriak Fuentes de ingreso Hezkuntza Saila: urteroko diru-sarrera: 39300 € -

Funtzionamendurako diru-sarrera: 29000 €

-

Ekipamenduak : 5000 €

-

Hezkuntza esperientziak: 4500 €

-

Liburuak : 800 €

Beste administrazio publikoak: 950 € -

EVE 950 €

Beste jatorriko diru sarrerak: proeiktutako diru-sarreak (agenda 21, normalkuntza ,liburu solidarioa...) -

proiektuetako diru-sarrera: 800 €

Beste jatorrikoak: -

guraso elkartea: 2500 €

-

testu-liburuak (ikasleen sarrerak): 1200 €


Gastu aurreikuspena

-

hornidura gastuak: 20000 € o

argia 4000 €

o

erregaia: 11.000 €

o

material didaktikoa (teknologia, plastika…): 2500 €

o

segurtasuna (alarma, igogailua…) 1500 €

o

telefonoa 1000 €

-

konponketak: 5000 €

-

beste zerbitzuak: 12700 o

bulegoko materiala: 1500 €

o

testu-liburuak: 1400 €

o

informatika materiala: 1800 €

o

proa, eskia, irteerak… 9000€

-

ekipamendua: 5000 €

-

bestelakoak…

Kontrol sistemak, gastuen justifikazioa eta erregistroa -Hezkuntza Sailak zehaztu dituenak :urteko aurrekontuak, kontuak, balantzeak kudeaketa ekonomikorako aplikazioaren bidez egiten dira. -Idazkaritza eta mintegi buruak arduratzen dira beharrak kudeatzen: albaran eta faktura guztiak idazkaritzatik pasatzen dira artxibatzeko eta aplikazioan erregistratzeko. - faktura guztiak, oniritzia eman ondoren, sinatu eta erregistratu egiten dira. - ekintza osagarriak planifikatzen irizpide ekonomikoak kontutan hartzen dira. - hornidura –gastuak hiruhilabetero zuzendaritza taldeak jarraipena egiten du: argia, telefonoa, fotokopiak…

Jarraipena, bilera kopurua, datak… Urtean bitan, egiten da kudeaketa ekonomikoaren memoria, ekonomi batzordean eta OOG. bileretan: urtarrila eta ekainean. Puntualki klaustro edo AMPAko arduradunekin behar ekonomiko eta gastuen jarraipena egiten da.

2012-2013ko urteko plana  

urteko plana

2012-2013ko urteko plana  

urteko plana

Advertisement